ܝܫܘܥ ܒܪ ܐܣܝܪܐ

ܣܶܦܪܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܐܰܣܺܝܪܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܟ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܢ. ܟܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܢ. ܟܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܳܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܰܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܢ. ܡܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܢܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܢܐ.

 

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ.

 1. 1. ܟܽܠ ܚܶܟܡܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܝ: ܘܗܺܝ ܥܰܡܶܗ ܗܺܝ ܡܶܢ ܥܳܠܡܺܝܢ.2 ܚܳܠܳܐ ܕܝܰܡܳܐ: ܘܢܽܘܛܦ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܛܪܳܐ: ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܡܢܳܐ. ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܦܬܳܝܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܬܗܽܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܢܶܡܫܽܘܚ.4 ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܶܓܝܰܬ ܚܶܟܡܬܳܐ: ܘܥܶܫܢܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.6 ܘܡܶܢ ܠܩܽܘܕܡܺܝܢ ܫܶܪ̈ܫܰܝ ܚܶܟܡܬܳܐ: ܠܡܰܢ ܐܶܬ݂ܓܠܺܝܘ. ܘܛܳܡܖ̈ܰܝ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܝܺܕܰܥ.8 ܚܰܕ݂ ܗܽܘ ܘܰܕܚܺܝܠ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐܰܘܨܪ̈ܶܝܗ̇.9 ܒܰܕܩܳܗ̇: ܘܰܚܙܳܗ̇: ܘܡܶܢܳܗ̇ ܝܰܗܒܳܗ̇.10 ܘܦܰܠܓܳܗ̇ ܠܟܽܠ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ. ܥܰܡ ܟܽܠܒܣܰܪ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܝܰܗܒܳܗ̇. ܘܰܐܣܓܝܳܗ̇ ܠܟܽܠ ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ.11 ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܶܕܪܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.12 ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܚܰܕܝܳܐ ܠܶܒܳܐ: ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܕܝܳܨܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.13 ܕܕܳܚܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܬܶܛܐܰܒ ܚܰܪܬܶܗ. ܘܒܰܐܚܪܳܝܰܬ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܢܶܬܒܰܪܰܟ݂.16 ܪܺܝܫ ܚܶܟܟܡܬܳܐ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܰܡ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܗܽܘܢ ܐܶܬ݂ܒܰܪܝܰܬ݂: ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܺܝ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܗܺܝ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܬܰܩܢܰܬ݂. ܘܥܰܡ ܙܰܪܥܗܽܘܢ ܐܶܬܩܰܝܰܡ ܚܶܣܕܳܗ̇.20 ܪܺܝܫ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܚܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܛܽܘܒܳܐ ܡܰܪܘܝܳܐ ܡܶܢ ܣܽܘܓܰܐܬ ܥܰܠ̈ܠܬܳܗ̇.21 ܪܺܝܫ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܚܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܰܣܓܝܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܳܐܣܝܽܘܬܳܐ. ܚܽܘܛܪܳܐ ܗ̱ܝ ܕܬܽܘܩܦܳܐ. ܘܒܶܝܬ ܡܰܣܡܰܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܠܟܽܠܡܰܢ ܕܳܐܙܶܠ ܒܳܬܪܳܗ̇. ܥܶܩܳܪ̈ܶܝܗ̇: ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܥܰܘܦܶܝ̈ܗ̇: ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܡܳܫܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܪܢܶܐ. ܕܗܺܝ ܛܳܒܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬܳܗ̇: ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܢܶܫܬܰܡܰܫ. ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܬܣܺܝܡܺܝܘܗܝ. ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܰܠܥܳܠܡܺܝܢ ܒܶܝܬ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܢܶܚܕ݂ܶܐ ܒܳܗ̇: ܘܬܶܚܕܶܐ ܒܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܰܪܡܶܝܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܳܗ̇. ܘܢܶܡܢܽܘܢ ܟܽܠ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܟܬܳܒܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܠܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܘܢܶܥܒܕܺܝܘܗܝ. ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܨܽܘܬܘ ܘܶܐܬܒܰܝܰܢܘ ܒܡܶܠܰܝ̈. ܡܰܢܽܘ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܺܐܪܰܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܟܽܠ ܡܶܠܰܝ̈ ܫܡܰܥ ܘܰܥܒܶܕ݂. ܘܬܶܬܟܬܶܒ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܪܚܰܡ ܕܚܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܫܰܪ ܒܳܗ̇ ܠܶܒܳܟ: ܘܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ. ܩܪܽܘܒ ܘܠܳܐ ܬܶܬܡܰܬܰܢ. ܘܬܶܫܟܰܚ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܪܽܘܚܳܟ݂. ܘܟܰܕ݂ ܬܶܗܘܶܐ ܩܳܪܶܒ: ܐܰܝܟ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܘܰܐܝܟ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܒܶܪܝ ܠܳܐ ܬܟܰܕܶܒ ܒܕܶܚܠܶܬܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܩܪܽܘܒ ܥܠܶܝܗ̇ ܒܰܬܪܶܝܢ ܠܶܒܺܝ̈ܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܝܰܩܰܪ ܒܳܗ̇ ܠܥܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܰܒܣܶܦ̈ܘܳܬܳܟ ܗܘܰܝܬ ܙܗܺܝܪ ܠܰܚܕ݂ܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܣܢܶܐ ܡܺܐܡܪܶܗ: ܘܠܳܐ ܬܙܽܘܥ. ܘܠܳܐ ܬܰܣܓܶܐ ܠܢܰܦܫܳܟ݂ ܩܠܳܠܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܰܣܓܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܣܽܘܖ̈ܰܝܟ: ܘܰܒܓܰܘ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܢܰܪܡܶܝܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܬܰܡܰܗܬ ܒܕܶܚܠܶܬܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܓܰܘܶܗ ܕܠܶܒܳܟ ܡܠܶܐ ܢܶܟܠܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ.

 1. 1. ܒܶܪܝ ܐܶܢ ܩܪܶܒܬ ܠܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܶܫܠܶܡܬ ܢܰܦܫܳܟ ܠܟܽܠ ܢܶܣܝܽܘܢܺܝ̈ܢ.2 ܐܶܬܕܰܒܩ ܒܳܗ̇: ܘܠܳܐ ܬܰܪܦܶܝܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܬܚܰܟܰܡ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܟ݂.4 ܟܽܠ ܕܳܐܬܶܐ ܥܠܰܝܟ: ܩܰܒܶܠ. ܘܰܒܡܰܪܥܳܐ ܘܰܒܡܶܣܟܺܢܳܐ ܐܰܓܰܪ ܪܽܘܚܳܟ݂.5 ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܟܽܘܪܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ.7 ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܣܰܒܰܪܘ ܠܛܽܘܒܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܚܪܽܘܢ ܡܶܢ ܒܳܪܬܶ: ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܦܠܬܘܢ.8 ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ: ܘܗܽܘ ܠܳܐ ܡܒܺܝܬ ܐܰܓܪܟܽܘܢ.9 ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܣܰܒܰܪܘ ܠܛܽܘܒܶܗ: ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܘܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ.11 ܐܶܣܬܰܟܠܘ ܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢ ܠܩܽܘܕܡܺܝܢ ܗܘܳܐ. ܘܠܰܕܡܶܢ ܕܳܖ̈ܰܝ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢܘ ܘܰܚܙܰܘ. ܡܰܢܽܘ ܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ: ܘܫܰܒܩܶܗ.12 ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܐܶܬܬܟܶܠ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܰܐܪܡܝܶܗ. ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܩܪܳܝܗܝ: ܘܠܳܐ ܥܢܳܝܗܝ.13 ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܢܳܢܰܐ ܗ̱ܘ: ܘܪܶܚܡܬܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܫܳܡܰܥ ܘܦܳܪܶܩ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܕܥܳܩܬܳܐ. ܘܫܳܡܰܥ ܒܩܳܠܳܐ ܕܥܳܒܕܰܝ̈ ܨܶܒܝܳܢܶܗ.14 ܠܶܒܳܐ ܡܰܣܝܳܐ: ܘܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ ܡܖ̈ܰܦܝܳܬܳܐ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܦܳܣܰܥ ܥܰܠ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.15 ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܠܶܒܳܐ ܕܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ. ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܠܳܐ ܢܶܬܩܰܝܰܡ.16 ܘܳܝ ܠܟܽܘܢ ܓܰܢܒܳܖ̈ܰܝ ܬܽܘܟܠܳܢܳܐ.17 ܡܳܢܳܐ ܬܶܥܒܕܬܘܢ: ܟܰܕ ܢܕܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ.18 ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܢܶܣܢܽܘܢ ܡܺܐܡܪܶܗ.19 ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ: ܢܶܛܪܽܘܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ.20 ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܪܰܥܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܢܺܐܠܦܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܶܗ.21 ܕܕܳܚܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܢܶܣܓܶܐ ܩܶܢܝܳܢܶܗ. ܘܙܰܪܥܶܗ ܢܶܬܒܰܪܰܟ݂ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ.22 ܕܕܳܚܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܢܶܬܩܰܢ ܠܶܒܶܗ. ܘܰܕܫܳܒܶܩ ܠܶܗ: ܡܰܘܒܶܕ݂ ܠܪܽܘܚܶܗ.23 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܘܰܐܝܟ ܫܡܶܗ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ.

 1. 2. ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܝܶܢ ܠܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܫܡܰܥܘ ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܺܚܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.3 ܡܳܪܝܳܐ ܓܶܝܪ ܫܰܒܰܚ ܠܰܐܒܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܕܺܝܢܳܐ ܕܶܐܡܳܐ ܥܰܠ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܫܰܪܰܪ.4 ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒܽܘܗܝ: ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ.5 ܘܣܳܐܶܡ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܡܰܢ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܶܐܡܶܗ.6 ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܢܶܚܕܶܐ ܒܶܗ ܒܪܶܗ. ܘܟܰܕ݂ ܡܨܰܠܶܐ: ܢܫܶܬܡܰܥ ܘܢܶܬܥܢܶܐ.7 ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܢܶܣܓܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ.8 ܘܪܳܡܶܐ ܚܽܘ̈ܒܠܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܢ. ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܶܐܡܶܗ.9 ܒܶܪܝ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܘܰܒܡܶܠܬܳܐ ܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒܽܘܟ݂. 10 ܡܶܛܽܠ ܕܢܺܐܬ݂ܝ̈ܳܢ ܥܠܰܝܟ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ. 11 ܒܽܘܪܟܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܬܩܺܝܡ ܡܶܕܝܳܖ̈ܶܐ. ܘܠܰܘܛܬ݂ܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܐ ܬܶܥܩܽܘܪ ܥܶܩܳܖ̈ܶܐ.12 ܠܳܐ ܬܶܬܝܰܩܰܪ ܒܨܰܥܪܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܗܘܳܐ ܠܳܟ݂.13 ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܓܶܝܪ ܕܓܰܒܪܳܐ: ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܗܽܘ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܚܰܘ̈ܒܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ: ܡܰܢ ܕܰܡܨܰܥܰܪ ܠܶܐܡܶܗ.14 ܒܶܪܝ: ܐܶܬܥܰܫܢ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟ݂. ܘܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܟ.15 ܐܳܦܶܢ ܒܛܶܠ ܡܰܕܥܶܗ: ܫܒܽܘܩ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܰܒܗܬܺܝܘܗܝ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܙܕܶܩܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܛܰܥܝܳܐ.16 ܘܰܚܠܳܦ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܗܺܝ ܡܶܬܢܰܨܒܰܐ.17 ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܳܩܬܳܐ ܗܺܝ ܐܶܬܕܟܰܪ ܠܳܟ: ܐܰܝܟ݂ ܚܽܘܡܳܐ ܥܰܠ ܓܠܺܝܕܳܐ ܠܰܡܒܰܛܳܠܽܘ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ.18 ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܓܰܕܶܦ ܡܰܢ ܕܫܳܐܶܛ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܠܺܝܛ ܩܕܳܡ ܒܳܪܝܶܗ ܡܰܢ ܕܰܡܨܰܥܰܪ ܠܶܐܡܶܗ.19 ܒܶܪܝ: ܒܥܽܘܬܪܳܟ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܗܰܠܶܟ. ܘܡܖܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐܢܶܪܚܡܽܘܢܳܟ.20 ܒܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܕܪܰܒ ܒܥܰܠܡܳܐ ܐܰܙܥܰܪ ܢܰܦܫܳܟ. ܘܰܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܶܫܟܰܚ ܖ̈ܰܚܡܶܐ.21 ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܠܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܡܶܬܓܠܶܝܢ.22 ܕܩܰܫ̈ܝܳܢ ܡܶܢܳܟ ܠܳܐ ܬܶܒܥܶܐ. ܘܰܕܬܰܩܺܝ̈ܦܳܢ ܡܶܢܳܟ ܠܳܐ ܬܥܰܩܶܒ. ܒܡܳܐ ܕܰܐܫܠܛܽܘܟ݂: ܐܶܣܬܰܟܠ.23 ܘܠܰܝܬ ܠܳܟ ܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܥܰܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ.24 ܘܰܒܫܰܪܟܳܐ ܕܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܬܶܬܥܰܣܰܩ.25 ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܣܰܓܺܝ ܡܶܢܳܟ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܠܳܟ.26 ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܰܛܥ̈ܝܳܢ.27 ܠܶܒܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܬܶܒܐܰܫ ܚܰܪܬܶܗ.28 ܘܰܕܪܳܚܶܡ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܒܗܶܝܢ ܢܶܕܪܽܘܟ.29 ܠܶܒܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܢܶܣܓܽܘܢ ܟܺܐܒܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܕܡܰܪܳܚ ܢܰܘܣܶܦ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ.30 ܡܰܢ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܒܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ: ܚܰܣܺܝܪ ܢܽܘܗܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܡܳܐ ܕܰܓܗܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܳܠܶܟ ܠܡܰܦܳܣܽܘ.31 ܠܰܡܚܽܘܬܶܗ ܕܰܡܡܰܝܩܳܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܢܶܨܒܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܢܶܨܒܬܶܗ.32 ܠܶܒܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܒܡܰܬ̈ܠܶܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܘܶܐܕܢܳܐ ܕܫܳܡܥܳܐ ܬܶܚܕܶܐ ܒܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ.33 ܢܽܘܪܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ ܢܰܕܥܟܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܙܕܶܩܬܳܐ ܕܫܳܒܩܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ.34 ܕܥܳܒܶܕ ܫܰܦܺܝܪ: ܥܬܺܝܕ ܒܽܐܘܪܚܶܗ. ܘܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܢܳܦܶܠ: ܡܶܫܟܰܚ ܠܶܗ ܣܳܡܟܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ.

 1. 1. ܒܶܪܝ: ܠܳܐ ܬܡܰܝܶܩ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܛܰܪܶܦ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܚܫܺܝܟܳܐ.2 ܢܰܦܫܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪ ܠܳܗ̇: ܠܳܐ ܬܶܟܐܶܒ ܪܽܘܚܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܪܽܘܚܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܬܒܺܝܪܳܐ.3 ܡܥܰܘ̈ܗܝ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܟܐܶܒ.4 ܠܳܐ ܬܶܟܠܶܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܡܶܢ ܣܪܺܝܟܳܐ.5 ܒܳܥܽܘܬܶܗ ܕܡܺܣܟܺܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܢܠܽܘܛܳܟ.6 ܕܠܳܐܶܛ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܰܪܺܝܪ ܚܶܢ̈ܟܶܐ: ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܶܗ: ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܕܰܓܥܘܬܶܗ ܫܳܡܰܥ ܒܳܪܝܶܗ.7 ܐܰܪܚܶܡ ܢܰܦܫܳܟ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܠܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܐܰܡܶܟ ܪܺܝܫܳܟ.8 ܐܰܪܟܶܢ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܐܶܕܢܳܟ. ܘܰܥܢܳܝܗܝ ܫܠܳܡܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ.9 ܦܪܽܘܩ ܐܰܠܺܝܨܳܐ ܡܶܢ ܐܳܠܽܘܨܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܟܰܪܶܐ ܪܽܘܚܳܟ ܒܕܺܝܢܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ.10 ܗܘܺܝ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܐ ܠܝܰܬ̈ܡܶܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܒܰܥܠܳܐ ܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ.11 ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܒܪܳܐ: ܘܰܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܟ.12 ܚܶܟܡܬܳܐ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܐܰܠܦܰܬ݂. ܘܬܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܕܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܒܳܗ̇.13 ܪ̈ܳܚܡܶܝܗ̇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܕܒܳܥܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܢܩܰܒܠܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ.14 ܘܰܕܡܶܬܕܰܒܩܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܫܟܚܽܘܢ. ܘܰܐܬܪܳܐ ܕܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܗܽܘܢ.15 ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܝܗ̇ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܰܝ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܳܗ̇ ܪܳܚܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ.16 ܕܫܳܡܰܥ ܠܺܝ ܢܕܽܘܢ ܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܕܨܳܐܶܬ݂ ܠܺܝ: ܢܶܫܪܶܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢܝ.17 ܐܶܢ ܢܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ: ܢܺܐܪܬܰܢܝ. ܘܰܢܩܰܒܠܰܢܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܖ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ.18 ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܦܟܳܐܺܝܬ ܐܶܗܰܠܶܟ ܥܰܡܶܗ. ܘܩܰܕܡܳܝ ܐܶܒܩܶܝܘܗܝ.19 ܕܶܚܠܬܳܐ. ܘܙܰܘܥܬܳܐ. ܐܰܪܡܶܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܶܐܒܰܕܩܺܝܘܗܝ ܒܢܶܣܝܽܘ̈ܢܰܝ: ܥܰܕ ܥܶܕܳܢ ܕܢܶܬܡܠܶܐ ܠܶܒܶܗ ܒܺܝ.20 ܐܶܗܦܽܘܟ ܐܰܬܩܶܢ ܥܰܡܶܗ.21 ܘܶܐܓܠܶܐ ܠܶܗ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܝ.22 ܐܶܢ ܢܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܝ: ܐܰܪܡܶܝܘܗܝ ܘܰܐܫܠܡܺܝܘܗܝ ܒܝܰܕ ܚܳܛܽܘ̈ܦܶܐ.23 ܥܶܕܳܢܳܐ ܛܰܪ: ܘܰܕܚܰܠ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ.24 ܘܡܶܢ ܢܰܦܫܳܟ ܠܳܐ ܬܶܒܗܰܬ݂.25 ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗܬܬܳܐ ܕܒܳܪܝܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܒܗܶܬܬܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܗ̇ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ.26 ܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܢܰܦܫܳܟ.27 ܘܠܳܐ ܬܶܒܗܰܬ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܒܬܽܘܩܠܳܬܳܟ݂.28 ܠܳܐ ܬܶܟܠܶܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܒܥܶܕܳܢܶܗ: ܘܠܳܐ ܬܛܰܫܶܐ ܚܰܟܡܬܳܟ݂.29 ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܡܺܐܡܪܳܐ ܗܽܘ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܚܶܟܡܬܳܐ. ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܒܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ.30 ܠܳܐ ܬܶܣܪܽܘܒ ܥܰܠ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܳܟ ܐܶܬܟܰܠܚ.31 ܠܳܐ ܬܶܒܗܰܬ݂ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ. ܠܳܐ ܬܩܽܘܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܰܟܠܳܐ. ܠܳܐ ܬܰܪܟܶܢ ܠܫܳܛܝܳܐ ܢܰܦܫܳܟ.32 ܘܠܳܐ ܬܶܬܚܪܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܰܠܺܝܛܳܐ.33 ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܠ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܬܰܫ ܚܠܳܦܰܝܟ.34 ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܫܰܒܗܪܳܢ ܒܠܶܫܳܢܳܟ݂: ܘܰܪܦܶܐ ܘܢܰܫܺܝܫ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܳܟ݂.35 ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܟܠܶܒ ܒܒܰܝܬܳܟ݂: ܘܰܙܥܺܝܦ ܘܰܕܚܺܝܠ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܳܟ݂.36 ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܠܡܶܣܰܒ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܣܦܺܝܩܳܐ ܠܡܶܬܰܠ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ.

 1. 1. ܠܳܐ ܬܶܬܟܶܠ ܥܰܠ ܢܶܟ̈ܣܰܝܟ: ܘܬܺܐܡܰܪ ܕܣܰܓܺܝ ܐܺܝܬ ܠܶܝ.2 ܠܳܐ ܬܶܬܟܶܠ ܥܰܠ ܚܰܝܠܳܟ݂: ܠܡܺܐܙܰܠ ܒܨܶܒܝܳܢܰܝ̈ ܠܶܒܶܟ.3 ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܚܰܝܠܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܗܽܘ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܠܺܝ̈ܒܶܐ.4 ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܚܛܺܝܬ: ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܡܶܕܶܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܳܐ ܗܽܘ.5 ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܠܣܽܘܓܳܐܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܗܽܘ ܫܳܒܶܩ ܠܺܝ.6 ܠܳܐ ܬܶܬܟܶܠ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܕܠܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܬܰܘܣܶܦ.7 ܡܶܛܽܠ ܕܖ̈ܰܚܡܶܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܥܰܡܶܗ.8 ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܚܰܪ ܕܰܬܬܽܘܒ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܥܰܟܰܪ ܡܶܢ ܝܽܘܡ ܠܝܽܘܡ.9 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܢܳܦܶܩ ܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܰܠܥܶܕܳܢ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܐܰܒܕܳܢܳܐ.10 ܠܳܐ ܬܶܬܟܶܠ ܥܰܠ ܢܶܟܣ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܥܰܕܪܽܘܢܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܳܩܬܳܐ.11 ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܪܳܕܶܐ ܠܟܽܠ ܪܽܘܚ: ܘܡܶܬܦܢܶܐ ܠܟܽܠ ܫܒܺܝܠ.12 ܗܘܰܝܬ ܣܡܺܝܟ ܥܰܠ ܛܰܥܡܳܟ. ܘܡܶܠܬܳܟ݂ ܚܕܳܐ ܬܶܗܘܶܐ.13 ܗܘܰܝܬ ܡܣܰܪܗܰܒ ܠܡܶܫܡܰܥ. ܘܰܒܡܰܬܺܝܢܽܘܬܳܐ ܗܘܰܝܬ ܝܳܒܶܗ ܦܶܬܓܳܡܳܐ.14 ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܡܶܠܬܳܐ ܦܰܢܳܐ ܠܚܰܒܪܳܟ݂. ܘܶܐܢ ܠܳܐ: ܐܺܝܕܳܟ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܟ݂.15 ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܰܩܠܳܠܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܢ ܕܰܡܡܰܠܶܠ. ܘܠܶܫܳܢܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܪܳܡܶܐ ܠܗܽܘܢ.16 ܠܳܐ ܬܶܬܩܪܶܐ ܡܗܰܠܶܟ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܘܰܒܠܶܫܳܢܳܟ ܠܳܐ ܬܶܬܩܶܠ.17 ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܓܰܢܳܒܳܐ. ܐܶܬܒܰܪܝܰܬ݂ ܒܶܗܬܬܳܐ. ܘܨܰܥܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܰܡܗܰܠܶܟ ܒܬܰܪܬܶܝܢ.18 ܣܰܓܺܝ ܘܰܙܥܽܘܪ ܠܳܐ ܬܶܣܪܽܘܚ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ.

 1. 1. ܚܠܳܦ ܪܳܚܡܳܐ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܣܳܢܐܳܐ. ܕܠܳܐ ܫܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܰܩܠܳܠܳܐ ܬܺܐܪܰܬ݂. ܘܚܶܣܕܳܐ ܘܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܰܡܗܰܠܶܟ ܒܬܰܪܬܶܝܢ.2 ܠܳܐ ܬܶܫܬܠܶܡ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܢܰܦܫܳܟ: ܕܠܳܐ ܬܶܒܥܶܐ ܐܰܝܟ ܬܰܘܪܳܐ ܚܰܝܠܳܟ.3 ܛܰܪ̈ܦܰܝܟ ܬܰܬ݂ܰܪ. ܘܶܐܒܳܟ ܬܶܐܟܽܘܠ. ܘܬܶܫܒܩܳܟ ܐܰܝܟ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܝܰܒܺܝܫܳܐ.4 ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܦܫܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ ܬܚܰܒܶܠ ܡܳܪܳܗ̇. ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܣܳܢܐܰܘ̈ܗܝ ܬܶܥܒܕܺܝܘܗܝ.5 ܦܽܘܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܢܶܣܓܽܘܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ. ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܫܶܐܠܬܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ.6 ܫܳܐܠܰܝ̈ ܫܠܳܡܳܟ ܢܶܗܘܽܘܢ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ. ܘܰܒܥܶܠ ܐ̱ܪܳܙܳܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܳܠܶܦ.7 ܐܶܢ ܩܳܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܪܳܚܡܳܐ: ܒܢܶܣܝܳܢܳܐ ܩܢܺܝܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܬܣܰܪܗܶܒ ܠܡܶܬܟܳܠܽܘ ܥܠܰܘܗܝ.8 ܐܺܝܬ ܪܳܚܡܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܫܳܥܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܩܳܐܶܡ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ.9 ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܟ ܗܳܘܶܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ݂. ܘܰܒܒܺܝ̈ܫܳܬܳܟ ܡܶܬܪܰܚܰܩ ܡܶܢܳܟ.12 ܐܶܢ ܬܶܦܶܠ: ܢܶܗܦܽܘܟ ܒܳܟ. ܘܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܢܺܐܙܰܠ ܘܢܶܬܛܰܫܶܐ.13 ܡܶܢ ܣܳܢܐܳܟ ܐܶܬܪܰܚܩ. ܘܡܶܢ ܪܳܚܡܳܟ ܗܘܰܝܬ ܙܗܺܝܪ.14 ܪܳܚܡܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܪܳܚܡܳܐ ܗܽܘ ܕܬܽܘܩܦܳܐ. ܘܡܶܫܟܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܣܺܝܡܬܳܐ.15 ܠܪܳܚܶܡ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܡܰܬܩܳܠܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ.16 ܪܳܚܶܡ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܣܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܕܳܚܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܗܽܘܝܽܘ.17 ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܰܫܪܽܘܢ ܪܳܚܡܽܘܬܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ.18 ܒܶܪܝ: ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ. ܩܰܒܶܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܬܶܫܟܰܚ ܚܶܟܡܬܳܐ.19 ܐܰܝܟ ܙܳܪܽܘܥܳܐ ܘܰܐܝܟ ܚܳܨܽܘܕܳܐ: ܩܪܽܘܒ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܰܠ̈ܠܬܳܗ̇ ܬܶܚܡܽܘܠ.20 ܐܰܝܟ ܥܰܡܠܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܬܶܥܡܰܠ: ܘܒܰܥܓܰܠ ܐܶܒܳܗ̇ ܬܶܐܟܽܘܠ.21 ܟܡܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܥܰܠ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܚܰܟܡܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܣܰܝܒܪܽܘܢܳܗ̇ ܚܰܣܺܝܖ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ.22 ܐܰܝܟ ܟܺܐܦܳܐ ܗ̱ܝ ܝܰܩܺܝܪܬܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܠܳܐ ܢܚܽܘܪ ܘܢܶܫܕܶܝܗ̇.23 ܫܡܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܝܽܘܠܦܳܢܳܗ̇. ܘܰܠܣܰܟ̈ܠܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܒܰܚܪܳܐ.24 ܫܡܰܥ ܒܶܪܝ: ܘܩܰܒܶܠ ܝܽܘܠܦܳܢܝ. ܘܠܳܐ ܬܒܰܛܶܠ ܡܰܪܕܽܘܬܝ.25 ܐܰܥܶܠ ܪܶܓܠܳܟ ܒܰܡܨܺܝܕܬܳܗ̇. ܘܒܰܛܥܳܢܳܗ̇ ܐܰܥܶܠ ܨܰܘܪܳܟ݂.26 ܩܰܪܶܒ ܟܰܬܦܳܟ݂: ܘܰܫܩܽܘܠܺܝܗ̇: ܘܠܳܐ ܬܶܬܥܺܝܩ ܒܰܫܩܽܘܠܬܳܗ̇.27 ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܟ ܩܪܽܘܒ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܟ ܛܰܪ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܗ̇.28 ܘܒܰܕܶܩ. ܘܰܒܨܺܝ. ܘܰܒܥܺܝ: ܘܬܶܫܟܰܚ. ܐܶܬܥܰܫܢ ܒܳܗ̇: ܘܠܳܐ ܬܰܪܦܶܝܗ̇.29 ܘܰܒܚܰܪܬܳܐ. ܬܶܫܟܰܚ ܢܝܳܚܳܐ ܘܬܰܦܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܬܶܚܕ݂ܶܐ ܒܰܐܚܪܳܝܬܳܟ.30 ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܳܟ ܡܨܺܝ̈ܕܳܬܳܗ̇ ܡܰܘܬܒܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ.31 ܘܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ ܬܰܠܒܫܳܟ݂.32 ܘܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܬܰܩܛܪܳܟ.33 ܐܶܢ ܬܶܨܒܶܐ ܒܶܪܝ: ܬܶܬܚܰܟܰܡ. ܘܶܐܢ ܬܣܺܝܡ ܠܶܒܳܟ: ܬܶܗܘܶܐ ܥܪܺܝܡ.34 ܐܶܢ ܬܶܨܒܶܐ ܠܡܰܫܡܰܥ: ܬܺܐܠܰܦ. ܘܶܐܢ ܬܰܪܟܶܢ ܐܶܕܢܳܟ: ܬܶܬܚܰܟܰܡ.35 ܒܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܣܳܒ̈ܶܐ ܗܘܰܝܬ ܩܳܐܶܡ.36 ܘܰܚܙܺܝ ܡܰܢܽܘ ܚܰܟܺܝܡ: ܐܶܬܕܰܒܩ ܠܶܗ. ܟܽܠ ܫܽܘ̈ܥܝܳܬܳܐ ܗܘܰܝܬ ܨܳܒܶܐ ܠܡܶܫܡܰܥ. ܘܡܰܬ̈ܠܶܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܢܦܰܠܛܽܘܢܳܟ݂. ܚܙܺܝ ܡܰܢܽܘ ܚܰܟܺܝܡ ܘܰܒܥܺܝܘܗܝ. ܘܬܶܕܪܽܘܫ ܐܶܣܟ̈ܦܳܬܶܗ ܪܶܓܠܳܟ.37 ܐܶܣܬܰܟܠ ܒܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܗܘܰܝܬ ܪܳܢܶܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ. ܘܗܽܘ ܢܰܬܩܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܟ݂. ܘܡܶܢ ܡܳܐ ܕܶܬܪܰܓܪܰܓܬ: ܢܰܠܦܳܟ݂.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ.

 1. 1. ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܕܒܺܝܫ: ܘܠܳܐ ܢܶܫܟܚܰܟ ܒܺܝܫܳܐ.2 ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ: ܘܢܶܬܪܰܚܰܩ ܡܶܢܳܟ.3 ܠܳܐ ܬܶܙܪܽܘܥ ܥܰܠ ܟܳܪܒܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܕܠܳܐ ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܳܐ ܬܶܚܨܕܺܝܘܗܝ.4 ܠܳܐ ܬܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ.5 ܠܳܐ ܬܙܰܟܶܐ ܢܰܦܫܳܟ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܣܰܟܠܳܐ.6 ܠܳܐ ܬܶܒܥܶܐ ܠܡܶܗܘܶܐ ܕܰܝܰܢܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܒܳܟ ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܡܒܰܛܳܠܽܘ ܥܰܘܠܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܰܬܺܝܪܳܐ: ܘܬܶܥܒܶܕ ܡܽܘܡܳܐ ܒܕܶܚܠܬܳܟ݂.7 ܠܳܐ ܬܚܰܝܶܒ ܢܰܦܫܳܟ ܒܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܰܪܡܶܐ ܢܰܦܫܳܟ ܒܕܺܝܢܶܝ̈ܗ̇.8 ܘܠܳܐ ܬܶܬܢܶܐ ܠܡܶܚܛܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܙܟܰܝܬ.11 ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܚܳܐܰܪ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝ. ܘܰܒܕܰܡܩܰܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡܪܰܝܡܳܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝ: ܡܩܰܒܶܠ.12 ܠܳܐ ܬܶܬܥܺܝܩ ܒܡܶܠܰܝ̈ ܨܠܽܘܬܳܟ. ܘܡܶܢ ܙܶܕܩܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܚܰܪ. ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܚܰܪ ܠܡܶܥܒܰܕ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܓܚܰܟ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܡܰܪܺܝܪ̈ܳܢ ܚܶܢܟܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܕܡܰܪܺܝܡ ܘܰܡܫܰܦܶܠ.13 ܠܳܐ ܬܶܬܪܰܥܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܟ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܪܳܚܡܳܐ. ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܚܰܒܪܳܐ ܒܰܚܕܳܐ.14 ܠܳܐ ܬܶܨܒܶܐ ܠܰܡܟܰܕܳܒܽܘ ܟܽܠ ܟܰܕܳܒܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܪܬܳܗ̇ ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܛܳܒܳܐ.15 ܠܳܐ ܬܣܰܬܰܪ ܢܰܦܫܳܟ ܒܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܫܰܚܠܶܦ ܡܶܠܰܝ̈ ܨܠܽܘܬܳܟ.16 ܠܳܐ ܬܶܪܚܰܡ ܢܰܦܫܳܟ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܥܰܡܳܟ. 18 ܐܶܬܕܰܟܪ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒܰܪ.19 ܛܳܒ ܛܳܒ ܐܰܡܶܟ݂ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܪܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܠܪܶܡܬܳܐ ܗܳܘܝܳܐ.20 ܠܳܐ ܬܚܰܠܶܦ ܪܳܚܡܳܐ ܒܡܳܡܽܘܢܳܐ: ܘܰܐܚܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܒܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ.21 ܠܳܐ ܬܚܰܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪܰܬ݂ ܚܙܶܘܳܐ. ܒܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ.22 ܠܳܐ ܬܛܰܪܶܦ ܠܥܰܒܕܳܐ ܕܦܳܠܰܚ ܒܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܰܐܓܺܝܪܳܐ ܕܡܰܥܡܶܠ ܢܰܦܫܶܗ.23 ܥܰܒܕܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܐܰܚܶܒܳܝܗܝ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܬܶܟܠܶܐ ܡܶܢܶܗ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ.24 ܒܥܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ: ܒܩܺܝܗ̇ ܘܶܐܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ: ܩܢܺܝܗ̇.25 ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ݂: ܪܕܺܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܣܰܒ ܠܗܽܘܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܒܛܰܠܝܽܘܬܗܽܘܢ.26 ܒܢ̈ܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ: ܛܰܪ ܒܶܣܪܗܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܬܰܢܗܰܪ ܠܗܶܝܢ ܐܰܦܰܝ̈ܟ.27 ܐܰܦܶܩ ܒܰܪܬܳܐ: ܘܢܶܦܽܘܩ ܥܫܽܘܩܝܳܐ. ܘܰܠܓܰܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܚܰܟܺܝܡ ܗܰܒܳܝܗ̇.28 ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ: ܠܳܐ ܬܶܫܒܩܺܝܗ̇. ܘܶܐܢ ܥܰܘܳܠܳܐ ܗ̱ܝ: ܠܳܐ ܬܗܰܡܶܢ ܒܳܗ̇.29 ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܟ ܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒܽܘܟ݂. ܘܠܶܐܡܳܟ݂ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ.30 ܐܶܬܕܰܟܪ ܕܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ: ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܘܡܳܢܳܐ ܬܶܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܕܪܰܒܝܽܘܟ.31 ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܟ ܕܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܠܟܳܗܢܰܘ̈ܗܝ ܝܰܩܰܪ.32 ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܟ ܝܰܩܰܪ ܒܳܪܝܳܟ. ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ.33 ܫܰܒܚܳܝܗܝ ܠܶܗ: ܘܝܰܩܰܪ ܐܳܦ ܠܟܳܗܢܰܘ̈ܗܝ.34 ܘܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܙܶܕܩܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܶܐܬܦܰܩܰܕܬ.35 ܠܰܚܡܳܐ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܕܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ.36 ܘܳܐܦ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܐܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܫ̈ܬܰܠܡܳܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ.37 ܚܶܣܕܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܡܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܟܠܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ.38 ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܚܰܪ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܒܳܟܶܐ. ܘܥܰܡ ܟܽܠ ܐܰܒܺܝܠܳܐ ܗܘܰܝܬ ܡܶܬܶܐܒܶܠ.39 ܠܳܐ ܬܶܡܰܐܢ ܠܳܟ ܠܡܶܣܥܰܪ ܡܰܪ̈ܥܶܐ. ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܬܪܚܶܡ.40 ܒܟܽܠ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܗܘܰܝܬ ܕܟܺܝܪ ܚܰܪܬܳܐ: ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܬܶܚܛܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ.

 1. 1. ܠܳܐ ܬܶܥܢܶܐ ܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܩܫܶܐ ܡܶܢܳܟ. ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܦܶܠ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ.2 ܠܳܐ ܬܶܥܢܶܐ ܥܰܡ ܡܳܪܶܐ ܕܰܗܒܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܕܶܢܬܩܽܘܠ ܡܰܬܩܳܠܳܟ݂.3 ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܰܓܺܝܐܶܐ ܐܰܘܒܶܕ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܶܒܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܗܽܘ ܡܰܫܛܶܐ.4 ܠܳܐ ܬܶܨܶܐ ܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ ܦܰܟܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܣܺܝܡ ܥܰܠ ܢܽܘܪܳܐ ܩܰܝ̈ܣܶܐ.5 ܘܠܳܐ ܬܶܨܶܐ ܥܰܡ ܙܰܠܺܝܠܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܥܨܽܘܢܳܟ ܝܰܩܺܝܖ̈ܶܐ.6 ܘܠܳܐ ܬܚܰܣܶܕ ܠܳܐܢܫܳܐ ܕܬܺܐܒܰܕ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܐܶܬܕܰܟܪ ܕܟܽܠܰܢ ܚܰܛܳܝ݂ܺܝ݂̈ܢ.7 ܠܳܐ ܬܶܓܚܰܟ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܣܶܐܒ. ܐܶܬܕܰܟܪ ܕܡܶܢܰܢ ܣܳܐܒܺܝܢ.8 ܠܳܐ ܬܶܚܕܶܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܡܳܐܶܬ. ܐܶܬܕܰܟܪ ܕܟܽܠܰܢ ܡܳܝܬܺܝܢ.9 ܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܫܽܘܥ̈ܝܳܬܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܘܰܒܡܰܬܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܘܰܝܬ ܕܳܪܶܫ.10 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܬܩܰܒܶܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ: ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܬܩܽܘܡ ܩܕܳܡ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ.11 ܠܳܐ ܬܶܬܥܰܝܰܩ ܒܫܽܘ̈ܥܝܳܬܳܐ ܕܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܥܘ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.12 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܬܩܰܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ: ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܠܰܡܦܰܢܳܝܽܘ ܦܶܬܓܳܡܳܐ.13 ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܫܰܘܬܳܦܳܐ ܠܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܓܡܺܝܖ̈ܶܐ: ܕܠܳܐ ܬܺܐܩܰܕ݂ ܒܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܕܢܽܘܪܶܗ.14 ܠܳܐ ܬܩܽܘܡ ܩܕܳܡ ܥܰܘܠܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܟܡܺܐܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ.15 ܠܳܐ ܬܰܘܙܶܦ ܠܡܰܢ ܕܥܰܫܺܝܢ ܡܶܢܳܟ. ܘܶܐܢ ܐܰܘܙܶܦܬ: ܗܘܺܝ ܐܰܝܟ ܡܰܘܒܶܕ݂.16 ܠܳܐ ܬܶܥܪܽܘܒ ܠܡܰܢ ܕܥܰܫܺܝܢ ܡܶܢܳܟ. ܘܶܐܢ ܥܪܰܒܬ: ܗܘܺܝ ܐܰܝܟ ܦܳܪܰܥ.17 ܠܳܐ ܬܶܬܶܒ ܥܰܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ: ܕܠܳܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܬܕܽܘܢ ܥܰܡܶܗ.18 ܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܠܳܐ ܬܺܐܙܰܠ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܩܰܫܶܐ ܒܺܝܫܬܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܐܳܙܶܠ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܒܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܬܺܐܒܰܕ݂.19 ܥܰܡ ܥܰܘܳܠܳܐ ܠܳܐ ܬܶܨܶܐ ܡܰܨܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܨܶܐ ܥܰܡܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܫܺܝܛ ܗ̱ܽܘ ܕܡܳܟ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܡܦܰܨܝܳܢܳܐ: ܢܶܩܛܠܳܟ.20 ܥܰܡ ܣܰܟܠܳܐ ܠܳܐ ܬܶܩܛܽܘܪ ܐ̱ܪܳܙܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܟܰܣܳܝܽܘܬܶܗ.21 ܠܳܐ ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ ܬܶܓܠܶܐ ܡܳܐ ܕܰܒܠܶܒܳܟ݂: ܕܠܳܐ ܢܚܰܝܒܳܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ.

 1. 1. ܠܳܐ ܬܶܛܰܢ ܒܰܐܢ̱ܬܬܳܟ: ܕܠܳܐ ܬܺܐܠܰܦ ܥܠܰܝܟ ܚܶܟܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ.2 ܘܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܟ ܢܰܦܫܳܟ: ܠܰܡܫܰܠܳܛܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ.3 ܠܳܐ ܬܶܥܢܶܐ ܥܰܡ ܙܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܠܳܐ ܬܶܦܶܠ ܒܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܳܗ̇.4 ܥܰܡ ܙܰܡܳܪܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܣܬܰܘܰܕ: ܕܰܠܡܳܐ ܬܰܘܒܕܳܟ݂ ܒܫܽܘ̈ܥܝܳܬܳܗ̇.5 ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܒܰܩܶܐ: ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܬܚܰܝܰܒ ܒܦܰܪܢܺܝܬܳܗ̇ ܐܰܥܦܳܐ.6 ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܙܳܢܺܝܬܳܐ ܢܰܦܫܳܟ. ܕܠܳܐ ܬܰܘܒܶܕ ܝܽܘܪܬܳܢܳܐ ܕܢܶܟܣܰܝ̈ܟ.7 ܘܬܶܨܛܰܥܰܪ ܒܫܽܘܩܰܝ̈ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܘܬܶܬܟܬܶܒ ܒܓܰܘܪܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ.8 ܥܰܡ ܡܳܪܰܬ݂ ܒܰܝܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܣܡܽܘܟ݂ ܝܰܨܺܝܠܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܬܶܡܙܽܘܓ ܥܰܡܳܗ̇ ܚܰܡܪܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ: ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܣܛܶܐ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܠܶܒܳܟ: ܘܚܰܝܳܒ ܡܰܘܬܳܐ ܬܶܚܽܘܬ݂ ܠܰܫܝܽܘܠ.10 ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܒܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܫܦܺܝܪܬܳܐ ܠܳܐ ܢܚܽܘܪ̈ܳܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܒܰܩܶܐ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܳܟ.11 ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܶܒܰܕܘ. ܘܪܶܚܡܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܕܳܐ.12 ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬܰܬ ܓܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܬܰܣܓܶܐ ܡܰܡܠܠܳܐ ܘܠܳܐ ܬܰܓܰܪ ܥܰܡܳܗ̇ ܫܽܘ̈ܥܝܳܬܳܟ݂. ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܣܛܶܐ ܒܳܬ݂ܪܳܗ̇ ܠܶܒܳܟ: ܘܒܰܕܡܳܐ ܚܰܝܳܒܳܐ ܬܶܚܽܘܬ݂ ܠܰܫܝܽܘܠ.14 ܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܪܳܚܡܳܟ ܥܰܬܺܝܩܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕܬܳܐ ܠܳܐ ܡܳܛܶܐ ܠܶܗ.15 ܪܳܚܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܕܟܰܕܡ ܢܶܥܬܰܩ: ܬܶܫܬܶܝܘܗܝ. ܠܳܐ ܬܶܛܰܢ ܒܐ̱ܢܳܫܳܐ ܪܰܫܺܝܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܬܶܕܰܥ ܡܳܢܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܚܰܪܬܶܗ.16 ܠܳܐ ܬܶܛܰܢ ܒܥܰܘܳܠܳܐ ܕܡܰܨܠܰܚ.17 ܐܶܬܕܰܟܪ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܙܳܟ݂ܶܐ.18 ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܩܛܰܠ. ܘܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ.19 ܘܶܐܢ ܩܳܪܶܒ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܳܐ ܬܚܰܝܶܒ ܢܫܰܡܬ݂ܳܟ݂.20 ܘܕܰܥ ܕܒܶܝܬ ܦܰܚ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܦܳܣܰܥ. ܘܰܥܠ ܢܶܫܒ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܗܰܠܶܟ.21 ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܳܟ݂ ܥܢܺܝ ܚܰܒܪܳܟ. ܘܥܰܡ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܗܘܰܝܬ ܩܳܛܰܪ ܐ̱ܪܳܙܳܐ.22 ܥܰܡ ܡܰܢ ܕܕܳܚܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܟ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܟ݂ ܒܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.23 ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܳܟܠܰܝ̈ ܦܳܬܽܘܪܳܟ. ܘܰܒܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ.24 ܒܚܶܟܡܬܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ. ܬܶܬܩܰܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܫܰܠܺܝܛ ܒܥܰܡܶܗ ܚܰܟܺܝܡ ܘܣܰܟܬܘܠܬܳܢ.25 ܕܚܺܝܠ ܒܰܩܪܺܝܬܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܦܰܟܳܢܳܐ. ܘܰܕܢܳܣܶܒ ܥܰܠ ܦܽܘܡܶܗ: ܡܶܣܬܢܶܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ.

 1. 1. ܕܰܝܳܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܢܰܠܶܦ ܥܰܡܶܗ. ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܢܰܘܬܶܒ ܩܪܺܝܬܶܗ.2 ܐܰܝܟ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܝܟ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇.3 ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܢܰܘܒܶܕ݂ ܥܰܡܶܗ. ܘܡܶܬܝܰܬܒܳܐ ܩܪܺܝܬܳܐ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛܳܢܶܝ̈ܗ̇.4 ܘܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܬܺܒܶܝܠ. ܘܰܕܟܳܫܰܪ ܠܥܶܕܳܢܶܗ: ܢܩܺܝܡ ܥܠܶܝܗ̇.5 ܘܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܠܛܳܐ ܕܟܽܠ. ܘܰܠܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ ܢܶܬܶܠ ܐܺܝܩܳܪܶܗ.6 ܒܟܽܠ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝܟ ܠܳܐ ܬܶܛܠܽܘܡ ܪܳܚܡܳܟ. ܘܠܳܐ ܬܗܰܠܶܟ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܓܶܐܘ̈ܳܬܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܟܰܕܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܪܚܶܩ. ܘܠܳܐ ܬܗܰܠܶܟ ܒܪܽܘܚܳܐ ܪܳܡܬܳܐ.7 ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܢܝܳܐ ܗ̱ܝ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܓܰܐܝܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܚܛܽܘܦܝܳܐ ܘܰܛܠܽܘܡܝܳܐ.8 ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܘܡܳܡܽܘܢܳܐ.9 ܡܳܢܳܐ ܢܶܬܓܰܐܶܐ ܥܰܦܪܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ.10 ܕܰܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܬܰܘܠ̈ܥܶܐ ܪ̈ܳܚܫܳܢ.11 ܓܰܒܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܥܰܘ̈ܗܝ ܐܳܣܝܳܐ ܢܶܨܪܶܐ.12 ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܗܰܠܶܟ: ܘܰܡܚܳܪ ܡܳܐܶܬ݂.13 ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܪܶܡܬܳܐ ܡܢܳܬܶܗ. ܘܬܰܘܠܥܶܗ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܪܳܚܫܳܐ.14 ܪܺܝܫ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܓܰܐܝܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܰܫܛܶܝܢ ܠܶܒܗܽܘܢ.15 ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܓܰܐܝܽܘܬܳܐ. ܘܙܳܢܝܽܘܬܳܐ: ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ.16 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ. ܦܪܰܫ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܟܬܳܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܡܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܚܽܘܬܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ.17 ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܓܶܐܘ̈ܳܬܳܢܶܐ ܣܚܰܦ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܘܬܶܒ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ.18 ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܓܶܐܘ̈ܳܬܳܢܶܐ ܥܩܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܢܨܰܒ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ.19 ܥܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܕܓܶܐܘ̈ܳܬܳܢܶܐ. ܥܩܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܘܒܶܕ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ.20 ܐܰܘܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܥܩܰܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܣܚܰܦ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܓܡܰܪ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ.22 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬܦܰܠܓܰܬ݂ ܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܪܳܡܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܠܺܝܠܺܝܕܰܝ̈ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ.23 ܙܰܪܥܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܡܳܐ ܕܰܙܪܺܝܥ ܠܐ̱ܢܫܳܐ: ܙܰܪܥܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܡܰܢ ܕܕܳܚܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܙܰܪܥܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܡܰܢ ܕܢܳܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܙܰܪܥܳܐ ܙܰܠܺܝܠܳܐ ܠܳܐ ܕܰܙܪܺܝܥ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܙܰܪܥܳܐ ܙܰܠܺܝܠܳܐ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ.24 ܒܶܝܬ ܐܰܚ̈ܶܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܡܝܰܩܰܪ. ܘܰܕܕܳܚܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܝܰܩܰܪ ܗܽܘ ܡܶܢܶܗ.25 ܬܰܘܬܳܒܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܕܡܶܣܟܺܝܢ ܘܥܰܝ݂ܺܝ݂ܩܳܐ ܠܶܗ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܒܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.26 ܠܰܝܬ ܠܰܡܨܰܥܳܪܽܘ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܰܡܝܰܩܳܪܽܘ ܠܥܰܬܺܝܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ.27 ܪܰܒܳܐ: ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ. ܘܕܰܝܳܢܳܐ ܝܰܩܰܪ. ܘܠܰܝܬ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܡܰܢ ܕܕܳܚܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.28 ܠܥܰܒܕܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܚܺܐܖ̈ܶܐ ܢܶܦܠܚܽܘܢܳܝܗܝ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ: ܟܰܕ ܡܶܬܪܕܶܐ: ܠܳܐ ܢܶܬܪܰܥܰܡ.29 ܠܳܐ ܬܶܬܚܰܒܢܰܢ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܥܒܳܕܳܟ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܝܰܩܰܪ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܨܪܺܝܟܽܘܬܳܟ݂.30 ܛܳܒ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܦܳܠܰܚ: ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܳܡܽܘܢܳܐ: ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܡܶܬܝܰܩܰܪ ܘܚܰܣܺܝܪ ܡܳܡܽܘܢܳܐ.31 ܒܶܪܝ: ܒܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܝܰܩܰܪ ܢܳܦܫܳܟ. ܘܗܰܒܠܳܗ̇ ܛܰܥܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܠܳܗ̇.32 ܒܶܪܝ: ܡܰܢ ܕܰܡܚܰܝܶܒ ܢܰܦܫܶܗ:ܡܰܢܽܘ ܢܶܙܟܶܝܘܗܝ: ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܡܝܰܩܪ ܠܡܰܢ ܕܡܰܙܶܠ ܢܰܦܫܶܗ.33 ܐܺܝܬ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܕܡܶܬܝܰܩܰܪ ܡܶܛܽܠ ܚܶܟܡܬܶܗ. ܘܰܐܝܬ ܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܕܡܶܬܝܰܩܰܪ ܡܶܛܽܠ ܥܽܘܬܪܶܗ.34 ܕܡܶܬܝܰܩܰܪ ܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܶܗ: ܒܥܽܘܬܪܶܗ ܚܰܕ ܟܡܳܐ. ܘܰܕܙܰܠܺܝܠ ܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܶܗ: ܒܥܽܘܬܪܶܗ ܚܰܕ ܟܡܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ.

 1. 1. ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ: ܬܪܺܝܡ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܒܰܝܢܳܬ݂ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܬܰܘܬܒܺܝܘܗܝ.2 ܠܳܐ ܬܫܰܒܰܚ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܚܶܙܘܶܗ. ܠܳܐ ܬܓܰܢܶܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܣܢܶܐ ܒܚܶܙܘܶܗ.3 ܡܶܛܬܠ ܕܫܺܝܛܳܐ ܗ̱ܝ ܒܥܰܘܦܳܐ ܕܒܽܘܪܺܝܬܳܐ. ܘܪܺܝܫ ܛܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܐ ܐܶܒܶܗ.4 ܒܡܰܢ ܕܰܠܒܺܝܫ ܪ̈ܽܘܩܥܶܐ ܠܳܐ ܬܶܓܚܰܟ. ܘܠܳܐ ܬܫܽܘܛ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܡܰܪܺܝܪ̈ܢ ܚܶܢܟܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܦܪܺܝܫܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܙܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܡܛܰܫܶܝܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ.5 ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܫܺܝ̈ܛܶܐ ܕܺܝܬܶܒܘ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܠܶܒܳܐ: ܠܒܶܫܘ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ.6 ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܶܐܨܛܰܥܰܪܘ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܘܕܰܡܝܰܩܪܶܝܢ ܐܶܬܒܰܨܰܪܘ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪܗܽܘܢ.7 ܥܰܕܠܳܐ ܬܶܒܩܶܐ: ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܬܰܦ. ܥܰܩܶܒ ܠܽܘܩܕܰܡ: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܥܒܶܕ݂ ܫܶܕ̈ܟܶܐ.8 ܥܰܕܠܳܐ ܬܶܫܡܰܥ: ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܘܰܒܓܰܘ ܫܽܘܥ̈ܝܳܬܳܐ ܠܳܐ ܬܡܰܠܶܠ.9 ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܒܳܟ ܚܰܝܠܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܬܚܪܶܐ. ܘܰܒܓܰܘ ܥܰܘܠܳܐ ܠܳܐ ܬܰܣܓܶܐ ܛܠܽܘܡܝܳܟ.10 ܒܶܪܝ: ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܣܓܶܐ ܒܺܝܫܬܳܟ݂. ܘܰܕܪܳܗܶܛ ܠܡܰܣܓܳܝܽܘܬܳܗ̇ ܠܳܐ ܬܶܙܟܶܐ.11 ܒܶܪܝ: ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܶܪܗܰܛ: ܠܳܐ ܬܰܕܪܶܟ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܒܥܶܐ: ܠܳܐ ܬܶܫܟܰܚ. ܐܺܝܬ ܕܪܳܗܶܛ: ܘܠܳܐܶܐ ܘܥܳܡܶܠ. ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܗܽܘ ܡܶܫܬܰܘܚܰܪ.12 ܐܺܝܬ ܕܠܳܐܶܐ ܘܥܳܡܶܠ: ܘܚܰܣܺܝܪ ܦܰܓܪܶܗ: ܘܚܰܣܺܝܪ ܟܽܠ: ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ.13 ܡܺܐܡܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܢܶܛܐܰܒ. ܘܰܢܦܰܨܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܩܶܛܡܳܐ. ܐܰܪܺܝܡ ܪܺܝܫܶܗ ܘܪܰܡܪܡܶܗ. ܘܢܶܬܡܗܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.14 ܛܳܒܬܳܐ ܘܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܳܐ: ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܘܡܶܣܟܺܢܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ.15 ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܘܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܝ: ܚܽܘܒܳܐ. ܘܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܐܶܢܶܝܢ.16 ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܒܪܺܝܘ. ܘܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܪܰܒܶܝܢ ܒܒܺܝܫܬܳܐ: ܥܰܡܗܽܘܢ ܣܳܐܒܳܐ.17 ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܩܰܘܝܳܐ ܠܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܨܶܒܝܶܢܗ ܠܥܳܠܰܡ ܢܶܬܩܰܢ.18 ܐܺܝܬ ܕܥܳܬܰܪ ܡܶܢ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܶܗ. ܘܺܐܝܬ ܕܠܳܐ ܠܳܘܶܐ ܠܶܗ ܥܽܘܬܪܶܗ.19 ܘܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܠܺܝ ܢܝܳܚܳܐ: ܗܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܟܽܘܠ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܝ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܡܳܢܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܚܰܪܬܶܗ.20 ܕܫܳܒܶܩ ܠܗܶܝܢ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܺܝܢ: ܘܡܳܐܶܬ݂.21 ܒܶܪܝ: ܩܽܘܡ ܥܰܠ ܐܽܘܪܚܳܟ݂. ܘܰܥܠܶܝܗ̇ ܐܶܣܬܰܡܟ. ܘܒܰܥܒܳܕܶܝ̈ܗ̇ ܙܶܠ ܘܰܐܥܬܶܩ.22 ܘܠܳܐ ܬܶܬܕܰܡܰܪ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܣܰܟܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܩܰܘܳܐ ܒܢܽܘܗܪܶܗ.23 ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܺܝܒ ܗܽܘ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܥܰܬܳܪܽܘ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܡܶܢ ܫܠܶܝ.28 ܒܺܝܫܬܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܬܶܫܟܰܚ ܛܳܒܬܳܐ.29 ܘܚܰܪܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܥܠܰܘܗܝ.30 ܥܰܕܠܳܐ ܬܶܒܩܶܐ: ܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܬܫܰܒܚܺܝܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܶܗ ܗܽܘ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܒܰܪܢܳܫܳܐ.31 ܠܳܐ ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ ܠܡܰܥܳܠܽܘ ܠܒܰܝܬܳܟ. ܟܡܺܐܢܰܘ̈ܗܝ ܓܶܝܪ ܕܢܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ. ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ.32 ܐܰܝܟ ܚܰܓܠܳܐ ܨܺܝܕܳܐ ܒܰܩܠܽܘܒܝܳܐ: ܠܶܒܶܗ ܕܓܰܐܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܘܩܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ. ܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܐܰܝܟ ܟܰܠܒܳܐ: ܕܰܠܟܽܠ ܒܰܝ ܥܳܐܶܠ ܘܚܳܛܶܦ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܠܟܽܠ ܒܰܝ ܥܳܐܶܠ ܘܫܳܓܶܫ.33 ܘܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܗܳܦܶܟ. ܘܰܒܡܳܐܢܰܝܥ ܪܶܓܬܳܐ ܝܳܗܶܒ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ.34 ܡܶܢ ܩܰܠܺܝܠ ܣܪܳܩܬܳܐ ܝܳܩܕܳܐ ܢܽܘܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܐܳܫܶܕ ܕܡܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ.35 ܕܚܰܠ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܒܺܝܫ ܒܪܶܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܡܽܘܡܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܬܶܣܰܒ.36 ܠܳܐ ܬܶܬܕܰܒܰܩ ܠܥܰܘܳܠܳܐ: ܕܰܠܡܳܐ ܢܩܰܠܩܶܠ ܐܽܘܪܚܳܟ: ܘܢܰܗܦܶܟܳܟ ܡܶܢ ܩܝܳܡܳܟ.

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ.

 1. 1. ܐܶܢ ܡܰܛܐܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܒܺܝܫܳܐ: ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܳܦܠܳܐ ܐܺܝܬ ܛܰܝܒܽܘ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.2 ܐܰܛܐܶܒ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܬܶܫܟܰܚ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܶܢܶܗ: ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ.3 ܠܰܝܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܡܰܢ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܒܺܝܫܳܐ. ܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܠܳܐ ܡܰܘܒܶܕ݂.4 ܚܰܕ ܬܪܶܝܢ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܳܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܨܪܺܝܟܽܘܬܳܟ. ܡܳܐܢܰܝ̈ ܙܰܝܢܳܟ. ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܶܗ. ܕܰܠܡܳܐ ܒܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܳܟ. ܘܳܐܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܣܳܢܶܐ ܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܥܰܠ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܰܝܬܶܐ ܦܽܘܪܥܳܢܶܗ.5 ܐܰܛܐܶܒ ܠܛܳܒܳܐ: ܘܰܟܺܠܝ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ.6 ܗܰܒ ܠܡܰܟܺܝܟܳܐ: ܘܰܟܠܺܝ ܡܶܢ ܡܰܪܳܚܳܐ.7 ܠܳܐ ܢܶܬܚܰܟܰܡ ܒܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܪܳܚܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܛܰܫܶܐ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ ܣܳܢܳܐܐ.8 ܒܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܓܰܒܪܳܐ: ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܗܳܘܶܝܢ. ܘܰܒܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ: ܡܶܬܦܪܶܫ ܪܳܚܡܳܐ.9 ܠܳܐ ܬܗܰܝܡܶܢ ܒܣܳܢܳܐܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܢܚܳܫܳܐ ܗܽܘ ܕܰܡܛܰܢܶܦ ܚܰܒܪܶܗ.10 ܐܳܦܶܢ ܡܶܫܬܡܰܥ ܠܳܟ ܘܰܡܗܰܠܶܟ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܦܺܝܦ: ܗܰܒ ܠܶܒܳܟ ܠܡܶܕܚܰܠ ܡܶܢܶܗ. ܗܘܺܝ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܓܳܠܶܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘܬܳܟ݂. ܘܬܶܕܰܥ ܚܰܪܬܳܐ ܕܩܶܢܶܐܬܶܗ.11 ܠܳܐ ܬܩܺܝܡܺܝܘܗܝ ܠܘܳܬܳܟ: ܕܠܳܐ ܢܶܬܗܦܶܟ ܢܩܽܘܡ ܒܕܽܘܟܬܳܟ. ܠܳܐ ܬܰܘܬܒܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܟܽܘܪܣܳܝܟ: ܘܰܒܚܰܪܬܳܐ ܬܶܕܰܥ ܡܶܠܰܝ̈. ܘܰܒܡܺܐܡܖ̈ܰܝ ܬܶܬܕܰܡܰܪ.12 ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܢܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܐܳܫܽܘܦܳܐ. ܕܢܳܟܶܬ ܠܶܗ ܚܶܘܝܳܐ.13 ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܳܦ ܟܽܠܡܰܢ ܕܩܳܪܶܒ ܠܚܰܝܘܰܬ݂ ܫܶܢܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܽܠ ܕܡܶܬܫܰܘܬܰܦ ܠܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܺܐܩܰܕ݂ ܒܶܗ ܢܽܘܪܳܐ.14 ܟܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܥܰܡܳܟ. ܠܳܐ ܡܶܬܓܠܶܐ ܠܳܟ. ܘܶܐܢ ܬܶܦܶܠ: ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܝܠܶܗ. ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܪܳܡܶܙ ܣܳܢܳܐܐ. ܘܰܒܠܶܒܶܗ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܥܰܡܺܝܩܬܳܐ.15 ܐܳܦܶܢ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܡܰܚܶܬ݂ ܕܶܡ̈ܥܶܐ. ܐܶܢ ܢܶܫܟܰܚ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܣܒܰܥ ܡܶܢ ܕܡܳܟ.16 ܐܶܢ ܬܶܐܪܥܳܟ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܬܶܫܟܚܺܝܘܗܝ ܬܰܡܳܢ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ.17 ܘܢܶܒܥܶܐ ܠܡܰܥܩܳܪܽܘ ܥܶܩܒܰܝ̈ܟ.18 ܒܪܺܝܫܶܗ ܡܢܺܝܕ݂: ܘܰܡܢܺܝܦ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܣܰܓܺܝ ܡܠܰܚܶܫ: ܘܡܰܣܢܶܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ.

 1. 1. ܕܩܳܪܶܒ ܠܙܶܦܬܳܐ: ܕܳܒܩܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܰܕܡܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܥܰܘܳܠܳܐ: ܠܳܒܶܫ ܡܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ.2 ܕܝܰܩܺܝܪ ܡܶܢܳܟ ܠܳܐ ܬܶܒܥܶܐ. ܘܠܰܕܥܰܬܺܝܪ ܡܶܢܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܬܰܦ.3 ܡܳܢܳܐ ܬܶܫܬܰܘܬܰܦ ܩܶܕܪܳܐ ܕܦܰܚܳܪܳܐ ܠܺܐܝܪܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ: ܕܢܳܩܫܳܐ ܠܳܗ̇ ܘܬܳܒܪܳܐ ܠܳܗ̇. ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ.4 ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܓܶܝܪ ܚܳܛܶܐ ܘܡܰܗܡܶܐ. ܘܡܶܣܟܺܢܳܐ ܚܳܛܶܐ ܘܰܡܨܰܠܶܐ.5 ܐܶܢ ܬܶܗܘܶܐ ܟܰܫܺܝܪ: ܢܶܦܠܽܘܚ ܒܳܟ. ܘܶܐܢ ܬܶܬܡܰܣܟܰܢ: ܢܶܫܒܩܳܟ݂.6 ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܠܳܟ݂: ܢܰܫܦܰܪ ܫܽܘ̈ܥܝܳܬܶܗ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܰܢܣܰܪܩܳܟ: ܘܗܽܘ ܠܳܐ ܢܶܚܰܫ.7 ܥܰܕ ܥܳܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܥܰܡܳܟ. ܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܳܟ ܕܥܳܒܶܕ ܠܳܟ݂ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܘܢܶܟܠܳܟ݂. ܘܓܰܒܪܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܢܶܩܪܶܝܟ.8 ܘܢܰܒܗܬܳܟ݂ ܒܬܽܘܩܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܳܟ݂: ܙܒܰܢܬܳܐ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܬܥܫܶܢ ܥܠܰܝܟ.9 ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܚܙܶܝܟ: ܘܢܶܬܛܰܫܶܐ ܡܶܢܳܟ. ܘܰܒܪܺܝܫܶܗ ܢܢܺܝܕ݂ ܥܠܰܝܟ.10 ܐܶܙܕܰܗܪ: ܠܳܐ ܬܶܬܺܝܗܶܒ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܒܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܡܰܕܥܶܗ.12 ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܗܘܰܝܬ ܡܶܬܪܰܚܰܩ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܗܽܘ ܢܶܩܪܒܳܟ.13 ܠܳܐ ܬܶܬܩܰܪܰܒ: ܕܠܳܐ ܬܶܬܪܰܚܰܩ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܪܰܚܰܩ: ܕܠܳܐ ܬܶܣܬܢܶܐ.14 ܠܳܐ ܬܶܬܟܶܠ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܰܡܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܗܰܝܡܶܢ ܠܣܽܘܓܳܐܐ ܕܫܽܘܥ̈ܝܳܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܽܘܓܳܐܐ ܕܫܽܘܥ̈ܝܳܬܶܗ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ.ܘܡܰܠܐܶܐ ܠܳܟ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܕܰܥ ܚܰܪܬܳܟ.15 ܘܰܕܠܳܐ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܬܦܪܰܥ ܦܽܘܪܥܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܳܐܶܣ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.16 ܐܶܙܕܰܗܪ ܘܰܗܘܰܝܬ ܙܗܺܝܪ. ܕܥܰܡ ܚܳܛܽܘ̈ܦܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܗܰܠܶܟ.19 ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܢܶܪܚܰܡ ܓܶܢܣܶܗ. ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ.20 ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܰܠܓܶܢܣܶܗ ܗܽܘ ܡܶܬܕܰܒܰܩ ܒܰܪܢܳܫܳܐ.21 ܡܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܕܺܐܒܳܐ ܠܶܐܡܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܰܘܠܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ.22 ܡܳܢܳܐ ܬܰܫܠܶܡ ܐܰܦܥܳܐ ܠܟܰܠܒܳܐ. ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܢܶܫܠܰܡ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ.23 ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܕܰܐܪܝܳܐ ܥܪ̈ܳܕܶܐ ܕܡܰܕܒܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܪܥܶܝܬܶܗ ܕܥܰܬܺܝܪܳܐ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ.24 ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܢܳܦܶܠ: ܘܡܶܬܕܚܳܐ ܠܒܺܝܫ. ܘܡܶܣܟܺܢܳܐ ܢܳܦܶܠ ܘܡܶܬܕܚܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫ ܠܒܺܝܫ.25 ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܡܡܰܠܶܠ: ܣܰܓܺܝܐܶܝܢ ܥܳܕܽܘܖ̈ܰܗܝ: ܘܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܣܢܰܝ̈ܳܐܡܰܫܦܪܺܝܢ.26 ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ: ܘܳܐܡܪܶܝܢ ܠܶܗ ܓܥܽܘܪ.27 ܘܶܐܢ ܐܳܡܰܪ ܕܫܰܦܺܝܪ: ܠܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ.28 ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܡܡܰܠܶܠ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܨܳܝܬܺܝܢ. ܘܡܰܛܐܳܒܳܢܰܘ̈ܗܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܡܰܡܛܶܝܢ ܠܶܗ.29 ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܘܶܐܢ ܢܶܬܬܩܰܠ ܢܶܣܚܦܽܘܢܶܗ.30 ܛܳܒ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܘܒܺܝܫܳܐ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢܒ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܠܶܒܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܫܰܢܶܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܐܶܢ ܠܛܳܒ ܘܶܐܢ ܠܒܺܝܫ.31 ܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ ܕܠܶܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܰܦ̈ܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܫܽܘܥ̈ܝܳܬܳܐ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ.

 1. 1. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܩܰܠܩܠܶܗ ܦܽܘܡܶܗ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܟܰܣܺܝ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ.2 ܛܽܘܒܳܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܒܣܰܪܬܶܗ ܢܰܦܫܶܗ: ܘܠܳܐ ܒܛܶܠܘ ܟܽܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ.3 ܠܠܶܒܳܐ: ܙܥܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܥܽܘܬܪܳܐ. ܘܰܠܓܰܒܪܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܥܰܝܢܶܗ: ܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܡܳܡܽܘܢܳܐ.4 ܕܟܳܠܶܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܡܟܰܢܶܫ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܒܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܢܶܚܕܶܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ.5 ܕܒܺܝܫ ܠܢܰܦܫܶܗ: ܠܡܰܢ ܡܰܛܐܶܒ. ܘܠܳܐ ܢܩܰܕܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ.6 ܕܒܺܝܫ ܠܢܰܦܫܶܗ: ܠܰܝܬ ܕܒܺܝܫ ܡܶܢܶܗ. ܘܗܽܘ ܡܩܰܒܶܠ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ.7 ܘܶܐܢ ܓܕܰܫ ܘܰܐܛܐܶܒ: ܡܶܛܥܳܐ ܗܽܘ ܛܥܳܐ. ܘܒܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܶܗ ܢܶܚܙܶܐ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ.8 ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܣܰܟܠܳܐ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܢܳܬܶܗ. ܘܡܰܢ ܕܢܳܣܶܒ ܕܚܰܒܪܶܗ: ܡܰܘܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ.9 ܥܰܝܢܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܰܣܓܝܳܐ ܠܰܚܡܳܐ: ܘܝܰܒܺܝܫܳܐ ܪܰܡܝܳܐ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ.10 ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܒܶܪܝ: ܫܰܡܶܫ ܢܰܦܫܳܟ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܠܳܟ: ܐܰܛܐܶܒ ܠܳܟ.11 ܘܶܐܬܕܰܟܪ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܚܙܰܝܬ. ܘܰܓܙܺܝܪܰܬ ܫܝܽܘܠ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܠܳܟ.12 ܥܰܕܠܳܐ ܬܡܽܘܬ: ܐܰܛܐܶܒ ܠܪܳܚܡܳܟ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܫܳܐܶܠ ܠܳܟ: ܗܰܒܠܶܗ.13 ܠܳܐ ܬܶܟܠܶܐ ܡܶܢ ܛܳܒܬܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ. ܘܪܶܓܬܳܐ ܣܢܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܪܰܓ.14 ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܡܶܐ ܓܶܝܪ ܫܳܒܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܢܶܟܣܰܝ̈ܟ. ܘܠܶܐܘܬܳܟ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܳܡܶܝܢ ܦܶܨ̈ܶܐ.15 ܗܰܒ ܘܣܰܒ: ܬܰܪܣܳܐ ܢܰܦܫܳܟ.16 ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܠܡܶܥܒܰܕ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܥܒܶܕ.17 ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܒܠܳܐ ܒܳܠܶܝܢ. ܘܕܳܖ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܡܡܳܬ݂ ܡܳܝܬܺܝܢ.18 ܐܰܝܟ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܢܳܬܪܺܝܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܝܳܥܶܝܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܳܖ̈ܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ: ܕܳܪܳܐ ܡܳܐܶܬ ܘܰܐ̱ܚܺܪܢܳܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ.19 ܘܟܽܠ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܬܒܰܕܩܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܰܥܒܳܕ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܐܳܙܶܠ ܒܳܬܪܶܗ.20 ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܒܚܶܟܡܬܳܐ ܗܳܘܶܐ ܪܳܢܶܐ: ܘܰܒܣܰܟܽܘܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܢܶܬܗܰܓܶܐ.21 ܕܢܰܦܢܶܐ ܥܰܠ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܗ̇ ܠܶܒܶܗ. ܘܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܝܗ̇ ܢܶܣܬܰܟܰܠ: ܘܰܠܡܶܦܰܩ ܒܳܬܪܶܗ̇ ܐܰܝܟ ܡܥܰܩܒܳܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܫܒܺܝ̈ܠܶܝܗ̇ ܢܶܗܘܶܐ ܟܡܺܝܢ.22 ܘܰܢܕܺܝܩ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܟܰܘܺܝ̈ܢ. ܘܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܢܶܗܘܶܐ ܨܳܐܶܬ݂.23 ܘܢܶܫܪܶܐ ܚܕܳܖ̈ܰܝ ܒܰܝܬܳܗ̇. ܘܢܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܢܶܩܽܘܫ ܣܶܟܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܫܪܶܐ ܒܡܰܫܪܝܳܐ ܛܳܒܳܐ.24 ܕܢܰܪܡܶܗ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܣܰܘ̈ܟܶܝܗ̇. ܘܒܰܝܢܳܬ݂ ܣܰܪ̈ܥܳܦܝܳܬܳܗ̇ ܢܶܗܘܶܐ ܥܳܡܰܪ.25 ܘܢܶܬܶܒ ܒܛܶܠܳܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܫܰܘܒܳܐ. ܘܰܒܡܶܕܝܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܢܶܗܘܶܐ ܡܛܰܝܰܠ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ.

 1. 1. ܕܕܳܚܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܰܕܝܳܠܶܦ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܗܰܠܶܟ ܒܳܗ̇.2 ܘܰܬܩܰܒܠܺܝܘܗܝ ܐܰܝܟ ܐܶܡܳܐ ܘܰܐܝܟ ܐܰܢ̱ܬܬ ܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ ܬܩܰܪܒܺܝܘܗܝ.3 ܘܬܰܘܟܠܺܝܘܗܝ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܣܰܟܽܘܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܬܰܫܩܶܝܘܗܝ.4 ܘܢܶܣܬܡܰܟ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܠܳܐ ܢܶܦܶܠ. ܘܰܥܠܶܝܗ̇ ܢܶܬܬܟܶܠ ܘܠܳܐ ܢܶܒܗܰܬ݂. ܘܰܬܪܺܝܡܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ.5 ܘܰܒܓܰܘ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܬܶܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ. ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܬܶܡܠܶܝܘܗܝ.6 ܘܰܫܡܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܬܰܘܪܬܺܝܘܗܝ.7 ܠܳܐ ܢܗܰܠܟܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢܳܗ̇. ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ.8 ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܢܰܕܪܟܽܘܢܳܗ̇.9 ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܝܳܐܝܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ.10 ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܬܶܬܶܐܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܰܕܫܰܠܺܝܛ ܒܳܗ̇ ܢܺܐܠܦܺܝܗ̇.11 ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܣܶܪܚܶܬ݂ ܘܰܚܛܺܝܬ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܣܢܶܐ ܠܳܐ ܥܒܰܕ݂.12 ܕܰܠܡܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܗܽܘ ܐܰܬܩܠܰܢܝ. ܠܶܝܬ ܓܶܝܪ ܗܶܢܝܳܢܳܐ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ.13 ܟܽܠ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܣܳܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܐܶܢܶܝܢ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ.14 ܗܽܘ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܒܪܳܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܕ ܝܰܨܪܗܽܘܢ.15 ܐܶܢ ܬܶܨܒܶܐ: ܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܢ ܬܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ: ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܬܺܚܶܐ.16 ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ. ܒܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܳܟ݂.17 ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܓܶܝܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܳܐ. ܕܢܶܓܒܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܢܶܫܒܩܽܘܢ ܡܰܘܬܳܐ.18 ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܢܒܳܪܳܐ ܗ̱ܝ ܚܰܟܡܬܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܬܰܩܺܝܦ ܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܐ ܗܽܘ.19 ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܚܰܙ̈ܝܳܢ. ܘܚܳܟܶܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.20 ܠܳܐ ܦܳܩܶܕ݂ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܢܶܚܛܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ ܕܢܰܥܽܘܠܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܡܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܥܳܒܕܰܝ̈ ܫܽܘܩܪܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ.

 1. 1. ܠܳܐ ܬܶܬܪܰܓܪܰܓ ܠܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܚܕܶܐ ܒܟܽܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ.2 ܐܳܦܶܢ ܣܓܺܝܘ: ܠܳܐ ܬܶܚܕܶܐ ܒܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܬܟܶܠ ܥܰܠ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ. ܘܠܐ ܬܗܰܝܡܶܢ ܕܗܳܘܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ.3 ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܗܽܘ ܚܰܕ ܕܥܳܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܦܳܐ.4 ܘܗܰܘ ܕܡܳܐܶܬ ܕܠܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܗܳܘܶܝܢ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܰܘܠܳܐ.5 ܡܶܢ ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܕܕܳܚܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܬܶܬܡܠܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܩܪܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ: ܬܶܚܪܰܒ.6 ܕܣܰܓܺܝܐܳܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܙܳܬ݂ ܥܰܝܢܝ. ܘܰܕܥܰܫܺܝ̈ܢܳܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܶܡܥܰܬ݂ ܐܶܕܢܰܝ.7 ܒܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܝܳܩܕܳܐ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܒܥܰܡܳܐ ܕܡܰܪܓܶܙ ܫܳܠܛܳܐ ܚܶܡܬܳܐ.8 ܠܳܐ ܫܒܰܩ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ: ܕܰܡܠܰܘ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܓܰܢܒܳܪܽܘܬܗܽܘܢ.9 ܘܠܳܐ ܚܳܣ ܥܰܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܰܩܪܺܝܬܶܗ ܕܠܽܘܛ: ܕܰܐܪܫܰܥܘ ܡܶܛܽܠ ܓܰܐܝܽܘܬܗܽܘܢ.10 ܘܠܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܚܰܪܡܳܐ. ܘܰܓܙܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܡܺܐܒܰܕ݂ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.11 ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܫܶܬܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܪ̈ܶܓܠܳܝ݂ܝ݂ܺܢ ܐܶܬܩܦܶܣܘ ܡܶܛܽܠ ܪܛܽܘܢܝܗܽܘܢ. ܐܳܦ ܚܰܕ ܐܶܢ ܢܰܩܫܶܐ ܩܕܳܠܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܬܶܡܗܳܐ ܐܶܢ ܢܶܙܟܶܐ.12 ܡܶܛܽܠ ܕܖ̈ܰܚܡܶܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܡܰܣܓܶܐ ܠܡܶܫܒܰܩ: ܐܳܦ ܬܳܒܰܥ ܚܛܳܗ̈ܶܐ.13 ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝܐܶܝܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܬܳܒܰܥ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܶܢ ܠܶܗ.14 ܠܳܐ ܢܦܰܠܶܛ ܠܥܳܒܕܰܝ̈ ܫܽܘܩܪܳܐ ܘܰܠܓܳܠܽܘܙ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܒܛܰܠ ܣܰܒܪܗܽܘܢ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܥܳܠܰܡ.15 ܠܟܽܠܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܝܬ ܠܶܗ ܐܰܓܪܳܐ. ܘܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܫܟܰܚ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܫܺܝ ܠܶܒܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܕܥܺܝܘܗܝ. ܕܢܶܬܚܙܽܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܳܐ. ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ. ܘܢܽܘܗܪܶܗ ܘܚܶܫܟܶܗ ܦܰܠܶܓ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.16 ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܛܰܫܶܐ. ܘܒܰܡܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܢܽܘ ܢܶܬܕܰܟܪܰܢܝ.17 ܘܰܒܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ: ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܢܰܦܫܶܝ ܒܰܢܝܳܬ݂ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.18 ܗܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܬܗܽܘܡܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ: ܒܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ.19 ܥܶܩܳܖ̈ܶܐ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ ܕܬܺܒܶܝܠ: ܟܰܕ ܡܶܬܚܙܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܙܳܝܥܺܝܢ.20 ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܣܺܝܡ ܥܰܠ ܠܶܒܝ.21 ܘܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܝ ܡܰܢܽܘ ܢܶܣܬܰܟܰܠ.22 ܐܶܢ ܐܶܚܛܶܐ: ܠܳܐ ܬܶܚܙܶܝܢܝ ܥܰܝܢܳܐ: ܐܰܘ ܐܶܢ ܐܶܕܰܓܶܠ ܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܕܰܡܛܰܫܰܝ: ܡܰܢܽܘ ܝܳܕܰܥ.23 ܚܰܣܺܝܖ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ. ܢܶܬܪܰܥܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ.24 ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܘܩܰܒܶܠ ܝܽܘܠܦܳܢܝ. ܘܰܠܟܽܠ ܡܶܠܰܝ̈ ܗܰܒܘ ܠܶܒܟܽܘܢ.25 ܐܺܡܰܪ ܒܡܰܬܩܳܠܳܐ ܡܶܠܰܝ̈. ܘܰܒܚܶܟܡܬܳܐ ܐܶܚܰܘܶܐ ܝܽܘܠܦܳܢܝ.26 ܟܰܕ ܒܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܠܩܽܘܕܡܺܝܢ: ܥܰܡ ܒܪܺܝܬܗܽܘܢ ܦܰܠܶܓ ܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܗܽܘܢ.27 ܘܝܰܗܒܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܫܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܕܳܖ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܠܳܐ ܟܳܦܢܺܝܢ ܘܠܳܐ ܨܳܗܶܝܢ: ܘܠܳܐ ܥܳܡܠܺܝܢ ܘܠܳܐ ܠܳܐܶܝܢ: ܘܠܳܐ ܚܳܣܪܺܝܢ ܡܶܢ ܓܰܢܒܳܪܽܘܬܗܽܘܢ.28 ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܠܳܐ ܣܳܢܶܝܢ.29 ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܡܰܥܒܪܶܝܢ ܡܶܠܬܶܗ.30 ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܐܰܕܺܝܩ. ܘܒܪܟܳܗ̇ ܒܟܽܠ ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܗ̇.31 ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܳܐ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇. ܘܰܩܦܰܣ ܠܓܰܘܳܗ̇ ܟܽܠ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܙ.

 1. 1. ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܒܪܳܝܗܝ ܠܳܐܕܳܡ.2 ܘܡܰܗܦܳܟܽܘ ܢܰܗܦܟܺܝܘܗܝ ܠܓܰܘܳܗ̇.3 ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܦܰܠܶܓ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܘܰܐܫܠܶܛ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܒܚܶܟܡܬܶܗ ܐܰܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܕܶܚܠܬܳܐ.4 ܘܰܐܪܡܺܝ ܕܶܚܠܬܗܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܥܰܠ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܦܳܪܰܚܬܳܐ.5 ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܬܰܪܥܶܝܬܳܐ ܡܠܳܐ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܛܳܒ ܘܒܺܝܫ ܐܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ.6 ܘܰܒܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܡܳܐ: ܘܠܶܫܳܢܳܐ: ܘܥܰܝ̈ܢܶܐ: ܘܶܐܕܢ̈ܶܐ.7 ܘܠܶܒܳܐ ܠܶܣܬܰܟܳܠܽܘ ܦܰܠܶܓ ܠܗܽܘܢ. ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܓܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ: ܕܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܦܪ̈ܺܝܫܳܬܶܗ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܶܚܠܬܶܗ.8 ܘܠܰܫܡܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢ.9 ܣܳܡ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܩܝܳܡ̈ܶܐ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ.10 ܩܝܳܡܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ.11 ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܶܗ ܚܙܰܘ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܺܐܝܩܳܪ ܡܡܰܠܶܠܗ ܫܡܰܥܘ ܒܶܐܕܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܙܕܰܗܰܪܘ ܘܠܳܐ ܬܟܰܕ݂ܒܽܘܢ.12 ܘܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܓܒܰܪ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ.13 ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܓܰܠ̈ܝܳܢ. ܘܠܳܐ ܥܳܒܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ.14 ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܰܩܺܝܡ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ.15 ܘܰܡܢܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.16 ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܕܳܢܚܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܓܰܠ̈ܝܳܢ ܠܶܗ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ.17 ܠܳܐ ܟܣܶܝܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܠܩܽܘܒܠܶܗ.18 ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܚܬܺܝܡܳܐ ܘܣܺܝܡܳܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܐܰܝܟ ܒܳܒܬܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ.19 ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܬܓܠܶܐ ܘܢܶܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܪܺܝܫܗܽܘܢ ܢܶܬܶܠ.20 ܒܪܰܡ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܝܳܗܶܒ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܢܰܘܒܶܕ݂ ܠܟܽܠ ܕܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܰܗܪܺܝܢ.21 ܬܽܘܒܘ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܬܬܽܘܒܽܘܢ ܡܶܢ ܕܰܠܡܺܐܒܰܕ݂.22 ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܚܛܳܐ ܘܠܳܐ ܠܡܰܪܓܳܙܽܘ.23 ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܗܶܢܝܳܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܟܽܠ ܡܰܢ ܕܶܐܒܰܕܘ ܒܥܰܠܡܳܐ: ܚܠܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܰܝ݂ܝ݂ܺܢ ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܠܶܗ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ.24 ܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܫܳܒܶܩ ܠܳܐܝܠܶܝܢ ܕܬܳܝܒܺܝܢ ܠܘܳܬܶܗ.25 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܒܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܬܰܪܥܶܝܬܶܗ ܐܰܝܟ ܬܰܪܥܶܝܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ.26 ܡܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܡܳܡܳܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܚܶܫܽܘܟܳܐ.27 ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܽܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܟܳܒܶܫ ܝܰܨܪܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܣܪܳܐ ܗܽܘ ܘܰܕܡܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܚ.

 1. 1. ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܳܐܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܐܳܦ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܥܰܦܪܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ.2 ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ.3 ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܢܶܡܢܶܐ ܓܒܰܪ̈ܘܳܬܶܗ.4 ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܶܬܒܩܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ.5 ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܙܰܟܳܝ.6 ܒܫܽܘܠܳܡܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܡܫܰܪܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܢܶܬܒܽܘܢ ܢܶܬܡܗܽܘܢ.7 ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܚܽܘܣܪܳܢܗܽܘܢ. ܘܡܳܢܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢܗܽܘܢ. ܘܡܳܢܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܗܽܘܢ ܘܡܳܢܳܐ ܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ.8 ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܢܰܣܓܶܐ ܠܡܶܚܳܐ ܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܶܡܠܳܐ ܓܰܘܕܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܦܪܶܕܬܳܐ ܡܶܢ ܚܳܠܳܐ. ܐܳܠܶܦ ܫܢܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ.9 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܰܓܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܳܐܫܶܕ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ.10 ܡܳܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܕܚܰܪܬܗܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ.11 ܡܳܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܣܓܺܝ ܫܽܘܒܩܳܢܗܽܘܢ.12 ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܥܰܠ ܩܰܪܺܝܒ ܒܶܣܪܶܗ. ܘܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ.13 ܡܚܰܟܶܡ ܘܪܳܕܶܐ ܘܡܰܠܶܦ ܠܗܽܘܢ. ܘܡܰܗܦܶܟ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܪܳܥܶܐ ܠܰܓܙܳܪܶܗ.14 ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ: ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ.15 ܒܶܪܝ: ܠܡܰܢ ܕܡܰܛܐܶܒ ܠܚܰܒܪܶܗ: ܠܳܐ ܬܶܟܠܶܐ. ܘܰܒܡܰܢ ܕܝܳܗܶܒ ܠܳܐ ܬܶܒܐܰܫ ܥܰܝܢܳܟ.16 ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܒܰܛܶܠ ܠܫܰܘܒܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܗܰܦܟܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ.17 ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܕܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܟܰܫܺܝܖ̈ܶܐ.18 ܣܰܟ̱ܳܐ ܓܶܝܪ ܡܚܰܣܶܕ ܥܰܕܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܡܬܺܝܟܳܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ.19 ܥܰܕܠܳܐ ܬܶܬܟܰܬܰܫ: ܒܥܺܝ ܠܳܟ ܥܳܕܽܘܪܳܐ.20 ܘܥܰܕܠܳܐ ܬܶܬܟܪܰܗ: ܒܥܺܝ ܠܳܟ ܐܳܣܝܳܐ.21 ܥܰܕܠܳܐ ܬܶܡܛܶܝܟ ܥܳܩܬܳܐ: ܨܰܠܳܐ. ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܥܳܩܬܳܐ ܬܶܫܟܚܺܝܗ̇ ܘܬܶܥܢܶܝܟ.22 ܥܰܕܠܳܐ ܬܶܬܩܶܠ: ܨܰܠܳܐ ܘܰܒܥܺܝ. ܘܥܰܕܠܳܐ ܬܶܚܛܶܐ: ܗܰܒ ܙܶܕܩܬܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܬܟܠܶܐ ܠܡܰܥܒܳܪܽܘ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ. ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܰܕܶܫ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܬܥܽܘܩ ܠܳܟ. ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܙܰܒܢܳܐ ܠܰܡܬܳܒ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ. ܐܶܬܕܰܟܪ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܚܰܪ.23 ܥܰܕܠܳܐ ܬܶܕܘܰܪ: ܛܰܝܶܒ ܢܶܕܖ̈ܰܝܟ. ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܢܰܣܶܐ ܡܳܪܶܗ. ܠܳܐ ܬܰܘܣܶܦ ܠܡܶܚܛܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܙܟܰܝܬ.24 ܐܶܬܕܰܟܪ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܒܚܰܪܬܳܐ ܗܽܘ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܥܳܩܬܳܐ ܠܳܐ ܢܰܗܦܶܟ ܡܶܢܳܟ ܐܰܦ̈ܶܐ.25 ܗܘܰܝܬ ܕܟܺܝܪ ܠܟܰܦܢܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܣܰܒܥܳܐ: ܘܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ ܘܥܶܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܥܽܘܬܪܳܐ.26 ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ ܡܫܰܢܶܐ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ.27 ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܺܐܨܰܦ. ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܪܽܘܫܥܳܐ ܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ.28 ܠܟܽܠ ܕܚܰܟܺܝܡ ܠܡܰܠܳܦܽܘ ܚܶܟܡܬܳܐ. ܘܰܠܝܳܕܽܘ̈ܥܶܝܗ̇ ܠܡܶܬܰܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܚܰܟܺܝ̈ܡܰܝ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ.29 ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܬܚܰܟܡܽܘܢ. ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡ̈ܰܬܠܶܐ: ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ: ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ.30 ܒܶܪܝ: ܒܳܬܰܪ ܫܶܐܠܰܬ ܢܰܦܫܳܟ ܠܳܐ ܬܺܐܙܰܠ. ܘܡܶܢ ܪܶܓܬܳܗ̇ ܟܠܺܝܗ̇.31 ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܬܶܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܟ: ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܕܥܳܒܶܕ ܨܶܒܢܳܝܳܐ ܕܣܳܢܐܶܗ.32 ܠܳܐ ܬܶܚܕܶܐ ܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬܳܐ ܕܬܰܦܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܠܳܐ ܚܰܕ ܬܪܶܝܢ ܬܶܗܘܶܐ ܡܶܣܟܺܝܢ.33 ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܶܣܟܺܝܢ: ܘܪܰܘܳܝ: ܘܙܰܠܺܝܠ: ܘܦܰܩܳܩ. ܟܰܕ ܡܶܕܶܡ ܒܟܺܝܣܳܟ ܠܰܝܬ.

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܛ.

 1. 1. ܦܳܥܠܳܐ ܪܰܘܳܝܳܐ ܠܳܐ ܢܶܥܬܰܪ. ܘܰܕܪܳܚܶܡ ܒܶܣܪܳܐ ܢܺܐܪܰܬ݂ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ.2 ܚܰܡܪܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܡܦܰܚܙܺܝܢ ܠܶܒܳܐ.3 ܘܰܕܡܶܬܕܒܶܩ ܠܙܳܢܺܝܬܳܐ ܢܺܐܒܰܕ. ܢܰܦܫܳܐ ܚܨܺܝܦܬܳܐ ܬܰܘܒܶܕ ܡܳܪܳܗ̇.4 ܘܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܰܥܓܰܠ ܚܰܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܗܽܘ. ܕܡܰܚܛܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܰܢܽܘ ܢܶܙܟܶܝܘܗܝ.5 ܘܰܕܚܳܕܶܐ ܥܰܠ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܢܶܗܘܶܐ ܬܒܳܪܶܗ. ܕܬܳܢܶܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܚܰܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ.6 ܠܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܬܶܬܢܶܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܚܰܣܕܳܟ.7 ܒܪܳܚܡܳܐ ܘܰܒܣܳܢܳܐܐ ܠܳܐ ܬܕܰܓܶܠ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܒܥܺܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܩܰܪ̈ܨܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܬܶܐܟܽܘܠ.8 ܕܠܳܐ ܡܰܢ ܕܫܳܡܰܥ ܢܶܣܢܶܝܟ. ܘܰܐܝܟ ܣܳܪܽܘܚܳܐ ܢܶܚܫܒܳܟ.9 ܫܡܰܥܬ ܡܶܠܬܳܐ: ܬܡܽܘܬ݂ ܒܠܶܒܳܟ݂. ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܓܶܐܪܳܐ: ܕܬܶܒܙܥܳܟ݂ ܘܬܶܦܽܘܩ.10 ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܶܠܬܳܐ ܡܚܰܒܰܠ ܣܰܟܠܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܡܚܰܒܠܳܐ ܝܳܠܶܕܬܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܰܘܠܳܗ̇.11 ܐܰܝܟ ܓܶܐܪܳܐ ܕܰܡܚܶܐ ܒܰܚܪܽܘܬܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܰܡܥܰܘ̈ܗܝ ܕܣܰܟܠܳܐ.12 ܐܰܟܶܣ ܪܳܚܡܳܟ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܕܒܺܝܫ. ܘܶܐܢ ܥܒܰܕ: ܕܠܳܐ ܢܰܘܣܶܦ.13 ܐܰܟܶܣ ܩܰܪܺܝܒܳܟ: ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ. ܘܶܐܢ ܐܶܡܰܪ: ܕܠܳܐ ܢܶܬܢܶܐ.14 ܐܰܟܶܣ ܪܳܚܡܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܡܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܗܳܘܶܐ ܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ.15 ܘܠܳܐ ܠܟܽܠ ܡܶܠܳܐ ܢܗܰܝܡܶܢ ܠܶܒܳܟ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܚܳܛܶܐ: ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܶܗ. ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܬܬܩܶܠ: ܕܠܳܐ ܒܠܶܫܳܢܶܗ.16 ܐܰܟܶܣ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܛܠܰܡ. ܘܠܳܐ ܠܟܽܠ ܡܶܠܳܐ ܬܗܰܝܡܢܺܝܘܗܝ.17 ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܘܟܽܠ ܚܶܟܡܬܳܐ: ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܗܺܝ ܗܺܝ ܚܶܟܡܬܳܐ.18 ܠܰܝܬ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܒܺܝܫ. ܘܠܰܝܬ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܕܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ.19 ܐܺܝܬ ܥܪܺܝܡܽܘܬܳܐ: ܕܒܳܪܝܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܣܰܟܠܳܐ: ܕܚܰܣܺܝܪ ܚܛܳܗ̈ܶܐ.20 ܐܺܝܬ ܚܰܣܺܝܪ ܡܰܕܥܳܐ: ܕܡܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܝܰܬܺܝܪ ܡܰܕܥܳܐ: ܕܚܳܛܶܐ.21 ܐܺܝܬ ܕܰܥܪܺܝܡ: ܘܨܳܒܶܐ ܠܰܡܕܰܓܳܠܽܘ. ܘܡܶܬܥܰܩܰܡ ܠܡܶܓܠܳܐ ܕܺܝܢܳܐ.22 ܐܺܝܬ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܐܰܝܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܰܐܝܟ ܬܒܺܝܪ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܓܰܘ ܠܶܒܶܗ ܡܠܶܐ ܢܳܟܠܳܐ.23 ܐܺܝܬ ܕܡܰܪ̈ܟܢܳܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ: ܘܡܶܬܪܰܥܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܒܰܐܬܰܪ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܶܗ: ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܟܺܐܢܳܐ.24 ܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܚܰܝܠܳܐ: ܡܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܚܛܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܡܶܫܟܰܚ ܠܡܰܒܐܳܫܽܘ: ܡܰܒܐܶܫ.25 ܐܺܝܬ ܕܡܶܢ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ: ܦܳܪܶܫ ܠܶܗ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܩܒܽܘܠ: ܝܳܕܰܥ ܠܶܗ ܚܰܟܺܝܡܳܐ.26 ܚܶܙܘܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ: ܡܚܰܘܶܐ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܦܣ̈ܳܥܳܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܡܰܣܗ̈ܕܳܢ ܥܠܰܘܗܝ.27 ܐܺܝܬ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ: ܕܠܳܐ ܝܳܐܝܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܫܰܬܺܝܩ: ܘܗܽܘ ܚܰܟܺܝܡ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܟ.

 1. 1. ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܡܰܢ ܕܡܰܟܶܣ ܠܥܰܘܳܠܳܐ. ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܡܶܢ ܟܰܪ ܕܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܶܗ ܠܡܶܫܬܰܒܳܚܽܘ.2 ܡܶܬܪܰܓܪܰܓ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܠܡܶܕܡܰܟ ܥܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ.3 ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ.4 ܐܺܝܬ ܕܟܰܕ ܫܰܬܺܝܩ ܡܶܬܚܫܶܒ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܣܬܢܶܐ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܫܽܘ̈ܥܝܳܬܶܗ.5 ܐܺܝܬ ܕܡܡܰܠܶܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܶܗ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ.6 ܘܓܰܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܢܳܛܰܪ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܘܡܰܪܳܚܳܐ ܠܳܐ ܢܳܛܰܪ ܥܶܕܳܢܳܐ.7 ܐܺܝܬ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܫܽܘܥ̈ܝܳܬܶܗ ܡܶܣܬܢܶܐ. ܘܰܕܡܶܬܓܰܐܶܐ ܢܶܣܬܢܽܘܢ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ.8 ܐܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܒܺܝܫܬܶܗ ܗܽܘ ܕܓܰܒܪܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܫܽܘ̈ܥܝܳܬܳܐ ܕܰܠܚܽܘܣܪܳܢܶܗ.9 ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܫܕܶܐ ܟܺܐܦܳܐ ܒܥܰܘܦܳܐ ܘܬܰܦܪܚܺܝܘܗܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܰܘܒܶܕ ܪܳܚܡܽܘܬܶܗ ܕܪܳܚܡܳܟ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܫܟܚܶܝܗ̇.10 ܐܺܝܬ ܕܝܳܙܶܦ ܣܰܓܺܝ ܐܰܝܟ ܙܥܽܘܪ. ܘܦܳܪܰܥ ܠܶܗ ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܳܐ.11 ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܣܰܟ̱ܳܐ ܠܳܐ ܫܳܘܝܳܐ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܳܐ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܠܦܽܘܪܥܳܢܽܘܬܳܐ.12 ܙܥܽܘܪ ܝܳܗܶܒ: ܘܣܰܓܺܝ ܡܚܰܣܶܕ. ܘܦܳܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ: ܘܡܡܰܠܶܠ ܕܒܺܝܫ ܘܣܳܪܶܒ.13 ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܘܙܶܦ: ܘܰܡܚܳܪ ܬܳܒܰܥ. ܘܰܓܒܺܝܬܶܗ ܓܒܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܦܽܘܪܥܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܢܺܝܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ.14 ܣܰܟܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܺܝܬ ܠܺܝ ܪܳܚܡܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܛܰܝܒܽܘ ܠܛܰܝܒܽܘܬܝ.15 ܐܳܟܠܰܝ̈ ܠܰܚܡܝ ܐܰܝܟ ܫܽܘܥܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܢܡܰܝܩܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ.20 ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܫܺܝܕܺܝܢ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܥܰܘܳܠܳܐ ܒܶܝܬ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ.21 ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܐܰܠܺܝܬܳܐ ܕܬܶܐܟܽܘܠ ܕܠܳܐ ܡܶܠܚܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܕܠܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܗ̇.22 ܒܦܽܘܡܶܗ ܕܣܰܟܠܳܐ ܬܶܬܩܶܠ ܡܶܠܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܒܥܶܕܳܢܳܗ̇.23 ܐܺܝܬ ܕܡܶܬܦܠܶܛ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܨܪܺܝܟܽܘܬܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܘܥܰܠ ܥܽܘܬܪܶܗ ܡܶܬܬܢܺܝܚ.24 ܐܺܝܬ ܕܡܰܘܒܶܕ݂ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܒܶܗܬܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܟܽܘܣܳܝ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܓܳܡܰܪ.25 ܐܺܝܬ ܕܡܶܢ ܒܶܗܬܬܶܗ ܡܰܬܟܶܠ ܚܰܒܪܶܗ. ܘܩܳܢܶܐ ܠܶܗ ܣܳܢܳܐܐ ܡܰܓܰܢ.26 ܡܶܕܶܡ ܕܒܺܝܫ ܒܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܟܰܕܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܦܽܘܡܶܗ ܕܣܰܟܠܳܐ: ܗܺܝ ܣܰܓܺܝܐܳܐ.27 ܡܶܬܪܰܓܪܰܓ ܠܡܶܓܢܰܒ ܐܳܦ ܠܰܡܟܰܕܳܒܽܘ. ܘܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܶܬܶܗ ܒܶܗܬܬܳܐ ܢܰܘܪ̈ܬܳܢ.28 ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܪܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܰܕܳܒܳܐ: ܠܠܰܘܛܬܳܐ. ܘܒܶܗܬܬܶܗ ܥܰܡܶܗ ܬܺܐܒܰܕ݂.29 ܡܠܶܐ ܡܰܬ̈ܠܶܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܙܥܽܘܪܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܢܰܦܼܶܗ. ܘܥܰܒܕܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܢܶܫܛܰܠܰܛ ܒܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ.30 ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܘܫܽܘܚܕܳܐ ܡܰܒܗܬܺܝܢ ܥܰܝܢ̈ܶܐ. ܣܳܟܰܪ ܦܽܘܡܳܐ. ܘܰܡܒܰܛܶܠ ܟܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ.31 ܚܶܟܡܬܳܐ ܛܡܺܝܪܬܳܐ: ܘܣܺܝܡܬܳܐ ܕܰܡܛܰܫܝܳܐ: ܡܳܢܳܐ ܗܶܢܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ.32 ܛܳܒ ܗܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܛܰܫܶܐ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ. ܛܳܒ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܛܰܫܶܐ ܚܶܟܡܬܶܗ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܐ.

 1. 1. ܒܶܪܝ: ܣܰܓܺܝ ܗܘܰܝܬ ܥܳܪܶܩ ܡܶܢ ܚܛܳܗܳܐ.2 ܘܶܐܢ ܬܶܩܪܽܘܒ ܠܘܳܬܳܗ̇: ܢܶܟܬܳܟ.3 ܘܰܐܝܟ ܫܶܢܰܝ̈ ܐܰܪܝܳܐ ܗ̱ܝ: ܟܰܕܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܚܰܒܠܳܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.4 ܣܰܝܦܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܦܽܘܡܰܘ̈ܗܝ: ܙܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܠܰܡܚܽܘܬܳܗ̇: ܠܰܝܬ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ.5 ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ ܡܰܚܪܒܳܐ ܡܶܕܝܳܖ̈ܶܐ. ܘܳܐܦܰܕܢ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܥܳܩܪܳܐ.6 ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܠܶܐܕܢܶܗ. ܘܰܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܥܶܠ̈ܡܶܐ ܣܳܠܩܳܐ.7 ܣܳܢܶܐ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ. ܘܰܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܬܳܐܶܒ ܡܶܢ ܠܶܒܶܗ.8 ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܡܶܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ. ܘܒܳܩܶܐ ܗܽܘ ܒܰܥܓܰܠ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ.9 ܕܒܳܢܶܐ ܒܰܝܬܶܗ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ: ܡܟܰܢܶܫ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܠܝܰܓܪܶܗ.10 ܐܰܝܟ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܣܚܳܠܳܐ ܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܓܰܒܪܳܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘܩܦܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ.11 ܘܰܫܒܺܝܠܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ ܗܽܘ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܪܬܶܗ ܓܽܘܒܳܐ ܗܽܘ ܥܰܡܺܝܩܳܐ.12 ܕܢܳܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܐܳܠܶܨ ܝܰܨܪܶܗ.13 ܘܰܕܕܳܚܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܚܣܰܪ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ.14 ܘܡܰܕܥܶܗ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܐܰܝܟ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܢܶܣܓܶܐ. ܘܬܰܪܥܶܝܬܶܗ: ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ.15 ܠܶܒܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ: ܐܰܝܟ ܓܽܘܒܳܐ ܬܒܺܝܪܳܐ. ܘܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ: ܚܶܟܡܬܳܐ ܠܳܐ ܢܺܐܠܰܦ.16 ܡܶܠܬܶܗ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܫܳܡܰܥ ܠܳܗ̇ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܘܠܳܗ̇ ܡܰܘܕܶܐ: ܘܰܥܠܶܝܗ̇ ܡܰܘܣܶܦ. ܘܫܳܡܰܥ ܠܳܗ̇ ܣܰܟܠܳܐ: ܘܰܥܠܶܝܗ̇ ܓܳܚܶܟ. ܘܪܳܡܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܓܰܒܰܘ̈ܗܝ.17 ܫܽܘ̈ܥܝܳܬܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ: ܐܰܝܟ ܛܰܥܢܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܟܽܠ ܡܰܡܠܶܠܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ.18 ܦܽܘܡܶܗ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܒܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܠܡܰܡܠܶܠܗ ܢܣܺܝܡܽܘܢ ܠܶܒܗܽܘܢ.19 ܐܰܝܟ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ ܗ̱ܝ ܚܶܟܡܬܳܐ ܠܣܰܟܠܳܐ. ܘܡܰܕܥܳܐ ܠܫܳܛܝܳܐ ܐܰܝܟ ܓܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܨܺܝܕܬܳܐ ܗܽܘ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܣܰܟܠܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܐܰܣܽܘܖ̈ܶܐ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܶܗ.20 ܣܰܟܠܐ: ܒܓܽܘܚܟܳܐ ܡܪܺܝܢ ܩܳܠܶܗ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܒܰܢܝܳܚܳܐ ܓܳܚܶܟ.21 ܐܰܝܟ ܩܽܘܠܒܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ: ܚܶܟܡܬܳܐ ܠܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܨܶܦܬܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ.22 ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܣܰܟܠܳܐ ܥܳܐܠ̈ܳܢ ܒܰܥܓܰܟ ܠܓܰܘ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܡܰܪܟܶܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ.23 ܣܰܟܠܳܐ ܡܕܺܝܩ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܠܓܰܘ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܘܰܢܡܰܠܶܠ.24 ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܨܳܐܶܬ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ: ܘܰܠܚܰܟܺܝܡܳܐ ܩܫܶܐ ܨܰܥܪܶܗ.25 ܦܽܘܡܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܒܓܽܘܫܡܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܡܡܰܠܶܠ. ܘܰܒܡܰܬܩܳܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܚܰܟܺܝܡܳܐ.26 ܦܽܘܡܶܗ ܕܣܰܟܠܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܠܶܒܶܗ. ܘܦܽܘܡܶܗ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐ ܒܠܶܒܶܗ.27 ܟܰܕ ܠܳܐܶܛ ܣܰܟܠܳܐ ܠܡܰܢ ܕܠܳܐ ܚܛܳܐ ܠܶܗ: ܗܽܘܝܽܘ ܡܠܰܝܶܛ ܠܢܰܦܫܶܗ.28 ܥܰܝ݂ܺܝ݂ܩܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܣܰܟܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܡܳܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܒ.

 1. 1. ܐܰܝܟ ܟܺܐܦܳܐ ܨܚܰܢܬܳܐ ܕܪܰܡܝܳܐ ܒܫܽܘܩܳܐ: ܘܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܥܳܪܶܩ ܡܶܢ ܪܺܝܚܳܗ̇. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܰܟܠܳܐ. ܟܽܠܢܳܫ ܡܶܬܪܰܚܰܩ ܡܶܢܶܗ.2 ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܫ ܠܒܰܪ ܠܫܽܘܩܳܐ ܘܰܡܨܰܥܰܪ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܟܽܠܡܰܢ ܕܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܡܛܰܪܰܦ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ.3 ܒܶܗܬܬܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܐܒܳܐ: ܒܪܳܐ ܣܰܟܠܳܐ.4 ܘܢܶܩܒܬܳܐ ܠܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ.5 ܐܰܒܽܘܗ̇ ܘܶܐܡܳܗ̇ ܬܰܒܗܶܬ݂ ܣܰܟܠܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܺܝ ܬܶܨܛܰܥܪ.6 ܐܰܝܟ ܙܡܳܪܳܐ ܒܶܝܬ ܒܳܟܶܐ: ܫܽܘܥܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܗ̇. ܘܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ: ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܚܶܟܡܬܳܐ ܗ̱ܝ.7 ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܡܕܶܒܶܩ ܚܶܨ̈ܦܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܢ ܕܡܰܠܶܦ ܠܣܰܟܠܳܐ.8 ܘܰܐܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܡܥܺܝܪ ܕܰܡܟܳܐ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܥܰܡܺܝܩܬܳܐ.9 ܘܰܐܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܕܳܐܟܶܠ ܠܰܚܡܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܟܦܶܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܢ ܕܡܰܠܶܦ ܠܣܰܟܠܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܓܡܰܪ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܐܳܡܰܪ ܠܳܟ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪܬ.10 ܥܰܠ ܡܺܝܬܳܐ ܠܡܶܒܟܳܐ ܕܶܐܬܟܠܺܝ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܥܰܠ ܣܰܟܠܳܐ ܕܶܐܬܟܠܺܝ ܡܶܢ ܚܶܟܡܬܳܐ.11 ܠܰܝܬ ܠܡܶܒܟܳܐ ܥܰܠ ܡܺܝܬܳܐ ܕܡܶܬܬܢܺܝܚ.12 ܒܺܝܫܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܶܝܬ ܒܳܟܶܐ ܓܶܝܪ ܕܡܺܝܬܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ.13 ܘܒܶܝܬ ܒܳܟܶܐ ܕܣܰܟܠܳܐ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ.14 ܥܰܡ ܣܰܟܠܳܐ ܠܳܐ ܬܰܫܦܰܪ ܫܽܘ̈ܥܝܳܬܳܐ. ܘܥܰܡ ܚܙܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܬܺܐܙܰܠ ܒܽܐܘܪܚܳܐ.15 ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢܶܗ: ܕܠܳܐ ܢܥܺܝܩ ܠܳܟ. ܘܠܳܐ ܢܛܰܢܦܳܟ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܶܬܢܰܦܰܨ.16 ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢܶܗ: ܘܬܶܫܟܰܚ ܢܳܝܚܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܰܠܐܶܝܟ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܫܽܘ̈ܥܝܳܬܶܗ.17 ܡܶܢ ܐܰܒܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝ ܝܰܩܺܝܪ. ܘܡܳܢܰܘ ܫܡܶܗ ܐܶܠܳܐ ܣܰܟܠܳܐ.18 ܚܳܠܳܐ ܘܡܶܠܚܳܐ ܘܛܰܥܢܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܢܺܝܚ ܠܡܶܫܩܰܠ: ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܥܡܰܪ ܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ ܣܰܟܠܳܐ.19 ܐܰܝܟ ܥܪܰܩܬܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܰܐܣܺܝܪܳܐ ܒܶܐܣ̈ܶܐ ܕܙܳܘ̈ܝܳܬܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܶܒܳܐ ܡܗܰܘܢܳܐ ܒܡܶܠܟܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܘܟܽܠ ܕܶܚܠܳܐ ܠܳܐ ܬܙܺܝܥܺܝܘܗܝ.20 ܠܶܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܶܗ ܐܰܝܟ ܨܶܒܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܦܳܐ ܥܰܠ ܐܶܣ̈ܶܐ ܡܨܰܒ̈ܬܳܬܳܐ.21 ܨܪܳܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܕܪܳܡܳܐ. ܘܰܕܩܰܠܺܝܠ ܛܳܒ ܩܕܳܡ ܪܽܘܚܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܳܡ.22 ܐܰܝܟ ܕܡܳܐܢܳܐ ܕܟܶܬܳܢܳܐ ܘܰܕܥܰܡܪܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܩܰܝܡܽܘܢ.23 ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܶܒܶܗ ܕܣܰܟܠܳܐ ܒܥܰܡܠܰܘ̈ܗܝ ܬܒܺܝܪ. ܘܰܩܕܳܡ ܥܳܩܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܳܡ.24 ܡܚܽܘܬܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡܰܚܬܳܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ. ܘܰܡܚܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܡܰܥܒܪܳܐ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ.25 ܕܫܳܕܶܐ ܟܺܐܦܳܐ ܒܨܶܦܪܳܐ: ܡܰܦܪܰܚ ܠܳܗ̇. ܘܡܰܢ ܕܓܳܠܶܙ ܚܰܒܪܶܗ: ܡܰܥܒܰܪ ܪܳܚܡܽܘܬܶܗ.26 ܥܰܠ ܪܳܚܡܳܟ ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܶܐܢ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܬ: ܠܳܐ ܬܶܣܒܰܪ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܥܰܡܶܗ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ. ܥܰܠ ܪܳܚܡܳܐ ܐܳܦܶܢ ܬܶܫܡܽܘܛ ܣܰܝܦܳܐ: ܠܳܐ ܬܰܘܚܶܠ. ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܡܰܦܩܳܢܳܐ.27 ܘܶܐܢ ܥܰܠ ܪܳܚܡܳܟ ܬܶܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܟ: ܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ. ܒܰܪ ܚܶܣܕ̈ܶܐ ܡܰܢ ܕܓܳܠܶܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܘܰܡܚܽܘܬܳܐ ܕܣܶܬܳܪܳܐ ܡܰܥܒܪܳܐ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ.28 ܣܡܽܘܟ ܚܰܒܪܳܟ ܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܶܗ. ܕܳܐܦ ܒܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܬܶܫܬܰܘܬܰܦ.29 ܒܥܶܕܳܢ ܥܳܩܬܳܐ ܗܘܺܝ ܠܶܗ ܚܰܒܪܳܐ. ܕܳܐܦ ܒܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܬܺܐܪܰܬ݂.30 ܩܕܳܡ ܢܽܘܪܳܐ ܥܳܛܰܪ ܬܶܢܳܢܳܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܐܳܫܶܕ ܕܡܳܐ ܨܰܥܪܳܐ.31 ܐܶܢ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢ ܪܳܚܡܳܟ: ܠܳܐ ܬܰܒܗܬܺܝܘܗܝ. ܘܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܠܳܐ ܬܶܬܛܰܫܶܐ. ܐܶܢ ܓܳܠܶܐ ܠܳܟ ܚܰܒܪܳܟ ܐ̱ܪܳܙܳܐ: ܠܳܐ ܬܰܦܩܺܝܘܗܝ.32 ܕܠܳܐ ܟܽܠ ܕܢܶܫܡܥܳܟ ܢܶܙܕܗܰܪ ܡܶܢܳܟ: ܘܰܐܝܟ ܣܳܪܽܘܚܳܐ ܢܶܚܫܒܳܟ.34 ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܩܺܝܡ ܥܰܠ ܦܽܘܡ ܢܳܛܽܘܪܳܐ: ܘܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܝ ܚܳܬܡܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ. ܕܠܳܐ ܐܺܡܰܪ ܒܗܽܘܢ ܢܶܟܠܳܐ. ܘܠܶܫܳܢܝ ܠܳܐ ܢܰܘܒܕܰܢܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܢ. ܟܓ.

 1. 1. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܒܝ: ܘܡܳܪܗܽܘܢ ܕܚܰܝ݂ܰܝ݂̈. ܠܳܐ ܬܰܬܩܠܰܢܝ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ.2 ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܩܺܝܡ ܥܰܠ ܬܰܪܥܺܝܬܝ ܫܰܘܛܳܐ: ܘܥܰܠ ܠܶܒܝ ܫܰܒܛܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܕܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܢܚܽܘܣ ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒܰܝ. ܕܒܰܟܢܽܘܫܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܺܐܪܬܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܪܚܡܽܘܢ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ.3 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܣܓܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝ: ܘܠܳܐ ܢܶܥܫܢܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈. ܘܢܶܓܠܽܘܢܳܢܝ ܩܕܳܡ ܒܶܥܠܕܒܳܒܳܐ: ܘܢܶܚܕܶܐ ܠܺܝ ܣܳܢܳܐܐ.4 ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܒܝ: ܘܡܳܪܗܽܘܢ ܕܚܰܝ݂ܰܝ݂̈. ܠܳܐ ܬܰܪܡܶܝܢܝ ܒܛܳܥܝܽܘܬܗܽܘܢ.5 ܥܰܝܢܳܐ ܪܳܡܬܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܺܝ. ܘܠܶܒܳܐ ܦܰܚܙܳܐ: ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢܝ. ܡܶܕܶܡ ܕܫܰܦܺܝܪ: ܠܳܐ ܢܦܰܠܛܰܢܝ.6 ܘܦܰܚܙܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ: ܠܳܐ ܢܦܰܚܙܰܢܝ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܚܨܺܝܦܬܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܠܰܛ ܒܺܝ.7 ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܦܽܘܡܝ: ܫܡܰܥܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܡܶܙܕܰܗܰܪ: ܠܳܐ ܢܶܬܚܰܣܰܕ.8 ܒܡܰܡܠܶܠܶܗ ܓܶܝܪ: ܡܶܬܬܚܶܕ ܪܰܫܺܝܥܳܐ. ܘܣܰܟܠܳܐ: ܒܦܽܘܡܶܗ ܡܶܬܬܩܶܠ.9 ܠܡܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܠܳܐ ܬܰܠܶܦ ܦܽܘܡܳܟ.10 ܘܒܰܝܢܳܬ݂ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܝܳܬܶܒ.11 ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܡܰܣܓܶܐ ܠܡܺܐܡܳܐ: ܡܶܢ ܡܚܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܙܳܟܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܽܠ ܕܰܡܕܰܓܶܠ ܘܝܳܡܶܐ: ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܠܳܐ ܙܳܟܶܐ.12 ܓܰܒܪܳܐ ܝܰܡܳܝܳܐ: ܩܳܢܶܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܰܥܒܰܪ ܡܶܢ ܒܺܝܬܶܗ: ܡܰܟܬܳܫܳܐ.13 ܐܶܢ ܒܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܝܳܡܶܐ: ܚܛܳܗܶܗ ܥܠܰܘܗܝ.14 ܘܶܐܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܠܳܐ ܢܺܐܡܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܕܝܳܡܶܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ: ܣܰܢܝܳܐ ܗ̱ܝ: ܘܠܳܐ ܙܳܟܶܐ.15 ܘܳܐܦܶܢ ܐܺܝܬ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܦܳܚܡܳܐ ܠܳܗ̇: ܠܳܐ ܬܶܫܬܟܰܚ ܒܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ.16 ܘܳܐܦ ܡܰܢ ܕܙܳܓܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܺܚܶܐ: ܘܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܳܐ ܢܶܬܚܰܠܰܛ.17 ܘܳܐܦ ܠܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܬܰܠܶܦ ܦܽܘܡܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܒܳܗ̇: ܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ.18 ܐܶܬܕܰܟܪ ܕܰܐܒܳܐ ܘܶܐܡܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܕܳܐ ܕܶܚܠܬܳܐ ܬܶܬܦܰܠܰܛ.19 ܕܠܳܐ ܬܶܬܩܶܠ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܒܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܬܶܨܛܰܥܰܪ. ܘܬܺܐܡܰܪ ܕܶܐܠܽܘܠܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝܬ݂. ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܝܰܠܕܶܬ݂ ܒܶܗ: ܬܠܽܘܛ.20 ܓܰܒܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܺܐܠܰܦ ܡ̈ܶܠܶܐ ܒܰܛܳܠ̈ܳܬܳܐ: ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܚܶܟܡܬܳܐ ܠܳܐ ܢܺܐܠܰܦ. ܘܠܳܐ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܦܚܶܙ ܒܨܰܥܪܳܐ ܕܒܶܣܪܶܗ.21 ܬܪܶܝܢ ܙܢܺܝ̈ܢ ܣܢܳܬ݂ ܢܰܦܼܶܝ. ܘܕܰܬܠܳܬܳܐ ܡܰܣܶܩ ܪܽܘܓܙܳܐ.22 ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܦܚܶܙ ܒܨܰܥܪܳܐ ܕܒܶܣܪܶܗ: ܠܳܐ ܢܶܬܬܢܺܝܚ ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܺܐܩܰܕ݂ ܒܶܗ ܢܽܘܪܳܐ.23 ܠܒܶܣܪܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܦܰܚܙܳܐ ܟܽܠܒܣܰܪ ܒܰܣܺܝܡ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܟܠܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܺܐܒܰܕ݂.24 ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܫܰܩܰܪ ܥܰܠ ܬܶܫܘܺܝܬܳܐ ܕܥܰܪܣܶܗ: ܘܳܐܡܰܪ ܒܢܰܦܫܶܗ ܡܰܢܽܘ ܚܳܙܶܐ ܠܺܝ.25 ܗܳܐ ܐܶܣ̈ܶܐ ܕܒܰܝܬܝ ܡܣܰܬܪ̈ܳܢ ܥܠܰܝ. ܘܛܶܠܳܠܳܐ ܕܒܰܝܬܝ ܡܰܓܶܢ ܥܠܰܝ. ܘܠܰܝܬ ܕܚܳܙܶܐ ܠܺܝ.26 ܡܰܢܽܘ ܟܳܠܶܐ ܠܺܝ ܕܶܐܚܛܶܐ.27 ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢ ܚܰܕ ܒܪܶܒܽܘ ܒܫܶܡܫܳܐ. ܘܚܳܙܶܐ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܡܶܣܬܰܟܰܠ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܩܽܘܒܳܠܳܐ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.28 ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܕܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ: ܓܠܶܐ ܗܽܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܓܡܽܘܪܝܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܗܽܘ ܕܳܐܶܢ ܠܶܗ: ܘܰܒܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܣܳܒܰܪ ܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܡܶܬܬܚܶܕ.29 ܗܳܢܳܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܢܶܬܦܰܪܣܶܐ.30 ܘܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܣܳܪܚܳܐ ܥܰܠ ܒܰܥܠܳܗ̇: ܘܰܡܩܺܝܡܳܐ ܝܳܪܬܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ.31 ܚܕܳܐ ܕܟܰܕ݂ܒܰܬ݂ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܕܬܰܪܬܶܝܢ ܒܰܒܥܶܠ ܛܰܠܝܽܘܬܳܗ̇. ܘܕܰܬܠܳܬ݂ ܒܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܕܓܰܘܪܳܐ. ܕܡܶܢ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܰܩܺܝܡܰܬ݂ ܝܰܠܕܳܐ.32 ܐܳܦ ܗܺܝ ܡܶܢ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܬܶܦܽܘܩ. ܘܥܰܠ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܚܛܳܗܶܝ̈ܗ̇ ܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢ.33 ܠܳܐ ܢܰܪܡܽܘܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒܳܐܪܥܳܐ. ܘܣܰܘ̈ܟܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܢܶܥ̈ܒܕܳܢ ܦܺܐܖ̈ܶܐ.34 ܘܢܶܫܬܒܶܩ ܠܠܰܘܛܬܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇. ܘܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܢܶܬܥܛܽܘܢ.35 ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܟܽܠ ܕܡܶܫܬܰܚܪܺܝܢ ܒܬܺܒܶܝܠ. ܕܠܰܝܬ ܕܛܳܒܳܐ ܡܶܢ ܕܶܚܠܶܬܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܕܒܰܣܺܝܡ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܕ.

 1. 1. ܚܶܟܡܬܳܐ ܬܫܰܒܰܚ ܢܰܦܫܳܗ̇. ܘܰܒܓܰܘ ܥܰܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܬܶܬܝܰܩܰܪ.2 ܒܰܟܢܽܘܫܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܬܶܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܗ̇.3 ܘܰܒܓܰܘ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܬܶܫܬܰܒܰܚ.4 ܐܶܢܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܢܶܦܩܶܬ݂.5 ܘܰܐܝܟ ܥܰܪܦܶܠܳܐ ܟܰܣܺܝܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ.6 ܐܶܢܳܐ ܒܰܡܖ̈ܰܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܢܶܩܫܶܬ݂ ܡܰܫܟܢܝ. ܘܟܽܘܪܣܰܝ ܒܥܰܡܽܘܕܰܝ̈ ܥܢܳܢ̈ܶܐ.7 ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܥܰܡܶܗ ܫܪܺܝܬ݂. ܘܰܒܥܶܩܳܖ̈ܶܐ ܕܰܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܐܶܢܶܐ ܗܰܠܟܶܬ݂.8 ܒܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ ܕܬܺܐܒܺܝܠ.9 ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܐܶܫܬܰܠܛܶܬ݂.10 ܘܰܒܗܶܠܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܝܳܚܳܐ ܒܥܺܝܬ݂ ܠܺܝ. ܕܒܺܐܝܢܳܐ ܝܽܘܪܬܳܢܳܐ ܐܶܫܪܶܐ.11 ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܰܩܕܰܢܝ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܡܰܢ ܕܥܰܒܕܰܢܝ ܘܰܐܫܪܺܝ ܡܰܫܟܰܢܝ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ.12 ܕܰܒܝܰܥܩܽܘܒ ܫܪܳܝ ܘܶܐܫܬܰܪܰܪܝ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.13 ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܐܶܬܒܪܺܝܬ݂. ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܠܳܐ ܢܶܒܛܰܠ ܕܽܘܟܪܳܢܝ. ܒܡܰܫܟܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܫܰܡܫܶܬ݂.14 ܘܬܽܘܒ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܩܳܡܶܬ݂. ܒܰܩܪܺܝܬܳܐ ܕܰܪ̣ܚܺܝܡܳܐ ܠܶܗ ܐܰܟܘܳܬܝ ܐܶܬܬܢܺܝܚܶܬ݂. ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶ ܫܽܘܠܛܳܢܝ ܗܘܳܐ.15 ܘܶܐܬܪܰܒܺܝܬ݂ ܒܥܰܡܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܒܰܡܢܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܓܰܘ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.16 ܐܰܝܟ ܐܰܪܙܳܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝܬ ܒܠܶܒܢܳܢ. ܘܰܐܝܟ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܒܣܳܢܺܝܪ ܛܽܘܪܳܐ ܕܬܰܠܓܳܐ.17 ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝܬ ܒܥܺܝܢ ܓܳܕ. ܘܰܐܝܟ ܥܰܪܒܰܬ݂ ܘܰܪܕܳܐ ܒܺܐܝܪܺܝܚܽܘ.18 ܐܰܝܟ ܙܰܝܬܳܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝܬ ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ. ܘܶܐܬܪܰܒܺܝܬ݂ ܐܰܝܟ ܕܽܘܠܒܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ.19 ܐܰܝܟ ܩܽܘܢܳܡܳܐ ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܽܘܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܰܒܣܡܶܬ ܪܺܝܚܝ.20 ܘܰܐܝܟ ܠܒܽܘܢܬܳܐ ܘܚܶܠܒܳܢܳܝܬܳܐ ܘܛܰܦܪܳܐ ܘܦܽܘܪܣܳܡܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܶܫܚܳܐ ܛܳܒܳܐ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܪܺܝܚܝ.21 ܐܶܢܳܐ ܐܰܝܟ ܪܽܘܕܽܘܕܰܦܢܳܐ ܢܶܩܫܶܬ݂ ܥܶܩܳܖ̈ܰܝ. ܘܣܰܘ̈ܟܰܝ: ܣܰܘ̈ܟܰܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ.22 ܐܶܢܳܐ ܐܰܝܟ ܓܦܶܬܳܐ ܝܳܐܝܰܬ ܫܽܘܦܪܳܐ. ܘܢܽܘܪ̈ܒܰܝ: ܢܽܘܪ̈ܒܰܝ ܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ.23 ܣܛܰܘ ܠܘܳܬܝ ܟܽܠ ܕܡܶܬܪܰܓܪܓܺܝܢ ܠܺܝ. ܘܡܶܢ ܥܰܠ̈ܠܳܬܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܬܶܬܦܰܢܩܽܘܢ.24 ܡܶܛܽܠ ܕܝܽܘܠܦܳܢܝ: ܡܶܢ ܕܶܒܫܳܐ ܚܠܶܐ. ܘܠܰܕܝܳܪܬܺܝܢ ܠܺܝ: ܡܶܢ ܟܰܟܳܪܺܝܬܳܐ.25 ܐܳܟܽܘܠܰܝ̈: ܬܽܘܒ ܢܶܟܦܢܽܘܢ ܠܺܝ. ܘܫܳܬܝ݂ܰܝ݂̈: ܬܽܘܒ ܢܶܨܗܽܘܢ ܠܺܝ.26 ܕܫܳܡܰܥ ܠܺܝ. ܠܳܐ ܢܳܦܶܠ. ܘܟܽܠ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ: ܠܳܐ ܢܶܬܚܰܒܠܽܘܢ.27 ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܟܺܬܝ̈ܒܰܢ.28 ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܦܰܩܕܰܢܝ ܡܽܘܫܶܐ: ܝܽܘܪܬܳܢܳܐ ܗܽܘ ܠܰܟܢܽܘܫܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ.29 ܕܡܰܠܝܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܗܪܳܐ ܦܺܝܫܽܘܢ ܚܶܟܡܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܶܩܠܰܬ݂ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܥܰܠ̈ܠܳܬܶܗ.30 ܘܰܡܛܺܝܦܳܐ ܐܰܝܟ ܦܪܳܬ݂ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܢܺܝܣܳܢ.31 ܘܡܰܫܦܥܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܗܪܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܓܺܝܚܽܘܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܩܛܳܦܳܐ.32 ܠܳܐ ܢܶܓܡܪܽܘܢܳܗ̇ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܠܚܶܟܡܬܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܢܰܕܪܟܽܘܢܳܗ̇.33 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܣܶܓܝܰܬ݂ ܚܶܟܡܬܳܐ. ܘܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܡܶܢ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܪܰܒܳܐ.34 ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܗܪܳܐ ܕܡܰܫܩܶܐ: ܘܰܐܝܟ ܐܶܡܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܳܚܬܳܐ ܠܓܰܢ̈ܶܐ. ܐܶܡܪܶܬ݂ ܕܰܐܫܩܶܐ ܓܰܢܬܝ. ܘܰܐܪܘܶܐ ܡܰܫܟ̈ܒܳܬܝ.35 ܘܗܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܢܰܚܠܳܐ ܘܢܰܗܪܝ ܡܛܳܐ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ.36 ܬܽܘܒ ܝܽܘܠܦܳܢܝ ܒܨܰܦܪܳܐ ܐܺܡܰܪ ܘܰܐܫܩܺܝܘܗܝ ܠܕܳܖ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܬܽܘܒ ܝܽܘܠܦܳܢܝ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܐܺܡܰܪ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܽܘܚܩܳܐ.

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܗ.

 1. 1. ܠܰܬܠܳܬ݂ ܨܶܒ̈ܘܳܢ ܐܶܬܪܰܓܪܓܰܬ݂ ܢܰܦܶܫܝ. ܘܗܶܢܶܝܢ ܝܳܐܝ̈ܳܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܰܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.2 ܐܰܚܽܘܬ݂ ܐܰܚܺܝ̈ܢ: ܘܪܳܚܡܽܘܬ݂ ܪ̈ܳܚܡܺܝܢ: ܘܓܰܒܪܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ: ܟܰܕ ܢܶܗܘܽܘܢ ܫܰܠܡܺܝܢ.3 ܬܠܳܬܳܐ ܓܶܢܣܺܝ̈ܢ ܣܢܳܬ݂ ܢܰܦܫܶܝ. ܘܥܳܩܰܬ݂ ܠܺܝ ܒܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ.4 ܡܶܣܟܺܢܐ ܓܰܐܝܳܐ: ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܟܰܕ݂ܳܒܳܐ. ܘܣܳܒܳܐ ܣܰܟܠܳܐ: ܘܚܣܺܝܪ ܡܰܕܥܳܐ.5 ܒܛܰܠܝܽܘܬܳܟ݂ ܠܳܐ ܟܰܢܶܫܬ ܚܶܟܡܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܶܫܟܚܺܝܗ̇ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܟ.6 ܡܳܐ ܝܳܐܶܐ ܠܣܳܒܳܐ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܠܥܰܬܺܝܩ ܝܘ̈ܡܳܬܳܐ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܽܘܬܳܐ.7 ܡܳܐ ܝܳܐܝܳܐ ܠܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܚܶܟܡܬܳܐ. ܘܠܰܡܝܩܖ̈ܶܐ ܛܰܥܡܳܐ ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ.8 ܐܰܝܩܳܪܗܽܘܢ ܕܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܘܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܗܽܘܢ.9 ܬܫܰܥ ܕܠܳܐ ܥܰܠ ܠܶܒܝ ܫܰܒܚܶܬ݂. ܘܰܥܣܰܪ ܕܠܳܐ ܡܰܠܠܶܬ.10 ܓܰܒܪܳܐ ܕܚܳܕܶܐ ܒܰܐ̱ܚܪܳܝܬܶܗ. ܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܚܰܝ: ܢܶܚܙܶܐ ܒܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܣܳܢܐܰܘ̈ܗܝ.11 ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܥܠܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܕܠܳܐ ܕܒܰܪ ܦܰܕܳܢܳܐ ܒܬܰܘܪܳܐ ܘܒܰܚܡܳܪܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ.12 ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܕܠܶܫܳܢܶܗ ܠܳܐ ܩܰܠܩܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܦܠܰܚ ܠܰܙܥܽܘܪ ܡܶܢܶܗ.13 ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚ ܖ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܡܶܫܬܰܥܶܐ ܠܶܐܕܢܳܐ ܕܫܳܡܥܳܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܬܰܒܪܬܶܗ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܒܰܪܬܶܗ ܥܶܢܘܳܝܽܘܬܳܐ.14 ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܬܪܺܝܡܰܬ݂.15 ܪܺܝܫ ܕܶܚܠܶܬܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܪܚܡܶܗ. ܘܪܺܝܫ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ ܒܳܬܪܶܗ.16 ܐܰܚܽܘܕܺܝܘܗܝ ܒܶܪܝ: ܠܳܐ ܬܰܪܦܺܝܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܐܰܟܘܳܬܶܗ.17 ܟܽܠ ܡܚܽܘܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܡܚܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ.18 ܘܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ: ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ.19 ܘܟܽܠ ܐܽܘܠܨܳܢܺܝ̈ܢ: ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕܣܳܢܐܳܐ.20 ܘܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܺܝܢ: ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ.21 ܠܺܝܬ ܪܺܝܫܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ: ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ: ܕܡܰܪܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ.22 ܦܰܩܳܚ ܠܡܶܥܡܰܪ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܪܝܳܐ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܬܰܢܺܝܢܳܐ: ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܥܡܰܪ ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܓܰܘ ܒܺܝܬܳܐ.23 ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܬܰܘܪܶܩ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܥܠܳܗ̇: ܘܬܰܘܟܶܡ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܝܟ ܓܰܘܢܳܐ ܕܣܰܩܳܐ.24 ܒܰܝܢܳܬ ܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܝܳܬܶܒ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܕܣܰܟܠܬܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܶܢܗ ܡܶܬܬܢܺܚ.25 ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܙܥܽܘܪܽܘܬ݂ ܒܺܝܫܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܦܶܨܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܬܶܦܰܠ ܥܠܶܝܗ̇.26 ܐܰܝܟ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܚܳܠܳܐ ܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܓܰܒܪܳܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܗ̇ ܐܰܪܺܝܟ ܠܘܳܬ ܓܰܒܪܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐ.27 ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܕܰܠ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܢܶܟ̈ܣܶܐ: ܠܳܐ ܬܶܬܪܰܓܪܰܓ ܠܳܗ̇.28 ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܒܶܗܬܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ.29 ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܣܳܪܚܳܐ ܥܰܠ ܒܰܥܠܳܗ̇. ܘܠܶܒܳܐ ܕܥܰܡܳܗ̇ ܡܚܰܦܝܳܐ.30 ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܡܚܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ: ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ.31 ܪܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ ܘܰܬܒܳܪܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܶܐ: ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܝܩܪܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܥܠܳܗ̇.32 ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܫܰܪܺܝܘ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܟܽܠܳܢ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ.33 ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܦܩܳܢܳܐ. ܘܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܰܦ̈ܶܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܬܽܘܪܰܥܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܳܐܙܳܠܐ ܘܣܳܓܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܳܙܳܠܳܐ ܘܚܳܛܝܳܐ.34 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇: ܐܳܬܝܳܐ ܒܳܬܪܳܟ. ܢܶܣܪܳܟ: ܩܰܨܶܨ ܗܰܒܠܳܗ̇. ܘܰܫܪܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܟ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܘ.

 1. 1. ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܥܠܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܐܰܥܦܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ.2 ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܬܶܬܺܝܗܶܒ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܚܠܳܦ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܛܳܒ̈ܶܐ.3 ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ ܬܒܰܣܶܡ ܒܰܥܠܳܗ̇: ܘܰܫܢܰܝ̈ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܫܰܠܶܡ. ܐܶܢ ܥܰܬܺܝܪ ܗܽܘ: ܘܶܐܢ ܡܶܣܟܺܝܢ.4 ܠܶܒܶܗ ܛܳܒ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ: ܘܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܢ.5 ܡܶܢ ܬܠܳܬ ܙܳܥ ܠܶܒܝ. ܘܡܶܢ ܐܰܪܒܰܥ ܣܰܓܺܝ ܕܶܚܠܶܬ.6 ܪܛܽܘܢܝܳܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܰܡܳܐ.7 ܘܰܡܚܽܘܬܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܢܺܝܪܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܡܰܢ ܕܰܡܣܰܝܒܰܪ ܠܳܗ̇: ܐܰܝܟ ܥܶܩܰܪܒܳܐ.8 ܪܽܘܓܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܪܰܘܳܝܬܳܐ ܘܦܰܗܳܝܬܳܐ.9 ܕܗܺܝ ܨܰܥܪܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܟܰܣܝܳܐ.10 ܙܳܢܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܒܰܡܪܳܡܽܘܬ݂ ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇. ܘܡܶܢ ܓܒܺܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܬܶܬܺܝܕܰܥ.11 ܥܰܠ ܚܨܺܝܦܬܳܐ ܐܰܣܓܳܐ ܢܳܛܽܘܖ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܢܝܳܚܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܓܶܢܒܰܬ݂.12 ܒܳܬܰܪ ܚܨܺܝܦܰܬ݂ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܗܰܪܛ. ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܚܰܪ ܕܰܠܡܳܐ ܬܕܰܓܶܠ ܒܳܟ.13 ܐܰܝܟ ܨܰܗܝܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܘܦܽܘܡܶܗ ܦܬܺܝܚ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܩܰܪܺܝܖ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܡܺܝ̈ܢ ܫܳܬܶܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܩܺܝܣ ܡܶܣܬܡܰܟ݂. ܘܰܩܕܳܡ ܟܽܠ ܓܶܐܪܳܐ ܦܬܺܝܚ ܩܛܺܪܩܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܓܰܝܳܪܬܳܐ. ܕܰܠܟܽܠܢܳܫ ܦܬܺܝܚ ܪܰܚܡܳܗ̇.14 ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܒܨܺܝܪܽܘܬ ܓܰܓܰܪܬܳܐ.15 ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܒܰܗܽܘܬܬܳܢܺܝܬܳܐ.16 ܘܠܰܝܬ ܡܰܬܩܳܠܳܐ ܠܰܒܨܺܝܪܽܘܬ ܦܽܘܡܳܐ.17 ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܒܡܰܘܬܰܒ ܒܰܝܬܳܗ̇.18 ܐܰܝܟ ܫܪܳܓܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܥܰܠ ܡܢܳܪܬܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܒܡܰܘܬܰܒ ܒܰܝܬܳܗ̇.19 ܐܰܝܟ ܚܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܥܰܠ ܐܶܣܛܽܘܢܳܐ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܝܳܐܝ̈ܳܢ ܥܶܩ̈ܒܳܬܳܗ̇ ܒܡܰܬܩܰܢ ܒܰܝܬܳܗ̇.20 ܒܪܶܝ ܐܶܙܕܰܗܪ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܚܰܝܠܳܟ. ܒܥܺܝ ܦܶܨܬܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܪܥ ܦܩܰܥܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ. ܠܡܶܙܪܥ ܙܰܪܥܳܟ ܒܬܰܘܠ̈ܕܳܬܳܟ ܬܟܺܝܠܳܐܺܝܬ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܟ. ܘܠܳܐ ܟܰܪ ܕܗܽܘ ܬܶܗܘܶܐ ܫܰܪܒܬܳܟ. ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܓܰܝܳܪܬܳܐ ܠܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܬܶܬܚܰܫܰܒ. ܐܰܢ̱ܬܰܬ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܰܓܕܠܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܕܰܒܩܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܬܶܬܚܫܶܒ. ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܪܰܫܺܝܥܬܳܐ ܒܰܡܢܳܬܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܬܶܬܺܝܗܶܒ. ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܶܝܢ ܙܰܕܺܝܩܬܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܬܶܬܺܝܗܶܒ. ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܳܐ ܒܳܗܬܳܐ: ܨܰܥܪܳܐ ܢܒܰܠܶܝܗ̇. ܒܰܪܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܣܟܺܡܬܳܢܺܝܬܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܬܶܬܟܰܚܰܕ. ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܒܶܗܬܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܟܰܠܒܳܐ ܬܶܬܚܫܶܒ. ܘܰܐܝܕܳܐ ܕܕܳܚܠܳܐ ܡܶܢ ܡܪܳܝܳܐ: ܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܒܶܗܬܬܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܰܡܝܰܩܪܳܐ ܒܰܥܠܳܗ̇: ܠܟܽܠܢܳܫ ܚܰܟܺܝܡܬܳܐ ܬܶܬܚܫܶܒ. ܪܰܫܺܝܥܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܨܰܥܪܳܢܝܳܐ ܒܓܰܐܝܽܘܬܳܗ̇: ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܬܶܬܺܝܕܰܥ. ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܥܠܳܗ̇. ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܐܰܥܦܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܗܽܘ. ܘܰܐܝܟ ܐܶܫܳܬܳܐ ܕܰܩܺܝܩܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܬܚܙܶܐ. ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܩܰܗܠܳܢܺܝܬܳܐ ܘܦܰܟܺܝܗܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܩܰܪܢܳܐ ܡܠܰܒܛܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܬܶܬܚܫܶܒ. ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ ܕܺܐܝܬ: ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܬܪܡܶܐ. ܒܰܫܓܽܘܫܝܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ: ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܢܶܬܕܰܒܪܽܘܢ.21 ܥܰܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܨܶܒ̈ܘܳܢ ܬܘܰܪ ܠܶܒܝ. ܘܥܰܠ ܬܠܳܬ ܣܰܓܺܝ ܐܶܬܒܐܶܫ ܠܺܝ.22 ܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܒܰܪ ܚܺܐܖ̈ܶܐ ܕܶܐܬܡܰܣܟܰܢ ܘܶܐܨܛܪܶܟ. ܘܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܳܖ̈ܰܝ ܫܡܳܐ ܕܶܐܬܒܰܨܰܪܘ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪܗܽܘܢ.23 ܘܥܰܠ ܡܰܢ ܕܗܳܦܶܟ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܥܳܒܶܕ ܥܰܘܠܳܐ ܐܰܫܠܡܽܘܗܝ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܩܶܛܠܳܐ.24 ܒܩܰܫܝܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡܶܬܦܰܨܶܐ ܬܰܓܳܪܳܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܒܗܳܕܶܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܬܬܩܶܠ. ܚܳܢܽܘܝܳܐ ܕܶܝܢ: ܠܳܐ ܡܶܙܕܰܕܰܩ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܙ.

 1. 1. ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܚܛܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܘܰܕܨܳܒܶܐ ܠܡܰܣܓܳܝܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܰܗܡܶܐ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ.2 ܒܶܝܬ ܟܺܐܦܳܐ ܠܰܚܒܰܪܬܳܗ̇ ܥܳܐܠܳܐ ܣܶܟܬܳܐ.3 ܘܒܶܝܬ ܙܳܒܽܘܢܳܐ ܠܰܡܙܰܒܢܳܢܳܐ ܡܶܬܬܰܩܦܺܝܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ.4 ܒܶܪܝ ܐܶܢ ܥܰܠ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܬܶܥܒܰܪ ܩܰܠܺܝܠ: ܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܬܶܚܣܰܪ.5 ܐܰܝܟ ܬܶܢܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܽܘ̈ܥܝܳܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܥܰܠ ܚܽܘܫܳܒܳܐ.6 ܐܰܝܟ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܦܺܐܖ̈ܰܘܗܝ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.7 ܐܶܢ ܬܶܒܥܶܐ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܬܶܫܟܚܺܝܘܗܝ. ܘܬܶܠܒܫܺܝܘܗܝ ܐܰܝܟ ܢܰܚܬܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.8 ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܓܶܢܣܳܗ̇ ܫܳܟܢܳܐ. ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܐܳܙܶܠ.9 ܐܰܪܝܳܐ ܠܰܬܒܳܪܳܐ ܟܳܡܶܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܰܘܠܳܐ ܠܥܳܒܕܰܝ̈ ܚܛܳܗ̈ܶܐ.10 ܒܶܝܬ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܠܡܶܛܰܪ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܘܒܶܝܬ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܫܽܘ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܘܣܰܟܠܳܐ ܐܰܝܟ ܣܰܗܪܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ.11 ܫܽܘ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ ܕܣܰܟ̈ܠܶܐ: ܣܰܢ̈ܝܳܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܓܽܘܚܟܗܽܘܢ: ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܗ̱ܘ.12 ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ: ܡܙܰܩܦܳܐ ܡܶܢ̈ܶܐ ܕܣܰܥܪܳܐ.13 ܘܕܳܐܫܶܕ ܕܡܳܐ. ܨܳܐܶܬ݂ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܒܶܝܬ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ: ܠܳܐ ܬܶܬܶܒ. ܘܡܳܐ ܕܓܳܚܟܺܝܢ: ܣܰܟܰܪ ܐܶܕܢܰܝ̈ܟ.14 ܕܓܳܠܶܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܰܘܒܶܕ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܟܰܠ ܠܶܗ ܪܳܚܡܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܶܗ.15 ܢܰܣܳܐ ܚܰܒܪܳܟ. ܘܶܐܬܬܰܟܰܠ ܥܠܰܘܗܝ.16 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܓܠܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܬܺܐܙܰܠ ܒܳܬܪܶܗ.17 ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐܘܒܶܕ ܡܢܳܬܶܗ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܘܒܶܕܬ ܪܳܚܡܽܘܬܶܗ ܕܪܳܚܡܳܟ.18 ܘܰܐܝܟ ܥܰܘܦܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܳܟ ܐܰܦܪܰܚܬܳܝܗܝ ܘܠܳܐ ܬܨܽܘܕܺܝܘܗܝ.19 ܘܠܳܐ ܬܶܪܕܽܘܦ ܒܳܬܪܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܦܠܶܛ ܐܰܝܟ ܛܰܒܝܳܐ ܡܶܢ ܢܶܫܒܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܨܶܦܪܳܐ ܡܶܢ ܦܰܚܳܐ.20 ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܨܽܘܠܳܦܬܳܐ ܐܺܝܬ ܥܨܳܒܳܐ. ܘܰܠܡܰܨܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ.21 ܠܡܶܓܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐ̱ܪܳܙܳܐ: ܦܣܳܩ ܣܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ.22 ܘܰܕܪܳܡܳܐ ܥܰܝܢܶܗ. ܢܶܗܘܶܐ ܬܒܳܪܶܗ.23 ܣܰܓܺܝ ܣܢܺܝܬ݂ ܘܠܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܣܢܺܝܗ ܘܰܢܠܽܘܛܺܝܘܗܝ.24 ܕܫܳܕܶܐ ܟܺܐܦܳܐ: ܥܠܰܘܗܝ ܬܶܗܦܽܘܟ. ܘܰܕܡܳܚܶܐ ܒܣܶܬܳܪܳܐ: ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ ܢܶܬܺܝܗܶܒ.25 ܕܚܳܦܰܪ ܓܽܘܡܳܨܳܐ: ܒܩܰܘܡܬܶܗ ܢܶܡܠܺܝܘܗܝ. ܘܰܕܨܳܠܶܐ ܦܰܚ̈ܶܐ: ܒܗܽܘܢ ܢܶܬܬܚܶܕ.26 ܘܰܕܚܳܫܶܠ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܒܳܗ̇ ܢܶܦܶܠ. ܘܠܳܐ ܢܶܕܰܥ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܬܺܐܬܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܒܺܝܫܬܳܐ.27 ܦܰܚ̈ܶܐ ܘܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܝܳܕܽܘܥܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܘܗܶܢܶܝܢ ܢܠܰܘ̈ܝܳܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܬܗܽܘܢ.28 ܩܶܢܶܐܬܳܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܘܳܐܦ ܗܶܢܶܝܢ ܛܰܡ̈ܐܳܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܚ.

 1. 1. ܘܓܰܒܪܳܐ ܢܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ ܡܰܘܒܶܕ ܐܽܘܪܚܶܗ.ܘܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܫܟܰܚ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ: ܡܶܛܰܪ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ.2 ܫܒܽܘܩ ܡܳܐ ܕܰܒܠܶܒܳܟ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܨܰܠܳܐ. ܘܟܽܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܳܟ.3 ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܳܛܰܪ ܪܽܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܳܢܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ.4 ܗܽܘ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܽܘ ܠܳܐ ܒܳܥܶܐ ܠܡܶܫܒܰܩ ܠܶܗ: ܡܰܢܽܘ ܫܳܒܶܩ ܠܶܗ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ.5 ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܐܥܒܰܪ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ.6 ܘܠܰܫܝܽܘܠ ܘܠܰܐܒܕܳܢܳܐ: ܘܶܐܬܟܰܠܝ݂ܝ݂ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܚܛܳܐ.7 ܐܶܬܕܰܟܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܣܢܶܐ ܚܰܒܪܳܟ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ.8 ܘܗܰܒܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܚܰܣܺܝܪ ܠܶܗ.9 ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܗܶܪܬܳܐ. ܘܢܶܬܪܰܚܩܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܚܛܳܗ̈ܶܐ.10 ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܓܶܝܪ ܥܰܘܳܠܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܕܺܝܢܳܐ: ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܪܳܡܶܐ ܒܶܝܬ ܐܰܚ̈ܶܐ.11 ܟܽܠ ܕܬܰܪܡܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ: ܢܺܐܩܰܕ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܬܰܣܓܶܐ ܒܕܺܝܢܳܐ: ܡܶܣܓܳܐ ܣܳܓܶܐ. ܐܰܝܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܪܽܘܓܙܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܣܽܘܓܰܐܬ݂ ܢܶܟܣܰܘ̈ܗܝ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܪܳܡܶܗ ܪܽܘܚܶܗ.12 ܨܰܪܘܳܐ ܘܥܰܝܛܪܳܢܳܐ. ܡܰܘܩܕܺܝܢ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܕܺܝ̈ܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܳܫܕܺܝܢ ܕܡܳܐ.13 ܐܶܢ ܬܶܦܽܘܚ ܒܢܽܘܪܳܐ ܬܺܐܩܰܕ݂. ܘܶܐܢ ܬܪܽܘܣ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܰܝ̈ܳܐ ܬܶܕܥܰܟ. ܘܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܢܳܟ ܐܶܢܶܝܢ.14 ܘܳܐܦ ܠܶܫܳܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܠܺܝܛ ܢܶܗܘܶܐ. ܕܩܶܛ̈ܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܪܡܺܝ.15 ܠܶܫܳܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܒܫܶܒܝܳܐ ܐܶܦܶܩ. ܘܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܠܥܰܡܳܐ.16 ܘܳܐܦ ܠܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܝܰܩܖ̈ܶܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܛܪܰܕ݂. ܘܒ̈ܳܬܶܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܡܰܚܪܳܒܽܘ ܐܰܚܪܶܒ.17 ܠܶܫܳܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܒܫܶܒܝܳܐ ܐܰܦܶܩ. ܘܰܐܪܚܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܢܶܟܣܰܝ̈ܗܽܘܢ.18 ܡܚܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘܛܪܳܐ: ܥܳܒܕܳܐ ܫܽܘܚܢܳܐ. ܘܰܡܚܽܘܬܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ: ܬܳܒܪܳܐ ܓܰܪ̈ܡܶܐ.19 ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܩܛܺܝ̈ܠܰܝ ܚܰܪܒܳܐ. ܒܪܰܡ ܠܳܐ ܐܰܝܟ ܩܛܺܝ̈ܠܰܝ ܠܶܫܳܢܳܐ.20 ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܦܰܨܶܝ ܡܶܢܶܗ: ܘܰܒܚܶܡܬܶܗ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܠܰܛ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܢܓܰܕ ܒܢܺܝܪܶܗ. ܘܒܰܐܣܽܘܖ̈ܰܘܗܝ ܠܳܐ ܐܶܬܶܐܣܰܪ.21 ܡܶܛܽܠ ܕܢܺܝܪܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܢܺܝܪܶܗ. ܘܰܐܣܽܘܖ̈ܰܘܗܝ ܐܰܣܽܘܖ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܦܰܪܙܠܳܐ.22 ܡܰܘܬܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܰܘܬܶܗ. ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܐܺܝܬ ܒܰܫܝܽܘܠ ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܰܠܘܳܬܶܗ.23 ܠܳܐ ܬܶܐܩܰܕ ܒܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܢܰܘܩܕܽܘܢܳܟ.24 ܟܽܠ ܕܫܳܒܩܺܝܢ ܕܚܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܒܳܗ̇ ܢܶܦܠܽܘܢ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܬܺܐܩܰܕ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܕܥܰܟ. ܘܬܶܫܠܰܛ ܒܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܢܶܡܪܳܐ ܬܒܰܣܒܶܣ ܐܶܢܽܘܢ.25 ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܣܳܐܶܓ ܐܰܢ̱ܬ ܟܰܪܡܳܟ ܒܗܰܛ̈ܛܶܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܦܽܘܡܳܟ ܥܒܶܕ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܣܽܘܟܖ̈ܶܐ.26 ܠܟܶܣܦܳܟ ܘܰܠܕܰܗܒܳܟ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܚܳܬܡܳܐ. ܘܰܠܡܶܠܬܳܟ ܥܒܶܕ ܡܰܬܩܳܠܳܐ.27 ܐܶܙܕܰܗܪ ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܦܶܠ: ܕܠܳܐ ܬܶܬܪܡܶܐ ܩܕܳܡ ܣܳܢܐܳܟ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܢ. ܟܛ.

 1. 1. ܪܳܡܶܐ ܚܽܘ̈ܒܠܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܰܢ ܕܡܰܘܙܶܦ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܘܕܳܐܚܶܕ ܒܺܐܝܕܳܐ: ܢܳܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܗܽܘ.2 ܐܰܘܙܶܦ ܠܚܰܒܪܳܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܨܪܺܝܟܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܬܟܶܠ ܚܰܒܪܳܟ.3 ܘܰܒܥܶܕܳܢ ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܫܰܪ ܡܶܠܬܳܟ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܶܠܬܳܟ: ܘܶܐܬܩܰܝܰܡ ܥܰܡ ܚܰܒܪܳܟ. ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܬܶܫܟܰܚ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܡܶܢܶܗ.4 ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܓܶܝܪ ܝܳܙܽܘ̈ܦܶܐ ܕܰܒܥܰܘ ܝܺܙܳܦܬܳܐ ܘܰܐܗܰܪܘ ܠܡܰܘܙܦܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.5 ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܝܳܙܶܦ: ܢܳܫܶܩ ܐܺܝܕܶܗ ܕܡܰܘܙܦܳܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܢܶܟܣ̈ܶܐ ܕܚܰܒܪܶܗ ܡܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ.6 ܘܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܡܰܝܬܶܐ ܝܺܙܳܦܬܳܐ: ܡܦܺܝܚ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܠܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܳܗ̇.7 ܕܶܐܢ ܢܶܫܟܰܚ: ܢܶܬܦܪܰܥ ܦܶܠܓܳܐ. ܘܚܳܫܶܒ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܡܶܫܟܳܚܽܘ ܐܶܫܟܚܶܗ̇. ܘܣܳܠ̈ܩܳܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܢܶܟܣܰܘ̈ܗܝ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ.8 ܘܩܳܢܶܐ ܠܶܗ ܣܳܢܳܐܐ: ܘܶܐܫܽܘܦ ܕܶܝܢ ܡܰܓܳܢ.9 ܡܰܨ̈ܘܳܬܳܐ ܘܨܽܘܚ̈ܝܳܬܳܐ ܦܰܪܰܥ ܠܶܗ. ܘܰܚܠܳܦ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܨܰܥܪܳܐ.10 ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܐܶܬܟܠܺܝܘ ܠܡܰܘܙܳܦܽܘ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܡܶܢ ܗܶܪܬܳܐ ܣܪܺܝܩܬܳܐ.11 ܒܪܰܡ ܥܰܡ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܐܰܓܰܪ ܪܽܘܚܳܟ ܥܰܡܶܗ.12 ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܡܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܪܘܰܚܳܝܗܝ. ܘܶܐܢ ܢܶܗܘܶܐ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ: ܠܳܐ ܬܰܝܬܶܐ ܥܰܠ ܒܳܠܳܟ.13 ܐܰܘܒܶܕ݂ ܟܶܣܦܳܟ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܟ ܘܥܰܠ ܚܰܒܪܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܬܣܺܝܡܺܝܘܗܝ ܬܚܶܝܬ ܟܺܐܦܳܐ ܘܶܐܣܬܳܐ.14 ܣܺܝܡ ܠܳܟ ܣܺܝܡܬܳܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ. ܘܗܺܝ ܛܳܒܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ.15 ܨܽܘܪ ܙܶܕܩܬܳܐ: ܘܣܺܝܡ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ݂.16 ܘܗܺܝ ܬܶܦܪܩܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܒܺܝܫ: ܣܰܟܪܳܐ ܕܬܽܘܩܦܳܐ ܘܪܽܘܚܡܳܐ ܘܫܽܘܪܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܗܺܝ ܬܢܺܝܚܳܟ.17 ܓܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܰܢ ܕܥܳܪܶܒ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܘܡܰܢ ܕܡܰܘܒܶܕ ܒܶܗܬܬܳܐ: ܥܳܪܶܩ ܡܶܢ ܥܰܪܒܶܗ.18 ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܥܰܪܳܒܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܥܰܘܳܠܳܐ. ܘܰܕܫܳܒܶܩ ܠܒܳܪܝܶܗ. ܫܳܒܶܩ ܦܳܪܩܶܗ.19 ܥܰܪܳܒܽܘܬܳܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܘܒܕܰܬ݂. ܘܰܫܒܰܩܘ ܢܶܟܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܝܰܡܳܐ.20 ܐܳܦ ܠܡܳܖ̈ܰܝ ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܣܰܪܩܰܬ݂. ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܥܰܡܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ.21 ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܥܳܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܒܥܰܪܳܒܽܘܬܳܐ ܢܶܦܶܠ. ܘܰܕܪܳܕܶܦ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܥܠܰܘܗܝ ܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܢܶܦܶܠ ܒܕܺܝ̈ܢܶܝܗ̇. ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܰܝܬܝܳܐ ܥܰܪܳܒܽܘܬܳܐ. ܕܡܶܬܶܐܠܶܨ ܡܰܓܰܢ: ܡܶܫܟܰܚ ܕܺܝܢܳܐ.22 ܥܪܽܘܒ ܠܚܰܒܪܳܟ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܚܰܝܠܳܐ. ܘܦܰܨܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܡܶܢ ܐܰܥܦܳܐ.23 ܪܺܝܫ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܠܰܚܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܘܬܰܟܣܺܝܬܳܐ. ܘܒܰܝܬܳܐ ܡܟܰܣܶܐ ܨܰܥܪܳܐ.24 ܛܳܒܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ ܬܚܶܝܬ ܛܶܠܳܠܳܐ ܕܩܳܪ̈ܝܳܬܶܗ: ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܒܰܐܟܣܢܳܝܽܘܬܳܐ.25 ܥܰܡ ܣܰܓܺܝ ܘܥܰܡ ܙܥܽܘܪ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ. ܘܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ: ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܶܗ.26 ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܒܰܝ ܠܒܰܝ. ܘܥܰܠ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܠܡܶܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ.27 ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܫܳܬܶܐ ܣܰܥܪܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܫܡܰܥ ܡܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ.28 ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܥܒܰܪ ܬܰܩܶܢ ܦܳܬܽܘܪܳܐ. ܘܰܠܥܰܣ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܩܕܳܡܰܝܟ.29 ܦܽܘܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܺܝܩܳܪܳܐ. ܐܳܪܚܳܐ ܓܶܝܪ ܥܪܰܨ ܥܠܰܝ.30 ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܓܰܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܟܳܐܬܳܐ ܘܪܶܒܺܝܬܳܐ ܘܺܝܙܳܦܬܳܐ ܘܡܰܘܙܦܳܢܳܐ. ܛܳܒ ܛܳܒ ܗܰܒ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܳܐ ܕܒܺܐܝܕܳܟ ܐܰܘܟܶܠܳܝܗܝ. ܘܶܐܢ ܥܰܪܛܳܠܳܝ ܗܽܘ: ܐܰܠܒܶܫܳܝܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܣܪܳܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܟܰܣܶܐ. ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܡܰܘܙܶܦ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܗܽܘ ܦܳܪܰܥ ܠܳܟ ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠ.

 1. 1. ܕܪܳܚܶܡ ܒܪܶܗ: ܢܚܰܕܶܬ݂ ܙܶܩܬܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܚܕܶܐ ܒܰܐ̱ܚܪܳܝܬܶܗ.2 ܕܪܳܕܶܐ ܒܪܶܗ ܢܶܚܕܶܐ ܒܶܗ. ܘܒܰܝܢܳܬ ܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܒܶܗ.3 ܕܡܰܠܶܦ ܒܪܶܗ: ܡܰܛܶܢ ܠܣܳܢܶܐܗ. ܘܰܠܥܺܝܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܒܶܗ.4 ܡܺܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܘܰܟܒܰܪ ܕܠܳܐ ܡܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ ܫܒܰܩ ܒܳܬܪܶܗ.5 ܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܚܙܳܝܗܝ ܘܰܚܕܺܝ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܠܳܐ ܟܳܪܝܳܐ ܠܶܗ.6 ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܦܳܪܰܥ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܥܶܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܡܶܬܦܪܰܥ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ.7 ܕܰܢܦܰܢܶܩ ܠܰܒܪܶܗ: ܢܶܣܓ̈ܝܳܢ ܨܽܘ̈ܠܦܳܬܶܗ. ܘܰܠܟܽܠ ܝܺܠܶܠܬܳܐ ܢܣܰܪܶܩ ܠܶܒܶܗ.8 ܘܰܐܝܟ ܣܽܘܣܝܳܐ ܥܺܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܟܰܒܰܫ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܪܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܠܰܐܒܽܘܗܝ.9 ܪܕܺܝ ܒܪܳܟ ܕܠܳܐ ܬܶܬܡܰܝܰܩ. ܘܶܐܢ ܬܶܓܚܰܟ ܥܰܡܶܗ ܢܫܰܢܩܳܟ.10 ܠܳܐ ܬܺܐܙܰܠ ܥܰܡܶܗ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܕܠܳܐ ܢܰܪܓܙܳܟ: ܘܰܠܚܰܪܬܳܐ ܢܰܩܗܶܐ ܫܶܢܰܝ̈ܟ.11 ܠܳܐ ܬܫܰܠܛܺܝܘܗܝ ܒܛܰܠܝܽܘܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܟܽܠ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܘܗܝ.12 ܟܽܘܦ ܪܺܝܫܶܗ ܥܰܕ ܗܽܘ ܛܠܶܐ. ܘܦܰܩܰܥ ܡܰܬܢ̈ܳܬܶܗ ܥܰܕ ܗܽܘ ܙܥܽܘܪ: ܕܠܳܐ ܢܶܥܫܰܢ ܘܢܶܡܪܰܕ ܡܶܢܳܟ.13 ܛܽܘܪܦܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܐܰܠܶܦ ܒܪܳܟ. ܘܰܐܩܫܳܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܰܠܡܳܐ ܒܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܢܰܬܩܠܳܟ.14 ܛܳܒ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܕܚܰܝ ܘܫܰܪܺܝܪ ܒܓܽܘܫܡܶܗ. ܡܶܢ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܰܟܬܺܝܫ ܒܒܶܣܪܶܗ.15 ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܪܶܚܡܶܬ݂ ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ.16 ܠܰܝܬ ܥܽܘܬܪܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܠܶܒܳܐ ܛܳܒܳܐ.17 ܦܰܩܳܚ ܠܰܡܡܳܬ݂ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܠܡܶܚܰܬ݂ ܠܰܫܝܽܘܠ ܡܶܢ ܟܺܐܒܳܐ ܕܩܰܝܳܡ.18 ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܟܰܣ̈ܝܳܢ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܡܟܰܣܰܝ. ܐܰܝܟ ܕܣܺܝ̈ܡܳܢ ܥܰܠ ܩܰܒܖ̈ܶܐ.19 ܡܳܢܳܐ ܗܶܢܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܨܰܠܡ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܠܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܪܰܝܚܺܝܢ.20 ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܒܶܗ.21 ܘܚܳܙܶܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܘܡܶܬܬܰܢܰܚ. ܐܰܝܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܕܳܡܶܟ ܠܘܳܬ݂ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܬܳܒܰܥ ܒܺܐܝܕܶܗ.22 ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܕܽܘܘܳܢܳܐ ܢܰܦܫܳܟ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܩܶܠ ܒܡܶܠܟܳܐ ܕܢܰܦܫܳܟ.23 ܚܰܕܽܘܬ ܠܶܒܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܺܝ ܬܶܣܓܶܐ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ.24 ܫܰܕܶܠ ܢܰܦܫܳܟ: ܘܦܰܝܶܓ ܠܶܒܳܟ. ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢܳܟ.25 ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܩܛܰܠ ܕܽܘܘܳܢܳܐ. ܘܰܐܘܒܕܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ.26 ܛܢܳܢܳܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܡܒܰܠܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗܝܢ ܡܰܦܩܳܐ ܚܶܘܳܪ̈ܳܬܳܐ ܨܶܦܬܳܐ.27 ܠܶܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܶܗ. ܘܟܽܠ ܕܳܐܟܶܠ ܣܳܠܶܩ ܥܰܠ ܦܰܓܪܶܗ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܳܐ.

 1. ܫܰܗܪܳܐ ܡܕܰܝܶܒ ܒܶܣܪܶܗ ܕܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܘܨܶܦܬܳܐ ܡܰܦܪܕܳܐ ܫܶܢܬܶܗ.2 ܨܶܦܬܳܐ ܕܡܳܙܽܘܢܳܐ ܕܳܚܩܳܐ ܢܰܘܡܬܳܐ. ܘܡܰܪܥܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܡܰܦܪܶܕ ܫܶܢܬܳܐ.3 ܥܳܡܶܠ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ ܠܶܗ ܢܶܟ̈ܣܶܐ. ܘܡܶܬܬܢܺܝܚ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܬܰܦܢܺܝ̈ܩܶܐ.4 ܥܳܡܶܠ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܠܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܥܽܘܡܪܶܗ. ܘܶܐܢ ܢܶܬܬܢܺܝܚ ܢܶܗܘܶܐ ܨܪܺܝܟܳܐ.5 ܕܪܳܚܶܡ ܡܳܡܽܘܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܙܟܶܐ. ܘܰܕܪܳܕܶܦ ܒܳܬܰܪ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܒܶܗ ܢܶܛܥܶܐ.6 ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܥܰܬܺܝܖ̈ܶܐ: ܘܶܐܬܬܟܶܠܘ ܥܰܠ ܢܶܟܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܡܶܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܩܶܨܗܽܘܢ.7 ܡܶܛܽܠ ܕܬܽܘܩܰܠܬܳܐ ܗܽܘ ܡܳܡܽܘܢܳܐ ܠܣܰܟ̈ܠܶܐ. ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܛܳܥܶܐ ܒܶܗ ܡܶܬܬܩܶܠ.8 ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܡܳܡܽܘܢܳܐ ܠܳܐ ܛܥܳܐ.9 ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܘܰܢܫܰܒܚܺܝܘܗܝ. ܕܣܰܓܺܝ ܓܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܥܒܰܕ ܒܥܰܡܶܗ.10 ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܕܰܒܰܩ ܒܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܠܳܡܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚ ܠܡܶܛܥܳܐ: ܘܠܳܐ ܛܥܳܐ. ܘܰܠܡܰܒܳܐܫܽܘ ܠܚܰܒܪܶܗ: ܘܠܳܐ ܐܰܒܐܶܫ.11 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܥܫܰܢ ܛܽܘܒܶܗ. ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܢܬܰܢ̈ܝܳܢ ܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ.12 ܒܶܪܝ: ܐܶܢ ܬܶܬܒ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܦܬܰܚ ܓܰܓܰܪܬܳܟ ܥܠܰܘܗܝ.13 ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܺܝ.14 ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܝܫܽܘܬ݂ ܥܰܝܢܳܐ: ܣܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܕܒܺܝܫ ܡܶܢܳܗ̇: ܠܳܐ ܒܪܳܐ.15 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܙܳܝܥܳܐ ܥܰܝܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܳܡܥܳܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ.16 ܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬ: ܠܳܐ ܬܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܳܟ݂.17 ܘܰܒܠܰܓܬܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܚܒܽܘܨ ܐܺܝܕܳܟ.18 ܕܰܥ ܕܚܰܒܪܳܟ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܳܟ.19 ܠܥܰܣ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܣܺܝܡ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܓܰܓܰܪܬܰܢ ܕܠܳܐ ܬܶܣܬܢܶܐ.20 ܐܶܙܕܰܗܪ ܡܶܛܽܠ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ.21 ܘܟܰܕ ܬܶܬܶܒ ܒܶܝܬ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܡܶܠܥܰܣ: ܠܳܐ ܬܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܳܟ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ.22 ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܙܥܽܘܪ: ܡܶܣܬܢܶܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܰܫܟܒܶܗ: ܠܳܐ ܢܶܬܬܙܺܝܥ.23 ܟܺܐܒܳܐ ܘܫܰܗܪܳܐ ܘܰܫܚܳܩܳܐ ܘܫܽܘܢܳܩܳܐ ܘܰܗܦܳܟ ܓܰܘܳܐ ܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ ܝܰܥܢܳܐ.24 ܫܶܢܬܳܐ ܕܰܚܠܺܝܡܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ ܥܒܺܝܕ. ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ ܢܶܕܡܰܟ ܘܢܰܦܫܶܗ ܠܘܳܬܶܗ.25 ܘܶܐܢ ܬܶܬܶܐܠܶܨ ܒ: ܓܶܕ ܢܰܦܫܳܟ ܡܶܢ ܡܶܨܥܰܬ݂ ܓܰܘܳܐ: ܘܬܶܬܢܺܝܚ.26 ܫܡܰܥ ܒܶܪܝ ܘܩܰܒܶܠ ܝܽܘܠܦܳܢܝ. ܘܠܳܐ ܬܒܰܣܰܪ ܥܠܰܝ. ܘܰܠܚܰܪܬܳܐ ܬܶܫܟܰܚ ܡܶܠܰܝ̈.27 ܒܟܽܠ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ: ܗܘܰܝܬ ܡܰܟܺܝܟ.ܘܟܽܠ ܒܺܝܫܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ.28 ܥܰܝܢܳܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܥܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ. ܘܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܡܗܰܝܡܢܳܐ.29 ܐܳܦ ܥܰܠ ܚܰܡܪܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܓܰܢܒܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܘܒܶܕ ܥܰܬܺܝܩܳܐ.30 ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܟܽܘܪܳܐ ܒܳܩܶܐ ܥܒܳܕܶܗ ܕܩܰܝܢܳܝܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܡܓܰܪܝܳܢܳܐ ܗܽܘ ܕܥܰܘܠܳܐ.31 ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܟܰܕ ܢܶܫܬܶܝܘܗܝ ܒܘܳܠܺܝܬܳܐ.32 ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܚܰܣܺܝܪ ܚܰܡܪܳܐ.33 ܕܗܽܘ ܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝ.34 ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܘܬܰܦܢܺܝ̈ܩܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܚܰܡܪܳܐ ܕܡܶܫܬܬܶܐ ܒܘܳܠܺܝܬܳܐ.35 ܟܺܐܒܳܐ ܘܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ ܘܟܺܐܒ ܪܺܝܫܳܐ: ܚܰܡܪܳܐ ܡܶܫܬܬܶܐ ܒܚܶܪܝܳܢܳܐ.36 ܣܰܓܺܝܐܽܘܬܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܥܶܒܕܰܬ݂ ܠܣܰܟܠܳܐ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ. ܚܣܰܪ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܰܣܓܺܝ ܨܽܘ̈ܠܦܳܬܶܗ.37 ܒܡܰܫܬܝܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܠܳܐ ܬܰܟܶܣ ܪܳܚܡܳܟ. ܘܠܳܐ ܬܰܗܪܺܝܘܗܝ ܒܚܰܕܽܘܬܶܗ.38 ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܚܽܘܣܪܳܢܳܐ: ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܶܨܶܐ ܥܰܡܶܗ: ܠܥܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܰܒ.

 1. 1. ܪܰܒܳܐ ܐܰܩܺܝܡܽܘܟ: ܠܳܐ ܬܶܬܪܺܝܡ. ܘܰܒܪܺܝܫ ܥܰܬܺܝܖ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܬܶܣܬܡܰܟ.2 ܗܘܺܝ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܺܝܨܰܦ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܣܬܰܡܟ. ܒܟܽܠ ܣܢܺܝܩܽܘܬܗܽܘܢ ܬܰܩܶܢ ܘܰܪܒܰܥ.3 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܗܽܘܢ ܬܶܚܕܶܐ. ܘܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܬܩܰܒܶܠ ܐܺܝܩܳܪܳܐ.4 ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܡܶܫܬܬܶܐ ܒܶܗ ܚܰܡܪܳܐ: ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܒܶܗ ܫܽܘ̈ܥܝܳܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܠܳܐ ܬܶܬܚܰܟܰܡ.5 ܐܰܝܟ ܚܳܬܡܳܐ ܥܰܠ ܟܺܝܣܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܡܰܫܬܝܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ.6 ܐܰܝܟ ܥܶܩܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܘܰܙܡܰܪ̈ܓܕܶܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܥܰܠ ܡܫܰܬܝܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ.7 ܒܶܝܬ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܬܶܬܪܰܘܪܰܒ. ܘܠܰܕܣܳܒܺܝ̈ܢ ܡܶܢܳܟ ܠܳܐ ܬܶܨܒܶܐ ܠܰܡܨܰܥܳܪܽܘ. ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܦܳܬܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܬܰܣܓܶܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ.8 ܘܥܰܕ ܐܺܝܬ ܒܳܟ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ: ܦܛܰܪ ܠܒܰܝܬܳܟ. ܘܰܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܒܕܶܚܠܶܬܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܠܳܐ ܒܚܽܘܣܪܳܢܳܐ.9 ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܒܰܪܶܟ ܫܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܣܰܒܥܳܟ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ.10 ܕܒܳܥܶܐ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܢܩܰܒܶܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܨܰܠܶܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܢܶܥܢܶܝܘܗܝ.11 ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܬܚܰܟܡܽܘܢ ܒܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܗܽܘܢ ܢܰܦܩܽܘܢ.12 ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܪܺܝܡܳܐ ܡܛܰܫܶܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܥܳܒܶܕ ܐܽܘܪܚܶܗ.13 ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܚܶܟܡܬܳܐ ܟܰܕ ܡܟܰܣܝܳܐ. ܘܥܰܘܳܠܳܐ: ܠܳܐ ܢܳܛܰܪ ܠܶܫܳܢܶܗ.14 ܕܠܳܐ ܡܶܠܟ݂ܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܨܒܽܘ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ.15 ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܫܳܚܽܘܪܬܳܐ ܠܳܐ ܬܺܐܙܰܠ. ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܬܩܶܠ ܒܟܺܐܦܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ.16 ܠܳܐ ܬܶܬܟܶܠ ܥܰܠ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܘܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܟ ܗܘܰܝܬ ܙܗܺܝܪ.17 ܒܟܽܠ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܛܰܪ ܢܰܦܫܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗܽܘ ܢܳܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܗܽܘ.18 ܕܢܳܛܰܪ ܐܽܘܪܚܶܗ: ܢܳܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܰܢ ܕܡܶܬܬܟܶܠ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ ܠܥܳܠܰܡ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܓ.

 1. 1. ܕܕܳܚܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܦܓܰܥ ܒܶܗ ܒܺܝܫܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܢܶܣܝܳܢܳܐ. ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܘܢܶܬܦܰܠܰܛ.2 ܐܰܝܟ ܓܺܝܓܠܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ ܠܶܒܶܗ ܕܥܰܘܳܠܳܐ. ܘܰܝܟ ܚܙܺܝܪܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܰܪܥܝܳܬܶܗ.3 ܐܰܝܟ ܣܽܘܣܝܳܐ ܥܬܺܝܕܳܐ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܕܥܰܘܳܠܳܐ. ܕܰܬܚܶܝܬ ܟܽܠܡܰܢ ܕܪܳܚܶܡ ܠܶܗ ܨܳܗܶܠ.4 ܠܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܝܰܘܡܳܐ ܒܫܰܢܬܳܐ: ܕܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܦܪܺܝܫ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܢܰܗܺܝܖ̈ܶܐ: ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܫܰܢܬܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ.5 ܒܪܰܡ ܒܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬܦܪܶܫܘ.6 ܘܰܥܒܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܪܶܟ ܘܩܰܕܶܫ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܥܒܰܕ ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܛܺܝܢܳܐ ܐܶܬܥܒܶܕܘ. ܘܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝ ܐܳܕܳܡ.7 ܒܪܰܡ ܒܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܦܰܪܶܫ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ.8 ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܪܶܟ ܘܰܐܪܺܝܡ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܩܰܕܶܫ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܡܰܛܺܝܘ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܛ ܘܰܗܦܰܟ. ܘܰܥܩܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܕܝܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ.9 ܐܰܝܟ ܛܺܝܢܳܐ ܕܰܓܒܺܝܠ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܦܰܚܳܪܳܐ.10 ܗܳܟܰܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܒܳܪܝܶܗ: ܠܰܡܩܳܡܽܘܬܶܗ ܒܟܽܠ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ.11 ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ: ܐܶܬܒܪܺܝ ܛܳܒܳܐ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܘܬܳܐ: ܐܶܬܒܪܺܝܘ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܐܶܬܒܪܺܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܰܘܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܬܪܶܝܢ ܬܪܶܝܢ: ܚܰܕ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܕ.12 ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܰܬ ܐܶܬܺܝܬ݂: ܐܰܝܟ ܡܒܰܥܪܳܢܳܐ ܕܟܰܪܡܳܐ ܒܳܬܰܪ ܩܳܛܽܘ̈ܦܶܐ.13 ܘܰܒܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܩܳܡܶܬ݂. ܘܰܐܝܟ ܩܳܛܽܘܦܳܐ ܡܺܠܝܬ݂ ܡܰܥܨܰܪܬܝ.14 ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܨܽܘܬܽܘܢܳܢܝ.15 ܒܪܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܘܰܐܚܳܐ ܘܪܳܚܡܳܐ: ܠܳܐ ܬܰܫܠܶܛ ܒܳܟ ܒܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܟ.16 ܥܰܕ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܝ ܘܰܢܫܰܡܬܳܐ ܒܳܟ: ܠܳܐ ܬܰܫܠܶܛ ܒܳܟ ܟܽܠܒܣܰܪ. ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܢܶܟܣܰܝ̈ܟ: ܠܡܶܗܦܰܟ ܘܰܠܡܶܒܥܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ.17 ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܗܽܘ ܕܢܶܒܥܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܒܢܰܝ̈ܟ: ܡܶܢ ܕܬܶܒܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢܗܽܘܢ.18 ܒܟܽܠ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܗܘܰܝܬ ܡܥܰܠܰܝ.19 ܘܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܡܽܘܡܳܐ ܒܺܐܝܩܳܪܳܟ. ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܢܶܓܡܪܽܘܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܰܝܟ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܟ: ܐܰܘܪܶܬ݂ ܢܶܟܣܰܝ̈ܟ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟ.20 ܟܶܣܬܳܐ ܘܫܰܘܛܳܐ ܘܛܰܥܢܳܐ ܠܰܚܡܳܪܳܐ. ܘܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܘܠܰܚܡܳܐ ܘܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܠܥܰܒܕܳܐ.21 ܘܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܶܗ ܢܝܳܚܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܰܪܺܝܡܬ ܒܪܺܝܫܶܗ: ܒܳܥܶܐ ܚܪܽܘܖ̈ܶܐ.22 ܦܠܽܘܚ ܒܥܰܒܕܳܟ ܕܠܳܐ ܢܶܡܪܰܕ݂.23 ܡܶܛܽܠ ܕܣܽܘܓܳܐܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܥܳܒܶܕ ܒܶܛܠܳܢܳܐ.24 ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܘܳܠܶܐ ܠܶܗ: ܐܰܫܠܛܺܝܘܗܝ ܒܒܰܝܬܳܟ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܫܰܡܰܥ ܠܳܟ: ܐܰܣܓܳܐ ܐܰܣܽܘܖ̈ܰܘܗܝ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܘܰܕܠܳܐ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܨܒܽܘ.25 ܐܶܢ ܚܰܕ ܗܽܘ ܥܰܒܕܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܽܘܣܪܳܢܳܟ. ܐܶܢ ܚܰܕ ܗܽܘ ܥܰܒܕܳܟ: ܐܰܝܟ ܐܰܚܽܘܟ ܚܫܽܘܒܳܝܗܝ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܟܰܬܰܫ ܒܰܕܡܳܐ ܕܢܰܦܫܳܟ.26 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܬܛܰܪܦܺܝܘܗܝ: ܢܶܦܽܘܩ ܢܺܐܒܰܕ.27 ܘܒܰܐܝܕܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܬܶܫܟܚܺܝܘܗܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܕ.

 1. 1. ܕܒܳܥܶܐ ܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܟܰܕܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܚܶܠܡܳܐ: ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܣܪܺܝܩܬܳܐ.2 ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܐܚܺܝܕ ܛܶܠܳܠܳܐ: ܘܡܰܦܪܰܚ ܥܰܘܦܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܽܘ ܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܠܚܶܙܘܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ.3 ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܽܘ ܚܶܙܘܶܐ ܘܚܶܠܡܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܦܰܪܨܽܘܦܳ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܦ̈ܶܐ.4 ܘܡܶܢ ܪܺܝܫ ܥܰܡܶܗ ܢܰܦܶܩ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܟܰܕܳܒܳܐ ܕܢܶܙܟܶܐ.5 ܟܽܠ ܢܶܚ̈ܫܶܐ ܘܩܶܨ̈ܡܶܐ ܘܚܶܠ̈ܡܶܐ: ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܘܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܠܗܽܘܢ: ܬܰܡܳܢ ܠܶܒܶܗ.6 ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܦܰܩܰܕ݂ ܠܡܶܛܥܳܐ ܒܚܽܘܫܒܳܢܰܝ ܠܺܠܝܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܠܶܒܳܟ.7 ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܚܶܠ̈ܡܶܐ ܛܥܰܘ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܘܶܬܬܩܶܠܘ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ.8 ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܪܥܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܡܶܬܗܰܝܡܢܳܐ.9 ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܢܶܒܩܶܐ ܣܰܓܺܝ. ܘܰܕܟܳܫܰܪ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܳܨܶܐ.10 ܕܠܳܐ ܢܰܣܺܝ: ܩܰܠܺܝܠ ܗܽܘ ܝܳܕܰܥ. ܘܰܕܢܰܣܺܝ: ܐܰܣܓܺܝ ܚܶܟܡܬܳܐ.11 ܣܰܓܺܝ ܚܙܺܝܬ݂ ܟܰܕ ܢܰܣܺܝܬ݂. ܘܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܥܒܰܪ ܥܠܰܝ.12 ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܡܛܺܝܬ݂. ܘܶܐܬܦܰܨܶܝܬ ܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ.13 ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ ܥܳܒܶܕ ܡܳܪܝܳܐ.14 ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܣܰܒܪܶܗ: ܘܦܳܪܶܩ.15 ܕܕܳܚܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܠܪܽܘܚܶܗ.16 ܥܰܠ ܡܰܢ ܐܶܬܬܟܶܠ. ܘܡܰܢܽܘ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܣܳܡܽܘܟܳܐ.17 ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܰܓܶܢ ܘܦܳܪܶܩ: ܘܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܗܽܘ ܪܰܒܳܐ.18 ܘܰܡܣܰܬܪܳܢܳܐ ܡܶܢ ܣܳܢܳܐܐ: ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ: ܘܰܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܗܽܘ ܡܶܢ ܡܚܽܘܬܳܐ. ܘܣܳܡܶܟ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܦܰܠ. ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܘܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ.19 ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܥܦܳܐ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܺܐܬܝ̈ܳܢ ܥܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ: ܕܥܰܘܠܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܩܰܒܠܺܝܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ.20 ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܨܳܒܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܥܳܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܫܳܒܶܩ ܠܗܽܘܢ.21 ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܳܟܶܣ ܒܪܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܢ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܶܢ ܕܡܺܣܟܺܢ̈ܶܐ.22 ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܶܣܕܳܐ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ ܕܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ. ܘܰܕܟܳܠܶܐ ܠܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܐܳܫܶܕ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ.23 ܕܩܳܛܶܠ ܠܚܰܒܪܶܗ: ܝܳܪܶܬ݂ ܢܶܟܣܰܘ̈ܗܝ. ܘܕܳܐܫܶܕ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܓܳܠܶܙ.24 ܕܛܳܠܶܡ ܐܰܓܪܳܐ ܕܰܐܓܺܝܪܳܐ: ܛܳܠܶܡ ܠܒܳܪܝܶܗ. ܘܗܽܘ ܡܩܰܒܶܠ ܦܬܘܪܥܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ.25 ܚܰܕ ܒܳܢܶܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܣܳܬܰܪ. ܡܳܢܳܐ ܐܰܗܢܺܝܘ: ܐܶܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ.26 ܚܰܕ ܡܒܰܪܶܟ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܠܰܝܶܛ. ܒܩܳܠܳܐ ܕܡܰܢ ܡܶܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܢܶܫܡܰܥ ܐܰܠܳܗܳܐ.27 ܕܣܳܚܶܐ ܡܶܢ ܡܺܝܬܳܐ: ܘܗܳܦܶܟ ܩܳܪܶܒ ܠܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܐܰܗܢܺܝ: ܡܶܢ ܡܰܣܚܽܘܬܶܗ.28 ܘܰܕܨܳܐܶܡ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ: ܘܗܳܦܶܟ ܥܳܒܶܕ ܠܗܽܘܢ. ܨܠܽܘܬܶܗ ܡܰܢܽܘ ܫܳܡܰܥ. ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܐܰܗܢܺܝ ܕܨܳܡ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܗ.

 1. 1. ܐܶܢ ܥܒܰܕܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܐܰܣܓܺܝܬ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ.2 ܘܰܕܢܳܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܠܪܽܘܚܶܗ.3 ܪܳܡܶܐ ܚܽܘܒ̈ܠܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܰܢ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܰܕܥܳܒܶܕ ܙܶܕܩܬܳܐ: ܢܳܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܽܘ.4 ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܠܡܶܨܛܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܒܺܝܫ. ܘܰܟܠܺܝ ܚܰܝܠܳܟ: ܕܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܕܰܣܢܶܐ.5 ܠܳܐ ܬܶܬܚܙܶܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ.6 ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܕܥܳܒܶܕ ܕܫܰܦܺܝܪ: ܢܳܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܗܽܘ.7 ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܫܡܰܝܳܐ ܒܳܙܥܺܝܢ.8 ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܕܰܒܪܢܳܫܳܐ: ܛܳܒܳܐ ܬܶܬܩܰܒܰܠ. ܘܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܠܳܐ ܢܶܬܛܥܶܐ ܠܥܳܠܰܡ.9 ܒܥܰܝܢܳܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܗܰܒ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܙܺܝܥ ܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܟ.10 ܒܟܽܠ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ: ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ܟ. ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܐܰܘܙܶܦ ܠܡܰܢ ܕܠܳܐ ܦܳܪܰܥ ܠܳܟ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܥܳܐ ܗܽܘ. ܘܪܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ: ܗܽܘ ܦܳܪܰܥ ܠܳܟ.11 ܗܰܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܳܟ: ܒܥܰܝܢܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܒܺܐܝܕܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܡܰܢ ܕܝܳܗܶܒ ܓܶܝܪ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܡܰܘܙܶܦ.12 ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܦܳܪܽܘܥܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܗܽܘ.13 ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܚܰܪ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܩܰܒܰܠ.14 ܘܠܳܐ ܬܶܬܟܶܠ ܥܰܠ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܰܚܛܽܘܦܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܗܽܘ. ܘܠܰܝܬ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ.15 ܥܳܐܠܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܥܰܝ݂ܺܝ݂ܩܰܝ̈ ܪܽܘܚܳܐ ܫܳܡܰܥ.16 ܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܐܶܢܰܩܬܳܐ ܕܝܰܬ̈ܡܶܐ. ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܫܳܡܰܥ.17 ܡܪܳܖ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ: ܗܽܘ ܫܳܡܰܥ.18 ܘܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܕܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܡܰܪܟܢܳܐ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܕܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܣܳܠܩܳܐ: ܘܰܩܕܳܡ ܡܳܪܶܐ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܥܳܐܠܳܐ.19 ܠܳܐ ܥܳܒܪܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܒܰܕܶܩ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܕܺܝܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܳܐܶܢ.20 ܐܳܦ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܢܰܣܠܶܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܫܒܽܩ: ܘܠܳܐ ܢܒܰܛܶܠ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܬܒܰܥ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ.21 ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܰܗܦܶܟ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܰܘܒܶܕ ܥܽܘܫܢܗܽܘܢ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.22 ܘܰܠܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܦܰܣܳܩܽܘ ܡܦܰܣܶܩ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܗܦܶܟ ܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܚܽܘܒܠܗܽܘܢ. ܘܰܠܥܳܒܕܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ.23 ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܕܽܘܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܰܢܚܰܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܦܽܘܪܥܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܒܗܰܬ ܣܳܢܳܐܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܥܢܳܢܳܐ ܕܡܶܛܪܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܬܒܥܶܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܘ.

 1. 1. ܦܪܽܘܩܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܟܽܠܰܢ.2 ܘܰܐܝܬܳܐ ܪܽܘܓܙܳܟ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܠܳܐ ܝܰܕܥܽܘܟ.3 ܐܰܪܺܝܡ ܐܺܝܕܳܟ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܟ.4 ܒܡܳܐ ܕܰܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܩܰܕܰܫܬ ܒܰܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܥܺܢܰܝ̈ܢ ܐܶܬܩܰܕܰܫ ܒܗܽܘܢ.5 ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܺܝܕܰܥܢ: ܕܠܰܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ.6 ܚܰܕܶܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܫܰܢܳܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ.7 ܬܰܩܶܦ ܐܺܝܕܳܐ ܘܰܕܪܳܥܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ.8 ܐܰܥܺܝܪ ܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܐܫܽܘܕ ܚܶܡܬܳܐ.9 ܬܒܰܪ ܣܳܢܳܐܐ. ܘܒܰܛܶܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ.10 ܐܰܒܰܥ ܩܶܨܳܐ. ܘܡܰܛܳܐ ܙܰܒܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ.11 ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܐܰܘܒܶܕ ܣܳܢܳܐܐ: ܘܟܽܠ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ.12 ܒܰܛܶܠ ܬܳܓܳܐ ܕܣܳܢܳܐܐ ܕܳܐܡܰܪ ܕܠܰܝܬ ܐܰܟܘܳܬܝ. ܟܰܢܶܫ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒܛܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܢܺܐܪܬܽܘܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ.13 ܘܰܚܕܺܝ ܥܰܠ ܥܰܡܳܟ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܫܡܳܟ ܥܠܰܘܗܝ: ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܩܪܰܝܬܳܝܗܝ ܒܽܘܟܪܳܟ.14 ܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܩܽܕܫܳܟ. ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܫܟܺܝܢܬܳܟ.15 ܡܠܺܝ ܨܶܗܝܽܘܢ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܘܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪܳܟ: ܗܰܝܟܠܳܟ.16 ܘܰܐܩܺܝܡ ܣܳܗܕܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ: ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܢܺܐܬܝ̈ܳܢ ܢܺܒ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ݂ܰܝ݂̈ܟ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܠܶܠܘ ܒܰܫܡܳܟ.17 ܘܬܶܬܶܠ ܐܰܓܪܳܐ ܠܡܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܣܰܟܶܐ ܠܳܟ. ܘܰܢܒܺܝ݂ܰܝ݂̈ܟ ܢܶܬܗܰܝܡܢܽܘܢ.18 ܘܬܶܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ: ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܟ. ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܒܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.19 ܟܽܠ ܡܶܐܟܠܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܒܪܰܡ ܐܺܝܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ.20 ܦܽܘܡܳܐ ܛܳܥܶܡ ܛܰܥܡܳܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. ܘܠܶܒܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ.21 ܠܶܒܳܐ ܛܡܺܝܪܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܨܶܦܬܶܗ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܒܗܳܠܶܝܢ.22 ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܢܫܰܒܰܚ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇. ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܪܶܓܬܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܗܺܝ ܬܶܥܫܰܢ.23 ܒܪܺܝܫ ܩܶܢܝܳܢܳܟ ܩܢܺܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ.24 ܥܳܕܪܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܐܰܟܘܳܬܳܟ. ܘܶܣܛܽܘܢܳܐ ܗ̱ܝ ܠܩܽܘܒܠܳܟ.25 ܐܰܬܰܪ ܕܠܰܝܬ ܣܝܳܓ̈ܶܐ: ܢܶܬܒܰܥܪܽܘܢ ܟܰܪ̈ܡܶܐ. ܘܰܐܬܰܪ ܕܠܰܝܬ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܓܠܶܐ ܘܰܡܒܰܕܰܪ.26 ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܢܗܰܝܡܶܢ ܠܓܰܕܽܘܕܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܛܰܒܝܳܐ: ܕܗܽܘ ܫܳܘܰܪ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܒܰܐܬܰܪ ܕܢܶܫܬܟܰܚ: ܢܡܽܘܬ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܙ.

 1. 1. ܘܰܠܪܳܚܡܶܗ ܐܳܡܰܪ ܕܪܶܚܡܶܬ݂. ܒܪܰܡ ܐܺܝܬ ܪܳܚܡܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܪܳܚܡܳܐ: ܕܠܳܐ ܡܳܛܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ.2 ܪܳܚܡܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ.3 ܣܳܢܳܐܐ ܘܒܺܝܫܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝܘ. ܐܶܠܳܐ ܠܡܶܡܠܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ.4 ܒܺܝܫ ܪܳܚܡܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܦܳܬܽܘܪܳܐ. ܘܰܒܥܶܕܳܢ ܥܳܩܬܳܐ ܩܳܐܶܡ ܡܶܢ ܩܒܽܘܠ.5 ܛܳܒ ܪܳܚܡܳܐ ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ: ܘܰܐܚܺܝܕ ܣܰܟܪܳܐ.6 ܠܳܐ ܬܫܰܒܰܚ ܪܳܚܡܳܟ ܒܩܽܘܪܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܫܰܠܛܺܝܘܗܝ ܒܒܰܝܬܳܟ.7 ܟܽܠ ܡܳܠܽܘܟܳܐ ܚܙܺܝ. ܒܪܰܡ ܐܺܝܬ ܡܶܠܟܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ ܥܒܺܝܕ.8 ܡܶܢ ܡܳܠܽܘܟܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܛܰܪ ܢܰܦܫܳܟ. ܘܕܰܥ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܳܢܳܐ ܒܳܥܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܒܢܰܦܫܶܗ ܗܽܘ ܡܶܬܪܰܥܶܐ.9 ܕܕܰܠܡܳܐ ܢܰܪܡܶܐ ܥܠܰܝܟ ܬܽܘܟܳܐ ܒܺܝܫܳܐ.10 ܘܢܺܐܡܰܪ ܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܐܽܘܪܚܳܟ. ܘܰܢܩܽܘܡ ܡܶܢ ܩܒܽܘܠ: ܘܢܶܚܙܶܐ ܒܨܰܥܪܳܟ. ܠܳܐ ܬܶܬܡܠܶܟ ܒܣܳܢܳܐܟ. ܘܡܶܢܶܗ ܟܰܣܺܝ ܐ̱ܪܳܙܳܟ.11 ܘܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܠܳܐ ܬܓܺܘܪܶܝܗ̇. ܘܥܰܡ ܣܳܢܳܐܐ ܕܠܳܐ ܬܶܬܟܰܬܰܫ: ܘܥܰܡ ܬܰܓܳܪܳܐ ܥܰܠ ܬܶܐܓܽܘܪܬܶܗ. ܘܥܰܡ ܡܙܰܒܢܳܢܳܐ ܥܰܠ ܙܶܒܢܶܗ: ܐܰܘ ܥܰܡ ܥܰܘܳܠܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܕܫܰܦܺܝܪ.12 ܘܥܰܡ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܺܝܬ ܠܶܗ ܖ̈ܰܚܡܶܐ: ܠܡܶܥܒܰܕ ܖ̈ܰܚܡܶܐ. ܥܰܡ ܐܰܓܺܝܪܳܐ ܕܰܡܕܰܓܶܠ ܒܰܥܒܳܕܶܗ.13 ܘܥܰܡ ܐܰܓܺܝܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܠܳܐ ܬܶܩܛܽܘܪ ܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܘܥܰܡ ܥܰܒܕܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܠܡܶܛܥܰܡ ܡܳܖ̈ܰܘܗܝ: ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܒܥܶܠ ܡܶܠܟܳܐ.14 ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܗܘܰܝܬ ܥܳܡܰܪ. ܕܗܶܢܽܘܢ ܕܳܚܠܺܝܢ ܠܡܶܚܛܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܠܶܒܗܽܘܢ ܫܘܶܐ ܥܰܡ ܠܶܒܳܟ.15 ܘܶܐܢ ܡܰܒܐܶܫ ܠܳܟ: ܠܢܰܦܫܶܗ ܗܽܘ ܡܰܒܐܶܫ. ܘܶܐܢ ܡܰܛܐܶܒ ܠܳܟ: ܠܢܰܦܫܶܗ ܗܽܘ ܡܰܛܐܶܒ.16 ܡܶܛܽܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܗܺܝ ܬܰܚܶܝܘܗܝ. ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܡܗܰܝܡܰܢ ܗܽܘ ܐܰܟܘܳܬܳܟ.17 ܠܶܒܶܗ ܕܰܒܪܢܳܫܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܒܽܐܘܪܚܶܗ: ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܗܢܶܐ.18 ܘܥܰܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܰܝܬ ܡܨܰܠܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܗܽܘ ܢܰܬܩܶܢ ܐܽܘܪܚܳܟ ܒܩܽܘܫܬܳܐ: ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ.19 ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܳܐ ܟܽܠ ܛܳܒ ܘܒܺܝܫ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܕܫܰܠܺܝܛ ܒܠܶܫܳܢܶܗ: ܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܚܰܟܺܝܡ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ: ܗܽܘܝܽܘ ܣܰܟ̱ܳܐ.20 ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܚܰܟܺܝܡ. ܘܰܒܫܽܘ̈ܥܝܳܬܶܗ ܡܶܣܬܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܐܺܝܩܳܪ ܟܳܠܶܐ ܢܰܦܫܶܗ.21 ܘܺܐܝܬ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܚܰܟܺܝܡ. ܦܺܐܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ.22 ܘܺܐܝܬ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܠܢܰܦܫܶܗ ܚܰܟܺܝܡ. ܘܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ.23 ܘܰܕܚܰܟܺܝܡ ܠܢܰܦܫܶܗ ܢܶܣܒܰܥ ܬܰܦܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܙܳܝܰܘ̈ܗܝ.24 ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܢܺܐܪܰܬ ܐܺܝܩܳܪܳܐ. ܘܰܫܡܶܗ ܩܰܝܳܡ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.25 ܒܶܪܝ: ܒܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܟ ܢܰܣܳܐ ܢܰܦܫܳܟ. ܘܰܚܙܺܝ ܡܶܕܶܡ ܕܒܺܝܫ ܠܳܗ̇: ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܳܗ̇.26 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܟܽܠ ܛܳܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܒܩܰܠܺܝܠ ܡܶܬܪܰܥܝܳܐ.27 ܠܳܐ ܬܰܣܓܶܐ ܠܳܗ̇ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܬܰܦܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܰܒܐܶܫ ܥܰܝܢܳܟ ܥܰܠ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ.28 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬܳܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܗܳܘܶܐ ܡܰܪܥܳܐ. ܘܰܕܡܰܣܓܶܐ ܠܡܶܐܟܰܠ ܡܶܬܟܪܰܗ.29 ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܓܶܝܪ ܕܡܺܝܬܘ ܡܶܛܽܠ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ. ܘܰܕܡܶܙܕܰܗܰܪ ܡܰܘܣܶܦ ܚܰܝ̈ܶܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܚ.

1 ܝܰܩܰܪ ܐܳܣܝܳܐ ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܬܒܥܶܐ ܠܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܳܝܗܝ.2 ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܬܚܰܟܰܡ ܐܳܣܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܢܳܣܶܒ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ.3 ܘܡܶܢ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܳܐܣܝܳܐ ܢܪܰܡܪܡܽܘܢܶܗ. ܘܰܩܕܳܡ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܢܩܺܝܡܽܘܢܶܗ.4 ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܒܪܳܐ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܒܣܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.5 ܒܩܰܝܣܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܠܺܝܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܪܺܝܖ̈ܶܐ.6 ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܝܰܗܒ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܶܟܡܬܳܐ: ܠܡܶܫܬܰܒܳܚܽܘ ܒܰܓܒܰܪ̈ܘܳܬܶܗ.7 ܒܗܽܘܢ ܐܳܣܝܳܐ ܡܢܺܝܚ ܡܶܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ. ܘܳܐܦ ܒܰܣܳܡܳܐ ܡܰܬܩܶܢ ܒܶܣܡܳܢ̈ܶܐ.8 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܒܛܰܠ ܥܒܳܕܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ.9 ܒܶܪܝ: ܐܳܦ ܒܡܰܕܥܳܟ ܨܰܠܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܰܐܣܶܐ.10 ܐܰܥܒܰܪ ܥܰܘܠܳܐ ܘܫܽܘܩܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܟܳܐ ܠܶܒܳܟ.11 ܘܳܐܦ ܠܳܐܣܝܳܐ ܗܰܒ ܐܰܬܪܳܐ.12 ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܒܶܗ ܐܺܝܬ ܒܑܶܗ ܗܶܢܝܳܢܳܐ.13 ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܡܰܨܠܚܳܐ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ.14 ܕܰܢܨܰܠܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܢܶܬܶܠ ܒܺܐܝܕܶܗ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ. ܘܬܺܐܬܶܐ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܚܰܝ̈ܶܐ.15 ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܢ ܕܚܳܛܶܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܺܐܝܕܰܝ̈ ܐܳܣܝܳܐ.16 ܒܶܪܝ: ܥܰܠ ܡܺܝܬܳܐ ܐܰܣܓܳܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ. ܘܢܶܟܐܰܒ ܠܳܟ: ܘܶܐܡܰܪ ܐܽܘܠܺܝܬܳܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܘܳܠܶܐ ܠܶܗ ܟܢܽܘܫ ܦܰܓܪܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܶܒܣܶܐ ܥܰܠ ܩܒܽܘܪܬܶܗ.17 ܚܰܡܪܳܐ ܘܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܡܰܪܩܕܺܝܢ.18 ܘܶܥܒܶܕ ܐܳܒܠܳܐ ܒܙܶܕܩܶܗ. ܝܰܘܡܳܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܶܐܬܒܰܝܰܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܝ̈ܶܐ.19 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ ܥܳܩܬܳܐ.20 ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܠܶܒܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܬܳܒܰܪ ܒܨܶܦܬܳܐ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ. ܘܡܰܝܬܶܐ ܥܳܩܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ ܠܠܰܘܛܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ.21 ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܶܒܳܟ ܠܡܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܐܶܬܕܰܟܪ ܥܳܩܬܳܐ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܚܛܳܗ̈ܶܐ.22 ܘܠܳܐ ܬܶܬܟܶܠ ܥܰܠ ܥܽܘܬܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܣܰܒܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܦܳܪܚܳܐ ܘܫܳܟܢܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܽܘ ܥܽܘܬܪܳܐ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܠܳܟ ܡܚܰܕܶܐ: ܘܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܒܐܶܫ.23 ܐܶܬܕܰܟܪ ܕܦܽܘܣܩܳܢܳܐ ܗܽܘ ܠܳܟ. ܠܶܗ ܐܶܬܡܳܠܝ: ܘܠܳܟ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.24 ܐܰܝܟ ܕܰܒܛܶܠ ܡܺܝܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܛܶܠ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܘܶܐܬܒܰܝܰܐ ܥܰܡ ܡܰܦܩܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ.25 ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܣܳܦܪܳܐ ܬܰܘܣܶܦ ܠܶܗ ܚܶܟܡܬܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܡܦܰܪܶܩ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ: ܗܽܘ ܢܶܬܚܰܟܰܡ.26 ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܢܶܬܚܰܟܰܡ ܐܰܚܺܝܕ ܚܰܪܒܳܐ ܕܦܰܕܳܢܳܐ. ܕܰܒܬܰܘܖ̈ܶܐ ܕܳܒܰܪ: ܘܰܒܬܰܘܖ̈ܶܐ ܡܬܺܝܪ.27 ܘܫܽܘܥܺܝܬܶܗ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܠܶܒܶܗ ܪܳܢܶܐ ܒܠܶܓܬܳܐ ܕܙܰܪܥܶܗ. ܘܫܰܗܪܶܗ ܠܡܶܓܡܳܪܽܘ ܥܒܳܕܶܗ.28 ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܽܘ̈ܡܳܢܶܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܘܠܺܠܝܳܐ ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܒܗܽܘܢ ܗܽܘ ܪܳܢܶܝܢ: ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܕܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܘܰܕܛܰܒܥ̈ܶܐ ܘܰܕܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ.29 ܐܳܦ ܚܽܘܫܒܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܰܥܒܳܕܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܡܶܬܒܥܶܝܢ. ܠܶܡܬܰܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܳܐ: ܘܰܠܡܶܣܬܰܟܳܠܽܘ ܒܡܳܐܢܰܝ̈ ܡܰܬܩܳܠܳܐ.30 ܫܰܠܗܶܒ̈ܝܳܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܦܰܩ̈ܥܳܢ ܒܶܣܪܶܗ. ܘܝܳܩܶܕ ܒܚܶܡܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ.31 ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܢܰܪܟܶܢ ܐܺܝܕܶܗ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܰܥܒܳܕܶܗ ܢܰܨ̈ܕܳܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ.32 ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܦܰܚܳܪܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܓܺܝܓܠܳܐ. ܘܰܡܙܺܝܥ ܒܦܰܪܣܬܶܗ ܡܳܐܢܳܐ. ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܒܡܳܐܢܰܝ̈ ܟܽܠ ܥܒܳܕܶܗ.33 ܘܰܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܡܦܰܩܥܺܝܢ ܛܺܝܢܳܐ. ܘܥܰܕܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂: ܟܦܺܝܦ ܘܰܓܗܺܝܢ.34 ܘܠܶܒܶܗ ܣܺܝܡ ܠܰܡܓܰܡܳܪܽܘ ܥܒܳܕܶܗ. ܘܫܰܗܪܶܗ ܠܒܳܢܳܐ ܐܰܬܽܘܢܶܗ.35 ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܟܽܘܫܳܪܗܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܓܒܰܪ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܟܡܽܘܢ.36 ܘܒܶܠܥܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܬܝܰܬܒܳܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ.37 ܘܰܐܬܰܪ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܢܶܟܦܢܽܘܢ. ܒܪܰܡ ܠܡܶܠܟ݂ܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܒܽܘܢ. ܘܒܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ.38 ܘܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܒܽܘܢ. ܘܰܩܝܳܡ̈ܶܐ ܘܕܺܝܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ. ܠܳܐ ܢܶܬܒܰܝܢܽܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ. ܘܰܒܡܰܬ̈ܠܶܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ.39 ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܢܰܗܺܝܪܺܝܢ. ܘܪܶܢܝܗܽܘܢ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܕܘܽܐܘܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܛ.

 1. 1. ܒܪܰܡ ܗܰܘ ܕܝܳܗܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܠܡܶܕܚܰܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܠܡܶܣܬܰܟܳܠܽܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.2 ܐܰܝܟ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܢܶܒܥܶܐ. ܘܰܠܘܳܬ݂ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܢܶܬܦܢܶܐ. ܘܫܽܘ̈ܥܝܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܢܺܐܠܰܦ. ܘܒܰܕܥܰܡܺܝ̈ܩܳܢ ܢܶܬܚܰܫܰܒ.3 ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܡܰܬ̈ܠܶܐ ܢܺܐܠܰܦ. ܘܰܒܟܽܠ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ.4 ܒܰܝܢܳܬ݂ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܢܗܰܠܶܟ. ܘܒܰܝܢܳܬ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܫܰܡܶܫ.5 ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܢܗܰܠܶܟ. ܛܳܒ ܘܒܺܝܫ ܒܐ̱ܢܳܫܳܐ ܢܟܰܣܶܐ.6 ܘܰܒܠܶܒܶܗ ܢܣܺܝܡ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ. ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܖ̈ܰܚܡܶܐ.7 ܢܶܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܢܶܒܥܶܐ ܛܳܒܬܳܐ.8 ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܕܣܰܟܽܘܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܢܶܬܚܰܟܰܡ.9 ܗܽܘ ܢܰܦܶܩ ܡܰܬ̈ܠܶܐ ܚܰܕ ܬܪܶܝܢ. ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܶܗ ܒܬܰܪ̈ܥܝܳܬܶܗ.10 ܗܽܘ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܡܰܬ̈ܠܶܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ. ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ ܒܰܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ.11 ܗܽܘ ܢܰܦܶܩ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܘܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܢܶܫܬܰܒܰܚ.12 ܘܢܺܐܠܦܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܚܶܟܡܬܶܗ. ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܛܥܶܐ ܫܡܶܗ.13 ܘܠܳܐ ܢܶܒܛܰܠ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܰܠܰܡ. ܘܰܫܡܶܗ ܠܳܐ ܢܶܬܛܥܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܡܶܢ ܕܳܪ ܠܕܳܪ.14 ܚܶܟܡܬܶܗ ܢܬܰܢ̈ܝܳܢ ܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܢܺܐܡܰܪ ܥܰܡܳܐ.15 ܐܶܢ ܢܶܨܒܶܐ ܒܳܐܠܶܦ: ܢܶܫܬܰܒܰܚ. ܘܶܐܢ ܢܶܫܬܽܘܩ ܒܥܰܡܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ.16 ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ: ܘܺܐܡܰܪ ܝܽܘܠܦܳܢܝ: ܐܰܝܟ ܣܰܗܪܳܐ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܬܪܶܥܣܰܪ.17 ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܢܰܦܪܰܥ ܒܶܣܪܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܫܽܘ̈ܫܰܢܶܐ ܘܰܐܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܰܫܬܺܝܠܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ.18 ܘܰܐܝܟ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܢܶܒܣܰܡ ܪܺܝܚܟܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܪܺܝܚܳܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܒܰܐܪ̈ܙܰܘܗܝ.19 ܘܰܐܝܟ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܫܽܘܫܰܢܰܬ ܡܰܠܟܳܐ.20 ܐܰܪܺܝܡܘ ܩܳܠܟܽܘܢ: ܫܰܒܰܚܘ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܘܰܐܘܕܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ. ܡܢܰܘ ܓܒܰܪ̈ܘܳܬܶܗ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܰܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪܘ.21 ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܝܳܐܶܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܠܨܶܒ̈ܘܳܬܶܗ ܐܺܬܒܪܺܝܘ. ܘܠܰܝܬ ܕܢܺܐܡܰܪ: ܗܳܢܳܐ ܠܡܳܢܳܐ: ܘܗܳܢܳܐ ܠܡܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܘܳܠܺܝܬܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ.22 ܘܠܰܝܬ ܕܢܺܐܡܰܪ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫ ܘܗܳܢܳܐ ܛܳܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܕܳܢܗܽܘܢ ܡܶܬܓܰܢ̱ܒܪܺܝܢ.23 ܒܡܺܐܡܪܶܗ ܡܰܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܰܒܡܺܐܡܪܶܗ ܗܽܘ ܡܰܥܪܶܒ ܠܶܗ.24 ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܬܥܒܶܕ. ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܫܰܘܚܰܪ ܠܦܽܘܩܕܳܢܶܗ.25 ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܟܽܠ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܘܠܰܝܬ ܕܛܳܫܶܗ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ.26 ܘܠܰܝܬ ܕܩܰܠܺܝܠ ܘܣܰܓܺܝ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܠܰܝܬ ܕܥܰܫܺܝܢ ܘܰܩܫܶܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ.27 ܒܽܘܪܟܬܶܗ ܐܰܝܟ ܢܰܗܪܳܐ ܪܳܕܝܳܐ.28 ܘܰܐܝܟ ܢܰܗܪܳܐ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܡܰܫܩܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܪܽܘܓܙܶܗ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܳܐܶܢ. ܘܗܳܦܶܟ ܐܰܪܥܳܐ ܕܫܶܩܝܗܽܘܢ ܠܡܶܠܚܳܐ.29 ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܳܢ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܐܳܦ ܠܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܗܶܢܶܝܢ ܡܶܬܦܰܢ̈ܝܳܢ.30 ܛܳܒܬܳܐ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܐܶܬܒܰܪܝܰܬ݂. ܘܳܐܦ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܐܶܢ ܛܳܒ ܘܶܐܢ ܒܺܝܫ.31 ܪܺܝܫ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܶܬܒܰܥ̈ܝܳܢ ܠܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܢܽܘܪܳܐ: ܘܦܰܪܙܠܳܐ: ܘܡܶܠܚܳܐ: ܘܚܶܛ̈ܶܐ: ܘܬܰܪܒܳܐ: ܘܚܰܠܒܳܐ: ܘܕܶܒܫܳܐ: ܘܥܶܢ̈ܒܶܐ: ܘܚܰܡܪܳܐ: ܘܡܶܫܚܳܐ: ܘܬܰܟܣܺܝܬܳܐ: ܘܰܠܒܽܘܫܳܐ.32 ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܡܰܛ̈ܐܒܳܢ. ܘܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܠܰܘܛܬܳܐ ܡܶܬܗܰܦ̈ܟܳܢ.33 ܐܺܝܬ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܰܠܦܶܪ̈ܥܶܐ ܐܶܬܒܪ̈ܺܝ. ܘܰܒܪܽܘܓܙܗܶܝܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܥܳܩܪ̈ܳܢ.34 ܒܥܶܕܳܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܢ ܕܰܒܪܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢ.35 ܢܽܘܪܳܐ ܘܒܰܪܕܳܐ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ: ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܕܺܝܢܳܐ ܐܶܬܒܪ̈ܺܝ.36 ܚܰܝܘܰܬ݂ ܫܶܢܳܐ ܘܥܶܩܰܪ̈ܒܶܐ ܘܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ: ܚܰܪܒܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܠܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ.37 ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܦܳܩܶܕ ܠܗܽܘܢ ܚܳܕܶܝܢ. ܘܰܒܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܰܗܦܟܺܝܢ ܡܶܠܬܶܗ.38 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ݂ ܐܶܬܒܪܺܝܘ. ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܕܒܰܟܬܳܒܳܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ.39 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܛܳܒܺܝܢ. ܘܟܽܠ ܨܒܽܘ ܠܙܰܒܢܳܗ̇ ܐܶܬܒܰܪܝܰܬ݂.40 ܘܠܰܝܬ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܦܺܝܣܺܝܢ ܒܰܐܘܨܖ̈ܶܐ. ܘܰܠܥܶܕܳܢ ܙܰܒܢܗܽܘܢ ܡܶܬܓܰܢ̱ܒܪܺܝܢ.41 ܡܶܟܺܝܠ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܟܽܘܢ ܒܰܪܶܟܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܰܫܡܶܗ.

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡ.

 1. 1. ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܒܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܓܶܢ̈ܣܶܐ ܬܰܩܺܝ̈ܦܶܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܗܽܘܢ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܕܣܳܡܟܺܝܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.2 ܬܶܫܒܽܘܚܬܗܽܘܢ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ ܘܚܰܪܬܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܬܗܽܘܢ.3 ܡܶܢ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܳܬܒܰܝ̈ ܥܰܦܪܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ. ܘܡܶܢ ܩܳܛܖ̈ܰܝ ܬܳܓܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܒܫܺܝܢ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ: ܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܛܢܳܢܳܐ: ܘܕܶܚܠܰܬ݂ ܡܰܘܬܳܐ: ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܩܶܪܝܳܐ.4 ܘܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ ܥܰܠ ܥܰܪ̈ܣܳܬܗܽܘܢ.5 ܒܫܶܢܬܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܡܰܢܶܕ ܠܗܽܘܢ. ܕܡܶܬܡܰܠܰܟ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܥܳܪܶܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܪܳܕܽܘܦܳܐ.6 ܐܶܢ ܨܶܒܢܳܝܳܐ ܒܠܶܒܶܗ. ܡܶܬܬܥܺܝܪ ܘܚܳܙܶܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ.7 ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ ܨܶܦܬܗܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܡܰܢܶܕ ܫܶܢܬܗܽܘܢ.8 ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܗܽܘ: ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܗܳܦܶܟ. ܘܰܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܠܪܰܘܡܳܐ.9 ܟܽܠܡܰܢ ܕܚܳܛܶܐ ܘܰܡܕܰܓܶܠ: ܢܶܒܛܰܠ. ܘܟܰܫܺܝܖ̈ܰܝ ܥܳܠܡܳܐ: ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܬܩܰܝܡܽܘܢ.10 ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܚܠܳܐ ܢܶܬܓܰܪܦܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܡܶܢ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ.11 ܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܓܠܺܝܙܺܝܢ: ܢܶܓܡܪܽܘܢ. ܘܚܶܠܦܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܠܶܐ ܬܶܗܘܶܐ.12 ܥܶܩܳܪܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܫܶܒܠܳܐ ܕܺܝܥܳܬ ܥܰܠ ܫܶܢܳܐ ܕܰܫܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܚܒܶܠܒܠܳܐ ܕܺܝܥܳܬ݂ ܥܰܠ ܓܕܳܢܦܳܐ ܕܢܰܚܠܳܐ: ܕܰܩܕܳܡ ܟܽܠ ܝܽܘܪܳܩ: ܗܺܝ ܝܳܒܫܳܐ.13 ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܡܶܬܒܰܪܟܺܝܢ. ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܶܩܐ ܠܥܳܠܰܡ ܢܶܬܩܰܝܡܽܘܢ. ܘܰܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܣܺܝܡܬܳܐ.14 ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܢܩܺܝܡܽܘܢ ܫܡܳܐ. ܡܶܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܡܰܢ ܕܡܶܫܟܰܚ ܚܶܟܡܬܳܐ.15 ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܘܢܶܨܒܬܳܐ ܡܚܰܕܬܺܝܢ ܫܡܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܚܟܺܝܡܬܳܐ.16 ܚܰܡܪܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܡܚܰܕܶܐ ܠܶܒܳܐ. ܘܛܳܒܳܐ ܡܶܢܶܗ: ܪܳܚܡܽܘܬܶܗ ܕܪܳܚܡܳܐ.17 ܐܰܒܽܘܒܳܐ ܘܰܐܦܽܘܕܝܳܐ ܡܒܰܣܡܺܝܢ ܙܡܳܪܳܐ. ܡܶܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐ.18 ܝܳܐܝܽܘܬܳܐ ܘܫܽܘܦܪܳܐ ܪܶܓܬܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܫܶܒ̈ܠܶܐ ܕܚܰܩܠܳܐ.19 ܪܳܚܡܳܐ ܘܚܰܒܪܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ.20 ܐܰܚܳܐ ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܥܳܩܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܙܶܕܩܬܳܐ ܦܳܪܩܳܐ.21 ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܪܶܓܠܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܡܶܠܟ݂ܳܐ ܛܳܒܳܐ.22 ܚܰܝܠܳܐ ܘܬܽܘܩܦܳܐ ܡܪܺܝܡܺܝܢ ܠܶܒܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.23 ܠܰܝܬ ܕܒܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܠܡܶܒܥܳܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ.24 ܕܶܚܠܶܬܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܬܪܺܝܡܰܬ. ܐܰܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܒܶܪܝ: ܘܠܳܐ ܬܰܪܦܶܝܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܡܶܬܒܰܪܟܳܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܺܝܩܳܪ: ܗܺܝ ܡܶܫܬܰܒܚܳܐ.25 ܒܶܪܝ: ܡܰܢ ܕܫܳܐܶܠ ܠܳܟ: ܠܳܐ ܬܶܟܠܺܝܘܗܝ. ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܛܳܒ ܠܶܡܩܛܰܠ: ܐܶܠܳܐ ܗܘܺܝ ܛܳܒ ܠܡܰܚܳܝܽܘ.26 ܓܰܒܪܳܐ ܕܣܳܒܰܥ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܚܰܫܒܺܝܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܚܰܝܰܐ ܗ̱ܘ.27 ܣܳܢܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܰܢ ܕܪܳܚܶܡ ܪ̈ܺܓܝܓܳܬܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܗܳܠܶܝܢ: ܟܺܐܒܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܡܥܰܝ̈ܳܐ.28 ܒܦܽܘܡܶܗ ܕܰܚܨܺܝܦܳܐ ܬܶܒܣܰܡ ܫܶܐܠܬܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܕܳܐ ܒܓܰܘܶܗ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܐ.

 1. 1. ܝܳܐ ܡܰܘܬܳܐ: ܡܳܐ ܒܺܝܫ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܓܰܒܪܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܢܶܟܣܰܘ̈ܗܝ.2 ܓܰܒܪܳܐ ܕܥܰܫܺܝܢ ܘܡܰܨܠܰܚ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ: ܘܬܽܘܒ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܬܰܦܢܺܝ̈ܩܶܐ.3 ܐܳܘ ܡܰܘܬܳܐ ܡܳܐ ܟܰܫܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܬܒܺܝܪ ܘܚܰܣܺܝܪ ܢܦܶܫ.4 ܓܰܒܪܳܐ ܣܳܒܳܐ ܕܡܶܬܬܩܶܠ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ: ܘܚܰܣܺܝܪ ܡܳܙܽܘܢܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܠܡܶܦܠܰܚ.5 ܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܢܬܳܟ. ܐܶܬܕܰܟܪ ܕܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ ܐܶܢܽܘܢ.6 ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܗܺܝ ܚܰܪܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܗܳܐ.7 ܙܰܪܥܳܐ ܡܰܣܠܝܳܐ: ܬܰܘܠܳܕܬܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܫܰܪܒܬܳܐ ܕܘܳܝ ܠܳܗ̇: ܬܰܘܠܳܕܬܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ.8 ܡܶܢ ܒܪܳܐ ܥܰܘܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ. ܘܥܰܡ ܙܰܪܥܶܗ: ܢܶܥܡܰܪ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ.9 ܠܰܐܒܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܢܠܽܘܛܽܘܢܶܗ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ: ܗܘܰܘ ܒܨܺܝܖ̈ܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ.10 ܘܳܝ ܠܗܽܘܢ ܠܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ: ܕܕܽܘܘܳܢܳܐ ܡܠܰܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܬܗܽܘܢ.11 ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܝܰܠܳܕܬܳܐ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡܳܗ̇.12 ܘܶܐܢ ܢܡܽܘܬ݂ ܐܰܒܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ: ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܢܶܬܰܐܒܠܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ.13 ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܓܶܝܪ: ܚܰܪܬܶܗ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܥܳܒܕܰܝ̈ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܛܥܶܐ ܠܥܰܠܰܡ.14 ܟܰܦ ܥܰܠ ܫܡܳܟ ܕܗܽܘ ܢܶܠܘܶܝܟ: ܡܶܢ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܕܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܥܶܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܒܰܛܶܠ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܘܰܩܝܳܡ̈ܶܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܒ.

 1. 1. ܟܽܠ ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܘܫܰܬܺܝܩ: ܗܰܘ ܗܽܘ ܓܳܠܽܘܙܳܐ ܪܰܒܳܐ.2 ܫܶܐܠܬܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܡܦܰܢܶܐ ܠܳܟ. ܓܽܘܥܠܳܢܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܦܰܢܶܐ ܠܳܟ.3 ܒܰܪܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܣܰܓܺܝ. ܘܨܶܦܬܳܗ̇ ܡܰܦܪܕܳܐ ܫܶܢܬܶܗ. ܒܛܰܠܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܬܶܨܛܰܚܶܐ. ܘܡܶܢ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܬܶܣܬܢܶܐ.4 ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܬܶܬܦܰܪܣܶܐ. ܘܥܰܠ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܬܶܫܛܶܐ ܒܡܰܕܥܳܗ̇: ܘܬܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ.5 ܒܶܪܝ ܥܰܠ ܒܰܪܬܳܟ ܐܰܩܺܝܡ ܡܛܰܪܬܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܥܒܕܳܟ ܫܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ: ܘܫܽܘܥܺܝܬܳܐ ܘܰܪܛܽܘܢܝܳܐ ܒܥܰܡܳܐ. ܘܒܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܳܟ ܬܰܒܗܬܳܟ ܒܰܪܛܽܘܢܝܳܐ ܒܥܰܡܳܐ. ܐܰܬܰܪ ܕܥܳܡܪܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܒܩܺܝܗ̇ ܢܳܦܩܳܐ. ܘܰܒ̈ܒܳܬܶܐ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܚܳܕܪܳܐ.6 ܠܟܽܠ ܓܒܰܪ ܠܳܐ ܬܶܓܠܶܐ ܡܳܐ ܕܰܒܠܶܒܳܟ. ܘܒܰܝܢܳܬ݂ ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܳܐ ܬܰܫܦܰܪ ܫܽܘ̈ܥܝܳܬܳܐ.7 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܟܙܢܳܐ ܕܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܢܳܦܶܠ ܣܳܣܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܛܢܳܢܳܐ ܒܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܰܚܒܰܪܬܳܗ̇.8 ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܶܟܺܝܠ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܳܐ ܕܰܚܙܺܝܬ: ܐܶܢܳܐ ܡܬܰܢܶܐ. ܒܡܶܠܬܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝܘ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܥܳܒܕ̈ܳܢ.9 ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܥܰܠ ܟܽܠ: ܐܶܬܓܠܺܝܘ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ.10 ܠܳܐ ܢܰܘܦܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܠܡܶܡܢܳܐ ܓܒܰܪ̈ܘܳܬܶܗ ܕܰܦܪ̈ܺܝܫܳܬܶܗ. ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ ܝܰܗܒ ܠܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ:ܠܰܡܩܳܡ ܩܕܳܡ ܐܺܝܩܳܪܶܗ.11 ܬܗܽܘܡܳܐ ܘܠܶܒܳܐ: ܗܽܘ ܒܳܕܶܩ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܓܰܠ̈ܝܳܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ.12 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܟܣܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܰܓܠܶܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܟܽܠ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܥܳܠܡܳܐ.13 ܕܰܥܒܰܪܘ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܓܰܠ̈ܝܳܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ.14 ܘܠܳܐ ܥܳܢܕܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܟܽܠ ܚܶܟܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܛܳܫܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܟܽܠ ܐ̱ܪܳܙ ܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܐ.14 ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܩܳܝܡܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ.15 ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܡܰܫܪܶܐ. ܘܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ.16 ܘܚܰܝ݂ܺܝ݂ܢ ܘܩܰܝܳܡܺܝܢ ܚܥܰܠܰܡ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܬܺܝܕܺܝܢ. ܡܣܰܪܗܒܺܝܢ ܛܳܒ ܒܫܽܘܠܛܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.17 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܚܰܕ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܕ. ܘܠܳܐ ܒܪܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܛܺܝܠܳܐܺܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܡ ܗܳܢܳܐ: ܙܰܘܓܺܝ̈ܢ ܙܰܘܓܺܝ̈ܢ. ܘܡܰܢܽܘ ܢܶܣܰܒ ܠܡܶܚܙܳܐ ܐܺܝܩܳܪܗܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܓ.

 1. 1. ܥܒܰܕ ܫܶܡܫܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ: ܡܳܐܢܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܳܬܳܐ: ܥܒܳܕܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ.2 ܒܰܡܨܰܥܬܶܗ ܕܛܰܗܪܳܐ ܡܰܘܩܶܕ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܚܽܘܡܶܗ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܳܡ.3 ܥܰܠ ܟܽܘܪܳܐ ܕܢܳܦܰܚ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܕܩܰܝܢܳܝܳܐ: ܚܰܕ ܬܠܳܬܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܫܶܡܫܳܐ ܡܰܘܩܶܕ ܛܽܘܖ̈ܶܐ. ܠܰܗܓܶܗ ܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܡܰܢܗܰܪ ܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗܝ: ܘܡܰܫܪܶܓ ܥܰܝ̈ܢܶܐ.4 ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ. ܘܰܒܡܶܠܰܝ̈ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܰܪܗܶܒ ܗܰܠܟ̈ܳܬܶܗ.5 ܘܣܰܗܪܳܐ ܩܳܐܶܡ ܠܙܰܒܢ̈ܶܐ: ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܙܰܒܢ̈ܶܐ: ܘܳܐܬܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ.6 ܡܶܢ ܣܰܗܪܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܺܐܕ̈ܶܐ: ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܓܳܡܰܪ ܠܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ.7 ܝܰܪܚܳܐ ܐܰܝܟ ܫܡܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܡܶܬܪܰܒܶܐ ܡܪܰܡܪܡܳܐܺܝܬ ܒܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ.8 ܡܳܐܢܳܐ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ.9 ܨܶܒܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܟܰܘܟܒ̈ܶܐ.10 ܒܡܶܠܰܝ̈ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܺܝܢܗܽܘܢ ܘܰܒܪܶܗܛܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܚܠܦܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܢ. ܡܕ.

 1. 1. ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܐܶܫܰܒܰܚ ܠܳܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܕܰܗܘܰܘ ܒܕܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ.2 ܣܰܓܺܝ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܢܦܶܠܶܓ ܠܗܽܘܢ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܪܰܒܽܘܬܗܽܘܢ ܥܰܠ ܕܳܖ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ.3 ܘܚܰܘܺܝܘ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܗܽܘܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܡܶܠ̈ܟ݂ܶܐ ܒܣܰܟܽܘܠܬܳܢܽܘܬܗܽܘܢ.4 ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܝܺܠܶܦܘ ܒܚܶܟܡܬܗܽܘܢ. ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܒܰܕܶܩܘ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܗܽܘܢ.5 ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܩܺܝܬܳܖ̈ܶܐ ܘܟܶܢܳܖ̈ܶܐ. ܘܳܐܡܖ̈ܰܝ ܡܰܬ̈ܠܶܐ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ.6 ܕܬܽܘܩܦܳܐ: ܘܒܰܣܡܺܝ̈ܟܰܝ ܚܰܝܠܳܐ: ܘܰܫܠܶܝܢ ܥܰܠ ܬܽܘܩܢܗܽܘܢ.7 ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܕܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ. ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܗܽܘܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܗܽܘܢ.8 ܐܺܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܫܒܰܩܘ ܫܡܳܐ ܠܡܶܫܬܰܥܳܝܽܘ ܥܰܠ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܗܽܘܢ.9 ܘܰܐܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܠܰܝܬ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܘܰܒܛܶܠ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܒܛܶܠܘ.10 ܒܪܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܛܰܝܒܽܘܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܓܡܰܪ.11 ܘܥܰܡ ܙܰܪܥܗܽܘܢ ܩܰܝܳܡ ܛܽܘܒܗܽܘܢ. ܥܶܩܳܪܗܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.12 ܘܒܰܩܝܳܡܗܽܘܢ ܩܳܐܶܡ ܙܰܪܥܗܽܘܢ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ.13 ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܩܰܝܳܡ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ. ܘܺܐܝܩܳܪܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܬܛܥܶܐ.14 ܦܰܓܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܶܬܟܢܶܫܘ. ܘܫܶܡܗܽܘܢ ܚܰܝ ܡܶܢ ܕܳܪ ܠܕܳܪ.15 ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܡܳܐ.16 ܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܕܳܪܶܗ ܫܠܳܡ.16 ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܛܰܘܦܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܚܠܰܦܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܗܘܳܬ݂ ܡܫܰܘܙܒܽܘܬܳܐ.17 ܘܺܝܡܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܢܶܗܘܶܐ ܛܰܘܦܳܢܳܐ: ܡܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܠܶܗ ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ ܟܽܠ ܒܣܰܪ.18 ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܳܐ ܕܰܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܠܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܡܽܘܡܳܐ ܒܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܕܰܥܒܰܕ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܘܥ̣ܰܠ ܒܰܩܝܳܡܳܐ ܥܰܡܶܗ.19 ܒܒܶܣܪܶܗ ܐܶܬܬܩܺܝܡ ܠܶܗ ܩܝܳܡܳܐ. ܘܰܒܢܶܣܝܽܘܢܶܗ ܐܶܫܬܟܰܚ ܡܗܰܝܡܰܢ.20 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܒܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܝܺܡܳܐ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܒܙܰܪܥܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.21 ܠܡܰܣܓܳܝܽܘ ܙܰܪܥܶܐ ܐܰܝܟ ܚܳܠܳܐ ܕܝܰܡܳܐ. ܘܰܠܡܶܬܰܠ ܙܰܪܥܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܠܡܰܘܪܳܬܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܠܝܰܡܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܪܳܬ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ.22 ܐܳܦ ܠܺܐܝܣܚܳܩ ܝܺܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܽܘܗܝ.23 ܘܒܽܘܪܟܬܳܐ ܕܟܽܠ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.24 ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܒܶܪܝ ܒܽܘܟܪܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܝܽܘܪܬܳܢܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܐܰܒܳܐ ܠܫܰܒ̈ܛܶܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܘܶܐܬܦܰܠܰܓ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܺܝܢ.25 ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢܶܗ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܡܶܫܟܰܚ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܪܚܺܝܡ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܳܐܦ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܗ.

 1. 1. ܡܽܘܫܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܠܒܽܘܪܟܬܳܐ.2 ܘܪܰܒܝܶܗ ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ. ܘܬܰܩܦܶܗ ܠܕܰܚܠܽܘ̈ܠܺܝܢ.3 ܘܰܐܩܺܝܡ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܦܰܩܕܶܗ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. ܘܚܰܘܝܶܗ ܐܺܝܩܳܪܶܗ. ܘܰܐܫܡܥܶܗ ܩܳܠܶܗ.4 ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܓܒܳܝܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.5 ܘܩܰܪܒܶܗ ܠܥܰܪܦܶܠܶܗ.6 ܘܰܣܕܰܪ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ. ܠܡܰܠܳܦܽܘ ܠܰܕܒܶܝܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ ܘܰܩܝܳܡܰܘ̈ܗܝ ܘܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܠܝܰܥܩܽܘܒ.7 ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܠܶܘܺܝ.8 ܘܣܳܡܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܘܫܽܘܒܚܶܗ.9 ܘܰܓܒܳܝܗܝ ܒܪܰܘܡܳܐ ܐܺܝܩܳܪܶܗ. ܘܰܐܠܒܫܶܗ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܬܶܟܠܬܳܐ.10 ܘܝܰܩܪܶܗ ܒܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܬܽܘܩܦܳܐ.11 ܘܣܳܡ ܥܠܰܘܗܝ ܐܺܝܕܶܗ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܡܰܫܚܶܗ ܡܶܫܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ.12 ܘܰܗܘܳܬ ܠܶܗ ܠܰܩܝܳܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܠܙܰܪܥܶܗ ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܘܠܰܡܒܰܪܳܟܽܘ ܠܥܰܡܶܗ ܒܰܫܡܶܗ.13 ܘܰܓܒܳܝܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ ܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܘܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.14 ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ. ܘܰܐܫܠܛܶܗ ܒܰܩܝ̈ܳܡܶܐ ܘܕܺܝ̈ܢܶܐ.15 ܘܶܐܬܚܪܺܝܘ ܥܰܡܶܗ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܛܰܢܘ ܒܶܗ ܒܡܰܕܒܪܳܐ: ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܕܳܐܬܳܢ ܘܰܐܒܺܝܪܰܡ. ܘܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܩܽܘܪܰܚ ܒܬܽܘܩܦܳܐ.16 ܘܰܚܙܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܪܓܶܙ. ܘܰܐܘܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ.17 ܘܰܒܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܚܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܣܺܝܦ ܐܶܢܽܘܢ ܒܬܽܘܩܦܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ.18 ܘܣܳܡ ܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ.19 ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܝܽܘܪܬܳܢܶܗ. ܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܣܶܕܖ̈ܶܐ ܕܠܰܚܡܳܐ: ܠܶܗ ܘܰܠܙܰܪܥܶܗ.20 ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ ܠܳܐ ܝܺܪܶܬ ܝܽܘܪܬܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܦܠܰܓ ܦܳܠܓܽܘܬܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܢܳܬܶܗ ܘܝܳܪܬܽܘܬܶܗ: ܒܶܝܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.21 ܘܳܐܦ ܦܺܝܢܚܶܣ ܒܰܪ ܐܶܠܺܝܥܳܙܰܪ: ܒܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ ܢܣܰܒ ܬܠܳܬܳܐ ܐܺܝܩܳܪ̈ܺܝܢ: ܒܰܛܢܳܢܳܐ ܕܛܰܢ ܒܡܶܕܝܰܢܳܝܬܳܐ ܘܰܒܒܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܕܩܳܡ ܒܬܽܘܪܰܥܬܳܐ ܕܥܰܡܶܗ: ܘܰܒܥܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.22 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܝܺܡܳܐ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܒܢܶܐ ܠܶܗ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܘܰܠܙܰܪܥܶܗ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.23 ܘܳܐܦ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ: ܝܽܘܪܬܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܝܺܪܶܬ݂: ܘܝܽܘܪܬܳܢܳܐ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܠܶܗ ܘܰܠܙܰܪܥܶܗ. ܡܶܟܺܝܠ ܒܰܪܶܟܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܝܰܗܒ ܠܟܽܘܢ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ. ܠܰܡܕܳܢ ܠܥܰܡܶܗ ܒܰܫܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܬܛܥܶܐ ܛܽܘܒܗܽܘܢ: ܘܫܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܕܳܖ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܘ.

 1. 1. ܓܰܒܪܳܐ ܒܰܪ ܚܰܝܠܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܳܘܢ. ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܢܛܰܪ ܠܡܶܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ.2 ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܒܺܐܝܕܶܗ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ: ܘܰܠܡܶܬܦܪܳܥܽܘ ܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܣܳܢ̈ܶܐܐ: ܘܰܠܡܰܘܪܳܬܽܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ.3 ܡܳܐ ܝܳܐܶܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܡܪܺܝܡ ܒܢܰܝܙܟܳܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ: ܘܟܰܕ ܡܢܺܝܦ ܥܰܠ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ.4 ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܪܳܒܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܥܒܰܕ.5 ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܩܳܡ ܫܶܡܫܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ: ܬܪܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ.6 ܡܶܛܽܠ ܕܨܰܠܺܝ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܥܢܳܝܗܝ ܘܝܰܗܒ ܒܺܐܝܕܶܗ ܬܽܘܩܦܳܐ. ܘܰܥܢܳܝܗܝ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܒܰܪܕܳܐ. ܘܟܶܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܚܶܬ݂.7 ܘܰܚܒܰܛ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܣܳܢܳܐܐ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ.8 ܘܺܝܕܰܥܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܰܪ̈ܡܶܐ: ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܐܰܩܪܶܒ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܫܠܶܡ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ.9 ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܡܽܘܫܶܐ ܥܒܰܕ݂ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܗܽܘ ܘܟܳܠܳܒ ܒܰܪ ܝܽܘܦܰܢܝܳܐ. ܠܰܡܩܳܡ ܒܬܽܘܪܰܥܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܠܡܰܗܦܳܟܽܘ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܘܠܰܡܒܰܛܳܠܽܘ ܛܶܒܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ.10 ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬܦܰܨܺܝܘ ܡܶܢ ܫܶܬܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܠܡܰܥܳܠܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܝܳܪܬܽܘܬܗܽܘܢ: ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ.11 ܘܝܰܗܒ ܠܟܳܠܳܒ ܬܽܘܩܦܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܐܶܬܩܰܝܰܡ ܥܰܡܶܗ: ܠܰܡܫܰܠܳܛܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܬܽܘܩܦܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ.12 ܘܳܐܦ ܙܰܪܥܶܗ ܢܺܐܪܰܬ ܝܽܘܪܬܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܕܰܥ ܙܰܪܥܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܕܫܰܠܶܡ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.13 ܘܕܺܝ̈ܢܶܐ: ܓܒܰܪ ܓܒܰܪ ܒܰܫܡܶܗ. ܟܽܠ ܕܠܳܐ ܛܥܳܐ ܠܶܒܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܗܦܰܟܘ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.14 ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܠܒܽܘܪܟܬܳܐ. ܘܢܰܙܗܪܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܫܽܘ̈ܫܰܢܶܐ.15 ܘܢܶܫܒܩܽܘܢ ܫܶܡܗܽܘܢ ܛܳܒܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܗܽܘܢ.16 ܘܰܪܚܺܝܡ ܠܒܳܪܝܶܗ ܡܶܢ ܐܶܫܬܐܶܠ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ: ܢܙܺܝܪܳܐ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܫܡܽܘܐܶܝܠ: ܕܰܝܳܢܳܐ ܘܟܳܗܢܳܐ. ܕܰܒܡܶܠܬܶܗ ܬܶܩܢܳܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܫܰܚ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܠܥܰܡܳܐ.17 ܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܦܩܰܕ ܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ.18 ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܬܒܰܪ ܣܳܢ̈ܶܐܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܕܳܖ̈ܰܘܗܝ. ܒܡܰܣܩܶܗ ܐܶܡܪܳܐ ܕܚܰܠܒܳܐ.19 ܘܰܪܥܶܡ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܒܰܦܩܳܥܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܐܰܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ.20 ܬܒܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܕܨܽܘܪ. ܘܰܐܘܒܶܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ.21 ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܬܬܢܺܝܚ ܥܰܠ ܥܰܪܣܶܗ: ܐܰܣܗܶܕ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܡܫܺܝܚܶܗ: ܕܫܽܘܚܕܳܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܣܰܒ. ܘܟܽܠ ܒܣܰܪ ܠܳܐ ܐܰܣܗܶܕ ܥܠܰܘܗܝ.22 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܶܗ ܐܶܫܬܰܐܠ. ܘܚܰܘܺܝ ܠܡܰܠܟܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܩܳܠܶܗ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܠܰܡܒܰܛܳܠܽܘ ܚܛܳܗ̈ܶܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܙ.

 1. 1. ܘܒܳܬܪܶܗ ܩܳܡ ܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ: ܠܡܰܫܡܳܥܽܘ ܩܕܳܡ ܕܰܘܺܝܕ.2 ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܪܳܡ ܬܰܪܒܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܪܳܡ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.3 ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܓܕܰܝ̈ܳܐ ܩܳܛܶܠ. ܘܕܺܐܒ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܐܶܡܖ̈ܶܐ.4 ܒܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܩܛܰܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܚܶܣܕܳܐ ܕܥܰܡܶܗ.5 ܐܰܢܺܝܦ ܐܺܝܕܶܗ ܒܩܶܠܥܳܐ. ܘܰܬܒܰܪ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܒܗܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܓܽܘܠܝܰܕ.6 ܡܶܛܽܠ ܕܨܰܠܺܝ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܒܺܐܝܕܶܗ ܬܽܘܩܦܳܐ ܠܡܶܩܛܰܠ ܠܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܩܪܳܒܳܐ: ܠܰܡܪܳܡܽܘ ܩܰܪܢܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.7 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܫܰܒܚܳܝ̈ܗܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܒܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ.8 ܩܰܠܺܝܠ ܐܶܬܟܰܬܰܫ: ܘܰܬܒܰܪ ܣܳܢ̈ܶܐܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܕܳܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܶܐܬܦܪܰܥ ܡܶܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܳܐܦ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܒܰܪ ܩܰܪܢܗܽܘܢ.9 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܕܺܐܝܩܳܪܳܐ.10 ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ ܪܚܶܡ ܒܳܪܝܶܗ.11 ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ.12 ܝܰܗܒ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܟܽܠ ܫܢܳܐ ܒܰܫܢܳܐ.13 ܘܳܐܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܒܰܩ ܠܶܗ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܠܥܳܠܰܡ ܩܰܪܢܶܗ. ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.14 ܩܳܡ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ.15 ܫܪܶܐ ܒܫܶܠܝܳܐ ܫܠܺܝܡܽܘܢ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܢܺܝܚ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܕܳܖ̈ܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܒܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܠܥܳܠܰܡ. ܟܡܳܐ ܚܰܟܺܝܡ ܗܘܰܝܬ ܒܛܰܠܝܽܘܬܳܟ: ܫܠܺܝܡܽܘܢ.16 ܘܰܐܛܺܝܦܬ ܐܰܝܟ ܢܰܗܪܳܐ ܚܶܟܡܬܳܐ ܒܣܽܘܟܳܠܳܟ: ܘܒܰܡܪܰܘܡܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ.17 ܥܕܰܡܳܐ ܠܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ ܖ̈ܰܚܺܝܩܳܬܳܐ ܡܛܳܐ ܫܡܳܟ: ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܫܶܡܥܳܟ. ܦܳܫܰܪ ܡܰܬ̈ܠܶܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܒܰܟܬܳܒܳܐ.18 ܘܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܐܰܬܡܰܗܬ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ.19 ܘܶܐܬܩܪܺܝܬ ܒܰܫܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.20 ܘܟܰܢܶܫܬ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܪܳܐ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܣܺܐܡܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܦܪܳܐ.21 ܘܝܰܗܒܬ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܬܽܘܩܦܳܟ. ܘܰܐܫܠܶܛܬ ܐܶܢܶܝܢ ܒܦܰܓܪܳܟ.22 ܘܝܰܗܒܬ ܡܽܘܡܳܐ ܒܺܐܝܩܳܪܳܟ. ܘܨܰܥܰܪܬ ܬܶܫܘܺܝܬܳܟ. ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܥܰܘܠܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܟ. ܕܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܫܟܰܒܗܽܘܢ.23 ܠܡܶܬܦܰܠܳܓܽܘ ܠܬܰܪܬܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܢ. ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܚܰܢܦܬܳܐ.24 ܘܳܐܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܫܒܰܩ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܰܪܡܶܐ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܰܘܒܶܕ ܙܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܙܰܕܺܝܩܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܢܓܰܡܰܪ.25 ܘܢܶܬܶܠ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܡܫܰܘܙܒܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ.26 ܘܰܫܟܶܒ ܫܠܶܝܡܽܘܢ.27 ܘܩܳܡ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ.28 ܡܰܣܓܶܐ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ: ܘܚܰܣܺܝܪ ܚܶܟܡܬܳܐ ܪܚܶܒܥܰܡ. ܕܰܒܰܪ ܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܠܥܰܡܶܗ.29 ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ: ܕܰܚܛܳܐ ܘܰܐܚܛܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܝܰܗܒ ܠܕܒܶܝܬ ܐܰܦܪܶܝܡ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ: ܠܰܡܓܰܠܳܝܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܬܪܗܽܘܢ.30 ܘܰܐܣܓܺܝ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܛܳܒ.31 ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܶܬܡܰܠܟ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܚ.

 1. 1. ܥܕܡܳܐ ܕܩܳܡ ܢܒܺܝܳܐ ܕܕܳܢܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ. ܘܡܶܠܬܶܗ ܝܳܩܕܳܐ ܐܰܝܟ ܬܰܢܽܘܪܳܐ ܕܡܶܫܬܓܰܪ.2 ܘܰܐܝܬܺܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܟܰܦܢܳܐ. ܘܰܒܛܢܳܢܶܗ ܒܰܙܰܥ ܐܶܢܽܘܢ.3 ܘܰܒܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܠܳܐ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܐܚܶܬ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ.4 ܡܳܐ ܕܚܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܠܺܝܠܳܐ. ܘܡܰܢ ܐܰܟܘܳܬܳܟ: ܗܽܘ ܢܶܫܬܰܒܰܚ.5 ܕܰܐܚܺܝ ܡܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܫܝܽܘܠ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.6 ܡܣܰܦܶܚ ܝܰܩܺܝܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܗܽܘܢ.7 ܘܰܐܫܡܰܥ ܒܢܶܣܝܽܘܢܶܗ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܗܽܘܢ.8 ܕܰܡܫܰܚ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܚܽܘ̈ܒܠܶܐ: ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܳܬܪܶܗ.9 ܐܶܬܚܛܶܦ ܒܥܰܠܥܳܠܳܐ ܠܥܶܠ ܒܖ̈ܰܟܫܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ.10 ܘܗܽܘ ܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܶܐ: ܩܕܳܡ ܕܢܺܐܬܶܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܰܗܦܳܟܽܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ: ܘܠܰܡܣܰܒܳܪܽܘ ܠܫܰܒ̈ܛܰܝ ܝܰܥܩܽܘܒ.11 ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܚܙܳܟ: ܘܡܺܝܬ.12 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܚܳܐ ܚܳܝܶܐ.13 ܐܺܠܺܝܳܐ ܒܰܐܘܨܖ̈ܶܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܐܰܥܦܳܐ ܐܶܠܺܝܫܰܥ.14 ܘܣܰܓܺܝ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܰܠܶܠ ܦܽܘܡܶܗ.15 ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܰܘܗܝ ܠܳܐ ܙܳܥ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܠܺܝܛ ܒܶܗ ܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܘܟܽܠ ܡܶܠܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܟܰܣܝܰܬ ܡܶܢܶܗ. ܥܒܰܕ݂ ܦܪ̈ܺܝܫܳܬܳܐ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܐܰܚܺܝ ܡܺܝܬܳܐ.16 ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܬܳܒ ܥܰܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܦܪܰܩܘ ܡܶܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܓܰܠܺܝܘ ܡܶܢ ܐܰܬܪܗܽܘܢ: ܘܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܒܟܽܠ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܺܝܬܰܪ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ.17 ܙܥܽܘܪ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܰܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ.18 ܐܺܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܥܒܰܕܘ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܐܘܣܶܦܘ ܚܛܳܗ̈ܶܐ.19 ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܰܐܥܶܠ ܠܓܰܘܳܗ̇ ܡܰܝ̈ܳܐ.20 ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܣܠܶܩ ܣܰܢܚܰܪܺܝܒ. ܘܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܪܰܒ ܫܳܩ̈ܶܐ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܺܝܕܶܗ ܒܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܓܰܕܶܦ ܒܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ.21 ܘܰܦܪܰܣ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ.22 ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܥܓܰܠ ܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܶܗ.23 ܘܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܕ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ.24 ܘܬܰܒܰܪ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܕܳܐܬܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܰܡܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܚܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ.25 ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܕܛܳܒ. ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܕܦܰܩܕܶܗ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ.26 ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܩܳܡ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܶܐܬܬܰܘܣܰܦ ܥܰܠ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ.27 ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ ܚܙܳܐ ܚܰܕ̱̈ܬܳܬܳܐ. ܘܢܰܚܶܡ ܠܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ.28 ܘܟܰܕ݂ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܽܘ: ܚܙܳܐ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬܳܐ ܘܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ: ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܛ.

 1. 1. ܫܡܶܗ ܕܝܽܘܫܺܝܳܐ ܐܰܝܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܕܰܚܠܺܝܛ ܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܳܢܶܐ.2 ܐܰܝܟ ܕܶܒܫܳܐ ܠܚܶܟܳܐ ܚܠܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܫܬܝܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ.3 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܛܰܫܺܝ ܡܶܢ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ. ܘܒܰܛܶܠ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܳܐ.4 ܘܰܐܫܠܶܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܶܒܶܗ. ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܥܒܰܕ ܩܽܘܫܬܳܐ.5 ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܚܶܙܰܩܝܳܐ ܘܝܽܘܫܺܝܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܒܶܠܘ.6 ܘܰܫܒܰܩܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ.7 ܘܝܰܗܒܘ ܥܽܘܫܢܗܽܘܢ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܺܐܝܩܳܪܗܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ.8 ܘܰܥܩܰܪܘ ܩܽܘܪܝܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܶܐܨܛܕܺܝܘ ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܪ̈ܒܳܬܳܗ̇.9 ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܢܒܺܝܳܐ.10 ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܚܰܘܺܝ ܓܶܢܣܳܐ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ: ܘܰܚܙܳܐ ܚܶܙܘܳܐ.11 ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܐܺܝܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܗܘܰܝ̈.12 ܘܳܐܦ ܬܪܶܥܣܰܪ ܢܒܺܝ݂ܺܝ݂̈ܢ: ܢܶܗܘܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܡܰܙܗܪܺܝܢ ܬܚܽܘܬܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܐܣܺܝܘ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܶܐܬܟܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܶܬܦܰܪܩܺܝܢ.13 ܡܳܢܳܐ ܢܫܰܒܰܚ ܠܙܽܘܪܒܳܒܶܠ. ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܚܳܬܡܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ.14 ܘܳܐܦ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܝܽܘܙܳܕܳܩ. ܕܰܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܗܽܘܢ ܐܰܩܺܝܡܘ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܰܒܢܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.15 ܢܚܰܡܝܳܐ ܢܶܣܓܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܕܰܐܩܺܝܡ ܚܰܪ̈ܒܳܬܰܢ: ܘܒܰܢܺܝ ܡܣܰܚ̈ܦܳܬܰܢ. ܘܰܥܒܰܕ ܬܰܪ̈ܥܺܝܢ ܘܣܽܘܟܪ̈ܺܝܢ.16 ܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ ܐܶܬܒܪܺܝܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܚܢܽܘܟ.17 ܘܶܐܡܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܣܶܦ ܠܳܐ ܝܶܠܕܰܬ݂.18 ܘܳܐܦ ܦܰܓܪܶܗ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫ.19 ܫܺܝܬ݂ ܘܫܺܝܡ ܘܰܐܢܽܘܫ ܒܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝܘ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܢܢ.

 1. 1. ܪܰܒ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܥܰܡܶܗ: ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܰܪ ܢܬܰܢܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ.2 ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܰܘܗܝ ܐܶܬܒܢܰܝ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܶܐܬܬܰܩܦ ܗܰܝܟܠܳܐ. ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܫܽܘܪܳܐ ܘܥܳܥ̈ܝܳܬܳܐ.3 ܘܶܐܬܒܰܢܝܰܬ ܚܳܕܰܪܬܳܐ: ܘܰܚܦܰܪ ܡܰܒܽܘܥܳܐ.4 ܘܦܰܨܺܝ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܣܳܢ̈ܶܐܐ.5 ܡܳܐ ܝܳܐܶܐ ܠܶܗ ܒܡܰܦܩܶܗ ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܚܙܶܐ ܡܶܢ ܬܶܚܝܬ ܦܪܺܝܣܳܐ.6 ܐܰܝܟ ܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܓܗܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܥܢܳܢ̈ܶܐ: ܘܰܐܝܟ ܣܰܗܪܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܢܺܝܣܳܢ.7 ܘܰܐܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܥܰܠ ܐܰܦܕܳܢ̈ܶܐ.8 ܘܰܐܝܟ ܩܶܫܬܳܐ ܒܰܥ̈ܢܳܢܶܐ: ܘܰܐܝܟ ܫܶܒ̈ܠܶܐ ܕܚܰܩܠܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܫܽܘܫܰܢܰܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܒܡܰܒܽܘܥܰܝ̈ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܩܛܳܦܳܐ.9 ܘܰܐܝܟ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܠܒܽܘܢܬܳܐ ܥܰܠ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ.10 ܘܰܐܝܟ ܥܶܩܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܡܦܰܬܰܟ ܫܰܦܺܝܪ: ܘܰܡܨܰܒܰܬ݂ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ.11 ܘܰܐܝܟ ܙܰܝܬܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐ: ܕܪܰܘܪ̈ܒܺܝܢ ܣܰܘܟܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܝܟ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܣܰܒܰܥ ܒܥܰܘܦܰܘ̈ܗܝ. ܒܡܰܠܒܫܶܗ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܰܒܡܰܥܛܦܶܗ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ.12 ܒܡܰܦܩܶܗ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܒܝܳܐܝܽܘܬܳܐ ܕܬܽܘܩܦܳܐ ܕܡܰܩܕܫܳܐ.13 ܒܰܡܩܰܒܳܠܽܘܬܶܗ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܗܽܘ ܩܳܐܶܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܣܶܕܖ̈ܶܐ.14 ܘܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܒܺܐܝܩܳܪܗܽܘܢ.15 ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.16 ܥܕܰܡܳܐ ܕܓܰܡܰܪܘ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܡܰܕܒܚܳܐ: ܘܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܰܘܫܶܛ ܥܰܠ ܩܶܣܛܳܐ ܐܺܝܕܶܗ. ܘܰܢܣܰܒ ܚܰܡܪܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ.17 ܘܰܢܣܰܟ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܪܺܝܚܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ.18 ܘܗܰܝܕܶܝܢ ܝܰܒܶܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܒܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܩܕܳܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܫܡܰܥܘ ܩܳܠܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܠܰܡܒܰܪܳܟܽܘ ܩܕܳܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ.19 ܘܰܢܦܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ: ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܡܶܣܓܰܕ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.20 ܘܝܰܗܒܘ ܠܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܩܳܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܒܰܣܰܡܘ ܐܰܟܚܕܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ.21 ܘܫܰܒܰܚܘ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܰܥܒܰܕ݂ ܦܺܪ̈ܺܝܫܳܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ.22 ܕܰܒܪܳܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܗܽܘܢ. ܘܰܡܕܰܒܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ.23 ܠܡܶܬܰܠ ܠܗܽܘܢ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ.24 ܘܢܶܬܩܰܝܰܡ ܥܰܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܚܶܣܕܳܐ ܘܥܰܡ ܙܰܪܥܶܗ: ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ.25 ܒܰܬܪܶܝܢ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܐܶܬܬܥܺܝܩܰܬ݂ ܢܰܦܫܝ. ܘܕܰܬܠܳܬܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ.26 ܝܳܬܒܰܝ̈ ܓܒܶܠ ܘܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ: ܘܥܰܡܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܰܫܟܺܝܡ.27 ܟܽܠ ܡܰܬ̈ܠܶܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܽܐܘܚ̈ܕܳܬܗܽܘܢ: ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܣܶܦܪܳܐ ܗܳܢܳܐ.28 ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܢܶܪܢܶܐ. ܘܢܺܐܠܰܦ ܐܶܢܶܝܢ: ܘܢܶܚܟܰܡ ܐܶܢܶܝܢ: ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܶܝܢ.29 ܪܰܘܡܳܐ ܕܕܶܚܠܶܬܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܶܬܬܪܺܝܡܰܬ݂. ܚܙܺܝܗ̇ ܒܶܪܝ: ܘܠܳܐ ܬܶܫܒܩܺܝܗ̇.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܢܐ.

 1. 1. ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܫܰܒܰܚ ܫܡܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠܝܽܘܡ.2 ܘܶܐܫܬܰܥܶܐ ܫܡܳܟ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ. ܬܽܘܟܠܳܢܝ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܡܪܰܝܡܳܐ.3 ܕܰܦܪܰܩܬ ܢܰܦܫܝ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܚܣܰܟܬ ܒܶܣܪܳܝ ܡܶܢ ܚܒܳܠܳܐ. ܡܶܢ ܝܰܕ ܫܝܽܘܠ ܦܪܰܩܬ ܪ̈ܶܓܠܰܝ.4 ܘܰܦܪܰܩܬܳܢܝ ܒܣܰܓܺܝܽܘܬܳܐ ܕܖ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܡܶܢ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ ܘܰܐܒܕܳܢܳܐ ܫܰܘܙܶܒܬܳܢܝ.5 ܘܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܢܰܦܫܝ ܦܪܰܩܬܳܢܝ. ܘܡܶܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܝ ܫܰܘܙܶܒܬܳܢܝ.6 ܘܡܶܢ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܚܕܰܪܬܳܢܝ.7 ܘܰܡܛܳܬ݂ ܠܰܫܝܽܘܠ ܢܰܦܫܝ.8 ܘܪܽܘܚܝ ܠܡܰܘܬܳܐ ܐܶܬܩܰܪܒܰܬ݂.9 ܘܶܬܦܢܺܝܬ݂ ܠܒܶܣܬܰܪܝ ܕܶܐܬܥܰܕܰܪ.10 ܘܣܰܟܺܝܬ݂ ܠܰܕܣܳܡܶܟ݂ ܘܠܰܝܬ.11 ܘܶܐܬܕܰܟܪܶܬ݂ ܚܶܣܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܛܰܝܒ̈ܘܳܬܶܗ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ.12 ܕܰܡܫܰܘܙܶܒ ܠܟܽܠ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܦܳܪܶܩ ܠܗܽܘ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܬܰܩܺܝܦ ܡܶܢܗܽܘܢ.13 ܘܰܐܪܺܝܡܶܬ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܩܳܠܝ: ܘܨܰܠܺܝܬ݂.14 ܘܰܩܪܺܝܬ݂ ܠܳܐܒܝ ܡܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܫܒܩܰܢܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܳܩܬܳܐ ܕܰܡܥܺܝܩܳܐ.15 ܐܶܫܰܒܰܚ ܫܡܳܟ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܘܶܐܬܕܰܟܪܳܟ ܒܬܶܫ̈ܒܚܳܬܳܐ.16 ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܝ. ܘܨܳܬ݂ ܠܬܰܚܢܰܢܬܝ. ܘܫܰܘܙܶܒܰܝܢܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܦܰܪܩܰܢܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܳܩܳܐ.17 ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܘܕܶܐ ܘܶܐܫܰܒܰܚ. ܘܶܐܒܰܪܟ ܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.18 ܐܶܢܳܐ ܛܠܶܐ: ܘܶܐܨܛܒܺܝܬ݂ ܒܶܗ ܘܰܒܥܺܝܬܶܗ.19 ܘܕܶܪܟܰܬ݂ ܪܶܓܠܝ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܡܳܪܝ. ܘܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ ܝܶܕܥܶܬ݂ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ.20 ܘܨܰܠܺܝܬ݂ ܨܠܽܘܬܶܗ ܟܰܕ ܙܥܽܘܪ ܐ̱ܢܳܐ.21 ܘܣܰܓܺܝ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ.22 ܢܺܝܪܶܗ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ. ܘܰܠܡܰܠܦܳܢܰܝ̈ ܐܶܬܶܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ.23 ܐܶܬܚܰܫܒܶܬ݂ ܠܡܰܛܳܐܒܽܘ. ܘܠܳܐ ܐܶܗܦܽܘܟ ܟܰܕ݂ ܐܶܫܟܚܺܝܘܗܝ.24 ܐܶܬܕܰܒܩܰܬ݂ ܢܰܦܫܝ ܒܶܗ. ܘܰܐܦܰܝ̈ ܠܳܐ ܐܰܗܦܟܶܬ݂ ܡܶܢܶܗ. ܝܶܗܒܶܬ݂ ܢܰܦܫܝ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܠܳܐ ܐܶܛܥܺܝܘܗܝ.25 ܐܺܝܕܝ ܦܶܬܚܰܬ݂ ܬܰܪܥܶܗ. ܘܶܬܚܰܕܪܶܬ݂ ܒܶܗ ܘܶܐܣܬܰܟܠܶܬ݂ ܒܶܗ.26 ܘܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ.27 ܘܠܶܒܳܐ ܩܢܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܒܩܺܝܘܗܝ.28 ܡܥܰܝ̈ ܝܳܩܕܺܝܢ ܐܰܝܟ ܬܰܢܽܘܪܳܐ ܠܰܡܕܳܩܽܘ ܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܢܺܝܬܶܗ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ.29 ܝܰܗܒ ܡܳܪܝ ܠܠܶܫܳܢܝ ܐܰܓܪܳܐ. ܘܰܒܣܶܦ̈ܘܳܬܝ ܐܶܫܟܚܺܝܘܗܝ.30 ܣܛܰܘ ܠܘܳܬܝ ܣܰܟ̈ܠܶܐ. ܘܒܽܘܬܘ ܒܶܝܬ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ.31 ܥܰܕ ܐܶܡܰܬܝ ܬܶܚܣܪܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܢܰܦܫܟܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ ܨܰܗܝܳܐ ܠܰܚܕܳܐ.32 ܦܶܬܚܶܬ݂ ܦܽܘܡܝ: ܘܡܰܠܠܶܬ݂ ܒܶܗ. ܣܰܒܘ ܠܟܽܘܢ ܚܰܟܡܬܳܐ ܕܠܳܐ ܟܶܣܦܳܐ.33 ܘܨܰܘܪܟܽܘܢ ܐܰܥܶܠܘ ܒܢܺܝܪܳܗ̇. ܘܰܬܩܰܒܶܠ ܢܰܦܫܟܽܘܢ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ. ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܗ̱ܝ ܠܡܰܢ ܕܒܳܥܶܐ ܠܳܗ̇. ܘܰܕܝܳܗܶܒ ܢܰܦܫܶܗ: ܡܶܫܟܰܚ ܠܳܗ̇.34 ܚܙܰܘ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܠܶܡܠܶܬ݂ ܒܳܗ̇. ܘܶܐܫܟܰܚܬܳܗ̇ ܣܰܓܺܝ.35 ܫܡܰܥܘ ܝܽܘܠܦܳܢܝ ܟܰܕ ܙܥܽܘܪ. ܘܣܺܐܡܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܬܶܩܢܽܘܢ ܒܺܝ.36 ܬܶܚܕܶܐ ܢܰܦܫܟܽܘܢ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܝ. ܘܠܳܐ ܬܶܒܗܬܽܘܢ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܝ.37 ܥܒܶܕܘ ܥܒܳܕܟܽܘܢ ܕܠܳܐ ܒܥܶܕܳܢܶܗ. ܘܢܶܬܺܝܗܶܒ ܐܰܓܪܟܽܘܢ ܒܥܶܕܳܢܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܫܡܶܗ ܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܒܰܪ ܐܰܣܺܝܪܳܐ:

ܫܠܶܡ ܠܡܶܟܬܰܒ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܒܰܪ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܡܰܩ̈ܒܳܝܶܐ.