ܚܟܡܬܐ

ܣܶܦܪܳܐ ܕܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܛ.

 

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ.

1: ܪܚܰܡܘ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܝܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܪܢܰܘ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܒܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܠܶܒܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܒܥܰܐܘܽܗܝ.2 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܫܬܟܰܚ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܢܰܣܶܝܢ ܠܶܗ. ܘܡܶܬܓܠܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܶܗ.3 ܡܰܚܫ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܓܶܝܪ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܡܰܪ̈ܚܩܳܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܰܝܠܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܩܶܐ ܡܰܟܶܣ ܠܫܳܛܰܝ̈ܳܐ.4 ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܰܦܫܳܐ ܕܡܶܬ݂ܠܰܬܟ݂ܳܐ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ܆ ܠܳܐ ܥܳܐܠܳܐ ܚܶܟܡܬ݂ܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܥܳܡܪܳܐ ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܰܡܚܰܝܰܒ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ.5 ܪܽܘܚܳܐ ܓܶܝܪ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ ܥܳܪܩܳܐ ܡܶܢ ܢܶܟ݂ܠܳܐ. ܘܡܶܬ݂ܪܰܚܩܳܐ ܡܶܢ ܡܰܚ̈ܫܒܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܰܟܣܳܐ ܠܟܽܠ ܛܠܽܘܡܝܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ.6 ܪܳܚܡܳܐ ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܚܶܟܡܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܙܰܕܩܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܡܓܰܕܦܳܢܳܐ ܡܶܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܣܳܗܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܽܘ̈ܠܝܳܬܳܐ ܘܰܕܠܶܒܳܐ: ܣܳܥܽܘܪܳܐ ܗ̱ܘ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܫܳܡܽܘܥܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܶܫܳܢܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ.7 ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܠܳܬ ܬܺܒܶܝܠ. ܘܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܟܽܠ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ: ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܩܳܠܳܗ̇.8 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܠܰܝܬ ܐܢܳܫ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܛܠܽܘܡܝܳܐ ܘܡܶܬܛܰܫܶܐ. ܘܠܳܐ ܦܳܠܶܛ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ.9 ܥܰܠ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬ݂ܶܗ ܓܶܝܪ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܫܶܡܥܳܐ ܕܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܐܳܬܶܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܫܥܶܗ.10 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܕ݂ܢܳܐ ܕܚܰܣܳܡܳܐ܆ ܫܳܡܥܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܚܽܘܫܳܚܳܐ ܕܪܶܛܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܛܰܫܶܐ.11 ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܢ ܪܶܛܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܶܐܟ݂ܰܠܩܰܪܨܳܐ ܚܽܘܣܘ ܥܰܠ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܡܠܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܠܳܐ ܢܳܦܶܩ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂. ܦܽܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܓܳܠܳܐ ܩܳܛܶܠ ܢܰܦܫܳܐ.12 ܠܳܐ ܬܶܚܣܡܽܘܢ ܒܡܰܘܬܳܐ ܒܛܳܥܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܽܘܡܪܟ݂ܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܢܰܬܦܽܘܢ ܒܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܕܰܚܒܳܠܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂̈ܝ ܐܺܝܕ݂ܰܝ̈ܟܽܘܢ.13 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܥܒܰܕ݂. ܐܳܦܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܒܰܐܒܕ݂ܳܢܗܽܘܢ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.14 ܐܶܠܳܐ ܒ̣ܪܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܰܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܣܰܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ.15 ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܗ̱ܝ.16 ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܶܝܢ ܒܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܒܰܥܒܳܕ݂ܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܪܰܐܘܽܗܝ. ܪܳܚܡܳܐ ܚܰܫܒܽܘܗܝ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܶܐܬ݂ܚܰܒܰܠܘ. ܘܺܝܡܰܘ ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܥܰܡܶܗ ܩܝܳܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܘܶܝܢ ܕܰܡܢܳܬ݂ܶܗ ܕܗܰܘ ܢܶܗܘܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ.

 1. 1. ܐܶܡܰܪܘ ܓܶܝܪ ܒܢܰܦܫܗܽܘܢ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܒܘ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ. ܙܥܺܘܪ ܗܽܘ ܘܰܒܥܳܩܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܥܽܘܡܪܰܢ. ܘܠܰܝܬ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܒܡܰܦܩܳܢܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܪܺܝ ܡܶܢ ܫܝܽܘܠ.2 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܗܘܰܝܢ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ: ܗܳܦܟܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܠܳܐ ܗܘܰܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ݂ ܬܶܢܳܢܳܐ ܗܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܒܰܢܚܺܝܖ̈ܰܝܢ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܒܶܠܨܽܘܨܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܐ ܒܠܶܒܰܢ.3 ܘܡܳܐ ܕܕܶܥܟܰܬ݂: ܐܰܝܟ݂ ܩܶܛܡܳܐ ܗܳܘܶܐ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܶܬܰܐܫܕ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܳܐܰܪ ܪܰܦܝܳܐ.4 ܘܡܶܬܛܥܶܐ ܫܡܰܢ ܒܳܬܰܪ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܬܕܟܰܪ ܥܒܳܕܰܝ̈ܢ. ܘܥܳܒܰܪ ܥܽܘܡܪܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܩܒܬܳܐ ܕܰܥܢܳܢ̈ܶܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܥܰܪܦܶܠܳܐ ܕ݂ܡܶܬܪܰܕܦܳܐ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝܩܰܘ̈ܗܝ ܕܫܶܡܫܳܐ. ܘܚܽܘܡܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܝܰܩܺܝܪ ܥܠܶܝܗ̇.5 ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܥܳܒܪܳܐ: ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܽܘܡܪܰܢ. ܘܠܰܝܬ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܒܡܰܦܩܳܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܰܚܰܡ ܘܠܰܝܬ ܕܡܰܗܦܶܟ݂.6 ܬܰܘ ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܢܶܬܚܰܫܰܚ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܒܛܰܠܝܽܘܬ݂ܰܢ.7 ܚܰܡܪܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܘܒܶܣܡܳܢ̈ܶܐ ܢܶܬܡܠܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܥܒܪܰܢ ܥܽܘܦܝܳܗ̇ ܕܳܐܐܰܪ.8 ܢܶܬ݂ܟܰܠܰܠ ܡܶܢ ܗܰܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܕܘܰܪܕܳܐ: ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܚܡܶܐ.9 ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܕܠܳܐ ܒܣܳܡܳܐ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܣܰܝܒܽܘܬ݂ܰܢ. ܘܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܢܶܫܒܽܘܩ ܣܽܘܟܠܳܐ ܕܒܳܣܡܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܢܳܬ݂ܰܢ܆ ܘܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܰܢ.10 ܘܢܶܬܥܰܫܢ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܚܽܘܣ ܥܰܠ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܥܠܰ ܝܰܬܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܒܗܰܬ ܡܶܢ ܣܳܒܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ.11 ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܚܰܝܠܰܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܪܺܝܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܚܺܝܠܳܐ ܡܶܬܟܰܘܰܢ.12 ܢܥܰܟܰܪ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܠܰܢ. ܩܳܐܶܡ ܓܶܝܪ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܒܳܕܰܝ̈ܢ. ܘܰܡܚܰܣܶܕ ܠܰܢ ܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܡܰܕܟܰܪ ܥܠܰܝܢ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܪܳܚܽܘܬ݂ܰܢ.13 ܘܡܰܣܒܰܪ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ. ܘܳܐܡܰܪ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ: ܕܰܒܪܶܗ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.14 ܗܳܘܶܐ ܠܰܢ ܡܰܟܣܳܢܳܐ ܕܡܰܚܫ̈ܒܳܬ݂ܰܢ.15 ܝܰܩܺܝܪ ܗܽܘ ܥܠܰܝܢ ܘܳܐܦ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܺܝܢ ܥܽܘܡܪܶܗ. ܘܰܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܒܺܝܠܰܘ̈ܗܝ.16 ܐܰܝܟ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܐܶܬܚܫܶܒܢ ܠܶܗ. ܘܡܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬ݂ܰܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܛܰܡܽܐܘܬܳܐ. ܘܰܡܒܰܪܶܟ݂ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܘܚܰܪܬܗܽܘܢ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܐܰܒܽܘܗܝ.17 ܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ: ܢܢܰܣܶܝܘܗܝ ܒܡܰܦܩܳܢܶܗ.18 ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܙܰܕܺܝܩܳܐ܆ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܗܽܘ ܠܶܗ. ܘܦܳܪܶܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܳܡܘ ܠܩܽܘܒܠܶܗ.19 ܒܨܰܥܪܳܐ ܘܰܒܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܢܫܰܐܠܺܝܘܗܝ: ܕܢܶܕܰܥ ܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܒܩܶܝܘܗܝ ܐܶܢ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ.20 ܠܡܰܘܬܳܐ ܡܦܰܪܣܝܳܐ ܢܶܚܫܒܺܝܘܗܝ. ܢܶܗܘܶܐ ܓܶܝܪ ܥܠܰܘܗܝ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ.21 ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܦܰܟܺܝ̈ܗܶܐ ܘܰܛܥܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܘܪܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܝܫܽܘܬ݂ܗܽܘܢ.22 ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܣܰܒܰܪܘ ܥܰܠ ܐܰܓܪܳܐ ܚܰܣܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܕܳܢܘ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܕܠܳܐ ܡܽܘܡ.23 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ: ܒܝܽܘܩܢܳܐ ܕܰܕܡܽܘܬ݂ܶܗ ܓܒܺܝܠܬܶܗ.24 ܒܰܚܣܳܡܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܥ̣ܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ.25 ܡܢܰܣܶܝܢ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܢܳܬ݂ܶܗ ܐܶܢܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.

 1. 1. ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܳܐ ܩܳܪܶܒ ܠܗܶܝܢ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ.2 ܐܶܣܬܒܰܪܘ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܫܳܛܰܝ̈ܳܐ ܕܡܺܝܬܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܬܚܰܫܒܰܬ݂ ܡܰܦܰܩܬܗܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ.3 ܘܐܰܝܟ݂ ܫܚܺܝܩܳܐ ܡܰܦܰܩܬܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܰܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ.4 ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܶܬܚܰܝܒܽܘܢ: ܣܰܒܪܗܽܘܢ ܡܠܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܩܰܠܺܝܠ ܒܩܳܐ ܐܶܢܽܘܢ.5 ܘܩܰܠܺܝܠ ܐܶܬܪܕܺܝܘ: ܣܰܓܺܝ ܢܺܐܪܬܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܰܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܶܐܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܶܗ.6 ܐܰܝܟ݂ ܕܰܗܒܳܐ ܒܟܽܘܪܳܐ ܒܩܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ݂ ܥܠܰܘ̈ܬܳܐ ܕܕܶܒܚ̈ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ.7 ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܽܘܩܳܪܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܒܶܠܨܽܘܨ̈ܝܳܬܳܐ ܒܰܩܢܰܝ̈ܳܐ: ܢܶܪܗܛܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ.8 ܢܶܪܽܘܙܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܢܶܚ̈ܕܝܳܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܢܰܡܠܶܟ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.9 ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܚܽܘܒܳܐ. ܡܩܰܘܶܝܢ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܖ̈ܰܚܡܶܐ: ܠܰܓܒܰܘ̈ܗܝ ܝܳܗܶܒ. ܘܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܥܰܠ ܚܣܰܘ̈ܗܝ.10 ܘܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܗܽܘܢ ܢܩܰܒܠܽܘܢ ܨܰܥܪܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܣܰܘ ܒܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܰܐܪܚܶܩܘ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝܩܰܘ̈ܗܝ.11 ܚܶܟܡܬܳܐ ܓܶܝܪ ܘܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ ܡܰܢ ܕܡܰܣܠܶܐ. ܕܳܘܝܳܐ ܗܽܘ ܘܰܣܪܺܝܩ ܗܽܘ ܣܰܒܪܶܗ. ܘܠܶܐܘܰܬ݂ܗܽܘܢ ܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܘܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܟܳܫܪܺܝܢ.12 ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܢ. ܘܒܺܝ̈ܫܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.13 ܘܠܺܝܛܳܐ ܬܰܘܠܶܕܬܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܗܽܘ ܠܰܥܩܰܪܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܛܰܢܦܰܬ݂. ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܝܶܕܥܰܬ݂ ܥܰܪܣܳܐ ܕܡܰܦܽܘܠܬܳܐ: ܬܶܣܰܒ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕܡܶܬܦܰܩ̈ܕܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ.14 ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܠܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܥܒܳܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܓܒܺܝܬܳܐ ܘܝܽܘܪܬܳܢܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.15 ܐܰܓܪܳܐ ܒܚܺܝܪܳܐ ܠܠܶܐܘܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܬܥܰܩܪܽܘܢ ܫܶܪ̈ܫܶܝܗ̇ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ.16 ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܓܰܝܳܖ̈ܶܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܟܠܠܽܘܢ. ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܙܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܡܟܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ.17 ܐܶܢ ܢܶܣܓܶܐ ܥܽܘܡܪܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܢܶܬܚܰܫܒܽܘܢ. ܘܣܰܘܦܳܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܗܽܘܢ ܠܨܰܥܪܳܐ.18 ܘܶܐܢ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ ܢܡܽܘܬܽܘܢ܆ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܣܰܒܪܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ.19 ܫܰܪܒܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܆ ܡܰܪܺܝܪ ܣܰܘܦܳܗ̇.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ.

 1. 1. ܛܳܒ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܒܢܺܝ̈ܢ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܗܳܘܶܝܢ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܺܝ ܝܺܕܺܝܥܳܐ: ܘܰܠܘܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.2 ܟܰܕ݂ ܩܳܝܡܳܐ: ܡܶܬܕܰܡܶܝܢ ܠܳܗ̇. ܘܡܳܐ ܕܫܰܢܝܰܬ݂܆ ܡܶܬܪܰܓܪܓܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܬܰܨܒܺܝܬܳܐ ܘܰܟܠܺܝܠܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ. ܘܡܶܬܚܰܘܝܳܐ ܗܺܝ ܕܰܙܟܳܬ݂ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ.3 ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܶܝܢ ܕܝܰܠܕܳܐ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܚܰܫܚܽܘ܆ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܩܝܳܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.4 ܘܶܐܢ ܢܰܦܩܽܘܢ ܥܽܘܦܝܳܐ ܘܰܥܢܳܦ̈ܶܐ ܡܶܣܰܬ݂ ܙܰܒܢܳܐ ܢܶܨܡܚܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܗܰܠܟܽܘܢ ܬܟܺܝܠܳܐܺܝܬ. ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܢܙܽܘܥܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ ܢܶܬ݂ܥܰܩܪܽܘܢ.5 ܘܢܶܬ݂ܬܰܒܪ̈ܳܢ ܥܢܳܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܣܰܘܦܳܐ. ܘܦܺܐܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܚܰܒܠܺܝܢ. ܘܰܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܳܐ ܟܳܫܪܺܝܢ. ܘܰܠܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܐܳܙܺܠܝܢ.6 ܘܡܶܢ ܡܰܕܡܟܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܥܰܠ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܫܽܘܐܳܠܗܽܘܢ.7 ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ ܢܡܽܘܬ݂܆ ܒܰܢܝܳܚܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܶܐܢ ܒܢܰܓܺܝܪܽܘܬ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܢܡܽܘܬ݂. ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܢܶܫܬܟܰܚ.8 ܣܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ݂ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܟܝܳܠܬܳܐ. ܚܶܘܳܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ.9 ܩܰܘܡܬ݂ܳܐ ܕܶܝܢ ܕܣܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܥܽܘܡܪܳܐ ܢܺܝܚܳܐ.10 ܘܰܒܕܰܫܦܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܬܪܰܚܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܫܰܢܝܶܗ.11 ܐܶܬܚܛܶܦ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܬܚܰܠܶܦ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܰܚܫܰܒܬ݂ܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܢܰܛܥܶܐ ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܠܶܫܳܢܶܗ.12 ܛܢܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܒܺܝܫܳܐ ܡܚܰܒܶܠ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܫܓܺܝܫܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܕܪܶܓܬ݂ܳܐ ܣܳܪܚܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ.13 ܕܶܐܫܬܰܟܠܰܠ ܩܰܠܺܝܠ܆ ܡܠܶܐ ܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ.14 ܫܶܦܪܰܬ݂ ܓܶܝܪ ܢܰܦܫܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܟܺܐܝܢ. ܒܰܥܓܰܠ ܐܰܪܡܝܶܗ ܡܶܢ ܓܰܘܳܗ̇ ܕܒܺܝܫܬܳܐ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܝܢ ܚܙܰܘ: ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ܆ ܘܠܳܐ ܣܳܡܘ ܒܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܺܝܢܶܗ.15 ܘܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܒܰܚܣܰܝܘ̈ܗܝ܆ ܘܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܥܰܠ ܓܒܰܘ̈ܗܝ.16 ܕܳܐܶܢ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܡܰܘܒܶܕ݂ ܠܪ̈ܫܺܝܥܶܐ ܟܰܕ݂ ܚܰܝ݂ܺܝ݂ܢ. ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܠܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܛܳܒ ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܕܣܳܒ̈ܶܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ.17 ܢܶܚܙܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܰܘܬܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܕܡܳܢܳܐ ܐܶܬܡܰܠܰܟ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܐܶܙܕܰܗܪ ܒܶܗ ܡܳܪܝܳܐ.18 ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܘܢܰܣܠܽܘܢܶܗ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܓܚܰܟ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.19 ܘܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ: ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܨܰܥܪܳܐ: ܘܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܠܰܩܠܳܠܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܒܰܙܥܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܣܳܖ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܩܳܠܳܐ. ܘܰܢܙܰܥܙܥܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܫܶܬܶܐܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܢܒܽܘܪܽܘܢ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܚܒܳܠܳܐ. ܘܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܢܺܐܒܰܕ݂.20 ܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܕܣܰܟܠܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܢܶܟ݂ܠܳܐ܆ ܘܬܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܥܺܝܢ ܒܰܓܠܶܐ ܡܰܣܛܝܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ.

1. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܩܽܘܡ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܒܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ: ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܠܨܽܘܗܝ܆ ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܛܠܰܡܘ ܠܶܐܘܬܶܗ.2 ܘܢܶܚܙܽܘܢܶܗ ܓܶܝܪ܆ ܘܢܶܕܚܠܽܘܢ ܒܕܶܚܠܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܘܢܶܬܡܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܢܶܚܙܽܘܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ.3 ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒܢܰܦܫܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܬܘܶܝܢ. ܘܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܗܽܘܢ ܢܶܬܬܰܢܚܽܘܢ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ: ܗܳܢܰܘ ܗܰܘ ܕܗܳܝܕܶܝܢ ܠܓܽܘܚܟ݂ܳܐ ܥܒܺܝܕ ܗܘܳܐ ܠܰܢ: ܘܚܶܣܕܳܐ ܘܡܰܬܠܳܐ ܠܫܳܛܰܝ̈ܳܐ.4 ܐܶܬܚܰܫܰܒܢ ܥܰܠ ܥܽܘܡܪܶܗ ܕܫܺܝܛܳܐ ܗܽܘ܆ ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ ܕܰܡܦܰܪܣܰܝ.5 ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬ݂ܚܫܶܒ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.6 ܛܥܰܝܢ ܗܘܰܝܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ.ܘܫܶܡܫܳܐ ܠܳܐ ܕܢܰܚ ܠܰܢ.7 ܘܶܐܬܡܠܺܝܘ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܐܒܕ݂ܳܢܳܐ. ܘܗܰܠܶܟ݂ܢ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܕܠܳܐ ܕܪܺܝܫ. ܘܠܽܐܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܢ.8 ܡܳܢܳܐ ܐܰܘܬ݂ܰܪܬ݂ܰܢ ܫܰܒܗܪܳܢܽܘܬ݂ܰܢ. ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܐܰܘܬ݂ܪܰܢ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܫܰܒܗܪܳܢܽܘܬ݂ܰܢ.9 ܕܰܐܝܟ݂ ܛܶܠܳܢ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܥܳܒܪ̈ܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܶܠܗܶܝܢ. ܘܰܐܝܟ݂ ܣܒܰܪܬ݂ܳܐ ܕܪܰܗܳܛܳܐ.10 ܘܰܐܝܟ݂ ܐܶܠܦܳܐ ܕܥܳܒܪܳܐ ܥܰܠ ܓܰܠܰܠܘ̈ܗܝ ܕܝܰܡܳܐ. ܕܡܳܐ ܕܥܶܒܪܰܬ݂܆ ܠܳܐ ܝܺܕܺܝ̈ܥܳܢ ܥܶܩ̈ܒܳܬ݂ܳܗ̇܆ ܘܠܳܐ ܫܒܺܝ̈ܠܶܝܗ̇ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܓܰܠ̈ܠܶܐ.11 ܐܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܘܦܳܐ ܕܦܳܪܰܚ ܒܳܐܐܰܪ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܐ ܥܶܩܒܬ݂ܶܗ. ܕܡܳܚܶܐ ܒܓܶܦܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܡܙܺܝܥ. ܘܨܳܐܰܪ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ. ܘܰܒܥܽܘܫܢܳܐ ܕܶܐܒܖ̈ܰܘܗܝ ܨܳܪܳܐ ܐܳܐܰܪ. ܘܒܰܛܪܳܦܳܐ ܕܓܶܦܰܘ̈ܗܝ ܡܗܰܠܶܟ݂. ܘܡܶܢ ܒܳܬ݂ܪܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܡܰܥܒܰܪܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܐܳܬ݂ܳܐ ܠܽܐܘܪܚܶܗ.12 ܐܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܓܶܐܪܳܐ ܕܡܶܫܬܕ݂ܶܐ ܒܢܺܝܫܳܐ ܕܒܳܙܰܥ ܐܳܐܰܪ. ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܗܳܘܶܐ ܐܳܐܰܪ ܒܕܽܘܟܬ݂ܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ.13 ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܦ ܚܢܰܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕܢ ܘܣܳܦܢ. ܘܳܐܬ݂ܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܢ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ. ܐܶܠܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܰܢ ܐܶܫܬܟܶܦܢܰܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܰܫܝܽܘܠ.15 ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܒܪܗܽܘܢ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܶܠܳܐ܆ ܕܫܳܩܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܥܽܘܪܳܐ ܕܫܳܩܠܳܐ ܥܰܠܥܳܠܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܬܶܢܳܢܳܐ܆ ܕܕܳܪܝܳܐ ܠܶܗ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܶܗ ܕܥܳܒܰܪ ܐܽܘܪܚܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܪܢ.16 ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܶܝܢ ܠܥܳܠܰܡ ܚܰܝ݂ܺܝܢ. ܘܰܒܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܐܰܓܪܗܽܘܢ܆ ܘܪܶܢܺܝܗܽܘܢ ܒܰܡܪܰܝܡܳܐ.17 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܩܰܒܠܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ. ܘܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܰܛܶܠ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܒܰܕܪܳܥܶܗ ܡܰܓܶܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.18 ܘܡܶܛܽܠܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒܰܛܢܳܢܶܗ ܢܙܰܝܶܢ ܟܽܠ. ܘܰܢܙܰܝܶܢ ܥܰܡܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬ݂ܶܗ. ܠܚܰܪܒܳܐ ܕܣܳܢ̈ܰܐܘܗܝ.19 ܘܢܰܠܒܶܫ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܒܪܺܝܫܶܗ ܣܰܢܘܰܪܬܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܩܪܳܐ.20 ܘܢܶܣܰܒ ܣܰܟܪܳܐ ܕܚܰܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܐ.21 ܘܢܶܠܛܽܘܫ ܬܡܺܝܗܳܐܺܝܬ ܠܚܰܪܒܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ. ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܥܰܡܶܗ ܥܰܡ ܥܳܠܡܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܫܳܛܰܝ̈ܳܐ.22 ܘܢܶܥܒܪܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܓܶܐܖ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܕܒܰܪ̈ܩܶܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܢܺܝܫܳܐ ܕܟܶܦܬܳܐ ܕܩܶܫܬܳܐ ܕܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܢܶܫܬܪܽܘܢ.23 ܘܰܒܚܶܡܬ݂ܳܐ ܢܰܪܡܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܒܰܥܝ̈ ܒܰܪܕܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܢܶܬ݂ܚܰܡܬܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܡܳܐ. ܥܰܙܺܝܙܳܐܺܝܬ ܢܛܰܒܥܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ.24 ܘܰܬܩܽܘܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܢܶܕܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܰܚܪܶܒ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܢܶܫܚܽܘܩ ܠܥܳܒܕܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ. ܐܽܘܚܕ݂ܳܢܗܽܘܢ ܕܚܰܝܠ̈ܬ݂ܳܢܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ.

 1. 1. ܚܶܟܡܬ݂ܳܐ ܡܝܰܬܪܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܡܝܰܬܰܪ ܗܽܘ ܡܶܢ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. ܫܡܰܥܘ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܶܐܣܬܰܟܠܘ. ܘܺܝܠܰܦܘ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ.2 ܘܨܽܘܬ݂ܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܣܰܓܺܝ܆ ܘܡܶܬܓܰܐܶܝܢ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ.3 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܐܽܘܚܕ݂ܳܢܟܽܘܢ. ܘܥܽܘܫܢܟܽܘܢ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܗܽܘ. ܘܰܡܒܰܩܰܪ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܡܰܚܫ̈ܒܳܬ݂ܟܽܘܢ ܡܒܰܨܶܐ.4 ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܶܗ. ܘܰܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܕܳܢܬܽܘܢ܆ ܘܢܳܡܽܘܣܶܗ ܠܳܐ ܢܛܰܪܬܽܘܢ.5 ܘܰܐܝܟ݂ ܡܚܰܫ̈ܒܳܬ݂ܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܠܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ܬܽܘܢ. ܕܚܺܝܠܳܐܺܝܬ ܒܰܥܓܰܠ ܢܩܽܘܡ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܒܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܶܗܘܶܐ.6 ܡܰܠܟܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܩܰܪܺܝܒ ܠܪ̈ܳܚܡܺܝܢ. ܘܚܰܝܠܬ݂ܳܢ̈ܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐܺܝܬ ܢܶܫܬܰܐܠܽܘܢ.7 ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܢܳܣܶܒ ܒܰܐܦܺܝ̈ܢ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܠܳܐ ܒܳܗܶܬ݂ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܥܒܰܕ݂ ܠܪܰܒܳܐ ܘܠܰܙܥܽܘܪܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܝܳܨܶܦ.8 ܘܰܠܚܰܝܠܬ݂ܳܢ̈ܶܐ ܡܒܰܨܶܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ.9 ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܡܶܠܰܝ̈ ܐܳܘ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ. ܕܬܺܐܠܦܽܘܢ ܚܶܟܡܬ݂ܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܦܠܽܘܢ.10 ܐܰܝܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܚܰܣܝܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܚܰܣܝܳܐܺܝܬ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܳܠܦܺܝܢ ܠܳܗ̇܆ ܢܶܫܟܚܽܘܢ ܦܰܐܝܽܘܬ݂ܳܐ.11 ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ ܗܳܟܺܝܠ ܠܡܶܠܰܝ̈: ܘܰܪܚܰܡܘ ܐܶܢܶܝܢ ܘܬܶܬܪܕܽܘܢ.12 ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܗܺܝ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒܠܳܐ ܚܶܟܡܬ݂ܳܐ. ܘܰܕܠܺܝܠܳܐܺܝܬ݂ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܠܳܗ̇.13 ܘܡܶܬܚܰܘܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܳܗ̇. ܘܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܳܓܺܝܢ ܠܡܶܒܥܝܳܗ̇.14 ܘܠܳܐ ܢܶܠܐܶܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܡ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇. ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܠܳܗ̇ ܕܩܳܝܡܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ.15 ܕܐ̱ܢܳܫ ܓܶܝܪ ܢܶܬܚܰܫܰܒ ܥܠܶܝܗ̇: ܚܶܟܡܬ݂ܳܐ ܗܺܝ ܡܫܰܟܠܰܠܬܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܗܪܺܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇܆ ܒܰܥܓܰܠ ܕܠܳܐ ܨܶܦܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ.16 ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܳܗ̇: ܗܺܝ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܣܳܥܪܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܰܐܡܺܝܢܳܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܡܰܚܫ̈ܒܳܢ ܐܳܪܥܳܐ ܠܗܽܘܢ.17 ܪܺܝܫ ܪܶܓܬ݂ܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܪܶܢܝܳܗ̇ ܕܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܚܽܘܒܳܐ.18 ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܶܝܢ ܢܛܳܪܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܗ̇. ܘܣܽܘܟܳܠܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܗ̇܆ ܫܪܳܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ.19 ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ܆ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ.20 ܪܶܓܬ݂ܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܕܚܶܟܡܬ݂ܳܐ ܡܰܣܩܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ.21 ܐܶܢ ܪܳܓܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܐܳܘ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܕܥܰܡܳܐ.22 ܝܰܩܰܪܘ ܠܚܶܟܡܬ݂ܳܐ܆ ܕܬܰܡܠܟ݂ܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ.23 ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܚܶܟܡܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܐܝܟܳܢܳܐ ܗܘܳܬ݂܆ ܐܶܢܳܐ ܐܺܡܰܪ. ܘܠܳܐ ܐܶܟܰܣܶܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܰܕܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܐܶܥܰܩܶܒ. ܘܶܐܣܺܝܡ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܝܺܕ݂ܰܥܬܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܐܶܥܒܰܪ ܡܶܢ ܬܪܺܝܨܽܘܬ݂ܳܐ.24 ܘܠܳܐ ܐܶܗܰܠܶܟ݂ ܒܰܚܣܳܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܚܶܟܡܬ݂ܳܐ.25 ܘܰܒܣܽܘܓܐܗܽܘܢ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܐܶܢܽܘܢ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܡܩܺܝܡ ܥܰܡܳܐ.26 ܐܶܬܪܕܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܒܡܶܠܰܝ̈܆ ܕܬܺܐܪܬ݂ܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܙ.

 1. 1. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܳܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܰܫܘܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ. ܒܪܶܗ ܕܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܝܺܠܺܝܕ݂ ܐܰܪܥܳܐ.ܘܰܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܝ ܐܶܬܓܰܒܠܶܬ݂ ܒܶܣܪܳܐ.2 ܘܥܶܣܪܳܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܬ݂ܩܰܒܥܶܬ݂ ܒܰܕܡܳܐ܆ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܘܡܶܢ ܪܶܓܬ݂ܳܐ ܕܡܰܕܡܟ݂ܳܐ.3 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܝܰܠܕܶܬ݂܆ ܒܶܙܥܶܬ݂ ܐܳܐܰܪ ܕܓܰܘܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܟܽܠܢܳܫ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܦܠܶܬ݂. ܘܩܳܠܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠܢܳܫ ܫܰܪܺܝܬ݂ ܠܡܶܒܟ݂ܳܐ.5 ܘܰܒܥܰܙܪ̈ܽܘܪܶܐ ܝܰܨܺܝܦܳܐܺܝܬ ܐܶܬ݂ܟܰܪܟܶܬ݂.4 ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܡܬܽܘܡ ܗܘܳܬ݂ ܬܰܘܠܶܕܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܠܰܡܠܶܟ ܐܰܘ ܠܫܰܠܺܝܛ.6 ܚܰܕ݂ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܡܰܦܩܳܢܳܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܚܰܕ݂.7 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܨܰܠܺܝܬ݂܆ ܘܶܐܬ݂ܝܰܗܒܰܬ݂ ܠܺܝ. ܪܽܘܚܳܐ ܕܚܶܟܡܬ݂ܳܐ. ܘܰܩܪܺܝܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܠܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ.8 ܨܒܺܝܬ݂ ܒܳܗ̇ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܦܰܚܡܶܬ݂ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇.9 ܘܠܳܐ ܕܰܡܺܝܬ݂ܳܗ̇ ܠܟܺܐܦܳܐ ܝܰܩܺܝܪܰܬ݂ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܶܗ ܕܰܗܒܳܐ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܠܺܝܠ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܛܺܝܢܳܐ ܚܫܺܝܒ ܟܶܣܦܳܐ ܩܕ݂ܳܡܶܝܗ̇.10 ܪܚܶܡܬ݂ܳܗ̇ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܽܘܦܪܳܐ ܘܡܶܢ ܚܠܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ. ܓܒܺܝܬܳܗ̇ ܝܺܬܺܝܪ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܟ݂ ܢܽܘܗܪܳܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܚܶܟܡܬ݂ܳܐ.11 ܐܶܬ݂ܰܝ̈ ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ ܥܰܡܳܗ̇. ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܒܺܐܝܕܶܝ̈ܗ̇.12 ܐܶܬܒܰܣܡܶܬ݂ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܺܝܢ܆ ܕܚܶܟܡܬ݂ܳܐ ܡܕܰܒܪܳܐ ܠܗܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗܘܺܝܬ ܕܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܟܽܠ.13 ܕܠܳܐ ܢܶܟܠܳܐ ܝܶܠܦܶܬ݂܆ ܘܰܕܠܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܟܰܣܶܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܥܽܘܬܪܳܗ̇.14 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܘܨܪܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܓܳܡܰܪ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܩܢܰܐܘܽܗ̇܆ ܥܒܰܕ݂ܘ ܪܳܚܡܽܘܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܰܓܳܢ ܩܳܡܘ.15 ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܢܶܬܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܐܡܰܪ ܒܡܶܠܟ݂ܳܐ ܐܳܦ ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܡܰܠ̈ܠܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܕܰܒܪܳܢܳܗ̇ ܕܚܶܟܡܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܗܽܘ ܡܬܰܪܶܨ.16 ܘܒܺܐܝܕܶܝܗ ܐܺܝܬܰܝܢ ܚܢܰܢ ܘܡܶܠܰܝ̈ܢ܆ ܟܽܠ ܚܶܟܡܬ݂ܳܐ ܘܺܝܕ݂ܰܥܬܳܐ ܘܰܥܒ̈ܳܕ݂ܶܐ.17 ܗܽܘܝܽܘ ܓܶܝܪ ܝܰܗܒ ܠܺܝ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ. ܠܡܶܕܰܥ ܐܰܝܟܳܢܳܐ ܩܳܡ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܰܥܒܳܕܗܶܝܢ ܕܡܰܘ̈ܙܠܳܬܳܐ.18 ܫܽܘܪܳܝܳܐ܆ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ܆ ܘܰܡܨܰܥܬ݂ܗܽܘܢ ܕܙܰܒܢ̈ܶܐ܆ ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܕܨܶܒܘ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ.19 ܪܶܗܛܗܶܝܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܰܩܒܳܥܗܽܘܢ ܕܟܰܘ̈ܟܒܶܐ܆ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ.20 ܘܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܥܽܘܙܗܶܝܢ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ܆ ܘܡܰܚܫ̈ܒܳܬܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܕܢܶܨ̈ܒܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܚܰܝܠܗܽܘܢ ܕܥܶܩܳܖ̈ܶܐ.21 ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܟܣܶܐ܆ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܓܠܶܐ ܝܶܕܥܶܬ݂ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܝ ܕܰܒܟܶܠܡܶܕܶܡ ܐܽܘܡܳܢܝܳܐ ܐܰܠܶܦܬ݂ܰܢܝ ܚܶܟܡܬ݂ܳܐ.22 ܐܺܝܬ݂ ܒܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܝܺܚܺܝܕ݂ܳܝܬܳܐ܆ ܩܰܛܺܝܢܬܳܐ܆ ܣܰܓܺܝܐܰܬ݂ ܡܢܰܘ̈ܳܢ܆ ܫܰܦܺܝܪ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܐ܆ ܢܰܨܺܝܚܰܬ ܩܳܠܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܛܽܘܠܫܳܐ܆ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܪܰܟܢܳܐ. ܪܳܚܡܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܢܰܟܠܳܐ܆ ܡܰܘܬܪܳܢܝܳܐ.23 ܪܳܚܡܳܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܬܰܩܺܝܦܳܐ܆ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܨܶܦܬܳܐ ܗܺܝ܆ ܚܰܝܠܬܳܢܝܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܡܰܨܝܳܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܗܺܝ ܣܳܥܪܳܐ܆ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܝܳܐ܆ ܕܰܟܝܳܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܗܺܝ ܐܰܚܺܝܕ݂ܳܐ. ܩܰܛܺܝܢܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܢܰܗܝܺܪܳܐ.24 ܒܟܽܠ ܗܽܘܦܳܟܺܝ̈ܢ ܡܶܬܗܰܦܟܳܐ ܚܶܟܡܬ݂ܳܐ܆ ܘܡܶܬܕܰܒܪܳܐ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܠܟܽܠ ܐܰܚܺܝܕ݂ܳܐ.25 ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܝܽܘܬ݂ܳܗ̇܆ ܗܶܒܠܳܐ ܗܺܝ ܕܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܩܳܝܡܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟܽܠ. ܫܽܘܩܪܳܐ ܗ̱ܝ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܣܰܝܰܒ܆ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܠܳܐ ܢܳܦܶܠ.26 ܙܺܝܘܳܐ ܗ̱ܝ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܚܶܟܡܬ݂ܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܐ. ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܨܽܘܪܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܛܰܝܒܽܘܬ݂ܶܗ.27 ܚܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܡܰܨܝܳܐ ܠܟܽܠ܆ ܘܰܡܩܰܘܝܳܐ. ܘܟܽܠ ܒܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܕܰܬ݂. ܘܰܒܟܽܠ ܕܳܪ ܡܫܰܢܝܳܐ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܕܰܚܣܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܗܺܝ ܡܰܬܩܢܳܐ.28 ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܪܳܚܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܪܳܐ ܒܗܽܘܢ ܗܺܝ ܚܶܟܡܬ݂ܳܐ.29 ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܓܶܝܪ ܝܳܐܝܳܐ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܩܒܳܥܗܽܘܢ ܕܟܰܘ̈ܟܒܶܐ. ܕܳܢܰܬ݂ ܥܰܡ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܶܐܫܬܰܟܚܰܬ݂ ܕܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢܶܗ.30 ܘܡܶܢ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܠܺܠܝܳܐ. ܥܰܠ ܚܶܟܡܬ݂ܳܐ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܡܰܡܠܟܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚ.

 1. 1. ܦܳܫܛܳܐ ܓܶܝܪ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܘܡܶܬ݂ܕܰܒܪܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ.2 ܠܗܳܕܶܐ ܪܶܚܡܶܬ݂܆ ܘܰܒܥܺܝܬ݂ܳܗ̇ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ. ܘܰܒܥܺܝܬ݂ ܕܶܐܥܒܕ݂ܺܝܗ̇ ܠܺܝ ܠܟܰܠܬ݂ܳܐ.3 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܪܶܓܶܬ݂ ܠܫܽܘܦܪܳܗ̇. ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬ݂ܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܐܰܒܽܘܗ̇. ܘܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܪܰܚܡܳܗ̇.4 ܡܶܛܽܠ ܕܺܗܝ ܗܺܝ ܒܰܪܬ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܒܰܪܬ ܡܶܠܟ݂ܶܗ܆ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ.5 ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܰܡܓܰܪܶܓ ܒܩܶܢܝܳܢܶܗ ܕܥܳܠ݂ܡܳܐ܆ ܡܳܢܳܐ ܥܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܶܟܡܬ݂ܳܐ܆ ܕܗܺܝ ܥܶܒܕ݂ܰܬ݂ ܟܽܠܡܶܕܶܡ.6 ܐܶܢ ܨܢܺܝܥܽܘܬ݂ܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܥܒܶܕ݂܆ ܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬ݂ ܕܽܐܘܡܳܢ ܡܶܢܳܗ̇.7 ܐܶܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܪܳܚܶܡ܆ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ̇ ܬܡܺܝܗܳܐ. ܚܶܟܡܬ݂ܳܐ ܓܶܝܪ ܢܰܟ݂ܦܽܘܬ݂ܳܐ ܡܰܠܦܳܐ܆ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܳܐ. ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܒܥܳܠܡܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.8 ܘܶܐܢ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܣܰܓܺܝ ܢܶܗܘܶܐ ܝܳܕ݂ܰܥ܆ ܝܰܕܥܳܐ ܗ̱ܝ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܕܰܥܬܺܝ̈ܕ݂ܳܢ ܗܺܝ ܒܳܕܩܳܐ. ܘܝܳܕ݂ܥܳܐ ܗܺܝ ܗܽܘܦܳܟܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܘܫܽܘܪܳܝܗܶܝܢ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬ݂ܳܐ ܡܩܰܕܡܳܐ ܝܳܕ݂ܥܳܐ. ܘܡܰܦܩܳܢܗܽܘܢ ܕܙܰܒܢ̈ܶܐ ܘܰܕܥܶܕܳܢ̈ܶܐ.9 ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܓܒܺܝܬ ܠܺܝ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܝܶܕ݂ܥܶܬ݂ ܕܗܳܘܝܳܐ ܠܺܝ ܡܳܠܽܘܟ݂ܬܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܥܒܪܳܐ ܡܶܢܝ ܨܶܦܬ݂ܳܐ ܘܥܳܩܬ݂ܳܐ.10 ܗܘܳܬ݂ ܠܺܝ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܒܛܰܠܝܽܘܬ݂ܝ.11 ܥܒܰܕ݂ܬܰܢܝ ܚܰܪܺܝܦ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܒܰܐܦܰܝ̈ ܚܰܝܠ̈ܬ݂ܳܢܶܐ ܬܡܺܝܗܳܐ.12 ܟܰܕ݂ ܫܰܬܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܠܺܝ ܡܣܰܟܶܝܢ. ܘܡܳܐ ܦܶܬܚܶܬ݂ ܦܽܘܡܝ܆ ܠܺܝ ܚܳܝܪܺܝܢ. ܘܡܳܐ ܕܡܰܠܠܶܬ݂܆ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܣܳܝܡܺܝܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܦܽܘܡܗܽܘܢ.13 ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪܝ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ.14 ܐܶܕܰܒܰܪ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܫܰܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܢܶܫܬܰܥܒ̈ܕܳܢ ܠܺܝ.15 ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܛܪ̈ܘܢܶܐ ܘܢܶܕܚܠܽܘܢ܆ ܘܚܰܣܺܝܢܳܐܺܝܬ ܢܶܬ݂ܪܕܽܘܢ. ܘܰܒܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܛܳܒ. ܘܒܰܩܪܳܒܳܐ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ.16 ܘܡܳܐ ܕܥܶܠܶܬ݂ ܠܒܰܝܬܝ܆ ܡܶܬܬܢܺܝܚ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܚܶܟܡܬ݂ܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܡܪܳܖ̈ܶܐ ܒܗܽܘܦܳܟܶܝ̈ܗ̇. ܘܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܘܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ.17 ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ݂ܚܰܫܒܶܬ݂ ܒܢܰܦܫܺܝ܆ ܘܝܶܨܦܶܬ݂ ܒܠܶܒܝ. ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܰܐܚܝܳܢܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܕܚܶܟܡܬ݂ܳܐ܆ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܒܪܳܚܡܽܘܬ݂ܳܗ̇.18 ܘܰܒܠܶܐܘܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܳܕ݂ ܐܺܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܠܳܐ ܓܳܡܰܪ. ܘܒܰܕܪܳܫܳܐ ܕܡܶܠܶܝ̈ܗ̇ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ ܘܝܳܐܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒܶܝ̈ܗ̇܆ ܫܪܳܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܓܰܠ. ܚܶܕܪܶܬ݂ ܘܰܒܥܺܝܬ݂ ܕܶܐܣܒܺܝܗ̇ ܠܺܝ ܠܢܰܦܫܝ.19 ܛܰܠܝܳܐ ܗܘܺܝܬ ܢܰܗܺܝܪܳܐ܆ ܘܫܶܩܠܶܬ݂ ܢܰܦܫܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ.20 ܘܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܝ ܐܶܬܺܝܬ݂ ܠܦܰܓܪܳܐ ܢܰܩܕܳܐ.21 ܝܶܕ݂ܥܶܬ݂ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܟܰܒܶܫ ܢܰܦܫܶܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ. ܘܗܳܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܢܰܗܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܕܢܶܕܰܥ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܰܢ ܗܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ. ܫܶܐܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܥܺܝܬ݂ ܡܶܢܶܗ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܶܗ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܛ.

 1. 1. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܝ܆ ܘܡܳܪܗܽܘܢ ܕܖ̈ܰܚܡܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܥܒܰܕܬ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܡܶܠܬ݂ܳܟ݂.2 ܘܰܒܚܶܟܡܬ݂ܳܟ݂ ܬܰܩܶܢܬ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܕܢܶܫܬܰܠܰܛ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܟ ܕܰܥܒܰܕ݂ܬ.3 ܕܰܢܕܰܒܰܪ ܠܰܒܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܢܰܦܫܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܢܕܽܘܢ ܕܺܝܢܳܐ.4 ܗܰܒܠܺܝ ܚܟܶܡܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܟܽܘܪܣܝܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܬܰܣܠܶܝܢܝ ܡܶܢ ܥܒܳܕ݂ܰܝ̈ܟ.5 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܰܒܪܳܐ ܕܰܐܡܬ݂ܳܟ݂. ܘܓܰܒܪܳܐ ܟܪܺܝܗܳܐ ܘܰܙܥܽܘܪ ܙܰܒܢܳܐ܆ ܘܚܰܣܺܝܪ ܡܰܕܥܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܘܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ.6 ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܡܫܰܟܠܰܠ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܡܳܐ ܕܫܰܢܝܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܡܶܢܶܗ܆ ܠܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܶܬܚܫܶܒ.7 ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܰܓܒܰܝܬܳܢܝ ܡܰܠܟܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ܶܗ ܕܥܰܡܳܟ݂܆ ܘܕܰܝܳܢܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟ ܘܠܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܟ݂.8 ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܕܶܐܒܢܶܐ ܗܰܝܟܠܳܐ ܒܛܽܘܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܡܰܥܡܪܳܟ݂ ܡܰܕܒܚܳܐ܆ ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܥܰܬܶܕܬ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ.9 ܘܥܰܡܳܟ݂ ܗܺܝ ܚܶܟܡܬ݂ܳܐ ܕܝܳܕ݂ܥܳܐ ܥܒܳܕ݂ܰܝ̈ܟ. ܘܥܰܡܳܟ݂ ܗܘܳܬ݂ ܟܰܕ݂ ܥܒܰܕ݂ܬ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܘܝܳܕ݂ܥܳܐ ܕܡܳܢܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ. ܘܡܳܢܳܐ ܬܪܺܝܨ ܒܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ.10 ܫܰܕܰܪܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܫܡܰܝ̈ ܩܽܘܕܫܳܟ܆ ܘܡܶܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܫܰܕܰܪܶܝܗ̇. ܕܬܺܐܬ݂ܶܐ ܘܬܶܠܐܶܐ ܥܰܡܝ. ܕܶܐܕܰܥ ܡܳܢܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܩܕܳܡܰܝܟ.11 ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܝܳܕ݂ܥܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܘܡܶܣܬܰܟܠܳܐ. ܘܰܬܕܰܒܪܰܢܝ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ. ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܗ̇ ܬܢܰܛܪܰܢܝ.12 ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈. ܘܕܶܐܗܘܶܐ ܫܳܘܶܐ ܠܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܳܐܒܝ.13 ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܝܳܕ݂ܰܥ ܡܶܠܟ݂ܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܕܡܳܢܰܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.14 ܡܰܚܫ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬ݂ܶܐ ܡܚܺܝ̈ܠܳܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܢܫܰܪܪ̈ܳܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܗܽܘܢ.15 ܦܰܓܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܚܒܳܠܳܐ܆ ܝܰܩܺܝܪ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ.16 ܗܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܡܰܚܣܶܢ ܡܰܕܪܟܺܝܢܰܢ. ܘܕܰܩܕ݂ܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ܆ ܒܠܶܐܘܬ݂ܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܺܐܝܕܰܝ̈ܢ ܒܥܰܡܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ. ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܥܰܩܳܒܽܘ.17 ܡܶܠܟ݂ܳܟ݂ ܕܶܝܢ ܡܰܢܽܘ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܝܰܗܒܬ ܚܶܟܡܬ݂ܳܐ܆ ܘܫܰܕܰܪܬ ܪܽܘܚܳܟ݂ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝ̈ܟ.18 ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܬܰܪܰܨܘ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܺܝܠܶܦܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ݂. ܘܰܒܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܟ݂ ܚܝܰܘ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝ.

 1. 1. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܢܶܛܪܰܬ݂ ܠܰܐܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܝܺܚܺܝܕ݂ܳܝܳܐ ܕܶܐܬ݂ܒܪܺܝ ܒܥܳܠܡܳܐ.2 ܘܰܦܪܰܩܬܶܗ ܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܘܝܶܗܒܰܬ݂ ܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ܆ ܕܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܟܽܠ.3 ܘܰܐܪܚܶܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܩܳܐܶܝܢ ܛܳܠܽܘܡܳܐ. ܠܩܳܛܶܠ ܐܰܚܽܘܗܝ ܐܰܘܒܶܕ݂ ܪܽܘܓܙܳܐ.4 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܬܽܘܒ ܐܰܚܝܰܬ݂ ܚܶܟܡܬ݂ܳܐ܆ ܒܩܰܝܣܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܶܒܪܰܬ݂ ܠܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܳܐ.5 ܗܳܕ݂ܶܐ ܟܰܕ݂ ܐܶܫܬܺܘܝܘ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܘܶܐܬܶܐܫܶܕܘ܆ ܝܶܕ݂ܥܰܬ݂ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ܆ ܘܰܢܛܰܪܬܑ݂ܶܗ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.6 ܘܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܒܰܒܪܳܐ ܕܖ̈ܰܚܡܶܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐܺܝܬ ܢܰܛܰܪܬ݂ܶܗ. ܗܳܕ݂ܶܐ ܟܰܕ݂ ܐܶܒܰܕ݂ܘ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܆ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܽܘܛ ܦܰܨܝܰܬ݂ ܕܰܥܪܰܩ܆ ܟܰܕ݂ ܢܶܚܬܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܚܰܡܶܫ ܡܺܕ݂ܺܝ̈ܢܳܢ.7 ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܳܗܕܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܺܝܫܽܘܬ݂ܗܶܝܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܩܰܝܳܡܳܐ. ܟܰܕ݂ ܡܬܰܢ̈ܢܳܢ ܘܒܳܝܪ̈ܳܢ. ܘܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܓܰܘܗܶܝܢ܆ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܠܳܐ ܥܳܒܕ݂ܺܝܢ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܢܰܬ݂܆ ܥܰܡܽܘܕ݂ܳܐ ܕܡܶܠܚܳܐ ܩܳܡܰܬ݂.8 ܥܰܠ ܚܶܟܡܬ݂ܳܐ ܓܶܝܪ ܥܒܰܪܘ ܘܠܳܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ. ܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܛܳܒܬ݂ܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܫܒܰܩܘ ܫܳܛܝܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܒܬܺܒܶܝܠ. ܕܰܒܡܶܕܶܡ ܕܰܐܪܫܰܥܘ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܢܶܬܛܰܥ̈ܝܳܢ.9 ܚܶܟܡܬ݂ܳܐ ܕܶܝܢ ܡܦܰܨܝܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܳܗ̇.10 ܗܳܕ݂ܶܐ ܦܶܪܩܰܬ݂ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܟܰܕ݂ ܥܪܰܩ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܰܐܚܽܘܗܝ ܛܳܠܽܘܡܳܐ. ܘܰܕܒܰܪܬ݂ܶܗ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ܆ ܘܚܰܘܝܰܬܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.11 ܘܝܶܗܒܰܬ݂ ܠܶܗ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܐܣܓܝܰܬ݂ ܠܶܗ ܒܠܶܐܘܬܶܗ. ܘܰܐܥܬܰܪܬ݂ܶܗ ܒܰܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܶܢ ܥܳܠܽܘܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܳܠܽܘ̈ܒܰܘܗܝ܆ ܩܳܡܰܬ݂ ܠܶܗ ܘܰܐܥܬܰܪܬ݂ܶܗ.12 ܘܰܢܛܰܪܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܘܗܝ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܡܘ ܥܠܰܘܗܝ ܫܰܪܰܪܬܶܗ. ܘܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܙܰܟܝܰܬ݂ܶܗ. ܕܢܶܕܰܥ ܕܚܰܣܺܝܢܳܐ ܗܺܝ ܕܶܚܠܬ݂ܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ.13 ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܳܐ ܫܒܰܩܬܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܶܙܕܰܒܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܦܪܰܩܬܶܗ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܚܬܰܬ݂ ܥܰܡܶܗ ܠܓܽܘܒܳܐ.14 ܘܒܰܐܣܽܘܪܝܳܐ ܠܳܐ ܫܒܰܩܬܶܗ܆ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܝܶܗܒܰܬ݂ ܠܶܗ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܣܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܚܰܘܝܰܬ݂ ܕܕܰܓܳܠܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܳܡܘ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ. ܘܝܶܗܒܰܬ݂ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.15 ܗܳܕ݂ܶܐ ܦܶܪܩܰܬ݂ ܠܥܰܡܳܐ ܚܣܺܝܕܳܐ. ܘܰܠܙܰܪܥܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܦܰܨܝܰܬ݂ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܶܐܠܰܨ ܐܶܢܽܘܢ.16 ܘܥܶܠܰܬ݂ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܩܳܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܠܟܺܝ̈ܢ ܕܚܺܝ̈ܠܺܝܢ܆ ܒܳܐܬ݂ܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܬܶܕ݂ܡܪ̈ܳܬ݂ܳܐ.17 ܘܝܶܗܒܰܬ݂ ܠܰܚܣܰܝ̈ܳܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕܠܶܐܘܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܕܶܒܪܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܬܡܺܝܗܬܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܡܰܛܠܠܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܙܰܗܪܳܐ ܕܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܒܠܺܠܝܳܐ.18 ܘܕܶܒܪܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܡܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܣܽܘܦ. ܘܗܰܠܟ݂ܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ.19 ܘܟܰܣܺܝܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܣܳܢܰܐܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ ܐܰܣܩܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܥܰܟܰܪܘ ܠܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ.20 ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܕ݂ ܦܽܘܡܳܐ. ܘܠܺܐܝܕ݂ܳܟ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ ܫܰܒܰܚܘ.21 ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪ̈ܫܶܐ ܦܶܬܚܰܬ݂ ܚܶܟܡܬ݂ܳܐ. ܘܠܶܫܳܢܗܽܘܢ ܕܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܣܳܡܰܬ݂ ܚܰܪܺܝܦܳܐܺܝܬ݂.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܐ.

 1. 1. ܘܬܶܪܨܰܬ݂ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.2 ܘܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܝܰܬܰܒ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܕܪܺܝܫ ܢܩܰܫܘ ܡܰܫܟܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.3 ܘܩܳܡܘ ܒܰܩܪܳܒܳܐ܆ ܘܰܡܚܰܘ ܠܣܳܢܰܐܝ̈ܗܽܘܢ.4 ܘܰܨܗܺܝܘ ܥܰܡܳܟ݂܆ ܘܠܳܟ݂ ܩܪܰܘ. ܘܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ ܕܛܰܪܳܢܳܐ ܝܰܗܒܬ ܠܗܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܳܐܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܠܨܶܗܺܝܗܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ.5 ܒܕܶܐܬܢܰܩܰܡܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܝܗܽܘܢ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܚܣܰܪܘ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܛܶܐܒܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܚܣܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.7 ܘܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܚܠܳܦ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܢܰܗܪܳܐ ܕܡܶܫܬܰܦܰܥ ܒܰܕܡܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܣܽܘ̈ܡܳܩܶܐ܆ ܠܟܽܘܘܳܢܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܩܛܶܠܘ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ.8 ܘܝܶܗܒܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܓܳܡܪܺܝܢ.9 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܚܰܘܝܰܬ݂܆ ܕܰܒܨܶܗܝܳܐ ܗܽܘ ܥܶܒܕ݂ܰܬ݂ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܟܰܕ݂ ܐܶܬܒܰܩܺܝܘ ܘܰܒܖ̈ܰܚܡܶܐ ܪܕܳܬ݂܆ ܘܕܶܒܪܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ.10 ܘܺܝܕܰܥܘ ܕܰܒܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܬܢܰܓܕ݂ܺܝܢ ܘܡܶܨܛܰܥܪܺܝܢ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ.11 ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܰܒܳܐ܆ ܓܒܰܝܬ܆ ܘܒܰܝܰܐܬ܆ ܘܒܰܕܶܩܬ. ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܙܥܺܝܦܳܐ ܩܛܰܠܬ ܘܚܰܝܶܒܬ.12 ܠܖ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܫܚܰܩܬ ܐܶܢܽܘܢ.13 ܘܥܳܩܬ݂ܳܐ ܥܦܺܝܦܬܳܐ ܢܶܣܒܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܬܶܢܚ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܪܘ.14 ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥܘ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܕܟܰܕ݂ ܛܳܒ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܐܠܳܐ ܡܡܰܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܓܕܰܫ ܠܗܽܘܢ.15 ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܡܰܦܰܩܬܗܽܘܢ ܬܡܺܝܗܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܓܥܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ.16 ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܗܶܝܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܽܘ ܛܠܽܘܡܺܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܛܥܰܘ܆ ܘܫܰܡܶܫܘ ܠܖ̈ܰܚܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܡܰܠ̈ܠܳܢ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܫܰܕܰܪܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܨܰܥܪܳܐ܆ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܡܰܠ̈ܠܳܢ ܠܦܽܘܪܥܳܢܽܘܬ݂ܳܐ.17 ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܕܶܒܡܶܕܶܡ ܕܡܰܣܟܶܠ ܐ̱ܢܳܫ. ܒܶܗ ܡܶܬܬܕܺܝܢ ܘܡܶܬܦܪܰܥ.18 ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܓܶܝܪ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܰܒܪܰܝܬ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܗܽܘܠܶܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥܳܐ. ܡܨܶܐ ܗܘܰܝܬ ܓܶܝܪ ܕܰܬܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܶܐܒܺܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܝܳܢ܆ ܐܰܘ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܶܠܨܽܘܨ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܕܒܰܪ̈ܩܶܐ.19 ܐܰܘ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕ݂ܺܝ̈ܥܳܢ܆ ܐܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܕܢܳܦܚܳܐ ܘܳܐܟ݂ܠܳܐ܆ ܐܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܬܶܢܳܢܳܐ ܕܬܳܐܶܢ܆ ܐܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܠܶܨ̈ܝܳܬܳܐ ܕܒܰܪ̈ܩܶܐ.20 ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܡܨܶܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܳܐܦ ܚܶܙܘܗܽܘܢ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܐܶܢܽܘܢ.21 ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܰܝܬ ܕܒܰܚܕ݂ܳܐ ܪܽܘܚ ܬܣܺܝܦ ܐܶܢܽܘܢ ܘܬܰܘܒܶܕ݂. ܢܶܬ݂ܪܰܕܦܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܦܽܘܪܥܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܘܬܶܕܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܟ݂. ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܟܰܝܠܳܐ ܡܟܰܝܢܳܐ ܘܰܒܛܶܟܣܳܐ ܘܰܒܡܰܬܩܳܠܳܐ ܐܰܝܬܺܝܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.22 ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܘܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܕܪܳܥܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܟ݂܆ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܳܡ.23 ܕܰܐܝܟ݂ ܪܦܳܦ ܥܰܝܢܳܐ ܗܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܥܠܳܡܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ܆ ܘܰܐܝܟ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܛܰܠܳܐ ܕܰܒܨܰܦܪܳܐ ܢܳܚܶܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ.24 ܡܪܰܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܟܽܠ܆ ܕܰܠܟܽܠ ܡܰܨܠܰܚ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܡܰܥܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܬܽܘܒܽܘܢ.25 ܪܳܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܟܽܠ. ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܰܣܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܠܽܘ ܣܳܢܶܐ ܗܘܰܝܬ ܡܶܕܶܡ܆ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܗܘܰܝܬ ܠܶܗ.26 ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ܆ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܨܒܰܝܬ. ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬܢܰܛܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܦܩܰܕ݂ܬ.27 ܚܳܐܶܣ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܟܽܠ. ܕܕܺܝܠܳܟ݂ ܗܽܘ ܟܽܠ ܡܳܪܝܳܐ. ܪܳܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܒ.

 1. 1. ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܚܳܟ݂ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܒܟܽܠ.2 ܘܠܰܕܡܶܫܬܰܪܥܺܝܢ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܡܰܟܶܣ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܒܡܶܕܶܡ ܕܡܰܣܟܠܺܝܢ. ܡܟܰܘܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܘܟܳܐܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܕܢܶܥܪܩܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ.3 ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܠܗܳܢܽܘܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܣܢܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܛܰܢ̈ܦܶܐ.4 ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܚܰܪ̈ܳܫܶܐ܆ ܘܬܶܫܡ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܟܳܫܪ̈ܳܢ.5 ܡܩܰܛܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܚܰܘܣܳܢ. ܐܳܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܣܪܳܐ. ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܓܰܘܗܽܘܢ. ܥܳܒܕܺܝܢ ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܒܕ݂ܳܢܳܐ. ܥܒܰܕ݂ܘ ܒܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܠܳܐ ܒܢܳܡܽܘܣ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܗܽܘܢ.6 ܘܰܐܢ̱ܬ ܨܒܰܝܬ ܕܬܰܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܽܘܡܪܳܐ ܢܺܝܚܳܐ.7 ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܰܗܒܬ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ.8 ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܳܣܬ. ܫܰܕܰܪܬ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܕܶܒܽܘܖ̈ܶܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ܆ ܕܰܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܢܓܰܡܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ.9 ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܫܶܝܢ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܢܶܚܪܒܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܒܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܩܶܛܠܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܦܽܘܡܳܐ ܢܶܫܬܰܚܩܽܘܢ.10 ܐܶܠܳܐ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ܆ ܕܳܢܬ ܐܶܢܽܘܢ ܘܝܰܗܒܬ ܠܗܽܘܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬ݂ܳܐ.11 ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܒܺܝܫ ܗܽܘ ܡܰܘܠܳܕܗܽܘܢ. ܘܰܢܨܺܝܒܳܐ ܒܗܽܘܢ ܒܺܝܫܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚ̈ܠܦܳܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ. ܙܰܪܥܳܐ ܓܶܝܪ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܺܝܛ ܗܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܚܶܠܬ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܘܪܶܟ݂ܬ ܠܗܽܘܢ.12 ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܘ ܡܰܢ ܩܳܐܶܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ. ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܩܳܒܶܠ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܰܕ݂ ܡܰܘܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܢܩܽܘܡ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ.13 ܐܰܠܳܗ ܓܶܝܪ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܰܝܬ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ݂. ܘܰܐܢ̱ܬ ܝܳܨܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܟܽܠ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܚܰܘܺܝܬ ܕܡܶܕܶܡ ܒܰܛܠܽܘܡܝܳܐ ܠܳܐ ܕܳܢܬ.14 ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܠܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݂܆ܒܡܳܐ ܕܚܰܝܶܒܬ ܙܰܕܺܝܩܳܐܺܝܬ.15 ܘܰܒܙܶܕܩܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܕܰܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܡܶܬܚܰܝܳܒܽܘ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܒܰܪ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ.16 ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝܠܳܟ݂ ܪܺܝܫ ܟܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗܽܘ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܫܰܠܺܝܛ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܟܽܠ. ܘܚܳܐܶܣ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܟܽܠ. ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܚܰܘܺܝܬ܆ ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ.17 ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܬܰܩܺܝܦܳܐܺܝܬ ܡܰܟܶܣ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ.18 ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܰܒܛܺܝܠܳܐܺܝܬ݂ ܕܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܒܟܽܠ ܚܰܘܣܳܢ ܡܕܰܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ. ܐܶܢ ܬܶܨܒܶܐ ܓܶܝܪ܆ ܥܰܬܺܝܪ ܗܽܘ ܚܰܝܠܳܐ.19 ܒܗܳܠܶܝܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܐܰܠܶܦܬ ܠܥܰܡܳܟ݂ ܘܠܰܒܢܳܝ̈ܟ܆ ܕܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܡܶܪܚܰܡ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܥܒܰܕܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟ ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܬܝܳܒܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܣܰܟ݂ܠܘ̈ܳܬ݂ܳܐ.20 ܕܳܐܦ ܠܰܒܥܶܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܚܰܝܶܒܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܨܰܥܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠ ܦܽܘܪܥܳܢ. ܘܰܒܥܰܘ ܕܢܶܬܺܝܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܙܰܒܢܳܐ ܠܬܰܚܢܰܢܬܳܐ. ܕܢܶܥܪܩܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ.21 ܘܰܒܝܰܨܺܝܦܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܕܳܢܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܰܡܳܟ݂ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܟ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕ݂ܬ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܰܢ ܩܝܳܡ̈ܶܐ ܘܡܰܘܡܳܬܳܐ ܘܩܶܨ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ.22 ܘܠܰܢ ܥܒܰܕ݂ܬ ܕܺܝܢܳܐ܆ ܕܢܰܓܶܕ݂ܬ ܠܣܳܢ̈ܰܐܝܢ ܒܪܶܒܽܘ ܢܶܓ̈ܕܺܝܢ. ܕܟܰܕ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܕܺܝܢܺܝܢܰܢ܆ ܗܘܰܝܢ ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢܰܢ ܛܽܘܒܳܟ݂. ܘܟܰܕ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܬܬܕܺܝܢܺܝܢܰܢ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܖ̈ܰܚܡܰܝܟ.23 ܘܟܰܕ݂ ܚܝܰܘ ܦܰܟܺܝܗ̈ܶܐ ܘܰܓܡܰܪܘ ܛܳܠܽܘܡܳܐܺܝܬ܆ ܢܰܓܶܕ݂ܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܢܦܽܘܬ݂ܗܽܘܢ.24 ܡܶܛܽܠ ܕܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܥܪܰܩܘ ܘܰܛܥܰܘ܆ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܠ ܨܰܥܪܳܐ ܕܰܒܥܶܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܦܽܘܪܥܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܦܰܟܺܝܗܽܘܬܳܐ ܕܰܓܶܠܘ.25 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܫܰܕܰܪܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܓܽܘܚܟܳܐ.26 ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܓܽܘܚܟ݂ܳܐ܆ ܢܶܛܥܡܽܘܢ ܕܺܝܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܩܽܘܫܬܳܐ.27 ܕܰܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܚܰܫܘ܆ ܪܓܰܙܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܳܐܦ ܒܗܽܘܢ ܢܶܬܢܰܩܡܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܚܙܰܘ ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂܆ ܘܰܟܦܰܪܘ ܕܠܳܐ ܢܶܒܥܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܥܽܘܬܳܕ݂ܶܗ ܕܕܺܝܢܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܓ.

 1. 1. ܣܪܺܝܩܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܰܢܦܰܚܡܽܘܢ ܕܶܡܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܳܪܘ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܠܽܐܘܡܳܢܗܽܘܢ.2 ܐܰܘ ܠܢܽܘܪܳܐ܆ ܐܰܘ ܠܪܽܘܚܳܐ܆ ܐܰܘ ܠܳܐܐܰܪ ܩܰܠܺܝܠܳܐ܆ ܐܰܘ ܠܗܽܘܦܳܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܟܰܘ̈ܟܒܶܐ܆ ܐܰܘ ܠܪܶܕܝܗܽܘܢ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܰܘ ܠܢܰܗܺܝܖ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܐܰܘ ܠܬܽܘܩܳܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ.3 ܘܣܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܦܪܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܣܳܒܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܚܰܕ݂ ܟܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܛܳܒ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܗܰܘ ܕܰܒܪܳܐ ܫܽܘܦܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ.4 ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܘܰܬ݂ܡܺܝܗܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܕܚܶܠܘ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܕܥܽܘܢ܆ ܕܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܛܳܒ ܗܽܘ ܡܶܢܗܽܘܢ.5 ܕܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘܦܪܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝܘ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ݂.6 ܘܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܩܰܠܺܝܠܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ܆ ܕܗܶܢܽܘ ܟܒܰܪ ܛܥܰܘ ܘܰܒܥܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܕܢܶܫܟܚܽܘܢ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ.7 ܘܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܗܘܰܘ ܡܶܬܗܰܦܟܺܝܢ. ܘܡܶܬܚܰܒܠܺܝܢ ܘܰܡܒܰܚܢܺܝܢ. ܘܒܰܐܦ̈ܶܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣܘ܆ ܕܫܰܦܺܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ.8 ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܗܽܘܢ ܒܕܺܝܢܳܐ.9 ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܡܶܕܰܥ. ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܘܦܰܚܶܡܘ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܰܩܝܳܡܶܗ܆ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܒܳܕܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܘܶܐܫܟܚܽܘܗܝ.10 ܕܳܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܰܒܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܗܽܘ ܣܰܒܪܗܽܘܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܩܪܰܘ ܠܰܥܒܳܕ݂ ܐܺܝ̈ܕ݂ܰܝܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܰܗܒܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܟܶܣܦܳܐ ܘܰܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܘܕܶܡܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܟܺܐܦܳܐ ܕܡܰܣܠܝܳܐ ܥܒܳܕ݂ ܐܺܝ̈ܕ݂ܰܝܳܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ.11 ܐܰܘ ܩܰܝܣܳܐ ܡܶܢ ܥܳܒܳܐ܆ ܢܰܓܳܪܳܐ ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܦܣܰܩ. ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܕܰܢܨܺܝܒ. ܓܰܠܦܶܗ ܠܶܗ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܕܳܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܗܰܝܡܢܶܗ܆ ܘܓܰܠܦܶܗ: ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܬܰܩܢܶܗ. ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.12 ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܡܫܰܦܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܠܚܽܘܫܳܚܳܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ܆ ܢܰܦܩܶܗ ܘܶܐܬܡܠܺܝ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܚܰܣܺܝܪ ܒܶܗ܆ ܡܶܢܶܗ ܡܡܰܠܶܐ ܗܘܳܐ.13 ܘܡܶܕܶܡ ܕܡܶܫܬܕ݂ܶܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܠܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܟܳܫܰܪ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܶܢ ܠܶܒܶܗ ܡܳܐܢܳܐ ܕܡܰܬܩܰܢ ܠܛܰܡܽܐܘܬ݂ܳܐ. ܐܺܝܠܢܳܐ ܗܰܘ ܩܰܫܝܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܩܳܐܶܡ. ܢܰܣܟܶܗ ܘܥܰܒܕ݂ܶܗ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܳܕܶܗ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܦܣܺܝܩ ܗܘܳܐ ܪܰܫܡܶܗ. ܘܕܰܡܝܶܗ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ.14 ܐܰܘ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܡܝܶܗ. ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܡܰܫܚܶܗ. ܘܰܒܣܳܩܰܪܬ݂ܳܐ ܣܰܩܪܶܗ. ܘܬܰܩܢܶܗ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܝܳܐܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ.15 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܕܽܘܟܬ݂ܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܶܗ. ܘܒܶܐܣܬܳܐ ܣܳܡܶܗ. ܘܰܒܨܶܨ̈ܶܐ ܫܰܪܪܶܗ.16 ܘܝܳܨܶܦ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܢܩܽܘܡ ܘܠܳܐ ܢܶܦܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܚܰܫܚܽܘ ܕܰܢܥܰܕܰܪ ܢܰܦܫܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܨܰܠܡܳܐ ܗܽܘ܆ ܘܡܶܬܒܥܶܐ ܠܶܗ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ.17 ܘܥܰܠ ܚܽܘܫܒܳܢ ܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܘܡܶܫܬܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܨܰܠܶܝܢ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܒܳܗܶܬ݂ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܗܰܘ ܕܢܰܦܫܳܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗ.18 ܘܒܳܥܶܐ ܡܶܢ ܟܪܺܝܗܳܐ ܕܢܰܚܠܡܺܝܘܗܝ ܘܢܰܐܣܶܝܘܗܝ. ܘܥܰܠ ܚܰܝܳܐ ܡܶܢ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܒܳܥܶܐ ܕܢܰܚܶܝܘܗܝ. ܘܡܶܬܚܰܢܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܠܡܰܛܐܳܒܽܘ ܠܶܗ.19 ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܒܳܥܶܐ ܕܢܶܬܪܽܘܨ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬ݂ܶܗ. ܘܥܰܠ ܨܶܒܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ ܕܰܥܒܳܕ ܐܺܝ̈ܕ݂ܰܝܳܐ܆ ܒܳܥܶܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܚܰܫܚܽܘ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܕ.

 1. 1. ܐܰܘ ܟܰܕ݂ ܢܳܦܶܩ ܠܡܶܪܕ݂ܳܐ ܒܶܐܠܦܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܥܰܠ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ܆ ܡܨܰܠܶܐ ܘܒܳܥܶܐ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܒܰܩܺܝܩܳܐ. ܕܒܰܩܺܝܩ ܡܶܢ ܐܶܠܦܳܐ ܕܛܳܥܢܳܐ ܠܶܗ ܕܰܢܥܰܕܪܺܝܘܗܝ.2 ܘܗܺܝ ܥܒܺܝܕ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܚܽܘܫܒܳܢ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ. ܕܽܐܘܡܳܢܳܐ ܒܚܶܟܡܬ݂ܶܗ ܥܰܒܕ݂ܳܗ̇.3 ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܰܒܳܐ܆ ܒܪܰܝܬ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܚܶܟܡܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܒܝܰܨܺܝܦܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܘܝܰܗܒܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܝܰܡܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܫܰܦܺܝܖ̈ܶܐ.4 ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܰܚܳܝܽܘ ܘܰܠܡܶܦܪܰܩ܆ ܕܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܢܶܬܥܒܶܕ݂.5 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܨܒܰܝܬ ܘܰܥܒܰܕ݂ܬ ܟܽܠ ܘܚܶܟܡܬ݂ܳܟ݂ ܠܳܐ ܒܳܛܠܳܐ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܝܰܗܒܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܰܢܗܰܝ̈ܡܢܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒܩܰܝܣܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܘܰܥܒܰܪܘ ܥܰܠ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܥܰܫܺܝܢ̈ܶܐ܆ ܘܰܚܝܰܘ.6 ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ݂ ܓܶܝܪ ܐܶܒܰܕ݂ܘ ܘܰܥܒܰܪܘ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܣܰܒܪܗܽܘܢ ܕܢܶܬ݂ܝܰܬ݂ܒܽܘܢ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܥܪܰܩܘ ܘܠܳܐ ܫܒܰܩܘ ܠܥܳܠܰܡ ܙܰܪܥܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܕܺܝܠܳܟ݂ ܗܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܒܪܰܝܬ.7 ܡܒܰܪܰܟ݂ ܗܽܘ ܩܰܝܣܳܐ܆ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܶܬܚܙܶܐ.8 ܥܒܳܕ݂ ܐܺܝ̈ܕ݂ܰܝܳܐ ܕܶܝܢ ܠܺܝܛ ܗܽܘ ܗܽܘ ܘܥܳܒܽܘܕ݂ܶܗ. ܕܰܥܒܰܕ݂ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܰܚܒܳܠܳܐ܆ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܩܪܳܝܗܝ.9 ܘܗܽܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܣܢܶܐ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܪܽܘܫܥܶܗ.10 ܘܰܥܒܳܕ݂ܳܐ ܘܥܳܒܽܘܕ݂ܶܗ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܝܒܽܘܢ.11 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܘܳܐܦ ܒܰܦܬܰܟܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܘܝܳܐ ܦܽܘܪܥܳܢܽܘܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܺܝܬ݂ܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܠܬܽܘܩܰܠܬ݂ܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܰܡܨܺܝܕ݂ܬܳܐ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܰܟ̈ܠܶܐ.12 ܪܺܝܫܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܕܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܡܰܚܫܰܒܬ݂ܳܐ ܕܰܦܬܰܟܖ̈ܶܐ܆ ܘܰܚܒܳܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܰܝ݂ܺܝܢ.13 ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ ܗܘܰܘ. ܐܳܦܠܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܡܩܰܘܶܝܢ.14 ܪܰܒܽܘܬ݂ ܟܰܪܣܳܐ ܓܶܝܪ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܶܠܰܬ݂ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬ݂ܳܐ ܗܳܘܶܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ.15 ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܒܠܳܐ܆ ܢܳܣܶܒ ܐܰܒܳܐ ܒܙܰܘܥܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܳܐܦ ܒܪܶܗ ܢܶܫܬܩܶܠ. ܕܰܥܒܰܕ݂ ܨܽܘܪܬܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܗܳܝܕܶܝܢ ܗܘܳܐ ܡܺܝܬ݂ܳܐ. ܥܰܒܕ݂ܶܗ ܗܳܫܳܐ ܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ.16 ܟܪܰܟ݂ ܪܽܘܫܥܳܐ ܘܶܐܬܚܰܒܰܠ ܡܶܣܰܬ݂ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܰܛܪܶܗ. ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܗܽܘܢ ܕܰܛܪ̈ܘܢܶܐ ܫܰܡܶܫܘ ܠܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ.17 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܐܦܺܝ̈ܢ ܕܰܢܝܰܩܪܽܘܢ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܪܽܘܚܩܳܐ܆ ܥܒܰܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܨܽܘܪܬܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܪܽܘܚܩܳܐ. ܨܽܘܪܬܳܐ ܝܺܕܺܝܥܬܳܐ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܠܖ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ.18 ܒܟܽܠܳܗ̇ ܚܦܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܠܶܗ. ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡܶܫ ܠܗܰܘ ܕܰܐܟܘܳܬ݂ܶܗ ܗܽܘ. ܐܽܘܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕܽܐܘܡܳܢܳܐ ܠܰܒܶܒܬܶܗ.19 ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܐܚܺܝܕ݂ ܘܨܳܒܶܐ ܕܢܶܫܦܰܪ ܠܶܗ܆ ܐܰܢܶܣ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܡܝܰܬܰܪ.20 ܘܟܽܠ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܪܗܶܛܘ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܰܥܒܳܕܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܩܰܠܺܝܠ ܥܰܒܕ݂ܶܗ ܣܶܓܕ݂ܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܝܰܩܪܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ.21 ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܒܥܽܘܡܪܳܐ. ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܥܰܒܕܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܦܪܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܰܩܪܰܝܬܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܠܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܰܠܩܰܝ̈ܣܶܐ܆ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܗܘܰܘ ܫܰܘ̈ܬܳܦܺܝܢ ܒܶܗ.22 ܘܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܗܘܳܐ ܠܟܽܘܢ ܕܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܬܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܒܰܕ݂ܬܽܘܢ ܩܪܳܒܳܐ܆ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܫܡܳܐ ܕܠܳܐ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܫܰܡܶܫܬܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ.23 ܘܰܩܛܰܠܬܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܬܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ. ܘܶܐܫܬܰܛܺܝܬܽܘܢ ܒܬܽܘ̈ܩܳܢܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܨܶܒܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ.24 ܕܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܥܽܘܡܪܟܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܗܘܰܝ̈ ܕܰܟܝ̈ܳܢ܆ ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ. ܘܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܒܢܶܟܠܳܐ ܩܳܛܶܠ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܘܰܒܪܰܡܝܽܘܬ݂ܳܐ ܡܚܰܒܶܠ ܠܶܗ. ܘܒܰܪ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܡܚܰܒܶܠ ܠܶܗ.25 ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܡܚܰܠܰܛ ܗܘܳܐ. ܕܡܳܐ܆ ܘܩܶܛܠܳܐ܆ ܘܓܰܢܳܒܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܘܢܶܟ݂ܠܳܐ܆ ܘܣܽܘܪܚܳܢܳܐ܆ ܘܰܙܥܽܘܪܽܘܬ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܫܓܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܡܰܘܡܳܬܳܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ.26 ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܛܽܘܪܳܦܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܦܳܠܚܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܢܛܰܢܦܽܘܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܢܚܰܠܦܽܘܢ ܠܺܝܠܺܝ̈ܕ݂ܶܐ. ܘܡܶܫܬܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܒܛܶܟܣܳܐ܆ ܓܰܘܪܳܐ ܘܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܽܘܒܳܖ̈ܶܐ.27 ܕܰܦܬܰܟܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܒܺܝܕ݂ܰܝ̈ ܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܘܬܶܫܡܶܫܬܗܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܘܥܶܠܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܚܒܳܠܳܐ.28 ܐܶܢ ܒܳܣܡܺܝܢ܆ ܡܶܬܛܰܢܦܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܢܕܰܓܠܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܚܰܝ݂ܺܝ݂ܢ܆ ܢܶܛܠܡܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܽܘܢ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܰܫܪܽܘܢ.29 ܕܗܶܢܽܘܢ܆ ܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܰܠ ܦܬܰܟܖ̈ܶܐ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܚܰܫܚܽܘ܆ ܝܺܡܰܘ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܣܳܒܪܺܝܢ ܕܗܳܘܝܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦܽܘܪܥܳܢܽܘܬ݂ܳܐ.30 ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܺܐܬ݂ܝ̈ܳܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ. ܥܰܠ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܚܳܪܘ ܒܰܦܬܰܟܖ̈ܶܐ ܘܺܝܡܰܘ ܒܰܛܠܽܘܡܝܳܐ ܒܨܺܝܪܳܐ. ܘܰܒܣܰܘ ܥܰܠ ܩܽܘܫܬܳܐ.31 ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܦܽܘܪܥܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܰܛܳܝܳܐ. ܘܚܰܝܳܒܽܘܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܠܛܳܠܽܘܡ̈ܶܐ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܗ.

 1. 1. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܰܢ܆ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܚܰܣܝܳܐ. ܘܢܰܓܺܝܪܳܐ ܪܽܘܚܳܟ݂܆ ܘܣܰܓܺܝܐܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܘܰܠܟܽܠ ܡܬܰܪܣܶܐ ܐܰܢ̱ܬ.2 ܘܶܐܢ ܢܰܣܟܶܠ܆ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܚܢܰܢ. ܕܰܚܢܰܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܬܽܘܩܦܳܟ݂. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܰܣܟܠܺܝܢܰܢ ܕܠܳܟ݂ ܚܫܺܝܒܺܝܢܰܢ.3 ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ܆ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܕܥܳܟ݂. ܘܰܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܕܰܥ ܫܪܳܪܳܟ݂܆ ܥܶܩܳܪܳܐ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂.4 ܠܳܐ ܐܰܛܥܝܽܘܢ ܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܪܺܝܩܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܛܶܠܳܠܳܐ ܕܰܟܬ݂ܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܶܐܘܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܦܺܐܖ̈ܶܐ.5 ܚܶܙܘ̈ܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܘܕܶܡܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܬܚܰܠ̈ܦܳܢ܆ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܦܰܟܺܝ̈ܗܶܐ.6 ܗܺܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܕܨܳܒܶܝܢ ܒܨܶܒ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܡܺܝ̈ܬ݂ܳܬ݂ܳܐ. ܙܺܝܘܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ. ܦܳܥ̈ܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܣܰܒܪܳܐ ܫܳܘܶܝܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܒܗܽܘܢ܆ ܘܪܳܚܡܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܘܕܳܚܠܺܝܢ.7 ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܦܰܚܳܪܳܐ ܕܳܐܶܫ ܛܺܝܢܳܐ ܪܰܓܝܳܐ ܒܠܶܐܘܬ݂ܳܐ. ܘܓܳܒܶܠ ܡܶܢܶܗ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܠܚܽܘܫܳܚܳܐ. ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܛܺܝܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܕܟܶܝܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ܆ ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܕܟܶܝܢ ܠܰܥܒܳܕ݂ܗܽܘܢ. ܘܗܽܘ ܥܳܒܶܕ݂ ܦܰܚܳܪܳܐ ܡܦܰܪܶܫ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܠܬܶܫܡܶܫܬܶܗ.8 ܘܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܓܳܒܶܠ ܡܶܢܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܦܩܶܗ܆ ܘܒܳܬ݂ܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗܳܦܶܟ݂. ܘܬܳܒܥܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܘܒܬ݂ܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ.9 ܘܗܳܘܝܳܐ ܠܶܗ ܨܶܦܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܠܐܶܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܥܽܘܡܪܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܐܰܘ ܣܰܓܺܝ. ܐܶܠܳܐ ܥܽܘܡܪܳܐ ܐܰܒܺܝܕ݂ܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܰܡܕܰܡܶܝܢ ܘܥܳܒܕ݂ܺܝܢ ܠܶܗ ܒܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܡܩܺܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ.10 ܩܶܛܡܳܐ ܗܽܘ ܠܶܒܶܗ. ܘܥܰܦܪܳܐ ܗܽܘ ܣܰܒܪܶܗ. ܛܺܝܢܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ ܥܽܘܡܪܶܗ.11 ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܗܰܘ ܕܓܰܒܠܶܗ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܒܶܗ܆ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܢܦܰܚ ܒܶܗ.12 ܘܚܰܫܒܽܘܗܝ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ ܓܽܘܚܟ݂ܳܐ. ܘܥܽܘܡܪܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܙܶܒܢܳܐ ܘܰܙܒܺܝܢܬܳܐ ܕܬܰܓܳܖ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܬܰܓܳܪܽܘܬ݂ܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ.13 ܗܽܘ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܝܳܕ݂ܰܥ ܕܡܰܣܟܶܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܗܽܘܠܶܐ ܕܥܰܦܪܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܘܫܰܡܶܫ ܐܶܢܽܘܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܺܝܛܺܝܢ ܘܰܕܘܶܝܢ.14 ܘܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܕܰܙܥܽܘܪܳܐ ܣܳܢ̈ܰܐܘܗܝ ܕܥܰܡܳܟ݂ ܡܶܬܚܰܝܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ.15 ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܫܰܒܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܬܰܟܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܠܳܗܺܝ̈ܢ. ܕܠܳܐ ܚܳܙ̈ܝܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܰܫܚܽܘ. ܐܳܦܠܳܐ ܢܚܺܝܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܪܺܝܚܺܝܢ ܐܳܐܰܪ. ܘܠܳܐ ܐܶܕ݂ܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܳܡ̈ܥܳܢ. ܘܨܶܒ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܪ̈ܳܚܫܳܢ. ܒܰܛܺܝ̈ܠܳܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܗܶܠܰܟ݂ܬ݂ܳܐ.16 ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܙܺܐܦܳܐ ܓܶܒܠܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܒܰܪܢܳܫܳܐ.17 ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܽܘ ܡܳܝܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕ݂ܶܐ ܚܰܛܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܗܽܘ ܡܝܰܬܰܪ ܗܽܘ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬ݂ܶܗ. ܕܗܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܰܚܶܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ.18 ܐܳܦ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܛܰܢ̈ܦܳܬ݂ܳܐ ܕܳܚܠܺܝܢ ܒܫܳܛܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ.19 ܕܶܐܬ݂ܪܰܓܪܰܓܘ ܠܚܶܙܘܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܢܺܝܘ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܶܢ ܒܽܘܪܟܬܶܗ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܘ.

 1. 1. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܶܬܢܰܩܰܡ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܰܒܟܽܠܶܗ ܖ̈ܰܚܫܳܐ ܘܫܶܪܨܳܐ ܐܶܬܢܓܶܕ݂ܘ.2 ܘܰܥܒܰܕ݂ܬ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܐܰܟܣܢܳܝܬܳܐ ܐܰܝܬܺܝܬ ܠܪܶܓܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܬܪܰܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܣܰܠܘܰܝ ܐܰܝܬܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܪܶܓܬ݂ܗܽܘܢ.3 ܘܰܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ܆ ܘܫܰܕܰܪܬ ܠܗܽܘܢ. ܘܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܶܬܗܰܦܰܟ݂ܘ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ.4 ܘܶܐܬ݂ܚܰܫܰܘ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܶܐܬ݂ܚܰܝܰܠܘ. ܘܠܳܐ ܐܰܥܒܰܪܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܫܰܕܰܪܬ ܡܶܛܽܠ ܪܛܽܘܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܡܶܛܽܠ ܛܪܽܘܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܟܰܦܢܳܐ ܘܡܶܣܟܺܢܽܘܬ݂ܳܐ.5 ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܚܰܘܺܝܬ ܕܢܰܓܶܕ݂ܬ ܠܣܳܢ̈ܰܐܝܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܬܺܝܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܰܚܘܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܢܰܟܶܬܘ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܘ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܒܣܽܘܪ̈ܚܳܢܶܐ.6 ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܣܰܘܦܳܐ ܗܘܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ. ܩܰܠܺܝܠ ܐܶܬܪܕ݂ܺܝܘ. ܕܢܶܬ݂ܕܰܟܪܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܟ݂.7 ܕܗܳܢܳܐ ܕܬܳܒ܆ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܝܠܳܐ܆ ܚܝܳܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܟ݂. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ.8 ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܐܰܦܺܝܣܬ ܠܣܳܢ̈ܰܐܝܢ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܦܳܪܶܩ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ.9 ܠܗܳܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܩܰܡ̈ܨܶܐ ܘܕܶܒܳܒ̈ܶܐ ܡܢܰܟܬܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܘܡܳܝܬܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܐܳܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܢܶܬ݂ܢܰܩܰܡ ܡܶܢܗܽܘܢ.10 ܒܢܰܝ̈ܟ ܕܶܝܢ ܨܡܽܘܪܬ݂ܳܐ(ܫܶܢ̈ܶܐ) ܕܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ܆ ܘܰܠܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܙܳܟܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܫܰܕܰܪܬ ܘܰܐܣܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ.11 ܘܰܕܢܶܬ݂ܕܰܟܪܽܘܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܕܦܰܨܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܣܬܰܪܗܰܒܬ ܐܰܢܺܝܚܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܢܶܦܠܽܘܢ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܘܢܶܛܥܽܘܢܳܟ݂܆ ܕܫܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܟ݂.12 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܶܩܳܖ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܡܳܠܰܓ̈ܡܶܐ ܐܰܣܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܕܗܺܝ ܡܰܐܣܝܳܐ ܠܟܽܠ.13 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܫܰܠܺܝܛ ܐܰܢ̱ܬ ܒܡܰܘܬܳܐ ܘܰܒܚܰܝ̈ܶܐ. ܡܰܚܶܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܠܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܘܡܰܣܶܩ.14 ܓܰܒܪܳܐ ܓܶܝܪ ܩܛܺܝܠ ܒܒܺܝܫܽܘܬ݂ܶܗ܆ ܘܢܳܦܩܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܘܠܳܐ ܬܳܝܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܳܦܟ݂ܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܡܶܬ݂ܢܰܣܒܳܐ.15 ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܬܦܰܨܳܝܽܘ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܰܝ̈ܟ.16 ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟܦܰܪܘ ܒܳܟ݂܆ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܰܕܪܳܥܳܟ݂ ܢܰܓܶܕ݂ܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܚܰܠܶܦܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܪܳܐ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܒܰܪܕܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܡܦܰܨܝܳܢܳܐ ܪܕ݂ܰܦܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܐܰܣܺܝܦܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ݂ ܪܰܒܬ݂ܳܐ܆ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܕܰܥܟ݂ܽܘܗ̇.17 ܘܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܝܰܬܪܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܡܕܰܥܟ݂ܰܝ̈ ܢܽܘܪܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܓܰܘܙܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬ݂ܳܐ ܡܣܰܝܥܳܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ.18 ܘܟܰܕ݂ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܡܶܬܛܦܺܝܣܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܬܰܘܩܶܕ݂. ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܫܰܕܰܪܬ ܥܰܠ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܚܰܙܘ܆ ܗܰܝܡܶܢܘ: ܕܰܒܕܺܝܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܬܬܕܺܝܢܺܝܢ.19 ܘܟܰܕ݂ ܨܒܰܝܬ܆ ܝܳܩܕ݂ܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܡܶܬܓܰܘܙܠܳܐ. ܕܬܰܘܩܶܕ݂ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܗܽܘܢ ܕܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ.20 ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܰܘܟܶܠܬ ܠܥܰܡܳܟ݂ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܘܠܰܚܡܳܐ ܡܛܰܝܒܳܐ ܝܰܗܒܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܠܶܐܘܬ݂ܳܐ܆ ܒܰܣܺܝܡ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܛܥܺܝܡ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܥܽܘ̈ܡܶܐ.21 ܘܬܽܘܩܳܢܰܝ̈ܟ ܝܰܗܒܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟ ܚܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܘܰܐܝܟ݂ ܪ̈ܺܓܝܓܳܬ݂ܗܽܘܢ ܫܰܡܶܫܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ݂ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܬܡܰܙܓܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ.22 ܒܬܰܠܓܳܐ ܘܒܰܓܠܺܝܕ݂ܳܐ ܩܳܡܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܬܦܫܰܪܘ. ܘܰܕܢܶܗܘܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ܆ ܕܦܺܐܖ̈ܰܝܗܺܘܢ ܕܰܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܶܐ ܚܰܒܠܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܟܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܓܰܘܙܠܳܐ ܒܓܰܘ ܒܰܪܕ݂ܳܐ. ܘܰܒܟܺܐܦܰܝ̈ ܒܰܪܕ݂ܳܐ ܘܰܒܡܶܛܪܳܐ ܝܰܗܒܬ ܒܰܪ̈ܩܶܐ.23 ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬ݂ܦܰܪܫܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܛܥܽܘܢ ܚܰܝܠܳܟ݂.24 ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܠܳܟ݂ ܡܶܫܬܰܥܒܳܕ݂ܳܐ. ܘܰܦܪܰܫܬ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܠܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܝܰܗܒܬ ܚܠܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܠܰܝܟ.25 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒܟܽܠ ܗܺܝ ܡܶܬܗܰܦܟ݂ܳܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬ݂ܳܟ݂. ܘܰܡܦܰܪܢܣܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܕܨܳܒܶܐ ܠܡܶܕܰܥ.26 ܢܺܐܠܦܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܪܳܚܶܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܦܺܐܖ̈ܶܐ ܙܳܐܶܢ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܗܺܝ ܢܳܛܪܳܐ ܠܗܽܘܢ.27 ܣܰܓܺܝ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܬܢܰܟ݂ܺܝܘ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܦܰܫܰܪܘ. ܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܒܚܽܘܡܶܗ ܫܳܚܘ ܡܶܢܶܗ.28 ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ܆ ܕܳܐܦ ܫܶܡܫܳܐ ܩܳܐܶܡ ܒܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܕܶܢܚܳܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܡܩܺܝܡ ܠܳܟ݂.29 ܣܰܒܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ݂ ܓܠܺܝܕ݂ܳܐ ܕܣܰܬ݂ܘܳܐ ܡܶܬܦܫܰܪ. ܘܰܐܝܟ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܣܬܠܶܝܢ ܡܶܬܶܐܫܶܕ݂.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܙ.

 1. 1. ܪܰܘܪ̈ܒܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܘܰܬܡܺܝܗܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡܬܰܢܳܝܽܘ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܰܨܺܝܦܺܝܢ ܒܢܰܦܫܗܽܘܢ ܛܥܰܘ.2 ܣܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܢܫܰܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܥܰܡܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܳܣܽܘܖ̈ܰܘܗܝ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܳܠܽܘܟ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܠܺܠܝܳܐ܆ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܒܘ ܒܢܰܦܫܗܽܘܢ.3 ܘܣܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡܶܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬ݂ܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܠܰܡܛܰܫܳܝܽܘ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܣܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܐܶܬ݂ܟܣܶܣܘ ܘܶܐܬ݂ܒܰܕܰܪܘ. ܘܰܕܚܶܠܘ ܬܡܺܝܗܳܐܺܝܬ ܘܶܐܬ݂ܕܰܠܰܚܘ ܘܶܐܫܬܕ݂ܺܝܘ.4 ܘܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܕܶܐܚܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܒܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܚܒܰܫ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܩܳܠܳܐ ܕܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܚܫܶܟ݂̈ܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.5 ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܒܚܺܐܦܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬ݂ܒܰܕܰܪܘ. ܘܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܗܽܘܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܠܳܐ ܕܳܥܟ݂ܳܐ. ܘܣܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ.6 ܘܢܽܘܪܳܐ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܗܘܳܬ݂ ܡܰܢܗܪܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܐܦܶܝ̈ܗ̇ ܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܩܫܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܚܙܶܘܳܐ ܕܰܚܙܰܘ܆7 ܘܰܣܒܰܪܘ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܘܰܒܡܰܚܫܰܒܬ݂ܳܐ ܕܪܳܡܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܐܶܬ݂ܢܟܺܝܘ: ܒܨܰܥܪܳܐ ܘܰܒܢܽܘܟ̈ܬܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒܕܰܗܒܳܐ.8 ܐܶܬ݂ܕܒܰܪ̈ܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ. ܘܰܒܓܽܘܚܟ݂ܳܐ ܘܰܒܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܟܪܰܗܘ.9 ܘܟ݂ܽܠ ܬܡܺܝܗ̈ܬ݂ܳܐ ܐܰܕܚܶܠ̈ܝ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܕܶܒܳܒ̈ܶܐ ܒܛܰܡܽܐܘܬ݂ܳܐ ܘܖ̈ܰܚܫܳܐ ܒܓܽܘܪܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܢܦܰܠܘ ܘܪܰܬ݂ܘ ܘܶܐܒܰܕ݂ܘ. ܘܡܶܢ ܐܳܐܰܪ ܕܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܥܪܰܩܘ ܟܳܦܽܘܖ̈ܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܗܰܝܡܢܽܘܢ.10 ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܝܫܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܡܰܣܗܕ݂ܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܶܐܚܰܕ݂ܘ ܒܡܰܚܫ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ.11 ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܚܠܰܬ݂ܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܕܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܺܝܬ݂ܗܶܝܢ ܕܡܰܚܫ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܢ ܠܓܰܘ ܐܺܝܬܶܝܗ̇.12 ܘܰܠܕܰܒܨܺܝܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܣܰܟܝܳܐ. ܘܗܺܝ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܳܐ.13 ܘܗܺܝ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕܨܰܥܪܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ܆ ܘܠܺܠܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ. ܘܡܶܢ ܫܝܽܘܠ ܒܰܐܣܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܺܐܬ݂ܶܐ.14 ܕܒܳܗ̇ ܒܫܶܢܬ݂ܳܐ ܕܳܡܟ݂ܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܰܒܫܶܢܬ݂ܳܟ݂ ܚܙܰܝܬ ܢܰܦܫܳܟ݂ ܕܰܡܕܰܒܰܪ ܗܘܰܝܬ ܠܶܗ. ܘܟ݂ܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܰܝܬ܆ ܢܦܰܚܬ ܒܶܗ.15 ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝܬ ܕܰܐܣܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܳܐ ܒܰܐܣܽܘܪܝܳܐ ܘܰܚܒܺܝܫ ܐܰܢ̱ܬ.16 ܐܶܢ ܦܰܠܳܚܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܘ ܪܳܥܝܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܠܶܐܘܬ݂ܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܠܺܐܝܬ܆ ܘܶܐܬ݂ܢܣܶܒܬ܆ ܘܩܳܡܬ ܒܰܐܢܰܢܩܺܝ ܕܠܳܐ ܣܰܟ݂ܺܝܬ ܠܶܗ. ܚܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܰܥܠܳܢܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܟ݂ܽܠ ܡܨܰܠܶܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ.17 ܒܰܚܕ݂ܳܐ ܓܶܝܪ ܫܺܫܰܠܬܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܬ݂ܐܣܰܪܘ. ܐܰܘ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܫܪ̈ܩܳܢ. ܐܰܘ ܩܳܠ ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܦܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ. ܐܰܘ ܩܳܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܪܳܕ݂ܶܝܢ ܒܚܺܐܦܳܐ.18 ܐܰܘ ܩܳܠ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܢܳܦ̈ܠܳܢ ܥܰܠ ܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܩܳܠ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܪ̈ܳܗܛܳܢ ܘܰܡܫܰܘܪ̈ܳܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ. ܐܰܘ ܩܳܠ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܢܳܗ̈ܡܳܢ. ܐܰܘ ܩܳܠܳܐ ܕܒܰܪܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܐܰܫܪܝܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܕܶܚܠܬ݂ܳܐ.19 ܟܽܠܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ܆ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܢܗܪ̈ܳܢ. ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܕܠܽܘܚܝܳܐ.20 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܗܘܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܝܰܩܺܝܪ. ܕܡܽܘܬ݂ܶܗ ܕܚܶܫܟܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ݂ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܺܠܝܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܚ.

 1. 1. ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܩܳܠܶܗ ܕܶܝܢ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܕܡܽܘܬ݂ܶܗ ܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ.2 ܘܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܬ݂ܢܰܓܰܕ݂ܘ ܘܶܐܬ݂ܒܰܪܰܟ݂ܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܛܳܒܳܐܺܝܬ ܡܶܬܢܰܓܕ݂ܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܩܰܕܶܡܘ ܛܠܰܡܘ. ܘܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢܶܗ.3 ܕܥܰܡܽܘܕ݂ܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܘܝܰܗܒܬ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܡܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ.4 ܘܣܳܢ̈ܰܐܝܗܽܘܢ ܐܶܬܛܠܶܡܘ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܰܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܒܘ ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܒܰܐܣܽܘܪܝܳܐ ܢܛܰܪܘ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܥܬܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܕܰܕܠܳܐ ܣܽܘܪܚܳܢ ܡܶܬܺܝܗܒ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܝܗܽܘܢ.5 ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܒܘ ܠܡܶܩܛܰܠ ܝܰܠܽܘ̈ܕ݂ܶܐ ܘܰܚܣܰܝ̈ܳܐ. ܘܚܰܕ݂ ܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬ݂ܢܛܰܪ ܠܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ܆ ܠܣܰܘܦܳܢܳܐ ܕܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܠܰܒܠ̈ܕܒܳܒܰܘܗܝ ܕܥܰܡܟ܆ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ ܐܰܘܒܶܕ݂ܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.6 ܘܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ ܝܺܕ݂ܺܝܥ ܗܘܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܕܰܒܡܰܢܽܘ ܗܰܝܡܶܢܘ ܕܢܺܚܽܘܢ.7 ܘܰܠܥܰܡܳܟ݂ ܝܰܗܒܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܘܰܐܒܕ݂ܳܢܳܐ ܠܰܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܶܐ.8 ܘܶܐܬ݂ܢܰܩܰܡܬ ܡܶܢ ܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܶܐ. ܘܰܩܪܰܝܬܳܢ ܘܩܰܕܶܫܬܳܢ ܘܫܰܒܰܚܬܳܢ.9 ܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܬܰܩܰܢܘ. ܘܰܐܟܚܕ݂ܳܐ ܠܰܕܛܳܒܺܝܢ ܘܠܕܰܟܫܺܝܛܺܝܢ ܕܢܶܬܩܰܒܠܽܘܢ ܚܣܰܝ̈ܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܒܳܐ.10 ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܥܰܠ ܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܶܐ ܥܳܩܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܘܝܳܐ. ܘܡܶܬܰܐܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܚܽܘܒܳܠܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.11 ܒܶܗ ܒܕܺܝܢܳܐ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܳܐ ܘܡܶܢ ܡܳܪܶܗ.12 ܡܰܠܟܳܐ ܘܡܶܣܟܺܢܳܐ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ ܚܰܫܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ. ܒܚܰܕ݂ ܡܰܘܬܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܗܽܘܢ. ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢܝܳܢ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܶܩܒܰܪ ܠܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܪܦܳܦ ܥܰܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܘܠܳܕܗܽܘܢ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܒܰܠ.13 ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܚܰܪܫܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܒܰܐܒܕ݂ܳܢܳܐ ܕܒܽܘܟ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘܕܺܝܘ ܕܰܒܪܶܗ ܗܽܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܡܳܐ.14 ܫܶܠܝܳܐ ܓܶܝܪ ܘܫܶܬܩܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ ܠܟ݂ܽܠ. ܘܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܗܘܳܐ ܒܽܘܠܗܳܝܳܐ.15 ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂ ܕܟ݂ܽܠ ܡܰܨܝܳܐ܆ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬ݂ܳܬ݂܆ ܡܶܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܬܡܺܝܗܬܳܐ. ܠܰܩܪܰܒܬ݂ܳܢܳܐ ܡܶܨܥܰܬ݂ ܐܰܒܕ݂ܳܢܳܐ ܣܶܚܦܰܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ.16 ܣܰܝܦܳܐ ܚܰܪܺܝܦܳܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܟ݂ ܕܰܕܠܳܐ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܐܰܝܬܺܝ. ܩܳܡ ܘܫܰܡܠܺܝ ܟܽܠ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܡܳܝܳܐ ܡܰܛܺܝ ܘܩܳܡ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ.17 ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܚܶܙܘ̈ܳܢܶܐ ܕܚܶܠ̈ܡܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܠܰܚܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܣܰܟܺܝܘ ܠܳܗ̇.18 ܡܶܣܬܰܚܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܢܳܦܠܺܝܢ ܠܟ݂ܳܐ ܘܰܠܟ݂ܳܐ܆ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝܬ ܠܚܰܝ. ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܣܰܟܠܽܘ ܡܳܝܬ݂ܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ.19 ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܪܗܶܒܘ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܗܳܕ݂ܶܐ ܩܰܕܶܡܘ ܐܰܘܕܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܕܰܠܡܳܐ ܟܰܕ݂ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܚܰܝ݂ܺܝ݂̈ܢ܆ ܢܺܐܒܕ݂ܽܘܢ.20 ܐܳܦ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܶܝܢ ܒܰܙܒܰܢ ܡܰܛܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܐܒܕ݂ܳܢܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܗܘܳܐ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܣܰܘܦܳܐ ܟܰܬܰܪ ܪܽܘܓܙܳܟ݂.21 ܐܶܣܬܰܪܗܰܒ ܓܶܝܪ ܓܰܒܪܳܐ ܟܺܐܢܳܐ܆ ܘܰܠܒܶܫ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܟܳܗܢܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܩܰܕܶܡ ܐܶܬ݂ ܟܰܬܰܫ ܒܙܰܝܢܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬ݂ܶܗ. ܒܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܘܥܶܛܪܳܐ ܠܰܡܚܰܣܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܪܶܒ. ܘܩܳܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܶܡܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܶܐܬܟܠܺܝ ܡܰܘܬܳܢܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܽܘ.22 ܘܰܙܟܳܐ ܠܟܶܢܫܳܐ܆ ܠܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܒܠܶܐܘܬ݂ܳܐ ܕܥܽܘܡܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܡܶܠܬ݂ܳܐ ܠܰܡܚܰܒܠܳܢܳܐ ܫܰܥܒܶܕ݂. ܒܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡ̈ܶܐ ܕܡܰܘܡܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܕܟܰܪ.23 ܟܰܕ݂ ܢܦܰܠܘ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܟܳܫ̈ܝܳܢ ܟܳܫ̈ܝܳܢ ܕܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܚܕ݂. ܩܳܡ ܒܶܝܬ݂ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܓܙܳܪ ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ.24 ܥܰܠ ܦܶܕܬ݂ܳܐ ܕܰܠܒܽܘܫܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܐܝܩܳܪܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ ܓܠܺܝܦ ܥܰܠ ܐܰܪܒܥܳܐ ܣܶܕ݂ܪ̈ܺܝܢ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬ݂ܶܗ. ܘܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬ݂ܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ.25 ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܶܫܬܡܰܥ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܚܶܠܘ. ܣܳܦܶܩ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ.

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܛ.

 

 1. 1. ܘܥܰܠ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܆ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܣܰܘܦܳܐ ܩܳܡܰܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܘܣܳܢ. ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܓܶܝܪ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܐܳܦ ܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ.2 ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܗܦܰܟܘ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܘܰܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܪܕܰܦܘ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܬܘܶܝܢ.3 ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܐܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗܘܳܐ ܐܶܒܠܳܐ. ܘܡܰܪܩܕ݂ܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܩܒܰܪ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝܘ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܡܰܚܫܰܒܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܟܰܕ݂ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܦܶܩܘ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܪ̈ܽܘܩܶܐ ܪܕܰܦܘ ܒܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ.4 ܢܳܓܕ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܬܒܰܥܬܳܐ ܠܣܰܘܦܳܐ ܕܰܐܢܰܢܩܺܝ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܕܟܰܪܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܓܕܰܫ̈ܝ ܠܗܽܘܢ. ܕܳܐܦ ܗܳܕ݂ܶܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܢܶܓ̈ܕ݂ܶܐ ܢܫܰܠܡܽܘܢ ܒܬܰܫܢܺܝܩܳܐ.5 ܘܥܰܡܳܟ݂ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܡܝܬܰܪܬܳܐ ܢܶܬܒܰܩܶܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ ܢܶܫܟܚܽܘܢ.6 ܟܽܠܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܒܪܺܝܬ݂ܳܐ ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇܆ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܶܬܒܰܪܝܳܐ ܗܘܳܬ݂܆ ܘܡܶܫܬܰܥܒܕ݂ܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܠܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ܆ ܕܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܕܠܳܐ ܢܶܟܝܳܢܳܐ.7 ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ ܡܰܛܠܠܳܐ ܥܢܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ܆ ܝܰܒܫܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ. ܘܶܐܬ݂ܕܰܪܫܰܬ݂ ܒܝܰܡܳܐ ܣܽܘܡܳܩܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܠܳܐ ܥܽܘܟܳܪ܆ ܘܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܟܽܠ ܥܶܣܒܳܐ܆ ