ܡܢܝܢܐ

 

ܣܶܦܪܳܐ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܘ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ.

 

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܒܚܰܕ݂ ܒܝܰܪܚܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܟܰܕ݂ ܢܦܰܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܩܰܒܶܠ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܟܽܠ ܕܶܟܪܳܐ ܠܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. 3 ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܟܽܠ ܕܢܳܦܶܩ ܒܚܰܝܠܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܬܶܡܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܝܠܗܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܐܰܚܽܘܟ݂. 4 ܘܥܰܡܟܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ. ܓܒܰܪ ܪܺܝܫܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. 5 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ. ܕܪܽܘܒܺܝܠ. ܐܶܠܺܝܨܽܘܪ ܒܰܪ ܫܰܕ݂ܐܪ. 6 ܕܫܶܡܥܽܘܢ. ܫܰܠܡܽܘܐܶܝܠ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܫܰܐܕܰܝ. 7 ܕܺܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܢܶܚܫܽܘܢ ܒܰܪ ܥܰܡܺܝܢܳܕ݂ܳܒ. 8 ܕܺܐܝܣܳܟܳܪ. ܢܰܬ݂ܢܺܝܐܶܝܠ ܒܰܪ ܨܽܘܥܳܪ. 9 ܕܰܙܒܽܘܠܽܘܢ. ܐܶܠܝܰܐܒ ܒܰܪ ܚܰܠܽܘܢ. 10 ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܣܶܦ. ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܐܶܠܺܝܫܡܰܥ ܒܰܪ ܥܰܡܺܝܗܽܘܕ݂. ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܓܰܡܰܠܺܝܐܶܝܠ ܒܰܪ ܦܰܪܨܽܘܪ. 11 ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܐܳܒܝܕ݂ܳܢ ܒܰܪ ܓܶܕܥܽܘܢܺܝ. 12 ܕܕܳܢ. ܐܰܚܺܝܥܳܙܳܪ ܒܰܪ ܥܰܡܺܝܫܰܕܰܝ. 13 ܕܳܐܫܺܝܪ. ܦܰܓܥܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܥܰܟܪܳܢ. 14 ܕܓܳܕ. ܐܶܠܝܳܐܣܳܦ ܒܰܪ ܪܰܥܽܘܐܶܝܠ. 15 ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܐܰܚܺܝܕܳܥ ܒܰܪ ܥܰܝܢܳܢ. 16 ܗܳܠܶܝܢ ܩܖ̈ܺܝܚܶܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܠܦ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 17 ܘܰܕܒܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܦܪܶܫܘ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. 18 ܘܟܰܢܶܫܘ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܒܚܰܕ ܒܝܰܪܚܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܶܐܬܡܢܺܝܘ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ ܠܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. 19 ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܡܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. 20 ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܪܽܘܒܺܝܠ ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܬܰܘܠ̈ܕܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܟܽܠ ܕܶܟܪܳܐ ܠܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܟܽܠ ܕܢܳܦܶܩ ܒܚܰܝܠܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 21 ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܪܽܘܒܺܝܠ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ. 22 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܒܬܰܘܠ̈ܕܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܟܽܠ ܕܶܟܪܳܐ ܠܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܟܽܠ ܕܢܳܦܶܩ ܒܚܰܝܠܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 23 ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ. ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܬܶܫܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܬܠܳܬܡܳܐܐ. 24 ܘܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ. ܒܬܰܘܠ̈ܕܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܟܽܠ ܕܶܟܪܳܐ ܠܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܟܽܠ ܕܢܳܦܶܩ ܒܚܰܝܠܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 25 ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܓܳܕ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܫܶܬܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ. 26 ܘܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܒܬܰܘܠ̈ܕܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܟܽܠ ܕܢܳܦܶܩ ܒܚܰܝܠܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 27 ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܫܶܬܡܳܐܐ. 28 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܳܟܳܪ. ܒܬܰܘܠ̈ܕܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܟܽܠ ܕܢܳܦܶܩ ܒܚܰܝܠܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 29 ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܺܐܝܣܳܟܳܪ. ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ. 30 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܙܒܳܘܠܽܘܢ. ܒܬܰܘܠ̈ܕܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܟܽܠ ܕܢܳܦܶܩ ܒܚܰܝܠܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 31 ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܙܒܳܘܠܽܘܢ. ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ. 32 ܘܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܣܶܦ. ܒܢܰܝ̈ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܒܬܰܘܠ̈ܕܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܟܽܠ ܕܢܳܦܶܩ ܒܚܰܝܠܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 33 ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ. 34 ܘܒܢܰܝ̈ ܡܢܰܫܶܐ. ܒܬܰܘܠ̈ܕܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܟܽܠ ܕܢܳܦܶܩ ܒܚܰܝܠܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 35 ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܡܰܐܬܶܝܢ. 36 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܡܳܝܶܢ. ܒܬܰܘܠ̈ܕܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܟܽܠ ܕܢܳܦܶܩ ܒܚܰܝܠܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 37 ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ. 38 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܕܳܢ. ܒܬܰܘܠ̈ܕܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܟܽܠ ܕܢܳܦܶܩ ܒܚܰܝܠܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 39 ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܕܳܢ. ܫܬܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܫܒܰܥܡܳܐܐ. 40 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܫܺܝܪ. ܒܬܰܘܠ̈ܕܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܟܽܠ ܕܢܳܦܶܩ ܒܚܰܝܠܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 41 ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܳܐܫܺܝܪ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܚܰܕ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ. 42 ܘܒܢܰܝ̈ ܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܒܬܰܘܠ̈ܕܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܟܽܠ ܕܢܳܦܶܩ ܒܚܰܝܠܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 43 ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ. 44 ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܡܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܬܪܶܥܣܰܪ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܚܰܕ ܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. 45 ܘܰܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܕܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܟܽܠ ܕܢܳܦܶܩ ܒܚܰܝܠܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 46 ܘܰܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܕܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ. 47 ܘܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܐܶܬܡܢܺܝܘ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. 48 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 49 ܠܫܰܒܛܳܐ ܕܠܶܘܺܝ ܠܳܐ ܬܶܡܢܶܐ. ܘܚܽܘܫܒܳܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܩܰܒܶܠ ܒܓܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 50 ܐܶܠܳܐ ܐܰܫܠܶܛ ܠܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ. ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܫܩܠܽܘܢܶܗ ܠܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܫܰܡܫܽܘܢܶܗ. ܘܰܚܕܳܪ ܡܰܫܟܢܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܫܪܶܝܢ. 51 ܘܡܳܐ ܕܫܳܩܶܠ ܡܰܫܟܢܳܐ. ܢܰܪܟܢܽܘܢܶܗ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܫܳܪܶܐ ܡܰܫܟܢܳܐ. ܢܩܺܝܡܽܘܢܶܗ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܩܳܪܶܒ ܠܶܗ. ܢܶܬܩܛܶܠ. 52 ܘܢܶܫܪܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܓܒܰܪ ܒܡܰܫܪܺܝܬܶܗ. ܘܰܓܒܰܪ ܒܛܽܘܠܩܶܗ ܒܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. 53 ܘܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܫܪܶܝܢ ܚܕܳܪ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܥܰܠ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܶܛܪܽܘܢ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. 54 ܘܰܥܒܰܕܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕܘ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ.

 

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܥܰܡ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. 2 ܓܒܰܪ ܒܛܽܘܠܩܶܗ ܒܰܐܬܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܫܪܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܩܒܽܘܠ. ܘܰܚܕܳܪ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܢܶܫܪܽܘܢ.

 3 ܘܰܕܫܳܪܶܝܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܛܽܘܠܩܳܐ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܚܰܝܠܗܽܘܢ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܢܶܚܫܽܘܢ ܒܰܪ ܥܰܡܺܝܢܳܕ݂ܳܒ. 4 ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ. ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܫܶܬܡܳܐܐ. 5 ܘܰܕܫܳܪܶܝܢ ܠܘܳܬܶܗ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܐܝܣܳܟܳܪ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܳܟܳܪ. ܢܰܬܰܢܝܶܐܝܠ ܒܰܪ ܨܽܘܥܳܪ. 6 ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ. ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ. 7 ܘܫܰܒܛܳܐ ܕܰܙܒܳܘܠܽܘܢ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܙܒܳܘܠܽܘܢ. ܐܶܠܝܰܐܒ ܒܰܪ ܚܰܠܽܘܢ. 8 ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ. ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ. 9 ܟܽܠܶܗ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ ܠܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܫܳܩܠܺܝܢ. 10 ܘܛܽܘܠܩܳܐ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܪܽܘܒܺܝܠ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܠܚܰܝܠܗܽܘܢ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ ܐܶܠܺܝܨܽܘܪ ܒܰܪ ܫܕܰܐܽܘܪ. 11 ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ. 12 ܘܰܕܫܳܪܶܝܢ ܠܘܳܬܶܗ ܫܰܒܛܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܫܠܰܡܽܘܐܶܝܠ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܫܰܐܕܰܝ. 13 ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ. ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܬܶܫܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܬܠܳܬܡܳܐܐ. 14 ܘܫܰܒܛܳܐ ܕܓܳܕ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ ܐܶܠܝܳܐܣܳܦ ܒܰܪ ܪܰܥܽܘܐܶܝܠ. 15 ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܫܶܬܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ. 16 ܟܽܠܶܗ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܪܽܘܒܺܝܠ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܚܰܕ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܠܚܰܝܠܗܽܘܢ. ܒܳܬܰܪ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܫܳܩܠܺܝܢ. 17 ܘܫܳܩܶܠ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. ܒܓܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܫܳܪܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܰܘ ܫܳܩܠܺܝܢ. ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܡ ܛܽܘܠܩܶܗ ܠܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. 18 ܘܛܽܘܠܩܳܐ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܠܚܰܝܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܶܠܺܝܫܡܳܥ ܒܰܪ ܥܰܡܺܝܗܳܘܕ. 19 ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ. 20 ܘܰܕܫܳܪܶܝܢ ܠܘܳܬܶܗ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܢܰܫܶܐ ܓܰܡܰܠܺܝܐܶܝܠ ܒܰܪ ܦܰܪܨܽܘܪ. 21 ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ. ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܡܰܐܬܶܝܢ. 22 ܘܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܐܰܒܺܝܕܳܢ ܒܰܪ ܓܶܕܥܽܘܢܺܝ. 23 ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ. ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ. 24 ܟܽܠܶܗ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܡܳܐܐ ܠܚܰܝܠܗܽܘܢ. ܒܳܬܰܪ ܬܪܶܝܢ ܢܶܫܩܠܽܘܢ. 25 ܘܛܽܘܠܩܳܐ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܕܳܢ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܠܚܰܝܠܗܽܘܢ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܕܳܢ ܐܰܚܺܝܥܳܙܳܪ ܒܰܪ ܥܰܡܺܝܫܰܕܰܝ. 26 ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ. ܫܬܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܫܒܰܥܡܳܐܐ. 27 ܘܰܕܫܳܪܶܝܢ ܠܘܳܬܶܗ ܫܰܒܛܳܐ ܕܳܐܫܺܝܪ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܫܺܝܪ. ܦܓܰܥܐܶܝܠ ܒܰܪ ܥܰܟܪܳܢ. 28 ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܚܰܕ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ. 29 ܘܫܰܒܛܳܐ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܢܰܦܬܳܠܺܝ ܐܰܚܺܝܕܳܥ ܒܰܪ ܥܺܝܢܳܢ. 30 ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ. ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ. 31 ܟܽܠܶܗ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܕܳܢ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܫܶܬܡܳܐܐ. ܒܰܐ̱ܚܪܳܝܰܬ ܛܽܘܠ̈ܩܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܫܳܩܠܺܝܢ. 32 ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܒܶܝܬ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܕܡܰܫܖ̈ܝܳܬܳܐ ܠܚܰܝܠܗܽܘܢ. ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ. 33 ܘܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܘܫܰܒܛܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܬܡܢܺܝܘ ܒܰܝܢܳܬ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 34 ܘܰܥܒܰܕܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܟܽܠ ܕܦܰܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕܘ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܫܳܩܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܛܽܘܠܩܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܫܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܐ̱ܢܳܫ ܒܡܰܫܪܺܝܬܶܗ. ܥܰܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ.

 

1 ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܰܘܠ̈ܕܳܬ݂ܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܘܰܕܡܽܘܫܶܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. 2 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܒܽܘܟܪܶܗ ܢܳܕ݂ܳܒ. ܘܰܐܒܺܝܗܽܘ. ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ. ܘܺܐܝܬܳܡܳܪ. 3 ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܕܶܐܬܡܫܰܚܘ ܘܫܰܡܠܺܝܘ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. 4 ܘܡܺܝܬܘ ܢܳܕ݂ܳܒ ܘܰܐܒܺܝܗܽܘ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܟܰܕ ܩܰܪܶܒܘ ܢܽܘܪܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ. ܘܟܰܗܶܢܘ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܘܺܐܝܬܳܡܳܪ. ܒܰܚܝ݂ܰܝ݂̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ. 5 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 6 ܩܰܪܶܒ ܠܫܰܒܛܳܐ ܕܠܶܘܺܝ. ܘܰܐܩܺܝܡܳܝܗܝ ܩܕܳܡ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܢܫܰܡܫܽܘܢܶܗ. 7 ܘܢܶܛܪܽܘܢ ܡܰܛܰܪܬܶܗ. ܘܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܠܡܶܦܠܰܚ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. 8 ܘܢܶܛܪܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܡܶܦܠܰܚ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. 9 ܘܬܶܬܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܝܺܗܺܝܒܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܗ ܡܶܢ ܓܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 10 ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܦܰܩܶܕ. ܘܢܶܛܪܽܘܢ ܟܳܗܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܩܳܪܶܒ. ܢܶܬܩܛܶܠ. 11 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 12 ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܢܶܣܒܶܬ ܠܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܚܠܳܦ ܟܽܠ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܦܳܬܰܚ ܟܽܠ ܡܰܪܒܥܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. 13 ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܝ ܗܽܘ ܟܽܠ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܩܶܛܠܶܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܟܖ̈ܶܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܩܰܕܫܶܬ ܠܺܝ ܟܽܠ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ. ܠܺܝ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 14 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 15 ܡܢܺܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܟܽܠ ܕܶܟܪܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܝܰܪܚܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܬܶܡܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. 16 ܘܰܡܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܒܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܬܦܰܩܰܕ. 17 ܘܰܗܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܓܶܪܫܽܘܢ. ܘܩܳܗܳܬ. ܘܡܳܪܪܳܝ. 18 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܓܶܪܫܽܘܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܶܒܢܺܝ. ܘܫܶܡܥܺܝ. 19 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܩܳܗܳܬ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܥܰܡܪܰܡ. ܘܝܰܨܗܳܪ. ܘܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܥܽܘܙܺܝܶܠ. 20 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܡܳܪܪܳܝ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܡܰܚܠܺܝ. ܘܡܽܘܫܺܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬܳܐ ܕܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 21 ܠܓܶܪܫܽܘܢ ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܠܶܒܢܺܝ. ܘܫܰܪܒܬܳܐ ܕܫܶܡܥܺܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܓܶܪܫܽܘܢ. 22 ܘܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܕܶܟܪܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܝܰܪܚܳܐ. ܘܰܠܥܶܠ. ܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ. 23 ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܓܶܪܫܽܘܢ ܒܶܣܬܰܪ ܡܰܫܟܢܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܫܪܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ. 24 ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܕܓܶܪܫܽܘܢ ܐܶܠܝܳܐܣܳܦ ܒܰܪ ܐܶܠܝܰܐܒ. 25 ܘܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܓܶܪܫܽܘܢ ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܡܰܫܟܢܳܐ ܘܰܐܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܶܗ. ܘܰܦܪܳܣܶܗ. ܘܰܦܪܳܣܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 26 ܘܓܳܠܓ̈ܶܐ ܕܕܳܪܬܳܐ. ܘܰܦܪܳܣܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܕܳܪܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܫܟܢܳܐ ܘܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܕ ܚܳܕܰܪ. ܘܛܽܘܢܒܰܘ̈ܗܝ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܠܚܳܢܰܘ̈ܗܝ. 27 ܘܰܠܩܗܳܬ ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܥܰܡܪܰܡ. ܘܫܰܪܒܬܳܐ ܕܝܰܨܗܳܪ. ܘܫܰܪܒܬܳܐ ܕܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܫܰܪܒܬܳܐ ܕܥܽܘܙܺܝܶܠ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬܳܐ ܕܩܳܗܳܬ. 28 ܘܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܕܶܟܪܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܝܰܪܚܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܬܡܳܢܝܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܫܶܬ ܡܳܐܐ. ܢܳܛܖ̈ܰܝ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. 29 ܘܫܰܪܒܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܩܳܗܳܬ. ܢܶܫܪܽܘܢ ܥܰܠ ܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܫܟܢܳܐ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ. 30 ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܕܫܰܪܒܬܳܐ ܕܩܳܗܳܬ. ܐܶܠܝܳܨܦܳܢ ܒܰܪ ܥܽܘܙܺܝܶܠ. 31 ܘܰܡܛܰܪܬܗܽܘܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ. ܘܦܳܬܽܘܪܳܐ. ܘܰܡܢܳܪܬܳܐ. ܘܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܡܫܺܡܫܺܝܢ ܒܗܽܘܢ. ܘܰܐܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ. 32 ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܒܪܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܕܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܢܳܛܖ̈ܰܝ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. 33 ܘܰܕܡܳܪܪܳܝ ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܡܰܚܠܺܝ. ܘܫܰܪܒܬܳܐ ܕܡܽܘܫܺܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬܳܐ ܕܡܳܪܪܳܝ. 34 ܘܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܕܟܽܠ ܕܶܟܪܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܝܰܪܚܳܐ ܘܰܠܥܶܠ. ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܡܰܐܬܶܝܢ. 35 ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܕܫܰܪܒܬܳܐ ܕܡܳܪܪܳܝ. ܨܽܘܪܺܝܐܶܝܠ ܒܰܪ ܐܰܒܺܝܚܶܠ. ܥܰܠ ܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܫܟܢܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܫܪܶܝܢ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ. 36 ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܳܪܪܳܝ. ܕܰܦ̈ܶܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܡܽܘܟܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܩܝܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܘܣܳܡܟܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܽܠܶܗ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ. 37 ܘܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܕܳܪܬܳܐ ܟܰܕ ܚܳܕܪܺܝܢ. ܘܛܽܘܢܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܣܳܡܟܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܓܶܠܓܰܝ̈ܗܽܘܢ. 38 ܘܰܕܫܳܪܶܝܢ ܩܕܳܡ ܡܰܫܟܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ. ܩܕܳܡ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ. ܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܥܰܠ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܩܳܪܶܒ ܢܶܬܩܛܶܠ. 39 ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܕܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܕܰܡܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܒܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܟܽܠ ܕܶܟܪܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܝܰܪܚܳܐ ܘܰܠܥܶܠ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 40 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܢܺܝ ܟܽܠ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܶܟܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܝܰܪܚܳܐ ܘܰܠܥܶܠ. 41 ܘܩܰܒܶܠ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܬܩܰܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܺܝ ܠܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܟܖ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܕܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. ܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܟܖ̈ܶܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 42 ܘܰܡܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܟܖ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 43 ܘܰܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܟܖ̈ܶܐ ܕܶܟܖ̈ܶܐ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܝܰܪܚܳܐ ܘܰܠܥܶܠ. ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܡܰܐܬܶܝܢ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ. 44 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 45 ܩܰܪܶܒ ܠܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܕܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܒܥܺܝܪܗܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 46 ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܡܰܐܬܶܝܢ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ. ܕܝܰܬܺܝܪܺܝܢ ܥܰܠ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܒܽܘܟܖ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 47 ܣܰܒ ܚܰܡܫܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܠܪܺܝܫܳܐ. ܒܡܰܬܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܣܰܒ ܥܶܣܪܺܝܢ ܡܳܥ̈ܝܺܢ ܠܡܰܬܩܳܠܳܐ. 48 ܘܗܰܒܳܝܗܝ ܟܶܣܦܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܬܺܝܪܺܝܢ ܒܗܽܘܢ. ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. 49 ܘܰܢܣܰܒ ܡܽܘܫܶܐ ܟܶܣܦܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܝܰܬܺܝܪܺܝܢ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. 50 ܡܶܢ ܒܽܘܟܖ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܢܣܰܒ ܟܶܣܦܳܐ ܐܳܠܶܦ ܘܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܒܡܰܬܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. 51 ܘܝܰܗܒ ܡܽܘܫܶܐ ܟܶܣܦܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ.

 

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܥܰܡ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. 2 ܩܰܒܶܠܘ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܩܳܗܳܬ݂ ܡܶܢ ܓܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ. ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. .3 ܡܶܢ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܰܪ ܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܟܽܠ ܕܳܐܬܶܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. .4 ܗܳܢܰܘ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܩܳܗܳܬ݂ ܕܰܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ. .5 ܘܢܶܥܽܘܠ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܳܐ ܕܫܳܩܠܳܐ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܢܰܚܬܽܘܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܦܪܺܝܣ. ܘܰܢܟܰܣܽܘܢ ܒܶܗ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. .6 ܘܢܶܦܪܣܽܘܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܩܪܳܡܳܐ ܕܡܶܫ̈ܟܶܐ ܕܣܳܣܓܰܘܢܳܐ. ܘܢܶܦܪܣܽܘܢ ܢܰܚܬܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܬܶܟܠܬܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܩܽܘ̈ܦܶܝܗ̇. .7 ܘܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦ̈ܶܐ ܢܶܦܪܣܽܘܢ ܢܰܚܬܳܐ ܕܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܢܰܪܡܽܘܢ ܒܶܗ ܡܰܓܣ̈ܶܐ. ܘܟܰܦ̈ܶܐ. ܘܰܡܢܺܩ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܛܖ̈ܽܘܠܶܐ ܕܢܽܘܩܳܝܳܐ. ܘܠܰܚܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܥܠܰܘܗܝ ܢܶܗܘܶܐ. .8 ܘܢܶܦܪܣܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܢܰܚܬܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܢܟܰܣܘܢܶܗ ܒܰܩܪܳܡܳܐ ܕܡܶܫ̈ܟܶܐ ܕܣܳܣܓܰܘܢܳܐ. ܘܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܩܽܘܦܰܘ̈ܗܝ. .9 ܘܢܶܣܒܽܘܢ ܢܰܚܬܳܐ ܕܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܢܟܰܣܽܘܢ ܡܢܳܪܬܳܐ ܕܡܰܢܗܪܳܐ. ܘܰܫܖ̈ܳܓܶܝܗ̇ ܘܡܰܠܩ̈ܛܶܝܗ̇. ܘܟܰܦܶܝ̈ܗ̇. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܡܶܫܚܳܐ. ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ ܒܗܽܘܢ. .10 ܘܢܶܩܪܡܽܘܢܳܗ̇ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܝܗ̇. ܒܰܩܪܳܡܳܐ ܕܡܶܫ̈ܟܶܐ ܕܣܳܣܓܰܘܢܳܐ. ܘܢܰܪܡܽܘܢ ܥܰܠ ܩܽܘܦܶܝ̈ܗ̇. .11 ܘܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܢܶܦܪܣܽܘܢ ܢܰܚܬܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܢܟܰܣܘܢܶܗ ܒܰܩܪܳܡܳܐ ܕܡܶܫܟ̈ܶܐ ܕܣܳܣܓܰܘܢܳܐ. ܘܢܰܪܡܽܘܢ ܩܽܘܦܰܘ̈ܗܝ. .12 ܘܢܶܣܒܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܒܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܢܰܪܡܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܰܚܬܳܐ ܕܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܢܟܰܣܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܟ݂ܣܳܝܳܐ ܕܡܶܫܟ̈ܶܐ ܕܣܳܣܓܰܘܢܳܐ. ܘܢܰܪܡܽܘܢ ܥܰܠ ܩܽܘ̈ܦܶܐ. .13 ܘܢܰܦܪܩܽܘܢܶܗ ܠܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܘܢܶܦܪܣܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܢܰܚܬܳܐ ܕܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. .14 ܘܢܰܪܡܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܦܺܝܖ̈ܡܶܐ. ܘܡܰܫ̈ܠܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܓܖ̈ܽܘܦܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܫܳܚ̈ܠܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܘܢܶܦܪܣܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܩܪܳܡܳܐ ܕܡܶܫܟ̈ܶܐ ܕܣܳܣܓܰܘܢܳܐ. ܘܢܰܪܡܽܘܢ ܩܽܘܦܰܘ̈ܗܝ. .15 ܘܡܳܐ ܕܫܰܠܶܡܘ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܠܰܡܟܰܣܳܝܽܘ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܡܳܐ ܕܫܳܩܠܳܐ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܥܠܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܩܳܗܳܬ݂ ܠܡܶܫܩܰܠ. ܕܠܳܐ ܢܶܩܪܒܽܘܢ ܠܩܽܘܕܫܳܐ ܘܰܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܫܩܠܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܩܳܗܳܬ݂ ܕܰܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ 16 ܘܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܒܪܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕܡܰܢܗܪܺܝܢ. ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܗ. ܘܰܒܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܒܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. .17 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܘܥܰܡ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. .18 ܠܳܐ ܬܰܘܒܕ݂ܽܘܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܩܳܗܳܬ݂ ܡܶܢ ܓܰܘ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. .19 ܐܶܠܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܒܶܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܘܢܺܚܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܠܰܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ. ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܢܶܥܠܽܘܢ. ܘܢܰܫܠܛܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܠ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ. ܘܥܰܠ ܡܰܫܩܠܳܢܶܗ. .20 ܘܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܡܶܚܙܳܐ ܟܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܣܶܐ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. .21 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. .22 ܩܰܒܶܠ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܓܶܪܫܽܘܢ. ܐܳܦ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 23 ܡܶܢ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܰܪ ܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܬܶܡܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܟܽܠ ܕܳܐܬܶܐ ܠܡܶܬ݂ܚܰܝܳܠܽܘ ܒܚܰܝܠܳܐ. ܘܰܠܡܶܦܠܰܚ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܒܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. .24 ܗܳܢܰܘ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܓܶܪܫܽܘܢ ܠܡܶܦܠܰܚ. ܘܰܠܡܶܫܩܰܠ. .25 ܢܶܫܩܠܽܘܢ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܬܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܘܰܐܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܶܗ. ܘܰܦܪܳܣܳܐ ܕܣܳܣܓܰܘܢܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܰܐܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. 26  ܘܓܳܠ̈ܓܶܐ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ. ܘܰܦܪܳܣܳܐ ܕܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ. ܕܥܰܠ ܡܰܫܟܢܳܐ ܘܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. ܘܛܽܘܢܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܗܽܘܢ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܘܦܳܠܚܺܝܢ. .27 ܒܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܘܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܢܶܗܘܶܐ ܟܽܠܶܗ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܓܶܪܫܽܘܢ. ܠܟܽܠܶܗ ܫܩܽܘܠܬܗܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܦܽܘܠܚܳܢܗܽܘܢ. ܘܬܰܫܠܛܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܩܽܘܠܬܗܽܘܢ. .28 ܗܳܢܰܘ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܓܶܪܫܽܘܢ ܕܰܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܡܰܛܰܪܬ݂ܗܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܺܐܝܬܳܡܳܪ ܒܪܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. .29 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܡܪܳܪܺܝ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܶܡܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. 30. ܡܶܢ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܰܪ ܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܬܶܡܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܟܽܠ ܕܳܐܬܶܐ ܠܡܶܬ݂ܚܰܝܳܠܽܘ ܒܚܰܝܠܳܐ. ܘܰܠܡܶܦܠܰܚ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܒܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. .31 ܘܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܰܫܩܽܘܠܬܗܽܘܢ. ܘܰܕ݂ܟܽܠܶܗ ܦܽܘܠܚܳܢܗܽܘܢ ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܕܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܡܽܘܟܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܥܰܡܽܘܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. ܘܣܳܡܟܰܘ̈ܗܝ. .32 ܘܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ. ܘܣܳܡܟܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܣܶܟܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܛܽܘܢܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܟܽܠܶܗ ܦܽܘܠܚܳܢܗܽܘܢ. ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܢܰܘ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܰܫܩܽܘܠܬܗܽܘܢ. .33 ܗܳܢܰܘ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܪܳܪܺܝ. ܘܟܽܠܶܗ ܦܽܘܠܚܳܢܗܽܘܢ ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܺܐܝܬܳܡܳܪ ܒܪܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. 34 ܘܰܡܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܠܰܒܢܰܝ̈ ܩܳܗܳܬ݂ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. .35 ܡܶܢ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܰܪ ܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܟܽܠ ܕܳܐܬܶܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. .36 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ. .37 ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܕܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܩܳܗܳܬ݂. ܟܽܠ ܕܦܳܠܰܚ ܒܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܕܰܡܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܒܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. .38 ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܓܶܪܫܽܘܢ. ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. .39 ܡܶܢ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܰܪ ܚܰܫܡܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܟܽܠ ܕܳܐܬܶܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 40. ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܫܶܬܡܳܐܐ. ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ. .41 ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܕܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܓܶܪܫܽܘܢ. ܟܽܠ ܕܦܳܠܰܚ ܒܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܕܰܡܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܒܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. .42 ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܪܳܪܺܝ. ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. .43 ܡܶܢ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܰܪ ܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܟܽܠ ܕܳܐܬܶܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. .44 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܡܰܐܬܶܝܢ. .45 ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܕܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܪܳܪܺܝ. ܕܰܡܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܒܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. .46 ܟܽܠ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܡܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 47 ܡܶܢ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܰܪ ܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܟܽܠ ܕܳܐܬܶܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ. ܘܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܫܩܘܠܬܳܐ ܒܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. .48 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܬܡܳܢܝܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ..49 ܒܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܓܒܰܪ ܓܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ ܘܥܰܠ ܫܩܽܘܠܬܶܗ. ܘܰܡܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ.

 

.1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. .2 ܦܰܩܶܕ݂ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܢܰܦܩܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܠܟܽܠ ܕܰܓܪܶܒ ܘܰܠܟܽܠ ܕܕ݂ܳܐܶܒ. ܘܰܠܟܽܠ ܕܰܛܡܰܐ ܒܢܰܦܫܶܗ. .3 ܡܶܢ ܕܶܟܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܢܶܩܒܬ݂ܳܐ. ܬܰܦܩܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܛܰܡܐܽܘܢ ܡܰܫܖ̈ܝܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܕܶܐܢܳܐ ܫܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. .4 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܦܶܩܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. .5 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. .6 ܐܶܡܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܘ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܐܶܢ ܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܥܰܘܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܬ݂ܚܰܝܰܒ ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܝ. .7 ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ. ܘܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܚܛܳܗܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܡܫܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܰܢܦܰܢܶܐ ܠܡܰܢ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܚܛܳܗܳܐ. .8 ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܠܓܰܒܪܳܐ ܡܰܢ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܶܗ. ܢܰܝܬܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܚܛܳܗܳܐ ܕܡܰܝܬܶܝܢ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܟܳܗܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܕܶܟܪܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܡܶܬ݂ܚܰܣܶܐ ܒܶܗ ܥܠܰܘܗܝ.9 ܘܟܽܠܶܗ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܟܳܗܢܳܐ. ܕܺܝܠܶܗ ܢܶܗܘܽܘܢ. 10 ܘܰܓܒܰܪ ܩܽܘܕ݂ܫܶܗ ܠܶܗ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܰܓܒܰܪ ܕܢܶܬܶܠ ܠܟܳܗܢܳܐ. ܠܶܗ ܢܶܗܘܶܐ. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܛܢܳܢܳܐ. 11 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 12 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܓܒܰܪ ܓܒܰܪ ܟܰܕ݂ ܬܶܫܛܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ. ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܒܶܗ ܥܰܘܠܳܐ. 13 ܘܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܡܰܕ݂ܡܟ݂ܳܐ ܕܙܰܪܥܳܐ. ܘܟܰܣܝܳܐ ܗܺܝ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܘܰܡܛܰܫܝܳܐ. ܘܗܺܝ ܡܛܰܡܐܳܐ ܗܝ. ܘܣܳܗܕܳܐ ܠܰܝܬ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܗܺܝ ܠܳܐ ܐܶܬܬܰܚܕܰܬ݂. 14 ܘܬܺܐܬ݂ܶܐ ܥܰܠ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܛܢܳܢܳܐ. ܘܢܶܛܰܢ ܒܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܟܰܕ݂ ܗܺܝ ܡܛܰܡܐܳܐ. ܐܰܘ ܬܺܐܬ݂ܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܛܢܳܢܳܐ. ܘܢܶܛܰܢ ܒܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܟܰܕ݂ ܗܘܳܬ݂ ܡܛܰܡܐܳܐ. 15 ܢܰܝܬܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܟܳܗܢܳܐ. ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܠܣܰܐܬ݂ܳܐ ܩܰܡܚܳܐ ܕܰܣܥܳܖ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܣܽܘܟ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܫܚܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܠܒܽܘܢܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܡܺܝܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܛܢܳܢܳܐ. ܣܡܺܝܕ݂ܰܐ ܗ̱ܘ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܰܕ݂ܟܰܪ ܚܛܳܗܳܐ. 16 ܢܩܰܪܒܺܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܬ݂ܩܽܘܡ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 17 ܘܢܶܣܰܒ ܟܳܗܢܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܡܳܐܢܳܐ ܕܦܰܚܳܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܰܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܢܶܣܰܒ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܢܰܪܡܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. 18 ܘܰܢܩܺܝܡܺܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܦܪܽܘܥ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܣܡܺܝܕܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܣܡܺܝܕܳܐ ܕܰܛܢܳܢܳܐ ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܟܳܗܢܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܪܺܝܖ̈ܶܐ ܒܳܚܖ̈ܶܐ. 19 ܘܢܰܘܡܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܐܶܢ ܠܳܐ ܕܡܶܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܡܶܟ݂ܝ. ܘܠܳܐ ܫܛܰܝܬܝ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܛܰܡܰܐܬܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܒܰܥܠܶܟ݂ܝ. ܐܶܬ݂ܚܰܣܳܝ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܪܺܝܖ̈ܶܐ ܒܳܚܖ̈ܶܐ. 20 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܫܛܰܝܬܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܒܰܥܠܶܟ݂ܝ. ܘܶܐܬܛܰܡܰܐܬܝ. ܘܰܕ݂ܡܶܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܠܘܳܬܶܟ݂ܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܒܰܥܠܶܟ݂ܝ. 21 ܢܰܘܡܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܒܡܰܘܡܬ݂ܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬ݂ܳܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܢܶܬܠܶܟ݂ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܘܰܠܡܰܘܡܬ݂ܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܥܰܡܶܟ݂ܝ. ܢܰܡܣܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܛ̈ܡܳܬܶܟ݂ܝ. ܘܢܶܦܽܘܚ ܟܰܪܣܶܟ݂ܝ. 22 ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܳܚܖ̈ܶܐ ܒܟܰܪܣܶܟ݂ܝ. ܘܢܶܦܚܽܘܢ ܡܥܰܝ̈ܟܝ. ܘܢܰܡܣܽܘܢ ܥܰܛ̈ܡܳܬܶܟ݂ܝ. ܘܬܺܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܰܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ. 23 ܘܢܶܟ݂ܬܽܘܒ ܐܶܢܶܝܢ ܟܳܗܢܳܐ ܠܠܰܘ̈ܛܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܣܶܦܪܳܐ. ܘܢܶܥܛܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܒܳܚܖ̈ܶܐ. 24 ܘܢܰܫܩܶܝܗ̇ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܪܺܝܖ̈ܶܐ ܒܳܚܖ̈ܶܐ. ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܳܚܖ̈ܶܐ ܠܡܶܒܚܪܳܗ̇. 25 ܘܢܶܣܰܒ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܛܢܳܢܳܐ. ܘܢܶܦܪܫܺܝܘܗܝ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܰܣܩܺܝܘܗܝ ܠܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. 26 ܘܢܶܣܰܒ. ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. 27 ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܰܫܩܶܝܗ̇ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܶܬܛܰܡܐܰܬ݂ ܘܥܶܒܕܰܬ݂ ܥܰܘܠܳܐ ܒܒܰܥܠܳܗ̇. ܘܥܰܠܘ ܒܳܗ̇ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܳܚܖ̈ܶܐ. ܘܒܰܚܪܽܘܗ̇. ܘܢܶܦܚܰܬ݂ ܟܰܪܣܳܗ̇. ܘܶܐܬ݂ܡܣܺܝ̈ ܥܰܛ̈ܡܳܬ݂ܳܗ̇. ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܠܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܡܳܗ̇. 28 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܬܛܰܡܐܰܬ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܗܳܝ. ܘܕܰܟ݂ܝܳܐ ܗ̱ܝ. ܬܶܬ݂ܚܰܣܶܐ ܘܬܺܐܠܰܕ݂ ܕܶܟܪܳܐ. 29 ܗܳܢܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܛܢܳܢܳܐ. ܟܰܕ݂ ܬܶܫܛܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܒܰܥܠܳܗ̇. ܘܬܶܬܛܰܡܰܐ. 30. ܐܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܬܶܥܽܘܠ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܛܢܳܢܳܐ. ܘܢܶܛܰܢ ܒܰܐܢ̱ܬܬܶܗ. ܘܰܢܩܺܝܡܺܝܗ̇ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. 31 ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܚܰܣܰܝ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܡܶܢ ܚܛܳܗܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܬܩܰܒܶܠ ܚܛܳܗܳܗ̇.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ.

 

ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܥܰܠ ܢܙܺܝܖ̈ܶܐ.

 1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܘ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܫ ܘܢܶܕܽܘܪ ܢܶܕ݂ܪܳܐ ܕܰܢܙܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܘܢܶܬ݂ܢܙܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ. 3 ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܢ ܫܰܟ݂ܪܳܐ ܢܶܬ݂ܢܙܰܪ. ܚܰܠܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܘܚܰܠܳܐ ܕܫܰܟ݂ܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬܶܐ. ܘܟܽܠ ܬܶܪܝܳܢܳܐ ܕܥܶܢ̈ܒܶܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬܶܐ. ܘܥܶܢ̈ܒܶܐ ܘܰܐܦ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܐܟܽܘܠ. 4 ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܡܶܢ ܓܦܶܬܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܨܳܖ̈ܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܟܰܡܫ̈ܽܘܢܶܐ. ܠܳܐ ܢܶܐܟܽܘܠ. 5 ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܢܶܕ݂ܪܳܐ ܕܰܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ. ܘܰܡܕܰܟܝܳܐ ܠܳܐ ܢܶܣܰܩ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܫܠܡܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬ݂ܢܙܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܩܰܕܺܝܫ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܰܢܪܰܒܶܐ ܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ. 6 ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬ݂ܢܙܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܡܺܝܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ. 7 ܘܒܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܒܶܐܡܶܗ. ܘܒܰܐܚܽܘܗܝ. ܘܰܒܚܳܬܶܗ. ܠܳܐ ܢܶܬܛܰܡܰܐ ܒܗܽܘܢ ܒܡܰܘܬܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. 8 ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ ܩܰܕܺܝܫ ܗ̱ܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. 9 ܘܶܐܢ ܢܡܽܘܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܢܶܬܛܰܡܰܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܓܪܽܘܥ ܪܺܝܫܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܕ݂ܟܶܐ. ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܢܶܓܪܥܺܝܘܗܝ. 10 ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ. ܢܰܝܬܶܐ ܬܪܶܝܢ ܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܺܝܢ. ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܢܳܐ. ܠܘܳܬ݂ ܟܳܗܢܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. 11 ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܟܳܗܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. ܘܚܰܕ݂ ܠܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܥܰܠ ܚܛܳܗܳܐ ܕܰܚܛܳܐ ܒܢܰܦܫܳܐ. ܘܰܢܩܰܕܶܫ ܪܺܝܫܶܗ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. 12 ܘܢܶܬ݂ܢܙܰܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ. ܘܢܰܝܬܶܐ ܐܶܡܪܳܐ ܒܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ ܢܶܒܛܠܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܛܰܡܐܰܬ ܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ. 13 ܗܳܢܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܢܙܺܝܪܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܳܠܡܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ. ܢܰܝܬܽܘܢܶܗ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. 14 ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܡܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܦܰܪܬ݂ܳܐ ܚܕܳܐ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܡܽܘܡܳܐ. ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ. ܠܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. 15 ܘܣܰܠܳܐ ܕܦܰܛܺܝܖ̈ܶܐ. ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܚܳܝܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܦܺܝ̈ܠܳܢ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܘܠܶܓܢ̈ܶܐ ܦܰܛܺܝܖ̈ܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܺܝܢ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܗܽܘܢ ܘܢܽܘܩܳܝܗܽܘܢ. 16 ܘܰܢܩܰܪܒܺܝܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܚܛܳܗܶܗ ܘܝܰܩܕܶܗ ܫܰܠܡܳܐ. 17 ܘܕܶܟܪܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܠ ܣܰܠܳܐ ܕܦܰܛܺܝܪܳܐ. ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܟܳܗܢܳܐ ܣܡܺܝܕܶܗ ܘܢܽܘܩܳܝܶܗ. 18 ܘܢܶܓܪܽܘܥ ܢܙܺܝܪܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܪܺܝܫܐ ܕܰܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܣܰܒ ܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܕܰܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ. ܘܢܰܪܡܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. 19 ܘܢܶܣܰܒ ܟܳܗܢܳܐ ܕܪܳܥܳܐ ܒܰܫܺܝܠܳܐ ܡܶܢ ܕܶܟܪܳܐ. ܘܚܳܚܽܘܪܬܳܐ ܚܕܳܐ ܦܰܛܺܝܪܬܳܐ ܡܶܢ ܣܰܠܳܐ. ܘܠܶܓܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܦܰܛܺܝܪܳܐ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܢܙܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܓܪܰܥ ܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ. 20 ܘܢܶܦܪܽܘܫ ܐܶܢܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܩܽܘܕܫܰܐ ܗ̱ܘ ܠܟܳܗܢܳܐ. ܥܰܠ ܚܰܕ݂ܝܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܫܳܩܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܫܬܶܐ ܢܙܺܝܪܳܐ ܚܰܡܪܳܐ. 21 ܗܳܢܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܢܙܺܝܪܳܐ ܕܢܳܕܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܥܰܠ ܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܦܩܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܝܟ݂ ܡܶܣܰܬ݂ ܢܶܕ݂ܪܳܐ ܕܰܢܕܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ. 22  ܕܥܰܠ ܒܽܘܖ̈ܟܳܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 23 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܥܰܡ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܒܰܪܟ݂ܺܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ. 24 ܢܒܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܢܰܛܪܳܟ݂. 25 ܢܰܢܗܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܥܠܰܝܟ ܘܢܰܚܶܝܟ݂. 26 ܢܪܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܥܠܰܝܟ ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܫܠܳܡܳܐ. 27 ܘܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܫܶܡܝ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܒܰܪܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ.

 

ܚܽܘܕܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ

 1 ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܠܶܡ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܡܩܳܡܽܘܬܶܗ ܠܡܰܫܟܢܳܐ. ܡܰܫܚܶܗ ܘܩܰܕܫܶܗ ܠܶܗ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܠܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܡܫܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ. 2 ܘܩܰܪܶܒܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܪܺܝܫܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܡܶܢܝܳܢܳܐ. 3 ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܫܶܬ݂ ܥܶܓ̈ܠܳܢ ܟܰܕ݂ ܡܰܬ݂ܩ̈ܢܳܢ. ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܬܰܘܖ̈ܺܝܢ. ܥܓܶܠܬܳܐ ܠܰܬܪܶܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܺܝ̈ܢ. ܘܬܰܘܪܳܐ ܠܚܰܕ݂. ܘܩܰܪܶܒܘ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܫܟܢܳܐ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 5 ܣܰܒ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܡܶܦܠܰܚ ܒܗܽܘܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܗܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܣܰܬ݂ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ. 6 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܥܶܓ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. 7 ܬܰܪܬܶܝܢ ܥܶܓ̈ܠܳܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܬܰܘܖ̈ܺܝܢ. ܝܰܗܒ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܓܶܪܫܽܘܢ. ܡܶܣܰܬ݂ ܦܽܘܠܚܳܢܗܽܘܢ. 8 ܘܰܐܪܒܰܥ ܥܶܓ̈ܠܳܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ ܬܰܘܖ̈ܺܝܢ. ܝܰܗܒ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܡܪܳܪܺܝ. ܡܶܣܰܬ݂ ܦܽܘܠܚܳܢܗܽܘܢ. ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܺܐܝܬܳܡܳܪ ܒܪܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. 9 ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܩܳܗܳܬ݂ ܠܳܐ ܝܰܗܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܡܰܫܠܰܡ ܠܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܟܰܬ݂ܦ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܫܳܩܠܺܝܢ. 10 ܘܩܰܪܶܒܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܫܚܽܘܗܝ. ܘܩܰܪܶܒܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܩܽܘܖ̈ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܪܰܒܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܩܽܘܖ̈ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܚܽܘܕܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. 12 ܘܰܗܘܳܐ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܒܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ. ܢܶܚܫܽܘܢ ܒܰܪ ܥܰܡܺܝܢܳܕ݂ܳܒ. ܪܺܝܫ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. 13 ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܦܺܝܠܳܣܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܡܶܢ ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ. ܘܫܳܚܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܡܶܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܡܠܶܝܢ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. 14 ܘܟܰܦܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܡܰܠܝܳܐ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. 15 ܘܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. 16 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. 17 ܘܰܠܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܢܶܚܫܽܘܢ. ܒܰܪ ܥܰܡܺܝܢܳܕ݂ܳܒ. 18 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ. ܩܰܪܶܒ ܪܺܝܫ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܐܝܣܳܟܳܪ. ܢܰܬ݂ܢܺܝܐܶܝܠ ܒܰܪ ܨܽܘܥܳܪ. 19 ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܦܺܝܠܳܣܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܡܶܢ ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܡܰܬ݂ܩܳܠܶܗ. ܘܫܳܚܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܡܶܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܡܠܶܝܢ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. 20 ܘܟܰܦܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܡܰܠܝܳܐ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. 21 ܘܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. 22 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. 23 ܘܰܠܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܢܰܬ݂ܢܺܝܐܶܝܠ ܒܰܪ ܨܽܘܥܳܪ. 24 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ. ܩܰܪܶܒ ܪܺܝܫ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܙܒܳܘܠܽܘܢ. ܐܶܠܝܰܒ ܒܰܪ ܚܰܠܽܘܢ. 25 ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܦܺܝܠܳܣܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܡܶܢ ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܡܰܬ݂ܩܳܠܶܗ. ܘܫܳܚܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܡܶܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܒܡܰܬܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܡܠܶܝܢ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. 26 ܘܟܰܦܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܡܰܠܝܳܐ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. 27 ܘܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. 28 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. 29 ܘܰܠܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܶܐܠܝܰܒ ܒܰܪ ܚܰܠܽܘܢ. 30. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ. ܩܰܪܶܒ ܪܺܝܫ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܽܘܒܺܝܠ. ܐܶܠܺܝܨܽܘܪ ܒܰܪ ܫܰܕܐܽܘܪ. 31 ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܦܺܝܠܳܣܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܡܶܢ ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܡܰܬ݂ܩܳܠܶܗ. ܘܫܳܚܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܡܶܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܡܠܶܝܢ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. 32 ܘܟܰܦܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܡܰܠܝܳܐ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. 33 ܘܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. 34 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. 35 ܘܰܠܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܶܐܠܺܝܨܽܘܪ ܒܰܪ ܫܰܕ݂ܐܳܘܪ. 36 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ. ܩܰܪܶܒ ܪܺܝܫ ܫܰܒܛܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ. ܫܰܠܡܽܘܐܶܝܠ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܫܰܕܰܝ. 37 ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܦܺܝܠܳܣܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܡܶܢ ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܡܰܬ݂ܩܳܠܶܗ. ܘܫܳܚܠܳܐ ܚܰܕ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܡܶܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܡܠܶܝܢ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. 38 ܘܟܰܦܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܡܰܠܝܳܐ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. 39 ܘܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܪܳܐ ܒܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. 40. ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. 41 ܘܰܠܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܫܰܠܡܽܘܐܶܝܠ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܫܰܐܕܰܝ. 42 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ. ܩܰܪܶܒ ܪܺܝܫ ܫܰܒܛܳܐ ܕܓܳܕ݂. ܐܶܠܝܳܐܣܳܦ ܒܰܪ ܪܥܽܘܐܶܝܠ. 43 ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܦܺܝܠܳܣܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܡܶܢ ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܡܰܬ݂ܩܳܠܶܗ. ܘܫܳܚܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܡܠܶܝܢ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. 44 ܘܟܰܦܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܡܰܠܝܳܐ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. 45 ܘܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. 46 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. 47 ܘܰܠܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܶܐܠܝܳܐܣܳܦ ܒܰܪ ܪܥܽܘܐܶܝܠ. 48 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܩܰܪܶܒ ܪܺܝܫ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܐܶܠܺܝܫܡܰܥ ܒܰܪ ܥܰܡܺܝܗܽܘܕ݂. 49 ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܦܺܝܠܳܣܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܡܶܢ ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܡܰܬ݂ܩܳܠܶܗ. ܘܫܳܚܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܡܶܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܡܠܶܝܢ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. 50. ܘܟܰܦܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܡܰܠܝܳܐ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. 51 ܘܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܠܥܠܳܬ݂ܳܐ. 52 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. 53 ܘܰܠܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܶܐܠܺܝܫܡܰܥ ܒܰܪ ܥܰܡܺܝܗܽܘܕ݂. 54 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ. ܩܰܪܶܒ ܪܺܝܫ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܓܰܡܰܠܺܝܐܶܝܠ ܒܰܪ ܦܰܪܨܽܘܪ. 55 ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܦܺܝܠܳܣܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܡܶܢ ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܡܰܬ݂ܩܳܠܶܗ. ܘܫܳܚܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܡܠܶܝܢ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. 56 ܘܟܰܦܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܡܰܠܝܳܐ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. 57 ܘܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. 58 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. 59 ܘܰܠܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܓܰܡܰܠܺܝܐܶܝܠ ܒܰܪ ܦܰܪܨܽܘܪ. 60. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܬܶܫܥܳܐ ܩܰܪܶܒ ܪܺܝܫ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܐܳܒܺܝܕܳܢ ܒܰܪ ܓܶܕܥܽܘܢܺܝ. 61 ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܦܺܝܠܳܣܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܡܶܢ ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܡܰܬ݂ܩܳܠܶܗ. ܘܫܳܚܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܡܠܶܝܢ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. 62 ܘܟܰܦܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܡܰܠܝܳܐ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. 63 ܘܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. 64 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. 65 ܘܰܠܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܰܐܒܺܝܕܳܢ ܒܰܪ ܓܶܕܥܽܘܢܺܝ. 66 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܩܰܪܶܒ ܪܺܝܫ ܫܰܒܛܳܐ ܕܕܳܢ. ܐܰܚܺܝܥܳܙܳܪ ܒܰܪ ܥܰܡܺܝܫܰܕܰܝ. 67 ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܦܺܝܠܳܣܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܡܶܢ ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܡܰܬ݂ܩܳܠܶܗ. ܘܫܳܚܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܡܠܶܝܢ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. 68 ܘܟܰܦܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܡܰܠܝܳܐ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. 69 ܘܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. 70. ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. 71 ܘܰܠܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܘܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܰܐܚܺܝܥܳܙܳܪ ܒܰܪ ܥܰܡܺܝܫܰܕܰܝ. 72 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܩܰܪܶܒ ܪܺܝܫ ܫܰܒܛܳܐ ܕܳܐܫܺܝܪ. ܦܰܓܥܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܥܰܟ݂ܪܳܢ. 73 ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܦܺܝܠܳܣܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܡܶܢ ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܡܰܬ݂ܩܳܠܶܗ. ܘܫܳܚܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܡܶܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܡܠܶܝܢ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. 74 ܘܟܰܦܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܡܰܠܝܳܐ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. 75 ܘܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. 76 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. 77 ܘܰܠܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܦܰܓܥܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܥܰܟ݂ܪܳܢ. 78 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܩܰܪܶܒ ܪܺܝܫ ܫܰܒܛܳܐ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܐܰܚܺܝܕܳܥ ܒܰܪ ܥܰܝܢܳܢ. 79 ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܦܺܝܠܳܣܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܡܶܢ ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܡܰܬ݂ܩܳܠܶܗ. ܘܫܳܚܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܡܶܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܡܠܶܝܢ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. 80. ܘܟܰܦܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܡܰܠܝܳܐ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. 81 ܘܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. 82 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. 83 ܘܰܠܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܰܐܚܺܝܕܳܥ ܒܰܪ ܥܰܝܢܳܢ. 84 ܗܳܢܰܘ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܡܫܰܚ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܦܺܝܠܳܣ̈ܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܘܫܳܚ̈ܠܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܘܟܰܦ̈ܶܐ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. 85 ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܗܳܘܶܐ ܡܰܬ݂ܩܳܠܶܗ ܕܦܺܝܠܳܣܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܕܫܳܚܠܳܐ ܚܰܕ݂. ܟܽܠܶܗ ܣܺܐܡܳܐ ܕܡܳܐܢ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ ܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. 86 ܘܟܰܦ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܕܡܰܠ̈ܝܳܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܗܳܘܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܟܰܦܬ݂ܳܐ. ܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܟܽܠܶܗ ܕܰܗܒܳܐ ܕܟܰܦ̈ܶܐ ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ. 87 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ. ܘܰܢܫܺܝܦܗܽܘܢ. ܘܨܶܦܖ̈ܳܝܶܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ. ܠܰܚܛܳܗܳܐ. 88 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܠܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܫܬܺܝܢ. ܘܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܫܬܺܝܢ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܫܬܺܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܚܽܘܕܳܬܶܗ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬ݂ܡܫܰܚ. 89 ܘܟܰܕ݂ ܥ̣ܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܬܪܶܝܢ ܟܖ̈ܽܘܒܺܝܢ. ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ.

 

ܕܥܰܠ ܫܖ̈ܳܓ݂ܶܐ

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܡܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܐܰܢ̱ܬ̇ ܫܖ̈ܳܓܶܐ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܢܳܪܬܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܢܗܪܺܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܫܖ̈ܳܓܺܝܢ. 3 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܫܰܒܥܳܐ ܫܖ̈ܳܓܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܢܳܪܬܳܐ. ܘܰܐܢܗܰܪ ܫܖ̈ܳܓܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 4 ܘܗܳܢܰܘ ܥܒܳܕ݂ܳܗ̇ ܕܰܡܢܳܪܬܳܐ ܕܢܶܣܟܬ݂ܳܐ ܗܺܝ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܡܶܢ ܟܰܢܳܗ̇ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܺܝܫܗ̇ ܕܢܶܣܟܬ݂ܳܐ ܗܺܝ. ܐܰܝܟ݂ ܚܶܙܘܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܠܰܡܢܳܪܬܳܐ. 5 ܓܰܒܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 6 ܕܒܰܪ ܠܶܠܘܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܕܰܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. 7 ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ. ܘܕܰܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܪܽܘܣ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ. ܘܢܰܥܒܪܽܘܢ ܡܕܰܟܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܒܶܣܪܗܽܘܢ. ܘܰܢܚܰܠܠܽܘܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܶܬܕܰܟܽܘܢ. 8 ܘܢܶܣܒܽܘܢ ܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ. ܘܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܦܺܝܠܳܣܳܐ ܚܰܕ݂ ܟܰܕ݂ ܡ̇ܠܶܐ̣ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܘܬܰܘܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ ܩܰܪܶܒ ܠܰܚܛܳܗܳܐ. 9 ܘܩܰܪܶܒ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 10 ܘܩܰܪܶܒ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. 11 ܘܢܶܦܪܽܘܫ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܗܪܽܘܢ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܡܶܦܠܰܚ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 12 ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܢܣܺܝܡܽܘܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܬܰܘܪܳܐ. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܚܰܕ݂ ܠܰܚܛܳܗܳܐ. ܘܚܰܕ݂ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܕܢܶܬ݂ܚܰܣܶܐ ܥܰܠ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. 13 ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܦܪܽܘܫ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 14 ܘܰܦܪܽܘܫ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. 15 ܘܡܶܢ ܒܳܬ݂ܪܟܶܢ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܘܢܶܦܠܚܽܘܢ ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܕܰܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܦܪܽܘܫ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 16 ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܺܗܺܝܒܺܝܢ ܠܺܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܚܠܳܦ ܟܽܠ ܦܳܬܰܚ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܩܰܪܒܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܺܝ. 17 ܡܶܛܽܠ ܕܕ݂ܺܝܠܝ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠ ܒܽܘܟܖ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܩܰܛܠܶܬ݂ ܟܽܠ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܩܰܕܫܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܺܝ. 18 ܘܩܰܪܒܶܬ݂ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܚܠܳܦ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 19 ܘܝܶܗܒܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܡܶܦܠܰܚ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܰܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝ. ܡܳܐ ܕܰܩܪܶܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܩܽܘܕܫܳܐ. 20 ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܥܰܠ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 21 ܘܶܐܬܕܰܟܺܝܘ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܚܰܠܶܠܘ ܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܦܪܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܗܪܽܘܢ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܚܰܣܺܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܕܰܟܺܝ ܐܶܢܽܘܢ. 22 ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܥܰܠܘ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܠܡܶܦܠܰܚ ܦܽܘܠܚܳܢܗܽܘܢ ܒܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܥܰܠ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 23 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 24 ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܢܺܐܬܶܐ ܠܡܶܬ݂ܚܰܝܳܠܽܘ ܒܚܰܝܠܳܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 25 ܘܡܶܢ ܒܰܪ ܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ. ܘܬ݂ܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܦܠܽܘܚ. 26 ܘܰܢܫܰܡܶܫ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܒܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܠܡܶܛܰܪ ܡܰܛܰܪܬܳܐ. ܘܰܥܒܳܕ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕ݂ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܒܡܰܛܖ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ.

 

ܥܰܠ ܦܶܨܚܳܐ

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܢܦܰܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܦܶܨܚܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ. 3 ܒܰܐܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܒܶܝܬ݂ ܖ̈ܰܡܫܶܐ ܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢܶܗ ܒܙܰܒܢܶܗ. ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܝܟ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢܶܗ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܦܶܨܚܳܐ. 5 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܦܶܨܚܳܐ ܒܰܐܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܒܶܝܬ݂ ܖ̈ܰܡܫܶܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 6 ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܛܰܡܐܺܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܢܰܦܫܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܦܶܨܚܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܰܩܪܶܒܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܐܰܗܪܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. 7 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܚܢܰܢ ܛܰܡܐܺܝܢܰܢ ܒܢܰܦܫܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܟܠܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܠܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܩܽܘܡܘ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܶܐܫܡܰܥ ܡܳܢܳܐ ܦܳܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. 9 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 10 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܓܒܰܪ ܓܒܰܪ ܟܰܕ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܒܢܰܦܫܳܐ. ܐܰܘ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܗܽܘ ܪܰܚܺܝܩܬܳܐ. ܐܰܘ ܒܕܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܢܶܥܒܶܕ݂ ܦܶܨܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 11 ܒܰܐܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ. ܒܶܝܬ݂ ܖ̈ܰܡܫܶܐ ܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢܶܗ. ܥܰܠ ܦܰܛܺܝܪܳܐ ܘܰܡܪܳܖ̈ܶܐ ܢܶܐܟܠܽܘܢܶܗ. 12 ܘܠܳܐ ܢܰܘܬܪܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܠܨܰܦܪܳܐ. ܘܓܰܪܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒܪܽܘܢ ܒܶܗ. ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠܶܗ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ ܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢܶܗ. 13 ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܰܕ݂ܟܶܐ ܗܽܘ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܠܳܐ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܦܶܨܚܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ. ܬܺܐܒܰܕ݂ ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܝ ܡܶܢ ܥܰܡܳܗ̇. ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ. ܚܛܳܗܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ. 14 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܥܡܰܪ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܦܶܨܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܰܠܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 15 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܩܳܡ ܡܰܫܟܢܳܐ. ܟܰܣܝܰܬ ܥܢܳܢܳܐ ܠܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܘܠܰܐܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܪܰܡܫܳܐ ܗܰܘ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܫܟܢܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܚܶܙܘܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ. 16 ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܡܟܰܣܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܘܚܶܙܘܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ. 17 ܘܶܐܡܰܬ݂ܝ ܕܣܳܠܩܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܫܟܢܳܐ. ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܫܳܩܠܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܫܳܪܝܳܐ ܒܶܗ ܥܢܳܢܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܫܳܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 18 ܒܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܳܩܠܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܒܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܳܪܶܝܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܫܳܪܝܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܫܟܢܳܐ ܫܳܪܶܝܢ. 19 ܘܡܳܐ ܕܡܰܓܪܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܫܟܢܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܢܳܛܪܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܰܛܰܪܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܩܠܺܝܢ. 20 ܘܺܐܝܬ݂ ܙܰܒܢܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܫܟܢܳܐ. ܒܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܳܪܶܝܢ. ܘܰܒܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܳܩܠܺܝܢ. 21 ܘܺܐܝܬ݂ ܙܰܒܢܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܫܟܢܳܐ ܡܶܢ ܪܰܡܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ. ܘܣܳܠܩܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܫܳܩܠܺܝܢ. ܐܰܘ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܐܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܣܳܠܩܳܐ ܥܢܳܢܳܐ. ܘܫܳܩܠܺܝܢ. 22 ܐܰܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܐܰܘ ܝܰܖ̈ܚܶܐ. ܐܰܘ ܥܶܕܳܢ ܒܥܶܕܳܢ. ܟܡܳܐ ܕܡܰܓܪܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܠܡܶܫܪܳܐ ܥܰܠ ܡܰܫܟܢܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܳܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܠܳܐ ܫܳܩܠܺܝܢ. ܘܡܳܐ ܕܣܶܠܩܰܬ ܥܢܳܢܳܐ ܫܳܩܠܺܝܢ. 23 ܒܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܳܪܶܝܢ. ܘܰܒܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܳܩܠܺܝܢ. ܘܡܰܛܰܪܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ. ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ.

