ܟ‍ܬ̥ܳܒܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܫܺܫܰܠܬܐ

ܟ‍ܬ̥ܳܒܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܫܺܫܰܠܬܐ 

ܥـܘܬܳܕܐ

Forward

ܗܶܪܓܐ 1

ܗܶܪܓܐ 2

ܗܶܪܓܐ 3

ܗܶܪܓܐ 4

ܗܶܪܓܐ 5

ܗܶܪܓܐ 6

ܗܶܪܓܐ 7

ܗܶܪܓܐ 8

ܗܶܪܓܐ 9

ܗܶܪܓܐ 10

ܗܶܪܓܐ 11

ܗܶܪܓܐ 12

ܗܶܪܓܐ 13

ܗܶܪܓܐ 14

ܗܶܪܓܐ 15

ܗܶܪܓܐ 16

ܗܶܪܓܐ 17

ܗܶܪܓܐ 18

ܗܶܪܓܐ 19

ܗܶܪܓܐ 20

ܗܶܪܓܐ 21

ܗܶܪܓܐ 22

ܗܶܪܓܐ 23

ܗܶܪܓܐ 24

ܗܶܪܓܐ 25

ܗܶܪܓܐ 26

ܗܶܪܓܐ 27

ܗܶܪܓܐ 28

ܗܶܪܓܐ 29

ܗܶܪܓܐ 30

ܗܶܪܓܐ 31

ܙܰܘܥ̈ـܐ  VOWELS

ܣܘܪܥܳܦܐ   Conjugation

ܐܳܬ̥ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܚܘܫܳܒܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ

NUMERALS       ܡܶܢܝܳܢ̈ܐ

ܦܘܠܳܓ̈ܐ ܕܙܰܒܢܐ  Time

COLORS  ܓܰܘܢ̈ـܐ

ܠܶܟܣܝܩܘܢ

 

 

ܥـܘܬܳܕܐ

 

ܗܳܢܰـܘ ܟ‍ܬ̥ܳܒܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܫܺܫܰܠܬܐ  « ܗܶܪ̈ܓܐ ܕܩܶܪܝܳܢܐ » . ܘܒܶܗ ܬܘܒ ܪܕܝܬ̥ ܐܰܝܟ ܕܰܒܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܐ ، ܐܰܘܟܺܝܬ̥ ، ܬܰܚܶܡܬ̥ܶܗ ܒܗܶܪ̈ܓܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܰܝ ܢـܝܫ̈ܐ ܕܰܠܡܰܕܪܟܳܢܘܬ̥ܐ ܕܝܳܠܘܦ̈ܐ ܩܰܪܝܒܝܢ . ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܡܰܘܫ̈ܚܳܬ̥ܳܐ ܠܰܢܛܝܪܘܬ̥ܐ  ܕܡܶܢ ܠܶܒܐ ܐܰܘܣܦܶܬ̥ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܫܰܒܪܳܝܐ ܥܰܠ ܪܶܬ̥ܡܐ ܢܶܬܕܰܪܰܫ . ܡܰܠܘܢ ܝܰܬܝܪ ܢܶܗܘܶܐ ܚܠܝܛ ܘܰܡܪܝܩ ܘܥܰܬܝܪ ܒܡܶܠܬ̥ܐ ܐܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬ̥ܳܐ ܒܡܰܚܫܰܒܬ̥ܶܗ ܢܳܛܰܪ .

ܡܶܬܒܥܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܚ̈ܐ ، ܪ̈ܰܒܳܢܐ ܡܝܰܩܪ̈ܐ ، ܕܟܰܕ ܒܰܟ‍ܬ̥ܳܒܐ ܗܳܢܐ ܢܰܠܦܘܢ ، ܒܰܠܚܘܕ ܠܰܒܢ̈ܳܬ̥ ܩܳـ̈ܠܶܐ ܚ̈ܰܕܬ̥ܳܬ̥ܳܐ ܕܰܒܫܘܪܳܝ ܟܽܠ ܗܶܪܓܐ ܪ̈ܫܝܡܳܢ ܠـܝܳܠܘܦ̈ܐ ܣܳܦܩܳܐܝܺܬ̥ ܢܰـܣܟ‍ܠܘܢ . ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܕܰܒܢ̈ܳܬ̥ ܩܳـ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ : ܠܦܘܬ̥ ܡܰܕܪܟܳܢܘܬ̥ܐ ܕܝܳܠܘܦ̈ܐ ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ ܢܪܰܟܒܘܢ . ܘܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܗܶܪ̈ܓܶܐ : ܠܦܶܛܢܘܬ̥ܐ ܕܝܳܠܘܦ̈ܐ ܢܶܫܒܩܘܢ ، ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܟܰܕ ܥܰܡܝܩܳܐܝܺܬ̥ ܒܶܗ ܢܶܬܒܰܝܢܘܢ ܠܢܝܫܐ ܕܣܝܡ . ܡܶܢܗܘܢ ܘܰܠܗܘܢ ܢܺܐܠܦܘܢ ܘܠܳܐ ܒܟ̥ܽ‍ܠـܙܒܰܢ ܥܰܠ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܐ ܢܶܬܬܰܟ‍ܠܘܢ .

ܒܰܕܓ̥ܽܘܢ ، ܒܫܶܡ ܐܺܝܳـܠܳܐ ܕܟܽ‍ܠ ܩܳـܪܶܐ ܐ̱ܢܐ ܕܗܘ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܰܣ̈ܩܳܬ̥ܳܐ ܩܕܳܡܰܝܢ ܢܕܰܠܶـܠ ، ܘܰܠܥܰܡܠܰܝܢ ܒܫܘܘܫܳܛܐ ܓ̥ܡܝܪܐ ܢـܟܰ‍ܠܶـܠ ، ܠܶܗ ܫܘܒܚܐ ܠܥܳܠܡܝܢ .

 

ܩܰܐܡܺܫܠܝ ، 1976 ܡ̄                ܥܰܒܕܡܫܝـܚܐ ܕܩܰܪܰܗܒܰܫ

 

 

 

 

 

Forward

 

 

This is the second book in the Syriac Reading  Lessons  ܗܪ̈ܓܐ ܕܩܪܝ̇ܢܐ Series. I have used the same style as in book one. This means, the lessons are designed to be clearly and easily absorbed by the students. Moreover, new sections were added in order that they be memorized by the young student. Thus, the student’s retention of the material would be greatly improved.

Therefore, I humbly urge my honorable colleagues, the teachers, as they use this book, to teach only the “new words” listed at the beginning of every lesson. And, that they should make up sentences using those new words only, according to the level of the students.

Let the students’ curiosity and intellect be the guide for self help in most of the lessons.

In conclusion, I ask the Merciful God to crown my efforts with great success. May His Name be blessed for ever and ever.

Abd-mshiho  d-Qarah-bash                           Kameshli, 1976

 

 

 

 

ܗܶܪܓܐ 1

                                               

ܐܳ ܪܳܡ ܟܰܫܝܪܐ

                

ܝܺܠܶܦ ܩܰܕܡܳـܝـܐ ܬܪܰܝܳܢܐ ܦܨܝـܚ

 

ܐܳ ܪܳܡ  ܛܰ‍ܠـܝـܐ  ܟܰـܫـܝـܪܐ  .

ܝܺܠܶܦ  ܫܰܦܝܪ  ܟ‍ܬ̥ܳܒܐ  ܩܰܕܡܳـܝـܐ ،

ܘܰܣܠܶܩ  ܠـܣܶܕܪܐ  ܬܪܰܝܳـܢـܐ .

ܫܒܰܩ  ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ  ܕܣܶܕܪܐ  ܩܰܕܡܳـܝـܐ .

 

ܗܐ  ܗܳܫܐ  ܝܳܬ̥ܶܒ  ܒܣܶܕܪܐ  ܬܪܰܝܳـܢـܐ .

ܐܳ ܪܳܡ  ܦܨܝـܚ  ܒܣܶܕܪܐ  ܗܳܢـܐ .

ܢܺـܚܶـܐ  ܐܳ ܪܳܡ ، ܢܺـܚܶـܐ  ܛܰ‍ܠـܝـܐ  ܟܰܫܝܪܐ  ܀

 

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢـܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܡܳـܢܰܐ ܗ̱ܘ ܫܶܡ ܝܳܠܘܦܐ ܗܳܢـܐ ؟
2  ܡܳـܢܐ ܝܺܠܶܦ ܫܰܦܝܪ ؟
3  ܠܰܐܝـܢܐ ܣܶܕܪܐ ܣܠܶܩ ؟
4  ܐܰܝـܢܐ ܟ‍ܬܳܒܐ ܫܩܰܠ ؟
5  ܒܰܐܝܢܐ ܣܶܕܪܐ ܝܳܬ̥ܶܒ ܗܳܫܐ ؟

 

 

       ܒܨܝ ܠܗܶܪܓܐ ܘܚܰـܘܐ     Look at the lesson and show

 

6  ܟܡܐ  ܙܰܒܢܝ̈ܢ ܥܰܗܝܕ  ܫܶܡ  ܩܰܕܡܳܝܐ ؟
7  ܟܡܐ  ܙܰܒܢܝ̈ܢ ܥܰܗܝܕ  ܫܶܡ  ܬܪܰܝܳـܢـܐ ؟
8  ܒܰܐܝـܢܐ  ܣܶܪܛܐ  ܐܝܬ̥  ܡܶܠܰܬ̥ : ܣܠܶܩ ، ܝܳܬ̥ܶܒ ؟

 

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

 

ܐܳ ܪܳܡ   ܟܰܫܝܪܐ   ܣܠܶܩ   ܠـܣܶܕܪܐ   ܬܪܰܝܳـܢـܐ ܀

 

 

 

ܗܶܪܓܐ 2

                                              

ܝܳܠܘܦܐ ܛܳܒܐ

 

ܗܶܪ̈ܓܐ ܝܳܕܰܥ ܢܰـܩܕܐ ܟܰܕ

 

ܓܰـܐܝـܐ  ܝܳـܠـܘܦـܐ  ܛܳـܒـܐ  .

ܐܝܬ̥  ܠܶܗ  ܟ‍ܬ̥ܳܒ̈ܐ ، ܟܶܪ̈ܟܐ  ܘܩܰܢܝܐ .

ܗܘ  ܟܳ‍ܬ̥ܶܒ  ܫܰܦܝܪ  ܥܰܠ ܟܶܪܟܐ  ܢܰܩܕܐ .

ܟܽ‍ܠ  ܨܰܦܪܐ  ܝܳܬ̥ܶܒ  ܥܰܠ ܟܘܪܣܝܐ

ܘܩܳܪܶܐ  ܐܰܘ  ܟܳ‍ܬ̥ܶܒ  ܗܶܪ̈ܓܐ  ܕܝܠܶܗ .

ܓܰـܐܝـܐ  ܝܳܕܰܥ  ܗܶܪ̈ܓܐ  ܕܝܠܶܗ  ܫܰܦܝܪ .

ܡـܐ  ܛܳܒ ܓܰܐܝܐ  ܟܰܕ  ܩܳـܪܶܐ  ܐܰܘ  ܟܳ‍ܬ̥ܶܒ ܀

 

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢـܐ  ܪܶܡـܙܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Answer by pointing:

 

1  ܐܰܝـܢܰـܘ  ܩܰـܢـܝـܐ ؟
2  ܐܰܝـܢܰـܘ  ܟ‍ܬ̥ܳܒـܐ ؟
3  ܐܰܝـܢܰـܘ  ܟܶـܪܟـܐ ؟
4  ܐܰܝـܢܰـܘ  ܟܘܪܣܝܐ ؟

 

 

ܦܰـܢـܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

5  ܡܳـܢܰܐ ܗ̱ܘ ܫܶܡ ܝܳܠܘܦܐ ܛܳܒܐ ؟
6  ܐܰܝܟܐ ܝܳܬ̥ܶܒ ܟܽ‍ܠ ܨܰܦܪܐ ؟
7  ܡܳܢܐ ܥܳܒܶܕ ܟܰܕ ܝܳܬ̥ܶܒ ؟
8  ܥܰܠ ܡܳܢܐ ܟܳ‍ܬ̥ܶܒ ܗܶܪ̈ܓܐ ؟
9  ܐܰ ܪܰܐ ܢܳܛܰܪ ܟܶܪܟܐ ܕܝܠܶܗ ܢܰܩܕܐ ؟

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

 

ܓܰـܐܝـܐ  ܟܳ‍ܬ̥ܶܒ  ܗܶܪܓܐ  ܥܰܠ ܟܶܪܟܐ  ܢܰܩܕܐ ܀

 

 

ܗܶܪܓܐ 3

                 

 ܓܰܢܬ̥ܐ

ܪܰܒܬ̥ܐ

 

 

ܚـܘܪ ܦܰـܐܝـܐ ܩܳـܐܶܡ ܚܶـܙܘܐ

 

ܐܳ ܗ  ܡـܐ  ܦܰـܐܝـܐ  ܓܰܢܬ̥ܐ  !

ܡܰܬܰܝ ، ܚـܘܪ  ܓܰܢܬ̥ܐ  ܗܳܕܶܐ .

ܐܝܬ̥  ܒܳܗ̇  ܣܰܓܝ  ܘܰܪ̈ܕܐ  ܘܗܰܒܳܒ̈ܐ .

ܐܝܬ̥  ܒܳܗ̇  ܐܳܦ  ܐܝܠܳـܢ̈ـܐ  ܪ̈ܳܡـܐ .

 

ܗܐ  ܫܰـܒـܐ  ܩܳـܐܶܡ  ܒܓ̥ܰܘ  ܓܰܢܬ̥ܐ .

ܗܘ  ܩܳܛܶܦ  ܘܰܪܕܐ  ܣܘܡܳܩـܐ .

ܐܳ ܗ  ܡـܐ  ܫܰܦܝܪ  ܚܶـܙܘܐ  ܕܓܰܢܬ̥ܐ  ܗܳܕܶܐ ܀

 

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢـܐ  ܪܶܡـܙܳܢܐܝܺܬ̥ : Answer by pointing:

 

1  ܐܰܝـܢܰـܐ ܗ̱ܘ  ܛܰ‍ܠـܝـܐ ؟
2  ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܶܢـܘܢ ܐܝܠܳـܢ̈ܐ ؟
3  ܐܰܝܠܶܝܢ  ܐܶܢـܘܢ  ܘܰܪ̈ܕܐ ؟

 

ܦܰـܢܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

4  ܡܳܢܐ ܐܝܬ̥ ܒܓܰܢܬ̥ܐ ܕܝܠܰܢ ؟
5  ܟܡܐ ܐܝܠܳــܢ̈ܐ ܚܳـܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ؟
6  ܡܳـܢܰܐ ܗ̱ܘ ܫܶܡ ܛܰ‍ܠـܝܐ ܕܰܒܓܰܢܬ̥ܐ ؟
7  ܡܳـܢܐ ܐܝܬ̥ ܒܺܐܝܕܐ ܕܫܰܒܐ ؟
8  ܠـܡܳܢܐ ܫܰܦܝܪ ܚܶـܙܘܐ ܕܓܰܢ̈ܐ ؟

 

   ܪܰܟܶܒ 3 ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ ܥܰܠ « ܘܰܪ̈ܕܐ » Make 3 sentences:

 

ܐܰܝܟ : ܘܰܪܕܐ  ܫܰܦܝܪܐ …

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

 

ܓܰܢܬ̥ܐ   ܗܳܕܶܐ   ܐܝܬ̥   ܒܳܗ̇   ܘܰܪ̈ܕܐ   ܘܗܰܒܳܒ̈ܐ ܀

 

 

 

ܗܶܪܓܐ 4

                                                                                  

   ܙܝـܘܐ ܫܰܦܝܪܬܐ

 

ܫܶܢܬ̥ܐ ܢܰܚܬܐ ܟܳـܢـܫܐ ܠܳܒܫܐ

 

ܙܝـܘܐ  ܒܰܪܬ̥ܐ  ܫܰܦܝܪܬܐ  .

ܟܰܕ  ܒܨܰܦܪܐ  ܩܳܝܡܐ  ܡܶܢ  ܫܶܢܬ̥ܐ ،

ܟܳܢܫܐ  ܐܰܪܥܐ  ܕܒܰܝܬܐ  ܫܰܦܝܪ .

ܟܶܢ  ܠܳܒܫܐ  ܢܰܚܬܐ  ܢܰـܩܕܐ .

 

ܡܶܢ  ܒܳܬ̥ܰܪ  ܕܫܳܬܝܐ  ܟܳܣܐ  ܕܚܰܠܒܐ ،

ܫܳܩـܠܐ  ܟ‍ܬ̥ܳܒܐ  ܡܶܢ  ܨܶܡܕܐ ،

ܘܝܳܬ̥ܒܐ  ܩـܕܳܡ  ܛܶܒܠܝܬ̥ܐ  ܘܩܳܪܝܐ .

ܚـܙܝ  ܗܐ  ܩܳܪܝܐ  ܗܶܪ̈ܓܐ  ܕܝܠܳܗ̇ ܀

 

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

  

ܦܰـܢـܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܐܶܡܰܬ̥ܝ̱ ܩܳܝܡܐ ܙܝܘܐ ܡܶܢ ܫܶܢܬ̥ܐ ؟
2  ܡܳـܢܐ ܥܳܒܕܐ ܟܰܕ ܩܳܝܡܐ ؟
3  ܡܳـܢـܐ ܟܶܢ ܠܳܒܫܐ ؟
4  ܡܳـܢـܐ ܫܳܬܝـܐ ؟
5  ܡܳـܢـܐ ܥܳܒܕܐ ܗܳܫܐ ؟

 

 

ܐܳܡـܪܝܢܰܢ : Masculine – Feminine

 

6  ܛܰ‍ܠـܝـܐ  ܩܳـܐܶܡ ܛ‍ܠܝܬ̥ܐ  ܩܳܝܡܐ
7  ܐܰܚـܐ  ܠܳـܒܶـܫ . . . . . . . . .
8  ܐܰܒـܐ  ܟܳـܢܶـܫ . . . . . . . . .
9  ܬܰܘܪܐ  ܪܳܥܶـܐ . . . . . . . . .
10  ܣܳܒـܐ  ܝܳܬ̥ܶܒ . . . . . . . . .

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

 

ܙܝܘܐ    ܙܥܘܪܬܐ    ܟܳܢܫܐ    ܐܰܪܥܐ    ܕܒܰܝܬܐ ܀

 

 

ܗܶܪܓܐ 5

ܫܰܦܝܪܐ ܐ̱ܢـܐ

 

 

ܕܰܗܒـܐ ܡܗܝܪܐ ܪܰܒܝ ܩܳܕܡـܐ

 

ܫܰܦܝܪ  ܫܶܡܝ̱  ܫܰܦܝܪܐ  ܐ̱ܢـܐ

ܘܡܶܢ  ܕܰܗܒـܐ  ܝܰـܩـܝܪܐ  ܐ̱ܢـܐ

ܐܳܦܶܢ  ܒܣܶܕܪܐ  ܒـܨܝـܪܐ  ܐ̱ܢـܐ

ܒܪܰܡ  ܕܶܝܢ ܣܰܓܝ ܡܗܝܪܐ ܐ̱ܢܐ

 

ܗܐ ܠـܒܶܝܬ̥ܣܶܦܪܐ  ܩܳܕܡܐ ܐ̱ܢܐ

ܠـܪܰܒܝ  ܘܚܰܒـܪ̈ܰܝ  ܪܳܚܡܐ ܐ̱ܢܐ

ܚܘܪ  ܒܝ  ܕܗܳܟ̥ܰܢ  ܩܳܝܡܐ ܐ̱ܢܐ

ܠܐ  ܗܐ  ܛܳܒ  ܫܰـܦܝܪܐ  ܐ̱ܢـܐ

 

 

ܗܶܪܓܐ 6

                                                                                  

ܟܰܕ ܩܳـܐܶܡ ܐ̱ܢـܐ

 

ܒܰـܐܦܰـܝ̈ ܪܳܫܶܡ ܡܛܰܝܶܒ ܨܳܐܶܒ

 

  ܟܰܕ ܡܶܢ ܫܶܢܬ̥ܐ ܩܳـܐܶܡ ܐ̱ܢـܐ

  ܨܠܝܒܐ ܒܰܐܦܰـܝ̈ ܪܳܫܶܡ ܐ̱ܢـܐ

 

               ܘܒܳܬ̥ܰܪ ܕܠܳـܒܶܫ ܐ̱ܢـܐ ܡܐܢܰܝ̈

               ܫܳܩܶܠ ‏ܐ̱ܢܐ ܟ‍ܬܳܒ̈ܰܝ ܘܰܩـܢ̈ܰܝ

 

  ܩܕܳܡ ܛܶܒܠܝܬ̥ܐ ܝܳܬ̥ܶܒ ܐ̱ܢـܐ

  ܩܳـܪܶܐ ܐ̱ܢـܐ  ܐܰܘ ܟܳ‍ܬ̥ܶܒ ܐ̱ܢـܐ

 

               ܘܟܰܕ ܟܽ‍ܠܡܶܕܶܡ ܡܛܰܝܶܒ ܐ̱ܢܐ

               ܠܘܳܬ̥ ܒܶܝܬ̥ܣܶܦܪܐ ܨܳܐܶܒ ܐ̱ܢܐ

 

  ܢܶܩܒܳܐܝܺܬ̥ : ܟܰܕ ܡܶܢ ܫܶܢܬ̥ܐ ܩܳܝܡܐ ܐ̱ܢܐ ….. ܘܫܰܪܟܐ ܀

 

 

 

   ܗܶܪܓܐ 7

                                                         

  

ܡܰܢ ܙܳܒܶܢ ܦܺـܐܪ̈ܐ

 

 

ܡـܙܰܒܶܢ ܪܳܟ̥ܶܒ ܡܗܰܠܶܟ ܙܳܒܶܢ

 

ܗܐ  ܛܰ‍ܠـܝـܐ  ܡـܙܰܒܶܢ  ܦܺـܐܪ̈ܐ .

ܟܽ‍ܠ ܨܰܦܪܐ  ܪܳܟ̥ܶܒ  ܚܡܳܪܐ  ܘܳ ܐ ܙܶܠ ܠـܟܰܪܡܐ .

ܩܳܛܶܦ  ܥܶـܢܒ̈ܐ ، ܬܺܐܢـ̈ܐ  ܘܚܰـܙܘܪ̈ܐ .

 

ܗܐ  ܗܳܫـܐ  ܗܳܦܶـܟ  ܡܶـܢ  ܟܰـܪܡـܐ .

ܘܣܳـܡ  ܥܰܠ ܚܡܳܪܐ  ܣܰـܠܐ  ܕܦܺـܐ ܪ̈ܐ ،

ܘܟܰ‍ܠـܒـܐ  ܡܗܰܠܶܟ  ܩܕܳܡ  ܚـܡܳـܪܐ .

ܗܐ  ܛܰ‍ܠـܝܐ  ܩܳـܪܶܐ : ܡܰܢ  ܙܳܒܶܢ  ܦܺܐ ܪ̈ܐ ؟

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

ܦܰـܢـܐ  ܪܶܡـܙܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Answer by pointing:

 

1  ܐܰܝـܢܰܐ ܗ̱ܘ  ܚܡܳܪܐ ؟
2  ܐܰܝـܢܰܐ ܗ̱ܘ  ܛܰ‍ܠـܝܐ ؟
3  ܐܰܝـܢܰܐ ܗ̱ܘ  ܟܰ‍ܠܒܐ ؟

 

ܦܰـܢـܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

4  ܡܶܢ  ܐܰܝܟܐ  ܐܳܬ̥ܶܐ  ܛܰ‍ܠـܝܐ ؟
5  ܡܳܢܐ  ܐܝܬ̥  ܥܰܠ ܚܡܳܪܐ ؟
6  ܡܳܢܐ  ܐܝܬ̥  ܩܕܳܡ ܚܡܳܪܐ ؟
7  ܡܳܢܐ  ܐܝܬ̥  ܒܓ̥ܰܘ ܣܰـܠܐ ؟
8  ܡܳܢܐ  ܩܳܪܶܐ   ܛܰ‍ܠܝܐ  ܗܳܢܐ ؟

 

  ܚܘܪ ܒܨܘܪܬܐ : ܘܠܰܚܶܡ ܡ̈ܶـܠܐ ܕܘܟܰ‍ܬ̥ ܢܘܩ̈ܙܐ     Fill in the blanks:

 

ܩܕܳܡ ܥܰܠ ܒܳܬ̥ܰܪ

   

9  ܣܰـܠܐ  ܣܝܡܐ   …….  ܚܡܳܪܐ .
10  ܟܰـܠـܒـܐ  ܪܳܕܶܐ  …….  ܚܡܳܪܐ .
11  ܛܰ‍ܠܝܐ ܡܗܰܠܶܟ  …….  ܚܡܳܪܐ .

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

 

  ܗܐ   ܛܰ‍ܠـܝܐ   ܩܳـܪܶܐ : ܡܰܢ   ܙܳܒܶܢ   ܦܺܐ ܪ̈ܐ ؟

 

 

ܗܶܪܓܐ 8

                                               

    ܫܳـܥܬ̥ܐ

 

 

 

ܥܶـܕܳܢـܐ ܪܰܡܫـܐ ܫܶـܬ̥ ܛܳـܥܶܢ

 

ܫܳـܥـܬ̥ܐ  ܪܰܒܬ̥ܐ .

ܫܳـܥـܬ̥ܐ  ܢܳـܩܫܐ : ܬܝܩ  ܬܰܐ ܩ .

ܕܳܕܐ  ܐܝܬ̥ ܠܶܗ  ܫܳܥܬ̥ܐ  ܙܥـܘܪܬܐ .

ܒܳܗ̇  ܝܳـܕܰܥ  ܥܶـܕܳܢـܐ : ܨܰܦܪܐ ، ܪܰܡܫܐ .

 

ܟܰܕ  ܫܳܥܬ̥ܐ  ܢܳܩܫܐ  ܫܶܬ̥  ܕܨܰܦܪܐ :

ܟܽ‍ܠ ܚܰܕ  ܩܳـܐܶܡ  ܡܶܢ  ܫܶܢܬ̥ܐ ،

ܘܛܳ‍ܥܶܢ  ܨܶܡܕܶܗ  ܘܳ ܐ ܙܶܠ ܠـܒܶܝܬ̥ܣܶܦܪܐ ܀

 

ܫܽܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

ܦܰـܢـܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܡܰܢ ܐܝܬ̥ ܠܶܗ ܫܳܥܬ̥ܐ ؟
2  ܐܰܝܟܰܢ ܩܳܠܳܗ̇ ܟܰܕ ܢܳܩܫܐ ؟
3  ܡܳܢܐ ܝܳܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܫܳܥܬ̥ܐ ؟
4  ܟܡܐ ܫܳܥܬ̥ܐ ܗܳܫܐ ؟
5  ܐܶܡܰܬ̥ܝ̱ ܢܳـܩܶܫ ܙܰܓܐ ܕܗܶܪ̈ܓܐ ؟

 

    ܣܝܡ ܫܡܳܗ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܘܟܰ‍ܬ̥ ܢܘܩ̈ܙܐ :      Fill in the blanks

 

ܒܠܺـܠـܝܐ ܒܨܰܦܪܐ ܒܪܰܡܫܐ ܒܺܐܝܡܳܡܐ

  

6  ܫܶܡܫܐ  ܕܳܢܰـܚ ………. ܣܰܗܪܐ  ܡܰܢܗܰܪ  ……….
7  ܫܶܡܫܐ  ܥܳܪܶܒ ………. ܫܶܡܫܐ  ܡܰܢܗܰܪ ……….

  

       ܒܨܝ ܗܶܪܓܐ ܘܚܰـܘܐ :      Look at the lesson and show

 

8  ܟܡܐ  ܙܰܒܢܝ̈ܢ ܥܰܗܝܕ  ܫܶܡ  ܫܳܥܬ̥ܐ ؟
9  ܟܡܐ  ܙܰܒܢܝ̈ܢ ܥܰܗܝܕ  ܫܶܡ  ܨܰܦܪܐ ؟
10  ܟܡܐ  ܙܰܒܢܝ̈ܢ ܥܰܗܝܕ  ܫܶܡ  ܥܶـܕܳܢܐ ؟

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

  

ܒܝܰܕ ܫܳܥܬ̥ܐ ܝܳـܕܰܥ ܥܶـܕܳܢܐ :  ܨܰܦـܪܐ ، ܪܰܡܫܐ ܀

 

 

 

    ܗܶܪܓܐ 9

                                              

 

ܟܰܪܡܐ ܕܥܶܢܒ̈ܐ

 

  

ܒܰܣܝܡ̈ܐ ܦܳـܐܶܫ ܬܰܡܳܢ ܥـܕܰܡܐ

 

ܟܰܪܡـܐ  ܐܝܬ̥  ܒܶܗ  ܣ̈ܰܬܐ  ܘܺܐܝܠܳــܢ̈ܐ .

ܣܰـܬܐ  ܝܳـܗܒـܐ   ܥܶـܢܒ̈ܐ .

ܐܝܠܳـܢܐ  ܝܳܗܶܒ  ܚܰـܙܘܪ̈ܐ  ܒܰܣܝܡ̈ܐ .

 

ܣܳܒܐ  ܐܳ ܙܶܠ ܟܽ‍ܠ  ܨܰܦܪܐ  ܠـܟܰܪܡܐ ،

ܘܦܳܐܶܫ  ܬܰܡܳܢ  ܥـܕܰܡܐ  ܠـܪܰܡܫܐ .

ܣܳܠܶܩ  ܥܰܠ ‏ܐܝܠܳـܢ̈ܐ  ܘܩܳܛܶܦ  ܚܰـܙܘܪ̈ܐ .

ܘܗܳܦܶܟ  ܒܪܰܡܫܐ  ܟܰܕ  ܛ‍ܥܝܢ  ܣܰـܠܐ  ܦܺܐܪ̈ܐ ܀

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢـܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܡܳܢܐ ܐܝܬ̥ ܒܟܰܪܡܐ ؟
2  ܡܳـܢܐ ܝܳܗܒܐ ܣܰܬܐ ؟
3  ܡܳܢܐ ܝܳܗܶܒ ܐܝܠܳܢܐ ؟
4  ܐܶܡܰܬ̥ܝ̱ ܐܳ ܙܶܠ ܣܳܒܐ ܠـܟܰܪܡܐ ؟
5  ܡܳܢܐ ܛ‍ܥܝܢ ܟܰܕ ܗܳܦܶܟ ܒܪܰܡܫܐ ؟

 

    ܣܝܡ ܫܡܳܗ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܘܟܰ‍ܬ̥ ܢܘܩ̈ܙܐ :       Fill in the blanks

 

ܓܰܢܬ̥ܐ ܣܰܬܐ ܐܝܠܳـܢܐ ܟܰܪܡܐ

  

6  ܣܰܬܐ ܒܓ̥ܰܘ ………. ܐܝܠܳـܢ̈ܐ ܒܓ̥ܰܘ  ……….
7  ܥܶـܢܒ̈ܐ ܥܰܠ ………. ܦܺـܐܪ̈ܐ  ܥܰـܠ  ……….

 

   ܪܰܟܶܒ 3 ܦܶܬܓܳܡ̈ܐ ܥܰܠ «ܟܰܪܡܐ» Make 3 sentences:

 

ܐܰܝܟ : ܟܰܪܡܐ ܐܝܬ̥ ܒܶܗ ܐܝܠܳـܢ̈ܐ …

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

 

ܣܳܒܐ  ܩܳܛܶܦ  ܚܰـܙܘܪ̈ܐ  ܘܥܶܢܒ̈ܐ  ܡܶܢ  ܟܰܪܡܐ ܀

 

 

 

 ܗܶܪܓܐ 10

                                             

       ܐܶܢـܐ  –   ܐܰܢ̱ܬ

 

ܣܰܥܪܐ ܐܰܪܝܟ̥ـܐ ܓܘܝـܐ ܣܘܡܳܩܐ

 

 ܐܶܢـܐ : ܐܝܬ̥  ܠܝ  ܟ‍ܬ̥ܳܒܐ  ܫܰܦܝܪܐ .
 ܐܰܢ̱ܬ : ܐܝܬ̥  ܠܳܟ  ܩܰܢܝܐ  ܣܘܡܳܩܐ .
 ܐܰܢ̱ܬܝ̱ : ܐܝܬ̥  ܠܶܟ̥ܝ̱  ܨܶܡܕܐ  ܙܥܘܪܐ .
 ܗܰܘ : ܐܝܬ̥  ܠܶܗ  ܓܘܝـܐ  ܪܰܒـܐ .
 ܗܳܝ : ܐܝܬ̥  ܠܳܗ̇  ܣܰܥܪܐ  ܐܰܪܝܟ̥ܐ .
 ܝܳܠܘܦܐ : ܐܝܬ̥  ܠܶܗ  ܨܶܡܕܐ  ܙܥـܘܪܐ .
 ܝܳܠܘܦܬܐ : ܐܝܬ̥  ܠܳܗ̇  ܣܰܥܪܐ  ܐܰܪܝܟ̥ܐ ܀

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

  

ܦܰـܢـܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܐܰܢ̱ܬ : ܐܝܬ̥  ܠـ ………. ܟ‍ܬ̥ܳܒܐ .
2  ܗܝ : ܐܝܬ̥  ܠـ ………. ܟ‍ܬ̥ܳܒܐ .
3  ܐܶܢـܐ : ܐܝܬ̥  ܠـ ………. ܟ‍ܬ̥ܳܒܐ .
4  ܗܘ : ܐܝܬ̥  ܠـ ………. ܟ‍ܬ̥ܳܒܐ .
5  ܐܰܢ̱ܬܝ̱ : ܐܝܬ̥  ܠـ ………. ܟ‍ܬ̥ܳܒܐ .

