ܫܽܘܫܰܢ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ

ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܫܽܘܫܰܢ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܝܕ.

ܬܰܢܺܝܢܳܐ

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܝܓ.

 

1:ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܥܳܡܰܪ ܒܒܳܒܶܠ: ܫܡܶܗ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ. 2:ܘܰܫܩܰܠ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܘܰܫܡܳܗ̇ ܫܽܘܫܰܢ. ܒܰܪܬܶܗ ܕܗܰܠܩܳܢܳܐ: ܘܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܛܳܒ: ܘܕܳܚܠܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. 3:ܘܐ̱ܢܳܫܶܝ̈ܗ̇. ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܰܐܠܦܽܘܗ̇ ܠܒܰܪܬ݂ܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ. 4:ܘܗܽܘ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܥܰܬܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܛܳܒ ܣܽܘܓܳܐܐ. ܘܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܚܕܳܪ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܟܳܢܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. 5:ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ: ܩܳܡܘ ܬܪܶܝܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܒܥܰܡܳܐ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܥܰܡܳܐ ܘܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܗܳܝ. ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܢܳܦܶܩ ܪܽܘܫܥܳܐ ܡܶܢ ܒܳܒܶܠ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܢ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗܰܝܟܠܳܐ. 6:ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܬܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܝܽܘܝܰܩܺܝܡ. ܘܳܐܬܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܕܺܝܢܳܐ: ܘܡܶܬܬܕܺܝܢܺܝܢ. 7:ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ ܐܶܙܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ: ܐܶܙܰܠ̱ܬ ܗ̱ܘܳܬ ܫܽܘܫܰܢ: ܗܺܝ ܘܛܰܠ̈ܝܳܬܳܗ̇ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܒܰܥܠܳܗ̇. 8:ܘܚܳܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܗܳܢܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ: ܟܰܕ ܡܗܰܠܟܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܘܳܐܙܳܠ̱ܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܒܰܥܠܳܗ̇. 9:ܘܪܰܓܽܘܗ̇: ܘܶܐܬܗܦܶܟ ܡܰܕܥܗܽܘܢ. ܘܰܐܪܟܶܢܘ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢ ܬܽܘܒ ܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. 10:ܘܪܰܓܽܘܗ̇ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܗܘܳܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܓܠܰܘ ܡܚܽܘܬܗܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂. 11:ܡܶܛܽܠ ܕܨܳܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܶܗܘܳܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܒܛܽܘܫܝܳܐ. 12:ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܟܽܠܝܽܘܡ ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܠܡܶܚܙܝܳܗ̇. 13:ܘܶܐܡܰܪܘ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܢܺܐܙܰܠ ܠܰܢ ܡܶܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܶܕܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܫܳܪܽܘܬܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܡܺܐܙܰܠ ܐܰܟܚܕܳܐ: ܘܰܓܢܰܒܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܕ݂. 14:ܘܰܥܛܰܦܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܪܰܥܘ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܬܰܡܳܢ. ܘܟܰܕ݂ ܒܗܶܬܘ ܠܗܽܘܢ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕܘ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܒܢܶܟܠܳܐ: ܝܺܬܶܒܘ ܘܰܓܠܰܘ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܪܶܓܰܬܗܽܘܢ ܦܩܰܪܬܳܐ ܘܡܰܘܒܕܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܪܰܓܽܘܗ̇ ܠܡܰܠܝܰܬ݂ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܥܶܕܳܢܳܐ: ܕܢܶܫܟܚܽܘܢܳܗ̇ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇: ܘܰܢܨܰܥܪܽܘܢܳܗ̇ ܠܫܳܘܝܰܬ݂ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ. 15:ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܢܳܛܪܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܚܙܰܐܘܽܗ̇ ܟܰܕ݂ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܐܰܝܟ ܕܟܽܠܝܽܘܡ: ܐܰܝܟ ܐܶܬܡܳܠܝ ܘܰܐܝܟ݂ ܕܰܡܢܳܬܡܳܠܝ. ܟܰܕ݂ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܥܰܡܳܗ̇ ܛܰܠ̈ܝܳܬܳܗ̇ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܘܶܐܬܪܰܓܪܓܰܬ ܠܡܶܣܚܳܐ ܬܰܡܳܢ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܚܽܘܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. 16:ܘܶܐܙܰܠܘ ܗܳܢܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܟܡܶܢܘ ܬܰܡܳܢ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ. 17:ܘܶܐܡܪܰܬ ܫܽܘܫܰܢ ܠܛܰܠ̈ܝܳܬܳܗ̇. ܙܶܠܶܝ̈ܢ ܐܰܝܬܳܐܶܝ̈ܢ ܠܺܝ ܡܶܫܚܳܐ ܘܰܙܡܳܡܳܐ. ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܰܚܽܘܕܶܝ̈ܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܣܚܶܐ. 18:ܘܰܥܒܰܕܝ̈ ܐܰܝܟ ܕܦܰܩܕܰܬ ܐܶܢܶܝܢ ܘܶܐܚܰܕ݂ܝ̈ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܘܶܐܙܰܠ̈ܝ ܕܢܰܝ̈ܬܝܳܢ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܦܩܶܕ̈ܝ. ܘܠܳܐ ܚܙܰܝ̈ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܠܗܶܢܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܛܫܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܡܳܢ. 19:ܘܟܰܕ ܢܦܰܩ̈ܝ ܛܰܠ̈ܝܳܬܳܗ̇ ܕܫܽܘܫܰܢ: ܪܗܶܛܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܗܳܢܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܳܗ̇. 20:ܗܳܐ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܰܝܬ ܕܚܳܙܶܐ ܠܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܪܰܓ ܪܰܓܢܶܟܝ: ܕܡܰܟܝ ܥܰܡܰܢ. 21:ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܨܳܒܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܠܡܶܕܡܰܟ ܥܰܡܰܢ: ܡܰܣܗܕܺܝܢ ܚܢܰܢ ܥܠܰܝܟܝ ܫܽܘܩܪܳܐ: ܕܰܕܡܶܟ ܠܘܳܬܶܟܝ ܥܠܰܝܡܳܐ ܚܰܕ݂. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܰܕܰܪܬܝ ܐܶܢܶܝܢ ܠܛܰܠ̈ܝܳܬܶܟܝ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܟܝ. 22:ܘܶܐܬܪܰܥܝܰܬ ܫܽܘܫܰܢ ܘܶܐܡܪܰܬ. ܐܽܘܠܨܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܺܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܢ ܓܶܝܪ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܥܒܶܕ: ܡܰܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܠܺܝ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܥܰܠ ܕܨܰܥܪܶܬ ܬܶܫܘܺܝܬܶܗ ܕܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܒܰܥܠܝ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܐܶܥܒܶܕ: ܡܰܘܬܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܶܩܰܒܶܠ ܥܰܡ ܫܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܠܚܺܐܪܽܘܬܝ. ܘܒܶܗܬܬܳܐ ܐܶܫܒܽܘܩ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܪܒܰܬܝ: ܡܶܢ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܕܡܰܘܣܦܺܝܢ ܥܰܠ ܬܒܳܪܶܗ ܘܥܰܠ ܒܺܝܫܬܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܒܒܶܙܚܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. 23:ܐܶܠܳܐ ܦܰܩܳܚ ܠܺܝ ܕܶܐܡܽܘܬ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܥܰܘܠܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܚܛܶܐ ܩܽܘܕܡܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܗܰܘ ܕܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܛܳܥܶܐ ܠܶܗ. ܟܰܕ݂ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܗ: ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܢܦܰܨܶܝܢܝ. 24:ܘܰܩܥܳܬ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܫܽܘܫܰܢ: ܥܰܠ ܐܽܘܠܨܳܢܳܗ̇ ܕܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܦܰܩܖ̈ܶܐ. ܘܰܩܥܰܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇. 25:ܘܰܪܗܶܛ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܰܦܬܰܚ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. 26:ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ ܐܶܫܬܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܗ̇ ܕܫܽܘܫܰܢ: ܪܗܶܛܘ: ܘܥ̣ܰܠܘ ܒܰܥܓܰܠ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܓܰܕܫܳܗ̇. 27:ܘܟܰܕ ܟܶܢܫܰܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܗ̇ ܕܫܽܘܫܰܢ: ܫܰܪܺܝܘ ܗܳܢܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܢܰܣܗܕܽܘܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܥܰܘܠܳܐ. ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܥܳܒܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܐܰܕܺܝܩܢ ܕܢܶܚܙܶܐ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܰܚܙܰܝܢ ܠܫܽܘܫܰܢ: ܟܰܕ݂ ܕܰܡܺܝܟ ܥܰܡܳܗ̇ ܥܠܰܝܡܳܐ ܚܰܕ. ܘܰܪܗܶܛܢ ܠܡܶܐܚܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝܢ ܠܡܶܐܚܕܶܗ ܠܗܰܘ ܥܠܰܝܡܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܫܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܢ. ܟܰܕ ܫܡܰܥܘ ܕܶܝܢ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܗ̇ ܕܫܽܘܫܰܢ: ܒܗܶܬܘ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪܘ ܕܥܶܒܕܰܬ. 28:ܘܰܗܘܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܒܰܥܠܳܗ̇: ܕܰܢܥܰܩܒܽܘܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܫܽܘܫܰܢ. ܘܶܐܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܥܶܒܕܰܬ ܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܘܨܰܥܪܰܬ ܬܶܫܘܺܝܬܶܗ ܕܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܒܰܥܠܳܗ̇: ܬܡܽܘܬ. ܘܶܐܬܰܘ ܐܳܦ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܕܢܶܥܫܩܽܘܢܳܗ̇ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ. 29:ܘܶܐܡܰܪ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܫܰܕܰܪܘ ܒܳܬܰܪ ܫܽܘܫܰܢ ܒܰܪܬܶܗ ܕܗܰܠܩܳܢܳܐ: ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܝܽܘܝܰܩܺܝܡ. ܘܫܰܕܰܪܘ ܒܳܬܪܳܗ̇. 30:ܘܶܐܬܳܬ ܗܺܝ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܪܒܬܳܗ̇: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܝܗ̇ ܘܪ̈ܳܚܡܶܝܗ̇. ܘܩܳܡܰܬ ܡܶܨܥܰܬ ܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܕܥܰܡܳܐ. 31:ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܚܶܙܘܳܗ̇ ܛܳܒ. ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܢܰܟܦܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܛܳܒ ܬܰܟܣܺܝܬܳܗ̇. 32:ܘܟܰܕ݂ ܚܙܰܐܘܽܗ̇ ܗܳܢܽܘܢ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܦܩܰܕܘ ܕܢܶܓܠܽܘܢܳܗ̇ ܬܰܚܦܺܝܬܳܗ̇. ܕܳܐܦܶܢ ܒܰܚܙܳܬܳܗ̇ ܢܶܣܒܥܽܘܢܶܗ ܠܫܽܘܦܪܳܗ̇. 33:ܒܳܟܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܚܳܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܥܰܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܐ̄ܢܳܫܽܘܬܳܗ̇. 34:ܘܟܰܕ ܟܶܢܫܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܚܕܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇: ܥ̣ܰܠܘ ܗܳܢܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܐܣܗܶܕܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܫܽܘܩܪܳܐ. ܘܣ̣ܳܡܘ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܕܫܽܘܫܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܕܗܳܕ݂ܶܐ ܥܰܡ ܥܠܰܝܡܳܐ ܚܰܕ ܚܙܰܝܢܳܗ̇ ܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟ̣ܳܐ. 35:ܘܗܺܝ ܫܽܘܫܰܢ ܟܰܕ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܓܰܕܫܳܗ̇: ܫܶܩܠܰܬ ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܶܒܳܗ̇ ܣܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. 36:ܘܶܐܡܰܪܘ ܗܳܢܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܟܰܕ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܚܢܰܢ ܐܶܬܡܳܠܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܐܶܬܳܬ ܫܽܘܫܰܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܛܰܠ̈ܝܳܬܳܗ̇ ܥܰܡܳܗ̇. ܘܥܰܠ̈ܶܝܢ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܫܰܕܪܰܬ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܐܡ̈ܗܳܬܳܗ̇: ܘܶܐܚܕܰܬ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. 37:ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܥܰܠܝܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܗܰܘ ܕܰܡܛܰܫܰܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇. ܘܰܕܡܶܟ ܥܰܡܳܗ̇. 38:ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܥ̣ܰܠܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܠܰܢ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܰܚܙܰܝܢ ܫܽܘܩܪܳܐ. ܘܰܪܗܶܛܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܫܟܰܚܢ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܕܰܡܟܺܝܢ. 39:ܠܗܰܘ ܕܶܝܢ ܥܠܰܝܡܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܢ ܠܡܶܐܚܕܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܫܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܢ. ܘܰܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܘܰܥܪܰܩ. 40:ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܕܶܝܢ ܐܶܚܰܕܢܳܗ̇: ܘܫܰܐܶܠܢܳܗ̇ ܕܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܥܠܰܝܡܳܐ ܕܕܰܡܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܶܟܝ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܬ ܕܬܰܘܕܶܐ ܠܰܢ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܢܽܘ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܣܗܕܺܝܢܰܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܩܕ݂ܳܡܝܟܽܘܢ. 41:ܘܗܰܝܡܢܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܥܰܡܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܕܰܠܕܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܚܰܝܒܽܘܗ̇ ܠܫܽܘܫܰܢ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܕܚ̈ܠܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܥ̈ܒܕܳܢ ܐܰܝܟ ܒܶܗܬܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܶܗܝܢ ܘܰܠܫܰܪܒܰܬܗܶܝܢ. 42:ܘܰܓܥܳܬ ܫܽܘܫܰܢ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܘܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܓܰܠ̈ܝܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܝܳܕܰܥ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ. 43:ܗܽܘ ܢܶܚܙܶܐ ܕܰܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܥܰܫܩܽܘܢܝ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܗܳܐ ܡܳܝܬܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܥܶܒܕܶܬ ܡܶܕܶܡ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܰܣܗܶܕܘ ܥܠܰܝ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܠܳܐ ܥܶܒܕܶܬ ܠܗܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܫܰܐܠܽܘܢܝ. 44:ܘܰܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܳܗ̇ ܕܫܽܘܫܰܢ. 45:ܘܟܰܕ݂ ܢܳܦܩܳܐ ܠܰܡܡܳܬ: ܒܰܥܓܰܠ ܫܰܕܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. 46:ܘܰܩܥܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܚܰܣܰܝ ܐ̱ܢܳܐ  ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܗܳܕ݂ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܟܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܛܰܢܦܽܘܬܳܐ. 47:ܘܗܶܦܟܰܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܡܰܠܶܠܬ. 48:ܘܗܽܘ ܟܰܕ݂ ܩܳܐܶܡ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܣܰܟܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܠܳܐ ܕܳܝܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܠܰܒ̈ܢܳܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 49:ܗܦܽܘܟܘ ܠܟܽܘܢ ܟܽܠܟܽܘܢ ܠܒܶܝܬ݂ ܕܺܝܢܳܐ. ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܝܶܒܬܽܘܢܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ.  50:ܘܗܶܦܟܰܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܕܺܝܢܳܐ.  51:ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܗܳܢܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܬܳܐ ܬܶܒ ܒܰܝܢܳܬܰܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܢ. ܢܶܚܙܶܐ ܕܠܳܟ ܝܰܗܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܰܫܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܦܪܽܘܫܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܺܝ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܕ݂: ܠܗܳܠܶܝܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܝܰܗܒ ܠܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܚܰܘܶܐ ܕܰܒܥܰܘܠܳܐ ܐܰܣܗܶܕܘ ܥܰܠ ܫܽܘܫܰܢ ܫܽܘܩܪܳܐ. 52:ܘܦܶܪܫܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܘܰܩܪܳܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܥܬܶܩܬ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܩܪܶܒܘ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܗ̱ܘܰܝܬ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܙܰܒܢܳܐ. 53:ܕܕܳܐܶܢ ܗ̱ܘܰܝܬ̇ ܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ. ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܚܰܝܶܒ ܗ̱ܘܰܝܬ. ܘܡܰܘܒܶܕ ܗ̱ܘܰܝܬ ܠܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ. ܘܰܠܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܙܰܟܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ. 54:ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܬܚܶܝܬ ܐܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܚܙܰܝܬ ܠܗܳܕܶܐ ܘܰܠܗܰܘ ܥܠܰܝܡܳܐ ܟܰܕ݂ ܕܰܡܟܺܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܗܰܘ ܩܰܫܺܝܫܳܐ: ܬܚܶܝܬ ܦܶܣܬܩܳܐ. 55:ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܥ. ܕܶܐܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܰܓܶܠܬ: ܒܪܺܝܫܳܟ ܣܳܠܩܳܐ. ܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܩܰܒܶܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܢܶܨܪܶܝܟ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܠܪܺܝܫ. 56:ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܩܪܳܐ ܠܗܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܰܒܪܶܗ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܘܳܐܦ ܠܗܰܘ. ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܟܢܰܥܢ ܘܠܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܫܽܘܦܪܳܐ ܗ̱ܘ ܕܗܳܕ݂ܶܐ ܫܰܥܒܕܳܟ: ܘܪܶܓܬܳܗ̇ ܗܰܦܟܰܬ ܠܶܒܳܟ. 57:ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܒ̈ܢܳܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܒܰܕܠܳܐ ܥܳܒ̈ܕܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܨܶܒܝܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܕܶܚܠܰܬܗܶܝܢ. 58:ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܬܚܶܝܬ ܐܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ: ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܘܰܠܗܰܘ ܥܠܰܝܡܳܐ ܕܕܰܡܟܺܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ: ܬܚܶܝܬ ܪܽܘܡܳܢܳܐ. 59:ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܥܰܘܠܳܐ ܡܰܠܶܠܬ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܚܰܠܳܫܬܳܐ. ܘܨܳܒܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܡܶܐܫܰܕ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܒܥܰܘܠܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܒܺܝܫܬܳܟ ܒܪܺܝܫܟ ܣܳܠܩܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬܰܠܰܚ ܥܠܰܝܟ. ܘܰܐܚܺܝܕ ܚܰܪܒܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ: ܕܢܶܨܪܶܝܟ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܠܪܺܝܫ. ܘܢܰܘܒܶܕ ܠܰܬܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܘܰܥܢܳܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܐܚܺܝ ܠܟܽܠ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܰܫܡܶܗ: ܘܰܐܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܰܛܠܽܘܡܝܳܐ ܕܰܛܠܰܡܘ. 60:ܘܰܩܥܳܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܓܳܠܶܐ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ: ܕܝܳܗܶܒ ܠܙܰܟܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܟܳܝܽܘܬܶܗ. ܘܦܳܪܰܥ ܠܥܰܘܳܠܳܐ: ܘܝܳܗܶܒ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܪܺܝܫܶܗ. 61:ܘܩܳܡܰܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ: ܘܰܥܒܰܕܘ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ.  62:ܘܩܰܛܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܦܽܘܪܥܳܢܽܘܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܫܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܰܚܝܳܐ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. 63:ܗܰܠܩܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܐܢ̱ܬܬܶܗ: ܚܕܺܝܘ ܒܒܰܪܬܗܽܘܢ ܫܽܘܫܰܢ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܝܽܘܝܰܩܺܝܡ: ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܳܗ̇ ܣܽܘܪܚܳܢܳܐ. ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܘܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܪܒܬܳܗ̇ ܕܫܽܘܫܰܢ: ܕܶܐܫܬܩܶܠ ܫܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܣܽܘܪܚܳܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. 64: ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܕܶܝܢ ܝܳܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܛܳܐܶܒ ܩܕܳܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܫܽܘܫܰܢ ܘܰܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܥܳܒܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܒܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܬܡܰܠܰܠ ܫܡܳܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܒܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܥܰܡ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܕܶܐܬܒܰܕܰܩ̈ܝ ܠܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܝܕ.

1: ܥܰܠ ܒܺܝܠ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܐܶܣܛܺܝܓܳܘܣ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ ܥܰܠ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܶܗ. ܘܩܰܒܶܠ ܟܽܘܪܳܫ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. 2:ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܥܰܡ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܥܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ. 3:ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܦܬܰܟܪܳܐ ܠܒܳܒ̈ܠܳܝܶܐ. ܘܰܫܡܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܒܺܝܠ. ܘܡܰܦܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ ܢܦܰܩܬܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܣܡܺܝܕܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܰܪ̈ܕܒܺܝܢ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ. ܘܚܰܡܪܳܐ ܫܶܬ ܡܰܬܪ̈ܺܝܢ. 4:ܘܗܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܚܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܳܐܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܘܣܳܓܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܣܳܓܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܣܳܓܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܒܺܝܠ ܐܰܠܳܗܝ. 5:ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܠܳܐ ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܨܰܠܡܳܐ ܘܠܰܦܬܰܟܪܳܐ ܘܠܰܓܠܺܝܦܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܳܕ ܐܺܝ̈ܕܰܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܠܶܗ ܗܽܘ ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ. 6:ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܳܟ ܕܒܺܝܠ ܚܰܝ ܗ̱ܘ. ܐܰܘ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܗܳܐ ܐܳܟܶܠ ܘܫܳܬܶܐ ܟܽܠܝܽܘܡ. 7:ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܓܚܶܟ ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܕܛܺܝܢܰܐ ܗ̱ܘ: ܘܡܶܢ ܠܒܰܪ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܐܶܟܰܠ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܺܝ. 8:ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܚܰܡܰܬ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܟܽܘܡܖ̈ܰܘܗܝ ܕܒܺܝܠ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܺܝ ܕܡܰܢܽܘ ܐܳܟܶܠ ܢܦܰܩܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܟܽܠܳܗ̇. ܬܡܽܘܬܽܘܢ. 9:ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܚܰܘܽܘܢܳܢܝ ܕܒܺܝܠ ܗܽܘ ܐܳܟܶܠ: ܢܡܽܘܬ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ: ܕܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܒܺܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ. 10:ܗܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܶܝܢ ܟܽܘܡܖ̈ܰܘܗܝ ܕܒܺܝܠ ܫܰܒܥܺܝܢ: ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܗܽܘ ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܒܺܝܠ. 11:ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܗܳܐ ܚܢܰܢ ܢܳܦܩܺܝܢܰܢ ܠܒܰܪ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܣܺܝܡ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܒܺܝܠ. ܘܰܡܙܽܘܓ ܚܰܡܪܳܐ ܘܣܺܝܡ. ܘܰܐܚܽܘܕ݂ ܬܰܪܥܳܐ ܘܰܚܬܽܘܡ ܒܥܶܙܰܩܬ݂ܳܟ݂. 12:ܘܩܰܕܶܡ ܘܬܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܶܫܟܰܚ ܠܟܽܠܗܶܝܢ  ܕܶܐܟܰܠ ܐܶܢܶܝܢ ܒܺܝܠ: ܢܡܽܘܬ݂ ܚܢܰܢ: ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܶܐܟܰܠ ܐܶܢܶܝܢ ܒܺܝܠ: ܢܡܽܘܬ݂ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܗܰܘ ܕܓܰܕܶܦ ܥܠܰܝܢ. 13:ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܰܥܒܺܝܕ ܠܗܽܘܢ ܡܰܥܠܳܢܳܐ ܒܛܽܘܫܝܳܐ ܬܚܝܬ ܦܳܬܽܘܪܳܐ: ܘܒܶܗ ܥܳܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܢܳܦܩܺܝܢ. ܘܳܐܟܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܬܣܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܒܺܝܠ. ܘܫܳܩܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܝܳܬܰܪ. 14:ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܢܦܰܩܘ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܒܺܝܠ: ܐܰܝܬܺܝ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܘܰܡܠܳܐ ܦܳܬܽܘܪܳܐ. ܘܣܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܒܺܝܠ. ܘܰܡܠܳܐ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܗܽܘܢ. ܘܰܢܦܰܩ ܘܶܐܡܰܪ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܠܰܛܠܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܝܬܰܘ ܠܺܝ ܩܶܛܡܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܠܶܗ ܩܶܛܡܳܐ. ܘܥܰܪܒܶܗ ܒܥܰܪܒܳܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ ܕܒܺܝܠ. ܘܰܚܙܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܢܦܰܩ. ܘܶܐܚܰܕ݂ ܬܰܪܥܳܐ. ܘܚܰܬܡܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܒܥܶܙܰܩܬܶܗ ܘܰܒܥܶܙܩܰܬ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. 15:ܘܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܐܶܙܰܠܘ ܒܠܺܠܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܶܐܟܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܣܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܒܺܝܠ. ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܚܰܡܪܳܐ. 16:ܘܩܰܕܶܡ ܡܰܠܟܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ: ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܬܰܡܳܢ. 17:ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ: ܩܰܝܳܡܺܝܢ ܚܳܬܡ̈ܶܐ: ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ: ܩܰܝܳܡܺܝܢ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. 18:ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ ܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ: ܐܰܕܺܝܩ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܕܰܐܟܺܝܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒܺܝܠ. ܘܝܰܗ̱ܒ ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ. ܘܶܐܡܰܪ ܪܰܒ ܐܰܢ̱ܬ ܒܺܝܠ. ܘܠܰܝܬ ܠܘܳܬ݂ܳܟ ܢܶܟܠܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܩܰܠܺܝܠ. 19:ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܓܚܶܟ ܘܰܐܚܕܶܗ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܓܰܘ ܥܰܕ ܫܳܥܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܚܽܘܪ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܶܐܬܒܰܩܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܥܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. 20:ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܥܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܰܕܢܶܫ̈ܶܐ ܘܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܚܰܡܰܬ ܡܰܠܟܳܐ. 21:ܘܶܐܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܰܠܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܚܰܘܶܝܘܗܝ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܛܽܘܫܝܳܐ: ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܥܳܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܢܳܦܩܺܝܢ. ܘܳܐܟܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܬܣܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒܺܝܠ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ. 22:ܘܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܰܠܒܺܝܠ ܝܰܗ̱ܒܶܗ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܘܬܰܒܪܶܗ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ: ܘܰܣܚܰܦ ܗܰܝܟܠܶܗ.

ܬܰܢܺܝܢܳܐ

23:ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܬܰܡܳܢ ܬܰܢܺܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ. 24:ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܗܳܫܳܐ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܺܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܣܓܽܘܕ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܚܰܝܳܐ. 25:ܘܶܐܡܰܪ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܠܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. 26:ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܗܰܒܠܺܝ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܶܐܢܳܐ ܩܳܛܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܬܰܢܺܝܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܣܰܝܦܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܚܽܘܛܪܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܝܺܗܺܝܒ ܠܳܟ. 27:ܘܰܫܩܰܠ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܙܶܦܬܳܐ ܘܣܰܥܪܳܐ ܘܬܰܪܒܳܐ. ܘܒܰܫܶܠ̣ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܣܦܺܝܖ̈ܶܐ. ܘܰܫܕܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܒܦܽܘܡܶܗ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ. ܘܰܒܠܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܬܰܢܺܝܢܳܐ. ܘܶܐܬܒܰܙܰܥ ܘܡܺܝܬ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܗܳܐ ܚܙܰܘ ܕܶܚ̈ܠܳܬܟܽܘܢ ܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ. 28:ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ ܫܡܰܥܘ ܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ: ܐܶܬܒܶܐܫ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒ. ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܬ̱ܗܦܶܟܘ ܥܠܰܘܗܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ: ܝܽܘܕܳܝܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܒܺܝܠ ܬܰܒܰܪ: ܘܰܠܬܰܢܺܝܢܳܐ ܗܳܐ ܩܛܰܠ. ܘܰܠܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. 29:ܘܶܐܬܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܐܰܘ ܐܰܫܠܶܡ ܠܰܢ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ: ܘܶܐܠܳܐ ܩܳܛܠܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܘܰܠܒܰܝܬܳܟ݂. 30:ܘܰܚܙܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܩܳܡܘ ܠܗܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ: ܘܶܐܬܶܐܠܶܨ ܠܶܗ. ܘܳܐܠܨܳܐܺܝܬ݂ ܐܰܫܠܡܶܗ ܠܗܽܘܢ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܰܒܪܽܘܗܝ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. 31:ܘܶܐܙܰܠܘ ܐܰܪܡܝܽܘܗܝ ܒܓܽܘܒܳܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܫܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܢܶܟܦܢܽܘܢ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܘܢܶܐܟܠܽܘܢܶܗ. 32:ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܒܶܗ ܒܓܽܘܒܳܐ ܗܰܘ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܫܰܒܥܳܐ. ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܦܰܓܪ̈ܺܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ: ܘܰܬܪܶܝܢ ܕܶܟܪ̈ܺܝܢ. ܘܰܒܗܳܢܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܝܰܗܒܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ: ܕܢܶܟܦܢܽܘܢ ܘܢܶܐܟܠܽܘܢܶܗ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. 33:ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܝܢ ܚܰܒܩܽܘܩ ܢܒܺܝܳܐ ܒܺܝܗܽܘܕ: ܘܒܰܫܶܠ̣ ܗ̱ܘܳܐ ܒܽܘܫܳܠܳܐ. ܘܦܰܬ ܦ̈ܶܬܶܐ ܒܥܰܪܒܳܐ ܘܰܐܪܡܺܝ ܒܳܗ̇. ܘܶܐܙܰܠ ܕܢܰܘܒܶܠ ܠܚܰܩܠܳܐ ܠܚܳܨܽܘ̈ܕܶܐ. 34:ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܙܶܠ ܐܰܘܒܶܠ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܰܥܠܰܝܟ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ: ܕܰܪܡܶܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܒܒܳܒܶܠ. 35:ܘܶܐܡܰܪ ܚܰܒܩܽܘܩ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܚܰܙܝܳܐ ܠܺܝ ܒܳܒܶܠ. ܘܰܠܓܽܘܒܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. ܘܰܐܪܡܺܝ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܚܰܒܩܽܘܩ. 36:ܘܫܰܩܠܶܗ ܒܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ. ܘܣܳܡܶܗ ܒܒܳܒܶܠ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܒܥܽܘܙܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. 37:ܘܰܩܪܳܐ ܚܰܒܩܽܘܩ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܩܽܘܡ ܫܩܽܘܠ ܫܳܪܽܘܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. 38:ܘܶܐܡܰܪ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ: ܐܶܬܕܰܟܪܰܢܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܡܶܢܝ. ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܠܳܟ. 39:ܘܩܳܡ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܘܶܐܟܰܠ. ܘܫܰܩܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܚܰܒܩܽܘܩ ܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܫܰܩܠܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. 40:ܘܶܐܬܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܠܡܶܒܟܳܐ ܥܰܠ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܶܪܝܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܠܶܗ ܥܰܠ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܓܽܘܒܳܐ: ܘܰܐܕܺܝܩ ܒܓܽܘܒܳܐ: ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܟܰܕ ܝܳܬܶܒ. 41:ܘܝܰܗ̱ܒ ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܪܰܒ ܗ̄ܘ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. 42:ܘܰܐܣܩܽܘܗܝ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܘܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܕܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܟܰܠܘ ܩܰܪ̈ܨܰܘܗܝ: ܘܒܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܐܰܪܡܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܽܘܒܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܳܐ ܐܶܟܰܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ.