ܬܡܝܢܝܐ

 

ܗܪ̈ܓܐ ܕܩܪܝܢܐ

ܬܡܝܢܝܐ

ܣܝ̣ܡ

ܠܥܒܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܢܥܡܢ ܕܩܪܗܒܫ

ܐܨܥܒ 1972

ܙܕ̈ܩܐ ܢܛܝܪ̈ܝܢ ܠܣܝܘܡܐ

ܡܛܒܥܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ – ܨܗܝܬܐ – ܠܒܢܢ

 

ܥܘܬܕܐ

ܗܪܓܐ ܩܕܡܝܐ – 1

ܗܪܓܐ ܬܪܝܢܐ – 2

ܗܪܓܐ ܬܠܝܬܝܐ – 3

ܗܪܓܐ ܪܒܝܥܝܐ – 4

ܗܪܓܐ ܚܡܝܫܝܐ – 5

ܗܪܓܐ ܫܬܝܬܝܐ – 6

ܗܪܓܐ ܫܒܝܥܝܐ – 7

ܗܪܓܐ ܬܡܝܢܝܐ – 8

ܗܪܓܐ ܬܫܝܥܝܐ – 9

ܗܪܓܐ ܕܥܣܪܐ – 10

ܗܪܓܐ ܕܚܕܥܣܪ – 11

ܗܪܓܐ ܕܬܪܥܣܪ – 12

ܗܪܓܐ ܕܬܠܬܥܣܪ – 13

ܗܪܓܐ ܕܐܪܒܥܣܪ – 14

ܗܪܓܐ ܕܚܡܫܥܣܪ – 15

ܗܪܓܐ ܕܫܬܥܣܪ – 16

ܗܪܓܐ ܕܫܒܥܣܪ – 17

ܗܪܓܐ ܕܬܡܢܥܣܪ – 18

ܗܪܓܐ ܕܬܫܥܣܪ – 19

ܗܪܓܐ ܕܥܣܪܝܢ – 20

ܗܪܓܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ – 21

ܗܪܓܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ – 22

ܗܪܓܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ – 23

ܗܪܓܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܥܐ – 24

ܗܪܓܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ – 25

ܗܪܓܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ – 26

ܗܪܓܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ – 27

ܗܪܓܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ – 28

ܗܪܓܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ – 29

ܗܪܓܐ ܕܬܠܬܝܢ – 30

ܗܪܓܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ – 31

ܗܪܓܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ – 32

ܗܪܓܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ – 33

 

 

 

ܥܘܬܕܐ

  

ܗܢܘ ܟܬܒܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܫܫܠܬܐ ܕ « ܗܪ̈ܓܐ ܕܩܪܝܢܐ » ܕܕܠܣܕܪ̈ܐ ܡܨ̈ܥܝܐ ܦܪܝܫ. ܐܬܬܣܝܡ ܕܝܢ ܠܦܘܬ ܚܘܦ̈ܛܐ ܣܒܝܣ̈ܐ ܘܓܘܪ̈ܓܐ ܬܟܝܒ̈ܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡܢ ܥܠܝ̈ܡܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܫܓܝ̈ܡܝ ܒܪܚܡܬ ܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ، ܐܝܠܝܢ ܕܒܟܠܗܝܢ ܡܨ̈ܝܢܘܬܗܘܢ ܠܡܢܨܚܘܬܗ، ܘܠܦܪܝܣܘܬܗ ܒܝܬ ܓܰܘܐ ܕܟܠܗܝܢ ܐܡܘ̈ܢ ܘܣܝ̈ܥܢ ܕܠܗܢܐ ܟܘܢܝܐ ܫܒܝܚܐ ܡܬܒܝܬ̈ܝܢ ܘܒܗ ܡܬܢܨܚ̈ܢ: ܒܛܝܠ ܠܗܘܢ.

   ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܟܬܒ̈ܝ ܫܫܠܬܐ ܕ « ܗܪ̈ܓܐ ܕܩܪܝܢܐ »، ܥܕܡܐ ܠܗ̇ܘ ܫܒܝܥܝܐ ܒܩܡܫܠܝ ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܐܬܚܬܡܘ. ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܡܩܠܣܬܐ ܘܛܢܢܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܐ ܕܝܠܢ ܣܘܪܝܝܐ ܕܬܡܢ. ܒܙܒܢܐ ܕܒܗ ܒܬ̈ܝ ܣܦܪ̈ܐ ܕܝܠܢ ܕܒܩܡܫܠܝ ܒܫܘܘܫܛܐ ܪܒܐ ܡܬܗܒܒܝܢ ܗ̱ܘܘ. ܘܕܐܫܩܠܶܬ ܡܢ ܬܡܢ ܩܨܬ ܓܕ̈ܫܐ ܩܛܝܪ̈ܝܐ ܕܐܠܨܘܢܝ̱ ܕܒܒܒܝܪܘܬ ܒܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܐܥܡܪ، ܪ̈ܚܡܐ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܨܒܘ ܕܫܫܠܬܐ ܗܕܐ ܬܫܬܡܠܐ. ܘܕܠܐ ܐܬܡܨܝܬ ܠܝ ܕܐܫܡܠܝܗ̇ ܒܩܡܫܠܝ – ܟܕ ܛܒ ܡܠܘ̈ܐܐ ܟܠܗܘܢ ܕܫܫܠܬܐ ܬܡܢ ܛܝܒܬ ܐܢܘܢ – ܚܘܝܚܐܝܬ ܣܘܚܘ ܥܠܝ̈ܡܐ ܛܢܢ̈ܐ ܘܚܦܛܘܢܝ ܥܠ ܛܘܟܣܗ ܕܗܢܐ ܟܬܒܐ ܐܦ ܘܒܢܦܩ̈ܬܐ ܘܫܩܠ̈ܛܥܢܐ ܥܠ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܐܬܚܬܡ ܒܒܝܬ ܛܒܥܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ ܕܒܐܬܪܐ ܕܨܗܝܬܐ – ܠܒܢܢ. ܗ̇ܘ ܕܒܒܝܬ ܣܦܪܗ ܟܗܢܝܐ ܐܬܦܪܫܬ ܠܡܠܦܘ ܠܫܢܐ ܕܝܠܢ ܪܚܝܡܐ. ܘܕܚܘܝܚܐܝܬ ܩܡ ܥܠ ܚܬܡܗ ܒܐܟܦܝܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܩܪܝܚܐܝܬ ܚܘܝ ܕܗܘܝܘ ܕܫܐܝܠ ܥܠ ܦܪܝܣܘܬ ܣܦܪܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܘܠܐ.

 

 

 

 

ܒܕܓܘܢ ܠܚܝܠܐ ܡܚܰܝܶܠ ܟܠ ܩܪܐ ܐ̱ܢܐ، ܕܒܒܛܝܠܘܬܗ ܐܠܗܝܬܐ ܒܡܪܗܛܐ ܗܢܐ ܚܣܝܢܐܝܬ ܢܣܬܝܥܘܢ، ܘܠܘܬ ܢܝܫܐ ܕܣܝܡ ܢܨܝܚܐܝܬ ܢܬܡܢܥܘܢ، ܐܝܟܢܐ ܕܟܠ ܐܕ̈ܫܝ ܣܦܪ̈ܝܗܘܢ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܠܐ ܡܝ̈ܘܬܐ ܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܠܓܘܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܪܝܟܐ ܢܫܬܦܥܘܢ.

   ܘܐܠܗܐܗ̱ܘ ܡܚܝܠܢܢ ܘܒܗ ܣܒܪܢ ܘܥܠܘܗ̱ܝ ܬܘܟܠܢܢ.

 

 

 

ܨܗܝܬܐ – ܒܟܦܝܐ – ܠܒܢܢ

ܟܟ – ܝܐ – ܐܨܥܒ

 

ܥܒܕ ܡܫܝܚܐ ܢܥܡܢ ܕܩܪܗܒܫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܗܪܓܐ ܩܕܡܝܐ – 1

ܫܘܪܝܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ

  

ܒܪܢܫܐ ܗܐ ܡܢ ܕܟܳܢ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ: ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܠܐ ܢܳܚ ܡܢ ܕܠܡܶܬܰܠ ܨܦܬܗ، ܘܠܡܰܫܚܪܘ ܡܚܫܒܬܗ ܠܡܫܳܟܚܘ ܚܕ̈ܬܬܐ ܕܠܫܘܘܫܛܗ ܥܕܪ̈ܢ. ܐܬܕܪܓ ܓܝܪ ܡܢ ܫܟܝܚܘܬ ܢܘܪܐ ܠܡܪܡܝܬܐ ܢܶܬܪܢܝܬܐ. ܘܡܢ ܓܝܓ̣ܠܐ ܠܘܬ ܛܰܝܳܣܬܐ ܗܐ ܠܣܗ̈ܪܐ ܐܘܡܢ̈ܝܐ ܘܠܨܳܪ̈ܘܚܐ ܐܳܐܪ̈ܝܐ. ܟ̇ܠܗ̇ ܕܝܢ ܗ̇ܕܐ ܒܛܝܠܘ̣ܬܐ ܡܚܰܘܐ ܐܝ̇ܟܢܐ ܕܠܥܣ̈ܩܬܐ ܕܒܐܘܪܚܗ ܢܕܰܠܠ، ܘܠܚܝ̈ܠܐ ܕܟܝܳܢܐ ܠܬܫܡܫܬܗ ܟܝܬ ܘܠܛܘܒܬܢܘܬܗ ܢܰܫܚܪ. 

 ܫܰܪܝ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܒܫܺܫܠܬܐ ܕܫܟܳܚ̈ܬܗ، ܗܐ ܡܢ ܕܝܠܦ ܕܐܝܟܢ ܢܘܚܕ ܢܘܪܐ. ܘܐܐܬܰܝܬܝܬ̣ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܠܡܶܦܠܚ ܠܐܪܥܐ ܘܠܡܶܙܪܥܗ̇. ܘܠܡܶܒܢܐ ܟܘܪܚܗ ܫܝܛܐ ܡܢ ܓܶܠܐ ܘܣܰܘ̈ܟܐ ܕܐܝ̈ܠܢܐ ܐܘ ܡܢ ܠܒܢ̈ܐ ܕܛܝܢܐ ܥܠ ܝܕ ܡܒ̈ܘܥܐ ܐܘ ܢܗܪ̈ܘܬܐ، ܟܪ ܕܬܕܐܐ ܒܟܠܙܒܢ ܡܫܰܪܬܚ.

 ܘܝܠܶܦ ܠܡܩܢܐ ܘܠܡܫܰܝܢܘ ܚܝ̈ܘܬܐ ܠܡܘܠܳܝ ܚܫ̈ܚܬܗ، ܟܕ ܬܘܪܬܐ ܘܢܩܝܐ ܘܥܶܙܐ ܝܰܗ̈ܒܝ ܠܗ ܚܠܒܐ ܕܢܬܬܰܪܣܐ، ܘܥܰܡܪܐ ܘܡܫܟܐ ܕܢܬܟܰܣܐ، ܘܗܟܢܐ ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ، ܛܰܝܒ ܟܠܗܝܢ ܐܠܨܝ̈ܬܗ، ܡܢ ܟܝܬ ܬܪܣܝܬܐ ܘܬܰܟܣܝܬܐ ܘܡܥܡܪܐ. ܘܥܠ ܗܢܐ ܛܘܦܣܐ: ܩܳܡ̈ܝ ܡܕܝܢ̈ܝܘܬܐ ܒܣܘܓܐܗܝܢ ܕܦܶܢ̈ܝܢ ܕܥܳܡܪܬܐ.

ܩܰܕܡ̈ܝ ܕܝܢ ܐܬܝܕ̈ܥܝ ܡܕܝܢ̈ܝܘܬܐ ܒܥܠܡܐ: ܩܕܡܝܬ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ، ܘܒܡܨܪܝܢ، ܒܚܕ ܥܕܢ، ܘܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐܬܪ̈ܘܢ ܘܕܚܕܪ̈ܝܗܘܢ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܩܪܝܒܐ: ܨܡܚܘ ܙܠܓ̈ܐ ܕܡܕ̈ܝܢܝܘܬܐ ܘܐܢܗܪܘ ܠܥܠܡܐ ܕܪ ܡܢ ܕܪ.  

ܒܗ̇ܠܝܢ ܓܝܪ ܦܩ̈ܥܬܐ ܕܢܰܚ̈ܝ ܐܘܡܢ̈ܘܬܐ ܩܰܕܝ̈ܡܬܐ ܕܐܝܟ ܙܰܩܘܪܘܬܐ ܘܢܓܪܘܬܐ ܘܦܚܪܘܬܐ ܘܐܟܪܘܬܐ، ܘܫܪܟܐ ܕܡ̈ܐܢܐ ܚܦܪ̈ܝܐ. ܒܗܠܝܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܕܢ̈ܚܝܐ ܐܬܗܕܝܘ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܠܡܠܚܘܬܐ، ܘܐܫܟܚܘ ܠܣܦ̈ܝܢܬܐ ܘܐܬܚܫܚܘ ܒܬܓܪܘܬܐ، ܘܐܫܟܚܘ ܠܟܝ̈ܠܐ ܘܠܡܬܳܩ̈ܠܐ ܘܠܟܣܦܐ. ܒܗܠܝܢ ܦܢ̈ܝܬܐ ܐܬܝܕܥܬ ܟܬܘܒܘܬܐ، ܘܐܬܬܣܝܡܘ ܣܘܪ̈ܓܕܐ ܕ̈ܫܢܝܐ. ܘܐܬܬܩܢ̈ܝ ܫ̈ܥܐ ܕܫܡܫܐ ܘܕܡܝ̈ܐ، ܘܐܬܡܫܚ ܙܒܢܐ ܘܐܬܦܰܠܓ̣ ܠܫ̈ܥܐ ܘܩܛܝ̈ܢܬܐ.

  

ܗܪܟܐ ܐܬܬܣܝ̈ܡܝ ܬܪ̈ܡܝܬܐ ܕܝܕܥ̈ܬܐ، ܐܝܟ: ܚܘܫܒܢܐ، ܘܡܚܪܘܬܐ ܘܐܣܝܘܬܐ ܘܡܚܘܝ̈ܢܐ ܕܕܘܩܐ ܕܡ̈ܘܙܠܬܐ.

ܒܗܠܝܢ ܐܪ̈ܥܬܐ: ܐܫܬܟܠܠܘ ܒܢ̈ܝܢܐ ܓܢܒܪ̈ܐ، ܕܒܘܪ̈ܓܐ ܪ̈ܡܐ ܘܚܣܢ̈ܐ ܥܫ̈ܝܢܐ، ܘܗܝ̈ܟܠܐ ܫܒܝ̈ܚܐ، ܘܓܢ̈ܐ ܬܠ̈ܝܬܐ ܕܚܫ̈ܝܒܢ ܒܫܒܥ ܬܡܝܗ̈ܬܗ ܕܥܠܡܐ.

   ܗܪܟܐ ܐܬܓܠܝܬ ܪܘܚܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܘܛܣ̈ܝ ܡܚ̈ܫܒܬܐ ܒܫܡܝ̈ ܣܝܡ̈ܐ ܡܫ̈ܚܠܦܐ. ܐܝܟ ܬܫ̈ܥܝܬܐ، ܘܟܳܬܘܒܘܬ ܡܫ̈ܩܠܐ ܘܫܪ̈ܒܐ ܬܘܕܝ̈ܬܢܝܐ، ܘܢܡܘܣ̈ܐ ܡܕ̈ܝܢܝܐ، ܘܐܓ̈ܘܢܐ ܩܪ̈ܒܝܐ ܘܣܛܪ.

ܡܢ ܗܢܐ ܡܕܢܚܐ ܕܒܝܬ ܓܠ̈ܝܢܐ ܗܘܐ ܕܟܠ ܙܢ̈ܝ ܫܟ̈ܚܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܩܒܠ ܡܥܪܒܐ ܡܢ ܡܕܝܢ̈ܝܘܬܗ ܐܟܡܐ ܕܩܒܠ (ܐܰܠܦܐ ܒܺܝܬܐ: ܐܳܠܰܦ ܒܝܬ) ܕܗܓܝܢܐ، ܘܐܙܝܥ ܒܠ̈ܒܘܬܐ ܕܥܡܗ ܪܓܬ ܡܣܘܚܘܬܐ ܕܠܘܬ ܥܝܪܘܬܐ، ܗ̇ܝ ܕܢܦܚܬ ܒܗܘܢ ܪܘܚܐ ܕܫܘܘܫܛܐ ܒܡܪܗܛܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܒܬܪ ܕܪ̈ܐ ܡܬܝ̈ܚܐ ܐܫܟܚܘ ܠܡܣܦܩ ܚܕ̈ܬܬܐ ܗܠܝܢ ܕܠܗܘܢܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܡܰܬܡ̈ܗܢ، ܘܠܓܒܝܢܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܢܨܝܚܐܝܬ ܡܪ̈ܺܡܢ.

  ܛܝܒܘܬܐ ܗܟܝܠ ܕܟܠܗܝܢ ܗ̇ܠܝܢ ܫܟ̈ܚܬܐ ܕܒܗܝܢ ܝܘܡܢܐ ܥܠܡܐ ܡܫܬܒܗܪ، ܠܘܬ ܗܢܘܢ ܐܒܗ̈ܐ ܩܕ̈ܡܐ ܗܦ̇ܟܐ، ܗܢܘܢ ܐܒܗ̈ܐ ܕܩܕܡܘ ܐܬܚܫܒܘ ܘܥܡܠܘ ܘܐܫܟܚܘ ܠܛܘܦ̈ܣܐ ܦܫ̈ܝܛܐ ܕܗܠܝܢ ܚܕ̈ܬܬܐ. ܟܕ ܣܒܠܝܢ ܫ̈ܚܩܐ، ܘܡܣܝܒܪܝܢ ܥܠ ܥܣ̈ܩܬܐ ܒܕܪ̈ܐ ܗܢܘܢ ܥܡ̈ܘܛܐ، ܕܪ̈ܐ ܕܒܪܒܪܝܘܬܐ. 

ܟܡܐ ܦܐܝܐ ܒܢ ܚܢܰܢ ܕܰܚܬܝܪ̈ܝܢܢ ܒܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܗܢܘܢ ܐܒ̈ܗܐ، ܟܡܐ ܦܐܝܐ ܒܢ ܕܢܬܰܡܪܐ ܒܗܘܢ، ܘܢܪܕܐ ܥܠ ܥܩ̈ܒܬܗܘܢ، ܐܝܟ ܕܢܰܗܦܟ ܗܕܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܕܢܚܢ ܘܫܘܒܚܗ ܘܓܐܝܘܬܗ.

ܕܘܪ̈ܫܐ

ܣܘܪܥܦܐ:

ܐ – ܚܫܘܠ ܫܡ ܥܒܘܕܐ ܘܚܫܘܚܐ ܡܢ ܡ̈ܠܐ ܕܢܩ̈ܦܢ:

ܐܟ: ܙܒܢ ܐܪܡ ܩܢܝܐ: ܐܪܡ ܙܒܘܢܐ، ܩܢܝܐ ܙܒܝܢܐ.

ܙܒܢ ܐܪܡ ܩܢܝܐ، ܩܰܪܒ ܓܒܪܐ ܫܘܟܢܐ، ܩܛܦ ܓܢܢܐ ܦܐܪ̈ܐ، ܚܳܛ ܐܕܝ ܢܚܬܐ       ܐܟܬܒ ܣܳܦܪܐ ܡܐܡܪܐ، ܐܘܚܕ ܡܕܝܠܢܐ ܢܘܪܐ، ܚܳܦ ܛܠܝܐ ܪܝܫܗ،                  ܓܰܙ ܪܥܝܐ ܥܡܪܐ، ܫܐܶܠ ܡܣܟܢܐ ܙܕܩܬܐ.

ܒ – ܠܰܚܶܡ ܦܬܓ̣ܡ̈ܐ ܠܚܕܕ̈ܐ ܠܦܘܬ ܣܘܟ̈ܠܝܗܘܢ:

ܐܝܟ: ܐܘܒܕ ܩܢܝܢܟ، ܘܠܐ ܬܘܒܕ ܥܕܢܟ

ܐܘܒܕ ܩܢܝܢܟ           :       ܠܐ ܡܬܓܪܝܐ

ܩܦ ܠܫܘܫܡܢܐ        :       ܒܝܫ ܝܨܪܐ ܒ̈ܒܢܝ ܥܢܝܢܐ

ܓܒܪ ܓܘܫܐ         :       ܚܒܪܐ ܙܐܦܢܐ

ܚܡܬܐ ܕܐܪܝܐ          :       ܘܠܐ ܬܘܒܕ ܥܕܢܟ

ܐܝܟ ܕܐܒܐ ܒܝܬ ܥܢܐ    :       ܠܐ ܡܗܠܟ ܒܬܘܫܐ

ܕܒܝܫ ܡܢ ܚܘܝܐ ܚܪܡܢܐ :       ܘܠܐ ܬܩܦ ܠܚܒܢܢܐ

 

ܣܝܡܐ

ܓ – ܟܬܘܒ ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܘܩܢ̈ܐ:

ܚܘܐ ܬܫܡܫ̈ܬܐ ܕܡܩܪܒ ܠܐܢܫܘܬܐ

ܪܐܕܝܘ، ܚܘܛܒܪܩܐ، ܛܰܝܣܬܐ

 

 

 

 

 

 

ܗܪܓܐ ܬܪܝܢܐ – 2

ܦܘܠܚܢܐ ܘܝܘܬܪ̈ܢܘܗܝ

 

  ܦܘܠܚܢܐ ܐܝܬܘܗ̱ܝ ܗ̇ܘ ܫܚܳܩܐ ܓܘܫܡܢܳܝܐ، ܐܘ ܟܘܫܳܪܐ ܡܰܚܫܰܒܬܢܳܝܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܗ ܒܪܢܳܫܐ ܒܛܺܝܠܐܝܬ ܠܡܩܰܕܝܘ ܝܘܬܪܢܐ ܡܕܡ. ܐܘ ܠܡܬܡܰܢܥܘ ܠܘܬ ܢܝܫܐ ܡܕܡ، ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܗ ܩܢܘܡܐܝܬ ܐܘ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܓܘܢܐܝܬ ܡܰܘܬܪܝܢ، ܡܢ ܟܝܬ ܚܫܚ̈ܬܐ ܕܩܘܝ̇ܡ ܚܝ̈ܐ ܐܘ ܫܘܘܫܛ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܘܐܘܡܢܘ̈ܬܐ، ܘܒܗܕܐ ܠܗ ܒܠܚܘܕ ܠܩܢܘܡܗ ܥܘܬܪܐ ܘܐܝܩܪܐ ܩܢ̇ܐ: ܐܠܐ ܐܦ ܫܘܪܬܳܚܐ ܘܗܘܒܒܐ ܠܐܘܡܬܗ ܡܘܣܦ، ܘܢܨܚܢܐ ܝܬܝܪܐ ܠܡܬܗ ܡܘܫܛ. 

 ܒܪܘܝܐ ܠܡ ܪܒܐ ܫܦܪ ܠܗ ܘܨܒܬܗ ܠܒܪܢܫܐ ܒܡܕܥܐ ܘܒܘܝܢܐ، ܘܚܙܩܗ ܬܘܩܦܐ ܘܡܰܨܝܢ̈ܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܚܰܝ̈ܠܐ ܕܟܝ̇ܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܢܦܠܘܚ، ܘܠܟܠ ܥܣܩ̈ܢ ܕܟܒܪ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܟܫܪܢܘܬܗ ܩܝܡ̈ܢ، ܒܚܝܠܐ ܘܰܡܣܰܝܒܪܢܘܬܐ ܢܕܰܠܠ.

ܥܠܗܕܐ: ܗܐ ܡܢ ܝܘܡ̈ܝ ܚܝ̈ܐ ܕܥ̈ܒܐ ܘܫܩܝܦ̈ܐ، ܟܐܡܬ ܡܢ ܩܕܡ ܕܠܐ ܬܫܬܟܚ ܢܘܪܐ ܚܙܝܢܢ ܕܒܪܢܫܐ ܦ̇ܠܚ ܕܠܐ ܩܘܛܥ ܘܝ̇ܨܦ ܕܢܫܟܚ ܡܐܢ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܠܡܓ̣ܠܐ ܥܠ ܚܝ̈ܠܐ ܕܟܝ̇ܢܐ، ܘܡܬܦܰܪܣ ܕܢܰܦܪܐ ܐܢܘܢ ܘܢܺܐܬܪ ܒܗܘܢ.

 ܫܰܪܝ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܦܘܠܚܢܗ ܒܨܝܕܐ، ܟܢ ܗܘܐ ܪܳܥܝܐ، ܘܟܠܗ ܗܢܐ ܡܬܚܐ ܒܡܥܰܪ̈ܐ ܘܫܩܝܦ̈ܐ ܘܒܟܘܪ̈ܚܐ ܕܓܶܠܐ ܘܕ̈ܩܝܣܐ ܥ̇ܡܪ ܗ̱ܘܐ.

   ܘܟܕ ܗܘܐ ܙܪܘܥܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܛܪ ܠܙܪܥܗ ܡܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܐܘ ܡܢ ܐ̱ܢ̈ܫܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ: ܐܶܬܐܠܨ ܕܢܩܘܐ ܠܘܬ ܙܪܥܗ ܘܢܒܢܐ ܠܗ ܒܝܬܐ. ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܐܣܬܢܶܩ ܥܠ ܡܐܢ̈ܐ ܐܢ ܠܒܢܝܢܐ ܐܘ ܠܦܰܕܳܢܐ. ܘܫܰܪܝ ܡܬܦܰܪܣ ܠܡܫܟܳܚܘ ܡܐܢ̈ܐ ܟܐܦܢ̈ܐ ܟܢ ܢܚܳܫܝ̈ܐ ܟܢ ܦܪ̈ܙܠܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܠܒܫܬ̇ ܚܦܝܛܘܬܐ ܠܒܢܝܢ̈ܫܐ ܘܫܰܪܝܘ ܡܢ ܚܕ ܓܒܐ ܦܠܚܝܢ ܘܙܪܥܝܢ ܘܡܛܝܒܝܢ ܡܠ̈ܘܐܐ ܕܩܘܝ̇ܡ ܚܝ̈ܐ، ܘܡܢ ܓܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܬܥܢܶܝܢ ܒܐܘܡܢ̈ܘܬܐ ܕܙܢܝ̈ܢ ܙܢܝ̈ܢ ܘܝܨܦܝܢ ܠܡܫܟܚܘ ܡܐܢ̈ܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܝܬܝܪܐ ܡܘܫܛܝܢ، ܥܕܡܐ ܕܡܢܥܘ ܠܰܡܗܰܒܒܘܬܐ ܕܒܗ̇ ܝܘܡܢܐ ܥܡܪܬܐ ܡܙܕܗܝܐ. 

    ܘܐܠܘܠܐ ܚܦܝܛܘܬܐ ܙܐܟܪܐ ܗ̇ܘ ܟܢܫܐ ܫܦܝܐ ܘܬܡܝܡܐ، ܕܩܺܩܢܐ ܒܝܡܝܢܗ، ܘܙܪ̈ܥܐ ܒܚܨ̈ܘܗ̱ܝ، ܘܚܩܠܐ ܒܝܬ ܕܘܝ̇ܪܗ، ܘܕܠܐ ܩܘܛܥ ܟܳܪܒ ܘܬܳܢܶܐ ܘܙܳܪܥ ܘܚܳܨܕ، ܟܕ ܬܟܝܠ ܥܠ ܚܝܠܐ ܕܙܪܥܗ. ܘܣܡܝܟ ܥܠ ܛܝܒܘܬܐ ܕܡܪܝܐ ܡܪܗ: ܗ̇ܘ ܕܟܠ ܟܡܐ ܕܫܡܫܐ ܕܳܢܚ، ܐܪܝܡ ܚܝܳܪܗ ܠܘܬ ܪ̈ܘܡܐ: ܘܡܢ ܥܘܡܩ̈ܐ ܕܢܦܫܐ ܕܡܰܢܗܪܐ ܒܣܒܪܐ ܩܥܐ: ܢܬܒܪܟ ܫܡܫܟ ܡܪܝܐ: ܕܡܢܰܚܡ ܠܙܪ̈ܥܐ. ܘܟܠ ܟܡܐ ܕܡܛܪܐ ܢܳܚܬ ܐܦܨܚ ܐܦܘ̈ܗ̱ܝ ܠܛܽܘܦ̈ܐ ܕܢܚ̈ܬܢ ܘܡܢ ܚܶܙ̈ܐ ܕܠܒܐ ܕܫܦܝܥ ܒܚܕܘܐ ܐܡܪ: ܢܬܒܪܟܘܢ ܪ̈ܣܝܣܝܟ ܡܪܝܐ، ܕܡܘܥܝܢ ܘܰܡܪܒܝܢ ܠܙܪ̈ܥܐ ܘܡܫܪܬܚܝܢ ܠܢ ܥܠ̈ܠܬܐ ܕܩܘܝܡ ܚܝ̈ܐ. ܐܠܘܠܐ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܟܢܫܐ ܥܡܘܠܬܢܐ ܐܝܡܟܐ ܠܢ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܘܥܠ̈ܠܬܐ ܕܒܗܘܢ ܡܫܪܬܚܐܝܬ ܚܐܝܢܢ.  

   ܘܐܠܘܠܐ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܬܓܡܐ ܗܘ ܕܝܕ̈ܘܥܬܢܐ ܐܘ ܩܘܛܢܐ ܕܐܘܡܢ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܕܠܝܠܝ ܐܝܡܡ ܫܗܪܝܢ، ܘܒܫܟ̈ܚܬܐ ܚܕ̈ܬܬܐ ܗܪܓܝܢ ܘܐܝܬ ܕܒܬܘܩܢ ܡܐܢ̈ܐ ܐܘܪ̈ܓܢܐ ܚܝܠܐ ܕܡܚܫ̈ܒܬܗܘܢ ܘܥܘܙܐ ܕܥܠܝܡܘܬܗܘܢ ܡܣܺܝܦܝܢ، ܐܝܟܢܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܠܥܠܡܐ

ܢܘܣܦܘܢ. ܘܐܠܘܠܐ ܕܒܺܝܚ̈ܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܝܨܘܦܬܢ̈ܐ ܐܝܡܟܐ ܠܢ ܗ̇ܠܝܢ ܐܠ̈ܦܐ ܨܳܪ̈ܝܬ ܠܘܒ̈ܐ ܕܝܡ̈ܡܐ، ܘܛܝܣ̈ܬܐ ܦܳܣܩ̈ܬ ܛܘܚ̈ܐ ܕܐܐܪ ܘܫܪܟܐ ܕܐܘܪ̈ܓܢܐ ܕܡܝܪ̈ܐ، ܡܘܠ̈ܕܝ ܚܝ̈ܠܐ ܕܡܙܝܥܝܢ ܠܡܐܢ̈ܐ ܕܟܠ ܙܢ̈ܝ ܦܘܠ̈ܚܢܐ ܐܘܡܢ̈ܝܐ.

 ܡܠܘܢ ܗܠܝܢ ܚܕ̈ܬܬܐ ܕܝܘܡ ܡܢ ܝܘܡ ܢܦܩ̈ܢ، ܐܝܟ: ܨܪ̈ܘܚܐ ܥܳܒܪ̈ܝ ܣܘܦ̈ܐ، ܘܓܳܡܘܨ̈ܬܐ ܓܳܝܫ̈ܬ ܥܘܡܩ̈ܐ ܕܬܗܘ̈ܡܐ. ܘܣܗܪ̈ܐ ܐܘܡܢ̈ܝܐ ܓܳܠ̈ܝܰܝ ܥܠ ܐܪ̈ܙܐ ܕܐܐܪ. ܗܠܝܢ ܕܠܗܘܢܐ ܐܢܫܝܐ ܒܬܡܗܐ ܡܰܦܠ̈ܢ.

   ܘܗܘ ܦܘܠܚܢܐ ܐܢ ܓܘܫܡܢܝܐ ܐܘ ܡܕܥܳܢܝܐ: ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܩܘܝܡ ܚ̈ܝܐ ܡܫܪܬܚ ܐܘ ܫܘܘܫܛܐ ܘܗܘܒܒܐ ܡܘܣܦ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܗܕܡ̈ܐ ܕܓܘܫܡܐ ܡܬܰܩ̣ܦ، ܘܠܨܒܝܢܐ ܡܥܰܫܢ، ܘܠܬܟܝܠܘܬܐ ܕܥܠ ܢܦܫܐ ܡܪܰܒܐ. ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܕܗܘ ܙܘܥܐ ܐܡܝܢܐ. ܠܣܡ̈ܡܐ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܡܦܩ، ܘܠܬܪܒܐ ܕܒܗ ܡܬܬܟܝܢ ܡܦܰܫܪ. ܡܠܘܢ ܠܡܕܥܐ ܡܢܗܪ، ܘܠܡܚܫܒܬܐ ܡܰܩܛܢ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܘܬ ܡܕܪܫܘܬܐ ܕܒܐܘܡܢܘܬܐ ܡܥܫܢܐ ܠܦܪܘܫܘܬܐ.

 ܟܕܘ ܠܗ ܕܝܢ ܐܝܩܪܐ ܠܗܘ ܕܦ̇ܠܚ. ܡܪܓܫ ܒܢܦܫܗ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܗܕܡܐ ܗܘ ܡܘܬܪܢܐ ܒܓܘܫܡܐ ܕܐܢܫܘܬܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ:

ܐ – ܣܝܡ ܫܡܗ̈ܐ ܕܢܩܦܝܢ ܕܘܟܬ ܢܘܩܙ̈ܐ:

ܐܟ: ܐܐܪ ܕܩܘܪ̈ܝܐ: ܫܦܐ ܡܢ ܐܐܪ ܕܡܕܝܢ̈ܬܐ

ܕܩܠܬ، ܗܒܒܐ، ܩܝܛܐ، ܣܗܪܐ، ܡܕܝܢ̈ܬܐ، ܡܟܝܠܐ.

ܐܐܪ ܕܩܘܪ̈ܝܐ            :       ܪܒ ܡܢ ܢܗܪܐ ܕ ……

ܫܘܚܠܦܐ ܕܣܬܘܐ      :       ܛܒܐܗܝ ܡܢ ܚܒܪܘܬܐ ܕ ……

ܢܘܗܪܐ ܕܫܡܫܐ         :       ܫܦܐ ܡܢ ܐܐܪ ܕ ……

ܪܝܚܐ ܕܘܪܕܐ            :       ܩܪܝܪ ܡܢ ܫܘܚܠܦܐ ܕ ……

ܢܗܪܐ ܕܦܪܬ            :       ܒܣܝܡ ܡܢ ܪܝܚܐ ܕ ……

ܚܒܪܘܬܐ ܕܚܘܝܐ         :       ܨܡܘܚ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܕ …….

ܒ – ܠܰܚܶܡ ܦܬܓ̣ܡ̈ܐ ܠܚܕܕ̈ܐ

ܐܝܟ: ܦܘܠܚܢܐ ܡܥܬܪ: ܒܛܠܢܐ ܡܚܣܪ

ܦܘܠܚܢܐ ܡܥܬܪ       :       ܡܬܰܓܪܐ ܟܟܪܝܬܐ

ܠܚܡܐ ܕܒܣܝܡ        :       ܒܦܘܠܚܢܐ ܘܟܫܝܪܘܬܐ

ܐܬܝܐ ܛܝܒܘܬܐ          :       ܒܛܠܢܐ ܡܚܒܠ

ܐܢ ܦܘܠܚܢܐ ܡܥܡܠ  :       ܗܘ ܕܒܗ ܕܘܥܬܐ ܪܣܝܡ

ܟܫܝܪܘܬܐ ܕܕܒܘܪܝܬܐ     :       ܒܛܠܢܐ ܡܚܣܪ.

ܓ – ܣܝܡܐ

ܟܬܘܒ ܥܠ ܥܠܝܡܐ ܕܦ̇ܠܚ ܘܥܠ ܐܚܪܢܐ ܕܠܐ ܦ̇ܠܚ.

ܘܚܘܐ: ܝܘܬܪܢܐ ܘܚܘܣܪܢܐ، ܥܘܬܪܐ ܘܨܘܪܟܳܢܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܨܥܝܪܘܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ.

 

ܗܪܓܐ ܬܠܝܬܝܐ – 3

ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

    ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܡܝܬܐ، ܕܠܐ ܡܘܪܳܝ ܩܕܝܡܐ ܗܝ ܒܟܠܗܝܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܝܕܝ̈ܥܢ ܠܘܬ ܐܡܘ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ، ܐܠܐ ܥܡ ܥܘܬܩܐ ܕܙܒܢܐ ܘܝܘܒܠ ܓܕ̈ܫܐ ܡܫܝܡ̈ܢܐ ܕܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܘܠܕܗ̇، ܕܐܣܛܕܝܘܢ ܗܘܘ ܕܩܪ̈ܒܐ ܬܟܝ̈ܒܐ، ܘܣܥ̈ܝܐ ܕܢܘܟܪ̈ܝܐ، ܘܬܟܬܘܫ̈ܐ ܕܒܝܬ ܡܕܢܚܐ ܘܡܥܪܒܐ. ܡܶܟܐ ܒܳܪܰܬ ܚܩܠܗ̇، ܘܓܳܙ ܢܒܠܗ̇، ܘܨܕܝܰܬ ܐܪܥܗ̇ ܡܢ ܥܠ̈ܠܬܐ ܕܐܦܪܝܰܬ ܗܘܬ ܒܟܠ ܕܪ ܘܕܪ، ܕܐܬܚ̈ܡܠܝ ܒܒܬܝ̈ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܗܘ̈ܝ ܠܗܝܢ ܬܓܐ ܕܢܨܚܢܐ.

   ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ: ܠܬܪܝܢ ܙܒܢ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܡܬܦܠܓܐ: ܠܗܘ ܕܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܐܘܟܝܬ، ܕܛܰܘܪܐ ܕܚܢܦܘܬܐ. ܘܠܗܘ ܕܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܐܘܟܝܬ ܛܘܪܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ.

   ܡܪܕܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܩܕܡ ܡܫܝܚܐ: ܐܒܗ̈ܝܢ ܩܕ̈ܡܐ ܥܠ ܟܝܬ ܥܝ̈ܕܝܗܘܢ ܘܡܪ̈ܕܘܬܗܘܢ ܘܬܘܕ̈ܝܬܗܘܢ، ܘܫܪ̈ܟܐ ܕܡܠܟܘ̈ܬܗܘܢ ܬܩܝܦ̈ܬܐ، ܣܛܪ ܡܢ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܓܠ̈ܝܦܬ ܥܠ ܟܐܦ̈ܐ ܘܠ̈ܒܢܐ ܕܒܚܪ̈ܒܬܐ ܕܡܕܝܢ̈ܬܐ ܡܕܡ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܐܫܬܟܚ̈ܝ ܘܡܫܬܟܚ̈ܢ ܐܦܠܐ ܚܕ ܟܬܒܐ ܫܒܩܘ ܠܢ: ܣܛܪ ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܐܚܝܩܪ ܘܙܝܪܐ ܕܣܝܢܚܪܝܒ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ، ܘܬܰܒܪ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܠܐ ܠܪܓܬܐ ܡܦܝܓ̈ܢ، ܐܦܠܐ ܥܠ ܣܦܪܝܘܬܗܘܢ ܩܪܝܚܐܝܬ ܡܒܕ̈ܩܢ.

   ܒܪܡ ܐܪܦܝܘ ܣܓܝ ܕܠܐ ܦܘܠܓ، ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܡܕܥܢܝܐ ܗܝ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܛܬܐ ܘܪܕܝܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ، ܗ̇ܝ ܡܗܝܪܬ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܟܢܫܬ ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܛܒܝܒܐ ܕܢܝܢܘܐ ܕܛܟܣܗ ܐܫܘܪ ܒܢܝܒܠ ܕܣܡܬ ܢܡܘ̈ܣܐ ܡܕܝܢ̈ܝܐ ܕܚܡܘܪܒܝ، ܕܐܩܝܡܬ ܕܝܘܦܛܪܰܐ ܕܕܘܩܐ ܕܡܘܙܠ̈ܬܐ ܘܣܛܪ: ܠܐ ܡܬܡܕܥܢܝܐܗܝ ܕܥܩܪܬܐ ܦܫܬ ܘܡܓܙܝܬܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܕ ܐܒܗ̈ܬܢ ܠܡܫܝܚܝܘܬܐ ܥܰܦܩܘ: ܟܠܗ ܗܢܐ ܐܚܒܘܗ̇ ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܥܛܘ ܘܐܘܒܕܘ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܝܕܐ ܒܝܬܝܘܬܐ ܠܚܢܦܘܬܐ، ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܒܕܥܬܝܕ ܢܗܘܘܢ ܟܫܠܐ ܠܗܘܢ ܐܘ ܠܒܢܝܗ̈ܘܢ، ܘܬܘܒ ܒܢܫ̈ܒܐ ܕܚܢܦܘܬܐ ܢܫܬܪܓܠܘܢ ܘܢܦܠܘܢ. ܟܕ ܛܒ ܝܘܢ̈ܝܐ ܘܪ̈ܘܡܝܐ ܘܦܪ̈ܣܝܐ ܠܐ ܢܦܠܘ ܒܦܘܕܐ ܗܢܐ ܪܒܐ، ܕܒܗ ܐܒܗ̈ܝܢ ܐܫܬܪܓܠܘ.

   ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ: ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝܡ̈ܐ ܕܦܫܘ ܠܢ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܐܢܘܢ ܘܕܚܕܬܐ، ܠܦܘܬ ܡܦܩܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ «ܦܫܝܛܬܐ». ܘܣܘܓܐܗܝܢ ܕܡܢܘ̈ܬܗܝܢ ܠܐܦ̈ܝ ܫܘܠܡ ܕܪܐ ܩܕܡܝܐ ܐܬܬܥܒܪ̈ܝ ܠܣܘܪܝܝܐ.

   ܐܬܟܬܒ̈ܝ ܕܝܢ ܝܕܝܥܐܝܬ ܒܠܫܢܐ ܢܪܗܳܝܐ ܟܶܐܡܰܬ ܒܠܫܢܐ ܕܓܙܝܪܬܐ ܕܒܝܬ ܕܩܠܬ ܘܦܪܬ. ܘܗ̣ܘ ܗ̇ܢܐ ܠܫܢܐ ܡܪܝܩ ܗܘܐ ܘܫܦܶܐ ܘܐܳܪܳܡܳܝ ܝܬܝܪ ܡܢ ܠܥܙ̈ܐ ܕܫܪܟܐ ܕܦܢ̈ܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܡܚܪܪܐ ܗܘܬ ܗܝܕܶܝܟ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܘܟܪ̈ܝܐ. ܘܚܘܠܛܢܐ ܕܥܡ ܥܡ̈ܡܐ ܥܘܕܝ̈ܝܐ. ܘܥܕܟܝܠ ܡܠܟܘܬܐ ܡܕܡ ܒܰܝܬܝܬܐ ܩܰܢܝܐ ܗܘܬ ܒܐܘܪܗܝ.

   ܡܛܠ ܕܐܬܘܪ ܘܒܒܠ ܟܕ ܡܢ ܕܪܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܩܕܳܡ ܡܘܠܕܐ ܐܘܒܕ̈ܝ ܗܘ̈ܝ ܚܐܪܘܬܗܝܢ ܒܰܡܫܠܛܘܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܥܠܝܗܝܢ، ܡܟܐ ܐܬܥܪܒ ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܕܥܡܘܪ̈ܝܗܝܢ ܩܠܝܠ ܥܡ ܦܪܣܝܐ. ܘܠܫܢܐ ܐܳܪܡܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܝ، ܕܝܠܦܘܗܝ ܗܘܘ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܒܓܠܘܬܐ ܕܒܒܠ: ܐܬܚܠܛ ܗܘܐ ܒܥܒܪܝܐ.

ܒܣܘܪܝܐ ܕܝܢ: ܠܓܳܡܪ ܐܬܥܛܝ ܗܘܐ ܡܢ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ، ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܰܡܠܟܢܘܬ ܬܚܠ̈ܘܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܪܒܐ: ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܪܕܘܬܐ ܥܕܬܢܝܬܐ ܟܝܬ ܘܡܕܝܢܝܬܐ.

   ܥܠܗܕܐ: ܟܠܗܘܢ ܣܝܘ̈ܡܐ ܕܕܪ̈ܐ ܩܕܡ̈ܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܕܐܫܬܡܗܘ ܒܝܬ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܗܘܘ. ܟܪ ܕܐܬܛܒܒܘ ܒܬ̈ܝ ܣܦܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܐܝܟ ܗܘ ܕܐܘܪܗܝ ܘܕܢܨܝܒܝܢ ܘܣܛܪ، ܗܠܝܢ ܕܐܦܪܝܘ ܡ̈ܠܦܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܐܝܟ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ ܡܠܦܢܐ ܕܥܕܬܐ، ܘܢܪܣܝ ܪܒܐ. ܘܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܡܠܦܢܐ ܬܺܒܶܠܝܐ، ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܕܥܶܟ ܫܪܓܐ ܕܗܠܝܢ ܒܬ̈ܝ ܣܦܪ̈ܐ، ܘܰܨܕ̈ܺܝܝ ܕܪ̈ܬܗܘܢ، ܘܫܬܩ ܩܠܗܘܢ، ܐܣܬܟܪ ܐܦ ܡܪܒܥܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܢ ܡܦܪܝܢܘܬ ܡܠܦܢ̈ܐ ܛܘ̈ܠܝܩܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ.

ܕܘܪ̈ܫܐ:

ܣܘܪܥܦܐ:

ܐ – ܟܠ ܫܡܐ ܕܙܩܝܦ ܚܪܬܐ ܕܡܚܪܪ ܡܢ ܬܐܘ ܕܢܩܒܝܘܬܐ ܡܬܟܢܫ ܒܪܒܨ ܚܪܬܗ ܥܡ ܬܪܝܢ ܢܘܩܙ̈ܐ ܕܣܓܝܐܢܝܘܬܐ.

ܐܟ: ܝܠܘܦܳܐ: ܝܳܠܘ̈ܦܶܐ

ܘܟܠ ܫܡܐ ܚܬܝܡ ܬܐܘ ܕܢܩܒܘܬܐ: ܡܬܟܢܫ ܒܙܩܦ ܐܬܘܬܐ ܫܠܝܬܐ ܕܩܕܡ ܬܐܘ ܐܝܟ ܝܳܠܘܦܬܳܐ: ܝ̈ܠܘܦܬܳܐ.

ܟܢܫ ܫܡܗ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܟܪܐܝܬ ܘܢܩܒܐܝܬ:

ܛܳܒܳܐ، ܒܬܘܠܐ، ܪܡܐ، ܚܶܘܪܳܐ، ܥܠܰܝܡܳܐ، ܚܰܙܘܪܐ، ܢܰܗܝܪܐ.

ܒ – ܣܝܡ ܕܘܟܬ ܢܘܩܙ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ (ܠܘ ܒܠܚܘܕ) ܘܕܘܟܬ ܢܘܩܙ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ (ܐܠܐ ܐܦ) ܟܢ ܠܚܡ ܐܢܘܢ ܠܚܕܕ̈ܐ:

ܐܝܟ: ܐܦܪܝܡ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܟܢܝܟܐܗܘ: ܐܠܐ ܐܦ ܟܫܝܪܐܗܘ.

ܐ : ܐܦܪܝܡ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܟܢܝܟܐ ܗܘ      :   …… ܦܰܪ̈ܘܓܐ

ܒ : ܐܝܠܢܐ …… ܩܝܣܐ ܝܳܗܒ         :   …… ܟܫܝܪܐܗܘ

ܓ : ܥܢܐ …… ܚܠܒܐ ܝܗ̇ܒܐ         :   …… ܢܘ̈ܢܐ

ܕ : ܝܡܐ …… ܡܠܚܐ ܐܝܬ ܒܗ        :   …… ܥܡܪܐ

ܗ : ܬܪܢܓܘܠܬܐ …… ܒܝ̈ܥܐ ܣܝܡܐ    :   ……ܦܐܪ̈ܐ

ܓ – ܠܦܘܫܩܐ ܘܠܢܘܛܪܐ (ܒܪܡܥܕܢܝ)

ܠܟܠ ܟܫܝܪܐ ܚܘܪܐ ܝܗܒܐ ܕܒܘܪܝܬܐ

ܕܣܢܝܐ ܠܫܢܬܐ ܘܠܒܛܠܢܐ ܘܡܐܝܢܘܬܐ

ܡܠܩܛܐ ܗܘܠܶܐ ܡܢ ܗܒܒܐ ܕܟܠ ܡܘܥܝܬܐ

ܘܒܝܕ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܙܩܪܐ ܟܟܪܝܬܐ

ܡܢܗ̇ ܝܠܦܘ ܓܐܘܡܛܪ̈ܘ ܡܰܚܳܪܘܬܐ

ܕܚܳܫܠܐ ܩܘܩ̈ܐ ܫܬܝ̈ܬܝܬ ܓܝܪ ܓܘܢ̈ܘܬܐ

ܒܥܰܘܦܐ ܫܝܛܐ ܐܬܒܰܩܳܐܢܺܐ ܒܪ ܡܪܕܘܬܐ

ܘܝܠܰܦ ܡܢܗ̇ ܥܡ ܝܕܥ̈ܬܐ ܐܟܝܦܘܬܐ

 

 

ܗܪܓܐ ܪܒܝܥܝܐ – 4

ܡܕܝܢܬ ܡܝ̈ܬܐ

   ܐܬܡܳܠܝ̱ ܦܶܠܛܬ ܡܢ ܪ̈ܘܒܐ ܘܫܓܘܫܝ̈ܐ ܕܡܕܝܢܬܐ، ܘܗܰܠܟܬ ܒܝܬ ܡܪ̈ܓܐ ܘܚܩ̈ܠܬܐ، ܘܡܛܝܬ ܠܪܝܫ ܪܡܬܐ ܚܕܐ ܕܐܥܛܦܗ̇ ܟܝܳܢܐ ܐܣܛܠܐ ܙܗܝܬܐ ܘܡܦܬܟܬܐ ܙܩܝܪܬ ܨܒ̈ܥܐ ܕܬܕܐܐ.

   ܘܬܡܢ ܩܡܬ ܡܬܒܰܩܐ ܐ̱ܢܐ ܒܡܕܝܢܬܐ، ܘܒܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܡܢ ܒܢܝܢ̈ܐ ܪ̈ܡܐ، ܘܩܨܪ̈ܐ ܓܐܝ̈ܐ، ܬܚܝܬ ܥܢܳܢܐ ܥܒܝܕܬܐ ܕܬܢܢܐ ܕܒܬ̈ܝ ܦܘܠܚܢܐ ܕܙܢ̈ܝ ܐܘܡܢܘ̈ܬܐ.

   ܡܬܒܩܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܒܪܢܫܐ، ܘܐܫܟܚܬ ܕܣܘܓܐܗܘܢ ܥܡ̈ܠܐ ܐܢܘܢ ܘܫܚ̈ܩܐ، ܘܐܡ̇ܪܬ ܒܢܦܫܝ ܕܠܐ ܬܘܒ ܐܪܢܐ ܒܗ̇ܘ ܡܐ ܕܣ̇ܥܪ ܒܪܢܫܐ. ܘܐܦܢܝܬ ܐܦ̈ܝ ܠܘܬ ܚܩܠܐ ܗ̇ܝ ܟܘܪܣܝܐ ܕܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ، ܘܚܙܝܬ ܒܗ̇ ܩܒܪ̈ܐ ܕܫܺܝܫܐ ܕܚܕܝܪ̈ܝܢ ܒܘܪ̈ܕܐ ܘܪ̈ܝܚܢܐ، ܘܰܡܛܠܠܝܢ ܒܐܝ̈ܠܢܐ ܕܫܪܘܰܝܢܳܐ.

   ܬܡܢ! ܒܝܬ ܡܕܝܢܬ ܚܝ̈ܐ ܠܡܕܝܢܬ ܡܝ̈ܬܐ، ܝܬܒܬ ܘܡܬܚܫܒ ܐ̱ܢܐ ܒܬܟܬܘܫܐ ܬܟܝܒܐ، ܘܒܙܘܥܐ ܐܡܝܢܐ ܕܒܗ̇ܕܐ: ܘܒܫܬܩܐ ܒܗܝܠܐ ܘܒܫܠܝܘܬܐ ܢܺܝܚܬܐ ܕܒܗ̇ܝ. ܡܢ ܚܕ ܓܒܐ، ܣܒܪܐ ܘܩܢܛܐ، ܚܘܒܐ ܘܣܢܐܬܐ، ܥܘܬܪܐ ܘܨܘܪܟܢܐ. ܘܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܢܐ: ܡܶܕܪܐ ܒܡܕܪܐ (ܕܰܚܝܚܐ ܒܕܚܺܝܚܐ) ܡܗܦܟ ܠܗ ܟܝܢܐ ܚܰܨ ܠܰܟܪܶܣ ܘܡܘܠܕ ܡܢܗ ܝܳܥܝܬܐ، ܟܢ ܚܝܘܬܐ، ܟܠܗ ܕܝܢ ܗܢܐ: ܒܫܠܝܘܬܐ ܕܠܠܝܐ ܡܫܬܡܠܐ.

   ܘܟܕ ܛܰܒܝܥ ܐ̱ܢܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܗܘܓܳܝ̈ܐ: ܢܓܰܕ ܠܚܝܪܝ ܟܢܫܐ ܪܒܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܕܡܰܬܝܢܐܝܬ ܡܗܠܟܝܢ، ܘܩܕܡܐ ܠܗܘܢ ܡܘܣܝܩܝ ܕܰܡܕܠܚܐ ܠܐܐܪ ܒܩܢ̈ܬܐ ܚܰܫܝܫ̈ܬܐ، ܙܘܚܐ ܕܡܟܢܫ ܒܝܬ ܓܐܝܘܬܐ ܘܪܒܘܬܐ، ܘܡܚܝܕ ܒܝܬ ܓܢ̈ܣܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܐܢܫ̈ܐ. ܕܘܦܢܐ ܕܥܬܝܪܐ ܚܝܠܬܢܐ، ܫܠܕܐ ܕܡܝܬܐ ܕܢܩܦܝܢ ܠܗ̇ ܚܝ̈ܐ ܟܕ ܒܟܝܢ ܘܰܡܝܠܠܝܢ.

   ܡܰܢܥܘ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ، ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܗ̈ܢܐ ܘܫܪܝܘ ܡܨܥܝܢ ܘܰܡܥܛܪܝܢ، ܘܐܣܬܕܪܘ ܡܘܣܝܩܪ̈ܐ ܘܫܩܠܘ ܢܩܫܝܢ ܒܛܒ̈ܠܐ ܘܢܦܚܝܢ ܒܫܝܦܘܪ̈ܐ ܘܒܩܪ̈ܢܬܐ. ܟܢ ܩܡܘ ܡ̈ܠܠܐ ܘܫܪܝܘ ܠܡܬܢܐ ܫܒܝܚ̈ܬܐ ܕܡܢܳܚܐ ܒܓ̣ܰܒܝ̈ܬܐ ܕܡ̈ܠܐ: ܘܐܡܘܪ̈ܐ ܒܦܪ̈ܝܫܬܐ ܕܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ. ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܒܐܪܝܟܘܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܢܕܬܐ ܘܩܘܛܳܥܐ: ܡܫܬܡ̈ܠܝܢ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ: ܐܬܓܠܓ ܟܢܫܐ ܘܐܬܚܘܝ ܩܒܪܐ ܓܐܝܐ: ܕܐܪ̈ܕܟܠܐ ܘܓܠ̈ܘܦܐ ܣܰܦܩܘ ܟܠܗ̇ ܡܗܝܪܘܬܗܘܢ ܐܘܡܢܝܬܐ ܒܬܘܩܳܢܗ. ܘܰܡܨܰܒܬ ܒܟ̈ܠܝܠܐ ܕܘܪ̈ܕܐ ܘܗܒ̈ܒܐ ܙܩܝܪ̈ܝ ܐܝܕ̈ܝܐ ܕܐܘܡܢ̈ܐ ܡܗܝܪ̈ܐ.

   ܟܕ ܕܝܢ ܪܟܶܢ ܫܡܫܐ ܠܡܥܪܒ. ܘܐܬܡܬܚܘ ܛܠ̈ܠܐ ܕܫܘܥ̈ܐ ܘܕܐܝ̈ܠܢܐ، ܘܫܪܝ ܐܝܡܡܐ ܠܡܫܠܚ ܢܚ̈ܬܐ ܕܢܘܗܪܐ: ܗܐ ܬܪܝܢ ܓܒܪ̈ܐ. ܕܛܥܝܢ̈ܝܢ ܕܘܦܢܐ ܩܝܣܝܐ ܘܩܕܡܝܢ: ܘܒܬܪܗܘܢ، ܐܢܬܬܐ ܕܠܒܝܫܐ ܒܠܳܝ̈ܐ ܘܥܠ ܚܕܝܗ̇ ܝܳܢܶܣܩܐ. ܫܠܕܐ ܕܡܣܟܢܐ ܡܚܝܠܐ. ܘܒܢܪܗ̇ ܐܢܬܬܐ ܕܡܰܪܕܝܐ ܕܡ̈ܥܐ ܕܚܫܐ. ܘܝܢܣܩܐ ܕܒܳܟܐ ܠܒܟܝܐ ܕܐܡܗ.

ܡܢܥܘ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ. ܘܣܡܘ ܠܕܘܦܢܐ ܒܚܦܪܐ ܚܕܐ ܕܪܚܩܐ ܡܢ ܩܒܪ̈ܐ ܕܫܺܝܫܐ. ܘܗܦܟܘ ܟܕ ܒܗ̈ܝܠܝܢ ܘܟܡܝܪ̈ܝܢ. ܘܐܬܛܫܝܘ ܒܣܬܪ ܐܝ̈ܠܢܐ ܕܐܘܪܚܐ.

   ܟܕ ܚܙܝܬ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ: ܐܬܦܢܝܬ ܗܝܕܝܢ ܠܐܦ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܐܡܪܬ ܒܢܦܫܝ: ܗ̇ܝ ܕܥܬܝܪ̈ܐ ܚܝ̈ܠܬܢܐ. ܟܢ ܚܳܪܶܬ ܠܐܦ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܘܐܡܪܬ: ܘܗܕܐ: ܕܥܬܝܪ̈ܐ ܚܝ̈ܠܬܢܐ. ܐܝܟܘ ܡܕܝܢ ܐܬܪܐ ܕܡܣܟܢ̈ܐ ܡܚܝ̈ܠܐ؟ ܡܪܝܐ!

   ܐܡܪܬ ܗܕܐ، ܘܐܪܝܡܶܬ ܚܝܪܝ ܠܐܦ̈ܝ ܥܝܡ̈ܐ ܠܒܝܕ̈ܐ ܕܓܒܝܗ̈ܘܢ ܒܙܠ̈ܓܐ ܙܗ̈ܝܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܕܫܡܫܐ ܡܕ̈ܗܒܝܢ، ܘܫܡܥܬ ܩܠܐ ܪܟܝܢܐ ܡܢ ܥܘܡ̈ܩܐ ܕܠܒܝ ܙܐܡ ܒܪܟܢܐ ܕܟܠܗ ܣܒܪܐ ܫܪܝܪܐ، ܘܬܟܝܠܘܬܐ ܕܠܐ ܡܙܕܥܙܥܐ: ܬܰ…ܡܳ…ܢ…

ܡܢ ܣܝܡ̈ܐ ܕܔܒܪܐܢ ܟ̣ܠܝܠ ܔܒܪܐܢ

ܕܘܪ̈ܫܐ:

ܐ – ܒܪܬ ܩܠ (ܒܪ) ܟܕ ܠܫܡܗ̈ܐ ܡܬܢܩܦܐ، ܣܘܟ̈ܠܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܝܗܒܐ ܐܝܟ:

ܒܪ ܚܘܒܐ    ܗ̄   ܪܳܚܡܐ ܝܕܝܕܐ

ܒܪ ܙܘܓܐ    ܗ̄   ܒܥܠܐ ܫܘܬܦܐ

ܒܪ ܐܝܕܐ    ܗ̄   ܢܝܢܳܪܳܐ، ܓܰܠܳܒܳܐ

ܒܪ ܐܶܓܳܪ̈ܐ    ܗ̄   ܫܳܢܝܐ ܕܰܝܘܳܢܐ

ܒܪ ܐܒܕܢܐ    ܗ̄   ܫܐܕܐ ܣܛܢܐ

ܒܪ ܙܰܢܩܐ    ܗ̄   ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܙܰܪܕܐ ܕܪ̈ܶܓܠܐ

ܒܪ ܩܝܳܡܐ    ܗ̄   ܢܕܝܪܐ ܕܰܝܪܝܐ.

ܒ – ܫܘܪܪܐ ܣܘܟܠܝܐ: ܕܒܝܬܝܘܬܐ.

ܒܢ̈ܬ ܩܠ̈ܘܗܝ: ܢܦܫܐ، ܩܢܘܡܐ، ܥܝܢܐ، ܝܳܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܡܬܢܩ̈ܦܢ ܠܐܬܘܬ (ܒ) ܐܝܟ: ܐܬܐ ܡܕܒܪܢܐ ܒܩܢܘܡܗ.

ܐܘܟܝܬ ܠܘ ܚܕ ܐܚܪܝܢ.

ܐܝܬܐ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܕܫܘܪܪܐ ܬܪܝܢ ܦܬܓܡ̈ܐ.

ܓ – ܣܝܡܐ

ܦܰܚܡ ܒܝܬ ܚܝ̈ܐ ܕܥܬܝܪܐ ܘܕܡܣܟܢܐ

ܐܣܛܘܟܣ̈ܐ

ܐ – ܥܬܝܪܐ ܕܫܓܝܡ ܒܟܘܢܫ ܡܡܘܢܐ: ܗܘܦܟ̈ܘܗܝ ܡܚܫܒ̈ܬܗ.

ܒ – ܡܣܟܢܐ ܕܝܨܦ ܕܩܘܝܡ ܚܝ̈ܘܗܝ: ܗܘܦܟ̈ܘܗܝ ܡܚܫܒ̈ܬܗ:

ܓ – ܡܢܐ ܗܘ ܦܘܪܣܐ ܕܐܳܣܰܪ ܠܒܘ̈ܬܐ ܕܥܬܝܪ̈ܐ ܘܕܡܣܟ̈ܢܐ ܒܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܚܕܕ̈ܐ.

 

 

ܗܪܓܐ ܚܡܝܫܝܐ – 5

ܣܘܟ̈ܝܐ ܕܫܢ̱ܬܐ ܚܕܰܬܐ

   ܗܐ ܣܶܡܟܬ ܐܠܦܐ ܕܚܝ̈ܝܢ ܠܠܡܺܐܢܐ ܕܝܰܡ ܫܰܢܬܐ ܕܐܫܬܩܰܕܝ̱. ܘܫܪܝܬ ܠܡܨܪܐ ܝܡ ܫܢܬܐ ܕܡܰܢܝܰܚ ܕܠܗ̇ ܨܗܝܐܝܬ ܚܝܪܝܢ ܗܘܝܢ، ܘܥܕܟܝܠ ܗܐ ܐܝܟ ܕܐܫܬܩܕܝ ܘܬܘܠܬܬ ܡܩܘܝܢܢ.

   ܗܐ ܫܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܨܛܕܝܬ ܒܢ: ܘܚܰܠܨܬ ܡܢ ܚܝ̈ܝܢ ܡܬܚ̈ܡܐ ܦܪܣܚܐ ܐܚܪܢܐ ܕܰܡܕܰܢܐ ܠܢ ܠܘܬ ܩܶܨܐ ܘܚܢܢ ܠܐ ܪ̈ܓܝܫܝܢܢ.

   ܗܐ ܫܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡܶܫܬ ܒܨܒ̈ܥܬܗ̇ ܠܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢܝܬܐ ܠܣܳܟܢ̈ܝܬܢ ܐܘܟ̈ܡܬܐ ܘܫܚܠܦܬ ܐܢܝܢ ܠܚܘܪ̈ܬܐ ܕܥܠ ܬܫܪ̈ܝܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܒܕ̈ܩܢ ܘܚܢܢ ܠܐ ܐܳܟܦܝܢܢ.

   ܫܢܬܐ ܗ̱ܘܬ ܘܥܒܪܬ: ܛܒܥܬ ܒܝܬ ܟܺܐܡܘܢ̈ܐ ܕܙܒܢܐ، ܘܐܬܛܫܝܬ ܒܬܚܦܝ̈ܬܐ ܕܕܪ̈ܐ. ܐܬܡܠܝ ܙܝܚܢܢ ܡܐܬܝܬܗ̇ ܟܕ ܦܨܝܚ̈ܝܢ ܠܝܘܐܒ̈ܐ ܪ̈ܚܝܡܐ، ܘܠܣܘܟܝ̈ܐ ܚ̈ܠܝܐ ܕܛܥܝܢܐ ܠܢ، ܘܗܐ ܝܘܡܢܐ ܠܰܘܝܢܗ̇ ܟܕ ܠ ܟܪܝܐ ܠܢ ܥܠ ܫܘܢܝܗ̇، ܡܠܘܢ ܚܝܪܝܢܢ ܒܪ̈ܘܫܡܐ ܕܕܘܪ̈ܟܬܗ̇ ܒܠܒ̈ܘܬܐ ܕܡܠܝܢ ܥܩܬܐ ܘܟܪܝܘܬܐ. ܕܠܐ ܓܝܪ ܩܰܕܝܢܢ ܡܢܗ̇ ܐܠܐ ܐܢ ܥܘܗܕܢ̈ܐ، ܒܠܚܘܕ ܥܘܗܕܢ̈ܐ ܕܒܣܝ̈ܡܝܢ ܠܐܢ̈ܫܝܢ، ܘܡܪܝܪ̈ܝܢ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܛܘܒܬܢܐ ܕܝܢ ܗܢܘ: ܕܚܐܪ ܒܕܥܬܝܕ ܘܚܙܐ ܠܟܘܟܒܐ ܕܣܘܟܝ̈ܘܗܝ ܛܒ̈ܐ ܢܨܝܚܐܝܬ ܡܰܙܠܓ. ܘܡܬܦܢܐ ܠܕܥܒܪ ܘܡܫܟܚ ܗܒܒ̈ܐ ܕܥܘܗܕ̈ܢܘܗܝ ܚ̈ܠܝܐ ܡܙܕܰܗܝܢ.

   ܥܒܪܬ، ܐܬܛܠܩܬ، ܘܰܠܠܝܬܝܘܬܐ ܫܪܟܬ. ܠܘܝ ܕܝܢ ܚܰܝܛܗ̇ ܙܒܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܕܠܐ ܬܗܘܐ. ܐܘ ܐܬܚܠܦܘ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܝܘܡ̈ܬܗ̇ ܒܚܕ ܪܦܦ. ܐܘ ܒܠܐ ܡܕܡ.

   ܡܢ ܫܘܪܝܗ̇ ܓܝܪ ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ̇: ܥܠ ܡܠܚܡܘܬ ܢܡܘܣܐ ܕܣܰܕܘܡ. ܘܫܘܪܪ ܚ̈ܠܡܐ ܕܦܪܥܘܢ. ܘܫܘܘܕܥ ܣܒܪܬܗ ܕܡܥܡܕܢܐ. ܘܒܘܕܩ ܡܠܬܗ ܕܗܘ ܡܠܦܢܐ ܢܳܨܪܝܐ ܒܛܺܝܠܐܝܬ ܡܚܰܦܛܐ ܗܘܬ.

   ܣܳܦܬ ܘܐܒܕܬ: ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܚܛܦܬ ܡܢ ܟܠ ܢܦܫܐ ܣܰܒܪܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܝܩܝܪ ܘܒܗ ܡܬܒܝܐܐ ܗܘܬ. ܘܚܠܨܬ ܡܢ ܟܠ ܠܒܐ ܣܘܟܝܐ ܕܠܗ ܪܚܝܡ. ܘܕܠܗ ܚܐܪ ܗܘܐ.

   ܒܝܘܡ̈ܬܗ̇: ܒܟܐ ܐܒܐ ܥܠ ܒܪܗ. ܘܐܚܐ ܥܠ ܐܚܘܗܝ. ܘܝܳܠܶܕܬܐ ܥܠ ܝܳܢܶܣܩܗ̇. ܘܐܪܡܠܬܐ ܥܠ ܝܚܝܕܗ̇. ܘܐܢܬܬܐ ܥܠ ܒܥܠܗ̇. ܘܟܠܬܐ ܥܠ ܚܬܢܗ̇. ܘܗܟܢܐ: ܒܟܠ ܒܝܬܐ: ܒܝܬ ܒܳܟܶܐ ܛܝܒܬ. ܘܐܒܠܐ ܩܛܪܬ. ܘܰܠܪܚܝܠ ܒܪܝܫ ܣܡܟܐ ܐܘܬܒܬ. ܘܕܠܐ ܨܳܒܝܐ ܠܡܬܒܰܝܐܘ: ܠܡܪܟܒܘ ܐܘ̈ܠܝܬܐ ܠܶܐܪܡܝܐ ܙܰܡܢܬ.

   ܥܢܕܬ ܘܐܙܠܬ: ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܫܒܩܬ ܒܟܠ ܠܒܐ ܫܘܡܬܐ ܥܡܝܩܬܐ ܕܠܐ ܡܬܐܣܝܐ. ܘܒܟܠ ܢܦܫܐ ܥܩܬܐ ܡܪܝܪܬܐ ܕܠܐ ܡܬܪܘܚܐ. ܘܒܟܠ ܪܘܚܐ ܩܛܺܝܦܘܬܐ ܚܢܝܓ̣ܬܐ ܕܠܐ ܡܬܠܒܒܐ. ܘܒܟܠ ܥܝܢܐ ܕܶܡܥܬܐ ܚܡܝܡܬܐ ܕܠܐ ܓܳܝܙܐ. ܘܒܟܠ ܚܰܕܝܐ ܬܢܚܬܐ ܚܰܫܺܝܫܬܐ ܕܠܥܠ̈ܡܝܢ ܡܩܘܝܐ. ܗܕܐ ܗܘܬ ܫܢ̱ܬܐ ܕܥܒܪܬ. ܘܗܠܝܢ ܗ̱ܘ̈ܝ ܒܝܫ̈ܬܗ̇ ܕܠܘܬܢ ܣܥܪܬ:

   ܗܕܐ ܕܝܢ ܫܢܬܐ ܚܕܰܬܐ: ܐܢܗܘ ܕܬܗܘܐ ܐܝܟ ܚܬܗ̇، ܘܬܬܡܰܪܐ ܒܗ̇. ܘܬܪܕܐ ܥܠ ܥܩܒ̈ܬܗ̇. ܘܬܘܣܦ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܒܝܫܬܐ. ܠܘܛܬܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܩܫܝܐ ܘܡܪܝܪܐ ܬܗܘܐ ܘܐܦ ܡܢ ܠܘܛܬܐ ܕܝܫܘܥ ܠܗܝ ܬܺܬܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܠܐ ܝܗܒܬ. ܘܐܢܕܝܢ ܫܘܪܝܗ̇ ܐܝܟ ܚܘܬܡܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܕܕܢܝܐܠ: ܐܳܘ ܠܚܕܘܬܐ ܘܰܪܘܳܙܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܒܦܠܓܗ̇.

   ܒܕܓܘܢ ܐܘ ܫܰܢ̱ܬܐ ܚܕܰܬܐ: ܟܠܗ ܣܒܪܐ ܕܡܢܟܝ ܡܣܟܝܢܢ ܗܢܘ ܕܢܐܡܪ. ܫܢܬܐ ܗܘܬ ܘܥܒܪܬ ܟܕ ܦܰܪ̈ܝܩܝܢܢ ܡܢ ܐܒ̈ܠܐ ܘܣܘܓ̈ܦܢܐ ܓܢܝ̈ܚܐ ܕܚܳܬܟܝ. ܘܡܥܒܪܝܢܢ ܝܘܡ̈ܬܢ ܒܚܝ̈ܐ ܒܗܝ̈ܠܐ ܘܰܡܫܝ̈ܢܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܢܬܒܰܝܰܐ ܒܟܝ. ܐܝܕܝ̈ܢ ܠܥܠ ܢܦܫܘܛ. ܘܚܘܪܢ ܠܪܘܡܐ ܢܰܩܬ. ܟܕ ܕܘܒܪܢ ܠܗܘ ܕܒܐܝܕܗ ܚܝ̈ܐ ܘܡܘܬܐ ܢܰܓܥܠ. ܘܰܒܚܢܓܬܐ ܢܐܡܪ: «ܢܗܘܐ ܨܒܝܢܟ».

ܕܘܪ̈ܫܐ:

ܐ – ܡܝܬܪܢܘܬܐ:

ܟܕ ܨܒܝܢܢ ܕܰܢܝܬܪ ܚܕ ܠܥܠ ܐܚܪܝܢ ܐܡܪܝܢܢ:

ܦܝܠܐ ܪܒ ܡܢ ܣܘܣܝܐ.

ܘܕܢܝܬܪ ܚܕ ܥܠ ܟܠܗ ܓܢܣܐ: ܐܘ ܒܝܕ ܡܠܘܬܘܬܐ ܫܘܪܪܝܬܐ

ܐܝܟ: ܦܝܠܐ ܪܒܗܝܢ ܕܚܝ̈ܘܬܐ.

ܐܘ ܒܝܕ «ܒ» ܐܝܟ: ܦܝܠܐ ܪܒܐ ܒܚܝ̈ܘܬܐ.

ܝܰܬܪ ܟܠ ܫܡܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܢܩܦܝܢ ܥܠ ܚܕ ܘܥܠ ܟܠܗ ܓܢܣܐ:

ܐܝܟ: ܐܪܝܐ ܪܒ ܡܢ ܕܺܐܒܐ. ܘܥܰܫܝܢ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ.

ܐܪܝܐ – ܫܡܫܐ – ܢܫܪܐ – ܐܘܢܓܠܝܘܢ – ܢܝܣܢ – ܚܘܝܐ – ܬܥܠܐ.

ܒ – ܠܚܡ ܫܡ̈ܗܐ ܕܢܩܦܝܢ ܕܘܟܬ ܢܘܩܙ̈ܐ.

ܐܝܟ: ܕܓܘܫܡܗ ܡܢܰܘܰܠ: ܟܪܝܗܐ.

ܟܪܝܗܐ. ܝܬܡܐ. ܡܙܠܗܙܐ. ܡܓܙܝܐ. ܐܪܡܠܬܐ. ܥܒܕܐ. ܣܒܐ. ܚܬܢܐ

ܕܓܘܫܡܗ ܡܢܘܠ …       :       ܕܐܘܒܕ ܚܐܪܘܬܗ …

ܕܠܝܬ ܠܗ ܒܢ̈ܝܐ …         :       ܕܡܝܬܘ ܐܒܗ̈ܘܗܝ …

ܗ̇ܝ ܕܥܢܕ ܒܥܠܗ̇          :       ܕܚܣܪ ܡܡܘ̈ܢܘܗܝ …

ܕܥܰܠܝܠ ܒܫ̈ܢܝܐ …       :       ܕܚܕܬܐܝܬ ܐܙܕܘܓ …

ܓ – ܠܦܘܫܩܐ: ܐܘܚܕܬܐ: (ܠܒܪ ܥܒܪܝܐ)

ܡܢ ܩܘܠܳܣܐ ܕܫܦܝܪ ܓܘܢܐ ܠܫܢܝ ܚܳܐܒ

ܕܠܟܠ ܫܘܦܪ̈ܝܢ ܐܪ̈ܥܢܝܐ ܫܘܦܪܗ ܥܳܠܒ

ܙܝܘܐ ܡܥܛܦ ܦܪܨܘܦ ܐܝܢܐ ܕܠܗ ܗܘ ܩܳܪܒ

ܟܕ ܗܟܢ ܓܶܐܐ ܠܘܬ ܫܘܠܡܐ ܕܢܐܙܠ ܙܪܒ

ܐܪܝܟ ܩܘܡܬܐ ܝܰܪܩܳܢ ܓܘܢܐ ܒܰܨܝܨ ܘܰܢܚܶܒ

ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܐܰܝܢܐ ܕܥܡ ܫܶܢܓܬܐ ܗܘ ܠܗ ܐܰܬܚܒ

ܒܪܝܫܗ ܡܙܝܚ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܒܠܶܒ ܐܝܢܐ ܕܡܰܚܒ

ܘܕ̈ܡܥܘܗܝ ܫܚܠ̈ܢ ܟܕ ܠܐ ܡܒܰܓܢ ܘܦܓܪܗ ܕܳܐܒ

 

 

ܗܪܓܐ ܫܬܝܬܝܐ – 6

ܐܚܘܢܝ̱

ܠܟܬܘܒܐ ܠܒܢܢܝܐ ܛܒܝܒܐ

ܡܝܟ̣ܐܝܠ ܢܰܥܝܡܗ̈

ܐ – ܐܚܘܢܝ ! ܐܢ ܒܬܪ ܩܪܳܒܐ   :   ܕܳܨ ܢܘܟܪܝܐ ܠܢܨܚܢܘܗ̈ܝ

     ܘܥܒܰܕ ܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ   :   ܠܣܗܕ̈ܘܗ̱ܝ ܘܠܢܚܫܪ̈ܬܢܘܗܝ

ܐܢ̱ܬ ܠܙܰܟܝ̈ܐ ܠܐ ܬܫܰܒܚ   :   ܐܦܠܐ ܒܰܟܕ̈ܺܝܢܐ ܬܒܰܙܚ

ܒܪܡ ܣܓܽܘܕ ܐܟܘܬܝ ܟܕ ܫܰܬܝܩ   :   ܘܨܰܠܐ ܒܠܒܐ ܕܛܒ ܥܰܝܺܝܩ

ܕܢܒܟܐ ܥܠ ܓܰܕܐ ܕܡܺܝ̈ܬܰܝܢ

 

ܒ – ܐܚܘܢܝ ! ܐܢ ܒܬܪ ܩܪܒܐ   :   ܗܦܰܟ ܦܳܠܚܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܗ

ܘܐܪܡܺܝ ܓܘܫܡܗ ܢܰܚܘܒܐ   :   ܒܟܢܦܐ ܕܐܡܗ ܘܕ̈ܐܚܘܬܗ

ܘܐܢ ܚܢܢ ܬܘܒ ܢܗܦܘܟ ܠܡܬܢ   :   ܡܢ ܐܝܬ ܕܢܥܨܘܒ ܫܘܡ̈ܬܢ

ܠܐ ܓܝܪ ܫܒܰܩ ܠܢ ܡܘܬܢܐ   :   ܠܐ ܪܳܚܡܐ ܐܦܠܐ ܐ̱ܚܝܳܢܐ

ܐܠܐ ܛܶܠܳܢܝ̈ܳܬ ܡܺܝ̈ܬܰܝܢ

ܓ – ܐܚܘܢܝ ! ܐܢ ܒܬܪ ܩܪܒܐ   :   ܢܦܰܩ ܐܟܳܪܐ ܠܡܙܪܥܬܗ

ܕܢܙܪܘܥ ܐܘ ܢܒܕܘܩ ܚܪܒܐ   :   ܕܣܰܚܦܶܗ ܩܪܒܐ ܒܡܰܦܩܥܬܗ

ܚܢܢ ܘܳܝܠܢ ܕܝܒܶܫܘ ܬܦܝ̈ܢ   :   ܘܐܚܪܒܘ ܕ̈ܽܘܳܘܢܐ ܒܳܬܰܝ̈ܢ

ܘܰܚܒܠ ܙܪܥܢ ܒܥܠܕܒܒܐ   :   ܘܠܐ ܫܒܩ ܒܚܩܠܢ ܗܒܒܐ

ܣܛܪ ܡܢ ܫܰܪ̈ܕܘܕܶܐ ܕܡܺܝ̈ܬܰܝܢ

ܕ – ܐܚܘܢܝ ! ܗܘܳܢ ܟܠܗ ܗܢܐ   :   ܐܠܘܠܐ ܠܐ ܨܒܰܝܢܰܢ ܠܐ ܗܘܳܢ

ܘܰܠܘܳܢ ܓܘܢܚܐ ܘܕܽܘܘܳܢܐ   :   ܐܠܘܠܐ ܪܥܰܝܢܢ ܠܐ ܠܘܳܢ

ܠܐ ܬܶܐܠܶܐ ܕܐܕܢܐ ܕܣܳܢܰܐܢ   :   ܠܐ ܨܳܝܬܐ ܠܩܳܠ ܒܘܓܳܢܰܢ

ܛܥܰܢ ܡܶܟܝܠ ܪܦܫܐ ܘܟܽܘܠܒܳܐ   :   ܘܗܰܠܟ ܥܡܝ ܕܢܚܦܘܪ ܓܽܘܒܐ

ܘܰܢܛܰܫܶܐ ܫܰܠ̈ܕܐ ܕ̈ܡܺܝܬܰܝܢ

ܗ – ܐܚܘܢܝ ! ܒܡܪܟ ܡܰܢܽܘ ܚܢܢ   :   ܕܠܐ ܡܳܬܐ ܘܰܕܠܐ ܐ̱ܚܝܳܢܐ

ܐܢ ܢܳܡܢܰܢ ܐܘ ܐܢ ܩܳܡܢܰܢ   :   ܠܒܽܘܫܰܢ ܒܗܬܬܐ ܘܒܰܣܝܳܢܳܐ

ܠܐ ܗܐ ܬܰܡܣܽܘܬܐ ܐܝܬܝܢ   :   ܕܒܺܝܫܐ ܡܢ ܣܪܝܘܬ ܡܝ̈ܬܰܝܢ

ܩܰܦܰܝܢܝ ܡܟܝܠ ܐܘ ܚܒܪܐ   :   ܕܰܢܛܰܝܒ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܩܒܪܐ

ܘܢܛܡܘܪ ܠܚܰܝ̈ܰܝܢ ܩܕܡ ܡܺܝ̈ܬܰܝܢ

ܐܬܬܥܒܪ ܡܢ ܠܫܢܐ ܣܪܩܝܐ ܫܢܬ ܐܨܡ

 

ܗܪܓܐ ܫܒܝܥܝܐ – 7

ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ

ܘܐܒܓܪ ܕܐܘܪܗܝ

   ܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܥܡ ܡܳܕܺܝ ܘܰܦܪܣ: ܐܝܬ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܩܰܕܝܡܘܬ ܡܛܝܒܘܬܐ ܠܰܡܩܒܠܘ ܬܘܕܝܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܡܢ ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܫܬܕܪ ܐܕܝ ܡܣܒܪܢܐ ܠܐܘܪܗܝ، ܠܦܘܬ ܫܘܘܕܝܗ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܝܫܘܥ ܡܪܢ.

   ܝܕܝܥܐܗܝ: ܕܟܕ ܐܬܝܠܕ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܒܒܝܬ ܠܚܡ. ܐܬܘ ܡܓܘܫ̈ܐ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܘܣܓ̣ܕܘ ܠܗ. ܘܩܰܪܒܘ ܠܗ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܕܗܒܐ ܘܡܘܪܐ ܘܠܒܘܢܬܐ. ܠܦܘܬ ܦܘܩܕܢܐ ܢܒܝܝܐ ܕܙܰܪܰܕܰܟ̣ܬܪ ܪܝܫܐ ܕܬܘܕܝܬܗܘܢ.

   ܘܝܕܝܥܐܗܝ ܬܘܒ: ܕܣܓܝ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܡܢ ܡܪܝ ܘܦܪܣ ܘܦܪܬܘ ܘܐܰܠܝܢܝ، ܘܡܢ ܥܡܪ̈ܝ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܫܟ̈ܝܚܝܢ ܗܘܘ ܒܐܘܪܫܠܡ ܒܥܐܕܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ ܫܢܬ 34. ܘܝܕܥܘ ܒܡܚܬܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܫܠܝܚ̈ܐ، ܘܫܡܥܘ ܡܠܬܐ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ، ܘܚܙܘ ܠܟܢܫ̈ܐ ܕܗܝܡܢܘ ܘܐܬܥܡܕܘ. ܘܐܘܒܠܘ ܫܪ̈ܒܐ ܗܠܝܢ ܬܡ̈ܝܗܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ.

   ܘܐܦ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ، ܟܕ ܬܪܰܨ ܐܘܪܚܗ ܠܗܢܘܕܘ ܥܒܪ ܥܠ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ، ܘܐܟܪܙ ܒܗ̇، ܘܬܠܡܕ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܫܪ̈ܒܬܐ ܕܒܐܘܪܚܗ.

   ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܘܪܗܝ، ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ، ܕܐܡܐ ܗܘܬ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ، ܘܬܪܥ ܡܠܟܘܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܠܡ̈ܠܟܐ ܕܡܬܩܪܝܢ، «ܐܒܓܪ̈ܐ» ܘܕܡܫܥܒܕܐ ܗܘܬ ܗܝܕܝܟ ܠܪܗܘܡܝ. ܟܕ ܠܡ ܫܡܥ ܡܠܟܗ̇ ܐܒܓܪ ܚܡܝܫܝܐ ܕܡܬܩܪܐ «ܐܘܟܡܐ» ܒܛܒ̈ܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ، ܘܒܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܐ ܘܐܣܘ̈ܬܐ ܕܣܥܪ ܗܘܐ ܕܠܐ ܣܡܡ̈ܢܐ ܘܥܶܩܳܪ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܒܪ ܕܪܳܐ ܗܘܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܟܕ ܒܐܪܥܐ ܡܕܝܪ ܗܘܐ، ܫܕܪ ܗܟܝܠ ܐܒܓܪ ܗܢܐ ܐܝܙܓܕ̈ܐ ܠܘܬ ܝܫܘܥ. ܒܥܐ ܡܢܗ ܕܢܐܬܐ ܢܰܐܣܶܝܘܗܝ ܡܢ ܟܐܒܐ ܕܐܪܝܳܢܘܬܐ ܕܨܺܝܕ ܗܘܐ ܒܗ. ܥܡ ܐܓܪܬܐ ܕܗܕܐܗܝ ܐܨܚܬܗ̇:

   «ܡܢ ܐܒܓܪ ܐܘܟܡܐ ܪܝܫ ܐܬܪܐ: ܠܝܫܘܥ ܦܪܘܩܐ ܕܐܬܚܙܝ ܒܐܘܪܫܠܡ ܫܠܳܡ: ܫܡܝܥ ܠܝ ܥܠܝܟ، ܘܥܠ ܚܝ̈ܠܐ ܘܐܣܘ̈ܬܐ ܕܢܒܥܝܢ ܡܢܟ ܕܠܐ ܣܡܡ̈ܢܐ ܘܥܳܩܪ̈ܐ. ܡܛܠܗܕܐ: ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܕܬܫܬܚܩ ܘܬܐܬܐ ܠܘܬܝ، ܘܬܐܣܝܢܝ ܡܢ ܟܐܒܐ ܗܢܐ ܕܰܡܚܫ ܠܝ. ܘܫܡܥܬ ܬܘܒ ܕܝܗܘܕܝ̈ܐ ܡܪܛܢܝܢ ܥܠܝܟ ܘܨܒܝܢ ܕܢܰܒܐܫܘܢܟ: ܡܕܝܢܬܐ ܕܝܢ ܙܥܘܪܬܐ ܘܫܦܝܪܬܐ ܐܝܬ ܠܝ ܘܣܦܩܐ ܠܰܬܪ̈ܝܢ».

   ܘܠܪܒܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗ: ܦܩܕ ܐܢܝܢ ܠܐܝܙܓܕ̈ܐ: ܕܐܢܗܘ ܕܠܐ ܐܬܐ ܡܫܝܚܐ ܥܡܗܘܢ، ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܢܰܝܬܘܢ ܠܗ ܥܠ ܕܦܐ ܝܘܩܢܐ ܕܨܘܪܬܗ ܐܝܟܢܐ ܕܢܚܙܝܘܗܝ.

   ܘܟܕ ܡܢܥܘ ܐܝܙܓܕ̈ܐ ܠܐܘܪܫܠܡ، ܘܝܗܒܘ ܐܓܪܬܐ ܠܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ، ܘܩܪܗ̇: ܟܬܒ ܦܘܢܝܗ̇ ܗܟܢ:

   «ܛܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܟܕ ܠܐ ܚܙܳܢܝ. ܥܠ ܗܝ ܕܟܬܰܒܬ ܠܝ ܕܺܐܬܐ ܠܘܬܟ ܘܐܚܙܢܟ: ܘ̇ܠܐ ܠܝ ܕܗܪܟܐ ܐܫܡܠܐ ܟܠ ܡܕܡ، ܘܐܬܥܰܠܐ ܠܘܬ ܗܘ ܕܫܕܪܢܝ، ܡܐ ܕܝܢ ܕܣܠܩܬ، ܡܫܕܪܐܢܐ ܠܟ ܚܕ ܡܢ ܬܠ̈ܡܝܕܝ ܕܟܐܒܟ ܢܐܣܐ، ܘܚܝ̈ܐ ܢܬܠ ܠܟ: ܘܟܰܪܟܟ ܢܬܒܪܟ، ܘܦܪܬܘܝܐ ܠܐ ܢܫܬܠܛ ܒܗ».

   ܘܐܝܟ ܝ̇ܕܥ ܟܣܝ̈ܬܐ ܬܒܥ ܡܝ̈ܐ ܘܐܫܝܓ ܐܦܰܘܗ̈ܝ، ܘܢܣܒ ܫܘܫܶܦܐ ܐܝܟ ܡܟܰܦܪ ܦܪܨܘܦܗ، ܘܒܗ ܒܥܕܢܐ ܐܬܬܨܝܪ ܝܘܩܢܐ ܕܦܪܨܘܦܗ ܐܟܘܬܗ ܘܒܕܡܘܬܗ. ܘܐܘܫܛ ܝܗܒܗ ܥܡ ܦܘܢܝܐ ܕܐܓܪܬܐ ܠܐܝܙܓܕ̈ܐ ܕܐܒܓܪ.

   ܘܫܡܠܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܫܘܘܕܝܗ ܕܡܪܢ ܕܠܘܬ ܐܒܓܪ: ܘܫܕܪ ܠܐܚܘܗܝ ܐܰܕܰܝ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܐܣܝ ܠܡܠܟܐ ܡܢ ܟܺܐܒܗ، ܘܐܠܦܗ ܐܘܪܚܐ ܕܦܘܪܩܢܐ، ܘܐܥܡܕܗ ܠܗ ܘܠܟܠܗܘܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܐܝܟ ܫܢܬ 55 ܕܡܘܠܕܐ.

   ܟܢ ܐܟܪܙ ܐܕܝ ܦܰܪܗ̱ܣܺܝܐܝܬ ܒܐܘܪܗܝ ܘܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܣܰܒܪ ܕܝܢ ܝܕܝܥܐܝܬ ܒܐܡܝܕ، ܘܒܓܰܪܒܰܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܪܙܘܢ، ܘܒܢܚܠܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܕܩܠܬ ܘܰܒܚܕܝܰܒ ܘܒܝܬ ܙܒܕܝ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܰܚܕܝܪ̈ܝܢ. ܘܰܦܢܐ ܬܘܒ ܠܐܘܪܗܝ. ܘܒܢܐ ܒܗ̇ ܥܕܬܐ، ܘܫܬܐܣ ܒܝܬ ܣܦܪܐ ܟܗܢܝܐ. ܘܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܩܕܡܝܐ ܠܐܘܪܗܝ ܘܒܗ̇ ܩܒܠ ܩܪܳܝܬܐ ܕܡܪܗ.

ܕܘܪ̈ܫܐ:

ܐ – ܠܚܡ ܡܝܬܪܢܘܬܐ ܡܢ ܬܠܬܐ ܣܘܪ̈ܛܐ ܕܢܩܦܝܢ:

   ܐܝܟ: ܝܘܢܐ ܬܡܝܡܐ ܡܢ ܥܘܪܒܐ

ܐ – ܝܘܢܐ، ܫܡܫܐ، ܐܪܝܐ، ܥܢ̈ܒܐ، ܣܬܘܐ، ܘܪܕܐ، ܢܗܪܐ، ܣܝܦܐ.

ܒ – ܢܗܝܪ  ܥܫܝܢ  ܩܪܝܪ  ܬܡܝܡܐ  ܪܒ  ܪܝܚܬܳܢ  ܚܰܪܝܦ  ܚ̈ܠܝܢ

ܓ – ܥܘܪܒܐ  ܣܦܺܣܪܐ  ܬܦܐ  ܗܒܒܐ  ܬܐܢ̈ܐ  ܕܺܐܒܐ  ܩܝܛܐ  ܣܗܪܐ

ܒ – ܡܕܡ ܫܡܗ̈ܐ ܬܪܝܢ ܟܢܘܫܝܝ̈ܢ ܘܬܪܝܢ ܣܘܟ̈ܠܝܢ ܩܢܶܝܢ ܐܝܟ:

ܥܝܢܐ   :   ܥܝ̈ܢܐ ܕܚܙܬܐ       :   ܥܝ̈ܢܬܐ ܕܡܝ̈ܐ

ܪܓܠܐ   :   ܪ̈ܓܠܐ ܕܗܠܟܬܐ    :   ܪ̈ܓܠܬܐ   :   ܬܦ̈ܐ

ܚܝܠܐ   :   ܚܝ̈ܠܐ  :   ܬܘܩ̈ܦܐ  :   ܚܝ̈ܠܘܬܐ   :   ܓܝ̈ܣܐ

ܩܪܢܐ   :   ܩܪ̈ܢܐ ܕܥܙܐ         :   ܩܪ̈ܢܬܐ   :   ܫܝܦܘܪ̈ܐ

ܪܘܚܐ   :   ܪ̈ܘܚܐ   :   ܡܫܒ̈ܐ :   ܪ̈ܘܚܬܐ   :   ܢܦܫ̈ܬܐ

ܚܙܘܪܐ   :   ܚܙܘܪ̈ܐ ܚܒܘܫ̈ܐ     :   ܚܙܘܪ̈ܬܐ   :   ܦܟ̈ܐ، ܐܦ̈ܐ

ܒܝܥܬܐ  :   ܒܝ̈ܥܐ ܕܬܪܢܓܘܠܬܐ:   ܒܝ̈ܥܬܐ   :   ܚܰܘܕ̈ܐ، ܣܰܢܘܪ̈ܬܐ

ܓ – ܐܘܚܕܬܐ

ܪܓܬܢܝ ܦܐܝܬܐ ܕܚܘܪܐܗܝ ܕܫܘܦܪܐ ܘܕܕܟܝܘܬܐ

ܕܓܘܫܡܗ̇ ܚܪܝܓܐ ܚܶܘܳܪ ܣܘܡܩ ܬܡܝܗ ܙܗܝܘܬܐ

ܪܝܚܗ̇ ܗܰܢܝ ܛܥܡܗ̇ ܒܣܝܡ ܨܠܶܐ ܠܚܠܝܘܬܐ

ܘܥܠ ܟܠ ܐܕܫ̈ܝ ܓܢ̈ܐ ܚܬܝܪܐ ܗܝ ܒܟܠ ܝܐܝܘܬܐ

ܨܒܬܐܗܝ ܕܦܘܚܪ̈ܐ ܘܡܰܓܠܶܐ ܐܦ̈ܐ ܕܟܠ ܡܫܬܘܬܐ

ܘܠܕܢܣܒ ܠܗ̇ ܚܝܠܐ ܩܢܐ ܘܣܰܡ ܐܣܝܘܬܐ

ܘܒܗ̇ ܗܘ ܡܦܚܡܝܢ ܘܒܫܡܗ̇ ܡܩܠܣܝܢ ܠܦ̈ܐܝܝ ܫܝܘܬܐ

ܗܕܪܐܗܝ ܕܣܬܘܐ ܘܒܗ ܡܙܕܗܝܐ ܟܠ ܚܳܢܘܬܐ

ܗܪܓܐ ܬܡܝܢܝܐ – 8

ܝܕܥܬܐ ܕܡܘܙ̈ܠܬܐ

   ܝܕܥܬܐ ܠܡ ܕܡܘܙ̈ܠܬܐ ܘܟܠܗ ܢܡܘܣܐ ܕܟܘܟܒ̈ܐ ܘܛܘܟܳܣܐ ܕܙܘܥܝ̈ܗܘܢ ܘܰܣܝܡܝ̈ܗܘܢ ܠܥܡܐ ܒܒܠܝܐ ܫܟܝܚ̈ܝܢ. ܡܛܠ ܕܐܶܩܠܝܡܐ ܕܝܠܗܘܢ ܗ̇ܘ ܡܰܕܒܪܝܐ، ܒܐܝܡ̈ܡܐ ܕܩܝܛܐ ܣܓܝ ܚܰܡܝܡ ܗܘ، ܘܐܦ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܫܛܝܚܐ ܗ̱ܝ ܘܚܶܠܳܢܳܝܬܐ، ܘܟܕ ܢܫ̈ܒܢ ܪ̈ܘܚܐ: ܘܡܬܬܥܝܪ̈ܢ ܟܘܟܝ̈ܬܐ: ܡܫܘ̈ܫܳܢ ܠܫܒܝ̈ܠܐ ܒܚܠܐ ܦܰܪܝܕܐ. ܡܟܐ ܦܳܗܝܢ ܚܙܘ̈ܩܐ ܒܬܘܫܐ ܕܠܐ ܐܘܪܚܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܡܬܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܥܳܡܘܪ̈ܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܠܠܝܐ ܡܗܰܠܟܘܢ ܡܢ ܐܬܪ ܠܐܬܪ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܢ ܚܘܡܐ ܢܶܬܠܰܙܙܘܢ، ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܚܰܘܝܢ ܗܘܘ ܫܒܝ̈ܠܐ ܕܪ̈ܺܝܫܐ: ܠܟܘܟܒ̈ܐ ܢܳܣܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܢܝ̈ܫܐ، ܘܥܠܝܗܘܢ ܪܕܝܢ ܗܘܘ ܠܟܠ ܟܪ ܕܨ̇ܒܝܢ.

   ܘܡܢ ܐܡܝܢܘܬ ܡܰܨܕܳܢܘܬܗܘܢ ܒܟܘܟܒ̈ܐ ܒܟܠܗܘܢ ܫܘܚ̈ܠܦܐ ܕܫܢ̱ܬܐ، ܐܕܪܟܘ ܡܕܡ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܕܪ̈ܗܛܝܗܘܢ، ܘܪܫܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܒܠ̈ܘܚܐ ܠܦܘܬ ܟܠ ܫܘܚܠܦ ܕܫܢܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܬܛܥܘܢ. ܘܒܝܘܒܳܠ ܙܒܢܐ ܘܠܘܩܳܒ ܫܢ̈ܝܐ: ܝܠܦܘ ܠܟܠܗܘܢ ܢܡܘ̈ܣܐ ܘܟܪܘܟܝܐ ܕܡܘܙ̈ܠܬܐ. ܝܕܥܘ ܕܝܢ ܠܡܰܠܘܳܫ̈ܐ، ܘܚܰܟܡܘ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܩܒܺܝ̈ܥܐ، ܘܬܰܚܡܘ ܙܒܢ ܐܰܬܠܳܝܐ ܕܫܶܡܫܐ، ܟܕ ܛܒ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܫܬܘܕܥܘ ܗܘܘ ܥܠ ܫܘܚ̈ܠܦܐ ܕܙܘܥ̈ܐ ܐܪ̈ܥܢܝܐ ܒܫܘܪܝܐ ܕܰܡܡܰܙܓܘܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܟܚܘ ܠܡܘܙܠܬܢܝܐ ܡܫܡܗܐ «ܐܝܦܐܪܟ» (Ipark).

   ܘܡܢܗܘܢ ܕܒܒ̈ܠܝܐ ܩܒܠܘܗ̇ ܝܘܢ̈ܝܐ ܠܝܕܥܬܐ ܗܕܐ ܕܡܘܙ̈ܠܬܐ ܘܝܒܠܘܗ̇ ܠܫܪܟܐ ܕܐܡܘ̈ܬܐ، ܘܗ̇ܟܢܐ ܐܬܦܪܣܬ ܒܟܠܗ̇ ܥܡܪܬܐ.

   ܘܡܬܐܡܪܐ ܕܝܕܥܬܐ ܗܕܐ ܕܡܘܙ̈ܠܬܐ ܫܰܪܝܬ ܡܢ ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܐܪܡܝܐ ܕܫܡܗ «ܝܘܢܝܛܐ» ܗܢܐ ܦܪܫ ܠܗܝܢ ܟܠܗ̇ ܝܕܥܬܗ، ܘܓܒܐ ܠܗ ܥܘܡܪܐ ܒܗܝܠܐ ܒܡܕܒܪܐ ܫܗܝܐ، ܒܐܬܪܐ ܕܫܠܐ ܡܢ ܟܠ ܩܠ̈ܝܢ، ܘܰܓܠܝܙ ܕܝܢ ܟܠ ܥܶܢܝܳܢ̈ܝܢ، ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܡܰܨܕ ܗܘܐ ܒܰܪܩܝܥܐ. ܟܕ ܡܬܒܩܐ ܒܟܘܟܒ̈ܐ ܘܰܒܢܗܝܪ̈ܐ، ܘܡܬܒܰܝܢ ܒܙܘܥܝ̈ܗܘܢ ܒܟܠܗܘܢ ܫܘܚܠ̈ܦܐ ܕܫܢܬܐ، ܘܪܳܫܡ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܠ̈ܘܚܐ، ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܥܳܡܪ̈ܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܨܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܕܢܬܢܰܗܪܘܢ ܡܢ ܝܕ̈ܥܬܗ. ܘܗܟܢܐ ܒܝܕ ܫܶܠܝܗ ܘܰܠܚܘܕܳܝܘܬܗ ܘܫܦܝܘܬ ܡܪܢܝܬܗ ܡܢ ܟܠ ܚܘܫܒ، ܐܬܝܗܒܬ ܠܗ ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܥܠ ܟܠܗ ܢܡܘܣܐ ܕܟܘܟܒ̈ܐ، ܘܟܪܘܟܝܐ ܕܡܘܙ̈ܠܬܐ، ܘܐܠܦܗ̇ ܠܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ.

   ܘܠܪܒܘܬ ܣܘܘܚܗܘܢ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ ܠܡܓܠܐ ܥܠ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܕܟܘܟܒ̈ܐ ܬܰܩܢܘ ܒܬ̈ܝ ܕܘܩܐ، ܘܛܰܟܣܘ ܒܗܘܢ ܡܚܰܘܝܢ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ، ܘܰܒܝܕܗܘܢ ܐܫܬܘܕܥܘ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܓܘܫܡ̈ܐ ܐܐܪ̈ܝܐ ܕܒܗܢܐ ܟܠ.

   ܝܕܥܘ ܠܡ ܕܓܘܫܡ̈ܐ ܗ̇ܠܝܢ ܐܐܪ̈ܝܐ ܠܐ ܡܬܡܢܝܢ̈ܐ ܕܠܐܪܥܢ ܚܕܝܪ̈ܝܢ: ܡܢ ܪ̈ܘܚܩܐ ܪ̈ܘܝܚܐ، ܐܝܬ ܒܗܘܢ ܕܪܘܪ̈ܒܝܢ ܐܦ ܘܡܢ ܫܡܫܐ. ܠܪܘܚܩܐ ܕܝܢ ܪܒܐ ܕܝܠܗܘܢ: ܙܥܘܪ̈ܐ ܡܬܚܘܝܢ. ܘܗܠܝܢ ܓܘܫܡ̈ܐ ܐܐܪ̈ܝܐ: ܬܪܝܢ ܙܢܝ̈ܢ ܐܢܘܢ: ܩܒܝ̈ܥܐ ܘܛܳܥܰܝ̈ܐ. ܩܒܝ̈ܥܐ ܡ̇ܢ: ܢܘܗܪܐ ܩܢܶܝܢ ܐܝܟ ܫܡܫܐ: ܘܠܚܘܕ ܚܳܕܪ ܝܳܬܗܘܢ ܟܪܟܝܢ. ܛܳܥܝ̈ܐ ܕܝܢ ܥܰܡܘ̈ܛܝܢ ܘܰܚܕܳܪ̈ܝ ܟܘܟܒ̈ܐ ܩܒܝ̈ܥܐ ܟܪܟܝܢ: ܘܢܘܗܪܐ ܘܚܡܝܡܘܬܐ ܡܢܗܘܢ ܡܩܒܠܝܢ.

   ܘܗܠܝܢ ܛܳܥܰܝ̈ܐ ܕܝܕ̈ܝܥܝܢ ܘܡܫܡ̈ܗܝܢ: ܬܡܢܝܐ ܐܢܘܢ: ܘܠܦܘܬ ܛܘܟܣܐ ܕܩܘܪܒܐ ܕܝܠܗܘܢ ܠܫܡܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ:

ܐܶܪܡܝܣ، ܒܶܝܠܰܬܝ، ܐܪܥܐ، ܣܗܪܐ، ܐܶܪܺܝܣ، ܙܝܽܘܣ، ܩܪܘܢܘܣ، ܐܘܪܐܢܺܝܣ ܘܠܟܢܘܫܝܐ ܕܝܠܗܘܢ: ܛܘܟܣܐ ܫܡܫܢܝܐ ܡܬܐܡܪ.

ܘܠܚܕ ܚܕ̈ܢܐ ܗ̇ܠܝܢ ܛܥܝ̈ܐ: ܐܝܬ ܐܦ ܣܗܪ̈ܐ ܕܰܚܕܪ̈ܝܗܘܢ ܟܪܟܝܢ ܐܝܟ ܣܗܪܐ ܕܙܝܘܣ. ܘܗܠܝܢ: ܢܳܩܦܝ̈ܐ ܡܬܩܪܝܢ.

   ܘܒܝܕ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܡܬܚܘܝܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܝܕ̈ܥܬܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܕܐܐܪ ܕܠܐ ܕܠܡܐ ܒܥܬܝܕܐ ܕܩܪܝܒ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܢܬܒܕ̈ܩܢ ܥܠ ܝܕܥܬܐ ܗܕܐ.

   ܘܗܝܕܝܟ ܢܬܠ ܒܪܢܫܐ ܫܘܒܚܐ ܠܒܪܘܝܐ ܪܒܐ ܕܨܒܬܗ ܒܦܪܘܫܘܬܐ ܘܒܝܕܥܬܐ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܢܕܥ ܐܠܐ ܘܐܦ ܢܬܚܫܒ ܕܛܘܒܬܢܘܬܗ ܕܐܘܒܕܗ̇ ܒܐܪܥܐ: ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܥܠܡ̈ܐ: ܡܢܕܪܝܫ ܢܩܰܕܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ:

ܐ – ܫܘܘܕܥ̈ܐ ܣܘܪ̈ܥܦܝܐ

ܫܚܠܦ ܡ̈ܠܐ ܕܢܩܦ̈ܢ ܠܥܬܝܕܐ ܠܦܘܬ ܚܘܫܒ̈ܝܐ ܕܛܥ̈ܝܢܢ

ܐܝܟ: ܝܠܶܦܘ: ܢܐܠܦܘܢ

ܝܠܦܘ، ܕܡܟܬ، ܢܩܫܝܢ، ܐܙܠܬܘܢ، ܢܰܣܒܬ، ܝܬܒ̈ܬܝܢ

ܒ – ܠܦܘܫܩܐ، ܥܠ ܟܘܟܒ̈ܐ ܛܳܥܰܝ̈ܐ

ܩܪܘܢܘܣ ܟܘܟܒ ܒܝܫ̈ܬܐ   :   ܐܦ ܘܕܢܒܥ̈ܐ ܘܚܩܠ̈ܬܐ

ܢܝܫ ܐܘܟܡ̈ܐ ܠܬܥ̈ܝܫܐ   :   ܘܕܟܠ ܐܟܪ̈ܐ ܟܬܝ̈ܫܐ

ܘܙܝܘܣ ܐܒܐ ܕܚܟܝ̈ܡܐ   :   ܛܒ̈ܐ ܟ̈ܐܢܐ ܘܬܡܝ̈ܡܐ

ܡܬܰܩܢ ܡܬܪܨ ܣܘܥܪ̈ܢܐ   :   ܘܠܟܠ ܡܘܫܛ ܥܘܕܪ̈ܢܐ

ܘܐܪܝܣ ܣܘܡܩ ܘܐܫܕ ܕܡܐ   :   ܐܦ ܘܡܠܐ ܬܘܟ̈ܐ ܘܚܪܡܐ

ܡܘܩܕ ܩܘܪ̈ܝܐ ܟܕ ܨܒܐ   :   ܘܡܘܒܕ ܐܢܫ̈ܐ ܒܩܪ̈ܳܒܐ

ܘܒܝܠܬܝ ܟܘܟܒ ܫܰܦܪܐ   :   ܐܠܗܬܐ ܕܚܘܒܐ ܘܫܘܦܪܐ

ܡܥܝܪܐ ܒܠܒܐ ܫܢܝܓܘܬܐ   :   ܪܬܺܝܚܐ ܒܪܘܚܐ ܕܦܚܙܘܬܐ

ܐܪܡܝܣ ܐܒܐ ܕܝܘܠ̈ܦܢܐ   :   ܕܬܓܪ̈ܬܐ ܘܕܚܘܫܒܢ̈ܐ

ܐܝܬ ܠܗ ܙܘܥ̈ܐ ܢܗܝܪ̈ܐ   :   ܘܝܳܕܥ ܐܡܢ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ

ܗܪܓܐ ܬܫܝܥܝܐ – 9

ܒ̈ܬܝ ܐܪ̈ܟܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ

ܕܩܕܡ ܘܕܒܬܪ ܡܫܝܚܐ

   ܟܠ ܡܐ ܕܰܚܡܝܠ ܒܓܙ̈ܐ ܕܡܰܠ̈ܟܘܬܐ ܡܢ ܣܺܐܡܐ ܘܕܰܗܒܐ ܘܟܠ ܙܢ̈ܰܝ ܡܰܪ̈ܓܢܝܬܐ، ܘܟܠ ܕܰܫܟܝܚ ܒܓܘ ܣܝ̈ܡܳܬܐ ܕܥܠܡܐ ܡܢ ܡܠ̈ܘܐܐ ܪ̈ܝܫܝܐ ܘܗܘܠܐ̈ܣ ܦܐܝ̈ܬܐ، ܠܐ ܡܕܡ ܐܢܘܢ ܒܦܚܡܐ ܕܠܘܬ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܥܬܝܩ̈ܬܐ، ܘܟܬܒ̈ܐ ܕܟܠ ܙܢ̈ܝ ܝܕ̈ܥܢ ܕܒܒܬ̈ܝ ܐܪ̈ܟܐ ܢܛܝܪ̈ܝܢ. ܡܠܘܢ ܡܟܬܒܢ̈ܘܬ ܙܒܢ̈ܐ ܕܡܢ ܥܠܡ، ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܩܢܛܪܘܢ ܕܪܓܫܐ ܡܥܰܗܕܢܐ، ܘܕܡܢܗܘܢ ܡܬܬܕܝܩ ܥܠ ܫܪ̈ܒܐ ܘܬܫܥ̈ܝܬܐ ܕܗ̇ܐ ܡܢ ܬܪ̈ܡܝܬܗ ܕܥܠܡܐ ܩܰܕܡܘ ܐܫܬܡܫܘ.

   ܘܟܕ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ «ܡܬܐ ܕܣܒܝ̈ܢ» ܒܝܬ ܝܠܕܐ ܗܘܘ ܕܝܘܠܦܢ̈ܐ ܘܕܝܕܥ̈ܬܐ، ܒܪܡ ܢܒܥܐ ܕܰܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܥܳܡܪܬܐ: ܟܝܢܳܝܬܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܕܢܩܕܡܘܢ ܢܛܟܣܘܢ ܒܟܠ ܡܕܝܢܬܐ ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܚܳܒܫ ܟܠ ܙܢ̈ܝ ܟܬܒ̈ܐ ܕܥܠ ܬܘܕܝܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܘܢܡܘܣ̈ܐ ܘܡܟܬܒܢ̈ܘܬ ܙܒܢ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܕܝܘܠܦܢ̈ܐ ܘܐܘܡܢ̈ܘܬܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ: ܥܡ ܝܘܒܠ ܕܪ̈ܐ ܘܫܘܚܠܦ ܓܕ̈ܫܐ ܐܒܕܘ ܘܕܘܟܪܢܗܘܢ ܐܬܥܛܝ.

   ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܝܢ ܝܕܝܥܐ ܕܫܪܟܳܢܗ ܕܢܚ ܠܓܠܝܐ، ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ ܢ̇ܒܘ: ܐܠܗܐ ܕܝܕܥܬܐ ܘܕܚܟܡܬܐ. ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܟܚ ܒܚܪ̈ܒܬܐ ܕܢܝܢܘܐ، ܕܐܫܬܬܐܣ ܗܘܐ ܠܐܫܘܪ ܒܢܝܒܠ ܡܠܟܐ ܐܬܘܪܝܐ، ܕܝܕܝܥ ܒܪܚܡܬ ܝܘܠ̈ܦܢܐ. ܗ̇ܘ ܕܡܡܠܟ ܗܘܐ ܠܐܦ̈ܝ ܡܨܥܝ̈ܬ ܕܪܐ ܫܒܝܥܝܐ ܩܕܡ ܡܘܠܕܐ.

   ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܡܠܟܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܫܪ̈ܒܐ ܕܐܬܘܪ ܟܰܢܫ ܗܘܐ: ܐܠܐ ܐܦ ܫܪ̈ܒܐ ܕܟܠܕܐ، ܘܐܓܥܠ ܗܘܐ ܛܘܟܣܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܗܠܝܢ ܠܪܒܬ ܒܝܬܘܬܐ ܕܰܟܬܒܢܝܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܢܒܘܫܪ: ܗܘ ܕܡܬܚܘܐ ܕܒܡܗܝܪܘܬܐ ܪܒܬܐ ܫܡܠܝ ܬܫܡܫܬܗ ܗܕܐ.

   ܩܳܡ ܕܝܢ ܐܘܪ̈ܝܦܝܐ ܒܥܘܩܳܒܐ ܕܥܠ ܣܝܡܬܐ ܗܕܐ ܗܐ ܡܢ ܫܢܬ 1842. ܘܒܫܢܬ 1903 ܡܢܥ ܡܢܝܢܐ ܕܠ̈ܘܚܐ ܕܐܬܬܦܩ̈ܝ ܠܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܐܠܦܝ̈ܐ ܠ̈ܘܚܝܢ، ܟܡܳܝܘܬܐ ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܡܒܕܩܐ ܥܠ ܫܘܘܫܛܐ ܬܡܝܗܐ ܕܥܳܡܪ̈ܝ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܒܡܣ̈ܩܢܐ ܕܡܕܝܢܘܬܐ. ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܗܝ ܣܝܡܬܐ ܬܡܝܗܬܐ ܕܢܡܘܣ̈ܐ ܕܚܡܘܪܒܝ ܕܐܫܬܟܚܬ ܒܡܕܝܢܬ ܫܘܫܢ: ܬܪܥ ܡܠܟܘܬܐ ܕܥܝܠܡ، ܕܚܒܝܫܐ ܝܩܝܪܐ ܘܡܥܠܝܐ ܒܟܠܗܝܢ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܥܠܡܐ.

   ܒܬܪ ܕܝܢ: ܕܢܚܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ، ܟܕ ܣܳܦܪ̈ܐ ܘܝܕܘ̈ܥܬܢܐ ܕܝܠܢ ܡܢ ܬܓܡܐ ܗܘܘ ܩܠܝܪܝܩܝܐ، ܟܝܢܳܝܬܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܕܥܠ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܢܶܣܒܟܘܢ، ܘܠܫܬܐܣܬܐ: ܨܘܪܰܬ ܟܬܳܒ ܢܣܒܘܢ. ܘܐܬܡܗܪܘ ܐܦ ܒܦܝܠܠܣܘܦܘܬܐ، ܡܟܐ ܛܟܣܘ ܒܬ̈ܝ ܐܪ̈ܟܐ ܒܟܠ ܕܝܪܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܟܕ ܡܡܰܪܝܢ ܒܐܒܗ̈ܝܗܘܢ ܩܕ̈ܡܐ. ܘܡܢ ܒܬ̈ܝ ܐܪ̈ܟܐ ܕܡܫܡܗ̈ܝ ܒܟܠ: ܗܘ ܕܕܝܪܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܡܨܪܝܢ: ܕܚܫܝܒ ܕܠܐ ܡܘܪܳܣ ܩܰܕܝܡ ܒܟܠܗܘܢ ܒܬ̈ܝ ܐܪ̈ܟܐ ܕܥܠܡܐ. ܒܕܪܐ ܠܡ ܫܒܝܥܝܐ ܫܟܝܚ ܗܘܐ ܒܕܝܪܐ ܗܕܐ ܣܝܡܬܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܕܛܒ ܥܬܝܩ̈ܝܢ ܘܒܕܡܝ̈ܐ ܛܒ ܝܩܝܪ̈ܝܢ. ܐܙܕܕܩܬ ܠܡ ܕܚܡܫܥܣܪ ܛܥܢ̈ܝܢ ܕܓܡ̈ܠܐ ܗܘܘ. ܘܐܘܣܦ ܥܠܝܗܘܢ ܕܝܪܝܐ ܡܘܫܐ ܪܝܫܕܝܪܐ ܫܢܬ 907-944 ܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܟܬ̈ܒܝܢ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܛܒ ܥܬܝܩ̈ܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܬܬܘܣܦ ܗܘܐ ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܗܢܐ ܠܫܢܬ 1624 ܕܒܗ̇ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܒܬ̈ܝ ܐܪ̈ܟܐ ܕܥܠܡܐ ܓܒܝܢܐ ܐܪܝܡ ܗܘܐ.

   ܘܡܢ ܡܨ̈ܥܝܬ ܕܪܐ ܕܫܒܥܣܪ ܥܕܡܐ ܠܡܨ̈ܥܝܬ ܕܪܐ ܕܬܫܥܣܪ: ܟܠܗܘܢ ܟܬܒ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܬܬܘܒܠܘ ܠܒܬ̈ܝ ܐܪ̈ܟܐ ܕܘܰܬܝܩܢ ܟܝܬ ܘܕܦܐܪܝܣ ܘܕܠܢܕܢ. ܟܠ ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܥܐܠ ܠܒܬ̈ܝ ܐܪ̈ܟܐ ܗܠܝܢ: ܪܝܚܐ ܕܣܘܪܝܝܘܬܐ ܡܢ ܕܪ̈ܬܗܘܢ ܣ̇ܐܩ. ܡܛܠ ܕܟܠܗܝܢ ܠ̈ܘܚܐ ܘܟܬܝܒ̈ܬܐ ܣܶܟܢܝ̈ܬܐ ܕܒܗܘܢ ܟܰܫ̈ܝܢ، ܡܢ ܥܦܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܐܬܬܩܢ̈ܝ. ܘܟܠܗܘܢ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܡܝ ܒܟܠ ܕܒܗܘܢ ܚܡܝܠ̈ܝܢ: ܡܢ ܡܝ̈ ܕܩܠܬ ܘܦܪܬ ܕܝܽܘܬܗܘܢ ܐܬܡܕܟ̣ܬ.

   ܟܠܗܘܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܟܬܒ̈ܐ ܘܠ̈ܘܚܐ ܩܕܝ̈ܡܝ ܒܟܠ ܕܚܘܬܪܐ ܐܢܘܢ ܕܒܬ̈ܝ ܐܪ̈ܟܐ ܕܥܠܡܐ: ܡܢ ܣܝܡ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܐܒܗ̈ܬܢ. ܕܒܗܘܢ ܠܡܬܚܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ ܐܥܒܪܘ، ܘܠܢܘܗܪܐ ܕܒܒ̈ܬܝܗܘܢ ܐܣܝܦܘ، ܘܠܦܐܪ̈ܐ ܕܡܚܫܒ̈ܬܗܘܢ ܥܨܪܘ، ܘܠܚܝܠܐ ܕܨܒܥ̈ܬܗܘܢ ܐܥܝܦܘ. ܘܗܟܢܐ ܡܓܕܠܐ ܪܡܐ ܕܫܘܒܚܐ ܠܩܢܘ̈ܡܝܗܘܢ ܐܩܝܡܘ، ܘܠܓܒܝܢܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܢܨܝܚܐܝܬ ܐܪܝܡܘ.

ܕܘܪ̈ܫܐ:

ܐ – ܫܡܗ̈ܐ ܡܪ̈ܟܒܐ ܕܡܩܕ̈ܡܝܢ ܒܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ (ܒܪ، ܪܝܫ، ܡܳܪܶܐ، ܪܒ، ܒܥܶܠ). ܘܫܘܡܗ̈ܐ ܓܕܝ̈ܡܐ ܓܘܢܐܝܬ. ܗܠܝܢ ܠܦܘܬ ܓܢܣܐ ܘܡܢܝܢܐ ܡܫܬܚܠܦܝܢ.

ܐܡܪܝܢܢ:

ܒܪ: ܒܢ̈ܝ   .   ܒܪܬ: ܒܢ̈ܳܬ ܚܐܪ̈ܐ

ܐܳܟܠ: ܐܳܟ̈ܠܰܝ   . ܐܳܟܠܰܬ: ܐܳܟ̈ܠܳܬ ܩܪܨܐ

ܒܣܝܡ: ܒܣܝ̈ܡܝ   . ܒܣܝܡܰܬ: ܒܣܝ̈ܡܬ ܙܢ̈ܝܐ

ܐܳܪܳܡܳܝ: ܐܳܪ̈ܳܡܳܝܰܝ   . ܐܳܪܳܡܳܝܰܬ: ܐܪ̈ܡܝܬ ܓܢܣܐ

ܘܗܟܘܬ ܦܚܡ ܠܫܪܟܐ.

ܒ – ܐܝܟܐ ܡܬܠ̈ܒܫܢ ܚܫ̈ܠܬܐ ܗܠܝܢ:

ܐܝܟ: ܡܰܛܘܦܐ: ܡܬܬܠܐ ܒܒܝܬ ܥܝ̈ܢܐ

ܩܕܳܫ̈ܐ، ܐܰܩ̈ܠܢܐ، ܙܡܳܡ̈ܐ، ܟܠܝ̈ܠܐ، ܗܰܡܢܝܟܐ

         ܫܰܝܪܳܐ، ܚܰܙܳܝ̈ܬܐ، ܒܘܩܠܐ

…. ܠܪܝܫܐ …. ܠܨܘܪܐ …. ܠܐܕ̈ܢܐ …. ܠܚܕܝܐ

…. ܠܢܚܝܪܐ …. ܠܪ̈ܓܠܐ …. ܠܙܢܕܐ …. ܠܥܝ̈ܢܐ

ܓ – ܣܝܡܐ

ܣܒ ܦܬܓ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܠܡ̈ܠܘܐܐ:

ܐ – ܩܠܘܛܘܬܐ ܡܘܒܕܐ ܠܛܝܒܘܬܐ

ܒ – ܟܣܦܐ ܪܘܚܐܗܘ ܕܩܰܠܘܛܐ

ܓ – ܩܠܘܛܐ ܡܰܟܦܢ ܟܪܣܗ ܕܢܣܒܥ ܨܢܕܘܩܬܗ

ܕ – ܩܠܘܛܐ ܓܳܠܙ ܢܦܫܗ ܘܰܡܟܢܫ ܠܝܘܬܪܢܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ

ܗܪܓܐ ܕܥܣܪܐ – 10

ܢܨܚܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

   ܥܬܝܪܐ ܐܢܫ ܢܦܩ ܒܚܕ ܝܘܡ ܠܫܘܩܐ ܠܡܙܒܢ ܡ̈ܠܘܐܐ ܬܐܓܘܪ̈ܬܢܝܐ، ܕܚܕܬܐܝܬ ܡܰܢܥܘ ܗܘܘ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܰܓܕܫ ܕܐܘܒܕ ܒܐܘܪܚܐ ܠܨܪܪܐ ܕܟܣܦܐ ܘܐܝܬ ܗܘܘ ܒܗ ܚܡܫܝܢ ܕܝܢܪ̈ܝܢ ܕܗܒܐ. ܣܒܐ ܕܝܢ ܚܕ ܡܣܟܢܐ ܕܚܳܕܪ ܗܘܐ ܒܫܘܩܐ ܘܫܐܠ ܙܕܩܬܐ: ܐܫܟܚܗ ܠܰܨܪܪܐ ܕܟܣܦܐ: ܘܐܙܠ ܣܡܗ ܒܒܝܬܗ، ܘܕܠܐ ܕܳܠ ܒܪܥܝܢܗ ܕܰܢܟܘܡ ܥܠ ܨܪܪܐ ܒܕܐܶܡܪ: ܫܳܡܘܢܐ ܚܕ ܒܟܺܐܢܘ: ܛܒ ܡܢ ܐܠܦܐ ܕܝܢܪ̈ܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܚܶܪܡܐ، ܐܰܝܕܐ ܕܫܒܩܐ ܒܠܒܗ ܕܒܪܢܫܐ ܕܝܢܘܬ ܬܺܐܪܬܐ ܕܠܥܠܡ. ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܘܢܦܩ ܠܫܘܩܐ ܠܰܡܥܰܩܒܘ ܥܠ ܡܳܪܳܐ ܕܨܪܪܐ.

   ܘܗ̇ܐ ܕܰܠܳܠܐ ܕܩܳܪܐ ܥܠܘܗܝ ܕܨܪܪܐ ܘܡܫܬܘܕܐ ܦܘܪܥܢܐ ܪܒܐ ܠܡܢ ܕܐܫܟܚܗ. ܘܩܪܒ ܡܣܟܢܐ ܠܘܬܗ. ܘܐܡܪ ܠܗ: ܐܢܐ ܐܫܟܚܬ ܨܪܪܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܟܣܦܐ، ܚܰܘܳܢܝ ܢܝܫܗ ܕܟܒܪ ܗܘܝܘ. ܘܰܓܚܶܟ ܡܢܗ ܕܠܠܐ ܕܣܒܪ ܕܫܥܝܐ ܡܡܠܠ. ܘܟܕ ܐܰܚܨܦ ܡܣܟܢܐ ܒܒܥܳܬ ܬܚܘܝܬܐ: ܘܚܘܝ ܠܗ ܕܠܠܐ ܢܝܫܗ ܕܨܪܪܐ. ܐܡܪ ܡܣܟܢܐ ܬܐ ܥܡܝ ܗܐ ܢܛܝܪ ܗܘ ܨܪܪܐ ܒܒܝܬܐ ܕܝܠܝ.

   ܘܐܙܠ ܕܠܠܐ ܥܡܗ، ܘܟܕ ܚܕܐ ܠܨܪܪܐ ܕܥܕܟܝܠ ܐܰܣܝܪ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ، ܩܰܠܣ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܡܣܟܢܐ، ܗܘ ܕܥܡ ܟܠܗ̇ ܨܪܝܟܘܬܗ: ܠܐ ܦܬܚܗ ܕܢܚܙܐ ܡܢܐ ܐܝܬ ܒܗ. ܘܐܡܪ ܠܡܣܟܢܐ: ܬܐ ܥܡܝ، ܘܗܒܝܗܝ ܐܢܬ ܒܐܝܕܳܟ ܠܡܪܗ، ܘܐܢܐ ܡܬܡܰܨܥ ܐܢܐ ܕܢܬܠ ܠܟ ܦܘܪܥܢܐ ܕܫܳܘܐ ܠܗܝܡܢܘܬܟ.

   ܘܐܙܠܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܘܬ ܥܬܝܪܐ ܘܚܙܐܘܗܝ ܕܝܰܬܝܒ ܟܡܝܪ ܘܰܐܒܝܠ. ܘܥܰܡܝܩܐܝܬ ܡܬܚܫܒ ܒܓܘܢܰܚܬܗ.

   ܘܟܕ ܚܙܐ ܠܨܪܪܐ ܒܐܝܕܐ ܕܡܣܟܢܐ ܚܛܦܗ ܡܢ ܐܝܕܗ ܘܐܬܦܨܚ، ܘܥܡܝܩܐܝܬ ܐܬܬܰܢܚ، ܐܟܡܢ ܕܡܘܒܠܐ ܝܩܝܪܬܐ ܐܬܬܪܝܡܬ ܡܢ ܚܨܗ.

   ܘܡܛܠ ܕܣܓܝ ܩܠܘܛܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܥܬܝܪܐ ܘܰܚܣܝܟ ܐܝܕܐ: ܠܐ ܨܒܐ ܕܢܦܪܘܥ ܡܕܡ ܠܡܣܟܢܐ، ܒܕܓܘܢ ܐܬܦܰܪܣ ܕܒܐܪܘܚܐ ܒܝܫܬܐ ܢܬܦܪܩ ܡܢܗ، ܘܦܬܚ ܡܢܳܐ ܠܕܝܢܪ̈ܐ ܕܒܨܪܪܐ ܘܫܪܝ ܡܬܚܰܫܒ ܨܢܝܥܐܝܬ، ܟܢ ܐܡܪ ܠܡܣܟܢܐ: ܣܒܪܐܢܐ ܕܥܣܪܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܕܢܰܣܒܬ ܡܢ ܨܪܪܐ ܣܦܩܝܢ ܠܟ ܐܝܟ ܕܠܦܘܪܥܢܐ: ܡܛܠ ܕܫܬܝܢ ܕܝܢܪ̈ܝܢ ܐܝܬ ܗܘܘ ܒܨܪܪܐ. ܘܠܘܩܒܠ ܠܫܘܩܝܐ ܗܢܐ ܫܟܝܪܐ، ܪܓܙ ܡܣܟܝܢܐ ܕܐܦ ܒܗܝܡܢܘܬܗ ܓܫܦ ܘܐܦ ܡܢ ܐܝܩܪܗ ܒܰܨܪ: ܡܚܕܐ ܩܡ ܘܪܰܩ ܒܐܦܘܗ̈ܝ ܕܥܬܝܪܐ ܘܨܥܪܗ ܡܪܝܪܐܝܬ ܘܢܦܩ ܐܙܠ.

   ܘܪܓܙ ܥܬܝܪܐ ܠܨܥܪܐ ܗܢܐ ܕܡܛܝܗܝ، ܘܨܒܐ ܕܢܬܒܥ ܡܢ ܡܣܟܢܐ: ܘܐܪܡܝ ܥܠܘܗܝ ܠܘܬ ܕܝ̇ܢܐ ܡܛܠ ܥܣܪܐ ܕܝܢܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܐܬܛܝܒܘ ܒܒܝܬ ܕܝܢܐ: ܣܡ ܥܬܝܪܐ ܠܨܪܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܕܝܢܪ̈ܐ ܩܕܡ ܕܝܢܐ، ܘܫܪܝ ܡܡܠܠ ܡܠܝܛܐܝܬ ܘܥ̇ܫܩ ܠܡܣܟܢܐ ܕܓܢܒܐܗܘ ܘܡܣܟܠܢܐ. ܟܕ ܨܒܐ ܕܦܝܳܣܐ ܢܰܩܢܐ ܠܕܝܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܟܝܣܗ ܫܬܝܢ ܕܝܢܪ̈ܝܢ.

   ܘܟܕ ܐܫܬܐܠ ܡܣܟܢܐ: ܬܢܐ ܠܫܪܒܐ ܦܫܝܛܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ، ܘܫܪܪ ܐܦ ܠܡܐܡܪܗ ܗ̇ܘ ܕܠܠܐ ܕܡܛܝܒ ܗܘܐ ܒܒܝܬ ܕܝܢܐ.

   ܘܕܐܠܬܓܠܝܬ ܠܗ ܠܕܝܢܐ: ܕܗܢܐ ܥܬܝܪܐ ܩܰܠܘܛܐ ܫܘܩܪܐ ܓܒܠ ܥܠ ܡܣܟܢܐ، ܘܒܥܐ ܕܢܚܝܒܝܘܗܝ ܠܕܝܢܐ ܥܠ ܕܨܥܪܗ. ܐܬܚܰܫܒ ܕܝܢܐ ܕܚܟܝܡܐܝܬ ܡܠܘܢ ܩܢܘܢܐܝܬ ܢܣܝܡ ܒܪܝܫܗ، ܘܢܠܦܝܘܗܝ ܗܪܓܐ ܩܫܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܡܝܩܪ ܠܡܪ̈ܝ ܗܝܡܢܘܬܐ، ܘܐܡܪ ܠܗ: ܐܢܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓ ܐܢܐ ܥܠ ܫܪܝܪܘܬ ܡܠܬܟ ܕܗܝ ܕܫܬܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢܪ̈ܐ ܕܒܨܪܪܐ ܗܢܐ. ܒܗܝ ܕܓܒܪܐ ܥܬܝܪܐ ܘܢܨܝܚܐ ܐܟܘܬܟ ܡܳܪܖܐ ܬܺܐܪܬܐ ܚܝܬܐ، ܠܐ ܡܬܡܕܥܢܝܐܗܝ ܕܡܠܬܐ ܕܣܩܘܒܠܝܐ ܠܫܪܝܪܘܬܐ ܒܦܘܡܗ ܬܫܬܟܚ.

   ܗܟܘܬ ܬܘܒ ܠܐ ܡܫܟܠ ܐ̱ܢܐ ܒܗܝܡܢܘܬܗ ܕܗܢܐ ܡܣܟܢܐ ܕܐܘܕܝ ܒܫܟܳܚܬܗ، ܡܠܘܢ ܥܡ ܟܠܗ̇ ܨܪܝܟܘܬܗ ܕܠܐ ܫܪܐ ܦܘܡܗ ܕܨܪܪܐ ܕܢܕܥ ܟܡܝܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ. ܐܢܬ ܫܪܝܪ ܐܢܬ ܒܡܠܬܟ، ܘܗܢܐ ܡܣܟܢܐ ܬܘܒ: ܫܪܝܪ ܗܘ ܒܗܝܡܢܘܬܗ. ܐܠܐ ܡܢ ܟܝܬ ܫܘܚܠܦ ܡܢܝܢܐ ܕܕܝܢܪ̈ܐ ܕܐܢ ܚܡܫܝܢ ܐܘ ܫܬܝܢ: ܫܶܪܬ ܠܝ ܕܠܐ ܦܘܠܓ: ܠܦܘܬ ܫܪܝܪܘܬ ܡܠܬܟ. ܕܨܪܪܐ ܗܢܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܚܡܫܝܢ ܕܝܢܪ̈ܐ ܠܝܬܘܗܝ ܕܝܠܟ ܐܢܬ. ܘܟܕ ܩܢܘܢܐ ܠܐ ܡܰܦܣ ܠܐܢܫ ܕܢܡܠܟ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܐܚܪ̈ܢܐ: ܥܠܗܕܐ، ܘܡܛܠܗܕܐ: ܦܣܩܬ ܟܐܢܘܬܐ ܚܪܝܩܐܝܬ ܕܬܰܫܠܡ ܠܢ ܨܪܪܐ ܗܢܐ ܕܚܡܫܝܢ ܕܝܢܪ̈ܐ، ܕܚܢܢ ܢܥܩܒ ܥܠ ܡܪܗ. ܐܢܬ ܕܝܢ: ܙܠ ܥܩܒ ܥܠ ܨܪܪܟ ܕܫܬܝܢ ܕܝܢܪ̈ܐ. ܘܡܐ ܕܝܢ ܕܐܫܟܚܬܝܗܝ ܠܐ ܬܛܥܐ ܕܬܦܪܘܥ ܡܕܡ ܠܡܫܟܚܢܗ.

   ܘܫܩܠ ܕܝܢܐ ܠܨܪܪܐ ܘܐܘܫܛܗ ܠܡܣܟܢܐ ܟܕ ܐܡܪ: ܣܒ ܗܢܐ ܠܦܘܪܥܢ ܗܝܡܢܘܬܟ، ܘܩܪܝ ܒܚܝ̈ܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܘܕܢܨܚܢ ܗܝܡܢܘܬܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ:

ܐ – ܡܠܬ «ܐܰܪܡܝ» ܥܡ ܫܡܗ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܝܗܒܐ ܣܘܟ̈ܠܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ

ܐܝܟ: ܐܪܡܝ ܐܝܕܐ   ܗ̄   ܚܬܰܡ

     ܐܪܡܝ ܓܶܐܪܐ  ܗ̄  ܟܫܰܛ ܫܕܳܐ

     ܐܪܡܝ ܚܘܒ̈ܠܐ  ܗ̄  ܐܛܐܒ ܐܫܦܪ

     ܐܪܡܝ ܦܓܘܕ̈ܐ  ܗ̄  ܒܠܰܡ ܟܒܰܫ

     ܐܪܡܝ ܩܠܐ    ܗ̄   ܩܥܐ ܓܥܐ

     ܐܪܡܝ ܪܘܚܐ   ܗ̄   ܪܕܐ ܗܠܟ

     ܐܪܡܝ ܛܢܢܐ   ܗ̄   ܚܰܦܛ ܓܪܓ

     ܐܪܡܝ ܥܶܕ̈ܒܐ  ܗ̄  ܦܶܣ̈ܐ ܣܘܒ̈ܠܐ

ܒ – ܣܝܡ ܫܘܡܗ̈ܐ ܕܠܚܡܝܢ ܠܚܘܫܒܝ̈ܐ ܕܡܫܬܡܗ̈ܢܐ

ܐܝܟ: ܨܶܦܪܐ : ܒܣܝܡܬ ܩܠܐ .

ܐ – ܝܩܝܪܐ، ܐܪܝܟܐ، ܫܦܝܥܐ، ܣܒܝܣܐ، ܢܗܝܪܐ، ܒܣܝܡܐ.

ܒ – ܨܦܪܐ …. ܩܠܐ، ܣܒ̈ܐ …. ܚܶܘܪ̈ܬܐ، ܢܗܪ̈ܘܬܐ …. ܡܝ̈ܐ                ܫܪܓܐ …. ܕܶܠܩܐ، ܒܪܬܐ …. ܓܕܘ̈ܠܐ، ܓܢ̈ܐ …. ܐܝ̈ܠܢܐ.

ܓ – ܐܘܚܕܬܐ (ܠܒܪ ܥܒܪܝܐ)

ܛܠܝܐ ܫܒܝܚܐ ܕܥܠܘܗܝ ܒܰܕܩ ܚܕ ܕܝܢ ܡܰܠܟܳܐ

ܕܩܠܝܠ ܘܪܗܝܒ ܘܚܰܪܝܦ ܙܘ̈ܥܐ ܠܗܪܟܐ ܘܗܪܟܐ

ܩܫܐ ܐܦ ܬܩܝܦ ܒܚܝܠܐ ܘܩܰܘܡܐ ܦܬܳܝܐ ܘܐܘܪܟ̣ܐ

ܘܠܐ ܡܬܪܟܢ ܕܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܢܩܒܠ ܡܶܠܟ̣ܳܐ

ܥܠ ܐܣܛܘܟܣ̈ܐ ܚܡܫܐ ܝܳܬܒ ܒܕܡܘܬ ܡܠܟܐ

ܬܠܬܝܢ ܘܚܕܐ ܘܐܪܒܥ ܘܬܪܬܝܢ ܘܡܐܐ ܘܫܪܟܐ

ܗܪܓܐ ܕܚܕܥܣܪ – 11

ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ

(   451   –   521   )

«   ܬܢ̄ܐ   –   ܬܩܟ̄ܐ   »

   ܫܦܰܪ ܠܗ ܠܨܒܝܢܐ ܕܗܰܘ ܡܙܺܝܥܢܐ ܩܕܡܝܐ ܡܰܗܘܶܐ ܟܠ، ܘܢܦܚ ܢܫܰܡܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܒܟܶܬܐ ܥܦܪܢܝܬܐ ܘܨܳܪܗ̇ ܒܨܠܡܗ، ܘܰܕܡܽܘܬܗ، ܘܢܨܚܗ̇ ܒܓܠ̈ܝܢܘܗܝ ܐܠܗ̈ܝܐ، ܘܢܨܒܗ̇ ܐܝܟ ܕܶܩܠܐ ܫܒܝܚ ܡܰܘܥܺܝܬܐ ܒܕܪ̈ܬܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܒܪ̱ܬ ܐܰܪ̈ܡܝܐ، ܕܒܦܐܪ̈ܐ ܚܠ̈ܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܠܟܦܢܘܬܐ ܕܪܘܚܗ̇ ܢܣܰܒܥ. ܒܪܡ ܗ̇ܘ ܡܪܓܐ ܣܒܝܣ ܒܗܒܒ̈ܐ ܕܡܶܠ̈ܝ ܪܘܚܐ ܕܰܒܪܝܚܗܘܢ ܗܰܢܺܝܐܐ ܠܣܘܩܐ ܕܢܦܫܗ̇ ܢܒܰܣܡ. ܒܪܡ ܗ̇ܘ ܝܰܡܐ ܓܡܺܝܡ ܒܥܘܬܪܐ ܪܘܚܢܝܐ، ܕܰܒܫܦܥܘܗ̈ܝ ܛܒ̈ܐ ܠܨܗܝܘܬܗ̇ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܢܦܰܝܓ̣.

   ܡܰܠܘܢ، ܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܕܡܠܝܠܘܬܐ ܢܣܺܝܟܬܐ، ܕܒܰܣܩܝܠܘܬ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܘܒܪܳܡܘܬ ܣܘܟ̈ܠܐ ܢܦܺܝܚ̈ܝ ܒܪܘܚܩܘܕܫܐ. ܠܡܫܡܥܬܐ ܡܒܣܡ، ܘܠܪܘܚܐ ܡܢܺܝܚ، ܠܠܒܐ ܡܦܨܚ، ܘܠܢܦܫܐ ܡܟܢܟ، ܘܠܗܘܢܐ ܘܡܚܫܒܬܐ ܠܪܘܡܐ ܕܐܠܗܐ ܢܓܺܝܕܐܝܬ ܡܰܣܩ.

   ܗ̇ܘ ܙܠܓܐ ܐܠܗܝܐ، ܕܠܢܘܗܪܐ ܕܫܪܪܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܳܪܳܡܝܘܬܐ ܐܨܡܚ، ܗ̇ܘ ܩܠܐ ܫܰܡܝܢܐ: ܕܠܝܘܠܦܢܐ ܕܩܘܫܬܐ ܒܐܕ̈ܢܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܢܣܟ، ܡܠܦܢܐ ܬܶܒܶܠܝܐ ܩܝܬܪܐ ܕܡܠ̈ܝ ܪܘܚܐ، ܥܰܠܠܳܢܐ ܕܰܠܩܘܫܬܺܝܢ، ܐܰܘܳܢܐ ܕܓܠܝܢܐ ܐܠܗܝܐ: ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܒܰܛܢܳܢ ܕܣܪܘܓ.

   ܨܡܚ ܕܝܢ ܢܗܘܪ ܐܝܬܘܬܗ ܕܗܢܐ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ. ܫܢܬ (451) ܒ(ܟܘܪܬܡ) ܩܪܝܬܐ ܕܥܠ ܝܕ ܦܪܬ ܢܗܪܐ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܣܪܘܓ، ܡܢ ܐܒܐ ܟܗܢܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ: ܒܬܪ ܢܕܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܨܠ̈ܘܬܐ ܬܟܝ̈ܒܬܐ ܐܝܟ ܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ ܘܡܥܡܕܢܐ ܒܪ ܥܩܪ̈ܐ.

   ܘܟܕ ܗܘ ܒܪ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܢ، ܐܘܒܠܬܗ ܐܡܗ ܠܥܕܬܐ ܒܝܘܡ ܥܐܕܐ ܕܕܢܚܐ. ܘܒܥܕܢ ܩܘܪܳܒܐ، ܒܪܡܙܐ ܐܠܗܝܐ، ܢܚܬ ܡܢ ܟܢܦܐ ܕܐܡܗ، ܘܰܨܪܐ ܠܟܢܫܐ ܕܥܡܐ، ܘܣܠܩ ܠܡܕܒܚܐ، ܘܫܩܠ ܬܠܬ ܚܘܦܢ̈ܺܝܢ ܪܘܚܢܐܝܬ ܐܝܟ ܕܡܢ ܬܦܐ ܩܕܝܫܐ، ܘܒܗ ܒܥܕܢܐ ܐܰܓܢ ܥܠܘܗܝ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ، ܘܐܬܓܠܝܬ ܒܗ ܡܘܗܒܬܐ ܬܡܝܗܬܐ ܕܐܠܗܐ، ܡܘܗܒܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܒܕܰܐܘܕܥ ܒܚܕ ܡܢ ܡܺܐܡܪ̈ܘܗܝ ܥܠ ܡܘܗܒܬܐ ܗܕܐ، ܗܘ ܕܫܘܪܝܗ:

« ܐܢ ܛܝܒܘܬܐ ܡܢ ܫܒܪܘܬܐ ܠܐ ܐܫܬܐܠܬ

ܟܡܐ ܠܨܠܘܬܐ ܬܥܘܦ ܬܰܣܓܐ ܫܐܠܬ ܕܡܥ̈ܐ

ܟܕ ܝܗܒܬܗ̇ ܠܝ ܠܐ ܝܳܕܥ ܗܘܝܬ ܡܢܐ ܢܣܒܬ

ܘܗܳܫܐ ܕܝܕܥܬ ܬܘܒ ܐܘܣܦ ܠܝ ܟܕ ܠܐ ܦܪܥܬ »

   ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩܒܠ ܗܪ̈ܓܘܗܝ ܫܪ̈ܘܝܐ ܒܒܝܬ ܣܦܪܐ ܕܩܪܝܬܗ ܟܕ ܗܘ ܫܒܰܪ، ܐܫܬܢܝ ܠܒܝܬ ܨܘܒܐ ܛܒܝܒܐ ܕܐܘܪܗܝ، ܟܪ ܕܐܬܪܕܝ ܒܣܦܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܣܳܦܩܐܝܬ، ܘܐܫܬܝ ܡܢ ܢܒܥܐ ܚܝܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܠܝܐܝܬ.

   ܘܟܕ ܡܰܢܥ ܠܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܕܫܢ̈ܝ ܚܝ̈ܘܗܝ: ܫܪܝ ܙܳܩܪ ܡܐܡܪ̈ܐ ܬܡܝܗ̈ܐ ܐܟܡܐ ܕܐܣܗܕ ܡܪܝ ܚܒܝܒ ܒܗܘ ܡܐܡܪܐ ܕܣܡ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ، ܒܕܐܶܡܪ:

« ܟܕ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܘܥܣܪ ܫܢ̈ܝܢ ܩܐܡ ܗܘܐ :

ܦܪܚ ܗܘܐ ܛܶܒܐ ܕܡܠܦܢܘܬܗ ܒܐܪܒܥ ܦܢ̈ܝܢ »

   ܘܡܢܗܘܢ ܗ̇ܘ ܡܐܡܪܐ ܕܪ̈ܝܫܝ ܒܬܘ̈ܗܝ ܥܠ ܐܬܘ̈ܬ ܗܓܝܢܐ ܡܛܟܣ̈ܝܢ، ܕܫܘܪܝܗ:

« ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܢܰܛܪ ܫܒܪܘܬܝ

ܒܬܪܥܟ ܢܩܫܬ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܥܢܝܢܝ ܒܚܢܢܟ »

   ܟܕ ܕܝܢ ܡܰܛܝ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܦܘܪܫܢܐ، ܪܬܚ ܒܗ ܙܘܥܐ ܕܪܚܡܬ ܬܫܡܫܬܐ ܕܡܪܝܐ ܡܪܗ، ܘܠܒܶܫ ܐܣܟܺܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܒܕܝܪܐ ܕܚܽܘܪܐ ܕܒܐܘܚܕܢܐ ܕܣܪܘܓ. ܟܪ ܕܐܬܐܫܕ ܥܠ ܗܘܓܐ ܕܒܟܬܒ̈ܝ ܩܘܕܫܐ ܠܝܠܝ ܐܝܡܡ. ܘܒܟܠܗ̇ ܢܟܦܘܬܐ ܘܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܬܫܡ̈ܫܬܗ ܡܫܰܡܠܐ ܗܘܐ. ܘܗܟܢܐ ܢܛܰܚ ܢܘܗܪܐ ܕܡܝܬܪ̈ܬܗ، ܘܐܬܦܪܣܘ ܛܶܒ̈ܐ ܕܡܠܦܢܘܬܗ ܒܟܠ ܐܬܪ.

   ܟܢ ܐܬܓܒܝ ܠܕܪܓܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܘܰܕܣܳܥܘܪܘܬܐ، ܘܐܦ ܠܪܝܫܢܘܬܐ ܕܕܝܪܐ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܫܩܠ ܡܬܟܰܪܟ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܟܕ ܣܥܪ ܠܕܝܪ̈ܬܐ ܕܰܒܣܳܦܪ̈ܝ ܦܪܬ، ܘܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ، ܘܰܕܣܘܪܝܐ ܓܘܳܝܬܐ. ܘܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܩܕܝ ܒܥܝ̈ܢܝ ܡܐܘ̈ܬܐ. ܒܪܡ ܐܠ̈ܦܝܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ، ܠܡܝܬܪ̈ܬܗ ܟܝܬ ܘܰܠܬܩܢܘܬ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܘܠܰܡܥܠܝܘܬ ܝܕܥܬܗ ܒܗܠܝܢ ܕܐܠܗ̈ܝܬܐ.

ܡܟܐ ܨܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܐܢ̈ܫܐ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܕܢܫܡܥܘܢ ܡܐܡܪ̈ܘܗܝ ܡܰܗܢܝ̈ܢܐ، ܐܟܡܐ ܕܚܘܝ ܡܪܝ ܓܘܪܓܝ ܕܥܡ̈ܡܐ ܒܕܶܐܡܪ:

« ܘܫܪܝܘ ܐܢ̈ܫܐ ܐܬܝܢ ܨܐܕܘܗܝ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟܐ

ܕܢܣܒܘܢ ܡܢܗ ܡܢ ܣܝ̈ܡܬܐ ܕܝܗܒ ܠܗ ܪܘܚܐ »

   ܡܟܐ ܪܬܚܬ ܐܦ ܪܓܬ ܝܕܥܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܒܠܒ̈ܘܬܐ ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦ̈ܐ، ܘܨܳܒܘ ܠܘܬܗ ܬܠܬ ܒܪܡ ܐܪܒܥ ܙܒܢ̈ܝܢ ܠܡܒܚܪܗ ܘܠܰܡܓܳܫ ܥܘܡܩܐ ܕܡܠܦܢܘܬܗ، ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ ܕܠܐ ܒܡܩܕܡܘܬ ܡܛܰܝܒܘܬܐ ܡܰܣܪܚ ܗܘܐ ܡܐܡܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܬܡܝܗ̈ܐ:

ܩܕܡܝܬ: ܒܬܪ ܫܘܠܳܡ ܗܪ̈ܓܘܗܝ ܘܡܩܒܠܢܘܬܗ ܕܪܓܐ ܕܟܗܢܘܬܐ، ܐܟܡܐ ܕܡܚܘܐ ܟܬܒܐ ܕܬܫܥܝܬܗ ܕܐܡܪ: « ܘܐܬܘ ܠܘܬܗ ܥܣܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦ̈ܐ ܒܚܝܪ̈ܐ ܕܢܫܡܥܘܢ ܡܠܦܢܘܬܗ ܗܰܢܺܝܐܬܐ. ܘܒܩܐܘܗܝ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ، ܘܒܟܠܗܝܢ ܒܚܝܪܐ ܘܡܛܟܣܐ ܐܫܬܟܚ».

ܕܬܪܬܝܢ: ܡܢܗ ܕܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܪܒܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܗ̇ܘ ܕܰܚܕܝ ܒܗ ܘܠܒܒܗ ܘܚܰܦܛܗ ܥܠ ܡܰܩܳܦܘܬ ܣܳܝܘܡܘܬ ܡܐܡܪ̈ܐ. ܘܫܘ̈ܐܠܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܫܐܠܗ ܥܠ ܐܝܬܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܡܪܐ̱ܢܐ، ܘܥܠ ܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ. ܘܦܘܢܝ̈ܐ ܫܒܝ̈ܚܐ ܘܚܬܝ̈ܬܐ ܐܣܪܚ. ܘܗܟܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܨܛܒܝ ܒܗ ܡܪܝ ܣܘܝܪܝܘܣ ܘܩܠܣ ܡܠܦܢܘܬܗ.

ܕܬܠܬ: ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦ̈ܐ ܕܐܬܟܢܫܘ ܗܘܘ ܒܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܰܬܚܘܡ̈ܐ، ܘܒܰܚܢܘ ܥܡܗ، ܘܬܡܗܘ ܡܢ ܪܡܘܬ ܝܕ̈ܥܬܗ.

ܕܐܪܒܥ: ܕܐܬܟܢܫܘ ܚܡܫܐ ܐܦܝܣܩܘܦ̈ܐ ܒܥܕܬܐ ܕܒܛܢܢ ܕܣܪܘܓ ܫܢܬ (503) ܘܒܥܘ ܡܢܗ ܕܢܶܬܢܶܐ ܩܕܳܡܝܗܘܢ ܡܕܡ. ܘܟܕ ܐܫܬܐܶܠ ܡܟܝܟܐܝܬ: ܐܠܨܘܗܝ ܐܦܝܣܩܘܦ̈ܐ ܥܡ ܟܠܗ ܥܡܐ، ܘܡܚܕܐ ܩܡ ܘܫܰܐܶܠ ܐܢܘܢ: ܕܐܝܢܐ ܡܐܡܪܐ ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ: ܘܪܡܙܘ ܠܗ ܥܠ ܨܘܪܬܐ ܕܡܰܪܟܒܬܐ ܗ̇ܝ ܕܚܙܗ̇ ܢܒܝܐ ܚܙܩܝܐܠ، ܕܬܠܝܐ ܗܘܬ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܡܕܒܚܐ. ܘܐܙܠ ܩܡ ܥܠ ܕܪܓܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܒܺܐܡܰܐ ܕܥܕܬܐ ܘܦܬܚ ܦܘܡܗ، ܘܒܚܝܠܐ ܕܪܘܚܩܘܕܫܐ ܐܡܪ ܡܐܡܪܗ ܗܘ ܬܡܝܗܐ ܕܫܘܪܝܗ:

« ܪܡܐ ܕܝ̇ܬܒ ܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܕܠܐ ܡܬܒܨܝܐ

ܢܬܡ̇ܠܠ ܒܝ ܡܐܡܪܐ ܕܬܗܪܐ ܥܠ ܪܒܘܬܟ

ܓܢܝܙܐ ܕܥܶܠܳܝ ܡܢ ܥܠ̈ܝܐ ܕܛܥܝܢ̈ܝܢ ܠܗ

ܨܒܝ ܕܐܙܡܪ ܠܟ ܒܝܬ ܬܚܬ̈ܝܐ ܕܰܦܪ̈ܝܩܝܢ ܠܟ »

ܘܒܗ ܒܥܕܢܐ، ܐܬܓܠܝ ܠܗ ܚܪܒܐ ܕܥܬܝܕ ܢܓܰܕܫ ܠܐܡܝܕ، ܘܡܢܫܠܝ، ܫܒܩ ܢܝܫܗ، ܘܫܪܝ ܐܳܠܶܐ ܥܠܝܗ̇ ܘܐܡܪ:

« ܛܶܒ̈ܐ ܓܢܝ̈ܚܐ ܕܫܳܡܘܥ̈ܬܐ ܡܪܝܪ̈ܬܐ

ܕܠܚܘܗܝ ܠܪܥܝܢܝ ܐܢܬ ܡܪܝ ܫܰܦܳܝܗܝ ܒܙܡܝܪ̈ܬܟ

ܙܒܢ̈ܐ ܫܓܝ̈ܫܐ ܘܩܺܐܪ̈ܣܐ ܛܥܝܢ̈ܝ ܚܪܒܐ ܘܰܕܡܐ

ܦܓܥܘ ܒܝ ܘܙܳܥܬ ܠܡܡܠܠܘ ܘܒܟ ܐܡܠܠ

ܘܐܬܢܒܝ ܥܠ ܐܡܝܕ:

ܢܒܟܘܢ ܠܐܡܝܕ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܥܡ̈ܡܐ ܕܒܗܘܢ

ܡܛܠ ܩܛ̈ܠܐ ܘܰܕܡܐ ܓܢܳܚܐ ܕܐܫܬܦܥ ܒܗ̇

   ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܐܦܝܣܩܘܦ̈ܐ ܗܠܝܢ: ܘܚܙܘ ܕܫܒܩ ܠܢܝܫܐ ܕܣܝܡ، ܣܒܪܘ ܕܡܶܣܪܒ ܣܳܪܒ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܰܠܡ ܢܒܝܘܬܗ، ܗܦܟ ܠܘܬ ܢܝܫܗ، ܘܚܬܡܗ ܡܫܡܠܝܐܝܬ، ܘܚܕܝܘ ܐܦܝܣܩܘܦ̈ܐ ܘܗܝܡܢܘ ܕܡܘܗܒܬܗ ܫܡܰܝܳܢܝܳܐܗܝ. ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܐܬܓܒܝܘ ܫܒܥܝܢ ܟܬܘ̈ܒܐ ܥܠܝܡ̈ܐ ܕܢܟܬܒܘܢ ܠܡܐܡܪ̈ܘܗܝ، ܡܛܠ ܕܥܕܡܐ ܠܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܠܐ ܐܬܢܛܪ ܗܘܐ ܠܗ ܐܦܠܐ ܚܕ ܡܐܡܪܐ، ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܬܢܛܪܘ (763) ܡܐܡܪ̈ܝܢ ܐܢܘܢ: ܩܰܕܡܝܗܘܢ ܗܘ ܕܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܕܚܙܐ ܚܙܩܝܐܠ: ܘܒܗ ܐܰܝܬܝ « 396 » ܐܬܘ̈ܢ ܡܢ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ، ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܗܘܢ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܓܓܘܠܬܐ، ܘܠܐ ܫܡܠܝܗ.

   ܘܒܐܚܪ̈ܝܬܐ ܕܰܫܢܘ̈ܗܝ، ܐܘܟܝܬ ܫܢܬ ( 519 ) ܐܬܓܒܝ ܠܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܕܒܰܛܢܳܢ ܕܰܣܪܘܓ، ܘܡܢ ܗܪܟܐ ، ܟܘܢܳܝ «ܣܪܘܓܝܐ» ܩܰܒܠ.

   ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܫܰܡܫ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ، ܐܘܟܝܬ ܒܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܕܬܫܪܝ ܐܚܪܝ ܕܫܢܬ 521، ܫܦܪܬ ܬܘܒ ܠܨܒܝܢܐ ܐܠܗܝܐ، ܘܦܣܩ، ܘܕܥܟ ܗ̇ܘ ܙܠܓܐ ܡܰܢܗܪܢܐ ܕܥܕܬܐ، ܘܰܫܬܶܩ ܗ̇ܘ ܩܠܐ ܡܢܰܨܚܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ، ܘܐܬܦܪܫܬ ܢܦܫܐ ܡܢ ܦܓܪܐ. ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ: ܣܠܩܬ ܠܪܘܡܐ ܕܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܗ̇، ܗܢܐ ܕܝܢ: ܫܪܟ ܠܟܝ̇ܢܐ ܕܡܶܕܪܳܢܳܝܽܘܬܗ، ܘܗܟܢܐ: ܫܠܡܬ ܗ̇ܝ ܕܗܦܟ ܗܘ ܡܐ ܕܐܠܗܐ؛ ܠܐܠܗܐ، ܘܗܘ ܡܐ ܕܩܶܣܪ؛ ܠܩܣܪ.

   ܟܢ ܐܬܬܘܒܠ ܦܓܪܗ ܕܟܝܐ ܠܐܡܝܕ ܡܕܝܢܬܐ، ܟܪ ܕܐܬܛܟܣ ܒܥܕܬܐ، ܕܕܝܠܢܐܝܬ ܥܠ ܫܡܗ ܐܬܒܢܝܬ. ܒܓܒܐ ܝܡܝܢܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ. ܘܛܟܣܬ ܠܗ ܥܕܬܐ ܕܘܟܪܢܐ ܕܡܫܬܡܠܐ ܒ 29 ܕܬܫܪܝ ܐ̱ܚܪܝ ܕܐܝܬܘ̄ ܐܦ ܝܘܡܐ ܕܫܘܢܝܗ.

   ܐܦܢ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܦܪܫ ܡܢ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܦܓܪ: ܐܠܐ ܡܬܒܰܝܐܐ ܒܗܝ ܕܒܥ̈ܘܬܗ ܡܶܬܚܰܢܢܝ̈ܬܐ ܕܠܗܘܢܐ ܐܢܫܝܐ ܠܪܘܡܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪ̈ܝܡܢ، ܘܒܢܦ̈ܫܬܐ: ܬܘܳܬܐ ܥܰܡܝܩܬܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܡܚܣܝܢܝܬܐ ܡܩܝ̈ܡܢ، ܗܐ ܨܘܬܐ ܕܝܠܗܝܢ ܚܒܝܒܐ ܥܕܟܝܠ ܒܟܠ ܨܦܪ ܘܰܪܡܶܫ، ܒܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܠܐ ܩܘܛܥ ܡܙܕܡܙܡ. ܘܫܡܗ ܪܚܝܡܐ ܒܝܬ ܟܠܗ ܓܘܐ ܐܪܡܝܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܘܠܕܪܕܪ̈ܝܢ ܢܨܝܚܐܝܬ ܥܬܝܕ ܢܫܬܒܚ ܘܢܬܪܡܪܡ.

   ܨܠܘܬܗ ܫܘܪܐ ܬܗܘܐ ܠܢ.

ܗܪܓܐ ܕܬܪܥܣܪ – 12

ܡܪܬܝܢܘܬܐ

ܠܡܠܦܢܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ

 

ܐ – ܐܰܙܺܝܥ ܩ̈ܠܝ ܥܠ ܬܫܒܘܚܬܟ ܒܪ ܐܠܗܐ

ܘܰܢܗܠܠܘܢ ܠܟ ܟܠܗܘܢ ܪ̈ܓܫܝ ܒܰܙܡܳܪ̈ܰܝܗܘܢ

ܐܝܟ ܕܠܫܘܒܚܟ ܡܰܬܩܰܢ ܠܫܢܝ̱ ܡܢ ܫܘܪܳܝܐ

ܘܐܢܗܘ ܕܒ̇ܛܠ ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܟ ܠܢܓܕܐ ܫ̇ܘܐ   ܀

 

ܒ – ܠܐ ܡܪܝ ܐܶܒܛܠ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܕܙܡܝܪ̈ܬܟ

ܕܠܐ ܐܬܢܰܓܰܕ ܡܢ ܟܺܐܢܘܬܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ

ܦܘܡܐ ܕܐܢ̈ܫܐ ܠܫܘܒܚܗ̇ ܡܰܬܩܰܢ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ

ܘܐܝܢܐ ܕܫܳܠܶܐ ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܥܕܺܝܠ ܘܰܡܩܰܦܰܚ   ܀

 

ܓ – ܗܽܘ ܒܳܪܘܝܐ ܣܳܡ ܒܗ ܒܦܘܡܐ ܟܕ ܒܳܪܶܐ ܠܗ

ܩܠܐ ܘܡܠܬܐ ܕܢܗܘܐ ܡܬܬܙܝܥ ܠܡܫܒܚܘ

ܘܗܳܟܢ ܚܰܝܳܒ ܟܠ ܡܰܢ ܕܐܪܓܶܫ ܕܐܝܬ ܒܪܘܝܐ

ܕܐܝܟ ܡܰܕܰܐܬܐ ܢܶܬܠ ܫܘܒܚܐ ܠܡܪܝܐ ܕܰܒܪܳܝܗܝ   ܀

 

ܕ – ܫܪ̈ܒܐ ܣܪ̈ܝܩܐ ܘܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܠܐ ܫܰܦܝܪ̈ܢ

ܠܐ ܫܰܠܝܛ ܠܗ ܠܦܘܡܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܢܫܡܫ ܐܢܘܢ

ܗܽܘ ܒܪܘܝܐ ܗܳܟܢ ܐܰܬܩܢ ܟܕ ܒܳܪܐ ܗ̱ܘܐ

ܦܘܡܐ ܠܫܘܒܚܗ ܠܘ ܠܰܚܫܰܚܬܳܐ ܕܣܪ̈ܝܩܬܐ   ܀

 

ܗ – ܩܥܺܝ ܒܓܰܓܪܬܟ ܘܐܪܝܡ ܩܠܟ ܐܝܟ ܫܺܝܦܘܪܐ

ܐܳܡܰܪ ܡܪܝܐ ܠܐܝܢܐ ܕܫ̇ܠܐ ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܗ

ܒܪܝܬܟ ܐ̱ܢܐ ܡܪܝ ܗܰܒܠܺܝ ܐܶܬܗܰܪ ܒܰܥܒܺܝܕ̈ܳܬܳܟ

ܘܐܝܟ ܕܰܒܪܝܬܢܝ ܗܒܠܝ ܐܙܘܥ ܠܰܡܫܰܒܳܚܘ   ܀

ܘ – ܗܰܒ ܠܗ ܠܠܒܐ ܕܰܒܚܘܫܳܒ̈ܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ

ܢܗܘܐ ܡܫܰܡܫ ܠܟ ܕܰܕܚܺܝܠ ܐܢܬ ܥܠ ܒܶܪ̈ܝܬܐ

ܩܰܕܶܫ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܡܢ ܟܠ ܫܰܪ̈ܒܺܝܢ ܥܠ̈ܡܳܢܝܐ

ܘܰܒܥܶܢܝܢܳܟ ܢܗܘܐ ܡܬܬܙܺܝܥ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ   ܀

ܙ – ܗܐ ܦܬܺܝܚ ܦܘܡܝ ܡܠܝܘܗܝ ܡܪܝ ܫܘ̄ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܺܝܬ

ܘܠܐ ܢܥܒܪ ܒܗ ܡܡܠܠܐ ܣܪܝܩܐ ܕܢܫܬܰܡܫ ܒܗ

ܢܙܘܥܽܘܢ ܩܠ̈ܝ ܥܠ ܡܘܗܒܬܟ ܡܰܠܝܰܬ ܬܶܗܪܳܐ

ܒܰܪ ܐܠܗܐ ܟܕ ܡܰܘܕܐ ܐ̱ܢܐ ܥܠ ܬܫܒܘܚܬܟ   ܀

 

ܗܪܓܐ ܕܬܠܬܥܣܪ – 13

ܐܝܟܢ ܚܒܫ ܒܪܢܫܐ ܠܢܘܪܐ

ܒܪܝܫ ܩܝܣܘܣܐ

   ܒܕܳܪ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܛܒ ܩܕ̈ܡܐ، ܟܕ ܒܪܢܫܐ ܥܡܪ ܗ̱ܘܐ ܒܥܒ̈ܐ، ܘܚܳܝܐ ܥܠ ܨܝܕܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܐܘ ܝܳܥܝ̈ܬܐ، ܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܠܢܘܪܐ. ܘܟܕ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܕܨܳܦܚܐ ܡܢ ܒܰܪ̈ܩܳܢܝܬܐ ܐܝܟ ܢܰܝܙ̈ܟ̣ܐ ܢܘܪ̈ܢܐ: ܘܢܦܠܐ ܒܥܒ̈ܐ: ܘܡܘܩܕܐ ܠܝܰܒܝܫܐ ܘܰܠܪܓܝܐ، ܥܳܪܩ ܗܘܐ ܡܢܗ̇، ܐܟܡܐ ܕܝܘܡܢܐ، ܚܝ̈ܘܬܐ ܒܰܥܪܺܝܪ̈ܝܬܐ ܥܳܒܕ̈ܢ. ܕܣܒܪ ܗܘܐ: ܥܠܬܐ ܗ̱ܝ ܕܐܒܕܢܐ ܓܡܝܪܐ، ܐܳܟܠܐ ܘܰܡܣܺܝܦܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܩܳܪܒ ܠܗ̇.

   ܟܕ ܕܝܢ ܝܕܥ ܒܪܢܫܐ ܠܢܘܪܐ ܡܢ ܠܶܨܘܨܝ̈ܬܐ ܕܡܬܐܫܕ̈ܢ ܡܢ ܓܫܳܦܐ ܕܟܐܦ̈ܐ ܛܰܪ̈ܳܢܝܬܐ ܕܰܡܬܰܩܶܢ ܗܘܐ ܡܢܗܝܢ ܡܐܢ̈ܐ ܠܚܫܚ̈ܬܗ: ܘܚܙܗ̇ ܕܠܘ ܟܠܗ ܗܢܐ ܡܰܣܪܳܕܢܝܳܐܗܝ: ܐܫܬܰܝܢ ܠܒܗ، ܘܥܒܪܬ ܕܚܠܬܗ. ܘܫܪܝ ܡܰܘܚܕ ܠܗ̇ ܒܝܕ ܩܕܳܚܐ ܕܟܐܦ̈ܐ ܛܰܪ̈ܢܝܬܐ، ܐܘ ܒܝܕ ܚܟܳܟܐ ܕܬܪܝܢ ܩܝܣ̈ܐ ܒܚܕܕ̈ܐ.

   ܟܕ ܕܝܢ ܝܕܥ ܠܦܪܙܠܐ، ܬܩܢ ܩܕܳܚܬܐ ܡܢ ܐܣܛܳܡܐ، ܐܘܟܝܬ ܦܪܙܠܐ ܩܫܝܐ. ܘܡܬܚܡܐ ܥܠ ܟܐܦܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܛܰܪܢܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܣܺܝܡ ܡܠܘܐܐ ܡܬܝܩܕܢܐ ܕܡܬܩܪܐ « ܕܘܩܳܝܳܐ: ܡܘܩܕܐ ». ܘܗܟܢܐ ܝܬܝܪ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܘܚܕ ܗ̱ܘܐ ܢܘܪܐ.

   ܘܰܫܟܚܬܐ ܕܢܘܪܐ: ܫܘܚܠܦܐ ܪܒܐ ܐܰܟܺܝܢܬ ܒܚܝ̈ܐ ܕܐܢ̈ܫܐ ܩܕ̈ܡܐ. ܩܕܡܝܬ: ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܦܫܝܩܐ ܕܢܶܥܡܪܘܢ ܒܰܡܥܪ̈ܐ ܘܫܩܝ̈ܦܐ ܡܫܝܢܐܝܬ ܕܠܐ ܕܚܠܐ ܕܡܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܣܪ̈ܘܚܬܐ، ܒܝܕ ܢܘܪܐ ܕܡܘܚܕܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ ܬܪ̈ܥܐ ܕܡܥܡܪ̈ܝܗܘܢ. ܕܬܪܬܝܢ: ܕܢܫܬܚܢܘܢ ܥܠܝܗ̇ ܒܙܒܢ ܩܘܪܐ. ܕܬܠܬ: ܕܰܢܒܰܫܠܘܢ ܐܘ ܢܛܰܘܘܢ ܥܠܝܗ̇ ܡܐܟ̈ܠܬܗܘܢ. ܕܐܪܒܥ: ܠܡܰܢܗܪܘ ܡܥܡܪ̈ܝܗܘܢ ܒܠܝ̈ܠܘܬܐ، ܚܠܦ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܐ.

   ܠܐ ܕܝܢ ܐܬܗܰܕܝ ܒܪܢܫܐ ܠܬܘܩܳܢܐ ܕܨܰܠܒܽܘܢܝܳܐ «ܟܒܪܝܬܐ» ܐܠܐ ܐܢ ܒܫܘܪܝ ܕܪܐ ܬܫܥܣܝܪܝܐ. ܒܫܢܬ ܠܡ 1821 ܐܫܟܚ ܝܕܘܥܬܢܐ ܐܢܓܠܝܫܝܐ «ܘܘܟܪWalker» ܙܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܨܠܒܘܢܝܐ، ܘܡܬܩܝܡ ܗܘܐ ܡܢ ܩܝܣܘܢ̈ܐ ܝܒܝܫ̈ܐ ܕܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܩܪ̈ܝܡܝܢ ܒܢܦܛܐ ܕܨܒܝܥ ܒܰܡܙܳܓܐ ܕܰܡܪܰܟܰܒ ܡܢ ܟܘܚܳܠܐ ܘ «ܩܠܘܪܐܬ ܕܦܘܛܐܣ»، ܘܡܐ ܕܐܬܚܟܶܟ ܒܡܕܡ ܩܫܝܐ ܡܚܕܐ ܕܳܠܩ. ܐܠܐ ܟܕ ܚܙܐ «ܘܘܟܪ» ܗ̇ܢܐ ܕܦܘܣܦܘܪ ܡܝܬܪ ܗܘ ܡܢ ܡܙܳܓܐ ܕܥܗܝܕ: ܠܗ ܢܣܒ ܚܠܦܘܗܝ ܕܢܦܛܐ.

   ܘܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܐܘܪܓܢܘܢ ܕܦܳܣܩ ܘܡܛܝܒ ܩܝܣܘܢ̈ܐ ܒܰܟܡܳܝܘܬܐ ܪܒܬܐ: ܥܠܗܕܐ، ܝܩܝܪ̈ܝܢ ܗܘܘ ܛܝ̈ܡܐ ܕܨܠܒܘܢܝܐ.

   ܘܒܫܢܬ 1838، ܝܕܘܥܬܢܐ ܐܢܫ ܐܡܝܪܝܩܝܐ ܕܫܡܗ «ܐܠܦܘܢܣ ܦܝܠܝܦܘܣ، Alphonse Phlip» ܐܫܟܚ ܙܢܐ ܕܨܠܒܘܢܝܐ ܕܪܝܫܗ ܩܪܝܡ ܒܦܘܣܦܘܪ ܘܒܡܠܚܐ ܕܒܰܪܕܐ ܐܘ ܒܢܦܛܐ ܡܓܰܘܢܳܐ، ܘܫܪܟܐ ܕܓܘܫܡܗ ܒܩܺܐܪܘܬܐ ܩܪܝܡ.

   ܘܒܫܢܬ 1842، ܐܫܟܚ «ܪܐܘܒܝܢ ܒܐܪܕܪܓ Raubin Bardrach» ܐܘܪܓܢܘܢ ܕܦ̇ܣܩ ܘܡܛܝܒ ܩܝܣܘܢ̈ܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܛܒ. ܗܝܕܝܢ ܫܩܠܘ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܠܡܬܚܰܫܳܚܘ ܒܨܠܒܘܢܝܐ ܠܫܘܝܘܬ ܕܡܰܘܗ̈ܝ.

   ܘܒܫܢܬ 1855، ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܐܣܘܓ. ܐܫܟܚ ܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܨܠܒܘܢܝܐ، ܕܠܐ ܕܠܩ ܐܠܐ ܐܢ ܐܬܚܟܟ ܥܠ ܨܢܕܘܩܬܗ ܕܝܠܢܝܬܐ. ܘܩܪܝܗܝ «ܨܠܒܘܢܝܐ ܡܗܝܡܢܐ» ܐܘܟܝܬ ܠܝܬ ܒܗ ܩܢܛܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ: ܦܪܫ ܠܢܦܛܐ ܕܒܪܝܫܐ ܕܩܝܣܘܢ̈ܐ، ܘܣܡܗ ܥܠ ܡܰܚܟܳܢ̈ܐ ܕܨܢܕ̈ܘܩܝܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܦܪܣܬ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܨܠܒܘܢܝܐ ܒܥܠܡܐ، ܘܐܫܬܘܫܛܬ ܬܓܪܘܬܗ ܘܐܬܗܒܒܬ.

   ܡܬܥܒܕ ܕܝܢ ܨܠܒܘܢܝܐ: ܩܕܡܝܬ، ܡܬܦܣܩܝܢ ܩܝܣܘܢ̈ܐ ܠܦܘܬ ܒܥܳܬܐ ܒܝܕ ܐܘܪ̈ܓܰܢܶܐ ܕܝܠ̈ܢܝܐ، ܕܡܬܬܙܝܥܝܢ ܒܪܗܝܒܘܬ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܟܳܪ̈ܟܳܢ ܒܚܕܐ ܩܛܝܢܬܐ. ܘܟܠ ܐܘܪܓܢܘܢ ܡܛܝܒ ܐܝܟ ܥܣܪܐ ܐܠ̈ܦܝܢ ܕܩܝܣܘܢ̈ܐ ܒܚܕܐ ܩܛܝܢܬܐ. ܟܢ ܡܬܬܘܒܠܝܢ ܗܠܝܢ ܩܝܣܘܢ̈ܐ ܠܕܘܟܬܐ ܫܰܚܝܢܬܐ، ܟܪ ܕܡܬܩܪܡܝܢ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܒܟܒܪܝܬܐ. ܘܡܐ ܕܩܰܪܘ: ܡܬܟܢܫܝܢ ܒܝܕ ܡܐܢ̈ܐ ܕ̈ܝܠܢܝܐ، ܘܡܣܬܕܪܝܢ ܒܨܢܕܘܩ̈ܝܬܐ، ܟܢ ܡܬܕ̈ܒܩܢ ܥܠܝܗܝܢ ܦܬܩ̈ܐ ܕܡܫܘܕ̈ܥܢ ܥܠ ܐܬܪܐ ܘܒܝܬ ܦܘܠܚܢܐ ܕܒܗ ܐܬܬܩܢܘ.

   ܘܗܟܢܐ: ܗܢܐ ܒܪܢܫܐ، ܕܗܕܐ ܢܘܪܐ: ܢܘܓܪܐ ܪܒܐ ܣܘܪܳܕܐ ܩܛܘܠܐ ܒܠܒ̈ܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ܘܗܝ ܐܦܠܬ، ܘܠܕܚܠܬܗ̇ ܐܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐ ܣܪ̈ܝܕܬܐ ܥܪܩܝܢ ܗܘܘ. ܗܐ ܝܘܡܢܐ ܕܒܝܕ ܪܒܘܬ ܡܕܥܗ، ܘܢܗܝܪܘܬ ܡܚܫܒܬܗ: ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܫܟܚ ܕܢܟܒܘܫ ܚܺܐܦܗ̇، ܘܰܢܦܰܓܕ ܚܰܝܠܗ̇: ܐܠܐ ܐܦ ܘܰܢܚܒܫܝܺܗ̇ ܒܪܝܫ ܩܝܣܘܣܐ، ܘܰܢܫܰܚܪܺܝܗ̇ ܠܚܫܚ̈ܬܗ: ܐܡܬܝ ܘܐܝܟܐ ܘܐܝܟܢ ܕܨܒܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ:

ܐ – ܒܪܬ ܩܠ « ܒܪ » ܟܕ ܠܫܡܗ̈ܐ ܡܬܢܩܦܐ : ܣܘܟ̈ܠܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ ܝܗܒܐ ܐܝܟ:

ܒܪ ܒܣܪܐ      ܗ̄      ܒܪܢܫܐ

ܒܪ ܒܣ̈ܡܐ      ܗ̄      ܦܝܪܡܐ

     ܒܪ ܓܳܙܬܐ      ܗ̄      ܡܳܕܝܩܐ، ܬܪܡܠܐ

       ܒܪ ܥܘܙܐ      ܗ̄      ܥܠܝܡܐ، ܓܰܕܘܕܐ

ܒܪ ܚܰܝܳܐ      ܗ̄      ܫܳܩܝܳܐ

ܒܪ ܝܡܝܢܐ      ܗ̄      ܡܥܕܪܢܐ

ܒܪ ܢܺܝܪܐ      ܗ̄      ܟܢܳܬܐ، ܚܒܪܐ

ܒ – ܫܚܠܦ ܡܰܠܘܬܘܬܐ ܗܕܐ ܠܒܝܬܝܘܬܐ

ܐܝܟ: ܟܬܳܒܳܐ ܕܐܠܗܐ: ܟܬܳܒܳܐ ܐܠܗܝܐ

ܟܬܳܒܳܐ ܕܐܠܗܐ، ܙܝܢܐ ܕܩܪܳܒܳܐ، ܟܣܐ ܕܕܗܒܐ، ܐܒܐ ܕܪܘܚܐ، ܡܠܐܟܐ ܕܒܣܪܐ، ܓܒܪܐ ܕܐܘܡܬܐ، ܟܘܪܣܝܐ ܕܩܰܝܣܐ، ܡܠܦܢܐ ܕܐܡܝܕ، ܩܢܝܐ ܕܕܝܘܬܐ، ܐܳܬܳܐ ܕܠܒܢܢ.

ܓ – ܣܝܡܐ

ܠܘܬ ܩܕ̈ܡܐ، ܐܪܒܥܐ ܗ̱ܘܘ ܐܣܛܘܟܣ̈ܐ ܕܚܝ̈ܐ

ܐܐܪ، ܡܝ̈ܐ، ܥܦܪܐ، ܘܢܘܪܐ

ܚܰܘܳܐ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܚܫܝܒܐ ܢܘܪܐ ܐܣܛܘܟܣܐ ܪܝܫܝܐ ܕܩܘܝܡ ܚܝ̈ܐ ܘܟܬܘܒ ܥܠ ܝܘܬܪ̈ܢܝܗ̇.

ܗܪܓܐ ܕܐܪܒܥܣܪ – 14

ܣܘܓܦ̈ܢܐ ܕܬܘܢܢܐ

   ܟܕ ܚܘܠܡܢܐ ܕܓܘܫܡܐ: ܪܟܽܘܒܐܗܘ ܕܒܪܢܫܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ، ܕܣܪܝܓ̣ܐ ܒܟܠ ܙܢ̈ܝ ܓܕ̈ܫܐ ܘܢܣܝܘܢ̈ܐ، ܡܥܘܟ̈ܝ ܡܪܕܝܬܐ ܕܚܝ̈ܐ، ܒܙܢܐ ܢܝܚܐ ܘܗܰܢܺܝܐܐ. ܚܘܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܕܓܘܫܡܐ ܥܠ ܝܨܝܦܘܬܐ ܣܢܝܩ ܪܒܬܐ ܠܢܛܘܪܘܬܗ ܡܢ ܢܟܝ̈ܢܐ ܘܣܘܓܦܢ̈ܐ، ܕܟܒܪ ܛܳܪܝܢ ܒܗ. ܟܡܐ ܡܠܘܢ ܝܨܝܦܘܬܐ ܗܕܐ ܡܙܕܗܪܢܳܝܐ ܘܳܠܐ ܕܬܗܘܐ ܡܢ ܥܝܕ̈ܐ ܡܟܳܝ̈ܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܦܘܠܳܓ، ܣܘܓܦܢ̈ܐ ܐܰܒܕܳܢܝ̈ܐ ܠܚܘܠܡܢܐ ܦܓܪܢܝܐ ܟܝܬ ܘܢܦܫܢܝܐ ܘܗܰܘܢܢܝܐ ܡܙܰܡܢܝܢ. ܘܡܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ: ܬܘܢܢܐ.

   ܝܘܠܦܢܐ ܠܡ ܕܐܣܝܘܬܐ ܡܫܪܪ: ܕܬܫܥܣܪ ܐܕܫܝ̈ܢ ܕܣܡܡ̈ܢܐ ܫܟܝܚ ܒܗ̇ ܒܝܥܝܬܐ ܕܬܘܢܢܐ، ܘܟܠܗܘܢ ܣܡ̈ܡܢܐ ܗܠܝܢ ܡܘܒܕ̈ܳܢܺܝܢ ܐܢܘܢ، ܘܠܝܬ ܠܗܘܢ ܬܪܝܳܩܐ ܕܡܒܰܛܠ ܚܝܠܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬܗܘܢ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܒܝܫ ܒܟܠܗܘܢ ܘܡܘܒܕܳܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ: ܐܝܬܘܗܝ ܙܗܪܐ ܗ̄ܕ ܣܡܐ ܕ«ܢܩܘܛܝܢ» ܗܢܐ ܗܟܝܠ، ܙܗܪܐ، ܟܠܗ ܗܢܐ ܩܛܘܠܐܗܘ، ܥܕܡܐ ܠܗܝ ܕܡܶܣܒ ܚܕܐ ܡܢ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܡܢܘ̈ܢ ܕܡܰܬܩܰܠ ܚܰܒܬܐ، ܣܦܩܐ ܠܡܘܒܕܘ ܠܓܒܪܐ ܡܫܡܠܝܐ ܟܡܐ ܐܢ ܥܰܫܝܢ.

   ܥܠܝܡܐ ܗܟܝܠ ܕܡܬܥܝܕ ܥܠ ܬܘܢܢܐ: ܠܝܬ ܠܗ ܕܰܢܣܟܐ ܐܝܢܐ ܫܘܘܫܛܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗ̇ܠܝܢ ܕܚܝ̈ܐ. ܡܠܘܢ ܒܗܠܝܢ ܕܕܘܪ̈ܫܐ ܓܘܫܡܢ̈ܝܐ ܕܐܝܟ ܪܗܛܐ، ܐܘ ܣܚܘܐ، ܐܘ ܐܫܬܥ̈ܢܝܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܐܣܦܝܪ ܪܓܠܐ ܐܰܘ ܕܣܠܐ ܐܘ ܦܪܘܚܬܐ ܘܣܛܪ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܩܶܨܬ ܣܡ̈ܡܢܐ ܗܠܝܢ ܡܣܓܦ̈ܢܐ ܕܒܓܘܫܡܗ ܦܪܚܝܢ، ܘܒܕܡܗ ܡܬܚܠܛܝܢ.

   ܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܟܕ ܡܰܬܶܢ ܐܢܫ ܠܗ̇ܝ ܠܦܳܦܬܐ ܩܕܡܝܬܐ: ܨܘܕܳܪܐ ܚܐܫ، ܘܫܥܳܠܐ ܬܟܝܒܐ، ܘܰܓܣܳܝܐ، ܕܬܚܘܝ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܕܡܥܒܕܢܘܬ ܣܡܡ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܕܒܓܘܫܡܐ ܦܪܚܝܢ.

   ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܡܶܬܐܶܡܰܢ ܠܢܘܓܪܐ ܥܠ ܬܘܢܢܐ: ܐܳܦܶܢ ܡܬܝܠܕ ܒܗ ܚܽܘܣܢܳܐ ܠܘܩܒܠ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܣܡܡ̈ܢܘܗܝ: ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܚܘܣܢܐ، ܠܐ ܡܨܐ ܢܟܠܐ ܠܣܡܡ̈ܢܐ ܗܠܝܢ: ܕܒܬܪ ܒܬܪ ܒܓܘܫܡܗ ܡܫܬܦܟܝܢ، ܘܠܚܝ̈ܘܗܝ ܡܛܰܠܩܝܢ. ܒܬܪ ܓܝܪ ܫܢܝ̈ܐ: ܡܬܓܠܝܐ ܪܦܝܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܚܘܣܢܐ. ܟܕ ܓܘܫܡܐ ܥܐܦ، ܘܡܬܢܰܘܰܓ ܬܚܝܬ ܣܘܛ̈ܡܐ ܝܩܝܪ̈ܐ ܕܣܘܓܦ̈ܢܐ ܓܘܫܡܢ̈ܝܐ ܟܝܬ ܘܢܦܫܢ̈ܝܐ ܕܗܠܝܢ ܣܡܡܢ̈ܐ.

   ܣܘܓܦ̈ܢܐ ܡ̇ܢ ܓܘܫܡܢ̈ܝܐ ܕܬܘܢܢܐ: ܝܘܠܦܢܐ ܕܰܨܪܳܝܘܬܐ ܡܙܰܕܶܩ: ܕܠܡ ܬܘܢܢܐ: ܡܰܐܠܶܨ ܠܢܫܡܐ، ܘܡܰܣܪܚ ܠܡܶܢ̈ܶܐ ܕܓܰܓܰܪܬܐ، ܘܰܡܡܝܠ ܠܠܒܐ ܘܰܠܪ̈ܬܘܬܐ. ܘܡܚܰܒܠ ܠܐܣܛܘܡܟܐ. ܘܡܒܠܒܠ ܠܬܘܩܢܐ ܓܝܳܕܢܝܐ. ܡܟܐ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܦܓܪܐ ܡܣܬܚܶܦ.

   ܣܘܓܦܢ̈ܘܗܝ ܕܝܢ ܢܦܫܢ̈ܝܐ: ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܐܢܘܢ، ܘܡܢܗܘܢ: ܡܘܚܐ ܡܬܰܪܦܐ، ܘܗܘܢܐ ܡܬܒܠܒܠ، ܘܥܘܗܕܢܐ ܐܒܕ، ܘܙܢܝ̈ܐ ܡܫܬܚܠܦܝܢ، ܘܐܢܗܘ ܕܡܥܒܕܢܘܬܗ ܒܓܒܪ̈ܐ ܡܫܡܠܝ̈ܝ ܒܩܘܡܬܐ ܟܠܗ ܗܢܐ ܡܣܰܓܦܳܢܝܳܐ ܗ̱ܝ، ܟܡܐ ܡܠܘܢ ܒܰܥܠ̈ܝܡܐ ܘܰܛܠܝ̈ܐ ܪ̈ܓܝܝ ܓܘܫܡܐ، ܘܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܰܛܝܘ ܠܡܫܘܚܬܐ.

   ܚܟܝܡܐ ܐܢܫ، ܕܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܒܬܘܢܢܐ ܩܪܝܚܐܝܬ ܐܘܕܝ: ܕܠܐ ܩܰܕܝܬ ܡܢܗ ܕܬܘܢܢܐ ܐܠܐ ܐܢ ܢܫܡܐ ܕܠܝ̣ܚܐ، ܘܠܒܐ ܡܚܝܠܐ، ܘܝܰܫܛܐ ܝܰܒܝܫܐ، ܘܗܘܢܐ ܒܠܝܠܐ، ܘܢܰܚܒܽܘܬܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܐ، ܒܪ̈ܓܫܐ ܕܣܘܩܐ، ܘܰܕܛܳܥܡܬܐ ܘܕܚܙܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܒܟܽܠܳܝܽܘܬܝ ܐܰܘܚܠܬ، ܘܫܪܟܬ ܠܓܘܫܡܐ ܣܚܝܦܐ، ܕܒܟܠܙܒܢ ܠܟܘܪ̈ܗܢܐ ܡܛܰܝܰܒ، ܘܚܝ̈ܐ ܡܢܰܘ̈ܠܐ: ܕܩܕܡ ܡܘܢܳܥ ܩܶܨܐ ܠܡܘܬܐ ܥܪ̈ܝܨܝܢ. ܣܟܐ ܕܝܢ: ܟܠ ܠܦܳܦܬܐ ܕܬܘܢܢܐ: ܨܶܨܳܐܗܝ ܒܢܰܘܣܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܰܬܶܢ.

   ܘܐܚܪܢܐ ܐܡܪ: ܪܚܝܡ ܗܘ ܠܝ ܕܐܚܙܐ ܐܣܦܶܣ ܡܶܪܬܳܢܺܝܬܐ ܒܝܬ ܨܒܥ̈ܐ ܕܥܠܝܡܐ، ܡܢ ܕܐܚܙܐ ܠܦܦܬܐ ܕܬܘܢܢܐ. ܟܒܪ ܕܝܢ ܣܡܐ ܕܗܝ ܒܝܕ ܕܰܪܡܳܢܳܐ ܡܕܡ ܡܬܚܠܡܢܐ ܗܘ، ܒܗܝ ܕܕܽܘܟܬܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ، ܐܠܐ ܕܗܕܐ ܠܐ ܣܟ، ܒܗܝ ܕܟܽܘܠܢܝܐ ܗܘ ܘܠܐ ܡܥܒܕ ܒܗ ܐܝܢܐ ܬܶܪܝܳܩܳܐ.

   ܘܦܐܝܐܝܬ ܐܡܝܪܐ: ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܒܓܘܫܡܗ ܕܗ̇ܘ ܕܡܰܬܶܢ ܐܝܢܐ ܗܕܡܐ ܚܠܝܡ ܐܠܐ ܐܢ ܬܓܪܘܡܬܗ ܗ̄ܕ ܗܝܟܠܗ ܓܰܪܡܳܢܳܝܳܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ:

ܐ – ܒܣܘܪܥܦ ܡܠ̈ܝ ܕܥܬܝܕ، ܐܡܪܝܢܢ:

ܐܢܐ: ܐܺܠܰܦ ܘܐܟܬܘܒ ܘܠ̈ܝܬܝ ܟܢ ܐܺܙܠ ܐܫܟܰܒ ܒܬܫܘܝܬܝ.

ܗܝ ؟ ܐܢ̄ܬܶܝܢ ؟ ܗܶܢܘܢ ؟ ܚܢܢ ؟ ܐܢ̄ܬܘܢ ؟

ܒ – ܡܬ̈ܠܐ: ܠܡܢܐ ܐܡܪܝܢ:

ܕܣܳܚܦ ܐܣܬܐ: ܢܶܟܬܝܘܗܝ ܚܘܝܐ.

ܕܐܬܕܪܫ ܠܢܣܝܘܢ̈ܐ: ܚܟܝܡܐ ܗܘ.

ܠܐ ܬܘܚܪ ܥܒܳܕܐ ܕܝܘܡܢ ܠܡܚܪܝ.

ܠܚܟܝܡܐ ܪܡܙܐ ܣܳܦܩ.

ܢܰܚܬܐ ܫܐܝܠܐ: ܠܐ ܡܰܫܚܶܢ.

ܓ – ܣܝܡܐ

ܐܝܬ ܠܟ ܪܚܡܐ ܕܰܡܥܳܕ ܥܠ ܬܘܢܢܐ، ܟܬܘܒ ܠܗ ܐܓܪܬܐ ܘܚܰܘܳܐ ܠܗ:

ܐ – ܢܟܝ̈ܢܐ ܦܓܪ̈ܢܝܐ ܕܒܬܘܢܢܐ.

ܒ – ܢܟܝ̈ܢܐ ܢܦܫ̈ܢܝܐ.

ܓ – ܚܘܣܪܢܐ ܡܡܘܢܝܐ، « ܟܣܦܢܝܐ: ܡܠܘܐܝܐ ».

ܗܪܓܐ ܕܚܡܫܥܣܪ – 15

ܒܪܐ ܐܣܘܛܐ

   ܥܬܝܪܐ ܐ̱ܢܫ ܪܒܐ، ܡܳܪܶܐ ܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܘܚܩ̈ܠܬܐ، ܘܥܰܒܕ̈ܐ ܘܐܰܓܝܪ̈ܐ ܘܐܰܡܗ̈ܬܐ. ܕܰܡܫܪܬܚܐܝܬ ܚܳܝܐ: ܒܩܨܪܐ ܓܐܝܳܐ ܕܰܟܪ̈ܳܦܬܐ ܪ̈ܝܫܝܬܐ. ܐܝܬ ܗܘܘ ܠܗ ܬܪܝܢ ܒܢܺܝ̈ܢ. ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܪܒܐ: ܥܠ ܕܡܢ ܫܒܪܘܬܗ: ܢܩ̇ܦ ܗܘܐ ܠܐܒܘܗܝ ܠܩܘܪ̈ܝܐ ܘܠܚܩܠ̈ܬܐ، ܪܳܚܡ ܗܘܐ ܠܦܘܠܚܢܐ، ܘܐܳܙܠ ܗܘܐ ܒܟܠܙܒܢ ܠܡܣܥܪ ܠܰܐܟܳܪ̈ܐ، ܘܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ: ܗ̣ܘ ܒܩܢܘܡܗ: ܩ̇ܐܡ ܗܘܐ ܒܡܕܡ ܡܢ ܦܘܠܚܢ̈ܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܒܪܐ ܙܥܘܪܐ: ܡܛܠ ܕܪܰܟܝܟܐܝܬ ܐܬܪܰܒܝ ܟܕ ܙܥܘܪ: ܠܐ ܐܬܥܰܝܕ ܥܠ ܦܘܠܚܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܥܰܠܰܡ ܒܰܛܳܠܐܝܬ. ܘܐܡܝܪ ܗ̱ܘ: ܕܪܝܫܗ ܕܒܪ ܒܛܠܢܐ: ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܗܘ ܕܣܳܛܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܗܦܟ ܗܘܐ ܒܰܡܩܳܡܘܬ ܨܒܝܢܗ.

   ܘܒܚܕ ܝܘܡ: ܗܢܐ ܒܪܐ ܙܥܘܪܐ، ܐܡܪ ܠܐܒܘܗܝ: ܗܒ ܠܝ ܡܢܳܬܐ ܕܡܳܛܝܐ ܠܝ ܡܢ ܝܳܪܬܘܬܐ. ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܕܐܦܘܩ ܡܢ ܒܝܬܟ. ܘܚܳܪ ܒܗ ܐܒܘܗܝ ܡܠܝܐܝܬ، ܘܐܬܬܰܢܚ: ܐܠܐ ܠܐ ܨܒܐ ܕܢܓܫܘܦ ܒܚܺܐܪܘܬܗ، ܒܪܡ ܫܒܩܗ: ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܢܡܬܘܩ ܚܠܝܘܬ ܚܝ̈ܐ ܕܡܙܝܓܐ ܒܰܡܪܪ̈ܐ ܕܥܩ̈ܬܐ، ܘܢܨܛܰܪܦ ܣܳܦܩܐܝܬ ܒܢܣܝܘܢ̈ܐ: ܢܗܦܘܟ ܠܘܬ ܢܦܫܗ: ܟܕ ܬܘܶܐ ܘܰܪܕܶܐ ܘܰܪܟܟ ܓܶܫܬܐ.

   ܘܗܟܢܐ: ܦܰܠܓ ܐܒܐ ܠܝܪܬܘܬܐ، ܒܝܢܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܒܫܰܘܝܽܘ. ܘܛܥܶܢ ܗ̇ܘ ܒܪܐ ܙܥܘܪܐ ܟܠ ܡܐ ܕܰܡܛܳܝܗܝ، ܘܐܙܠ ܐܶܓܪ ܠܗ ܒܝܬܐ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܘܕܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܬܗܰܦܟ ܠܦܘܬ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܠܒܗ: ܐܟܡܢ ܕܒܳܗܬ ܐܘ ܡܨܛܡܥܪ ܡܢ ܝܳܕ̈ܘܥܘܗܝ: ܐܰܫܩܶܠ ܠܐܬܪܐ ܢܘܟܪܝܐ: ܟܪ ܕܰܢܩܶܦ ܠܣܝܥܬܐ ܕܣܪ̈ܝܩܐ ܘܫܳܛܰܝ̈ܳܐ، ܘܝܗܒ ܢܦܫܗ ܠܪ̈ܓܝܓܬܐ ܘܠܡܫܬܝܐ ܕܚܡܪ̈ܢܐ، ܘܠܟܠ ܙܢ̈ܝ ܚܫ̈ܐ ܒܝܫ̈ܐ: ܕܠܰܙܢܝ̈ܐ ܡܚܒܠܝܢ. ܘܟܠܗ ܗ̇ܢܐ ܐܰܫܺܝܕ ܗܘܐ ܥܠ ܦܰܗܝ̈ܬܐ، ܐܝܟܢܐ ܕܠܝܠ̈ܘܬܐ ܒܚܢ̈ܘܬܐ ܒܐܙ ܗܘܐ. ܘܗܟܢܐ: ܒܡܬܚܐ ܙܥܘܪܐ: ܦܰܪܚ ܟܠܗ ܩܢܝܢܗ، ܘܰܫܪܶܟ ܠܕܳܘܝܘܬܐ ܕܨܽܘܪܟܳܢܐ. ܘܗܢܘܢ ܚܒܪ̈ܐ ܕܙܺܐܦܐ ܫܒܩܘܗܝ. ܘܗܟܢܐ: ܗ̇ܘ ܒܪ ܕܽܘܗܢܐ، ܕܐܬܪܒܝ ܒܟܢ̈ܦܐ ܕܦܘܢܳܩܐ، ܕܐܬܥܠܡ ܥܠ ܥܪ̈ܣܬܐ ܕܓܶܐܘ̈ܬܐ، ܕܡܫܬܰܡܫ ܗܘܐ ܡܢ ܥܒܕ̈ܐ ܘܐܡܗ̈ܬܐ: ܫܪܟ ܠܘܬ ܗܝ ܕܡܫܰܚܩܐܝܬ ܢܺܚܐ ܚܝ̈ܐ ܕܙܘܠܗܙܐ: ܒܐܬܪܐ ܕܰܐܟܣܶܢܝܐ.

   ܘܬܶܟܒܰܬ ܒܝܫܬܐ: ܘܰܗܘܐ ܝܘܩܪܳܢܐ ܪܒܐ ܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ، ܘܢܩܦܗ ܟܦܢܐ ܡܪܝܪܐ ܘܐܙܕܠܗܙ ܥܠܝܡܐ، ܘܦܳܗܐ ܗܘܐ ܒܫܘܩ̈ܐ، ܘܕܳܡܟ ܒܙܳܘ̈ܝܬܐ ܕܒ̈ܬܐ، ܘܥܳܦ ܚܝܠܗ، ܘܰܢܚܶܒ ܓܘܫܡܗ.

   ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ: ܕܢܛܪ ܚܝ̈ܘܗܝ ܡܢ ܐܒܕܢܐ ܕܟܦܢܐ: ܐܙܠ ܫܕܐ ܗܘ ܠܗ: ܩܕܡ ܬܪܥܐ ܕܚܕ ܡܢ ܥܬܝܪ̈ܐ ܕܡܕܝܢܬܐ، ܗ̇ܘ ܕܫܕܪܗ ܠܚܩܠܗ: ܕܢܶܪܥܶܐ ܚܙܺܝܪ̈ܐ ܒܠܚܘܕ، ܒܰܠܚܶܡ ܟܪܣܐ. ܘܟܠܗ ܗܢܐ ܡܫܬܰܢܩ ܗܘܐ ܠܟܦܢܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܪܓܪܓ: ܕܢܡܠܐ ܟܪܣܗ ܡܢ ܚܰܪ̈ܘܒܐ ܕܐܳܟܠܝܢ ܗܘܘ ܚܙܝܪ̈ܐ: ܘܠܐ ܡܬܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗ.

   ܘܒܚܕ ܝܘܡ: ܟܕ ܥܠ ܟܺܐܦܐ ܡܕܡ ܒܚܩܠܐ ܝܰܬܝܒ ܗܘܐ. ܚܳܪ ܒܐܣܟܺܡܗ ܒܠܺܝܠܐ، ܘܰܒܣܥܪܗ ܦܪܺܝܪܐ. ܘܒܰܡܚܝܠܘܬ ܓܘܫܡܗ ܕܡܢ ܩܶܨ ܐܘܠ̈ܨܢܐ ܘܰܫܚ̈ܩܐ ܕܚܰܕܪܽܘܗܝ: ܘܐܬܕܟܪ ܦܘܢ̈ܩܐ ܕܝܘܡ̈ܘܗܝ ܩܕܡ̈ܐ: ܒܟܢ̈ܦܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ ܐܰܒܳܗܝܐ. ܘܒܐܝܩܪܐ ܕܥܒܕ̈ܐ ܘܐܡܗ̈ܬܐ: ܐܕ̈ܡܥܝ ܥܝܢ̈ܘܝ ܘܐܬܬܢܚ ܡܪܝܪܐܝܬ، ܘܐܡܪ: ܟܡܐ ܐܓܝܪ̈ܐ ܐܝܬ ܗܫܐ ܒܒܝܬ ܐܒܝ ܕܝܬܝܪ ܠܗܘܢ ܠܚܡܐ. ܘܐܢܐ ܗܪܟܐ ܠܟܦܢܐ ܐܒܕ ܐ̱ܢܐ. ܐܩܘܡ ܐܺܙܠ ܠܘܬ ܐܒܝ، ܘܐܶܫܬܶܕܐ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ، ܘܐܺܡܪ ܠܗ: ܐܳܒܝ: ܚܛܝܬ ܒܫܡܝܐ ܘܰܩܕܳܡܝܟ، ܠܐ ܡܟܝܠ ܫܳܘܐ ܐܢܐ ܕܒܪܟ ܐܬܩܪܐ: ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܐܰܓܝܪ̈ܝܟ. ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܘܩܡ ܐܙܠ. ܘܥܕ ܗܘ ܪܰܚܝܩ ܚܙܝܗ̱ܝ ܐܒܘܗܝ. ܐܠܘܠܐ ܚܰܘܣܳܢܳܐ ܐܒܗܝܐ ܓܠܐ ܠܗ: ܠܐ ܝܕܥܗ: ܠܡܚܝܠܘܬ ܓܘܫܡܗ ܘܒܠܝܠܘܬ ܐܣܟܝܡܗ. ܘܪܗܛ ܠܘܬܗ، ܘܢܦܠ ܨܘܪܗ ܘܢܰܫܩܗ: ܘܡܚܕܐ ܢܦܠ ܒܪܐ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܐܒܘܗܝ: ܘܒܰܬܘܳܬܐ ܡܪܝܪܬܐ ܐܡܪ: ܐܒܝ: ܚܛܝܬ ܒܫܡܝܐ ܘܩܕܡܝܟ، ܘܠܐ ܫܘܐ ܐܢܐ ܓܒܪܟ ܐܬܩܪܐ ܩܒܠܝܢܝ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܐܓܝܪ̈ܝܟ.

   ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܐܒܐ ܠܥܒܕ̈ܘܗܝ … ܐܦܩܘ ܠܗ ܐܣܛܠܐ ܪܺܝܫܳܝܬܐ ܘܐܠܒܫܘܢܳܝܗܝ. ܘܣܝܡܘ ܥܶܙܰܩܬܐ ܕܕܗܒܐ ܒܨܒܥܗ، ܘܰܡܣ̈ܐܢܐ ܚܕ̈ܬܐ ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܘܰܐܝܬܰܘ ܬܘܪܐ ܕܦܰܛܡܐ ܘܕܘܒܚܘܗܝ: ܕܢܐܟܘܠ ܘܢܬܒܣܡ: ܡܛܠ ܕܒܪܐ ܕܝܠܝ ܗܢܐ: ܡܺܝܬܐ ܗ̱ܘܐ ܘܰܚܝܳܐ، ܘܐܒܝܕܐ ܗܘܐ ܘܐܫܬܟܚ.

   ܘܗܟܢܐ: ܗܦܟ ܗܢܐ ܥܠܝܡܐ ܠܕܪܓܗ ܩܕܡܝܐ، ܒܝܕ ܬܝܒܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܰܬܘܳܬܐ ܥܰܡܝܩܬܐ. ܘܗܘܐ ܚܰܘܪܐ ܛܒܐ: ܠܥܠܝ̈ܡܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܣ̇ܛܝܢ.

ܕܘܪ̈ܫܐ:

ܐ – ܣܘܪܥܦܐ

     ܒܣܘܪܥܦ ܚܠܦ ܫܡܐ (ܗܢܘܢ) ܥܡ ܚܘܫܒܝ̈ܐ ܚܫܘܫ̈ܐ ܐܡܪܝܢܢ:

ܗܢܘܢ: ܠܝ: ܩܛܠܘܢܝ

ܥܡ: ܠܟ ؟ ܠܟܝ ؟ ܠܗܝܢ ؟ ܠܟܘܢ ؟

ܒ – ܐܡܪܝܢܢ:

ܢܰܟܶܬ ܨܒܥ̈ܬܗ      ܗ̄      ܐܬܬܘܝ

ܦܠܥ ܟܬܦܗ      ܗ̄      ܡܪܰܕ

ܙܩܰܦ ܨܶܒܥܶܗ      ܗ̄      ܐܘܕܝ ܒܚܘܒܬܗ

ܢܦܨ ܥܘܒܗ      ܗ̄      ܐܬܒܰܪܝ، ܟܦܪ

ܦܛܪ ܣܦܬܗ     ܗ̄      ܐܒܣܝ

ܐܢܝܕ ܪܝܫܗ      ܗ̄      ܡܰܝܶܩ

ܓ  – ܙܘܗܪ̈ܐ ܥܠ ܡܫܬܝܐ ܕܚܡܪܐ

( ܠܡܪܝ ܦܘܠܠܘܣ ܕܒܝܬ ܪܒܢ )

ܡܳܢܳܐ ܡܰܩܢܐ ܣܘܓܐܐ ܕܚܡܪܐ ܠܕܪܳܚܡ ܠܗ

ܐܠܐ ܘܳܝ̈ܐ ܘܬܘ̈ܟܐ ܘܥܡܗܘܢ ܚܫܟܐ ܕܥܝܢܐ

ܥܳܐܠ ܚܡܪܐ ܛܪܕ ܡܰܦܩ ܠܗܘܢܐ ܡܢܟ

ܘܗܝܕܝܢ ܓܳܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܪ̈ܙܐ ܕܡܛܫܝܢ ܠܟ

ܦܳܟܰܗ ܛܥܡܐ ܡܢܗ ܕܚܡܪܐ ܘܚܳܫܟ ܡܕܥܐ

ܘܠܥܙ ܦܘܡܐ ܟܠ ܫܘܥܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪ̈ܢ

ܨܰܠܠ ܗܘܢܟ ܘܡܪܘܩ ܡܕܥܟ ܐܢ ܦܪܘܫ ܐܢܬ

ܘܠܨܘܠܠܐ ܕܚܡܪܐ ܘܟܣ̈ܐ ܠܐ ܬܬܪܓܪܓ

ܗܪܓܐ ܕܫܬܥܣܪ – 16

ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܕܝܠܝܦܘܬܐ ܕܢܫ̈ܐ

   ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܠܡ ܕܝܰܠܝܦܘܬܐ ܕܐܢܬܬܐ، ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܐܢܘܢ ܘܡܫܚܠ̈ܦܝܢ، ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܠܗ̇ ܠܐܢܬܬܐ ܩܢܘܡܗ̇ ܡܘܬܪܝܢ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ: ܠܒܪ ܙܘܓܗ̇. ܡܢܗܘܢ ܬܘܒ ܠܒܢܝ̈ܗ̇، ܘܡܢܗܘܢ ܠܥܠܡܐ ܘܠܐܢܫܘܬܗ ܓܰܘܳܢܳܐܝܬ. ܗܫܐ ܕܝܢ: ܥܠ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܕܠܩܢܘܡܗ̇ ܘܠܒܢܝ̈ܗ̇ ܡܚܰܘܶܝܢܢ:

      ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܠܐܢܬܬܐ ܩܢܘܡܗ̇:

   ܝܕܝܥܐܗܝ ܕܟܕ ܝܘܠܦܢܐ ܠܚܘܓܬܐ ܕܚܰܝ̈ܠܐ ܡܚܫܒܬܢ̈ܝܐ ܡܰܪܘܰܚ، ܡܟܐ ܡܢܗܪ ܗܘܢܗ̇ ܕܐܢܬܬܐ، ܘܰܡܟܰܢܟ ܢܦܫܗ̇، ܘܰܡܚܰܟܡ ܪܥܝܢܗ̇، ܘܰܡܕܰܟܐ ܙܘ̈ܥܝܗ̇، ܘܰܡܥܫܢ ܨܒܝܢܗ̇، ܘܰܡܛܟܣ ܗܘܦܳܟ̈ܝܗ̇ ܥܡ ܕܘܒܪ̈ܝܗ̇. ܘܡܰܘܣܦ ܒܣܝܡܘܬܐ ܥܠ ܒܣܝܡܘܬܐ ܕܠܒܗ̇، ܘܰܚܢܢܐ ܥܠ ܚܢܢܐ ܕܟܝܢܗ̇، ܘܰܪܡܝܣܘܬܐ ܥܠ ܪܡܝܣܘܬܐ ܕܢܦܫܗ̇. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܡܝܬܪ̈ܬܐ ܕܕܳܡܝ̈ܢ. ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܘܡܬܩܢ ܗܠ̈ܟܬܗ̇ ܘܰܡܬܪܨ ܫܒܝ̈ܠܝܗ̇، ܘܡܡܰܠܐ ܣܘܟܳܝܶܝ̈ܗ̇، ܘܰܡܚܙܩ ܠܗ̇ ܬܘܩܦܐ ܠܘܩܒܠ ܚܫ̈ܐ ܡܶܨܛܠ̈ܝܢܐ ܕܩܒܝ̈ܥܝܢ ܒܢܦܫܗ̇، ܘܰܡܚܰܝܠ ܠܗ̇ ܥܠ ܡܦܰܓܕܘܬ ܚܺܐܦ̈ܐ ܟܝܢ̈ܝܐ، ܘܰܡܫܰܗܝܘܬ ܢܒܗ̈ܐ ܝܰܨܪ̈ܳܢܝܐ، ܘܫܪܟܐ ܕܙܢ̈ܝܐ ܒܝ̈ܫܐ. ܘܣܳܡܟ ܠܗ̇ ܡܢ ܕܰܠܡܶܦܰܠ ܒܓܘܡܳܨܐ ܕܣܰܟܠܘܬܐ ܘܰܕܫܳܛܝܘܬܐ. ܘܰܡܢܝܚ ܟܺܐܒ̈ܐ ܕܪܘܚܗ̇، ܘܰܡܩܠ ܚܫ̈ܐ ܕܢܦܫܗ̇، ܘܝܳܗܒ ܢܝܳܚܐ ܠܓܘܫܡܗ̇، ܘܚܺܐܪܘܬܐ ܠܪܥܝܢܗ̇، ܘܦܳܪܘܫܘܬܐ ܠܚܘܫܳܒ̈ܝܗ̇ ܘܡܪ̈ܢܝܳܬܗ̇. ܘܦܳܪܫ ܠܗ̇ ܘܳܠܝ̈ܬܐ ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܰܦܐܝܢ ܠܗ̇، ܘܩܳܒܥ ܒܗ̇ ܥܝܳܕ̈ܐ ܘܰܙܢ̈ܝܐ ܛܒ̈ܐ، ܕܡܰܪܡܝܢ ܒܢܦ̈ܫܬܐ ܕܓܰܘܐ ܚܘܒܗ̇ ܘܐܝܩܪܗ̇، ܥܡ ܕܚܠܬܐ ܘܢܨܚܢܐ، ܕܝܳܐܶܝܢ ܠܗ̇. ܡܶܟܳܐ: ܠܐ ܬܘܒ ܚܫܝܒܐ ܐܝܟ ܡܳܐܢܐ ܦܫܝܛܐ ܕܡܬܬܙܝܥ ܕܠܐ ܩܠܐ ܘܕܠܐ ܪܥܝܢܐ: ܐܝܟ ܕܬܶܬܫܰܠܡ ܒܟܠܗ̇ ܡܳܟܽܘܬܐ ܐܢ ܨܒܝܢܐܝܬ ܐܘ ܩܛܝܪܐܝܬ ܠܨܒܝܢܐ ܕܡܪܗ̇. ܘܬܬܪܟܢ ܠܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܕܠܐ ܥܘܩܳܒ ܐܘ ܒܘܩܳܪ: ܒܪܡ ܬܗܘܐ ܗ̇ܘ ܗܰܕܳܡܐ ܝܨܺܝܦܐ ܒܥܠܡܐ ܕܰܡܨܐ ܢܫܬܘܬܦ ܒܢܒܗ̈ܐ ܘܪ̈ܥܝܢܐ ܘܙܘ̈ܥܐ ܒܰܢܝܳܚܐ ܘܛܘܒܬܢܘܬܐ ܒܚܝ̈ܐ ܕܰܬܢܳܢ، ܘܟܒܪ ܐܦ ܒܒܘܣ̈ܡܐ ܘܗܢܝ̈ܐܘܬܐ ܒܚܝ̈ܐ ܕܰܠܗܰܠ.

      ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܕܝܠܝܦܘܬܐ ܕܐܡܐ ܠܘܬ ܒܢ̈ܝܐ:

   ܛܒ ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܕܩܢܝܢ ܒܢܝ̈ܐ ܡܢ ܝܠܝܦܘܬܐ ܕܐܢܬܬܐ. ܥܡ ܓܝܪ ܚܠܒܐ: ܝܗܒܐ ܐܦ ܟܠ ܡܐ ܕܩܰܢܝܐ ܡܢ ܝܕܥ̈ܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܘܰܡܕܝܢ̈ܘܬܐ ܠܒܢܝ̈ܗ̇. ܘܝܕܝܥܐܗܝ ܕܛܠܝܐ ܡܩܒܠ ܟܠܗܝܢ ܡܰܥܒܕ̈ܢܘܬܐ ܒܟܺܝܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܐܡܗ. ܡܛܠ ܕܗܝ ܗ̱ܝ ܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܕܬܚܝܬ ܪ̈ܓܫܘܗܝ ܘܡܕܪ̈ܟܢܘܬܗ ܢܦܠ. ܡܢ ܚܰܘܪܐ ܓܝܪ ܕܒܢܘܗܪܐ ܕܐܦܝ̈ܗ̇ ܒܰܟܝܪܝܘܬܐ ܕܡܚ̈ܫܒܬܗ ܡܩܒܠ. ܘܡܢ ܥܝܢ̈ܝܗ̇ ܘܩܠܗ̇ ܘܚܢܳܢܘܬܗ̇: ܙܘܥ̈ܐ ܫܪ̈ܘܝܐ ܒܠܒܗ ܢܒܗܝܢ ܘܡܬܟܰܝܢܝܢ، ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܕܟܝܠ ܐܝܟ ܐܪܥܐ ܒܰܐܝܺܪܬܐ ܕܠܐ ܣܶܟܬܐ ܕܐܟܪܐ ܨܪܳܬܗ̇، ܐܦܠܐ ܡܰܓܠܳܐ ܕܚܳܨܘܕܐ ܐܬܬܢܝܦ ܥܠܝܗ̇. ܘܗܟܢܐ ܡܩܒܠ ܡܢܗ̇ ܠܙܘܥ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢ، ܐܢ ܛܒܝ̈ܢ ܐܘ ܒܝܫ̈ܝܢ، ܐܢ ܓܡܝܪ̈ܝܢ ܐܘ ܚܣܝܪ̈ܝܢ ܐܢ ܬܪ̈ܝܨܝܢ ܐܘ ܥܰܡܝ̈ܩܝܢ. ܘܡܬܒܩܐ ܒܗܘܦܟܝ̈ܗ̇ ܘܣܘܥܪ̈ܢܝܗ̇ ܒܢܒܗܐ ܟܝܢܝܐ، ܥܙܝܙܐ، ܘܨܐܒ ܠܘܬܗ̇ ܒܙܘܥ̈ܐ ܢܳܬܘܦ̈ܐ ܥܫܝܢ̈ܐ، ܐܝܟ ܕܢܬܡܰܪܐ ܒܗ̇ ܒܟܠ ܣܘܥܪܢ. ܘܢܬܕܡܐ ܠܗ̇ ܒܟܠ ܗܘܦܳܟ. ܟܕ ܗܝ ܩܒܥܐ ܒܠܒܗ ܗ̇ܘ ܙܥܘܪܐ ܘܨܕܝܐ ܘܪܥܕܐ ܘܒܣܝܡܐ: ܟܠ ܡܐ ܕܠܗ̇ ܫܳܦܪ: ܘܰܠܛܥܡܗ ܕܝܠܗ ܠܳܚܡ. ܡܛܠ ܕܰܦܓܘܕ̈ܐ ܕܙܘܥ̈ܝ ܢܦܫܗ ܕܛܠܝܐ ܒܐܝܕ̈ܝܗ̇ ܐܢܘܢ، ܘܰܡܨܝܒܐ ܠܗܘܢ ܠܓܒܐ ܕܗܝ ܨܒܝܐ. ܘܝܕܝܥܐܗܝ ܕܡܰܥܒܕ̈ܢܘܬܐ ܩܰܕܡܝ̈ܬܐ ܛܒ ܥܫܝ̈ܢܝܢ، ܘܝܬܝܪ ܡܩܰܘܝܳܢ̈ܝܳܢ. ܡܛܠ ܕܒܚܐܦܐ ܪܒܐ ܠܥܘܡ̈ܩܐ ܕܠܒܐ ܥܐܠ̈ܢ، ܘܬܡܢ ܚܳܝ̈ܢ، ܘܪ̈ܳܒܝܢ. ܘܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܚܝܠܐ ܩܳܢ̈ܝܢ ܚܣܝܢܐ ܕܥ̇ܠܒ ܠܟܠ ܙܢ̈ܝ ܡܥܒܕ̈ܢܘܢ ܕܟܒܪ ܒܬܪܟܢ ܥܠܘܗܝ ܛܪ̈ܝܢ. ܘܐܢ ܐܕܪܟܬ ܣܝܒܘܬܐ ܠܗܢܐ ܛܠܝܐ ܘܐܡܚܠܬ ܓܘܫܡܗ: ܘܩܪܒܬ ܠܡܚܒܠܘ ܠܠܒܘܫ̈ܐ ܒܰܪ̈ܳܝܐ ܕܢܦܫܗ. ܗ̇ܢܝܢ ܡܥܒܕ̈ܢܘܬܐ ܒܢܦܫܗ ܡܩܘܝ̈ܢ ܐܝܟ ܦܪܶܕܬܐ ܢܗܝܪܬܐ ܕܒܓܘ ܩܠܳܦܗ̇. ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܚ̈ܫܐ ܘܪ̈ܥܝܢܐ ܘܡܪ̈ܢܝܬܐ ܕܡܩܰܒܶܠ ܛܠܝܐ ܡܢ ܐܡܗ ܟܕ ܗܘ ܙܥܘܪ: ܗܶܢܘܢ ܐܢܘܢ ܕܡܰܩܢܶܝܢ ܠܗ ܛܘܦܣܐ ܕܺܝܠܳܢܝܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܥܡܗ ܡܩܰܘܐ. ܘܠܐ ܡܬܦܪܫ ܡܢܗ ܟܠ ܟܡܐ ܕܚܰܝ ܗܽܘ. ܘܡܐ ܕܝܢ ܕܣܝܒܘܬܐ. ܪܡܳܬܗ ܒܓܐܪ̈ܝܗ̇، ܘܐܡܚܠܬ ܚܝ̈ܠܘܗܝ ܓܘܫܡ̈ܢܝܐ ܘܗܘܢܢܝ̈ܐ ܘܡܚܫ̈ܒܬܢܝܐ: ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܗ ܕܡܨܐ ܢܙܰܡܪ ܘܰܢܥܰܢܐ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܗܳܢܝܢ ܕܝܠܦ ܡܢ ܐܡܗ ܗܐ ܡܢ ܛܦܪ̈ܐ ܪ̈ܟܝܟܬܐ. ܟܕ ܛܒ ܠܐ ܡܨܐ ܕܢܬܕܟܪ ܡܕܡ ܡܢ ܓܕ̈ܫܐ ܕܢܦܠܘ ܠܗ ܒܝܘܡܗ ܕܐܬܡܠܝ.

   ܘܓܒܪܐ ܐܢܫ ܡܫܡܗܐ ܐܡܪ: ܕܠܡ ܛܠܝܐ: ܒܡܬܚܐ ܕܐܪܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܩܕ̈ܡܝܬܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ: ܝܠܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐ ܕܡܨܐ ܢܐܠܦ ܒܟܠܗ ܡܬܚܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ. ܘܓܠܝܐܗܝ ܕܡܬܚܐ ܕܐܪܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܩܕ̈ܡܝܬܐ ܕܙܥܘܪܘܬܗ ܕܒܒܝܬ ܣܦܪܐ ܕܐܡܗ ܡܥܒܪ: ܘܒܟܠܙܒܢ ܘܒܟܠܕܘܟ ܘܒܟܠ ܐܝܟܢܝܘ ܠܗ̇ ܢܩܦ ܘܥܡܗ̇ ܡܬܥܢܐ، ܘܠܐ ܣܟ ܡܬܚܙܐ ܥܡ ܐܒܘܗܝ ܐܘ ܬܚܝܬ ܒܛܺܝܠܘܬܗ. ܡܛܠ ܕܐܒܐ، ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ، ܢܗܘܐ ܥܣܝܣ ܒܦܘܠܚܢܗ، ܠܒܪ ܡܢ ܒܝܬܐ ܐܢ ܒܫܘܩܐ ܐܘ ܒܚܩܠܐ.

   « ܡܟܝܠ، ܝܠܝܦܘܬܐ ܕܢ̈ܫܐ ܛܒ ܐܠܨܝܐܗܝ: ܡܛܠ ܕܐܡܐ ܡܠܦܢܝܬܐܗܝ ܩܕܡܝܬܐ ܘܡܪܒܝܢܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܕܥܡܐ. ܥܠܗܕܐ: ܠܐ ܝܠܝܦܘܬܗ̇: ܝܘܬܪ̈ܢܝܗ̇ ܣܓܝ ܒܨܝܪ̈ܝܢ ».

ܕܘܪ̈ܫܐ:

ܐ – ܣܘܪܥܦܐ: ܥܡ « ܗܝ » ܐܡܪܝܢܢ ܒܥܬܝܕܐ

ܗܝ ، ܠܟ ܬܶܩܛܠܳܟ، ܬܶܩܪܶܝܟ

ܥܡ: ܠܝ ؟ ܠܟܘܢ ؟ ܠܗ ؟ ܠܟܝܢ ؟

ܒ – ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܥܡ (ܒܪܬ) ܣܘܟ̈ܠܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ ܝܗܒܐ

ܐܝܟ: ܒܪܬ ܚܶܨܪܐ      ܗ̄      ܥܶܙܰܩܬܐ، ܚܳܬܡܐ

    ܒܪܬ ܛܽܘܛܝܬܐ    ܗ̄      ܣܓܘܠܐ، ܥܢܩܘܕܐ

    ܒܪܬ ܝܡܐ      ܗ̄      ܡܪܓܢܝܬܐ

    ܒܪܬ ܨܒܥܐ      ܗ̄      ܦܕܪܐ ܕܚܰܝܳܛܐ

    ܒܪܬ ܩܳܠܐ      ܗ̄      ܡܠܬܐ

    ܒܪܬ ܙܘܓܐ      ܗ̄      ܐܢܬܬܐ ܒܥܝܠܬܐ

    ܒܪܬ ܚܰܕܝܐ      ܗ̄      ܙܰܪܕܐ ܫܶܪܝܢܐ

ܓ  – ܣܝܡܐ

ܩܢܛܪܘܢܐ ܪܒܐ ܢܐܦܠܝܘܢ ܐܡܪ:

ܕܐܢ̱ܬܬܐ ܕܰܡܢܺܝܕܐ ܠܕܪܓܘܫܬܐ ܒܝܡܝܢܗ̇ ܡܢܝܕܐ ܐܦ ܠܥܠܡܐ ܒܣܡܠܗ̇.

ܟܬܘܒ ܒܐܪ̈ܝܟܬܐ ܥܠ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܕܝܠܝܦܘܬܐ ܕܢ̈ܫܐ، ܘܐܘܕܥ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܬܪ̈ܒܝܢ ܐܡܗ̈ܬܐ، ܠܝܳܗܘܒܘܬ ܦܐܪ̈ܐ ܡܘܬܪ̈ܢܐ، ܠܐܠܗܐ، ܠܐܘܡܬܐ، ܘܠܡܬܐ، ܡܠܘܢ ܠܐ̱ܢܫܘܬܐ ܓܘܢܐܝܬ.

ܗܪܓܐ ܕܫܒܥܣܪ – 17

ܐܠܗܐ ܚܕܬܐ

   ܒܙܒܢ̈ܐ ܩܕ̈ܡܐ، ܐܘܟܝܬ ܒܙܒܢ̈ܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܦܬܰܟܪ̈ܐ، ܟܕ ܛܒ ܐܠܗ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܝܕ̈ܝܥܝܢ ܗܘܘ ܒܟܠ ܐܘܡܬܐ: ܘܐܦ ܡܢ ܙܒܢ ܠܙܒܢ ܐܠܗ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܟܢܐ ܚܕ ܥܡܐ ܠܐܠܗ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܦܠܚ ܗܘܐ، ܘܠܟܠ ܡܕܝܢܬܐ ܚܕ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܐܺܝܙܓܰܕܐ ܡܬܦܪܶܫ ܗܘܐ.

   ܐܠܐ ܡܢ ܟܕ ܐܬܦܪܣܬ ܘܐܬܢܨܚܬ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ: ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ، ܐܣܬܟ̣ܪ ܡܰܪܒܥܐ ܕܡܰܦܪܝܳܢܘܬ ܐܠܗ̈ܐ، ܘܐܝܠܝܢ ܕܫܟܝܚ̈ܝܢ ܗܘܘ: ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܐܬܬܛܥܝܘ، ܘܗܟܢܐ ܟܽܠܢܐܝܬ ܣܳܦܘ ܘܐܬܛܰܠܰܩܘ، ܣܛܪ ܡܢ ܕ̈ܠܺܝܠܐ، ܕܰܥܕܟܝܠ ܒܡܕܡ ܡܢ ܦܢܝ̈ܢ ܕܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܐ ܚܰܝܺܝ̈ܢ.

   ܐܠܐ ܗܢܐ ܐܠܗܐ ܚܕܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܡܠܬܢ: ܒܫܘܓܢܳܝ ܡܕܥܗ̇ ܘܐܰܒܝܕܘܬ ܗܘܢܗ ܐ̱ܢܳܫܝܐ: ܐܬܬܪܝܡ ܠܕܪܓܐ ܕܐܠܗ̈ܐ، ܐܝܟ ܐܝܟܢ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ:

   ܫܢܐ ܠܗ ܗܢܐ ܓܒܪܐ، ܘܐܘܒܕ ܝܕܥܬܐ ܕܐܰܝܢܳܝܘܬܗ ܐܢܫܝܬܐ، ܘܣܒܪ ܒܢܦܫܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ، ܟܕ ܥܫܶܢܘ ܥܠܘܗܝ ܙܘܥ̈ܐ ܕܫܳܢܝܽܘܬܐ:  ܐܚܕܘܗܝ ܐܢ̈ܫܘܗܝ ܘܐܡܝܘ ܒܗ ܦܟܳܪ̈ܐ، ܘܐܒܠܘܗܝ ܠܒܝܬ ܡܽܘܪ̈ܰܣܬܳܢܶܐ: ܟܪ ܕܐܫܠܡܘܗܝ ܠܐܣܝܐ ܕܦܪܝܫ ܠܡܪ̈ܥܐ ܗܰܘܢܳܢܝ̈ܐ.

   ܘܰܦܩܕ ܐܣܝܐ ܘܣܡܘܗܝ ܒܩܶܠܳܝܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ، ܕܡܛܟܣܐ ܒܗ̇ ܬܫܘܝܬܐ ܕܦܐܝܐ ܒܐܝܩܪܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ. ܘܒܬܪ ܡܠܶܐ ܥܕܢ: ܐܙܠ ܐܣܝܐ ܠܡܣܥܪܗ، ܘܠܡܟܬܒ ܫܡܗ ܘܐܘܡܢܘܬܗ ܘܒܝܬ ܡܩܡܗ ܒܣܶܓ̣ܠܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ: ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܕܒ̈ܬܝ ܟܪ̈ܝܗܐ.

   ܘܟܕ ܥܠ ܐܣܝܐ ܠܩܠܝܬܗ: ܚܙܝܗܝ ܕܝܳܬܒ ܥܠ ܓܰܒܐ ܕܥܪܣܐ ܩܝܣܝܬܐ ܕܩܒܝܥܐ ܒܐܪܥܐ. ܘܥܝܢ̈ܘܗܝ ܩܒܝ̈ܥܢ ܒܬܰܛܠܝܠܐ ܕܩܠܝܬܐ.

   ܘܒܬܪ ܕܝܬܒ ܐܣܝܐ ܠܩܘܒܠܗ، ܫܐܠܗ: ܕܡܳܢܰܘ ܫܡܟ ؟ ܘܐܟܪܟ ܕܰܝܘܳܢܐ ܩܕܳܠܗ، ܘܩܰܡܶܛ ܒܝܬ ܥܝܢ̈ܘܗܝ، ܐܟܡܢ ܕܠܐ ܫܦܪ ܠܗ ܫܘܐܠܐ ܘܦܢܝ: ܕܫܶܡܝ̱ ܕܝܠܝ: ܐܠܗܐܗܘ.

   ܘܫܐܠܗ ܬܘܒ. ܘܡܢܐܗܝ ܐܘܡܢܘܬܟ ؟

   ܘܦܢܝ ܕܝܘܢܐ: ܘܡܢܐܗܝ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܣܛܪ ܡܢ ܒܳܪܽܘܝܘܬܐ ؟ ܐܢܐ ܒܪܘܝܐ ܐܝܬܝ ܘܰܡܬܰܩܢ ܐ̱ܢܐ ܗܘܝ̈ܐ.

   ܘܫܐܠܗ ܐܣܝܐ ܕܬܠܬ: ܘܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܝܬ ܡܩܡܟ ؟

   ܦܢܝ ܕܝܘܢܐ: ܐܪܐ ܐܝܬ ܠܐܠܗ̈ܐ ܒܝܬ ܡܩܡܐ ܝܕܝܥܐ ؟

ܐܢܐ ܫܟܝܚ ܐܢܐ ܒܟܠ ܕܘܟ، ܐܦ ܒܐܪܥܐ ܐܦ ܒܫܡܝܐ.

   ܐܡܪ ܠܗ ܐܣܝܐ. ܐܝܟܢ ܫܟܝܚ ܐܢܬ ܒܟܠ ܕܘܟ: ܘܗܐ ܗܫܐ ܒܦܓ̣ܪܟ ܘܕܡܟ ܫܟܝܚ ܐܢܬ ܒܗܕܐ ܩܠܝܬܐ ؟

   ܘܦܢܝ ܕܝܘܢܐ: ܘܡܢ ܐܡܪ ܠܟ ܕܗܫܐ ܠܝܬܝ ܫܟܝܚ ܐܦ ܒܫܡܝܐ ؟

   ܘܟܕ ܡܶܐܢܰܬ ܠܗ ܠܐܣܝܐ ܡܢ ܦܘܢܳܝ̈ܘܗܝ ܒܠ̈ܝܠܐ ܕܫܳܢܝܐ: ܐܡܪ ܠܗ: ܐܢܗܘ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܟ ܐܟܡܐ ܕܐܡܪ ܐܢܬ: ܒܪܺܝ ܠܢ ܗܫܐ ܦܰܛܺܝܚܬܐ.

   ܘܡܚܕܐ ܐܬܓܗܶܢ ܫܳܢܝܐ، ܘܐܦܩ ܡܢ ܬܚܝܬ ܥܪܣܐ ܦܰܛܝܚܬܐ ܚܕܐ ܕܐܝܬܝܘܗ̇ ܗܘܘ ܐܢܫܘ̈ܗܝ ܟܕ ܐܰܝܬܝܺܘܗܝ. ܘܐܡܪ ܠܐܣܝܐ: ܗܐ ܠܟ ܦܛܝܚܬܐ.

   ܘܟܕ ܦܶܫܟܬ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܕܐܣܝܐ: ܐܬܚܡܬ ܩܠܝܠ، ܐܠܐ ܨܒܐ ܕܰܢܫܰܗܐ ܚܶܡܬܗ ܘܐܡܪ ܠܗ: ܐܢܗܘ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܟ ܓܢ̱ܒܪܐ. ܒܪܝ ܠܢ ܗܫܐ ܦܛܝܚܬܐ ܐܚܪܬܐ ܪܒܬܐ ܐܝܟ ܩܘܒܬܐ ܕܗ̇ܝ ܥܕܬܐ. ܘܪܡܙ ܥܠܝܗ̇ ܡܢ ܟܘܬܐ.

   ܘܩܡ ܕܝܘܢܐ، ܘܚܪ ܒܩܘܒܬܐ ܡܠܐ ܙܒܢ، ܟܢ ܦܢܝ: ܫܦܝܪ: ܗܒ ܠܝ ܐܦܬܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ.

   ܐܡܪ ܐܣܝܐ، ܠܐ ، ܠܐ ܒܥܐ ܐܢܐ ܐܠܐ ܗܫܐ.

   ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܕܝܘܢܐ ܒܩܠܐ ܙܥܺܝܦܐ، ܒܥܳܬܐ ܡܓܺܝܓܬܐ ܘܦܰܟܝܗܬܐ ܕܠܐ ܛܥܡܐ. ܐܢܗܘ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܦܠܚ ܐܢܬ ܠܗ ܗܐ ܡܢ ܙܥܘܪܘܬܟ، ܘܕܣܒܪ ܐܢܬ ܕܗܘܝܘ ܒܳܪܘܝܳܟ ܕܝܠܟ ܘܕܟܠܗܘܢ ܒܘܕ̈ܐ ܕܐܰܟܘܬܟ: ܠܐ ܡܨܐ ܢܒܪܐ، ܚܕܐ ܦܛܝܚܬܐ ܙܥܘܪܬܐ، ܐܝܟ ܪܝܫܟ ܗܢܐ ܣܦܝܩܐ: ܒܒܨܝܪ ܡܢ ܡܬܚܐ ܕܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ، ܐܘܟܝܬ ܒܬܫܥܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ: ܠܐ ܗ̇ܐ ܟܺܐܢܘܬܐܗܝ ! ܕܬܬܠ ܠܝ ܐܦܬܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ: ܕܶܐܒܪܶܐ ܦܛܝܚܬܐ ܪܒܬܐ ܐܝܟ ܗܕܐ ܩܘܒܬܐ: ܘܐܢܐ ܥܕܟܝܠ ܐܠܗܐ ܚܕܬܐ ؟

   ܘܓܚܟ ܐܣܝܐ ܘܢܦܠ ܥܠ ܚܨ̈ܘܗܝ، ܘܫܒܩܗ ܘܢܦܩ ܟܕ ܐܡܪ: ܫܪܝܪܐܗܝ ܕܫܳܢ̈ܰܝܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܝܢ ܒܙܢ̈ܝܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ:

ܐ – ܠܚܡ ܐܣܪ̈ܐ ܕܥܛܘܦܝܐ ܕܢܩܦܝܢ ܕܘܟܬ ܣܘܪܛܐ

              ܐܝܟ: ܢܦܩܘ ܝܠ̈ܘܦܐ ܟܢ ܡܠܦܢܐ

    ܐܦ ، ܘ، ܟܢ، ܐܠܐ ، ܠܐ ، ܬܘܒ ، ܒܪܡ، ܥܕܡܐ.

      ܢܦܩܘ ܝܠ̈ܘܦܐ … ܡܠܦܢܐ   ،   ܠܐ ܚܙܝܬ ܢܘܪܐ … ܬܢܢܗ̇

      ܣܥܪܢܢ ܢܝܢܘܐ … ܒܒܠ    ،   ܘܪܕܐ ܩܛܦܬ … ܗܒܒܐ.

      ܐܬܐ ܡܕܒܪܢܐ … ܐܟܠ        ،   ܝܘܠܦܢܐ ܒܥܐ ܐܢܐ … ܩܢܝܢܐ

      ܚܙܝܬ ܠܓܒܪܐ … ܠܒܪܗ   ،   ܙܶܒܢܶܬ ܥܢ̈ܒܐ … ܬܐܢ̈ܐ       

ܒ – ܟܢܘܫܝܐ ܕܫܡܗ̈ܐ ܡܣܰܝ̈ܟܝ ܒܝܘܕ ܫܰܠܝܰܬ ܗܝ ܕܩܘܕܡܝܗ̇ ܐܢ ܫܡܐ ܫܘܡܗܐܗܘ: ܒܰܦܬܳܚ ܫܠܝܬܐ ܕܩܕܡ ܝܘܕ:

         ܐܝܟ ܡܥܰܠܝܳܐ، ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ

ܘܐܢ ܡܫܬܡܗܢܐ: ܒܬܘܘܣܦ « ܘܳܬܳܐ » ܕܘܟܬ « ܝܘܕ » ܘܰܦܬܳܚ ܗܝ ܕܩܘܕܡܝܗ̇

        ܐܝܟ: ܟܘܪܣܝܐ: ܟܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ

ܘܗܟܢܐ ܦܰܚܶܡ:

ܐܰܪܝܐ، ܕܟܝܐ، ܚܶܘܝܐ، ܡܫܰܡܠܝܐ، ܙܰܗܝܐ، ܪܰܚܝܐ.

ܢܶܩܝܐ، ܪܳܥܝܐ، ܫܳܢܝܐ، ܡܫܰܪܝܐ، ܡܓ̣ܰܒܝܳܐ، ܡܰܕܪܝܳܐ.

ܗܪܓܐ ܕܬܡܢܥܣܪ – 18

ܟܠܬ ܬܕܐܐ : ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ

ܐ – ܥܒܰܕ ܬܰܕܐܳܐ ܒܟܶܣܐܶܗ ܕܢܝܣܢ   :   ܡܫܬܘܬܐ ܠܥܠܡܐ ܟܠܗ.

           ܘܨܰܒܶܬ ܠܐܪܥܐ ܒܰܦܪ̈ܝܣܳܢ   :   ܕܥܣܒܐ ܠܚܰܓܳܐ ܕܰܚܠܘܠܗ ܀

 ܒ – ܬܰܡܳܢ ܒܦܰܩ̈ܥܢ ܫܰܠ̈ܝܬܐ      :   ܕܝܳܬܒ̈ܢ ܒܝܬ ܢܝܢܘܐ ܘܒܒܠ.

           ܒܣܶܩ̈ܝܶܐ ܕܓܢ̈ܐ ܬܠ̈ܝܬܐ   :   ܚܬܽܘܪ ܐܘܪ̈ܝܬܐ ܕܟܠ ܬܺܐܒܶܠ ܀

      ܓ – ܐܝܟܐ ܕܘܪ̈ܕܐ ܘܪ̈ܝܚܢܐ  :  ܩܕܡ ܡܫܒ̈ܐ ܢܺܝܚ̈ܐ ܢܳܝܦܝܢ.

        ܘܛܪ̈ܦܐ ܪ̈ܓܰܝܳܐ ܕܐܝܠ̈ܢܐ   :   ܒܪ̈ܣܝܣܐ ܕܛܰܠܐ ܚܳܝܦܝܢ ܀

 ܕ – ܗܐ ܟܰܠܰܬ ܬܕܐܐ ܕܳܢܚܐ    :   ܡܢ ܓܢܽܘܢܗ̇ ܠܐ ܐܰܝܢܳܝܐ.

  ܘܙܺܝܘܗ̇ ܠܟܠ ܣܘܦ̈ܝܢ ܡܰܛܚܳܐ   :   ܘܩܳܕܡܐ ܒܙܰܘܚܳܐ ܡܠܟܝܐ ܀

      ܗ – ܟܰܦܳܐ ܕܡܢ ܐܳܣܳܐ ܗܕܺܝܪܐ   :   ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܐܝܕ̈ܝܗ̇ ܠܒܝܟܐ.

    ܘܚܽܘܓܬܐ ܕܢܰܪܩܺܝܣ ܫܰܦܝܪܐ   :   ܠܰܓܒܝܢܗ̇ ܦܐܝܐ ܟܪܝܟܐ ܀

   ܘ – ܥܛܝܦܐ ܢܚܬܐ ܕܗܒܒ̈ܐ   :   ܕܡܰܫܬܝܬܗ ܫܺܐܪܐ ܘܕܰܗܝܐ.

         ܘܒܗܠܝܢ ܨܶܒ̈ܬܶܐ ܛܒ̈ܐ   :   ܩܳܝܡܐ ܒܗܕܪܐ ܘܡܙܕܗܝܐ ܀

  ܙ – ܪܝܚܐ ܕܡܽܘܪܘܢ ܘܰܕܥܰܠܘܰܝ   :   ܡܢ ܟܶܢܦ̈ܐ ܕܡܳܐܢ̈ܝܗ̇ ܦ̇ܐܚ.

       ܘܛܰܥܡܐ ܕܡܰܢ̱ܢܐ ܘܰܕܣܰܠܘܰܝ   :   ܡܢ ܪܺܝܪܐ ܕܦܘܡܗ̇ ܓ̇ܐܚ ܀

ܚ – ܡܢ ܙܰܠܝ̈ܩܐ ܕܒܶܪ̈ܘܠܶܝܗ̇   :   ܥܢܳܢ̈ܐ ܕܐܐܪ ܡܬܩܦ̈ܥܳܢ.

       ܘܡܢ ܪܘܚܳܦܐ ܕܰܓܕ̈ܘܠܝܗ̇   :   ܢܗܳܡ̈ܳܬ ܪ̈ܘܚܶܐ ܡܫ̈ܬܦܥܳܢ ܀

     ܛ – ܛܘܪ̈ܳܦܐ ܕܥܰܝܡܐ ܠܒܺܝܕܐ   :   ܡܢ ܨܡܚ̈ܐ ܕܥܝܢ̈ܝܗ̇ ܚܳܝܒܝܢ.

       ܘܒܰܪܕܐ ܘܬܠܓܐ ܘܰܓܠܝܕܐ   :   ܡܢ ܙܺܝܘܐ ܕܐܦܝ̈ܗ̇ ܕܳܝܒܝܢ ܀

       ܝ – ܟܠ ܢܶܨܒܐ ܠܓܶܫܬܐ ܕܐܝܕ̈ܝܗ̇   :   ܗܒܒ̈ܐ ܙܗ̈ܝܐ ܦܳܩܚܐ.

         ܘܟܠ ܚܩܠܐ ܠܟܘܒܫܐ ܕܪ̈ܓܠܝܗ̇   :   ܥܽܘܦܝܳܢ̈ܐ ܪ̈ܓܝܐ ܫܳܘܚܐ ܀

   ܝܐ – ܘܛܺܝܠ̈ܳܝܳܬܐ ܕܰܡܦܰܬܟ̈ܳܢ    :   ܦܳܪ̈ܚܳܢ ܫܳܟ̈ܢܢ ܒܓܘ ܥܳܒ̈ܐ.

        ܘܕܶܒܘܪ̈ܝܬܐ ܕܡܬܟܪ̈ܟܢ   :   ܚܕܳܪ ܫܽܘܪ̈ܢܳܩܶܐ ܕܗܒܒ̈ܐ  ܀

      ܝܒ – ܗܳܪܟܐ ܐܡܪ̈ܐ ܘܰܓܕ̈ܰܝܳܐ   :   ܥܠ ܝܰܪ̈ܩܶܐ ܕܡܪܓܐ ܦܳܥܶܝܢ.

     ܘܬܡܢ ܠܘܬ ܝܰܪܕܳܐ ܕܡܰܝ̈ܐ   :   ܓܙܳܪ̈ܐ ܕܰܒܥܺܝܪ̈ܐ ܪܳܥܝܢ ܀

    ܝܓ – ܠܚܙܘܐ ܕܳܨܰܬ ܐ̱ܢܫܘܬܐ   :   ܕܚܰܕܽܘܬܐ ܒܟܽܠ ܠܒܐ ܫܪܳܬ.

            ܘܪܶܩܕܬ ܟܠܗ̇ ܐܝܬܘܬܐ   :   ܥܠ ܪ̈ܟܢܐ ܕܕܩܠܬ ܘܰܦܪܳܬ ܀

          ܝܕ – ܬܺܚܶܐ ܡܳܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ   :   ܡܳܪܰܬ ܢܶܨܚܳܢ̈ܐ ܪ̈ܳܡܶܐ.

       ܬܺܚܶܐ ܐܡܐ ܕܟܠ ܬܗܪ̈ܝܢ   :   ܘܐܬܪܐ ܕܓܰܢܰܬ ܒܘܣܳܡ̈ܐ ܀

ܗܪܓܐ ܕܬܫܥܣܪ – 19

ܥܐܕ̈ܐ

ܡܬܢ̈ܝܐ ܘܐܘܡܬܢ̈ܝܐ ܘܬܘܕܝ̈ܬܢܝܐ

   ܥܐܕܐ: ܝܘܡܐܗܘ ܩܰܪܝܐ، ܒܗ ܡܫܬܰܡܠܐ ܥܘܗܕܢ ܓܕ̈ܫܐ ܝܨܺܝ̈ܦܐ، ܕܫܒܩܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܒܐܘܡܬܐ، ܡܢ ܟܝܬ ܢܨܚܢ̈ܐ ܡܳܬܳܢ̈ܝܐ ܐܘ ܐܘܡܬܢ̈ܝܐ ܐܘ ܬܰܘܕܝܬܢ̈ܝܐ.

    ܥܐܕ̈ܐ ܡܢ ܡܬܢ̈ܝܐ: ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ: ܕܙܳܟܘܬܐ، ܐܘ ܕܚܐܪܘܬܐ، ܐܘ ܕܓܳܠܘܬܐ، ܘܣܛܪ. ܘܒܗܘܢ ܟܠ ܦܘܠܚܢ ܒܛܠ، ܘܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܒܢܝ̈ܫܐ ܡܬܢ̈ܝܐ ܡܰܦܪܓܐ، ܘܫܘܩ̈ܐ ܘܕܳܪ̈ܳܬܐ: ܒܩܶܫ̈ܬܬܐ ܓܕ̈ܝܠܳܬ ܒܘܪ̈ܕܐ ܘܗܒܒ̈ܐ ܡܨܛܒܬܝܢ، ܘܰܒܠܰܡܦܝܕ̈ܐ ܕܢܘܗܪܐ ܡܶܙܕܰܗܶܝܢ. ܘܡܰܠܳܠ̈ܐ ܩܝܡܝܢ ܥܠ ܒܺܐܡ̈ܛܰܐ ܘܰܡܬܰܢܶܝܢ ܥܠ ܢܨܚܢ̈ܐ، ܘܝܘܬܪ̈ܢܐ ܘܛܒ̈ܬܐ، ܕܒܗ ܠܐܘܡܬܐ ܘܠܡܬܐ ܐܫܬܰܟܢܘ.

   ܥܐܕ̈ܐ ܕܝܢ ܐܘܡܬܢ̈ܝܐ: ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ: ܕܐܡܐ، ܕܛܠܝܐ، ܕܐܝܠܢܐ، ܕܩܛܦܐ ܕܦܐܪ̈ܐ، ܕܚܨܕܐ ܕܙܪ̈ܥܐ، ܕܰܓܙܳܙܐ ܕܥܡܕܐ ܘܣܛܪ. ܗܠܝܢ ܕܒܐܬܪ ܐܬܪ ܡܫܬܡܠܝܢ. ܥܐܕܐ ܡܢ ܕܐܡܐ: ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ: ܓܰܘܳܢܳܝܰܐܗ̇ܘ ܒܟܠ ܐܡ̈ܘܢ، ܡܛܠ ܕܡܰܦܪܝܐ ܘܰܡܪܰܒܝܐ ܒܢ̈ܝܐ ܠܐܘܡܬܐ، ܘܒܗ ܡܩܪܒܝܢ ܛܠܝ̈ܐ ܫܘܟܢ̈ܐ ܠܐܡܗ̈ܬܗܘܢ ܐܝܟ ܕܠܦܘܪܥܢ ܚܽܘܒ̈ܠܶܐ. ܕܛܠܝܐ ܕܝܢ: ܡܛܠ ܕܣܳܡܟܐܗ̇ܘ ܥܬܝܕܐ ܕܐܘܡܬܐ. ܘܒܗ ܐܝܟ ܕܰܠܠܘܒܒܐ ܘܚܘܦܳܛܐ: ܫܘܟܢ̈ܐ ܡܬܩܪܒܝܢ ܠܗ. ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܥܐܕ̈ܐ ܡܛܠ ܫܘܪܬܚܐ ܕܒܗܠܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܚܝ̈ܐ ܩܝܡܝܢ.

ܥܐܕ̈ܐ ܬܘܒ ܬܘܕܝܬܢ̈ܝܐ: ܠܥܘܗܕܢ ܕܓܕ̈ܫܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܢܨܚܘܗ̇ ܠܬܘܕܝܬܐ ܒܟܠܕܪ ܘܕܪ، ܘܠܘܬ ܡܫܝܚ̈ܝܐ ܐܝܟ ܥܐܕ̈ܐ ܡܪ̈ܢܝܐ ܕܕܺܝ̈ܠܳܢܳܝܺܝܢ ܒܰܡܕܒܪܢܘܬܐ ܦܳܪܘܩܝܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܕܫܶܬܶܐܣܬܐ ܐܢܘܢ ܕܬܘܕܝܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ. ܘܥܐܕ̈ܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ، ܘܕܘܟܪ̈ܢܐ ܕܩܕ̈ܝܫܐ ܘܕܣܗܕ̈ܐ ܘܕܡܘܕ̈ܝܢܐ. ܡܫܬܡܠܝܢ ܕܝܢ ܥܐܕ̈ܐ ܗܠܝܢ: ܠܥܘܗܕܢ ܢܨܚܢ̈ܐ ܘܡܝܬܪ̈ܬܐ ܕܝܠܗܘܢ، ܘܡܚܦܛܝܢ ܠܢ ܠܡܡܰܪܝܘ ܒܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ، ܒܝܕ ܨܠ̈ܘܬܐ، ܘܩܘܪ̈ܒܐ ܐܠܗ̈ܝܐ، ܘܬܘܪ̈ܓܡܐ ܡܫܘܕ̈ܥܝ ܥܠ ܦܐܝ̈ܬܐ ܕܥܐܕܐ، ܘܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܒܗ ܠܥܠܡܐ ܐܫܬܰܟܢ̈ܝ.

    ܘܠܥܡ̈ܡܐ ܡܫܝܚ̈ܝܐ، ܫܒܥܐ ܐܝܬ ܥܐܕ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ، ܘܐܝܬܝܗܘܢ:

   ܐ – ܕܡܘܠܕܐ ܐܠܗܝܐ: ܠܥܘܗܕܢ ܝܠܕܗ ܕܡܪܢ ܒܒܣܪ: ܐܬܝܠܕ ܕܝܢ ܒܰܡܥܪܬܐ ܒܒܝܬ ܠܚܡ، ܘܒܥܕܢ ܡܘܠܕܗ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܬܚܙ̈ܝ. ܘܡܢܗܝܢ: ܡܠܐܟܐ ܕܢܚ ܥܠ ܪ̈ܥܘܬܐ ܘܰܣܒܪ ܐܢܘܢ ܒܕܐܡܪ: « ܗܐ ܐܬܝܠܕ ܠܟܘܢ ܝܘܡܢܐ ܦܪܘܩܐ ». ܘܚܝ̈ܠܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܫܡ̈ܝܐ ܐܬܚܙܝܘ ܒܫܡ̈ܝ ܒܝܬ ܠܚܡ ܕܡܙܡܪܝܢ: « ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ ܒܡܪܘܡܐ ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܫܠܡܐ، ܘܣܒܪܐ ܛܒܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ». ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܘܓܐܐ.

    ܒ – ܕܕܢܚܐ: ܐܘܟܝܬ ܕܰܥܡܳܕܐ ܐܠܗܝܐ، ܘܒܗ ܐܬܥܡܕ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܒܝܘܪܕܢܢ ܢܗܪܐ. ܘܟܕ ܥܡܕ ܗܘܐ: ܢܚܬ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܝܟ ܝܘܢܐ ܘܩܰܘܝ ܥܠ ܪܝܫܗ، ܘܩܠܗ ܕܐܒܐ ܕܩܥܐ: ܗ̇ܢܘ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܕܒܗ ܐܨܛܒܺܝܬ.

   ܓ – ܕܡܥܠܬܗ ܕܡܪܢ ܠܗܝܟܠܐ: ܠܥܘܗܕܢ ܡܘܠܳܝ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܕܡܘܠܕܗ: ܐܬܬܰܣܩ ܠܗܝܟܠܐ ܥܡ ܬܪܝܢ ܦܰܪ̈ܘܓܐ ܕܝܘܢ̈ܐ، ܘܛܥܢܗ ܫܡܥܘܢ ܣܒܐ ܥܠ ܕܪ̈ܥܘܗܝ، ܘܐܦܝܣܗ ܒܕܶܐܡܪ: ܗ̇ܐ ܚܙ̈ܝ ܥܝܢ̈ܝ ܚܢܢܟ، ܫܰܪܺܝܢܝ ܡܟܝܠ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܕܙܒܢܐ.

    ܕ – ܕܣܘܒܪܐ: ܠܥܘܗܕܢ ܣܘܒܳܪܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܒܒܛܢܐ ܐܠܗܝܐ: ܒܝܕ ܓܒܪܐܝܠ ܡܠܐܟܐ ܕܣܒܪܗ̇ ܟܕ ܐܡܪ: ܫܠܳܡ ܠܟܝ ܡܠܝܬ ܛܝܒܘܬܐ: ܡܪܢ ܥܡܟܝ، ܪܘܚܩܘܕܫܐ ܢܰܓܢ ܥܠܝܟܝ، ܬܩܰܒܠܝܢ ܒܛܢܐ، ܘܬܺܐܠܕܝܢ ܝܠܕܐ، ܘܬܶܩܪܶܝܢ ܫܡܗ ܥܡܢܘܐܝܠ. ܘܗܘ ܦܳܪܩ ܠܥܠܡܐ ܡܢ ܚܛܝܬܐ.

   ܗ – ܕܐܘܫܥ̈ܢܐ: ܠܥܘܗܕܢ ܡܰܥܰܠܬܗ ܕܡܪܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܟܕ ܪܟܺܝܒ ܥܝܠܐ ܘܰܛܠܝ̈ܐ ܩܠܣܘܗܝ ܒܣܘܟ̈ܐ ܕܙܝ̈ܬܐ ܘܰܕܕܶܩ̈ܠܐ، ܘܡܙܡܪܝܢ ܗܘܘ: ܐܘܫܥܢܐ ܠܒܪܗ ܕܕܘܝܕ. ܒܪܝܟ ܕܐܬܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ.

   ܘ – ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ: ܠܥܘܗܕܢ ܩܝܳܡܬܗ ܕܡܪܢ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܢܚܬ ܡܠܐܟܐ ܘܥܰܓܶܠ ܠܟܐܦܐ ܡܢ ܦܘܡ ܩܒܪܐ. ܘܝܬܒ ܥܠܝܗ̇ ܠܰܡܣܰܒܳܪܘ ܠܢܫ̈ܐ ܕܐܬܝ̈ ܗܘ̈ܝ ܕܰܢܒܰܣ̈ܡܢ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܒܕܶܐܡܪ ܠܗܝܢ: ܡܢܐ ܒܳܥܝܬܝ̈ܢ ܚܝܐ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ؟ ܠܝܬܘܗܝ ܬܢܢ. ܩܡ ܠܗ، ܙܶܠ̈ܝ ܣܰܒܰܪ̈ܶܝܢ ܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܗ̇ܐ ܩܳܕܡ ܠܟܘܢ ܠܓܠܝܠܐ.

   ܙ – ܕܣܘܠܩܐ: ܠܥܘܗܕܢ ܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܠܫܡܝܐ. ܠܡܘܠܳܝ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡ̈ܝܢ ܕܩܝܡܬܗ، ܘܰܥܕ ܐܢܘܢ ܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܥܠ ܛܘܪ ܙܝ̈ܬܐ. ܘܒܬܪ ܕܒܰܪܟ ܐܢܘܢ: ܦܰܩܕ ܐܢܘܢ ܒܕܐܡܪ: ܦܘܩܘ ܐܰܟܪܙܘ ܠܥܡ̈ܡܐ، ܘܬܠܡܕܘ ܘܐܥܡܕܘ ܐܢܘܢ ܒܫܡܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܐܬܦܪܶܫ ܡܢܗܘܢ ܘܣܠܩ ܠܫܡܝܐ. ܘܗ̇ܐ ܝ̇ܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ.

   ܥܐܕܐ ܗܟܝܠ: ܝܘܡܐܗܘ ܡܚܰܕܝܢܐ ܘܡܘܬܪܢܐ. ܒܗ ܓܝܪ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܩܢܽܘܡܐܝܬ ܠܰܚܕܕ̈ܐ ܣܳܥܪܝܢ، ܐܘ ܕܳܫܢ̈ܐ ܘܦܶܬܩ̈ܐ ܕܬܗܢ̈ܝܬܐ ܠܰܚܕ̈ܕܐ ܡܩܪܒܝܢ. ܘܗܟܢܐ: ܚܘܒܐ ܡܬܰܚܕܬ، ܘܐܘܝܘܬܐ ܡܬܥܫܢܐ، ܘܰܩܝܳܡ̈ܐ ܡܫܬܪܪܝܢ. ܘܥܝܕ̈ܐ ܘܡܫ̈ܠܡܢܘܬܐ ܡܬܢܛܪܝܢ.

 ܕܘܪ̈ܫܐ:

ܐ – ܣܘܪܥܦܐ:

ܒܝܬܝܘܬܐ: ܐܝܬܝܗ̇ ܚܳܫܽܘܠܘܬ ܫܘܡܗܐ ܡܢ ܡܫܬܡܗܢܐ                        ܒܝܕ ܬܘܘܣܦ «ܝܘܕ» ܐܝܟ: ܐܳܪܡܝܐ: ܡܢ ܐܪܡ.

ܐܘ ܒܬܘܘܣܦ «ܢܘܢ» ܠܟܝܢܝܐ ܐܝܟ: ܒܪܢܫܐ ܥܦܪܢܐ.

ܐܘ ܒܬܘܘܣܦ «ܢܘܢ ܘܝܘܕ» ܠܫܐܝܠܐ ܐܝܟ: ܒܪܢܫܐ ܪܘܚܢܝܐ.

ܚܫܘܠ ܒܝܬܝܘܬܐ ܡܢ ܫܡܗ̈ܐ ܕܢܩܦܝܢ:

ܒܝܕ «ܝܘܕ»: ܒܒܠ، ܛܘܪܐ، ܢܝܢܘܐ، ܥܡܪܐ، ܢܗܪܐ، ܐܬܘܪ، ܐܦܪܝܡ.

ܒܝܕ «ܢܘܢ»: ܟܪܣܐ، ܕܝܘܐ، ܓܪܒܐ، ܬܠܓܐ، ܓܰܕܐ، ܥܦܪܐ.

ܒܝܕ «ܢܘܢ ܘܝܘܕ»: ܚܰܡܪܐ، ܪܘܚܐ، ܡܠܟܘܬܐ، ܓܢܬܐ، ܦܓܪܐ

ܒ – ܣܝܡܐ:

ܟܬܘܒ ܐܓܪܬܐ ܕܥܘܕܥܕܐ ܠܐܚܘܟ:

ܥܠ ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ ܐܘ ܕܡܘܠܕܐ ܐܘ ܕܪܝܫ ܫܢܬܐ

ܐܣܛܘܟܣ̈ܐ:

ܐ – ܐܝܟܢ ܐܥܒܪܬ ܝܘܡܐ ܕܥܐܕܐ.

ܒ – ܡܬܝܐܒ ܗܘܝܬ ܕܬܥܒܪ ܠܥܐܕܐ ܥܡܗ.

ܓ – ܒܥܝ ܠܗ ܚܝ̈ܐ ܗܢܝ̈ܐܐ ܠܡܬܚܐ ܕܫܢ̈ܝܐ.

ܕ – ܚܬܘܡ ܐܓܪܬܟ ܒܣܘܘܚܐ ܘܫܠܡܐ.

ܗܪܓܐ ܕܥܣܪܝܢ – 20

ܗܟܢܐ ܡܬܢܨܚܐ ܡܬܐ

   ܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡ̈ܝ ܬܰܟܬܽܘܫ̈ܐ ܬܟܝܒ̈ܐ: ܕܩܰܝܳܡ̈ܝܢ ܗ̱ܘܘ ܒܝܬ ܬܪܬܝܢ ܡܠܟܘ̈ܢ ܥܫܝܢ̈ܬܐ: ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ: ܐܦܬܐ ܓܢܒ ܪܰܒܚܰܝܠܐ ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܘܕܒܪ ܥܡܗ ܐܝܟ ܡܐܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܡܢ ܓܒܰܝ̈ܐ ܕܰܩܪ̈ܳܒܬܳܢܐ ܦܰܪ̈ܳܫܐ، ܘܥܠܘ ܒܬܚܘܡ̈ܐ ܕ̈ܒܥܠܕܒܒܐ: ܠܡܟܒܫ ܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܚܰܣܝܢܬܐ: ܕܝܳܬܒܐ ܥܠ ܬܶܠܠܐ ܘܡܰܛܠܐ ܥܠ ܫܛܚܐ ܪܒܐ، ܘܢܥܒܕܺܝܗ̇ ܡܰܛܰܪܬܐ ܠܚܝ̈ܠܘܬܗ.

   ܘܕܩܰܕܶܡܘ ܝܕܥܘ ܒܥܠܕܒܒܘܗ̈ܝ ܒܗܕܐ: ܡܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܳܬܳܢ̈ܝܐ ܫܰܪܝܪ̈ܐ: ܟܡܶܢܘ ܠܗܠܝܢ ܣܰܥܳܝ̈ܐ ܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܕܢܰܚܠܐ «ܡܥܠܝܐ» ܕܰܡܝܰܒܶܠ ܠܘܬ ܩܪܝܬܐ. ܘܡܢ ܕܐܬܓܰܘܝܽܘ ܣܰܥܳܝ̈ܐ ܡܬܚܐ ܕܚܡܫܐ ܡܺܝ̈ܠܝܢ ܟܕ ܪܘܶܝܢ ܒܚܰܡܪܐ ܕܙܟܘܬܗܘܢ ܣܒܺܝܪܬܐ. ܦܓܥܘ ܒܓܒܪ ܣܒܐ ܕܦܠܚ ܒܚܩܠܐ، ܘܥܡܗ ܒܪܗ ܕܥܣܪ ܫܢ̈ܝܢ.

   ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܣܰܥܳܝ̈ܐ ܘܐܡܪ: ܗܶܐ: ܐܘ ܐܢܬ: ܬܐ ܠܟܐ. ܘܟܕ ܐܬܐ ܣܒܐ: ܫܐܠܗ ܪܒܚܝܠܐ ܙܥܺܝܦܐܝܬ، ܚܰܘܢܝ ܕܐܝܟܐ ܫܪܶܝܢ ܚܝ̈ܠܘܬܟܘܢ: ܘܫܝܢܐܗ̱ܘ ܠܟ. ܘܐܬܚܰܫܒ ܣܒܐ ܡܠܐ ܙܒܢ، ܟܢ ܦܢܝ: ܕܠܐ ܟܒܪ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܢܟܝܠܘܬܐܗܝ ܪܒܬܐ، ܘܰܡܚܰܝܒܐ ܠܰܓܙܳܪ ܕܝܢܐ ܕܩܛܠܐ. ܘܐܢܐ ܕܚܠ ܐܢܐ ܛܒ ܡܢ ܕܐܢ ܐܢܐ ܚܰܘܝܬܟ ܡܫܪܝܬܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܢ، ܕܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܛܠܝܐ ܡܘܕܥ ܠܡܠܟܐ ܥܠ ܢܟܝܠܘܬܝ ܗܕܐ، ܘܬܫܪܰܟ ܚܪܬܐ ܕܝܠܝ ܠܐܒܕܢܐ، ܘܗܟܢܐ ܡܐܬ ܐ̱ܢܐ ܟܕ ܡܰܣܠܰܝ ܐ̱ܢܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܡܬܝ. ܘܒܰܗܝܬ ܡܢ ܩܕܡ ܕܝܢܘܬ ܬܺܐܪܬܐ. ܥܠܗܕܐ: ܩܕܡܝܬ، ܩܛܘܠܝܗܝ ܠܗܢܐ ܛܠܝܐ، ܐܝܟ ܕܢܫܬܰܝܢ ܠܒܝ ܡܢ ܟܝܬ ܦܘܪܣܳܝ ܢܟܝܠܘܬܝ: ܗܝܕܝܢ ܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܟ، ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܡܫܪ̈ܝܬܐ، ܐܠܐ ܐܦ ܘܠܡܢܝܢܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ.

   ܘܡܚܕܐ ܫܡܛ ܪܒܚܝܠܐ ܣܝܦܗ، ܘܢܣܒ ܪܝܫܗ ܕܛܠܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܓܚܟ ܣܒܐ ܘܐܡܪ ܠܗ: ܐܘ ܗ̇ܢܐ: ܐܢܐ ܕܚܠ ܗܘܝܬ ܕܐܢ ܐܢܐ ܠܐ ܚܰܘܝܬܟ، ܟܒܪ ܗ̇ܢܐ ܛܠܝܐ: ܒܝܕ ܕܘܚ̈ܳܠܐ ܐܘ ܫܘܕ̈ܳܠܐ ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܠܟ ܡܕܡ ܥܠ ܚܝ̈ܠܘܬܢ، ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܫܬܶܩ ܛܠܝܐ ܘܠܥܠܡ، ܘܐܫܬܝܢ ܠܒܝ ܡܢ ܗܢܐ ܓܒܐ: ܐܡܪ ܐܢܐ: ܚܰܝ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ: ܥܘܫܢܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܢ، ܐܢ ܢܗܘ̈ܝܢ ܡܫܪ̈ܝܬܢ ܬܚܝܬ ܟܘܒܫܐ ܕܪܓܠܐ ܕܝܠܝ ܗܕܐ: ܠܐ ܡܪܺܝܡ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘܬܟ. ܓܒܪܐ ܠܡ ܕܩܳܕܡ ܥܠ ܡܢܰܩܝܘܬܐ ܕܒܪܗ ܚܠܦ ܢܛܝܪܘܬ ܐܪ̈ܙܐ ܕܡܬܗ: ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܫܬܦܠ ܠܘܬ ܗܕܐ ܨܥܝܪܘܬܐ ܘܕܒܗ̇ ܡܘܬܐ ܛܒ ܡܢ ܚܝ̈ܐ. ܥܒܶܕ ܡܟܝܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܫ̇ܦܪ ܠܟ ܠܡܥܒܕ.

   ܪܒܚܝܠܐ ܕܝܢ: ܠܘܩܒܠ ܗܢܐ ܒܙܚܐ ܡܪܝܪܐ ܕܡܛܝܗܝ: ܝܩܕ ܒܪܘܓܙܐ، ܘܦܩܕ ܕܓܒܪܐ ܗ̇ܘ: ܕܢܝܫܐ ܢܬܬܣܝܡ ܠܓܶܐܪ̈ܐ. ܥܠ ܩܠܐ ܕܝܢ ܕܪܘܒܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܒܥܠܕ̈ܒܒܐ: ܕܰܡܬܰܩܢܝܢ ܗܘܘ ܓܶܐܪ̈ܝܗܘܢ ܥܠ ܩܫܬ̈ܬܐ. ܗܐ ܢܒܥܘ ܡܢܫܠܝ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܟܰܡܺܝܢ̈ܐ ܘܫܰܦܶܕܘ ܐܢܘܢ ܒܓܐܪ̈ܐ ܕܡܘܬܐ، ܟܕ ܨܳܦܚܝܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒܐ.

   ܪܒܚܝܠܐ ܕܝܢ ܕܒܥܠܕ̈ܒܒܐ ܐܚܕܘܗܝ ܟܕ ܚܝ، ܘܐܪܡܝܘ ܒܗ ܦܪܙܠܐ ܥܡ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܦܳܫܘ ܒܚܝ̈ܐ.

   ܘܚܙܐ ܩܢܛܪܘܢܐ ܙܰܟܳܝܐ ܠܓܒܪܐ ܣܒܐ ܕܩܐܡ ܠܘܬ ܫܠܰܕܐ ܕܛܠܝܐ ܕܥܣܪ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܰܬܘܰܗ ܕܣܒܪ ܕܓܐܪܐ ܡܕܡ ܛܳܥܽܘܫܐܝܬ ܢܦܠ ܒܗ. ܐܠܐ ܟܕ ܫܡܥ ܠܡ̈ܠܐ ܚܰܫܺܝ̈ܫܬܐ ܕܣܒܐ ܕܐܡܪ: ܬܶܚܕܐ ܪܘܚܟ ܒܪܝ: ܕܥܠ ܐܝܢܐ ܡܕܒܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܬܩܪܒ ܕܡܟ ܠܰܥܠܳܬܐ. ܬܪܘܙ ܢܦܫܟ ܚܒܝܒܝ: ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܝܢܐ ܢܝܫܐ ܡܥܠܝܐ ܐܶܫܬܦܶܟ ܘܐܙܕܠܰܚ ܕܡܟ ܙܰܟܳܝܐ. ܚܰܣܳܢܝ ܒܪܝ: ܡܢ ܕܡܳܟ ܕܙܟܝܐܝܬ ܐܬܶܐܫܶܕ، ܠܐ ܬܶܬܐܒܶܠ ܒܪܝ: ܗܐ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܩܡ ܥܠ ܕܡܳܟ. ܘܠܘܬ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܐܚܪܳܝܬܐ ܕܣܒܐ: ܝܕܥ ܩܢܛܪܘܢܐ ܠܥܶܠܬܐ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܐܬܩܛܶܠ ܛܠܝܐ. ܡܚܕܐ ܩܪܒ ܠܘܬ ܫܠܕܐ ܘܢܫܩܗ̇ ܘܐܡܪ: ܗܟܢܐ ܡܬܢܨܚܐ ܡܬܐ.

   ܣܝܡܐ:

ܩܢܛܪܘܢܐ ܐ̱ܢܫ ܐܡܪ:

ܕܡܬܐ: ܡܰܚܶܝܢ ܠܗ̇ ܕ̈ܡܶܐ، ܘܰܡܡܝ̈ܬܢ ܠܗ̇ ܕ̈ܡܥܐ.

   ܟܬܘܒ ܦܬܝܐܝܬ ܥܠ ܪܚܡܬ ܡܬܐ، ܘܐܘܕܥ ܕܐܠܘܠܐ ܕܡܐ ܙܟܝܐ ܕܣܗ̈ܕܐ، ܠܐ ܡܬܢܨܚܐ ܗ̱ܘܬ ܐܝܕܐ ܡܬܐ ܒܬܒܝܠ.

ܐܘܚܕܬܐ

ܡܳܢܘ ܐܕܫܐ ܪܓܝܓ ܚܙܘܐ   ،   ܕܚܶܪܡܐ ܚܫܝܒ ܐܦ ܘܰܚܠܝܠܐ .

ܓܘܢܗ ܣܰܚܝܚ ܒܫܘܪܝܐ   ،   ܘܰܒܣܳܟܐ ܙܳܪܓܳܐ ܨܠܝܠܐ .

ܘܛܥܡܗ ܚܰܡܘܨ ܟܕ ܚܰܝܰܐܗܘ   ،   ܘܚܠܝܐ ܟܕ ܗܘ ܒܰܫܝܠܐ .

ܘܡܫܬܚܠܦ ܓܘܢܗ ܘܛܥܡܗ   ،   ܟܕ ܢܗܘܐ ܒܚܙܒܐ ܚܡܝܠܐ .

ܕܟܝܐܗܘ ܒܟܣܐ ܕܐܠܗܐ   ،   ܘܡܘܡܬܢܐ ܒܗܘ ܕܩܰܦܝܠܐ .

ܓܘܢܗ ܡܰܙܗܪ ܒܦܚܡܐ ܕܗ̇ܘ   ،   ܕܓܓܘܠܬܐ ܡܢܗ ܦܝܠܐ .

ܘܕܐܙܡܘܪ ܠܟ ܐܝܟ ܕܒܨܒܥܐ   ،   ܕܟܒܪ ܬܶܚܢܶܐ ܠܫܒܝܠܐ .

ܘܬܡܛܐ ܠܘܬ ܫܬ ܐܰܓ̈ܳܢܶܐ   ،   ܕܒܚܠܘܠ ܩܳܛܢܶܐ ܕܓܠܝܠܐ .

ܗܪܓܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ – 21

ܝܘܒܳܠܐ ܕܠܡܦܝܕܐ

ܐܝܟܢ ܐܬܢܨܚ ܒܪܢܫܐ ܥܠ ܥܡܛܢܐ

   ܒܪܢܫܐ ܒܫܘܪܝܗ: ܒܐܝܡܡܐ ܡܫܡܠܐ ܗܘܐ ܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܘܡܐ ܕܠܠܝܐ ܫܳܪܐ، ܘܚܫܟܬ ܠܗ̇: ܚܳܠܕ ܗ̱ܘܐ ܒܡܥܡܪܗ ܠܕܚܠܬ ܚܘܒܝܳܐ ܡܣܕܪܢܐ، ܘܒܳܓܫ ܬܪܥܗ ܐܠܝܨܐ ܒܟܐܦܐ ܪܒܬܐ ܠܕܚܠܬ ܣܥܳܝ̈ܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܣܪ̈ܘܚܬܐ، ܘܟܡܐ ܡܬܦܨܚ ܗܘܐ ܒܠܝ̈ܠܘܬܐ ܕܩܝܛܐ ܟܕ ܣܗܪܐ ܡܠܝܐܗܘ. ܕܒܗܘܢ ܡܥܒܪ ܗܘܐ ܡܕܡ ܡܢ ܠܠܝܐ ܩܕܡ ܬܪܥܐ ܕܡܥܡܪܗ ܬܚܝܬ ܨܡܚ̈ܐ ܕܣܗܪܐ.

   ܘܟܕ ܝܕܥܗ̇ ܠܢܘܪܐ: ܐܬܚܫܚ ܒܗ̇ ܐܦ ܘܰܠܡܰܢܗܪܽܘܬܐ ܕܡܥܡܪܗ، ܕܡܘܚܕ ܗܘܐ ܒܗ ܢܘܪܐ ܒܟܠ ܪܡܫܐ. ܠܡܦܝܕܗ ܕܝܢ: ܩܛܥܐ ܗܘܐ ܕܩܝܣܐ ܕܡܶܬܬܰܕܠܩ ܘܝܗܒ ܢܘܗܪܐ ܢܰܣܝܣܐ ܕܡܰܩܠ ܚܫܟܐ ܕܠܠܝܐ. ܘܡܥܕܪ ܠܗ ܥܠ ܡܘܠܳܝ ܚܫܚ̈ܬܗ ܐܠ̈ܨܝܬܐ.

   ܘܟܕ ܚܙܐ ܒܪܢܫܐ ܕܩܝܣܐ ܕܡܶܬܛܪܶܫ ܒܬܪܒܐ ܕܒܣܪܐ ܟܕ ܡܬܛܰܘܐ ܝܬܝܪ ܡܢܗܪ ܐܦ ܘܡܩܘܐ، ܫܪܝ ܛܳܐܫ ܠܩܝܣܐ ܕܠܡܦܐܕܐ ܒܬܪܒܐ ܘܡܕܠܩ ܠܗ.

   ܘܩܘܝ ܒܪܢܫܐ ܡܬܚܫܚ ܒܠܦܝܕܐ ܩܝܣܝܐ ܕܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ، ܥܕܡܐ ܕܐܬܗܕܝ ܠܩܺܐܪܘܬܐ، ܘܫܪܝ ܥܒܕ ܩܪܝܘܢܐ ܡܢ ܩܐܪܘܬܐ ܘܡܢ ܬܪܒܐ، ܘܡܬܢܗܪ ܒܗܘܢ ܚܠܦ ܠܡܦܐܕܐ ܩܝܣܝܐ.

   ܐܦܢ ܕܝܢ ܐܫܬܘܫܛ ܒܪܢܫܐ ܒܡܬܢܗܪܢܘܬܐ ܕܒܝܕ ܩܪܝܘܢܐ: ܐܠܐ ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܕܓܒܝܠ ܡܢ ܛܝܢܐ ܕܥܳܠܘܒܘܬܐ، ܘܕܐܡܝܢܐܝܬ ܚܐܪ ܠܕܝܬܝܪ ܪܘܪ̈ܒܢ، ܠܐ ܪܥܐ ܒܗܕܐ ܒܠܚܘܕ: ܡܠܘܢ ܕܰܚܙܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܩܪܝܘܢܐ ܥܓܠ ܕܳܥܟ، ܘܠܐ ܡܣܝܒܪ ܩܕܡ ܡܫܒܐ ܟܡܐ ܐܢ ܢܝܚ.

   ܘܗܟܢܐ، ܫܩܠ ܡܬܚܫܒ، ܥܕܡܐ ܕܐܫܟܚ ܠܫܪܓܐ. ܗܘ ܡܐܢܐ ܕܥܒܝܕ ܡܢ ܚܨܦܐ، ܘܡܬܡܠܐ ܡܫܚܐ ܕܙܝܬܐ، ܘܡܬܬܣܝܡܐ ܒܗ ܦܬܝܠܬܐ ܕܡܳܬܩܐ ܠܙܝܬܐ، ܘܟܕ ܡܬܬܕܠܩ ܓܒܗ̇ ܝܳܩܕ ܙܝܬܐ ܘܝܗܒ ܢܘܗܪܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܩܪܝܘܢܐ: ܐܠܐ ܠܡܫܒܐ ܝܬܝܪ ܡܣܝܒܪܢ.

   ܘܐܬܚܫܚ ܒܪܢܫܐ ܒܫܪܓܐ ܕܡܫܚܐ ܥܕܡܐ ܠܕܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܝܐ. ܕܒܗܘܢ ܐܫܟܚ «ܒܢܝܡܝܢ ܦܪܢܟܠܝܢ» ܐܡܝܪܩܝܐ ܠܠܡܦܝܕܐ ܕܢܦܛܐ: ܕܛܒ ܗܘ ܡܢ ܫܪܓܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܦܛܢ ܕܢܥܒܕ ܠܗ ܡܽܘܓܐ، ܘܗܟܢܐ ܦܫܬ ܫܟܚܬܗ ܗܕܐ ܚܣܝܪܐ ܥܕܡܐ ܕܓܕܫܐܝܬ ܫܡܠܝܗ̇ ܨܝܕܠܝܐ ܐܢܫ ܦܪܢܫܝܐ، ܗܕܐ ܕܝܢ: ܟܕ ܗܢܐ ܪܰܟܳܠܐ ܥܢܶܐ ܗܘܐ ܒܚܕ ܠܠܝܐ ܒܒܝܬ ܦܘܠܚܢܗ ܒܒܘܩܝ ܙܓܘܓܝܬܐ ܚܕܐ ܥܠ ܢܘܗܪܐ ܕܠܡܦܝܕܐ: ܫܚܢܬ ܙܓܘܓܝܬܐ ܗܕܐ: ܘܐܬܬܒܪܬ ܐܫܬܗ̇، ܘܐܬܐܠܨ ܪܰܟܳܠܐ ܕܢܪܦܝܗ̇ ܡܢ ܐܝܕܗ، ܘܓܕܫ ܕܟܕ ܢܦܠܬ ܙܓܘܓܝܬܐ ܬܪܝܨܐܝܬ ܐܬܪܟܒܬ ܥܠ ܠܡܦܝܕܐ. ܘܟܡܐ ܪܒܐ ܗܘܬ ܬܡܝܗܘܬܗ ܕܨܝܕܠܝܐ، ܟܕ ܚܙܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܠܡܦܝܕܐ ܢܨܚ ܨܡܚܗ، ܘܥܒܪ ܛܘܦܛܦܗ، ܘܛܠܩ ܬܢܢܗ.

   ܡܟܐ ܝܕܥ ܨܝܕܠܝܐ، ܕܗܝ ܕܡܘܓܐ ܙܓܘܓܝܐ، ܨܡܘܚܘܬܐ ܠܢܘܗܪܐ ܡܘܣܦ. ܘܡܢ ܗܘ ܙܒܢܐ ܐܬܦܪܣܘ ܡܘܓ̈ܐ ܕܠܡܦܝ̈ܕܐ. ܟܢ ܐܫܬܟܚ ܡܫܚܐ ܕܢܦܛܐ، ܘܐܬܬܰܚܫܚ ܚܠܦܘܗܝ ܕܡܫܚܐ ܕܙܝܬܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ.

   ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ: ܐܫܬܟܚܘ ܬܪܝܢ ܙܢܝ̈ܢ ܕܡܬܢܗܪܢܘܬܐ. ܒܫܢܬ ܓܝܪ 1865، ܐܬܗܕܝ ܝܕܘܥܬܢܐ ܐܡܝܪܩܝܐ ܠܡܦܩܘ ܡܠܘܐܐ ܡܬܝܩܕܢܐ ܡܢ ܩܪܒܘܢܝܳܐ ܘܡܬܩܪܐ «ܓܐܙ» ܘܡܬܢܗܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܒܬ̈ܐ ܘܫܘܩ̈ܐ ܕܡܕ̈ܝܢܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܘܒܫܢܬ 1879، ܐܫܟܚ «ܬܘܡܐܣ ܐܕܝܣܘܢ» ܠܠܡܦܝܕܐ ܐܠܝܩܛܪܝܩܝܐ، ܘܝܕܝܥ ܒܦܐܝܘܬ ܢܘܗܪܗ ܘܪܒܘܬ ܝܘܬܪ̈ܢܘܗܝ. ܟܕ ܛܒ ܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܡܕܠܩܢܘܬܐ. ܘܢܘܗܪܗ ܨܡܘܚ ܡܢ ܫܪܟܐ ܕܠܡܦܝ̈ܕܐ.

   ܡܬܬܘܠܕ ܕܝܢ ܚܝܠܐ ܐܠܝܩܛܪܝܩܝܐ ܒܝܕ ܡܙܝܥ̈ܢܐ ܕܝ̈ܠܢܝܐ ܕܡܬܟܪܟܝܢ ܒܝܕ ܡܠ̈ܘܐܐ ܡܬܝܩ̈ܕܢܐ، ܐܘ ܒܝܕ ܫܓܪ̈ܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܥܙܝܙܐܝܬ ܡܢ ܪ̈ܝܫܝ ܛܘܪ̈ܐ ܢܕܪܝܢ.

   ܗܠܝܢ ܗܟܢ: ܘܟܕ ܣܢܝܩܘܬܐ ܐܡܐܗܝ ܕܫܟܚܬܐ ܐܟܡܐ ܕܡܬܐܡܪܐ: ܘܟܕ ܒܪܢܫܐ ܒܟܝܢܗ ܝܥܢܐܗܘ ܘܚܰܘܳܪܐ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܠܡܫܟܚܘ ܚܕ̈ܬܬܐ ܕܝܬܝܪ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܡܘܫ̈ܛܢ ܡܣܬܘܚ، ܠܐ ܕܡܝܪܐ ܕܐܢ ܒܕܥܬܝܕ ܡܐܢ̈ܐ ܡܢܗܪ̈ܢܐ ܕܝܬܝܪ ܬܡܝܗ̈ܢ ܢܫܟܚ.

ܕܘܪ̈ܫܐ:

ܐ – ܐܝܬܐ ܬܪܝܢ ܦܬܓܡ̈ܐ ܕܡܫܪܝܢ ܒܫܡܗ̈ܐ

ܐ – ܚܕܢܝܐ ܕܟܪܢܝܐ     ،     ܘܡܠܬ ܕܥܒܪ

ܒ – ܚܕܢܝܐ ܢܩܒܬܢܝܐ     ،     ܘܡܠܬ ܕܩܳܐܡ

ܓ – ܣܓܝܐܢܝܐ ܕܟܪܢܝܐ     ،     ܘܡܠܬ ܕܥܬܝܕ

ܕ – ܣܓܝܐܢܝܐ ܢܩܒܬܢܝܐ      ،      ܘܡܠܬ ܦܘܩܕܢܐ

ܒ – ܠܰܚܡ ܫܘܡܗ̈ܐ (ܐ) ܕܘܟܬ ܢܘܩ̈ܙܐ ܩܕ̈ܡܝܐ. ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܒܣܘܪܛܐ (ܒ) ܕܘܟܬ ܢܘܩ̈ܙܐ ܕܒܚܪܬܐ.

ܐܝܟ: ܪܝܚܐ ܒܣܝܡܐ: ܡܦܨܚ ܠܠܒܐ ܟܡܝܪܐ.

ܐ – ܥܙܝܙܐ، ܛܒ̈ܬܐ، ܣܪ̈ܘܚܐ، ܒܰܣܝܡܐ ، ܢܗܝܪܐ ، ܡܗܝܪ̈ܐ

ܒ – ܫܦܝܪ̈ܐ، ܢܰܣܝ̈ܣܬܐ، ܢܟܦ̈ܬܐ، ܪ̈ܘܝܚܐ ܡܟܝ̈ܢܐ ܟܡܝܪܐ

ܪܝܚܐ   ….   ܡܦܨܚ ܠܠܒܐ    ….

ܐܪ̈ܕܟܠܐ   ….   ܡܩܰܝܡܝܢ ܒܢ̈ܝܢܐ   ….

ܫܡܫܐ   ….   ܡܣܓܦ ܠܥܝ̈ܢܐ   ….

ܩܘܪܐ   ….   ܡܘܒܕ ܠܪ̈ܚܫܐ   ….

ܐܡܗ̈ܬܐ   ….   ܡܪ̈ܒܝܢ ܒܢ̈ܬܐ   ….

ܐܪ̈ܝܘܬܐ   ….   ܥܡܪܝܢ ܒܥܒܐ   ….  

ܓ – ܡܛܠ ܪ̈ܚܡܐ (ܕܘܝܕ ܕܒܝܬ ܪܒܢ)

ܪܳܚܡܐ ܚܕܬܐ ܒܚܡܪܐ ܚܕܬܐ ܢܗܘܐ ܚܫܝܒ ܠܟ

ܘܪܚܡܐ ܕܐܒܘܟ ܘܪܚܡܐ ܕܝܠܟ ܚܙܝ ܠܐ ܬܪܦܐ

ܗܘ ܕܡܫܒܚ ܚܒܪܗ ܠܥܝܢܘܗ̈ܝ ܟܕ ܫܦܪ ܠܗ

ܠܐ ܦܪܝܫ ܒܡܕܡ ܡܢ ܗܘ ܐܝܢܐ ܕܡܨܥܪ ܠܗ

ܡܚ̈ܘܬܗ ܠܡ ܕܓܒܪܐ ܪܳܚܡܐ ܣܓܝ ܛܒ̈ܢ

ܡܢ ܢܘܫܩ̈ܬܗ ܕܣܢܐܐ ܐܝܢܐ ܕܠܟ ܠܐ ܪܳܚܡ

ܗܪܓܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ – 22

ܝܘܣܦ ܐܣܛܦܢܘܣ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ

ܐܦ̇ܠܓ̣̄ – 1833

   ܐܡܘܪܐ ܛܰܪܩܳܐ، ܘܣܳܦܪܐ ܒܚܝܪܐ ܒܚܘܟ̈ܡܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܐܝܐ ܕܝܗܒ ܗܘܐ ܝܰܨܝܦܘܬܗ ܕܦܪܝܣܘܬ ܝܘܠ̈ܦܢܐ ܘܝܕ̈ܥܬܐ، ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܠܗ̈ܝܬܐ.

   ܐܬܝܠܕ ܗܢܐ ܝܕܘܥܬܢܐ ܒܩܘܪܝܰܬ ܓܘܣܛܰܐ ܕܠܒܢܢ ܓܪܒܝܐ ܠܐܦ̈ܝ ܡܨ̈ܥܝܬ ܕܪܐ ܕܬܡܢܥܣܪ، ܘܐܬܪܕܝ ܒܒܝܬ ܣܦܪܐ ܕܩܪܝܬܗ، ܘܰܚܟܡ ܠܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ ܣܦܩܐܝܬ.

   ܘܟܕ ܡܢ ܙܥܘܪܘܬܗ ܒܟܬܒ̈ܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܡܬܗܰܓܶܐ ܗܘܐ ܘܒܗܠܝܢ ܕܠܐܠܗܐ ܡܪ̈ܥܝܢ ܡܬܢܦܩ ܗܘܐ: ܪܚܡܗ̇ ܠܥܢܘܝܘܬܐ، ܘܠܒܶܫ ܐܣܟܺܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ، ܘܐܬܥܠܝ ܠܕܪܓܐ ܐܦܝܣܩܘܦܝܐ ܒܰܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܝܘܣܦ ܕܳܕܗ. ܫܬܐܣ ܒܝܬ ܣܦܪܐ ܪܒܐ ܒܩܘܪܝܬ «ܥܝܢ ܝܰܪܩܐ» ܠܡܠܦܘ ܐܠܗ̈ܝܬܐ، ܘܐܬܢܦܩ ܡܢܗ ܡ̈ܠܦܢܐ ܛܒܝܒ̈ܐ ܕܢܨܚܘܗ̇ ܠܣܘܪܝܝܘܬܐ.

   ܘܗܠܝܢ ܡܓܒܝ̈ܬܐ ܡܢ ܐܘܠܝܬܗ ܚܢܝܓܬܐ ܕܥܠ ܫܘܢܝ ܕܕܗ ܦܛܪܝܪܟܐ ܝܘܣܦ ܕܒܝܬ ܡܳܪܘܢ. ܘܒܒܝܬܐ ܩܕܡܝܐ ܘܐܚܪܝܐ ܕܐܘܠܝܬܐ ܬܰܚܡ ܫܢܬ ܥܘܢܕܗ ܕܐܝܬܝܗ̇: ܐܥ̇ܨܓ 1793.

ܐܘܠܝܬܐ

ܕܣܝܡܐ ܠܡܛܪܘ̄ ܝܘܣܦ ܐܣܛܝܦܐܢ

ܥܠ ܕܕܗ ܦܛܪ̄ ܝܘܣܦ ܐܣܛܝܦܐܢ

ܩܠܗ ܕܒܟܝܐ ܡܢܗ ܕܠܒܢܢ ܠܘܬܝ ܡܫܬܕܪ

ܕܒܓܘ ܓܘܣܛܰܐ ܝܘܡܢ ܐܶܠܝܐ ܫܡܝܥ ܘܰܡܢܨܪ

ܘܛܒ ܡܢ ܒܣ̈ܡܐ ܘܦܩ̈ܚܐ ܗܕܝܪ̈ܐ ܩܶܛܡܐ ܡܝܩܪ

ܕܥܠ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܕܪܶܐ ܘܡܒܕܪ

ܫܢܝܓ̈ܝܢ ܟܠܗܘܢ ܘܚܢܝܓ ܩܠܗܘܢ ܘܚܕܘܐ ܡܣܰܩܪ

ܕܐܒܐ ܕܝܠܗܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܢܗܘܢ ܗܘ ܦܛܪ

ܝܘܣܦ ܕܐܘܣܦ ܢܨܚܢ ܥܡܗ ܘܒܗ ܐܦ ܝܬܰܪ

ܠܡܬܒܝܐܘ ܪܳܚܝܠ ܨܒܝܐ ܘܠܒܢܢ ܢܳܦܰܪ

ܥܫܶܢ ܩܠ ܒܟܝܐ ܘܫܡܥܐ ܕܫܪܒܗ ܦܪܚ ܠܟܠ ܐܬܪ

ܥܕܡܐ ܕܡܛܢܝ ܘܠܚ̈ܨܐ ܕܝܠܝ ܟܰܦܗ ܬܰܒܰܪ

ܝܩܕܢܐ ܒܠܒܝ ܘܡܝ̈ܐ ܒܥܝܢ̈ܝ ܘܡܢ ܠܐ ܢܬܗܪ

ܕܒܚܕ ܝܡܐ ܛܒܝܥ ܝܩܕܢܐ ܬܗܪܐ ܠܡܺܐܡܪ

ܢܰܦܥܐ ܕܛܒܐ ܕܠܚܠܝܘܬܐ ܕܚ̈ܝܐ ܡܰܡܪ

ܢܦܠ ܠܗ ܒܐܕ̈ܢܝ ܘܠܗܘܢܝ ܐܙܝܥ ܘܙܘ̈ܥܝ ܐܰܗܰܪ

ܫܓܰܫ ܚܘܫܒ̈ܝ ܕܰܠܰܚ ܪ̈ܓܫܝ ܕܠܓܘ ܘܕܠܒܪ

ܘܢܝܫܐ ܥܒܕܢܝ ܠܓܐܪ̈ܝ ܥܩ̈ܢ ܘܠܝܬ ܕܡܚܪܪ

ܫܳܠܡ ܥܠܡܐ ܘܚܝ̈ܝ ܡܘܦܝܢ ܘܙܒܢܐ ܓܳܡܪ

ܘܐܶܒܠܟ ܡܢ ܠܒܝ ܣܟ ܠܐ ܦܳܪܩ ܐܦܠܐ ܥܳܒܪ

ܗܘ ܐܪܡܝܐ ܢܐܬܐ ܝܘܡܢ ܟܕ ܠܐ ܢܰܘܚܰܪ

ܕܡܒܝܐܢܐ ܡܢܢ ܐܪܚܩ ܐܟܡܐ ܕܐܡܪ

ܗܐ ܓܢܶܐ ܒܐܪܥܐ ܫܡܫܐ ܕܙܒܢܐ ܐܢܫ̈ܐ ܐܡܪܘ

ܚܳܣ ܠܗ ܦܰܢܝܬ: ܕܠܥܠ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܘܡܐ ܡܕܝܪ

ܕܫܡܫܐ ܒܥܕܢ ܫܦܪܐ ܥܪܒ ܡܰܢܘ ܢܰܫܪ

ܘܨܡܚ̈ܘܗܝ ܦܐܝ̈ܐ، ܠܡܓ̣ܢܐ ܒܐܪܥܐ ܡܢܘ ܣܳܒܪ

ܠܟܠ ܐܪ̈ܥܢܐ ܥܘܢܕܟ ܡܪܝ ܟܘܡܪܐ ܐܟܡܪ

ܘܠܒܢ̈ܝ ܪܘܡܐ ܚܕܘܐ ܚܕܬܐ ܝܘܡܢ ܐܡܟܪ

ܚܢܝܓ ܦܘܪܫܢܟ ܒܠܒ ܚܒܝܒܟ ܪܝܫܐ ܕܦܛܪ

ܘܠܡܠܐܟ̈ܐ ܘܥܝܪ̈ܝ ܪܘܡܐ ܪܚܝܡ ܘܡܝܬܪ

ܒܐܬܪܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܪܰܥܝܬ ܬܫܪܐ ܬܕܝܪ

ܘܥܡ ܩܕ̈ܝܫܐ ܒܛܘܒ̈ܐ ܕܪܘܡܐ ܠܥܠܡ ܬܥܡܪ

ܕܨܳܒܐ ܠܡܕܥ ܙܒܢ ܫܘܢܝܳܟ ܢܐܬܐ ܘܢܐܡܪ

ܩܠܗ ܕܒܟܝܐ ܡܢܗ ܕܠܒܢܢ ܠܘܬܝ ܡܫܬܕܪ

135  37  95  136  446   944

                                      ܢܣܝܒ ܡܢ ܣܝܡܬܐ ܝܩܝܪܬܐ

                                        ܐܠܟܢܙ ܐܠܬܡܝܢ

ܗܪܓܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ – 23

ܕܐܠܗܐܗܝ ܓܐܝܘܬܐ

ܐܘ ܫܡܫܐ : ܠܐ ܬܬܓܐܐ

   ܐܘ ܟܘܟܒܐ ܨܰܡܘܚܐ، ܕܣܳܚܐ ܒܐܐܪ ܠܐ ܡܣܬܝܟܢܐ.

   ܐܘ ܢܗܝܪܐ ܫܒܝܚܐ، ܕܣܺܝܡ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܐܝܡܡܐ.

   ܐܘ ܒܪ ܕܳܪܐ ܕܙܒ̈ܢܐ، ܘܰܡܬܚܡܢܐ ܕܥܕ̈ܢܐ، ܘܥܠܬ ܚܝ̈ܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ܳܐ.

   ܐܘ ܫܡܫܐ: ܡܐ ܗܕܝܪ ܚܙܘܟ ܕܓܐܝܐܝܬ ܒܟܠ ܨܦܪ ܒܩܘܒܬܐ ܣܳܣܓܰܘܢܝܬܐ ܣܳܚܐ ܐܢܬ، ܘܰܠܡܢܗܪܘ ܠܗܢܐ ܟܠ ܫܦܝܥܐܝܬ ܙܰܠ̈ܝܩܝܟ ܐܫܕ ܐܢܬ. ܘܒܪܬܟ: ܐܪܥܐ ܗܕܐ، ܕܡܢܟ ܝܠܝܕܐ: ܘܒܥܝܢ̈ܐ ܕܬܚܢܢܬܐ ܚܝܪܐ ܒܟ، ܘܣܰܘܝܐܝܬ ܪܗܛܐ ܠܘܬܟ، ܕܟܒܪ ܬܡܛܐ ܠܫܪܝܪܘܬܐ ܕܝܳܬܗ̇. ܐܠܐ ܐܢܬ ܡܩܦ ܐܢܬ ܪܗܛܟ، ܠܦܘܬ ܢܡܘܣܐ ܕܣܝܡ ܠܟ، ܐܟܡܢ ܕܐܦ ܐܢܬ ܒܪܒܘܬ ܓܐܝܘܬܟ: ܐܝܟ ܐܪܥܐ ܡܢ ܐܚܪܢܐ ܕܓܐܐ ܡܢܟ ܢܦܝܩ ܐܢܬ، ܘܣܘܝܐܝܬ ܠܘܬܗ ܪܳܗܛ ܐܢܬ.

   ܐܘ ܬܡܗܐ ܕܕܪ̈ܐ: ܐܢܬ ܗ̱ܘ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܬܪ̈ܡܝܬܗ ܕܥܠܡܐ، ܒܳܨܐ ܠܟ ܒܪܢܫܐ ܠܡܕܥ ܫܪܝܪܘܬ ܟܝܢܟ، ܘܗ̇ܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܝܕܥ ܡܕܡ ܐܟܡܐ ܕܘܠܐ ܠܡܕܥ. ܐܬܪܥܝ ܒܗܠܝܢ ܕܐܝܬܘܬܟ ܟܠ ܪܥܝܢ. ܘܐܢܬ ܓܚܟ ܐܢܬ ܒܬܪ̈ܥܝܬܗ، ܘܒܕ̈ܡܐ ܕܩܰܪܒ ܠܫܘܒܚܟ ܘܠܐܝܩܪܟ. ܚܘܓܬ ܒܘܚܢܐ ܗܘܝܬ ܓܝܪ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܡܪ̈ܝ ܬܪ̈ܥܝܬܐ، ܗ̇ܐ ܡܢ ܝܘܡ̈ܝ ܛܐܠܝܣ ܕܡܝܠܝܛܝܢܝ ܥܕܡܐ ܠܐܢܫܬܰܝܢ، ܡܫܚܘ ܠܛܘܚܝ̈ܟ ܒܦܪ̈ܣܚܐ ܘܡܝ̈ܠܐ، ܘܬܩܠܘ ܟܡܳܝܘܬܟ ܒܩܰܢܛܝܪ̈ܐ: ܐܕܪܟܘ ܙܘ̈ܥܝܟ ܒܟܠܗܘܢ ܡܰܠܘܳܫ̈ܐ، ܘܰܡܢܘ ܘܚܫܒܘ ܢܬܪ̈ܐ ܕܢܘܗܪܟ، ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܫܦܠܘ ܩܕܡ ܝܕܥܬܐ ܕܐܝܬܘܬܟ. ܘܗܟܢܐ: ܬܘܳܗܬܐ ܐܳܚܕܐ ܠܗܘܢ ܟܕ ܡܬܒܩܝܢ ܒܟ ܐܢܬ ܒܐܝܡܡܐ، ܘܒܟܢ̈ܘܬܟ ܒܠܠܝܐ.

   ܟܠ ܕܝܢ ܐܝܟܢ ܕܗ̣ܝ ܐܝܬܘܬܟ ܐܘ ܫܡܫܐ، ܪܒܐܗܝ ܠܗܘܢܐ ܐܢܫܝܐ ܕܢܕܪܟ: ܕܐܡܬܝ، ܘܐܝܟܢ، ܘܠܡܘܢ ܐܫܬܟܰܚܬ. ܘܗܘ ܡܐ ܕܐܫܟܚ ܠܡܕܪܟܘܬܗ ܗ̇ܢܘ: ܕܚܰܝܠܐ ܥܠܝܐ، ܚܝܠܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ، ܫܦܪ ܠܗ ܘܐܬܩܢܟ.

   ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܕܡܫܰܚܪ ܠܛܘܟܳܣܐ ܕܚܕܝܪ ܠܗ: ܬܗܪܬ ܠܝ ܒܪܒܘܬ ܚܟܡܬܐ ܕܡܬܩܢܢܟ. ܗ̇ܘ ܕܐܩܝܡܟ ܢܛܘܪܐ ܘܡܥܕܪܢܐ ܠܒܪܝܬܐ. ܡܢܗܪ ܐܢܬ ܐܦܝ̈ܗ̇، ܘܡܙܗܐ ܐܢܬ ܝܥܝ̈ܬܗ̇، ܘܡܕܟܐ ܐܢܬ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܚܒܠ ܒܓ̣ܘܗ̇، ܘܗܟܢܐ ܡܬܦܨܚܐ ܠܟ ܒܬܕܐܐ، ܘܪܩܕܐ ܒܩܝܛܐ، ܘܡܬܐܒܠܐ ܥܠܝܟ ܒܬܫܪ̈ܝܬܐ، ܘܒܟܝܐ ܒܣܬܘܐ.

   ܘܣܗܪܐ ܥܡ ܐܪܥܐ ܚܬܗ: ܦܨܝܚ̈ܝܢ ܒܟܠܙܒܢ ܒܚܙܬܟ، ܘܠܐ ܡܬܟܡܪ̈ܢ ܐܦ̈ܐ ܕܗ̇ܘ: ܐܠܐ ܟܕ ܗܕܐ ܚܳܒܨܐ ܘܩܝܡܐ ܠܝܢܝܟ ܘܠܗ. ܘܒܪܢܫܐ ܕܢܘܓܪܐ ܩܪܒ ܠܟ ܕܡ̈ܐ ܕܣܘܡ̈ܩܝܢ ܐܝܟ ܓܘܢܐ ܕܐܦܝ̈ܟ ܒܙܒܢ ܓܢܳܝܟ: ܡܬܬܢܚ ܥܠܝܟ ܒܠܠܝܐ، ܘܐܝܟ ܨܶܦܪ ܓܡܠܐ ܙܝܘܥܬܢܐ ܢܐܕ. ܘܡܬܦܨܚ ܒܟ ܒܐܝܡܡܐ، ܘܐܝܟ ܐܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܡܬܓܢܒܪ.

   ܐܘ ܢܗܝܪܐ ܪܒܐ، ܐܢܬ ܒܩܘܒܬ ܫܡܝܐ: ܒܳܣܪ ܐܢܬ ܒܕܪ̈ܐ. ܘܐܢܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܡܶܝܩ ܐܢܐ ܒܟ. ܐܢܬ ܡܢ ܪܘܡܟ ܡܕܟܐ ܐܢܬ ܠܗܘܠܶܐ ܡܢ ܚܘܒ̈ܠܐ، ܘܢܦܚ ܐܢܬ ܒܗ̇ ܪܘܚ ܢܘܚܡܐ: ܘܐܢܐ ܡܢ ܥܘܡܩܐ ܡܬܬܪܝܡ ܐ̱ܢܐ ܒܪܘܚܝ ܠܘܬ ܙܠ̈ܝܩܝܟ، ܘܡܦܫܪ ܐܢܐ ܒܚܘܫܒ̈ܝ ܢܬܪ̈ܐ ܕܢܘܗܪܟ.

   ܐܢܬ ܡܫܬܠܛ ܐܢܬ ܥܠ ܓܘܫܡܝ، ܘܡܦܫܪ ܐܢܬ ܠܗ ܠܡܛܝܒܘ ܡܢܗ ܡܠܘܐܐ ܡܬܰܪܣܝܢܐ ܠܗܘ ܡܐ ܕܡܬܝܠܕ ܡܢ ܥܘܒܗ̇ ܕܒܪܬܟ. ܐܠܐ ܪܘܚܝ ܕܝܠܝ: ܠܐ ܡܨܐ ܢܫܬܠܛ ܥܠܝܗ̇ ܐܠܐ ܐܢ ܗ̇ܘ ܚܝܠܐ ܥܠܝܐ ܕܒܝ ܣܡܗ̇: ܘܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܒܪܘܝܐ ܪܒܐ. ܒܪܘܝܐ ܕܝܠܝ ܘܕܝܠܟ.

   ܠܐ ܡܟܝܠ ܐܬܬܪܝܡ ܘܬܬܓܰܐܶܐ ܐܘ ܫܡܫܐ. ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܒܐܝܬܘܬܐ: ܗܘ ܠܗ ܡܫܡܠܐ. ܫܩܠ ܘܝܗܒ. ܩܕܡ ܘܡܘܚܪ، ܢܬܦ ܘܰܡܕܚܩ، ܡܬܬܙܝܥ ܕܝܢ ܒܡܙܝܥܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܐܚܪܝܢ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥ، ܗ̇ܘ ܟܝ̇ܢܐ ܦܫܝܛܐ ܘܡܬܘܡܝܐ ܘܥܠܬ ܚ̈ܝܐ ܕܝܠܝ ܘܕܝܠܟ ܡܠܘܢ ܘܕܟܠ ܒܣܪ. ܗ̇ܘ ܕܟܠܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܕܚܕܪ̈ܝܟ ܒܳܐܠܦ ܐܠ̈ܦܝܢ ܠܥܙ̈ܐ ܫܘܒܚܗ ܡܫܬܰܥܝܢ: ܘܟܠܗܘܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܕܠܥܠ ܘܕܠܬܚܬ ܡܢܟ ܒܪܶܒܘ ܪ̈ܒܘܢ ܨܒ̈ܥܐ ܥܒܳܕ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܡܚܘܝܢ. ܗܘ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܐܠܗܐ ܐܘ ܫܡܫܐ ܠܐ ܬܬܓܐܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ:

ܐ – ܒܪܬ ܩܠ (ܒܥܠ) ܡܐ ܕܢܩܦܐ ܠܫܡܗ̈ܐ ܣܘܟ̈ܠܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܝܗܒܐ ܐܝܟ:

ܒܥܠܕܪܐ       ܗ̄   ܒܥܠܕܒܒܐ، ܕܠܩܘܒܠܐ

ܒܥܠ ܩܝܳܡܐ   ܗ̄   ܒܪ ܐܘܝܘܬܐ، ܪܚܡܐ

ܒܥܠ ܐܟܬܐ    ܗ̄   ܣܢܐܐ، ܣܳܩܘܪܐ

ܒܥܠܙܒܘܒ    ܗ̄   ܫܐܕܐ، ܣܛܢܐ

ܒܥܠ ܚܝܐ    ܗ̄   ܙܝܘܣ، ܟܘܟܒܐ ܪܒܐ

ܒܥܠܫܡܐ     ܗ̄   ܕܐܝܬ ܠܗ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܫܡܐ

ܒܥܠܕܝܢܐ     ܗ̄   ܕܩܐܡ ܥܡ ܐܢܫ ܒܕܝܢܐ

ܒ – ܓܪܡܛܝܩܝ

     ܥܛܘܦܝܐ ܕܚܽܘܘܝܐ ܕܛܒܝܒ ܡܢ ܡܬܢܩܦܢܗ، ܐܘܟܝܬ ܗܘ ܫܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܡܚܘܐ ܠܓܰܘܢܳܝܳܐ. ܚܬܝܬܐ، ܐܝܟ: ܦܬܚ ܟܬܒܟ: ܚܘܫܒܢܐ.

     ܘܠܐ ܚܬܝܬܐ: ܐܢܗܘ ܕܢܬܬܢܐ ܡܬܥܛܦܢܐ ܟܕ ܡܫܰܡܗ ܐܘ ܡܰܠܘܰܬ ܐܝܟ: ܐܪܚܩܘ ܡܢ ܚܒܪܐ: ܚܒܪ̈ܐ ܒܝܫ̈ܐ. ܘܣܒܘ ܠܟܘܢ ܐܘܪܚܐ: ܐܘܪܚܐ ܕܐܠܗܐ.

ܐܝܬܐ ܚܡܫܐ ܡܬ̈ܠܐ ܕܥܛܘܦܝܐ ܕܚܘܘܝܐ ܚܬܝܬܐ، ܘܚܡܫܐ: ܠܐ ܚܬܝܬܐ.

ܓ – ܠܦܘܫܩܐ ܘܠܢܛܝܪܘܬܐ (ܒܪ ܥܒܪܝܐ)

ܓܒܪܐ ܫܦܝܥܐ ܕܠܒܪ ܒܣܪܗ ܢܗܘܐ ܙܐܢ

ܒܕܝ̈ܠܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܫܘܬܦ ܠܗ ܟܠ ܕܐܢ

ܫܦܝܥܐ ܐܦܢ ܢܣܓܐ ܥܰܘܠܗ ܒܝܫ ܡܢ ܩܐܝܢ

ܠܐ ܡܣܠܐ ܠܗ ܡܪܝܐ ܐܠܐ ܣܘܓܐܐ ܚܐܢ

ܡܢ ܕܒܛܝܒܘ ܢܗܐ ܡܬܡܰܬܢ ܐܘ ܣܟ ܡܳܐܢ

ܠܐ ܦܐܫ ܠܗ ܒܬܪ̈ܘܗܝ ܐܝܢܐ ܕܒܐܣܬܐ ܬܐܢ

ܒܟܘܢܫ ܟܣܦܐ ܐܦܢ ܛܶܠܳܪ ܦܪܙܠܐ ܣܐܢ

ܗܘ ܩܠܘܛܐ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܠܐ ܣܟ ܟܐܢ

ܗܪܓܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܥܐ – 24

ܝܩܕܢܐ

   ܪܥܶܡ ܒܐܐܪ ܕܡܫܪܝܬܐ ܩܠ ܪܒܳܒܬܐ ܕܰܡܙܝܓܐ ܒܟܝܐ ܘܐܶܠܝܐ. ܘܫܳܕܶܬ ܚܝܳܪܝ ܡܢ ܟܘܬܐ ܘܚܙܝܬ: ܐܠܐ ܡܢܐ ܚܙܝܬ ؟ ܬܶܢܳܢܐ ܕܠܺܝܚܐ ܕܰܩܛܝܪ ܥܠ ܒܝܬܐ ܪܒܐ ܕܬܪܝܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܝܢ، ܘܐܢܫ̈ܐ ܒܛܺܝܠܐܝܬ ܪܗܛܝܢ ܘܩܠܝܢ: ܝܩܕܢܐ، ܝܩܕܢܐ.

   ܘܪܗܛܬ ܐܦ ܐܢܐ ܥܡ ܟܢ̈ܫܐ ܕܪܗܛܝܢ، ܘܩܳܡܬ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܡܬܒܩܐ ܐܢܐ ܟܡܝܪܐܝܬ ܒܒܝܬܐ ܕܬܪܝܢ ܡܕܝܪ̈ܝܢ ܕܒܢܘܪܐ ܡܬܓܘܙܠ. ܬܢܢܐ ܕܢܦܩ ܕܠܝܚܐܝܬ ܡܢ ܟܘ̈ܐ ܘܬܪ̈ܥܐ، ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܘܡ ܐܬܘܢܐ ܒܒܠܝܐ. ܠܫ̈ܢܐ ܕܢܘܪܐ ܡܬܡܬܚܝܢ ܠܒܪ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܰܦܰܫܬܐ ܕܓܗܢܐ. ܠܶܨܝ̈ܬܐ ܕܢܘܪܐ ܡܬܐܫܕ̈ܢ ܡܢ ܟܪ̈ܦܬܐ ܕܝܳܩܕ̈ܢ ܐܝܟ ܢܰܝܙ̈ܟܐ. ܘܦܘܪ̈ܩܥܐ ܕܬܒܝܪܘܬ ܩܝ̈ܣܐ ܕܬܛܠܝ̈ܠܐ. ܚܢܩܝܢ ܠܩܠ ܓܳܥ̈ܳܬܶܐ ܪ̈ܥܘܡܬܐ ܨܳܪ̈ܝܬ ܚܶܠ̈ܒܐ ܕܬܳܠܰܘ̈ܬܐ. ܓܥ̈ܬܐ ܡܪܝܪ̈ܬܐ ܕܐܢܬܬܐ ܕܒܥܝܐ ܐܺܝܳܠܐ ܡܢ ܓܘܗ ܕܒܝܬܐ ܕܡܐܛ ܠܡܦܠ.

   ܘܟܕ ܟܠ ܐܢܫ ܬܰܘܝܗ ܩܰܢܝܛ: ܗܐ ܪܥܡ ܩܠ ܫܪܽܘܩܝܐ ܥܙܝܙܐ ܘܠܐ ܡܬܦܣܩܢܐ، ܫܪܘܩܝܐ ܕܪܕܝܬܐ ܪܒܬܐ ܕܓܘܢܐ ܣܘܡܩܐ. ܪܕܝܬܐ ܕܐܝܠܐ ܕܩܳܕܡܐ ܪܗܝܒܐܝܬ، ܘܛܥܝܢܐ ܣܒ̈ܠܬܐ ܘܐܓܘܓ̈ܐ ܕ̈ܡܝܐ. ܘܥܠ ܦܬܳܝ̈ܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܝܗ̇، ܥܣܪܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ ܕܡܕܥܟܢܘܬܐ ܣܕܝܪܐܝܬ ܩܝܡܝܢ، ܥܛܝܦܝܢ ܢ̈ܚܬܐ ܐܘܟ̈ܡܐ ܘܥܠ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܒܝܥ̈ܬܐ ܕܰܢܚܫܐ، ܘܡܚܕܐ ܕܡܛܬ ܪܕܝܬܐ. ܘܥܕܠܐ ܬܢܺܝܚ ܪܕܝܗ̇: ܗܐ ܚܛܝܦܐܝܬ ܡܫܬܕܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܙܪ̈ܝܙܐ. ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܨܪܰܘ ܠܓܘܙܠܬܐ ܘܥܰܠܘ ܠܓܘ ܠܡܰܓܗܝܘ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡܢ ܦܘܡܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ، ܘܡܢܗܘܢ ܣܒ̈ܠܬܐ ܙܩܦܘ ܥܠ ܟ̈ܘܐ، ܠܡܚܛܦ ܡܐܢ̈ܐ ܘܟܪ̈ܦܬܐ ܡܢ ܓܘܗ̇ ܕܢܒܪܫܬܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܬܚܘ ܠܐܓܘܓ̈ܐ ܘܪܳܣܺܝܢ ܡܝ̈ܐ ܠܡܰܕܥܟܘ ܠܢܘܪܐ.

   ܘܟܕ ܟܠܗܘܢ ܫܓܝܫ̈ܝܢ ܘܚܠܝܨܐܝܬ ܥܡ ܚܝ̈ܠܐ ܕܢܘܪܐ ܡܬܟܬܫܝܢ. ܗܐ ܬܪܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ ܡܢ ܣܝܥܬܐ ܕܰܡܕܰܥܟ̈ܢܐ، ܕܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܘܐܦܝ̈ܗܘܢ ܡܚܰܪ̈ܟܢ، ܘܡܐܢܝ̈ܗܘܢ ܡܫܚܪ̈ܢ، ܘܢܦܩܝܢ ܡܢ ܥܘ̈ܒܐ ܕܬܢܢܐ، .ܟܕ ܨܳܪܝܢ ܠܫܠܗܒܝܬܐ، ܘܦܣܥܝܢ ܥܠ ܓܘܡܪ̈ܐ ܘܪܰܗܳܛܐܝܬ ܢܳܚܬܝܢ. ܚܕ ܛܥܝܢ ܫܒܪܐ ܕܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܕܟܪܝܟ ܒܡܳܠܝܬܐ ܕܥܡܪܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܛܥܝܢ ܐܢܬܬܐ ܕܣܳܝܩܐ ܐܚܪ̈ܝܬܐ: ܟܕ ܪܝܫܗ̇ ܨܠܐ ܠܐܦ̈ܝ ܠܬܰܚܬ، ܘܣܥܪܗ̇ ܦܪܝܪ ܘܡܚܪܟ، ܘܬܦ̈ܠܐ ܕܡܐܢܝ̈ܗ̇ ܕܝܰܩܝܕ̈ܢ: ܡܝ̈ܐ ܡܛܦܢ.

   ܘܡܚܕܐ ܪܥܡܘ ܩ̈ܠܐ ܕܠܘܒܒ̈ܐ ܘܕܩܘܠܣܐ ܠܗܠܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ. ܫܒܪܐ ܕܝܢ ܘܐܢܬܬܐ ܐܬܬܣܝܡܘ ܒܪܰܕܝܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܣܘܡܩܐ ܘܐܬܬܘ ܒܥܘ ܠܒܝܬ ܟܪ̈ܝܗܐ، ܘܐܬܬܫܠܡܘ ܠܰܒܛܝܠܘܬܐ ܕܐܠܗܐ، ܘܠܣܘܝܥܐ ܕܐܣܝܐ، ܘܠܥܘܕܪ̈ܢܐ ܕܣܡܡ̈ܢܐ.

   ܘܒܬܪ ܡܬܚܐ ܕܥܟܬ ܢܘܪܐ، ܘܐܬܓܠܶܓ ܬܢܢܐ ܘܐܬܚܘܝ ܝܓܪܐ ܕܣܚ̈ܦܬܐ، ܟܳܫܝܬܐ ܪܒܬܐ ܕܟܐܦ̈ܐ ܕܡܫܚܪ̈ܢ. ܘܩܝܣ̈ܐ ܕܝܩܝܕ̈ܝܢ، ܘܓܳܕܐ ܡܢܗܘܢ ܗܘܦܐ ܪܛܝܒܐ ܘܚܡܝܡܐ: ܐܝܟ ܥܪܦܠܐ ܠܒܝܕܬܐ. ܘܚܕܝܪܐ ܒܐܝ̈ܠܢܐ ܕܝܩܕܝܢ ܘܡܬܢܬܪܝܢ ܛܪ̈ܦܝܗܘܢ ܐܟܡܢ ܕܐܒܠܐ ܩܒ̈ܝܥܢ.

   ܡܳܪܶܐ ܒܝܬܐ ܕܝܢ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܠܗܠ ܟܕ ܒܗܝܠ ܘܰܨܡܝܪ: ܘܚܢܝܓܐܝܬ ܚܐܪ ܒܣܚ̈ܦܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܩܕܡ ܫܳܥܐ ܩܨܪܐ ܗܘ̈ܝ ܓܐܝܐ. ܒܟܠ ܙܢ̈ܝ ܨܒ̈ܬܶܐ ܘܟܪ̈ܦܬܐ ܡܰܦܪܓ ܗܘܐ، ܘܗܫܐ ܫܪܶܟ ܠܠܐ ܡܕܡ. ܐܬܬܢܚ ܥܡܝܩܐܝܬ ܐܟܡܢ ܕܒܘܝܐܐ ܘܠܘܒܒܐ ܡܢ ܠܒܗ ܩܰܒܠ، ܘܟܰܦܪ ܕܡܥܬܐ ܚܡܝܡܬܐ ܕܪܳܕܬ ܥܠ ܦܟܗ، ܟܢ ܐܪܡܝ ܚܝܳܪܐ ܐܚܪܝܐ ܥܠ ܝܓܪܐ ܐܘܟܡܐ ܕܣܚ̈ܦܬܐ ܕܒܗ ܩܒܪ ܟܠܗ̇ ܠܐܘܬܗ ܘܰܫܚܩ̈ܘܗܝ ܒܪܡ ܟܠܗܘܢ ܒܘܣܡ̈ܘܗܝ ܘܗܢ̈ܝܐܘܬܗ. ܟܢ ܐܪܝܡ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܠܐܦ̈ܝ ܪ̈ܘܡܐ ܐܟܡܢ ܕܐܫܠܡ ܕܘܒܪ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܠܕ̈ܝܢܐ ܠܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܬܦܢܝ ܟܕ ܓܗܝܢ، ܘܰܬܪܨ ܡܪܕܝܬܗ ܠܐܦ̈ܝ ܒܝܬ ܟܪ̈ܝܗܐ ܟܪ ܕܬܪܝܢ ܫܪ̈ܟܢܐ ܕܣܒܪܗ ܒܚ̈ܝܐ ܗܠܝܢ، ܥܠ ܬܪܬܝܢ ܥܪ̈ܣܝܢ ܡܬܝܚ̈ܝܢ، ܘܰܒܚܶܒܠܐ ܕܡܘܬܐ ܡܪܝܪܐܝܬ ܡܬܢܘܠܝܢ.

ܕܘܪ̈ܫܐ:

ܐ – ܡܠܬ «ܐܚܕ» ܥܡ ܫܡܗ̈ܐ ܝܗܒܐ ܣܘܟ̈ܠܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ

ܐܝܟ: ܐܶܚܰܕ ܕܰܪܐ      ܗ̄      ܐܩܪܒ  ܐܬܟܬܫ

     ܐܶܚܰܕ ܐܘܪܚܐ   ܗ̄      ܪܕܐ  ܫܳܪ  ܗܠܟ

    ܐܶܚܰܕ ܐܝܕܐ      ܗ̄      ܥܰܕܰܪ ، ܣܰܝܰܥ

    ܐܶܚܰܕ ܐܟܬܐ      ܗ̄      ܢܛܪ ܣܢܐܬܐ

    ܐܶܚܰܕ ܢܘܡܝ      ܗ̄      ܐܫܬܰܪܫ ܐܬܥܫܢ

    ܐܶܚܰܕ ܓܘܣܐ      ܗ̄      ܐܣܬܬܪ ܐܬܛܦܝܣ

    ܐܶܚܰܕ ܥܠܬܐ      ܗ̄      ܐܬܥܠܠ ܥܠܘܗܝ

    ܐܶܚܰܕ ܡܕܝܢܬܐ      ܗ̄      ܟܒܫܗ̇ ܐܡܠܟ ܥܠܝܗ̇

    ܐܶܚܰܕ ܦܘܡܐ      ܗ̄      ܫܬܶܩ ܫܠܝ

    ܐܶܚܰܕ ܬܪܥܐ      ܗ̄      ܛܦܐ ܣܟܪ ܬܪܥܐ

    ܐܶܚܰܕ ܣܬܘܐ      ܗ̄      ܫܪܐ، ܥܠ ܣܬܘܐ

ܒ – ܠܚܡ ܡ̈ܠܐ ܕܢܩܦ̈ܢ ܕܘܟܬ ܢܘܩ̈ܙܐ

ܐܝܟ: ܓܰܙ ܥܡܪܐ ܕܥܢ̈ܐ

ܓܰܙ، ܦܣܰܩ، ܫܠܰܦ، ܩܛܦ، ܦܫܛ، ܢܫܛ

…. ܥܢ̈ܒܐ ܕܟܪܡܐ   …. ܨܨ̈ܐ ܕܬܪܥܐ   …. ܡܫܟܐ ܕܬܘܪܐ

…. ܐܝܠܢܐ ܝܒܝܫܐ   …. ܓܐܪܐ ܕܩܫܬܐ   …. ܥܡܪܐ ܕܥܢ̈ܐ

ܓ – ܚܘܦܛܐ ܥܠ ܣܥܘܪܘܬܐ ܛܒ̈ܬܐ (ܕܒܝܬ ܪܒܢ)

ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܬܬܠ ܙܕܩܬܐ ܠܐ ܬܬܒܕܩ

ܕܠܡܐ ܦܳܝܫܐ ܟܕ ܡܬܥܘܟܐ ܘܐܢܬ ܬܬܚܣܕ

ܬܗܘܐ ܐܝܕܟ ܦܫܝܛܐ ܠܡܬܠ ܚܘܒܢܐܝܬ

ܟܕ ܡܬܩܦܣܐ ܡܢ ܕܠܡܣܒ ܛܠܘܡܐܝܬ

ܐܘܙܦ ܐܠܒܫ ܠܐܝܢܐ ܕܫܠܝܚ ܚܘܣܳܢܐܝܬ

ܡܢ ܡܐ ܕܝܗܒ ܠܟ ܗܘ ܐܠܗܐ ܘܬܘܒ ܡܘܣܦ ܠܟ

ܗܪܓܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ – 25

ܫܡܪܝܐ ܛܒܐ

   ܒܨܦܪܝܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܝܘܡ̈ܝ ܬܕܐܐ، ܓܒܰܪ ܐܢܫ ܢܳܚܬ ܗܘܐ ܒܪܶܓܠ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܐܝܪܝܚܘ، ܘܟܕ ܡܰܢܥ ܠܡܚ̈ܬܬܐ ܕܛܘܪ̈ܐ، ܘܒܝܢܬ ܗ̇ܢܘܢ ܢܺܐܪ̈ܒܐ ܥܡܝ̈ܩܐ، ܘܡܥܒܪ̈ܢܐ ܐܠ̈ܝܨܐ ܕܒܫܘ̈ܥܐ ܣܪ̈ܝܓܝܢ، ܡܢܫܠܝ ܢܒܥܘ ܥܠܘܗܝ ܬܠܬܐ ܠܣܛܝ̈ܐ ܕܟܡܝ̈ܢܝܢ ܗܘܘ ܒܝܬ ܦܳܓ̈ܐ. ܘܚܒܛܘܗܝ ܒܐܪܥܐ ܘܐܫܠܚܘܗܝ ܘܡܪܝܪܐܝܬ ܡܚܐܘܗܝ، ܘܫܒܩܘܗܝ ܟܕ ܡܨܰܠܰܦ ܘܨܒܝܥ ܒܕܡܗ، ܘܢܳܩܫ ܒܬܪܥ ܡܘܬܐ.

   ܘܟܕ ܗܦܰܟ ܠܘܬ ܗܘܢܗ، ܘܨܒܐ ܕܢܩܘܡ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ، ܢܳܕ ܘܢܦܠ، ܫܶܪܰܬ ܠܗ ܕ̈ܚܝܘܗܝ ܒܩܢܛܐ ܐܢܘܢ، ܘܡܢ ܕܠܡܰܚܣܶܢ ܚܳܝܐ ܫܳܥܐ ܐܚܪܺܬܐ. ܡܟܐ: ܙܘܥܐ ܡܕܡ: ܐܘ ܕܪܚܡܬ ܚ̈ܝܐ، ܐܘ ܕܕܚܠܬ ܡܘܬܐ ܢܒܗ ܒܗ، ܘܥܨܝܗܝ ܕܒܟܠܗ̇ ܥܣܩܘܬܐ ܢܶܓܶܕ ܗܘ ܠܗ ܠܓܒܐ ܕܐܘܪܚܐ، ܘܢܬܡܬܚ ܥܠ ܥܣܒܐ ܐܝܟ ܕܰܡܛܰܝܒ ܠܡܘܬܐ.

   ܘܡܢܫܠܝ ܫܡܥ ܩܠܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܬ ܣܘܣܝܐ. ܘܐܪܝܡ ܪܝܫܗ ܘܚܙܐ ܕܦܰܪܳܫܰܐܗܘ ܝܕܝܥܐ. ܘܐܬܬܙܝܥ ܒܠܒܗ ܣܒܪܐ ܕܚ̈ܝܐ، ܘܐܡܪ ܒܢܦܫܗ: ܗ̇ܐ ܗ̇ܢܘ ܕܰܒܛܝܠ ܠܗ ܥܠ ܚ̈ܝܐ ܕܥܡܐ: ܕܠܡܐ ܐܠܗܐ ܫܕܪܗ ܠܡܓܗܝܘܬܳܢܝ، ܘܓܥܐ ܠܘܬܗ، ܘܐܬܐ ܦܰܪܳܫܐ ܘܩܡ ܠܗܠ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܕܫܠܝܚ ܘܡܨܠܦ ܘܓܡܝܨ ܒܫ̈ܠܬܶܐ ܕܕܡܐ، ܐܡܪ ܒܢܦܫܗ: ܗ̇ܢܐ ܓܒܪܐ ܡܚ̈ܘܬܗ ܕܡܘܬܐ ܐܢܝܢ، ܘܟܒܪ ܗܫܐ ܡܰܫܠܡ ܪܘܚܗ. ܘܐܢܐ: ܐܘܪܚܐ ܕܝܠܝ ܛܪܝܕܐܗܝ، ܡܢܐܗܘ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܬܥܘܟ ܘܐܺܨܦ ܣܪܝܩܐܝܬ ܕܐܢܫ ܕܟܪܝܟ ܒܚܒ̈ܠܐ ܕܡܘܬܐ ؟ ܡܠܘܢ ܐܢ ܗ̇ܫܐ ܥܒܪ ܐܢܫ، ܘܚܙܢܝ ܕܩܐܡ ܐܢܐ ܒܩܘܪܒܗ، ܠܐ ܗ̇ܐ ܥܳܫܩ ܠܝ ܘܣܳܗܕ ܕܐܢܐ ܩܛܠܬܗ، ܘܡܬܚܝܒ ܐܢܐ ܠܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܩܛܠܐ ؟ ܠܐ ܠܐ ܡܐ ܠܝ ܘܠܗܢܐ ܐܓܘܢܐ. ܐܡܪ ܗܠܝܢ، ܘܒܥܛ ܣܘܣܝܗ ܘܥܒܪ.

   ܘܐܕܡܰܥ ܓܒܪܐ، ܘܒܡ̈ܠܐ ܚܪܝܪ̈ܬ ܒܫܓܝ̈ܐ ܕܚܫܐ ܐܡܪ: ܘܝܠܝ ܕܡܐܬ ܐܢܐ ܗܪܟܐ. ܪܚܝܩ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܒܝܬܝ، ܘܓܠܝܐ ܡܢ ܢܘܫܩܬܐ ܐܚܪܳܝܬܐ ܕܒܪܐ ܕܝܠܝ ܙܥܘܪܐ. ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܘܐܣܡܟ ܪܝܫܗ ܥܠ ܥܣܒܐ ܘܡܪܝܪܐܝܬ ܡܬܐܢܶܩ.

   ܘܠܐܦ̈ܝ ܦܳܢܝܐ ܕܝܘܡܐ، ܫܡܥ ܩܠ ܕܘܪ̈ܟܬܐ ܕܐܢܫ ܕܥܒܪ: ܘܐܬܬܢܚ ܘܓܥܐ ܠܘܬܗ، ܘܟܕ ܐܬܐ ܥܳܒܘܪܐ ܘܩܡ ܠܘܬ ܪܝܫܗ، ܝܕܥ ܕܚܕ ܡܢ ܡܘܕ݁̈ܥܬܶܐ ܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܦܫܛ ܠܘܬܗ ܐܝܕܐ ܕܬܚܢܢܬܐ ܐܠܐ ܗܘ ܓܒܪܐ ܐܡܪ ܗܽܘ ܠܗ: ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܐܚܪ̈ܝܬܐ ܣܐܩ. ܘܣܒܪܐ ܡܢ ܚܝ̈ܘܗܝ ܦܣܝܩ. ܡܢܐ ܐܪܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܕܐܥܒܕ ܠܗ ؟ ܐܳܗ ܟܒܪ ܕܝܢ ܠܶܣܛܳܝܐ ܗܘ ܒܝܫܐ، ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܩܛܠܘܗܝ ܠܫܘܚܠܦܐ ܡܕܡ ܕܢܦܠ ܒܝܢܬܗܘܢ ܩܨܬ ܦܘܠܓܐ ܕܬܚ̈ܠܘܨܐ، ܘܡܐ ܠܝ ܐܢܐ ܕܺܐܨܦ ܕܝܠܗ ܘܐܪܡܐ ܢܦܫܝ ܒܢܣܝܘܢܐ ܕܟܠܗ ܩܢܛܐ ܗܘ ؟ ܠܡܐ ܕܝܢ ܐܢܐ ܗ̱ܘ ܕܫܐܝܠ ܥܠ ܚܝ̈ܐ ܘܡܘܬܐ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ ؟ ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܘܐܩܦ ܡܪܕܝܬܗ. ܘܦܣܩ ܓܒܪܐ ܣܒܪܗ، ܘܐܫܠܡ ܗܘ ܠܗ ܠܕܝܢܐ ܕܟܺܐܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ، ܘܛܦܐ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܟܕ ܚܐܪ ܠܡܘܬܐ ܕܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܡܬܩܰܪܒ ܠܘܬܗ.

   ܘܟܕ ܨܠܐ ܫܡܫܐ ܠܡܥܪܒ، ܘܒܨܪܬ ܚܡܝܡܘܬܐ ܕܐܐܪ: ܘܦܪܚ ܩܘܪܐ ܒܓܘܫܡܐ ܕܓܒܪܐ ܘܫܪܝ ܪܳܥܠ ܘܡܬܐܢܩ: ܫܡܥ ܩܠ ܦܳܪ̈ܣܬܐ ܕܰܚܡܪܐ. ܘܟܰܢܫ ܚܝܠܐ ܒܨܝܪܐ ܕܦܳܫ ܗܘܐ ܠܗ، ܘܐܦܩ ܐܢܩܬܐ ܡܚܝܠܬܐ ܕܢܩܫܬ ܡܫܡܥܬܗ ܕܗܘ ܚܙܘܩܐ. ܘܐܬܐ ܘܩܡ ܠܥܠ ܡܢ ܪܝܫܗ. ܘܟܕ ܦܬܚ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܘܚܙܝܗܝ: ܢܦܠ ܠܒܗ، ܕܝܕܥ ܕܗܢܐ ܒܥܠܕܒܒܗ ܗܘܐ ܕܨܥܪܗ ܡܢ ܩܕܝܡ، ܘܐܡܪ ܒܢܦܫܗ: ܘܝܠܝ ܡܐ ܒܝܫ ܓܕܝ ܐܠܘܠܐ ܐܬܐ ܗܘܐ ܗܢܐ، ܟܒܪ ܚܳܝܐ ܗܘܝܬ ܫܥܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܝܬ ܩܠܝܠ ܣܒܪܐ. ܐܠܐ ܗܫܐ ܡܚܘܬܐ ܚܕܐ ܡܢܗ ܡܫܕܪܐ ܠܝ ܠܫܝܘܠ. ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܘܐܫܬܠܶܡ ܠܩܢܛܐ ܗܢܐ ܚܕܬܐ.

   ܐܠܐ ܗܘ ܢܘܟܪܝܐ، ܢܚܬ ܡܢ ܪܟܽܘܒܗ، ܘܫܠܝ ܡܥܛܦܗ ܘܟܰܣܝ ܦܘܪܣܳܝܗ، ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܟܡܐ ܡ̈ܠܝܢ ܡܠܒܢ̈ܝܬܐ، ܟܢ ܕܟܝ ܡܚ̈ܘܬܗ ܘܰܢܨܠ ܥܠܝܗܝܢ ܚܰܡܪܐ ܘܙܝܬܐ. ܘܣܡܗ ܥܠ ܪܟܘܒܗ، ܘܐܘܒܠܗ ܠܦܘܬܩܐ، ܘܬܡܢ ܫܗܪ ܥܠܘܗܝ ܟܠܗ ܠܠܝܐ.

   ܘܒܨܦܪܐ ܟܕ ܚܙܐ ܢܘܟܪܝܐ ܕܥܒܪ ܡܢܗ ܩܢܛܐ: ܩܪܐ ܠܦܘܬܩܝܐ ܘܦܩܕܗ ܕܢܐܨܦ ܕܝܠܗ ܫܦܝܪ ܥܕܡܐ ܕܢܚܠܡ، ܘܐܦܩ ܝܗܒ ܠܗ ܒܟܝܪܐܝܬ ܬܪܝܢ ܕܝܢܪ̈ܝܢ ܐܝܟ ܢܦܩ̈ܬܐ ܘܐܡܪ ܠܗ: ܘܐܢ ܬܦܩ ܥܠܘܗܝ ܝܬܝܪ: ܡܐ ܕܗܦܟ ܐܢܐ ܦܪܥ ܐܢܐ ܠܟ.

   ܘܫܐܠܗ ܦܘܬܩܝܐ: ܡܪܝ ! ܠܡܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܩܪܝܒܟ ܐܝܬܘܗܝ ؟ ܘܐܬܦܨܚ ܢܘܟܪܝܐ ܘܡܪܝܪܐܝܬ ܦܢܝ: ܐܝܢ ܩܪܝܒܐ ܕܝܠܝ ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܦ ܩܪܝܒܟ ܕܝܠܟ: ܠܐ ܗܐ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܐܚ̈ܐ ܐܢܘܢ ܘܒܢ̈ܝܐ ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ؟ ܟܢ ܐܪܡܝ ܚܝܳܪܐ ܥܠ ܓܒܪܐ، ܟܢ ܥܠ ܦܘܬܩܝܐ، ܘܐܬܬܢܚ، ܘܢܦܩ … ܐܙܠ ..

ܕܘܪ̈ܫܐ:

ܐ – ܣܪܥܦ ܒܛܘܦܣܐ ܥܬܝܕܝܐ ܥܡ ܚܘܫܒܝܐ

     ܐܢܬ، ܗܢܘܢ، ܐܢܬܘܢ، ܗܝ، ܐܢܬܝܢ، ܗܢܝܢ

ܗܟܢ: ܐܢܐ: ܟܕ ܐܗܦܘܟ ܠܒܝܬܝ، ܐܩܪܐ ܘܐܟܬܘܒ ܗܪ̈ܓܝ

           ܟܢ ܐܺܙܠ ܐܫܬܥܐ ܥܡ ܟܢ̈ܰܘܬܝ

ܒ – ܫܡ (ܒܝܬ) ܥܡ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܡܫܚܠ̈ܦܬܐ ܝܗܒ ܣܘܟ̈ܠܐ

   ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܟ: ܒܝܬ ܕܝܘܬܐ   ܗ̄   ܡܐܢܐ ܕܚܺܒܪܐ

   ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ   ܗ̄   ܚܒܘܫܝܐ

   ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ   ܗ̄   ܓܙܐ ܕܟܬܒ̈ܐ

   ܒܝܬ ܒܳܟܶܐ   ܗ̄   ܐܒܠܐ ܕܥܢܝܕܐ

   ܒܝܬ ܓܘܣܐ ܗ̄  ܓܶܢܳܐ ܡܘܝܳܠܐ

   ܒܝܬ ܕܪܐ   ܗ̄   ܐܓܘܢܐ ܐܣܛܕܝܘܢ

   ܒܝܬ ܣܘܒܠܐ ܗ̄  ܚܢܘܬ ܕܘܟܰܢܳܐ

ܓ – ܣܝܡܐ:

   ܚܙܰܝܬ ܣܡܝܐ ܣܒܐ ܕܚܕܪ ܒܝܘܡܐ ܕܡܛܪܐ. ܘܐܘܒܕ ܐܘܪܚܗ: ܘܕܪܟ ܗܘܐ ܒܣܝܳܢܐ. ܘܗܐ ܛܠܝܐ ܣܪܝܩܐ ܕܕܳܚܐ ܘܡܦܠ ܠܗ ܒܣܝܢܐ ܘܩܡ ܠܣܛܪ ܟܕ ܓܚܟ:

ܐ – ܟܬܘܒ ܥܠ ܫܦܠܗ ܘܨܪܝܟܘܬܗ.

ܒ – ܡܢܐ ܙܕܩ ܕܬܥܒܕ ܥܡ ܣܡܝܐ.

ܓ – ܒܐܝܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܦܐܐ ܕܬܰܪܬܐ ܠܗܘ ܛܠܝܐ ܕܐܦܠܗ.

ܗܪܓܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ – 26

ܥܠ ܕܘܒܪܐ ܕܕܝܪܘܬܐ

ܡܢ ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܘܪܓܝ ܕܥܡ̈ܡܐ

ܐ – ܐܘ ܦܪܘܫܐ ܐܛܝܪ ܗܘܢܟ ܠܚܘܪ̈ܒܐ ܘܛܘܪ̈ܐ

ܘܚܙܝ ܥܘܡܪ̈ܐ ܐܦ ܕܝܪ̈ܬܐ ܕܝܚ̈ܝܕܝܐ

ܛܠܝ̈ܐ ܒܪܝܪ̈ܐ ܥܠ̈ܝܡܐ ܕܥܘܙܐ ܘܣܒ̈ܐ ܡܚܝ̈ܠܐ

ܕܩܳܦܚܝܢ ܠܦܓܪ̈ܐ ܒܨܘܡ̈ܐ ܘܫܗܪ̈ܐ ܘܩܥܳܕ ܒܘܪ̈ܟܐ

ܒ – ܟܢܫܐ ܡܚܠܛܐ ܕܣܒ̈ܐ ܥܠ̈ܝܡܐ ܐܦ ܕܛܠܝ̈ܐ

ܕܒܓܘ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܕܝܪܝܢ ܐܡܝܢܐܝܬ

ܕܒܩܘܡ̈ܬܗܘܢ ܐܦ ܒܫܢ̈ܝܗܘܢ ܐܝܬ ܫܘܚܠܦܐ

ܪܥܝܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܨܒܝܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚܕ ܗܘ

ܓ – ܠܐ ܚܕܐ ܐܡܐ ܘܠܐ ܚܕ ܐܒܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܘܠܕܘ

ܘܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܚܐ ܠܚܒܪܗ ܟܠܫܥ ܩܳܪܐ

ܫܕܘ ܫܘܡܗܐ ܕܗܘ ܡܘܠܕܐ ܦܓܪܢܝܐ

ܘܡܢ ܡܘܠܕܐ ܪܘܚܢܝܐ ܫܩܠܘ ܟܘܢܝܐ

ܕ – ܚܕܐ ܫܘܝܘܬܐ ܚܕܐ ܫܰܠܡܘܬܐ ܚܕ ܐܝܩܪܐ

ܗܢܐ ܠܗܢܐ ܡܩܪܒ ܟܠܫܥ ܒܠܒܐ ܫܦܝܐ

ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܥܰܒ̈ܕܐ ܐܦ ܡܳܪ̈ܰܝܐ

ܘܟܠܗܘܢ ܦܳܪ̈ܥܝ ܚܘܒ̈ܠܐ ܛܒ̈ܐ ܠܟܢܘ̈ܬܗܘܢ

ܗ – ܬܐ ܬܘܒ ܘܚܙܝ ܠܡܛܟܣܘܬܐ ܕܐܘܟܠܐ ܘܫܶܩܝܐ

ܘܠܫܚܝܡܘܬܐ ܗܳܝ ܕܠܒܘܫ̈ܐ ܘܕܬܪܣܝܬܐ

ܠܐ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܟܳܦܢ ܐܳܟܠ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ

ܘܠܐ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܨܳܗܐ ܫܳܬܐ ܕܠܐ ܥܕܢܐ

ܘ – ܘܐܝܬ ܗܘ ܐܝܠܝܢ ܕܒܦܘܪܫܢܐ ܕܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ

ܒܡܝ̈ܐ ܘܡܠܚܐ ܚܐܝܢ ܒܠܚܘܕ ܟܕ ܡܬܬܪܣܝܢ

ܘܐܝܬ ܗܘ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܦ ܡܢ ܠܚܡܐ ܚܣܰܟܘ ܢܦ̈ܫܬܗܘܢ

ܘܒܙܪ̈ܥܘܢܐ ܘܰܒܬܪ̈ܝܳܢܐ ܒܠܚܘܕ ܚܐܝܢ

ܙ – ܟܠ ܝܥܢܘܬܐ ܟܠ ܩܢܝ̈ܢܐ ܦܓܪ̈ܢܝܐ

ܠܪܘܚܩܐ ܛܪ̈ܝܕܝܢ ܡܢ ܕܘܒܪ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ

ܠܐ ܙܒܝܢ̈ܬܐ ܘܠܐ ܙܒܘܢ̈ܐ ܘܠܐ ܬܐܓܘܪܬܐ

ܐܦܠܐ ܢܚ̈ܬܐ ܫܒܝ̈ܚܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܕܥܺܝܦ̈ܝܢ ܣܺܝ̈ܡܝܢ

ܚ – ܠܒܘܫܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܥܒܝܐ ܘܩܫܝܐ ܐܦ ܚܰܪܘܣܐ

ܐܘ ܡܢ ܥܡܪܐ ܐܘ ܡܢ ܣܥܪܐ ܡܦܰܫܠ ܘܙܩܝܪ

ܘܡܰܓܣܳܐ ܕܝܠܗܘܢ ܠܘ ܥܠ ܥܪܣܐ ܗܘ ܕܡܠܝܐ ܢܝܳܚ̈ܐ

ܕܥܠܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܫܳܟܒܝܢ ܘܢܳܝܚܝܢ ܡܢ ܥܡ̈ܠܝܗܘܢ

ܗܪܓܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ – 27

ܩܕܡ ܚܒܠܐ ܕܡܚܢܘܩܝܬܐ

   ܡܕܚܰܬ ܒܰܐܫܰܐ: ܚܕ ܗܘ ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܦܽܘܠܳܛܝܢ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܛܘܪ̈ܩܝܐ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘ ܦܘܠܝܣ. ܘܡܢ ܓܒܪ̈ܐ ܕܰܡܫܡܗ̈ܝܢ: ܒܪܚܡܬ ܚܕܳܝܘܬܐ، ܒܝܢܬ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ. ܡܠܘܢ ܩܳܪܘܝܐ ܩܕܡܝܐ ܘܰܡܥܺܝܪܢܐ ܫܰܪܘܝܐ ܕܙܘܥܐ ܕܰܒܥܳܬ: ܚܺܐܪܘܬܐ ܘܟܺܐܢܘܬܐ ܘܫܰܘܝܘܬܐ. ܒܗ̇ܘ ܕܳܪܐ ܥܰܡܘܛܐ، ܕܒܗ ܢܨܚܐ ܗܘܬ ܛܳܠܘܡܘܬܐ ܘܫܰܠܝܛܘܬ ܒܝܳܬܐ ܩܢܽܘܡܝܬܐ ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܛܪ̈ܽܘܢܐ ܘܒܝ̈ܫܝ ܝܨܪܐ: ܕܒܰܡܩܳܡܘܬ ܨܒܝܢܗܘܢ ܡܬܕܒܪܝܢ، ܘܥܠܡܐ ܒܫܶܩ̈ܠܶܐ ܘܡܰܕ̈ܰܐܬܶܐ ܡܫܰܚܩܝܢ. ܘܕܩܳܡ ܥܺܝܢܒܰܓ̣ܠܶܐ ܘܩܪܐ ܣܚܘܦܝܐ ܕܛܠܘܡܝܐ، ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܛܪ̈ܘܢܐ ܕܰܒܫܘܕ̈ܳܠܐ ܢܫܰܬܩܘܢ ܩܠܗ، ܫܬܩܘܗܝ ܒܝܕ ܚܒܠܐ ܕܚܢܘܩܝܐ. ܘܟܕ ܩܳܡ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܚܢܘܩܝܬܐ: ܦܬܚ ܦܘܡܗ ܒܡ̈ܠܐ ܕܗܘ̈ܝ ܡܽܘܟܠܐ ܕܰܥܩܽܘܪܝܐ ܕܫܪ̈ܫܐ ܕܟܘܪܣܐ ܕܰܛܪܘܢܘܬܐ ܒܕܐܶܡܪ ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܦܣܩܘ ܥܠܘܗܝ ܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܛܪܘܢܐܝܬ:

   « ܐܘ ܕܰܝܳܢ̈ܐ: ܡܰܘܡܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܒܐܠܗܐ ܚܝܐ، ܘܒܫܡܐ ܕܩܘܫܬܐ ܘܕܟܐܢܘܬܐ. ܐܪܐ ܠܐ ܕܳܠ ܥܠܝܟܘܢ ܓܠܝܢܐ ܡܕܡ ܫܡܝܢܐ ܟܕ ܠܕܝܢܐ ܕܩܛܠܐ ܕܛܠ̈ܝܡܐ ܥܘܠܐܝܬ ܦܣܩܬܘܢ ؟ ܐܪܐ ܠܐ ܪ̈ܥܠܝ ܐܝܕ̈ܝܟܘܢ، ܘܪ̈ܰܬܝ ܟܘ̈ܠܝܬܟܘܢ، ܟܕ ܠܰܒܟܬܘܢ ܠܩܢ̈ܝܐ: ܘܥܠ ܟܪܛܝܣܐ ܛܥܝܢܬ ܡܘܬܐ، ܟܺܝܪܬ ܐܝܕ̈ܝܟܘܢ ܐܡܝܬܘܢ ؟ ܐܪܐ ܠܐ ܐܪܓܫܬܘܢ ܒܰܐܝܕܐ ܕܝܢܘܬ ܬܺܐܪܬܐ، ܐܘ ܫܓܝܫܘܬ ܪܥܝܢܐ، ܟܕ ܠܫܘܩܪܐ ܥܠ ܩܘܫܬܐ ܐܪܝܡܬܘܢ، ܘܠܛܠܘܡܝܐ ܘܥܒܕܘܬܐ ܥܠ ܫܝܢܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܩܰܕܡܬܘܢ ؟ ܠܡܐ ܟܝ ܠܐ ܐܬܒܝܢܬܘܢ ܕܕܝܢܟܘܢ ܗܢܐ ܥܬܝܕ ܢܩܘܐ ܢܘܩܙܐ ܐܘܟܡܐ ܒܕ̈ܦܐ ܕܡܟܬܒܢ̈ܘܬ ܙܒܢ̈ܐ، ܘܟܕ ܢܬܩܪܐ ܒܟܠܕܪ ܘܕܪ. ܠܫܡܗ̈ܝܟܘܢ ܒܠܘܛ̈ܬܐ ܢܬܥܗܕܘܢ ؟

   ܚܘܪܘ ܒܝ ܐܘ ܕܝܢ̈ܐ: ܘܨܘܬܘ ܠܩܠܐ ܕܬܐܪܬܐ، ܘܕܥܘ ܕܕܰܝܢܐ ܝܡܝܢܐܗ̱ܘ ܕܐܠܗܐ: ܘܠܐ ܦܐܝܐ ܕܗܕܐ ܝܡܝܢܐ ܣܦܽܘܩܠܛܪܐ ܬܗܘܐ. ܕܝ̇ܢܐ: ܣܝܦܐܗܘ ܕܟܐܢܘܬܐ، ܘܠܐ ܝܐܐ ܕܣܝܦܐ ܗܢܐ ܠܘܩܒܠ ܩܘܫܬܢ̈ܐ ܘܒܢ̈ܝ ܚܐܪ̈ܐ ܢܫܬܡܶܛ. ܕܝ̇ܢܐ: ܩܠܐ ܗܘ ܕܚܐܪܘܬܐ ܘܕܟܐܢܘܬܐ، ܘܠܐ ܦܐܐ ܠܩܠܐ ܗܢܐ ܡܢ ܥܶܠܝܳܐ ܕܛܪܘܢܘܬܐ ܢܫܬܬܩ.

   ܐܘ ܕ̈ܝܢܐ: ܡܘܢ ܚܒ̈ܠܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܙܦܬܐ ܛܝ̈ܫܝܢ ؟ ܒܨܘܪܐ ܕܐܝܢܐ ܙܟܝܐ ܠܡܶܬܠܐ ܐܢܘܢ ܨܳܒܝܬܘܢ ؟

   ܩܘܡܘ ܐܘ ܚܝܘ̈ܬܫܢܐ ܡܣܰܟ̈ܡܝ ܒܠܒܘܫ̈ܐ ܕܕ̈ܝܢܐ: ܩܘܡܘ ܠܛܘܫܘ ܢܺܝܢܳܪ̈ܝܟܘܢ، ܘܕܩܘܪܘ ܐܢܘܢ ܒܠ̈ܒܘܬܐ ܕܣܗܕ̈ܝ ܚܐܪܘܬܐ، ܕܩܛܝ̈ܠܝ ܩܘܫܬܐ ܘܟܐܢܘܬܐ.

   ܡܐ ܠܟܘܢ ܡܬܚܫܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ؟ ܘܠܡܘܢ ܪܥܠܝܢ ܗܕ̈ܡܝܟܘܢ ؟ ܐܬܠܒܒܘ، ܠܐ ܦܐܝܐ ܒܣܪ̈ܘܚܬܐ ܕܢܣܬܪ̈ܕܢ ܟܕ ܠܒܣܪ̈ܢܐ ܡܦܣܩ̈ܢ، ܐܘ ܟܕ ܥܠ ܛܒ̈ܬܐ ܕܢܚܢ̈ܩܢ: ܣܥ̈ܝܢ.

   ܩܪܘܒ ܐܘ ܣܦܽܘܩܠܳܛܪܐ ܩܪܘܒ. ܘܠܐ ܬܕܚܠ، ܘܠܐ ܢܙܘܥ ܠܒܟ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܕܩܕܡܟ ܩܐܡ، ܘܒܣܘܛܡ̈ܐ ܕܢܨܚܢܐ ܦܟܝܪ، ܠܐ ܒܛܝܠ ܠܗ ܥܠ ܡܘܬܐ ܕܚܠܦ ܚܐܪܘܬܐ ܘܟܐܢܘܬܐ ܘܫܘܝܘܬܐ، ܡܛܠ ܕܡܘܬܗ ܗܢܐ ܚܝ̈ܐܗܘ ܡܬܘܡܝ̈ܐ ܒܠ̈ܒܘܬܐ ܕܛܠܝ̈ܡܐ ܒܢ̈ܝ ܚܐܪ̈ܐ.

   ܘܐܢܬܘܢ ܐܘ ܕ̈ܝܢܐ: ܩܠܝܠ ܐܚܪܝܢ، ܘܬܚܙܘܢ ܚܪܬܐ ܕܛܪܘܢܘܬܟܘܢ. ܟܕ ܟܠܢ ܐܟܚܕ ܩܕܡ ܒܺܐܡܰܐ ܪܒܬܐ ܕܕܳܐܢ ܟܠ ܢܬܛܝܒ. ܐܝܟܐ ܕܩܘܫܬܐ ܘܟܐܢܘܬܐ: ܐܝܟ ܫܡܫܐ ܡܨܡܚܝܢ.

   ܩܪܘܒ ܐܘ ܣܦܘܩܠܛܪܐ ܩܪܘܒ، ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܦܘܩܕܢܐ ܕܡܪ̈ܘܬܟ. ܘܕܐܠܗܐ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ».

ܕܘܪ̈ܫܐ:

ܐ – ܫܡ (ܐܡܐ) ܕܡܬܬܠܘܬ ܠܫܡܗ̈ܐ، ܣܘܟ̈ܠܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ ܝܗܒ

     ܐܝܟ:

     ܐܡܐ ܕܡܕ̈ܝܢܬܐ   ܗ̄ܕ   ܐܪܺܫܟܝܬܐ: ܡܕܝܢܬ ܡܠ̈ܟܐ

     ܐܡܐ ܕܡܝ̈ܐ      ܗ̄ܕ   ܝܪܕܐ ܡܒܘܥܐ

     ܐܡܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܐ      ܗ̄ܕ   ܡܥܡܘܕܝܬܐ

     ܐܡܐ ܕܓܰܡ̈ܳܠܶܐ    ܗ̄ܕ   ܩܺܝܬܳܪܐ

     ܐܡܐ ܕ̈ܡܗܝܡܢܐ  ܗ̄ܕ   ܐܪܺܫܟܝܬܐ: ܡܕܝܢܬ ܡܠ̈ܟܐ

     ܐܡܐ ܕܢܗܝܪ̈ܐ    ܗ̄ܕ   ܡܕܢܚܐ

     ܐܡܐ ܕܝܘܠ̈ܦܢܐ  ܗ̄ܕ   ܡܕܪܫܬܐ

     ܐܡܐ ܕܪܝܫܐ     ܗ̄ܕ   ܩܪܩܦܬܐ

     ܐܡܐ ܕܰܫܪܝܚܘܬܐ  ܗ̄ܕ   ܓܰܓܪܬܐ

     ܐܡܐ ܕܬܘܪܣܳܝܐ   ܗ̄ܕ   ܟܰܒܕܐ

ܒ – ܦܪܘܫ ܡ̈ܠܐ ܕܳܡܝ̈ܝܬܐ ܕܒܬܠ̈ܬܝܗܘܢ ܣܘܪ̈ܛܐ

     ܐܝܟ: ܛܰܫܝ ܚܰܦܝ ܟܰܣܝ

ܐ – ܛܰܫܝ، ܒܰܚܶܢ، ܒܗܠ، ܐܰܟܶܣ، ܨܡܰܚ ܨܪܐ ܦܪܰܩ ܪܣ

ܒ – ܟܰܘܶܢ، ܢܗܰܪ، ܣܰܕܩ، ܟܰܣܝ، ܒܨܳܐ ܦܰܨܝ ܐܫܕ، ܫܠܺܝ

ܓ – ܫܟܶܬ ܥܰܩܒ ܟܰܐܪ ܢܣܰܟ ܐܙܠܶܓ، ܬܰܠܰܚ، ܚܰܦܝ، ܫܘܙܒ

ܗܪܓܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ – 28

ܨܢܝ̈ܥܐ ܬܠܬܐ ܘܩܘܪܝܝܐ ܒܘܪܐ

   ܬܠܬܐ ܨܢܝ̈ܥܐ: ܡܢ ܣܪ̈ܝܩܐ ܕܐܢ̈ܫܐ، ܕܠܐ ܥܢܶܝܢ ܒܐܝܢܐ ܦܘܠܚܢܐ، ܒܪܡ ܥܝܕܐ ܫܩܠܘ ܗܘܘ، ܕܢܬܟܪܟܘܢ ܒܫܘܩ̈ܐ ܘܐܘܪ̈ܚܬܐ، ܕܢܬܢܰܟܠܘܢ ܥܠ ܐܢܫܝ̈ܢ ܒܘܕ̈ܐ، ܐܘ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܕܨܝܒܝܢ ܡܢ ܩܘܪ̈ܝܐ: ܘܢܶܚܠܨܘܢ ܐܢܘܢ ܓܢܝܒܐܝܬ ܡܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܡܢ ܟܣܦܐ ܘܡܠ̈ܘܐܐ.

   ܒܚܕ ܕܝܢ ܝܘܡܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܨܢܝ̈ܥܐ ܬܠܬܐ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܡܥܠܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ: ܚܙܘ ܕܗܐ ܩܳܕܡ ܣܒܐ ܐܢܫ ܩܘܪܝܝܐ ܕܪܟܝܒ ܥܠ ܚܡܪܐ، ܘܢܳܓܕ ܒܬܪܗ ܥܙܐ ܕܬܠܐ ܒܨܘܪܗ̇ ܙܓܐ ܙܥܘܪܐ ܕܢܚܫܐ ܪܟܝܟܐܝܬ ܙܳܐܡ.

   ܘܡܚܕܐ ܕܥܒܪ ܩܘܪܝܳܝܐ ܥܠ ܗ̇ܠܝܢ ܨܢܝ̈ܥܐ ܚܪܘ ܒܗ ܟܢ ܚܪܘ ܒܚܕ̈ܕܐ ܘܓܚܟܘ ܘܐܬܠܬܟܘ ܕܢܶܓܢܒܘܢܝܗܝ. ܘܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܡܪ: ܐܢܐ ܐܓܢܘܒ ܠܥܙܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܐܡܪ: ܘܐܢܐ ܐܓܢܘܒ ܠܚܡܪܐ. ܘܬܠܝܬܝܐ ܐܡܪܘܐܢܐ ܐܓܢܘܒ ܠܒܘܫ̈ܐ ܕܥܠܘܗܝ، ܐܡܪܘ ܗܠܝܢ ܘܢܩܦܘܗܝ ܠܩܘܪܝܳܝܐ ܡܢ ܪܘܚܩܐ.

   ܘܒܬܪ ܥܣܪ ܩܛܝ̈ܢܢ، ܩܪܒ ܗ̇ܘ ܨܢܝܥܐ ܩܕܡܝܐ ܙܗܝܪܐܝܬ ܘܫܪܐ ܠܙܓܐ ܡܢ ܨܘܪܗ̇ ܕܥܙܐ ܘܬܠܝܗܝ ܒܕܘܢܒܐ ܕܚܡܪܐ. ܟܢ ܫܪܐ ܠܥܙܐ ܘܕܒܪܗ̈ ܘܐܙܠ.

   ܘܒܬܪ ܡܠܐ ܥܕܢ ܚܳܪ ܩܘܪܝܳܝܐ ܠܒܣܬܪܗ، ܘܟܕ ܠܐ ܚܙܐ ܠܥܙܐ: ܝܕܥ ܕܐܬܓܢܒܬ ܠܗ̇، ܡܠܘܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܫܬܪܪ ܟܕ ܚܙܐ ܠܙܓܐ ܕܬܠܐ ܒܕܘܢܒܐ ܕܚܡܪܐ. ܘܢܚܬ ܟܕ ܬܰܘܝܗ ܘܩܡ ܡܫܰܐܠ ܥܠܝܗ̇ ܡܢ ܥܳܒܪ̈ܝ ܐܘܪܚܐ.

   ܘܗ̇ܐ ܨܢܺܝܥܐ ܬܪܝܢܐ: ܕܩܳܪܒ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪ: ܐܢܐ ܚܙܝܬ ܓܒܪܐ ܕܕܒܪ ܥܙܐ ܣܘܡܩܬܐ، ܪ̈ܓܠܝܗ̇ ܚܘܪ̈ܢ، ܘܩܪ̈ܢܬܗ̇ ܙܩܝ̈ܦܢ ܘܨܠ̈ܝܢ ܠܐܦ̈ܝ ܒܣܬܪܐ. ܘܐܕܢܗ̇ ܕܝܡܝܢܐ ܫܪܝܡܐ، ܘܐܙܠ ܒܗܕܐ ܐܘܪܚܐ. ܘܪܡܙ ܥܠ ܐܘܪܚܐ ܡܙܩܦܬܐ ܘܥܪܡܬܐ ܘܥܣܩܬ ܗܠܰܟܬܐ: ܕܠܐ ܡܟܢ ܢܪܕܐ ܒܗ̇ ܚܡܪܐ. ܘܐܩܦ ܠܡܐܡܪ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢܬ ܥܕܠܐ ܢܥܒܪ ܥܕܢܐ ܘܢܪܚܩ ܓܢܒܐ ܘܢܶܛܫܐ: ܐܓܥܠ ܚܡܪܟ ܗܢܐ ܠܢܛܘܪܘܬܝ، ܘܙܠ ܒܬܪܗ ܕܟܒܪ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܗ ܒܦܠܓܗ̇ ܕܐܘܪܚܐ.

   ܘܐܓܥܠ ܣܒܐ ܩܘܪܝܝܐ ܚܡܪܗ ܠܗܝܡܢܘܬܗ ܕܨܢܝܥܐ ܘܐܙܠ ܒܒܥܬ ܗܘ ܓܢܒܐ ܣܒܝܪܐ. ܘܒܬܪ ܕܐܬܟܪܟ ܡܠܐ ܙܒܢ ܟܕ ܡܫܐܠ ܠܥܒܪ̈ܝ ܐܘܪܚܐ، ܘܟܕ ܠܐ ܐܫܟܚܗ̇ ܗܦܟ ܟܪ ܠܳܗܬ ܡܢ ܠܐܘܬܐ ܠܘܬ ܢܳܛܪ ܚܡܪܗ، ܘܚܙܐ ܕܠܝܬ ܐܦܠܐ ܚܡܪܐ ܐܦܠܐ ܓܒܪܐ. ܘܝܕܥ ܕܐܦ ܚܡܪܗ ܐܬܓܢܒ، ܘܫܪܝ ܩܥܐ ܟܕ ܠܳܐܛ ܘܡܨܰܚܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܘܠܐܢܫ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܬܪܨ ܐܘܪܚܗ ܠܐܦ̈ܝ ܩܪܝܬܗ ܟܕ ܪܰܓܝܙ.

   ܘܟܕ ܢܦܩ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܟ ܡܰܪܕܶܐ ܚܡܫ ܩܛܝ̈ܢܢ: ܚܙܐ ܕܗܐ ܓܒܪ ܩܐܡ ܥܠ ܦܘܡ ܒܐܪܐ ܘܚܐܪ ܒܓ̣ܘܗ̇ ܘܒܟܐ. ܘܫܐܠܗ ܣܒܐ ܩܘܪܝܝܐ: ܡܐ ܠܟ ؟ ܠܡܢܐ ܒܟܐ ܐܢܬ؟ ܠܡܐ ܐܦ ܐܢܬ ܥܙܟ ܘܚܡܪܟ ܓܢܝܒܝܢ ؟

   ܦܢܝ ܓܒܪܐ: ܕܟܕ ܐܪܟܢܶܬ ܪܝܫܝ ܕܐܚܘܪ ܒܒܐܪܐ ܗܕܐ: ܢܦܠ ܡܢ ܥܰܝܒܐ ܕܝܠܝ ܟܝܣܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܚܫܠ̈ܬܐ ܝܩܝܪ̈ܬܐ ܠܚܕ ܡܢ ܬܓܪ̈ܐ. ܘܕܚܠ ܐܢܐ ܕܠܐ ܢܣܒܪܢܝ ܓܢܒܐ ܘܢܫܠܡܢܝ ܠܐܝܕܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܘܐܬܪܡܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ.

   ܘܐܡܪ ܠܗ ܩܘܪܝܝܐ ܘܡܳܢܘ ܕܟܳܠܐ ܠܟ ܡܢ ܕܠܡܚܬ ܠܒܐܪܐ ؟ ܦܢܝ ܨܢܝܥܐ ܕܚܠ ܐܢܐ ܕܠܐ ܐܛܒܥ ܒܗܝ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܣܚܳܝܐ. ܐܠܐ ܦܪܥ ܐܢܐ ܚܡܫܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܠܡܢ ܕܢܚܬ ܡܦܩ ܠܗ ܠܟܝܣܐ.

   ܘܠܒܫܬ ܝܥܢܘܬܐ ܠܩܘܪܝܳܝܐ، ܘܣܒܪ ܟܒܪ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܗܦܶܟ ܚܘܣܪܢܐ ܕܡܛܝܗܝ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܒܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܘܫܠܚ ܡܐܢ̈ܘܗܝ، ܘܢܚܬ ܠܓܘܒܐ. ܘܛܥܢ ܨܢܝܥܐ ܬܠܝܬܝܐ ܠܡܐܢ̈ܐ ܕܓܒܪܐ ܘܗܦܟ ܠܘܬ ܚܒܪ̈ܘܗܝ.

   ܩܘܪܝܳܝܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܥܩܒ ܒܓܘ ܒܺܐܪܐ ܥܠ ܨܪܪܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܡܕܡ: ܢܦܩ ܡܢ ܒܐܪܐ. ܘܚܙܐ ܕܗ̇ܐ ܐܦ ܡܐܢܘܗ̈ܝ ܐܬܓܢܒܘ. ܘܩܦܚ ܪܝܫܗ، ܘܫܪܝ ܠܐܛ ܓܕܗ ܘܠܒܝܫܬܐ ܕܝܘܡܗ. ܘܗܦܟ ܥܪܛܠ ܠܒܝܬܗ.

 

ܐܘܚܕܬܐ

ܐܝܢܐܗ̱ܘ ܓܙܐ ܕܫܦܝܥ ܒܝܕ̈ܥܢ ܘܒܡܪܕܘܬܐ

ܐܦ ܐܪܕܟܠܐ ܣܐܡ ܐܣ̈ܐ ܕܥܬܝܕܘܬܐ

ܐܝܢܘ ܬܪܐܐ ܡܗܕܐ ܠܫܒܝܠ ܡܕܝܢܝܘܬܐ

ܘܓܙܐ ܕܡܫܦܥ ܟܠ ܒܘܣܡܐ ܘܗܢܝܐܘܬܐ

ܒܪ ܥܢܝܢܐܗܘ ܕܡܘܣܦ ܠܪ̈ܚܡܘܗܝ ܢܗܝܪܘܬܐ

ܐܦ ܫܘܬܳܦܐ ܕܠܐ ܣܟ ܡܚܣܪ ܒܬܓܪܘܬܐ

ܐܢ ܡܬܬܗܡܐ ܐܘ ܡܬܰܚܠܰܦ ܕܠܐ ܒܛܝܠܘܬܐ

ܠܐ ܣܟ ܡܪܓܫ ܒܐܝܕܐ ܐܟܬܐ ܐܘ ܢܟܝܠܘܬܐ

ܕܘܪ̈ܫܐ:

ܐ – ܩ̈ܠܐ ܕܦܪ̈ܚܬܐ «ܕܓܦ̈ܢܐ»

     ܙܳܓܳܐ ܡܨܘܨܐ، ܝܘܢܐ ܢܗܡܐ، ܒܳܙܳܐ ܨܳܘܰܚ، ܨܦܪܐ ܡܙܩܙܩܐ، ܥܢܕܐ ܡܠܛܪܕ، ܥܘܪܒܐ ܢܳܩܰܚ، ܣܢܘܢܝܬܐ ܡܠܥܙܐ ܫܘܦܢܝܢܬܐ ܢܳܗܓܳܐ – ܬܪܢܓ̣ܠܐ ܩܪܐ

ܒ – ܡܬ̈ܠܐ: ܠܰܚܡ ܫܡܗ̈ܐ ܕܢܩܦܝܢ ܕܘܟܬ ܢܘܩ̈ܙܐ

     ܐܝܟ: ܕܝܳܗܒ ܠܡܣܟܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܘܙܦ.

     ܓܘܡܳܨܐ، ܓܠܳܦܐ، ܠܐܠܗܐ، ܕܚܠܬܗ، ܦܓܪܟ، ܐܪܝܐ

     ܕܝܗܒ ܠܡܣܟܢܐ …. ܡܘܙܦ.

     ܟܠܒܐ ܕܚܳܕܪ ܛܒ ܡܢ …. ܕܪܰܒܝܥ

     ܝܘܠܦܢܐ ܕܒܙܥܘܪܘܬܐ ܐܝܟ …. ܒܛܪܢܘܬܐ

     ܪܝܫ ܚܟܡܬܐ …. ܕܡܪܝܐ

     ܕܚܦܪ …. ܠܐܚܘܗ̱ܝ ܢܦܠ ܒܗ.

     ܫܰܚܩ …. ܘܠܐ ܬܙܰܠܠ ܢܦܫܟ.

ܓ – ܣܝܡܐ:

ܚܟܝܡܐ ܐ̱ܢܫ ܐܡܪ:

ܢܟܝܠܘܬܐ ܡܘܒܕܐ ܛܝܒܘܬܐ:

ܟܬܘܒ ܒܐܪ̈ܝܟܬܐ ܥܠ ܐܕܫܐ ܗܢܐ،

ܘܐܘܕܥ ܕܫܪܝܪܬܐ ܐܡܐܗ̱ܝ ܕܡܝܬܪ̈ܬܐ.

ܗܪܓܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ – 29

ܥܢܝܢܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ

ܠܦܝܠܣܘܦܐ ܗܢܕܘܝܐ «ܛܐܓܘܪ»

1861 – 1941

   ܐܠܗܝ: ܫܦܰܪ ܠܟ ܘܓܒܠܬܢܝ ܕܠܐ ܫܘܠܡ. ܘܗܢܐ ܟܣܐ ܥܰܝܝܦܐ ܘܪܰܥܝܥܐ: ܡܣܦܩ ܐܢܬ ܠܗ ܙܒܢ ܒܬܪ ܙܒܢ، ܟܢ ܡܠܐ ܐܢܬ ܠܗ ܚܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܘܰܪ̈ܓܝܐ. ܘܗܢܐ ܐܒܘܒܐ ܕܒܗ ܒܛܘܪ̈ܐ ܘܢܚ̈ܠܐ ܐܬܗܰܦܟܰܬ: ܡܪܥܡ ܐܢܬ ܓܘܗ ܒܢܥ̈ܡܬܐ ܕܨܘܬܝ̈ܗܘܢ ܥܠܡܢܐܝܬ ܡܩܘܝܢ.

   ܘܐܝܕ̈ܝܟ ܕܒܐܡܝܢ ܡܳܫ̈ܢ ܠܝ ܡܡܫܘܬܐ ܒܣܝܡܬܐ: ܠܒܝ ܙܥܘܪܐ ܕܐܨ ܒܝܬ ܬܝܳܟܘ̈ܗܝ ܘܢܩܫ ܟܕ ܠܥܙ ܒܪ̈ܬܡܐ ܫܡܝ̈ܢܐ.

   ܡܘܗ̈ܒܬܟ ܫܦܝ̈ܥܬܐ ܠܐ ܡܣܬܝ̈ܟܢ، ܘܐܝܕ̈ܝܐ ܕܝܠܝ ܙܥܘܪ̈ܝܳܢ. ܒܪܡ ܕܝܢ: ܣܽܘܟ، ܐܫܦܥ، ܥܬܝܕ ܓܝܪ ܢܣܘܦܘܢ ܕܪ̈ܐ، ܘܐܝܕ̈ܝ ܣܦ̈ܝܩܬܐ ܢܩܘܝ̈ܢ.

   ܦܩܕ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܙܡܪ، ܘܠܒܝ ܡܬܡܠܐ ܚܘܬܪܐ، ܘܟܕ ܡܬܒܩܐ ܐܢܐ ܒܐܦܝ̈ܟ: ܥܝܢ̈ܝ ܫܦ̈ܥܢ ܕܡܥ̈ܐ. ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬ ܒܚܝ̈ܝ ܡܢ ܐܒܗ̈ܐ ܘܰܪ̈ܦܬܐ ܘܙܘܥ̈ܐ، ܚܪ̈ܝܪܝܢ ܐܢܘܢ ܘܡܫܚܠ̈ܦܝܢ، ܡܬܦܫܪܝܢ ܕܝܢ ܘܡܬܟܢܫܝܢ ܒܚܕܐ ܩܝܢܬܐ ܚܠܝܬܐ. ܘܨܠܘܬܝ ܦܫܛܐ ܓܦ̈ܝܗ̇ ܪܘܝܚܐܝܬ، ܐܟܡܢ ܕܦܪܚܬܐ ܗܝ ܦܨܝܚܬܐ ܘܥܠ ܐܦ̈ܝ ܝܡ̈ܡܐ ܛܳܝܣܐ.

   ܐܢܐ: ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܙܘܡܪ̈ܝ ܒܳܣܡܝܢ ܠܟ. ܘܐܠܘܠܐ ܗܢܘܢ، ܠܐ ܐܬܡܨܝܬ ܕܠܝ ܠܓܡܪ ܕܠܘܥܕܟ ܐܩܪܘܒ. ܙܘܡܪ̈ܝ ܠܣܘܦ̈ܐ ܪ̈ܚܝܩܐ ܥܒܪܝܢ. ܘܓܦܝ̈ܗܘܢ ܠܪ̈ܓܠܝܟ ܓܫܦܝܢ. ܒܪܡ ܕܝܢ، ܠܐ ܣܟ ܐܬܝܥܢܬ ܕܒܚܕ ܝܘܡ ܠܥܢ̈ܝܢܐ ܕܠܗܝܢ ܐܡܛܐ.

   ܘܟܕ ܐܗܘܐ ܪܘܶܐ ܒܙܘܡܪ̈ܝ، ܚܘܬܪܐ ܕܝܘܕܳܕܐ ܠܳܒܫ ܠܒܝ، ܘܒܟܠܗ̇ ܓܠܝܘܬ ܐܦ̈ܐ ܩܪܐ ܐܢܐ ܠܟ «ܚܒܪܐ»، ܟܕ ܛܒ ܐܢܬ ܗܘ ܒܪܘܝܐ ܕܝܠܝ.

   ܟܠ ܐܝܟܢ ܕܡܙܡܪ ܐܢܬ ܐܘ ܡܗܝܪ ܒܡܙܡܪ̈ܢܐ: ܐܢܐ ܠܗܝܩܐܝܬ ܘܒܙܘ̈ܥܐ ܕܡܫܢ̈ܓ̣ܐ ܨܐܬ ܐܢܐ ܠܟ ܟܕ ܫܠܐ ܘܰܫܬܝܩ. ܙܠ̈ܓ̣ܐ ܕܡܘܣܝܩܝ ܕܝܠܟ ܢܨܝܚܬܐ: ܠܥܠܡܐ ܡܢܗܪܝܢ. ܢܫ̈ܡܐ ܕܡܘܣܝܩܝ ܕܝܠܟ ܚܝܬܐ: ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܫܡܝܐ ܦܪܚܝܢ. ܚܝ̈ܠܐ ܕܡܘܣܝܩܝ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܬܐ: ܠܰܬܝ̈ܟܐ ܫܘܥ̈ܝܐ ܒܬܘܩܦܐ ܨܪܝܢ: ܘܠܐ ܡܥܘܟܐܝܬ ܪܕܝܢ.

   ܠܒܐ ܕܝܠܝ ܪܒܬ ܡܣܬܘܢܝ ܠܡܙܡܪܘ ܥܡܟ: ܒܪܡ ܐܝܡܟܐ ܠܗ ܡܘܠܳܝ ܡܣܰܘܚܘܬܗ ܗܕܐ، ܘܗ̇ܐ ܩܠܐ ܕܝܠܝ ܡܬܚܢܩ، ܘܡܠ̈ܝ ܒܚܕܐ ܩܝܢܬܐ ܐܘܝܐܝܬ ܠܐ ܡܬܠ̈ܚܡܢ. ܘܗܟܢܐ: ܡܩܘܐ ܐܢܐ ܡܥܳܩ ܘܒܣܪ ܘܡܒܓ̣ܢ. ܐܳܗ ܕܚܒܫܬ ܠܒܝ ܒܓܘܦܐ ܕܡܘܣܝܩܝ ܕܝܠܟ ܠܐ ܡܣܬܝܟܢܝܬܐ: ܐܘ ܡܪܐ ܕܡܙܡܪ̈ܢܐ.

   ܐܘ ܚܝ̈ܐ ܕܚܝ̈ܝ: ܡܐ ܪܒ ܒܛܝܠ ܠܝ ܕܺܐܨܦ ܒܟܠܙܒܢ ܠܡܛܪ ܓܘܫܡܝ ܟܕ ܕܟܐ ܡܢ ܟܠ ܛܘܠܫܐ، ܡܛܠ ܕܓܫ̈ܬܝܟ ܚܝ̈ܬܐ ܠܟܠ ܗܰܕܡ ܕܒܝ ܡܫ̈ܢ. ܘܕܐܨܦ ܒܟܠܥܕܢ ܠܡܛܪ ܪܥܝܢܝ ܟܕ ܡܚܪܪ ܡܢ ܟܠ ܛܘܥܝܝ، ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܗܘ ܗܝ ܫܪܝܪܘܬܐ ܡܥܠܝܬܐ، ܕܢܘܗܪܐ ܕܣܘܟܠܐ ܒܡܕܥܐ ܕܝܠܝ ܐܕܠܩܬ. ܘܕܐܨܦ ܒܟܠܙܒܢ ܠܡܘܓܳܝܘ ܟܠ ܡܪܢܝܬܐ ܒܝܫܬܐ ܡܢ ܠܒܝ. ܘܟܠ ܨܘܝܘܬܐ ܡܢ ܗܒܒܐ ܕܚܘܒܝ: ܡܛܠ ܕܫܟܝܢܬܟ ܒܩܕܘܫܩܘܕ̈ܫܝܢ ܕܠܒܐ ܕܝܠܝ ܫܪܝܐ. ܘܕܐܨܦ ܒܟܠܙܒܢ ܕܐܢܬ ܬܬܓܠܐ ܠܝ ܒܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܝ: ܡܛܠ ܕܥܘܫܢܟ ܗܘܝܘ ܕܰܡܚܙܩ ܠܝ ܬܘܩܦܐ ܥܠ ܫܘܡܠܝ ܟܠ ܣܘܥܪܢ ܕܒܗ ܩܐܡ ܐܢܐ.

   ܚܕܐ ܒܠܚܘܕ ܛܝܒܘܬܐ ܡܢܟ ܫܐܠ ܐܢܐ: ܕܬܬܠ ܠܝ ܕܐܬܬܢܝܚ ܡܠܐ ܪܦܦ ܒܩܘܪܒܟ، ܗܝܕܝܢ ܐܫܡܠܐ ܠܣܘܥܪܢܐ ܕܒܗ ܫܰܪܝܬ.

   ܟܕ ܐܦܝ̈ܟ ܥܪ̈ܒܢ ܡܢ ܩܕܡ ܥܝܢ̈ܝ، ܚܣܪ ܠܒܝ ܟܠܗ̇ ܫܠܝܘܬܗ ܘܢܝܚܘܬܗ، ܘܫܪܟ ܣܘܥܪܢܝ ܠܬܥܫܐ ܐܡܝܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܢܘܓ ܐܢܐ ܒܓ̣ܘ ܟܝܡܘܢ̈ܐ ܪ̈ܘܝܚܐ ܕܕܘ̈ܘܢܐ.

   ܝܘܡܢܐ ܐܛܠ ܩܝܛܐ ܡܢ ܟܘܬܐ ܕܝܠܝ ܒܟܗܬܗ ܚܡܝܡܬܐ: ܘܢܫܡܘ̈ܗܝ ܟܘܪ̈ܢܝܐ. ܘܕܒܘܪ̈ܝܬܐ ܨܝ̈ܒܢ ܠܡܬܥܢܝܘ ܥܡ ܗܒ̈ܒܐ، ܫܥܬܐܗܝ ܡܩܒܠܬܐ، ܫܒܘܩܝܢܝ ܐܬܒ ܒܫܠܝܐ ܩܕܡܝܟ ܐܦ̈ܝܢ ܒܐܦ̈ܝܢ. ܫܒܘܩܝܢܝ ܕܐܙܡܪ ܘܐܩܪܒ ܠܟ ܚܝ̈ܝ ܒܫܦܥܐ ܕܗܕܐ ܫܠܝܘܬܐ.

   ܩܛܘܦ ܗܢܐ ܗܒܒܐ ܢܰܫܝܫܐ. ܣܪܗܒ ܩܛܘܦܝܗܝ ܥܕ ܠܐ ܢܨܘܐ ܘܢܬܬܪ ܒܥܦܪܐ، ܐܢ ܡܢ ܠܐ ܫܘܐ ܕܬܓܕܘܠ ܠܟ ܡܢܗ ܟܠܝܠܐ: ܡܰܠܶܐ ܠܐ ܢܬܓܠܙ ܡܢ ܓܫܬܐ ܕܐܝܕܟ. ܩܛܘܦܝܗܝ: ܕܚܠ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܕܐܝܡܡܝ، ܘܥܒܪ ܥܕܢܐ ܕܩܘܪ̈ܒܢܐ. ܓܘܢܐ ܕܗܒܒܐ ܕܝܠܝ ܩܫܝܦܐܗܘ، ܘܒܣܝܡܘܬܗ ܒܰܗܝܬܐܗܝ، ܘܥܡ ܗܕܐ: ܩܒܠܝܗܝ ܐܝܟ ܕܠܨܒܬܐ ܡܕܡ، ܩܛܘܦܝܗܝ ܡܢ ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܥܒܪ ܥܕܢܐ.

   ܒܰܛܠܶܬ ܙܘܡܪ̈ܐ ܕܬܨܒܝܬܐ. ܘܫܒܩܬ ܫܘܦܪܐ ܕܠܒܘܫ̈ܐ. ܘܚܫܠ̈ܬܐ ܡܥܘܟ̈ܢ ܡܢ ܕܠܡܡܛܐ ܠܘܬܟ، ܦܪ̈ܫܢ ܒܝܢܝ ܘܠܟ، ܘܩܠܐ ܕܰܙܢܳܓܗܝܢ ܟܐܡ ܥܠ ܥܢܝܢܐ ܕܝܠܝ ܘܕܝܠܟ، ܟܕ ܚܙܐ ܐܢܐ ܠܟ ܒܗܬ ܐܢܐ ܡܢ ܢܦܫܝ. ܘܡܬܪܦܐ ܚܘܬܪܐ ܕܐܡܘܪܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܝ.

   ܐܘ ܡܪܐ ܕܐܡܘܪ̈ܐ: ܗܐ ܝܬܒ ܐܢܐ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܝܟ، ܐܠܦܝܢܝ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܟܢ ܐܥܒܕ ܚܝ̈ܝ ܬܪ̈ܝܨܝܢ ܘܦܫ̈ܝܛܝܢ ܐܝܟ ܬܪܝܨܘܬܐ ܕܗܢܐ ܐܒܘܒܐ ܕܙܐܡ ܒܓܘܪ̈ܓܚܐ ܕܙܡܝܪ̈ܬܟ.

   ܐܢ ܐܬܥܛܦ ܐܢܫ ܐܣܛܠܐ ܕܐܡܝܪ̈ܐ، ܘܨܒܬ ܨܘܪܗ ܒܙܝܪܐ: ܐܘܒܕ ܠܒܘܣܡ̈ܐ ܕܐܫܬܥܝܢܐ. ܡܛܠ ܕܨܒ̈ܬܐ ܗܠܝܢ، ܡܥܘܟܝܢ ܗܠ̈ܟܬܗ، ܘܕܚܠ ܕܠܡܐ ܬܬܦܪܛ ܐܣܛܠܗ ܐܘ ܬܨܛܐܰܐ ܒܥܦܪܐ (ܬܬܥܦܪ). ܘܗܟܢܐ ܡܬܦܪܫ ܡܢ ܐܢܫ̈ܐ ܘܠܐ ܡܡܪܚ ܠܡܬܬܙܥܘ.

   ܐܘ ܐܡܐ. ܡܢܐܗܘ ܗܢܐ ܦܳܟܪܐ ܕܒܗܠܝܢ ܨܒ̈ܬܐ ؟ ܠܐܠܗܐ ܓܠܙܐ ܐܢܬܝ ܠܒܪܟܝ ܡܢ ܥܘܕܪܢܐ ܕܥܦܪܐ ܡܘܬܪܢܐ ؟ ܠܐ ܗ̇ܐ ܡܚܠܨܐ ܐܢܬܝ ܠܗ ܙܕܩܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܒܪܗܛܐ ܓܘܢܝܐ ܕܚܝ̈ܝܢ ؟

   ܐܘ ܫܳܛܝܐ ܕܨܒܐ ܠܡܛܥܢ ܢܦܫܗ ܥܠ ܟܬܦ̈ܬܗ، ܟܕ ܚܕܘܪܐ ܡܢܰܕܝܐ ܥܠ ܬܪܥܗ ܩܐܡ ܘܫܐܠ ܙܕܩܬܐ. ܫܕܺܝ ܝܘܩܪܐ ܕܨܦܬܟ ܒܝܬ ܐܝܕ̈ܝܐ ܕܗܘ ܚܺܝܠ ܟܠ، ܘܠܐ ܬܬܘܐ ܣܟ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܥܒܪ.

   ܢܘܗܪܐ ܕܠܡܦܝܕܐ ܕܥܟ ܐܢ ܡܚܝܐ ܒܗ ܟܗܬܐ ܕܪܓܬܟ. ܗ̇ܝ ܪܓܬܐ ܛܢܦܬܐ. ܐܘܓܐ ܡܢܟ ܟܠ ܡܐ ܕܩܰܕܡ ܐܣܬܥܪ ܠܟ ܡܢ ܒܝܫ̈ܬܐ. ܟܕ ܡܝܬܪ ܐܢܬ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܕܚܘܒܐ ܩܕܝܫܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ:

ܐ – ܐܠܘܬ ܣܒܝܣܐܝܬ ܚܘܫܒܝ̈ܐ ܕܡܥܒܕܢܐ ܘܡܬܥܒܕܢܐ ܥܡ ܡ̈ܠܐ ܕܩܕ̈ܡܢ ܠܗܘܢ ܒܛܘܦܣܐ ܥܬܝܕܐ.

    ܐܝܟ: (ܐܠܦ ܗܢܘܢ ܠܗ) ܢܰܠܦܘܢܝܗܝ.

    ( ܣܥܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ) ( ܐܘܕܥ ܗܝ ܠܟ ) ( ܐܓܗܝ ܚܢܢ ܠܟܝܢ )

    (ܩܪܐ ܗܢܝܢ ܠܝ )   ( ܫܚܠܦ ܐܢܬܝܢ ܠܗ̇ ) ( ܩܠܣܬ ܐܢܐ ܠܟ )

ܒ – ܠܚܡ ܫܡܗ̈ܐ ܕܢܩܦܝܢ ܕܘܟܬ ܢܘܩܙ̈ܐ ܕܠܬܚܬ

     ܐܝܟ: ܐܡܪܐ ܪܥܐ ܥܣܒܐ ܒܡܪ̈ܓܐ.

ܐܡܪܐ …. ܢܘܪܐ …. ܥܝ̈ܡܐ …. ܛܝܣ̈ܬܐ ….

ܟܘܟܒ̈ܐ …. ܐܟܪ̈ܐ …. ܘܪ̈ܕܐ …. ܣܦܝܢ̈ܬܐ ….

ܡܟܣܝܢ ܥܝܢܐ ܕܫܡܫܐ، ܡܰܙܗܪܝܢ ܒܠܠܝܐ، ܪܥܐ ܥܣܒܐ،

ܡܗܠ̈ܟܢ ܒܓܘ ܝܡ̈ܡܐ، ܙܪܥܝܢ ܚ̈ܛܐ، ܝܗܒܝܢ ܪܝܚܐ ܚܠܝܐ.

ܦܪ̈ܚܢ ܒܐܐܪ، ܡܘܩܕܐ ܩܝܣ̈ܐ.

ܓ – ܣܝܡܐ:

      ܥܢܝܢܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ : ܢܨܚܢܐܗ̱ܘ ܘܟܘܫܪܐ.

           ܟܬܘܒ ܥܠ ܐܕܫܐ ܗܢܐ

ܗܪܓܐ ܕܬܠܬܝܢ – 30

ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܡܪܩܘܣ ܡܦܪܝܢܐ

ܕܡܬܕܠܠ ܒܪ ܩܝܩܝ

1016

   ܗܘܝܘ ܐܳܡܘܪܐ ܛܪܩܐ، ܘܰܡܫܒܠܢܐ ܛܒܐ ܕܠܰܫܒܝܠܐ ܕܰܬܝܒܘܬܐ. ܒܝܕ ܐܘܠ̈ܝܬܗ ܚܢܝܓ̈ܬܐ ܕܡܠ̈ܝܗܝܢ ܛܰܥܡܢ̈ܝܬܐ ܒܕ̈ܡܥܐ ܘܬܢܚ̈ܬܐ ܓܒܝܠ݁̈ܢ، ܘܣܘܟܠ̈ܝܗܝܢ ܡܢ ܓܠܝܢܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܫܩܝܠ̈ܝܢ. ܐܘܠ̈ܝܬܐ ܡܪܝܪ̈ܬܐ ܕܠܪܘܚܐ ܡܢ ܦܗܝܐ ܕܣܪ̈ܝܩܬܐ ܠܐܘܪܚܐ ܕܫܪܪܐ ܡܫܒܠ̈ܢ. ܘܠܢܦܫܐ ܒܬܘܬܐ ܥܡܝܩܬܐ ܠܘܬ ܬܪܥܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܢܓܺܝܕܐܝܬ ܡܝܒܠ̈ܢ.

   ܐܬܝܠܕ ܗܢܐ ܐܒܐ: ܡܢ ܐܒܗ̈ܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܝܩܪ̈ܬܐ ܡܫܡܗ̈ܬܐ ܕܒܓܕܐܕ ܕܝܕܝܥܐ ܒܫܡ «ܒܪ ܩܝܩܝ». ܘܝܠܦ ܩܢܘܢ̈ܐ ܬܘܕ̈ܝܬܢܝܐ ܘܛܟ̈ܣܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܣܦܩܐܝܬ، ܘܐܬܬܣܪܚ ܡܫܡܫܢܐ ܒܕܪܓܐ ܕܐܪܟܝܕܝܩܘܢ ܒܚܕܐ ܡܢ ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܘܨܠ. ܘܐܝܟ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܕܝܪܐ ܕܒܪܓܐܓܝ ܟܢ ܐܬܥܠܝ ܠܕܪܓܐ ܕܡܦܪܝܢܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܫܢܬ 991.

   ܘܐܝܟ ܫܢܬ 1016. ܐܬܢܣܝ ܡܢ ܣܛܳܢܐ ܣܳܢܶܐ ܒܢܝܢ̈ܫܐ، ܘܢܦܩ ܡܢ ܬܘܕܝܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ. ܘܐܫܬܦܠ ܛܒ. ܐܠܐ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܠܐ ܨܒܝܐ ܒܡܘܬܐ ܕܚܛܝܐ: ܣܥܪܬܗ ܒܓܘܢܚܗ. ܘܐܙܝܥܬ ܒܪܥܝܢܗ ܕܺܝܢܘܬ ܬܺܐܪܬܐ ܩܫܝܬܐ. ܘܗܦܟ ܠܘܬ ܫܒܝܠܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܩܡ ܫܩܠ ܠܒܗ ܥܠ ܦܰܣܰܬ ܐܝܕܗ. ܘܢܳܩܫ ܗܘܐ ܒܗ ܚܰܨܝܦܐܝܬ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܬܝܒܘܬܐ. ܘܡܰܕܡܥ ܘܰܡܪܰܟܶܒ ܐܘܠ̈ܝܬܐ ܚܰܫܝ̈ܫܬܐ ܕܰܠܛܰܪܳܢܐ ܡܰܨܪ̈ܝܢ.

   ܘܗܟܢܐ ܟܰܬܪ ܥܕܡܐ ܕܥܢܕ ܒܣܝܒܘܬܐ ܥܡܝܩܬܐ. ܘܣܠܩ ܩܡ ܩܕܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܗܘ ܪܚܡܢܐ، ܟܕ ܕܩܰܪܒ ܠܒܗ ܫܚܝܩܐ ܕܰܨܪܶܐ ܠܰܬܘܬܐ ܡܪܝܪܬܐ، ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܕܫܳܒܩ ܚܘ̈ܒܐ.

   ܘܣܡ ܒܗܢܐ ܢܝܫܐ ܐܘܠ̈ܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ، ܕܥܠ ܢܘܠܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܘܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܙܩܝܪ̈ܢ. ܘܗܘ̈ܝ ܐܘܠ̈ܝܬܗ ܗܠܝܢ ܫܪܓܐ ܢܗܝܪܐ ܕܡܗܕܐ ܠܚܛܝ̈ܐ ܕܬܝܒܝܢ. ܠܡܪܕܐ ܒܥܩ̈ܒܬܐ ܕܫܡܥܘܢ ܟܺܐܦܐ.

ܡܐܡܪܐ

ܕܬܝܒܘܬܐ ܘܬܘܬ ܢܦܫܐ

ܠܒܪ ܩܝܩܝ

ܐ – ܐܶܒܟܶܐ ܘܐܶܒܟܶܐ ܘܐܶܒܰܟܶܐ   :   ܩܕܡܝܬ ܘܰܥܠܝ ܐܶܒܟܶܐ

       ܐܶܒܟܶܐ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ   :   ܥܠ ܥܒܕ̈ܝ ܒܝ̈ܫܐ ܘܳܝܠܝ ܀

ܒ – ܒܕܡܘܬܗ ܕܒܪ ܚܶܠܩܝܐ   :   ܢܒܝܐ ܓܰܒܝܐ ܘܰܐܠܳܝܐ

       ܐܶܒܟܶܐ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ   :   ܥܠ ܥܒܕ̈ܝ ܒܝ̈ܫܐ ܘܳܝܠܝ ܀

ܓ – ܓܥܳܬܐ ܐܥܒܕ ܕܰܬܒܳܪܐ   :   ܘܐܰܡܛܪ ܕܡ̈ܥܐ ܐܝܟ ܡܛܪܐ

       ܐܶܒܟܶܐ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ   :   ܥܠ ܥܒܕ̈ܝ ܒܝ̈ܫܐ ܘܳܝܠܝ ܀

ܕ – ܕܡ̈ܥܐ ܕܰܘܝܕ̈ܳܬܐ   :   ܘܚܶܢܓ̈ܬܐ ܡܰܓܕ̈ܠܝܬܐ

       ܘܬܢܚ̈ܬܐ ܟܺܐܦܝ̈ܬܐ   :   ܥܠ ܥܒܕ̈ܝ ܒܝ̈ܫܐ ܘܳܝܠܝ ܀

ܗ – ܗܘܝܬ ܝܕܺܝܥܐ ܒܥܕ̈ܬܐ   :   ܘܡܫܡܗܐ ܒܟܢ̈ܘܫܬܐ

       ܘܡܩܠܣܐ ܒܣܥܘܪ̈ܘܬܐ   :   ܒܝܕ ܥܒܕ̈ܝ ܒܝ̈ܫܐ ܘܳܝܠܝ ܀

ܘ – ܘܐܬܝܗܒܬ ܠܝ ܟܗܢܘܬܐ   :   ܐܝܟ ܕܘܡܝܐ ܕܢܒܝܘܬܐ

       ܘܐܬܕܡܝܬ ܠܝ ܠܰܚܘܬܐ   :   ܒܝܕ ܥܒܳܕ̈ܝ ܒܝ̈ܫܐ ܘܳܝܠܝ ܀

ܙ – ܙܳܡܪ ܗܘܝܬ ܒܕܡܘܬܗ ܕܘܝܕ   :   ܘܰܡܦܢܶܐ ܗܘܝܬ ܠܐܝܢܐ ܕܰܐܒܺܝܕ

       ܘܐܢܐ ܐܝܟ ܡܝܬܐ ܕܥܰܢܝܕ   :   ܒܝܕ ܥܒܕ̈ܝ ܒܝ̈ܫܐ ܘܳܝܠܝ ܀

ܚ – ܚܕ̈ܬܬܐ ܡܢ ܠܒܝ ܐܰܒܥܬ   :   ܘܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܫܡܥܬ

       ܘܐܢܐ ܠܡ̈ܠܝ ܠܐ ܫܶܡܥܬ   :   ܘܠܐ ܐܫܬܡܥܬ ܠܝ ܘܳܝܠܝ ܀

ܛ – ܛܘܒܐ ܝܗܒܘ ܠܝ ܣܓܝ̈ܐܐ   :   ܘܡܚܙܝܬܐ ܗܘܝܬ ܠܣܓܝ̈ܐܐ

       ܘܳܝܐ ܪܒܐ ܘܣܓܝܐܐ   :   ܡܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܝ ܘܳܝܠܝ ܀

ܝ – ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܚܝܒܐ ܐ̱ܢܐ   :   ܘܡܣܠܝܐ ܘܚܒܢܢܐ

       ܗܘܝܬ ܢܘܟܪܝܐ ܠܚܢܢܐ   :   ܒܝܕ ܥܒܕ̈ܝ ܒܝ̈ܫܐ ܘܳܝܠܝ ܀

ܟ – ܟܠܗܘܢ ܪ̈ܳܚܡܝ ܘܝܕ̈ܘܥܝ   :   ܒܟܪܝܘܬܐ ܢܒܟܘܢ ܥܠܝ

       ܕܣܓܝ ܐܰܪܫܥܬ ܒܥܒܕ̈ܝ   :   ܘܒܣܘܥܪ̈ܢܝ ܠܝ ܘܳܝܠܝ ܀

ܠ – ܠܢܒ̈ܝܐ ܠܐ ܐܫܬܡܥܬ   :   ܘܠܫܠ̈ܝܚܐ ܐܕ̈ܢܝ ܐܰܕܓܬ

ܘܡܢ ܡܠ̈ܦܢܐ ܠܐ ܝܠܦܬ   :   ܥܒܕ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܠܝ ܘܳܝܠܝ ܀

ܡ – ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܒܗܘ ܝܘܡܐ   :   ܕܕܰܝܢܐ ܕܳܐܢ ܥܠܡܐ

       ܙܕ̈ܝܩܐ ܠܡܠܟܘܬ ܪܘܡܐ   :   ܘܘܝܐ ܠܩܢܘܡܝ ܠܝ ܘܝܠܝ ܀

ܢ – ܢܳܕܬ ܪܥܠܬ ܘܐܣܬܪܕܬ   :   ܡܢ ܥܒܕ̈ܝ ܒܝܫ̈ܐ ܕܣܥܪܬ

       ܘܠܓܗܢܐ ܐܣܬܕܪܬ   :   ܒܝܕ ܥܒܕ̈ܝ ܒܝ̈ܫܐ ܘܳܝܠܝ ܀

ܣ – ܣܢܝܐ ܗܘܝܬ ܠܝ ܠܝܕ̈ܘܥܝ   :   ܘܡܣܠܝܐ ܒܝܢܬ ܐܢ̈ܫܝ

       ܘܢܘܟܪܝܐ ܒܝܬ ܩܪ̈ܝܒܝ   :   ܒܝܕ ܥܒܕ̈ܝ ܒܝ̈ܫܐ ܘܳܝܠܝ ܀

ܣ – ܣܡܺܝ ܗܘܢܝ ܡܢ ܣܘܓܐܐ ܕܚܘ̈ܒܝ   :   ܘܰܣܪܝ ܠܒܝ ܡܢ ܣܘܪ̈ܚܢܝ

ܘܐܪܓܙܬ ܠܡܪܝ ܒܰܥܒܳܕ ܐܝܕ̈ܝ   :   ܘܒܣܘܥܪ̈ܢܝ ܠܝ ܘܝܠܝ ܀

ܥ – ܥܝܢ̈ܝ ܡܢ ܕܡ̈ܥܐ ܡܠ̈ܝܢ   :   ܘܥܠ ܦܪܨܘܦܝ ܗܐ ܡܫܬܦ̈ܥܢ

       ܘܐܝܕ̈ܝ ܠܫܡ̈ܝܐ ܬܠ̈ܝܢ   :   ܒܪ̈ܚܡܝܟ ܚܣܐ ܠܝ ܚܘ̈ܒܝ ܀

ܦ– ܦܪܫܝܢ ܠܝ ܡܢ ܝܕ̈ܘܥܐ   :   ܘܡܢ ܡ̈ܠܠܐ ܘܫܡܘܥ̈ܐ

ܘܡܳܢܶܝܢ ܠܝ ܥܡ ܪ̈ܫܝܥܐ   :   ܒܝܕ ܥܒܕ̈ܝ ܒܝ̈ܫܐ ܘܳܝܠܝ ܀

ܨ – ܨܒܝܢܝ ܛܪܕܢܝ ܡܢ ܝܪܬܘܬܝ   :   ܘܪܡܘܬܝ ܣܚܦܬܢܝ ܡܢ ܟܗܢܘܬܝ

ܘܠܚ̈ܝܘܬܐ ܗܘܬ ܕܡܝܘܬܝ   :   ܒܝܕ ܥܒܕ̈ܝ ܒܝ̈ܫܐ ܘܳܝܠܝ ܀

ܩ – ܩܠܐ ܕܒܟܝܐ ܡܙܥܩ ܐܢܐ   :   ܘܓܥܐ ܐܢܐ ܘܡܬܟܫܦ ܐܢܐ

ܘܐܺܝܠܝ̱ ܐܠܗܐ ܩܪܐ ܐܢܐ    :   ܒܪ̈ܚܡܝܟ ܚܣܐ ܠܝ ܚܘ̈ܒܝ ܀

ܪ – ܪ̈ܚܡܝܟ ܢܗܘܘܢ ܠܝ ܫܘܪܐ   :   ܘܒܝܬ ܓܘܣܐ ܐܦ ܣܶܬܪܐ

ܘܐܫܬܘܐ ܠܢܘܗܪܟ ܫܪܝܪܐ   :   ܘܥܡ ܩܕ̈ܝܫܝܟ ܒܰܣܡ ܠܝ ܀

ܫ – ܫܡܠܐ ܠܘܬܝ ܡܠܬܐ ܚܝܬܐ   :   ܕܢܦܩܬ ܡܢ ܣܦܬܟ ܒܪܝܟܬܐ

ܘܐܫܘܐ ܠܝ ܕܐܥܘܠ ܠܓܢܬܐ   :   ܘܥܡ ܩܕ̈ܝܫܝܟ ܒܣܡ ܠܝ ܀

ܬ – ܬܘܕܝܬܐ ܠܟ ܚܢܢܐ   :   ܐܘ ܡܪܝܐ ܘܡܪܚܡܢܐ

ܦܰܨܳܢܝ ܡܪܝ ܡܢ ܓܗܢܐ   :   ܘܡܢ ܝܡܝܢܟ ܐܩܝܡ ܠܝ ܀

ܫܠܡ

ܢܘܗܪܐ:

ܐܘܠܝܬܐ ܠܡ ܗܕܐ، ܝܘܒܠܐܝܬ ܡܬܬܫܠܡܐ ܡܢ

ܐ̱ܢܫ ܠܐ̱ܢܫ، ܘܡܢ ܠܒܐ ܢܛܪܝܢ ܠܗ̇ ܣܓܝ̈ܐܐ، ܘܠܐ

ܚܙܝܢܗ̇ ܕܚܬܝܡܐ. ܥܠ ܗܕܐ، ܫܘܚܠ̈ܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐ

ܥܕܘ ܥܠ ܒܬܝ̈ܗ̇، ܡܢ ܟܝܬ ܬܘܘܣܦܐ ܐܘ ܒܘܨܪܐ.

ܚܢܢ ܕܝܢ، ܓܒܝܢܢ ܠܒ̈ܬܐ ܕܝܬܝܪ ܩܪ̈ܝܒܝܢ ܪ̈ܘܟܒܝܗܘܢ

ܘܣܘܟܠܝ̈ܗܘܢ ܠܚܕܕ̈ܐ. ܘܣܒܪܢ: ܕܗܢܘܢ ܐܢܘܢ

ܒ̈ܬܐ ܫܪ̈ܫܢܝܐ ܕܠܐܡܘܪܐ «ܒܪ ܩܝܩܝ» ܡܬܒܝܬܝܢ.

ܗܪܓܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ – 31

ܚܫ̈ܐ ܕܟܘܪܗܢܐ

   ܗܘ ܟܘܪܗܢܐ: ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܓܳܠܙ ܠܒܪܢܫܐ ܡܢ ܥܠ̈ܠܬܐ ܕܒܘܣܡ̈ܐ: ܐܠܐ ܐܦ ܘܥܳܛܐ ܡܢ ܪܥܝܢܗ ܥܘܗܕܢ ܟܠ ܗܢܝܐܘ، ܘܠܳܚܐ ܡܢ ܡܚܫܒܬܗ ܨܘܪܬ ܟܠ ܗܰܓܳܓܽܘ. ܐܚܕ ܓܝܪ ܒܐܦ̈ܝ ܒܘܝܢܗ ܬܪܥܐ ܕܟܠ ܡܪܢܺܝ. ܘܡܫܪܟ ܠܗ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܪܢܐ ܐܘ ܢܬܚܫܒ ܐܠܐ ܐܢ ܒܟܘܪܗܢܗ، ܘܒܓܘܢܚܐ ܡܪܝܪܐ ܕܰܪܢܐ ܒܗ، ܘܠܐ ܢܪܓ ܐܦܠܐ ܢܬܝܐܒ ܐܠܐ ܐܢ ܕܡܢܗ ܢܰܓܗܐ ܘܡܢ ܐܣܘܪ̈ܐ ܕܚܫ̈ܘܗܝ ܢܬܦܠܛ.

   ܟܠܗ ܕܝܢ ܗܢܐ: ܡܬܝܩܢ ܗܘ ܟܐܒܐ ܫܟܝܪ ܠܥܝܢ̈ܘܗܝ ܕܡܢܘܠܐ: ܥܕܡܐ ܠܗܝ، ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ: ܚܙܐ ܠܗ ܐܝܟ ܫܐܕܐ ܡܪܘܕܐ، ܕܛܐܣ ܚܕܪ ܪܝܫܗ. ܘܩܐܡ ܠܐܣܳܕ̈ܘܗܝ، ܘܡܪܗܒ ܠܗ ܒܚܙܘܗ. ܟܒܫ ܙܘܥ̈ܘܗܝ، ܘܡܐܠܨ ܢܫܡ̈ܘܗܝ، ܟܕ ܠܟܠ ܗܕܡ ܕܓܘܫܡܗ ܦܟܪ: ܘܠܟܠ ܒܘܝܢ ܕܡܕܥܗ ܣܟܪ، ܘܩܫܝܐܝܬ ܡܦܠ ܕܳܪܟ ܠܗ ܬܚܝܬ ܦܪ̈ܣܬܗ. ܘܠܐ ܫܒܩ ܠܗ ܐܠܐ ܘܣܐܩ ܐܚܪ̈ܝܬܐ.

   ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ: ܕܐܝܟ ܢܳܐܠ ܫܟܝܪ ܚܙܘܐ، ܕܝܳܬܒ ܥܠ ܚܕܝܗ: ܘܚܐܨ ܥܠ ܟܪܣܗ، ܘܢܳܬܫ ܠܗ ܒܛܦܪ̈ܘܗܝ، ܘܢܳܟܬ ܠܗ ܒܢܝܒ̈ܘܗܝ، ܘܗܟܢܐ ܡܬܐܢܩ ܘܡܬܬܢܚ، ܘܠܐ ܡܨܐ ܕܢܬܬܙܝܥ، ܐܟܡܢ ܕܡܘܒ̈ܠܐ ܝܩܝܪ̈ܬܐ ܕܐܒܳܪܐ ܒܐܣܛܘܡܟܗ ܚܡܝܠ̈ܢ. ܐܘ ܡܪ̈ܙܦܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܦܪܙܠܐ ܒܪܝܫܗ ܡܬܢܩ̈ܫܢ. ܘܐܠܘ ܐܝܬ ܗܘܘ ܩ̈ܠܐ ܡܫܬܡܥ̈ܢܐ ܠܡܚܫ̈ܒܬܐ ܕܒܗܘܢܗ ܡܬܗ̈ܦܟܢ ܒܫܥܬ ܐܓܘܢܗ: ܕܠܐ ܕܠܡܐ ܠܫܠܝܘܬܐ ܕܐܐܪ ܡܕܠܚܝܢ ܗܘܘ.

   ܡܠܘܢ: ܟܕ ܐܚܕܐ ܠܗ ܐܫܳܬܐ: ܘܰܡܢܝܦܐ ܠܗ ܩܒܒܝܬܐ: ܡܬܬܙܝܥ ܘܡܫܬܓܫ ܐܝܟ ܛܪܦܐ ܕܐܝܠܢܐ، ܘܡܬܢܘܓ ܒܥܪܣܗ، ܘܪܳܐܬ ܘܢܳܦܚ ܡܩܛܥܐܝܬ، ܘܡܢܗܡ ܘܡܬܐܢܩ ܚܫܝܫܐܝܬ. ܘܡܰܩܡܛ ܐܦ̈ܘܗܝ، ܘܰܡܚܪܩ ܫܢ̈ܘܗܝ ܘܢܳܟܬ ܠܐܳܣܕܗ ܚܡܬܢܐܝܬ: ܘܡܬܗܦܟ ܚܰܨ ܠܟܪܶܣ. ܘܠܐ ܡܨܐ ܢܣܝܒܪ ܥܠ ܚܕ ܣܝܳܡ. ܟܕ ܠܡ ܚܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܕܡܟܪܟ ܩܢܘܡܗ ܒܡܳܠܺܝܬܐ ܕܬܫܘܝܬܗ ܕܢܬܢܛܪ ܡܢ ܪܬܝܬܐ ܕܩܘܪܐ، ܗܐ ܫܕܐ ܠܗ̇ ܠܗܠ ܐܝܟ ܕܢܓܗܐ ܡܢ ܚܢܘܩܝܐ ܕܚܘܡܐ. ܟܢ ܡܢܫܠܝ ܡܬܢܦܨ ܘܥܪܩ ܡܢ ܬܫܘܝܬܗ ܐܝܟ ܕܡܢ ܓܳܪܣܐ ܚܪܡܢܐ. ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܗ̇ܠܝܢ: ܠܐ ܡܥܕܪ̈ܢ ܠܗ ܐܟܡܢ ܕܟܐܒܐ: ܡܢܬܐ ܗܘ ܡܢ ܓܘܫܡܗ ܐܘ ܐܟܡܢ ܕܡܘܬܐ ܘܚܝ̈ܐ ܠܓܘܫܡܗ ܒܝܬ ܕܪܐ ܢܣܒܘ ܘܡܬܟܬܫܝܢ.

   ܘܟܕ ܥܐܦ ܡܢ ܣܒܝܣܘܬ ܙܘ̈ܥܐ: ܘܫܳܢܐ ܡܢ ܡܪܝܪܘܬ ܚ̈ܫܐ: ܡܥܝܪ ܗܪܬܐ، ܘܡܩܝܡ ܪܒܳܒܬܐ، ܘܡܫܓܫ ܠܡܠܐܟ̈ܐ ܕ̈ܫܡܝܐ ܒܦܝܳܣ̈ܘܗܝ ܪ̈ܥܡܝܐ، ܕܣܒܪ ܕܩܨܗ ܡܢܥ. ܘܗ̇ܐ ܡܘܬܐ ܚܛܦ ܠܗ. ܡܟܐ: ܟܦܪ ܒܝܘܬܪܢܐ ܕܥܩܪ̈ܐ ܘܣܡ̈ܡܢܐ، ܕܠܐ ܡܢܝܚܝܢ ܠܗ، ܘܥܨܫܩ ܠܐܣܝܐ ܕܒܢܟܠܐ ܡܣܡܣܡ ܠܗ. ܘܠܐܛ ܠܪܰܟܳܠܐ ܕܙܰܝܦ ܠܡܘܕܟ ܣܡ̈ܡܢܐ ܕܡܚܠܡܝܢ ܠܗ. ܘܪܳܓܙ ܘܡܬܬܥܝܩ ܡܢ ܣܥܘܪ̈ܐ ܕܐܬܝܢ ܠܡܶܡܠܐ ܒܠܒܗ، ܕܣܒܪ ܡܡܝܩܘ ܡܡܝܩܝܢ ܒܗ. ܐܘ ܐܝܟ ܕܰܠܒܒܘܣܐ ܒܪܝܪܐ ܡܫܰܕܳܠܽܘ ܡܫܕܠܝܢ ܠܗ.

