ܥܘܒܕܝܐ

ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܥܽܘܒܰܕܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ.

 

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ.

1: ܚܶܙܘܳܐ ܕܥܽܘܒܰܕ݂ܝܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܠܰܐ݂ܕܽܘܡ: ܛܶܒܳܐ ܫܡܰܥܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܺܐܝܙܓܰܕܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܫܬܠܰܚ: ܩܽܘܡ ܘܰܢܩܽܘܡ ܥܠܶܝܗ̇ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. 2: ܗܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܝܰܗܒܬܳܟ݂ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܫܺܝܛ ܐܰܢ̱ܬ ܛܳܒ. 3: ܫܽܘܒܗܳܪܶܗ ܕܠܶܒܳܟ݂ ܐܰܛܥܝܳܟ݂: ܕܥܳܡܰܪ ܒܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܫܩܺܝܦܳܐ ܘܰܒܪܰܘܡܳܐ ܡܰܘܬܒܶܗ: ܘܳܐܡܰܪ ܒܠܶܒܶܗ ܡܰܢܽܘ ܢܰܚܬܰܢܝ ܠܰܐܪܥܳܐ. 4: ܐܶܢ ܬܶܬܪܺܝܡ ܐܰܝܟ݂ ܢܶܫܪܳܐ: ܘܶܐܢ ܒܶܝܬ݂ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܬܣܺܝܡ ܩܶܢܳܟ݂: ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܰܚܬܳܟ݂ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 5: ܐܶܢ ܓܰܢܳܒ̈ܶܐ ܐܶܬܰܘ ܥܠܰܝܟ: ܐܰܘ ܒܳܙܽܘ̈ܙܶܐ ܒܠܺܠܝܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܫܬܶܩܬ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܓܢܰܒܘ ܡܶܣܬܗܽܘܢ: ܘܶܐܢ ܩܳܛܽܘ̈ܦܶܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܥܠܰܝܟ ܠܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܽܘܥܳܪܳܐ. 6: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܒܨܺܝ ܥܺܣܽܘ ܘܰܢܒܰܥ̈ܝ ܡܰܛܫ̈ܝܳܬܶܗ.  7: ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܫܰܕܪܽܘܟ݂: ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܩܝܳܡܳܟ݂ ܐܰܛܥܝܽܘܟ݂: ܘܶܐܬܡܨܺܝܘ ܚܰܝܠܳܟ݂: ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܠܰܚܡܳܟ݂ ܣܳܡܘ ܟܡܺܐܢ̈ܶܐ ܬܚܽܘܬܰܝܟ: ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܣܽܘܟܳܠܳܐ. 8: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܘܒܶܕ݂ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܡܶܢ ܐܰܕ݂ܽܘܡ: ܘܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܥܺܣܽܘ. 9: ܘܢܶܬܒܰܙܙܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝܟܝ ܬܰܝܡܰܢ: ܘܢܺܐܒܰܕ݂ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܥܺܣܽܘ. 10: ܡܶܢ ܩܶܛܠܳܐ ܘܡܶܢ ܚܛܽܘܦܝܳܐ ܕܰܐܚܽܘܟ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܬܟܰܣܶܝܟ݂ ܒܶܗܬܬܳܐ ܘܬܺܐܒܰܕ݂ ܠܥܳܠܰܡ. 11: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܩܳܡܬ ܠܩܽܘܒܠܶܗ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܫܒܰܘ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܚܰܝܠܶܗ: ܘܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܥܰܠܘ ܒܬܰܖ̈ܥܰܘܗܝ: ܘܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܐܰܪܡܺܝܘ ܦܶܨ̈ܶܐ: ܘܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ. 12: ܘܠܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܚܽܘܟ݂ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܚܕܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܬܰܘܪܶܒ ܦܽܘܡܳܟ݂ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. 13: ܘܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܒܬܰܪܥܶܗ ܕܥܰܡܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܳܩܰܬܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܬܶܚܕܶܐ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܒܒܺܝܫܬܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܳܩܬܶܗ: ܘܠܳܐ ܬܣܰܪܕ݂ܺܝܘܗܝ ܒܚܰܝܠܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܳܩܬܶܗ. 14: ܘܠܳܐ ܬܩܽܘܡ ܥܰܠ ܡܰܩܰܒܬܳܐ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܠܰܡܫܰܘܙܒܳܘ̈ܗܝ: ܘܠܳܐ ܬܰܫܠܶܡ ܣܖ̈ܺܝܕ݂ܰܘܗܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. 15: ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܺܝܒܽ ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕܬ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂: ܘܦܽܘܪܥܳܢܳܟ݂ ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܟ݂. 16: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܫܬܺܝܬܽܘܢ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܝ: ܢܶܫܬܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂: ܢܶܫܬܽܘܢ ܘܢܶܬܘܪܽܘܢ ܘܢܶܬܛܰܪܦܽܘܢ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܠܳܐ ܗܘܰܘ. 17: ܘܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ ܡܫܰܘܙܒܽܘܬܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܩܰܕܺܝܫ: ܘܢܺܐܪܬܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܝܪܶܬܘ ܐܶܢܽܘܢ. 18: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܒܶܝܬ݂ ܝܰܘܣܶܦ ܫܰܠܶܗܒܺܝܬܳܐ: ܘܒܶܝܬ݂ ܥܺܣܽܘ ܚܰܒܬܳܐ: ܘܢܺܐܩܕܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܘܢܺܐܩܕܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܘܢܶܐܟܠܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܣܪܺܝܕ݂ܳܐ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܥܺܣܽܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܶܠ. 19: ܘܢܺܐܪܬܽܘܢ ܕܬܰܝܡܢܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܥܺܣܽܘ: ܘܕܰܦܩܰܥܬܳܐ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ: ܘܢܺܐܪܬܽܘܢ ܚܰܩܠܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ: ܘܚܰܩܠܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ: ܘܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܠܓܶܠܥܳܕ݂. 20: ܘܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܰܒܰܢܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܡܶܢ ܟܢܰܥܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܪܦܰܬ: ܘܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܒܶܐܣܦܳܢܝܳܐ: ܢܺܐܪܬܽܘܢ ܠܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ. 21: ܘܢܶܣܩܽܘܢ ܦܖ̈ܺܝܩܶܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ: ܠܰܡܕ݂ܳܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܥܺܣܽܘ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ.