ܡܰܩܒܳܝ̈ܶܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ

ܣܶܦܪܳܐ ܕܡܰܩܒܳܝ̈ܶܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ. ܩܦܶܠܶܐܘܳܢ. ܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ.

 1. 1. ܐܰܚ̈ܶܐ ܝܺܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ: ܫܠܳܡ. ܫܠܳܡܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ.2 ܘܢܰܛܐܶܒ ܠܟܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܢܶܬܕܟܰܪ ܩܝܳܡܶܗ ܕܥܰܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ.3 ܘܢܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܠܶܒܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ. ܕܬܶܕܚܠܽܘܢ ܠܶܗ: ܘܬܶܥܒܕܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܒܠܶܒܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܘܰܒܢܰܦܫܳܐ ܕܡܶܨܛܰܒܝܳܐ.4 ܘܢܶܦܬܰܚ ܐܶܕܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܠܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܥܰܡܟܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ.5 ܘܢܶܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܟܽܘܢ: ܘܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩܟܽܘܢ ܒܙܰܒܢ̈ܶܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ.6 ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܚܢܰܢ. ܘܰܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܥܠܰܝܟܽܘܢ.7 ܘܒܰܫܢܰܬ ܡܳܐܐ ܘܫܺܬܝܢ ܘܰܬܫܰܥ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ: ܚܢܰܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܟܬܰܒܢ ܠܟܽܘܢ: ܒܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܘܒܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܕܡܰܛܝܽܘܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ: ܡܶܢ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܐܺܝܳܣܽܘܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ.8 ܘܰܐܘܩܶܕ ܬܰܪ̈ܥܶܐ: ܘܶܐܫܰܕ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܘܨܰܠܺܝܢ ܘܰܒܥܰܝܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܫܡܰܥ ܒܩܳܠܰܢ. ܘܩܰܪܶܒܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܣܡܺܝܕܳܐ. ܘܰܢܗܰܪܢ ܫܪ̈ܳܓܶܐ. ܘܣܳܡܢ ܠܚܶܡ ܐܰܦ̈ܶܐ.9 ܘܗܳܫܳܐ ܬܶܗܘܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܡܛܰܠ̈ܠܶܐ ܒܟܳܢܽܘܢ ܩܕܶܡ.10 ܒܰܫܢܰܬ ܡܳܐܐ ܬܡܳܢܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܒܺܝܗܽܘܕܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܠܰܐܪܶܣܛܒܰܠܳܘܣ ܡܰܠܦܳܢܶܗ ܕܦܡܘܠܡܐܘܣ ܡܰܠܟܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܫܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܰܠܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ: ܫܠܳܡܳܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ.11 ܣܰܓܺܝ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܩܳܡ ܠܰܢ ܘܦܰܨܝܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܕܶܐܬܰܘ ܥܠܰܝܢ.12 ܟܰܕ݂ ܐܶܬܳܐ ܥܠܰܝܢ ܓܶܝܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ: ܠܡܶܬܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܰܚܩܶܗ ܘܰܫܕܳܝܗܝ ܠܦܳܪܶܣ.13 ܟܰܕ݂ ܓܶܝܪ ܐܶܙܰܠ ܠܬܰܡܳܢ ܗܽܘ ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ: ܗܰܘ ܕܡܶܣܬܰܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܙܕܟܶܐ ܐܶܬܩܛܶܠ ܒܗܰܝܟܠܳܗ̇ ܕܢܳܢܺܝ. ܕܶܐܚܰܕܘ ܘܰܚܒܰܫܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܶܟܠܳܐ ܟܽܘܡܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܢܳܢܺܝ.14 ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܶܙܰܠ ܗܘܳܐ ܠܬܰܡܳܢ: ܐܰܝܟ ܕܢܶܥܡܰܪ ܥܰܡܶܗ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܘܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ.. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܣܰܒ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܒܚܽܘܫܒܳܢ ܦܰܪܢܺܝܬܳܐ.15 ܘܶܐܬܪܡܺܝܘ ܘܶܐܫܬܰܘܕܺܝܘ ܠܶܗ ܟܽܘܡܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܢܳܢܺܝ. ܘܗܽܘ ܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܥ̣ܰܠ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܫܽܘܖ̈ܶܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ.16 ܦܬܰܚܘ ܘܥ̣ܰܠܘ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܥܠܰܘܗܝ ܟܰܐܦ̈ܶܐ ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ. ܘܰܦܣܰܩܘ ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܫܕܰܘ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܒܰܪ.17 ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܶܝܢ: ܡܒܰܪܰܟ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܗܰܘ ܕܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ.18 ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢܰܢ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܕܽܘܟܳܝܶܗ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܒܟܳܢܽܘܢ ܩܕܶܡ ܒܚܰܡܫܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ: ܨܒܰܝܢ ܕܢܰܘܕܰܥ ܐܳܦ ܠܟܽܘܢ. ܕܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܬܶܗܘܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܡܛܰܠ̈ܠܶܐ. ܢܺܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܢܽܘܪܳܐ. ܟܰܕ ܒܢܳܐ ܢܚܰܡܝܳܐ ܗܰܝܟܠܳܐ ܘܡܰܕܒܚܳܐ ܘܰܐܣܶܩ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ.19 ܘܟܰܕ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܐܳܙܺܠܝܢ ܗܰܘܘ ܠܳܦܪܶܣ: ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ: ܢܣܰܒܘ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܡܰܛܫܝܳܐܺܝܬ. ܘܛܰܫܺܝܘ ܒܒܺܪܳܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܟܰܣܝܽܘܗ̇ ܕܠܰܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܬܶܬܺܝܕܰܥ ܕܽܘܟܬܳܗ̇.20 ܘܟܰܕ݂ ܥܒܰܪ ܕܶܝܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ: ܘܰܫܦܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܢܚܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܦܳܪܶܣ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܛܰܫܺܝܘ ܗܘܰܘ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܰܝܬܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ.21 ܘܶܐܬܰܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܚܽܘܗ̇ ܠܢܽܘܪܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܰܦܩܰܕ݂ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܢܰܝܬܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ݂ ܕܶܝܢ ܣܠܶܩܘ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ: ܦܰܩܶܕ݂ ܢܚܰܡܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܕܢܶܪܣܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܰܠ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܘܥܰܠ ܕܶܒ̈ܚܶܐ.22 ܘܟܰܕ ܕܶܝܢ ܥܒܰܕܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܥܒܰܪ ܥܶܕܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠ: ܕܢܰܚ ܠܽܘܩܕܰܡ ܫܶܡܫܳܐ ܟܰܕ݂ ܥܰܡܽܘܛ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܕܶܠܩܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܪܰܒܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܡܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ.23 ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܶܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܫܶܠܡܰܬ݂ ܬܶܫܡܶܫܬܳܗ̇ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܶܝܢ ܘܝܽܘܢܳܬܳܢ ܘܫܰܪܟܳܐ ܟܰܕ ܢܚܶܬܘ ܐܶܡܰܪܘ ܗܘܰܘ: ܕܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܕܢܚܰܡܝܳܐ ܕܶܠܩܰܬ݂.24 ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ݂ ܕܶܝܢ ܨܠܽܘܬܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ: ܕܚܺܝܠܳܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܳܐ: ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ: ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ.25 ܘܰܡܬܰܪܣܝܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ: ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܚܰܝ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܘܰܐܚܰܝܺܕ݂ ܟܽܠ: ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ.26 ܩܰܒܶܠ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܟ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܰܛܰܪ ܘܩܰܕܶܫ ܡܳܢܬܳܟ݂ ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܟ݂.27 ܟܰܢܶܫ ܒܽܘܕܳܪܰܢ. ܚܰܪܰܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܥܒܕܺܝܢ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܰܡ̈ܐܶܐ ܘܡܰܣ̈ܠܰܝܳܐ ܘܚܽܘܪ ܒܰܢ. ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܰܢ.28 ܘܫܰܢܶܩ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܬܪܺܝܡܺܝܢ ܘܰܡܫܰܥܒܕܺܝܢ ܠܰܢ ܒܫܽܘܒܗܳܪܳܐ.29 ܘܫܰܪܰܪܳܝܗܝ ܠܥܰܡܳܟ ܒܰܐܬܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ.30 ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܶܝܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܙܰܡܪܺܝܢ ܒܬܶܫ̈ܒܚܳܬܳܐ.31 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܫܬܰܠܰܡܘ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܶܫܬܬܚܰܪܘ: ܦܩܰܕ݂ ܢܚܰܡܝܳܐ: ܘܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܘܢܶܚܕܪܽܘܢܳܗ̇ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ.32 ܘܟܰܕ݂ ܕܶܝܢ ܥܒܰܕܘ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܕܶܠܩܰܬ݂ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܥܰܕܡܳܐ ܕܰܓܡܰܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ.33 ܟܰܕ݂ ܕܶܝܢ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ݂ ܨܒܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܓܰܠܝܰܬ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܦܳܪܶܣ: ܕܰܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܛܰܫܺܝܘ ܢܽܘܪܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܫܬܒܺܝܘ ܗܘܰܘ: ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܶܫܬܟܰܚܘ: ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܩܰܕܶܫ ܢܚܰܡܝܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ ܠܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܠܕܶܒܚ̈ܶܐ.34 ܒܢܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ ܒܳܗ̇ ܗܰܝܟܠܳܐ: ܟܰܕ݂ ܒܩܳܗ̇ ܠܰܨܒܽܘܬܳܐ.35 ܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ: ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܢܳܣܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܰܣܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ.36 ܩܪܰܐܘܽܗܝ ܕܶܝܢ ܒܶܝܬ ܢܚܰܡܝܳܐ ܓܽܘܢܦܰܬܰܪ ܕܽܘܟܳܝܳܐ. ܡܶܬܩܪܶܐ ܕܶܝܢ ܒܰܝܢܳܬ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܢܰܦܬܺܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ.

 1. 1. ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܶܝܢ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܕܰܦܩܰܕ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܘܶܝܢ.2 ܐܰܝܟ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܘܰܡܦܰܩܶܕ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܘܶܝܢ: ܢܒܺܝܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܛܥܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܢܶܬܗܰܦ̈ܟܳܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ: ܟܰܕ ܢܶܚܙܽܘܢ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕܣܺܐܡܳܐ ܘܨܶܒܬܗܽܘܢ.3 ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܗܺܘܢ: ܕܠܳܐ ܢܰܪܚܩܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܗܽܘܢ.4 ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܗܳܐ ܠܶܗ ܠܰܢܒܺܝܳܐ: ܦܩܰܕ݂ ܕܬܶܗܘܳܐ ܐܳܙܳܠܐ ܥܰܡܶܗ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܘܡܰܫܟܢܳܐ ܟܰܕ݂ ܕܶܝܢ ܢܦܰܩ ܠܛܽܘܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܣܠܶܩ ܠܶܗ ܡܽܘܫܶܐ: ܘܰܚܙܳܐ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.5 ܐܶܬܳܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܘܶܐܫܟܰܚ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܡܥܰܪܬܳܐ. ܘܥ̣ܰܠ ܣܳܡ ܬܰܡܳܢ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܘܰܠܩܺܒܽܘܬܳܐ ܘܰܠܡܰܕܒܚܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܰܣܰܟܪܶܗ ܠܬܰܪܥܳܐ.6 ܘܰܢܦܰܩܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܙܰܠܘ ܥܰܡܶܗ ܐܰܝܟ ܐܢܶܕܥܽܘܢܶܗ̇ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܘܰܠܕܽܘܟܬܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܚܰܟܘ.7 ܘܟܰܕ݂ ܕܶܝܢ ܝܺܕܰܥ ܐܶܪܰܡܝܳܐ: ܪܳܫܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܳܐܡܰܪ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܟܳܢܶܫ ܐܰܠܗܳܐ ܟܢܽܘܫܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ: ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.8 ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܓܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ: ܘܬܶܬܚܙܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܥܳܐ ܕܢܶܬܩܰܕܰܫ ܐܰܬܪܳܐ ܪܰܘܒܳܐܺܝܬ.9 ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ: ܕܰܐܝܟ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ: ܐܰܣܶܩ ܗܘܳܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܚܽܘܕܳܬܳܐ ܘܰܕܫܽܘܟܠܳܠܶܗ ܕܗܰܝܟܠܳܐ.10 ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܡܽܘܫܶܐ ܨܰܠܺܝ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܶܚܬܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܶܐܟܠܰܬ݂ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܨܰܠܺܝ: ܘܢܶܚܬܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܘܶܐܟ݂ܠܰܬ݂ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܝܰܩܕ̈ܶܐ.11 ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܽܘܫܶܐ: ܕܥܰܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬܶܐܟܶܠ ܨܶܦܪܳܝܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܐܶܟܰܠܬܶܗ ܢܽܘܪܳܐ.12 ܗܳܟܘܳܬ݂ ܐܳܦ ܫܠܺܝܡܽܘܢ ܥܒܰܕ݂ ܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ.13 ܡܬܰܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܳܦ ܒܥܽܘܗ̈ܕܳܢܶܐ: ܕܢܚܰܡܝܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܗܘܳܐ ܘܰܐܬܩܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܡܰܠ̈ܟܘܳܬܳܐ ܘܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܕܕܰܘܺܝܕ݂: ܘܶܐܓܪ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܥܰܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܕܶܒ̈ܚܶܐ.14 ܒܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܗܘܰܘ ܡܶܛܽܠ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܥܰܡܰܢ: ܟܰܢܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܨܶܐܕܰܝܢ.15 ܡܶܕܶܡ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܫܰܕܰܪܘ ܘܣܰܒ ܠܟܽܘܢ.16 ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢܰܢ ܠܡܶܥܒܰܕ ܕܽܘܟܳܝܳܐ: ܟܬܰܒܢ ܐܳܦ ܠܟܽܘܢ. ܕܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܬܶܗܘܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ.17 ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܦܪܰܩ ܠܥܰܡܶܗ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ: ܘܝܰܗܒ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠܢܳܫ: ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ.18 ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܒܝܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܣܰܒܪܺܝܢܰܢ ܕܒܰܥܓܰܠ ܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ: ܘܰܢܟܰܢܫܰܢ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܦܰܨܝܰܢ ܓܶ݀ܪ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܘܕܰܟܺܝ ܐܳܦ ܠܰܐܬܪܳܐ.19 ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܩܒܰܝ ܘܥܰܠ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ: ܘܥܰܠ ܕܽܘܟܳܝܶܗ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ: ܘܥܰܠ ܚܽܘܕܳܬܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܐ.20 ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܥܰܠ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܐܦܝܦܢܘܣ ܘܒܰܪܶܗ ܐܘܦܛܘܪ.21 ܘܥܰܠ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܠܳܦ ܝܺܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܓܰܢܒܳܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ: ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܫܰܝܚܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܦܰܩܪܽܘܬܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܪܕܰܦܘ ܘܒܰܕܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ.22 ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܘܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܒܰܚ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܒܫܶܠܝܳܐ ܘܒܰܢܝܳܚܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ. ܘܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܐܶܬܚܰܪܰܬ݂ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܠܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܬܒܰܕܳܪܽܘ: ܟܰܢܶܫܘ ܘܬܰܩܶܢܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܒܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܗܘܰܘ ܥܰܡܗܽܘܢ.23 ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܗܘܰܝ̈ ܘܶܐܬܟܬܶܒ ܒܚܰܡܫܳܐ ܣܶܦܪ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܐܺܝܳܣܽܘܢ ܩܽܘܪܺܝܢܳܝܳܐ: ܐܶܬܒܛܶܠ ܠܰܢ ܒܥܰܡܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܕܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܢܶܟܬܽܘܒ ܐܶܢܶܝܢ ܒܚܰܕ݂ ܣܶܦܪܳܐ.24 ܟܰܕ ܚܙܰܝܢ ܓܶܝܪ ܫܶܦܠܳܐ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ: ܘܰܕܥܰܛܠܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܒܥܽܘܢ ܥܰܠ ܬܰܫܥ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܬܽܘܢܳܝܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܬܽܘܢܳܝܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ.25 ܐܶܬܒܛܶܠ ܠܰܢ ܕܰܒܥܰܡܠܳܐ ܢܰܬܩܶܢ ܘܰܢܣܺܝܡ ܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܢܰܪܬܶܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܠܒܟܽܘܢ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܢܶܐܚܕܽܘܢ ܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܬܚܙܶܐ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ.26 ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܕܶܐܬܒܛܶܠ ܠܰܢ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܟܬܰܒܢ ܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ: ܠܳܐ ܦܫܺܝܩܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܰܢ ܗܳܕܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܕܽܘܥܬܳܐ ܘܰܒܥܰܡܠܳܐ ܘܰܒܠܶܐܘܬܳܐ: ܘܰܒܫܰܗܪܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܦܰܚܶܡܢ ܘܰܐܬܩܶܢܢ ܘܰܟܬܰܒܢ ܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ.27 ܐܰܝܟ ܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܰܬܩܶܢ ܘܰܢܛܰܝܒ ܚܫܳܡܺܝܬܳܐ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܠܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܦܫܺܝܩܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܕܰܢܢܺܝܚ ܘܰܢܒܰܣܶܡ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܩܪܶܝܢ: ܚܰܕܝܳܐܺܝܬ ܡܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܥܰܡܠܳܐ ܘܠܶܐܘܬܳܐ.28 ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܚܰܕܝܳܐܺܝܬ ܩܰܒܶܠܢ ܥܠܰܝܢ ܥܰܡܠܳܐ ܘܠܶܐܘܬܳܐ: ܘܣܰܝܒܪܰܢ ܫܚܳܩܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܕܢܶܟܬܽܘܒ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܠ ܬܰܫ̈ܥܝܳܬܳܐ: ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܶܫܬܐܶܠܢ. ܘܰܨܒܰܝܢ ܕܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܘܰܒܥܰܡܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܘܰܐܡܺܝܪ̈ܳܢ.29 ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܪܰܒ ܢܰܓܳܖ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕܒܳܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ: ܠܶܗ ܗܽܘ ܒܛܺܝܠ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܰܪܡܺܝܬܶܗ ܕܒܶܢܝܳܢܳܐ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܨܳܐܰܪ ܘܰܡܨܰܒܶܬ݂ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ: ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܶܬܒܥܶܐ ܡܫܰܐܶܠ. ܘܒܳܥܶܐ ܥܰܠ ܬܰܨܒܺܝܬܶܗ ܕܰܒܝܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܨܶܐܕܰܝܢ.30 ܕܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܡܶܒܨܳܐ ܘܠܰܡܥܰܩܳܒܽܘ ܘܰܠܡܶܟܬܰܒ: ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܠܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܘܡܶܬܒܥܶܐ.31 ܕܢܶܪܗܰܛ ܕܶܝܢ ܒܰܬܰܪ ܦܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ: ܘܰܕܢܶܫܬܐܶܠ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ: ܡܰܦܰܣ ܗܽܘ ܠܗܰܘ ܕܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܡܰܠܶܠ.32 ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܗܳܟܺܝܠ: ܢܫܰܪܶܐ ܥܰܠ ܬܰܫܥ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܕ̈ܡܳܢ ܘܰܐܡܺܝܪ̈ܳܢ: ܘܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܡܖ̈ܰܟܒܳܢ. ܫܰܦܺܝܪ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܰܩܕܳܡ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܣܓܶܐ ܢܚܰܘܶܐ ܘܰܢܦܺܝܣ: ܘܠܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܠܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܢܡܰܠܠܺܝܗ̇.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ.

 1. 1. ܟܰܕ݂ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܫܶܠܝܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܪܳܐ ܗܘܳܬ݂. ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܫܰܦܺܝܪ ܡܶܬܢܰܛܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܛܽܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܕܚܽܘܢܺܝܳܐ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܕܣܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.2 ܐܳܦ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܓܕܰܫ ܕܰܢܝܰܩܪܽܘܢܳܝܗܝ ܠܒܰܝܬܳܐ ܘܠܰܐܬܪܳܐ: ܒܺܐܝܩܳܖ̈ܶܐ ܘܰܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܘܒܶܐ ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܶܐ.3 ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܣܰܠܽܘܩܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܣܝܰܐ: ܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ: ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܳܐܙܶܠ ܗܘܳܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ.4 ܣܺܝܡܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܢ: ܘܰܥܒܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ: ܩܳܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܳܗܢܳܐ. ܡܥܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܠܥܰܘܠܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ.5 ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܙܟܶܝܘܗܝ ܠܚܽܘܢܺܝܳܐ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܶܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܦܳܠܳܘܢܺܝܳܘܣ ܒܰܪ ܬܪܣܝܘܣ: ܗܰܘ ܕܰܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܰܕܦܽܘܢܺܝܩܺܝ.6 ܘܰܐܘܕܥܶܗ ܥܰܠ ܓܰܙܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܬܣܺܝܡ ܒܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܰܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ.7 ܐܶܙܰܠ ܕܶܝܢ ܐܰܦܳܠܳܘܢܺܝܳܘܣ: ܘܰܐܘܕܶܥܶܗ ܠܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܓܰܙܳܐ ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܝܢ ܩܪܳܐ ܠܗܠܝܕܘܪܣ: ܗܰܘ ܕܰܥܒܺܝܕ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܦܰܩܕܶܗ ܘܰܫܰܕܪܶܗ ܕܢܶܣܰܒ ܘܢܰܝܬܶܐ ܟܽܠܶܗ ܓܰܙܳܐ ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܥܠܰܘܗܝ.8 ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܶܝܢ ܗܶܠܺܝܕܳܘܪܳܣ: ܢܦܰܩ ܗܘܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܥܰܠ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܰܕܦܽܘܢܺܝܩܺܝ. ܘܡܶܣܬܰܪܗܰܒ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܘܰܢܫܰܠܶܡ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ.9 ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗܶܠܺܝܕܳܘܪܳܣ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܐܶܬܩܰܒܰܠ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܡܶܢ ܖ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܰܓܠܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܡܫܰܐܶܠ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܕܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ.10 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܘܰܐܘܕܥܶܗ ܪܰܒ ܟܳܗܢ̈ܶܐ: ܕܦܳܪ̈ܳܬܶܩܰܣ ܐܶܢܶܝܢ ܕܣܺܝ̈ܡܳܢ ܕܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ.11 ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܗܶܝܪܩܳܢܳܘܣ ܒܰܪ ܛܽܘܒܺܝܳܐ: ܓܰܒܪܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܘܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܒܡܶܐܟܰܠ ܩܰܪܨܳܐ ܣܺܝܡܳܘܢ ܪܰܫܺܝܥܳܐ. ܟܽܠܶܗ ܕܶܝܢ ܥܒܳܕܳܐ ܗܘܳܐ: ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ ܕܣܺܐܡܳܐ ܘܡܰܐܬܶܝܢ ܕܕܰܗܒܳܐ.12 ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܡܶܬܛܰܠܡܺܝܢ ܘܡܶܬܓܰܠܙܺܝܢ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܠܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܰܐܬܪܳܐ ܘܰܠܢܰܟܦܽܘܬܶܗ ܕܗܰܝܟܠܳܐ: ܘܠܰܫܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܒܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܠܰܨ ܘܠܳܐ ܡܶܬܓܢܶܒ.13 ܗܶܠܺܝܕܳܘܪܳܣ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܕܗܳܠܝܢ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܗܶܝܢ ܕܢܶܥ̈ܠܳܢ ܘܢܶܬܬܣܺܝ̈ܡܳܢ.14 ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܐ: ܕܶܐܡܰܬܝ ܢܶܥܽܘܠ ܘܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܘܢܶܫܬܰܠܰܛ ܥܠܶܝܗܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܙܥܽܘܪ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܺܝܢܬܳܐ.15 ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܶܝܢ ܒܰܠܒܽܘܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ: ܫܕܰܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܓܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܒܳܥܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܢܽܘ ܕܣܳܡ ܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܢܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ ܦܰܪ̈ܬܶܩܰܣ ܠܡܳܖ̈ܰܝܗܶܝܢ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐܺܝܬ.16 ܘܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܡܶܬܡܣܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܚܶܙܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܘܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܡܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܫܚܳܩܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ.17 ܢܣܺܝܟܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܓܶܝܪ ܘܫܰܪܝܳܐ ܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܚܙܳܬܳܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܚܰܫܳܐ ܕܟܺܐܒܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܢܰܦܫܶܗ.18 ܘܬܽܘܒ ܢܳܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܟܶܢ̈ܫܺܝܢ ܟܶܢ̈ܫܺܝܢ. ܘܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܗܰܝܟܠܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܓܽܘܚܟܳܐ ܘܰܠܒܶܙܚܳܐ.19 ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܡܚܶܝܢ ܣܰܩ̈ܶܐ ܒܚܰܨܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܦܳܗ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܶܝܬ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ. ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܡܶܢܗܶܝܢ ܠܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܳܗܛܳܢ ܗܘܰܝ̈: ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܠܫܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܢ ܟܰܘ̈ܶܐ ܡܕܺܝ̈ܩܳܢ ܗܘܰܝ̈.20 ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܦܪ̈ܺܝܣܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܓܳܥ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܘܒܳܥ̈ܝܳܢ ܡܶܢ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ.21 ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ݂ ܕܶܝܢ ܨܒܽܘܬܳܐ: ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܚܙܶܐ ܘܰܢܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܫܚܳܩܶܗ ܘܥܰܠ ܐܽܘܠܨܶܢܶܗ ܕܥܰܡܳܐ: ܘܥܰܠ ܐܰܓܽܘܢܶܗ ܘܚܰܫܶܗ ܘܣܽܘܟܳܝܶܗ ܕܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ.22 ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܓܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܒܳܥܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܐܶܢܶܝܢ. ܢܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐܺܝܬ ܒܟܽܠ ܙܽܘܗܳܪ.23 ܗܶܠܺܝܕܳܘܪܳܣ ܕܶܝܢ ܡܶܬܚܰܦܰܛ ܗܘܳܐ: ܕܰܢܫܰܠܶܡ ܨܒܽܘܬܳܐ ܕܶܐܙܰܠ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇.24 ܘܫܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ: ܥܰܡ ܠܒܳܫ̈ܶܐ ܕܙܰܝܢܳܐ ܘܦܳܠܚ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܟܽܠ ܚܺܝܠ ܘܰܕܟܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢ ܘܰܥܒܰܕ ܠܗܽܘܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܘܓܶܠܝܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܡܪܰܚܘ ܠܡܶܥܰܠ. ܢܶܫܬܪܽܘܢ ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܒܬܶܡܗܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.25 ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܣܽܘܣܝܳܐ ܚܰܕ ܕܚܺܝܠܳܐ: ܟܰܕ ܪܟܺܝܒ ܥܠܰܘܗܝ ܓܰܒܪܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܚܶܙܘܶܗ ܣܰܓܺܝ. ܘܰܫܒܺܝܚ ܒܥܽܘܛܳܦܳܐ ܕܰܠܒܽܘܫܶܗ. ܕܳܐܬܶܐ ܗܘܳܐ ܒܚܺܐܦܳܐ: ܘܩܳܠܳܐ ܕܰܢܩܳܫܳܐ ܕܙܰܝܢܶܗ. ܡܙܺܝܥ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܗܠܝܕܘܪܣ. ܘܡܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܪܳܟܒܶܗ: ܕܰܡܚܰܙܰܩ ܗܘܳܐ ܒܙܰܝܢܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ.26 ܘܶܐܬܚܙܺܝܘ ܬܽܘܒ ܥܰܡܶܗ: ܬܪܶܝܢ ܥܠܰܝ̈ܡܺܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܺܝܢ ܕܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܒܚܶܙܘܗܽܘܢ ܘܰܫܒܺܝܚܺܝܢ ܒܚܰܝܠܳܐ: ܘܝܳܐܺܝܢ ܘܰܬܡܺܝܗܺܝܢ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܰܝܗܽܘܢ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒܰܘ̈ܗܝ ܕܗܠܝܕܘܪܣ: ܘܰܡܢܰܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܢܶܓܕ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ.27 ܘܰܢܦܰܠ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܟܰܕ ܩܛܺܝܪ ܥܠܰܘܗܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܘܛܰܥܢܽܘܗܝ ܘܰܐܦܩܽܘܗܝ ܠܒܰܪ ܠܕܳܪܬܳܐ.28 ܠܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܩܰܠܺܝܠ ܒܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܘܰܒܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܠܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ. ܘܰܫܕܶܐ ܗܘܳܐ ܕܠܺܐ ܚܺܝܠ: ܟܰܕ݂ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܰܢܥܰܕܰܪ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.29 ܘܰܫܕܳܝܗܝ ܟܰܕ ܡܫܰܪܰܝ ܗܘܳܐ ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܟܰܕ݂ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܣܰܒܪܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܣܽܘܟܳܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.30 ܥܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܪܶܟܘ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܬܪܶܗ. ܘܗܰܝܟܠܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܩܰܠܺܝܠ ܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܙܰܘܥܬܳܐ ܘܪܰܗܒܳܐ: ܒܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܘܰܒܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܐܶܬܡܠܺܝ ܗܘܳܐ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ.31 ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܶܝܢ ܩܪܶܒܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܕܗܠܝܕܘܪܣ: ܘܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܚܽܘܢܺܝܳܐ: ܕܰܢܨܰܠܶܐ ܘܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܢܶܬܶܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܗܰܘ ܕܰܡܫܰܠܡܳܢܳܐܺܝܬ ܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܣܰܒܪܳܐ.32 ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܕܕܰܠܡܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܢܶܣܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ: ܕܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܥܰܠ ܗܠܝܕܘܪܣ. ܘܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܓܰܒܪܳܐ.33 ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܘܰܡܚܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܬܽܘܒ ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܠܗܠܝܕܘܪܣ: ܒܶܗ ܒܰܠܒܽܘܫܗܽܘܢ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܩܰܒܶܠ ܠܚܽܘܢܺܝܳܐ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܓܶܝܬ ܝܰܗܒ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ.34 ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܢܰܓܰܕܬ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܙܶܠ ܐܰܟܪܶܙ ܠܟܽܠܢܳܫ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܘܽܐܘܚܕܳܢܶܗ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ: ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ.35 ܗܶܠܺܝܕܳܘܪܳܣ ܕܶܝܢ ܐܰܣܶܩ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܒܥܳܐ ܘܨܰܠܺܝ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܨܠܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ: ܕܝܰܗܒ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܳܦ ܠܚܽܘܢܺܝܳܐ ܕܶܝܢ ܝܰܩܪܶܗ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ. ܘܗܳܟܘܳܬ݂ ܗܦܰܟ ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ.36 ܘܰܡܣܰܗܶܕ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܠܟܽܠܢܳܫ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ: ܕܰܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܶܗ.37 ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܝܢ: ܡܫܰܐܶܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܗܶܠܺܝܕܳܘܪܳܣ ܥܰܠ ܨܒܽܘܬܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܬܽܘܒ ܙܒܰܢܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܗܠܝܕܘܪܣ.38 ܠܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܡܚܰܝܒܳܐ ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܳܟ ܫܰܕܰܪܳܝܗܝ ܠܬܰܡܳܢ. ܘܰܬܩܰܒܠܺܝܘܗܝ ܟܰܕ ܡܢܰܓܶܕ݂ ܘܰܡܫܰܢܶܩ: ܐܶܢ ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܕܢܺܚܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܰܘ.39 ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܥܡܪܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܗܽܘܝܽܘ ܣܳܥܽܘܪܶܗ ܘܰܡܢܰܛܪܳܢܶܗ ܕܰܐܬܪܳܐ ܗܰܘ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܳܐܙܺܠܝܢ ܕܢܰܒܐܫܽܘܢ ܠܶܗ: ܗܽܘ ܡܫܰܢܶܩ ܘܰܡܢܰܓܶܕ݂ ܘܡܰܘܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ.40 ܥܰܠ ܨܒܽܘܬܶܗ ܕܶܝܢ ܕܗܠܝܕܘܪܣ: ܘܥܰܠ ܢܽܘܛܳܪܶܗ ܕܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ.

 1. 1. ܣܺܡܝܳܘܢ ܕܶܝܢ ܒܺܝܫܳܐ: ܗܰܘ ܕܩܰܕܶܡܢ ܐܶܡܰܪܢ ܥܠܰܘܗܝ: ܕܰܗܘܳܐ ܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܘܰܡܫܰܠܡܳܢܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܘܰܕܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ. ܐܶܟܰܠ ܗܘܳܐ ܩܰܪܨܰܘܗܝ ܕܚܽܘܢܺܝܳܐ: ܘܰܪܡܺܝ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܡ̈ܶܠܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܡܰܥܒܕܳܢܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܓܕܰܫ ܗܘܳܐ ܠܗܠܝܕܘܪܣ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܣܳܥܽܘܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܶܐܬܰܝ̈ ܗܘܰܝ̈ ܥܠܰܘܗܝ.2 ܘܥܰܠ ܗܰܘ ܕܥܳܒܶܕܡ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܶܗ: ܘܝܳܨܽܘܦܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܶܗ: ܘܫܳܩܶܠ ܛܰܥܢܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܘܡܰܡܪܰܚ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܣܳܥܽܘܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.3 ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܪܳܒܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܩܶܛ̈ܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܒܝܰܕ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܣܺܝܡܳܘܢ ܡܶܬܓܰܪܓܺܝܢ ܗܘܰܘ.4 ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܽܘܢܺܝܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܠܰܐܦܳܠܳܘܢܺܝܳܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܣܽܪܺܝܰܐ ܘܰܕܦܽܘܢܺܝܩܺܝ: ܟܰܕ݂ ܡܶܫܬܰܝܚܰܢ ܘܰܡܥܰܕܰܪ ܘܡܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ ܕܣܺܝܡܳܘܢ.5 ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ݂. ܕܰܗܘܳܐ ܐܶܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢܬܶܗ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܗܳܟܺܝܠ. ܘܡܶܬܒܰܝܰܢ ܚܽܘܢܺܝܳܐ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܶܗ.6 ܘܡܶܣܬܰܟܰܠ ܗܘܳܐ ܘܚܳܙܶܐ: ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܬܽܘܒ ܦܽܘܪܣܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܠܳܡܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܨܒܰܘ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܩ̈ܢܳܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܒܶܠܥܳܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܕܢܶܫܠܶܐ ܣܺܝܡܳܘܢ ܡܺܢ ܒܺܝܫܽܘܬܶܗ ܘܡܶܢ ܫܰܝܚܳܢܽܘܬܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܗܘܳܐ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ.7 ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܕܡܺܝܬ ܣܠܘܩܘܣ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܩܰܒܶܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܐܰܦܺܝܦܰܢܳܘܣ: ܐܶܙܰܠ ܐܺܝܳܣܽܘܢ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܚܽܘܢܺܝܳܐ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܢܶܟܠܳܐ: ܘܰܢܣܰܒ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬ݂ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ.8 ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܶܗ ܕܢܶܬܶܠ ܠܶܗ ܟܰܟܖ̈ܶܐ ܕܣܺܐܡܳܐ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܥܒܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܬܡܳܢܺܝܢ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ.9 ܘܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܶܗ ܕܢܶܬܶܠ ܠܶܗ: ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܢ: ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܢܰܦܶܣ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܶܒܢܶܐ ܓܽܘܡܢܣܝܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܢܩܺܝܡ ܐܰܓܽܘܒܳܐ ܘܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܢܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܒܶܐܣܛܰܕܺܝܳܘܢ: ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܕܢܶܬܟܰܬܒܽܘܢ ܐܰܢܛܝܳܟܳܝ̈ܶܐ.10 ܘܟܰܕ ܐܰܦܶܣ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܶܐܚܰܕ ܪܰܒܽܘܬ݂ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܘܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܒܥܰܘܠܳܐ: ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ: ܐܰܗܦܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܶܗ: ܠܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ.11 ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܣܺܝ̈ܡܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܰܡܬܰܩ̈ܢܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܝܰܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܶܐܘܦܠܺܝܡܳܘܣ ܗܰܘ ܕܶܐܙܰܠ ܗܘܳܐ ܒܺܐܝܙܓܰܕܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܪ̈ܽܗܘܡܳܝܶܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܫܠܳܡܳܐ: ܐܳܦ ܠܶܗܝܢ ܐܰܥܒܰܪ ܘܒܰܛܶܠ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܫܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܣܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܘܰܡܚܰܕܶܬ݂ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܘܰܥܝ̈ܳܕܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ.12 ܒܛܺܝܠܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܘܰܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܪܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܓܘܡܢܣܝܢ ܐܰܬܩܶܢ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܫܺܝܢܺܝܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܫܰܥܒܶܕ: ܘܬܚܶܝܬ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܐܰܥܒܰܪ.13 ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ݂ ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ: ܘܫܳܛܝܽܘܬܳܐ ܘܝܰܘܢܳܝܽܘܬܳܐ: ܘܛܽܘܥܝܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܺܐܝܳܣܽܘܢ ܥܰܘܳܠܳܐ: ܘܠܳܐ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܪܰܒܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܛܰܢܦܽܘܬܳܐ.14 ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܺܝܬ ܗܘܳܬ݂ ܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܘܰܕܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܰܕܩܽܘܪ̈ܒܶܢܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܗܰܝܟܠܳܐ ܘܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܒܳܣܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܶܣܬܰܪܗܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܘܢܶܝܒܰܣܡܽܘܢ ܒܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܘܰܒܩܶܠ̈ܝܳܬܳܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܕܕܳܪܳܐ.15 ܘܥܰܠ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܒܳܣܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܣܪܺܝܩܬܳܐ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ.16 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܰܕܪܟܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܚܳܣܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܬܕܰܡܽܘܢ ܒܗܽܘܢ: ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܬܗܰܦܰܟܘ ܘܰܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܬܒܠܰܥܘ ܐܳܦ ܥܰܒܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.17 ܕܢܰܥܘܶܠ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܙܳܕܩܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠ ܙܒܰܢ ܒܝܰܘܡܶܗ ܡܰܘܕܰܥ ܥܠܰܝܗܶܝܢ.18 ܟܰܕ݂ ܕܶܝܢ ܗܘܳܐ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܒܨܽܘܪ: ܕܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܕܳܐ ܠܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܐܳܦ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܬܰܡܳܢ ܠܰܚܙܳܬܳܐ.19 ܘܫܰܕܰܪ ܐܺܝܳܣܽܘܢ ܢܕܺܝܕܳܐ ܘܛܰܡܐܳܐ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܐܰܢܛܝܳܟܳܝ̈ܶܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܟܶܣܦܳܐ. ܕܢܰܘܒܠܽܘܢ ܠܕܶܒܚܬܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܠܗܶܪܰܩܠܺܝܣ. ܒܥܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܘܒܠܽܘܗܝ ܠܟܶܣܦܳܐ ܘܰܐܦܺܝܣܘ: ܕܠܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܕܶܒܚܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܙܳܕܩܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܗܳܕܶܐ. ܘܣܳܡܽܘܗܝ ܕܶܝܢ ܠܢܰܦ̈ܩܳܬܳܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ.20 ܓܕܰܫ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܕܫܰܕܪܶܗ ܠܗܳܕܶܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܦܺܝܣܘ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܕܢܶܥܒܕܽܘܢܳܗ̇ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܥܒܺܝܕܬܳܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ.21 ܟܰܕ݂ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܕܶܝܢ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܐܰܦܳܠܳܘܢܺܝܳܘܣ ܒܪܶܗ ܕܡܢܰܣܬܝܘܣ: ܡܶܛܽܠ ܐܺܝܩܳܖ̈ܶܐ ܡܝܰܬܖ̈ܶܐ: ܠܘܳܬ݂ ܦܝܠܡܛܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܣܒܰܪ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ: ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܺܥܒܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܘܡܶܙܕܰܗܰܪ ܗܘܳܐ ܒܢܰܦܫܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܽܘܦܺܐ ܡܶܛܽܠ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܣܠܶܩ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.22 ܘܰܡܝܰܬܪܳܐܺܝܬ ܐܶܬܩܰܒܰܠ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܦܽܘܢܺܝܩܺܝ.23 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܫܰܕܰܪ ܐܺܝܳܣܽܘܢ ܠܡܶܢܶܠܐܳܘܣ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܣܺܝܡܳܘܢ ܪܰܫܺܝܥܳܐ: ܕܢܰܘܒܶܠ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܶܗ. ܘܰܕܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܥܰܠ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܬܒܰܥ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܗܽܘܢ.24 ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܶܙܰܠ: ܐܶܬܩܰܝܰܡ ܘܶܐܫܬܰܒܰܚ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܫܶܐܠ ܪܰܒܽܘܬ݂ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܳܣܽܘܢ: ܘܝܰܗܒ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ ܕܣܺܐܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ.25 ܘܟܰܕ ܢܣܰܒ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܬܳܐ: ܟܰܕ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܫܳܘܶܐ ܠܪܰܒܽܘܬ݂ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܠܒܶܫ ܗܘܳܐ ܒܚܶܡܬܳܐ ܘܰܒܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܦܰܩܪܳܐ ܘܫܰܝܚܳܢܳܐ.26 ܘܺܐܝܳܣܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܢܟܶܠ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗܝ: ܐܶܬܢܟܶܠ ܐܳܦ ܥܰܠ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܰܥܪܰܩ ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܥܰܡܽܘܢ.27 ܘܡܶܢܶܠܳܐܳܘܣ ܕܶܝܢ ܐܶܚܰܕ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܗܘܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܡܳܛܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܢܶܬܶܠ.28 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܰܬܒܰܥ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܣܽܘܣܛܪܳܛܳܘܣ: ܗܰܘ ܕܺܥܒܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ ܗܽܘܦܰܪܟܳܐ ܥܰܠ ܡܶܪܕܳܐ: ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܝܺܗܺܝܒ ܗܘܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܬܒܰܥܬܳܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ.29 ܡܶܢܶܠܶܐܳܘܣ ܕܶܝܢ ܫܒܰܩ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܠܠܽܘܣܺܝܡܳܟܳܘܣ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܣܽܘܣܛܪܳܛܳܘܣ ܕܶܝܢ ܫܒܰܩ ܠܩܰܪܳܛܶܐܛܳܐ: ܕܰܥܒܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܩܽܘܦܪ̈ܳܝܶܐ.30 ܘܟܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ. ܓܕܰܫ ܕܢܰܡܪܕܽܘܢ ܛܰܪ̈ܣܳܝܶܐ ܘܡܰܠܽܘܛܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢܛܝܳܟܺܝܰܐ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܝܺܗܺܝܒܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܰܕܪܽܘܟܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ.31 ܒܰܥܓܰܠ ܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ: ܐܶܬܳܐ ܕܰܢܫܰܝܶܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܫܒܰܩ ܬܰܡܳܢ ܠܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦ ܐܰܢܪܽܘܢܺܝܩܳܘܣ. ܗܰܘ ܕܰܥܒܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܡܝܰܩܪ̈ܳܬܳܐ.32 ܡܶܢܶܠܳܐܳܘܣ ܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܣܒܰܪ ܠܶܗ ܕܶܐܫܟܰܚ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܓܢܰܒ ܡܶܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܘܝܰܗܒ ܠܰܐܢܕܽܪܘܢܺܝܩܳܘܣ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚ ܕܫܰܕܰܪ: ܘܙܰܒܶܢ ܒܨܽܘܪ ܘܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܚܕܳܪ̈ܶܝܗ̇.33 ܘܟܰܕ݂ ܝܺܕܰܥ ܗܘܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܚܽܘܢܺܝܳܐ ܐܰܟܣܶܗ ܗܘܳܐ. ܘܫܰܢܺܝ ܘܶܐܙܰܠ ܠܕܰܦܢܶܐ ܗܳܝ ܕܰܥܠ ܓܶܢܒ ܐܰܢܛܝܳܟܺܝܰܐ.34 ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܙܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܠܳܐܳܘܣ ܡܰܛܫܝܳܐܺܝܬ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܢܕܪܽܘܢܺܝܩܳܘܣ: ܘܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ ܠܚܽܘܢܺܝܳܐ. ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܫܠܳܡܳܐ ܒܢܶܟܠܳܐ. ܘܰܒܡܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܘܒܰܦܝܳܣܳܐ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܰܐܦܺܝܣܶܗ ܕܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܟܰܕ݂ ܡܦܰܠܰܓ ܒܪܶܥܝܶܢܶܗ. ܘܟܰܕ݂ ܢܦܰܩ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܩܰܛܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܒܗܶܬ݂ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ.35 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܨܰܚܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܓܰܕܦܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܨܰܥܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܘܰܡܓܰܕܦܺܝܢ ܥܰܠ ܩܶܛܠܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܥܰܘܠܳܐ.36 ܟܰܕ݂ ܕܶܝܢ ܐܶܬܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܩܺܝܠܺܩܝܰܐ: ܩܳܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܰܒܟܽܠ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܥܰܠ ܥܰܘܠܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܩܶܛܠܶܗ ܕܚܽܘܢܺܝܳܐ. ܡܥܰܕܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܝ̈ܐܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܶܐܒܐܶܫ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ: ܥܰܠ ܩܶܛܠܶܗ ܕܚܽܘܢܺܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ.37 ܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܢܛܺܝܝܰܟܳܘܣ: ܟܶܐܒ ܠܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ. ܘܰܒܟܳܐ ܣܰܓܺܝ. ܘܶܐܬܪܫܶܠ ܟܽܠܶܗ ܡܶܢ ܥܳܩܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܡܰܘܬܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܘܢܰܟܦܳܐ: ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ: ܘܢܺܝܚܳܐ: ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ.38 ܘܶܐܬܚܰܡܰܬ ܣܰܓܺܝ ܒܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܰܦܩܰܕ݂ ܕܢܰܫܠܚܽܘܢܳܝܗܝ ܠܐܢܕܪܘܢܝܩܘܣ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܰܘܗܝ: ܘܰܢܣܰܕܩܽܘܢ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܰܟܪܟܽܘܢܳܝܗܝ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܐܥܘܶܠ ܒܚܽܘܢܺܝܳܐ: ܒܳܗ ܩܰܛܠܶܗ ܠܪܰܫܺܝܥܳܐ. ܘܦܰܪܥܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܗܘܳܐ.39 ܐܶܬܟܰܢܫܘ ܕܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܒܓܰܘ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܥܰܡ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܡܶܢܶܠܐܳܘܣ ܥܰܠ ܠܽܘܣܺܝܡܰܟܳܘܣ. ܘܬܳܒܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܕܰܗܒܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܫܬܡܰܥ ܕܶܝܢ ܛܶܒܳܐ ܠܒܰܪ: ܐܶܬܰܘ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܥܰܠ ܠܽܘܣܺܝܡܰܟܳܘܣ.40 ܟܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕܶܝܢ ܠܽܘܣܺܝܡܰܟܳܘܣ ܕܪܳܝܒܺܝܢ ܟܢ̈ܫܶܐ ܘܡܶܬܚܰܡܬܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ: ܙܰܝܶܢ ܗܽܘ ܠܽܘܣܺܝܡܰܟܳܘܣ ܐܰܝܟ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ. ܘܫܰܪܺܝ ܠܰܡܩܰܛܳܠܽܘ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܖ̈ܰܫܺܝܥܳܬܳܐ. ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ: ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܛܰܡܐܳܐ ܘܰܢܕܺܝܕܳܐ: ܕܰܡܥܰܠܰܠ ܗܘܳܐ ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܦܪܺܝܫ ܗܘܳܐ ܣܰܓܺܝ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ.41 ܘܟܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܪܡܝܳܢܽܘܬܶܗ ܘܒܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܠܽܘܣܺܝܡܰܟܳܘܣ: ܢܣܰܒܘ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܚܽܘܛܖ̈ܶܐ: ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܩܶܛܡܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܪܰܗܒܳܐ ܘܰܫܓܽܘܫܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܠܽܘܣܺܝܡܰܟܳܘܣ ܘܥܰܠ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ.42 ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܣܚܰܦܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܪܰܩܘ. ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܠܰܡܚܰܠܰܨ ܗܰܝܟܠܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢܒ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܩܰܛܠܽܘܗܝ.43 ܘܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ: ܩܳܡ ܡܶܢܶܠܐܳܘܣ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܒܕܺܝܢܳܐ.44 ܘܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܨܽܘܪ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܺܝܢܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪܘ ܡܶܢ ܣܳܒܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ.45 ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢܶܠܳܐܳܘܣ ܕܡܶܙܕܟܶܐ ܠܶܗ: ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܗܘܳܐ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܠܰܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ: ܕܰܢܦܺܝܣܺܝܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ.46 ܘܕܰܒܪܶܗ ܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܐܦܪܩܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܬܢܺܝܚ. ܘܗܰܦܟܶܗ ܠܪܶܥܝܶܢܶܗ.47 ܘܰܠܡܶܢܶܠܐܳܘܣ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܫܪܳܝܗܝ ܡܶܢ ܡܩܰܛܪ̈ܓܳܢܰܘܗܝ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ: ܘܰܩܕܳܡ ܣܰܩܽܘ̈ܬܳܝܶܐ ܐܶܠܽܘ ܐܶܡܰܪܘ ܗܘܰܘ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܫܬܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܚܰܝܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܘܬܳܐ.48 ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܶܝܢ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܘ ܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ: ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܘܥܰܡܳܐ ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܠܨܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܐܶܬܶܐܒܐܶܫ ܠܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ ܥܰܠ ܕܺܝܢܶܗ ܕܥܰܘܳܠܳܐ: ܕܰܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ ܩܰܛܶܠ ܗܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ.49 ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܨܽܘܪ̈ܳܝܶܐ: ܢܣܰܒܘ ܘܰܩܒܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ.50 ܡܶܢܶܠܐܳܘܣ ܕܶܝܢ ܫܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܒܰܥ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܕܥܳܠܽܘܒܽܘܬܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܬܪܰܘܪܰܒ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܥܰܫܰܢ ܒܒܺܝܫܽܘܬܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝ̈ܢܬܶܗ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ.