 

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܬܰܪܬܶܝܢ ܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܕܢܶܣܟܬ݂ܳܐ ܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܳܟ݂ ܠܡܶܩܪܳܐ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܠܡܰܫܩܳܠܽܘ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. 3 ܘܢܶܩܪܽܘܢ ܒܗܶܝܢ. ܘܢܶܬ݂ܘܰܥܕ݂ܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. 4 ܘܶܐܢ ܒܰܚܕ݂ܳܐ ܢܶܩܪܽܘܢ. ܢܶܬ݂ܘܰܥܕ݂ܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 5 ܘܰܢܝܰܒܒܽܘܢ ܒܩܰܪܢܳܐ. ܘܢܶܫܩ̈ܠܳܢ ܡܰܫܖ̈ܝܳܬܳܐ ܕܫܰܖ̈ܝܳܢ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ. 6 ܘܰܢܝܰܒܒܽܘܢ ܒܩܰܪܢܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ. ܘܢܶܫܩ̈ܠܳܢ ܡܰܫܖ̈ܝܳܬܳܐ ܕܫܰܖ̈ܝܳܢ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ. ܒܩܰܪܢܳܐ ܢܶܩܪܽܘܢ ܒܡܰܫܩ̈ܠܳܢܰܝܗܽܘܢ. 7 ܘܡܳܐ ܕܟ݂ܳܢܫܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܟܢܽܘܫܝܳܐ. ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܩܳܪܶܝܢ ܘܠܳܐ ܡܝܰܒܒܺܝܢ. 8 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܢܶܩܪܽܘܢ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܟܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܕܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. 9 ܘܶܐܢ ܢܺܐܬܶܐ ܩܪܳܒܳܐ ܠܰܐܪܥܟܽܘܢ. ܥܰܠ ܐܳܠܽܘܨ̈ܶܐ ܕܳܐܠܨܺܝܢ ܠܟܽܘܢ ܝܰܒܶܒܘ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܘܬܶܬܕܰܟ݂ܪܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܬܶܬ݂ܦܰܨܽܘܢ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. 10 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ݂ܘܰܬ݂ܟܽܘܢ ܘܰܕ݂ܪܺܝܫ ܝܰܖ̈ܚܰܝܟܽܘܢ ܘܰܕ݂ܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܩܪܰܘ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܥܰܠ ܝܰܩܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܥܰܠ ܕܶܒܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܟܽܘܢ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 11 ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܰܪܬܶܝܢ ܒܰܥܣܰܪܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ. ܣܶܠܩܰܬ ܥܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. 12 ܘܰܫܩܰܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܡܰܫܩܠܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܕܒܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܘܰܫܪܳܬ ܥܢܳܢܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܦܳܪܳܢ. 13 ܘܰܫܩܰܠܘ ܒܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ ܒܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. 14 ܘܰܫܩܰܠ ܠܽܘܩܕ݂ܳܡ ܛܽܘܠܩܳܐ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܚܰܝܠܗܽܘܢ. ܘܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܢܶܚܫܽܘܢ ܒܰܪ ܥܰܡܺܝܢܳܕ݂ܳܒ. 15 ܘܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܳܟܳܪ. ܢܰܬ݂ܢܺܝܐܶܝܠ ܒܰܪ ܨܽܘܥܳܪ. 16 ܘܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܙܒܳܘܠܽܘܢ. ܐܶܠܝܰܒ ܒܰܪ ܚܰܠܽܘܢ. 17 ܘܰܐܚܬ݂ܽܘܗܝ ܠܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܰܫܩܰܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܓܶܪܫܽܘܢ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܡܪܳܪܺܝ ܫܳܩ̈ܠܰܝ ܡܰܫܟܢܳܐ. 18 ܘܰܫܩܰܠܘ ܛܽܘܠܩܳܐ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܚܰܝܠܗܽܘܢ. ܘܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܐܶܠܺܝܨܽܘܪ ܒܰܪ ܫܰܕ݂ܐܽܘܪ. 19 ܘܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܫܰܠܡܽܘܐܶܝܠ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܫܰܕܰܝ. 20 ܘܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂. ܐܶܠܝܳܐܣܳܦ ܒܰܪ ܪܥܽܘܐܶܝܠ. 21 ܘܫܳܩܠܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܩܳܗܳܬ݂ ܫܳܩ̈ܠܰܝ ܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܰܡܩܺܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܥܰܕ݂ ܐܳܬܶܝܢ. 22 ܘܰܫܩܰܠ ܛܽܘܠܩܳܐ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܠܚܰܝܠܗܽܘܢ. ܘܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܐܶܠܺܝܫܡܰܥ ܒܰܪ ܥܰܡܺܝܗܽܘܕ݂. 23 ܘܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܓܰܡܰܠܺܝܐܶܝܠ ܒܰܪ ܦܰܪܨܽܘܪ. 24 ܘܪܰܒܚܰܝܠܳܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܐܳܒܺܝܕܳܢ ܒܰܪ ܓܶܕܥܽܘܢܺܝ. 25 ܘܰܫܩܰܠ ܛܽܘܠܩܳܐ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܕܳܢ. ܘܰܡܟܰܢܶܫ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܫܖ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܗܶܝܢ. ܘܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܕܳܢ. ܐܰܚܺܝܥܳܙܳܪ ܒܰܪ ܥܰܡܺܝܫܰܕܰܝ. 26 ܘܪܰܒܚܰܝܠܳܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܳܐܫܺܝܪ. ܦܰܓܥܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܥܰܟ݂ܪܳܢ. 27 ܘܪܰܒܚܰܝܠܳܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܐܰܚܺܝܕܰܥ ܒܰܪ ܥܰܝܢܳܢ. 28 ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܫܩ̈ܠܳܢܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܚܰܝ̈ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. 29 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܚܽܘܒܳܒ. ܒܰܪ ܪܥܽܘܐܶܝܠ ܡܶܕܝܰܢܳܝܳܐ ܚܡܽܘܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܫܳܩܠܺܝܢܰܢ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܶܗ ܐܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ. ܬܳܐ ܥܰܡܰܢ ܘܢܶܛܐܰܒ ܠܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܶܠ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 30. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܐܪܥܝ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ. 31 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܠܳܐ ܬܶܫܒܩܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܫܪܝܰܢ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ. 32 ܘܶܐܢ ܬܺܐܙܰܠ ܥܰܡܰܢ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܛܳܒܬܳܐ ܕܡܰܛܐܶܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܢܰܛܐܶܒ ܠܳܟ݂. 33 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܛܽܘܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܪܕܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܶܩܠܰܬ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ ܡܰܪܕܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂. ܕܰܬܛܰܝܶܒ ܠܗܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܫܪܝܳܐ. 34 ܘܰܥܢܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܡܳܐ ܕܫܳܩܠܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. 35 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܫܶܩܠܰܬ݂ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ. ܩܽܘܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܬܬܰܒܪܽܘܢ ܣܳܢܰܐܝ̈ܟ. ܘܢܶܥܪܩܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. 36 ܘܟܰܕ݂ ܫܪܳܬ݂ ܐܶܡܰܪ. ܐܶܬ݂ܦܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܖ̈ܶܒܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ.

 

 1 ܘܟܰܕ݂ ܪܛܶܢܘ ܗܘܰܘ ܥܰܡܳܐ. ܐܶܬ݂ܒܐܶܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ. ܘܣܶܦܰܬ݂ ܒܗܽܘܢ ܢܽܘܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܟܰܠܬ݂ ܒܰܚܕܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. 2 ܘܰܓܥܰܘ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܨܰܠܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܫܶܠܝܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ. 3 ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܕܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܝܰܩܕ݂ܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܶܦܰܬ݂ ܒܗܽܘܢ ܢܽܘܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 4 ܘܚܰܠܽܘܛܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܪܰܓܘ ܪܶܓܬ݂ܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܐܰܒܟܺܝܘ ܐܳܦ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܘܟܠܰܢ ܒܶܣܪܳܐ. 5 ܐܶܬܕܟܰܪܢ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܡܰܓܳܢ. ܘܰܩܛܰܝ̈ܳܐ ܘܦܰܛܺܝܚ̈ܶܐ ܘܟܰܖ̈ܳܬܳܐ. ܘܒܶܨ̈ܠܶܐ. ܘܬ݂ܽܘܡܳܐ. 6 ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܢܰܚܒܳܐ ܢܰܦܫܰܢ. ܘܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܗܳܢܳܐ ܡܰܢܢܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ. 7 ܘܡܰܢܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܙܰܪܥܳܐ ܗܘܳܐ ܕܟܽܘܣܒܰܪܬܳܐ. ܘܥܰܝܢܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܝܢܳܐ ܕܒܶܪܽܘܠܚܳܐ. 8 ܘܡܶܬ݂ܟܰܪܟܺܝܢ ܥܰܡܳܐ ܘܠܳܩܛܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܛܳܚܢܺܝܢ ܠܶܗ ܒܪܰܚܝܳܐ. ܘܕܳܩܺܝܢ ܠܶܗ ܒܰܡܕ݂ܳܟܬ݂ܳܐ ܘܰܡܒܰܫܠܺܝܢ ܠܶܗ ܒܩܶܕ݂ܪܳܐ. ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܪܰܥܦܳܐ. ܘܗܳܘܶܐ ܛܰܥܡܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܛܰܥܡܳܐ ܕܠܺܝܫ ܒܡܶܫܚܳܐ. 9 ܘܡܳܐ ܕܢܳܚܶܬ݂ ܛܰܠܳܐ ܥܰܠ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܢܳܚܶܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܢܢܳܐ. 10 ܘܰܫܡܰܥ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܟܰܕ݂ ܒܳܟܶܝܢ ܒܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܬ݂ܪܰܥ ܡܰܫܟܢܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܳܐܦ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ ܐܶܬ݂ܒܐܶܫ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܪܝ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܒܐܶܫܬ ܠܥܰܒܕܳܟ݂. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ. ܕܰܐܪܡܺܝܬܳܝܗܝ ܥܠܰܝ ܟܽܠܶܗ ܛܰܥܢܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 12 ܕܰܠܡܳܐ ܐܶܢܳܐ ܒܛܶܢܬܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܐܶܢܳܐ ܝܺܠܶܕܬܶܗ. ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܫܰܩܠܳܝܗܝ ܒܥܽܘܒܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܡܫܰܩܶܠ ܡܪܰܒܝܳܢܳܐ ܠܝܳܠܽܘܕܳܐ. ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܡܰܝܬ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 13 ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܺܝ ܒܶܣܪܳܐ ܕܶܐܬܶܠ ܠܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܕܒܳܟܶܝܢ ܥܠܰܝ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܗܰܒ ܠܰܢ ܒܶܣܪܳܐ ܕܢܶܐܟܽܘܠ. 14 ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܣܰܝܒܰܪ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ ܠܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܫܺܝܢ ܗ̱ܘ ܡܶܢܝ. 15 ܐܶܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. ܩܛܽܘܠܰܝܢܝ ܡܶܩܛܰܠ. ܐܶܢ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ. ܘܠܳܐ ܐܶܚܙܶܐ ܒܒܺܝܫܬܝ. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܟܰܢܶܫ ܠܺܝ ܫܰܒܥܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܖ̈ܺܝܫܰܘܗܝ ܕܥܰܡܳܐ ܘܣܳܦܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܢܶܬܛܰܝܒܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܥܰܡܳܟ݂. 17 ܘܶܐܚܽܘܬ݂ ܘܶܐܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܟ݂ ܬܰܡܳܢ. ܘܶܐܒܨܽܘܪ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ ܘܶܐܣܺܝܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܢܶܫܩܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܒܛܰܥܢܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܫܩܽܘܠ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ. 18 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܐܶܬ݂ܩܰܕܰܫܘ ܡܚܳܪ ܕܬܶܐܟܠܽܘܢ ܒܶܣܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܟܰܝܬܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪܬܽܘܢ. ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܘܟܠܰܢ ܒܶܣܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܢܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܕܬܶܐܟܠܽܘܢ. 19 ܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܝܽܘܡ ܬܶܐܟܠܽܘܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܠܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܠܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 20 ܥܕܰܡܳܐ ܠܺܝܪܰܚ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܬܶܐܟܠܽܘܢܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܢܚܺܝܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰܦܬܳܪܳܐ ܥܰܠ ܕܰܐܣܠܺܝܬܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܟܽܘܢ. ܘܰܒܟܰܝܬܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪܬܽܘܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܢܦܰܩܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 21 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܫܶܬܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪܳܐ ܖ̈ܶܓܠܳܝܶܐ. ܥܰܡܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܶܡܰܪܬ ܕܒܶܣܪܳܐ ܐܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ. ܘܢܶܐܟܠܽܘܢ ܝܺܪܰܚ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 22 ܐܶܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܡܶܬ݂ܢܰܟ݂ܣܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܝܰܡܳܐ ܡܶܬܬܨܺܝܕ݂ܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܠܰܐܝܟܳܐ ܡܡܰܠܶܝܢ ܠܗܽܘܢ. 23 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܡܰܠܝܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܐܶܢ ܗܳܘܝܳܐ ܡܶܠܰܬ݂ܝ ܐܰܘ ܠܳܐ. 24 ܘܰܢܦܰܩ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܡܳܐ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܫܰܒܥܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܚܕܳܖ̈ܰܘܗܝ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. 25 ܘܰܢܚܶܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܥܢܳܢܳܐ. ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ. ܘܒܰܨܰܪ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܘܝܰܗܒ ܥܰܠ ܫܰܒܥܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܣܳܒ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ݂ ܫܪܳܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ. ܐܶܬ݂ܢܰܒܺܝܘ ܘܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦܘ. 26 ܘܶܐܫܬܚܰܪܘ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܫܡܶܗ ܕܚܰܕ݂ ܐܶܠܕ݂ܳܕ݂. ܘܰܫܡܶܗ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܺܝܕ݂ܳܕ݂. ܘܰܫܪܳܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܢܰܒܺܝܘ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. 27 ܘܰܪܗܶܛ ܥܠܰܝܡܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܶܠܕ݂ܳܕ݂ ܘܡܺܝܕ݂ܳܕ݂ ܗܳܐ ܡܶܬ݂ܢܰܒܶܝܢ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. 28 ܘܰܥܢܳܐ ܗܽܘܫܳܥ ܒܰܪܢܽܘܢ. ܡܫܰܡܫܳܢܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܳܪܝ ܡܽܘܫܶܐ ܟܠܺܝ ܐܶܢܽܘܢ. 29 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܠܳܐ ܬܰܛܢܰܢܝ. ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܗܒ ܡܳܪܝܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 30. ܘܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܗܽܘ ܘܣܳܒ̈ܶܐ. ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 31 ܘܪܽܘܚܳܐ ܫܶܩܠܰܬ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܣܩܰܬ݂ ܣܰܠܘܰܝ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ. ܘܰܐܪܡܝܰܬ݂ ܥܰܠ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܡܰܪܕܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܠܟ݂ܳܐ. ܘܡܰܪܕܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܠܟ݂ܳܐ. ܚܕ݂ܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. 32 ܘܩܳܡ ܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܕܒܳܬܪܶܗ. ܘܟܰܢܫܽܘܗ̇ ܠܣܰܠܘܰܝ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܙܥܰܪ ܟܰܢܶܫ ܥܶܣܪܳܐ ܟܖ̈ܰܘܳܢ. ܘܰܫܛܰܚܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܫܛ̈ܚܶܐ ܚܕ݂ܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. 33 ܒܶܣܪܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܒܶܝܬ݂ ܫܶܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܥܰܕ݂ܠܳܐ ܥ̣ܒܰܪ ܬܩܶܦ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܡ̣ܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܥܰܡܳܐ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܛܳܒ ܪܰܒܳܐ. 34 ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܕܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܩܰܒܖ̈ܶܐ ܕܪܶܓܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܩܒܰܪܘ ܠܥܰܡܳܐ ܕܪܰܓܘ ܪܶܓܬ݂ܳܐ. 35 ܘܡܶܢ ܩܰܒܖ̈ܶܐ ܕܪܶܓܬ݂ܳܐ ܫܩܰܠܘ ܥܰܡܳܐ ܠܚܶܨܪܽܘܬ݂. ܘܰܗܘܰܘ ܒܚܶܨܪܽܘܬ݂.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ.

 

1ܘܡܰܠܠܰܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܒܡܽܘܫܶܐ. ܥܰܠ ܨܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܟܽܘܫܳܝܬܳܐ ܕܰܢܣܰܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܟܽܘܫܳܝܬܳܐ ܢܣܰܒ. 2 ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܰܠܡܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܐ ܐܳܦ ܥܰܡܰܢ ܡܰܠܶܠ. ܘܰܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ. 3 ܘܓܰܒܪܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܡܰܟܺܝܟ݂ ܗܘܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܰܠܡܰܪܰܝܡ. ܦܽܘܩܘ ܬܠܳܬܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ. 5 ܘܰܢܚܶܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܰܥܢܳܢܳܐ. ܘܩܳܡ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܫܡܰܥܘ ܗܳܫܳܐ ܦܶܬ݂ܓܳܡܰܝ̈. ܐܶܢ ܬܶܗܘܶܐ ܢܒܺܝܽܘܬ݂ܟܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܚܶܙܘܳܐ ܡܶܬ݂ܓܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܘܰܒܚܶܠܡܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ. 7 ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܰܒܕܝ ܡܽܘܫܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܝ ܡܗܰܝܡܰܢ ܗ̱ܘ. 8 ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܠܦܽܘܡ ܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܒܚܶܙܘܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܙܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܕܚܶܠܬܽܘܢ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܒܥܰܒܕܝ ܡܽܘܫܶܐ. 9 ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܙܰܠ. 10 ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܦܶܪܩܰܬ݂ ܡܶܢ ܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܓܶܪܒܰܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܬܰܠܓܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝ ܐܰܗܪܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܚܙܳܐ ܕܓܶܪܒܰܬ݂. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܗܪܽܘܢ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܳܪܝ. ܠܳܐ ܬܶܚܫܽܘܒ ܥܠܰܝܢ ܚܛܳܗܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܐܣܟܶܠܢ. ܘܥܰܠ ܕܰܚܛܰܝܢ. 12 ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ. ܘܰܐܟ݂ܺܝܠ ܦܶܠܓܶܗ ܕܒܶܣܪܶܗ. 13 ܘܰܓܥܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܒܒܳܥܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܣܳܗ̇. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܐܶܠܽܘ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܶܪܰܩ ܪܰܩ ܒܰܐܦܶܝ̈ܗ̇. ܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܒܗܰܬ݂ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܬܶܬܶܒ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܥܽܘܠ. 15 ܘܝܶܬ݂ܒܰܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܥܰܡܳܐ ܠܳܐ ܫܩܰܠܘ ܥܕܰܡܳܐ ܕܥܶܠܰܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ.

 

 1 ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܫܩܰܠܘ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܚܶܨܪܽܘܬ݂. ܘܰܫܪܰܘ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܦܳܪܳܢ. 2 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 3 ܫܰܕܰܪ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܢܶܓܫܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܫܰܕܰܪ. ܟܽܠ ܪܺܝܫܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܗܽܘܢ. 4 ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܡܰܕܒܪܳܐ ܕܦܳܪܳܢ. ܒܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 5 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܽܘܒܺܝܠ. ܫܳܡܽܘܥ ܒܰܪ ܙܰܟܽܘܪ. 6 ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ. ܫܳܦܳܛ ܒܰܪ ܚܰܕܺܝ. 7 ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܟܳܠܳܒ ܒܰܪ ܝܽܘܦܢܳܐ. 8 ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܐܝܣܳܟܳܪ. ܢܳܓܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ. 9 ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܗܽܘܫܳܥ ܒܰܪܢܽܘܢ. 10 ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܦܰܠܛܺܝ ܒܰܪ ܕܰܦܽܘ. 11 ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܙܒܳܘܠܽܘܢ. ܓܰܕܝܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܣܽܘܪܺܝ. 12 ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܝܰܘܣܶܦ. ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܓܰܕܺܝ ܒܰܪ ܣܽܘܣܺܝ. 13 ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܕ݂ܳܢ. ܓܰܡܰܠܺܝܐܶܝܠ ܒܰܪ ܓܰܡܠܺܝ. 14 ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܳܐܫܺܝܪ. ܣܳܬ݂ܽܘܪ ܒܰܪ ܡܰܠܟܺܝܠ. 15 ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܢܰܚܒܺܝ ܒܰܪ ܘܰܦܣܺܝ. 16 ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܓܳܕ݂. ܓܽܘܐܶܝܠ ܒܰܪ ܡܰܟ݂ܺܝܪ. 17 ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܫܰܕܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܶܓܰܫ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܠܗܽܘܫܳܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ. 18 ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܶܓܰܫ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܣܰܩܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܣܰܩܘ ܠܛܽܘܪܳܐ. 19 ܘܰܚܙܰܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܐܶܢ ܥܰܫܺܝܢ ܗܽܘ ܐܰܘ ܚܰܠܳܫ. ܐܰܘ ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܐܰܘ ܣܰܓܺܝ. 20 ܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܐܶܢ ܫܰܡܺܝܢܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܰܘ ܐܺܝܬ݂ ܒܳܗ̇ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܐܰܘ ܠܳܐ. 21 ܘܶܐܬ݂ܚܰܝܰܠܘ ܘܣܰܒܘ ܡܶܢ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܒܰܟܳܖ̈ܶܐ ܕܥܶܢ̈ܒܶܐ. 22 ܘܰܣܠܶܩܘ ܘܓܰܫܽܘܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܒܪܳܐ ܕܨܺܝܢ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܳܚܽܘܒ ܕܰܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܰܚܡܳܬ݂. 23 ܘܰܣܠܶܩܘ ܠܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܬܰܡܳܢ ܗܘܰܘ ܐܰܚܺܝܡܳܢ. ܘܫܺܝܫܰܝ. ܘܬ݂ܽܘܠܡܰܝ ܒܢܰܝ̈ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܘܚܶܒܪܽܘܢ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܶܬ݂ܒܰܢܝܰܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܨܳܥܳܢ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ. 24 ܘܶܐܬ݂ܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܰܣܓܽܘܠܳܐ. ܘܰܦܣܰܩܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܫܰܒܽܘܩܳܐ. ܘܰܣܓܽܘܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܢ̈ܒܶܐ. ܘܫܰܩܠܽܘܗܝ ܒܩܽܘܦܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܬܪܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܖ̈ܽܘܡܳܢܶܐ ܘܡܶܢ ܬܺܐܢ̈ܶܐ. 25 ܘܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܩܪܰܘ ܢܰܚܠܳܐ ܕܰܣܓܽܘܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܣܓܽܘܠܳܐ ܕܰܩܛܰܦܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 26 ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܡܶܢ ܓܶܫܬ݂ܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 27 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܠܘܳܬ݂ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܰܠܘܳܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܕܦܳܪܳܢ ܠܰܪܩܶܡ. ܘܰܐܬ݂ܺܝܒܽܘܗܝ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܠܶܗ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܘܚܰܘܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 28 ܘܶܐܫܬܰܥܺܝܘ ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܐܶܙܰܠܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܫܰܕܰܪܬܳܢ. ܘܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܦܺܐܖ̈ܶܝܗ̇. 29 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܥܰܫܺܝܢ ܥܰܡܳܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܥܰܫ̈ܺܝܢܳܢ ܘܛܳܒ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢ. ܘܳܐܦ ܒܢܰܝ̈ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܚ̣ܙܰܝܢ ܬܰܡܳܢ. 30. ܥܡܳܠܺܝܩ ܝܳܬܶܒ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܚܺܝ̈ܬ݂ܳܝܶܐ. ܘܝܰܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ. ܘܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܟ݂ܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܥܰܠ ܝܰܕ ܝܰܡܳܐ. ܘܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. 31 ܘܫܰܬܶܩ ܟܳܠܳܒ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܶܣܰܩ ܢܶܣܰܩ. ܘܢܺܐܪܬܺܝܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܨܶܝܢ ܚܢܰܢ ܚܰܝܠܳܗ̇. 32 ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܣܠܶܩܘ ܥܰܡܶܗ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܠܡܶܣܰܩ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܫܺܝܢ ܗܽܘ ܡܶܢܰܢ. 33 ܘܰܐܦܶܩܘ ܛܶܒܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܓܰܫܽܘܗ̇ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܥܒܰܪܢ ܒܳܗ̇ ܘܓܰܫܢܳܗ̇. ܐܰܪܥܳܐ ܐܳܟܠܰܬ݂ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܗܺܝ. ܘܟܽܠ ܥܰܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܢ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ. 34 ܘܬܰܡܳܢ ܚܙܰܝܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܒܢܰܝ̈ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܕܡܶܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܘܰܗܘܰܝܢ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܡ̈ܨܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܰܝܢ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ.

