ܪܥܘܬ

ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܪܥܽܘܬ ܡܽܘܐܒܳܝܬܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ: ܗܘܳܐ ܟܰܦܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܠܡܶܥܡܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ: ܗܽܘ ܘܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܫܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. 2: ܘܰܫܡܶܗ ܠܓܰܒܪܳܐ ܐܶܠܺܝܡܰܠܶܟ: ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܢܰܥܡܺܝ. ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܡܰܠܝܽܘܢ ܘܟܶܠܝܽܘܢ: ܐܰܦܰܖ̈ܬܳܐܝܶܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܘܶܐܬܰܐܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܠܡܶܥܡܰܪ ܬܰܡܳܢ. 3: ܘܡܺܝܬ ܐܶܠܺܝܡܰܠܶܟ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܕܢܰܥܡܺܝ: ܘܶܐܫܬܰܚܪܰܬ ܗܺܝ ܘܰܬܪܶܝܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇. 4: ܘܰܢܣܰܒܘ ܠܗܽܘܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܫܡܳܗ̇ ܕܰܚܕܳܐ ܥܰܪܦܳܐ: ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܪܥܽܘܬ. ܘܰܥܡܰܪܘ ܬܰܡܳܢ ܐܰܝܟ ܫ̈ܢܰܝܳܐ ܥܣܰܪ. 5: ܘܡܺܝܬܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇: ܡܰܠܝܽܘܢ ܘܟܶܠܝܽܘܢ: ܘܶܐܬܓܰܙܝܰܬ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܡܶܢ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܘܡܶܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇. 6: ܘܗܶܦܟܰܬ ܗܺܝ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܟܰܠ̈ܠܳܬܳܗ̇ ܥܰܡܳܗ̇ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥܝ̈ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ: ܕܰܣܥܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡܶܗ ܠܡܶܬܰܠ ܠܗܽܘܢ ܡܳܙܽܘܢܳܐ. 7: ܘܰܢܦܰܩܝ̈ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܥܡܰܪܗܶܝܢ ܗܺܝ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܟܰܠ̈ܠܳܬܳܗ̇ ܥܰܡܳܗ̇: ܠܡܶܗܦܰܟ ܘܰܠܡܺܐܙܰܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܝܗܽܘܕܳܐ. 8: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܢܰܥܡܺܝ ܠܟܰܠ̈ܠܳܬܳܗ̇: ܗܦܽܘܟܶܝ̈ܢ ܙܶܠܶܝ̈ܢ ܠܰܐܬܪܟܶܝܢ ܘܰܠܒܶܝܬ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ܟܶܝܢ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܥܰܡܟܶܝܢ ܖ̈ܰܚܡܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕܬܶܝ̈ܢ ܥܰܡܝ: ܘܥܰܡ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܕܡܺܝܬܘ. 9: ܘܢܶܬܶܠܟܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܚܶܣܕܳܐ: ܘܬܶܫ̈ܟܚܳܢ ܢܝܳܚܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܶܝܢ. ܘܢܶܫܩܰܬ ܐܶܢܶܝܢ: ܘܰܐܖ̈ܺܝܡܝ ܩܳܠܗܶܝܢ ܘܰܒ̈ܟܰܝ. 10: ܘܳܐܡܖ̈ܳܢ ܠܳܗ̇ ܠܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܢܺܐܙܰܠ: ܠܰܐܪܥܶܟܝ ܘܰܠܥܰܡܶܟܝ. 11: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܗܶܝܢ ܢܰܥܡܺܝ: ܗܦܽܘ̈ܟܶܝܢ ܒ̈ܢܳܬܝ: ܐܳܙܠ̈ܳܢ ܐܢ̱ܬܶܝܢ ܥܰܡܝ. ܕܰܠܡܳܐ ܬܽܘܒ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܶܐܬܶܠܟܶܝܢ ܠܗܽܘܢ. 12: ܗܦܽܘܟܶܝ̈ܢ ܒܢ̈ܳܬܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܣܶܐܒܶܬ ܠܺܝ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܗܘܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ: ܕܳܐܡܰܪ ܕܬܽܘܒ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܣܰܒܪܳܐ: ܘܶܐܗܘܶܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܘܰܐܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. 13: ܘܰܐܢ̱ܬܶܝܢ ܬܣܰܟ̈ܝܳܢ ܠܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܪܒܽܘܢ: ܘܬܶܬܥܰܟܖ̈ܳܢ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܗܘܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ. ܠܳܐ ܒܢ̈ܳܬܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܪܰܬ ܠܺܝ ܛܳܒ ܥܠܰܝܟܶܝܢ: ܘܠܺܝ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܟܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܒܳܬܰܪܝ. 14: ܘܰܐܖ̈ܺܝܡܝ ܬܽܘܒ ܩܳܠܗܶܝܢ ܘܰܒܰܟ̈ܝ. ܘܢܶܫܩܰܬ ܥܰܪܦܳܐ ܠܰܚܡܳܬܳܗ̇ ܘܗܶܦܟܰܬ ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ: ܪܥܽܘܬ ܕܶܝܢ ܢܩܶܦܬܳܗ̇. 15: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܚܡܳܬܳܗ̇: ܗܳܐ ܝܰܒܡܳܬܶܟܝ ܗܶܦܟܰܬ ܠܥܰܡܳܗ̇ ܘܰܠܒܶܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܗ̇: ܗܦܽܘܟܝ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܳܬܰܪ ܝܰܒܡܳܬܶܟܝ. 16: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܪܥܽܘܬ: ܚܳܣ ܠܺܝ ܕܶܐܗܦܽܘܟ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܟܝ ܘܶܐܫܒܩܶܟܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܐܬܰܪ ܕܬܺܐܙܺܠܝܢ ܐܺܙܰܠ: ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܬܶܥܡܪܺܝܢ ܐܶܥܡܰܪ. ܥܰܡܶܟܝ ܥܰܡܝ: ܘܰܐܠܳܗܶܟܝ ܐܰܠܳܗܝ. 17: ܘܰܐܬܰܪ ܕܰܬܡܽܘܬܺܝܢ: ܐܶܡܽܘܬ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ. ܘܶܐܬܩܒܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܠܺܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܠܺܝ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܶܦܪܽܘܫ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܠܶܟܝ. 18: ܟܰܕ ܚܙܳܬ ܕܶܝܢ ܢܰܥܡܺܝ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܨܛܰܒܝܰܬ݂ ܠܡܺܐܙܰܠ ܥܰܡܳܗ̇: ܫܶܠܝܰܬ ܡܶܢ ܕܰܠܡܺܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܗܦܰܟ. 19: ܘܶܐܬܰܝ̈ ܐܰܟܚܕܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܰܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ ܐܶܬܰܝ̈ ܠܒܶܝܬܠܚܶܡ: ܚܶܕܝܰܬ ܒܗܶܝܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܢܰܥܡܺܝ. 20: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܬܶܩܖ̈ܺܝܢܳܢܝ ܢܰܥܡܺܝ: ܐܶܠܳܐ ܩܖ̈ܳܝܶܢܶܢܝ ܡܰܪܺܝܪܰܬ ܢܰܦܫܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܠܫܰܕܰܝ ܡܰܪܡܪܰܢܝ ܛܳܒ.  21: ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܐܶܙܶܠ̱ܬ݂ ܡܶܟܳܐ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰܗܦܟܰܢܝ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܩܳܖ̈ܝܳܢ ܐ̱ܢܬܶܝܢ ܠܺܝ ܢܰܥܡܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܟܟܰܢܝ: ܘܡܰܢ ܕܡܳܛܶܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܐܰܒܐܶܫ ܠܺܝ. 22: ܘܗܶܦܟܰܬ ܢܰܥܡܺܝ ܘܰܪܥܽܘܬ ܡܽܘܐܳܒܳܝܬܳܐ ܟܰܠܬܳܗ̇ ܥܰܡܳܗ̇: ܕܶܐܨܛܰܒܝܰܬ ܠܡܶܗܦܰܟ ܥܰܡܳܗ̇ ܒܠܶܒܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܘܶܐܬܰܝ̈ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܒܪܺܝܫ ܚܨܳܕܳܐ ܕܰܣܥܳܖ̈ܶܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ.

1: ܘܰܠܢܰܥܡܺܝ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܡܰܘܕܰܥܬܳܐ: ܡܶܢ ܫܰܪܒܬܶܗ ܕܶܐܠܺܝܡܰܠܶܟ ܒܰܥܠܳܗ̇: ܓܰܒܪܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ: ܘܰܫܡܶܗ ܒܳܥܳܙ.  2: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܪܥܽܘܬ ܡܽܘܐܒܳܝܬܳܐ ܠܢܰܥܡܺܝ ܚܡܳܬܳܗ̇. ܐܺܙܰܠ ܠܚܰܩܠܳܐ: ܘܶܐܠܩܽܘܛ ܠܩܳܛܳܐ ܒܳܬܰܪ ܦܳܥ̈ܠܶܐ ܡܰܢ ܕܶܐܫܟܰܚ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܚܡܳܬܳܗ̇ ܙܶܠܝ ܒܪܰܬܝ. 3: ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ ܪܥܽܘܬ ܠܡܶܠܩܰܛ ܠܩܳܛܳܐ ܒܬܰܪ ܚܳܨܽܘ̈ܕܶܐ: ܘܶܐܣܬܰܩܒܠܰܬ ܒܦܳܠܓܽܘܬܳܐ ܕܚܰܩܠܶܗ ܕܒܳܥܳܙ ܒܰܪ ܫܰܪܒܬܶܗ ܕܶܐܠܺܝܡܰܠܶܟ. 4: ܘܗܳܐ ܒܳܥܳܙ ܐܳܬܶܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܚܳܨܽܘ̈ܕܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܪܟܳܟ. 5: ܘܶܐܡܰܪ ܒܳܥܳܙ ܠܛܰܠܝܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܦܳܥ̈ܠܶܐ: ܡܳܐ ܛܶܒܳܗ̇ ܕܰܥܠܰܝܡܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. 6: ܘܰܥܢܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܽܘܐܒܳܝܬܳܐ: ܗܳܝ ܕܶܐܬܳܬ ܥܰܡ ܢܰܥܡܺܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. 7: ܘܳܐܡܪܳܐ ܐܶܠܩܽܘܛ ܠܩܳܛܳܐ ܒܳܬܰܪ ܦܳܥ̈ܠܶܐ. ܘܠܶܩܛܰܬ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܢܝܳܚܬܳܐ. 8: ܘܶܐܡܰܪ ܒܳܥܳܙ ܠܰܪܥܽܘܬ: ܒܪܰܬܝ: ܠܳܐ ܫܡܺܝܥ ܠܶܟܝ ܒܡܰܬܠܳܐ: ܕܰܒܚܰܩܠܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܳܐ ܬܶܠܩܽܘܛ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܰܘܳܝ ܘܰܗܘܰܝܬܝ ܬܢܳܢ ܥܰܡ ܛܰܠ̈ܝܳܬܝ. 9: ܘܰܗܘܰܝܬܝ ܚܳܙܝܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܚܳܨܕܺܝܢ: ܘܰܗܘܰܝܬܝ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ: ܗܳܐ ܦܩܕܶܬ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܰܗܪܶܟܝ. ܘܶܐܢ ܨܳܗܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ: ܙܶܠܝ ܘܶܐܫܬܳܝ ܡܶܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܡܳܠܶܝܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ. 10: ܘܢܶܦܠܰܬ ܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܣܶܓܕܰܬ ܠܶܗ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܟܚܶܬ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܠܡܶܕܰܥܰܢܝ ܕܰܐܟܣܢܳܝܬܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. 11: ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܒܳܥܳܙ: ܡܶܬܰܐܡܳܪܽܘ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕܬܝ ܥܰܡ ܚܡܳܬܶܟܝ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܺܝܬ ܒܰܥܠܶܟܝ: ܕܰܫܒܰܩܬܝ ܐܰܒܽܘܟܝ ܘܶܐܡܶܟܝ ܘܫܰܪܒܬܶܟܝ: ܘܶܐܬܰܝܬܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬܝ ܡܶܢ ܐܶܬܡܳܠܝ ܘܡܶܢ ܡܢܶܬܡܳܠܝ. 12: ܢܶܦ̱ܪܥܶܟܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܢܶܬܶܠ ܐܰܓܪܶܟܝ ܗܰܘ ܕܶܐܬܰܝܬܝ ܠܡܶܣܬܰܬܳܪܽܘ ܬܚܶܝܬ ܟܶܢܦܰܘ̈ܗܝ. 13: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܟܚܶܬ݂ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝ: ܘܒܰܝܰܐܬܳܢܝ ܘܰܡܠܰܝܬ ܒܠܶܒܳܗ̇ ܕܰܐܡܬܳܟ: ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܰܡ̈ܗܳܬܳܟ. 14: ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܒܳܥܳܙ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܫܳܪܽܘܬܳܐ: ܩܪܽܘܒܝ ܘܰܐܟܽܘܠܝ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ: ܘܰܐܘܬܒܳܗ̇ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܚܳܨܽܘ̈ܕܶܐ: ܘܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܫܰܚܬܺܝܬܳܐ: ܘܰܨܒܰܥ ܠܰܚܡܳܐ ܒܚܰܠܒܳܐ: ܘܰܐܪܡܺܝ ܦ̈ܶܬܶܐ ܕܰܦܖ̈ܺܝܟܳܬܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܳܗ̇: ܘܶܐܟܠܰܬ ܘܣܶܒܥܰܬ ܘܰܐܘܬܪܰܬ݂.  15: ܘܩܳܡܰܬ ܠܡܶܠܩܰܛ: ܘܦܰܩܶܕ ܒܳܥܳܙ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ: ܘܶܐܡܰܪ: ܬܶܠܩܽܘܛ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܟܰܦ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܬܰܗܪܽܘܢܳܗ̇. 16: ܬܶܠܩܽܘܛܝ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܟܰܦ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܰܗܪܽܘܢܳܗ̇. 17: ܘܰܗܘܳܬ ܠܳܩܛܳܐ ܒܚܰܩܠܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ: ܘܚܰܒܛܰܬ ܐܶܢܶܝܢ: ܐܶܫܟܚܰܬ ܒܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܠܶܐ ܟܰܝܠܳܐ ܕܰܣܥܳܖ̈ܶܐ. 18: ܘܫܶܩܠܰܬ ܐܶܢܶܝܢ ܘܥܶܠܰܬ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܘܚܰܘܝܰܬ ܠܰܚܡܳܬܳܗ̇ ܠܩܳܛܳܐ ܕܠܶܩܛܰܬ: ܘܝܶܗ̱ܒܰܬ ܠܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܠܶܥܣܰܬ ܘܰܐܘܬܪܰܬ.  19: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܚܡܳܬܳܗ̇: ܐܰܝܟܳܐ ܠܳܩܛܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܰܐܰܪ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܢܶܗܘܶܐ ܒܪܺܝܟ: ܘܗܰܘ ܡܰܢ ܕܶܐܫܟܰܚܬܝ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܫܬܰܥܝܰܬ ܠܰܚܡܳܬܳܗ̇ ܐܰܝܟܳܐ ܗܘܳܬ: ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܳܗ̇: ܒܳܥܳܙ ܫܡܶܗ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܠܳܩܛܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܒܚܰܩܠܶܗ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 20: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܢܰܥܡܺܝ ܠܟܰܠܬܳܗ̇: ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܚܶܣܕܶܗ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܢܰܥܡܺܝ: ܩܰܪܺܝܒܰܢ ܗ̱ܘ ܓܰܒܪܳܐ: ܘܡܶܢ ܬܳܒܥܰܝ̈ ܥܝܳܪܬܰܢ ܗ̱ܘ. 21: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܪܥܽܘܬ ܠܰܚܡܳܬܳܗ̇: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܬܽܘܒ: ܕܰܕܒܰܩܝ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܓܡܰܪ ܚܨܳܕܳܐ ܟܽܠܶܗ. 22: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܢܰܥܡܺܝ ܠܰܪܥܽܘܬ ܟܰܠܬܳܗ̇: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܪܰܬܝ ܕܰܕܒܶܩܬܝ ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܶܗ: ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܗܪܶܟܝ ܒܚܰܩܠܳܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܝ. 23: ܐܶܠܳܐ ܢܩܶܦܬܝ ܠܰܐܡ̈ܗܳܬܶܗ ܕܒܳܥܳܙ ܠܡܶܠܩܰܛ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܫܠܰܡ ܚܨܳܕܳܐ ܕܰܣܥܳܖ̈ܶܐ ܘܰܕܚ̈ܶܛܶܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.

1: ܘܝܶܬܒܰܬ ܪܥܽܘܬ ܥܰܡ ܚܡܳܬܳܗ̇: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܢܰܥܡܺܝ: ܒܪܰܬܝ: ܠܳܐ ܐܶܒܥܶܐ ܠܶܟܝ ܢܝܳܚܳܐ ܘܢܶܛܐܰܒ ܠܶܟܝ. 2: ܘܗܳܐ ܒܳܥܳܙ ܡܰܚܟܽܘܡܬܳܢ ܗܽܘ: ܗܰܘ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܥܰܡ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܶܗ: ܘܗܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܐܶܕܪܳܐ ܕܰܣܥܳܖ̈ܶܐ ܟܳܫܶܐ. 3: ܣܚܳܝ ܗܳܟܺܝܠ ܘܰܡܫܽܘܚܝ: ܘܶܐܨܛܰܒܰܬܝ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܰܝܟܝ: ܘܚܽܘܬܝ ܠܰܐܕܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܬܚܙܶܝܢ ܠܶܗ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܠܳܥܶܣ ܘܫܳܬܶܐ. 4: ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܳܐ ܕܕܳܡܶܟ: ܬܣܺܝܡܺܝܢ ܠܒܳܠܶܟܝ ܒܕܽܘܟܳܬܳܐ ܕܳܡܶܟ ܒܳܗ̇. ܘܬܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܘܬܶܕܡܟܺܝܢ ܠܘܳܬ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ: ܘܗܽܘ ܢܺܐܡܰܪ ܠܶܟܝ ܡܳܐ ܕܬܶܥܒܕܺܝܢ. 5: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܳܗ̇: ܟܽܠܡܳܐ ܕܳܐܡܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܠܺܝ: ܐܶܥܒܶܕ. 6: ܘܢܶܚܬܰܬ ܠܐܶܕܪܳܐ: ܘܥܶܒܕܰܬ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܦܰܩܶܕܬܶܗ̇ ܚܡܳܬܳܗ̇. 7: ܘܟܰܕ ܐܶܟܰܠ ܒܳܙܳܥ ܘܶܐܫܬܺܝ: ܘܰܛܐܶܒ ܠܶܒܶܗ: ܘܶܐܬܳܐ ܘܰܕܡܶܟ ܒܓܰܒܶܗ ܕܶܐܕܪܳܐ: ܘܰܒܡܰܚܠܳܢܳܐ ܕܫܶܢܬܳܐ ܟܰܕ ܕܳܡܶܟ ܒܶܐܕܪܳܐ: ܐܶܬܳܬ ܗܺܝ ܒܛܽܘܫܝܳܐ: ܘܰܓܠܳܬ ܠܟܶܢܦܳܐ ܕܡܰܪܛܽܘܛܶܗ: ܘܢܶܦܠܰܬ ܠܘܳܬ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. 8: ܘܰܗܘܳܐ ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ: ܢܳܕ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܫܶܢܬܶܗ: ܘܰܬܘܰܗ ܕܰܚܙܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܕܳܡܟܳܐ ܠܘܳܬ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. 9: ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܳܐ ܛܶܒܶܟܝ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܪܥܽܘܬ ܐܰܡܬܳܟ: ܐܶܠܳܐ ܟܰܣܳܐ ܠܰܐܡܬܳܟ ܒܟܶܢܦܳܐ ܕܡܰܪܛܽܘܛܳܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܬܳܒܰܥ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ. 10: ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܒܳܥܳܙ. ܒܪܺܝܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܪܰܬܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܛܶܒܬܝ ܚܶܣܕܶܟܝ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܕܠܳܐ ܐܶܙܰܠܬܝ ܒܳܬܰܪ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܕܥܰܬܺܝܪܺܝܢ ܐܰܘ ܕܡܶܣܟܺܢܺܝܢ. 11: ܘܗܳܫܳܐ ܒܪܰܬܝ ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܕܬܺܐܡܪܺܝܢ ܠܺܝ ܐܶܥܒܶܕ ܠܶܟܝ. ܝܳܕܥܳܐ ܓܶܝܪ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܥܰܡܰܢ: ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܕܥܽܘܫܢܳܐ. 12: ܘܗܳܫܳܐ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܬܳܒܰܥ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ: ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܬܳܒܰܥ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܗܽܘ ܩܰܪܺܝܒ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܝ. 13: ܘܗܳܫܳܐ ܟܰܬܰܪܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܒܽܘܬܝ ܥܰܕ ܢܳܓܗܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܨܰܦܪܳܐ: ܐܶܢ ܬܰܒܥܶܟܝ: ܫܰܦܺܝܪ ܢܶܬܒܰܥ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܢܶܨܒܶܐ ܕܢܶܬܒܥܶܟܝ: ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܶܬܒܥܶܟܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܡܰܟܝ ܥܰܕ ܨܰܦܪܳܐ. 14: ܘܕܶܡܟܰܬ ܠܘܳܬ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܓܗܰܬ: ܘܩܳܡܰܬ ܒܨܰܦܪܳܐ ܟܰܕ ܥܰܡܽܘܛ: ܥܰܕ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܕܰܥ ܠܚܰܒܪܶܗ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ: ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܕܰܥ ܕܢܶܚܬܶܬ ܠܘܳܬܳܟ ܠܶܐܕܪܳܐ. 15: ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܒܳܥܳܙ: ܦܪܽܘܣܝ ܡܰܪܛܽܘܛܶܟܝ: ܘܦܶܪܣܰܬ: ܘܰܐܟܺܝܠ ܐܰܪܡܺܝ ܠܳܗ̇ ܫܬܳܐ ܟܰܝ̈ܠܺܝܢ ܕܰܣܥܳܖ̈ܶܐ: ܘܰܐܪܺܝܡ ܥܠܶܝܗ̇: ܘܫܶܩܠܰܬ ܘܶܐܬܳܬ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. 16: ܘܥܶܠܰܬ ܠܘܳܬ ܚܡܳܬܳܗ̇: ܐܳܡܪܳܐ ܠܳܗ̇ ܚܡܳܬܳܗ̇ ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܪܰܬܝ. ܐܳܡܪܳܐ ܠܳܗ̇: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܪܥܽܘܬ: ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܳܗ̇ ܟܽܠܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܳܗ̇ ܒܳܥܳܙ. 17: ܘܰܕܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܫܬܳܐ ܟܰܝ̈ܠܺܝܢ ܕܰܣܥܳܖ̈ܶܐ: ܘܕܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܬܶܥܠܺܝܢ ܠܘܳܬ ܚܡܳܬܶܟܝ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ. 18: ܐܳܡܪܳܐ ܠܳܗ̇ ܚܡܳܬܳܗ̇: ܬܶܒܝ ܒܪܰܬܝ ܥܰܕ ܬܶܚܙܶܝܢ: ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܳܠܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܕܺܝܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ.

1: ܘܰܣܠܶܩ ܒܳܥܳܙ: ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܘܗܳܐ ܬܳܒܰܥ ܥܝܳܪܬܳܐ ܥܳܒܰܪ: ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܒܳܥܳܙ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܬܳܐ ܬܶܒ ܗܳܪܟܳܐ: ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܢܽܘ: ܘܺܝܬܶܒ ܠܘܳܬܶܗ. 2: ܘܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܥܶܣܪܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ: ܡܶܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܘܰܐܘܬܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬܶܗ. 3: ܘܶܐܡܰܪ ܠܬܳܒܰܥ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ: ܦܳܠܓܽܘܬܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܕܰܐܚܽܘܟ ܐܶܠܺܝܡܰܠܶܟ ܙܰܒܢܰܬ ܠܺܝ ܢܰܥܡܺܝ. 4: ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ. ܕܶܐܓܠܶܐ ܘܰܐܘܕܥܳܟ: ܘܳܐܡܰܪ ܠܳܟ ܕܰܩܢܺܝ ܐܰܢ̱ܬ ܩܕܳܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܝܳܬܒܺܝܢ: ܘܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܚܰܘܺܝܬ ܢܰܦܫܝ ܠܡܺܐܡܰܪ ܘܰܠܡܶܩܢܳܐ ܩܕܳܡ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܥܰܡܝ ܕܝܳܬܒܺܝܢ. ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܳܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܬܒܰܥ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܳܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ: ܘܶܐܕܰܥ ܗܘܰܝܬ ܬܳܒܽܘܥܳܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܬܒܰܥ. ܘܶܐܡܰܪ ܬܳܒܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. 5: ܘܶܐܡܰܪ ܒܳܥܳܙ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܙܳܒܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܩܠܳܐ ܡܶܢ ܢܰܥܡܺܝ ܘܡܶܢ ܪܥܽܘܬ ܡܽܘܐܒܳܝܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܡܺܝܬ: ܩܢܺܝ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܬܩܺܝܡ ܫܡܶܗ ܕܡܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. 6: ܘܶܐܡܰܪ ܬܳܒܽܘܥܳܐ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܬܒܰܥ: ܕܰܠܡܳܐ ܐܶܚܰܒܶܠ ܝܳܪܬܽܘܬܝ. ܬܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬ: ܡܶܛܽܠ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ ܕܺܝܠܝ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܬܒܰܥ. 7:ܘܗܳܕܶܐ ܬܒܰܥܬܳܐ: ܗܳܐ ܩܽܘܕܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܰܬܒܰܥܬܳܐ ܠܰܡܩܳܡܽܘ: ܫܳܪܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܡܣܳܢܶܗ. ܘܝܳܗܶܒ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܘܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 8: ܘܶܐܡܰܪ ܗܰܘ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܠܒܳܥܳܙ: ܩܢܺܝ ܠܢܰܦܫܳܟ: ܘܰܫܪܳܐ ܡܶܢ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. 9: ܘܶܐܡܰܪ ܒܳܥܳܙ ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܣܳܗܕܺܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܕܰܩܢܺܝܬ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܐܶܝܠܺܝܡܰܠܟ: ܘܟܽܠ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܰܠܝܽܘܢ ܘܰܠܟܽܠܝܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܢܰܥܡܺܝ. 10: ܘܠܶܟܝ ܪܥܽܘܬ ܡܽܘܐܒܳܝܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܰܬ ܡܰܠܝܽܘܢ ܢܣܰܒܬܶܟܝ ܠܺܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܫܡܶܗ ܕܡܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ: ܕܠܳܐ ܢܶܬܛܥܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܡܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܘܡܶܢ ܫܰܪܒܬܶܗ: ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܣܳܗܕܺܝܢ ܝܰܘܡܳܐ. 11: ܘܰܥܢܰܘ ܣܳܒ̈ܶܐ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܒܬܰܪܥܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܣܳܗܕܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܢܶܥܒܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܐܰܝܟ ܪܳܚܶܝܠ ܘܰܐܝܟ ܠܶܝܰܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܶܢܶܝܢ ܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܰܥܒܰܕ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܒܳܐܦܰܪܬܳܐ: ܘܰܩܖ̈ܰܝ ܫܡܳܗ̇ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ.  12: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܰܝܬܳܟ ܐܰܝܟ ܒܰܝܬܶܗ ܕܦܰܪܨ: ܗܰܘ ܕܝܶܠܕܬ ܬܳܡܳܪ ܠܰܝܗܽܘܕܳܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. 13: ܘܢܰܣܒܳܗ̇ ܠܰܪܥܽܘܬ ܘܰܗܘܳܬ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܠܘܳܬܳܗ̇. ܘܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܘܒܶܛܢܰܬ ܘܝܶܠܕܰܬ ܒܪܳܐ. 14: ܘܳܐܡܖ̈ܳܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܢܰܥܡܺܝ: ܒܪܺܝܟܽ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܥܢܶܕ ܠܶܟܝ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܬܶܩܪܶܝܢ ܫܡܶܗ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 15: ܘܬܶܗܘܶܐ ܡܒܰܝܐܳܢܳܐ ܠܢܰܦܫܶܟܝ: ܘܰܡܬܰܪܣܝܳܢܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܟܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܠܬܶܟܝ ܕܰܐܚܶܒܬܶܟܝ ܝܺܠܶܕܬܶܗ: ܗܳܝ ܕܛܶܐܒܰܬ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟܝ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܰܒܥܳܐ ܒܢܺܝ̈ܢ. 16: ܘܰܫܩܰܠܬܶܗ ܢܰܥܡܺܝ ܠܛܰܠܝܳܐ: ܘܰܗܘܳܬ ܠܶܗ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܳܐ. 17: ܘܶܐܡܰܖ̈ܝ ܫܒܳܒ̈ܳܬܶܗ̇ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܪܳܐ ܠܢܰܥܡܺܝ: ܘܰܩܖ̈ܰܝ ܫܡܶܗ ܥܽܘܒܺܝܕ: ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܺܐܝܫܰܝ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ.  18: ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܰܘ̈ܠܕܳܬܶܗ ܕܦܰܪܨ: ܦܰܪܨ ܐܰܘܠܶܕ ܠܚܶܨܪܽܘܢ. 19: ܚܶܨܪܽܘܢ ܐܰܘܠܶܕ ܠܳܐܪܳܡ: ܐܳܪܳܡ ܐܰܘܠܶܕ ܠܥܰܡܺܝܢܳܕܳܒ. 20: ܥܰܡܺܝܢܳܕܳܒ ܐܰܘܠܶܕ ܠܢܶܚܫܽܘܢ: ܢܶܚܫܽܘܢ ܐܰܘܠܶܕ ܠܫܶܠܳܐ. 21: ܘܫܶܠܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܒܳܥܳܙ: ܒܳܥܳܙ ܐܰܘܠܶܕ ܠܥܽܘܒܺܝܕ. 22: ܘܥܽܘܒܺܝܕ ܐܰܘܠܶܕ ܠܺܐܝܫܰܝ: ܘܺܐܝܫܰܝ ܐܰܘܠܶܕ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ.

 

 ܠܥܠ