2022- ܕܝܽܘܒܳܠܐ ܕܰܐܠܦܐ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܕܡܳܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ

ܡܢܝܢܐ: 424/2022
‎ܒܫܡ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠ ܐܚܝܕ
‎ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ
‎ܘܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ
‎ܕܗܘ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܡ̄
‎ܒܽܘܪܟܬܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܳܬܐ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ: ܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ ܬܐܘܡܐܣ ܩܰܕܡܳܝܐ ܡܰܦܪܝܳܢܐ ܕܗܶܢܕܽܘ܆ ܡܺܝܛܪ̈ܦܽܘܠܺܝܛܽܘ ܪ̈ܳܡܰܝ ܐܺܝܩܳܪܐ܆ ܘܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܐܶܦܛܪ̈ܽܘܦܶܐ ܕܡܰܪ̈ܥܝܳܬܐ܆ ܘܟܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܫܰܪܟܐ ܕܥܰܡܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܐ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܡܝܰܩܪܐ. ܢܛܺܝܪ̈ܶܐ ܬܶܗܘܽܘܢ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܐ܆ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܘܰܕܡܳܪܝ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܕܡܳܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ ܘܰܕܫܰܪܟܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܰܡܺܝܢ.
‎ܒܳܬܰܪ ܥܽܘܩܳܒܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܺܝܠܟܽܘܢ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ:
‎ܒܫܽܘܪܳܝ ܕܳܪܐ ܚܡܺܝܫܳܝܐ܆ ܥܺܕܬܰܢ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܒܰܐܬܪܐ ܕܡܰܕܢܚܐ ܒܰܐܓܽܘܢܐ ܩܰܫܝܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܘܝܽܘܠܦܳܢܐ ܙܺܐܦܳܢܳܝܐ ܪܰܡܝܐ ܗ̱ܘܳܬ݀. ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܣܳܥܶܝܢ ܘܰܠܦܽܘܠܳܓܳܗ̇ ܡܢܰܣܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ܆ ܢܦܰܩܘ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܙܠܺܝ̈ܡܶܐ ܕܳܐܦ ܠܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܥܺܕ̈ܬܐ ܐܰܛܥܺܝܘ܆ ܟܰܕ ܡܪܰܒܶܝܢ ܠܰܦܠܺܝܓ̈ܘܳܬܐ ܕܰܠܓܽܘܫܡܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܐ ܡܢܰܬܫܐ ܗ̱ܘܳܬ܆ ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܐ ܒܶܝܬ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܠܰܒܒܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܫܰܕܪܐ ܠܥܺܕܬܐ ܕܰܡܫܰܪܪܺܝܢ ܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܬܪܺܝܨܬܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܐ ܚܠܺܝܡܐ ܕܰܒܪܽܘܚܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܐ ܠܗܽܘܢ ܐܶܬܬܰܫܠܰܡ. ܥܺܕܬܐ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܫܽܘܥܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܒܰܢܝܐ ܘܡܶܬܬܩܺܝܡܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܫܽܘܥܐ ܓ̈ܰܠܠܶܐ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܳܝܶܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܬܬܰܒܪܺܝܢ. ܘܰܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܡܙܰܠܗܙܐ܆ ܕܢܰܚ ܠܰܡܦܺܐܕܐ ܨܰܡܽܘܚܬܳܢܐ ܒܰܫܡ̈ܰܝ ܥܺܕܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܩܰܕܺܝܫܐ ܡܫܰܒܚܐ ܘܝܰܕܽܘܥܬܳܢܐ ܛܰܪܩܐ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ.