 1. 1. ܒܶܗ ܕܶܝܢ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ: ܐܶܙܰܠ ܗܘܳܐ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ.2 ܓܕܰܫ ܕܶܝܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܪܳܗܛܺܝܢ ܒܳܐܐܰܪ ܪ̈ܳܟܒܶܐ ܕܖ̈ܰܟܫܶܐ: ܕܰܡܟܰܣܶܝܢ ܒܶܐܣܛܠܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ: ܘܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܪ̈ܽܘܡܚܶܐ. ܘܰܡܚܰܙܩܺܝܢ ܒܟܽܠ ܙܰܝܢܳܐ.3 ܘܰܡܦܰܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܖ̈ܰܟܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܪܳܗܛܺܝܢ ܠܟܳܐ ܘܰܠܟܳܐ. ܘܰܡܢܺܝܦܺܝܢ ܡܓܰܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܫܡܺܝܛܺܝܢ ܣܰܝܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܡܬܺܝ̈ܚܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܩܶܫ̈ܬܳܬܗܽܘܢ. ܘܡܰܠܒܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܫܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܰܡܚܰܙܩܺܝܢ ܒܟܽܠ ܙܰܝܢܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܡܰܙܗܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܰܒܗܩܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ.4 ܥܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠܶܗ ܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܕܰܠܛܳܒܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ.5 ܐܶܫܬܡܰܥ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܛܶܒܳܐ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܕܡܺܝܬ ܠܶܗ. ܘܰܕܒܰܪ ܐܺܝܳܣܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐܳܠܶܦ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ. ܘܶܐܬܳܐ ܘܰܐܪܡܺܝ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܘܳܐܠܶܨ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܥܰܫܰܢ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܣܽܘܓܶܐܗ ܕܥܰܡܳܐ ܥܳܪܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܣܳܠܩܺܝܢ ܠܫܽܘܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܺܝܒܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܗܺܝ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܠܡܺܐܒܰܕ݂. ܘܡܶܢܶܠܐܳܘܣ ܥܪܰܩ ܗܘܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܠܶܗ ܠܒܶܝܬ ܡܶܪܕܳܐ.6 ܐܺܝܳܣܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܩܰܛܶܠ ܗܘܳܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܚܺܝܪ ܗܘܳܐ ܘܡܶܣܬܰܟܰܠ ܪܰܫܺܝܥܳܐ: ܕܚܰܕܽܘܬܶܗ ܥܳܩܬܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܗܘܳܬ݂: ܘܳܐܒܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܩܶܛܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܶܗ ܘܰܒܫܰܪܒܬܶܗ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ.7 ܘܟܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܒܰܕ݂: ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܐܚܽܘܕ݂. ܐܶܠܳܐ ܚܰܪܬܶܗ ܒܒܶܗܬܬܳܐ ܗܘܳܬ݂. ܘܰܐܪܦܺܝ ܘܰܥܪܰܩ ܬܽܘܒ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܥܰܡܽܘܢ.8 ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܚܰܪܬܶܗ: ܒܒܺܝܫ ܘܡܰܪܺܝܪ ܗܘܳܐ. ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܐܰܪܛܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܥܰܖ̈ܰܒܳܝܶܐ. ܘܰܦܠܰܛ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܥܳܪܶܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢܳܐ: ܟܰܕ ܡܶܬܪܕܶܦ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܡܰܣܛܝܳܢܳܐ ܕܢܰܡܽܘܣܳܐ. ܘܡܰܣܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܫܳܝܛܺܝܢ ܠܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܶܗ ܘܰܕܥܰܡܶܗ. ܘܰܒܒܶܗܬܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܥܪܰܩ ܠܡܶܨܪܶܝܢ.9 ܘܰܐܝܟ ܢܦܳܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܕܝܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܫܬܕܺܝ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ. ܘܰܒܠܰܩܶܕܡܽܘܢܺܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܐܶܒܰܕ.ܐܶܙܰܠ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܠܬܰܡܳܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܫܪܰܒܬܶܗ ܕܢܶܬܣܰܬܰܪ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ: ܘܡܺܝܬ ܬܰܡܳܢ.10 ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܘܺܝ ܠܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܳܐ ܠܰܒܟܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܠܶܐܒܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܠܟܽܠ ܕܡܶܬܩܰܒܪܺܝܢ ܒܶܗ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.11 ܘܰܫܠܰܚܘ ܗܘܰܘ ܕܶܝܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܶܗܝܢ ܕܰܗܘܰܝ̈. ܘܰܣܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܡܶܡܪܰܕ݂ ܒܳܥܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܬܶܡܪܰܕ݂. ܘܶܐܣܬܰܪܗܰܒ ܘܶܐܬܰܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܟܰܕ݂ ܡܠܶܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܒܚܶܡܬܳܐ. ܘܩܰܛܶܠ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܒܚܰܪܒܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ.12 ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܠܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ: ܕܢܶܩܛܠܽܘܢ ܕܠܳܐ ܚܰܘܣܳܢ ܠܟܽܠ ܕܢܳܦܶܠ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܳܦ ܠܒ̈ܳܬܶܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܩܰܛܠܺܝܢ.13 ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܩܶܛܠܳܐ ܕܣܳܒ̈ܶܐ ܘܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܕܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܕܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܚܽܘܒܳܠܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܕܰܒ̈ܢܳܬܳܐ: ܘܰܕܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ.14 ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܒܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܐܶܒܰܕܘ ܘܶܐܬܚܰܒܰܠܘ ܐܰܝܟ ܬܡܳܢܶܐ ܪ̈ܶܒܘܳܢ. ܐܰܪܒܰܥ ܕܩܶܛܠܳܐ: ܘܰܪܒܰܥ ܕܶܐܙܕܰܒܰܢܘ ܠܥܰܒܕܽܘܬܳܐ.15 ܘܠܳܐ ܣܦܰܩ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܡܰܠܟܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܡܪܰܚ ܗܘܳܐ. ܬܽܘܒ ܕܢܶܥܽܘܠ ܐܳܦ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܰܡܫܰܒܰܚ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܕܰܒܪܶܢܶܗ ܡܶܢܶܠܐܳܘܣ: ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܕܐܰܪܥܶܗ.16 ܘܒܺܐܝܗܰܘ̈ܗܝ ܛܰܡ̈ܐܳܬܳܐ ܢܣܰܒ ܗܘܳܐ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒܘ̈ ܗܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܶܐܬܬܣܺܝ̈ܡܝ ܗܘܰܝ̈ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܘܰܠܪܰܒܽܘܬܶܗ ܘܠܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܶܗ ܘܺܐܝܩܳܪܶܗ: ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܡܣܰܝ̈ܒܳܬܳܐ ܢܳܣܶܒ ܗܘܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܠܗܽܘܢ.17 ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܗܘܳܐ ܘܶܐܫܬܰܒܗܰܪ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܒܪܶܥܝܶܢܗ. ܘܠܳܐ ܡܚܺܝܪ ܗܘܳܐ ܘܡܶܣܬܰܟܰܠ: ܕܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܪܶܓܙ ܡܳܪܝܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠ: ܘܰܐܗܡܺܝ ܚܝܳܪܶܗ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ.18 ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܐܶܬܬܚܶܕܘ ܗܘܰܘ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܠܳܐ ܚܳܫܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܗܳܠܝܢ: ܐܰܝܟ ܕܟܰܕ݂ ܗܠܝܕܘܪܘܣ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܡܢ ܣܠܘܩܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ: ܐܰܫܬܰܕܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܢܶܓܕܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܗܳܟܘܳܬ݂ ܘܰܗܦܰܟ: ܟܰܕ݂ ܡܡܰܕܰܟ ܡܶܢ ܗܰܘ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܪܳܡܳܐ.19 ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܐܰܬܪܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܰܡܳܐ: ܓܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ.20 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘܢ ܐܰܬܪܳܐ: ܥܰܡܶܗ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ ܩܰܒܶܠ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܟܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܗܰܝܟܠܳܐ ܕܶܐܫܬܒܶܩ ܗܘܳܐ ܒܪܽܘܓܙܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܬܽܘܒ ܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܪܳܡܳܐ ܐܶܬܩܰܝܰܡ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ.21 ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܕܶܝܢ ܢܣܰܒ ܗܘܳܐ ܐܳܠܶܦ ܘܰܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܐ: ܘܶܐܣܬܰܪܗܰܒ ܒܰܥܓܰܠ ܘܶܐܙܰܠ ܗܘܳܐ ܠܰܐܢܛܝܳܟܺܝܰܐ. ܘܣܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܒܫܽܘܒܗܳܪܶܗ: ܕܠܰܐܪܥܳܐ ܢܶܥܒܕܺܝܗ̇ ܝܰܡܳܐ: ܘܰܠܝܰܡܳܐ ܢܶܥܒܕܺܝܗ̇ ܝܰܒܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡ ܗܘܳܐ ܘܶܐܫܬܰܒܗܰܪ ܣܰܓܺܝ ܒܪܶܥܝܶܢܗ.22 ܘܰܫܒܰܩ ܩܰܝܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܡܰܒܐܫܺܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܰܢ. ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܶܝܢ ܫܒܰܩ ܠܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ. ܗܰܘ ܕܓܶܢܣܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܦܰܪܽܘܓܺܝܰܐ. ܘܪܶܥܝܳܢܶܐ ܛܰܡܐܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܛܪܽܘܢܳܐ ܘܰܢܕܺܝܕܳܐ: ܒܺܝܫ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܫܰܒܩܶܗ.23 ܘܰܒܓܰܪܙܺܝܢ ܠܰܐܢܕܪܽܘܢܺܝܩܳܘܣ ܗܰܘ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܥܠܶܐ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܬܪܺܝܡ ܘܡܰܒܐܶܒ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢܬܶܗ. ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܚܶܡܬܳܐ: ܘܰܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ.24 ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܐܦܳܠܳܘܢܺܝܳܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܛܰܡ̈ܐܶܐ: ܥܰܡ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܚܰܝܠܳܐ. ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܣܳܐܒܺܝܢ ܘܰܡܥܰܠܠܶܝܢ ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܩܰܛܠܽܘܢ. ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܘܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܢܙܰܒܢܽܘܢ.25 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬܳܐ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܒܢܶܟܠܳܐ. ܘܟܰܬܰܪ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܐܶܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܠܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܒܰܛܺܝܠܺܝܢ: ܙܰܝܶܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܘ ܥܰܡܶܗ.26 ܘܰܦܩܰܕ ܕܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܘ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܦܩܰܕ݂ ܕܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܚܙܳܬܳܐ ܢܶܩܛܠܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܳܦ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܪܗܶܛ. ܘܥ̣ܰܠ ܟܰܕ ܡܙܰܝܰܢ ܗܽܘ ܘܚܰܝܠܶܗ. ܩܰܛܶܠ ܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ.27 ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ ܘܡܰܩܒܰܝ ܥܰܡ ܬܶܫܥܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܺܝܢ ܕܥܰܡܶܗ: ܫܰܢܺܝ ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܒܛܽܘܖ̈ܶܐ ܥܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܶܣܬܰܝܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܶܩܳܖ̈ܶܐ ܘܥܶܣܒܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܰܘܬܦܽܘܢ ܗܘܰܘ ܒܛܰܡܐܽܘܬܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ.

 1. 1. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܙܰܒܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠ :ܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܬܰܢܝܳܐ: ܕܢܶܐܠܽܘܨ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܢܶܥܒܪܽܘܢ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܘܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܬܕܰܒܪܽܘܢ ܒܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.2 ܘܕܰܢܣܰܝܒܽܘܢ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܕܰܢܫܰܡܗܽܘܢܳܝܗܝ ܒܶܝܬ ܒܥܶܠܫܡܺܝܢ ܐܳܠܽܘܡܦܺܝܳܘܣ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܰܒܓܰܪܙܺܝܢ: ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܥܳܡܽܘܖ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܬܪܳܐ: ܒܶܝܬ ܒܥܶܠܫܡܺܝܢ ܟܣܢܝܘܣ.3 ܒܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܕܶܝܢ ܘܡܰܪܺܝܪܳܐ ܥܳܩܬܳܐ ܘܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ.4 ܗܰܝܟܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܒܣܳܡܳܐ: ܘܰܙܡܳܪܳܐ. ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܒܳܣܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ. ܐܳܦ ܥܰܡ ܢܶܫ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܟܽܠܶܗ ܚܕܳܪܶܗ.5 ܘܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܙܳܕ̈ܩܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܡܰܥܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܰܝܟܠܳܐ. ܘܡܰܕܒܚܳܐ ܕܡܰܬܩܰܢ ܗܘܳܐ ܠܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܟܽܠܶܗ ܣܽܘܝܳܒܳܐ ܘܛܰܡܐܽܘܬܳܐ.6 ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ: ܕܠܰܐ ܢܰܫܒܶܬ݂ ܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ. ܘܠܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܘܢܶܛܰܪ ܥܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܐܳܦܶܢ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝܳܐ ܗܽܘ.7 ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ: ܒܟܽܠ ܝܰܪܚܳܐ: ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܰܠܕܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܰܢܕܰܒܚܽܘܢ: ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܕܝܢܘܣܘܣ.8 ܘܫܰܕܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܳܦ ܠܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪ̈ܺܝܒܳܢ ܠܗܽܘܢ ܘܠܰܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܕܗܳܟܘܳܬ݂ ܗܘܰܘ ܐܳܠܨܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ: ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܖ̈ܰܚܡܶܐ.9 ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܕܢܰܗܦܟܽܘܢ ܠܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ: ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܩܰܛܠܺܝܢ. ܕܐ̱ܢܳܫ ܕܶܝܢ ܢܶܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܘܢܶܬܬܒܰܪ ܥܰܠ ܕܽܘܘܳܢܶܗ ܘܡܽܘܟܳܟܶܗ ܕܥܰܡܳܐ.10 ܐܰܝܬܺܝܘ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܫܺܝ̈ܢ ܕܰܓܙܰܪ ܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܰܬܠܰܘ ܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܒܰܬܕܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܰܐܟܪܶܟܘ ܐܶܢܶܝܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܰܠܚܰܪܬܳܐ ܣܠܶܩܘ ܘܰܫܕܰܘ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܐ.11 ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܥܪܰܩܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܰܡܥܰܖ̈ܶܐ ܒܛܽܘܫܝܳܐ ܘܰܢܫܰܒܬܽܘܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܶܐܬܰܘ ܘܰܐܘܕܰܥܘ ܠܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ: ܘܶܐܙܰܠ ܐܰܘܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܢܥܰܕܪܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ.12 ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܒܗܳܢܳܐ ܟܬܳܒܳܐ: ܕܠܳܐ ܬܶܕܚܠܽܘܢ ܘܬܶܬܪܰܗܒܽܘܢ ܘܬܶܬܙܺܝܥܽܘܢ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܓܰܕܫܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܪܰܥܰܘ ܕܺܝܢܳܐ ܕܶܐܬܰܐ ܥܠܰܝܢ: ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܐܒܕܳܢܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܠܡܰܪܕܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܰܢ.13 ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܶܫܬܒܶܩܘ ܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܕܢܰܪܫܥܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܢܦܰܠܘ ܠܚܽܘ̈ܝܳܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܐܳܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ.14 ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܓܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܢܰܫܠܡܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܠܰܐܚܪܳܝܬܳܐ ܢܶܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܒܬܰܫܢܺܝܩܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܨܶܐܕܰܝܢ ܥܒܰܕ݂.15 ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܦܰܪܥܰܢ: ܕܠܳܐ ܠܰܐܚܪܳܝܬܳܐ ܢܫܰܢܩܰܢ.16 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢܰܢ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܡܶܪܕܳܐ ܓܶܝܪ ܪܳܕܶܐ ܒܚܽܘ̈ܝܳܒܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܥܰܡܶܗ.17 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܣܦܰܩ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ. ܢܶܐܬܶܐ ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܡܶܟܺܝܠ ܥܰܠ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ.18 ܐܶܠܺܝܥܳܙܰܪ ܪܺܝܫܳܐ ܕܣܳܦܖ̈ܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܣܳܒܳܐ ܕܚܶܙܘܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܪܓܺܝܓ ܗܘܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪ ܣܰܓܺܝ. ܡܶܬܶܐܠܶܨ ܗܘܳܐ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܚܙܺܝܪܳܐ.19 ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܐܶܨܛܒܺܝ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܢܺܚܶܐ ܒܒܶܗܬܬܳܐ. ܘܚܰܕܝܳܐܺܝܬ ܩܪܶܒ ܘܰܐܫܠܶܡ ܢܰܦܫܶܗ ܠܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܰܠܫܶܢܕ̈ܶܐ.20 ܐܰܟܡܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܕܢܰܫܠܡܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܣܰܝܒܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܬܛܰܘܫܽܘܢ ܘܢܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ. ܡܶܛܽܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ݂ ܠܗܽܘܢ.21 ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ: ܥܰܠ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ: ܕܰܒܪܽܘܗܝ ܠܶܐܠܺܝܥܳܙܰܪ ܡܝܰܩܪܳܐ ܒܶܝܬ ܠܶܗ ܘܰܠܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܳܝܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܘܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢܶܗ: ܕܢܰܝܬܶܐ ܒܶܣܪܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܳܫܰܚ ܠܶܗ ܕܠܶܗ ܡܰܬܩܰܢ: ܘܢܶܐܟܽܘܠ. ܘܢܶܬܪܡܶܐ ܕܶܝܢ ܘܢܶܬܪܟܶܢ ܒܡܶܠܬܳܐ: ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܳܟܶܠ ܒܶܣܪܳܐ ܕܕܶܒܚܳܐ.22 ܕܟܰܕ݂ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܫܬܕ݂ܶܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܪܳܚܡܽܘܬܗܽܘܢ ܕܥܰܡܶܗ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܬܶܗܘܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ.23 ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܬܳܐ: ܕܫܳܘܝܳܐ ܠܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܠܰܫܢܰܘ̈ܗܝ ܡܝܰܩܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܘܰܠܡܰܪܕܽܘܬܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ: ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܥܓܰܠ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ ܠܰܘܐܽܘܢܳܢܝ ܘܫܰܕܰܪܽܘܢܳܢܝ ܠܰܫܝܽܘܠ.24 ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܓܶܝܪ ܙܳܕܩܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܰܫܢܰܝ̈: ܕܶܐܬܪܡܶܐ ܘܶܐܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ. ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܛܠܶܝܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܐܶܠܺܝܥܳܙܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܒܰܪ ܬܶܫܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗܦܰܟ ܠܚܰܢܦܽܘܬܳܐ.25 ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܕܺܝܠܝ: ܘܡܶܛܽܠ ܚܰܝ݂ܰܝ݂ ܕܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ: ܢܶܛܥܽܘܢ ܘܢܺܐܒܕܽܘܢ: ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܚܶܣܕܳܐ ܘܓܽܘܚܟܳܐ: ܘܒܽܘܙܳܚܳܐ ܘܡܰܣܠܝܳܐ ܒܣܰܝܒܽܘܬܝ.26 ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܡܰܘܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܨܒܶܐ ܠܡܶܥܪܰܩ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܠܳܐ ܒܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ ܘܠܳܐ ܒܡܰܘܬܝ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܥܪܰܩ.27 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ: ܟܰܕ݂ ܐܶܦܽܘܩ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐܺܝܬ ܘܓܰܢܒܳܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܥܰܠܡܳܐ: ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܣܰܝܒܽܘܬܝ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܳܗ̇.28 ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܛܠܶܝܢ ܐܶܫܒܽܘܩ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܐ ܘܰܕܚܰܝܠܳܐ: ܘܶܐܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܠܽܘܒܳܒܳܐ: ܕܚܰܕܝܳܐܺܝܬ ܢܰܫܠܡܽܘܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܠܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܰܠܫܶܢ̈ܕܶܐ. ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܢܳܡܽܘܕܣܳܐ ܢܰܟܦܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ: ܒܰܪ ܫܳܥܬܗ ܕܒܰܪܘ ܘܰܐܝܬܝܽܘܗܝ ܠܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܠܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ.29 ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܡܢ ܩܕܳܡ ܩܰܠܺܝܠ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ: ܐܶܬܗܦܶܟܘ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ. ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܕܰܒܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܡܰܠܶܠ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܫܰܪܺܝܘ ܡܢܰܓܕܺܝܢ ܠܶܗ.30 ܘܟܰܕ݂ ܩܰܪܺܝܒ ܕܰܢܡܽܘܬ݂ ܒܢܶܓܕܰܘ̈ܗܝ: ܐܶܬܬܰܢܰܚ ܘܶܐܡܰܪ. ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܟܰܕ݂ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܫܬܪܶܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ: ܗܳܐ ܡܣܰܝܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ: ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܒܰܦܓܰܪܝ. ܒܢܰܦܫܝ ܕܶܝܢ. ܚܳܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܡܶܛܽܠ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܘܕܶܚܠܬܶܗ ܡܣܰܝܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ.31 ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܛܠܶܝܢ: ܐܶܠܳܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܥܰܡܰܢ ܫܒܰܩ ܒܡܰܘܬܶܗ: ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܐ ܘܰܕܚܰܝܠܳܐ: ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܘܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ.

