ܟܰܟܳܪܝܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ

ܟܰܟܳܪܝܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ

 

ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܣܩܺܝ̈ܠܶܐ ܘܖ̈ܘܟܳܒܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ

ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܡ̈ܶܠܶܐ

ܟܽܗ̈ܢܳܝܶܐ

ܕܰܘܺܝܕ: ܠܶܒܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.

ܝܗܽܘܕܳܐ ܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ: ܡܙܰܒܶܢ ܡܳܪܶܗ.

ܫܺܐܕܳܐ: ܪܺܝܫ ܐܳܐܰܪ܆ ܪܺܝܫ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ܆

ܫܶܡܫܽܘܢ: ܡܳܪܳܐ ܐܘܚܕܬܳܐ ܢܒܺܝܳܝܬܳܐ.

ܡܳܪܝ ܣܶܘܝܪܝܘܣ: ܪܳܚܶܡ ܫܪܳܪܳܐ܆ ܬܳܓܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ܆

ܝܰܡܳܐ ܕܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ܆ ܬܳܓܳܐ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ܆

ܦܺܝܠܠܘܟܣܺܝܢܘܣ: ܪܳܚܶܡ ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ.

ܓܪܺܝܓܘܪܝܘܣ ܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܳܐ: ܚܽܘܬܪܳܐ ܕܟܳܬܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܗܶܕܪܳܐ ܕܰܡܠ̈ܺܝܠܶܐ܆

ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܡܰܦܪ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܬܳܓܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ܆

ܚܽܘܕܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ.

ܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܡܶܛܽܠ ܣܝܳܡܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܐܶܓܰܪܬܳܐ

ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ

ܠܚܰܣܝܳܐ

ܠܟܳܗܢܳܐ

ܠܕܰܝܪܳܝܳܐ

ܠܡܗܰܝܡܢܳܐ

ܠܡܫܰܡܫܢܳܐ

ܠܪܺܝܫܕܰܝܪܳܐ

ܠܡܕܰܒܪܳܢܳܐ

ܠܡܰܠܦܳܢܳܐ

ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܠܘܳܬ ܪܰܒܳܐ

ܠܚܰܟܺܝܡܳܐ

ܠܪܳܚܡܳܐ

ܠܐܢܳܫ ܕܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܶܗ ܒܪܳܐ

ܣܽܘܟܳܝܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ

ܠܒܽܘܝܳܐܳܐ

ܦܽܘܢܳܝ ܐܶܓܰܪܬܳܐ

ܦܖ̈ܽܘܡܝܽܘܢܶܐ

ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ

ܠܚܰܣܝܳܐ

ܠܟܳܗܢܳܐ

ܠܕܰܝܪܳܝܳܐ

ܠܪܺܝܫܕܰܝܪܳܐ

ܠܣܽܘܢܳܕܘܣ

ܡܶܛܽܠ ܥܽܘܕܥܳܕ̈ܶܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ

ܠܚܰܣܝܳܐ

ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܰܗܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ

ܬܰܗܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ

ܠܟܳܗܢܳܐ

ܠܚܰܣܝܳܐ

ܩ̈ܳܠܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ

ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܝܬ…

ܡܰܒܡ̈ܥܶܐ:

 

 

 

 

 

 

 

 

ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܣܩܺܝ̈ܠܶܐ ܘܖ̈ܘܟܳܒܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ

 

ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܢܽܘܚ ܠܒܢܰܢܳܝܳܐ:  

              ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܣܰܒܪܳܐ܆

              ܒܟܽܠ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܗܳܢ ܐܰܬܪܳܐ ܘܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ܆

              ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܠܶܒܝ ܟܽܠ ܦܽܘܠܳܓܝ̈ܢ ܘܡܶܠ̈ܰܝ ܨܒܪܳܐ܆

              ܘܠܳܐ ܐܰܦܶܣ ܠܺܝ ܕܐܶܗܘܶܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܪܳܚܡܳܐ ܘܚܰܒܪܳܐ.

 ܐܶܠܳܐ ܥܰܕܰܪ ܢܰܦܫܟܽܘܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܩܰܠܺܝܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬܟܽܘܢ.
ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܒܦܽܘܡܟܽܘܢ ܘܰܐܚܪܺܬܳܐ ܒܠܶܒܟܽܘܢ.                         
ܠܰܝܬ ܠܳܟ ܒܳܟ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.
ܐܰܪܡܳܐ ܦܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܫܶܬܩܳܐ ܒܣܶܦܘ̈ܳܬܳܟ. ܛܽܘܦܣܳܐ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܬܶܒ̈ܨܶܐ ܠܳܗ ܐܶܠܳܐ ܐܰܪܡܳܐ…..ܒܚܽܘܫܳܒܳܟ.
ܟܰܕ ܒܟܽܠܝܽܘܡ ܐܺܝܬ ܡܰܘܬܟܽܘܢ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟܽܘܢ.
ܩܕܳܡ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܣܢܺܝܩܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ.
ܠܳܐ ܬܶܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܟ ܟܰܕ ܓܳܚܶܟ ܐܰܢܬ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ.
ܘܒܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܕܐܺܝܬ ܠܰܢ ܥܝܕܐ ܠܡܶܥܒܰܕ.
ܠܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ ܘܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܳܗ̇܆ ܚܛܳܗܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ.
ܘܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܗܳܫܳܐ ܠܡܶܫܬܰܩ ܨܒܐ ܗܘܺܝܬ.
ܠܡܶܣܓܰܕ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܣܳܟ ܢܶܬܪܡܐ ܠܡܶܣܓܰܕ.
ܘܠܗܳܕܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܗܰܘ ܕܠܘ̈ܝܐ…
ܡܳܢܰܘ ܡܠܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܶܒܳܟ.
ܗܳܕܶܐ ܘܳܠܺܝܬܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢܳܐ.
ܟܰܕ ܠܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܩܬܳܐ ܚܳܐܶܣ ܐܢܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܥܰܠ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܚܳܐܶܫ ܐܢܳܐ.
ܘܰܡܠܝܘܗܝ ܦܽܘܡܝ ܫܽܘܒܚܳܟ ܕܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܥܰܡ ܝܰܡܺܝ̈ܢܳܝܶܐ.
ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܚܽܘܬܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡܳܝܬܳܐ ܝܳܗܒܳܗ̇ ܠܟܽܘܢ ܫܠ̈ܳܡܶܐ ܘܢܳܫܩܺܝܢ ܝܰܡܺܝܢܟܽܘܢ ܙܗܺܝܬܳܐ.
ܠܙܺܝܙܽܘܬ ܦܽܘ̈ܠܚܳܢܶܐ ܠܳܐ ܐܰܪܫܺܝܽܘ ܒܺܝ ܛܰܝܒܽܘ…
ܬܰܘܕܺܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܚܠܺܝܡ ܐܢܳܐ.
ܒܫܽܘܩܳܐ ܠܳܐ ܬܰܪܟܶܢ ܠܶܗ ܠܝܰܘܡܳܟ.
ܠܡܰܕܡܳܥܽܘ ܐܳܬܝܳܐ ܠܺܝ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܥܰܕ ܠܝܰܬ ܠܺܝ ܠܡܬܒܰܣܳܡܘ ܒܗܳܝ ܐܰܚܘܬܳܐ ܐܰܦܪܝܡܳܝܬܳܐ ܘܠܡܬܒܰܪܳܟܘ ܡܢ ܗܳܝ .
ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܬܺܝܒ ܐܶܢܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ.
ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܩܒܥܘܗܝ ܐܰܣܪܽܘܗܝ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܐܣܰܪ.
ܐܶܢܳܐ ܟܶܬܒܶܬ ܓܶܝܪ ܡܶܟܬܰܒ܆ ܝܳܠܽܘ̈ܦܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܟܬܰܒ ܠܳܐ ܟܬܰܒ.
ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܕܐܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬܰܝ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܐܺܝܬܰܝ ܗܘܺܝܬ.
ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ.
ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܠܶܗ ܩܒܺܝܥ ܚܳܙܶܝܢܰܢ.
ܘܕܰܝܪܳܐ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ ܘܐܰܚܽܘܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܠܳܬܺܝܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܡܛܳܬ.
ܗܳܐ ܗܳܫܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܫܰܪܶܝܢ ܒܫܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܥܰܠ ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܪܩܕܬܽܘܢ.
ܡܶܛܽܠܬܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܡܰܢ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܢܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ.
ܬܰܪܶܨ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܥܰܫܶܢ ܨܶܒܝܳܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܕܬܳܐ.
ܘܰܡܬܰܚ ܪܶܗܛܶܗ ܠܰܡܛܳܦ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ.
ܟܬܳܒܝ ܕܶܝܢ ܡܚܺܝܠܳܐ ܘܚܰܛܳܝܳܐ ܘܰܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.
ܣܳܥܽܘܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܗܳܕܶܐ ܦܩܰܥܬܳܐ ܘܡܶܕܶܡ ܠܰܝܬ ܠܳܟ܆ ܗܘܺܝ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܥܺܝܪܳܐ ܒܗܰܘܢܳܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܘܥܰܡܠܳܟ.
ܚܽܘܒܳܐ ܪܳܚܶܦ ܥܰܠ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܘܐܰܦ̈ܶܐ ܒܫܶܥܝܳܐ.
ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܥܛܦܶܗ.
ܘܗܽܘ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܳܠܚܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܘܰܙܪܺܝܙܳܐ ܘܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܺܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܘܥܰܡܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܘܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܟܽܘܡܪܰܢ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܐܰܢܛܝܽܘܟܺܝܰܐ ܘܰܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܕܢܚܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܓܽܘܢܝܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܐܒܶܠ.ܘܬܽܘܒ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܳܫܬܰܡܥܳܢܳܐ ܠܣܽܘܢܢܶܗܕܽܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܠܗܰܕܳܡܶܝ̈ܗ̇ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ.
ܣܩܽܘܕܳܐ ܕܡܰܪܺܝܪ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܨܘܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐ܆ ܘܐܢܳܫ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܫܳܥܬܳܐ ܪܗܺܝܒܬܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܐܳܬܝܳܐ.
ܐܽܘܪܺܝܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܙܢ̈ܰܝ ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܘܥܶܛܪ̈ܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ܆ ܒܕܽܘܟܰܬ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܚܒܺܝ̈ܠܰܝ ܚܰܘܪܳܐ ܘܠܶܒܰܝ̈ ܣܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ ܩܳܛܦܺܝܢ ܠܳܐܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܪܳܚܩܺܝܢ ܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢ ܫܒܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܪ̈ܘܰܝܳܐ.
ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܠܶܒܝ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܐܰܚܳܐ ܘܐܰܒܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ. ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܳܟ ܚܙܺܝܬ ܠܰܡ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܠܰܝܬ ܫܰܦܪܳܐ.
ܟܬܳܒܳܐ ܩܦܺܝܣܳܐ ܘܡܰܘܬܪܳܢܳܐ ܕܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܬܽܘܪܳܨ ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܐܶܣܺܝܡ.
ܟܰܕ ܨܳܝܪܺܝܢܰܢ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܫܒܺܝܚܽܘܬܗܽܘܢ ܒܝܽܘܩܢܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܰܢ.
ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟܶܬܒܶܬ܆ ܒܥܺܝܬ ܡܶܢܳܟ܆ ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܝ ܟܰܕ ܣܳܓܶܕ ܐܢܳܐ ܠܳܟ܆ ܘܘܳܠܺܝܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܐܺܝܬ ܠܺܝ ܬܥܰܕܰܪ ܐܰܝܟ ܕܪܶܚܡܶܬ ܠܳܟ.
ܪܺܝܫ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܓܶܝܪ ܢܽܘܣܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܢܰܣܝܶܗ܆ ܟܰܕ ܩܰܒܶܠ ܩܪܳܝܬܳܐ ܕܡܳܪܶܗ.
ܬܣܚܐ ܡܶܟܺܝܠ ܬܰܪܥܺܝܬܳܟ ܚܰܒܺܝܒܝ ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܡܰܢ ܟܬܳܒܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܩܶܪܝܳܢܶܗ ܬܣܒܽܘܟ ܡܰܪܢܺܝܬܳܟ܆ ܘܰܠܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܡܰܘܬܪ̈ܢܝܳܬܳܐ ܢܫܡ̈ܫܢ ܣܶܦܘ̈ܳܬܳܟ. 
ܘܛܳܒܳܐܺܝܬ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢܬ ܟܰܕ ܒܗܳܠܶܝܢ ܢܰܦܫܳܟ ܪܳܡܶܐ ܐܰܢܬ.
ܒܗ̇ܝ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܕܡܶܢ ܛܶܦܪ̈ܶܐ ܪ̈ܰܟܺܝܟܳܬܳܐ ܡܶܬܩܢܶܝܢ܆ ܥܰܣܩܳܐܺܝܬ ܡܶܬܛܥܶܝܢ.
ܕܰܒܟܡܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܫܚ̈ܳܩܶܐ ܦܶܓܥܶܬ ܟܰܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܶܢܫܶܬ ܠܳܐ ܐܠܨܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܰܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܪܡܶܐ ܐܢܳܐ ܘܰܫܓܺܝܡ ܐܢܳܐ.
ܘܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܐܠܨܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܶܗ ܐܺܝܓܢܰܐܛܝܘܣ ܒܕܐܶܬܪܡܺܝ ܘܐܰܦܶܣ ܠܺܝ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܡܛܒܥܬܶܗ ܐܶܚܬܽܘܡ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܢܶܨܚܳܢ̈ܰܘܗܝ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܟܬܳܒܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܕܳܘܝܘܬܝ. ܢܰܘܪܶܟ ܡܳܪܝܳܐ ܠܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܘܢܡܰܠܶܐ ܪܓܬ ܠܶܒܶܗ܆ ܘܐܰܓܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܰܓܙܪ ܠܶܗ.
ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܶܝܢ ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܗܳܢܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܰܠܣܽܘܥܪܳܢܝ ܪܦܝܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐܺܝܬ ܢܩܰܒܠܽܘܢ܆ ܘܰܠܦܰܘ̈ܕܶܐ ܕܰܟܒܰܪ ܥܳܪܨܺܝܢ ܚܘܝܚܳܐܺܝܬ ܢܶܬܰܪܨܽܘܢ. ܘܰܒܡܳܪܝܳܐ ܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܐܢܳܐ ܕܰܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܢܚܝܠܢܝ ܘܢܥܕܪܢܝ ܐܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ.
ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܡܰܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ.
ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ܆ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ܆ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܳܠܰܥ.
ܗܽܘ̈ܦܳܟܶܐ ܠܳܐ ܐܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܕܐܶܬܚܰܫܚܰܬ ܡܰܕܪܰܫܬܳܐ ܕܡܶܪܕܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܳܠܽܘ̈ܦܶܐܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ
ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܥܒܪ̈ܢ ܘܛܰܠܝܳܐ ܝܺܪܶܒ.
ܘܰܢܣܰܒ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܘ ܡܳܐ ܕܦܳܐܶܐ ܘܝܳܐܶܐ ܠܶܗ ܘܠܰܟܝܳܢܶܗ.
ܐܰܣܺܝܪܽܘܬܝ ܕܥܰܡ        ܘܡܶܫܬܰܘܕܥܳܢܽܘܬܝ ܕܠܶܗ ܡܫܰܪܝܳܐ ܡܶܢ ܫܒܰܥܺܝ̈ܢܳܝܳܬܐ.
ܡܶܢܫܶܠܝ ܐܶܬܳܐ ܠܰܢ ܛܶܒܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܐܡܰܪ…
ܗܽܘ ܒܳܬܰܪ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܪܕܳܐ.
ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܫܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ.
ܕܦܳܪܕܐ ܗܘܳܬ ܫܶܢܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝ.
ܐܶܡܰܬܝ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܕܰܠܘܳܬ ܣܰܥܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܚܳܐܰܪ ܗܺܘܝܬ ܕܚܶܘܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܡܛܝܒ ܠܘܳܬ ܚܨܳܕܳܐ.
ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܠܺܝ ܡܰܠܽܘܢ.
ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܐܰܬܪܳܐ ܠܡܶܗܪܰܓ.
ܕܦܳܠܰܚ ܒܩܰܝܛܳܐ ܒܪܰܐ ܗܘ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ܆ ܘܕܕܳܡܶܟ ܒܚܳܨܕܳܐ ܒܪܰܐ ܗܘ ܡܰܒܗܬܳܢܳܐ.
ܠܳܐ ܬܶܬܟܶܠ ܥܰܠ ܚܰܝܠܳܟ܆ ܠܡܺܐܙܰܠ ܒܨܶܒܝ̈ܳܢܰܝ ܠܶܒܳܟ.
ܠܳܐ ܬܶܬܟܶܠ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܬܰܘܣܶܦ.
ܗܘܰܝܬ ܣܡܺܝܟ ܥܰܠ ܛܰܥܡܳܟ܆ ܘܡܶܠܬܳܟ ܚܕܳܐ ܬܶܗܘܶܐ.
ܗܘܰܝܬ ܡܣܰܪܗܰܒ ܠܡܶܫܡܰܥ܆ ܘܰܒܡܰܬܺܝܢܽܘܬܳܐ ܗܘܰܝܬ ܝܳܗܶܒ ܦܶܬܓܳܡܳܐ.
ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܫܳܠܶܡ ܠܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܣܰܟܠܳܐ ܠܳܐ ܠܚܰܟܺܝܡܳܐ ܫܳܠܶܡ ܐܳܦܠܳܐ ܠܣܰܟܠܳܐ.
ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܳܐ ܕܢܦܩܰܬ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܦܳܪܰܚ ܠܶܗ ܪܺܝܚ ܣܰܪܝܽܘܬܶܗ ܒܰܢܚܺܝܪ̈ܶܐ ܕܩܳܒܽܘܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܳܦ ܣܰܟܠܳܐ ܕܠܳܐ ܩܢܶܐ ܚܶܟܡܬܳܐ.
ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܠܳܐ ܪܳܓܶܫ ܒܪܺܝܚ ܣܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܢܳܦܩܳܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܳܦܠܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܡܰܪܓܶܫ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢ ܕܡܰܣܪܰܚ.
ܠܳܐ ܒܺܝܫ ܐܰܪܝܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܶܘܝܳܐ ܟܢܳܬܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܒܺܝܫ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܗܽܘܦܳܟܰܘ̈ܗܝ܆ ܐܰܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡ ܚܰܒܪܶܗ ܘܚܶܘܝܳܐ ܟܢܳܬܶܗ܆ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܩܳܛܶܠ ܚܰܒܪܶܗ ܒܠܶܫܳܢܶܗ.
ܢܶܫܪܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܰܩܪܺܝܬܳܐ܆ ܬܶܢܳܢܳܐ ܡܥܰܘܰܪ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ          
ܙܰܒܢܳܐ ܣܡܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܚܽܘܠܕܳܐ܆ ܘܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܡܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܩܽܘܦܕܳܐ܆ ܣܳܦܪܳܟ ܕܳܡܶܐ ܠܰܥܪܳܪܳܐ܆ ܘܐܰܪܕܺܝܟܠܳܟ ܗܽܘܝܽܘ ܥܽܘܕܳܐ(ܒܽܘܡܳܐ)          (ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܢܳܐ ܩܽܘܛܥܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܺܝܠܳܟ)
ܟܰܪܝܳܐ ܠܺܝ ܘܬܽܘܒ ܗܐ ܟܰܪܝܳܐ܆ ܥܰܠ ܟܰܪܝܳܐ ܕܚܠܨܗ ܟܰܪܝܳܐ       ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ (ܟܪܺܝܬ)܆ ܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ܆      ܐܰܘܨܪܳܐ܆       ܟܰܪܝܳܐ
ܡܶܢܶܗ ܘܠܶܗ ܘܒܶܗ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ…(ܒܶܗ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ)
ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܢܳܦܶܩ ܪܽܘܚܳܐ ܥܰܠ ܥܒܳܕܶܗ              (ܗܽܘ ܡܦܰܢܶܐ ܥܰܠ ܥܒܳܕܶܗ)
ܕܐܳܦ ܗܽܘ ܡܶܢ ܚܡܺܝܪܶܗ ܕܢܶܣܛܽܘܪܝܘܣ ܠܺܝܫ              (ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܪܶܢܝܳܐ ܕܢܶܣܛܽܘܪܝܳܘܣ)
  ܠܡܰܘܬܳܐ ܐܰܘ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܩܰܪܺܝܒ ܐܢܳܐ                       (ܠܡܰܘܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܩܰܪܺܝܒ ܐܢܳܐ)
ܒܫܽܘܪܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܦܽܘܡܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܢܳܝܳܐ…  ܘܕܒܳܬܪܶܗ ܕܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܘܗܳܟܘܬ ܐܳܦ ܦܽܘܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ (ܒܫܽܘܚܠܳܦ ܕܽܘܟܰܬ ܦܽܘܡܳܐ)
ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܐܶܬܒܰܪܢܰܫ»ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܡܒܰܪܢܰܫ»ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܡܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ
ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ»ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ
ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܪܳܐ ܠܰܢ»ܘܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܪܳܐ.
ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ»ܡܶܢܳܗ̇ ܗܳܕܶܐ»ܡܶܢܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܕܗܳܕܶܐ
ܐܳܦ ܓܶܝܪ»ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ
ܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܶܝܢ ܒܪܰܡ»ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ
ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܬܚܰܙܝܰܬ ܠܰܢ»ܗܳܕܶܐ ܕܠܰܢ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ
ܢܶܬܥܰܕܰܪ ܐܰܚܳܐ ܡܶܢ ܐܰܚܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܗ̇.
ܩܕܳܡ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܟܰܕ ܐܶܙܶܠ̱ܬ ܠܕܪܰܡܣܽܘܩ ܒܥܺܝܬ ܥܰܡܶܗ ܦܶܓܥܳܐ܆ ܒܪܰܡ ܕܐܶܗܘܶܐ ܥܰܡܶܗ ܒܙܰܒܢܶܗ ܥܗܺܝܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ.
ܚܳܐܰܪ ܐܢܳܐ ܥܰܠ ܕܰܥܬܺܝܕ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܦܩܚܺܝܢ܆ ܥܰܡ ܡܶܕܶܡ ܕܒܺܝܫ ܕܰܒܕܰܥܒܰܪ ܐܰܣܺܝܪ ܣܳܟ ܠܳܐ ܡܕܰܟܪܺܝܢ.
ܙܶܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܒܪܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܛܥܶܐ.
ܡܢ ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܗܳܢܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܳܐ.
ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܠܬܰܪܢܓܘܠܬܳܐ ܕܬܽܐܠܰܕ ܒܺܝܥܬܳܐ ܕܒܰܛܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܠܰܢ ܠܡܶܐܚܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܕܳܡܶܝܢܰܢ ܠܛܰܠܝܳܐ ܕܡܶܬܛܒܰܥ ܒܰܝܢܳܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܣܰܚܘܳܐ ܘܡܶܬܒܠܗܳܐ.
ܠܰܝܬ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܠܡܰܡܠܠܳܐ܆ ܚܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܠܦܰܘ̈ܕܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܡܰܘܕܝܢܰܢ ܒܗܽܘܢ܆ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܪܗܰܛ ܒܳܬܰܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܰܡܺܝܪ: ܠܚܰܟܺܝܡܳܐ ܪܶܡܙܳܐ ܣܳܦܶܩ.
ܙܶܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܒܪܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܛܳܒ ܥܰܙܺܝܙܳܐ܆ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܒܪܶܢܝܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ.
ܛܰܠܝܳܐ ܝܕܥܬܳܟ ܒܰܝܢܳܬ ܛܠܳܝ̈ܶܐ.
ܠܶܒܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܰܝܟ ܪܥܝܬ ܟܰܕ ܐܰܢܬ ܙܥܽܘܪܳܐ.
ܠܳܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬ ܗܶܪ̈ܓܶܐ.
ܐܺܝܕܶܗ ܦܫܺܝܛܳܐ ܠܗܰܒ ܘܰܩܦܺܝܣܳܐ ܠܣܰܒ.
ܐܰܝܟ ܐܳܡܶܠܳܟ ܦܫܽܘܛ ܪܶܓܠܳܟ.
ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ܆ ܬܳܩܶܠ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ.
ܒܶܟܝܳܐ ܩܰܕܺܝܡ ܠܓܽܘܚܟܳܐ.
ܒܳܨܶܐ ܫܽܘܪܳܐ܆ ܘܓܳܥܶܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ.
ܓܶܫܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܡܶܢ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܐܺܝܕܳܟ.
ܚܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܒܙܶܕܩܶܗ ܡܶܬܟܰܢܰܫ.
ܚܣܳܡܳܐ ܠܰܚܣܳܡ̈ܶܐ ܡܰܒܐܶܫ.
ܠܦܽܘܬ ܚܰܝܠܳܟ܆ ܥܒܶܕ ܐܘܟܠܳܟ.
ܡܰܢ ܕܐܳܣܶܢ ܐܰܟܬܶܗ܆ ܡܫܰܢܶܩ ܠܠܶܒܶܗ.
ܠܳܐ ܦܪܽܘܣ ܠܶܗ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܦܠܰܚ.
ܕܠܳܐ ܟܒܰܪ܆ ܡܰܠܰܟ ܟܒܰܪ.
ܢܟܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܣܳܦܪ̈ܶܐ.
ܘܡܶܢ ܡܰܕܒܪܳܐ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܡܫܰܢܶܐ ܗܘܳܐ ܒܶܐܣܟܺܝܡ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܕܣܺܝܡ ܟܽܘܣܺܝܬܳܐ ܘܣܰܐܺܝܢ ܛܶܠܳܪܳܐ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܶܗ.
ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܡܰܢܰܥܢܰܢ ܘܡܰܛܺܝܢܰܢ܆ ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܠܶܒܰܢ ܩܰܕܶܡܢ ܩܒܰܥܢܰܢ܆ ܡܰܠܺܝܢܰܢ.
ܠܢܶܨܚܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܠܫܽܘܦܪ̈ܶܝܗ̇ ܦܰܐܝ̈ܐ ܕܐܳܪܳܡܳܝܽܘܬܳܐ ܢܒܰܕܶܩ ܘܢܡܰܠܶܠ܆ ܘܥܰܠ ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܝܗ̇ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܝܗ̇ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܠܕܽܘܡܣ̈ܰܝܢ ܢܰܣܶܩ ܘܢܫܟܠܠ.
ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܨܺܝܒܳܢ܆ ܘܚܳܫܚ̈ܳܬܶܗ ܢܣܺܝ̈ܒܳܢ.
ܘܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܟܡܰܢ ܕܰܒܫܶܢܬܳܐ ܥܰܡܺܝܩܬܳܐ ܛܰܒܝܥܝܬܽܘܢ܆ ܘܒܪܰܦܝܽܘܬܳܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܪܰܒܝܥܝܬܽܘܢ܆ ܚܽܘܨܘ ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܚ̈ܶܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܠܫܦܠܘܬܟܽܘܢ܆ ܘܝܺܨܰܦܘ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܟܽܘܢ.
ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܢ ܐܰܝܟ ܕܠܪ̈ܒܢܐ܆ ܘܐܰܚ̈ܶܐ ܡܰܚܒ̈ܢܐ.
ܩܳܪܽܘܝܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ܆ ܐܰܟܡܰܢ ܕܒܶܗ ܬܶܩܪܶܐ ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܘܠܐܳ ܣܰܒܥܳܐܺܝܬ܆ ܘܡܶܢܶܗ ܬܬܗܰܢܶܐ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ.
ܘܰܒܡܳܪܝܳܐ ܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܐܢܳܐ ܕܰܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܢܚܝܠܢܝ ܘܢܥܕܪܢܝ ܐܺܝܢ ܘܐܰܡܺܝܢ.
ܐܰܫܺܝܓܘ ܠܰܐܦ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܟܽܘܢ
ܣܳܒܰܪ ܐܢܳܐ ܠܺܝ ܪܚܽܘܡܝ ܕܰܣܘܶܐ ܐܰܢܬ ܣܰܓܺܝ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ.
ܐܶܬܚܙܝܰܬ ܠܺܝ ܕܦܰܐܝܳܐ ܘܡܰܘܬܪܳܐ ܕܐܶܣܥܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ.
ܐܰܝܟܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܠܐܳ ܡܶܬܠܰܗܰܩ ܐܢܳܐ ܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ܆ ܘܢܳܩܶܦ ܐܢܳܐ ܠܝܽܘܬܪܳܢܶܗ.
ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܫܟܚܶܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ.
ܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܡܙܰܝ̈ܢܶܐ.
ܠܡܶܕܰܥ ܕܶܝܢ ܙܳܕܶܩ܆ ܕܐܳܦ…
ܒܳܬܰܪ ܓܶܝܪ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ.
ܘܡܶܢ ܠܐܳ ܓܶܝܪ ܦܪܽܘܣ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܠܡܶܬܕܰܡܳܪܽܘ
ܐܰܚ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܬܠܳܬܳܐ.
ܕܫܢܐ ܠܢܺܝܫܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ.
ܦܠܳܢ ܫܳܘܶܐ ܗܳܘܶܐ ܠܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ.
ܘܦܳܐܶܫ ܐܢܳܐ ܠܺܝ ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܺܝܟܽܘܬܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ.
ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܝܕܳܐ ܥܠܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܠܡܺܐܡܰܪ ܐܡܰܪ ܠܺܝ.
ܘܙܳܕܶܩ ܕܗܳܕܶܐ ܙܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܘܰܝܢ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ.
ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܶܛܰܪ ܐܶܕܢܳܟ܆ ܠܳܐ ܚܳܛܶܐ ܠܶܫܳܢܳܟ.
ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܢ ܩܪܺܝܬܳܐ ܐܶܬܝܰܠܕܶܬ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܐܶܬܰܟܠܠܶܬ.
ܝܺܪܶܒܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܒܩܘܡܬܳܐ.
ܟܬܳܒܳܐ ܕܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܠܐܳ ܕܢܬܗܝܡܢ. ܘܠܐܳ ܒܕܽܘܟ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ.
ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡ ܫܠܳܡܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܦܳܫܶܛ ܐܢܳܐ܆ ܘܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ
ܠܦܪܺܝܫܳܐ ܚܬܺܝܪܳܐ ܡܶܬܕܰܡܶܐ܆ ܘܐܰܟܘܳܬܶܗ ܡܶܙܕܰܡܶܐ.
ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܢܰܦܫܳܐ܆ ܠܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܰܒܫܳܛܝܦܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܡܶܬܬܰܪܡܶܝܢ܆ ܕܳܡܶܝܢ
ܠܟܽܠ ܚܰܫܳܐ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܢܳܩܶܦ܆ ܘܒܳܬܰܪ ܟܽܠ ܠܶܙܬܳܐ ܗܶܢܝܳܢܳܐ ܬܳܩܶܦ.
ܚܰܕܘܶܗ ܝܰܬܺܝܪ܆ ܘܕܰܘܨܶܗ ܥܰܬܺܝܪ.
ܘܟܡܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܶܬܕܰܠܶܐ܆ ܠܘܳܬ ܕܰܪܓܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܶܬܥܰܠܶܐ.
ܕܰܒܝܰܕ ܫܶܓܡܳܐ ܡܶܕܶܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ ܠܳܐ ܛܳܥܡܺܝܢ܆ ܘܠܰܘ ܒܨܝܳܡ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ.
ܕܫܢܳܐ ܠܐܰܒܽܘܢ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܟܠܢܳܝ ܐܺܝܩܳܪܳܐ.                                                    
ܕܠܺܝ ܡܳܐ ܪܡܶܐ ܠܺܝ܆ ܐܶܢܳܐ ܡܰܢ ܐܢܳܐ
ܡܶܢ ܗ̇ܝ ܕܰܠܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܢܶܡܪܽܘܩ ܠܳܐ ܢܶܥܪܽܘܩ.
ܛܳܒ ܠܰܡ ܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ܆ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܛܳܒܳܐ.
ܕܠܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܓܽܘܫܡܳܢܳܐܺܝܬ ܡܒܰܕܩܺܝܢ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܡܦܰܫܩܺܝܢ.
ܠܳܟ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܠܕܝܠܳܟ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܠܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܒܪܺܝܬܳܟ ܐܶܠܳܐ ܐܰܒܰܥ ܠܺܝ ܢܽܘܗܪܳܟ܆
ܐܰܣܶܦ ܒܺܝ ܢܽܘܪܳܟ܆ ܘܚܰܕܳܢܝ ܒܫܽܘܦܪܳܟ.
ܝܕܥܬܳܐ ܕܫܝܛܽܘܬ ܡܶܫܬܰܒܩܳܢܳܐ ܒܰܣܝܳܐ܆ ܘܰܡܥܰܠܝܽܘܬ ܡܶܬܢܰܣܒܳܢܳܐ ܟܰܣܝܳܐ.
ܐܰܒ̈ܳܗܳܬܳܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܚܦܺܝ̈ܛܶܐ܆ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܡܠܺܝ̈ܛܶܐ.
ܟܰܕ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܐ ܡܫܰܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ.
ܒܕܢܚܳܟ ܬܰܪܥܺܝܬ ܟܽܠ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܬܳܡܗܳܐ ܘܬܳܗܪܳܐ܆ ܕܰܐܝܟܰܢ ܥܰܝܢܳܐ ܐܶܢ ܠܳܐ ܓܳܗܪܳܐ ܒܳܟ ܠܳܐ ܢܳܗܪܳܐ.
ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܰܥܡܺܝܪܳܐ ܕܚܳܡܶܐ ܕܳܡܶܐ.
ܦܪܰܫ ܓܠܰܝܬ܆ ܘܚܰܠܝܳܐ ܒܠܶܒܳܟ ܪܢܰܝܬ.
ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܦܠܳܢ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ܆ ܟܰܕ ܠܳܗ̇ ܠܬܰܫܥܺܝܬ ܒܡܶܙܕܰܠܳܠܽܘ.
ܟܰܕ ܐܳܬܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܬܕܰܡܳܪܽܘ ܒܶܗ܆ ܘܬܰܗܺܝܪܺܝܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܒܰܚܠܺܝܨܽܘܬܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ.
ܘܗܽܘ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܫܟܶܒ ܘܐܶܙܰܠ ܕܠܳܐ ܒܢܺܝ̈ܢ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ܆ ܘܥܰܡܠܶܗ ܕܶܝܢ ܗܘܳܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ.
ܘܳܝ ܠܺܝ܆ ܘܳܝ ܠܺܝ܆ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܠܝܽܘܡ ܓܶܝܪ ܚܳܛܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܫܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܛܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܡܶܬܬܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܨܶܒܥ̈ܳܬܝ ܐܳܟܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܟܽܠܫܳܥ ܟܺܝܬ ܒܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܟܽܠܫܳܥ ܣܳܬܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܰܒܪ̈ܰܡܫܶܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܟܰܕ ܒܠܶܒܝ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܰܒܨܰܦܪܳܐ ܬܳܐܶܒ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܗܳܘܶܐ ܨܰܦܪܳܐ ܠܳܐ ܕܳܐܶܠ ܒܺܝ ܒܪܶܥܝܳܢܝ ܘܛܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܥܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܛܺܝܬ ܠܛܰܗܪܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܰܒܠܶܠܝܳܐ ܠܗܰܘܢܝ ܐܳܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܒܪ̈ܰܡܫܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܳܒܽܘܩܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝ.
ܟܬܳܒܳܐ ܓܶܝܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܝܰܬܰܪ ܐܰܘ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܳܠܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܡܶܬܚܰܘܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܶܗ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܆ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܘܰܡܫܰܚܠܶܦ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܦܪܺܝܫܳܐܺܝܬ܆ ܘܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܣܺܝܡ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ ܚܟܡܳܐ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ.
ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܽܘܒܳܐ ܒܰܝܢܳܬܰܢ܆ ܒܕܰܒܒܶܝܬ ܕܺܝܩܽܘܢ ܥܳܡܪܺܝܢܰܢ ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܢܰܢ܆ ܘܒܒܶܝܬ ܕܪܳܫܳܐ ܗܳܡܣܺܝܢܰܢ.
ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܕܰܥ ܐܶܢ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܰܪ ܚܽܘܒܳܐ܆ ܕܳܡܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܕܽܘܠܒܳܐ܆ ܩܕܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܘܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܓܰܢܳܒܳܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܚܽܘܒܳܐ܆ ܬܳܒܰܪ ܠܰܩܫܶܐ ܠܶܒܳܐ.
ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܳܟ ܙܳܕܶܩ.
ܘܐܶܢܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܐܺܝܬܰܝ ܒܣܝܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܫܳܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܡܶܗܕܰܣ ܗܳܓܶܣ ܐ̱ܢܳܐ ܘܩܳܪܶܐ ܒܚܰܫܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܶܢܳܐ ܫܟܶܢ ܒܒܶܝܬ ܕܪܳܫܳܐ܆ ܘܐܺܝܬ ܠܺܝ ܟܬܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܢܺܝܫܳܐ.
ܘܐܶܢ ܠܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܬܰܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܠܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܳܐ ܫܳܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܗܳܕܶܐ ܒܰܩܦܺܝܣܽܘ ܠܬܰܫܥܺܝܬ ܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ.
ܘܟܳܬܶܒ ܗܘܺܝܬ ܒܝܰܕ ܬܰܥܕܺܝܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝ ܚܰܛܳܝܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܪܰܡ ܐܰܙܟܳܝܳܐ܆ ܐܰܙܟܳܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܝܳܐ ܘܡܶܫܬܰܒܗܳܪܽܘ ܡܶܫܬܰܒܪܗܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܺܝܬܰܝ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܐܶܣܛܦܰܢܳܝܳܐ.
ܐܶܙܕܰܗܪ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܟ ܡܰܠܺܝܣܛܰܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܝܳܐ܆ ܒܳܗ̇ܝ ܕܐܺܝܬܰܝܟ ܩܠܺܝܪܺܝܩܳܝܳܐ܆ ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܥܫܽܘܩܝܳܝܳܐ܆ ܘ ܘܳܠܶܐ ܕܟܽܠ ܝܽܘܡ ܒܝܽܘܡ ܬܶܩܪܶܐ ܠܳܟ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.
ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܚܽܘܒܳܐ ܕܗܰܘ ܡܙܰܒܶܢ ܡܳܪܶܗ ܝܗܽܘܕܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܟܰܕ ܪܺܝܫ ܐܳܐܰܪ ܘܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܓܚܶܟ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܡܰܪ ܒܠܶܒܶܗ: ܡܽܘܢ ܥܒܺܝܕ ܠܺܝ܆ ܐܶܙܰܠ ܕܠܳܐ ܒܢܺܝ̈ܢ ܘܠܳܐ ܐܶܟܰܠ ܨܶܒܥ̈ܳܬܶܗ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܬܬܘܺܝ ܠܰܐܠܳܗܶܗ.
ܘܡܳܪܶܐ ܚܽܘܒܳܐ ܡܓܰܪܶܓ ܠܰܢ ܘܰܡܚܰܦܶܛ܆ ܟܰܕ ܡܠܰܒܶܒ ܘܰܡܠܰܒܶܛ.
ܒܩܰܕܡܳܐ ܡܰܢ ܚܳܫܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܪܺܝܫܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܣܝܳܡܳܐ ܘܰܡܩܰܗܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܽܘܥܺܝܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ.
ܟܳܗܢܳܐ ܟܶܐܡܰܬ ܕܐܺܝܬ ܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܪܓܳܐ ܥܗܺܝܕܳܐ ܠܰܡܩܰܕܳܫܽܘ܆ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܠܰܡܦܰܠܳܓܽܘ܆ ܘܐܪ̈ܳܙܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܡܒܰܪܳܟܽܘ.
ܐܶܢܳܐ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܝ ܐܶܚܽܘܪ.
ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܕܰܠܘܳܬ ܦܠܳܢ ܐܶܡܰܠܶܠ.
ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܕܐܶܬܕܰܡܰܪ ܐܳܬܝܳܐ ܠܺܝ.
ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܢܶܕܒܰܩ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܳܝܳܐ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܥܳܝܳܐ.
ܘܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܰܢ ܒܳܬܰܪ ܡܶܬܚܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܠܡܶܦܠܰܚ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ.
ܘܐܰܟܡܳܐ ܕܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܙܟܳܐ ܚܰܣܝܰܢ܆ ܒܪܰܡ ܠܳܐ ܒܐܰܪܥܰܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ܝܶܫܺܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܐܰܠܳܗܰܢ.
ܒܰܕܗܽܘ ܐܳܕܳܡ ܡܰܢ ܠܨܰܘܡܳܐ ܠܳܐ ܢܰܛܰܪ܆ ܗܳܟܽܘܬ ܕܰܪܓܶܗ ܐܰܝܟ ܒܰܪܩܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܥܒܰܪ.
ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܐܳܦ ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܐܳܦ ܒܙܰܒܢܳܐ ܘܐܳܦ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ.
ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܰܫܡܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ.
ܕܳܢܶܬ ܠܡܶܫܬܰܩ.
ܠܰܘ ܠܳܐ ܟܳܗܢܳܐܺܝܬ ܐܶܠܳܐ ܟܳܗܢܳܐܺܝܬ ܘܝܰܬܺܝܪ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܪܕܳܐ.
ܘܐܳܦܠܳܐ ܕܐܶܣܽܘܩ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܫܬܒܩ ܐ̱ܢܳܐ.
ܡܰܣܓܶܝܬ ܡܶܬܕܡܪܰܬ ܒܺܝ.
ܫܰܟܶܢ ܠܺܝ ܕܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܕܺܝܠܝ ܐܰܟܪܶܙ ܥܰܠ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܬܰܢܶܐ ܫܶܡܥܳܐ.
ܘܺܝܬܶܒ ܒܩܶܠܝܬܽܘܢܺܝܬܳܐ ܕܥܰܠ ܬܪܰܥ ܕܰܝܪܳܐ.
ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܥܰܕܟܺܝܠ ܠܘܳܬ ܡܰܠܶܦ ܣܦܪܳܐ ܡܶܬܪܕܶܐ.
ܪܢܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܠܶܗ.
ܐܳܦ ܒܗ̇ܝ ܐܺܝܬ ܠܡܬܡܶܗ ܒܢܰܦܫܶܗ.
ܡܶܛܽܠ ܡܣܪܗܒܽܘܬܶܗ ܕܥܶܕܳܢܳܐ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܫܳܐ.
ܛܰܝܒܽܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܠܺܝܡ ܐܢܳܐ.
ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܝܳܗܒܳܐ ܠܺܝ ܐܺܝܕܳܐ ܕܐܺܬܶܐ ܠܘܳܬܳܟ.
ܡܰܢ ܕܰܒܪܶܓܰܬ ܦܰܓܪܳܐ ܡܫܰܢܶܓ ܡܶܟܠܰܒ ܟܳܠܶܒ.
ܐܶܢ ܢܳܦܠܳܐ ܠܺܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܶܪܕܶܐ ܠܘܳܬܳܟ.
ܠܰܘ ܟܰܕ ܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܐܰܝܟ ܕܩܰܕܡܶܬ ܐܡܪܬ ܥܶܒܕܶܬ.
ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܬܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܛܰܠܝܳܐ.            
ܪܰܒ ܗܘܳܐ ܐܶܢ ܥܰܡܳܐ ܠܳܐ ܪܰܒ.
ܒܪܶܒܰܬ ܠܰܡ ܪܰܒܰܬ ܪܳܒܰܬ.
ܛܳܒܳܐ ܛܶܒܳܐ ܡܰܦܨܰܚ ܠܶܒܳܐ.
ܙܰܒܢܳܐ ܠܡܰܪܩܳܕܽܘ ܘܙܰܒܢܳܐ ܠܰܡܪܰܩܳܕܽܘ.
ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ܆ ܬܳܩܶܠ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ.
ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܕܢܶܐܫܽܘܕ ܕܡܳܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ ܒܐܢܳܫ̈ܳܐ ܕܡܶܗ ܢܶܬܐܶܫܶܕ.
ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܪܰܘܪܒܺܝܬܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܐܳܦ ܡܶܬܪܰܘܪܳܒܽܘ.
ܩܳܡܶܬ ܥܰܠ ܪ̈ܶܡܙܶܐ ܕܐܶܓܰܪܬܳܟ.
ܘܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܝ ܐܶܡܪܶܬ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܕܩܕܡܘ ܚܰܘܝܽܘܢ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܨܰܘܡܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܨܳܡܽܘܗܝ ܒܩܽܘܫܬܳܐ.
ܘܟܰܕ ܡܶܫܬܰܒܚ̈ܳܢ ܓܽܘ̈ܦܢܶܐ ܕܡܚܕ̈ܝܢ ܠܦܰܠܳܚܳܐ܆ ܡܰܘܣ̈ܦܳܢ ܡܶܬܦܰܠ̈ܚܳܢ ܘܡܚܘ̈ܝܢ ܥܠ̈ܠܬܐ.
ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܬܒܰܠܒܰܠ ܛܶܟܣܳܐ ܕܡܶܠܬܰܢ ܢܶܗܦܽܘܟ ܕܫܳܥܬܳܐ ܥܰܠ ܢܝܫܰܢ.
ܕܢܚܰܦܶܐ ܠܰܡ ܫܰܪܒܰܢ܆ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܪܰܒܰܢ܆ ܘܠܳܐ ܢܦܪܣܶܐ ܫܰܗܪܰܢ܆ ܗܘ ܣܰܗܪܰܢ ܙܰܗܪܰܢ.
ܒܪܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܡܰܪܟܶܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܐܰܒܽܘܗܝ.
ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܐܶܡܬܽܘܚ ܫܰܪܒܳܐ ܒܰܐܪ̈ܺܝܟܳܬܳܐ܆ ܐܳܡܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܘܐܶܫܒܽܘܩ ܣܰܓܺܝ ܡܶܢ ܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ.
ܡܶܕܶܡ ܕܠܟܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ.
ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܶܐܘܪܐ܆ ܗܰܘ ܕܪܰܒܘ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܡܟܬܒܢ̈ܘܬܶܗ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ..
ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܣܳܥܰܪ ܡܨܶܐ ܠܡܶܣܥܰܪ..
ܕܟܰܕ ܐܶܢܳܐ ܠܰܡ ܛܰܠܝܳܐ. ܗܘܳܬ ܠܺܝ ܪܚܡܬܳܐ ܕܐܶܟܦܽܘܪ ܒܥܳܠܡܳܐ..
ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܕܰܠܺܝܠ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܩܪܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܠܡܰܨܳܕܽܘ ܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.
ܘܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܠܗܽܘܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ..
ܡܳܢܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܕܐܳܡܰܪ ܠܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܘܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܢܳܐ ܒܕܺܝܠܝ ܠܳܐ ܡܦܳܣ ܐ̱ܢܳܐ.
ܡܶܫܟܚ̈ܳܢ ܟܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܺܐܠܰܦ ܡܶܢ ܩܰܢܝܳܐ ܘܕܝܘܬܳܐ؟
ܠܰܘ ܕܢܶܗܘܶܐ ܢܰܟܦ̈ܶܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܢ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܐܰܘ ܕܢܚܘܶܐ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܢ ܐܣܘ̈ܛܶܐ..
ܥܺܐܕܳܐ ܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܀ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܥܕܥ̈ܺܐܕܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܀ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܬܽܘܒ ܕܥܕܥ̈ܺܐܕܶܐ܀ ܘܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܐܳܦ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܕܥ̈ܺܐܕܶܐ܀ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܥܕܥ̈ܺܐܕܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܀ ܘܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܥܕܥ̈ܺܐܕܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܀ ܘܰܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܬܽܘܒ ܕܥܕܥ̈ܺܐܕܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܀ ܐܳܦ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܥܕܥ̈ܺܐܕܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܀ ܘܬܫܺܝܥܳܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܕܥ̈ܺܐܕܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܀
ܕܠܳܐ ܢܶܬܥܰܠܰܠ ܣܰܟܠܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܺܝܬ.
ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܬܽܘܒ ܩܰܠܺܝܠ ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܥܰܕܠܳܐ ܡܳܐܶܬ ܐܢܳܐ.
ܘܟܶܢ ܓܕܰܫ ܡܶܕܶܡ ܕܡܥܕ ܠܡܶܓܕܰܫ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ..
ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܫܰܪܺܝܬ ܐܶܥܒܶܕ ܥܰܡܶܗ ܥܶܢܝܳܢܳܐ..
ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡܳܠܟܺܝܢ ܠܰܢ ܘܡܰܠܦܺܝܢ ܟܰܕ ܒܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢܰܢ.
ܘܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܶܠܰܬ܆ ܘܫܰܟܶܢ ܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܳܐ ܘܦܠܳܢ ܫܡܳܐ ܠܶܗ ܫܰܡܺܝܽܘ܆ ܘܰܒܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܪܰܒܺܝܽܘ܆ ܘܰܒܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܪܰܘܺܝܽܘ.
ܠܛܰܝܒܽܘ ܕܰܥܠܰܝܟ ܠܳܐ ܬܶܫܶܐ.
ܐܳܘ ܠܬܶܗܪܳܐ ܕܡܺܝܪܳܐ ܐܳܘ ܠܕܽܘܡܳܪܳܐ ܬܗܺܝܪܳܐ.
ܟܰܕ ܚܰܝܠܰܢ ܒܰܢ ܘܚܰܕܽܘܬܰܢ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܳܐ ܐܥܬܩܰܬ ܕܢܶܫܟܰܚ ܕܰܢܣܰܝܒܰܪ ܪܶܬܚܳܐ ܕܰܙܪ̈ܳܕܶܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.
ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܡܶܐܟܠܳܐܗܝ ܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ.
ܘܰܚܝܳܠܳܐ ܒܳܥܶܐ ܚܰܝܠܳܐ.
ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܒܢܰܦܫܰܢ܆ ܕܢܶܦܪܽܘܥ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܘܒܬܳܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗܝ ܐܳܠܨܳܐ ܠܰܢ.
ܗܶܓܝܳܢܳܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܣܳܟ ܠܳܐ ܐܳܚܶܕ ܗܘܳܐ.
ܢܶܠܒܽܘܟ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ.
ܒܥܰܘ ܕܢܚܛܦܽܘܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ.
ܘܟܰܕ ܐܶܬܥܰܠܰܡ܆ ܐܰܫܠܡܽܘܗܝ ܐܰܒܳܗ̈ܰܘܗܝ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ.
ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܠܶܐ ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ܆ ܩܰܒܶܠ ܕܰܪܓܳܐ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ.
ܘܟܰܕ ܗܽܘܦܳܟ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܥܰܡ ܣܽܘܢܰܗܕܺܝ̈ܩܶܐ ܬܰܡܳܢ ܒܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܥܒܰܕ܆ ܠܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܐܰܪܟܶܢ܆ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܳܗܒܰܝ̈ ܚܰܨܳܐ ܚܰܘܺܝ.
ܘܒܳܬܰܪ ܡܳܐ ܕܥܰܠ ܠܶܗ ܒܟܽܘܪܳܐ ܕܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܪܺܝܫ ܕܰܝܪܳܐ.
ܒܕܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܕܰܡܪܳܚܳܐ ܕܰܡܪܳܚܰܐܗܘ
ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܚܰܝܳܒܺܝܢܰܢ ܠܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܰܫܒܰܩܘ ܠܰܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܰܒܥܽܘܬܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܠ̈ܦܳܢ.
ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܐܳܦܶܢ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܐܰܫܘܳܢܝ ܐܳܦܶܢ ܠܳܐ ܚܳܫܰܚ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܠܢܶܬܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.
ܚܣܳܡܳܐ ܩܳܛܶܠ ܒܢܰܝܢܳܫܳܐ
ܩܛܪܐ ܕܰܡܕܰܡܰܪ ܘܐܳܦ ܡܶܬܰܗܰܪ
ܠܳܐ ܦܳܫ ܒܰܢ ܐܢܳܫ ܕܢܶܫܟܰܚ ܐܰܬܪܳܐ ܠܡܶܗܡܰܣ ܒܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܳܐ.
ܐܰܪܝܳܐ ܐܳܬܶܐ ܠܰܬܒܳܪܶܗ ܐܰܘ ܚܶܘܝܳܐ ܕܪܳܫܶܦ ܕܰܢܟܳܬܶܗ.
ܐܰܝܟ ܕܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܬܢܳܢ.
ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܙܳܪܽܘܥܶܗ܆ ܘܒܶܐܕܢܳܐ ܕܰܡܩܰܒܠܳܢܶܗ.
ܠܳܛܶܫ ܠܶܫܳܢܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ.
ܡܶܚܕܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܡܶܬܡܠܶܐ ܕܶܚܠܬܳܐ.
ܙܳܕܩܳܐ ܫܟܺܝܚܽܘܬܳܐ.
ܡܥܺܝܟܽܘܬ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܒܺܝܫܽܘܬ ܪ̈ܽܘܟܳܒܶܐ ܘܰܡܥܰܪܡܽܘܬܳܐ ܕܰܡܥܳܕܳܐ
ܒܽܘܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܡܚܺܝܠܳܐ܆ ܦܫܺܝܛܳܐ ܘܢܰܦܺܝܠܳܐ܆ ܚܰܛܳܝܳܐ ܘܰܒܠܺܝܠܳܐ
ܚܣܳܡܳܐ ܡܰܐܒܶܫ ܠܚܰܣܳܡܳܐ܆ ܘܰܚܣܺܝܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܓܶܦ
 
 
 
 
 
 

 

ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܡ̈ܶܠܶܐ

       

ܐܰܒܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ              ܗ̄ܕ̄                                                ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ
ܐܰܒܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ            ܗ̄ܕ̄                                    ܫܶܡܫܳܐ
ܐܶܒܰܕ ܒܶܗ                                    ܗ̄ܕ̄                                       ܐܰܚܒܶܗ ܦܪܺܝܫܳܐܺܝܬ
ܐܶܒܰܕ ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ              ܗ̄ܕ̄                                                 ܐܶܬܒܠܰܥ ܒܪܶܚܡܬܶܗ
ܐܶܒܰܕ ܠܟܰܦܢܳܐ                                ܗ̄ܕ ܡܺܝܬ ܡܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ̄                                       
ܐܶܒܰܕ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ                 ܗ̄ܕ̄                                                ܥܒܰܪ ܡܶܢܶܗ܆ ܐܶܬܪܰܚܰܩ
ܐܶܒܰܕ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ                     ܗ̄ܕ̄                                                ܐܶܬܓܠܶܙ
ܐܰܒܺܝܕ ܗܰܘܢܳܐ                                 ܗ̄ܕ̄                                          ܢܣܺܝܒ ܗܰܘܢܳܐ܆ ܫܓܺܝܫܳܐ
ܐܰܒܺܝܕ ܫܡܳܐ                     ܗ̄ܕ̄                                                 ܠܺܝܛܳܐ
ܐܰܒܺܝܕܽܘܬ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ  ܗ̄ܕ̄                      ܫܳܢܝܽܘܬܳܐ
ܐܰܓܥܶܠ ܒܶܗ ܬܽܘܟܠܳܢܶܗ        ܗ̄ܕ̄                                                  ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܥܠܰܘܗܝ
ܐܰܓܥܶܠ ܢܰܦܫܶܗ ܠܰܕܪܳܫܳܐ ܗ̄ܕ̄                                        ܣܒܰܟ ܥܰܠ ܕܽܘܪܳܫܳܐ
ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ                             ܗ̄ܕ̄                                   ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ
ܐܰܕܶܫ ܐܶܕܢܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܗ̄ܕ̄                                          ܣܰܟܰܪ ܐܶܕܢܶܗ
ܐܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ                     ܗ̄ܕ̄                                                ܐܰܗܡܺܝ
ܐܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܗ̄ܕ̄                                           ܝܰܗܒ ܚܰܨܳܐ
ܐܰܗܦܶܟ ܐܰܦ̈ܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗ̄ܕ̄                                                                  ܐܰܒܗܬܶܗ ܘܐܰܪܚܩܶܗ
ܐܰܗܦܶܟ ܐܰܦ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ                         ܗ̄ܕ̄ ܪܓܶܙ ܥܠܰܘܗܝ ܘܐܰܪܦܝܗ
ܐܰܗܦܶܟ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܗ̄ܕ̄                 ܦܰܫܩܶܗ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܒܺܝܫ
ܐܰܗܦܶܟ ܦܶܬܓܳܡܳܐ                            ܗ̄ܕ̄ ܐܰܬܺܝܒ܆ ܐܰܓܺܝܒ܆ ܦܰܢܺܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ
ܐܰܘܒܶܕ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܳܐ                         ܗ̄ܕ̄                                                   ܛܪܰܕ
ܐܰܘܚܰܪ ܒܡܰܡܠܠܳܐ                             ܗ̄ܕ̄                                        ܐܰܘܪܶܟ ܡܰܡܠܠܶܗ
ܐܰܘܚܰܪ ܠܡܶܪܓܰܙ                              ܗ̄ܕ̄ ܠܳܐ ܪܓܶܙ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ
ܐܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܘܐܶܙܰܠ ܡܶܢܳܗ̇                             ܗ̄ܕ̄                                             ܐܰܘܣܶܦ ܒܡܶܠܬܳܐ ܘܰܚܣܰܟ ܒܳܗ̇
ܐܽܘܪܓܰܢܘܢ ܕܒܣܪܳܐ                           ܗ̄ܕ̄   ܠܶܫܳܢܳܐ                                            
ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܥܶܠܳܝܬܳܐ                           ܗ̄ܕ̄                                               ܫܡܰܝܳܐ
ܐܰܘܫܶܒ ܐܺܝܕܳܐ ܒܐ̱ܢܳܫ                           ܗ̄ܕ̄  ܐܰܪܡܺܝ ܐܺܝܕܳܐ ܥܠܰܘܗܝ
ܐܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܳܐ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ ܗ̄ܕ̄                                                                  ܐܶܬܚܰܒܰܪ ܥܰܡܶܗ
ܐܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܶܗ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ                       ܗ̄ܕ̄                                             ܥܰܕܰܪ ܠܶܗ
ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܩܰܒܪܳܐ ܪܥܡܳܐ                           ܗ̄ܕ̄   ܡܠܝܐܗܝ ܐܢܳܫ̈ܳܐ                                    
ܐܶܙܕܒܢ ܒܝܰܩܺܝܪ                                ܗ̄ܕ̄                                       ܒܕ̈ܡܝܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ
ܐܶܙܰܠ ܒܐܽܘܪܚܳܐ܆ ܐܶܚܰܕ ܐܽܘܪܚܳܐ ܗ̄ܕ̄                                                               ܚܙܰܩ ܒܐܘܪܚܳܐ
ܐܶܙܰܠ ܒܪ̈ܶܓܠܶܐ ܩܠܝ̈ܠܬܐ                       ܗ̄ܕ̄                                         ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ
ܐܶܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܐ̱ܢܳܫ                             ܗ̄ܕ̄                                                ܢܩܶܦ
ܐܶܙܰܠ ܕܠܳܐ ܒܢܺܝ̈ܢ                               ܗ̄ܕ̄  ܡܺܝܬ                                            
ܐܶܙܰܠ ܠܳܐ ܡܶܫܬܐܠܢܐܺܝܬ                         ܗ̄ܕ̄                                               ܡܶܚܕܳܐ
ܐܶܙܰܠ ܠܶܗ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ                    ܗ̄ܕ̄  ܡܺܝܬ                                             
ܐܶܙܰܠ ܠܪܶܓܠܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫ                         ܗ̄ܕ̄                                   ܗܰܠܶܟ ܐܰܝܟ ܗܠܟܬܶܗ
ܐܰܚ̈ܶܐ ܨܡܝܕܝܢ ܒܚܽܘܒܳܐ                          ܗ̄ܕ̄   ܡܚܝܕܝܢ                                         
ܐܶܚܰܕ ܐܺܝܕܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ                               ܗ̄ܕ̄                                            ܥܰܕܰܪ ܠܶܗ
ܐܶܚܰܕ ܐܺܝܕܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܗ̄ܕ̄                                                                    ܠܳܐ ܥܰܕܰܪ ܠܶܗ
ܐܶܚܰܕ ܐܰܒܘܬܐ                     ܗ̄ܕ̄                                               ܣܬܰܪ
ܐܶܚܰܕ ܐܽܘܪܚܳܐ      ܗ̄ܕ̄                                       ܪܕܳܐ܆ ܗܰܠܶܟ
ܐܶܚܰܕ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܰܦܠܳܢ       ܗ̄ܕ̄                                                   ܩܰܪܶܒ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܰܦܠܳܢ
ܐܶܚܰܕ ܐܰܟܬܳܐ         ܗ̄ܕ̄                                     ܢܬܪ ܣܢܐܬܐ
ܐܶܚܰܕ ܐܰܟܬܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ                           ܗ̄ܕ̄                                   ܢܛܰܪ ܣܶܢܐܬܳܐ ܒܠܶܒܶܗ
ܐܶܚܰܕ ܐ̱ܢܳܫ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ                           ܗ̄ܕ̄                          ܢܰܛܪܳܗ ܘܐܶܬܕܰܒܰܪ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܶܝ̈ܗ
ܐܶܚܰܕ ܒܐ̱ܢܳܫ ܐܰܘ ܒܡܶܕܶܡ                          ܗ̄ܕ̄                                ܢܩܶܦ ܠܶܗ ܫܠܶܡ ܠܶܗ
ܐܶܚܰܕ ܒܺܐܩܳܪܳܐ ܠܰܦܠܳܢ        ܗ̄ܕ̄                                                 ܩܰܪܶܒ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܰܦܠܳܢ
ܐܶܚܰܕ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ      ܗ̄ܕ̄                                                                     ܠܳܐ ܛܥܳܝܗܝ
ܐܶܚܰܕ ܓܘܣܳܐ        ܗ̄ܕ̄                                                     ܐܶܣܬܬܪ܆ ܐܶܬܛܦܺܝܣ
ܐܶܚܰܕ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ                              ܗ̄ܕ̄                                       ܩܳܡ ܚܠܳܦܰܘܗܝ
ܐܶܚܰܕ ܕܰܪܳܐ܆ ܐܰܓܽܘܢܳܐ܆ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ                      ܗ̄ܕ̄                                        ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܐܰܩܪܶܒ
ܐܶܚܰܕ ܗܳܢܳܐ ܥܝܳܕܳܐ ܠܘܳܬܰܢ                           ܗ̄ܕ̄                                               ܪܕܳܐ
ܐܶܚܰܕ ܚܛܳܗ̈ܶܐ                                    ܗ̄ܕ̄                                ܠܳܐ ܫܒܰܩ ܠܑܳܐ ܫܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ
ܐܶܚܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                                 ܩܰܒܶܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ
ܐܶܚܰܕ ܟܳܣܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ                                ܗ̄ܕ̄                                     ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܟܳܣܳܐ
ܐܶܚܰܕ ܠܐ̱ܢܳܫ ܒܐܺܝܩܳܪܳܐ܆ ܒܚܽܘܝܚܳܐܺܝܬ܆ ܒܒܺܝܫܳܐܺܝܬ          ܗ̄ܕ̄                   ܝܰܩܪܶܗ܆ ܩܰܒܠܶܗ ܒܰܚܘܝܚܘܬܳܐ܆                              ܐܰܘ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ
ܐܶܚܰܕ ܠܶܗ ܣܰܬܘܳܐ                              ܗ̄ܕ̄                                            ܫܰܪܺܝ ܠܶܗ
ܐܶܚܰܕ ܠܗܽܘܢ ܬܶܡܗܳܐ                           ܗ̄ܕ̄                                               ܬܡܰܗ
ܐܶܚܰܕ ܡܕܺܝܢܬܳܐ                                  ܗ̄ܕ̄                                ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢܬܳܐ
ܐܶܚܰܕ ܡܶܢܕܪܺܫ                                  ܗ̄ܕ̄                                         ܫܰܪܺܝ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ
ܐܶܚܰܕ ܢܰܘܡܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                                        ܝܺܪܶܒ܆ ܐܶܬܥܰܫܰܢ
ܐܶܚܰܕ ܣܰܬܘܳܐ    ܗ̄ܕ̄                                               ܫܪܳܐ
ܐܶܚܰܕ ܥܶܠܬܳܐ                                  ܗ̄ܕ̄                                             ܐܶܬܥܰܠܰܠ
ܐܶܚܰܕ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ                                ܗ̄ܕ̄                                             ܐܶܬܟܰܬܰܫ
ܐܶܚܰܕ ܥܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ                            ܗ̄ܕ̄                                          ܐܶܬܕܡܝ ܒܶܗ
ܐܶܚܰܕ ܦܽܘܡܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                                        ܫܬܶܩ ܘܰܫܠܺܝ
ܐܶܚܰܕ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ                            ܗ̄ܕ̄                                    ܣܥܰܪ ܡܶܕܶܡ ܒܰܫܡܶܗ
ܐܶܚܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ                            ܗ̄ܕ̄                                            ܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ
ܐܶܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ                                 ܗ̄ܕ̄                                           ܐܶܫܬܰܠܰܛ
ܐܶܚܰܕ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܶܕܶܡ                              ܗ̄ܕ̄                                             ܥܰܦܩܳܗ
ܐܶܚܰܕ ܬܰܪܥܳܐ         ܗ̄ܕ̄                                                ܣܟܰܪ ܬܰܪܥܳܐ
ܐܰܚܕܽܘܢܝ ܨܘܪ̈ܳܢܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܗܳܫܳܐ                      ܗ̄ܕ̄                                             ܚܫܽܘܟܳܐ
ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ              ܗ̄ܕ̄                                                ܫܶܡܫܳܐ
ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܕܠܠܝܳܐ ܗ̄ܕ̄                                                ܣܰܗܪܳܐ
ܐܰܚܨܶܦ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܗ̄ܕ̄                                                 ܠܳܐ ܐܶܬܟܰܚܰܕ
ܐܰܚܨܶܦ ܫܰܐܶܠ ܗ̄ܕ̄                                                ܫܰܐܶܠ ܡܶܕܶܡ ܣܒܺܝܣܳܐܺܝܬ ܕܠܳܐ ܟܽܘܚܳܕܳܐ
ܐܺܝܕܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ                                 ܗ̄ܕ̄                                             ܕܰܪܓܳܗ̇
ܐܺܝܕܳܐ ܐܰܪܺܝܟܬܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄              ܕܰܦܫܺܝܛܳܐ ܠܡܶܡܚܳܐ܆ ܡܶܣܰܒ܆ ܡܶܓܢܰܒ
ܐܰܝܟ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ                                    ܗ̄ܕ̄                                                   ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ
ܐܰܝܟ ܕܡܫܟܚܳܐ     ܗ̄ܕ̄                                         ܐܰܝܟ ܕܡܰܨܝܳܐ
ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ                      ܗ̄ܕ̄                         ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܥܰܡܳܟ
ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ                    ܗ̄ܕ̄                                                 ܢܽܘܗܳܪܳܐ܆ ܐܰܩܰܦܬܳܐ
ܐܺܝܬ ܐܶܡܰܬܝ                                   ܗ̄ܕ̄                                              ܒܰܙܒܰܢ
ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܨܶܒܝܳܢܳܐ                               ܗ̄ܕ̄                                            ܨܳܒܶܐ ܐܢܳܐ
ܐܰܝܬܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ                                 ܗ̄ܕ̄                                           ܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢ
ܐܰܝܬܝ ܥܰܠ ܠܶܒܶܗ                             ܗ̄ܕ̄                                        ܐܶܬܚܰܫܰܒ܆ ܪܢܳܐ
ܐܳܟܶܠ ܒܶܣܪܶܗ                   ܗ̄ܕ̄                                                ܣܰܟܠܳܐ
ܐܶܟܰܠ ܨܶܒܥ̈ܳܬܶܗ                                 ܗ̄ܕ̄                                             ܐܶܬܬܘܺܝ
ܐܰܟܡܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܗܰܘ ܐܶܡܰܪ                           ܗ̄ܕ̄                                            ܛܽܘܦܣܳܐ
ܐܶܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܥܰܠ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܐܶܬܪܰܒܺܝܬ ܒܶܗ        ܗ̄ܕ̄                                       ܕܬܺܐܨܰܦ ܕܺܝܠܶܗ
ܐܶܡܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ               ܗ̄ܕ̄                                                     ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ
ܐܶܡܳܐ ܕܰܓ̈ܡܳܠܶܐ        ܗ̄ܕ̄                                          ܩܺܝܬܳܪܳܐ
ܐܶܡܳܐ ܕܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ          ܗ̄ܕ̄                                        ܡܰܕܪܰܫܬܳܐ
ܐܶܡܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ        ܗ̄ܕ̄                                    ܥܺܕܬܳܐ
ܐܶܡܳܐ ܕܰܡܕ̈ܺܝܢܳܬܳܐ      ܗ̄ܕ̄                                       ܡܕܺܝܢܰܬ ܡܰܠ̈ܟܶܐ
ܐܶܡܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ                 ܗ̄ܕ̄                                                  ܢܶܒܥܳܐ
ܐܶܡܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ           ܗ̄ܕ̄                      ܡܰܕܢܚܳܐ
ܐܶܡܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ            ܗ̄ܕ̄                                             ܩܰܪܩܰܦܬܳܐ
ܐܶܡܳܐ ܕܰܫܪܺܝܚܽܘܬܳܐ         ܗ̄ܕ̄                                                 ܓܰܓܰܪܬܳܐ
ܐܶܡܳܐ ܕܬܽܘܪܣܝܐ          ܗ̄ܕ̄                                               ܟܰܒܕܳܐ
ܐܰܡܛܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ     ܗ̄ܕ̄                                               ܟܰܦ ܥܠܰܘܗܝ ܒܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ
ܐܶܡܰܪ ܒܢܰܦܫܶܗ                                  ܗ̄ܕ̄                                    ܐܶܬܚܰܫܰܒ܆ ܐܶܬܪܥܝ
ܐܶܡܰܪ ܕܺܝܢܳܐ                                     ܗ̄ܕ̄                                    ܕܳܢ܆ ܐܶܡܰܪ ܒܡܶܠܬܳܐ
ܐܶܡܰܪ ܒܠܶܒܶܗ                                  ܗ̄ܕ̄                                                ܪܢܳܐ
ܐܶܡܰܪ ܡܶܢ ܠܶܒܶܗ                                ܗ̄ܕ̄                             ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܬܢܳܐ ܡܶܕܶܡ
ܐܶܢ ܒܳܣܡܳܐ ܠܳܟ                 ܗ̄ܕ̄                                                   ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ
ܐܰܢܺܝܦ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܐܢܳܫ                         ܗ̄ܕ̄                                      ܪܓܶܙ ܥܠܰܘܗܝ
ܐ̱ܢܳܫ̈ܰܝ ܐܰܬܪܳܐ                                    ܗ̄ܕ̄                                          ܒܢ̈ܰܝ ܐܰܬܪܳܐ
ܐ̱ܢܳܫ̈ܰܝ ܒܰܝܬܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                                         ܒܢ̈ܰܝ ܒܰܝܬܳܐ
ܐ̱ܢܳܫ̈ܰܝ ܡܕܺܝܢܬܳܐ                                 ܗ̄ܕ̄                                          ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇
ܐ̱ܢܳܫ̈ܰܝ ܡܶܢܝܳܢܳܐ                                  ܗ̄ܕ̄                                       ܙܥܽܘܪ̈ܰܝ ܡܶܢܝܳܢܳܐ
ܐ̱ܢܳܫ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                                             ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ
ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܪܘܟܬܳܐ                                 ܗ̄ܕ̄                                   ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܳܐ
ܐܰܣܓܺܝ ܡܡܰܠܶܠ                                ܗ̄ܕ̄                                   ܣܰܓܺܝܳܐܺܝܬ ܡܡܰܠܶܠ
ܐܰܣܓܺܝ ܩܠܣ ܠܶܗ                    ܗ̄ܕ̄                                                ܩܠܣܶܗ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ
ܐܰܣܓܺܝ ܪܶܚܡܬܳܟ                               ܗ̄ܕ̄                                              ܣܰܓܺܝ
ܐܰܣܺܝܪ ܠܩܶܢܝܳܢܳܐ                                 ܗ̄ܕ̄                                   ܨܠܶܐ ܘܰܢܩܶܐ ܠܩܶܢܝܳܢܳܐ
ܐܰܣܶܩ ܐܘ̈ܠܝܳܬܳܐ ܥܰܠ..                        ܗ̄ܕ̄                                        ܒܟܳܐ ܥܰܠ..
ܐܰܣܶܩ ܕܡܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                                ܓܣܐ ܕܡܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘܶܗ
ܐܰܣܶܩ ܠܪܺܝܫ           ܗ̄ܕ̄                                                ܫܰܠܶܡ
ܐܰܣܺܝܪ ܠܶܫܳܢܳܐ                                  ܗ̄ܕ̄                                              ܚܰܪܫܳܐ
ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܡܪܢܳܝܳܐ                                ܗ̄ܕ̄                                            ܨܠܺܝܒܳܐ
ܐܰܣܶܩ ܡܶܕܶܡ ܠܪܺܝܫ                            ܗ̄ܕ̄                                        ܫܡܠܝ܆ܓܡܰܪ
ܐܰܣܶܩ ܥܰܘܠܶܗ ܒܪܺܝܫܶܗ      ܗ̄ܕ̄                                                ܐܰܩܺܝܡ ܠܶܗ ܚܛܺܝܬܳܐ
ܐܰܣܶܩ ܩ̈ܳܠܶܐ                                    ܗ̄ܕ̄                                                ܙܰܡܰܪ
ܐܶܣܰܪ ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ                                  ܗ̄ܕ̄              ܩܳܡ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܘܐܶܬܛܰܝܰܒ ܠܡܘܠܝ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ
ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܕܶܡ ܥܰܠ ܐܢܳܫ                         ܗ̄ܕ̄                                  ܩܰܛܪܓܶܗ ܥܠܰܘܗܝ
ܐܰܦܓܰܥ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܒܰܚܕ̈ܳܕܶܐ                          ܗ̄ܕ̄                                    ܥܒܰܕ ܕܢܶܬܟܰܬܫܽܘܢ
ܐܰܦܢܺܝ ܩܕܳܠܳܐ                                    ܗ̄ܕ̄                                             ܥܪܰܩ
ܐܰܩܺܝܡ ܡܰܘ̈ܡܳܬܳܐ            ܗ̄ܕ̄                                          ܝܺܡܳܐ
ܐܰܩܺܝܡ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ           ܗ̄ܕ̄                                    ܫܡܰܥ
ܐܰܩܺܝܡ ܦܠܳܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ                       ܗ̄ܕ̄                                               ܐܶܙܰܠ
ܐܰܩܶܦ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܗ̄ܕ̄                                                ܢܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ
ܐܶܩܪܽܘܒ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒܕܺܝܢܳܐ                        ܗ̄ܕ̄                                    ܐܶܗܘܶܐ ܠܽܘܩܒܠܟܽܘܢ
ܐܰܪܟܶܢ ܐܺܝܕܶܗ             ܗ̄ܕ̄                      ܚܕܰܪ
ܐܰܪܟܶܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ                  ܗ̄ܕ̄                                                  ܐܰܗܡܺܝ
ܐܰܪܚܶܫ ܒܠܶܒܶܗ                 ܗ̄ܕ̄                                        ܐܰܪܶܙ
ܐܰܪܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ                           ܗ̄ܕ̄                                     ܐܰܥܠܶܗ ܠܪܽܘܚܬܳܐ
ܐܰܪܺܝܡ ܐܺܝܕܳܐ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ                            ܗ̄ܕ̄                                          ܗܦܰܟ ܡܶܢܶܗ
ܐܰܪܺܝܡ ܒܪܺܝܫ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܘ ܒܪܝܫ ܡܶܕܶܡ                 ܗ̄ܕ̄                                       ܝܩܪܶܗ ܢܨܚܶܗ
ܐܰܪܺܝܡ ܥܶܩܒܳܐ                                  ܗ̄ܕ̄                                       ܩܳܡ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ
ܐܰܪܡܺܝ ܐܺܝܕܳܐ                               ܗ̄ܕ̄                                             ܚܬܰܡ
ܐܰܪܡܺܝ ܐܽܘܪܚܳܐ                                  ܗ̄ܕ̄                                       ܩܳܡ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܳܗ̇
ܐܰܪܡܺܝ ܓܶܐܪܳܐ       ܗ̄ܕ̄                                                 ܟܫܰܛ܆ ܫܕܳܐ
ܐܰܪܡܺܝ ܚܽܘ̈ܒܠܶܐ   ܗ̄ܕ̄                                               ܐܰܛܐܒ܆ ܐܰܫܦܰܪ
ܐܰܪܡܺܝ ܛܢܢܐ      ܗ̄ܕ̄                                     ܚܰܦܶܛ܆ ܓܰܪܶܓ
ܐܰܪܡܺܝ ܣܰܚܘܳܐ                                  ܗ̄ܕ̄                                               ܣܚܳܐ
ܐܰܪܡܺܝ ܥܶܕ̈ܒܶܐ      ܗ̄ܕ̄                                                     ܦܶܣ̈ܶܐ܆ ܣܽܘ̈ܒܠܐ
ܐܰܪܡܺܝ ܦܓܽܘ̈ܕܶܐ    ܗ̄ܕ̄                                               ܒܠܰܡ܆ ܟܒܰܫ
ܐܰܪܡܺܝ ܩܳܠܳܐ        ܗ̄ܕ̄                                       ܩܥܳܐ܆ ܓܥܳܐ
ܐܰܪܡܺܝ ܫܶܠܝܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ                     ܗ̄ܕ̄                                                ܐܰܕܡܶܟ ܠܶܗ
ܐܰܪܡܺܝ ܫܶܬܶܣܬܳܐ                                ܗ̄ܕ̄                                            ܫܰܬܶܐܣ
ܐܰܪܦܺܝ ܐܺܝܕܳܐ ܡܶܢ              ܗ̄ܕ̄                                               ܫܒܰܩ
ܐܰܪܫܺܝ ܒܐ̱ܢܳܫ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ                           ܗ̄ܕ̄                                              ܥܒܰܕ
ܐܰܪܫܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܒܐ̱ܢܳܫ                           ܗ̄ܕ̄                                  ܣܥܰܪ ܥܰܡܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ
ܐܶܫܰܕ ܕܡܳܐ ܐܰܘ ܐܰܕܪܺܝ ܕܡܳܐ                          ܗ̄ܕ̄             ܩܰܛܶܠ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܐܰܘ ܗܘܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܘܰܕܩܶܛܠܳܐ
ܐܶܫܰܕܘ ܕܡܳܐ ܕܰܚܕ̈ܳܕܶܐ             ܗ̄ܕ̄                                                   ܩܰܛܶܠܘ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ
ܐܰܫܘܝܘ ܙܡܰܪܘ ܗ̄ܕ̄                                      ܐܰܟܚܰܕ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ
ܐܰܫܚܶܠ ܢܰܦܫܶܗ             ܗ̄ܕ̄                                                ܟܶܪܝܰܬ ܠܶܗ
ܐܰܫܺܝܕܽܘܬ ܠܶܫܳܢܳܐ                    ܗ̄ܕ̄                                                 ܡܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܐ
ܐܰܫܠܶܡ ܚܰܨܳܐ                 ܗ̄ܕ̄                                                ܥܪܰܩ
ܐܰܫܠܶܡ ܠܶܗ ܕܢܺܐܙܰܠ                            ܗ̄ܕ̄                                        ܐܰܦܶܣ ܠܶܗ
ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܶܢ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗ̄ܕ̄                   ܡܶܢ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ
ܐܰܫܶܦ ܡܶܢ ܨܒܽܘܬܳܐ               ܗ̄ܕ̄                                                ܫܒܰܩ ܨܒܽܘܬܳܐ
ܐܰܫܶܦ ܢܰܦܫܶܗ                  ܗ̄ܕ̄                                                ܪܟܶܢ
ܐܫܦ ܥܰܡ ܐܢܳܫ                                ܗ̄ܕ̄                                    ܫܠܡ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ
ܐܰܫܦܰܪ ܡܡܰܠܶܠ                                 ܗ̄ܕ̄                                   ܫܰܦܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܡܰܠܶܠ
ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܦܠܳܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ                 ܗ̄ܕ̄                                               ܥܢܰܕ
ܐܶܫܬܡܶܛ ܗܰܘܢܶܗ                 ܗ̄ܕ̄                                          ܣܟܰܠ
ܐܶܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ                                  ܗ̄ܕ̄                                            ܐܶܬܺܝܠܶܕ
ܐܶܬܳܐ ܥܰܠ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ          ܗ̄ܕ̄                      ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ
ܐܶܬܐܫܶܕ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܒܦܰܓܪܶܗ    ܗ̄ܕ̄                                                  ܐܶܬܟܪܰܗ
ܐܶܬܒܰܝܬܝܘ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ             ܗ̄ܕ̄                                    ܐܶܬܚܰܒܰܪܘ
ܐܶܬܗܦܶܟ ܠܶܒܶܗ ܥܰܠ           ܗ̄ܕ̄                                        ܚܰܢ
ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܩܳܠܳܐ                                  ܗ̄ܕ̄                                          ܕܠܳܐ ܙܰܘܥܳܐ
ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܶܗ                    ܗ̄ܕ̄                                             ܚܫܰܒ
ܐܶܬܚܰܝܰܠ ܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ         ܗ̄ܕ̄                                                 ܐܶܬܚܠܶܡ
ܐܳܬܝܳܐ ܠܺܝ ܠܡܶܬܕܰܡܳܪܽܘ                           ܗ̄ܕ̄                                         ܡܶܬܕܰܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ
ܐܳܬܝܳܐ ܠܺܝ ܠܡܶܣܒܰܪ                             ܗ̄ܕ̄                                           ܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ
ܐܶܬܗܰܦܰܟ ܒܰܐܬܪܳܐ ܡܶܕܶܡ                            ܗ̄ܕ̄                                   ܚܕܰܪ ܘܰܟܪܰܟ ܒܓܰܘܶܗ
ܐܶܬܗܰܦܰܟ ܠܘܳܬ ܐ̱ܢܳܫ                             ܗ̄ܕ̄                                       ܐܶܙܰܠ ܣܰܥܪܶܗ
ܐܶܬܗܰܦܰܟ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ                              ܗ̄ܕ̄                                       ܐܶܬܕܰܒܰܪ ܥܰܡܶܗ
ܐܶܬܗܰܦܰܟ ܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܒܠܶܒܶܗ. ܒܚܽܘܫܳܒܰܘ̈ܗܝ         ܗ̄ܕ̄                                            ܐܶܬܪܰܥܝ
ܐܶܬܥܰܫܰܢ ܠܶܒܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܗ̄ܕ̄                                                 ܐܶܬܩܰܫܺܝ
ܐܶܬܪܟܢ ܠܶܒܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫ܆ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ               ܗ̄ܕ̄                                       ܫܠܶܡ܆ ܩܰܒܶܠ
ܐܶܬܪܡܺܝ ܠܡܺܐܙܰܠ                               ܗ̄ܕ̄                                       ܐܶܬܕܢܺܝ܆ ܐܶܬܪܟܶܢ
ܐܶܬܪܡܺܝ ܥܰܠ ܐܢܳܫ                             ܗ̄ܕ̄                             ܢܦܰܠ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܐܺܒܳܐ
ܐܶܬܬܚܶܕ ܒܡܰܡܠܠܶܗ                              ܗ̄ܕ̄                                  ܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܐܶܬܬܕܰܝܰܢ
ܐܶܬܬܚܶܕ ܡܰܡܠܠܶܗ                               ܗ̄ܕ̄                                 ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ
ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ                            ܗ̄ܕ̄                               ܣܥܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܒܚܰܝܠܳܐ
ܒܺܐܕܳܐ ܒܺܐܕܳܐ                      ܗ̄ܕ̄                                               ܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ
ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ                              ܗ̄ܕ̄                                               ܡܶܢ ܠܒܰܪ
ܒܰܐܦ̈ܺܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ                ܗ̄ܕ̄                                       ܡܩܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ
ܒܳܗ̇ ܒܕܰܡܽܘܬܳܐ ܗ̄ܕ̄                                                 ܐܰܟܙܢܳܐ
ܒܳܗ̇ ܒܡܶܠܬܳܐ                                  ܗ̄ܕ̄                                             ܡܶܚܕܳܐ
ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ                                    ܗ̄ܕ̄                                             ܐܶܡܰܬܝ
ܒܛܝܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܡܶܕܰܥ ܡܶܢ ܚܽܘܛܳܐ ܠܰܡܚܰܛܳܐ       ܗ̄ܕ̄                            ܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܕܰܥ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ
ܒܺܝܫܽܘܬ ܠܶܒܳܐ                 ܗ̄ܕ̄                                     ܟܺܐܒܳܐ
ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                                  ܩܶܠܳܝܬܳܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܝܬܳܐ
ܒܶܝܬ ܒܳܟ̈ܶܐ                                     ܗ̄ܕ̄                                  ܐܶܒܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܰܢܺܝܕܳܐ
ܒܶܝܬ ܓܘܣܳܐ     ܗ̄ܕ̄                                                     ܓܶܢܳܐ ܡܽܘܝܳܠܳܐ
ܒܶܝܬ ܕܰܪܳܐ                                      ܗ̄ܕ̄                                    ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܳܐ
ܒܶܝܬ ܕܪܳܫܳܐ܆ ܕܺܝܩܘܢ                             ܗ̄ܕ̄                                    ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܡܫܰܡܫ̈ܳܢܶܐ
ܒܶܝܬ ܛܽܘܝܳܠܳܐ܆ ܐܺܝܩܳܪܳܐ                       ܗ̄ܕ̄                                        ܒܶܝܬ ܣܶܠܝܳܐ
ܒܶܝܬ ܡܰܕܡܟܳܐ                 ܗ̄ܕ̄                                               ܒܶܝܬ ܩܰܒܪܳܐ
ܒܶܝܬ ܢܳܛܽܘܪܬܳܐ                                  ܗ̄ܕ̄                                            ܚܒܽܘܫܝܳܐ
ܒܶܝܬ ܣܽܘܒܳܠܳܐ            ܗ̄ܕ̄                                                   ܚܳܢܽܘܬܳܐ
ܒܶܝܬ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ                                  ܗ̄ܕ̄                                            ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ
ܒܶܝܬ ܣܶܦܳܐ                                    ܗ̄ܕ̄                                            ܡܰܥܠܳܢܳܐ
ܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪ̈ܶܐ                                   ܗ̄ܕ̄                                           ܕܥܠܡܢ̈ܶܐ
ܒܶܝܬ ܫܟܺܝ̈ܢܳܬܳܐ          ܗ̄ܕ̄                                            ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ 
ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ                                  ܗ̄ܕ̄                                             ܥܕܬܐ
ܒܠܝ̈ܠܶܐ ܚܬܝܬ                         ܗ̄ܕ̄                                                   ܠܳܐ ܡܛܰܟ̈ܣܶܐ
ܒܠܰܥ ܒܪܶܚܡܬܶܗ                               ܗ̄ܕ̄                                     ܐܰܚܒܶܗ ܦܪܺܝܫܳܐܺܝܬ
ܒܠܰܥ ܒܬܶܗܪ̈ܐ                  ܗ̄ܕ̄                                                ܐܶܬܕܰܡܰܪ
ܒܠܥ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ                                 ܗ̄ܕ̄                                         ܢܫܦ ܠܳܗ
ܒܠܰܥ ܢܰܓܕ̈ܶܐ                    ܗ̄ܕ̄                                                ܐܶܬܢܰܓܰܕ
ܒܡܰܚܙܶܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ                    ܗ̄ܕ̄                                                ܒܰܐܦ̈ܶܐ
ܒܰܡܠܶܐ ܩܰܠܺܝܠ           ܗ̄ܕ̄                                                ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܩܽܘܪܳܒܳܐ
ܒܡܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ                             ܗ̄ܕ̄                   ܟܰܕ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܕܰܥ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ
ܒܢܰܝ̈ ܝܰܡܺܝܢܳܐ                                    ܗ̄ܕ̄                                       ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ
ܒܣܶܡ ܠܶܒܶܗ                                   ܗ̄ܕ̄                                            ܐܶܬܦܰܨܰܚ
ܒܶܣܡܰܬ ܠܶܗ                   ܗ̄ܕ̄                                          ܪܰܓ
ܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ               ܗ̄ܕ̄                                    ܒܰܚܽܘܺܝܚܽܘܬܳܐ
ܒܨܺܝܪ ܩܰܠܺܝܠ ܩܳܝܡܳܐ ܢܰܦܫܳܐ                       ܗ̄ܕ̄                                    ܒܶܝܬ ܚܰܝܳܐ ܘܡܺܝܬܳܐ
ܒܩܰܕܡܳܐ ܗ̄ܕ̄                                                ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ
ܒܰܪ ܐܰܒܕܳܢܳܐ                                      ܗ̄ܕ̄                                      ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ
ܒܰܪ ܐܶܓܳܪ̈ܶܐ         ܗ̄ܕ̄                      ܫܳܢܝܳܐ܆ ܕܰܝܘܳܢܳܐ
ܒܰܪ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ܆   ܒܢ̈ܰܝ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ                       ܗ̄ܕ̄              ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܝ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ
ܒܰܪ ܐܺܝܕܳܐ          ܗ̄ܕ̄                                                  ܢܝܢܳܪܳܐ܆ ܓܰܠܳܒܳܐ
ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ                                    ܗ̄ܕ̄                          ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܟܶܐܡܰܬ ܡܫܺܝܚܳܐ
ܒܰܪ ܐܶܣܟܽܘܠܺܐ                                         ܗ̄ܕ̄                                        ܝܳܠܽܘܦܳܐ
ܒܰܪ ܐܰܬܳܢܳܐ                                       ܗ̄ܕ̄                                            ܚܡܳܪܳܐ
ܒܰܪ ܒܰܝܬܳܐ                                            ܗ̄ܕ̄                                             ܫܟܺܝܢܳܐ
ܒܰܪ ܒܶܣ̈ܡܶܐ                                     ܗ̄ܕ̄                                           ܦܺܝܪܡܳܐ
ܒܰܪ ܒܶܣܪܳܐ܆ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ                            ܗ̄ܕ̄                                            ܐ̱ܢܳܫܳܐ
ܒܰܪ ܓܰܒܳܐ                                      ܗ̄ܕ̄                  ܗܰܘ ܕܢܳܩܶܦ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܘܰܠܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ
ܒܰܪ ܓܺܗܰܢܳܐ                                     ܗ̄ܕ̄                           ܐ̱ܢܳܫ ܒܺܝܫܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܓܺܗܰܢܳܐ
ܒܰܪ ܓܳܙܬܳܐ       ܗ̄ܕ̄                                                 ܡܳܕܺܝܩܳܐ܆ ܬܪܡܳܠܳܐ
ܒܰܪ ܓܶܢܣܳܐ                                     ܗ̄ܕ̄         ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢܶܗ ܟܰܕ ܡܶܢܶܗ ܕܓܶܢܣܳܐ ܥܰܡ ܐܚܪܺܢܳܐ
ܒܰܪ ܕܰܚܺܝܚܳܐ                 ܗ̄ܕ̄                                               ܐ̱ܢܳܫܳܐ
ܒܰܪ ܕܰܝܪܳܐ               ܗ̄ܕ̄                                               ܕܰܝܪܳܝܳܐ
ܒܰܪ ܕܶܟܪܑܳܐ                                       ܗ̄ܕ̄                                              ܐܶܡܪܳܐ
ܒܰܪ ܕܡܽܘܬܳܐ                                     ܗ̄ܕ̄                                            ܕܳܡܝܳܝܳܐ
ܒܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                    ܗܰܘ ܕܐܺܝܬ ܠܶܗ ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ
ܒܰܪ ܙܰܒܢܳܐ                                       ܗ̄ܕ̄             ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܥܰܡ ܐܚܪܺܢܳܐ
ܒܰܪ ܙܰܘܓܳܐ       ܗ̄ܕ̄                                       ܒܰܥܠܳܐ ܫܰܘܬܳܦܳܐ
ܒܰܪ ܙܰܢܩܳܐ    ܗ̄ܕ̄                                     ܫܶܪܝܳܢܳܐ܆ ܙܰܪܕܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܶܐ
ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ                                       ܗ̄ܕ̄              ܗܰܘ ܕܝܠܝܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ
ܒܰܪ ܚܽܘܒܳܐ                         ܗ̄ܕ̄                                                     ܚܰܒܺܝܒܳܐ
ܒܰܪ ܚܽܘܒܳܐ܆ ܝܰܡܺܝܢܳܐ                                ܗ̄ܕ̄                                            ܪܳܚܡܳܐ
ܒܰܪ ܚܛܳܐ                                       ܗ̄ܕ̄                                             ܚܰܛܳܝܳܐ
ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ     ܗ̄ܕ̄                                               ܫܳܩܝܳܐ
ܒܰܪ ܚܰܝܠܳܐ                                       ܗ̄ܕ̄                                              ܛܳܒܳܐ
ܒܰܪ ܚܢܳܢܳܐ                         ܗ̄ܕ̄                                                   ܡܫܺܝܚܳܐ
ܒܰܪ ܚܶܪܝܳܢܳܐ                    ܗ̄ܕ̄                                                   ܚܶܪܝܳܝܳܐ
ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ                                       ܗ̄ܕ̄                                          ܡܫܺܝܚܳܐ
ܒܰܪ ܛܰܢܝܳܐ                                       ܗ̄ܕ̄                                             ܩܝܪܳܐ
ܒܰܪ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܗ̄ܕ̄                                   ܝܳܠܽܘܦܳܐ
ܒܰܪ ܝܰܡܺܝܢܳܐ      ܗ̄ܕ̄                                                ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ
ܒܰܪ ܟܽܘܢܳܝܳܐ                                     ܗ̄ܕ̄                 ܕܐܺܝܬ ܠܶܗ ܥܰܡ ܐܚܪܺܢܳܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܘ ܟܝܳܢܳܐ
ܒܰܪ ܢܺܝܪܳܐ     ܗ̄ܕ̄                                                ܟܢܳܬܳܐ܆ ܚܰܒܪܳܐ
ܒܰܪ ܢܶܕܪܳܐ                       ܗ̄ܕ̄                                                ܝܰܕܺܝܕܳܐ
ܒܰܪ ܢܽܘܗܪܳܐ                                      ܗ̄ܕ̄                                 ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܡܫܺܝܚܳܝܳܐ
ܒܰܪ ܣܶܡܳܠܳܐ                                      ܗ̄ܕ̄                                            ܒܺܝܫܳܐ
ܒܰܪ ܥܽܘܙܳܐ            ܗ̄ܕ̄                                    ܥܠܰܝܡܳܐ܆ ܓܰܕܽܘܕܳܐ
ܒܰܪ ܥܽܘܬܪܳܐ                                     ܗ̄ܕ̄                                            ܥܰܬܺܝܪܳܐ
ܒܰܪ ܥܳܠܡܳܐ                                     ܗ̄ܕ̄                                          ܥܳܠܡܳܝܳܐ
ܒܰܪ ܥܰܡܳܐ                                      ܗ̄ܕ̄                              ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܚܰܕ ܥܰܡܳܐ
ܒܰܪ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                   ܕܥܳܡܶܠ ܥܰܡ ܐܚܪܺܢܳܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ
ܒܰܪ ܦܶܚܡܳܐ                                     ܗ̄ܕ̄                                   ܕܕܳܡܶܐ ܘܰܫܘܶܐ ܠܐܰܚܪܺܢܳܐ
ܒܰܪ ܦܳܠܚܽܘܬܳܐ                    ܗ̄ܕ̄                      ܦܳܠܚܳܐ
ܒܰܪ ܦܳܠܚܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ                              ܗ̄ܕ̄                                 ܡܫܰܡܫܳܢܶܗ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ
ܒܰܪ ܩܳܛܽܘܠܳܐ                                      ܗ̄ܕ̄                                           ܩܳܛܽܘܠܳܐ
ܒܰܪ ܩܝܳܡܳܐ    ܗ̄ܕ̄                                                  ܢܕܝܪܳܐ܆ ܕܰܝܪܳܝܳܐ
ܒܰܪ ܩܰܢܟܳܝ̈ܶܐ                       ܗ̄ܕ̄                                        ܩܰܢܟܳܝܳܐ
ܒܰܪ ܪܽܘܓܙܳܐ                   ܗ̄ܕ̄                                             ܪܰܓܽܘܙܬܳܢܳܐ
ܒܰܪ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ                       ܗ̄ܕ̄                                                 ܝܰܩܺܝܪܳܐ
ܒܰܪ ܫܰܝܢܳܐ                         ܗ̄ܕ̄                                               ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ
ܒܰܪ ܫܰܠܡܽܘܬܳܐ                              ܗ̄ܕ̄                                               ܫܳܠܡܳܐ
ܒܰܪ ܫܡܳܐ                                       ܗ̄ܕ̄                ܕܐܺܝܬ ܠܶܗ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܘ ܫܡܳܐ ܥܰܡ ܐܚܪܺܢܳܐ
ܒܰܪ ܫܶܡܫܳܐ                                     ܗ̄ܕ̄                                             ܣܰܗܪܳܐ
ܒܰܪ ܫܢܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ                                  ܗ̄ܕ̄                         ܕܝܠܝܕ ܥܰܡ ܐܚܪܺܢܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܫܰܢܬܳܐ
ܒܰܪ ܫܰܢܬܳܐ                                      ܗ̄ܕ̄                                ܕܐܺܝܬ ܠܶܗ ܚܕܳܐ ܫܰܢܬܳܐ
ܒܰܪ ܫܳܥܳܐ                                       ܗ̄ܕ̄                            ܕܰܡܩܰܘܶܐ ܚܕܳܐ ܫܳܥܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ
ܒܰܪ ܫܳܥܬܳܐ                                     ܗ̄ܕ̄                                             ܡܶܚܕܳܐ
ܒܰܪ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܐܢܳܫ                        ܗ̄ܕ̄                 ܕܐܺܝܬ ܠܶܗ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ
ܒܰܪ ܬܽܘܠܡܳܕܳܐ                  ܗ̄ܕ̄                                       ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ
ܒܰܪ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                                         ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ
ܒܪܝܪ ܠܶܒܳܐ                                     ܗ̄ܕ̄                                        ܣܡܰܐ ܠܶܒܳܐ
ܒܰܪ̱ܬ ܐܳܒܝ                                      ܗ̄ܕ̄             ܒܰܪܬ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܐܳܒܝ܆ ܒܕܽܘܟܰܬ ܐܰܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܺܝ
ܒܰܪ̱ܬ ܙܰܘܓܳܐ                      ܗ̄ܕ̄                                     ܟܰܠܬܳܐ
ܒܰܪ̱ܬ ܚܰܕܝܳܐ          ܗ̄ܕ̄                                                     ܙܪܕܳܐ܆ ܫܶܪܝܳܢܳܐ
ܒܰܪ̱ܬ ܚܨܪܳܐ                                      ܗ̄ܕ̄                                           ܥܶܙܰܩܬܳܐ
ܒܰܪ̱ܬ ܛܽܘܛܺܝܬܳܐ          ܗ̄ܕ̄                                               ܣܓܽܘܠܳܐ܆ ܥܰܢܩܽܘܕܳܐ
ܒܰܪ̱ܬ ܝܰܡܳܐ                                       ܗ̄ܕ̄                                        ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ
ܒܰܪ̱ܬ ܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ                                     ܗ̄ܕ̄                                         ܪܚܺܝܡܬܳܐ
ܒܰܪ̱ܬ ܨܒܥܳܐ         ܗ̄ܕ̄                                                   ܦܕܪܐ ܕܰܚܝܳܛܳܐ
ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ                       ܗ̄ܕ̄                                                ܡܶܠܬܳܐ
ܒܫܺܝܢ ܘܒܰܫܠܳܡ                                  ܗ̄ܕ̄                                 ܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ
ܓܐܪܳܐ ܒܠܶܒܶܗ                                   ܗ̄ܕ̄                                     ܥܰܠ ܒܠܶܒܶܗ
ܓܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ                                    ܗ̄ܕ̄                          ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܓܰܒܳܪܽܘܬܳܐ
ܓܒܰܪ ܣܥܳܪ                                     ܗ̄ܕ̄              ܗܰܘ ܕܐܺܝܬ ܠܶܗ ܣܰܥܪܳܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܒܓܽܘܫܡܶܗ
ܓܒܰܪ ܓܘܫܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                         ܥܰܫܺܝܢ ܚܰܝܠܳܐ ܘܥܰܡܺܝܩ ܡܰܕܥܳܐ
ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ                 ܗ̄ܕ̄                                                ܠܶܘܝܳܐ
ܓܰܒܪܳܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                                            ܢܒܺܝܳܐ
ܓܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ                                    ܗ̄ܕ̄                                         ܠܰܒܺܝܒܳܐ
ܓܰܒܪܳܐ ܕܛܰܥܡܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                                          ܚܰܟܺܝܡܳܐ
ܓܰܒܪܳܐ ܕܠܰܚܡܳܟ                                 ܗ̄ܕ̄                                      ܕܐܳܟܶܠ ܥܰܡܳܟ
ܓܰܒܪܳܐ ܚܪܺܝܒܳܐ ܒܣܰܝܦܳܐ ܗ̄ܕ̄                                                ܩܛܺܝܠܳܐ
ܓܰܒܪܳܐ ܛܰܥܡܳܢܳܐ                  ܗ̄ܕ̄                                                ܪܡܺܝܣܳܐ
ܓܰܒܪܳܐ ܡܰܪܒܥܳܢܳܝܳܐ                                ܗ̄ܕ̄                                       ܓܰܒܪܳܐ ܥܶܢܳܢܳܐ
ܓܰܒܪܳܐ ܣܰܓܺܝ ܢܽܘܗܪܳܐ                             ܗ̄ܕ̄                                    ܥܰܬܺܝܪ ܒܝ̈ܰܕܥܳܬܳܐ
ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ                       ܗ̄ܕ̄                                ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܗܘܰܘ
ܓܕܰܠ ܥܶܩܒܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ                        ܗ̄ܕ̄                                  ܥܰܪܩܠܶܗ ܒܪܶܓܠܶܗ
ܓܕܰܠ ܛܰܘܣܳܐ                                  ܗ̄ܕ̄                                             ܦܪܰܚ
ܓܕܰܫ ܡܶܕܶܡ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫ          ܗ̄ܕ̄                  ܣܶܠܩܰܬ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܡܶܕܶܡ
ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪܪܬܳܐ                               ܗ̄ܕ̄                                    ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ
ܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܗ̄ܕ̄                                                   ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ
ܓܙܳܪܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ                                    ܗ̄ܕ̄                                         ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ
ܓܙܳܪܳܐ ܕܥܶܪ̈ܒܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ           ܗ̄ܕ̄                                                 ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ
ܓܠܳܐ ܐܰܪܥܳܐ                      ܗ̄ܕ̄                                                ܦܰܠܚܳܗ̇
ܓܠܳܐ ܠܐܶܕܢܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ                                 ܗ̄ܕ̄                                   ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ
ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ                                    ܗ̄ܕ̄                                          ܬܽܘܟܠܳܢܳܐ
ܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ                                 ܗ̄ܕ̄                                          ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ
ܓܢܰܒ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܶܒܶܗ ܕܠܒܢ                      ܗ̄ܕ̄                                      ܢܬܰܦ ܚܽܘܒܶܗ
ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ                                  ܗ̄ܕ̄                                      ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ
ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܳܬܳܐ                                ܗ̄ܕ̄                                         ܡܫܰܡܗ̈ܶܐ
ܓܶܪܡܰܬ ܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܠܰ ܕܰܘܺܝܕ ܗ̄ܕ̄                                                ܐܶܫܬܪܪܬ
ܓܶܪܡܰܬ ܠܶܗ ܕܬܺܐܙܰܠ                             ܗ̄ܕ̄                                          ܦܶܣܩܰܬ
ܕܒܶܩ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ                                  ܗ̄ܕ̄                                           ܠܰܘܝܶܗ
ܕܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܗ̄ܕ̄                                                ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ
ܕܽܘܒܳܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ         ܗ̄ܕ̄                                                ܡܰܓܰܠܬܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ
ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                                             ܛܳܒܳܐ
ܕܰܝܪܽܘܢܺܝܬܳܐ                                       ܗ̄ܕ̄                                        ܕܰܝܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ
ܕܠܳܐ ܚܰܘܣܳܢ                                      ܗ̄ܕ̄                                      ܒܶܠܥܳܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ
ܕܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐ                      ܗ̄ܕ̄                                    ܒܰܐܡܺܝܢ
ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ                    ܗ̄ܕ̄              ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܠܡܶܚܙܳܐ ܡܶܢ ܟܬܒ̈ܶܐ
ܕܡܳܢܳܐ ܘܠܳܟ                                     ܗ̄ܕ̄                                       ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ
ܕܡܳܐ ܕܥܶܢ̈ܒܶܐ                                    ܗ̄ܕ̄                                             ܚܰܡܪܳܐ
ܕܡܶܟ ܡܰܕܡܟܳܐ ܕܙܰܪܥܳܐ                              ܗ̄ܕ̄                                ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ
ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܶܐ                                  ܗ̄ܕ̄                ܕܰܡܫܰܡܫܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܘܰܣܛܰܪ
ܕܪܰܫ ܠܰܨܒܽܘܬܳܐ ܥܰܡܶܗ          ܗ̄ܕ̄                      ܫܰܪܺܝ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܒܰܨܒܽܘܬܳܐ
ܕܳܫ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ                               ܗ̄ܕ̄                                    ܥܒܰܪ ܥܠܰܘܗܝ
ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ                     ܗ̄ܕ̄                                 ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܘܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ
ܗܽܘ ܠܶܗ                                        ܗ̄ܕ̄                                         ܠܢܰܦܫܶܗ
ܗܘ ܪܥܐ ܪܽܘܚܳܐ                                  ܗ̄ܕ̄                                      ܪܢܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ
ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܗܰܘܢܶܗ                               ܗ̄ܕ̄                                          ܐܶܬܚܰܫܰܒ
ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܶܗ                               ܗ̄ܕ̄                                   ܗܘܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ
ܗܘܳܐ ܒܳܬܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܘ ܡܶܕܶܡ ܗ̄ܕ̄                                            ܢܩܶܦ ܒܳܬܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܘ ܡܶܕܶܡ                    
ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܢܬܬܳܐ                           ܗ̄ܕ̄                                   ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܥܰܡܳܗ
ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܥܰܡ            ܗ̄ܕ̄                                                  ܐܰܘܡܺܝ
ܗܘܰܘ ܒܢ̈ܰܝ ܫܩܡܝ̈ܢ                               ܗ̄ܕ̄                                     ܟܪ̈ܝܗܶܐ܆ ܡܰܪ̈ܥܶܐ
ܗܘܺܝ ܙܗܺܝܪ ܡܶܢ ܒܰܪ ܐ̱ܪܳܙܳܟ                            ܗ̄ܕ̄     ܗܘܺܝ ܥܺܝܪܳܐ ܘܣܺܝܡ ܒܳܠܳܟ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܠܡܳܐ ܢܕܰܓܶܠ ܒܳܟ
ܗܰܘܢܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                                          ܣܽܘܟܳܠܳܗ̇
ܗܰܘܢܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ                                    ܗ̄ܕ̄                                       ܣܽܘܟܳܠܰܝܗܽܘܢ
ܗܰܘܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ                                    ܗ̄ܕ̄                                           ܐܰܠܳܗܳܐ 
ܗܰܘܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܗ̄ܕ̄                                      ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ                                         
ܗܰܘܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                                         ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ
ܗܰܘܢܶܗ ܠܳܐ ܦܠܺܝ                                  ܗ̄ܕ̄                                         ܠܳܐ ܝܰܠܺܝܦ
ܗܽܘ̈ܦܳܟܶܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                       ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܙܳܬܳܐ܆ ܫܡܥܳܐ܆ ܣܘܩܳܐ
ܗܽܘ̈ܦܳܟܶܐ ܒܣܪ̈ܢܝܶܐ                                 ܗ̄ܕ̄                                    ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ
ܗܽܘܦܳܟ ܡ̈ܶܠܐܶ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ                              ܗ̄ܕ̄                                  ܕܽܘܪܳܫܳܐ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ
ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܬܢܳܢ ܗ̄ܕ̄                                                ܐܰܪ̈ܥܳܢܝܳܬܳܐ
ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܢ ܣܥܰܪ ܒܐܰܦ̈ܶܐ                         ܗ̄ܕ̄                          ܠܰܘ ܡܶܢ ܠܶܒܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ
ܗܰܠܶܟ ܠܪܶܓܠܶܗ                               ܗ̄ܕ̄                                        ܪܕܳܐ ܒܥܶܩܒ̈ܳܬܶܗ
ܗܡܰܣ ܒܶܗ ܕܰܝܘܳܐ                                  ܗ̄ܕ̄                                             ܐܶܬܥܰܠܰܠ ܒܶܗ ܣܳܛܳܢܳܐ
ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܰܦܠܳܢ ܐܰܝܟ ܚܽܘܛܳܐ ܠܰܡܚܳܛܳܐ                             ܗ̄ܕ̄                                                ܢܳܩܶܦ ܠܶܗ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܘܫܳܠܶܡ ܠܶܗ
ܗܳܢܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ                  ܗ̄ܕ̄                                                 ܒܰܠܚܽܘܕ
ܗܳܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܰܐܗܘ                            ܗ̄ܕ̄                                ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܢܨܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ
ܗܳܢܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܝܰܬܒܰܐܗܘ                               ܗ̄ܕ̄                                  ܕܐܺܝܬ ܒܶܗ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܐ
ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܶܬܰܒܰܒ                                ܗ̄ܕ̄                           ܗܳܟܰܢ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܛܒܺܝܒܳܐ        
ܗܳܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܙܘܬܳܐ ܫܕܳܐ ܒܐܶܕ̈ܢܰܝܗܽܘܢ                     ܗ̄ܕ̄                                      ܐܰܕܚܺܝܠ ܐܶܢܽܘܢ
ܗܦܰܟ ܠܒܶܣܪܶܗ                                 ܗ̄ܕ̄                                            ܥܪܰܩ
ܗܦܰܟ ܠܚܰܨܶܗ ܘܰܠܟܰܪܣܶܗ        ܗ̄ܕ̄                                               ܐܶܬܢܟܶܠ
ܗܦܰܟ ܡܶܢ ܐܢܳܫ ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ                       ܗ̄ܕ̄                                          ܫܰܒܩܶܗ
ܗܰܦܶܟ ܡ̈ܶܠܐܶ ܥܰܡ ܐܢܳܫ                             ܗ̄ܕ̄                                   ܐܶܣܬܘܕܝ ܥܰܡܶܗ
ܘܰܒܕܽܘܟܬܶܗ ܣܳܦ                            ܗ̄ܕ̄                                                ܒܕܽܘܟܬܶܗ ܡܝܺܬ
ܘܗܺܝ ܒܗܺܝ       ܗ̄ܕ̄                                               ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܝ
ܘܰܟܡܳܐ ܐܶܢ              ܗ̄ܕ̄                                                ܟܡܳܐ ܒܰܟܡܳܐ
ܘܠܳܟ ܡܳܐ ܠܳܟ       ܗ̄ܕ̄                                                ܘܐܰܢ̱ܬ ܡܽܘܢ ܐܺܝܬ ܒܳܟ
ܘܬܳܒ ܟܪܺܝܗܳܐ ܘܡܰܪܥܳܐ                             ܗ̄ܕ̄                               ܗܦܰܟ ܠܘܳܬ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ
ܘܰܬܩܶܠ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܗ̄ܕ̄                                                ܡܰܠܶܠ ܙܗܺܝܪܳܐܺܝܬ
ܙܒܰܢ ܙܒܰܢ                                       ܗ̄ܕ̄                                    ܐܶܡܰܬܝ ܠܐܶܡܰܬܝ
ܙܳܠܽܘܚܳܐ ܕܰܕܡܳܐ                     ܗ̄ܕ̄                                       ܩܳܛܽܘܠܳܐ
ܙܩܰܦ ܨܶܒܥܶܗ     ܗ̄ܕ̄                                     ܐܰܘܕܺܝ ܒܚܘܒܬܶܗ
ܙܪ̈ܳܕܶܐ ܐܰܦܪ̈ܶܡܳܝܶܐ                                    ܗ̄ܕ̄                                     ܚܽܘ̈ܒܶܐ ܐܰܦܪ̈ܶܡܳܝܶܐ
ܚܰܒܶܠ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ                                ܗ̄ܕ̄                            ܫܰܚܠܶܦ ܠܶܒܶܗ ܠܩܰܫܝܽܘܬܳܐ
ܚܳܓ ܠܶܫܳܢܶܗ                                    ܗ̄ܕ̄  ܠܥܶܓ
ܚܳܓ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ        ܗ̄ܕ̄                                                                  ܒܗܶܬ܆ ܐܶܨܛܰܡܥܰܪ
ܚܳܓܳܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܒܫܽܘܪܳܐ                               ܗ̄ܕ̄   ܐܰܚܕܪܳܗ̇ ܒܫܽܘܪܳܐ                                      
ܚܳܓܰܬ ܡܶܠܬܳܐ                   ܗ̄ܕ̄                                                ܐܶܬܥܰܪܩܠܰܬ
ܚܰܝܶܓ ܚܽܘܝܳܓܳܐ                    ܗ̄ܕ̄                                             ܬܰܚܶܡ ܬܽܘܚܳܡܳܐ
ܚܕܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ                   ܗ̄ܕ̄                                                     ܐܰܟܚܕܳܐ
ܚܕܰܪ ܕܰܢܨܰܠܳܐ                                      ܗ̄ܕ̄                                    ܗܦܰܟ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ
ܚܕܰܪ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ                            ܗ̄ܕ̄                                            ܐܰܟܣܶܗ
ܚܽܘܒܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܗ̄ܕ̄                                                ܓܡܺܝܪܳܐ
ܚܶܘܝܳܐ ܚܰܪܡܳܢܳܐ                                ܗ̄ܕ̄   ܩܰܫܝܳܐ܆ ܡܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܩܳܛܽܘܠܳܐ                                
ܚܽܘܣ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ                                           ܗ̄ܕ̄                                       ܐܶܙܕܰܗܪ
ܚܽܘܨ ܪܶܓܠܳܟ                                     ܗ̄ܕ̄                                          ܣܰܪܗܶܒ
ܚܽܘܪܳܦܳܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ ܗ̄ܕ̄                                                ܥܽܘܙܳܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ
ܚܙܰܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܐܶܬܓܕܶܕ ܢܘܠܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ             ܗ̄ܕ̄                                        ܥܢܰܕ܆ ܡܺܝܬ
ܚܰܝ ܢܰܦܫܳܐ                       ܗ̄ܕ̄                                               ܛܽܘܒܳܢܳܐ
ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ                                     ܗ̄ܕ̄                                          ܩܝܳܡܬܳܐ
ܚܠܺܝܡ ܡܶܠܬܳܐ                 ܗ̄ܕ̄                                                   ܡܗܰܘܢܳܐ
ܚܡܰܠ ܢܰܦܫܶܗ          ܗ̄ܕ̄                                                ܩܳܡ
ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܝܳܐ                                      ܗ̄ܕ̄                                            ܫܰܦܝܳܐ
ܚܰܡܪܳܐ ܠܳܐ ܡܙܝܓܳܐ                                 ܗ̄ܕ̄                                    ܫܰܦܝܳܐ܆ ܨܠܺܝܠܳܐ
ܚܰܡܶܫ ܦܶܪ̈ܕܰܘܗܝ                 ܗ̄ܕ̄                                                ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ
ܚܢܳܐ ܠܢܺܝܫܳܐ                                     ܗ̄ܕ̄                                                 ܨܳܒ ܠܘܳܬܶܗ
ܚܰܣܺܝܪ ܗܰܘܢܳܐ                      ܗ̄ܕ̄                                                ܦܰܛܥܳܐ
ܚܰܦܺܝ ܠܐ̱ܢܳܫ                                     ܗ̄ܕ̄                                   ܙܟܝܗܝ ܒܡܰܡܠܠܳܐ
ܚܪܰܒ ܡܰܘ̈ܡܳܬܶܗ            ܗ̄ܕ̄                                          ܢܦܰܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ
ܚܰܫܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                                     ܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ
ܚܫܰܠ ܒܺܝܫܬܳܐ                                 ܗ̄ܕ̄                                      ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ
ܚܰܬ ܛܶܒܳܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܬܳܟܳܐ                             ܗ̄ܕ̄                               ܐܶܫܬܪܪ ܛܶܒܳܐ ܕܠܳܐ ܟܶܫܠܳܐ
ܛܳܒܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܳܟ                                   ܗ̄ܕ̄                                        ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܛܳܒܳܐ
ܛܰܒܥܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ                                  ܗ̄ܕ̄                                      ܙܢܳܐ ܕܡܰܡܠ̱ܠܳܐ
ܛܽܘܪܳܐ ܡܙܰܩܦܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                        ܕܠܳܐ ܦܫܺܝܩ ܗܽܘ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܒܶܗ
ܛܠܡ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                                  ܠܳܐ ܓܡܪܶܗ ܒܰܥܒܳܕܳܐ
ܛܦܳܐ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܘܗܝ                  ܗ̄ܕ̄                                    ܟܢܰܫ ܗܰܘܢܶܗ
ܛܶܦܪ̈ܶܐ ܪ̈ܰܟܺܝܟܳܬܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                 ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܐܰܠܦܶܗ ܡܶܢ ܛܶܦܪ̈ܶܐ ܪ̈ܰܟܺܝܟܳܬܳܐ
ܝܳܕܰܥ ܒܘܝܳܢܳܐ                  ܗ̄ܕ̄                      ܡܗܰܘܢܳܐ
ܝܰܗܒ ܐܶܕܢܳܐ                                     ܗ̄ܕ̄                                                ܨܳܬ
ܝܰܗܒ ܐܺܝܕܳܐ                                     ܗ̄ܕ̄                                              ܥܰܕܰܪ
ܝܰܗܒ ܐܺܝܕܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܡܶܕܶܡ                        ܗ̄ܕ̄                                             ܫܰܪܺܝ
ܝܰܗܒ ܐܰܬܪܳܐ                       ܗ̄ܕ̄                                                  ܫܒܰܩ
ܝܰܗܒ ܒܢܶܫ̈ܶܐ                    ܗ̄ܕ̄                                        ܙܰܘܶܓ
ܝܰܗܒ ܚܰܨܳܐ                                     ܗ̄ܕ̄                              ܐܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܢܶܥܪܽܘܩ  
ܝܰܗܒ ܝܰܡܺܝܢܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                                               ܝܺܡܳܐ
ܝܰܗܒ ܟܡܺܝܢܳܐ                 ܗ̄ܕ̄                                       ܟܡܶܢ
ܝܰܗܒ ܠܶܒܳܐ                      ܗ̄ܕ̄                                             ܠܰܒܶܒ
ܝܰܗܒ ܠܶܒܶܗ                   ܗ̄ܕ̄                                                 ܐܶܬܗܰܓܺܝ
ܝܰܗܒ ܠܶܒܶܗ ܠܡܶܕܶܡ                            ܗ̄ܕ̄                                         ܣܳܡ ܒܳܠܶܗ
ܝܰܗܒ ܡܶܠܬܳܐ                                  ܗ̄ܕ̄                                               ܦܰܢܺܝ
ܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܠܡܶܕܶܡ                           ܗ̄ܕ̄                                      ܐܶܫܬܓܶܡ ܒܶܗ
ܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ            ܗ̄ܕ̄                                               ܨܳܒ
ܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܠܩܘܢܕܝܢܘܣ             ܗ̄ܕ̄                                               ܪܡܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܒܩܶܢܛܳܐ
ܝܰܗܒ ܫܽܘܒܚܳܐ                    ܗ̄ܕ̄                                     ܫܰܒܰܚ
ܝܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ                                ܗ̄ܕ̄                                        ܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ
ܝܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ           ܗ̄ܕ̄                                                     ܡܶܢ ܝܘܡ ܠܝܘܡ
ܝܰܥܩܽܘܒ ܫܰܪܺܝ ܠܡܶܦܣܰܥ                        ܗ̄ܕ̄                                          ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ
ܝܺܬܶܒ ܠܡܝ̈ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ                          ܗ̄ܕ̄                                       ܣܰܦܶܩ ܟܰܪܣܶܗ
ܝܺܬܶܒ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ                              ܗ̄ܕ̄                                            ܐܶܬܶܐܒܶܠ
ܝܰܬܺܝܪ ܒܝܰܬܺܝܪ                                  ܗ̄ܕ̄                                           ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ
ܟܒܫ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ                                ܗ̄ܕ̄                                        ܟܢܫ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ
ܟܰܕ ܛܳܒ                            ܗ̄ܕ̄                                                ܐܳܦܶܢ
ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢܶܐ                               ܗ̄ܕ̄                                ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܫ̈ܺܐܕܶܐ܆ ܘܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ
ܟܰܟܺܝܪ ܚܰܝܠܳܐ                                    ܗ̄ܕ̄                                           ܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ
ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܗ̄ܕ̄                                                ܣܳܟ ܣܳܟܺܝܢ
ܟܶܣܐܳܐ ܕܝܰܪܚܳܐ ܗ̄ܕ̄                                                 ܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܪܚܳܐ
ܟܦܺܝܪ ܡܶܢ ܛܳܒܬܳܐ                             ܗ̄ܕ̄                                                   ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܛܳܒܬܳܐ
ܟܪܺܝܗܳܐ ܕܣܳܐܶܩ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܶܗ                          ܗ̄ܕ̄             ܩܰܪܺܝܒ ܗܘ ܠܰܡܡܳܬ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܡܰܫܠܳܡܽܘ ܪܽܘܚܶܗ
ܠܳܐ ܐܶܙܰܠ ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܒܰܝܬܳܐ                        ܗ̄ܕ̄                                 ܠܳܐ ܐܶܙܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܒܰܝܬܳܐ
ܠܳܐ ܐܶܢ                                        ܗ̄ܕ̄                                            ܐܶܢ ܠܳܐ
ܠܳܐ ܕܚܶܝܠ ܠܡܳܪܝܳܐ                              ܗ̄ܕ̄                                   ܠܳܐ ܕܚܶܝܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ
ܠܳܐ ܚܰܕ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܐܺܝܬ                            ܗ̄ܕ̄                                      ܠܰܝܬ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ
ܠܳܐ ܟܰܕܽܘ ܠܺܝ ܠܡܺܐܡܰܪ ܟܡܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ            ܗ̄ܕ̄                              ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܺܝ ܠܡܺܐܡܰܪ…
ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ                                      ܗ̄ܕ̄                  ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ܆ ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܐ
ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܢܝܳܐ ܗ̄ܕ̄                                                 ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ
ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܚܳܢܳܐ                 ܗ̄ܕ̄                                               ܚܰܕܬܳܐ
ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܳܐ            ܗ̄ܕ̄                                                   ܨܰܠܡܳܐ
ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܡܶܬܩܰܕܡܳܢܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ                ܗ̄ܕ̄        ܠܳܐ ܬܶܙܟܶܐ ܐܰܘ ܬܕܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܬܩܽܘܡ ܥܰܠ ܫܪܳܪܳܐ
ܠܶܒܳܐ ܛܡܺܝܪܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                                        ܠܶܒܳܐ ܣܰܡܝܳܐ
ܠܶܒܶܗ ܪܥܐ ܒܩܰܛܡܳܐ                            ܗ̄ܕ̄                             ܣܳܥܰܪ ܘܡܶܬܚܰܫܰܒ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ
ܠܒܰܟ ܟܽܘܚܳܕܳܐ                   ܗ̄ܕ̄                                                ܒܗܶܬ
ܠܒܰܟ ܢܰܦܫܶܗ            ܗ̄ܕ̄                                                ܐܶܬܚܣܶܠ
ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܦܶܚܡܳܐ                               ܗ̄ܕ̄                                     ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܝܳܕܳܐ
ܠܒܳܬܪܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ                                ܗ̄ܕ̄                                 ܝܰܘܡܳܐ ܕܢܳܩܶܦ ܠܰܡܚܳܪ
ܠܰܘ ܒܪ̈ܶܓܠܶܐ ܠܳܐ ܡܫܳܓ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ…                   ܗ̄ܕ̄                      ܠܰܘ ܒܗ̇ܝ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐܶܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐܰܝܟ…
ܠܰܘ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܢܳܦܶܠ                 ܗ̄ܕ̄                                            ܠܳܚܶܡ
ܠܰܘ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̄ܕ̄                                                ܐܺܝܬ
ܠܰܙܒܰܢ                                     ܗ̄ܕ̄                                        ܒܙܰܒܢܳܐ ܡܶܕܶܡ
ܠܚܶܡ ܐܰܦ̈ܶܐ ܘܦܳܬܽܘܪ ܐܰܦ̈ܶܐ                          ܗ̄ܕ̄                                   ܠܰܚܡܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ
ܠܰܚܡܳܐ ܫܪܝܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                                         ܠܳܐ ܡܩܰܕܫܳܐ
ܠܛܺܝܫ ܡܰܕܥܳܐ                  ܗ̄ܕ̄                                                ܡܗܰܘܢܳܐ
ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ                                 ܗ̄ܕ̄                                        ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ
ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܐܰܬܪܳܐ ܠܡܶܗܪܰܓ                        ܗ̄ܕ̄                            ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܥܶܕܳܢܳܐ ܠܡܶܗܪܰܓ
ܠܰܝܬ ܕܡܳܐ ܒܓܰܘܶܗ                               ܗ̄ܕ̄                                  ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܚܰܝܠܳܐ
ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܩܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܕܝܳܬܒ̈ܳܢ                        ܗ̄ܕ̄                                 ܕܐܺܝܬ ܒܗܶܝܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܐ
ܠܰܢ ܟܺܝܬ ܘܰܠܕܐܰܟܘܳܬܰܢ ܗ̄ܕ̄                                         ܚܢܰܢ
ܠܦܳܢܝܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ                                 ܗ̄ܕ̄                                            ܒܳܬܰܪ ܛܰܗܪܳܐ
ܡܳܐܶܫ ܐܶܣ̈ܶܐ                                     ܗ̄ܕ̄                             ܣܰܡܝܳܐ
ܡܓܰܪܕܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܗ̄ܕ̄                                                ܓܠܺܝܙܳܐ
ܡܽܘܥܺܝܬܳܐ ܕܥ̈ܰܡܠܶܐ                                ܗ̄ܕ̄                                            ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܡܶܢ ܥ̈ܰܡܠܶܐ
ܡܰܘܫܶܛ ܗܘܳܐ ܐܺܝܕܶܗ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ                       ܗ̄ܕ̄                            ܡܪܰܚܶܡ
ܡܰܘܬܳܐ ܡܰܢ ܟܝܳܢܳܝܳܐ                                 ܗ̄ܕ̄                       ܦܽܘܪܫܳܢ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ
ܡܰܘܬܳܐ ܡܰܢ ܣܽܘܟܳܠܳܝܳܐ                              ܗ̄ܕ̄                       ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ (ܢܰܦܫܳܢܳܝܳܐ)
ܡܰܘܬܳܐ ܡܰܢ ܥܠܡܺܝܢܳܝܳܐ                         ܗ̄ܕ̄                                     ܗܽܘ ܠܘܳܬ ܫܢܺܝܩܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܒܓܺܗܰܢܳܐ
ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܬܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܛܰܠܝܳܐ                                         ܗ̄ܕ̄                                ܒܩܳܠܳܐ ܫܡܺܝܥܳܐ
ܡܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܣܰܝܦܳܐ (ܕܚܰܪܒܳܐ) ܗ̄ܕ̄                                           ܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܣܰܝܦܳܐ
ܡܛܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܪܺܝܫܳܐ ܘܠܪܺܝܫ ܐܰܘ ܣܠܶܩ              ܗ̄ܕ̄                                       ܐܶܬܓܡܰܪ
ܡܛܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܪܰܥ ܡܰܘܬܳܐ                        ܗ̄ܕ̄                                  ܩܰܪܺܝܒ ܗܘ ܠܰܡܡܳܬ
ܡܛܰܝܒܽܘܬ ܡܶܠܬܳܐ                 ܗ̄ܕ̄                                                ܡܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܐ
ܡܺܝܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ            ܗ̄ܕ̄                                                 ܡܺܝܬ ܡܰܘܬܳܐ ܚܛܝܦܳܐ
ܡܠܳܐ ܐܺܝܕܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ                                  ܗ̄ܕ̄                        ܩܪܒ ܠܶܗ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܘܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ
ܡܠܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫ                               ܗ̄ܕ̄                                              ܒܰܝܰܐ
ܡܠܐܶ ܙܰܒܢܳܐ                                       ܗ̄ܕ̄                                     ܡܶܬܚܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ
ܡ̈ܶܠܶܐ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ                    ܗ̄ܕ̄                                                ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ
ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܕܐܰܦܰܘ̈ܗܝ                                  ܗ̄ܕ̄                                    ܕܩܳܐܶܡ ܩܕܳܡܰܘܗܝ
ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܦܠܳܢ ܢܳܨ̈ܦܳܢ ܗ̄ܕ̄                                                   ܩܪ̈ܺܝܚܳܢ
ܡܠܝ ܗܘܳܐ ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܦܪܰܫ ܗܘܳܐ ܣܰܓܺܝ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ        ܗ̄ܕ̄                                        ܒܨܺܝܪ ܗܰܘܢܳܐ
ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܘܬܶܒ ܩܪܺܝܬܳܐ                             ܗ̄ܕ̄                                              ܒܢܳܗ̇
ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܟܶܠ ܚܰܝܠܶܗ                             ܗ̄ܕ̄                             ܕܢܳܣܶܒ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܦܠܚܘ̈ܗܝ
ܡܰܠܶܠ ܒܟܰܒܕܳܐ ܡܰܪܺܝܪܬܳܐ                             ܗ̄ܕ̄                                        ܕܡܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ
ܡܰܠܶܠ ܕܠܳܐ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ                               ܗ̄ܕ̄                                          ܩܪܺܝܚܳܐܺܝܬ
ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܢܳܩܶܫ ܥܰܠ ܦܰܪܙܠܐܳ ܩܰܪܺܝܪܳܐ                   ܗ̄ܕ̄                                  ܐܢܳܫ ܠܐܳ ܫܳܡܰܥ ܠܶܗ
ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܢܦܰܩܬܳܐ                 ܗ̄ܕ̄                                                ܥܶܠܬܳܐ
ܡܰܡܠܳܐ ܒܠܶܒܳܐ               ܗ̄ܕ̄                                                ܒܽܘܝܳܐܳܐ
ܡܰܢ ܕܐܳܟܶܠ ܡܶܢܶܗ ܚܛܗܐ ܢܩܰܒܶܠ                    ܗ̄ܕ̄                                      ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ
ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܗ̄ܕ̄                                                   ܡܶܢ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ
ܡܶܢ ܛܶܦܪ̈ܶܐ ܪ̈ܰܟܺܝܟܳܬܳܐ                               ܗ̄ܕ̄                                        ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ
ܡܶܢ ܚܰܕ ܦܽܘܡ           ܗ̄ܕ̄                                                ܒܰܚܕܳܐ ܐܰܘܝܽܘ
ܡܶܢ ܚܕܳܐ                       ܗ̄ܕ̄                                                ܡܶܚܕܳܐ
ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ                                      ܗ̄ܕ̄                                              ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ
ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܝܳܬܳܐ                ܗ̄ܕ̄                                                ܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ
ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܳܐ                              ܗ̄ܕ̄ ܪܶܢܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܐܢܳܫܳܐ

ܐܰܝܟ: ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܶܗ ܐܶܙܰܠ ܠܕܪܰܡܣܽܘܩ

ܡܶܢ ܨܦܰܪ ܠܰܨܦܰܪ                                ܗ̄ܕ̄                                     ܡܶܢ ܝܽܘܡ ܠܝܽܘܡ
ܡܶܢ ܩܶܨ ܗܳܟܰܢ                                  ܗ̄ܕ̄                                          ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ
ܡܰܣܓܶܐ ܡܫܰܢܶܩ ܠܰܢ                            ܗ̄ܕ̄                                   ܣܰܓܺܝ ܡܫܰܢܶܩ ܠܰܢ
ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ                  ܗ̄ܕ̄                                                ܥܶܠܬܳܐ
ܡܫܰܚܛܺܝܢ ܠܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ                             ܗ̄ܕ̄                                    ܡܚܰܒܠܺܝܢ ܠܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ
ܡܳܪܶܐ ܫܡܳܐ                      ܗ̄ܕ̄                                                ܡܫܰܡܗܳܐ
ܡܳܪܝܳܐ ܓܠܳܐ ܕܪܳܥܶܗ ܗ̄ܕ̄                                                ܚܰܘܺܝ ܚܰܝܠܶܗ
ܡܰܪܺܝܪ ܢܰܦܫܳܐ                   ܗ̄ܕ̄                                                 ܐܰܟܬܳܢܳܐ
ܡܰܪܡܳܐ ܐܺܝܕܳܐ                  ܗ̄ܕ̄                                                ܢܩܫ ܟܰܦܳܐ
ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ                 ܗ̄ܕ̄                                                ܓܶܐܘܓܪܰܦܝܐ
ܢܓܰܕ ܐܺܝܕܳܐ ܥܰܡ           ܗ̄ܕ̄                                                ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܥܰܡ
ܢܓܕ ܐܺܝܕܳܐ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ                            ܗ̄ܕ̄                                  ܐܶܬܚܰܒܰܪ ܥܰܡܶܗ ܒܡܶܕܶܡ
ܢܶܓܽܘܪ ܒܳܬܪܶܗ ܥܶܠܬܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ                      ܗ̄ܕ̄                                    ܢܩܰܛܪܶܓ ܥܠܶܝܗ
ܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܳܐ                   ܗ̄ܕ̄                                                ܚܠܺܝܡܳܐ
ܢܳܕ ܡܶܢ ܫܶܢܬܶܗ                                 ܗ̄ܕ̄                                            ܐܶܬܬܥܺܝܪ
ܢܰܗܺܝܪ ܙܰܘܥܳܐ                      ܗ̄ܕ̄                                                ܦܳܪܽܘܫܳܐ
ܢܛܰܦ ܒܶܗ ܪܶܢܝܳܐ                 ܗ̄ܕ̄                                                ܕܳܠ ܒܶܗ ܚܽܘܫܳܒܳܐ
ܢܛܰܪ ܥܶܩܒܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                                               ܟܡܶܢ
ܢܛܰܪ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ                                   ܗ̄ܕ̄                                           ܕܩ ܐܶܢܽܘܢ
ܢܰܟܶܬ ܨܶܒ̈ܥܳܬܶܗ     ܗ̄ܕ̄                                                ܐܶܬܬܘܺܝ
ܢܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ              ܗ̄ܕ̄                                                 ܐܶܙܕܰܘܰܓ
ܢܣܰܒ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܐ       ܗ̄ܕ̄                                                ܐܶܬܡܠܺܝ
ܢܣܰܒ ܥܠܰܘܗܝ ܫܶܡ ܕܰܝܪܳܝܳܐ                       ܗ̄ܕ̄                                          ܗܘܳܐ ܕܰܝܪܳܝܳܐ
ܢܣܺܝܒ ܗܰܘܢܳܐ                                  ܗ̄ܕ̄                                          ܐܰܒܺܝܕ ܗܰܘܢܳܐ
ܢܦܰܠ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܢ ܗ̄ܕ̄                                                ܡܛܳܐ ܠܰܢ
ܢܦܰܠ ܒܠܳܡܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ                         ܗ̄ܕ̄                                 ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ
ܢܦܰܠ ܡܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܘܐܰܝܠܶܠ ܘܨܰܘܶܨ                ܗ̄ܕ̄                                        ܐܰܝܟ ܩܳܠܳܐ ܕܨܶܦܪܳܐ
ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܗܰܘܢܶܗ                              ܗ̄ܕ̄                                                ܫܢܳܐ
ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܗ̄ܕ̄                                                ܡܺܝܬ
ܢܦܰܩ ܪܽܘܚܳܐ                                  ܗ̄ܕ̄                                 ܡܰܠܶܠ ܠܰܡܙܰܟܳܝܽܘ ܢܰܦܫܶܗ
ܢܶܦܩܰܬ ܢܰܦܫܶܗ ܒܳܬܰܪ          ܗ̄ܕ̄                                                ܢܩܶܦ ܠـ
ܢܶܨܦܰܬ ܒܠܶܒܶܗ ܗ̇ܝ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܗ̄ܕ̄                                                ܢܶܒܗܰܬ
ܢܩܰܫ ܟܪܺܝܗܳܐ ܒܰܬܪܰܥ ܡܰܘܬܳܐ        ܗ̄ܕ̄                                                ܩܪܶܒ ܟܪܺܝܗܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ
ܢܳܩܶܫ ܪܺܝܫܳܐ                                  ܗ̄ܕ̄                                           ܥܳܒܶܕ ܚܶܪܝܳܢܳܐ     
ܢܳܩܶܫ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ                          ܗ̄ܕ̄                                   ܩܰܪܺܝܒ ܗܘ ܠܰܡܡܳܬ
ܢܫܡܬܳܐ ܚܪܳܝܬܳܐ              ܗ̄ܕ̄                                                ܩܕܳܡ ܡܰܘܬܳܐ
ܣܺܐܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ                                 ܗ̄ܕ̄                                        ܣܺܐܡܳܐ ܡܙܰܝܦܳܐ
ܣܒܰܟ ܨܶܝܕ              ܗ̄ܕ̄                                                ܐܶܬܩܰܕܰܡ
ܣܕܰܪ ܡܰܡܠܠܳܐ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ                        ܗ̄ܕ̄                                       ܐܶܣܬܰܘܕܺܝ ܥܰܡܶܗ
ܣܝܡܳܐ ܠܺܝ ܠܡܶܚܙܰܩ ܡܶܟܳܐ                     ܗ̄ܕ̄                              ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܐܶܚܙܽܘܩ
ܣܳܝܩܺܝܢܰܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܳܐ                              ܗ̄ܕ̄                                      ܡܳܛܶܝܢܰܢ ܠܚܰܪܬܳܐ
ܣܟܰܪ ܢܶܟܠܳܐ               ܗ̄ܕ̄                                                ܟܰܡܶܢ
ܣܠܶܥ ܥܰܠ                                 ܗ̄ܕ̄                                      ܐܶܙܰܠ ܠܡܰܩܪܳܒܽܘ
ܣܠܶܩ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ                           ܗ̄ܕ̄                                         ܥܶܗܰܕ܆ ܐܶܬܕܟܰܪ
ܣܠܶܩ ܪܽܘܓܙܶܗ                              ܗ̄ܕ̄                                                ܪܓܶܙ
ܣܳܡ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܦܽܘܡܶܗ      ܗ̄ܕ̄                                                ܐܶܬܕܰܡܰܪ
ܣܳܡ ܒܽܘܪܟܳܐ                                  ܗ̄ܕ̄                                              ܣܓܶܕ
ܣܳܡ ܒܳܬܰܪ ܐ̱ܢܳܫ                               ܗ̄ܕ̄                                          ܪܕܦ ܒܳܬܪܶܗ
ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ                                    ܗ̄ܕ̄                                              ܡܚܝܳܢܳܐ
ܣܳܡ ܠܶܒܶܗ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ                         ܗ̄ܕ̄                               ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܕܒܺܝܫ ܥܠܰܘܗܝ
ܣܰܡ ܡܰܘܬܳܐ                                   ܗ̄ܕ̄                                              ܩܳܛܽܘܠܳܐ
ܣܳܡ ܢܰܦܫܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ             ܗ̄ܕ̄                                                ܪܡܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܒܩܶܢܛܳܐ
ܣܳܡ ܥܰܠ                                  ܗ̄ܕ̄                                      ܗܘܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ
ܣܳܡ ܫܶܡܥܳܐ            ܗ̄ܕ̄                                                 ܫܡܥ
ܣܰܡܝ̈ܰܝ ܗܰܘܢܳܐ ܘܥܰܒܝ̈ܰܝ ܣܘܟܳܠܳܐ                     ܗ̄ܕ̄                                              ܣܰܟ̈ܠܶܐ
ܣܰܡܝܳܐ ܒܢܰܦܫܶܗ ܗ̄ܕ̄                                                ܣܰܟܠܳܐ
ܣܶܦܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ                    ܗ̄ܕ̄                                                 ܢܽܘܗܳܪܳܐ܆ ܐܰܩܰܦܬܳܐ
ܣܳܦܩܳܐ ܒܺܐܕ̈ܰܝ ܦܠܳܢ܆

ܡܳܛܝܳܐ ܒܺܐܕ̈ܰܝ ܦܠܳܢ        

ܗ̄ܕ̄                                       ܡܶܬܡܨܶܐ܆

ܡܶܫܟܰܚ

ܣܶܦܪ̈ܰܝ ܪܽܘܚܳܐ                                 ܗ̄ܕ̄                                          ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ
ܥܺܐܕܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ                  ܗ̄ܕ̄                                                ܕܶܢܚܳܐ
ܥܒܰܕ ܐܰܓܽܘܢܳܐ                                 ܗ̄ܕ̄                                              ܐܶܬܟܰܬܰܫ
ܥܒܰܕ ܒܐܰܦ̈ܰܝ ܐ̱ܢܳܫ                             ܗ̄ܕ̄                                                ܝܰܩܰܪ
ܥܒܰܕ ܪܺܝܫܳܐ                       ܗ̄ܕ̄                                                ܫܰܪܺܝ
ܥܒܺܝܕܽܘܬ ܕܒ̈ܰܐܦܶܐ                              ܗ̄ܕ̄                                          ܡܰܣܰܒ ܒ̈ܰܐܦܶܐ
ܥܒܰܪ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ                                ܗ̄ܕ̄                                       ܐܶܬܡܢܺܝ܆ ܐܶܬܚܫܒ
ܥܒܰܪ ܡܶܠܬܳܐ                 ܗ̄ܕ̄                                                ܪܬܰܡ܆ ܬܰܪܓܶܡ
ܥܒܰܪ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ                             ܗ̄ܕ̄                                               ܡܺܝܬ
ܥܒܰܪ ܥܰܠ ܚܰܡܪܳܐ                             ܗ̄ܕ̄                                         ܐܶܫܬܺܝ ܣܰܓܺܝ
ܥܰܕ ܫܳܥܬܳܐ ܘܠܫܥܬܳܐ                          ܗ̄ܕ̄                               ܠܡܠܳܐ ܙܒܢ ܠܥܶܕܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ
ܥܽܘܒܳܐ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ                                ܗ̄ܕ̄                                     ܝܡܳܐ ܕܐܳܪܳܡ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ
ܥܽܘ̈ܒܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ                                ܗ̄ܕ̄                                            ܥܽܘ̈ܡܳܩܶܝܗ
ܥܽܘܒܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ                               ܗ̄ܕ̄                                           ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ
ܥܛܰܦ ܫܡܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ                         ܗ̄ܕ̄                                      ܢܣܰܒ ܗܰܘ ܫܡܳܐ   
ܥܛܽܝܦܽܘܬ ܚܰܝ̈ܶܐ                               ܗ̄ܕ̄                                        ܗܳܦܽܘܟܳܝܳܐ ܠܚܰܝܳܐ
ܥܛܺܝܦܽܘܬ ܢܚ̈ܬܐ                             ܗ̄ܕ̄                                         ܠܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ
ܥܛܶܠ ܠܶܒܳܐ            ܗ̄ܕ̄                                                ܣܰܟܠܳܐ
ܥܛܶܠ ܠܶܫܳܢܳܐ            ܗ̄ܕ̄                                                ܠܳܐ ܚܳܕܰܪ ܠܶܫܳܢܶܗ
ܥܺܝܪܽܘܬ ܝܳܬܳܐ                                 ܗ̄ܕ̄                                ܥܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ
ܥܺܝܢ ܒܥܺܝܢ                                 ܗ̄ܕ̄                                  ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ
ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ             ܗ̄ܕ̄                                                ܡܶܛܽܠ
ܥܰܠ ܒܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܐܢܳܫ                        ܗ̄ܕ̄                                                ܕܳܢܶܗ
ܥܰܠ ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ                                ܗ̄ܕ̄                                           ܣܐܶܒ܆ ܩܰܫ
ܥܳܠܐܳ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܐܪܥܳܐ                            ܗ̄ܕ̄                                        ܗܘܳܐ ܚܬܺܝܪܳܐ ܪܡܐ
ܥܠܝ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ                            ܗ̄ܕ̄                                ܙܟܝܗܝ ܒܡܶܕܶܡ ܘܥܰܠܒܶܗ
ܥܠܰܝ ܠܰܡ ܐܰܪܡܳܐ ܠܥܠܬܐ                    ܗ̄ܕ̄                                 ܣܳܐܶܡ ܐܢܳܐ ܥܠܬܐ ܥܠܰܝ 
ܥܠܺܝܠ ܐܪܳܙܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ                          ܗ̄ܕ̄                                         ܕܝܳܕܰܥ ܟܰܣܝ̈ܳܬܶܗ
ܥܶܠܰܬ ܒܺܐܕܶܗ           ܗ̄ܕ̄                                                ܐܶܫܟܰܚ
ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ                              ܗ̄ܕ̄                                                ܐܰܠܳܗܳܐ
ܥܡܰܪ ܥܰܡ               ܗ̄ܕ̄                                                 ܢܩܶܦ ܥܰܡ
ܥܰܩܶܒ ܡܶܢܶܗ ܘܠܶܗ                           ܗ̄ܕ̄                                        ܪܢܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܠܶܗ
ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܙܒܺܝ̈ܢܰܝ ܒܰܕܡܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ                    ܗ̄ܕ̄                                                   ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ
ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ                             ܗ̄ܕ̄                                                ܣܳܒܳܐ
ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗ̄ܕ̄                                                ܡܰܕܒܚܳܐ
ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ                             ܗ̄ܕ̄                                                 ܛܳܒܳܐ
ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܣܶܡܳܠܳܐ                              ܗ̄ܕ̄                                         ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ
ܦܠܰܓ ܐܺܝܩܳܪܳܐ            ܗ̄ܕ̄                                                ܝܰܩܰܪ
ܦܠܰܚ ܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ                              ܗ̄ܕ̄                                             ܗܘܳܐ ܕܰܝܪܳܝܳܐ
ܦܳܠܰܚ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ                              ܗ̄ܕ̄                                 ܗܰܘ ܕܐܳܦ ܠܕܰܗܒܳܐ ܣܳܓܶܕ
ܦܠܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗ̄ܕ̄                                        ܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ
ܦܠܺܝܓܽܘܬ ܠܶܫܳܢܳܐ                            ܗ̄ܕ̄                                        ܡܰܡܠܠܳܐ ܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ
ܦܠܳܢ ܐܰܒܐܶܫ ܡܶܢ ܦܠܳܢ                       ܗ̄ܕ̄                                      ܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ
ܦܠܰܥ ܟܰܬܦܶܗ       ܗ̄ܕ̄                                                 ܡܪܰܕ
ܦܳܣܶܩ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ               ܗ̄ܕ̄                                                ܓܰܝܳܣܳܐ
ܦܰܥ ܡܶܕܶܡ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ                      ܗ̄ܕ̄                                                 ܦܠܓܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ
ܦܩܰܕ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ                        ܗ̄ܕ̄                                   ܡܺܝܬ
ܦܩܰܕ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܠܐ̱ܢܳܫ                           ܗ̄ܕ̄                                  ܝܰܗܒܶܗ ܠܐ̱ܢܳܫ ܒܕܝܰܬܺܝܩܺܝ
ܦܩܰܪ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ                            ܗ̄ܕ̄                                            ܣܥܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܫܳܢܝܳܐܺܝܬ
ܦܰܪ ܐܰܝܟ ܒܰܪܩܳܐ                              ܗ̄ܕ̄                                                 ܥܪܰܩ܆ ܛܳܣ
ܦܶܪܕܰܬ ܫܶܢܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ                    ܗ̄ܕ̄                                          ܐܶܙܰܠܬ
ܦܪܰܚ ܠܶܒܶܗ ܡܶܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ                            ܗ̄ܕ̄                                                   ܐܶܬܦܰܨܰܚ
ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܣܰܗܪܢܳܝܳܐ                           ܗ̄ܕ̄                                               ܫܒܺܝܚܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ
ܦܪܰܫ ܐܶܡܰܪ                                 ܗ̄ܕ̄                                            ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܡܰܪ
ܦܪܰܫ ܫܡܳܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ                          ܗ̄ܕ̄                                               ܨܰܚܺܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ
ܦܳܫ ܠܶܗ ܡܶܢ ܕܰܠܡܺܐܙܰܠ                     ܗ̄ܕ̄                                             ܠܳܐ ܐܶܙܰܠ
ܦܫܰܛ ܐܺܝܕܶܗ ܠܐ̱ܢܳܫ         ܗ̄ܕ̄                                                ܥܕܪܶܗ
ܦܬܰܚ ܠܶܒܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ                           ܗ̄ܕ̄                                            ܚܟܡܶܗ
ܦܬܰܚ ܡܰܪܒܥܳܐ                              ܗ̄ܕ̄                                                 ܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ
ܦܬܰܚ ܪ̈ܶܓܫܶܐ                              ܗ̄ܕ̄                             ܣܰܟܶܠ
ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܺܝ                         ܗ̄ܕ̄                                                ܨܒܺܝܬ
ܨܗܳܐ ܠܰܕܡܳܐ                                ܗ̄ܕ̄                                      ܪܰܓ ܣܰܓܺܝ ܠܡܶܩܛܰܠ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ
ܨܽܘܪܰܬ ܥܳܠܡܳܐ                   ܗ̄ܕ̄                                                ܓܶܐܘܓܪܰܦܝܐ
ܩܰܒܶܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ                        ܗ̄ܕ̄                                              ܐܰܘܕܺܝ ܠܐ̱ܢܳܫ
ܩܰܒܶܠ ܥܰܠ ܦܠܳܢ                         ܗ̄ܕ̄                                             ܩܰܛܪܶܓ ܥܰܠ ܦܠܳܢ
ܩܰܒܠܶܗ ܒܠܶܒܳܐ ܚܰܕܳܝܳܐ             ܗ̄ܕ̄                                                 ܩܰܒܠܶܗ ܚܽܘܺܝܚܳܐܺܝܬ
ܩܰܕܶܡ ܒܰܕܶܩ          ܗ̄ܕ̄                                                ܐܶܡܰܪ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ
ܩܛܳܠܶܗ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ        ܗ̄ܕ̄                                 ܐܶܙܰܠ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ
ܩܛܰܪ ܐܶܒܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ                          ܗ̄ܕ̄                                                 ܢܛܰܪ ܐܰܟܬܳܐ
ܩܛܰܪ ܐܪܳܙܳܐ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ                         ܗ̄ܕ̄                                           ܥܒܰܕ ܐܪܳܙܳܐ ܡܶܕܶܡ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ
ܩܛܰܪ ܒܶܗܬܬܳܐ                   ܗ̄ܕ̄                                                 ܒܗܶܬ
ܩܛܰܪ ܩܝܳܡܳܐ ܥܰܡ             ܗ̄ܕ̄                                                ܐܰܘܕܺܝ ܥܰܡ
ܩܰܠ ܪܶܓܠܶܗ                     ܗ̄ܕ̄                                                ܐܶܣܬܰܪܗܰܒ
ܩܳܡ ܒܡܶܠܬܶܗ            ܗ̄ܕ̄                                                 ܓܡܰܪ
ܩܳܡ ܒܬܶܫܡܫܬܳܐ                                             ܗ̄ܕ̄                                       ܫܰܡܶܫ
ܩܳܡ ܥܰܠ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ      ܗ̄ܕ̄                        ܫܰܡܠܺܝ ܐܢܽܘܢ
ܩܳܡܶܬ ܥܰܠ ܪ̈ܶܡܙܶܐ ܕܐܶܓܰܪܬܳܟ                   ܗ̄ܕ̄                                              ܝܶܕܥܶܬ܆ ܐܶܣܬܰܟܠܶܬ
ܩܢܳܐ ܦܝܳܣܳܐ             ܗ̄ܕ̄                                                ܐܰܦܺܝܣ
ܩܶܨܳܐ ܩܳܐܶܡ ܠܶܐܣܳܕ̈ܰܘܗܝ                         ܗ̄ܕ̄                                                   ܠܳܐ ܦܳܫ ܣܰܓܺܝ ܠܡܰܘܬܳܐ܆      ܩܰܪܺܝܒ ܕܰܢܡܽܘܬ   ܛܦܽܘܣ: ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܝܳܕܰܥ ܩܶܨܳܐ ܩܳܐܶܡ ܠܶܐܣܳܕ̈ܰܘܗܝ                                                     
ܩܨܰܦ ܒܛܳܒܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ                        ܗ̄ܕ̄                                         ܚܣܡ ܒܶܗ
ܩܪܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ                         ܗ̄ܕ̄                                                   ܨܰܠܺܝ
ܩܪܳܐ ܠܐܽܘܪܥܳܐ ܕܐܢܳܫ                          ܗ̄ܕ̄                                                ܢܦܩ ܠܥܽܘܕܪܳܢܶܗ
ܩܰܪܶܒ ܢܰܦܫܶܗ                 ܗ̄ܕ̄                                                 ܐܶܬܩܰܪܰܒ
ܩܪܰܛ ܨܶܒ̈ܥܳܬܶܗ                  ܗ̄ܕ̄                                                ܐܶܟܰܠ ܨܶܒ̈ܥܳܬܶܗ
ܩܪܣ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ                      ܗ̄ܕ̄                                                  ܝܺܒܶܫ
ܩܰܪܣܽܘܬ ܡܰܡܠܠܳܐ                                              ܗ̄ܕ̄                                          ܩܰܫܝܽܘܬܶܗ
ܩܰܫܺܝܫ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ        ܗ̄ܕ̄                                 ܣܳܒܳܐ
ܪܰܒܺܝ ܥܰܠ ܡܶܠܬܶܗ        ܗ̄ܕ̄                                                 ܐܰܩܶܦ ܠܡܺܐܡܰܪ
ܪܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܚܰܡܪܳܐ ܕܰܥܨܺܝܪ ܒܝܰܕ ܪܽܘܡܚܳܐ        ܗ̄ܕ̄                                          ܒܕܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ
ܪܳܚܶܡ ܫܽܘܒܚܳܐ                              ܗ̄ܕ̄                                   ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܫܽܘܒܚܳܐ
ܪܰܟܶܒ ܡ̈ܶܠܶܐ                 ܗ̄ܕ̄                                                ܟܬܰܒ
ܪܟܶܒ ܥܰܠ ܣܽܘܣܝܳܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ                 ܗ̄ܕ̄                                              ܐܶܬܕܰܒܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ
ܪܟܺܝܢ ܠܡܺܐܒܰܕ                             ܗ̄ܕ̄                                       ܗܽܘ ܩܰܪܺܝܒ ܗܘܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ
ܪܡܶܐ ܒܶܝܬ ܐܰܚ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܶܝܬ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܗ̄ܕ̄                                                  ܐܰܒܰܥ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܒܣܬܪܳܐ ܘܒܦܘܬܦܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ: ܣܳܢܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܚ̈ܳܐ..
ܪܡܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ                 ܗ̄ܕ̄                                                ܚܒܰܫ
ܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܗ̄ܕ̄                   ܐܰܪܚܫ ܗܘܳܐ ܒܠܶܒܶܗ
ܪܡܳܐ ܩܳܠܳܐ                                 ܗ̄ܕ̄                  ܝܰܗܒ ܩܳܠܳܐ
ܪܡܶܐ ܚܽܘ̈ܒܳܠܶܐ ܛܳܒ̈ܳܐ ܐܰܘ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ         ܗ̄ܕ̄  ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܕܢܶܬܦܪܰܥ ܡܶܢܶܗ ܛܳܒܳܐܺܝܬ ܐܰܘ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ
ܪܡܶܐ ܥܣܪܳܐ ܥܰܠ ܡܰܐܬܳܐ                     ܗ̄ܕ̄                                         ܬܢܳܐ ܡܐܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܥܣܪܳܐ ܐܰܘ ܥܣܰܪ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܡܐܐ..
ܪܡܙ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ                           ܗ̄ܕ̄                                                  ܫܰܘܕܰܥ ܥܠܰܘܗܝ
ܪܡܰܫ ܡܶܕܶܡ                              ܗ̄ܕ̄                                             ܟܰܣܝܶܗ
ܪܳܥܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ                          ܗ̄ܕ̄                                           ܗܘܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ
ܪܦܰܬ ܒܠܶܒܶܗ ܚܘܫܟܳܐ                      ܗ̄ܕ̄                                     ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܒܠܶܒܶܗ
ܪܩ ܐ̱ܢܳܫ ܠܐܚܪܺܢܳܐ                           ܗ̄ܕ̄                                     ܚܣ ܥܠܰܘܗܝ ܘܪܚܡܶܗ         
ܫܺܐܕܳܐ ܡܺܐܕܳܐ                      ܗ̄ܕ̄                                                               ܫܺܐܕܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ
ܫܐܶܠ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ                    ܗ̄ܕ̄                                              ܒܥܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܗ ܘܐܰܡܺܝܢܽܘܬܶܗ܆ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ
ܫܒܰܩ ܩܳܠܳܐ                    ܗ̄ܕ̄                                                 ܐܶܡܰܪ ܡܶܠܬܳܐ
ܫܒܰܪ ܠܶܒܳܐ ܗ̄ܕ̄                                                ܚܰܣܺܝܪ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܐܰܝܟ ܛܰܠܝܳܐ
ܫܒܰܪ ܗܰܘܢܳܐ                    ܗ̄ܕ̄                                                ܗܶܕܝܽܘܬܳܐ
ܫܰܕܰܪ ܠܐ̱ܢܳܫ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ                  ܗ̄ܕ̄                                       ܩܰܛܠܶܗ
ܫܘܰܪ ܘܐܶܙܰܠ ܗ̄ܕ̄                                                   ܥܪܰܩ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ
ܫܟܳܐ ܡܰܪܥܶܗ ܠܘܳܬ ܐܳܣܝܳܐ                   ܗ̄ܕ̄                                                    ܬܰܢܝܶܗ ܘܦܰܫܩܶܗ ܠܶܗ
ܫܠܶܡ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗ̄ܕ̄                                                ܥܢܰܕ
ܫܠܶܡ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ           ܗ̄ܕ̄                                                ܐܰܫܘܝܘ
ܫܰܡܰܪ ܗܰܘܢܳܐ ܥܰܠ         ܗ̄ܕ̄                                                 ܚܰܒܰܪ
ܫܡܺܝܛ ܗܰܘܢܳܐ                            ܗ̄ܕ̄                                   ܣܰܟܠܐܳ
ܫܰܡܠܺܝ ܒܳܬܰܪ ܐ̱ܢܳܫ                        ܗ̄ܕ̄                                      ܢܩܦ ܠܶܗ܆ ܐܶܙܰܠ ܒܳܬܪܶܗ
ܫܰܡܰܥ ܫܡܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫ ܐܰܘ ܫܰܡܰܥ ܐ̱ܢܳܫ           ܗ̄ܕ̄                                    ܦܪܣ ܫܡܶܗ ܘܛܒܒܶܗ
ܫܰܡܰܪ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ                            ܗ̄ܕ̄                        ܗܰܠܶܟ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܐܝܕܳܐ ܕܗܺܝ
ܫܢܳܐ ܡܶܢ ܓܽܘܚܟܳܐ                       ܗ̄ܕ̄                                                 ܥܰܠܒܶܗ ܓܽܘܚܟܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܒܛܶܠ ܩܳܠܶܗ
ܫܢܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ                          ܗ̄ܕ̄                                              ܫܘܪ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܐܙܠ ܒܚܺܐܦܳܐ ܥܠܰܘܗܝ
ܫܥܰܬ ܢܶܫܥܰܬ ܫܥܳܬܳܐ                      ܗ̄ܕ̄                     ܝܺܪܶܩ ܓܰܘܢܶܗ
ܫܦܥ ܐ̱ܢܳܫ ܠܐܰܬܪܶܗ ܐܰܘ ܠܘܳܬ ܐܚܪܺܢܳܐ             ܗ̄ܕ̄                                             ܨܳܒ ܘܡܰܢܰܥ ܠܘܳܬܶܗ ܐܰܝܟ: ܠܘܳܬܳܟ ܫܳܦܰܥ ܐ̱ܢܳܐ
ܫܦܪ ܐ̱ܢܳܫ                               ܗ̄ܕ̄                                           ܚܙܰܩ ܒܽܐܘܪܚܳܐ
ܫܦܪܬ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ                             ܗ̄ܕ̄                                                  ܓܠܳܬ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇
ܫܦܪ ܝܰܘܡܳܐ                              ܗ̄ܕ̄                                   ܕܢܚ܆ܢܗܪ܆ܨܡܚ
ܫܒܰܩ ܐܺܝܕܳܐ                     ܗ̄ܕ̄                                                 ܐܰܦܶܣ
ܫܳܩܶܗ ܠܬܰܪܥܳܐ                           ܗ̄ܕ̄                                  ܨܠܚܶܗ
ܫܩܰܠ ܘܝܰܗܒ              ܗ̄ܕ̄                                                ܐܰܥܡܶܠ ܥܰܡ
ܫܩܰܠ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܰܦܠܳܢ     ܗ̄ܕ̄                                                 ܐܰܡܺܝܬ
ܫܩܰܠ ܡܶܠܟܳܐ          ܗ̄ܕ̄                                                ܢܣܰܒ ܪܶܥܝܳܢܳܐ
ܫܩܰܠ ܫܽܘܠܳܡܳܐ                        ܗ̄ܕ̄                                                     ܘܗܳܟܰܢ ܫܶܩܠܰܬ ܣܳܟܳܐ܆ ܫܠܶܡ
ܫܩܰܠ ܫܽܘܪܳܝܳܐ                          ܗ̄ܕ̄                                           ܫܰܪܺܝ
ܫܩܠܳܗ̇ ܠܙܳܟܽܘܬܳܐ                     ܗ̄ܕ̄                                                ܙܟܳܐ
ܫܰܪ ܐ̱ܢܳܫ                               ܗ̄ܕ̄                                           ܫܠܶܡ ܡܶܢ ܡܰܪܥܳܐ
ܫܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܕܶܡ                                                       ܗ̄ܕ̄                              ܝܰܕܥܶܗ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ
ܫܰܪ ܡܶܕܶܡ ܗ̄ܕ̄                                                ܐܶܬܚܣܟ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܽܘܡܳܐ ܘܥܰܝܒܳܐ
ܫܪܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܒܕܽܘܟܬܶܗ                      ܗ̄ܕ̄                                          ܬܩܢ ܣܡܰܟ
ܫܰܪܺܝ ܠܡܶܦܣܰܥ      ܗ̄ܕ̄                                                ܗܰܠܶܟ
ܫܪܳܬ ܟܰܪܣܳܐ ܗ̄ܕ̄                                                ܪܶܗܛܰܬ
ܫܪܳܬ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ                          ܗ̄ܕ̄                                    ܫܠܳܡ ܠܣܽܘܥܪܳܢܳܐ
ܫܳܬܶܐ ܩܶܛܡܳܐ                             ܗ̄ܕ̄                      ܒܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܡܶܕܶܡ
ܬܒܘ ܐ̱ܢ̈ܰܫܳܐ ܠܕܘܟܐ                        ܗ̄ܕ̄                                        ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ
ܬܳܒ ܡܳܐ ܕܐܟܰܠ ܐ̱ܢܳܫ                       ܗ̄ܕ̄                                                  ܗܦܟ ܒܦܣܥܶܗ ܟܰܕ ܠܳܐ ܚܡܠܶܗ ܐܶܣܛܽܘܡܟܳܐ
ܬܒܺܝܪ ܚܰܝܠܳܐ                      ܗ̄ܕ̄                                                ܢܰܫܺܝܫܳܐ
ܬܒܰܥ ܒܺܐܕܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ                         ܗ̄ܕ̄                                             ܒܥܳܐ ܡܶܢܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ
ܬܒܰܥ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܠܳܐܬܽܘܬܳܐ                     ܗ̄ܕ̄                                                 ܪܬܡܳܗ ܚܺܝܨܳܐܺܝܬ
ܬܳܒܰܬ ܝܡܬܳܐ                             ܗ̄ܕ̄                                               ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ
ܬܳܒܰܬ ܨܽܘܠܦܬܳܐ ܠܚܽܘܠܡܳܢܳܐ     ܗ̄ܕ̄                                                ܐܶܬܚܬܶܡ
ܬܰܗܺܝ ܠܡܶܐܬܺܝܬܶܗ                         ܗ̄ܕ̄                                               ܫܰܘܚܰܪ ܥܰܘܶܟ
ܬܽܘܗ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ                            ܗ̄ܕ̄                                       ܘܳܝ ܠܗܽܘܢ
ܬܘܳܬ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܬܘܳܬܰܢܝ                        ܗ̄ܕ̄                                     ܐܥܒܕܬ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܚܰܫܳܐ
ܬܰܚܬܺܝ ܝܳܬܶܗ                    ܗ̄ܕ̄                                                ܪܟܶܢ
ܬܰܢܺܝ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܬܰܡܳܢ              ܗ̄ܕ̄                                                     ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܐܶܣܬܥܰܪ ܡܶܢܶܗ
ܬܶܩܠܰܬ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܗ̄ܕ̄                                                 ܒܶܛܢܰܬ
ܬܳܪ ܠܶܒܶܗ                   ܗ̄ܕ̄                                                ܬܳܒ
ܬܪܰܨ ܗܘܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ ܠܒܶܝܬ…                            ܗ̄ܕ̄                                                   ܨܳܒ܆ ܐܶܙܰܠ
ܬܳܪܰܬ ܢܰܦܫܶܗ                            ܗ̄ܕ̄                                                ܓܣܳܐ
ܬܰܫܥܝ̈ܳܬܳܐ ܚܰܪ̈ܒܳܬܳܐ                    ܗ̄ܕ̄                                                ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ
                     ܗ̄ܕ̄                                                 
ܦܰܘܚܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘܚܳܐ ܗ̄ܕ̄                                                 
  ܗ̄ܕ̄                                                 
  ܗ̄ܕ̄                                                 
              ܗ̄ܕ̄                                                 
                         ܗ̄ܕ̄                                                    
                     ܗ̄ܕ̄                                                 
  ܗ̄ܕ̄                                                 
  ܗ̄ܕ̄                                                  
              ܗ̄ܕ̄                                                 
                         ܗ̄ܕ̄                                                    
                     ܗ̄ܕ̄                                                 
  ܗ̄ܕ̄                                                  

 

ܟܽܗ̈ܢܳܝܶܐ

 

  

                 ܐܰܠܳܗܳܐ: ܗܰܘܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܝܳܗܶܒ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ܆                              

                       ܓܰܢܒܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ܆ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆            

                               ܡܳܪܳܐ ܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ.

 

         ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܡܡܰܠ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܡܳܪܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ

             ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ܆ ܒܰܪ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ܆ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ܆

                      ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ.

 

 

                ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ: ܗܰܘܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ܆ ܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܠܳܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ.           

                                                  

               ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܗܰܘܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܆ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ.   

                                                       

               ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܐܰܒܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܓܳܐܶܦ ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܶܐ.

 

                  ܣܰܪܰܐ: ܐܶܡܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. 

 

               ܐܺܝܣܚܳܩ: ܓܽܘܚܟܳܐ܆ ܒܰܪ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ.

 

                ܥܺܝܣܽܘ: ܓܒܰܪ ܣܥܳܪ.              

 

                   

               ܝܰܥܩܽܘܒ: ܝܣܪܳܐܶܠ܆ ܓܒܰܪ ܫܥܳܥ܆

                           ܐܰܚܺܝܕ ܥܶܩܒܳܐ.                                                                

 

              ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܒܪܳܐ ܕܒܽܘܝܳܐܳܐ.

 

                ܡܽܘܫܶܐ: ܕܫܠܶܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆               

                       ܪܺܝܫ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ.                                 

 

               ܕܳܢܺܝܐܶܠ: ܓܰܒܪܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ               

                      (ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܪܓܺܝܓ ܗܘ ܠܡܶܕܰܥ)

 

                 ܐܶܪܰܡܝܳܐ: ܢܒܺܝܳܐ ܕܒܶܟܝܳܐ܆ ܡܳܪܶܐ ܐܘ̈ܠܝܳܬܳܐ.

 

                 ܐܶܠܝܳܐ: ܛܢܢܐ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ ܛܳܪ ܘܦܰܪ܆   

                          ܩܳܛܶܠ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ.

 

                ܐܶܫܰܥܝܳܐ: ܡܳܪܳܐ ܐܶܘܢܓܠܝܽܘܢ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ܆

                         ܡܳܪܳܐ ܚܰܡܶܫ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ.

 

                  ܕܰܘܺܝܕ: ܠܶܒܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.

 

 

      ܫܠܶܝܡܘܢ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܐܰܓܺܝܪ ܚܶܟܡܬܳܐ܆ ܒܰܪ ܝܰܩܺܝܪܳܐ܆

                          ܡܳܪܳܐ ܕܡ̈ܰܬܠܶܐ.

 

            ܐܶܣܛܦܢܘܣ: ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ܆ ܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܣܳܗܕ̈ܶܐ.

 

               ܝܘܝܩܝܡ: ܡܳܪܶܐ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ

 

                ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܝܰܠܕܳܐ ܕܐܰܒܕ̈ܳܢܶܐ܆ ܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܡܳܪܶܗ܆

                         ܠܺܝܗܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܩܳܛܠ̈ܰܝ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.

                               

              ܦܶܛܪܽܘܣ: ܩܰܪܩܰܦܬܳܐ܆ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܥܰܡܳܐ܆

                           ܪܺܝܫܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ.

 

        ܝܗܽܘܕܳܐ ܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ: ܡܙܰܒܶܢ ܡܳܪܶܗ.

 

             ܦܰܘܠܘܣ: ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܥܳܒܶܕ ܠܽܘܠܳܪ̈ܶܐ.

                       ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܒܰܪ ܠܽܘܠܳܪ̈ܶܐ.

             

                 ܫܺܐܕܳܐ: ܪܺܝܫ ܐܳܐܰܪ܆ ܪܺܝܫ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ܆

                      ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ܆ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܐܳܐܰܪ̈ܳܝܶܐ                                        

                           ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܚܶܫܟܳܐ.

                                                     

              ܫܶܡܫܽܘܢ: ܡܳܪܳܐ ܐܘܚܕܬܳܐ ܢܒܺܝܳܝܬܳܐ.

 

      ܐܺܝܓܢܰܐܛܝܘܣ ܢܽܘܪܳܢܳܐ: ܫܒܺܝܚ ܪܶܗܛܳܐ.

                    

             ܐܶܘܰܓܪܺܝܣ: ܐܰܒܳܐ ܕܝܰܕܽܘ̈ܥܬܳܢܶܐ.

 

        ܡܳܪܝ ܣܶܘܝܪܝܘܣ: ܪܳܚܶܡ ܫܪܳܪܳܐ܆ ܬܳܓܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ܆

                     ܝܰܡܳܐ ܕܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ܆ ܬܳܓܳܐ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ܆

                           ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ.

 

            ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܫܶܡܫܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ܆ ܐܰܒܳܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ܆

                       ܡܳܪܳܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ܆ ܪܺܝܫܳܐ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ              

                           ܐܰܒܽܘܒܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܽܘܕܫܳܐ܆

                       ܨܶܡܚܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܪܰܒܳܐ ܕܪ̈ܰܒܳܢܶܐ܆

                       ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܦܰܫܩܳܢܳܐ ܘܟܶܢܳܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ.

                                                    

  ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܣܪܽܘܓ: ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܬܺܐܒܶܠܳܝܳܐ.

 

        ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ: ܪܳܚܶܡ ܥܰܡ̈ܠܶܐ܆ ܛܥܝܢ ܫܚ̈ܳܩܶܐ.

 

       ܦܺܝܠܠܘܟܣܺܝܢܘܣ: ܪܳܚܶܡ ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ.

 

               ܒܰܪܨܘܡܳܐ: ܪܺܝܫ ܕܐܰܒܺܝ̈ܠܶܐ.

 

          ܐܝܘܢܢܝܣ ܕܕܳܪܳܐ: ܩܳܠܶܗ ܕܢܳܩܽܘܫܳܐ.

 

 

ܓܪܺܝܓܘܪܝܘܣ ܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܳܐ: ܚܽܘܬܪܳܐ ܕܟܳܬܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܗܶܕܪܳܐ ܕܰܡܠ̈ܺܝܠܶܐ܆                                          

                       ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܡܰܦܪ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܬܳܓܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ܆

                          ܚܽܘܕܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ.

 

ܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܡܶܛܽܠ ܣܝܳܡܳܐ

 

ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ:

– ܟܰܕ ܐܶܢܳܐ ܡܰܢ ܡܚܺܝܠܳܐ ܪ̈ܰܒܳܢܰܝ ܐܶܬܦܰܩܕܶܬ܆ ܕܐܶܟܬܽܘܒ ܘܐܶܪܫܽܘܟ ܦܠܳܢ…

– ܟܰܕ ܬܟܺܝܒܽܘܬ ܫܽܘ̈ܳܐܠܶܐ ܘܒܳܥܘ̈ܳܬܳܐ ܕܐܰܚܰܝ̈ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝ ܐܰܠܨܽܘܢܝ ܓܶܝܪ ܒܬܶܫܡܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦܶܢ ܠܳܐ ܫܳܘܝܳܐܺܝܬ ܕܐܶܩܽܘܡ܆ ܣܳܡܶܬ ܥܰܠ ܢܰܦܫܝ ܟܰܕ ܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܝܳܗܶܒ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܦܠܳܢ ܐܶܥܒܶܕ…

– ܩܰܢܺܝܛ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܠܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܩܰܪܛܰܝܣܳܐ ܒܩܰܢܝܳܐ ܘܒܰܕܝܽܘܬܳܐ ܕܐܶܨܽܘܪ܆ ܐܶܠܳܐ ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝ        ܕܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܚܠܳܦܰܝ ܘܰܚܠܳܦ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܟܽܠܳܗ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܢܶܬܥܰܕܰܪ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܡܺܝܢ. ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ…

– ܙܰܒܢܳܐ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܗܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܡܶܬܕܰܡܶܐ ܒܚܽܘܠܕܳܐ ܓܠܺܝܙ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܟܰܕ ܐܠܨ ܠܺܝ ܕܐܶܩܪܰܚ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܠܗܰܘܢܳܐ ܕܺܝܠܝ ܡܚܺܝܠܳܐ.

– ܡܶܢ ܨܒܽܘܬܝ ܢܰܦܫܝ ܥܰܡ ܪܰܟܺܝܟܽܘܬ ܛܶܦܪ̈ܰܝ ܒܥܺܝܬ ܠܰܡܬܰܢܳܝܽܘ ܦܠܳܢ ܡܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܒܰܣܝܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ.

– ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܐܶܡܬܽܘܚ ܫܰܪܒܳܐ ܒܰܐܪ̈ܺܝܟܳܬܳܐ܆ ܐܳܡܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܘܐܶܫܒܽܘܩ ܣܰܓܺܝ ܡܶܢ ܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ.

– ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܗܳܟܺܝܠ ܕܫܳܩܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܒܗܰܘܢܝ ܠܡܝܰܬܪ̈ܳܬܶܗ ܘܡܶܬܥܗܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܡܶܬܬܢܚ ܐܢܳܐ ܘܡܶܬܬܥܝܩ.

ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ:

– ܒܰܕܓܽܘܢ ܦܝܫܳܐ ܠܰܢ ܗܺܝ ܕܢܺܐܡܰܪ…

– ܡܳܕܶܝܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܥܰܫܺܝܢܳܐ܆ ܘܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܬܰܩܺܝܦܳܠ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܰܢ܆ ܕܠܳܐ ܫܘܓܢܝܐ ܗܘ ܒܰܐܡܺܝܢ ܘܐܰܝܟ ܕܠܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܐܰܘܫܶܛ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ܆ ܐܳܦ ܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܒܳܗ̇ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܡܗܝܡܢܢ ܕܐܳܦ ܠܰܢ ܢܥܰܕܰܪ ܘܢܰܓܗܶܝܢ ܡܶܢ…

– ܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ ܡܶܢܝ ܬܽܘܒ ܡܶܬܒܰܩܺܝܢܰܢ܆ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܗܺܝܕ̈ܳܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܝܰܨܺܝܦܳܐܺܝܬ ܪܳܢܶܝܢܰܢ܆ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕ..

– ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܚܰܝܠܳܐ ܕܐܶܣܰܝܶܟ ܘܐܶܓܰܫܶܡ ܒܦܰܪܫܰܓܢܳܐ ܒܽܘܪܳܐ ܐܢܳܐ ܘܰܡܚܺܝܠܳܐ ܘܡܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܺܝ܆ ܕܐܶܫܬܽܘܩ ܝܰܬܺܝܪ ܦܰܩܳܚ ܠܺܝ

– ܟܰܕ ܣܰܓܺܝ̈ܳܬܳܐ ܕܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܠܡܰܪܬܳܝܽܘ ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܰܡܺܝܩܽܘܬܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ ܡܶܫܬܐܳܠܽܘ ܡܶܫܬܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ.

– ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܗܳܪܟܳܐ ܢܩܰܒ̈ܠܳܢ ܢܰܘܚܳܐ܆ ܟܰܕ ܦܰܘܚܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܓܰܘܚܳܐ܆ ܘܰܠܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܙܰܘܚܳܐ.

– ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܪܟܳܐ ܢܢܰܘ̈ܚܳܢ.

– ܗܳܠܶܝܢ ܬܢܳܢ ܗܳܪܟܳܐ ܢܩܰܒ̈ܠܳܢ ܢܰܘܚܳܐ.

– ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܢܳܢ ܢܩܘ̈ܡܳܢ.

 

 • ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ: ܟܬܰܒ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܠܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܙܰܗܰܪ ܠܶܗ ܕܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ.
  ܚܠܳܦ ܕܢܶܟܬܽܘܒ ܟܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܝܰܬܺܝܪ ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܢ ܕܢܶܟܬܽܘܒ  ܘܰܗܘܰܘ ܟܳܬܒܺܝܢ ܐܰܝܟ: ܘܰܗܘܺܝܬ ܩܳܪܶܐ. ܘܙܢܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ: ܐܶܟܠܶܬ ܗܘܺܝܬ
 • ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ: ܗܳܘܶܝܢ ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܢܳܣܒܺܝܢ. ܗܳܘܶܝܢ ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܗ̄ܕ̄ ܡܝܰܩܪܺܝܢ܆ ܗܳܘܶܝܢ ܢܳܣܒܺܝܢ ܗ̄ܕ̄ ܢܳܣܒܺܝܢ.

    ܐܰܝܟ: ܗܽܘ ܗܳܘܶܐ ܟܳܬܶܒ܆ ܘܰܙܢܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܟܳܬܶܒ ܗܘܺܝܬ

 • ܒܙܰܒܢܑܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ: ܗܘܰܝܬ ܝܳܕܰܥ ܗ̄ܕ̄ ܬܶܕܰܥ
 • ܝܰܬܺܝܪ ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܢ ܟܳܬܒܺܝܢܰܢ ܥܒܺܝܕ ܠܺܝ ܚܠܳܦ ܕܢܶܟܬܽܘܒ ܥܶܒܕܶܬ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢܰܢ ܒܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ.

       ܐܰܝܟ: ܩܪܶܐ ܠܺܝ ܗ̄ܕ̄ ܩܪܺܝܬ

 • ܥܳܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ:

       ܥܳܒܶܕ ܗܽܘ ܠܶܗ ܗ̄ܕ̄ ܢܰܦܫܶܗ

       ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܚܢܰܢ ܠܰܢ ܗ̄ܕ̄ ܢܰܦܫܰܢ

       ܥܳܒܕܺܝܬܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܗ̄ܕ̄ ܢܰܦܫܟܽܘܢ

 • ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܗܳܟܰܢ (ܦܫܺܝܩܳܐ)

       ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܥܳܒܶܕ ܗܳܟܰܢ (ܥܰܫܺܝܢܳܐ)

       ܛܽܘܦܣܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܥܳܒܶܕ ܗܳܟܰܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ.

 

ܡܶܛܽܠ ܐܶܓܰܪܬܳܐ

 

ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ:

– ܫܠ̈ܳܡܶܐ ܥܰܡ ܬܰܗܺܝ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܚܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܟܶܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ…

– ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܡܪܢܳܝܬܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡ ܫܠܳܡܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܦܳܫܛܺܝܢ܆ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ:…

– ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡ ܫܠܳܡܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܦܳܫܶܛ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ…

– ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܒܽܘܩܳܪܰܢ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܽܘܠܡܳܢܟܽܘܢ ܘܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬܟܽܘܢ…

– ܨܠܰܘ̈ܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܕܰܫܢܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ܆ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ:…

– ܡܶܢ ܠܙܺܝܙܽܘܬ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܪܫܺܝܽܘ ܒܺܝ ܛܰܝܒܽܘ ܠܳܟ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܠܡܶܣܪܰܚ.

– ܬܰܗܢܝ̈ܳܬܳܐ ܚܰܡܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܥܡܽܘܩ ܠܶܒܳܐ ܠܟܽܘܢ ܫܳܠܰܚ ܐ̱ܢܳܐ.

– ܒܳܣܶܡ ܠܺܝ ܓܶܝܪ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܬܽܘܒ ܬܰܗܢܝ̈ܳܬܝ ܠܶܒܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ.

 

ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ:

– ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܪܶܬ.

– ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܡܳܐ ܕܡܰܨܝܳܐ ܠܟܽܘܢ ܟܶܬܒܶܬ.

– ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܦܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܟܡܳܐ ܕܡܰܨܝܳܐ ܠܟܽܘܢ ܟܶܬܒܶܬ.

– ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܦܩ̈ܳܢ ܗܳܫܳܐ ܠܦܽܘܬ ܙܢܳܐ ܕܰܩܦܺܝܣܽܘܬܳܐ.

– ܪܳܫܡܺܝܢܰܢ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܦܣܳܩܳܐ.

– ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܕܠܝܠܐܺܝܬ ܠܟܽܘܢ ܟܶܬܒܶܬ.

– ܘܛܰܝܒܽܘ ܥܰܡܳܟ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܢܰܦܫܝ ܚܕܺܝ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܰܢ.

– ܚܳܬܶܡ ܐܢܳܐ ܟܰܕ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܐܚܽܘܬܳܐ ܕܕܰܝܪܳܐ.

– ܘܗܳܟܘܬ ܕܶܝܢ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚ ܘܕܦܓܪ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܝܶܐ ܚܰܝܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܗܰܢܝܐܘ ܬܥܒܪܽܘܢ܆ ܒܥܰܝܢܰܢ.

– ܘܛܰܝܒܽܘ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ.

– ܟܶܬܒܶܬ ܠܟܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܐ ܕܐܺܝܬ ܠܰܢ ܒܟܽܘܢ ܕܢܶܬܬܟܠ ܠܶܒܟܽܘܢ: ܘܣܰܓܝ̈ܐܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܐܶܟܬܽܘܒ ܠܟܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܗܰܒ ܠܚܰܟܺܝܡܳܐ ܥܠܬܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܢܶܬܚܟܡ ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܝܢ ܢܢܛܪܟܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܬܶܗܽܘܘܢ ܚܠܺܝܡܺܝܢ ܒܦܰܓܪ ܘܒܪܽܘܚ ܘܒܢܦܶܫ: ܘܢܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܣܺܘܟܳܠܳܐ ܒܟܽܠ ܕܬܬܦܨܽܘܢ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܕܙܰܒܢܳܐ ܗܘܝܬܽܘܢ ܚܠܺܝܡܺܝܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܘܐܰܚܰܝ̈.

 

 

 

– ܘܩܰܘܰܘ ܟܽܠܟܽܘܢ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܒܝ̈ܰܘܡܶܐ ܕܟܽܘܫܳܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܠܩܽܘܕܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ.

– ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܚܠܺܝܡܺܝܢ ܒܶܗ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܟܰܕ ܝܺܪܶܒܬܽܘܢ ܘܡܶܬܚܝܠܝܢ ܝܽܘܡ ܡܶܢ ܝܽܘܡ.

– ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܐ ܕܐܺܝܬ ܠܺܝ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܐܳܦ ܦܰܘܠܘܣ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܚܒ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܬܰܠ ܠܟܽܘܢ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܘܢܓܠܝܘܢ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܗܘܝܬܘܢ ܠܰܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ.

– ܘܣܰܓܝ̈ܐܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܐܶܟܬܽܘܒ ܠܟܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܶܬܒܶܬ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܕܐܺܝܬ ܒܺܝ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܗܘܝܬܽܘܢ ܚܠܺܝܡܺܝܢ ܒܡܳܪܰܢ ܒܠܶܒܟܽܘܢ ܒܟܽܠ ܣܽܘܥܪܳܢ ܕܪܶܚܡܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.

– ܘܣܰܓܝ̈ܐܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕܶܐܟܬܽܘܒ ܒܥܺܝܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܶܐܣܪܽܘܛ ܨܒܺܝܬ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܘܟܰܕܽܘ ܓܒܺܝܬ. ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܝܢ ܢܢܰܛܰܪܟܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܕܳܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܰܥܩܰܠܩܠܳܐ ܕܬܶܗܘܘܢ ܚܠܺܝܡܺܝܢ ܒܪܽܘܚ ܘܒܰܦܓܰܪ ܘܒܰܢܦܶܫ. ܘܠܳܟ ܕܶܝܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܦܺܝܫ ܐܢܳܐ܆ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܡܥܰܪܬܳܐ ܡܫܰܕܪܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܕܟܽܘܡܪܰܢ ܘܰܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܚܽܘܬܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡܳܝܳܬܐ.

 

 

ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ

 

ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ:

 • ܠܕܰܡܠܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܘܰܥܛܺܝܦ ܨܶܒ̈ܬܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܰܡܗܰܕܰܪ ܒܦܰܐܝܽܘܬ ܐܰܡܢ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܡܰܝ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܘܰܕܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܡܢܺܝܚܺܝܢ ܘܰܡܪܰܥܶܝܢ܆ ܐܰܒܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܰܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ. ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܘܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܐܳܪܬܳܕܳܟܣܳܝܳܐ. ܡܰܠܺܝܣܛܰܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܘ̈ܦܶܐ ܬܺܐܒܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܬܳܢ ܒܟܽܠ ܘܡܳܪܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ. ܓܰܒܝܳܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܪܳܥܝܳܐ ܪܰܒܳܐ.

 

 • ܠܰܐܒܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܪܳܥܝܳܐ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܕܐܰܚܺܝܕ ܠܥܪ̈ܩܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܝܳܨܶܦ ܠܝܠܝ ܐܺܝܡܳܡ ܕܥܺܕܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܘܰܡܦܰܪܢܰܣ ܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܡܰܣܪܰܚ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܛܽܘܒܬܳܢܰܐܗܘ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ܆ ܒܗܰܘܢܳܐ ܐܰܝܬܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܘܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ. ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܪܰܒ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ܆ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܫܽܘܒܗܳܪܳܟ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܟ ܘܢܶܨܚܳܢܳܟ ܒܶܗ ܢܶܣܓܶܐ ܘܢܶܬܝܰܬܰܪ.

 

 • ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܘܪܳܥܝܳܐ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ ܕܝܺܣܪܳܝܶܠ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ. ܕܰܡܬܰܪܣܶܐ ܘܰܡܗܰܕܶܐ ܠܥܰܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ܆ ܘܡܳܪܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܬܺܐܒܶܠܳܝܳܐ. ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܬܳܢ ܒܟܽܠ܆ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܢܛܝܘܟܳܝܳܐ ܟܺܝܬ ܘܰܕܣܽܘܪܺܝܰܐ. ܡܶܬܢܰܨܰܚ ܘܡܶܬܩܰܝܰܡ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܡܺܝܢ.

ܥܰܒܕܳܐ ܒܨܺܝܪܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܟܽܘܢ ܦܠܳܢ܆ ܥܰܡ ܪܟܺܝܢܽܘܬ ܨܰܘܪܳܐ ܟܰܕ ܣܳܓܶܕ ܥܰܒܕܳܢܳܐܺܝܬ ܡܰܘܕܰܥ ܠܩܰܕܺܝܫܽܘܬܟܽܘܢ…

 • ܣܶܓ̈ܕܳܬܳܐ ܣܒܺܝ̈ܣܳܬܳܐ܆ ܘܡܰܛܽܘܢܺܝܰܐܣ ܬܟܺܝ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܩܕܳܡ ܪ̈ܓܠܰܝܟܽܘܢ ܩܰܕ̈ܺܝܫܳܬܳܐ܆ ܐܰܒܽܘܢ ܡܒܰܪܟܳܐ܆ ܪܺܝܫܳܐ ܫܡܶܫ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܣܗܰܪ ܪ̈ܥܰܘܳܬܳܐ܆ ܗܰܘ ܙܗܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܫܶܡܫܳܐ ܕܰܟܪܺܝܣܛܝܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܒܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ܆ ܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܕܙܰܒܢܰܢ܆ ܘܦܶܛܪܽܘܣ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܰܢ ܡܩܰܪܶܒ ܐܢܳܐ ܘܐܡܰܪ:…
 • ܦܠܳܢ ܥܰܒܕܟܽܘܢ ܘܰܛܡܺܝܪ ܒܛܰܝܒܽܘܬܟܽܘܢ܆ ܣܶܓܕ̈ܳܬܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܥܰܡ ܫܠܳܡܳܐ ܚܽܘܒܳܢܳܝܳܐ.

 

ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ:

 • ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܢܶܬܒܰܝܰܐ ܒܛܶܒ ܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬܟܽܘܢ܆ ܒܝܰܕ ܨܽܘܪܰܬ ܨܶܒ̈ܥܳܬܳܐ ܪ̈ܳܣܡܳܬ ܡܽܘܪܽܘܢ ܕܰܡܥܰܠܝܽܘܬܟܽܘܢ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܬܢܰܛܰܪܟܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܐܰܡܺܝܢ.

 

ܠܚܰܣܝܳܐ

 

ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ:

– ܩܕܳܡ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܨܰܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܚܽܘܠܡܳܢܟܽܘܢ…

– ܐܰܝܟ ܕܰܡܦܳܣܳܐ ܡܥܰܠܝܽܘܬܟܽܘܢ…

– ܢܳܫܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܟܽܘܢ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܟܽܘܢ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܘܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ…

– ܠܝܰܡܺܝܢܟܽܘܢ ܙܗܺܝܬܳܐ ܡܢܰܫܶܩ ܐܢܳܐ ܘܰܠܚܽܘܒܟܽܘܢ ܡܶܬܝܰܐܝܒ ܐܢܳܐ ܟܰܕ ܠܡ̈ܠܝ ܗܳܠܶܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐܢܳܐ…

– ܒܣܶܓܕܬܳܐ ܪܟܺܝܢܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܘܰܡܢܰܫܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܡܳܪܽܘܬܟܽܘܢ ܣܽܘܪܝܳܐܺܝܬ ܘܟܶܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ…

– ܙܰܗܝܽܘܬܶܗ ܕܐܰܒܽܘܢ ܡܥܰܠܝܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܡܝܛܪ ܕܦܠܢܝܬ ܕܽܘܟܬܳܐ ܦܠܳܢ ܪܳܡ ܐܺܝܩܳܪܳܐ. ܥܰܡ ܚܽܘܒܝ ܘܐܺܝܩܳܪ̈ܰܝ ܘܣܘܘܝ̈ــܚ ܘܢܽܘܫܩܰܝ̈ ܕܰܠܝܰܡܺܝܢ ܙܰܗܝܽܘܬܟܽܘܢ܆ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܗܳܐ…

– ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܒܽܘܩܳܪܰܢ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܽܘܠܡܳܢܟܽܘܢ ܘܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬܟܽܘܢ ܠܝܰܡܺܝܢܟܽܘܢ ܗ̇ܝ ܙܗܺܝܬܳܐ ܢܳܫܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܘܐܳܡܰܪ:…

– ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܚܰܣܝܽܘܬܟܽܘܢ ܕܐܶܟܬܽܘܒ ܘܰܫܒܽܘܩܽܘܢ ܠܺܝ ܕܠܳܐ ܡܨܺܝܬ.

– ܡܥܰܠܝܽܘܬܶܗ ܕܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ܆ ܡܶܛܪܽܘܦܽܘܠܺܝܛܳܐ ܕܦܠܳܢ ܪܳܡ ܐܺܝܩܳܪ̈ܶܐ.

 

– ܠܚܰܣܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕܡܶܠܬܑܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝܪ ܒܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܠܠܰܟܣܺܝܣ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܡܺܝܛܪܳܦܽܘܠܺܝܛܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܦܠܢ܆ ܒܰܪܟܡܳܪܝ.

– ܠܰܕܡܰܦܪܶܓ ܒܬܰܨܒܺܝܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܒܨܶܒܬܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ. ܪܳܚܶܡ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܒܣܰܟܽܘܠܬܳܢܽܘܬܳܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܢ ܕܚܰܣܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܢܰܨܺܝܚ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܡܥܰܠܰܝ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܒܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܐ. ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܚܰܣܝܳܐ܆ ܟܰܘܟܒܳܐ ܣܰܓܺܝ ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܘܰܫܒܺܝܚ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ ܒܚܰܝܠܐܳ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ.

– ܠܗܰܘ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܒܳܬܶܗ. ܘܰܒܡܶܫܚܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܫܰܚܬܶܗ. ܘܒܕܰܪܓܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܣܡܰܟܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܐܺܝܩܳܪܳܐ ܪܰܡܪܶܡܬܶܗ. ܘܪܰܒܒܰܝܬܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܩܺܝܡܬܶܗ. ܘܰܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܰܓܥܠܰܬ ܠܶܗ. ܘܝܰܡܳܐ ܕܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ ܡܠܳܬܶܗ. ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܟܰܢܝܰܬܶܗ. ܘܫܳܒܽܘܩܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܚܰܘܝܰܬܶܗ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܢܰܨܰܪܬܶܗ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ.

– ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܓܳܡܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܘܗܶܕܪܳܐ ܕܳܐܪܬܳܕܳܟܣܺܝܰܐ. ܘܨܶܒܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܳܗ̇ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܝܰܬܺܝܪ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܡܫܰܡܠܰܝ ܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܓܳܡܪܰܬ ܒܟܽܠ ܠܰܕܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ. ܡܰܐܪܙܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܐܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܐܰܪܙܺܝܢ. ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܚܰܣܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܡܶܬܢܰܨܰܚ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܰܢ܆ ܪܺܝܫܽܘܬ ܐܰܠܳܗܽܘܬ ܕܡܶܬܓܰܡܪ̈ܳܢܶܐ.

– ܠܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܠܓܰܠܶܐ ܡܫܰܩܦܳܢ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܛܢܳܢ̈ܶܐ ܡܫܰܦܶܠ ܘܠܶܠܦܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܬܳܐ ܠܘܳܬ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܡܫܰܒܶܠ ܘܰܠܡܰܪܥܺܝܬܶܗ ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܢܺܝܚܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܡܝܰܒܶܠ.

ܚܰܣܝܳܐ ܘܓܰܒܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ

– ܠܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ܆ ܘܚܽܘܬܪܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܨܶܒܬܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬܓܒܺܝ܆ ܘܒܰܒܪܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ܆ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܡܫܰܚ ܘܶܐܫܬܰܡܠܺܝ. ܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܶܛܥܰܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܙܰܒܢܳܐ ܪܰܡܫܝܐ. ܡܰܐܠܘܢ ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܡܺܝܛܪܳܦܽܘܠܺܝܛܺܝܣ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܦܠܳܢܺܝܬ܆ ܡܶܬܚܰܝܰܠ ܘܡܶܬܥܰܫܰܢ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܺܝܢ.

ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ:

– ܚܳܬܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܒܒ̈ܥܳܬ ܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܟܽܘܢ܆ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܟܽܘܢ ܕܬܺܚܽܘܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ ܘܰܡܬܽܝܚ̈ܶܐ܆ ܟܰܕ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܪܺܝܫ ܡܰܪܥܺܝܬܟܽܘܢ ܩܝܡܺܝܢ ܘܒܰܪܶܟܡܳܪܝ ܘܥܠܝ ܨܰܠܰܘ ܙܥܽܘܪ ܬܰܠܡܺܝܕܟܽܘܢ     (ܐܰܘ ܒܰܪ ܬܰܪܒܺܝܬܟܽܘܢ).

 • ܘܰܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܬܥܰܕܥܕܽܘܢ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܘܢܛܪ ܡܥܰܠܝܽܘܬܟܽܘܢ ܚܽܘܬܪܳܐ ܘܢܶܨܚܳܢܳܐ.
 • ܘܰܒܚܰܪܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܦܺܝܣ ܐܢܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܚܽܘܠܡܳܢܟܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܺܚܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ ܘܢܰܓܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܡܬܺܝ̈ܚܶܐ ܒܪܺܝܫ ܡܰܪܥܺܝܬܟܽܘܢ ܡܒܰܪܟܬܳܐ ܟܰܕ ܠܳܗ̇ ܪܳܥܶܝܬܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܕܥܽܘܫܢܳܐ ܘܰܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ. ܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܡܥܰܪܬܳܐ ܡܫܰܕܪܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܘܰܫܠܳܡ̈ܶܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܕܡܳܪܰܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ܆ ܘܰܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܚܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܦܪܶܝܡܳܝܬܳܐ.

– ܘܣܰܓܝ̈ܐܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕܶܐܟܬܽܘܒ ܒܥܺܝܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܶܐܣܪܽܘܛ ܨܒܺܝܬ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܘܟܰܕܽܘ ܓܒܺܝܬ. ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܝܢ ܢܢܰܛܰܪܟܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܕܳܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܰܥܩܰܠܩܠܳܐ ܕܬܶܗܘܘܢ ܚܠܺܝܡܺܝܢ ܒܪܽܘܚ ܘܒܰܦܓܰܪ ܘܒܰܢܦܶܫ. ܘܠܳܟ ܕܶܝܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܦܺܝܫ ܐܢܳܐ܆ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܡܥܰܪܬܳܐ ܡܫܰܕܪܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܕܟܽܘܡܪܰܢ ܘܰܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܚܽܘܬܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡܳܝܳܬܐ.

– ܡܶܟܺܝܠ ܡܦܺܝܣ ܐܢܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫܽܘܬܟܽܘܢ܆ ܕܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܓܠܙܽܘܢ ܠܥܰܒܕܟܽܘܢ. ܡܰܓܳܢ ܢܣܰܒܬܽܘܢ܆ ܗܰܒܘ ܡܰܓܳܢ. ܘܟܰܕ ܥܶܠܬܳܐ ܩܳܪܝܳܐ܆ ܥܰܡ ܪܗܺܝܒܽܘܬܳܐ ܬܶܣܰܒ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ.

 • ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܒܽܘܪܟܬܟܽܘܢ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܚܽܘܠܡܳܢܟܽܘܢ ܡܨܰܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܒܒܳܥܽܘܬ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܒܽܘܪܟܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܕܰܡܥܰܠܝܽܘܬܟܽܘܢ ܚܳܬܶܡ ܐ̱ܢܳܐ. ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ܀

 

ܠܟܳܗܢܳܐ

 

ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ:

– ܠܟܳܗܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܕܰܡܗܰܕܰܪ ܦܰܐܝܳܐܺܝܬ ܒܝܰܡܺܝܢܳܐ ܗܕܺܝܪܰܬ ܒܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܣܶܦܘ̈ܬܶܗ ܕܝܢܳܐ ܢܳܛܪ̈ܳܢ. ܘܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܙܳܠ̈ܚܳܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ. ܪܰܒܰܢ ܦܠܳܢ ܡܝܰܩܪܳܐ.

– ܠܚܰܒܺܝܒܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܕܺܝܠܰܢ. ܘܣܰܘܩܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ ܘܣܰܒܪܰܢ ܘܣܽܘܟܳܝܰܢ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܠܶܒܰܢ. ܘܣܽܘܘܳܚܳܗ̇ ܕܬܰܪܥܺܝܬܰܢ. ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܰܦܫܰܢ. ܘܚܽܘܛܪܳܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܰܢ. ܪܚܺܝܡܳܐ ܒܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܘܫܰܦܺܝܪ ܫܡܶܗ. ܚܠܶܐ ܟܽܘܢܳܝܳܐ. ܢܰܟܦܳܐ ܘܰܟܚܺܝܕܳܐ. ܪܰܒܰܢ ܦܠܳܢ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܙܰܗܝܳܐ. ܢܛܺܝܪ ܒܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܡܰܚܶܫ ܘܡܰܒܐܶܫ ܕܠܳܐ ܢܶܟܝܳܢ.

– ܠܩܰܫܺܝܫܳܐ ܟܚܝܕܳܐ ܘܢܰܟܦܳܐ܆ ܠܒܺܝܫ ܐܶܣܛܠܐܳ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܑܳܐ. ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܕܫܽܘܦܪܶܗ ܕܰܠܓܰܘ܆ ܡܰܣܡܰܩ ܒܓܘܢܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ ܥܰܪܛܶܠܳܝ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܘܰܡܨܰܒܰܬ ܒܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܢܰܟܦܳܐ ܘܟܺܐܢܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܦܠܳܢ܆ ܡܰܚܒܳܢܳܐ ܡܠܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܕܰܨܠܰܒ ܢܰܦܫܶܗ ܠܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܙܩܦ ܥܰܡܗ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܶܣܛܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܡܫܰܡܰܫ܆ ܘܦܳܠܰܚ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܪܝܡܳܐ. ܩܒܝܪܳܐ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܡܝܬܳܐ ܠܙܘ̈ܥܶܐ ܒܶܣܪ̈ܳܢܶܐ. ܚܰܝ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܕܒܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܢܶܪܽܘܙ. ܦܠܳܢ ܒܨܺܝܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܪܰܒܰܢ܆ ܡܠܑܐ ܟܽܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ.

– ܒܡܳܪܝܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܽܘܝܐܢ܆ ܫܠܡܐ ܢܶܣܓܐ ܠܢܰܟܦܽܘܬܳܟ. ܡܰܪܓܐ ܣܓܝ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ. ܐܺܝܬܶܝܗ ܗܘܳܬ ܠܰܢ ܐܶܓܰܪܬܳܟ ܘܰܦܩܰܥܬܑܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܥܣ̈ܒܶܐ. ܘܫܽܘ̈ܫܰܢܶܐ ܕܟܽܠ ܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ. ܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܘܰܪܕܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ ܘܦܩ̈ܚܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܕܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ. ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ܆ ܡܠ̈ܝܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܪܝܫܝܬܳܐ ܕܝܰܕ̈ܽܘܥܬܳܢܶܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܡܪܝܩܬܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܘܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܫܦܝܬܳܐ ܕܣܳܦܪ̈ܶܐ. ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܕܫܽܘܦܪܶܗ ܡܶܢܶܗ܆ ܕܡܨܰܒܰܬ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܠܓܰܘ. ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܙܰܗܝܳܐ ܦܠܳܢ ܕܰܡܠܶܐ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ.

– ܠܟܰܗܺܝܢ ܒܟܳܗ̈ܢܳܝܳܬܳܐ܆ ܘܰܡܕܰܒܰܚ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ. ܛܒܺܝܒܳܐ ܒܝܰܡܺܝ̈ܢܳܝܳܬܳܐ܆ ܘܰܡܗܰܕܪܳܐ ܒܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܨܰܠܶܐ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ܆ ܘܓܳܡܰܪ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܡܳܪܝ ܘܪܰܒܰܢ ܦܠܳܢ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܘܟܳܗܢܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢܳܝܳܐ. ܡܢܰܛܪܳܐ ܠܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢ.

 

ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ:

 

 

 

ܠܕܰܝܪܳܝܳܐ

 

ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ:

– ܠܬܳܓܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܘܰܟܠܺܝܠܳܐ ܡܰܦܪܓܳܐ. ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܥܰܡܪܳܐ. ܫܶܡܫܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܘܝܳܨܽܘܦܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܡܢܺܝܚܳܢܳܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܢܰܟܦܳܐ ܘܕܰܝܪܳܝܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܪܰܒܰܢ ܦܠܳܢ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܬܺܐܒܶܠܳܝܳܐ. ܢܛܺܝܪ ܒܝܰܡܺܝܢܳܐ ܨܒܰܐܽܘܬܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܣܽܘܓܦܳܢ̈ܶܐ ܕܐܣܢܺܝܢ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ. ܒܣܰܝܦܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܪ̈ܰܥܝܳܢܶܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܦܠܳܢ ܥܰܒܕܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܟܽܘܢ ܡܩܰܪܶܒ ܫܠܳܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܪܶܒܽܘ ܣܶܓ̈ܕܳܬܳܐ ܟܪ̈ܽܘܠܳܝܳܬܳܐ. ܥܰܡ ܢܽܘ̈ܫܩܳܬܳܐ ܪ̈ܚܺܝܡܳܬܳܐ ܕܺܐܝܕ̈ܰܝܳܐ ܘܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ.

– ܠܢܰܟܦܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܓܰܒܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܥܰܡܺܝܐ ܒܬܶܫܡܫܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܡܳܪܶܗ. ܒܦܽܘܠܚܳܢ ܚܰܩܠܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܫܶܢܕ̈ܶܐ ܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ ܡܣܰܝܒܰܪ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܕܟܽܠ ܐܶܣܟܺܝܡ. ܕܒܶܗ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܦܳܓܥܺܝܢ ܚܽܘܬܪܳܐ ܕܰܐܚܽܘܬܳܐ. ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܪܰܒܰܢ ܦܠܳܢ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܡܶܬܚܝܠ ܘܡܶܬܓܢܒܪ ܒܰܐܠܳܗܳܐ.

– ܠܦܺܝܠܽܘܣܽܘܦܳܐ ܘܰܡܕܳܩ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܒܡܶܠܬܑܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܬܳܐ ܘܥܰܬܺܝܪ ܒܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܠܠܰܟܣܺܝܣ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܪܰܒܰܢ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܦܠܳܢ.

 

– ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܠܶܒܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܥܽܘ̈ܦܳܩܶܐ ܚܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܒܡܳܪܝܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܡܶܢ ܫܽܘܐܳܠܰܢ ܕܥܰܠ ܚܽܘܠܡܳܢܟܽܘܢ ܘܗܽܘܓܳܝܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬܟܽܘܢ…

– ܠܕܡܰܨܒܰܬ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܝܰܡܺܝ̈ܢܳܝܳܬܳܐ. ܘܰܡܗܰܕܰܪ ܒܳܐܕ̈ܫܶܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܛܒܺܝܒ ܒܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܛܳܒܽܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ܆ ܘܰܥܒܰܪ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܐ ܩܳܡ ܒܝܰܕ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܢܳܝ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܕܕܳܐܶܒ ܡܰܥ̈ܒܕܳܢ܆ ܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܳܐܶܫ. ܘܐܶܬܰܛܗܰܡ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܗܰܘܢܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܛܽܘܠܫܳܐ܆ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ܆ ܡܰܐܠܘܢ ܪܰܒܰܢ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܦܠܳܢ ܢܟܺܝܚܳܐ.

 

ܒܫܽܘܠܡܳܐ:

 

ܐܰܚܽܘܢܳܟ ܒܨܺܝܪܳܐ ܦܠܳܢ ܬܰܪܡܽܘܛܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ܆ ܥܰܡ ܣܶܓ̈ܕܳܬܳܐ ܘܢܽܘ̈ܫܩܳܬܳܐ ܐܰܚܽܘܬܳܢ̈ܝܳܬܑܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܫܠܳܡܳܐ܆ ܘܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܠܚܽܘܒܟܽܘܢ. ܘܐܺܝܬ ܠܺܢ ܓܶܝܪ ܣܰܒܪܳܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܕܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܠܦܶܓܥܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܟܘܢ ܘܣܳܟܳܐ.

 

 

ܠܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܰܪܟܕܝܰܩܽܘܢ

 

 

ܠܕܙܗܶܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܶܗ܆ ܘܰܕܟܶܐ ܒܰܙܢܶܗ܆ ܘܰܗܕܺܝܪ ܒܰܐܡܢܶܗ܆ ܘܰܛܒܺܝܒ ܒܙܰܒܢܶܗ. ܡܫܰܡܰܗ ܒܝܰܡܺܝ̈ܢܳܝܳܬܳܐ܆ ܘܰܡܨܰܒܰܬ ܒܳܐܕ̈ܫܶܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܬܶܐܘܳܪ̈ܝܰܐܣ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ  ܕܰܒܢܶܥ̈ܡܳܬܶܗ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ. ܢܳܓܶܕ ܠܡܰܫ̈ܡܥܳܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܘܳܬ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܘܰܛܥܺܝܢ ܐܽܘܪܳܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܡܕܰܝܠܳܢܳܐ ܟܢܺܝܟܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܥܛܺܝܦ ܐܶܣܛܠܳܐ ܡܝܰܬܰܪܬܳܐ ܕܶܐܣܛܶܦܰܢܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܪܰܒܰܢ ܦܠܳܢ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐ. ܢܛܺܝܪ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܺܝܢ.

 

 

ܠܡܗܰܝܡܢܳܐ

 

– ܠܰܡܨܰܒܰܬ ܒܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܡܪܰܒܰܝ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܰܝ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܘܰܡܝܰܬܰܪ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܬܰܩܢ̈ܶܐ. ܘܰܓܡܺܝܪ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܡܝܰܬܰܪܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܢܟܶܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܙܗܶܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܪܰܒ ܒܺܝܕ̈ܺܝܥܶܐ ܘܰܪܬܺܝܚ ܒܪܽܘܚ. ܘܰܡܠܶܐ ܚܽܘܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ. ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܢܛܺܝܪ ܒܰܐܠܳܗܳܐ.

– ܠܟܰܪܣܛܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܫܳܘܶܐ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܢܰܨܺܝܚܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܳܦܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܠܳܐ ܡܕܰܘܕ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܫܒܺܝܠܰܘ̈ܗܝ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܘܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ. ܫܒܺܝܚܳܐ ܒܟܰܪ̈ܣܛܝܳܢܶܐ ܕܣܳܦܩܺܝܢ ܕܰܢܦܰܨܽܘܢ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܛܒܺܝܒܳܐ ܒܺܝܕ̈ܺܝܥܶܐ ܦܠܳܢ ܢܛܺܝܪ ܒܡܳܪܝܳܐ ܡܢܰܛܪܢܶܗ. ܐܰܡܺܝܢ.

 

 

ܠܡܫܰܡܫܢܳܐ

 

– ܝܰܕܺܝܕܝ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܦܠܳܢ ܪܳܡ ܐܺܝܩܳܪ̈ܶܐ. ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡ ܫܠܳܡܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܦܳܫܶܛ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ…

 

– ܠܕܡܨܒܬ ܒܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܦܰܬܟ̈ܶܐ ܕܐܶܬܪܰܒܺܝ ܒܣܦܪ̈ܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܘܐܶܫܬܰܘܫܰܛ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܽܘ̈ܦܳܟܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܡܦܪܓ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܘܰܡܗܰܕܰܪ ܒܦܽܘܪ̈ܢܳܣܶܐ ܘܬܶܫܡܫܬܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܬܪܺܝܨ ܠܶܗ ܢܺܝܫܳܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܪܰܒܰܢ ܦܠܳܢ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܡܠܶܐ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܢܣܰܬܪܝܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܬܚܶܝܬ ܟܶܢܦܳܐ ܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܢܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܽܘܘܳܢ̈ܶܐ ܘܥܩ̈ܬܐ ܘܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܐܰܡܺܝܢ. ܦܠܳܢ ܪܳܚܡܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܟ ܘܨܗܶܐ ܠܰܚܙܳܬܳܟ. ܘܰܠܗܺܝܩ ܠܥܰܝܢܳܟ.

 

– ܠܕܶܩܠܐܳ ܫܰܦܺܝܪ ܡܰܘܥܺܝܬܳܐ܆ ܕܫܒܝܚ ܣܓܝ ܒܰܚܙܳܬܑܳܐ. ܫܽܘܦܪܶܗ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܫܽܘܫܰܢܬܳܐ܆ ܕܪܺܝܚܶܗ ܡܳܚܶܐ ܒܥܡܪܬܳܐ. ܥܢܳܩܘ̈ܗܝ ܛܥܝ̈ܢܳܢ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ܆ ܕܡܒܣܡܐ ܛܳܒ ܠܣܶܦܘ̈ܳܬܑܳܐ. ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܕܰܪܓܺܝܓܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܛܥܳܡܬܳܐ. ܦܐܝ̈ܢ ܣܰܘ̈ܟܳܬܶܗ ܘܚܰܠܝ̈ܳܢ܆ ܡܶܢ ܕܶܒܫܳܐ ܘܟܰܟܳܪܺܝܬܳܐ. ܓܡܺܝܪ ܐܳܕܫܶܗ ܒܡܰܠܺܝܠܘܬܳܐ܆ ܘܡܫܡܠܝ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܥܶܩܳܪܶܗ ܡܰܪܕܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܒܰܕܡܽܘܬ ܪܓܶܠܬܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܟܺܐܦܳܐ ܝܺܣܰܪܠܝܬܳܐ܆ ܡܫܩܐ ܘܡܰܪܘܐ ܠܒܪܝܬܑܳܐ. ܒܪܘܡܶܗ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܚܳܝܪܺܝܢ܆ ܘܒܛܠܠܶܗ ܝܰܬܺܝܒܺܝܢ. ܦܠܳܢ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܟܽܘܡܪܽܘܬܳܐ.

 

ܠܪܺܝܫܕܰܝܪܳܐ

 

– ܠܢܰܟܦܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܓܰܒܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܥܰܡܺܝܐ ܒܬܶܫܡܫܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܡܳܪܶܗ. ܒܦܽܘܠܚܳܢ ܚܰܩܠܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܫܶܢܕ̈ܶܐ ܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ ܡܣܰܝܒܰܪ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܕܟܽܠ ܐܶܣܟܺܝܡ. ܕܒܶܗ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܦܳܓܥܺܝܢ ܚܽܘܬܪܳܐ ܕܐܰܚܽܘܬܳܐ. ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܪܰܒܰܢ ܦܠܳܢ ܪܺܝܫ ܕܰܝܪܳܐ ܥܡܺܝܠܳܐ ܙܗܶܐ ܚܘܪ̈ܬܐ.

 

– ܠܩܳܢܽܘܢܳܐ ܕܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ܆ ܘܩܶܦܶܠܐܘܢ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܰܐܘܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܕܰܡܣܰܝܟܳܐ ܒܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܫܰܡܠܝܽܘܬܳܐ. ܨܶܒܬܳܐ ܕܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܪܰܒܰܢ ܦܠܳܢ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܳܦ ܕܺܝܠܰܢ. ܒܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܢܛܰܪ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܐܰܡܺܝܢ.

 

ܠܡܕܰܒܪܳܢܳܐ

 

ܠܰܡܩܰܠܣܳܐ ܘܰܡܪܰܡܪܡܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ ܐܰܚܺܝܕ ܠܣܦܣܺܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܢ̈ܩܡܳܬܳܐ ܘܰܠܬܰܒ̈ܥܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܡܣ̈ܟܠܢܶܐ. ܕܝܢܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܨܛܠܝܢܳܐ. ܚܰܟܺܝܡ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ. ܘܰܡܗܺܝܪ ܒܕܽܘܝܳܪ̈ܶܐ. ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܪܡܳܐ. ܚܺܐܪܳܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܶܗ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܳܩܽܘܕܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܘܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ. ܡܦܰܪܢܣܢܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܦܠܳܢ ܡܶܬܥܰܫܰܢ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ.

 

ܠܡܰܠܦܳܢܳܐ

ܠܗܰܘ ܕܪܳܗܛܺܝܢ ܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܦܰܪܙܠܳܐ ܠܘܳܬ ܟܺܐܦܳܐ ܡܰܓܢܰܛܺܝܣ. ܗܰܘ ܕܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܒܰܟܬܳܒܰܝ̈ ܩܽܘܕܫܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܘܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܰܠܝܳܐ. ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ. ܢܰܨܺܝܚ ܒܠܶܟܣܺܝ̈ܣ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܪܳܚܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܘܰܪܚܺܝܡ ܥܰܠ ܐܳܠܳܗܶܗ. ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܢܽܘ̈ܡܺܝܩܶܐ ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܠܺܝ̈ܛܶܐ܆ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܡܗܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܓܪ̈ܰܡܰܛܺܝܩܳܝܶܐ ܘܰܡܠܶܐ ܡܶܢ ܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ܆ ܪܰܒܰܢ ܦܠܳܢ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܪܡܺܝܣܳܐ.

 

ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܠܘܳܬ ܪܰܒܳܐ

ܠܚܽܘܬܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܘܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܫܽܘܒܗܳܪܝ. ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܝ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܝ. ܫܓܺܝܪܳܐ ܘܡܰܘܩܕܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܦܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܫܺܝܓܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܗܪܳܐ. ܢܽܘܗܪܐ ܕܚܽܘܫܳܒܝ. ܘܣܽܘܟܳܝܳܐ ܕܠܶܒܝ. ܡܚܰܟܡܳܢܳܐ ܕܺܝܠܝ ܘܰܡܛܰܟܣܳܢܳܐ ܕܫܰܒܪܽܘܬܝ. ܢܰܟܦܳܐ ܘܓܰܒܝܳܐ ܘܰܡܝܰܬܪܳܐ ܦܠܳܢ ܪܰܒܺܝ ܡܝܰܩܪܳܐ.

ܠܚܰܟܺܝܡܳܐ

ܠܚܰܟܺܝܡܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܡܶܢ ܝܳܬܶܗ ܩܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܡܳܪܝܳܐ ܫܳܦܪ̈ܳܢ. ܡܫܰܡܫܳܢܶܗ ܕܚܶܟܡܬܳܐ܆ ܘܰܡܢܺܝܚܳܢܳܗ̇ ܕܣܰܟܽܘܠܬܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܥܺܝܢܳܐ ܘܣܺܝܡܬܳܐ ܕܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ. ܓܰܙܳܐ ܕܰܡܥܰܬܰܪ ܠܢܳܣܽܘܒܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܰܘܬܰܪ ܠܫܳܩܽܘ̈ܠܰܘܗܝ. ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܠܫܳܡܽܘ̈ܥܰܘܗܝ. ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ. ܘܰܗܕܺܝܪܳܐ ܒܰܡܒܰܝ̈ܢܳܢܶܐ. ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܒܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܘܰܡܗܺܝܪܳܐ ܒܰܥܪ̈ܺܝܡܶܐ ܦܠܳܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܠܩܽܘܫܬܺܝܢ. ܘܰܚܕܳܢܳܝܳܐ ܕܙܰܒܢܰܢ. ܡܶܬܗܰܕܰܪ ܒܡܳܪܝܳܐ.

 

ܠܪܳܚܡܳܐ

ܠܚܰܒܺܝܒܳܗ̇ ܢܰܦܫܝ ܕܳܘܺܝܬܳܐ܆ ܕܰܠܥܶܢܝܳܢܶܗ ܡܣܰܘܰܚ ܪܶܥܝܳܢܝ. ܡܒܰܝܳܐܢܝ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܣܰܓܺܝ ܟܽܘܫܪ̈ܶܐ. ܡܰܦܨܰܚ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܡܰܕܘܶܐ ܠܰܡܕܰܪ̈ܡܶܐ. ܘܰܡܚܰܕܶܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܝ. ܘܡܰܘܓܶܐ ܠܰܡܪܳܪ̈ܶܐ. ܕܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܣܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܚܙܳܬܶܗ ܦܐܺܝܬܳܐ. ܘܰܪܓܺܝܓ ܐ̱ܢܳܐ ܠܦܶܓܶܗ ܡܘܬܪܳܢܳܐ. ܘܝܰܐܺܝܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܛܶܒ ܢܶܨܚܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܝܽܘܬܶܗ ܦܠܳܢ ܝܰܕܺܝܕܝ ܘܰܡܠܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܒܰܐܠܳܗܳܐ.

 

ܠܐܢܳܫ ܕܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܶܗ ܒܪܳܐ

ܛܶܒܳܐ ܠܰܡ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܢܩܰܫ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝܢ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ. ܡܢܰܛܪܳܐ ܠܳܟ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܒܪܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܢܽܘܪܒܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܨܳܟ ܢܦܰܩ ܘܰܫܘܰܚ. ܢܶܥܒܕܺܝܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ. ܘܝܰܠܕܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ. ܘܢܰܚܶܝܘܗܝ ܘܢܰܛܶܐܒ ܠܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܠܳܟ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܐܶܫܬܳܐ. ܘܬܶܚܕܶܐ ܒܗܽܘܢ ܘܢܶܚܕܽܘܢ ܒܳܟ. ܘܢܰܓܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܰܝ̈ܟ. ܘܬܶܫܬܰܡܠܶܐ ܠܘܳܬܳܟ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܗ̇ܝ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ܆ ܘܬܶܚܙܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟ. ܐܰܡܺܝܢ

 

ܠܣܳܒܳܐ

ܠܗܰܘ ܕܰܒܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܥܪ̈ܺܝܡܶܐ ܡܠܶܐ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܝܰܩܺܝܪ ܚܶܘܳܪ̈ܳܬܳܐ. ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܰܘ ܕܰܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ܆ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܪܰܥܺܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܰܟܢܰܘ̈ܳܬܶܗ. ܘܐܰܝܟ ܙܰܝܬܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܕܰܥܒܺܝܛ ܒܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܠܳܐ ܢܳܬܪܺܝܢ܆ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܦܠܳܢ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܒܝܰܕ ܦܠܳܢ ܪܳܚܡܳܟ ܫܰܪܝܪܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܚܽܘܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܣܳܟܳܐ.

 

ܣܽܘܟܳܝܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ

ܦܠܳܢ ܗܰܘ ܕܟܽܠܶܗ ܕܺܝܠܟܽܘܢ܆ ܫܳܐܶܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܠܣܽܘܡܳܟܳܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܟܽܘܢ܆ ܕܗܳܢܳܐ ܦܠܳܢ܆ ܡܰܘܕܝܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢܟܽܘܢ܆ ܐܰܟܡܰܢ ܕܠܳܐ ܢܶܒܗܰܬ ܣܰܒܪܰܢ ܒܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ ܘܕܺܝܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܦܽܘܢܳܝܳܐ ܐܰܣܪܰܚܘ ܠܰܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܚܕܳܐ ܘܰܚܕܳܐ.

 

 

ܠܒܽܘܝܳܐܳܐ

 

ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ:

– ܫܠ̈ܳܡܶܐ ܥܰܡ ܒܽܘ̈ܝܳܐܶܐ ܚܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܟܶܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ…

– ܫܶܡܥܳܐ ܛܳܒ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܫܽܘܢܳܝ ܒܪܳܟ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܦܠܳܢ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܒܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ…

– ܛܶܒ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܓܢܺܝ̈ܚܶܐ ܘܫܶܡ̈ܥܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܠܠܶܒܰܢ ܡܰܢ܆ ܙܰܘܥܬܳܐ ܘܰܪܬܺܝܬܳܐ ܡܠܰܘ. ܠܢܰܦܫܰܢ ܕܶܝܢ܆ ܥܳܩܬܳܐ ܘܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܠܗܰܘܢܰܝ̈ܢ ܕܶܝܢ܆ ܬܶܡܗܳܐ ܘܰܬܘܳܪܳܐ. ܠܥܰܝܢܰܝ̈ܢ ܕܶܝܢ܆ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܚܶܢ̈ܓܳܬܳܐ. ܠܦܽܘܡܰܢ ܕܶܝܢ܆ ܒܶܟܝܳܐ ܪܳܥܽܘܡܳܐ. ܘܕܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐܺܝܬ ܢܺܐܡܰܪ…

– ܛܶܒ̈ܶܐ ܠܰܡ ܓܢܺܝ̈ܚܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܦܰܠܘ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝ ܥܪܨܰܬ ܥܰܠ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝ ܒܥܽܘܢܕܳܢ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܢ ܒܡܳܪܰܢ ܫܠܡ܀

– ܐܰܟܡܳܐ ܕܗܽܘ ܒܦܽܘܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܐܳܘ ܥܰܒܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܥܽܘܠ ܠܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܳܟ.

ܡܶܟܺܝܠ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܕܡܝ̈ܬܐ ܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ ܘܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ: ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܦܪܰܫܘ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܢܢܺܝܚ ܘܢܰܣܡܶܟ ܒܰܓܢܽܘܢܶܗ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܢܶܒܣܰܡ.

– ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܽܘ̈ܝܳܐܰܢ ܕܡܶܢ ܥܽܘ̈ܡܩܰܝ ܠܶܒܰܢ ܢܳܒܥܺܝܢ ܘܥܰܠ ܟܰܪܛܰܝܣܳܐ ܪܳܫܡܺܝܢ ܘܰܡܫܰܕܪܺܝܢ.

– ܕܛܶܒܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܗܰܝܡܢܳܢܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܕܪܺܝܫܳܢܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܦܠܳܢ܆ ܘܐܰܚܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ.

– ܦܠܳܢ ܐܰܚܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܡܶܬܚܰܣܶܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܢܩܰܫ ܠܡܰܫܡܰܥܬܰܢ܆ ܘܚܰܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܚܰܫܢܰܢ.

ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ:

– ܠܟܽܘܢ ܕܶܝܢ ܢܒܺܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܶܡܠܐ ܘܢܟܰܦܪ ܠܕܶܡܥ̈ܶܐ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܰܝܟܽܘܢ܆ ܘܰܠܥܰܢܺܝܕ̈ܰܝܟܽܘܢ ܢܢܺܝܚ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܝܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ. ܐܰܡܺܝܢ܀

– ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܢܺܝܚ ܘܰܢܚܰܣܶܐ. ܘܰܠܟܽܘܢ ܢܶܬܶܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܓܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܠܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܡܠܺܝܟܳܐ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܘܐܰܡܺܝܢ.

– ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܒܰܝܰܐ ܠܟܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܘܰܢܟܰܦܰܪ ܠܕܶܡܰܥܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܢܶܡܠܶܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܟܽܘܢ. ܘܰܢܢܺܝܚ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܢܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܢܳܚ̈ܶܐ܆ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ. ܐܰܡܺܝܢ

– ܡܶܟܺܝܠ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܶܗ ܠܰܡܢܳܚܳܐ ܦܠܳܢ ܕܰܦܪܰܫ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ܆ ܢܢܺܝܚ ܘܰܢܚܰܣܶܐ܆ ܘܰܒܥܽܘ̈ܒܶܐ ܐܰܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ܆ ܘܒܰܓܢܽܘܢܶܗ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܠܶܗ ܢܒܰܣܶܡ܆ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܪܳܐ. ܠܟܽܘܢ ܕܶܝܢ܆ ܢܒܰܝܰܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܡܠܶܐ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ. ܘܰܢܟܰܦܰܪ ܠܕ̈ܶܡܥܶܐ ܡܶܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܟܽܘܢ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܓܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܪ̈ܬܰܚܝ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܰܦܠܳܢ ܪܺܝܫܳܢܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ. ܘܰܢܢܺܝܚ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܥܰܢܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܢܳܚ̈ܶܐ܆ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ

 

ܦܽܘܢܳܝ ܐܶܓܰܪܬܳܐ

 

– ܡܛܳܬ ܠܰܡ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܛܒܺܝܒܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܰܗܬܳܐ ܘܰܡܒܰܝܳܐܢܺܝܬܳܐ܆ ܘܡܰܠܝܰܬ ܚܽܘܒܳܐ.

 

– ܡܛܳܬ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܡܩܰܗܠܰܬ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܡܰܘܓܝܰܬ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܕܰܐܪܶܙܬܽܘܢ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܢܰܢ. ܘܝܳܐܝܽܘܬ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܟܽܘܢ ܫܰܒܰܚܢܰܢ. ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܠܳܦ ܢܛܺܝܪܽܘܬܟܽܘܢ ܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܣܶܩܢܰܢ.

– ܡܛܳܬ ܐܶܓܰܪܬܟܽܘܢ ܡܰܠܝܰܬ ܣܰܒܪܳܐ ܘܒܽܘܝܳܐܳܐ܆ ܠܐܺܝܕ̈ܰܝ ܚܰܠ̈ܳܫܳܬܳܐ. ܘܣܳܩܶܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܪܺܝܚܳܐ ܡܕܰܗܶܢ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܘܶܐܬܡܠܺܝܬ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܒܰܩܺܝܬ ܒܡܰܡܠܠܳܗ̇܆ ܘܐܶܣܬܰܟܠܶܬ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܳܡܰܪܟܽܘܢ. ܘܶܐܫܬܰܘܕܥܶܬ ܠܛܰܝܒܽܘܬܟܽܘܢ ܕܰܥܠܰܝ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ. ܘܰܕܪܰܚܺܝܩ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ܆ ܟܽܠܶܗ ܚܣܳܡܳܐ. ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܒܟܽܘܢ ܘܰܡܕܰܒܪܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܩܪܺܝܬܳܗ̇ ܛܰܦܺܝܬܳܗ̇ ܥܰܠ ܥܰܝܢ̈ܰܝ. ܘܟܽܠܫܳܥ ܒܫܳܥ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܐܢܳܐ ܒܳܗ̇. ܘܨܰܠܺܝܬ ܘܬܽܘܒ ܡܨܰܠܐܶ ܐܢܳܐ ܥܰܠ ܡܬܰܪܓܡܳܢܳܗ̇ ܘܥܰܠ ܠܶܒܳܐ܆ ܐܰܘܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܪܰܬܡܳܗ̇. ܘܥܰܠ ܨܶܒ̈ܥܳܬܳܐ ܡܰܛ̈ܦܳܬ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܟܰܬܒܳܗ̇. ܥܰܡ ܟܽܠ ܕܡܰܐܘܰܝ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܐܰܡܺܝܢ

– ܠܰܘ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܫܰܕܰܪܬ ܠܰܢ܆ ܐܳܘ ܪܡܺܝܣܳܐ ܘܓܰܒܝܳܐ ܘܙܰܗܝܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܓܰܢܬܳܐ ܕܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ܆ ܘܐܶܒܒ̈ܳܢܶܐ ܡܰܠ̈ܝܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ.

 

– ܩܰܒܶܠܢܰܢ ܡܳܪܝ ܐܶܓܰܪܬܳܟ܆ ܘܰܒܕ̈ܳܫܢܰܝܟ ܐܶܬܒܰܣܡܢܰܢ ܘܰܙܥܽܘܪ ܗܘ ܛܳܒ ܪܶܥܝܳܢܰܢ܆ ܕܰܢܦܰܢܶܐ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܫܘܺܝܬ. ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ܆ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܠܳܟ.

 

– ܕܐܰܘܕܰܥܬܳܢܝ ܥܰܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܟ܆ ܘܥܰܠ ܬܰܫܥܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ. ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ܆ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܝ ܒܰܩܦܺܝ̈ܣܳܬܳܐ.

 

– ܣܰܓܺܝ ܚܶܕܝܰܬ ܢܰܦܫܝ ܒܶܐܓܰܪܬܳܟ ܚܠܺܝܬܳܐ ܕܰܪܫܺܝܡܳܐ ܟܒ ܒܬܶܫܪܺܝ ܒ.

 

– ܝܰܕܺܝܕܝ ܦܠܳܢ ܪܳܡ ܐܺܝܩܳܪ̈ܶܐ. ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡ ܫܠܳܡܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܦܳܫܶܛ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ:  ܢܣܺܝܒܳܐ ܠܺܝ ܐܶܓܰܪܬܳܟ ܡܣܩܡܬ ܝܘ – ܝ –ܐܨܨܚ ܡ.

 

– ܣܶܡܟܰܬ ܠܳܗ̇ ܒܶܝܬ ܐܺܝܕ̈ܰܝܢ ܐܶܓܰܪܬܟܽܘܢ ܗ̇ܝ …

 

– ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܒܽܘܩܳܪܰܢ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܽܘܠܡܳܢܟܽܘܢ ܘܰܐܝܟܰܢܳܝܽܘܬܟܽܘܢ܆ ܠܝܰܡܺܝܢܟܽܘܢ ܗ̇ܝ ܙܗܺܝܬܳܐ ܢܳܫܶܩ ܐܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܣܡܰܟܬܰܢ ܐܶܓܰܪܬܟܽܘܢ ܗ̇ܝ ܡܩܰܗܠܰܬ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܘܡܰܠܝܰܬ ܬܗܢܝ̈ܬܐ. ܘܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܠܺܝ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܒܡܘܢ ܐܶܩܰܠܶܣ ܘܐܘܕܐ ܠܫܦܝܪ̈ܬܟܘܢ܆ ܩܶܨܰܬ ܗܳܕܶܐ ܬܰܘ̈ܕܝܳܬܳܐ ܘܩܽܘܒܳܠܛܰܝ̈ܒܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܣܘܦܢܝ̈ܬܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐܢܳܐ…

 

 

ܦܖ̈ܽܘܡܝܽܘܢܶܐ

ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ

– ܠܩܰܪܩܰܦܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ܆ ܘܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܳܐܪܬܳܕܳܟܣܺܝܰܐ. ܐܰܚܺܝܕ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܕܰܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܡܗܰܕܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܠܡܰܪ̈ܥܝܳܬܶܗ ܡܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܚܰܣܝܳܐ ܕܰܚܣܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܒܰܪ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܝܶܫܽܘܥ ܪܰܒ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܕܟܽܘܪܣܝܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܢܛܝܘܟܝܰܐ. ܡܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܐܰܡܺܝܢ.

ܦܠܳܢ ܡܫܰܥܒܕܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܟܺܘܢ܆ ܘܥܰܒܕܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܟܽܘܢ܆ ܣܳܓܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܘܒܫܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝܟܽܘܢ܆ ܘܫܳܐܶܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܠܣܽܘܝܳܥܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘܬܳܐ.

– ܠܰܬܠܺܝܬܳܝ ܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܪܺܝܫܳܐ ܘܥܶܠܬܳܐ ܕܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܥܺܕܬܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܬܓܡܰܪ. ܘܠܰܚܙܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܛܽܘܠܫܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܗܳܠܶܝܢ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܒܶܗ܆ ܠܰܡܫܰܡܠܝܽܘܬ ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܝܺܗܺܝ̈ܒܰܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܳܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܘܰܕܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܛܽܘܒܬܳܢ. ܦܠܳܢ ܦܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܦܶܛܪܘܣܳܝܬܳܐ܆ ܡܶܬܥܰܫܰܢ ܒܡܳܪܰܢ. ܐܰܡܺܝܢ.

ܦܠܳܢ ܥܰܒܕܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܕܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܟܽܘܢ܆ ܣܳܓܶܕ ܟܰܕ ܡܣܰܟܶܐ ܠܣܽܘܝܳܥܳܐ ܕܺܐܝܙܓܰܕܽܘܬܟܽܘܢ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ.

– ܠܬܳܓܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܗܶܡܢܺܝܟܳܐ ܕܡܰܒܪܶܩ ܥܰܠ ܨܰܘܪܳܗ̇. ܗܶܕܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ܆ ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܳܐܪܬܳܕܳܟܣܺܝܰܐ. ܫܶܡܫܳܐ ܢܰܨܺܝܚ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܡܶܢ ܗܰܘ ܬܠܺܝܬܳܝ ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܘܰܕܠܳܐ ܦܣܳܩ܆ ܙܰܠ̈ܓܶܐ ܪ̈ܳܕܦܰܝ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ܆ ܘܰܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ܆ ܘܡܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܡܰܢܗܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܠܰܝ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܩܕܳܡ ܪܰܒ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐܰܒܽܘܢ ܪܰܒ ܒܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܟܽܘܪܣܝܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܳܐ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܡܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܐܰܡܺܝܢ.

ܦܠܳܢ ܡܫܰܥܒܕܳܐ ܕܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܟܽܘܢ܆ ܫܳܐܶܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ. ܘܰܪܓܺܝܓ ܠܰܚܙܳܬܟܽܘܢ ܡܝܰܩܰܪܬܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܡܶܬܪܰܓܪܰܓ ܨܰܗܝܳܐ ܠܰܡܥܺܝܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܠ̈ܝܰܝ ܛܰܥܡܳܐ ܘܟܰܦܢܳܐ ܠܣܰܒܥܳܐ.

– ܠܡܳܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܗܰܘ ܕܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܚܰܣܝܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܘܰܡܝܰܩܰܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܘܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܩܳܝܽܘܡܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ. ܘܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܒܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܡܢܰܛܪܳܐ ܠܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ.  ܐܰܡܺܝܢ

ܦܠܳܢ ܡܫܰܥܒܕܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܟܽܘܢ ܫܳܐܶܠ ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܠܣܽܘܡܳܟܳܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܣܽܘܝܳܥܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ.

 

ܠܚܰܣܝܳܐ

– ܠܨܶܒܬܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܟܰܗܢܺܝܢ. ܚܽܘܬܪܳܐ ܘܗܶܡܢܺܝܟܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܓܒܺܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܐܽܘܡܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܚܰܣܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܒܝܶܫܽܘܥ ܪܺܝܫ ܓܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܡܠܶܐ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܒܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬܺܝ̈ܩܳܝܶܐ ܘܰܕܫܰܦܺܝܪ ܡܰܦܪܓܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ

ܦܠܳܢ ܥܰܒܕܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܒܡܳܪܰܢ. ܘܳܐܦ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܚܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܡܣܰܘܰܚ ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܕܢܶܚܙܶܐ܆ ܘܣܳܟܳܐ.

 

– ܠܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܠܐܠܦܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܬܳܐ ܠܘܳܬ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܡܫܰܒܶܠ. ܘܡܶܢ ܓـܰܠ̈ܠܶܐ ܡܫܰܩ̈ܦܳܢܶܐ ܒܝܰܕ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܛܢܳܢܶܗ ܦܳܪܶܩ ܘܰܡܫܰܘܙܶܒ. ܚܰܣܝܳܐ ܘܓܰܒܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ. ܢܛܺܝܪ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ

ܦܠܳܢ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܽܠܶܗ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܫܳܐܶܠ ܫܠܳܡܟܽܘܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܘܣܽܘܝܳܥܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܘܬܽܘܪܳܨܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ.

 

ܠܟܳܗܢܳܐ

– ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗ̇ܝ ܕܰܩܢܳܗ̇ ܒܰܕܡܶܗ. ܗܕܺܝܪܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܒܩܰܫܺܝܫܽܘܬܳܐ ܡܝܰܩܰܪܬܳܐ ܪܰܒܰܢ ܦܠܳܢ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܦܠܳܢܺܝܬ. ܢܛܺܝܪ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ

ܦܠܳܢ ܗܰܘ ܕܟܽܠܶܗ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܘܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܬܶܗ. ܫܳܐܶܠ ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ.

 

– ܠܟܳܗܢܳܐ ܡܕܰܒܰܚ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܒܶܝܬܓܰܙܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܘܩܳܢܽܘܢܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳ. ܘܰܛܢܳܢܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܕܶܚܠܬܳܐ ܪܰܒܰܢ ܦܠܳܢ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܦܠܳܢܺܝܬ. ܢܛܺܝܪ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ.

ܦܠܳܢ ܗܰܘ ܕܟܽܠܶܗ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܫܳܐܶܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܠܣܽܘܝܳܥܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܐܰܠܺܝ̈ܠܶܐ.

 

ܠܕܰܝܪܳܝܳܐ

– ܠܢܰܟܦܳܐ ܒܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܢܰܨܺܝܚ ܒܟܳܗ̈ܢܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܒܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ. ܘܰܚܠܺܝܨܳܐ ܒܰܩܪ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܪܰܒܰܢ ܦܠܳܢ ܢܛܺܝܪ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ

ܦܠܳܢ ܐܰܚܳܐ ܕܚܽܘܒܟܽܘܢ ܫܳܐܶܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܠܣܽܘܝܳܥܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ.

 

– ܠܗܰܘ ܕܒܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬ ܙܢܳܐ ܡܩܰܠܣܳܐ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܦܺܝܠܳܣܽܘ̈ܦܳܝܶܐ ܡܶܬܥܰܢܘܶܐ܆ ܦܠܳܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܰܒܕܰܝܪܳܐ ܦܠܳܢ.ܐܰܡܺܝܢ

ܦܠܳܢ ܡܰܘܪܒܳܢܳܐ ܕܚܽܘܒܳܟ܆ ܫܳܐܶܠ ܨܠܽܘܬܳܟ ܒܟܽܠ ܪܦܳܦܳܐ ܘܩܰܢܛܺܝܡܳܐ.

 

ܠܪܺܝܫܕܰܝܪܳܐ

– ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܰܦܠܰܓܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܚܰܡܣܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܝܽܘܩܢܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܕܛܶܟ̈ܣܶܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝ̈ܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܩܰܢܝܳܐ. ܡܗܰܕܝܳܢܳܐ ܕܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܟܳܗܢܳܝܳܐ ܦܠܳܢ ܪܺܝܫ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܕܰܝܪܳܐ ܦܠܳܢܺܝܬ. ܡܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ. ܐܰܡܺܝܢ.

ܦܠܳܢ ܡܰܚܒܳܢܳܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܟ܆ ܫܳܐܶܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܠܣܽܘܝܳܥܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܐܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܡܰܪ̈ܡܠܰܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܳܒܬܳܐ.

 

– ܠܢܰܟܦܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪ ܕܽܘܒܳܪܳܐ. ܓܰܒܝܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܡܳܪܶܗ. ܘܠܰܐܝܳܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢ ܟܰܪܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܥܰܡ ܦܳܥ̈ܠܶܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܦܠܰܚܘ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܣܳܗܕܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܽܐܘܠ̈ܨܳܢܶܐ ܕܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ ܡܣܰܝܒܰܪ. ܘܰܛܥܺܝܢ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܕܟܽܠ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܺܝܢ܆ ܕܒܶܗ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܦܳܓܥܺܝܢ܆ ܒܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܡܗܺܝܪܬܳܐ. ܚܽܘܬܪܳܐ ܕܰܐܚܽܘܬܳܐ. ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܳܐ ܦܠܳܢ ܪܰܒܰܢ ܙܰܗܝܳܐ ܘܪܺܝܫܕܰܝܪܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܕܰܫܡܶܗ ܝܰܩܺܝܪ ܥܠܰܝ. ܒܰܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܬܢܶܐ ܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܢܛܺܝܪ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ

ܦܠܳܢ ܒܨܺܝܪܳܐ ܘܣܳܓܽܘܕܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܟ܆ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܣܰܒܪܰܢ܆ ܘܰܡܢܰܛܪܳܢܳܟ. ܐܰܡܺܝܢ

ܠܣܽܘܢܳܕܘܣ

ܠܥܰܡܽܘܕ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢ̈ܶܐ܆ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܫܰܪܪܳܐ ܘܩܳܝܡܳܐ. ܣܺܝܥܬܳܐ ܦܶܛܪܘܣܳܝܬܳܐ܆ ܘܰܦܠܰܓܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ܆ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܡܚܰܙܰܩ ܒܚܰܝܠܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܘܡܶܬܬܰܨܡܰܚ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ. ܗܳܢܽܲܘܢ ܕܡܶܛܽܠ ܒܶܢܝܳܢܳܗ̇ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܐܶܬܰܘܥܰܕܘ ܠܚܰܕ ܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܘܡܶܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܛܰܟܣܺܝ̈ܣ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܗܰܢܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܘܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܬܶܬܢܰܓܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܟܽܠ ܐܰܒܳܗܽܘܬܳܐ. ܘܬܰܕܢܰܚ ܘܬܰܒܪܶܩ ܠܰܟܢܽܘܫܺܝܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪ̈ܡܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܓܒܶܐ. ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܚܣܰܝ̈ܳܐ. ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܰܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܕܽܘܟܬܳܐ ܦܠܳܢܺܝܬ ܡܚܰܝܕܺܝܢ܆ ܘܠܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ

ܦܠܳܢ ܫܳܐܶܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ܆ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܰܟܢܽܘܫܺܝܟܽܘܢ ܛܺܘܒܬܳܢܳܐ.  

 

 

ܡܶܛܽܠ ܥܽܘܕܥܳܕ̈ܶܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ

– ܒܳܣܶܡ ܠܺܝ ܘܥܰܡ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܫܰܢܬܳܐ 2005 ܡܫܺܝܚܳܝܬܑܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܐܺܝܩܳܪܝ ܘܰܫܠܳܡܝ ܘܚܽܘܒܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܦܠܳܢ. ܘܒܳܣܶܡ ܠܺܝ ܬܺܘܒ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܬܰܗܢܝ̈ܳܬܝ ܠܶܒܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ.

 

– ܣܘܶܐ ܐܢܳܐ ܥܰܡ ܪܦܳܬ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܒܪܰܡ ܦܨܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܠܰܡܣܰܒܳܪܽܘܬܟܽܘܢ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܰܠܕܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܘܰܕܪܺܝܫ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܥܰܡ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܗܳܝ: ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܰܢ. ܘܥܰܡ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܙܥܽܘܪ܆ ܠܬܰܗܢ̈ܝܳܬܝ ܚܰܡܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܘܥܽܘܕ̈ܥܳܕܶܐ ܠܶܒܳܢܳܝ̈ܶܐ ܠܟܽܘܢ ܘܠܰܒܢ̈ܰܝ ܚܽܘܒܟܽܘܢ ܡܕܰܫܶܢ ܐܢܳܐ. ܘܰܒܚܰܪܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܦܺܝܣ ܐܢܳܐ܆ ܕܰܠܟܽܘܢ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܒܬܳܓܳܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܢܗܰܕܰܪ ܘܰܢܟܰܠܶܠ܆ ܘܰܠܙܰܗܝܽܘܬܟܽܘܢ ܒܥܺܕܬܰܢ ܠܢܽܘܓܪܳܐ܆ ܐܰܒܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܢܫܰܪܰܪ ܘܰܢܨܰܠܶܠ܆ ܟܰܕ ܒܕܰܥܬܺܝܕ ܠܟܽܘܢ ܢܝܰܩܰܪ ܘܰܢܗܰܠܶܠ.

 

ܠܚܰܣܝܳܐ

– ܙܰܗܝܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܡܥܰܠܝܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ

ܥܰܡ ܚܽܘܒܝ ܘܐܺܝܩܳܪ̈ܰܝ ܘܣܽܘܘܝ̈ــܚ ܘܢܽܘܫܩܰܝ̈ ܕܰܠܝܰܡܺܝܢ ܙܰܗܝܽܘܬܟܽܘܢ. ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܺܐܡܰܪ ܕܗܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬܠܚܶܡ.

ܘܐܶܢܳܐ ܒܕܰܘܨܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܕܪܺܝܫ ܫܰܢܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܐܨܨܨ ܡ ܠܬܰܗܢܝ̈ܳܬܝ ܕܚܰܡܺܝ̈ܡܳܢ ܘܥܽܘܕܥܕ̈ܝ ܕܣܒܝܣܝܢ ܡܩܰܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܥܰܠܝܽܘܬܟܽܘܢ ܒܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܰܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ:

ܕܚܰܣܝܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܒܥܕܥܐܕܰܘ̈ܗܝ ܦܨܺܝ̈ܚܶܐ ܢܗܕܪܟܘܢ܆ ܘܫܒܪܘܝܐ ܛܳܒܳܐ ܨܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܢܢܛܦܟܘܢ.

ܘܩܶܪܩܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܥܙ̈ܡܳܬܳܐ ܘܥܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܫܰܦܝ̈ܳܬܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ.

ܘܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܠܡܦܺܐܕܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܕܶܠܩܳܐ ܒܥܕܬܶܗ ܢܣܺܝܡ ܠܟܽܘܢ܆ ܘܟܰܕ ܣܽܘܟܳܝܝ ܕܚܽܘܬܪܳܐ ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܘܡܪܝܡܽܘܬ ܓܒܺܝܢܳܐ ܬܩܽܘܡ ܡܥܰܠܝܽܘܬܟܽܘܢ ܒܚܩܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܘܡܰܪܕܽܘܬܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܐܕ̈ܶܐ ܡܰܪ̈ܢܳܝܶܐ ܦܨܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܰܗܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܰܢܝ̈ܐܐ ܠܙܰܗܝܽܘܬܟܽܘܢ ܢܶܗܘܘܢ. ܒܰܪܟܡܳܪܝ.

ܘܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝ܆ ܒܰܪ ܬܰܪܒܺܝܬܟܽܘܢ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܩܠܺܝܪܺܝܩܳܝܳܐ:

 

ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܰܗܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ

 

– ܒܘܽܪܟܬܳܐ ܡܰܪܢܳܝܬܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡ ܫܠܳܡܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܦܳܫܛܺܝܢ܆ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܢܣܝ̈ܒܳܢ ܠܰܢ ܬܰܗܢܝ̈ܳܬܟܽܘܢ ܕܥܺܐܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܒܒܣܰܪ ܘܰܕܪܺܝܫ ܫܰܢܬܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܐܨܨܨ  ܡ܆ ܒܳܗ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ܆ ܒܚܰܕܘܐ ܡܰܪܢܝܐ ܠܗܶܝܢ ܐܳܦ ܠܟܽܘܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ܆ ܟܰܕ ܡܶܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܐܶܬܒܰܣܰܪ܆ ܕܺܝܠܟܽܘܢ܆ ܟܽܠ ܕܗܢܝ ܘܒܣܝܡ܆ ܘܛܳܒ ܘܝܰܩܺܝܪ ܡܶܢ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚ܆ ܢܗܕܪ܆ ܘܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܶܗ ܕܠܐܳ ܦܠܝܓܘ ܢܢܛܪ܆ ܘܰܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚ ܘܕܦܓܪ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝ̈ܰܝܟܽܘܢ ܒܗܰܢܝܐܘ ܬܥܒܪܽܘܢ ܒܟܽܘܫܪ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܶܐ܆ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ܆ ܘܛܝܦܘ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ.

– ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ܆ ܥܰܡ ܚܽܘܒܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܒܡܳܪܰܢ..

ܠܬܰܗܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܡܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܰܠܕܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܒܒܣܰܪ܆ ܘܰܕܪܺܝܫ ܫܰܢܬܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܐܨܨܨ ܡ܆ ܒܚܰܕܘܳܐ ܕܠܐܳ ܣܳܟ ܩܰܒܶܠܢܰܢ. ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܠܗܶܝܢ ܥܰܡ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܫܰܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܟܰܕ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܠܕܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܕܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܢܓܡܪ܆ ܘܰܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܢܨܰܒܶܬ ܢܗܕܪ܆ ܘܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܘܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܫܰܢܬܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܡܶܢ ܪܘܡܶܗ ܢܫܦܥ ܢܫܡܰܪ܆ ܕܢܽܘܓܪܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܠܥܕܥܐܕ̈ܰܘܗܝ ܡܰܪ̈ܢܳܝܶܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܑܳܐ ܬܥܕܥܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘ ܕܡܶܢܶܗ.

 

ܬܰܗܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ

 

– ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܆ ܩܳܡ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܩܳܡ܆ ܘܟܽܠ ܫܢܳܐ ܘܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܛܒܘ ܬܶܗܘܘܢ..

ܠܟܳܗܢܳܐ

– ܡܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܬܰܗܢܝ̈ܳܬܳܟ ܕܒܥܺܐܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ.

ܘܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܠܳܟ ܡܩܰܪܶܒ܆ ܟܰܕ ܡܶܢܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܕܠܳܟ ܘܝܩܰܪܬܳܟ ܘܒܢܰܝ̈ ܥܺܕܬܳܟ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܒܟܽܠ ܚܕܘ̈ܢ ܚܡܺܝ̈ܠܳܢ ܒܗܝ̈ܢܢ܆ ܫܐܠ܆ ܘܛܰܝܒܽܘ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܟܽܘܢ.

 

ܠܚܰܣܝܳܐ

ܒܪܺܝܟܳܐܗܝ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ.

ܡܩܰܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡܥܰܠܝܽܘܬܟܽܘܢ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܕܬܰܗܢܝ̈ܳܬܝ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܦܪܽܘܩܳܝܬܑܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܒܦܰܨܚܶܗ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ.

ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܆ ܩܳܡ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܩܳܡ܆ ܘܟܽܠ ܫܢܳܐ ܘܐܰܢܬܽܘܢ ܒܛܒܘ ܬܶܗܘܘܢ.

ܘܰܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܝ̈ܳܐܬܳܐ ܬܥܕܥܕܽܘܢ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܘܬܬܕܟܪܽܘܢ ܠܺܝ ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܟܽܘܢ.

 

ܩ̈ܳܠܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ

 

ܣܽܘܣܝܳܐ  ܨܳܗܶܠ

ܚܡܳܪܳܐ       ܢܳܥܰܪ ܘܡܙܰܪܙܰܪ ܘܡܩܰܪܩܰܪ

ܐܰܪܝܳܐ        ܢܳܗܶܡ ܘܓܳܣܰܪ

ܬܰܘܪܳܐ        ܡܒܰܪܒܰܪ ܘܓܳܣܰܪ ܘܓܳܥܶܐ

ܐܶܡܪܳܐ       ܦܳܥܶܐ

ܕܺܐܒܳܐ       ܥܳܘܶܐ

ܟܰܠܒܳܐ      ܢܳܒܰܚ ܘܥܳܘܶܐ

ܝܪܘܪܐ     ܡܰܝܠܶܠ

ܬܰܪܢܳܓܽܘܠܬܳܐ     ܡܩܘܩܝܐ ܘܡܩܪܩܪܐ

ܚܙܺܝܪܳܐ      ܢܳܨܰܪ

ܥܘܪܒܐ     ܢܳܩܰܚ

ܨܶܦܪܳܐ       ܡܨܘܨܝܐ

ܣܢܘܢܝܬܐ    ܡܠܰܥܙܳܐ ܘܡܢܨܪܐ

ܢܰܥܒܳܐ      ܩܳܪܶܐ

ܬܰܥܠܳܐ       ܡܰܨܘܰܚ

ܩܘܦܳܐ      ܡܩܰܚܩܰܚ

ܓܰܡܠܳܐ     ܢܳܘܰܪ ܘܓܳܣܰܪ

 

ܬܶܓܡܳܐ ܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ

ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܡܙܰܡܪ̈ܳܢܶܐ

ܣܺܝܥܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܥܝ̈ܳܢܶܐ

ܝܰܗܠܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ

ܫܝܳܪܬܳܐ ܕܚܙܘ̈ܩܐ

ܫܶܠܝܳܐ ܕܕܒܘܪ̈ܝܳܬܳܐ

ܒܰܩܪܳܐ ܕܬܰܘܪ̈ܶܐ

ܓܙܳܪܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ

ܪܰܦܳܐ ܕܦܪ̈ܚܬܐ

ܪܡܟܳܐ ܕܣܘ̈ܣܘܬܐ

ܦܠܰܓܳܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ

ܫܚܪܐ ܕܰܚܙܺܝܪ̈ܶܐ

ܓܰܝܣܳܐ ܕܒܙܘ̈ܙܐ ܘܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ

 

 

 

 

ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܝܬ…

 

ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ: ܪܶܓܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪܬܳܐ ܠܡܶܩܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܰܘ ܠܡܶܐܟܰܠ ܘܠܡܶܫܬܳܐ.

ܠܰܥܒܽܘܬܳܐ: ܒܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܦܪܺܝܫܳܐܺܝܬ.

ܫܪܝܚܘܬܐ: ܙܠܝܠܘܬܳܐ܆ ܦܚܙܘܬܐ.

ܐܳܣܽܘܛܽܘܬܳܐ: ܕܰܡܕܰܒܰܪ ܢܟܣܰܘ̈ܗܝ ܦܰܪܳܚܳܐܺܝܬ.

 

ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ: ܟܘܫܦܐ ܕܡܚܝܠܐ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܚܰܝܠܬܰܢ ܡܶܢܶܗ.

ܬܚܢܢܬܐ: ܫܐܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܠܳܗ̇ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܡܶܢܶܗ ܟܣܶܝܢ.

ܒܳܥܽܘܬܳܐ: ܕܢܒܥܐ ܐ̱ܢܳܫ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܕܢܶܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ.

ܨܠܽܘܬܳܐ: ܕܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܒܗܝܢ ܡܡܰܨܰܥ.

 

ܚܬܺܝܪܳܐ: ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܡܬܚܬܪ ܒܡܶܕܶܡ ܕܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ   ܒܥܘܬܪܶܗ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ.

ܫܒܗܪܳܢܳܐ: ܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܥܒܕܐ ܕܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܳܪܶܗ.

ܪܳܡܳܐ: ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܪܡ ܒܠܶܒܶܗ ܘܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܘܰܒܦܽܘܡܶܗ.

ܡܫܰܩܠܳܐ: ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܣܰܓܺܝܐܐ ܒܶܗ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܫܳܐܶܛ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܘܰܒܡܶܠܬܶܗ.

 

ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ: ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܢܕܓܠ ܐ̱ܢܳܫ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܐܬܝܐ.

ܟܰܕܳܒܽܘܬܳܐ: ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܒܠܶܒܳܐ ܡܶܬܚܫܠܳܐ ܒܝܰܕ ܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܘܒܨܶܢ̈ܥܳܬܳܐ. ܘܡܶܬܦܰܠܚܳܐ ܒܚܽܘܫܳܒܳܐ ܩܕܡܝܬ ܘܗܘܝܕܝܢ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ.

 

ܪ̈ܺܝܫܝܬܐ: ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ ܠܡܳܪܝܳܐ.

ܥܠ̈ܠܬܐ: ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ ܠܪ̈ܺܝܫܳܢܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܶܐ.

 

ܩܰܒܪܳܐ:

ܫܟܺܝܢܳܬܐ:

ܣܺܝܡܬܳܐ:

 

ܕܳܝܨܺܝܢ: ܒܪ̈ܶܓܠܶܐ.

ܚܳܕܶܝܢ: ܟܠܒܐ.

ܪܘܙܝܢ: ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܘܰܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ.

ܡܶܬܦܰܨܚܺܝܢ: ܒܰܐܦ̈ܶܐ.

 

ܐܶܬܓܠܝ ܡܰܢ: ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܡܛܰܫܺܝ ܗܘܳܐ ܘܐܶܬܓܠܝ.

ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܕܶܝܢ: ܡܶܬܢܣܒ ܐܳܦ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܓܳܠܶܐ ܗܘܳܐ.

 

ܥܕܠܝܐ܆ ܡܰܪܫܽܘܬܳܐ܆ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܟܘܘܢܐ:

ܥܕܠܝܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܩܪܝܒ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܡܶܬܪܰܫܶܐ ܘܡܰܪܫܽܘܬܳܐ ܘܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܘܟܘܘܢܐ ܒܝܰܕ ܡܶܠܬܳܐ ܗܘܐ ܟܰܕ ܩܪܝܒ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܠܦܰܪܨܽܘܦܳܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܩܰܫܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܫܽܘܬܳܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܡܰܪܫܽܘܬܳܐ ܚܘܒܳܢܳܐܺܝܬ ܗܳܘܝܳܐ ܘܒܟܣܝܐ. ܘܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ ܘܒܓܶܠܝܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܟܘܘܢܐ ܝܰܬܺܝܪ ܩܫܶܐ ܡܶܢ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܒܶܐܫ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܘܡܰܚܶܫ ܠܠܶܒܳܐ.

 

 

ܡܰܒܡ̈ܥܶܐ:

 

ܫܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ

ܟܳܬܽܘܒܳܐ: ܬܽܐܘܡܰܐ ܐܘܕܘ

ܚܬܺܝܡ: ܒܡܰܘܨܠ ܒܛܰܒܥܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܽܘܡܝܢܝ̈ܟܳܝܶܐ

ܒܰܫܢܰܬ: 1897

 

ܫܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܩܰܫܺܝܫܳܐ

ܟܳܬܽܘܒܳܐ: ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ

ܚܬܺܝܡ: ܒܡܰܛܒܰܥܬܳܐ ܕܦܰܛܪܺܝܰܪܟܽܘܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܕܰܒܒܰܝܪܽܘܬ

ܒܰܫܢܰܬ: 1928

 

ܫܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܐܶܓܪ̈ܳܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܒܰܪ ܦܰܘܠܘܣ

ܟܳܬܽܘܒܳܐ: ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܪ ܦܰܘܠܘܣ

ܚܬܺܝܡ: ܒܡܰܛܒܰܥܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܒܡܶܪܕܝܢ

ܒܰܫܢܰܬ: 1953

 

ܫܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܐܺܝܬܺܝܩܽܘܢ

ܟܳܬܽܘܒܳܐ: ܕܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܘܪܝܘܣ ܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܳܐ

ܚܬܺܝܡ: ܒܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܕܒܗܘܠܰܐܢܕܰܐ

ܒܰܫܢܰܬ: 1985

ܫܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ

ܟܳܬܽܘܒܳܐ: ܡܳܪܝ ܦܺܝܠܟܣܢܘܣ ܕܡܰܒܽܘܓ

ܚܬܺܝܡ: ܒܒܓܕܰܕ

ܒܰܫܢܰܬ: 1978

 

ܫܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ:

ܟܳܬܽܘܒܳܐ: ܡܳܪܝ ܕܽܘܠܰܐܒܰܐܢܺܝ

ܚܬܺܝܡ:

ܒܰܫܢܰܬ:

 

ܫܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܙܰܗܪܺܝܪܰܐ

ܟܳܬܽܘ̈ܒܶܐ: ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܕܒܫܰܒܳܐ

      ܘܩܰܫܺܝܫܳܐ ܥܰܡܰܢܘܐܝܠ ܒܝܬܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ

ܚܬܺܝܡ: في مطبعة هاوار/دهوك

ܒܰܫܢܰܬ: 2000

 

ܫܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܝܰܘܢܳܐ

ܟܳܬܽܘܒܳܐ:

ܚܬܺܝܡ:

ܒܰܫܢܰܬ:

ܫܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܡܽܘ̈ܫܚܳܬܳܐ

ܟܳܬܽܘܒܳܐ: ܡܳܪܝ ܕܽܘܠܰܐܒܰܐܢܺܝ

ܚܬܺܝܡ:

ܒܰܫܢܰܬ:

ܫܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܡܰܥܰܠܬܳܐ

ܟܳܬܽܘܒܳܐ: ܡܳܪܝ ܕܽܘܠܰܐܒܰܐܢܺܝ

ܚܬܺܝܡ:

ܒܰܫܢܰܬ:

ܫܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܨܶܡ̈ܚܶܐ

ܟܳܬܽܘܒܳܐ: ܡܳܪܝ ܕܽܘܠܰܐܒܰܐܢܺܝ

ܚܬܺܝܡ:

ܒܰܫܢܰܬ:

ܫܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܡܢܳܪܰܬ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ

ܟܳܬܽܘܒܳܐ: ܡܳܪܝ ܕܽܘܠܰܐܒܰܐܢܺܝ

ܚܬܺܝܡ:

ܒܰܫܢܰܬ:

ܫܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ

ܟܳܬܽܘܒܳܐ: ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܚܬܺܝܡ:

ܒܰܫܢܰܬ:

ܫܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܒܰܪ ܒܰܗܠܽܘܠ

ܟܳܬܽܘܒܳܐ: ܡܳܪܝ ܕܽܘܠܰܐܒܰܐܢܺܝ

ܚܬܺܝܡ:

ܒܰܫܢܰܬ:

ܫܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܐܰܘܨܰܪ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ

ܟܳܬܽܘܒܳܐ: ܡܳܪܝ ܕܽܘܠܰܐܒܰܐܢܺܝ

ܚܬܺܝܡ:

ܒܰܫܢܰܬ:

ܫܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܬܽܘܢܳܝ̄ܶܐ ܡܰܓܚ̈ܟܳܢܶܐ

ܟܳܬܽܘܒܳܐ: ܒܰܪ ܥܒܪܝܐ

ܚܬܺܝܡ:

ܒܰܫܢܰܬ:

ܫܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ

ܟܳܬܽܘܒܳܐ: ܒܰܪ ܥܒܪܝܐ

ܚܬܺܝܡ:

ܒܰܫܢܰܬ:

ܫܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܩܠܰܣܺܝܣܛܺܝܩܺܝ ܕܥܺܕܬܳܐ

ܟܳܬܽܘܒܳܐ: ܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܳܐ

ܚܬܺܝܡ:

ܒܰܫܢܰܬ:

ܫܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܪܗܺܝܛܪܽܘܬܳܐ

ܟܳܬܽܘܒܳܐ: ܐܰܢܛܽܘܢ ܪܺܝܛܽܘܪ

ܚܬܺܝܡ:

ܒܰܫܢܰܬ:

ܫܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ

ܟܳܬܽܘܒܳܐ: ܕܒܰܪܛܠܳܝܳܐ

ܚܬܺܝܡ:

ܒܰܫܢܰܬ:

ܫܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܶܐ

ܟܳܬܽܘܒܳܐ: ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܽܐܦܳܐ

ܚܬܺܝܡ:

ܒܰܫܢܰܬ:

ܫܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܣܳܗܕ̈ܶܐ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ

ܟܳܬܽܘܒܳܐ:

ܚܬܺܝܡ:

ܒܰܫܢܰܬ:

ܫܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ: ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