   ܘܕܒܪ ܠܗ ܩܢܛܐ ܠܘܬ ܗܝ ܕܢܪܢܐ ܒܦܘܪ̈ܣܐ ܡܣܝ̈ܟܝ ܠܚܝ̈ܘܗܝ: ܐܝܟ ܕܢܓܗܐ ܡܢ ܛܘܪ̈ܦܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܗܢܐ ܐܓܘܢܐ. ܣܡܐ ؟ ܢܝܢܳܪܐ ؟ ܡܚܢܘܩܝܬܐ ؟. ܒܪܡ ܕܝܢ: ܐܝܟܢ ܡܨܐ ܢܰܦܩ ܡܚܫܒܬܗ ܠܣܘܥܪܢܐ، ܘܗܐ ܓܘܫܡܗ ܡܢܘܠ، ܘܚܝܠܗ ܣܚܝܦ. ܘܣܛܪ̈ܘܗܝ ܪܶܦܝܢ ܘܐܠܝ̈ܠܝܢ، ܐܦ ܡܢ ܙܘܥܐ ؟ ܘܗܟܢܐ ܡܩܘܐ ܓܶܙܪܐ ܬܒܝܪܐ ܕܩܫܝܐܝܬ ܡܬܢܬܫ ܒܓܶܦܪܳܐ ܕܡܘܬܐ ܘܚܝ̈ܐ: ܥܕܡܐ ܕܚܕ ܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܙܟܘܬܐ ܢܣܒ.

ܕܘܪ̈ܫܐ:

ܐ – ܣܘܪܥܦܐܝܬ ܐܡܪܝܢܢ:

    ܒܪܥܝܢܐ ܪܡܝܣܐ ܘܒܣܝܡ ܙܢ̈ܝܐ ܠܟܢ̈ܘܬܗ ܡܰܦܨܚ.

    ܒܪܬ ؟ ܒܢ̈ܝ ؟ ܒܢ̈ܬ ؟

ܒ – ܠܗܘ ܕܦܣܝܩ ܕܘܢܒܗ: ܐܡܪܝܢܢ ܛܓ̣ܫܐ:

     ܡܢܐ ܐܡܪܝܢܢ ܠܗܘ:

ܐ – ܕܰܪܕܐ،  ܕܘܓܐ،  ܫܪܝܡܐ،  ܚܓ̣ܝܪܐ،  ܦܺܐܩܐ،  ܕܝܘܢܐ

ܒ – ܕܢܬܝܪ̈ܢ ܫܢ̈ܘܗܝ ؟ ….   ܕܚܕܐ ܪܓܠܗ ؟ ….

   ܕܥܛܝܠ ܠܫܢܗ ؟ ….     ܕܦܣܝܩ ܢܚܝܪܗ ؟ ….

   ܕܐܘܒܕ ܗܘܢܗ ؟ ….        ܕܚܣܪ ܫܡܥܗ ؟ …. 

ܓ – ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ( ܕܒܝܬ ܪܒܢ )

     ܕܪܬܗ ܕܒܝܬܐ ܐܢ ܫܒܥ ܐܡ̈ܝܢ ܥܶܠܳܝ ܬܪܥܗ̇

     ܐܢ ܟܕ ܡܪܰܟܢ ܪܝܫܟ ܥܘܠ ܒܗ̇ ܠܐ ܒܳܨܪ ܐܢܬ

     ܠܒܘܫܐ ܡܝܬܪܐ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬ ܠܟ ܚܙܝ ܠܐ ܬܠܒܫ

     ܘܒܕܠܐ ܕܝܠܟ ܠܐ ܬܫܬܒܗܪ ܘܡܬܒܣܪ ܐܢܬ

     ܛܘܒܐ ܪܒܐ ܡܠܝܟ ܒܡܪ̈ܘܡܐ ܠܕܡܟܝ̈ܟܝܢ

     ܘܕܘܟܬܐ ܕܪܡܐ ܚܙܝ ܠܐ ܬܠܒܘܟ ܫܡܥ ܠܡܫܝܚܐ

     ܪܘܚܐ ܪܡܬܐ ܓܥܨ ܡܢܗ̇ ܪܡܐ ܒܐܬܪܗ

     ܘܡܟܝܟܘܬܐ ܪܚܝܡܐ ܠܡܪܝܐ ܘܠܒܢܝ̈ܢܫܐ

ܗܪܓܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ – 32

ܬܐܪܬܐ ܐܢܫܝܬܐ

   ܬܺܐܪܬܐ: ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܘ ܙܘܥܐ ܐܘܟܝܬ ܪܓܫܐ ܓܘܳܝܐ ܕܢܳܒܗ ܡܢ ܚܐܪܘܬ ܪܥܝܢܗ ܕܒܪܢܫܐ ܘܫܰܠܡܘܬܗ ܨܒܝܢܝܬܐ، ܘܒܗ̇ ܦܳܪܫ ܗ̇ܘ ܕܛܒ ܡܢ ܗܘ ܕܒܝܫ. ܘܡܚܦܛܐ ܘܕܳܒܪܐ ܠܗ ܠܘܬ ܣܥܘܪܘܬ ܛܒ̈ܬܐ، ܘܙܳܓܪܳܐ ܘܟܳܠܝܐ ܠܗ ܡܢ ܒܝܫ̈ܬܐ.

   ܘܝܕܝܥܐܗܝ ܗܕܐ: ܡܢ ܗܝ ܕܟܕ ܩܳܕܡ ܒܪܢܫܐ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ ܡܕܡ ܨܒܝܢܐ، ܡܪܓܫ ܒܢܒܗܐ ܡܕܡ ܓܘܳܝܐ ܕܡܠܒܒ ܘܡܰܓܪܓ ܠܗ ܥܠ ܣܥܘܪܘܬܗ ܐܢ ܠܛܒܬܐܗܘ، ܘܰܡܙܰܗܪ ܘܟܳܠܐ ܠܗ ܡܢ ܥܳܒܘܕܘܬܗ ܐܢ ܠܒܝܫܬܐܗܘ. ܘܡܐ ܕܝܢ ܕܐܫܬܡܠܝ ܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܕܣܝܡ: ܐܢ ܡܢ ܛܒܐܗܘ: ܡܪܓܫ ܣܳܥܘܪܗ ܒܚܕܘܬܐ ܘܒܢܝܚܘܬ ܠܒܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܒܝܫܐܗܘ: ܡܬܬܘܐ ܘܡܪܓܫ ܒܟܽܘܘܢܐ ܘܒܕܝܢܘܬ ܬܐܪܬܐ.

   ܗܺܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܬܐܪܬܐ: ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܚܫ̈ܐ ܟܝܢ̈ܝܐ، ܐܘ ܙܘܥ̈ܐ ܢܦܫ̈ܢܝܐ، ܡܳܟܢ ܕܚܣܝܢܐ ܬܗܘܐ ܐܘ ܟܪܝܗܐ. ܪܳܒܝܐ ܕܝܢ ܘܡܬܥܫܢܐ ܒܝܕ ܬܪܒܝܬܐ ܚܠܝܡܬܐ ܘܡܨܰܝܒܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ، ܘܢܳܚܒܐ ܘܡܬܪܦܝܐ ܒܥܠܬ ܡܗܝܡܢܘܬܐ ܐܘ ܡܩܳܡܘܬ ܒܨܒܝܢܐ، ܐܘ ܚܒܪܘܬܐ ܕܒܝ̈ܫܝ ܝܨܪܐ. ܡܟܐ: ܬܠܬܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܕܪ̈ܓܐ: ܕܰܚܘܠ̈ܬܢܐ ܘܥܠ̈ܘܒܐ ܘܓܡܝܪ̈ܐ.

   ܕܚܘܠ̈ܬܢܐ ܡܢ: ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܢܘܢ ܐܢ̈ܫܐ ܕܬܐܪ̈ܬܗܘܢ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥ̈ܢ ܠܣܥܘܪܘܬ ܛܒܬܐ: ܐܠܐ ܐܢ ܠܕܚܠܬ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܬܚܝܒܘܢ ܠܪܘܓܙܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ، ܐܘ ܠܰܡܣܡܒܪܝܫܐ ܕܟܐܢܘܬܐ، ܐܘ ܠܕܝܢܐ ܟܐܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܐܝܬܐ ܠܡܐܡܪ: ܐܝܬ ܣܓܝ ܬܓܪ̈ܐ ܕܠܐ ܢܟܠܝܢ ܒܙܘܒܳܢܐ، ܠܕܚܠܬ ܗܝ ܕܠܐ ܢܚܣܪܘܢ ܠܙܳܒܘ̈ܢܐ. ܘܣܓܝ ܐܝܬ ܠܣܛܝ̈ܐ ܕܠܐ ܩܳܕܡܝܢ ܥܠ ܓܢܘܒ̈ܘܬܐ ܠܕܚܠܬ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܒܚܒܘܫ̈ܝܐ ܢܬܪܡܘܢ، ܘܣܓܝ ܐܝܬ ܡܨܠ̈ܝܢܐ ܕܠܐ ܡܨܠܝܢ ܐܠܐ ܐܢ ܠܕܚܠܬ ܗܝ ܕܠܐ ܢܬܚܝܒܘܢ ܠܬܫܢܝܩܐ ܕܓܗܢܐ. ܬܐܪܬܐ ܗܟܝܠ ܟܪܝܗܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ: ܠܐ ܫܟܝܚܐ ܐܠܐ ܐܢ ܠܘܬ ܡܣܟ̈ܠܢܐ ܐܘ ܛܠܝ̈ܐ ܐܘ ܩܘܛܢܐ ܕܒܪܝܪ̈ܐ. ܗܠܝܢ ܕܒܟܠܙܒܢ ܢܶܩܝܢ ܠܡܦܠ ܒܪ̈ܘܫܥܐ ܘܒܝܫ̈ܬܐ: ܐܢ ܐܫܬܪܪܘ ܕܒܫܝܢܐ ܐܢܘܢ، ܟܐܡܬ ܪ̈ܰܚܝܩܝܢ ܡܢ ܚܙܘܐ ܕܐܢ̈ܫܐ، ܐܘ ܦܰܠܝܛܝܢ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܟܐܢܘܬܐ.

   ܥܠ̈ܘܒܐ ܕܝܢ: ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘ ܟܢܫܐ ܕܠܐ ܢܒܗܐ ܒܬܐܪ̈ܬܗܘܢ ܣܥܘܪܘܬ ܛܒ̈ܬܐ ܐܠܐ ܐܢ ܠܪܓܬ ܡܩܰܕܝܢܘܬ ܝܘܬܪܢܐ، ܐܘ ܐܝܩܪܐ، ܐܘ ܦܘܪܥܢܐ، ܐܝܬ ܓܝܪ ܣܓܝ ܬܓܪ̈ܐ ܕܟܐܢܐܝܬ ܡܬܗܦܟܝܢ، ܟܐܡܬ ܕܫܡܐ ܛܒܐ ܢܩܢܘܢ ܘܢܐܬܪܘܢ. ܘܐܝܬ ܣܓܝ ܒܘܕ̈ܐ ܘܫܳܛܘܪ̈ܐ، ܕܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܫܝܥܐܝܬ ܩܝܡܝܢ، ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܐܢ̈ܫܐ ܢܫܬܒܚܘܢ، ܘܐܝܬ ܣܓܝ ܗܕܝ̈ܘܛܐ ܕܚܨܝܦܐܝܬ ܡܨܠܝܢ ܐܟܡܢ ܕܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܢܐܪܬܘܢ. ܘܗܠܝܢ ܕܝܢ: ܦܫ̈ܝܛܐ ܐܢܘܢ، ܘܒܘܪ̈ܐ ܘܡܢ ܫܘܘܫܛܐ ܪܘܚܢܝܐ ܪ̈ܚܝܩܝܢ.

   ܓܡܝܪ̈ܐ ܬܘܒ: ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܘ ܬܓܡܐ ܛܒܐ ܕܓܢܒܪ̈ܐ ܕܫܡܗ̈ܬܐ ܘܡܗܕܝ̈ܝ ܠܘܬ ܛܒ̈ܬܐ، ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐܝܬ ܬܐܪ̈ܬܗܘܢ ܡܪ̈ܓܫܝܢ ܒܐܠܨܝܘܬ ܦܘܪܥܢ ܙܕ̈ܩܐ، ܘܢܳܛܘܪܘܬ ܢܡܘܣ̈ܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܘܕܩܘܫܬܐ. ܟܕ ܠܘ ܠܕܚܠܬ ܕܝܢܐ، ܐܦܠܐ ܠܪܓܬ ܦܘܪܥܢܐ ܗܘܠܢܝܐ ܐܘ ܣܘܟܠܝܐ. ܒܪܡ ܒܙܘܥܐ ܢܦܫܢܝܐ ܛܒܐ ܕܩܛܝܪܐܝܬ ܕܒܪ ܠܗܘܢ ܠܘܬ ܩܘܫܬܐ ܘܟܐܢܘܬܐ. ܒܥܨܳܬ ܟܠ ܙܢ̈ܝ ܥܣ̈ܩܢ ܐܘ ܣܩܘܒ̈ܠܝܢ ܕܒܐܦܝ̈ܗܘܢ ܩܝ̈ܡܢ. ܐܘ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܟܫܪܢܘܬ ܢܝܫ̈ܝܗܘܢ ܣܪ̈ܝܓܢ، ܟܠܗ ܕܝܢ ܗܢܐ ܚܨ̈ܝܦܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܫܘܪܪ ܬܪ̈ܡܝܬܗܘܢ، ܐܘ ܫܘܡܠܝ ܛܒ̈ܐ ܢܝܫ̈ܝܗܘܢ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܡܛܝܒܐܝܬ ܢܢܰܩܘܢ.

   ܡܢ ܡܐܡܪ̈ܐ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܓܡܝܪ̈ܐ ܕܐܡܪܝܢ: ܩܢܘ̈ܢܐ ܠܡ ܘܢܡܘܣ̈ܐ ܡܕܝܢ̈ܝܐ: ܠܐ ܐܬܬܣܝܡܘ ܐܠܐ ܐܢ ܠܟܪ̈ܝܗܝ ܬܐܪ̈ܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܟܠܙܒܢ ܒܐܕ̈ܢܝܗܘܢ ܢܩܫܘܢ. ܘܢܥܝܪܘܢ ܐܢܘܢ ܥܠ ܙܕ̈ܩܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܡܬܚ̈ܡܝܢ.

   ܒܪܢܫܐ ܕܬܐܪܬܗ ܠܐ ܡܬܚܫܒܐ ܒܙܕ̈ܩܐ ܕܠܗܠ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܠܩܢܘ̈ܢܐ ܡܕ̈ܝܢܝܐ ܡܬܚܡܝܢ، ܘܠܐ ܡܫܬܘܫܛ ܠܕܝܬܝܪ، ܐܘܟܝܬ ܠܐ ܒܛܝܠ ܠܗ ܕܢܩܘܡ ܒܣܛܪ ܡܢ ܙܕ̈ܩܐ ܟܢܘܫܝ̈ܝܐ، ܠܐ ܫܳܘܐ ܕܒܓܘܫܡܐ ܕܕܒܘܪܝܬܐ ܢܚܐ. ܐܘ ܥܡ ܫܘܫܡܢܐ ܢܥܡܪ.

   ܬܐܪܬܐ: ܩܠܐܗܝ ܫܡܝܢܐ: ܙܐܡ ܒܥܘܡ̈ܩܐ ܕܢܦ̈ܫܬܢ، ܘܙܳܓܪ ܠܢ ܡܢ ܒܝܫ̈ܬܐ، ܘܕܒܪ ܠܢ ܠܘܬ ܛܒ̈ܬܐ.

   ܬܐܪܬܐ ܕܨܰܕܝܐ ܘܣܦܝܩܐ ܡܢ ܥܘܗܕܢܐ ܕܐܠܗܐ: ܕܳܡܝܐ ܠܒܝܬ ܕܝܢܐ ܕܣܦܝܩ ܡܢ ܕܰܝܢܐ.

ܗܪܓܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ – 33

ܐܠܘܠܐ

ܙܘܥ̈ܐ ܚܘܒܢ̈ܝܐ ܕܠܘܬ ܐܘܡܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܠܶܒܝ ܪܳܦܶܬ ܒܪܶܬܚܐ ܕܚܘܒܶܟܝ   :   ܐܘ ܐܘܡܬܐ ܕܣܘܪܝܝܘܬܐ

ܘܟܠܗܘܢ ܙܘܥ̈ܝ ܘܚܫܳܒ̈ܝ   :   ܗܕܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܒܓܠܝܘܬܐ

ܪܘܚܟܝ ܕܕܟܝܐ ܘܒܣܝܡܐ   :   ܡܰܛܚܐ ܙܠܓ̈ܐ ܕܙܗܝܘܬܐ

ܘܢܦܫܟܝ ܕܫܦܝܐ ܘܬܰܡܝܡܐ   :   ܫܳܦܥܐ ܫܘܦܪ̈ܐ ܘܕܟܝܘܬܐ

 

ܡܝܬܪ̈ܬܟܝ ܗܠܝܢ ܫܰܓ̣ܡܳܢ̈ܝ   :   ܒܚܘܒܟܝ ܗܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܐ

ܥܠܗ̇ܝ ܠܢܨܚܢܟܝ ܒܐܡܝܢ   :   ܐܝܬ ܠܝ ܪܒܐ ܣܰܘܝܘܬܐ

ܕܐܚܙܶܝܟܝ ܒܟܠܙܒܢ ܐܝܟ ܫܡܫܐ   :   ܒܫܘܦܪܐ ܘܙܺܝܘܐ ܕܫܺܝܽܘܬܐ

ܕܠܟܝ ܝܳܐܶܐ ܟܠ ܪܘܡܪܡܐ   :   ܘܠܟܝ ܦܐܝܐ ܟܠ ܓܐܝܘܬܐ

 

ܐܠܘܠܐ ܚܘܒܠ̈ܝܟܝ ܕܰܥܠܝ   :   ܐܦ ܘܳܠ̈ܝܢ ܕܐܶܡܗܝܘܬܐ

ܟܳܦܪ ܗ̱ܘܝܬ ܒܕܟܝܐ ܚܠܒܟܝ   :   ܐܝܟ ܝܠܕܐ ܕܥܶܨܝܳܝܘܬܐ

ܐܠܘܠܐ ܙܕ̈ܩܝܟܝ ܛܒ̈ܐ   :   ܕܬܰܪܒܝܬܐ ܘܰܕܪܰܕܝܘܬܐ

ܡܰܗܡܐ ܗ̱ܘܝܬ ܡܢ ܢܘܨܳܪܶܟܝ   :   ܘܐܶܚܕܶܬ ܒܫܬܩܐ ܘܫܠܝܘܬܐ

 

ܐܠܘܠܐ ܕܡܢܟܝ ܐܨܡܚܘ   :   ܙܰܠܓ̈ܐ ܕܰܡܕܺܝܢܝܘܬܐ

ܡܰܥܒܪ ܗ̱ܘܝܬ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܝ   :   ܒܚܝ̈ܶܐ ܕܒܰܥܪܺܝܪܳܝܽܘܬܐ

ܐܠܘܠܐ ܕܐܢܬܝ ܗ̱ܝ ܐܡܐ   :   ܕܐܣܛܘܟܣ̈ܐ ܕܣܳܦܪܝܘܬܐ

ܡܬܰܒܪ ܗ̱ܘܝܬ ܠܗܢܐ ܩܢܝܐ   :   ܘܫܦܟܶܬ ܒܐܪܥܐ ܠܰܕܝܽܘܬܐ

ܐܠܘܠܐ ܕܦܳܪܘܩܝ ܡܰܠܠ   :   ܒܠܥܙܟܝ ܐܘ ܐܳܪܡܳܝܘܬܐ

ܫܳܒܩ ܗ̱ܘܝܬ ܠܟܝ ܕܠܐ ܕܠܡܐ   :   ܘܢܳܩܦ ܗ̱ܘܝܬ ܠܚܰܢܦܳܝܘܬܐ

 

ܘܗܢ ܟܢܫܐ ܕܠܟܝ ܡܬܒܝܬܐ   :   ܒܰܕܡܐ ܘܰܒܓ̣ܶܢܣܝܘܬܐ

ܕܰܫܒܩ ܠܫܒܝܠ ܗܘܕܳܝܐ   :   ܘܐܬܓܪܶܦ ܒܚܫܟܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ

ܕܰܟܦܪ ܒܫܡܟܝ ܢܨܝܚܐ   :    ܘܫܩܠ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܗܝܽܘܬܐ

ܕܐܗܡܝ ܡܢ ܪܚܡܬ ܐܚ̈ܐ   :   ܘܛܥܐ ܙܕ̈ܩܐ ܕܐܘܝܘܬܐ

ܘܐܨܛܠܝ ܠܘܬ ܣܕ̈ܩܐ ܘܰܦܣܩ   :   ܐܶܣܳܪ̈ܐ ܕܰܚܕܳܝܘܬܐ

ܐܬܒܰܩܳܝ ܐܡܐ ܒܓܘܫܡܗ   :   ܕܐܚܝܕܐ ܒܗ ܡܰܫܪܝܘܬܐ

ܘܥܠ ܢܘܗܪܐ ܕܝܢ ܕܚܙܬܗ   :   ܦܪܝܣ ܥܡܛܢܐ ܕܣܡܝܘܬܐ

ܡܰܠܘܢ ܗܘܢܗ ܘܚܘܫܒ̈ܘܗ̱ܝ   :   ܟܪ̈ܝܟܝܢ ܒܚܶܠܒܐ ܕܪܦܝܘܬܐ

 

ܡܢܐ ܡܣܟܝܰܬܝ ܡܢ ܫܠܰܕ̈ܐ   :   ܕܥܡܐ ܫܦܠܐ ܡܳܝܘܬܐ

ܕܠܝܬ ܒܗ ܐܠܐ ܚܘܒܳܠܐ   :   ܘܪܝܚܐ ܢܕܝܕܐ ܕܡܰܣܝܘܬܐ

ܗܢܐ ܕܐܬܢܰܟܪܝ ܠܕܡܗ   :   ܘܰܓܒܐ ܐܘܪܚܐ ܕܫܳܛܝܘܬܐ

ܘܛܥܐ ܠܚܺܐܦܐ ܕܐܒܗ̈ܐ   :   ܘܐܰܥܬܶܩ ܒܚܝ̈ܐ ܕܕܳܘܝܘܬܐ

 

ܘܟܕ ܚܳܙܶܐ ܠܐܢܫ ܐܘܡܬܢܐ   :   ܡܢܺܝܕ ܠܗ ܪܝܫܗ ܒܟܪܝܘܬܐ

ܘܐܳܡܪ ܥܠܘܗ̱ܝ ܕܐܡܬܝ ܘܐܝܟܢ   :   ܐܬܬܨܺܝܕ ܗܢܐ ܒܫܳܢܝܘܬܐ

ܘܗܢܐ، ܐܢ ܠܐ ܢܓܝܠ ܡܢܗ   :   ܚܶܠܐ ܕܣܰܟܠܘ ܘܕܳܘܝܘܬܐ

ܘܐܢ ܠܐ ܢܪܘܐ ܡܢ ܢܒܥ̈ܐ   :   ܕܝܰܕܥ̈ܢ ܥܕܡܐ ܠܡܠܝܘܬܐ

ܫܒܘܩܺܝܘܗ̱ܝ ܢܡܽܘܬ ܥܡ ܣܟܠܘܬܗ   :   ܘܢܗܦܘܟ ܠܘܬ ܠܝܬܳܝܘܬܐ

ܕܠܐ ܫܳܘܐ ܕܥܠܘܗ̱ܝ ܢܕܢܰܚ   :   ܫܡܫܐ ܕܗܕܐ ܐܝܬܘܬܐ

 

ܒܚܝ̈ܝܟܝ ܝܳܡܐ ܐ̱ܢܐ ܐܡܐ   :   ܘܒܺܐܝܩܳܪܟܝ ܪܰܒ ܝܳܐܝܽܘܬܐ

ܕܐܦܠܘܚ ܡܛܠ ܫܽܘܘܫܳܛܟܝ   :   ܕܠܐ ܡܫܘܚܬܐ ܘܠܐ ܟܡܳܝܽܘܬܐ

ܥܰܕ ܐܶܚܙܶܐ ܕܢܝܫܶܟܝ ܐܶܬܬܪܺܝܡ   :    ܠܥܠ ܡܢ ܪܰܘܡܐ ܕܥܺܝܽܘܬܐ

ܘܗܟܢ ܐܰܥܒܪ ܬܚܝܬ ܟܶܢܦܝ̈ܟܝ   :   ܚܰܝ̈ܐ ܕܟܠ ܗܰܢܺܝܐܘܬܐ ܀

ܩܡܫܠܝ – ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܐܨ̇ܣܐ 1961

ܫܠܡ

ܦܘܫܩ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܥܣ̈ܩܬܐ

ܕܒܟܬܒܐ ܬܡܝܢܝܐ

ܗܪܓܐ

 • 1 – ܫܘܪܝܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ

ܟܳܢ – ܗܘܐ، ܐܫܬܟܚ

ܚܕ̈ܬܬܐ – ܫܟܳܚ̈ܬܐ

ܨܳܪܘܚܐ – ܡܪܡܝܬܐ ܣܚܘܦܬܐ

ܥܕܪ̈ܢ – ܡܰܗܢ̈ܝܢ، ܡܘܬܪ̈ܢ

ܬܕܐܐ – ܥܣܒܐ، ܥܘܦܝܐ، ܓܶܠܐ

ܡܫܪܬܚ – ܣܒܝܣ، ܟܰܗܝܢ

ܥܳܡܪܬܐ – ܬܐܒܠ، ܐܪܥܐ

ܙܩܘܪܘܬܐ – ܓܰܪܕܝܳܝܘܬܐ، ܚܰܘܳܟܘܬܐ

 • 2 – ܦܘܠܚܢܐ ܘܝܘܬܪ̈ܢܰܘܗܝ

ܡܨܝܢ̈ܘܬܐ – ܡܟܢ̈ܘܬܐ، ܡܬܬܝܬܝܢ̈ܘܬܐ.

ܬܓܡܐ – ܣܝܥܬܐ – ܣܕܪܐ

ܩܘܛܢܐ – ܓܰܘܳܐ، ܟܶܢܫܳܐ

ܪ̈ܣܝܣܐ – ܛܘܦ̈ܐ ܕܡܛܪܐ

ܫܩܝ̈ܦܐ – ܚܶܠ̈ܠܐ، ܡܥܪ̈ܐ، ܓܦܝ̈ܦܐ

ܡܬܦܰܪܣ – ܡܬܛܟܢ، ܡܨܛܢܥ

ܛܰܘܚ̈ܐ – ܪ̈ܘܚܩܐ، ܒܘܥܕ̈ܐ

 • 3 – ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܐܣܛܕܝܘܢ – ܐܓܘܢܐ، ܒܝܬ ܕܰܪܐ، ܡܰܟܬܳܫܳܐ

ܒܳܪܰܬ – ܨܕܝܬ، ܓܳܙܰܬ

ܐܬܬܥܒܪ̈ܝ – ܐܬܦܫܩ̈ܝ، ܐܬܬܪ̈ܓܡܝ ܐܬܬܦܩ̈ܝ

ܐܬܥܰܪܰܒ – ܐܬܒܠܒܠ، ܐܬܚܠܛ

ܡܦܪܝܢܘܬܐ – ܡܘܠܕܢܘܬܐ، ܡܰܗܘܝܳܢܘܬܐ.

ܛܘܠܝܩܐ – ܛܪܩܐ، ܡܕܳܩܐ، ܒܚܺܝܪܐ

 • 4 – ܡܕܝܢܬ ܡܝ̈ܬܐ

ܡܰܢܰܥ – ܡܛܳܐ، ܐܕܪܟ

ܫܺܝܫܐ – ܟܐܦܐ ܫܰܥܝܥܬܐ ܘܣܚܝܚܬܐ

ܡܰܬܝܢܐܝܬ – ܢܝܚܐܝܬ، ܩܠܝܠ ܒܩܠܝܠ.

ܐܝܠܠ – ܒܟܐ، ܐܬܓܢܚ، ܩܥܐ ܒܚܢܓܬܐ.

ܐܬܓܠܓ – ܐܬܓܠܝ، ܐܬܩܦܠ ܐܬܩܠܦ.

ܕܘܦܢܐ – ܩܺܒܘܬܐ، ܨܢܕܘܩܐ، ܓܠܘܣܩܡܐ ܕܡܝ̈ܬܐ.

 • 5 – ܣܘܟܝܐ ܕܫܢܬܐ ܚܕܰܬܐ

ܡܰܢܝܰܚ – ܫܢܬܐ ܕܩܳܕܡܐ

ܬܠܬܬ – ܫܢ̱ܬܐ ܕܩܕܡܬܐ ܠܐܫܬܩܕܝ

ܐܨܛܕܝܬ – ܐܫܬܥܝܬ ܐܣܬܦܩܬ

ܫܘܡܗܐ – ܡܚܘܬܐ، ܨܘܠܦܬܐ، ܚܒܳܪܬܐ

ܝܳܢܣܩܐ – ܥܽܘܠܐ ܝܰܠܘܕܐ ܕܝܢܩ ܚܠܒܐ

ܒܗܝ̈ܠܐ – ܢܝܚ̈ܐ، ܫܠ̈ܝܐ، ܡܫܝ̈ܢܐ

ܣܘܓ̈ܦܢܐ – ܢܟܝ̈ܢܐ ܠܙܝܙ̈ܘܬܐ ܡܗܪ̈ܢܘܬܐ

ܚܶܢܓܬܐ – ܐܶܒܠܐ، ܬܢܚܬܐ، ܟܰܪܝܘܬܐ

 • 6 – ܐܚܘܢܝ̱

ܢܚܫܺܪܬܢܐ – ܐܓܘܢܝܣܛܐ، ܨܰܝܳܕܐ

ܟܕܺܝܢܐ – ܐܣܝܪܐ، ܡܫܰܥܒܕܐ

ܫܘܡܬܐ – ܫܘܚܢܐ، ܨܘܠ̈ܦܬܐ

ܡܘܬܢܐ – ܫܰܪܥܘܛܐ، ܟܘܪܗܢܐ ܡܬܝܒܠܢܐ

ܡܦܩܥܬܐ – ܓܠܘܠܝܬܐ، ܡܐܢܐ ܕܩܪܒܐ

ܬܡܣܘܬܐ – ܣܪܝܘܬܐ، ܢܦܳܬܐ

 • 7 – ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܘܐܒܓܪ

ܡܓܘܫ̈ܐ – ܚܢ̈ܦܐ، ܦܳܠ̈ܚܝ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܢܘܪܐ

ܫܪ̈ܒܬܐ – ܛܘܗܡ̈ܐ، ܫܩ̈ܐ

ܟܐܒܐ ܕܐܪܝܳܢܘܬܐ – ܓܰܪܒܐ – ܒܰܪܨܘܬܐ

ܬܫܬܚܶܩ – ܬܠܐܐ، ܬܥܡܰܠ

ܢܰܒܶܐܫܘܢܟ – ܢܗܪܘܢܟ ܢܰܟܘܢܳܟ ܢܰܠܙܘܢܟ

ܐܺܝܙܓܰܕܐ – ܫܠܝܚܐ ܡܫܕܪܐ، ܒܝܠܕܪܐ

ܫܘܫܶܦܐ – ܡܰܢܕܝܠܐ، ܣܶܕܘܢܳܐ

 • 8 – ܝܕܥܬܐ ܕܡܘܙ̈ܠܬܐ

ܡܕܒܪܐ – ܒܰܪܐ، ܥܰܪܒܐ، ܚܘܪܒܐ

ܟܘܟܝ̈ܬܐ – ܥܠ̈ܥܠܐ، ܪ̈ܘܚܐ ܬܩܝ̈ܦܬܐ

ܡܰܨܕܢܘܬܐ – ܡܕܺܝܩܢܘܬܐ، ܚܰܘܪܐ ܐܡܝܢܐ

ܡܫܘܫ̈ܢ – ܡܚ̈ܒܠܢ، ܡܚ̈ܦܝܢ ܪ̈ܘܫܡܐ ܕܐܘܪܚܐ

ܐܬܠܝܐ – ܚܫܟܐ، ܦܘܦܳܓܐ، ܓܢܝܙܘܬ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ

ܒܳܬܝ̈ ܕܘܩܐ – ܒܬܝ̈ ܢܳܛܘܪܘܬ ܟܘܟܒ̈ܐ

ܒܝܠܬܝ – ܐܣܬܪܬܐ، ܟܘܟܰܒ ܢܘܓܗܐ

 • 9- ܒܬܝ̈ ܐܪ̈ܟܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ

ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ – ܒܪ̈ܘܠܐ، ܟܐܦ̈ܐ ܛܒ̈ܬܐ

ܗܘܠܐܣ ܦܐܝ̈ܬܐ – ܡܠ̈ܘܐܐ ܫܒܝ̈ܚܐ ܘܝܩܝܪ̈ܐ

ܩܢܛܪܘܢ – ܢܘܩܰܙܬܐ، ܚܘܓܬܐ، ܡܘܬܒܐ

ܥܘܩܳܒܐ ؟ ܒܨܳܝܐ، ܒܪܩܳܪܐ، ܦܘܬܳܫܐ

ܨܘܪܬ ܟܬܳܒ – ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ، ܐܘܪܳܝܬܐ

ܐܬܡܕܟܬ – ܐܬܡܙܓܬ، ܐܬܬܩܢܬ

ܡܓܕܠܐ – ܒܘܪܓܐ، ܙܩܳܪܬܐ، ܒܢܝܢܐ ܪܡܐ

 • 10 – ܢܨܚܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܨܪܪܐ – ܩܛܪܬܐ، ܟܝܣܐ، ܬܪܡܠܐ

ܕܰܠܳܠܐ – ܣܡܣܪܐ.

ܦܘܪܥܢܐ – ܫܘܟܢܐ، ܡܘܗܒܬܐ

ܫܘܩܪܐ – ܙܐܦܐ، ܠܫܘܩܝܐ،

ܠܐ ܡܬܦܠܓ – ܠܐ ܡܬܟܫܠ

ܚܪܝܩܐܝܬ – ܦܣܝܩܐܝܬ ܓܪܝܡܐܝܬ، ܓܙܝܡܐܝܬ

ܨܪܝܟܘܬܐ – ܣܢܝܩܘܬܐ، ܓܠܝܙܘܬܐ

 • 11 – ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

ܟܶܬܐ – ܡܕܪܐ ܥܦܪܐ ܩܘܠܳܥܳܐ

ܓܡܝܡܐ – ܡܠܝܐ، ܫܦܝܥܐ

ܢܛܰܚ – ܕܢܚ، ܐܨܡܚ، ܐܢܗܪ

ܫܡܘܥ̈ܬܐ – ܐܘܠܝ̈ܬܐ

ܣܳܪܶܒ – ܒܳܕܶܐ، ܒܳܓܶܠ ܡܰܦܩܶܩ

ܕܠܐ ܩܘܛܥ – ܕܠܐ ܫܠܘܐ، ܕܠܐ ܦܣܳܩ

ܡܠܝܠܘܬܐ – ܪܗܺܛܪܘܬܐ ܡܠܝܛܘܬ ܡܠܬܐ

ܐܡܝܕ – ܡܕܝܢܬܐ، ܕܝܬܒܐ ܥܠ ܝܕ ܕܩܠܬ ܘܝܘܡܢ ܕܝܐܪܒܟܪ ܡܬܩܪܝܐ

 • 12 – ܡܪܬܝܢܘܬܐ

ܡܕܐܬܐ – ܓܙܝܬܐ ܫܶܩܠܐ ܓܒܺܝܬܐ

ܢܫܰܡܫ – ܢܬܢܐ، ܢܬܥܢܐ ܢܬܚܫܚ

ܓܓܪܬܐ – ܚܪܘܫܬܐ، ܐܓܓܐ ܕܨܘܪܐ

ܫܝܦܘܪܐ – ܩܰܪܢܳܐ، ܐܰܒܽܘܒܳܐ

ܚܰܝܳܒ – ܐܰܠܺܝܨ، ܥܫܝܡ

ܠܐ ܫܠܝܛ – ܠܐ ܦܣܝܣ

ܒܪܝܬܐ – ܓܒܝܠܬܐ، ܥܒܳܕ ܐܝܕ̈ܝܐ

 • 13 – ܐܝܟܢ ܚܒܫ ܒܪܢܫܐ ܠܢܘܪܐ

ܒܪ̈ܩܢܝܬܐ – ܪ̈ܥܡܐ، ܪ̈ܥܕܐ

ܦܘܪ̈ܩܥܐ ܢܘܪ̈ܢܝܐ

ܡܣܝܦܐ – ܡܘܒܕܐ ܡܛܠܩܐ، ܡܠܰܝܬܝܐ

ܨܠܒܘܢܝܐ – ܟܒܪܝܬܐ ܡܠܘܐܐ ܡܬܝܩܕܢܐ

ܩܺܐܪܘܬܐ – ܫܥܽܘܬܐ ܡܠܘܐܐ ܕܡܬܰܩܢ ܠܕܒܘܪܝܬܐ ܥܡ ܕܒܫܐ

ܢܰܫܚܰܪ -. ܢܰܥܨܐ، ܢܰܐܠܶܨ، ܢܕܒܪ ܩܛܝܪܐܝܬ

ܡܣܰܕܪܢܐ – ܡܙܝܥܢܐ، ܡܰܕܚܠܳܢܐ

ܛܝ̈ܡܐ – ܕܡܝ̈ܐ، ܫܳܘܝܘܬܐ 

 • 14 – ܣܘܓܦ̈ܢܐ ܕܬܘܢܢܐ

ܬܪܝܳܩܐ – ܫܩܳܝܬܐ، ܣܰܡ ܚܝ̈ܐ

ܨܘܕܪܐ – ܡܚܡܪܘܬܐ، ܕܘܘܳܕܐ ܕܗܘܢܐ

ܡܫܬܦܟܝܢ – ܡܬܢܣܟܝܢ ܡܬܐܫܕܝܢ

ܚܘܣܢܐ – ܥܘܫܢܐ ܐܘܩܦܐ ܚܝܠܐ

ܐܘܚܠ – ܥܳܦ ܐܬܡܚܠ

ܢܰܘܣܐ – ܕܘܦܢܐ، ܩܒܪܐ

ܐܣܦܶܣ – ܚܘܝܐ، ܟܘܪܦܐ، ܐܳܟܶܕܢܐ ܓܳܪܣܳܐ

 • 15 – ܒܪܐ ܐܣܘܛܐ

ܐܓܝܪ̈ܐ – ܦܳܥ̈ܠܐ، ܥܰܒܕ̈ܐ، ܦܰܠܳܚ̈ܶܐ

ܡܨܛܡܥܪ – ܒܳܗܬ، ܡܬܟܚܕ، ܡܬܢܟܦ

ܦܳܪܰܚ – ܒܰܕܪ، ܦܰܠܗܶܕ

ܒܪ ܕܘܗܢܐ – ܡܫܪܬܚܐ، ܡܦܰܢܩܐ ܓܐܝܘܬܢܐ

ܝܘܩܪܢܐ – ܝܩܝܪܘܬ ܛܝ̈ܡܐ ܕܡܠ̈ܘܐܐ ܡܠܘܢ ܕܬܪܣܝܬܐ

ܦܰܛܡܳܐ – ܫܰܡܝܢܐ، ܚܠܝܡܐ

 • 16 – ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܕܝܠܝܦܘܬܐ ܕܢܫ̈ܐ

ܡܰܦܓܕܘܬܐ – ܒܠܝܡܘܬܐ ܡܠܓܡܘܬܐ، ܐܣܝܪܘܬ ܦܘܡܐ

ܡܨܠ̈ܝܢܐ – ܥܳܒܪ̈ܝ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܣܺܝܡܐ

ܒܟܝܪ̈ܝܬܐ – ܩܕܡܝ̈ܬܐ، ܫܪ̈ܘܬܐ

ܓܘܡܳܨܐ – ܚܦܪܐ ܓܘܡܬܐ ܗܘܬܐ، ܚܰܒܳܪܐ

ܐܡܚܠ – ܐܢܚܶܒ، ܐܘܚܠ، ܐܥܝܦ

ܪܡܝܣܘܬܐ – ܒܣܝܡܘܬܐ، ܟܢܝܟܘܬܐ، ܬܡܝܡܘܬܐ

ܡܫܰܗܶܐ – ܡܰܡܶܟ، ܡܢܝܚ

ܥܩܝܡܐ – ܡܦܬܠܐ، ܥܩܰܠܩܠܐ

 • 17 – ܐܠܗܐ ܚܕܬܐ

ܡܦܪܝܢܘܬܐ – ܡܘܠܕܢܘܬܐ

ܕܰܠܝ̈ܠܐ – ܒܨܝܪ̈ܐ، ܙܥܘܪ̈ܐ، ܚܕܚܕ̈ܳܢܐ

ܡܬܥܡܪܢܝܬܐ – ܬܺܐܒܠ ܐܪܥܐ ܥܳܡܪܬܐ

ܒܝܬ ܡܘܪ̈ܣܬܢܐ – ܒܝܬ ܟܪ̈ܝܗܐ ܕܕܝ̈ܘܢܐ ܘܫܳܢܰܝ̈ܐ

ܦܳܠܚ – ܡܫܡܫ، ܕܳܚܶܠ، ܣܳܓܶܕ

ܡܰܪܒܥܐ – ܥܘܒܐ، ܟܪܣܐ، ܪܰܚܡܐ

ܡܬܰܩܶܢ – ܒܳܪܐ، ܥܳܒܶܕ، ܡܰܗܘܐ

 • 18 – ܟܰܠܬ ܬܕܐܐ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ

ܟܶܣܐܐ – ܣܗܪܐ ܡܠܝܐ، ܚܒܺܝܒܐ ܦܠܓܐ ܕܝܪܚܐ ܣܗܪܢܝܐ

ܣܩܝ̈ܐ – ܛܠ̈ܠܐ

ܐܘܪ̈ܝܬܐ – ܓܢ̈ܐ، ܦܪ̈ܕܝܣܐ

ܡܶܫܬܝܬܐ – ܚܘܛ̈ܐ ܕܙܳܩܘܪܘܬܐ

ܛܘܪ̈ܳܦܐ – ܫܳܚ̈ܩܐ، ܐܘܠ̈ܨܢܐ

ܥܘܦܝܳܢܳܐ – ܥܣܒܳܐ ܥܘܦܝܐ

ܝܪܕܐ – ܢܒܥܐ، ܥܝܢܐ، ܡܥܝܢܐ، ܦܨܝܕܐ ܕܡܝ̈ܐ

 • 19 – ܥܐܕ̈ܐ ܡܬܢܝ̈ܐ ܘܐܘܡܬܢܝ̈ܐ

ܡܰܠܳܠ̈ܐ – ܐܡܘܪ̈ܐ، ܡܬܪ̈ܓܡܢܐ

ܚܛܝܬܐ – ܚܘܒܬܐ، ܣܘܪܚܢܐ

ܕܩ̈ܠܐ – ܐܝ̈ܠܢܐ ܕܬܰܡܪ̈ܐ

ܬܢܢ – ܠܟܐ، ܗܪܟܐ

ܘܥܶܕ – ܟܰܢܶܫ، ܨܰܝܶܒ

 • 20 – ܗܟܢܐ ܡܬܢܨܚܐ ܡܬܐ

ܬܟܬܘܫ̈ܐ – ܩܪ̈ܒܐ، ܕܘܪܪ̈ܐ

ܦܰܪ̈ܫܐ – ܚܝ̈ܠܘܬܐ، ܪ̈ܳܟܒܝ ܪ̈ܟܫܐ

ܚܰܣܝܢܬܐ – ܥܫܝܢܬܐ، ܡܪܕܝܬܐ

ܣܒܺܝܪܬܐ – ܗܰܓܳܓܝܬܐ، ܘܰܗܡܳܝܬܐ

ܫܘܕ̈ܳܠܐ – ܡܛܥܝܢ̈ܘܬܐ

ܡܢܰܩܝܢܘܬܐ – ܕܒܝܚܘܬܐ، ܡܩܪܒܢܘܬܐ

ܨܥܝܪܘܬܐ – ܫܦܠܘܬܐ، ܡܳܟܘܬܐ

ܥܠܳܬܐ – ܕܒܚܬܐ ܩܘܪܒܢܐ ܢܘܩܳܝܳܐ

 • 21 – ܝܘܒܠܐ ܕܠܡܦܝܕܐ

ܚܠܰܕ – ܐܬܓܢܝ، ܐܬܚܦܝ، ܐܬܓܘܝ

ܚܘܒܝܐ – ܚܫܟܐ، ܥܡܛܢܐ، ܕܠܝܚܐ

ܒܓܫ – ܒܓܪ، ܣܟܪ

ܡܘܓܳܐ – ܡܬܢܬܐ، ܐܓܘܓܐ ܕܬܶܢܢܐ

ܨܝܕܠܳܝܐ – ܪܰܟܠܳܐ، ܡܡܰܕܟ ܣܡܳܡ̈ܢܐ

 • 22 – ܝܘܣܦ ܐܣܛܦܐܢ ܡܝܛܪܘ̄

ܛܰܪܩܳܐ – ܡܠܝܛܐ، ܒܚܝܪܐ

ܡܬܢܦܩ – ܡܬܕܪܫ

ܚܢܝܓ – ܐܒܝܠ، ܟܡܝܪ، ܡܪܝܪ ܚܟܐ

ܢܦܥܐ – ܨܒܪܐ، ܡܪܪ̈ܐ، ܣܡܐ ܡܪܝܪܐ

ܓܢܶܐ – ܣܡܝܟ، ܫܰܟܝܒ

 • 23 – ܕܐܠܗܐܗܝ ܓܐܝܘܬܐ

ܣܳܣܓܰܘܢܝܐ – ܙܪܩܐ، ܓܘܢܐ ܕܫܡܝܐ

ܣܰܘܝܐ – ܠܗܝܩܐ ܝܐܝܒܐ، ܣܘܝܚܐ

ܟܢ̈ܘܬܐ – ܚܒܪ̈ܐ، ܒܢ̈ܝ ܕܘܡܝܐ

ܡܬܘܡܝܐ – ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܘܕܠܐ ܫܘܠܡ

ܬܬܓܐܐ – ܬܬܪܘܪܒ ܬܬܚܬܪ

ܬܬܚܙܘܙܐ ، ܬܫܬܰܩܠ

ܨܦܪܓܡܠܐ – ܢܰܥܡܐ، ܟܢ̈ܦܝ ܫܒܝ̈ܚܢ

ܡܰܕܚܶܩ – ܡܰܘܓܶܐ، ܡܪܚܩ

 • 24 – ܝܩܕܳܢܐ

ܪܒܳܒܬܐ – ܚܶܠܛܐ ܕܩܳܠ̈ܐ ܪ̈ܥܘܡܐ

ܡܬܢܒܪܫ – ܡܬܓܘܙܠ ܡܫܬܠܗܒ

ܢܝܙܟ̈ܐ – ܟܫܳܛ̈ܐ ܢܘܪ̈ܢܝܐ ܕܡܬܚܙܝܢ ܡܢ ܩܨ ܦܘܪ̈ܩܥܐ ܕܥܝ̈ܡܐ

ܝܓܪܐ – ܟܳܫܝܬܐ، ܥܪܡܬܐ ܕܟ̈ܐܦܐ

ܒܝܠ̈ܬܐ – ܚܰܘܕ̈ܐ، ܣܳܢܘܪ̈ܬܐ ܕܣܝܡܝܢ ܩܪ̈ܒܬܢܐ ܒܪܗܝܫܝܗܘܢ

ܡܬܢܘܠܝܢ – ܡܬܕܢܩܝܢ، ܡܬܛܪܦܝܢ

ܐܺܝܳܠܳܐ – ܣܘܝܥܐ ܡܥܕܪܢܘܬܐ

ܙܪ̈ܝܙܐ – ܚܠ̈ܝܨܐ، ܐܬܠ̈ܝܛܐ، ܚܝܠ̈ܬܢܐ

 • 25 – ܫܡܪܝܐ ܛܒܐ

ܐܝܪܝܚܘ – ܡܕܝܢܬܐܗܝ ܒܩܘܪܒܐ ܕܝܡܬܐ ܕܠܘܛ (ܝܡܐ ܡܝܬܐ)

ܢܐܪ̈ܒܐ – ܢܚ̈ܠܐ ܫܠ̈ܒܐ ܐܘܠ̈ܘܢܐ

ܒܝܬ ܦܳܓ̈ܐ – ܒܝܬ ܡܦܪܫ ܐܘܪ̈ܚܬܐ

ܓܡܝܨ – ܦܠܝܠ، ܥܡܝܕ

ܦܳܢܝܳܐ – ܥܕܢܐ ܕܒܝܬ ܛܗܪܐ ܠܡܥܪܒܐ

ܬܚܠ̈ܘܨܐ – ܒܙ̈ܬܐ، ܓܢ̈ܘܒܘܬܐ

ܢܦܠ ܠܒܗ – ܙܳܥ، ܕܚܶܠ ܐܬܪܗܒ

 • 26 – ܥܠ ܕܘܒܪܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ

ܐܛܝܪ – ܫܽܘܕ، ܐܰܦܪܰܚ، ܐܛܝܚ ܚܝܪܟ

ܫܚܝܡܘܬܐ – ܦܫܝܛܘܬܐ

ܚܣܟܘ – ܚܣܠܘ، ܟܠܘ، ܙܓܪܘ

ܬܶܪ̈ܝܳܢܶܐ – ܝܪ̈ܩܘܢܐ ܕܡܬܬܠܠܝܢ ܒܡ̈ܝܐ ܘܒܡܶܠܚܐ

ܡܦܰܫܰܠ – ܒܪܝܡ ܓܕܝܠ ܣܪܝܓ

ܡܰܓܣܳܐ – ܡܫܟܒܐ ܡܕܡܟܐ ܬܫܘܝܬܐ

 • 27 – ܩܕܡ ܚܰܒܠܐ ܕܡܚܢܘܩܝܬܐ

ܫܩ̈ܠܐ – ܓܶܙܝ̈ܬܐ، ܡܕܐܬܐ، ܟܣܦ ܪܝܫܐ

ܥܝܢܒܰܓܠܶܐ – ܓܠܝܐܝܬ، ܚܙܳܬ ܥܝܢܐ

ܪܰܬ – ܪܥܶܠ ܪܦܰܬ، ܐܬܬܙܝܥ

ܟܝܪܬ ܐܝܕܐ – ܣܝܳܡ ܨܒܥܐ ܟܬܝܒܬ ܐܝܕܐ

ܫܘܩܪܐ – ܙܐܦܐ، ܥܰܘܠܐ، ܪܘܫܥܐ

ܣܘܛܡ̈ܐ – ܟܶܒ̈ܠܐ، ܦܟܳܪ̈ܐ، ܐܣܘܪ̈ܐ

ܣܦܘܩܠܛܪܐ – ܣܰܝܳܦܐ، ܦܳܣܩ ܪ̈ܝܫܐ

 • 28 – ܨܢ̈ܝܥܐ ܬܠܬܐ

ܨܢܝܥܐ – ܢܟܝܠܐ، ܡܕܪܡܐ، ܦܘܪܣܬܢܐ

ܦܛܥܐ – ܒܘܪܐ ܗܕܝܘܛܐ

ܐܬܠܰܬܰܟܘ – ܐܬܡܠܟܘ، ܐܬܚܫܒܘ ܒܝܫܬܐ

ܥܰܪܡܬܐ – ܠܐ ܕܪܝܫܬܐ، ܥܰܣܩܰܬ ܡܪܕܝܬܐ

ܝܥܢܘܬܐ – ܠܥܒܘܬܐ، ܥܠܘܒܘܬܐ

ܩܦܰܚ – ܡܚܐ، ܚܒܛ، ܨܪܦܚ

 • 29 –  ܥܢܝܢܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ

ܥܰܝܝܦܐ – ܡܚܝܠܐ، ܪܦܝܐ، ܢܰܚܘܒܐ ܢܫܝܫܐ

ܡܣܬܝ̈ܟܢ – ܫܠ̈ܡܢ، ܓܝܙ̈ܢ

ܝܘܕܕܐ – ܚܘܒܒܐ، ܪܒܘܬ ܦܪܗܣܝܐ

ܬܝܳܟ̈ܐ – ܫܘܪ̈ܐ ܣܝܓ̈ܐ ܙܘܓܪ̈ܐ

ܓܰܘܦܳܐ – ܫܰܒܟܳܐ، ܡܨܝܕܬܐ

ܕܬܬܠ ܠܝ – ܕܬܰܫܶܦ ܕܬܰܦܣ ܠܝ

ܡܬܢܰܘܰܓ – ܡܬܗܦܟ ܡܬܛܪܦ، ܡܫܬܚܩ

ܟܝܡ̈ܘܢܐ – ܡܡ̈ܘܠܐ، ܓܰܠ̈ܠܐ

ܙܢܳܓܐ – ܙܡܳܩܳܐ ܢܩܳܫܳܐ ܨܘܠܨܠܐ

ܙܺܝܪܐ – ܥܶܩܐ، ܗܡܢܝܟܐ

ܡܢܰܕܝܳܐ – ܨܪܝܟܐ ܣܢܝܩܐ ܡܙܠܗܙܐ

 • 30 – ܐܝܓ̣ܢܐܛܝܘܣ ܡܪܩܘܣ ܡܦܪܝܢܐ

ܐܰܠܳܝܳܐ – ܡܢ ܐܶܠܐ، ܒܳܟܐ، ܡܰܝܠܠ ܡܬܬܰܢܰܚ

ܬܒܳܪܐ – ܬܘܬܐ، ܫܚܳܩ ܠܒܐ

ܡܚܙܝܬܐ – ܕܘܡܝܐ، ܚܰܘܪܐ

ܐܰܕܶܓ – ܐܰܕܶܫ، ܣܟܪ ܐܕܢܗ

 • 31 – ܚܫ̈ܐ ܕܟܘܪܗܢܐ

ܡܬܝܰܩܢ – ܡܨܛܰܝܪ، ܡܨܛܠܡܠܡ

ܡܢܰܘܠܐ – ܟܪܝܗܐ، ܡܪܥܐ، ܟܐܒܬܢܐ

ܦܪ̈ܣܬܐ – ܕܘܪ̈ܟܬܐ، ܟܘܒܫܐ ܕܪ̈ܓܠܐ

ܣܐܩ ܐܚܪ̈ܝܬܐ – ܐܓܘܢܐ ܕܡܘܬܐ ܢܫܡ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ

ܢܳܐܠܳܐ – ܟܳܒܘܫܐ، ܚܠܡܐ ܫܟܝܪܐ ܡܕܠܚܢܐ

ܡܢܰܗܡ – ܓܣܳܪ، ܡܬܬܢܚ

ܡܳܠܺܝܬܐ – ܦܪܳܣܐ ܕܬܫܘܝܬܐ

ܒܝܬ ܕܪܐ – ܐܓܘܢܐ، ܐܣܛܕܝܘܢ

ܪܒܳܒܬܐ – ܪܘܒܐ ܫܓܘܫܝܐ

ܐܰܠܝ̈ܠܝܢ – ܡܚܝܠ̈ܝܢ ܢܰܚܘܒܝ̈ܢ

ܪܰܟܳܠܳܐ – ܨܝܕܠܳܝܐ

 • 32 – ܬܐܪܬܐ ܐܢܫܝܬܐ

ܬܐܪܬܐ – ܪܥܝܢܐ، ܪܓܫܐ ܓܰܘܝܳܐ ܕܢܒܗ ܒܒܪܢܫܐ

ܡܓܰܪܶܓ – ܡܚܰܦܛ، ܡܠܰܒܶܛ ܡܠܒܒ

ܟܘܘܳܢܳܐ – ܕܺܝܢܘܬ ܬܐܪܬܐ

ܟܪܝܗܬܐ – ܡܚܝܠܬܐ ܪܦܝܬܐ

ܩܘܛܢܐ – ܟܢܫܐ، ܝܰܗܠܐ

ܗܕܝܘܛܐ – ܒܗܪܐ، ܦܫܝܛܐ، ܒܪܝܪܐ

 • 33 – ܐܠܘܠܐ

ܪܦܬ – ܡܬܬܙܝܥ ܪܳܬܚ،

ܡܰܛܚܳܐ – ܡܫܰܕܪܐ، ܫܳܠܚܐ

ܫܝܘܬܐ – ܣܚܢܳܬܐ، ܓܐܝܘܬܐ

ܡܰܣܝܘܬܐ – ܢܕܝܕܘܬܐ، ܫܟܝܪܘܬܐ

ܢܓܺܝܠ – ܢܰܪܚܶܩ، ܢܰܘܓܶܐ

ܥܺܝܘܬܐ – ܟܺܝܡܐ، ܪܘܡܐ ܕܫܡܝܐ

ܫܠܡ ܘܠܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ

ܕܠܐ ܫܳܠܶܡ

 

 

ܡܚܘܝܢܐ

ܦܐܬܐ

3 – ܥܘܬܕܐ

5 – ܫܘܪܝܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ

9 – ܦܘܠܚܢܐ ܘܝܘܬܪ̈ܢܰܘܗ̱ܝ

13 – ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

17 – ܡܕܝܢܬ ܡܝ̈ܬܐ

20 – ܣܘܟܝ̈ܐ ܕܫܢ̱ܬܐ ܚܕܰܬܐ

24 – ܐܚܘܢܝ̱ (ܡܐܡܪܐ)

26 – ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܘܐܒܓܪ

30 – ܝܕܥܬܐ ܕܡܘܙ̈ܠܬܐ

33 – ܒ̈ܬܝ ܐܪ̈ܟܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ

37 – ܢܨܚܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ  

41 – ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

47 – ܡܪܬܝܢܘܬܐ (ܡܐܡܪܐ)

49 – ܐܝܟܢ ܚܒܫ ܒܪܢܫܐ ܠܢܘܪܐ

53 – ܣܘܓܦ̈ܢܐ ܕܬܘܢܢܐ  

57 – ܒܪܐ ܐܣܘܛܐ

61 – ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܕܝܠܝܦܘܬܐ ܕܢܫ̈ܐ

65 – ܐܠܗܐ ܚܕܬܐ  

69 – ܟܰܠܬ ܬܕܐܐ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ (ܡܐܡܪܐ)

71 – ܥܐܕ̈ܐ ܡܬܢܝ̈ܐ ܘܬܘܕ̈ܝܬܢܝܐ  

75 – ܗܟܢܐ ܡܬܢܨܚܐ ܡܬܐ  

78 – ܝܘܒܳܠܐ ܕܠܡܦܝܕܐ

82 – ܝܘܣܦ ܐܣܛܦܢܘܣ ܡܛܪܘܦܘܠܝܛܐ  

83 – ܐܘܠܝܬܐ (ܡܐܡܪܐ)

85 – ܕܐܠܗܐܗ̱ܝ ܓܐܝܘܬܐ  

89 – ܝܩܕܢܐ

93 – ܫܡܪܝܐ ܛܒܐ

97 – ܥܠ ܕܘܒܪܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ (ܡܐܡܪܐ)

99 – ܩܕܡ ܚܒܠܐ ܕܡܚܢܘܩܝܬܐ  

102 – ܨܢ̈ܝܥܐ ܬܠܬܐ ܘܩܘܪܝܝܐ ܒܘܪܐ  

106 – ܥܢܝܢܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ

111 – ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܡܪܩܘܣ ܡܦܪܝܢܐ  

112 – ܡܐܡܪܐ ܕܬܝܒܘܬܐ «ܒܪ ܩܝܩܝ»

115 – ܚܫ̈ܐ ܕܟܘܪܗܢܐ  

118 – ܬܺܐܪܬܐ ܐ̱ܢܫܝܬܐ  

121 – ܐܠܘܠܐ (ܡܐܡܪܐ)

124 – ܦܘܫܩ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܥܣܩ̈ܬܐ

 

 

 

ܫܠܡ ܚܬܡܐ ܕܟܬܒܐ ܬܡܝܢܝܐ

ܒܡܛܒܥܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

ܨܗܝܬܐ – ܒܟܦܝܐ – ܠܒܢܢ

ܐܝܪ – ܐܨ̇ܥܓ 1973

 

 

ܝܘܠܦܢܐ ܢܘܗܪܐܗ̱ܘ