1.[1]ܓܕܰܫ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ: ܘܶܐܬܬܚܶܕܘ ܫܰܒܥܳܐ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܥܰܡ ܐܶܡܗܽܘܢ. ܘܡܶܬܐܰܠܨܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ: ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ ܒܶܣܪܳܐ ܡܣܰܝܒܳܐ ܕܰܚܙܺܝܪܳܐ. ܘܰܝܬܺܝܘ ܘܣܳܡ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܢܶܓ̈ܕܶܐ: ܘܟܽܠ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ.2 ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ. ܥܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܺܐܠܰܦ ܡܶܢܰܢ. ܥܬܺܝܕܺܝܢܰܢ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܠܰܡܡܳܬ݂. ܐܰܘ ܕܢܶܥܒܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ.3 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܬܚܰܡܰܬ݂ ܣܰܓܺܝ. ܘܰܦܩܰܕ݂ ܕܢܰܪܬܚܽܘܢ ܛܶܓܢ̈ܶܐ ܘܩܶܕ̈ܣܶܐ.4 ܘܟܰܕ݂ ܐܰܪܬܰܚܘ ܐܶܢܽܘܢ ܣܰܓܺܝ. ܠܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ: ܦܩܰܕ݂ ܢܶܦܣܩܽܘܢ ܠܶܫܳܢܶܗ: ܘܢܶܩܛܥܽܘܢ ܪܺܝܫ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܟܰܕ݂ ܩܳܝܡܳܐ ܐܶܡܶܗ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܚܺܝܪܺܝܢ ܒܶܗ.5 ܟܰܕ݂ ܣܪܰܚܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ: ܦܩܰܕ ܕܢܰܝܬܽܘܢ ܘܢܰܪܡܽܘܢܳܝܗܝ: ܟܰܕ݂ ܚܰܝ ܥܰܠ ܛܶܓܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܣܳܠܶܩ ܗܘܳܐ ܪܺܝܚܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܕܝܰܩܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ: ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡ ܐܶܡܗܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܰܢܡܽܘܬ݂ ܓܰܢܒܳܪܳܐܺܝܬ.6 ܘܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܳܙܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܒܰܢ ܡܶܬܒܰܝܰܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ: ܕܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܬܒܰܝܰܐ.7 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܗܰܘ ܕܰܬܪܶܝܢ ܠܒܽܘܙܳܚܳܐ ܘܰܠܢܶܓ̈ܕ݂ܶܐ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܘܰܫܩܰܠܘ ܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ ܥܰܡ ܡܶܫܟܶܗ. ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ: ܕܶܐܢ ܗܽܘ ܕܳܐܟܶܠ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܠܳܐ ܢܶܣܬܰܪܰܚ ܟܽܠܶܗ ܦܰܓܪܶܗ.8 ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܳܟܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܠܶܗ ܒܶܗ ܒܫܶܢ̈ܕܶܐ ܩܰܛܠܽܘܗܝ.9 ܘܟܰܕ݂ ܩܰܪܺܝܒ ܕܰܢܡܽܘܬ݂ ܐܶܡܰܪ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܫܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܝܶܢ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ: ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ: ܗܽܘ ܢܩܺܝܡܰܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.10 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܗܰܘ ܕܰܬܠܳܬܳܐ. ܘܰܡܒܰܙܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܶܫܬܰܢܕܺܝܢ ܒܶܗ. ܘܰܦܩܰܕ݂ ܕܢܶܦܣܩܽܘܢ ܠܶܫܳܢܶܗ. ܘܗܽܘ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܐܰܦܶܩ ܠܶܫܳܢܶܗ: ܘܚܰܕܝܳܐܺܝܬ ܦܫܰܛ ܐܳܦ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ.11 ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܓܰܢܒܳܪܳܐܺܝܬ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܩܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܚܰܕܝܳܐܺܝܬ ܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܶܝܢ. ܘܰܡܣܰܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܬܽܘܒ ܡܶܢܶܗ ܐܶܣܰܒ ܘܶܐܩܰܒܶܠ ܐܶܢܶܝܢ.12 ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ: ܐܶܬܕܰܡܰܪܘ ܥܰܠ ܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܕܰܥܠܰܝܡܳܐ ܗܰܘ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܕܚܶܠ ܐܰܘ ܚܫܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܢܶܓܕ̈ܶܐ ܘܰܠܫܶܢ̈ܕܶܐ.13 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܗܳܢܳܐ: ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܗܰܘ ܕܰܐܪܒܥܳܐ. ܐܳܦ ܠܶܗ ܐܳܠܨܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܶܫܬܰܢܕܺܝܢ ܒܶܗ.14 ܘܟܰܕ݂ ܩܰܪܺܝܒ ܕܰܢܡܽܘܬ݂: ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܦܰܩܳܚ ܡܰܘܬܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܺܬܺܝܕ݂. ܠܳܟ ܓܶܝܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ.15 ܘܟܰܕ݂ ܫܶܠܶܡ ܗܳܢܳܐ: ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܗܰܘ ܕܚܰܡܫܳܐ. ܘܰܡܢܰܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܳܐܠܨܺܝܢ ܠܶܗ.16 ܘܗܽܘ ܕܶܝܢ ܚܳܪ ܒܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ. ܘܟܰܕ݂ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܰܚܒܳܠܳܐ: ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܬܶܣܒܰܪ ܕܛܽܘܗܡܰܢ ܐܶܫܬܒܶܩ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ.17 ܣܳܟܳܐ ܕܶܝܢ. ܘܬܶܚܙܶܐ ܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܳܟ ܘܰܠܙܰܪܥܳܟ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܫܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܫܰܢܶܩ.18 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܢܳܐ: ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܗܰܘ ܕܶܫܬܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܩܰܪܺܝܒ ܕܰܢܡܽܘܬ݂: ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ. ܚܢܰܢ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܢܰܦܫܰܢ: ܗܳܠܶܝܢ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢܰܢ: ܥܰܠ ܕܰܚܛܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܰܢ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܗܘܰܝܢ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.19 ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܬܶܣܒܰܪ ܕܙܳܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܕܰܨܒܰܝܬ ܕܰܬܩܽܘܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ.20 ܘܝܺܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܶܡܗܽܘܢ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܗܳܝ ܕܫܳܘܝܳܐ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܘܰܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܒܽܘܪܟܬܳܐ. ܕܟܰܕ݂ ܚܳܙܝܳܐ ܠܫܰܒܥܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܳܐܒܕܺܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂: ܚܳܕܝܳܐܺܝܬ ܡܣܰܝܒܪܳܐ ܗܘܳܬ݂. ܡܶܛܽܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܡ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ.21 ܘܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܳܥܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܘܳܐܡܪܳܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܒܶܪܝ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ. ܟܰܕ݂ ܡܰܠܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܥܺܝܪܰܬ݂ ܒܚܶܡܬܳܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ݂ ܡܶܬܟܰܫܦܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܗܽܘܢ. ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈.22 ܠܳܐ ܝܳܕܥܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܬܽܘܢ ܒܟܰܪܣܝ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ. ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܘܚܶܙܘܳܐ ܕܚܰܕ݂ ܚܕܰܡ ܡܶܢܟܽܘܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܶܢܳܐ ܬܰܩܢܶܬ݂.23 ܐܶܠܳܐ ܒܳܪܽܘܝܶܗ ܕܥܰܠܡܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܓܒܰܠ ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܗܽܘ ܒܳܨܶܐ ܟܽܠ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ. ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܝܳܗܒ ܠܟܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܒܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܫܠܶܡܬܽܘܢ ܦܰܓܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ: ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.24 ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕܡܶܬܬܫܺܝܛ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܩܳܠܳܗ̇ ܕܰܡܚܰܣܕܳܢܺܝܬܳܐ: ܡܰܗܡܶܐ ܗܘܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܫܳܡܰܥ. ܘܟܰܕ݂ ܗܽܘ ܥܠܰܝܡܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ: ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܰܡܦܺܝܣ ܠܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܒܡܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܝܳܡܶܐ ܗܘܳܐ. ܕܶܐܢ ܗܽܘ ܕܢܶܫܬܡܰܥ ܠܶܗ ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܢܶܥܬܪܽܘܢܳܝܗܝ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ. ܘܪܳܚܡܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢܳܝܗܝ ܠܶܗ. ܘܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܢܛܰܝܡܢܺܝܘܗܝ.25 ܥܠܰܝܡܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܠܳܐ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܪܡܶܐ ܠܡܶܠܰܘ̈ܗܝ: ܩܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܶܐܡܶܗ ܘܰܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇: ܕܬܰܡܠܶܟܺܝܘܗܝ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂.26 ܘܟܕ݂ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܐܶܡܰܪܬ݂ ܕܶܐܢܳܐ ܡܺܝܣܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ.27 ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܢܶܦܠܰܬ݂ ܩܕܳܡ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܗ̇: ܘܒܳܥܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܢܶܗ: ܟܰܕ ܡܒܰܙܚܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܰܛܪܽܘܢܳܐ ܘܰܢܕܺܝܕܳܐ. ܘܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܐܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ. ܒܶܪܝ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ. ܠܗܳܝ ܕܰܫܩܰܠܬܳܟ ܒܟܰܪܣܳܐ ܬܶܫܥܳܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ: ܘܰܐܝܢܶܩܬܳܟ ܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܪܰܒܺܝܬܳܟ: ܘܰܐܝܬܺܝܬܳܟ ܠܗܳܕܶܐ ܩܰܘܡܬܳܐ.28 ܒܳܥܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܒܶܪܝ ܚܽܘܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܒܟܽܠ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ. ܘܶܐܣܬܰܟܰܠ ܘܰܚܙܺܝ. ܕܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܳܦ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܳܬ݂.29 ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܡܚܰܝܒܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܫܬܘܺܝ ܥܰܡ ܐܰܚܰܝ̈ܟ: ܘܩܰܒܶܠ ܥܠܰܝܟ ܡܰܘܬܳܐ. ܕܰܒܖ̈ܰܚܡܶܐ ܬܽܘܒ ܕܗܳܘܶܝܢ ܥܠܰܝܟܽܘܢ: ܐܶܩܰܒܠܳܟ ܬܽܘܒ ܥܰܡ ܐܰܚܰܝ̈ܟ.30 ܘܟܰܕ݂ ܗܺܝ ܩܳܝܡܳܐ ܘܗܘܳܬ݂ ܘܒܳܥܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܢܶܗ: ܥܢܳܐ ܥܠܰܝܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܢܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܡܶܫܬܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ.31 ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܕܶܐܨܛܰܢܰܥܬ ܘܰܥܒܰܕܬ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ: ܠܳܐ ܬܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.32 ܚܢܰܢ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢܰܢ.33 ܘܰܐܝܟ ܕܠܰܟܐܳܬܳܐ ܘܡܰܪܕܽܘܬܳܐ: ܪܓܶܙ ܥܠܰܝܢ ܩܠܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ.34 ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܡܰܛܐܳܐ: ܘܰܢܕܺܝܕܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܬܪܺܝܡ ܘܬܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܣܰܒܪܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.35 ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܥܕܰܟܺܝܠ ܥܪܰܩܬ ܡܶܢ ܕܺܝܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟܽܠ.36 ܐܰܚܰܝ̈ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܝ ܕܣܰܒܰܪܘ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܕܫܳܥܬܳܐ: ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܡܶܗ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܕܺܝܢܶܗ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܬܩܰܒܶܠ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ: ܐܰܝܟ ܕܫܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ.37 ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܐܰܚܰܝ̈: ܢܰܦܫܝ ܘܦܰܓܪܝ ܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܬܳܐ. ܘܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܒܰܥܓܰܠ ܢܶܬܪܰܥܶܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܰܢ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܒܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܰܒܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܬܶܫܬܰܐܠ. ܘܬܰܘܕܶܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. ܘܒܺܝ ܕܶܝܢ ܘܒܰܐܚܰܝ̈. ܢܶܬܢܺܝܚ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܪܳܡܳܐ: ܕܶܐܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܰܢ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ.39 ܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ: ܐܶܬܚܰܡܰܬ݂ ܣܰܓܺܝ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ: ܐܰܠܨܶܗ ܘܶܐܫܬܰܢܰܕ݂ ܒܶܗ.40 ܘܗܽܘ ܕܶܝܢ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ: ܟܰܕ݂ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐܺܝܬ ܬܟܺܝܠ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ.41 ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܰܬ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܺܝܬܰܬ݂ ܐܳܦ ܐܶܡܗܽܘܢ.42 ܥܰܠ ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܕܶܝܢ ܘܥܰܠ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܰܩܫܰܝ̈ܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܡܺܐܡܰܪ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ.

 1. 1. ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܩܒܰܝ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ: ܥܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܛܫܝܳܐܺܝܬ ܠܩܽܘܪ̈ܝܳܐ: ܘܰܡܟܰܢܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܫܖ̈ܰܒܳܬܗܽܘܢ: ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܰܘܺܝܘ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ.2 ܘܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܢܚܽܘܪ ܥܰܡܳܐ ܕܡܶܬܬܕܺܝܫ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܢܪܰܚܶܡ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܶܐܣܬܰܝܰܒ ܡܶܢ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ.3 ܘܢܶܦܪܽܘܩ ܐܳܦ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܒܠܳܐ: ܘܩܰܪܺܝܒܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܕܒܪܳܐ. ܢܶܚܙܶܐ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܰܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܕܶܐܬܶܐܫܶܕ݂ ܕܶܡܗܽܘܢ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ.4 ܘܢܶܬܕܟܰܪ ܐܳܦ ܠܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ ܕܕܰܠܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܶܐܒܰܕ݂ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ: ܘܥܰܠ ܓܽܘܕܳܦܶܐ ܕܓܰܕܶܦܘ ܥܰܠ ܫܡܶܗ. ܘܢܶܬܬܥܺܝܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܰܛܢܳܢܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ.5 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܫܬܰܪܰܪ ܘܶܐܚܰܙܰܩ ܡܰܩܒܰܝ ܥܰܡ ܟܶܢܫܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܐܰܪܡܺܝ ܕܶܚܠܬܶܗ ܘܙܰܘܥܬܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܶܬܗܦܶܟ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܖ̈ܰܚܡܶܐ.6 ܘܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ: ܘܡܰܘܒܶܕ݂ ܗܘܳܐ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܩܽܘܪ̈ܝܳܐ. ܘܰܐܬܪ̈ܘܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܢܳܣܶܒ ܗܘܳܐ. ܘܙܳܟܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܩܪ̈ܳܒܶܐ: ܘܰܡܩܰܛܶܠ ܠܰܣܓܺܝ̈ܐܶܐ.7 ܝܺܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܒܰܠܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܢܳܦܶܠ ܗܘܳܐ ܘܫܳܚܶܩ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܡܶܬܡܰܠܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܘܡܶܫܬܰܡܗܳܐ ܓܰܢܒܳܪܽܘܬܶܗ ܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ.8 ܘܟܰܕ ܚܙܳܐ ܕܶܝܢ ܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ: ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܪܳܐܶܒ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܡܩܰܒܰܝ: ܘܙܳܟܶܐ ܗܘܳܐ ܘܢܳܨܰܚ ܒܟܽܠ ܩܪ̈ܳܒܰܘܗܝ: ܟܬܰܒ ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܰܕܦܽܘܢܺܝܩܺܝ: ܕܰܢܥܰܕܰܪ ܠܨܶܒܘ̈ܳܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ.9 ܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܕܶܝܢ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ: ܦܩܰܕ ܠܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܒܪܶܗ ܕܦܛܪܩܠܘܣ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ. ܘܫܰܕܪܶܗ ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܥܰܡܶܗ ܐܰܝܟ ܬܰܪܬܶܝܢ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܚܰܝܠܳܐ: ܕܢܺܐܙܰܠ ܘܢܶܥܛܶܐ ܠܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܫܰܕܰܪ ܕܶܝܢ ܥܰܡܶܗ. ܐܳܦ ܠܓܽܘܪܓܳܝܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ: ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܢܰܦܰܩ ܒܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܕܰܩܪ̈ܳܒܶܐ.10 ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܐܩܺܝܡ ܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܕܢܰܝܬܶܐ ܘܢܰܪܡܶܐ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܫܒܺܝܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ.11 ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܫܰܕܰܪ ܥܰܠ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܚܒܶܠ ܝܰܡܳܐ: ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܘܢܶܙܒܢܽܘܢ ܠܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܬܶܫܥܺܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܢ ܒܰܚܕ݂ܳܐ ܟܰܟܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܳܪ ܘܣܰܟܺܝ ܠܕܺܝܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܕܰܥܬܺܝܕ݂ ܕܢܰܕܪܟܺܝܘܗܝ.12 ܘܶܐܬܰܘ ܘܰܐܘܕܰܥ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܢܺܝܩܳܢܳܘܪ: ܘܶܐܫܬܰܥܺܝܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܥܰܡܶܗ.13 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܝܺܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܚܶܠܘ ܘܶܐܬܦܰܠܰܓܘ ܥܰܠ ܕܺܝܢܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܫܰܪܺܝܘ ܥܳܪܩܺܝܢ ܠܟܳܐ ܘܰܠܟܳܐ.14 ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܡܙܰܒܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܫܬܚܰܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܢܺܝܩܳܢܳܘܪ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܙܰܒܶܢ ܐܶܢܽܘܢ.15 ܐܳܦܶܢ ܠܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܩܝܳܡܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܶܬܩܪܶܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.16 ܟܰܢܶܫ ܕܶܝܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܰܩܒܰܝ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ: ܕܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܘܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܡܚܰܝܶܠ ܠܗܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܢܶܕܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܪܰܗܒܽܘܢ ܘܢܶܬܬܙܺܝܥܽܘܢ ܡܶܢ ܣܽܘܓܐܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܬܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ.17 ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܕܚܽܘܪܘ ܘܰܚܙܰܘ ܒܨܰܥܪܳܐ ܕܶܐܨܛܰܥܪ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܗܰܒܘ ܢܰܦܫܟܽܘܢ: ܘܶܐܬܟܰܬܰܫܘ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܡܰܥܗܶܕ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܨܰܥܪܳܐ ܘܒܽܘܙܳܚܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܫܪܳܝܗܽܘܢ ܕܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.18 ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܕܗܶܢܽܘܢ ܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܰܠ ܙܰܝܢܳܐ ܘܥܰܠ ܚܰܝܠܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܬܟܺܝܠܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟܽܠ: ܗܰܘ ܕܡܰܨܶܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܢܶܣܚܽܘܦ ܒܪܽܘܚ ܦܽܘܡܶܗ: ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܒܥܶܕܒܳܒܰܝ̈ܢ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܠܡܳܐ.19 ܡܰܕܟܰܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܦܽܘܪ̈ܩܳܢܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܒܙܰܒܢܳܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܣܰܢܚܰܪܺܝܒ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܒܰܕܘ ܗܘܰܘ ܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ.20 ܘܠܰܩܪܳܒܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܓܰܠܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܥܰܙܺܝܙܽܘܬܳܐ ܒܰܬܡܳܢܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܚܰܝܠܳܐ: ܥܰܡ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܺܝܢ ܕܡܰܩܶܕܽܘܢܳܝ̈ܶܐ: ܕܶܐܬܰܘ ܗܘܰܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ: ܘܰܢܦܰܩܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܙܟܰܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ.21 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܗܳܠܶܝܢ: ܐܶܬܥܰܕܰܪܘ ܘܶܐܬܚܰܝܰܠܘ ܘܶܐܬܚܰܙܰܩܘ: ܘܝܰܗܒܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܓܰܢܒܳܪܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܢܳܡܽܘܣܗܽܘܢ ܘܰܐܬܪܗܽܘܢ. ܘܦܰܠܓܶܗ ܠܚܰܝܠܳܐ ܠܰܐܪܒܰܥ ܡܢܰܘ̈ܳܢ.22 ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ: ܥܰܠ ܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ ܘܰܠܝܽܘܢܳܬܳܢ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܐܳܠܶܦ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ.23 ܘܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܶܐܠܺܝܥܳܙܰܪ ܦܰܩܕܶܗ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܩܳܪܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܝܳܗܶܒ ܐܳܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܒܰܡܢܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ. ܘܫܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܕܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܢܺܝܩܳܢܳܘܪ.24 ܘܰܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܩܰܛܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܬܶܫܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܠܣܽܘܓܶܐܗ ܕܶܝܢ ܕܚܰܝܠܗܽܘܢ: ܩܰܛܰܥܘ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܥܰܘܰܪܘ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܣܰܪܰܚܘ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܚܪܘ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܥܪܰܩܘ.25 ܘܰܢܣܰܒܘ ܟܽܠܶܗ ܥܽܘܬܪܗܽܘܢ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܰܘ ܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܕܢܶܙܒܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܪܕܰܦܘ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ. ܘܗܳܟܘܳܬ݂ ܗܦܰܟܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܣܬܰܪܗܒܺܝܢ ܗܘܰܘ.26 ܕܰܩܪܶܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܡܰܥ̈ܠܰܝ ܫܰܒܬܳܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܓܰܪܘ ܪܽܘܚܗܽܘܢ: ܘܰܪܕܰܦܘ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ.27 ܒܰܙܘ ܕܶܝܢ ܘܰܫܩܰܠܘ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܰܡ ܙܰܝܢܗܽܘܢ. ܘܰܗܦܰܟܘ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܘܰܢܫܰܒܬܽܘܢ: ܟܰܕ݂ ܡܰܘܕܶܝܡ ܗܘܰܘ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܥܒܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܘܫܰܪܺܝ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܖ̈ܰܚܡܶܐ.28 ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ: ܦܰܠܶܓܘ ܡܶܢ ܒܶܙܬܗܽܘܢ ܠܡܰܟܰܐܒ̈ܶܐ ܘܰܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ: ܘܰܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܦܰܠܶܓܘ ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ.29 ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕܘ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܓܥܰܘ ܘܨܰܠܺܝܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ.30 ܘܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܶܬܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ: ܘܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ. ܘܩܰܛܶܠܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܬܠܳܬ ܪ̈ܶܒܘܳܢ. ܘܰܟܒܰܫܘ ܘܶܐܚܰܕܘ ܚܶܣܢ̈ܶܐ ܖ̈ܰܘܪܒܶܐ ܘܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ.31 ܘܰܢܣܰܒܘ ܘܦܰܠܶܓܘ ܒܶܙܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ.ܘܦܰܠܶܓܘ ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܘܰܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܕܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܥܰܡܳܐ. ܦܰܠܶܓܘ ܗܘܰܘ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܣܳܒ̈ܶܐ. ܘܰܢܣܰܒܘ ܘܟܰܢܶܫܘ ܟܽܠܶܗ ܙܰܝܢܗܽܘܢ: ܘܣܳܡܽܘܗܝ ܗܘܰܘ ܒܰܐܬܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܝܺܕܺܝ̈ܥܶܐ. ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܒܙܬܳܐ: ܐܺܝܬܺܝܘ ܗܘܰܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܘܳܬ݂ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܥܰܡܳܐ.32 ܕܒܶܝܬ ܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܕܶܝܢ ܩܰܛܶܠܘ ܗܘܰܘ ܠܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܪܰܫܺܝܥܳܐ: ܕܣܰܓܺܝ ܐܰܥܺܝܩ ܗܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ.33 ܘܟܰܕ݂ ܕܶܝܢ ܐܶܬܰܘ ܠܰܐܪܥܗܽܘܢ. ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܰܩܪܳܒܗܽܘܢ. ܘܰܝܬܺܝܘ ܠܩܰܠܶܣܬܢܺܝܣ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ: ܘܰܐܘܩܶܕܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܒܰܝܬܳܐ ܚܰܕ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܐܘܩܶܕܘ ܗܘܰܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܥܪܰܩܘ. ܘܩܰܒܶܠܘ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܥܰܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ.34 ܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܕܶܝܢ ܡܚܰܝܒܳܐ ܘܛܰܡܐܳܐ: ܗܰܘ ܕܳܐܝܬܺܝ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܐܳܠܶܦ ܬܰܓܳܪ̈ܺܝܢ ܠܙܶܒܢܗܽܘܢ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ.35 ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܘܰܢܦܰܠ ܬܶܚܝܬ ܗܳܢܽܘܢ ܕܣܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܒܨܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢܶܗ: ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܰܫܒܰܩ ܠܒܽܘܫܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܥܪܰܩ ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܐܢܛܝܳܟܺܝܰܐ: ܟܰܕ݂ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܥܳܩܬܳܐ ܘܰܒܒܶܗܬܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ.36 ܘܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܗܘܳܐ ܠܪ̈ܽܗܘܡܳܝܶܐ ܕܢܰܣܶܩ ܠܗܽܘܢ ܡܰܕܰܐܬܳܐ ܡܶܢ ܫܒܺܝܬܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܠܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܡܶܙܕܟܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ.

 1. 1. ܒܶܗ ܕܶܝܢ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ: ܓܕܰܫ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܘܢܶܣܰܩ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܦܳܪܶܣ: ܒܒܶܗܬܬܳܐ ܘܰܒܬܰܚܡܰܨܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ.2 ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܠܗܳܝ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܡܕܺܝܢܰܬ݂ ܦܳܪܣ: ܘܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܐܚܕܶܝܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܘܰܢܚܰܠܶܨ ܒܶܝܬ ܦܬܰܟܖ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇. ܟܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܕܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܬܪܳܐ ܗܰܘ: ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ ܒܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܘܰܙܟܰܐܘܽܗܝ ܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܟܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕܶܐܙܕܟܺܝ ܠܶܗ: ܗܦܰܟ ܟܰܕ݂ ܒܰܗܺܝܬ݂ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ.3 ܘܟܰܕ݂ ܩܰܪܺܝܒ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܕܢܶܡܛܶܐ ܒܰܛܢܳܢ: ܐܰܘܕܥܽܘܗܝ ܥܰܠ ܨܶܒ̈ܘܳܬܶܗ ܕܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܘܕܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ.4 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܐܶܬܥܰܙܰܙ. ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܒܚܶܡܬܶܗ ܣܰܓܺܝ. ܘܡܶܬܪܰܥܶܐ ܗܘܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܒܳܗ̇ ܒܦܳܪܶܣ: ܒܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܰܣܩܺܝܘܗܝ. ܘܰܦܩܰܕ ܗܘܳܐ ܠܩܰܪܪܶܗ: ܕܰܢܕܰܒܰܪ ܣܰܓܺܝ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ: ܕܒܰܥܓܰܠ ܢܶܣܰܩ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܐܶܥܩܪܺܝܗ̇ ܘܶܐܥܒܕܺܝܗ̇ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ.5 ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܶܝܢ ܩܰܕܡܶܗ ܕܰܝܢܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܡܚܽܘܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܒܳܥܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܕܬܶܦܽܘܩ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܠܬܶܗ. ܐܰܚܕ݂ܶܗ ܟܺܐܒܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܘܩܰܫܝܳܐ ܒܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܘܒܡܰܥܰܘ̈ܗܝ.6 ܘܦܰܪܥܶܗ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܒܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܰܒܫܶܢܕ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܫܰܢܶܩ: ܘܢܰܓܶܕ݂ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ.7 ܘܟܰܕ݂ ܗܳܠܳܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܓܰܕܫܳܝ̈ܗܝ: ܥܕܰܟܺܝܠ ܡܶܬܥܰܙܰܙ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܬܪܺܝܡ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܘܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܒܚܶܡܬܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܦܩܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܚܰܪܺܝܦܳܐܺܝܬ ܢܶܪܗܰܛ ܩܰܪܪܶܗ. ܘܰܒܚܺܐܦܳܐ ܕܪܶܗܛܳܐ ܘܡܰܪܟܰܒܬܶܗ: ܐܶܫܬܕܺܝ ܘܰܢܦܰܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ ܘܡܰܪܺܝܪܬܳܐ. ܘܶܐܬܬܒܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ.8 ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܩܰܠܺܝܠ ܣܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܢܶܦܩܽܘܕ݂ ܐܳܦ ܠܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܡܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܒܗܳܪܶܗ ܕܺܝܬܺܝܪ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܕܰܢܡܰܟܶܟ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ: ܫܕܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܠܟܽܠܢܳܫ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.9 ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܩܫܶܐ ܗܘܳܐ ܚܰܫܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܦ ܬܰܘ̈ܠܥܶܐ ܪ̈ܳܬܦܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ. ܘܟܰܕ݂ ܚܰܝ ܗܘܳܐ ܢܳܬܰܪ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܶܗ: ܘܢܳܦܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܣܪܺܝ ܗܘܳܐ ܪܺܝܚ ܦܰܓܪܶܗ: ܕܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܰܢܣܰܝܒܰܪ.10 ܘܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܩܰܠܺܝܠ ܣܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܢܶܦܩܽܘܕ݂ ܐܳܦ ܠܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬܶܗ ܡܶܛܽܠ ܪܺܝܚܶܗ ܣܰܪܝܳܐ.11 ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܫܰܪܺܝ ܕܢܶܬܒܰܨܰܪ ܡܶܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܫܽܘܒܗܳܪܶܗ. ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܐܶܬܦܢܺܝ ܠܘܳܬ݂ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܫܬܰܢܰܩ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܶܐܠܶܨ ܒܟܽܠ ܢܶܓܕܺܝ̈ܢ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ.12 ܘܟܰܕ݂ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܣܰܝܒܰܪ ܠܪܺܝܚܶܗ: ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܙܳܕܩܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܠܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܝܽܘܬܳܐ: ܢܶܬܪܰܥܶܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ.13 ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܒܳܥܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ.14 ܕܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܡܣܰܪܗܶܒ ܗܘܺܝܬ ܕܺܐܙܰܠ ܐܶܣܚܦܺܝܗ̇: ܘܶܐܥܶܒܕܺܝܗ̇ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ: ܐܶܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܘܶܐܚܰܪܪܶܝܗ̇.15 ܘܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܕܡܶܬܪܰܥܶܐ ܗܘܺܝܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܳܐܦܠܳܐ ܡܶܬܩܒܳܪܽܘ ܢܶܬܩܰܒܪܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܠܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܥܰܡ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܬܺܝܢܳܝ̈ܶܐ.16 ܘܰܠܗܰܝܟܠܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܒܶܙܶܬ݂ ܗܘܺܝܬ: ܐܶܟܰܠܠܺܝܘܗܝ ܘܶܐܨܰܒܬܺܝܘܗܝ ܒܟܽܠ ܬܰܨܒ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܬܶܠ ܒܰܥ̈ܦܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܟܽܠ ܢܦܰܩܬܳܐ ܕܳܐܙܳܠܐ ܠܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܰܠܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ: ܡܶܢ ܕܺܝܠܝ ܐܶܬܶܠ.17 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܝܺܗܽܘܕܳܝܳܐ ܐܶܗܘܶܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܕܳܐܙܶܠ ܠܶܗ: ܐܰܟܪܶܙ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.18 ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܢܳܐܰܚ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܒܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܕܪܟܶܗ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܺܝܢܶܗ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܐܰܘܚܶܠ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ: ܟܬܰܒ ܠܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ.19 ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ: ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢܬܝ: ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ.20 ܡܨܰܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܗܰܘ ܕܣܰܒܪܝ ܥܠܰܘܗܝ ܗܽܘ: ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܪܰܒܬܳܐ.21 ܕܟܰܕ݂ ܐܶܬܟܰܪܗܶܬ݂ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܥܗܺܝܕ݂ ܗܘܺܝܬ݂. ܕܶܐܥܒܶܕ݂ ܠܟܽܘܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܪܳܬܰܚ ܗܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܝ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܰܠܘܳܬܟܽܘܢ: ܡܶܢ ܟܰܕ ܣܳܠܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܦܳܪܶܣ. ܘܟܰܕ݂ ܩܰܪܺܝܒ ܐ̱ܢܳܐ ܣܳܠܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܦܳܪܶܣ. ܘܟܰܕ ܩܰܪܺܝܒ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܡܛܶܐ: ܢܶܦܠܶܬ݂ ܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܰܫܦܰܪ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܝ̈: ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܐܺܨܰܦ.22 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܓܳܕܶܫ ܠܺܝ. ܣܰܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܕܶܐܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ.23 ܚܙܺܝܬ݂ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܐܳܒܝ ܒܙܰܒܢ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܠܰܐܬܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܐܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ.24 ܕܶܐܢ ܗܽܘ ܕܢܶܓܕܰܫ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܢܶܐ: ܢܶܕܥܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܬܪܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܡܩܳܡ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ݂.25 ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܚܙܺܝܬ݂ ܠܪܰܘܪ̈ܘܒܳܢܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܝ: ܕܰܡܛܰܝܒܺܝܢ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܕܡܳܢܳܐ ܢܶܓܕܰܫ. ܐܰܕܥܶܬ݂ ܘܰܐܩܺܝܡܶܬ݂ ܠܒܶܪܝ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܟܰܕ݂ ܣܳܠܶܩ ܗܘܺܝܬ ܠܰܐܬܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܐܰܓܥܶܠܬܶܗ ܠܟܽܘܢ. ܟܶܬܒܶܬ݂ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ.26 ܘܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܘܰܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܥܳܗܕܺܝܢ ܠܛܰܝ̈ܒܘܳܬܝ ܕܥܰܡܟܽܘܢ: ܘܰܠܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܘܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܟܽܘܢ: ܬܶܛܪܽܘܢ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ ܘܰܐܚܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܒܶܪܝ.27 ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܫܳܠܶܡ ܗܘܳܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܝ: ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪܳܚܡܽܘܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܐܕܰܝܟܽܘܢ.28 ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܘܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܰܡܓܰܕܦܳܢܳܐ: ܡܺܝܬ ܒܶܝܬ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ: ܒܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܰܒܢܶܓ̈ܕܶܐ ܘܰܒܫܶܢ̈ܕܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܐܶܫܬܰܢܰܕ݂ ܒܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ.29 ܘܰܢܣܰܒ ܗܘܳܐ ܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ ܒܰܪ ܡܖ̈ܰܒܝܳܢܰܘܗܝ ܦܰܓܪܶܗ ܕܢܰܝܬܶܐ ܥܰܡܶܗ: ܘܟܰܕ݂ ܡܰܛܺܝ ܕܢܺܐܬܶܐ: ܕܚܶܠ ܡܶܢ ܒܪܶܗ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ. ܘܰܥܪܰܩ ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܒܰܪ ܦܺܝܠܽܘܡܳܛܳܘܪ ܠܡܶܨܪܶܝܢ.

 

ܩܦܶܠܶܐܘܳܢ. ܝ.

 1. 1. ܡܰܩܒܰܝ ܕܶܝܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ: ܒܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܢܰܣܒܽܘܗܝ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܘܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ.2 ܘܣܰܚܶܦܘ ܗܘܰܘ ܥܳܠܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܒܶܝܬ ܦܬܰܟܖ̈ܶܐ ܕܶܐܬܒܢܺܝܘ ܗܘܰܘ ܒܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.3 ܘܰܠܗܰܝܟܠܳܐ ܕܰܟܺܝܘ. ܘܰܥܒܰܕܘ ܡܰܕܒܚܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܐܰܥܒܰܪܘ ܓܶܝܪ ܟܺܐܦܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ: ܘܰܢܣܰܒܘ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܘܰܐܣܶܩܘ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܥܒܰܕܘ ܫܪ̈ܳܓܶܐ ܘܰܡܢܳܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܰܠܚܶܡ ܐܰܦ̈ܶܐ.4 ܘܟܰܕ݂ ܥܒܰܕ݂ܘ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܢܦܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܒܳܥܶܝܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܢܺܐܬܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦܶܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܢܶܚܛܽܘܢ: ܘܢܶܬܪܕܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܒܖ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܽܘܪ̈ܠܶܐ ܘܛܰܡ̈ܐܶܐ ܘܰܡܓܰܕܦܳܢ̈ܶܐ.5 ܒܗܰܘ ܕܶܝܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܣܬܰܝܰܒ ܗܘܳܐ ܗܰܝܟܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܓܕܰܫ ܕܬܽܘܒ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܢܶܬܕܰܟܶܐ ܒܚܰܡܫܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܟܳܢܽܘܢ ܩܕܶܡ.6 ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܕܝܳܨܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܽܠ ܫܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ: ܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܛܰܠ̈ܠܶܐ. ܘܥܳܗܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܡܛܰܠ̈ܠܶܐ: ܒܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܒܰܡܥܰܖ̈ܶܐ ܥܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܐܝܟ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܪܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ.7 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܣܰܘ̈ܟܶܐ ܕܕܶܩ̈ܠܶܐ: ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܒܗܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܢܕܰܟܽܘܢ ܘܰܢܩܰܕܫܽܘܢ ܐܰܬܪܶܗ.8 ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܕܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ: ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܟܽܠ ܫܢܳܐ ܘܰܫܢܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ.9 ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܘܬܶܗ ܕܰܐܢܛܺܝܰܟܳܘܣ ܗܰܘ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܐܰܦܝܦܢܘܣ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ.10 ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܥܰܠ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܐܘܦܛܘܪ ܒܪܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ. ܢܺܐܡܰܪ ܕܶܝܢ ܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܬܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ ܒܰܩܪ̈ܳܒܶܐ.11 ܟܰܕ݂ ܓܶܝܪ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܥܰܠ ܨܶܒ̈ܘܳܬܶܗ ܠܠܽܘܣܺܝܐܳܣ ܗܰܘ ܕܰܥܒܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܥܰܠ ܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܦܽܘܢܺܝܩܺܝ.12 ܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ ܡܰܩܕܽܘܢ: ܢܳܛܰܪ ܗܘܳܐ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܶܬܬܥܺܝܩ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ. ܘܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ.13 ܘܶܐܙܰܠܘ ܡܶܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܘܶܐܟܰܠܘ ܩܰܪ̈ܨܰܘܗܝ ܠܘܳܬ݂ ܐܽܘܦܛܽܘܪ. ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܰܢ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܩܽܘܦܪܽܘܣ. ܡܶܢ ܦܝܠܘܡܛܘܪ. ܘܰܫܒܰܩ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܐܦܝܦܢܘܣ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕܓܰܕܫܳܝܗܝ ܗܳܠܳܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ: ܫܩܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܒܣܰܡܳܐ.14 ܘܩܳܡ ܓܽܘܪܓܳܝܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܒܕܽܘܟܬܶܗ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ. ܘܰܡܟܰܢܶܫ ܗܘܳܐ ܨܶܐܕܰܘܗܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܰܩܪܶܒ ܗܘܳܐ.15 ܘܶܐܬܬܰܘܣܰܦܘ ܗܘܰܘ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܳܐܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܥܰܡ ܚܶܣ̈ܢܶܐ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܫܳܚܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܣܰܓܺܝ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܳܪܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܡܥܰܬܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܰܩܪܳܒܽܘ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.16 ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܩܒܰܝ: ܓܥܰܘ ܘܨܰܠܺܝܘ ܘܰܒܥܰܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܣܰܓܺܝ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ. ܘܰܬܪܰܨܘ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܥܰܠ ܚܶܣ̈ܢܶܐ ܕܰܐܕܽܘ̈ܡܳܝܶܐ.17 ܘܶܐܬܟܰܬܰܫܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܓܰܢܒܳܪܳܐܺܝܬ. ܘܶܐܬܡܨܺܝܘ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܘܰܟܒܰܫܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܡܩܰܛܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܫܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܩܰܛܶܠܘ ܐܰܝܟ ܬܰܪܬܶܝܢ ܪ̈ܶܒܘܳܢ.18 ܘܰܥܪܰܩܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܬܶܫܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܥܰܠܘ ܠܬܰܪܶܝܢ ܚܶܣܢܺܝ̈ܢ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ.19 ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܩܒܰܝ: ܐܳܙܶܠ ܗܘܳܐ ܠܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܠܨ̈ܳܢ. ܘܰܫܒܰܩ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ ܘܰܠܙܰܟܰܝ ܘܰܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܖܢܶܬܒܽܘܢ ܘܢܶܬܟܰܬܫܽܘܢ ܥܰܡ ܚܶܣ̈ܢܶܐ. ܘܢܶܫܒܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ.20 ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܡܰܩܒܰܝ: ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܪܚܶܡܘ ܟܶܣܦܳܐ. ܘܶܐܫܬܚܶܕܘ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܘ ܒܚܶܣ̈ܢܶܐ: ܘܰܢܣܰܒܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܫܒܰܥ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܘܰܫܒܰܩܘ ܠܰܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܢܶܥܪܩܽܘܢ.21 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܓܰܠܝܰܬ݂ ܨܒܽܘܬܳܐ ܠܡܰܩܒܰܝ: ܟܰܢܶܫ ܠܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܥܰܡܳܐ: ܘܟܰܘܶܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܰܟܡܰܢ ܕܰܒܟܶܣܦܳܐ ܙܒܶܢܘ ܠܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܫܒܰܩܘ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ.22 ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܡܰܫܠܡܳܢ̈ܶܐ ܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܠܚܶܣ̈ܢܶܐ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ ܟܒܰܫ ܐܶܢܽܘܢ.23 ܟܰܕ݂ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܩܰܛܶܠ ܒܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܶܣ̈ܢܶܐ: ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܪ̈ܶܒܘܳܢ.24 ܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܶܐܙܕܟܺܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܰܙܒܰܢܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܟܰܢܶܫ ܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܳܐ: ܘܰܠܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܕܰܐܣܝܰܐ ܘܰܠܦܰܪ̈ܳܫܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܶܐܬܳܐ ܗܘܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܡܶܬܚܰܫܰܒ ܗܘܳܐ ܕܢܰܚܪܒܺܝܗ̇ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܢܶܫܒܶܐ ܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ̇.25 ܕܒܶܝܬ ܡܰܩܒܰܝ ܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܗܘܰܘ ܕܰܩܪܶܒ ܠܡܶܐܬܳܐ: ܝܰܗܒܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܒܰܓܥܳܬܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ݂ ܪܡܶܐ ܥܰܦܪܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܡܚܶܝܢ ܣܰܩ̈ܶܐ ܒܚܰܨܰܝ̈ܗܽܘܢ.26 ܘܰܫܕܰܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ. ܘܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܒܶܥܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܢܩܽܘܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܳܢܰܐܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ.27 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡܘ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ: ܢܣܰܒܘ ܙܰܝܢܗܽܘܢ. ܘܳܐܙܺܠܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܬܟܺܝܠܳܐܺܝܬ. ܘܟܰܕ݂ ܡܰܛܺܝܘ ܠܘܳܬ݂ ܩܪܳܒܳܐ: ܫܠܺܝܘ ܘܰܗܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܢܰܦܫܗܽܘܢ.28 ܘܟܰܕ݂ ܣܠܶܩ ܝܰܘܡܳܐ ܘܰܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ: ܫܰܪܺܝܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܠܡܰܩܪܳܒܽܘ: ܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܥܳܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܘܗܳܢܽܘܢ ܥܰܠ ܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܚܰܝܠܗܽܘܢ.29 ܘܟܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܳܐ: ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܚܰܡܫܳܐ ܖ̈ܰܟܳܒܺܝܢ ܕܝܳܐܺܝܢ ܘܰܫܒܺܝܚܺܝܢ: ܘܰܡܦܰܓܕܺܝܢ ܖ̈ܰܟܫܰܝܗܽܘܢ ܒܕܰܗܒܳܐ. ܟܰܕ݂ ܡܥܰܕܪܺܝܢ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ.30 ܘܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܡܰܩܒܰܝ ܐܰܚܕܽܘܗܝ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ: ܘܰܡܛܰܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ ܒܟܶܢܦܳܐ ܕܙܰܝܢܗܽܘܢ: ܘܰܡܢܰܛܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܚܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܳܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܐܖ̈ܶܐ ܘܢܰܝܙ̈ܟܶܐ. ܘܟܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܗܳܠܶܝܢ: ܓܗܰܪ̈ܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܶܐܫܬܪܺܝ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܗܽܘܢ.31 ܘܩܰܛܶܠܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܠܳܝܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܦܶܠܓܶܗ: ܘܦܰܪ̈ܳܫܶܐ ܫܶܬܡܳܐܐ.32 ܘܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܕܶܝܢ ܥܪܰܩ ܠܚܶܣܢܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܓܙܳܪܳܐ. ܕܰܩܫܶܐ ܗܘܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢ ܣܰܓܺܝ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܕܟܶܪܶܐܳܘܣ: ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ.33 ܕܒܶܝܬ ܡܰܩܒܰܝ ܕܶܝܢ: ܬܟܺܝܠܳܐܺܝܬ ܝܺܬܶܒܘ ܥܠܰܘܗܝ ܥܰܠ ܚܶܣܢܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ.34 ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܥܽܘܫܢܶܗ ܘܥܰܠ ܡܶܪܕܶܗ: ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܡܨܰܥܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܓܰܕܦܺܝܢ ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܰܩܒܳܝ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܛܰܡ̈ܐܳܬܳܐ ܘܰܢܕܺܝ̈ܕܳܬܳܐ.35 ܘܟܰܕ݂ ܩܰܪܺܝܒ ܕܶܝܢ ܕܢܶܢܗܰܪ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ: ܥܶܣܪܺܝܢ ܥܠܰܝ̈ܡܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܘ ܥܰܡ ܡܰܩܒܰܝ: ܠܒܶܫܘ ܛܢܳܢܳܐ: ܘܶܐܓܰܘܙܰܠܘ ܒܚܶܡܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓܽܘܕܳܦܗܽܘܢ. ܘܰܪܗܶܛܘ ܥܰܠ ܚܶܣܢܳܐ. ܘܫܳܘܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܰܢܒܳܪܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܚܶܡܬܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܕܢܳܦܶܠ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܩܰܛܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ.36 ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܽܘܒ ܫܘܰܪܘ ܘܰܣܠܶܩܘ: ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܡܰܓ̈ܕܠܶܐ ܡܰܘܩܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܰܡܓܰܕܦܳܢ̈ܶܐ ܟܰܕ݂ ܚܰܝ݂ܺܝ݂ܢ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܡܬܰܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥ̣ܰܠܘ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܘܟܰܒܫܽܘܗ̇.37 ܘܰܠܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܐܶܫܟܚܽܘܗܝ ܟܰܕ݂ ܡܛܰܫܰܝ ܗܘܳܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܚܰܕ݂: ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ ܬܰܡܳܢ. ܘܠܰܐܚܽܘܗܝ ܟܶܪܶܐܘܳܣ ܘܠܰܐܦܳܠܳܘܢܺܝܳܘܣ ܥܰܡܶܗ.38 ܘܟܰܕ݂ ܥܒܰܕ݂ܘ ܗܳܠܶܝܢ: ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܰܒܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܡܒܰܪܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܙܳܟܽܘܬܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ.

 1. 1. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ: ܠܽܘܣܺܝܳܘܣ ܐܶܦܶܛܪܽܘܦܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܒܰܪ ܓܶܢܣܶܗ: ܟܰܕ ܫܡܰܥ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ: ܐܶܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܡܰܪܡܰܪ ܣܰܓܺܝ.2 ܘܟܰܢܶܫ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܬܡܳܢܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܚܰܝܠܳܐ: ܘܦܰܪ̈ܳܫܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܶܐܬܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܘܡܶܬܚܰܫܰܒ ܗܘܳܐ ܕܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܢܶܥܒܕܺܝܗ̇ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ.3 ܘܰܠܗܰܝܟܠܳܐ ܢܶܥܒܕܺܝܘܗܝ ܕܓܰܒ̈ܝܳܬܳܐ ܕܟܶܣܦܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܒܶܝܬ ܦܬܰܟܖ̈ܶܐ. ܘܰܠܪܰܒܽܘܬ݂ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܢܶܫܪܶܐ ܘܰܢܒܰܛܶܠ.4 ܘܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪ ܘܣܳܡ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ: ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܘܕܺܝܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܫܬܰܥܠܶܐ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܬܪܺܝܡ. ܘܰܬܟܺܝܠ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ: ܘܰܐܠ̈ܦܶܐ ܕܦܰܪ̈ܳܫܰܘܗܝ: ܘܥܰܠ ܦܺܝܠܰܘ̈ܗܝ.5 ܘܥ̣ܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܘܶܐܬܩܰܪܰܒ ܥܰܠ ܓܶܢܒ ܒܶܝܬ ܫܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬܳܐ ܚܕܳܐ ܪܰܒܬܳܐ: ܕܪܰܚܺܝܩܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܐܰܝܟ ܪܶܒܽܘ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܶܣܛܕܰܘ̈ܢ. ܘܫܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܠܡܶܐܠܰܨ.6 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕܒܶܝܬ ܡܰܩܒܰܝ ܕܫܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܒܳܐܶܙ ܘܫܳܒܶܐ ܚܶܣ̈ܢܶܐ: ܒܒܰܟܳܬܳܐ ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.7 ܘܰܢܣܰܒ ܠܽܘܩܕܰܡ ܗܽܘ ܡܰܩܒܰܝ ܙܰܝܢܶܗ: ܘܓܰܪܶܓ ܘܠܰܒܶܒ ܐܳܦ ܠܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܕܰܢܥܰܕܪܽܘܢ ܠܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܪܡܶܝܢ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ. ܘܰܐܟܚܕܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܒܺܝܒܳܐܺܝܬ ܐܳܙܺܠܝܢ ܗܘܰܘ.8 ܘܟܰܕ݂ ܥܕܰܟܺܝܠ ܥܰܠ ܓܶܢܒ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܗܘܰܘ: ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܗܽܘܢ ܡܕܰܒܪܳܢܗܽܘܢ ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ: ܟܰܕ݂ ܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܣܽܘܣܝܳܐ: ܘܡܰܠܒܰܫ ܒܙܰܝܢܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܒܙܰܝܢܶܗ ܡܰܒܪܶܩ ܗܘܳܐ ܘܰܡܢܺܝܦ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ.9 ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܪܺܝܡܘ ܩܳܠܗܽܘܢ. ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܘܶܐܫܬܰܪܰܪܘ ܘܶܐܬܚܰܝܰܠܘ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܶܗܓܡܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܒܰܥܪܺܝܪ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܘܰܠܫܽܘܖ̈ܶܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܢܶܣܚܦܽܘܢ.10 ܘܳܐܙܺܠܝܢ ܗܘܰܘ ܬܟܺܝܠܳܐܺܝܬ. ܟܰܕ݂ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܕܗܳܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܡܰܥܰܕܪܳܢܳܐ.11 ܘܰܪܗܶܛܘ ܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚܕܰܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ: ܘܦܰܪ̈ܳܫܶܐ ܐܳܠܶܦ ܘܫܶܬܡܳܐܐ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܪܰܩܘ.12 ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܡܡܰܚܶܝܢ ܥܪܰܩܘ ܥܰܪܛܶܠ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܠܽܘܣܺܝܳܘܣ: ܒܒܶܗܬܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܟܰܕ݂ ܥܳܪܶܩ ܐܶܬܦܰܠܰܛ.13 ܘܟܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܠܽܘܣܺܝܳܘܣ ܠܘܳܬ݂ ܗܰܘܢܶܗ: ܪܳܢܶܐ ܒܡܶܕܶܡ ܕܓܰܕܫܶܗ: ܘܶܐܬܪܰܥܺܝ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܠܳܐ ܡܶܙܕܟܶܝܢ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܒܥܽܘܕܪܳܢܗܽܘܢ. ܘܫܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ.14 ܘܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܳܐܦ ܠܡܰܠܟܳܐ ܢܶܐܠܽܘܨ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܪܳܚܡܳܐ.15 ܘܶܐܬܪܡܺܝ ܡܰܩܒܰܝ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܒܥܳܐ ܠܽܘܣܺܝܳܘܣ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܥܰܕܪ̈ܳܢ ܗܶܢܶܝܢ ܢܶܗܘܶܝ̈ܢ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܰܒ ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܩܒܰܝ ܠܠܽܘܣܺܝܳܘܣ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܫܒܰܩ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ.16 ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܘܰܝ̈ ܕܶܝܢ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܬܰܒ ܠܽܘܣܺܝܳܘܣ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܠܽܘܣܺܝܳܘܣ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܫܠܳܡ.17 ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܐܒܫܳܠܽܘܡ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪܘ ܡܶܢ ܨܶܐܕܰܝܟܽܘܢ ܝܰܗܒܘ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܗܶܝܢ.18 ܘܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܗܘܳܐ ܕܶܐܩܰܪܶܒ ܘܺܐܡܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܐܶܡܪܶܬ݂. ܘܡܶܕܶܡ ܕܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܫܒܰܩ.19 ܐܶܢ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܬܶܛܪܽܘܢ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡܰܢ: ܐܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܥܶܠܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ.20 ܘܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܫܠܰܚܬܽܘܢ: ܗܳܐ ܟܶܬ݂ܒܶܬ݂ ܘܫܰܕܪܰܬ݂: ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܝܬܽܘܢ.21 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ: ܒܰܐܪܒܥܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܒܬܶܫܪܺܝ ܐ̱ܚܪܳܝ.22 ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܐܶܓܰܪܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܠܽܘܣܺܝܳܘܣ ܐܳܚܝ: ܫܠܳܡ.23 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܬܰܢܺܝ ܐܳܒܝ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ: ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܰܢ ܕܠܳܐ ܫܓܽܘܫܝܳܐ: ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܟܶܬܒܶܬ݂ ܥܰܠ ܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ.24 ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܨܒܽܘ ܕܢܶܬܪܡܽܘܢ ܠܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܳܐܒܝ ܠܚܰܢܦܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܨܳܒܶܝܢ ܕܰܢܩܰܘܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢ: ܕܢܶܫܒܩܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܗܽܘܢ.25 ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܨܒܰܝܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܫܓܽܘܫܝܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܘܢܶܬܺܝܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܗܰܝܟܠܗܽܘܢ ܘܢܶܬܕܰܒܪܽܘܢ ܘܰܢܗܰܠܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܘܰܥܝܳܕ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.26 ܫܰܦܺܝܪ ܗܳܟܺܝܠ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܶܢ ܬܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܬܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܕܟܰܕ ܢܶܚܙܽܘܢ ܪܶܥܝܳܢܰܢ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ: ܚܰܕܝܳܐܺܝܬ ܘܢܺܝܚܳܐܺܝܬ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܟܽܠ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.27 ܘܰܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܟܬܺܝܒܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ: ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܘܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܫܠܳܡܳܐ.28 ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܨܶܒܶܝܢܰܢ. ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܚܺܝܠܡܺܝܢܰܢ.29 ܐܰܘܕܰܥܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢܶܠܐܳܘܣ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܕܨܶܒܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܒܫܶܠܝܳܐ ܬܶܗܘܽܘܢ: ܒܦܽܘܠܚܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܬܶܬܕܰܒܪܽܘܢ ܒܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܟܽܘܢ.30 ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܝܗܰܒܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܘܰܫܒܰܩܢ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܢܺܝܣܳܢ ܝܰܪܚܳܐ.31 ܢܶܗܘܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܠܳܐ ܢܰܗܰܪ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܨܒܽܘ ܕܺܐܝܬ.32 ܫܰܕܪܶܬ݂ ܕܶܝܢ ܠܡܶܢܶܠܰܐܳܘܣ ܕܢܰܘܕܰܥܟܽܘܢ ܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ.33 ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܚܠܺܝܡܺܝܢ. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܡܶܢܶܐ: ܒܚܰܡܫܰܥܶܣܪܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ.34 ܫܰܕܰܪܘ ܐܳܦ ܪ̈ܽܗܘܡܳܝܶܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܠܘܳܬ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܩܘܝܢܛܘܣ ܡܰܡܝܳܘܣ ܘܛܺܛܽܘܣ ܡܰܢܺܝܠܺܝܘܳܣ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܪ̈ܽܗܘܡܳܝܶܐ: ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܫܠܳܡ.35 ܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܫܒܰܩ ܠܟܽܘܢ ܠܘܣܝܘܣ ܒܰܪ ܓܶܢܣܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܡܶܨܛܒܶܝܢܰܢ.36 ܘܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܬܽܘܒ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ: ܫܰܕܰܪܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܢܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܠܟܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܰܕܢܶܥܒܶܕ ܠܟܽܘܢ ܢܝܳܚܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܰܐܢܛܝܳܟܺܝܰܐ.37 ܐܶܠܳܐ ܐܶܣܬܰܪܗܰܒܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܬܫܰܕܪܽܘܢ ܠܘܳܬܰܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ: ܘܰܕܢܰܘܕܥܽܘܢܳܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ.38 ܒܰܫܢܰܬ ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ: ܒܚܰܡܫܰܥܶܣܪܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ.

 1. 1. ܟܰܕ݂ ܗܘܰܝ̈ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ: ܫܩܰܠ ܠܽܘܣܺܝܳܘܣ ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܶܬܦܢܺܝܘ ܥܰܠ ܦܽܘܠܚܳܢܗܽܘܢ ܘܰܥܒܳܕܗܽܘܢ.2 ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܶܝܢ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܘ ܒܰܐܬܖ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܘܰܐܦܳܠܳܘܢܺܝܳܘܣ ܒܰܪ ܓܢܺܝ: ܕܝܐܪܘܢܝܡܘܣ ܘܪܡܦܘܢ ܘܢܺܝܩܳܢܳܘܪ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܩܽܘܦܪ̈ܳܝܶܐ: ܠܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܫܠܽܘܢ ܘܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ.3 ܒܢܰܝ̈ ܝܽܘܦܺܐ ܕܶܝܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܪܽܘܫܥܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܐܦܺܝܣܘ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ: ܕܢܶܬܒܽܘܢ ܥܰܡ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܩܰܪܩܽܘܖ̈ܶܐ: ܟܰܕ݂ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂: ܠܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܰܨܽܘܬܳܐ.4 ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ: ܘܶܐܨܛܒܺܝܘ ܗܳܠܶܝܢ: ܐܰܝܟ ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܫܳܠܡܳܐ ܗܽܘ ܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ. ܘܟܰܕ݂ ܠܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܣܳܡ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ: ܣܠܶܩܘ ܘܺܝܬܶܒܘ. ܘܥ̣ܰܠܘ ܘܰܛܒܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܐܬܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܢ.5 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܪܽܘܫܥܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܶܗ: ܦܩܰܕ݂ ܠܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܥܰܡܶܗ.6 ܘܨܰܠܺܝ ܘܰܓܥܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܘܶܐܬܳܐ ܥܰܠ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܠܰܠܡܺܐܢܗܽܘܢ ܐܰܘܩܶܕ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܥܰܡ ܐܶܠܦ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܝ̈ ܒܶܗ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܟܰܚܘ ܒܗܶܝܢ ܩܰܛܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ.7 ܘܟܰܕ݂ ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܐܶܚܰܕܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ. ܘܗܽܘ ܗܦܰܟ ܘܶܐܬܳܐ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܽܘܒ ܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܶܬܚܰܫܰܒ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܩܪܺܝܗ̇ ܠܝܽܘܦܺܐ ܥܰܡ ܝܰܬܒܶܝ̈ܗ̇.8 ܐܰܪܓܶܫܘ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ: ܕܳܐܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܝܰܡܢܺܝܢ: ܗܳܟܘܳܬ݂ ܨܒܰܘ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܬܰܡܳܢ.9 ܘܶܐܙܰܠ ܠܬܰܡܳܢ ܒܠܺܠܝܳܐ: ܘܰܐܘܩܕ݂ܶܗ ܠܰܠܡܺܐܢܗܽܘܢ. ܥܰܡ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܙܰܗܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܝܰܩܕܳܢܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܐܶܣ̈ܛܕܰܘܳܢ.10 ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܰܪܚܶܩܘ ܐܰܝܟ ܬܶܫܥܳܐ ܐܶܣ̈ܛܕܰܘܳܢ. ܘܳܐܙܺܠܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܰܖ̈ܰܒܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܪ̈ܶܓܠܳܝܶܐ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܦܰܪ̈ܳܫܺܝܢ.11 ܘܟܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܘܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܙܟܰܘ ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ݂ ܐܶܙܕܟܺܝܘ ܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ: ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܝܺܗܺܘܕܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܟܰܕ݂ ܡܶܫܬܰܘܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܐܳܦ ܒܶܝܬ ܪܶܥܝܳܐ.12 ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝ: ܕܚܳܫܚܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܗ. ܠܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܘܶܐܬܪܡܺܝ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܫܩܰܠܘ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܐܶܙܰܠܘ ܠܡܰܫܟܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.13 ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܪܡܺܝ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ: ܕܰܟܪܺܝܟܳܐ ܘܰܡܚܰܙܩܳܐ ܒܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܥܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܩܶܨܦܳܐ.14 ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܪܗܽܘܢ ܕܫܽܘܪ̈ܝܶܗ̇: ܘܥܰܠ ܙܰܝܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܕܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܝܺܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܪܺܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܓܰܕܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܨܰܥܪܺܝܢ ܠܰܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܡ̈ܶܠܳܐ ܛܰܢ̈ܦܳܬܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܙܳܕ̈ܩܳܢ.15 ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ ܨܰܠܺܝܘ: ܘܰܓܥܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܕܠܳܐ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܡܰܐܟܶܢܳܘ̈ܣ ܘܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܣܚܰܦ ܠܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܺܝܪܺܝܚܽܘ ܒܰܝܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܺܝܫܽܘܥ. ܘܶܐܬܩܰܪܰܒܘ ܘܶܐܬܛܪܺܝܘ ܒܫܽܘܖ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܣܰܚܦܽܘܝܗܝ ܠܫܽܘܪܳܗ̇.16 ܘܟܰܒܫܽܘܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܒܨܶܒܝܶܢܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܩܰܛܶܠܘ ܒܳܗ̇ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܝܰܡܬܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܬܪܶܝܢ ܐܶܣ̈ܛܕܰܘܳܢ: ܬܶܬܡܙܰܓ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܰܕܡܳܐ.17 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ: ܘܶܐܙܰܠܘ ܐܰܝܟ ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܐܶܣ̈ܛܕܰܘܳܢ. ܘܥ̣ܰܠܘ ܠܟܰܪܟܳܐ ܠܘܳܬ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܩܪܶܝܢ ܛܽܘܒܝܳܢ̈ܶܐ.18 ܘܶܐܫܟܚܽܘܗܝ ܠܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܒܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܠܳܐ ܚܺܝܠ: ܟܰܕ݂ ܡܰܪ̈ܫܠܳܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܰܫܒܺܝܩܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܒܚܶܣܢܳܐ ܚܰܕ ܪܰܒܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܳܐ.19 ܕܽܘܣܺܝܬܳܐܘܳܣ ܕܶܝܢ ܘܣܽܘܣܺܝܦܳܛܪܳܘܣ ܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܶܐ ܡܶܢ ܕܒܶܝܬ ܡܰܩܒܰܝ. ܐܶܙܰܠܘ ܘܩܰܛܶܠܘ ܠܗܘܢܽܘܢ ܕܰܫܒܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܠܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܒܚܶܣ̈ܢܶܐ: ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ.20 ܡܰܩܒܰܝ ܕܶܝܢ ܟܰܢܶܫ ܚܰܝܠܳܐ ܕܥܰܡܶܗ: ܦܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܡܢܰܘ̈ܳܢ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܚܕ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܥܰܠ ܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܕܶܐܬܳܐ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܰܬܪܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܳܝܶܐ: ܘܦܰܪ̈ܳܫܶܐ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܫܰܡܶܫܡܳܐܐ.21 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܫܰܕܰܪ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܟܺܠܳܗ̇ ܝܺܩܰܪܬܗܽܘܢ: ܠܰܩܪܺܝܬܳܐ ܘܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܩܰܪܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܫܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܩܪܺܝܬܳܐ ܘܰܡܚܰܣܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܥܓܰܠ ܡܶܫܟܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܡܶܬܟܒܳܫܽܘ ܐܰܘ ܠܡܶܬܒܙܳܙܽܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܺܝܨܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܥܠܳܢܶܝ̈ܗ̇. ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܶܛܪ̈ܶܝܗ̇.22 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܕܶܝܢ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܢܶܦܠܰܬ ܕܶܚܠܬܳܐ ܘܙܰܘܥܬܳܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ: ܒܨܶܒܝܶܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟܽܠ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܝܰܗܒܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܡܶܥܪܰܩ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܣܶܛܪܶܗ ܥܳܪܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܚܰܕ݂ ܒܚܰܕ݂ ܐܳܙܺܠܝܢ ܗܘܰܘ ܘܣܳܠܩܺܝܢ: ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܡܶܬܕܰܓܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܶܣܬܰܪܚܺܝܢ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܝܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܡܺܝܛܺܝܢ ܗܘܰܘ.23 ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ ܪܳܕܶܦ ܗܘܳܐ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܬܰܩܺܝܦܳܐܺܝܬ. ܘܰܡܩܰܛܶܠ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܒܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܩܰܛܶܠ ܕܶܝܢ ܒܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܬܠܳܬ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ.24 ܘܗܽܘ ܕܶܝܢ ܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܢܦܰܠ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܕܽܘܣܺܝܬܳܐܘܳܣ ܘܣܽܘܣܺܝܦܰܛܪܳܘܣ ܘܰܐܚܕܽܘܗܝ. ܘܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܫܒܩܽܘܢܳܝܗܝ ܟܰܕ݂ ܚܰܝ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܨܶܐܕܰܘܗܝ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܫܰܪܒܬܳܐ.25 ܘܗܽܘ ܕܶܝܢ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܢܰܪܦܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܚܰܝ݂ܝ݂ܺܢ: ܘܰܒܗܶܬ݂ܘ ܡܶܢܶܗ ܡܶܛܽܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܫܰܒܩܽܘܗܝ ܟܰܕ݂ ܚܰܝ.26 ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܩܒܰܝ: ܢܦܰܩ ܥܰܠ ܐܰܬܪܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ ܩܪܳܢܳܐ ܘܰܐܛܰܪܓܶܛ. ܘܩܰܛܶܠ ܬܰܡܳܢ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ.27 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܙܕܟܺܝܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܩܛܶܠܘ. ܐܶܬܚܰܙܰܩ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܥܰܠ ܚܰܝܠܶܗ: ܘܶܐܙܰܠ ܥܰܠ ܥܶܦܪܽܘܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܠܽܘܣܺܝܳܘܣ. ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ: ܘܚܰܝܠܬܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇: ܒܓܺܐܖ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܙܟܶܐ ܘܰܒܟܽܠ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ.28 ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ: ܨܰܠܺܝܘ ܘܰܓܥܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܡܨܶܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܠܡܶܫܚܰܩ ܘܰܠܡܶܬܒܰܪ ܠܟܽܠܶܗ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ. ܐܰܫܠܳܡܳܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܥ̣ܰܠܘ ܟܰܒܫܽܘܗ̇. ܘܩܰܛܶܠܘ ܒܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ.29 ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܫܩܰܠܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܒܰܝܫܳܢ. ܕܪܰܚܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܐܰܝܟ ܫܶܬܡܳܐܐ ܐܶܣ̈ܛܕܰܘܳܢ.30 ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܗܘܰܘ ܝܺܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘܒܳܗ̇ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܡܢܺܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ: ܘܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܒܺܐܝܩܳܪܗܽܘܢ.31 ܘܩܰܒܶܠܘ ܛܰܝܒܽܘܬܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܐܪܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܶܬܰܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܦܰܛܺܝܖ̈ܶܐ.32 ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܰܛܢܺܝܩܽܘܣܛܺܝ: ܐܶܙܰܠܘ ܥܰܠ ܓܽܘܪܓܳܝܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ.33 ܢܦܰܩ ܕܶܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܪ̈ܶܓܠܳܝܶܐ. ܘܰܐܪܒܰܥ ܡܳܐܐ ܦܰܪ̈ܳܫܺܝܢ.34 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܪܺܝܘ ܠܡܰܩܪܳܒܽܘ. ܢܦܰܠܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ.35 ܕܽܘܣܺܝܬܳܐܘܳܣ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܛܽܘ̈ܒܝܳܢܶܐ: ܦܰܪܳܫܳܐ ܘܓܰܒܪܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ: ܐܰܚܕܶܗ ܠܓܽܘܪܓܳܝܳܐ ܒܟܰܠܡܺܝܕܺܝܢ ܕܶܝܠܶܗ: ܘܢܳܓܶܕ ܗܘܳܐ ܘܡܰܝܬܶܐ ܠܶܗ ܒܚܰܝܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܟܰܕܡ ܚܰܝ ܢܰܝܬܶܝܘܗܝ ܠܰܡܚܰܝܒܳܐ. ܘܶܐܣܬܰܩܒܰܠ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ ܓܰܒܪܳܐ ܬܰܪܩܳܝܳܐ: ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ: ܘܩܰܛܥܳܗ̇. ܘܰܥܪܰܩ ܓܽܘܪܓܳܝܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܫܳܡܪܺܝܢ.36 ܕܒܶܝܬ ܥܰܙܪܺܝ ܕܶܝܢ ܝܺܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܰܩܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܩܰܛܠܺܝܢ. ܘܰܓܥܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܗܽܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܩܰܕ݂ܡܳܐ.37 ܟܰܕ݂ ܡܰܙܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܘܫܰܪܺܝ ܠܰܡܩܰܛܳܠܽܘ ܒܗܽܘܢ. ܘܶܐܙܕܟܺܝܘ ܕܒܶܝܬ ܓܽܘܪܓܳܝܳܐ ܘܰܥܪܰܩܘ.38 ܘܰܫܩܰܠ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܗܽܘ ܘܚܰܝܠܶܗ. ܘܶܐܬܰܘ ܠܕܽܘܠܡܳܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܩܶܪܒܰܬ݂ ܕܶܝܢ ܫܰܒܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܥܝܳܕ݂ܗܽܘܢ ܐܶܬܩܰܕܰܫܘ. ܘܰܐܫܒܶܬܘ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬܗܽܘܢ.39 ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܐܶܬܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܘܢܶܩܒܪܽܘܢ ܦܰܓܖ̈ܶܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܢܦܰܠܘ: ܒܩܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.40 ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܕܶܝܢ ܬܚܶܝܬ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܟܰܕ݂ ܡܛܰܫܶܝܢ ܕܰܗܒܳܐ ܡܶܢ ܦܬܰܟܖ̈ܶܐ ܕܝܰܡܢܺܝܢ: ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܦܳܩܶܕ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܶܬܝܰܕܥܰܬ݂ ܘܶܐܬܗܰܝܡܢܰܬ݂ ܗܳܕܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ: ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܗܽܘ ܨܒܽܘܬܳܐ ܢܦܰܠܘ.41 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܪܶܟܘ ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܥܰܠ ܕܺܝܢܶܗ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܛܰܫ̈ܝܳܢ: ܗܽܘ ܡܰܝܬܶܐ ܡܚܰܘܶܐ ܒܓܶܠܝܳܐ.42 ܘܫܰܪܺܝܘ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܘܠܰܡܶܒܥܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܬܶܬܟܬܶܒ ܠܗܽܘܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܺܝܬܳܐ. ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܕܢܶܛܪܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܘܢܶܙܕܰܗܪܽܘܢ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܕܗܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܓܕܰܫ ܠܗܳܠܶܝܢ.43 ܐܰܪܡܺܝ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܟܶܣܦܳܐ. ܘܰܓܒܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐܺܝܬ ܥܒܰܕ: ܡܶܛܽܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ.44 ܐܶܠܽܘܠܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܣܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܡܣܰܒܰܪ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܦܰܟܺܝܗܬܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܗܳܕܶܐ ܘܫܳܛܝܽܘܬܳܐ: ܕܰܚܠܳܦ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܨܰܠܶܐ ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ.45 ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܣܰܟܶܐ: ܠܰܐܓܪܳܐ ܘܰܠܣܰܒܪܳܐ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܟܒܺܝܢ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ.46 ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܰܕܰܪ ܕܰܢܚܰܣܽܘܢ ܥܰܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܫܟܶܒܘ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ.

 1. 1. ܒܰܫܢܰܬ ܡܳܐܐ ܕܶܝܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܫܰܥ ܐܶܬܳܐ ܐܰܢܛܺܝܰܟܘܳܣ ܐܽܘܦܳܛܳܘܪ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܝܶܐ.2 ܘܥܰܡܶܗ ܠܽܘܣܺܝܳܘܣ ܗܰܘ ܕܰܥܒܺܝܕ݂ ܗܘܐ ܥܰܠ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ. ܟܰܕ݂ ܐܺܝܬ ܥܰܡܶܗ ܚܰܝܠܳܐ: ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܪ̈ܶܓܠܳܝܶܐ: ܘܰܚܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܦܰܪ̈ܳܫܺܝܢ: ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܦܺܝ̈ܠܺܝܢ: ܘܡܰܪ̈ܟܒܳܬܳܐ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܕܰܡܚܰܙ̈ܩܳܢ ܒܡܰܓܢܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ.3 ܐܳܦ ܡܶܢܶܠܐܳܘܣ ܕܶܝܢ ܐܶܙܰܠ ܘܰܚܠܰܛ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܠܶܗ: ܕܢܺܐܙܰܠ ܥܰܠ ܣܽܘܚܳܦܳܐ ܕܰܐܪܶܗ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢܬܶܗ: ܘܠܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܣܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܘܰܢܩܽܘܡ ܒܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ.4 ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܝܢ ܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ: ܐܰܥܺܝܪ ܚܶܡܬܶܗ ܕܰܐܢܛܺܝܰܟܳܘܣ ܥܰܠ ܡܶܢܶܠܐܳܘܣ ܡܚܰܝܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܘܕܥܶܗ ܗܘܳܐ ܠܽܘܣܺܝܳܘܣ: ܕܗܽܘܝܽܘ ܥܶܠܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܰܦܩܰܕ ܕܢܰܘܒܠܽܘܢܳܝܗܝ.5 ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܬܰܡܳܢ ܡܰܓܕܠܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܕܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܩܶܛܡܳܐ ܘܺܐܝܬ ܗܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܓܺܝ̈ܓܠܶܐ: ܘܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܢܓܶܕ݂ ܗܘܳܐ.6 ܘܚܰܒܫܽܘܗܝ ܬܰܡܳܢ ܠܡܶܚܠܰܨ ܗܰܝܟܠܳܐ ܘܰܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.7 ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܡܺܝܬ ܡܚܰܝܒܳܐ ܘܪܰܫܺܝܥܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܘܺܝ ܐܳܦܠܳܐ ܕܢܶܬܩܒܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢܶܠܐܳܘܣ.8 ܘܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܩܰܒܶܠ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܥܰܪ ܗܘܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܩܶܛܡܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒܩܶܛܡܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡܰܘܬܳܐ.9 ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܒܚܶܡܬܳܐ: ܘܰܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܶܬܚܰܫܰܒ ܗܘܳܐ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܠܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ.10 ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ݂ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܘܡܰܚܫܰܒܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܦܰܩܶܕ ܠܥܰܡܳܐ ܕܢܶܬܬܥܺܝܪܽܘܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ: ܘܢܶܓܥܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܢܥܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܶܦܪܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ.11 ܗܳܢܽܘܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܰܪܚܩܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܘܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܘܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܗܰܘ ܕܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܬܪܰܘܰܚ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ: ܠܳܐ ܢܶܫܒܩܺܝܘܗܝ ܕܢܶܫܬܰܥܒܰܕ݂ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܥܽܘܪ̈ܠܶܐ.12 ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܨܰܠܺܝܘ ܘܰܓܥܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܰܒܥܰܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܒܰܒܟܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ. ܟܰܕ݂ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܒܨܰܘܡܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܘܰܕܠܳܐ ܫܰܘܠܳܐ ܪܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܓܳܥܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܒܥܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܝܺܗܺܘܕܳܐ: ܘܒܰܝܰܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ.13 ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܙܰܠ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܠܘܳܬ݂ ܣܳܒ̈ܶܐ. ܘܶܐܬܡܰܠܰܟ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܥܽܘܠ ܚܰܝܠܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܢܶܟܒܫܽܘܢ ܘܢܶܬܡܨܽܘܢ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܢܶܦܽܘܩ ܘܢܶܣܥܽܘܪ ܘܢܰܬܩܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.14 ܘܣܳܡܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܒܥܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ: ܕܓܰܢܒܳܪܳܐܺܝܬ ܢܶܬܟܰܬܫܽܘܢ ܘܢܰܫܠܡܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ: ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܗܰܝܟܠܳܐ: ܘܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܘܰܐܬܪܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ: ܘܶܐܬܛܰܝܰܒܘ ܒܡܽܘܪܥܺܝܡ.15 ܘܝܰܗܒ ܕܶܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ ܐܳܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܕܒܰܪ ܥܰܡܶܗ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ ܡܰܓܒܰܝ̈ܳܐ: ܘܶܐܙܰܠ ܥܰܠ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝ ܒܠܺܠܝܳܐ ܥܰܠ ܕܳܪܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܩܰܛܶܠ ܬܰܡܳܢ ܐܰܝܟ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ. ܘܰܠܪܰܒܳܐ ܕܦܺܝ̈ܠܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܛܽܘܝܳܒܶܗ ܕܥܰܡܶܗ: ܫܚܰܩ ܘܰܐܪܡܺܝ.16 ܘܰܡܠܰܐܘܽܗ̇ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܙܰܘܥܬܳܐ ܘܰܫܓܽܘܫܝܳܐ. ܘܰܗܦܰܟܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܒܒܽܘܣܳܡܳܐ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ.17 ܟܰܕ݂ ܩܰܪܺܝܒ ܕܶܝܢ ܕܢܶܢܗܰܪ. ܥܒܰܕܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܝܠܶܗ ܘܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܡܰܛܶܠ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.18 ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܛܥܶܡ ܘܰܚܙܳܐ ܓܰܢܒܳܪܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܠܒܺܝܒܽܘܬܗܽܘܢ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܢܶܟܠܳܐ ܢܶܟܒܽܘܫ ܐܶܢܽܘܢ.19 ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܫܽܘܖ̈ܶܐ ܚܶܣܢܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܘܶܐܬܟܰܬܰܫܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܶܐܙܕܟܺܝܘ ܘܶܐܬܒܰܨܰܪܘ ܣܰܓܺܝ.20 ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ ܡܫܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܐܰܣܳܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܝܬ ܚܶܣܢ̈ܶܐ.21 ܘܶܐܙܰܠ ܪܽܘܕܳܩܽܘܣ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܓܠܳܐ ܐ̱ܪܳܙܗܽܘܢ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܦܩܰܕ݂ ܘܶܐܫܟܚܽܘܗܝ ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ.22 ܘܰܬܢܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܫܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܝܰܗܒ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܢܣܰܒ.23 ܘܰܫܩܰܠ ܘܶܐܙܰܠ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܶܐܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܶܐܙܕܟܺܝ. ܟܰܕ݂ ܣܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ: ܗܰܘ ܕܰܡܩܳܡ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܒܰܐܢܛܝܳܟܺܝܰܐ: ܕܰܕܢܶܡܪܰܕ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܨܳܒܶܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܘܶܐܫܬܰܥܒܰܕ݂ ܠܗܽܘܢ. ܘܝܺܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܰܐܩܺܝܡ ܥܰܡܗܽܘܢ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ. ܘܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܝܰܩܪܶܗ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ. ܐܳܦ ܥܰܠ ܐܰܬܪܳܐ ܪܰܚܶܡ.24 ܘܰܠܡܰܩܒܰܝ ܩܰܒܠܶܗ ܒܚܽܘܒܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܘܰܫܒܰܩ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ: ܡܶܢ ܦܛܘܠܡܐܝܣ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܓܳܙܰܪ ܠܗܓܡܘܢܝܕܣ.25 ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܦܛܽܘܠܡܰܐܺܝܣ. ܘܡܶܬܬܥܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܦܛܽܘܠܡܳܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܩܝܳܡܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܡܶܬܚܰܡܬܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ. ܘܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܫܪܽܘܢ ܩܝܳܡܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ.26 ܘܰܩܪܶܒ ܠܽܘܣܺܝܳܘܣ ܩܕܳܡ ܒܺܝܡ. ܘܰܢܦܰܩ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܐܦܺܝܣ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܫܝܶܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܕܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܰܐܢܛܝܳܟܺܝܰܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܓܶܝܪ ܐܽܘܪܚܶܗ ܘܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ.

 1. 1. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܐܶܬܳܐ ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ ܒܰܪ ܣܠܘܩܘܣ ܥ̣ܰܠ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܶܐܠܶܣ: ܟܰܕ݂ ܐܺܝܬ ܥܰܡܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܟܰܕ݂ ܡܙܰܝܰܢ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ.2 ܕܢܶܐܚܕܶܝܗ̇ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܛܠܶܗ ܗܘܳܐ ܠܰܐܢܛܺܝܰܟܳܘܣ ܘܠܠܘܣܝܘܣ ܪܰܒ ܒܰܝܬܶܗ.3 ܐܶܠܩܺܝܡܳܘܣ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܕܛܰܡܰܐ ܗܘܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐܺܝܬ: ܒܙܰܒܢ̈ܶܐ ܕܚܽܘܠܛܳܢܳܐ: ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܘܰܚܙܳܐ: ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܣܰܒܪܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܕܒܚܳܐ ܡܶܫܟܰܚ.4 ܐܶܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ ܒܰܫܢܰܬ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܚܕܳܐ: ܘܰܐܘܒܶܠ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܫܶܒܠܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܟܶܐ ܕܕܶܩ̈ܠܶܐ ܡܶܢ ܕܗܰܝܟܠܳܐ. ܘܰܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܗܘܳܐ ܒܫܶܠܝܳܐ.5 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܫܟܰܚ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܐܶܠܩܺܝܡܳܘܣ: ܠܡܰܪܳܚܽܘܬܶܗ ܘܰܠܥܰܘܳܠܽܘܬܶܗ: ܩܪܳܝܗܝ ܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ ܠܡܰܘܬܒܳܐ: ܘܫܰܐܠܶܗ ܗܘܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܒܰܐܝܕܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܐܰܘ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ: ܡܶܬܥܰܫܢܺܝܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ.6 ܥܢܳܐ ܗܽܘ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܩܪܶܝܢ ܡܫܰܒܚܳܢ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܒܺܝܕ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܰܩܒܰܝ: ܗܶܢܽܘܢ ܡܰܪܕܺܝܢ ܘܰܡܓܰܪܓܺܝܢ ܘܰܡܥܰܫܢܺܝܢ ܩܪܳܒܳܐ: ܘܠܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ.7 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܫܶܒܩܶܬ݂ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܪܰܒܽܘܬ݂ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܐܶܬܺܝܬ݂ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܩܕܳܡܰܝܟ.8 ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܨܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܫܩܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܛܰܥܢܳܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܰܢ ܕܺܝܠܰܢ. ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܓܶܝܪ ܪܳܡܽܘܬܗܽܘܢ ܘܫܽܘܒܗܳܪܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܫܳܚܩܺܝܢ ܠܶܗ ܠܥܰܡܰܢ: ܘܠܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܠܶܗ ܐܳܦܠܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܢܝܳܚܳܐ.9 ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܠܶܦܬ ܗܳܠܶܝܢ: ܣܰܒ ܛܰܥܢܳܐ ܕܰܐܪܥܰܢ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܰܢ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ ܘܒܳܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.10 ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܚܰܝ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܒܰܐܪܥܰܢ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ.11 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܡܶܢܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ: ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܐܳܦ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܓܰܘܙܠܳܗ̇ ܠܚܶܡܬܶܗ ܕܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ ܥܠܰܘܗܝ.12 ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܩܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܡܶܛܪܺܝܳܘܣ ܠܢܺܝܩܳܢܳܘܪ: ܗܰܘ ܕܰܥܒܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܠ ܦܺܝ̈ܠܶܐ: ܘܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ: ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܕܫܰܕܪܶܗ.13 ܘܦܰܩܕ݂ܶܗ ܕܠܶܗ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܘ ܥܰܡܶܗ: ܢܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܐܠܩܝܢܘܣ ܕܶܝܢ ܢܩܺܝܡ ܒܪܰܒܽܘܬ݂ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ.14 ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܪܰܩܘ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܚܳܠܛܺܝܢ ܥܰܡ ܢܺܝܩܳܢܳܘܪ. ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܚܳܕܶܝܢ ܥܰܠ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܘܥܳܩܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܰܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ.15 ܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܢܺܝܩܳܢܳܘܪ: ܘܥܰܠ ܡܰܪܡܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܰܪܡܺܝܘ ܥܰܦܪܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܓܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ: ܩܕܳܡ ܗܰܘ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ: ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܦܳܪܶܩ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ.16 ܘܰܦܩܰܕ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܢܶܬܚܰܙܩܽܘܢ ܒܙܰܝܢܗܽܘܢ. ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܫܩܰܠܘ: ܘܰܐܪܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܩܪܺܝܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̇ ܕܳܫܽܘ.17 ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܢܺܝܩܳܢܳܘܪ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ ܐܶܙܰܠܘ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ: ܐܶܬܪܗܶܒ ܡܶܢܶܗ.18 ܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܓܰܢܒܳܪܽܘܬܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܥܰܠ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܫܠܡܳܐ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܰܐܬܪܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܒܩܶܛ̈ܠܶܐ. ܘܒܰܕܡܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܕܺܝܢܳܐ.19 ܐܶܠܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܦܺܝܣܺܝܕܳܘܢܝܳܣ ܘܠܬܐܘܕܛܘܣ ܘܰܠܡܰܬܺܝܬܳܐ: ܠܡܶܬܰܠ ܘܰܠܡܶܣܰܒ ܝܰܡܺܝܢܳܐ.20 ܟܰܕ݂ ܕܶܝܢ ܫܡܰܥ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܐܶܬܡܰܠܰܟ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܘܰܚܙܰܘ ܕܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܶܐܬܪܡܺܝ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܥܰܡܶܗ ܫܠܳܡܳܐ.21 ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܕܒܰܐܝܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂. ܘܰܠܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܠܒܳܫ̈ܶܐ ܟܰܕ݂ ܡܙܰܝܢܺܝܢ.22 ܦܩܰܕ݂ ܕܶܝܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܚܰܝܠܶܗ: ܕܢܶܬܚܰܙܩܽܘܢ ܒܙܰܝܢܗܽܘܢ. ܘܰܗܘܰܘ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܰܡܛܰܝܒܺܝܢ ܒܰܐܬܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܰܢܺܝܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܕܕܰܠܡܳܐ ܡܶܢ ܡܶܬܽܘܡ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܢܶܟܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܰܚܙܰܘ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܘܡܰܠܶܠܘ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܫܰܝܢܳܐ.23 ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܒܺܝܫ ܠܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܗܘܳܐ. ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܗܘܰܘ ܠܘܳܬܶܗ: ܫܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ.24 ܘܰܐܚܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡܶܗ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ.25 ܘܰܒܥܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܰܐܦܺܝܣܶܗ: ܕܶܢܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܘܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܒܥܳܠܡܳܐ.26 ܐܶܠܩܺܝܡܳܘܣ ܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܘܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܠܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܘܠܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܐܶܙܰܠ ܠܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܥܰܠ ܢܺܝܩܳܢܳܘܪ: ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܟ. ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܫܰܘܬܳܦܳܐ ܘܚܰܒܪܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܠܶܗ.27 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ. ܐܶܬܚܰܡܰܬ݂ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܘܰܟܬܰܒ ܠܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܪܳܚܡܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܦܩܰܕ ܕܠܶܗ ܠܡܰܩܒܰܝ ܟܰܕ݂ ܦܺܟܺܝܪ ܢܶܐܚܽܘܕ: ܘܰܢܫܰܕܪܺܝܘܗܝ ܒܰܥܓܰܠ ܠܰܐܢܛܝܳܟܺܝܰܐ.28 ܘܟܰܕ ܫܡܰܥ ܕܶܝܢ ܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܐܶܓܰܪܬܳܐ: ܐܶܫܬܪܺܝ ܗܘܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܩ ܣܰܓܺܝ. ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܫܬܰܚܠܰܦ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܓܰܒܪܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܐܰܣܟܶܠ.29 ܘܰܕܢܶܥܨܶܐ ܕܶܝܢ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܬܪܰܥܶܐ ܗܘܳܐ: ܕܒܰܐܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܢܶܐܚܕܺܝܘܗܝ.30 ܡܰܩܒܰܝ ܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܚܙܳܝܗܝ ܠܢܺܝܩܳܢܳܘܪ: ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܠܘܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܐܶܠܳܐ ܟܡܺܝܪ̈ܳܢ ܘܰܡܫܰܚ̈ܠܦܳܢ ܡܶܢ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ: ܐܶܣܬܰܟܰܠ. ܕܡܶܫܬܰܚܠܳܦܽܘ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܟܰܢܶܫ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܶܗ ܠܳܐ ܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ: ܘܫܰܢܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܢܺܝܩܳܢܳܘܪ.31 ܘܟܰܕ݂ ܕܶܝܢ ܝܺܕܰܥ ܕܶܐܬܛܰܝܰܒ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܶܐܬܚܰܙܰܩ ܒܚܰܝܠܶܗ: ܥ̣ܰܠ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܟܰܕ݂ ܩܳܝܡܺܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܰܒܘ ܠܺܝ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ.32 ܘܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܝܳܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܕܠܳܐ ܚܙܶܐ ܠܰܢ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ.33 ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܺܝܕܶܗ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܰܝܟܠܳܐ: ܘܺܝܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܕܶܐܠܳܐ ܬܰܫܠܡܽܘܢܳܝܗܝ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܟܰܕ݂ ܦܟܺܝܪ. ܠܗܳܢܳܐ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܥܒܕܺܝܘܗܝ ܐܰܝܟ ܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܰܠܡܰܕܒܚܳܐ ܐܶܣܚܽܘܦ. ܘܶܐܒܢܶܐ ܒܕܽܘܟܬܶܗ ܠܕܝܢܘܣܝܘܣ ܗܰܝܟܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ.34 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ: ܫܰܢܺܝ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܶܝܢ ܦܪܰܣܘ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ.35 ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܕܟܽܠ. ܕܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܨܛܒܺܝܬ ܕܬܶܓܒܶܐ ܠܳܟ ܐܰܬܪܳܐ ܠܗܰܝܟܠܳܟ: ܕܬܶܫܪܶܐ ܫܟܺܝܢܬܳܟ ܒܰܝܢܳܬܰܢ.36 ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠ ܩܰܕܺܝܫܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܢܰܛܰܪ ܠܥܳܠܰܡ ܠܗܳܢܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܘܰܠܒܰܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܛܽܘܠܫܳܐ: ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܶܐܬܕܰܟܺܝ. ܘܰܣܟܽܘܪ ܕܶܝܢ ܟܽܠ ܦܽܘܡܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ.37 ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܕܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܪܓܶܫ: ܡܶܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܠܢܺܝܩܳܢܳܘܪ: ܕܓܰܒܪܳܐ ܗ̱ܘ ܕܪܳܚܶܡ ܡܕܺܝܢܬܶܗ. ܘܝܺܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ ܫܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܬܰܪܥܶܝܬܶܗ ܛܳܒܬܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܬܳܐ ܘܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ.38 ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܒܕܺܝܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܠܽܘܛܳܐ ܒܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܡܰܫܠܡܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܓܶܝܪ ܢܰܦܫܶܗ ܘܦܰܓܪܶܗ ܒܟܽܠ ܨܠܰܘ̈ܳܢ ܘܒܳܥ̈ܘܳܢ: ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܕܽܘܒܳܖ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ.39 ܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܣܶܢܶܐܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܫܰܕܰܪ ܐܰܝܟ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܡܶܢ ܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ ܕܢܶܐܚܕܽܘܢܳܝܗܝ.40 ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ: ܕܟܰܕ݂ ܠܗܳܢܳܐ ܐܶܚܽܘܕ݂. ܥܳܩܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ.41 ܟܰܕ݂ ܕܶܝܢ ܐܶܬܳܐ ܟܶܢܫܳܐ ܘܚܰܕܪܽܘܗ̇ ܠܕܳܪܬܶܗ: ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܦܬܚܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ. ܘܢܰܘܩܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܗܽܘ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܕܰܩܪܶܒܘ ܕܢܶܐܚܕܽܘܢܳܝܗܝ: ܫܩܰܠ ܣܰܝܦܳܐ ܘܰܡܚܳܐ ܒܟܰܪܣܶܗ.42 ܡܶܛܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܚܺܐܪܳܐܺܝܬ ܢܡܽܘܬ݂: ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܠܶܡ ܠܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܰܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܘܰܢܨܰܥܪܽܘܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܶܗ.43 ܘܠܳܐ ܥܢܳܬ݂ ܡܚܽܘܬܶܗ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܪܗܳܒܳܐ ܘܰܪܗܺܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܥ̣ܰܠܘ ܠܓܰܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܕܳܪܬܳܐ: ܫܘܰܪ ܘܰܣܠܶܩ ܠܶܗ ܠܫܽܘܪܳܐ ܓܰܢܒܳܪܳܐܺܝܬ ܘܚܰܝܠܬܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܰܫܕܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܨܥܰܬ݂ ܟܶܢ̈ܫܶܐ.44 ܘܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܟܰܕ݂ ܚܙܰܘ: ܫܰܢܺܝܘ ܘܝܰܗܒܘ ܐܰܬܪܳܐ.45 ܘܟܰܕ݂ ܥܕܰܟܺܝܠ ܚܰܝ ܗܘܳܐ ܘܡܬܓܰܘܙܰܠ ܗܘܳܐ ܒܚܶܡܬܳܐ ܕܰܛܢܳܢܳܐ: ܫܘܰܪ ܘܩܳܡ. ܟܰܕ݂ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܫ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܡܰܚ̈ܘܳܬܶܗ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܪܗܶܛ ܘܥܰܒܪܶܗ ܠܟܽܠܶܗ ܗܰܘ ܟܶܢܫܳܐ. ܘܩܳܡ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܚܕܳܐ ܪܳܡܬܳܐ.46 ܟܰܕ݂ ܡܦܰܠܦܰܠ ܗܘܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܰܕܡܳܐ. ܘܰܐܦܶܩ ܡܥܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ: ܘܚܰܘܺܝ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܨܰܠܺܝ ܘܰܒܥܳܐ: ܘܰܩܪܳܐ ܠܗܰܘ ܕܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ. ܕܬܽܘܒ ܢܶܬܶܠ ܘܢܰܦܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܗ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ.

 1. 1. ܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܕܶܝܢ ܫܡܰܥ ܘܺܝܠܶܦ ܥܠ ܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܓܶܢܒ ܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܶܐܬܪܰܥܺܝ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ. ܢܰܪܡܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܒܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ.2 ܝܺܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܪܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܘܬܰܘܒܶܕ݂ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ ܠܰܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܗܰܒ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܰܡܝܰܩܪ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ.3 ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܛܰܡܐܳܐ ܫܰܐܶܠ. ܕܶܐܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܗܰܘ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܥܰܠ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ.4 ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܥܢܰܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܗܽܘ ܦܩܰܕ݂ ܕܢܶܬܢܛܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ.5 ܘܛܰܡܐܳܐ ܘܪܰܫܺܝܥܳܐ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܕܦܳܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܕܬܶܣܒܽܘܢ ܙܰܝܢܳܐ: ܘܬܶܥܒܕܽܘܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܟܠܺܝ ܕܠܳܐ ܢܶܣܥܽܘܪ ܬܰܪܥܺܝܬܶܐ ܛܰܡܐܬܳܐ.6 ܘܡܶܫܬܩܶܠ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܢܺܝܩܳܢܳܘܪ: ܘܡܶܬܪܺܝܡ ܒܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܘܺܝܠܶܦ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܕܰܟܢܺܝܫܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܡܛܰܝܒܺܝܢ. ܘܗܽܘ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܥܰܙܰܙ ܗܘܳܐ.7 ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܩܒܰܝ: ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ ܘܰܬܟܺܝܠ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐܺܝܬ: ܕܥܳܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ.8 ܘܰܡܒܰܝܰܐ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ. ܕܠܳܐ ܢܶܕܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܡܰܥܗܶܕ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ: ܘܡܶܬܕܟܰܪ ܬܽܘܒ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܕܰܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܚܽܘܪܘ ܘܣܰܟܰܘ ܠܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟܽܠ.9 ܘܡܰܪܬܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܡܰܕܟܰܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܓܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܐܓܽܘܢ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܥܒܰܕܘ ܗܘܰܘ. ܘܚܰܝܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܰܒܶܒ ܐܶܢܽܘܢ.10 ܘܰܐܥܺܝܪ ܒܗܽܘܢ ܚܶܡܬܳܐ ܘܰܛܢܳܢܳܐ: ܘܟܰܕ݂ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܪܽܘܫܥܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܛܠܽܘܡܝܳܐ ܕܰܛܠܰܡܘ ܒܡܰܘܡܳܬܳܐ.11 ܘܙܰܝܶܢ ܘܚܰܙܶܩ ܠܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܠܳܐ ܒܪ̈ܽܘܡܚܶܐ ܘܰܒܣܰܟܖ̈ܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܒܽܘܝܳܐܳܐ ܘܰܕܠܽܘܒܳܒܳܐ ܘܰܕܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܫܬܰܥܺܝ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܚܙܳܐ: ܘܫܳܘܶܐ ܠܡܶܬܩܰܒܳܠܽܘ ܘܰܠܡܶܬܗܰܝܡܰܢܽܘ. ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܘܶܐܬܒܰܣܰܡܘ ܟܽܠܗܽܘܢ.12 ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ݂ ܕܶܝܢ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܚܶܙܘܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܚܙܳܐ ܠܚܽܘܢܺܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܛܳܒܳܐ. ܘܩܽܘܒܳܠܠܶܗ: ܢܟܶܦ ܗܘܳܐ. ܘܒܰܟܝܳܢܶܗ ܡܰܟܺܝܟ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܠܬܶܗ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܘܝܳܐܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܪܕܶܐ ܗܘܳܐ. ܒܟܽܠ ܕܙܳܕ̈ܩܳܢ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܳܢ ܠܰܩܝܳܡܳܐ. ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܒܚܶܙܘܳܐ ܚܙܳܐ: ܟܰܕ݂ ܦܫܺܝ̈ܛܳܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܨܰܠܶܐ. ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ.13 ܘܬܽܘܒ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ: ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܶܗ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܰܡܝܰܬܪܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܚܙܳܬܶܗ. ܘܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܝܳܐܝܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ.14 ܘܰܥܢܳܐ ܚܽܘܢܺܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ: ܕܣܰܓܺܝ ܒܳܥܶܐ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܠ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ.15 ܘܰܦܫܰܛ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܐܶܪܰܡܝܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܪܽܘܡܚܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ.16 ܩܰܒܶܠ ܗܳܕܶܐ ܪܽܘܡܚܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܒܳܗ̇ ܬܶܡܚܶܐ ܘܬܶܬܒܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ.17 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܕܶܝܢ ܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ: ܐܶܬܒܰܝܰܐܘ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܶܐܬܚܰܝܰܠܘ ܛܳܒ. ܡܶܫܟ̈ܚܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܓܶܝܪ ܕܰܢܚܰܝ̈ܠܳܢ ܘܢܰܘܪ̈ܒܳܢ ܘܢܰܥܫ̈ܢܳܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܠܗܶܝܢ: ܘܰܢܓܰܡܪ̈ܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ. ܘܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܰܟܠܽܘܢ ܥܰܠ ܣܶܕܖ̈ܶܐ ܕܥܽܘ̈ܬܳܕܶܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܟܽܠ ܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܐ ܢܶܬܥܰܫܢܽܘܢ: ܘܢܶܬܠܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܽܐܘܠܨܳܢܳܐ: ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܗܰܝܟܠܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ.18 ܥܰܠ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܗܽܘܢ: ܡܶܕܶܡ ܗܽܘ ܒܨܺܝܪ ܝܳܨܦܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܚܰܫܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܪܰܒܳܐ ܘܨܶܦܬܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܗܰܝܟܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.19 ܐܳܦ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܦܳܫܘ ܗܘܰܘ ܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܙܥܽܘܪ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܘܚܰܫܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ. ܕܕܰܠܡܳܐ ܢܶܕܚܠܽܘܢ ܘܢܶܬܒܰܨܪܽܘܢ ܡܶܢ ܫܓܽܘܫܝܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ.20 ܘܟܰܕ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܣܰܟܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܕܺܝܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ: ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ: ܘܶܐܣܬܕܰܪ ܩܪܳܒܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܛܰܝܰܒܘ ܘܩܳܡܘ ܦܺܝ̈ܠܶܐ ܒܣܶܕܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܳܦ ܦܰܪ̈ܳܫܶܐ ܐܶܙܕܰܝܰܢܘ ܘܩܳܡܘ ܒܕܽܘ̈ܟܝܳܬܗܽܘܢ.21 ܘܟܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܩܰܒܰܝ ܣܶܕܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ: ܘܥܽܘܕܳܬܳܐ ܕܙܰܝܢܗܽܘܢ: ܘܛܽܘܝܳܒܳܐ ܕܫܰܝܚܳܢܽܘܬܳܐ ܕܦܺܝ̈ܠܶܐ: ܐܰܪܺܝܡ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܨܰܠܺܝ ܘܰܓܥܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܓܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ. ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ: ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܒܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܒܙܰܝܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܡܰܢ ܕܗܽܘ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܶܠ ܙܳܟܽܘܬܳܐ.22 ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܨܰܠܶܐ ܘܒܳܥܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܰܪܬ ܡܰܠܰܐܟܳܟ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܩܰܛܶܠ ܒܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܕܣܰܢܚܰܪܺܝܒ: ܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ.23 ܘܗܳܫܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܫܰܕܰܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܛܳܒܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ܢ. ܘܢܰܪܡܶܐ ܘܢܰܫܪܶܐ ܒܗܽܘܢ ܪܬܺܝܬܳܐ ܘܙܰܘܥܬܳܐ ܘܰܪܗܺܝܒܽܘܬܳܐ.24 ܘܰܒܥܽܘܫܢܶܗ ܘܰܒܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܰܕܪܳܥܳܟ ܢܶܦܠܽܘܢ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܓܽܘܕܳܦܳܐ ܐܶܬܰܘ ܥܰܠ ܥܰܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ: ܒܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܫܰܠܶܡ.25 ܕܒܶܝܬ ܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܕܶܝܢ ܒܩܺܝܬܳܖ̈ܶܐ ܘܰܒܟܶܢܳܖ̈ܶܐ. ܘܒܰܙܡܳܪܳܐ ܕܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܡܰܩܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ.26 ܘܰܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܢܦܰܠܘ ܒܗܽܘܢ.27 ܘܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܰܩܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܨܰܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܓܳܥܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܘܩܰܛܶܠܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܬܒܰܣܰܡܘ ܘܕܳܨܘ ܥܰܠ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ.28 ܘܟܰܕ݂ ܫܠܺܝܘ ܘܰܗܦܰܟܘ ܡܶܢ ܩܪܳܒܳܐ: ܟܰܕ݂ ܚܳܕܶܝܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܝܺܠܶܦܘ ܥܰܠ ܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܕܰܢܦܰܠ ܒܰܩܪܳܒܳܐ: ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܳܠܚ̈ܶܐ ܕܢܰܩܺܝܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ.29 ܘܰܗܘܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܘܰܪܗܳܒܳܐ ܒܡܰܫܪܺܝܬܶܗ. ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ: ܐܰܘܕܺܝܘ ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ.30 ܘܰܦܩܰܕ݂ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܰܫܠܶܡ ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܘܦܰܓܪܶܗ ܠܟܽܠ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ: ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܶܗ: ܘܰܡܕܺܝܢܶܬܗ. ܘܚܳܕܝܳܐܝܺܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܶܗ: ܕܢܶܦܣܩܽܘܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܘܺܐܝܕܶܗ ܥܰܡ ܟܰܬܦܶܗ: ܘܢܰܝܬܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.31 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬܳܐ ܡܰܩܒܰܝ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܩܪܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܶܗ ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ: ܘܫܰܕܰܪ ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܡܶܪܕܳܐ.32 ܘܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܛܰܡܐܳܐ: ܘܺܐܝܕܶܗ ܕܰܡܓܰܕܦܳܢܳܐ: ܗܳܝ ܕܰܐܪܺܝܡ ܗܘܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܰܝܟܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ: ܒܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܘܰܒܪܳܡܽܘܬܳܐ.33 ܘܰܦܣܰܩ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܩܰܛܥܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܢܶܬܺܝܗܶܒ ܠܦܳܪܰܚܬܳܐ. ܘܺܐܝܕܶܗ ܕܶܝܢ ܩܰܒܥܳܗ̇ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܰܝܟܠܳܐ.34 ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܪܶܟܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܓܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܢܛܰܪܬ ܐܰܬܪܳܟ ܟܰܕ݂ ܕܟܶܐ.35 ܘܪܺܝܫܶܗ ܕܶܝܢ ܕܢܺܝܩܳܢܳܘܪ: ܩܰܒܥܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܶܝܬ ܡܶܪܕܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܟܽܠܢܳܫ. ܘܺܝܕܺܝܥ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ.36 ܘܣܳܡܘ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܢܶܫܒܩܽܘܢܳܝܗܝ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܝܺܕܺܝܥ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܒܰܬܠܳܬ ܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܳܐܕܳܪ ܝܰܪܚܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ. ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܶܝܢ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ: ܚܰܕ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܽܘܪܕܟܰܝ.37 ܥܰܠ ܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܕܶܝܢ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܕܰܓܕܰܫ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܰܝ̈. ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ: ܐܶܚܰܕܘ ܘܶܐܫܬܰܠܰܛܘ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ. ܘܶܐܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܫܰܠܶܡ ܡܶܠܰܝ̈.38 ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܶܝܢ ܕܛܳܒܳܐܺܝܬ ܘܰܡܝܰܬܪܳܐܺܝܬ ܡܰܬܩ̈ܢܳܢ: ܒܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܒܨܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܡܶܣܟܺܢܳܐܺܝܬ: ܗܳܕܶܐ ܬܶܫܬܒܶܩ ܠܺܝ.39 ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܬܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ: ܐܳܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ: ܠܳܐ ܡܒܰܣܡܺܝܢ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܢܶܬܡܙܰܓ ܚܰܡܪܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ: ܒܰܣܺܝܡ: ܘܰܡܫܰܠܶܡ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܬܶܝܢ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܬܽܘܩܳܢܳܐ ܘܪܽܘܟܳܒܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ: ܡܚܰܕܶܐ ܘܰܡܒܰܣܶܡ ܫܶܡܥܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܘܡܶܬܗܰܓܶܝܢ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܘܒܳܨܶܝܢ ܘܒܳܥܶܝܢ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܡܶܟܺܝܠ: ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܬܰܫܥܺܝܬܳܐ.

 


[1] ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܳܪܬܝ ܫܡܽܘܢܺܝ: 1: ܡܰܩܒܰܝ. 2: ܬܰܪܣܰܝ. 3: ܓܳܕܳ. 4: ܚܶܒܪܽܘܢ. 5: ܚܶܒܨܽܘܢ. 6:ܒܰܟܽܘܣ. 7: ܝܽܘܢܳܕܳܒ.