2020 – «ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܕ»

ܡܢܝܢܐ: 164 / 2020

 

ܒܫܡ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠ ܐܚܝܕ

ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ

ܘܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ

ܕܗܘ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܡ̄

 

 

 ܒܽܘܪܟܬܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܬܐ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ: ܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ ܬܐܘܡܐܣ ܩܰܕܡܳܝܐ ܡܰܦܪܝܳܢܐ ܕܗܶܢܕܽܘ܆ ܡܺܝܛܪ̈ܦܽܘܠܺܝܛܽܘ ܪ̈ܳܡܰܝ ܐܺܝܩܳܪܐ܆ ܘܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܐܶܦܛܪ̈ܽܘܦܶܐ ܕܡܰܪ̈ܥܝܳܬܐ܆ ܘܟܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܫܰܪܟܐ ܕܥܰܡܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܐ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܡܝܰܩܪܐ. ܢܛܺܝܪ̈ܶܐ ܬܶܗܘܽܘܢ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܐ܆ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܘܰܕܡܳܪܝ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܰܡܺܝܢ.

 

«ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܕ» (ܝܘܚܢܢ 17: 21)

 

ܒܳܬܰܪ ܥܽܘܩܳܒܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܺܝܠܟܽܘܢ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ:

 

ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܶܛܽܠ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܶܗ

ܬܰܡܳܢ ܥܰܠ ܛܽܘܪܐ ܕܙܰܝ̈ܬܶܐ܆ ܐܰܪܡܺܝ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܨܠܽܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐ̱ܚܪܳܝܬܐ ܒܠܺܠܝܐ ܕܰܩܕܳܡ ܚܰܫ̈ܘܗ̱ܝ ܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܚܠܳܦ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ «ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܕ» (ܝܘܚܢܢ ܝܙ܆ ܟܐ). ܘܰܐܟܡܰܢ ܕܰܒܥܶܢܝܳܢܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܐ ܒܳܗ̇ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ܆ ܐܶܬܥܢܺܝ ܒܪܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܫܡܰܝܳܢܐ ܘܫܰܪܺܣ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܐ ܐܰܝܬܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܡܰܘܬܶܗ ܕܥܰܠ ܨܠܺܝܒܐ ܕܒܶܗ ܚܰܘܺܝ ܓܡܺܝܪܽܘܬ ܚܽܘܒܶܗ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܶܦ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ: «ܚܽܘܒܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܗܳܢܐ ܠܰܝܬ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܰܦܫܶܗ ܢܣܺܝܡ ܚܠܳܦ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗ̱ܝ» (ܝܘܚܢܢ ܝܗ܆ ܝܓ). ܗܳܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܪܕܰܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܘܠܰܚܕܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܢܛܰܪܘ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝ ܦܰܘܠܘܣ ܫܠܺܝܚܐ «ܕܚܰܕ ܦܰܓܪܐ ܘܰܚܕܐ ܪܽܘܚܐ … ܚܰܕ ܗ̱ܽܘ ܓܶܝܪ ܡܳܪܝܐ ܘܰܚܕܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܰܚܕܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܂ ܘܚܰܕ ܐܰܠܳܗܐ ܐܰܒܳܐ ܕܟܽܠ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܘܰܒܝܰܕ ܟܽܠ ܘܰܒܟܽܠܰܢ» (ܕܠܘܬ ܐܦܣܝ̈ܐ ܕ܆ ܕ ـ ܘ).

ܠܦܽܘܬ ܛܶܟܣܐ ܕܶܝܢ ܣܽܘܪܝܳܝܐ ܡܩܰܕܫܐ܆ ܘܥܰܡ ܡܳܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܰܠܦܳܢܐ ܕܒܰܛܢܳܢ ܕܣܪܘܓ܆ ܒܥܺܐܕܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܥܰܠ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܥܺܕܬܐ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܟܰܕ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ: «ܐܰܠܦܶܗ ܐܰܒܐ (ܠܦܛܪܘܣ) ܒܰܚܕܐ ܡܛܰܠܠܬܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܕܰܥܒܰܕ܆ ܕܰܚܕܐ ܗ̱ܝ ܥܺܕܬܐ ܘܚܰܕ ܗ̱ܽܘ ܝܰܠܕܐ ܕܡܶܫܬܰܡܰܫ ܒܳܗ̇. ܠܐ ܗ̱ܘܐ ܡܛܰܠ̈ܠܶܐ ܐܶܠܐ ܡܛܰܠܠܬܐ ܠܚܰܕ ܝܺܚܺܝܕܐ܆ ܘܠܐ ܥܺܕ̈ܳܬܐ ܐܶܠܐ ܥܺܕܬܐ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܐ». ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܐ܆ ܟܰܕ ܡܰܘ̈ܕܥܳܢ ܥܰܠ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܨܶܝܕ ܛܘܪ ܬܳܒܽܘܪ܆ ܕܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܥܺܕܬܐ ܡܰܪ̈ܙܳܢ܆ ܬܰܘܒ ܘܰܡܩܰܝ̈ܡܳܢ ܕܥܺܕܬܐ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܒܥܳܬ݀. ܘܰܡܒܰܕ̈ܩܳܢ ܕܶܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܛܳܒ ܝܺܨܶܦܘ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܕܥܺܕܬܐ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܒܕܰܚܙܰܘ ܐܳܠܨܳܝܽܘܬܳܗ̇ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܐ.

ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܡܙܰܗܰܪ ܗ̱ܘܐ ܡܳܪܝ ܦܰܘܠܘܣ ܫܠܺܝܚܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܦܳܠܰܓ̈ܘܳܬܐ܆ ܟܰܕ ܠܩܽܘܪ̈ܺܝܢܬܳܝܶܐ ܟܳܬܶܒ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܐ: «ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢܟܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܚܕܐ ܡܶܠܬܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ ܘܠܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܒܟܽܘܢ ܦܳܠܰܓ̈ܘܳܬܐ ܐܶܠܐ ܬܶܗܘܽܘܢ ܓܡܺܝܪܺܝܢ ܒܰܚܕܐ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܘܰܒܚܰܕ ܪܶܥܝܳܢܳܐ» (ܐ܆ ܝ). ܚܕܳܝܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܐ ܓܶܝܪ ܘܰܐܘܝܽܘܬ ܪܽܘܚܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܗܺܝ ܡܚܰܝܕܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝܢܳܫܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܒܝܰܕ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܗ̇ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܐ܆ ܐܰܟܡܐ ܕܰܗܘܐ ܒܝܰܘܡܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ ܟܰܕ ܢܶܚܬܰܬ݀ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܘܰܫܪܳܬ݀ ܐܰܝܟ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܐ ܥܰܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܚܰܝܕܰܬ݀ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܒܳܒܶܝܠ ܟܰܪ ܕܒܰܠܒܶܠ ܡܳܪܝܐ ܠܶܫܳܢ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܐ (ܚܙܝ ܒܪܝܬܐ ܝܐ܆ ܗ ـ ܛ).

ܚܕܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ

ܫܶܩܠܰܬ݀ ܡܰܢ ܡܫܺܝܚܳܝܽܘܬܐ ܫܽܘܪܳܝܐ ܟܰܕ ܠܰܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܠܐ ܐܰܫܠܡܰܬ݀܆ ܒܕܶܐܣܬܰܡܟܰܬ݀ ܒܚܰܝܠܐ ܘܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܡܠܳܬ݀. ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܠܗܽܘܢ ܡܠܰܒܒܐ ܗ̱ܘܐ ܘܰܡܚܰܦܛܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ܆ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܐ ܟܰܪ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܠܗܽܘܢ ܚܕܳܝܽܘܬܗܽܘܢ ܥܶܠܰܬ ܚܰܝܠܐ ܘܰܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܐ. ܡܶܟܺܝܠ܆ ܚܕܳܝܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܗܺܝ ܡܫܰܪܪܐ ܚܕܳܝܽܘܬ ܥܺܕܬܐ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܪܶܡܙܐ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܗܽܘܢ.

ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܒܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ

ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ݀ ܕܶܝܢ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܬܐ ܟܰܕ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܥܺܕܬܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܠܒܰܟܘ܆ ܘܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕܠܐ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܶܣܬܡܶܟܘ. ܡܶܟܺܝܠ܆ ܚܕܳܝܽܘܬ ܥܺܕܬܐ ܕܡܶܣܬܰܡܟܐ ܥܰܠ ܐܰܣܺܝܪܽܘܬܐ ܬܪܺܝܨܬܐ ܒܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܡܰܪܚܩܐ ܡܶܢ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܒܰܝܢܳܬ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܒܩܶܨܰܬ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܗܽܘܢ ܠܓܰܒ̈ܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܗܳܘܶܝܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܢܳܒܥܺܝܢ ܡܶܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܐܰܘ ܪ̈ܶܢܝܶܐ ܘܬܰܪ̈ܥܝܳܬܐ ܕܠܶܐܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܘܰܠܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ ܕܥܺܕܬܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܥܺܕܬܐ ܠܐ ܠܦܘܠܘܣ ܘܳܐܦܠܐ ܠܰܐܦܘܠܘ ܬܰܩܶܦ(ܚܙܝ ܐ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ ܐ܆ ܝܒ).

ܨܠܺܝܒܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܐܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ

ܨܠܺܝܒܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܐܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܬܐ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܐ܆ ܒܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܺܝܬ ܘܳܐܦ ܟܽܠܳܗ̇ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܐ ܐܶܬܚܰܝܰܕܘ ܒܝܰܕ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܰܗܘܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܐ ܕܰܨܠܺܝܒܐ. ܥܰܠܗܳܝ܆ ܐܰܪܶܙ ܡܳܪܝ ܦܘܠܘܣ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܩܽܘܪ̈ܺܝܢܬܳܝܶܐ ܥܰܠ ܝܽܘܩܪܐ ܕܰܨܠܺܝܒܐ ܕܰܡܫܰܪܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ: «ܠܡܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܙܕܩܶܦ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝܟܽܘܢ ܐܰܘ ܒܰܫܡܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ ܥܡܰܕܬܽܘܢ» (ܐ܆ ܝܓ). ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܕܶܝܢ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܕܰܨܠܺܝܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܚܰܝܶܕ ܠܗܽܘܢ ܒܰܕܗܽܘܝܽܘ ܐܳܬܐ ܢܺܝܫܐ ܕܚܽܘܒܐ ܘܰܕܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܕܽܘܡܝܐ.

ܒܕܳܪܐ ܫܠܺܝܚܳܝܐ ܕܶܝܢ܆ ܥܺܕܬܐ ܡܚܰܝܰܕܬܐ ܘܩܰܬܽܘܠܺܝܩܝ ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܥܳܩ̈ܳܬܐ ܐܶܬܥܰܫܢܰܬ݀ ܘܶܐܫܬܰܘܫܛܰܬ݀܆ ܒܰܕܫܶܩܠܰܬ݀ ܠܰܨܠܺܝܒܐ ܐܳܬܐ ܕܙܳܟܽܘܬܐ܆ ܘܩܰܒܠܰܬ݀ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܐ ܠܟܽܠܡܰܢ ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܘܰܐܘܕܺܝ ܒܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ܆ ܠܐ ܥܽܘܕ ܐܺܝܬ «ܝܺܗܽܘܕܳܝܐ ܘܠܐ ܐܰܪܡܳܝܐ܆ ܠܰܝܬ ܥܰܒܕܳܐ ܘܠܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܠܰܝܬ ܕܶܟܪܐ ܘܠܐ ܢܶܩܒܬܐ܆ ܟܽܠܟܽܘܢ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ» (ܕܠܘܬ ܓܠܛܝ̈ܐ ܓ܆ ܟܚ). ܘܳܐܦ ܗܳܟܰܢܐ ܢܶܚܙܶܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܳܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܢܘܪܢܐ܆ ܬܠܺܝܬܳܝܗܽܘܢ ܕܦܰܛܪܝܰܪ̈ܟܶܐ ܕܐܢܛܝܘܟ܆ ܚܰܝܶܕ ܠܥܺܕܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܕܩܶܪܒܰܬ݀ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܬܦܰܠܰܓܝ ܠܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝܢ܆ ܕܩܰܕܡܳܝܐ ܡܰܢ ܠܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܗܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܕܶܝܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܩܰܒܠܽܘܗ̱ܝ ܠܰܡܫܺܝܚܐ. ܫܰܡܗܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܡܪܝ ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܠܥܺܕܬܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܒܕܰܡܟܰܢܫܐ ܬܚܶܝܬ ܟܶܢܦܳܗ̇ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܐ ܒܠܐ ܡܦܰܪܫܳܢܽܘܬܐ܆ ܟܰܕ ܬܰܪܥܳܗ̇ ܦܬܺܝܚ ܠܟܽܠ܆ ܘܰܛܥܺܝܢܐ ܣܒܰܪܬܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܐ ܠܟܽܠ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ. ܘܳܐܦ ܒܗܳܕܶܐ ܢܺܐܠܰܦ ܡܳܢܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ «ܕܬܶܗܘܶܐ ܥܳܢ̈ܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܕܐ ܘܚܰܕ ܪܳܥܝܐ» (ܝܘܚܢܢ ܝ܆ ܝܘ).

