2021- ܕܝܽܘܒܳܠܐ ܕܰܐܠܦܐ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ

ܡܢܝܢܐ: 133/2021

ܒܫܡ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠ ܐܚܝܕ

ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ

ܘܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ

ܕܗܘ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܡ̄

ܒܽܘܪܟܬܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܳܬܐ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ: ܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ ܬܐܘܡܐܣ ܩܰܕܡܳܝܐ ܡܰܦܪܝܳܢܐ ܕܗܶܢܕܽܘ܆ ܡܺܝܛܪ̈ܦܽܘܠܺܝܛܽܘ ܪ̈ܳܡܰܝ ܐܺܝܩܳܪܐ܆ ܘܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܐܶܦܛܪ̈ܽܘܦܶܐ ܕܡܰܪ̈ܥܝܳܬܐ܆ ܘܟܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܫܰܪܟܐ ܕܥܰܡܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܐ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܡܝܰܩܪܐ. ܢܛܺܝܪ̈ܶܐ ܬܶܗܘܽܘܢ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܐ܆ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܘܰܕܡܳܪܝ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܣܪܽܘܓ ܘܰܕܫܰܪܟܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܰܡܺܝܢ.

ܒܳܬܰܪ ܥܽܘܩܳܒܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܺܝܠܟܽܘܢ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ:

ܒܕܳܪܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܙܰܒܢܰܢ ܕܒܶܗ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܣܓܺܝܘ ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܠܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܣܰܪܘ܆ ܘܳܐܦ ܗܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܕܰܓ̈ܳܠܳܬܐ ܕܰܡܢܰܣ̈ܝܳܢ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܬܪܺܝܨܐ ܕܥܺܕܬܐ ܢܒܰܥ̈ܝ܆ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܠܥܺܕܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܐ ܕܰܐܢܛܝܽܘܟ ܒܥܰܬܺܝܪܽܘܬܐ ܣܶܥܪܰܬ݀܆ ܒܰܕܡܰܠܦܳܢܐ ܪܰܒܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ܆ ܟܶܢܳܪܐ ܕܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ܆ ܠܳܗ̇ ܫܰܕܪܰܬ݀. ܗܰܘ ܙܳܩܽܘܪܐ ܕܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܬܶܐܘܳܠܳܘ̈ܓܳܝܶܐ ܕܰܒܝܰܕܗܽܘܢ ܢܓܰܕ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܫܰܦ̈ܝܳܬ ܪܶܢܝܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ ܪ̈ܽܘܟܳܒܶܐ. ܒܡܺܐܡܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܶܝܢ܆ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐܺܝܬ ܣܕܰܪ ܘܒܶܝܬ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܐ ܦܰܫܶܩ܆ ܘܰܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܡܳܪܝܐ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܠܶܦ. ܗܳܟܘܳܬ܆ ܫܳܡܽܘ̈ܥܰܘܗ̱ܝ ܘܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܕܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ ܐܶܬܓܰܘܰܣܘ ܒܶܗ܆ ܘܠܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܶܗ ܩܪܰܘ ܟܽܠܡܐ ܕܬܰܚܘܺܝܬܐ ܒܥܰܘ ܕܢܶܣܡܟܽܘܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܬܪܺܝܨܐ ܐܰܘ ܕܢܰܟܠܽܘܢ ܠܰܣܥܳܝܐ ܕܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ.

ܝܰܘܡܳܢܐ ܓܶܝܪ܆ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܦܐ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܥܰܠ ܫܽܘܢܳܝܶܗ ܡܶܢ ܗܳܢ ܥܳܠܡܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܐ܆ ܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܐ ܠܗܳܕܶܐ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܚܕܐ ܐܰܝܟ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕܝܽܘܒܳܠܐ ܕܰܐܠܦܐ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ܆ ܦܳܪܫܺܝܢܰܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܦܰܩܶܕ ܫܠܺܝܚܐ ܡܪܝ ܦܘܠܘܣ: «ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܥܳܗܕܺܝܢ ܠܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡܟܽܘܢ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܶܬܒܰܩܰܘ ܒܫܽܘܠܳܡܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܡܰܪܰܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ܂» (ܥܒܪ̈ܝܐ 13: 7)܆ ܒܶܐܓܰܪܬܰܢ ܗܳܕܶܐ ܐܰܒܳܗܳܝܬܐ ܡܚܰܦܛܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܕܬܶܬܒܰܩܽܘܢ ܒܬܰܫܥܺܝܬ ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ܆ ܘܚܰܘܪܐ ܛܳܒܐ ܠܶܗ ܬܶܐܚܕܽܘܢ܆ ܘܡܶܢܶܗ ܥܰܠ ܫܰܪܺܝܪܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܐ ܫܠܺܝܚܳܝܐ ܬܺܐܠܦܽܘܢ.

ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܓܶܝܪ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܒܰܩܪܺܝܬܐ ܕܟܽܘܪܬܺܝܡ ܕܩܰܪܺܝܒܐ ܡܶܢ ܣܪܘܓ ܕܒܶܝܬ ܢܰܗܪܺܝܢ ܫܢܰܬ 451. ܗܪܰܓ ܒܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܽܐܘܪܗܳܝ ܘܺܝܠܶܦ ܠܠܶܫܳܢܐ ܣܽܘܪܝܳܝܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܥܺܕܬܐ܆ ܟܰܕ ܠܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ݀ ܠܶܗ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܬܡܺܝܗܳܐܺܝܬ ܒܫܰܒܪܽܘܬܶܗ܆ ܫܰܠܗܶܒ. ܢܦܰܩ ܛܶܒܶܗ ܘܶܐܬܰܘ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܠܘܳܬܶܗ ܠܡܶܫܡܰܥ ܡܺܐܡܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܟܳܪ̈ܽܘܙܘܳܬܶܗ ܕܰܡܦܰܝܓܺܝܢ ܨܶܗܝܐ ܕܪܽܘܚܐ ܕܠܰܐܠܳܗܳܝ̈ܳܬܐ ܠܗܺܝܩܐ܆ ܘܰܡܬܰܪܣܺܝܢ ܠܢܰܦܫܐ ܕܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܐ ܣܘܺܝܚܐ. ܣܪܰܛ ܠܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܬܶܐܳܘܠܳܘ̈ܓܳܝܶܐ ܘܰܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܝܰܗ̱ܒ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܶܐ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܳܝܶܐ ܕܰܡܥܰܫܢܺܝܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܫܳܡܽܘ̈ܥܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܚܰܘܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܐ ܕܰܢܗܰܠܟܽܘܢ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܺܝܰܐ ܘܢܶܡܛܽܘܢ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܕܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ܆ ܡܚܰܦܶܛ ܗ̱ܘܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܠܐ ܢܶܪܗܛܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ ܬܶܐܳܘܠܳܘ̈ܓܳܝܶܐ ܕܡܰܘܠܕܺܝܢ ܟܶܫܠܐ܆ ܐܶܠܐ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܚܽܘܒܐ ܘܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܆ ܕܠܐ ܟܶܫܠܐ ܘܰܕܠܐ ܒܨܳܬܐ. ܟܬܰܒ ܕܶܝܢ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܡܺܐܡܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ:

ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܟܰܣܝ̈ܳܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܒܰܨܝ̈ܳܢ܆ ܘܢܶܬܶܠ ܫܽܘܒܚܐ ܥܰܠ ܓܰܠܝ̈ܳܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢ.

ܣܰܡܐ ܕܡܰܘܬܐ ܐܺܝܬ ܒܰܒܨܳܬܐ ܠܰܕܩܳܪܶܒ ܠܳܗ̇܆ ܘܢܽܘܗܪܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܰܕܪܳܚܶܡ ܠܳܗ̇܀

ܡܶܢ ܥܽܘܩܳܒܐ ܢܳܒܥܺܝܢ ܬܽܘ̈ܟܶܐ ܠܰܕܗܳܪܶܓ ܒܶܗ܆ ܡܶܢ ܚܽܘܒܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠ ܝܽܘܬܪܳܢܐ ܠܰܕܩܳܪܶܒ ܠܶܗ.

ܒܨܳܬܐ ܒܢܰܦܫܐ ܐܰܝܟ ܒܶܠܛܺܝܬܐ ܒܩܰܝܣܐ ܪܰܡܝܐ܆ ܘܰܡܚܰܒܠܐ ܠܳܗ̇ ܬܰܘܒܶܕ ܫܽܘܦܪ̈ܶܝܗ̇ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ܀ (ܡܐܡܪܐ ܨܕ)

ܐܶܬܬܰܣܪܰܚ ܟܳܗܢܐ ܫܢܰܬ 503 ܘܶܐܫܬܠܰܚ ܐܰܝܟ ܣܳܥܽܘܪܐ (ܦܪܝܘܕܘܛܐ) ܠܕܺܝܪ̈ܳܬܐ܆ ܘܰܢܦܰܩ ܐܰܠܶܦ ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ. ܟܳܬܽܘ̈ܒܰܘܗ̱ܝ ܕܶܝܢ (ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܚܰܒܺܝܒ ܐܽܘܪܗܳܝܐ ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ) ܣܪܰܛܘ ܠܡܺܐܡܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܠܰܐܦ̈ܰܝ ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܫܬܺܝܢ ܣܠܶܩ܆ ܥܰܠ ܟܰܝܠܐ ܬܪܰܥܣܺܝܪܳܝܐ ܕܕܺܝܠܳܢܳܝ ܗ̱ܘܐ ܠܩܰܕܺܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ܆ ܘܥܰܠ ܫܡܶܗ ܐܶܬܟܰܢܺܝ ܟܰܝܠܐ «ܣܪܘܓܝܐ». ܚܦܺܝܛ ܗ̱ܘܐ ܒܬܰܚܘܺܝܬ ܫܪܳܪܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܰܒܕܰܪܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܗܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܕܰܓ̈ܳܠܳܬܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܪܶܢܝܶܗ ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܳܝܐ ܫܰܦܝܐ ܘܰܩܪܺܝܚܐ ܝܰܒܶܠ. ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܠܘܳܬܶܗ ܣܶܓܝܰܬ݀ ܥܕܰܡܐ ܕܠܶܫܳܢܶܗ ܡܰܒܽܘܥܐ ܠܚܶܟܡܬܐ ܘܰܕܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܗܘܐ.

ܘܰܒܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܒܰܫܢܰܬ 519܆ ܐܶܬܬܰܣܪܰܚ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܐ ܕܒܰܛܢܳܢ ܕܰܣܪܘܓ܆ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘ̈ܦܘܳܬܐ ܕܢܰܩܺܝ̈ܦܳܢ ܠܡܰܪܥܺܝܬܐ ܕܽܐܘܪܗܳܝ. ܫܰܡܶܫ ܠܪܺܝܫܽܘܬ ܟܳܗܢܽܘܬܐ ܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ ܕܫܰܢ̱ܬܐ ܘܰܚܕܰܥܣܰܪ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܰܢܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܝܽܘܡ 29 ܬܫܪܺܝܢ ܐ̱ܚܪܳܝ ܫܢܰܬ 521܆ ܘܗܐ ܥܺܕܬܐ ܥܳܒܕܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܒܗܳܢܐ ܣܺܝܩܽܘܡܐ. ܡܢܳܬܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗ̱ܝ ܐܶܬܬܣܺܝܡܰܬ ܒܗܰܝܟܠܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܐ ܒܥܺܕܬܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܐܡܶܕ.

ܟܳܬܽܘ̈ܒܶܐ ܡܰܘܕܥܺܝܢ ܕܠܰܡ ܕܳܪܐ ܕܒܶܗ ܚܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܰܢ ܥܰܣܩܐ ܗ̱ܘܐ܆ ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܩܶܨܰܬ ܩܪܳܒܐ ܕܒܶܝܬ ܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܠܪ̈ܽܗܘܡܳܝܶܐ ܫܢܰܬ 503܆ ܗܰܘ ܕܕܶܚܠܬܐ ܪܰܒܬܐ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܰܝ ܐܰܬܪܐ ܐܰܥܶܠ ܘܫܰܪܺܝܘ ܕܠܰܐܪܥܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܫܒܩܽܘܢ. ܫܰܪܺܝ ܕܶܝܢ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܕܢܶܟܬܽܘܒ ܐܶܓܪ̈ܳܬܐ ܕܰܢܚܰܦܶܛ ܠܥܰܡܐ ܕܰܢܩܘܽܘܢ ܒܰܐܪܥܐ ܕܣܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܢܶܬܬܰܟܠܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ ܕܠܐ ܡܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܐܶܠܐ ܡܥܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܒܙܰܒܢܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܘܰܕܥܳܩ̈ܳܬܐ. ܟܡܐ ܪܰܒܐ ܗ̱ܝ ܣܢܺܝܩܽܘܬܰܢ ܪܰܒܬܳܐ ܗ̱ܝ ܝܰܘܡܳܢܐ ܕܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܪܶܢܝܶܗ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ܆ ܕܢܺܐܠܰܦ ܡܶܢܶܗ ܐܰܣܺܝܪܽܘܬܐ ܕܒܰܐܪܥܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ܆ ܘܪܶܚܡܰܬ ܡܳܬܐ ܘܽܐܘܡܬܳܢܳܝܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܳܩܬܐ ܢܚܽܘܪ ܘܗܳܟܰܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܒܰܠܒܺܝܒܽܘܬܐ ܢܣܰܝܒܰܪ.

ܐܺܝܢ܆ ܩܰܕܺܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܡܰܠܦܳܢܐ ܪܰܒܐ ܗ̱ܘܐ ܕܰܐܠܳܗܳܝ̈ܳܬܐ ܘܰܡܦܰܫܩܳܢܐ ܡܗܺܝܪܐ ܕܰܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܐܰܥܬܰܪ ܠܥܺܕܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܐ ܒܡܺܐܡܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܥܕܰܡܶܫ ܥܺܕܬܐ ܠܗܽܘܢ ܡܙܰܡܪܐ܆ ܘܰܠܫܽܘܦܪܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܘܥܽܘܡܩܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܝܳܠܦܐ. ܚܽܘܒܶܗ ܕܶܝܢ ܪܰܒܐ ܕܠܰܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܡܺܐܡܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܆ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܥܽܘܬܪ̈ܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܠܰܡܦܰܠܳܓܽܘ܆ ܗܰܒܠܺܝ ܐܶܣܰܒ ܡܶܢ ܓܰܙܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܽܠ ܣܺܝ̈ܡܳܬܐ.

ܒܰܝܢܳܬ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܐ ܛܡܺܝܪ ܝܽܘܠܦܳܢܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܣܺܝ̈ܡܳܬܐ ܒܰܐܪܥܐ ܡܛܰܫܰܝ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ܀ (ܡܐܡܪܐ ܦܒ)

ܒܢ̈ܰܝܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܐ܆

ܠܰܡܥܰܕܥܳܕܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܠܝܽܘܒܳܠܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܝܳܐܶܐ܆ ܦܰܛܪܝܰܪܟܽܘܬܐ ܥܬܺܝܕܐ ܕܬܶܦܪܽܘܣܝ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܬܰܫܥܺܝܬ ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܪܰܒܐ܆ ܘܥܰܠ ܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܐ ܕܰܣܝܳܡܰܘ̈ܗ̱ܝ܆ ܥܰܡ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܶܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܡܒܰܚ̈ܢܳܢܶܐ ܘܪ̈ܳܚܡܰܝ ܝܺܕܰܥܬܐ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܚܰܦܛܺܝܢܰܢ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܪ̈ܥܝܳܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܢܛܰܟ̈ܣܳܢ ܠܽܘ̈ܡܳܕܶܐ ܘܰܟܢܽܘ̈ܫܝܶܐ ܕܥܰܠ ܝܳܪܬܽܘܬܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܬܐ ܟܺܝܬ ܘܡܰܪܕܽܘܬܳܢܳܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܥܽܘܬܪܶܗ ܪܰܒܐ ܕܰܐܘܣܶܦ ܥܰܠ ܡܰܪܕܽܘܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܐ ܘܥܰܠ ܡܰܪܕܽܘܬܐ ܡܫܺܝܚܳܝܬܐ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܟܡܐ ܡܰܘܬܪܳܢܳܝܐ ܗ̱ܝ ܠܕܳܪܐ ܕܒܶܗ ܚܳܝܶܝܢܰܢ.

ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܪܰܝܡܐ ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܺܕܬܶܗ ܣܳܥܰܪ܆ ܘܰܡܩܺܝܡ ܒܳܗ̇ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܰܣܪܘܓ܆ ܡܰܠܦܳܢܐ ܪܰܒܐ ܘܡܳܪܶܐ ܝܽܘܒܳܠܐ ܗܳܢܐ܆ ܕܢܶܪܥܽܘܢ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܢܰܨܺܝܚܬܐ ܘܢܶܬܠܽܘܢ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܶܐܟܠܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܐ ܒܙܰܒܢܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܚܝܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܦܐܶܐ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܘܰܐܓܽܘܢܐ ܫܰܦܺܝܪܐ ܐܶܬܟܰܬܰܫܘ ܟܰܕ ܢܛܰܪܘ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܣܰܝܒܰܪܘ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܗܳܢܐ ܠܒܽܘܪܟܬܐ ܕܟܽܠܰܢ܆ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܕܩܰܕܺܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ܆ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܛܰܝܒܽܘ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܘܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܫܪܟܐ.

ܟܬܝܒ ܒܩܠܝܬܢ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܒܕܪܡܣܘܩ – ܣܘܪܝܐ

ܒܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܕܫܒܛ ܝܪܚܐ ܕܫܢܬ ܒܟܐ

ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܢ̱ܬܐ ܫܒܝܥܝܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܢ