ܟܗܢ̈ܐ

ܣܶܦܪܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܕܽܐܘܪܳܝܬܳܐ

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.. ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. . ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. . ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܝܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܝܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܝܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܝܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܝܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܟܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܙ.

 

 

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.. ܐ.

 

1 ܘܰܩܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܡܢ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܠܡܺܐܡܰܪ. 2 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܟܽܘܢ. ܟܰܕ ܢܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܢ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܡܶܢ ܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܥܳܢ̈ܳܐ. ܬܩܰܪܒܽܘܢ ܩܽܘܖ̈ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. 3 ܐܶܢ ܥܠܳܬܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܡܶܢ ܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܕܶܟܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܢܩܰܪܒܺܝܘܗܝ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܰܢܩܰܪܒܺܝܘܗܝ ܠܡܶܬ݂ܪܰܥܳܝܽܘ ܠܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 4 ܘܢܶܣܡܽܘܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ. ܘܢܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܠܶܗ ܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ ܥܠܰܘܗܝ. 5 ܘܢܶܟܽܘܣ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܕܡܳܐ. ܘܢܶܪܙܦܽܘܢ ܕܡܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 6 ܘܢܶܫܛܺܝܘܗܝ ܠܝܰܩܕܳܐ. ܘܰܢܦܰܫܰܚ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ. 7 ܘܢܶܬܠܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܢܶܟ݂ܫܽܘܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܥܰܠ ܢܽܘܪܳܐ. 8 ܘܢܶܣܕܪܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܘܪܺܝܫܳܐ. ܘܬܰܪܒܳܐ. ܥܰܠ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. 9 ܘܰܓܘܳܝܶܗ ܘܰܟܖ̈ܳܥܰܘܗܝ ܢܫܺܝܓ݂ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܰܣܩܺܝܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܥܠܳܬܰܐ ܗܘ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܪܺܝܚ ܣܘܳܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 10 ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ. ܡܶܢ ܐܶܡܖ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܶܙ̈ܶܐ ܠܰܥܠܳܬܳܐ. ܕܶܟܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܢܩܰܪܒܺܝܘܗܝ. 11 ܘܢܶܟܣܺܝܘܗܝ ܥܰܠ ܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܪܙܦܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܕܡܶܗ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. 12 ܘܰܢܦܰܫܰܚ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܘܪܺܝܫܶܗ. ܘܬܰܪܒܶܗ. ܘܢܶܣܕܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܥܰܠ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. 13 ܘܰܓܘܳܝܶܗ ܘܰܟܖ̈ܳܥܰܘܗܝ ܢܫܺܝܓ݂ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܢܩܰܪܒܺܝܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܢܰܣܩܺܝܘܗܝ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܥܠܳܬܰܐ ܗܘ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܪܺܝܚ ܢܝܳܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 14 ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܥܰܘܦܳܐ ܥܠܳܬܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܢܩܰܪܶܒ ܡܶܢ ܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܢܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ. 15 ܘܰܢܩܰܪܒܺܝܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܢܶܡܠܽܘܓ݂ ܪܺܝܫܶܗ ܘܢܰܣܶܩ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܢܰܡܨܶܐ ܕܡܶܗ ܥܰܠ ܐܶܣܬܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. 16 ܘܢܰܥܒܰܪ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܒܽܐܘܟܠܶܗ. ܘܢܰܪܡܶܝܘܗܝ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܡܰܕܒܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ. ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܩܶܛܡܳܐ. 17 ܘܢܶܫܛܦܺܝܘܗܝ ܒܶܝܬ݂ ܓܶܦܰܘ̈ܗܝ ܘܠܳܐ ܢܦܰܪܶܫ. ܘܢܰܣܩܺܝܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܥܰܠ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܥܰܠ ܢܽܘܪܳܐ. ܥܠܳܬܰܐ ܗܘ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܪܺܝܚ ܣܘܳܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܒ.

 

1 ܘܢܰܦܫܳܐ ܟܰܕ݂ ܬܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ. ܘܢܶܣܽܘܟ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܫܚܳܐ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܠܒܽܘܢܬܳܐ. 2 ܘܢܰܝܬܶܝܘܗܝ ܠܘܳܬ݂ ܟܳܗܢܳܐ ܒܰܪ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܢܶܙܘܰܪ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܡܠܶܐ ܙܘܳܪܶܗ. ܡܶܢ ܢܰܫܺܝܦܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ. ܕܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܠܒܽܘܢܬܳܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܟܳܗܢܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܪܺܝܚ ܣܘܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 3 ܘܰܕ݂ܡܶܫܬܚܰܪ ܡܶܢ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܩܕܽܘܫܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ ܗܘ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. 4 ܘܟܰܕ݂ ܬܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܶܬ݂ܶܐܦܶܐ ܒܬܰܢܽܘܪܳܐ. ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܚܳܚܖ̈ܳܬܳܐ ܦܰܛܺܝܖ̈ܳܬܳܐ ܕܦܺܝ̈ܠܳܢ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܘܠܶܓܢ̈ܶܐ ܦܰܛܺܝܖ̈ܶܐ ܕܦܺܝܠܺܝܢ ܒܡܶܫܚܳܐ. 5 ܘܶܐܢ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܠ ܛܺܝܓ݂ܢܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܟ݂. ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܦܰܛܺܝܪܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. 6 ܘܦܽܘܬܳܝܗܝ ܦܶܬ̈ܶܐ. ܘܣܽܘܟ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܫܚܳܐ ܥܰܠ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܗܰܘ. 7 ܘܶܐܢ ܣܡܺܝܕ݂ܰܐ ܗܘ ܕܰܛܪܳܛܩܶܠ ܩܽܘܪܒܳܢܳܟ݂. ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܒܡܶܫܚܳܐ ܢܶܬ݂ܥܒܶܕ݂. 8 ܘܬܰܝܬܶܐ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܶܬܥܒܶܕ݂ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܬ݂ܩܰܪܒܺܝܘܗܝ ܠܟܳܗܢܳܐ. ܘܢܰܣܩܺܝܘܗܝ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 9 ܘܢܶܦܪܽܘܫ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܪܺܝܚ ܣܘܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 10 ܘܰܕ݂ܡܶܫܬܚܰܪ ܡܶܢ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܩܕܽܘܫܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. 11 ܟܽܠ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܬ݂ܩܰܪܒܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܥܒܶܕ ܚܰܡܺܝܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܚܡܺܝܪ. ܘܟܽܠ ܕܒܶܫ. ܠܳܐ ܬܰܣܩܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 12 ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܖ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܬܩܰܪܒܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܳܐ ܢܰܣܩܽܘܢ ܪܺܝܚ ܣܘܳܬ݂ܳܐ. 13 ܘܟܽܠܶܗ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܒܡܶܠܚܳܐ ܬܶܡܠܽܘܚ. ܠܳܐ ܬܒܰܛܶܠ ܡܶܠܚܳܐ ܕܰܩܝܳܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܟ݂ ܡܶܢ ܣܡܺܝܕ݂ܳܟ݂. ܥܰܠ ܟܽܠ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܝܟ ܬܩܰܪܶܒ ܡܶܠܚܳܐ. 14 ܘܶܐܢ ܬܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܒܰܟܳܖ̈ܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܟܰܦܳܐ ܕܰܡܚܰܪܟ݂ܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܦܖ̈ܺܝܟܳܬܳܐ ܡܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܬܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܒܰܟܳܖ̈ܰܝܟ. 15 ܘܬܶܬܶܠ ܡܶܫܚܳܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ. ܩܽܘܪܒܳܢܰܐ ܗܘ. 16 ܘܢܰܣܶܩ ܟܳܗܢܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܡܶܢ ܦܖ̈ܺܝܟܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ. ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܠܒܽܘܢܬܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܓ.

 

1 ܘܶܐܢ ܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ. ܐܶܢ ܡܶܢ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܗܘ ܡܩܰܪܶܒ. ܕܶܟܪܳܐ ܐܰܘ ܢܶܩܒܬ݂ܳܐ. ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܢܩܰܪܶܒ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 2 ܘܢܶܣܡܽܘܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ. ܘܢܶܟܣܺܝܘܗܝ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܢܶܪܣܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܕܡܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. 3 ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܡܶܢ ܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܚܶܠܒܳܐ ܕܰܩܪܺܝܡ ܠܰܓܘܳܝܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܬܰܪܒܳܐ ܕܥܰܠ ܓܘܳܝܳܐ. 4 ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܟܽܘ̈ܠܝܳܢ. ܘܬܰܪܒܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܕܥܰܠ ܣܶܛܪܳܐ. ܘܰܚܨܳܪ ܟܰܒܕܳܐ ܥܰܡ ܟܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܥܒܕ݂ܺܝܗ̇. 5 ܘܢܰܣܩܽܘܢܶܗ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܥܰܠ ܥܠܳܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܥܰܠ ܢܽܘܪܳܐ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܪܺܝܚ ܣܘܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 6 ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܠܕܶܒܚܳܐ ܥܠܳܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܕܶܟܪܳܐ ܐܰܘ ܢܶܩܒܬ݂ܳܐ. ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܢܩܰܪܒܺܝܘܗܝ. 7 ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܐܶܡܖ̈ܶܐ ܗܘ̣ ܡܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ. ܢܩܰܪܒܺܝܘܗܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 8 ܘܢܶܣܡܽܘܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ. ܘܢܶܟܣܺܝܘܗܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܢܶܪܣܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܕܡܶܗ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. 9 ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܡܶܢ ܕܶܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܬܰܪܒܶܗ ܘܶܐܠܺܝܬܶܗ ܟܰܕ݂ ܫܰܠܡܳܐ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܬ݂ܢ̈ܳܬܶܗ ܢܶܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ. ܘܚܶܠܒܳܐ ܕܰܩܪܺܝܡ ܠܰܓܘܳܝܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܬܰܪܒܳܐ ܕܥܰܠ ܓܘܳܝܳܐ. 10 ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܟܽܘܠ̈ܝܳܢ ܘܬܰܪܒܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܕܥܰܠ ܣܶܛܪܳܐ. ܘܰܚܨܳܪ ܟܰܒܕܳܐ ܥܰܡ ܟܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܥܒܕ݂ܺܝܗ̇. 11 ܘܢܰܣܩܺܝܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܠܚܶܡ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 12 ܘܶܐܢ ܥܠܳܬܳܐ ܡܶܢ ܥܶܙ̈ܶܐ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ. ܢܩܰܪܒܺܝܗ̇ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 13 ܘܢܶܣܡܽܘܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܗ̇. ܘܢܶܟܣܺܝܗ̇ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܢܶܪܣܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܕܡܶܗ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. 14 ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܡܶܢܶܗ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܚܶܠܒܳܐ ܕܰܩܪܺܝܡ ܠܰܓܘܳܝܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܬܰܪܒܳܐ ܕܥܰܠ ܓܘܳܝܳܐ. 15 ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܟܽܘܠ̈ܝܳܢ. ܘܬܰܪܒܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܕܥܰܠ ܣܶܛܪܳܐ. ܘܰܚܨܳܪ ܟܰܒܕܳܐ ܥܰܡ ܟܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܥܒܕ݂ܺܝܗ̇. 16 ܘܢܰܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܠܚܶܡ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܪܺܝܚ ܣܘܳܬ݂ܳܐ ܟܽܠ ܬܪܶܒ ܠܡܳܪܝܳܐ. 17 ܩܝܳܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܕܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܒܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܡܰܪܟܽܘܢ. ܟܽܠ ܬܪܶܒ ܘܟܽܠ ܕܶܡ ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܕ.

 

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܢܰܦܫܳܐ ܟܰܕ ܬܶܚܛܶܐ ܒܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܥܰܒܕܺܝܢ. ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ. 3 ܐܶܢ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚ ܢܶܚܛܶܐ ܠܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܳܐ. ܢܩܰܪܶܒ ܥܰܠ ܚܛܳܗܳܐ ܕܰܚܛܳܐ. ܬܰܘܪܳܐ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܠܰܚܛܳܗܶܗ. 4 ܘܢܰܝܬܶܝܘܗܝ ܠܬܰܘܪܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܣܡܽܘܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܬܰܘܪܳܐ. ܘܢܶܟܣܺܝܘܗܝ ܠܬܰܘܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 5 ܘܢܶܣܰܒ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܬܰܘܪܳܐ. ܘܢܰܝܬܶܝܘܗܝ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 6 ܘܢܶܨܒܽܘܥ ܟܳܗܢܳܐ ܨܶܒܥܶܗ ܒܰܕ݂ܡܳܐ. ܘܢܶܪܽܘܣ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܰܐܦܰܝ̈ ܦܪܳܣܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. 7 ܘܢܶܬܶܠ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܥܰܠ ܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܕܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܢܶܐܫܽܘܕ݂ ܟܽܠܶܗ ܕܡܳܐ ܕܬܰܘܪܳܐ. ܥܰܠ ܫܦܽܘ̈ܠܰܝ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 8 ܘܬܰܪܒܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܬܰܘܪܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ. ܢܶܦܪܽܘܫ ܡܶܢܶܗ ܚܶܠܒܳܐ ܕܰܩܪܺܝܡ ܠܰܓܘܳܝܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܬܰܪܒܳܐ ܕܥܰܠ ܓܘܳܝܳܐ. 9 ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܟܽܘܠ̈ܝܳܢ. ܘܬܰܪܒܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܕܥܰܠ ܣܶܛܪܳܐ. ܘܰܚܨܳܪ ܟܰܒܕܳܐ. ܥܰܡ ܟܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܥܒܕ݂ܺܝܗ̇. 10 ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܬ݂ܦܪܶܫ ܡܶܢ ܬܰܘܪܳܐ ܕܕܶܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬܳܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬܳܐ. 11 ܘܡܶܫܟܶܗ ܕܬܰܘܪܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܒܶܣܪܶܗ ܥܰܡ ܦܶܪܬܶܗ. ܘܥܰܡ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܥܰܡ ܟܖ̈ܳܥܰܘܗܝ. ܘܥܰܡ ܓܘܳܝܶܗ. 12 ܘܢܰܦܩܺܝܘܗܝ ܠܟܽܠܶܗ ܬܰܘܪܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܕܰܟ݂ܝܳܐ. ܠܰܐܬܰܪ ܕܪܳܡܶܝܢ ܩܶܛܡܳܐ. ܘܢܰܘܩܕ݂ܺܝܘܗܝ ܥܰܠ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܥܰܠ ܢܽܘܪܳܐ. ܐܰܬܰܪ ܕܪܳܡܶܝܢ ܩܶܛܡܳܐ ܢܺܐܩܰܕ݂. 13 ܐܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܢܶܛܥܽܘܢ. ܘܬܶܛܫܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܥܰܒܕܺܝܢ. ܘܢܶܬ݂ܚܰܝܒܽܘܢ. 14 ܘܢܶܬ݂ܺܝܕܰܥ ܚܛܳܗܳܐ ܕܰܚܛܰܘ ܒܶܗ. ܢܩܰܪܒܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ ܠܰܚܛܳܗܳܐ. ܘܢܰܝܬܽܘܢܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 15 ܘܢܶܣܡܟ݂ܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܬܰܘܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܟܣܽܘܢܶܗ ܠܬܰܘܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 16 ܘܢܰܝܬܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚ ܡܶܢ ܕܡܶܗ ܕܬܰܘܪܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 17 ܘܢܶܨܒܽܘܥ ܟܳܗܢܳܐ ܨܶܒܥܶܗ ܒܰܕ݂ܡܳܐ. ܘܢܶܪܽܘܣ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܦܪܳܣܳܐ. 18 ܘܡܶܢ ܕܡܳܐ ܢܶܬܶܠ ܥܰܠ ܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܕܡܳܐ ܢܶܐܫܽܘܕ݂ ܥܰܠ ܫܦܽܘ̈ܠܰܝ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬܳܐ. ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 19 ܘܟܽܠܶܗ ܬܰܪܒܶܗ ܢܶܦܪܽܘܫ ܡܶܢܶܗ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. 20 ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܬܰܘܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ ܠܬܰܘܪܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܘܢܶܫܬܒܶܩ ܠܗܽܘܢ. 21 ܘܢܰܦܩܺܝܘܗܝ ܠܬܰܘܪܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܢܰܘܩܕ݂ܺܝܘܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܐܘܩܶܕ݂ ܠܬܰܘܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܚܛܳܗܰܐ ܗܘ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. 22 ܘܶܐܢ ܪܰܒܳܐ ܢܶܚܛܶܐ. ܘܢܶܥܒܶܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܥܰܒܕܺܝܢ ܒܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂. ܘܰܢܚܽܘܒ. 23 ܐܶܢ ܐܶܬ݂ܝܕܰܥ ܠܶܗ ܚܛܳܗܳܐ ܕܰܚܛܳܐ ܒܶܗ. ܢܰܝܬܶܐ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܨܺܦܪܳܝܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܕܶܟܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ. 24 ܘܢܶܣܡܽܘܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܨܺܦܪܳܝܳܐ. ܘܢܶܟܣܺܝܘܗܝ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܢܳܟܶܣ ܥܠܳܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܛܳܗܰܐ ܗܘ. 25 ܘܢܶܣܰܒ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ ܒܨܶܒܥܶܗ. ܘܢܶܬܶܠ ܥܰܠ ܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬܳܐ. ܘܰܕ݂ܡܶܗ ܢܶܐܫܽܘܕ ܥܰܠ ܫܦܽܘ̈ܠܰܝ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬܳܐ. 26 ܘܟܽܠܶܗ ܬܰܪܒܶܗ ܢܰܣܶܩ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܬܰܪܒܳܐ ܕܕܶܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬܳܐ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗܳܐ ܕܰܚܛܳܐ. ܘܢܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ. 27 ܘܶܐܢ ܢܰܦܫܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܬܶܚܛܶܐ ܒܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܚܰܕ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܥܰܒܕܺܝܢ. ܘܰܢܚܽܘܒ. 28 ܐܶܢ ܐܶܬ݂ܺܝܕܰܥ ܠܶܗ ܚܛܳܗܳܐ ܕܰܚܛܳܐ. ܢܰܝܬܶܐ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܨܺܦܪܳܝܬܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ. ܢܶܩܒܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܥܰܠ ܚܛܳܗܳܐ ܕܰܚܛܳܐ. 29 ܘܢܶܣܡܽܘܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܚܛܳܗܳܐ. ܘܢܶܟܣܺܝܘܗܝ ܠܰܚܛܳܗܳܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܢܳܟܶܣ ܥܠܳܬܳܐ. 30 ܘܢܶܣܰܒ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ ܒܨܶܒܥܶܗ. ܘܢܶܪܽܘܣ ܥܰܠ ܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܕܡܳܐ ܢܶܐܫܽܘܕ݂ ܥܰܠ ܫܦܽܘ̈ܠܰܝ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬܳܐ. 31 ܘܟܽܠܶܗ ܬܰܪܒܶܗ ܢܶܣܰܒ ܡܶܢܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܬ݂ܢܣܶܒ ܬܰܪܒܳܐ ܡܶܢ ܕܶܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬܳܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܟܳܗܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܪܺܝܚ ܣܘܳܬ݂ܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܢܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ. 32 ܘܶܐܢ ܐܶܡܪܳܐ ܢܰܝܬܶܐ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܠܰܚܛܳܗܳܐ. ܢܶܩܒܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܢܰܝܬܶܐ. 33 ܘܢܶܣܡܽܘܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܚܛܳܗܳܐ. ܘܢܶܟܣܺܝܘܗܝ ܠܰܚܛܳܗܳܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܢܳܟܶܣ ܥܠܳܬܳܐ. 34 ܘܢܶܣܰܒ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ ܒܨܶܒܥܶܗ. ܘܢܶܪܽܘܣ ܥܰܠ ܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܕܡܳܐ ܢܶܐܫܽܘܕ ܥܰܠ ܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܕܒܚܳܐ. 35 ܘܟܽܠܶܗ ܬܰܪܒܶܗ ܢܶܥܒܶܕ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܬܰܪܒܳܐ ܕܶܐܡܪܳܐ ܡܶܢ ܕܶܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬܳܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܥܰܠ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗܳܐ ܕܰܚܛܳܐ. ܘܢܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܗ.

 

1 ܘܢܰܦܫܳܐ ܟܰܕ ܬܶܚܛܶܐ ܘܬܶܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܘܡܬ݂ܳܐ. ܘܗܽܘ ܣܗܶܕ. ܐܰܘ ܚܙܳܐ. ܐܰܘ ܝܺܕܰܥ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܢܚܰܘܶܐ. ܢܩܰܒܶܠ ܚܛܳܗܶܗ. 2 ܐܰܘ ܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܩܪܽܘܒ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܛܡܰܐ. ܐܰܘ ܒܦܰܓ݂ܪܳܐ ܕܚܰܝܽܘܬܳܐ ܛܰܡܐܬܳܐ. ܐܰܘ ܒܦܰܓ݂ܪܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ ܛܰܡܐܬܳܐ. ܐܰܘ ܒܦܰܓ݂ܪܳܐ ܕܪܰܚܫܳܐ ܛܰܡܐܳܐ. ܘܢܰܗܡܶܐ ܡܶܢܶܗ. ܘܗܽܘ ܐܶܬܛܰܡܰܐ ܘܰܚܛܳܐ. 3 ܐܰܘ ܐܶܢ ܢܶܩܪܽܘܒ ܒܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܠܟܽܠ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܕܢܶܬܛܰܡܰܐܐ ܒܳܗ̇. ܘܢܰܗܡܶܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܗܽܘ ܝܺܕܰܥ ܕܰܚܛܳܐ. 4 ܐܰܘ ܢܰܦܫܳܐ ܟܰܕ ܬܺܐܡܶܐ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܠܡܰܒܐܳܫܽܘ ܐܰܘ ܠܡܰܛܐܳܒܽܘ. ܒܟܽܠ ܕܦܳܪܶܫ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܡܰܘܡܬ݂ܳܐ ܘܢܰܗܡܶܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܗܽܘ ܝܺܕܰܥ ܕܰܚܛܳܐ ܒܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. 5 ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܰܕ ܢܶܚܛܶܐ ܒܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܢܰܘܕܶܐ ܕܰܚܛܳܐ ܥܠܶܝܗ̇. 6 ܢܰܝܬܶܐ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܥܰܠ ܚܛܳܗܳܐ ܕܰܚܛܳܐ. ܢܶܩܒܬ݂ܳܐ ܦܰܪܬܳܐ ܡܶܢ ܥܳܢ̈ܳܐ. ܐܰܘ ܨܺܦܪܳܝܬܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܠܰܚܛܳܗܳܐ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗܶܗ. 7 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܡܳܛܶܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܢܰܝܬܶܐ ܦܰܪܬܳܐ. ܢܰܝܬܶܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܶܗ. ܬܪܶܝܢ ܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܺܝܢ. ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܢܳܐ. ܚܰܕ ܠܰܚܛܳܗܳܐ . ܘܚܰܕ ܠܰܥܠܳܬܳܐ. 8 ܘܢܰܝܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܕܥܰܠ ܚܛܳܗܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂. ܘܢܶܡܠܽܘܓ݂ ܪܺܝܫܶܗ ܡܶܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܩܕ݂ܳܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܦܰܪܶܫ. 9 ܘܢܶܪܽܘܣ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܶܣܬܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܰܕ݂ܝܳܬܰܪ ܡܶܢ ܕܡܳܐ. ܢܰܡܨܶܐ ܥܰܠ ܫܦܽܘ̈ܠܰܝ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܚܛܳܗܰܐ ܗܘ. 10 ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܰܥܠܳܬܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܙܶܕ݂ܩܶܗ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܥܰܠ ܚܛܳܗܳܐ ܕܰܚܛܳܐ. ܘܢܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ. 11 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܡܳܛܶܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܬܪܶܝܢ ܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܺܝܢ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܢܳܐ. ܢܰܝܬܶܐ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܰܚܛܳܗܳܐ ܕܰܚܛܳܐ. ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܠܣܰܐܬܳܐ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܠܰܚܛܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܣܽܘܟ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܫܚܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܠܒܽܘܢܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܳܗܰܐ ܗܘ. 12 ܘܢܰܝܬܶܝܘܗܝ ܠܟܳܗܢܳܐ. ܘܢܶܙܘܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܠܶܐ ܙܘܳܪܶܗ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܥܰܠ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܚܛܳܗܰܐ ܗܘ. 13 ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܥܰܠ ܚܛܳܗܳܐ ܕܰܚܛܳܐ ܒܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܢܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܟܳܗܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ. 14 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 15 ܢܰܦܫܳܐ ܟܰܕ ܬܰܥܠܶܐ ܥܰܘܠܳܐ. ܘܬܶܚܛܶܐ ܒܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܡܶܢ ܩܽܘܕ݂ܫܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܢܰܝܬܶܐ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܕܶܟܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܡܶܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܒܰܕ݂ܡܰܝ̈ܳܐ. ܟܣܶܦ ܡܰܬ݂ܩ̈ܳܠܺܝܢ. ܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. 16 ܘܕܰܚܛܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܢܶܦܪܽܘܥ. ܘܚܽܘܡܫܶܗ ܢܰܘܣܶܦ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܢܰܝܬܶܝܘܗܝ ܠܟܳܗܢܳܐ. ܘܟܳܗܢܳܐ ܢܚܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܒܕܶܟܪܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܢܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ. 17 ܘܶܐܢ ܢܰܦܫܳܐ ܬܶܚܛܶܐ. ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܚܰܕ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܥܰܒܕܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܕܰܚܛܳܐ. ܢܩܰܒܶܠ ܚܛܳܗܶܗ. 18 ܘܢܰܝܬܶܐ ܕܶܟܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܡܶܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܒܰܕ݂ܡܰܝ̈ܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ. ܥܰܠ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܕܰܛܥܳܐ ܘܗܽܘ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥ. ܘܢܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ. 19 ܩܽܘܪܒܳܢܰܐ ܗܘ. ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ ܢܰܝܬܶܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܘ.

 

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܢܰܦܫܳܐ ܟܰܕ ܬܰܥܠܶܐ ܥܰܘܠܳܐ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܢܕܰܓܶܠ ܒܚܰܒܪܶܗ ܒܓ݂ܽܘܥܠܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ. ܐܰܘ ܛܠܰܡ ܠܚܰܒܪܶܗ. 3 ܐܰܘ ܐܶܫܟܰܚ ܐܳܒܶܕܬܳܐ ܘܰܢܕܰܓܶܠ ܒܶܗ. ܘܢܺܐܡܶܐ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܠܡܶܚܛܳܐ ܒܗܶܝܢ. 4 ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܰܕ ܢܶܚܛܶܐ ܘܢܶܬ݂ܚܰܝܰܒ. ܢܦܰܢܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܫܩܰܠ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ. ܐܰܘ ܛܠܽܘܡܝܳܐ ܕܰܛܠܰܡ. ܐܰܘ ܓܽܘܥܠܳܢܳܐ ܕܰܐܓܥܠܽܘܗܝ. ܐܰܘ ܐܳܒܶܕ݂ܬܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚ. 5 ܐܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܢܺܐܡܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܢܶܦܪܥܺܝܘܗܝ ܒܩܰܪܢܶܗ. ܘܚܽܘܡܫܶܗ ܢܰܘܣܶܦ ܥܠܰܘܗܝ. ܠܡܰܢ ܕܕ݂ܺܝܠܶܗ ܗܘ̣ ܢܶܬܠܺܝܘܗܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܶܗ. 6 ܘܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܢܰܝܬܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܕܶܟܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܡܶܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܒܰܕ݂ܡܰܝ̈ܳܐ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܟܳܗܢܳܐ. 7 ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ. ܥܰܠ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܡܶܚܛܳܐ ܒܗܶܝܢ. 8 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 9 ܦܰܩܶܕ݂ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܥܠܳܬܳܐ. ܗܳܝ ܥܠܳܬܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ. 10 ܘܢܽܘܪܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܝܳܩܕܳܐ ܒܶܗ. ܘܢܶܠܒܰܫ ܟܳܗܢܳܐ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܒܽܘܨܳܐ. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܒܽܘܨܳܐ ܢܶܠܒܰܫ ܥܰܠ ܒܶܣܪܶܗ. ܘܢܶܦܪܽܘܫ ܩܶܛܡܳܐ ܕܶܐܟܠܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܠܰܥܠܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܰܢܣܺܝܡܺܝܘܗܝ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܡܰܕܒܚܳܐ. 11 ܘܢܶܫܠܰܚ ܟܳܗܢܳܐ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܠܒܰܫ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܢܰܦܶܩ ܩܶܛܡܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܕܰܟ݂ܝܳܐ. 12 ܘܢܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܝܳܩܕܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܥܰܟ݂. ܘܢܶܟ݂ܫܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܡܶܢ ܨܦܰܪ ܠܰܨܦܰܪ. ܘܢܶܣܕܽܘܪ ܥܠܰܘܗܝ ܥܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܥܠܰܘܗܝ ܬܰܪܒܳܐ ܕܫܰܠܡܳܐ. 13 ܘܢܽܘܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܬܶܗܘܶܐ ܝܳܩܕܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܥܰܟ݂. 14 ܘܗܳܢܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ. ܢܩܰܪܒܽܘܢܶܗ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܡܰܕܒܚܳܐ. 15 ܘܢܶܦܪܽܘܫ ܡܶܢܶܗ ܡܠܶܐ ܙܘܳܪܶܗ ܡܶܢ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܠܒܽܘܢܬܳܐ ܕܥܰܠ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܪܺܝܚ ܢܝܳܚܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 16 ܘܰܕ݂ܡܶܫܬܚܰܪ ܡܶܢܶܗ ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܦܰܛܺܝܪܳܐ ܢܶܬ݂ܐܟܶܠ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܒܕ݂ܳܪܬܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܢܶܐܟܠܽܘܢܶܗ. 17 ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܶܐܦܶܐ ܚܰܡܺܝܥ. ܡܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܝܰܗܒܬܶܗ ܡܶܢ ܩܽܘܪܒܢܰܝ̈. ܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܗܘ. ܐܰܝܟ݂ ܚܛܳܗܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. 18 ܟܽܠ ܕܶܟܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܢܶܐܟܠܽܘܢܶܗ. ܩܝܳܡܰܐ ܗܘ ܠܥܳܠܰܡ ܠܕܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܟܽܠ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܗܽܘܢ ܢܶܬ݂ܩܰܕܰܫ. 19 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 20 ܗܳܢܰܘ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܘܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬ݂ܡܫܰܚ. ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܠܣܰܐܬܳܐ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܦܶܠܓܶܗ ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܦܶܠܓܶܗ ܒܪܰܡܫܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. 21 ܥܰܠ ܛܺܝܓ݂ܢܳܐ ܒܡܶܫܚܳܐ ܢܶܬ݂ܥܒܶܕ݂. ܡܪܰܥܕ݂ܳܐ ܢܶܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ. ܘܦܽܘܬܳܝܗܝ ܠܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܦܶܬܺܝ̈ܢ ܦܶܬܺܝ̈ܢ. ܘܩܰܪܶܒ ܪܺܝܚ ܣܘܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 22 ܘܟܳܗܢܳܐ ܕܢܶܬ݂ܡܫܰܚ ܒܳܬ݂ܪܶܗ ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܢܶܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ. ܩܝܳܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ݂ ܬܰܣܶܩ. 23 ܘܟܽܠܶܗ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܕܟܳܗܢܳܐ. ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܐܟܶܠ. 24 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 25 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ. ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܡܶܬ݂ܢܰܟ݂ܣܳܐ ܥܠܳܬ݂ܳܐ. ܢܶܬ݂ܢܟܶܣ ܚܛܳܗܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܗܘ. 26 ܘܟܳܗܢܳܐ ܕܰܡܕܰܟܶܐ ܠܶܗ. ܢܶܐܟܠܺܝܘܗܝ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܶܬ݂ܐܟܶܠ ܒܕ݂ܳܪܬܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 27 ܟܽܠ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܒܶܣܪܶܗ ܢܶܬ݂ܩܰܕܰܫ. ܘܰܕ݂ܢܶܪܽܘܣ ܡܶܢ ܕܡܶܗ ܥܰܠ ܡܳܐܢܳܐ. ܡܳܐܢܳܐ ܕܡܶܬ݂ܪܣܶܣ ܥܠܰܘܗܝ ܢܶܬ݂ܚܰܠܰܠ ܒܰܐܬܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. 28 ܘܡܳܐܢܳܐ ܕܦܰܚܳܪܳܐ ܕܡܶܬ݂ܒܰܫܰܠ ܒܶܗ. ܢܶܬܬܒܰܪ. ܘܶܐܢ ܒܡܳܐܢܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܢܶܬ݂ܒܰܫܰܠ. ܢܶܬ݂ܡܪܶܩ ܘܢܶܬܬܫܺܝܓ݂ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. 29 ܟܽܠ ܕܶܟܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܢܶܐܟܠܽܘܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܗܘ. 30. ܘܟܽܠ ܚܛܳܗܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܡܶܢ ܕܡܶܗ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ ܒܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܐܟܶܠ. ܐܶܠܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܢܺܐܩܰܕ݂.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܙ.

 

1 ܗܳܢܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܗܘ. 2 ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܢܳܟܣܺܝܢ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܢܶܟܣܽܘܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܰܕ݂ܡܶܗ ܢܶܪܣܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. 3 ܘܟܽܠܶܗ ܬܰܪܒܶܗ ܢܩܰܪܶܒ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܠܺܝܬ݂ܳܐ ܘܚܶܠܒܳܐ ܕܰܩܪܺܝܡܳܐ ܠܰܓܘܳܝܳܐ. 4 ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܟܽܘܠ̈ܝܳܢ ܘܬܰܪܒܗܶܝܢ. ܘܰܚܨܳܪ ܟܰܒܕܳܐ ܥܰܡ ܟܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܥܒܕܺܝܗ̇. 5 ܘܢܰܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܚܛܳܗܰܐ ܗܘ. 6 ܟܽܠ ܕܶܟܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܢܶܐܟܠܽܘܢܶܗ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܶܬ݂ܐܟܶܠ. ܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܗܘ. 7 ܐܰܝܟ݂ ܚܛܳܗܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܟܳܗܢܳܐ ܕܰܡܚܰܣܶܐ ܒܶܗ. ܠܶܗ ܢܶܗܘܶܐ. 8 ܘܟܳܗܢܳܐ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܡܶܫܟܶܗ ܕܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܕܰܡܩܰܪܶܒ. ܠܟܳܗܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. 9 ܘܟܽܠܶܗ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܶܬ݂ܶܐܦܶܐ ܒܬܰܢܽܘܪܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܡܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܒܰܛܪܳܛܩܶܠ ܘܥܰܠ ܛܺܝܓ݂ܢܳܐ. ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܢܶܗܘܶܐ. 10 ܘܟܽܠ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܶܬܬܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܘܰܕ݂ܝܰܒܺܝܫ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ. ܠܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܳܛܶܐ ܠܶܗ. 11 ܗܳܢܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܕܶܒܚܬܳܐ ܕܰܥܠܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܠܡܳܪܝܳܐ. 12 ܐܶܢ ܥܰܠ ܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܢܩܰܪܒܺܝܘܗܝ. ܢܩܰܪܶܒ ܥܰܠ ܕܶܒܚܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܶܗ. ܚܳܚܖ̈ܳܬܳܐ ܦܰܛܺܝܖ̈ܳܬܳܐ ܕܦܺܝ̈ܠܳܢ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܘܠܶܓܢ̈ܶܐ ܦܰܛܺܝܖ̈ܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܺܝܢ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܰܡܪܰܥܰܕ݂. ܚܳܚܖ̈ܳܬܳܐ ܕܦܺܝ̈ܠܳܢ ܒܡܶܫܚܳܐ. 13 ܥܰܠ ܚܳܚܽܘܪܬܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܚܰܡܺܝܥܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ. ܥܰܠ ܕܶܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬ݂ܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܶܗ. 14 ܘܕܰܢܩܰܪܶܒ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܪܳܐܶܣ ܕܡܳܐ ܕܰܥܠܳܬ݂ܳܐ ܠܶܗ ܢܶܗܘܶܐ. 15 ܘܒܶܣܪܳܐ ܕܕܶܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬ݂ܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܢܶܬ݂ܐܟܶܠ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܒܶܩ ܡܶܢܶܗ ܡܶܕܶܡ ܠܨܰܦܪܳܐ. 16 ܘܶܐܢ ܢܶܕ݂ܪܰܐ ܗܘ. ܐܰܘ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܶܗ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܕܶܒܚܳܐ ܢܶܬ݂ܐܟܶܠ. ܘܳܐܦ ܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܝܳܬܰܪ ܡܶܢܶܗ ܬܽܘܒ ܢܶܬ݂ܐܟܶܠ. 17 ܘܡܶܕܶܡ ܕܡܶܫܬܚܰܪ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܐ ܕܕܶܒܚܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ. ܒܢܽܘܪܳܐ ܢܺܐܩܰܕ݂. 18 ܘܶܐܢ ܡܶܬ݂ܐܟܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܐܟܶܠ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܐ ܕܕܶܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬ݂ܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܒܰܠ. ܘܡܰܢ ܕܡܰܩܪܶܒ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܫܰܒ ܠܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܣܠܝܳܐ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢܶܗ ܚܛܺܝܬܳܐ ܬܩܰܒܶܠ. 19 ܘܒܶܣܪܳܐ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܛܡܰܐ. ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܐܟܶܠ. ܐܶܠܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܢܺܐܩܰܕ. ܘܟܽܠ ܕܰܕ݂ܟܶܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܒܶܣܪܳܐ. 20 ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܐ ܕܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܰܕ ܛܰܡܐܽܘܬܶܗ ܥܠܰܘܗܝ. ܬܺܐܒܰܕ ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܝ ܡܶܢ ܥܰܡܳܗ̇. 21 ܘܢܰܦܫܳܐ ܟܰܕ ܬܶܩܪܽܘܒ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܒܥܺܝܪܳܐ ܛܰܡܰܐܬܳܐ. ܐܰܘ ܒܟܽܠ ܪܰܚܫܳܐ ܛܰܡܐܳܐ. ܘܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܐ ܕܕܶܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬ݂ܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܺܐܒܰܕ ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܝ ܡܶܢ ܥܰܡܳܗ̇. 22 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 23 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܟܽܠ ܬܰܪܒܳܐ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܕܶܐܡܖ̈ܶܐ. ܘܰܕ݂ܥܶܙ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ. 24 ܘܬܰܪܒܳܐ ܕܦܰܓ݂ܪܳܐ. ܘܬܰܪܒܳܐ ܕܰܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܐܟ݂ܺܝܠܳܐ ܠܚܰܝܘܬܳܐ. ܢܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܠܟܽܠ ܥܒܳܕ. ܘܡܶܐܟ݂ܰܠ ܠܳܐ ܬܶܐܟ݂ܠܽܘܢܶܗ. 25 ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܬܰܪܒܳܐ ܡܶܢ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܕܡܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܡܶܢܶܗ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܬܺܐܒܰܕ ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܝ ܕܳܐܟܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܗ̇. 26 ܘܟܽܠ ܕܡܳܐ ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ. ܒܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܡܰܪܟܽܘܢ. ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ ܘܕܰܒܥܺܝܪܳܐ. 27 ܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܕܡܳܐ. ܬܺܐܒܰܕ݂ ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܝ ܡܶܢ ܥܰܡܳܗ̇. 28 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 29 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܡܰܢ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܢܰܝܬܶܐ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܕܶܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. 30 ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܢܰܝܬܝ̈ܳܢ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܬܰܪܒܳܐ ܕܥܰܠ ܚܰܕ݂ܝܳܐ ܢܰܝܬܶܐ. ܘܢܳܥܳܐ ܕܡܶܬ݂ܦܪܶܫ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 31 ܘܢܰܣܶܩ ܟܳܗܢܳܐ ܬܰܪܒܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܢܳܥܳܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. 32 ܘܫܳܩܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܬܶܬܠܽܘܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܢ ܕܶܒܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܫܰܠ̈ܡܶܐ. 33 ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܕܡܳܐ ܘܬܰܪܒܳܐ ܕܰܥܠܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܠܶܗ ܬܶܗܘܶܐ ܡܢܳܬܳܐ ܫܳܩܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. 34 ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ݂ܝܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܘܫܳܩܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܢܶܣܒܶܬ݂ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܕܶܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܘܝܶܗܒܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܩܝܳܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 35 ܗܳܕܳܐ ܗܝ ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. 36 ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܬܰܠ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܡܫܰܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܩܝܳܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 37 ܗܳܢܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܝܰܩܕܳܐ ܕܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܠܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܘܠܰܚܛܳܗܳܐ ܘܰܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܰܠܫܽܘܡܠܳܝܳܐ. ܘܰܠܕܶܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. 38 ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܦܰܩܕܶܗ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ.

 

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܕܒܰܪ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܶܗ. ܘܣܰܒ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܬܰܘܪܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܕܶܟ݂ܖ̈ܺܝܢ. ܘܣܰܠܳܐ ܕܦܰܛܺܝܪܳܐ. 3 ܘܟܰܢܶܫ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 4 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܫܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂. 6 ܘܩܰܪܶܒ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܣܚܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. 7 ܘܰܐܠܒܫܶܗ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ. ܘܰܐܣܪܶܗ ܗܶܡܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܥܛܦܶܗ ܦܪܺܝܣܳܐ. ܘܰܡܚܳܐ ܦܪܳܙܽܘܡܳܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ. ܘܝܰܗܒ ܥܠܰܘܗܝ ܦܶܕܬܳܐ. ܘܚܰܙܩܶܗ ܒܗܶܡܝܳܢܳܐ ܕܦܶܕܬܳܐ. 8 ܘܝܰܗܒ ܥܠܶܝܗ̇ ܦܪܺܝܣܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܥܰܠ ܦܪܺܝܣܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ. 9 ܘܣܳܡ ܡܰܨܢܰܦܬܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܘܣܳܡ ܥܰܠ ܡܰܨܢܰܦܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܟܠܺܝܠ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 10 ܘܰܢܣܰܒ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܡܫܰܚ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܗ. ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ. 11 ܘܪܰܣ ܡܶܢܶܗ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܡܫܰܚ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܠܠܰܩܢܳܐ ܘܰܠܟܰܢܳܗ̇ ܡܫܰܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ. 12 ܘܰܢܣܰܟ݂ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܡܰܫܚܶܗ ܘܩܰܕܫܶܗ. 13 ܘܩܰܪܶܒ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܰܐܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܘܬܺܝ̈ܢܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܣܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܗܶܡܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܟܰܠܘ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 14 ܘܩܰܪܶܒ ܬܰܘܪܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ. ܘܣܳܡܘ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܬܰܘܪܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ. 15 ܘܢܰܟ݂ܣܶܗ. ܘܰܢܣܰܒ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܒܨܶܒܥܶܗ. ܘܪܰܣ ܥܰܠ ܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. ܘܕܰܟ݂ܝܶܗ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܢܣܰܟ݂ ܥܰܠ ܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܕܒܚܳܐ . ܘܩܰܕܫܶܗ ܘܚܰܣܝܶܗ. 16 ܘܰܢܣܰܒ ܟܽܠܶܗ ܬܰܪܒܳܐ ܕܰܩܪܺܝܡ ܥܰܠ ܓܘܳܝܳܐ. ܘܰܚܨܳܪ ܟܰܒܕܳܐ. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܟܽܘܠ̈ܝܳܢ. ܘܬܰܪܒܗܶܝܢ. ܘܰܐܣܶܩ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. 17 ܘܬܰܘܪܳܐ. ܘܡܶܫܟܶܗ. ܘܒܶܣܪܶܗ. ܘܦܶܪܬܶܗ. ܐܰܘܩܶܕ݂ ܒܢܽܘܪܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 18 ܘܩܰܪܶܒ ܕܶܟܪܳܐ ܕܝܰܩܕܳܐ ܕܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܣܳܡܘ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܕܶܟܪܳܐ. 19 ܘܢܰܟ݂ܣܶܗ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܪܰܣ ܕܡܶܗ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. 20 ܘܠܶܗ ܠܕܶܟܪܳܐ ܦܫܰܚ ܗܰܕܳܡܺܝ̈ܢ ܗܰܕܳܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܐܣܶܩ ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫܐ. ܘܗܰܕܳܡܳܐ. ܘܬܰܪܒܳܐ. 21 ܘܰܓܘܳܝܳܐ ܘܰܟ݂ܪܳܥܳܐ ܐܰܫܺܝܓ݂ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܐܣܩܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܠܕܶܟܪܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܝܰܩܕܳܐ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. ܠܪܺܝܚ ܣܘܳܬ݂ܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 22 ܘܩܰܪܶܒ ܕܶܟܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ. ܕܶܟܪܳܐ ܕܫܽܘܡܠܳܝܳܐ. ܘܣܳܡܘ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܕܶܟܪܳܐ. 23 ܘܢܰܟ݂ܣܶܗ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܕܡܶܗ. ܘܪܰܣ ܥܰܠ ܛܰܪܦܳܐ ܕܶܐܕ݂ܢܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܪܳܬܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܪܳܬܳܐ ܕܪܶܓ݂ܠܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. 24 ܘܩܰܪܶܒ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܪܰܣ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܥܰܠ ܛܰܖ̈ܦܶܐ ܕܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܖ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܪܰܣ ܡܽܘܫܶܐ ܕܡܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܕ ܚܳܕܰܪ. 25 ܘܰܢܣܰܒ ܬܰܪܒܳܐ. ܘܶܐܠܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܚܶܠܒܳܐ ܕܰܩܪܺܝܡ ܠܰܓܘܳܝܳܐ. ܘܰܚܨܳܪ ܟܰܒܕܳܐ. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܟܽܘܠ̈ܝܳܢ ܘܬܰܪܒܗܶܝܢ. ܘܫܳܩܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. 26 ܘܡܶܢ ܣܰܠܳܐ ܕܦܰܛܺܝܪܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܢܣܰܒ ܚܳܚܽܘܪܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܦܰܛܺܝܪܬܳܐ. ܘܚܳܚܽܘܪܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ. ܘܠܶܓ݂ܢܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܣܳܡ ܥܰܠ ܬܰܪܒܳܐ ܘܥܰܠ ܫܳܩܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. 27 ܘܣܳܡ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܦܪܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 28 ܘܰܢܣܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܐܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܝܰܩܕܳܐ ܕܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ. ܠܪܺܝܚ ܣܘܳܬ݂ܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 29 ܘܰܢܣܰܒ ܡܽܘܫܶܐ ܚܰܕ݂ܝܳܐ. ܘܦܰܪܫܶܗ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܢ ܕܶܟܪܳܐ ܕܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܢܳܬܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 30 ܘܰܢܣܰܒ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܪܰܣ ܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ. ܘܥܰܠ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܥܰܠ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܶܗ. ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܠܰܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܶܗ. 31 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܒܰܫܶܠܘ ܒܶܣܪܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܬܰܡܳܢ ܐܽܘܟܠܽܘܗܝ ܠܶܗ ܘܰܠܠܰܚܡܳܐ ܕܰܒܣܰܠܳܐ ܕܫܽܘܡܠܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܬ݂ܦܰܩܕܶܬ݂ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܢܶܐܟܠܽܘܢܶܗ. 32 ܘܡܶܕܶܡ ܕܡܶܫܬܚܰܪ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܐ ܘܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ. ܒܢܽܘܪܳܐ ܬܰܘܩܕ݂ܽܘܢܶܗ. 33 ܘܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܦܩܽܘܢ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܳܠܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܫܽܘܡܠܳܝܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܫܰܡ̈ܠܝܳܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ. 34 ܐܰܝܟ݂ ܕܥܶܒܕܶܬ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܘܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. 35 ܘܰܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܬܶܒܘ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ. ܘܛܰܪܘ ܢܛܽܘܖ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܬܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬ݂ܦܰܩܕܶܬ݂. 36 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܛ.

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ. ܩܪܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܠܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܣܰܒ ܠܳܟ݂ ܥܶܓ݂ܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ ܠܰܚܛܳܗܳܐ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܕܰܕ݂ܟܶܐ ܡܶܢ ܡܽܘܡܳܐ ܠܝܰܩܕܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܘܩܰܪܶܒ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܣܰܒܘ ܠܟܽܘܢ ܨܺܦܪܳܝܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܠܰܚܛܳܗܳܐ. ܘܥܶܓ݂ܠܳܐ. ܘܶܐܡܪܳܐ. ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܳܐ. ܠܝܰܩܕܳܐ ܕܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. 4 ܘܬܰܘܪܳܐ. ܘܕܶܟܪܳܐ. ܠܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. 5 ܘܰܢܣܰܒܘ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܩܶܪܒܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܘܩܳܡܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܕܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. ܘܢܶܬ݂ܓܠܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܩܪܽܘܒ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܩܰܪܶܒ ܚܛܳܗܳܟ݂. ܘܝܰܩܕܳܟ݂ ܫܰܠܡܳܐ. ܘܚܰܣܳܐ ܥܠܰܝܟ ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. ܘܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܚܰܣܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ. 8 ܘܰܩܪܶܒ ܐܰܗܪܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܰܢܟܰܣ ܥܶܓ݂ܠܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. 9 ܘܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܕܡܳܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܰܨܒܰܥ ܨܶܒܥܶܗ ܒܰܕ݂ܡܳܐ. ܘܪܰܣ ܥܰܠ ܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܐܶܫܰܕ݂ ܥܰܠ ܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܕܒܚܳܐ. 10 ܘܬܰܪܒܳܐ ܘܟܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܚܨܳܪ ܟܰܒܕܳܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗܳܐ ܐܰܣܶܩ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 11 ܘܒܶܣܪܳܐ ܘܡܶܫܟܳܐ ܐܰܘܩܶܕ݂ ܒܢܽܘܪܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ. 12 ܘܰܢܟܰܣ ܝܰܩܕܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܘܡܰܛܺܝܘ ܠܶܗ ܕܡܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܪܰܣܶܗ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. 13 ܘܝܰܩܕܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܡܰܛܺܝܘ ܠܶܗ. ܘܦܰܫܚܶܗ ܗܰܕܳܡ ܗܰܕܳܡ. ܘܪܺܝܫܐ ܐܰܣܶܩ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. 14 ܘܰܐܫܺܝܓ݂ ܓܘܳܝܳܐ ܘܰܟ݂ܖ̈ܳܥܶܐ. ܘܰܐܣܶܩ ܝܰܩܕܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. 15 ܘܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܨܺܦܪܳܝܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܢܰܟ݂ܣܶܗ. ܘܕܰܟ݂ܝܶܗ. ܐܰܝܟ݂ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. 16 ܘܩܰܪܶܒ ܝܰܩܕܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܘܥܰܒܕܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܙܶܕ݂ܩܶܗ. 17 ܘܩܰܪܶܒ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ. ܘܰܡܠܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܡܶܢܶܗ ܘܰܐܣܶܩ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܝܰܩܕܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܕܨܺܦܪܳܝܳܐ. 18 ܘܰܢܟܰܣ ܠܬܰܘܪܳܐ. ܘܰܠܕܶܟܪܳܐ. ܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܡܰܛܺܝܘ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܕܡܳܐ. ܘܪܰܣܶܗ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. 19 ܘܬܰܪܒܳܐ ܕܬܰܘܪܳܐ. ܘܰܕܕܶܟܪܳܐ. ܘܶܐܠܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܩܪܳܡܳܐ ܕܰܓܘܳܝܳܐ. ܘܟܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܚܨܳܪ ܟܰܒܕܳܐ. 20 ܘܣܳܡ ܬܰܪܒܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܐܣܶܩ ܬܰܪܒܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. 21 ܘܰܚܕ݂ܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܳܩܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܦܪܰܫ ܐܰܗܪܽܘܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܬ݂ܦܰܩܰܕ ܡܽܘܫܶܐ. 22 ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܰܗܪܽܘܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. ܘܒܰܪܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܢܚܶܬ݂ ܟܰܕ݂ ܩܰܪܶܒ ܚܛܳܗܳܐ. ܘܝܰܩܕܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܘܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. 23 ܘܥܰܠܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܒܰܪܟ݂ܽܘܗܝ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܓܠܺܝ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. 24 ܘܢܶܦܩܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܟܠܰܬ݂ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܬܰܪܒܳܐ. ܘܝܰܩܕܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܫܰܒܰܚܘ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܝ.

 

1 ܘܰܢܣܰܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܢܳܕ݂ܳܒ. ܘܰܐܒܺܝܗܽܘ. ܓܒܰܪ ܦܺܝܪܡܶܗ. ܘܣܳܡܘ ܒܗܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܣܳܡܘ ܒܗܽܘܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܩܰܪܶܒܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܙܰܒܢܳܗ̇. ܕܠܳܐ ܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. 2 ܘܢܶܦܩܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܟܠܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܺܝܬ݂ܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܗܳܕ݂ܳܐ ܗܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܒܩܰܖ̈ܺܝܒܰܝ ܐܶܬ݂ܩܰܕܰܫ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܶܫܬܰܒܰܚ. ܘܰܫܬܶܩ ܐܰܗܪܽܘܢ. 4 ܘܰܩܪܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܰܢܫܳܐܶܝܠ. ܘܠܶܐܠܺܝܨܦܳܢ. ܒܢܰܝ̈ ܥܽܘܙܺܝܶܠ ܕܳܕܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܩܪܽܘܒܘ ܫܩܽܘܠܘ ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ. 5 ܘܰܩܪܶܒܘ ܘܰܫܩܰܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟ݂ܽܘܬܺܝ̈ܢܝܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܰܐܦܶܩܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܠܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ. ܘܠܺܐܝܬ݂ܳܡܳܪ. ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܠܶܗ. ܖ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܦܪܥܽܘܢ. ܘܡܳܐܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܨܰܪܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܬܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܢܶܒܟܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܘܩ̈ܕ݂ܶܐ ܕܰܐܘܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ. 7 ܘܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܦܩܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܬܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. 8 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 9 ܚܰܡܪܳܐ ܘܫܰܟ݂ܪܳܐ ܠܳܐ ܬܶܫܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟ ܥܰܡܳܟ݂. ܡܳܐ ܕܥܳܐܠܺܝܬܽܘܢ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. ܩܝܳܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܕܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. 10 ܕܬܶܦܪܫܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܬܰܛܘܰܫܬܳܐ. ܘܒܶܝܬ݂ ܛܰܡܐܳܐ ܠܕܰܟ݂ܝܳܐ. 11 ܘܬܰܠܶܦ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܝܳܡ̈ܶܐ. ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ. ܘܠܺܐܝܬܳܡܳܪ. ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܠܶܗ. ܣܰܒܘ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܕܝܳܬܰܪ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܘܟܠܽܘܗܝ ܦܰܛܺܝܪܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܗܘ. 13 ܐܘܟܠܽܘܗܝ ܒܰܐܬܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ݂ ܗܝ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ ܥܰܡܳܟ݂. ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬ݂ܦܰܩܕܶܬ݂. 14 ܘܚܰܕ݂ܝܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܘܫܳܩܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܐܰܟ݂ܽܘܠܘ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܕ݂ܟܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟ. ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܟ݂ ܥܰܡܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ݂ ܗܝ. ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ ܥܰܡܳܟ݂. ܐܶܬ݂ܝܰܗܒܰܬ݂ ܡܶܢ ܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 15 ܘܫܳܩܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܘܚܰܕ݂ܝܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܬܰܪܒܳܐ ܢܰܝܬܽܘܢ. ܠܡܶܦܪܰܫ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܟ ܥܰܡܳܟ݂. ܩܝܳܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ. 16 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ ܡܶܬ݂ܒܰܥ ܬܰܒܥܶܗ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܗܳܐ ܝܺܩܶܕ݂. ܘܰܪܓܶܙ ܥܰܠ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ. ܘܥܰܠ ܐܺܝܬܳܡܳܪ. ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. 17 ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܟܰܠܬܽܘܢ ܚܛܳܗܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܗܘ. ܘܠܶܗ ܗܘ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ. ܕܢܶܫܩܽܘܠ ܚܛܳܗܳܗ̇ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 18 ܗܳܐ ܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܡܶܢ ܕܡܶܗ ܠܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܓܘܳܝܳܐ. ܐܶܟܰܠܬܽܘܢܳܝܗܝ ܕܶܝܢ ܒܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܬ݂ܦܰܩܕܶܬ݂. ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܢܶܐܟܠܽܘܢܶܗ. 19 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܗܪܽܘܢ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܝܰܩܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܰܛܝܳܢ̈ܝ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܘܶܐܠܽܘ ܐܶܟܠܶܬ݂ ܚܛܳܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 20 ܘܰܫܡܰܥ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܫܦܰܪ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܝܐ.

 

ܕܥܰܠ ܦܽܘܪܳܫ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. 2 ܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܕ݂ܶܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܐܳܟܠܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ. 3 ܟܽܠ ܕܨܰܪܝܳܐ ܦܰܪܣܬ݂ܳܗ̇. ܘܰܦܠܺܝܓ݂ܳܐ ܠܰܬܪܶܝܢ. ܘܡܶܬ݂ܓܰܘܪܪܳܐ. ܠܳܗ̇ ܐܰܟ݂ܽܘܠܘ. 4 ܘܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܓܰܘܪܪܺܝܢ ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܰܖ̈ܝܳܢ ܦܰܖ̈ܣܳܬ݂ܗܽܘܢ ܓܰܡܠܳܐ ܕܡܶܬ݂ܓܰܘܪܰܪ. ܘܦܰܪܣܬܶܗ ܠܳܐ ܨܰܪܝܳܐ. ܛܡܰܐ ܗ̱ܘ ܠܟܽܘܢ. 5 ܘܰܚܓ݂ܳܣܳܐ ܕܡܶܬ݂ܓܰܘܪܰܪ. ܘܦܰܪܣܬܶܗ ܠܳܐ ܨܰܪܝܳܐ. ܛܡܰܐ ܗ̱ܘ ܠܟܽܘܢ. 6 ܘܰܐܪܢܒܳܐ ܕܡܶܬ݂ܓܰܘܪܪܳܐ. ܘܦܰܪܣܬ݂ܳܗ̇ ܠܳܐ ܨܰܪܝܳܐ. ܛܰܡܐܳܐ ܗ̱ܝ ܠܟܽܘܢ. 7 ܘܰܚܙܺܝܪܳܐ ܕܨܰܪܝܳܐ ܦܰܪܣܬܶܗ. ܘܰܦܠܺܝܓ݂ܳܐ ܠܰܬܪܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܓܰܘܪܰܪ. ܛܡܰܐ ܗ̱ܘ ܠܟܽܘܢ. 8 ܡܶܢ ܒܶܣܪܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ ܘܰܠܦܰܓ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܰܪܒܽܘܢ. ܛܰܡܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܘܢ. 9 ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܓܶܦ̈ܶܐ. ܘܰܩܠܳܦ̈ܶܐ. ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܒܝܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܒܖ̈ܶܓ݂ܠܳܬܳܐ. ܐܰܟ݂ܽܘܠܘ. 10 ܘܟܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܓܶܦ̈ܶܐ ܘܰܩܠܳܦ̈ܶܐ ܒܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܒܖ̈ܶܓ݂ܠܳܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܪܰܚܫܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܕܰܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܛܰܡܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܘܢ. 11 ܡܶܢ ܒܶܣܪܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ. ܘܰܠܦܰܓ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܛܰܡܐܽܘܢ. 12 ܘܟܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܓܶܦ̈ܶܐ ܘܰܩܠܳܦ̈ܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܛܡܰܐ ܗ̱ܘ ܠܟܽܘܢ. 13 ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܰܣܠܰܘ ܡܶܢ ܦܳܖ̈ܚܳܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܰܐܟܠܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܡܐܺܝ̈ܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܢܶܫܪܳܐ. ܘܕܰܝܬܳܐ. 14 ܘܢܰܥܒܳܐ. ܒܓܶܢܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. 15 ܘܢܰܥܳܡܳܐ. ܘܢܶܨܳܐ. ܠܓܶܢܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. 16 ܘܥܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܫܳܠܶܐ ܢܽܘ̈ܢܶܐ. 17 ܘܩܰܦܽܘܦܳܐ. ܘܟ݂ܽܘܟܒܰܝ. ܘܩܳܩܳܐ. ܘܰܫܪܰܩܪܳܩܳܐ. 18 ܘܚܽܘܪܒܳܐ. ܘܰܐܢܦܳܐ. ܠܓܶܢܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. 19 ܘܬܰܪܢܳܓ݂ܽܘܠ ܒܰܪܳܐ. ܘܛܰܘܣܳܐ. 20 ܘܟܽܠܶܗ ܝܰܠܕܳܐ ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܒܰܥ. ܛܡܰܐ ܗ̱ܘ ܠܟܽܘܢ. 21 ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܰܟ݂ܽܘܠܘ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܝܰܠܕܳܐ ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܒܰܥ. ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܛܶܦܖ̈ܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܖ̈ܶܓ݂ܠܰܘܗܝ. ܕܢܳܒܰܪ ܒܗܶܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. 22 ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܟ݂ܽܘܠܘ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܩܰܡܨܳܐ ܠܓܶܢܣܶܗ. ܘܚܰܪܓܳܠܳܐ ܠܓܶܢܣܶܗ. 23 ܘܟܽܠܶܗ ܝܰܠܕܳܐ ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܪܒܰܥ ܖ̈ܶܓ݂ܠܺܝܢ. ܛܡܰܐ ܗ̱ܘ ܠܟܽܘܢ. 24 ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܬܶܬܛܰܡܐܽܘܢ. ܟܽܠ ܕܩܳܪܶܒ ܠܦܰܓ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 25 ܘܟܽܠ ܕܫܳܩܶܠ ܦܰܓ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 26 ܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܨܰܪܝܳܐ ܦܰܪܣܬ݂ܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܦܠܺܝܓ݂ܳܐ ܠܰܬܪܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܓܰܘܪܪܳܐ. ܛܰܡܐܳܐ ܗ̱ܝ ܠܟܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܗܽܘܢ. ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 27 ܘܟܽܠ ܕܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܰܡܗܰܠܟ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܒܰܥ. ܛܰܡܐܳܐ ܗ̱ܝ ܠܟܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܕܩܳܪܶܒ ܠܦܰܓ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 28 ܘܡܰܢ ܕܫܳܩܶܠ ܦܰܓ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܡܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܘܢ. 29 ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܛܰܡܐܺܝܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܪܰܚܫܳܐ ܕܪܳܚܶܫ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܟܳܟ݂ܽܘܫܬܳܐ. ܘܥܽܘܩܰܒܪܳܐ. ܘܚܰܪܕܳܢܳܐ. ܠܓܶܢܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. 30 ܘܳܐܡܰܩܬܳܐ. ܘܚܽܘܠܕܳܐ. ܘܰܨܪܪܺܝܬܳܐ. ܘܚܽܘܠܡܳܛܳܐ. ܘܝܰܕ݂ܝܳܕ݂ܳܐ. 31 ܗܳܠܶܝܢ ܛܰܡܐܺܝܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܪܰܚܫܳܐ. ܟܽܠ ܕܩܳܪܶܒ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂ܺܝܢ. ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 32 ܘܟܽܠ ܕܢܳܦܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܰܕ ܡܺܝܬ݂ܺܝܢ. ܢܶܬܛܰܡܰܐ. ܘܟܽܠ ܡܳܐܢܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ. ܐܰܘ ܠܒܽܘܫܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܫܟܳܐ. ܐܰܘ ܣܰܩܳܐ. ܐܰܘ ܟܽܠ ܡܳܐܢ ܕܡܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܒܗܽܘܢ ܥܒܳܕ݂ܳܐ. ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܢܶܨܒܥܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܛܰܡܐܺܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܘܢܶܬܕܰܟܽܘܢ. 33 ܘܟܽܠ ܡܳܐܢܳܐ ܕܦܰܚܳܪܳܐ ܕܢܳܦܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܓܰܘܶܗ. ܟܽܠ ܕܰܒܓܰܘܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ. ܘܠܶܗ ܬܒܰܪܘ. 34 ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܳܐ ܕܡܶܬ݂ܐܰܟܠܳܐ. ܕܢܳܦܠܺܝܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܬܶܬܛܰܡܰܐ. ܘܟܽܠ ܡܰܫܬܝܳܐ ܕܡܶܫܬܬܶܐ ܒܟܽܠ ܡܳܐܢ. ܢܶܬܛܰܡܰܐ. 35 ܘܟܽܠ ܕܢܳܦܶܠ ܡܶܢ ܦܰܓ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ. ܬܰܢܽܘܪܳܐ. ܘܒܶܝܬ݂ ܬܦܰܝܳܐ. ܢܶܬ݂ܥܰܩܪܽܘܢ. ܛܰܡܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܛܰܡܐܺܝܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟܽܘܢ. 36 ܒܪܰܡ ܡܥܺܝܢ̈ܶܐ. ܘܓ݂ܽܘ̈ܒܶܐ. ܘܩܳܒ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܕܟܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܦܰܓ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ. 37 ܘܶܐܢ ܢܳܦܶܠ ܡܶܢ ܦܰܓ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܒܰܪܙܰܪܥܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܕܡܶܙܕܪܰܥ. ܕܟܶܐ ܗܽܘ. 38 ܘܶܐܢ ܢܦܰܠܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠ ܒܰܪܙܰܪܥܳܐ. ܘܰܢܦܰܠ ܡܶܢ ܦܰܓ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܛܡܰܐ ܗ̱ܘ ܠܟܽܘܢ. 39 ܘܶܐܢ ܢܡܽܘܬ݂ ܡܶܢ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܕܰܟ݂ܝܳܐ ܠܟܽܘܢ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ. ܟܽܠ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܦܰܓ݂ܪܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 40 ܘܡܰܢ ܕܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢ ܦܰܓ݂ܪܶܗ. ܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܘܰܕ݂ܢܶܫܩܽܘܠ ܡܶܢ ܦܰܓ݂ܪܶܗ. ܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 41 ܘܟܽܠ ܪܰܚܫܳܐ ܕܪܳܚܶܫ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܛܡܰܐ ܗ̱ܘ ܠܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ. 42 ܘܟܽܠ ܕܫܳܐܶܦ ܥܰܠ ܟܰܪܣܶܗ. ܘܟܽܠ ܕܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܒܰܥ. ܘܥܰܠ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܖ̈ܶܓ݂ܠܶܐ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܪܰܚܫܳܐ ܕܪܳܚܶܫ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܡܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. 43 ܠܳܐ ܬܛܰܡܐܽܘܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܪܰܚܫܳܐ ܕܪܳܚܶܫ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܶܬܛܰܡܐܽܘܢ ܒܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܶܬܛܰܡܐܽܘܢ ܒܗܽܘܢ. 44 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܬܶܬ݂ܩܰܕܫܽܘܢ ܘܬܶܗܘܢ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܺܝܫ ܐ̱ܢܳܐ. ܠܳܐ ܬܛܰܡܐܽܘܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܪܰܚܫܳܐ ܕܪܳܚܶܫ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 45 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܕܰܐܣܶܩܬܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܕܶܐܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܬܶܗܘܢ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܺܝܫ ܐ̱ܢܳܐ. 46 ܗܳܢܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ. ܘܰܕ݂ܦܳܪܰܚܬܳܐ. ܘܰܕ݂ܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܕܪܳܚܫܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܕ݂ܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܪܳܚܫܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. 47 ܘܰܠܡܶܦܪܰܫ ܒܶܝܬ݂ ܛܡܰܐ ܠܕܰܟ݂ܝܳܐ. ܘܒܶܝܬ݂ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬ݂ܰܐܟܠܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܐܰܟܠܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. . ܝܒ.

 

ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܝܕܳܐ ܕܝܳܠܕܳܐ

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܟܰܕ݂ ܬܶܒܛܰܢܝ ܘܬܺܐܠܰܕ݂ܝ ܕܶܟܪܳܐ. ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܡܐܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܟܶܦܣܳܗ̇. ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܡܐܳܐ. 3 ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܢܶܓ݂ܙܪܽܘܢ ܒܶܣܪܳܐ ܕܥܽܘܪܠܽܘܬܶܗ. 4 ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܬܶܬܶܒ ܥܰܠ ܕܡܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܰܪܰܒܝ. ܘܰܠܡܰܩܕܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠܝ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܡܠܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܕܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܳܗ̇. 5 ܘܶܐܢ ܢܶܩܒܬ݂ܳܐ ܬܺܐܠܰܕ݂ܝ. ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܡܐܳܐ ܐܰܪܒܬܰܥܣܰܪ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܐܰܝܟ݂ ܟܶܦܣܳܗ̇. ܘܶܫܬܺܝܢ ܘܶܐܫܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܬܶܬܶܒ ܥܰܠ ܕܡܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. 6 ܘܡܳܐ ܕܰܡܠܰܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܕܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܕܰܒܪܳܐ ܐܰܘ ܕܒܰܪܬܳܐ. ܬܰܝܬܶܐ ܐܶܡܪܳܐ ܒܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܠܝܰܩܕܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܘܫܽܘܦܢܺܝܢܳܐ ܐܰܘ ܒܰܪ ܝܰܘܢܳܐ ܠܰܚܛܳܗܳܐ. ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܟܳܗܢܳܐ. 7 ܘܢܰܩܪܒܺܝܗ̇ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܬܶܬܕܰܟܶܐ ܡܶܢ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܗ̇. ܗܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐܝܕܳܐ ܕܝܳܠܕܳܐ ܕܶܟܪܳܐ ܐܰܘ ܢܶܩܒܬ݂ܳܐ. 8 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܡܳܛܶܐ ܒܶܐܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܬܰܝܬܶܐ ܐܶܡܪܳܐ. ܬܶܣܰܒ ܬܪܶܝܢ ܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܺܝܢ. ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܢܳܐ. ܚܰܕ݂ ܠܰܚܛܳܗܳܐ. ܘܚܰܕ݂ ܠܝܰܩܕܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܘܬܶܬܕܰܟܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. . ܝܓ.

 

ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܥܰܠ ܡܚܽܘܬܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܥܰܡ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. 2 ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܰܕ݂ ܬܶܗܘܶܐ ܒܡܶܫܟܳܐ ܕܒܶܣܪܶܗ ܫܽܘܡܬ݂ܳܐ. ܐܰܘ ܩܰܠܳܦܺܝܬ݂ܳܐ. ܐܰܘ ܒܶܗܩܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܒܡܶܫܟܳܐ ܕܒܶܣܪܶܗ ܫܽܘܡܬ݂ܳܐ ܕܰܡܚܽܘܬܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ. ܢܰܝܬܽܘܢܶܗ ܠܘܳܬ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܐܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. 3 ܘܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܒܡܶܫܟܳܐ ܕܒܶܣܪܶܗ. ܘܣܰܥܪܳܐ ܕܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܗܦܶܟ݂ ܠܡܶܚܘܰܪ. ܘܚܶܙܘܳܗ̇ ܕܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡܺܝܩ ܗܽܘ ܡܶܢ ܡܶܫܟܳܐ ܕܒܶܣܪܶܗ. ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܕܓܰܪܒܳܐ. ܘܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܘܰܢܛܰܡܺܐܝܗ̇. 4 ܘܶܐܢ ܒܶܗܩܺܝܬ݂ܳܐ ܚܶܘܪܰܬ݂ ܒܡܶܫܟܳܐ ܕܒܶܣܪܶܗ. ܘܥܰܡܺܝܩܳܐ ܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܐ ܡܶܢ ܡܶܫܟܳܐ. ܘܣܰܥܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܗܦܶܟ݂ ܠܡܶܚܘܰܪ. ܢܶܣܓܪܺܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 5 ܘܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܐܶܢ ܩܳܡܰܬ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܒܕ݂ܽܘܟܬ݂ܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܗܰܠܟܰܬ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܒܡܶܫܟܳܐ. ܢܶܣܓܪܺܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܺܝܢ. 6 ܘܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܺܝܢ. ܐܶܢ ܕܶܥܟܰܬ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܗܰܠܟܰܬ݂. ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܒܡܶܫܟܳܐ. ܢܕܰܟܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܙܳܙܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܰܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܬܕܰܟܶܐ. 7 ܘܶܐܢ ܡܗܰܠܳܟ݂ܽܘ ܬܗܰܠܶܟ݂ ܒܶܗܩܺܝܬ݂ܳܐ ܒܡܶܫܟܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܚܙܳܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܘܕܰܟܝܳܗ̇. ܢܚܰܘܢܳܗ̇ ܬܽܘܒ ܠܟܳܗܢܳܐ. 8 ܘܢܶܚܙܶܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܐܶܢ ܗܰܠܟܰܬ݂ ܒܶܗܩܺܝܬ݂ܳܐ ܒܡܶܫܟܳܐ. ܢܛܰܡܐܺܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܪܒܰܐ ܗ̱ܘ. 9 ܘܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ ܟܰܕ ܬܶܗܘܶܐ ܒܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܢܰܝܬܽܘܢܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܟܳܗܢܳܐ. 10 ܘܢܶܚܙܶܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܐܶܢ ܫܽܘܡܬ݂ܳܐ ܚܶܘܳܪܬܳܐ ܒܡܶܫܟܳܐ. ܘܗܺܝ ܗܶܦܟܰܬ݂ ܣܰܥܪܳܗ̇ ܠܡܶܚܘܰܪ. ܘܪܽܘܫܡܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܒܫܽܘܡܬ݂ܳܐ. 11 ܓܰܪܒܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܒܡܶܫܟܳܐ ܕܒܶܣܪܶܗ. ܢܛܰܡܐܺܝܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܣܓܪܺܝܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܡܰܐ ܗ̱ܘ. 12 ܘܶܐܢ ܡܶܦܪܰܚ ܢܶܦܪܰܚ ܓܰܪܒܳܐ ܒܡܶܫܟܶܗ. ܘܰܢܟܰܣܶܝܘܗܝ ܓܰܪܒܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܡܶܫܟܶܗ. ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܖ̈ܶܓ݂ܠܰܘܗܝ. ܟܽܠ ܕܚܳܙܶܝܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܟܳܗܢܳܐ. 13 ܢܶܚܙܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܐܶܢ ܟܰܣܺܝ ܓܰܪܒܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܒܶܣܪܶܗ. ܢܕܰܟܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܟܽܠܶܗ ܓܶܝܪ ܐܶܬ݂ܗܦܶܟ݂ ܠܡܶܚܘܰܪ ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܟܶܐ ܗܽܘ. 14 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܒܶܗ ܒܶܣܪܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ. 15 ܘܢܶܚܙܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܠܒܶܣܪܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܘܰܢܛܰܡܐܺܝܘܗܝ ܠܒܶܣܪܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܛܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܪܒܰܐ ܗ̱ܘ. 16 ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܶܐܬ݂ܗܦܶܟ݂ ܒܶܣܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܠܡܶܚܘܰܪ. ܢܰܝܬܽܘܢܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܟܳܗܢܳܐ. 17 ܘܢܶܚܙܶܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܐܶܢ ܐܶܬ݂ܗܰܦܟܰܬ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܶܚܘܰܪ. ܢܕܰܟܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܟ݂ܝܳܐ ܗ̱ܝ. 18 ܘܒܶܣܪܳܐ ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܚܢܳܐ ܒܡܶܫܟܶܗ. ܘܢܶܬ݂ܰܐܣܶܐ. 19 ܘܬܶܗܘܶܐ ܒܕ݂ܽܘܟܬܶܗ ܕܫܽܘܚܢܳܐ ܫܽܘܡܬ݂ܳܐ ܚܶܘܳܪܬܳܐ. ܐܰܘ ܒܶܗܩܺܝܬ݂ܳܐ ܕܚܶܘܳܪܳܐ ܐܰܘ ܕܣܽܘܡܳܩܳܐ. ܢܚܰܘܢܳܗ̇ ܠܟܳܗܢܳܐ. 20 ܘܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ. ܐܶܢ ܚܶܙܘܳܗ̇ ܡܰܟܺܝܟ݂ ܡܶܢ ܡܶܫܟܳܐ. ܘܣܰܥܪܳܗ̇ ܐܶܬ݂ܗܦܶܟ݂ ܠܡܶܚܘܰܪ. ܢܛܰܡܐܺܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܕܓܰܪܒܳܐ. ܘܰܒܫܽܘܚܢܳܐ ܣܶܓܝܰܬ݂. 21 ܘܶܐܢ ܢܶܚܙܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܣܰܥܪܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܡܶܢ ܡܶܫܟܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܗ̱ܝ. ܢܶܣܓܪܺܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 22 ܘܶܐܢ ܡܗܰܠܳܟ݂ܽܘ ܬܗܰܠܶܟ݂ ܒܡܶܫܟܳܐ. ܢܛܰܡܐܺܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܕܓܰܪܒܳܐ. 23 ܘܶܐܢ ܒܕ݂ܽܘܟܬ݂ܳܗ̇ ܩܳܡܰܬ݂ ܒܶܗܩܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܰܠܟܰܬ݂. ܫܽܘܡܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܕܫܽܘܚܢܳܐ. ܢܕܰܟܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ. 24 ܘܒܶܣܪܳܐ ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܡܶܫܟܶܗ ܟܘܳܝܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܒܫܽܘܡܬ݂ܳܐ ܕܰܟ݂ܘܳܝܳܐ ܒܶܗܩܺܝܬ݂ܳܐ ܕܚܶܘܳܪܳܐ. ܐܰܘ ܕܣܽܘܡܳܩܳܐ. ܐܰܘ ܕܡܰܚܘܪܳܐ. 25 ܢܶܚܙܶܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܐܶܢ ܐܶܬ݂ܗܦܶܟ݂ ܣܰܥܪܳܐ ܠܡܶܚܘܰܪ ܒܒܶܗܩܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܚܶܙܘܳܗ̇ ܥܰܡܺܝܩ ܡܶܢ ܡܶܫܟܳܐ. ܓܰܪܒܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܒܰܟ݂ܘܳܝܳܐ ܦܪܰܚ. ܢܛܰܡܐܺܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܕܓܰܪܒܳܐ. 26 ܘܶܐܢ ܢܶܚܙܶܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܒܒܶܗܩܺܝܬ݂ܳܐ ܣܰܥܪܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܡܶܢ ܡܶܫܟܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܗ̱ܝ. ܢܶܣܓܪܺܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 27 ܘܢܶܚܙܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܐܶܢ ܗܰܠܟܰܬ݂ ܒܶܗܩܺܝܬ݂ܳܐ ܒܡܶܫܟܳܐ. ܢܛܰܡܐܺܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܕܓܰܪܒܳܐ. 28 ܘܶܐܢ ܒܕ݂ܽܘܟܬ݂ܳܗ̇ ܩܳܡܰܬ݂ ܒܶܗܩܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܰܠܟܰܬ݂ ܒܡܶܫܟܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܗ̱ܝ. ܫܽܘܡܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܟ݂ܘܳܝܳܐ. ܢܕܰܟܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܽܘܡܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܟ݂ܘܳܝܳܐ. 29 ܘܓܰܒܪܳܐ ܐܰܘ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܐܶܢ ܬܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܐܰܘ ܒܕܰܩܢܶܗ. 30 ܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܐܶܢ ܚܶܙܘܳܗ̇ ܥܰܡܺܝܩ ܡܶܢ ܡܶܫܟܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ݂ ܒܳܗ̇ ܣܥܰܪ ܫܶܡܫܳܐ ܩܰܛܺܝܢܳܐ. ܢܛܰܡܐܺܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܕܓܰܪܒܳܐ ܕܪܺܝܫܐ ܐܰܘ ܕܕܰܩܢܳܐ. 31 ܘܶܐܢ ܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܺܝܩ ܚܶܙܘܳܗ̇ ܡܶܢ ܡܶܫܟܳܐ. ܘܣܰܥܪܳܐ ܐܽܘܟܳܡܳܐ ܠܰܝܬ ܒܳܗ̇. ܢܶܣܓܪܺܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 32 ܘܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܗܰܠܟܰܬ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܣܥܰܪ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܚܶܙܘܳܗ̇ ܕܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܺܝܩ ܡܶܢ ܡܶܫܟܳܐ. 33 ܢܶܓܪܽܘܥ ܣܶܛܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܢܶܓ݂ܪܽܘܥ. ܘܢܶܣܓܪܺܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܺܝܢ. 34 ܘܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܗܰܠܟܰܬ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܒܡܶܫܟܳܐ. ܘܚܶܙܘܳܗ̇ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܺܝܩ ܡܶܢ ܡܶܫܟܳܐ. ܢܕܰܟܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܬܕܰܟܶܐ. 35 ܘܶܐܢ ܡܗܰܠܳܟ݂ܽܘ ܬܗܰܠܶܟ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܒܡܶܫܟܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܕܰܟܺܝ. 36 ܢܶܚܙܶܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܐܶܢ ܗܰܠܟܰܬ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܒܡܶܫܟܳܐ. ܠܳܐ ܢܫܰܐܶܠ ܟܳܗܢܳܐ ܥܰܠ ܣܥܰܪ ܫܶܡܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܡܰܐ ܗ̱ܘ. 37 ܘܶܐܢ ܒܕ݂ܽܘܟܬ݂ܳܗ̇ ܩܳܡܰܬ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܣܰܥܪܳܐ ܐܽܘܟܳܡܳܐ ܝܺܥܳܐ ܒܳܗ̇. ܡܶܬ݂ܰܐܣܝܳܐ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܟ݂ܝܳܐ ܗ̱ܝ. ܢܕܰܟܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ. 38 ܘܓܰܒܪܳܐ ܐܰܘ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܐܶܢ ܬܶܗܘܶܐ ܒܡܶܫܟܳܐ ܕܒܶܣܪܗܽܘܢ ܒܶܗܩܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܰܒܗܩܳܐ ܐܰܘ ܚܶܘܳܪܳܐ. 39 ܢܶܚܙܶܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܒܡܶܫܟܳܐ ܕܒܶܣܪܗܽܘܢ ܒܶܗܩܺܝܬ݂ܳܐ ܕܚܶܘܳܪܳܐ. ܐܰܘ ܕܣܽܘܡܳܩܳܐ. ܩܰܠܦܺܝܬܳܐ ܣܶܓ݂ܝܰܬ݂ ܒܡܶܫܟܳܐ. ܕܟܶܐ ܗܽܘ. 40 ܘܓܰܒܪܳܐ ܐܶܢ ܢܶܬܰܪ ܣܰܥܪܶܗ ܘܢܰܩܪܰܚ. ܕܟܶܐ ܗܽܘ. 41 ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܢܶܬܰܪ ܣܰܥܪܶܗ. ܓܒܳܚܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܟܶܐ ܗܽܘ. 42 ܘܶܐܢ ܬܶܗܘܶܐ ܒܰܩܪܳܚܽܘܬܶܗ. ܐܰܘ ܒܰܓ݂ܒܳܚܽܘܬܶܗ. ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܶܘܳܪܳܐ. ܐܰܘ ܕܣܽܘܡܳܩܳܐ. ܓܰܪܒܰܐ ܗ̱ܘ ܣܓ݂ܺܝ ܒܰܩܪܳܚܽܘܬܶܗ. ܐܰܘ ܒܰܓ݂ܒܳܚܽܘܬܶܗ. 43 ܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܠܫܽܘܡܬ݂ܳܐ ܕܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܐܶܢ ܚܶܘܪܰܬ݂ ܘܶܐܢ ܣܶܡܩܰܬ݂ ܒܰܩܪܳܚܽܘܬܶܗ ܐܰܘ ܒܰܓ݂ܒܳܚܽܘܬܶܗ. ܐܰܝܟ݂ ܚܶܙܘܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܡܶܫܟܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. 44 ܓܰܪܒܳܐ ܗܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ. ܘܛܰܡܳܐܐ ܗ̱ܘ. ܢܛܰܡܐܺܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܗܺܝ. 45 ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܓ݂ܪܶܒ ܘܺܐܝܬ݂ ܒܶܗ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܦܰܪܡܺܝܢ. ܘܪܺܝܫܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܦܪܺܝܥ. ܘܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܢܶܬ݂ܥܰܛܰܦ. ܘܛܰܡܳܐܐ ܢܶܩܪܶܐ ܢܰܦܫܶܗ. 46 ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܗ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܡܳܐܐ ܗ̱ܘ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܘܗܝ ܢܶܬܶܒ. ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܘܬܒܶܗ. 47 ܘܡܰܪܛܽܘܛܳܐ ܐܶܢ ܬܶܗܘܶܐ ܒܳܗ̇ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ. ܒܡܰܪܛܽܘܛܳܐ ܕܥܰܡܪܳܐ. ܐܰܘ ܒܡܰܪܛܽܘܛܳܐ ܕܟܶܬܳܢܳܐ. 48 ܐܰܘ ܒܫܶܬ݂ܝܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܟ݂ܪܳܟ݂ܳܐ ܕܟܶܬܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܕܥܰܡܪܳܐ. ܐܰܘ ܒܡܶܫܟܳܐ. ܐܰܘ ܒܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ ܕܡܶܫܟܳܐ. 49 ܘܬܶܗܘܶܐ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܝܽܘܪܳܩܳܐ. ܐܰܘ ܣܽܘܡܳܩܳܐ. ܒܡܰܪܛܽܘܛܳܐ. ܐܰܘ ܒܡܶܫܟܳܐ. ܐܰܘ ܒܫܶܬ݂ܝܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܟ݂ܪܳܟ݂ܳܐ. ܐܰܘ ܒܟܽܠ ܡܳܐܢܳܐ ܕܡܶܫܟܳܐ. ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܕܓܰܪܒܳܐ. ܢܚܰܘܢܳܗ̇ ܠܟܳܗܢܳܐ. 50 ܘܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܣܓܪܺܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 51 ܘܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܐܶܢ ܗܰܠܟܰܬ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܒܡܰܪܛܽܘܛܳܐ. ܐܰܘ ܒܫܶܬ݂ܝܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܟ݂ܪܳܟܳܐ. ܐܰܘ ܒܡܶܫܟܳܐ. ܐܰܘ ܒܟܽܠ ܡܶܫܟܳܐ ܕܡܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܠܰܥܒܳܕ݂ܳܐ. ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܕܓܰܪܒܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܛܡܰܐ ܗ̱ܘ. 52 ܢܰܘܩܕ݂ܺܝܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܠܡܰܪܛܽܘܛܳܐ. ܐܰܘ ܠܫܶܬ݂ܝܳܐ. ܐܰܘ ܠܰܟ݂ܪܳܟ݂ܳܐ ܕܥܰܡܪܳܐ. ܐܰܘ ܕܟܶܬܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܠܟܽܠ ܡܳܐܢܳܐ ܕܡܶܫܟܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܒܢܽܘܪܳܐ ܢܰܘܩܕ݂ܽܘܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܪܒܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. 53 ܘܶܐܢ ܢܶܚܙܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܠܳܐ ܗܰܠܟܰܬ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܒܡܰܪܛܽܘܛܳܐ. ܐܰܘ ܒܫܶܬܝܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܟܪܳܟܳܐ. ܐܰܘ ܒܟܽܠ ܡܳܐܢ ܕܡܶܫܟܳܐ. 54 ܢܶܦܩܽܘܕ݂ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܢܚܰܠܠܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܗ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܣܓܪܺܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܺܝܢ. 55 ܘܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܚܰܠܠܽܘܗ̇. ܐܶܢ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܠܰܦ ܚܶܙܘܳܗ̇ ܕܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܠܦܰܬ݂. ܛܡܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘܩܶܕܳܝܗܝ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܒܚܰܕ݂ܬ݂ܽܘܬܶܗ. ܐܰܘ ܒܰܒܠܳܝܽܘܬܶܗ. 56 ܘܶܐܢ ܢܶܚܙܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܫܰܘܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬ݂ܚܰܠܰܠ. ܢܶܩܽܘܕ݂ ܢܶܫܩܠܺܝܗ̇ ܡܶܢ ܡܰܪܛܽܘܛܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܶܫܟܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܫܶܬ݂ܝܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܟܪܳܟܳܐ. 57 ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܬܶܬ݂ܚܙܶܐ ܒܡܰܪܛܽܘܛܳܐ. ܐܰܘ ܒܫܶܬܝܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܟܪܳܟܳܐ. ܐܰܘ ܒܟܽܠ ܡܳܐܢ ܕܡܶܫܟܳܐ. ܢܰܘܩܕ݂ܺܝܘܗܝ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܶܓ݂ܝܰܬ݂ ܒܶܗ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ. 58 ܘܡܰܪܛܽܘܛܳܐ. ܐܰܘ ܫܶܬ݂ܝܳܐ. ܐܰܘ ܟܪܳܟ݂ܳܐ. ܐܰܘ ܟܽܠ ܡܳܐܢܳܐ ܕܡܶܫܟܳܐ ܕܡܶܬ݂ܚܰܠܰܠ. ܘܦܳܪܩܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܢܶܬ݂ܚܰܠܰܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܢܶܬܕܰܟܶܐ. 59 ܗܳܢܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ. ܕܡܰܪܛܽܘܛܳܐ ܕܥܰܡܪܳܐ. ܐܰܘ ܕܟܶܬܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܕܫܶܬ݂ܝܳܐ. ܐܰܘ ܕܰܟ݂ܪܳܟ݂ܳܐ. ܐܰܘ ܕܟܽܠ ܡܳܐܢܳܐ ܕܡܶܫܟܳܐ. ܕܰܢܕܰܟܶܝܘܗܝ. ܐܰܘ ܕܰܢܛܰܡܐܺܝܘܗܝ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܝܕ.

 

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܕܰܟܶܐ. ܢܰܝܬܽܘܢܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܟܳܗܢܳܐ. 3 ܘܢܶܦܽܘܩ ܟܳܗܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܚܙܶܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܐܶܢ ܐܶܬ݂ܰܐܣܝܰܬ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ. 4 ܢܶܦܩܽܘܕ݂ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܢܰܝܬܽܘܢ ܠܗܰܘ ܕܡܶܬܕܰܟܶܐ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܨܶܦܖ̈ܺܝܢ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟ݂ܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܩܰܝܣܳܐ ܕܰܐܪܙܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܙܽܘܦܳܐ. 5 ܘܢܶܦܩܽܘܕ݂ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܢܶܟܣܽܘܢ ܨܶܦܪܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܒܡܳܐܢܳܐ ܕܦܰܚܳܪܳܐ ܥܰܠ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. 6 ܘܢܶܣܰܒ ܠܨܶܦܪܳܐ ܗܳܝ ܚܰܝܬܳܐ. ܘܩܰܝܣܳܐ ܕܰܐܪܙܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܙܽܘܦܳܐ. ܘܢܶܨܒܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܨܶܦܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ. ܒܰܕ݂ܡܳܐ ܕܨܶܦܪܳܐ ܕܶܐܬ݂ܢܰܟ݂ܣܰܬ݂ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܒܽܘܥܳܐ. 7 ܘܢܶܪܽܘܣ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܡܶܬܕܰܟܶܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܐ. ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܢܶܬܕܰܟܶܐ. ܘܢܰܦܪܚܺܝܗ̇ ܠܨܶܦܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܚܰܩܠܳܐ. 8 ܘܰܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܗܰܘ ܕܡܶܬܕܰܟܶܐ. ܘܢܶܓ݂ܪܽܘܥ ܟܽܠܶܗ ܣܰܥܪܶܗ. ܘܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܶܬܕܰܟܶܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܬܶܒ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܟܢܶܗ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 9 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܢܶܓ݂ܪܽܘܥ ܟܽܠܶܗ ܣܰܥܪܶܗ. ܪܺܝܫܶܗ. ܘܕܰܩܢܶܗ. ܘܰܓ݂ܒܺܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܽܠܶܗ ܣܰܥܪܶܗ ܢܶܓܪܽܘܥ. ܘܰܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܰܣܚܶܐ ܒܶܣܪܶܗ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܶܬܕܰܟܶܐ. 10 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ. ܢܶܣܰܒ ܬܪܶܝܢ ܐܶܡܖ̈ܺܝܢ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܳܐ. ܘܦܰܪܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܡܽܘܡܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܥܶܣܖ̈ܽܘܢܺܝܢ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܩܰܡܢܶܩܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ. 11 ܘܰܢܩܺܝܡܺܝܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܡܕܰܟܶܐ ܠܗܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܡܶܬܕܰܟܶܐ. ܘܰܠܗܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 12 ܘܢܶܣܰܒ ܟܳܗܢܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܰܢܩܰܪܒܺܝܘܗܝ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. ܘܠܰܡܢܺܩܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ. ܘܢܶܦܪܽܘܫ ܐܶܢܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 13 ܘܢܶܟܣܺܝܘܗܝ ܠܶܐܡܪܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܢܳܟܶܣ ܚܛܳܗܳܐ ܘܝܰܩܕܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܗ̱ܘ ܕܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܗ̱ܘ. 14 ܘܢܶܣܰܒ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ. ܘܢܶܪܽܘܣ ܟܳܗܢܳܐ ܥܰܠ ܛܰܪܦܳܐ ܕܶܐܕ݂ܢܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܕܰܟܶܐ. ܘܥܰܠ ܟܪܳܬܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܥܰܠ ܟܪܳܬܳܐ ܕܪܶܓ݂ܠܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. 15 ܘܢܶܣܰܒ ܟܳܗܢܳܐ ܡܢܶܩܺܝܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ. ܘܢܶܣܽܘܟ݂ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܕܟܳܗܢܳܐ. 16 ܘܢܶܨܒܽܘܥ ܟܳܗܢܳܐ ܨܶܒܥܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܣܶܡܳܠܳܐ. ܘܢܶܪܽܘܣ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܒܨܶܒܥܶܗ. ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 17 ܘܡܶܕܶܡ ܕܝܳܬܰܪ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܟܳܗܢܳܐ. ܢܶܪܽܘܣ ܥܰܠ ܛܰܪܦܳܐ ܕܶܐܕ݂ܢܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܕܰܟܶܐ. ܘܥܰܠ ܟܪܳܬܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܪܳܬܳܐ ܕܪܶܓ݂ܠܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܥܰܠ ܕܽܘܟܰܬ݂ ܕܡܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ. 18 ܘܡܶܕܶܡ ܕܡܶܫܬܚܰܪ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ. ܕܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܟܳܗܢܳܐ. ܢܰܪܡܶܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܕܰܟܶܐ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 19 ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܟܳܗܢܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܕܰܟܶܐ ܡܶܢ ܛܰܡܐܽܘܬܶܗ. ܘܒܳܬ݂ܰܪܟܶܢ ܢܶܟܣܺܝܘܗܝ ܠܝܰܩܕܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. 20 ܘܢܰܣܶܩ ܟܳܗܢܳܐ ܝܰܩܕܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܘܢܶܬܕܰܟܶܐ. 21 ܘܶܐܢ ܡܶܣܟܺܝܢ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܣܳܦܩܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܢܶܣܰܒ ܐܶܡܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ ܠܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܕܢܶܬ݂ܚܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܠܣܰܐܬܳܐ. ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܡܢܶܩܺܝܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ. 22 ܘܰܬܪܶܝܢ ܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܺܝܢ. ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܢܳܐ. ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܦܩܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܰܕ݂ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. ܘܚܰܕ݂ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. 23 ܘܢܰܝܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܢܕܰܟܶܝܘܗܝ. ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 24 ܘܢܶܣܰܒ ܟܳܗܢܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܰܡܢܶܩܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ. ܘܢܶܦܪܽܘܫ ܐܶܢܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 25 ܘܢܶܟܣܺܝܘܗܝ ܠܶܐܡܪܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ. ܘܢܶܣܰܒ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ. ܘܢܶܪܽܘܣ ܥܰܠ ܛܰܪܦܳܐ ܕܶܐܕ݂ܢܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܕܰܟܶܐ. ܘܥܰܠ ܟܪܳܬܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܪܳܬܳܐ ܕܪܶܓ݂ܠܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. 26 ܘܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܢܶܣܽܘܟ݂ ܟܳܗܢܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܕܟܳܗܢܳܐ. 27 ܘܢܶܪܽܘܣ ܟܳܗܢܳܐ ܒܨܶܒܥܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܣܶܡܳܠܳܐ. ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 28 ܘܢܶܪܽܘܣ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. ܥܰܠ ܛܰܪܦܳܐ ܕܶܐܕ݂ܢܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܕܰܟܶܐ. ܘܥܰܠ ܟܪܳܬܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܪܳܬܳܐ ܕܪܶܓ݂ܠܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܒܕ݂ܽܘܟܰܬ݂ ܕܡܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ. 29 ܘܡܶܕܶܡ ܕܡܶܫܬܚܰܪ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܟܳܗܢܳܐ. ܢܶܪܽܘܣ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܕܰܟܶܐ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 30 ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܡܶܢ ܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܶܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܢܳܐ. ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܦܩܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ. 31 ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܰܕ݂ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. ܘܚܰܕ݂ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܡܶܬܕܰܟܶܐ. 32 ܗܳܢܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܰܢ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܗ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ. ܕܠܳܐ ܣܳܦܩܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܢܶܬܕܰܟܶܐ. 33 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. 34 ܟܰܕ݂ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. ܘܶܐܬܶܠ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܪܰܥ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܟܽܘܢ. 35 ܢܺܐܬܶܐ ܡܳܪܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܠܟܳܗܢܳܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܙܝܰܬ݂ ܠܺܝ ܒܒܰܝܬܳܐ. 36 ܢܶܦܩܽܘܕ݂ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܢܣܰܦܩܽܘܢܶܗ ܠܒܰܝܬܳܐ. ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܟܳܗܢܳܐ ܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܠܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܛܰܡܰܐ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܒܰܝܬܳܐ. ܘܒܳܬ݂ܰܪܟܶܢ ܢܶܥܽܘܠ ܟܳܗܢܳܐ. 37 ܘܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܠܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܒܶܐܣܬܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܩܠܳܦ̈ܶܐ ܕܝܽܘܖ̈ܳܩܳܢ. ܐܰܘ ܕܣܽܘܡܳܩ̈ܳܢ. ܘܚܶܙܘܗܶܝܢ ܥܰܡܺܝܩ ܡܶܢ ܐܶܣܬܳܐ. 38 ܢܶܦܽܘܩ ܠܶܗ ܟܳܗܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܢܩܽܘܡ ܒܬܰܪܥܶܗ. ܘܢܶܣܓܪܺܝܘܗܝ ܠܒܰܝܬܳܐ ܗܰܘ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 39 ܘܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܟܳܗܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܘܢܶܚܙܶܐ. ܐܶܢ ܗܰܠܟܰܬ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܒܶܐܣܬܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ. 40 ܢܶܦܩܽܘܕ݂ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܢܶܫܡܛܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܗܶܝܢ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ. ܘܢܰܪܡܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܛܰܡܐܳܐ. 41 ܘܒܰܝܬܳܐ ܗܰܘ ܢܶܩܠܦܽܘܢܶܗ ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. ܘܢܶܫܕܽܘܢ ܥܰܦܪܳܐ ܕܰܩܠܰܦܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܛܰܡܐܳܐ. 42 ܘܢܶܣܒܽܘܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܘܢܰܥܠܽܘܢ ܚܠܳܦ ܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܥܰܦܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܶܣܒܽܘܢ. ܘܢܶܛܪܽܘܢܶܗ ܠܒܰܝܬܳܐ. 43 ܐܶܢ ܬܗܰܠܶܟ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܘܬܶܣܓܶܐ ܒܒܰܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬ݂ܢܣܶܒ̈ܝ ܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬ݂ܩܠܶܦ ܒܰܝܬܳܐ ܘܶܐܬܛܰܪܺܝ. 44 ܢܶܥܽܘܠ ܟܳܗܢܳܐ ܘܢܶܚܙܶܐ. ܐܶܢ ܗܰܠܟܰܬ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܒܒܰܝܬܳܐ. ܓܰܪܒܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܶܗ ܒܒܰܝܬܳܐ. ܛܡܰܐ ܗ̱ܘ. 45 ܢܶܥܩܪܽܘܢܶܗ ܠܒܰܝܬܳܐ. ܠܟܺܐܦܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܩܰܝܣܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܰܦܪܶܗ. ܘܢܰܦܩܽܘܢܶܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܛܰܡܐܳܐ. ܘܢܰܘܩܕ݂ܽܘܢܶܗ ܒܢܽܘܪܳܐ. 46 ܘܡܰܢ ܕܥܳܐܶܠ ܠܓܰܘܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܣܓܺܝܪ. ܢܶܗܘܶܐ ܛܰܡܐܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 47 ܘܡܰܢ ܕܕ݂ܳܡܶܟ݂ ܒܓܰܘܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܰܢ ܕܳܐܟܶܠ ܒܓܰܘܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. 48 ܘܶܐܢ ܢܶܥܽܘܠ ܟܳܗܢܳܐ ܘܢܶܚܙܶܐ ܕܠܳܐ ܗܰܠܟܰܬ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܒܒܰܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܛܪܰܐܗܝ ܠܒܰܝܬܳܐ. ܢܕܰܟܶܝܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܠܒܰܝܬܳܐ ܗܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܰܐܣܝܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܡܚܽܘܬܶܗ. 49 ܘܢܶܣܰܒ ܠܰܡܕܰܟܳܝܽܘܬܶܗ ܠܒܰܝܬܳܐ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܨܶܦܖ̈ܺܝܢ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟ݂ܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܩܰܝܣܳܐ ܕܰܐܪܙܳܐ. ܘܙܽܘܦܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. 50 ܘܢܶܦܩܽܘܕ݂ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܢܶܟܣܽܘܢ ܨܶܦܪܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܒܡܳܐܢܳܐ ܕܦܰܚܳܪܳܐ. ܥܰܠ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. 51 ܘܢܶܣܰܒ ܠܨܶܦܪܳܐ ܗܳܝ ܚܰܝܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ. ܘܩܰܝܣܳܐ ܕܰܐܪܙܳܐ. ܘܙܽܘܦܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܨܒܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܒܰܕ݂ܡܳܐ ܕܨܶܦܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܟ݂ܺܝܣܳܐ. ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܢܶܪܽܘܣ ܥܰܠ ܒܰܝܬܳܐ ܗܰܘ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. 52 ܘܰܢܕܰܟܶܝܘܗܝ ܠܒܰܝܬܳܐ ܒܰܕ݂ܡܳܐ ܕܨܶܦܪܳܐ. ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܒܨܶܦܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ. ܘܰܒܩܰܝܣܳܐ ܕܰܐܪܙܳܐ. ܘܰܒܙܽܘܦܳܐ. ܘܰܒܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. 53 ܘܢܰܦܪܚܺܝܗ̇ ܠܨܶܦܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܚܰܩܠܳܐ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܰܠ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܢܶܬܕܰܟܶܐ. 54 ܗܳܢܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܢ ܕܓܰܪܒܳܐ. 55 ܘܠܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ. ܕܡܰܪܛܽܘܛܳܐ. ܘܰܕ݂ܒܰܝܬܳܐ. 56 ܘܰܠܫܽܘܡܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܩܰܠܳܦܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܒܶܗܩܺܝܬ݂ܳܐ. 57 ܘܰܠܡܶܦܪܰܫ ܒܶܝܬ݂ ܛܡܰܐ ܠܕܰܟ݂ܝܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܝܗ.

 

ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܥܰܠ ܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܕܕܰܘܒܳܐ

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܥܰܡ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. 2 ܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ. ܓܒܰܪ ܓܒܰܪ ܟܰܕ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܕܳܐܶܒ ܡܶܢ ܒܶܣܪܶܗ ܕܰܘܒܶܗ. ܛܰܡܐܳܐ ܗ̱ܘ. 3 ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܕܕ݂ܰܘܒܶܗ. ܪܳܕܶܐ ܒܶܣܪܶܗ ܥܰܡ ܕܰܘܒܶܗ. ܐܰܘ ܚܬ݂ܺܝܡ ܒܶܣܪܶܗ ܡܶܢ ܕܰܘܒܶܗ. ܛܰܡܐܽܘܬܶܗ ܗܺܝ. 4 ܘܟܽܠ ܡܰܫܟܒܳܐ ܕܕܳܡܶܟ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܕܳܝܒܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ. ܘܟܽܠ ܡܳܐܢܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܥܠܰܘܗܝ. ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ. 5 ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܡܰܫܟܒܶܗ. ܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 6 ܘܡܰܢ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܝܳܬܶܒ ܥܠܰܘܗܝ ܕܳܝܒܳܐ. ܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 7 ܘܡܰܢ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܒܶܣܪܶܗ ܕܕܳܝܒܳܐ. ܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 8 ܘܶܐܢ ܢܶܪܽܘܩ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܕ݂ܳܐܶܒ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܰܕ݂ܟܶܐ. ܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 9 ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܪܳܟܶܒ ܥܠܰܘܗܝ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܕ݂ܳܐܶܒ. ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ. 10 ܘܟܽܠ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܬܚܽܘܬ݂ܰܘܗܝ. ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܘܡܰܢ ܕܢܶܫܩܽܘܠ ܐܶܢܶܝܢ. ܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 11 ܘܟܽܠ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܳܐܶܒ. ܡܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܫܺܝܓ݂ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 12 ܘܡܳܐܢܳܐ ܕܦܰܚܳܪܳܐ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܶܗ ܐܰܝܢܳܐ ܕܕ݂ܳܐܶܒ. ܢܶܬܬܒܰܪ. ܘܟܽܠ ܡܳܐܢܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ. ܐܰܘ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܢܶܬܬܫܺܝܓ݂ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. 13 ܘܶܐܢ ܢܶܬ݂ܕܰܟܶܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܕ݂ܳܐܶܒ ܡܶܢ ܕܰܘܒܶܗ. ܢܶܡܢܶܐ ܠܶܗ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܢܶܬ݂ܕܰܟܶܐ. ܘܰܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܘܢܰܣܚܶܐ ܒܶܣܪܶܗ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܢܶܬ݂ܕܰܟܶܐ. 14 ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ. ܢܶܣܰܒ ܠܶܗ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܺܝܢ. ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܢܳܐ. ܘܢܰܝܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܳܗܢܳܐ. 15 ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܠܰܚܛܳܗܳܐ. ܘܚܰܕ݂ ܠܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܕܰܘܒܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 16 ܘܓܰܒܪܳܐ ܐܶܢ ܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢܶܗ ܙܰܪܥܳܐ ܕܡܰܕ݂ܡܟ݂ܳܐ. ܢܰܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܶܣܪܶܗ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 17 ܘܟܽܠ ܡܰܪܛܽܘܛܳܐ. ܐܰܘ ܡܰܫܟܒܳܐ ܕܢܳܦܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܙܰܪܥܳܐ ܕܡܰܕ݂ܡܟ݂ܳܐ. ܢܶܬ݂ܚܰܠܰܠ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 18 ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܕܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܓܰܒܪܳܐ ܡܰܕ݂ܡܟ݂ܳܐ ܕܙܰܪܥܳܐ. ܢܶܣܚܽܘܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܛܰܡܐܺܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 19 ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܟܰܕ݂ ܬܶܗܘܶܐ ܕܳܝܒܳܐ ܕܡܳܗ. ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܘܒܳܗ̇ ܒܒܶܣܪܳܗ̇. ܘܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܬܶܬܶܒ ܒܟܶܦܣܳܗ̇. ܘܟܽܠ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܳܗ̇. ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 20 ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܬܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܒܟܶܦܣܳܗ̇. ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ. ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܬܶܬܶܒ ܥܠܰܘܗܝ. ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ. 21 ܘܟܽܠ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܥܰܪܣܳܗ̇. ܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 22 ܘܟܽܠ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܟܽܠ ܡܳܐܢ ܕܬܶܬܶܒ ܥܠܰܘܗܝ. ܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 23 ܘܶܐܢ ܠܡܰܕ݂ܡܟ݂ܳܐ. ܐܰܘ ܠܡܳܐܢܳܐ ܕܝܳܬ݂ܒܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܩܪܶܒ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 24 ܘܶܐܢ ܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܢܶܦܶܠ ܡܶܢ ܟܶܦܣܳܗ̇ ܥܠܰܘܗܝ. ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܟܽܠ ܡܰܕ݂ܡܟ݂ܳܐ ܕܕ݂ܳܡܶܟ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ. 25 ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܕ݂ܽܘܒ ܕܰܘܒܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܗ̇ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܕܠܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܟܶܦܣܳܗ̇. ܐܰܘ ܐܶܢ ܬܕ݂ܽܘܒ ܥܰܠ ܟܶܦܣܳܗ̇. ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܕܳܝܒܳܐ ܒܛܰܡܐܽܘܬ݂ܳܗ̇. ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܟܶܦܣܳܗ̇ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܛܰܡܐܳܐ. 26 ܘܟܽܠ ܡܰܕ݂ܡܟ݂ܳܐ ܕܬܶܕ݂ܡܳܟ݂ ܥܠܰܘܗܝ. ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܕܰܘܒܳܗ̇. ܐܰܝܟ݂ ܡܰܕ݂ܡܟ݂ܳܐ ܕܟܶܦܣܳܗ̇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇. ܘܟܽܠ ܡܳܐܢܳܐ ܕܬܶܬܶܒ ܥܠܰܘܗܝ. ܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܟܶܦܣܳܗ̇. 27 ܘܟܽܠ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܗܽܘܢ ܢܶܬܛܰܡܰܐ. ܘܰܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ . ܘܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 28 ܘܶܐܢ ܕܶܟ݂ܝܰܬ݂ ܡܶܢ ܕܰܘܒܳܗ̇. ܬܶܡܢܶܐ ܠܳܗ̇ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܒܳܬ݂ܰܪܟܶܢ ܬܶܬܕܰܟܶܐ. 29 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܬܶܣܰܒ ܠܳܗ̇ ܬܪܶܝܢ ܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܺܝܢ. ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܢܳܐ. ܘܬܰܝܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܟܳܗܢܳܐ. ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 30 ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܠܰܚܛܳܗܳܐ. ܘܚܰܕ݂ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܛܰܡܐܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 31 ܘܰܬ݂ܙܰܗܪܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܛܰܡܐܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܒܛܰܡܐܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܛܰܡܐܽܘܢ ܡܰܫܟܰܢܝ ܕܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. 32 ܗܳܢܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܡܰܢ ܕܕ݂ܳܐܶܒ. ܘܰܠܡܰܢ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢܶܗ ܙܰܪܥܳܐ ܕܡܰܕ݂ܡܟ݂ܳܐ. ܕܢܶܬܛܰܡܰܐ ܒܶܗ. 33 ܘܟܶܦܣܳܢܺܝܬܳܐ. ܬܶܗܘܶܐ ܒܟܶܦܣܳܗ̇. ܘܡܰܢ ܕܕ݂ܳܐܶܒ ܢܶܗܘܶܐ ܒܕ݂ܰܘܒܶܗ. ܕܶܟܪܳܐ ܐܰܘ ܢܶܩܒܬ݂ܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܥܰܡ ܛܰܡܰܐܬܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܘ.

 

ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܰܚܛܳܗܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܕܗܳܘܶܐ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܒܫܰܢܬܳܐ. ܒܰܥܣܰܪܬܳܐ ܒܬܶܫܪܺܝ ܩܕܳܡ ܒܰܕܣܰܗܪܳܐ.

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܺܝܬ݂ܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܟܰܕ݂ ܩܰܪܶܒܘ ܢܽܘܪܳܐ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܺܝܬ݂ܘ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܐܰܗܪܽܘܢ ܐܰܚܽܘܟ݂. ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܳܐܶܠ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܩܺܒܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܥܢܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܚܽܘܣܳܝܳܐ. 3 ܒܗܳܕ݂ܶܐ ܕܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܥܳܐܶܠ ܐܰܗܪܽܘܢ ܠܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܒܬܰܘܪܳܐ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ ܠܰܚܛܳܗܳܐ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. 4 ܘܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܒܽܘܨܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܢܶܠܒܰܫ. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܒܽܘܨܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܠ ܒܶܣܪܶܗ. ܘܰܒܗܶܡܝܳܢܳܐ ܕܒܽܘܨܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܙܰܩ. ܘܡܰܨܢܰܦܬܳܐ ܕܒܽܘܨܳܐ ܢܣܺܝܡ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܘܢܰܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܒܶܣܪܶܗ. ܘܢܶܠܒܰܫ ܐܶܢܽܘܢ. 5 ܘܡܶܢ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܢܶܣܰܒ ܬܪܶܝܢ ܨܺܦܖ̈ܳܝ݂ܝ݂ܺܢ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܠܰܚܛܳܗܳܐ. ܘܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. 6 ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܗܪܽܘܢ ܬܰܘܪܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܘܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ. 7 ܘܢܶܣܰܒ ܬܪܶܝܢ ܨܺܦܖ̈ܳܝ݂ܝ݂ܺܢ. ܘܰܢܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܚܰܝܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 8 ܘܢܰܪܡܶܐ ܐܰܗܪܽܘܢ ܦܶܨ̈ܶܐ ܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܨܺܦܖ̈ܳܝ݂ܝ݂ܺܢ. ܦܶܨܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܦܶܨܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܠܰܥܙܳܙܳܐܶܝܠ. 9 ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܐܰܗܪܽܘܢ ܨܺܦܪܳܝܳܐ ܕܢܶܦܠܰܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܦܶܨܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܠܰܚܛܳܗܳܐ. 10 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܕܢܶܦܠܰܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܦܶܨܬܳܐ ܕܰܥܙܳܙܳܐܶܝܠ. ܢܩܽܘܡ ܟܰܕ݂ ܚܰܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܢܶܬ݂ܚܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܰܢܫܰܕܪܽܘܢܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܥܙܳܙܳܐܶܝܠ ܠܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. 11 ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܐܰܗܪܽܘܢ ܬܰܘܪܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܘܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܢܶܟܣܺܝܘܗܝ ܠܬܰܘܪܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ. 12 ܘܢܶܣܰܒ ܡ̇ܠܶܐ̣ ܦܺܝܪܡܳܐ ܓܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܡܠܶܐ ܚܽܘܦܢܰܘ̈ܗܝ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܢܶܥܽܘܠ ܠܓ݂ܰܘ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ. 13 ܘܰܢܣܺܝܡ ܥܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܢܽܘܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܬ݂ܟܰܣܶܝܘܗܝ ܥܢܳܢܳܐ ܕܥܶܛܪܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܥܰܠ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂. 14 ܘܢܶܣܰܒ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܬܰܘܪܳܐ. ܘܢܶܪܽܘܣ ܒܨܶܒܥܶܗ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܶܗ̇. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܢܶܪܽܘܣ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܒܨܶܒܥܶܗ. 15 ܘܢܶܟܽܘܣ ܨܺܦܪܳܝܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܢܰܥܶܠ ܕܡܶܗ ܠܓ݂ܰܘ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ. ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܰܕ݂ܡܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܰܕ݂ܡܳܐ ܕܬܰܘܪܳܐ. ܘܢܶܪܣܺܝܘܗܝ ܥܰܠ ܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܚܽܘܣܳܝܳܐ. 16 ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܰܠ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܡܶܢ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܡܶܢ ܥܰܘܠܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܕܰܫܪܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܒܓܰܘ ܛܰܡܐܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. 17 ܘܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ ܒܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܳܦܶܩ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܘܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܢܚܰܣܶܐ. 18 ܘܢܶܦܽܘܩ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܢܶܣܰܒ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܬܰܘܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܨܺܦܪܳܝܳܐ. ܘܢܶܪܽܘܣ ܥܰܠ ܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. 19 ܘܢܶܪܽܘܣ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܒܨܶܒܥܶܗ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܢܕܰܟܶܝܘܗܝ. ܘܰܢܩܰܕܫܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 20 ܘܡܳܐ ܕܫܰܠܶܡ ܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ ܥܰܠ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܝܳܐ. 21 ܘܰܢܣܺܝܡ ܐܰܗܪܽܘܢ ܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܘܢܰܘܕܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܘܠܗܽܘܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܨܺܦܪܳܝܳܐ. ܘܰܢܫܰܕܰܪ ܒܝܰܕ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܛܰܝܰܒ ܠܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. 22 ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܥܠܰܘܗܝ ܨܺܦܪܳܝܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܰܝܳܪܬܳܐ. ܘܢܶܫܒܩܺܝܘܗܝ ܠܨܺܦܪܳܝܳܐ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. 23 ܘܢܶܥܽܘܠ ܐܰܗܪܽܘܢ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܢܶܫܠܰܚ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܒܽܘܨܳܐ ܕܠܳܒܶܫ ܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܠܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܘܢܶܫܒܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܡܳܢ. 24 ܘܢܰܣܚܶܐ ܒܶܣܪܶܗ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܢܶܠܒܰܫ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܦܽܘܩ ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܘܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. 25 ܘܬܰܪܒܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. 26 ܘܗܰܘ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܨܺܦܪܳܝܳܐ ܠܰܥܙܳܙܳܐܶܝܠ. ܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܘܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ. 27 ܘܬܰܘܪܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ. ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܡܶܢ ܕܶܡܗܽܘܢ ܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ ܒܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܢܶܦܩܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܢܰܘܩܕ݂ܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܡܶܫܟܗܽܘܢ ܘܒܶܣܪܗܽܘܢ ܘܦܶܪܬܗܽܘܢ. 28 ܘܡܰܢ ܕܡܰܘܩܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ. ܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܰܣܚܶܐ ܒܶܣܪܶܗ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ. 29 ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܕܥܰܠ ܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܒܰܥܣܰܪܬܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ. ܡܰܟܶܟ݂ܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܥܒܳܕ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܝܢ ܠܘܳܬܝ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. 30 ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܣܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܕܬܶܬܕܰܟܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܬܶܬܕܰܟܽܘܢ. 31 ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܡܰܟܶܟܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 32 ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܡܶܬ݂ܡܫܰܚ. ܘܕܰܡܫܰܡܠܶܐ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܒܳܬܰܪ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܢܶܠܒܰܫ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܒܽܘܨܳܐ. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. 33 ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܰܠ ܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘܕ݂̈ܫܶܐ. ܘܥܰܠ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܢܚܰܣܶܐ. ܘܥܰܠ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܢܚܰܣܶܐ. 34 ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܕܢܶܬ݂ܚܰܣܶܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܚܕ݂ܳܐ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܝܙ.

 

ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܕܕܶܒܚ̈ܶܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܕܰܒܚܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܕܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܦܣܰܩ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܳܐܫܕܰܝ̈ ܕܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܰܢ ܕܳܐܟ݂ܶܠ ܕܡܳܐ.

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܥܰܡ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 3 ܓܒܰܪ ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܢܶܟܽܘܣ ܬܰܘܪܳܐ. ܐܰܘ ܐܶܡܪܳܐ. ܐܰܘ ܥܶܙܳܐ ܒܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܐܰܘ ܕܢܶܟܽܘܣ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ. 4 ܘܰܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܝܬܝܶܗ̇. ܕܰܢܩܰܪܒܺܝܘܗܝ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܫܟܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܡܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܫܰܒ ܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܡܳܐ ܐܶܫܰܕ݂. ܘܢܺܐܒܰܕ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܡܶܗ. 5 ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܝܬܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܶܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܕ݂ܳܒܚܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܚܰܩܠܳܐ. ܘܢܰܝܬܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܢܕܰܒܚܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 6 ܘܢܶܪܽܘܣ ܟܳܗܢܳܐ ܕܡܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܬܰܪܒܳܐ ܠܪܺܝܚ ܣܘܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 7 ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܕܰܒܚܽܘܢ ܕܶܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܕܛܳܥܶܝܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܗܳܢܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܓܒܰܪ ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܝܢ ܠܘܳܬܝ. ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܕܢܰܣܶܩ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܐܰܘ ܕܶܒܚܳܐ. 9 ܘܰܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܠܳܐ ܢܰܝܬܶܝܘܗܝ ܕܰܢܩܰܪܒܺܝܘܗܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܢܺܐܒܰܕ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܡܶܗ. 10 ܘܰܓܒܰܪ ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܝܢ ܠܘܳܬܝ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܕܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܕܡܳܐ. ܐܶܬܶܠ ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܒܢܰܦܫܳܐ ܕܳܐܟܠܳܐ ܕܡܳܐ. ܘܰܐܘܒܕ݂ܺܝܗ̇ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܡܳܗ̇. 11 ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ ܕܡܳܐ ܗܽܘ. ܘܶܐܢܳܐ ܝܰܗܒܬ݂ܶܗ ܠܟܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܡܳܐ ܗܽܘ ܡܚܰܣܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ. 12 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܕܡܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܝܢ ܠܘܳܬܝ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܠܳܐ ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܕܡܳܐ. 13 ܘܰܓܒܰܪ ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܝܢ ܠܘܳܬܝ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܕܰܢܨܽܘܕ݂ ܨܰܝܕܳܐ ܕܚܰܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܘ ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܡܶܬ݂ܐܰܟܠܳܐ. ܢܶܐܫܽܘܕ݂ ܕܡܳܗ̇ ܘܰܢܟܰܣܶܝܘܗܝ ܒܥܰܦܪܳܐ. 14 ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ ܕܡܳܐ ܗܽܘ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܡܳܐ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ ܕܡܳܐ ܗܽܘ. ܘܟܽܠܡܰܢ ܕܳܐܟܶܠ ܠܶܗ ܢܺܐܒܰܕ݂. 15 ܘܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܦܰܓ݂ܪܳܐ. ܐܰܘ ܕܰܬ݂ܒܺܝܪ ܠܚܰܝܽܘܬܳܐ. ܒܟܽܘܢ ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܝܢ ܠܘܳܬܝ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܛܡܰܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܘܢܶܬܕܰܟܶܐ. 16 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܢܚܰܠܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܒܶܣܪܶܗ ܠܳܐ ܢܰܣܚܶܐ. ܢܩܰܒܶܠ ܚܛܳܗܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܝܚ.

 

ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܡܶܬܥܰܒܕܺܝܢ ܒܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܫܳܠܡܺܝܢ ܒܟܽܠ ܕܳܖ̈ܺܝܢ

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 3 ܐܰܝܟ݂ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܕܰܥܡܰܪܬܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ݂ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ ܕܡܰܥܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܠܬܰܡܳܢ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. ܘܰܒܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܗܰܠܟܽܘܢ. 4 ܐܶܠܳܐ ܥܒܶܕ݂ܘ ܕܺܝ̈ܢܰܝ. ܘܛܰܪܘ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝ. ܘܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒܗܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 5 ܛܰܪܘ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝ ܘܕ݂ܺܝ̈ܢܰܝ. ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܚܳܝܶܐ ܒܗܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 6 ܓܒܰܪ ܓܒܰܪ ܥܰܠ ܟܽܠ ܩܰܪܺܝܒ ܒܶܣܪܶܗ. ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܰܪܒܽܘܢ ܠܰܡܓܰܠܳܝܽܘ ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 7 ܦܽܘܪܣܳܝܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ݂. ܘܦܽܘܪܣܳܝܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܶܓ݂ܠܶܐ. ܐܶܡܳܟ݂ ܗܺܝ ܠܳܐ ܬܶܓ݂ܠܶܐ ܦܽܘܪܣܳܝܳܗ̇. 8 ܦܽܘܪܣܳܝܳܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܰܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂ ܠܳܐ ܬܶܓ݂ܠܶܐ. ܦܽܘܪܣܳܝܶܗ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܰܐܒܽܘܟ݂. 9 ܦܽܘܪܣܳܝܳܗ̇ ܕܚܳܬܳܟ݂ ܒܰܪܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂. ܐܰܘ ܒܰܪܬ݂ ܐܶܡܳܟ݂ ܕܺܝܠܺܝܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܟ݂. ܐܰܘ ܡܶܢ ܓܒܰܪ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܠܳܐ ܬܶܓ݂ܠܶܐ ܦܽܘܪܣܳܝܳܗ̇. 10 ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܒܰܪܬ݂ ܒܪܳܟ݂. ܐܰܘ ܕܒܰܪܬ݂ ܒܰܪܬܳܟ݂ . ܠܳܐ ܬܶܓ݂ܠܶܐ ܦܽܘܪܣܳܝܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘܪܣܳܝܳܟ݂ ܗܽܘ. 11 ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܒܰܪܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂ ܕܺܝܠܺܝܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܟ݂ ܠܳܐ ܬܶܓ݂ܠܶܐ. ܚܳܬܳܟ݂ ܗܺܝ ܠܳܐ ܬܶܓ݂ܠܶܐ ܦܽܘܪܣܳܝܳܗ̇. 12 ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܚܳܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟ݂ ܠܳܐ ܬܶܓ݂ܠܶܐ. ܩܰܪܺܝܒܬܶܗ ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܕܰܐܒܽܘܟ݂. 13 ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܚܳܬܳܐ ܕܶܐܡܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܶܓ݂ܠܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܺܝܒܬܳܗ̇ ܗܺܝ ܕܶܐܡܳܟ݂. 14 ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܰܬ݂ ܕܳܕܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܶܓ݂ܠܶܐ. ܘܠܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܰܪܰܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬܰܬ݂ ܕܳܕܳܟ݂ ܗܺܝ. ܠܳܐ ܬܶܓ݂ܠܶܐ ܦܽܘܪܣܳܝܳܗ̇. 15 ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܟܰܠܬܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܶܓ݂ܠܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬܰܬ݂ ܒܪܳܟ݂ ܗܺܝ. ܠܳܐ ܬܶܓ݂ܠܶܐ ܦܽܘܪܣܳܝܳܗ̇. 16 ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܰܬ݂ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܠܳܐ ܬܶܓ݂ܠܶܐ. ܦܽܘܪܣܳܝܶܗ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܰܐܚܽܘܟ݂. 17 ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܘܰܕ݂ܒܰܪܬ݂ܳܗ̇ ܠܳܐ ܬܶܓ݂ܠܶܐ. ܐܰܘ ܕܒܰܪܬ݂ ܒܪܳܗ̇. ܐܰܘ ܕܒܰܪܬ݂ ܒܰܪܬ݂ܳܗ̇. ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܠܰܡܓܰܠܳܝܽܘ ܦܽܘܪܣܳܝܗܶܝܢ. ܩܰܖ̈ܺܝܒܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܘܥܰܘܠܳܐ ܗܽܘ. 18 ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܥܰܠ ܚܳܬ݂ܳܗ̇ ܠܳܐ ܬܶܣܰܒ. ܘܰܬ݂ܥܺܝܩ ܠܳܗ̇. ܘܬܶܓ݂ܠܶܐ ܦܽܘܪܣܳܝܳܗ̇ ܥܠܶܝܗ̇ ܒܚܰܝܶܝ̈ܗ̇. 19 ܘܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܒܟܶܦܣܳܗ̇ ܕܛܰܡܐܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܰܪܰܒ. ܠܰܡܓܰܠܳܝܽܘ ܦܽܘܪܣܳܝܳܗ̇. 20 ܘܒܰܐܢ̱ܬܰܬ݂ ܚܰܒܪܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܰܪܡܶܐ ܙܰܪܥܳܐ ܕܡܰܕ݂ܡܟ݂ܳܟ݂. ܘܬܶܬܛܰܡܰܐ ܒܳܗ̇. 21 ܘܡܶܢ ܙܰܪܥܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܰܪܡܶܐ ܠܰܡܒܰܛܳܢܽܘ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܛܰܘܶܫ ܫܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܟ݂. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 22 ܘܥܰܡ ܕܶܟܪܳܐ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܡܳܟ݂ ܡܰܕ݂ܡܟ݂ܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܡܰܐ ܗ̱ܘ. 23 ܘܰܒܟܽܠ ܒܥܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܬܰܪܡܶܐ ܙܰܪܥܳܟ݂ ܘܬܶܬܛܡܰܐ ܒܳܗ̇. ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܠܳܐ ܬܩܽܘܡ ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܬܶܬ݂ܪܟܶܒ ܡܶܢܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ. 24 ܠܳܐ ܬܶܬܛܰܡܐܽܘܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܬܛܰܡܰܐܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܫܳܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. 25 ܘܶܐܬܛܰܢܦܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܦܶܪܥܶܬ݂ ܥܰܘܠܳܗ̇ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܣܰܪܩܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇. 26 ܛܰܪܘ ܩܝܳܡܰܝ̈ ܘܕ݂ܺܝ̈ܢܰܝ. ܘܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܝܢ ܠܘܳܬܝ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. 27 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܶܐܬܛܰܢܦܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ. 28 ܠܳܐ ܬܛܰܡܐܽܘܢܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܣܰܪܶܩܟܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܣܰܪܩܰܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. 29 ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܢܺܐܒ̈ܕܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܳܒ̈ܕܳܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܡܗܶܝܢ. 30 ܘܛܰܪܘ ܢܛܽܘܖ̈ܳܬ݂ܝ. ܘܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܛܰܡܐܽܘܢ ܒܗܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܝܛ.

 

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܗܘܰܘ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܺܝܫ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 3 ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܡܶܢ ܐܶܡܶܗ ܕܚܰܠܘ. ܘܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 4 ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܦܢܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܫܺܐܕ̈ܶܐ. ܘܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܢܶܣܟܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܟܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 5 ܘܶܐܢ ܕܳܒܚܺܝܬܽܘܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܩܰܒ̈ܠܶܐ ܕܰܒܰܚܘ. 6 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܕܰܒܚܺܝܢ ܢܶܬ݂ܐܰܟܠܽܘܢ. ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܶܬ݂ܐܰܟܠܽܘܢ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܝܳܬܰܪ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ. ܒܢܽܘܪܳܐ ܢܺܐܩܰܕ݂. ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܶܐܟܶܠ. 7 ܘܶܐܢ ܡܶܬ݂ܐܟܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܶܐܟܶܠ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ. ܡܰܣܠܰܝܽ ܗ̱ܘ. ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܒܰܠ. 8 ܘܡܰܢ ܕܳܐܟܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܚܛܳܗܳܐ ܢܩܰܒܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܽܘܕ݂ܫܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܛܰܘܶܫ. ܬܺܐܒܰܕ݂ ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܝ ܡܶܢ ܥܰܡܳܗ̇. 9 ܘܡܳܐ ܕܚܳܨܕܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܚܨܳܕܳܐ ܕܰܐܪܥܟܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܓܰܡܪܽܘܢ ܣܦܳܖ̈ܶܐ ܕܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܟܽܘܢ ܠܡܶܚܨܰܕ. ܘܰܠܩܳܛܳܐ ܕܰܚܨܳܕ݂ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܠܩܛܽܘܢ. 10 ܘܟܰܖ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܒܰܥܪܽܘܢ. ܘܢܶܬ݂ܪܳܐ ܕܙܰܝܬܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܠܩܛܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܫܒܽܘܩܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܝܢ ܠܘܳܬܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 11 ܠܳܐ ܬܶܓ݂ܢܒܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܟܰܕܒܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܕܰܓܠܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܒܚܰܒܪܶܗ. 12 ܠܳܐ ܬܺܐܡܽܘܢ ܒܫܶܡܝ ܒܟܰܕܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܬܛܰܘܫܽܘܢ ܫܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܟܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 13 ܠܳܐ ܬܶܛܠܽܘܡ ܠܚܰܒܪܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܬܶܕܒܪܺܝܘܗܝ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ. ܠܳܐ ܢܒܽܘܬ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕܰܐܓ݂ܺܝܪܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ. 14 ܘܠܳܐ ܬܨܰܚܶܐ ܠܚܰܪܫܳܐ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܥܘܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܬܣܺܝܡ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 15 ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܥܰܘܠܳܐ ܒܕ݂ܺܝܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܪܰܒܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܽܘܢ ܚܰܒܪܳܟ݂. 16 ܠܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܩܰܪܨܳܐ ܕܥܰܡܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܬܩܽܘܡ ܥܰܠ ܕܡܳܐ ܕܚܰܒܪܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 17 ܠܳܐ ܬܶܣܢܶܐ ܠܰܐܚܽܘܟ݂ ܒܠܶܒܳܟ݂. ܐܶܠܳܐ ܡܰܟܳܣܽܘ ܐܰܟܶܣܳܝܗܝ ܠܚܰܒܪܳܟ݂. ܕܠܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܬܩܰܒܶܠ ܚܛܳܗܳܐ. 18 ܠܳܐ ܬܶܛܰܪ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܟ݂. ܐܶܠܳܐ ܪܚܰܡ ܠܚܰܒܪܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 19 ܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈. ܒܥܺܝܪܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܰܪܟܒܽܘܢ ܚܶܠܛܳܐ. ܘܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܙܪܥܽܘܢ ܚܶܠܛܳܐ. ܘܡܰܖ̈ܛܽܘܛܶܐ ܕܚܶܠܛܳܐ ܕܰܦܬ݂ܺܝܟ݂ܺܝܢ ܠܳܐ ܬܶܠܒܫܽܘܢ. 20 ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܡܰܕ݂ܡܟ݂ܳܐ ܕܙܰܪܥܳܐ. ܘܰܐܡܬܶܗ ܗܺܝ ܙܒܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܠܓܰܒܪܳܐ. ܘܡܶܬ݂ܦܪܳܩܽܘ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܦܰܪܩܰܬ݂. ܘܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܝܰܗܒܰܬ݂ ܠܳܗ̇. ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܛܠܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܚܰܪܪܳܐ. 21 ܘܢܰܝܬܶܐ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܕܶܟܪܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ. 22 ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ. ܒܕܶܟܪܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܚܛܳܗܳܐ ܕܰܚܛܳܐ. ܘܢܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ ܚܛܳܗܳܐ ܕܰܚܛܳܐ. 23 ܘܡܳܐ ܕܥܰܠܬܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܢܨܰܒܬܽܘܢ ܟܽܠ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. ܫܒܽܘܩܘ ܐܶܢܽܘܢ ܬܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܠܳܐ ܬܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܡܶܢ ܦܺܐܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 24 ܘܰܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܺܐܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 25 ܘܰܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܐܰܟ݂ܽܘܠܘ ܦܺܐܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܢܰܘܣܦܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܥܰܠ̈ܳܠܬ݂ܟܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 26 ܠܳܐ ܬܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܕܡܳܐ. ܠܳܐ ܬܢܰܚܫܽܘܢ ܒܚܰܝܘܰܬ݂ ܟܶܢܦܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܩܨܡܽܘܢ. 27 ܠܳܐ ܬܪܰܒܽܘܢ ܣܰܥܪܳܐ ܕܖ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܚܰܒܠܽܘܢ ܦܳܬܳܐ ܕܕܶܩܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. 28 ܘܚܽܘܖ̈ܛܳܬܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܒܒܶܣܪܟܽܘܢ. ܘܰܟ݂ܬ݂ܳܒ̈ܶܐ ܕܢܽܘܩ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܟܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 29 ܠܳܐ ܬܰܦܶܣ ܠܒܰܪܬܳܟ݂ ܕܰܬ݂ܙܰܢܶܐ. ܕܠܳܐ ܬܙܰܢܶܐ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܬܶܬ݂ܡܠܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ. 30 ܐܶܠܳܐ ܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈. ܘܡܶܢ ܡܰܩܕܰܫܝ ܕܚܰܠܘ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 31 ܠܳܐ ܬܺܐܙܽܠܘܢ ܒܳܬܰܪ ܙܰܟܽܘܖ̈ܶܐ ܘܝܰܕܽܘܥ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܫܐܠܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܬܶܬܛܰܡܐܽܘܢ ܒܗܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 32 ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܣܳܒܳܐ ܗܘܰܝܬ ܩܳܐܶܡ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܡܝܰܩܰܪ ܠܡܰܢ ܕܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢܳܟ݂. ܘܰܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 33 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܥܡܰܪ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܐ ܠܘܳܬܝ. ܠܳܐ ܬܶܥܠܒܽܘܢܶܗ. 34 ܐܶܠܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܟܽܘܢ ܘܡܶܢܟܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܝܢ ܠܘܳܬܝ. ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܪܚܰܡܘ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦܫܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 35 ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܥܰܘܠܳܐ ܒܕ݂ܺܝܢܳܐ. ܒܡܰܣܰܐܬܳܐ. ܘܰܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ. ܘܒܰܟ݂ܝܳܠܬܳܐ. 36 ܡܰܣܰܐܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܟ݂ܝܳܠܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܗܶܡܝܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܕܰܐܦܶܩܬܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 37 ܛܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܺܝ̈ܢܰܝ. ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟ.

 

ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠܕܳܖ̈ܺܝܢ

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܐܶܡܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܓܒܰܪ ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܝܢ ܠܘܳܬܝ. ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܢܰܪܡܶܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܒܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ. ܘܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܢܶܪܓܡܽܘܢܶܗ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ. 3 ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܬܶܠ ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܒܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ. ܘܰܐܘܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܡܶܗ. ܥܰܠ ܕܰܐܪܡܺܝ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܒܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ. ܕܰܢܛܰܡܰܐ ܡܰܩܕܰܫܝ. ܘܰܢܛܰܡܰܐ ܫܡܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܝ. 4 ܘܶܐܢ ܢܰܪܟ݂ܢܽܘܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܪܡܺܝ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܒܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܩܛܠܽܘܢܶܗ. 5 ܐܶܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܳܐ ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܒܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܘܰܒܫܰܪܒܬ݂ܶܗ. ܘܰܐܘܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܘܰܠܟܽܠ ܕܛܳܥܶܝܢ ܒܳܬ݂ܪܶܗ. ܥܰܠ ܕܛܳܥܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܡܗܽܘܢ. 6 ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܬܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܙܰܟܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܝܰܕܽܘ̈ܥܶܐ. ܕܬܶܛܥܶܐ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܐܶܬܶܠ ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܒܢܰܦܫܳܐ ܗܳܝ. ܘܰܐܘܒܕ݂ܺܝܗ̇ ܡܶܢ ܥܰܡܳܗ̇. 7 ܐܶܬ݂ܩܰܕܰܫܘ ܘܰܗܘܰܘ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 8 ܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. 9 ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܰܢܨܰܚܶܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܶܐܡܶܗ. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ. ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܶܐܡܶܗ ܨܰܚܺܝ. ܕܡܶܗ ܥܠܰܘܗܝ. 10 ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܰܢܓ݂ܽܘܪ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܰܢܓ݂ܽܘܪ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܚܰܒܪܶܗ. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܰܛܠܽܘܢ ܓܰܝܳܪܳܐ ܘܓܰܝܳܪܬܳܐ. 11 ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܓܠܳܐ. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܰܛܠܽܘܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܕܶܡܗܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 12 ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܥܰܡ ܟܰܠܬ݂ܶܗ. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܰܛܠܽܘܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ. ܕܶܡܗܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 13 ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܥܰܡ ܕܶܟܪܳܐ ܡܰܕ݂ܡܟ݂ܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ. ܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܰܛܠܽܘܢ. ܘܕܶܡܗܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 14 ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܘܶܐܡܳܗ̇. ܚܛܺܝܬܳܐ ܗܺܝ ܒܢܽܘܪܳܐ ܢܰܘܩܕ݂ܽܘܢܶܗ ܠܶܗ ܘܰܠܗܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ. 15 ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܥܰܡ ܒܥܺܝܪܳܐ ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ. ܘܳܐܦ ܗܺܝ ܒܥܺܝܪܳܐ ܬܶܬ݂ܪܓܶܡ. 16 ܘܰܐܢ̱ܬܳܬܳܐ ܕܬܶܩܪܽܘܒ ܠܘܳܬ݂ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܬܶܬ݂ܪܟܶܒ ܡܶܢܳܗ̇. ܩܛܽܘܠܘ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܘܳܐܦ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܰܛܠܽܘܢ. ܘܕܶܡܗܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 17 ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܣܰܒ ܚܳܬܶܗ ܒܰܪܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܐܰܘ ܒܰܪܬ݂ ܐܶܡܶܗ. ܘܢܶܚܙܶܐ ܦܽܘܪܣܳܝܳܗ̇. ܘܳܐܦ ܗܺܝ ܬܶܚܙܶܐ ܦܽܘܪܣܳܝܶܗ. ܚܶܣܕܰܐ ܗ̱ܘ. ܢܺܐܒܕܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܚܳܬܶܗ ܓܠܳܐ. ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܢܩܰܒܠܽܘܢ. 18 ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܟܶܦܣܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܢܶܓ݂ܠܶܐ ܦܽܘܪܣܳܝܳܗ̇. ܡܰܒܽܘܥܳܗ̇ ܓܠܳܐ. ܘܗܺܝ ܓܠܳܬ݂ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܗ̇. ܢܺܐܒܕܽܘܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܡܗܽܘܢ. 19 ܘܦܽܘܪܣܳܝܶܗ ܕܚܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܚܳܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ݂ ܠܳܐ ܬܶܓ݂ܠܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܖ̈ܺܝܒܳܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܦܽܘܪܣܳܝ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܢܩܰܒܠܽܘܢ. 20 ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܕܳܕܶܗ. ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܕܳܕܶܗ ܓܠܳܐ. ܚܛܺܝܬ݂ܗܽܘܢ ܢܩܰܒܠܽܘܢ. ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܒܢܺܝ̈ܢ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. 21 ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܥܰܘܠܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܰܐܚܽܘܗܝ ܓܠܳܐ. ܕܠܳܐ ܒܢܺܝ̈ܢ ܢܶܗܘܽܘܢ. 22 ܛܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈. ܘܕ݂ܺܝ̈ܢܰܝ. ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܣܰܪܶܩܟܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܥܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܬܰܒ ܒܳܗ̇. 23 ܘܠܳܐ ܬܗܰܠܟܽܘܢ ܒܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܫܳܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܒܰܕ݂ܘ. ܘܥܳܩܰܬ݂ ܠܺܝ ܒܗܽܘܢ. 24 ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܬܺܐܪܬܽܘܢ ܐܰܪܥܗܽܘܢ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܬܠܺܝܗ̇ ܠܟܽܘܢ ܘܬܺܐܪܬܽܘܢܳܗ̇. ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܕܰܦܪܰܫܬܟܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 25 ܦܪܽܘܫܘ ܒܶܝܬ݂ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܠܛܰܡܰܐܬܳܐ. ܘܒܶܝܬ݂ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܠܛܰܡܰܐܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܛܰܡܐܽܘܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ ܒܰܒܥܺܝܪܳܐ ܘܰܒܦܳܪܰܚܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܪܰܚܫܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܕܦܶܪܫܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ ܠܛܰܡܐܽܘܬܳܐ. 26 ܘܬܶܗܘܢ ܠܺܝ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܦܪܰܫܬܟܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܬܶܗܘܢ ܠܺܝ. 27 ܘܓܰܒܪܳܐ ܐܰܘ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܗܽܘܢ ܙܰܟܽܘܖ̈ܶܐ ܐܰܘ ܝܰܕܽܘ̈ܥܶܐ. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܰܛܠܽܘܢ. ܘܰܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܢܶܪܓܡܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܕܶܡܗܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܟܐ.

 

ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ.

1 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܕܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܡܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬܛܰܡܐܺܝܢ ܒܥܰܡܗܽܘܢ. 2 ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܩܰܪܺܝܒܶܗ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܶܗ ܒܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܒܶܐܡܶܗ. ܘܒܰܒܪܶܗ ܘܒܰܪܬܶܗ. ܘܒܰܐܚܽܘܗܝ. 3 ܘܰܒܚܳܬܶܗ ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒܳܐ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܓܰܒܪܳܐ ܢܶܬܛܰܡܰܐ. 4 ܠܳܐ ܢܶܬܛܰܡܰܐ ܒܪܰܒܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܛܰܢܰܦ. 5 ܘܠܳܐ ܢܶܩܕܚܽܘܢ ܩܽܘܕ݂ܚ̈ܳܬܳܐ ܒܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܦܰܐܬܳܐ ܕܕܰܩܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܓ݂ܪܥܽܘܢ. ܘܰܒܒܶܣܪܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܚܪܛܽܘܢ ܚܽܘܖ̈ܛܳܬܳܐ. 6 ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܛܰܢܦܽܘܢ ܫܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ. 7 ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܡܛܰܢܰܦܬܳܐ ܠܳܐ ܢܶܣܒܽܘܢ. ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܕܰܫܒܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܢܶܣܒܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܺܝܫ ܗܽܘ ܠܰܐܠܳܗܶܗ. 8 ܩܰܕܶܫܳܝܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܚܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܟ݂ ܗܽܘܝܽܘ ܡܩܰܪܶܒ. ܩܰܕܺܝܫ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܺܝܫܽ ܗ̱ܘ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. 9 ܘܒܰܪܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܟܰܕ ܬܫܰܪܶܐ ܠܰܡܙܰܢܳܝܽܘ. ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܡܛܰܢܦܳܐ. ܒܢܽܘܪܳܐ ܬܺܐܩܰܕ. 10 ܘܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܕܡܶܬ݂ܢܣܶܟ݂ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܕܰܡܫܰܡܠܶܐ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܠܡܶܠܒܰܫ ܡܳܐܢ̈ܶܐ. ܪܺܝܫܶܗ ܠܳܐ ܢܶܦܪܽܘܥ. ܘܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܢܨܰܪܶܐ. 11 ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܡܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ. ܘܒܰܐܒܽܘܗܝ ܘܒܶܐܡܶܗ ܠܳܐ ܢܶܬܛܰܢܰܦ. 12 ܘܡܶܢ ܡܰܩܕܫܳܐ ܠܳܐ ܢܶܦܽܘܩ. ܘܠܳܐ ܢܛܰܢܶܦ ܡܰܩܕܫܳܐ ܕܰܐܠܳܗܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܶܗ ܥܠܰܘܗܝ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 13 ܘܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܢܶܣܰܒ. 14 ܘܰܐܪܡܰܠܬܳܐ. ܘܰܫܒܺܝܩܬܳܐ. ܘܰܡܛܰܢܦܳܐ ܒܙܳܢܝܽܘܬܳܐ. ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܢܶܣܰܒ. ܐܶܠܳܐ ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܶܗ ܢܶܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. 15 ܘܠܳܐ ܢܛܰܘܶܫ ܙܰܪܥܶܗ ܒܥܰܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܠܶܗ. 16 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 17 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܟ݂ ܠܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܶܗ. 18 ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ. ܓܒܰܪ ܕܰܚܓ݂ܺܝܪ. ܐܰܘ ܥܘܺܝܪ ܐܰܘ ܣܪܳܡ. ܐܰܘ ܕܰܣܪܺܝܥܳܐ ܐܶܕ݂ܢܶܗ. 19 ܐܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܗ ܬܒܳܪܳܐ ܕܪܶܓ݂ܠܳܐ. ܐܰܘ ܬܒܳܪܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܳܐ. 20 ܐܰܘ ܟܦܺܝܦ. ܐܰܘ ܙܥܽܘܪ. ܐܰܘ ܢܬ݂ܺܝܪܺܝܢ ܓܒܺܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܘ ܓܗܰܪ. ܐܰܘ ܚܘܰܪܘܳܖ̈ܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܘ ܐܺܝܬ݂ ܒܶܗ ܓܰܪܒܳܐ. ܐܰܘ ܟܽܘܣܬ݂ܳܢ. ܐܰܘ ܕܰܚܕ݂ܳܐ ܐܶܫܟܶܗ. 21 ܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ. ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܽܘܡܳܐ ܒܶܗ. ܠܠܰܚܡܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ. 22 ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘܕ݂̈ܫܶܐ. ܡܶܢ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ. 23 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܠܓ݂ܰܘ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ. ܘܰܠܡܰܕܒܚܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܛܰܘܶܫ ܡܰܩܕܰܫܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ. 24 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܒ.

 

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܐܶܡܰܪ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܬ݂ܢܰܙܪܽܘܢ ܡܶܢ ܩܽܘ̈ܕ݂ܫܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܳܐ ܢܛܰܢܦܽܘܢ ܫܡܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܺܝ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 3 ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܙܰܪܥܟ݂ܽܘܢ ܠܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܕܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܟܰܕ݂ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܶܗ ܐܺܝܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ. ܬܺܐܒܰܕ ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܝ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 4 ܓܒܰܪ ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܗܽܘ ܓܪܶܒ ܐܰܘ ܕܳܐܶܒ. ܡܶܢ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܬ݂ܕܰܟܶܐ. ܘܡܰܢ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܐܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢܶܗ ܙܰܪܥܳܐ ܕܡܰܕ݂ܡܟ݂ܳܐ. 5 ܐܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܟܽܠ ܪܰܚܫܳܐ ܕܛܡܰܐ ܠܶܗ. ܐܰܘ ܒܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܛܡܰܐ ܠܶܗ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܡܐܽܘܬܶܗ. 6 ܘܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܩܪܽܘܒ ܠܶܗ. ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܡܐܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܫܺܝܓ݂ ܒܶܣܪܶܗ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. 7 ܘܰܒܡܰܥܖ̈ܳܒܰܝ ܫܶܡܫܳܐ ܢܶܬܕܰܟܶܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܚܡܶܗ ܗܽܘ. 8 ܘܦܰܓ݂ܪܳܐ ܕܰܬ݂ܒܺܝܪ ܠܚܰܝܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܛܰܡܰܐ ܒܶܗ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 9 ܘܢܶܛܪܽܘܢ ܢܛܽܘܖ̈ܳܬ݂ܝ. ܘܠܳܐ ܢܩܰܒܠܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܒܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܘܶܫܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ. 10 ܘܟܽܠ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܬܰܘܬܳܒܳܐ ܕܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܐܓ݂ܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. 11 ܘܟܳܗܢܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܶܙܒܶܢ ܢܰܦܫܳܐ. ܙܒܺܝܢ ܟܶܣܦܶܗ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢ ܠܰܚܡܶܗ. ܘܺܝܠܺܝ̈ܕܰܝ ܒܰܝܬܶܗ. ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܢ ܠܰܚܡܶܗ. 12 ܘܒܰܪܬ݂ ܟܳܗܢܳܐ ܟܰܕ݂ ܬܶܗܘܶܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܐܳܦ ܗܺܝ ܡܶܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ. 13 ܘܒܰܪܬ݂ ܟܳܗܢܳܐ ܟܰܕ݂ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ. ܘܰܫܒܺܝܩܬܳܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܐ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇. ܘܬܶܗܦܽܘܟ݂ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗ̇. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܛܰܠܝܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̇ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ. ܘܟܽܠ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢܶܗ. 14 ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܒܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂. ܢܰܘܣܶܦ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܡܫܳܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܢܶܬܠܺܝܘܗܝ ܠܟܳܗܢܳܐ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. 15 ܘܠܳܐ ܢܛܰܘܫܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܩܽܘܕ݂̈ܫܶܐ ܕܰܡܦܰܪܫܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. 16 ܘܢܶܫܩܠܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܰܘܠܳܐ ܘܰܚܛܳܗܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܡܶܢ ܩܽܘܕ݂ܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܢܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܘܰܕܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܢܶܬ݂ܩܰܪܒܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܠܡܳܪܝܳܐ. 17 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 18 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܓܒܰܪ ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܝܢ ܠܘܳܬܝ. ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܕ݂ܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܖ̈ܫܳܢܰܝܟܽܘܢ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. 19 ܠܩܽܘܒܳܠܳܐ. ܕܶܟܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ. ܡܶܢ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܐܶܡܖ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܶܙ̈ܶܐ. 20 ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ. ܠܳܐ ܬܩܰܪܒܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܠܨܶܒܝܳܢܳܐ. 21 ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܶܦܪܰܫ ܢܶܕ݂ܪܳܐ. ܐܰܘ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܳܢ̈ܳܐ. ܡܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ. ܢܶܬ݂ܩܰܒܰܠ. ܐܶܢ ܟܽܠ ܡܽܘܡ ܠܰܝܬ ܒܶܗ. 22 ܕܰܥܘܺܝܪ. ܐܰܘ ܕܰܬ݂ܒܺܝܪ. ܐܰܘ ܕܰܚܙܳܙ. ܐܰܘ ܕܰܪܫܳܠ. ܐܰܘ ܕܰܓ݂ܪܶܒ. ܐܰܘ ܕܩܰܣܕ݂ܳܢ. ܠܳܐ ܬܩܰܪܒܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܬܣܺܝܡܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 23 ܘܬܰܘܪܳܐ. ܘܶܐܡܪܳܐ ܕܰܣܪܺܝܥܳܐ ܐܶܕ݂ܢܶܗ. ܐܰܘ ܕܟܰܪܝܳܐ ܐܶܠܺܝܬ݂ܶܗ. ܠܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܠܢܶܕ݂ܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܒܰܠ. 24 ܘܕܰܪܨܺܝܨ. ܘܕܰܦܣܺܝܩ. ܘܕܰܩܛܺܝܥ. ܠܳܐ ܬܩܰܪܒܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܒܰܐܪܥܟܽܘܢ. 25 ܘܡܶܢ ܝܰܕ݂ ܒܰܪ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܬܩܰܪܒܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܟܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܰܒܠܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܽܘܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܒܠܺܝܢ ܡܶܢܟܽܘܢ. 26 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 27 ܬܰܘܪܳܐ. ܐܰܘ ܐܶܡܪܳܐ. ܐܰܘ ܓܰܕ݂ܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂. ܢܶܗܘܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܒܳܬܰܪ ܐܶܡܶܗ. ܘܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܘܰܠܗܰܠ ܢܶܬ݂ܩܰܒܰܠ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 28 ܘܬܰܘܪܳܐ ܐܰܘ ܥܶܪܒܳܐ. ܠܶܗ ܘܠܰܒܪܶܗ ܠܳܐ ܬܶܟܣܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂. 29 ܘܶܐܢ ܬܕܰܒܚܽܘܢ ܕܶܒܚܳܐ ܕܬ݂ܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܠܩܽܘܒܳܠܳܐ ܕܽܘܒܚܽܘܗܝ. 30 ܘܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܢܶܬ݂ܶܐܟܶܠ. ܘܠܳܐ ܬܰܘܬܪܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܠܨܰܦܪܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 31 ܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈. ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 32 ܘܠܳܐ ܬܛܰܢܦܽܘܢ ܫܡܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܝ. ܕܶܐܬ݂ܩܰܕܰܫ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. 33 ܕܰܐܦܶܩܬܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܕܶܐܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܓ.

 

ܕܥܰܠ ܥܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ.

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܥܰܕ݂ܥܺܐܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܬܶܩܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܩܖ̈ܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܕ݂ܥܺܐܕܰܝ̈. ܕܥܰܠ ܫܰܒܬܳܐ 3 ܫܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܥܒܳܕ݂ܳܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܘܰܢܝܳܚܳܐ. ܬܶܗܘܶܐ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܟܽܠ ܥܒܳܕ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܡܰܪܟܽܘܢ. 4 ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܕ݂ܥܺܐܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܩܖ̈ܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܬܶܩܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܙܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 5 ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܰܐܪܒܰܥܶܣܪܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܪܰܡܫܳܐ. ܦܶܨܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 6 ܘܰܒܚܰܡܫܰܥܶܣܪܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܦܰܛܺܝܖ̈ܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܦܰܛܺܝܪܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ. 7 ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܩܪܶܐ ܘܩܰܕܺܝܫ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. 8 ܘܩܰܪܶܒܘ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܩܪܶܐ ܘܩܰܕܺܝܫ. ܘܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. ܥܰܠ ܟܰܦܳܐ ܕܰܚܨܳܕ݂ܳܐ. 9 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 10 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܥܰܠܬܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܰܚܨܰܕܬܽܘܢ ܚܨܳܕ݂ܳܗ̇. ܐܰܝܬܰܘ ܟܰܦܳܐ ܕܪܺܝܫ ܚܨܳܕ݂ܟܽܘܢ ܠܟܳܗܢܳܐ. 11 ܘܢܶܦܪܫܺܝܗ̇ ܠܟܰܦܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܩܽܘܒܳܠܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܶܦܪܫܺܝܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ. 12 ܘܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܦܳܪܫܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܟܰܦܳܐ. ܐܶܡܪܳܐ ܒܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ. ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 13 ܘܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܬܪܶܝܢ ܥܶܣܖ̈ܽܘܢܺܝܢ. ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܣܳܐܺܝ̈ܢ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܠܪܺܝܚ ܣܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܢܽܘܩܳܝܶܗ ܚܰܡܪܳܐ. ܪܽܘܒܥܶܗ ܕܗܶܡܝܳܢܳܐ. 14 ܘܠܰܚܡܳܐ. ܘܩܶܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܦܖ̈ܺܝܟܳܬܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܝܬܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܟܽܘܢ. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܕܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܒܟ݂ܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܡܰܪܟܽܘܢ. 15 ܘܰܡܢܰܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܪܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ. ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܝܬܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܟܰܦܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܫܒܰܥ ܫܳܒܽܘ̈ܥܺܝܢ ܫܠܰܡܠ̈ܡܳܢ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܟܽܘܢ. 16 ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܳܬܰܪ ܫܳܒܽܘܥܬܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܬܳܐ. ܡܢܰܘ ܚܰܡܫܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܩܰܪܶܒܘ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 17 ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܡܰܪܟܽܘܢ ܐܰܝܬܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܚܳܚܖ̈ܳܢ. ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܥܶܣܖ̈ܽܘܢܺܝܢ ܕܢܰܫܺܝܦܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ. ܘܚܰܡܺܝܥ ܢܶܬ݂ܰܐܦܝ̈ܳܢ. ܒܰܟܳܖ̈ܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 18 ܘܩܰܪܶܒܘ ܥܰܠ ܠܰܚܡܳܐ. ܫܰܒܥܳܐ ܐܶܡܖ̈ܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܳܐ. ܘܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܕܶܟ݂ܖ̈ܺܝܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܗܽܘܢ. ܘܢܽܘܩܳܝܗܽܘܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܪܺܝܚ ܣܘܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 19 ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܶܡܖ̈ܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܠܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. 20 ܘܢܶܦܪܽܘܫ ܐܶܢܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܥܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܕܒܰܟܳܖ̈ܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܐܶܡܖ̈ܺܝܢ. ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܟܳܗܢܳܐ. 21 ܘܰܩܪܰܘ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܕܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܒܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܡܰܪܟܽܘܢ. 22 ܘܡܳܐ ܕܚܳܨܕܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܚܨܳܕܳܐ ܕܰܐܪܥܟܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܓܰܡܪܽܘܢ ܣܦܳܖ̈ܶܐ ܕܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܟܽܘܢ ܒܰܚܨܳܕ݂ܟܽܘܢ. ܘܰܠܩܳܛܳܐ ܕܰܚܨܳܕ݂ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܠܩܛܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܝܢ ܠܘܳܬܝ ܫܒܽܘܩܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 23 ܕܥܰܠ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܩܪܳܝܬܳܐ. ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 24 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܒܚܰܕ݂ ܒܝܰܪܚܳܐ. ܒܝܰܪܚܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܩܪܳܝܬܳܐ. ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. 25 ܘܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. ܘܩܰܪܶܒܘ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܕܥܰܠ ܚܽܘܣܳܝܳܐ. 26 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. 27 ܒܰܥܣܰܪܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܡܰܟܶܟ݂ܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ. ܘܩܰܪܶܒܘ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 28 ܘܟܽܠ ܥܒܳܕ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 29 ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܬ݂ܡܰܟܰܟ݂ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܬܺܐܒܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܰܡܳܗ̇. 30 ܘܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܥܒܶܕ݂ ܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܬܺܐܒܰܕ ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܡܳܗ̇. 31 ܘܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܕܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܒܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܡܰܪܟܽܘܢ. 32 ܫܰܒܰܬ݂ ܫܰܒ̈ܶܐ ܗܺܝ ܠܟܽܘܢ. ܘܡܰܟܶܟ݂ܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ. ܒܰܬ݂ܫܰܥܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ. ܒܪܰܡܫܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܖ̈ܰܡܫܶܐ. ܡܶܢ ܪܰܡܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܐܰܫܒܶܬ݂ܘ ܫܰܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܥܰܠ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܡ̈ܛܰܠܠܶܐ. 33 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 34 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܒܚܰܡܫܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܥܒܶܕ݂ܘ ܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܰܡܛ̈ܰܠܠܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 35 ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. 36 ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܘܩܰܪܶܒܘ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܩܰܪܶܒܘ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܟܳܢܫܺܝܢ. ܘܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. 37 ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܕ݂ܥܺܐܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܬܶܩܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܩܖ̈ܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܬ݂ܩܰܪܒܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ. ܝܰܩܕ̈ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ. ܘܢܽܘܩܳܝ̈ܶܐ. ܘܕܶܒܚ̈ܶܐ. ܙܶܕ݂ܩܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ. 38 ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܫܰܒܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܩܽܘܪܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܕ݂ܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܦܽܘܪܫܳܢܟܽܘܢ. ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. 39 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܒܚܰܡܫܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܡܳܐ ܕܚܳܡܠܺܝܬܽܘܢ ܥܰܠܳܠ̈ܬ݂ܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܥܒܶܕ݂ܘ ܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܶܛܠܳܢܳܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܢܝܳܚܳܐ. 40 ܣܰܒܘ ܠܟܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܦܺܐܖ̈ܰܝ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܫܰܦܺܝܖ̈ܶܐ. ܐܶܛܖ̈ܽܘܓ݂ܶܐ. ܘܠܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܕܶܩ̈ܠܶܐ. ܘܳܐܣܳܐ. ܘܥܰܖ̈ܒܶܐ. 41 ܘܰܚܕ݂ܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܥܽܘܒܕܽܘܗܝ ܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܕܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܥܽܘܒܕܽܘܗܝ. 42 ܒܰܡ̈ܛܰܠܠܶܐ ܬܶܒܘ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܢܶܬܒܽܘܢ ܒܰܡ̈ܛܰܠܠܶܐ. 43 ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܕܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܕܒܰܡ̈ܛܰܠܠܶܐ ܐܰܘܬܒܶܬ݂ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܟܰܕ ܐܰܦܩܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 44 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܕ݂ܥܺܐܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܕ.

 

ܕܥܰܠ ܫܖ̈ܳܓܶܐ

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܦܰܩܶܕ݂ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܰܝܬܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܡܶܫܚܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ ܥܨܺܝܪܳܐ. ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܫܖ̈ܳܓܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. 3 ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܣܳܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܗܪܽܘܢ ܡܶܢ ܪܰܡܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܕܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. 4 ܥܰܠ ܡܢܳܪܬܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܣܳܕܰܪ ܫܖ̈ܳܓܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. 5 ܘܣܰܒ ܢܰܫܺܝܦܳܐ. ܘܶܐܦܺܝ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܚܳܚܖ̈ܳܢ. ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܥܶܣܖ̈ܽܘܢܺܝܢ ܚܳܚܽܘܪܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. 6 ܘܰܣܕ݂ܽܘܪ ܐܶܢܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܣܶܕ݂ܖ̈ܺܝܢ. ܫܶܬ݂ ܫܶܬ݂ ܒܣܶܕ݂ܪܳܐ. ܥܰܠ ܦܳܬ݂ܽܘܪܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 7 ܘܣܺܝܡ ܥܰܠ ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܠܒܽܘܢܬܳܐ ܕܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܠܰܚܡܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 8 ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܣܳܕ݂ܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܗܪܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂. ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܩܝܳܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 9 ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܐܟܠܽܘܢܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 10 ܘܰܢܦܰܩ ܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܐܺܝܣܰܪܠܳܝܬܳܐ. ܘܗܽܘ ܒܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܨܪܳܝܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܢܨܰܘ ܒܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ ܒܰܪ ܐܺܝܣܰܪܠܳܝܬܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܐܺܝܣܰܪܠܳܝܳܐ. 11 ܘܰܦܪܰܫ ܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܐܺܝܣܰܪܠܳܝܬܳܐ ܫܡܳܐ. ܘܨܰܚܺܝ. ܘܰܐܝܬܝܽܘܗܝ ܠܘܳܬ݂ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܫܳܠܽܘܡܺܝܬ݂ ܒܰܪܬ݂ ܕܰܒܪܺܝ. ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܕ݂ܳܢ. 12 ܘܚܰܒܫܽܘܗܝ ܒܶܝܬ݂ ܢܛܽܘܪܬܳܐ. ܕܢܶܬ݂ܦܰܫܰܩ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 13 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 14 ܐܰܦܩܽܘܗܝ ܠܗܰܘ ܕܨܰܚܺܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܫܰܡܥܽܘܗܝ. ܢܣܺܝܡܽܘܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܢܶܪܓܡܽܘܢܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. 15 ܘܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܰܠܶܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܓܒܰܪ ܓܒܰܪ ܟܰܕ݂ ܢܨܰܚܶܐ ܠܰܐܠܳܗܶܗ. ܢܩܰܒܶܠ ܚܛܳܗܶܗ. 16 ܘܡܰܢ ܕܢܶܦܪܽܘܫ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ. ܘܡܶܪܓܰܡ ܢܶܪܓܡܽܘܢܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܐ ܠܘܳܬܝ. ܐܰܘ ܒܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܳܐ ܕܰܦܪܰܫ ܫܶܡܝ. ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ. 17 ܘܓܰܒܪܳܐ ܐܶܢ ܢܶܩܛܽܘܠ ܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ. 18 ܘܰܕ݂ܢܶܩܛܽܘܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ. ܢܶܦܪܽܘܥ ܢܰܦܫܳܐ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܳܐ. 19 ܘܓܰܒܪܳܐ ܐܶܢ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܡܽܘܡܳܐ ܒܚܰܒܪܶܗ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܽܘܡܳܐ ܒܚܰܒܪܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ. 20 ܬܒܳܪܳܐ ܚܠܳܦ ܬܒܳܪܳܐ. ܥܰܝܢܳܐ ܚܠܳܦ ܥܰܝܢܳܐ. ܫܶܢܳܐ ܚܠܳܦ ܫܶܢܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܽܘܡܳܐ ܒܚܰܒܪܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ. 21 ܘܰܕ݂ܢܶܩܛܽܘܠ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܢܶܦܪܥܺܝܗ̇. ܘܰܕ݂ܢܶܩܛܽܘܠ ܢܰܦܫܳܐ. ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ. 22 ܕܺܝܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܐ ܠܘܳܬܝ. ܘܰܠܒܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 23 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܦܩܽܘܗܝ ܠܗܰܘ ܕܨܰܚܺܝ. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܪܰܓ݂ܡܽܘܗܝ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܡܺܝܬ݂. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܗ.

 

ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܬܫܰܒܶܬ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ. ܘܕܰܠܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܠܡܳܪܳܗ̇.

1 ܘܰܡܶܠܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܥܰܠܬܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. ܬܫܰܒܶܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 3 ܫܶܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ ܬܶܙܪܥܽܘܢ ܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܫܶܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܬܶܟ݂ܣܚܽܘܢ ܟܰܖ̈ܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܫܶܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܚܳܡܠܺܝܢ ܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܟܽܘܢ. 4 ܘܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܫܰܒܰܬ݂ ܫܰܒ̈ܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܙܪܥܽܘܢ. ܘܟܰܖ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܟ݂ܣܚܽܘܢ. 5 ܘܟ݂ܳܬܳܐ ܕܰܚܨܳܕ݂ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܚܨܕ݂ܽܘܢ. ܘܥܶܢ̈ܒܶܐ ܕܰܫܒܺܫܬܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܩܛܦܽܘܢ. ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ. 6 ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. ܠܟܽܘܢ. ܘܰܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܠܰܐܡܗ̈ܳܬ݂ܟܽܘܢ ܘܠܰܐܓ݂ܺܝܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܰܠܬ݂ܰܘܬܳܒ̈ܶܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܥܰܡܟܽܘܢ. 7 ܘܠܰܒܥܺܝܪܟܽܘܢ. ܘܰܠܚܰܝܘܬܳܐ ܕܒܰܐܪܥܟܽܘܢ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܠܰܠܬܳܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. 8 ܘܰܡܢܰܘ ܠܟܽܘܢ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܫܰܒ̈ܶܐ. ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܥܰܠ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܫܰܒ̈ܶܐ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬ݂ܫܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ. 9 ܘܰܩܪܰܘ ܒܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܕܝܽܘܒܳܒܳܐ. ܒܰܥܣܰܪܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܩܪܰܘ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܟܽܘܢ. 10 ܘܩܰܕܫܽܘܗ̇ ܠܰܫܢܰܬ݂ ܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܩܪܰܘ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇. ܘܦܽܘܢܳܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܰܗܦܽܘܟ݂ܘ ܐ̱ܢܳܫ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. ܐ̱ܢܳܫ ܠܫܰܪܒܬܶܗ. 11 ܘܦܽܘܢܳܝܳܐ ܒܰܫܢܰܬ݂ ܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܶܙܪܥܽܘܢ ܐܰܪܥܟܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܚܨܕ݂ܽܘܢ ܟܳܬ݂ܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܬܶܩܛܦܽܘܢ ܫܒܺܫܬܶܝ̈ܗ̇. 12 ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܡܶܢ ܚܰܩܠܳܐ ܐܰܟ݂ܽܘܠܘ ܥܠܰܠܬܳܐ. 13 ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܦܽܘܢܳܝܳܐ. ܘܰܗܦܽܘܟ݂ܘ ܐ̱ܢܳܫ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. 14 ܘܶܐܢ ܬܙܰܒܶܢ ܙܶܒܢܳܐ ܠܚܰܒܪܳܟ݂. ܐܰܘ ܐܶܢ ܬܶܙܒܶܢ ܡܶܢ ܚܰܒܪܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܶܥܠܒܽܘܢ ܓܒܰܪ ܠܰܐܚܽܘܗܝ. 15 ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܒܳܬܰܪ ܦܽܘܢܳܝܳܐ. ܙܒܶܢ ܡܶܢ ܚܰܒܪܳܟ݂. ܘܰܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܥܠܰܠܬܳܐ ܢܙܰܒܶܢ ܠܳܟ݂. 16 ܠܦܽܘܬ݂ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܶܣܓܶܐ ܙܒܺܝܢܬܶܗ. ܘܰܠܦܽܘܬ݂ ܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܶܙܥܰܪ ܙܒܺܝܢܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܡܶܢܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܥܠܰܠܬܳܐ ܡܙܰܒܶܢ ܠܳܟ݂. 17 ܘܠܳܐ ܬܶܥܠܒܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܐܚܽܘܗܝ. ܘܰܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 18 ܥܒܶܕ݂ܘ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ ܘܛܰܪܘ ܕܺܝ̈ܢܰܝ. ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܬܶܒܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܒܫܶܠܝܳܐ. 19 ܘܬܶܬܶܠ ܐܰܪܥܳܐ ܦܺܐܖ̈ܶܝܗ̇. ܘܬܶܐܟܠܽܘܢ ܘܬܶܣܒܥܽܘܢ. ܘܬܶܬܒܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܒܫܶܠܝܳܐ. 20 ܘܶܐܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܕܠܳܐ ܙܳܪܥܺܝܢܰܢ ܘܠܳܐ ܚܳܡܠܺܝܢ ܚܢܰܢ ܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܗ̇. 21 ܐܶܫܰܕܰܪ ܠܟܽܘܢ ܒܽܘܖ̈ܟܳܬ݂ܝ. ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܫܬܺܝܬ݂ܳܝܬܳܐ. ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܥܠܰܠܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. 22 ܕܬܶܙܪܥܽܘܢ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܬܳܐ. ܘܬܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܢ ܥܠܰܠܬܳܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܰܢ̱ܬܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܬܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܥܳܐܠܳܐ ܥܠܰܠܬܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܐܳܟܠܺܝܢ ܥܰܬܺܝܩܳܐ. 23 ܘܰܐܪܥܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܠܳܐ ܬܶܙܕܰܒܰܢ ܠܥܳܠܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܕ݂ܺܝܠܝ ܗܺܝ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܬ݂ܰܘܬܳܒ̈ܶܐ ܥܰܡܝ. 24 ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ݂ܟܽܘܢ. ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܝܳܗܒܺܝܢ. 25 ܘܶܐܢ ܢܶܬ݂ܡܰܣܟܰܢ ܐܰܚܽܘܟ݂. ܘܰܢܙܰܒܶܢ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. ܢܺܐܬܶܐ ܩܰܪܺܝܒܶܗ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܶܗ ܘܢܶܦܪܽܘܩ ܙܶܒܢܶܗ ܕܰܐܚܽܘܗܝ. 26 ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܡܰܢ ܕܦܳܪܶܩ. ܘܢܶܡܛܶܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܢܶܫܟܰܚ ܡܶܣܰܬ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ. 27 ܢܶܚܫܽܘܒ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܙܒܺܝܢܬܶܗ. ܘܰܢܦܰܢܶܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܙܒܰܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. 28 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܡܳܛܶܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܢܶܦܪܥܺܝܘܗܝ. ܬܶܗܘܶܐ ܙܒܺܝܢܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܡܰܢ ܕܙܰܒܢܳܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܦܽܘܢܳܝܳܐ. ܘܢܶܦܽܘܩ ܒܦܽܘܢܳܝܳܐ ܘܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. 29 ܘܓܰܒܪܳܐ ܐܶܢ ܢܙܰܒܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܪܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܕܫܳܠܡܳܐ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܰܙܒܺܝܢܬܶܗ. ܡܶܢ ܥܶܕܳܢ ܠܥܶܕܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ. 30 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܦܪܶܩ ܥܕܰܡܳܐ ܕܫܳܠܡܳܐ ܠܳܗ̇ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܫܰܠܡܬܳܐ. ܢܩܽܘܡ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܠܡܰܢ ܕܙܰܒܢܶܗ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܕ݂ܳܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢܶܗ ܒܦܽܘܢܳܝܳܐ. 31 ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܶܝܢ ܕܫܶܛ̈ܚܶܐ ܕܠܳܐ ܚܳܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܚܰܩܠܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܫܒܽܘܢ. ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܒܦܽܘܢܳܝܳܐ ܢܶܦܽܘܩ. 32 ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܒ̈ܳܬܶܐ ܕܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܠܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. 33 ܘܰܕ݂ܢܶܦܪܽܘܩ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܡܶܢ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. ܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܙܶܒܢܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܘܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܒܦܽܘܢܳܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒ̈ܳܬܶܐ ܕܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܒܰܝܢܳܬ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 34 ܘܚܰܩܠܳܐ ܕܒܰܣܦܳܖ̈ܰܝ ܩܽܘܖ̈ܝܗܶܝܢ ܠܳܐ ܬܶܙܕܰܒܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܠܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ. 35 ܘܶܐܢ ܢܶܬ݂ܡܰܣܟܰܢ ܐܰܚܽܘܟ݂. ܘܢܰܪܟܶܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܡܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܶܐܚܕܺܝܘܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܬܰܘܬܳܒܳܐ. ܘܢܺܚܶܐ ܥܰܡܳܟ݂. 36 ܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܡܶܢܶܗ ܩܨܳܨܳܐ ܘܪܶܒܺܝܬܳܐ. ܘܰܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܢܺܚܶܐ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܥܰܡܳܟ݂. 37 ܟܶܣܦܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܶܗ ܒܰܩܨܳܨܳܐ. ܘܰܒܪܶܒܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܳܟ݂. 38 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܕܰܐܦܶܩܬܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܕܶܐܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. ܘܶܐܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 39 ܘܶܐܢ ܢܶܬ݂ܡܰܣܟܰܢ ܐܰܚܽܘܟ݂. ܘܢܶܙܕܰܒܰܢ ܠܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܶܦܠܽܘܚ ܒܶܗ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ. 40 ܐܰܝܟ݂ ܐܰܓ݂ܺܝܪܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܬܰܘܬܳܒܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܟ݂. ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܦܽܘܢܳܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܟ݂. 41 ܘܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܗܽܘ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܶܗ. ܘܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܠܫܰܪܒܬܶܗ. ܘܰܠܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܢܶܗܦܽܘܟ݂. 42 ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܦܩܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܠܳܐ ܢܶܙܕܰܒܢܽܘܢ ܒܙܶܒܢܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܶܐ. 43 ܘܠܳܐ ܬܰܦܠܚܺܝܘܗܝ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ. ܘܰܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 44 ܘܥܰܒܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܐܡܗ̈ܳܬ݂ܟܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܒܰܚܕܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܶܙܒܢܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܘܰܐܡܗ̈ܳܬܳܐ. 45 ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܬܰܘܬܳܒ̈ܶܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܥܰܡܟܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܶܩܢܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܫܰܪܒܬ݂ܗܽܘܢ ܕܥܰܡܟܽܘܢ: ܕܰܐܘܠܶܕܘ ܒܰܐܪܥܟܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. 46 ܘܰܐܘܪܶܬ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܽܘܢ. ܠܡܺܐܪܰܬ݂ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܒܗܽܘܢ ܬܶܦܠܚܽܘܢ. ܘܒܰܐܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܓܒܰܪ ܒܰܐܚܽܘܗܝ ܠܳܐ ܬܶܦܠܚܽܘܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ. 47 ܘܶܐܢ ܣܳܦܩܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܥܳܡܽܘܪܳܐ. ܘܰܕ݂ܬܰܘܬܳܒܳܐ ܕܥܰܡܳܟ݂. ܘܢܶܬ݂ܡܰܣܟܰܢ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܥܰܡܶܗ. ܘܢܶܙܕܰܒܰܢ ܠܥܳܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܬܰܘܬܳܒܳܐ ܕܥܰܡܳܟ݂. ܐܰܘ ܠܺܝܠܺܝܕ݂ܳܐ ܕܫܰܪܒܬܳܐ ܕܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܥܰܡܳܟ݂. 48 ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܢܶܙܕܰܒܰܢ. ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ. ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܢܶܦܪܩܺܝܘܗܝ. 49 ܐܰܘ ܕܳܕܶܗ. ܐܰܘ ܒܰܪ ܕܳܕܶܗ ܢܶܦܪܩܺܝܘܗܝ. ܐܰܘ ܩܰܪܺܝܒ ܒܶܣܪܶܗ ܡܶܢ ܫܰܪܒܬܶܗ ܢܶܦܪܩܺܝܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܬܶܣܦܰܩ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܢܶܬ݂ܦܪܶܩ. 50 ܢܶܚܫܽܘܒ ܥܰܡ ܙܳܒܽܘܢܶܗ. ܡܶܢ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܶܐܙܕܰܒܰܢ ܠܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܦܽܘܢܳܝܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܶܣܦܳܐ ܕܙܶܒܢܶܗ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܓ݂ܺܝܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܶܗ. 51 ܘܶܐܢ ܩܰܝܳܡ̈ܳܢ ܬܽܘܒ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܠܦܽܘܬ݂ܗܶܝܢ ܢܰܗܦܶܟ݂ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܡܶܢ ܟܶܣܦܳܐ ܕܰܙܒܺܝܢܬ݂ܶܗ. 52 ܘܶܐܢ ܩܰܠܺܝܠ ܢܶܫܬܚܰܪ ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܦܽܘܢܳܝܳܐ. ܢܶܚܫܽܘܒ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܐܝܟ݂ ܠܦܽܘܬ݂ ܫܢܰܘ̈ܗܝ ܢܰܗܦܶܟ݂ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ. 53 ܐܰܝܟ݂ ܐܰܓ݂ܺܝܪܳܐ ܫܢܳܐ ܒܰܫܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܶܗ. ܠܳܐ ܢܰܦܠܚܺܝܘܗܝ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ݂ ܠܥܳܢܰܝ̈ܟ. 54 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܦܪܶܩ ܒܗܳܠܶܝܢ. ܢܶܦܽܘܩ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܦܽܘܢܳܝܳܐ ܗܽܘ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܶܗ. 55 ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܺܝܠܝ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ. ܥܰܒ̈ܕܰܝ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܦܩܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܘ.

 

1 ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܘܨܰܠ̈ܡܶܐ. ܘܩܳܝ̈ܡܳܬܳܐ ܠܳܐ ܬܩܺܝܡܽܘܢ ܠܟܽܘܢ. ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܣܶܓ݂̈ܕܳܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܒܰܐܪܥܟܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܣܓܕ݂ܽܘܢ ܠܗܶܝܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 2 ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ ܛܰܪܘ. ܘܡܶܢ ܡܰܩܕܰܫܝ ܕܚܰܠܘ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܦܳܪܥܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. 3 ܐܶܢ ܒܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝ ܬܗܰܠܟ݂ܽܘܢ. ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ ܬܶܛܪܽܘܢ ܘܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. 4 ܐܶܬܶܠ ܡܶܛܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܒܙܰܒܢܗܽܘܢ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܬܶܬܶܠ ܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܗ̇. ܘܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܦܺܐܖ̈ܰܘܗܝ. 5 ܘܬܰܕ݂ܪܶܟ݂ ܕܪܳܟ݂ܬܳܐ ܠܰܩܛܳܦܳܐ. ܘܰܩܛܳܦܳܐ ܢܰܕ݂ܪܶܟ݂ ܠܙܰܪܥܳܐ. ܘܬܶܐܟܠܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܬܶܣܒܥܽܘܢ. ܘܬܶܬܒܽܘܢ ܒܰܐܪܥܟܽܘܢ ܒܫܶܠܝܳܐ. 6 ܘܶܐܬܶܠ ܫܠܳܡܳܐ ܒܰܐܪܥܟܽܘܢ. ܘܬܶܕ݂ܡܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܢ ܕܰܡܕܰܚܶܠ ܠܟܽܘܢ. ܘܶܐܒܰܛܶܠ ܚܰܝܘܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܚܰܪܒܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܰܪ ܒܰܐܪܥܟܽܘܢ. 7 ܘܬܶܪܕ݂ܦܽܘܢ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ. 8 ܘܢܶܪܕܦܽܘܢ ܚܰܡܫܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܠܰܡܳܐܐ. ܘܰܡܳܐܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܢܶܪܕܦܽܘܢ ܠܖ̈ܶܒܘܳܬܳܐ. ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ. 9 ܘܶܐܬ݂ܦܢܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܘܰܐܟ݂ܒܰܪܟܽܘܢ ܘܰܐܣܓܶܝܟܽܘܢ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܩܝܳܡܝ ܥܰܡܟܽܘܢ. 10 ܘܬܶܐܟܠܽܘܢ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܕܥܰܬܺܝܩ. ܘܥܰܬܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܕ݂ܬܳܐ ܬܰܦܩܽܘܢ. 11 ܘܶܐܬܶܠ ܡܰܫܟܰܢܝ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܓ݂ܥܰܨ ܢܰܦܫܝ ܡܶܢܟܽܘܢ. 12 ܘܶܐܗܰܠܶܟ݂ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܶܐܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܬܶܗܘܢ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ. 13 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܕܰܐܦܶܩܬܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܕܠܳܐ ܬܶܗܘܢ ܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ. ܘܬܶܒܪܶܬ݂ ܢܺܝܪܳܐ ܕܫܽܘܥܒܳܕ݂ܟܽܘܢ. ܘܗܰܠܶܟ݂ܬܟܽܘܢ ܒܩܰܘܡܬܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ. 14 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܬܶܫܡܥܽܘܢܳܢܝ. ܘܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ. 15 ܐܶܢ ܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝ ܬܰܣܠܽܘܢ. ܘܰܒܕ݂ܺܝ̈ܢܰܝ ܬܶܓ݂ܥܰܨ ܢܰܦܫܟܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ ܘܰܩܝ̈ܳܡܰܝ ܬܒܰܛܠܽܘܢ. 16 ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܟܽܘܢ. ܐܶܦܩܽܘܕ݂ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܬܗܳܪܳܐ. ܘܓܰܪܒܳܐ. ܘܩܰܠܳܦܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܪܶܕ݂ܝܳܐ ܕܰܡܓܰܡܰܪ ܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܘܰܡܕܰܝܶܒ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܬܶܙܪܥܽܘܢ ܙܰܪܥܟܽܘܢ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂. ܘܢܶܐܟܠܽܘܢܶܗ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. 17 ܘܶܐܬܶܠ ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܒܟܽܘܢ. ܘܬܶܬܰܒܪܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܢܶܫܬܰܠܛܽܘܢ ܒܟܽܘܢ ܣܳܢܐܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܬܶܥܪܩܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܠܰܝܬ ܕܪܳܕܶܦ ܠܟܽܘܢ. 18 ܘܶܐܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܫܡܥܽܘܢܳܢܝ. ܐܰܘܣܶܦ ܠܡܶܪܕܳܟܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܒܫܰܒܥܳܐ ܠܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. 19 ܘܶܐܬ݂ܒܰܪ ܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܕܥܽܘܫܢܟܽܘܢ. ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܫܡܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܦܰܪܙܠܳܐ. ܘܰܐܪܥܟܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܚܫܳܐ. 20 ܘܢܶܓ݂ܡܰܪ ܚܰܝܠܟܽܘܢ ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܪܥܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܗ̇. ܘܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܦܺܐܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 21 ܘܶܐܢ ܬܗܰܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡܝ ܩܶܪܝܳܐܺܝܬ݂. ܘܠܳܐ ܬܶܨܒܽܘܢ ܠܡܶܫܡܥܰܢܝ. ܐܰܘܣܶܦ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܫܰܒܥܳܐ ܠܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. 22 ܘܶܐܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ. ܘܰܬ݂ܓܰܝܶܙܟܽܘܢ. ܘܬ݂ܰܘܒܶܕ݂ ܒܥܺܝܪܟܽܘܢ. ܘܬܰܙܥܰܪܟܽܘܢ. ܘܢܶܨܕܝ̈ܳܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܟܽܘܢ. 23 ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܒܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܪܕ݂ܽܘܢ. ܘܰܬ݂ܗܰܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡܝ ܩܶܪܝܳܐܺܝܬ݂. 24 ܐܶܗܰܠܶܟ݂ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܩܶܪܝܳܐܺܝܬ݂. ܘܶܐܡܚܶܝܟܽܘܢ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܫܰܒܥܳܐ ܠܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. 25 ܘܰܐܝܬܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܚܰܪܒܳܐ ܕܡܶܬ݂ܦܰܪܥܳܐ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ. ܘܬܶܥܪܩܽܘܢ ܠܩܽܘܖ̈ܺܝܟ݂ܽܘܢ. ܘܶܐܫܰܕܰܪ ܒܟܽܘܢ ܡܰܘܬܳܢܳܐ. ܘܬܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. 26 ܘܶܐܬ݂ܒܰܪ ܩܰܢܝܳܐ ܕܰܥܒܽܘܪܟܽܘܢ. ܘܢܺܐܦ̈ܝܳܢ ܥܣܰܪ ܢܶܫܺܝ̈ܢ ܠܰܚܡܟܽܘܢ ܒܚܰܕ݂ ܬܰܢܽܘܪ. ܘܢܶܬܠ̈ܳܢ ܠܟܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ. ܘܬܶܐܟܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܶܣܒܥܽܘܢ. 27 ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܒܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܬܶܫܡܥܽܘܢܳܢܝ. ܘܰܬ݂ܗܰܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡܝ ܩܶܪܝܳܐܺܝܬ݂. 28 ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܐܶܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܡܟܽܘܢ ܒܚܶܡܬܳܐ. ܘܰܒܩܶܪܝܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܪܕܶܝܟ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܒܫܰܒܥܳܐ ܠܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. 29 ܘܬܶܐܟܠܽܘܢ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܒܶܣܪܳܐ ܕܰܒܢ̈ܳܬ݂ܟܽܘܢ ܬܶܐܟܠܽܘܢ. 30 ܘܰܐܚܪܶܒ ܦܖ̈ܰܟ݂ܰܝܟܽܘܢ. ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܰܐܪܡܶܐ ܦܰܓ݂ܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܥܰܠ ܦܰܓ݂ܖ̈ܶܐ ܕܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܬܶܓ݂ܥܰܨ ܢܰܦܫܝ ܡܶܢܟܽܘܢ. 31 ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܩܽܘܖ̈ܺܝܟܽܘܢ ܠܚܽܘܪܒܳܐ. ܘܰܐܨܕܶܐ ܡܰܩܕܰܫܟܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܐܰܪܺܝܚ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܣܘܳܬ݂ܟܽܘܢ. 32 ܘܶܐܚܪܒܺܝܗ̇ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܶܬ݂ܡܗܽܘܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܳܗ̇. 33 ܘܰܠܟܽܘܢ ܐܶܒܰܕܰܪ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܶܐܫܡܽܘܛ ܒܳܬܰܪܟܽܘܢ ܣܰܝܦܳܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܰܪܥܟܽܘܢ ܠܰܚܒܳܠܳܐ. ܘܩܽܘܖ̈ܺܝܟܽܘܢ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܚܽܘܪܒܳܐ. 34 ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܨܛܒܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܒܫܰܒܶܝ̈ܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܨܰܕ݂ܝܽܘܬ݂ܳܗ̇. ܟܰܕ݂ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܬܫܰܒܶܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܘܬܶܨܛܒܶܐ ܒܫܰܒܶܝ̈ܗ̇. 35 ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܨܰܕ݂ܝܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܬܫܰܒܶܬ݂ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܐܰܫܒܬܰܬ݂ ܒܫܰܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܥܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܒܳܗ̇. 36 ܘܰܕ݂ܡܶܫܬܰܚܪܺܝܢ ܒܟܽܘܢ ܐܰܪܡܶܐ ܪܗܺܝܒܽܘܬܳܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܒܰܐܖ̈ܥܳܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܶܪܕܽܘܦ ܐܶܢܽܘܢ ܩܳܠ ܛܰܪܦܳܐ ܕܢܳܩܶܫ. ܘܢܶܥܪܩܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܣܰܝܦܳܐ. ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܕܪܳܕܶܦ ܠܗܽܘܢ. 37 ܘܢܶܬܬܰܩܠܽܘܢ ܓܒܰܪ ܒܰܐܚܽܘܗܝ. ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܪܒܳܐ ܟܰܕ݂ ܠܰܝܬ ܕܪܳܕܶܦ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. 38 ܘܬܺܐܒܕܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠܟܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. 39 ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܚܪܺܝܢ ܒܟܽܘܢ. ܢܶܬ݂ܡܣܽܘܢ ܒܥܰܘܠܗܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܳܦ ܒܥܰܘܠܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܬ݂ܡܣܽܘܢ. 40 ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܥܰܘܠܗܽܘܢ. ܘܥܰܘܠܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܥܰܘܠܗܽܘܢ ܕܰܐܥܠܺܝܘ ܒܺܝ ܘܰܕ݂ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܥܰܡܝ ܒܩܶܪܝܳܝܽܘܬܳܐ. 41 ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܐܶܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܩܶܪܝܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬܬܒܰܪ ܠܶܒܗܽܘܢ ܥܽܘܪܠܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܨܛܒܽܘܢ ܒܥܰܘܠܗܽܘܢ. 42 ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܩܝܳܡܝ ܕܥܰܡ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܰܩܝܳܡܝ ܕܥܰܡ ܐܺܝܣܚܳܩ. ܘܰܩܝܳܡܝ ܕܥܰܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܶܬܕܟܰܪ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܐܶܬܕܟܰܪ. 43 ܘܰܐܪܥܳܐ ܬܶܫܬܒܶܩ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܬܶܨܛܒܶܐ ܒܫܰܒܶܝ̈ܗ̇ ܡܳܐ ܕܨܶܕ݂ܝܰܬ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܨܛܒܽܘܢ ܒܥܰܘܠܗܽܘܢ. ܥܰܠ ܕܰܐܣܠܺܝܘ ܕܺܝ̈ܢܰܝ. ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ ܓܶܥܨܰܬ݂ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. 44 ܘܳܐܦ ܟܰܕ݂ ܗܘܰܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܐܰܣܠܺܝܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܕܶܚܩܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܐܰܘܒܕܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܒܰܛܠܶܬ݂ ܩܝܳܡܝ ܕܥܰܡܗܽܘܢ. 45 ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟ݂ܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܩܝܳܡܳܐ ܕܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. ܕܰܐܦܩܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܥܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܗܘܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 46 ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ. ܘܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ. ܘܕ݂ܺܝܢ̈ܶܐ ܕܝܰܗܒ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܙ.

 

ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܢܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܘܰܕܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܬܦܪܶܫ ܒܰܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ ܘܰܕܒܰܝܬܳܐ.

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܳܪܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܓܰܒܪܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܶܦܪܽܘܫ ܢܶܕ݂ܪܳܐ ܒܰܕ݂ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 3 ܢܶܗܘܽܘܢ ܕܡܰܘ̈ܗܝ ܕܕܶܟܪܳܐ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܰܪ ܫܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܕܡܰܘ̈ܗܝ ܚܰܡܫܺܝܢ ܡܰܬ݂ܩ̈ܳܠܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. 4 ܘܶܐܢ ܢܶܩܒܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܕܡܶܝ̈ܗ̇ ܬܠܳܬ݂ܺܝܢ ܡܰܬ݂ܩ̈ܳܠܺܝܢ. 5 ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܒܰܪ ܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܕܡܰܘ̈ܗܝ ܕܕܶܟܪܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܡܰܬ݂ܩ̈ܳܠܺܝܢ. ܘܰܕ݂ܢܶܩܒܬ݂ܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܡܰܬ݂ܩ̈ܳܠܺܝܢ. 6 ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܒܰܪ ܝܰܪܚܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܰܪ ܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܕܡܰܘ̈ܗܝ ܕܕܶܟܪܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܡܰܬ݂ܩ̈ܳܠܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܘܰܕ݂ܢܶܩܒܬ݂ܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܡܰܬ݂ܩ̈ܳܠܺܝܢ. 7 ܘܶܐܢ ܕܶܟܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܒܰܪ ܫܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܕܡܰܘ̈ܗܝ ܚܰܡܶܫܬܰܥܣܰܪ ܡܰܬ݂ܩ̈ܳܠܺܝܢ. ܘܰܕ݂ܢܶܩܒܬ݂ܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܡܰܬ݂ܩ̈ܳܠܺܝܢ. 8 ܘܶܐܢ ܡܶܣܟܺܝܢ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܢܩܺܝܡܽܘܢܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܢܶܦܣܽܘܩ ܕܡܰܘ̈ܗܝ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕܣܳܦܩܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܢ ܕܢܳܕܰܪ ܢܶܕ݂ܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܦܣܽܘܩ ܕܡܰܘ̈ܗܝ ܟܳܗܢܳܐ. 9 ܘܶܐܢ ܒܥܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܟܽܠ ܕܝܳܗܶܒ ܡܶܢܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫ ܢܶܗܘܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 10 ܠܳܐ ܢܚܰܠܦܺܝܘܗܝ ܛܳܒܳܐ ܒܒܺܝܫܳܐ. ܘܒܺܝܫܳܐ ܒܛܳܒܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܚܰܠܳܦܽܘ ܢܚܰܠܶܦ ܒܰܒܥܺܝܪܳܐ. ܗܺܝ ܘܬܰܚܠܽܘܦܳܗ̇ ܢܶܗܘܽܘܢ ܩܽܘܕܫܳܐ. 11 ܘܶܐܢ ܒܥܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܛܰܡܰܐܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܢܩܺܝܡܽܘܢܳܗ̇ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟܳܗܢܳܐ. 12 ܘܢܶܦܣܽܘܩ ܕܡܶܝ̈ܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܛܳܒܬܳܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕܰܦܣܰܩ ܕܡܶܝ̈ܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. 13 ܘܶܐܢ ܡܶܦܪܰܩ ܢܶܦܪܩܺܝܗ̇. ܢܰܘܣܶܦ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܡܫܳܐ ܥܰܠ ܕܡܶܝ̈ܗ̇. 14 ܘܓܰܒܪܳܐ ܐܶܢ ܢܩܰܕܶܫ ܒܰܝܬܶܗ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܢܶܦܣܽܘܩ ܕܡܰܘ̈ܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܛܳܒܬܳܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕܦܳܣܶܩ ܕܡܰܘ̈ܗܝ ܟܳܗܢܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܩܽܘܡ. 15 ܘܶܐܢ ܗܰܘ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܢܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܢܰܘܣܶܦ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܡܫܳܐ ܟܶܣܦܳܐ ܕܰܕܡܰܘ̈ܗܝ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܕܺܝܠܶܗ. 16 ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܚܰܩܠܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܢܩܰܕܶܫ ܓܰܒܪܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܕܡܶܝ̈ܗ̇ ܠܦܽܘܬ݂ ܙܰܪܥܳܗ̇. ܒܶܝܬ݂ ܙܰܪܥܳܐ ܕܟ݂ܽܘܪ ܣܥܳܖ̈ܺܝܢ ܒܚܰܡܫܺܝܢ ܡܰܬ݂ܩ̈ܳܠܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ. 17 ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܦܽܘܢܳܝܳܐ ܢܩܰܕܶܫ ܚܰܩܠܶܗ. ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܝ̈ܗ̇ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܩܺܝܡ. 18 ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܢܩܰܕܶܫ ܚܰܩܠܶܗ. ܢܶܚܫܽܘܒ ܠܶܗ ܟܳܗܢܳܐ ܟܶܣܦܳܐ ܠܦܽܘܬ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܦܽܘܢܳܝܳܐ. ܘܢܶܒܨܽܘܪ ܡܶܢ ܕܡܶܝ̈ܗ̇. 19 ܘܶܐܢ ܡܶܦܪܰܩ ܢܶܦܪܩܺܝܗ̇ ܠܚܰܩܠܳܐ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܠܳܗ̇. ܢܰܘܣܶܦ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܡܫܳܐ ܟܶܣܦܳܐ ܕܰܕ݂ܡܶܝ̈ܗ̇ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܬܶܗܘܶܐ ܕܺܝܠܶܗ. 20 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܢܶܦܪܩܺܝܗ̇ ܠܚܰܩܠܳܐ ܘܰܢܙܰܒܢܺܝܗ̇ ܠܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܦܪܶܩ. 21 ܐܶܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܚܰܩܠܳܐ ܡܳܐ ܕܢܳܦܩܳܐ ܒܦܽܘܢܳܝܳܐ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܚܰܩܠܳܐ ܕܚܶܪܡܳܐ. ܕܟܳܗܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ. 22 ܘܶܐܢ ܚܰܩܠܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܙܒܺܝܢܬܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܚܰܩܠܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܡܩܰܕܶܫ ܓܰܒܪܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 23 ܢܶܚܫܽܘܒ ܟܳܗܢܳܐ ܕܡܶܝ̈ܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܦܽܘܢܳܝܳܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܕܡܶܝ̈ܗ̇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 24 ܘܰܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܦܽܘܢܳܝܳܐ. ܬܶܬ݂ܦܢܶܐ ܚܰܩܠܳܐ ܠܡܰܢ ܕܙܰܒܢܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܠܡܰܢ ܕܕ݂ܺܝܠܶܗ ܗܺܝ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 25 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܡܶܝ̈ܗ̇ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܡܳܥܺܝ̈ܢ ܗܳܘܶܐ ܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ. 26 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܒܽܘܟ݂ܪܳܐ ܕܡܶܬ݂ܒܰܟܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܠܳܐ ܢܩܰܕܫܺܝܘܗܝ ܓܰܒܪܳܐ. ܐܶܢ ܬܰܘܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܰܘ ܐܶܡܪܳܐ. ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ. 27 ܘܶܐܢ ܒܥܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܛܰܡܰܐܬܳܐ. ܬܶܬ݂ܦܪܶܩ ܒܰܕ݂ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܰܘܣܶܦ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܡܫܳܐ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܦܰܪܩܳܐ ܬܶܙܕܰܒܰܢ ܒܰܕ݂ܡܰܝ̈ܳܐ. 28 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܟܽܠ ܚܶܪܡܳܐ ܕܡܰܚܪܶܡ ܓܰܒܪܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ. ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܰܩܠܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. ܠܳܐ ܢܶܙܕܰܒܰܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܦܪܶܩ. ܟܽܠܶܗ ܚܶܪܡܳܐ ܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܗ̱ܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. 29 ܘܟܽܠ ܚܶܪܡܳܐ ܕܡܰܚܪܰܡ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܦܪܶܩ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ. 30 ܘܟܽܠ ܡܰܥܣܳܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ. ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܩܽܘܕ݂ܫܰܐ ܗ̱ܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. 31 ܘܶܐܢ ܡܶܦܪܰܩ ܢܶܦܪܽܘܩ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܣܳܪܶܗ. ܢܰܘܣܶܦ ܥܠܰܘܗܝ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܡܫܳܐ. 32 ܘܟܽܠ ܡܰܥܣܳܪܳܐ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܰܕ݂ܥܳܢ̈ܳܐ. ܟܽܠ ܕܥܳܒܰܪ ܬܚܶܝܬ݂ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܪܳܥܝܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 33 ܠܳܐ ܢܫܰܐܶܠ ܒܶܝܬ݂ ܛܳܒ ܠܒܺܝܫ. ܘܒܶܝܬ݂ ܒܺܝܫ ܠܛܳܒ. ܘܠܳܐ ܢܚܰܠܦܺܝܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܡܚܰܠܳܦܽܘ ܢܚܰܠܦܺܝܘܗܝ. ܗܽܘ ܘܬܰܚܠܽܘܦܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܦܪܶܩ. 34 ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ.

 

ܠܥܠ