‎ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܕܶܝܢ ܒܬܰܚܶܠ ܩܰܐܣܛܪܐ ܕܰܐܬܪܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܪ̈ܡܰܝ (ܥܪܐܩ) ܒܦܶܠܓܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܕܳܪܐ ܚܡܺܝܫܳܝܐ܆ ܘܶܐܫܬܰܡܰܗ ܐܰܟܣܢܳܝܐ. ܘܰܒܛܰܠܝܽܘܬܶܗ܆ ܐܶܬܒܰܝܬܺܝ ܠܕܰܝܪܐ ܕܩܰܪܛܡܺܝܢ (ܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ) ܟܰܪ ܕܺܝܠܶܦ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ܆ ܣܽܘܪܝܳܝܐ ܟܺܝܬ ܘܰܝܘܢܳܝܐ܆ ܘܝܰܕ̈ܥܳܬܐ ܕܡܰܠܠܽܘܬ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ. ܟܶܢ ܚܙܰܩ ܠܡܰܕܪܰܫܬܐ ܡܫܰܡܰܗܬܐ ܕܽܐܘܪܗܳܝ ܘܫܰܠܶܡ ܒܳܗ̇ ܗܶܪ̈ܓܰܘܗ̱ܝ ܕܦܺܝܠܘܣܘܦܽܘܬܐ ܘܰܕܬܶܐܳܘܠܳܘܓܺܝܰܐ. ܐܶܣܬܰܦܰܪ ܕܰܝܪܳܝܐ ܘܟܶܢ ܐܶܬܬܰܣܪܰܚ ܟܳܗܢܐ. ܒܰܫܢܰܬ 485܆ ܐܰܓܥܶܠ ܠܶܗ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܦܛܪܘܣ ܬܪܰܝܳܢܐ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܽܘܬ ܡܰܪܥܺܝܬܐ ܕܡܰܒܽܘܓ ܘܰܐܣܪܚܶܗ ܡܺܝܛܪܦܽܘܠܺܝܛܐ ܘܟܰܢܝܶܗ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܐܰܘܟܺܝܬ ܪܳܚܶܡ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ.
‎ܚܰܘܺܝ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܘܰܢܦܰܩ ܕܢܰܐܠܶܦ ܘܰܢܗܰܕܶܐ ܘܰܢܫܰܪܰܪ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܥܰܠ ܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ. ܠܐ ܡܶܐܢܰܬ ܠܶܗ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܚܰܘܪܐ ܛܳܒܐ܆ ܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܠܡܺܐܡܰܪ ܘܰܒܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܠܐ ܢܳܣܶܒ ܗ̱ܘܐ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܐܶܠܐ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ ܡܶܬܬܕܰܒܰܪ ܗ̱ܘܐ ܥܰܡ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܘܡܰܚܪܶܡ ܗ̱ܘܐ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܰܪܓܗܽܘܢ ܐܰܘ ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܩܰܪܢܗܽܘܢ. ܡܶܟܺܝܠ: ܩܰܕܡܳܝܐ ܗܘܳܐ ܒܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܐܰܒܳܗܳܝܐ ܘܕܽܘ̈ܓܡܰܛܰܐ. ܚܣܶܢ ܬܽܘܒ ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܥܳܝܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܢܰܣܺܝܘ ܙܰܒ̈ܢܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܕܢܰܟܠܽܘܢ ܠܶܗ ܘܰܕܢܰܟܪܽܘܢ ܪܽܘܚܶܗ܆ ܒܪܰܡ ܐܰܠܳܗܐ ܣܰܡܟܶܗ ܘܚܰܝܶܠ ܠܶܗ ܕܢܰܩܶܦ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ ܡܥܰܠܝܐ.
‎ܐܰܫܦܰܥ ܕܶܝܢ ܩܰܢܝܶܗ ܡܗܺܝܪܐ ܘܰܟܬܰܒ ܐܶܓܪ̈ܳܬܐ ܘܬܽܘܪ̈ܓܳܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܘܰܟܬܳܒܐ ܝܰܩܺܝܪ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠ ܐܽܘܪܚܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܕܒܶܗ ܡܫܰܒܶܠ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܬܽܘܠܡܳܕܐ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܘܰܡܗܰܕܶܐ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܙܟܽܘܢ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܰܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܚܰܘܝܐ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܶܗ ܘܥܰܡܺܝܩܽܘܬ ܪܽܘܚܳܢܳܝܽܘܬܶܗ ܕܰܒܥܶܠܰܬܗܶܝܢ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ݀ ܠܶܗ ܕܽܘܟܬܐ ܦܪܺܝܫܬܐ ܒܥܺܕܬܐ.
‎ܒܶܐܓܪ̈ܳܬܶܗ ܕܶܝܢ ܟܬܰܒ ܥܰܠ ܣܝܳܡ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܛܢܳܢܶܗ ܘܟܰܫܺܝܪܽܘܬܶܗ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܪܳܪ ܫܶܬܐܶܣ̈ܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܐ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܟܬܳܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܐܶܫܬܰܕܰܪܘ ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܣܛܰܘ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܐ ܬܪܺܝܨܬܐ ܕܠܽܐܘܪܚܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܢܶܗܦܟܽܘܢ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ ܘܳܐܪܽܘܥܽܘܬܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܐ ܒܶܝܬ ܕܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܒܰܫܘ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܦܽܘܢܳܝܐ ܕܡܶܢ ܬܰܘܫܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܐܶܬܬܣܺܝܡܘ.
‎ܩܪܳܒܐ ܕܶܝܢ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܠܐ ܐܰܟܠܺܝ ܠܶܗ ܠܩܰܕܺܝܫܐ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܡܶܢ ܕܢܺܚܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܚܶܟܡܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܐ ܬܪܺܝܨܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܟܬܰܒ ܘܫܰܪܰܪ: «ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܠܰܝܬ ܠܰܢ ܥܒܳܕܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܒܗܳܢܐ ܥܳܠܡܐ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܗܳܢܐ. ܕܰܒܥܶܕܳܢ ܚܛܳܗܐ ܪܰܒܐ ܘܰܙܥܽܘܪܐ܆ ܢܚܰܘܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܐ ܕܥܽܘܫܢܐ ܕܢܰܦܫܰܢ ܘܠܐ ܢܶܙܕܟܶܐ. ܘܶܐܢ ܕܚܰܟܺܝܡ ܒܗܳܢܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܶܐܢ ܬܡܺܝܗ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ. ܘܗܳܢܰܘ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܟܬܳܒ̈ܰܝ ܩܽܘܕܫܐ ܘܰܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܦܰܚܰܡ ܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܠܰܝܬ. ܠܐ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܘܠܐ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܘܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ.»
‎ܒܰܫܢܰܬ 518 ܠܰܐܟܣܽܘܪܝܐ ܕܦܺܝܠܺܝܦܳܘܦܳܘܠܺܝ ܒܰܬܪܰܐܩܝܰܐ (ܒܠܓܰܐܪܝܰܐ) ܠܡܶܬܚܐ ܕܚܰܡܶܫ ܫܢ̈ܺܝܢ ܐܶܫܬܰܕܰܪ܆ ܟܶܢ ܠܓܰܢܓܰܪܐ ܒܰܦܠܰܓܽܘܢܺܝܰܐ (ܬܘܪܟܝܰܐ) ܟܰܪ ܕܶܐܬܚܒܶܫ ܒܩܶܠܳܝܬܐ ܙܥܽܘܪܬܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܘܪܐ ܘܶܐܬܚܢܶܩ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܬܶܢܳܢܐ ܘܶܐܣܬܗܶܕ ܒܥܶܣܪܐ ܕܟܳܢܽܘܢ ܩܕܺܝܡ ܫܢܰܬ 523܆ ܘܒܶܗ ܒܗܳܢܐ ܝܰܘܡܐ ܡܥܰܕܥܕܐ ܠܶܗ ܥܺܕܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ.
‎ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܦܐ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܫܽܘܢܳܝܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܰܢ ܪܰܒܐ܆ ܡܰܟܪܙܺܝܢܰܢ ܕܰܫܢܰܬ 2023 ܬܶܗܘܶܐ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕܝܽܘܒܳܠܐ ܕܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܰܒܽܘܓ. ܚܳܕܝܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܡܚܰܦܛܺܝܢܰܢ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܰܢ܆ ܩܠܺܝܪܽܘܣ ܠܡܺܐܡܰܪ ܘܥܰܡܐ ܡܗܰܝܡܢܐ܆ ܕܰܦܪܺܝܫܳܐܺܝܬ ܢܥܰܕܥܕܽܘܢ ܠܕܽܘܟܪܳܢܐ ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܪܰܒܐ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܰܒܽܘܓ ܘܢܶܬܕܰܡܽܘܢ ܒܰܐܓܽܘܢܶܗ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܘܚܽܘܡܣܳܢܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܒܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܟܰܘܟܒܐ ܢܰܗܺܝܪܐ ܗܘܳܐ ܒܰܫܡ̈ܰܝ ܥܺܕܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܐ ܘܒܳܗ̇ ܙܟܐ ܒܰܐܓܽܘܢܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܐ.
‎ܒܦܽܘܪܣܐ ܕܗܳܢܐ ܝܽܘܒܳܠܐ܆ ܦܰܛܪܝܰܪܟܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܥܬܺܝܕܐ ܕܬܶܦܪܽܘܣ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܥܰܠ ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܗܳܢܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܘܰܣܝܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܘܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܠܽܘ̈ܡܳܕܶܐ ܘܰܟܢܽܘ̈ܫܝܶܐ ܐܰܟܰܐܕܺܝ̈ܡܳܝܶܐ ܠܡܶܦܪܰܣ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܳܝܬܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܡܶܬܬܩܺܝܡܺܝܢ. ܦܳܪܶܣ ܚܶܙܘܐ ܕܶܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܝܐ ܣܽܘܒܳܪܐ (Suboro TV) ܡܩܰܪܶܒ ܬܰܚܪ̈ܙܳܬܐ ܕܺܝ̈ܠܳܢܳܝܳܬܐ ܥܰܠ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܘܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܶܗ. ܘܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܡܰܪ̈ܥܝܳܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܒܟܽܠܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܡܚܰܦܛܺܝܢܰܢ ܕܰܢܛܰܟ̈ܣܳܢ ܠܽܘ̈ܡܳܕܶܐ ܘܰܟܢܽܘ̈ܫܝܶܐ ܕܥܰܠ ܝܳܪܬܽܘܬܐ ܕܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ܆ ܕܢܶܦܪܽܘܥ ܚܽܘ̈ܒܠܰܘܗ̱ܝ ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܥܽܘܬܪܐ ܪܰܒܐ ܕܰܠܡܰܪܕܽܘܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܐ ܐܰܩܢܺܝ.
‎ܒܢ̈ܰܝܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܐ܆
‎ܡܰܘܕܺܝܢܰܢ ܠܡܳܪܝܐ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܣܳܥܰܪ ܠܥܺܕܬܶܗ ܘܰܡܩܺܝܡ ܒܳܗ̇ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܐ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܐܰܝܟ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܰܒܽܘܓ܆ ܕܢܶܪܥܽܘܢ ܥܳܢ̈ܶܗ ܘܰܢܫܰܪܪܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܫܽܘܥܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ. ܘܰܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡܙܰܠܗ̈ܙܶܐ ܡܶܢ ܣܥܳܝܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܝܗ̇ ܡܣܰܬܰܪ ܠܳܗ̇܆ ܘܰܐܝܟ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܐ ܣܰܓܺܝܰܐܬ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܢܳܛܰܪ ܠܳܗ̇.
‎ܡܶܟܺܝܠ: ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܰܐܓܽܘܢܶܗ ܪܽܘܚܳܢܳܝܐ ܕܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܘܠܐ ܢܶܣܛܶܐ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܬܪܺܝܨܬܐ ܗܳܝ ܕܰܐܟܪܶܙ ܠܳܗ̇܆ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܰܟܠܺܝܠܐ ܕܫܽܘܒܚܐ ܕܰܕܟܺܝܪ ܠܡܪܝ ܦܘܠܘܣ: «ܐܰܓܽܘܢܐ ܫܰܦܺܝܪܐ ܐܶܬܟܰܬܫܶܬ ܘܪܶܗܛܝ ܫܰܠܡܶܬ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ ܢܶܛܪܶܬ܂ ܘܡܶܢ ܗܳܫܐ ܢܛܺܝܪ ܠܺܝ ܟܠܺܝܠܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܐ ܕܢܶܦܪܥܺܝܘܗ̱ܝ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܒܝܰܘܡܐ ܗܰܘ ܕܗܽܘܝܽܘ ܕܰܝܳܢܐ ܟܺܐܢܐ ܠܐ ܕܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܺܝ ܐܶܠܐ ܐ݂ܳ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܚܶܒܘ ܠܓܶܠܝܳܢܶܗ܂» (2 ܛܝܡ 4: 7-8). ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܗܳܢܐ ܠܒܽܘܪܟܬܐ ܕܟܽܠܰܢ܆ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܕܩܰܕܺܝܫܐ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ܆ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܛܰܝܒܽܘ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܘܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܫܪܟܐ.
‎ܟܬܝܒ ܒܩܠܝܬܢ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܒܕܪܡܣܘܩ – ܣܘܪܝܐ
‎ܒܝܘܡ ܥܣܪܐ ܕܟܢܘܢ ܩܕܝܡ ܕܫܢܬ ܒܟܒ
‎ܕܐܝܬܘܗ̱ܝ ܕܘܟܪܢܐ ܕܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ، ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܢ̱ܬܐ ܬܫܝܥܝܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܢ