ܝܘܢܢ

ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ.

 

 

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:

ܐ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܰܘܢܳܢ ܒܰܪ ܡܰܬܰܝ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܠܢܺܝܢܘܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܟ݂ܪܶܙ ܥܠܶܝܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܕܣܶܠܩܰܬ݂ ܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. 3: ܘܩܳܡ ܝܰܘܢܳܢ ܠܡܶܥܪܰܩ ܠܬܰܪܫܺܝܫ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܢܚܶܬ ܠܝܽܘܦܺܐ: ܘܶܐܫܟܰܚ ܐܶܠܦܳܐ ܕܥܳܐܠܳܐ ܠܬܰܪܫܺܝܫ: ܘܝܰܗܒ ܐܰܓܪܳܐ ܘܰܢܚܶܬ ܠܳܗ̇: ܠܡܶܥܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܬܰܪܫܺܝܫ: ܠܡܶܥܪܰܩ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 4: ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܒܝܰܡܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܡܰܚܫܽܘܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܝܰܡܳܐ: ܘܶܐܠܦܳܐ ܡܶܬܗܰܦܟܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܡܶܬܬܒܳܪܽܘ. 5: ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܡܰܠܳܚ̈ܶܐ: ܘܰܓܥܰܘ ܐ̱ܢܳܫ ܠܘܳܬ ܐܰܠܗܶܗ: ܘܰܫܕ݂ܰܘ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܶܠܦܳܐ ܒܝܰܡܳܐ: ܕܢܰܩܠܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܝܰܘܢܳܢ ܕܶܝܢ ܢ̣ܚܶܬ݂ ܠܶܗ ܠܶܐܫܬܳܗ̇ ܕܶܐܠܦܳܐ ܘܰܕ݂ܡܶܟ݂. 6: ܘܰܩ̣ܪܶܒ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܪܰܒ ܡܰܠܳܚ̈ܶܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܡܳܢܳܐ ܕܰܡܺܝܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ: ܩܽܘܡ ܩܪܺܝ ܠܰܐܠܳܗܳܟ݂: ܟܒܰܪ ܢܦܰܨܶܝܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ݂. 7: ܘܶܐܡܰܪ ܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ: ܬܰܘ ܢܰܪܡܶܐ ܦܶܨ̈ܶܐ: ܘܢܶܕܰܥ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܢ ܐܶܬܳܬ݂ ܥܠܰܝܢ: ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܦܶܨ̈ܶܐ: ܘܣܶܠܩܰܬ ܦܶܨܬܶܗ ܕܝܰܘܢܳܢ.  8: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܚܰܘܳܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܳܬ݂ ܥܠܰܝܢ: ܡܳܢܰܘ ܥܒܳܕ݂ܳܟ݂: ܘܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܐܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܪܥܳܟ݂: ܘܡܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡܳܐ. 9: ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘܢܳܢ: ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܰܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ. 10: ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕܬ: ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܕܰܥܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ: ܕܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܪܰܩ. 11: ܘܟܰܕ݂ ܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܘܢܶܫܠܶܐ ܝܰܡܳܐ ܡܶܢܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܡܳܐ ܗܳܐ ܐܳܙܶܠ ܘܡܶܬܕܰܠܰܚ ܥܠܰܝܢ. 12: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘܢܳܢ: ܫܽܘܩܠܽܘܢܝ ܘܰܐܪܡܳܐܽܘܢܝ ܒܝܰܡܳܐ: ܘܢܶܫܠܶܐ ܝܰܡܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܡܰܚܫܽܘܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܛܽܠܬܝ ܗ̱ܘ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. 13: ܘܶܐܬܟܰܬܰܫܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܝܰܒܫܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܡܳܐ ܐܳܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܶܬܕܰܠܰܚ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.  14: ܘܰܩܪܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪܘ: ܐܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܳܐ ܢܺܐܒܰܪ ܒܢܰܦܫܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܚܫܽܘܒ ܥܠܰܝܢ ܕܡܳܐ ܙܰܟܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ. 15: ܘܫܰܩܠܽܘܗܝ ܠܝܰܘܢܳܢ ܘܰܫܕ݂ܰܐܗܝ ܒܝܰܡܳܐ: ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܝܰܡܳܐ ܡܶܢ ܡܰܚܫܽܘܠܰܘ̈ܗܝ. 16: ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܕܰܒܰܚܘ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܢܕܰܪܘ ܢܶܕ݂ܖ̈ܶܐ. 17: ܘܛܰܝܶܒ ܡܳܪܝܳܐ ܢܽܘܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܒܰܠܥܶܗ ܠܝܰܘܢܳܢ: ܘܰܗܘܳܐ ܝܰܘܢܳܢ ܒܰܡܥܰܘ̈ܗܝ ܕܢܽܘܢܳܐ: ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܐܺܝܡܳܡܺܝ̈ܢ ܘܰܬܠܳܬ݂ܳܐ ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:

ܒ.

1: ܘܨܰܠܝ ܝܰܘܢܳܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ: ܡܶܢ ܡܥܰܘ̈ܗܝ ܕܢܽܘܢܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ. 2: ܩܪܺܝܬ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܥܳܩܰܬܝ ܘܰܥܢܳܢܝ: ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܓܥܺܝ݀ܬ: ܘܰܫ̣ܡܰܥܬ ܒܩܳܠܝ. 3: ܘܰܐܪܡܺܝܬܳܢܝ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܝܰܡܳܐ: ܘܢܰܗܪܳܐ ܚܰܕ݂ܪܰܢܝ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܚܫܽܘܠܰܝ̈ܟ ܘܓܰܠܠܰܝ̈ܟ ܥܠܰܝ ܥ̣ܒܰܪܘ. 4: ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܕܶܐܬܪܰܚܩܶ݀ܬ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ: ܡܶܟܺܝܠ ܡܰܘܣܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܗܰܝܟܠܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. 5: ܚܰܕ݂ܪܽܘܢܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ. ܘܰܬܗܽܘܡܳܐ ܟܰܪܟܰܢܝ: ܘܒܶܐܫܬܶܗ ܕܝܰܡܳܐ ܐܶܬܚܒܶܫ ܪܺܫܝ. 6: ܘܠܶܐܫܬܗܽܘܢ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ ܢܶܚܬܶܬ݂: ܘܰܐܪܥܳܐ ܐܶܚܕܰܬ݂ ܣܽܘܟܖ̈ܶܝܗ̇ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܐܣܶܩܬ ܚܰܝܰܝ̈ ܡܶܢ ܚܒܳܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ. 7: ܟܰܕ݂ ܐܶܬܛܰܪܦܰܬ݂ ܢܰܦܫܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܶܬ݂: ܘܥܶܠܰܬ݂ ܩܕ݂ܳܡܝܟ ܨܠܽܘܬܝ ܠܗܰܝܟܠܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.  8: ܟܽܠ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܣܖ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ݂ ܫܳܒܩܺܝܢ. 9: ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܕܬܰܘܕܰܝܬܺܐ ܐܶܕܰܒܰܚ ܠܳܟ݂: ܘܡܶܕܶܡ ܕܢܶܕܪܶܬ݂ ܐܶܫܰܠܶܡ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 10: ܘܰܦܩܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܢܽܘܢܳܐ: ܘܦܰܠܛܶܗ ܠܝܰܘܢܳܢ ܠܝܰܒܫܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:

ܓ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܰܘܢܳܢ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܠܢܺܝܢܘܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܟ݂ܪܶܙ ܥܠܶܝܗ̇ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. 3: ܘܩܳܡ ܝܰܘܢܳܢ ܘܶܐܙܰܠ ܠܢܺܝܢܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܺܝܢܘܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܡܰܪܕܳܐ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 4: ܘܫܰܪܺܝ ܝܰܘܢܳܢ ܠܡܶܥܰܠ ܠܢܺܝܢܘܶܐ ܡܰܪܕܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂: ܘܰܐܟ݂ܪܶܙ ܘܶܐܡܰܪ: ܡܶܟܳܐ ܠܰܐܪܒܥܺܝܢ: ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܢܺܝܢܘܶܐ ܡܶܬܗܰܦܟܳܐ. 5: ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܐ̱ܢܳܫܶܝ̈ܗ̇ ܕܢܺܝܢܘܶܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܰܦܣܰܩܘ ܨܰܘܡܳܐ: ܘܰܠܒܶܫܘ ܣܰܩ̈ܶܐ: ܡܶܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܙܥܽܘܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 6: ܘܰܡܛܳܬ݂ ܡܶܠܬܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ: ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ: ܘܰܫܩܰܠ ܬܳܓܶܗ ܡܶܢܶܗ: ܘܰܠܒܶܫ ܣܰܩܳܐ: ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܠ ܩܶܛܡܳܐ. 7: ܘܰܐܟ݂ܪܶܙܘ ܘܶܐܡܰܪ ܒܢܺܝܢܘܶܐ: ܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܕ݂ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ: ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܥܳܢ̈ܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܛܥܡܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܘܠܳܐ ܢܶܪܥܽܘܢ: ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܶܫܬܽܘܢ. 8: ܐܶܠܳܐ ܢܶܬܟܰܣܽܘܢ ܣܰܩ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ: ܘܢܶܩܪܽܘܢܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ: ܘܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܚܛܽܘܦܝܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܺܐܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. 9: ܡܰܢ ܝܳܕܰܥ ܐܶܢ ܡܶܬܦܢܶܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܰܡܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ: ܘܡܰܗܦܶܟ݂ ܡܶܢܰܢ ܚܶܡܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ ܕܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ݂. 10: ܘܰܚܙܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܬܳܒܘ ܡܶܢ ܐܽܘܖ̈ܚܬܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܰܐܦܶܟ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܶܡܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ ܘܠܳܐ ܐܰܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:

ܕ.

1: ܘܟܶܪܝܰܬ ܠܝܰܘܢܳܢ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ: ܘܥܳܩܰܬ݂ ܠܶܗ ܛܳܒ. 2: ܘܨܰܠܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ: ܐܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܗܳܕܶܐ ܡܶܠܰܬܝ ܟܰܕ݂ ܐܶܢܳܐ ܒܰܐܪܥܝ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܡܶ݀ܬ ܗ̱ܘܺܝ݀ܬ ܥܶܪܩܶ݀ܬ ܠܺܝ ܠܬܰܪܫܺܝܫ: ܝܳܕܰܥ ܗܘܺܝ݀ܬ ܓܶܝܪ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܳܐ: ܘܢܰܓܺܝܪܳܐ ܪܽܘܚܳܟ݂: ܘܣܰܓܺܝܐܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂: ܘܡܰܗܦܶܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܒܺܝܫܬܳܐ. 3: ܡܶܟܺܝܠ ܡܳܪܝ ܣܰܒ ܢܰܦܫܝ ܡܶܢܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܩܳܚ ܠܺܝ ܠܰܡܡܳܬ݂ ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܚܳܐ. 4: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܛܳܒ ܟܶܪܝܰܬ݂ ܠܳܟ݂. 5: ܘܰܢ̣ܦܰܩ ܝܰܘܢܳܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܘܺܝܬܶܒ ܠܶܗ ܒܡܰܕ݂ܢܚܳܝܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܡܛܰܠܬܳܐ ܬܰܡܳܢ: ܘܺܝܬܶܒ ܬܚܽܘܬܶܝܗ̇ ܒܛܶܠܳܠܳܐ: ܕܢܶܚܙܶܐ ܡܳܢܳܐ ܓܳܕܶܫ ܠܳܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. 6: ܘܰܦ̣ܩܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܫܪܽܘܪܳܐ ܕܩܰܪܐܳܐ: ܘܺܝܥ̣ܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܢ: ܘܰܗܘܳܐ ܛܶܠܳܠܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ: ܘܰܐܪܘܰܚ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܶܗ: ܘܰܚܕ݂ܺܝ ܝܰܘܢܳܢ ܒܶܗ ܒܰܫܪܽܘܪܳܐ ܕܩܰܪܐܳܐ ܚܰܕ݂ܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ. 7: ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܦ̣ܩܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܬܰܘܠܥܳܐ ܒܡܰܣܩܰܝ̈ ܫܰܦܪܳܐ: ܘܰܡܚܳܬܶܗ ܠܰܫܪܽܘܪܳܐ ܕܩܰܪܐܳܐ ܘܰܩܛܰܡܬ݂ܶܗ. 8: ܘܟܰܕ݂ ܕܶܢܚܰܬ݂ ܫܶܡܫܳܐ: ܦ̣ܩܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܘܒܳܐ ܘܰܐܘܒܶܫܬ݂ܶܗ ܠܩܰܪܐܳܐ: ܘܨܶܚܰܬ݂ ܫܶܡܫܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܝܰܘܢܳܢ: ܘܶܐܬܛܰܪܰܦ: ܘܰܫ̣ܐܶܠ ܡܰܘܬܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ: ܘܶܐܡܰܪ: ܡܳܛܶܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܣܰܒ ܢܰܦܫܝ ܡܶܢܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܺܝ݀ܬ݂ ܛܳܒ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈. 9: ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܝܰܘܢܳܢ ܛܳܒ ܟܶܪܝܰܬ݂ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܫܪܽܘܪܳܐ ܕܩܰܪܐܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܘܢܳܢ ܛܳܒ ܟܶܪܝܰܬ݂ ܠܺܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܘܬܳܐ. 10: ܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܚܳܣܬ ܥܰܠ ܫܪܽܘܪܳܐ ܕܩܰܪܐܳܐ: ܕܠܳܐ ܠܺܐܝܬ ܒܶܗ ܘܠܳܐ ܪܰܒܺܝܬܳܝܗܝ: ܕܒܰܪ ܠܺܠܝܶܗ ܝܺܥܳܐ ܘܒܰܪ ܠܺܠܝܶܗ ܝܺܒܶܫ. 11: ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܚܽܘܣ ܥܰܠ ܢܺܝܢܘܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ: ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ̇ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܖ̈ܶܒܘܳܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܕܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܒܶܝܬ݂ ܝܰܡܺܝܢܗܽܘܢ ܠܣܶܡܳܠܗܽܘܢ: ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ.