ܒܝܬ ܓܙܐ

ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܢܥ̈ܡܬܐ (ܩܦܝܣܐ)

ܪܝܫ ܩ̈ܠܐ ܕܒܝܬ ܓܙܐ (ܩܦܝܣܐ)

  

ܒܝܬ ܓܙܐ             ܒܝܬ ܓܙܐ

 ܒܝܬ ܓܙܐ ܪܒܐ ܕܩܝ̈ܢܬܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܡܘܪ̈ܒܐ ܓܘ̈ܢܝܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܫܗܪ̈ܝܐ

ܫܘܚܠܦ ܩ̈ܠܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܫܚܝܡܐ

ܓܢܝ̈ܙܐ ܘܬܟ̈ܫܦܬܐ ܘܒܥܘ̈ܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܘܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܘܡܪܝ ܒܠܝ

ܡܥܢܝ̈ܬܐ ܘܩܐܬܝܣܡ̈ܛܐܣ

ܛܟܣܐ ܕܡܕܪ̈ܫܐ ܐܘܟܝܬ ܣܒ̈ܠܬܐ

ܩܢܘ̈ܢܐ ܝܘ̈ܢܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܫܘܡܠܝ ܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ ܡܫܡܠܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܣܕܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܘܡܝܘܢܐ

ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܙܡܝܖ̈ܬܐ ܥܕܢܝ̈ܬܐ ܒܝܕ ܩܫܝܫܐ ܐܒܪܗܡ ܟܘܢܐܛ


ܥܰܠ ܟܬܳܒ̈ܐ ܕܩܺܝ̈ܢܳܬܐ ܥܺܕܬܢܳܝ̈ܬܐ

ܟܰܢܶܫܘ ܣܘܪ̈ܝܳܝܐ ܠܰܙܡܝܪ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܬܶܫܒܚ̈ܬܗܽܘܢ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܬܐ ܒܰܟܬܳܒܐ ܚܰܕ ܪܰܒܐ ܕܫܰܡܗܽܘܗܝ ܒܶܝܬܓܰܙܳܐ ܕܩܝ̈ܢܳܬܐ ܐܝܬ ܒܗ:

1: ܨܠܰܘ̈ܬܐ ܫܰܒܘܥܳܝ̈ܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡ̈ܗܳܢ ܫܚܝܡܐ.

2: ܟܽܘܢܳܫ ܩ̈ܠܐ ܫܰܗܪ̈ܳܝܐ ܕܡܶܙܕܰܡܪܝܺܢ ܗܘܰܘ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܒܰܙܒܰܢ ܫܰܗܪ̈ܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܓܰܒܐ ܕܐܢܳܫܝ̈ܢ ܕܡܶܫܬܰܡܗܝܺܢ ܫܳܗܪ̈ܶܐ: ܗܳܢܘܢ ܕܦܽܘܠܚܳܢܗܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܕܢܺܐܨܦܽܘܢ ܕܛܘܟܳܣ ܥܶܕܳܢ̈ܐ ܕܰܨܠܘܬܐ. ܘܕܰܪܓܐ ܕܺܝܠܗܘܽܢ. ܡܶܢ ܕܰܪ̈ܓܐ ܙܥܘܽܪ̈ܐ ܕܒܳܬܰܪ ܡܙܰܡܪ̈ܳܢܐ: ܕܡܶܫܬܰܡܥܝܢ ܗܘܰܘ ܠܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܐܰܪܟܶܕܝܰܐܩܘܢ ܐܰܝܟ ܩܰܫܝ̈ܫܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܐ ܥܰܡ ܫܘܚܠܳܦ ܛܶܟܣܰܝ̈ܗܘܽܢ. ܘܡܶܫܬܡܰܗܝܢ ܗܘܰܘ ܣܒܘܕܝܘܣ. ܘܰܒܠܐܰܬܺܝܢܝܺ ܘܝܓܝܠܝܣ. ܘܩܰܕܺܝܡܺܝܢ ܒܥܺܕܬܐ. ܘܐܶܬܕܟܰܪ ܐܶܢܘܢ ܡܳܪܝ ܡܳܪܘܬܐ ܕܡܺܝܦܰܪܩܰܛ ܒܡܺܐܡܪܐ ܚܰܕ ܕܟܰܬܒܗ ܒܶܝܬ ܫܢܰܬ 408-410 ܘܫܰܕܪܗ ܠܐܝܣܚܳܩ ܩܰܬܘܽܠܝܩܳܐ ܕܰܡܕܝ̈ܢܳܬܐ (ܘܗܳܠܝܢ ܩ̈ܠܐ) ܐܺܝܬܰܝܗܘܽܢ ܕܩܘܠܳܣܐ ܕܰܒܬܘܠܬܐ ܘܰܕܩܰܕܝ̈ܫܐ ܘܰܕܣܳܗ̈ܕܐ ܘܕܰܬܝܳܒܘܬܐ ܘܕܰܨܠܝܒܐ ܘܰܕܡܰܘܠܳܕܐ ܘܕܰܩܝܳܡܬܐ. ܘܰܕܥܘܽܗܕܳܢܐ ܘܰܕܥܰܢܝ̈ܕܐ. ܘܡܶܢܝܳܢܗܘܽܢ ܚܰܡܫܝܢ ܘܚܰܕ ܩܳܠܐ. ܘܰܒܚܰܕ ܢܘܽܣܟܐ ܚܰܡܫܝܢ ܘܰܬܠܳܬܐ. ܘܟܽܠ ܩܳܠܐ ܡܶܬܩܰܝܰܡ ܡܶܢ ܐܰܪܒܥܐ ܐܰܘ ܫܬܳܐ ܐܰܘ ܬܡܳܢܝܐ ܒ̈ܬܐ ܐܰܘ ܝܰܬܝܪ. ܘܐܶܫܟܚܰܢ ܒܡܶܕܶܡ ܡܶܢܗܘܽܢ ܥܶܣܪܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܰܠܘܢ ܥܶܣܪܝܢ ܘܫܰܒܥܐ ܒܳܬܝ̈ܢ. ܠܚܘܽܕܳܐܝܬ ܕܶܝܢ ܢܘܽܣܟܐ ܕܒܶܝܬܓܰܙܰܢ ܟܬܝܺܒ ܠܡܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܒܶܗܢܰܡ ܐܰܪܒܳܝܳܐ ܫܢܰܬ 1568 ܡ̄ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܒܩܳܠܐ ܕܩܘܽܩܳܝܐ ܫܬܺܝܢ ܘܫܰܒܥܐ ܒܳܬܝ̈ܢ. ܘܰܟܬܺܝܒ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܢܘܽܣܟ̈ܝܢ: ܕܙܰܩܪܗ ܫܶܡܥܘܢ ܩܘܩܳܝܐ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܒܰܝܬܳܝܘܬܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܝܢ ܩ̈ܠܐ ܠܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܐܳ ܚܰܬܝܬܐ. ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܠܩܘܩܳܝܐ ܒ̈ܬܐ ܥܰܠ ܟܰܝ̈ܠܐ ܐܚܪ̈ܳܢܐ. ܘܩ̈ܠܐ ܘܒ̈ܬܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܙܩܰܪܘ ܐܶܢܘܢ ܐܳܡܘܪ̈ܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܐ ܕܠܐܳ ܝܺܕܺܝܥܺܝܢ ܠܘܳܬܰܢ.

3: ܡܕܪ̈ܫܐ – ܡܰܕܪܳܫ̈ܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܙܡܺܝܪ̈ܬܐ ܐܰܦܪ̈ܶܝܡܳܝܬܳܐ. ܘܗܳܠܝܢ ܡܶܢܝܳܢܗܘܢ ܚܰܡܶܫܡ̈ܐܐ ܗܘܐ. ܘܣܘܓܳܐܗܘܢ ܐܶܒܕܘ. ܘܩܰܘܝ ܡܶܢܗܘܢ ܒܡܶܕܡ ܡܶܢ ܢܽܘܣܟ̈ܐ ܫܬܳܐ ܘܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰܘ ܚܰܕ ܘܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܒܰܐܚܪ̈ܳܢܐ ܫܰܒܥܐ ܘܫܬܝܢ ܘܰܒܢܘܣܟܐ ܡܶܕܶܡ ܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܠܰܘ ܣܰܓܺܝ̈ܐܰܝ ܒ̈ܬܐ ܐܶܢܘܢ. ܠܰܒܬܘܽܠܬܐ ܘܰܠܩܰܕܝ̈ܫܐ ܘܫܰܪܟܐ. ܒܰܠܚܘܽܕ ܕܺܝܠܳܢܳܝ̈ܝܺܢ ܗܳܢܘܢ ܕܥܰܠ ܙܡܺܝܪ̈ܬܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܐ: ܕܝܰܬܝܪ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܗܶܝܢ. ܘܡܶܙܕܰܡܪܝܢ ܥܰܠ ܬܡܳܢܶܐ ܩܝ̈ܢܳܬܐ: ܐܝܟ ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܐ. ܐܰܒܐ ܟܬܰܒ ܗܘܳܐ. ܩܘܡ ܦܰܘܠܘܣ. ܦܰܪܕܰܝܣܐ ܘܰܣܛܰܪ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܦܘܺܐܝ̈ܛܐ ܥܕܺܬܳܢܳܝ̈ܐ ܣܰܓܺܝ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܙܩܰܪܘ ܥܰܠ ܟܽܠܗܘܽܢ. ܡܶܕܡ ܕܶܝܢ ܕܙܰܩܪܽܘܗܝ ܪ̈ܗܝܺܛܪܐ ܒܙܰܒܢ̈ܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܐ. ܥܰܣܩܳܐܝܬ ܡܶܬܦܰܪܫܝܢ ܡܶܢ ܡܰܕܪ̈ܳܫܐ ܐܰܦܪ̈ܶܝܡܳܝܐ. ܡܶܕܡ ܕܶܝܢ ܕܚܰܫܠܽܘܗܝ ܐܳܡܘܪ̈ܐ ܕܕܰܘܪܐ ܬܪܰܝܳܢܐ. ܦܫܺܝܩ ܦܘܪܳܫܗ ܠܘܳܬ ܦܰܛܢ̈ܐ. ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܕܪ̈ܳܫܐ ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܚܰܕ: ܗܳܘܶܝܢ ܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܐ ܒ̈ܬܺܝܢ.

4: ܬܟܫ̈ܦܬܐ – ܘܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܬܠܳܬܡܳܐܐ. ܘܐܺܝܬ ܠܘܳܬܰܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ. ܘܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ ܪ̈ܶܥܝܳܢܐ ܥܰܠ ܣܳܝܘܡܰܝܗ̈ܝܢ ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܺܝܕܺܝܥ ܠܘܳܬܰܢ ܛܒܺܝܒܐܝܬ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝ ܪܰܒܘܠܐ ܡܝܺܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܐܽܘܪܗܳܝ ܫܢܰܬ (435). ܘܐܰܡܝܪ ܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܚܰܕ: ܕܰܣܝܳܡܐ ܐܶܢܝܢ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܪܰܒܘܠܐܶ. ܘܐܽܘܪܗܳܝܐ ܛܰܟܶܣ ܐܶܢܝܢ. ܘܰܒܢܽܘܣܟܐ ܐܚܪܳܝܐ ܕܰܣܝܳܡܐ ܐܶܢܝܢ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܡܳܪܝ ܪܰܒܽܘܠܐܶ ܘܐܰܚܪ̈ܳܢܐ ܕܐܶܬܰܘ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܒܐܺܝܕܐ ܒܐܺܝܕܐ. ܘܰܒܢܘܣܟܳܐ ܬܠܝܺܬܳܝܐ. ܕܰܣܝܳܡܐ ܐܶܢܝܢ ܕܪܰܒܘܠܐܶ ܘܛܰܪ̈ܩܐ ܐܚܪ̈ܳܢܐ. ܘܡܶܢܗܘܽܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܰܪܘܬܶܐ ܬܰܓܪܝܬܳܝܐ.

5: ܡܘܪ̈ܒܐ – ܥܰܠ ܬܡܳܢܶܐ ܩܝ̈ܢܳܬܐ. ܘܒܳܬܰܝ̈ܗܘܽܢ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܫܰܒܥܐ.

6: ܓܢܝܙ̈ܐ – ܘܰܡܢܰܘ ܐܶܢܘܢ ܐܢܳܫܝ̈ܢ ܬܪܶܝܢ ܘܫܰܒܥܝܢ. ܘܐܰܚܪ̈ܳܢܐ ܬܠܳܬܐ ܘܰܬܡܳܐܢܺܝܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܶܝܢ ܡܳܐܐ ܘܰܬܫܰܥܣܰܪ.

7: ܡܥܒܪ̈ܢܐ – ܠܠܘܘܳܝܳܐ ܕܥܰܢܝ̈ܕܐ. ܘܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܐ. ܘܐܺܝܬ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܽܢ ܕܒܰܪ ܩܺܝܩܺܝ.

8: ܣܛܝܟܘܢ̈ܐ – ܡܶܢ ܣܝܳܡܐ ܕܡܳܪܝ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ (386) ܘܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܕܺܝܠܳܢܳܐܝܬ ܒܛܶܟܣܐ ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܘܒܰܣܝܳܡܝܕܐ ܕܟܘܽܡܪ̈ܐ.

9: ܣܛܝܟܪ̈ܐ – ܡܶܢ ܣܝܳܡܐ ܕܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܐܢܝܣ ܦܽܘܡܐ ܕܕܰܗܒܐ.

10: ܥܩܒ̈ܐ ܐܘ ܦܪ̈ܕܐ – ܘܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܘܰܬܡܳܐܢܝܢ ܘܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܒܰܙܒܰܢ ܗܦܳܟܬܐ ܕܡܶܫܬܰܡܗܐ (ܟܘܪܟܐ) ܕܡܶܙܕܰܡܪܝܢ ܒܫܽܘܪܳܝ ܨܠܘܬܳܐ ܕܪܰܡܫܐ ܘܩܰܘܡ̈ܐ ܕܠܶܠܝܐ.

11: ܙܡܝܪ̈ܬܐ – ܕܕܳܪ̈ܐ ܕܚܽܘܕܪܐ ܕܫܰܢܬܳܐ. ܐܶܫܬܟܰܚ̈ܝ ܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܚܰܕ ܡܰܕܢܚܳܝܐ ܠܚܽܘܕ.

12: ܣܘܓܝ̈ܬܐ – ܥܰܠ ܟܰܝܠܐ ܫܒܺܝܥܳܝܐ.

13: ܙܘܡܪ̈ܐ – ܘܗܳܘܶܝܢ ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ. ܘܢܳܩܦܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܐ ܕܗܽܘ̈ܠܳܠܐ: ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܩܶܛܥ̈ܐ ܕܰܡܠܰܩܛܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܙܡܘܪ̈ܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܐܳ ܝܺܕܺܝܥܺܝܢ ܣܳܝܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ.

14: ܥܢܝ̈ܢܐ – ܘܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܫܰܒܥܐ ܘܰܬܠܳܬܝܢ. ܘܣܘܽܓܐܗܘܽܢ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܶܢܘܢ. ܘܐܶܫܬܟܰܚܘ ܒܢܘܽܣܟܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܡܫܐ ܘܚܰܡܫܝܢ.

15: ܩܬܝ̈ܣܡܐܛܐ – ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܰܘܬܒ̈ܐ. ܘܡܶܢܝܳܢܗܘܽܢ ܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܝܢ ܘܰܦܪܰܫܘ ܐܶܢܘܢ ܠܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܐ ܘܰܠܚܰܓ̈ܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܘܽܓܐܐ. ܘܰܐܡܺܝܪ ܕܡܶܢ ܝܰܘܢܳܝܐ ܐܰܬܝܰܒܰܠܘ. ܘܰܩܪܰܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܰܒܒ̈ܳܬܶܐ ܩܪܺܝܬܐ ܕܰܒܛܘܽܪܥܰܒܕܝܢ: ܕܡܶܢ ܙܩܽܘܪ̈ܐ ܐܶܢܘܢ ܕܩܰܢܝܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ.

16: ܡܥܢܝ̈ܬܐ – ܘܝܰܬܝܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ. ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܬܶܫܥܝܺܢ ܚܫܰܠ ܐܶܢܝܢ ܡܳܪܝ ܣܶܘܝܪܝܘܣ ܕܰܐܢܛܝܟ. ܘܰܕܫܰܪܟܐ ܙܩܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܝܘܚܰܢܢ ܒܰܪ ܐܰܦܬܘܢܝܰܐ ܘܝܽܘܚܢܳܢ ܦܣܰܐܠܛܳܘܣ ܘܐܰܚܪ̈ܳܢܐ. ܘܐܶܫܬܟܰܚ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢܗܶܝܢ ܒܰܟܬܳܒ̈ܐ ܕܩܝ̈ܢܳܬܐ. ܘܐܺܝܬ ܠܒܰܪܨܰܘܡܐ ܡܰܥܕܰܢܳܝܐ ܡܰܦܪܝܳܢܐ ܕܡܰܕܢܚܐ (1454) ܡܰܥܢܺܝܬܐ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝܬܐ.

17: ܩܢܘܢ̈ܐ ܝܘܢܝ̈ܐ – ܥܰܠ ܬܡܳܢܐ ܩܝ̈ܢܳܬܐ. ܟܬܰܒܘ ܐܢܘܢ ܝܰܥܩܘܒ ܐܽܘܪܗܳܝܐ. ܘܐܰܢܕܪܰܐܘܣ ܩܪܺܝܛܳܝܐ. ܘܩܽܘܙܡܐ ܘܝܘܚܰܢܢ ܕܰܪ̈ܡܘܣܩܳܝ̈ܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܡܶܢܗܘܢ ܙܩܺܝܪܝܢ ܠܰܦܘܐܺܝ̈ܛܐ ܣܘܪ̈ܝܳܝܐ ܘܐܺܝܬ ܠܗܘܽܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܰܠܡܘ̈ܬܐ ܐܽܘܪܗܳܝܳܬܐ ܘܡܺܝܠܺܝܛܺܝܢܳܝܬܐ. ܘܡܶܢܝܳܢܗܘܽܢ ܬܠܳܬܐ ܘܐܰܪܒܥܝܢ ܘܒܳܬܰܝ̈ܗܘܽܢ: ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ.

18: ܒܥܘ̈ܬܐ – ܡܓܰܒܝ̈ܢ ܡܢ ܡܐܺܡܪ̈ܐ ܕܪܰܟܶܒܘ ܐܶܢܘܽܢ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܝܡ. ܘܡܳܪܝ ܐܺܝܣܚܳܩ. ܘܡܳܪܝ ܒܰܠܰܝ. ܘܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܡܰܠܦܳܢܐ. ܘܢܳܩ̈ܦܳܢ ܠܗܶܝܢ ܬܒܪ̈ܳܬܐ.

19: ܟܪ̈ܘܙܘܬܐ – ܣܕܰܪܘ ܐܶܢܶܝܢ ܒܥܰܡ̈ܠܐ ܐܢܳܫܝ̈ܢ ܡܶܫܬܰܘܚܪ̈ܳܢܐ ܕܺܝܠܳܢܳܐܝܬ ܕܰܘܺܝܕ ܦܽܘܢܺܝܩܳܝܐ. ܘܡܰܣܥܘܽܕ ܙܰܐܙܰܝܐ. ܕܢܶܙܕܰܡܪ̈ܳܢ ܩܕܳܡ ܟܘܽܡܪ̈ܐ: ܩܕܳܡ ܩܶܪܝܳܢܐ ܕܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܢ. ܘܰܒܗܳܝ ܒܠܝ̣̈ܠܰܝ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܘܠܐܳ ܡܛܰܟ̈ܣܐ ܐܶܫܬܟܰܚ̈ܝ: ܐܶܬܬܰܗܡ̈ܝ.

20: ܛܶܟܣ̈ܐ ܕܝܰܘܡ̈ܐ ܡܚܰܓܝܳܢ̈ܐ.

21: ܫܘܽܡܠܳܝ̈ܐ ܡܰܕܢ̈ܚܳܝܐ.

22: ܒܳܥܘ̈ܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܳܐ.

23: ܟܰܠܰܢܕܪ̈ܐ ܘܰܟܪ̈ܘܢܺܝܩܐ. ܘܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܢܘܣܟ̈ܐ ܕܰܟܬܒ̈ܐ ܕܩܝ̈ܢܳܬܐ ܘܪܺܝܫܳܝܗܘܢ ܘܰܦܬܳܝܗܘܽܢ. ܢܘܽܣܟܐ ܚܰܕ ܒܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܫܰܪܦܗ (ܡܢܝܢ -51) ܕܟܢܫ ܘܢܛܪ. ܘܢܘܽܣܟܐ ܚܰܕ ܪܰܒܐ ܘܕܰܠܝܠܐ: ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܡ. ܘܣܰܓܝ ܝܰܩܝܪ ܥܠܰܝܢ ܐܰܒܕܳܢܗ ܒܰܩܪܳܒܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ ܕܰܥܒܰܪ. ܘܢܘܣܟܳܐ ܚܰܕ ܕܟܳܢܶܫ ܠܡܰܕܪ̈ܳܫܐ ܘܰܣܛܰܪ ܒܒܶܝܬܓܰܙܰܢ ܘܐܰܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܕܐܺܝܬ ܠܳܟ ܕܬܶܕܰܥ ܐܶܢܝܢ ܒܕܽܘܟܰܬܗܶܝܢ.

 

ܘܒܰܫܢܰܬ 1913 ܐܶܬܦܪܶܣ ܒܡܰܛܒܰܥܬܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܟܘܽܪܟܡܐ ܒܶܝܬܓܰܙܐ ܩܦܺܝܣܐ: ܕܐܺܝܬ ܒܗ ܚܰܡܫܝܢ ܘܐܰܪܒܥܐ ܡܰܕܪ̈ܳܫܐ. ܕܣܘܽܓܐܗܽܘܢ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܚܰܕ ܒܰܝܬܐ ܐܘ ܬܪܝܢ. ܘܐܶܬܬܢܺܝ ܚܬܳܡܗ ܫܢܰܬ 1925 ܡ̄[1].

 

ܡܒܥܐ: ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ܆ ܒܪ̈ܘܠܐ ܒܕܝܪ̈ܐ ܕܥܠ ܡܪܕܘܬ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܕܝܪ̈ܐ܆ ܡܦܫܩ ܠܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ܆ ܩܡܫܠܝ 1967܆ ܕܦܐ 126-130.

 

 

[1] ܫܢܰܬ 1981 ܟܰܬܒܗ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܒܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡܳܪܝ ܝܽܘܠܝܳܘܣ ܝܶܫܘܥ ܓܺܝܓܰܟ ܡܺܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܣܘܪ̈ܝܳܝܐ ܕܐܘܪܝܦܺܝ ܘܦܰܪܣܶܗ ܒܗܽܘܠܐܰܢܕܐ ܘܰܫܢܰܬ 1985 ܬܢܳܐ ܦܪܳܣܗ ܒܡܰܛܒܰܥܬܐ ܕܒܰܪܥܶܒܪܳܝܐ ܕܰܒܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܕܰܒܗܳܘܠܐܰܢܕܰܐ ܘܰܫܢܰܬ 1991 ܦܪܰܣ ܐܦ ܠܒܶܝܬܓܰܙܳܐ ܡܫܰܡܠܝܐ ܘܥܰܬܝܪܳܐ ܥܰܠ ܢܘܣܟܐ ܒܚܝܪܳܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܳܝܬܐ ܕܐܕܝܡܰܐܢ ܕܰܟܬܝܒ ܠܐܰܦܝ̈ ܕܳܪܳܐܕܝܗ̄ ܘܥܠ ܢܘܣܟܳܐ ܕܒܶܝܬ ܣܒܺܝܪܝܢܳܐ ܕܰܟܬܝܒ ܫܢܰܬ 1466 ܡ̄ ܘܥܰܠ ܢܘܣܟ̈ܐ ܐܚܪ̈ܳܢܐ ܥܰܬܝ̈ܩܐ ܘܰܒܚܝܪ̈ܐ.

 

تطبيق البيث كازو (الناشر: مار ديونيسيوس جان قواق، المطران النائب البطريركي في شرقي الولايات المتحدة الأميركية، إعداد الدكتور جورج كيراز، مدير Beth Mardutho: The Syriac Institute).

The Beth Gazo book is the primary reference to West Syriac liturgical music. The Beth Gazo Portal provides the text of the Syriac book of Beth Gazo along with recordings by various chanters. A database back-end allows adding new texts and audio recordings without the need to update the app. The settings allow the user to choose a default chanter and to set Garshuni preferences.