ܦܳܠܰܓܘ̈ܳܬܐ ܒܳܗ̇ ܒܥܺܕܬܐ

ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܣܒܰܪܬܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܽܝܘܢ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܕܡܰܕܢܚܐ ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓܘ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܐ܆ ܬܰܘܕܺܝ̈ܬܳܢܳܝܳܬܐ ܟܺܝܬ ܘܦܽܘܠܺܝܛܺܝ̈ܩܳܝܳܬܐ܆ ܘܰܥܫܶܢܘ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܺܝܬܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܺܝܫܐ ܘܪܰܟܶܒ ܦܽܘܪܣܐ ܕܰܢܦܰܠܶܓ ܠܥܺܕܬܐ܆ ܘܢܰܟܫܶܠ ܠܗܽܘܢ ܠܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܘܢܶܦܪܽܘܫ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ܆ ܥܰܠܘ ܠܥܺܕܬܐ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܕܢܰܣܺܝܘ ܕܢܰܣܛܽܘܢ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܐ. ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ݀ ܚܕܳܝܽܘܬ ܥܕܺܬܐ ܐܶܠܐ ܩܶܪܒܰܬ݀ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܡܶܬܦܰܠܓܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܗ̇ (ܡܬܝ ܝܒ܆ ܟܗ)܆ ܐܳܦܶܢ ܐܶܫܬܟܰܚ̈ܝ ܦܳܠܰܓ̈ܘܳܬܐ܆ ܘܗܰܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܣܺܝܡܐ ܗ̱ܘܳܬ݀ ܒܰܝܢܳܬ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܩܪܶܒܘ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܒܪܰܡ ܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܠܳܗ̇ ܢܰܛܪܰܬ݀.

ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܐ

ܟܡܐ ܦܫܺܝܩܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܰܬ ܚܕܳܝܽܘܬܐ܆ ܘܰܟܡܐ ܥܰܣܩܐ ܗ̱ܝ ܕܢܶܛܪܽܘܢܳܗ̇ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܢܶܫܠܡܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܒܰܪܕܪܺܝܫ ܒܳܬܰܪ ܡܐ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓܘ. ܚܽܘܒܐ ܓܶܝܪ ܫܶܬܶܐܣܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܠܐ ܕܶܝܢ ܡܰܨܝܐ ܕܰܬܩܽܘܡܝ ܥܺܕܬܐ ܟܰܕ ܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܦܠܺܝ̈ܓܺܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܪܰܒܰܬ ܚܳܐܶܫ ܡܶܛܽܠ ܕܰܦܠܺܝܓܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ܆ ܘܰ«ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܕ» (ܝܘܚܢܢ ܝܙ܆ ܟܐ) ܡܶܢܰܢ ܡܣܰܟܶܐ. ܒܝܰܕ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ ܘܚܽܘܒܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܠܰܢ ܡܟܰܢܫܺܝܢ ܒܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܡܨܶܝܢܰܢ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܐܰܟܚܕܐ ܘܰܢܪܺܝܡ ܟܽܠ ܚܶܪܝܳܢ ܘܦܽܘܪܫܳܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܢܨܰܠܶܐ ܒܰܐܘܝܽܘܬ ܪܽܘܚܐ ܠܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܳܘܶܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ «ܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܘܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܒܕܽܘܟܰܬܗܽܘܢ» (ܩܕܡܝܬܐ ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ ܝܒ܆ ܟܙ). ܚܽܘܒܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܒܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܢܳܒܰܥ ܡܨܶܐ ܕܰܢܣܺܝܡ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܝܳܕܰܥ «ܕܰܦܪܶܕܬܐ ܕܚܶܛܬܐ ܐܶܠܐ ܢܳܦܠܐ ܘܡܳܝܬܐ ܒܰܐܪܥܐ܆ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܦܳܝܫܐ܆ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܳܝܬܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܰܝܬܝܐ» (ܝܘܚܢܢ ܝܒ܆ ܟܕ). ܗܳܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܐܶܢ ܢܰܓܥܠܽܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܚܠܳܦ ܚܕܳܝܽܘܬ ܥܺܕܬܐ ܘܢܶܩܒܪܽܘܢ ܒܰܐܪܥܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܠܟܽܠ ܢܶܟܠܐ ܘܪܳܡܽܘܬܐ ܘܪܶܚܡܰܬ݀ ܝܳܬܐ܆ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܒܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܽܘܒܐ ܚܰܕܽܘܬܐ ܫܠܳܡܐ ܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܐ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܐ ܛܳܒܽܘܬܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ (ܕܠܘܬ ܓܠܛܝ̈ܐ ܗ܆ ܟܒ)܆ ܘܰܬܩܰܘܶܐ ܚܕܐ ܥܺܕܬܐ܆ ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܗ̇ ܚܰܕ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܰܦܪܶܐ.

ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܡܶܛܽܠ ܚܕܳܝܽܘܬ ܥܺܕܬܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܗ̇

ܡܶܢ ܙܰܒܢܐ ܕܶܝܢ ܕܦܳܠܰܓ̈ܘܳܬܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܐ ܕܰܡܚ̈ܰܝ ܠܥܺܕܬܐ܆ ܘܟܰܕ ܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܰܝܟ ܡܰܚ̈ܫܽܘܠܶܐ ܛܪܰܘ ܒܥܺܕܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܬܐ܆ ܣܳܟ ܠܐ ܡܶܐܢܰܬ݀ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܐ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܩܪܐ ܘܰܠܡܶܦܠܰܚ ܐܰܟܚܕܐ ܠܡܶܡܛܐ ܒܰܪܕܪܺܝܫ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܰܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ. ܡܶܙܰܠܬܐ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܡܳܪܝ ܣܘܝܪܝܘܣ ܪܰܒܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ܠܡܶܕܪܰܫ ܐܰܘܝܽܘܬ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܰܒ ܩܰܕܺܝܫܐ ܘܡܰܠܦܳܢܐ ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܒܪ ܥܒܪܝܐ ܥܰܠ ܦܳܠܰܓ̈ܘܳܬܐ ܕܥܺܕܬܐ ܟܰܕ ܠܗܶܝܢ ܫܰܡܰܗ «ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܠܶܫܳܢܳܝܐ» ܘܰܩܪܐ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܺܝܬ ܣܳܦ̈ܩܳܢ ܐܰܝܟ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܠܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܥܺܕܬܰܢ ܡܶܛܽܠ ܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܘܳܐܦ ܒܕܳܪ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܥܺܕܬܰܢ ܥܰܠ ܫܽܘ̈ܚܢܶܝܗ̇ ܡܰܟ̈ܬܰܒܙܰܒ̈ܢܳܝܶܐ ܥܶܒܪܰܬ݀܆ ܘܦܶܫܛܰܬ݀ ܐܺܝܕܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܥܺܕ̈ܳܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܘܦܶܠܚܰܬ݀ ܥܰܡܗܶܝܢ ܒܟܽܠ ܙܢܐ܆ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܒܚܰܩܠܐ ܕܪܳܥܝܽܘܬܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ܆ ܠܡܶܡܛܐ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܒܶܝܬ ܥܺܕ̈ܳܬܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬܐ ܕܡܶܫܬܰܘ̈ܬܦܳܢ ܒܠܶܫܳܢܐ ܘܰܒܡܰܪܕܽܘܬܐ ܥܳܡܠܺܝܢܰܢ܆ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܕܬܶܗܦܽܘ̈ܟܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܐ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܣܳܗܕܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܕܳܪ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܝܽܘܬܐ.

ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܝܰܘܡܳܢܐ ܥܺܕܬܐ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܩܳܝܡܐ ܒܰܨܠܽܘܬܐ ܚܠܳܦ ܫܠܳܡܐ ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܘܡܶܛܽܠ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܘܒܗܳܕܶܐ ܚܕܳܝܽܘܬܐ܆ ܨܠܺܝܘ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܐ ܒܡܰܕܢܚܐ ܟܺܝܬ ܘܰܒܡܰܥܪܒܐ ܚܠܳܦ ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܡܺܝܛܪ̈ܦܽܘܠܺܝܛܶܐ ܚܛܺܝ̈ܦܶܐ ܕܚܳܠܳܒ ܦܘܠܘܣ ܝܐܙܔܝ ܘܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܝܘܚܢܢ ܐܒܪܗܝܡ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܗܦܽܘܟܝܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܠܡܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ ܡܒܰܪ̈ܟܳܬܐ. ܘܳܐܦ ܝܰܘܡܳܢܐ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܘܰܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܡܶܠܬܐ ܒܰܨܒܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܕܰܢܥܰܦܦܽܘܢ ܦܽܘ̈ܠܚܳܢܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܚܠܳܦ ܗܦܽܘܟܝܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܚܣܰܝ̈ܳܐ.

ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ:

ܒܫܽܘܪܳܝ ܗܳܢܐ ܨܰܘܡܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢܳܝܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܥܺܕܬܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܕܰܒܪܽܘܚܐ ܬܗܰܠܟܽܘܢ ܒܝܰܕ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ܆ ܘܰܨܠܽܘܬܐ ܚܰܡܺܝܡܬܐ܆ ܘܩܶܪܝܳܢܐ ܕܰܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܘܦܽܘܠܚܳܢ ܛܳܒܽܘܬܐ܆ ܘܰܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܘܳܐܦ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܕܠܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܦܽܘܪܣܐ ܐܳܚܕܺܝܢܰܢ ܕܰܠܟܽܠܟܽܘܢ ܠܰܨܠܽܘܬܐ ܢܶܩܪܶܐ ܚܠܳܦ ܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܚܕܳܝܽܘܬ ܥܺܕܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܢܺܝܫܐ ܕܥܽܘܫܢܰܢ ܘܰܕܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܰܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܬܗܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܥܒܳܪ ܬܽܘ̈ܩܠܳܬܐ ܢܶܦܠܽܘܚ܆ ܘܰܬܒܳܪ ܒܺܝܫܐ ܘܙܳܟܽܘܬ ܦܠܺܝܓܽܘܬܐ ܢܶܥܡܰܠ܆ ܟܰܕ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܣܰܒܪܐ ܡܰܩܬܺܝܢܰܢ ܚܰܘܪܰܢ ܠܘܳܬ ܫܠܳܡܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܐ ܘܒܶܢܝܳܢܐ ܕܡܶܢ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܡܶܬܬܰܝܬܶܝܢ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܢܨܰܠܶܐ ܘܢܶܠܐܶܐ.

ܠܶܗ ܠܡܳܪܝܐ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܕܨܰܘܡܟܽܘܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܘܙܶܕ̈ܩܳܬܟܽܘܢ ܥܰܡ ܬܝܳܒܽܘܬܟܽܘܢ ܢܩܰܒܶܠ܆ ܘܠܰܦܨܺܝܚܽܘܬܐ ܕܥܺܐܕܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܐ ܢܰܫܘܶܐ ܠܟܽܠܰܢ܆ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܘܰܕܡܳܪܝ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܒܡܳܪܰܢ ܬܩܰܘܽܘܢ. ܘܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܫܪܟܐ.

 

 

 

ܟܬܝܒ ܒܩܠܝܬܢ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܒܕܪܡܣܘܩ – ܣܘܪܝܐ

ܒܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܕܫܒܛ ܝܪܚܐ ܕܫܢܬ ܒܟ
ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܢ̱ܬܐ ܫܬܝܬܝܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܢ