ܡܙܡܘܖ̈ܐ

ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܡܰܙܡܽܘܖ̈ܶܐ

ܐܰܘܟܺܝܬ݂ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܐܰܝܟ݂

ܡܰܦܰܩܬܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ

 

 

1 ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܐ . 2  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܒ . 3  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܓ . 4  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܕ . 5  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܗ . 6  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܘ . 7  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܙ . 8 ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܚ . 9  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܛ . 10  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܝ . 11  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܝܐ . 12  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܝܒ . 13  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܝܓ . 14  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܝܕ . 15  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܝܗ . 16  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܝܘ . 17  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܝܙ . 18  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܝܚ . 19  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܝܛ . 20  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܟܟ . 21  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܟܐ. 22   ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܟܒ . 23 ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܟܓ . 24 ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܟܕ . 25 ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܟܗ . 26 ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܟܘ . 27 ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܟܙ . 28  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܟܚ . 29  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܟܛ . 30 ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܠ . 31  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܠܐ . 32  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܠܒ . 33  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܠܓ . 34  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܠܕ . 35  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܠܕ . 36  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܠܘ . 37  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܠܙ . 38  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܠܚ . 39  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܠܛ . 40  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܡ . 41  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܡܐ . 42  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܡܒ . 43  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܡܓ . 44  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܡܕ . 45  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܡܗ . 46  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܡܘ . 47  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܡܙ . 48  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܡܚ . 49  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܡܛ . 50  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܢܢ . 51  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܢܐ . 52  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܢܒ . 53  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܢܓ . 54  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܢܕ . 55  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܢܗ . 56  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܢܘ . 57  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܢܙ . 58  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܢܚ . 59  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܢܛ . 60  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܣ . 61  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܣܐ . 62  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܣܒ . 63  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܣܓ . 64  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܣܕ . 65  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܣܗ . 66  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܣܘ . 67  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܣܙ . 68  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܣܚ . 69  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܣܛ . 70  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܥ . 71  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܥܐ . 72  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܥܒ . 73  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܥܓ . 74  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܥܕ . 75  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܥܗ . 76  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܥܘ . 77  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܥܙ . 78  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܥܚ . 79  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܥܛ . 80  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܦ . 81  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܦܐ . 82  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܦܒ 83 . ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܦܓ . 84  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܦܕ 85 . ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܦܗ . 86  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܦܘ . 87  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܦܙ . 88  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܦܚ . 89  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܦܛ . 90  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܨ . 91  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܨܐ . 92  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܨܒ . 93  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܨܓ . 94  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܨܕ . 95  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܨܗ . 96  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܨܘ . 97  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܨܙ . 98  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܨܚ . 99  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܨܛ . 100  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩ . 101  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܐ . 102  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܒ . 103  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܓ . 104  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܕ . 105  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܗ . 106  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܘ . 107  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܙ . 108  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܚ . 109  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܛ . 110  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܝ . 111  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܝܐ . 112  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܝܒ . 113  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܝܓ . 114  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܝܕ . 115  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܝܗ . 116  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܝܘ . 117  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܝܙ . 118  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܝܚ . 119  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܝܛ . 120  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܟ . 121  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܟܐ . 122  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܟܒ . 123  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܟܓ . 124  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܟܕ . 125  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܟܗ . 126  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܟܘ . 127  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܟܙ . 128  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܟܚ . 129  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܟܛ . 130  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܠ . 131  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܠܳܐ . 132  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܠܒ . 133  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܠܓ . 134  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܠܕ . 135  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܠܗ . 136  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܠܘ . 137  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܠܙ . 138  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܠܚ . 139  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܠܛ . 140  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܡ . 141  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܡܐ . 142  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܡܒ . 143  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܡܓ . 144  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܡܕ . 145  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܡܗ . 146  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܡܘ . 147  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܡܙ . 148  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܡܚ . 149  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܡܛ . 150  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܢ

 

 

 

 

1 ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܐ

 

ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܘܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܫܰܦܺܝܖ̈ܶܐ

 1. 1. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܠܳܐ ܗܰܠܶܟ. ܘܰܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܩܳܡ.2 ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܰܡܡܰܝ̈ܩܳܢܶܐ ܠܳܐ ܝܺܬܶܒ. ܐܶܠܳܐ ܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܰܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܢܶܬܗܰܓܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ.3 ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܦܺܐܖ̈ܰܘܗܝ ܝܳܗܶܒ ܒܙܰܒܢܶܗ ܘܛܰܖ̈ܦܰܘܗܝ ܠܳܐ ܢܳܬܪܺܝܢ. ܟܽܠ ܕܥܳܒܶܕ ܡܫܰܠܶܡ.4 ܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܥܽܘܪܳܐ ܕܕܳܪܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ.5 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ.6 ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܐܘܪܚܳܐ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܬܺܐܒܰܕ.

 

 

. 2  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܒ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܶܐܣܬܥܰܪ ܒܚܰܫܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ

 1. ܠܡܳܢܳܐ ܪܓܰܫܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܶܐܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܖ̈ܢܰܝ ܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ.2 ܩܳܡܘ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ. ܘܶܐܬܡܰܠܰܟܘ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܘܥܰܠ ܡܫܺܝܚܶܗ.3 ܕܰܢܦܰܣܶܩ ܚܢܳܩܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܶܫܪܶܐ ܡܶܢܰܢ ܢܺܝܪܗܽܘܢ.4 ܕܝܳܬܶܒ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܓܚܰܟ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܡܰܝܶܩ ܒܗܽܘܢ.5 ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܡܰܠܶܠ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܪܽܘܓܙܶܗ. ܘܰܒܚܶܡܬܶܗ ܢܕܰܠܰܚ ܐܶܢܽܘܢ.6 ܐܶܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡܶܬ ܡܰܠܟܝ̱ ܥܰܠ ܨܶܗܝܽܘܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܩܽܘܕܫܝ̱.7 ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܩܝܳܡܝ̱. ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕܒܶܪܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܶܐܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܠܶܕܬܳܟ.8 ܫܐܰܠ ܡܶܢܝ̱ ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ.9 ܐܘܚܕܳܢܰܝ̈ܟ ܥܶܒܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܬܶܪܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܰܒܛܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܦܰܚܳܪܳܐ ܬܢܰܦܶܨ ܐܶܢܽܘܢ.10 ܗܳܫܳܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܐܶܣܬܰܟܠܘ. ܘܶܐܬܪܕܰܘ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ.11 ܦܠܽܘܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܕܶܚܠܬܳܐ. ܐܚܕܽܘܢܳܝܗܝ ܒܰܪܬܺܝܬܳܐ.12 ܢܰܫܶܩܘ ܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܪܓܰܙ. ܘܬܺܐܒܕܽܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܝܳܩܶܕ ܪܽܘܓܙܶܗ. ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ.

 

 

  . 3  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܓ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܡܶܬܪܕܶܦ ܡܶܢ ܐܰܒܫܳܠܳܘܡ

 1. 1. ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܐ ܣܓܺܝܘ ܐܳܠܽܘ̈ܨܰܝ. ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܩܳܡܘ ܥܠܰܝ.2 ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱. ܕܠܰܝܬ ܠܶܟܝ̱ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܰܐܠܳܗܶܟܝ̱.3 ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܣܰܝܥܳܢܝ̱ ܘܺܐܝܩܳܪܝ̱. ܘܰܡܪܰܡܪܡܳܢܶܗ ܕܪܺܝܫܝ̱.4 ܒܩܳܠܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬ ܘܰܥܢܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܛܽܘܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.5 ܐܶܢܳܐ ܫܶܟܒܶܬ ܘܕܶܡܟܶܬ ܘܶܐܬܬܥܺܝܪܶܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܣܰܡܟܰܢܝ̱.6 ܠܳܐ ܐܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܖ̈ܶܒܘܳܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ. ܕܚܰܕܪܽܘܢܝ̱ ܘܣܳܡܘ ܥܠܰܝ.7 ܩܽܘܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ̱ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܚܰܝܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܥܰܠ ܦܰܟܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܫܶܢ̈ܶܐ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܬܰܒܰܪܬ.8 ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܟ ܒܽܘܪܟܬܳܟ ܠܥܳܠܰܡ.

 

 . 4  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܕ

 

ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܡܪܚܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܠܰܝܬ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ

 1. 1. ܟܰܕ ܩܪܺܝܬܳܟ ܥܢܰܝܬܳܢܝ̱. ܐܠܗܝ̱ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܝ̱. ܒܽܐܘܠܨܳ̈ܢܰܝ̱ ܐܰܪܘܰܚܬ ܠܺܝ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܘܰܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܝ̱.2 ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ̱. ܐܺܝܩܳܪܝ̱ ܡܚܰܦܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܪܳܚܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܒܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ.3 ܕܰܥܘ ܕܰܦܪܰܫ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܟܰܕ ܐܶܩܪܶܝܘܗܝ.4 ܪܓܰܙܘ ܘܠܳܐ ܬܶܚܛܽܘܢ. ܐܶܡܰܪܘ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܘܥܰܠ ܡܰܫܟܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܪܢܰܘ.5 ܕܰܒܰܚܘ ܕܶܒܚܶ̈ܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܣܰܒܰܪܘ ܒܡܳܪܝܳܐ.6 ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܡܰܢܽܘ ܢܚܰܘܶܝܢ ܛܳܒܳܐ. ܘܢܶܦܪܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ.7 ܡܳܪܝܳܐ ܝܰܗܒܬ ܚܰܕܽܘܬܳܟ ܒܠܶܒܝ̱. ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܽܘܪܗܽܘܢ ܘܰܕܚܰܡܪܗܽܘܢ ܘܰܕܡܶܫܚܗܽܘܢ. ܣܓܺܝܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ.8 ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܫܟܰܒ ܘܶܐܕܡܰܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ ܒܫܶܠܝܳܐ ܬܰܥܡܪܰܢܝ̱.

 

 . 5  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܗ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܝܺܣܰܪܠܳܝܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ

 1. 1. ܡܶܠܰܝ̈ ܨܽܘܬ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܒܰܗܓܳܝܝ̱.2 ܨܽܘܬ ܠܩܳܠܳܐ ܕܰܓܥܳܬܝ̱ ܡܰܠܟܝ̱ ܘܰܐܠܳܗܝ̱. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܗܽܘ ܡܨܰܠܳܐ ܐ̱ܢܳܐ.3 ܡܳܪܝܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܬܶܫܡܰܥ ܩܳܠܝ̱. ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒ ܘܶܐܬܚܙܶܐ ܠܳܟ.4 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܪܽܘܫܥܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܥܡܰܪ ܥܰܡܳܟ ܒܺܝܫܳܐ.5 ܘܠܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܫܰܒܰܗܖ̈ܳܢܶܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. ܣܢܰܝܬ ܠܟܽܠ ܥܳܒܕܰ̈ܝ ܫܽܘܩܪܳܐ.6 ܘܬܰܘܒܶܕ ܠܰܡ̈ܡܰܠܠܰܝ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܠܓܰܒܪܳܐ ܐܳܫܰܕ ܕܡܳܐ ܘܢܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ ܢܰܣܠܶܝܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ.7 ܘܶܐܢܳܐ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܶܥܽܘܠ ܠܒܰܝܬܳܟ. ܘܶܐܣܓܽܘܕ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܟ.8 ܒܕܶܚܠܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ̱ ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܬܪܽܘܨ ܩܕܳܡܰܝ ܐܽܘܪܚܳܟ.9 ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܘܠܳܐ ܒܓܰܘܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܩܰܒܖ̈ܶܐ ܦܬܺܝ̈ܚܶܐ ܓܰܓܖ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܘܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܗܰܦܟܺܝܢ.10 ܢܚܰܝܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܐܠܗܳܐ. ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܡܶܢ ܡܽܘܠܟܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܰܘܠܗܽܘܢ ܕܚܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܪܡܪܽܘܟ.11 ܢܶܚܕܽܘܢ ܟܽܠ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܳܟ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܘܬܶܥܡܰܪ ܒܗܽܘܢ. ܘܢܶܬܥܰܫܢܽܘܢ ܒܳܟ ܟܽܠ ܖ̈ܳܚܡܰܝ ܫܡܳܟ.12 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܬܒܰܪܶܟ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܣܰܟܪܳܐ ܡܩܰܒܰܠܬܳܐ ܬܰܥܛܦܰܢܝ̱.

 

. 6  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܘ

 

ܬܰܟܫܰܦܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܚܛܺܝܬܶܗ

 1. 1. ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܟ ܬܰܟܣܰܢܝ̱. ܐܳܦܠܳܐ ܒܚܶܡܬܳܟ ܬܶܪܕܶܝܢܝ̱.2 ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܪܺܝܗ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܰܣܳܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܙܳܥܘ ܓܰܖ̈ܡܰܝ.3 ܘܢܰܦܫܝ̱ ܐܶܬܬܙܺܝܥܰܬ ܛܳܒ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ̱.4 ܐܶܬܦܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܦܰܨܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱. ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.5 ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܡܰܢܽܘ ܡܰܘܕܶܐ ܠܳܟ.6 ܠܺܐܝܬ ܒܬܶܢܚ̈ܳܬܝ̱. ܘܨܰܒܥܶܬ ܒܟܽܠ ܠܰܝܠܶܐ ܥܰܪܣܝ̱. ܘܰܒܕܶܡܥܰܬܝ̱ ܬܶܫܘܺܝܬܝ̱ ܐܰܡܣܺܝܬ.7 ܟܶܐܒܰܬ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܥܰܝܢܝ̱. ܘܶܐܬܕܰܠܚܶܬ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ.8 ܦܪܽܘܩܘ ܡܶܢܝ̱ ܟܽܠ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܫܽܘܩܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܰܒܟܳܬܝ̱.9 ܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܳܥܽܘܬܝ̱. ܡܳܪܝܳܐ ܨܠܽܘܬܝ̱ ܩܰܒܶܠ.10 ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܘܢܶܬܬܰܒܪܽܘܢ ܛܳܒ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܘܢܺܐܒܕܽܘܢ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ.

 

  . 7  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܙ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܫܡܰܥ ܥܰܠ ܚܢܽܘܩܝܶܗ ܕܰܐܚܺܝܬܽܘܦܶܠ

 1. 1. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܒܳܟ ܣܰܒܪܶܬ ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܖ̈ܳܕܽܘܦܰܝ ܦܰܨܳܢܝ̱.2 ܕܰܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܠܡܶܬܒܰܪ ܠܢܰܦܫܝ̱. ܘܠܰܝܬ ܕܦܳܪܶܩ ܘܰܡܦܰܨܶܐ.3 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܐܶܢ ܥܶܒܕܶܬ ܗܳܕܶܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܥܰܘܠܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ.4 ܘܶܐܢ ܦܶܪܥܶܬ ܠܡܰܢ ܕܰܥܒܰܕ ܠܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܶܐܢ ܐܶܠܨܶܬ݂ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܝ̱ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ.5 ܢܶܪܕܽܘܦ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܘܢܰܕܪܟܺܝܗ̇. ܘܰܢܕܽܘܫ ܚܰܝܰܝ̈ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܫܽܘܒܚܝ̱ ܒܥܰܦܪܳܐ ܢܰܫܪܶܐ.6 ܩܽܘܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܟ. ܘܶܐܫܬܰܩܠ ܥܰܠ ܩܕܳܠܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܥܠܰܝ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܰܦܩܰܕܬ.7 ܘܥܺܕܬܳܐ ܕܶܐܡܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܬܶܚܕܪܳܟ. ܘܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܠܰܡܪܰܘܡܳܐ ܬܶܗܦܽܘܟ.8 ܡܳܪܝܳܐ ܢܕܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܝ̱ ܘܰܐܝܟ ܬܰܡܺܝܡܽܘܬܝ̱.9 ܬܶܓܡܰܪ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܬܰܬܩܶܢ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܒܳܚܰܪ ܠܶܒܳܐ ܘܟܽܘ̈ܠܝܳܬܳܐ.10 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܣܰܝܥܳܢܝ̱. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܦܳܪܶܩ ܠܰܬܖ̈ܺܝܨܰܝ ܠܶܒܳܐ.11 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܠܳܐ ܪܳܓܶܙ ܟܽܠ ܝܽܘܡ.12 ܐܶܠܳܐ ܗܳܦܶܟ. ܣܰܝܦܶܗ ܠܳܛܶܫ ܘܩܶܫܬܶܗ ܡܳܬܰܚ.13 ܐܰܬܩܶܢ ܘܡܰܬܩܶܢ ܠܶܗ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܓܶܐܖ̈ܰܘܗܝ ܥܒܰܕ ܠܰܕܝܳܩܕܺܝܢ.14 ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܒܶܠ ܥܰܘܳܠܳܐ ܘܰܒܛܶܢ ܫܽܘܩܪܳܐ ܘܺܝܠܶܕ ܥܰܘܠܳܐ.15 ܒܺܪܳܐ ܚܦܰܪ ܘܚܰܛܳܗ̇. ܘܰܢܦܰܠ ܒܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܰܥܒܰܕ.16 ܢܶܗܦܽܘܟ ܥܰܘܠܶܗ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܘܥܰܠ ܒܺܝܥܬܶܗ ܥܰܘܠܶܗ ܢܶܚܽܘܬ.17 ܐܰܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܝ̱. ܘܶܐܙܡܰܪ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ.

 

 . 8 ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܚ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܡܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ

 1. 1. ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܐ ܡܫܰܒܰܚ ܫܡܳܟ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܕܝܰܗܒܬ ܫܽܘܒܚܳܟ ܥܰܠ ܫܡܰܝܳܐ.2 ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܬܰܩܶܢܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ. ܕܢܶܬܒܰܛܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܡܶܬܢܰܩܰܡ.3 ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܰܘ ܫܡܰܝ̈ܟ ܥܒܳܕܳܐ ܕܨܶܒܥܳ̈ܬܳܟ. ܣܰܗܪܳܐ ܘܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܬܰܩܶܢܬ.4 ܡܰܢܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܕܟܰܪܬܳܝܗܝ̱. ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܦܩܰܕܬܳܝܗܝ̱.5 ܒܰܨܰܪܬܳܝܗܝ̱ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ. ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܥܛܶܦܬܳܝܗܝ̱.6 ܘܰܐܫܠܶܛܬܳܝܗܝ̱ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܟ. ܟܽܠ ܣܳܡܬ ܬܚܶܝܬ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ̱.7 ܥܳܢ̈ܳܐ ܘܒܰܩܖ̈ܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܐܳܦ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ.8 ܘܨܶܦܖ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܒܰܫܒܺܝܠܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ.9 ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܐ ܡܫܰܒܰܚ ܫܡܳܟ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ.

 

  . 9  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܛ

 

ܬܰܘܕܺܝܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܙܳܟܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ

 1. 1. ܐܰܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ̱. ܘܶܐܫܬܰܥܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܟ.2 ܐܶܚܕܶܐ ܘܶܐܪܘܰܙ ܒܳܟ. ܘܶܐܙܡܰܪ ܠܰܫܡܳܟ ܡܪܰܝܡܳܐ.3 ܟܰܕ ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ. ܘܢܶܬܬܰܩܠܽܘܢ ܘܢܺܐܒܕܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ.4 ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܕܬ ܦܽܘܪܥܳܢܝ̱ ܘܕܺܝܢܝ̱. ܘܺܝܬܶܒܬ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ.5 ܟܐܰܝܬ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܐܘܒܶܕܬ ܠܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܛܰܝܬ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.6 ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܓܡܰܪܘ ܒܣܰܝܦܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܥܩܰܪܬ ܘܰܐܘܒܶܕܬ ܕܽܘܟܪܳܢܗܶܝܢ.7 ܘܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܩܰܝܳܡ. ܘܡܰܬܩܰܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܠܕܺܝܢܳܐ.8 ܕܰܢܕܽܘܢ ܬܺܒܶܝܠ ܒܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ.9 ܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܗܽܘܢ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ.10 ܘܰܢܣܰܒܪܽܘܢ ܒܳܟ ܟܽܠ ܝܳܕ̈ܥܰܝ ܫܡܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ.11 ܙܡܰܪܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܚܰܘܰܘ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܨܶܢ̈ܥܳ̈ܬܶܗ.12 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܕܟܰܪ ܠܡܶܬܒܰܥ ܕܶܡܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܛܳܥܶܐ ܓܥܳܬܶܗ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ.13 ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܫܽܘܥܒܳܕܝ ܕܡܶܢ ܣܳܢ̈ܰܐܝ. ܡܪܰܡܪܡܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܬܰܖ̈ܥܰܘܗܝ̱ ܕܡܰܘܬܳܐ.14 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܬܰܥܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܟ. ܒܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܐܶܕܽܘܨ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ.15 ܛܒܰܥܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܰܥܒܰܕܘ. ܘܒܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܕܰܛܡܰܪܘ ܐܶܬܬܰܚܕܰܬ ܪܶܓܠܗܽܘܢ.16 ܡܰܘܕܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܥܳܒܶܕ. ܘܒܰܥܒܳܕ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ̱ ܡܶܬܬܚܶܕ ܪܰܫܺܝܥܳܐ.17 ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܛܳܥܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.18 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܡܶܬܛܥܶܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܠܳܐ ܬܰܘܒܶܕ ܠܥܳܠܰܡ.19 ܩܽܘܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܬܥܰܫܰܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܢܶܬܬܕܺܝܢܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟ.20 ܐܰܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܣܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܢܽܘܢ.

 

 . 10  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܝ

 

ܥܰܠ ܥܰܬܺܝܖ̈ܶ ܕܰܒܥܰܡܳܐ ܕܡܰܥܘܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܕܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ

 1. 1. ܠܡܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܡܬ ܒܪܽܘܚܩܳܐ. ܘܰܐܗܡܺܝܬ ܚܝܳܪܳܟ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ.2 ܒܫܽܘܒܗܳܪܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܝܳܩܶܕ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܢܶܬܬܰܚܕܽܘܢ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒܘ̱.3 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܒܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܥܰܘܳܠܳܐ ܡܶܬܒܰܪܰܟ ܘܪܳܓܶܙ ܡܳܪܝܳܐ.4 ܘܪܰܫܺܝܥܳܐ ܒܪܳܡܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܡܥܰܩܶܒ. ܘܠܰܝܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܬܰܖ̈ܥܝܳܬܶܗ.5 ܘܫܰܖ̈ܝܳܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܕܺܝܢܳܟ ܡܶܢ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܫܳܐܶܛ.6 ܐܳܡܰܪ ܒܠܶܒܶܗ ܕܠܳܐ ܐܶܙܽܘܥ ܠܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ. ܪܳܢܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ.7 ܘܠܰܘܛܬܳܐ ܡܠܶܐ ܦܽܘܡܶܗ ܬܽܘܟܳܐ ܘܢܶܟܠܳܐ. ܬܚܶܝܬ ܠܶܫܳܢܶܗ ܥܰܘܠܳܐ ܘܥܶܬܳܐ.8 ܝܳܬܶܒ ܒܰܟܡܺܐܢܳܐ ܒܕܰܝܪܳܐ. ܘܰܒܛܽܘܫܝܳܐ ܩܳܛܶܠ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ̱ ܠܒܳܝ̈ܫܶܐ ܕܳܝ̈ܩܳܢ.9 ܘܟܳܡܶܢ ܠܡܶܚܛܰܦ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܒܢܶܓܕܳܐ ܕܰܡܨܺܝܕܬܶܗ.10 ܗܽܘ ܢܶܬܡܰܟܰܟ ܘܢܶܦܶܠ. ܘܰܒܓܰܖ̈ܡܰܘܗܝ̱ ܟܽܘܖ̈ܗܳܢܶܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ.11 ܐܳܡܰܪ ܒܠܶܒܶܗ ܕܰܛܥܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܦܢܺܝ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܥܳܠܰܡ.12 ܩܽܘܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܺܝܕܳܟ. ܘܠܳܐ ܬܶܛܥܶܝܘܗܝ ܠܒܳܝܫܳܐ.13 ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܪܓܶܙ ܚܰܛܳܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܒܠܶܒܶܗ ܕܠܳܐ ܬܳܒܰܥ.14 ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬ ܥܰܘܠܳܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܚܳܐܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܢܶܫܬܠܶܡ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ. ܥܠܰܝܟ ܢܶܫܬܒܶܩ ܒܳܝܫܳܐ. ܘܰܕܝܰܬܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܥܳܕܽܘܪܶܗ.15 ܬܰܒܰܪ ܕܪܳܥܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ ܘܰܕܒܺܝܫܳܐ ܬܶܬܒܥܶܗ ܚܛܺܝܬܶܗ ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܟܰܚ.16 ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܰܐ ܗ̱ܘ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܶܒܰܕܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܶܗ.17 ܣܰܒܪܳܐ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܛܽܘܝܳܒܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ ܬܨܽܘܬ ܐܶܕܢܳܟ.18 ܠܰܡܕܳܢ ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܠܒܳܝ̈ܫܶܐ. ܕܠܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ.

 

 . 11  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܝܐ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܐܶܬܪܕܶܦ ܡܶܢ ܫܳܐܳܘܠ ܒܰܪ ܩܺܝܫ

 1. 1. ܒܡܳܪܝܳܐ ܣܰܒܪܶܬ ܐܰܝܟܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܢܰܦܫܝ̱. ܢܽܘܕܝ̱ ܘܰܫܟܰܢܝ̱ ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܨܶܦܪܳܐ.2 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܠܰܘ ܩܶܫܬܳܐ. ܘܰܐܬܩܶܢܘ ܓܶܐܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܝܰܬܪܳܐ. ܠܡܶܫܕܳܐ ܒܥܰܡܛܳܢܳܐ ܒܰܬܖ̈ܺܝܨܰܝ ܠܶܒܳܐ.3 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܕܶܡ ܕܥܰܬܶܕܬ ܣܚܰܦܘ. ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ.4 ܡܳܪܝܳܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ. ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܟܽܘܪܣܝܶܗ. ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܚܳܙ̈ܝܳܢ ܘܬܶܡܖ̈ܰܘܗܝ̱ ܒܳܚܪܺܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.5 ܡܳܪܝܳܐ ܒܳܚܰܪ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܰܠܥܰܘ̈ܳܠܐ ܘܰܠܖ̈ܳܚܡܰܝ ܥܰܘܠܳܐ ܣܢܳܬ ܢܰܦܫܶܗ.6 ܢܚܶܬܘ ܥܰܠ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܦܰܚ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ. ܢܽܘܪܳܐ ܘܟܶܒܪܺܝܬܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܚܽܘܬܳܐ ܡܢܳܬܳܐ ܕܟܳܣܗܽܘܢ.7 ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܕܺܝܩ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܪܳܚܶܡ. ܘܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܚܳܙ̈ܝܳܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ.

 

 . 12  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܝܒ

 

ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܒܐ̱ܫܺܝܢ ܘܢܳܟܠܺܝܢ ܠܖ̈ܳܚܡܰܝܗܽܘܢ

 1. 1. ܦܪܽܘܩ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܓܡܰܪ ܛܳܒܳܐ. ܘܒܶܛܠܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ.2 ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ. ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܡ ܚܰܒܪܶܗ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܡܦܰܠܓ̈ܳܬܳܐ. ܒܠܶܒܳܐ ܘܰܒܠܶܒܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ.3 ܢܰܘܒܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܡܦܰܠܓ̈ܳܬܳܐ. ܘܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬܳܐ.4 ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܶܫܳܢܰܢ ܢܰܘܪܶܒ. ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܢܽܘ ܡܳܪܰܢ.5 ܡܶܛܽܠ ܒܶܙܬܳܐ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܶܐܢܰܩܬܳܐ ܕܒܳܝ̈ܫܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܩܽܘܡ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܥܒܶܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ.6 ܡܺܐܡܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܺܐܡܪܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܟܝܳܐ. ܣܺܐܡܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܰܒܚܺܝܪ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܡܕܰܟܰܝ ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܳܐ.7 ܘܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܬܶܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܫܰܘܙܶܒܰܝܢܝ̱ ܘܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܕܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.8 ܕܟܪܺܝܟܺܝܢ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܰܡܗܰܠܟܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܪܰܘܡܳܐ ܙܰܠܺܝܠܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܕܽܘܡ.

 

 . 13  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܝܓ

 

ܒܳܥܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܚܛܺܝܬܶܗ ܗܳܝ ܕܰܣܥܰܪ

 1. 1. ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ̱ ܬܶܛܥܶܝܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ̱ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܝ̱.2 ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ̱ ܬܣܺܝܡ ܬܰܟܪܺܝܬܳܐ ܒܢܰܦܫܝ̱. ܘܕܽܘܘܳܢܳܐ ܒܠܶܒܝ̱ ܟܽܠܝܽܘܡ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ̱ ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܝ̱ ܥܠܰܝ.3 ܚܽܘܪ ܘܰܥܢܺܝܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ. ܘܰܐܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܕܠܳܐ ܐܶܕܡܰܟ ܠܡܰܘܬܳܐ.4 ܘܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܒܥܶܠܕܒܳܒܝ̱ ܕܰܙܟܺܝܬܶܗ. ܘܳܐܠܽܘ̈ܨܰܝ ܢܶܚܕܽܘܢ ܠܺܝ ܟܰܕ ܐܶܙܽܘܥ.5 ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܶܬܬܰܟܠܶܬ. ܢܶܪܘܰܙ ܠܶܒܝ̱ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ.6 ܘܶܐܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢܝ.

 

 . 14  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܝܕ

 

ܥܰܠ ܪܽܘܫܥܶܗ ܘܡܰܪܳܚܽܘܬܶܗ ܕܣܰܢܚܪܺܝܒ ܘܰܕܪܰܒ ܫܳܩ̈ܶܐ

 1. 1. ܐܳܡܰܪ ܥܰܘܳܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܠܰܝܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܶܬܚܰܒܰܠܘ ܘܶܐܬܛܰܢܰܦܘ ܒܨܶܢ̈ܥܳܬܗܽܘܢ. ܘܠܰܝܬ ܕܥܳܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ.2 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܕܺܝܩ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܕܣܰܟܽܘܠܬܳܢ ܘܒܳܥܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.3 ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܛܰܘ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܶܐܣܬܠܺܝܘ. ܘܠܰܝܬ ܕܥܳܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ.4 ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܟܽܠ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܳܐ. ܐܳܟ̈ܠܰܝ ܠܥܰܡܝ̱ ܡܶܐܟܰܠ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܰܠܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܩܪܰܘ.5 ܬܰܡܳܢ ܕܚܶܠܘ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܒܕܳܪܳܐ ܗܽܘ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ.6 ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ ܐܰܒܗܶܬܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱̇ܘ ܬܽܘܟܠܳܢܶܗ.7 ܡܰܢ ܢܶܬܶܠ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܐܝܣܪܳܐܝܠ. ܡܳܐ ܕܡܰܗܦܶܟ ܡܳܪܝܳܐ ܫܒܺܝܬܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܢܕܽܘܨ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܢܶܚܕܶܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.

 

 

 . 15  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܝܗ

 

ܡܰܠܶܦ ܠܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܰܟܠܽܘܢ ܥܰܠ ܕܶܐܬܦܰܨܺܝܘ ܡܶܢ ܐܳܬܽܘܖ̈ܳܝܶܐ

 1. 1. ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܢܽܘ ܢܶܥܡܰܪ ܒܡܰܫܟܢܳܟ. ܘܡܰܢܽܘ ܢܶܫܪܶܐ ܒܛܽܘܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.2 ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܠܶܟ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܘܥܳܒܶܕ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܠܶܒܶܗ.3 ܘܠܳܐ ܢܰܟܽܘܠܬܳܢ ܒܠܶܫܳܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܚܰܒܪܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܫܽܘܚܕܳܐ ܥܰܠ ܩܰܪܺܝܒܶܗ ܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ.4 ܘܡܰܣܠܰܝ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܡܰܪܓܙܳܢܳܐ. ܘܰܠܕܳܚ̈ܠܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܝܰܩܰܪ. ܝܳܡܶܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܘܠܳܐ ܡܕܰܓܶܠ.5 ܘܟܶܣܦܶܗ ܒܪܶܒܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܝܳܗܶܒ. ܘܫܽܘܚܕܳܐ ܥܰܠ ܙܰܟܳܝܳܐ ܠܳܐ ܢܳܣܶܒ. ܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܗܳܠܶܝܢ ܟܺܐܝܢ ܗܽܘ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܠܥܳܠܰܡ.

 

 . 16  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܝܘ

 

ܡܚܰܘܶܐ ܕܰܒܐܰܝܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܚܰܫܚܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܗܽܘܢ

 1. 1. ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ̱ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܠܰܝܟ ܐܶܬܬܰܟܠܶܬ.2 ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܛܳܒܬ݂ܝ̱ ܡܶܢ ܠܘܳܬܳܟ ܗܺܝ.3 ܘܳܐܦ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܶܐ. ܕܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܝ̱ ܒܗܽܘܢ.4 ܢܶܣܓܽܘܢ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐ̱ܚܖ̈ܳܝܶܐ ܒܰܥܓܰܠ. ܕܠܳܐ ܐܶܢܰܩܶܐ ܢܽܘܩܳܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܕܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܕܟܰܪ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܝ̱.5 ܡܳܪܝܳܐ ܡܢܳܬܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܝ̱ ܘܰܕܟܳܣܝ̱. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܘ ܡܦܰܢܶܐ ܠܺܝ ܝܳܪܬܽܘܬܝ̱.6 ܚܰܒ̈ܠܶܐ ܢܦܰܠܘ̱ ܠܺܝ ܒܛܰܖ̈ܩܶܐ. ܐܳܦ ܝܳܪܬܽܘܬܝ̱ ܫܶܦܪܰܬ݂ ܠܺܝ.7 ܐܶܒܰܪܶܟ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܡܰܠܟ݂ܰܢܝ̱. ܐܳܦ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܖ̈ܕܰܝܳܢܝ̱ ܟܽܘ̈ܠܝܳܬ݂ܝ̱.8 ܣܳܡܶܬ ܠܡܳܪܝܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠܝ̱ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܝ̱ ܕܠܳܐ ܐܶܙܽܘܥ.9 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܕܺܝ ܠܶܒܝ̱ ܘܕܳܨ ܐܺܝܩܳܪܝ̱. ܐܳܦ ܒܶܣܪܝ̱ ܢܶܫܪܶܐ ܒܫܶܠܝܳܐ.10 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܒܰܩܬ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܠܳܐ ܝܰܗܒܬ ܠܚܰܣܝܳܟ ܕܢܶܚܙܳܐ ܚܒܳܠܳܐ.11 ܬܚܰܘܶܝܢܝ ܐܽܘܪܚܳܟ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܣܒܰܥ ܡܶܢ ܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܟ. ܘܡܶܢ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܟ.

 

 . 17  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܝܙ

 

ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܐܶܬܪܕܶܦ ܡܶܢ ܫܳܐܳܘܠ

 1. 1. ܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܚܽܘܪ ܒܒܳܥܽܘܬܝ̱. ܘܨܽܘܬ ܨܠܽܘܬܝ̱ ܕܠܳܐ ܡܶܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܢܰܟܽܘܠܬܳܢ̈ܝܳܬܳܐ.2 ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܕܺܝܢܝ̱ ܢܶܦܽܘܩ. ܘܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܢܶܚ̈ܙܝܳܢ ܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ.3 ܒܚܰܪܬ ܠܶܒܝ̱ ܘܰܣܥܰܪܬܳܢܝ̱ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܘܰܒܩܰܝܬܳܢܝ̱ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬ ܒܺܝ ܥܰܘܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܥܒܰܪܘ ܥܰܠ ܦܽܘܡܝ̱ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.4 ܒܡܰܡܠܠܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܛܰܪܬܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.5 ܣܰܡܶܟܬ ܗܶܠܟ̈ܳܬܝ̱ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܟ ܕܠܳܐ ܢܙܽܘ̈ܥܳܢ ܦܣ̈ܳܥܳܬܝ̱.6 ܐܶܢܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܢܰܝܬܳܢܝ̱. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܨܠܺܝ ܐܶܕܢܳܟ ܠܘܳܬܝ̱ ܘܰܫܡܰܥ ܡܶܠܰܝ̈.7 ܘܰܥܒܶܕܳܝܗܝ̱ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܠܚܰܣܝܳܟ. ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ. ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܟ.8 ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܒܳܒܬܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ. ܘܰܒܛܶܠܳܠܳܐ ܕܟܶܢ̈ܦܰܝܟ ܣܰܬܰܪܰܝܢܝ̱.9 ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܙܽܘܢܝ̱. ܘܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܝ̱ ܕܣܳܡܘ ܥܠܰܝ.10 ܣܟܽܘܪ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܕܡܰܠܶܠܘ̱ ܫܰܒܰܗܪܳܢܽܘܬܳܐ.11 ܫܰܒܚܽܘܢܝ̱ ܘܗܳܫܳܐ ܟܰܪܟܽܘܢܝ̱. ܣܳܡܘ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܢܰܪܡܽܘܢܳܢܝ̱ ܒܰܐܪܥܳܐ.12 ܕܳܡܶܝܢ ܠܰܐܪܝܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܠܡܶܬܒܰܪ. ܘܰܐܝܟ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܛܽܘܫܝܳܐ.13 ܩܽܘܡ ܡܳܪܝܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܐܒܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܦܰܨܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܢ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ.14 ܘܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܚܶܦܪܳܐ. ܬܦܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ ܡܠܺܝ ܟܰܪܣܗܽܘܢ. ܢܶܣܒܥܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܢܶܫܒܩܽܘܢ ܫܰܪܟܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.15 ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܶܚܙܶܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟ. ܘܶܐܣܒܰܥ ܡܳܐ ܕܶܐܬܬܥܺܝܪܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ.

 

 . 18  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܝܚ

 

ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܕܰܐܘܕܺܝ ܒܚܰܪܬܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ

 

 1. 1. ܐܶܪܚܡܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܝ̱ ܘܬܽܘܟܠܳܢܝ̱.2 ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܝ̱ ܘܡܦܰܨܝܳܢܝ̱. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܰܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ̱. ܡܣܰܝܥܳܢܝ̱ ܘܩܰܪܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܝ̱. ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܝ̱ ܡܫܰܒܚܳܐ.3 ܐܶܩܪܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܐܶܬܦܪܶܩ.4 ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕܪܽܘܢܝ̱ ܚܶܒ̈ܠܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܖ̈ܶܓܠܳܬܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܕܰܠܚܳܢ̈ܝ.5 ܚܶܒ̈ܠܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܟܰܪܟܽܘܢܝ̱. ܘܩܰܕܡܽܘܢܝ̱ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܘܬܳܐ.6 ܒܽܐܘܠܨܳܢܝ̱ ܩܪܺܝܬ ܠܡܳܪܳܝܐ ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܩܪܺܝܬ. ܘܰܫܡܰܥ ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܶܗ ܒܩܳܠܝ̱. ܘܰܓܥܳܬܝ̱ ܩܕܳܡܰܘܗܝ̱ ܥܶܠܰܬ ܒܶܐܕܢܰܘ̈ܗܝ̱.7 ܐܶܬܕܰܠܚܰܬ ܘܙܳܥܰܬ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ ܙܳܥ̈ܝ̱ ܘܶܐܬܬܰܠܰܚ̈ܝ̱. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܚܰܡܰܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.8 ܣܠܶܩ ܬܶܢܳܢܳܐ ܒܪܽܘܓܙܶܗ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܐܶܬܓܰܘܙܠܰܬ. ܘܓܽܘܡܖ̈ܶܐ ܚܰܒܶܝ̈ܢ ܡܶܢܶܗ.9 ܐܰܪܟܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܢܚܶܬ. ܘܥܰܖ̈ܦܶܠܶܐ ܬܚܶܝܬ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ̱.10 ܪܟܶܒ ܥܰܠ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܦܪܰܚ. ܘܛܳܣ ܥܰܠ ܟܶܢܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܪܽܘܚܳܐ.11 ܣܳܡ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܓܶܢܝܶܗ ܘܟܰܪܟܶܗ ܡܰܛܠܠܶܗ. ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܕܳܐܐܰܪ.12 ܡܶܢ ܙܰܗܪܳܐ ܕܡܰܛܠܠܶܗ. ܥܢܳܢܰܘ̈ܗܝ ܥܒܰܕ ܒܰܪܕܳܐ ܘܓܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ.13 ܘܰܪܥܶܡ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܥܶܠܳܝܳܐ ܝܰܗܒ ܩܳܠܶܗ. ܒܰܪܕܳܐ ܘܓܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ.14 ܫܰܕܰܪ ܓܶܐܖ̈ܰܘܗܝ ܘܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܰܖ̈ܩܰܘܗܝ ܐܰܣܓܺܝ ܘܕܰܠܰܚ ܐܶܢܽܘܢ.15 ܘܶܐܬܚܙܺܝܘ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܶܐܬܓ̈ܠܺܝ ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ ܕܬܺܒܶܝܠ. ܡܶܢ ܟܳܐܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܫܰܡܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܟ.16 ܫܰܕܰܪ ܡܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ ܘܰܫܠܳܢܝ̱. ܘܩܰܒܠܰܢܝ̱ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.17 ܘܦܰܨܝܰܢܝ̱ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܣܳܢ̈ܰܐܝ ܕܰܥܫܶܢܘ ܡܶܢܝ̱.18 ܩܰܕܡܽܘܢܝ̱ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܳܩܰܬܝ̱. ܘܰܗܘܳܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ.19 ܘܰܐܦܩܰܢܝ̱ ܠܰܪܘܰܚܬܳܐ. ܘܦܰܨܝܰܢܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܒܺܝ.20 ܘܦܰܪܥܰܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܝ̱. ܘܰܐܝܟ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝ ܫܰܠܡܰܢܝ̱.21 ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܛܪܶܬ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܡܰܪܕܶܬ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܝ.22 ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܠܽܘܩܒܰܠܝ̱. ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܰܘܗܝ ܠܳܐ ܐܰܥܒܪܶܬ݂ ܡܶܢܝ̱.23 ܘܰܗܘܺܝܬ݂ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܙܕܰܗܪܶܬ݂ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈.24 ܘܦܰܪܥܰܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܝ̱. ܘܰܐܝܟ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ.25 ܥܰܡ ܚܰܣܝܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܬܶܗܘܶܐ. ܘܥܰܡ ܬܰܡܺܝܡܳܐ ܬܶܬܰܡܰܡ.26 ܘܥܰܡ ܓܰܒܝܳܐ ܬܶܬܓܒܶܐ. ܘܥܰܡ ܥܩܺܝܡܳܐ ܬܶܬܦܰܬܰܠ.27 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܥܰܡܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܬܶܦܪܽܘܩ. ܘܥܰܝ̈ܢܶܐ ܖ̈ܳܡܳܬܳܐ ܬܡܰܟܶܟ.28 ܐܰܢ̱ܬ ܬܰܢܗܰܪ ܫܪܳܓܝ̱. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܢܰܢܗܰܪ ܚܶܫܽܘܟܝ̱.29 ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܟ ܐܶܪܗܰܛ ܥܰܠ ܓܰܝܣܳܐ. ܘܒܰܐܠܳܗܝ̱ ܐܶܫܘܰܪ ܫܽܘܪܳܐ.30 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܐܽܘܪܚܶܗ. ܡܺܐܡܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܩܶܐ. ܘܰܡܥܰܕܰܪ ܠܟܽܠ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ̱.31 ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܕܬܰܩܺܝܦ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܰܢ.32 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܚܰܙܩܰܢܝ̱ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܐܽܘܪܚܝ̱.33 ܥܒܰܕ ܖ̈ܶܓܠܰܝ ܐܰܝܟ ܕܰܐܝܠܳܐ. ܘܥܰܠ ܪܰܘܡܝ̱ ܐܰܩܺܝܡܰܢܝ̱.34 ܐܰܠܶܦ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܫܰܪܰܪ ܐܰܝܟ ܩܶܫܬܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܖ̈ܳܥܰܝ.35 ܝܰܗܒܬ ܠܺܝ ܣܰܟܪܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܬܣܰܝܥܰܢܝ̱ ܘܡܰܪܕܽܘܬܳܟ ܬܪܰܒܶܝܢܝ̱.36 ܐܰܪܘܰܚܬ ܦܣ̈ܳܥܳܬܝ̱ ܬܚܽܘܬܰܝ ܕܠܳܐ ܢܙܽܘܥܽܘܢ ܩܽܘܖ̈ܨܠܰܝ.37 ܐܶܪܕܽܘܦ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܘܰܐܕܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܗܦܽܘܟ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܓܰܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ.38 ܐܶܡܚܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܫܟܚܽܘܢ ܠܰܡܩܳܡ. ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܬܚܶܝܬ ܖ̈ܶܓܠܰܝ.39 ܬܚܰܙܩܰܢܝ̱ ܚܰܝܠܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܬܰܒܪܶܟ ܠܰܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝ ܬܚܽܘܬܰܝ.40 ܘܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܬܶܬܒܰܪ ܩܕܳܡܰܝ. ܘܰܠܣ̈ܳܢܰܐܝ ܐܶܫܰܬܶܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܢܶܓܥܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ.41 ܢܶܒܥܽܘܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ.42 ܐܶܫܚܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܰܦܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܣܝܳܢܳܐ ܕܫܽܘ̈ܩܶܐ ܐܶܕܽܘܫ ܐܶܢܽܘܢ.43 ܬܦܰܨܶܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܬܶܥܒܕܰܢܝ̱ ܪܺܝܫܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܝܶܕܥܶܬ ܢܶܦܠܚܽܘܢܳܢܝ̱.44 ܘܡܰܫܡܰܥ ܐܶܕܢܳܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢܳܢܝ̱. ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܢܶܫܬܰܥܒܕܽܘܢ ܠܺܝ.45 ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܢܶܬܟܠܽܘܢ ܘܢܶܬܚܰܓܪܽܘܢ ܡܶܢ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ.46 ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܚܰܝܠܳܢܝ̱. ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܐܰܠܳܗܝ ܘܦܳܪܽܘܩܝ̱.47 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܺܝ ܬܒܰܥܬܳܐ. ܘܫܰܥܒܶܕ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܬܚܽܘܬܰܝ.48 ܘܦܰܨܝܰܢܝ̱ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝ ܐܰܪܺܝܡܰܝܢܝ̱. ܘܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܬܦܰܨܶܝܢܝ̱.49 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܳܪܝ. ܘܠܰܫܡܳܟ ܐܶܙܡܰܪ.50 ܡܰܘܪܶܒ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܶܗ. ܘܥܳܒܶܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ. ܠܕܰܘܺܝܕ ܘܰܠܙܰܪܥܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.

 

 . 19  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܝܛ

 

ܥܰܠ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܘܰܡܠܰܚܡܽܘܬܳܐ ܕܒܶܖ̈ܝܳܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ

 1. 1. ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܥܒܳܕ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡܚܰܘܶܐ ܪܩܺܝܥܳܐ.2 ܝܰܘܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܡܰܒܰܥ ܡܺܐܡܪܳܐ. ܘܠܺܠܝܳܐ ܠܠܺܠܝܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܡܰܕܥܳܐ.3 ܠܰܝܬ ܡܺܐܡܪܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܡܰܥ ܒܩܳܠܗܽܘܢ.4 ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܣܒܰܪܬܗܽܘܢ. ܘܰܒܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܬܺܒܶܝܠ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܫܶܡܫܳܐ ܢܩܰܫ ܡܰܫܟܢܶܗ ܒܗܽܘܢ.5 ܘܗܽܘ ܐܰܝܟ ܚܰܬܢܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܳܐ. ܢܕܽܘܨ ܐܰܝܟ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܠܡܶܪܗܰܛ ܐܽܘܪܚܶܗ.6 ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܡܰܦܩܶܗ. ܘܡܰܣܡܟܶܗ ܥܰܠ ܣܰܘ̈ܦܰܝ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܕܛܳܫܶܐ ܡܶܢ ܠܰܗܓܶܗ.7 ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܘܡܰܦܢܶܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܰܡܚܰܟܡܳܐ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ.8 ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܪܺܝܨܺܝܢ ܘܰܡܚܰܕܶܝܢ ܠܶܒܐ. ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܓܒܶܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܶܐ.9 ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܝܳܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܘܟܺܐܢܺܝ̈ܢ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ.10 ܘܰܪܓܺܝܓܺܝܢ ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ ܘܡܶܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܚܠܶܝܢ ܡܶܢ ܕܶܒܫܳܐ ܘܡܶܢ ܟܰܟܳܪܺܝܬܳܐ.11 ܘܳܐܦ ܥܰܒܕܳܟ ܢܶܙܕܗܰܪ ܒܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܢܶܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܬܦܪܰܥ ܣܰܓܺܝ.12 ܒܫܳܖ̈ܥܳܬܳܐ ܡܰܢܽܘ ܡܶܣܬܰܟܰܠ. ܘܡܶܢ ܛܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܙܰܟܳܢܝ̱.13 ܐܳܦ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܚܣܽܘܟܳܝܗܝ̱ ܠܥܰܒܕܳܟ. ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܰܠܛܽܘܢ ܒܺܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܶܐܬܕܰܟܶܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝ.14 ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܦܽܘܡܝ̱. ܘܪܶܢܝܶܗ ܕܠܶܒܝ̱ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܕܽܘܪܝ̱ ܘܦܳܪܽܘܩܝ̱.

 

 . 20  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܟܟ

 

ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܐܠܶܨ ܡܶܢ ܐܳܬܽܘܖ̈ܳܝܶܐ

 1. 1. ܢܶܥܢܶܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܘܰܢܥܰܕܪܳܟ ܫܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ.2 ܢܫܰܕܰܪ ܠܳܟ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܩܕܫܶܗ. ܘܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܢܣܰܝܥܳܟ.3 ܢܶܬܕܟܰܪ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܝܟ. ܘܝܰܩܕܰܝ̈ܟ ܗܽܘ ܢܰܕܗܶܢ.4 ܢܶܬܶܠ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܠܶܒܳܟ. ܘܰܐܝܟ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܰܪܥܺܝܬܳܟ ܢܫܰܡܠܶܐ.5 ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܘܒܰܫܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܢܶܬܬܪܺܝܡ. ܢܶܥܒܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܟ.6 ܡܶܟܺܝܠ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܦܪܰܩ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ. ܘܰܥܢܳܝܗܝ̱ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ. ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܶܗ.7 ܗܳܠܶܝܢ ܒܡܰܖ̈ܟܒܳܬܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܖ̈ܰܟܫܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܢܶܥܫܰܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܒܪܰܟܘ ܘܰܢܦܰܠܘ. ܘܰܚܢܰܢ ܩܳܡܢ ܘܶܐܬܛܰܝܰܒܢ.8 ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܦܪܩܰܢ ܘܡܰܠܟܰܢ ܢܶܥܢܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܶܩܪܶܝܘܗܝ̱.

 

 

 . 21  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܟܐ

 

ܡܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܦܰܨܺܝ ܡܶܢ ܐܳܬܽܘܪܳܝܳܐ

 1. 1. ܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܝܠܳܟ ܢܶܚܕܶܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܢܕܽܘܨ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ.2 ܪܶܓܬܳܐ ܕܠܶܒܶܗ ܝܰܗܒܬ ܠܶܗ. ܘܛܽܘܝܳܒܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܠܳܐ ܟܠܰܝܬܳܝܗܝ̱.3 ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܶܡܬܳܝܗܝ̱ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ. ܘܣܳܡܬ ܒܪܺܝܫܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ.4 ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܐܠܳܟ ܘܝܰܗܒܬ ܠܶܗ. ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.5 ܝܺܪܶܒ ܫܽܘܒܚܶܗ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܣܳܡܬ ܥܠܰܘܗܝ.6 ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܕܬܳܝܗܝ̱ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܘܚܰܕܺܝܬܳܝܗܝ̱ ܒܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܟ.7 ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܣܰܒܰܪ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܬܙܺܝܥ.8 ܬܶܫܟܰܚ ܐܺܝܕܳܟ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ. ܘܝܰܡܺܝܢܳܟ ܬܶܫܟܰܚ ܠܣܳܢܰܐܝ̈ܟ.9 ܬܶܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܬܰܢܽܘܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܽܘܓܙܶܗ ܢܰܘܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܬܶܐܟܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ.10 ܘܦܺܐܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܬܰܘܒܶܕ. ܘܙܰܪܥܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.11 ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܠܰܘ ܥܠܰܝܟ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܚܰܝܠܳܐ.12 ܬܣܺܝܡ ܒܗܽܘܢ ܟܽܘܬܡܳܐ. ܘܛܽܘܝܳܒܳܟ ܬܰܬܩܶܢ ܥܰܠ ܦܰܖ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ.13 ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܥܽܘܫܢܳܟ ܢܶܙܡܰܪ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܟ.

 

 . 22  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܟܒ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܚܠܳܦ ܨܠܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܪܕܶܦ ܡܶܢ ܐܰܒܫܳܠܳܘܡ

 1. 1. ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ ܠܡܳܢܳܐ ܫܒܰܩܬܳܢܝ̱. ܘܰܐܪܚܶܩܬ ܡܶܢܝ ܦܽܘܪܩܳܢܝ̱ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ̱.2 ܐܰܠܳܗܝ ܐܶܩܪܶܝܟ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܥܢܶܝܢܝ̱. ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܘܠܳܐ ܬܟܰܬܰܪ ܠܺܝ.3 ܐܰܢ̱ܬ ܩܰܕܺܝܫ ܘܝܳܬܶܒ ܒܫܽܘܒܚܳܟ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.4 ܒܳܟ ܣܰܒܰܪܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈. ܣܰܒܰܪܘ ܒܳܟ ܘܦܰܨܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ.5 ܠܘܳܬܳܟ ܓܥܰܘ ܘܶܐܬܦܰܨܺܝܘ. ܘܒܳܟ ܣܰܒܰܪܘ ܘܠܳܐ ܒܗܶܬܘ.6 ܐܶܢܳܐ ܬܰܘܠܥܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܚܶܣܕܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܣܽܘܠܳܢܶܗ ܕܥܰܡܳܐ.7 ܟܽܠ ܕܰܚܙܰܐܢܝ̱ ܡܰܝܶܩܘ ܒܺܝ. ܐܰܦܛܰܪܘ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܘܰܐܢܺܝܕܘ ܒܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ.8 ܐܶܬܬܟܶܠ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܢܦܰܨܶܝܘܗܝ̱. ܘܰܢܦܰܠܛܺܝܘܗܝ̱ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܒܶܗ.9 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܬܽܘܟܠܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ. ܘܣܰܒܪܝ̱ ܥܰܠ ܬܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܶܐܡܝ̱.10 ܥܠܰܝܟ ܐܶܫܬܕܺܝܬ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܶܐܡܝ̱. ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܢ̱ܬ.11 ܠܳܐ ܬܰܪܚܶܩ ܡܶܢܝ̱. ܡܶܛܽܠ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܩܪܶܒ ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܥܰܕܰܪ.12 ܐܶܬܟܰܪܟܽܘܢܝ̱ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܐܖ̈ܘܳܢܶܐ ܕܒܰܝܫܳܢ ܚܰܕܪܽܘܢܝ̱.13 ܘܰܦܬܰܚܘ ܥܠܰܝ ܦܽܘܡܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܕܢܳܗܶܡ ܘܚܳܛܶܦ.14 ܘܰܐܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܰܐܫܕܶܬ. ܘܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܖ̈ܡܰܝ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܒܝ̱ ܐܰܝܟ ܫܥܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܬܡܣܺܝܘ ܒܓܰܘܝ ܡܥܰܝ̈.15 ܘܺܝܒܶܫ ܐܰܝܟ ܚܶܨܦܳܐ ܕܦܰܚܳܪܳܐ ܚܰܝܠܝ̱. ܘܠܶܫܳܢܝ̱ ܕܒܶܩ ܠܰܫ̈ܡܰܝ ܚܶܟܝ̱. ܘܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܫܕܰܝܬܳܢܝ̱.16 ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕܪܽܘܢܝ̱ ܟܰܠܒ̈ܶܐ. ܘܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ ܟܰܪܟܽܘܢܝ̱. ܒܰܙܰܥܘ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܘܖ̈ܶܓܠܰܝ.17 ܘܰܐܝܠܶܠܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܖ̈ܡܰܝ. ܗܶܢܽܘܢ ܚܳܪܘ ܘܰܚܙܰܘ ܒܺܝ.18 ܘܦܰܠܶܓܘ ܢܰܚ̈ܬܰܝ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܠܒܽܘܫܝ̱ ܐܰܪܡܺܝܘ ܦܶܣ̈ܶܐ.19 ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܬܰܪܚܶܩ ܡܶܢܝ̱. ܐܺܝܠ ܐܺܝܠ ܠܥܽܘܕܪܳܢܝ̱ ܟܰܬܰܪ.20 ܘܦܰܨܳܗ̇ ܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ ܢܰܦܫܝ̱. ܘܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܟܰܠܒ̈ܶܐ ܝܺܚܺܝܕܽܘܬܝ̱.21 ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܰܐܪܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܩܰܪܢܳܐ ܪܳܡܬܳܐ ܡܽܘܟܳܟܝ̱.22 ܕܶܐܣܰܒܰܪ ܫܡܳܟ ܠܰܐܚܰܝ̈. ܘܰܒܓܰܘ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܐܶܫܰܒܚܳܟ.23 ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ̱. ܘܟܽܠܶܗ ܙܰܪܥܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܩܪܽܘܗܝ̱. ܘܰܕܚܰܠܘ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܶܗ ܙܰܪܥܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.24 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܳܛ ܘܠܳܐ ܐܰܣܠܺܝ ܓܥܳܬܶܗ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ̱ ܡܶܢܶܗ. ܟܰܕ ܓܥܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܫܰܡܥܶܗ.25 ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܗܺܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܝ̱ ܒܥܺܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܢܶܕܖ̈ܰܝ ܐܶܫܰܠܶܡ ܩܕܳܡ ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ̱.26 ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܢܶܣܒܥܽܘܢ. ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܶܗ. ܘܢܺܚܶܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ.27 ܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢ ܘܢܶܬܦܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܶܒܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܩܕܳܡܰܘܗܝ̱ ܢܶܣܓ̈ܕܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ.28 ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.29 ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܘܢܶܣܓܕܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܦܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܩܕܳܡܰܘܗܝ̱ ܢܶܒܪܟܽܘܢ ܟܽܠ ܢܳܚ̈ܬܰܝ ܥܰܦܪܳܐ. ܢܰܦܫܝ̱ ܠܶܗ ܗܽܘ ܚܰܝܳܐ.30 ܙܰܪܥܳܐ ܕܢܶܦܠܚܺܝܘܗܝ̱ ܢܣܰܒܰܪ ܕܳܪܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ.31 ܢܺܐܬܽܘܢ ܘܰܢܚܰܘܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܕܥܳܒܶܕ ܡܳܪܝܳܐ.

 

. 23 ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܟܓ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܥܰܡܳܐ

 1. 1. ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܪܥܶܝܢܝ̱ ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܢܚܰܣܰܪ ܠܺܝ.2 ܘܥܰܠ ܡܰܖ̈ܓܶܐ ܕܥܽܘܫܢܳܐ ܢܰܫܪܶܝܢܝ̱. ܘܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܺܝ̈ܚܶܐ ܢܕܰܒܪܰܢܝ̱.3 ܢܰܦܫܝ̱ ܐܰܦܢܺܝ ܘܕܰܒܪܰܢܝ̱ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ.4 ܐܳܦܶܢ ܐܶܗܰܠܶܟ ܒܢܰܚ̈ܠܰܝ ܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܥܰܡܝ̱. ܫܰܒܛܳܟ ܘܚܽܘܛܪܳܟ ܗܶܢܽܘܢ ܒܰܝܐܽܘܢܝ̱.5 ܣܕܰܪܬ ܩܕܳܡܰܝ ܦܳܬܽܘܖ̈ܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܐܰܕܗܶܢܬ ܪܺܝܫܝ̱ ܒܡܶܫܚܳܐ ܘܟܳܣܝ̱ ܡܰܪܘܶܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܐ.6 ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܪܰܕܦܽܘܢܝ̱ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝ݂ܰܝ݂̈. ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ.

 

  . 24 ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܟܕ

 

ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ

 1. 1. ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܡܠܳܐܳܗ̇. ܬܺܒܶܝܠ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇.2 ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܒܝܰܡܳܐ ܣܳܡ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇. ܘܰܒܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐܰܬܩܢܳܗ̇. ܡܰܢܽܘ ܢܶܣܰܩ ܠܛܽܘܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.3 ܘܡܰܢܽܘ ܢܩܽܘܡ ܒܛܽܘܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.4 ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܰܟ̈ܝܳܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܓܒܶܐ ܒܠܶܒܶܗ. ܘܠܳܐ ܝܳܡܶܐ ܒܢܰܦܫܶܗ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܡܶܐ ܒܢܶܟܠܳܐ.5 ܗܳܢܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ.6 ܗܳܢܰܘ ܕܳܪܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܘܰܡܣܰܒܰܪ. ܠܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܟ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ.7 ܐܰܪܺܝܡܘ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܖ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ. ܐܶܬܬܪܺܝܡܘ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܢܶܥܽܘܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܩܳܖ̈ܶܐ.8 ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܩܳܖ̈ܶܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ.9 ܐܰܪܺܝܡܘ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܖ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ. ܐܶܬܬܪܺܝܡܘ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܢܶܥܽܘܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܩܳܖ̈ܶܐ.10 ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܩܳܖ̈ܶܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.

 

 

  . 25 ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܟܗ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ

 1. 1. ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܦܫܝ̱ ܐܰܪܺܝܡܶܬ.2 ܐܰܠܳܗܝ ܒܳܟ ܣܰܒܪܶܬ ܠܳܐ ܐܶܒܗܰܬ. ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܒܗܪܽܘܢ ܥܠܰܝ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ.3 ܘܐܳܦ ܟܽܠ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܳܟ ܠܳܐ ܢܶܒܗܬܽܘܢ. ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܗܽܘܢ.4 ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܘܳܢܝ̱ ܘܰܫܒܺܝܠܰܝ̈ܟ ܐܰܘܕܰܥܰܝܢܝ̱.5 ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ̱ ܒܩܽܘܫܬܳܟ ܘܰܐܠܶܦܰܝܢܝ̱. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܝ ܘܦܳܪܽܘܩܝ̱. ܘܠܳܟ ܣܰܟܺܝܬ ܒܟܽܠܝܽܘܡ.6 ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܛܰܝ̈ܒܘܳܬܳܟ.7 ܘܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܝ̱ ܠܳܐ ܬܶܕܟܰܪ ܠܺܝ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ̱. ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.8 ܛܳܒ ܗܽܘ ܘܰܬܪܺܝܨ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܬܳܪܶܨ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ.9 ܘܰܡܕܰܒܰܪ ܠܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܘܡܰܠܶܦ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܐܽܘܪܚܶܗ.10 ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܩܝܳܡܶܗ ܘܣܳܗ̈ܕܘܳܬܶܗ.11 ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܣܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ̱ ܕܪܰܒ ܗܽܘ.12 ܡܰܢܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܢܰܠܦܺܝܘܗܝ̱ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܓܒܳܐ.13 ܢܰܦܫܶܗ ܬܒܽܘܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܙܰܪܥܶܗ ܢܺܐܪܰܬ ܐܰܪܥܳܐ.14 ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ̱. ܘܰܩܝܳܡܶܗ ܐܰܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ.15 ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܡܰܦܶܩ ܡܶܢ ܡܨܺܝܕܬܳܐ ܖ̈ܶܓܠܰܝ.16 ܐܶܬܦܰܢ ܥܠܰܝ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܒܳܝܫܳܐ.17 ܥܳܩ̈ܳܬܶܗ ܕܠܶܒܝ̱ ܣܓܺܝ̈ ܘܡܶܢ ܥܳܩ̈ܳܬܝ̱ ܐܰܦܶܩܰܝܢܝ̱.18 ܚܙܺܝ ܫܽܘܥܒܳܕܝ̱ ܘܥܰܡܠܝ̱ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܛܺܝܬܝ̱.19 ܘܰܚܙܺܝ ܕܰܣܓܺܝܘ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܘܣܶܢܶܐܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܣܢܰܐܢܝ̱.20 ܛܰܪ ܢܰܦܫܝ̱ ܘܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܟ ܣܰܒܪܶܬ.21 ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܬܖ̈ܺܝܨܶܐ ܢܩܶܦܘ ܠܺܝ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܟ ܣܰܟܺܝܬ.22 ܦܪܰܩ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܳܠܽܘ̈ܨܰܘܗܝ̱.

 

  . 26 ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܟܘ

 

ܥܰܠ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܒܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܝܰܬܖ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܥܰܡܳܐ ܕܒܳܒܶܠ

 1. 1. ܕܽܘܢ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܝ̱ ܗܰܠܟܶܬ. ܒܡܳܪܝܳܐ ܣܰܒܪܶܬ ܠܳܐ ܐܶܙܽܘܥ.2 ܒܚܽܘܪܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܘܢܰܣܳܢܝ̱. ܘܰܒܩܺܝ ܟܽܘ̈ܠܝܳܬ݂ܝ̱ ܘܠܶܒܝ̱.3 ܡܶܛܽܠ ܕܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܝ̈ܢܰܝ. ܗܰܠܟܶܬ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.4 ܘܠܳܐ ܝܶܬܒܶܬ ܥܰܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܥܰܡ ܫܳܛܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܥܶܠܶܬ.5 ܣܢܺܝܬ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܥܰܡ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܳܐ ܝܶܬܒܶܬ.6 ܐܰܫܺܝܓܶܬ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ. ܘܶܐܬܟܰܪܟܶܬ ܠܡܰܕܒܚܳܟ ܡܳܪܝܳܐ.7 ܕܶܐܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܕܫܽܘܒܚܳܟ. ܘܶܐܫܬܰܥܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܟ.8 ܡܳܪܝܳܐ ܪܶܚܡܶܬ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܒܰܝܬܳܟ. ܘܰܐܬܪܳܐ ܕܡܰܫܪܝܶܗ ܕܫܽܘܒܚܳܟ.9 ܠܳܐ ܬܰܘܒܶܕܰܝܢܝ̱ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܥܰܡ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܕܡܳܐ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈.10 ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܢܶܟܠܳܐ. ܘܝܰܡܺܝܢܗܽܘܢ ܡܰܠܝܳܐ ܫܽܘܚܕܳܐ.11 ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܝ̱ ܗܰܠܟܶܬ. ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ.12 ܘܪܶܓܠܝ̱ ܩܳܡܰܬ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܥܺܕܬܳܐ ܐܶܒܰܪܶܟ ܠܡܳܪܝܳܐ.

 

  . 27 ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܟܙ

 

ܬܰܘܕܺܝܬܶܗ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܗܽܘܢ ܕܳܐܬܽܘܖ̈ܳܝܶܐ

 1. 1. ܡܳܪܝܳܐ ܢܽܘܗܪܝ̱ ܘܦܽܘܪܩܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܡܰܢ ܐܶܕܚܰܠ. ܡܳܪܝܳܐ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ ܡܶܢ ܡܰܢܽܘ ܙܳܐܰܥ ܐ̱ܢܳܐ.2 ܟܰܕ ܩܪܶܒܘ̱ ܠܺܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܡܶܐܟܰܠ ܒܶܣܪܝ̱. ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܘܣܳܢ̈ܰܐܝ. ܐܰܟܚܕܳܐ ܐܶܣܬܰܚܰܦܘ ܘܰܢܦܰܠܘ.3 ܐܶܢ ܬܶܫܪܶܐ ܥܠܰܝ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܠܶܒܝ̱. ܘܶܐܢ ܢܩܽܘܡ ܥܠܰܝ ܩܪܳܒܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ.4 ܕܰܚܕܳܐ ܫܶܐܠܶܬ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܗ̇ ܗܽܘ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝ݂ܰܝ݂̈. ܘܶܐܚܙܶܐ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܦܩܽܘܕ ܗܰܝܟܠܶܗ.5 ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܛܰܫܶܝܢܝ ܒܣܶܬܳܪܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܰܢܛܰܫܶܝܢܝ̱ ܒܛܶܠܳܠܳܐ ܕܡܰܫܟܢܶܗ ܘܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܢܪܺܝܡܰܢܝ̱.6 ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܪܺܝܫܝ̱ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܕܚܰܕܪܽܘܢܝ̱. ܘܶܐܕܰܒܰܚ ܒܡܰܫܟܢܶܗ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ. ܐܶܫܰܒܰܚ ܘܶܐܙܡܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ.7 ܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܠܝ̱ ܡܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܳܟ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܘܰܥܢܺܝܢܝ̱.8 ܠܳܟ ܐܳܡܰܪ ܠܶܒܝ̱ ܘܒܳܥ̈ܝܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܠܰܐܦܰܝ̈ܟ.9 ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܝ̱. ܘܠܳܐ ܬܶܐܠܨܺܝܘܗܝ̱ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܠܥܰܒܕܳܟ. ܥܳܕܽܘܪܝ̱ ܗ̱ܘܰܝܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ̱ ܘܠܳܐ ܬܶܫܒܩܰܢܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ ܘܦܳܪܽܘܩܝ̱.10 ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܒܝ̱ ܘܶܐܡܝ̱ ܫܰܒܩܽܘܢܝ̱ ܘܡܳܪܝܳܐ ܚܰܡܠܰܢܝ̱.11 ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܐܽܘܪܚܳܟ. ܘܕܰܒܰܪܰܝܢܝ̱ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܟ ܬܖ̈ܺܝܨܶܐ.12 ܘܠܳܐ ܬܰܫܠܶܡܰܝܢܝ̱ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܳܡܘ ܥܠܰܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ ܘܡܰܠܶܠܘ ܥܰܘܠܳܐ.13 ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܝܡܢܶܬ ܕܶܐܚܙܶܐ ܒܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.14 ܣܰܒܰܪܘ ܒܡܳܪܝܳܐ ܘܢܶܬܚܰܝܰܠ ܠܶܒܟܽܘܢ. ܣܰܒܰܪܘ ܒܡܳܪܝܳܐ.

 

 . 28  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܟܚ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܚܶܙܰܩܝܳܐ

 1. 1. ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬ ܐܰܠܳܗܝ ܠܳܐ ܬܶܫܬܽܘܩ ܡܶܢܝ̱. ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܫܬܽܘܩ ܡܶܢܝ̱ ܘܶܐܫܬܠܶܡ ܥܰܡ ܢܳܚ̈ܬܰܝ ܓܽܘܒܳܐ.2 ܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܝ̱ ܟܰܕ ܐܶܓܥܶܐ ܠܘܳܬܳܟ. ܘܟܰܕ ܐܰܪܺܝܡ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܠܗܰܝܟܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.3 ܠܳܐ ܬܶܡܢܶܝܢܝ̱ ܥܰܡ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܥܰܡ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܳܐ. ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܚܰܒܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ.4 ܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܐܝܟ ܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ.5 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܒܰܥܒܳܕ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܢܶܣܚܽܘܦ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܒܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ.6 ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܝ̱.7 ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܕܽܘܪܝ̱ ܘܰܡܣܰܝܥܳܢܝ̱. ܕܰܥܠܰܘܗܝ̱ ܐܶܬܬܟܶܠ ܠܶܒܝ̱ ܘܰܫܘܰܚ ܒܶܣܪܝ. ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܘܕܶܐ ܠܶܗ.8 ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܰܐ ܗܘ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܡܣܰܝܥܳܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܶܗ.9 ܦܪܽܘܩ ܠܥܰܡܳܟ ܘܒܰܪܶܟ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ. ܘܰܪܥܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܘܕܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.

 

 . 29  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܟܛ

 

ܡܰܠܶܦ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܓܗܺܝ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܶܢ ܐܳܬܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܦܶܐܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܢܙܰܡܶܢ ܠܥܰܡܳܐ ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ

 1. 1. ܐܰܝܬܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܕܶܟܖ̈ܶܐ. ܐܰܝܬܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ.2 ܐܰܝܬܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܰܫܡܶܗ. ܣܓܽܘܕܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܕܳܪܬܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ.3 ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܪܥܶܡ. ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.4 ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ.5 ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܚܰܬܶܦ ܐܰܖ̈ܙܶܐ. ܘܬܰܒܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܖ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ.6 ܪܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܶܓ̈ܠܶܐ. ܠܠܶܒܢܳܢ ܘܰܠܣܳܢܺܝܪ ܐܰܝܟ ܒܢܰܝ̈ ܪܰܝܡܳܐ.7 ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܦܳܣܶܩ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ.8 ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܙܺܝܥ ܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܰܡܙܺܝܥ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܕܒܪܳܐ ܕܰܩܕܶܫ.9 ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܙܺܝܥ ܐܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܰܡܥܰܩܰܪ ܥܳܒ̈ܶܐ. ܘܰܒܗܰܝܟܠܶܗ ܟܽܠܢܳܫ ܐܳܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ.10 ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܡܽܘܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ. ܝܳܬܶܒ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.11 ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܶܠ ܚܰܝܠܳܐ ܠܥܰܡܶܗ. ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܪܶܟ ܠܥܰܡܶܗ ܒܰܫܠܳܡܳܐ.

 

 . 30 ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܠ

 

ܬܰܘܕܺܝܬܶܗ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ

 1. 1. ܐܶܪܰܡܪܡܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܪܺܝܡܬܳܢܝ̱. ܘܠܳܐ ܚܰܕܺܝܬ ܒܺܝ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ.2 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܒܥܺܝܬ ܡܶܢܳܟ ܘܰܐܣܺܝܬܳܢܝ̱.3 ܘܰܐܣܶܩܬ ܡܶܢ ܫܝܽܘܠ ܠܢܰܦܫܝ̱. ܘܰܐܚܺܝܬܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܢܳܚ̈ܬܰܝ ܓܽܘܒܳܐ.4 ܙܡܰܪܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܓܒܰܘ̈ܗܝ̱. ܘܰܐܘܕܰܘ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ.5 ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܐܳܬܳܐ ܒܪܽܘܓܙܶܗ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܒܪܰܡܫܳܐ ܬܒܽܘܬ ܒܟܳܬܳܐ ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ.6 ܐܶܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ ܒܫܰܠܝܽܘܬܝ̱ ܕܠܳܐ ܐܶܙܽܘܥ ܠܥܳܠܰܡ.7 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܩܺܝܡܬ ܥܰܠ ܫܽܘܒܚܝ̱ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܰܐܗܦܶܟܬ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܘܙܳܥܶܬ.8 ܘܰܩܪܺܝܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝ ܒܥܺܝܬ.9 ܡܳܢܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܒܕܶܡܝ̱ ܕܶܐܚܽܘܬ ܠܰܚܒܳܠܳܐ. ܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ.10 ܫܡܰܥ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܥܳܕܽܘܪܳܐ.11 ܕܰܐܗܦܶܟܬ ܡܰܖ̈ܩܕܳܬܝ̱ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܫܪܰܝܬ ܣܰܩܝ̱ ܘܰܐܟܒܶܢܬܳܢܝ̱ ܚܰܕܽܘܬܳܐ.12 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܽܘܩ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ.

 

 . 31  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܠܐ

 

ܥܰܠ ܬܰܟܫܶܦܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܘܦܽܘܢܳܝܶܗ ܕܡܶܢ ܒܳܒܶܠ

 1. 1. ܒܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܒܪܶܬ ܠܳܐ ܐܶܒܗܰܬ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܦܠܶܛܰܝܢܝ̱.2 ܨܠܺܝ ܠܘܳܬܝ̱ ܐܶܕܢܳܟ ܘܒܰܥܓܰܠ ܥܢܺܝܢܝ̱. ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱.3 ܡܶܛܽܠ ܕܥܽܘܫܢܝ̱ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ. ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܝܰܐܰܝܢܝ̱.4 ܘܰܐܦܶܩܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܡܨܺܝܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܛܡܰܪܘ ܠܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܣܰܝܥܳܢܝ̱ ܘܠܳܟ ܐܰܛܪܶܬ ܪܽܘܚܝ̱.5 ܘܰܦܪܰܩܬܳܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ.6 ܣܢܰܝܬ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܣܖ̈ܺܝܩܳܬܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܒܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܒܪܶܬ.7 ܐܶܕܽܘܨ ܘܶܐܚܕܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܕܰܚܙܰܝܬ ܒܡܽܘܟܳܟܝ̱ ܘܺܝܕܰܥܬ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܝ̱.8 ܘܠܳܐ ܐܰܫܠܶܡܬܳܢܝ̱ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܐܰܩܺܝܡܬ ܒܰܪܘܰܚܬܳܐ ܖ̈ܶܓܠܰܝ.9 ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܩܰܬ ܠܺܝ. ܐܶܬܕܰܠܚܰܬ ܥܰܝܢܝ̱ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܢܰܦܫܝ̱ ܘܟܰܪܣܝ̱.10 ܡܶܛܽܠ ܕܰܓܡܰܪܘ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ ܒܕܽܘܘܳܢܳܐ. ܘܰܫܢܰܝ̈ ܒܬܶܢ̈ܚܳܬܳܐ. ܐܶܬܟܪܰܗ ܚܰܝܠܝ̱ ܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܬܕܰܠܰܚܘ ܓܰܖ̈ܡܰܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ.11 ܘܰܗܘܺܝܬ ܚܶܣܕܳܐ ܠܰܫ̈ܒܳܒܰܝ. ܘܕܶܚܠܬܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܠܺܝ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܳܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܺܝ ܒܫܽܘܩܳܐ ܢܳܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܝ̱.12 ܐܶܬܛܥܺܝܬ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܳܐ. ܘܰܗܘܺܝܬ ܐܰܝܟ ܡܳܐܢܳܐ ܐܰܒܺܝܕܳܐ.13 ܡܶܛܽܠ ܕܫܶܡܥܶܬ ܪܶܢܝܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܡܰܠܰܟܘ ܥܠܰܝ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܘܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܠܢܰܦܫܝ̱.14 ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܥܠܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܬܰܟܠܶܬ. ܘܶܐܡܪܶܬ ܕܰܐ‌ܠܳܗܝ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ.15 ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܐܶܢܽܘܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܪܳܕܦܺܝܢ ܠܺܝ.16 ܐܰܢܗܰܪ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܥܰܠ ܥܰܒܕܳܟ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.17 ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܐܶܒܗܰܬ ܕܰܩܪܺܝܬܳܟ. ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܢܶܚܬܽܘܢ ܠܰܫܝܽܘܠ.18 ܘܢܶܣܬܰܟܖ̈ܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܫܽܘܩܪܳܐ ܘܫܳܛܝܽܘܬܳܐ.19 ܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܢܳܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܕܳܚ̈ܠܰܝܟ. ܠܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܳܟ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.20 ܬܟܰܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܣܶܬܳܪܶܗ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܟ ܡܶܢ ܕܠܽܘܚܝܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܬܟܰܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܶܠܳܠܳܟ ܡܶܢ ܚܶܪܝܳܢܳܐ.21 ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܒܰܩܪܺܝܬܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ.22 ܐܶܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ ܒܰܡܣܰܪܗܒܽܘܬܝ̱ ܕܶܐܒܕܶܬ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ. ܘܰܫܡܰܥܬ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܝ̱ ܟܰܕ ܩܪܺܝܬܳܟ.23 ܪܚܰܡܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܙܰܕܺܝܩܰܘ̈ܗܝ̱. ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܢܳܛܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܘܦܳܪܰܥ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.24 ܐܶܬܚܰܝܰܠܘ ܘܢܶܬܥܰܫܰܢ ܠܶܒܟܽܘܢ. ܟܽܠ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܡܳܪܝܳܐ.

 

 . 32  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܠܒ

 

ܡܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪ ܠܘܳܬ ܚܶܙܰܩܝܳܐ

 1. 1. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܶܐܫܬܒܶܩ ܠܶܗ ܥܰܘܠܶܗ. ܘܶܐܬܟܰܣܺܝܘ ܠܶܗ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ̱.2 ܛܽܘܒܰܘܗܝ̱ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܚܫܽܘܒ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܚܛܺܝܬܶܗ. ܘܠܰܝܬ ܢܶܟܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ.3 ܡܶܛܽܠ ܕܫܶܬܩܶܬ ܒܠܺܝܘ ܓܰܖ̈ܡܰܝ. ܟܰܕ ܢܳܗܶܡ ܗ̱ܘܺܝܬ ܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ.4 ܡܶܛܽܠ ܕܠܺܠܝܳܐ ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܝܶܩܪܰܬ ܥܠܰܝ ܐܺܝܕܳܟ. ܘܶܐܬܗܦܶܟ ܒܚܰܕܺܝ݂ܝ݂ ܟܺܐܒܳܐ ܠܡܶܩܛܠܰܢܝ̱.5 ܚܛܳܗܰܝ̈ ܐܰܘܕܰܥܬܳܟ ܘܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ̱ ܠܳܐ ܟܰܣܺܝܬ ܡܶܢܳܟ. ܐܶܡܪܶܬ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬ݂ܝ̱. ܘܰܐܢ̱ܬ ܫܳܒܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈.6 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܨܰܠܶܐ ܠܳܟ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܓܒܶܐ ܠܳܟ ܒܙܰܒܢܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ. ܚܺܐܦ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܠܳܐ ܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ.7 ܐܰܢ̱ܬ ܣܰܬܰܪܰܝܢܝ̱ ܘܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ̱. ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܐܰܟܪܶܟܰܝܢܝ̱ ܕܶܐܣܬܰܟܠܳܟ.8 ܐܰܘܕܥܳܟ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܬܺܐܙܰܠ ܒܳܗ̇. ܘܶܐܣܺܝܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܥܠܰܝܟ.9 ܠܳܐ ܬܶܗܘܢ ܐܰܝܟ ܣܽܘܣܝܳܐ ܘܰܐܝܟ ܟܽܘܕܰܢܝܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܟܺܝܡܺܝܢ. ܕܒܰܦܓܽܘܕܬܳܐ ܡܟܰܒܫܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܩܳܪܒܺܝܢ ܠܘܳܬܶܗ.10 ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܟܺܐܒܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܥܰܘܳܠܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܒܡܳܪܝܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܬܶܚܕܪܺܝܘܗܝ̱.11 ܚܕܰܘ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܶܐܬܒܰܣܡܘ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܫܰܒܚܽܘܗܝ ܟܽܠ ܬܖ̈ܺܝܨܰܝ ܠܶܒܳܐ.

 

 . 33  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܠܓ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܙܳܟܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܚܶܙܰܩܝܳܐ

 1. 1. ܫܰܒܰܚܘ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܰܬܖ̈ܺܝܨܶܐ ܝܳܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.2 ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܒܟܶܢܳܪܳܐ. ܘܰܒܩܺܝܬܳܪܳܐ ܕܰܥܣܰܪ ܡܢܺܝ̈ܢ ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ.3 ܫܰܒܰܚܘ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܫܰܦܺܝܪ ܒܩܳܠܳܐ.4 ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܽܘ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.5 ܪܳܚܶܡ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ. ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ.6 ܒܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܥܒܶܕ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ.7 ܟܢܰܫܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܙܶܩ̈ܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܡܳܐ. ܘܣܳܡ ܒܰܐܘܨܖ̈ܶܐ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ.8 ܬܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܢܙܽܘܥܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܬܺܒܶܝܠ.9 ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܘܰܗܘܰܘ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܦܩܰܕ ܘܰܐܩܺܝܡ.10 ܡܳܪܝܳܐ ܡܒܰܛܶܠ ܡܶܠܟ݂ܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܡܒܰܛܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ.11 ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܩܰܝܳܡܳܐ. ܘܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܕܠܶܒܶܗ ܠܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ.12 ܛܽܘܒܰܘܗܝ̱ ܠܥܰܡܳܐ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܥܰܡܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܐ.13 ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܕܺܝܩ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.14 ܘܡܶܢ ܡܰܘܬܒܶܗ ܚܙܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ.15 ܕܰܓܒܰܠ ܐܰܟܚܕܳܐ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܡܶܬܒܰܝܰܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.16 ܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܪܶܩ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܚܰܝܠܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܡܶܬܦܰܨܶܐ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܚܰܝܠܶܗ.17 ܕܰܓܳܠ ܗܽܘ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܣܽܘܣܝܳܐ. ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܠܳܐ ܡܦܰܨܶܐ ܠܪܳܟܒܶܗ.18 ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ.19 ܕܰܡܦܰܨܶܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܢܰܚܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܰܦܢܳܐ.20 ܢܰܦܫܰܢ ܣܰܟܝܰܬ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܥܰܕܪܳܢܰܢ ܘܰܡܣܰܝܥܳܢܰܢ.21 ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܢܶܚܕܶܐ ܠܶܒܰܢ. ܕܒܰܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܰܒܰܪܢ.22 ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܣܰܟܺܝܢܰܢ ܠܳܟ.

 

 . 34  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܠܕ

 

ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܐܡܺܝܖ̈ܳܢ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܚܶܙܰܩܝܳܐ

 1. 1. ܐܶܒܰܪܶܟ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܒܦܽܘܡܝ̱.2 ܒܡܳܪܝܳܐ ܬܶܫܬܰܒܗܰܪ ܢܰܦܫܝ̱. ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܢܶܚܕܽܘܢ.3 ܐܰܘܪܶܒܘ ܥܰܡܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܢܪܺܝܡ ܫܡܶܗ ܐܰܟܚܕܳܐ.4 ܒܥܺܝܬ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܥܢܳܢܝ̱. ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܰܝ ܦܰܨܝܰܢܝ̱.5 ܚܽܘܪܘ ܠܘܳܬܶܗ ܘܣܰܒܰܪܘ ܒܶܗ. ܘܰܐܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܢܰܚܦܖ̈ܳܢ.6 ܗܳܢܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܕܰܩܪܳܝܗܝ̱ ܘܫܰܡܥܶܗ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢܰܘ̈ܗܝ̱ ܦܰܨܝܶܗ.7 ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܕܺܝܪܳܐ ܠܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ̱ ܘܰܡܦܰܨܶܐ ܠܗܽܘܢ.8 ܛܥܰܡܘ ܘܰܚܙܰܘ ܕܛܳܒ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ̱.9 ܥܰܬܺܝܖ̈ܶܐ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢܘ ܘܰܟܦܶܢܘ.10 ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܡܳܪܝܳܐ ܒܳܥܶܝܢ ܠܳܐ ܬܶܚܣܰܪ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒܬܳܐ.11 ܬܰܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ̱. ܘܰܐܠܶܦܟܽܘܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ.12 ܐܰܝܢܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܪܳܚܶܡ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܠܡܶܚܙܳܐ.13 ܛܰܪ ܠܶܫܳܢܳܟ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܳܟ ܠܳܐ ܢܡ̈ܰܠܠܳܢ ܢܶܟܠܳܐ.14 ܥܒܰܪ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܰܥܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ. ܒܥܺܝ ܫܠܳܡܳܐ ܘܗܰܪܛ ܒܳܬܪܶܗ.15 ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܶܐܕܢܰܘ̈ܗܝ ܠܡܶܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ.16 ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܳܐ. ܕܢܶܥܛܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ.17 ܓܥܰܘ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܡܳܪܝܳܐ ܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܘܦܰܨܺܝ ܐܶܢܽܘܢ.18 ܩܰܪܺܝܒ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܬܒܺܝܖ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ. ܘܰܠܡܰܟܺܝ̈ܟܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܦܳܪܶܩ.19 ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܦܰܨܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ.20 ܘܢܳܛܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܖ̈ܡܰܘܗܝ. ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܬܬܒܰܪ.21 ܩܳܛܠܳܐ ܠܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܣܳܢܰܐܘ̈ܗܝ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܢܣܽܘܦܽܘܢ.22 ܢܶܦܪܽܘܩ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܚܰܝܒܽܘܢ ܟܽܠ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܶܗ.

 

 . 35  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܠܕ

 

ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪ ܠܘܳܬ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ

 1. 1. ܕܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܺܝܢܝ̱ ܘܶܐܬܟܰܬܫ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܥܰܡܝ̱.2 ܐܰܚܽܘܕ ܙܰܝܢܳܐ ܘܣܰܟܪܳܐ ܘܩܽܘܡ ܒܥܽܘܕܪܳܢܝ̱.3 ܫܡܽܘܛ ܣܰܦܣܺܝܪܳܐ. ܘܰܐܒܪܶܩ ܠܽܘܩܒܰܠ ܖ̈ܳܕܽܘܦܰܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܕܶܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܦܳܪܽܘܩܶܟܝ̱.4 ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܘܢܰܚܦܪܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܢܰܫܦܝ̱. ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ ܘܢܰܚܦܪܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܥܠܰܝ ܒܺܝܫܬܳܐ.5 ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܩܕܳܡ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܶܪܕܽܘܦ ܐܶܢܽܘܢ.6 ܬܶܚܫܰܟ ܐܽܘܪܚܗܽܘܢ ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܒܳܗ̇ ܡܰܫܖ̈ܽܘܥܝܳܬܳܐ. ܘܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܢܶܪܕܽܘܦ ܐܶܢܽܘܢ.7 ܥܰܠ ܕܰܛܡܰܪܘ ܠܺܝ ܦܰܚ̈ܶܐ. ܘܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܦܪܰܣܘ ܠܢܰܦܫܝ̱.8 ܬܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܘܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܕܰܛܡܰܪܘ ܬܶܐܚܽܘܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܰܚܦܰܪܘ ܢܶܦܠܽܘܢ ܒܶܗ.9 ܢܰܦܫܝ̱ ܕܶܝܢ ܬܶܪܘܰܙ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܬܶܬܒܰܣܰܡ ܒܦܽܘܪܩܳܢܶܗ.10 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܖ̈ܡܰܝ ܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܢܽܘ ܐܰܟܘܳܬܳܟ. ܕܰܡܦܰܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܒܳܝܫܳܐ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ. ܘܰܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܘܰܠܒܳܝܫܳܐ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܚܳܛܶܦ ܠܶܗ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ.11 ܩܳܡܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܺܝܬ ܫܰܐܠܽܘܢܝ̱.12 ܦܰܪܥܽܘܢܝ̱ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܛܳܒܬܳܐ. ܘܰܐܘܒܶܕܘ ܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.13 ܘܶܐܢܳܐ ܒܰܟܪܺܝܗܽܘܬܗܽܘܢ ܠܶܒܫܶܬ ܣܰܩܳܐ. ܘܡܰܟܟܶܬ ܢܰܦܫܝ̱ ܒܨܰܘܡܳܐ. ܘܰܨܠܽܘܬܝ̱ ܠܥܽܘܒܝ̱ ܗܶܦܟܰܬ.14 ܐܰܝܟ ܪܳܚܡܳܐ ܘܰܐܝܟ ܐܰܚܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܝܳܬܶܒ ܒܶܐܒܠܳܐ ܐܶܬܕܘܺܝܬ.15 ܒܚܰܫܝ̱ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܘܰܚܕܺܝܘ ܠܺܝ. ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܥܠܰܝ ܢܽܘܓܪܳܐ ܘܠܳܐ ܝܶܕܥܶܬ.16 ܒܫܽܘܒܗܳܪܗܽܘܢ ܘܰܒܒܽܘܙܳܚܗܽܘܢ ܚܰܪܶܩܘ ܥܠܰܝ ܫܶܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.17 ܡܳܪܝ ܟܰܕܽܘ ܚܙܰܝܬ. ܐܰܗܦܶܟ ܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܢ ܫܓܽܘܫܺܝܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܐܰܖ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܝܺܚܺܝܕܽܘܬܝ̱.18 ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܒܥܺܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܰܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܶܙܰܡܰܪ ܠܳܟ.19 ܠܳܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܠܺܝ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܘܫܰܩܳܖ̈ܶܐ ܕܣܳܢܶܝܢ ܠܺܝ ܡܰܓܳܢ. ܕܰܡܪܰܡܙܺܝܢ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ.20 ܘܥܰܠ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܢܶܟܠܳܐ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ.21 ܦܬܰܚܘ ܥܠܰܝ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܐܶܗܶܐ ܐܶܗܶܐ ܚܙܳܬ ܒܶܗ ܥܰܝܢܰܢ.22 ܚܙܰܝܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܽܘܩ ܡܳܪܝ ܘܠܳܐ ܬܰܪܚܶܩ ܡܶܢܝ.23 ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܠܕܺܝܢܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ ܘܡܳܪܝ̱ ܘܰܚܙܺܝ ܥܽܘܠܒܳܢܝ̱.24 ܕܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܠܺܝ.25 ܘܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ. ܕܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ ܢܰܦܫܰܢ ܘܛܰܒܰܥܢܳܝܗܝ̱.26 ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܘܢܰܚܦܪܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܠܒܺܝܫܬܝ̱. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܪܰܘܪܒܺܝܢ ܥܠܰܝ ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܒܶܗܬܬܳܐ.27 ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܘܢܶܚܕܽܘܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܠܙܳܟܽܘܬܝ̱ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ.28 ܠܶܫܳܢܝ̱ ܢܰܘܕܶܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܘܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ.

 

 . 36  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܠܘ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܥܰܠ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܘܢܶܟ݂ܠܶܗ ܕܫܳܐܳܘܠ ܕܨܶܐܕܰܘܗܝ

 1. 1. ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܥܰܘܳܠܳܐ ܪܽܘܫܥܳܐ ܒܠܶܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ̱.2 ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܢܝܳܐ ܗ̱ܝ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ̱ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܘܢܶܣܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ.3 ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ ܟܺܐܒܳܐ ܘܢܶܟܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܛܳܒܬܳܐ.4 ܟܺܐܒܳܐ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܥܰܠ ܡܰܫܟܒܶܗ. ܘܰܡܗܰܠܶܟ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܢܰܒܐܶܫ.5 ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܗܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫ̈ܡܰܝ ܫܡܰܝܳܐ.6 ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟ ܛܽܘܪܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܐܰܝܟ ܬܗܽܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܦܳܪܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ.7 ܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܛܶܠܳܠܳܐ ܕܟܶܢ̈ܦܰܝܟ ܢܶܬܟܰܣܽܘܢ.8 ܘܢܶܪܘܢ ܡܶܢ ܫܽܘܡܢܶܗ ܕܒܰܝܬܳܟ. ܘܡܶܢ ܢܰܚܠܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܬܰܫܩܶܐ ܐܶܢܽܘܢ.9 ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܡܳܟ ܗܽܘ. ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܟ ܗܽܘ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ.10 ܛܰܪ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܩܰܖ̈ܺܝܒܰܝܟ. ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܠܰܬܖ̈ܺܝܨܰܝ ܠܶܒܳܐ.11 ܠܳܐ ܬܰܝܬܶܐ ܥܠܰܝܢ ܪܶܓܠܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ. ܘܺܐܝܕܗܽܘܢ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܳܐ ܬܙܺܝܥܰܢ.12 ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܢܳܦܠܺܝܢ ܟܽܠ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܫܽܘܩܪܳܐ. ܘܡܶܣܬܰܚܦܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܰܡܩܳܡ.

 

 . 37  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܠܙ

 

ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܟܽܠܢܳܫ

 1. 1. ܠܳܐ ܬܶܚܣܰܡ ܒܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܛܰܢ ܒܥܳܒܕܰ̈ܝ ܥܰܘܠܳܐ.2 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܓ̈ܶܠܶܐ ܒܰܥܓܰܠ ܝܳܒܫܺܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܝܽܘܪܳܩܳܐ ܕܥܶܣܒܳܐ ܚܳܡܶܝܢ.3 ܣܰܒܰܪ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܥܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ. ܥܡܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܒܥܺܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.4 ܣܰܒܰܪ ܒܡܳܪܝܳܐ ܘܢܶܬܶܠ ܠܳܟ ܫܶܐܠ̈ܶܬܶܗ ܕܠܶܒܳܟ.5 ܬܪܽܘܨ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܽܘܪܚܳܟ ܘܣܰܒܰܪ ܒܶܗ. ܘܗܽܘ ܥܳܒܶܕ.6 ܘܡܰܦܶܩ ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ. ܘܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܐܰܝܟ ܛܰܗܪܳܐ.7 ܒܥܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܨܰܠܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܬܶܚܣܰܡ ܒܓܰܒܪܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܥܰܘܠܳܐ ܘܡܰܨܠܚܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ.8 ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܡܶܢ ܚܶܡܬܳܐ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܚܣܰܡ ܠܡܶܥܒܰܕ ܒܺܝܫܬܳܐ.9 ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ ܣܳܝܦܺܝܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܡܳܪܝܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ.10 ܒܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܠܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܠܰܝܬܰܘܗܝ̱. ܘܚܳܐܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܕܽܘܟܬܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ.11 ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ.12 ܡܶܬܚܰܡܰܬ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܰܡܚܰܪܶܩ ܫܶܢܰܘ̈ܗܝ̱ ܥܠܰܘܗܝ̱.13 ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܶܓܚܰܟ ܥܠܰܘܗܝ̱. ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܕܰܡܛܳܐ ܝܰܘܡܶܗ.14 ܣܰܝܦܳܐ ܫܡܰܛܘ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܰܡܬܰܚܘ ܩܶܫܬܳܐ. ܕܢܶܩܛܠܽܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܰܠܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܖ̈ܺܝܨܳܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܗܽܘܢ.15 ܣܰܝܦܗܽܘܢ ܢܶܥܽܘܠ ܒܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܩܶܫ̈ܬܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܬܰܒܖ̈ܳܢ.16 ܦܰܩܳܚ ܩܰܠܺܝܠ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ.17 ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܖ̈ܳܥܰܝܗܽܘܢ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܢܶܬܬܰܒܪܽܘܢ. ܡܣܰܡܶܟ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܳܪܝܳܐ.18 ܘܝܳܕܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܗܽܘܢ ܕܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ. ܘܝܳܪܬܽܘܬܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܬܶܗܘܶܐ.19 ܘܠܳܐ ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܒܫܳܥܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܟܰܦܢܳܐ ܢܶܣܒܥܽܘܢ.20 ܡܶܛܽܠ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܐܳܒܕܺܝܢ. ܘܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ̱ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܦܰܛܡ̈ܶܐ ܓܳܡܪܺܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܬܶܢܳܢܳܐ ܣܳܝܦܺܝܢ.21 ܝܳܙܶܦ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܠܳܐ ܦܳܪܰܥ. ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܪܰܚܶܡ ܘܝܳܗܶܒ.22 ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܖ̈ܺܝܟܰܘܗܝ̱ ܕܡܳܪܝܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܠܺܝ̈ܛܰܘܗܝ̱ ܢܣܽܘܦܽܘܢ.23 ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܬܩ̈ܢܳܢ ܗܶܠܟ̈ܳܬܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ. ܐܘܪܚܶܗ ܗܽܘ ܡܰܬܩܶܢ.24 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܢܳܦܶܠ ܠܳܐ ܡܰܗܰܪ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܒܺܐܝܕܶܗ.25 ܛܠܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܣܶܐܒܶܬ. ܘܠܳܐ ܚܙܺܝܬ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܶܐܫܬܒܶܩ. ܐܳܦܠܳܐ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܒܥܳܐ ܠܰܚܡܳܐ.26 ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܡܪܰܚܶܡ ܘܡܰܘܙܶܦ. ܘܙܰܪܥܶܗ ܡܶܬܒܰܪܰܟ.27 ܥܒܰܪ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܰܥܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ. ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܠܥܳܠܰܡ.28 ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܪܳܚܶܡ. ܘܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ̱. ܐܶܠܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܡܢܰܛܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܘܙܰܪܥܗܽܘܢ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܡܰܘܒܶܕ.29 ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܫܳܪܶܝܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܠܥܳܠܰܡ.30 ܚܶܟܡܬܳܐ ܪܳܢܶܐ ܦܽܘܡܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܠܶܫܳܢܶܗ ܡܡܰܠܶܠ ܕܺܝܢܳܐ.31 ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܘܠܳܐ ܙܳܝ̈ܥܳܢ ܕܽܘܖ̈ܟܳܬܶܗ.32 ܡܣܰܟܶܐ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܒܳܥܶܐ ܠܡܶܩܛܠܶܗ.33 ܘܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܒܩܺܝܘܗܝ̱ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ̱. ܐܶܠܳܐ ܢܚܰܝܒܺܝܘܗܝ̱ ܒܕܺܝܢܳܐ.34 ܣܰܒܰܪ ܒܡܳܪܝܳܐ ܘܛܰܪ ܐܽܘܪܚܶܗ. ܘܰܢܪܺܝܡܳܟ ܠܡܺܐܪܰܬ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܣܳܝܦܺܝܢ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܬܶܚܙܶܐ.35 ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܺܝܬ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ. ܘܡܶܬܬܪܺܝܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܥܳܒܳܐ.36 ܟܰܕ ܥܶܒܪܶܬ ܠܰܝܬܰܘܗܝ̱. ܘܰܒܥܺܝܬܶܗ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ.37 ܛܰܪ ܬܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܘܰܓܒܺܝ ܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ.38 ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܢܣܽܘܦܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܘܚܰܪܬܳܐ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ.39 ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܥܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܥܳܩܬܳܐ.40 ܡܥܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܡܦܰܨܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܡܦܰܨܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܦܳܪܶܩ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܒܰܪܘ ܒܶܗ.

 

 . 38  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܠܚ

 

ܒܳܥܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܒܰܪܬ ܫܒܰܥ

 1. 1. ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܟ ܬܰܟܣܰܢܝ̱. ܐܳܦܠܳܐ ܒܚܶܡܬܳܟ ܬܶܪܕܶܝܢܝ̱.2 ܡܶܛܽܠ ܕܓܶܐܖ̈ܰܝܟ ܐܶܬܩܒܰܥܘ ܒܺܝ. ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ ܐܺܝܕܳܟ ܥܠܰܝ.3 ܠܰܝܬ ܫܠܳܡܳܐ ܠܒܶܣܪܝ̱ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܶܡܬܳܟ. ܘܠܰܝܬ ܫܠܳܡܳܐ ܠܓܰܖ̈ܡܰܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܛܳܗܰܝ̈.4 ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬ݂ܝ̱ ܥܒܰܖ̈ܝ̱ ܠܪܺܝܫܝ̱. ܘܰܐܝܟ ܡܰܘܒܠܳܐ ܝܰܩܺܝܪܬܳܐ ܝܺܩܰܖ̈ܝ̱ ܠܺܝ.5 ܣܖ̈ܺܝ ܘܶܐܬܡ̈ܣܺܝ ܚܒܳܖ̈ܳܬܝ̱. ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬ݂ܝ̱ ܙܳܥܶܬ ܛܳܒ.6 ܘܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܒܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܗܰܠܟܶܬ.7 ܡܶܛܽܠ ܕܩܽܘܖ̈ܨܠܰܝ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܙܰܘܥܬܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܫܠܳܡܳܐ ܠܒܶܣܪܝ̱.8 ܙܳܥܶܬ ܘܰܕܘܺܝܬ ܛܳܒ. ܘܢܳܗܶܓ ܗ̱ܘܺܝܬ ܡܶܢ ܢܶܗܡܬܶܗ ܕܠܶܒܝ̱.9 ܡܳܪܝܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܗܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܪܶܓܰܬܝ̱. ܘܬܶܢ̈ܚܳܬܝ̱ ܡܶܢܳܟ ܠܳܐ ܡܛܰܫ̈ܝܳܢ.10 ܠܶܒܝ̱ ܐܶܬܗܦܶܟ. ܘܚܰܝܠܝ̱ ܫܰܒܩܰܢܝ̱. ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܝ̱.11 ܖ̈ܳܚܡܰܝ ܘܚܰܒܖ̈ܰܝ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܺܐܒܝ̱ ܩܳܡܘ. ܘܩܰܖ̈ܺܝܒܰܝ ܒܪܽܘܚܩܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.12 ܘܰܐܚܕܽܘܢܝ̱ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܘܨܳܒܶܝܢ ܠܒܺܝܫܬܝ̱. ܘܡܰܠܶܠܘ ܫܽܘܩܪܳܐ ܘܢܶܟܠܳܐ. ܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܪܳܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.13 ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܚܰܪܫܳܐ ܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܘܰܐܝܟ ܕܽܘܓܳܐ ܠܳܐ ܦܶܬܚܶܬ ܦܽܘܡܝ̱.14 ܘܰܗܘܺܝܬ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܘܠܰܝܬ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ.15 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܟ ܣܰܟܺܝܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܥܢܰܝܬܳܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ.16 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܠܳܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܠܺܝ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ ܥܠܰܝ ܒܙܰܘܥܬܳܐ ܕܖ̈ܶܓܠܰܝ.17 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܟܺܐܒܝ̱ ܠܽܘܩܒܰܠܝ̱ ܗܽܘ ܒܟܽܠܙܒܰܢ.18 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܚܰܘܶܝܟ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬ݂ܝ̱. ܘܶܐܬܕܰܟܶܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈.19 ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܐܶܬܥܰܫܰܢܘ ܘܰܚܙܰܘ. ܘܰܣܓܺܝܘ ܣܳܢ̈ܰܐܝ ܕܫܽܘܩܪܳܐ.20 ܦܰܪܥܽܘܢܝ̱ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܛܳܒܬܳܐ. ܘܣܰܩܪܽܘܢܝ̱ ܥܰܠ ܕܰܒܥܺܝܬ ܛܳܒܬܳܐ.21 ܠܳܐ ܬܶܫܒܩܰܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܘܠܳܐ ܬܰܪܚܶܩ ܡܶܢܝ̱. ܐܶܠܳܐ ܟܰܬܰܪ ܠܥܽܘܕܪܳܢܝ̱ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱.

 

 . 39  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܠܛ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܕܡܰܣܒܶܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܳܐܳܘܠ

 1. 1. ܐܶܡܪܶܬ ܕܶܐܛܰܪ ܐܽܘܪܚܝ̱ ܘܠܳܐ ܐܶܚܛܶܐ ܒܠܶܫܳܢܝ̱. ܐܶܛܰܪ ܦܽܘܡܝ̱ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠܝ̱.2 ܚܶܪܫܶܬ ܘܶܐܬܟܰܡܪܶܬ ܘܰܕܘܺܝܬ ܡܶܢ ܛܳܒܬܳܐ. ܘܟܺܐܒܝ̱ ܐܶܬܕܰܠܰܚ.3 ܚܰܡ ܠܶܒܝ̱ ܒܓܰܘܝ̱ ܘܰܒܓܽܘܫܡܝ̱ ܐܶܚܕܰܬ ܢܽܘܪܳܐ. ܪܢܺܝܬ ܒܠܶܫܳܢܝ̱.4 ܘܚܰܘܝܰܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܪܬܝ̱. ܘܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܰܝ ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ. ܕܶܐܕܰܥ ܠܡܳܢܳܐ ܦܳܐܶܫ ܐ̱ܢܳܐ.5 ܕܗܳܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܝܰܗܒܬ ܝܰܘ̈ܡܰܝ. ܘܦܰܘܫܝ̱ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܗܽܘ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܠܰܗܓܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ.6 ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܨܰܠܡܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܐܝܟ ܠܰܗܓܳܐ ܚܳܡܶܐ. ܣܳܐܶܡ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܡܰܢܽܘ ܚܳܡܶܠ ܠܗܶܝܢ.7 ܡܶܟܺܝܠ ܡܰܢܽܘ ܣܰܒܪܝ̱ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ.8 ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬ݂ܝ̱ ܦܰܨܳܢܝ̱. ܘܚܶܣܕܳܐ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕܰܢܝ̱.9 ܚܶܪܫܶܬ ܘܠܳܐ ܦܶܬܚܶܬ ܦܽܘܡܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܥܒܰܕܬ.10 ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܝ̱ ܢܶܓܕܳܟ ܘܡܶܢ ܡܚܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟ.11 ܓܶܡܪܶܬ ܒܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܚܛܳܗܰܝ̈. ܪܕܰܝܬ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܐܥܒܰܪܬ ܐܰܝܟ ܚܰܒܬܳܐ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܠܰܗܓܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.12 ܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܨܠܽܘܬܝ̱ ܘܒܳܥܽܘܬܝ̱ ܘܨܽܘܬ ܠܕܶܡܥܰܬܝ̱. ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܽܘܩ ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܡܽܘܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܟ. ܘܬܰܘܬܳܒܳܐ ܐܰܝܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈.13 ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ. ܥܰܕܠܳܐ ܐܺܙܰܠ ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝ.

 

 . 40  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܡ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܚܠܳܦ ܓܗܳܝܬܶܗ ܕܡܶܢ ܫܶܒܝܳܐ

 1. 1. ܡܣܰܒܳܪܽܘ ܣܰܒܪܶܬ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܕܶܐܬܦܢܺܝ ܠܘܳܬܝ̱ ܘܰܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܝ̱.2 ܘܰܐܣܩܰܢܝ̱ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܕܕܽܘܘܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܣܝܳܢܳܐ ܕܰܚܒܳܠܳܐ. ܐܰܩܺܝܡ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܖ̈ܶܓܠܰܝ ܘܰܐܬܩܶܢ ܗܶܠܟ̈ܳܬܝ̱.3 ܝܰܗܒ ܒܦܽܘܡܝ̱ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܢܶܚܕܽܘܢ. ܘܰܢܣܰܒܪܽܘܢ ܒܡܳܪܝܳܐ.4 ܛܽܘܒܰܘܗܝ̱ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܥܰܠ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܟܺܝܠ. ܘܠܳܐ ܦܳܢܶܐ ܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܠܡܰܡܠܠܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ.5 ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܟ ܘܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܟ ܥܠܰܝܢ ܘܠܰܝܬ ܐܰܟܘܳܬܳܟ. ܚܰܘܺܝܬ ܘܶܐܡܰܪܬ ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ.6 ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܰܒܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܠܳܐ ܨܒܰܝܬ. ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܢܰܩܶܒܬ ܠܺܝ. ܘܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ ܕܰܚܠܳܦ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܳܐ ܫܐܶܠܬ.7 ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܪܶܬ ܕܗܳܐ ܐܶܬܺܝܬ. ܕܰܒܪܺܝܫ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܟܬܺܝܒ ܥܠܰܝ.8 ܠܡܶܥܒܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܨܒܺܝܬ. ܘܢܳܡܽܘܣܳܟ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܝ̱.9 ܣܰܒܪܶܬ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܒܥܺܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܝ̱ ܠܳܐ ܟܠܺܝܬ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ.10 ܕܠܳܐ ܛܰܫܺܝܬ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܒܓܰܘ ܠܶܒܝ̱. ܐܶܠܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܐܶܡܪܶܬ. ܘܠܳܐ ܛܰܫܺܝܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ.11 ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܬܶܟܠܶܐ ܡܶܢܝ̱ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܐܶܠܳܐ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܢܢܰܛܪܽܘܢܳܢܝ̱.12 ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕܖ̈ܳܢܝ̱ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢ. ܘܰܐܕܪܟܽܘܢܝ̱ ܚܛܳܗܰܝ̈ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ ܠܡܶܚܙܳܐ. ܘܰܥܫܶܢܘ ܡܶܢ ܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܝ̱ ܘܠܶܒܝ̱ ܫܰܒܩܰܢܝ̱.13 ܨܒܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘܬܰܢܝ̱. ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܝ̱ ܟܰܬܰܪ.14 ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܘܢܰܚܦܪܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܡܶܩܛܰܠ ܠܢܰܦܫܝ̱. ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ ܘܢܰܚܦܪܽܘܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܠܒܺܝܫܬܝ̱.15 ܢܶܬܡܗܽܘܢ ܒܬܶܢܝܳܐ ܕܒܶܗܬܰܬܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܘ ܥܠܰܝ ܐܶܗܶܐ ܐܶܗܶܐ.16 ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܳܟ ܟܽܠ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܳܟ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ.17 ܘܶܐܢܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܒܳܝܫܳܐ. ܡܳܪܝ ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܥܠܰܝ. ܡܥܰܕܪܳܢܝ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܡܦܰܨܝܳܢܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ ܠܳܐ ܬܰܘܚܰܪ.

 

 . 41  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܡܐ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܥܰܠ ܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܡܶܢ ܖ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܟܽܘܪܗܳܢܶܗ

 1. 1. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܚܳܐܰܪ ܒܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܢܦܰܠܛܺܝܘܗܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ.2 ܡܳܪܝܳܐ ܢܢܰܛܪܺܝܘܗܝ̱ ܘܢܰܚܶܝܘܗܝ̱ ܘܢܰܛܐܶܒ ܠܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܰܫܠܡܺܝܘܗܝ̱ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ̱.3 ܡܳܪܝܳܐ ܢܣܰܡܟܺܝܘܗܝ̱ ܥܰܠ ܥܰܪܣܳܐ ܕܟܺܐܒܰܘ̈ܗܝ̱. ܘܟܽܠܶܗ ܡܰܫܟܒܶܗ ܗܦܰܟ ܒܟܽܘܪܗܳܢܶܗ.4 ܐܶܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝ̱ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܘܰܐܣܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܠܳܟ.5 ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܐܶܡܰܪܘ ܥܠܰܝ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܐܶܡܰܬܝ̱ ܕܶܝܢ ܡܺܝܬ ܘܶܐܒܰܕ ܫܡܶܗ.6 ܘܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܬܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܶܚܙܝܰܢܝ̱ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܰܒܠܶܒܗܽܘܢ ܚܳܫܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܢܳܦܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܫܽܘܩܳܐ ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ.7 ܘܶܐܬܠܰܚܰܫܘ ܥܠܰܝ ܐܰܟܚܕܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܢ̈ܰܐܝ. ܘܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܥܠܰܝ ܒܺܝܫܬܳܐ.8 ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܪܳܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܡܶܟܺܝܠ ܕܰܫܟܶܒ ܠܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܠܰܡܩܳܡ.9 ܐܳܦ ܓܰܒܪܳܐ ܫܳܐܶܠ ܫܠܳܡܝ̱ ܕܰܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܐܳܟܶܠ ܠܰܚܡܝ̱ ܕܰܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ̱ ܣܰܓܺܝ ܐܶܬܢܟܶܠ ܥܠܰܝ.10 ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ. ܘܰܐܩܺܝܡܰܝܢܝ̱ ܘܶܐܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ.11 ܒܗܳܕܶܐ ܝܶܕܥܶܬ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܰܒܐܶܫ ܠܺܝ ܒܥܶܠܕܒܳܒܝ̱.12 ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܝ̱ ܣܰܡܶܟܬܳܢܝ̱ ܘܰܐܩܺܝܡܬܳܢܝ̱ ܩܕܳܡܰܝܟ ܠܥܳܠܰܡ.13 ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ.

 

 . 42  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܡܒ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܚ̈ܡܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܗܽܘܢ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܫܶܒܝܳܐ

 1. 1. ܐܰܝܟ ܐܰܝܠܳܐ ܕܓܳܥܶܐ ܥܰܠ ܦܨܺܝܕܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܝ̱ ܓܳܥܝܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ.2 ܨܶܗܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܟ ܢܰܦܫܝ̱ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܕܶܐܡܰܬܝ̱ ܐܺܬܶܐ ܘܶܐܚܙܶܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟ.3 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܗܘܳܬ ܠܺܝ ܕܶܡܥܰܬܝ̱ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܺܝ ܟܽܠܝܽܘܡ ܐܰܝܟܰܘ ܐܰܠܳܗܳܟ.4 ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܕܰܟܪܶܬ ܘܶܐܬܛܰܪܦܰܬ ܢܰܦܫܝ̱. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܥܒܰܪ ܒܣܶܬܳܪܳܟ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܒܩܳܠܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܰܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܚܳܕܶܝܢ.5 ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬܛܰܪܦܰܬܝ̱ ܢܰܦܫܝ̱ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܬܰܡܺܝܗܰܬܝ̱. ܣܰܟܳܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܬܽܘܒ ܐܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܠܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ ܘܰܐܠܳܗܝ̱.6 ܥܠܰܝ ܢܰܦܫܝ̱ ܐܶܬܛܰܪܦܰܬ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܕܟܰܪܬܳܟ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܡܶܢ ܚܶܪܡܽܘܢ ܘܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ.7 ܬܗܽܘܡܳܐ ܠܰܬܗܽܘܡܳܐ ܩܳܪܶܐ. ܩܳܠܳܐ ܠܩܳܠܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܳܣܟܰܝ̈ܟ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܚܫܽܘܠܰܝ̈ܟ ܘܓܰܠܠܰܝ̈ܟ ܥܠܰܝ ܥܒܰܪܘ.8 ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܢܶܦܩܽܘܕ ܡܳܪܝܳܐ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱. ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ. ܥܰܡܝ̱ ܨܠܽܘܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ.9 ܐܶܡܪܶܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܛܥܰܝܬܳܢܝ̱. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐܝܬ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ.10 ܒܰܬܒܳܪܳܐ ܕܓܰܖ̈ܡܰܝ ܚܰܣܕܽܘܢܝ̱ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܺܝ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܐܰܝܟܰܘ ܐܰܠܳܗܳܟ.11 ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬܛܰܪܦܰܬܝ̱ ܢܰܦܫܝ̱ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܬܰܡܺܝܗܰܬܝ̱. ܣܰܟܳܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܬܽܘܒ ܐܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܠܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ ܘܰܐܠܳܗܝ̱.

 

 . 43  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܡܓ

 

ܫܶܐܠܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ. ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܓܗܳܝܬܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ

 1. 1. ܕܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܢܝ̱ ܘܰܬܒܰܥ ܬܒܰܥܬܝ̱ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢ.2 ܘܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܢܰܟܽܘ̈ܠܬܳܢܶܐ ܦܰܨܳܢܝ̱. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܚܰܝܠܝ̱ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܛܥܰܝܬܳܢܝ̱. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ.3 ܫܰܕܰܪ ܢܽܘܗܪܳܟ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܰܢܒܰܝܐܽܘܢܳܢܝ̱. ܘܢܰܝܬܽܘܢܳܢܝ̱ ܠܛܽܘܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܠܡܰܫܟܢܳܟ.4 ܘܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬ ܡܰܕܒܚܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܡܚܰܕܶܐ ܛܰܠܝܽܘܬܝ̱. ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܒܟܶܢܳܪܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܠܳܗܝ.5 ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬܛܰܪܦܰܬܝ̱ ܢܰܦܫܝ̱ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܟܳܪܝܳܐ ܠܶܟܝ̱. ܣܰܟܳܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܬܽܘܒ ܐܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܠܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ ܘܰܐܠܳܗܝ̱.

 

 . 44  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܡܕ

 

ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܕܡܰܩܒܳܝ̈ܶܐ ܟܰܕ ܐܶܬܶܐܠܶܨܘ ܡܶܢ ܐܰܢܛܝܳܟܳܘܣ

 1. 1. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܫܡܰܥܢܰܢ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝܢ. ܐܳܦ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܐܶܫܬܰܥܺܝܘ ܠܰܢ. ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕܬ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ.2 ܐܺܝܕܳܟ ܐܰܘܒܕܰܬ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܢܨܰܒܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܒܐܶܫܬ ܠܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܪܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ.3 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܚܰܪܒܗܽܘܢ ܝܺܪܶܬܘ ܐܰܪܥܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܕܪܳܥܗܽܘܢ ܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܘܰܕܪܳܥܳܟ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܟ ܕܰܨܒܰܝܬ ܒܗܽܘܢ.4 ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܝ̱. ܕܰܦܩܰܕܬ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ.5 ܒܳܟ ܢܕܰܩܰܪ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܢܕܽܘܫ ܠܣܳܢܰܐܝ̈ܢ.6 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܩܶܫ̈ܬܳܬܰܢ ܬܟܺܝܠܺܝܢܰܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܥܰܠ ܙܰܝܢܰܢ ܕܢܶܦܪܩܰܢ.7 ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܦܪܰܩܬܳܢ ܡܶܢ ܣܳܢܰܐܝ̈ܢ. ܘܰܐܒܗܶܬܬ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ.8 ܫܰܒܰܚܢܳܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܠܰܫܡܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܢܰܘܕܶܐ.9 ܘܗܳܫܳܐ ܛܥܰܝܬܳܢ ܘܰܐܒܗܶܬܬܳܢ. ܘܠܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܒܚܰܝܠܰܢ.10 ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟܬܳܢ ܠܒܶܣܬܪܰܢ ܘܒܰܙܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ.11 ܝܰܗܒܬܳܢ ܐܰܝܟ ܥܳܢ̈ܳܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. ܘܒܰܕܰܪܬܳܢ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.12 ܙܰܒܶܢܬ ܠܥܰܡܳܟ ܕܠܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܣܓܺܝܬ ܚܽܘܠܳܦܗܽܘܢ.13 ܥܒܰܕܬܳܢ ܚܶܣܕܳܐ ܠܰܫܒܳܒܰܝ̈ܢ. ܘܡܽܘܝܳܩܳܐ ܘܒܽܘܙܳܚܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܚܕܳܖ̈ܰܝܢ ܐܶܢܽܘܢ.14 ܥܒܰܕܬܳܢ ܠܡܰܬܠܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܢܝܳܕܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܒܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ.15 ܘܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܒܶܗܬܰܬܝ̱ ܩܕܳܡܰܝ ܗܺܝ. ܘܒܶܗܬܬܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ ܟܰܣܝܰܬܰܢܝ̱.16 ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܰܡܚܰܣܶܕ ܘܰܡܓܰܕܶܦ. ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܡܶܬܢܰܩܰܡ.17 ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܓܕܰܫ̈ܝ̱ ܠܰܢ ܘܠܳܐ ܛܥܰܝܢܳܟ. ܘܠܳܐ ܕܰܓܶܠܢܰܢ ܒܰܩܝܳܡܳܟ.18 ܘܠܳܐ ܗܦܰܟܢ ܠܒܶܣܬܪܰܢ. ܘܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟܢ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܟ.19 ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܟܶܟܬܳܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܟܰܣܺܝܬܳܢ ܒܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ.20 ܘܠܳܐ ܛܥܰܝܢ ܫܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. ܘܠܳܐ ܦܫܰܛܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܢ ܠܘܳܬ ܐܠܗ̈ܶܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ.21 ܐܠܗܰܐ ܗ̱ܘ ܒܳܨܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܝܳܕܰܥ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܶܗ ܕܠܶܒܳܐ.22 ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܐܶܬܩܰܛܰܠܢ ܟܽܠ ܝܽܘܡ. ܘܶܐܬܚܫܶܒܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܖ̈ܶܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ.23 ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܘܠܳܐ ܬܶܕܡܰܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܶܗܰܕܰܝܢ ܘܠܳܐ ܬܶܛܥܶܝܢ.24 ܘܠܳܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܰܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܡܽܘܟܳܟܰܢ ܐܘ̈ܠܨܳܢܰܝܢ.25 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܟܰܬ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ ܢܰܦܫܰܢ. ܘܕܶܒܩܰܬ ܟܰܪܣܰܢ ܠܰܐܪܥܳܐ.26 ܩܽܘܡ ܥܰܕܰܪܰܝܢ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢ ܡܶܛܽܠ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ.

 

 . 45  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܡܗ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܘܥܰܠ ܩܽܘܝܳܡܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ

 1. 1. ܐܰܒܰܥ ܠܶܒܝ̱ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܺܐܡܰܪ ܥܒܳܕܰܝ̈ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܠܶܫܳܢܝ̱ ܩܰܢܝܶܗ ܕܣܳܦܪܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ.2 ܫܰܦܺܝܪ ܒܚܶܙܘܶܗ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܶܬܢܣܶܟܘ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒܰܪܟܳܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.3 ܐܰܪܡܳܐ ܣܰܝܦܳܐ ܒܚܰܨܰܝ̈ܟ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. ܗܶܕܪܳܟ ܘܫܽܘܒܚܳܟ.4 ܘܫܽܘܒܚܳܟ ܙܳܟܶܐ. ܪܟܰܒ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܢܳܡܽܘܣܳܟ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܟ.5 ܓܶܐܖ̈ܰܝܟ ܫܢܺܝܢܺܝܢ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܶܦܠܽܘܢ ܬܚܽܘܬܰܝܟ. ܒܠܶܒܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ̱ ܕܡܰܠܟܳܐ.6 ܟܽܘܪܣܝܳܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܫܰܒܛܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܫܰܒܛܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ.7 ܪܚܶܡܬ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܣܢܰܝܬ ܥܰܘܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܰܫܚܳܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ ܡܶܫܚܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܒܖ̈ܰܝܟ.8 ܡܽܘܪܳܐ ܘܩܰܣܝܳܐ ܘܶܐܣܛܰܩܛܳܐ ܡܒܰܣܡܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܒܽܘ̈ܫܰܝܟ. ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܐ ܪܺܫܳܝܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܝ̱ ܚܰܕܝܽܘܟ.9 ܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ. ܘܡܰܠܟܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ.10 ܫܡܰܥܝ̱ ܒܪܰܬܝ̱ ܘܰܚܙܳܝ ܘܰܨܠܳܝ ܐܶܕܢܶܟܝ̱. ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܘܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟܝ̱.11 ܕܢܶܬܪܰܓܪܰܓ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟܝ̱. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܟܝ̱ ܣܓܽܘܕܝ̱ ܠܶܗ.12 ܘܒܰܪܬ ܨܽܘܪ ܬܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ. ܒܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟܝ̱ ܢܶܒܥܽܘܢ ܥܰܬܺܝܖ̈ܰܘܗܝ̱ ܕܥܰܡܳܐ.13 ܘܟܽܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ. ܘܰܡܨܰܒܰܬ ܠܒܽܘܫܳܗ̇ ܒܕܰܗܒܳܐ ܛܳܒܳܐ.14 ܒܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܬܺܐܙܰܠ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܢܰܘܒܠܽܘܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܒܖ̈ܳܬܳܗ̇ ܒܳܬܪܳܗ̇.15 ܘܢܺܐܙ̈ܳܠ̱ܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ. ܘܢܶܥ̈ܠܳܢ ܠܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ.16 ܚܠܳܦ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܝ̱ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟܝ̱. ܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ.17 ܘܢܶܬܕܟܰܪ ܫܡܳܟ ܒܟܽܠ ܕܳܪ ܘܕܳܪ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.

 

 . 46  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܡܘ

 

ܥܰܠ ܐܳܚܳܙ ܘܰܕܒܶܝܬ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܙܰܒܘ ܡܶܢ ܕܰܖ̈ܡܽܘܣܩܳܝܶܐ

 

 1. 1. ܐܰܠܳܗܰܢ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܰܢ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܰܢ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ.2 ܐܶܫܬܟܰܚܬ ܠܰܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܕܳܚܠܺܝܢܰܢ. ܡܳܐ ܕܙܳܝܥܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܘܙܳܝܥܺܝܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܒܠܶܒܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ.3 ܢܶܬܕܰܠܚܽܘܢ ܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܢܶܬܗܰܦܟܽܘܢ. ܘܰܢܙܽܘܥܽܘܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܒܥܽܘܫܢܶܗ.4 ܬܰܦ̈ܶܐ ܕܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܢܚܰܕܽܘܢ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. ܩܰܕܺܝܫ ܗܽܘ ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ.5 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܠܳܐ ܬܙܽܘܥ. ܢܥܰܕܪܺܝܗ̇ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ.6 ܐܶܫܬܓܶܫܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܙܳܥ̈ܝ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ. ܐܰܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ ܘܙܳܥܰܬ ܐܰܪܥܳܐ.7 ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܥܰܡܰܢ. ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܰܢ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ.8 ܬܰܘ ܚܙܰܘ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܥܳܒܶܕ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ.9 ܘܡܒܰܛܶܠ ܩܖ̈ܳܒܶܐ ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܩܶܫ̈ܬܳܬܳܐ ܡܬܰܒܰܪ ܘܰܡܬܰܒܰܪ ܢܰܝܙ̈ܟܶܐ. ܘܡܰܖ̈ܟܒܳܬܳܐ ܡܰܘܩܶܕ ܒܢܽܘܪܳܐ.10 ܐܶܬܦܢܰܘ ܘܕܰܥܘ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܶܬܬܪܺܝܡܶܬ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܬܬܪܺܝܡܶܬ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܥܰܡܰܢ. ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܰܢ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ.

 

 . 47  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܡܙ

 

ܡܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܘܢܶܨܚܳܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܩܒܰܝ ܕܒܰܩܪܳܒܳܐ

 1. 1. ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܩܽܘܫܘ ܟܰܦܳܐ. ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܩܳܠܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ.2 ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ.3 ܕܫܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܬܚܽܘܬܰܝܢ. ܘܶܐܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܬܚܶܝܬ ܖ̈ܶܓܠܰܝܢ.4 ܐܰܓܒܝܰܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܘܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܪܚܶܡ.5 ܣܠܶܩ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܐ ܕܩܰܪܢܳܐ.6 ܙܡܰܪܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܙܡܰܪܘ ܠܡܰܠܟܰܢ.7 ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܫܒܚܳܐ.8 ܐܰܡܠܶܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܝܺܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.9 ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܬܦܢܰܘ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܽܘܚܕܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܛܳܒ ܐܶܬܬܪܺܝܡ.

 

 . 48  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܡܚ

 

ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬ݂ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ

 1. 1. ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܒܰܩܪܺܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. ܘܒܛܽܘܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ.2 ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܕܒܰܫܦܽܘ̈ܠܰܝ ܓܰܪܒܝܳܐ. ܩܪܺܝܬܶܗ ܗܺܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ.3 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܣܳܚܖ̈ܳܬܳܗ̇ ܡܰܘܕܰܥ ܥܽܘܫܢܶܗ.4 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒܘ ܘܰܥܒܰܪܘ ܐܰܟܚܕܳܐ.5 ܗܶܢܽܘܢ ܚܙܰܘ ܘܰܬܡܰܗܘ ܘܙܳܥܘ.6 ܘܰܪܬܺܝܬܳܐ ܐܶܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܚܶܒ̈ܠܐ ܐܰܝܟ ܕܝܳܠܶܕܬܳܐ.7 ܒܪܽܘܚܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ ܢܶܬܬܰܒܖ̈ܳܢ ܐܶܠܦ̈ܶܐ ܕܬܰܪܫܺܝܫ.8 ܐܰܝܟ ܕܰܫܡܰܥܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܙܰܝܢ. ܒܰܩܪܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܒܰܩܪܺܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܢܰܬܩܢܺܝܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.9 ܣܰܒܰܪܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܒܓܰܘܶܗ ܕܗܰܝܟܠܳܟ.10 ܐܰܝܟ ܫܡܳܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܟ.11 ܢܶܚܕܶܐ ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܢܕܽܘ̈ܨܳܢ ܒܢ̈ܳܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝܳܐ.12 ܐܶܬܟܰܪܟܽܘܗ̇ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܘܚܽܘܕܪܽܘܗ̇ ܘܰܡܢܰܘ ܡܰܓܕ̈ܠܶܝܗ̇.13 ܣܺܝܡܘ ܠܶܒܟܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܘܰܥܩܽܘܪܘ ܣܳܚܖ̈ܳܬܳܗ̇. ܕܬܶܫܬܰܥܽܘܢ ܠܕܳܪܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ.14 ܕܗܳܢܰܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܕܗܽܘ ܢܕܰܒܪܰܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ.

 

 . 49  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܡܛ

 

ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܰܟܠܽܘܢ ܥܰܠ ܥܽܘܬܪܗܽܘܢ

 1. 1. ܫܡܰܥܘ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܨܽܘܬ ܟܽܠ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ.2 ܒܢܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܰܟܚܕܳܐ ܥܰܬܺܝܖ̈ܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ.3 ܦܽܘܡܝ̱ ܢܡܰܠܶܠ ܚܶܟܡܬܳܐ. ܘܪܶܢܝܶܗ ܕܠܶܒܝ̱ ܣܽܘܟܳܠܐ.4 ܐܶܨܠܶܐ ܐܶܕܢܰܝ̈ ܠܡ̈ܰܬܠܶܐ. ܘܶܐܡܰܠܶܠ ܒܟܶܢܳܪܳܐ ܐܽܘܚ̈ܕܳܬܝ̱.5 ܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܥܰܘܠܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܟܰܪܟܰܢܝ̱.6 ܟܽܠ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܰܠ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܘܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܽܘܬܪܗܽܘܢ.7 ܐܰܚܳܐ ܠܳܐ ܦܳܪܶܩ ܘܓܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ.8 ܝܰܩܺܝܪ ܗܽܘ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ.9 ܠܺܐܝ ܠܥܳܠܰܡ ܕܬܺܚܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܚܒܳܠܳܐ.10 ܟܰܕ ܬܶܚܙܶܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܡܳܝܬܺܝܢ. ܐܰܟܚܕܳܐ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܘܚܰܣܺܝܖ̈ܰܝ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܳܐܒܕܺܝܢ. ܘܫܳܒܩܺܝܢ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܠܰܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ.11 ܩܰܒܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܡܰܥܡܰܪܗܽܘܢ ܠܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ. ܘܩܳܪܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ.12 ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܺܐܝܩܳܪܶܗ ܠܳܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܫܬܠܶܡ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ ܘܶܐܬܕܰܡܺܝ ܠܳܗ̇.13 ܗܳܢܰܘ ܫܒܺܝܠܗܽܘܢ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܰܬ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ ܢܶܪܥܽܘܢ.14 ܐܰܝܟ ܥܳܢ̈ܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܘܡܰܘܬܳܐ ܢܶܪܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܶܫܬܰܠܛܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܬܖ̈ܺܝܨܶܐ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܨܽܘܪܰܬܗܽܘܢ ܬܒܰܠܶܐ ܫܝܽܘܠ. ܘܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܕܰܚܩܽܘܢ.15 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܢܶܦܪܩܺܝܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱. ܘܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܢܰܣܩܰܢܝ̱.16 ܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܡܳܐ ܕܥܳܬܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܘܣܳܓܶܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ.17 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܳܣܶܒ ܡܶܕܶܡ ܒܡܰܘܬܶܗ. ܐܳܦܠܳܐ ܢܳܚܶܬ ܒܳܬܪܶܗ ܫܽܘܒܚܶܗ.18 ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܦܫܶܗ ܗܽܘ ܡܒܰܪܶܟ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܟܰܕ ܬܰܛܐܶܒ ܠܶܗ.19 ܘܰܬܡܰܛܶܝܘܗܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܕܳܪܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ.20 ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܒܺܐܝܩܳܪܶܗ ܠܳܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܫܬܠܶܡ ܠܚܰܝܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܕܰܡܺܝ ܠܳܗ̇.

 

 . 50  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܢܢ

 

ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܝܺܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܒܰܣܪܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܥܰܠ ܘܳܠܺܝܬܳܐ

 1. 1. ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܺܝ̈ܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܶܠ. ܘܰܩܪܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܳܚܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܖ̈ܳܒܰܘܗܝ̱.2 ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܟܠܺܝܠܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܘܺܝ.3 ܢܺܐܬܶܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܽܘܩ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܬܶܐܟܽܘܠ ܩܕܳܡܰܘܗܝ̱. ܘܰܚܕܳܪܰܘܗܝ̱ ܬܶܬܓܰܘܙܰܠ ܛܳܒ.4 ܢܶܩܪܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܥܰܡܶܗ.5 ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬܶܗ ܓܒܰܘ̈ܗܝ̱. ܕܰܡܩܺܝܡܺܝܢ ܩܝܳܡܶܗ ܥܰܠ ܕܶܒܚܬܳܐ.6 ܢܚܰܘܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܝܳܢܳܐ.7 ܫܡܰܥ ܥܰܡܝ̱ ܘܺܐܡܰܪ ܠܳܟ. ܘܺܐܝܣܪܳܐܝܠ ܐܶܣܰܗܶܕ ܒܳܟ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ.8 ܠܳܐ ܥܰܠ ܕܶܒܚܰܝ̈ܟ ܐܰܟܣܳܟ. ܘܰܥܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܠܽܘܩܒܰܠܝ̱ ܐܶܢܶܝܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ.9 ܠܳܐ ܐܶܣܰܒ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܟ ܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܢ ܓܙܳܪܳܟ ܓܕܰܝ̈ܳܐ.10 ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܝ̱ ܗܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ. ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܕܰܒܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ.11 ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܗܺܝ.12 ܐܶܢ ܟܳܦܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܐ ܐܺܡܰܪ ܠܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܝ̱ ܗܺܝ ܬܺܒܶܝܠ ܒܰܡܠܳܐܳܗ̇.13 ܠܳܐ ܐܳܟܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܐܖ̈ܘܳܢܶܐ. ܘܰܕܡܳܐ ܕܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܫܳܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ.14 ܕܰܒܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܫܰܠܶܡ ܠܰܡܪܰܝܡܳܐ ܢܶܕܖ̈ܰܝܟ.15 ܘܰܩܪܺܝܢܝ̱ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܐܶܥܰܫܢܳܟ ܘܰܬܫܰܒܚܰܢܝ̱.16 ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܡܳܐ ܠܳܟ ܘܠܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝ. ܕܰܫܩܰܠܬ ܩܝܳܡܝ̱ ܒܦܽܘܡܳܟ.17 ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܣܢܰܝܬ ܡܰܪܕܽܘܬܝ̱. ܘܰܫܕܰܝܬ ܡܶܠܰܝ̈ ܠܒܶܣܬܪܳܟ.18 ܐܶܢ ܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ ܓܰܢܳܒܳܐ ܪܳܗܶܛ ܗ̱ܘܰܝܬ ܥܰܡܶܗ. ܘܥܰܡ ܓܰܝܳܪܳܐ ܡܢܳܬܳܟ ܣܳܐܶܡ ܗ̱ܘܰܝܬ.19 ܦܽܘܡܳܟ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܠܶܫܳܢܳܟ ܡܡܰܠܶܠ ܢܶܟܠܳܐ.20 ܝܳܬܶܒ ܗ̱ܘܰܝܬ ܘܪܳܢܶܐ ܒܰܐܚܽܘܟ. ܘܰܒܒܰܪ ܐܶܡܳܟ ܡܡܰܝܶܩ ܗ̱ܘܰܝܬ.21 ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܒܰܕܬ ܘܫܶܬܩܶܬ ܠܳܟ. ܣܒܰܪܬ ܥܰܘܳܠܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ ܐܶܗܘܶܐ. ܐܰܟܣܳܟ ܕܶܝܢ ܘܶܐܣܕܽܘܪ ܐܶܢܶܝܢ ܠܥܺܢܰܝ̈ܟ.22 ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܒܗܳܕܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܛܳܥܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܦܰܨܶܐ.23 ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܳܒܰܚ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܗܽܘ ܢܫܰܒܚܰܢܝ̱. ܘܬܰܡܳܢ ܐܶܚܰܘܶܝܘܗܝ̱ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ.

 

 . 51  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܢܐ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ. ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܕܰܚܛܰܘ ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܖ̈ܰܚܡܶܐ

 1. 1. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܰܐܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܚܺܝ ܚܛܳܗܰܝ̈.2 ܐܰܣܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ̱. ܘܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ ܕܰܟܳܢܝ̱.3 ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬ݂ܝ̱ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ ܠܽܘܩܒܰܠܝ̱ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ.4 ܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܚܛܺܝܬ. ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܣܶܥܪܶܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܙܕܰܕܰܩ ܒܡܶܠܬܳܟ ܘܬܶܙܟܶܐ ܒܕܺܝ̈ܢܰܝܟ.5 ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܰܘܠܐ ܐܶܬܒܰܛܢܶܬ. ܘܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܛܶܢܬܰܢܝ̱ ܐܶܡܝ̱.6 ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܩܽܘܫܬܐ ܨܒܰܝܬ. ܘܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܟ ܐܰܘܕܰܥܬܳܢܝ̱.7 ܪܽܘܣ ܥܠܰܝ ܒܙܽܘܦܳܐ ܘܶܐܬܕܰܟܶܐ. ܚܰܠܶܠܰܝܢܝ̱ ܒܶܗ ܘܡܶܢ ܬܰܠܓܳܐ ܐܶܚܘܰܪ.8 ܐܰܣܒܰܥܰܝܢܝ̱ ܒܽܘܣܳܡܳܟ ܘܚܰܕܽܘܬܳܟ. ܘܢܶܚܕܽܘܢ ܓܰܖ̈ܡܰܝ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ.9 ܐܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬ݂ܝ̱ ܠܚܺܝ.10 ܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܟ ܬܩܰܢܬܳܐ ܚܰܕܶܬ ܒܓܰܘܝ̱.11 ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܡܶܢܝ̱.12 ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ ܠܺܝ ܒܽܘܣܳܡܳܟ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܘܪܽܘܚܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܬܣܰܡܟܰܢܝ̱.13 ܕܰܐܠܶܦ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܐܽܘܪܚܳܟ. ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܘܳܬܳܟ ܢܶܬܦܢܽܘܢ.14 ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܝ̱. ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ.15 ܡܳܪܝܳܐ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܝ̱. ܘܦܽܘܡܝ̱ ܢܙܰܡܰܪ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ.16 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܒܰܝܬ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝܬ.17 ܕܶܒܚܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܟܺܝܟܬܳܐ. ܠܶܒܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܰܣܠܶܐ.18 ܐܰܛܐܶܒ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܠܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܰܒܢܺܝ ܫܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.19 ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܨܛܒܶܐ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܰܣܩܽܘܢ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܟ.

 

 . 52  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܢܒ

 

ܥܰܠ ܥܰܘܳܠܽܘܬܶܗ ܘܡܰܪܳܚܽܘܬܶܗ ܕܒܰܪܫܳܩ̈ܶܐ ܕܚܰܣܶܕ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ

 1. 1. ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܒܺܝܫܬܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܚܰܣܝܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܥܰܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܠܶܫܳܢܳܟ.2 ܘܰܐܝܟ ܡܕܰܟܝܳܐ ܕܰܠܛܺܝܫ ܥܒܰܕܬ ܢܶܟܠܳܐ.3 ܪܚܶܡܬ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ.4 ܪܚܶܡܬ ܠܟܽܠ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܰܘܠܳܐ ܘܰܠܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܢܰܟܽܘ̈ܠܬܳܢܶܐ.5 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܢܶܥܩܪܺܝܘܗܝ̱. ܘܢܶܣܚܦܺܝܘܗܝ̱ ܠܥܳܠܰܡ ܡܶܢ ܡܰܫܟܢܶܗ. ܘܥܶܩܳܪܶܗ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.6 ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܢܶܚܕܽܘܢ. ܘܰܢܣܰܒܪܽܘܢ ܒܡܳܪܝܳܐ.7 ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܗܳܢܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܥܒܰܕ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܬܽܘܟܠܳܢܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܬܟܶܠ ܥܰܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܽܘܬܪܶܗ ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܒܩܶܢܝܳܢܶܗ.8 ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܝܬܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܣܰܒܪܶܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.9 ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܕܰܥܒܰܕܬ. ܘܶܐܣܰܒܰܪ ܫܡܳܟ ܠܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܝܟ.

 

 . 53  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܢܓ

 

ܡܚܰܘܶܐ ܥܰܠ ܡܰܪܳܚܽܘܬܶܗ ܕܣܰܢܚܺܪܺܝܒ ܘܰܕܒܰܪܫܳܩ̈ܶܐ

 1. 1. ܐܳܡܰܪ ܥܰܘܳܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܠܰܝܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܶܬܚܰܒܰܠܘ ܘܶܐܬܛܰܢܰܦܘ ܒܥܰܘܠܗܽܘܢ. ܘܠܰܝܬ ܕܥܳܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ.2 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܕܺܝܩ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܕܣܰܟܽܘܠܬܳܢ ܘܒܳܥܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.3 ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܛܰܘ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܶܐܬܛܰܢܰܦܘ. ܘܠܰܝܬ ܕܥܳܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ.4 ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܟܽܠ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܥܰܡܝ̱ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ. ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܩܪܰܘ.5 ܬܰܡܳܢ ܕܚܶܠܘ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܐܰܬܰܪ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܢܒܰܕܰܪ ܓܰܖ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܦܪܺܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܒܗܶܬܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܣܠܺܝ ܐܶܢܽܘܢ.6 ܡܰܢ ܢܶܬܶܠ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܳܐ ܕܡܰܗܦܶܟ ܡܳܪܝܳܐ ܫܒܺܝܬܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܢܕܽܘܨ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܢܶܚܕܶܐ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ.

 

 . 54  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܢܕ

 

ܫܶܐܠܬܶܗ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ ܕܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܐܳܬܽܘܖ̈ܳܝܶܐ

 1. 1. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܰܫܡܳܟ ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱. ܘܰܒܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܟ ܕܽܘܢܰܝܢܝ̱.2 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܝ̱. ܘܨܽܘܬ ܐܶܢܶܝܢ ܠܡܶܠܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܦܽܘܡܝ̱.3 ܡܶܛܽܠ ܕܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܩܳܡܘ ܥܠܰܝ. ܘܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܒܥܰܐܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱. ܘܠܳܐ ܚܰܫܒܽܘܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.4 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܣܰܡܟܳܢܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܝ̱.5 ܐܰܝܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܘܰܒܩܽܘܫܬܳܟ ܫܰܬܶܩ ܐܶܢܽܘܢ.6 ܘܶܐܢܳܐ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܐܶܕܰܒܰܚ ܠܳܟ. ܘܰܐܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܛܳܒ ܗܽܘ.7 ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܥܳܩ̈ܳܢ ܦܰܨܺܝܬܳܢܝ̱. ܘܒܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܚܙܳܬ ܥܰܝܢܝ.

 

 . 55  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܢܗ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܚܽܘܢܝܳܐ ܟܰܕ ܩܳܒܶܠ ܗܘܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܢܶܟܠܳܐ ܕܩܰܖ̈ܺܝܒܰܘܗܝ ܕܰܠܘܳܬܶܗ

 1. 1. ܨܽܘܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܨܠܽܘܬܝ̱ ܘܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܝ̱.2 ܫܡܰܥܰܝܢܝ̱ ܘܰܥܢܺܝܢܝ̱ ܘܶܐܬܦܰܢ ܠܰܓܥܳܬܝ̱ ܘܰܫܡܰܥܰܝܢܝ̱.3 ܡܶܛܽܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܘܡܶܛܽܠ ܐܽܘܠܨܳܢܶܗ ܕܥܰܘܳܠܳܐ.4 ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܠܰܘ ܥܠܰܝ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܣܰܩܪܽܘܢܝ̱.5 ܘܢܶܦܠܰܬ ܒܺܝ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܘܟܰܣܝܽܘܢܝ̱ ܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ.6 ܘܶܐܡܪܶܬ ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗܒ ܠܺܝ ܓܶܦ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܝܰܘܢܳܐ.7 ܘܦܶܪܚܶܬ ܘܫܶܟܢܶܬ ܘܰܐܪܚܩܶܬ. ܘܦܶܪܚܶܬ ܘܰܫܪܺܝܬ ܒܡܰܕܒܪܳܐ.8 ܘܟܰܬܪܶܬ ܠܡܰܢ ܕܰܡܦܰܨܶܐ ܠܺܝ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܥܰܠܥܳܠܳܐ.9 ܛܰܒܰܥ ܡܳܪܝ ܗܽܘܦܳܟܳܐ ܕܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܺܝܬ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ ܒܰܩܪܺܝܬܳܐ.10 ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܫܽܘܖ̈ܶܝܗ̇. ܥܰܘܠܳܐ ܘܫܽܘܩܪܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܘܥܶܬܳܐ.11 ܘܠܳܐ ܥܳܢܶܕ ܡܶܢ ܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇ ܬܽܘܟܳܐ ܘܢܶܟܠܳܐ.12 ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܥܶܠܕܒܳܒܝ̱ ܚܰܣܕܰܢܝ̱ ܕܶܐܣܰܝܒܰܪ. ܐܳܦܠܳܐ ܣܳܢܐܝ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܥܠܰܝ ܕܶܐܛܫܶܐ ܡܶܢܶܗ.13 ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬܝ̱. ܩܰܪܺܝܒܝ̱ ܘܪܳܚܡܝ̱.14 ܕܰܐܟܚܕܳܐ ܠܥܶܣܢ ܫܳܪܽܘܬܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ.15 ܐܰܝܬܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܢܶܚܬܽܘܢ ܟܰܕ ܚܰܝ݂ܺܝ݂̈ܢ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܐܺܝܬ ܒܓܰܘܗܽܘܢ.16 ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܩܪܶܐ. ܘܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܢܶܦܪܩܰܢܝ̱.17 ܒܪܰܡܫܳܐ ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܘܰܒܛܰܗܪܳܐ ܐܶܪܢܶܐ ܘܺܐܡܰܪ ܘܰܐܫܡܰܥ ܩܳܠܝ̱.18 ܦܰܨܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܳܟܡܺܝܢ ܠܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܚܶܪܝܳܢܳܐ ܗܘܰܘ ܥܰܡܝ̱.19 ܢܶܫܡܰܥ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܰܢܡܰܟܶܟ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ̱ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܬܰܚܠܽܘܦܳܐ ܘܠܳܐ ܕܚܶܠܘ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.20 ܐܰܘܫܶܛܘ ܐܺܝܕܳܐ ܥܰܠ ܩܰܪܺܝܒܶܗ ܘܛܰܘܶܫܘ ܩܝܳܡܶܗ.21 ܐܶܬܕܰܠܰܚܘ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ̱ ܘܡܶܢ ܚܶܡܬܳܐ ܕܠܶܒܶܗ. ܖ̈ܰܟܺܝܟܳܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ̱ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܘܗܶܢܶܝܢ ܠܽܘ̈ܠܝܳܬܳܐ.22 ܫܕܺܝ ܨܶܦܬܳܟ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܘܗܽܘ ܢܬܰܪܣܶܝܟ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܥܳܠܰܡ ܙܰܘܥܬܳܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ̱.23 ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܚܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܐܳܫ̈ܕܰܝ ܕܡܳܐ ܘܢܳܟ̈ܠܰܝ ܢܶܟܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܫܰܠܡܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܗܽܘܢ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܣܰܒܰܪ ܒܳܟ.

 

 

 . 56  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܢܘ

 

 

ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܩܒܰܝ ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ

 1. 1. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܕܳܫܰܢܝ̱ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܐܰܠܨܰܢܝ̱.2 ܕܳܫܽܘܢܝ̱ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡܘ ܥܠܰܝ.3 ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܠܳܐ ܐܶܕܚܰܠ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܠܰܝܟ ܗܽܘ ܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ.4 ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬܰܒܰܚ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܣܰܒܪܶܬ ܠܳܐ ܐܶܕܚܰܠ. ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܺܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ.5 ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܡܶܬܡܰܠܟܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܝ. ܘܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܝ ܒܺܝܫܬܳܐ.6 ܢܶܛܫܽܘܢ ܘܢܶܥܡܪܽܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܥܶܩ̈ܒܰܝ ܢܶܛܪܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܣܰܟܺܝܘ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܘܶܐܡܰܪܘ.7 ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܡܦܰܨܝܳܢܳܐ. ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ.8 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܝ̱ ܚܰܘܺܝܬܳܟ. ܣܺܝܡ ܕܶܡ̈ܥܰܝ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܰܒܣܶܦܪܳܟ.9 ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ. ܘܶܐܕܰܥ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ.10 ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܶܫܰܒܰܚ.11 ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܕܚܰܠ. ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܺܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ.12 ܠܳܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܶܫܰܠܶܡ ܢܶܕܖ̈ܰܝ. ܘܰܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܐܶܕܰܒܰܚ ܠܳܟ.13 ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܨܺܝܬ ܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܖ̈ܶܓܠܰܝ ܡܶܢ ܫܳܖ̈ܥܳܬܳܐ. ܕܶܐܫܦܰܪ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.

 

 . 57  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܢܙ

 

ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܩܒܰܝ. ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܢܶܬܦܰܨܽܘܢ ܡܶܢ ܒܶܥܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ

 1. 1. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܟ ܗܽܘ ܡܣܰܒܪܳܐ ܢܰܦܫܝ̱. ܘܰܒܛܶܠܳܠܳܐ ܕܟܶܢܦܰܝ̈ܟ ܐܶܣܬܰܬܰܪ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܥܒܰܪ ܕܠܽܘܚܝܳܐ.2 ܐܶܩܪܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܝ̱.3 ܕܫܰܕܰܪ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢܝ̱. ܘܚܰܣܶܕ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܫܰܕܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܩܽܘܫܬܶܗ.4 ܘܰܦܪܰܩ ܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܢ ܟܰܠܒ̈ܶܐ. ܘܕܶܡܟܶܬ ܟܰܕ ܕܠܺܝܚ ܐ̱ܢܳܐ. ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܫܶܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܰܝ̈ܙܟܶܐ ܘܓܶܐܖ̈ܶܐ. ܘܠܶܫܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܣܰܝܦܳܐ ܚܰܪܺܝܦܳܐ.5 ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܥܰܠ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܟ.6 ܡܨܺܝܕܬܳܐ ܬܰܩܶܢܘ ܠܖ̈ܶܓܠܰܝ. ܘܓܽܘܡܳܨܳܐ ܚܦܰܪܘ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܘܰܢܦܰܠܘ ܒܓܰܘܶܗ.7 ܡܰܬܩܰܢ ܗܽܘ ܠܶܒܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܰܬܩܰܢ ܗܽܘ ܠܶܒܝ̱. ܐܶܫܰܒܰܚ ܘܶܐܙܰܡܰܪ.8 ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܟܶܢܳܪܝ̱ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܩܺܝܬܳܪܳܐ ܘܟܶܢܳܪܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܒܨܰܦܪܳܐ.9 ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܠܰܫܡܳܟ ܐܶܙܰܡܰܪ ܒܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ.10 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡܰܬ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫ̈ܡܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ.11 ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܥܰܠ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܟ.

 

 . 58  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܢܚ

 

ܡܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܢܶܟ̈ܠܶܐ ܘܦܽܘܖ̈ܣܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܨܛܰܢܰܥܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܩܒܳܝ̈ܶܐ

 1. 1. ܐܺܝܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܕܳܝܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.2 ܗܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܘܠܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܒܥܰܘܠܳܐ ܡܥܰܖ̈ܙܠܳܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ.3 ܐܶܬܦܪܶܫܘ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ. ܘܰܛܥܰܘ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ.4 ܚܶܡܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܚܘܝܳܐ ܚܰܪܡܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܣܦܶܣ ܚܰܪܫܬܳܐ. ܕܰܡܣܰܟܪܳܐ ܐܶܕܢܶܝ̈ܗ̇.5 ܕܠܳܐ ܬܶܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܠܳܚܽܘܫܳܐ ܘܰܕܚܰܒܳܪܳܐ ܘܰܕܚܰܟܺܝܡܳܐ.6 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܢܬܰܒܰܪ ܫܶܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ.7 ܘܢܺܝܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܐܖ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܥܳܩܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܢܶܣܬܠܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܬܰܐܫܕܺܝܢ. ܘܢܶܫܕܶܐ ܓܶܐܖ̈ܰܘܗܝ̱ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܣܽܘܦܽܘܢ.8 ܐܰܝܟ ܫܥܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܦܰܫܪܳܐ ܘܢܳܦܠܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܢܽܘܪܳܐ ܢܶܬܚܰܪܒܽܘܢ. ܢܶܦܠܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܘܠܳܐ ܚܙܰܘ. ܘܫܶܡܫܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ.9 ܢܶܗܘܽܘܢ ܟܽܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗ̈ܰܛܛܶܐ. ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܢܕܰܠܰܚ ܐܶܢܽܘܢ.10 ܢܶܚܕܶܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ. ܘܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ̱ ܢܫܺܝܓ ܒܰܕܡܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ.11 ܘܢܺܐܡܰܪ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬ ܟܰܝ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܢܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ.

 

 . 59  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܢܛ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܡܰܩܒܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ

1 ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝ ܐܰܪܺܝܡܰܝܢܝ̱.2 ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܫܽܘܩܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܐܳܫ̈ܕܰܝ ܕܡܳܐ ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱.3 ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܟܡܶܢܘ ܠܢܰܦܫܝ̱. ܘܰܐܥܫܶܢܘ ܥܠܰܝ ܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܒܣܰܟ̈ܠܘܳܬ݂ܝ̱ ܘܠܳܐ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ ܡܳܪܝ.4 ܕܠܳܐ ܒܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܪܗܶܛܘ ܥܠܰܝ ܘܶܐܬܛܰܝܰܒܘ ܥܠܰܝ.5 ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܘܰܚܙܺܝ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܬܬܥܺܝܪ. ܘܰܦܩܽܘܕ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ.6 ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܒܪܰܡܫܳܐ ܘܢܶܥܘܢ ܐܰܝܟ ܟܰܠܒ̈ܶܐ. ܘܢܶܬܟܰܪܟܽܘܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ.7 ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܦܽܘܡܗܽܘܢ ܣܰܦܣܺܪܳܐ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܡܰܢܽܘ ܫܳܡܰܥ.8 ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܓܚܰܟ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܰܝܶܩ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.9 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܳܟ ܐܶܫܰܒܰܚ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܝ̱.10 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܩܰܕܡܰܢܝ̱. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܘܳܢܝ̱ ܒܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ.11 ܠܳܐ ܬܶܩܛܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܰܛܥܽܘܢ ܠܥܰܡܝ̱. ܐܶܠܳܐ ܐܰܙܺܝܥ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܝܠܳܟ ܘܰܐܢܺܝܕ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܬܽܘܟܠܳܢܝ̱.12 ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܦܽܘܡܗܽܘܢ ܡܰܠܶܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܗܽܘܢ. ܢܶܬܬܰܚܕܽܘܢ ܒܫܽܘܒܗܳܪܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘܛܬܳܐ ܘܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ.13 ܐܰܘܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪܽܘܓܙܳܟ ܐܰܘܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܰܟܚܽܘܢ. ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܥܰܠ ܥܶܒܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ.14 ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܒܪܰܡܫܳܐ ܘܰܢܥܳܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܟܰܠܒ̈ܶܐ. ܘܢܶܬܟܰܪܟܽܘܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ.15 ܢܶܒܥܽܘܢ ܠܡܶܐܟܰܠ ܘܠܳܐ ܢܶܣܒܥܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܒܽܘܬܽܘܢ.16 ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܫܰܒܰܚ ܠܚܰܝܠܳܟ. ܘܶܐܫܰܒܰܚ ܒܨܰܦܪܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܠܺܝ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܘܰܡܦܰܨܝܳܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ.17 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܳܟ ܐܶܙܰܡܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܘܣܝ̱ ܘܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܝ̱.

 

 . 60  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܣ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ ܡܰܩܒܰܝ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܳܐܺܝܬ ܫܳܐܠܺܝܢ ܖ̈ܰܚܡܶܐ

ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܛܥܰܝܬܳܢ ܘܰܕܚܰܩܬܳܢ ܘܰܪܓܶܙܬ ܥܠܰܝܢ. ܐܰܙܺܝܥܬܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܦܬܰܚܬܳܗ̇.2 ܥܨܽܘܒ ܬܒܳܪܳܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܟܰܪܗܰܬ. ܚܰܘܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܰܡܳܟ ܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ.3 ܘܰܐܫܩܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܡܪܳܐ ܬܛܺܝܪܳܐ.4 ܝܰܗܒܬ ܠܕܳܚ̈ܠܰܝܟ ܐܳܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܥܪܩܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܩܶܫܬܳܟ.5 ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܙܕܰܝܢܽܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܟ. ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ ܘܰܥܢܺܝܢܝ̱.6 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܰܠܶܠ ܒܩܽܘܕܫܶܗ. ܐܶܬܚܰܝܰܠ ܐܶܢܳܐ ܘܶܐܦܰܠܶܓ ܠܰܫܟܺܝܡ. ܘܰܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܣܳܟܽܘܬ ܐܶܡܫܽܘܚ.7 ܕܺܝܠܝ̱ ܗܽܘ ܓܶܠܥܳܕ ܘܕܺܝܠܝ̱ ܗܽܘ ܡܢܰܫܶܐ. ܘܰܐܦܪܶܝܡ ܡܥܰܫܢܳܢܶܗ ܕܪܺܝܫܝ. ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܰܠܟܝ̱.8 ܘܡܽܘܐܳܒ ܫܝܳܓܬܳܐ ܕܖ̈ܶܓܠܰܝ. ܥܰܠ ܐܰܕܽܘܡ ܐܶܫܪܶܐ ܡܣܳܢܰܝ̈. ܘܥܰܠ ܦܠܶܫܬ ܐܶܩܥܶܐ.9 ܡܰܢܽܘ ܢܕܰܒܪܰܢܝ̱ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܕܽܘܡ. ܘܡܰܢܽܘ ܢܰܘܒܠܰܢܝ̱ ܠܰܩܪܺܝܬܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ.10 ܕܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܛܥܰܝܬܳܢ ܘܠܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܒܚܰܝܠܰܢ.11 ܗܰܒ ܠܰܢ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܓܳܠ ܗܽܘ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ.

 

 . 61  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܣܐ

 

ܡܚܰܘܶܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪ ܠܘܳܬ ܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ

1 ܫܡܰܥ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܨܠܽܘܬܝ̱ ܘܨܽܘܬ ܠܒܳܥܽܘܬܝ̱.2 ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܳܟ ܗܽܘ ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܛܽܘܪܳܦܶܗ ܕܠܶܒܝ̱. ܕܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܐܰܪܺܝܡܬܳܢܝ̱ ܘܒܰܝܰܐܬܳܢܝ̱.3 ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܠܺܝ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ. ܘܡܰܓܕܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ.4 ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܡܰܫܟܢܳܟ ܠܥܳܠܡܺܝܢ. ܘܶܐܣܬܰܬܰܪ ܒܛܶܠܳܠܳܐ ܕܟܶܢ̈ܦܰܝܟ.5 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܫܡܰܥܬ ܢܶܕܖ̈ܰܝ. ܘܝܰܗܒܬ ܝܽܘܪܬܳܢܳܐ ܠܕܳܚ̈ܠܰܝ ܫܡܳܟ.6 ܐܰܘܣܶܦܬ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܥܰܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܫܢܰܘ̈ܗܝ ܠܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ.7 ܢܶܬܩܰܝܰܡ ܠܥܳܠܰܡ ܩܕܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܡܰܢܽܘ ܢܶܛܪܺܝܗ̇.8 ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܙܡܰܪ ܠܰܫܡܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܟܰܕ ܐܶܫܰܠܶܡ ܢܶܕܖ̈ܰܝ ܝܽܘܡ ܡܶܢ ܝܽܘܡ.

 

 . 62  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܣܒ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܡܰܩܒܳܝ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܶܐܠܶܨܘ ܡܶܢ ܐܰܢܛܝܳܟܳܘܣ ܕܰܢܕܰܒܚܽܘܢ ܠܰܦܬܰܟܖ̈ܶܐ

1 ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܣܰܟܝܳܐ ܢܰܦܫܝ̱ ܕܡܶܢܶܗ ܗܽܘ ܦܽܘܪܩܳܢܝ̱.2 ܘܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗܝ ܘܦܳܪܽܘܩܝ̱. ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܝ ܪܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܙܽܘܥ.3 ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ̱ ܡܶܬܓܰܪܓܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܬܶܩܛܠܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܐܶܣܬܳܐ ܕܡܳܛܰܬ ܘܰܐܝܟ ܣܝܳܓܳܐ ܕܰܕܚܺܝܩ.4 ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܐܶܬܪܰܥܺܝܘ ܠܡܶܕܚܝܶܗ. ܘܰܪܗܶܛܘ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ ܡܒܰܪܟܺܝܢ ܘܰܒܠܶܒܗܽܘܢ ܠܳܝܛܺܝܢ.5 ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܣܰܟܳܝ ܢܰܦܫܝ̱ ܕܡܶܢܶܗ ܗܽܘ ܦܽܘܪܩܳܢܝ̱.6 ܘܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗܝ ܘܦܳܪܽܘܩܝ̱. ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܝ̱ ܕܠܳܐ ܐܶܙܽܘܥ.7 ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܦܽܘܪܩܳܢܝ̱ ܘܺܐܝܩܳܪܝ̱. ܬܽܘܩܦܝ̱ ܘܥܳܕܽܘܪܝ̱ ܘܣܰܒܪܝ̱ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ.8 ܣܰܒܰܪܘ ܒܶܗ ܒܟܽܠ ܫܳܥܳܐ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܐܫܽܘܕܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ̱ ܠܶܒܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܣܶܬܳܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ.9 ܘܰܐܝܟ ܠܰܗܓܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ. ܕܰܒܡܰܣܰܐܬܳܐ ܡܰܥܠܶܝܢ ܘܰܣܪܺܝܩܺܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ.10 ܠܳܐ ܬܶܬܰܟܠܽܘܢ ܥܰܠ ܛܠܽܘܡܝܳܐ. ܘܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܠܳܐ ܬܶܪܚܡܽܘܢ. ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܡܳܐ ܕܣܳܓܶܐ ܠܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܒܶܗ ܠܶܒܟܽܘܢ.11 ܚܕܳܐ ܗܺܝ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܕܬܰܪܬܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܶܡܥܶܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ.12 ܘܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܦܳܪܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܓܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ.

 

 . 63  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܣܓ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܡܝܰܬܖ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ

1 ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܣܰܟܶܐ ܠܳܟ. ܨܶܗܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܟ ܢܰܦܫܝ̱ ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܠܳܟ ܒܶܣܪܝ̱. ܐܰܝܟ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܘܰܡܛܰܪܰܦܬܳܐ ܕܒܳܥܝܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ.2 ܗܳܟܰܢ ܚܳܪܬܳܟ ܒܩܽܘܫܬܳܐ. ܕܶܐܚܙܶܐ ܥܽܘܫܢܳܟ ܘܺܐܝܩܳܪܳܟ.3 ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܺܝܢ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܝ ܢܫܰܒ̈ܚܳܢܳܟ.4 ܗܳܟܰܢ ܐܶܒܰܪܟܳܟ ܒܚܰܝ̈ܰܝ. ܘܒܰܫܡܳܟ ܐܰܪܺܝܡ ܐܺܝ̈ܕܰܝ.5 ܐܰܝܟ ܫܽܘܡܢܳܐ ܘܰܐܝܟ ܬܰܪܒܳܐ ܬܶܕܗܰܢ ܢܰܦܫܝ̱. ܘܰܒܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ ܦܽܘܡܝ̱.6 ܐܶܬܕܟܰܪܬܳܟ ܥܰܠ ܬܶܫܘܺܝܬܝ̱. ܘܰܒܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪܢܺܝܬ ܒܳܟ.7 ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܠܺܝ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ. ܘܰܒܛܶܠܳܠܳܐ ܕܟܶܢ̈ܦܰܝܟ ܐܶܣܬܰܬܰܪ.8 ܢܶܦܩܰܬ ܢܰܦܫܝ̱ ܒܳܬܪܳܟ. ܘܰܥܠܰܝ ܣܶܡܟܰܬ ܝܰܡܺܝܢܳܟ.9 ܗܶܢܽܘܢ ܒܥܰܘ ܕܢܰܘܒܕܽܘܢ ܠܢܰܦܫܝ̱. ܢܰܥܠܽܘܢ ܒܬܰܚܬܳܝ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ.10 ܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܠܚܰܪܒܳܐ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܬܰܥ̈ܠܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ.11 ܘܡܰܠܟܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܘܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܟܽܠ ܕܝܳܡܶܐ ܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܣܬܟܰܪ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܕܕܰܓ̈ܳܠܶܐ.

 

 . 64  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܣܕ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܐܶܬܪܕܶܦ ܡܶܢ ܫܳܐܳܘܠ

1 ܫܡܰܥ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܩܳܠܝ̱ ܟܰܕ ܐܶܬܟܰܫܰܦ ܠܳܟ. ܘܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ̱.2 ܣܰܬܰܪܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܥܰܘܠܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܽܘܦܳܟܳܐ ܕܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܳܐ.3 ܕܰܠܛܰܫܘ ܠܶܫܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܣܰܝܦܳܐ. ܘܡܶܠܰܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܓܶܐܪܳܐ.4 ܠܡܶܫܕܳܐ ܒܛܽܘܫܝܳܐ ܒܬܰܡܺܝܡܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܢܶܫܕܽܘܢ ܒܶܗ ܘܠܳܐ ܢܶܬܚܙܽܘܢ.5 ܘܰܐܥܫܶܢܘ ܡܶܠܰܬܗܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܠܡܶܛܡܰܪ ܦܰܚ̈ܶܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܕܡܰܢܽܘ ܚܳܙܶܐ ܠܰܢ.6 ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܣܳܦܘ. ܠܡܶܒܨܳܐ ܥܰܘܠܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܠܶܒܶܗ ܥܰܡܺܝܩܳܐ.7 ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܢܶܫܕܶܐ ܒܗܽܘܢ ܓܶܐܪܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ.8 ܘܢܶܬܟܰܪܗܽܘܢ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܶܕܚܠܽܘܢ ܟܽܠ ܕܚܳܙܶܝܢ ܠܗܽܘܢ.9 ܘܢܶܕܚܠܽܘܢ ܟܽܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܰܢܚܰܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܒܰܥܒܳܕ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܢܚܽܘܪܽܘܢ.10 ܢܶܚܕܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܡܳܪܝܳܐ ܘܢܶܬܬܰܟܠܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ̱. ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢܳܝܗܝ̱ ܟܽܠ ܬܖ̈ܺܝܨܰܝ ܠܶܒܳܐ.

 

 . 65  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܣܗ

 

ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ ܕܡܶܬܝܰܐܒܺܝܢ ܠܦܽܘܢܳܝܳܐ

1 ܠܳܟ ܝܳܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܠܳܟ ܡܶܬܦܪܰܥ ܢܶܕܪܳܐ ܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܝ̱.2 ܠܘܳܬܳܟ ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܢܺܐܬܶܐ.3 ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܥܫܶܢܶܝ̈ܢ ܡܶܢܝ̱. ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ ܐܰܢ̱ܬ ܬܚܰܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ.4 ܛܽܘܒܰܘܗܝ̱ ܠܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܗ. ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܕܢܶܥܡܰܪ ܒܕܰܝܪܳܟ. ܘܢܶܣܒܰܥ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܕܒܰܝܬܳܟ.5 ܘܡܶܢ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܗܰܝܟܠܳܟ. ܘܡܶܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܕܚܺܝܠܬܳܐ. ܥܢܺܝܢܝ̱ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܣܰܒܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܰܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܖ̈ܰܚܺܝܩܶܐ.6 ܡܰܬܩܶܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܘܡܶܬܥܰܫܰܢ ܒܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ.7 ܡܫܰܬܶܩ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܩܳܠܳܐ ܕܓܰܠܠܰܝ̈ܗܽܘܢ.8 ܘܢܶܬܕܰܠܚܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܢܶܕܚܠܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܟ ܘܡܶܢ ܡܰܦܳܩܰܝ̈ ܨܰܦܪܳܐ ܘܪܰܡܫܳܐ.9 ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܐܶܬܕܟܰܪܬܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܐܰܫܠܺܝܬܳܗ̇ ܘܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܐܰܥܬܰܪܬܳܗ̇. ܬܰܦ̈ܶܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܡܰܠܝ̈ܳܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܛܰܝܶܒܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܗܽܘܢ ܟܰܕ ܬܰܩܶܢܬܳܗ̇.10 ܟܖ̈ܳܒܶܝܗ̇ ܐܰܪܘܺܝܬ ܕܢܶܬܪܰܒܽܘܢ ܦܺܐܖ̈ܶܝܗ̇. ܒܰܖ̈ܣܺܝܣܶܐ ܬܶܬܪܰܒܶܐ ܘܡܰܘܥܺܝܬܳܗ̇ ܬܶܬܒܰܪܰܟ.11 ܒܰܪܶܟ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܥܶܓܠܰܝ̈ܟ ܢܶܣܒܥܽܘܢ ܬܰܕܐܳܐ.12 ܘܢܶܣܒܥܽܘܢ ܡܶܢ ܕܰܝܖ̈ܶܐ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܖ̈ܳܡܳܬܳܐ ܢܶܬܚܰܙܩܳ̈ܢ.13 ܘܢܶܠܒܫܽܘܢ ܫܰܡܺܝ̈ܢܶܐ ܕܥܳܢܳ̈ܐ. ܘܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܢܶܬܡܠܽܘܢ ܥܒܽܘܪܳܐ. ܘܢܶܪܘܙܽܘܢ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ.

 

 . 66  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܣܘ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܥܰܠ ܦܽܘܢܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ

 1. 1. ܫܰܒܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ.2 ܙܡܰܪܘ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܙܡܰܪܘ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ.3 ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܳܐ ܕܚܺܝܠܺܝܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ. ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܽܘܫܢܳܟ ܢܶܬܟܰܕܒܽܘܢ ܠܳܟ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ.4 ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܣܓܕܽܘܢ ܠܳܟ ܘܰܢܙܰܡܪܽܘܢ ܠܳܟ. ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ ܠܥܳܠܡܺܝܢ.5 ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܬܰܘ ܚܙܰܘ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܣܰܓܺܝܐܳܢ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܶܗ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.6 ܕܰܗܦܰܟ ܝܰܡܳܐ ܠܝܰܒܫܳܐ. ܘܰܠܢܰܗܪܳܐ ܥܰܒܪܽܘܗܝ ܡܶܢ ܪܓܶܠ.7 ܬܰܡܳܢ ܢܶܚܕܶܐ ܒܶܗ ܡܰܢ ܕܫܰܠܺܝܛ ܒܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ ܠܥܳܠܰܡ. ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܳܝܖ̈ܳܢ. ܘܡܳܖ̈ܽܘܕܶܐ ܠܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ.8 ܒܰܪܶܟܘ̱ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐܫܡܰܥܘ̱ ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ.9 ܕܣܳܡ ܢܰܦܫܰܢ ܒܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܝܰܗܒ ܪܶܓܠܰܢ ܠܙܰܘܥܬܳܐ.10 ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܚܰܪܬܳܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܰܒܩܰܝܬܳܢ. ܐܰܝܟ ܕܒܳܩܶܝܢ ܠܣܺܐܡܳܐ.11 ܐܰܥܶܠܬܳܢ ܒܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܘܰܥܒܰܕܬ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܒܚܰܨܰܝ̈ܢ.12 ܐܰܪܟܶܒܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܰܢ. ܐܰܥܶܠܬܳܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܦܶܩܬܳܢ ܠܰܪܘܰܚܬܳܐ.13 ܐܺܬܶܐ ܠܒܰܝܬܳܟ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܶܐܦܪܥܳܟ ܢܶܕܖ̈ܰܝ.14 ܡܶܕܶܡ ܕܰܦܬܰܚ̈ܝ ܣܶܦ̈ܘܳܬܝ ܒܡܰܡܠܠܶܗ ܕܦܽܘܡܝ̱ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ.15 ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܡܺܝ̈ܢܶܐ ܐܰܣܶܩ ܠܳܟ ܥܰܡ ܣܘܳܬܳܐ ܕܕܶܟܖ̈ܶܐ. ܘܶܐܥܒܶܕ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܰܓܕܰܝ̈ܳܐ.16 ܬܰܘ ܫܡܰܥܘ ܘܶܐܫܬܰܥܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ ܠܢܰܦܫܝ̱.17 ܒܦܽܘܡܝ̱ ܩܪܺܝܬܶܗ. ܘܰܥܢܳܢܝ̱ ܘܪܰܡܪܶܡܬܶܗ ܒܠܶܫܳܢܝ̱.18 ܥܰܘܠܳܐ ܐܶܢ ܚܙܰܝܬ ܒܠܶܒܝ̱ ܠܳܐ ܬܶܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ.19 ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܡܰܥ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܝ̱.20 ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܨܠܽܘܬܝ̱ ܘܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡܶܢܝ̱.

 

 . 67  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܣܙ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܦܽܘܢܳܝܳܐ. ܘܡܰܠܶܦ ܠܟܳܗܢ̈ܶܐ ܕܢܶܬܚܰܫܚܽܘܢ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܒܽܘܖ̈ܟܳܬܳܐ

 1. 1. ܐܰܠܳܗܰܢ ܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ. ܢܒܰܪܟܰܢ ܘܢܰܢܗܰܪ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܒܰܢ.2 ܕܢܶܕܰܥ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ. ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.3 ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ.4 ܢܶܚܕ̈ܝܳܢ ܘܰܢܫܰܒ̈ܚܳܢ ܡܰܠ̈ܟܘܳܬܳܐ. ܕܕܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ. ܘܰܠܡܰܠ̈ܟܘܳܬܳܐ ܡܕܰܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܐܪܥܳܐ.5 ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ.6 ܐܰܪܥܳܐ ܝܶܗܒܰܬ ܦܺܐܖ̈ܶܝܗ̇. ܢܒܰܪܟܰܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ.7 ܘܰܢܒܰܪܟܰܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܢܶܕܚܠܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܶܒܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ.

 

 

 . 68  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܣܚ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܡܰܣܶܩ ܗܘܳܐ ܩܺܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܥܽܘܒܳܪ ܐܰܕܽܘܡ. ܘܗܽܘ ܩܕܰܡܶܝܗ̇ ܡܒܰܕܶܩ ܗܘܳܐ ܘܕܶܐܠܰܨ

 1. 1. ܢܩܽܘܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܢܶܬܒܰܕܪܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ. ܢܶܥܪܩܽܘܢ ܣܳܢ̈ܰܐܘܗܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ.2 ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܬܛܰܠܰܩ ܬܶܢܳܢܳܐ ܢܶܬܛܰܠܩܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܬܦܰܫܪܳܐ ܫܥܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܢܽܘܪܳܐ. ܢܺܐܒܕܽܘܢ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.3 ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܘܢܶܬܥܰܫܢܽܘܢ ܩܕܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܢܶܚܕܽܘܢ ܒܒܽܘܣܳܡܶܗ.4 ܙܡܰܪܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܰܫܡܶܗ. ܫܰܒܰܚܘ ܠܕܰܪܟܺܝܒ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܫܡܶܗ. ܐܶܬܥܰܫܰܢܘ̱ ܩܕܳܡܰܘܗܝ̱ ܕܰܐܒܳܐ ܕܝܰܬܡ̈ܶܐ.5 ܘܕܰܝܳܢܳܐ ܕܰܐܖ̈ܡܠܳܬܳܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܡܰܥܡܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.6 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܰܘܬܶܒ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܒܰܝܬܳܐ. ܘܡܰܦܶܩ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ ܒܟܰܫܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܘܡܳܖ̈ܽܘܕܶܐ ܢܶܫܪܽܘܢ ܒܶܝܬ ܩܒܽܘܖ̈ܶܐ.7 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܢܦܰܩܬ ܩܕܳܡ ܥܰܡܳܟ. ܘܟܰܕ ܥܒܰܪܬ ܒܰܐܫܺܝܡܽܘܢ.8 ܐܰܪܥܳܐ ܙܳܥܰܬ. ܐܳܦ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܢܰܛܶܦܘ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܗܳܢܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.9 ܡܶܛܪܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܝܰܗܒܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ. ܐܶܬܟܰܪܗܰܬ ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܰܩܶܦܬܳܗ̇.10 ܘܚܰܝ̈ܘܳܬܳܟ ܥܡܰܪܶܝܢ ܒܳܗ̇. ܬܰܩܶܦܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܒܳܝ̈ܫܶܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.11 ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܶܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ.12 ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ. ܘܫܽܘܦܪܶܗ ܕܒܰܝܬܳܟ ܢܦܰܠܶܓ ܒܶܙܬܳܐ.13 ܐܶܢ ܬܶܕܡܟܽܘܢ ܒܶܝܬ ܫܦܳܝ̈ܶܐ. ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܝܰܘܢܳܐ ܕܰܩܪܺܝܡܺܝܢ ܒܟܶܣܦܳܐ. ܘܶܐܒܖ̈ܶܝܗ̇ ܒܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ.14 ܟܰܕ ܦܪܰܫ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܒܶܗ ܐܰܬܠܓܰܬ.15 ܒܨܰܠܡܽܘܢ ܛܽܘܪܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ.16 ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܒܰܝܫܳܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܰܓܒܶܢܝܰܡ. ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܒܰܝܫܳܢ ܡܳܢܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܰܓܒܶܢܝܰܡ. ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܡܶܬܰܒ ܒܶܗ. ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܫܪܶܐ ܒܶܗ ܠܥܳܠܰܡ.17 ܪܟܶܒ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܖ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܘܒܰܐܠܦ̈ܶܐ ܕܚܰܝܠܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܒܗܽܘܢ ܣܺܝܢܰܝ ܒܩܽܘܕܫܶܗ.18 ܣܠܶܩܬ ܠܰܡܪܰܘܡܳܐ ܘܰܫܒܰܝܬ ܫܒܺܝܬܳܐ. ܘܝܰܗܒܬ ܡܰܘܗ̈ܒܳ̈ܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܳܦ ܡܳܖ̈ܽܘܕܶܐ ܠܳܐ ܢܶܥܡܪܽܘܢ ܩܕܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.19 ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠ ܝܽܘܡ ܕܰܐܓܒܝܰܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ.20 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܦܰܨܝܳܢܰܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܡܰܦܩܳܢܳܐ.21 ܒܪܰܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܢܶܦܣܽܘܩ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ̱. ܘܒܺܝܥ̈ܳܬܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.22 ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܫܶܢ̈ܶܐ ܐܰܦܶܩ ܘܰܐܗܦܶܟ ܡܶܢ ܥܽܘ̈ܡܩܰܘܗܝ̱ ܕܝܰܡܳܐ.23 ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܨܛܒܰܥ ܪܶܓܠܳܟ ܒܰܕܡܳܐ. ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܕܟܰܠܒܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ.24 ܚܙܰܘ ܗܶܠܟ̈ܳܬܳܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܗܶܠܟ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܝ ܘܰܕܡܰܠܟܝ̱ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.25 ܩܰܕܶܡܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܒܳܬܰܪ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ. ܒܰܝܢܳܬ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܢܳܩ̈ܫܳܢ ܒܰܦܠܰܓ̈ܶܐ ܒܰܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ.26 ܒܰܪܶܟܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.27 ܬܰܡܳܢ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܒܫܶܠܝܳܐ. ܖ̈ܰܘܪܒܳܢܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܖ̈ܰܘܪܒܳܢܶܐ ܕܰܙܒܽܘܠܽܘܢ ܘܖ̈ܰܘܪܒܳܢܶܐ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ.28 ܦܩܽܘܕ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܽܘܫܢܳܟ. ܘܰܐܥܫܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܥܰܬܶܕܬ ܠܰܢ.29 ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܟ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܳܟ ܢܰܝܬܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ.30 ܟܐܺܝ ܒܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܩܰܢܝܳܐ. ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܐܖ̈ܘܳܢܶܐ. ܥܶܓ̈ܠܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܩܪܺܝܡܺܝܢ ܒܣܺܐܡܳܐ. ܒܰܕܰܪ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܨܳܒܶܝܢ ܩܖ̈ܳܒܶܐ.31 ܢܺܐܬܽܘܢ ܐܺܝܙܓ̈ܰܕܶܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܟܽܘܫ ܬܰܫܠܶܡ ܐܺܝܕܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.32 ܡܰܠܟܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܫܰܒܰܚܶܝ̈ܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.33 ܙܡܰܪܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܪܟܺܝܒ ܒܰܫ̈ܡܰܝ ܫܡܰܝܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܝܰܗܒ ܩܳܠܶܗ. ܩܳܠܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ.34 ܗܰܒܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܪܰܒܽܘܬ ܝܳܐܝܽܘܬܳܐ. ܕܥܽܘܫܢܶܗ ܒܰܫ̈ܡܰܝ ܫܡܰܝܳܐ.35 ܕܚܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܡܰܩܕܫܳܟ. ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܽܘ ܢܶܬܶܠ ܚܰܝܠܳܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܠܥܰܡܶܗ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.

 

 . 69  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܣܛ

 

ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܡܰܩܒܳܝ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܒܰܩܖ̈ܳܒܶܐ ܘܥܰܠ ܢܶܟ̈ܠܶܐ ܕܡܶܢ ܩܰܖ̈ܺܝܒܰܝܗܽܘܢ ܕܡܶܬܝܰܐܒܺܝܢ ܠܰܬܒܰܥܬܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ

 1. 1. ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܛܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ.2 ܛܶܒܥܶܬ ܒܗܰܘܬܳܐ ܥܰܡܺܝܩܬܳܐ ܘܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܒܶܝܬ ܩܝܳܡܳܐ. ܥܶܠܶܬ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܨܳܡܰܪܬܳܐ ܛܰܒܰܥܬܰܢܝ̱.3 ܠܺܐܝܬ ܒܩܶܪܺܝ݂ܝ̱ ܘܚܶܪܰܬ ܓܰܓܰܪܬܝ̱. ܓܳܙ̈ܝ̱ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܟܰܕ ܡܣܰܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܝ̱.4 ܣܓܺܝܘ ܡܶܢ ܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܝ̱ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܕܡܰܓܳܢ. ܘܰܥܫܶܢܘ ܡܶܢ ܓܰܖ̈ܡܰܝ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܕܫܽܘܩܪܳܐ. ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܛܶܠܡܶܬ ܡܦܰܢܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ.5 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬ݂ܝ̱. ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ ܡܶܢܳܟ ܠܳܐ ܐܶܬܟܰܣܺܝܘ.6 ܠܳܐ ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܒܺܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܰܚܦܪܽܘܢ ܒܺܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.7 ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܩܰܒܠܶܬ ܚܶܣܕܳܐ. ܘܟܰܣܝܰܬ ܒܶܗܬܬܳܐ ܠܰܐܦܰܝ̈.8 ܘܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܗܘܺܝܬ ܠܰܐܚܰܝ̈ ܘܰܐܟܣܢܳܝܳܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐܶܡܝ̱.9 ܡܶܛܽܠ ܕܰܛܢܳܢܶܗ ܕܒܰܝܬܳܟ ܐܰܟܠܰܢܝ̱. ܘܚܶܣܕܳܐ ܕܰܡܚܰܣ̈ܕܳܢܰܝܟ ܢܦܰܠ ܥܠܰܝ.10 ܡܰܟܟܶܬ ܢܰܦܫܝ̱ ܒܨܰܘܡܳܐ. ܘܰܗܘܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܚܶܣܕܳܐ.11 ܥܶܒܕܶܬ ܠܒܽܘܫܝ̱ ܣܰܩܳܐ. ܘܰܗܘܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܡܰܬܠܳܐ.12 ܘܰܪܢܰܘ ܒܺܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܬܰܪܥܳܐ. ܘܰܪܢܰܘ ܒܺܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܬܶܝܢ ܫܰܟܪܳܐ.13 ܘܶܐܢܳܐ ܨܰܠܺܝܬ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܥܢܺܝܢܝ̱. ܘܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܦܰܨܳܢܝ̱.14 ܡܶܢ ܣܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܛܒܰܥ. ܘܶܐܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܣܳܢ̈ܰܐܝ ܘܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ.15 ܕܠܳܐ ܬܛܰܒܥܰܢܝ̱ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܒܠܥܰܢܝ̱ ܗܰܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܐܚܽܘܕ ܥܠܰܝ ܒܺܪܳܐ ܦܽܘܡܳܗ̇.16 ܥܢܺܝܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܶܬܦܰܢ ܥܠܰܝ.17 ܘܠܳܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܥܰܒܕܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܩܰܬ ܠܺܝ ܒܰܥܓܰܠ ܥܢܺܝܢܝ̱.18 ܩܰܪܶܒ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱.19 ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܚܶܣܕܝ̱. ܘܒܶܗܬܰܬܝ̱ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ.20 ܐܰܣܳܐ ܬܒܳܪܶܗ ܕܠܶܒܝ ܘܰܥܨܽܘܒ. ܣܰܟܺܝܬ ܠܡܰܢ ܕܬܶܟܪܶܐ ܠܶܗ ܘܠܰܝܬ. ܘܠܰܡܒܰܝܐܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ.21 ܝܰܗܒܘ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܝ̱ ܡܖ̈ܳܪܶܐ. ܘܰܠܨܶܗܺܝ݂ܝ݂ ܚܰܠܳܐ ܐܰܫܩܝܽܘܢܝ̱.22 ܢܶܗܘܶܐ ܦܳܬܽܘܪܗܽܘܢ ܩܕܳܡܳܝܗܽܘܢ ܦܰܚܳܐ. ܘܦܽܘܪܥܳܢܗܽܘܢ ܠܬܽܘܩܰܠܬܳܐ.23 ܢܶܚܫ̈ܟܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ. ܘܚܰܨܗܽܘܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܟܦܺܝܦ.24 ܐܰܫܽܘܕ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܽܘܓܙܳܟ. ܘܚܶܡܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܟ ܬܰܕܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ.25 ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܰܪܗܽܘܢ ܚܪܶܒ. ܘܰܒܡܰܫ̈ܟܢܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܥܳܡܰܪ.26 ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܡܰܢ ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܚܰܝܬ ܪܕܰܦܘ. ܘܰܐܘܣܶܦܘ ܥܰܠ ܟܺܐܒܶܗ ܕܰܩܛܺܝܠܳܐ.27 ܗܰܒ ܥܰܘܠܳܐ ܥܰܠ ܥܰܘܠܗܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ.28 ܢܶܬܥܛܽܘܢ ܡܶܢ ܣܶܦܪܳܟ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܝܟ ܠܳܐ ܢܶܬܟܰܬܒܽܘܢ.29 ܘܶܐܢܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܰܟܰܐܒܳܐ. ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܕܪܰܢܝ̱.30 ܐܶܫܰܒܰܚ ܫܡܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܰܐܘܪܒܺܝܘܗܝ̱ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ.31 ܐܶܫܦܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܡܦܰܛܡ̈ܶܐ. ܩܰܖ̈ܢܳܢܶܐ ܘܦܰܖ̈ܣܳܢܶܐ.32 ܚܙܰܘ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܰܚܕܰܘ ܘܢܺܚܶܐ ܠܶܒܟܽܘܢ.33 ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܘܠܰܐܣܺܝܖ̈ܰܘܗܝ̱ ܠܳܐ ܫܳܐܶܛ.34 ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܝܗܝ̱ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ. ܘܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܟܽܠ ܕܪܳܚܶܫ ܒܗܽܘܢ.35 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܦܳܪܶܩ ܠܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܰܡܒܰܢܶܐ ܠܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ.36 ܕܢܶܬܒܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܢܺܐܪܬܽܘܢܳܗ̇. ܘܖ̈ܳܚܡܰܝ ܫܡܶܗ ܢܶܫܪܽܘܢ ܒܳܗ̇.

 

 . 70  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܥ

 

ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܣܒܶܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܒܫܳܠܳܘܡ

 1. 1. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܝ̱ ܟܰܬܰܪ.2 ܘܢܶܒܗܬܽܘܢ ܘܢܰܚܦܪܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܢܰܦܫܝ̱. ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ ܘܢܰܚܦܪܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܠܒܺܝܫܬܝ̱.3 ܢܶܬܡܗܽܘܢ ܒܬܶܢܝܳܐ ܕܒܶܗܬܰܬܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܘ ܥܠܰܝ ܐܶܗܶܐ ܐܶܗܶܐ.4 ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܳܟ ܟܽܠ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܳܟ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ.5 ܘܶܐܢܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܒܳܝܫܳܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܟܰܬܰܪ ܠܺܝ. ܡܥܰܕܪܳܢܝ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܡܦܰܨܝܳܢܝ̱ ܐܰܠܳܗܝ ܠܳܐ ܬܰܘܚܰܪ.

 

 . 71  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܥܐ

 

ܡܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܠܡܶܣܒܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ ܘܕܰܠܬܽܘܪܳܨܗܽܘܢ ܗܘܳܝ̈ܳܢ ܠܗܽܘܢ ܗܶܢܶܝܢ ܡܥܺܝܩܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܪܳܡܶܙ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܦܽܘܢܳܝܗܽܘܢ

 1. 1. ܒܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܒܪܶܬ ܠܳܐ ܐܶܒܗܰܬ ܠܥܳܠܰܡ.2 ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܦܰܨܳܢܝ̱. ܨܠܺܝ ܠܺܝ ܐܶܕܢܳܟ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱.3 ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܶܐܥܽܘܠ ܠܶܗ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܘܰܦܩܽܘܕ ܠܡܶܦܪܩܰܢܝ̱. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܝ̱ ܘܒܶܝܬ ܡܶܪܕܝ̱.4 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܐܺܝܕܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܡܶܢ ܐܺܝܕܶܗ ܕܥܰܘܳܠܳܐ ܒܺܝܫܳܐ.5 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܣܰܒܪܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܬܽܘܟܠܳܢܝ̱ ܕܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ̱.6 ܥܠܰܝܟ ܐܶܣܬܰܡܟܶܬ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܥܶܝ̈ܗ̇ ܕܶܐܡܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܬܽܘܟܠܳܢܝ̱. ܘܠܳܟ ܫܰܒܚܶܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ.7 ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܗܘܺܝܬ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܬܽܘܟܠܳܢܝ̱ ܥܰܫܺܝܢܳܐ.8 ܢܶܬܡܠܶܐ ܦܽܘܡܝ̱ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ. ܘܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ.9 ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ̱ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܓܡܰܪ ܚܰܝܠܝ̱ ܠܳܐ ܬܶܫܒܩܰܢܝ̱.10 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪܘ ܥܠܰܝ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܠܢܰܦܫܝ̱. ܐܶܬܡܰܠܰܟܘ̱ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ.11 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܫܰܒܩܶܗ. ܪܽܘܕܦܽܘܗܝ̱ ܐܘܚܕܽܘܗܝ̱. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܦܰܨܝܳܢܳܐ.12 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܬܰܪܚܶܩ ܡܶܢܝ̱. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܝ̱ ܟܰܬܰܪ.13 ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܘܢܰܚܦܪܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܳܩܪܺܝܢ ܠܢܰܦܫܝ̱. ܢܶܬܥܰܛܦܽܘܢ ܒܶܗܬܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܠܒܺܝܫܬܝ̱.14 ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܶܨܰܠܶܐ ܘܰܐܘܣܶܦ ܥܰܠ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ.15 ܘܦܽܘܡܝ̱ ܢܣܰܒܰܪ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ. ܘܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܶܕܥܶܬ ܣܳܦܪܽܘܬܳܐ.16 ܕܐܶܥܽܘܠ ܒܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܥܗܰܕ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ.17 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܝ̱ ܕܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ̱ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ. ܕܶܐܚܰܘܶܐ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܟ.18 ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܠܩܰܫܺܝܫܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܫܒܩܰܢܝ̱. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܚܰܘܶܐ ܕܪܳܥܳܟ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܟ ܠܕܳܪܳܐ ܕܳܐܬܶܐ.19 ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܡܪܰܘܡܳܐ. ܘܖ̈ܰܘܪܒܳܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܰܢܽܘ ܐܰܟܘܳܬܳܟ.20 ܕܚܰܘܺܝܬܳܢܝ̱ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܘܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܗܦܰܟܬ ܘܰܐܚܺܝܬܳܢܝ̱. ܐܳܦ ܡ̣ܶܢ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܬܰܗܦܶܟ ܬܰܣܩܰܢܝ̱.21 ܐܰܣܓܺܝܬ ܪܰܒܽܘܬܝ̱ ܘܰܗܦܰܟܬ ܘܒܰܝܰܐܬܳܢܝ̱.22 ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܒܟܶܢܳܪܳܐ ܘܰܠܩܽܘܫܬܳܟ ܐܶܙܡܰܪ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܒܟܶܢܳܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.32 ܘܰܢܫܰܒ̈ܚܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܝ̱ ܟܰܕ ܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܘܢܰܦܫܝ̱ ܕܰܦܪܰܩܬ.33 ܠܶܫܳܢܝ̱ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܒܗܬܽܘܢ ܘܢܰܚܦܪܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܠܒܺܝܫܬܝ̱.

 

 . 72  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܥܒ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܘܥܰܠ ܟܰܗܺܝܢܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ܆ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܕܰܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܢܶܬܢܰܛܖ̈ܳܢ ܠܘܳܬܶܗ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ

 1. 1. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܗܰܒ ܕܺܝܢܳܟ ܠܡܰܠܟܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ.2 ܕܰܢܕܽܘܢ ܠܥܰܡܳܟ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܠܡܶܣ̈ܟܺܢܰܝܟ ܒܕܺܝܢܳܐ.3 ܢܶܫܩܠܽܘܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܠܥܰܡܳܟ ܘܖ̈ܳܡܳܬܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ.4 ܕܰܢܕܽܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܒܳܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܢܡܰܟܶܟ ܠܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ.5 ܢܶܕܚܠܽܘܢ ܠܳܟ ܥܰܡ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܣܰܗܪܳܐ ܠܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ.6 ܢܶܚܽܘܬ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܓܶܙܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܖ̈ܣܺܝܣܶܐ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ.7 ܢܶܫܘܰܚ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܙܶܕܩܳܐ. ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܥܒܰܪ ܣܰܗܪܳܐ.8 ܢܶܐܚܽܘܕ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܠܝܰܡܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ.9 ܩܕܳܡܰܘܗܝ̱ ܢܶܒܖ̈ܟܳܢ ܓܳܙܖ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ̱ ܥܰܦܪܳܐ ܢܶܠܚܟܽܘܢ.10 ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܬܰܪܫܺܝܫ ܘܰܕܓܳܙܖ̈ܳܬܳܐ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܢܰܝܬܽܘܢ ܠܶܗ. ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܫܒܳܐ ܘܰܕܣܰܒܰܐ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܢܩܰܪܒܽܘܢ ܠܶܗ.11 ܢܶܣܓܕܽܘܢ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܶܦܠܚܽܘܢܳܝܗܝ̱.12 ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܦܰܨܶܐ ܠܒܳܝܫܳܐ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܥܰܫܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ.13 ܚܳܐܶܣ ܥܰܠ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܥܰܠ ܒܳܝ̈ܫܶܐ. ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܦܳܪܶܩ.14 ܡܶܢ ܬܽܘܟܳܐ ܘܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܦܳܪܶܩ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ. ܝܰܩܺܝܪ ܗܽܘ ܕܶܡܗܽܘܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ.15 ܢܺܚܶܐ ܘܢܶܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ ܕܰܫܒܳܐ. ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܥܠܰܘܗܝ̱ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܘܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܢܒܰܪܟܺܝܘܗܝ̱.16 ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܥܒܽܘܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܒܪܺܝܫܳܐ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ ܢܰܫܘܰܚ ܦܺܐܖ̈ܰܘܗܝ̱ ܐܰܝܟ ܕܠܶܒܢܳܢ. ܘܢܰܘܥܶܐ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܐܰܝܟ ܥܶܣܒܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ.17 ܘܢܶܗܘܶܐ ܫܡܶܗ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ̱ ܫܡܶܗ. ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܒܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܝܗܝ̱.18 ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܥܒܰܕ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ̱.19 ܘܰܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܫܡܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ. ܬܶܬܡܠܶܐ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ.

 

 . 73  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܥܓ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܽܘܢܳܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܕܶܐܬܥܰܕܰܠܘ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܒܶܕ ܛܳܒ̈ܳܬܗܽܘܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܫܶܒܝܗܽܘܢ

 1. 1. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܛܳܒ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܠܰܒܪܺܝܖ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ.2 ܘܶܐܢܳܐ ܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܨ̈ܛܰܠܝܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܖ̈ܶܓܠܰܝ. ܘܰܐܝܟ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܬܰܐܫ̈ܕܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܗܶܠܟ̈ܳܬܝ̱.3 ܡܶܛܽܠ ܕܛܶܢܶܬ ܒܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܫܠܳܡܳܐ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ.4 ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܣܳܟܳܐ ܠܡܰܘܬܗܽܘܢ. ܘܣܰܓܺܝܐܳܐ ܗ̱ܝ ܫܳܛܝܽܘܬܗܽܘܢ.5 ܒܥܰܡܠܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܢܰܓܕܺܝܢ.6 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܚܕܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܒܰܣܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܬܟܰܣܺܝܘ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܘܪܽܘܫܥܗܽܘܢ.7 ܘܰܢܦܰܩ ܐܰܝܟ ܬܰܪܒܳܐ ܥܰܘܠܗܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܕܘ ܐܰܝܟ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ.8 ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ̱ ܘܡܰܠܶܠܘ̱ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܛܠܽܘܡܝܳܐ ܥܰܠ ܡܪܰܝܡܳܐ ܡܰܠܶܠܘ̱.9 ܣܳܡܘ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܶܫܳܢܗܽܘܢ ܡܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ.10 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܥܰܡܝ̱ ܠܗܳܪܟܳܐ. ܘܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܢܶܫܟܚܽܘܢ ܠܗܽܘܢ.11 ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢ ܝܳܕܰܥ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܒܰܡܪܰܝܡܳܐ.12 ܕܗܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܟܰܗܺܝܢܺܝܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܺܝܢ ܒܚܰܝܠܳܐ.13 ܘܶܐܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ ܕܰܟܺܝܬ ܠܶܒܝ̱. ܘܰܐܫܺܝܓܶܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ.14 ܘܰܗܘܺܝܬ ܠܰܡܚܽܘܬܳܐ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܡܰܟܣܳܢܽܘܬܝ̱ ܠܨܰܦܪܳܐ.15 ܐܶܢ ܐܶܡܪܶܬ ܕܶܐܥܒܶܕ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܥܰܘܠܰܐ ܗ̱ܘ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ.16 ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܥܠ ܠܡܰܩܕܫܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܬܒܰܝܰܢ ܒܚܰܪܬܗܽܘܢ.17 ܐܰܝܟ ܢܶܟܠܗܽܘܢ ܬܣܺܝܡ ܠܗܽܘܢ. ܘܬܰܪܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ.18 ܐܰܝܟܰܢ ܗܘܰܘ ܠܬܶܡܗܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܣܳܦܘ ܘܰܓܡܰܪܘ ܡܶܢ ܕܠܽܘܚܝܳܐ.19 ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܡܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܚܶܠܡܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܩܪܺܝܬܳܐ ܨܰܠܡܗܽܘܢ ܬܫܽܘܛ.20 ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܬܕܰܠܰܚ ܠܶܒܝ̱ ܘܟܽܘ̈ܠܝܳܬ݂ܝ̱ ܐܶܫ̈ܬܰܢܺܝ.21 ܘܶܐܢܳܐ ܒܪܺܝܪ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ. ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܗܘܺܝܬ ܥܰܡܳܟ.22 ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܟ ܒܰܝܰܐܰܝܢܝ̱. ܘܒܳܬܰܪ ܐܺܝܩܳܪܳܟ ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ̱.23 ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡܳܟ. ܘܡܳܢܳܐ ܨܒܺܝܬ ܒܰܐܪܥܳܐ.24 ܕܶܐܚܰܕܬ ܐܺܝܕܝ̱ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ.25 ܘܰܓܡܰܪ ܠܶܒܝ̱ ܘܒܶܣܪܝ̱ ܘܥܽܘܫܢܶܗ ܕܠܶܒܝ̱. ܡܢܳܬܝ̱ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܗ̱ܝ ܠܥܳܠܰܡ.26 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܖ̈ܰܚܺܝܩܰܝܟ ܢܺܐܒܕܽܘܢ. ܘܬܰܘܒܶܕ ܠܟܽܠ ܕܛܳܥܶܝܢ ܡܶܢܳܟ ܠܥܳܠܰܡ.27 ܘܶܐܢܳܐ ܨܒܺܝܬ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܛܐܶܒ ܠܺܝ ܫܡܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܬܽܘܟܠܳܢܝ̱. ܕܶܐܫܬܰܥܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܟ.

 

 . 74  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܥܕ

 

ܡܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܕܡܰܩܒܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܰܡܬܰܢܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܚܕܺܝܖ̈ܳܢ ܠܗܽܘܢ

 1. 1. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܛܥܰܝܬܳܢܝ̱ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܐܥܫܶܢܬ ܪܽܘܓܙܳܟ ܒܥܳܢܳ̈ܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ.2 ܐܶܬܕܰܟܪ ܥܺܕܬܳܟ ܕܰܩܢܰܝܬ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܰܦܪܰܩܬ ܫܰܒܛܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܳܟ. ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܪܰܝܬ ܒܶܗ.3 ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܩܠܺܝܢ ܒܥܽܘܫܢܳܐ. ܟܽܠ ܕܡܰܒܐܶܫ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܠܩܽܘܕܫܳܟ.4 ܐܶܫܬܰܒܗܰܪܘ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ ܒܓܰܘ ܥܺܐܕܳܟ. ܥܒܰܕܘ ܐܳܬܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ.5 ܘܺܝܕܰܥܬ ܐܰܝܟ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܐܰܝܟ ܥܳܒܳܐ ܕܩܰܝ̈ܣܶܐ ܒܢܳܖ̈ܓܶܐ ܨܰܠܰܚܘ ܬܰܖ̈ܥܶܐ.6 ܐܰܟܚܕܳܐ ܒܦܶܠܩ̈ܶܐ ܘܰܒܟܽܘ̈ܠܒܶܐ.7 ܐܰܪܡܺܝܘ ܘܰܐܘܩܶܕܘ ܒܢܽܘܪܳܐ ܡܰܩܕܫܳܟ. ܘܛܰܘܶܫܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܫܡܳܟ.8 ܘܶܐܡܰܪܘ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܕܢܰܘܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܘܢܰܘܒܶܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܕ̈ܥܺܐܕܰܘܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ.9 ܐܳܬܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܚܙܰܘ. ܠܰܝܬ ܬܽܘܒ ܢܒܺܝܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܐܺܝܬ ܥܰܡܰܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐ.10 ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ̱ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܚܰܣܶܕ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܘܡܰܪܓܶܙ ܠܰܫܡܳܟ ܠܥܳܠܰܡ.11 ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܗܦܶܟܬ ܐܺܝܕܳܟ ܘܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܺܐܕܳܟ.12 ܐܰܠܳܗܰܢ ܡܰܠܟܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܰܦܩܰܕܬ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ.13 ܐܰܢ̱ܬ ܒܥܽܘܫܢܳܟ ܦܪܰܫܬ ܝܰܡܳܐ. ܘܬܰܒܰܪܬ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܕܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ.14 ܐܰܢ̱ܬ ܪܰܨܶܨܬ ܖ̈ܺܝܫܰܘܗܝ ܕܠܶܘܝܳܬܰܢ. ܘܝܰܗܒܬܳܝܗܝ̱ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ.15 ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܙܰܥܬ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܒܢܰܚ̈ܠܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܘܒܶܫܬ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ.16 ܕܺܝܠܳܟ ܗܽܘ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܕܺܝܠܳܟ ܗܽܘ ܠܺܠܝܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܬܰܩܶܢܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܫܶܡܫܳܐ.17 ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܩܺܝܡܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܩܰܝܛܳܐ ܘܣܰܬܘܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܪܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ.18 ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܶܣܕܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ. ܥܰܡܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܐܰܪܓܶܙ ܠܰܫܡܳܟ.19 ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܰܬܒܳܪܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܡܰܘܕܝܳܐ ܠܳܟ. ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܰܝܟ ܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܠܥܳܠܰܡ.20 ܚܽܘܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܩܝܳܡܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܡ̈ܠܺܝ ܕܰܝܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܥܰܘܠܳܐ.21 ܠܳܐ ܢܶܬܶܒ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܟܰܕ ܒܰܗܺܝܬ. ܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ.22 ܩܽܘܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܕܽܘܢ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ. ܘܶܐܬܕܰܟܪ ܚܶܣܕܳܟ ܕܡܶܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܟܽܠ ܝܽܘܡ.23 ܘܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܩܳܠܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ ܘܰܕܠܽܘܚܝܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝܟ ܕܣܳܠܶܩ ܒܟܽܠܙܒܰܢ.

 

 

. 75  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܥܗ

 

ܬܰܘܕܺܝܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܙܳܟܽܘܬܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܐܳܬܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܰܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܚܶܙܰܩܝܳܐ

 1. 1. ܐܰܘܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܰܘܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܘܰܩܪܰܝܢ ܫܡܳܟ.2 ܘܶܐܫܬܰܥܺܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܣܰܒ ܙܰܒܢܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܐܶܕܽܘܢ.3 ܬܶܬܡܰܟܰܟ ܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇. ܐܰܢ̱ܬ ܬܰܩܶܢܬ ܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇.4 ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܡܰܪܬ ܠܫܳܛܰܝ̈ܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܫܛܽܘܢ. ܘܰܠܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܠܳܐ ܬܪܺܝܡܽܘܢ ܩܰܪܢܳܐ.5 ܠܳܐ ܬܪܺܝܡܽܘܢ ܠܰܡܪܰܘܡܳܐ ܩܰܪܢܟܽܘܢ ܘܰܬܡܰܠܠܽܘܢ ܒܨܰܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ.6 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܰܦܩܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܒܪܳܐ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ.7 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܡܫܰܦܶܠ ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܡܪܺܝܡ.8 ܡܶܛܽܠ ܕܟܳܣܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܡܠܶܐ ܡܙܳܓܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܬܛܺܝܪܳܐ. ܐܰܪܟܶܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ. ܬܶܛܪܶܗ ܢܶܡܨܽܘܢ ܢܶܫܬܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ.9 ܘܶܐܢܳܐ ܐܺܚܶܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܶܐܙܡܰܪ ܠܰܐܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ.10 ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܐܶܓܰܕܶܡ. ܘܢܶܬܬܖ̈ܺܝܡܳܢ ܩܰܖ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܕܙܕܺܝ̈ܩܶܐ.

 

 . 76  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܥܘ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܥܰܡܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܳܬܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ

 1. 1. ܝܺܕܺܝܥ ܒܺܝܗܽܘܕܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܪܰܒ ܫܡܶܗ.2 ܢܶܗܘܶܐ ܒܫܳܠܺܝܡ ܡܰܛܠܠܶܗ. ܘܡܰܥܡܪܶܗ ܒܨܶܗܝܽܘܢ.3 ܬܰܡܳܢ ܬܰܒܰܪ ܕܖ̈ܳܥܶܐ ܕܩܶܫ̈ܬܳܬܳܐ. ܙܰܝܢܳܐ ܘܣܰܝܦܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ.4 ܢܰܗܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܡܫܺܝܚ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܟ ܥܰܫܺܝܢܳܐ.5 ܐܶܬܕܰܠܰܚܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܟ̈ܠܰܝ ܠܶܒܳܐ. ܘܰܕܡܶܟܘ ܫܶܢܰܬܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ.6 ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܐܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܳܐܬܳܟ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܢܳܡܘ ܖ̈ܳܟܒܰܝ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬ ܕܚܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ.7 ܡܰܢܽܘ ܢܩܽܘܡ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܗܳܢܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ.8 ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܫܡܰܥܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܐܰܪܥܳܐ ܚܙܳܬ ܘܕܶܚܠܰܬ.9 ܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܘܰܠܡܶܦܪܰܩ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ.10 ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܬܰܘܕܶܐ ܠܳܟ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܚܶܡܬܶܗ ܬܰܦܪܶܩ ܪܽܘܓܙܳܐ.11 ܢܕܽܘܪܘ ܘܫܰܠܶܡܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܟܽܠ ܕܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ ܢܰܘܒܠܽܘܢ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܠܰܕܚܺܝܠܳܐ.12 ܕܰܡܡܰܟܶܟ ܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ. ܘܰܕܚܺܝܠ ܥܰܠ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ.

 

 . 77  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܥܙ

 

ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܫܟܺܝܖ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝܘ ܥܰܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܫܶܒܺܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐܶܬܶܥܨܺܝܘ ܡܶܢ ܐܳܠܽܘܨܰܝ̈ܗܽܘܢ

 1. 1. ܒܩܳܠܝ̱ ܠܘܳܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܩܪܺܝܬ ܘܫܰܡܥܰܢܝ̱. ܘܰܐܪܺܝܡܶܬ ܩܳܠܝ̱ ܠܘܳܬܶܗ ܘܰܥܢܳܢܝ̱.2 ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܥܺܝܬ. ܘܺܐܝܕܶܗ ܒܠܺܠܝܳܐ ܢܰܓܶܕܬܰܢܝ̱ ܘܠܳܐ ܫܠܺܝܬ. ܘܠܰܝܬ ܡܒܰܝܐܳܢܳܐ ܠܢܰܦܫܝ̱.3 ܐܶܬܕܰܟܪܶܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬܕܰܠܚܶܬ. ܘܰܪܢܺܝܬ ܘܐܬܛܰܪܦܰܬ ܪܽܘܚܝ̱.4 ܘܰܐܚܕܽܘܢܝ̱ ܨܰܘܖ̈ܳܢܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ. ܚܶܪܫܶܬ ܘܠܳܐ ܡܰܠܠܶܬ.5 ܚܶܫܒܶܬ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܕܡܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܶܬܕܰܟܪܶܬ.6 ܪܢܺܝܬ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܰܒܠܶܒܝ̱ ܪܢܺܝܬ. ܘܰܒܨܺܝܬ ܪܽܘܚܝ̱ ܘܶܐܡܪܶܬ.7 ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܛܥܳܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܠܡܶܨܛܒܳܝܽܘ ܒܺܝ.8 ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܠܥܳܠܡ ܡܰܥܒܰܪ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܐܰܘ ܡܫܰܠܶܡ ܡܶܠܬܶܗ ܠܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ. ܐܰܘ ܛܳܥܶܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܡܪܰܚܳܡܽܘ.9 ܐܰܘ ܚܳܡܶܠ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܒܪܽܘܓܙܶܗ.10 ܐܶܡܪܶܬ ܕܰܟܪܺܝܗܽܘܬܝ̱ ܗܺܝ. ܘܬܶܢܝܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ.11 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܕܰܟܪܶܬ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܟ.12 ܘܰܪܢܺܝܬ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ. ܘܰܒܨܶܢ̈ܥܳܬܳܟ ܪܢܺܝܬ.13 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܽܘܪܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܘܠܰܝܬ ܕܪܰܒ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܰܢ.14 ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܐ. ܘܚܰܘܺܝܬ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܽܘܫܢܳܟ.15 ܘܰܦܪܰܩܬ ܒܰܕܪܳܥܳܟ ܠܥܰܡܳܟ. ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܝܰܘܣܶܦ.16 ܚܙܰܐܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܚܙܰܐܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܚܶܠܘ. ܐܳܦ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܙܳܥܘ.17 ܘܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܖ̈ܙܰܦܝ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܝܰܗܒܘ ܩܳܠܳܐ ܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܐܖ̈ܰܝܟ ܦܳܖ̈ܚܺܝܢ.18 ܘܩܳܠܳܐ ܕܖ̈ܰܥܡܰܝܟ ܒܓܺܝܓ̈ܠܶܐ. ܐܰܢܗܰܪܘ ܒܰܖ̈ܩܰܝܟ ܠܬܺܒܶܝܠ. ܐܶܬܕܰܠܚܰܬ ܘܙܳܥܰܬ ܐܰܪܥܳܐ.19 ܒܝܰܡܳܐ ܐܽܘܪܚܳܟ ܘܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܟ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܥܶܩ̈ܒܳܬܳܟ ܠܳܐ ܐܶܬܺܝ̈ܕܰܥܝ̱.20 ܕܰܒܰܪܬ ܠܥܰܡܳܟ ܐܰܝܟ ܥܳܢ̈ܳܐ. ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܘܕܰܐܗܪܽܘܢ.

 

 . 78  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܥܚ

 

ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܥܰܡܳܐ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܡܰܥܶܗ̱ܗ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܝܢ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܐ ܐܶܣܬܥܰܪ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܘܳܬ ܓܶܢܣܗܽܘܢ

 1. 1. ܥܰܡܝ̱ ܨܽܘܬܘ ܢܳܡܽܘܣܝ̱ ܘܶܐܬܛܦܺܝܣܘ̱. ܘܰܨܠܰܘ ܐܶܕܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܡܶܠܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܦܽܘܡܝ̱.2 ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܦܬܰܚ ܦܽܘܡܝ̱ ܒܡ̈ܰܬܠܶܐ. ܘܺܐܡܰܪ ܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ.3 ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܡܰܥܢ ܝܺܕܰܥܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܐܶܫܬܰܥܺܝܘ ܠܰܢ.4 ܕܠܳܐ ܢܟܰܣܶܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܕܳܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܶܫܬܰܥܶܐ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܘܬܶܕܡܖ̈ܳܬܶܗ ܕܰܥܒܰܕ.5 ܕܰܐܩܺܝܡ ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܒܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܢܳܡܽܘܣܶܗ ܣܳܡ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܝܟ ܕܦܰܩܶܕ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ.6 ܕܢܰܘܕܥܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܠܕܳܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܺܐ. ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܘܩܳܝܡܺܝܢ. ܕܢܶܫܬܰܥܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.7 ܕܢܶܗܘܶܐ ܣܰܒܪܗܽܘܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܛܥܽܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ̱ ܢܶܛܪܽܘܢ.8 ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܳܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܰܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ. ܕܳܪܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܬܩܶܢ ܠܶܒܶܗ. ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܕܪܽܘܚܶܗ.9 ܒܢܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܕܰܡܬܰܚܘ̱ ܝܰܬܪܳܐ ܘܰܫܕܰܘ ܒܩܶܫܬܳܐ ܘܰܗܦܰܟܘ̱ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ.10 ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܢܛܰܪܘ ܩܝܳܡܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܠܳܐ ܨܒܰܘ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ.11 ܘܰܛܥܰܘ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܘܬܶܕܡܖ̈ܳܬܶܗ. ܕܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕܳܡ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.12 ܕܰܥܒܰܕ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܒܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܨܳܥܳܢ.13 ܬܪܰܥ ܝܰܡܳܐ ܘܰܐܥܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܙܶܩ̈ܶܐ.14 ܕܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܒܰܥܢܳܢܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ ܒܙܰܗܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ.15 ܬܪܰܥ ܛܰܪܳܢܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܰܐܫܩܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܬܗܽܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ.16 ܐܰܦܶܩ ܖ̈ܳܕܰܝܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܰܪܕܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܳܐ.17 ܘܰܐܘܣܶܦܘ ܬܽܘܒ ܥܰܡܳܐ ܠܡܶܚܛܳܐ. ܘܠܰܡܡܰܪܡܳܪܽܘ ܠܰܡܪܰܝܡܳܐ ܒܨܶܗܝܳܐ.18 ܘܢܰܣܺܝܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܠܡܶܫܐܰܠ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ.19 ܘܰܪܛܶܢܘ ܥܰܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܡܶܣܕܰܪ ܠܰܢ ܦܳܬܽܘܖ̈ܶܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ.20 ܐܶܢ ܡܚܳܐ ܠܛܰܪܳܢܳܐ ܘܰܪܕܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܖ̈ܶܓܠܳܬܳܐ ܐܰܪܕܺܝ. ܕܰܠܡܳܐ ܐܳܦ ܠܰܚܡܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܬܰܠ ܠܰܢ. ܐܰܘ ܡܛܰܝܶܒ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܥܰܡܶܗ.21 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܪܓܶܙ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܐܶܚܕܰܬ ܒܝܰܥܩܽܘܒ. ܐܳܦ ܪܽܘܓܙܳܐ ܣܠܶܩ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.22 ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܣܰܒܰܪܘ ܠܦܽܘܪܩܳܢܶܗ. ܘܰܦܩܰܕ ܠܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܦܬܰܚܘ̱.23 ܐܰܚܶܬ ܠܗܽܘܢ ܡܰܢܢܳܐ ܠܡܶܐܟܰܠ. ܘܠܰܚܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ.24 ܠܰܚܡܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܶܟܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܨܰܝܕܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܣܒܰܥ.25 ܐܰܫܶܒ ܖ̈ܽܘܚܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܕܒܰܪ ܒܥܽܘܫܢܶܗ ܠܬܰܝܡܢܳܐ.26 ܐܰܚܶܬ ܠܗܽܘܢ ܒܶܣܪܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܚܳܠܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܓܶܦܳܐ.27 ܘܰܢܦܰܠܝ̈ ܒܡܰܫܖ̈ܝܳܬܗܽܘܢ ܚܕܳܖ̈ܰܝ ܡܰܫܟܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.28 ܘܶܐܟܰܠܘ ܘܰܣܒܰܥܘ ܛܳܒ. ܘܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬܗܽܘܢ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ.29 ܘܠܳܐ ܦܪܰܩܘ ܡܶܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܗܽܘܢ. ܘܥܰܕ ܡܶܐܟܽܘܠܬܗܽܘܢ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ.30 ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܣܠܶܩ ܒܗܽܘܢ. ܘܰܩܛܰܠ ܡܶܢ ܥܰܬܺܝܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܠܰܓ̈ܒܰܝܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܒܪܶܟ.31 ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܛܰܘ. ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܬܶܕܡܖ̈ܳܬܶܗ.32 ܓܰܡܰܪܘ ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܝܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܫܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ.33 ܡܳܐ ܕܩܳܛܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ. ܘܗܳܦܟܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܡܩܰܕܡܺܝܢ ܠܘܳܬܶܗ.34 ܥܶܗܰܕܘ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܥܳܕܽܘܪܗܽܘܢ. ܘܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܦܳܪܽܘܩܗܽܘܢ.35 ܪܰܚܡܽܘܗܝ̱ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ. ܘܰܒܠܶܫܳܢܗܽܘܢ ܟܰܕܶܒܘ ܒܶܗ.36 ܠܶܒܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܰܬܩܶܢܘ ܥܰܡܶܗ. ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܰܩܝܳܡܶܗ.37 ܘܗܽܘ ܡܪܰܚܡܳܢ ܘܫܳܒܶܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܡܚܰܒܶܠ. ܡܰܣܓܶܐ ܠܡܰܗܦܳܟܽܘ ܪܽܘܓܙܶܗ ܘܠܳܐ ܡܥܺܝܪ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܶܡܬܶܗ.38 ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܕܒܶܣܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܪܽܘܚܳܐ ܕܳܐܙܳܠܐ ܘܠܳܐ ܗܳܦܟܳܐ.39 ܗܶܢܽܘܢ ܡܰܪܡܪܽܘܗܝ̱ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܰܐܪܓܙܽܘܗܝ̱ ܒܰܐܫܺܝܡܽܘܢ.40 ܘܰܗܦܰܟܘ̱ ܘܢܰܣܺܝܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܓܰܪܶܓܘ.41 ܘܠܳܐ ܐܶܬܕܟܰܪܘ ܐܺܝܕܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܽܘܨܳܐ.42 ܕܰܥܒܰܕ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܶܗ. ܘܬܶܕܡܖ̈ܳܬܶܗ ܒܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܨܳܥܳܢ.43 ܕܰܗܦܰܟ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܗܽܘܢ ܠܰܕܡܳܐ ܘܖ̈ܳܕܰܝܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ.44 ܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܰܠܽܘܛܳܐ ܘܶܐܟܰܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܘܖ̈ܕܥܶܐ ܘܚܰܒܶܠ̈ܝ ܐܶܢܽܘܢ.45 ܝܰܗܒ ܠܩܰܡܨܳܐ ܥܰܠ̈ܠܳܬܗܽܘܢ ܘܠܶܐܘܰܬܗܽܘܢ ܠܙܳܚܠܳܐ.46 ܬܰܒܰܪ ܒܒܰܪܕܳܐ ܓܽܘܦܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܬܺܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܓܠܺܝܕܳܐ.47 ܐܰܫܠܶܡ ܠܒܰܪܕܳܐ ܒܥܺܝܪܗܽܘܢ. ܘܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܠܝܰܩܕܳܢܳܐ.48 ܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܶܡܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ. ܚܶܡܬܳܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܒܝܰܕ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܒܺܝܫܳܐ.49 ܘܰܬܪܰܥ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܠܳܐ ܚܣܰܟ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ. ܘܚܰܝ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܠܡܰܘܬܳܐ ܐܰܫܠܶܡ.50 ܩܰܛܶܠ ܟܽܠ ܒܽܘܟܖ̈ܶܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܪܺܝܫ ܟܽܠܶܗ ܝܰܠܕܗܽܘܢ ܒܡܰܫܟܢܳܐ ܕܚܳܡ.51 ܐܰܫܩܶܠ ܠܥܰܡܶܗ ܐܰܝܟ ܥܳܢ̈ܳܐ. ܘܕܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܓܙܳܪܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ.52 ܐܰܫܪܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܣܰܒܪܳܐ ܘܠܳܐ ܕܚܶܠܘ. ܘܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܗܽܘܢ ܟܰܣܺܝ ܝܰܡܳܐ.53 ܐܰܝܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ. ܠܗܳܢܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܩܢܳܬ ܝܰܡܺܝܢܶܗ.54 ܐܰܘܒܶܕ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܐܪܡܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܒܠܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܡܰܫܟ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.55 ܢܰܣܺܝܘ ܘܡܰܪܡܰܪܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܘܣܳܗܕ̈ܘܳܬܶܗ ܠܳܐ ܢܛܰܪܘ.56 ܘܰܗܦܰܟܘ ܘܕܰܓܶܠܘ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܗܦܶܟܘ ܐܰܝܟ ܩܶܫܬܳܐ ܢܟܺܝܠܬܳܐ.57 ܘܰܐܪܓܙܽܘܗܝ̱ ܒܰܥܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܘܒܰܦܬܰܟܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܛܢܽܘܗܝ̱.58 ܘܰܫܡܰܥ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬܚܰܡܰܬ. ܘܰܪܓܶܙ ܛܳܒ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.59 ܘܰܛܥܳܐ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܕܫܺܝܠܽܘ. ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܶܝܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.60 ܝܰܗܒ ܠܰܫܒܺܝܬܳܐ ܥܰܡܶܗ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܳܐܠܽܘܨܳܐ.61 ܐܰܫܠܶܡ ܥܰܡܶܗ ܠܚܰܪܒܳܐ. ܘܰܐܗܡܺܝ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ.62 ܠܓܰܕܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܟܠܰܬ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܗܽܘܢ ܐܶܬܛܰܖ̈ܰܦܝ̱.63 ܘܟܳܗܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܦܰܠܘ̱ ܒܚܰܪܒܳܐ. ܘܰܐܖ̈ܡܠܳܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܬܒܰܟܺܝ̱̈.64 ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ.65 ܡܚܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ̱ ܠܒܶܣܬܪܶܗ. ܘܚܶܣܕܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ.66 ܐܰܣܠܺܝ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܕܝܰܘܣܶܦ. ܘܰܒܫܰܒܛܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܠܳܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝ.67 ܓܒܳܐ ܠܫܰܪܒܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܕܰܪܚܶܡ.68 ܒܢܳܐ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܡܰܩܕܫܶܗ. ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܬܩܢܶܗ ܠܥܳܠܰܡ.69 ܘܰܓܒܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܥܰܒܕܶܗ. ܘܕܰܒܪܶܗ ܡܶܢ ܓܙܳܪܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ.70 ܘܡܶܢ ܒܶܣܬܰܪ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܡܰܝܢܩܳܐ. ܠܡܶܪܥܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܥܰܡܶܗ ܘܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ.71 ܘܰܪܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܶܗ. ܘܰܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ.

 

 . 79  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܥܛ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܡܰܩܒܳܝ̈ܶܐ ܟܰܕ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܘܰܡܬܰܢܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܰܣܒܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܢܛܝܳܟܳܘܣ ܘܕܶܡܰܛܪܺܝܳܘܣ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܗܽܘܢ܆ ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ

 1. 1. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܠܘ̱ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ. ܘܛܰܡܐܽܘܗܝ̱ ܠܗܰܝܟܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܥܰܒܕܽܘܗ̇ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܚܰܪܒܬܳܐ.2 ܝܰܗܒܘ ܫܠܰܕ̈ܶܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܒܶܣܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܰܝ̈ܟ ܠܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ.3 ܐܶܫܰܕܘ ܕܶܡܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܕܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܠܰܝܬ ܕܩܳܒܰܪ.4 ܗܘܰܝܢ ܚܶܣܕܳܐ ܠܰܫ̈ܒܳܒܰܝܢ. ܘܡܽܘܝܳܩܳܐ ܘܒܽܘܙܳܚܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܚܕܳܖ̈ܰܝܢ ܐܶܢܽܘܢ.5 ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ̱ ܪܳܓܶܙ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܝܳܩܶܕ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܪܽܘܓܙܳܟ.6 ܐܰܫܽܘܕ ܪܽܘܓܙܳܟ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܝܰܕܥܽܘܟ. ܘܥܰܠ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܫܡܳܟ ܠܳܐ ܩܖ̈ܰܝ.7 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܟܠܽܘܗܝ̱ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܠܕܰܝܪܶܗ ܚܪܰܒܘ̱.8 ܠܳܐ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܰܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ. ܒܰܥܓܰܠ ܢܩܰܕܡܽܘܢܳܢ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟܢ ܛܳܒ.9 ܥܰܕܰܪܰܝܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܰܫܡܳܟ. ܚܰܣܳܢ ܘܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ.10 ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟܰܘ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. ܬܶܬܺܝܕܰܥ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܥܺܢܰܝ̈ܢ ܬܒܰܥܬܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܶܐܬܶܐܫܶܕ.11 ܬܶܥܽܘܠ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܶܢܰܩܬܶܗ ܕܰܐܣܺܝܪܳܐ. ܒܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܰܕܪܳܥܳܟ ܫܪܺܝ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ.12 ܘܰܦܪܽܘܥ ܠܰܫ̈ܒܳܒܰܝܢ ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܳܐ ܒܥܽܘܒܗܽܘܢ ܚܶܣܕܳܐ ܕܚܰܣܕܽܘܟ ܡܳܪܝܳܐ.13 ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܡܳܟ ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܠܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ ܢܶܫܬܰܥܶܐ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܟ.

 

 

 . 80  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܦ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܡܰܩܒܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܖ̈ܰܚܡܶܐ

 1. 1. ܪܳܥܝܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܨܽܘܬ. ܘܕܰܒܰܪ ܐܰܝܟ ܥܳܢ̈ܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ. ܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܐܶܬܓܠܰܝ.2 ܩܕܳܡ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܘܰܡܢܰܫܶܐ ܚܰܘܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܟ ܘܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.3 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܰܦܢܳܢ. ܘܰܐܢܗܰܪ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܘܢܶܬܦܪܶܩ.4 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܪܳܓܶܙ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ.5 ܐܰܘܟܶܠܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܒܕܶܡܰܥܬܳܐ.6 ܘܰܐܫܩܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܕܶܡܥܬܳܐ. ܥܒܰܕܬܳܢ ܪܶܢܝܳܐ ܠܰܫ̈ܒܳܒܰܝܢ. ܘܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ ܡܰܝܶܩܘ ܒܰܢ.7 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܰܦܢܳܢ. ܘܰܐܢܗܰܪ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܘܢܶܬܦܪܶܩ.8 ܓܦܶܬܳܐ ܐܰܦܶܩܬ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܐܘܒܶܕܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܢܨܰܒܬܳܗ̇.9 ܘܚܳܪܬ ܒܳܗ̇ ܘܰܢܨܰܒܬ ܥܶܩܳܪܳܗ̇. ܘܰܡܠܳܬ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢܳܗ̇.10 ܘܶܐܬܟܰܣܺܝܘ̱ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܛܶܠܳܠܳܗ̇. ܘܥܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܐܰܖ̈ܙܰܘܗܝ̱ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ.11 ܫܕܳܬ ܓܝܳܕܶܝ̈ܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܡܳܐ. ܘܥܰܠ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܥܢܳܩܶܝ̈ܗ̇.12 ܠܡܳܢܳܐ ܬܪܰܥܬ ܣܝܳܓܳܗ̇. ܘܕܳܫܽܘܗ̇ ܟܽܠ ܥܳܒܖ̈ܰܝ ܐܽܘܪܚܳܐ.13 ܘܰܐܟܠܳܗ̇ ܚܙܺܝܪܳܐ ܕܥܳܒܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܒܰܪܳܐ ܖ̈ܥܰܝܳܗ̇.14 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܶܬܦܰܢ. ܘܚܽܘܪ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܚܙܺܝ. ܘܰܦܩܽܘܕܶܝܗ̇ ܠܰܓܦܶܬܳܐ ܗܳܕܶܐ.15 ܘܰܠܣܰܬܳܐ ܕܢܶܨܒܰܬ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܘܰܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܚܰܝܶܠܬ ܠܳܟ.16 ܐܰܘܩܶܕ ܒܢܽܘܪܳܐ ܫܰܒܽܘ̈ܩܶܝܗ̇. ܡܶܢ ܟܳܐܬܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܟ ܢܺܐܒܕܽܘܢ.17 ܬܶܗܘܶܐ ܐܺܝܕܳܟ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܘܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܚܰܝܶܠܬ ܠܳܟ.18 ܘܠܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܚܳܢ ܘܒܰܫܡܳܟ ܢܶܩܪܶܐ.19 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܰܦܢܳܢ. ܘܰܐܢܗܰܪ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܘܢܶܬܦܪܶܩ.

 

 . 81  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܦܐ

 

ܡܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܘܡܰܦܢܶܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܠܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ

 1. 1. ܫܰܒܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܥܰܫܢܳܢܰܢ. ܘܰܩܥܰܘ ܠܐܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ.2 ܫܩܽܘܠܘ ܦܠܰܓ̈ܶܐ ܘܟܶܢܳܖ̈ܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܥܰܡ ܩܺܝܬܳܖ̈ܶܐ.3 ܩܪܰܘ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܒܪܺܝܫ ܝܰܖ̈ܚܶܐ. ܘܰܒܟܶܣ̈ܶܐܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ.4 ܡܶܛܽܠ ܕܢܳܡܽܘܣܰܐ ܗ̱ܘ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܕܺܝܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ.5 ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܒܝܰܘܣܶܦ ܣܳܡܳܗ̇. ܟܰܕ ܢܦܰܩ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܫܡܰܥ.6 ܐܰܥܒܰܪܬ ܢܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܟܰܬܦܶܗ. ܘܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ̱ ܡܶܢ ܐܰܣܽܘܪܝܳܐ ܫܪܰܝܬ.7 ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܩܪܳܢܝ̱ ܘܦܰܨܺܝܬܶܗ. ܘܟܰܣܺܝܬܶܗ ܒܣܶܬܳܪܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܘܰܒܚܰܪܬܶܗ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܚܶܪܝܳܢܳܐ.8 ܫܡܰܥ ܥܰܡܝ̱ ܘܶܐܡܰܠܶܠ. ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܣܰܗܶܕ ܒܳܟ. ܐܶܢ ܬܶܫܡܥܰܢܝ̱.9 ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗ ܢܽܘܟܪܳܝ. ܘܠܳܐ ܬܶܣܓܽܘܕ ܠܕܶܚܠܳܐ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐ.10 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ. ܕܰܐܣܶܩܬܳܟ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܟ ܘܶܐܡܠܶܝܘܗܝ̱.11 ܘܥܰܡܝ̱ ܠܳܐ ܫܡܰܥ ܒܩܳܠܝ̱. ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣܘ̱ ܡܶܢܝ̱.12 ܗܰܠܶܟܘ̱ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ ܘܰܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ.13 ܐܶܠܽܘ ܥܰܡܝ̱ ܫܰܡܥܰܢܝ̱ ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܝ̱ ܗܰܠܶܟܘ̱.14 ܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܡܰܘܒܶܕ ܗ̱ܘܺܝܬ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܣܳܢܰܐܝ̈ܗܽܘܢ ܡܰܗܦܶܟ ܗ̱ܘܺܝܬ ܐܺܝܕܝ̱.15 ܣܳܢ̈ܰܐܘܗܝ̱ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܰܕܶܒܘ ܒܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܙܰܘܥܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ.16 ܐܰܘܟܠܶܗ ܡܶܢ ܫܽܘܡܢܳܐ ܕܚܶܛܬܳܐ ܘܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ ܕܶܒܫܳܐ ܣܰܒܥܶܗ.

 

 . 82  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܦܒ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܡܶܬܥܕܶܠ ܒܖ̈ܺܝܫܳܢܰܘܗܝ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܒܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܕܳܝܢܺܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܥܘܠܺܝܢ ܟܰܕ ܡܙܰܛܶܡ ܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝܳܐ

 1. 1. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܩܳܡ ܒܟܶܢܫܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܘܰܒܓܰܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܕܽܘܢ.2 ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ̱ ܕܳܝܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܰܘܠܳܐ ܘܒܰܐܦ̈ܶܐ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ.3 ܕܽܘܢܘ ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܠܒܳܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܰܠܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܙܰܟܰܘ.4 ܦܰܨܰܘ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܰܠܒܳܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ.5 ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ. ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܙܳܥ̈ܝ̱ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ.6 ܐܶܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ ܕܰܐܠܳܗܺܝ̈ܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ.7 ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܬܡܽܘܬܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܬܶܦܠܽܘܢ.8 ܩܽܘܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܕܽܘܢܶܝܗ̇ ܠܐܪܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܬܺܐܪܰܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.

 

 

 83 . ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܦܓ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܡܰܩܒܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܓܗܺܝܘ ܡܶܢ ܐܰܢܛܝܳܟܳܘܣ ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܰܚܣܳܡܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐܕܒܰܚܕܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܢܓܰܡܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ

 1. 1. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܰܢܽܘ ܕܕܳܡܶܐ ܠܳܟ. ܠܳܐ ܬܶܫܬܽܘܩ ܘܠܳܐ ܬܶܫܠܶܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.2 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ ܡܶܬܪܰܓܫܺܝܢ. ܘܣܳܢܰܐܝ̈ܟ ܐܰܪܺܝܡܘ̱ ܪܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܟ.3 ܒܚܳܪܥܽܘܬܗܽܘܢ ܚܫܰܠܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܘܶܐܬܡܰܠܰܟܘ̱ ܥܰܠ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܘܶܐܡܰܪܘ.4 ܬܰܘ ܢܰܘܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܕܟܰܪ ܬܽܘܒ ܫܡܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.5 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝܘ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܘܰܥܠܰܝܟ ܐܰܩܺܝܡܘ ܩܝܳܡܳܐ.6 ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ ܘܰܕܥܰܖ̈ܰܒܳܝܶܐ ܘܰܕܡܽܘܐܳܒ ܘܰܕܓܳܕܖ̈ܳܝܶܐ.7 ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܥܰܡܽܘܢ ܘܕܰܥܡܳܠܺܝܩ ܘܕܰܦܠܶܫܬ ܥܰܡ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܨܽܘܪ.8 ܐܳܦ ܐܳܬܽܘܪܳܝܳܐ ܐܶܫܬܘܺܝ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܰܗܘܰܘ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܠܽܘܛ.9 ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܶܕܝܰܢ ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܣܺܝܣܪܳܐ ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܢܳܒܺܝܢ ܒܢܰܚܠܳܐ ܕܩܺܝܫܽܘܢ.10 ܕܶܐܬܚܪܶܒܘ ܒܥܺܝܢܕܽܘܪ. ܘܰܗܘܰܘ ܙܶܒܠܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ.11 ܚܪܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܐܘܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܽܘܪܺܝܒ ܘܰܐܝܟ ܙܺܝܒ ܘܰܐܝܟ ܙܳܒܰܚ ܘܰܐܝܟ ܨܰܠܡܢܰܥ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܰܝܗܽܘܢ.12 ܕܶܐܡܰܪܘ. ܢܺܐܪܰܬ ܠܰܢ ܩܪܺܝܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ.13 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܓܺܝܓܠܳܐ ܘܰܐܝܟ ܓܶܠܳܐ ܩܕܳܡ ܪܽܘܚܳܐ.14 ܘܰܐܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܕܡܶܫܬܰܒܩܳܐ ܒܥܳܒܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܡܰܘܩܕܳܐ ܛܽܘܖ̈ܶܐ.15 ܗܳܟܰܢܳܐ ܪܕܽܘܦ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܰܠܥܳܠܰܝ̈ܟ. ܘܰܒܩܶܖ̈ܚܰܝܟ ܕܰܠܰܚ ܐܶܢܽܘܢ.16 ܡܠܺܝ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܨܰܥܪܳܐ. ܕܢܶܒܥܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ ܡܳܪܝܳܐ.17 ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܘܢܶܬܕܰܠܚܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܘܢܰܚܦܪܽܘܢ ܘܢܺܐܒܕܽܘܢ.18 ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܰܫܡܳܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܪܳܡ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ.

 

 . 84  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܦܕ

 

ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܦܽܘܢܳܝܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܘܰܕܝܰܐܺܝܒܳܐܺܝܬ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢ ܒܕܽܘܟܬܶܗ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܒܳܬܰܪ ܦܽܘܢܳܝܗܽܘܢ ܘܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢ ܒܗܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ

 1. 1. ܡܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܺܝܢ ܡܰܫܟ̈ܢܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ.2 ܣܰܟܝܰܬ ܢܰܦܫܝ̱ ܘܶܐܬܪܰܓܪܓܰܬ ܠܕܳܖ̈ܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܶܒܝ̱ ܘܒܶܣܪܝ̱ ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ.3 ܐܳܦ ܨܶܦܪܳܐ ܐܶܫܟܚܰܬ ܠܳܗ̇ ܒܰܝܬܳܐ ܘܫܽܘܦܢܺܝܢܳܐ ܩܶܢܳܐ. ܪܰܒܺܝܘ ܦܰܖ̈ܽܘܓܶܐ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܡܰܕܒܚܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ.4 ܡܰܠܟܝ̱ ܘܰܐܠܳܗܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܒܰܝܬܳܟ. ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܠܥܳܠܰܡ.5 ܛܽܘܒܰܘܗܝ̱ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܣܰܝܥܳܢܶܗ. ܘܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܟ ܒܠܶܒܶܗ.6 ܥܒܰܪܘ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܒܟܳܬܳܐ ܘܥܰܒܕܽܘܗܝ̱ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ. ܐܳܦ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܢܶܬܥܰܛܰܦ ܣܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ.7 ܢܺܐܙܽܠܘܢ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ. ܘܢܶܬܚܙܶܐ ܐܰܠܳܗ ܐܰܠܳܗܺܝ̈ܢ ܒܨܶܗܝܽܘܢ.8 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܝ̱. ܘܨܽܘܬ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ.9 ܘܰܚܙܺܝ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܣܰܝܥܳܢܰܢ. ܘܚܽܘܪ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܡܫܺܝܚܳܟ.10 ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܗܽܘ ܚܰܕ ܝܽܘܡ ܒܕܰܝܪܳܟ ܡܶܢ ܐܳܠܶܦ. ܨܒܺܝܬ ܠܡܶܥܡܰܪ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܥܡܰܪ ܒܡܰܫܟܢܳܐ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ.11 ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܬܰܪܣܝܳܢܰܢ ܘܥܳܕܽܘܪܰܢ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܢܶܬܶܠ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܟܠܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ.12 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ̱ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܒܳܟ.

 

   85 . ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܦܗ

 

ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܰܢܣܰܒܘ ܥܰܡܳܐ ܡܰܦܣܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܪܶܫ ܕܢܶܦܢܽܘܢ ܠܰܐܬܪܗܽܘܢ ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܣܽܘܟܳܝܗܽܘܢ

 1. 1. ܨܒܰܝܬ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܟ. ܘܰܐܦܢܺܝܬ ܫܒܺܝܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ.2 ܫܒܰܩܬ ܥܰܘܠܶܗ ܠܥܰܡܳܟ. ܘܟܰܣܺܝܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.3 ܘܰܐܥܒܰܪܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܶܡܬܳܟ ܘܰܐܗܦܶܟܬ ܚܶܡܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܟ.4 ܐܰܦܢܳܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܒܰܛܶܠ ܪܽܘܓܙܳܟ ܡܶܢܰܢ. ܘܠܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܬܶܪܓܰܙ ܥܠܰܝܢ.5 ܘܠܳܐ ܬܶܛܰܪ ܪܽܘܓܙܳܟ ܠܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ.6 ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܦܢܳܢ ܘܰܐܚܳܢ ܘܥܰܡܳܟ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܳܟ.7 ܚܰܘܳܢ ܡܳܪܝܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܗܰܒ ܠܰܢ.8 ܕܢܶܫܡܰܥ ܡܳܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܶܗ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ. ܕܠܳܐ ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ.9 ܩܰܪܺܝܒ ܗܽܘ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܠܕܳܚ̈ܠܰܘܗܝ. ܢܶܫܪܶܐ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܒܰܐܪܥܰܢ.10 ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܐܰܪܥܽܘܢ. ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܢܢܰܫܩܽܘܢ.11 ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܺܐܥܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܰܕܺܝܩܰܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ.12 ܘܳܐܦ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܶܠ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܬܶܬܶܠ ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܗ̇.13 ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ̱ ܢܗܰܠܶܟ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܶܠܟ̈ܳܬܶܗ.

 

 . 86  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܦܘ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܐܰܝܟ ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܟܺܐܢܺܐ. ܟܰܕ ܚܕܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܐܳܬܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܘܫܳܐܶܠ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܓܗܳܝܬܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ

 1. 1. ܨܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܕܢܳܟ ܘܰܥܢܺܝܢܝ̱. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܒܳܝܫܳܐ.2 ܢܰܛܰܪ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܐܰܢ̱ܬ. ܦܪܽܘܩ ܠܥܰܒܕܳܟ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܒܳܟ.3 ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܐܶܩܪܶܐ ܒܟܽܠܝܽܘܡ.4 ܚܰܕܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܪܺܝܡܶܬ ܢܰܦܫܝ̱.5 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܛܳܒ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܣܰܓܺܝܐܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܟܽܠ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ.6 ܨܽܘܬ ܡܳܪܝܳܐ ܨܠܽܘܬܝ̱ ܘܰܫܡܰܥ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܓܥܳܬܝ̱.7 ܒܝܘܡܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܝ̱ ܩܪܺܝܬܳܟ ܘܰܥܢܰܝܬܳܢܝ̱.8 ܠܰܝܬ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܘܠܰܝܬ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ.9 ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܥܒܰܕܬ ܢܺܐܬܽܘܢ ܘܢܶܣܓܕܽܘܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ.10 ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܒ ܐܰܢ̱ܬ. ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ.11 ܚܰܘܳܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܐܽܘܪܚܳܟ ܘܶܐܗܰܠܶܟ ܒܩܽܘܫܬܳܐ. ܢܶܚܕܶܐ ܠܶܒܝ̱ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܠܰܫܡܳܟ.12 ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ̱. ܘܶܐܫܰܒܰܚ ܫܡܳܟ ܠܥܳܠܰܡ.13 ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܣܶܓܝܰܬ ܥܠܰܝ. ܘܦܰܨܺܝܬ ܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܢ ܫܝܽܘܠ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ.14 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܩܳܡܘ̱ ܥܠܰܝ. ܘܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܒܥܰܐܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܘܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܽܘܟ.15 ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܳܐ. ܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ.16 ܐܶܬܦܰܢ ܥܠܰܝ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ. ܗܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܠܥܰܒܕܳܟ ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܒܰܪ ܐܰܡܬܳܟ.17 ܘܰܥܒܶܕ ܥܰܡܝ̱ ܐܳܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ. ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܣܳܢ̈ܰܐܝ ܘܢܶܒܗܬܽܘܢ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܕܰܪܬܳܢܝ̱ ܘܒܰܝܰܐܬܳܢܝ̱.

 

 . 87  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܦܙ

 

ܡܒܰܕܳܩ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܫܒܰܘ ܐܳܬܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܠܥܶܣܪܳܐ ܫܰܒ̈ܛܺܝܢ ܘܶܐܬܰܘ ܐܳܦ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܢܰܚܪܒܽܘܢܳܗ̇ ܘܩܰܒܶܠܘ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ

 1. 1. ܫܶܬܶܐܣܰܘ̈ܗܝ̱ ܒܛܽܘܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.2 ܪܚܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܫܟ̈ܢܰܘܗܝ̱ ܕܝܰܥܩܽܘܒ.3 ܝܰܩܺܝܖ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܡܰܠܰܠܝ̱̈ ܒܶܟܝ ܩܪܺܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ.4 ܐܶܬܕܰܟܪ ܠܪܳܚܳܒ ܘܰܠܒܳܒܶܠ ܝܳܕ̈ܥܳܬܝ̱. ܗܳܐ ܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ ܘܨܽܘܪ ܘܥܰܡܳܐ ܕܟܽܘܫܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܬܰܡܳܢ.5 ܘܰܠܨܶܗܝܽܘܢ ܐܶܬܶܐܡܰܪ. ܓܰܒܪܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܳܗ̇ ܘܗܽܘ ܐܰܬܩܢܳܗ̇.6 ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܡܢܶܐ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܬܰܡܳܢ.7 ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܶܟܝ ܢܶܚܕܽܘܢ ܘܟܽܠ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟܘ̱ ܒܶܟܝ.

 

 . 88  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܦܚ

 

ܥܰܠ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܕܰܣܒܰܠܘ ܒܒܳܒܶܠ ܡܬܰܢܶܝܢ ܝܺܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܓܗܳܝܬܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ

 1. 1. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܝ̱. ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܓܥܺܝܬ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ.2 ܬܶܥܽܘܠ ܩܕܳܡܰܝܟ ܨܠܽܘܬܝ̱. ܘܰܐܪܟܶܢ ܐܶܕܢܳܟ ܠܒܳܥܽܘܬܝ̱.3 ܡܶܛܽܠ ܕܣܶܒܥܰܬ ܢܰܦܫܝ̱ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ ܠܰܫܝܽܘܠ ܡܰܛܺܝܘ̱.4 ܐܶܬܚܰܫܒܶܬ ܥܰܡ ܢܳܚ̈ܬܰܝ ܓܽܘܒܳܐ. ܘܰܗܘܺܝܬ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܺܝܳܠܳܐ.5 ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܪ ܚܺܐܖ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ ܒܩܰܒܖ̈ܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܶܬܕܟܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܐܶܒܰܕܘ.6 ܐܰܚܶܬܬܳܢܝ̱ ܠܓܽܘܒܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܠܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ.7 ܘܰܥܠܰܝ ܣܡܰܟ ܪܽܘܓܙܳܟ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܰܝܟ ܐܰܝܬܺܝܬ ܥܠܰܝ.8 ܐܰܪܚܶܩܬ ܡܶܢܝ̱ ܝܳܕ̈ܥܰܝ ܘܰܥܒܰܕܬܳܢܝ̱ ܠܗܽܘܢ ܛܰܡܳܐܐ. ܐܶܬܟܠܺܝܬ ܕܠܳܐ ܐܶܦܽܘܩ.9 ܘܥܰܝܢܝ̱ ܕܳܒܰܬ ܡܶܢ ܡܽܘܟܳܟܝ̱. ܘܰܩܪܺܝܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠܝܽܘܡ ܘܦܶܫܛܶܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܠܘܳܬܳܟ.10 ܗܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܐ. ܘܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ.11 ܘܢܶܫܬܰܥܽܘܢ ܕܰܒܩܰܒܖ̈ܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܒܰܐܒܕܳܢܳܐ.12 ܬܶܬܺܝܕܰܥ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܟ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܶܐܬܛܰܥܝܰܬ.13 ܘܶܐܢܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܓܥܺܝܬ ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܨܠܽܘܬܝ̱ ܬܩܰܕܶܡ ܠܘܳܬܳܟ.14 ܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ (ܝܶܗ̇) ܠܢܰܦܫܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܝ̱.15 ܒܳܝܫܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܰܐܝܳܐ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ̱. ܐܶܬܬܪܺܝܡܶܬ ܘܶܐܬܡܰܟܟܶܬ ܘܬܶܘܪܶܬ.16 ܘܰܥܠܰܝ ܥܒܰܪ ܪܽܘܓܙܳܟ ܘܰܕܠܽܘܚܝܳܟ ܫܰܬܩܰܢܝ̱.17 ܐܶܬܟܰܪܟܽܘܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܘܣܳܡܘ ܥܠܰܝ ܐܰܟܚܕܳܐ.18 ܐܰܪܚܶܩܬ ܡܶܢܝ̱ ܖ̈ܳܚܡܰܝ ܘܚܰܒܖ̈ܰܝ ܘܝܳܕ̈ܥܰܝ ܐܰܦܪܶܩܬ ܡܶܢܝ̱.

 

 . 89  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܦܛ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܰܡܥܰܗܕܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܽܘܘܕܳܝܰܘ̈ܗܝ ܕܰܠܘܳܬ ܕܰܘܺܝܕ ܕܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܠ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܰܛܢܺܝܢ ܠܶܗ ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܡܽܘܠܟܳܢܰܘ̈ܗܝ ܡܠܺܝ̈ܟܶܐ ܘܫܰܪܺܝܖ̈ܶܐ

ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܐܶܙܡܰܪ. ܘܰܠܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ ܐܰܘܕܰܥ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܒܦܽܘܡܝ̱.2 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܥܳܠܡܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܢܶܬܒܢܶܐ. ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܬܰܬܩܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ.3 ܩܝܳܡܳܐ ܐܰܩܺܝܡܶܬ݂ ܠܓܰܒܺܝ݂ܝ̱ ܘܺܝܡܺܝܬ݂ ܠܕܰܘܺܝܕ ܥܰܒܕܝ̱.4 ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܐܰܬܩܶܢ ܙܰܪܥܳܟ ܘܶܐܒܢܶܐ ܠܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ ܟܽܘܪܣܝܳܟ.5 ܢܰܘܕܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.6 ܡܰܢܽܘ ܕܦܳܚܶܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܰܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܕܕܳܡܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܰܒ̈ܢܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ.7 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܩܳܡ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܪܰܒ ܘܰܕܚܺܝܠ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܚܕܳܖ̈ܰܘܗܝ.8 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܚܕܳܖ̈ܰܝܟ.9 ܐܰܢ̱ܬ ܫܰܠܺܝܛ ܐܰܢ̱ܬ ܒܓܰܐܝܽܘܬܶܗ ܕܝܰܡܳܐ. ܘܰܕܠܽܘܚܝܳܐ ܕܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ ܐܰܢ̱ܬ ܡܫܰܬܶܩ.10 ܐܰܢ̱ܬ ܡܡܰܟܶܟ ܐܰܢ̱ܬ ܠܫܰܒܰܗܖ̈ܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܩܛܺܝ̈ܠܶܐ. ܒܰܕܪܳܥܳܟ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܒܰܕܰܪܬ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ.11 ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܢܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܐܰܪܥܳܐ. ܬܺܒܶܝܠ ܒܰܡܠܳܐܳܗ̇ ܐܰܢ̱ܬ ܬܰܩܶܢܬ.12 ܠܓܰܪܒܝܳܐ ܘܰܠܬܰܝܡܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܪܰܝܬ. ܬܳܒܽܘܪ ܘܚܶܪܡܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢ.13 ܕܺܝܠܳܟ ܗܽܘ ܕܪܳܥܳܐ ܘܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ. ܬܶܥܫܰܢ ܐܺܝܕܳܟ ܘܬܶܬܪܺܝܡ ܝܰܡܺܝܢܳܟ.14 ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܒܕܺܝܢܳܐ ܡܰܬܩܰܢ ܟܽܘܪܣܝܳܟ. ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܒܩܽܘܫܬܳܐ ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܐܰܦܰܝ̈ܟ.15 ܛܽܘܒܰܘܗܝ̱ ܠܥܰܡܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܟ ܢܗܰܠܟܽܘܢ.16 ܘܒܰܫܡܳܟ ܢܕܽܘܨܽܘܢ ܟܽܠܝܽܘܡ. ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ.17 ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܥܽܘܫܢܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܬܶܬܪܺܝܡ ܩܰܪܢܰܢ.18 ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܬܽܘܟܠܳܢܰܢ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܰܠܟܰܢ.19 ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܠܶܠ ܒܚܶܙܘܳܢ̈ܶܐ ܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܕܣܳܡܶܬ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܡܶܬ ܓܰܒܝܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ.20 ܘܶܐܫܟܚܶܬ ܠܕܰܘܺܝܕ ܥܰܒܕܝ̱. ܡܶܫܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܝ̱ ܡܫܰܚܬܶܗ.21 ܐܺܝܕܝ̱ ܥܰܕܰܪܬܶܗ ܐܳܦ ܕܪܳܥܝ̱ ܚܰܝܠܶܗ.22 ܘܠܳܐ ܐܰܗܢܺܝ ܡܶܕܶܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ ܘܰܒܪܶܗ ܕܥܰܘܳܠܳܐ ܠܳܐ ܡܰܟܟܶܗ.23 ܐܰܘܒܶܕ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ̱ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ̱ ܘܰܠܣܳܢܰܐܘ̈ܗܝ̱ ܐܶܬܰܒܰܪ.24 ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ̱ ܘܛܰܝܒܽܘܬܝ̱ ܥܰܡܶܗ ܘܰܒܫܶܡܝ̱ ܬܶܬܪܺܝܡ ܩܰܪܢܶܗ.25 ܐܶܣܺܝܡ ܐܺܝܕܶܗ ܒܝܰܡܳܐ ܘܰܒܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܝܰܡܺܝܢܶܗ.26 ܗܽܘ ܢܶܩܪܶܝܢܝ̱ ܐܳܒܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܠܳܗܝ ܘܦܳܪܽܘܩܝ̱ ܬܰܩܺܝܦܳܐ.27 ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܐܶܥܒܕܺܝܘܗܝ̱. ܘܰܐܪܺܝܡܺܝܘܗܝ̱ ܥܰܠ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ.28 ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܐܶܛܰܪ ܠܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܝ̱. ܘܰܩܝܳܡܝ̱ ܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܒܶܗ.29 ܐܶܣܺܝܡ ܠܥܳܠܰܡ ܙܰܪܥܶܗ. ܘܟܽܘܪܣܝܶܗ ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ.30 ܐܶܢ ܢܶܫܒܩܽܘܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ̱ ܢܳܡܽܘܣܝ̱. ܘܰܒܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝ ܠܳܐ ܢܗܰܠܟܽܘܢ.31.32 ܐܶܦܩܽܘܕ ܒܫܰܒܛܳܐ ܥܰܘܠܗܽܘܢ. ܘܒܰܡܚܽܘܬܳܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.33 ܘܛܰܝܒܽܘܬܝ̱ ܠܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܐܶܕܰܓܶܠ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ̱. ܘܠܳܐ ܐܰܣܠܶܐ ܩܝܳܡܝ̱.34 ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܝ̱ ܠܳܐ ܐܶܫܰܚܠܶܦ.35 ܚܕܳܐ ܝܺܡܺܝܬ ܒܩܽܘܕܫܝ̱ ܠܕܰܘܺܝܕ ܘܠܳܐ ܐܶܟܰܕܶܒ.36 ܕܙܰܪܥܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܘܟܽܘܪܣܝܶܗ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠܝ̱.37 ܘܰܐܝܟ ܣܰܗܪܳܐ ܢܶܬܩܰܢ ܠܥܳܠܰܡ. ܣܳܗܕܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢ.38 ܘܰܐܢ̱ܬ ܛܥܰܝܬܳܢܝ̱ ܘܰܐܣܠܺܝܬܳܢܝ̱ ܘܰܐܗܦܶܟܬ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܰܡܫܺܝܚܳܟ.39 ܘܰܐܣܠܺܝܬ ܩܝܳܡܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܘܰܐܪܡܺܝܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܠܺܝܠܶܗ.40 ܗܓܰܡܬ ܣܝܳܓܰܘ̈ܗܝ̱ ܘܣܰܚܶܦܬ ܚܶܣܢܰܘ̈ܗܝ̱.41 ܘܕܳܫܽܘܗܝ̱ ܟܽܠ ܥܳܒܖ̈ܰܝ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܚܶܣܕܳܐ ܠܰܫܒܳܒܰܘ̈ܗܝ̱.42 ܘܰܐܪܺܝܡܬ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ̱ ܘܚܰܕܺܝܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܢܰܐܘ̈ܗܝ̱.43 ܘܰܐܗܦܶܟܬ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܣܰܦܣܺܪܶܗ. ܘܠܳܐ ܣܰܝܰܥܬܳܝܗܝ̱ ܒܰܩܪܳܒܳܐ.44 ܘܒܰܛܶܠܬ ܡܙܰܟܝܳܢܰܘ̈ܗܝ̱ ܘܟܽܘܪܣܝܶܗ ܠܰܐܪܥܳܐ ܣܚܰܦܬ.45 ܘܒܰܨܰܪܬ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܘܰܐܥܛܶܦܬܳܝܗܝ̱ ܒܶܗܬܬܳܐ.46 ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ̱ ܪܳܓܶܙ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܝܳܩܶܕ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܪܽܘܓܙܳܟ.47 ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܚܶܦܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ ܒܪܰܝܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.48 ܡܰܢܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܺܚܶܐ ܘܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܢܦܰܨܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ.49 ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܕܺܝܡܰܝܬ ܠܕܰܘܺܝܕ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.50 ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܶܣܕܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ. ܕܫܶܩܠܶܬ ܒܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ ܟܽܠܶܗ ܪܶܢܺܝܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ.51 ܚܰܣܕܽܘܢܝ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܚܰܣܶܕܘ ܥܶܩ̈ܒܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܟ.52 ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ.

 

 . 90  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܨ

 

ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ ܟܰܕ ܡܥܰܗܕܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܛܰܝ̈ܒܘܳܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܢܶܫܬܰܖ̈ܝܳܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܫܶܒܺܝܗܽܘܢ

 1. 1. ܡܳܪܝܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܗܘܰܝܬ ܠܰܢ ܠܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ.2 ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܬܒܰܛܢܽܘܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܥܰܕܠܳܐ ܬܚܰܒܶܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܥܰܕܠܳܐ ܬܶܬܩܰܢ ܬܺܒܶܝܠ. ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.3 ܕܰܐܗܦܶܟܬܳܝܗܝ̱ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪܬ ܕܬܽܘܒܘ̱ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.4 ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܠܶܦ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܐܰܝܟ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܡܳܠܝ ܕܰܥܒܰܪ ܘܰܐܝܟ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ.5 ܫܰܖ̈ܒܳܬܗܽܘܢ ܫܶܢܬܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ.6 ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܐܰܝܟ ܥܽܘܦܝܳܐ ܬܰܚܠܶܦ. ܕܰܒܨܰܦܪܳܐ ܝܳܥܶܐ ܘܡܰܚܠܶܦ ܘܰܒܪܰܡܫܳܐ ܚܳܡܶܐ ܘܝܳܒܶܫ.7 ܡܶܛܽܠ ܕܰܓܡܰܪܢ ܒܪܽܘܓܙܳܟ. ܘܰܒܚܶܡܬܳܟ ܐܶܬܕܰܠܰܚܢ.8 ܣܳܡܬ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܠܩܽܘܒܠܳܟ. ܥܰܠܶܡܰܝܢܝ̱ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܟ.9 ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝܢ ܓܡܰܖ̈ܝ ܒܪܽܘܓܙܳܟ ܘܰܓܡܰܖ̈ܝ̱ ܫܢܰܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܓܘܳܓܰܝ.10 ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܫܢܰܝ̈ܢ ܒܗܽܘܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܡܰܚܣܶܢ ܬܡܳܢܺܐܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܣܽܘܓܐܗܶܝܢ ܥܰܡܠܳܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܳܐ ܥܠܰܝܢ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܘܶܐܬܛܰܪܰܦܢ.11 ܡܰܢ ܝܳܕܰܥ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܟ ܘܕܶܚܠܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܟ.12 ܐܰܘܕܰܥܰܝܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܰܝܢ. ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܠܶܒܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ.13 ܐܶܬܦܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ̱ ܠܳܐ ܡܒܰܝܰܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ.14 ܣܰܒܰܥܰܝܢܝ̱ ܒܨܰܦܪܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܢܫܰܒܰܚ ܘܢܶܚܕܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܰܢ.15 ܚܰܕܳܢ ܡܶܛܽܠ ܕܡܺܝܬ ܥܰܘܠܰܢ. ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܚܙܰܝܢ ܒܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.16 ܢܶܬܚܙܽܘܢ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܘܗܶܕܪܳܟ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.17 ܬܶܗܘܶܐ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܥܠܰܝܢ. ܕܰܥܒܳܕ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܰܬܩܶܢ ܥܠܰܝܢ. ܘܒܰܥܒܳܕ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܬܰܩܢܰܢ.

 

 . 91  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܨܐ

 

ܡܶܢ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܥܰܡܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܳܬܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܝܰܬܪܽܘܬܶܗ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܥܳܒܶܕ ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܕܰܕܐܰܝܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܳܝ̈ܳܢ ܐܳܦ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܢܺܐܨܦܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ

 1. 1. ܝܳܬܶܒ ܒܣܶܬܳܪܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܒܛܶܠܳܠܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ.2 ܐܶܡܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܽܘܟܠܳܢܝ̱. ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܝ̱ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ̱.3 ܕܗܽܘ ܢܦܰܨܶܝܟ ܡܶܢ ܦܰܚܳܐ ܕܬܽܘܩܰܠܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ.4 ܒܶܐܒܖ̈ܰܘܗܝ̱ ܢܦܰܨܶܝܟ. ܘܰܬܚܶܝܬ ܟܶܢܦܰܘ̈ܗܝ̱ ܬܶܣܬܰܬܰܪ. ܙܰܝܢܳܐ ܢܰܚܕܪܳܟ ܩܽܘܫܬܶܗ.5 ܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܓܶܐܪܳܐ ܕܦܳܪܰܚ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ.6 ܘܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܡܗܰܠܟܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܫܳܝܕܳܐ ܒܛܰܗܪܳܐ.7 ܢܶܦܠܽܘܢ ܡܶܢ ܣܶܛܪܳܟ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܘܖ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܠܳܐ ܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ.8 ܐܶܠܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܬܶܚܙܶܐ. ܒܦܽܘܪܥܳܢܗܽܘܢ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܬܶܚܙܶܐ.9 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܬܽܘܟܠܳܢܝ̱ ܕܒܰܡܖ̈ܰܘܡܶܐ ܣܳܡܬ ܡܰܥܡܪܳܟ.10 ܠܳܐ ܬܶܩܪܽܘܒ ܠܳܟ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܡܚܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܩܰܪܰܒ ܠܡܰܫܟܢܳܟ.11 ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ̱ ܢܦܰܩܶܕ ܥܠܰܝܟ ܕܰܢܢܰܛܪܽܘܢܳܟ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܳܟ.12 ܘܥܰܠ ܕܖ̈ܳܥܰܝܗܽܘܢ ܢܶܫܩܠܽܘܢܳܟ ܕܠܳܐ ܬܶܬܩܶܠ ܒܪܶܓܠܳܟ.13 ܥܰܠ ܓܳܪܣܳܐ ܘܥܰܠ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܬܶܕܪܽܘܟ ܘܰܬܕܽܘܫ ܐܰܪܝܳܐ ܘܬܰܢܺܝܢܳܐ.14 ܡܶܛܽܠ ܕܠܺܝ ܒܥܳܐ ܐܶܦܰܨܶܝܘܗܝ̱ ܘܶܐܥܰܫܢܺܝܘܗܝ̱. ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܕܰܥ ܫܶܡܝ̱.15 ܢܶܩܪܶܝܢܝ̱ ܘܶܐܥܢܶܝܘܗܝ̱. ܥܰܡܶܗ ܐܶܢܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܐܶܥܰܫܢܺܝܘܗܝ̱ ܘܶܐܝܰܩܪܺܝܘܗܝ̱.16 ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܶܣܰܒܥܺܝܘܗܝ̱ ܘܶܐܚܰܘܶܝܘܗܝ̱ ܦܽܘܪܩܳܢܝ̱.

 

 

 . 92  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܨܒ

 

ܬܰܘܕܺܝܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܙܳܟܽܘܬܶܗ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ

 1. 1. ܛܳܒ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܠܡܶܙܡܰܪ ܠܰܫܡܳܟ ܡܪܰܝܡܳܐ.2 ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܒܨܰܦܪܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܒܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ.3 ܐܶܢܳܐ ܐܶܩܽܘܫ ܒܟܶܢܳܪܳܐ ܕܰܥܣܰܪ ܘܶܐܩܽܘܫ ܒܩܺܝܬܳܪܳܐ.4 ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕܺܝܬܳܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟ. ܘܒܰܥܒܳܕ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܐܶܫܬܰܒܰܚ.5 ܡܳܐ ܖ̈ܰܘܪܒܺܝܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܛܳܒ ܥܰܡܺܝ̈ܩܳܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܟ.6 ܘܓܰܒܪܳܐ ܫܳܛܝܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ. ܘܣܰܟܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܒܗܳܕܶܐ.7 ܡܳܐ ܕܦܳܪܥܺܝܢ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܐܰܝܟ ܥܶܣܒܳܐ ܘܫܳܘܚܺܝܢ ܟܽܠ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܳܐ. ܕܢܺܐܒܕܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.8 ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.9 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ ܢܺܐܒܕܽܘܢ. ܘܢܶܬܒܰܕܪܽܘܢ ܟܽܠ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܳܐ.10 ܐܰܪܺܝܡܬ ܩܰܖ̈ܢܳܬܝ̱ ܐܰܝܟ ܕܪܰܝܡܳܐ ܘܨܰܒܰܥܬܳܢܝ̱ ܒܡܶܫܚܳܐ ܡܒܰܣܡܳܐ.11 ܘܰܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܒܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܘܰܒܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝ ܢܶܫܡ̈ܥܳܢ ܐܶܕܢܰܝ̈.12 ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ ܘܰܐܝܟ ܐܰܖ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܰܫܘܰܚ.13 ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܕܳܖ̈ܰܘܗܝ̱ ܕܰܐܠܳܗܰܢ.14 ܢܰܦܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܘܢܶܬܪܰܒܽܘܢ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܫܰܡܺܝ̈ܢܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ.15 ܘܰܢܚܰܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܥܰܘܠܳܐ.

 

 . 93  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܨܓ

 

ܡܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܦܽܘܢܳܝܶܗ ܕܥܰܡܳܐ

 1. 1. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܘܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܠܒܶܫ. ܠܒܶܫ ܡܳܪܝܳܐ ܥܽܘܫܢܳܐ ܘܶܐܬܥܰܫܰܢ. ܘܰܐܬܩܢܳܗ̇ ܠܬܺܒܶܝܠ ܕܠܳܐ ܬܙܽܘܥ.2 ܡܰܬܩܰܢ ܗܽܘ ܟܽܘܪܣܳܝܟ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܘܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ.3 ܐܶܬܬܪܺܝܡܘ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܩܳܠܗܽܘܢ. ܐܶܬܬܪܺܝܡܘ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ.4 ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܥܰܫܺܝܢܺܝܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܰܘܗܝ̱ ܕܝܰܡܳܐ. ܡܫܰܒܰܚ ܒܰܡܖ̈ܰܘܡܶܐ ܡܳܪܝܳܐ.5 ܘܣܳܗܕܘ̈ܳܬܳܟ ܛܳܒ ܡܗܰܝܡ̈ܢܳܢ. ܘܰܠܒܰܝܬܳܟ ܝܳܐܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܢܽܘܓܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ.

 

 . 94  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܨܕ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܰܦܢܰܘ ܡܶܢ ܒܳܒܶܠ. ܕܰܡܬܰܢܶܝܢ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܕܰܣܒܰܠܘ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܫܶܒܺܝܗܽܘܢ

 1. 1. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܐܶܬܓܠܰܝ.2 ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܕܰܝܳܢܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܰܐܗܦܶܟ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܓܰܐܶܝܢ.3 ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ̱ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ̱ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ.4 ܓܳܣܶܝܢ ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܰܘܠܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܟܽܠ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܳܐ.5 ܕܡܰܟܶܟܘ ܠܥܰܡܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ ܫܰܥܒܶܕܘ.6 ܠܰܐܖ̈ܡܠܳܬܳܐ ܘܰܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܩܛܰܠܘ ܘܰܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܚܪܰܒܘ.7 ܘܶܐܡܰܪܘ ܕܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ.8 ܐܶܣܬܰܟܠܘ ܫܳܛܰܝ̈ܳܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ̱ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ.9 ܗܰܘ ܕܰܢܨܰܒ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܕܰܠܡܳܐ ܠܳܐ ܫܳܡܰܥ.10 ܗܰܘ ܕܰܒܪܳܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ. ܗܰܘ ܕܪܳܕܶܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܰܟܶܣ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܶܦ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ.11 ܡܳܪܝܳܐ ܝܳܕܰܥ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܗܓܳܐ ܐܶܢܽܘܢ.12 ܛܽܘܒܰܘܗܝ̱ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܬܶܪܕܶܝܘܗܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܘܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܟ ܬܰܠܦܺܝܘܗܝ̱.13 ܘܰܬܢܺܝܚܺܝܘܗܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܬܚܦܰܪ ܠܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܓܽܘܡܳܨܳܐ.14 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܰܪܦܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡܶܗ ܘܰܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܫܳܒܶܩ.15 ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܬܰܪ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܗܳܦܶܟ ܕܺܝܢܳܐ ܘܒܳܬܪܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܖ̈ܺܝܨܰܝ ܠܶܒܳܐ.16 ܡܰܢܽܘ ܢܩܽܘܡ ܠܺܝ ܥܰܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܢܶܬܛܰܝܰܒ ܠܺܝ ܥܰܡ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܳܐ.17 ܐܶܠܽܘܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܺܝ ܥܳܕܽܘܪܳܐ. ܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܫܳܪܝܳܐ ܗܘܳܬ ܢܰܦܫܝ̱ ܒܕܽܘܘܳܢܳܐ.18 ܐܶܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ ܕܡܳܛܝ̈ ܖ̈ܶܓܠܰܝ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܣܡܰܟܬܰܢܝ̱.19 ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܟܺܐܒܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܠܶܒܝ̱ ܒܽܘ̈ܝܳܐܰܝܟ ܦܰܪܩܽܘܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱.20 ܠܳܐ ܢܚܰܒܰܪ ܥܰܡܳܟ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܕܰܓܒܰܠܘ̱ ܥܰܘܠܳܐ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܟ.21 ܘܨܳܠܶܝܢ ܠܰܡܨܳܕ ܢܰܦܫܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܰܕܡܶܗ ܕܙܰܟܳܝܳܐ ܡܚܰܝܒܺܝܢ.22 ܘܰܗܘܳܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܥܰܫܢܳܢܳܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ.23 ܐܰܗܦܶܟ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܘܰܒܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ ܫܰܬܶܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܫܰܬܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ.

 

 . 95  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܨܗ

 

ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܣܬܥܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܘܩܳܪܶܐ ܠܬܰܘܕܺܝܬܳܐ

 1. 1. ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܙܡܰܪ ܠܰܐܠܳܗܰܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ.2 ܢܩܰܕܶܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ̱ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܒܰܙܡܺܝܖ̈ܳܬܳܐ ܢܫܰܒܚܺܝܘܗܝ̱.3 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܪܰܒ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ.4 ܕܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ̱ ܐܶܢܶܝܢ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܪܰܘܡܳܐ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ.5 ܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܝܰܡܳܐ ܘܗܽܘ ܥܰܒܕܶܗ. ܘܝܰܒܺܝܫܬܳܐ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܓܒܰܠܝ̱̈.6 ܬܰܘ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ ܘܰܢܒܰܪܟܺܝܘܗܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܥܰܒܕܰܢ.7 ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗܰܢ ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܢ ܒܩܳܠܶܗ ܬܶܫܡܥܽܘܢ.8 ܠܳܐ ܬܩܰܫܽܘܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܠܡܰܪܓܳܙܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܡܡܰܖ̈ܡܪܳܢܶܐ ܘܰܐܝܟ ܝܰܘܡܳܐ ܕܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ.9 ܕܢܰܣܝܽܘܢܝ̱ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܒܩܰܘ̱ ܘܰܚܙܰܘ ܥܒܳܕܰܝ̈ ܐܰܖ̈ܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ.10 ܡܶܐܢܰܬ ܠܺܝ ܒܕܳܪܳܐ ܗܰܘ. ܘܶܐܡܪܶܬ ܕܥܰܡܳܐ ܗܽܘ ܕܛܳܥܶܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܝ̱.11 ܐܰܝܟ ܕܺܝܡܺܝܬ ܒܪܽܘܓܙܝ̱ ܕܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܢܝܳܚܬܝ̱.

 

 . 96  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܨܘ

 

ܥܰܠ ܦܽܘܢܳܝܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܕܡܶܢ ܒܳܒܶܠ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ

 1. 1. ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ.2 ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܰܫܡܶܗ. ܣܰܒܰܪܘ ܡܶܢ ܝܽܘܡ ܠܝܽܘܡ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ.3 ܘܶܐܫܬܰܥܘ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܺܝܩܳܪܶܗ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ̱.4 ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܛܳܒ ܘܰܕܚܺܝܠ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ.5 ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܖ̈ܺܝܩܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܥܒܰܕ.6 ܙܺܝܘܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ̱. ܥܽܘܫܢܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܡܰܩܕܫܶܗ.7 ܗܰܒܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܖ̈ܒܳܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܗܰܒܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ.8 ܗܰܒܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܰܫܡܶܗ. ܫܩܽܘܠܘ̱ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܥܽܘܠܘ̱ ܠܕܳܖ̈ܰܘܗܝ̱.9 ܣܓܽܘܕܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܕܳܪܬܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ. ܬܙܽܘܥ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ̱ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ.10 ܐܶܡܰܪܘ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܠܶܟ. ܘܰܐܬܩܢܳܗ̇ ܠܬܺܒܶܝܠ ܕܠܳܐ ܬܙܽܘܥ. ܢܕܽܘܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ.11 ܢܶܚܕܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܬܕܽܘܨ ܐܰܪܥܳܐ. ܢܶܪܘܰܙ ܝܰܡܳܐ ܒܰܡܠܳܐܶܗ.12 ܢܶܥܫ̈ܢܳܢ ܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܗܶܝܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܥܳܒܳܐ.13 ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܰܡܕܳܢܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܕܳܐܶܢ ܬܺܒܶܝܠ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.

 

 . 97  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܨܙ

 

ܡܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܦܽܘܢܳܝܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܟܰܕ ܡܪܰܟܶܒ ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܠܬܽܘܩܳܢܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ

 1. 1. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܬܕܽܘܨ ܐܰܪܥܳܐ ܘܢܶܚܕ̈ܝܳܢ ܓܳܙܖ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ.2 ܥܢ̈ܳܢܶܐ ܘܥܰܖ̈ܦܶܠܶܐ ܚܕܳܖ̈ܰܘܗܝ̱. ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܒܕܺܝܢܳܐ ܡܰܬܩܰܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ.3 ܢܽܘܪܳܐ ܬܶܐܟܽܘܠ ܩܕܳܡܰܘܗܝ̱ ܘܬܰܘܩܶܕ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ̱.4 ܐܰܢܗܰܪܘ ܒܰܖ̈ܩܰܘܗܝ̱ ܠܬܺܒܶܝܠ. ܚܙܳܬ ܘܶܐܬܕܰܠܚܰܬ ܐܰܪܥܳܐ.5 ܘܛܽܘܖ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܫܥܽܘܬܳܐ ܐܶܬܦܰܫܰܪܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ.6 ܚܰܘܺܝܘ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܘܰܚܙܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܺܝܩܳܪܶܗ.7 ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܟܽܠ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܦܬܰܟܖ̈ܶܐ ܘܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ ܒܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ. ܣܓܽܘܕܘ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ̱.8 ܬܶܫܡܰܥ ܘܬܶܚܕܶܐ ܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܢܕܽܘ̈ܨܳܢ ܒܢ̈ܳܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝܳܐ.9 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܛܳܒ ܐܶܬܬܪܺܝܡܬ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ.10 ܖ̈ܳܚܡܰܘܗܝ̱ ܕܡܳܪܝܳܐ ܣܳܢܶܝܢ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܢܳܛܰܪ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܰܘ̈ܗܝ̱ ܘܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܢܦܰܨܶܐ ܐܶܢܽܘܢ.11 ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܠܰܬܖ̈ܺܝܨܰܝ ܠܶܒܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ.12 ܚܕܰܘ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܘܕܰܘ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ.

 

 . 98  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܨܚ

 

ܥܰܠ ܦܽܘܢܳܝܶܗ ܬܡܺܝܗܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܡܶܢ ܒܳܒܶܠ ܡܒܰܕܶܩ ܘܰܡܙܰܡܶܢ ܠܟܽܠܢܳܫ ܠܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ

 1. 1. ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܥܒܰܕ. ܦܪܰܩܬܶܗ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܰܕܪܳܥܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.2 ܚܰܘܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܘܰܠܥܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܓܠܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ.3 ܐܶܬܕܟܰܪ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܠܰܕܒܶܝܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܚܙܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܶܒܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ.4 ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܶܬܦܰܨܚܘ̱ ܘܰܙܡܰܪܘ ܘܫܰܒܰܚܘ̱.5 ܙܡܰܪܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܟܶܢܳܖ̈ܶܐ ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܕܰܙܡܳܪܳܐ.6 ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܫܰܒܰܚܘ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܡܳܪܝܳܐ.7 ܢܙܽܘܥ ܝܰܡܳܐ ܒܰܡܠܳܐܶܗ. ܬܺܒܶܝܠ ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇.8 ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܢܶܩܫܽܘܢ ܟܰܦܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܛܽܘܖ̈ܶܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ.9 ܕܳܐܬܶܐ ܠܰܡܕܳܢܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܕܳܐܶܢ ܬܺܒܝܠ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ.

 

 . 99  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܨܛ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܦܽܘܢܳܝܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܕܡܶܢ ܒܳܒܶܠ ܘܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܣܬܥܰܪ ܡܰܪܬܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ

 1. 1. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܢܙܽܘܥܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܝܺܬܶܒ ܥܰܠ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܬܙܽܘܥ ܐܰܪܥܳܐ.2 ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܒ ܒܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܪܳܡ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.3 ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ ܪܰܒܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫ ܗܽܘ.4 ܥܽܘܫܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܳܚܶܡ ܕܺܝܢܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܬܰܩܶܢܬ ܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܒܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܢ̱ܬ ܥܒܰܕܬ.5 ܪܰܡܪܶܡܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܘܰܣܓܽܘܕܘ ܠܟܽܘܒܫܳܐ ܕܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ̱. ܩܰܕܺܝܫ ܗܽܘ.6 ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܒܟܽܘܡܖ̈ܰܘܗܝ̱ ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܒܩܳܖ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܫܡܶܗ. ܕܰܩܪܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܥܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ.7 ܘܰܒܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܰܥܢܳܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܢܛܰܪܘ ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܘܰܩܝܳܡܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ.8 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܥܢܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܗܘܰܝܬ ܠܗܽܘܢ. ܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.9 ܪܰܡܪܶܡܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܘܰܣܓܽܘܕܘ ܠܛܽܘܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܺܝܫ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ.

 

 . 100  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩ

 

ܡܰܪܬܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܦܢܰܘ ܡܶܢ ܫܶܒܝܳܐ ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܠܘܳܬܗܽܘܢ

 1. 1. ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ.2 ܦܠܽܘܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܥܽܘܠܘ̱ ܩܕܳܡܰܘܗܝ̱ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.3 ܕܰܥܘ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܘܗܽܘܝܽܘ ܥܰܒܕܰܢ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܚܢܰܢ. ܥܰܡܶܗ ܚܢܰܢ ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܶܗ.4 ܥܽܘܠܘ̱ ܒܬܰܖ̈ܥܰܘܗܝ̱ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܠܕܳܖ̈ܰܘܗܝ̱ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܶܟܘ̱ ܠܰܫܡܶܗ.5 ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܠܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ.

 

 . 101  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܐ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܡܝܰܬܖ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܗܽܘܢ

 1. 1. ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ ܐܶܙܰܡܰܪ ܘܠܳܟ ܐܶܫܰܒܰܚ ܡܳܪܝܳܐ.2 ܘܶܐܗܰܠܶܟ ܒܽܐܘܪܚܳܟ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ̱ ܬܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܝ̱. ܗܰܠܟܶܬ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܠܶܒܝ̱ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܝ̱.3 ܘܠܳܐ ܣܳܡܶܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ. ܠܰܕܥܳܒܶܕ ܒܺܝܫܬܳܐ ܣܢܺܝܬ ܘܠܳܐ ܢܩܶܦ ܠܺܝ.4 ܠܶܒܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܥܒܰܪ ܡܶܢܝ̱ ܘܒܺܝܫܬܐ ܠܳܐ ܝܶܕܥܶܬ.5 ܠܡܰܢ ܕܳܐܟܶܠ ܩܰܪܨܳܐ ܕܚܰܒܪܶܗ ܒܣܶܬܪܳܐ ܡܰܘܒܶܕ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܠܰܕܖ̈ܳܡܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܘܰܪܘܺܝܚ ܠܶܒܶܗ ܥܰܡܶܗ ܠܳܐ ܐܳܟܶܠ ܗ̱ܘܺܝܬ.6 ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܒܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܢܶܬܒܽܘܢ ܥܰܡܝ̱. ܕܰܡܗܰܠܶܟ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܗܽܘ ܢܫܰܡܫܰܢܝ̱.7 ܘܠܳܐ ܢܶܬܶܒ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܝ̱ ܕܥܳܒܶܕ ܢܶܟܠܳܐ ܘܡܰܡܠܠܳܐ ܟܰܕܳܒܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܩܰܢ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝ.8 ܒܨܰܦܪܳܐ ܐܶܫܰܬܶܩ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܰܐܘܒܶܕ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܒܕܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ.

 

 . 102  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܒ

 

ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܡܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܣܒܰܠܘ ܒܫܶܒܝܳܐ ܘܰܡܒܰܕܶܩ ܠܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܥܰܠ ܦܽܘܢܳܝܗܽܘܢ

 1. 1. ܡܳܪܝܳܐ ܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܝ̱. ܘܰܓܥܳܬܝ̱ ܠܘܳܬܳܟ ܬܶܥܽܘܠ.2 ܠܳܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܝ̱ ܒܝܰܘܡܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܝ̱. ܐܶܠܳܐ ܐܰܪܟܶܢ ܠܺܝ ܐܶܕܢܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܩܪܶܝܟ ܘܒܰܥܓܰܠ ܥܢܺܝܢܝ̱.3 ܡܶܛܽܠ ܕܰܓܡܰܪܘ ܒܬܶܢܳܢܳܐ ܝܰܘ̈ܡܰܝ. ܘܓܰܖ̈ܡܰܝ ܚܘܰܪܘ ܐܰܝܟ ܡܰܘ̈ܩܕܶܐ.4 ܚܡܳܐ ܠܶܒܝ̱ ܐܰܝܟ ܥܶܣܒܳܐ ܘܺܝܒܶܫ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܛܥܺܝܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܕܠܰܚܡܝ̱.5 ܘܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܬܶܢ̈ܚܳܬܝ̱ ܕܒܶܩ ܒܶܣܪܝ̱ ܠܓܰܖ̈ܡܰܝ.6 ܘܶܐܬܕܰܡܺܝܬ ܠܩܳܩܳܐ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ ܘܰܗܘܺܝܬ ܐܰܝܟ ܥܽܘܕܳܐ ܒܚܰܪܒܬܳܐ.7 ܣܶܪܕܶܬ ܘܰܗܘܺܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ ܐܰܝܟ ܨܶܦܪܳܐ ܕܡܰܦܪܚܳܐ ܥܰܠ ܐܶܓܳܖ̈ܶܐ.8 ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܣܕܽܘܢܝ̱ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܰܝ ܒܺܝ ܝܺܡܰܘ.9 ܡܶܛܽܠ ܕܩܶܛܡܳܐ ܐܰܝܟ ܠܰܚܡܳܐ ܠܶܥܣܶܬ ܘܡܰܫܬܰܝ ܒܰܒܟܳܬܳܐ ܡܶܙܓܶܬ.10 ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܶܡܬܳܟ ܘܪܽܘܓܙܳܟ. ܕܰܐܪܺܝܡܬܳܢܝ̱ ܘܰܫܕܰܝܬܳܢܝ̱.11 ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܐܰܝܟ ܛܶܠܳܠܳܐ ܐܶܬܪܟܶܢܘ ܘܶܐܢܳܐ ܝܶܒܫܶܬ ܐܰܝܟ ܥܶܣܒܳܐ.12 ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܩܰܝܳܡ ܐܰܢ̱ܬ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܠܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ.13 ܐܰܢ̱ܬ ܩܽܘܡ ܘܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܛܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܠܰܡܪܰܚܳܡܽܘ ܥܠܶܝܗ̇.14 ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܰܘ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܟܺܐܦܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܠܥܰܦܪܳܗ̇ ܪܚܶܡܘ.15 ܢܶܕܚܠܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܰܫܡܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ.16 ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܢܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܘܡܶܬܚܙܶܐ ܒܫܽܘܒܚܶܗ.17 ܘܡܶܬܦܢܶܐ ܥܰܠ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܫܳܐܶܛ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ.18 ܬܶܬܟܬܶܒ ܗܳܕܶܐ ܠܕܳܪܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ. ܘܥܰܡܳܐ ܕܡܶܬܒܪܶܐ ܢܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ.19 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܕܺܝܩ ܡܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܰܕܺܝܩ.20 ܠܡܶܫܡܰܥ ܐܶܢܰܩܬܶܗ ܕܰܐܣܺܝܪܳܐ. ܘܰܠܡܶܫܪܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ.21 ܕܢܶܫܬܰܥܽܘܢ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.22 ܡܳܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ̱ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܘܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܠܡܶܦܠܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ.23 ܡܰܟܶܟܘ̱ ܚܰܝܠܝ̱ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܰܝ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ.24 ܠܳܐ ܬܰܣܩܰܢܝ̱ ܒܦܶܠܓܽܘܬ ܝܰܘ̈ܡܰܝ. ܘܰܠܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ ܫܢܰܝ̈ܟ.25 ܡܶܢ ܠܩܽܘܕܡܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ ܬܰܩܶܢܬ. ܘܰܥܒܳܕ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܫܡܰܝ̈ܳܐ.26 ܗܶܢܽܘܢ ܥܳܒܪܺܝܢ ܘܰܐܢ̱ܬ ܩܰܝܳܡ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܠܒܽܘܫܳܐ ܒܳܠܶܝܢ ܘܰܐܝܟ ܡܰܪܛܽܘܛܳܐ ܡܶܬܚܰܠܦܺܝܢ.27 ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܫܢܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܓܳܡܖ̈ܳܢ.28 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܢܶܫܪܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܙܰܪܥܗܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܢܶܬܩܰܢ.

 

 . 103  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܓ

 

ܡܰܪܬܶܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܣܽܘܟܳܝ ܩܰܒܶܠܘ ܡܶܢܶܗ ܫܪܳܝܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܦܽܘܢܳܝܗܽܘܢ ܬܡܺܝܗܳܐ

 1. 1. ܒܰܪܶܟܝ̱ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܖ̈ܡܰܝ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.2 ܒܰܪܶܟܝ̱ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܛܥܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܖ̈ܥܳܢܰܘܗܝ̱.3 ܕܫܳܒܶܩ ܠܶܟܝ ܟܽܠܶܗ ܥܰܘܠܶܟܝ̱. ܘܡܰܐܣܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܒܰܝ̈ܟܝ̱.4 ܦܳܪܶܩ ܠܶܟܝ ܡܶܢ ܚܒܳܠܳܐ. ܡܣܰܡܶܟ ܠܶܟܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܒܖ̈ܰܚܡܶܐ.5 ܡܣܰܒܰܥ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܓܽܘܫܡܶܟܝ̱. ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܐܰܝܟ ܕܢܶܫܪܳܐ ܥܠܰܝܡܽܘܬܶܟܝ̱.6 ܥܳܒܶܕ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܛܠܺܝ̈ܡܶܐ.7 ܡܚܰܘܶܐ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܘܠܰܒ̈ܢܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ̱.8 ܡܪܰܚܡܳܢ ܗܽܘ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܢܰܓܺܝܪܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܘܣܰܓܺܝܐܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ.9 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܳܠܶܡ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܠܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܢܳܛܰܪ ܪܽܘܓܙܶܗ.10 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܥܒܰܕ ܠܰܢ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܘܠܰܢ ܦܰܪܥܰܢ.11 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܕܪܳܡܺܝܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܶܫܢܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ̱.12 ܘܰܐܝܟ ܕܪܰܚܺܝܩܳܐ ܡܰܕܢܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܪܚܰܩ ܡܶܢܰܢ ܥܰܘܠܰܢ.13 ܘܰܐܝܟ ܕܰܡܪܰܚܶܡ ܐܰܒܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܡܪܰܚܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ̱.14 ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܝܳܕܰܥ ܓܒܺܝܠܬܰܢ. ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܕܥܰܦܪܳܐ ܚܢܰܢ.15 ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܥܡܺܝܪܳܐ ܝܰܘ̈ܡܰܘܗܝ̱. ܘܰܐܝܟ ܥܽܘܦܝܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܝܳܥܶܐ.16 ܕܡܳܐ ܕܢܶܫܒܰܬ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ̱. ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܕܽܘܟܬܶܗ.17 ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܗܺܝ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܰܠ ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ̱ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.18 ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܩܝܳܡܶܗ ܘܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ̱ ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ.19 ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܬܩܰܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ. ܘܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܒܟܽܠ ܫܰܠܺܝܛܳܐ.20 ܒܰܪܶܟܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ̱. ܕܰܡܨܶܝܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܘܗܝ̱.21 ܒܰܪܶܟܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܰܘܗܝ̱ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ.22 ܒܰܪܶܟܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ. ܒܰܪܶܟܝ̱ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ.

 

 

 

 . 104  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܕ

 

ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܡܦܰܬܟܽܘܬܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ ܘܡܰܘܕܰܥ ܕܟܽܠ ܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܒܶܖ̈ܝܳܬܶܗ ܬܡܺܝܗܳܐܺܝܬ ܡܶܢܶܗ ܐܶܬܬܰܩܢܰܬ

 1. 1. ܒܰܪܶܟܝ̱ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܝܺܪܶܒ ܛܳܒ. ܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܠܒܶܫ.2 ܐܶܬܟܰܣܺܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܪܛܽܘܛܳܐ. ܡܬܰܚ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܝܳܪܺܝܥܬܳܐ.3 ܥܒܰܕ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܕܝܳܖ̈ܰܘܗܝ̱ ܘܣܳܡ ܥܰܠ ܥܢ̈ܳܢܶܐ ܡܰܪܟܰܒܬܶܗ ܘܰܡܗܰܠܶܟ ܥܰܠ ܟܶܢ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܪܽܘܚܳܐ.4 ܥܒܰܕ ܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ̱ ܪܽܘܚ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܰܘ̈ܗܝ̱ ܢܽܘܪ ܝܳܩܕܳܐ.5 ܐܰܬܩܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܡܰܬܩ̈ܢܶܝܗ̇ ܕܠܳܐ ܬܙܽܘܥ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.6 ܬܗܽܘܡܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܪܛܽܘܛܳܐ ܟܰܣܺܝܬܳܝܗܝ̱ ܘܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܩܳܡܘ ܡܰܝ̈ܳܐ.7 ܘܡܶܢ ܟܳܐܬܳܟ ܥܳܪܩܺܝܢ ܘܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܖ̈ܰܥܡܰܝܟ ܡܶܬܪܰܗܒܺܝܢ.8 ܣܠܶܩܘ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܰܢܚܶܬܘ ܦܰܩ̈ܥܳܬܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܬܰܩܶܢܬ ܠܗܽܘܢ.9 ܬܚܽܘܡܳܐ ܣܳܡܬ ܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ ܘܰܢܟܰܣܽܘܢܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ.10 ܫܰܕܰܪ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܒܢܰܚ̈ܠܶܐ ܘܒܰܝܢܳܬ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܡܗܰܠܟܺܝܢ.11 ܘܡܰܫܩܶܝܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ ܘܣܳܒܥܺܝܢ ܥܖ̈ܳܕܶܐ ܕܰܨܗܶܝܢ.12 ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܳܟܢܳܐ ܘܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܩܳܠܳܐ.13 ܡܰܫܩܶܐ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܶܕܝܳܖ̈ܰܘܗܝ̱ ܘܡܶܢ ܦܺܐܖ̈ܰܝ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܬܶܣܒܰܥ ܐܰܪܥܳܐ.14 ܡܰܘܥܶܐ ܥܡܺܝܪܳܐ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ ܘܥܶܣܒܳܐ ܠܦܽܘܠܚܳܢܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܡܰܦܳܩܽܘ ܠܰܚܡܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ.15 ܚܰܡܪܳܐ ܡܚܰܕܶܐ ܠܶܒܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܡܰܦܨܰܚ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ̱ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܠܰܚܡܳܐ ܣܳܡܶܟ ܠܶܒܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ.16 ܢܶܣܒܥܽܘܢ ܐܺܝܠܳܢܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܖ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܕܰܢܨܰܒ.17 ܬܰܡܳܢ ܐܰܩܶܢ ܨܶܦܖ̈ܶܐ ܘܚܽܘܪܒܳܐ ܩܶܢܳܗ̇ ܒܫܰܖ̈ܘܰܝܢܶܐ.18 ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܖ̈ܳܡܶܐ ܠܕܰܝ̈ܨܶܐ ܘܰܫܩܺܝ̈ܦܶܐ ܣܶܬܳܪܳܐ ܠܰܚ̈ܓܳܣܶܐ.19 ܥܒܰܕ ܣܰܗܪܳܐ ܠܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܫܶܡܫܳܐ ܝܺܕܰܥ ܙܰܒܢܳܐ ܕܡܰܥܖ̈ܳܒܰܘܗܝ.20 ܥܒܰܕ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܘܒܶܗ ܥܳܡܖ̈ܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܳܒܳܐ.21 ܐܰܖ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܢܳܗܡܺܝܢ ܠܡܶܬܒܰܪ ܘܰܠܡܶܒܥܳܐ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܗܽܘܢ.22 ܒܡܰܕ̈ܢܳܚܰܝ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܬܚܰܡܠܺܝܢ ܘܰܒܡܰܥܡܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܪܳܒܥܺܝܢ.23 ܢܳܦܶܩ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܰܥܒܳܕܶܗ ܘܰܠܦܽܘܠܚܳܢܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ.24 ܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܥܒܰܕܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܡܠܳܬ ܐܰܪܥܳܐ ܩܶܢܝܳܢܳܟ.25 ܗܳܢܰܘ ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܪܘܰܚܬܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܕܒܶܗ ܐܺܝܬ ܖ̈ܰܚܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܖ̈ܰܘܪܒܳܬܳܐ ܥܰܡ ܕܰܩܕ̈ܩܳܬܳܐ.26 ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܡܗ̈ܰܠܟܳܢ ܣܦܺܝ̈ܢܶܐ. ܠܶܘܝܳܬܰܢ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܪܰܝܬ ܠܡܶܓܚܰܟ ܥܠܰܘܗܝ̱.27 ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܳܟ ܗܽܘ ܡܣܰܟܶܝܢ ܕܬܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܒܙܰܒܢܗܽܘܢ.28 ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܘܡܶܬܬܰܪܣܶܝܢ. ܦܳܬܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܕܳܟ ܘܣܳܒܥܺܝܢ.29 ܡܰܗܦܶܟ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܘܡܶܬܕܰܠܚܺܝܢ. ܫܳܩܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܪܽܘܚܗܽܘܢ ܘܡܳܝܬܺܝܢ ܘܰܠܥܰܦܪܗܽܘܢ ܗܳܦܟܺܝܢ.30 ܡܫܰܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܪܽܘܚܳܟ ܘܡܶܬܒܪܶܝܢ ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ.31 ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܢܶܚܕܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ̱.32 ܕܚܳܐܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܙܳܝܥܳܐ ܘܟܳܐܶܐ ܒܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܬܳܢܶܝܢ.33 ܐܶܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ ܘܶܐܙܡܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܕ ܩܰܝܳܡ ܐ̱ܢܳܐ.34 ܬܶܒܣܰܡ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܝ̱ ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܚܕܶܐ ܒܡܳܪܝܳܐ.35 ܘܰܢܣܽܘܦܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܚܪܽܘܢ ܒܳܗ̇. ܒܰܪܶܟܝ̱ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ.

 

 . 105  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܗ

 

ܡܰܪܬܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܠܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܘܡܰܠܶܦ ܠܗܽܘܢ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܡܥܰܗܶܕ ܠܗܽܘܢ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܣܬܥܰܪ ܡܶܢܶܗ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ

 1. 1. ܐܰܘܕܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܩܪܰܘ ܫܡܶܗ. ܘܚܰܘܰܘ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ̱.2 ܫܰܒܚܽܘܗܝ̱ ܘܰܙܡܰܪ ܠܶܗ. ܘܶܐܫܬܰܥܘ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܶܗ.3 ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܰܫܡܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ. ܢܶܚܕܶܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ.4 ܒܥܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܬܚܰܝܠܘ. ܘܰܒܥܰܘ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ̱ ܒܟܽܠܙܒܰܢ.5 ܐܶܬܕܟܰܪܘ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܶܗ ܕܰܥܒܰܕ. ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܶܗ ܘܕܺܝܢܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ.6 ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܥܰܒܕܶܗ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܥܩܽܘܒ ܓܒܰܘ̈ܗܝ̱.7 ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ̱.8 (ܐ) ܡܶܬܕܟܰܪ ܠܥܳܠܰܡ ܩܝܳܡܶܗ. ܡܶܠܬܳܐ ܕܦܰܩܶܕ ܠܳܐܠܶܦ ܕܳܖ̈ܺܝܢ.9 ܕܰܐܩܺܝܡ ܩܝܳܡܶܗ ܥܰܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܡܰܘܡܳܬܶܗ ܥܰܡ ܐܺܝܣܚܳܩ.10 ܘܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܥܰܡ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܩܝܳܡܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܥܳܠܰܡ.11 ܘܶܐܡܰܪ ܕܠܳܟ ܐܶܬܠܺܝܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟܢܰܥܢ ܚܰܒ̈ܠܶܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܗܽܘܢ.12 ܟܰܕ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬܽܘܢ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܩܰܠܺܝܠ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬܽܘܢ ܒܳܗ̇.13 ܗܰܠܶܟܘ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ.14 ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܛܠܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܟܶܣ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ.15 ܕܠܳܐ ܬܶܩܪܒܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝ̈ܚܰܝ ܘܠܰܢ̈ܒܺܝܰܝ ܠܳܐ ܬܰܒܐܶܫܽܘܢ.16 ܘܰܩܪܳܐ ܟܰܦܢܳܐ ܠܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܩܰܢܝܳܐ ܕܰܥܒܽܘܪܗܽܘܢ ܬܰܒܰܪ.17 ܫܰܕܰܪ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ. ܠܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܐܶܙܕܰܒܰܢ ܝܰܘܣܶܦ.18 ܘܶܐܣܰܪܘ ܒܣܽܘ̈ܛܡܶܐ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ̱ ܘܰܒܦܰܪܙܠܳܐ ܥܶܠܰܬ ܢܰܦܫܶܗ.19 ܥܕܰܡܳܐ ܕܫܶܪܰܬ ܡܶܠܬܶܗ. ܡܺܐܡܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܝܗܝ̱.20 ܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܫܪܳܝܗܝ̱. ܘܥܰܒܕܶܗ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܶܗ.21 ܡܳܪܳܐ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܶܗ.22 ܕܢܶܪܕܶܐ ܠܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܐ ܘܰܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܢܚܰܟܶܡ.23 ܥ̣ܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܥܡܰܪ ܒܡܰܫܟܢܳܐ ܕܚܳܡ.24 ܐܰܣܓܺܝ ܛܳܒ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܐܥܫܢܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ̱.25 ܘܰܗܦܰܟ ܠܶܒܗܽܘܢ ܠܡܶܣܢܝܶܗ ܠܥܰܡܶܗ ܘܰܠܡܶܬܢܟܳܠܽܘ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ.26 ܫܰܕܰܪ ܠܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ ܕܰܓܒܳܐ.27 ܥܒܰܕ ܒܗܽܘܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܶܗ ܘܬܶܕܡܖ̈ܳܬܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܳܡ.28 ܫܰܕܰܪ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܐܚܫܶܟ ܘܡܰܪܡܰܪܘ ܡܶܠܬܶܗ.29 ܗܦܰܟ ܡܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܰܕܡܳܐ ܘܰܐܡܺܝܬ ܢܽܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.30 ܐܰܪܚܶܫ ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ ܐܽܘܖ̈ܕܥܶܐ ܘܰܒܬܰܘܳܢ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ.31 ܐܶܡܰܪ ܘܰܐܝܬܺܝ ܚܰܠܽܘܛܳܐ ܘܩܰܠܡܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܬܚܽܘܡܗܽܘܢ.32 ܥܒܰܕ ܡܶܛܪܗܽܘܢ ܒܰܪܕܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬܓܰܘܙܠܰܬ ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ.33 ܡܚܳܐ ܓܽܘܦܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܬܺܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܬܰܒܰܪ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܰܬܚܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ.34 ܐܶܡܰܪ ܘܰܐܝܬܺܝ ܩܰܡܨܳܐ ܘܙܳܚܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܗܽܘܢ.35 ܐܶܟܰܠܘ ܟܽܠܶܗ ܥܶܣܒܳܐ ܘܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܰܐܖ̈ܥܳܬܗܽܘܢ.36 ܩܰܛܶܠ ܟܽܠ ܒܽܘܟܖ̈ܶܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܪܺܝܫ ܟܽܠܶܗ ܝܰܠܕܗܽܘܢ.37 ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܣܺܐܡܳܐ ܘܰܒܕܰܗܒܳܐ ܘܠܰܝܬ ܒܫܰܖ̈ܒܳܬܗܽܘܢ ܕܰܟܪܺܝܗ.38 ܚܶܕܝܰܬ ܡܶܨܪܶܝܢ ܒܡܰܦܰܩܬܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܦܠܰܬ ܕܶܚܠܰܬܗܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.39 ܦܪܰܣ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܢܳܢܳܐ ܘܛܰܠܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܽܘܪܳܐ ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܒܠܺܠܝܳܐ.40 ܫܐܶܠܘ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܗܽܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܘܠܰܚܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܣܰܒܰܥ ܐܶܢܽܘܢ.41 ܦܬܰܚ ܛܰܪܳܢܳܐ ܘܰܪܕܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܗܰܠܶܟܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܨܶܗܝܳܐ.42 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܕܟܰܪ ܡܶܠܬܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܥܰܒܕܶܗ.43 ܐܰܦܶܩ ܠܥܰܡܶܗ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܓܰܕܽܘ̈ܕܰܘܗܝ̱.44 ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܐܰܖ̈ܥܳܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܥܰܡܠܳܐ ܕܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ ܝܺܪܶܬܘ.45 ܕܢܶܙܕܰܗܪܽܘܢ ܒܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ̱ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܰܘܗܝ̱ ܢܶܛܪܽܘܢ.

 

 . 106  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܘ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܕܰܐܣܟܶܠܘ ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܳܐܦ ܠܰܐܗܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ

 1. 1. ܐܰܘܕܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܛܳܒ ܗܽܘ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ.2 ܡܰܢܽܘ ܢܶܫܬܰܥܶܐ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܢܶܫܡܰܥ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ.3 ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ̱ ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ.4 ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܥܰܡܳܟ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ.5 ܕܶܢܚܙܶܐ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܓܒܰܝ̈ܟ. ܢܶܚܕܶܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܟ ܘܢܶܫܬܰܒܰܚ ܒܝܳܪܬܽܘܬܳܟ.6 ܚܛܰܝܢ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܣܟܶܠܢ ܘܰܐܪܫܰܥܢ.7 ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ̱ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܟ ܘܠܳܐ ܐܶܬܕܟܰܪܘ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ ܘܕܶܐܬܚܪܺܝܘ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ.8 ܘܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ.9 ܘܰܟܐܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ ܘܺܝܒܶܫ ܘܗܰܠܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܬܗܽܘܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ.10 ܘܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܘܦܰܨܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܳܐܠܽܘܨܳܐ.11 ܘܟܰܣܺܝܘ̱ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐܠܽܘܨܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܫܬܚܰܪ.12 ܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ̱ ܘܫܰܒܰܚܘ̱ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ.13 ܐܶܣܬܰܪܗܰܒܘ̱ ܘܰܛܥܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܣܰܒܰܪܘ ܠܬܰܪܥܺܝܬܶܗ.14 ܪܰܓܘ ܪܶܓܬܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܢܰܣܺܝܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܐܫܺܝܡܽܘܢ.15 ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܫܶܐܠܳ̈ܬܗܽܘܢ. ܘܫܰܕܰܪ ܣܰܒܥܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ.16 ܛܰܢܘ̱ ܒܡܽܘܫܶܐ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܒܰܐܗܪܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.17 ܐܶܬܦܰܬܚܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܘܒܶܠܥܰܬ ܠܕܳܬܳܢ. ܘܟܰܣܝܰܬ ܥܰܠ ܟܢܽܘܫܬܶܗ ܕܰܐܒܺܝܪܰܡ.18 ܚܶܒܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܒܰܟܢܽܘ̈ܫܳܬܗܽܘܢ. ܘܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܐܰܘܩܕܰܬ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ.19 ܥܒܰܕܘ ܥܶܓܠܳܐ ܒܚܽܘܪܺܝܒ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܰܢܣܺܝܟܳܐ.20 ܘܚܰܠܶܦܘ ܐܺܝܩܳܪܗܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܬܰܘܪܳܐ ܕܳܐܟܶܠ ܥܶܣܒܳܐ.21 ܘܰܛܥܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܰܥܒܰܕ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ.22 ܘܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܳܡ ܘܰܕܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ.23 ܘܶܐܡܰܪ ܕܢܰܘܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܠܽܘܠܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܓܰܒܝܶܗ ܕܩܳܡ ܒܬܽܘܪܰܥܬܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ̱ ܘܰܐܗܦܶܟ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܠܳܐ ܢܚܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ.24 ܘܰܐܣܠܝܽܘܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܠܡܶܠܬܶܗ.25 ܘܰܪܛܶܢܘ̱ ܒܡܰܫܟܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ̱ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.26 ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܺܝܕܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܢܰܘܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ.27 ܘܰܢܒܰܕܰܪ ܙܰܪܥܗܽܘܢ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܢܰܘܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܖ̈ܥܳܬܳܐ.28 ܥܰܠ ܕܶܐܬܢܰܩܰܦܘ ܠܰܦܬܰܟܖ̈ܶܐ ܕܰܦܥܽܘܪ ܘܶܐܟܰܠܘ̱ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ.29 ܘܰܐܪܓܙܽܘܗܝ̱ ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܒܰܦܬܰܟܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܛܢܽܘܗܝ̱ ܘܰܐܥܫܶܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ.30 ܩܳܡ ܦܺܝܢܚܶܣ ܘܨܰܠܺܝ ܘܶܐܬܟܠܺܝ ܡܰܘܬܳܢܳܐ.31 ܘܶܐܬܚܰܫܒܰܬ ܠܶܗ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.32 ܘܰܐܪܓܙܽܘܗܝ̱ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܐܒܐܶܫ ܠܡܽܘܫܶܐ ܡܶܛܽܠܬܗܽܘܢ.33 ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܪܡܰܪܘ ܪܽܘܚܶܗ ܘܡܰܠܶܠ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ.34 ܘܠܳܐ ܐܰܘܒܶܕܘ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ.35 ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܚܰܠܰܛܘ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܺܝܠܶܦܘ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.36 ܘܰܕܚܶܠܘ ܠܰܦܬܰܟܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܬܽܘܩܰܠܬܳܐ.37 ܕܰܒܰܚܘ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ.38 ܘܶܐܫܰܕܘ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܕܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܕܰܒ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܕܰܒܰܚܘ ܠܰܦܬܰܟܖ̈ܶܐ ܕܰܟܢܰܥܢ ܘܶܐܬܛܰܢܦܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܕܡܳܐ.39 ܘܶܐܬܛܰܢܰܦܘ ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܙܰܢܺܝܘ ܒܨܶܢ̈ܥܳܬܗܽܘܢ.40 ܘܶܐܬܚܰܡܰܬ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܶܗ ܘܰܐܣܠܺܝ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ.41 ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܫܬܰܠܰܛܘ ܒܗܽܘܢ ܣܳܢܰܐܝ̈ܗܽܘܢ.42 ܘܫܰܥܒܶܕܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܫܬܰܥܒܰܕܘ ܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.43 ܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܦܰܨܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܰܪܡܪܽܘܗܝ̱ ܒܬܰܖ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ ܘܶܐܬܡܰܟܰܟܘ̱ ܒܥܰܘܠܗܽܘܢ.44 ܘܰܚܙܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ.45 ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܩܝܳܡܶܗ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܕܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒ̈ܘܳܬܶܗ.46 ܘܝܰܗܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܖ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ.47 ܦܪܽܘܩܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܘܟܰܢܶܫܰܝܢ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܢܶܫܬܰܒܰܚ ܒܝܳܪܬܽܘܬܳܟ.48 ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ.

 

 . 107  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܙ

 

ܡܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܦܽܘܢܳܝܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܕܡܶܢ ܒܳܒܶܠ ܘܡܰܪܬܶܐ ܠܗܽܘܢ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܦܰܬܟܽܘܬܳܐ ܕܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ

 1. 1. ܐܰܘܕܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܛܳܒ ܗܽܘ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ.2 ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܦܖ̈ܺܝܩܰܘܗܝ̱ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܳܐܠܽܘܨܳܐ.3 ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܖ̈ܥܳܬܳܐ ܟܰܢܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ ܘܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܘܡܶܢ ܝܰܡܳܐ.4 ܛܥܰܘ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܰܐܫܺܝܡܽܘܢ ܐܘܪܚܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܳܐ ܕܝܳܬܒܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ̱.5 ܟܦܶܢܘ̱ ܘܰܨܗܺܝܘ̱ ܘܢܰܦܫܗܽܘܢ ܐܶܬܛܰܪܦܰܬ.6 ܒܥܰܘ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܡܶܢ ܥܳܩ̈ܳܬܗܽܘܢ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ.7 ܗܰܠܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܝܳܬܒܳ̈ܢ.8 ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܙܰܕܺܝܩܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.9 ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܒܰܥ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܡܛܰܖ̈ܦܳܬܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܟܦܰܢܬܳܐ ܡܠܳܐ.10 ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܒ̈ܛܶܠܳܠܰܝ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܦܰܖ̈ܙܠܶܐ.11 ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܪܡܰܪܘ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܐܰܣܠܺܝܘ.12 ܬܒܰܪ ܒܥܰܡܠܳܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܘܶܐܬܟܪܰܗܘ ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ.13 ܘܨܰܠܺܝܘ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܒܥܳܩ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ.14 ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܡܶܢ ܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܢܳܩܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܰܣܶܩ.15 ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܙܰܕܺܝܩܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.16 ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܒܰܪ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܘܡܽܘܟ̈ܠܶܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܓܰܕܶܡ.17 ܥܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܡܶܢ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܐܶܬܡܰܟܰܟܘ̱.18 ܟܽܠ ܡܶܐܟܠܳܐ ܣܢܳܬ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܘܡܰܛܺܝܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܖ̈ܥܰܝ ܡܰܘܬܳܐ.19 ܒܥܰܘ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܡܶܢ ܥܳܩ̈ܳܬܗܽܘܢ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ.20 ܫܰܕܰܪ ܡܶܠܬܶܗ ܘܰܐܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܘܦܰܨܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܚܒܳܠܳܐ.21 ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ̱ ܕܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.22 ܕܰܒܰܚܘ ܠܶܗ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܫܰܒܰܚܘ̱ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ̱ ܒܬܶܕܡܖ̈ܳܬܶܗ.23 ܢܳܚ̈ܬܰܝ ܝܰܡܳܐ ܒܶܐܠܦ̈ܶܐ ܘܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܒܳܕܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.24 ܗܶܢܽܘܢ ܚܙܰܘ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܬܶܕܡܖ̈ܳܬܶܗ ܒܥܽܘ̈ܡܩܰܘܗܝ̱ ܕܝܰܡܳܐ.25 ܕܰܐܩܺܝܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܥܰܠܥܳܠܳܐ ܘܶܐܬܬܪܺܝܡܘ̱ ܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܝܰܡܳܐ.26 ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܢܳܚܬܺܝܢ ܠܰܬܗܽܘܡܳܐ ܘܢܰܦܫܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܡܶܬܛܰܪܦܳܐ.27 ܙܳܥܘ ܘܢܳܕܘ ܐܰܝܟ ܖ̈ܰܘܳܝܶܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܚܶܟܡܰܬܗܽܘܢ ܐܶܒܕܰܬ.28 ܓܥܰܘ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܡܶܢ ܥܳܩ̈ܳܬܗܽܘܢ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ.29 ܐܰܫܠܺܝ ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܘܰܫܬܶܩ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܘ̱ ܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܡܳܐ.30 ܘܰܚܕܺܝܘ̱ ܟܰܕ ܫܬܶܩܘ̱ ܘܰܕܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܨܒܰܘ.31 ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ̱ ܕܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.32 ܫܰܒܚܽܘܗܝ̱ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܣܳܒ̈ܶܐ ܪܰܡܪܡܽܘܗܝ̱.33 ܕܰܥܒܰܕ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܕܒܪܳܐ ܘܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܠܨܶܗܝܳܐ.34 ܐܰܪܥܳܐ ܝܶܗܒܰܬ ܦܺܐܖ̈ܶܝܗ̇ ܠܡܳܠܰܚܬܳܐ ܡܶܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܝܳܬܒܶܝ̈ܗ̇.35 ܕܰܥܒܰܕ ܡܰܕܒܪܳܐ ܠܰܐܓ̈ܡܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܐ ܠܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ.36 ܐܰܘܬܶܒ ܬܰܡܳܢ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܰܒܢܰܘ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܘܺܝܬܶܒܘ ܒܗܶܝܢ.37 ܙܪܰܥܘ ܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܘܰܢܨܰܒܘ ܟܰܖ̈ܡܶܐ ܘܶܐܟܰܠܘ ܡܶܢ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܥܰܠ̈ܠܳܬܗܽܘܢ.38 ܒܰܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܣܓܺܝܘ ܛܳܒ ܘܰܒܥܺܝܪܗܽܘܢ ܠܳܐ ܙܥܰܖ̈ܝ.39 ܘܰܙܥܰܪܘ ܘܶܐܬܡܰܟܰܟܘ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܘܰܕܕܽܘܘܳܢܳܐ.40 ܐܰܪܡܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܘܰܐܛܥܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܬܰܘܫܳܐ ܕܠܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ.41 ܘܰܐܥܫܶܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܰܥܒܰܕ ܐܰܝܟ ܥܳܢ̈ܳܐ ܫܰܖ̈ܒܳܬܗܽܘܢ.42 ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܢܶܚܕܽܘܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܢܶܣܟܪܽܘܢ ܚܶܟܗܽܘܢ.43 ܡܰܢ ܕܚܰܟܺܝܡ ܢܶܛܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܘܢܶܕܰܥ ܚܶܣܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.

 

 

 

 . 108  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܚ

 

ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܡܰܩܒܳܝ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܙܳܟܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܚܣܰܢܘ ܠܣܳܩܽܘܖ̈ܰܝܗܽܘܢ

 1. 1. ܡܛܰܝܰܒ ܗܽܘ ܠܶܒܝ̱ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܗܽܘ ܠܶܒܝ̱. ܐܶܫܰܒܰܚ ܘܶܐܙܰܡܰܪ ܒܺܐܝܩܳܪܝ̱.2 ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܟܶܢܳܪܝ̱ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܩܺܝܬܳܪܳܐ ܘܟܶܢܳܪܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܒܨܰܦܪܳܐ.3 ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܠܰܫܡܳܟ ܐܶܙܡܰܪ ܒܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ.4 ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫ̈ܡܰܝ ܫܡܰܝܳܐ.5 ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܥܰܠ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܟ.6 ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܦܰܪܩܽܘܢ ܚܰܒܺܝܒܰܝ̈ܟ. ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ ܘܰܥܢܺܝܢܝ̱.7 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܒܩܽܘܕܫܶܗ. ܐܶܫܰܒܰܚ ܐܶܢܳܐ ܘܶܐܦܰܠܶܓ ܠܰܫܟܺܝܡ ܘܰܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܣܳܟܽܘܬ ܐܶܡܫܽܘܚ.8 ܕܺܝܠܝ̱ ܗܽܘ ܓܶܠܥܳܕ ܘܕܺܝܠܝ̱ ܗܽܘ ܡܢܰܫܶܐ. ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܥܰܫܢܳܢܶܗ ܕܪܺܝܫܝ̱.9 ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܰܠܟܝ̱ ܘܡܽܘܐܳܒ ܩܰܕܣܳܐ ܕܰܫܝܳܓܬܝ̱. ܥܰܠ ܐܰܕܽܘܡ ܐܶܫܪܶܐ ܡܣܳܢܰܝ̈ ܘܥܰܠ ܦܠܶܫܬ ܐܶܩܥܶܐ.10 ܡܰܢܽܘ ܢܰܘܒܠܰܢܝ̱ ܠܰܩܪܺܝܬܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ ܘܡܰܢܽܘ ܢܕܰܒܪܰܢܝ̱ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܕܽܘܡ.11 ܕܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܛܥܰܝܬܳܢ ܘܠܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܒܚܰܝܠܰܢ.12 ܗܰܒ ܠܰܢ ܚܰܝܠܳܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܪܺܝܩ ܗܽܘ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ.13 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܢܰܩܢܶܝܢ ܚܰܝܠܳܐ ܘܗܽܘ ܢܕܽܘܫ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ.

 

 . 109  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܛ

 

ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܡܰܩܒܳܝ̈ܶܐ ܕܰܟܡܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܣܒܰܠܘ ܡܶܢ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ: ܘܰܟܡܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܝܰܬܶܐ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܣܒܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ

 1. 1. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܝ̱ ܠܳܐ ܬܶܫܬܽܘܩ.2 ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘܡܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܦܽܘܡܶܗ ܕܢܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ ܐܶܬܦܬܰܚ ܥܠܰܝ.3 ܡܰܠܶܠܘ̱ ܥܰܡܝ̱ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܕܣܶܢܶܐܬܳܐ ܘܶܐܬܟܰܬܰܫܘ̱ ܥܰܡܝ̱ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ.4 ܘܰܚܠܳܦ ܪܶܚܡܰܬܝ̱ ܣܰܩܪܽܘܢܝ̱ ܘܶܐܢܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.5 ܦܰܪܥܽܘܢܝ̱ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܛܳܒܬܳܐ ܘܣܶܢܶܐܬܳܐ ܚܠܳܦ ܪܶܚܡܬܳܐ.6 ܦܩܽܘܕ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܰܘܠܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܢܩܽܘܡ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܗܽܘܢ.7 ܘܡܳܐ ܕܡܶܬܕܺܝܢܺܝܢ ܢܶܦܩܽܘܢ ܟܰܕ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܘܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ ܚܛܺܝܬܳܐ.8 ܢܶܗܘܽܘܢ ܝܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܙܥܽܘܖ̈ܺܝܢ ܘܡܶܕܶܡ ܕܡܰܛܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܢܶܣܒܽܘܢ.9 ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܖ̈ܡܠܳܬܳܐ.10 ܢܩܽܘܡ ܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܘܢܶܒܨܽܘܢ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܚܰܝܠܗܽܘܢ.11 ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܡܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܝܰܬܡܰܝ̈ܗܽܘܢ.12 ܬܶܗܘܶܐ ܚܰܪܬܗܽܘܢ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ ܘܰܠܕܳܪܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܢܶܬܥܛܶܐ ܫܶܡܗܽܘܢ.13 ܢܶܬܕܟܰܪ ܥܰܘܠܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܶܐܡ̈ܗܳܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܬܥܛܽܘܢ.14 ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܢܰܘܒܶܕ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ.15 ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܥܶܗܰܕܘ ܠܡܶܥܒܰܕ ܛܳܒܬܳܐ ܘܰܪܕܰܦܘ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܘܰܠܒܳܝܫܳܐ ܘܠܰܕܡܰܟܐܰܒ ܠܶܒܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ.16 ܪܚܶܡܘ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܨܒܰܘ ܒܒܽܘܖ̈ܟܳܬܳܐ. ܘܰܠܒܶܫܘ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܝܢܳܐ.17 ܘܥ̣ܰܠ̈ܝ ܒܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܝܟ ܡܶܫܚܳܐ ܒܓܰܖ̈ܡܰܝܗܽܘܢ.18 ܬܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܰܪܛܽܘܛܳܐ ܕܡܶܬܟܰܣܶܝܢ ܘܰܐܝܟ ܐܶܣܳܪ ܚܰܨ̈ܶܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ.19 ܗܳܢܰܘ ܥܒܳܕܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܣܳܩܪܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܝ̱.20 ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܥܒܶܕ ܥܰܡܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܦܰܨܳܢܝ̱.21 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܒܳܝܫܳܐ ܘܠܶܒܝ̱ ܐܶܬܕܰܠܰܚ ܒܓܰܘܝ̱.22 ܘܰܐܝܟ ܛܶܠܳܠܳܐ ܐܶܬܖ̈ܟܶܢܝ ܗܶܠܟ̈ܳܬܝ̱ ܘܶܐܬܢܰܦܨܶܬ ܐܰܝܟ ܩܰܡܨܳܐ.23 ܘܒܽܘܖ̈ܟܰܝ ܐܶܬܟܖ̈ܰܗܝ ܡܶܢ ܨܰܘܡܳܐ ܘܒܶܣܪܝ̱ ܢܚܶܒ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ.24 ܘܶܐܢܳܐ ܗܘܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܚܶܣܕܳܐ. ܚܙܰܐܢܝ̱ ܘܰܐܢܺܝܕܘ ܒܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ.25 ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.26 ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܘܰܐܢ̱ܬ ܥܒܰܕܬܳܗ̇.27 ܢܶܬܬܠܺܝܛܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܬܒܰܪܰܟ ܘܥܰܒܕܳܟ ܢܶܚܕܶܐ.28 ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܒܶܗܬܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܳܩܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܺܝ ܘܢܶܬܥܰܛܦܽܘܢܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܦܪܺܝܣܳܐ.29 ܐܰܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܦܽܘܡܝ̱ ܘܒܰܝܢܳܬ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܶܫܰܒܚܺܝܘܗܝ̱.30 ܡܶܛܽܠ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܒܳܝܫܳܐ ܠܡܶܦܪܰܩ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ.

 

 . 110  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܝ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ

 1. 1. ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝ̱ ܕܬܶܒ ܠܳܟ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܝ̱ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܣܺܝܡ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ ܟܽܘܒܫܳܐ ܠܖ̈ܶܓܠܰܝܟ.2 ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܥܽܘܫܢܳܐ ܢܫܰܕܰܪ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܘܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ.3 ܥܰܡܳܟ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܒܗܶܕܖ̈ܰܝ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܠܳܟ ܛܰܠܝܳܐ ܝܺܠܶܕܬܳܟ.4 ܝܺܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܢܟܰܕܶܒ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܟܽܘܡܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܕܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ.5 ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܬܰܒܰܪ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ ܡܰܠ̈ܟܶܐ.6 ܢܕܽܘܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܢܶܡܠܶܐ ܫܠܰܕ̈ܶܐ ܘܢܶܦܣܽܘܩ ܪܺܝܫܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ.7 ܘܡܶܢ ܢܰܚܠܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܢܶܫܬܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܪܺܝܫܶܗ.

 

 . 111  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܝܐ

 

ܡܰܠܶܦ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܬܚܰܫܚܽܘܢ ܚܠܳܦ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ

 1. 1. ܐܰܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ̱ ܒܡܶܠܟܳܐ ܕܰܬܖ̈ܺܝܨܶܐ ܒܥܺܕܬܳܐ.2 ܖ̈ܰܘܪܒܺܝܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܟܽܠ ܕܨܳܒܶܝܢ ܒܗܽܘܢ.3 ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܖ̈ܰܘܪܒܺܝܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܩܰܝܳܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.4 ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܝܰܗܒ ܠܬܶܕܡܖ̈ܳܬܶܗ ܡܪܰܚܡܳܢ ܗܽܘ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢ ܡܳܪܝܳܐ.5 ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܝܰܗܒ ܠܕܳܚ̈ܠܰܘܗܝ̱ ܘܡܶܬܕܟܰܪ ܠܥܳܠܰܡ ܩܝܳܡܶܗ.6 ܚܰܝܠܳܐ ܕܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ̱ ܚܰܘܺܝ ܠܥܰܡܶܗ ܕܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ.7 ܥܒܳܕ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ. ܩܰܝܳܡܺܝܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.8 ܘܰܡܫܰܪܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ̱ ܘܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܒܩܽܘܫܬܳܐ.9 ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܥܰܡܶܗ ܘܡܶܬܕܟܰܪ ܠܥܳܠܰܡ ܩܝܳܡܶܗ. ܩܰܕܺܝܫ ܗܽܘ ܘܰܕܚܺܝܠ ܫܡܶܗ.10 ܪܺܝܫ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܥܳܒܽܘܕܶܗ. ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܩܰܝܳܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.

 

 . 112  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܝܒ

 

ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܢܺܐܨܦܽܘܢ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ

 1. 1. ܛܽܘܒܰܘܗܝ̱ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܙܗܺܝܪ ܒܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ̱.2 ܢܶܗܘܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢ ܙܰܪܥܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܢܶܬܒܰܪܰܟ ܒܕܳܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ.3 ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܢܶܣܓܶܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܬܩܽܘܡ ܠܥܳܠܰܡ.4 ܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܰܬܖ̈ܺܝܨܶܐ ܘܰܡܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ.5 ܛܳܒ ܗܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܪܰܚܶܡ ܘܡܰܘܙܶܦ ܘܰܡܣܰܝܒܰܪ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ̱ ܒܕܺܝܢܳܐ.6 ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܢܙܽܘܥ. ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ.7 ܘܡܶܢ ܛܶܒܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ ܕܡܰܬܩܰܢ ܠܶܒܶܗ ܬܟܺܝܠ ܥܰܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.8 ܘܰܡܫܰܪܰܪ ܠܶܒܶܗ ܘܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܥܕܰܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܒܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ̱.9 ܒܰܕܰܪ ܘܝܰܗܒ ܠܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܩܰܝܳܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܘܩܰܪܢܶܗ ܬܶܬܪܺܝܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ.10 ܥܰܘܳܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܘܢܶܪܓܰܙ ܘܫܶܢܰܘ̈ܗܝ̱ ܢܚܰܪܶܩ ܘܢܶܬܕܰܠܰܚ ܘܪܶܓܬܳܐ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܬܺܐܒܰܕ.

 

 . 113  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܝܓ

 

ܡܰܠܶܦ ܠܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܢܶܬܰܐܡܢܽܘܢ ܒܬܶܫ̈ܒܚܳܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܪܰܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ

 1. 1. ܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܰܚܘ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.2 ܢܶܗܘܶܐ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܒܰܪܰܟ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.3 ܡܶܢ ܡܰܕܢܳܚܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܖ̈ܳܒܰܘܗܝ ܪܰܒ ܗܽܘ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.4 ܘܪܳܡ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܥܰܠ ܫܡܰܝܳܐ ܐܺܝܩܳܪܶܗ.5 ܡܰܢܽܘ ܐܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܕܝܳܬܶܒ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܚܳܙܶܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ.6 ܡܪܺܝܡ ܡܶܢ ܩܺܩܰܠܬܳܐ ܠܒܳܝܫܳܐ.7 ܕܢܰܘܬܒܺܝܘܗܝ̱ ܥܰܡ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܥܰܡܳܐ.8 ܡܰܘܬܶܒ ܥܩܰܪܬܳܐ ܒܒܰܝܬܳܐ ܘܶܐܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܟܰܕ ܚܳܕܝܳܐ.

 

 . 114  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܝܕ

 

ܒܝܰܕ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܣܬܥܰܪ ܡܰܪܬܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܣܓܕܽܘܢ ܠܰܦܬܰܟܖ̈ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܛܳܒ̈ܳܬܗܽܘܢ

 1. 1. ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܐܺܝܣܪܳܐܝܠ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܕܒܶܝܬ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܠܳܥܽܘܙܳܐ.2 ܗܘܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܩܽܘܕܫܶܗ ܘܺܐܝܣܪܳܐܝܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ.3 ܝܰܡܳܐ ܚܙܳܝܗܝ̱ ܘܰܥܪܰܩ. ܘܝܽܘܪܕܢܳܢ ܗܦܰܟ ܠܒܶܣܬܪܶܗ.4 ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܪܰܩܶܕܘ ܐܰܝܟ ܐܰܝ̈ܠܶܐ. ܘܖ̈ܳܡܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܡܖ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ.5 ܡܳܐ ܠܳܟ ܝܰܡܳܐ ܕܰܥܪܰܩܬ ܘܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܰܗܦܰܟܬ ܠܒܶܣܬܪܳܟ.6 ܘܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܪܰܩܶܕܬܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐܰܝ̈ܠܶܐ ܘܖ̈ܳܡܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܡܖ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܙܳܥܰܬ ܐܰܪܥܳܐ.7 ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ.8 ܕܰܗܦܰܟ ܛܰܪܳܢܳܐ ܠܶܐܓ̈ܡܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܟܺܐܦܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܠܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ.9 ܠܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܠܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܒ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܥܰܠ ܩܽܘܫܬܳܟ.10 ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟܰܘ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ.11 ܐܰܠܳܗܰܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܗܽܘ ܘܟܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܥܳܒܶܕ.12 ܦܬܰܟܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܺܐܡܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܥܒܳܕ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ.13 ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ. ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ.14 ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ. ܢܚܺܝܖ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܪܺܝܚܺܝܢ.15 ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܳܝܫܺܝܢ ܘܰܒܖ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܒܓܰܓܖ̈ܳܬܗܽܘܢ.16 ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܳܒܽܘ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܘܟܽܠ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.17 ܕܒܶܝܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܥܳܕܽܘܪܗܽܘܢ ܘܰܡܣܰܝܥܳܢܗܽܘܢ.18 ܕܒܶܝܬ ܐܰܗܪܽܘܢ ܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܥܳܕܽܘܪܗܽܘܢ ܘܰܡܣܰܝܥܳܢܗܽܘܢ.19 ܕܳܚ̈ܠܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܥܳܕܽܘܪܗܽܘܢ ܘܰܡܣܰܝܥܳܢܗܽܘܢ.20 ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܗܕܰܢ ܘܒܰܪܟܰܢ. ܢܒܰܪܶܟ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܝܠ. ܢܒܰܪܶܟ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܰܗܪܽܘܢ.21 ܢܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕܳܚ̈ܠܰܘܗܝ̱ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ ܥܰܡ ܖ̈ܰܘܪܒܶܐ.22 ܢܰܘܣܶܦ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܘܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ.23 ܒܪܺܝܟܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ.24 ܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.25 ܠܳܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܟܽܠ ܢܳܚ̈ܬܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ.26 ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܢܒܰܪܶܟ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.

 

 . 115  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܝܗ

 

ܡܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪܘ ܠܘܳܬ ܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ܆ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܦܽܘܢܳܝܗܽܘܢ ܘܰܐܡܺܝܪ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܟܪܰܗ ܥܰܠ ܕܶܐܫܬܩܰܠ

 1. 1. ܪܶܚܡܶܬ ܕܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܝ̱.2 ܘܢܶܨܠܶܐ ܐܶܕܢܶܗ ܠܘܳܬܝ̱ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܩܪܶܝܘܗܝ̱.3 ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕܪܽܘܢܝ̱ ܚܶܒ̈ܠܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܡܰܛܝܽܘܢܝ̱. ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܘܕܽܘܘܳܢܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ.4 ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬ. ܐܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܦܰܨܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱.5 ܡܪܰܚܡܳܢ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩ ܘܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ.6 ܢܳܛܰܪ ܠܫܰܒܖ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܰܟܟܰܢܝ̱ ܘܦܰܪܩܰܢܝ̱.7 ܐܶܬܦܢܳܝ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܰܢܝܳܚܶܟܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܦܰܪܥܶܟܝ̱.8 ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܨܺܝ ܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܖ̈ܶܓܠܰܝ ܡܶܢ ܫܳܖ̈ܥܳܬܳܐ.9 ܕܶܐܫܦܰܪ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.10 ܗܰܝܡܢܶܬ ܘܡܰܠܠܶܬ ܘܶܐܬܡܰܟܟܶܬ ܛܒ.11 ܐܶܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ ܒܰܪܥܺܝܠܽܘܬܝ̱ ܕܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ ܕܰܓܳܠ.12 ܡܳܢܳܐ ܐܶܦܪܽܘܥ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܖ̈ܥܳܢܰܘܗܝ ܥܠܰܝ.13 ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܐܶܩܰܒܶܠ ܘܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܩܪܶܐ.14 ܢܶܕܖ̈ܰܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܶܦܪܽܘܥ ܩܕܳܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܶܗ.15 ܝܰܩܺܝܪ ܗܽܘ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܰܘ̈ܗܝ̱.16 ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܰܒܕܳܟ. ܥܰܒܕܳܟ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܒܪܳܗ̇ ܕܰܐܡܬܳܟ. ܫܪܰܝܬ ܡܶܢܝ̱ ܐܰܣܽܘܖ̈ܰܝ.17 ܠܳܟ ܐܶܕܰܒܰܚ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܩܪܶܐ.18 ܢܶܕܖ̈ܰܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܶܦܪܽܘܥ ܩܕܳܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܶܗ.19 ܘܰܒܕܳܪܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܓܰܘܶܟܝ̱ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ.

 

 . 116  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܝܘ

 

ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܪܬܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ

 1. 1. ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܫܰܒܚܳܝ̈ܗܝ̱ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ.2 ܡܶܛܽܠ ܕܥܶܫܢܰܬ ܥܠܰܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܥܳܠܰܡ.

 

 . 117  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܝܙ

 

ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܙܳܟܽܘܬܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܽܘܢܳܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܕܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܚܣܰܢܘ ܐܶܢܽܘܢ

 1. 1. ܐܰܘܕܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܛܳܒ ܗܽܘ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.2 ܢܺܐܡܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.3 ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܐܰܗܪܽܘܢ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.4 ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܳܚ̈ܠܰܘܗܝ̱ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.5 ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܩܪܺܝܬ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܥܢܳܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܪܘܰܚܬܳܐ.6 ܡܳܪܝܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܝ̱ ܠܳܐ ܐܶܕܚܰܠ. ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܺܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ.7 ܡܳܪܝܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܝ ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܚܙܶܐ ܒܣܳܢ̈ܰܐܝ.8 ܛܳܒ ܠܡܶܬܬܟܳܠܽܘ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܬܬܟܳܠܽܘ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ.9 ܛܳܒ ܠܡܶܬܬܟܳܠܽܘ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܬܬܟܳܠܽܘ ܥܰܠ ܫܰܠܺܝܛܳܐ.10 ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܰܕܪܽܘܢܝ̱ ܘܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܣܺܝܦܶܬ ܐܶܢܽܘܢ.11 ܐܶܬܟܰܪܟܽܘܢܝ̱ ܘܚܰܕܪܽܘܢܝ̱ ܘܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܣܺܝܦܶܬ ܐܶܢܽܘܢ.12 ܚܰܕܪܽܘܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܕܶܒܽܘܖ̈ܶܐ ܘܰܕܥܶܟܘ̱ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܕܓ̈ܶܠܶܐ ܘܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܣܺܝܦܶܬ ܐܶܢܽܘܢ.13 ܐܶܬܕܚܺܝܬ ܕܶܐܣܬܚܶܦ ܘܶܐܦܶܠ ܘܡܳܪܝܳܐ ܥܰܕܪܰܢܝ̱.14 ܚܰܝܠܝ̱ ܘܫܽܘܒܚܝ̱ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܗܽܘ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܦܳܪܽܘܩܳܐ.15 ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܡܰܫܟܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ.16 ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܶܒܕܰܬ ܚܰܝܠܳܐ. ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܪܺܝܡܬܰܢܝ̱. ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܶܒܕܰܬ ܚܰܝܠܳܐ.17 ܘܠܳܐ ܐܶܡܽܘܬ. ܐܶܠܳܐ ܐܺܚܶܐ ܘܶܐܫܬܰܥܶܐ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܡܳܪܝܳܐ.18 ܡܶܪܕܳܐ ܪܕܳܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܫܠܡܰܢܝ̱.19 ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܶܐܥܽܘܠ ܒܗܽܘܢ ܘܰܐܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ.20 ܗܳܢܰܘ ܬܰܪܥܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܥܳܐܠܶܝܢ ܒܶܗ.21 ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܕܰܥܢܰܝܬܳܢܝ̱ ܘܰܗܘܰܝܬ ܠܺܝ ܦܳܪܽܘܩܳܐ.22 ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܐܣܠܺܝܘ ܒܰܢ̈ܳܝܶܐ ܗܺܝ ܗܘܳܬ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܒܶܢܝܳܢܳܐ.23 ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܘܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗܺܝ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܢ.24 ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܝܳܐ. ܬܰܘ ܢܕܽܘܨ ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܶܗ.25 ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܦܰܨܳܢܝ̱.26 ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܳܐܬܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܒܰܪܶܟܢܳܟܽܘܢ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.27 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ ܘܰܐܣܽܘܪ ܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܢ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܐ.28 ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ. ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܫܰܒܚܳܟ.29 ܐܰܘܕܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܛܳܒ ܗܽܘ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ.

 

 

 

 . 118  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܝܚ

 

ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܘܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܟܽܠܢܳܫ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܡܝܰܬܖ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ

1.ܐ. ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܘܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.2 ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ ܒܳܥܶܝܢ ܠܶܗ.3 ܘܠܳܐ ܥܒܰܕܘ ܥܰܘܠܳܐ ܘܗܰܠܶܟܘ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ.4 ܐܰܢ̱ܬ ܦܩܰܕܬ ܕܢܶܛܪܽܘܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ.5 ܐܶܫܬܽܘܦ ܕܶܝܢ ܡܰܬܩ̈ܢܳܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܝ̱ ܕܶܐܛܰܪ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.6 ܘܠܳܐ ܐܶܒܗܰܬ ܡܳܐ ܕܢܶܛܪܶܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.7 ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܶܗ ܕܠܶܒܝ̱ ܡܳܐ ܕܝܶܠܦܶܬ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ.8 ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܢܶܛܪܶܬ ܠܳܐ ܬܰܪܦܶܝܢܝ̱ ܠܥܳܠܰܡ .

 

ܒ. 9. ܒܡܳܢܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܛܰܠܝܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܢܶܛܰܪ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.10 ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ̱ ܥܰܩܶܒܬܳܟ ܠܳܐ ܬܶܛܥܶܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.11 ܒܠܶܒܝ̱ ܛܰܫܺܝܬ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܕܠܳܐ ܐܶܚܛܶܐ ܠܳܟ.12 ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ̱ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.13 ܒܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܝ̱ ܬܢܺܝܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ.14 ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܟ ܪܶܚܡܶܬ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܽܘܬܪܳܐ.15 ܒܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܪܢܺܝܬ ܘܝܶܕܥܶܬ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܳܟ.16 ܒܢܳܡܽܘܣܳܟ ܪܢܺܝܬ ܕܠܳܐ ܐܶܛܥܶܐ ܡܶܠܰܝ̈ܟ .

 

ܓ.17 ܥܢܺܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܕܺܐܚܶܐ ܘܶܐܛܰܪ ܡܶܠܰܝ̈ܟ.18 ܓܠܺܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܕܶܐܚܙܶܐ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܟ.19 ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܟ ܠܳܐ ܬܛܰܫܶܐ ܡܶܢܝ̱ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.20 ܨܒܳܬ ܢܰܦܫܝ̱ ܘܶܐܬܪܰܓܪܓܰܬ ܠܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܒܟܽܠܙܒܰܢ.21 ܟܐܰܝܬ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܠܺܝܛܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܛܳܥܶܝܢ ܡܶܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.22 ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܝ̱ ܚܶܣܕܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܟ ܢܶܛܪܶܬ.23 ܝܳܬܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܪܳܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܺܝ ܘܶܐܢܳܐ ܒܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܪܳܢܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ.24 ܒܣܳܗܕܽܘܬܳܟ ܪܢܺܝܬ ܘܰܒܬܰܪܥܺܝܬܳܟ ܛܳܒܬܳܐ .

 

ܕ.25 ܢܶܩܦܰܬ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܥܰܦܪܳܐ ܐܰܚܳܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ.26 ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܝ̱ ܚܰܘܺܝܬܳܟ ܘܰܥܢܰܝܬܳܢܝ̱ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ̱ ܢܳܡܽܘܣܳܟ.27 ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܚܰܘܳܢܝ̱ ܘܶܐܪܢܶܐ ܒܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܟ.28 ܐܶܬܛܰܪܦܰܬ ܢܰܦܫܝ̱ ܒܪܶܢܝܳܐ ܐܰܚܳܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ.29 ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܝ̱ ܘܢܳܡܽܘܣܳܟ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ̱.30 ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܓܒܺܝܬ ܘܰܒܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܨܒܺܝܬ.31 ܢܶܩܦܶܬ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܬܰܒܗܶܬܰܝܢܝ̱.32 ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܗܰܠܟܶܬ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕܺܝܬܳܢܝ̱ .

 

ܗ.33 ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܘܶܐܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ.34 ܣܰܟܶܠܰܝܢܝ̱ ܕܶܐܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܟ ܘܶܐܛܪܺܝܘܗܝ̱ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ̱.35 ܗܰܠܶܟܰܝܢܝ̱ ܒܰܫܒܺܝܠܳܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܨܒܺܝܬ.36 ܐܰܦܢܳܐ ܠܶܒܝ̱ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܟ ܘܠܳܐ ܠܡ̈ܰܬܠܶܐ.37 ܐܰܥܒܰܪ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܕܠܳܐ ܢܶܚܙ̈ܝܳܢ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܘܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܳܟ ܐܰܚܳܢܝ̱.38 ܐܰܫܰܪ ܡܶܠܬܳܟ ܠܥܰܒܕܳܟ ܕܕܳܚܶܠ ܠܳܟ.39 ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܝ ܚܶܣܕܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ.40 ܨܒܺܝܬ ܒܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܐܰܚܳܢܝ̱ .

 

ܘ.41 ܢܺܐܬܽܘܢ ܥܠܰܝ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܕܶܐܡܰܪܬ.42 ܘܶܐܬܶܠ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܰܡܚܰܣ̈ܕܳܢܰܝ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܰܟܠܶܬ ܥܰܠ ܡܶܠܰܝ̈ܟ.43 ܠܳܐ ܬܶܥܢܰܕ ܡܶܢ ܦܽܘܡܝ̱ ܡܶܠܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܣܰܟܺܝܬ.44 ܐܶܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.45 ܘܶܐܗܰܠܶܟ ܒܰܪܘܰܚܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܨܒܺܝܬ.46 ܐܶܡܰܠܶܠ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܠܳܐ ܐܶܒܗܰܬ.47 ܘܶܐܪܢܶܐ ܒܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܕܪܶܚܡܶܬ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܠܘܳܬ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܕܪܶܚܡܶܬ.48 ܘܶܐܪܢܶܐ ܒܗܽܘܢ ܒܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܘܶܐܫܬܰܒܰܚ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ .

 

ܙܙ.49 ܥܶܗܰܕ ܡܶܠܬܳܟ ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܝ ܕܰܐܬܟܶܠܬܳܝܗܝ̱.50 ܘܒܳܗ̇ ܐܶܬܒܰܝܐܶܬ ܒܡܽܘܟܳܟܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܕܡܺܐܡܪܳܟ ܐܰܚܝܰܢܝ̱.51 ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܐܰܠܨܽܘܢܝ̱ ܘܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܟ ܠܳܐ ܣܛܺܝܬ.52 ܐܶܬܕܰܟܪܶܬ ܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܶܐܬܒܰܝܐܶܬ ܘܰܗܘܰܘ ܠܺܝ ܠܡܰܪܕܽܘܬܳܐ.53 ܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܶܚܰܕܬܰܢܝ̱ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܫܒܰܩܘ̱ ܢܳܡܽܘܣܳܟ.54 ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܗܘܰܘ ܠܺܝ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܒܶܝܬ ܬܰܘܬܳܒܽܘܬܝ̱.55 ܥܶܗܕܶܬ ܒܠܺܠܝܳܐ ܫܡܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܢܶܛܪܶܬ ܢܳܡܽܘܣܳܟ.56 ܘܶܐܬܒܰܝܐܶܬ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܛܪܶܬ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ .

 

ܚ.57 ܒܦܶܠܓܽܘܬܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܪܢܺܝܬ ܕܶܐܛܰܪ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.58 ܣܰܟܺܝܬ ܠܰܐܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ̱ ܐܰܚܳܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ.59 ܐܶܬܚܰܫܒܶܬ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܝ̱ ܘܰܐܗܦܟܶܬ ܖ̈ܶܓܠܰܝ ܠܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܟ.60 ܐܶܬܛܰܝܒܶܬ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܘܚܪܶܬ ܕܶܐܛܰܪ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.61 ܚܰܒ̈ܠܶܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܥܰܪܙܠܽܘܢܝ̱ ܘܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܟ ܠܳܐ ܣܛܺܝܬ.62 ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܳܡܶܬ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܙܰܕܺܝܩܳܐ.63 ܪܳܚܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܚ̈ܠܰܝܟ ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.64 ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ̱ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ .

 

ܛ.65 ܛܳܒܬܳܐ ܥܒܶܕ ܥܰܡ ܥܰܒܕܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ.66 ܛܰܥܡܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܡܰܕܥܳܐ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܝܡܢܶܬ ܒܦܽܘ̈ܩܕܢܰܝܟ.67 ܥܰܕܠܳܐ ܐܶܬܡܰܟܟܶܬ ܗܰܝܡܢܶܬ ܘܡܺܐܡܪܳܟ ܢܶܛܪܶܬ.68 ܛܳܒ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܘܡܰܛܐܶܒ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ̱ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.69 ܣܓܺܝ ܥܰܘܠܳܐ ܕܫܰܒܰܗܖ̈ܳܢܶܐ ܘܶܐܢܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ̱ ܢܶܛܪܶܬ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.70 ܐܶܬܓܒܶܢ ܠܶܒܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚܰܠܒܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܢܶܛܪܶܬ ܢܳܡܽܘܣܳܟ.71 ܛܳܒ ܠܺܝ ܕܶܐܬܡܰܟܟܶܬ ܕܺܐܠܰܦ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.72 ܛܐܶܒ ܠܺܝ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܦܽܘܡܳܟ ܡܶܢ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕܣܺܐܡܳܐ .

 

 

ܝ.73 ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܥܰܒܕܳܢ̈ܝ̱ ܘܰܐܬܩ̈ܢܳܢܝ̱ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ̱ ܢܳܡܽܘܣܳܟ.74 ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܕܳܚܠܰܝ̈ܟ ܘܢܶܚܕܽܘܢ ܕܰܠܡܶܠܬܳܟ ܣܰܒܪܶܬ.75 ܝܶܕܥܶܬ ܕܙܰܕܺܝܩܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܡܰܟܶܟܬܰܢܝ̱.76 ܢܶܗܘܽܘܢ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܒܽܘܝܳܐܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܥܰܒܕܳܟ.77 ܢܺܐܬܽܘܢ ܥܠܰܝ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܺܐܚܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܟ ܐܶܬܝܰܠܦܶܬ.78 ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܕܰܒܥܰܘܠܳܐ ܡܰܟܟܽܘܢܝ̱ ܘܶܐܢܳܐ ܪܢܺܝܬ ܒܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.79 ܢܶܬܦܢܽܘܢ ܠܘܳܬܝ̱ ܕܳܚܠܰܝ̈ܟ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܣܳܗܕܽܘܬܳܟ.80 ܢܶܪܢܶܐ ܠܶܒܝ̱ ܒܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܘܠܳܐ ܐܶܒܗܰܬ .

 

ܟ.81 ܪܶܓܰܬ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܘܰܠܡܶܠܬܳܟ ܣܰܒܪܶܬ.82 ܣܰܟܺܝ̈ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܡܺܐܡܪܳܟ ܕܶܐܡܰܬܝ̱ ܬܒܰܝܐܰܢܝ̱.83 ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܺܝܬ ܐܰܝܟ ܙܶܩܐܳ ܒܰܓܠܺܝܕܳܐ ܘܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܠܳܐ ܛܥܺܝܬ.84 ܟܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܘܶܐܡܰܬܝ̱ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܖ̈ܳܕܽܘܦܰܝ.85 ܚܦܰܪܘ ܠܺܝ ܓܽܘܡܳܨܳܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܟ.86 ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܘܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܪܰܕܦܽܘܢܝ̱.87 ܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܡܰܘܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܺܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܫܶܒܩܶܬ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.88 ܐܰܝܟ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܚܳܢܝ̱ ܕܶܐܛܰܪ ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܕܦܽܘܡܳܟ .

 

ܠ.89 ܠܥܳܠܰܡ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܡܶܠܬܳܟ ܩܰܝܳܡܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ.90 ܘܰܠܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܬܰܩܶܢܬ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܬܳܗ̇.91.92 ܐܶܠܽܘܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܟ ܕܰܗܘܳܐ ܠܺܝ ܪܶܢܝܳܐ ܐܳܒܶܕ ܗ̱ܘܺܝܬ ܒܡܽܘܟܳܟܝ̱.93 ܠܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܐܶܛܥܶܐ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈.94 ܕܺܝܠܳܟ ܐ̱ܢܳܐ ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܢܶܛܪܶܬ.95 ܥܠܰܝ ܣܰܟܺܝܘ̱ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܕܢܰܘܒܕܽܘܢܳܢܝ̱ ܘܣܳܗܕܽܘܬܳܟ ܐܶܣܬܰܟܠܶܬ.96 ܠܟܽܠ ܣܰܘܦܳܐ ܚܙܺܝܬ ܩܶܨܳܐ ܘܛܳܒ ܪܘܺܝܚ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ .

 

ܡ.97 ܡܳܐ ܪܶܚܡܶܬ ܢܳܡܽܘܣܳܟ ܘܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܪܶܢܺܝܝ.98 ܚܰܟܶܡܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܢܶܛܪܶܬ.99 ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܦܳ̈ܢܰܝ ܣܰܟܶܠܰܝܢܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܟ ܗܘܳܬ ܠܺܝ ܪܶܢܝܳܐ.100 ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܣܬܰܟܠܶܬ ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܢܶܛܪܶܬ.101 ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܟܠܺܝܬ ܖ̈ܶܓܠܰܝ ܕܶܐܛܰܪ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.102 ܡܶܢ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܣܛܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܰܠܶܦܬܳܢܝ̱.103 ܚܰܠܝ̈ܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܠܰܫܡܰܝ ܚܶܟܝ̱ ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܶܒܫܳܐ ܠܦܽܘܡܳܐ.104 ܒܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܪܢܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܣܢܺܝܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ .

 

ܢܢ.105 ܫܪܳܓܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܟ ܠܖ̈ܶܓܠܰܝ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܠܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝ.106 ܝܺܡܺܝܬ ܘܰܐܫܪܶܬ ܕܶܐܛܰܪ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ.107 ܐܶܬܡܰܟܟܶܬ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܳܢܝ̱ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ.108 ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܦܽܘܡܝ̱ ܨܒܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܡܶܢ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ̱.109 ܢܰܦܫܝ̱ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܗܺܝ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܢܳܡܽܘܣܳܟ ܠܳܐ ܛܥܺܝܬ.110 ܣܳܡܘ̱ ܠܺܝ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܦܰܚ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܠܳܐ ܣܛܺܝܬ.111 ܝܶܪܬܶܬ ܣܳܗܕܽܘܬܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܡܶܛܽܠ ܕܒܽܘܣܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܕܠܶܒܝ̱.112 ܐܰܦܢܺܝܬ ܠܶܒܝ̱ ܕܶܐܥܒܶܕ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܠܥܳܠܰܡ ܒܰܫܪܳܪܳܐ .

 

ܣ.113 ܣܢܺܝܬ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܢܳܡܽܘܣܳܟ ܪܶܚܡܶܬ.114 ܣܶܬܳܪܝ̱ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܘܰܠܡܶܠܬܳܟ ܣܰܒܪܶܬ.115 ܥܒܰܪܘ ܡܶܢܝ̱ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܕܶܐܛܰܪ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܘܗܝ̱ ܕܰܐ‌ܠܳܗܝ.116 ܐܰܫܰܪܰܝܢܝ̱ ܒܡܶܠܬܳܟ ܘܺܐܚܶܐ ܘܠܳܐ ܬܰܒܗܶܬܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܣܰܒܪܝ̱.117 ܣܰܝܰܥܰܝܢܝ̱ ܘܶܐܬܦܪܶܩ ܘܶܐܬܝܰܠܰܦ ܒܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.118 ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܰܣܠܺܝܬ ܠܟܽܠ ܕܛܳܥܶܝܢ ܡܶܢܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܘܠܰܐ ܗ̱ܘ ܪܶܢܺܝܗܽܘܢ.119 ܣܰܡܶܟܰܝܢܝ̱ ܘܶܐܬܦܪܶܩ ܘܶܐܪܢܶܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܒܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.120 ܩܦܽܘܕ ܒܶܣܪܝ̱ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܟ ܘܡܶܢ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܕܶܚܠܶܬ .

 

ܥ.121 ܥܳܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܫܒܩܰܢܝ̱ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܛܳܠܽܘ̈ܡܰܝ.122 ܒܰܣܶܡܳܝܗܝ̱ ܠܥܰܒܕܳܟ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܥܫܩܽܘܢܳܢܝ̱ ܫܰܒܰܗܖ̈ܳܢܶܐ.123 ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܣܰܟܺܝ̈ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܘܰܠܡܺܐܡܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ.124 ܥܒܶܕ ܠܥܰܒܕܳܟ ܐܰܝܟ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܐܠܶܦܰܝܢܝ̱ ܢܳܡܽܘܣܳܟ.125 ܥܰܒܕܳܟ ܐ̱ܢܳܐ ܣܰܟܶܠܰܝܢܝ̱ ܘܶܐܕܰܥ ܣܳܗܕܽܘܬܳܟ.126 ܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܡܶܦܠܚܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܗܳܐ ܒܰܛܶܠܘ ܢܳܡܽܘܣܳܟ.127 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܪܶܚܡܶܬ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ ܘܛܳܒ ܡܶܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ.128 ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܪܶܚܡܶܬ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܣܢܺܝܬ .

 

ܦ.129 ܖ̈ܰܘܪܒܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܣܳܗܕ̈ܘܳܬܳܟ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܛܪܰܬ ܐܶܢܶܝܢ ܢܰܦܫܝ̱.130 ܦܬܰܚ ܡܶܠܬܳܟ ܘܰܐܢܗܰܪ ܘܣܰܟܶܠ ܠܫܰܒܖ̈ܶܐ.131 ܦܽܘܡܝ̱ ܦܶܬܚܶܬ ܘܣܳܩܶܬ ܪܽܘܚܳܐ ܘܣܰܟܺܝܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ.132 ܐܶܬܦܰܢ ܥܠܰܝ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܡܶܛܽܠ ܕܪܶܚܡܶܬ ܫܡܳܟ.133 ܐܰܬܩܶܢ ܗܶܠܟ̈ܳܬܝ̱ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܟ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܺܝ ܥܰܘܳܠܳܐ.134 ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܛܠܽܘܡܝܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܶܐܛܰܪ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.135 ܐܰܢܗܰܪ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܥܰܠ ܥܰܒܕܳܟ ܘܰܐܠܶܦܰܝܢܝ ܢܳܡܽܘܣܳܟ.136 ܬܰܦ̈ܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܰܘ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܢܛܰܪܘ ܢܳܡܽܘܣܳܟ .

 

ܨ.137 ܙܰܕܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܘܛܳܒ ܬܖ̈ܺܝܨܺܝܢ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ.138 ܦܰܩܶܕܬ ܣܳܗܕܽܘܬܳܟ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.139 ܫܰܢܩܰܢܝ̱ ܚܣܳܡܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܛܥܰܘ ܡܶܠܬܳܟ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ.140 ܓܰܒܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܟ ܛܳܒ ܘܥܰܒܕܳܟ ܪܰܚܡܳܗ̇.141 ܙܥܽܘܪ ܐ̱ܢܳܐ ܘܫܺܝܛ ܘܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܠܳܐ ܛܥܺܝܬ.142 ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܩܰܝܳܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܘܢܳܡܽܘܣܳܟ ܒܰܫܪܳܪܳܐ.143 ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܘܥܳܩܬܳܐ ܡܰܛܝܽܘܢܝ̱ ܘܰܒܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܪܢܺܝܬ.144 ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܗ̱ܝ ܣܳܗܕܽܘܬܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܣܰܟܶܠܰܝܢܝ̱ ܘܺܐܚܶܐ .

 

ܩ.145 ܩܪܺܝܬܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܥܢܺܝܢܝ̱ ܘܶܐܛܰܪ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.146 ܩܪܺܝܬܳܟ ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ̱ ܘܶܐܛܰܪ ܣܳܗܕܽܘܬܳܟ.147 ܩܰܕܡܶܬ ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܰܓܥܺܝܬ ܘܣܰܟܺܝܬ ܠܡܶܠܬܳܟ.148 ܩܰܕܶܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܶܐܪܢܶܐ ܒܡܶܠܬܳܟ.149 ܫܡܰܥ ܩܳܠܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܒܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܐܰܚܳܢܝ̱.150 ܩܪܶܒܘ ܖ̈ܳܕܽܘܦܰܝ ܕܥܰܘܠܳܐ ܘܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܟ ܐܶܬܪܰܚܰܩܘ̱.151 ܩܰܪܺܝܒ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܒܩܽܘܫܬܳܐ. ܩܰܕܶܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܶܐܪܢܶܐ ܒܡܶܠܬܳܟ.152 ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܝܶܕܥܶܬ ܣܳܗܕܽܘܬܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܬܰܩܶܢܬܳܗ̇. .

 

ܪ.153 ܚܙܺܝ ܡܽܘܟܳܟܝ̱ ܘܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܕܢܳܡܽܘܣܳܟ ܠܳܐ ܛܥܺܝܬ.154 ܕܽܘܢ ܕܺܝܢܝ̱ ܘܦܰܨܳܢܝ̱ ܘܰܒܡܶܠܬܳܟ ܐܰܚܳܢܝ̱.155 ܪܰܚܺܝܩ ܗܽܘ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܒܥܰܘ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.156 ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܐܰܚܳܢܝ̱.157 ܣܓܺܝܘ ܖ̈ܳܕܽܘܦܰܝ ܘܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܘܡܶܢ ܣܳܗܕܽܘܬܳܟ ܠܳܐ ܣܛܺܝܬ.158 ܚܙܺܝܬ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܝܶܕܥܶܬ ܕܡܺܐܡܪܳܟ ܠܳܐ ܢܛܰܪܘ.159 ܚܙܺܝ ܕܪܶܚܡܶܬ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܰܚܳܢܝ̱.160 ܪܺܝܫ ܡܶܠܬܳܟ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ .

 

ܫ.161 ܖ̈ܰܘܪܒܳܢܶܐ ܪܰܕܦܽܘܢܝ̱ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ ܘܡܶܢ ܡܶܠܬܳܟ ܕܚܶܠ ܠܶܒܝ̱.162 ܚܕܺܝܬ ܒܡܺܐܡܪܳܟ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܶܐܫܟܰܚ ܒܶܙܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ.163 ܥܰܘܠܳܐ ܣܢܺܝܬ ܘܰܐܣܠܺܝܬ ܘܢܳܡܽܘܣܳܟ ܪܶܚܡܶܬ.164 ܫܒܰܥ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܰܒܰܚܬܳܟ ܥܰܠ ܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܙܰܕܺܝܩܳܐ.165 ܣܰܓܺܝ ܗܽܘ ܫܠܳܡܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܟ ܘܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܟܪܺܝܗܽܘܬܳܐ.166 ܣܰܒܪܶܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܥܶܒܕܶܬ.167 ܢܶܛܪܰܬ ܢܰܦܫܝ̱ ܣܳܗܕܽܘܬܳܟ ܘܰܪܚܶܡܬܳܗ̇ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ.168 ܢܶܛܪܶܬ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܘܣܳܗܕ̈ܘܳܬܳܟ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܝ̱ ܠܩܽܘܒܠܳܟ .

 

ܬ.169 ܬܶܥܽܘܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܝ̱ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܡܶܠܬܳܟ ܐܰܚܳܢܝ̱.170 ܬܶܥܽܘܠ ܒܳܥܽܘܬܝ̱ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܰܒܡܶܠܬܳܟ ܦܰܨܳܢܝ̱.171 ܢܰܒܰܥ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܡܺܐܡܪܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ.172 ܢܡ̈ܰܠܠܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܝ̱ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ ܟܰܕ ܬܰܠܶܦܰܝܢܝ̱ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.173 ܬܥܰܕܪܰܢܝ̱ ܐܺܝܕܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܺܝܬ ܒܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.174 ܣܰܟܝܰܬ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܘܰܒܢܳܡܽܘܣܳܟ ܪܢܺܝܬ.175 ܬܺܚܶܐ ܢܰܦܫܝ̱ ܘܰܬܫܰܒܚܳܟ ܘܕܺܝܢܳܟ ܗܽܘ ܢܥܰܕܪܰܢܝ̱.176 ܐܶܬܛܥܺܝܬ ܐܰܝܟ ܥܶܪܒܳܐ ܐܰܒܺܝܕܳܐ. ܒܥܺܝܘܗܝ̱ ܠܥܰܒܕܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܠܳܐ ܛܥܺܝܬ.

 

 . 119  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܝܛ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܐܶܬܪܕܶܦ ܡܶܢ ܫܳܐܳܘܠ ܘܰܥܡܰܪ ܒܶܝܬ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ

1 ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܝ̱ ܩܪܺܝܬ ܘܰܥܢܳܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܘܦܰܨܝܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱.2 ܡܶܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܡܶܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܢܰܟܽܘܠܬܳܢ̈ܶܐ.3 ܡܳܢܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܳܟ ܘܡܳܢܳܐ ܢܰܘܣܦܽܘܢ ܠܳܟ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܢܰܟܽܘܠܬܳܢ̈ܶܐ.4 ܓܶܐܖ̈ܰܘܗܝ ܕܓܰܒܪܳܐ ܫܢܺܝܢܺܝܢ ܐܰܝܟ ܓܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܒܰܠܽܘܛܳܐ.5 ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܬܰܘܬܳܒܽܘܬܝ̱ ܐܰܓܪܰܬ ܘܰܫܪܺܝܬ ܒܡܰܫܟܢܳܐ ܕܩܰܕܳܪ.6 ܣܽܘܓܳܐܐ ܥܶܡܪܰܬ ܢܰܦܫܝ̱ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܳܢܶܝܢ ܫܠܳܡܳܐ.7 ܘܶܐܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܝ̱.

 

 . 120  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܟ

 

ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܦܽܘܢܳܝܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܕܡܶܢ ܒܳܒܶܠ

1 ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܛܽܘܪܳܐ. ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܡܥܰܕܪܳܢܝ̱.2 ܥܽܘܕܪܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ.3 ܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܪܶܓܠܳܟ ܠܙܰܘܥܬܳܐ ܘܠܳܐ ܢܢܽܘܡ ܢܳܛܽܘܪܳܟ.4 ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܢܳܐܶܡ ܘܠܳܐ ܕܳܡܶܟ ܢܳܛܽܘܪܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.5 ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܢܳܛܽܘܪܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܛܶܠ ܠܳܟ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ.6 ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܠܳܐ ܢܰܟܶܝܟ ܐܳܦܠܳܐ ܣܰܗܪܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ.7 ܡܳܪܝܳܐ ܢܢܰܛܪܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.8 ܢܶܛܰܪ ܢܰܦܫܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܢܶܛܰܪ ܡܰܦܩܳܟ ܘܡܰܥܠܳܟ ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.

 

 . 121  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܟܐ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܒܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܚܳܕܶܝܢ ܒܦܽܘܢܳܝܗܽܘܢ

1 ܚܕܺܝܬ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܺܝ. ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܳܙܺܠܝܢܰܢ.2 ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܖ̈ܶܓܠܰܝ ܒܬܰܖ̈ܥܰܝܟܝ̱ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ.3 ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܡܒܰܢܰܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܟܪܺܝܟ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܪܳܐ.4 ܠܬܰܡܳܢ ܣܠܶܩ̈ܝ̱ ܫܰܖ̈ܒܳܬܳܐ ܫܰܖ̈ܒܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.5 ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܐܰܪܡܺܝܘ ܟܽܘܖ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ. ܟܽܘܖ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ.6 ܫܐܰܠܘ ܒܰܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܟܰܗܺܝܢܺܝܢ ܖ̈ܳܚܡܰܝܟܝ̱.7 ܢܶܗܘܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܒܚܰܝܠܶܟܝ̱ ܘܟܰܗܺܝܢܽܘܬܳܐ ܒܣܳܚܖ̈ܳܬܶܟܝ̱.8 ܡܶܛܽܠ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܖ̈ܳܚܡܰܝ ܐܶܡܰܠܶܠ ܥܠܰܝܟܝ̱ ܫܠܳܡܳܐ.9 ܡܶܛܽܠ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܐܶܒܥܶܐ ܒܛܳܒܳ̈ܬܶܟܝ̱.

 

 . 122  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܟܒ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܢܰܓܺܝܪܳܐܺܝܬ ܫܳܐܶܠ ܥܰܡܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܢܶܦܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒܳܒܶܠ

1 ܠܘܳܬܳܟ ܐܰܪܺܝܡܶܬ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ.2 ܐܰܝܟ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܠܘܳܬ ܡܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܝܟ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܐܡܬܳܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܬܳܗ̇ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܬܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ.3 ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܣܽܘܓܳܐܐ ܕܫܳܛܝܽܘܬܳܐ ܫܡܰܥܢ.4 ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܣܶܒܥܰܬ ܢܰܦܫܰܢ ܡܽܘܝܳܩܳܐ ܕܰܡܒܰܙܚܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܛܝܽܘܬܳܐ ܕܫܰܒܰܗܖ̈ܳܢܶܐ.

 

 . 123  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܟܓ

 

ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܥܰܡܳܐ ܕܰܦܢܰܘ ܡܶܢ ܒܳܒܶܠ ܘܰܡܬܰܢܶܝܢ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܣܒܰܠܘ ܡܶܢ ܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܕܰܐܓܗܺܝܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܗܽܘܢ

1 ܐܶܠܽܘܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܩܳܡ ܠܰܢ. ܢܺܐܡܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.2 ܕܶܐܠܽܘܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܩܳܡ ܠܰܢ. ܟܰܕ ܩܳܡܘ ܥܠܰܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.3 ܚܰܝܰܬ ܒܳܠܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܢ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܚܰܡܰܬ ܪܽܘܓܙܗܽܘܢ ܥܠܰܝܢ.4 ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܡܛܰܒܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܢ. ܪܓܶܠܬܳܐ ܥܶܒܪܰܬ ܥܰܠ ܢܰܦܫܰܢ.5 ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܥܒܰܪܘ ܥܰܠ ܢܰܦܫܰܢ.6 ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܝܰܗܒܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܫܶܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.7 ܢܰܦܫܰܢ ܐܰܝܟ ܨܶܦܪܳܐ ܐܶܬܦܰܠܛܰܬ ܡܶܢ ܦܰܚܳܐ ܕܨܰܝܳܕܳܐ. ܦܰܚܳܐ ܐܶܬܬܰܒܰܪ ܘܰܚܢܰܢ ܐܶܬܦܰܨܺܝܢ.8 ܥܽܘܕܪܳܢܰܢ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ.

 

 . 124  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܟܕ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܙܳܟܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܽܘܢܳܝܗܽܘܢ ܕܰܚܣܰܢܘ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ

1 ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܡܳܪܝܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܠܳܐ ܢܙܽܘܥܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܢܶܬܒܽܘܢ.2 ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܘܡܳܪܝܳܐ ܟܪܺܝܟ ܠܥܰܡܶܗ ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.3 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܢܺܝܚ ܫܰܒܛܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܒܰܡܢܳܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܠܳܐ ܢܰܘܫܛܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܥܰܘܠܳܐ.4 ܐܰܛܐܶܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܪܺܝܨܺܝܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ.5 ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܥܰܩܡܺܝܢ ܫܒܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܕܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܥܳܒܕܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.

 

 . 125  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܟܗ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ ܘܡܶܫܬܰܘܕܶܝܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܣܳܥܪܺܝܢ ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܬܦܰܪܩܽܘܢ

1 ܟܰܕ ܡܰܦܢܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܫܒܺܝܬܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܗܘܰܝܢ ܐܰܝܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܚܳܕܶܝܢ.2 ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬܡܠܶܐ ܦܽܘܡܰܢ ܓܽܘܚܟܳܐ ܘܠܶܫܳܢܰܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.3 ܐܰܣܓܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܰܣܓܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܠܰܢ ܘܰܗܘܰܝܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ.4 ܐܰܗܦܶܟ ܡܳܪܝܳܐ ܫܒܺܝܬܰܢ ܐܰܝܟ ܦܨܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܒܬܰܝܡܢܳܐ.5 ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܙܳܪܥܺܝܢ ܒܕܶܡܥܬܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܶܚܨܕܽܘܢ.6 ܡܗܰܠܳܟܽܘ ܡܗܰܠܶܟ ܘܒܳܟܶܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܫܩܺܝܠ ܙܰܪܥܳܐ ܡܶܐܬܳܐ ܐܳܬܶܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܫܩܺܝܠ ܟܰܦܳܐ.

 

 . 126  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܟܘ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܽܘܢܳܝܗܽܘܢ ܕܰܡܥܰܘܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܶܢܝܳܢܶܗ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܕܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܙܽܘܪܒܳܒܶܠ ܕܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ

1 ܐܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܒܳܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ ܠܳܐܶܝܢ ܒܰܢܳܝܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܢܳܛܰܪ ܩܪܺܝܬܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ ܫܳܗܪܺܝܢ ܢܳܛܽܘܖ̈ܶܝܗ̇.2 ܣܪܺܝܩܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܕܡܺܝܢ ܠܰܡܩܳܡ ܘܡܰܘܚܪܺܝܢ ܠܡܶܬܰܒ ܐܳܟ̈ܠܰܝ ܠܰܚܡܳܐ ܒܟܺܐܒ̈ܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ̱ ܫܶܢܬܳܐ.3 ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܓܪܳܐ ܕܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܡܰܪܒܥܳܐ.4 ܐܰܝܟ ܓܶܐܪܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ.5 ܛܽܘܒܰܘܗܝ̱ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܡܠܶܐ ܩܛܺܪܩܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܟܰܕ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܰܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ.

 

 . 127  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܟܙ

 

ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܦܢܰܘ ܡܶܢ ܒܳܒܶܠ. ܡܰܪܬܶܐ ܕܢܺܐܨܦܽܘܢ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܕܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܒܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ

1 ܛܽܘܒܰܘܗܝ̱ ܠܟܽܠ ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܡܗܰܠܶܟ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܘܗܝ̱.2 ܥܰܡܠܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܟܰܕ ܬܶܐܟܽܘܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܛܽܘܒܰܝܟ ܘܛܳܒܬܳܐ ܠܢܰܦܫܳܟ.3 ܐܰܢܬܬܳܟ ܐܰܝܟ ܓܦܶܬܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܒܰܫܦܽܘ̈ܠܰܝ ܒܰܝܬܳܟ. ܒܢܰܝ̈ܟ ܐܰܝܟ ܢܶܨܒܬܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܦܳܬܽܘܪܳܟ.4 ܗܳܟܰܢ ܢܶܬܒܰܪܰܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ.5 ܢܒܰܪܟܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܬܶܚܙܶܐ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܝ̈ܟ.6 ܘܬܶܚܙܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝܟ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.

 

 . 128  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܟܚ

 

ܡܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܦܽܘܢܳܝܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܘܡܰܠܶܦ ܠܗܽܘܢ

 

1 ܣܓܺܝܘ̱ ܐܳܠܽܘ̈ܨܰܝ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ̱.2 ܢܺܐܡܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܣܓܺܝܘ̱ ܐܳܠܽܘ̈ܨܰܝ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ̱. ܘܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܒܚܰܝܠܝ̱.3 ܥܰܠ ܚܰܨܝ̱ ܢܰܓܶܕܘ ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܘܰܐܓܰܪܘ ܡܽܘܟܳܟܗܽܘܢ.4 ܡܳܪܝܳܐ ܙܰܕܺܝܩ ܘܰܡܦܰܫܰܚ ܣܰܘܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ.5 ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܢ̈ܶܐܝܗ̇ ܕܨܶܗܝܽܘܢ.6 ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܡܺܝܪܳܐ ܕܶܐܓܳܪܳܐ. ܕܡܳܐ ܕܢܶܫܒܰܬ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܫܳܠܶܦ ܘܝܳܒܶܫ.7 ܘܠܳܐ ܡܳܠܶܐ ܡܶܢܶܗ ܟܰܦܶܗ ܚܳܨܽܘܕܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܩܳܦܠܶܗ ܡܩܰܒܪܳܢܳܐ.8 ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܒܪܺܝܢ. ܕܒܽܘܪܟܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܒܰܪܶܟܢܳܟܽܘܢ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.

 

 . 129  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܟܛ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܡܶܢ ܒܰܪܨܽܘܦ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܒܥܰܡܳܐ ܕܒܳܒܶܠ

1 ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܫܡܰܥܬ ܒܩܳܠܝ̱.2 ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܐܶܕܢܰܝ̈ܟ ܨܳܝ̈ܬܳܢ ܠܩܳܠܳܐ ܕܟܽܘܫܳܦܝ̱.3 ܐܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܢܳܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܳܡ.4 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܳܟ ܗܽܘ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.5 ܣܰܒܪܶܬ ܒܡܳܪܝܳܐ ܘܣܰܟܝܰܬ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܡܶܠܬܶܗ.6 ܣܰܟܺܝܬ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ.7 ܢܣܰܟܶܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܘܣܰܓܺܝ ܠܘܳܬܶܗ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ.8 ܗܽܘ ܢܶܦܪܩܺܝܘܗܝ̱ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܘܠܶܗ.

 

 . 130  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܠ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܡܝܰܬܖ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܙܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ

1 ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܠܶܒܝ̱ ܘܠܳܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܘܠܳܐ ܗܰܠܟܶܬ ܒܰܕܖ̈ܰܘܪܒܳܢ ܡܶܢܝ̱.2 ܐܶܠܳܐ ܡܰܟܟܶܬ ܢܰܦܫܝ̱ ܐܰܝܟ ܚܣܺܝܠܳܐ ܥܰܠ ܐܶܡܶܗ ܘܰܐܝܟ ܚܣܺܝܠܳܐ ܗܘܳܬ ܥܠܰܝ ܢܰܦܫܝ̱.3 ܢܣܰܟܶܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.

 

 

 

 . 131  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܠܳܐ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܰܡܥܰܗܕܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܽܘܒܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܕܰܘܺܝܕ ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܽܘܠܟܳܢܰܘ̈ܗܝ ܘܫܽܘܘܕܳܝܰܘ̈ܗܝ ܕܰܠܘܳܬܶܗ

1 ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܡܽܘܟܳܟܶܗ.2 ܕܺܝܡܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܕܰܪ ܠܰܐܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ.3 ܕܠܳܐ ܐܶܥܽܘܠ ܠܡܰܛܠܠܶܗ ܕܒܰܝܬܝ̱ ܘܠܳܐ ܐܶܣܰܩ ܠܬܶܫܘܺܝܬܳܗ̇ ܕܥܰܪܣܝ̱.4 ܘܠܳܐ ܐܶܬܶܠ ܫܶܢܬܳܐ ܠܥܰܝ̈ܢܰܝ ܐܳܦܠܳܐ ܢܰܘܡܬܳܐ ܠܰܓܒܺܝ̈ܢܰܝ.5 ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚ ܐܰܬܪܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܡܰܫܟܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ.6 ܗܳܐ ܫܡܰܥܢܳܗ̇ ܒܳܐܦܰܪܬܳܐ ܘܶܐܫܟܰܚܢܳܗ̇ ܒܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ.7 ܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܫܟܢܶܗ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܟܽܘܒܫܳܐ ܕܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ̱.8 ܩܽܘܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܢܝܳܚܬܳܟ ܐܰܢ̱ܬ ܘܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܥܽܘܫܢܳܟ.9 ܟܳܗ̈ܢܰܝܟ ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܰܝ̈ܟ ܫܽܘܒܚܳܐ.10 ܡܶܛܽܠ ܕܰܘܺܝܕ ܥܰܒܕܳܟ ܠܳܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܰܡܫܺܝܚܳܟ.11 ܝܺܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢܶܗ. ܕܡܶܢ ܦܺܐܖ̈ܰܝ ܟܰܪܣܳܟ ܐܰܘܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܟ.12 ܐܶܢ ܢܶܛܪܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟ ܩܝܳܡܝ̱ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܡܰܠܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܒܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܟ.13 ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܓܒܳܗ̇ ܠܶܗ ܠܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ.14 ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܢܝܳܚܬܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܗܳܪܟܳܐ ܐܶܬܶܒ ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܓܬܳܗ̇.15 ܘܰܠܨܰܝܳܕܶܝ̈ܗ̇ ܐܶܒܰܪܶܟ ܘܰܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܝܗ̇ ܐܶܣܰܒܰܥ ܠܰܚܡܳܐ.16 ܠܟܽܘܡܖ̈ܶܝܗ̇ ܐܰܠܒܶܫ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܝܗ̇ ܫܽܘܒܚܳܐ.17 ܬܰܡܳܢ ܐܰܕܢܰܚ ܩܰܪܢܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܘܰܐܢܗܰܪ ܫܪܳܓܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ.18 ܘܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ̱ ܐܰܠܒܶܫ ܒܶܗܬܬܳܐ ܘܰܥܠܰܘܗܝ̱ ܢܶܥܦܶܐ ܩܽܘܕܫܝ̱.

 

 . 132  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܠܒ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܰܡܥܰܗܕܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܽܘܒܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܕܰܘܺܝܕ ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܽܘܠܟܳܢܰܘ̈ܗܝ ܘܫܽܘܘܕܳܝܰܘ̈ܗܝ ܕܰܠܘܳܬܶܗ

1 ܡܳܐ ܛܳܒ ܘܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܠܰܐܚ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ.2 ܐܰܝܟ ܡܶܫܚܳܐ ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܘܥܰܠ ܕܰܩܢܳܐ ܕܰܩܢܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܒܰܪ ܨܰܘܪܳܐ ܕܟܽܘܬܺܝܢܶܗ.3 ܐܰܝܟ ܛܰܠܳܐ ܕܚܶܪܡܽܘܢ ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܦܩܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.

 

 . 133  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܠܓ

 

ܡܰܠܶܦ ܠܥܰܡܳܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܽܘܢܳܝܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܒܳܒܶܠ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐ ܢܰܣܩܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ

1 ܒܰܪܶܟܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ.2 ܐܰܪܺܝܡܘ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܩܽܘܕܫܳܐ ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܡܳܪܝܳܐ.3 ܢܒܰܪܟܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ.

 

 . 134  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܠܕ

 

ܡܰܪܬܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܦܢܰܘ ܡܶܢ ܒܳܒܶܠ. ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܛܳܒ̈ܳܬܗܽܘܢ

1 ܫܰܒܰܚܘ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܫܰܒܰܚܘ̱ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ.2 ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܕܳܪܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ.3 ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܗܽܘ. ܙܡܰܪܘ ܠܰܫܡܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܣܺܝܡ ܗܽܘ.4 ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܝܰܥܩܽܘܒ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܟܶܢܫܶܗ.5 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ.6 ܘܟܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܒܶܕ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܒܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ.7 ܡܰܣܶܩ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܒܰܖ̈ܩܶܐ ܠܡܶܛܪܳܐ ܥܒܰܕ. ܡܰܦܶܩ ܖ̈ܽܘܚܶܐ ܡܶܢ ܐܰܘܨܖ̈ܶܐ.8 ܕܰܡܚܳܐ ܠܒܽܘܟܖ̈ܶܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ.9 ܫܰܕܰܪ ܐܳܬܘ̈ܳܬܶܗ ܘܬܶܕܡܖ̈ܳܬܶܗ ܠܓܰܘܳܗ̇ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܥܰܠ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ.10 ܕܰܡܚܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܩܰܛܶܠ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ.11 ܠܣܺܝܚܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܘܰܠܥܽܘܓ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܰܝܫܳܢ ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܢܰܥܢ.12 ܘܝܰܗܒ ܐܰܪܥܗܽܘܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ.13 ܡܳܪܝܳܐ ܫܡܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܡܳܪܝܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܠܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ.14 ܡܶܛܽܠ ܕܕܳܐܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡܶܗ ܘܰܒܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܬܒܰܝܰܐ.15 ܦܬܰܟܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܺܐܡܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܥܒܳܕ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ.16 ܦܽܘܡܳܐ (ܦܽܘ̈ܡܶܐ) ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ. ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ.17 ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܘܠܰܝܬ ܪܽܘܚܳܐ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ.18 ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܳܒܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.19 ܕܒܶܝܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܪܶܟܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܕܒܶܝܬ ܐܰܗܪܽܘܢ ܒܰܪܶܟܘ ܠܡܳܪܝܳܐ.20 ܕܒܶܝܬ ܠܶܘܺܝ ܒܰܪܶܟܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ̱ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܰܪܶܟܘ ܠܡܳܪܝܳܐ.21 ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܗܰܘ ܕܥܳܡܰܪ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.

 

 . 135  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܠܗ

 

ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܰܦܢܰܘ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܒܳܒܶܠ ܡܰܠܶܦ ܠܗܽܘܢ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܶܗ

1 ܐܰܘܕܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܛܳܒ ܗܽܘ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.2 ܐܰܘܕܰܘ ܠܰܐܠܳܗ ܐܰܠܳܗܺܝ̈ܢ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.3 ܐܰܘܕܰܘ ܠܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.4 ܠܕܰܥܒܰܕ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܐ ܖ̈ܰܘܪܒܳܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ̱ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.5 ܠܕܰܥܒܰܕ ܫܡܰܝܳܐ ܒܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.6 ܠܕܰܪܩܰܥ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.7 ܠܕܰܥܒܰܕ ܢܰܗܺܝܖ̈ܶܐ ܖ̈ܰܘܪܒܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.8 ܫܶܡܫܳܐ ܠܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.9 ܣܰܗܪܳܐ ܘܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܠܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.10 ܠܕܰܡܚܳܐ ܠܒܽܘܟܖ̈ܶܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.11 ܘܰܐܦܶܩ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.12 ܒܺܐܝܕܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ ܘܒܰܕܪܳܥܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.13 ܠܕܰܦܠܰܓ ܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.14 ܘܰܐܥܒܰܪ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܓܰܘܶܗ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.15 ܠܰܕܛܰܪܶܦ (ܘܛܰܪܶܦ) ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ ܒܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.16 ܠܰܕܕܰܒܰܪ ܥܰܡܶܗ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.17 ܠܕܰܡܚܳܐ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܖ̈ܰܘܪܒܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.18 ܘܩܰܛܶܠ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.19 ܠܣܺܝܚܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.20 ܘܰܠܥܽܘܓ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܰܝܫܳܢ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.21 ܘܝܰܗܒ ܐܰܪܥܗܽܘܢ ܝܽܘܪܬܳܢܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.22 ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܒܕܶܗ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.23 ܠܕܶܐܬܕܰܟܪܰܢ ܒܡܽܘܟܳܟܰܢ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.24 ܘܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.25 ܠܰܕܝܳܗܶܒ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܟܽܠ ܒܣܰܪ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.26 ܐܰܘܕܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱.

 

 . 136  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܠܘ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܰܡܬܰܢܶܝܢ ܥܳܩ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܒܳܟܶܝܢ

1 ܥܰܠ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܬܰܡܳܢ ܝܺܬܶܒܢ ܘܰܒܟܰܝܢ ܟܰܕ ܐܶܬܕܟܰܪܢܳܗ̇ ܠܨܶܗܝܽܘܢ.2 ܥܰܠ ܥܰܖ̈ܒܶܐ ܕܰܒܓܰܘܳܗ̇ ܬܠܰܝܢ ܟܶܢܳܖ̈ܰܝܢ.3 ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܫܰܐܠܽܘܢ ܫܳܒܰܝ̈ܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܕܳܒܽܘܖ̈ܰܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܢ. ܫܰܒܰܚܘ ܠܰܢ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܗ̇ ܕܨܶܗܝܽܘܢ.4 ܐܰܝܟܰܢ ܢܫܰܒܰܚ ܠܟܽܘܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ.5 ܐܶܢ ܐܶܛܥܶܝܟܝ̱ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܬܶܛܥܶܝܢܝ̱ ܝܰܡܺܝܢܝ̱.6 ܢܶܕܒܰܩ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܠܰܫܡܰܝ̈ ܚܶܟܝ̱ ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܶܟܝ̱ ܐܶܠܳܐ ܐܰܣܩܺܝܗ̇ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܪܺܝܫ ܚܰܕܘ̈ܳܬܝ̱.7 ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܕܽܘܡ ܒܝܰܘܡܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܓܰܠܰܘ ܓܰܠܰܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇.8 ܒܰܪܬ ܒܳܒܶܠ ܒܳܙܽܘܙܬܳܐ ܛܽܘܒܰܘܗܝ̱ ܠܡܰܢ ܕܢܶܦܪܥܶܟܝ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܰܦܪܰܥܬܺܝܘܗܝ̱.9 ܛܽܘܒܰܘܗܝ̱ ܠܡܰܢ ܕܢܶܐܚܽܘܕ ܝܰܠܽܘ̈ܕܰܝܟܝ̱ ܘܰܢܫܰܩܶܦ ܠܟܺܐܦܳܐ.

 

 . 137  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܠܙ

 

ܡܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܦܽܘܢܳܝܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܕܡܶܢ ܒܳܒܶܠ. ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܦܽܘܪܩܳܢܗܽܘܢ

1 ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ̱ ܘܰܩܕܳܡ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܐܶܙܰܡܰܪ ܠܳܟ.2 ܐܶܣܓܽܘܕ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܟ ܘܰܐܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܥܰܠ ܩܽܘܫܬܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܘܪܶܒܬ ܥܰܠ ܟܽܠ ܫܶܡ ܡܺܐܡܪܳܟ.3 ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܳܟ ܥܢܰܝܬܳܢܝ̱ ܘܰܐܣܓܺܝܬ ܥܽܘܫܢܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܝ̱.4 ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥܘ̱ ܡܺܐܡܪܶܗ ܕܦܽܘܡܳܟ.5 ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.6 ܘܪܳܡ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܥܽܘܡܩܳܐ ܚܳܙܶܐ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬܬܪܺܝܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܝܳܕܰܥ.7 ܐܶܢ ܐܶܗܰܠܶܟ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܬܰܚܶܝܢܝ̱. ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܬܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܳܟ ܘܬܶܦܪܩܰܢܝ̱.8 ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܓܶܢ ܥܠܰܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܥܳܠܰܡ ܘܰܥܒܳܕ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܠܳܐ ܬܰܪܦܶܐ.

 

 . 138  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܠܚ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܡܝܰܬܖ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܓܗܳܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܥܰܠ ܟܝܳܢܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ

1 ܡܳܪܝܳܐ ܒܨܰܝܬܳܢܝ̱ ܘܺܝܕܰܥܬܳܢܝ̱.2 ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܘܬܰܒܝ̱ ܘܰܡܩܳܡܝ̱. ܐܶܣܬܰܟܰܠܬ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܝ̱ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ.3 ܐܽܘܪܚܝ̱ ܘܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܝ̱ ܥܰܩܶܒܬ.4 ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܒܠܶܫܳܢܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ.5 ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܘܰܠܚܰܪܬܳܐ. ܓܒܰܠܬܳܢܝ̱ ܘܣܳܡܬ ܥܠܰܝ ܐܺܝܕܳܟ.6 ܡܶܢܝ̱ ܗܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܐܶܬܚܰܝܠܶܬ ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܚܰܝܠܳܐ.7 ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܺܙܰܠ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܟ ܘܰܐܝܟܳܐ ܐܶܛܫܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ.8 ܐܶܢ ܐܶܣܰܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܬܰܡܳܢ ܐܰܢ̱ܬ ܘܶܐܢ ܐܶܚܽܘܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܐܳܦ ܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬܰܝܟ.9 ܘܶܐܢ ܐܰܪܺܝܡ ܟܶܢ̈ܦܰܝ ܐܰܝܟ ܕܢܶܫܪܳܐ ܘܶܐܫܪܶܐ ܒܚܰܪܬܶܗ ܕܝܰܡܳܐ.10 ܐܳܦ ܬܰܡܳܢ ܐܺܝܕܳܟ ܬܶܐܚܕܰܢܝ̱ ܘܰܬܕܰܒܪܰܢܝ̱ ܝܰܡܺܝܢܳܟ.11 ܐܶܡܪܶܬ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܢܶܢܗܰܪ ܠܺܝ ܘܠܺܠܝܳܐ ܢܶܢܗܰܪ ܒܰܐܦܰܝ̈. ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܫܰܟ ܡܶܢܳܟ.12 ܘܠܺܠܝܳܐ ܐܰܝܟ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܢܶܢܗܰܪ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܗܺܝܪܳܐ.13 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܬܰܩܶܢܬ ܟܽܘ̈ܠܝܳܬ݂ܝ̱ ܘܩܰܒܶܠܬܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܶܐܡܝ̱.14 ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܡܶܛܽܠ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬ. ܡܪܰܡܪܡܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܘܢܰܦܫܝ̱ ܛܳܒ ܝܳܕܥܳܐ.15 ܘܠܳܐ ܟܣܶܝܢ ܓܰܖ̈ܡܰܝ ܡܶܢܳܟ ܕܰܥܒܰܕܬ ܒܣܶܬܪܳܐ. ܢܶܚܬܶܬ ܠܬܰܚ̈ܬܳܝܳܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܦܽܘܪܥܳܢܝ̱ ܚܙܰܝ̈ ܥܰܝ̈ܢܰܝ.16 ܘܥܰܠ ܟܬܳܒܰܝ̈ܟ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܬܟܰܬܒ̈ܳܢ. ܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܶܬܟܪܺܝܘ ܘܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ.17 ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܛܳܒ ܝܺܩܰܪܘ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܛܳܒ ܥܫܶܢܘ. ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܰܝܗܽܘܢ.18 ܐܶܡܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܳܠܳܐ ܢܶܣܓܽܘܢ. ܐܶܬܬܥܺܝܪܶܬ ܘܬܽܘܒ ܥܰܡܳܟ ܐ̱ܢܳܐ.19 ܐܶܢ ܬܶܩܛܽܘܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܕܡܳܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ ܡܶܢܝ̱.20 ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠܠܽܘܟ ܘܰܢܣܰܒܘ̱ ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܟ.21 ܠܣܳܢܰܐܝ̈ܟ ܡܳܪܝܳܐ ܣܢܺܝܬ ܘܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܠܩܽܘܒܠܳܟ ܐܶܬܚܰܡܬܶܬ.22 ܘܣܶܢܐܬܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ ܣܢܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܰܗܘܰܘ ܠܺܝ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ.23 ܒܨܺܝܢܝ̱ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܕܰܥ ܠܶܒܝ̱ ܘܰܒܚܽܘܪܰܝܢܝ̱ ܘܕܰܥ ܗܶܠܟ̈ܳܬܝ̱.24 ܘܰܚܙܺܝ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܒܺܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ. ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ̱ ܒܽܐܘܪܚܳܟ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.

 

 . 139  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܠܛ

 

ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܕܢܶܬܦܪܶܩ ܡܶܢ ܫܳܐܳܘܠ

1 ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ̱.2 ܕܶܐܬܚܰܫܰܒܘ̱ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܘܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܓܰܪܶܓܘ ܗܶܪܬܳܐ.3 ܕܰܠܛܰܫܘ ܠܶܫܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܚܶܘܝܳܐ ܘܚܶܡܬܳܐ ܕܶܐܣܦܶܣ ܬܚܶܝܬ ܣܶܦ̈ܘܳܬܗܽܘܢ.4 ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܚܳܛܽܘ̈ܦܶܐ ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ̱ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒܘ̱ ܠܡܶܕܚܳܐ ܗܶܠܟ̈ܳܬܝ̱.5 ܘܰܛܡܰܪܘ ܠܺܝ ܫܰܒܰܗܖ̈ܳܢܶܐ ܦܰܚ̈ܶܐ ܘܚܰܒ̈ܠܶܐ ܕܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܗܽܘܢ ܦܪܰܣܘ ܥܰܠ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝ ܘܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܫܕܰܘ ܥܠܰܝ.6 ܐܶܡܪܶܬ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܝ ܐܰܢ̱ܬ ܨܽܘܬ ܠܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܝ̱.7 ܡܳܪܝܳܐ ܦܳܪܽܘܩܝ̱ ܥܰܫܺܝܢܳܐ܆ ܡܰܛܠܠܶܗ ܕܪܺܝܫܝ̱ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ.8 ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܪܶܓܬܶܗ ܠܥܰܘܳܠܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܠܳܐ ܬܶܣܰܩ ܠܪܺܝܫܝ̱.9 ܢܟܰܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܘܠܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܗܽܘܢ.10 ܘܢܶܚ̈ܬܳܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܓܽܘܡܖ̈ܶܐ. ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܫܟܚܽܘܢ ܠܰܡܩܳܡ.11 ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܶܫܳܢܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܩܰܝܰܡ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܬܨܽܘܕܺܝܘܗܝ̱ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ.12 ܝܶܕܥܶܬ ܕܥܳܒܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܕܺܝܢܳܐ ܕܒܳܝ̈ܫܶܐ.13 ܒܪܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ ܘܢܶܬܒܽܘܢ ܬܖ̈ܺܝܨܶܐ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟ.

 

 . 140  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܡ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ ܘܰܡܒܰܕܶܩ ܡܶܢ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܬܽܘܪܳܨܳܐ ܕܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܩܢܰܘ ܡܶܢ ܥܶܠܬܳܐ ܕܫܶܒܝܳܐ.

1 ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܐܰܢ̱ܬ ܥܢܺܝܢܝ̱. ܨܽܘܬ ܡܶܠܰܝ̈ ܘܩܰܒܶܠ.2 ܨܠܽܘܬܝ̱ ܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ.3 ܐܰܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܦܽܘܡܝ̱ ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܝ̱.4 ܕܠܳܐ ܢܶܣܛܶܐ ܠܶܒܝ̱ ܠܡܶܠܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܶܐܥܒܶܕ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܥܰܡ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬܡܰܠܰܚ ܥܰܡܗܽܘܢ.5 ܢܰܠܦܰܢܝ̱ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܢܰܟܣܰܢܝ̱. ܡܶܫܚܳܐ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܪܺܝܫܝ̱ ܠܳܐ ܢܰܕܗܶܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܠܽܘܬܝ̱ ܥܰܠ ܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ.6 ܘܶܐܬܟܠܺܝܘ̱ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܕܰܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܫܡܰܥ ܡܶܠܰܝ̈ ܕܒܰܣܺܝ̈ܡܳܢ.7 ܐܰܝܟ ܣܶܟܬܳܐ ܕܨܳܪܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܓܰܖ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ.8 ܘܶܐܢܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܪܺܝܡܶܬ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܘܰܥܠܰܝܟ ܐܶܬܬܰܟܠܶܬ ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܝܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱.9 ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܫܰܒܰܗܖ̈ܳܢܶܐ ܕܰܛܡܰܪܘ ܠܺܝ ܦܰܚ̈ܶܐ.10 ܢܶܦܠܽܘܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܒܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܥܒܰܪ ܐܶܢܳܐ.

 

 

 . 141  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܡܐ

 

ܬܰܟܫܶܦܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ. ܕܒܳܥܶܝܢ ܫܪܳܝܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܗܽܘܢ

1 ܒܩܳܠܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬ ܒܩܳܠܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܟܰܫܦܶܬ.2 ܘܰܐܪܡܺܝܬ ܩܕܳܡܰܘܗܝ̱ ܬܰܟܫܶܦܬܝ̱ ܐܘܠܨܳܢܝ̱ ܩܕܳܡܰܘܗܝ̱ ܚܰܘܺܝܬ.3 ܟܰܕ ܐܶܬܛܰܪܦܰܬ ܪܽܘܚܝ̱ ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝ. ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܗܶܠ̈ܟܳܬܝ̱ ܛܡܰܪܘ ܠܺܝ ܦܰܚ̈ܶܐ.4 ܚܳܪܶܬ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܚܙܺܝܬ ܘܠܰܝܬ ܕܚܳܟܶܡ ܠܺܝ. ܐܶܒܰܕ ܡܶܢܝ̱ ܒܶܝܬ ܡܰܥܪܩܳܐ ܘܠܰܝܬ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܠܢܰܦܫܝ̱.5 ܘܰܓܥܺܝܬ ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܪܶܬ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܣܰܒܪܝ̱ ܘܰܡܢܳܬܝ̱ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.6 ܨܽܘܬ ܠܒܳܥܽܘܬܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܡܰܟܟܶܬ ܛܳܒ. ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܖ̈ܳܕܽܘܦܰܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܫܶܢܘ̱ ܡܶܢܝ.7 ܐܰܦܶܩ ܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ. ܠܺܝ ܢܣܰܟܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܰܝ̈ܟ ܟܰܕ ܬܶܦܪܥܰܢܝ̱.

 

 . 142  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܡܒ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ ܕܡܶܬܟܰܫܰܦ ܘܫܳܐܶܠ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܖ̈ܰܚܡܶܐ

1 ܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܨܠܽܘܬܝ̱ ܘܨܽܘܬ ܠܒܳܥܽܘܬܝ̱. ܒܡܺܐܡܪܳܟ ܥܢܺܝܢܝ̱ ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ.2 ܠܳܐ ܬܰܥܠܺܝܘܗܝ̱ ܠܥܰܒܕܳܟ ܒܕܺܝܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܙܳܟܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܽܠ ܕܚܰܝ.3 ܡܶܛܽܠ ܕܰܪܕܰܦ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܘܡܰܟܶܟ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܐܰܘܬܒܰܢܝ̱ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.4 ܐܶܬܛܰܪܦܰܬ ܥܠܰܝ ܪܽܘܚܝ̱ ܘܙܳܥ ܠܶܒܝ̱ ܒܓܰܘܝ̱.5 ܘܶܐܬܕܟܰܪܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܘܰܪܢܺܝܬ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܘܰܪܢܺܝܬ ܒܰܥܒܳܕ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ.6 ܘܦܶܫܛܶܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܠܘܳܬܳܟ. ܘܢܰܦܫܝ̱ ܨܶܗܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܐܰܪܥܳܐ.7 ܥܢܺܝܢܝ̱ ܒܰܥܓܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܓܶܡܪܰܬ ܪܽܘܚܝ̱. ܠܳܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܝ̱ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܠܶܡ ܥܰܡ ܢܳܚ̈ܬܰܝ ܓܽܘܒܳܐ.8 ܐܰܫܡܰܥܰܝܢܝ̱ ܒܨܰܦܪܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܠܰܝܟ ܗܽܘ ܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܚܰܘܳܢܝ ܐܽܘܪܚܳܟ ܕܺܐܙܰܠ ܒܳܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܪܺܝܡܶܬ ܢܰܦܫܝ̱.9 ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܘܰܐܠܶܦܰܝܢܝ̱ ܠܡܶܥܒܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܟ.10 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܝ. ܪܽܘܚܳܟ ܡܒܰܣܰܡܬܳܐ ܬܕܰܒܪܰܢܝ̱ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.11 ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܝܰܐܰܝܢܝ̱ ܘܡܶܛܽܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܐܰܦܶܩ ܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ.12 ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܫܰܬܶܩ ܠܣܳܢ̈ܰܐܝ ܘܰܐܘܒܶܕ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܒܕܳܟ.

 

. 143  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܡܓ

 

ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܡܰܩܒܳܝ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܙܳܟܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܚܣܰܢܘ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ

1 ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܘܨܶܒ̈ܥܳܬܝ̱ ܠܰܩܪܳܒܳܐ.2 ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܝ̱ ܘܰܡܦܰܨܝܳܢܝ̱. ܡܣܰܝܥܳܢܝ̱ ܕܰܥܠܰܘܗܝ̱ ܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܫܰܥܒܶܕ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܬܚܽܘܬܰܝ.3 ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܢܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܝܗܝ̱ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܚܫܰܒܬܳܝܗܝ̱.4 ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܠܰܗܓܳܐ ܕܳܡܶܐ ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܥܳܒܪܺܝܢ ܐܰܟ ܛܶܠܳܠܳܐ.5 ܐܰܪܟܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܚܽܘܬ ܘܰܟܐܺܝ ܒܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܢܶܬܢܽܘܢ.6 ܐܰܒܪܶܩ ܒܰܖ̈ܩܰܝܟ ܘܕܰܠܰܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܫܰܕܰܪ ܓܶܐܖ̈ܰܝܟ ܘܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ.7 ܐܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܳܟ ܡܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ ܘܰܫܠܺܝܢܝ̱ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ.8 ܕܦܽܘܡܗܽܘܢ ܡܡܰܠܶܠ ܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܝܰܡܺܝܢܗܽܘܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܥܰܘܠܳܐ.9 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܐܶܫܰܒܰܚ ܠܳܟ ܘܰܒܟܶܢܳܪܳܐ ܕܰܥܣܰܪ ܡܢܺܝ̈ܢ ܐܶܙܰܡܰܪ ܠܳܟ.10 ܕܝܰܗܒܬ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ܆ ܘܦܰܨܺܝ ܠܕܰܘܺܝܕ ܥܰܒܕܶܗ ܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ.11 ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܕܦܽܘܡܗܽܘܢ ܡܡܰܠܶܠ ܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܝܰܡܺܝܢܗܽܘܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܥܰܘܠܳܐ.12ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ (ܒܢܰܝ̈ܢ) ܐܰܝܟ ܢܶܨܒܬܳܐ ܡܶܬܪܰܒܶܝܢ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܒܢ̈ܳܬܰܢ ܐܰܝܟ ܟܰܠܠܳ̈ܬܳܐ ܕܰܡܨܰܒ̈ܬܳܢ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܗܰܝܟ̈ܠܶܐ.13 ܬܰܘܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ (ܬܰܘܳܢܰܝ̈ܢ) ܡܠܶܝܢ ܘܡܶܬܰܐܫܕܺܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܥܳܢ̈ܰܢ ܝܳܠܕ̈ܳܢ ܘܰܡܖ̈ܰܒܝܳܢ ܒܫܽܘ̈ܩܰܝܢ.14 ܒܰܩܖ̈ܰܝܗܽܘܢ (ܒܰܩܖ̈ܰܝܢ) ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܢ ܘܠܰܝܬ ܒܗܶܝܢ ܕܥܰܩܪܳܐ. ܠܰܝܬ ܬܽܘܪܰܥܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܝܺܠܶܠܬܳܐ ܒܫܽܘ̈ܩܰܝܢ.15 ܛܽܘܒܰܘܗܝ̱ ܠܥܰܡܳܐ ܕܗܳܟܰܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ̱ ܠܥܰܡܳܐ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܶܗ.

 

 

 

 . 144  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܡܕ

 

ܐܰܡܺܝܪ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܡܝܰܬܖ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ. ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܓܗܳܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ

1 ܐܶܪܰܡܪܡܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܒܰܪܶܟ ܫܡܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.2 ܕܟܽܠ ܝܽܘܡ ܐܶܒܰܪܟܳܟ ܘܶܐܫܰܒܰܚ ܫܡܳܟ ܠܥܳܠܰܡ.3 ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܛܳܒ ܘܠܰܝܬ ܣܳܟܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ.4 ܕܳܪܳܐ ܠܕܳܪܳܐ ܢܶܫܬܰܥܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܟ ܢܚܰܘܢ.5 ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܕܚܺܝܠܽܘܬܳܟ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܬܳܟ ܢܶܫܬܰܥܽܘܢ.6 ܘܰܕܚܺܝܠܽܘܬ ܥܽܘܫܢܳܟ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܘܪܰܒܽܘܬܳܟ ܐܶܫܬܰܥܶܐ.7 ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܛܰܝܒܘ̈ܳܬܳܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܢܶܒܥܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܝܟ ܘܢܶܫܟܚܽܘܢ.8 ܡܪܰܚܡܳܢ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢ. ܢܰܓܺܝܪܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ.9 ܛܳܒ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ̱ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ.10 ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܰܝܟ ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܘܰܒܥܽܘܫܢܳܟ ܢܡܰܠܠܽܘܢ.11 ܕܰܢܚܰܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܟ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ.12 ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܡܰܠܟܽܘܬ ܟܽܠ ܥܳܠܡܺܝܢ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܟ ܒܟܽܠ ܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ.13 ܡܗܰܝܡܰܢ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ̱ ܘܙܰܕܺܝܩ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ̱.14 ܣܳܡܶܟ ܡܳܪܝܳܐ ܠܟܽܠ ܕܢܳܦܠܺܝܢ ܘܬܳܪܶܨ ܠܟܽܠ ܕܰܟܦܺܝܦܺܝܢ.15 ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܠܘܳܬܳܟ ܬܰܠ̈ܝܳܢ. ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܒܙܰܒܢܗܽܘܢ.16 ܦܳܬܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܕܳܟ ܘܰܡܣܰܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܕܚܰܝ.17 ܙܰܕܺܝܩ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ̱.18 ܩܰܪܺܝܒ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒܩܽܘܫܬܳܐ.19 ܘܥܳܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ̱ ܫܳܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ ܘܦܳܪܶܩ ܠܗܽܘܢ.20 ܢܳܛܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ̱ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܰܘܒܶܕ.21 ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܠܶܠ ܒܦܽܘܡܝ̱ ܘܰܢܒܰܪܟܽܘܢ ܟܽܠ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ ܠܰܫܡܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.

 

 . 145  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܡܗ

 

ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܰܦܢܳܐ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܒܳܒܶܠ ܐܶܡܰܪ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܗܽܘܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܚ̈ܡܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܗܽܘܢ ܘܚܳܫ̈ܚܳܢ ܐܳܦ ܠܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ

1 ܫܰܒܰܚܝ̱ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ.2 ܐܶܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ ܘܶܐܙܡܰܪ ܠܰܐܠܳܗܝ̱ ܥܰܕ ܩܰܝܳܡ ܐ̱ܢܳܐ.3 ܠܳܐ ܬܶܬܰܟܠܽܘܢ ܥܰܠ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܘܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܺܐܝܕܶܗ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ.4 ܕܢܳܦܩܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܘܗܳܦܶܟ ܠܰܐܪܥܶܗ ܘܰܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܐܳܒܕ̈ܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܶܗ.5 ܛܽܘܒܰܘܗܝ̱ ܠܡܰܢ ܕܰܐܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܒܥܶܕܪܶܗ ܘܣܰܒܪܶܗ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ.6 ܕܰܥܒܰܕ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ. ܢܳܛܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.7 ܥܳܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܠܰܛܠܺܝ̈ܡܶܐ. ܝܳܗܶܒ ܠܰܚܡܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܫܳܪܶܐ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ.8 ܦܳܬܰܚ ܥܘܺܝܖ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܬܳܪܶܨ ܟܦܺܝ̈ܦܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܪܳܚܶܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܳܪܝܳܐ.9 ܘܰܡܢܰܛܰܪ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܡܬܰܪܣܶܐ ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܠܰܐܖ̈ܡܠܳܬܳܐ ܐܘܪܚܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܛܰܒܰܥ.10 ܐܰܡܠܶܟ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܘܰܐܠܳܗܶܟܝ ܨܶܗܝܽܘܢ ܠܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ.

 

 . 146  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܡܘ

 

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ ܘܡܰܘܕܶܐ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ

1 ܛܳܒ ܠܡܶܙܡܰܪ ܠܰܐܠܳܗܰܢ ܘܒܰܣܺܝܡ ܘܠܶܗ ܗܽܘ ܝܳܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.2 ܒܳܢܶܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܰܡܒܰܕܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܟܰܢܶܫ.3 ܡܰܐܣܶܐ ܠܰܬܒܺܝܖ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ ܘܥܳܨܶܒ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ.4 ܡܢܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܠܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܪܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ.5 ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܘܥܰܫܺܝܢ ܚܰܝܠܶܗ ܘܠܰܝܬ ܣܳܟܳܐ ܠܣܽܘܟܳܠܶܗ.6 ܡܪܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܰܡܡܰܟܶܟ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ.7 ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܙܡܰܪܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܟܶܢܳܖ̈ܶܐ.8 ܕܰܡܟܰܣܶܐ ܫܡܰܝܳܐ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܘܝܳܗܶܒ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܡܰܘܥܶܐ ܥܡܺܝܪܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ.9 ܘܝܳܗܶܒ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܘܠܰܒ̈ܢܰܝ ܢܰܥܒܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢ.10 ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܣܽܘܣܝܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܫܳܩܰܘ̈ܗܝ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܨܳܒܶܐ.11 ܐܶܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܕܳܚ̈ܠܰܘܗܝ̱ ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ.

 

 . 147  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܡܙ

 

ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪ ܠܘܳܬ ܥܰܡܳܐ ܕܰܦܢܰܘ ܡܶܢ ܒܳܒܶܠ ܡܰܘܕܶܐ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܗܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ

12 ܫܰܒܰܚܝ̱ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܫܰܒܰܚܝ̱ ܠܰܐܠܳܗܶܟܝ̱ ܨܶܗܝܽܘܢ.13 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܥܫܶܢ ܡܽܘ̈ܟܠܶܐ ܕܬܰܖ̈ܥܰܝܟܝ̱ ܘܒܰܪܶܟ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܝ̱ ܒܓܰܘܶܟܝ̱.14 ܣܳܡ ܬܚܽܘ̈ܡܰܝܟܝ̱ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܒܫܽܘܡܢܳܐ ܕܚ̈ܶܛܶܐ ܣܰܒܥܶܟܝ̱.15 ܡܫܰܕܰܪ ܡܶܠܬܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܒܰܥܓܰܠ ܪܳܗܶܛ ܦܶܬܓܳܡܶܗ.16 ܝܳܗܶܒ ܬܰܠܓܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܡܪܳܐ ܘܰܓܠܺܝܕܳܐ ܐܰܝܟ ܩܶܛܡܳܐ ܡܒܰܕܰܪ.17 ܪܳܡܶܐ ܓܠܺܝܕܳܐ ܐܰܝܟ ܦ̈ܶܬܶܐ ܘܰܩܕܳܡ ܥܰܪܝܶܗ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܳܡ.18 ܡܫܰܕܰܪ ܡܶܠܬܶܗ ܘܰܡܦܰܫܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܡܰܫܶܒ ܖ̈ܽܘܚܶܐ ܘܡܰܖ̈ܕܝܳܢ ܡܰܝ̈ܳܐ.19 ܡܚܰܘܶܐ ܡܶܠܬܶܗ ܒܝܰܥܩܽܘܒ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܰܘܗܝ̱ ܘܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗܝ̱ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.20 ܠܳܐ ܥܒܰܕ ܗܳܟܰܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ̱ ܠܳܐ ܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ.

 

 

 . 148  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܡܚ

 

ܡܙܰܡܶܢ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܖ̈ܝܳܬܳܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܟܽܠ

1 ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ̱ ܒܰܡܖ̈ܰܘܡܶܐ.2 ܫܰܒܚܽܘܗܝ̱ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܐܟܰܘ̈ܗܝ̱. ܫܰܒܚܽܘܗܝ̱ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ.3 ܫܰܒܚܽܘܗܝ̱ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ̱ ܟܽܠ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ.4 ܫܰܒܚܽܘܗܝ̱ ܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ.5 ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܘܰܗܘܰܘ ܘܗܽܘ ܦܩܰܕ ܘܶܐܬܒܪܺܝܘ.6 ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܝܰܗܒ ܘܠܳܐ ܥܳܒܰܪ.7 ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ.8 ܢܽܘܪܳܐ ܘܒܰܪܕܳܐ ܘܬܰܠܓܳܐ ܘܰܓܠܺܝܕܳܐ ܖ̈ܽܘܚܶܐ ܘܥܰܠܥܳ̈ܠܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܕܡܶܠܬܶܗ.9 ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܖ̈ܳܡܳܬܳܐ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܦܺܐܖ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܖ̈ܙܶܐ.10 ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ ܖ̈ܰܚܫܳܐ ܘܛܰܝܪܳܐ ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ.11 ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܖ̈ܰܘܪܒܳܢܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ.12 ܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܣܳܒ̈ܶܐ ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.13 ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܫܡܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ̱. ܫܽܘܒܚܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ.14 ܡܪܺܝܡ ܩܰܪܢܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ̱ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܶܗ.

 

 . 149  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܡܛ

 

ܡܰܪܬܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܦܽܘܢܳܝܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܒܳܒܶܠ. ܘܥܰܠ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܕܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐ ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ

1 ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ.2 ܢܶܚܕܶܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܥܳܒܽܘܕܶܗ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܨܶܗܝܽܘܢ ܢܶܪܘܙܽܘܢ ܒܡܰܠܟܗܽܘܢ.3 ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܫܡܶܗ ܒܰܦܠܰܓ̈ܶܐ ܘܒܰܖ̈ܒܺܝܥܶܐ ܘܰܒܟܶܢܳܖ̈ܶܐ ܢܙܰܡܪܽܘܢ ܠܶܗ.4 ܡܶܛܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܥܰܡܶܗ ܘܝܳܗܶܒ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ.5 ܢܶܬܥܰܫܢܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢܳܝܗܝ̱ ܥܰܠ ܥܰܖ̈ܣܳܬܗܽܘܢ.6 ܘܰܢܪܰܡܪܡܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܓܰܓܖ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܣܰܝܦܳܐ ܕܰܬܖ̈ܶܝܢ ܦܽܘܡܰܘ̈ܗܝ̱ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.7 ܠܡܶܬܒܰܥ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ.8 ܠܡܶܐܣܰܪ ܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܣܽܘ̈ܛܡܶܐ ܘܝܰܩܺܝܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ.9 ܠܡܶܥܒܰܕ ܠܗܽܘܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ̱.

 

 . 150  ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܩܢ

 

ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܥܰܡܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܙܒܰܝ̈ ܙܡܳܪܳܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠ

1 ܫܰܒܰܚܘ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܩܽܘܕܫܶܗ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ̱ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕܥܽܘܫܢܶܗ.2 ܫܰܒܚܽܘܗܝ̱ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ̱ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ.3 ܫܰܒܚܽܘܗܝ̱ ܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ̱ ܒܩܺܝܬܳܖ̈ܶܐ ܘܰܒܟܶܢܳܖ̈ܶܐ.4 ܫܰܒܚܽܘܗܝ̱ ܒܰܦܠܰܓ̈ܶܐ ܘܒܰܖ̈ܒܺܝܥܶܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ̱ ܒܡܶܢ̈ܶܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ.5 ܫܰܒܚܽܘܗܝ̱ ܒܨܶܨ̈ܠܰܝ ܫܶܡܥܳܐ. ܫܰܒܚܽܘܗܝ̱ ܒܩܳܠܳܐ ܘܒܰܩܥܳܬܳܐ.6 ܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܬܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ.

 

ܠܥܠ