ܝܫܘܥ ܒܪ ܢܘܢ

ܟܬ̥ܳܒܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝܕ̥ܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.ܐ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ. ܩܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܕ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.ܐ

1 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܺܝܬ̥ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܡܫܰܡܫܳܢܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. 2 ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܝ ܡܺܝܬ̥. ܡܶܟܺܝܠ ܩܽܘܡ ܥܒܰܪ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 3 ܟܽܠ ܐܰܬ̥ܪܳܐ ܕܬܶܕ݂ܪܽܘܟ̥ ܒܶܗ ܦܰܣܬܳܐ ܕܪܶܓܠܟܽܘܢ. ܠܟܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ. ܐܰܝܟ̥ ܕܶܐܡܪܶܬ̥ ܠܡܽܘܫܶܐ. 4 ܡܶܢ ܡܰܕܒܪܳܐ ܘܛܽܘܪܳܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܗܳܢܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܦܪܳܬ̥ ܢܰܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܚܺܝܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܒܶܝܬ̥ ܡܰܥܖ̈ܳܒܰܝ ܫܶܡܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬܚܽܘܡܟܽܘܢ. 5 ܘܠܳܐ ܢܩܽܘܡ ܐ̱ܢܳܫ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܗܘܺܝܬ̥ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܐܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܥܰܡܳܟ̥. ܠܳܐ ܐܰܪܦܶܝܟ̥. ܘܠܳܐ ܐܶܫܒܩܳܟ̥. 6 ܐܶܬ̥ܚܰܝܰܠ ܘܶܐܬ̥ܥܰܫܢ ܛܳܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܬܰܘܪܬ̥ܺܝܘܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܡܺܝܬ̥ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܶܬܰܠ ܠܗܽܘܢ. 7 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܬ̥ܚܰܝܰܠ ܘܶܐܬ̥ܥܰܫܢ ܛܳܒ. ܠܡܶܛܰܪ ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܟܽܠ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܕܦܰܩܕ݂ܳܟ̥ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܝ. ܠܳܐ ܬܶܥܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܨܠܰܚ ܒܟܽܠ ܕܰܬ̥ܗܰܠܶܟ̥. 8 ܘܠܳܐ ܢܶܥܢܰܕ݂ ܗܳܢܳܐ ܣܶܦܪܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܗܘܰܝܬ ܪܳܢܶܐ ܒܶܗ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܕܬܶܛܰܪ ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܟܽܠ ܕܰܟ̥ܬ̥ܺܝܒ ܒܶܗ. ܕܬܰܨܠܰܚ ܘܬܰܟ̥ܫܰܪ. 9 ܗܳܐ ܦܰܩܶܕܬܳܟ̥. ܐܶܬ̥ܚܰܝܰܠ ܘܶܐܬ̥ܥܰܫܢ. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ. ܘܠܳܐ ܬܙܽܘܥ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܟ̥ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ̥ ܐܰܬܰܪ ܕܳܐܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ. 10 ܘܦܰܩܶܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܠܫܰܠܺܝܛܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܰܠܣܳܦܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. 11 ܥܒܰܪܘ ܒܓܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܦܰܩܶܕ݂ܘ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ. ܛܰܝܶܒܘ ܠܟܽܘܢ ܙܘܳܕ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܟܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܥܳܒܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܗܳܢܳܐ. ܠܡܶܥܰܠ ܠܡܺܐܪܰܬ̥ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܝܳܗܶܒ ܠܟܽܘܢ ܠܡܺܐܪܬܳܗ̇. 12 ܘܰܠܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܰܠܓܳܕ݂ ܘܰܠܦܶܠܓܶܗ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ. 13 ܐܶܬܕܰܟ̥ܪܘ ܦܶܬ̥ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ܟܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܡܢܺܝܚ ܠܟܽܘܢ. ܘܝܳܗܶܒ ܠܟܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. 14 ܢܶܫܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܺܝܩܰܪܬܟܽܘܢ. ܘܩܶܢܝܳܢܟܽܘܢ. ܢܶܬܒܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܟܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܒܰܪܘ ܟܰܕ݂ ܡܙܰܝܢܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܟܽܠܟܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܥܰܕܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ. 15 ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܰܟ̥ܘܳܬ̥ܟܽܘܢ. ܘܢܺܐܪܬܽܘܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܝܳܗܶܒ ܠܗܽܘܢ. ܘܬܶܗܦܟܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ̥ܟܽܘܢ. ܘܬܺܐܪܬܽܘܢܳܗ̇. ܕܝܰܗܒ ܠܟܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ. 16 ܘܰܥܢܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܡܢܰܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܦܳܩܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܢܶܥܒܶܕ݂. ܘܠܰܐܝܟܳܐ ܕܰܬ̥ܫܰܕܪܰܢ ܢܺܐܙܰܠ. 17 ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܫܡܥܳܟ̥. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ̥ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܟ̥. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. 18ܘܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܬ̥ܚܪܶܐ ܥܰܡܳܟ̥. ܘܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܡܶܠܬܳܟ̥ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܦܳܩܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ. ܢܶܬ̥ܩܛܶܠ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܬ̥ܚܰܝܰܠ ܘܶܐܬ̥ܥܰܫܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ.

1 ܘܫܰܕܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܡܶܢ ܣܳܛܺܝܡ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܙܶܠܘ ܚܙܰܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܘܥܰܠܘ ܠܘܳܬ̥ ܐܰܢ̱ܬܬ̥ܳܐ ܙܳܢܺܝܬ̥ܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̇ ܪܳܚܳܒ. ܘܒܳܬ̥ܘ ܬܰܡܳܢ. 2 ܘܶܐܬ̥ܶܐܡܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. ܕܗܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܐܶܬ̥ܰܘ ܠܗܳܪܟܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܶܓܰܫ ܐܰܪܥܳܐ. 3 ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܠܘܳܬ̥ ܪܳܚܳܒ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܐܰܦܶܩ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥ̣ܰܠܘ ܠܘܳܬܶܟ̥ܝ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܡܶܓܰܫ ܐܰܪܥܰܢ ܐܶܬ̥ܰܘ. 4 ܘܕܶܒܪܰܬ̥ ܐܰܢ̱ܬܬ̥ܳܐ ܠܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܛܰܫܝܰܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܡܪܰܬ̥ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ̥ ܐܶܬ̥ܰܘ ܠܘܳܬ̥ܝ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܝܶܕ݂ܥܶܬ̥ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. 5 ܘܟܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܬܬܚܶܕ݂ ܬܰܪܥܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܢ̣ܦܰܩܘ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܝܶܕ݂ܥܶܬ̥ ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܶܙܰܠܘ. ܦܽܘܩܘ ܥܓܰܠ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܕ݂ܪܟ̥ܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. 6 ܘܗܺܝ ܐܰܣܩܰܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܐܓܳܪܳܐ. ܘܛܰܫܝܰܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܝܬ̥ ܟܰܖ̈ܣܒܳܢܶܐ ܕܟܶܬܳܢܳܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܥܰܠ ܐܶܓܳܪܳܐ. 7 ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܢ̣ܦܰܩܘ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܥܰܠ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ. ܘܬܰܪܥܳܐ ܐܶܚܰܕ݂ܘ ܒܳܬܰܪ ܕܰܢ̣ܦܰܩܘ ܖ̈ܳܕܽܘܦܶܐ ܒܳܬܰܪ ܓܳܫܽܘ̈ܫܶܐ. 8 ܘܗܶܢܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܫܟܶܒܘ ܗܘܰܘ. ܘܗܺܝ ܣܶܠܩܰܬ̥ ܠܘܳܬ̥ܗܽܘܢ ܠܶܐܓܳܪܳܐ. 9 ܘܶܐܡܪܰܬ̥ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܕܰܐܫܠܡܳܗ̇ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܶܦܠܰܬ̥ ܕܶܚܠܰܬ̥ܟܽܘܢ ܥܠܰܝܢ. ܐܳܦ ܕܚܶܠܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. 10 ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥܢ ܕܰܐܘܒܶܫ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܟܰܕ݂ ܢܦܰܩܬܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܠܰܬܪܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܠܣܺܝܚܽܘܢ ܘܰܠܥܽܘܓ݂ ܕܰܚܪܰܒܬܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. 11 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥܢ ܙܳܥ ܠܶܒܰܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܪܰܬ̥ ܪܽܘܚܳܐ ܒܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܰܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܗܽܘܝܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ. 12 ܡܶܟܺܝܠ ܝܺܡܰܘ ܠܺܝ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܶܒܕܶܬ̥ ܒܟܽܘܢ ܛܰܝܒܽܘܬ̥ܐ. ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܘܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܺܝ. ܘܰܒܒܶܝܬ̥ ܐܳܒܝ ܛܰܝܒܽܘܬ̥ܳܐ. ܘܗܰܒܘ ܠܺܝ ܐܳܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. 13 ܘܰܐܚܰܘ ܠܺܝ. ܘܠܳܐܒܝ. ܘܠܶܐܡܝ. ܘܠܰܐܚܰܝ̈. ܘܠܰܐܚ̈ܘܳܬ̥ܝ. ܘܰܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ̥ ܠܰܢ. ܘܦܰܨܰܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. 14 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܳܗ̇ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܝܳܗܒܺܝܢ ܚܢܰܢ ܚܠܳܦܰܝܟܽܘܢ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܚܰܘܶܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܥܳܒܕܺܝܢ ܚܢܰܢ ܥܰܡܶܟ̥ܝ ܛܰܝܒܽܘܬ̥ܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ. 15 ܘܰܐܚܬܰܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܒܠܳܐ ܡܶܢ ܟܰܘܬ̥ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܝܬܳܗ̇ ܒܶܐܣܬ̥ܳܐ ܗܘܳܐ ܕܫܽܘܪܳܐ. ܘܥܰܠ ܫܽܘܪܳܐ ܝܳܬ̥ܒܳܐ ܗܘܳܬ̥. 16 ܘܶܐܡܪܰܬ̥ ܠܗܽܘܢ. ܒܛܽܘܪܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܙܶܠܘ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܦܓܥܽܘܢ ܒܟܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܢ̣ܦܰܩܘ ܒܳܬܰܪܟܽܘܢ. ܘܶܐܬܛܰܫܰܘ ܬܰܡܳܢ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܗܳܦܟܺܝܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܬܺܐܙܽܠܘܢ ܒܽܐܘܪܚܟܽܘܢ. 17 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܳܗ̇ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܡܚܰܣܶܝܢ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܡܰܘܡܬ̥ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܰܐܘܡܺܝܬܺܝܢ. 18 ܗܳܐ ܚܢܰܢ ܥܳܐܠܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܚܽܘܛܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ̥ܐ ܩܛܽܘܪܝ ܒܟ̥ܘܬ̥ܳܐ ܕܰܐܚܶܬܬܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܠܰܐܒܽܘܟ̥ܝ. ܘܠܶܐܡܶܟ̥ܝ. ܘܠܰܐܚܰܝ̈ܟܝ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ̥ ܐܰܒܽܘܟ̥ܝ. ܐܰܥܶܠܝ ܠܘܳܬܶܟ̥ܝ ܠܓܰܘ ܒܰܝܬܳܐ. 19 ܘܟܽܠܡܰܢ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܝܬܶܟ̥ܝ ܠܒܰܪ. ܕܡܶܗ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܦܰܨܶܝܢ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܥܝܳܪܬܶܗ. ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܗܪܺܝܘܗܝ 20 ܘܶܐܢ ܬܚܰܘܶܝܢ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܗܘܰܝܢ ܡܚܰܣܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܘܡܬ̥ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܰܐܘܡܺܝܬܺܝܢ. 21 ܘܶܐܡܪܰܬ̥ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ̥ ܡܶܠܰܬ̥ܟܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܫܰܕܪܰܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠܘ. ܘܩܶܛܪܰܬ̥ ܚܽܘܛܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ̥ܐ ܒܟ̥ܘܬܳܐ. 22 ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܛܽܘܪܳܐ. ܘܺܝܬ̥ܒܘ ܬܰܡܳܢ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܗܦܰܟ̥ܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܠܡܶܐܬ̥ܳܐ. ܘܰܒܥܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܢܦܰܩܘ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܐܶܢܽܘܢ ܗܦܰܟ̥ܘ ܠܗܽܘܢ. 23 ܘܗܳܢܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܓܳܫܽܘ̈ܫܺܝܢ ܢܚܶܬ̥ܘ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܥܒܰܪܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܘܳܬ̥ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ. ܘܶܐܫܬܰܥܺܝܘ ܠܶܗ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܓ̣ܕܰܫ ܠܗܽܘܢ. 24 ܘܶܐܡ̣ܰܪܘ ܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܐܰܫܠܡܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܳܦ ܕܚ̣ܶܠܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ.

1 ܘܩܰܕܶܡ ܝܶܫܽܘܥ ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܣܳܛܺܝܡ. ܘܶܐܬ̥ܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ̥ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܒܳܬ̥ܘ ܬܰܡܳܢ ܘܠܳܐ ܥ̣ܒܰܪܘ. 2 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܥ̣ܒܰܪܘ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. 3 ܘܦܰܩܶܕ݂ܘ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܽܘܢ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܕܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܩܽܘܠܘ ܡܶܢ ܐܰܬ̥ܪܟܽܘܢ. ܘܙܶܠܘ ܒܳܬ̥ܪܳܗ̇. 4 ܘܢܶܗܘܶܐ ܪܰܚܺܝܩ ܒܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܒܰܡܫܽܘܚܬ̥ܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܬ̥ܩܰܪܒܽܘܢ ܠܘܳܬ̥ܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܕܥܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܬܺܐܙܽܠܘܢ ܒܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܒܰܪܬܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܡܶܢ ܐܶܬ̥ܡܳܠܝ ܘܡܶܢ ܡܢܳܬ̥ܡܳܠܝ. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܥܰܡܳܐ ܐܶܬ̥ܩܰܕܰܫܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܳܪ ܥܳܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܬܶܕ݂ܡܽܘܪܬܳܐ ܒܰܝܢܳܬ̥ܟܽܘܢ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܫܩܽܘܠܘ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ. ܘܰܥܒܰܪܘ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܫܩܰܠܘ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܘܰܥܒܰܪܘ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܡܳܐ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܰܪܶܐ ܠܡܰܘܪܳܒܽܘܬܳܟ̥ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܗܘܺܝܬ̥ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܐܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܥܰܡܳܟ̥. 8 ܘܰܐܢ̱ܬ ܦܰܩܶܕ݂ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܡܳܛܶܝܬܽܘܢ ܠܪܺܝܫ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܒܶܗ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܩܽܘܡܘ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܩܪܽܘܒܘ ܠܗܳܪܟܳܐ. ܘܰܫܡܰܥܘ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܒܗܳܕ݂ܶܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܒܟܽܘܢ. ܘܚܳܪܶܒ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܠܚܺܝܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܠܰܟ̥ܢܰܥ̈ܢܳܝܶܐ. ܘܰܠܚܳܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܠܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ. ܘܰܠܓܰܖ̈ܓܽܘܣܳܝܶܐ. ܘܠܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܠܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ. 11 ܕܗܳܐ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܥܳܒܪܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ. 12 ܡܶܟܺܝܠ ܕܒܰܪܘ ܠܟܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ. 13 ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܬܢܺܝ̈ܚܝ ܦܰܣ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕܖ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܶܬ̥ܦܰܠܓܽܘܢ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܐܰܝܟ̥ ܕܰܒܙܶܩܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܠܣܶܛܪܳܐ ܚܰܕ݂. 14 ܘܟܰܕ݂ ܫ̣ܩܰܠܘ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܡܰܫܟܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܶܥܒܰܪ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܳܙܺܠܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܡܳܐ. 15 ܘܟܰܕ݂ ܡܰܛܺܝܘ ܫܩܺܝ̈ܠܰܝ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܖ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܐܶܨܛܰܒܰܥ̈ܝ ܒܰܣܦܳܖ̈ܰܝ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡ̇ܠܶܐ̣ ܗܘܳܐ ܣܦܳܐ ܒܣܶܦܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܐ ܕܰܚܨܳܕܳܐ. 16 ܘܩ̣ܳܡܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܩ̣ܳܡܘ ܐܰܝܟ̥ ܕܰܒܙܶܩܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܠܣܶܛܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܐܰܪܚܶܩܘ ܛܳܒ ܡܶܢ ܐܳܪܳܡ ܩܪܺܝܬ̥ܐ ܕܺܐܝܬ̥ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܨܰܪܬܰܡ. ܘܰܕ݂ܢܳܚܬܺܝܢ ܠܝܰܡܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕܡܶܠܚܳܐ. ܓܡܰܪܘ ܘܶܐܬ̥ܦܠܶܓܘ ܥܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܥܒܰܪܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ. 17 ܘܩ̣ܳܡܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܒܫܳܐ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܶܐܬܛܰܝܰܒܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ̥ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܳܒܪܺܝܢ ܒܝܰܒܫܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܫ̣ܠܶܡܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܡܶܥܒܰܪ ܝܽܘܪܕܢܳܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ.

1 ܘܟܰܕ݂ ܫܠܶܡܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܡܶܥܒܰܪ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. 2 ܕܒܰܪ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ. 3 ܘܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܣ̣ܰܒܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܟܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ̥ ܖ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܛܰܝܶܒܘ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܟܺܐܦܺܝ̈ܢ. ܘܰܐܥܒܰܪܘ ܐܶܢܶܝܢ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܘܣܺܝܡܘ ܐܶܢܶܝܢ ܒܶܝܬ̥ ܒܰܘܬܳܐ ܕܒܳܝܬܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܒܶܗ ܒܠܺܠܝܳܐ. 4 ܘܰܩܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܛܰܝܶܒܘ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܥܒܰܪܘ ܩܕ݂ܳܡ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܣܺܝܡܘ ܓܒܰܪ ܟܺܐܦܶܗ ܥܰܠ ܟܰܬ̥ܦܶܗ. ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 6 ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܳܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܰܝܢܳܬ̥ܟܽܘܢ. ܕܟܰܕ݂ ܢܫܰܐܠܽܘܢܳܟܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܡܚܳܪ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܟܽܘܢ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 7 ܐܶܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ. ܕܶܐܬ̥ܦܠܶܓܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܟܰܕ݂ ܥܒܰܪܢ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܐܶܬ̥ܦܠܶܓܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܰܗܘܰܝ̈ ܗܳܠܶܝܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܥܳܠܰܡ. 8 ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܝܟ̥ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܰܫ̣ܩܰܠܘ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܟܺܐܦܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܐܰܝܟ̥ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܥܒܰܪܘ ܐܶܢܶܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܒܶܝܬ̥ ܒܰܘܬܳܐ. ܘܰܫܒܰܩܘ ܐܶܢܶܝܢ ܬܰܡܳܢ. 9 ܘܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܟܺܐܦܺܝ̈ܢ ܐܰܩܺܝܡܘ. ܕܰܢ̣ܣܰܒܘ ܡܶܢ ܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ̥ ܖ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܗܘܰܝ̈ ܬܰܡܳܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 10 ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܫ̣ܠܶܡܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܦ̣ܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܠܡܺܐܡܰܪ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܦ̣ܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܥܰܡܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܘܶܐܣܬܰܪܗܰܒܘ ܥܰܡܳܐ ܘܥ̣ܒܰܪܘ. 11 ܘܟܰܕ݂ ܥ̣ܒܰܪܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ̥. ܘܥܶܒܪܰܬ̥ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܡܳܐ. 12 ܘܰܥ̣ܒܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂ ܘܦܶܠܓܶܗ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܟܰܕ݂ ܡܙܰܝܢܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ. 13 ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܟܰܕ݂ ܡܙܰܝܢܺܝܢ ܒܚܰܝܠܳܐ. ܥ̣ܒܰܪܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܒܰܦܩܰܥܬ̥ܳܐ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. 14 ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܐܰܘܪܶܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܡܶܢܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. 16 ܦܰܩܶܕ݂ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܘܢܶܣܩܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. 17 ܘܦܰܩܶܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܣܰܩܘ ܡܶܢ ܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. 18ܘܟܰܕ݂ ܣܠܶܩܘ ܗܘܰܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܣܡܰܟ̥̈ܝ ܦܰܣ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕܖ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܝܰܒܫܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ̥ܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܠܕ݂ܽܘܟܰܬ̥ܗܽܘܢ. ܘܗܰܠܶܟ̥ܘ ܐܰܝܟ̥ ܕܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܦܳܖ̈ܰܘܗܝ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. 19 ܘܥܰܡܳܐ ܣܠ̣ܶܩ ܡܶܢ ܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܒܰܥܣܰܪܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܰܫ̣ܪܰܘ ܒܓܰܠܓܳܠܳܐ ܒܣܰܘ̈ܦܰܝ ܡܰܕ݂ܢܳܚܶܝܗ̇ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. 20 ܘܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܟܺܐܦܺܝ̈ܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܢ̣ܣܰܒܘ ܡܶܢ ܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܓܰܠܓܳܠܳܐ. 21 ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܟܰܕ݂ ܢܫܰܐܠܽܘܢܳܟܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܡܚܳܪ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܟܽܘܢ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 22 ܚܰܘܰܘ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ. ܕܰܒܝܰܒܫܳܐ ܥ̣ܒܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܗܳܢܳܐ. 23 ܘܰܐܘܒܶܫ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܥ̣ܒܰܪܘ. ܐܰܝܟ̥ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܠܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ. ܘܰܐܘܒܫܶܗ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܥܒܰܪܢ. 24 ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܚܰܝܠܬ̥ܢܝܳܐ ܗܝ. ܘܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ.

1 ܘܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܰܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܰܒܡܰܥܪܒܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܟ̥ܢܰܥܢ ܕܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܝܰܡܳܐ. ܕܰܐܘܒܶܫ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܥ̣ܒܰܪܘ. ܙܳܥ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܪܰܬ̥ ܒܗܽܘܢ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 2 ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ̥ ܣܰܦܣܺܝܪܳܐ ܕܛܰܪܳܢܳܐ. ܘܰܗܦܽܘܟ̥ ܓܙܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ̥. 3 ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܣܰܦܣܺܝܪܳܐ ܕܛܰܪܳܢܳܐ. ܘܰܓܙܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ̥ ܒܪܳܡܬ̥ܐ ܕܥܽܘܖ̈ܠܶܐ. 4 ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܓܙܰܪ ܝܶܫܽܘܥ. ܠܟܽܠ ܝܰܠܕܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܢ̣ܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܕܶܟܖ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ. ܡܺܝܬ̥ܘ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܦ̣ܰܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 5 ܡܶܛܽܠ ܕܰܓܙܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡܳܐ ܕܰܢ̣ܦܰܩܘ. ܘܟܽܠ ܥܰܡܳܐ ܕܶܐܬ̥ܝܠܶܕ݂ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܟܰܕ݂ ܢ̣ܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܬ̥ܓܙܰܪܘ. 6 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗܰܠܶܟ̥ܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܣܳܦܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ ܕܰܢ̣ܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܫ̣ܡܰܥܘ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. ܘܺܝܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܶܬܰܠ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ. 7 ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܠܗܽܘܢ ܓܙܰܪ ܝܶܫܽܘܥ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܽܘܖ̈ܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܐ ܓܙܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. 8 ܘܟܰܕ݂ ܓܡܰܪܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܡܶܬ̥ܓܙܳܪܽܘ. ܘܺܝܬ̥ܒܘ ܒܕ݂ܽܘ̈ܟܝܳܬ̥ܗܽܘܢ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬ̥ܐܣܺܝܘ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܥ̇ܒܪܶܬ̥ ܚܶܣܕܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܕܰܐܬ̥ܪܰܐ ܗܰܘ ܓܰܠܓܳܠܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 10 ܘܰܫܪܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܓܰܠܓܳܠܳܐ. ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܦܶܨܚܳܐ ܒܰܐܪܒܰܥܶܣܪܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܒܪܰܡܫܳܐ ܒܰܦܩܰܥܬ̥ܳܐ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. 11 ܘܶܐܟܰܠܘ ܡܶܢ ܥܒܽܘܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܶܨܚܳܐ. ܦܰܛܺܝܖ̈ܶܐ. ܘܩܶܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܐܶܟܰܠܘ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 12 ܘܶܐܫܬܩܶܠ ܡܰܢܢܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘܡܳܐ. ܟܰܕ݂ ܐܶܟܰܠܘ ܡܶܢ ܥܒܽܘܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܢܢܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܟܰܠܘ ܡܶܢ ܥܠܰܠܬ̥ܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ̥ܢܰܥܢ ܒܳܗ̇ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܗܳܝ. 13 ܘܟܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܦܩܰܥܬ̥ܳܐ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܚܙܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܩܳܐܶܡ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܘܣܰܝܦܶܗ ܫܡܺܝܛ ܘܰܐܚܺܝܕ݂ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. ܘܶܐܙܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܠܘܳܬܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܶܢܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܘ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܢ. 14 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܶܢܳܐ ܪܰܒ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܐ̱ܢܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܬܺܝܬ̥. ܘܰܢܦܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܣܓܶܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒܕܶܗ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܪܰܒ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܫܪܺܝ ܡܣܳܐܢܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܖ̈ܶܓܠܰܝܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܽܘܟܬܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܒܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܗܳܟܰܢܳܐ.

ܩܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ.

1 ܘܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܐܰܚܺܝܕ݂ܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܘܠܳܐ ܕܥܳܐܶܠ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܚܙܺܝ ܕܰܐܫܠܡܶܬ̥ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. ܘܰܠܡܰܠܟܳܗ̇. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ. ܚܽܘܕ݂ܪܽܘܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ. 3 ܘܶܐܬ̥ܟܽܘܪܟܽܘܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕ݂ܘ ܫܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 4 ܘܫܰܒܥܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܶܫܩܠܽܘܢ ܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܰܢܝܰܒܒܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܐܶܬ̥ܟܽܘܪܟܽܘܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܶܩܪܽܘܢ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ. 5 ܘܡܳܐ ܕܝܰܒܶܒܘ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܘܰܫܡܰܥܬܽܘܢ ܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ. ܢܶܩܥܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܩܥܳܬ̥ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܢܶܦܶܠ ܫܽܘܪܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬܶܗ. ܘܢܶܣܩܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. 6 ܘܰܩܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܫܩܽܘܠܘ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܫܰܒܥܳܐ ܟܳܗ̈ܢܺܝܢ ܢܶܫܩܠܽܘܢ ܫܒܰܥ ܩܰܖ̈ܢܳܢ. ܘܰܢܝܰܒܒܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܡܳܐ. ܥܒܰܪܘ ܘܶܐܬ̥ܟܰܪܟܘ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܙܰܝܢܺܝܢ ܢܶܥܒܪܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. 8 ܘܰܐܝܟ̥ ܕܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܥܰܡܳܐ. ܫܰܒܥܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܫܩܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܒܰܥ ܩܰܖ̈ܢܳܢ. ܘܰܡܝܰܒܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܳܬ̥ܝܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. 9 ܘܕܰܡܙܰܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܳܙܺܠܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܕܰܡܟܰܢܫܺܝܢ ܐܳܙܺܠܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܬܰܪ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܗܰܠܟ̥ܝܢ ܗܘܰܘ ܘܩܳܪܶܝܢ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ. 10 ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܦܰܩܶܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܶܐܡܰܪ. ܠܳܐ ܬܶܩܥܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܰܫܡܥܽܘܢ ܩܳܠܟܽܘܢ. ܘܡܶܠܳܐ ܠܳܐ ܬܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܦܽܘܡܟܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܺܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ ܕܰܩܥܰܘ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܩܥܽܘܢ. 11 ܘܶܐܬ̥ܟܰܪܟܰܬ̥ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܶܐܬ̥ܘ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܒܳܬ̥ܘ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. 12 ܘܩܰܕܶܡ ܝܶܫܽܘܥ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܰܫ̣ܩܰܠܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 13 ܘܫܰܒܥܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܫܩܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܒܰܥ ܩܰܖ̈ܢܳܢ. ܘܳܐܙܺܠܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܡܗܰܠܟ̥ܝܢ ܗܘܰܘ ܘܩܳܪܶܝܢ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܙܰܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܳܙܺܠܝܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܕܰܡܟܰܢܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܳܙܺܠܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܬܰܪ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ. 14 ܘܶܐܬ̥ܟܰܪܟܽܘܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܗܳܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ̥ܘ ܠܗܽܘܢ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܬܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܐ. 15 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܩܰܕܶܡܘ ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܶܐܬ̥ܟܰܪܟܽܘܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܕܶܝܢ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬ̥ܟܰܪܟܽܘܗ̇ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. 16 ܘܒܰܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܒܰܥ. ܩ̣ܪܰܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܥܰܡܳܐ ܩܥܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܫܠܡܳܗ̇ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. 17 ܘܬܶܗܘܶܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ̥ ܒܳܗ̇ ܚܶܪܡܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܪܳܚܳܒ ܙܳܢܺܝܬ̥ܳܐ ܐܰܚܰܘ ܠܳܗ̇ ܘܰܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ̥ ܥܰܡܳܗ̇ ܒܒܰܝܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܫܝܰܬ̥ ܠܗܳܢܽܘܢ ܓܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܕܫܰܕܰܪܢ. 18ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢ ܚܶܪܡܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܛܰܘܫܽܘܢ ܘܬܶܣܒܽܘܢ ܡܶܢ ܚܶܪܡܳܐ. ܘܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢܳܗ̇ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܚܶܪܡܳܐ. ܘܰܬܕܰܠܚܽܘܢܳܗ̇. 19 ܟܽܠ ܣܺܐܡܳܐ. ܘܕܰܗܒܳܐ. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܰܕ݂ܦܰܪܙܠܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܠܒܶܝܬ̥ ܓܰܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ. 20 ܘܰܩܥܰܘ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܩ̣ܪܘ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥܘ ܥܰܡܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ. ܩ̣ܥܳܐ ܥܰܡܳܐ ܩܥܳܬ̥ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܛܳܒ. ܘܰܢܦܰܠ ܫܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬܶܗ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܥܰܡܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܘܟܰܒܫܽܘܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. 21 ܘܰܚܪܰܒܘ ܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ̥ ܒܳܗ̇. ܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܘܰܠܚܶܡܖ̈ܳܐ. ܚܪܰܒܘ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܣܰܝܦܳܐ. 22 ܘܠܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܓܰܫܽܘܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ. ܥܽܘܠܘ ܠܒܶܝܬ̥ ܐܰܢ̱ܬܬ̥ܳܐ ܗܳܝ ܙܳܢܺܝܬ̥ܳܐ. ܘܰܐܦܩܽܘܗ̇ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܢ̱ܬܬ̥ܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ̥ ܠܳܗ̇. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܺܝܡܰܝܬܽܘܢ ܠܳܗ̇. 23 ܘܶܐܙܰܠܘ ܓܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܘܰܐܦܩܽܘܗ̇ ܠܪܳܚܳܒ. ܘܠܰܐܒܽܘܗ̇. ܘܠܶܐܡܳܗ̇. ܘܠܰܐܚܶܝ̈ܗ̇. ܘܰܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ̥ ܠܳܗ̇. ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܪܒܬ̥ܗ̇ ܐܰܦܶܩܘ. ܘܰܐܫܪܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 24 ܘܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܐܰܘܩܕ݂ܽܘܗ̇ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ̥ ܒܳܗ̇. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܠܣܺܐܡܳܐ. ܘܰܠܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܰܕܦܰܪܙܠܳܐ. ܐܰܝܬܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܶܝܬ̥ ܓܰܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 25 ܘܰܠܪܳܚܳܒ ܙܳܢܺܝܬ̥ܳܐ. ܘܰܠܒܶܝܬ̥ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܘܰܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ̥ ܠܳܗ̇ ܐܰܚܺܝ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܶܝܬ̥ܒܰܬ̥ ܒܓܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܫܝܰܬ̥ ܓܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܕܫܰܕܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܡܶܓܰܫ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. 26 ܘܺܝܡܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܘܶܐܡܰܪ. ܠܺܝܛ ܗܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܢܩܽܘܡ ܘܢܶܒܢܶܝܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ ܒܒܽܘܟܪܶܗ ܢܶܒܢܶܝܗ̇. ܘܒܰܙܥܽܘܪܶܗ ܢܩܺܝܡ ܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇. 27 ܘܰܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܘܫܶܡܥܶܗ ܐܳܙܶܠ ܗܘܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ.

1 ܘܰܐܥܠܺܝܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܘܠܳܐ ܒܚܶܪܡܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܥܳܟ̥ܪ ܒܰܪ ܟܰܪܡܺܝ. ܒܰܪ ܙܰܒܕܺܝ. ܒܰܪ ܙܳܪܳܚ. ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܡܶܢ ܚܶܪܡܳܐ ܘܛܰܫܺܝ ܘܶܐܬ̥ܚܰܡܰܬ̥ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 2 ܘܫܰܕܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ ܠܥܳܝ. ܕܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܒܶܝܬ̥ ܐܳܘܳܢ. ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܕܒܶܝܬ̥ ܐܺܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܣܰܩܘ ܓܽܘܫܘ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܓܰܫܽܘܗ̇ ܠܥܳܝ. 3 ܘܰܗܦܰܟ̥ܘ ܠܘܳܬ̥ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܢܶܣܰܩ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܬܪܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܢܶܣܩܽܘܢ ܢܶܚܪܒܽܘܢܳܗ̇ ܠܥܳܝ. ܠܳܐ ܬܫܰܕܰܪ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܙܥܽܘܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. 4 ܘܰܣܠܶܩܘ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܠܬܰܡܳܢ. ܐܰܝܟ̥ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐ̱ܢܳܫܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܳܝ. 5 ܘܰܚܪܰܒܘ ܐ̱ܢܳܫܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܳܝ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܰܪܕܰܦܘ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܬܰܪܥܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܬܒܰܪܘ. ܘܰܡܚܰܘ ܒܗܽܘܢ ܡܚܽܘܬ̥ܐ. ܘܙܳܥ ܠܶܒܶܗ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܡܰܝ̈ܳܐ. 6 ܘܨܰܪܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܩܕ݂ܳܡ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܗܽܘ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܥܰܦܪܳܐ ܥܰܠ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܥܒܰܪܬܳܝܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܕܬܰܫܠܡܰܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܐܶܠܽܘ ܝܺܬܶܒܢ ܗܘܰܝܢ ܠܰܢ ܟܰܝ ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. 8 ܡܳܢܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܺܡܰܪ. ܕܰܐܦܢܺܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܩܕ݂ܳܠܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ. 9 ܘܢܶܫܡܥܽܘܢ ܟܢܰܥ̈ܢܳܝܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܶܬ̥ܟܰܢܫܽܘܢ ܥܠܰܝܢ. ܘܢܰܘܒܕ݂ܽܘܢ ܫܡܰܢ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܫܡܳܟ̥ ܪܰܒܳܐ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܩܽܘܡ ܠܳܟ̥. ܠܡܳܢܳܐ ܪܡܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 11 ܚ̣ܛܳܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܥܒܰܪܘ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܦܰܩܕܶܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܢ̣ܣܰܒܘ ܡܶܢ ܚܶܪܡܳܐ. ܐܳܦ ܓܢܰܒܘ. ܐܳܦ ܟܰܕܶܒܘ. ܘܛܰܫܺܝܘ ܒܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 12 ܘܠܳܐ ܢܶܫܟܚܽܘܢ ܬܽܘܒ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܩܕ݂ܳܠܗܽܘܢ ܢܰܦܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܰܘ ܠܚܶܪܡܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܦܪܶܩܬܽܘܢ ܚܶܪܡܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ̥ܟܽܘܢ. 13 ܩܽܘܡ ܙܰܡܶܢܳܝܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܙܕܰܡܢܘ ܡܚܳܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܚܶܪܡܳܐ ܒܓܰܘܟ̥ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܰܦܪܩܽܘܢ ܚܶܪܡܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ̥ܟܽܘܢ. 14 ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܫܰܒܛܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܫܰܒܛܳܐ ܕܢܶܐܚܕܺܝܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܢܶܬ̥ܩܰܪܰܒ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܐ. ܘܫܰܪܒܬ̥ܳܐ ܕܢܶܐܚܕܺܝܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܬ̥ܩܰܪܰܒ ܠܒ̈ܳܬܺܝܢ. ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܢܶܐܚܕܺܝܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܢܶܬ̥ܩܰܪܰܒ ܠܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 15 ܘܡܰܢ ܕܡܶܬܬܚܶܕ݂ ܒܶܗ ܒܚܶܪܡܳܐ. ܢܺܐܩܰܕ݂ ܒܢܽܘܪܳܐ ܗܽܘ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ̥ ܠܶܗ. ܥܰܠ ܕܰܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܕܰܥܒܰܕ ܥܰܘܠܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 16 ܘܩܰܕܶܡ ܝܶܫܽܘܥ ܒܨܶܦܪܳܐ. ܘܩܰܪܒܶܗ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܫܰܒ̈ܛܺܝܢ. ܘܶܐܬܬܚܶܕ݂ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. 17 ܘܩܰܪܶܒ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܐ. ܘܶܐܬܬܰܚܕܰܬ̥ ܫܰܪܒܬ̥ܳܐ ܕܙܳܪܳܚ. ܘܩܰܪܶܒ ܫܰܪܒܬ̥ܳܐ ܕܙܳܪܳܚ ܠܒ̈ܳܬܺܝܢ. ܘܶܐܬܬܚܶܕ݂ ܙܰܒܕܺܝ. 18ܘܩܰܪܶܒ ܒܰܝܬܶܗ ܠܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܶܐܬܬܚܶܕ݂ ܥܳܟ̥ܪ. ܒܰܪ ܟܰܪܡܺܝ. ܒܰܪ ܙܰܒܕܺܝ. ܒܰܪ ܙܳܪܳܚ. ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. 19 ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܥܳܟ̥ܪ. ܗܰܒ ܪܰܒܽܘܬ̥ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܗܰܒ ܠܶܗ ܬܰܘܕܺܝܬ̥ܳܐ. ܘܚܰܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕܬ ܘܠܳܐ ܬܛܰܫܶܐ ܡܶܢܝ. 20 ܥ̣ܢܳܐ ܥܳܟ̥ܪ ܘܶܐܡܰܪ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ̥ ܐܶܢܳܐ ܚܛܺܝܬ̥ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ̥. 21 ܚܙܺܝܬ̥ ܒܒܶܙܬ̥ܳܐ. ܐܳܡܶܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܒܳܒܠܳܝܬܳܐ. ܘܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ̥. ܘܡܰܐܬܶܝܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܕܬ̥ܩܶܠ ܚܰܡܫܺܝܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܘܪܶܓܶܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܶܣܒܶܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܛܡܺܝܪܺܝܢ ܠܺܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܒܡܰܫܟܰܢܝ. ܘܣܺܐܡܳܐ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ. 22 ܘܫܰܕܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܘܰܪܗܶܛܘ ܠܡܰܫܟܢܶܗ. ܘܰܚܙܰܘ ܕܰܛܡܺܝܪܺܝܢ ܒܡܰܫܟܢܶܗ. ܘܣܺܐܡܳܐ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ. 23 ܘܰܢ̣ܣܰܒܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܫܟܢܶܗ ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ̥ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܰܠܘܳܬ̥ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܣܳܡ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 24 ܘܕܰܒܪܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܠܥܳܟܳܪ ܒܰܪ ܙܳܪܳܚ. ܘܰܢ̣ܣܰܒ ܠܣܺܐܡܳܐ. ܘܠܳܐܡܶܠܳܐ. ܘܰܠܠܶܫܳܢܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܰܒ̈ܢܳܬܶܗ. ܘܰܠܬ̥ܘܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܠܚܶܡܖ̈ܶܗ. ܘܰܠܥܳܢ̈ܶܗ. ܘܰܠܡܰܫܟܢܶܗ. ܘܰܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ̥ ܠܶܗ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܐܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܥܳܟ̥ܪ. 25 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ. ܠܡܳܢܳܐ ܕܰܠܰܚܬܳܢܝ. ܢܕܰܠܚܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܪܰܓܡܽܘܗܝ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܶܗ ܘܰܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ̥ ܠܶܗ. ܘܰܐܘܩܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ. 26 ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܥܠܰܘܗܝ ܝܰܓܪܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܚܡܬ̥ܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ̥ܩܪܺܝ ܫܡܶܗ ܕܰܐܬ̥ܪܳܐ ܗܰܘ. ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܥܳܟ̥ܪ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ.

1 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ. ܘܠܳܐ ܬܙܽܘܥ. ܕܒܰܪ ܥܰܡܳܟ̥ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܰܥܒܶܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܩܽܘܡ ܣܰܩ ܠܥܳܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܫܠܶܡܬܶܗ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܥܳܝ. ܘܰܠܥܰܡܶܗ. ܘܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܶܗ. ܘܠܰܐܪܥܶܗ. 2 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܠܥܳܝ ܘܰܠܡܰܠܟܳܗ̇. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. ܘܰܠܡܰܠܟܳܗ̇ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܕܶܝܢ. ܒܶܙܬܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܒܽܘܙܘ ܠܟܽܘܢ. ܘܰܐܟ̥ܡܶܢܘ ܠܟܽܘܢ ܟܡܺܐܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܶܣܬܪܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. 3 ܘܩܳܡ ܝܶܫܽܘܥ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ ܠܡܶܣܰܩ ܠܥܳܝ. ܘܰܓܒܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܺܝܢ ܒܚܰܝܠܗܽܘܢ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܠܺܠܝܳܐ. 4 ܘܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܚܙܰܘ ܡܳܐ ܕܟ̥ܳܡܢܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܡܶܢ ܒܶܣܬܪܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܪܚܩܽܘܢ ܛܳܒ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܛܰܝܒܺܝܢ ܟܽܠܟܽܘܢ. 5 ܘܶܐܢܳܐ ܘܥܰܡܳܐ ܕܺܐܝܬ̥ ܥܰܡܝ ܢܶܬ̥ܩܰܪܰܒ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܢ̣ܦܰܩܘ ܠܽܐܘܪܥܰܢ ܐܰܝܟ̥ ܕܰܒܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ. ܗܳܐ ܥܳܪܩܺܝܢ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. 6 ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܒܳܬ̥ܪܰܢ ܘܪܳܕ݂ܦܺܝܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܥܳܪܩܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܢ ܐܰܝܟ̥ ܕܰܒܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܗܳܐ ܥܳܪܩܺܝܢ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. 7 ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܩܽܘܡܘ ܡܶܢ ܟܡܺܐܢܟܽܘܢ. ܘܚܽܘܪܒܽܘܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܢܰܫܠܡܺܝܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ. 8 ܘܡܳܐ ܕܶܐܚܰܕܬܽܘܢܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܐܰܘܩܕ݂ܽܘܗ̇ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܐܰܝܟ̥ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܒܶܕ݂ܘ. ܘܰܚܙܰܘ ܕܶܝܢ ܕܦܰܩܶܕܬܟܽܘܢ. 9 ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܒܶܝܬ̥ ܟܡܺܐܢܳܐ. ܘܺܝܬ̥ܶܒܘ ܒܰܝܢܳܬ̥ ܒܶܝܬ̥ ܐܺܝܠ ܠܥܳܝ. ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܝܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܒܳܬ̥ ܝܶܫܽܘܥ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ ܒܓܰܘ ܥܰܡܳܐ. 10 ܘܩܰܕܶܡ ܝܶܫܽܘܥ ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܰܡܢܳܝܗܝ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܰܣ̣ܠܶܩܘ ܗܽܘ ܘܣܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܥܳܝ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܡܳܐ. 11 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܣ̣ܠܶܩܘ. ܘܰܩ̣ܪܶܒܘ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܰܫܪܰܘ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܝܳܗ̇ ܕܥܳܝ. ܘܢܰܚܠܳܐ ܐܝܬ̥ ܗܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬ̥ܗܽܘܢ ܠܥܳܝ. 12 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܰܐܘܬܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܟ̥ܡܺܐܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬ̥ ܒܶܝܬ̥ ܐܺܝܠ ܠܥܳܝ. ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܝܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. 13 ܘܥܰܒܕܶܗ ܠܥܰܡܶܗ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܝܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܢܳܛܖ̈ܰܝ ܥܶܩܒܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܝܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ ܒܓܰܘ ܥܰܡܳܐ. 14 ܘܟܰܕ݂ ܚ̣ܙܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܥܳܝ ܐܶܣܬܰܪܗܰܒ ܘܩ̣ܳܡܘ ܢ̣ܦܰܩܘ ܐ̱ܢܳܫܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܗܘܰܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܥܳܝ ܒܰܦܩܰܥܬ̥ܳܐ. ܘܥܰܡܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܰܟ̥ܡܺܐܢܳܐ ܐܺܝܬ̥ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܶܣܬܪܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. 15 ܘܶܐܬ̥ܒܰܕܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܥܪܰܩ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܕܒܪܳܐ. 16 ܘܰܩ̣ܥܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܥܳܝ ܠܡܶܪܕܰܦ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܘܰܪܕܰܦܘ ܒܳܬܰܪ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܶܐܣܬܰܪܰܩܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. 17 ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܚܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܒܥܳܝ. ܘܰܒܒܶܝܬ̥ ܐܺܝܠ. ܕܠܳܐ ܢ̣ܦܰܩܘ ܒܳܬܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܫܰܒܩܽܘܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܟܰܕ݂ ܦܬ̥ܝܚܳܐ. ܘܰܪܕܰܦܘ ܒܳܬܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 18ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܐܰܪܺܝܡ ܒܢܰܝܙܟ̥ܐ ܕܒܺܐܝܕ݂ܳܟ̥ ܥܰܠ ܥܳܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܐܰܫܠܶܡܬܳܗ̇. ܘܰܐܪܺܝܡ ܝܶܫܽܘܥ ܒܢܰܝܙܟ̥ܐ ܕܰܐܚܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. 19 ܘܰܟ̥ܡܺܐܢܳܐ ܩ̣ܡ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ̥ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܶܗ. ܘܰܪܗܶܛܘ ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ̥ ܐܰܝܟ̥ ܡܰܦܢܶܐ ܐܺܝܕ݂ܳܐ. ܘܥ̣ܰܠܘ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܘܰܐܚܕܽܘܗ̇. ܘܶܐܣܬܰܪܗܰܒܘ ܘܰܐܘܩܕ݂ܽܘܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ. 20 ܘܶܐܬ̥ܦܢܺܝܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܥܳܝ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ. ܘܰܚܙܰܘ ܕܣܳܠܶܩ ܬܶܢܳܢܳܐ ܕܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܘܦܺܝܘ ܠܡܶܥܪܰܩ ܠܟ̥ܐ ܘܰܠܟ̥ܐ. ܘܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܥܳܪܶܩ ܗܘܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܐܶܬ̥ܗܦܶܟ̥ ܥܰܠ ܖ̈ܳܕ݂ܽܘܦܰܘܗܝ. 21 ܘܝܶܫܽܘܥ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܚ̣ܙܰܘ ܕܟܰܒܫܳܗ̇ ܟܡܺܐܢܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܬܶܢܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ̥ܘ ܘܰܚܪܰܒܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐ̱ܢܳܫܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܳܝ. 22 ܘܗܳܠܶܝܢ ܢ̣ܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܠܽܐܘܪܥܗܽܘܢ. ܘܰܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܳܝ ܒܰܡܨܰܥܬܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܶܟܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܶܟܳܐ. ܘܰܚܪܰܒܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܣܪܺܝܕ݂ܳܐ ܠܳܐ ܫܒܰܩܘ ܠܗܽܘܢ. 23 ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܕܥܳܝ ܐܰܚܕܽܘܗܝ ܟܰܕ݂ ܚܰܝ. ܘܩܰܪܒܽܘܗܝ ܠܘܳܬ̥ ܝܶܫܽܘܥ. 24 ܘܟܰܕ݂ ܓܰܡܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܶܚܪܰܒ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܥܳܝ. ܒܚܰܩ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܘܰܒܡܰܕܒܪܳܐ ܪܳܕ݂ܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܘܰܢ̣ܦܰܠܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܓܡܰܪܘ. ܘܰܗܦܰܟ̥ܘ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܥܳܝ. ܘܚܰܪܒܽܘܗ̇ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. 25 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܢܦ̣ܰܠܘ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܥܳܝ. 26 ܘܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܐܰܗܦܰܟ̥ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܰܐܪܺܝܡ ܗܘܳܐ ܒܢܰܝܙܟ̥ܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܚܪܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܥܳܝ. 27 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܒܥܺܝܪܳܐ ܘܒܶܙܬ̥ܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܗܳܝ. ܒܰܙܘ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܝܟ̥ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܠܝܶܫܽܘܥ. 28 ܘܰܐܘܩܕ݂ܳܗ̇ ܝܶܫܽܘܥ ܠܥܳܝ. ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܬܶܠܳܐ ܚܰܪܒܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 29 ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܕܥܳܝ ܙܰܩܦܶܗ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܥܶܪܒܰܬ̥ ܫܶܡܫܳܐ. ܦ̣ܩܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܐܚܬ̥ܘܗ̇ ܠܰܫܠܰܕܳܐ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܰܐܪܡܝܽܘܗ̇ ܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܥܠܰܘܗܝ ܝܰܓܪܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 30. ܗܳܝܕܶܝܢ ܒ̣ܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܒܶܠ. 31 ܐܰܝܟ̥ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܝܟ̥ ܕܰܟ̥ܬ̥ܝܒ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܫܠܰܡܠ̈ܡܳܬ̥ܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܦܰܠ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܦܰܪܙܠܳܐ. ܘܩܰܪܶܒܘ ܥܠܰܘܗܝ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܕܰܒܰܚܘ ܕܶܒܚ̈ܳܬ̥ܳܐ. 32 ܘܰܟ̥ܬܰܒ ܬܰܡܳܢ ܥܰܠ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܦܰܪܫܰܓܢܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܕܰܟ̥ܬܰܒ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 33 ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܩܰܫܺܝܫܰܘ̈ܗܝ. ܘܣܳܦܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܕܰܝܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܩܳܝܡܺܝܢ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ. ܡܶܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܣܶܛܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܩܺܐܒܽܘܬܳܐ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܕܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܒܽܘܟ̥ܢ̈ܶܐ. ܘܗܳܟ̥ܘܳܬ̥ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܦܶܠܓܗܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܓܰܪܙܺܝܡ. ܘܦܶܠܓܗܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܒܶܠ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܰܡܒܰܪܳܟ̥ܘ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܝܟ̥ ܕܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ. 34 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܩ̣ܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܒܽܘܖ̈ܟܳܬ̥ܳܐ ܘܠܰܘ̈ܛܳܬ̥ܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܟ̥ܬ̥ܝ̈ܒܳܢ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. 35 ܠܳܐ ܫܒܰܩ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܕܠܳܐ ܩ̣ܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܬܰܘܬܳܒܳܐ ܕܒܰܝܢܳܬ̥ܗܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ.

1 ܘܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܐܝܬ̥ ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܒܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܰܒܦܰܩ̈ܥܳܬ̥ܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܣܦܳܖ̈ܰܘܗܝ ܕܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܠܶܒܢܳܢ. ܚܺܝܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ. ܘܚܳܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ. 2 ܐܶܬ̥ܟܰܢܰܫܘ ܐܰܟ̥ܚܕ݂ܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܘܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܦܽܘܡ. 3 ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܓܶܒܥܽܘܢ ܫ̣ܡܰܥܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܠܥܳܝ ܘܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. 4 ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܒܰܥܪܺܝܡܽܘܬ̥ܳܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܐܶܙܕܰܘܰܕ݂ܘ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܣܰܩ̈ܶܐ ܒܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܚܶܡܖ̈ܗܽܘܢ. ܘܙܶܩ̈ܶܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܕܰܒ̈ܠܳܝܳܢ. ܘܰܡܒܰܙ̈ܥܳܢ ܘܰܡܨܰܖ̈ܪܳܢ. 5 ܘܰܡܣܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܒ̈ܠܳܝܳܢ ܘܛܰܖ̈ܡܺܝܣܝܳܬ̥ܳܐ ܣܐܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܖ̈ܶܓ̣ܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ ܒ̈ܠܳܝܶܐ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܠܰܚܡܳܐ ܕܰܙܘܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܝܰܒܶܫܘ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܦܰܓܽܘܪܳܐ. 6 ܘܶܐܬ̥ܘ ܠܘܳܬ̥ ܝܶܫܽܘܥ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܠܓܰܠܓܳܠܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܘܠܰܕ݂ܒܶܝܬ̥ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܐܰܬ̥ܪܳܐ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܐܶܬܰܝܢ. ܗܳܫܳܐ ܗܰܒܘ ܠܰܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. 7 ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܒܶܝܬ̥ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܚܳܘܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܢ ܠܘܳܬ̥ܢ ܥܳܡܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܠܟܽܘܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. 8 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܝܶܫܽܘܥ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܚܢܰܢ. ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܶܬܰܝܬܽܘܢ. 9 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܡܶܢ ܐܰܬ̥ܪܳܐ ܕܪܰܚܺܝܩ ܛܳܒ ܐܶܬ̥ܘ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ̥. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥܢ ܫܡܶܗ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. 10 ܘܟܽܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܰܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܠܣܺܝܚܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܚܶܫܒܽܘܢ. ܘܰܠܥܽܘܓ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܬ̥ܢܶܝܢ. ܕܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܒܥܶܣܬܪܽܘܬ̥. 11 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܰܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܰܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܰܢ. ܣܰܒܘ ܥܰܡܟܽܘܢ ܙܘܳܕ̈ܶܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܘܙܶܠܘ ܠܽܐܘܪܥܗܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܚܢܰܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܗܰܒܘ ܠܰܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. 12 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܗܳܢܳܐ ܠܰܚܡܰܢ ܟܰܕ݂ ܚܰܡܺܝܡ ܐܶܙܕܰܘܰܕ݂ܢܳܝܗܝ ܡܶܢ ܒܳܬܰܝ̈ܢ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩܢ ܠܡܶܐܬ̥ܳܐ ܠܘܳܬ̥ܟܽܘܢ. ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܝܺܒܶܫ ܘܰܗܘܳܐ ܦܰܓܽܘܪܳܐ. 13 ܘܗܳܠܶܝܢ ܙܶܩ̈ܶܐ ܕܚܰܡܪܳܐ. ܡܠܰܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܚܰܕ݂̈ܬ̥ܢ. ܘܗܳܐ ܐܶܬ̥ܒܰܙܰܥܝ̈. ܘܗܳܠܶܝܢ ܢܰܚ̈ܬܰܝܢ ܘܰܡܣܳܐܢܰܝ̈ܢ. ܟܰܕ݂ ܚܰܕ݂̈ܬ̥ܝܳܢ ܢܣܰܒܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܢ. ܘܗܳܐ ܒܠܺܝܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܐܽܘܪܚܳܐ. 14 ܘܰܢ̣ܣܰܒܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܙܘܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠ̣ܘ. ܘܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܫܐܶܠܘ. 15 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܫܠܳܡܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܠܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ. ܘܺܝܡܰܘ ܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. 16 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܝܰܗܒܘ ܠܗܽܘܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܫ̣ܡܰܥܘ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܒܰܝܢܳܬ̥ܗܽܘܢ ܫܪܶܝܢ. 17 ܘܰܫܩܰܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܬ̥ܘ ܠܩܽܘܖ̈ܝܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ. ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܩܽܘܖ̈ܝܗܽܘܢ. ܓܶܒܥܽܘܢ. ܘܰܟ̥ܦܺܝܪܳܐ. ܘܥܺܝܪܽܘܬ̥. ܘܩܽܘܪܝܰܬ̥ ܢܰܥܪܺܝܢ. 18ܘܠܳܐ ܩܰܛܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܡܰܘ ܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܪܳܛܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܪܳܝܒܺܝܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܥܰܠ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. 19 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܚܢܰܢ ܝܺܡܰܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܟܺܝܠ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܠܡܰܗܳܪܽܘ ܐܶܢܽܘܢ. 20 ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܚܢܰܢ ܘܡܰܚܶܝܢ ܚܢܰܢ ܠܗܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܠܰܝܢ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܡܰܘܡܳܬ̥ܳܐ ܕܺܝܡܰܢ ܠܗܽܘܢ. 21 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܢܺܚܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܩܛܺܝܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܘܡܳܠܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܠܳܩܛܰܝ̈ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܘܡܳܠܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܟ̥ܢܽܘܫܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. 22 ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܢܟ̥ܠܬܽܘܢܳܢ ܘܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܠܰܢ ܕܛܳܒ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܚܢܰܢ ܡܶܢܟܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܥܳܡܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ. 23 ܡܶܟܺܝܠ ܬܶܗܘܢ ܠܺܝܛܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܥܢܰܕ݂ ܡܶܢܟܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܠܳܩܶܛ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܘܡܳܠܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. 24 ܘܰܥܢܰܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܡܶܫܬܡܳܥܽܘ ܐܶܫܬܡܰܥ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ̥ ܠܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ. ܠܡܶܬܰܠ ܠܟܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܠܡܰܘܒܳܕ݂ܽܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܰܕ݂ܚܶܠܢ ܛܳܒ ܡܶܢ ܢܰܦܫܰܢ ܘܰܥܒܰܕܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. 25 ܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܚܢܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܠܰܢ. ܥܒܶܕ݂ ܠܰܢ. 26 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܦܰܨܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܳܐ ܩܰܛܠܘ ܐܶܢܽܘܢ. 27 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܠܳܩܛܰܝ̈ ܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܘܡܳܠ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܘܰܠܡܰܕ݂ܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܒܰܐܬ̥ܪܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ.

1 ܘܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥ ܐܰܕ݂ܽܘܢܺܝܨܕܶܩ ܡܰܠܟܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܕܟܰܒܫܳܗ̇ ܝܶܫܽܘܥ ܠܥܳܝ ܘܚܰܪܒܳܗ̇. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܘܰܠܡܰܠܟܳܗ̇. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܠܥܳܝ ܘܰܠܡܰܠܟܳܗ̇. ܘܕܰܫܠܶܡܘ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܓܶܒܥܽܘܢ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܗܘܰܘ ܒܰܝܢܳܬ̥ܗܽܘܢ. 2 ܕܚܶܠ ܛܳܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܗ̱ܝ ܪܰܒܬܳܐ ܓܶܒܥܽܘܢ. ܐܰܝܟ̥ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ̥ܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ̥ܳܐ. ܘܪܰܒܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܡܶܢ ܥܳܝ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܝܗ̇ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܺܝܢ ܗܘܰܘ. 3 ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܕ݂ܽܘܢܺܝܨܕܶܩ ܡܰܠܟܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܘܳܬ̥ ܗܽܘܗܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܰܠܘܳܬ̥ ܒܰܪܐܳܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܝܰܪܡܽܘܬ̥. ܘܰܠܘܳܬ̥ ܢܳܦܺܝܥ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܠܟ̥ܝܫ. ܘܰܠܘܳܬ̥ ܕܳܒܺܝܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܥܶܓܠܽܘܢ. 4 ܘܰܫܠܰܚ ܠܗܽܘܢ. ܕܣܰܩܘ ܠܘܳܬ̥ܝ ܘܰܗܘܰܘ ܠܺܝ ܥܶܕ݂ܪܳܐ. ܘܢܶܬ̥ܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܓܶܒܥܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܫܠܡܰܬ̥ ܠܳܗ̇ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 5 ܘܶܐܬ̥ܟܰܢܰܫܘ ܘܰܣܠܶܩܘ ܚܰܡܫܳܐ ܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܝܰܪܡܽܘܬ̥. ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܰܠܟ̥ܝܫ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܥܶܓܠܽܘܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܫܖ̈ܝܳܬ̥ܗܽܘܢ. ܘܰܫܪܰܘ ܥܰܠ ܓܶܒܥܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܥܰܡܳܗ̇ ܩܪܳܒܳܐ. 6 ܘܫܰܕܰܪܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܓܶܒܥܽܘܢ ܠܘܳܬ̥ ܝܶܫܽܘܥ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܠܓܰܠܓܳܠܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܬܰܪܫܶܠ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ̥ܟܰܢܰܫܘ ܥܠܰܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܛܽܘܪܳܐ. 7 ܘܰܣܠܶܩ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܓܰܠܓܳܠܳܐ. ܗܽܘ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܩܪܰܒܬ̥ܢܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܐܰܫܠܡܶܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕܳܡܰܝܟ. 9 ܘܶܐܬ̥ܐ ܠܘܳܬ̥ܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ ܣ̣ܠܶܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܓܰܠܓܳܠܳܐ. 10 ܘܕܰܠܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܡ̣ܚܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܚܽܘܬ̥ܐ ܪܰܒܬܳܐ ܒܓܶܒܥܽܘܢ ܕܒܶܝܬ̥ ܚܽܘܪܳܢ. ܘܰܪܕܰܦܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܣܩܳܢܳܐ ܕܒܶܝܬ̥ ܚܽܘܪܳܢ. ܘܰܚܪܰܒܘ ܐܶܢܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܟ̥ܪ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܳܩܳܪ. 11 ܘܟܰܕ݂ ܥܪܰܩܘ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܳܚܬܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܰܚܰܬܬ̥ܳܐ ܕܒܶܝܬ̥ ܚܽܘܪܳܢ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܫܕ݂ܳܐ ܥܰܠܝܗܽܘܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܟܳܪ ܘܡܺܝܬ̥ܘ. ܘܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܡܺܝܬ̥ܘ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܒܰܪܕ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܚܪܰܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܚܰܪܒܳܐ. 12 ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܠܶܠ ܝܶܫܽܘܥ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܫܠܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܫܶܡܫܳܐ ܒܓܶܒܥܽܘܢ ܟܰܬܰܪ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܣܰܗܪܳܐ ܒܰܦܩܰܥܬ̥ܳܐ ܕܰܐܝܠܽܘܢ. 13 ܘܟܰܬܰܪ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܣܰܗܪܳܐ ܩܳܡ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬ̥ܦܪܰܥ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ. ܘܗܳܐ ܟܬ̥ܝܒ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܬܶܫ̈ܒܚܳܬ̥ܳܐ. ܘܩܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܒܦܶܠܓܽܘܬ̥ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܣܰܪܗܶܒ ܠܡܶܥܪܰܒ. ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܝܰܘܡܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. 14 ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܰܘ ܒܳܬܪܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܫ̣ܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܗܘܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 15 ܘܰܗܦܰܟ̥ ܝܶܫܽܘܥ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܠܓܰܠܓܳܠܳܐ. 16 ܘܰܥܪܰܩܘ ܚܰܡܫܳܐ ܡܰܠܟܺܝ̈ܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܶܐܬܛܰܫܺܝܘ ܒܰܡܥܰܪܬ̥ܳܐ ܕܡܳܩܳܪ. 17 ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܕܶܐܫܬܟܰܚܘ ܚܰܡܫܳܐ ܡܰܠܟܺܝ̈ܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܟܰܕ݂ ܛܫܶܝܢ ܒܰܡܥܰܪܬ̥ܳܐ ܕܡܳܩܳܪ. 18ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ. ܥܰܓܶܠܘ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ̥ܳܐ. ܘܰܐܪܡܰܘ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܗ̇ ܕܰܡܥܰܪܬ̥ܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩܘ ܬܰܡܳܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܢܶܛܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. 19 ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܬܩܽܘܡܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܪܕ݂ܽܘܦܘ ܒܳܬܰܪ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܐܕ݂ܪܶܟ̥ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܶܫܒܩܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ. 20 ܘܟܰܕ݂ ܓܰܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܶܚܪܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܪܒܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܓܡܰܪܘ. ܘܰܣܪܺܝܕ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܚܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܰܐܥܶܠܘ ܠܗܳܢܽܘܢ ܡܖ̈ܺܝܕܶܐ ܕܓܶܒܥܽܘܢ ܠܟܰܪܟ̥ܗܽܘܢ. 21 ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܦܰܟ̥ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܠܘܳܬ̥ ܝܶܫܽܘܥ ܠܡܳܩܳܪ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܗܰܪܘ ܡܶܢ ܕܒܶܝܬ̥ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܓܒܰܪ ܒܠܶܫܳܢܶܗ. 22 ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ. ܦܬܰܚܘ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܰܡܥܰܪܬ̥ܳܐ. ܘܰܐܦܶܩܘ ܠܺܝ ܚܰܡ̈ܫܳܬܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܡܥܰܪܬ̥ܳܐ. 23 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܐܰܝܟ̥ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܰܐܦܶܩܘ ܠܘܳܬܶܗ ܠܚܰܡ̈ܫܳܬܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܡܥܰܪܬ̥ܳܐ. ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܕܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܕܝܰܪܡܽܘܬ̥. ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܠܟ̥ܝܫ. ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܕܥܶܓܠܽܘܢ. 24 ܘܟܰܕ݂ ܐܰܦܶܩܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܘܳܬ̥ ܝܶܫܽܘܥ. ܩܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ ܕܰܡܗܰܠܟ̥ܝܢ ܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܩܪܽܘܒܘ ܘܣܺܝܡܘ ܖ̈ܶܓܠܰܝܟܽܘܢ ܥܰܠ ܨܰܘܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܩܪܶܒܘ ܘܣܳܡܘ ܖ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܨܰܘܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 25 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܙܽܘܥܽܘܢ. ܐܶܬ̥ܚܰܝܠܘ ܘܶܐܬ̥ܥܰܫܢܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܡܶܬ̥ܟܰܬܫܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ. 26 ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܰܙܩܰܦ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܡܫܳܐ ܩܰܝ̈ܣܺܝܢ. ܘܰܗܘܰܘ ܙܩܺܝܦܺܝܢ ܥܰܠ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ.27 ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܡܰܥܖ̈ܳܒܰܝ ܫܶܡܫܳܐ. ܦܩܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܐܚܶܬ̥ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܠܰܙܩܺܝ̈ܦܶܐ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܡܥܰܪܬ̥ܳܐ ܕܰܛܫܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇. ܘܣܳܡܘ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܰܡܥܰܪܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 28 ܘܰܠܡܳܩܳܪ ܟܒܰܫ ܝܶܫܽܘܥ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܚܰܪܒܳܗ̇ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. ܘܰܠܡܰܠܟܳܗ̇ ܘܰܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ̥ ܒܳܗ̇ ܩܰܛܶܠ. ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܪܺܝܕ݂ܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܡܳܩܳܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. 29 ܘܰܥܒܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܡܳܩܳܪ ܠܠܶܒܢܳܐ. ܘܶܐܬ̥ܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܠܶܒܢܳܐ. 30. ܘܰܐܫܠܡܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܦ ܠܳܗ̇ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܚܰܪܒܽܘܗ̇ ܘܰܠܡܰܠܟܳܗ̇ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ̥ ܗܘܰܝ̈ ܒܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܒܳܗ̇ ܣܪܺܝܕ݂ܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܠܡܰܠܟܳܗ̇ ܐܰܝܟ̥ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. 31 ܘܰܥܒܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܠܶܒܢܳܐ ܠܰܠܟ̥ܝܫ. ܘܰܫܪܳܐ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܥܰܡܳܗ̇ ܩܪܳܒܳܐ. 32 ܘܰܐܫܠܡܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܠܟ̥ܝܫ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܟܰܒܫܳܗ̇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ. ܘܚܰܪܒܳܗ̇ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܣܰܝܦܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܕܺܐܝܬ̥ ܗܘܰܝ̈ ܒܳܗ̇. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܠܶܒܢܳܐ. 33 ܗܳܝܕܶܝܢ ܣܠܶܩ ܗܰܪܡܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܓܳܙܳܪ ܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘܬ̥ܗ̇ ܠܰܠܟ̥ܝܫ. ܘܚܰܪܒܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܳܦ ܠܶܗ ܘܰܠܥܰܡܶܗ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܠܶܗ ܣܪܺܝܕ݂ܳܐ. 34 ܘܰܥ̣ܒܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܠܟ̥ܝܫ ܠܥܶܓܠܽܘܢ. ܘܰܫܪܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܘܰܥܒܰܕ݂ ܥܰܡܳܗ̇ ܩܪܳܒܳܐ. 35 ܘܟܰܒܫܳܗ̇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܚܰܪܒܳܗ̇ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܣܰܝܦܳܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ̥ ܗܘܰܝ̈ ܒܳܗ̇. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܰܠܟ̥ܝܫ. 36 ܘܰܣܠܶܩ ܝܶܫܽܘܥ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܥܶܓܠܽܘܢ ܠܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܥܰܡܳܗ̇ ܩܪܳܒܳܐ. 37 ܘܟܰܒܫܳܗ̇ ܘܚܰܪܒܳܗ̇ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܣܰܝܦܳܐ. ܘܰܠܡܰܠܟܳܗ̇ ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ̥ ܗܘܰܝ̈ ܒܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܫ̣ܒܰܩ ܡܶܢܗܶܝܢ ܣܪܺܝܕ݂ܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܥܶܓܠܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ̥ ܗܘܰܝ̈ ܒܳܗ̇. ܕܰܚܪܰܒ ܐܶܢܶܝܢ. 38 ܘܰܗܦܰܟ̥ ܝܶܫܽܘܥ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ ܠܕ݂ܳܒܺܝܪ. ܘܶܐܬ̥ܟܰܬܰܫ ܥܰܡܳܗ̇. 39 ܘܟܰܒܫܳܗ̇. ܘܰܠܡܰܠܟܳܗ̇. ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܗ̇. ܘܰܚܪܰܒ ܐܶܢܶܝܢ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܣܰܝܦܳܐ. ܘܰܚܪܰܒ ܠܟܽܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܒܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܡܶܢܗܶܝܢ ܣܪܺܝܕ݂ܳܐ. ܐܰܝܟ̥ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܚܶܒܪܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܠܕ݂ܳܒܺܝܪ ܘܰܠܡܰܠܟܳܗ̇. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܠܶܒܢܳܐ ܘܰܠܡܰܠܟܳܗ̇. 40 ܘܚܰܪܒܳܗ̇ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܠܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܠܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܠܰܦܩܰܥܬ̥ܳܐ. ܘܠܰܐܫܕܽܘܕ݂ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܫ̣ܒܰܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܪܺܝܕ݂ܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܚܪܰܒ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 41 ܘܰܚܪܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܡܶܢ ܪܩܶܡ ܕܓܰܐܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܐܙܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܓܶܫܳܢ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܓܶܒܥܽܘܢ. 42 ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܠܰܐܬ̥ܖ̈ܰܘܳܬ̥ܗܽܘܢ ܟܒܰܫ ܝܶܫܽܘܥ ܒܙܰܒܢܳܐ ܚܰܕ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܥܳܒܶܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ.

1 ܘܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥ ܢܳܒܺܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܚܳܨܽܘܪ. ܫܰܕܰܪ ܥܰܠ ܝܽܘܒܳܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܪܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ ܘܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܟ̥ܫܳܦ. 2 ܘܥܰܠ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܰܠܓܰܪܒܝܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܒܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܒܰܦܩܰܥܬ̥ܳܐ ܕܟܶܢܪܰܬ̥. ܘܰܒܦܰܩ̈ܥܳܬܳܗ̇ ܘܒܰܢܦܶܬܕܽܘܪ ܕܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ. 3 ܘܠܰܟ̥ܢܰܥ̈ܢܳܝܶܐ ܕܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ. ܘܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܚܺܝܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ. ܘܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ. ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܠܚܳܘܳܝ̈ܶܐ ܕܰܬ̥ܚܶܝܬ̥ ܛܽܘܪܳܐ ܕܚܶܪܡܽܘܢ. ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܕ݂ܰܘܩ̈ܶܐ. 4 ܘܰܢܦܰܩܘ ܗܶܢܽܘܢ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܫܖ̈ܝܳܬ̥ܗܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܐܰܝܟ̥ ܚܳܠܳܐ ܕܥܰܠ ܣܶܦܬܶܗ ܕܝܰܡܳܐ. ܘܖ̈ܰܟ̥ܫܳܐ ܘܩܳܖ̈ܽܘܟ̥ܶܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ. 5 ܘܶܐܬ̥ܘܰܥܰܕ݂ܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܫܪܰܘ ܐܰܟ̥ܚܕ݂ܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܪܽܘܢ. ܘܶܐܬܛܰܝܰܒܘ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܳܪ ܠܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܚܪܺܝܒܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܖ̈ܰܟ̥ܫܗܽܘܢ ܐܶܓܰܡܰܪ. ܘܩܳܖ̈ܽܘܟܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘܩܶܕ݂ ܒܢܽܘܪܳܐ. 7 ܘܶܐܬ̥ܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܪܽܘܢ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܗܽܘ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ ܕܺܐܝܬ̥ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܒܗܽܘܢ. 8 ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܚܪܰܒܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܪܕܰܦܘ ܐܶܢܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܝܕܽܘܢ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬ̥ ܟܶܢܫܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܦܩܰܥܬ̥ܳܐ ܕܡܰܨܦܝܳܐ ܕܰܒܡܰܕܢܚܳܐ. ܘܰܚܪܰܒܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܫܒܰܩܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܪܺܝܕ݂ܳܐ. 9 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܝܟ̥ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܖ̈ܰܟ̥ܫܗܽܘܢ ܓܰܡܰܪ. ܘܩܳܖ̈ܽܘܟܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘܩܶܕ݂ ܒܢܽܘܪܳܐ. 10 ܘܰܗܦܰܟ̥ ܝܶܫܽܘܥ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܘܰܟ̥ܒܰܫ ܠܚܳܨܽܘܪ. ܘܰܠܡܰܠܟܳܗ̇ ܩܛܰܠ ܒܚܰܪܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܚܳܨܽܘܪ ܗܘܳܬ̥ ܪܺܝܫܗܶܝܢ ܕܡܰܠܟܘ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. 11 ܘܰܚܪܰܒ ܠܟܽܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܡܶܢܗܶܝܢ ܢܫܰܡܬ̥ܳܐ. ܘܰܠܚܳܨܽܘܪ ܐܰܘܩܶܕ݂ ܒܢܽܘܪܳܐ. 12 ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ̥ܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܠܡܰܠܟܰܝ̈ܗܶܝܢ ܟܒܰܫ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܰܚܪܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 13 ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܩܳܝ̈ܡܳܢ ܥܰܠ ܬܶܠܳܐ ܐܰܘܩܶܕ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܠܚܳܨܽܘܪ ܐܰܘܩܶܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ. 14 ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܶܙܬ̥ܳܐ ܕܰܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ̥ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܒܰܙܘ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܪܰܒܘ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܣܰܝܦܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܓܰܡܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܫ̣ܒܰܩܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܫܰܡܬ̥ܳܐ. 15 ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܦܰܩܕܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܠܳܐ ܒܰܛܶܠ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 16 ܘܢܰܣܒܳܗ̇ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܦܩܰܥܬ̥ܳܐ. ܘܰܠܛܽܘܖ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܰܠܦܰܩ̈ܥܳܬ̥ܗܽܘܢ. 17 ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܦܳܠܶܓ ܘܣܳܠܶܩ ܠܣܳܥܺܝܪ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܓܰܕ݂ܓܳܕ݂ ܕܒܰܦܩܰܥܬ̥ܳܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܕܰܬ̥ܚܶܝܬ̥ ܛܽܘܪܳܐ ܕܚܶܪܡܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܒܰܫ. ܘܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ. 18ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܥܒܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܩܪܳܒܳܐ. ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ. 19 ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܪܰܬ̥ ܩܪܺܝܬ̥ܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܠܡܰܬ̥ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܚܰܪܒܽܘܗܝ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܚܳܘܳܝ̈ܶܐ ܕܝܳܬ̥ܒܺܝܢ ܒܓܶܒܥܽܘܢ. ܕܰܐܚܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܰܫܒܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕܢܶܦܠܚܽܘܢ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬ̥ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܫܒܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܚܪܰܒ ܐܶܢܶܝܢ. 20 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܕܢܶܬ̥ܚܰܝܰܠ ܠܶܒܗܽܘܢ ܕܢܶܦܩܽܘܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܚܪܒܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܬܰܟ̥ܫܶܦܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ.21 ܘܶܐܬ̥ܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܘܰܚܪܰܒ ܠܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ. ܡܶܢ ܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܕܳܒܺܝܪ. ܘܡܶܢ ܓܒܶܠ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܥܰܡ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ̥ܗܽܘܢ ܚܪܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ.22 ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܰܪܘ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܥܳܐܙܳܐ. ܘܰܒܓܳܬ̥. ܘܒܰܐܫܕܽܘܕ݂ ܐܶܫܬܚܰܪܘ.23 ܘܢܰܣܒܳܗ̇ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܝܟ̥ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܘܝܰܗܒܳܗ̇ ܝܶܫܽܘܥ ܝܽܘܪܬ̥ܢܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܦܳܠܰܓ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܠܫܰܒܛܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܐܶܬܬܢܺܝܚܰܬ̥ ܡܶܢ ܩܪܳܒܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ.

1 ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܚܪܰܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܺܝܪܶܬ̥ܘ ܐܰܬ̥ܖ̈ܰܘܳܬ̥ܗܽܘܢ. ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܳܚܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ. ܡܶܢ ܢܰܚܠܳܐ ܕܰܐܪܢܽܘܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܚܶܪܡܽܘܢ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܦܩܰܥܬ̥ܳܐ ܕܰܒܡܰܕܢܚܳܐ.2 ܣܺܝܚܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܒܚܶܫܒܽܘܢ. ܘܫܰܠܺܝܛ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܥܰܕ݂ܽܘܥܺܝܪ ܕܥܰܠ ܣܶܦܬ̥ܳܐ ܕܢܰܚܠܳܐ ܕܰܐܪܢܽܘܢ. ܘܓܰܘܶܗ ܕܢܰܚܠܳܐ. ܘܦܶܠܓܳܗ̇ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܳܐܦܳܩ ܢܰܚܠܳܐ ܕܰܬ̥ܚܽܘܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ.3 ܘܰܦܩܰܥܬ̥ܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܟܶܢܪܰܬ̥. ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܰܦܩܰܥܬ̥ܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕܡܶܠܚܳܐ. ܕܰܒܡܰܕܢܚܳܐ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܕܒܶܝܬ̥ ܐܰܫܺܝܡܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܬܰܝܡܰܢ ܕܰܬ̥ܚܶܝܬ̥ ܐܰܫܕܽܘܬ̥ ܪܳܡܬ̥ܐ.4 ܘܰܬ̥ܚܽܘܡܳܐ ܕܥܽܘܓ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܰܝܫܳܢ ܡܶܢ ܫܰܪܒܬ̥ܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܕܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܒܥܶܣܬܪܽܘܬ̥. ܘܒܰܐܪܕܥܺܝ.5 ܘܫܰܠܺܝܛ ܗܘܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܫܺܝܡܽܘܢ. ܘܰܒܣܶܠܟܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܰܝܫܳܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬ̥ܚܽܘܡܳܐ ܕܥܺܝܢܕܽܘܪ ܘܰܕ݂ܡܰܥܟܰܬ̥. ܘܦܶܠܓܳܗ̇ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܰܬ̥ܚܽܘܡܶܗ ܕܣܺܝܚܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܚܶܫܒܽܘܢ.6 ܕܩܰܛܠܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܝܰܗܒܶܗ ܝܽܘܪܬ̥ܢܳܐ ܠܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܰܠܓܳܕ݂ ܘܰܠܦܶܠܓܶܗ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ.7 ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܚܪܰܒ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܡܶܢ ܥܳܪܳܒܳܐ. ܘܡܶܢ ܓܰܠܓܳܠܳܐ ܕܰܦܩܰܥܬ̥ܳܐ ܕܠܶܒܢܳܢ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܦܳܠܶܓ ܘܣܳܠܶܩ ܠܣܳܥܺܝܪ. ܘܝܰܗܒܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܠܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܝܽܘܪܬ̥ܢܳܐ ܒܦܳܠܓܽܘܬ̥ܗܽܘܢ.8 ܒܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܰܒܦܰܩ̈ܥܳܬ̥ܳܐ. ܘܰܒܥܳܪܳܒܳܐ. ܘܒܰܐܫܕܽܘܕ݂. ܘܰܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܰܒܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܚܺܝܬ̥ܝ̈ܶܐ. ܘܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܟ̥ܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ. ܘܚܳܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ.9 ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܚܪܰܒ ܝܶܫܽܘܥ. ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܳܝ. ܕܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܒܶܝܬ̥ ܐܺܝܠ.10 ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܚܶܒܪܽܘܢ.11 ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܝܰܪܡܽܘܬ̥. ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܰܠܟ̥ܝܫ.12 ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܓܠܽܘܢ. ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܓܳܙܳܪ.13 ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܕܳܒܺܝܪ. ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܓܳܕܳܪ.14 ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܚܶܪܡܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܳܕ݂ܳܪ.15 ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܠܶܒܢܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܰܪܠܳܡ.16 ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܡܳܩܳܪ. ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܒܶܝܬ̥ ܐܺܝܠ.17 ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܬܰܦܽܘܚ. ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܚܳܦܳܪ.18ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܳܐܦܳܩ. ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܢܶܫܪܽܘܢ.19 ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܡܳܪܽܘܢ. ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܚܳܨܽܘܪ.20 ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܫܳܡܪܺܝܢ ܘܰܕ݂ܡܰܪܽܘܢ. ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܰܐܟ̥ܫܳܦ.21 ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܬܰܥܢܳܟ̥. ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܡܰܓܕܽܘ.22 ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܰܪܩܶܡ. ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܰܢܩܰܡܥܰܡ ܘܰܕ݂ܟܰܪܡܠܳܐ.23 ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܕ݂ܽܘܪ ܘܕܰܢܦܶܬܕܽܘܪ. ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܽܘܡܩܳܐ ܘܰܕ݂ܓܰܠܓܳܠܳܐ.24 ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܬܰܪܨܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܰܚܪܰܒ ܝܶܫܽܘܥ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܚܰܕ݂.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ.

1 ܘܝܶܫܽܘܥ ܩܰܫ ܘܥܰܠ ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܩܰܫܬ ܘܥܰܠܬ ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܶܐܫܬܰܚܪܰܬ̥ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܗ̱ܝ ܛܳܒ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇2 ܗܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܐܫܬܰܚܪܰܬ̥ ܒܟܽܠܶܗ ܓܠܺܝܠܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܐܰܬ̥ܪܳܐ ܕܥܺܝܢܕܽܘܪ.3 ܡܶܢ ܫܺܝܚܽܘܪ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬ̥ܚܽܘܡܳܐ ܕܥܶܩܪܽܘܢ ܕܰܒܓܰܪܒܝܳܐ. ܕܰܟ̥ܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬ̥ܚܰܫܒܳܐ. ܘܚܰܡܫܳܐ ܛܖ̈ܽܘܢܰܝܗܽܘܢ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܓܰܙܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܫܕ݂ܽܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܘܰܐܫܩܠܽܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܓܳܬ̥ܝ̈ܶܐ. ܘܥܶܩܖ̈ܽܘܢܳܝܶܐ. ܘܥܳܘܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ.4 ܘܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟ̥ܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܡܥܰܪܬ̥ܳܐ ܕܨܰܝܕܢܳܝ̈ܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܳܐܦܳܩ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬ̥ܚܽܘܡܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ.5 ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܰܓܒܶܠ ܘܟܽܠܶܗ ܠܶܒܢܳܢ. ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܳܚܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ ܕܰܒܓܶܠܥܳܕ݂ ܕܰܬ̥ܚܶܝܬ̥ ܛܽܘܪܳܐ ܕܚܶܪܡܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܰܚܡܳܬ̥.6 ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܛܽܘܪܳܐ. ܡܶܢ ܠܶܒܢܳܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܬ̥ܪܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܺܝ̈ܡܶܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܨܰܝܕܢܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܕܶܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕܬܳܟ̥.7 ܦܰܠܶܓܶܝܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܝܳܪܬܽܘܬ̥ܳܐ ܠܬܶܫܥܳܐ ܫܰܒ̈ܛܶܐ. ܘܰܠܦܶܠܓܶܗ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ.8 ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܓܳܕ݂. ܘܦܶܠܓܶܗ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܩܰܒܶܠܘ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܗܽܘܢ ܕܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܝ ܡܽܘܫܶܐ 9 ܡܢ ܥܰܕ݂ܽܘܥܺܝܪ ܕܥܰܠ ܣܶܦܬ̥ܳܐ ܕܢܰܚܠܳܐ ܕܰܐܪܢܽܘܢ. ܘܰܩܪܺܝܬ̥ܐ ܕܰܒܓܰܘܶܗ ܕܢܰܚܠܳܐ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܦܩܰܥܬ̥ܳܐ ܕܰܒܡܰܥܪܒܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܺܝܒܽܘܢ.10 ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܣܺܝܚܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܰܐܡܠܶܟ̥ ܒܚܶܫܒܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬ̥ܚܽܘܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ.11 ܘܓܶܠܥܳܕ݂. ܘܰܬ̥ܚܽܘܡܳܐ ܕܥܺܝܢܕܽܘܪ. ܘܰܕ݂ܩܽܘܪܽܘܣ. ܘܟܽܠܶܗ ܛܽܘܪܳܐ ܕܚܶܪܡܽܘܢ. ܘܟܽܠܶܗ ܡܰܬ̥ܢܺܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܶܠܟܳܐ.12 ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܥܽܘܓ݂ ܕܰܒܡܰܬ̥ܢܺܝܢ. ܕܰܐܡܠܶܟ̥ ܒܥܶܣܬܪܽܘܬ̥ ܘܒܰܐܪܕܥܺܝ. ܘܗܽܘ ܐܶܫܬܚܰܪ ܡܶܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܕܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܘܺܝܪܶܬ̥ ܐܰܪܥܗܽܘܢ.13 ܘܠܳܐ ܚܪܰܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܥܺܝܢܕܽܘܪ. ܘܰܕ݂ܩܽܘܪܽܘܣ ܘܺܝܬ̥ܒܘ ܥܺܝܢܕܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܘܩܽܘܖ̈ܽܘܣܳܝܶܐ ܒܓܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ.14 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܫܰܒܛܳܐ ܕܠܶܘܺܝ ܠܳܐ ܝܰܗܒ ܦܳܠܓܽܘܬ̥ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܗܶܢܽܘܢ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ.15 ܘܝܰܗܒ ܡܽܘܫܶܐ ܠܫܰܒܛܳܐ ܕܪܽܘܒܺܝܠ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ.16 ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܽܘܡܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܕ݂ܽܘܥܺܝܪ ܕܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܣܶܦܬ̥ܳܐ ܕܢܰܚܠܳܐ ܕܰܐܪܢܽܘܢ. ܘܰܩܪܺܝܬ̥ܐ ܕܰܒܓܰܘ ܢܰܚܠܳܐ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܦܩܰܥܬ̥ܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܺܝܒܳܐ.17 ܘܚܶܫܒܽܘܢ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܐܝܬ̥ ܒܰܦܩܰܥܬ̥ܳܐ. ܘܪܺܝܒܽܘܢ ܘܡܰܬ̥ܒܥܶܠ. ܘܒܶܝܬ̥ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ.18 ܘܝܳܗܳܨ. ܘܩܶܪܡܽܘܬ̥. ܘܰܥܢܳܬ̥.19 ܘܩܽܘܪܝܰܬܺܝܡ. ܘܫܰܡܡܳܐ. ܘܝܰܨܪܰܬ̥. ܘܣܳܥܺܝܪ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܒܥܽܘܡܩܳܐ.20 ܘܒܶܝܬ̥ ܦܥܽܘܪ. ܘܥܶܣܬܪܽܘܬ̥. ܘܦܰܣܓܳܐ. ܘܒܶܝܬ̥ ܐܰܚܫܡܽܘܬ̥.21 ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܒܰܦܩܰܥܬ̥ܳܐ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܣܺܝܚܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܰܐܡܠܶܟ̥ ܒܚܶܫܒܽܘܢ. ܕܩܰܛܠܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܡܶܕ݂ܝܰܢ. ܠܶܗ ܘܰܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܠܰܐܘܺܝ. ܘܠܰܪܩܶܡ. ܘܰܠܨܽܘܪ. ܘܰܠܚܽܘܪ. ܘܠܰܪܒܳܥ. ܚܰܡܫܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܠܺܝܛܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܣܺܝܚܽܘܢ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ.22 ܘܰܠܒܶܠܥܳܡ ܒܰܪ ܒܥܽܘܪ ܩܳܨܽܘܡܳܐ. ܩܰܛܠܽܘܗܝ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܚܰܪܒܳܐ ܥܰܡ ܩܛܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ.23 ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.24 ܘܝܰܗܒܘ ܡܽܘܫܶܐ ܠܫܰܒܛܳܐ ܕܓܳܕ݂ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ.25 ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܽܘܡܗܽܘܢ. ܝܰܥܙܺܝܪ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܦܶܠܓܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܰܕ݂ܽܘܥܺܝܪ ܕܺܐܝܬ̥ ܩܕ݂ܳܡ ܪܰܒܰܬ̥.26 ܘܡܶܢ ܚܶܫܒܽܘܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܳܡܰܬ̥ ܡܰܨܦܝܳܐ ܘܒܳܛܢܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܡܰܚܢܺܝܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬ̥ܚܽܘܡܳܐ ܕܕܳܒܺܝܪ.27 ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ. ܒܶܝܬ̥ ܐܰܬ̥ܝܡ. ܘܒܶܝܬ̥ ܢܰܡܪܳܐ. ܘܣܳܟ̥ܘܬ̥. ܘܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܣܺܝܚܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܚܶܫܒܽܘܢ. ܘܰܬ̥ܚܽܘܡܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܘܦܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܟܶܢܪܰܬ̥. ܠܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܰܒܡܰܕܢܚܳܐ.28 ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.29 ܘܝܰܗܒ ܡܽܘܫܶܐ ܠܦܶܠܓܽܘܬ̥ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܘܰܗܘܳܬ̥ ܦܳܠܓܽܘܬ̥ܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܢܰܫܶܐ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ.30 ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܽܘܡܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܡܰܚܢܺܝܡ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܬ̥ܢܺܝܢ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܥܽܘܓ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܬ̥ܢܺܝܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܐ ܕܝܳܐܺܝܪ ܕܰܒܡܰܬ̥ܢܺܝܢ. ܫܬܺܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ.31 ܘܦܶܠܓܳܗ̇ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܰܕ݂ܥܶܣܬܪܽܘܬ̥. ܘܕܰܐܪܕܥܺܝ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܥܽܘܓ ܕܰܒܡܰܬ̥ܢܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܰܝܗܶܝܢ. ܝܰܗܒ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܟ̥ܝܪ ܒܰܪ ܡܢܰܫܶܐ. ܠܦܶܠܓܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܳܟ̥ܝܪ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ.32 ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܫܰܒ̈ܛܺܝܢ. ܘܰܠܦܶܠܓܽܘܬ̥ ܫܰܒܛܳܐ. ܐܰܘܪܶܬ̥ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܦܩܰܥܬ̥ܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܡܶܢ ܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ.33 ܘܰܠܫܰܒܛܳܐ ܕܠܶܘܺܝ ܠܳܐ ܝܰܗܒ ܡܽܘܫܶܐ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ.

1 ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܪܶܬ̥ܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ̥ܢܰܥܢ. ܕܰܐܘܪܶܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 2 ܒܰܡܢܳܬ̥ܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ̥ܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܠܡܶܬܰܠ ܠܬܶܫܥܳܐ ܫܰܒ̈ܛܺܝܢ ܘܰܠܦܶܠܓܽܘܬ̥ ܫܰܒܛܳܐ.3 ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܗܒ ܡܽܘܫܶܐ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܠܰܬܪܶܝܢ ܫܰܒ̈ܛܺܝܢ. ܘܰܠܦܶܠܓܽܘܬ̥ ܫܰܒܛܳܐ ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܰܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܝܰܗܒ ܝܰܪܬܽܘܬ̥ܳܐ ܒܰܝܢܳܬ̥ܗܽܘܢ.4 ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܣܶܦ ܬܪܶܝܢ ܫܰܒ̈ܛܺܝܢ. ܡܢܰܫܶܐ ܘܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܠܳܐ ܝܰܗܒ ܦܳܠܓܽܘܬ̥ܳܐ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܠܡܶܥܡܰܪ ܒܗܶܝܢ. ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܐ ܠܰܒܥܺܝܪܗܽܘܢ. ܘܰܠܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ.5 ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܦܰܠܓܽܘܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. 6 ܘܰܩܪܶܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܘܳܬ̥ ܝܶܫܽܘܥ ܒܓܰܠܓܳܠܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܟܳܠܳܒ ܒܰܪܝܽܘܦܢܳܐ ܩܰܢܙܳܝܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܦܶܬ̥ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ. ܥܰܠ ܨܒܽܘܬ̥ܝ ܘܥܰܠ ܨܒܽܘܬܳܟ̥ ܒܰܪܩܶܡ ܕܓܰܐܝܳܐ. 7 ܟܰܕ݂ ܒܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܗܘܺܝܬ̥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗܳܝܕܶܝܢ. ܟܰܕ݂ ܫܰܕܪܰܢܝ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܡܶܢ ܪܩܶܡ ܕܓܰܐܝܳܐ ܠܡܶܓܫܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܐܬ̥ܝܒܬ̥ܗ ܦܶܬ̥ܓ݂ܳܡܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕܺܐܝܬ̥ ܗܘܳܐ ܒܠܶܒܝ. 8 ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܕܰܣܠܶܩܘ ܗܘܰܘ ܥܰܡܰܢ. ܐܰܙܺܝܥܽܘܗܝ ܠܶܒܶܗ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܫܰܡܠܺܝܬ̥ ܒܳܬܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ. 9 ܘܺܝܡܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܰܪܥܳܐ ܕܕܶܪܟܰܬ̥ ܒܳܗ̇ ܪܶܓܠܳܟ̥. ܠܳܟ̥ ܬܶܗܘܶܐ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܟ ܠܥܳܠܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܡܠܺܝܬ ܒܳܬܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 10 ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܐܰܢܺܝܚ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ. ܗܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܗܳܐ ܡܶܢ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܕܰܢܗܰܠܶܟ̥ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܒܰܪ ܬܡܳܢܺܝܢ ܐ̱ܢܳܐ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ. 11 ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܐܺܝܬ̥ ܒܺܝ. ܐܰܝܟ̥ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܡܽܘܫܶܐ ܚܰܝܠܝ ܕܗܳܝܕܶܝܢ ܘܰܕ݂ܗܳܫܳܐ ܫܘܶܐ ܗܽܘ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܘܰܠܡܶܦܰܩ ܘܰܠܡܶܥܰܠ. 12 ܗܳܫܳܐ ܗܰܒ ܠܺܝ ܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܫܡܰܥܬ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܐܺܝܬ̥ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ̥ܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܘܚܰܣܺܝ̈ܢܳܢ. ܟܒܰܪ ܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܝ ܘܶܐܚܪܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ̥ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 13 ܘܒܰܪܟܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟܳܠܳܒ ܒܰܪ ܝܽܘܦܢܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܠܚܶܒܪܽܘܢ ܟܰܪܟ̥ܐ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ. 14 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܚܶܒܪܽܘܢ ܟܰܪܟ̥ܐ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܠܟܳܠܳܒ ܒܰܪ ܝܽܘܦܢܳܐ ܩܰܢܙܳܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܡܠܺܝ ܒܳܬܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 15 ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܚܶܒܪܽܘܢ ܟܰܪܟ̥ܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ. ܩܽܘܪܝܰܬ̥ ܐܰܪܒܰܥ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܐܰܬܬܢܺܝܚܰܬ̥ ܡܶܢ ܩܪܳܒܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ.

1 ܘܰܗܘܳܬ̥ ܡܢܳܬ̥ܳܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ. ܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܕܨܺܝܢ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬܶܗ ܕܬܰܝܡܢܳܐ. 2 ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܽܘܡܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܕܣܰܘܦܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܡܶܠܚܳܐ. ܘܣܳܠܶܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܕܦܳܢܶܐ ܠܬܰܝܡܢܳܐ. 3 ܘܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܠܡܰܣܩܳܢܳܐ ܕܰܥܩܰܪܩܰܡ. ܘܥܳܒܰܪ ܠܨܺܝܢ. ܘܣܳܠܶܩ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܠܰܪܩܶܡ ܕܓܰܐܝܳܐ. ܘܥܳܒܰܪ ܠܚܶܨܪܽܘܬ̥. ܘܣܳܠܶܩ ܠܳܐܕܳܪ. ܘܚܳܕܰܪ ܠܩܰܪܩܰܥ. 4 ܘܥܳܒܰܪ ܠܥܶܨܡܽܘܢ. ܘܢܳܦܶܩ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܗܳܘܶܝܢ ܡܰܦܩܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܬ̥ܚܽܘܡܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ. 5 ܘܰܬ̥ܚܽܘܡܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܣܰܘܦܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܡܶܠܚܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܘܦܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܣܳܠܶܩ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܣܶܛܪܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ. ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܝܰܡܳܐ. ܡܶܢ ܣܰܘܦܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. 6 ܘܣܳܠܶܩ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܠܶܒܳܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. 7 ܘܣܳܠܶܩ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܕ݂ܳܒܺܝܪ. ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܥܳܟ̥ܪ ܘܰܠܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܦܳܢܶܐ ܥܰܠ ܓܠܺܝܠܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܣܩܳܢܳܐ ܕܪܳܡܺܝܢ. ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܠܢܰܚܠܳܐ ܘܥܳܒܰܪ ܬܚܽܘܡܳܐ ܥܰܠ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܰܫܡܶܫ. ܘܰܗܘܰܝܢ ܡܰܦܩܳܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܥܰܝܢܳܐ ܕܕ݂ܽܘܓܶܠ. 8 ܘܣܳܠܶܩ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܒܰܪ ܗܳܢܽܘܡ. ܠܣܶܛܪܳܐ ܕܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܣܳܠܶܩ ܬܚܽܘܡܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܢܰܚܠܳܐ ܕܒܰܪ ܗܳܢܽܘܡ. ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ ܕܣܽܘܦ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 9 ܘܚܳܐܰܪ ܬܚܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ ܠܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܦܬܽܘܚ. ܘܢܳܦܶܩ ܥܰܠ ܩܰܪܢܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ ܕܥܶܒܪܽܘܢ. ܘܚܳܐܰܪ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܒܳܠܳܥ ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܩܽܘܪܝܰܬ̥ ܢܰܥܪܺܝܢ. 10 ܘܚܳܐܰܪ ܬܚܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܒܳܠܳܥ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܳܥܺܝܪ. ܘܥܳܒܰܪ ܥܰܠ ܣܶܛܪܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ ܕܢܰܥܪܺܝܡ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ. ܗܺܝ ܗܺܝ ܟܶܣܠܽܘܢ. ܘܢܳܚܶܬ̥ ܠܒܶܝܬ̥ ܫܡܶܫ. ܘܥܳܒܰܪ ܠܬܰܝܡܢܳܐ. 11 ܘܢܳܦܶܩ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܣܶܛܪܳܐ ܕܥܶܩܪܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ. ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܫܶܟ̥ܪܽܘܢ. ܘܥܳܒܰܪ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܒܳܠܳܥ. ܘܢܳܦܶܩ ܠܝܰܗܒܳܐܶܝܠ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܡܰܦܩܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܬ̥ܚܽܘܡܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ. 12 ܘܰܬ̥ܚܽܘܡܶܗ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ ܠܰܡܪܺܝܒܳܐ ܒܰܬ̥ܚܽܘܡܶܝ̈ܗ̇ ܗܳܢܰܘ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. 13 ܘܰܠܟܳܠܳܒ ܒܰܪ ܝܽܘܦܢܳܐ. ܝܰܗܒ ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܠܓܽܘܬ̥ܳܐ ܒܰܝܢܳܬ̥ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܐܰܝܟ̥ ܡܶܠܰܬ̥ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܟܳܠܳܒ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܗܰܒ ܠܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܩܽܘܪܝܰܬ̥ ܐܰܪܒܰܥ ܕܰܐܒܽܘܗܽܘܢ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܘܝܰܗܒ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟܳܠܳܒ ܩܽܘܪܝܰܬ̥ ܐܰܪܒܰܥ ܕܰܐܒܽܘܗܽܘܢ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܚܶܒܪܽܘܢ. 14 ܘܰܚܪܰܒ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܟܳܠܳܒ ܬܠܳܬܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܠܫܺܝܫܰܝ ܘܠܰܐܚܺܝܡܳܢ. ܘܰܠܬ̥ܘܠܡܰܝ ܒܢܰܝ̈ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 15 ܘܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܥܰܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܕ݂ܳܒܺܝܪ. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܕ݂ܳܒܺܝܪ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܩܽܘܪܝܰܬ̥ ܣܶܦܪܳܐ. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܟܳܠܳܒ. ܟܽܠܡܰܢ ܕܢܶܟ̥ܒܫܺܝܗ̇ ܠܩܽܘܪܝܰܬ̥ ܣܶܦܪܳܐ ܘܢܶܚܪܒܺܝܗ̇. ܐܶܬܶܠ ܠܶܗ ܠܥܰܟ̥ܣܳܐ ܒܪܰܬ̥ܝ ܐܰܢ̱ܬܬ̥ܳܐ. 17 ܘܟܰܒܫܳܗ̇ ܥܰܬ̥ܢܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܩܰܢܙ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܟܳܠܳܒ. ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܠܥܰܟ̥ܣܳܐ ܒܰܪܬܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ̥ܳܐ. 18 ܘܟܰܕ݂ ܗܘܳܬ̥ ܠܶܗ. ܐܶܬ̥ܓܰܪܓܰܬ̥ ܕܬܶܫܐܰܠ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܕܚܰܩܠܳܐ. ܘܶܐܬ̥ܪܰܟ̥ܢܰܬ̥ ܡܶܢ ܚܡܳܪܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܟܳܠܳܒ. ܡܳܐ ܠܶܟ̥ܝ ܒܪܰܬ̥ܝ. 19 ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܗܰܒ ܠܺܝ ܒܽܘܪܟܬ̥ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ ܝܰܗܒܬܳܢܝ. ܗܰܒ ܠܺܝ ܚܶܦܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܟܳܠܳܒ ܚܶܦܪܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܘܚܶܦܪܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ.20 ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ. 21 ܘܰܗܘܰܝ̈ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܩܰܒܨܳܐܶܝܠ. ܘܥܳܕ݂ܳܪ. ܘܝܳܓܽܘܪ. 22 ܘܩܺܝܢܳܐ. ܘܝܰܪܡܽܘܢܳܐ. ܘܓܰܕ݂ܓܳܕ݂ܳܐ. 23 ܘܰܩܕܶܫ. ܘܚܳܨܽܘܪ. ܘܢܰܬ̥ܢܺܝܢ. 24 ܘܙܺܝܒ. ܘܰܐܛܠܶܡ. ܘܒܰܥܠܽܘܬ̥. 25 ܘܚܳܨܽܘܪ. ܘܰܚܕܰܬܳܐ. ܘܩܽܘܪܝܰܬ ܚܶܨܪܽܘܢ. 26 ܘܳܐܡܳܡ. ܘܰܐܫܡܰܥ. ܘܡܰܘܠܳܕ݂ܳܐ. 27 ܘܰܚܨܳܪ ܐܰܕܳܐ. ܘܚܶܫܡܽܘܢ. ܘܒܶܝܬ̥ ܦܳܠܳܛ. 28 ܘܕ݂ܳܪܰܬ̥ ܬܰܥ̈ܠܶܐ. ܘܒܺܪ ܫܒܰܥ. ܘܒܺܪ ܝܽܘܬܺܝܳܐ. 29 ܘܰܒܥܶܠ. ܘܥܶܠܺܝܢ. ܘܰܥܨܰܡ. 30. ܘܶܐܠܬܳܠܰܡ. ܘܰܐܟ̥ܣܺܝܢ. ܘܚܶܪܡܳܐ. 31 ܘܨܶܢܩܠܰܓ. ܘܡܰܪܡܳܢܳܐ. ܘܣܰܡܣܳܠܳܐ. 32 ܘܰܠܒܶܐܽܘܬ̥. ܘܫܰܠܽܘܚ. ܘܥܺܝܪܡܽܘܢ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܫܶܬ̥. ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ ܒܰܦܩܰܥܬ̥ܳܐ. 33 ܘܶܐܫܬܽܘܐܶܝܠ. ܘܨܰܕܥܳܐ. ܘܶܐܫܬܳܢܳܐ. 34 ܘܚܽܘܚ. ܘܥܺܝܢ ܓܰܚܽܘܡ. ܘܦܰܬܽܘܚ. ܘܥܺܝܠܰܡ. 35 ܘܝܰܪܡܽܘܬ̥. ܘܥܰܪܠܰܡ. ܘܣܰܘܟܳܐ. ܘܥܰܙܩܳܐ. 36 ܘܫܰܥܬܺܝܢ. ܘܥܰܙܺܝܬ̥ܝܡ. ܘܓܳܬ̥ܪ. ܘܓܶܬ̥ܪܽܘܢܺܝܢ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܚܰܡܫܰܥܶܣܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ. 37 ܘܨܰܠܳܢ. ܘܚܰܪܫܳܐ ܘܡܰܓܕܰܠܓܳܕ݂ 38 ܘܕܶܠܒܳܢ. ܘܩܰܨܦܳܐ. ܘܢܰܩܬ̥ܳܐܶܝܠ. 39 ܘܰܠܟ̥ܝܫ ܘܥܰܙܩܰܬ̥. ܘܥܶܓܠܽܘܢ. 40 ܘܟܰܒܫܽܘܢ. ܘܠܰܚܡܳܣ. ܘܟܰܬ̥ܠܺܝܫ. 41 ܘܥܶܕܪܽܘܬ̥. ܘܒܶܝܬ̥ ܕܓܽܘܢ. ܘܢܰܥܡܳܐ. ܘܢܰܩܕܳܐ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܫܶܬܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ. 42 ܘܠܶܒܳܢ. ܘܥܰܬ̥ܪ. ܘܢܰܦܬܰܚ. 43 ܘܰܥܫܳܢ. ܘܰܐܫܝܳܐ. ܘܨܶܢܩܠܰܓ. 44 ܘܰܩܥܺܝܠܳܐ. ܘܰܐܟ̥ܙܺܝܒ. ܘܡܶܐܪܫܳܐ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܬܫܰܥ. ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ. 45 ܘܥܶܩܪܽܘܢ. ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ. 46 ܘܟܽܠܶܗ ܐܰܬ̥ܪܳܐ ܕܰܐܫܕܽܘܕ݂. ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ. 47 ܘܰܐܫܕܽܘܕ݂ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܘܥܳܐܙܳܐ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܥܕܰܡܳܐ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ. 48 ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܛܽܘܪܳܐ. ܫܳܡܺܝܪ ܘܝܳܬ̥ܝܪ. ܘܣܰܘܟܳܐ. 49 ܘܪܰܢܳܐ. ܘܩܽܘܪܝܰܬ̥ ܣܶܦܪܳܐ ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܕܳܒܺܝܪ. 50. ܘܰܓܢܳܒ. ܘܶܐܫܬܡܽܘ. ܘܥܶܠܺܝܢ. 51 ܘܥܶܫܝܰܢ. ܘܚܰܠܳܢ. ܘܓܰܠܽܘ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ. 52 ܘܪܰܝܺܒ. ܘܪܽܘܡܳܐ. ܘܰܥܫܳܢ. 53 ܘܝܰܠܽܘܡ. ܘܒܶܝܬ̥ ܦܰܬܽܘܚ. ܘܳܐܦܳܩ. 54 ܘܚܶܡܛܳܐ ܘܩܽܘܪܝܰܬ̥ ܐܰܪܒܰܥ. ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܨܶܒܥܽܘܢ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܬܫܰܥ. ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ. 55 ܘܡܳܥܽܘܢ. ܘܟܰܪܡܶܠ. ܘܙܺܝܒ. ܘܰܐܛܢܳܐ. 56 ܘܺܐܝܙܰܪܥܺܝܠ. ܘܰܢܩܶܡܥܰܡ. ܘܙܰܠܽܘܚ. 57 ܘܩܳܝܶܢ. ܘܓܰܒܥܳܐ. ܘܬܰܩܢܳܐ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܥܣܰܪ. ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ. 58 ܘܚܰܠܽܘܠ. ܘܒܶܝܬ̥ ܨܰܕܽܘܢ. ܘܓܳܬ̥ܳܪ. 59 ܘܰܡܥܰܪܰܬ̥. ܘܒܶܝܬ̥ ܥܢܳܬ̥. ܘܠܰܬ̥ܩܳܢ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܫܶܬ̥ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ. 60. ܘܕܰܟܰܬ̥. ܘܩܽܘܪܝܰܬ̥ ܒܥܶܠ ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܩܽܘܪܝܰܬ̥ ܢܰܥܪܺܝܢ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. 61 ܘܒܶܝܬ̥ ܥܳܪܳܒܳܐ. ܘܡܶܕ݂ܝܰܢ. ܘܣܳܟ̥ܣܳܐ. 62 ܘܝܰܥܫܳܢ. ܘܥܺܝܪ ܡܚܺܝܠ. ܘܥܺܝܢ ܓܳܕ݂ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܫܶܬ̥ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ. 63 ܘܰܠܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܠܳܐ ܚܪܰܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܺܝܬ̥ܒܘ ܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ.

1 ܘܢܶܦܩܰܬ̥ ܡܢܳܬ̥ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܣܶܦ. ܡܶܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܳܚܰܝ̈ ܡܰܕܒܪܳܐ ܕܣܳܠܶܩ ܡܶܢ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܣܳܠܶܩ ܠܒܶܝܬ̥ ܐܺܝܠ. 2 ܘܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ̥ ܐܺܝܠ ܠܠܽܘܙ. ܘܥܳܒܰܪ ܠܰܬ̥ܚܽܘܡܳܐ ܕܥܶܒܪܳܐ. ܘܰܕ݂ܥܶܛܪܽܘܬ̥. 3 ܘܢܳܚܶܬ̥ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܠܰܬ̥ܚܽܘܡܳܐ ܕܦܰܠܛܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬ̥ܚܽܘܡܳܐ ܕܒܶܝܬ̥ ܚܽܘܪܳܢ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܓܳܕܳܪ. ܘܰܗܘܰܘ ܡܰܦܩܳܢܰܘ̈ܗܝ ܠܡܰܥܪܒܳܐ. 4 ܘܺܝܪܶܬ̥ܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܣܶܦ. ܡܢܰܫܶܐ. ܘܰܐܦܪܶܝܡ. 5 ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ. ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ̥ܗܽܘܢ ܥܶܛܪܽܘܬ̥. ܘܶܐܕܰܪ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬ̥ ܚܽܘܪܳܢ ܥܶܠܳܝܬܳܐ. 6 ܘܢܳܦܶܩ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܘܡܰܥܟܰܬ̥ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܚܳܕܰܪ ܬܚܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܕܰܬ̥ܚܶܝܬ̥ ܫܺܝܠܽܘ. ܘܥܳܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܕܝܰܠܽܘܚ. 7 ܘܢܳܚܶܬ̥ ܡܶܢ ܝܰܠܽܘܚ ܠܥܶܛܪܽܘܬ̥. ܘܰܠܝܰܓܪܰܬ̥. ܘܰܠܦܳܓܳܪ. ܘܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܘܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܬܰܦܽܘܚ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ. 8 ܘܳܐܙܶܠ ܠܰܬ̥ܚܽܘܡܳܐ ܡܰܥܪܒܳܝܳܐ ܕܢܰܚܠܳܐ ܕܩܳܒܳܐ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܡܰܦܩܳܢܰܘ̈ܗܝ ܠܡܰܥܪܒܳܐ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ. 9 ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܦܖ̈ܺܝܫܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܒܓܰܘ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܢܰܫܶܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܢ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ. 10 ܘܠܳܐ ܚܪܰܒܘ ܠܰܟ̥ܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܕܝܳܬ̥ܒܺܝܢ ܒܓܳܕܳܪ. ܘܺܝܬ̥ܒܘ ܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ̥ ܐܰܦܪܶܝܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܶܐܬ̥ܟܒܶܫܘ ܒܡܰܕܰܐܬ̥ܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܙ.

1 ܘܰܗܘܳܬ̥ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܡܢܳܬ̥ܳܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ. ܘܰܠܡܳܟ̥ܝܪ ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܩܪܰܒܬ̥ܢܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ̥ ܕܺܝܠܶܗ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܡܰܬ̥ܢܺܝܢ. 2 ܘܰܗܘܳܬ̥ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܢܰܫܶܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܒܺܝܥܳܙܰܪ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܚܳܠܳܩ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܢܶܫܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܫܽܘܦܳܡ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܚܳܦܳܪ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܫܡܺܝܕ݂ܳܥ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܕܶܟܖ̈ܶܐ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ. 3 ܘܠܰܨܠܶܦܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܚܳܦܳܪ. ܒܰܪ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܒܰܪ ܡܳܟ̥ܝܪ. ܒܰܪ ܡܢܰܫܶܐ. ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܢ̈ܳܬ̥ܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒ̈ܢܳܬܶܗ. ܡܰܚܠܳܐ. ܘܝܳܥܳܐ. ܘܚܰܓܠܳܐ. ܘܡܶܠܟܳܐ. ܘܬܰܪܨܳܐ. 4 ܘܰܩܖ̈ܶܒܝ ܩܕ݂ܳܡ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܳܐܡܖ̈ܳܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܦܰܩܶܕ݂ ܠܡܽܘܫܶܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܒܰܝܢܳܬ̥ ܐܰܚܰܝ̈ܢ. ܘܝܰܗܒ ܠܰܢ ܥܰܠ ܡܶܠܰܬ̥ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܒܰܝܢܳܬ̥ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܰܐܒܽܘܢ. ܘܝܰܗܒ ܠܗܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܘܦܳܠܓܽܘܬ̥ܳܐ ܒܰܝܢܳܬ̥ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܰܐܒܽܘܗܶܝܢ. 5 ܘܰܢܦܰܠܘ ܚܰܒܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܥܶܣܪܳܐ. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܰܕ݂ܡܰܬ̥ܢܺܝܢ ܕܺܐܝܬ̥ ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. 6 ܡܶܛܽܠ ܕܰܒ̈ܢܳܬܶܗ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܝܺܖ̈ܶܬ̥ܝ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܥܰܡ ܐܰܚܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܗܘܳܬ̥ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ. 7 ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܢܰܫܶܐ. ܡܶܢ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܶܥܟܰܬ̥ ܕܺܐܝܬ̥ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܝܳܬ̥ܒܰܝ̈ ܥܺܝܢ ܬܰܦܽܘܚ. 8 ܘܰܗܘܳܬ̥ ܐܰܪܥܗܽܘܢ ܒܬܰܦܽܘܚ ܘܰܦܬܰܚ. ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܡܢܰܫܶܐ ܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ. ܘܰܠܒܶܝܬ̥ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܦܪܶܝܡ. 9 ܘܢܳܚܶܬ̥ ܬܚܽܘܡܗܽܘܢ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܕܢܰܚܠܳܐ ܕܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܠܒܶܝܬ̥ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܘܰܬ̥ܚܽܘܡܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܕܢܰܚܠܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܡܰܦܩܳܢܰܘ̈ܗܝ ܠܡܰܥܪܒܳܐ. 10ܘܬܰܝܡܢܳܐ ܠܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܓܰܪܒܝܳܐ ܠܰܡܢܰܫܶܐ. ܘܝܰܡܳܐ ܬܚܽܘܡܗܽܘܢ ܘܒܳܐܫܺܝܪ ܦܳܓܥܺܝܢ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܒܺܐܝܣܳܟܳܪ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ. 11ܘܰܗܘܳܬ̥ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܕܺܐܝܣܳܟܳܪ. ܒܶܝܬ̥ ܝܳܫܳܢ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܰܢܒܶܠܥܳܡ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܥܺܝܢܕܽܘܪ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܬܰܥܢܳܟ̥ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܡܰܓ݂ܕ݂ܽܘ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܬܠܳܬ̥ ܙܳܘ̈ܝܳܢ. 12ܘܠܳܐ ܚܪܰܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܛܦܺܝܣܘ ܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܠܡܶܬܰܒ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. 13ܘܟܰܕ݂ ܥܫܶܢܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܟܒܰܫܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܟ̥ܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܒܡܰܕܰܐܬ̥ܳܐ. ܘܡܶܚܪܰܒ ܠܳܐ ܚܪܰܒܘ ܐܶܢܽܘܢ. 14ܘܶܐܡܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܣܶܦ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܠܡܳܢܳܐ ܝܰܗܒܬ ܠܰܢ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܡܢܳܬ̥ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܚܰܒܠܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܥܕܰܡܳܐ ܗܽܘ ܠܗܳܪܟܳܐ ܒܰܪܟܰܢ ܡܳܪܝܳܐ. 15 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܶܢ ܥܰܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܣܰܓܺܝܐܐ. ܣܰܩܘ ܠܟܽܘܢ ܠܓܰܒܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܓܒܰܘ ܠܟܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ ܘܰܕ݂ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܺܝܨ ܗܽܘ ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. 16 ܘܶܐܡܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܣܶܦ. ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܰܢ ܛܽܘܪܳܐ ܘܰܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ̥ܳܐ ܕܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟ̥ܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܝܳܬ̥ܒܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܒܶܝܬ̥ ܝܳܫܳܢ ܘܰܒܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܺܐܝܙܰܪܥܺܝܠ. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ̥ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܰܡܢܰܫܶܐ. ܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܣܳܦܩܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܢܳܬ̥ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. 18ܓܒܰܘ ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܣܳܦܶܩ ܠܟܽܘܢ. ܘܓܰܒܰܘ̈ܗܝ ܕܛܽܘܪܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܡܰܦܩܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܚܪܽܘܒܘ ܠܰܟ̥ܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܖ̈ܟܒܳܬ̥ܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܕܥܰܫܺܝ̈ܢܳܢ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܐܺܝܬ̥ ܠܗܽܘܢ ܘܥܰܫܺܝܢܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܚ.

1 ܘܶܐܬ̥ܟܰܢܰܫܘ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܫܺܝܠܽܘ. ܘܰܐܫܪܺܝܘ ܬܰܡܳܢ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܐܶܬ̥ܟܰܒܫܰܬ̥ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. 2 ܘܶܐܫܬܚܰܪܘ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܠܐ ܦܰܠܶܓܘ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܫܰܒܥܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ̥ܝ ܡܶܬ̥ܪܰܦܶܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܡܶܥܰܠ ܠܡܺܐܪܰܬ̥ ܐܰܪܥܳܐ. ܕܝܰܗܒ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. 4 ܓܒܰܘ ܠܟܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ. ܘܶܐܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܘܰܢܗܰܠܟ̥ܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܶܟ̥ܬܒܽܘܢܳܗ̇ ܠܦܽܘܬ̥ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܗܽܘܢ. ܘܢܺܐܬ̥ܘܢ ܠܘܳܬ̥ܝ. 5 ܘܰܢܦܰܠܓܽܘܢܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܠܰܫܒܰܥ ܦܳܠ̈ܰܓܘܳܢ. ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ ܢܩܽܘܡ ܥܰܠ ܬܚܽܘܡܶܗ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܰܕ݂ܒܶܝܬ̥ ܝܰܘܣܶܦ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܥܰܠ ܬܚܽܘܡܗܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ. 6 ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܟܽܘܬܒܽܘܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܠܰܫܒܰܥ ܦܳܠ̈ܰܓܘܳܢ. ܘܰܐܝܬܰܗ̇ ܠܘܳܬ̥ܝ ܠܗܳܪܟܳܐ. ܘܶܐܚܰܘܶܝܟܽܘܢ ܡܢܳܬ̥ܳܐ ܕܓܰܒܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. 7 ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܦܳܠܓܽܘܬ̥ܳܐ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܒܰܝܢܳܬ̥ܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܟ̥ܳܗܢܽܘܬܶܗ ܗܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܗܽܘܢ. ܘܓܳܕ݂. ܘܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܦܳܠܓܽܘܬ̥ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܩܰܒܶܠܘ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܗܽܘܢ ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ. ܕܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 8 ܘܩܳܡܘ ܓܰܒܪܳܐ ܘܶܐܙܰܠܘ. ܘܦܰܩܶܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܙܰܠܘ ܠܡܶܟ̥ܬܒܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܙܶܠܘ ܗܰܠܶܟ̥ܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܟ̥ܘܬܒܽܘܗ̇. ܘܬܰܘ ܠܘܳܬ̥ܝ ܠܗܳܪܟܳܐ. ܘܰܐܪܡܶܐ ܠܟܽܘܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܫܺܝܠܽܘ.9 ܘܶܐܙܰܠܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܰܥܒܰܪܘ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܟ̥ܬܰܒܘ ܐܶܢܶܝܢ ܠܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܫܒܰܥ ܦܳܠ̈ܰܓܘܳܢ ܥܰܠ ܡܓܰܠܬ̥ܳܐ. ܘܶܐܬ̥ܘ ܠܘܳܬ̥ ܝܶܫܽܘܥ ܠܫܺܝܠܽܘ ܡܕܺܝܢܬܳܐ.10 ܘܰܐܪܡܺܝ ܠܗܽܘܢ ܦܶܨ̈ܶܐ ܒܫܺܝܠܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܦܰܠܓܳܗ̇ ܬܰܡܳܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܐܪܥܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܦܳܠ̈ܰܓܘܳܬ̥ܳܐ.11 ܘܣܶܠܩܰܬ̥ ܦܶܨܬ̥ܳܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ. ܘܰܢܦܰܩ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ̥ܗܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ̥ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܠܒܶܝܬ̥ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܣܶܦ. 12 ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܽܘܡܗܽܘܢ ܠܣܶܛܪܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܣܳܠܶܩ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܣܶܛܪܳܐ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܣܳܠܶܩ ܒܛܽܘܪܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܘܗܳܘܶܝܢ ܡܰܦܩܳܢܰܘ̈ܗܝ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܕܒܶܝܬ̥ ܐܳܘܳܢ.13 ܘܥܳܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܠܽܘܙ. ܥܰܠ ܣܶܛܪܳܐ ܕܠܽܘܙ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ. ܗܺܝ ܗܺܝ ܒܶܝܬ̥ ܐܺܝܠ. ܘܢܳܚܶܬ̥ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܥܶܛܪܽܘܬ̥ ܐܶܕܰܪ. ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܕܒܶܝܬ̥ ܚܽܘܪܳܢ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ.14 ܘܚܳܐܰܪ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܣܶܛܪܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ. ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܠܰܐܦܰܝ̈ ܒܶܝܬ̥ ܚܽܘܪܳܢ ܕܰܒܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܡܰܦܩܳܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܩܽܘܪܝܰܬ̥ ܒܥܶܠ. ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܩܽܘܪܝܰܬ̥ ܢܰܥܪܺܝܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܣܶܛܪܳܐ ܕܝܰܡܳܐ.15 ܘܣܶܛܪܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ ܡܶܢ ܣܰܘܦܳܐ ܕܩܽܘܪܝܰܬ̥ ܢܰܥܪܺܝܢ. ܘܢܳܦܶܩ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܝܰܡܳܐ. ܘܢܳܦܶܩ ܠܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ.16 ܘܢܳܚܶܬ̥ ܬܚܽܘܡܳܐ ܥܰܠ ܣܰܘܦܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܢܰܚܠܳܐ ܕܒܰܪ ܗܳܢܽܘܡ. ܕܺܐܝܬ̥ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܓܰܒܳܢ̱ܖ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ̥ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܒܰܪ ܗܳܢܽܘܡ. ܥܰܠ ܣܶܛܪܳܐ ܕܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ̥ ܠܥܺܝܢ ܕܽܘܓܶܠ.17 ܘܚܳܐܰܪ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܢܳܦܶܩ ܠܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܰܫܡܶܫ. ܘܢܳܦܶܩ ܥܰܠ ܓܠܺܝܠܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܣܩܳܢܳܐ ܕܰܪܡܺܝܢ. ܘܢܳܚܶܬ̥ ܠܠܳܒܳܢ. ܘܰܠܒܳܗܳܢ ܕܰܒܪܶܗ ܕܪܽܘܒܺܝܠ. 18 ܘܥܳܒܰܪ ܥܰܠ ܣܶܛܪܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܦܩܰܥܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ̥ ܠܰܦܩܰܥܬ̥ܳܐ.19 ܘܥܳܒܰܪ ܬܚܽܘܡܳܐ ܥܰܠ ܣܶܛܪܳܐ ܕܒܶܝܬ̥ ܚܰܓܠܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܡܰܦܩܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܬ̥ܚܽܘܡܳܐ ܥܰܠ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܡܶܠܚܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܣܦܳܖ̈ܰܘܗܝ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ ܘܰܕ݂ܝܽܘܪܕܢܳܢ. 20 ܒܰܬ̥ܚܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܠܣܶܛܪܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܒܰܬ̥ܚܽܘܡܶܝ̈ܗ̇ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ. 21 ܘܰܗܘܰܝ̈ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ. ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ. ܘܒܶܝܬ̥ ܚܰܓܠܳܐ. ܘܰܥܡܳܩ. ܘܰܩܨܳܨ. 22 ܘܒܶܝܬ̥ ܥܳܪܳܒܳܐ. ܘܰܨܡܳܪܺܝܡ. ܘܒܶܝܬ̥ ܐܺܝܠ. 23 ܘܥܳܘܶܝܢ. ܘܦܰܪܳܐ. ܘܥܽܘܦܪܳܐ. 24 ܘܰܟ̥ܦܰܪ ܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܥܰܦܠܺܝ. ܘܰܓܒܳܥ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܐܰܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ. 25 ܘܓܶܒܥܽܘܢ. ܘܪܳܡܬ̥ܐ. ܘܒܶܪܽܘܬ̥. 26 ܘܡܰܨܦܝܳܐ. ܘܰܟ̥ܦܺܝܪܳܐ. ܘܡܰܨܳܐ. 27 ܘܰܪܩܶܡ. ܘܰܪܦܳܐܶܝܠ. ܘܬܰܪܳܐܠܳܐ. 28 ܘܰܨܠܰܥ. ܘܰܓܒܺܝܪܳܐ. ܘܝܳܒܽܘܣ ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܓܶܒܥܰܬ̥. ܘܩܽܘܪܝܰܬܺܝܡ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܐܰܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܳܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܛ.

1 ܘܢܶܦܩܰܬ̥ ܦܶܨܬ̥ܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܠܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ. ܘܰܗܘܳܬ̥ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܗܽܘܢ ܒܓܰܘ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ.2 ܘܰܗܘܰܝ̈ ܠܗܽܘܢ ܒܝܳܪܬܽܘܬ̥ܗܽܘܢ ܒܺܪ ܫܒܰܥ. ܘܰܫܒܰܥ. ܘܡܰܘܠܳܕ݂ܳܐ.3 ܘܕ݂ܳܪܰܬ̥ ܬܰܥ̈ܠܶܐ. ܘܒܰܠܳܐ ܘܰܥܨܺܝܡ.4 ܘܶܐܠܽܘܬ̥ܠܰܕ݂. ܘܒܶܝܬ̥ ܐܺܝܠ. ܘܚܶܪܡܳܐ.5 ܘܰܨܢܰܩܠܳܓ. ܘܒܶܝܬ̥ ܡܰܪܟܒܽܘܬ̥. ܘܰܚܨܳܪ ܣܽܘܣܳܐ.6 ܘܒܶܝܬ̥ ܠܶܒܽܘܬ̥. ܘܫܰܪܘܰܝܢܳܢ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܐܰܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.7 ܘܥܺܝܢ. ܘܰܪܡܺܝܢ. ܘܓܳܬ̥ܪ. ܘܥܳܫܳܢ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܐܰܪܒܰܥ. ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.8 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܓܽܘܖ̈ܣܶܐ ܕܰܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܠܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܒܥܳܬ̥ ܒܶܝܬ̥ ܪܳܡܬ̥ܐ ܕܰܒܬܰܝܡܢܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ.9 ܡܶܢ ܚܰܒܠܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝܐܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܦܳܠܓܽܘܬ̥ܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܺܝܪܶܬ̥ܘ ܒܢܰܝ̈ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܗܽܘܢ.10 ܘܣܶܠܩܰܬ̥ ܦܶܨܬ̥ܳܐ ܕܰܬ̥ܠܳܬ̥ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܙܒܽܘܠܽܘܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ̥ܗܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܫܕܽܘܕ݂.11 ܘܣܳܠܶܩ ܬܚܽܘܡܗܽܘܢ ܠܡܰܥܪܒܳܐ. ܘܰܠܪܳܡܰܬ̥ ܬܰܥ̈ܠܶܐ. ܘܦܳܓܰܥ ܒܕ݂ܶܒܫܰܬ̥. ܘܦܳܓܰܥ ܒܢܰܚܠܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܢܩܰܡܥܰܡ.12 ܘܗܳܦܶܟ̥ ܡܶܢ ܐܰܫܕܽܘܕ݂ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܳܚܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ. ܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܟܶܣܠܽܘܬ̥. ܘܰܕ݂ܒܶܬܽܘܪ. ܘܢܳܦܶܩ ܠܪܰܒܰܬ̥. ܘܣܳܠܶܩ ܠܢܳܦܺܝܥ.13 ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܥܳܒܰܪ ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ̥ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ. ܠܓܶܬ̥ ܘܰܠܚܳܦܳܪ. ܘܰܠܥܰܬܳܐ. ܘܰܠܩܶܨܝܳܢ ܘܢܳܦܶܩ ܠܰܐܪܡܽܘܢ. ܘܰܠܡܰܬ̥ܘܳܐ. ܘܰܠܥܳܘܳܐ.14 ܘܚܳܕܰܪ ܠܶܗ ܬܚܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܕܰܚܕ݂ܺܝܬܽܘܢ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܡܰܦܩܳܢܰܘ̈ܗܝ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܟܰܦܬܢܳܐܶܝܠ.15 ܘܰܠܩܰܛܰܬ̥. ܘܰܠܝܰܗܠܺܝܠ. ܘܰܠܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܰܠܥܰܪܰܐܠܳܐ. ܘܰܠܒܶܝܬ̥ ܠܚܶܡ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.16 ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܙܒܽܘܠܽܘܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ.17 ܘܢܶܦܩܰܬ̥ ܦܶܨܬ̥ܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܳܟܳܪ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ.18ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܽܘܡܗܽܘܢ. ܐܺܝܙܰܪܥܺܝܠ. ܘܟܶܣܠܽܘܬ̥. ܘܫܽܘܝܳܡ.19 ܘܰܚܦܺܝܪܳܡ. ܘܫܶܢܳܐܢ. ܘܰܐܚܬܰܪ.20 ܘܕܶܒܠܰܬ̥. ܘܩܺܝܫܽܘܢ. ܘܳܐܦܳܨ.21 ܘܪܳܡܰܬ̥ ܥܺܝܢ. ܘܥܶܢܝܳܢ. ܘܥܺܝܢ ܚܰܕܳܐ. ܘܒܶܝܬ̥ ܦܶܨܝܳܢ. 22 ܘܦܳܓܰܥ ܬܚܽܘܡܳܐ ܒܬܳܒܽܘܪ. ܘܰܒܫܰܚܨܺܝܡܳܐ. ܘܰܒܒܶܝܬ̥ ܫܡܶܫ. ܘܗܳܘܶܐ ܡܰܦܩܳܢܳܐ ܕܰܬ̥ܚܽܘܡܗܽܘܢ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܬܠܳܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.23 ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܳܟܳܪ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.24 ܘܢܰܦܩܰܬ̥ ܦܶܨܬ̥ܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܫܺܝܪ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ. 25 ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܽܘܡܗܽܘܢ. ܚܰܩܠܰܬ̥. ܘܚܰܠܺܝ. ܘܰܒܛܶܢ. ܘܰܐܟ̥ܫܳܦ.26 ܘܰܐܡܠܶܟ̥. ܘܥܰܡܟܳܪ. ܘܰܐܡܫܳܐܶܝܠ ܘܦܳܓܰܥ ܒܟܰܪܡܠܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ. ܘܫܺܝܚܽܘܪ. ܘܰܠܒܶܝܬ̥.27 ܘܗܳܦܶܟ̥ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܳܚܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ ܠܒܶܝܬ̥ ܕܰܓܽܘܢ. ܘܦܳܓܰܥ ܒܰܙܒܽܘܠܽܘܢ. ܘܰܒܢܰܚܠܳܐ ܕܢܰܦܬܚܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܕܰܒܶܝܬ̥. ܘܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܕܰܢܥܳܐܶܝܠ. ܘܢܳܦܶܩ ܥܰܠ ܟܽܘܒܶܠ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ.28 ܘܰܠܥܶܒܪܽܘܢ. ܘܠܰܪܚܳܐܒ. ܘܰܠܚܰܡܽܘܢ. ܘܰܠܩܰܥܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܝܕܽܘܢ ܪܰܒܳܐ.29 ܘܗܳܦܶܟ̥ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܪܳܡܬ̥ܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܨܽܘܪ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ. ܘܗܳܦܶܟ̥ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܚܰܣ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܡܰܦܩܳܢܰܘ̈ܗܝ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܡܶܢ ܢܰܚܠܳܐ ܕܰܐܟ̥ܙܺܝܒ.30 ܘܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܳܐܦܳܩ. ܘܪܳܚܽܘܒ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ. ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.31 ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܫܺܝܪ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.32 ܘܢܶܦܩܰܬ̥ ܦܶܨܬ̥ܳܐ ܕܫܶܬ̥ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܢܰܦܬܳܠܺܝ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ.33 ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܽܘܡܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܚܰܠܦܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܠܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܨܶܢܥܰܡ. ܘܰܐܕܳܡܳܐ. ܘܰܢܩܶܒ. ܘܰܢܒܳܐܶܝܠ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܠܰܩܽܘܡ. ܘܗܳܘܶܐ ܡܰܦܩܳܢܗܶܝܢ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ.34 ܘܗܳܦܶܟ̥ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܠܰܐܙܢܽܘܬ̥ ܒܰܩܒܽܘܙ. ܘܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܰܚܩܺܝܩ. ܘܦܳܓܰܥ ܒܰܙܒܽܘܠܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܒܳܐܫܺܝܪ ܦܳܓܰܥ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ. ܘܒܺܝܗܽܘܕܳܐ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܳܚܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ.35 ܘܒܰܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ̥ܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ̥ܳܐ. ܒܨܽܘܪ. ܘܰܒܨܰܝܕܳܢ. ܘܒܰܚܡܳܬ̥. ܘܩܰܪܰܬ̥. ܘܟܶܢܰܪܰܬ̥.36 ܘܳܐܕܳܡܳܐ. ܘܕ݂ܳܡܳܐ. ܘܚܳܨܽܘܪ.37 ܘܰܩܕܶܫ. ܘܰܐܪܕܥܺܝ. ܘܥܺܝܢ ܨܽܘܪ.38 ܘܕܺܝܐܽܘܢ. ܘܡܰܓܕܰܠܺܝܠ. ܘܚܳܪܽܘܡ. ܘܒܶܝܬ̥ ܥܢܳܬ̥. ܘܒܶܝܬ̥ ܫܡܶܫ. ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ̥ܳܐ ܬܫܰܥܶܣܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.39 ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܢܰܦܬܳܠܺܝ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.40 ܘܢܶܦܩܰܬ̥ ܦܶܨܬ̥ܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܕܳܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ.41 ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ̥ܗܽܘܢ. ܨܰܕ݂ܥܳܐ. ܘܶܐܫܬܽܘܐܶܝܠ. ܘܰܩܪܺܝܬ̥ܐ ܕܰܫܡܶܫ.42 ܘܫܰܥܠܒܺܝܢ. ܘܰܐܝܠܽܘܢ. ܘܢܰܬ̥ܠܳܐ.43 ܘܰܐܠܽܘܢ. ܘܬܶܡܢܳܐ. ܘܥܶܩܪܽܘܢ.44 ܘܶܐܠܩܰܬ̥. ܘܓܶܒܬܽܘܢ. ܘܒܰܥܠܰܬ̥.45 ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܺܝܬ̥. ܘܰܒܥܶܠܕܒܰܟ̥. ܘܓܶܬ̥ܪܽܡܘܢ.46 ܘܡܰܝ݂ܝܰܪܩܽܘܢ. ܘܟܰܪܩܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬ̥ܚܽܘܡܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܝܠܰܬ̥.47 ܘܰܢܦܰܩ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܕ݂ܳܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܕܳܢ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܐܝܢܽܘ. ܘܟܰܒܫܽܘܗ̇ ܘܚܰܪܒܽܘܗ̇ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܣܰܝܦܳܐ. ܘܝܰܪܬܽܘܗ̇ ܘܺܝܬ̥ܒܘ ܒܳܗ̇. ܘܰܩܪܰܐܽܘܗ̇ ܠܺܐܝܢܽܘ ܕܳܢ ܥܰܠ ܫܶܡ ܕܳܢ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ.48 ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܕܳܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ. ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ̥ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ. 49 ܘܫܰܠܶܡܘ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܰܬ̥ܚܽܘ̈ܡܶܝܗ̇. ܘܝܰܗܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܒܰܝܢܳܬ̥ܗܽܘܢ. 50. ܥܰܠ ܡܶܠܰܬ̥ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܝܰܗܒܘ ܠܶܗ ܩܪܺܝܬ̥ܐ ܕܰܫܐܶܠ. ܠܬܰܡܢܰܬ̥ܣܪܳܚ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܰܒܢܳܗ̇ ܠܰܩܪܺܝܬ̥ܐ ܘܺܝܬ̥ܒ ܒܳܗ̇.51 ܗܳܠܶܝܢ ܝܳܖ̈ܬܘܳܬ̥ܳܐ ܕܰܐܘܪܶܬ̥ܘ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ. ܘܪܺܝܫܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܦܶܨ̈ܶܐ ܒܫܺܝܠܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܘܫܰܠܶܡܘ ܠܰܡܦܰܠܳܓܽܘܬ̥ܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟ.

1 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ.2 ܐܶܡܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܫܒܽܘܩܘ ܠܟܽܘܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܠܰܡܫܰܘܙܒܽܘܬ̥ܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ̥ ܠܟܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܝ ܡܽܘܫܶܐ.3 ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܠܬܰܡܳܢ ܩܳܛܽܘܠܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ. ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܟܽܘܢ ܠܰܡܫܰܘܙܒܽܘܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܬܳܒܰܥ ܥܝܳܪܬܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܐ.4 ܘܢܶܥܪܽܘܩ ܠܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ. ܘܰܢܩܽܘܡ ܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ̥ܐ. ܘܰܢܡܰܠܶܠ ܩܕ݂ܳܡ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܩܪܺܝܬ̥ܐ ܗܳܝ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܚܡܠܽܘܢܶܗ ܠܘܳܬ̥ܗܽܘܢ ܒܰܩܪܺܝܬ̥ܐ. ܘܢܶܬܠܽܘܢ ܠܶܗ ܕܽܘܟܬܳܐ ܠܡܶܥܡܰܪ ܥܰܡܗܽܘܢ.5 ܟܰܕ݂ ܢܶܪܕܽܘܦ ܬܳܒܰܥ ܥܝܳܪܬܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܐ ܒܳܬ̥ܪܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܰܫܠܡܽܘܢܶܗ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܠܩܳܛܽܘܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ݂ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܡܚܳܝܗܝ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܘܠܳܐ ܣܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܐ.6 ܘܢܶܬܶܒ ܒܰܩܪܺܝܬ̥ܐ ܗܳܝ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܩܕ݂ܳܡ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܡܽܘܬ̥ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܗܦܽܘܟ̥ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܘܠܰܩܪܺܝܬܶܗ. ܘܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܰܥܪܰܩ ܡܶܢܳܗ̇.7 ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܪܰܫܘ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܒܶܝܬ̥ ܓܰܘܣܳܐ. ܠܰܪܩܶܡ ܕܒܰܓܠܺܝܠܳܐ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܘܠܰܫܟܺܝܡ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܰܠܩܽܘܪܝܰܬ̥ ܐܰܪܒܰܥ ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܚܶܒܪܽܘܢ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ.8 ܘܰܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ. ܝܰܗܒܘ ܒܽܘܨܳܪ ܕܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܝܳܬ̥ܒܳܐ ܒܰܦܩܰܥܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܪܳܡܰܬ̥ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܓܳܕ݂. ܘܓܽܘܠܳܢ ܕܰܒܡܰܬ̥ܢܺܝܢ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ.9 ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܘܰܕ݂ܒܶܝܬ̥ ܓܰܘܣܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܝܢܳܬ̥ܗܽܘܢ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܳܪܶܩ ܠܬܰܡܳܢ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܩܳܛܶܠ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܠܶܡ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܬ̥ܒܰܥ ܥܝܳܪܬܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܐ. ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܩܕ݂ܳܡ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܐ.

1 ܘܰܩܪܶܒܘ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܠܘܳܬ̥ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ ܘܰܠܘܳܬ̥ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ. ܘܰܠܘܳܬ̥ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.2 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܒܫܺܝܠܽܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ̥ܢܰܥܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܦܰܩܶܕ݂ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܠܰܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܠܡܶܥܡܰܪ ܒܗܶܝܢ. ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ ܠܰܒܥܺܝܪܰܢ.3 ܘܝܰܗܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܶܠܰܬ̥ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.4 ܘܢܶܦܩܰܬ̥ ܦܶܨܬ̥ܳܐ ܕܫܰܪܒܬ̥ܳܐ ܕܩܳܗܳܬ̥. ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܝܰܗܒܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܒܦܶܨܬ̥ܳܐ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܬܠܳܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ.5 ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܩܳܗܳܬ̥ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ. ܝܰܗܒܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܕ݂ܳܢ. ܘܡܶܢ ܦܶܠܓܶܗ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܥܣܰܪ.6 ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܓܶܪܫܽܘܢ. ܝܰܗܒܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܐܝܣܳܟܳܪ. ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܳܐܫܺܝܪ. ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܘܡܶܢ ܦܶܠܓܶܗ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܕܰܒܡܰܬܢܺܝܢ. ܒܦܶܨܬ̥ܳܐ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܬܠܳܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ. 7 ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܳܪܺܝ. ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ ܝܰܗܒܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܓܳܕ݂. ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܙܒܽܘܠܽܘܢ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ.8 ܘܝܰܗܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ ܒܦܶܨ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ.9 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܝܰܗܒܘ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ.10 ܘܰܗܘܰܝ̈ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܡܶܢ ܫܰܪܒܬ̥ܳܐ ܕܩܳܗܳܬ̥. ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܠܶܘܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܕ݂ܺܝܠܗܽܘܢ ܗܘܳܬ̥ ܦܶܨܬ̥ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ.11 ܘܝܰܗܒܘ ܠܗܽܘܢ ܠܩܽܘܪܝܰܬ̥ ܐܰܪܒܰܥ ܕܰܐܒܽܘܗܽܘܢ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܚܶܒܪܽܘܢ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܠܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܺܝܢ ܠܳܗ̇.12 ܘܰܠܚܰܩ̈ܠܳܬ̥ܳܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ̥ܐ ܘܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܝܰܗܒܘ ܠܟܳܠܳܒ ܒܰܪ ܝܽܘܦܢܳܐ ܒܝܳܪܬܽܘܬܶܗ.13 ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܝܰܗܒܘ ܩܪܺܝܬ̥ܐ ܕܰܡܫܰܘܙܒܳܐ ܠܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ. ܠܚܶܒܪܽܘܢ ܘܠܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇ ܘܰܠܠܶܒܢܳܐ ܘܠܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇.14 ܘܰܠܝܳܪܳܬ ܘܠܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇ ܘܠܶܐܫܬܡܽܘܥ ܘܠܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇15 ܘܰܠܚܰܠܽܘܠ ܘܠܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇ ܘܰܠܕ݂ܳܒܺܝܪ ܘܠܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇16 ܘܰܠܥܰܝܳܢ ܘܠܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ. ܘܰܠܥܰܛܳܐ . ܘܠܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇ ܘܰܠܒܶܝܬ̥ ܫܡܶܫ ܘܠܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܬܫܰܥ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܫܶܡܥܽܘܢ.17 ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܓܶܒܥܽܘܢ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܘܰܓܒܰܥ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇.18ܘܰܥܢܳܬ̥ܘܬ̥ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܘܥܶܠܡܽܘܢ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ̥ܳܐ ܐܰܪܒܰܥ. 19 ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܬܠܳܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.20 ܘܰܠܫܰܪܒܬ̥ܳܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܩܳܗܳܬ̥ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܩܳܗܳܬ̥. ܗܘܰܝ̈ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܦܶܨܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ.21 ܘܝܰܗܒܘ ܠܗܽܘܢ ܩܪܺܝܬ̥ܐ ܕܒܶܝܬ̥ ܡܫܰܘܙܒܽܘܬ̥ܳܐ ܕܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ. ܠܰܫܟܺܝܡ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܘܠܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܘܰܠܓܳܕ݂ܳܪ ܘܠܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇22 ܘܰܠܩܰܒܨܺܝܢ ܘܠܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܘܰܠܒܶܝܬ̥ ܚܽܘܪܳܢ ܘܠܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.23 ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܕ݂ܳܢ. ܐܰܬ̥ܠܳܩܳܐ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܘܓܶܒܬܽܘܢ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇.24 ܘܰܐܠܽܘܢ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܘܓܰܬ̥ܪܶܡܽܘܢ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.25 ܘܡܶܢ ܦܶܠܓܶܗ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܬܰܥܢܳܟ̥ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܘܓܰܬ̥ܪܶܡܽܘܢ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.26 ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܘܰܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ̥ܳܐ ܥܣܰܪ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ. ܗܘܰܝ̈ ܠܫܰܪܒܬ̥ܳܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܩܳܗܳܬ̥ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ.27 ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܓܶܪܫܽܘܢ ܡܶܢ ܫܰܪܒܬ̥ܳܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܗܘܰܝ̈ ܩܽܘܖ̈ܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܦܶܠܓܶܗ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܩܪܺܝܬ̥ܐ ܕܒܶܝܬ̥ ܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܕܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ. ܓܽܘܠܳܢ ܕܰܒܡܰܬ̥ܢܺܝܢ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܘܥܶܣܬܪܽܘܬ̥ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.28 ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܐܝܣܳܟܳܪ. ܩܶܫܝܰܢ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܘܪܰܒܰܬ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇.29 ܘܝܰܪܡܽܘܬ̥ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܘܥܺܝܳܢ ܓܳܕ݂ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.30. ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܳܐܫܺܝܪ. ܡܫܳܐܶܝܠ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܘܥܰܟ̥ܪܽܘܢ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܘܚܶܠܩܽܘܬ̥ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇.31 ܘܰܪܚܽܘܒ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ. 32 ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܩܪܺܝܬ̥ܐ ܕܒܶܝܬ̥ ܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܕܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ. ܩܕܶܫ ܕܒܰܓܠܺܝܠܳܐ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܘܰܚܡܳܬ̥ ܕܽܘܪ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇ ܘܩܰܪܬ̥ܢ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܬܠܳܬ̥ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.33 ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܫܰܪܒܬ̥ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܓܶܪܫܽܘܢ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܬܠܳܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.34 ܘܰܠܫܰܪܒܬ̥ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܪܳܪܺܝ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܗܘܰܝ̈ ܩܽܘܖ̈ܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܽܘܒܶܝܠ. ܝܳܗܳܨ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܘܩܶܪܡܽܘܬ̥ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇.35 ܘܩܰܪܝܰܬܺܝܡ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܘܰܐܚܫܡܽܘܬ̥ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ. 36 ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܙܒܽܘܠܽܘܢ. ܢܳܟܳܚ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܘܩܰܪܬ̥ܢ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇.37 ܘܰܪܡܺܝܢ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܘܝܰܗܠܳܐ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.38 ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܓܳܕ. ܩܪܺܝܬ̥ܐ ܕܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܕܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ. ܪܳܡܰܬ̥ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܘܡܰܚܢܺܝܡ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇.39 ܘܚܶܫܒܽܘܢ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܘܝܰܥܙܺܝܪ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܶܝܗ̇. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.40 ܗܳܠܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܪܳܪܺܝ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ̥ܗܽܘܢ. ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܡܶܢ ܫܰܪܒܬ̥ܳܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܣܠܶܩ̈ܝ ܒܦܶܨܬ̥ܗܽܘܢ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.41 ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܒܓܰܘ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܗܘܰܝ̈ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬ̥ܡܳܢ̈ܶܐ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ.42 ܝܳܬ̥ܒ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܕܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܘܰܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ̥ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܪܺܝܬ̥ܐ ܩܪܺܝܬ̥ܐ ܘܰܐܓܽܘܖ̈ܣܰܝܗܶܝܢ ܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܠܗܶܝܢ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ̥ܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ.43 ܘܝܰܗܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܠܡܶܬܰܠ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܝܰܪܬܽܘܗ̇ ܘܺܝܬ̥ܒܘ ܒܳܗ̇.44 ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ̥ ܕܺܝܡܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.45 ܘܠܳܐ ܒܶܛܠܰܬ̥ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ̥ܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ̥ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܘܰܝ̈.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܒ.

1 ܗܳܝܕܶܝܢ ܩ̣ܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂ ܘܰܠܦܶܠܓܶܗ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ.2 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܢܛܰܪܬܽܘܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܫܡܰܥܬܽܘܢ ܒܩܳܠܝ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܶܕܬܟܽܘܢ.3 ܘܠܳܐ ܫܒܰܩܬܽܘܢ ܠܰܐܚܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܢܛܰܪܬܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ.4 ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܠܰܐܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܶܟܶܝܠ ܐܶܬ̥ܦܢܰܘ ܘܙܶܠܘ ܠܩܽܘܖ̈ܝܟ̥ܘܢ. ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ̥ܟܽܘܢ. ܕܝܰܗܒ ܠܟܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ.5 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܕܶܝܢ ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܛܳܒ. ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܘܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ܟܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܶܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܰܠܡܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܠܡܶܬ̥ܢܰܩܳܦܽܘ ܠܶܗ. ܘܰܠܡܶܦܠܚܶܗ. ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܟܽܘܢ. ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܟܽܘܢ.6 ܘܒܰܪܶܟ̥ ܐܶܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܩܽܘܖ̈ܝܗܽܘܢ.7 ܘܰܠܦܶܠܓܶܗ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܝܰܗܒ ܡܽܘܫܶܐ ܒܡܰܬ̥ܢܺܝܢ. ܘܰܠܦܶܠܓܶܗ ܝܰܗܒ ܝܶܫܽܘܥ ܥܰܡ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܩܽܘܖ̈ܝܗܽܘܢ. ܘܒܰܪܶܟ̥ ܐܶܢܽܘܢ.8 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܒܢܶܟ̥ܣ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܗܦܽܘܟ̥ܘ ܠܩܽܘܖ̈ܝܟܽܘܢ. ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ̥ܟܽܘܢ. ܘܰܒܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܛܳܒ ܣܰܓܺܝ. ܒܣܺܐܡܳܐ. ܘܰܒܕܰܗܒܳܐ. ܘܒܰܢܳܚܫܳܐ. ܘܰܒܦܰܪܙܠܳܐ. ܘܰܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܛܳܒ. ܘܦܰܠܶܓܘ ܒܶܙܬ̥ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܥܰܡ ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ.9 ܘܰܗܦܰܟ̥ܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂ ܘܦܶܠܓܶܗ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܡܶܢ ܠܘܳܬ̥ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܫܺܝܠܽܘ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ̥ܢܰܥܢ. ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ̥ܗܽܘܢ ܕܺܝܪܶܬ̥ܘ ܒܳܗ̇. ܥܰܠ ܡܶܠܰܬ̥ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ.10 ܘܶܐܬ̥ܰܘ ܠܓܰܠܓܳܠܳܐ ܕܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ̥ܢܰܥܢ. ܘܰܒܢܰܘ ܬܰܡܳܢ ܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂ ܘܦܶܠܓܶܗ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܚܶܙܘܳܐ. 11 ܘܰܫ̣ܡܰܥܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂ ܘܦܶܠܓܶܗ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܒܢܰܘ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟ̥ܢܰܥܢ. ܒܓܰܠܓܳܠܳܐ ܕܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.12 ܘܶܐܬ̥ܟܰܢܰܫܘ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܫܺܝܠܽܘ. ܠܡܶܣܰܩ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ.13 ܘܫܰܕܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܘܳܬ̥ ܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܰܠܘܳܬ̥ ܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂ ܘܰܠܘܳܬ̥ ܦܶܠܓܶܗ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܠܦܺܝܢܚܶܣ ܒܰܪ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. 14 ܘܥܶܣܪܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܺܝ̈ܢ ܥܰܡܶܗ. ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܗܘܰܘ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.15 ܘܶܐܬ̥ܘ ܠܘܳܬ̥ ܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܰܠܘܳܬ̥ ܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂ ܘܰܠܘܳܬ̥ ܦܶܠܓܶܗ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ.16 ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܟܰܕܳܒܽܘܬ̥ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܟܰܕܶܒܬܽܘܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܗܦܰܟ̥ܬܽܘܢ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܒܢܰܝܬܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܬܶܦܪܩܽܘܢ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.17 ܠܳܐ ܟܰܕܽܘ ܠܰܢ ܚܛܺܝܬ̥ܳܐ ܕܰܦܥܽܘܪ. ܕܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܒܰܟ̥ܢܽܘܫܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.18ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܳܐ ܕܰܗܦܰܟ̥ܬܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܢ ܡܚܳܪ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܗܳܘܶܐ ܪܽܘܓܙܳܐ.19 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܡܛܰܘܫܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ̥ܟܽܘܢ. ܥܒܰܪܘ ܠܟܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ̥ܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܫܳܪܶܐ ܡܰܫܟܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܺܝܪܰܬ̥ܘ ܥܰܡܰܢ. ܘܰܒܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܬܶܒܣܽܘܢ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܠܳܐ ܬܶܡܪܕ݂ܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܰܝܬܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.20 ܠܳܐ ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܕܥܳܟ̥ܪ ܒܰܪ ܟܰܪܡܺܝ ܪܕܰܓ ܗܘܳܐ ܘܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܚܶܪܡܳܐ. ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܗܽܘ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܗܘܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܗܽܘ ܚܕ݂ ܗܘܳܐ ܓܒܰܪ. ܘܟܽܠܰܢ ܒܠܰܥܢ ܒܰܚܛܺܝܬܶܗ.21 ܘܰܥܢܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂ ܘܦܶܠܓܶܗ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܘܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡ ܦܺܝܢܚܶܣ ܒܰܪ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܥܰܡ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ. 22 ܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ. ܐܰܠܳܗ ܐܰܠܳܗ̈ܺܝܢ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܗܽܘ ܝܳܕܰܥ. ܘܠܰܢ ܗܽܘ ܝܳܕܰܥ. ܐܶܢ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܡܶܢܶܗ ܘܶܐܢ ܕܢܶܟܠܶܐ ܗܽܘ ܒܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܒܰܕܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܦܪܩܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.23 ܐܶܢ ܒܢܰܝܢ ܠܰܢ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܢܶܗܦܽܘܟ̥ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܘ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܥܠܰܘܗܝ ܕܶܒ̈ܚܳܬ̥ܳܐ. ܐܰܘ ܦܽܘܠܚܳܢ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬ̥ܒܰܥ ܒܺܐܝܕܰܢ.24 ܐܶܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܥܒܰܕ݂ܢܳܗ̇ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܡܶܢ ܡܚܳܪ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢ. ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ̥ ܠܟܽܘܢ ܠܘܳܬ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂.25 ܕܗܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܝܰܗܒ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝܢ ܘܰܠܟܽܘܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܟܶܝܠ ܠܰܝܬ ܠܟܽܘܢ ܡܢܳܬ̥ܳܐ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܢܒܰܛܠܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܡܚܳܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢ ܕܠܳܐ ܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ.26 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪܢ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܰܢ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܠܳܐ ܠܕܶܒܚܬ̥ܳܐ. ܘܠܳܐ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ.27 ܐܶܠܳܐ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝܢ ܘܰܠܟܽܘܢ. ܘܒܶܝܬ̥ ܕܳܖ̈ܰܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬ̥ܪܰܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܕܳܖ̈ܰܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬ̥ܪܰܢ. ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ ܗܽܘ ܕܡܳܪܝܳܐ ܦܳܠܚܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܰܥ̈ܠܰܘܳܬܰܢ. ܘܰܒܕܶܒܚܰܝ̈ܢ. ܘܰܒܩܽܘܖ̈ܒܢܰܝ̈ܢ ܒܰܐܬ̥ܪܳܐ ܕܓܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܫܪܳܝܽܘ ܫܡܶܗ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܡܚܳܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢ. ܠܰܝܬ ܠܟܽܘܢ ܡܢܳܬ̥ܳܐ ܒܡܳܪܝܳܐ.28 ܘܶܐܡܰܪܢ. ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܰܢ. ܘܰܠܕ݂ܳܖ̈ܰܝܢ ܡܶܢ ܡܚܳܪ. ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. ܚܙܰܘ ܕܡܽܘܬ̥ܳܐ ܕܡܰܕ݂ܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ. ܠܳܐ ܠܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܠܕܶܒܚܬ̥ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܣܳܗܕܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝܢ ܘܰܠܟܽܘܢ.29 ܚܳܣ ܠܰܢ ܕܢܰܣܠܶܐ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܗܦܽܘܟ̥ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܢܶܒܢܶܐ ܠܰܢ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܠܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܘܰܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܰܠܕܶܒܚܬ̥ܳܐ. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܺܐܝܬ̥ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܫܟܢܶܗ.30. ܘܰܫ̣ܡܰܥ ܦܺܝܢܚܶܣ ܒܰܪ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܥܰܡܶܗ. ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܰܠܶܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܕܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂ ܘܦܶܠܓܶܗ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܘܰܫܦܰܖ̈ܝ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.31 ܘܶܐܡܰܪ ܦܺܝܢܚܶܣ ܒܰܪ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܠܰܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܡܢܰܫܶܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܕܰܥܢ ܕܒܰܝܢܳܬܰܢ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܠܳܐ ܕܰܓܶܠܬܽܘܢ ܒܡܳܪܝܳܐ ܕܰܓܳܠܘܳܬ̥ܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܦܰܨܺܝܬܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܪܽܘܓܙܳܐ.32 ܘܰܗܦܰܟ̥ ܦܺܝܢܚܶܣ ܒܰܪ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܡܶܢ ܠܘܳܬ̥ ܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܡܶܢ ܠܘܳܬ̥ ܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂ ܘܰܡܢܰܫܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ̥ܢܰܥܢ. ܠܘܳܬ̥ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܬ̥ܝܒܘ ܐܶܢܽܘܢ ܦܶܬ̥ܓ݂ܳܡܳܐ.33 ܘܰܫܦܰܪ ܦܶܬ̥ܓ݂ܳܡܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܒܰܪܶܟ̥ܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܕܢܶܣܩܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܠܡܰܚܪܳܒܽܘܬ̥ܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܡܢܰܫܶܐ ܝܳܬ̥ܒܺܝܢ ܒܳܗ̇.34 ܘܰܩܪܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܡܢܰܫܶܐ ܠܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ. ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܗܽܘ ܒܰܝܢܳܬ̥ܗܽܘܢ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܓ.

1 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܟ̥ܪܺܝܟ̥ܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܝܶܫܽܘܥ ܩܰܫ ܘܥܰܠ ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ.2 ܘܰܩܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܩܰܫܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܖ̈ܺܝܫܰܘܗܝ ܘܰܠܕܰܝܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܠܣܳܦܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܣܶܐܒܶܬ̥ ܘܥܶܠܶܬ̥ ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ.3 ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܟܽܠ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܗܽܘܝܽܘ ܥܳܒܶܕ݂ ܩܪܳܒܟܽܘܢ.4 ܚܙܰܘ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܦܰܠܓܶܬ̥ ܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܒܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܕܫܰܒ̈ܛܰܝܟܽܘܢ. ܡܶܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܚܶܪܒܶܬ̥. ܘܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܡܰܥܖ̈ܳܒܰܝ ܫܶܡܫܳܐ ܦܰܠܓܶܬ̥ ܠܟܽܘܢ.5 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܗܽܘ ܢܶܬ̥ܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܶܚܪܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܬܺܐܪܬܽܘܢ ܐܰܪܥܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ̥ ܕܶܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ.6 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܬ̥ܚܰܝܰܠܘ ܛܳܒ. ܘܛܰܪܘ ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܟܽܠ ܕܰܟ̥ܬ̥ܝܒ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܣܛܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ.7 ܘܠܳܐ ܬܶܬ̥ܚܰܠܛܽܘܢ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܒܰܝܢܳܬ̥ܟܽܘܢ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܬܕܰܟ̥ܪܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܺܐܡܽܘܢ ܒܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܦܠܚܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܣܓܕ݂ܽܘܢ ܠܗܽܘܢ.8 ܐܶܠܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܐܶܬ̥ܢܰܩܦܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ.9 ܘܰܚܪܰܒ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ ܘܥܰܫܺܝܢ̈ܶܐ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܩܳܡ ܠܽܘܩܒܰܠܟܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ.10 ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܟܽܘܢ. ܢܶܪܕܽܘܦ ܠܰܐܠܦܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܘܗܽܘ ܥܳܒܶܕ݂ ܩܪܳܒܟܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ.11 ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܛܳܒ ܒܢܰܦܫܟܽܘܢ ܠܡܶܕ݂ܚܰܠ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ.12 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܶܗܦܟܽܘܢ ܘܬܶܬ̥ܢܰܩܦܽܘܢ ܒܫܰܪܟܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܒܰܝܢܳܬ̥ܟܽܘܢ. ܘܬܶܗܘܢ ܠܗܽܘܢ ܚܰܬ̥ܢ̈ܶܐ. ܘܬܶܬ̥ܚܰܠܛܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܟܽܘܢ. 13 ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ. ܕܬܽܘܒ ܠܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܠܡܶܚܪܰܒ ܠܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܠܦܰܚ̈ܶܐ ܘܰܠܬ̥ܘܩ̈ܠܳܬ̥ܳܐ. ܘܠܽܘܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܒܨܶܕ݂ܥܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܨܶܢܳܖ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܺܐܒܕܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܛܳܒܬ̥ܐ ܕܝܰܗܒ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ.14 ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܟܽܘܢ ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܟܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܒܶܛܠܰܬ̥ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ̥ܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܬܰܝ̈ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܒܶܛܠܰܬ̥ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ.15 ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܰܝ̈ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ̥ܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܺܐܬ̥ܝ̈ܳܢ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܰܘ̈ܛܳܬ̥ܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܰܘܒܶܕ݂ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒܬ̥ܐ ܕܝܰܗܒ ܠܟܽܘܢ.16 ܐܶܢ ܬܶܥܒܪܽܘܢ ܥܰܠ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܶܐܬ̥ܦܰܩܰܕܬܽܘܢ. ܘܬܺܐܙܽܠܘܢ ܘܬܶܦܠܚܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܬܶܣܓܕ݂ܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. ܢܶܬ̥ܚܰܡܰܬ̥ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܘܬܺܐܒܕܽܘܢ ܒܰܥܓܰܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܛܳܒܬ̥ܐ ܕܝܰܗܒ ܠܟܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܕ.

1 ܘܟܰܢܶܫ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܫܟܺܝܡ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܠܖ̈ܺܝܫܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܰܠܕܰܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܠܣܳܦܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܩܳܡܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.2 ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܢܰܗܪܳܐ ܝܺܬ̥ܒܘ ܗܘܰܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܬܳܪܳܚ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܰܐܒܽܘܗܝ ܕܢܳܚܽܘܪ. ܘܦܳܠܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܰܡܳܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ.3 ܘܕܶܒܪܶܬ̥ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܽܘܟܽܘܢ ܡܶܢ ܥܶܒܪܳܐ ܕܢܰܗܪܳܐ. ܘܗܰܠܶܟ̥ܬ̥ܗ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟ̥ܢܰܥܢ. ܘܰܐܣܓܺܝܬ̥ ܙܰܪܥܶܗ. ܘܝܶܗܒܶܬ̥ ܠܶܗ ܠܺܐܝܣܚܳܩ.4 ܘܝܶܗܒܶܬ̥ ܠܺܐܝܣܚܳܩ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܠܥܺܣܽܘ. ܘܝܶܗܒܶܬ̥ ܠܥܺܣܽܘ ܝܽܘܪܬ̥ܢܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܳܥܺܝܪ. ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܢܚܶܬ̥ܘ ܠܡܶܨܪܶܝܢ.5 ܘܫܰܕܪܶܬ̥ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܰܡܚܺܝܬ̥ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬ̥ܳܐ ܥܶܒܕܶܬ̥ ܒܰܝܢܳܬ̥ܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܦܶܩܬܟܽܘܢ.6 ܘܰܐܦܩܶܬ̥ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܐܝܬܺܝܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ ܠܝܰܡܳܐ. ܘܰܪܕܰܦܘ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܒܳܬܰܪ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܒܩܳܖ̈ܽܘܟ̥ܐ ܘܰܒܦܰܖ̈ܳܫܶܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ.7 ܘܰܓܥܰܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܘܳܬ̥ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܚܶܫܽܘܟ̥ܐ ܒܰܝܢܳܬ̥ܗܽܘܢ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܦܰܠܶܓ ܡܳܪܝܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܓܰܘܶܗ. ܘܰܐܝܬܝܶܗ ܠܝܰܡܳܐ ܥܰܠ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܟܰܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܚܙܰܝ̈ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܥܶܒܕܶܬ̥ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܐܝܬܺܝܬܟܽܘܢ ܠܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܺܝܬ̥ܒܬܽܘܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.8 ܘܰܐܝܬܺܝܬܟܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܝܳܬ̥ܒܺܝܢ ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܶܐܬ̥ܟܰܬܰܫܘ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܘܰܐܫܠܡܶܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ. ܘܰܐܘܒܕܶܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܺܝܪܶܬܬܽܘܢ ܐܰܪܥܗܽܘܢ.9 ܘܩܳܡ ܒܳܠܳܩ ܒܰܪ ܨܶܦܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܬ̥ܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܫܰܕܰܪ ܩܪܳܐ ܠܒܶܠܥܳܡ ܒܰܪ ܒܥܽܘܪ ܠܰܡܠܳܛܽܘܬ̥ܟܽܘܢ.10 ܘܠܳܐ ܨܒܺܝܬ̥ ܠܡܶܫܡܥܶܗ ܠܒܶܥܠܳܡ. ܘܰܡܒܰܪܳܟ̥ܘ ܒܰܪܶܟ̥ܬܟܽܘܢ ܘܦܰܨܺܝܬܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ.11 ܘܰܥܒܰܪܬܽܘܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܶܐܬܰܝܬܽܘܢ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. ܘܶܐܬ̥ܟܰܬܰܫܘ ܥܰܡܟܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. ܘܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܟ̥ܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ. ܘܚܺܝܬ̥ܝ̈ܶܐ. ܘܓܰܖ̈ܓܽܘܣܳܝܶܐ. ܘܚܳܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐܫܠܡܶܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ.12 ܘܫܰܕܪܶܬ̥ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܕܶܒܽܘܖ̈ܝܳܬ̥ܳܐ. ܘܰܐܘܒܕܶܬ̥ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܠܳܐ ܒܣܰܝܦܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܒܩܶܫ̈ܬܳܬ̥ܟܽܘܢ.13 ܘܝܶܗܒܶܬ̥ ܠܟܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܠܺܐܝܬܽܘܢ ܒܳܗ̇. ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܠܳܐ ܒܢܰܝܬܽܘܢ. ܘܺܝܬ̥ܒܬܽܘܢ ܒܗܶܝܢ. ܘܟܰܖ̈ܡܶܐ ܘܙܰܝ̈ܬܶܐ ܕܠܳܐ ܢܨܰܒܬܽܘܢ. ܗܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ.14 ܡܶܟܺܝܠ ܕܚܰܠܘ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܦܽܘܠܚܽܘܗܝ. ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬ̥ܳܐ ܘܰܒܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܐܥܒܰܪܘ ܡܶܢ ܠܶܒܟܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ. ܕܰܦܠܰܚܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܢܰܗܪܳܐ ܘܰܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܦܠܽܘܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ.15 ܘܶܐܢ ܒܺܝܫ ܗܽܘ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܡܶܦܠܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܓܒܰܘ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܡܰܢ ܦܳܠܚܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ. ܐܶܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܰܦܠܰܚܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܢܰܗܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܝ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܦܳܠܚܺܝܢ ܚܢܰܢ.16 ܘܰܥܢܰܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܚܳܣ ܠܰܢ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܦܠܽܘܚ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ.17 ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܐܣܩܰܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ̥ ܥܰܒܕܽܘܬ̥ܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܩܕܳܡܰܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܬ̥ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ̥ܳܐ. ܘܢܰܛܪܰܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܗܰܠܶܟ̥ܢ ܒܳܗ̇. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܥܒܰܪܢ ܒܰܝܢܳܬ̥ܗܽܘܢ.18ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܠܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ. ܐܰܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܦܳܠܚܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܘܗܝ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗܰܢ.19 ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܥܰܡܳܐ. ܚܙܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܡܶܦܠܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܛܰܢܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܕܶܝܢ ܫܳܒܶܩ ܠܚܰܘܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܠܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ.20 ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܫܒܩܽܘܢܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܬܶܦܠܚܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܶܗܦܽܘܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܒܐܳܫܽܘ ܠܟܽܘܢ. ܘܰܢܓܰܡܪܟܽܘܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܛܐܶܒ ܠܟܽܘܢ.21 ܘܶܐܡܰܪܘ ܥܰܡܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܰܢ ܦܽܘܠܚܳܢ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܦܳܠܚܺܝܢܰܢ.22 ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܥܰܡܳܐ. ܣܳܗܕܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܒܢܰܦܫܟܽܘܢ. ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܓܒܰܝܬܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܠܡܶܦܠܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܣܳܗܕܺܝܢ ܚܢܰܢ.23 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܥܒܰܪܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܕܒܰܝܢܳܬ̥ܟܽܘܢ. ܘܰܐܬ̥ܩܶܢܘ ܠܶܒܟܽܘܢ ܠܘܳܬ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.24 ܘܶܐܡܰܪܘ ܥܰܡܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܦܳܠܚܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܰܒܩܳܠܶܗ ܫܳܡܥܺܝܢ ܚܢܰܢ.25 ܘܰܐܩܺܝܡ ܝܶܫܽܘܥ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܠܥܰܡܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ. ܘܕܺܝܢ̈ܶܐ. ܒܰܫܟܺܝܡ. 26 ܘܰܟܬܰܒ ܝܶܫܽܘܥ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܟܺܐܦܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܳܗ̇ ܬܚܶܝܬ̥ ܒܶܛܡܬ̥ܳܐ ܕܒܶܝܬ̥ ܡܰܩܕܫܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.27 ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܗܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܫܶܡܥܰܬ̥ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܟܰܕܒܽܘܢ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ.28 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܠܥܰܡܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܝܳܪܬܽܘܬ̥ܗ.29 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܺܝܬ̥ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܒܰܪ ܡܳܐܐ ܘܰܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ.30 ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܰܬ̥ܚܽܘܡܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ̥ܗ. ܒܬܰܡܢܰܬ̥ܣܪܰܚ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܓܳܥܳܫ.31 ܘܰܦܠܰܚ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܗ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܐ ܕܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܚܝܰܘ ܢܽܘܓܪܳܐ ܒܳܬܰܪ ܝܶܫܽܘܥ. ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.32 ܘܰܠܓܰܖ̈ܡܰܘܗܝ ܕܝܰܘܣܶܦ ܕܰܐܣܶܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܩܒܰܪܘ ܒܰܫܟܺܝܡ. ܒܦܳܠܓܽܘܬ̥ܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܕܰܙܒܰܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܢ ܚܡܽܘܪ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܰܫܟܺܝܡ ܒܡܳܐܐ ܢܩܰܘ̈ܳܢ. ܘܰܗܘܳܬ̥ ܝܳܪܬܽܘܬ̥ܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܣܶܦ.33 ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢܳܐ ܒܰܪ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܡܺܝܬ̥. ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܰܓܒܰܥܬ̥ܳܐ ܕܦܺܝܢܚܶܣ ܒܪܶܗ. ܕܶܐܬ̥ܝܰܗܒܰܬ̥ ܠܶܗ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ.

ܠܥܠ