ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ

ܣܶܦܪܳܐ ܕܬܶܢܳܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.. ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܕ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ.

 1 ܘܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܒܥܰܪܳܒܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܽܘܦ. ܒܶܝܬ ܦܰܪܰܢ. ܘܒܶܝܬ ܬܳܦܶܠ ܘܠܶܒܢܳܢ. ܘܚܰܨܪܽܘܬ݂ ܘܕ݂ܺܝܙܰܗܰܒ. 2 ܡܰܪܕܶܐ ܚܕܰܥܣܰܪ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܚܽܘܪܺܝܒ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܣܳܥܺܝܪ. ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܪܩܶܡ ܕܓܰܐܝܳܐ. 3 ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܫܢܰܬ ܐܰܪܒܥܺܝܢ. ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܒܚܰܕ݂ ܒܝܰܪܚܳܐ. ܡܰܠܶܠ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 4 ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܩܛܰܠ ܠܣܺܝܚܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܕܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܒܚܶܫܒܽܘܢ. ܘܰܠܥܽܘܓ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܬܢܺܝܢ. ܕܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܒܥܰܣܬܪܽܘܬ. ܘܒܰܐܪܕܥܺܝ. 5 ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܫܰܪܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܡܦܰܫܶܩ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܳܐܡܰܪ. 6 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܒܚܽܘܪܺܝܒ. ܣܰܓܺܝ ܠܟܽܘܢ ܕܺܝܬܶܒܬܽܘܢ ܒܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 7 ܐܶܬܦܢܰܘ ܘܰܫܩܽܘܠܘ ܠܟܽܘܢ. ܘܥܽܘܠܘ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܘܗܝ. ܠܥܳܪܳܒܳܐ. ܘܰܠܛܽܘܪܳܐ. ܘܠܰܫܦܳܠܳܐ. ܘܰܠܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܠܰܣܦܳܖ̈ܰܝ ܝܰܡܳܐ. ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܠܶܒܢܳܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܢܰܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܰܗܪܳܐ ܦܪܳܬ݂. 8 ܚܙܰܘ ܕܝܶܗܒܶܬ݂ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܥܽܘܠܘ ܘܺܝܪܰܬ݂ܘ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܠܺܐܝܣܚܳܩ. ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ. ܠܡܶܬܰܠ ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܙܰܪܥܗܽܘܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. 9 ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ ܕܶܐܣܰܝܒܰܪܟܽܘܢ. 10 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܐܰܣܓܺܝܟܽܘܢ. ܘܺܐܝܬܰܝܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܐܰܝܟ݂ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. 11 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܢܰܘܣܶܦ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܟܽܘܢ ܐܳܠܶܦ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܢܒܰܪܶܟ݂ܟܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ. 12 ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܣܰܝܒܰܪ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ ܝܺܩܰܪܬܟܽܘܢ. ܘܛܰܥܢܟܽܘܢ. ܘܕ݂ܺܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. 13 ܓܒܰܘ ܠܟܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܚܰܟܺܝܡܺܝܢ. ܘܣܰܟܽܘܠܬ݂ܳܢܺܝܢ. ܘܺܝܕ݂ܺܝܥܺܝܢ ܠܫܰܒܛܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪܺܝܫܟܽܘܢ. 14 ܘܰܥܢܰܝܬܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܠܺܝ. ܫܰܦܺܝܪ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܡܶܥܒܰܕ݂. 15 ܘܕܶܒܪܶܬ݂ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܫܰܒܛܰܝ̈ܟܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܺܝܕ݂ܺܝ̈ܥܶܐ. ܘܥܶܒܕܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܠܦ̈ܶܐ. ܘܖ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܖ̈ܺܝܫܰܝ ܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܖ̈ܺܝܫܰܝ ܥܶܣܪܳܐ. ܘܣܳܦܖ̈ܶܐ ܠܫܰܒܛܰܝ̈ܟܽܘܢ. 16 ܘܦܰܩܕܶܬ݂ ܠܕܰܝܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ. ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܫܳܡܥܺܝܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܕ݂ܳܝܢܺܝܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗܝ. ܘܰܠܬ݂ܰܘܬܳܒܶܗ.17 ܠܳܐ ܬܶܣܒܽܘܢ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܒܕ݂ܺܝܢܳܐ. ܠܰܙܥܽܘܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܪܰܒܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܫܳܡܥܺܝܢ. ܠܳܐ ܬ݂ܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܓܰܒܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕ݂ܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܩܫܶܐ ܡܶܢܟܽܘܢ. ܩܰܪܒܽܘܗܝ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܶܐܫܡܥܺܝܘܗܝ. 18 ܘܦܰܩܶܕܬܟܽܘܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܟܽܠ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ. ܕܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. 19 ܘܰܫܩܠܰܢ ܡܶܢ ܚܽܘܪܺܝܒ ܘܗܰܠܶܟ݂ܢ ܒܟܽܠܶܗ ܗܰܘ ܡܰܕܒܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܕ݂ܚܺܝܠܳܐ. ܕܰܚܙܰܝܬܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܕܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܶܐܬܰܝܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܪܩܶܡ ܕܓܰܐܝܳܐ. 20 ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ. ܐܶܬܰܝܬܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܝܰܗܒ ܠܰܢ. 21 ܚܙܰܘ ܕܝܰܗܒ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܣܰܩܘ ܘܺܝܪܰܬ݂ܘ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܪܰܗܒܽܘܢ. 22 ܘܰܩܪܶܒܬܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܟܽܠܟܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܬܽܘܢ. ܢܫܰܕܰܪ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܕܳܡܰܝܢ ܘܢܶܓܫܽܘܢ ܠܰܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܢܶܬܠܽܘܢ ܠܰܢ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. ܘܰܢܚܰܘܢܳܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܒܳܗ̇. ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܗܶܝܢ. 23 ܘܰܫܦܰܪ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈. ܘܕܶܒܪܶܬ݂ ܡܶܢܟܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ. 24 ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝܘ ܘܰܣܠܶܩܘ ܠܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܰܣܓܽܘܠܳܐ. ܘܓܰܫܽܘܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. 25 ܘܰܢܣܰܒܘ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܠܰܢ. ܘܰܐܬ݂ܺܝܒܽܘܢ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܰܢ. ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. 26 ܘܠܳܐ ܨܒܰܝܬܽܘܢ ܠܡܶܣܰܩ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܪܡܰܪܬܽܘܢ ܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. 27 ܘܰܪܛܶܢܬܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܫܟܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܬܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܢܶܐ ܗܽܘ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܦܩܰܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܕܢܰܫܠܡܰܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܢܰܘܒܕܰܢ. 28 ܠܰܐܝܟܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢܰܢ. ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܬܒܰܪܘ ܠܶܒܰܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܰܢ. ܕܥܰܡܳܐ ܪܰܒ ܘܪܳܡ ܘܥܰܫܺܝܢ ܡܶܢܰܢ. ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢ ܘܰܟ݂ܖ̈ܺܝܟ݂ܳܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܳܦ ܒܢܰܝ̈ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܚܙܰܝܢ ܬܰܡܳܢ. 29 ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܙܽܘܥܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. 30. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܐܳܙܶܠ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܗܽܘ ܡܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܚܠܳܦܰܝܟܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܥܰܡܟܽܘܢ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܠܥܺܢܰܝ̈ܟܽܘܢ.31 ܘܰܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܽܘܢ. ܕܬܰܪܣܺܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܡܬܰܪܣܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܠܰܒܪܶܗ. ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܐܙܰܠܬܽܘܢ. ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܶܐܬܰܝܬܽܘܢ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 32 ܘܰܒܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ.33 ܕܳܐܙܶܠ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܠܡܰܬ݂ܩܳܢܽܘ ܠܟܽܘܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܬܶܫܪܽܘܢ ܒܶܗ. ܒܢܽܘܪܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܚܰܘܺܝܟܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܬܺܐܙܽܠܘܢ ܒܳܗ̇. ܘܒܳܥܢܳܢܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. 34 ܘܰܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܪܓܶܙ ܘܺܝܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. 35 ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܐܰܪܥܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܕܺܝܡܺܝܬ݂ ܠܡܶܬܰܠ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. 36 ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܟܳܠܳܒ ܒܰܪ ܝܽܘܦܢܳܐ. ܗܽܘ ܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܘܠܶܗ ܐܶܬܶܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܗܰܠܶܟ݂ ܒܳܗ̇. ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܕܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܠܬܰܡܳܢ. 38 ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܕܩܳܐܶܡ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܗܽܘ ܢܶܥܽܘܠ ܠܬܰܡܳܢ. ܠܶܗ ܚܰܝܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܢܰܘܪܬ݂ܺܝܗ̇ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 39 ܘܺܝܩܰܪܬܟܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܠܒܶܙܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܒܺܝܫܬܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܢܺܐܪܬܽܘܢܳܗ̇. 40. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܬ݂ܦܢܰܘ ܠܟܽܘܢ. ܘܰܫܩܽܘܠܘ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ. 41 ܘܰܥܢܰܝܬܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܠܺܝ. ܚܛܰܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܚܢܰܢ ܢܶܣܰܩ ܘܢܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܕܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܶܐܙܕܰܝܰܢܬܽܘܢ ܓܒܰܪ ܒܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܪܳܒܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܓܰܪܰܓܬܽܘܢ ܠܡܶܣܰܒ ܠܛܽܘܪܳܐ.42 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܶܣܩܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܟܰܬܫܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܺܝܬ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܬܶܬܰܒܪܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. 43 ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܬܽܘܢ. ܘܡܰܪܡܰܪܬܽܘܢ ܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܡܪܰܚܬܽܘܢ ܘܰܣܠܶܩܬܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ. 44 ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܳܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܛܽܘܪܳܐ ܗܰܘ ܠܽܐܘܪܥܟܽܘܢ. ܘܪܰܕ݂ܦܽܘܟܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܒܽܘܖ̈ܶܐ ܡܬܰܢܢ̈ܶܐ. ܘܛܰܪܕܽܘܟܽܘܢ ܡܶܢ ܣܰܥܺܝܪ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܚܶܪܡܳܐ. 45 ܘܺܝܬ݂ܶܒܬܽܘܢ ܘܰܒܟܰܝܬܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܟܽܘܢ ܘܠܳܐ ܨܳܬ݂ܟܽܘܢ. 46 ܘܺܝܬ݂ܶܒܬܽܘܢ ܒܰܪܩܶܡ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܬ݂ܶܒܬܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ.

 1 ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝܢ ܘܰܫܩܰܠܢ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܪܟ݂ܢܳܝܗܝ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܣܳܥܺܝܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 2 ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. 3 ܣܰܓܺܝ ܠܟܽܘܢ ܗܳܐ ܡܶܢ ܕܡܶܬ݂ܟܰܪܟ݂ܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܦܢܰܘ ܠܟܽܘܢ ܠܓܰܪܒܝܳܐ. 4 ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܦܰܩܶܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܥܳܒܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܒܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܣܽܘ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܣܳܥܺܝܪ. ܘܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢܟܽܘܢ. ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܛܳܒ. 5 ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܓܰܪܽܘܢ ܒܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܗܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܕ݂ܪܰܟ݂ ܦܰܣܬ݂ܳܐ ܕܪܶܓܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ ܠܥܺܣܽܘ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܳܥܺܝܪ. 6 ܥܒܽܘܪܳܐ ܙܒܶܢܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܟܶܣܦܳܐ. ܘܰܐܟ݂ܽܘܠܘ. ܘܳܐܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܙܒܶܢܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܟܶܣܦܳܐ ܘܶܐܫܬܰܘ. 7 ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܒܰܪܶܟ݂ܟܽܘܢ. ܒܟܽܠܶܗ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܺܝܕܰܥ ܠܰܡܕܰܒܳܪܽܘܬ݂ܟܽܘܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܚܣܰܪ ܠܟܽܘܢ ܡܶܕܶܡ. 8 ܘܰܥ̣ܒܰܪܢ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܣܽܘ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܣܳܥܺܝܪ. ܘܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܥܳܪܳܒܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܰܬ݂. ܘܡܶܢ ܥܺܨܺܝܢܽܘ ܓܒܰܪ. ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝܢ ܘܰܥܒܰܪܢ ܠܰܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܐܠܽܘܨ ܠܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܓܰܪܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܗܽܘܢ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܒܢܰܝ̈ ܠܽܘܛ ܝܰܗܒܬ݂ܳܗ̇ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. 10 ܐܰܡ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܝܺܬ݂ܶܒܘ ܒܳܗ̇. ܥܰܡܳܐ ܕܪܰܒ ܘܣܰܓܺܝ. ܘܪܳܡ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 11 ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܶܬ݂ܚܰܫܒܺܝܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܘܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܡ̈ܢܶܐ. 12 ܘܰܒܣܳܥܺܝܪ ܝܺܬ݂ܶܒܘ ܚܳܘܖ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܥܺܣܽܘ ܝܺܪܶܬ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܘܒܰܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ. ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ ܕܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. 13 ܡܶܟܺܝܠ ܩܽܘܡܘ ܥܒܰܪܘ ܢܰܚܠܳܐ ܕܙܳܪܳܕ݂. ܘܰܥܒܰܪܢ ܢܰܚܠܳܐ ܕܙܳܪܳܕ. 14 ܘܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܗܰܠܶܟ݂ܢ ܡܶܢ ܪܩܶܡ ܕܓܰܐܝܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܰܥܒܰܪܢ ܢܰܚܠܳܐ ܕܙܳܪܳܕ. ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬ݂ܡܳܢܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܣܳܦܘ ܟܽܠܶܗ ܕܳܪܳܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܺܝܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. 15 ܐܳܦ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܗܽܘܢ ܕܬ݂ܰܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܰܓܡܰܪܘ. 16 ܘܟܰܕ݂ ܓܡܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܩܪܳܒܳܐ ܠܰܡܡܳܬ݂ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܡܳܐ. 17 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. 18 ܐܰܢ̱ܬ ܥܳܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܘܰܠܥܳܕ݂. 19 ܘܬܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܶܐܠܽܘܨ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܓܰܪܶܐ ܒܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܒܢܰܝ̈ ܠܽܘܛ ܝܰܗܒܬ݂ܳܗ̇ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. 20 ܐܰܪܥܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܡܶܬ݂ܚܰܫܒܳܐ ܐܳܦ ܗܺܝ. ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܝܺܬ݂ܶܒܘ ܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ. ܘܥܰܡܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܙܰܡܙܡܺܝܢ.21 ܥܰܡܳܐ ܕܪܰܒ ܣܰܓܺܝ. ܘܪܳܡ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܺܝܪܶܬ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ. 22 ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܣܽܘ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܣܳܥܺܝܪ. ܕܰܐܘܒܶܕ݂ܘ ܠܚܳܘܖ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ. ܘܺܝܪܶܬ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 23 ܘܥܰܘܳܝ̈ܶܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܚܰܨܪܺܝܡ. ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܰܐܙܳܐ. ܘܩܰܦܽܘܕ݂ܩܳܝ̈ܶܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܩܰܦܰܕܽܘܩܺܝ ܐܰܘܒܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ. 24 ܩܽܘܡܘ ܫܩܽܘܠܘ. ܘܰܥܒܰܪܘ ܢܰܚܠܳܐ ܕܰܐܪܢܽܘܢ. ܚܙܺܝ ܕܰܐܫܠܡܶܬ݂ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܠܣܺܝܚܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܚܶܫܒܽܘܢ ܐܳܡܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܠܰܐܪܥܶܗ. ܫܰܪܳܐ ܠܡܰܘܒܳܕ݂ܽܘܬ݂ܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܓܰܪܳܐ ܥܰܡܶܗ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. 25 ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܰܪܶܐ ܠܡܶܬܰܠ ܕܶܚܠܬܳܟ݂. ܘܙܰܘܥܬܳܟ݂ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ. ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ ܫܶܡܥܳܟ݂. ܘܰܢܙܽܘܥܽܘܢ. ܘܢܶܕܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. 26 ܘܫܰܕܪܶܬ݂ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܰܕܒܪܳܐ ܕܩܶܪܡܽܘܬ݂. ܠܘܳܬ݂ ܣܺܝܚܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܚܶܫܒܽܘܢ. ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܶܗ. 27 ܢܶܥܒܰܪ ܒܰܐܪܥܳܟ݂. ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܢܺܐܙܰܠ. ܘܠܳܐ ܢܶܣܛܶܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܠܣܶܡܳܠܳܐ. 28 ܥܒܽܘܪܳܐ ܒܟܶܣܦܳܐ ܙܰܒܶܢܘ ܠܰܢ ܘܢܶܐܟܽܘܠ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܒܟܶܣܦܳܐ ܙܰܒܶܢܘ ܠܰܢ ܘܢܶܫܬܶܐ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܒܖ̈ܶܓ̣ܠܰܝܢ ܢܶܥܒܰܪ. 29 ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܣܽܘ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܣܳܥܺܝܪ. ܘܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܥܳܕ݂. ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܢܶܥܒܰܪ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. 30. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܣܺܝܚܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܚܶܫܒܽܘܢ ܕܢܰܥܒܪܰܢ ܒܰܬ݂ܚܽܘܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܫܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܪܽܘܚܶܗ. ܘܰܐܥܫܶܢ ܠܶܒܶܗ. ܕܢܰܫܠܡܺܝܘܗܝ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. 31 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܙܺܝ ܕܫܰܪܺܝܬ݂ ܠܡܰܫܠܳܡܽܘ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܠܣܺܝܚܽܘܢ ܘܠܰܐܪܥܶܗ. ܫܰܪܳܐ ܠܡܰܘܒܳܕ݂ܽܘܬܶܗ ܘܰܠܡܺܐܪܰܬ݂ ܐܰܪܥܶܗ. 32 ܘܰܢܦܰܩ ܣܺܝܚܽܘܢ ܠܽܐܘܪܥܰܢ. ܗܽܘ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܶܗ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܠܝܳܗܳܨ. 33 ܘܰܐܫܠܡܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܩܕܳܡܰܝܢ. ܘܰܚܪܰܒܢܳܝܗܝ ܠܶܗ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܶܗ. 34 ܘܰܟ݂ܒܰܫܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܘܰܐܘܒܶܕܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܠܰܓ݂ܡܳܪ. ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܘܺܝܩܰܪܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܒܰܩܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܪܺܝܕ݂ܳܐ. 35 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܒܥܺܝܪܳܐ ܒܰܙܢ ܠܰܢ. ܘܒܶܙܬܳܐ ܕܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܟ݂ܒܰܫܢ. 36 ܡܶܢ ܥܰܕܽܘܥܺܝܪ ܕܥܰܠ ܣܶܦܬܳܐ ܕܢܰܚܠܳܐ ܕܰܐܪܢܽܘܢ. ܘܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܚܠܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܓܶܠܥܳܕ݂. ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܥܶܫܢܰܬ݂ ܡܶܢܰܢ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܫܠܶܡ ܐܶܢܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܩܕܳܡܰܝܢ. 37 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܩܰܪܰܒܢܰܢ. ܟܽܠ ܝܰܕ݂ ܢܰܚܠܳܐ ܕܝܳܒܳܩ. ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܦܰܩܕܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ.

 1 ܐܶܬ݂ܦܢܺܝܢ ܘܰܣܠܶܩܢ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܬ݂ܢܺܝܢ. ܘܰܢܦܰܩ ܥܽܘܓ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܬ݂ܢܺܝܢ ܠܽܐܘܪܥܰܢ. ܗܽܘ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܶܗ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܒܰܐܪܕܥܺܝ.  2 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܐܰܫܠܶܡܬܶܗ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܶܗ. ܘܠܰܐܪܥܶܗ. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕܬ ܠܣܺܝܚܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܒܚܶܫܒܽܘܢ.  3 ܘܰܐܫܠܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܒܺܐܝܕܰܢ ܐܳܦ ܠܥܽܘܓ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܬ݂ܢܺܝܢ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܚܪܰܒܢܳܝܗܝ ܘܠܳܐ ܫܒܰܩܢ ܠܶܗ ܣܪܺܝܕ݂ܳܐ. 4 ܘܰܟ݂ܒܰܫܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܶܝܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܘܠܳܐ ܫܒܰܩܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܢܣܰܒܢܳܗ̇ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܫܬܺܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ. ܟܽܠܶܗ ܚܒܶܠ ܐܰܪܓܽܘܒ. ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܥܽܘܓ݂ ܕܰܒܡܰܬ݂ܢܺܝܢ. 5 ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܥܰܫܺܝܢܺܝܢ ܫܽܘܖ̈ܰܝܗܶܝܢ. ܘܖ̈ܳܡܺܝܢ ܬܰܖ̈ܥܰܝܗܶܝܢ ܘܡܽܘܟܽܠܝ̈ܗܶܝܢ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܫܶܛܚ̈ܶܐ ܕܛܳܒ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ. 6 ܘܰܚܪܰܒܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ܢ ܠܣܺܝܚܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܚܶܫܒܽܘܢ. ܕܰܚܪܰܒܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܶܗ ܠܰܓܡܳܪ. ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܘܺܝܩܰܪܬܳܐ. 7 ܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܘܒܶܙܬ݂ܳܐ ܕܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܒܰܙܢ ܠܰܢ. 8 ܘܰܢܣܰܒܢܳܗ̇ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܰܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܡܶܢ ܢܰܚܠܳܐ ܕܰܐܪܢܽܘܢ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܚܶܪܡܽܘܢ. 9 ܨܰܝܕܢܳܝ̈ܶܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܚܶܪܡܽܘܢ ܣܶܪܝܽܘܢ. ܘܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܣܳܢܺܝܪ. 10 ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܬ݂ܢܺܝܢ. ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܣܶܠܟܳܐ ܘܠܰܐܪܕܥܺܝ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܥܽܘܓ݂ ܕܰܒܡܰܬ݂ܢܺܝܢ. 11 ܡܶܛܽܠ ܕܥܽܘܓ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܬ݂ܢܺܝܢ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ ܐܶܫܬܚܰܪ ܡܶܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܥܰܪܣܶܗ ܥܰܪܣܳܐ ܗܺܝ ܕܦܰܪܙܠܳܐ. ܘܗܳܐ ܒܪܰܒܰܬ݂ ܗܺܝ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܬܫܰܥ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܳܗ̇. ܘܰܐܪܒܰܥ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܦܬܳܝܳܗ̇. ܒܰܐܡܬ݂ܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 12 ܘܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܝܺܪܶܬ݂ܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܡܶܢ ܥܰܕ݂ܽܘܥܺܝܪ ܕܥܰܠ ܣܶܦܬ݂ܳܐ ܕܢܰܚܠܳܐ ܕܰܐܪܢܽܘܢ. ܘܦܶܠܓܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܩܽܘܖ̈ܝܶܗ. ܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܰܠܓܳܕ݂. 13 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܬ݂ܢܺܝܢ. ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܥܽܘܓ݂. ܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܦܶܠܓܶܗ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܚܒܶܠ ܐܳܪܓܽܘܒ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܬ݂ܢܺܝܢ. ܗܺܝ ܗܺܝ ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܐܰܪܰܥ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 14 ܘܝܳܐܺܝܪ ܒܰܪ ܡܢܰܫܶܐ. ܢܣܰܒ ܟܽܠܶܗ ܚܒܶܠ ܐܳܪܓܽܘܒ. ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܰܓܫܽܘܪ. ܘܰܕ݂ܡܰܥܟܰܬ݂. ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܥܰܠ ܫܡܶܗ. ܡܰܬ݂ܢܺܝܢ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܐ ܕܝܳܐܺܝܪ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 15 ܘܰܠܡܳܟ݂ܺܝܪ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂ 16 ܘܰܠܪܽܘܒܺܝܠ ܘܰܠܓܳܕ݂ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܡܶܢ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܰܐܪܢܽܘܢ. ܘܓܰܘܶܗ ܕܢܰܚܠܳܐ ܘܰܬ݂ܚܽܘܡܶܗ. ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܳܒܳܩ ܢܰܚܠܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. 17 ܘܥܳܪܳܒܳܐ. ܘܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܟܶܢܪܰܬ݂ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܥܳܪܳܒܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕܡܶܠܚܳܐ ܕܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܐܰܫܕܽܘܕ݂ ܘܦܰܣܓܳܐ ܕܰܒܪܳܡܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ. 18 ܘܦܰܩܶܕܬܟܽܘܢ ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܝܳܗܶܒ ܠܟܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇. ܟܰܕ݂ ܡܙܰܝܢܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܥܒܰܪܘ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܟܽܠܟܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. 19 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܢܶܫܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܺܝܩܰܪܬܟܽܘܢ. ܘܰܒܥܺܝܪܟܽܘܢ ܫܒܽܘܩܘ. ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܩܶܢܝܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܟܽܘܢ. ܢܶܬܒܽܘܢ ܒܩܽܘܖ̈ܝܟܽܘܢ ܕܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ. 20 ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܰܢܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܢܺܐܪܬܽܘܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܗܦܟ݂ܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ ܕܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ. 21 ܘܠܝܶܫܽܘܥ ܦܰܩܕܶܬ݂ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܘܶܐܡܪܶܬ݂. ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܚܙܰܝ̈ ܟܽܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܡܰܠܟܺܝ̈ܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܗܶܝܢ. 22 ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܗܽܘ ܡܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ. 23 ܘܶܐܬ݂ܟܰܫܦܶܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܘܶܐܡܪܶܬ݂. 24 ܒܒܳܥܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܫܰܪܺܝܬ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܪܰܒܽܘܬܳܟ݂. ܘܺܐܝܕ݂ܳܟ݂ ܬܰܩܺܝܦܬ݂ܳܐ. ܘܰܕ݂ܪܳܥܳܟ݂ ܪܳܡܳܐ. ܐܰܝܢܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܘܰܐܝܟ݂ ܓܒܰܖ̈ܘܳܬܳܟ݂. 25 ܐܶܥܒܰܪ ܗܳܫܳܐ ܐܶܚܙܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܠܶܒܢܳܢ. 26 ܘܰܪܓܶܙ ܥܠܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠܬ݂ܟܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܰܡܥܰܢܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܣܳܦܶܩ ܠܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 27 ܣܰܩ ܠܪܺܝܫ ܪܳܡܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܠܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܘܰܠܡܰܥܪܒܳܐ. ܘܰܠܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܰܠܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܰܚܙܺܝܗ̇ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. ܘܠܳܐ ܬܶܥܒܰܪ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܗܳܢܳܐ. 28 ܘܦܰܩܶܕ݂ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܘܚܰܝܶܠܳܝܗܝ. ܘܥܰܫܶܢܳܝܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܢܶܥܒܰܪ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܗܽܘ ܢܰܘܪܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܬܶܚܙܶܐ. 29 ܘܺܝܬ݂ܶܒܢ ܒܢܰܚܠܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܦܥܽܘܪ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ.

 .1ܡܶܟܺܝܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܫܡܰܥܘ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܘܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܡܰܠܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂. ܕܬܺܚܽܘܢ. ܘܬܶܥܠܽܘܢ ܘܬܺܐܪܬܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. 2 ܠܳܐ ܬܰܘܣܦܽܘܢ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܒܰܨܪܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܐܶܠܳܐ ܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. 3 ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܚܙܰܝ̈ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܒܥܶܠ ܦܥܽܘܪ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܒܥܶܠ ܦܥܽܘܪ. ܐܰܘܒܕܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. 4 ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܐܬ݂ܢܩܶܦܬܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܗܳܐ ܚܰܝ݂ܝ݂ܺܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 5 ܚܙܰܘ ܕܰܐܠܶܦܬܟܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܘܕܺܝܢ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܕܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ. ܕܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇ 6 ܘܬܶܛܪܽܘܢ ܘܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܚܶܟ݂ܡܰܬ݂ܟܽܘܢ ܘܣܽܘܟܠܟܽܘܢ ܠܥܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܚܰܟܺܝܡ ܗܽܘ ܘܣܰܟܽܘܠܬ݂ܳܢ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. 7 ܐܰܝܢܰܘ ܓܶܝܪ ܥܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܐܰܝܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܒܟܽܠ ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܶܗ. 8 ܘܰܐܝܢܰܘ ܥܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ. ܘܕܺܝܢ̈ܶܐ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 9 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܛܳܒ. ܘܛܰܪܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܬܶܛܥܽܘܢ ܟܽܠ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ ܡܶܢ ܠܶܒܟܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܐܘܕܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. 10 ܝܰܘܡܳܐ ܕܩܳܡܬܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܒܚܽܘܪܺܝܒ. ܟܰܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܟܰܢܶܫ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܠܥܰܡܳܐ ܘܰܐܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈. ܘܢܺܐܠܦܽܘܢ ܠܡܶܕ݂ܚܰܠ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝ݂ܺܝ݂ܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܰܠܦܽܘܢ. 11 ܘܰܩܪܶܒܬܽܘܢ ܘܩܳܡܬܽܘܢ ܒܰܫ̈ܦܽܘܠܰܝ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܛܽܘܪܳܐ ܡܶܬ݂ܓܰܘܙܰܠ ܗܘܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܠܶܒܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ. ܘܰܥܢܳܢܳܐ. ܘܥܰܪܦܠܳܐ. 12 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܒܛܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ. ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܡܠܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ. ܘܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܩܳܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂. 13 ܘܚܰܘܺܝܟܽܘܢ ܩܝܳܡܶܗ. ܘܦܰܩܶܕ݂ܟܽܘܢ ܕܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܥܶܣܪܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܟ݂ܬܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ. 14 ܘܠܺܝ ܦܰܩܕܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܕܰܐܠܶܦܟܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܘܕܺܝܢ̈ܶܐ. ܕܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܬܰܡܳܢ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇ 15 ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܛܳܒ ܒܢܰܦܫܟܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܒܚܽܘܪܺܝܒ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ. 16 ܕܠܳܐ ܬܚܰܒܠܽܘܢ ܘܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܨܰܠܡܶܐ ܘܕܶܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܟܽܠ ܓܢܶܣ. ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܶܟܪܳܐ. ܐܰܘ ܕܢܶܩܒܬ݂ܳܐ. 17 ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܟܽܠ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܟܽܠ ܦܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕܓܶܦܳܐ ܕܦܳܪܚܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. 18 ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܟܽܠ ܖ̈ܰܚܫܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܟܽܠ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. 19 ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܬܪܺܝܡܽܘܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܬܶܚܙܽܘܢ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܣܰܗܪܳܐ. ܘܟ݂ܰܘܟ̈ܒܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܬܶܛܥܽܘܢ ܘܬܶܣܓܕ݂ܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܬܶܦܠܚܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܦܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ. 20 ܘܰܠܟܽܘܢ ܩܰܪܶܒ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܦܶܩܟܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܘܪܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܕܬܶܗܘܢ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 21 ܘܰܪܓܶܙ ܥܠܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܶܬ݂ܓܳܡܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܺܝܡܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܥܒܰܪ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܗܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܥܽܘܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. 22 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܠܳܐ ܥܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܕܶܝܢ ܥܳܒܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ. ܘܝܳܪܬܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 23 ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܕܠܳܐ ܬܶܛܥܽܘܢ ܩܝܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܕܰܐܩܺܝܡ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܘܰܬ݂ܚܰܒܠܽܘܢ ܘܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܘܕܶܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܶܕ݂ܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 24 ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ ܗܽܘ ܐܳܟܶܠܬ݂ܳܐ. ܘܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܛܰܢܳܢܳܐ. 25 ܘܟܰܕ݂ ܬܰܘܠܕ݂ܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܐܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܬܶܥܬܩܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܬ݂ܚܰܒܠܽܘܢ ܘܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܘܕܶܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܘܬܰܪܓܙܽܘܢܶܗ. 26 ܣܰܗܕܶܬ݂ ܒܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ. ܕܡܶܐܒܰܕ݂ ܐܳܒܕܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܒܰܥܓܰܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܬܰܣܓܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܺܐܒܰܕ݂ ܬܺܐܒܕܽܘܢ.27 ܘܰܢܒܰܕܰܪܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܬܶܫܬܰܚܪܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܰܢܒܰܕܰܪܟ݂ܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܬܰܡܳܢ. 28 ܘܬܶܦܠܚܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܳܐ ܥܒܳܕ݂ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕܩܰܝܣܳܐ ܘܰܕ݂ܟܺܐܦܳܐ. ܕܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܘܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܡܪܺܝܚܺܝܢ. 29 ܘܬܶܒܥܽܘܢܶܗ ܬܰܡܳܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܬܶܫܟܚܽܘܢܶܗ. ܟܰܕ݂ ܬܥܰܩܒܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܟܽܘܢ ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܟܽܘܢ. 30. ܡܳܐ ܕܥܳܩܰܬ݂ ܠܟܽܘܢ. ܘܡܰܛܺܝܟܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܒܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܬܶܬ݂ܦܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܘܬܶܫܡܥܽܘܢ ܒܩܳܠܶܗ. 31 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܠܳܐ ܢܚܰܒܶܠܟܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩܟܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܛܥܶܐ ܩܝܳܡܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. 32 ܐܶܠܳܐ ܫܰܐܶܠܘ ܥܰܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܣܰܘ̈ܦܰܝ ܫܡܰܝܳܐ. ܐܶܢ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܐܰܘ ܐܶܫܬܡܰܥ ܐܰܟ݂ܘܳܬܶܗ. 33 ܐܶܢ ܫܡܰܥ ܥܰܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܫܡܰܥܬܽܘܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܘܰܚܝܰܝܬܽܘܢ. 34 ܐܰܘ ܢܰܣܺܝܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܐܙܰܠ ܘܰܢܣܰܒ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܡܳܐ. ܒܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ. ܘܒܳܐܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܒܰܩܖ̈ܳܒܶܐ. ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ. ܘܒܰܕܪܳܥܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܰܒܚܶܙ̈ܘܳܢܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܠܥܺܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. 35 ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܘܳܝܕ݂ܥܺܝܬܽܘܢ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܬܽܘܒ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. 36 ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܫܡܰܥܟܽܘܢ ܩܳܠܶܗ ܠܡܰܠܳܦܽܘܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܚܰܘܺܝܟܽܘܢ ܢܽܘܪܶܗ ܪܰܒܬ݂ܳܐ. ܘܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܫܡܰܥܬܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ. 37 ܘܰܒܕܰܪܚܶܡ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܓܒܳܐ ܠܙܰܪܥܗܽܘܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܘܰܐܦܶܩܟܽܘܢ ܒܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 38 ܠܡܰܘܒܳܕ݂ܽܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܪܰܘܪܒܺܝܢ ܘܥܰܫܺܝܢܺܝܢ ܡܶܢܟܽܘܢ. ܕܢܰܥܶܠܟܽܘܢ ܘܢܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܐܰܪܥܗܽܘܢ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 39 ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܬܰܦܢܽܘܢ ܠܶܒܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ. ܘܠܰܝܬ ܬܽܘܒ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. 40. ܛܰܪܘ ܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܢܰܛܐܶܒ ܠܟܽܘܢ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܳܬܰܪܟܽܘܢ. ܘܬܰܣܓܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 41 ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܪܰܫ ܡܽܘܫܶܐ ܬܠܳܬ݂ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܳܚܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ. 42 ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܠܬܰܡܳܢ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܠܚܰܒܪܶܗ ܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܣܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ ܘܡܶܢ ܡܢܳܬ݂ܡܳܠܝ. ܘܢܶܥܪܽܘܩ ܠܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ. ܘܢܺܚܶܐ. 43 ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܒܽܘܨܳܪ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܪܳܡܰܬ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܕܓܳܕ݂. ܘܓܽܘܠܳܢ ܕܰܒܡܰܬ݂ܢܺܝܢ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. 44 ܗܳܢܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܣܳܡ ܡܽܘܫܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 45 ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܗܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ. ܘܕܺܝܢ̈ܶܐ. ܕܡܰܠܶܠ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܟܰܕ݂ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 46 ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܒܢܰܚܠܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܦܥܽܘܪ. ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܣܺܝܚܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܒܚܶܫܒܽܘܢ. ܕܩܰܛܠܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܟܰܕ݂ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 47 ܘܺܝܪܶܬ݂ܘ ܐܰܪܥܶܗ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܥܽܘܓ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܬ݂ܢܺܝܢ. ܬܪܶܝܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܰܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܳܚܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ. 48 ܡܶܢ ܥܰܕ݂ܽܘܥܺܝܪ ܕܥܰܠ ܣܶܦܬ݂ܳܐ ܕܢܰܚܠܳܐ ܕܰܐܪܢܽܘܢ. ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܣܰܪܝܽܘܢ ܗܽܘܝܽܘ ܚܶܪܡܽܘܢ. 49 ܘܟܽܠܶܗ ܥܳܪܳܒܳܐ ܕܰܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ. ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܥܳܪܳܒܳܐ ܕܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܐܰܫܕܽܘܕ݂ ܘܦܰܣܓܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ.

 1 ܘܰܩܪܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܫܡܰܥ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܘܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܬܺܐܠܦܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܬܶܛܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. 2 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܐܰܩܺܝܡ ܥܰܡܰܢ ܩܝܳܡܳܐ ܒܚܽܘܪܺܝܒ.3 ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܐܰܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܩܝܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܰܡܰܢ. ܚܢܰܢ ܕܗܳܪܟܳܐ ܚܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܟܽܠܰܢ ܚܰܝܺܝܢ ܚܢܰܢ. 4 ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܒܛܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ. 5 ܘܶܐܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܺܝܬ݂ ܒܶܝܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܠܟܽܘܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܕܶܐܚܰܘܶܝܟܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܟܰܕ݂ ܕܚܶܠܬܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܢܽܘܪܳܐ ܘܠܳܐ ܣܠܶܩܬܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ. ܥܶܣܪܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܺܝܢ. .6 ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܕܰܐܦܶܩܬܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܒܕܽܘܬ݂ܳܐ.7 ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܐܰܠܳܗ̇ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܝ.8 ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܨܠܶܡ. ܘܟܽܠ ܕܡܽܘ. ܕܺܐܝܬ݂ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܕ݂ܺܐܝܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ. ܘܕ݂ܺܐܝܬ݂ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. 9 ܠܳܐ ܬܶܣܓܽܘܕ݂ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܦܠܽܘܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܛܰܢܳܢܳܐ. ܦܳܪܰܥ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܘܠܰܐܪܒܥܳܐ ܕܳܖ̈ܺܝܢ ܠܣܳܢܰܐܝ̈.10 ܘܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܐܠܦܰܝ̈ ܕܳܖ̈ܶܐ ܠܖ̈ܳܚܡܰܝ. ܘܰܠܢܳܛܖ̈ܰܝ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈.11 ܠܳܐ ܬܺܐܡܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܕܰܓܳܠܘܳܬ݂ܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܙܰܟܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܢ ܕܝܳܡܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܒܕܰܓܳܠܘܳܬ݂ܐ. 12 ܛܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬ݂ܳܐ ܘܩܰܕܶܫܳܝܗܝ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܕ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 13 ܫܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܬܶܦܠܽܘܚ. ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ܳܟ݂.14 ܘܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܒܶܗ ܟܽܠ ܥܒܳܕ݂. ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܒܪܳܟ݂. ܘܒܰܪܬܳܟ݂. ܘܥܰܒܕܳܟ݂. ܘܰܐܡܬܳܟ݂. ܘܬ݂ܰܘܪܳܟ݂. ܘܰܚܡܳܪܳܟ݂. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܟ݂. ܘܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂. ܕܢܶܬܬܢܺܝܚ ܥܰܒܕܳܟ݂. ܘܰܐܡܬܳܟ݂ ܐܰܟ݂ܘܳܬܳܟ݂. 15 ܘܶܐܬܕܰܟ݂ܪ ܕܥܰܒܕܳܐ ܗܘܰܝܬ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܐܦܩܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ. ܘܒܰܕܪܳܥܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܦܰܩܕ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܡܶܛܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬ݂ܳܐ.16 ܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒܽܘܟ݂ ܘܠܶܐܡܳܟ݂. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܕ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܕܢܶܣܓܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝܟ ܘܢܰܛܐܶܒ ܠܳܟ݂. ܒܰܐܪܥܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂.17 ܠܳܐ ܬܶܩܛܽܘܠ. 18 ܠܳܐ ܬܓܽܘܪ. 19 ܠܳܐ ܬܶܓܢܽܘܒ. 20 ܠܳܐ ܬܰܣܗܶܕ݂ ܥܰܠ ܚܰܒܪܳܟ݂ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܓܳܠܬܳܐ.21  ܠܳܐ ܬܶܪܰܓ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܚܰܒܪܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܶܪܰܓ ܒܰܝܬܶܗ ܕܚܰܒܪܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܚܰܩܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܟܰܪܡܶܗ. ܘܠܳܐ ܥܰܒܕܶܗ. ܘܠܳܐ ܐܰܡܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܰܘܪܶܗ. ܘܠܳܐ ܚܡܳܪܶܗ. ܘܠܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܚܰܒܪܳܟ݂. 22 ܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ. ܒܰܥܢܳܢܳܐ ܘܰܒܥܰܪܦܶܠܳܐ. ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܣܳܟ݂ܳܐ. ܘܰܟ݂ܬܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܺܝ. 23 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥܬܽܘܢ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ. ܘܛܽܘܪܳܐ ܡܶܬ݂ܓܰܘܙܰܠ ܗܘܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܩܪܶܒܬܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܟܽܠܟܽܘܢ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܫܰܒ̈ܛܰܝܟܽܘܢ. ܘܣܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. 24 ܘܶܐܡܰܪܬܽܘܢ. ܗܳܐ ܚܰܘܝܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܘܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܩܳܠܶܗ ܫܡܰܥܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܙܰܝܢ ܕܡܰܠܶܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܰܚܝܳܐ. 25 ܡܶܟܺܝܠ ܠܡܳܢܳܐ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ. ܘܬܶܐܟܠܰܢ ܢܽܘܪܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܐܶܢ ܡܰܘܣܦܺܝܢܰܢ ܬܽܘܒ ܠܡܶܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ. 26 ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܒܰܪ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܐܟ݂ܘܳܬܰܢ. ܕܰܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܘܰܚܝܳܐ. 27 ܩܪܽܘܒ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܫܡܰܥ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܢܶܫܡܰܥ ܘܢܶܥܒܶܕ݂. 28 ܘܰܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܦܶܬ݂ܓܳܡܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܠܺܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܫܶܡܥܶܬ݂ ܒܩܳܠܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܘܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܳܟ݂. ܫܰܦܺܝܪ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܠܶܠܘ.  29 ܐܶܫܬܽܘܦ ܕܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܶܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܡܶܕ݂ܚܰܠ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܘܰܠܡܶܛܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܕܢܰܛܐܶܒ ܠܗܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ. 30. ܙܶܠ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܬ݂ܦܢܰܘ ܠܟܽܘܢ ܠܡܰܫܟܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. 31 ܘܰܐܢ̱ܬ ܗܳܪܟܳܐ ܩܽܘܡ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܘܺܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܰܝ̈. ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈. ܘܕ݂ܺܝܢܰܝ̈. ܕܬܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇ 32 ܛܰܪܘ ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܣܛܽܘܢ ܠܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ. 33 ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܙܶܠܘ. ܕܬܺܚܽܘܢ ܘܢܰܛܐܶܒ ܠܟܽܘܢ ܘܬܰܣܓܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܬܺܐܪܬܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ.

 1 ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܘܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܘܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܦܰܩܕܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܕܰܐܠܶܦܟܽܘܢ. ܕܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇ 2 ܘܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܬܶܛܪܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ. ܘܕ݂ܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܒܪܳܟ݂. ܘܒܰܪ ܒܪܳܟ݂. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܝ̈ܟ. ܕܢܶܣܓܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܟ݂. 3 ܫܡܰܥ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܛܰܪ ܘܰܥܒܶܕ݂. ܕܢܰܛܐܶܒ ܠܳܟ݂ ܘܬܶܣܓܶܐ ܛܳܒ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ. ܕܢܶܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ. 4 ܫܡܰܥ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܗ̱ܘ. 5 ܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܟ݂. ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܳܟ݂. 6 ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܠܶܒܳܟ݂. 7 ܘܬܰܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟ. ܘܡܰܠܶܠ ܒܗܽܘܢ ܡܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܒܒܰܝܬܳܟ݂. ܘܡܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܕ݂ܳܡܶܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ. 8 ܘܰܩܛܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܬܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܪܽܘܫܡܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. 9 ܘܰܟ݂ܬܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܐܶܣ̈ܟܦܳܬ݂ܳܐ ܕܒܳܬܰܝ̈ܟ ܘܥܰܠ ܬܰܖ̈ܥܰܝܟ. 10 ܘܡܳܐ ܕܰܐܥܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ ܠܡܶܬܰܠ ܠܗܽܘܢ. ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܠܺܐܝܣܚܳܩ. ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ. ܠܡܶܬܰܠ ܠܳܟ݂ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܪܰܘܖ̈ܒܳܢ ܘܛܳܒ̈ܳܢ ܕܠܳܐ ܒܢܰܝܬ. 11 ܘܒ̈ܳܬܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܠܰܝܬ ܘܓܽܘ̈ܒܶܐ ܚܦܺܝܖ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܚܦܰܪܬ. ܘܟܰܖ̈ܡܶܐ ܘܙܰܝ̈ܬܶܐ ܕܠܳܐ ܢܨܰܒܬ. ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܘܬܶܣܒܰܥ. 12 ܐܶܙܕܰܗܪ ܕܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܕܰܐܦܩܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܒܕܽܘܬ݂ܳܐ. 13 ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܕܚܰܠ. ܘܠܶܗ ܦܠܽܘܚ. ܘܒܰܫܡܶܗ ܝܺܡܰܝ. 14 ܠܳܐ ܬܺܐܙܽܠܘܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܒܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. 15 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܛܰܢܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܓܰܘܳܟ݂. ܕܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܥܠܰܝܟ. ܘܢܰܘܒܕ݂ܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 16 ܠܳܐ ܬܢܰܣܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܢܰܣܺܝܬܽܘܢ ܒܢܶܣ̈ܝܽܘܢܶܐ.  17 ܐܶܠܳܐ ܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܣܗ̈ܕܘܳܬܶܗ. ܘܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ ܕܦܰܩܕ݂ܳܟ݂. 18 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܘܰܬ݂ܪܺܝܨ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܕܢܰܛܐܶܒ ܠܳܟ݂. ܘܬܶܥܽܘܠ ܘܬܺܐܪܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ. 19 ܘܢܶܬ݂ܒܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 20 ܘܟܰܕ݂ ܢܫܰܐܠܳܟ݂ ܒܪܳܟ݂ ܡܚܳܪ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ݂. ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܕ݂ܺܝܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. 21 ܐܶܡܰܪ ܠܰܒܪܳܟ݂. ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܗܘܰܝܢ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܐܦܩܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ. 22 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ. ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܒܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܶܗ ܠܥܺܝܢܰܝ̈ܢ. 23 ܘܠܰܢ ܐܰܦܶܩ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܕܢܰܥܠܰܢ ܘܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ.  24 ܘܦܰܩܕܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ. ܠܡܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܕܢܰܛܐܶܒ ܠܰܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܢܰܚܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. 25 ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܳܐ ܕܰܢܛܰܪܢ ܘܰܥܒܰܕܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܕܰܢ.  

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.. ܙ.

 1 ܘܡܳܐ ܕܰܐܥܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܬܰܡܳܢ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇ ܘܢܰܘܒܶܕ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܚܺܝܬ݂ܳܝ̈ܶܐ. ܘܓܰܖ̈ܓܽܘܣܳܝܶܐ. ܘܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ. ܘܚܳܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܝܰܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ. ܫܰܒܥܳܐ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܘܥܰܫܺܝܢܺܝܢ ܡܶܢܳܟ݂. 2 ܘܢܰܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܬܶܡܚܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܰܚܪܳܡܽܘ ܬܰܚܪܡܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܩܺܝܡܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܩܝܳܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܪܰܚܡܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 3 ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܚܰܬܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. ܒܢ̈ܳܬ݂ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܬܠܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܣܒܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. 4 ܕܠܳܐ ܢܰܣܛ̈ܝܳܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܢܝ. ܘܢܶܦܠܚܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܢܶܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܘܢܰܘܒܶܕ݂ܟܽܘܢ ܒܰܥܓܰܠ. 5 ܐܶܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ. ܡܰܕ݂ܒܚܰܚ̈ܗܽܘܢ ܥܰܩܰܪܘ. ܘܩܳܝ̈ܡܳܬ݂ܗܽܘܢ ܬܰܒܰܪܘ. ܘܚܶܫ̈ܠܳܬ݂ܗܽܘܢ ܓܰܕܶܡܘ. ܘܰܓܠܺܝܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܘܩܶܕ݂ܘ ܒܢܽܘܪܳܐ. 6 ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܠܳܟ݂ ܓܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. 7 ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܨܒܳܐ ܒܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܓܒܳܟܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.  8 ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܪܳܚܶܡ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܕܰܢܩܺܝܡ ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܰܦܶܩܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ. ܘܰܦܪܰܩܟܽܘܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܒܕܽܘܬ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 9 ܘܰܕܬܶܕܰܥ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܗܽܘܝܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܢܳܛܰܪ ܩܝܳܡܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܠܖ̈ܳܚܡܰܘܗܝ. ܘܰܠܢܳܛܖ̈ܰܝ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܠܳܐܠܶܦ ܕܳܖ̈ܺܝܢ. 10 ܘܦܳܪܰܥ ܠܣܳܢܰܐܘ̈ܗܝ ܒܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܦܳܪܰܥ ܠܗܽܘܢ ܕܢܰܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܳܐ ܢܳܛܰܪ ܠܣܳܢܰܐܘ̈ܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܒܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܳܪܰܥ ܠܗܽܘܢ. 11 ܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ. ܘܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ. ܘܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ. 12 ܘܶܐܢ ܬܶܫܡܥܽܘܢ ܕܺܝܢ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܬܶܛܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܢܶܛܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܩܝܳܡܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ. 13 ܘܢܶܪܚܡܳܟ݂. ܘܰܢܒܰܪܟ݂ܳܟ݂. ܘܢܰܣܓܶܝܟ݂ ܘܰܢܒܰܪܶܟ݂ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܟܰܪܣܳܟ݂. ܘܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܟ݂. ܘܰܥܒܽܘܪܳܟ݂. ܘܚܰܡܪܳܟ݂. ܘܡܶܫܚܳܟ݂. ܘܒܰܩܖ̈ܶܐ ܕܬܰܘܖ̈ܰܝܟ. ܘܰܓܙܳܖ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܟ݂. ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ ܠܡܶܬܰܠ ܠܳܟ݂. 14 ܒܪܺܝܟ݂ ܬܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ. ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܳܟ݂ ܕܰܥܩܰܪ ܘܰܕ݂ܥܰܩܪܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܰܒܥܺܝܪܳܟ݂. 15 ܘܢܰܥܒܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܟܽܠ ܟܺܐܒ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܕܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܳܐ ܢܰܝܬܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܥܠܰܝܟ. ܐܶܠܳܐ ܢܰܝܬܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܢܰܐܝ̈ܟ. 16 ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܬܚܽܘܣ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܦܠܽܘܚ ܠܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܚ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܟ݂. 17 ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܒܠܶܒܳܟ݂ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. 18 ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܨܪܶܝܢ. 19 ܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ ܕܰܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܺܐܝܕ݂ܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ. ܘܰܕ݂ܪܳܥܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܕܰܐܦܩܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܕ݂ܳܚܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. 20 ܘܳܐܦ ܕܶܒܽܘܖ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܢܓܰܪܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܗܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܢܺܐܒܕܽܘܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܚܪܺܝܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܛܳܫܶܝܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. 21 ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܓܰܘܳܟ݂. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܕ݂ܚܺܝܠܳܐ.  22 ܘܢܰܘܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ. ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬ݂ܰܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܥܓܰܠ. ܕܠܳܐ ܬܶܣܓܶܐ ܥܠܰܝܟ ܚܰܝܘܰܬ݂ ܒܰܪܳܐ. 23 ܘܢܰܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܬܶܡܚܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܬ݂ܰܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. 24 ܘܢܰܫܠܶܡ ܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. ܘܬ݂ܰܘܒܶܕ݂ ܫܶܡܗܽܘܢ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܩܽܘܡ ܐ̱ܢܳܫ ܩܕܳܡܰܝܟ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܬ݂ܰܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. 25 ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܰܘܩܕ݂ܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܪܰܓ ܣܺܐܡܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܗܽܘܢ ܘܬܶܣܰܒ ܠܳܟ݂. ܕܠܳܐ ܬܶܬܛܰܡܰܐ ܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܣܠܰܝ ܗܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 26 ܠܳܐ ܬܰܥܶܠ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܠܒܰܝܬܳܟ݂. ܕܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ ܐܰܟ݂ܘܳܬܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܣܠܳܝܽܘ ܐܰܣܠܳܝܗܝ ܘܰܡܛܰܢܳܦܽܘ ܛܰܢܶܦܳܝܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܶܪܡܰܐ ܗ̱ܘ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ.

 1 ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܛܰܪܘ ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܬܺܚܽܘܢ. ܘܬܶܣܓܽܘܢ. ܘܬܶܥܠܽܘܢ. ܘܬܺܐܪܬܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. 2 ܘܬܶܬܕܰܟ݂ܪܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܕ݂ܒܰܪܟ݂ܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܗܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܕܰܢܡܰܟܶܟ݂ܟܽܘܢ ܘܰܢܢܰܣܶܝܟܽܘܢ. ܘܰܕ݂ܢܶܕܰܥ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܠܶܒܟܽܘܢ. ܐܶܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܘ ܠܳܐ. 3 ܘܡܰܟܟ݂ܳܟ݂. ܘܰܐܟ݂ܦܢܳܟ݂. ܘܰܐܘܟܠܳܟ݂ ܡܰܢܢܳܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬ݂. ܘܠܳܐ ܝܰܕ݂ܥܽܘܗܝ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ. ܕܰܢܚܰܘܶܝܟ݂ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܚܳܝܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܰܦܶܩ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܳܝܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. 4 ܢܰܚܬܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܒܠܺܝܘ ܡܶܢܳܟ݂. ܘܖ̈ܶܓܠܰܝܟ ܠܳܐ ܐܰܢܚܶܦܝ̈ ܗܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. 5 ܘܰܕܬܶܕܰܥ ܒܠܶܒܳܟ݂ ܕܰܐܝܟ݂ ܕܪܳܕܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܠܰܒܪܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܪܳܕܶܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 6 ܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܗ. ܘܰܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢܶܗ. 7 ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܡܰܥܶܠ ܠܳܟ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ. ܐܰܪܥܳܐ ܕܖ̈ܶܓ̣ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܡܰܒܽܘܥ̈ܶܐ ܘܰܬ݂ܗܽܘ̈ܡܶܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܒܦܰܩ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒܛܽܘܖ̈ܶܐ. 8 ܐܰܪܥܳܐ ܕܚܶܛ̈ܶܐ. ܘܕܰܣܥܳܖ̈ܶܐ. ܘܰܕ݂ܓܽܘܦܢ̈ܶܐ. ܘܰܕܬܺܐܢ̈ܶܐ. ܘܰܕ݂ܖ̈ܽܘܡܳܢܶܐ. ܐܰܪܥܳܐ ܕܙܰܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܕ݂ܡܶܫܚܳܐ. ܘܰܕܕ݂ܶܒܫܳܐ. 9 ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬ݂ܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܒܳܗ̇ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܚܣܰܪ ܠܳܟ݂ ܒܳܗ̇ ܡܶܕܶܡ. ܐܰܪܥܳܐ ܕܟܺܐܦܶܝ̈ܗ̇ ܦܰܪܙܠܳܐ. ܘܡܶܢ ܛܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܬܶܦܣܽܘܠ ܢܚܳܫܳܐ. 10 ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܘܬܶܣܒܰܥ. ܘܰܬ݂ܒܰܪܶܟ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܒܰܐܪܥܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂.11 ܐܶܙܕܰܗܪ ܠܳܟ݂ ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܐܶܠܳܐ ܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܕ݂ܺܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 12 ܕܠܳܐ ܟܰܕ݂ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܘܬܶܣܒܰܥ. ܘܒ̈ܳܬܶܐ ܫܰܦܺܝܖ̈ܶܐ ܬܶܒܢܶܐ ܘܬܶܬܶܒ. 13 ܘܥܳܢ̈ܳܟ݂ ܘܬܰܘܖ̈ܰܝܟ ܢܶܣܓܽܘܢ. ܘܣܺܐܡܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܢܶܣܓܶܐ ܠܳܟ݂. ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܢܶܣܓܶܐ. 14 ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܠܶܒܳܟ݂. ܘܬܶܛܥܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܕܰܐܦܩܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܒܕܽܘܬ݂ܳܐ. 15 ܘܕܰܒܪܳܟ݂ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܕ݂ܚܺܝܠܳܐ. ܐܰܬܰܪ ܕܰܚ̈ܘܰܘܳܬ݂ܳܐ ܚܰܖ̈ܡܳܢܶܐ ܘܥܶܩܰܖ̈ܒܶܐ. ܘܒܶܝܬ݂ ܨܰܗܘܳܢ̈ܶܐ. ܐܰܬܰܪ ܕܠܰܝܬ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܰܦܶܩ ܠܳܟ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ ܕܛܰܪܳܢܳܐ. 16 ܘܰܐܘܟܠܳܟ݂ ܡܰܢܢܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܝܰܕ݂ܥܽܘܗܝ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ. ܕܰܢܡܰܟܟ݂ܳܟ݂ ܘܰܢܢܰܣܶܝܟ݂. ܘܢܰܛܐܶܒ ܠܳܟ݂ ܒܚܰܪܬ݂ܳܐ. 17 ܘܬܺܐܡܰܪ ܒܠܶܒܳܟ݂ ܕܰܒܚܰܠܝ ܘܰܒܥܽܘܫܢܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ ܩܢܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܟ݂ܣ̈ܶܐ. 18 ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܕܗܽܘܝܽܘ ܝܰܗܒ ܠܳܟ݂ ܚܰܝܠܳܐ ܕܬܶܩܢܶܐ ܢܶܟ݂ܣ̈ܶܐ. ܕܰܢܩܺܝܡ ܩܝܳܡܶܗ ܕܺܝܡܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ. ܐܰܝܟ݂ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. 19 ܘܶܐܢ ܬܶܛܥܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܬܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܬܶܦܠܽܘܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܬܶܣܓܽܘܕ݂ ܠܗܽܘܢ. ܣܰܗܕܶܬ݂ ܒܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܡܺܐܒܰܕ݂ ܐܳܒܕܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ. 20 ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܒܕܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ.

 1 ܫܡܰܥ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܢ̱ܬ ܥܳܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܠܡܺܐܙܰܠ ܘܰܠܡܰܘܒܳܕ݂ܽܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܪܰܘܪܒܺܝܢ ܘܥܰܫܺܝܢܺܝܢ ܡܶܢܳܟ݂. ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܪܰܘܖ̈ܒܳܢ ܘܥܰܫܺܝ̈ܢܳܢ ܘܰܟ݂ܖ̈ܺܝܟ݂ܳܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. 2 ܥܰܡܳܐ ܕܪܰܒ ܘܪܳܡ. ܒܢܰܝ̈ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܫܡܰܥܬ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 3 ܘܰܕܬܶܕܰܥ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܗܽܘ ܥܳܒܰܪ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܢܽܘܪܳܐ ܗܽܘ ܐܳܟܶܠܬ݂ܳܐ. ܘܗܽܘ ܢܰܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܽܘ ܢܬܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܬܶܚܪܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܬ݂ܰܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܥܓܰܠ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ. 4 ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܒܠܶܒܳܟ݂ ܡܳܐ ܕܰܬ݂ܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܕܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܝ ܐܰܥܠܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܪܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܚܛܰܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܽܘ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܰܘܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. 5 ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ݂ ܘܒܰܬ݂ܪܺܝܨܽܘܬܶܗ ܕܠܶܒܳܟ݂. ܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܺܐܪܰܬ݂ ܐܰܪܥܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܽܘ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܕܰܢܩܺܝܡ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ. ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܠܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ. 6 ܘܰܕܬܶܕܰܥ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ݂ ܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܩܫܶܐ ܩܕ݂ܳܠܳܐ. 7 ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܘܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܕܰܐܪܓܶܙܬ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩܬܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܶܐܬܰܝܬܽܘܢ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܡܰܖ̈ܡܪܳܢܶܐ ܗܽܘܝܬܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 8 ܘܰܒܚܽܘܪܺܝܒ ܐܰܪܓܶܙܬܽܘܢܳܝܗܝ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܪܓܶܙ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܕܢܰܘܒܶܕ݂ܟܽܘܢ. 9 ܟܰܕ݂ ܣܶܠܩܶܬ݂ ܠܛܽܘܪܳܐ. ܘܢܶܣܒܶܬ݂ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ. ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܘܶܝܬ݂ܒܶܬ݂ ܒܛܽܘܪܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܺܝܡܳܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܢ. ܠܰܚܡܳܐ ܠܳܐ ܐܶܟܠܶܬ݂. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܺܝܬ݂. 10 ܘܝܰܗܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܕܰܟ݂ܬ݂ܺܝ̈ܒܳܢ ܒܨܶܒܥܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܒܛܽܘܪܳܐ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܟ݂ܢܽܘܫܝܳܐ. 11 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ. ܐܺܝܡܳܡܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܢ. ܝܰܗܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ. ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܩܽܘܡ ܚܽܘܬ݂ ܒܰܥܓܰܠ ܡܶܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܒܶܠ ܥܰܡܳܟ݂ ܕܰܐܦܶܩܬ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܣܛܰܘ ܠܗܽܘܢ ܒܰܥܓܰܠ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܰܩܕܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܢܣܺܝܟ݂ܳܐ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܙܺܝܬܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܗܳܐ ܥܰܡܳܐ ܩܫܶܐ ܩܕ݂ܳܠܰܐ ܗ̱ܘ. 14 ܗܳܫܳܐ ܫܒܽܘܩܰܝܢܝ ܐܰܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܥܛܶܐ ܫܶܡܗܽܘܢ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܶܐܥܒܕ݂ܳܟ݂ ܠܥܰܡܳܐ ܕܥܰܫܺܝܢ . ܣܰܓܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ. 15 ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝܬ݂ ܘܢܶܚܬܶܬ݂ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܛܽܘܪܳܐ ܡܶܬ݂ܓܰܘܙܰܠ ܗܘܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ ܒܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܺܝܕܰܝ̈. 16 ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܕܰܚܛܰܝܬܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܥܶܓܠܳܐ ܕܢܶܣܟܬ݂ܳܐ. ܘܰܣܛܰܝܬܽܘܢ ܒܰܥܓܰܠ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 17 ܘܶܐܚܕܶܬ݂ ܠܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܠܽܘ̈ܚܶܐ. ܘܰܫܕܺܝܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܺܝܕܰܝ̈. ܘܬܰܒܪܶܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܠܥܺܝ̈ܢܰܝܟܽܘܢ. 18 ܘܨܰܠܺܝܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܺܝܡܳܡܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܢ. ܠܰܚܡܳܐ ܠܳܐ ܐܶܟܠܶܬ݂. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܺܝܬ݂. ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܰܚܛܰܝܬܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܪܓܶܙܬܽܘܢܳܝܗܝ. 19 ܡܶܛܽܠ ܕܕܶܚܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܪܓܶܙ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܕܢܰܘܒܶܕ݂ܟܽܘܢ. ܘܫܰܡܥܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܦ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. 20 ܘܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘܢ ܪܓܶܙ ܡܳܪܝܳܐ ܛܳܒ ܕܢܰܘܒܕ݂ܺܝܘܗܝ. ܘܨܰܠܺܝܬ ܐܳܦ ܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. 21 ܘܥܶܓܠܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ. ܢܶܣܒܶܬ݂ ܘܰܐܘܩܶܕܬܶܗ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܕܰܩܶܩܬܶܗ ܘܰܛܚܶܢܬܶܗ ܛܳܒ. ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܶܐܬܕܩܶܩ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܰܫܕܺܝܬܶܗ ܥܰܦܪܶܗ ܒܢܰܚܠܳܐ ܕܢܳܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ. 22 ܘܰܒܝܰܩܕ݂ܳܢܳܐ. ܘܰܒܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ. ܘܰܒܩܰܒܖ̈ܶܐ ܕܖ̈ܳܓܰܝ ܪܶܓܬ݂ܳܐ ܡܰܪܓ݂ܙܺܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. 23 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܕܰܪܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܪܩܶܡ ܕܓܰܐܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ. ܣܰܩܘ ܘܺܝܪܰܬ݂ܘ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ. ܡܰܪܡܰܪܬܽܘܢ ܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬܽܘܢܳܝܗܝ. ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܬܽܘܢ ܒܩܳܠܶܗ. 24 ܡܡܰܪܡܖ̈ܳܢܶܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܟܽܘܢ. 25 ܘܨܰܠܺܝܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܺܝܡܳܡܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܰܘܒܶܕ݂ܟܽܘܢ. 26 ܘܨܰܠܺܝܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܪܶܬ݂. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܠܳܐ ܬܚܰܒܶܠ ܥܰܡܳܟ݂ ܘܝܳܪܬ݂ܽܘܬܳܟ݂ ܕܰܦܪܰܩܬ ܒܪܰܒܽܘܬܳܟ݂. ܘܰܐܦܶܩܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ. 27 ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ. ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܠܺܐܝܣܚܳܩ. ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ. ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܦܢܶܐ ܥܰܠ ܩܰܫܝܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܒܥܰܘܠܶܗ ܘܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ. 28 ܘܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܦܶܩܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܡܨܺܝ ܚܰܝܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܢܰܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܣܳܢܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܰܢܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. 29 ܘܗܶܢܽܘܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܟ݂. ܕܰܐܦܶܩܬ ܒܚܰܝܠܳܟ݂ ܪܰܒܳܐ. ܘܒܰܕ݂ܪܳܥܳܟ݂ ܪܳܡܳܐ.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ.

 1 ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܦܣܽܘܠ ܠܳܟ݂ ܬܰܪܬܶܝܢ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܬ݂ܳܐ. ܘܣܰܩ ܠܘܳܬ݂ܝ ܠܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܩܺܐܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ. 2 ܘܰܟ݂ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܬܰܒܰܪܬ. ܘܣܺܝܡ ܐܶܢܶܝܢ ܒܩܺܐܒܽܘܬ݂ܳܐ. 3 ܘܥܶܒܕܶܬ݂ ܩܺܐܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. ܘܦܶܣܠܶܬ݂ ܬܰܪܬܶܝܢ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܣܶܠܩܶܬ݂ ܠܛܽܘܪܳܐ. ܘܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈. 4 ܘܰܟ݂ܬܰܒ ܥܰܠ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܥܶܣܪܳܐ ܦܶܬ݂ܓܳܡܺܝ̈ܢ ܕܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܒܛܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܟ݂ܢܽܘܫܝܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܐܶܢܶܝܢ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. 5 ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝܬ݂ ܘܢܶܚܬܶܬ݂ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܣܳܡܶܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܠܠܽܘ̈ܚܶܐ ܒܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܥܶܒܕܶܬ݂. ܘܫܶܒܩܶܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܕܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ. 6 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܒܪܳܐܽܘܬ݂ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܥܩܳܢ ܠܡܽܘܣܳܪܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܡܺܝܬ݂ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܬܰܡܳܢ. ܘܟܰܗܶܢ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. 7 ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܫܩܰܠܘ ܠܓܳܕ݂ܓܳܕ݂. ܘܡܶܢ ܓܳܕ݂ܓܳܪ ܠܝܳܛܒܰܬ݂. ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܖ̈ܶܓܠܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. 8 ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܦܪܰܫ ܡܳܪܝܳܐ ܠܫܰܒܛܳܐ ܕܠܶܘܺܝ. ܕܢܶܫܩܽܘܠ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܕܰܢܩܽܘܡ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܫܰܡܫܺܝܘܗܝ. ܘܰܢܒܰܪܶܟ݂ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 9 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܰܝܬ ܠܠܶܘܺܝ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 10 ܘܶܐܢܳܐ ܩܳܡܶܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܺܝܡܳܡܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܠܰܝܠܰܘ̈ܳܢ. ܘܫܰܡܥܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܦ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܕܰܢܚܰܒܠܳܟ݂. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܩܽܘܡ ܫܩܽܘܠ ܘܙܶܠ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܡܳܐ. ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܘܢܺܐܪܬܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܡܺܝܬ݂ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܶܬܰܠ ܠܗܽܘܢ. 12 ܡܶܟܺܝܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܳܢܳܐ ܫܳܐܶܠ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܐܶܠܳܐ ܕܬܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܰܬ݂ܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ. ܘܬܶܪܚܡܺܝܘܗܝ. ܘܬܶܦܠܽܘܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܟ݂ ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܟ݂. 13 ܘܬܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܢܰܛܐܶܒ ܠܳܟ݂. 14 ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܳܗ̇. 15 ܘܒܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܨܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܪܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܓܒܳܐ ܠܙܰܪܥܗܽܘܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. 16 ܓܙܽܘܪܘ ܥܽܘܪܠܘܳܬ݂ܳܐ ܕܠܶܒܟܽܘܢ. ܘܰܩܕ݂ܳܠܟܽܘܢ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܩܰܫܽܘܢ. 17 ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗ ܐܰܠܳܗܺܝ̈ܢ. ܘܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܓܰܢ̱ܒܪܳܐ. ܘܰܕ݂ܚܺܝܠܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܳܣܶܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܫܽܘܚܕܳܐ. 18 ܘܥܳܒܶܕ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܕܝܰܬ݂ܡ̈ܶܐ. ܘܕܰܐܖ̈ܡܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܪܳܚܶܡ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܠܰܚܡܳܐ ܘܬܰܟ݂ܣܺܝܬ݂ܳܐ. 19 ܪܚܰܡܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܝܢ ܠܘܳܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܘܬܳܒ̈ܶܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 20 ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܕܚܰܠ. ܘܠܶܗ ܦܠܽܘܚ. ܘܠܶܗ ܐܶܬ݂ܢܰܩܦ. ܘܒܰܫܡܶܗ ܝܺܡܰܝ. 21 ܕܗܽܘܝܽܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ݂. ܘܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܕܰܥܒܰܕ݂ ܥܰܡܳܟ݂ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܚܺܝ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܰܚܙܰܝ̈ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. 22 ܒܫܰܒܥܺܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܢ ܢܚܶܬ݂ܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܐܰܣܓܝܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ.

 1 ܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܛܰܪ ܢܛܽܘܖ̈ܳܬܶܗ. ܘܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ. ܘܕ݂ܺܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 2 ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ. ܘܠܳܐ ܚܙܰܘ ܡܰܪܕܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܺܐܝܕ݂ܶܗ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ. ܘܰܕ݂ܪܳܥܶܗ ܪܳܡܳܐ. 3 ܘܳܐܬ݂ܘ̈ܳܬܶܗ. ܘܰܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܶܗ. 4 ܘܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܠܖ̈ܰܟ݂ܫܳܐ. ܘܰܠܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܖ̈ܳܟ݂ܒܰܝܗܶܝܢ. ܕܰܐܛܺܝܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܪܕܰܦܘ ܒܳܬܰܪܟܽܘܢ. ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 5 ܘܟܽܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܟܽܘܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܶܐܬܰܝܬܽܘܢ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 6 ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܕ݂ܳܬ݂ܳܢ ܘܠܰܐܒܺܝܪܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܐܶܠܝܰܐܒ. ܒܪܶܗ ܕܪܽܘܒܺܝܠ. ܕܦܶܬ݂ܚܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܘܒܶܠܥܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܗܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܠܡܰܫܟܰܢܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܖ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 7 ܐܶܠܳܐ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܗܽܘ ܚܙܰܝ̈ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ ܕܰܥܒܰܕ݂. 8 ܛܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܬܶܬ݂ܚܰܝܠܽܘܢ. ܘܬܶܥܠܽܘܢ. ܘܺܬ݂ܐܪܬ݂ܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇ 9 ܘܬܰܣܓܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܠܡܶܬܰܠ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܠܙܰܪܥܗܽܘܢ. ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ. 10 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܕܰܢܦܰܩܬܽܘܢ ܡܶܢܳܗ̇. ܕܙܳܪܥܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܙܰܪܥܟܽܘܢ ܘܡܰܫܩܶܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܒܖ̈ܶܓܠܰܝܟܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܫܶܩܝܳܐ. 11 ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܝܢ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܗܺܝ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܰܕ݂ܦܰܩ̈ܥܳܬ݂ܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܶܛܪܳܐ ܗܽܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܫܳܬ݂ܝܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ. 12 ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܬܳܒܰܥ ܠܳܗ̇ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܘܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܳܗ̇. ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬ݂ܳܗ̇ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ. 13 ܘܶܐܢ ܬܶܫܡܥܽܘܢ ܠܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܬܶܪܚܡܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܘܬܶܦܠܚܽܘܢܶܗ. ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܟܽܘܢ ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܟܽܘܢ. 14 ܐܶܬܶܠ ܡܶܛܪܳܐ ܕܰܐܪܥܟܽܘܢ ܒܙܰܒܢܶܗ. ܒܟ݂ܺܝܪܳܝܳܐ ܘܰܠܩܺܝܫܳܝܳܐ. ܘܬܶܚܡܽܘܠ ܥܒܽܘܪܳܟ݂. ܘܚܰܡܪܳܟ݂. ܘܡܶܫܚܳܟ݂. 15 ܘܶܐܬܶܠ ܥܶܣܒܳܐ ܒܚܰܩܠܳܟ݂ ܠܰܒܥܺܝܪܳܟ݂. ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܘܬܶܣܒܰܥ. 16 ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܰܕܰܠ ܠܶܒܟܽܘܢ. ܘܬܶܣܛܽܘܢ ܘܬܶܦܠܚܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܬܶܣܓܕ݂ܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. 17 ܘܢܶܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܘܢܶܟܠܶܐ ܫܡܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܛܪܳܐ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܗ̇. ܘܬܺܐܒܕܽܘܢ ܒܰܥܓܰܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 18 ܘܰܬ݂ܣܺܝܡܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܒܠܶܒܟܽܘܢ. ܘܰܒܢܰܦܫܟܽܘܢ. ܘܰܩܛܽܘܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܪܽܘܫܡܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. 19 ܘܰܐܠܶܦܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܒܗܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܒܒܳܬܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܳܐܙܺܠܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܕ݂ܳܡܟܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ. 20 ܘܰܟ݂ܬ݂ܽܘܒܘ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܐܶܣܟ̈ܦܳܬ݂ܳܐ ܕܒܳܬܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܬܰܖ̈ܥܰܝܗܽܘܢ. 21 ܘܢܶܣܓܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܝܰܘ̈ܡܰܝ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܡܶܬܰܠ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 22 ܘܶܐܢ ܬܶܛܪܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܬܶܪܚܡܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܰܬ݂ܗܰܠܟ݂ܽܘܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ. ܘܬܶܬ݂ܢܰܩܦܽܘܢ ܠܶܗ. 23 ܢܰܘܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܬܺܐܪܬܽܘܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܪܰܘܪܒܺܝܢ ܘܥܰܫܺܝܢܺܝܢ ܡܶܢܟܽܘܢ. 24 ܟܽܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܬܶܕ݂ܪܽܘܟ݂ ܒܶܗ ܦܰܣܬ݂ܳܐ ܕܪܶܓܠܟܽܘܢ. ܠܟܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ. ܡܶܢ ܡܰܕܒܪܳܐ ܘܠܶܒܢܳܢ. ܘܡܶܢ ܢܰܗܪܳܐ ܠܢܰܗܪܳܐ ܦܪܳܬ݂. ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬܚܽܘܡܟܽܘܢ. 25 ܘܠܳܐ ܢܩܽܘܡ ܐ̱ܢܳܫ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܕܶܚܠܰܬ݂ܟܽܘܢ ܘܙܰܘܥܰܬ݂ܟܽܘܢ ܢܶܬܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܬܶܕ݂ܪܟܽܘܢ ܒܳܗ̇. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. 26 ܚܙܰܘ ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܽܘܖ̈ܟܳܬ݂ܳܐ ܘܠܰܘ̈ܛܳܬ݂ܳܐ. 27 ܒܽܘܖ̈ܟܳܬ݂ܳܐ ܐܶܢ ܬܶܫܡܥܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 28 ܘܠܰܘ̈ܛܳܬ݂ܳܐ ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܶܫܡܥܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܬܶܣܛܽܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܬܺܐܙܽܠܘܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. 29 ܘܟܰܕ݂ ܢܰܥܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܬܰܡܳܢ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇ ܗܰܒ ܒܽܘܖ̈ܟܳܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܓܰܪܙܺܝܡ. ܘܠܰܘ̈ܛܳܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܒܶܠ. 30. ܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܒܶܣܬܰܪ ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܡܰܥܖ̈ܳܒܰܝ ܫܶܡܫܳܐ. ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܥܳܪܳܒܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܓܰܠܓܳܠܳܐ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܒܰܠܽܘܛܳܐ ܕܡܰܡܪܶܐ. 31 ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܒܪܺܝܬܽܘܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܠܡܶܥܰܠ ܠܡܺܐܪܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܬܺܐܪܬܽܘܢܳܗ̇ ܘܬܶܬܒܽܘܢ ܒܳܗ̇. 32 ܘܬܶܛܪܽܘܢ ܘܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܘܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.  

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ.

1.  ܗܳܠܶܝܢ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܘܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܬܶܛܪܽܘܢ ܘܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝ݂ܺܝ݂ܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. 2 ܐܰܘܒܶܕ݂ܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܬ݂ܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܕܰܦܠܰܚܘ ܬܰܡܳܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܝܳܪܬܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܖ̈ܳܡܶܐ. ܘܥܰܠ ܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢ ܕܡܰܛܶܠ. 3 ܘܬܶܥܩܪܽܘܢ ܡܰܕ݂ܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܬܶܬܒܪܽܘܢ ܩܳܝ̈ܡܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܚܶܫ̈ܠܳܬ݂ܗܽܘܢ ܬܰܘܩܕ݂ܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܬܶܬܒܪܽܘܢ. ܘܬ݂ܰܘܒܕ݂ܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܶܡܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ. 4 ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 5 ܐܶܠܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܓܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܰܒܛܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܰܡܣܳܡ ܫܡܶܗ ܬܰܡܳܢ. ܠܒܶܝܬ݂ ܡܰܫܪܝܶܗ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܥܰܩܒܺܝܢ. ܘܳܐܙܺܠܝܢ ܠܬܰܡܳܢ. 6 ܘܰܐܘܒܶܠܘ ܠܬܰܡܳܢ ܝܰܩܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܘܕܶܒܚܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܡܰܥܣܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܦܽܘܖ̈ܫܳܢܶܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܢܶܕ݂ܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܩܽܘܖ̈ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܒܽܘܟܖ̈ܶܐ ܕܬ݂ܰܘܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܰܕ݂ܥܳܢ̈ܟܽܘܢ. 7 ܘܰܐܟ݂ܽܘܠܘ ܬܰܡܳܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܰܚܕ݂ܰܘ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܰܘܫܛܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܒܳܬܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܰܢܒܰܪܶܟ݂ܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 8 ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܗܳܪܟܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. 9 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܡܰܛܺܝܬܽܘܢ ܠܒܶܝܬ݂ ܡܰܫܪܝܳܐ ܘܰܠܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 10 ܘܰܥܒܰܪܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܬܶܒܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܘܪܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܰܡܢܺܝܚ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܰܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܠܟܽܘܢ. ܘܬܶܒܘ ܒܣܰܒܪܳܐ. 11 ܘܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܢܶܓܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܕܢܰܫܪܶܐ ܒܶܗ ܫܡܶܗ. ܠܬܰܡܳܢ ܐܰܝܬܰܘ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܝܰܩܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܘܕܶܒܚܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܡܰܥܣܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܦܽܘܖ̈ܫܳܢܶܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܟܽܠܶܗ ܓܶܒܝܳܐ ܕܢܶܕ݂ܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܕܢܳܕ݂ܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. 12 ܘܰܚܕ݂ܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܥܰܒܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܐܡ̈ܗܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܕܰܒܩܽܘܖ̈ܝܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܘܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ. 13 ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܕܠܳܐ ܬܰܣܶܩ ܝܰܩܕܰܝ̈ܟ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. 14 ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܢܶܓܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܫܰܒܛܰܝ̈ܟ. ܬܰܡܳܢ ܬܰܣܶܩ ܝܰܩ̈ܕܰܝܟ ܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܘܬܰܡܳܢ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. 15 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܒܟܽܠ ܪܶܓܬ݂ܳܐ ܕܢܰܦܫܳܟ݂ ܟܽܘܣ ܘܰܐܟ݂ܽܘܠ ܒܶܣܪܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂. ܕܰܛܡܰܐ ܘܕܰܕ݂ܟܶܐ ܢܶܐܟܠܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܛܰܒܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܐܰܝܠܳܐ. 16 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܕܡܳܐ ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܫܽܘܕܳܝܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ. 17 ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܠܰܛ ܠܡܶܐܟܰܠ ܒܩܽܘܖ̈ܝܟܽܘܢ. ܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ ܕܰܥܒܽܘܪܟܽܘܢ. ܘܰܕ݂ܚܰܡܪܟܽܘܢ. ܘܰܕ݂ܡܶܫܚܟܽܘܢ. ܘܒܽܘܟܖ̈ܶܐ ܕܬ݂ܰܘܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܰܕ݂ܥܳܢ̈ܟܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܢܶܕ݂ܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܕܬܶܕܪܽܘܢ. ܘܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܝܟܽܘܢ. ܘܦܽܘܖ̈ܫܳܢܶܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. 18 ܐܶܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܬܶܐܟܠܺܝܘܗܝ ܕܰܫܢܳܐ ܒܰܫܢܳܐ. ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܢܶܓܒܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܒܪܳܟ݂. ܘܒܰܪܬܳܟ݂. ܘܥܰܒܕܳܟ݂. ܘܰܐܡܬܳܟ݂. ܘܠܶܘܳܝܳܐ ܕܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂. ܘܬܶܚܕܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܰܘܫܶܛ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂. 19 ܐܶܙܕܰܗܪ ܕܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܠܠܶܘܳܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝܟ ܒܰܐܪܥܳܐ. 20 ܘܟܰܕ݂ ܢܪܰܘܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܬܚܽܘܡܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ݂. ܘܬܺܐܡܰܪ ܐܶܟ݂ܽܘܠ ܒܶܣܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܳܓܳܐ ܢܰܦܫܳܟ݂ ܠܡܶܐܟܰܠ ܒܶܣܪܳܐ. ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬ݂ܳܐ ܕܢܰܦܫܳܟ݂ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܒܶܣܪܳܐ. 21 ܘܶܐܢ ܪܰܚܺܝܩ ܗܽܘ ܡܶܢܳܟ݂ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܢܶܓܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܕܰܢܣܺܝܡ ܫܡܶܗ ܬܰܡܳܢ. ܟܽܘܣ ܡܶܢ ܬܰܘܖ̈ܰܝܟ. ܘܡܶܢ ܥܳܢ̈ܳܟ݂. ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܕ݂ܳܟ݂. ܘܰܐܟ݂ܽܘܠ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂. ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬ݂ܳܐ ܕܢܰܦܫܳܟ݂. 22 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܬ݂ܐܟܶܠ ܛܰܒܝܳܐ ܘܰܐܝܠܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܐܟܠܺܝܘܗܝ. ܕܰܛܡܰܐ ܘܕܰܕ݂ܟܶܐ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢܶܗ. 23 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܠܘ ܕܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ ܕܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܡܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܗܽܘ. ܠܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܢܰܦܫܳܐ ܥܰܡ ܒܶܣܪܳܐ. 24 ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܺܝܘܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܫܽܘܕܳܝܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ. 25 ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܺܝܘܗܝ. ܕܢܰܛܐܶܒ ܠܳܟ݂ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܪܳܟ݂. ܟܰܕ݂ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 26 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܩܽܘܕ݂ܫܰܝ̈ܟ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ݂. ܘܢܶܕ݂ܖ̈ܰܝܟ. ܫܩܽܘܠ ܘܬ݂ܳܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܢܶܓܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. 27 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܝܰܩܕܳܟ݂ ܫܰܠܡܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܕܕܶܒܚܰܝ̈ܟ ܢܶܬ݂ܐܫܶܕ݂ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܒܶܣܪܳܐ ܐܰܟ݂ܽܘܠ. 28 ܛܰܪ ܘܰܫܡܰܥ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܢܰܛܐܶܒ ܠܳܟ݂ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܠܥܳܠܰܡ. ܟܰܕ݂ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܕܛܳܒ ܘܰܕ݂ܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 29 ܘܟܰܕ݂ ܢܰܘܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܳܐܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܢܰܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܬܺܐܪܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܬܶܬܶܒ ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ . 30. ܐܶܙܕܰܗܪ ܕܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܰܘܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܠܳܐ ܬܫܰܐܶܠ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܬܺܐܡܰܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܦܳܠܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܶܐܥܒܶܕ݂ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. 31 ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܕܰܣܢܳܐ ܘܰܐܣܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܠܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܰܘܩܶܕ݂ܘ ܒܢܽܘܪܳܐ ܠܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 32 ܟܽܠ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܠܶܗ ܛܰܪ ܘܰܥܒܶܕ݂. ܠܳܐ ܬܰܘܣܶܦ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܬܒܰܨܰܪ ܡܶܢܶܗ.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ.

 1 ܘܟܰܕ݂ ܢܩܽܘܡ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܘ ܚܳܠܶܡ ܚܶܠ̈ܡܶܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܐܳܬܳܐ ܘܬܶܕ݂ܡܽܘܪܬܳܐ. 2 ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܳܬܳܐ ܘܬܶܕ݂ܡܽܘܪܬܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܠܳܟ݂. ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܕܬ݂ܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ. ܘܢܶܦܠܽܘܚ ܐܶܢܽܘܢ. 3 ܠܳܐ ܬܶܫܡܰܥ ܠܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܗܰܘ. ܐܰܘ ܕܚܳܠܶܡ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܗܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܢܰܣܳܝܽܘ ܡܢܰܣܶܐ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܕܢܶܕܰܥ ܐܶܢ ܪܳܚܡܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܟܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܟܽܘܢ. 4 ܒܳܬܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܙܶܠܘ. ܘܠܶܗ ܕܚܰܠܘ. ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܛܰܪܘ. ܘܠܶܗ ܫܡܰܥܘ. ܘܠܶܗ ܦܠܽܘܚܘ. ܘܠܶܗ ܐܶܬ݂ܢܰܩܦܘ. 5 ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܗܰܘ. ܐܰܘ ܚܳܠܶܡ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܗܰܘ. ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ. ܥܰܠ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܘܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܕܰܐܦܶܩܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܦܪܰܩܟܽܘܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܒܕܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܢܰܛܥܶܝܟ݂ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܰܩܕܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܡܺܐܙܰܠ ܒܳܗ̇. ܘܒܰܥܰܪ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘܳܟ݂. 6 ܘܶܐܢ ܢܓܰܪܓܳܟ݂ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܒܰܪ ܐܶܡܳܟ݂. ܐܰܘ ܒܪܳܟ݂. ܐܰܘ ܒܰܪܬܳܟ݂. ܐܰܘ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܩܝܳܡܳܟ݂. ܐܰܘ ܪܳܚܡܳܟ݂ ܕܰܐܝܟ݂ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܒܣܶܬ݂ܪܳܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ݂. ܬܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܦܠܽܘܚ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ. 7 ܡܶܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܒܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܟܽܘܢ ܐܰܘ ܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܡܶܢܟܽܘܢ ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 8 ܠܳܐ ܬܶܬܛܦܺܝܣ ܡܶܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܶܫܡܥܺܝܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܬܚܽܘܣ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܬܪܰܚܶܡ. ܘܠܳܐ ܬܟܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ. 9 ܐܶܠܳܐ ܡܶܩܛܰܠ ܩܛܽܘܠܳܝܗܝ. ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܬܫܰܪܶܐ ܒܶܗ ܠܽܘܩܕܰܡ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܘܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܒܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ. 10 ܘܪܽܘܓܡܽܘܗܝ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܰܢܡܽܘܬ݂. ܥܰܠ ܕܰܒ̣ܥܳܐ ܠܡܰܛܥܳܝܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܕܰܐܦܩܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܒܕܽܘܬ݂ܳܐ. 11 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܘܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܰܘܣܦܽܘܢ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. 12 ܘܟܰܕ݂ ܬܶܫܡܰܥ ܒܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܡܶܬܰܒ ܒܳܗ̇. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܳܟ݂. 13 ܢܦܰܩܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܚ̣ܛܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘܳܟ݂. ܘܰܐܛܥܺܝܘ ܠܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܦܠܽܘܚ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܽܘܢ. 14 ܬܒܰܥ ܘܰܒܨܺܝ ܘܫܰܐܶܠ ܫܰܦܺܝܪ. ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܥܰܒܕܰܬ݂ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܓܰܘܳܟ݂. 15 ܚܪܽܘܒ ܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. ܚܪܽܘܒܶܝܗ̇ ܘܰܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܳܗ̇. ܘܠܰܒܥܺܝܪܳܗ̇ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. 16 ܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܶܙܬ݂ܳܗ̇ ܟܰܢܶܫ ܠܓܰܘ ܫܶܛܚܳܗ̇. ܘܰܐܘܩܶܕ݂ܶܝܗ̇ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܶܙܬ݂ܳܗ̇ ܠܰܓܡܳܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܬܶܗܘܶܐ ܬܶܠܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܒܢܶܐ. 17 ܘܠܳܐ ܢܶܕ݂ܒܰܩ ܒܺܐܝܕ݂ܳܟ݂ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܚܶܪܡܳܐ. ܕܢܶܬ݂ܦܢܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ. ܘܢܶܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܟ. ܘܢܶܪܚܡܳܟ݂ ܘܢܰܣܓܶܝܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܺܝܡܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ. 18 ܐܶܢ ܬܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܬܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ.

 1 ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܥܰܪܕ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܩܽܘܕ݂̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܥܰܠ ܡܺܝܬ݂ܳܐ. 2 ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܠܳܟ݂ ܓܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ. ܥܰܡܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. ܥܰܠ ܦܽܘܪܳܫ ܡܶܐܟ݂̈ܠܳܬܳܐ. 3 ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ ܟܽܠ ܕܰܛܡܰܐ. 4 ܗܳܕ݂ܶܐ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ. ܬܰܘܪܳܐ. ܘܶܐܡܪܳܐ. ܘܢܶܩܝܳܐ. ܘܥܶܙܳܐ. 5 ܘܰܐܝܠܳܐ. ܘܛܰܒܝܳܐ. ܘܝܰܚܡܽܘܪܳܐ. ܘܝܰܥܠܳܐ. ܘܪܰܝܡܳܐ. ܘܕܰܝܨܳܐ. ܘܰܐܪܳܢܳܐ. 6 ܟܽܠ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܨܰܪܝܳܐ ܦܰܪܣܬ݂ܳܗ̇ ܘܰܦܠܺܝܓܳܐ ܠܰܬܪܶܝܢ ܘܡܶܬ݂ܓܰܘܪܪܳܐ. ܗܳܝ ܐܰܟ݂ܽܘܠܘ. 7 ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ. ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܓܰܘܪܪܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܰܖ̈ܝܳܢ ܦܰܖ̈ܣܳܬ݂ܗܽܘܢ ܨ̈ܠܳܦܳܢ ܨ̈ܠܳܦܳܢ. ܓܰܡܠܳܐ. ܘܰܐܪܢܒܳܐ. ܘܰܚܓܳܣܳܐ. ܕܡܶܬ݂ܓܰܘܪܪܺܝܢ ܘܦܰܖ̈ܣܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܨܰܖ̈ܝܳܢ. ܛܰܡܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܘܢ. 8 ܘܰܚܙܺܝܪܳܐ ܕܨܰܪܝܳܐ ܦܰܪܣܬܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܓܰܘܪܰܪ. ܛܰܡܰܐ ܗܽܘ ܠܟܽܘܢ. ܡܶܢ ܒܶܣܪܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ. ܘܰܠܦܰܓܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܰܪܒܽܘܢ. 9 ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܰܟ݂ܽܘܠܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܓܶܦ̈ܶܐ ܘܰܩܠܳܦ̈ܶܐ ܐܰܟ݂ܽܘܠܘ. 10 ܘܟܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܓܶܦ̈ܶܐ ܘܰܩܠܳܦ̈ܶܐ ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ. ܛܰܡܰܐ ܗܽܘ ܠܟܽܘܢ. 11 ܘܟܽܠ ܦܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕܕܰܟ݂ܝܳܐ ܐܰܟ݂ܽܘܠܘ. 12 ܘܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܢܶܫܪܳܐ ܘܕܰܝܬ݂ܳܐ ܘܢܰܥܒܳܐ ܒܓܶܢܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. 13 ܘܢܰܥܳܡܳܐ. ܘܢܶܨܳܐ ܒܓܶܢܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. 14 ܘܥܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܫܳܠܶܐ ܢܽܘ̈ܢܶܐ. ܘܩܰܦܽܘܦܳܐ. 15 ܘܟ݂ܽܘܟܒܰܝ. ܘܩܳܩܳܐ. ܘܰܫܪܰܩܪܳܩܳܐ. 16 ܘܚܽܘܪܒܳܐ. ܘܰܐܢܦܳܐ ܒܓܶܢܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. 17 ܘܬܰܪܢܳܓܽܘܠ ܒܰܪܳܐ. ܘܛܰܘܣܳܐ. 18 ܘܟܽܠܶܗ ܝܰܠܕܳܐ ܕܦܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܛܰܡܰܐ ܗܽܘ ܠܟܽܘܢ. ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܰܐܟܠܽܘܢ. 19 ܘܟܽܠ ܦܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕܕܰܟ݂ܝܳܐ ܐܰܟ݂ܽܘܠܘ. 20 ܘܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ ܟܽܠ ܕܰܛܡܰܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂ ܗܰܒܳܝܗܝ ܢܶܐܟܠܺܝܘܗܝ. 21 ܐܰܘ ܙܰܒܶܢܳܝܗܝ ܠܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܐ ܐܰܢܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܒܰܫܶܠ ܓܰܕ݂ܝܳܐ ܒܚܰܠܒܳܐ ܕܶܐܡܶܗ. ܕܥܰܠ ܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ. 22 ܡܥܰܣܳܪܽܘ ܥܰܣܰܪܘ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܠܰܠܬ݂ܳܐ ܕܙܰܪܥܟܽܘܢ ܕܡܰܦܩܳܐ ܐܰܪܥܟܽܘܢ ܫܢܳܐ ܒܰܫܢܳܐ. 23 ܘܰܐܟ݂ܽܘܠ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܓܳܒܶܐ ܠܡܰܫܪܳܝܽܘ ܫܡܶܗ ܬܰܡܳܢ. ܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ ܕܰܥܒܽܘܪܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܚܰܡܪܳܟ݂. ܘܰܕ݂ܡܶܫܚܳܟ݂. ܘܒܽܘܟܖ̈ܶܐ ܕܬ݂ܰܘܖ̈ܰܝܟ ܘܰܕ݂ܥܳܢ̈ܳܟ݂. ܘܬܺܐܠܰܦ ܠܡܶܕ݂ܚܰܠ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 24 ܘܶܐܢ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢܳܟ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܫܩܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܚܺܝܩ ܗܽܘ ܡܶܢܳܟ݂ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܓܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܡܰܫܪܳܝܽܘ ܫܡܶܗ ܬܰܡܳܢ. ܡܳܐ ܕܒܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 25 ܙܰܒܶܢܳܝܗܝ ܒܟܶܣܦܳܐ. ܘܨܽܘܪ ܟܶܣܦܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܟ݂. ܘܙܶܠ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܓܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 26 ܘܰܙܒܶܢ ܒܟܶܣܦܳܐ ܟܽܠ ܕܪܳܓܳܐ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܡܶܢ ܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܥܳܢ̈ܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܢ ܫܰܟܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܕܫܳܐܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܘܰܐܟ݂ܽܘܠ ܬܰܡܳܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܰܚܕ݂ܺܝ ܐܰܢ̱ܬ ܘܒܰܝܬܳܟ݂. 27 ܘܠܶܘܳܝܳܐ ܕܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܶܫܒܩܺܝܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܘܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡܳܟ݂. 28 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܐܰܦܶܩ ܟܽܠܶܗ ܡܰܥܣܳܪܳܐ ܕܰܥܠܰܠܬܳܟ݂ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܗܳܝ. ܫܒܽܘܩ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂. 29 ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܶܘܳܝܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܘܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܝܰܬ݂ܡܳܐ. ܘܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܕܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂. ܘܢܶܐܟܠܽܘܢ ܘܢܶܣܒܥܽܘܢ. ܕܰܢܒܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܟܽܠܶܗ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܕܬܶܥܒܶܕ݂.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ.

ܘܒܳܬܰܪ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܥܒܶܕ݂ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. 2 ܘܗܳܢܰܘ ܙܶܕܩܶܗ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܢܶܫܒܽܘܩ ܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ ܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ ܕܚܰܝܳܒ ܠܶܗ ܚܰܒܪܶܗ. ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒܰܥ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ ܘܡܶܢ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 3 ܘܡܶܢ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܬܒܰܥ. ܘܡܶܕ݂ܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܫܒܽܘܩ. 4 ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܒܰܪܳܟ݂ܽܘ ܢܒܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇ 5 ܘܶܐܢ ܬܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܬܶܛܰܪ ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 6 ܢܒܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ݂. ܬܰܘܙܶܦ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܺܐܙܰܦ. ܘܬܶܫܬܰܠܰܛ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܒܳܟ݂ ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܠܛܽܘܢ. 7 ܘܶܐܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܒܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܝܟܽܘܢ. ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܰܥܫܶܢ ܠܶܒܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܬܶܐܚܽܘܕ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. 8 ܐܶܠܳܐ ܦܬܰܚ ܠܶܗ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂. ܘܰܐܘܙܶܦܳܝܗܝ ܡܶܕܶܡ ܕܚܰܣܺܝܪ ܠܶܗ. 9 ܐܶܙܕܰܗܪ ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܒܠܶܒܳܟ݂. ܘܬܺܐܡܰܪ. ܩܶܪܒܰܬ݂ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܫܳܒܽܘܥܳܐ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܘܬܶܒܐܰܫ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܒܰܐܚܽܘܟ݂ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܶܗ. ܘܢܶܩܪܶܐ ܥܠܰܝܟ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܠܰܝܟ ܚܛܳܗܳܐ. 10 ܐܶܠܳܐ ܗܰܒ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܶܒܐܰܫ ܠܶܒܳܟ݂ ܡܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ. ܕܡܶܛܽܠ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܢܒܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܘܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܘܫܶܛ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂. 11 ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܓܳܡܰܪ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܘܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܕܬܶܦܬܰܚ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܠܰܐܚܽܘܟ݂ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܘܰܠܒܳܝܫܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܟ݂. 12 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܙܕܰܒܰܢ ܠܳܟ݂ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܐܰܘ ܥܶܒܪܳܝܬܳܐ. ܫܶܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ ܢܶܦܠܚܳܟ݂. ܘܰܠܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܫܒܽܘܩܳܝܗܝ ܒܰܪ ܚܺܐܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂. 13 ܘܡܳܐ ܕܫܳܒܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܒܰܪ ܚܺܐܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܶܫܒܩܺܝܘܗܝ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂. 14 ܐܶܠܳܐ ܦܪܽܘܫ ܘܗܰܒ ܠܶܗ ܡܶܢ ܥܳܢ̈ܳܟ݂. ܘܡܶܢ ܬܰܘܖ̈ܰܝܟ. ܘܡܶܢ ܐܶܕܪܳܟ݂. ܘܡܶܢ ܡܰܥܨܰܪܬܳܟ݂. ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܝܰܗܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܗܰܒ ܠܶܗ. 15 ܘܶܐܬܕܰܟ݂ܪ ܕܥܰܒܕܳܐ ܗܘܰܝܬ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܦܰܪܩܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 16 ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܠܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܰܪܚܶܡܬܳܟ݂ ܘܰܠܒܰܝܬܳܟ݂. ܘܦܰܩܳܚ ܠܺܝ ܥܰܡܳܟ݂. 17 ܣܰܒ ܡܰܩܒܳܐ ܩܽܘܒ ܐܶܕ݂ܢܶܗ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܒܕܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܳܐܦ ܠܰܐܡܬܳܟ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܗ̇. 18 ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒܐܶܫ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܡܳܐ ܕܫܳܒܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܒܰܪ ܚܺܐܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ݂ ܬܪܶܝܢ ܒܰܐܓܪܳܐ ܕܰܐܓܺܝܪܳܐ ܦܰܠܚܳܟ݂ ܫܶܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܢܒܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ. ܕܥܰܠ ܒܽܘܟ݂ܖ̈ܶܐ 19 ܟܽܠ ܒܽܘܟ݂ܪܳܐ ܕܡܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܒܬ݂ܰܘܖ̈ܰܝܟ. ܘܰܒܥܳܢ̈ܳܟ݂ ܕܶܟܪܳܐ. ܩܰܕܶܫ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܶܦܠܽܘܚ ܒܒܽܘܟܪܳܐ ܕܬ݂ܰܘܖ̈ܰܝܟ. ܘܠܳܐ ܬܶܓܽܘܙ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܟ݂. 20 ܐܶܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܐܰܟ݂ܽܘܠܳܝܗܝ ܕܰܫܢܳܐ ܒܰܫܢܳܐ. ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܓܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܐܰܢ̱ܬ ܘܒܰܝܬܳܟ݂. 21 ܘܶܐܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ. ܐܰܘ ܢܶܬ݂ܚܓܰܪ ܐܰܘ ܢܶܬ݂ܥܰܘܰܪ. ܐܰܘ ܟܽܠ ܡܽܘܡ ܕܰܣܢܶܐ. ܠܳܐ ܬܩܰܪܒܺܝܘܗܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 22 ܐܶܠܳܐ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂ ܐܰܟ݂ܽܘܠܳܝܗܝ. ܕܰܛܡܰܐ ܘܕܰܕ݂ܟ݂ܶܐ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܛܰܒܝܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܐܰܝܠܳܐ ܬܶܐܟܠܺܝܘܗܝ. 23 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܕܡܳܐ ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܫܽܘܕܳܝܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ.

ܥܰܠ ܦܶܨܚܳܐ ܕܦܰܛܺܝܖ̈ܶܐ

 1 ܛܰܪ ܝܰܪܚܳܐ ܕܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܘܰܥܒܶܕ݂ ܦܶܨܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܪܚܳܐ ܕܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܐܰܦܩܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܒܠܺܠܝܳܐ. 2 ܘܟ݂ܽܘܣ ܦܶܨܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܡܶܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܘܡܶܢ ܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܓܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܡܰܫܪܳܝܽܘ ܫܡܶܗ ܬܰܡܳܢ. 3 ܠܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܥܠܰܘܗܝ ܚܰܡܺܝܥܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܟ݂ܽܘܠ ܥܠܰܘܗܝ ܦܰܛܺܝܪܳܐ. ܠܰܚܡܳܐ ܡܡܰܟܟ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܣܽܘܪܗܳܒܳܐ ܢܦܰܩܬܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܶܬܕܟܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩܬ ܒܶܗ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܝ̈ܟ. 4 ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܚܰܡܺܝܥܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܬܚܽܘܡܳܟ݂ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܠܳܐ ܢܒܽܘܬ݂ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܐ ܕܢܳܟܶܣ ܐܰܢ̱ܬ ܒܪܰܡܫܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ. 5 ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܳܟ݂ ܠܡܶܟܰܣ ܦܶܨܚܳܐ ܒܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂.6 ܐܶܠܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܢܶܓܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܠܡܰܫܪܳܝܽܘ ܫܡܶܗ ܬܰܡܳܢ ܟܽܘܣ ܦܶܨܚܳܐ. ܒܪܰܡܫܳܐ ܒܡܰܥܖ̈ܳܒܰܝ ܫܶܡܫܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܢܦܰܩܬ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 7 ܘܒܰܫܶܠ ܘܰܐܟ݂ܽܘܠ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܓܳܒܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܰܗܦܽܘܟ݂ ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܙܶܠ ܠܡܰܫܟܢܳܟ݂. 8 ܫܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܦܰܛܺܝܪܳܐ. ܘܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܗܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܒܶܗ ܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ܳܐ. 9 ܥܰܠ ܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܳܐ. ܫܰܒܥܳܐ ܫܳܒܽܘ̈ܥܺܝܢ ܬܶܡܢܶܐ ܠܳܟ݂. ܡܳܐ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܓܠܳܐ ܒܩܳܝܶܡܬ݂ܳܐ. ܫܰܪܳܐ ܠܡܶܡܢܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܫܳܒܽܘ̈ܥܺܝܢ. 10 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܫܳܒܽܘܥ̈ܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܡܶܣܰܬ݂ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܕܦܳܪܶܫ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 11 ܘܰܚܕ݂ܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܒܪܳܟ݂. ܘܒܰܪܬܳܟ݂. ܘܥܰܒܕܳܟ݂. ܘܰܐܡܬܳܟ݂. ܘܠܶܘܝܳܐ ܕܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂. ܘܥܳܡܽܘܪܳܐ. ܘܝܰܬ݂ܡܳܐ. ܘܰܐܪܡܰܠܬ݂ܳܐ ܕܰܒܓܰܘܳܟ݂. ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܓܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܡܰܫܪܳܝܽܘ ܫܡܶܗ ܬܰܡܳܢ. 12 ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܕܥܰܒܕܳܐ ܗܘܰܝܬ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܛܰܪ ܘܰܥܒܶܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ. ܕܥܰܠ ܡܛܰܠ̈ܠܶܐ. 13 ܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܰܡ̈ܛܰܠܠܶܐ ܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܳܐ ܕܚܳܡܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܐܶܕܪܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܥܨܰܪܬܳܐ. 14 ܘܰܚܕ݂ܺܝ ܒܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܒܪܳܟ݂. ܘܒܰܪܬܳܟ݂. ܘܥܰܒܕ݂ܳܟ݂. ܘܰܐܡܬܳܟ݂. ܘܠܶܘܳܝܳܐ. ܘܥܳܡܽܘܪܳܐ. ܘܝܰܬ݂ܡܳܐ. ܘܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܕܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂. 15 ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܥܒܶܕ݂ ܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܓܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܢܒܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܠܰܠܬܳܟ݂. ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܚܳܕܶܐ. 16 ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܢܶܬ݂ܚܙܽܘܢ ܕܽܘܟ݂ܖ̈ܳܢܰܝܟ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܓܳܒܶܐ. ܒܥܰܕ݂ܥܺܐܕܳܐ ܕܦܰܛܺܝܖ̈ܶܐ. ܘܰܒܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܫܳܒܽܘܥ̈ܶܐ. ܘܰܒܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܰܡ̈ܛܰܠܠܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܚܙܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂. 17 ܐܶܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܶܗ. ܐܰܝܟ݂ ܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܕܥܰܠ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܣܳܦܖ̈ܶܐ. 18 ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܣܳܦܖ̈ܶܐ ܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܠܫܰܒܛܰܝ̈ܟ. ܘܰܢܕ݂ܽܘܢܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ. 19 ܠܳܐ ܬܶܨܠܶܐ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܩܰܒܶܠ ܫܽܘܚܕ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܽܘܚܕܳܐ ܡܥܰܘܰܪ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܘܡܰܗܦܶܟ݂ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܙܰܟܳܝ̈ܶܐ. 20 ܐܶܠܳܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕܽܘܢ ܚܰܒܪܳܟ݂. ܕܬܺܚܶܐ. ܘܬܶܥܽܘܠ ܘܬܺܐܪܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂.21 ܠܳܐ ܬܶܨܽܘܒ ܠܳܟ݂ ܫܶܬܠ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܕܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂. 22 ܘܠܳܐ ܬܩܺܝܡ ܠܳܟ݂ ܩܳܝܶܡܬ݂ܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܢܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܙ.

 1 ܠܳܐ ܬܶܟܽܘܣ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܬܰܘܪܳܐ ܐܰܘ ܐܶܡܪܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܛܡܰܐ ܗܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 2 ܘܶܐܢ ܢܶܫܬܟܰܚ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ ܒܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܝܟܽܘܢ ܕܝܳܗܶܒ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܘ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܢܶܥܒܰܪ ܥܰܠ ܩܝܳܡܶܗ. 3 ܘܢܺܐܙܰܠ ܘܢܶܦܠܽܘܚ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܢܶܣܓܽܘܕ݂ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܘ ܠܫܶܡܫܳܐ. ܐܰܘ ܠܣܰܗܪܳܐ. ܐܰܘ ܠܟܽܠ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܦܰܩܕܶܬ݂. 4 ܘܰܢܚܰܘܢܳܟ݂. ܘܬܶܫܡܰܥ. ܘܰܬ݂ܥܰܩܶܒ ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܥܰܒܕܰܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 5 ܐܰܦܶܩܳܝܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ. ܐܰܘ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܗܳܝ. ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂. ܐܶܢ ܓܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܰܪܓܽܘܡܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܰܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. 6 ܥܰܠ ܦܽܘܡ ܬܪܶܝܢ ܣܳܗܕܺܝ̈ܢ. ܐܰܘ ܥܰܠ ܦܽܘܡ ܬܠܳܬܳܐ ܣܳܗ̈ܕܺܝܢ. ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܡܰܢ ܕܚܰܝܳܒ ܡܰܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܐ ܕܣܳܗܕܳܐ ܚܰܕ݂. 7 ܘܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܬܫܰܪܶܐ ܒܶܗ ܒܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ ܠܡܶܩܛܠܶܗ. ܘܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܒܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ. ܘܰܐܘܒܶܕ݂ܘ ܥܳܒܕܰܝ̈ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. 8 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܬ݂ܟܰܣܶܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ. ܒܶܝܬ݂ ܕܡܳܐ ܠܰܕ݂ܡܳܐ. ܘܒܶܝܬ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ. ܘܒܶܝܬ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ. ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܚܶܪܝܳܢܳܐ ܒܩܽܘܖ̈ܝܟܽܘܢ. ܬܩܽܘܡ ܘܬܺܐܙܰܠ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܢܶܓܒܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 9 ܘܬܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܟܳܗܢܳܐ. ܐܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܠܶܘܳܝܳܐ. ܐܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܘܰܬ݂ܫܰܐܶܠ. ܘܰܢܚܰܘܢܳܟ݂ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ. 10 ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܰܢܚܰܘܢܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܬܶܛܰܪ ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܢܰܠܦܽܘܢܳܟ݂. 11 ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܢܚܰܘܢܳܟ݂. ܘܡܶܢ ܦܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܬܶܥܒܶܕ݂. ܘܠܳܐ ܬܶܣܛܶܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܰܢܚܰܘܢܳܟ݂. ܠܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ. 12 ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܒܡܰܪܳܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܬܰܡܳܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܐܰܘ ܠܕܰܝܳܢܳܐ. ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ. ܘܰܐܘܒܶܕ݂ܘ ܥܳܒܕܰܝ̈ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. 13 ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܘܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܰܡܪܚܽܘܢ. 14 ܘܟܰܕ݂ ܬܶܥܽܘܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܬܺܐܪܬܺܝܗ̇ ܘܬܶܬܶܒ ܒܳܗ̇. ܘܬܺܐܡܰܪ ܐܰܩܺܝܡ ܥܠܰܝ ܡܰܠܟܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܒܰܚܕܳܖ̈ܰܝ. 15 ܡܩܳܡܽܘ ܐܰܩܺܝܡ ܥܠܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܓܳܒܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܐܰܚܰܝ̈ܟ ܐܰܩܺܝܡ ܥܠܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܳܟ݂ ܕܰܬ݂ܩܺܝܡ ܥܠܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟ. 16 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܢܶܣܓܶܐ ܠܶܗ ܖ̈ܰܟ݂ܫܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܰܗܦܟ݂ܺܝܘܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܢܶܣܓܽܘܢ ܠܶܗ ܖ̈ܰܟ݂ܫܳܐ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܟܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܰܘܣܦܽܘܢ ܬܽܘܒ ܠܡܶܗܦܰܟ݂ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. 17 ܘܠܳܐ ܢܰܣܓܶܐ ܠܶܗ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܢܰܣ̈ܛܝܳܢ ܠܶܒܶܗ. ܘܣܺܐܡܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܠܳܐ ܢܰܣܓܶܐ ܠܶܗ ܛܳܒ. 18 ܘܡܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܢܶܟ݂ܬܽܘܒ ܠܶܗ ܦܰܪܫܰܓܢܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܣܶܦܪܳܐ. ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܟܳܗܢܳܐ ܘܠܶܘܳܝܳܐ. 19 ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܩܳܪܶܐ ܒܶܗ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܕܢܺܐܠܰܦ ܠܡܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܘܢܶܛܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. 20 ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܠܶܒܶܗ ܡܶܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܳܐ ܢܶܣܛܶܐ ܡܶܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܠܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ. ܕܢܰܣܓܶܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܗܽܘ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܚ.

 1 ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܟܳܗܢܳܐ ܘܰܠܠܶܘܳܝܳܐ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܠܳܐ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ ܢܶܐܟܠܽܘܢ. 2 ܘܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 3 ܘܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܙܶܕܩܶܗ ܕܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܢܳܟ݂ܣܰܝ̈ ܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ. ܐܶܢ ܬܰܘܪܳܐ ܗܽܘ ܐܰܘ ܐܶܡܪܳܐ. ܢܶܬܶܠ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܪܳܥܳܐ. ܘܦܰܟܳܐ. ܘܥܰܢܳܘܺܝܬ݂ܳܐ. 4 ܪܺܝܫ ܥܒܽܘܪܳܟ݂. ܘܚܰܡܪܳܟ݂. ܘܡܶܫܚܳܟ݂. ܘܪܺܝܫ ܓܶܙ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܟ݂ ܗܰܒ ܠܶܗ. 5 ܡܶܛܽܠ ܕܠܶܗ ܓܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܰܝܟ. ܕܰܢܩܽܘܡ ܘܰܢܫܰܡܶܫ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܗܽܘ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 6 ܘܶܐܢ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܠܶܘܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܐܰܬܰܪ ܕܥܳܡܰܪ. ܢܺܐܬܶܐ ܒܟܽܠ ܪܶܓܰܬ݂ ܢܰܦܫܶܗ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܓܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. 7 ܘܰܢܫܰܡܶܫ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 8 ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ݂ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܙܶܒܢܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ. 9 ܘܡܳܐ ܕܥ̣ܰܠܬ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܺܐܠܰܦ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܢܽܘܢ. 10 ܠܳܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܒܳܟ݂ ܕܡܰܥܒܰܪ ܒܪܶܗ ܐܰܘ ܒܰܪܬ݂ܶܗ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܐܰܘ ܕܩܳܨܶܡ ܩܶܨܡܳܐ. ܘܰܕ݂ܡܰܐܚܶܕ݂ ܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܘܕܰܡܢܰܚܶܫ. ܘܰܕ݂ܚܰܪܳܫ. 11 ܘܕܳܐܫܶܦ ܒܶܐܫܦܳܐ. ܘܰܕ݂ܫܳܐܶܠ ܡܶܢ ܙܰܟܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܝܰܕܽܘ̈ܥܶܐ. ܘܫܳܐܶܠ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ. 12 ܡܶܛܽܠ ܕܰܛܡܰܐ ܗܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܟܽܠܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܛܰܢ̈ܦܘܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. 13 ܗܘܰܝܬ ܬܰܡܺܝܡ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂.   14 ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܝܳܪܶܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ. ܠܙܰܟܽܘܖ̈ܶܐ ܘܰܠܩܳܨܽܘܡ̈ܶܐ ܫܳܡܥܺܝܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 15 ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘܳܟ݂ ܘܡܶܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܝ ܢܩܺܝܡ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܠܶܗ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܫܳܡܥܺܝܢ. 16 ܐܰܝܟ݂ ܕܰܫܐܶܠܬ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܚܽܘܪܺܝܒ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܟ݂ܢܽܘܫܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܬ. ܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܠܡܶܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ. ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܢܽܘܪܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܶܚܙܶܐ ܕܠܳܐ ܐܶܡܽܘܬ݂. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܰܠܶܠܘ. 18 ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܘܳܬܳܟ݂ ܘܶܐܬܶܠ ܦܶܬ݂ܓܳܡܰܝ̈ ܒܦܽܘܡܶܗ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܶܐܦܰܩܕ݂ܺܝܘܗܝ. 19 ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܠܦܶܬ݂ܓܳܡܰܝ̈ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܒܫܶܡܝ. ܐܶܢܳܐ ܐܶܬ݂ܒܰܥ ܡܶܢܶܗ. 20 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܢܒܺܝܳܐ ܕܢܰܡܪܰܚ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒܫܶܡܝ. ܕܠܳܐ ܦܰܩܶܕܬ݂ܶܗ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܘܕܰܢܡܰܠܶܠ ܒܫܶܡ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܢܒܺܝܳܐ ܗܰܘ. 21 ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܒܠܶܒܳܟ݂ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܕ݂ܥܺܝܘܗܝ ܠܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܡܪܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. 22 ܡܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܢܒܺܝܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ. ܗܽܘ ܗܰܘ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܠܳܐ ܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܡܰܪܳܚܽܘܬ݂ܳܐ ܡܰܠܶܠܗ ܢܒܺܝܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܛ.

1ܘܟܰܕ݂ ܢܰܘܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܝܳܗܶܒ ܠܟ݂ ܐܰܪܥܗܽܘܢ. ܘܬܺܐܪܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܬܶܬܶܒ ܒܩܽܘܖ̈ܝܗܽܘܢ. ܘܰܒܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ. 2 ܬܠܳܬ݂ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܦܪܽܘܫ ܠܳܟ݂ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܟ݂ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. 3 ܛܰܝܶܒ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܘܬܰܠܶܬ݂ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܘܪܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܳܪܶܩ ܠܬܰܡܳܢ ܟܽܠ ܩܳܛܽܘܠܳܐ. 4 ܘܗܳܢܰܘ ܙܶܕܩܶܗ ܕܩܳܛܽܘܠܳܐ ܕܩܳܛܶܠ ܠܚܰܒܪܶܗ ܘܚܳܝܶܐ. ܡܳܐ ܕܰܩܛܰܠ ܠܚܰܒܪܶܗ ܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܣܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ ܘܡܶܢ ܡܢܳܬ݂ܡܳܠܝ. 5 ܘܡܰܢ ܕܢܶܥܽܘܠ ܥܰܡ ܚܰܒܪܶܗ ܠܥܳܒܳܐ ܕܩܰܝ̈ܣܶܐ ܠܡܶܦܣܰܩ. ܘܰܢܪܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܒܢܳܪܓܳܐ ܠܡܶܦܣܰܩ ܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܘܢܶܫܬܡܶܛ ܦܰܪܙܠܳܐ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܢܶܡܚܶܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܘܰܢܡܽܘܬ݂. ܗܳܢܳܐ ܢܶܥܪܽܘܩ ܠܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܘܢܺܚܶܐ. 6 ܕܠܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܶܪܕܽܘܦ ܬܳܒܰܥ ܥܝܳܪܬܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܐ ܒܳܬܰܪ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܶܒܶܗ. ܘܢܰܕ݂ܪܟ݂ܺܝܘܗܝ. ܟܰܕ݂ ܬܶܗܘܶܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܘܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ ܟܰܕ݂ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒ ܕܺܝܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܣܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ ܘܡܶܢ ܡܢܳܬ݂ܡܳܠܝ. 7 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܘܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܕܬܶܦܪܽܘܫ ܠܳܟ݂ ܬܠܳܬ݂ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ. 8 ܘܟܰܕ݂ ܢܪܰܘܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܬܚܽܘܡܳܟ݂. ܐܰܝܟ݂ ܕܺܝܡܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ. ܘܢܶܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ. 9 ܐܶܢ ܬܶܛܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܬܶܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܘܰܬ݂ܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܬܰܘܣܶܦ ܠܳܟ݂ ܬܽܘܒ ܬܠܳܬ݂ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ݂. 10 ܕܠܳܐ ܢܶܬ݂ܐܫܶܕ݂ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܟ݂ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܢܶܬ݂ܚܫܶܒ ܥܠܰܝܟ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ. 11 ܘܶܐܢ ܢܶܗܘܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܣܳܢܶܐ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܘܢܶܟ݂ܡܰܢ ܠܶܗ. ܘܰܢܩܽܘܡ ܥܠܰܘܗܝ ܘܢܶܡܚܶܝܘܗܝ ܘܰܢܡܽܘܬ݂. ܘܢܶܥܪܽܘܩ ܠܶܗ ܠܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ. 12 ܢܫܰܕܪܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܩܪܺܝܬܶܗ ܘܢܶܕ݂ܒܪܽܘܢܶܗ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܢܰܫܠܡܽܘܢܶܗ ܠܬܳܒܰܥ ܥܝܳܪܬܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܐ ܘܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ. 13 ܘܠܳܐ ܬܚܽܘܣ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܕܬܶܩܛܠܺܝܘܗܝ. ܘܥܰܩܶܒ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܰܛܐܶܒ ܠܳܟ݂. 14 ܘܠܳܐ ܬܫܰܢܶܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܕܬܰܚܶܡܘ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ ܒܝܳܪܬܽܘܬܳܟ݂. ܕܬܺܐܪܰܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇ 15 ܠܳܐ ܢܩܽܘܡ ܣܳܗܕܳܐ ܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܣܰܟܽܠܘܳܬ݂ܐ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܚܛܳܗܳܐ. ܒܟܽܠ ܚܛܳܗܳܐ ܕܢܶܚܛܶܐ. ܥܰܠ ܦܽܘܡ ܬܪܶܝܢ ܣܳܗ̈ܕܺܝܢ. ܐܰܘ ܥܰܠ ܦܽܘܡ ܬܠܳܬܳܐ ܣܳܗ̈ܕܺܝܢ. ܬܶܬ݂ܩܰܝܰܡ ܡܶܠܬ݂ܳܐ. 16 ܘܶܐܢ ܢܩܽܘܡ ܣܳܗܕܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܢܰܣܗܶܕ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܥܰܘܠܳܐ. 17 ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܕܺܝܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ. 18 ܘܰܢܥܰܩܒܽܘܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ. ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܐܶܢ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܓܳܠܬܳܐ ܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܰܣܗܶܕ݂ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗܝ. 19 ܥܒܶܕ݂ܘ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܠܰܐܚܽܘܗܝ. ܘܒܰܥܰܪܘ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. 20 ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܚܪܺܝܢ. ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܘܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܰܘܣܦܽܘܢ ܬܽܘܒ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. 21 ܠܳܐ ܬܚܽܘܣ ܥܰܝܢܳܟ݂. ܐܶܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܳܐ. ܥܰܝܢܳܐ ܚܠܳܦ ܥܰܝܢܳܐ. ܫܶܢܳܐ ܚܠܳܦ ܫܶܢܳܐ. ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܚܠܳܦ ܐܺܝܕ݂ܳܐ. ܪܶܓܠܳܐ ܚܠܳܦ ܪܶܓܠܳܐ.  

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟ.

 1 ܘܟܰܕ݂ ܬܶܦܽܘܩ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ. ܘܬܶܚܙܶܐ ܖ̈ܰܟ݂ܫܳܐ. ܘܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ. ܥܰܡܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܡܶܢܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܐܳܙܶܠ ܥܰܡܳܟ݂. ܕܰܐܣܩܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 2 ܘܡܳܐ ܕܰܩܪܶܒܬܽܘܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܢܶܩܪܽܘܒ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܥܰܡܳܐ. 3 ܫܡܰܥ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܩܳܪܒܺܝܬܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܠܳܐ ܢܶܬܬܒܰܪ ܠܶܒܟܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܙܽܘܥܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܪܰܗܒܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. 4 ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܐܳܙܶܠ ܥܰܡܳܟ݂ ܕܰܐܣܩܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܗܽܘ ܢܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܥܰܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܢܶܦܪܽܘܩܟܽܘܢ. 5 ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܣܳܦܖ̈ܶܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܚܰܕܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܕܬܶܗ. ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܢܺܐܙܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܚܰܕܬ݂ܺܝܘܗܝ. 6 ܘܡܰܢܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܢܨܰܒ ܟܰܪܡܳܐ ܘܠܳܐ ܥܨܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܢܺܐܙܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܶܥܨܪܺܝܘܗܝ. 7 ܘܡܰܢܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܟܰܪ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܢܰܣܒܳܗ̇. ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܢܺܐܙܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܶܣܒܺܝܗ̇. 8 ܘܢܰܘܣܦܽܘܢ ܣܳܦܖ̈ܶܐ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܕܰܚܺܝܠ ܘܪܰܬ݂ܺܝܬ݂ ܠܶܒܶܗ. ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܢܺܐܙܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܬܬܒܰܪ ܠܶܒܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܠܶܒܶܗ. 9 ܘܡܳܐ ܕܫܰܠܶܡܘ ܣܳܦܖ̈ܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܥܰܡܳܐ. ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܐ ܒܪܺܝܫ ܥܰܡܳܐ. 10 ܘܡܳܐ ܕܩܳܪܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܠܶܝܗ̇. ܐܰܟ݂ܪܶܙ ܥܠܶܝܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ.11 ܘܶܐܢ ܫܠܳܡܳܐ ܬܶܥܢܶܝܟ݂ ܘܬܶܦܬܰܚ ܠܳܟ݂. ܟܽܠ ܥܰܡܳܐ ܕܡܶܫܬܟܰܚ ܒܳܗ̇. ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܡܰܣܩܰܝ̈ ܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܦܠܚܽܘܢܳܟ݂. 12 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܰܫܠܶܡ ܠܳܟ݂. ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܥܰܡܳܟ݂ ܩܪܳܒܳܐ. ܐܰܠܽܘܨܶܝܗ̇. 13 ܘܢܰܫܠܡܺܝܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ. ܘܩܰܛܶܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܶܟ݂ܖ̈ܶܝܗ̇ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. 14 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܺܝܩܰܪܬܳܐ. ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܟܽܠ ܒܶܙܬ݂ܳܐ ܒܽܘܙ ܠܳܟ݂. ܘܰܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢ ܒܶܙܬ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 15 ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕ݂ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܖ̈ܰܚܺܝܩܳܢ ܡܶܢܳܟ݂ ܛܳܒ. ܕܠܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܩܽܘܪܝܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 16 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܰܚܶܐ ܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ. 17 ܐܶܠܳܐ ܡܶܚܪܰܒ ܚܪܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܺܝܬ݂ܳܝ̈ܶܐ. ܘܠܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܠܰܟ݂ܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܠܦܰܪܙܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܠܚܳܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܠܝܰܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܕ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 18 ܕܠܳܐ ܢܰܠܦܽܘܢܳܟ݂ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܬܶܚܛܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 19 ܘܟܰܕ݂ ܬܶܐܠܨܺܝܗ̇ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܘܰܠܡܶܟ݂ܒܫܳܗ̇. ܠܳܐ ܬܚܰܒܶܠ ܐܺܝܠܳܢܶܝ̈ܗ̇. ܘܠܳܐ ܬܰܪܡܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܦܰܪܙܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܳܟܶܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܠܗܽܘܢ ܦܳܣܶܩ ܐܰܢ̱ܬ.ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. 20 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܕܶܝܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. ܠܶܗ ܚܰܒܶܠ ܘܰܦܣܽܘܩ. ܘܰܒܢܺܝ ܩܰܠܩܽܘܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܥܳܒܕܳܐ ܥܰܡܳܟ݂ ܩܪܳܒܳܐ. ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܬ݂ܶܟ݂ܒܫܺܝܗ̇.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܐ.

 1 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܫܬܟܰܚ ܩܛܺܝܠܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇ ܕܰܪܡܶܐ ܒܚܰܩܠܳܐ ܘܠܳܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥ ܡܰܢܽܘ ܩܰܛܠܶܗ. 2 ܢܶܦܩܽܘܢ ܣܳܒܰܝ̈ܟ. ܘܕܰܝܳܢܰܝ̈ܟ. ܘܢܶܡܫܚܽܘܢ ܠܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܘܗܝ ܕܰܩܛܺܝܠܳܐ. 3 ܘܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒܳܐ ܠܰܩܛܺܝܠܳܐ. ܢܶܕ݂ܒܪܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܥܓ݂ܶܠܬ݂ܳܐ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܕܠܳܐ ܐܶܬܕܒܰܪ ܒܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܢܶܓܕܰܬ݂ ܒܢܺܝܪܳܐ. 4 ܘܢܰܚܬܽܘܢܳܗ̇ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܠܰܥܓܶܠܬܳܐ ܠܢܰܚܠܳܐ ܒܰܝܳܪܳܐ. ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܦܠܰܚ ܒܶܗ ܘܠܳܐ ܐܶܙܕܪܰܥ. ܘܢܶܟ݂ܣܽܘܢܳܗ̇ ܬܰܡܳܢ ܠܰܥܓܶܠܬܳܐ ܒܢܰܚܠܳܐ. 5 ܘܢܶܩܪܒܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ. ܕܰܠܗܽܘܢ ܓܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘܬܶܗ. ܘܠܰܡܒܰܪܳܟ݂ܽܘ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܟܽܠ ܕܺܝܢܳܐ ܘܟܽܠ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ. 6 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕܰܩܪܺܝܒܺܝܢ ܠܰܩܛܺܝܠܳܐ. ܢܫܺܝܓܽܘܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܓ݂ܶܠܬ݂ܳܐ ܕܰܢܟ݂ܺܝܣܳܐ ܒܢܰܚܠܳܐ. 7 ܘܢܶܥܢܽܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܐܺܝܕܰܢ ܠܳܐ ܐܶܫܕܰܬ݂ ܕܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܥܰܝܢܰܝ̈ܢ ܠܳܐ ܚܙܰܝ̈. 8 ܚܰܣܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܦܪܰܩܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܚܫܽܘܒ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܶܬ݂ܚܰܣܶܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܕܡܳܐ. 9 ܘܰܐܢ̱ܬ ܥܰܩܶܒ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘܳܟ݂. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 10 ܘܟܰܕ݂ ܬܶܦܽܘܩ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ. ܘܢܰܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. ܘܬܶܫܒܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ. 11 ܘܬܶܚܙܶܐ ܒܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪܳܐ ܒܚܶܙܘܳܗ̇. ܘܬܶܨܛܒܶܐ ܒܳܗ̇. ܘܬܶܣܒܺܝܗ̇ ܠܳܟ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. 12 ܘܬܰܥܠܺܝܗ̇ ܠܓܰܘ ܒܰܝܬܳܟ݂. ܘܬܶܓܪܽܘܥ ܪܺܝܫܳܗ̇. ܘܬܶܣܰܒ ܛܶܦܖ̈ܶܝܗ̇. 13 ܘܬܶܫܠܰܚ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܫܒܺܝܬܳܗ̇ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܬܶܬܶܒ ܒܒܰܝܬܳܟ݂ ܘܬܶܒܟܶܐ ܥܰܠ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܘܥܰܠ ܐܶܡܳܗ̇ ܝܺܪܰܚ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܬܶܥܽܘܠ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܘܬܶܣܒܺܝܗ̇. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. 14 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܳܗ̇. ܫܒܽܘܩܶܝܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܗ̇. ܘܰܒܟܶܣܦܳܐ ܠܳܐ ܬܙܰܒܢܳܝܗ̇. ܘܠܳܐ ܬܶܬܰܓܰܪ ܒܳܗ̇. ܚܠܳܦ ܕܨܰܥܰܪܬܳܗ̇. 15 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܓܰܒܪܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܫܺܝ̈ܢ. ܚܕ݂ܳܐ ܪܚܽܘܡܬܳܐ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܣܶܢܽܘܐܬ݂ܳܐ. ܘܢܺܐܠ̈ܕܳܢ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪܚܽܘܡܬܳܐ ܘܣܶܢܽܘܐܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܪܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܠܣܶܢܽܘܐܬ݂ܳܐ. 16 ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܪܶܬ݂ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܶܗ ܕܰܢܩܰܫܶܫ ܠܒܰܪ ܪܚܽܘܡܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܒܰܪ ܣܶܢܽܘܐܬ݂ܳܐ. 17 ܐܶܠܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܒܰܪ ܣܶܢܽܘܐܬ݂ܳܐ. ܘܳܠܶܐ ܠܶܗ ܕܢܶܣܰܒ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܪܺܝܫ ܝܰܠܕܶܗ. ܘܠܶܗ ܗܽܘ ܙܳܕ݂ܩܳܐ ܒܽܘܟ݂ܪܽܘܬ݂ܳܐ. 18 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܒܪܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ. ܘܰܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܠܩܳܠ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܰܠܩܳܠ ܐܶܡܶܗ. ܘܪܳܕܶܝܢ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܠܗܽܘܢ. 19 ܢܶܐܚܕܽܘܢܶܗ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܶܐܡܶܗ. ܘܢܰܦܩܽܘܢܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܬܰܪܥܳܐ ܕܰܐܬ݂ܪܶܗ. 20 ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܩܪܺܝܬܶܗ. ܒܪܰܢ ܗܳܢܳܐ ܡܳܪܽܘܕ݂ ܘܰܡܡܰܪܡܪܳܢ. ܘܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܠܩܳܠܰܢ. ܐܳܣܽܘܛ ܘܪܰܘܳܝ. 21 ܢܶܪܓܡܽܘܢܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܶܗ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܰܢܡܽܘܬ݂. ܘܒܰܥܰܪܘ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܘܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ. 22 ܘܶܐܢ ܚܰܝܳܒ ܓܰܒܪܳܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܢܶܙܕܩܶܦ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܘܢܶܬ݂ܩܛܶܠ. 23 ܠܳܐ ܬܒܽܘܬ݂ ܫܠܰܕܶܗ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܩܽܘܒܪܽܘܗܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܢ ܕܰܡܨܰܚܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܙܕܩܶܦ. ܘܠܳܐ ܬܛܰܡܰܐ ܐܰܪܥܳܟ݂ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܒ.

 1 ܠܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܬܰܘܪܶܗ ܕܰܐܚܽܘܟ݂ ܐܰܘ ܢܶܩܝܶܗ ܟܰܕ݂ ܛܳܥܶܝܢ ܘܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܗܦܳܟ݂ܽܘ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܗ. 2 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܩܰܪܺܝܒ ܠܳܟ݂ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ. ܐܰܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓܰܘ ܒܰܝܬܳܟ݂. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܬ݂ܳܒܰܥ ܠܗܽܘܢ ܐܰܚܽܘܟ݂. ܘܦܰܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܗ. 3 ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕ݂ ܠܬ݂ܰܘܪܶܗ. ܘܠܰܚܡܳܪܶܗ. ܘܰܠܬܰܟ݂ܣܺܝܬܶܗ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕ݂ ܠܟܽܠ ܐܰܒܶܕ݂ܬܳܐ ܕܳܐܒܕ݂ܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܗ̇. ܫܰܠܺܝܛ ܠܳܟ݂ ܕܬܰܗܡܶܐ. 4 ܠܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܚܡܳܪܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ݂ ܐܰܘ ܬܰܘܪܶܗ ܟܰܕ݂ ܪܡܶܝܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܘܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܩܳܡܽܘ ܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡܶܗ. 5 ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܠܒܰܫ ܓܰܒܪܳܐ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܛܡܰܐ ܗܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܟܽܠܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ. 6 ܘܟܰܕ݂ ܬܶܫܟܰܚ ܩܶܢܳܐ ܕܨܶܦܪܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܒܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢ ܐܰܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܦܰܖ̈ܽܘܓܶܐ ܐܰܘ ܒܢ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܡܳܐ ܩܰܦܺܝܦܳܐ ܥܰܠ ܦܰܖ̈ܽܘܓܶܐ. ܐܰܘ ܥܰܠ ܒܢ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܐܶܡܳܐ ܥܰܡ ܒܢܶܝ̈ܗ̇. 7 ܐܶܠܳܐ ܡܰܦܪܳܚܽܘ ܐܰܦܪܰܚܶܝܗ̇ ܠܶܐܡܳܐ. ܘܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܣܰܒ ܠܳܟ݂. ܕܢܰܛܐܶܒ ܠܳܟ݂ ܘܢܶܣܓܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܟ݂. 8 ܘܡܳܐ ܕܒܳܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܝܬܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܥܒܶܕ݂ ܬܝܳܟ݂ܳܐ ܠܶܐܓܳܪܳܟ݂. ܕܠܳܐ ܢܶܦܶܠ ܡܶܢܶܗ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܕܡܳܐ ܒܒܰܝܬܳܟ݂. 9 ܠܳܐ ܬܶܙܪܽܘܥ ܟܪܳܒܳܟ݂ ܚܶܠܛܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܰܕܰܫ ܥܠܰܠܬܶܗ ܕܙܰܪܥܳܐ ܕܙܳܪܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܥܠܰܠܬܶܗ ܕܟܰܪܡܳܐ. 10 ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܒܰܪ ܦܰܕܳܢܳܐ ܒܬܰܘܪܳܐ ܘܒܰܚܡܳܪܳܐ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. 11 ܠܳܐ ܬܶܠܒܰܫ ܦܶܬ݂ܟܳܐ ܕܥܰܡܪܳܐ ܘܰܕ݂ܟܶܬܳܢܳܐ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. 12 ܓܕ݂ܺܝ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܒܰܥ ܟܶܢܦܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܪܛܽܘܛܳܟ݂. ܕܡܶܬ݂ܟܰܣܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. 13 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܣܰܒ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܘܢܶܥܽܘܠ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇. ܘܢܶܣܢܶܝܗ̇. 14 ܘܢܶܓܽܘܪ ܒܳܬ݂ܪܳܗ̇ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܢܰܦܶܩ ܥܠܶܝܗ̇ ܫܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܢܶܣܒܶܬ݂. ܘܕܶܡܟܶܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܠܳܗ̇ ܒܬ݂ܽܘ̈ܠܶܐ. 15 ܢܶܣܰܒ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܕܰܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܘܶܐܡܳܗ̇. ܘܢܰܦܩܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܬ݂ܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܕܰܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ. 16 ܘܢܺܐܡܰܪ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܰܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܠܣܳܒ̈ܶܐ. ܒܪܰܬ݂ܝ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܰܣܢܳܗ̇. 17 ܘܗܳܐ ܓܳܐܰܪ ܒܰܬ݂ܪܳܗ̇ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܒܬ݂ܽܘ̈ܠܶܐ. ܠܒܰܪܬܳܟ݂. ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܬ݂ܽܘ̈ܠܶܐ ܕܰܒܪܰܬ݂ܝ. ܢܶܦܪܣܽܘܢ ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 18 ܘܢܶܕܒܪܽܘܢܶܗ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܘܢܶܪܕܽܘܢܶܗ. 19 ܘܰܢܚܰܣܪܽܘܢܶܗ ܡܳܐܐ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܘܢܶܬܠܽܘܢ ܠܰܐܒܽܘܗ̇ ܕܰܛܠܺܝܬ݂ܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܐܦܶܩ ܫܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܶܗ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܠܡܶܫܒܩܳܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܘܗܝ. 20 ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܒܬ݂ܽܘ̈ܠܶܐ ܠܰܛܠܺܝܬ݂ܳܐ. 21 ܢܰܦܩܽܘܢܳܗ̇ ܠܰܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗ̇. ܘܢܶܪܓܡܽܘܢܳܗ̇ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܬ݂ܡܽܘܬ݂. ܥܰܠ ܕܥܶܒܕܰܬ݂ ܒܶܗܬܬ݂ܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܙܰܢܝܰܬ݂ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗ̇. ܘܒܰܥܰܪܘ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. 22 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܫܬܟܰܚ ܓܰܒܪܳܐ ܕܕ݂ܳܡܶܟ݂ ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܰܛܠܽܘܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܕ݂ܡܶܟ݂ ܥܰܡܳܗ̇. ܐܳܦ ܗܺܝ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܒܰܥܰܪܘ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 23 ܘܶܐܢ ܬܶܗܘܶܐ ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܕܰܡܟ݂ܺܝܪܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ. ܘܢܶܫܟܚܺܝܗ̇ ܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܥܰܡܳܗ̇. 24 ܐܰܦܶܩܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ. ܘܰܪܓܽܘܡܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܰܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܒܰܓܢܰܬ݂ ܗܳܝ ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܗܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܕܨܰܥܰܪ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܚܰܒܪܶܗ. ܘܒܰܥܰܪܘ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ.  25 ܘܶܐܢ ܒܚܰܩܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܓܰܒܪܳܐ ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܕܰܡܟ݂ܺܝܪܳܐ. ܘܰܐܚܕܳܗ̇ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ. ܘܰܕ݂ܡܶܟ݂ ܥܰܡܳܗ̇. ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܕ݂ܡܶܟ݂ ܥܰܡܳܗ̇ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. 26 ܘܠܰܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܡܶܕܶܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܚܰܝܳܒܳܐ ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܚܛܳܗܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܩܳܐܶܡ ܓܶܝܪ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܓܰܒܪܶܗ ܘܩܳܛܶܠ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܺܝ ܨܒܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. 27 ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܚܰܩܠܳܐ ܗܽܘ ܐܶܫܟܚܳܗ̇. ܘܒܰܓܢܰܬ݂ ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܕܰܡܟ݂ܺܝܪܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܦܰܨܷܶܐ ܠܳܗ̇. 28 ܘܶܐܢ ܢܶܫܟܰܚ ܓܰܒܪܳܐ ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܟ݂ܺܝܪܳܐ. ܘܢܶܐܚܕܺܝܗ̇ ܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܥܰܡܳܗ̇. ܘܢܶܫܬܰܟ݂ܚܽܘܢ. 29 ܢܶܬܶܠ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܕܶܡܶܟ݂ ܥܰܡܳܗ̇ ܠܰܐܒܽܘܗ̇ ܕܰܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̇. ܘܠܶܗ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܚܠܳܦ ܕܨܰܥܪܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܠܡܶܫܒܩܳܗ̇ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. 30. ܠܳܐ ܢܶܣܰܒ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܢܶܓܠܶܐ ܟܶܢܦܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܓ.

 1ܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܓܰܝܳܪܳܐ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 2 ܘܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܒܰܪ ܓܰܘܪܳܐ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܥܰܠ ܥܶܣܪܳܐ ܕܳܖ̈ܺܝܢ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 3 ܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܥܰܡܽܘܢܳܝܳܐ ܘܡܽܘܐܳܒܳܝܳܐ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܠܕܳܪܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 4 ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܟܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܦܰܩܬܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܥܰܠ ܕܶܐܓܰܪ ܥܠܰܝܟ ܠܒܶܠܥܳܡ ܒܰܪ ܒܥܽܘܪ ܡܶܢ ܦܺܝܬ݂ܽܘܪ ܕܳܐܪܳܡ ܢܰܗܖ̈ܺܝܢ. ܠܰܡܠܳܛܳܟ݂. 5 ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܡܶܫܡܥܶܗ ܠܒܶܠܥܳܡ. ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܰܘ̈ܛܳܬܶܗ ܠܒ̣ܽܘܖ̈ܟܳܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܚܡܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 6 ܠܳܐ ܬܶܨܒܶܐ ܠܰܫܠܳܡܗܽܘܢ ܘܰܠܛܳܒ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܝ̈ܟ ܠܥܳܠܰܡ. 7 ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܩܺܘܗܝ ܠܰܐܕ݂ܽܘܡܳܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܽܘܟ݂ ܗܽܘ. ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܩܺܝܘܗܝ ܠܡܶܨܪܳܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܡܽܘܪܳܐ ܗܘܰܝܬ ܒܰܐܪܥܶܗ. 8 ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܬ݂ܝܰܠܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܕ݂ܳܪܳܐ ܬܠܺܝܬ݂ܳܝܳܐ. ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 9 ܘܟܰܕ݂ ܬܶܦܽܘܩ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ. ܐܶܙܕܰܗܪ ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܒܺܝܫ. 10 ܘܶܐܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܳܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܟܶܐ ܡܶܢ ܩܶܪܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܢܶܦܽܘܩ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܓܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. 11 ܘܰܠܥܶܕܳܢ ܪܰܡܫܳܐ ܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܥܶܪܒܰܬ݂ ܫܶܡܫܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܓܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. 12 ܘܰܐܬ݂ܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥ ܠܳܟ݂ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܦܽܘܩ ܠܬܰܡܳܢ ܠܡܰܝ̈ ܖ̈ܶܓܠܰܝܟ. 13 ܘܣܶܟܬ݂ܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܙܰܝܢܳܟ݂. ܘܡܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܰܝ̈ ܖ̈ܶܓܠܰܝܟ. ܗܘܰܝܬ ܚܳܦܰܪ ܒܳܗ̇. ܘܰܗܘܰܝܬ ܡܟܰܣܶܐ ܬܶܒܬܳܟ݂. 14 ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܒܓܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬܳܟ݂. ܕܰܢܦܰܨܶܝܟ݂ ܘܢܰܫܠܶܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܡܰܫܪܺܝܬܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܒܳܟ݂ ܨܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܡܦܰܪܣܝܳܐ. ܘܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܠܶܗ ܡܶܢܟܽܘܢ. 15 ܠܳܐ ܬܰܫܠܶܡ ܥܰܒܕܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܥܳܪܶܩ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ. 16 ܐܶܠܳܐ ܥܰܡܳܟ݂ ܢܶܬܶܒ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܨܳܒܶܐ. ܒܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂ ܐܰܬܰܪ ܕܫܰܦܺܝܪ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܶܥܠܒܺܝܘܗܝ. 17 ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒ̈ܢܳܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܡܙܰܢܶܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 18 ܠܳܐ ܬܰܥܶܠ ܐܰܓܰܪ ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܡܰܝ̈ ܟܰܠܒܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܟܽܠ ܢܕܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܡܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 19 ܠܳܐ ܬܪܰܒܶܐ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܪܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܘܪܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܽܘܪܳܐ. ܘܪܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܪܳܒܶܐ. 20 ܥܰܠ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܠܳܐ ܬܪܰܒܶܐ. ܕܰܢܒܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܰܘܫܶܛ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂. ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܗ̇ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇21 ܘܶܐܢ ܢܳܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܢܶܕ݂ܪܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܫܰܘܚܰܪ ܠܡܶܦܪܥܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬ݂ܒܰܥ ܬܳܒܰܥ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢܳܟ݂. ܘܗܳܘܶܐ ܥܠܰܝܟ ܚܛܳܗܳܐ. 22 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܕܰܪ. ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܥܠܰܝܟ ܚܛܳܗܳܐ. 23 ܡܶܕܶܡ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܟ݂ ܛܰܪ ܘܰܥܒܶܕ݂. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܢܕܰܪܬ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܡܰܠܶܠܬ ܒܦܽܘܡܳܟ. 24 ܘܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܟܰܪܡܳܐ ܕܚܰܒܪܳܟ݂. ܐܰܟ݂ܽܘܠ ܥܶܢ̈ܒܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܣܳܒܥܳܐ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܘܰܒܡܳܐܢܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܰܪܡܶܐ. 25 ܘܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܩܳܝܶܡܬ݂ܳܐ ܕܚܰܒܪܳܟ݂. ܡܠܽܘܓ ܫܶܒ̈ܶܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܟ݂. ܘܡܰܓܠܳܐ ܠܳܐ ܬܢܺܝܦ ܥܰܠ ܩܳܝܶܡܬ݂ܳܐ ܕܚܰܒܪܳܟ݂.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܕ.

 1 ܘܶܐܢ ܢܶܣܰܒ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܥܰܡܳܗ̇. ܐܶܢ ܠܳܐ ܐܶܫܟܚܰܬ݂ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܥܰܠ ܕܶܐܫܟܰܚ ܒܳܗ̇ ܨܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܡܦܰܪܣܝܳܐ. ܢܶܟ݂ܬܽܘܒ ܠܳܗ̇ ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܠܳܗ̇ ܘܢܶܫܪܶܝܗ̇. 2 ܘܬܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܙܰܠ ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܢܶܣܢܶܝܗ̇ ܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. 3 ܘܢܶܟ݂ܬܽܘܒ ܠܳܗ̇ ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܢܶܬܶܠ ܠܳܗ̇. ܘܢܶܫܪܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ. ܐܰܘ ܐܶܢ ܢܡܽܘܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܢܰܣܒܳܗ̇. 4 ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܶܗ ܠܒܰܥܠܳܗ̇ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܫܰܒܩܳܗ̇. ܕܢܶܚܕܰܪ ܢܶܣܒܺܝܗ̇ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܛܰܡܐܰܬ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܡܐܳܐ ܗ̱ܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܰܚܛܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. 5 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܣܰܒ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܒܚܰܝܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܠܟܽܠ ܨܒܽܘ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܢܶܚܕܶܐ ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܕܰܢܣܰܒ. 6 ܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܪܰܚܝܳܐ ܘܪܰܟ݂ܒܳܗ̇ ܡܶܫܟܳܢܳܐ. ܢܰܦܫܳܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܥܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ. 7 ܘܶܐܢ ܢܶܫܬܟܰܚ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܢܶܓܢܽܘܒ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܶܬܬܰܓܰܪ ܒܳܗ̇ ܘܰܢܙܰܒܢܺܝܗ̇. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ. ܘܒܰܥܰܪܘ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. 8 ܛܰܪܘ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ. ܘܶܐܙܕܰܗܪܘ ܛܳܒ. ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܠܟܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܕܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܛܪܽܘܢ ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. 9 ܘܶܐܬܕܰܟ݂ܪ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܡܰܪܝܰܡ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܟܰܕ݂ ܢܦܰܩܬܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 10 ܘܶܐܢ ܢܚܽܘܒ ܠܳܟ݂ ܚܰܒܪܳܟ݂ ܚܰܘܒܬ݂ܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܠܡܶܣܰܒ ܡܶܫܟܳܢܶܗ. 11 ܐܶܠܳܐ ܩܽܘܡ ܒܫܽܘܩܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܚܰܝܳܒ ܠܳܟ݂. ܗܽܘ ܢܰܦܩܺܝܘܗܝ ܠܳܟ݂ ܡܶܫܟܳܢܳܐ ܠܫܽܘܩܳܐ. 12 ܘܶܐܢ ܓܰܒܪܳܐ ܗ̱ܘ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܒܡܰܪܛܽܘܛܶܗ. 13 ܐܶܠܳܐ ܦܰܢܳܝܗܝ ܠܶܗ ܡܶܫܟܳܢܶܗ ܡܳܐ ܕܥܶܪܒܰܬ݂ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܒܡܰܪܛܽܘܛܶܗ ܘܰܢܒܰܪܟ݂ܳܟ݂. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 14 ܠܳܐ ܬܶܛܠܽܘܡ ܐܰܓܪܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ ܘܰܕ݂ܒܳܝܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂. 15 ܐܶܠܳܐ ܒܰܪ ܝܰܘܡܶܗ ܗܰܒ ܠܶܗ ܐܰܓܪܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܶܥܪܰܒ ܥܠܰܘܗܝ ܫܶܡܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ ܗܽܘ. ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܓܪܶܗ ܗܽܘ ܡܰܫܠܶܡ ܠܳܟ݂ ܢܰܦܫܶܗ. ܕܠܳܐ ܢܶܩܪܶܐ ܥܠܰܝܟ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܠܰܝܟ ܚܛܳܗܳܐ. 16 ܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܢܡܽܘܬ݂. 17 ܠܳܐ ܬܶܨܠܶܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܥܳܡܽܘܪܳܐ. ܘܰܕ݂ܝܰܬ݂ܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܡܶܫܟܳܢܳܐ ܡܰܪܛܽܘܛܳܗ̇ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ. 18 ܘܶܐܬܕܰܟ݂ܪ ܕܥܰܒܕܳܐ ܗܘܰܝܬ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܦܰܪܩܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܘܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܥܒܶܕ݂ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 19 ܘܡܳܐ ܕܚܳܨܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܚܨܳܕܳܐ ܕܚܰܩܠܳܟ݂ ܘܛܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܟܰܦܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܗܦܽܘܟ݂ ܬܶܣܒܺܝܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܥܳܡܽܘܪܳܐ. ܘܰܠܝܰܬ݂ܡܳܐ. ܘܠܰܐܪܡܰܠܬܳܐ. ܕܰܢܒܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܟܽܠܶܗ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. 20 ܘܡܳܐ ܕܚܳܒܶܛ ܐܰܢ̱ܬ ܙܰܝ̈ܬܰܝܟ. ܠܳܐ ܬܶܦܠܶܐ ܒܶܣܬܪܳܟ݂. ܐܶܠܳܐ ܠܥܳܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܝܰܬ݂ܡܳܐ ܘܠܰܐܪܡܰܠܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. 21 ܘܡܳܐ ܕܩܳܛܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܟܰܪܡܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܒܰܥܰܪ ܒܶܣܬܪܳܟ݂. ܐܶܠܳܐ ܠܥܳܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܝܰܬ݂ܡܳܐ ܘܠܰܐܪܡܰܠܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. 22 ܘܶܐܬܕܰܟ݂ܪ ܕܥܰܒܕܳܐ ܗܘܰܝܬ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕܬܶܥܒܶܕ݂ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܗ.

 1 ܘܶܐܢ ܢܶܗܘܶܐ ܕܺܝܢܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܢܶܩܪܒܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܢܕ݂ܽܘܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܢܙܰܟܽܘܢ ܠܙܰܟܳܝܳܐ. ܘܰܢܚܰܝܒܽܘܢ ܠܚܰܝܳܒܳܐ. 2 ܘܶܐܢ ܚܰܝܳܒ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ ܚܰܝܳܒܳܐ. ܢܰܪܡܶܝܘܗܝ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܢܢܰܓܕ݂ܺܝܘܗܝ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܙܶܕܩܳܐ ܕܣܰܟܠܽܘܬܶܗ. 3 ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܢܢܰܓܕ݂ܽܘܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܰܘܣܦܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܰܘܣܦܽܘܢ ܢܢܰܓܕ݂ܽܘܢܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܓܕܳܐ. ܢܶܬ݂ܩܠܶܐ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܠܥܺܝ̈ܢܰܝܟ. 4 ܠܳܐ ܬܶܒܠܽܘܡ ܬܰܘܪܳܐ ܒܰܕ݂ܪܳܟ݂ܬܳܐ. 5 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܬܒܽܘܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܘܰܢܡܽܘܬ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܒܪܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܡܺܝܬ݂ܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܝܰܒܡܳܗ̇ ܢܶܣܒܺܝܗ̇. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܘܰܢܝܰܒܡܺܝܗ̇. 6 ܘܒܽܘܟܪܳܐ ܕܝܳܠܕܳܐ. ܢܶܫܬܰܡܶܐ ܥܰܠ ܫܡܳܐ ܕܰܐܚܽܘܗܝ ܡܺܝܬ݂ܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܛܥܶܐ ܫܡܶܗ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 7 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܬܶܣܰܩ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܐܰܚܽܘܗܝ ܠܬܰܪܥܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܣܳܒ̈ܶܐ. ܘܬܺܐܡܰܪ. ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܝܰܒܡ̱ܝ ܕܰܢܩܺܝܡ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܫܡܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܠܡܶܣܒܢܰܝ. 8 ܢܶܩܪܽܘܢܶܗ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܩܪܺܝܬܶܗ ܘܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܢ ܢܩܽܘܡ ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܢܳܣܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇. 9 ܬܶܩܪܽܘܒ ܝܺܒܰܡܬܶܗ ܠܘܳܬܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܣܳܒ̈ܶܐ. ܘܬܶܫܪܶܐ ܡܣܳܢܶܗ ܡܶܢ ܪܶܓܠܶܗ. ܘܬܶܪܽܘܩ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܬܺܐܡܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܒܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗܝ. 10 ܘܢܶܬ݂ܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܶܝܬ݂ ܫܳܪܶܐ ܡܣܳܢ̈ܶܐ.11 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܨܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܐܚܽܘܗܝ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂. ܘܬܶܩܪܽܘܒ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܡܰܢ ܕܡܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡܶܗ. ܘܬܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܳܗ̇ ܘܬܶܐܚܽܘܕ݂ ܒܚܰܢܶܗ. 12 ܦܣܽܘܩ ܐܺܝܕܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܬܚܽܘܣ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܥܠܶܝܗ̇. 13 ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܒܡܰܪܣܽܘܦܳܟ݂ ܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܘܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ. ܪܰܒܳܐ ܘܰܙܥܽܘܪܳܐ. 14 ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܒܒܰܝܬܳܟ݂ ܟܝܳܠܬܳܐ ܘܰܟ݂ܝܳܠܬܳܐ. ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܙܥܽܘܪܬܳܐ. 15 ܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂. ܘܰܟ݂ܝܳܠܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂. ܕܢܶܣܓܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 16 ܡܶܛܽܠ ܕܰܛܡܰܐ ܗܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܟܽܠܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܥܰܘܠܳܐ. 17 ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ ܠܳܟ݂ ܥܡܳܠܺܝܩ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܟܰܕ݂ ܢܦܰܩܬܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 18 ܕܶܐܪܰܥܟܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ. ܘܩܰܛܶܠ ܒܟ݂ܽܘܢ ܟܽܠ ܕܦܳܫ ܒܳܬ݂ܪܟܽܘܢ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܛܰܪܰܦ ܘܰܠܐܶܐ. ܘܠܳܐ ܕܚܶܠ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 19 ܘܡܳܐ ܕܰܐܢܺܝܚ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ ܕܒܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܟ. ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. ܥܛܺܝ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܰܥܡܳܠܺܝܩ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܘ.

ܘܡܳܐ ܕܥܰܠܬ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. ܘܺܝܪܶܬܬܳܗ̇. ܘܺܝܬ݂ܶܒܬ ܒܳܗ̇. 2 ܣܰܒ. ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܥܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. ܘܣܺܝܡ ܒܰܡܣܰܢܬ݂ܳܐ. ܘܩܽܘܡ ܙܶܠ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܓܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܡܶܗ ܬܰܡܳܢ. 3 ܘܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܟܳܗܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܚܰܘܺܝܬ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܕܶܐܬܺܝܬ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܠܡܶܬܰܠ ܠܰܢ. 4 ܘܢܶܣܰܒ ܟܳܗܢܳܐ ܡܣܰܢܬ݂ܳܐ[1] ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂. ܘܰܢܣܺܝܡܺܝܗ̇ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 5 ܘܰܥܢܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܠܳܐܪܳܡ ܐܶܬܕܒܰܪ ܐܳܒܝ. ܘܰܢܚܶܬ݂ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܥܡܰܪ ܬܰܡܳܢ ܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܠܥܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܳܐ. 6 ܘܰܐܒܐܶܫܘ ܠܰܢ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܡܰܟܟ݂ܽܘܢ ܘܣܳܡܘ ܥܠܰܝܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ. 7 ܘܰܓܥܰܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܰܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܰܢ. ܘܰܚܙܳܐ ܡܽܘܟܳܟܰܢ. ܘܥܰܡܠܰܢ. ܐܘܠܨܳܢܰܢ. 8 ܘܰܐܦܩܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ. ܘܒܰܕܪܳܥܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܰܒܚܶܙܘܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܒܳܐܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬ݂ܳܐ. 9 ܘܶܐܬܰܝܢ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ. 10 ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܐܰܝܬܺܝܬ݂ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ ܕܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܣܺܝܡܶܝܗ̇ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܰܣܓܽܘܕ݂ ܬܰܡܳܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂.11 ܘܰܚܕ݂ܺܝ ܒܟܽܠ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܰܠܒܰܝܬܳܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܠܶܘܳܝܳܐ. ܘܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܒܓܰܘܳܟ݂. 12 ܘܡܳܐ ܕܫܰܠܶܡܬ ܠܰܡܥܰܣܳܪܽܘ ܟܽܠܶܗ ܡܰܥܣܳܪܳܐ ܕܰܥܠܰܠܬܳܟ݂. ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܫܢܰܬ݂ ܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ. ܗܰܒ ܠܠܶܘܳܝܳܐ ܘܰܠܥܳܡܽܘܪܳܐ. ܘܰܠܝܰܬ݂ܡܳܐ. ܘܠܰܐܪܡܰܠܬܳܐ. ܘܢܶܐܟܠܽܘܢ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂ ܘܢܶܣܒܥܽܘܢ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܒܨܺܝܬ݂ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܠܶܘܳܝܳܐ. ܘܰܠܥܳܡܽܘܪܳܐ. ܘܰܠܝܰܬ݂ܡܳܐ. ܘܠܰܐܪܡܰܠܬܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܦܰܩܶܕܬܳܢܝ. ܠܳܐ ܥܶܒܪܶܬ݂ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ. ܘܠܳܐ ܛܥܺܝܬ݂. 14 ܘܠܳܐ ܐܶܟܠܶܬ݂ ܒܶܐܒܠܝ ܡܶܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܒܨܺܝܬܶܗ ܟܰܕ݂ ܛܰܡܰܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܣܡܶܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܠܡܺܝܬ݂ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ. ܘܥܶܒܕܶܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕܬܳܢܝ. 15 ܚܙܺܝ ܡܶܢ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܟ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܒܰܪܶܟ݂ ܠܥܰܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܰܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܺܝܡܰܝܬ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ. ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ. 16 ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܡܦܰܩܶܕ݂ ܠܳܟ݂. ܕܬܶܥܒܶܕ݂ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܺܝܢ̈ܶܐ. ܛܰܪ ܘܰܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܟ݂. ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܟ݂. 17 ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪܬ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܰܬ݂ܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ. ܘܬܶܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ. ܘܕ݂ܺܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܬܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ. 18 ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ݂. ܘܬܶܛܰܪ ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. 19 ܘܢܶܥܒܕ݂ܳܟ݂ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܠܰܫܡܳܐ. ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ݂.  

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܙ.

 1 ܘܦܰܩܶܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܘܣܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܥܰܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ. ܛܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 2 ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܐܰܩܺܝܡ ܠܳܟ݂ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܟܠܶܫ ܐܶܢܶܝܢ ܒܟܶܠܫܳܐ. 3 ܘܰܟ݂ܬ݂ܽܘܒ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܳܐ ܕܰܥܒܰܪܬ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܕܬܶܥܽܘܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ. 4 ܘܡܳܐ ܕܰܥܒܰܪܬܽܘܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܐܰܩܺܝܡܘ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܒܶܠ. ܘܰܐܟܠܶܫ ܐܶܢܶܝܢ ܒܟܶܠܫܳܐ. 5 ܘܰܒܢܺܝ ܬܰܡܳܢ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܰܪܡܶܐ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܦܰܪܙܠܳܐ. 6 ܐܶܠܳܐ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܫܠܰܡܠ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܒܢܺܝ ܡܰܕ݂ܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܰܐܣܶܩ ܥܠܰܘܗܝ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 7 ܘܕܰܒܰܚ ܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܘܰܐܟ݂ܽܘܠ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܚܕ݂ܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 8 ܘܰܟ݂ܬ݂ܽܘܒ ܥܰܠ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܦܰܪܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܛܳܒ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܨܽܘܬ݂ ܘܰܫܡܰܥ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 10 ܫܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ. ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܠܰܘ̈ܛܳܬ݂ܳܐ. 11 ܘܦܰܩܶܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. 12 ܗܳܠܶܝܢ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܓܰܪܙܺܝܡ. ܠܰܡܒܰܪܳܟ݂ܽܘܬ݂ܶܗ ܠܥܰܡܳܐ. ܡܳܐ ܕܰܥܒܰܪܬܽܘܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܠܶܘܺܝ. ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܺܐܝܣܳܟܳܪ. ܘܝܰܘܣܶܦ. ܘܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. 13 ܘܗܳܠܶܝܢ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܠܰܡܠܳܛ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܒܶܠ. ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܓܳܕ݂. ܘܳܐܫܺܝܪ. ܘܰܙܒܽܘܠܽܘܢ ܘܕܳܢ. ܘܢܰܦܬܳܠܺܝ. 14 ܘܢܶܥܢܽܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ. 15 ܠܺܝܛ ܗܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܓܠܺܝܦ̈ܶܐ ܘܰܢܣܺܝܟ̈ܶܐ. ܕܛܰܡܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܒܳܕ݂ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܢܰܓܳܪܳܐ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܒܣܶܬ݂ܪܳܐ. ܘܢܶܥܢܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܐܰܡܺܝܢ. 16 ܠܺܝܛ ܗܽܘ ܡܰܢ ܕܰܢܨܰܚܶܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܶܐܡܶܗ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ. 17 ܠܺܝܛ ܗܽܘ ܡܰܢ ܕܰܢܫܰܢܶܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܚܰܒܪܶܗ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢ. 18 ܠܺܝܛ ܗܽܘ ܡܰܢ ܕܢܰܛܥܶܐ ܥܘܺܝܪܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ. 19 ܠܺܝܛ ܗܽܘ ܟܽܠ ܕܢܶܨܠܶܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܥܳܡܽܘܪܳܐ. ܘܰܕ݂ܝܰܬ݂ܡܳܐ. ܘܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ. 20 ܠܺܝܛ ܗܽܘ ܟܽܠ ܕܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܢܶܓܠܶܐ ܟܶܢܦܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ.  21 ܠܺܝܛ ܗܽܘ ܟܽܠ ܕܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܥܰܡ ܟܽܠ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ. 22 ܠܺܝܛ ܗܽܘ ܟܽܠ ܕܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܥܰܡ ܚܳܬܶܗ. ܒܰܪܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܐܰܘ ܒܰܪܬ݂ ܐܶܡܶܗ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ. 23 ܠܺܝܛ ܗܽܘ ܟܽܠ ܕܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܥܰܡ ܚܡܳܬܶܗ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ. 24 ܠܺܝܛ ܗܽܘ ܟܽܠ ܕܢܶܡܚܶܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܒܣܶܬ݂ܪܳܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ. 25 ܠܺܝܛ ܗܽܘ ܟܽܠ ܕܢܶܣܰܒ ܫܽܘܚܕܳܐ. ܠܡܶܩܛܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ. 26 ܠܺܝܛ ܗܽܘ ܟܽܠ ܕܠܳܐ ܢܩܽܘܡ ܥܰܠ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܐܰܡܺܝܢ.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܚ.

1 ܘܶܐܢ ܬܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܬܶܛܰܪ ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܢܶܥܒܕ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 2 ܢܺܐܬ݂ܝ̈ܳܢ ܥܠܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܽܘܖ̈ܟܳܬ݂ܳܐ. ܘܢܰܕ݂ܖ̈ܟܳܢܳܟ݂. ܟܰܕ݂ ܬܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 3 ܒܪܺܝܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܒܪܺܝܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܒܚܰܩܠܳܐ. 4 ܒܪܺܝܟ݂ܺܝܢ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܟܰܪܣܳܟ݂. ܘܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܟ݂. ܘܝܰܠܕܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܟ݂. ܘܒܰܩܖ̈ܶܐ ܕܬ݂ܰܘܖ̈ܰܝܟ. ܘܰܓܙܳܖ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܟ݂. 5 ܒܪܺܝܟ݂ ܣܰܠܳܟ݂. ܘܳܐܨܽܘܬ݂ܳܟ݂. 6 ܒܪܺܝܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܒܡܰܥܠܳܟ݂. ܒܪܺܝܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܒܡܰܦܩܳܟ݂. 7 ܘܢܰܫܠܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝܟ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܰܕ݂ ܬܒܺܝܪܺܝܢ. ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܢܶܦܩܽܘܢ ܥܠܰܝܟ. ܘܒܰܫܒܰܥ ܐܽܘܖ̈ܚܳܢ ܢܶܥܪܩܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. 8 ܢܶܦܩܽܘܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܒܰܐܘܨܖ̈ܰܝܟ. ܘܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܘܫܶܛ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂. ܘܰܢܒܰܪܟܳܟ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 9 ܢܩܺܝܡܳܟ݂ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܺܝܡܳܐ ܠܳܟ݂. ܐܶܢ ܬܶܛܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܰܬ݂ܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܗ. 10 ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܕܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ ܥܠܰܝܟ. ܘܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢܳܟ݂. 11 ܘܢܰܘܬܪܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܛܳܒܬ݂ܳܐ. ܒܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܟܰܪܣܳܟ݂ ܘܰܒܝܰܠܕܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܟ݂. ܘܰܒܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܟ݂. ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ ܠܡܶܬܰܠ ܠܳܟ݂. 12 ܢܶܦܬܰܚ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܘܨܪܶܗ ܛܳܒܳܐ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܡܶܛܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܟ݂ ܒܙܰܒܢܶܗ. ܘܰܢܒܰܪܶܟ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. ܬܰܘܙܶܦ. ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܺܐܙܰܦ. ܘܬܶܫܬܰܠܰܛ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܒܳܟ݂ ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܠܛܽܘܢ. 13 ܢܶܥܒܕ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܪܺܝܫܐ ܘܠܳܐ ܕܽܘܢܒܬ݂ܳܐ ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܥܶܠ ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܬܰܚܬ. ܟܰܕ݂ ܬܶܫܡܰܥ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܬܶܛܰܪ ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. 14 ܘܠܳܐ ܬܶܣܛܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܦܠܽܘܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܰܘ̈ܛܳܬ݂ܳܐ. 15 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܬܶܛܰܪ ܘܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܘܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܢܺܐܬ݂ܝ̈ܳܢ ܥܠܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܰܘ̈ܛܳܬ݂ܳܐ. ܘܢܰܕ݂ܖ̈ܟܳܢܳܟ݂. 16 ܠܺܝܛ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܠܺܝܛ ܐܰܢ̱ܬ ܒܚܰܩܠܳܐ. 17 ܠܺܝܛ ܣܰܠܳܟ݂. ܘܳܐܨܽܘܬܳܟ݂. 18 ܠܺܝܛܺܝܢ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܟܰܪܣܳܟ݂. ܘܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܟ݂. ܘܒܰܩܖ̈ܶܐ ܕܬ݂ܰܘܖ̈ܰܝܟ. ܘܰܓܙܳܖ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܟ݂. 19 ܠܺܝܛ ܐܰܢ̱ܬ ܒܡܰܥܠܳܟ݂. ܠܺܝܛ ܐܰܢ̱ܬ ܒܡܰܦܩܳܟ݂. 20 ܢܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ. ܘܰܕ݂ܠܽܘܚܝܳܐ. ܘܰܟ݂ܐܳܬ݂ܳܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܘܫܶܛ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܕܬܶܥܒܶܕ݂. ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܢܰܘܒܕ݂ܳܟ݂. ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܰܢܣܺܝܦܳܟ݂ ܒܰܥܓܰܠ. ܡܶܛܽܠ ܒܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟ. ܕܰܫܒܰܩܬܳܢܝ. 21 ܢܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܘܬܳܢܳܐ. ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܢܰܘܒܕ݂ܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܬܰܡܳܢ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇ 22 ܢܶܡܚܶܝܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܬܶܡܗܳܐ. ܘܰܒܩܰܠܳܦܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܝܰܩܕ݂ܳܢܳܐ. ܘܰܒܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܝܰܪܩܳܢܳܐ. ܘܰܒܚܰܪܒܳܐ. ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܘܒܳܐ. ܘܢܶܪܕܦܽܘܢܳܟ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܢܰܘܒܕ݂ܽܘܢܳܟ݂. 23 ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܟ݂ ܢܚܳܫܳܐ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܰܬ݂ܚܽܘܬܰܝܟ ܦܰܪܙܠܳܐ. 24 ܢܶܬܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܟ݂ ܐܰܒܩܳܐ. ܘܥܰܦܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܳܚܶܬ݂ ܥܠܰܝܟ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܢܰܘܒܕ݂ܳܟ݂. 25 ܢܶܬ݂ܒܪܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ. ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܬܶܦܽܘܩ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܒܰܫܒܰܥ ܐܽܘܖ̈ܚܳܢ ܬܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܙܰܘܥܬ݂ܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 26 ܘܬܶܗܘܶܐ ܫܠܰܕܳܟ݂ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܦܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܠܰܝܬ ܕܡܰܟܶܫ. 27 ܢܶܡܚܶܝܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܫܽܘܚܢܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܒܰܛܚܽܘܪܳܐ. ܘܰܒܓܰܪܒܳܐ. ܘܰܒܢܰܚܒܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܶܫܟܰܚ ܠܡܶܬ݂ܐܰܣܳܝܽܘ. 28 ܢܶܡܚܶܝܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܟܰܡܗܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒܰܥܘܳܪܳܐ. ܘܰܒܬ݂ܶܡܗܳܐ ܕܠܶܒܳܐ. 29 ܘܰܗܘܰܝܬ ܡܳܐܶܫ ܒܛܰܗܪܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܡܳܐܶܫ ܥܘܺܝܪܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܣܰܩ ܐܽܘܪܚܳܟ݂ ܠܪܺܝܫ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܕܒܺܝܪ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ. ܘܰܛܠܺܝܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܢ ܕܦܳܪܶܩ ܠܳܟ݂. 30. ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܬܶܡܟܽܘܪ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܶܣܒܺܝܗ̇. ܒܰܝܬܳܐ ܬܶܒܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܶܒ ܒܶܗ. ܟܰܪܡܳܐ ܬܶܨܽܘܒ. ܘܠܳܐ ܬܶܥܨܽܘܪ ܡܶܢܶܗ. 31 ܬܰܘܪܳܟ݂ ܢܶܬ݂ܢܟܶܣ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܠܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܚܡܳܪܳܟ݂ ܢܶܬܕܒܰܪ ܡܶܢܳܟ݂ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܦܢܶܐ ܠܳܟ݂. ܥܳܢ̈ܳܟ݂ ܬܶܫܬܠܶܡ ܠܰܒܥܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܦܰܨܶܐ. 32 ܒܢܰܝ̈ܟ ܘܰܒ̈ܢܳܬܳܟ݂ ܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܢܶܚܙ̈ܝܳܢ. ܘܬܶܕ݂ܘܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܣܦܰܩ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. 33 ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܟ݂. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܠܶܐܘܬܳܟ݂. ܢܶܐܟܽܘܠ ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܛܠܺܝܡ ܘܰܐܠܺܝܨ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܟ݂. 34 ܘܰܗܘܰܝܬ ܟܡܰܗ ܡܶܢ ܚܶܙܘܳܐ ܕܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. 35 ܢܶܡܚܶܝܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܫܽܘܚܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܒܽܘܖ̈ܟܰܝܟ. ܘܥܰܠ ܫܳܩܰܝ̈ܟ. ܕܠܳܐ ܬܶܫܟܰܚ ܠܡܶܬ݂ܰܐܣܳܝܽܘ ܡܶܢ ܦܰܣܬ݂ܳܐ ܕܪܶܓܠܳܟ݂ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܽܘܚܳܟ݂. 36 ܢܶܕ݂ܒܪܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܟ݂ ܘܰܠܡܰܠܟܳܟ݂ ܕܰܐܩܺܝܡܬ ܥܠܰܝܟ. ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ. ܘܬܶܦܠܽܘܚ ܬܰܡܳܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܘܰܕ݂ܟܺܐܦܳܐ. 37 ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܬܶܡܗܳܐ. ܘܰܠܡܰܬ݂ܠܳܐ. ܘܰܠܪܶܢܝܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܢܒܰܕܪܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܬܰܡܳܢ. 38 ܙܰܪܥܳܐ ܣܰܓܺܝ ܬܰܦܶܩ ܚܰܩܠܳܟ݂. ܘܩܰܠܺܝܠ ܬܶܚܡܽܘܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܐܟܠܺܝܘܗܝ ܩܰܡܨܳܐ. 39 ܟܰܪܡܳܐ ܬܶܨܽܘܒ ܘܬܶܦܠܽܘܚ. ܘܚܰܡܪܳܐ ܠܳܐ ܬܶܫܬܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܚܡܽܘܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܟܠܳܐ ܠܶܗ ܬܰܘܠܥܳܐ. 40. ܙܰܝ̈ܬܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܒܟܽܠܶܗ ܬܚܽܘܡܳܟ݂. ܘܡܶܫܚܳܐ ܠܳܐ ܬܶܡܫܽܘܚ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܪܽܘܢ ܙܰܝܬܰܝ̈ܟ. 41 ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬ݂ܳܐ ܬܰܘܠܶܕ݂. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܕܺܝܠܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܫܶܒܝܳܐ ܢܺܐܙܽܠܘܢ. 42 ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝܠܳܢܰܝ̈ܟ ܘܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܟ݂. ܢܶܐܟܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ ܨܰܪܨܽܘܪܳܐ. 43 ܘܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܒܓܰܘܳܟ݂ ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܥܠܰܝܟ ܠܥܶܠ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܚܽܘܬ݂ ܠܬܰܚܬ. 44 ܗܽܘ ܢܰܘܙܦܳܟ݂. ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܰܘܙܦܺܝܘܗܝ. ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܪܺܝܫܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܗܘܶܐ ܕܽܘܢܒܬ݂ܳܐ. 45 ܘܢܺܐܬ݂ܝ̈ܳܢ ܥܠܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܰܘ̈ܛܳܬ݂ܳܐ. ܘܢܰܕ݂ܖ̈ܟ݂ܳܢܳܟ݂. ܘܢܶܖ̈ܕܦܳܢܳܟ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܢܰܘ̈ܒܕ݂ܳܢܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܡܰܥܬ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܢܛܰܪܬ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܘܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ ܕܦܰܩܕ݂ܳܟ݂. 46 ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܒܳܟ݂ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܙܰܪܥܳܟ݂ ܠܥܳܠܰܡ. 47 ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܦܠܰܚܬ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒܛܳܒܽܘܬ݂ ܠܶܒܳܐ. ܡܶܢ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. 48 ܘܬܶܦܠܽܘܚ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ. ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟ. ܒܟܰܦܢܳܐ ܘܰܒܨܶܗܝܳܐ. ܘܰܒܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܢܶܬܶܠ ܢܺܝܪܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܥܰܠ ܨܰܘܪܳܟ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܢܰܘܒܕ݂ܳܟ݂. 49 ܢܰܝܬܶܐ ܥܠܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܡܶܢ ܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܛܳܐܶܣ ܢܶܫܪܳܐ. ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܫܳܢܶܗ. 50. ܥܰܡܳܐ ܕܚܰܨܺܝ̈ܦܳܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܕܠܳܐ ܒܳܗܶܬ݂ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܣܳܒ̈ܶܐ. ܘܥܰܠ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܪܰܚܶܡ. 51 ܘܢܶܐܟܽܘܠ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܟ݂. ܘܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܟ݂. ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܢܰܘܒܕ݂ܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܳܟ݂ ܠܳܐ ܥܒܽܘܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܰܡܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܚܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܰܩܖ̈ܶܐ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܓܙܳܖ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ. ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܢܰܘܒܕ݂ܳܟ݂. 52 ܘܢܶܐܠܨܳܟ݂ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂. ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܢܶܟ݂ܒܽܘܫ ܫܽܘܖ̈ܰܝܟ ܖ̈ܳܡܶܐ ܘܥܰܫܺܝܢ̈ܶܐ. ܕܰܬ݂ܟ݂ܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܟܽܠܶܗ ܐܰܪܥܳܟ݂. ܘܢܶܐܠܨܳܟ݂ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂. ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 53 ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܟܰܪܣܳܟ݂. ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ ܘܕܰܒܢ̈ܳܬ݂ܳܟ݂ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܘܰܒܥܳܩܬ݂ܳܐ ܕܰܢܥܺܝܩ ܠܳܟ݂ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ݂. 54 ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܥܰܕܰܢ ܒܳܟ݂. ܘܰܡܦܰܢܰܩ ܒܳܟ݂. ܬܶܚܽܘܪ ܥܰܝܢܶܗ ܒܰܐܚܽܘܗܝ. ܘܒܰܐܢ̱ܬܰܬ݂ ܩܝܳܡܶܗ ܘܰܒܫܰܪܟܳܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܶܫܬܰܚܪܺܝܢ. 55 ܘܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܟܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ. ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܘܰܒܥܳܩܬ݂ܳܐ ܕܰܢܥܺܝܩ ܠܳܟ݂ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ݂ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂. 56 ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܡܥܰܕܢܳܐ ܒܳܟ݂ ܘܰܡܦܰܢܩܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܰܣܝܰܬ݂ ܦܰܣܬ݂ܳܐ ܕܪܶܓܠܳܗ̇ ܠܰܡܩܳܡ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܶܢ ܥܽܘܕܳܢܳܗ̇ ܘܡܶܢ ܦܽܘܢܳܩܳܗ̇. ܬܚܽܘܪ ܥܰܝܢܳܗ̇ ܒܒܰܥܠܳܗ̇. ܘܒܰܒܪܳܗ̇. ܘܰܒܒܰܪܬ݂ܳܗ̇. 57 ܘܒܰܫܠܺܝܬ݂ܳܐ ܕܢܳܦܩܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܖ̈ܶܓܠܶܝܗ̇. ܘܒܰܒܪܳܗ̇ ܕܬܺܐܠܰܕ݂ ܟܰܕ݂ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܰܚܣܰܪ ܠܳܗ̇ ܟܽܠ. ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܘܰܒܥܳܩܬ݂ܳܐ ܕܰܢܥܺܝܩ ܠܳܟ݂ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ݂. ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂. 58 ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܶܛܰܪ ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܟ݂ܬ݂ܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܬܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢ ܫܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܰܕ݂ܚܺܝܠܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 59 ܢܶܦܪܽܘܫ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܟ݂. ܘܡܰܚ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܙܰܪܥܳܟ݂. ܡܰܚ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܪܰܘܖ̈ܒܳܢ ܘܰܡܗܰܝܡ̈ܢܳܢ. ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܒܺܝܫܺܝܢ. ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ. 60. ܘܢܰܝܬܶܐ ܥܠܰܝܟ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܕܕܳܚܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܶܝܢ. ܘܢܶܕܒ̈ܩܳܢ ܒܳܟ݂. 61 ܘܟܽܠ ܟܽܘܪܗܳܢ ܘܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܢ. ܕܠܳܐ ܟܬ݂ܺܝ̈ܒܳܢ ܒܰܟ݂ܬ݂ܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܢܰܝܬܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܢܰܘܒܕ݂ܳܟ݂. 62 ܘܬܶܫܬܰܚܪܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܕܰܣܓܺܝܬܽܘܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܛܳܒ ܐܰܝܟ݂ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܫܡܰܥܬ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 63 ܘܰܐܝܟ݂ ܕܰܚܕ݂ܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܕܢܰܛܐܶܒ ܠܟܽܘܢ ܘܢܰܣܓܶܝܟܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܕܢܰܘܒܶܕ݂ܟܽܘܢ ܘܰܢܓܰܡܰܪܟܽܘܢ. ܘܬܶܫܬܰܩܠܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܬܰܡܳܢ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇ 64 ܘܰܢܒܰܕܪܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܬܶܦܠܽܘܚ ܬܰܡܳܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܕܩܰܝܣܳܐ. ܘܰܕ݂ܟܺܐܦܳܐ. ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ. 65 ܘܰܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܫܠܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܢܝܳܚܳܐ ܠܦܰܣܰܬ݂ ܪܶܓܠܳܟ݂. ܐܶܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܡܳܢ ܠܶܒܳܐ ܙܰܝܳܥܳܐ. ܘܚܶܫܟܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܘܕ݂ܽܘܝܳܒܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. 66 ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܝܰܝ̈ܟ ܬܠܶܝܢ ܡܶܢ ܩܒܽܘܠ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܕܳܚܶܠ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܗܰܝܡܶܢ ܒܚܰܝܰܝ̈ܟ. 67 ܒܨܰܦܪܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕܶܝܢ ܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ. ܘܰܒܪܰܡܫܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕܶܝܢ ܗܘܳܐ ܨܰܦܪܳܐ. ܡܶܢ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܕܠܶܒܳܟ݂ ܕܕ݂ܳܚܶܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܡܶܢ ܚܶܙܘܳܐ ܕܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. 68 ܘܢܰܗܦܟ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܒܶܐܠܦ̈ܶܐ. ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܠܡܶܚܙܝܳܗ̇. ܘܬܶܙܕܰܒܢܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܠܰܐܡ̈ܗܳܬ݂ܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܕܙܳܒܶܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܛ.

 1 ܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܩܝܳܡܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܚܽܘܪܺܝܒ. 2 ܘܰܩܪܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܺܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܶܗ. 3 ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ ܕܰܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܚܙܰܝܬܽܘܢ. 4 ܘܠܳܐ ܝܰܗܒ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܶܒܳܐ ܠܡܶܕܰܥ. ܘܥܰܝ̈ܢܶܐ ܠܡܶܚܙܳܐ. ܘܶܐܕ݂ܢ̈ܶܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 5 ܘܕܰܒܰܪܟܽܘܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܠܳܐ ܒܠܺܝܘ ܢܰܚܬܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܢܟܽܘܢ. ܘܰܡܣܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܒܠܺܝܘ ܡܶܢ ܖ̈ܶܓܠܰܝܟܽܘܢ. 6 ܘܠܰܚܡܳܐ ܠܳܐ ܐܶܟܰܠܬܽܘܢ. ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܫܰܟܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܺܝܬܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 7 ܘܰܐܝܬܺܝܟܽܘܢ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܣܺܝܚܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܚܶܫܒܽܘܢ. ܘܥܽܘܓ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܬ݂ܢܺܝܢ ܠܽܐܘܪܥܰܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܚܪܰܒܢ ܐܶܢܽܘܢ. 8 ܘܰܢܣܰܒܢ ܐܰܪܥܗܽܘܢ. ܘܝܰܗܒܢܳܗ̇ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ ܠܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܰܠܓܳܕ݂. ܘܰܠܦܶܠܓܶܗ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. 9 ܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܰܣܩܺܝܢ ܠܪܺܝܫ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ. 10 ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܫܰܒܛܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܣܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܣܳܦܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 11 ܘܺܝܩܰܪܬܟܽܘܢ. ܘܢܶܫܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬܳܟ݂. ܡܶܢ ܠܳܩܶܛ ܩܰܝ̈ܣܰܝܟ. ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܳܠܶܐ ܡܰܝ̈ܟ. 12 ܕܠܳܐ ܬܶܥܒܪܽܘܢ ܥܰܠ ܩܝܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܡܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܕܰܐܩܺܝܡ ܥܰܡܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 13 ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܩܺܝܡܳܟ݂ ܠܶܗ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܡܳܐ. ܘܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ݂. ܘܰܐܝܟ݂ ܕܺܝܡܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ. ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܠܺܐܝܣܚܳܩ. ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ. 14 ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟܽܘܢ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܩܝܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܡܰܘܡܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. 15 ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܡܰܢ ܕܗܳܪܟܳܐ ܗܽܘ. ܘܥܰܡܰܢ ܩܳܐܶܡ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܥܰܡ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܰܢ ܗܳܪܟܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 16 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܕܰܥܡܰܪܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܥܒܰܪܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܥܒܰܪܬܽܘܢ. 17 ܘܰܚܙܰܝܬܽܘܢ ܛܰܢܦ̈ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕܩܰܝܣܳܐ. ܘܰܕ݂ܟܺܐܦܳܐ. ܘܰܕ݂ܣܺܐܡܳܐ. ܘܰܕܕܰܗܒܳܐ. ܕܰܩܪܺܝܡܺܝܢ. 18 ܕܰܠܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܟܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܐܰܘ ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ. ܐܰܘ ܫܰܒܛܳܐ. ܕܣܳܛܶܐ ܠܶܒܶܗ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܡܶܦܠܰܚ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܕܰܠܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܟܽܘܢ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܡܰܘܥܶܐ ܡܶܪܬ݂ܳܐ ܘܓܶܕ̈ܕܶܐ. 19 ܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܡܰܘܡܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܢܶܬ݂ܚܰܫܰܒ ܒܠܶܒܶܗ. ܘܢܺܐܡܰܪ. ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢ ܠܶܒܝ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܢܰܘܣܶܦ ܪܰܘܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܨܶܗܝܽܘܬ݂ܳܐ. 20 ܠܳܐ ܢܶܨܛܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܫܒܰܩ ܠܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܥܫܰܢ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܛܢܳܢܶܗ ܒܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ. ܘܬܺܐܬܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܕܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒܳܐ ܒܰܟ݂ܬ݂ܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܢܶܥܛܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܫܡܶܗ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ.21 ܘܢܶܦܪܫܺܝܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܰܘ̈ܛܳܬ݂ܳܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ ܕܰܟ݂ܬ݂ܺܝ̈ܒܳܢ ܒܰܟ݂ܬ݂ܳܒܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. 22 ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܳܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܒܳܬܰܪܟܽܘܢ. ܘܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܪܰܚܺܝܩܬܳܐ. ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܗܳܝ. ܘܟ݂ܽܘܖ̈ܗܳܢܶܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ. 23 ܟܶܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܠܚܳܐ ܝܰܩܺܝܕܬܳܐ. ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܠܳܐ ܬܶܙܕܪܰܥ. ܘܠܳܐ ܬܰܘܥܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܣܰܩ ܒܳܗ̇ ܟܽܠ ܥܣܶܒ. ܐܶܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܕ݂ܽܘܡ ܘܰܐܝܟ݂ ܥܰܡܽܘܪܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܐܰܕܡܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܨܒܽܘܐܳܝܺܡ ܕܰܗܦܰܟ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܽܘܓܙܶܗ ܘܰܒܚܶܡܬܶܗ. 24 ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. 25 ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܥܰܠ ܕܰܫܒܰܩܘ ܩܝܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܰܐܩܺܝܡ ܥܰܡܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 26 ܘܶܐܙܰܠܘ ܘܰܦܠܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܦܰܠܰܓܘ ܠܗܽܘܢ. 27 ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܝ. ܕܢܰܝܬܶܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܰܘ̈ܛܳܬ݂ܳܐ ܕܰܟ݂ܬ݂ܺܝ̈ܒܳܢ ܒܰܟ݂ܬ݂ܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ. 28 ܘܢܶܥܩܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܗܽܘܢ. ܒܚܶܡܬ݂ܳܐ ܘܰܒܪܽܘܓܙܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܢܶܫܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. 29 ܣܬܺܝܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܓܰܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠ.

 1 ܘܢܶܗܘܶܐ ܕܟܰܕ݂ ܢܺܐܬܽܘܢ ܥܠܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ. ܒܽܘܖ̈ܟܳܬ݂ܳܐ ܘܠܰܘ̈ܛܳܬ݂ܳܐ ܕܝܶܗܒܶܬ݂ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܬܶܬ݂ܚܰܫܰܒ ܒܠܶܒܳܟ݂ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܰܢܒܰܕܪܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܬܰܡܳܢ. 2 ܘܬܶܬ݂ܦܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܬܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟ. ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܟ݂. ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܟ݂. 3 ܢܰܗܦܶܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܫܒܺܝܬܳܟ݂. ܘܰܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܟ. ܘܰܢܬܽܘܒ ܘܰܢܟܰܢܫܳܟ݂ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܒܰܕܪܳܟ݂ ܒܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 4 ܘܶܐܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܒܰܕܖ̈ܰܝܟ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܒܣܰܘ̈ܦܰܝ ܫܡܰܝܳܐ. ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܢܟܰܢܫܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܢܩܰܪܒܳܟ݂. 5 ܘܢܰܝܬܶܝܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܪܶܬ݂ܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ. ܘܬܺܐܪܬܺܝܗ̇. ܘܢܰܛܐܶܒ ܠܳܟ݂. ܘܢܰܣܓܶܝܟ݂ ܛܳܒ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ. 6 ܘܢܶܓܙܽܘܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܶܒܳܟ݂. ܘܠܶܒܳܐ ܕܙܰܪܥܳܟ݂ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܬܶܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܟ݂ ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܢܺܝܚܳܟ݂. 7 ܘܢܶܬܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܰܘ̈ܛܳܬ݂ܳܐ. ܥܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ. ܘܥܰܠ ܣܳܢ̈ܰܐܝܟ ܕܪܰܕ݂ܦܽܘܟ݂. 8 ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܬ݂ܦܢܶܐ ܘܬܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 9 ܘܢܰܘܬܪܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܒܟܽܠܶܗ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. ܘܰܒܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܟ݂ ܠܛܳܒܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬ݂ܦܢܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܚܕܳܐ ܥܠܰܝܟ ܠܛܳܒܬ݂ܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܚܕ݂ܺܝ ܥܰܠ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. 10 ܐܶܢ ܬܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܬܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܟ݂ܬ݂ܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܬܶܬ݂ܦܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܟ݂. ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܟ݂.11 ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܟܣܶܐ ܡܶܢܳܟ݂. ܐܳܦܠܳܐ ܗܘܳܐ ܪܰܚܺܝܩ. 12 ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܗܽܘ. ܕܬܺܐܡܰܪ ܡܰܢܽܘ ܢܶܣܰܩ ܠܳܟ݂ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܢܶܣܒܺܝܘܗܝ ܠܰܢ. ܘܢܶܫܡܰܥ ܘܢܶܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ. 13 ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܰܡܳܐ. ܕܬܺܐܡܰܪ ܡܰܢܽܘ ܢܶܥܒܰܪ ܠܰܢ ܠܥܶܒܪܳܐ ܕܝܰܡܳܐ. ܘܢܶܣܒܺܝܘܗܝ ܠܰܢ. ܘܢܶܫܡܰܥ ܘܢܶܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ. 14 ܐܶܠܳܐ ܩܰܪܺܝܒ ܗܽܘ ܠܳܟ݂ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܛܳܒ. ܒܦܽܘܡܳܟ ܘܰܒܠܶܒܳܟ݂ ܠܡܶܥܒܕܶܗ. 15 ܚܙܺܝ. ܕܝܶܗܒܶܬ݂ ܩܕܳܡܰܝܟ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. 16 ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܬܶܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܰܬ݂ܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ. ܘܬܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ. ܘܕ݂ܺܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܬܺܚܶܐ ܘܬܶܣܓܶܐ ܛܳܒ. ܘܰܢܒܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܬܰܡܳܢ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇ 17 ܘܶܐܢ ܢܶܣܛܶܐ ܠܶܒܳܟ݂ ܘܠܳܐ ܬܶܫܡܰܥ. ܘܬܶܛܥܶܐ ܘܬܶܣܓܽܘܕ݂ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܬܶܦܠܽܘܚ ܐܶܢܽܘܢ. 18 ܚܰܘܺܝܬܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܡܺܐܒܰܕ݂ ܐܳܒܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܰܓܪܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܠܡܶܥܰܠ ܠܬܰܡܳܢ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇ 19 ܣܰܗܕܶܬ݂ ܒܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ. ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܒܽܘܖ̈ܟܳܬ݂ܳܐ ܘܠܰܘ̈ܛܳܬ݂ܳܐ ܓܒܺܝ ܠܳܟ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܬܺܚܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܙܰܪܥܳܟ݂. 20 ܟܰܕ݂ ܬܶܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܬܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ ܘܬܶܬ݂ܢܰܩܰܦ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܚܰܝܰܝ̈ܟ ܘܢܽܘܓܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܟ݂. ܕܬܶܬܶܒ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ. ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܠܺܐܝܣܚܳܩ. ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ ܠܡܶܬܰܠ ܠܳܟ݂.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܐ.

 1 ܘܶܐܙܰܠ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܡܰܠܶܠ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܒܰܪ ܡܳܐܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܬܽܘܒ ܠܡܶܦܰܩ ܘܰܠܡܶܥܰܠ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܕܠܳܐ ܬܶܥܒܰܪ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܗܳܢܳܐ. 3 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܗܽܘ ܥܳܒܰܪ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܗܽܘ ܢܰܘܒܶܕ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܬܺܐܪܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܗܽܘ ܥܳܒܰܪ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 4 ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܥܒܰܕ݂ ܠܣܺܝܚܽܘܢ ܘܰܠܥܽܘܓ݂ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܠܰܐܪܥܗܽܘܢ. ܕܰܐܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. 5 ܢܰܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠܶܗ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕܬܟܽܘܢ. 6 ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܠܘ ܘܶܐܬ݂ܥܰܫܰܢܘ. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܙܽܘܥܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܪܰܗܒܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܗܽܘ ܐܳܙܶܠ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܠܳܐ ܢܰܪܦܶܝܟ݂ ܘܠܳܐ ܢܶܫܒܩܳܟ݂. 7 ܘܰܩܪܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܠ ܘܶܐܬ݂ܥܰܫܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܰܥܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܶܬܰܠ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܰܘܪܬ݂ܺܝܗ̇ ܠܗܽܘܢ. 8 ܘܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܐܳܙܶܠ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܢܰܪܦܶܝܟ݂ ܘܠܳܐ ܢܶܫܒܩܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܘܠܳܐ ܬܙܽܘܥ ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܪܗܶܒ. 9 ܘܰܟ݂ܬܰܒ ܡܽܘܫܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ. ܕܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ. ܕܰܩܝܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 10 ܘܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܒܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܰܡ̈ܛܰܠܠܶܐ. 11 ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܶܬ݂ܚܙܳܝܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܓܳܒܶܐ. ܩܪܺܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 12 ܟܰܢܶܫܳܝܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܺܝܩܰܪܬܳܐ. ܘܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ ܘܢܺܐܠܦܽܘܢ. ܘܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܢܶܛܪܽܘܢ ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. 13 ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܢܶܫܡܥܽܘܢ. ܘܢܺܐܠܦܽܘܢ ܠܡܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝ݂ܺܝ݂ܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇ 14 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܐ ܩܪܶܒܘ ܝܰܘܡܰܝ̈ܟ ܠܰܡܡܳܬ݂. ܩܪܺܝ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܘܩܽܘܡ ܒܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܘܶܐܦܰܩܕ݂ܺܝܘܗܝ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܝܶܫܽܘܥ. ܘܩܳܡܘ ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 15 ܘܶܐܬ݂ܓܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܒܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܰܥܢܳܢܳܐ. ܘܩܳܡ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܰܥܢܳܢܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܫܳܟܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ. ܘܩܳܐܶܡ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܛܳܥܶܐ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܕܗܽܘ ܥܳܐܶܠ ܠܬܰܡܳܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܫܳܒܶܩ ܠܺܝ ܘܰܡܒܰܛܶܠ ܩܝܳܡܝ ܕܰܐܩܺܝܡܶܬ݂ ܥܰܡܶܗ. 17 ܘܡܶܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܝ ܥܠܰܘܗܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܶܐܫܒܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. ܘܬܶܡܛܶܝܘܗܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬ݂ܳܐ ܘܥܳܩܬ݂ܳܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܓܰܘܝ. ܐܰܖ̈ܥܳܢܝ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. 18 ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ. ܥܰܠ ܕܰܣܛܰܘ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. 19 ܡܶܟܺܝܠ ܟܬ݂ܽܘܒ ܠܗܽܘܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܰܐܠܶܦܶܝܗ̇ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܣܺܝܡܶܝܗ̇ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 20 ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܥܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܡܰܝܬ݂ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ. ܘܳܐܟܠܺܝܢ ܘܣܳܒܥܺܝܢ ܘܡܶܬ݂ܦܰܢܩܺܝܢ. ܘܣܳܛܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܦܳܠܚܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܘܡܰܪܓܙܺܝܢ ܠܺܝ. ܘܰܡܒܰܛܠܺܝܢ ܩܝܳܡܝ. 21 ܘܡܳܐ ܕܡܰܛܺܝ̈ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬ݂ܳܐ ܘܥܳܩ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܬܶܩܪܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܶܬܛܥܶܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܙܰܪܥܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܝܰܨܪܗܽܘܢ ܘܟܽܠ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܗܳܪܟܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܐܰܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܡܺܝܬ݂ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 22 ܘܰܟ݂ܬܰܒ ܡܽܘܫܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܰܐܠܦܳܗ̇ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 23 ܘܦܰܩܶܕ݂ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܠ ܘܶܐܬ݂ܥܰܫܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܰܥܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܡܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܟ݂. 24 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܶܟ݂ܬܰܒ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܣܶܦܪܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܰܫܠܶܡܘ. 25 ܦܰܩܶܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܕܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. 26 ܣܰܒܘ ܣܶܦܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܣܺܝܡܽܘܗܝ ܒܣܶܛܪܳܐ ܕܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܣܳܗܕܳܐ. 27 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܡܰܪܡܪܳܢܽܘܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܰܩܕ݂ܳܠܟܽܘܢ ܩܰܫܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܥܰܕ݂ ܐܶܢܳܐ ܚܰܝ ܥܰܡܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܪܡܰܪܬܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܳܐܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ. 28 ܟܰܢܶܫܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܫܰܒܛܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܣܳܦܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܺܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ. ܘܶܐܣܰܗܶܕ݂ ܒܟܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ. 29 ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܝ ܡܚܰܒܳܠܽܘ ܡܚܰܒܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܣܳܛܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܰܩܶܕܬܟܽܘܢ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܠܟܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܡܳܐ ܕܥܒܰܕܬܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܪܓܶܙܬܽܘܢܳܝܗܝ ܒܰܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. 30. ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܰܫܠܶܡܘ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܒ.

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ

 1 ܨܽܘܬ݂ܘ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܶܐܡܰܠܶܠ. ܬܶܫܡܰܥ ܐܰܪܥܳܐ ܡܺܐܡܪܶܗ ܕܦܽܘܡܝ. 2 ܢܶܪܣܰܡ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܝ. ܘܢܶܚܽܘܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܛܰܠܳܐ ܡܺܐܡܰܪܝ. ܐܰܝܟ݂ ܖ̈ܽܘܚܶܐ ܕܥܰܠ ܬܰܕ݂ܐܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܖ̈ܣܺܝܣܶܐ ܕܥܰܠ ܥܶܣܒܳܐ. 3 ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܩܪܶܐ. ܗܰܒܘ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܰܢ ܬܰܩܺܝܦܳܐ. 4 ܕܰܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘܡ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܺܝܢܳܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ. ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܰܬ݂ܪܺܝܨܳܐ. 5 ܚܰܒܶܠܘ ܘܠܳܐ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܡܽܘܡܳܐ. ܕܳܪܳܐ ܡܥܰܩܡܳܐ ܘܰܡܦܰܬܠܳܐ. 6 ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܦܳܪܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܥܰܡܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܒܽܘܟ݂ ܕܰܩܢܳܟ݂. ܘܗܽܘܝܽܘ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܘܰܐܬ݂ܩܢܳܟ݂. 7 ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܕ݂ܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ. ܫܰܐܶܠ ܠܰܐܒܽܘܟ݂. ܘܰܢܚܰܘܶܝܟ݂. ܘܰܠܣܳܒܰܝ̈ܟ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܳܟ݂. 8 ܟܰܕ݂ ܡܦܰܠܶܓ ܡܪܰܝܡܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܟܰܕ݂ ܡܦܰܪܶܫ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܰܩܺܝܡ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 9 ܡܶܛܽܠ ܕܦܳܠܓܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܚܰܒܠܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ. 10 ܐܶܫܟܚܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܰܒܚܽܘܪܒܳܐ ܕܰܐܫܺܝܡܽܘܢ. ܐܰܩܦܶܗ ܘܚܰܒܒܶܗ ܘܢܰܛܪܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܒܳܒܬ݂ܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ. 11 ܘܰܐܝܟ݂ ܢܶܫܪܳܐ ܕܛܳܐܶܣ ܥܰܠ ܩܶܢܶܗ. ܘܥܰܠ ܦܰܖ̈ܽܘܓܰܘܗܝ ܡܪܰܚܶܦ. ܦܳܪܶܣ ܓܶܦܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܠܗܽܘܢ. ܘܫܳܩܶܠ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܶܐܒܖ̈ܰܘܗܝ. 12 ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܠܚܽ̈ܘܕ݂ܘܗܝ ܕܰܒܪܶܗ. ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܐܰܠܳܗ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝ. 13 ܐܰܘܬܒܶܗ ܥܰܠ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܐܘܟܠܶܗ ܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ. ܐܰܝܢܩܶܗ ܕܶܒܫܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܡܶܫܚܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ ܕܛܰܪܳܢܳܐ. 14 ܚܶܐܘܬ݂ܳܐ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܚܰܠܒܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ. ܥܰܡ ܬܰܪܒܳܐ ܕܰܡܦܰܛܡ̈ܶܐ. ܕܶܟܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܕܰܝ̈ܨܶܐ ܘܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܥܰܡ ܬܰܪܒܳܐ ܘܫܽܘܡܢܳܐ ܕܚܶܛ̈ܶܐ. ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܕܥܶܢ̈ܒܶܐ ܐܰܫܩܝܶܗ ܚܰܡܪܳܐ. 15 ܘܰܫܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܒܥܰܛ. ܫܡܶܢ ܘܰܬ݂ܩܶܦ ܘܰܩܢܳܐ ܢܶܟ݂ܣ̈ܶܐ. ܘܰܛܥܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܥܒܕܶܗ. ܘܨܰܚܺܝ ܠܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܦܰܪܩܶܗ. 16 ܐܰܛܢܶܗ ܒܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܘܰܒܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܐܰܪܓܙܶܗ. 17 ܕܰܒܰܚܘ ܠܫ̈ܺܐܕܶܐ ܕܠܳܐ ܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܗܳܟܺܝܠ ܐܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ܘ. ܘܠܳܐ ܕܚܶܠܘ ܠܗܽܘܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. 18 ܠܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܝܰܠܕܳܟ݂ ܛܥܰܝܬ. ܘܶܐܬ݂ܢܫܺܝܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܫܰܒܚܳܟ݂. 19 ܘܰܚܙܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܪܓܶܙ. ܥܰܠ ܕܰܐܪܓܙܽܘܗܝ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒ̈ܢܳܬܶܗ. 20 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܦܢܶܐ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܶܐܚܙܶܐ ܡܳܢܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܚܰܪܬ݂ܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܕ݂ܳܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܦܺܝܟܳܐ. ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ. 21 ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܛܢܽܘܢܝ ܒܠܳܐ ܐܰܠܳܗ. ܘܰܐܪܓܙܽܘܢܝ ܒܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܐܰܛܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܠܳܐ ܥܰܡܝ. ܘܰܒܥܰܡܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܐܰܪܓܶܙ ܐܶܢܽܘܢ. 22 ܡܶܛܽܠ ܕܢܽܘܪܳܐ ܩܳܕ݂ܚܳܐ ܒܪܽܙܓܙܝ. ܘܡܰܘܩܕ݂ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ. ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܗ̇. ܘܬ݂ܰܘܩܶܕ݂ ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ. ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ. 23 ܐܶܟܰܢܶܫ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܓܶܐܖ̈ܰܝ ܐܰܘܟܶܠ ܒܗܽܘܢ. 24 ܢܶܬܛܰܪܦܽܘܢ ܒܟܰܦܢܳܐ ܘܢܶܫ̈ܬܰܠܡܳܢ ܠܗܽܘܢ ܖ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܰܠܛܰܝܪܳܐ ܐܰܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܚܰܝܘܰܬ݂ ܫܶܢܳܐ ܐܶܓܰܪܶܐ ܒܗܽܘܢ. ܥܰܡ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܰܚ̈ܘܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܚܳܠܕܺܝܢ ܒܥܰܦܪܳܐ. 25 ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܬܓܰܝܶܙ ܚܰܪܒܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܘܳܢ̈ܶܐ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ. ܐܳܦ ܓܰܕ݂ܽܘ̈ܕܶܐ ܘܰܒܬ݂ܽܘܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܣܳܒ̈ܶܐ. 26 ܐܶܡܪܶܬ݂ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܒܰܛܶܠ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܗܽܘܢ.72 ܐܶܠܽܘܠܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܰܥܫܶܢ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ ܐܳܠܽܘܨܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܺܐܝܕܰܢ ܗܽܘ ܐܶܬܬܪܺܝܡܰܬ݂. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ. 28 ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܐ ܗܽܘ ܕܰܐܒܺܝܕ݂ܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܘܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ. 29 ܐܶܠܽܘ ܚܟܰܡܘ ܘܶܐܣܬܰܟܰܠܘ ܒܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܒܰܝܰܢܘ ܒܚܰܪܬ݂ܗܽܘܢ. 30. ܪܳܕܶܦ ܗܘܳܐ ܚܰܕ݂ ܠܰܐܠܦܳܐ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܰܥܪܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܪܶܒܽܘܬ݂ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܬܰܩܺܝܦܗܽܘܢ ܐܰܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܚܒܰܫ ܐܶܢܽܘܢ. 31 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܓܦܶܬܳܐ ܕܰܣܕ݂ܽܘܡ ܓܦܶܬܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܫܬܶܠܬ݂ܳܐ ܕܥܳܡܽܘܪܳܐ. ܥܶܢܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܶܢ̈ܒܺܝܢ ܡܰܪܺܝܖ̈ܳܢ. ܘܰܣܓ̈ܽܘܠܰܝܗܽܘܢ ܡܪܳܖ̈ܶܐ ܠܗܽܘܢ. 33 ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ ܚܶܡܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܦܰܬ݂ܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. 34 ܗܳܐ ܓܢܺܝܙ ܥܰܡܝ ܘܰܚܬ݂ܺܝܡ ܒܰܐܘܨܖ̈ܶܐ. 35 ܘܕ݂ܺܝܠܝ ܗܽܘ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܶܐܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܬ݂ܡܽܘܛ ܪܶܓܠܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܺܝܒ ܗܽܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬ݂ܒܳܪܗܽܘܢ. ܘܰܡܣܰܪܗܰܒ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܠܗܽܘܢ. 36 ܡܶܛܽܠ ܕܕ݂ܳܐܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡܶܗ. ܘܰܒܥܰܒܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܡܶܬ݂ܒܰܝܰܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܐ ܕܫܶܠܛܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܕܥܳܕܰܪ ܘܰܕ݂ܣܳܡܶܟ݂. 37 ܘܢܺܐܡܰܪ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܰܩܺܝܦ̈ܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܬ݂ܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 38 ܕܬܰܪܒܳܐ ܕܕܶܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܳܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܫܳܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܕܢܽܘܩܳܝܗܽܘܢ. ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܢܥܰܕܪܽܘܢܳܟܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܡܣܰܬܖ̈ܳܢܶܐ. 39 ܚܙܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܐܰܠܳܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢܝ. ܐܶܢܳܐ ܡܡܺܝܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܡܰܚܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܡܰܚܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܡܰܐܣܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܕܦܳܠܶܛ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈. 40. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܺܝܡܶܬ݂ ܥܰܠ ܫܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܺܝܕܝ. ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܕܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.41 ܐܶܠܛܽܘܫ ܫܢܳܢܶܗ ܕܣܰܝܦܝ ܐܰܝܟ݂ ܒܰܪܩܳܐ. ܘܬܶܐܚܽܘܕ݂ ܒܕܺܝܢܳܐ ܐܺܝܕܝ. ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܠܣܳܢܰܐܝ̈. ܘܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ ܐܰܫܠܶܡ. 42 ܐܰܪܘܶܐ ܓܶܐܖ̈ܰܝ ܡܶܢ ܕܡܳܐ. ܘܣܰܝܦܝ ܢܶܐܟܽܘܠ ܒܶܣܪܳܐ. ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܰܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܘܕܰܫ̈ܒܰܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܪܺܝܫ ܬܳܓܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ. 43 ܡܶܟܺܝܠ ܫܰܒܰܚܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܰܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܡܳܐ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܬ݂ܦܪܰܥ. ܘܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܡܰܗܦܶܟ݂ ܠܣܳܢܰܐܘ̈ܗܝ. ܘܰܡܚܰܣܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܶܗ ܘܥܰܠ ܥܰܡܶܗ. 44 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܗܽܘ ܘܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ. 45 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 46 ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܣܺܝܡܘ ܠܶܒܟܽܘܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܰܡܣܰܗܶܕ݂ ܒܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܰܬ݂ܦܰܩܕܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܢܶܛܪܽܘܢ ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. 47 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܚܰܝܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܒܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܬܰܣܓܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܠܬܰܡܳܢ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇ 48 ܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 49 ܣܰܩ ܠܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ. ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܢܳܒܽܘ. ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܩܕ݂ܳܡ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ. ܘܰܚܙܺܝܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. 50. ܘܡܽܘܬ݂ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܳܠܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܳܟ݂. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܺܝܬ݂ ܐܰܗܪܽܘܢ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܒܗܰܘ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܶܫ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܶܗ. 51 ܥܰܠ ܕܰܐܥܠܺܝܬܽܘܢ ܒܺܝ ܒܓܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܨܽܘܬ݂ܳܐ. ܒܰܪܩܶܡ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܨܺܝܢ. ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܩܰܕܶܫܬܽܘܢܳܢܝ ܒܓܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.52 ܡܶܢ ܩܒܽܘܠ ܚܙܺܝܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܠܬܰܡܳܢ ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܓ.

 1 ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܕܒܰܪܶܟ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܩܕ݂ܳܡ ܕܰܢܡܽܘܬ݂. 2 ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܣܺܝܢܰܝ ܐܶܬ݂ܳܐ. ܘܰܕ݂ܢܰܚ ܠܰܢ ܡܶܢ ܣܳܥܺܝܪ. ܘܶܐܬ݂ܓܠܺܝ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܦܰܪܰܢ. ܘܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܖ̈ܶܒܘܳܬ݂ܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. 3 ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܘܳܐܦ ܐܰܪܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܒܰܪܶܟ݂. ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܰܕܪܟ݂ܺܝܢ ܠܪܶܓܠܳܟ݂. ܘܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܟ݂. 4 ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܫܠܶܡ ܠܰܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܝܰܗܒܶܗ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. 5 ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܰܠܟܳܐ. ܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܥܰܡܳܐ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 6 ܘܢܺܚܶܐ ܪܽܘܒܺܝܠ ܘܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂. ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ. 7 ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܠܥܰܡܶܗ ܐܰܝܬܳܝܗܝ. ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܢܕ݂ܽܘ̈ܢܳܢ ܠܶܗ. ܘܥܳܕܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܐܳܠܽܘܨܰܘ̈ܗܝ ܗܘܰܝ̈ ܠܶܗ. 8 ܘܰܠܠܶܘܺܝ ܐܶܡܰܪ. ܫܽܘܡܠܳܝܳܟ݂ ܘܢܽܘܗܪܳܟ݂ ܠܓܰܒܪܳܐ ܚܰܣܝܳܐ. ܕܢܰܣܺܝܬܶܗ ܒܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ. ܘܰܒܚܰܪܬܶܗ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܨܽܘܬ݂ܳܐ. 9 ܕܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܥܰܠ ܐܶܡܶܗ ܠܳܐ ܚܙܺܝܬܶܗ. ܘܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ. ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥ. ܕܰܢܛܰܪܘ ܡܺܐܡܪܳܟ݂ ܘܰܩܝܳܡܳܟ݂ ܢܛܰܪܘ. 10 ܢܰܠܦܽܘܢ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܠܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܟ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܢܣܺܝܡܽܘܢ ܥܶܛܪܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܟ݂. ܘܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܟ݂. 11 ܒܰܪܶܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܶܐܨܛܒܺܝ ܒܰܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܬܒܰܪ ܚܰܨܳܐ ܕܣܳܢܰܐܘ̈ܗܝ ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ. 12 ܘܰܠܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܐܶܡܰܪ. ܚܰܒܺܝܒܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܶܫܪܶܐ ܒܫܶܠܝܳܐ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܢܪܰܚܶܦ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܒܶܝܬ݂ ܟܰܬ݂ܦ̈ܳܬܶܗ ܢܶܫܪܶܐ. 13 ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ ܐܶܡܰܪ. ܡܒܰܪܰܟ݂ܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܪܥܶܗ ܒܠܶܒܳܐ. ܡܶܢ ܛܰܠܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܡܶܢ ܬܗܽܘܡܳܐ ܕܰܪܒܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ. 14 ܘܡܶܢ ܐܶܒܳܐ ܕܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܶܒܳܐ ܕܡܰܘܥܶܐ ܣܰܗܪܳܐ. 15 ܘܡܶܢ ܪܺܝܫ ܛܽܘܖ̈ܰܝ ܡܰܕܢܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܶܒܳܐ ܕܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܕܥܳܠܰܡ. 16 ܘܡܶܢ ܐܶܒܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܰܡܠܳܐܳܗ̇. ܘܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܰܢ ܕܰܫܪܳܐ ܒܣܰܢܝܳܐ. ܢܺܐܬ݂ܝ̈ܳܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܘܥܰܠ ܪܺܝܫ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. 17 ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ ܗܶܕ݂ܪܳܐ ܠܶܗ. ܘܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܕܪܰܝܡܳܐ ܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ. ܒܗܶܝܢ ܢܕܰܩܰܪ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܶܒܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܖ̈ܶܒܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. 18 ܘܠܰܙܒܽܘܠܽܘܢ ܐܶܡܰܪ. ܚܕ݂ܺܝ ܙܒܽܘܠܽܘܢ ܒܡܰܦܩܳܟ݂. ܘܺܐܝܣܳܟܳܪ ܒܡܰܫ̈ܟܢܰܝܟ݂. 19 ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܢܶܩܪܽܘܢ. ܘܬܰܡܳܢ ܢܶܕ݂ܒܚܽܘܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܶܦܥܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ ܢܶܐܢܩܽܘܢ. ܘܶܐܠܦ̈ܶܐ ܕܰܛܡܺܝܖ̈ܳܢ ܒܚܳܠܳܐ. 20 ܘܰܠܓܳܕ݂ ܐܶܡܰܪ. ܒܪܺܝܟ݂ ܡܰܢ ܕܰܐܪܘܰܚ ܠܓܳܕ݂. ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܝܳܐ ܫܪܶܐ. ܘܰܬ݂ܒܰܪ ܕܪܳܥܳܐ ܥܰܡ ܪܺܝܫܳܐ.21 ܘܰܚܙܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܛܡܺܝܪܳܐ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܶܗ ܕܰܡܒܰܕܩܳܢܳܐ. ܕܢܳܦܶܩ ܗܘܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܥܰܡܳܐ. ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܒܰܕ݂. ܘܕ݂ܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 22 ܘܰܠܕ݂ܳܢ ܐܶܡܰܪ. ܕܳܢ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܕܝܳܢܶܩ ܡܶܢ ܡܰܬ݂ܢܺܝܢ. 23 ܘܰܠܢܰܦܬܳܠܺܝ ܐܶܡܰܪ. ܢܰܦܬܳܠܺܝ ܣܒܰܥ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܘܰܡܠܶܐ ܒܽܘܪܟܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܘܰܠܬܰܝܡܢܳܐ ܢܺܐܪܰܬ݂. 24 ܘܠܳܐܫܺܝܪ ܐܶܡܰܪ. ܒܪܺܝܟ݂ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܳܫܺܝܪ. ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܢܨܰܒܰܥ ܒܡܶܫܚܳܐ ܪܶܓܠܶܗ. 25 ܦܰܪܙܠܳܐ ܘܰܢܚܳܫܳܐ ܡܣܳܢܳܟ݂. ܘܰܐܝܟ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܟ݂ ܥܽܘܫܢܳܟ݂. 26 ܠܰܝܬ ܐܰܝܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܡܰܪܟܰܒܬܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܒܥܶܕ݂ܪܳܟ݂. ܘܰܒܓܰܐܝܽܘܬܶܗ. 27 ܒܰܫ̈ܡܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܡܰܥܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ. ܘܰܠܬܰܚܬ ܙܪܰܥ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܢܰܘܒܶܕ݂ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰܘܒܶܕ݂. 28 ܘܢܶܫܪܶܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܫܶܠܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ. ܡܰܒܽܘܥܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܥܒܽܘܪܳܐ. ܘܰܕ݂ܚܰܡܪܳܐ. ܘܰܕ݂ܡܶܫܚܳܐ. ܘܳܐܦ ܫܡܰܝܳܐ ܢܶܪܣܽܘܢ ܛܰܠܳܐ. 29 ܛܽܘܒܰܝܟ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܰܢܽܘ ܐܰܟ݂ܘܳܬܳܟ݂. ܥܰܡܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܒܡܳܪܝܳܐ ܡܣܰܝܰܥ. ܥܶܕ݂ܪܳܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܣܰܦܣܺܪܳܐ ܫܽܘܒܗܳܪܳܟ݂. ܢܶܬ݂ܟܰܕܒܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܥܰܠ ܩܕ݂ܳܠܗܽܘܢ ܬܶܕ݂ܪܽܘܟ݂.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܕ.

 1 ܘܰܣܠܶܩ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܥܰܪܒܽܘܬ݂ ܡܽܘܐܳܒ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܢܳܒܽܘ. ܠܪܺܝܫ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ. ܘܚܰܘܝܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂. ܘܰܕ݂ܓܳܕ݂. ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܕ݂ܳܢ. 2 ܘܟܽܠܶܗ ܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܰܕ݂ܡܢܰܫܶܐ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܘܰܠܬܰܝܡܢܳܐ. 3 ܘܰܠܟ݂ܳܟ݂ܳܪ ܕܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܶܩ̈ܠܶܐ. ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܨܳܥܳܪ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܡܺܝܬ݂ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܠܺܐܝܣܚܳܩ. ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܕܰܠܙܰܪܥܟܽܘܢ ܐܶܬܠܺܝܗ̇. ܚܰܘܺܝܬ݂ܳܗ̇ ܠܳܟ݂ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. ܘܰܠܬܰܡܳܢ ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ. 5 ܘܡܺܝܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܒܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 6 ܘܩܰܒܪܶܗ ܒܢܰܚܠܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܦܥܽܘܪ. ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܐ̱ܢܳܫ ܩܰܒܪܶܗ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 7 ܘܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܡܳܐܐ ܗܘܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂. ܠܳܐ ܝܶܩܪܰܬ݂ ܥܰܝܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܩܰܡܰܛܘ ܦܰܟܰܘ̈ܗܝ. 8 ܘܰܒܟܰܐܗܝ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܽܘܫܶܐ ܒܥܰܪܒܽܘܬ݂ ܡܽܘܐܳܒ ܬܠܳܬܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܫܠܶܡܘ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܒܟ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕܶܐܒܠܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. 9 ܘܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܡ ܡܽܘܫܶܐ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 10 ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܩܳܡ ܢܒܺܝܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܝܟ݂ ܡܽܘܫܶܐ. ܕܝܰܕ݂ܥܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ. 11 ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܫܰܕܪܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܶܗ. 12 ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܶܙܘܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.

ܠܥܠ


[1] ܣܰܠܳܐ