 

 

ܐܳܡـܪܝܢܰܢ : Singular – Plural

 

6  ܚܰܕ  ܟ‍ܬ̥ܳܒܐ ܚܰܡܫܐ  ܟ‍ܬ̥ܳܒ̈ܐ
7  ܚܰܕ  ܩܠܝܕܐ ܐܰܪܒܥܐ  ……….
8  ܚܰܕ  ܨܶܡـܕܐ ܬ ܪܶܝـܢ   ……….
9  ܚܰܕ  ܟܶܪܟـܐ ܫܰܒܥܐ  ……….
10  ܚܰܕ  ܩܰـܢـܝܐ ܬܠܳܬ̥ܐ  ……….

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

 

ܟܽ‍ܠ ܒܰܪܬ̥ܐ  ܐܝܬ̥  ܠܳܗ̇  ܣܰܥܪܐ  ܐܰܪܝܟ̥ܐ ܀

 

 

 

 

ܗܶܪܓܐ 11

                                                             

     ܗܳܟ̥ܰܢ ܩܳـܪܶܐ ܐ̱ܢـܐ

 

 

ܡܗܝܪܐ ܝܰܗ̱ܒ ܓܶܢ̱ܒ ܐܳܒܝ̱

 

ܙܰܗܝـܐ  ܝܳܠܘܦܐ  ܡܗܝܪܐ  ܐܳܡܰܪ :

ܐܶܢـܐ  ܪܳܚܶܡ  ܐ̱ܢـܐ  ܐܳܒܝ̱  ܘܶܐܡܝ̱ .

ܕܳܕܝ̱  ܝܰܗ̱ܒ  ܠܝ  ܚܰܡܫܐ  ܙܘ̈ܙܐ .

ܚܳܬ̥ܝ̱  ܝܳܬ̥ܒܐ  ܥܰܡ  ܓܶܢ̱ܒ  ܐܳܚـܝ̱ .

ܚܳܬ̥ܝ̱  ܣܰܒܝ̱  ܨܶܡܕܐ  ܕܝܠܶܟ̥ܝ̱ . ܬܳܝ  ܬܶܒܝ̱ .

ܐܶܢـܐ  ܩܳـܪܶܐ  ܐ̱ܢـܐ  ܗܳܫܐ  ܗܶܪܓܐ  ܕܝܠܝ̱ .

ܐܰܢ̱ܬܝ̱  ܟܳ‍ܬ̥ܒܐ  ܐܰܢ̱ܬܝ̱  ܗܶܪܓܐ  ܕܺܝܠܶܟ̥ܝ̱ ܀

 

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܠـܡܰܢ ܪܳܚܶܡ ܙܰܗܝܐ ؟
2  ܡܰܢ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܙܘܙܐ ؟
3  ܐܰܝܟܐ ܝܳܬ̥ܒܐ ܚܳܬ̥ܶܗ ؟
4  ܡܳܢܐ ܐܳܡܰܪ ܙܰܗܝܐ ܠܚܳܬ̥ܶܗ ؟
5  ܡܳܢܐ ܥܳܒܶܕ ܙܰܗܝܐ ܘܚܳܬ̥ܶܗ ؟

 

   ܣܝܡ ܒܢ̈ܳܬ̥ ܩ̈ܳـܠܐ ܐܰܝܟܐ ܕܠܳܚܡ̈ܳܢ :    Fill in the blanks

 

 

ܕܝܠܟ̥ܘܢ ܕܝܠܶܟ̥ܝ̱ ܕܝܠـܟ̥ܶܝܢ ܕܝܠܳܟ

 

6  ܐܰܚـܐ  ܬܐ  ܣܰܒ  ܟ‍ܬ̥ܳܒܐ  ……….
7  ܐܰܚ̈ـܐ  ܬܰܘ ܣܰܒܘ̱  ܟ‍ܬ̥ܳܒ̈ܐ  ……….
8  ܚܳܬ̥ܐ  ܬܳܝ ܣܰܒܝ̱  ܟ‍ܬ̥ܳܒܐ  ……….
9  ܐܰܚـܘ̈ܳܬ̥ܳܐ  ܣܰـܒ̈ـܝ̱  ܟ‍ܬ̥ܳܒ̈ܐ  ……….

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

 

ܡـܐ  ܛܳܒ  ܝܳܠܘܦـܐ  ܕܪܳܚܶܡ  ܚܳܬ̥ܐ  ܕܝܠܶܗ ܀

 

 

 

ܗܶܪܓܐ 12

                                              

ܐܳ ܬ̥ܐ ܕܝܠܰܢ ܪܳܡܬ̥ܐ

 

ܐܳܬ̥ܐ ܡܰܪܟܶܢ ܚـܕܐ ܡܳܬ̥ܐ

 

ܗܐ  ܐܳܬ̥ܐ  ܫܰܦܝܪܬܐ .

ܗܳܕܶܐ  ܗܝ  ܐܳܬ̥ܐ  ܕܝܠܰܢ  ܪܳܡܬ̥ܐ .

ܣܝܡܐ  ܥܰܠ  ܬܰܪܥܐ  ܕܒܶܝܬ̥ܣܶܦܪܐ .

ܟܽ‍ܠ  ܛܰ‍ܠـܝܐ  ܪܳܚܶܡ  ܐܳܬ̥ܐ  ܗܳܕܶܐ .

ܟܽ‍ܠ  ܚܰܕ  ܡܰܪܟܶܢ  ܠܳܗ̇  ܪܝܫܐ .

ܟܽ‍ܠ  ܚܰܕ  ܚܳـܕܶܐ  ܒܳܗ̇ ، ܘܳܐܡܰܪ :

ܬܺܚܶـܐ  ܐܳܬ̥ܐ  ܕܝܠܰܢ  ܪܳܡܬ̥ܐ !

ܬܺܚܶـܐ  ܐܳܦ  ܡܳܬ̥ܐ  ܕܝܠܰܢ  ܪܰܒܬ̥ܐ ܀

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܟـܡܐ ܓܰܘܢ̈ـܐ ܐܝܬ̥ ܒܳܐܬ̥ܐ ܕܝܠܰܢ ؟
2  ܐܰܝܢܐ ܓܰܘܢܐ ܣܝܡ ܠـܥܶـܠ ؟
3  ܐܰܝܢܐ ܓܰܘܢܐ ܠܬܰܚܬ ؟
4  ܐܰܝܢܐ ܓܰܘܢܐ ܒܣܶܡܳـܠܐ ؟
5  ܟܡܐ ܟܰܘܟܒ̈ܐ ܐܝܬ̥ ܒܳܗ̇ ؟

 

ܥܒܶܕ ܐܰܟ̥ـܡܐ ܕܩܳـܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ : Do the thing you read :

 

 

5  ܩܘܡ  ܥܰܠ  ܪ̈ܶܓ̥ـܠܐ .
6  ܬܐ  ܠـܘܳܬ̥  ܠـܘܚـܐ .
7  ܙܶܠ  ܠـܘܳܬ̥  ܬܰܪܥـܐ .
8  ܚܰـܘܐ  ܠܰـܢ  ܩܰـܢـܝـܐ .
9  ܐܰܪܝܡ  ܟ‍ܬ̥ܳܒܐ ܠܥܶܠ .
10  ܚـܘܪ  ܠـܘܳܬ̥  ܟܰܘܬܐ .

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

 

ܬܺܚܶـܐ  ܐܳܬ̥ܐ  ܕܝܠܰܢ . ܬܺܚܶـܐ  ܐܳܦ  ܡܳܬ̥ܐ  ܕܝܠܰܢ ܀

 

 

ܗܶܪܓܐ 13

                                                                         

      ܒܰܝܬܐ  ܪܰܒـܐ

  

ܐܶܣ̈ـܐ ܟܰـܘ̈ܐ ܕܰܪ̈ܓ̥ܐ ܩܠܝـܕܐ

 

ܡـܐ  ܪܰܒ  ܒܰܝܬܐ  ܗܳܢـܐ .

ܐܝܬ̥  ܠܶܗ  ܐܰܪܒܰܥ  ܐܶܣ̈ـܐ .

ܘܺܐܝܬ̥  ܠܶܗ : ܚܰܕ  ܬܰܪܥܐ ، ܬܠܳܬ̥  ܟܰـܘ̈ܐ

ܘܚܰܡܫܐ  ܕܰܪ̈ܓ̥ܐ  ܩـܕܳܡ  ܬܰܪܥـܐ  ܕܝܠܶܗ .

ܡـܐ  ܪܰܒ  ܬܰܪܥـܐ  ܕܒܰܝܬܐ  ܗܳܢـܐ .

ܬܰܪܥܐ  ܪܰܒ  ܡܶܢ  ܟܰـܘܬܐ .

ܐܶܠܐ  ܟܰـܘܬܐ  ܪܳܡـܐ  ܡܶܢ  ܬܰܪܥـܐ .

ܩܠܝܕܐ  ܦܳܬܰܚ  ܬܰܪܥـܐ  ܕܒܰܝܬܐ ܀

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܟܡܐ ܐܶܣ̈ܐ ܐܝܬ̥ ܠܒܰܝܬܐ ܗܳܢܐ ؟
2  ܟܡܐ ܬܰܪ̈ܥܐ ܐܝܬ̥ ܠܶܗ ؟
3  ܟܡܐ ܟܰܘ̈ܐ ؟  ܡܢܝ ܐܶܢܶܝܢ .
4  ܟܡܐ ܕܰܪ̈ܓ̥ܐ ؟ ܡܢܝ ܐܶܢܘܢ .
5  ܐܰܝܢܐ ܪܰܒ : ܬܰܪܥܐ ܐܰܘ ܟܰـܘܬܐ ؟

 

     ܣܝܡ ܫܡܳܗ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܘܟܰ‍ܬ̥ ܢܘܩ̈ܙܐ :     Fill in the blanks

 

 

ܪܰܒ ܪܳܡـܐ ܦܳܬܰܚ ܩـܕܳܡ

 

6  ܩܠܝܕܐ  ……….  ܬܰܪܥܐ .
7  ܬܰܪܥـܐ  ……….  ܡܶܢ ܟܰܘܬܐ .
8  ܟܰـܘܬܐ  ……….  ܡܶܢ ܬܰܪܥـܐ .
9  ܕܰܪ̈ܓ̥ܐ  ……….  ܬܰܪܥـܐ ܕܒܰܝܬܐ .

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

 

ܩܠܝܕܐ  ܗܳܢܐ  ܦܳܬܰܚ  ܬܰܪܥܐ  ܕܒܰܝܬܐ  ܕܝܠܰܢ ܀

 

 

 

 ܗܶܪܓܐ 14

                                               

     ܐܰܪܝـܐ  ܥܰܫܝܢܐ

 

ܥܰܫܝܢܐ ܐܰܪܝܐ ܚܰـܝܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܡܰܠـܟܐ

 

ܐܰܕܰܝ  ܚـܙܝ  ܐܰܪܝـܐ !

ܐܳܗ  ܡܐ  ܪܳܡ  ܪܝܫܐ  ܕܝܠܶܗ .

ܐܰܪܝـܐ  ܗܳܢܐ  ܐܳܟ̥ܶܠ  ܒܶܣܪܐ ،

ܘܥܳܡܰܪ  ܒܓ̥ܰܘ  ܥܳܒ̈ܐ  ܐܰܘ  ܥܰܠ  ܛܘܪ̈ܐ .

ܐܰܪܝܐ  ܙܥـܘܪ  ܡܶܢ  ܬܰܘܪܐ  ܐܶ ܠܐ  ܥܰܫܝܢ  ܡܶܢ  ܓܰܡܠܐ .

ܟܽ‍ܠ  ܚܰـܝܘܬ̥ܳܐ  ܕܳܚـܠܐ  ܡܶܢ  ܐܰܪܝܐ .

ܐܰܪܝܐ  ܡܳـܪܐ  ܕܥܳܒ̈ܐ  ܘܡܰܠܟܐ  ܕܚܰـܝـܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܀

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܐܰܝܟܐ  ܥܳܡܰܪ  ܐܰܪܝܐ ؟
2  ܡܘܢ  ܐܳܟ̥ܶܠ  ܐܰܪܝܐ ؟
3  ܡܰܢ  ܕܳܚܶܠ  ܡܶܢ  ܐܰܪܝܐ ؟
4  ܐܰܝܢܐ  ܥܰܫܝܢ : ܐܰܪܝܐ  ܐܰܘ ܓܰܡـܠܐ ؟
5  ܡܳـܢܳـܐ  ܡܶܫܬܰܡܰܗ  ܐܰܪܝܐ ؟

 

     ܚܰـܘܐ ܐܰܝܟܐ ܠܳܚܡܐ :    Choose one of two answers

 

ܪܰܒ ܡܶܢ ܙܥܘܪ ܡܶܢ

 

6  ܓܰܡـܠܐ ………. ܟܰ‍ܠܒܐ .  ܩܰܛܐ ………. ܥܶــܙܐ .
7  ܓܰܕܝܐ  ………. ܬܰܘܪܐ .  ܦܝـܠܐ ………. ܐܰܪܝـܐ .
8  ܘܰܙܐ     ………. ܨܶܦܪܐ .  ܒܳـܒܐ ………. ܣܳܒܐ .

 

   ܪܰܟܶܒ 3 ܦܶܬܓܳܡ̈ܐ ܥܰܠ « ܐܰܪܝܐ »     Make 3 sentences

 

ܐܰܝܟ : ܐܰܪܝܐ  ܡܰܠܟܐ  ܕܥܳܒ̈ܐ …

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

 

ܐܰܪܝܐ   ܡܰܠܟܐ   ܕܥܳܒ̈ܐ   ܘܡܳܪܐ   ܕܚܰـܝـܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܀

 

 

 

  ܗܶܪܓܐ 15

                                               

    ܐܝܕܐ  ܘܨܶܒܥ̈ـܐ

 

ܝܰܡܝܢܐ ܣܶܡܳܠܐ ܨܶܒܥ̈ܐ ܛܶܦܪܐ ܐܳܚܶܕ

 

ܗܳܕܶܐ  ܚـܕܐ  ܐܝـܕܐ .

ܐܶܢـܐ  ܐܝܬ̥  ܠܝ  ܬܰܪܬܶܝܢ  ܐܝ̈ܕܐ :

ܐܝـܕܐ  ܕܝܰܡܝܢܐ ، ܐܝـܕܐ  ܕܣܶܡܳـܠܐ .

ܟܽ‍ܠ  ܐܝـܕܐ  ܐܝܬ̥  ܒܳܗ̇  ܚܰܡܶܫ  ܨܶܒܥ̈ܐ .

ܟܽ‍ܠ  ܨܶܒܥܐ  ܐܝܬ̥  ܒܳܗ̇  ܚܕܐ  ܛܶܦܪܐ .

ܒـܝܰـܕ  ܐܝܕܐ  ܥܳܒܶܕ  ܐ̱ܢܐ  ܟܽ‍ܠ  ܡܶܕܶܡ .

ܒܳܗ̇  ܐܳܚܶܕ  ܐ̱ܢܐ  ܠـܩܰܢܝܐ  ܟܰܕ  ܟܳ‍ܬ̥ܶܒ  ܐ̱ܢܐ ،

ܐܰܘ  ܠܰܟ‍ܬ̥ܳܒܐ  ܟܰܕ  ܩܳـܪܶܐ  ܐ̱ܢـܐ ܀

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܟܡܐ  ܐܝ̈ܕܐ ܐܝܬ̥ ܠܳܟ ؟
2  ܟܡܐ ܨܶܒܥ̈ܐ ܐܝܬ̥ ܒܟ̥ܽ‍ܠ ‏ܐܝܕܐ ؟
3  ܡܳܢܐ ܐܝܬ̥ ܒܪܝܫ ܨܶܒܥܐ ؟
4  ܒܰܐܝܕܐ ܐܝܕܐ ܟܳ‍ܬ̥ܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ؟
5  ܒܰܐܝܕܐ ܐܝܕܐ ܐܳܟ̥ܶ‍ܠ ‏ܐܰܢ̱ܬ ؟

 

     ܣܝܡ ܫܡܳܗ̈ܐ ܕܘܟܰ‍ܬ̥ ܢـܘܩـܙ̈ܐ : Fill in the blanks

 

ܬܪܶܝܢ ܐܰܪܒܰܥ ܚܰܕ ܚܰܡܶܫ ܫܰܒܥܐ  

 

 

 

6  ܬܰܘܪܐ  ܐܝܬ̥  ܠܶܗ  ……….  ܪ̈ܶܓ̥ـܠܐ .
7  ܝܰܘܢܐ  ܐܝܬ̥  ܠܳܗ̇  ……….  ܓܶܦ̈ܐ .
8  ܐܰܪܝܐ  ܐܝܬ̥  ܠܶܗ   ……….  ܪܝـܫـܐ .
9  ܐܝܕܐ  ܐܝܬ̥  ܒܳܗ̇   ……….  ܨܶܒـܥ̈ܐ .
10  ܫܰܒܘܥܐ ܐܝܬ̥ ܒܶܗ  ……….  ܝܰـܘܡ̈ܐ .

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

  

ܟܽ‍ܠ  ܐܝܕܐ   ܐܝܬ̥   ܒܳܗ̇   ܚܰܡܶܫ   ܨܶܒـܥ̈ـܐ ܀

 

 

 

ܗܶܪܓܐ 16

                                               

  

ܚܢܰܢ

 

ܐܰܢ̱ܬܘܢ

 

 

ܩܘܒܥ̈ܐ ܚܰܒܪ̈ܐ ܡܣܳܐܢـ̈ܐ ܒـܢܰـܝ̈ܳܐ

 

 ܚܢܰܢ : ܐܝܬ̥  ܠܰܢ  ܡܣܳܐܢ̈ܐ  ܐܘܟܳܡ̈ܐ .
 ܐܰܢ̱ܬܘܢ : ܐܝܬ̥  ܠܟ̥ܘܢ  ܩܘܒܥ̈ܐ  ܚܶـܘܳܪ̈ܐ .
 ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ : ܐܝܬ̥  ܠـܟ̥ܶܝܢ  ܩܘܒܥ̈ܐ  ܚܶـܘܳܪ̈ܐ .
 ܗܶܢܘܢ : ܐܝܬ̥  ܠܗܘܢ  ܚܰܒܪ̈ܐ  ܟܰܫܝܪ̈ܐ .
 ܗܶܢܶܝܢ : ܐܝܬ̥  ܠـܗܶܝܢ  ܚܰܒܪ̈ܐ  ܟܰܫܝܪ̈ܐ .
 ܒـܢܰـܝ̈ܳܐ : ܪܳܚܡܝܢ  ܦܺـܐܪ̈ܐ  ܒܰܣܝܡ̈ܐ .
 ܒـܢ̈ܳܬ̥ܳܐ : ܪ̈ܳܚܡܳܢ  ܦܺـܐܪ̈ܐ  ܒܰܣܝܡ̈ܐ ܀

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܐܝܬ̥  ܠـ ـܟ̥ܘܢ  ܚܰܒܪ̈ܐ .
2  ܗܶܢܶܝܢ  ܐܝܬ̥  ܠـ …….  ܚܰܒܪ̈ܐ .
3  ܚܢܰܢ   ܐܝܬ̥  ܠـ …….  ܚܰܒܪ̈ܐ .
4  ܗܶܢܘܢ  ܐܝܬ̥  ܠـ …….  ܚܰܒܪ̈ܐ .
5  ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܐܝܬ̥  ܠـ  …….  ܚܰܒܪ̈ܐ .

 

    ܣܝܡ ܫܡܳܗ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܘܟܰ‍ܬ̥ ܢـܘܩ̈ـܙܐ :       Fill in the blanks

 

 

ܥܶܣܒܐ ܕܡـܐ ܬܰܠܓܐ ܠܘܚܐ

 

6  ܩܘܒܥܐ  ܚܶـܘܳܪܐ  ܐܰܝܟ  ……….
7  ܣܰܥܪܐ  ܐܘܟܳܡܐ  ܐܰܝܟ  ……….
8  ܢܰܚܬܐ  ܝܰܪܘܩـܐ  ܐܰܝܟ  ……….
9  ܘܰܪܕܐ  ܣܘܡܳܩܐ  ܐܰܝܟ  ……….

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

 

ܗܳܠܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ̥ܳܐ  ܐܝܬ̥ ܠܗܶܝܢ  ܩܽܘܒܥ̈ܐ  ܣܘܡܳܩ̈ܐ ܀

 

 

 ܗܶܪܓܐ 17

                         

                   

     ܩܰܛܐ  ܐܘܟܳܡܐ

 

ܐܘܪܚܐ ܟܡܐ ܕܳܡܶܐ ܥܘܩܰܒܪܐ

 

ܬܐ  ܝܰـܘܣܶܦ  ܚـܙܝ  ܩܰܛܐ .

ܗܐ  ܝܳܬ̥ܶܒ  ܥܰܠ  ܝܰܕ  ܐܘܪܚܐ .

ܚـܘܪ  ܟܡܐ  ܕܳܡܶـܐ  ܠܰܐܪܝܐ .

ܩܰܛܐ  ܣܰܓܝ  ܕܳܡܶـܐ  ܠܰܐܪܝـܐ :

ܒܪܝܫܐ ، ܒܥܰܝܢ̈ܐ ، ܒܶܐܕܢ̈ܐ  ܘܰܒܪ̈ܶܓ̥ـܠܐ .

ܩܰܛܐ  ܨܳ ܐܶ ܕ  ܥـܘܩܰܒܪ̈ܐ  ܡܶܢ  ܒܰܝܬܐ .

ܟܰܕ  ܟܳܦܶܢ  ܢܳـܘܶܐ  ܒܩܳـܠܐ  ܪܳܡـܐ ܀

  

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܚܰܘܐ  ܪܶܡـܙܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Answer by pointing:

 

1 ܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ  ܐܶܕܢܐ ؟  ܥܰܝـܢ̈ـܐ ؟  ܢܚـܝܪܐ ؟  ܪ̈ܶܓ̥ܠܐ ؟  ܦܘܡܐ ؟

 

ܦܰـܢـܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

2  ܐܰܝܟܐ ܝܳܬ̥ܶܒ ܩܰܛܐ ܗܳܢܐ ؟
3  ܠـܡܰܢ  ܕܳܡܶܐ  ܩܰـܛـܐ ؟
4  ܒܡܳـܢܐ  ܕܳܡܶـܐ  ܠܰܐܪܝـܐ ؟
5  ܡܳܢܐ  ܨܳܐܶܕ ܡܶܢ  ܒܰܝܬܐ ؟

 

 ܠܰܚܶܡ ܟܽ‍ܠ ܫܡܐ ܥܰܡ ܒܰܪ ܓܶܢܣܶܗ    Match each word to its kind

 

ܚܰܡܫܐ ܥܰܝܢܐ ܣܳܒܐ ܣܘܡܳܩܐ

 

6 ܦܘܡܐ ܢܚـܝܪܐ ܐܶܕܢـܐ ……….
7 ܬܪܶܝـܢ ܐܰܪܒܥܐ ܫܰܒܥܐ ……….
8 ܫܰܒܪܐ ܛܰ‍ܠـܝܐ ܓܰܒܪܐ ……….
9 ܚܶـܘܳܪܐ ܐܘܟܳܡܐ ܝܰܪܘܩܐ ……….

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

 

ܩܰܛܐ   ܗܳܢـܐ   ܨܳ ܐܶ ܕ   ܥܘܩܰܒܪ̈ܐ   ܡܶܢ   ܒܰܝܬܐ ܀

 

 

 ܗܶܪܓܐ 18

                                                     

             ܩܪܝ  ܗܳܟ̥ܰܢ

  

ܩܳܐܶܡ

«ܩܳܝܶܡ»

ܐܳ ܐܰ ܪ

«ܐܳ ܝܰܪ»

ܦܳܐܰܚ

«ܦܳܝܰـܚ»

 

ܣܰܬ̥ܘܐ ܩܰܝܛܐ ܩܳܐܰܪ ܥܳـܐܶܙ

 

ܩܳܐܶܡ : ܛܰ‍ܠـܝܐ  ܩܳـܐܶܡ  ܩـܕܳܡ  ܬܰܪܥܐ .
ܨܳ ܐܶ ܕ : ܣܳܒܐ  ܨܳܐܶܕ  ܢܘܢ̈ܐ  ܡܶܢ  ܝܰـܡܐ .
ܣܳܐܶܡ : ܐܰܚܐ ܣܳܐܶܡ ܚܰـܙܘܪ̈ܐ ܒܓ̥ܰܘ ܣܰـܠܐ .
ܦܳܐܰܚ : ܪܝـܚܐ  ܦܳـܐܰܚ  ܡܶܢ  ܗܰܒܳـܒ̈ܐ .
ܥܳـܐܶܙ : ܚـܘܡܐ ܥܳـܐܶܙ ܒـܝܰܘܡ̈ܐ ܕܩܰܝܛܐ .
ܚܳـܐܰܪ : ܕܺܐܒܐ ܚܳܐܰܪ ܥܰܠ ܓܰܕܝܐ ܙܥـܘܪܐ .
ܩܳـܐܰܪ : ܒـܣܰܬ̥ܘܐ  ܐܳ ܐܰ ܪ ܣܰܓܝ  ܩܳـܐܰܪ ܀

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰܢܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳܐܝܺܬ̥  

           Write the answer :

 

1  ܐܰܝܟܐ  ܩܳـܐܶܡ  ܛܰ‍ܠܝܐ ؟
2  ܡܳܢܐ  ܨܳܐܶܕ  ܣܳܒܐ ؟
3  ܐܶܡܰܬ̥ܝ̱  ܥܳـܐܶܙ  ܚܘܡܐ ؟
4  ܡܘܢ  ܣܳـܐܶܡ  ܐܰܚܐ  ܒـܣܰـܠܐ ؟
5  ܐܶܡܰܬ̥ܝ̱ ܐܳ ܐܰ ܪ  ܗܳܘܶܐ  ܩܰـܪܝܪܐ ؟

 

  ܠܰـܚܶܡ ܣܰܩܘܒܠܳـܝ̈ܐ ܠܰܚ̈ܕܳܕܐ      Match the opposite words:

 

ܐܰܝܟ : ܩܰܝܛܐ + ܣܰܬ̥ܘܐ .

 

ܐܝܡܳܡܐ ܪܰܒـܐ ܚܶـܘܳܪܐ ܟܰـܪܝܐ ܨܰܦܪܐ  

 

 

ܪܰܡܫܐ ….. ܐܰܪܝܟ̥ܐ ….. ܙܥܘܪܐ ….. ܠܺܠܝܐ ….. ܐܘܟܳܡܐ …..

 

    ܪܰܟܶܒ 3 ܦܶܬܓܳܡ̈ܐ ܥܰܠ « ܣܰܬ̥ܘܐ »     Make 3 sentences

 

ܐܰܝܟ : ܒܣܰܬ̥ܘܐ  ܗܳܘܶܐ  ܩܘܪܐ .

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

 

ܣܳܒܐ   ܗܳܢܐ   ܨܳܐܶܕ   ܢـܘܢ̈ـܐ   ܡܶܢ   ܝܰܡܐ ܀

 

 

 ܗܶܪܓܐ 19

        ܙܰܓܐ  ܕܒܶܝܬ̥ܣܶܦܪܐ

 

ܙܰܓܐ ܫܳܡܰܥ ܡܰܘܕܰܥ ܫܶܥܝܐ

 

ܗܐ  ܙܰܓܐ  ܢܳـܩܶـܫ .

ܫܡܰܥ  ܡܐ  ܪܳܡ  ܩܳـܠܐ  ܕܝܠܶܗ !

ܙܰܓܐ  ܡܰܘܕܰܥ  ܥܰܠ  ܥܶـܕܳܢܐ  ܕܗܶܪ̈ܓܐ .

ܡܰܘܕܰܥ ܠܰܢ  ܐܳܦ  ܥܰܠ ܥܶـܕܳܢܐ  ܕܫܶܥܝܐ .

ܟܰܕ  ܒܨܰܦܪܐ  ܢܳـܩܶܫ  ܙܰܓܐ :

ܟܽ‍ܠ ܝܳܠܘܦܐ ܥܳܐܶܠ ܠܣܶܕܪܐ ، ܩܳܪܶܐ ܐܰܘ ܟܳ‍ܬ̥ܶܒ .

ܘܟܰܕ  ܒܪܰܡܫܐ  ܢܳـܩܶـܫ :

ܟܽ‍ܠ ܚܰܕ  ܛܳ‍ܥܶܢ  ܨܶܡܕܶܗ  ܘܗܳܦܶܟ  ܠܒܰܝܬܐ ܀

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢܐ  ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܡܰܢ  ܢܳـܩܶܫ  ܙܰܓܐ ؟
2  ܡܳܢܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܟܰܕ ܢܳܩܶܫ ؟
3  ܥܰܠ ܡܘܢ ܡܰܘܕܰܥ ܙܰܓܐ ؟
4  ܡܳܢܐ ܡܰܘܕܰܥ ܒܨܰܦܪܐ ؟
5  ܡܳܢܐ ܡܰܘܕܰܥ ܒܪܰܡܫܐ ؟

 

    ܣܝܡ ܫܡܳܗ̈ܐ ܕܘܟܰ‍ܬ̥ ܢـܘܩ̈ـܙܐ : Fill in the blanks

 

ܟ‍ܬ̥ܳܒܐ ܟܘܪܣܝܐ ܟܶܪܟܐ ܣܶܕܪܐ

 

ܟܰܕ  ܢܳܩܶܫ ܙܰܓܐ ، ܟܽ‍ܠ ܝܳܠܘܦـܐ :

 

6  ܥܳـܐܶܠ ܠܓ̥ܰܘ  ……….
7  ܝܳـܬ̥ܶܒ  ܥܰـܠ  ……….
8  ܩܳـܪܶܐ  ܒܓ̥ܰـܘ   ……….
9  ܟܳ‍ܬ̥ܶܒ  ܥܰـܠ  ……….

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

 

ܙܰܓܐ  ܡܰܘܕܰܥ  ܠܰܢ  ܥܰܠ  ܥܶـܕܳܢܐ  ܕܗܶܪ̈ܓܐ ܀

 

 

 

 ܗܶܪܓܐ 20

         ܐܶܢܐ ܫܰܒܪܐ ܗ̱ܘܝܬ̥

 

ܒܘܪܐ ܝܶܪܒܶܬ̥ ܩܰܘܡܬ̥ܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ

 

   ܐܶܢܐ ܫܰܒܪܐ ܗ̱ܘܝܬ̥ ܙܥـܘܪܐ
   ܠܐ ܩܳܪܶܐ ܘܠܐ ܟܳ‍ܬ̥ܶܒ ܗ̱ܘܝܬ̥
ܐܶ ܠܐ  ܐܰܝܟ  ܛܰـܠـܝـܐ  ܒـܘܪܐ
ܒܓܰܢܰܬ̥ܫܰܒܪ̈ܐ ܝܳܬ̥ܶܒ ܗ̱ܘܝܬ̥
   ܐܶ ܠܐ  ܗܳܫـܐ  ܗܐ  ܝܶـܪܒܶـܬ̥
   ܐܳܦ ܒܩܰܘܡܬ̥ܐ ܐܳܦ ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ
  
ܘܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܐ ܟܽ‍ܠ ”ܐܳ ܠܰܦܒܶܝܬ̥“
ܘܺܐܝܬ̥  ܠܝ  ܟ‍ܬܳܒ̈ܐ  ܘܰܩܢܰܝ̈ܳـܐ

 

 

 

 ܗܶܪܓܐ 21

        ܟܰܕ  ܙܰܓܐ  ܢܳـܩܶܫ

 

ܫܳـܪܶܐ ܙܳ ܐܶܡ ܫܠܶܡ ܙܰܘܓܐ

 

      ܟܰܕ ܙܰܓܐ  ܒܨܰܦܪܐ  ܢܳـܩܶܫ
      ܕܢܶܥܘܠ ܠܣܶܕܪܐ ܩܳܪܶܐ ܠܰܢ
      ܘܟܰܕ ܗܳܦܶܟ ܒܪܰܡܫܐ ܢܳܩܶܫ
      ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܒܰܝܬܐ ܫܳܪܶܐ ܠܰܢ
 ܒܨܰܦܪܐ  ܟܰܕ  ܩܳܠܶܗ  ܙܳ ܐܶܡ
 ܕܰܫܠܶܡ  ܫܶܥܝܐ  ܐܳܡܰܪ ܠܰܢ
 ܘܡܰܠـܦܳܢـܐ  ܐܳ ܬ̥ܶܐ  ܘܩܳـܐܶܡ
 ܘܙܰܘܓܐ ܙܰܘܓܐ ܣܳـܕܰܪ ܠܰܢ

 

 

 

 ܗܶܪܓܐ 22

                                               

      ܨܰܝܳـܕܐ ܡܗܝܪܐ

 

ܐܰܪܢܒܐ ܨܒܐ ܣܶܕܠܐ ܫܘܥ̈ܐ ܙܰܒܢܐ

 

ܙܰܗܝܐ  ܨܰܝܳـܕܐ  ܡܗܝܪܐ .

ܨܒܐ  ܒܚܰܕ  ܝـܘܡ  ܕܢܺܐ ܙܰܠ ܠـܨܰܝܕܐ .

ܠܒܶܫ  ܣܶܕܠܐ  ܕܨܰܝܕܐ  ܒܪ̈ܶܓ̥ܠܰܘܗ̱ܝ ،

ܘܣܳܡ  ܩܘܒܥܐ  ܥܰܠ ܪܝܫܶܗ ،

ܘܶܐܙܰܠ ܠܥܳܒܐ  ܕܣܰܓܝ  ܐܝܠܳـܢ̈ܐ  ܘܫܘܥ̈ܐ .

ܘܒܳܬ̥ܰܪ  ܫܳܥܬ̥ܐ ، ܨܳܕ  ܚܕܐ  ܐܰܪܢܒܐ ،

ܬܠܳܬ̥  ܝܰܘܢ̈ـܐ  ܘܚܰܡܶܫ  ܨܶܦܪ̈ܐ .

ܢܺـܚܶܐ  ܙܰܗܝܐ . ܢܺـܚܶܐ  ܨܰܝܳـܕܐ  ܡܗܝܪܐ ܀

 

ܫܽܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢـܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܠܰܐܝܟܐ  ܨܒܐ  ܙܰܗܝܐ  ܕܢܺܐܙܰܠ ؟
2  ܡܳܢܐ  ܠܒܶܫ  ܒܪ̈ܶܓ̥ܠܰܘܗ̱ܝ ؟
3  ܡܳܢܐ  ܣܳܡ  ܥܰܠ ܪܝܫܶܗ ؟
4  ܠܰܐܝܟܐ  ܐܶ ܙܰܠ ؟
5  ܡܳـܢܳܐ  ܨܳܕ ؟

 

ܐܰܝܢܐ ܐܝܬ̥ ܠܶܗ : Which animal has:

 

ܬܪܶܝܢ ܓܶܦ̈ܐ ܐܰܪܒܰܥ ܪ̈ܶܓ̥ـܠܐ

 

ܓܰܡܠܐ ܝܰܘܢܐ ܐܰܪܝܐ ܟܰ‍ܠܒܐ ܘܰܙܐ
ܬܰܪܢܳܓ̥ܠܐ ܐܰܝـܠܐ ܨܶܦܪܐ ܥܶـܙܐ ܩܰܛܐ

 

 ܪܰܟܶܒ 3 ܦܶܬܓܳܡ̈ܐ ܥܰܠ « ܨܶܦܪܐ »     Make 3 sentences

 

ܐܰܝܟ : ܨܶܦܪܐ  ܦܳܪܚܐ  ܒܳܐ ܐܰ ܪ .

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

 

ܙܰܗܝܐ  ܨܳܕ  ܬܠܳܬ̥  ܝܰܘܢ̈ـܐ  ܘܚܰܡܶܫ  ܨܶܦܪ̈ܐ ܀

 

 

 ܗܶܪܓܐ 23

                                               

     ܫܡܳܗ̈ܐ  ܕܪܶܡـܙܐ

 

ܗܳܢܐ ܗܳܕܶܐ ܗܳܪܟܐ ܗܰܘ ܗܳܝ ܬܰܡܳܢ

 

ܚܘܪ ܗܳܪܟܐ  ܘܚܳـܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ : ܗܐ ܩܰܨܪܐ ܫܰܦܝܪܐ .

ܗܳܢـܐ  ܩܰـܨܪܐ  ܐܝܬ̥  ܒܶܗ  ܓܰܢܬ̥ܐ  ܪܰܒܬ̥ܐ .

ܗܳܕܶܐ  ܓܰܢܬ̥ܐ  ܐܝܬ̥  ܠܳܗ̇  ܫـܘܪܐ  ܪܳܡـܐ .

ܚܘܪ ܬܰܡܳܢ ܘܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ : ܗܐ ܢܰܗܪܐ ܨܶܝܕ ܚܰܩܠܐ .

ܗܰܘ  ܢܰـܗܪܐ  ܐܝـܬ̥  ܒܶܗ  ܣܰܓܝ  ܢـܘܢ̈ـܐ .

ܗܳܝ  ܚܰـܩـܠܐ  ܐܝܬ̥  ܒܳܗ̇  ܙܰܪܥـܐ  ܛܳܒـܐ ܀

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢـܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܡܳܢܐ ܐܝܬ̥ ܒܩܰܨܪܐ ܗܰܘ ؟
2  ܡܳܢܐ ܐܝܬ̥ ܠܳܗ̇ ܓܰܢܬ̥ܐ ؟
3  ܡܳܢܐ ܐܝܬ̥ ܒܓ̥ܰܘ ܢܰܗܪܐ ؟
4  ܟܡܐ ܓܰܘܢ̈ـܐ ܐܝܬ̥ ܠܳܗ̇ ܐܳܬ̥ܐ ؟
5  ܩܰܨܪܐ ܪܰܒ ܐܰܘ ܒܰܝܬܐ ؟

 

ܠܰܚܶܡ ܫܡܳܗ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܘܟܰ‍ܬ̥ ܢܘܩ̈ܙܐ : Fill in the blanks

 

ܗܳܢܐ ܗܰܘ ܗܳܕܶܐ ܗܳܝ

 

6  ܗܐ ܗܳܪܟܐ ܛܰ‍ܠܝܐ  ………  ܗܐ  ܗܳܪܟܐ ܛ‍ܠܝܬ̥ܐ  ………
7  ܗܐ  ܬܰܡܳܢ  ܬܰܘܪܐ  ………  ܗܐ  ܬܰܡܳـܢ  ܬܘܪܬܐ  ………

 

  ܪܰܟܶܒ 3 ܦܶܬܓܳܡ̈ܐ ܥܰܠ « ܓܰܢܬ̥ܐ »   Make 3 sentences:

 

ܐܰܝܟ : ܓܰܢܬ̥ܐ ܐܝܬ̥ ܒܳܗ̇ ܨܶܦܪ̈ܐ .

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

 

ܗܳܕܶܐ   ܓܰܢܬ̥ܐ   ܐܝܬ̥   ܠܳܗ̇   ܫܘܪܐ   ܪܳܡܐ  ܀

 

 

 

 

 

 ܗܶܪܓܐ 24

                                                                                                  

      ܡܐ ܩܰܪܝܪ ܣܰܬ̥ܘܐ

 

ܡܶܛܪܐ ܪܳܥܶܠ ܡܰܛܝ ܢܳܫܒܐ ܩܘܪܐ

 

ܒܝܰܘܡܐ  ܣܰܓܝ  ܡܶܛܪܐ ،

ܗܦܰܟ  ܝܰܘܣܶܦ  ܡܶܢ  ܫܘܩܐ

ܟܰܕ  ܪܳܥܶܠ  ܡܶܢ  ܩܘܪܐ  ܘܥܰܡܶܗ  ܟܰ‍ܠܒܶܗ .

ܘܟܰܕ  ܡܰܛܝ  ܠܒܰܝܬܐ  ܝܺܬ̥ܶܒ ܩـܕܳܡ  ܢܘܪܐ ،

ܘܚܳܪ  ܡܶܢ  ܟܰܘܬܐ  ܘܰܚـܙܐ  ܕܡܶܛܪܐ  ܢܳܚܶܬ̥ ،

ܘܫܳܡܰܥ  ܩܳܠ  ܪܘܚܐ  ܕܢܳܫܒܐ .

ܐܶܡܰܪ : ܐܳܘ  ܡܐ  ܩܰـܪܝܪ  ܣܰܬ̥ܘܐ ،

ܘܰܟܡܐ  ܒܰܣܝܡܐ  ܢܘܪܐ  ܒܗܳܢܐ  ܝܰܘܡܐ ܀

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

 

ܦܰـܢـܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

 

1  ܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܗܦܰܟ ܝܰܘܣܶܦ ؟
2  ܠܡܳܢܐ ܪܳܥܶܠ ܗ̱ܘܐ ؟
3  ܐܰܝܟܐ ܝܺܬ̥ܶܒ ܒܒܰܝܬܐ ؟
4  ܡܳܢܐ ܚـܙܐ ܡܶܢ ܟܰܘܬܐ ؟
5  ܡܳܢܐ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܣܰܬ̥ܘܐ ؟

 

 

   ܦܰـܢـܐ « ܐܝܢ » ܐܰܘ « ܠܐ »     Answer “YES” or “NO”

 

6  ܪܳܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠـܘܰܪܕܐ ؟
7  ܐܰ ܪܰܐ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܠܬ̥ܐ ܕܶܐܡܳܟ ؟
8  ܐܰ ܪܰܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܩܳـܠܐ ؟
9  ܐܝܬ̥ ܟܰܝ  ܒܒܰܝܬ̥ܳܟ ܣܰܬܐ ؟
10  ܐܰ ܪܰܐ ܡܳܚܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܚܳܬ̥ܳܟ ؟

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

 

ܡܐ  ܩܰܪܝܪ  ܣܰܬ̥ܘܐ  ܘܰܟܡܐ  ܒܰܣܝܡܐ  ܢܘܪܐ ܀

 

 

 

 

ܗܶܪܓܐ 25

                                               

     ܫܡܳܗ̈ܐ  ܕܪܶܡـܙܐ

 

ܗܳܪܟܐ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܡܳܢ ܗܶܢܘܢ ܗܶܢܶܝܢ

 

ܚܘܪ  ܗܳܪܟܐ  ܘܚܳـܙܶܐ  ܐܰܢ̱ܬ :

ܗܳܠܶܝܢ  ܒܢ̈ܳܬ̥ܳܐ  ܪ̈ܳܗܛܳܢ  ܒܓ̥ܰܘ  ܡܰܪܓܐ .

ܚܘܪ  ܬܰܡܳܢ  ܘܚܳـܙܶܐ  ܐܰܢ̱ܬ :

ܗܳܢܘܢ  ܓܰܒܪ̈ܐ  ܙܳܪܥܝܢ  ܚ̈ܶܛܐ  ܒܚܰܩـܠܐ .

ܗܳܢܶܝܢ  ܢܶܫ̈ܐ  ܠܳـܩ̈ܛܳܢ  ܙܰܝ̈ܬܐ  ܡܶܢ  ܐܝܠܳـܢ̈ܐ .

ܟܽ‍ܠ ܝܳܠܘܦܐ  ܝܳܬ̥ܶܒ  ܥܰܡ  ܝܳܠܘܦ̈ܐ .

ܟܽ‍ܠ ܝܳܠܘܦܬܐ  ܝܳܬ̥ܒܐ  ܥܰܡ  ܝܳܠـܘ̈ܦܳܬ̥ܳܐ ܀

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢـܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܐܰܝܟܐ  ܝܳܬ̥ܶܒ  ܝܳܠܘܦܐ ؟
2  ܐܰܝܟܐ ܝܳܬ̥ܒܐ ܝܳܠܘܦܬܐ ؟
3  ܡܳـܢܐ  ܙܳܪܥܝܢ  ܓܰܒܪ̈ܐ ؟
4  ܡܳـܢܐ  ܠܳܩ̈ܛܳܢ  ܢܶܫ̈ܐ ؟

 

 

   ܣܝܡ ܫܡܳܗ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܘܟܰ‍ܬ̥ ܢܘܩ̈ܙܐ :        Fill in the blanks

 

ܝܳܠܘܦܐ ܝܳܠܘܦ̈ܐ ܝܳܠܘܦܬܐ ܝܳܠـܘ̈ܦܳܬ̥ܳܐ

  

5  ܗܳܠܶܝܢ  . . . . . . .  ܐܳܟ‍̥ܠـܝܢ .
6  ܗܳܕܶܐ    . . . . . . .  ܐܳܟ̥ـــܠܐ .
7  ܗܳܢܐ    . . . . . . .  ܐܳܟ̥ܶـܠ .
8  ܗܳܢܶܝܢ   . . . . . . .  ܐܳܟ‍̥ܠܳــ̈ܢ .
9  ܗܳܢܘܢ   . . . . . . .  ܐܳܟ‍̥ܠـܝܢ .

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

  

ܗܶܢܘܢ   ܓܰܒܪ̈ܐ   ܙܳܪܥܝܢ   ܚ̈ܶܛܐ   ܒܚܰܩـܠܐ ܀

 

 

ܗܶܪܓܐ 26

                                                             

     ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ

 

ܩܰܕܝܫܐ ܐܰ‍ܠܶܦ ܩܶܪܝܳܢܐ ܥܺܕ̱ܬܐ

 

ܩܰـܕܝܫܐ  ܡܳܪܝ̱  ܐܰܦܪܶܝܡ ،

ܗܰܘ  ܡܰܠـܦܳܢܐ  ܕܝܠܰܢ  ܪܰܒܐ ،

ܣܰܓܝ  ܪܳܚܶܡ  ܗ̱ܘܐ  ܠܰܛ‍ܠܳـܝ̈ـܐ .

ܐܰ‍ܠܶܦ  ܒـܢܰـܝ̈ܳـܐ  ܘܰܒـܢ̈ܳܬ̥ܳܐ  ܩܶܪܝܳܢܐ .

ܐܰ‍ܠـܒܶܫ  ܒـܢ̈ܳـܬ̥ܳܐ  ܢܰـܚ̈ܬܐ  ܚܶـܘܳܪ̈ܐ .

ܘܟܽ‍ܠ ܝܘܡ  ܙܳܡـܪ̈ܳܢ  ܗ̱ܘ̈ܰܝ  ܒܥܺܕ̱ܬܐ .

ܟܽ‍ܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܪܳܚܶܡ ܠܗܳܢܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܪܰܒܐ ܀

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢـܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܫܶܡ ܡܰܠܦܳܢܐ ܗܳܢܐ ܪܰܒܐ ؟
2  ܠـܡܰܢ  ܪܳܚܶـܡ  ܗ̱ܘܐ  ܣܰـܓܺـܝ ؟
3  ܡܳܢܐ  ܐܰ‍ܠܶـܦ  ܒـܢܰـܝ̈ܳـܐ  ܘܰܒܢ̈ܳܬ̥ܳܐ ؟
4  ܐܰܝـܟـܐ  ܙܳܡـܪ̈ܳܢ  ܗ̱ܘ̈ܰܝ  ܒـܢ̈ܳـܬ̥ܳܐ ؟

 

 

      ܣܝܡ ܫܡܳܗ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܘܟܰ‍ܬ̥ ܢܘܩ̈ܙܐ :       Fill in the blanks

  

ܒܰܪܬ̥ܐ ܝܳܠـܘ̈ܦܐ ܐܰܪܝܐ ܝܳܠـܘ̈ܦܳܬ̥ܳܐ

 

5  ܗܳܢܘܢ   . . . . . . .  ܐܳܟ̥‍ܠܝܢ .
6  ܗܳܝ    . . . . . . .  ܐܳܟ̥ـܠܐ .
7  ܗܰܘ    . . . . . . .  ܐܳܟ̥ܶ‍ܠ .
8  ܗܶܢܶܝܢ   . . . . . . .  ܐܳܟ̥̈ـܠܳܢ .

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

  

ܩܰܕܝܫܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܰ‍ܠܶܦ ܒܢ̈ܳܬ̥ܳܐ ܙܘܡܳܪ̈ܐ ܕܥܺܕ̱ܬܐ ܀

 

 

 

 

ܗܶܪܓܐ 27

                                               

     ܫܶܒ̈ܠܐ ܕܙܰܪܥܐ

 

ܚـܨܳܕܐ ܙܰܪܥـܐ ܫܶܒ̈ܠܐ ܣܦܝܩ

 

     ܒܚܰܕ  ܡܶܢ  ܝܰـܘ̈ܡܰܝ  ܚـܨܳܕܐ ، ܢܦܰܩ  ܡܰܬ̥ܰܝ ܥܰܡ  ܐܰܒܐ  ܕܝܠܶܗ  ܠـܚܰܩـܠܐ  ܕܢܶܚܙܶܐ  ܠـܙܰܪܥـܐ . ܘܰܚـܙܐ  ܚܕܐ  ܫܶܒـܠܐ  ܕܪܝܫܳܗ̇  ܪܳܡ .

 

     ܘܫܰـܐܶܠ  ܠܰܐܒܐ  ܕܝܠܶܗ : ܠـܡܳܢܐ ܡܳܪܝ̱  ܐܰܒܐ ، ܫܶܒܠܐ  ܗܳܕܶܐ  ܪܝܫܳܗ̇  ܪܳܡ ؟  ܐܶܡܰܪ  ܐܰܒܐ : ܐܳܘ  ܒܶܪܝ̱  ܕܰܥ ، ܕܟܽ‍ܠ ܪܝܫܐ  ܕܗܳܟ̥ܰܢ  ܪܳܡ ، ܣܦܝܩ  ܡܶܢ  ܟܽ‍ܠ  ܡܶܕܶܡ ܀

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

       ܦܰـܢـܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܠܰܐܝܟܐ ܢـܦܰܩ ܡܰܬ̥ܰܝ ؟
2  ܠـܡܳܢܐ ܢܦܰܩ ܠـܚܰܩـܠܐ ؟
3  ܡܳܢܐ  ܚـܙܐ ܒܚܰܩـܠܐ ؟
4  ܡܳܢܐ ܐܶܡܰܪ ܠܰܐܒܐ ܕܝܠܶܗ ؟
5  ܡܘܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܐ ؟

 

 

      ܣܝܡ ܫܡܳܗ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܘܟܰ‍ܬ̥ ܢܘܩ̈ܙܐ :         Fill in the blanks

 

ܥܶܢܒ̈ܐ ܚܰܠܒܐ ܒܝܥ̈ܐ ܚ̈ܶܛܐ ܢـܘܢ̈ـܐ ܦܺܐܪ̈ܐ

  

6  ܥܶــܙܐ  ܝܳـܗܒــܐ  ܠܰـܢ  …………..
7  ܣܰـܬܐ  ܝܳـܗܒـܐ  ܠܰـܢ   …………..
8  ܚܰـܩـܠܐ  ܝܳـܗܒـܐ  ܠܰܢ  …………..
9  ܬܰܪܢܳܓ̥ܽܘܠܬܐ ܝܳܗܒܐ ܠܰܢ   …………..
10  ܐܝـܠܳــܢـܐ  ܝܳـܗܶܒ  ܠܰܢ  …………..
11  ܝܰـܡــܐ  ܝܳـܗܶܒ  ܠܰـܢ  …………..

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

  

ܟܽ‍ܠ ܪܝܫܐ  ܕܪܳܡ :  ܣܦܝܩ  ܡܶܢ  ܟܽ‍ܠ ܡܶܕܶܡ ܀

 

 

 

ܗܶܪܓܐ 28

                                                                                                                 

     ܗܳܫܐ  ܦܰـܨܳܢܝ̱

 

ܩـܪܶܒ ܢܶܛܒܰܥ ܦܰـܨܳܢܝ̱ ܢܶܣܚܶܐ

            

    ܫܰܒܪܐ  ܙܥـܘܪܐ  ܢܚܶܬ̥ ܠـܢܰܗܪܐ  ܕܢܶܣܚܶܐ . ܘܟܰܕ ܠܐ  ܝܳـܕܰܥ  ܗ̱ܘܐ  ܣܰܚܘܐ : ܩܪܶܒ  ܕܢܶܛܒܰܥ . ܘܰܩܪܐ  ܠܓܰܒܪܐ  ܚܰܕ  ܕܩܳܐܶܡ  ܬܰܡܳܢ  ܟܰܕ  ܐܳܡܰܪ : ܩܪܘܒ  ܕܳܕܐ  ܛܳܒܐ  ܦܰـܨܳܢܝ̱ ، ܕܗܐ  ܛܳܒܰܥ ܐ̱ܢـܐ !

    ܘܰܩܪܶܒ ܓܰܒܪܐ  ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ : ܐܳܘ ܫܰܒܪܐ ، ܟܰܕ ܣܰܚܘܐ  ܠܐ  ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ، ܠܡܘܢ  ܢܳܚܶܬ̥  ܐܰܢ̱ܬ ܠـܢܰܗܪܐ ؟ ܐܶܡܰܪ  ܠܶܗ ܫܰܒܪܐ : ܐܳܘ  ܕܳܕܐ  ܛܳܒܐ ، ܦܰܨܳܢܝ̱  ܗܳܫܐ  ܡܶܢ  ܡܰܘܬܐ ، ܟܶܢ  ܐ̱ܡܰܪ  ܟܽ‍ܠ ܡܐ  ܕܨܳܒܶܐ  ܐܰܢ̱ܬ !

 

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢـܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܠܰܐܝܟܐ  ܢܚܶܬ̥  ܫܰܒܪܐ ؟
2  ܠـܡܳܢܐ ܩܪܶܒ ܕܢܶܛܒܰܥ ؟
3  ܠـܡܰܢ  ܩܪܐ  ܫܰܒܪܐ ؟
4  ܡܘܢ  ܐܶܡܰܪ  ܓܰܒܪܐ ؟
5  ܡܘܢ  ܦܰܢܝ  ܫܰܒܪܐ ؟

 

 

  ܬܰ ܪܶܨ  ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ  ܗܳܠܶܝܢ     Rearrange these sentences

 

  

6  ܣܰܘܟܐ ܥܰܠ ܝܳܬ̥ܒܐ ܨܶܦܪܐ .
7  ܥܳܒܐ  ܒܓ̥ܰܘ ܥܳܡܰܪ ܦܝـܠܐ .
8  ܡܰܝ̈ܳܐ  ܒܶܗ  ܐܝܬ̥ ܓܘܒܐ .
9  ܢܰܗܪܐ ܒܓ̥ܰܘ  ܣܳܚܶܐ  ܢܘܢܐ .

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

  

ܐܶܡܰܪ  ܓܰܒܪܐ : ܠܡܘܢ  ܢܳܚܶܬ̥  ܐܰܢ̱ܬ  ܠـܢܰܗܪܐ ؟

 

 

 

 

ܗܶܪܓܐ 29

  

ܪܝܫܐ

 

ܓܘܫܡܐ ܠܥܶܠ ܐ̱ ܢܳܫ ܫܰܥܘܬ̥ܐ

  

     ܪܝܫܐ  ܣܝܡ  ܠـܥܶܠ  ܡܶܢ  ܓܘܫܡܐ . ܘܺܐܝܬ  ܒܶܗ  ܚܰܕ  ܦܘܡܐ ، ܚܰܕ  ܢܚـܝܪܐ ، ܬܰܪܬܶܝܢ  ܥܰܝܢ̈ܐ  ܘܬܰܪܬܶܝܢ  ܐܶܕܢ̈ـܐ .

     ܟܽ‍ܠ ‏ܐ̱ ܢܳܫ : ܒܝܰܕ  ܦܘܡܐ  ܐܳܟ̥ܶܠ ܘܫܳܬ̥ܶܐ . ܒܝܰܕ  ܢܚـܝܪܐ  ܣܳܐܶܩ  ܪܝـܚܐ . ܒܝܰܕ  ܥܰܝܢ̈ܐ  ܚܳـܙܶܐ  ܟܽ‍ܠ ܡܶܕܶܡ . ܒܝܰܕ  ܐܶܕܢ̈ـܐ  ܫܳܡܰܥ  ܩܳـܠܐ .

     ܪܝܫܐ  ܗܳܢܐ  ܐܝܬ̥  ܠܶܗ  ܣܰـܥـܪܐ  ܐܘܟܳܡܐ . ܣܰܥܪܐ  ܕܰܛ‍ܠܳـܝ̈ܐ : ܐܰܘ  ܐܘܟܳܡܐ  ܗܳܘܶܐ  ܐܰܘ  ܫܰܥܘܬ̥ܐ . ܐܶܠܐ  ܣܰܥܪܐ  ܕܣܳܒ̈ܐ : ܚܶـܘܳܪܐ ܀

   

ܫܽـܘ̈ܳ ܐ ܠܶܐ

 

ܦܰـܢـܐ ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳـܐܝܺܬ̥ : Write the answer

 

1  ܐܰܝܟܐ ܣܝܡ ܪܝܫܐ ؟
2  ܡܳܢܐ ܐܝܬ̥ ܒܪܝܫܐ ؟
3  ܐܰܝܟܐ ܣܝ̈ܡܳܢ ܐܶܕܢ̈ܐ ؟
4  ܡܳܢܐ ܐܝܬ̥ ܥܰܠ ܪܝܫܐ ؟
5  ܡܳܢܰܐܗ̱ܘ ܓܰܘܢܐ ܕܣܰܥܪܐ ܕܪܝܫܳܟ ؟

 

     ܣܝܡ ܫܡܳܗ̈ܐ ܕܘܟܰ‍ܬ̥ ܢܘܩ̈ܙܐ : Fill in the blanks

  

ܥܰܝܢܐ ܦܘܡܐ ܐܶܕܢܐ ܢܚـܝܪܐ

  

6  ܒـܝܰـܕ ………… ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܐ
7  ܒـܝܰـܕ ………… ܣܳܐܶܩ  ܐ̱ܢܐ
8  ܒـܝܰـܕ ………… ܚܳــܙܶܐ  ܐ̱ܢܐ
9  ܒـܝܰـܕ ………… ܐܳܟ̥ܶܠ  ܐ̱ܢܐ

 

ܠܰܟ‍ܬ̥ܝܒܬܐ : Practice writing:

  

ܣܰܥܪܐ  ܕܛܰ‍ܠܝܐ :  ܐܰܘ  ܐܘܟܳܡܐ  ܗܳܘܶܐ  ܐܰܘ ܫܰܥܘܬ̥ܐ

 

 

 

 

 

ܗܶܪܓܐ 30

                                                                                             

   ܥܰܠ ܝܘܠܦܳܢܐ

 

ܐܰܝܢܐ ܡܰܠܟܘܬ̥ܐ ܒܶܛ‍ܠܳܢܐ ܠܐ ܡܨܶܐ

 

ܡܳܪܝ  ܐܰܦܪܶܝܡ  ܐܳܡܰܪ :

  

    ܐܰ‍ܠܳܗܐ  ܗܰܒ ܝܘܠـܦܳܢܐ

    ܠܰܐܝܢܐ  ܕܪܳܚܶܡ ܝܘܠـܦܳܢܐ

                     ܘܰܠـܪܰܒܐ ܕܡܰܠܶܦ ܫܰܦܝܪ

                     ܢܶܗܘܶܐ  ܪܰܒܐ  ܒܡܰܠܟܘܬ̥ܳܟ

    ܐܰܝܢܐ  ܕܪܳܚܶܡ ܝܘܠـܦܳܢܐ

    ܢܶܗܘܶܐ ܟܰܫܝܪ ܒܟܽ‍ܠܥܶܕܳܢ

                     ܘܰܐܝܢܐ  ܕܪܳܚܶܡ  ܒܶܛ‍ܠܳܢܐ

                     ܠܐ ܡܨܶܐ  ܕܢܶܗܘܶܐ  ܟܰܫܝܪܐ

 

 

 

 

ܗܶܪܓܐ 31

                                                                                             

ܫܠܶܡ ܟ‍ܬ̥ܳܒܐ

 

ܦܰܘܕܐ ܫܰܢ̱ܬܐ ܦܘܫ ܫܠܳܡܐ

 

ܗܐ  ܫܠܶܡ  ܠܶܗ  ܟ‍ܬ̥ܳܒـܐ  ܗܳܢـܐ .

ܐܶܢܐ  ܗܳܫܐ  ܩܳܪܶܐ  ܐ̱ܢܐ  ܠܶܗ  ܕܠܐ  ܦܰܘܕܐ .

ܘܝܳܕܰܥ  ܐ̱ܢܐ  ܟܽ‍ܠ  ܡܶܠܬ̥ܐ  ܕܺܐܝܬ̥  ܒܶܗ .

ܒܫܰܢ̱ܬܐ  ܕܩܳܕܡܐ  ܣܳܠܶܩ  ܐ̱ܢܐ  ܠـܣܶܕܪܐ  ܕܪܳܡ .

ܘܫܳـܩܶܠ‏ ܐ̱ܢܐ  ܟ‍ܬ̥ܳܒܐ  ܪܰܒ  ܡܶܢ  ܗܳܢـܐ .

ܦܘܫ  ܒܰܫܠܳܡܐ : ܣܶܕܪܳܐ  ܕܝܠܝ̱ ܪܚـܝܡܐ .

ܦܘܫ  ܒܰܫܠܳܡܐ : ܟ‍ܬ̥ܳܒܐ  ܕܝܠܝ̱  ܒܰܣܝܡܐ ܀

 

ܙܰܘܥ̈ـܐ  VOWELS

 

SIGN Sound NAME
ܰ Ah ܦܬܳܚܐ
ܳ O ܙܩܳܦܐ
ܶ Eh ܪܒܳܨܐ
ܺ E ܚܒܳܨܐ
ܽ oo ܥܨܳܨܐ

 

̈ Plural

Sign

ܣܝܳܡ̈ܐ

 

 

 

 

ܣܘܪܥܳܦܐ   Conjugation

 

ܚܠܳܦ ܫܡܐ  ̇Personal Pronoun

 

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ Masculine ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ Feminine
ܚܕܳܢܳܝܐ Singular ܚܕܳܢܳܝܐ Singular
ܐܶܢܐ I ܐܶܢܐ I
ܐܰܢ̱ܬ You ܐܰܢ̱ܬܝ̱ You
ܗܘ He ܗܝ She

                                             

——————————————-

 

 

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ Masculine ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ Feminine
ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܐ Plural ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܐ Plural
ܚܢܰܢ We ܚܢܰܢ We
ܐܰܢ̱ܬܘܢ You ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ You
ܗܶܢܘܢ They ܗܶܢܶܝܢ She

 

 

ܣܘܪܥܳܦܐ   Conjugation

 

To Be

 

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ Masculine ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ Feminine
ܚܕܳܢܳܝܐ Singular ܚܕܳܢܳܝܐ Singular
ܐܶܢܐ  ܐܝܬ̥ܰܝ I am ܐܶܢܐ ܐܝܬ̥ܰܝ I am
ܐܰܢ̱ܬ ܐܝܬ̥ܰܝܟ You are ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܐܝܬ̥ܰܝܟܝ̱ You are
ܗܘ ܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ̱ He is ܗܝ ܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ She is

                                             

——————————————-

 

 

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ Masculine ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ Feminine
ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܐ Plural ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܐ Plural
ܚܢܰܢ ܐܝܬ̥ܰܝܢ We  are ܚܢܰܢ ܐܝܬ̥ܰܝܢ We  are
ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܐܝܬ̥ܰܝܟܘܢ You are ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܐܝܬ̥ܰܝܟܶܝܢ You are
ܗܶܢܘܢ ܐܝܬ̥ܰܝܗܘܢ They are ܗܶܢܶܝܢ ܐܝܬ̥ܰܝܗܶܝܢ They are

 

 

ܣܘܪܥܳܦܐ   Conjugation

 

ܐܶܢܐ ܐܝܬ̥ ܠܝ I have

 

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ Masculine ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ Feminine
ܚܕܳܢܳܝܐ Singular ܚܕܳܢܳܝܐ Singular
ܐܶܢܐ  ܐܝܬ̥ ܠܝ I have ܐܶܢܐ  ܐܝܬ̥ ܠܝ I have
ܐܰܢ̱ܬ ܐܝܬ̥ ܠܳܟ You have ܐܰܢ̱ܬܝ̱ ܐܝܬ̥ ܠܶܟ̥ܝ̱ You have
ܗܘ ܐܝܬ̥ ܠܶܗ He has ܗܝ ܐܝܬ̥ ܠܳܗ̇ She has

                                             

——————————————-

 

 

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ Masculine ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ Feminine
ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܐ Plural ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܐ Plural
ܚܢܰܢ ܐܝܬ̥ ܠܰܢ We  have ܚܢܰܢ ܐܝܬ̥ ܠܰܢ We  have
ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܐܝܬ̥ ܠܟ̥ܘܢ You have ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܐܝܬ̥ ܠܟ̥ܶܝܢ You have
ܗܶܢܘܢ ܐܝܬ̥ ܠܗܘܢ They have ܗܶܢܶܝܢ ܐܝܬ̥ ܠܗܶܝܢ They have

 

 

ܣܘܪܥܳܦܐ   Conjugation

 

 

Possessive Pronoun

 

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ Masculine ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ Feminine
ܚܕܳܢܳܝܐ Singular ܚܕܳܢܳܝܐ Singular
ܠܝ Mine ܠܝ Mine
ܠܳܟ Yours ܠܶܟ̥ܝ̱ Yours
ܠܶܗ His ܠܳܗ̇ Hers

                                             

——————————————-

 

 

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ Masculine ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ Feminine
ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܐ Plural ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܐ Plural
ܠܰܢ Ours ܠܰܢ Ours
ܠܟ̥ܘܢ Yours ܠܟ̥ܶܝܢ Yours
ܠܗܘܢ Theirs ܠܗܶܝܢ Theirs

 

 

ܣܘܪܥܳܦܐ   Conjugation

 

Mine   ܕܝܠܝ̱

 

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ Masculine ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ Feminine
ܚܕܳܢܳܝܐ Singular ܚܕܳܢܳܝܐ Singular
ܕܝܠܝ̱ Mine ܕܝܠܝ Mine
ܕܝܠܳܟ Yours ܕܝܠܶܟ̥ܝ̱ Yours
ܕܝܠܶܗ His ܕܝܠܳܗ̇ Hers

                                             

——————————————-

 

 

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ Masculine ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ Feminine
ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܐ Plural ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܐ Plural
ܕܝܠܰܢ Ours ܕܝܠܰܢ Ours
ܕܝܠܟ̥ܘܢ Yours ܕܝܠܟ̥ܶܝܢ Yours
ܕܝܠܗܘܢ Theirs ܕܝܠܗܶܝܢ Theirs

 

 

 

 

ܐܳܬ̥ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܚܘܫܳܒܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ

Pronoun Letters

 

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ    Masculine

 

ܒܰܝܬ + ܝ = ܒܰܝܬܝ̱ My house
ܒܰܝܬ + ܟ = ܒܰܝܬܳܟ Your house (sin.)
ܒܰܝܬ + ܗ = ܒܰܝܬܶܗ His house
ܒܰܝܬ + ܢ = ܒܰܝܬܰܢ Our house
ܒܰܝܬ + ܟܘܢ = ܒܰܝܬܟܘܢ Your house (pl.)
ܒܰܝܬ + ܗܘܢ = ܒܰܝܬܗܘܢ Their house

 

ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ    Feminine

 

ܒܰܝܬ + ܝ = ܒܰܝܬܝ̱ My house
ܒܰܝܬ + ܟܝ = ܒܰܝܬܶܟܝ̱ Your house (sin.)
ܒܰܝܬ + ܗ = ܒܰܝܬܳܗ̇ His house
ܒܰܝܬ + ܢ = ܒܰܝܬܰܢ Our house
ܒܰܝܬ + ܟܝܢ = ܒܰܝܬܟܶܝܢ Your house (pl.)
ܒܰܝܬ + ܗܝܢ = ܒܰܝܬܗܶܝܢ Their house

 

 

 

NUMERALS       ܡܶܢܝܳܢ̈ܐ

1 – 10

 

Masculine

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ

Number

ܡܶܢܝܳܢܐ

Feminine

ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ

ܚܰܕ 1 ܚܕܐ
ܬܪܶܝܢ 2 ܬܰܪܬܶܝܢ
ܬܠܳܬ̥ܐ 73 ܬܠܳܬ̥
ܐܰܪܒܥܐ 4 ܐܰܪܒܰܥ
ܚܰܡܫܐ 5 ܚܰܡܶܫ
ܫܬܐ 6 ܫܶܬ̥
ܫܰܒܥܐ 7 ܫܒܰܥ
ܬܡܳܢܝܐ 8 ܬܡܳܢܶܐ
ܬܶܫܥܐ 9 ܬܫܰܥ
ܥܶܣܪܐ 10 ܥܣܰܪ

 

 

NUMERALS       ܡܶܢܝܳܢ̈ܐ

10 – 20

 

Masculine

ܕܶܟ̥ܪܳܢܳܝܐ

Number

ܡܶܢܝܳܢܐ

Feminine

ܢܶܩܒܬ̥ܳܢܳܝܐ

ܚܕܰܥܣܰܪ 11 ܚܕܰܥܶܣܪܶܐ
ܬܪܶܥܣܰܪ 21 ܬܰܪܬܰܥܶܣܪܶܐ
ܬܠܳܬ̥ܰܥܣܰܪ 31 ܬܠܳܬ̥ܰܥܶܣܪܶܐ
ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ 41 ܐܰܪܒܰܥܶܣܪܶܐ
ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ 51 ܚܰܡܫܰܥܶܣܪܶܐ
ܫܬܰܥܣܰܪ 61 ܫܬܰܥܶܣܪܶܐ
ܫܒܰܥܣܰܪ 71 ܫܒܰܥܶܣܪܶܐ
ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ 81 ܬܡܳܢܰܥܶܣܪܶܐ
ܬܫܰܥܣܰܪ 91 ܬܫܰܥܶܣܪܶܐ
ܥܶܣܪܝܢ 20 ܥܶܣܪܝܢ                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

ܦܘܠܳܓ̈ܐ ܕܙܰܒܢܐ  Time

  

ܫܰܢ̱ܬܐ Year ܚܰܕܒܫܰܒܐ Sunday
ܝܰܪܚܐ Month ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܐ Monday
ܫܳܒܘܥܐ Week ܬܠܳܬ̥ܐ ܒܫܰܒܐ Tuesday
ܝܰܘܡܐ Day ܐܰܪܒܥܐ ܒܫܰܒܐ Wednesday
ܫܳܥܬ̥ܐ Hour ܚܰܡܫܐ ܒܫܰܒܐ Thursday
ܩܰܛܝܢܬܐ Minute ܥܪܘܒܬ̥ܐ Friday
ܪܦܳܦܐ Second ܫܰܒܬ̥ܐ Saturday
ܬܰܕܐܳܐ Spring ܬܶܫܪ̈ܳܝܳܬ̥ܳܐ Fall
ܩܰܝܛܐ Summer ܣܰܬ̥ܘܐ Winter
ܟܳܢܘܢ ܐ̱ܚܪܳܝܐ January ܬܳܡܘܙ July
ܫܒܳܛ February ܐܳܒ August
ܐܳܕܳܪ March ܐܝܠܘܠ September
ܢܝܣܳܢ April ܬܶܫܪܝܢ ܩܰܕܡܳܝܐ October
ܐܺܝܳܪ May ܬܶܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܳܝܐ November
ܚܙܝܪܳܢ June ܟܳܢܘܢ ܩܰܕܡܳܝܐ December

  

 

 COLORS  ܓܰܘܢ̈ـܐ

ܐܘܟܳܡܐ Black ܙܰܪܩܐ Blue
ܚܶܘܳܪܐ White ܫܰܥܘܬ̥ܐ Yellow
ܣܘܡܳܩܐ Red ܝܰܪܘܩܐ Green

 

Kitchen ܒܶܝܬ̥ ܛܒܳܚ̈ܐ 

ܬܰܪܘܳܕܐ Spoon ܦܝܢܟܐ Plate
ܣܰܟܝܢܐ Knife ܟܳܣܐ Cup
ܡܰܫܠܝܘܢܐ Fork ܩܶܕܪܐ Pot

  

  ܡܰܕܪܰܫܬܐ  School    ܒܶܝܬ̥ܣܶܦܪܐ

ܡܰܘܬܒܐ Bench ܟܢܘܢܬܐ Ruler
ܬܰܠܡܝܕܐ Pupil ܐܳܬ̥ܘܬ̥ܐ Letter (a,b,c)
ܕܝܘܬ̥ܐ Ink ܘܳܠܝܬ̥ܐ Homework
ܠܰܚܳـܝܬܐ Eraser ܒܘܚܪܳܢܐ Test
ܐܰܨܰܚܬܐ Writing quiz ܐܰܦܬܐ Break time
ܕܘܪܳܫܐ Excercise ܒܶܛܠܳܢܐ Day-off
ܠܶܟܣܝܩܘܢ Dictionary ܦܣܳܣܐ Permission
ܛܰܪܦܐ Paper ܡܕܰܒܪܳܢܐ Principal
ܦܳܣܘܩܐ Paragraph ܣܘܪܛܐ Line

 

 

ܠܶܟܣܝܩܘܢ

Glossary

 

Syriac  to   English   Dictionary

 

 

 

                (m.)  =   Masculine.

                (f.)    =   Feminine.

                (pl.)  =   Plural.

 

 

When searching for Syriac words in the Glossary,

   such as:      ܒܒܰܝܬܐ   ܠܘܰܪܕܐ    ܕܟܳܣܐ   ܘܙܘܙܐ

The  ܘ ، ܒ ، ܠـ ، ܕ   are conguction words.

Therefore,  you  should look in the Glossary  for :

 ܒܰܝܬܐ           ܘܰܪܕܐ     ܟܳܣܐ    ܙܘܙܐ

 

ܐܳ‍ܠܰܦ

ܐܳ ܐܰ ܪ Air ܐܰ‍ܠܶܦ Teach
ܐܰܒܐ   ܐܳܒܝ̱ Father – My father ܐܳ‍ܠܰܦ ܒܶܝܬ̥ Alphabet
ܐܰܕܰܝ A boy’s name ܐܶܡܳܟ Your mother
ܐܶܕܢܐ Ear ܐ̱ܡܰܪ  ܐܶܡܰܪ Say – He said
ܐܳܗ O ܐܳܡܰܪ  ܐܳܡܪܝܢܰܢ He says – we say
ܐܰܘ ، ܐܳܘ Or   –  O ܐܶܡܰܬ̥ܝ̱ When
ܐܘܟܳܡܐ Black ܐ̱ܢܐ I
ܐܶܙܰܠ  ܐܳܙܶܠ He went – He goes ܐܶܢܘܢ They (m.)
ܐܰܚܐ    ܐܳܚـܝ̱ Brother – My brother ܐܶܢܶܝܢ They (f)
ܐܳܚܶܕ He takes ܐ̱ܢܳܫ Someone
ܐܝܕܐ A hand ܐܰܢ̱ܬ     ܐܰܢ̱ܬܘܢ You (m.) – you (pl.)
ܐܰܝܕܐ What (f.), which ܐܰܢ̱ܬܝ̱   ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ You (f) – you (pl.)
ܐܰܝܟ As ܐܶܣ̈ܐ Walls
ܐܰܝܟܐ Where ܐܳܦ Also, And
ܐܰܝܟܰܢ How ܐܰܦܰـܝ̈ Face
ܐܰܝــܠܐ A deer ܐܳܦܶܢ Even if, Although
ܐܰܝܠܶܝܢ Who, What ܐܰܦܪܶܝܡ Ephraim, name (m.)
ܐܝܠܳـܢܐ A tree ܐܰ ܪܰܐ Do you ? does he ?  
ܐܝܡܳܡܐ Day ܐܰܪܒܰܥ   ܐܰܪܒܥܐ Four
ܐܝܢ Yes ܐܰܪܝܐ Lion
ܐܰܝܢܐ What (m.) ܐܰܪܝܟ̥ܐ Long
ܐܰܝܢܰܘ  ܐܰܝܢܰܐܗ̱ܘ Who is – which is ܐܰܪܝܡ Raised i.e. his voice
ܐܝܬ̥ Is, are, to have ܐܳ ܪܳܡ Aram, a name (m.)
ܐܳܟ̥ܶܠ He eats ܐܰܪܢܒܐ Rabbit
ܐܰܟ̥ܡܐ As ܐܰܪܥܐ Land, Floor.
ܐܶܠܐ But ܐܳܬ̥ܐ A flag, A banner
ܐܰ‍ܠܒܶܫ Put dress on. ܐܳܬ̥ܶܐ He comes

ܒܶܝܬ̥

 

ܒܰܐܝܢܐ In which one ܒܢ̈ܳܬ̥ܳܐ Daughters
ܒܓ̥ܰܘ Inside, in ܒܢ̈ܳܬ̥ ܩ̈ܳـܠܐ Words
ܒܳܗ̇ In her (in it) ܒܰܣܝܡܐ Good
ܒܘܪܐ Ignorant ܒܶܣܪܐ Meat
ܒܶܛ‍ܠܳܢܐ Idleness ܒܨܝ Look
ܒܝ In me ܒܨܝܪܐ Little
ܒܝܰܕ By means of, through ܒܰܪ Son of
ܒܝ̈ܥܐ Eggs ܒܶܪܝ̱ My son
ܒܶܝܬ̥    ܒܰܝܬܐ A House ܒܪܰܡ But, however
ܒܰܝܬܳܟ Your house ܒܰܪܬ̥ܐ Daughter
ܒܶܝܬ̥ܣܶܦܪܐ School ܒܰܪ ܓ̥ܶܢܣܶܗ Of the same kind
ܒܢ̈ܰܝܳܐ Children ܒܳܬ̥ܰܪ After

                           

            ܓܳܡܰܠ

    

ܓܰܐܝܐ Gaayo, a name (m.) ܓܰܡـܠܐ Camel
ܓܰܒܪܐ Man ܓܰܢ̈ܐ Gardens
ܓܰܕܝܐ A kid of a goat ܓܶܢ̱ܒ By the side of
ܓܘܒܐ A water well ܓܰܢܬ̥ܐ  Garden
ܓܘܝܐ A ball ܓܰܢܰܬ̥ܫܰܒܪ̈ܐ Kidergarten
ܓܰܘܢܐ A color ܓܶܦ̈ܐ Wings
ܓܘܫܡܐ A body

 

 

ܕܳܠܰܬ̥

                           

ܕܺܐܒܐ Wolf ܕܝܠܶܟ̥ܝ̱   ܕܝܠܰܢ Yours (f.) – ours
ܕܳܕܐ    ܕܳܕܝ̱ Uncle – my uncle ܕܝܠܟ̥ܘܢ  ܕܝܠܟ̥ܶܝܢ Yours (pl.m.) – (f.)
ܕܰܗܒܐ Gold ܕܶܝܢ Then, however, but
ܕܘܟܰ‍ܬ̥ A place ܕܡܐ Blood
ܕܳܚܶܠ He is afraid ܕܳܡܶܐ Resembles, like
ܕܳܚܠܐ She is afraid ܕܳܢܰܚ Rises (the sun)
ܕܝܠܶܗ   ܕܝܠܳܗ̇ His – hers ܕܰܥ Know
ܕܝܠܝ̱   ܕܝܠܳܟ Mine – yours (m.) ܕܰܪ̈ܓ̥ܐ Stairs

 

 

                        ܗܶܐ

 

ܗܐ Behold ܗܳܠܶܝܢ These
ܗܰܒ Give ܗܳܢܐ This (m.)
ܗܰܒܳܒ̈ܐ Flowers ܗܶܢܘܢ They (m.) – them
ܗܳܕܶܐ This (f.) ܗܶܢܶܝܢ   ܗܳܢܶܝܢ They (f.) – them
ܗܘ   ܗܰܘ He – That (m.) ܗܦܰܟ He returned
ܗ̱ܘܐ   ܗܳܘܶܐ Was – becomes ܗܳܦܶܟ He returns
ܗ̱ܘ̈ܰܝ They were (f.) ܗܳܪܟܐ Here
ܗ̱ܘܝܬ̥ I was ܗܶܪܓܐ Lesson
ܗܳܝ   ܗܝ That (she) – she ܗܳܪܓܝܢ They study (m.)
ܗܳܟܰܢ Likewise ܗܳܫܐ Now

 

              ܘܰܐܘ

  

ܘܰܙܐ A swan ܘܰܪܕܐ A rose

 

              ܙܰܐܝ

ܙܳ ܐܶܡ To sound ܙܝـܘܐ Zeewo, a name (f.)
ܙܳܒܶܢ He buys (purchase) ܙܰܝ̈ܬܐ Olives
ܙܰܒܢܐ   ܙܰܒܢܝ̈ܢ Time  – times ܙܶܠ Go
ܙܰܓܐ A bell ܙܳܡـܪ̈ܳܢ They (f.) sing
ܙܰܗܝܐ Zahyo, a name (m.) ܙܥܘܪ    ܙܥܘܪܐ Small – (m.)
ܙܰܘܓܐ A pair ܙܥܘܪܬ̥ܐ Small (f.)
ܙܘ̈ܙܐ Money ܙܰܪܥـܐ A seed , a plant
ܙܘܡܳܪ̈ܐ Songs ܙܳܪܥܝܢ They plant

           

             ܚܶـܝܬ̥

 

ܚܳܐܰܪ He looks ܚܰܙܘܪ̈ܐ Apples
ܚܰܒܪ̈ܐ Friends ܚـܙܝ Look
ܚܰܒܪ̈ܰܝ My friends ܚܶـ̈ܛܐ Wheat
ܚܰܕ    ܚܕܐ One (m.) – one (f.) ܚܰـܝܘܬ̥ܐ    ܚܰܝܘ̈ܳܬ̥ܳܐ Animal – animals
ܚܳـܕܶܐ He rejoices ܚܰܠܒܐ Milk
ܚـ̈ـܕܳܕܐ Together ܚܡܳܪܐ Donkey
ܚܰـܘܐ Show (me) ܚܰܡܶܫ    ܚܰܡܫܐ Five
ܚܘܡܐ Heat ܚܢܰܢ We
ܚܘܪ Look ܚܨܳܕܐ Harvest
ܚܶـܘܳܪܐ White ܚܰܩـܠܐ A field
ܚܘܫܳܒܳܝܐ Calculated ܚܳـܪ He looked
ܚـܙܐ    ܚܳـܙܶܐ He saw – He sees ܚܳܬ̥ܐ     ܚܳܬ̥ܶܗ Sister – his sister
ܚܶـܙܘܐ A scene ܚܳܬ̥ܝ̱    ܚܳܬ̥ܳܟ My sister – your  s.

 

ܛܶܝܬ̥

 

ܛܳܒ  ܛܳܒܐ Good ܛܰ‍ܠܝܐ    ܛܠܝܬ̥ܐ Boy – Girl
ܛܶܒܠܝܬ̥ܐ Table ܛܳܥܶܢ He carries
ܛܳܒܰܥ He Drawns ܛܥܝܢ He carries
ܛܘܪ̈ܐ Mountains ܛܶܦܪܐ A fingernail

 

 

ܝـܘܕ

 

ܝܰܕ By – beside ܝܰܡܐ Sea
ܝܳܕܰܥ He knows ܝܺܠܶܦ    ܝܳܠܶܦ He learned – learns
ܝܰܗ̱ܒ He gave ܝܰܡܝܢܐ Right
ܝܳܗܶܒ    ܝܳܗܒܐ He gives – she gives ܝܰܩܝܪܐ Heavy
ܝܘܡ   ܝܰܘܡܐ Day ܝܶܪܒܶܬ̥ I grew
ܝܰܘ̈ܡܰܝ Days ܝܰܪܘܩܐ Green
ܝܰـܘܢܐ A dove ܝܺܬ̥ܶܒ He sat
ܝܰܘܣܶܦ Joseph, a name (m.) ܝܳܬ̥ܶܒ   ܝܳܬ̥ܒܐ He sits – she sits
ܝܳܠܘܦܐ   ܝܳܠܘܦܬܐ Student (m.) – (f.) ܝܳܬ̥ܒܝܢ   ܝܳܬ̥ܒ̈ܳܢ They sit (m.) – (f.)

           

ܟܳܘܦ

 

ܟܰܕ When, after ܟܳـܢܶـܫ  ܟܳܢܫܐ He sweeps,  she sweeps
ܟܰـܘ̈ܐ Windows ܟܳܦܶܢ He hungers
ܟܘܪܣܝܐ A chair ܟܳܣܐ A cup
ܟܰܘܬ̥ܐ Window ܟܰܪܝܐ Short
ܟܰܝ Now, indeed ܟܶܪܟܐ A notebook
ܟܽܠ   ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ All  – everyone ܟܰܪܡܐ Vineyard
ܟܽܠܡܶܕܶܡ Everything ܟܳ‍ܬ̥ܶܒ   ܟܳ‍ܬ̥ܒܐ He writes, she writes
ܟܰ‍ܠܒܐ   ܟܰ‍ܠܒܶܗ A dog – his dog ܟ‍ܬܳܒܐ   ܟܬ̥ܳܒ̈ܰܝ A book – my books
ܟܡܐ How much ܟܰܫܝܪ   ܟܰܫܝܪܐ Successful
ܟܶܢ Then ܟ‍ܬ̥ܝܒܬ̥ܳܢܳܐܝܺܬ̥ In writing

   

             ܠܳܡܰܕ

 

ܠܐ No ܠܝ    ܠܳܟ Mine – yours
ܠܰܐܝܢܐ To whom ܠܟ̥ܘܢ    ܠܶܟ̥ܝ̱ Yours (m.) – (f.)
ܠܒܶܫ He wore ܠܰܟܬ̥ܝܒܬܐ To be written
ܠܳܒܶܫ    ܠܳܒܫܐ He wears, shewears ܠܺـܠܝܐ    ܠܶـܠܝܐ Night
ܠـܓ̥ܰܘ Inside ܠܡܰܢ To whom
ܠܘܚܐ A blackboard ܠܡܳܢܐ Why
ܠܶܗ     ܠܳܗ̇ His – hers ܠܰܢ Ours
ܠܗܘܢ   ܠܗܶܝܢ Theirs (m.) –  (f.) ܠـܥܶـܠ Up, over
ܠـܘܳܬ̥ Near ܠـܦܘܬ̥ To
ܠܰـܚܶܡ    ܠܳـܚܶܡ Match things alike ܠܳܩ̈ܛܳܢ They pick (f.) wheat
ܠܳܚܡܐ   ܠܳܚܡ̈ܳܢ Match things alike ܠܬܰܚܬ Below, down

ܡܝܡ

 

ܡܳܐܢ̈ܰܝ My clothes ܡܶܠܰܬ̥ – ܡܶܠܬ̥ܐ Word
ܡܶܕܶܡ A Thing ܡܰܢ Who
ܡܗܝܪܐ Intelligent ܡܶܢ From
ܡܗܰܠܶܟ He walks ܡܳܢܐ What  –   How
ܡܘܢ What, why, what is it ܡܳܢܰܐܗ̱ܘ What is
ܡܰܘܕܰܥ tells ܡܰܢܗܰܪ Lights on
ܡܰܘܬܐ Death ܡܢܝ Count (numbers)
ܡـܙܰܒܶܢ He sells ܡܣܳܐܢ̈ܐ Shoes
ܡܳـܚܶܐ He hits, strikes ܡܨܶܐ Could
ܡܰܛܝ He arrived ܡܨܰܥܬ̥ܐ Middle
ܡܛܰܝܶܒ He prepares ܡܳـܪܐ Lord of
ܡܶܛܪܐ Rain ܡܳܪܝ̱ Saint – Sir
ܡܰـܝ̈ܳـܐ Water ܡܰܪܓܐ Meadow
ܡܶـ̈ـܠܐ Words ܡܰܪܟܶܢ He Bows
ܡܰܠܟܐ King ܡܶܫܬܰܡܰܗ Is famous
ܡܰܠܟܘܬܐ Kingdom ܡܶܫܬܥܶـܐ He plays
ܡܰܠܟܘܬ̥ܳܟ Your kingdom ܡܳܬ̥ܐ Country
ܡܰܠܶܦ  ܡܰܠܦܳܢܐ He teaches – teacher ܡܰܬܰܝ Matthew, name (m.)

 

ܢܘܢ

 

ܢܺـܐܙܰܠ We go ܢܰܚܬܐ A dress
ܢܶܗܘܶܐ Becomes ܢܶܛܒܰܥ Drawns
ܢܰܗܪܐ River ܢܳܛܰܪ Keeps
ܢܳܘܶܐ Meows (cat) ܢܶܣܚܶܐ Swims
ܢܘܢܐ A fish ܢܶܥܘܠ Enters
ܢܘܩ̈ܙܐ Dots ܢܦܰܩ He exited, came out
ܢܘܪܐ A fire ܢܶܩܒܐܝܺܬ̥ Feminine
ܢܺـܚܶܐ Long live – hurray ܢܰܩܕܐ Neat, clean
ܢܶـܚـܙܶܐ See ܢܳـܩܶܫ   ܢܳܩܫܐ He – she knocks
ܢܚـܝܪܐ Nose ܢܶـܫ̈ܐ Women
ܢܚܶܬ̥ ܢܳܚܶܬ̥ Came down, comes down ܢܳܫܒܐ Blows (wind)

 

ܣܶܡܟܰ‍ܬ̥

 ܣܳـܐܶܡ He puts, he places ܣܘܪܝܳܝܐ Syriac
ܣܳـܐܶܩ He smells ܣܳܚܶܐ Swims
ܣܰܒ    ܣܰܒܘ̱ Take (m.) – take (pl.) ܣܰܚܘܐ Swimming
ܣܰܒܝ̱   ܣܰܒ̈ܝ̱ Take (f.) – take (pl.) ܣܝܡ ܣܝܡܐ  ܣܝ̈ܡܳܢ Put on – is placed
ܣܳܒܐ An Elderly ܣܰـܠܐ Basket
ܣܰܓܝ Many ܣܠܶܩ   ܣܳܠܶܩ Went up – goes up
ܣܶܕܠܐ Sandal ܣܳܡ He put
ܣܳـܕܰܪ Arranges ܣܶܡܳܠܐ Left
ܣܶܕܪܐ A Class (room) ܣܰܥܪܐ Hair
ܣܰܗܪܐ Moon ܣܦܝܩ Empty, lacking
ܣܰܘܟܐ Hair ܣܶܪܛܐ Line, dash
ܣܘܡܳܩܐ Red ܣܰܬܐ Grapevine
ܣܘܣܬܐ Horse (f.) ܣܰܬ̥ܘܐ Winter

ܥܶـܐ

ܥܳـܐܶܙ Heats up ܥܶـܙܐ Goat
ܥܳـܐܶܠ He enters ܥܰܝܢܐ An eye
ܥܳܒܐ Forest ܥܰܠ On
ܥܒܶܕ    ܥܳܒܶܕ He made – he makes ܥܰܡ   ܥܰܡܶܗ With – with him
ܥـܕܰܡܐ Until ܥܳܡܰܪ He lives (inhabits)
ܥܶـܕܳܢ   ܥܶـܕܳܢܐ Time ܥܶܢ̈ܒܐ Grapes
ܥܺـܕ̱ܬܐ Church ܥܶܣܒܐ Grass
ܥܰܗܝܕ Is mentioned ܥܳـܪܶܒ The sun sets
ܥܘܩܰܒܪ̈ܐ Mice ܥܰܫܝܢܐ Powerful

ܦܶـܐ

ܦܳـܐܰܚ The smell emits from ܦܝـܠܐ Elephant
ܦܰܐܝܐ Faayo, a name (m.) ܦܰـܢܐ – ܦܰܢܝ Answer –  answered
ܦܺܐܪ̈ܐ Fruit ܦܨܝـܚ Happy
ܦܳـܐܶܫ He remains ܦܰܨܳܢܝ̱ Save me
ܦܰܘܕܐ A mistake ܦܳܪܚܐ It flies
ܦܘܡܐ Mouth ܦܳܬܰܚ He opens
ܦܘܫ Stay, remain ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܐ Sentences

ܨܳܕܶܐ

 ܨܳܐܶܒ He aims ܨܶܝܕ To, towards
ܨܳܐܶܕ He hunts – catch fish ܨܰܝܳـܕܐ Hunter
ܨܒܐ    ܨܳܒܶܐ He wanted, he wants ܨܠܝܒܐ A Cross
ܨܶܒܥ̈ܐ Fingers ܨܶܡܕܐ    ܨܶܡܕܶܗ A bag – his bag
ܨܳܕ He hunted ܨܰܦܪܐ Morning
ܨܘܪܬܐ Picture ܨܶܦܪܐ Bird

ܩܳܘܦ

ܩܳـܐܶܡ He gets up, he stands ܩܰܝܛܐ Summer
ܩܳـܐܰܪ Gets cooler ܩܳܝܡܐ She stands up
ܩܰܕܝܫܐ Saint ܩܳܠ ܩܳـܠܐ  ܩܳܠܳܗ̇ Voice, voice, her v.
ܩܕܳܡ Before ܩܠܝܕܐ Key
ܩܳܕܡܐ She leads ahead ܩܰܢܝܐ  ܩܢ̈ܰܝ  ܩܢܰܝ̈ܳܐ Pen  – my pens –  pens
ܩܰܕܡܳܝܐ First ܩܰܨܪܐ Mansion
ܩܘܒܥܐ Hat ܩܪܐ He called, He read
ܩܘܡ Get up (m.) ܩܳـܪܶܐ He reads, he calls
ܩܰܘܡܬ̥ܐ Height of a person ܩܪܶܒ He came near
ܩܘܪܐ Cold ܩܪܘܒ Come nearer
ܩܰܛܐ Cat ܩܳܪܝܐ  ܩܳܪ̈ܶܝܢ She reads – They (m.)
ܩܳܛܶܦ He picks (fruit etc…) ܩܶܪܝܳܢܐ Reading
ܩܳܛܦ̈ܳܢ They (f.) pick (fruit) ܩܰܪܝܪ   ܩܰܪܝܪܐ Cold

ܪܝܫ

ܪܰܒܝ My Elder ܪܝܫܐ    ܪܝܫܶܗ A head – His head
ܪܰܒ   ܪܰܒܐ Larger – large  (m.) ܪܝܫܳܗ̇   ܪܝܫܳܟ Her head – your head
ܪܰܒܬ̥ܐ Large (f.) ܪܰܟܶܒ Compose
ܪ̈ܶܓ̥ـܠܐ  ܪ̈ܶܓ̥ܠܰܘܗ̱ܝ Feet – His feet ܪܳܟ̥ܶܒ Rides on
ܪܳܕܶܐ Walks, travels ܪܳܡ Higher
ܪ̈ܳܗܛܳܢ They (f.) run ܪܳܡܐ   ܪܳܡܬ̥ܐ High
ܪܘܚܐ Wind ܪܶܡܙܐ   ܪܶܡܙܳܢܳܐܝܺܬ̥ Sign   By pointing
ܪܚـܝܡܐ Beloved ܪܰܡܫܐ Evening
ܪܳܚܶܡ   ܪܳܚܡܐ He likes – she likes ܪܳܥܶـܐ It grazes (eats)
ܪܳܚܡܝܢ They like (m.) ܪܳܥܶܠ He trembles
ܪܝـܚܐ Smell, aroma ܪܳܫܶܡ He draws

ܫܝܢ

 

 ܫܰـܐܶܠ Ask ܫܡܳܗ̈ܐ Names
ܫܰܒܐ Shabo, a name (m.) ܫܡܰܥ   ܫܳܡܰܥ Hear – he hears
ܫܰܒܘܥܐ A week ܫܶܡܫܐ Sun
ܫܶܒܠܐ An ear of wheat ܫܢܰܝ̈ܳܐ Years
ܫܰܒܥܐ Seven ܫܰܢ̱ܬܐ A year
ܫܒܰܩ He left ܫܶܢܬ̥ܐ Sleep
ܫܒܪܐ Child ܫܰܥܘܬ̥ܐ Yellow
ܫܽـܘ̈ܳܐܠܶܐ Questions ܫܶܥܝܐ Play
ܫܘ̈ܥܐ Rocks ܫܳܥܬ̥ܐ Hour – clock
ܫܘܩܐ Market ܫܰܦܝܪ ܫܰܦܝܪܐ ܫܰܦܝܪܬܐ Beautiful, good
ܫܘܪܐ Fence ܫܩܰܠ ܫܳܩܶܠ ܫܳܩܠܐ Took, takes, she t.
ܫܠܶܡ Ended ܫܳـܪܶܐ He releases
ܫܠܳܡܐ Hello, peace ܫܶܬ̥ Six
ܫܶܡ   ܫܶܡܝ̱ Name – my  name ܫܳܬܶܐ   ܫܳܬܝܐ He drinks – she dr

                                         

ܬܰܘ

ܬܐ Come (m.) ܬܰܠܓܐ Snow
ܬܺܐܢ̈ܐ Figs ܬܠܳܬ̥   ܬܠܳܬ̥ܐ Three
ܬܶܒ Sit ܬܰܡܳܢ There
ܬܰܘ Come (pl.) (m.) ܬܪܶܝܢ Two (m.)
ܬܰܘܪܐ   ܬܘܪܬܐ Bull – cow ܬܪܰܝܳܢܐ Second
ܬܺܚܶܐ Long live (f.), hurray ܬܰܪܢܳܓ̥ܠܐ  ܬܰܪܢܳܓ̥ܘܠܬܐ Rooster  – hen
ܬܳܝ Come (f.) ܬܰܪܬܶܝܢ Two (f.)
ܬܝܩ ܬܰܐܩ Tic tac (bell sound) ܬܰܪܶܨ To  correct, fix

 

 

Lesson Pointers

Lesson 1: Teach the students about: “first” , “second” etc…

Lesson 2: We learn about classroom surroundings.