 

1 ܘܰܐܪܺܝܒܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܩܳܠܗܽܘܢ ܒܰܒܟ݂ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܟ݂ܰܘ ܥܰܡܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ ܒܟ݂ܳܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. 2 ܘܰܪܛܶܢܘ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܐܶܫܬܽܘܦ ܕܶܝܢ ܡܺܝܬܰܢ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܐܰܘ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܫܬܽܘܦ ܕܶܝܢ ܡܺܝܬܰܢ. 3 ܠܡܳܢܳܐ ܡܰܥܶܠ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܢܶܦܶܠ ܒܚܰܪܒܳܐ. ܘܢܶܫܰܝ̈ܢ ܘܺܝܩܰܪܬܰܢ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܒܶܙܬ݂ܳܐ. ܦܰܩܳܚ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܟܰܕ݂ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܐܚܽܘܗܝ. ܬܰܘ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܰܢ ܪܺܝܫܳܐ. ܘܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. 5 ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 6 ܘܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܢܽܘܢ. ܘܟܳܠܳܒ ܒܰܪ ܝܽܘܦܢܳܐ. ܡܶܢ ܓܫܽܘ̈ܫܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܨܰܪܺܝܘ ܢܰܚܬܰܝ̈ܗܽܘܢ. 7 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܥܒܰܪܢ ܒܳܗ̇ ܠܡܶܓܫܳܗ̇. ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܪܥܳܐ ܛܳܒ. 8 ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܒܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܡܰܥܶܠ ܠܰܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܝܳܗܶܒ ܠܳܗ̇ ܠܰܢ. ܐܰܪܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ. 9 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܬܶܡܪܕ݂ܽܘܢ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܚܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܥܳܒܰܪ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܥܽܘܫܢܗܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܰܢ ܗܽܘ. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. 10 ܘܶܐܡܰܪܘ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܠܡܶܪܓܰܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬ݂ܓܠܺܝ ܒܰܥܢܳܢܳܐ ܒܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܡܰܪܓܙܺܝܢ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܠܺܝ. ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܥܶܒܕ݂ܶܬ݂ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. 12 ܐܶܡܚܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܘܬܳܢܳܐ. ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܥܒܕ݂ܳܟ݂ ܠܥܰܡܳܐ ܕܪܰܒ ܘܥܰܫܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܕܰܐܣܶܩܬ ܒܚܰܝܠܳܟ݂ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. 14 ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܕܰܫܡܰܥܘ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܥܺܝܢ ܒܥܺܝܢ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܥܢܳܢܳܟ݂ ܩܳܝܡܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܰܒܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܰܥܢܳܢܳܐ ܐܶܙܰܠܬ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܘܰܒܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ. 15 ܘܡܳܐ ܕܰܩܛܰܠܬܳܝܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܕ݂ ܓܒܰܪ. ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܫܡܰܥܘ ܫܶܡܥܳܟ݂. 16 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܰܥܠܺܝܘܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܗܽܘ ܢܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. 17 ܘܗܳܫܳܐ ܢܺܐܪܰܒ ܚܰܝܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܡܰܠܶܠܬ ܘܶܐܡܰܪܬ. 18 ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܓܺܝܪܳܐ ܪܽܘܚܳܟ݂. ܘܣܰܓܺܝܐܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ݂. ܘܫܳܒܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܰܘܠܳܐ ܘܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܡܙܰܟܳܝܽܘ ܠܳܐ ܡܙܰܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܦܳܩܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܥܰܠ ܬܠܳܬܳܐ ܘܥܰܠ ܐܰܪܒܥܳܐ ܕܳܖ̈ܺܝܢ. 19 ܫܒܽܘܩ ܗܳܫܳܐ ܠܥܰܘܠܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܽܘܓܐܳܐ ܕܛܰܝ̈ܒܘܳܬܳܟ݂. ܘܰܐܝܟ݂ ܕܰܫܒܰܩܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ. 20 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܫܶܒܩܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬܳܟ݂. 21 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇. 22 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܚܙܰܘ ܫܽܘܒܚܝ. ܘܳܐܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܢܰܣܝܽܘܢܝ ܗܳܐ ܥܣܰܪ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܒܩܳܠܝ. 23 ܐܶܢ ܢܶܚܙܽܘܢܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܡܺܝܬ݂ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܟܽܠ ܡܰܖ̈ܓܙܳܢܰܝ ܠܳܐ ܢܶܚܙܘܢܳܗ̇. 24 ܘܥܰܒܕܝ ܟܳܠܳܒ. ܚܠܳܦ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܪܽܘܚܝ ܥܰܡܶܗ. ܘܫܰܡܠܺܝ ܒܳܬܰܪܝ. ܐܰܥܠܺܝܘܗܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܥܰܠ ܠܬܰܡܳܢ. ܘܙܰܪܥܶܗ ܢܺܐܪܬܺܝܗ̇. 25 ܘܥܰܡܠܩܳܝ̈ܶܐ ܘܰܟ݂ܢܰܥ̈ܢܳܝܶܐ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܛܽܘܪܳܐ. ܡܚܳܪ ܐܶܬ݂ܦܢܰܘ ܘܰܫܩܽܘܠܘ ܠܟܽܘܢ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ. 26 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܥܰܡ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. 27 ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܪܳܛܢܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܪܶܛܢܳܐ ܕܪܳܛܢܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܫܶܡܥܶܬ݂. 28 ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܟܽܘܢ. 29 ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܦ̈ܠܳܢ ܫܠܰܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܟܽܠܶܗ ܡܶܢܝܳܢܟܽܘܢ. ܘܟܽܠܶܗ ܚܽܘܫܒܳܢܟܽܘܢ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܥܰܠ ܕܰܪܛܶܢܬܽܘܢ ܥܠܰܝ. 30. ܠܳܐ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܪܺܝܡܶܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܝ ܠܡܰܫܪܝܽܘܬ݂ܟܽܘܢ ܒܳܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܟܳܠܳܒ ܒܰܪ ܝܽܘܦܢܳܐ. ܘܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ. 31 ܘܺܝܩܰܪܬܟܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪܬܽܘܢ. ܠܒܶܙܬ݂ܳܐ ܬܶܗܘܶܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܘܒܺܝܫܬܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܐܝܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܶܕܥܽܘܢܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܣܠܺܝܬܽܘܢ. 32 ܘܰܫܠܰܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܢܶܦ̈ܠܳܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 33 ܘܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܪܳܥܶܝܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܟܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܣܽܘ̈ܦܳܢ ܫܠܰܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 34 ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܓܰܫܬܽܘܢܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܝܰܘܡܳܐ ܠܫܰܢ̱ܬܳܐ ܬܩܰܒܠܽܘܢ ܥܰܘܠܟܽܘܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܥܰܠ ܕܰܪܛܶܢܬܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. 35 ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂. ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܗ̇ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܶܐܬ݂ܘܰܥܰܕܬܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܣܽܘܦܽܘܢ. ܘܬܰܡܳܢ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. 36 ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܫܰܕܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܶܓܰܫ ܐܰܪܥܳܐ. ܗܦܰܟ݂ܘ ܐܰܪܛܶܢܘ ܥܠܰܘܗܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܕܢܰܦܩܽܘܢ ܛܶܒܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 37 ܘܡܺܝܬ݂ܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܐܦܶܩܘ ܛܶܒܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܒܡܰܘܬܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 38 ܘܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ. ܘܟܳܠܳܒ ܒܰܪ ܝܽܘܦܢܳܐ ܚܝܰܘ ܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܙܰܠܘ ܠܡܶܓܰܫ ܐܰܪܥܳܐ. 39 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܺܝܬܶܒܘ ܥܰܡܳܐ ܒܶܐܒܠܳܐ ܪܰܒܳܐ. 40. ܘܩܰܕܶܡܘ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܠܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܗܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢܰܢ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܕܰܚܛܰܝܢ. 41 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܥܒܰܪܬܽܘܢ ܥܰܠ ܡܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܪܺܝܫ. 42 ܠܳܐ ܬܶܣܩܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܶܬܰܒܪܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. 43 ܡܶܛܽܠ ܕܰܟ݂ܢܰܥ̈ܢܳܝܶܐ ܘܥܰܡܠܩܳܝ̈ܶܐ. ܐܺܝܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܬܶܦܠܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܗܦܰܟ݂ܬܽܘܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ. 44 ܘܫܰܪܺܝܘ ܠܡܶܣܰܩ ܠܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܡܽܘܫܶܐ. ܠܳܐ ܦܪܰܩܘ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. 45 ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܥܰܡܠܩܳܝ̈ܶܐ ܘܰܟ݂ܢܰܥ̈ܢܳܝܶܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܛܽܘܪܳܐ ܗܰܘ. ܘܰܚܪܰܒܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܪܕܰܦܘ ܐܶܢܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܶܪܡܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ.

 

 1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܥܰܠܬܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܡܰܪܟܽܘܢ ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. 3 ܩܰܪܶܒܘ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܠܳܬ݂ܳܐ. ܐܰܘ ܕܶܒܚܳܐ. ܦܪܽܘܫܘ ܢܶܕ݂ܪܳܐ. ܐܰܘ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܐܰܘ ܒܥܰܕ݂ܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܣܘܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܥܳܢ̈ܳܐ. 4 ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܗܰܘ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܢܰܫܺܝܦܳܐ. ܥܶܣܪܽܘܢܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܪܽܘܒܥܶܗ ܕܗܶܡܺܝܢܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ. 5 ܘܚܰܡܪܳܐ ܠܢܽܘܩܳܝܳܐ. ܪܽܘܒܥܶܗ ܕܗܶܡܺܝܢܳܐ ܩܰܪܶܒ ܥܰܠ ܥܠܳܬ݂ܳܐ. ܐܰܘ ܠܕܶܒܚܳܐ ܕܶܐܡܪܳܐ ܚܰܕ݂. 6 ܐܰܘ ܠܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܢܰܫܺܝܦܳܐ. ܬܪܶܝܢ ܥܶܣܖ̈ܽܘܢܺܝܢ. ܕܦܺܝܠܺܝܢ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܬܽܘܠܬܶܗ ܕܗܶܡܺܝܢܳܐ. 7 ܘܚܰܡܪܳܐ ܠܢܽܘܩܳܝܳܐ ܬܽܘܠܬܶܗ ܕܗܶܡܺܝܢܳܐ. ܩܰܪܶܒ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܣܘܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 8 ܘܶܐܢ ܡܩܰܪܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܐܰܘ ܕܶܒܚܳܐ ܠܡܶܦܪܰܫ ܢܶܕ݂ܪܳܐ. ܐܰܘ ܫܰܠܡܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 9 ܩܰܪܶܒ ܥܰܠ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܢܰܫܺܝܦܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܥܶܣܖ̈ܽܘܢܺܝܢ ܕܦܺܝܠܺܝܢ ܒܡܶܫܚܳܐ ܦܶܠܓܶܗ ܕܗܶܡܺܝܢܳܐ. 10 ܘܚܰܡܪܳܐ ܩܰܪܶܒ ܠܢܽܘܩܳܝܳܐ ܦܶܠܓܶܗ ܕܗܶܡܺܝܢܳܐ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܪܺܝܚܳܐ ܕܰܣܘܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 11 ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕ݂ܘ ܠܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܰܠܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܐܰܘ ܠܶܐܡܪܳܐ ܡܶܢ ܐܶܡܖ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܶܙ̈ܶܐ. 12 ܐܰܝܟ݂ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕ݂ܘ ܠܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܒܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. 13 ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܪܺܝܚܳܐ ܕܰܣܘܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 14 ܘܶܐܢ ܢܶܥܡܰܪ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܐܰܘ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ ܠܕܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܪܺܝܚܳܐ ܕܰܣܘܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂. 15 ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܕܥܳܡܰܪ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܕܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܟܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 16 ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܰܕ݂ ܘܕ݂ܺܝܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܥܰܡܟܽܘܢ. 17 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 18 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܥܰܠܬܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܥܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܠܬܰܡܳܢ. 19 ܡܳܐ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܦܪܽܘܫܘ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 20 ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܐܳܨ̈ܘܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܚܳܚܽܘܪܬܳܐ ܦܪܽܘܫܘ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܐܝܟ݂ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܶܐܕܪܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܦܽܘܪܫܽܘܗ̇. 21 ܪܺܝܫ ܐܳܨܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܗܰܒܘ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܠܕܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. 22 ܘܶܐܢ ܬܶܛܥܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. 23 ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ܟܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܠܗܰܠ ܠܕܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. 24 ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܐܶܬ݂ܥܰܒܕܰܬ݂ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂. ܢܩܰܪܒܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ. ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ ܠܪܺܝܚܳܐ ܕܰܣܘܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܣܡܺܝܕܶܗ. ܘܢܽܘܩܳܝܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܙܶܕܩܶܗ. ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܠܰܚܛܳܗܳܐ. 25 ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܶܫܬܒܶܩ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܗܺܝ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܰܝܬܺܝܘ ܩܽܘܖ̈ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܕܰܚܠܳܦ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܣܰܟ݂̈ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. 26 ܘܢܶܫܬܒܶܩ ܠܗܽܘܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܕܥܳܡܰܪܺܝܢ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܟܽܠܶܗ ܗܺܝ ܥܰܡܳܐ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂. 27 ܘܶܐܢ ܢܰܦܫܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܬܶܚܛܶܐ ܒܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂. ܬܩܰܪܶܒ ܥܶܙܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. 28 ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܚܛܳܬ݂ ܒܰܚܛܳܗܳܐ ܕܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܬ݂ܚܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܘܢܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ. 29 ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܠܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܒܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂. 30. ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܥܒܶܕ݂ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܪܳܡܬ݂ܳܐ. ܡܶܢܟܽܘܢ ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܕܶܦ. ܬܺܐܒܰܕ݂ ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܝ ܡܶܢ ܥܰܡܳܗ̇. 31 ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܛ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܠܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܒܰܛܶܠ. ܬܺܐܒܰܕ݂ ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܝ. ܘܥܰܘܠܳܗ̇ ܥܠܶܝܗ̇. 32 ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܟܰܕ݂ ܠܳܩܶܛ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬ݂ܳܐ. 33 ܘܩܰܪܒܽܘܗܝ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܫܟܚܽܘܗܝ ܟܰܕ݂ ܠܳܩܶܛ ܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܠܘܳܬ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. 34 ܘܚܰܒܫܽܘܗܝ ܒܶܝܬ݂ ܢܛܽܘܪܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬ݂ܦܰܫܰܩ ܡܳܢܳܐ ܢܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ. 35 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܡܶܪܓܰܡ ܢܶܪܓܡܽܘܢܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. 36 ܘܰܐܦܩܽܘܗܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܪܰܓܡܽܘܗܝ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܡܺܝܬ݂. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 37 ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܥܰܠ ܨܽܘ̈ܨܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 38 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܨܽܘܨ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܡܰܖ̈ܛܽܘܛܰܝܗܽܘܢ. ܠܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܒܨܽܘܨ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܟܶܢ̈ܦܰܝܗܽܘܢ ܚܽܘܛܳܐ ܕܬܶܟܠܬܳܐ. 39 ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܟܽܘܢ ܨܽܘܨ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܕܬܶܚܙܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܬܶܬܕܰܟ݂ܪܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܛܥܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܠܶܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܒܳܬܰܪ ܖ̈ܶܥܝܳܢܰܝܟܽܘܢ. ܕܛܳܥܶܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. 40. ܘܬܶܬܕܰܟ݂ܪܽܘܢ ܘܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈. ܘܬܶܗܘܢ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܟܽܘܢ. 41 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܕܰܐܦܶܩܬܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܕܶܐܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ.

 

ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܦܳܠܓܽܘܬ݂ܶܗ ܕܩܽܘܪܰܚ ܘܰܕܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܶܗ.ܟܰܕ ܐܶܬ݂ܦܰܠܰܓܘ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܒܶܠܥܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܝܺܩܶܕ݂ܘ ܒܝܰܩܕ݂ܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ.

 1 ܘܶܐܬ݂ܦܠܶܓ ܩܽܘܪܰܚ ܒܰܪ ܝܰܨܗܳܪ. ܒܰܪ ܩܳܗܳܬ݂. ܒܰܪ ܠܶܘܺܝ. ܘܕ݂ܳܬ݂ܳܢ ܘܰܐܒܺܝܪܳܡ. ܒܢܰܝ̈ ܐܶܠܝܰܒ. ܘܳܐܘܳܢ ܒܰܪ ܦܶܠܰܬ݂. ܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. 2 ܘܩܳܡܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܕܡܶܬ݂ܩܪܶܝܢ ܠܙܰܒܢܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ. 3 ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܟܰܕܽܘ ܠܟܽܘܢ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܕܬܶܫܬܰܩܠܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 4 ܘܰܫܡܰܥ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. 5 ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܩܽܘܪܰܚ ܘܥܰܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܒܨܰܦܪܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܢ ܕܕ݂ܺܝܠܶܗ ܗ̱ܘ. ܘܰܕ݂ܩܰܕܺܝܫ ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܓܒܶܐ ܠܶܗ ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬܶܗ. 6 ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕ݂ܘ. ܣܰܒܘ ܠܟܽܘܢ ܦܺܝܖ̈ܡܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܩܽܘܪܰܚ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܟ݂. 7 ܘܣܺܝܡܘ ܒܗܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܣܺܝܡܘ ܒܗܽܘܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܚܳܪ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܓܳܒܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܕܺܝܫ. ܟܰܕܽܘ ܠܟܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܩܽܘܪܰܚ. ܫܡܰܥܘ ܬܽܘܒ ܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ. 9 ܠܳܐ ܟܰܕܽܘ ܠܟܽܘܢ ܕܰܦܪܰܫܟܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܩܰܪܶܒܟܽܘܢ ܠܘܳܬܶܗ ܠܡܶܦܠܰܚ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܡܰܫܟܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܰܡܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܐܶܢܽܘܢ. 10 ܘܩܰܪܒܳܟ݂ ܠܳܟ݂ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟ ܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ ܥܰܡܳܟ݂. ܐܶܠܳܐ ܒܳܥܶܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܐܳܦ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. 11 ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܟ݂. ܐܶܬ݂ܘܰܥܰܕ݂ܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܚܳܪ. ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܡܰܢܽܘ ܕܪܳܛܢܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ. 12 ܘܫܰܕܰܪܘ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܶܩܪܳܐ ܠܕ݂ܳܬܳܢ ܘܠܰܐܒܺܝܪܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܐܶܠܝܰܒ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢܰܢ. 13 ܠܳܐ ܟܰܕܽܘ ܠܟܽܘܢ ܕܰܐܣܶܩܬܽܘܢܳܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ ܠܰܡܩܰܛܳܠܽܘܬܰܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܘܪܒܺܝܬܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܐܳܦ ܡܶܬ݂ܪܰܘܪܳܒܽܘ. 14 ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ ܠܳܐ ܐܰܥܶܠܬܳܢ. ܘܠܳܐ ܝ̣ܰܗܒܬ ܠܰܢ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܟܰܖ̈ܡܶܐ. ܐܶܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܢ ܡܥܰܘܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢܰܢ. 15 ܘܶܐܬ݂ܒܐܶܫ ܛܳܒ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܦܢܶܐ ܥܰܠ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܚܡܳܪܳܐ ܕܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܒܪܶܬ݂. ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܒܶܐܫܶܬ݂ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܩܽܘܪܰܚ. ܐܰܢ̱ܬ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܟ݂ ܗܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܘܗܶܢܽܘܢ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܡܚܳܪ. 17 ܣܰܒܘ ܓܒܰܪ ܦܺܝܪܡܶܗ. ܘܣܺܝܡܘ ܒܗܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܣܺܝܡܘ ܒܗܽܘܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܩܰܪܶܒܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܓܒܰܪ ܦܺܝܪܡܶܗ. ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܦܺܝܖ̈ܡܺܝܢ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܓܒܰܪ ܦܺܝܪܡܶܗ. 18 ܘܰܢܣܰܒܘ ܓܒܰܪ ܦܺܝܪܡܶܗ. ܘܣܳܡܘ ܒܗܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܣܳܡܘ ܒܗܽܘܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܩܳܡܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ. 19 ܘܟܰܢܶܫ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܩܽܘܪܳܚ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܓܠܺܝ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. 20 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܥܰܡ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. 21 ܐܶܬ݂ܦܰܪܫܘ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܕ݂ܳܐ ܫܳܥܳܐ. 22 ܘܰܢܦܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܐܺܝܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܖ̈ܽܘܚܳܬ݂ܳܐ ܕܟܽܠܒܣܰܪ. ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܶܚܛܶܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܽܘܓܙܳܐ. 23 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 24 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܬ݂ܦܰܪܫܘ ܡܶܢ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܘܗܝ ܕܡܰܫܟܢܳܐ ܕܩܽܘܪܰܚ. ܘܰܕܕܳܬܰܢ. ܘܕܰܐܒܺܝܪܰܡ. 25 ܘܩܳܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܕܳܬܰܢ ܘܰܐܒܺܝܪܰܡ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬܪܶܗ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 26 ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܬ݂ܦܰܪܩܘ ܡܶܢ ܡܰܫܟܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܰܪܒܽܘܢ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܬܶܒܠܥܽܘܢ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 27 ܘܶܐܬ݂ܦܰܪܰܩܘ ܡܶܢ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܩܽܘܪܰܚ. ܘܰܕܕܳܬ݂ܰܢ. ܘܕܰܐܒܺܝܪܰܡ. ܘܕܳܬ݂ܰܢ ܘܰܐܒܺܝܪܰܡ ܢܦܰܩܘ ܟܰܕ݂ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܺܝܩܰܪܬܗܽܘܢ. 28 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܒܗܳܕ݂ܶܐ ܬܶܕܥܽܘܢ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܪܰܢܝ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܝ. 29 ܐܶܢ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܘܬܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܥܰܠ ܟܽܠܢܳܫ ܢܶܬ݂ܦܩܶܕ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܫܰܕܪܰܢܝ. 30. ܘܶܐܢ ܒܪܺܝܬ݂ܳܐ ܢܶܒܪܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܬܶܦܬܰܚ ܐܰܪܥܳܐ ܦܽܘܡܳܗ̇. ܘܬܶܒܠܰܥ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ. ܘܢܶܚܬܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܚܰܝ݂ܺܝ݂ܢ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܬܶܕܥܽܘܢ ܕܰܐܪܓܶܙܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. 31 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ. ܐܶܬ݂ܦܰܬ݂ܚܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܬ݂ܚܽܘܬܰܝܗܽܘܢ. 32 ܘܦܶܬ݂ܚܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܘܒܶܠܥܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܥܰܡ ܩܽܘܪܰܚ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. 33 ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܗܶܢܽܘܢ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܚܰܝ݂ܺܝ݂ܢ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܣܝܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܶܐܒܰܕ݂ܘ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. 34 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܒܰܚܕܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܪܰܩܘ ܡܶܢ ܩܳܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܒܠܥܰܢ ܐܰܪܥܳܐ. 35 ܘܢܶܦܩܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܟ݂ܠܰܬ݂ ܠܡܰܐܬܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. 36 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 37 ܐܶܡܰܪ ܠܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܒܰܪ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܣܰܒ ܦܺܝܖ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܡܰܘܩ̈ܕܶܐ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܫܕ݂ܺܝ ܠܗܰܠ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܩܰܕܰܫܘ. 38 ܦܺܝܖ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܦܫ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܛܰܣ̈ܶܐ ܖ̈ܰܩܺܝܩܶܐ ܩܪܳܡܳܐ ܠܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܶܒܘ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܩܰܕܰܫܘ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܐܬܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 39 ܘܰܢܣܰܒ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ ܦܺܝܖ̈ܡܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܩܰܪܶܒܘ ܡܰܘܩ̈ܕܶܐ. ܘܰܐܪܶܩܘ ܐܶܢܽܘܢ ܛܰܣ̈ܶܐ ܠܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. 40. ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܩܳܪܶܒ ܓܰܒܪܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܠܰܡܣܳܡ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܩܽܘܪܰܚ ܘܰܐܝܟ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܶܗ. ܕܦܶܬ݂ܚܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܘܒܶܠܥܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. 41 ܘܰܪܛܶܢܘ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘܡܳܐ. ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܩܛܰܠܬܽܘܢ ܠܥܰܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 42 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܟܰܢܫܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܐܶܬ݂ܦܢܺܝܘ ܠܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܘܰܚܙܰܘ ܕܟܰܣܝܰܬ݂ܶܗ ܥܢܳܢܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܓܠܺܝ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 43 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 44 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܥܰܡ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. 45 ܐܶܬ݂ܦܰܪܫܘ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܕ݂ܳܐ ܫܳܥܳܐ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ.46 . ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܣܰܒ ܦܺܝܪܡܳܐ ܘܣܺܝܡ ܒܶܗ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܣܺܝܡ ܒܶܗ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܰܐܘܒܶܠ ܒܰܥܓܰܠ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܘܚܰܣܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܦܰܩ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܫܰܪܺܝ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܒܥܰܡܳܐ. 47 ܘܰܢܣܰܒ ܐܰܗܪܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܪܗܶܛ ܠܓܰܘ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܕܫܰܪܺܝ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܒܥܰܡܳܐ. ܘܣܳܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܚܰܣܺܝ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. 48 ܘܩܳܡ ܒܶܝܬ݂ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܠܺܝ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. 49 ܘܰܗܘܰܘ ܕܡܺܝܬ݂ܘ ܒܡܰܘܬܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܐܰܪܒܬܰܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܫܒܰܥ ܡܳܐܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܕܡܺܝܬ݂ܘ ܒܦܳܠܓܽܘܬܶܗ ܕܩܽܘܪܰܚ. 50. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܐܰܗܪܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܠܺܝ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܙ.

 

1ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܣܰܒ ܡܶܢܗܽܘܢ ܫܰܒܛܳܐ ܫܰܒܛܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܟܽܠ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܺܝܢ. ܘܰܓܒܰܪ ܫܡܶܗ ܟܬ݂ܽܘܒ ܥܰܠ ܫܰܒܛܶܗ. 3 ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܟܬ݂ܽܘܒ ܥܰܠ ܫܰܒܛܳܐ ܕܠܶܘܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܫܰܒܛܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 4 ܘܣܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܕܡܶܬ݂ܘܰܥܰܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܬܰܡܳܢ. 5 ܘܢܶܗܘܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܨܛܒܶܐ ܒܶܗ. ܢܰܘܥܶܐ ܫܰܒܛܶܗ. ܘܰܐܦܪܶܩ ܡܶܢܝ ܪܶܛܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܡܪܰܛܢܺܝܢ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܝܰܗܒܘ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܫܰܒܛܳܐ ܫܰܒܛܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܺܝܢ. ܘܫܰܒܛܳܐ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܒܓܰܘ ܫܰܒ̈ܛܰܝܗܽܘܢ. 7 ܘܣܳܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܠܫܰܒ̈ܛܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. 8 ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܕܰܐܦܪܰܥ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܠܶܘܺܝ. ܘܰܐܦܶܩ ܛܰܖ̈ܦܶܐ ܘܰܟ݂ܦܰܬ݂ ܠܽܘܙ̈ܶܐ. 9 ܘܰܐܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܚܙܰܘ. ܘܰܢܣܰܒ ܐ̱ܢܳܫ ܫܰܒܛܶܗ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܐܰܗܦܶܟ݂ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܕܢܶܬ݂ܢܛܰܪ ܠܳܐܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܡܰܪܡܖ̈ܳܢܶܐ. ܕܢܶܓܡܰܪ ܪܶܛܢܗܽܘܢ ܡܶܢܝ ܘܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. 11 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂. 12 ܘܶܐܡܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܐ ܣܳܦܢ ܘܶܐܒܰܕܢ. ܘܟܽܠܰܢ ܓܡܰܪܢ. 13 ܘܟܽܠ ܕܡܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܠܡܰܫܟܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܳܐܶܬ݂. ܘܗܳܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܐܰܩܶܦܢ ܠܰܡܣܳܦ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܚ.

 

1ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟ ܘܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂ ܥܰܡܳܟ݂. ܫܩܽܘܠܘ ܥܰܘܠܶܗ ܕܡܰܩܕܫܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟ ܥܰܡܳܟ݂. ܫܩܽܘܠܘ ܥܰܘܠܳܐ ܕܟ݂ܳܗܢܽܘܬ݂ܟܽܘܢ. 2 ܘܳܐܦ ܐܰܚܰܝ̈ܟ ܫܰܒܛܳܐ ܕܠܶܘܺܝ. ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟ݂ ܬܩܰܪܶܒ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܢܶܬ݂ܠܰܘܢ ܠܳܟ݂ ܘܰܢܫܰܡܫܽܘܢܳܟ݂. ܘܰܐܢ̱ܬ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟ ܥܰܡܳܟ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. 3 ܘܢܶܛܪܽܘܢ ܡܰܛܰܪܬܳܟ݂. ܘܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܡܰܫܟܢܳܐ. ܒܪܰܡ ܠܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܠܡܳܐܢܰܝ̈ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܠܳܐ ܢܶܩܪܒܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܡܽܘܬܽܘܢ. ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ. ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. 4 ܘܢܶܬ݂ܠܰܘܢ ܠܳܟ݂. ܘܢܶܛܪܽܘܢ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܘܰܕ݂ܟܽܠܶܗ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ݂ܟܽܘܢ. 5 ܘܛܰܪܘ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܘܬ݂ܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 6 ܘܶܐܢܳܐ ܗܳܐ ܩܰܪܒܶܬ݂ ܠܰܐܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܝܺܗܺܝܒܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܶܦܠܰܚ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. 7 ܘܰܐܢܬ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟ ܥܰܡܳܟ݂ ܛܰܪܘ ܟܳܗܢܽܘܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܣܟܺܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܦܠܽܘܚܘ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ. ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܟ݂ܳܗܢܽܘܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܩܳܪܶܒ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܦܽܘܖ̈ܫܳܢܰܝ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܟ݂ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܠܳܟ݂ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܟ ܥܰܡܳܟ݂. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 9 ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܩܕܫܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܶܗ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ. ܟܽܠܶܗ ܩܽܘܪܒܳܢܗܽܘܢ. ܘܟܽܠܶܗ ܣܡܺܝܕ݂ܗܽܘܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܺܝ. ܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܟ. 10 ܒܰܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢܶܗ. ܟܽܠ ܕܶܟܪܳܐ ܢܶܐܟܠܺܝܘܗܝ. ܩܽܘܕܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂. 11 ܘܗܳܢܰܘ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܡܰܘ̈ܗܒܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܖ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܟ݂ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܟ ܘܠܰܒ̈ܢܳܬܳܟ݂ ܥܰܡܳܟ݂. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܟܽܠܡܰܢ ܕܰܕ݂ܟܶܐ ܒܒܰܝܬܳܟ݂. ܢܶܐܟܠܺܝܘܗܝ. 12 ܟܽܠܶܗ ܫܽܘܡܢܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܫܽܘܡܢܳܐ ܕܰܥܒܽܘܪܳܐ ܘܰܕ݂ܚܰܡܪܳܐ. ܘܖ̈ܺܝܫܝܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܟ݂ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ. 13 ܒܰܟܳܪܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܒܰܐܪܥܗܽܘܢ. ܕܡܰܝܬܶܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܠܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܘܟܽܠܡܰܢ ܕܰܕ݂ܟܶܐ ܒܒܰܝܬܳܟ݂. ܢܶܐܟܠܺܝܘܗܝ. 14 ܘܟܽܠ ܚܶܪܡܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ. 15 ܘܟܽܠ ܦܳܬܰܚ ܡܰܪܒܥܳܐ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܘܕܰܒܥܺܝܖ̈ܳܐ ܠܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܡܶܦܪܰܩ ܬܶܦܪܽܘܩ ܒܽܘܟ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܘܒܽܘܟ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ ܛܰܡܰܐܬ݂ܳܐ ܬܶܦܪܽܘܩ. 16 ܘܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܡܶܢ ܒܰܪ ܝܰܪܚܳܐ ܘܰܠܥܶܠ. ܬܶܦܪܽܘܩ ܒܰܕ݂ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܚܰܡܫܳܐ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܡܳܥܺܝ̈ܢ ܗܳܘܶܐ ܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ. 17 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܒܽܘܟܪܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ. ܘܒܽܘܟܪܳܐ ܕܶܐܡܖ̈ܶܐ ܠܳܐ ܬܶܦܪܽܘܩ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܕܶܡܗܽܘܢ ܪܽܘܣ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܘܬܰܪܒܗܽܘܢ ܐܰܣܶܩ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܠܪܺܝܚ ܣܘܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 18 ܘܒܶܣܪܗܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂. ܐܰܝܟ݂ ܚܰܕ݂ܝܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܫܳܩܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ. 19 ܟܽܠܶܗ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܡܦܰܪܫܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܳܟ݂. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܟ ܘܠܰܒ̈ܢܳܬܳܟ݂ ܥܰܡܳܟ݂. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܩܝܳܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܠܚܳܐ ܕܥܳܠܰܡ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܟ݂ ܘܰܠܙܰܪܥܳܟ݂ ܥܰܡܳܟ݂. 20 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܺܐܪܰܬ݂. ܘܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܦܳܠܓܽܘܬܳܟ݂ ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܟ݂ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܦܽܘܪܫܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܩܽܘܕ݂ܫܰܘ̈ܗܝ. 21 ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ ܗܳܐ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. ܚܠܳܦ ܦܽܘܠܚܳܢܗܽܘܢ. ܕܗܶܢܽܘܢ ܦܳܠܚܺܝܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. 22 ܘܬ݂ܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܪܒܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܩܰܒܠܽܘܢ ܚܛܳܗܳܐ ܘܰܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. 23 ܘܢܶܦܠܚܽܘܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܩܰܒܠܽܘܢ ܥܰܘܠܗܽܘܢ. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܠܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܒܰܝܢܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܢܺܐܪܬܽܘܢ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. 24 ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ ܕܦܳܪܫܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ. ܕܒܰܝܢܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܢܺܐܪܬܽܘܢ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. 25 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 26 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܢܳܣܒܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ ܕܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. ܦܪܽܘܫܘ ܡܶܢܶܗ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܰܥܣܳܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ. 27 ܘܢܶܬ݂ܚܫܶܒ ܠܟܽܘܢ ܦܽܘܪܫܳܢܟܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܒܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܐܶܕ݂ܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܨܰܪܬܳܐ. 28 ܗܳܟܰܢܳܐ ܦܪܽܘܫܘ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܥܣܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܕܢܳܣܒܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܗܰܒܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦܽܘܪܫܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. 29 ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬ݂ܟܽܘܢ ܦܪܽܘܫܘ ܟܽܠܶܗ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܫܽܘܡܢܳܐ ܡܰܩܕܫܶܗ ܡܶܢܶܗ. 30. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܦܳܪܫܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܫܽܘܡܢܶܗ ܡܶܢܶܗ. ܢܶܬ݂ܚܫܶܒ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܥܠܰܠܬܳܐ ܕܶܐܕܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܥܠܰܠܬܳܐ ܕܡܰܥܨܰܪܬܳܐ. 31 ܐܘܟܠܽܘܗܝ ܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܒܳܬܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܰܘ ܐܰܓܪܟܽܘܢ ܚܠܳܦ ܦܽܘܠܚܳܢܟܽܘܢ ܕܰܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 32 ܘܠܳܐ ܬܩܰܒܠܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܚܛܳܗܳܐ. ܡܳܐ ܕܦܳܪܫܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܫܽܘܡܢܶܗ ܡܶܢܶܗ. ܘܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܬܛܰܘܫܽܘܢ ܕܠܳܐ ܬܡܽܘܬ݂ܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܛ.

 

ܕܥܰܠ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܘܬܰܕܟܺܝܬܳܐ.

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܥܰܡ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. 2 ܗܳܢܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܡܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܰܝܬܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܬܽܘܪܬܳܐ ܣܽܘܡܳܩܬܳܐ ܫܰܠܡܬ݂ܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܡܽܘܡܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܦܰܠ ܥܠܶܝܗ̇ ܢܺܝܪܳܐ. 3 ܘܗܰܒܽܘܗ̇ ܠܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܢܰܦܩܺܝܗ̇ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܢܶܟܣܺܝܗ̇ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 4 ܘܢܶܣܰܒ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܡܶܢ ܕܡܳܗ̇ ܒܨܶܒܥܶܗ. ܘܢܶܪܽܘܣ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. 5 ܘܢܰܘܩܕܶܝܗ̇ ܠܬ݂ܽܘܪܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ. ܘܡܶܫܟܳܗ̇. ܘܰܕ݂ܡܳܗ̇. ܘܒܶܣܪܳܗ̇ ܥܰܡ ܦܶܪܬ݂ܳܗ̇ ܢܰܘܩܶܕ݂. 6 ܘܢܶܣܰܒ ܟܳܗܢܳܐ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܐܪܙܳܐ. ܘܙܽܘܦܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܢܰܪܡܶܐ ܒܓܰܘ ܝܰܩܕܳܢܳܗ̇ ܕܬ݂ܽܘܪܬܳܐ. 7 ܘܰܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܢܰܣܚܶܐ ܒܶܣܪܶܗ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܟܳܗܢܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 8 ܘܡܰܢ ܕܡܰܘܩܶܕ݂ ܠܳܗ̇ ܠܬ݂ܽܘܪܬܳܐ. ܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܰܣܚܶܐ ܒܶܣܪܶܗ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 9 ܘܢܶܟ݂ܢܽܘܫ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܕ݂ܟܶܐ ܩܶܛܡܳܗ̇ ܕܬ݂ܽܘܪܬܳܐ. ܘܢܰܪܡܶܝܘܗܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܰܕ݂ܟܶܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܢܛܺܝܪ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܡܰܛܰܪܬܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܪܣܳܣܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. 10 ܘܰܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܗܰܘ ܕܟ݂ܳܢܶܫ ܩܶܛܡܳܐ ܕܬ݂ܽܘܪܬܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 11 ܘܡܰܢ ܕܩܳܪܶܒ ܠܡܺܝܬ݂ܳܐ ܕܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 12 ܘܢܶܪܽܘܣ ܥܠܰܘܗܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܘܢܶܬܕܰܟܶܐ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܢܶܪܽܘܣ ܥܠܰܘܗܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܕܰܟܶܐ. 13 ܘܟܽܠ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܡܺܝܬ݂ܳܐ ܕܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܢܡܽܘܬ݂. ܘܠܳܐ ܢܶܪܽܘܣ ܥܠܰܘܗܝ. ܠܡܰܫܟܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܛܰܡܰܐ. ܬܺܐܒܰܕ݂ ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܝ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܪܣܳܣܳܐ ܠܳܐ ܪܰܣ̣ ܥܠܰܘܗܝ. ܬܽܘܒ ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ. ܘܛܰܡܐܽܘܬܶܗ ܒܶܗ. 14 ܗܳܢܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܡܽܘܬ݂ ܒܡܰܫܟܢܳܐ. ܟܽܠ ܕܥܳܐܶܠ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܡܰܫܟܢܳܐ ܗܽܘ. ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 15 ܘܟܽܠ ܡܳܐܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܦܬ݂ܺܝܚ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܫܺܝܥ. ܛܡܰܐ ܗܽܘ. 16 ܘܟܽܠ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܚܰܩܠܳܐ ܠܰܩܛܺܝܠܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. ܐܰܘ ܠܡܺܝܬ݂ܳܐ. ܐܰܘ ܠܓܰܪܡܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܐܰܘ ܠܩܰܒܪܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 17 ܘܢܶܣܒܽܘܢ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܛܡܰܐ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܕܝܰܩܕ݂ܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ. ܘܢܰܪܡܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܳܐܢܳܐ. 18 ܘܢܶܣܰܒ ܙܽܘܦܳܐ. ܘܢܶܨܒܽܘܥ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܕ݂ܟܶܐ. ܘܢܶܪܽܘܣ ܥܰܠ ܡܰܫܟܢܳܐ ܘܥܰܠ ܡܳܐܢ̈ܶܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܰܝ̈ ܬܰܡܳܢ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܡܰܢ ܕܰܩܪܶܒ ܠܓܰܪܡܳܐ ܐܰܘ ܠܰܩܛܺܝܠܳܐ. ܐܰܘ ܠܡܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܠܩܰܒܪܳܐ. 19 ܢܶܪܽܘܣ ܕܰܟ݂ܝܳܐ ܥܰܠ ܛܡܰܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܘܢܶܪܽܘܣ ܥܠܰܘܗܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܘܰܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܶܬܕܰܟܶܐ ܒܪܰܡܫܳܐ. 20 ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܪܣܶܣ ܥܠܰܘܗܝ. ܬܺܐܒܰܕ݂ ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܢܽܘܫܬܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܩܕܫܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܛܡܰܐ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܪܣܳܣܳܐ ܠܳܐ ܪܰܣ̣ ܥܠܰܘܗܝ. ܛܡܰܐ ܗܽܘ. 21 ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܡܰܢ ܕܪܳܐܶܣ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܪܣܳܣܳܐ. ܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܰܢ ܕܩܳܪܶܒ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܪܣܳܣܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 22 ܘܟܽܠ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܶܗ ܛܰܡܐܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܩܪܽܘܒ ܠܶܗ. ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܡܐܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟ.

 

ܕܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ

1ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܕܨܺܝܢ ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܡܳܐ ܒܰܪܩܶܡ. ܘܡܺܝܬܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܶܐܬ݂ܩܰܒܪܰܬ݂ ܬܰܡܳܢ. 2 ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܢܶܫܬܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܫܘ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘܢ. 3 ܘܰܢܨܰܘ ܥܰܡܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܥܰܡ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܫܬܽܘܦ ܕܶܝܢ ܡܺܝܬ݂ܢ ܒܡܰܘܬܳܢܳܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 4 ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܝܬܺܝܬܽܘܢ ܟܢܽܘܫܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܰܢܡܽܘܬ݂ ܬܢܳܢ ܚܢܰܢ ܘܰܒܥܺܝܪܰܢ. 5 ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܐܰܣܶܩܬܽܘܢܳܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܐܝܬܺܝܬܽܘܢܳܢ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܠܳܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܙܰܪܥܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܕܓܽܘܦ̈ܢܶܐ. ܘܬܺܐܢ̈ܶܐ. ܘܖ̈ܽܘܡܳܢܶܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܡܶܫܬܳܐ. 6 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 7 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 8 ܣܰܒ ܠܳܟ݂ ܫܰܒܛܳܐ. ܘܰܟ݂ܢܽܘܫ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܐܰܚܽܘܟ݂. ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܬܶܬܶܠ ܡܶܝ̈ܗ̇. ܘܰܐܦܶܩ ܠܗܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܰܐܫܩܳܗ̇ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܘܠܰܒܥܺܝܪܗܽܘܢ. 9 ܘܰܢ̣ܣܰܒ ܡܽܘܫܶܐ ܫܰܒܛܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܕܶܗ. 10 ܘܟ̣ܰܢܶܫܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܫܡ̣ܰܥܘ ܗܳܫܳܐ ܡܡܰܪܡܖ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܟܺܐܦܳܐ ܢܳܦܶܩ ܠܟܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. 11 ܘܰܐܪܺܝܡ ܡܽܘܫܶܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ. ܘܰܡܚܳܗ̇ ܠܟܺܐܦܳܐ ܒܫܰܒܛܶܗ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܰܒܥܺܝܪܗܽܘܢ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬܽܘܢ ܒܺܝ ܠܰܡܩܰܕܳܫܽܘܬܰܢܝ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܰܥܠܽܘܢܳܗ̇ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ. 13 ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܨܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܰܢܨܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܩܰܕܰܫ ܒܗܽܘܢ. 14 ܘܫܰܕܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܐܺܝܙ̈ܓܰܕܶܐ ܡܶܢ ܪܩܶܡ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕ݂ܽܘܡ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܠܶܐܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܕ݂ܪܶܟ݂ܬܰܢ. 15 ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܺܝܬ݂ܒܢ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܐܒܐܶܫܘ ܠܰܢ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ. 16 ܘܨܰܠܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܒܩܳܠܰܢ. ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܘܰܐܦܩܰܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܗܳܐ ܚܢܰܢ ܒܰܪܩܶܡ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܒܣܽܘܦ ܬܚܽܘܡܳܟ݂. 17 ܗܳܫܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܒܰܐܪܥܳܟ݂. ܠܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܒܚܰܩܠܳܐ ܘܰܒܟܰܪܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܶܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܓܽܘ̈ܒܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܽܐܘܪܚ ܡܰܠܟܳܐ ܢܺܐܙܰܠ. ܘܠܳܐ ܢܶܣܛܶܐ ܠܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܥܒܰܪ ܬܚܽܘܡܳܟ݂. 18 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܕ݂ܽܘܡ. ܠܳܐ ܬܶܥܒܰܪ ܒܰܬ݂ܚܽܘܡܝ. ܕܠܳܐ ܒܚܰܪܒܳܐ ܐܶܦܽܘܩ ܠܽܐܘܪܥܳܟ݂.19 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܫܒܺܝܠܳܐ ܢܶܣܰܩ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܟ ܢܶܫܬܶܐ ܚܢܰܢ ܘܰܒܥܺܝܪܰܢ. ܢܶܬܶܠ ܕܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܒܖ̈ܶܓܠܰܝܢ ܢܶܥܒܰܪ. 20 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܕ݂ܽܘܡ. ܠܳܐ ܬܶܥܒܪܽܘܢ. ܘܰܢܦܰܩ ܐܰܕ݂ܽܘܡ ܠܽܐܘܪܥܗܽܘܢ ܒܥܰܡܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ. 21 ܘܠܳܐ ܨܒ̣ܳܐ ܐܰܕ݂ܽܘܡ ܠܡܶܫܒܰܩ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܶܥܒܰܪ ܒܰܬܚܽܘܡܶܗ. ܘܰܣܛܳܐ ܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢܶܗ. 22 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܪܩܶܡ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܟܽܠܳܗ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܠܗܽܘܪ ܛܽܘܪܳܐ. 23 ܡܰܦܩܳܢܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ ܒܗܽܘܪ ܛܽܘܪܳܐ. ܒܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܕ݂ܽܘܡ. 24 ܢܶܬ݂ܟܢܶܫ ܐܰܗܪܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܥܰܠ ܕܡܰܪܡܰܪܬܽܘܢ ܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܝ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܨܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܩܰܕܶܫܬܽܘܢܳܢܝ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܠܥܺܝ̈ܢܝܰܗܽܘܢ. 25 ܕܒܰܪ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܒܪܶܗ. ܘܰܐܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܪ ܛܽܘܪܳܐ. 26 ܘܰܐܫܠܰܚ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܒܪܶܗ. ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܢܶܬ݂ܟܢܶܫ ܘܰܢܡܽܘܬ݂ ܬܰܡܳܢ. 27 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܠܗܽܘܪ ܛܽܘܪܳܐ ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܳܗ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. 28 ܘܰܐܫܠܰܚ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܒܪܶܗ. ܘܡܺܝܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܐܰܗܪܽܘܢ ܒܗܽܘܪ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ. 29 ܘܰܚܙܰܘ ܟܽܠܳܗ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܡܺܝܬ݂ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܰܒܟ݂ܰܘ ܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘܢ ܬܠܳܬܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܐ.

 

 1 ܘܰܫܡܰܥ ܟܢܰܥܢܳܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܓܳܕܳܪ. ܕܥܳܡܰܪ ܒܬܰܝܡܢܳܐ. ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܓܳܫܽܘ̈ܫܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܫܒܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ. 2 ܘܰܢܕܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܢܶܕܪܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܢ ܡܰܫܠܳܡܽܘ ܬܰܫܠܶܡ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈. ܐܰܚܪܶܡ ܐܶܢܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܗܶܝܢ. 3 ܘܰܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܟ݂ܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܚܪܰܒܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܚܪܶܡܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܠܩܽܘܖ̈ܝܗܶܝܢ. ܘܰܩܪܰܘ ܫܡܶܗ ܕܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܚܶܪܡܳܐ. 4 ܕܥܰܠ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܗܽܘܪ ܛܽܘܪܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ. ܠܡܶܬ݂ܟܪܳܟ݂ܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܕ݂ܽܘܡ. ܘܶܐܬܬܥܺܝܩܰܬ݂ ܢܰܦܫܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. 5 ܘܰܪܛܶܢܘ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܣܶܩܬܳܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܕܰܢܡܽܘܬ݂ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܰܚܡܳܐ ܘܠܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܰܦܫܰܢ ܥܳܩܰܬ݂ ܒܠܰܚܡܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. 6 ܘܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܚܘܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܚܰܖ̈ܡܳܢܶܐ. ܘܢܰܟ݂ܬܽܘܗܝ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܡܺܝܬ݂ܘ ܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 7 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܚܛܰܝܢ ܥܰܠ ܕܰܪܛܶܢܢ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܳܐܦ ܥܠܰܝܟ. ܨܰܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܢܰܦܪܶܩ ܡܶܢܰܢ ܚܘܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܨܰܠܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܚܶܘܝܳܐ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܣܺܝܡܳܝܗܝ ܠܳܐܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܢܳܟܶܬ݂ ܠܶܗ ܚܶܘܝܳܐ. ܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܘܢܺܚܶܐ. 9 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܣܳܡܶܗ ܠܳܐܬܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܢܳܟܶܬ݂ ܚܶܘܝܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ. ܚܳܐܰܪ ܒܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܘܚܳܝܶܐ. 10 ܘܰܫܩܰܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܫܪܰܘ ܒܳܐܒܽܘܬ݂. 11 ܘܰܫ̣ܩܰܠܘ ܡܶܢ ܐܳܒܽܘܬ݂. ܘܰܫܪܰܘ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ. ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܡܽܘܐܳܒ. ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܳܚܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ. 12 ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܫܩܰܠܘ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܢܰܚܠܳܐ ܕܰܙܕ݂ܳܪ. 13 ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܫܩܰܠܘ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܰܐܪܢܽܘܢ. ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܢܽܘܢ ܬܚܽܘܡܳܐ ܗܽܘ ܕܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ. ܒܶܝܬ݂ ܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. 14 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܐܡܰܪ ܒܰܣܦܰܪ ܩܖ̈ܳܒܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܒܥܰܠܥܳܠܳܐ. ܘܰܒܢܰܚܠܳܐ ܕܰܐܪܢܽܘܢ. 15 ܘܰܐܬ݂ܩܶܢ ܢܰܚ̈ܠܶܐ ܕܰܨܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܝܰܬ݂ܒܳܐ ܕܥܳܕ݂. ܘܣܳܡܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ. 16 ܘܬܰܡܳܢ ܒܺܪܳܐ. ܗܳܝ ܒܺܪܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܟܰܢܶܫ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ ܘܶܐܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. 17 ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܰܒܰܚ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܣܰܩܝ ܒܺܪܳܐ. ܥܰܢܰܘ ܠܳܗ̇. 18 ܒܺܪܳܐ ܕܚܰܦܪܽܘܗ̇ ܪܘܰܖ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܚܰܛܽܘܗ̇ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܒܰܕ݂ܩܽܘܗ̇ ܒܚܽܘܛܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܡܰܕܒܪܳܐ ܐܶܬ݂ܝܰܗܒܰܬ݂ ܠܡܰܬ݂ܢ̈ܶܐ. 19 ܘܡܶܢ ܡܰܬ݂ܢ̈ܶܐ ܠܢܰܚܠܳܐܶܝܠ. ܘܡܶܢ ܢܰܚܠܳܐܶܝܠ. ܠܒܶܡܽܘܬ݂. 20 ܘܡܶܢ ܒܶܡܽܘܬ݂ ܕܢܰܚܠܳܐ ܕܰܒܚܰܩܠܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܠܪܺܝܫ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܫܺܝܡܽܘܢ. 21 ܘܫܰܕܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܺܝܙ̈ܓܰܕܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܣܺܝܚܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 22 ܐܶܥܒܰܪ ܒܰܐܪܥܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܢܶܣܛܶܐ ܒܚܰܩܠܳܐ ܘܰܒܟܰܪܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܶܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܓܽܘ̈ܒܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܽܐܘܪܰܚ ܡܰܠܟܳܐ ܢܺܐܙܰܠ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܥܒܰܪ ܬܚܽܘܡܳܟ݂. 23 ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܣܺܝܚܽܘܢ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܢܶܥܒܰܪ ܒܰܬ݂ܚܽܘܡܶܗ. ܘܟܰܢܶܫ ܣܺܝܚܽܘܢ ܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܰܢܦܰܩ ܠܽܐܘܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܝܳܗܳܨ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 24 ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. ܘܺܝܪܶܬ݂ ܐܰܪܥܶܗ. ܡܶܢ ܐܰܪܢܽܘܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܳܒܳܩ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. 25 ܘܰܢܣܰܒ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ. ܘܺܝܬܶܒ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܒܚܶܫܒܽܘܢ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. 26 ܡܶܛܽܠ ܕܚܶܫܒܽܘܢ ܩܪܺܝܬܶܗ ܗܺܝ ܕܣܺܝܚܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܗܽܘ ܐܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܶܗ. ܡܶܢ ܬܚܽܘܡܶܗ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܪܢܽܘܢ. 27 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܒܡܰܬ݂ܠܳܐ. ܥܽܘܠܘ ܠܚܶܫܒܽܘܢ. ܬܶܬ݂ܒܢܶܐ ܘܬܶܬ݂ܩܰܢ ܩܪܺܝܬܶܗ ܕܣܺܝܚܽܘܢ. 28 ܡܶܛܽܠ ܕܢܽܘܪܳܐ ܢܶܦܩܰܬ݂ ܡܶܢ ܚܶܫܒܽܘܢ. ܘܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪܟܳܐ ܕܣܺܝܚܽܘܢ. ܘܶܐܟ݂ܠܰܬ݂ ܠܥܳܕ݂ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܘܰܠܦܳܠܚܰܝ̈ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܢܽܘܢ. 29 ܘܳܝ ܠܳܟ݂ ܐܰܪܢܽܘܢ. ܘܳܝܠܳܟ݂ ܡܽܘܐܳܒ ܐܶܒܰܕܬ. ܥܰܡܳܐ ܕܟ݂ܳܡܽܘܫ ܝܳܗܶܒ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܒܰܗܡܰܝܖ̈ܶܐ. ܘܰܒ̈ܢܳܬܶܗ ܒܫܶܒܝܳܐ ܠܣܺܝܚܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. 30. ܘܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܚܶܫܒܽܘܢ ܐܶܒܰܕ݂̈ܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܺܝܒܽܘܢ. ܘܰܨ̈ܕܺܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܢܟ݂ܳܚ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ. 31 ܘܺܝܬܶܒ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. 32 ܘܫܰܕܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܶܓܰܫ ܠܝܰܥܙܺܝܪ. ܘܰܟ݂ܒܰܫ ܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܠܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܬܰܡܳܢ. 33 ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܣܠܶܩܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܬ݂ܢܺܝܢ. ܘܰܢܦܰܩ ܥܽܘܓ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܬ݂ܢܺܝܢ ܠܽܐܘܪܥܗܽܘܢ. ܗܽܘ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܶܗ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܒܰܐܪܕܥܺܝ. 34 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܠܳܐ ܬܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܶܗ. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕܬ ܠܣܺܝܚܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܒܚܶܫܒܽܘܢ. 35 ܘܚܰܪܒܽܘܗܝ ܠܶܗ. ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܶܗ. ܘܠܳܐ ܫ̣ܒܰܩܘ ܠܶܗ ܣܪܺܝܕ݂ܳܐ. ܘܺܝܪܶܬ݂ܘ ܐܰܪܥܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܒ.

 

 1 ܘܰܫܩܰܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܥܰܪܒܽܘܬ݂ ܡܽܘܐܳܒ ܕܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. 2 ܢܒܺܝܽܘܬ݂ܶܗ ܕܒܶܠܥܰܡ. ܘܰܚܙܳܐ ܒܳܠܳܩ ܒܰܪ ܨܶܦܽܘܪ. ܟܽܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. 3 ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܡܳܐ ܛܳܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝ ܗܘܳܐ ܛܳܒ. ܘܥܳܩܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܐܳܒ ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܪܳܥܶܝܢ ܟܶܢܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܚܕܳܪܰܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܪܳܥܶܐ ܬܰܘܪܳܐ ܠܝܽܘܪܳܩܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ. ܘܒܳܠܳܩ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܨܶܦܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. 5 ܘܫܰܕܰܪ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܒܶܠܥܰܡ ܒܰܪ ܒܥܽܘܪ ܦܳܫܽܘܪܳܐ ܕܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ. ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܠܡܶܩܪܝܶܗ. ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܥܰܡܳܐ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܟܰܣܺܝ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܗܳܐ ܫܪܶܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠܝ. 6 ܡܶܟܺܝܠ ܬܳܐ ܠܽܘܛܳܝܗܝ ܠܺܝ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܫܺܝܢ ܗܽܘ ܡܶܢܝ. ܟܒܰܪ ܢܶܫܟܰܚ ܢܶܚܪܽܘܒ ܡܶܢܶܗ. ܘܢܰܘܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܠܡܰܢ ܕܰܡܒܰܪܶܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܒܪܺܝܟ݂ ܗ̱ܘ. ܘܰܠܡܰܢ ܕܠܳܐܶܛ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝܛ ܗܽܘ. 7 ܘܶܐܙܰܠܘ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܘܣܳܒ̈ܶܐ ܕܡܶܕܶܝܢ. ܘܩܶܨܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܒܶܠܥܰܡ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܒܳܠܳܩ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܒܽܘܬ݂ܘ ܗܳܪܟܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܘܶܐܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܳܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܦܳܫܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܠܘܳܬ݂ ܒܶܠܥܰܡ. 9 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܒܶܠܥܰܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܳܟ݂. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܒܶܠܥܰܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܳܠܳܩ ܒܰܪ ܨܶܦܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. 11 ܗܳܐ ܥܰܡܳܐ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܟܰܣܺܝ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܬܳܐ ܠܽܘܛܳܝܗܝ ܠܺܝ. ܟܒܰܪ ܐܶܫܟܰܚ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡܶܗ ܘܰܐܘܒܕ݂ܺܝܘܗܝ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܒܶܠܥܰܡ ܠܳܐ ܬܺܐܙܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܠܽܘܛܺܝܘܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܺܝܟ݂ ܗ̱ܘ. 13 ܘܩܳܡ ܒܶܠܥܰܡ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܒܳܠܳܩ. ܙܶܠܘ ܠܰܐܪܥܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܫܒܩܰܢܝ ܕܺܐܙܰܠ ܥܰܡܟܽܘܢ. 14 ܘܩ̣ܳܡܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܒܳܠܳܩ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܒܶܠܥܰܡ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܥܰܡܰܢ. 15 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܬܽܘܒ ܒܳܠܳܩ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܕܪܰܘܪܒܺܝܢ ܘܝܰܩܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. 16 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܒܶܠܥܰܡ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܒܳܠܳܩ ܒܰܪ ܨܶܦܽܘܪ. ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܟܠܶܐ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܝ. 17 ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܝܰܩܪܽܘ ܐܶܝܰܩܪܳܟ݂ ܛܳܒ. ܘܟܽܠ ܕܬܺܐܡܰܪ ܠܺܝ ܐܶܥܒܶܕ݂. ܘܬ݂ܰܐ ܠܽܘܛ ܠܺܝ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 18 ܘܰܥܢܳܐ ܒܶܠܥܰܡ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܐܝܙܓܰܕܰܘ̈ܗܝ ܕܒܳܠܳܩ. ܐܶܢ ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ ܒܳܠܳܩ ܡ̇ܠܶܐ̣ ܒܰܝܬܶܗ ܣܺܐܡܳܐ ܐܰܘ ܕܰܗܒܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܥܒܰܪ ܥܰܠ ܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ. ܠܳܐ ܥܰܠ ܕܰܙܥܽܘܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܕܪܰܒܳܐ. 19 ܡܶܟܺܝܠ ܦܽܘܫܘ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܗܳܪܟܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܘܶܐܕܰܥ ܡܳܢܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܰܡܝ. 20 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܒܶܠܥܰܡ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܠܡܶܩܪܝܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܗܰܘ ܥܒܶܕ݂. 21 ܘܩ̣ܳܡ ܒܶܠܥܰܡ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝ ܥܰܠ ܐܰܬܳܢܶܗ. ܘܶܐܙܰܠ ܥܰܡ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. 22 ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܥܰܠ ܕܶܐܙܰܠ. ܘܩܳܡ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܗܽܘ ܪܟ݂ܺܝܒ ܥܰܠ ܚܡܳܪܶܗ. ܘܬܪܶܝܢ ܥܠܰܝ̈ܡܰܘܗܝ ܥܰܡܶܗ. 23 ܘܰܚܙܳܬ݂ ܐܰܬܳܢܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܣܰܝܦܶܗ ܫܡܺܝܛ ܘܰܐܚܺܝܕ݂ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. ܘܰܣܛܬ݂ ܐܰܬܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܶܐܙܰܠܬ݂ ܒܚܰܩܠܳܐ. ܘܰܡܚܳܐ ܒܶܠܥܰܡ ܠܰܐܬܳܢܳܐ ܠܡܰܣܛܳܝܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܠܽܐܘܪܚܳܐ. 24 ܘܩ̣ܳܡ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܰܫܒܺܝܠܳܐ ܕܟܰܪܡܳܐ. ܕܰܣܝܳܓܳܐ ܡܶܟܳܐ. ܘܰܣܝܳܓܳܐ ܡܶܟܳܐ. 25 ܘܰܚܙܳܬ݂ ܐܰܬܳܢܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܚܰܒܨܰܬ݂ ܒܶܐܣܬ݂ܳܐ. ܘܰܚܒܰܨܬ݂ܳܗ̇ ܪܶܓܠܶܗ ܕܒܶܠܥܰܡ ܒܶܐܣܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܠܡܶܡܚܝܳܗ̇. 26 ܘܰܐܘܣܶܦ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܥܒܰܪ ܘܩ̣ܳܡ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܐܰܠܺܝܨܳܐ. ܐܰܬܰܪ ܕܠܰܝܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܶܣܛܳܐ. ܠܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ. 27 ܘܰܚܙܳܬ݂ ܐܰܬܳܢܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܪܶܒܥܰܬ݂ ܬܚܶܝܬ݂ ܒܶܠܥܰܡ. ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܒܶܠܥܰܡ. ܘܰܡ̣ܚܳܗ̇ ܠܰܐܬܳܢܳܐ ܒܚܽܘܛܪܳܐ. 28 ܘܰܦܬܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܰܐܬܳܢܳܐ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܒܶܠܥܰܡ. ܡܳܢܳܐ ܥܶܒ̣ܕܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܕܰܡܚܰܝܬܳܢܝ ܗܳܐ ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. 29 ܘܶܐܡܰܪ ܒܶܠܥܰܡ ܠܰܐܬܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܕܒܰܙܰܚܬܝ ܒܺܝ. ܘܶܐܠܽܘ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܣܰܝܦܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܗܳܫܳܐ ܩܳܛܶܠ ܗܘܺܝܬ ܠܶܟ݂ܝ. 30. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܐܰܬܳܢܳܐ ܠܒܶܠܥܰܡ. ܠܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܰܬܳܢܳܟ݂. ܕܰܪܟ݂ܺܝܒ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܝ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ݂ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܢ ܡܬ݂ܽܘܡ ܥ̣ܶܒܕܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܠܳܐ. 31 ܘܰܓܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܒܶܠܥܰܡ. ܘܰܚܙܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܳܐܶܡ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܣܰܝܦܶܗ ܫܡܺܝܛ ܘܰܐܚܺܝܕ݂ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. ܘܰܩܥܶܕ݂ ܘܰܣܓܶܕ݂ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. 32 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܚܰܝܬ ܐܰܬܳܢܳܟ݂ ܗܳܐ ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܢܶܦܩܶ݀ܬ݂ ܕܶܐܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܬ݂ܪܰܨܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠܝ. 33 ܘܰܚܙܳܬܰܢܝ ܐܰܬܳܢܳܐ ܘܰܣܛܳܬ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܗܳܐ ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܐܶܠܽܘܠܳܐ ܣܛܳܬ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܗܳܫܳܐ ܠܳܟ݂ ܩܳܛܶܠ ܗܘܺܝ݀ܬ݂. ܘܠܳܗ̇ ܡܰܚܶܐ ܗܘܺܝ݀ܬ݂. 34 ܘܶܐܡܰܪ ܒܶܠܥܰܡ ܠܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܚܛܺܝܬ݂. ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܺܝ݀ܬ݂ ܕܰܐܢ̱ܬ ܩܳܐܶܡ ܠܽܘܩܒܰܠܝ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܐܶܢ ܒܺܝܫ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܐܶܗܦܽܘܟ݂ ܠܺܝ. 35 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܒܶܠܥܰܡ. ܙܶܠ ܥܰܡ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܗܰܘ ܥܒܶܕ݂. ܘܶܐܙܰܠ ܒܶܠܥܰܡ ܥܰܡ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܒܳܠܳܩ. 36 ܘܰܫ̣ܡܰܥ ܒܳܠܳܩ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܒܶܠܥܰܡ. ܘܰܢܦܰܩ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܕܒܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܰܐܪܢܽܘܢ ܕܒܰܣܦܳܖ̈ܰܝ ܬܚܽܘܡܳܐ. 37 ܘܶܐܡܰܪ ܒܳܠܳܩ ܠܒܶܠܥܰܡ. ܗܳܐ ܫܰܕܪܶܬ݂ ܥܠܰܝܟ ܠܡܶܩܪܝܳܟ݂. ܐܰܝܟܰܘ ܠܳܐ ܐܶܬܰܝܬ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܟܒܰܪ ܐܳܡܰܪ ܗܘܰܝܬ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܠܰܡܝܰܩܳܪܽܘܬܳܟ݂. 38 ܘܶܐܡܰܪ ܒܶܠܥܰܡ ܠܒܳܠܳܩ. ܗܳܐ ܐܶܬܺܝܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܗܳܫܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܫܟܳܚܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܺܐܡܰܪ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܣܳܐܶܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܦܽܘܡܝ. ܗܰܘ ܗܽܘ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. 39 ܘܶܐܙܰܠ ܒܶܠܥܰܡ ܥܰܡ ܒܳܠܳܩ. ܘܰܐܥܠܶܗ ܠܩܽܘܪܝܰܬ݂ ܚܶܨܪܽܘܬ݂. 40. ܘܰܢܟ݂ܰܣ ܒܳܠܳܩ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܥܳܢ̈ܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܒܶܠܥܰܡ ܘܰܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܥܰܡܶܗ. 41 ܘܟܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܨܰܦܪܳܐ. ܕܒܰܪ ܒܳܠܳܩ ܠܒܶܠܥܰܡ. ܘܰܐܣܩܶܗ ܠܒܶܡܽܘܬ݂ ܒܰܥܠܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܣܳܟܶܗ ܕܥܰܡܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܓ.

 

 1 ܘܶܐܡܰܪ ܒܶܠܥܰܡ ܠܒܳܠܳܩ. ܒܢܺܝ ܠܺܝ ܗܳܪܟܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܡܰܕ݂ܒܚܺܝ̈ܢ. ܘܛܰܝܶܒ ܠܺܝ ܗܳܪܟܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܬܰܘܖ̈ܺܝܢ. ܘܫܰܒܥܳܐ ܕܶܟ݂ܖ̈ܺܝܢ. 2 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܒܳܠܳܩ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܒܶܠܥܰܡ. ܘܰܐܣܶܩܘ ܒܳܠܳܩ ܘܒܶܠܥܰܡ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܒܶܠܥܰܡ ܠܒܳܠܳܩ. ܩܽܘܡ ܗܳܪܟܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܥܠ̈ܰܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܘܶܐܢܳܐ ܐܺܙܰܠ. ܛܳܟ݂ ܢܶܩܪܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܽܐܘܪܥܝ. ܘܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܠܺܝ ܐܶܚܰܘܶܝܘܗܝ ܠܳܟ݂. ܘܶܐܙܰܠ ܫܰܦܝܳܐܺܝܬ݂. 4 ܘܶܐܬ݂ܓܠܺܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܒܶܠܥܰܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܫܰܒܥܳܐ ܡܰܕ݂ܒܚܺܝ̈ܢ ܛܰܝܶܒܬ. ܘܰܐܣ̣ܶܩܬ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. 5 ܘܣܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ ܕܒܶܠܥܰܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܙܶܠ ܠܘܳܬ݂ ܒܳܠܳܩ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܠܶܠ. 6 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܗܽܘ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܥ̈ܠܰܘܳܬܶܗ. ܗܽܘ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. 7 ܘܰܐܪܺܝܡ ܒܡܰܬ݂ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܶܢ ܐܳܪܳܡ ܕܰܒܪܰܢܝ ܒܳܠܳܩ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܛܽܘܖ̈ܰܝ ܡܰܕܢܚܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܬܳܐ ܠܽܘܛ ܠܺܝ ܠܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܬ݂ܳܐ ܐܰܘܒܶܕ݂ ܠܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 8 ܡܳܢܳܐ ܐܶܠܽܘܛܺܝܘܗܝ. ܕܠܳܐ ܠܳܛܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܰܘܒܕ݂ܺܝܘܗܝ. ܕܠܳܐ ܐܰܘܒܕܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. 9 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܪܺܝܫܐ ܕܛܽܘܪܳܐ ܚܙܺܝܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܚܰܪܬܶܗ. ܗܳܐ ܥܰܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ ܫ̣ܪܳܐ. ܘܰܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܫܶܒ. 10 ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܡܢܳܐ ܥܰܟ݂ܪܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܽܘܒܥܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܬܡܽܘܬ݂ ܢܰܦܫܝ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܬ݂ܖ̈ܺܝܨܰܝܗܽܘܢ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܚܰܪܬ݂ܝ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܒܳܠܳܩ ܠܒܶܠܥܰܡ. ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕܬ ܠܺܝ. ܠܰܡܠܳܛ ܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܝ ܩܪܺܝܬܳܟ݂. ܘܗܳܐ ܡܒܰܪܳܟ݂ܽܘ ܡܒܰܪܶܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ. 12 ܘܰܥܢܳܐ ܒܶܠܥܰܡ ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܐܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܦܽܘܡܝ. ܗܰܘ ܗܽܘ ܢܳܛܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܒܳܠܳܩ. ܬܳܐ ܥܰܡܝ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܬܶܚܙܶܝܘܗܝ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܚܰܪܬܶܗ ܬܶܚܙܶܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܠܳܐ ܬܶܚܙܶܐ. ܘܠܽܘܛܶܝܗܝ ܠܺܝ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. 14 ܘܕܰܒܪܶܗ ܠܰܚܩܰܠ ܕܰܘ̈ܩܶܐ ܠܪܺܝܫ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܘܰܒ̣ܢܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܡܰܕ݂ܒܚܺܝ̈ܢ. ܘܰܐܣܶܩ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚ̈ܶܐ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܒܶܠܥܰܡ ܠܒܳܠܳܩ. ܩܽܘܡ ܗܳܪܟܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܥ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܡܛܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ. 16 ܘܶܐܬ݂ܓܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܒܶܠܥܰܡ. ܘܣܳܡ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܙܶܠ ܠܘܳܬ݂ ܒܳܠܳܩ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. 17 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܗܽܘ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܥ̈ܠܰܘܳܬܶܗ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܒܳܠܳܩ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 18 ܘܰܐܪܺܝܡ ܒܡܰܬ݂ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ. ܩܽܘܡ ܒܳܠܳܩ ܘܰܫܡܰܥ ܘܨܽܘܬ݂ ܠܣܳܗܕܽܘܬ݂ܝ ܒܰܪܨܶܦܽܘܪ. 19 ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܢܕܰܓܶܠ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܬ݂ܡܰܠܰܟ݂ ܗܽܘ ܐܳܡܰܪ ܘܥܳܒܶܕ݂. ܘܡܶܠܬܶܗ ܩܰܝܳܡܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ. 20 ܗܳܐ ܠܰܡܒܰܪܳܟ݂ܽܘ ܐܶܬܕܰܒܪܶܬ݂. ܘܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ݂. 21 ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܘܠܳܐ ܒܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܠܳܐ ܚܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܥܰܡܶܗ. ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܡܰܠܟܶܗ ܒܶܗ. 22 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܒܥܽܘܫܢܶܗ ܘܰܒܪܰܘܡܶܗ. 23 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܚܫܶܐ ܒܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܩܶܨܡܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܬ݂ܐܡܰܪ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܘܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 24 ܗܳܐ ܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܝܳܐ ܩܳܐܶܡ. ܘܰܐܝܟ݂ ܐܰܪܝܳܐ ܡܶܫܬܰܩܰܠ ܠܳܐ ܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܬܒܪܳܐ. ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܕܰܩ̈ܛܺܝܠܶܐ ܢܶܫܬܶܐ. 25 ܘܶܐܡܰܪ ܒܳܠܳܩ ܠܒܶܠܥܰܡ. ܠܳܐ ܡܠܳܛ ܬܠܽܘܛܺܝܘܗܝ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܒܰܪܰܟ݂ܽܘ ܬܒܰܪܟ݂ܺܝܘܗܝ. 26 ܘܰܥܢܳܐ ܒܶܠܥܰܡ ܘܶܐܡܰܪ ܠܒܳܠܳܩ. ܠܳܐ ܐܶ݀ܡܪܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܕܟܽܠ ܕܳܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܗܽܘ ܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ. 27 ܘܶܐܡܰܪ ܒܳܠܳܩ ܠܒܶܠܥܰܡ. ܬܳܐ ܐܶܕ݂ܒܪܳܟ݂ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܟܒܰܪ ܢܶܫܦܰܪ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܠܽܘܛܶܝܗܝ ܠܺܝ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. 28 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܒܳܠܳܩ ܠܒܶܠܥܰܡ. ܠܪܺܝܫ ܦܥܽܘܪ ܕܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܫܺܝܡܽܘܢ. 29 ܘܶܐܡܰܪ ܒܶܠܥܰܡ ܠܒܳܠܳܩ. ܒܢܺܝ ܠܺܝ ܗܳܪܟܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܡܰܕ݂ܒܚܺܝ̈ܢ. ܘܛܰܝܶܒ ܠܺܝ ܗܳܪܟܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܬܰܘܖ̈ܺܝܢ. ܘܫܰܒܥܳܐ ܕܶܟ݂ܖ̈ܺܝܢ. 30. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܒܳܠܳܩ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܒܶܠܥܰܡ. ܘܰܐܣܶܩ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚ̈ܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܕ.

 

 1 ܘܰܚܙܳܐ ܒܶܠܥܰܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܗܽܘ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܒܰܪܳܟ݂ܽܘܬܶܗ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܳܐ ܐܶܙܰܠ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܟܽܠ ܫܳܥܳܐ ܠܡܶܕܰܥ ܢܶܚܫܳܐ. ܘܣܳܡ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. 2 ܘܰܐܪܺܝܡ ܒܶܠܥܰܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܚܙܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܟܰܕ݂ ܫܪܶܝܢ ܫܰܒ̈ܛܺܝܢ ܫܰܒ̈ܛܺܝܢ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. 3 ܘܰܐܪܺܝܡ ܒܡܰܬ݂ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܡܰܪ ܒܶܠܥܰܡ ܒܪܶܗ ܕܰܒܥܽܘܪ. ܐܶܡܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܕܓܰܠܝܳܐ ܥܰܝܢܶܗ. 4 ܐܶܡܰܪ ܕܰܫܡܰܥ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܚܶܙܘܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܚ̣ܙܳܐ. ܟܰܕ݂ ܪܡܶܐ ܘܰܦܬ݂ܝ̈ܚܳܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. 5 ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܡܰܫܟܢܳܟ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܡܰܫܟܢܰܝ̈ܟ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 6 ܐܰܝܟ݂ ܢܰܚ̈ܠܶܐ ܕܪܳܕܶܝܢ. ܘܰܐܝܟ݂ ܦܰܖ̈ܕܰܝܣܶܐ ܕܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܢ̣ܨܰܒ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܐܰܖ̈ܙܶܐ ܕܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ. 7 ܢܶܦܽܘܩ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܙܰܪܥܶܗ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܢܶܬܬܪܺܝܡ ܡܶܢ ܐܳܓܳܓ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܬܶܬܪܺܝܡ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. 8 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܒܥܽܘܫܢܶܗ ܘܰܒܪܰܘܡܶܗ. ܢܶܐܟܽܘܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܳܢܰܐܘ̈ܗܝ ܘܓܰܖ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܢܬܰܒܰܪ. ܘܚܰܨܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܦܰܣܶܩ. 9 ܪܒܰܥ ܘܰܕ݂ܡܶܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܢܩܺܝܡܺܝܘܗܝ. ܒܳܖ̈ܟܰܝܟ ܒܖ̈ܺܝܟ݂ܺܝܢ. ܘܠܳܝܛܰܝ̈ܟ ܠܺܝܛܺܝܢ. 10 ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܒܳܠܳܩ ܥܰܠ ܒܶܠܥܰܡ ܘܛܰܪܶܦ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܒܳܠܳܩ ܠܒܶܠܥܰܡ. ܠܰܡܠܳܛ ܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܝ ܩܪܺܝܬܳܟ݂. ܘܗܳܐ ܡܒܰܪܳܟ݂ܽܘ ܡܒܰܪܶܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܗܳܐ ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. 11 ܗܳܫܳܐ ܦܽܘܩ ܙܶܠ ܠܳܟ݂ ܠܰܐܬ݂ܪܳܟ݂. ܐܶܡ̇ܪܶܬ݂ ܕܰܡܝܰܩܳܪܽܘ ܐܶܝܰܩܪܳܟ݂. ܘܗܳܐ ܟܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ. 12 ܘܰܥܢܳܐ ܒܶܠܥܰܡ ܘܶܐܡܰܪ ܠܒܳܠܳܩ. ܗܳܐ ܘܳܐܦ ܠܺܐܝܙܓܰܕܰܝ̈ܟ ܕܫܰܕܰܪܬ ܠܘܳܬ݂ܝ ܐܶܡ̇ܪܶܬ݂. 13 ܕܶܐܢ ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ ܒܳܠܳܩ ܡܠܶܐ ܒܰܝܬܶܗ ܣܺܐܡܳܐ ܐܰܘ ܕܰܗܒܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܥܒܰܪ ܥܰܠ ܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܡܶܢ ܠܶܒܝ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. 14 ܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ ܠܰܐܪܥܝ. ܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܠܟ݂ܳܟ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܥܰܡܳܟ݂ ܒܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 15 ܘܰܐܪܺܝܡ ܒܡܰܬ݂ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܡܰܪ ܒܶܠܥܰܡ ܒܪܶܗ ܕܒܥܽܘܪ. ܐܶܡܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܕܓܰܠܝܳܐ ܥܰܝܢܶܗ. 16 ܐܶܡܰܪ ܕܰܫܡܰܥ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܺܝܕܰܥ ܡܰܕܥܳܐ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܘܚܶܙܘܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܚܙܳܐ. ܟܰܕ݂ ܪܡܶܐ ܘܰܦܬ݂ܺܝ̈ܚܳܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. 17 ܚܙܺܝܬܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ. ܘܚܳܪܬܶܗ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܩܰܪܺܝܒ. ܢܶܕ݂ܢܰܚ ܟܰܘܟܒܳܐ ܡܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܰܢܩܽܘܡ ܪܺܝܫܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܰܘܒܶܕ݂ ܠܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܘܰܢܫܰܥܒܶܕ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܫܺܝܬ݂. 18 ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܰܕ݂ܽܘܡ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. ܘܣܳܥܺܝܪ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ. ܬܶܗܘܶܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܢܶܩܢܶܐ ܚܰܝܠܳܐ. 19 ܘܢܶܚܽܘܬ݂ ܡܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܢܰܘܒܶܕ݂ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 20 ܘܰܚܙܳܐ ܠܰܥܡܳܠܺܝܩ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܒܡܰܬ݂ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ. ܪܺܝܫ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܡܳܠܺܝܩ. ܘܚܰܪܬܶܗ ܬܺܐܒܰܕ݂ ܠܥܳܠܡܺܝܢ. 21 ܘܰܚܙܳܐ ܠܩܺܝܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܒܡܰܬ݂ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ. ܥܰܫܺܝܢ ܡܰܘܬܒܳܟ݂. ܘܣܺܝܡ ܒܰܫܩܺܝܦܳܐ ܩܶܢܳܟ݂. 22 ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܽܘܥܳܪܳܐ ܩܺܝܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܬ݂ܽܘܪ ܢܶܫܒܽܘܢܳܟ݂. 23 ܘܰܐܪܺܝܡ ܒܡܰܬ݂ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ. ܘܳܝ ܡܰܢܽܘ ܢܺܚܶܐ ܡܳܐ ܕܣܳܐܶܡ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 24 ܘܠܶܓܝܽܘܢ̈ܶܐ ܢܳܦ̈ܩܳܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܟܺܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܢܫܰܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܳܐܬ݂ܽܘܪ. ܘܰܢܫܰܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܢܺܐܒܕܽܘܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ. 25 ܘܩܳܡ ܒܶܠܥܰܡ ܘܰܗܦܰܟ݂ ܐܶܙܰܠ ܠܶܗ ܠܰܐܬ݂ܪܶܗ. ܘܳܐܦ ܒܳܠܳܩ ܐܶܙܰܠ ܠܽܐܘܪܚܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܗ.

 

 1 ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܣܳܛܺܝܡ. ܘܫܰܪܺܝ ܥܰܡܳܐ ܠܰܡܙܰܢܳܝܽܘ ܒܰܒ̈ܢܳܬ݂ ܡܽܘܐܳܒ. 2 ܘܰܩܖ̈ܰܝ ܠܥܰܡܳܐ ܠܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܘܶܐܟܰܠܘ ܥܰܡܳܐ ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܠܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ. 3 ܘܶܐܫܬܰܡܠܺܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܒܥܶܠ ܦܥܽܘܪ. ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܕܒܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܦܰܪܣܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܬܶܗܦܽܘܟ݂ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓܙܝ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܩܛܽܘܠܘ ܐ̱ܢܳܫ ܓܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܡܠܺܝܘ ܒܰܒܥܶܠ ܦܥܽܘܪ. 6 ܘܗܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܰܩܪܶܒ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܥܰܠ ܥ̣ܰܠ ܡܶܕ݂ܝܰܢܳܝܬܳܐ. ܠܥܺܝܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܠܥܺܝܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܳܟ݂ܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. 7 ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܦܺܝܢܚܶܣ ܒܰܪ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܒܰܪ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܪܽܘܡܚܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. 8 ܘܥܰܠ ܒܳܬܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܒܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܩܶܠܳܝܬܳܐ. ܘܰܕ݂ܩܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܠܓܰܒܪܳܐ ܒܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܒܩܶܠܳܝܬܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܠܺܝ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 9 ܘܰܗܘܰܘ ܕܡܺܝܬ݂ܘ ܒܡܰܘܬܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 10 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 11 ܦܺܝܢܚܶܣ ܒܰܪ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܒܰܪ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܚܶܡܬ݂ܝ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܛܰܢ ܛܢܳܢܝ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܐܰܘܒܕܶܬ݂ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܛܢܳܢܝ. 12 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡ̇ܪܶܬ݂. ܕܗܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܩܝܳܡܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. 13 ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ. ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ. ܩܝܳܡܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܚܠܳܦ ܕܛܰܢ ܒܰܐܠܳܗܶܗ. ܘܚܰܣܺܝ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 14 ܘܰܫܡܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܒܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܩܛܺܝܠܳܐ. ܕܶܐܬ݂ܩܛܶܠ ܥܰܡ ܡܶܕ݂ܝܰܢܳܝܬܳܐ. ܙܰܡܪܺܝ ܒܰܪ ܣܰܠܽܘ. ܪܺܝܫ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ. 15 ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܡܶܕ݂ܝܰܢܳܝܬܳܐ. ܟܽܘܣܒܺܝ ܒܰܪܬ݂ ܨܽܘܪ. ܪܺܝܫ ܐܽܘܡܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܶܝ̈ܗ̇ ܒܡܶܕ݂ܝܰܢ ܗܽܘܝܽܘ ܗܘܳܐ. 16 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 17 ܐܰܥܺܝܩ ܠܡܶܕ݂ܝܰܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܚܪܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ. 18 ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܥܺܝܩܺܝܢ ܠܟܽܘܢ. ܒܢܶܟ݂ܠܗܽܘܢ ܕܶܐܬ݂ܢܟܶܠܘ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒܰܨܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܦܥܽܘܪ. ܘܒܰܨܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܟ݂ܽܘܣܒܺܝ ܒܰܪܬ݂ ܪܺܝܫܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܕܶܐܬ݂ܩܰܛܠܰܬ݂ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܒܰܨܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܦܥܽܘܪ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܘ.

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܒܰܪ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. 2 ܩܰܒܶܠ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܟܽܠ ܕܢܳܦܶܩ ܒܚܰܝܠܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 3 ܘܡܰܠܶܠܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܒܥܰܪܒܽܘܬ݂ ܡܽܘܐܳܒ ܕܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. 4 ܘܰܡܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 5 ܪܽܘܒܺܝܠ ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܚܢܽܘܟ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܰܚܢܽܘܟ ܦܰܠܽܘ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܦܰܠܽܘ. 6 ܚܶܨܪܽܘܢ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܚܶܨܪܽܘܢ. ܟܰܪܡܺܝ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܟܰܪܡܺܝ. 7 ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܫܒܰܥ ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ. 8 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܦܰܠܽܘ. ܐܶܠܝܰܐܒ. 9 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܶܠܝܰܐܒ. ܢܒܽܘܐܶܝܠ. ܘܕ݂ܳܬ݂ܳܢ. ܘܰܐܒܺܝܪܳܡ ܩܖ̈ܺܝܚܶܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܕܶܐܬ݂ܦܠܶܓܘ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘܢ ܒܰܟ݂ܢܽܘܫܬܶܗ ܕܩܽܘܪܰܚ ܘܶܐܬ݂ܦܠܶܓܘ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ. 10 ܘܦܶܬ݂ܚܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܦܽܘܡܳܗ̇. ܘܒܶܠܥܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܠܩܽܘܪܰܚ ܒܡܰܘܬܳܢܳܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܟܰܕ݂ ܐܶܟܠܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܠܡܰܐܬܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܘܰܗܘܰܘ ܠܳܐܬܳܐ. 11 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܩܽܘܪܰܚ ܠܳܐ ܡܺܝܬ݂ܘ. 12 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܝܰܡܽܘܐܶܝܠ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܝܰܡܽܘܐܶܝܠ. ܝܰܡܢܺܝ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܝܰܡܢܺܝ. ܝܰܟ݂ܺܝܢ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܝܰܟ݂ܺܝܢ. 13 ܙܳܪܳܚ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܙܳܪܳܚ ܫܳܐܘܳܠ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܫܳܐܘܳܠ. 14 ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܡܰܐܬܶܝܢ. 15 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܨܶܦܝܽܘܢ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܨܶܦܝܽܘܢ. ܚܰܓܺܝ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܚܰܓܺܝ. ܫܽܘܢܺܝ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܫܽܘܢܺܝ. 16 ܐܳܙܢܺܝ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܳܐܙܢܺܝ ܥܰܕܺܝ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܥܰܕܺܝ. 17 ܐܰܪܽܘܕ݂ܺܝ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܽܘܕ݂ܺܝ ܐܰܕ݂ܺܝܠ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܰܐܕ݂ܺܝܠ. 18 ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂ ܠܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫ ܡܳܐܐ. 19 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܥܺܝܪ ܐܘܢܳܢ. ܘܡܺܝܬ݂ܘ ܥܺܝܪ ܐܘܢܳܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. 20 ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܫܶܠܳܐ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܫܶܠܳܐ. ܦܰܪܶܨ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܦܰܪܶܨ. ܙܳܪܳܚ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܙܳܪܳܚ. 21 ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܦܰܪܶܨ. ܚܶܨܪܽܘܢ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܚܶܨܪܽܘܢ ܚܳܡܽܘܠ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܚܳܡܽܘܠ. 22 ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫ ܡܳܐܐ. 23 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܳܟܳܪ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܬܽܘܠܳܥ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܬܽܘܠܳܥ. ܦܽܘܐܳܐ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܦܽܘܐܳܐ. 24 ܝܳܫܽܘܒ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܝܳܫܽܘܒ ܫܶܡܪܽܘܢ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܫܶܡܪܽܘܢ. 25 ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܣܳܟܳܪ ܠܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܫܬܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܡܳܐܐ. 26 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܙܒܽܘܠܽܘܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܣܳܕ݂ܳܪ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܣܳܕ݂ܳܪ. ܐܰܠܽܘܢ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܰܐܠܽܘܢ. ܢܰܚܠܳܐܶܝܠ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܢܰܚܠܳܐܶܝܠ. 27 ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܰܙܒܽܘܠܽܘܢ ܠܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܫܬܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ. 28 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܣܶܦ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܡܢܰܫܶܐ ܘܰܐܦܪܶܝܡ. 29 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܡܢܰܫܶܐ. ܡܳܟ݂ܺܝܪ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܡܳܟ݂ܺܝܪ. ܘܡܳܟ݂ܺܝܪ ܐܰܘܠܶܕ ܠܓܶܠܥܳܕ݂. ܓܶܠܥܳܕ݂. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂. 30. ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܓܶܠܥܳܕ݂. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܝܰܥܙܺܝܪ. ܚܳܠܳܩ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܚܳܠܳܩ. 31 ܐܰܫܕ݂ܳܐܶܝܠ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܰܐܫܕ݂ܳܐܶܝܠ. ܫܟܺܝܡ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܰܫܟ݂ܺܝܡ. 32 ܫܡܺܝܕܳܥ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܺܝܕܳܥ ܚܳܦܳܪ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܚܳܦܳܪ. 33 ܘܠܰܨܠܶܦܚܳܕ݂ ܒܰܪ ܚܳܦܳܪ. ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܢ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒ̈ܢܳܬܶܗ ܕܰܨܠܶܦܚܳܕ݂. ܡܰܚܠܳܐ. ܘܝܰܥܳܐ. ܘܚܰܓܠܳܐ. ܘܡܶܠܟܳܐ. ܘܬܰܪܨܳܐ. 34 ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܘܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܫܒܰܥܡܳܐܐ. 35 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܫܽܘܬ݂ܠܰܚ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܫܽܘܬ݂ܠܰܚ. ܒܳܟ݂ܳܪ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܒܳܟ݂ܳܪ. ܬܳܚܳܢ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܬ݂ܳܚܳܢ. 36 ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܫܽܘܬ݂ܠܰܚ. ܥܰܕܳܢ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܥܰܕܳܢ. 37 ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܣܶܦ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. 38 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܒܳܠܳܥ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܒܳܠܳܥ. ܐܰܫܒܶܠ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܰܐܫܒܶܠ. ܐܰܚܺܝܪܰܡ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܰܐܚܺܝܪܰܡ. 39 ܫܽܘܦܳܡ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܫܽܘܦܳܡ. ܚܽܘܦܺܝܡ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܚܽܘܦܺܝܡ. 40. ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܒܳܠܳܥ. ܐܳܪܽܘܕ݂ ܘܢܰܥܡܳܢ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܳܐܪܽܘܕ݂. ܢܰܥܡܳܢ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܢܰܥܡܳܢ. 41 ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܒܡܶܢܝܳܗܽܘܢ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܫܶܬܡܳܐܐ. 42 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܕܳܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܫܽܘܚܳܡ ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܫܽܘܚܳܡ. ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܕܳܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. 43 ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܫܽܘܚܳܡ ܠܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܫܬܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ. 44 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܫܺܝܪ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܝܰܡܢܳܐ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܝܰܡܢܳܐ. ܝܰܫܘܳܐ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܝܰܫܘܳܐ. ܝܰܫܘܺܝ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܝܰܫܘܺܝ ܒܪܺܝܥܳܐ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܰܒܪܺܝܥܳܐ. 45 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܪܺܝܥܳܐ. ܚܳܒܳܪ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܚܳܒܳܪ ܡܰܠܟܺܝܠ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܺܝܠ. 46 ܘܫܶܡ ܒܰܪܬ݂ ܐܳܫܺܝܪ ܣܳܪܰܚ. 47 ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܫܺܝܪ ܠܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܡܳܐܐ. 48 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܢܰܦܬܳܠܺܝ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܢܰܚܨܳܐܶܝܠ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܢܰܚܨܳܐܶܝܠ. ܓܽܘܢܺܝ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܓܽܘܢܺܝ. 49 ܝܳܨܳܪ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܝܳܨܳܪ. ܫܳܠܺܝܡ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܫܳܠܺܝܡ. 50. ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܢܰܦܬܳܠܺܝ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ. 51 ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܫܶܬܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܳܐܠܶܦ ܘܰܫܒܰܥܡܳܐܐ. ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ. 52 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 53 ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܶܬ݂ܦܰܠܰܓ ܐܰܪܥܳܐ ܒܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. 54 ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܬܶܣܓܶܐ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܠܰܙܥܽܘܖ̈ܶܐ ܬܶܙܥܰܪ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. ܐ̱ܢܳܫ ܠܦܽܘܬ݂ ܡܶܢܝܳܢܶܗ ܢܩܰܒܶܠ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. 55 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܒܦܶܨ̈ܶܐ ܬܶܬ݂ܦܰܠܰܓ ܐܰܪܥܳܐ. ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܺܐܪܬܽܘܢ. 56 ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܦܶܨ̈ܶܐ ܬܶܬ݂ܦܰܠܰܓ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ. ܒܶܝܬ݂ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܰܙܥܽܘܖ̈ܶܐ. 57 ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܓܶܪܫܽܘܢ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܓܶܪܫܽܘܢ. ܩܳܗܳܬ݂. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܩܳܗܳܬ݂ ܡܪܳܪܺܝ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܰܡܪܳܪܺܝ. 58 ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܠܶܒܢܺܝ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܚܶܒܪܽܘܢܺܝ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܡܰܚܠܺܝ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܺܝ. ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܩܽܘܪܳܚ. ܘܩܳܗܳܬ݂ ܐܰܘܠܶܕ ܠܥܰܡܪܰܡ. 59 ܘܫܶܡ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܥܰܡܪܰܡ ܝܽܘܟ݂ܳܒܳܪ ܒܰܪܬ݂ ܠܶܘܺܝ ܕܶܐܬ݂ܝܰܠܕܰܬ݂ ܠܠܶܘܺܝ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܥܰܡܪܰܡ. ܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܰܠܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ. 60. ܘܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ܘ ܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܢܳܕ݂ܳܒ. ܘܰܐܒܺܝܗܽܘ. ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ. ܘܺܐܝܬܳܡܳܪ. 61 ܘܡܺܝܬ݂ܘ ܢܳܕ݂ܳܒ ܘܰܐܒܺܝܗܽܘ ܟܰܕ݂ ܩܰܪܶܒܘ ܢܽܘܪܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 62 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܟܽܠ ܕܶܟܪܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܝܰܪܚܳܐ ܘܰܠܥܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܡܢܺܝܘ ܒܓܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܝܰܗܒܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 63 ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܘܕܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܕܰܡܢܰܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܥܰܪܒܽܘܬ݂ ܡܽܘܐܳܒ. ܕܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. 64 ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܘܕܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܕܰܡܢܰܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. 65 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܰܛܠܽܘܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܰܚܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܓܒܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܟܳܠܳܒ ܒܰܪ ܝܽܘܦܢܳܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܙ.

 

ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܰܨܠܶܦܚܰܕ݂

 1 ܘܰܩܪܶܒ ܒ̈ܢܳܬܶܗ ܕܰܨܠܶܦܚܰܕ݂. ܒܰܪ ܚܳܦܳܪ. ܒܰܪ ܓܶܠܥܳܕ݂. ܒܰܪ ܡܳܟ݂ܺܝܪ. ܒܰܪ ܡܢܰܫܶܐ. ܡܶܢ ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒ̈ܢܳܬܶܗ. ܡܰܚܠܳܐ. ܘܝܰܥܳܐ. ܘܚܰܓܠܳܐ. ܘܡܶܠܟܳܐ. ܘܬܰܪܨܳܐ. 2 ܘܩܳܡ̈ܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܳܐܡܖ̈ܳܢ. 3 ܐܰܒܽܘܢ ܡܺܝܬ݂ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܝ ܕܩܳܡܰܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܟ݂ܢܽܘܫܬܶܗ ܕܩܽܘܪܳܚ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܓܶܝܪ ܡܺܝܬ݂. ܘܰܒܢܰܝ̈ܐ ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. 4 ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܥܛܶܐ ܫܡܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܫܰܪܒܬܶܗ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܒܪܳܐ. ܗܰܒ ܠܰܢ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܰܐܒܽܘܢ. 5 ܘܩܰܪܶܒ ܡܽܘܫܶܐ ܕܺܝܢܗܶܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 7 ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ݂ ܐܳܡܖ̈ܳܢ ܒܢ̈ܳܬܶܗ ܕܰܨܠܶܦܚܰܕ݂. ܗܰܒ ܠܗܶܝܢ ܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܽܘܗܶܝܢ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܗܶܝܢ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܶܝܢ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܓܰܒܪܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܡܽܘܬ݂ ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܒܪܳܐ. ܗܰܒܘ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܠܒܰܪܬܶܗ. 9 ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܒܰܪܬ݂ܳܐ. ܗܰܒܘ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. 10 ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܰܚ̈ܶܐ. ܗܰܒܘ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ ܠܕ݂ܳܕܰܘ̈ܗܝ. 11 ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܕܳܕ̈ܶܐ. ܗܰܒܘ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܶܗ ܡܶܢ ܫܰܪܒܬܶܗ ܘܢܺܐܪܬܺܝܘܗܝ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܕ݂ܺܝܢܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܣܰܩ ܠܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܚܙܺܝܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 13 ܚܙܺܝܗ̇ ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܫ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܳܟ݂. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܬ݂ܟܰܢܫ ܐܰܗܪܽܘܢ ܐܰܚܽܘܟ݂. 14 ܥܰܠ ܕܡܰܪܡܰܪܬܗܽܘܢ ܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܝ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܨܺܝܢ. ܒܡܰܨܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܩܰܕ݂ܶܫܬܽܘܢܳܢܝ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܨܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܰܪܩܶܡ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܨܺܝܢ. ܘܡܰܠܶܠ ܡܽܘܫܶܐ 15 ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. 16 ܢܶܦܩܽܘܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܖ̈ܽܘܚܳܬ݂ܳܐ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. 17 ܕܢܶܦܽܘܩ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܕ݂ܢܶܥܽܘܠ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ. ܘܰܕ݂ܢܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܕ݂ܢܰܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܟܢܽܘܫܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܪܳܥܝܳܐ. 18 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܕܒܰܪ ܠܳܟ݂ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܶܗ. ܘܣܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܥܠܰܘܗܝ. 19 ܘܰܐܩܺܝܡܳܝܗܝ ܩܕ݂ܳܡ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܘܦܰܩܶܕܳܝܗܝ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 20 ܘܗܰܒ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܳܟ݂ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܢܶܫܡܥܽܘܢܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 21 ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ ܢܩܽܘܡ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܫܳܐܶܠ ܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܫܶܐܠܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܢܶܗܘܽܘܢ ܢܳܦܩܺܝܢ. ܘܰܒܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܥܳܐܠܺܝܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. 22 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. 23 ܘܣܳܡ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܦܰܩܕܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܚ.

 

 1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܦܰܩܶܕ݂ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܩܽܘܖ̈ܒܢܰܝ. ܘܠܰܚܡܳܐ ܕܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܝ. ܘܪܺܝܚܳܐ ܕܰܣܘܳܬ݂ܳܐ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܺܝ ܒܙܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܢܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܬܶܗܘܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܳܐ. ܬܪܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܠܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. 4 ܐܶܡܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܩܰܪܶܒ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܶܐܡܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܰܪܶܒ ܒܶܝܬ݂ ܖ̈ܰܡܫܶܐ. 5 ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܠܣܰܐܬ݂ܳܐ ܢܰܫܺܝܦܳܐ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ ܥܨܺܝܪܳܐ ܪܽܘܒܥܶܗ ܕܗܶܡܺܝܢܳܐ. 6 ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܕܶܐܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܠܪܺܝܚܳܐ ܕܰܣܘܳܬ݂ܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 7 ܘܢܽܘܩܳܝܶܗ ܚܰܡܪܳܐ ܪܽܘܒܥܶܗ ܕܗܶܡܺܝܢܳܐ. ܠܶܐܡܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܒܩܽܘܕܫܳܐ ܢܶܬ݂ܢܰܩܶܐ ܢܽܘܩܳܝܳܐ ܕܥܰܬܺܝܩܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 8 ܘܶܐܡܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܒܶܕ݂ ܒܶܝܬ݂ ܖ̈ܰܡܫܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܢܽܘܩܳܝܶܗ ܥܒܶܕ݂. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܪܺܝܚܳܐ ܕܰܣܘܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 9 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬ݂ܳܐ. ܐܶܡܖ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܳܐ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܥܶܣܖ̈ܽܘܢܺܝܢ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܘܢܽܘܩܳܝܶܗ. 10 ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܕܫܰܒܬ݂ܳܐ ܒܫܰܒܬ݂ܳܐ. ܥܰܠ ܝܰܩܕܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܘܢܽܘܩܳܝܶܗ. 11 ܘܰܒܪܺܝܫ ܝܰܖ̈ܚܰܝܟܽܘܢ. ܩܰܪܶܒܘ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܩܪܳܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܳܐ. 12 ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܥܶܣܖ̈ܽܘܢܺܝܢ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ ܠܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܰܬܪܶܝܢ ܥܶܣܖ̈ܽܘܢܺܝܢ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ ܠܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. 13 ܘܥܶܣܪܽܘܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ ܠܶܐܡܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܠܪܺܝܚ ܣܘܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 14 ܘܢܽܘܩܳܝܗܽܘܢ ܚܰܡܪܳܐ. ܦܶܠܓܶܗ ܕܗܶܡܺܝܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܬܰܘܪܳܐ. ܘܬ݂ܽܘܠܬܶܗ ܕܗܶܡܺܝܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܕܶܟܪܳܐ. ܘܪܽܘܒܥܶܗ ܕܗܶܡܺܝܢܳܐ ܠܶܐܡܪܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܕܪܺܝܫ ܝܰܪܚܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܖ̈ܚܶܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ. 15 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܠ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܢܶܬ݂ܥܒܶܕ݂. ܗܽܘ ܘܢܽܘܩܳܝܶܗ. 16 ܘܒܰܐܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܦܶܨܚܰܐ ܗ̱ܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. 17 ܘܰܒܚܰܡܫܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ ܥܰܕ݂ܥܺܐܕܳܐ. ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܦܰܛܺܝܪܳܐ ܢܶܬ݂ܐܟܶܠ. 18 ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܟܽܠ ܥܒܳܕܳܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. 19 ܘܩܰܪܶܒܘ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܩܪܳܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܫܰܒܥܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟܽܘܢ . 20 ܘܩܽܘܪܒܳܢܗܽܘܢ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܥܶܣܖ̈ܽܘܢܺܝܢ ܠܬܰܘܪܳܐ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܥܶܣܖ̈ܽܘܢܺܝܢ ܠܕܶܟܪܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. 21 ܘܥܶܣܪܽܘܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܠܶܐܡܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕ݂ܘ ܠܫܰܒܥܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܡܖ̈ܶܐ. 22 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ ܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. 23 ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ. ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. 24 ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܒܟܽܠܝܽܘܡ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܠܪܺܝܚܳܐ ܕܰܣܘܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܠ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܢܶܬ݂ܥܒܶܕ݂. ܗܽܘ ܘܢܽܘܩܳܝܶܗ. 25 ܘܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܥܒܳܕ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. 26 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܒܰܟܳܖ̈ܶܐ. ܡܳܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܒܫܳܒܽܘܥܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. 27 ܘܩܰܪܶܒܘ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܠܪܺܝܚ ܣܘܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܩܪܳܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܫܰܒܥܳܐ. 28 ܘܩܽܘܪܒܳܢܗܽܘܢ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܥܶܣܖ̈ܽܘܢܺܝܢ ܠܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܰܬܪܶܝܢ ܥܶܣܖ̈ܽܘܢܺܝܢ ܠܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. 29 ܘܥܶܣܪܽܘܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܠܶܐܡܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܫܰܒܥܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܡܖ̈ܶܐ. 30. ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. 31 ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܣܡܺܝܕܶܗ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܳܐ. ܘܢܽܘܩܳܝܗܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܛ.

 

 1 ܘܰܒܚܰܕ݂ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. ܝܰܘܡܳܐ ܕܝܽܘܒܳܒܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. 2 ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܠܪܺܝܚܳܐ ܕܰܣܘܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܫܰܒܥܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܳܐ. 3 ܘܩܽܘܪܒܳܢܗܽܘܢ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܥܶܣܖ̈ܽܘܢܺܝܢ ܠܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܰܬܪܶܝܢ ܥܶܣܖ̈ܽܘܢܺܝܢ ܠܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. 4 ܘܥܶܣܪܽܘܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܠܶܐܡܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܫܰܒܥܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܡܖ̈ܶܐ. 5 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܠܰܚܛܳܗܳܐ. ܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. 6 ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܕܪܺܝܫ ܝܰܪܚܳܐ. ܘܰܣܡܺܝܕܶܗ. ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܗܽܘܢ. ܘܢܽܘܩܳܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܙܶܕ݂ܩܗܽܘܢ. ܠܪܺܝܚ ܣܘܳܬ݂ܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 7 ܘܒܰܥܣܰܪܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. 8 ܘܩܰܪܶܒܘ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܠܪܺܝܚܳܐ ܕܰܣܘܳܬ݂ܳܐ. ܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܫܰܒܥܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܳܐ. 9 ܘܩܽܘܪܒܳܢܗܽܘܢ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܥܶܣܖ̈ܽܘܢܺܝܢ ܠܬܰܘܪܳܐ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܥܶܣܖ̈ܽܘܢܺܝܢ ܠܕܶܟܪܳܐ. 10 ܘܥܶܣܪܽܘܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܠܶܐܡܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܫܰܒܥܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܡܖ̈ܶܐ. 11 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܗܽܘܢ. ܘܢܽܘܩܳܝܗܽܘܢ. 12 ܘܰܒܚܰܡܫܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 13 ܘܩܰܪܶܒܘ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܪܺܝܚܳܐ ܕܰܣܘܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܩܪܳܐ ܬܠܳܬܰܥܣܰܪ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐܰܪܒܬܰܥܣܰܪ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܳܐ. 14 ܘܩܽܘܪܒܳܢܗܽܘܢ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܥܶܣܖ̈ܽܘܢܺܝܢ ܠܬܰܘܖ̈ܶܐ ܚܰܕ݂. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܬ݂ܠܳܬܰܥܣܰܪ ܬܰܘܖ̈ܺܝܢ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܥܶܣܖ̈ܽܘܢܺܝܢ ܠܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܬܪܶܝܢ ܕܶܟ݂ܖ̈ܺܝܢ. 15 ܘܥܶܣܪܽܘܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܠܶܐܡܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܐܪܒܬܰܥܣܰܪ ܐܶܡܖ̈ܺܝܢ. 16 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܠܰܚܛܳܗܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܶܗ. ܘܢܽܘܩܳܝܶܗ. 17 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܩܪܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ. ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܳܐ. 18 ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܗܽܘܢ ܘܢܽܘܩܳܝܗܽܘܢ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܰܕܕܶܟܖ̈ܶܐ ܘܕܶܐܡܖ̈ܶܐ. ܒܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܙܶܕ݂ܩܗܽܘܢ. 19 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܣܡܺܝܕܶܗ. ܘܢܽܘܩܳܝܶܗ. 20 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܚܕܰܥܣܰܪ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ. ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܳܐ. 21 ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܗܽܘܢ ܘܢܽܘܩܳܝܗܽܘܢ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܰܕܕܶܟܖ̈ܶܐ ܘܕܶܐܡܖ̈ܶܐ. ܒܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܙܶܕ݂ܩܗܽܘܢ. 22 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܣܡܺܝܕܶܗ. ܘܢܽܘܩܳܝܶܗ. 23 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܥܶܣܪܳܐ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐܰܪܒܬܰܥܣܰܪ. ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܳܐ. 24 ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܗܽܘܢ ܘܢܽܘܩܳܝܗܽܘܢ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܰܕܕܶܟܖ̈ܶܐ ܘܕܶܐܡܖ̈ܶܐ. ܒܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܙܶܕ݂ܩܗܽܘܢ. 25 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܰܣܡܺܝܕܶܗ. ܘܢܽܘܩܳܝܶܗ. 26 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܬܶܫܥܳܐ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐܰܪܒܬܰܥܣܰܪ. ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܳܐ. 27 ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܗܽܘܢ ܘܢܽܘܩܳܝܗܽܘܢ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܰܕܕܶܟܖ̈ܶܐ ܘܕܶܐܡܖ̈ܶܐ. ܒܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܙܶܕ݂ܩܗܽܘܢ. 28 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܠܰܚܛܳܗܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܣܡܺܝܕܶܗ. ܘܢܽܘܩܳܝܶܗ. 29 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܬܡܳܢܝܳܐ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐܰܪܒܬܰܥܣܰܪ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܳܐ. 30. ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܗܽܘܢ ܘܢܽܘܩܳܝܗܽܘܢ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܰܕܕܶܟܖ̈ܶܐ. ܘܕܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܙܶܕ݂ܩܗܽܘܢ. 31 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܣܡܺܝܕܶܗ. ܘܢܽܘܩܳܝܶܗ. 32 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܫܰܒܥܳܐ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐܰܪܒܬܰܥܣܰܪ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܳܐ. 33 ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܗܽܘܢ ܘܢܽܘܩܳܝܗܽܘܢ. ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܰܕܕܶܟܖ̈ܶܐ. ܘܕܶܐܡܖ̈ܶܐ. ܒܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܙܶܕ݂ܩܗܽܘܢ. 34 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܠܰܚܛܳܗܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܰܣܡܺܝܕܶܗ ܘܢܽܘܩܳܝܶܗ. 35 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܟܳܢܫܺܝܢ. ܘܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. 36 ܘܩܰܪܶܒܘ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܪܺܝܚ ܣܘܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܳܐ. 37 ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܗܽܘܢ ܘܢܽܘܩܳܝܗܽܘܢ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܰܕܕܶܟܖ̈ܶܐ. ܘܕܶܐܡܖ̈ܶܐ. ܒܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܙܶܕ݂ܩܗܽܘܢ. 38 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܠܰܚܛܳܗܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܰܣܡܺܝܕܶܗ. ܘܢܽܘܩܳܝܶܗ. 39 ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܥܰܕ݂ܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܢܶܕ݂ܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܦܽܘܖ̈ܫܳܢܰܝܟܽܘܢ. ܘܝܰܩܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܟܽܘܢ ܘܢܽܘܩܳܝܟܽܘܢ. ܘܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܝܟܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠ.

 

 1 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܟܽܠ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 2 ܘܡܰܠܶܠ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܡ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܦܰܩܕܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ. 3 ܓܰܒܪܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܶܕܽܘܪ ܢܶܕ݂ܪܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܺܐܡܶܐ ܒܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܐܣܽܘܪ ܐܶܣܳܪܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ. ܠܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܡܶܠܬܶܗ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܢܶܥܒܶܕ݂. 4 ܘܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܟܰܕ݂ ܬܶܕܽܘܪ ܢܶܕ݂ܪܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܬܶܐܣܽܘܪ ܐܶܣܳܪܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܒܛܰܠܝܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗ̇. 5 ܘܢܶܫܡܰܥ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܢܶܕ݂ܪܳܐ ܘܶܐܣܳܪܳܐ ܕܶܐܣܪܰܬ݂ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܗ̇. ܘܢܶܫܬܽܘܩ ܠܶܗ ܐܰܒܽܘܗ̇. ܢܶܬ݂ܩܰܝܡܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܘܶܐܣܳܖ̈ܶܐ ܕܶܐܣܪܰܬ݂ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܗ̇. 6 ܘܶܐܢ ܢܒܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܕ݂ܖ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܣܳܖ̈ܶܐ ܕܶܐܣܪܰܬ݂ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܗ̇. ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܝܡܽܘܢ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܒܽܘܗܝ. 7 ܘܶܐܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܓܰܒܪܳܐ. ܘܢܶܕ݂ܖ̈ܶܝܗ̇ ܥܠܶܝܗ̇. ܐܰܘ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܳܗ̇ ܕܶܐܣܪܰܬ݂ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܗ̇. 8 ܘܢܶܫܡܰܥ ܒܰܥܠܳܗ̇. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܘܢܶܫܬܽܘܩ ܠܶܗ. ܢܶܬ݂ܩܰܝܡܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܕ݂ܖ̈ܶܐ. ܘܶܐܣܳܖ̈ܶܐ ܕܶܐܣܪܰܬ݂ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܢܶܬ݂ܩܰܝܡܽܘܢ. 9 ܘܶܐܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܒܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܢܶܒܛܠܽܘܢ ܢܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܘܦܽܘܖ̈ܫܳܢܶܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܶܐܣܪܰܬ݂ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܗ̇. ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܳܗ̇. 10 ܘܢܶܕ݂ܪܳܐ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ. ܘܕܰܫܒܺܝܩܬܳܐ. ܟܽܠ ܕܳܐܣܪܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܢܶܬ݂ܩܰܝܰܡ ܥܠܶܝܗ̇. 11 ܘܶܐܢ ܒܶܝܬ݂ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܢܶܕ݂ܪܰܬ݂. ܐܰܘ ܐܶܣܪܰܬ݂ ܐܶܣܳܪܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܒܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ. 12 ܘܢܶܫܡܰܥ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܘܢܶܫܬܽܘܩ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܢܶܬ݂ܩܰܝܡܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܕ݂ܖ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܣܳܖ̈ܶܐ ܕܶܐܣܪܰܬ݂ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܢܶܬ݂ܩܰܝܡܽܘܢ. 13 ܘܶܐܢ ܡܒܰܛܳܠܽܘ ܢܒܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܳܡܰܥ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܠܢܶܕ݂ܖ̈ܶܐ. ܘܠܶܐܣܳܖ̈ܶܐ ܕܶܐܣܪܰܬ݂ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܗ̇. ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܝܡܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܥܠܳܗ̇ ܒܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܳܗ̇. 14 ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܕܶܐܣܳܖ̈ܶܐ ܕܰܡܣܰܓܦܺܝܢ ܢܰܦܫܳܐ. ܒܰܥܠܳܗ̇ ܢܩܰܝܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܘܒܰܥܠܳܗ̇ ܢܒܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. 15 ܘܶܐܢ ܡܶܫܬܰܩ ܢܶܫܬܽܘܩ ܠܶܗ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܝܽܘܡ ܠܝܽܘܡ. ܢܶܬ݂ܩܰܝܡܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܕ݂ܖ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܣܳܖ̈ܶܐ ܕܶܐܣܪܰܬ݂ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܬܶܩ ܠܶܗ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܥ. 16 ܘܶܐܢ ܡܒܰܛܳܠܽܘ ܢܒܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܫܳܡܰܥ. ܢܩܰܒܶܠ ܚܛܳܗܳܗ̇. 17 ܗܳܠܶܝܢ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬܶܗ. ܘܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܐ ܠܒܰܪܬܶܗ ܒܛܰܠܝܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗ̇.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܐ.

 

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܐܶܬ݂ܒܰܥ ܥܝܳܪܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܡܶܕ݂ܝܰܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܬ݂ܟܢܶܫ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܳܟ݂. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܙܰܝܶܢܘ ܡܶܢܟܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܠܚܰܝܠܳܐ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܠ ܡܶܕ݂ܝܰܢܳܝ̈ܶܐ ܘܢܶܬ݂ܒܥܽܘܢ ܬܒܰܥܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܡܶܕ݂ܝܰܢܳܝ̈ܶܐ. 4 ܐܳܠܶܦ ܐܳܠܶܦ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܫܰܕܰܪܘ ܒܚܰܝܠܳܐ. 5 ܘܶܐܬ݂ܓܒܺܝܘ ܡܶܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܠܦܳܐ ܐܰܠܦܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ. ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܡܙܰܝܢܺܝܢ ܒܚܰܝܠܳܐ. 6 ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܐܳܠܶܦ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ. ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܰܡܙܰܝܢܺܝܢ. ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܦܺܝܢܚܶܣ ܒܰܪ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܕܝܽܘܒܳܒܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. 7 ܘܶܐܬ݂ܚܰܝܰܠܘ ܥܰܠ ܡܶܕ݂ܝܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܘܩܰܛܶܠܘ ܟܽܠ ܕܶܟܪܳܐ. 8 ܘܰܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ ܩܛܰܠܘ ܥܰܡ ܩܛܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܳܐܘܺܝ ܘܠܰܪܩܶܡ. ܘܰܠܨܽܘܪ. ܘܰܠܚܽܘܪ. ܘܠܰܪܒܳܥ. ܚܰܡܫܳܐ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܡܶܕ݂ܝܰܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܠܒܶܠܥܰܡ ܒܰܪ ܒܳܥܽܘܪ ܩܛܰܠܘ ܒܚܰܪܒܳܐ. 9 ܘܰܫܒܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ. ܘܠܺܝܩܰܪܬܗܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܒܥܺܝܪܗܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܟ݂ܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܙܘ. 10 ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܡܰܪܗܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܶܛܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܘܩܶܕ݂ܘ ܒܢܽܘܪܳܐ. 11 ܘܰܕ݂ܒܰܪܘ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܕܒܳܪܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܕܰܒܥܺܝܪܳܐ. 12 ܘܰܐܝܬܝܽܘܗ̇ ܠܘܳܬ݂ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܠܘܳܬ݂ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܠܘܳܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܕ݂ܒܳܪܬܳܐ. ܘܒܶܙܬܳܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܠܥܰܪܒܽܘܬ݂ ܡܽܘܐܳܒ ܕܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. 13 ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܠܽܐܘܪܥܗܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. 14 ܘܰܪܓܶܙ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܠ ܦܳܩܽܘ̈ܕܶܐ ܕܚܰܝܠܳܐ. ܖ̈ܺܝܫܰܝ. ܐܰܠܦ̈ܶܐ. ܘܖ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܕܶܐܬ݂ܰܘ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܚܺܝܬܽܘܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܩ̈ܒܳܬ݂ܳܐ. 16 ܕܗܶܢܶܝܢ ܗܘܰܝ̈ ܬܽܘܩܠܬ݂ܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܡܶܠܬܶܗ ܕܒܶܠܥܰܡ. ܘܰܡܪܰܕ݂ܘ ܘܰܐܥܠܺܝܘ ܒܡܳܪܝܳܐ ܒܰܨܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܦܥܽܘܪ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܒܰܟ݂ܢܽܘܫܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 17 ܗܳܫܳܐ ܩܛܽܘܠܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܶܟܖ̈ܶܐ. ܘܟܽܠ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܝܳܕ݂ܥܳܐ ܡܰܕ݂ܡܟ݂ܳܐ ܕܕܶܟܖ̈ܶܐ. ܩܛܽܘܠܘ. 18 ܘܟܽܠ ܝܺܩܰܪܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܝ̈ ܡܰܕ݂ܡܟ݂ܳܐ ܕܕܶܟܖ̈ܶܐ ܐܰܚܰܘ ܠܟܽܘܢ. 19 ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܫܪܰܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܟܽܠ ܕܰܩܛܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܩܪܶܒ ܠܰܩܛܺܝܠܳܐ. ܪܽܘܣܘ ܥܠܰܘܗܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܰܫܒܺܝܬ݂ܟܽܘܢ. 20 ܘܟܽܠܳܗ̇ ܬܰܟ݂ܣܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܟܽܠ ܡܳܐܢܳܐ ܕܡܶܫܟܳܐ. ܘܟܽܠ ܡܳܐܢܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ. ܘܟܽܠ ܡܳܐܢܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܪܽܘܣܘ ܥܠܰܘܗܝ. 21 ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܕܶܐܬ݂ܰܘ ܡܶܢ ܩܪܳܒܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 22 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܣܺܐܡܳܐ. ܘܰܢܳܚܫܳܐ. ܘܦܰܪܙܠܳܐ. ܘܰܐܢܟ݂ܳܐ. ܘܰܐܒܳܪܳܐ. 23 ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܐܶܠ ܠܟ݂ܽܘܪܳܐ. ܐܰܥܒܪܽܘܗܝ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܢܶܬܕܰܟܶܐ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܪܣܳܣܳܐ ܪܽܘܣܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܟܽܠ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ ܒܢܽܘܪܳܐ ܐܰܥܡܕ݂ܽܘܗܝ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. 24 ܘܚܰܠܶܠܘ ܡܳܐܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܘܬܶܬܕܰܟܽܘܢ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. 25 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 26 ܩܰܒܶܠ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܰܕ݂ܒܳܪܬܳܐ. ܘܕܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܕܰܒܥܺܝܪܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. 27 ܘܦܰܠܶܓܘ ܕܒܳܪܬܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܩܪܳܒܳܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܒܚܰܝܠܳܐ. ܘܒܶܝܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. 28 ܘܰܦܪܽܘܫܘ ܡܰܟ݂ܣܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܩܪܳܒܳܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܒܚܰܝܠܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܚܕ݂ܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܚܶܡܖ̈ܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܳܢ̈ܳܐ. 29 ܘܡܶܢ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܣܰܒ. ܘܗܰܒ ܠܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 30. ܘܡܶܢ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܣܰܒ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܚܶܡܖ̈ܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܘܗܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܡܰܫܟܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 31 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 32 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܕܒܳܪܬܳܐ ܘܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܒܰܙܘ ܥܰܡܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ. ܥܳܢ̈ܳܐ ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 33 ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 34 ܘܚܶܡܖ̈ܳܐ ܫܬܺܝܢ ܘܚܰܕ݂ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 35 ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܝ̈ ܡܰܕ݂ܡܟ݂ܳܐ ܕܕܶܟܖ̈ܶܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 36 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܒܰܡܢܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܢܦܰܩܘ ܒܚܰܝܠܳܐ. ܥܳܢ̈ܳܐ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ. 37 ܘܰܗܘܳܐ ܡܰܟ݂ܣܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܥܳܢ̈ܳܐ. ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ. 38 ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܡܰܟ݂ܣܗܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ. 39 ܘܚܶܡܖ̈ܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ. ܘܡܰܟ݂ܣܗܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܳܐ. 40. ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܫܬܳܬܰܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܡܰܟ݂ܣܗܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܢ. 41 ܘܝܰܗܒ ܡܽܘܫܶܐ ܡܰܟ݂ܣܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 42 ܡܶܢ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܦܰܠܶܓ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܒܚܰܝܠܳܐ. 43 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܡܶܢ ܥܳܢ̈ܳܐ. ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫ ܡܳܐܐ. 44 ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 45 ܘܚܶܡܖ̈ܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ. 46 ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܫܬܳܬܰܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 47 ܘܰܢܣܰܒ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܢ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܡܰܫܟܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 48 ܘܰܩܪܶܒܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܦܩܺܝܕ݂ܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܕܚܰܝܠܳܐ. ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܠܦ̈ܶܐ. ܘܖ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. 49 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܩܰܒܶܠܘ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܥܳܒܕܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ ܕܥܰܡܰܢ. ܘܠܳܐ ܛܥܳܐ ܡܶܢܰܢ ܓܒܰܪ. 50. ܘܩܰܪܒܢ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܐܰܩ̈ܠܳܢܶܐ. ܘܫܶܐܖ̈ܶܐ. ܘܥܶܙ̈ܩܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܩ̈ܕ݂ܳܫܶܐ. ܘܗܰܡܢܺܝ̈ܟܶܐ. ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 51 ܘܰܢܣܰܒ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܗܒܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܥܒܳܕ݂ܳܐ. 52 ܘܰܗܘܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܰܗܒܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܐܦܪܶܫܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܫܬܳܬܰܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܫܒܰܥ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ. ܡܶܢ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܠܦ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. 53 ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܚܰܝܠܳܐ. ܒܰܙܘ ܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܢܰܦܫܶܗ. 54 ܘܰܢܣܰܒ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܕܰܗܒܳܐ ܡܶܢ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܠܦ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܝܬܝܽܘܗܝ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܒ.

 

 .1ܘܩܶܢܝܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂. ܕܛܳܒ ܥܰܫܺܝܢ. ܘܰܚܙܰܐܗ̇ ܠܝܰܥܙܺܝܪ. ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂. ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܠܒܶܝܬ݂ ܩܶܢܝܳܢܳܐ. 2 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. 3 ܥܶܛܪܽܘܬ݂. ܘܪܺܝܒܽܘܢ. ܘܝܰܥܙܺܝܪ. ܘܢܰܡܪܳܐ. ܘܚܶܫܒܽܘܢ. ܘܰܐܠܥܰܠܳܐ. ܘܰܫܒܳܐ. ܘܢܳܒܽܘ. ܘܒܰܥܽܘܢ. 4 ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܚܪܶܒ ܡܳܪܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܪܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܳܐܙܠܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܩܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܰܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܐܺܝܬ݂ ܩܶܢܝܳܢܳܐ. 5 ܘܶܐܡܰܪܘ. ܐܶܢ ܐܶܫܟܰܚܢ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܬܶܬ݂ܺܝܗܶܒ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܰܥܒܪܰܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂. ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܢܳܦܩܺܝܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܝܳܬ݂ܒܺܝܬܽܘܢ ܗܳܪܟܳܐ. 7 ܠܡܳܢܳܐ ܬܳܒܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܶܒܳܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. 8 ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܫܰܕܪܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܪܩܶܡ ܕܓܰܐܝܳܐ ܠܡܶܓܰܫ ܐܰܪܥܳܐ. 9 ܘܰܣܠܶܩܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܰܣܓܽܘܠܳܐ. ܘܰܚܙܰܐܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܬ݂ܒܰܪܘ ܠܶܒܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. 10 ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܺܝܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. 11 ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܣܠܶܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܡܺܝܬ݂ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܠܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܰܡܠܺܝܘ ܒܳܬܰܪܝ. 12 ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܟܳܠܳܒ ܒܰܪ ܝܽܘܦܢܳܐ ܩܰܢܙܳܝܳܐ. ܘܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ. ܕܫܰܡܠܺܝܘ ܒܳܬܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 13 ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܛܥܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܣܳܦܘ ܟܽܠܶܗ ܕܳܪܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܒܺܝܫܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 14 ܘܗܳܐ ܩܳܡܬܽܘܢ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܠܳܦ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܬܰܪܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܕܬ݂ܰܘܣܦܽܘܢ ܬܽܘܒ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 15 ܘܶܐܢ ܬܶܗܦܟܽܘܢ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܢܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܠܡܰܛܥܳܝܽܘܬ݂ܟܽܘܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܰܡܚܰܒܠܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. 16 ܘܰܩܪܶܒܘ ܠܘܳܬܶܗ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܛܝܳܖ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܢܶܒܢܶܐ ܠܩܶܢܝܳܢܰܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܠܺܝܩܰܪܬܰܢ. 17 ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܙܕܰܝܰܢ. ܘܢܺܐܙܰܠ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܰܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܬ݂ܪܗܽܘܢ. ܘܺܝܩܰܪܬܰܢ ܬܶܬܶܒ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 18 ܠܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܠܒܳܬܰܝ̈ܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܺܐܪܬܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ. 19 ܘܠܳܐ ܢܺܐܪܰܬ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܰܠܗܰܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܒܶܠܢ ܝܳܪܬܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ. 20 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܐܶܢ ܥܳܒܕܺܝܬܽܘܢ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܡܶܙܕܰܝܢܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. 21 ܘܥܳܒܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܟܽܠܟܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܡܙܰܝܢܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܰܘܒܶܕ݂ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 22 ܘܬܶܬ݂ܟܒܶܫ ܐܰܪܥܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܗܦܟܽܘܢ. ܘܬܶܬ݂ܚܰܣܽܘܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ. ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 23 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܬܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܚܳܛܶܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܕܰܥܘ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܰܕ݂ܪܟ݂ܺܝܢ ܠܟܽܘܢ. 24 ܒܢܰܘ ܠܟܽܘܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܠܺܝܩܰܪܬܟܽܘܢ. ܘܰܛܝܳܖ̈ܶܐ ܠܥܳܢ̈ܟܽܘܢ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܦܽܘܡܟܽܘܢ ܥܒܶܕ݂ܘ. 25 ܘܶܐܡܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܳܪܰܢ ܦܳܩܰܕ݂. 26 ܝܺܩܰܪܬܰܢ. ܘܢܶܫܰܝ̈ܢ. ܘܩܶܢܝܳܢܰܢ. ܘܟܽܠܶܗ ܒܥܺܝܪܰܢ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂. 27 ܘܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܢܶܥܒܪܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܡܙܰܝܢܺܝܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ. 28 ܘܦܰܩܶܕ݂ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܠܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ. ܘܰܠܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 29 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܐܶܢ ܥܳܒܪܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂ ܥܰܡܟܽܘܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܟܰܕ݂ ܡܙܰܝܢܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܬܶܬ݂ܟܒܶܫ ܐܰܪܥܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܬܶܬܠܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. 30. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ ܥܰܡܟܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܡܙܰܝܢܺܝܢ. ܢܺܐܪܬܽܘܢ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. 31 ܘܰܥܢܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂. 32 ܚܢܰܢ ܢܶܥܒܰܪ ܟܰܕ݂ ܡܙܰܝܢܺܝܢ ܚܢܰܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. ܘܕ݂ܺܝܠܰܢ ܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܰܢ ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. 33 ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂. ܘܰܠܦܶܠܓܶܗ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ. ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܣܺܝܚܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܥܽܘܓ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܬ݂ܢܺܝܢ. ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇. ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܗ̇ ܒܰܬ݂ܚܽܘܡܶܝ̈ܗ̇. ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܚܕ݂ܺܝܖ̈ܳܢ ܠܳܗ̇. 34 ܘܰܒܢܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂ ܠܪܺܝܒܽܘܢ. ܘܰܠܥܰܛܪܽܘܬ݂. ܘܰܠܥܰܕ݂ܽܘܥܺܝܪ. 35 ܘܰܠܥܰܛܪܽܘܬ݂ ܫܽܘܦܳܡ. ܘܰܠܝܰܥܙܺܝܪ. ܘܰܠܝܰܒܓܗܳܐ. 36 ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܢܰܡܪܳܐ. ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܗܳܪܳܢ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܛܝܳܖ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ. 37 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ ܒܢܰܘ ܠܚܶܫܒܽܘܢ. ܘܠܰܐܠܥܰܠܳܐ. ܘܰܠܩܽܘܪܝܰܬܺܝܡ. 38 ܘܰܠܢܳܒܽܘ. ܘܠܰܒܥܶܠܡܽܘܢ. ܕܰܢܣܺܝ̈ܒܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܫܡܳܐ. ܘܰܠܣܰܒܡܳܐ. ܘܰܩܪܰܘ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ ܥܰܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܒܢܰܘ. 39 ܘܶܐܙܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܡܳܟ݂ܺܝܪ ܒܰܪ ܡܢܰܫܶܐ ܠܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܟܰܒܫܽܘܗ̇. ܘܰܐܘܒܶܕ݂ܘ ܠܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܒܳܗ̇. 40. ܘܝܰܗܒܳܗ̇ ܡܽܘܫܶܐ ܠܓܶܠܥܳܕ݂. ܠܡܳܟ݂ܺܝܪ ܒܰܪ ܡܢܰܫܶܐ. ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܒܳܗ̇. 41 ܘܝܳܐܺܝܪ ܒܰܪ ܡܢܰܫܶܐ. ܐܶܙܰܠ ܘܰܟ݂ܒܰܫ ܟܰܦܖ̈ܽܘܢܰܝܗܶܝܢ. ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܐ ܕܝܳܐܺܝܪ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 42 ܘܰܢܟ݂ܳܚ ܐܶܙܰܠ ܘܰܟ݂ܒܰܫ ܠܩܺܝܬ݂. ܘܰܠܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܰܩܪܳܗ̇ ܒܰܫܡܶܗ ܢܟܳܚ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܓ.

 

 ܡܰܫܩܠܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ

1 ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܫܩܠܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܘܕܰܐܗܪܽܘܢ. 2 ܘܰܟ݂ܬܰܒ ܡܽܘܫܶܐ ܡܰܦܩܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܡܰܫ̈ܩܠܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܒܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܦܩܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܡܰܫ̈ܩܠܳܢܰܝܗܽܘܢ. 3 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܪܰܥܡܣܺܝܣ. ܒܚܰܡܫܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܶܨܚܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. 4 ܘܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܩܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܒܽܘܟܖ̈ܶܐ ܕܩܰܛܶܠ ܒܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܒܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܕܺܝܢܳܐ. 5 ܘܰܫܩܰܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܪܰܥܡܣܺܝܣ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܣܳܟ݂ܽܘܬ݂. 6 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܣܳܟ݂ܽܘܬ݂. ܘܰܫܪܰܘ ܒܳܐܬ݂ܳܡ ܕܰܒܣܰܘ̈ܦܰܝ ܡܰܕܒܪܳܐ. 7 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܐܳܬ݂ܳܡ. ܘܰܫܪܰܘ ܥܰܠ ܦܽܘܡ ܚܶܐܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠܨܦܽܘܢ. ܘܰܫܪܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܓܕܽܘܠ. 8 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܚܶܐܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܠܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܡܰܪܕܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܰܐܬ݂ܳܡ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܡܽܘܪܰܬ݂. 9 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܡܽܘܪܰܬ݂. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܳܐܠܺܝܡ. ܘܒܳܐܠܺܝܡ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܰܝ̈ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܥܰܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܕܶܩ̈ܠܺܝܢ. ܘܰܫܪܰܘ ܬܰܡܳܢ. 10 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܐܳܠܺܝܡ. ܘܰܫܪܰܘ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ. 11 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܝܰܕ݂ ܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܣܺܝܢ. 12 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܡܰܕܒܪܳܐ ܕܣܺܝܢ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܪܰܦܩܳܐ. 13 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܪܰܦܩܳܐ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܳܐܠܽܘܫ. 14 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܐܳܠܽܘܫ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܰܪܦܺܝܕ݂ܺܝܢ. ܘܠܰܝܬ ܗܘܰܘ ܬܰܡܳܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܢܶܫܬܽܘܢ. 15 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܪܦܺܝܕ݂ܺܝܢ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. 16 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܡܰܕܒܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܩܰܒܖ̈ܶܐ ܕܖ̈ܳܓܰܝ ܪܶܓܬ݂ܳܐ. 17 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܩܰܒܖ̈ܶܐ ܕܖ̈ܳܓܰܝ ܪܶܓܬ݂ܳܐ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܚܶܨܪܽܘܬ݂. 18 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܚܶܨܪܽܘܬ݂. ܘܰܫܪܰܘ ܒܪܶܬ݂ܡܳܐ. 19 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܪܶܬ݂ܡܳܐ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܪܰܡܽܘܢ ܦܰܪܶܨ. 20 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܪܰܡܽܘܢ ܦܰܪܶܨ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܠܶܒܢܳܐ. 21 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܠܶܒܢܳܐ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܪܳܣܳܐ. 22 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܪܳܣܳܐ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܩܰܗܠܰܬ݂. 23 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܩܰܗܠܰܬ݂. ܘܰܫܪܰܘ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܫܳܦܳܪ. 24 ܘܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܫܳܦܳܪ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܚܶܕܕܳܐ. 25 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܚܶܕܕܳܐ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܡܰܩܗܰܠܽܘܬ݂. 26 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܡܰܩܗܰܠܽܘܬ݂. ܘܰܫܪܰܘ ܒܬ݂ܳܚܳܬ݂. 27 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܬܳܚܳܬ݂. ܘܰܫܪܰܘ ܒܬܳܪܰܚ. 28 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܬܳܪܰܚ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܡܶܬ݂ܩܳܐ. 29 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܡܶܬ݂ܩܳܐ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܚܰܫܡܽܘܢܳܐ. 30. ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܚܰܫܡܽܘܢܳܐ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܡܰܣܪܽܘܬ݂. 31 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܡܰܣܪܽܘܬ݂. ܘܰܫܪܰܘ ܒܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܥܩܳܢ. 32 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܥܩܳܢ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܚܳܪ ܓܰܕ݂ܓܰܕ݂. 33 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܚܳܪ ܓܰܕ݂ܓܰܕ݂ ܘܰܫܪܰܘ ܒܝܰܛܒܰܬ݂. 34 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܝܰܛܒܰܬ݂. ܘܰܫܪܰܘ ܒܥܰܟ݂ܪܽܘܢܳܐ. 35 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܥܰܟ݂ܪܽܘܢܳܐ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܥܺܨܺܝܢܽܘ ܓܒܰܪ. 36 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܥܺܨܺܝܢܽܘ ܓܒܰܪ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܨܺܝܢ ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܩܕܶܫ. 37 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܩܕܶܫ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܗܽܘܪ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܒܣܰܘ̈ܦܰܝ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܐܕ݂ܽܘܡ. 38 ܘܰܣܠܶܩ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܒܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܗܽܘܪ ܛܽܘܪܳܐ ܘܡܺܝܬ݂ ܬܰܡܳܢ. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܰܢܦܰܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܚܰܕ݂ ܒܝܰܪܚܳܐ. 39 ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܒܰܪ ܡܳܐܐ ܗܘܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܟܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂ ܒܗܽܘܪ ܛܽܘܪܳܐ. 40. ܘܰܫܡܰܥ ܟܢܰܥܢܳܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܓܳܕ݂ܳܪ ܕܥܳܡܰܪ ܒܬܰܝܡܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. ܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 41 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܗܽܘܪ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܨܰܠܡܽܘܢܳܐ. 42 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܨܰܠܡܽܘܢܳܐ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܦܺܝܢܽܘܢ. 43 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܦܺܝܢܽܘܢ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܰܐܒܽܘܬ݂. 44 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܬ݂. ܘܰܫܪܰܘ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ. ܒܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. 45 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܥܰܝܢܳܐ ܕܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܪܺܝܒܽܘܢ ܓܰܕ݂. 46 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܪܺܝܒܽܘܢ ܓܰܕ݂. ܘܰܫܪܰܘ ܒܰܒܥܶܠܡܽܘܢ ܕܰܒܠܰܬ݂ܺܝܡ. 47 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܒܥܶܠܡܽܘܢ ܕܰܒܠܰܬ݂ܺܝܡ ܘܰܫܪܩܘ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܢܳܒܽܘ. 48 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܥܰܪܒܽܘܬ݂ ܡܽܘܐܳܒ ܕܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. 49 ܘܰܫܪܰܘ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܫܺܝܡܽܘܢ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܳܐܒܳܠ ܣܳܛܺܝܡ ܕܰܒܥܰܪܒܽܘܬ݂ ܡܽܘܐܳܒ. 50. ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܒܥܰܪܒܽܘܬ݂ ܡܽܘܐܳܒ ܕܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. 51 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܥܳܒܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. 52 ܘܬ݂ܰܘܒܕ݂ܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܬ݂ܽܘܒܕ݂ܽܘܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܶܓ̈ܕܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܕܢܶܣ̈ܟܳܬ݂ܗܽܘܢ ܬܰܘܒܕ݂ܽܘܢ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܬܶܥܩܪܽܘܢ. 53 ܘܬܺܐܪܬܽܘܢܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܬܶܬܒܽܘܢ ܒܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܟܽܘܢ ܝܰܗܒܬ݂ܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇. 54 ܘܺܝܪܰܬ݂ܘ ܐܰܪܥܳܐ ܒܦܶܨ̈ܶܐ ܕܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܬܰܣܓܽܘܢ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܠܰܙܥܽܘܖ̈ܶܐ ܬܰܙܥܪܽܘܢ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ. ܡܰܢ ܕܣܳܠܩܳܐ ܠܶܗ ܦܶܨܬܳܐ ܠܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܢܺܐܪܬܽܘܢ. 55 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܰܘܒܕ݂ܽܘܢ ܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܫܬܰܚܪܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܣܶܟ̈ܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܠܽܘܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܒܨܶܕ݂ܥܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܢܥܺܝܩܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܒܳܗ̇. 56 ܘܰܐܝܟ݂ ܕܶܐܬ݂ܚܰܫܒܶܬ݂ ܕܶܐܥܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܟܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܕ.

 

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܦܰܩܶܕ݂ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܥܳܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܬܶܬ݂ܦܰܠܰܓ ܠܟܽܘܢ ܒܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ ܒܰܬ݂ܚܽܘܡܶܝ̈ܗ̇. 3 ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܣܶܛܪܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܕܒܪܳܐ ܕܨܺܝܢ ܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܐܕ݂ܽܘܡ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ. ܡܶܢ ܣܽܘܦ ܝܰܡܳܐ ܕܡܶܠܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ. 4 ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܳܪܶܟ݂ ܬܚܽܘܡܟܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܠܡܰܣܩܳܢܳܐ ܕܰܣܦܰܪܘܺܝܡ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܳܒܰܪ ܠܨܺܝܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܦܩܳܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܠܰܪܩܶܡ ܕܓܰܐܝܳܐ. ܘܢܶܦܽܘܩ ܥܰܠ ܚܰܨܳܪ ܐܶܕܰܪ. ܘܢܶܥܒܰܪ ܠܥܰܨܡܽܘܢ. 5 ܘܢܶܬ݂ܟܪܶܟ݂ ܬܚܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܥܰܨܡܽܘܢ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܦܩܳܢܰܘ̈ܗܝ ܠܝܰܡܳܐ. 6 ܘܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܬ݂ܚܽܘܡܶܗ. ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܝܰܡܳܐ. 7 ܘܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ. ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܬܶܬܰܚܡܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܠܗܽܘܪ ܛܽܘܪܳܐ. 8 ܘܡܶܢ ܗܽܘܪ ܛܽܘܪܳܐ ܬܶܬܰܚܡܽܘܢ ܠܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܰܚܡܳܬ݂. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܦܩܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܠܰܨܕܳܕ݂. 9 ܘܢܶܗܘܶܐ ܢܳܦܶܩ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܙܰܦܪܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܦܩܳܢܰܘ̈ܗܝ ܠܰܚܨܰܪ ܥܰܝܢܳܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ. 10 ܘܰܬܬܰܚܡܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ. ܡܶܢ ܚܨܰܪ ܥܰܝܢܳܢ ܠܫܳܦܳܡ. 11 ܘܢܶܗܘܶܐ ܢܳܚܶܬ݂ ܬܚܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܫܳܦܳܡ ܠܕܶܒܠܰܬ݂. ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܰܚ ܠܥܺܝܢ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܢܳܚܶܬ݂ ܬܚܽܘܡܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܣܳܡܶܟ݂ ܠܣܶܛܪܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܟܶܢܪܰܬ݂ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ. 12 ܘܢܶܗܘܶܐ ܢܳܚܶܬ݂ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܦܩܳܢܰܘ̈ܗܝ ܠܝܰܡܳܐ ܕܡܶܠܚܳܐ. ܗܳܕ݂ܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܬ݂ܚܽܘܡܶܝ̈ܗ̇ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ. 13 ܘܦܰܩܶܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܬ݂ܦܰܠܓܽܘܢ ܒܦܶܨ̈ܶܐ. ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܬܰܠ ܠܬܶܫܥܳܐ ܫܰܒ̈ܛܺܝܢ. ܘܰܠܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܫܰܒܛܳܐ. 14 ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܣܰܒܘ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܦܶܠܓܶܗ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܩܰܒܶܠܘ ܝܳܪܬܽܘܬܗܽܘܢ. 15 ܬܪܶܝܢ ܫܰܒ̈ܛܺܝܢ ܘܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܫܰܒܛܳܐ. ܩܰܒܶܠܘ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ. 16 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 17 ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܡܰܘܪܬ݂ܺܝܢ ܠܟܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ. 18 ܘܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܪܺܝܫܐ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܰܪܘ ܕܰܢܦܰܠܓܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ. 19 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܟܳܠܳܒ ܒܰܪ ܝܽܘܦܢܳܐ. 20 ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ. ܫܰܠܡܽܘܐܶܝܠ ܒܰܪ ܥܰܡܺܝܗܽܘܪ. 21 ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܐܶܠܕܳܕ݂ ܒܰܪ ܟܶܣܠܽܘܢ. 22 ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܕ݂ܳܢ. ܒܰܩܺܝ ܒܰܪ ܝܰܓܠܺܝ. 23 ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܝܰܘܣܶܦ. ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܢܰܚܠܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܐܳܦܽܘܕ݂. 24 ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܩܰܡܽܘܐܶܝܠ ܒܰܪ ܫܰܦܛܳܢ. 25 ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܙܒܽܘܠܽܘܢ ܐܶܠܺܝܨܳܦܰܢ ܒܰܪ ܦܰܪܢܳܟ݂. 26 ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܐܝܣܳܟܳܪ. ܦܛܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܥܳܙܽܘܪ. 27 ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܳܐܫܺܝܪ. ܐܰܚܺܝܗܽܘܕ݂ ܒܰܪ ܫܰܠܽܘܡܺܝ. 28 ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܦܕ݂ܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܥܰܡܺܝܗܽܘܕ݂. 29 ܠܗܳܠܶܝܢ ܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܰܘܪܬܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܗ.

 

 1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܒܥܰܪܒܽܘܬ݂ ܡܽܘܐܳܒ. ܕܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܦܰܩܶܕ݂ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܶܬܠܽܘܢ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ ܕܽܐܘܚܕܳܢܗܽܘܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܠܡܶܬܰܒ. ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܐ ܕܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܒܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܶܝܢ ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. 3 ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܗܽܘܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܠܡܶܬܰܒ. ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܒܥܺܝܪܗܽܘܢ ܘܰܠܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܘܰܬ݂ܗܽܘܢ. 4 ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܐ ܕܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܬܶܬܠܽܘܢ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܐܶܣܬ݂ܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܠܒܰܪ. ܐܳܠܶܦ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ. 5 ܘܰܡܫܽܘܚ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܠܣܶܛܪܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ. ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܠܣܶܛܪܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܠܣܶܛܪܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܠܣܶܛܪܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܫܶܛܚܳܐ ܕܩܽܘܖ̈ܝܳܐ. 6 ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܫܶܬ݂ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܓܰܘܣܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܟܽܘܢ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܳܪܶܩ ܠܬܰܡܳܢ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܕܩܳܛܶܠ ܠܚܰܒܪܶܗ ܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܪܡܰܘ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ. 7 ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬ݂ܡܳܢܶܐ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ. ܗܶܢܶܝܢ ܘܫܶܛܚܰܝ̈ܗܶܝܢ. 8 ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܬܰܣܓܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ ܬܰܙܥܪܽܘܢ. ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܠܦܽܘܬ݂ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܝܳܪܶܬ݂. ܢܶܬܶܠ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܳܝܗ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. 9 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 10 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܐ ܕܰܥܒܰܪܬܽܘܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. 11 ܛܰܝܶܒܘ ܠܟܽܘܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܓܰܘܣܳܐ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܟܽܘܢ. ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܠܬܰܡܳܢ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܢܰܦܫܳܐ ܒܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂. 12 ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܟܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܓܰܘܣܳܐ. ܡܶܢ ܬܳܒܰܥ ܥܝܳܪܬܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܩܳܛܽܘܠܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܩܕ݂ܳܡ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܒܕ݂ܺܝܢܳܐ. 13 ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ. ܫܶܬ݂ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܓܰܘܣܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܟܽܘܢ. 14 ܬܠܳܬ݂ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܗܰܒܘ ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܗܰܒܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܓܰܘܣܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ. ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 15 ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܟܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܶܬ݂ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܓܰܘܣܳܐ. ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܠܗܶܝܢ ܟܽܠ ܕܩܳܛܶܠ ܢܰܦܫܳܐ ܒܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂. 16 ܘܶܐܢ ܒܡܳܐܢܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܡܚܳܝܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܢܡܽܘܬ݂ ܘܡܺܝܬ݂. ܩܳܛܽܘܠܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܩܳܛܽܘܠܰܐ ܗ̱ܘ. 17 ܘܶܐܢ ܒܟܺܐܦܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܡܚܳܝܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܢܡܽܘܬ݂ ܘܡܺܝܬ݂. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܩܳܛܽܘܠܰܐ ܗ̱ܘ. 18 ܐܰܘ ܒܡܳܐܢܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܡܚܳܝܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܢܡܽܘܬ݂ ܘܡܺܝܬ݂. ܩܳܛܽܘܠܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܩܳܛܽܘܠܰܐ ܗ̱ܘ. 19 ܬܳܒܰܥ ܥܝܳܪܬܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܐ. ܗܽܘ ܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ ܠܩܳܛܽܘܠܳܐ ܡܳܐ ܕܦܳܓܰܥ ܒܶܗ. 20 ܘܶܐܢ ܒܣܶܢܶܐܬ݂ܳܐ ܡܚܳܝܗܝ. ܐܰܘ ܫܕ݂ܳܐ ܒܶܗ ܒܢܶܟܠܳܐ ܘܡܺܝܬ݂. ܩܳܛܽܘܠܰܐ ܗ̱ܘ. 21 ܒܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬ݂ܳܐ ܡܚܳܝܗܝ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܢܡܽܘܬ݂. ܘܡܺܝܬ݂. ܩܳܛܽܘܠܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ. ܬܳܒܰܥ ܥܝܳܪܬܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܐ. ܗܽܘ ܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ ܠܩܳܛܽܘܠܳܐ ܡܳܐ ܕܦܳܓܰܥ ܒܶܗ. 22 ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܕܠܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬ݂ܳܐ ܡܚܳܝܗܝ. ܐܰܘ ܫܕ݂ܳܐ ܒܶܗ ܟܽܠ ܡܳܐܢ ܕܠܳܐ ܒܢܶܟܠܳܐ. 23 ܐܰܘ ܒܟܽܠ ܟܺܐܦ ܕܩܶܛܠܳܐ. ܟܰܕ݂ ܠܳܐ ܚܙܳܐ. ܫܕ݂ܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܘܡܺܝܬ݂. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ. ܘܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܠܒܺܝܫܬܶܗ. 24 ܬܕ݂ܽܘܢ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܠܬܳܒܰܥ ܥܝܳܪܬܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܐ ܥܰܠ ܕܺܝܢ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 25 ܘܰܬ݂ܦܰܨܶܝܘܗܝ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܠܩܳܛܽܘܠܳܐ ܡܶܢ ܬܳܒܰܥ ܥܝܳܪܬܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܐ. ܘܰܬ݂ܫܰܕܪܺܝܘܗܝ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܓܰܘܣܳܐ ܕܰܥܪܰܩ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇. ܘܢܶܬܶܒ ܒܳܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܡܽܘܬ݂ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܶܐܬ݂ܡܫܰܚ ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. 26 ܘܶܐܢ ܢܶܦܽܘܩ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܓܰܘܣܳܐ ܕܰܥܪܰܩ ܠܳܗ̇. 27 ܘܢܶܫܟܚܺܝܘܗܝ ܬܳܒܰܥ ܥܝܳܪܬܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܓܰܘܣܳܐ. ܘܢܶܩܛܽܘܠ ܬܳܒܰܥ ܥܝܳܪܬܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܐ ܠܩܳܛܽܘܠܳܐ. ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܥܝܳܪܬܳܐ. 28 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܓܰܘܣܳܐ ܢܶܬܶܒ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܡܽܘܬ݂ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܡܺܝܬ݂ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ. 29 ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܕܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܒܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܡܰܪܟܽܘܢ. 30. ܟܽܠ ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܢܰܦܫܳܐ. ܥܰܠ ܦܽܘܡ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܩܳܛܽܘܠܳܐ. ܘܣܳܗܕܳܐ ܚܰܕ݂ ܠܳܐ ܢܰܣܗܶܕ݂ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܬ݂ܡܽܘܬ݂. 31 ܘܠܳܐ ܬܩܰܒܠܽܘܢ ܫܽܘܚܕܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܩܳܛܽܘܠܳܐ ܕܚܰܝܳܒ ܡܰܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ. 32 ܘܠܳܐ ܬܶܣܒܽܘܢ ܫܽܘܚܕܳܐ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܓܰܘܣܳܐ. ܘܢܺܐܙܰܠ ܘܢܶܬܶܒ ܒܰܐܪܥܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܡܽܘܬ݂ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. 33 ܠܳܐ ܬܛܰܢܦܽܘܢܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܒܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܡܳܐ ܗܽܘ ܡܛܰܢܶܦ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܐ ܐܰܫܺܝܕ݂ ܒܳܗ̇. ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܣܶܐ ܥܠܶܝܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܶܬ݂ܐܫܶܕ݂ ܒܳܗ̇ ܕܡܳܐ ܕܗܰܘ ܡܰܢ ܕܰܐܫܕܶܗ. 34 ܘܠܳܐ ܬܛܰܡܐܽܘܢܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܕܫܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܫܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܘ.

 

1 ܘܰܩܪܶܒܘ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܕܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܓܶܠܥܳܕ݂. ܒܰܪ ܡܳܟ݂ܺܝܪ. ܒܰܪ ܡܢܰܫܶܐ. ܡܶܢ ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ. ܘܡܰܠܶܠܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܪܺܝܫܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 2 ܘܶܐܡܰܪܘ. ܠܡܳܪܰܢ ܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܬܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܠܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ ܒܦܶܨ̈ܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݂ܦܰܩܰܕ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܢܶܬܶܠ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ ܕܰܨܠܶܦܚܰܕ݂ ܐܰܚܽܘܢ ܠܰܒ̈ܢܳܬܶܗ. 3 ܘܶܐܢ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܬܶܬ݂ܒܰܨܰܪ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܗܶܝܢ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܶܝܢ. ܘܬܶܬܘܣܰܦ ܥܰܠ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܦܶܨܬ݂ܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܰܢ ܬܶܬ݂ܒܰܨܰܪ. 4 ܘܶܐܢ ܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܬܶܬܰܘܣܰܦ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܗܶܝܢ ܥܰܠ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܶܝܢ ܬܶܬ݂ܒܰܨܰܪ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܗܶܝܢ. 5 ܘܦܰܩܶܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܠ ܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ݂ ܡܡܰܠܶܠ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܣܶܦ. 6 ܗܳܢܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܒ̈ܢܳܬܶܗ ܕܰܨܠܶܦܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ. ܕܰܠܡܰܢ ܕܫܳܦܰܪ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܒܪܰܡ ܠܫܰܒܛܳܐ ܕܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܶܝܢ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ. 7 ܘܠܐ ܬܶܬ݂ܟܪܶܟ݂ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܠܫܰܒܛܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܓܒܰܪ ܒܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܢܶܬ݂ܢܰܩܦܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 8 ܘܟܽܠ ܒܰܪܬܳܐ ܕܝܳܪܬܳܐ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܢܺܐܪܬܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. 9 ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܟܪܶܟ݂ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܠܫܰܒܛܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܓܒܰܪ ܒܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ ܢܶܬ݂ܢܰܩܦܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 10 ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ܝ̈ ܒ̈ܢܳܬܶܗ ܕܰܨܠܶܦܚܰܕ݂. 11 ܘܰܗܘܰܝ̈ ܡܰܚܠܳܐ. ܘܬܰܪܨܳܐ. ܘܚܰܓܠܳܐ. ܘܡܶܠܟܳܐ. ܘܝܰܥܳܐ. ܒ̈ܢܳܬܶܗ ܕܰܨܠܶܦܚܰܕ݂. ܠܰܒܢܰܝ̈ ܕܳܕܰܝ̈ܗܶܝܢ. 12 ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܢܰܫܶܐ ܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܗܘܰܝ̈. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܗܶܝܢ ܥܰܠ ܫܰܒܛܳܐ ܕܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܶܝܢ. 13 ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܘܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܘܕ݂ܺܝܢ̈ܶܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܥܰܪܒܽܘܬ݂ ܡܽܘܐܳܒ ܕܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ.

 

ܠܥܠ