2021- ܨܰܘܡܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ

ܡܢܝܢܐ: 161/2021
ܒܫܡ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠ ܐܚܝܕ
ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ
ܘܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ
ܕܗܘ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܡ̄
ܒܽܘܪܟܬܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܳܬܐ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ: ܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ ܬܐܘܡܐܣ ܩܰܕܡܳܝܐ ܡܰܦܪܝܳܢܐ ܕܗܶܢܕܽܘ܆ ܡܺܝܛܪ̈ܦܽܘܠܺܝܛܽܘ ܪ̈ܳܡܰܝ ܐܺܝܩܳܪܐ܆ ܘܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܐܶܦܛܪ̈ܽܘܦܶܐ ܕܡܰܪ̈ܥܝܳܬܐ܆ ܘܟܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܫܰܪܟܐ ܕܥܰܡܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܐ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܡܝܰܩܪܐ. ܢܛܺܝܪ̈ܶܐ ܬܶܗܘܽܘܢ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܐ܆ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܘܰܕܡܳܪܝ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܕܫܰܪܟܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܰܡܺܝܢ.
ܒܳܬܰܪ ܥܽܘܩܳܒܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܺܝܠܟܽܘܢ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ:
ܠܶܗ ܠܨܰܘܡܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܗܳܕܶܐ ܫܰܢ̱ܬܐ ܟܰܕ ܠܝܽܘܒܳܠܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܐ ܕܰܐܠܦܐ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܫܢ̈ܺܝܢ ܥܰܠ ܢܝܳܚܬܶܗ ܕܡܰܠܦܳܢܐ ܪܰܒܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ. ܦܽܘܪܣܐ ܕܶܝܢ ܐܳܚܕܺܝܢܰܢ ܕܰܡܙܰܡܶܢ ܠܟܽܘܢ ܠܡܶܬܒܰܩܳܝܽܘ ܥܰܡܰܢ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܥܰܠ ܨܰܘܡܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܥܰܡܶܗ ܢܶܬܥܰܡܰܩ ܒܪܽܘܚܳܢܳܝܽܘܬܐ ܕܗܳܢܐ ܨܰܘܡܐ ܘܒܽܘܪܟܬܶܗ ܪܰܒܬܐ ܢܶܣܰܒ ܘܰܒܝܰܕܶܗ ܠܚܰܕܽܘܬܐ ܕܥܺܐܕܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܐ ܢܡܰܢܰܥ܆ ܘܰܠܙܳܟܽܘܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܰܘܬܐ ܢܥܰܕܥܶܕ.
«ܒܫܽܘܪܳܝ ܨܰܘܡܰܢ ܨܠܽܘܬܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܡܦܺܝܣܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܡܦܰܨܝܳܢܳܐܺܝܬ.
ܒܫܽܘܪܳܝ ܨܰܘܡܰܢ ܢܰܣܠܶܐ ܠܫܶܢܬܳܐ ܥܺܝܪܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܦܺܝ̈ܛܶܐ ܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ.
ܒܫܽܘܪܳܝ ܨܰܘܡܰܢ ܢܶܬܶܠ ܙܶܕܩܬܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܕܢܶܬܬܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܒܺܝܒܳܐܺܝܬ.
ܒܫܽܘܪܳܝ ܨܰܘܡܰܢ ܢܶܣܢܶܐ ܥܰܘܠܳܐ ܟܽܠܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܢܶܪܚܰܡ ܟܽܠܰܢ ܕܽܘܒܳܪ ܩܽܘܫܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ.
ܒܫܽܘܪܳܝ ܨܰܘܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܓܰܙܳܐ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܬܰܘ ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܢܶܩܛܽܘܦ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ.
ܒܫܽܘܪܳܝ ܨܰܘܡܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܒܫܰܘܝܽܘ ܥܰܬܶܕܘ܆ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܥܳܐܠܺܝܢ ܠܕܰܪܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܠܡܶܬܟܰܬܳܫܽܘ.
ܒܫܽܘܪܳܝ ܨܰܘܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܢܶܪܗܰܛ ܟܽܠܰܢ ܕܰܒܫܽܘܠܳܡܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܢܶܣܰܒ.
ܒܫܽܘܪܳܝ ܨܰܘܡܳܐ ܢܶܫܕܶܐ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܘܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܢܶܨܽܘܡ ܟܽܠܰܢ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ.
ܒܫܽܘܪܳܝ ܨܰܘܡܳܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܢܶܓܕܽܘܠ ܡܶܢ ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ܆ ܕܰܒܫܽܘܠܳܡܶܗ ܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ.
ܒܫܽܘܪܳܝ ܨܰܘܡܳܐ ܢܙܰܡܶܢ ܢܰܦܫܰܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܕܢܶܚܕܶܐ ܒܚܰܪܬܶܗ ܥܰܡܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ.
ܒܫܽܘܪܳܝ ܨܰܘܡܳܐ ܢܶܫܠܰܚ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܘܢܶܠܒܰܫ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܗܽܘܢ ܢܰܦܪܶܓ.
ܒܫܽܘܪܳܝ ܨܰܘܡܳܐ ܢܕܰܟܶܐ ܢܰܦܫܰܢ ܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܕܰܒܫܽܘܠܳܡܶܗ ܢܕܽܘܨ ܒܰܚܠܽܘܠܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܛܽܘ̈ܒܶܐ.
ܒܫܽܘܪܳܝ ܨܰܘܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܪܰܦܶܐ ܐܰܝܟ ܚܰܠܳܫ̈ܶܐ܆ ܚܠܺܝܨ̈ܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ.
ܨܳܡܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܕܳܪ̈ܺܝܢ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ܆ ܘܒܶܗ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܨܶܝܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬܢܰܨܰܚܘ ܗ̱ܘܰܘ.
ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܓܰܒܝܳܐ܆ ܕܢܶܚܙܶܐ ܫܟܺܝܢܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ.
ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܠܺܝܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܘܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܫܘܳܐ ܕܰܢܕܰܝܰܪ.
ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܐܶܬܦܰܨܺܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܚܰܒ̈ܳܠܳܬܳܐ ܕܰܠܗܶܝܢ ܐܶܫܬܕܺܝ.
ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܠܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܰܥܶܟ܆ ܡܶܢ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܘܠܳܐ ܝܺܩܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ.
ܢܥܰܬܶܕ ܢܰܦܫܰܢ ܐܳܘ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܕܡܰܛܺܝ ܨܰܘܡܳܐ ܢܶܫܠܶܐ ܟܽܠܢܳܫ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.
ܢܕܰܟܶܐ ܢܰܦܫܰܢ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܢܶܬܡܰܢܰܥ ܠܰܢ ܠܦܶܨܚܶܗ ܪܰܒܳܐ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ.
ܢܶܦܽܘܩ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܨܰܘܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ܆ ܘܒܶܗ ܢܶܬܟܰܬܰܫ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ.
ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡܶܗ ܡܳܪܶܐ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܙܟܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܕܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ ܒܰܨܢܺܝܥܽܘܬܳܐ.
ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܕܰܓܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܕܡܶܬܢܰܨܰܚ ܒܳܟ ܐܰܝܢܳܐ ܕܣܳܢܶܐ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ.
ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܓܰܙܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܥܳܬܰܪ ܡܶܢܳܟ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ.
ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܶܠܦܳܐ ܛܥܺܝܢܰܬ ܟܽܠ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ܆ ܕܶܐܬܳܬ ܣܰܦܩܰܬ ܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ.
ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܶܠܩܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܕܚܳܐܰܪ ܒܳܟ ܦܶܪܩܰܬ ܡܶܢܶܗ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ.
ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܦܳܬܽܘܪ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܟܽܠ ܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܟܦܶܢ ܣܳܒܰܥ ܡܶܢܳܟ ܒܰܫܦܺܝܥܽܘܬܳܐ.
ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܠܶܦ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܡܰܢ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܥܳܛܶܝܬ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ.
ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܡܪܰܥܶܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܕܫܳܪ̈ܥܳܬܳܐ.
ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܡܰܟܪܶܙ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕܪܳܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܒܓܰܘ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ.
ܫܰܦܺܝܪ ܨܰܘܡܳܐ ܠܰܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ ܘܰܠܛܰܠܝܽܘܬܳܐ܆ ܕܠܰܚܕܳܐ ܢܫܰܗܶܐ ܘܠܰܚܕܐ ܢܪܰܒܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܟܝܳܢܳܐ.
ܫܰܦܺܝܪ ܨܰܘܡܳܐ ܠܣܳܒܳܐ ܕܰܩܪܶܒ ܨܶܝܕ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܆ ܕܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܡܥܳܕ ܕܰܢܥܰܕܰܪ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ.
ܫܰܦܺܝܪ ܨܰܘܡܳܐ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܥܳܢ̈ܘܳܝܶܐ܆ ܕܰܐܝܟ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ.
ܫܰܦܺܝܪ ܨܰܘܡܳܐ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܡܳܐܟ̈ܶܐ ܘܰܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ܆ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܡܪܰܡܪܶܡ ܘܡܳܟ̈ܶܐ ܡܩܰܪܶܒ ܨܶܝܕ ܕܰܪ̈ܓܰܝܗܽܘܢ.
ܫܰܦܺܝܪ ܨܰܘܡܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܛܰܝܒܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܕܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܒܳܗ̇.
ܚܙܰܘ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܒܰܐܝܢܳܐ ܛܶܟܣܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ܆ ܠܨܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܪܶܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܐܶܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ.
ܢܶܬܩܰܕܰܫ ܒܶܗ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܰܘܣܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܒܓܰܘܶܗ.
ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ܆ ܢܶܬܕܰܟܽܘܢ ܒܶܗ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܡܶܢ ܛܰܡܽܐܘܬܳܐ.
ܟܽܠ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܘܡܰܡܠܠܳܐ ܣܰܢܝܳܐ܆ ܢܶܬܕܰܚܩܽܘܢ ܒܶܗ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ.
ܬܷܨܽܘܡܝ ܥܰܝܢܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܚܳܝܪܳܐ ܙܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ܆ ܘܡܰܨܕܳܐ ܚܝܳܪܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܪܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ.
ܬܷܨܽܘܡܝ ܐܶܕܢܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܶܡ̈ܥܶܐ ܕܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܬܶܫܡܰܥܝ ܩܳܠ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ.
ܢܷܨܽܘܡ ܣܰܘܩܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ ܕܟܽܠ ܪܰܦܝܽܘܬܳܐ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܣܳܐܶܩ ܪܺܝܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ.
ܢܷܨܽܘܡ ܦܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܒܰܚ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ.
ܐܳܦ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܢܶܬܠ̈ܳܢ ܟܽܠ ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܨܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܬܢܺܝܚܳܐ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ.
ܢܨܽܘ̈ܡܳܢ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܡܶܢ ܕܰܢܗܰܠ̈ܟܳܢ ܒܶܝܬ ܬܽܘ̈ܩܠܳܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܕܽܘ̈ܫܳܢ ܬܰܪܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.
ܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܳܦ ܪܶܥܝܳܢܳܐ܆ ܢܨܽܘܡܽܘܢ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܕܟܶܐ ܟܽܠܶܗ ܡܶܢ ܒܽܝ̈ܫܳܬܳܐ.
ܐܳܘ ܨܰܝܳܡܳܐ ܛܰܪ ܠܶܫܳܢܳܟ ܒܰܙܗܺܝܪܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܘܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ.
ܨܳܡܬ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܢܨܽܘܡ ܠܶܫܳܢܳܟ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܨܰܘܡܳܟ ܢܕܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܬܩܰܒܰܠ.
ܕܰܟܳܐ ܠܶܒܳܟ ܐܳܦ ܪܶܥܝܳܢܳܟ ܐܳܦ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ܆ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܡܚܰܝ̈ܒܳܢ ܠܳܟ ܩܕܳܡ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.
ܗܘܺܝ ܒܶܗ ܒܨܰܘܡܳܐ ܦܳܥܠܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܳܦ ܟܰܫܺܝܪܳܐ܆ ܕܰܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܬܩܰܒܶܠ ܐܰܓܪܳܐ ܛܳܒܳܐ.
ܕܪܺܝ ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܟ ܥܰܠ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܟܰܕ ܨܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܕܢܰܓܢܶܝܟ ܛܳܒܳܐ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ ܕܰܡܠܶܐ ܛܽܘܒ̈ܶܐ.
ܩܢܺܝ ܒܶܗ ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܢܺܝܚܽܘܬܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܬܶܬܪܰܡܪܰܡ ܠܕܰܪܓܳܐ ܪܳܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ.
ܐܰܠܒܶܫ ܐܶܣܛܠܳܐ ܠܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܨܶܐܕܰܝܟ܆ ܕܢܰܥܛܦܳܟ ܛܳܒܳܐ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.
ܩܪܺܝ ܠܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܘܰܡܠܺܝ ܟܶܢܦܳܗ̇ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܳܟ܆ ܕܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐܰܓܪܳܟ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ.
ܣܡܽܘܟ ܠܰܨܪ̈ܺܝܟܶܐ ܘܰܐܠܒܶܫ ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ܆ ܘܣܰܒ ܠܳܟ ܐܰܓܪܳܐ ܥܰܡ ܠܳܥܳܙܳܪ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ.
ܠܳܐ ܠܰܡ ܬܶܩܛܽܘܠ ܦܰܓܪܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܒܚܰܘ̈ܒܶܐ܆ ܦܰܓܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܐܳܦ ܠܶܫܳܢܳܐ ܢܨܽܘܡܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ.
ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܰܢ ܕܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ ܨܰܘܡܳܐ ܢܶܠܒܽܘܟ܆ ܕܒܶܗ ܐܰܒܗܶܬܬܳܝܗܝ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܕܰܐܒܗܶܬ ܠܳܐܕܳܡ.
ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܨܰܘܡܳܐ ܢܶܠܒܽܘܟ܆ ܕܒܶܗ ܚܰܝܶܒܬܳܝܗܝ ܠܒܺܝܫܳܐ ܕܚܰܝܒܶܗ ܠܰܐܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ.
ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܰܢ ܕܚܰܒܺܝܒܳܐܺܝܬ ܢܶܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܟ܆ ܕܒܶܗ ܗ̱ܽܘ ܣܚܰܦܬܳܝܗܝ ܠܒܺܝܫܳܐ ܕܣܰܚܦܶܗ ܠܰܐܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ.
ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܰܢ ܕܚܽܘܒܳܢܳܐܺܝܬ ܢܶܛܥܰܢ ܢܺܝܪܳܟ܆ ܘܒܶܗ ܢܶܙܕܰܝܰܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܰܢ.
ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܢܶܪܗܰܛ ܒܳܬܪܳܟ܆ ܘܰܒܥܽܘܕܪܳܢܳܟ ܢܶܙܟܶܐ ܠܚܰܝܠܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ.
ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܰܢ ܢܶܙܟܶܐ ܠܚܰܫ̈ܶܐ܆ ܠܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܳܐ ܘܰܠܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐܣܽܘܛܽܘܬܳܐ.
ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܰܢ ܢܶܕܚܽܘܩ ܡܶܢܰܢ܆ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܒܶܣܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܘܗܰܢܺܝ̈ܐܘܳܬܳܐ.
ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܰܢ ܢܶܫܕܶܐ ܡܶܢܰܢ܆ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܘܠܰܚܬܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܰܠܪܳܡܽܘܬܳܐ.
ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܰܢ ܢܰܪܚܶܩ ܡܶܢܰܢ܆ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘܩܪ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ.
ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܢܨܽܘܡ ܟܽܠܰܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܡܶܬܪܰܥܝܳܐ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ.
ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܙܟܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ܆ ܘܰܢܨܽܘܡ ܦܽܘܡܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ.
ܐܰܣܓܳܐ ܒܰܥܓܰܠ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܪܳܗܶܛ ܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ܆ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܟܽܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ.
ܠܥܺܕܬܳܟ ܪܰܡܪܶܡ ܠܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܢܰܛܰܪ ܡܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܘܫܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܢܫܰܝܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ.
ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܶܢܳܟ ܢܶܒܗܰܬ ܒܺܝܫܳܐ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܰܢ܆ ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܝܳܗܶܒ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܀»
(ܡܐܡܪܐ ܩܠܓ – ܕܥܠ ܨܘܡܐ)
ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ:
ܢܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ ܨܰܘܡܟܽܘܢ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܘܙܶܕ̈ܩܳܬܟܽܘܢ ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܟܽܘܢ܆ ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܟܽܠܰܢ ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܐ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܥܺܐܕܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܐ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܕܰܢܢܰܛܰܪ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܙܢܐ ܕܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ܆ ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܟܳܘܪܳܘܢܰܐ ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܟܽܠܶܗ ܐܶܫܬܰܠܰܛ܆ ܘܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܢܰܐܣܶܐ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܚܰܣܶܐ܆ ܒܰܨܠܽܘܬ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܪܺܝܫܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܡܺܝܢ. ܘܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܫܪܟܐ
ܟܬܝܒ ܒܩܠܝܬܢ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܒܕܪܡܣܘܩ – ܣܘܪܝܐ
ܒܝܘܡ ܬܪܥܣܪ ܕܐܕܪ ܝܪܚܐ ܕܫܢܬ ܒܟܐ
ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܢ̱ܬܐ ܫܒܝܥܝܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܢ