ܢܚܘܡ

ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܢܰܚܽܘܡ ܢܒܺܝܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ.

1: ܡܚܽܘܬܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ ܕܰܒܣܶܦܪܳܐ ܕܚܶܙܘܳܢ̈ܶܐ ܕܢܰܚܽܘܡ ܐܰܠܩܽܘܫܳܝܳܐ. 2: ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܛܢܳܢܳܐ ܘܬܳܒܽܘܥܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܬܳܒܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ: ܬܳܒܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܣܳܢܐܰܘ̈ܗܝ: ܘܢܳܛܰܪ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ. 3: ܢܰܓܺܝܪܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܣܰܓܺܝ ܚܰܝܠܶܗ: ܘܰܡܙܰܟܳܝܽܘ ܠܳܐ ܡܙܰܟܶܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܒܥܰܠܥܳܠܳܐ ܘܰܒܟ݂ܽܘܟ݂ܺܝܬܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ: ܘܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܚܶܠܳܐ ܕܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. 4: ܟܳܐܶܐ ܒܝܰܡܳܐ ܘܡܰܘܒܶܫ ܠܶܗ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܰܚܪܶܒ: ܐܰܠܳܬ݂ ܡܰܬܢܶܝܢ ܘܟܰܪܡܠܳܐ: ܘܦܶܪܥܳܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܝܺܒܶܫ̣. 5: ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܙܳܥܘ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܘܖ̈ܳܡܳܬܳܐ ܐܶܬܦܰܪܰܩ: ܙܳܥܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ: ܬܺܒܶܝܠ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇. 6: ܩܕ݂ܳܡ ܪܽܘܓܙܶܗ ܡܰܢܽܘ ܩܳܐܶܡ: ܘܡܰܢܽܘ ܡܣܰܝܒܰܪ ܚܶܡܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ: ܚܶܡܬܶܗ ܝܳܩܕܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܛܽܘܖ̈ܶܐ ܐܶܬܦܰܫܰܪܘ ܡܶܢܗ. 7: ܛܳܒ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܣܰܝܳܥܽܘ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ: ܘܝܳܕܰܥ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ. 8: ܘܒܰܓܪܽܘܦܝܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܓܡܽܘܪܝܳܐ. ܢܶܥܒܰܪ ܠܰܐܬܪܶܗ: ܘܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܢܶܪܕܽܘܦ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ. 9: ܡܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܓܡܽܘܪܝܳܐ ܥܳܒܶܕ݂: ܘܠܳܐ ܢܩܽܘܡ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ. 10: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܰܠܺܝܛܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܳܪܽܘܕ݂ܺܝܢ: ܘܰܒܪܰܘܳܝܽܘܬܗܽܘܢ ܪܘܶܝܢ: ܘܶܐܟܰܠܘ ܘܶܐܬܡܠܺܝܘ ܚܰܒܬܳܐ ܝܰܒܺܝܫܬܳܐ. 11: ܡܶܢܶܟ݂ܝ ܢܶܦܽܘܩ ܕܡܶܬܚܰܫܰܒ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܡܶܬܪܰܥܶܐ ܥܰܘܠܳܐ. 12: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܓܰܪܘ ܘܰܥܒܰܪܘ: ܘܕܰܥܢܺܝܬܶܟ݂ܝ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܶܥܢܶܝܟ݂ܝ. 13: ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܬܒܰܪ ܢܺܝܪܶܗ ܡܶܢܟ݂ܝ: ܘܰܚܢܳܩܰܝ̈ܟܝ ܐܶܦܰܣܶܩ. 14: ܘܢܶܦܩܽܘܕ݂ ܥܠܰܝܟܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܙܕܪܰܥ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܫܡܶܟ݂ܝ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ܝ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܘܰܢܣܺܝ̈ܟܶܐ: ܘܶܐܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܩܰܒܰܪܶܟ݂ܝ ܒܰܥܓܰܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ.

1: ܗܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ: ܘܰܕ݂ܡܰܫܡܰܥ ܫܠܳܡܳܐ. ܥܒܶܕ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܥܺܐܕܰܝ̈ܟ ܘܫܰܠܶܡ ܢܶܕ݂ܖ̈ܰܝܟ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܒܳܟ݂ ܥܰܘܠܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܶܗ ܐܶܒܰܕ݂.  2: ܣܠܶܩ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡܝܟ: ܘܢܳܛܰܪ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܘܚܳܐܪ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܘܳܐܚܶܕ݂ ܒܚܰܨ̈ܶܐ: ܘܛܳܒ ܚܰܣܺܝܢ ܚܰܝܠܶܗ. 3: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܦܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܝܟ݂ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܡܶܛܽܠ ܕܕܳܫܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕܳܝܽܘ̈ܫܶܐ: ܘܚܰܒܶܠܘ ܫܰܒܽܘܩܰܝ̈ܗܽܘܢ. 4: ܣܰܟܖ̈ܶܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܰܣܡ̈ܩܳܢ: ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܠܰܡܦܺܝ̈ܕܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܘܰܒܡܰܖ̈ܟܒܳܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܛܰܝܒܺܝܢ: ܘܦܰܖ̈ܳܫܶܐ ܕܡܶܬܒܰܠܶܗܝܢ. 5: ܘܰܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ ܒܡܰܖ̈ܟܒܳܬܗܽܘܢ ܘܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ: ܘܚܶܙܘܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܠܰܡܦܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܒܰܖ̈ܩܶܐ ܪܳܗܛܺܝܢ. 6: ܢܺܐܚܕܽܘܢ ܠܫܰܠܺܝܛܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܢܶܬܬܰܩܠܽܘܢ ܒܗܰܠ̈ܟܳܬܗܽܘܢ: ܘܢܶܣܬܰܪܗܒܽܘܢ ܠܫܽܘܪܳܐ: ܘܰܢܛܰܝܒܽܘܢ ܥܳܥ̈ܝܳܬܳܐ. 7: ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܐܶܬܦܰܬܰܚܘ: ܘܗܰܝܟܠܳܐ ܙܳܥ. 8: ܘܰܐܩܺܝܡܰܬ ܦܰܖ̈ܳܫܶܝܗ̇ ܘܣܶܠܩܰܬ: ܘܰܐܡ̈ܗܳܬܳܗ̇ ܡܢܰܗ̈ܡܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒܠܶܒܰܝ̈ܗܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘܢ̈ܶܐ. 9: ܘܢܺܝܢܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܡܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܒܶܝܬ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܗ̱ܝ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܥܳܪܩܺܝܢ: ܐܰܩܺܝܡܘ: ܐܰܩܺܝܡܘ ܘܠܰܝܬ ܕܡܶܬܦܢܶܐ. 10: ܒܰܙܘ ܣܺܐܡܳܐ ܘܒܰܙܘ ܕܰܗܒܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܣܳܟܳܐ ܠܨܶܒܬܳܗ̇: ܥܰܫܺܝܢܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܪܶܓܬܳܗ̇. 11: ܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܣܚܺܝܦܬܳܐ ܘܰܡܬܰܪܰܥܬܳܐ: ܘܠܶܒܳܐ ܬܒܺܝܪܳܐ ܘܦܳܘܪܶܩ ܒܽܘܖ̈ܟܶܐ: ܘܰܪܥܳܠܳܐ ܒܟܽܠ ܚܰܨܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܦܰܝ̈ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܟܽܘܡ ܐܰܝܟ݂ ܫܽܘܚܳܖ̈ܶܐ ܕܩܶܕ݂ܪܳܐ. 12: ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܪܒܽܘܥܺܝܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܝܽܘܬܳܐ: ܘܒܶܝܬ݂ ܪܶܥܝܳܐ ܕܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܽܘܬܳܐ: ܕܶܐܙܰܠ ܐܰܪܝܳܐ ܠܡܶܥܰܠ ܠܬܰܡܳܢ: ܘܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܘܠܰܝܬ ܕܡܰܗܰܪ. 13: ܐܰܪܝܳܐ ܬܒܰܪ ܡܶܣܰܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܰܓܖ̈ܰܘܗܝ: ܘܰܦ̣ܣܰܩ ܐܳܦ ܠܬܶܢܝܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܡܠܳܐ ܢܶܩܥܰܘ̈ܗܝ ܘܡܰܪܒܽܘܥܺܝܬܶܗ ܬܒܳܪܳܐ. 14: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܠܰܝܟܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܒܬܶܢܳܢܳܐ ܟܶܢܫܰܝ̈ܟܝ: ܘܰܓܖ̈ܰܝܟܝ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܚܰܪܒܳܐ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܬܒܳܪܶܟ݂ܝ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܫܬܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.

1: ܘܳܝ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܐ: ܕܟܽܠܳܗ̇ ܟܰܕܳܒܽܘܬܳܐ ܘܡܰܠܝܳܐ ܥܰܘܠܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܡܺܝܫ ܒܳܗ̇ ܬܒܳܪܳܐ. 2: ܩܳܠܳܐ ܕܫܰܘܛܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܕܙܰܘܥܳܐ ܕܓܺܝܓ̈ܠܶܐ: ܘܣܽܘܣܝܳܐ ܕܢܳܦܰܪ: ܘܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܡܢܰܕ݂ܝܳܐ. 3: ܘܦܰܪܳܫܳܐ ܕܕܳܒܰܪ: ܘܣܰܝܦܳܐ ܕܡܰܙܗܰܪ: ܘܢܰܝܙܟ݂ܳܐ ܕܡܰܒܪܶܩ: ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܩܛܺܝ̈ܠܶܐ: ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܫ̈ܠܰܕܶܐ: ܘܠܰܝܬ ܣܳܟܳܐ ܠܰܫ̈ܠܰܕܶܐ: ܢܶܬܬܰܩܠܽܘܢ ܒܗܶܝܢ ܒܰܫܠܰܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 4: ܡܶܢ ܣܽܘܓܰܐܬ ܙܳܢܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܙܳܢܺܝܬܳܐ ܫܶܦܪܰܬ ܚܶܙܘܳܐ ܘܡܳܪܰܬ ܚܰܖ̈ܳܫܶܐ: ܕܰܡܪܰܒܝܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܙܳܢܝܽܘܬܳܗ̇: ܘܫܰܖ̈ܒܳܬܳܐ ܒܚܰܖ̈ܫܶܝܗ̇. 5: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܠܰܝܟܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܶܐܣܚܽܘܦ ܫܦܽܘܠܰܝ̈ܟܝ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟܝ: ܘܶܐܚܰܘܶܐ ܦܽܘܪܣܳܝܶܟ݂ܝ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܨܰܥܪܶܟ݂ܝ ܠܡܰܠ̈ܟܘܳܬܳܐ. 6: ܘܶܐܫܕܶܐ ܥܠܰܝܟܝ ܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܘܶܐܨܰܥܪܶܟ݂ܝ: ܘܶܐܥܒܕܶܟ݂ܝ ܠܚܶܙܘܳܐ. 7: ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܚܳܙܶܐ ܠܶܟ݂ܝ ܢܶܢܰܕ݂ ܡܶܢܟ݂ܝ: ܘܢܺܐܡܰܪ ܐܶܬܒܰܙܙܰܬ ܢܺܝܢܘܶܐ. ܠܡܰܢ ܬܶܟ݂ܪܶܐ ܥܠܰܝܟܝ: ܘܰܐܝܡܶܟܳܐ ܐܶܒܥܶܐ ܠܶܟ݂ܝ ܡܒܰܝܐܳܢܳܐ. 8: ܕܰܠܡܳܐ ܛܳܒܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܡܶܢ ܝܽܘܢ ܕܰܐܡܽܘܢ: ܕܝܳܬܒܳܐ ܒܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܕܚܰܝܠܶܗ ܝܰܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܫܽܘܪܳܗ̇. 9: ܟܽܘܫ ܘܡܶܨܪܶܝܢ ܥܽܘܫܢܳܗ̇ ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܣܳܟ݂: ܦܽܘܛܳܝ̈ܶܐ ܘܠܶܘܒܳܝ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܒܥܽܘܕ݂ܪܳܢܳܗ̇. 10: ܐܳܦ ܗܺܝ ܒܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܐܶܙܰܠ̱ܬ: ܘܝܰܠܽܘܕܶܝ̈ܗ̇ ܐܶܫܬܰܩܰܦܘ ܒܪܺܝܫ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇: ܘܥܰܠ ܝܰܩܺܝܖ̈ܶܝܗ̇ ܐܰܪܡܺܝܘ ܦܶܨ̈ܶܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܝܗ̇ ܐܶܬܶܐܣܰܪܘ ܒܫܶܫ̈ܠܳܬܳܐ. 11: ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܝ ܬܶܕ݂ܘܶܝܢ ܘܬܶܗܘܶܝܢ ܫܺܝܛܬܳܐ: ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܝ ܬܶܒܥܺܝܢ ܥܽܘܕ݂ܪܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܝ. 12: ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܖ̈ܟܰܝܟܝ ܐܰܝܟ݂ ܬܺܐܢ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܟܳܖ̈ܳܬܳܐ: ܕܡܳܐ ܕܰܒܫܶܠ̈ܝ ܢܳܦ̈ܠܳܢ ܒܦܽܘܡܶܗ ܕܳܐܟ݂ܽܘܠܳܐ. 13: ܘܥܰܡܟ݂ܝ ܐܰܝܟ݂ ܢܶܫ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓ݂ܰܘܟ݂ܝ: ܢܶܬܦܰܬܚܽܘܢ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܰܐܪܥܶܟ݂ܝ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܝ: ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܢܽܘܪܳܐ ܠܡܽܘܟ̈ܠܰܝܟܝ. 14: ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܡܠܳܝ ܠܶܟ݂ܝ: ܘܰܐܥܫܶܢܝ ܟܰܖ̈ܟܰܝܟܝ: ܥܽܘܠܝ ܒܰܣܝܳܢܳܐ ܘܕܽܘܫܝ ܒܛܺܝܢܳܐ: ܘܰܐܥܫܶܢܝ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. 15: ܬܰܡܳܢ ܬܶܐܟܠܶܟ݂ܝ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܬܰܘܒܕܶܟ݂ܝ ܚܰܪܒܳܐ: ܘܬܶܐܟܠܶܟ݂ܝ ܐܰܝܟ݂ ܙܳܚܠܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܥܫܶܢܬܝ ܐܰܝܟ݂ ܙܳܚܠܳܐ: ܘܰܣܓܰܝܬܝ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܡܨܳܐ. 16: ܘܰܐܣܓܰܝܬܝ ܬܰܓܳܖ̈ܰܝܟܝ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܰܘܟܒܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ: ܙܳܚܠܳܐ ܫ̣ܠܰܚ ܘܰܦ̣ܪܰܚ. 17: ܢܙܰܝܖ̈ܰܝܟܝ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܡܨܳܐ: ܘܰܟ݂ܬܺܝܫܰܝ̈ܟܝ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܡܨܳܐ ܕܰܣܒܺܝܟ݂ ܒܰܣܝܳܓܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܩܰܪܺܝܪܳܐ: ܡܳܐ ܕܕܶܢܚܰܬ ܫܶܡܫܳܐ: ܡܰܫܩܶܠ ܘܠܳܐ ܡܶܬܝܰܕ݂ܥܳܐ ܕܽܘܟܬܶܗ. 18: ܢܳܡܘ ܚܰܒܖ̈ܰܝܟܝ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܳܐܬܽܘܪ: ܘܰܫ̣ܪܘ ܩܰܖ̈ܺܝܒܰܝܟܝ: ܐܶܬܒܰܕܰܪ ܥܰܡܶܟ݂ܝ ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܟܰܢܫܳܢܳܐ. 19: ܘܠܰܝܬ ܕܟ݂ܳܐܶܒ ܠܶܗ ܥܰܠ ܬܒܳܪܶܟ݂ܝ: ܟܳܝܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܚܽܘܬܶܟ݂ܝ: ܟܽܠ ܕܰܫܡܰܥܘ ܫܶܡܥܶܟ݂ܝ ܢ̣ܩܰܫܘ ܟܰܦܳܐ ܥܠܰܝܟܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܬ݂ ܥܶܒܪܰܬ݂ ܒܺܝܫܬܶܟ݂ܝ.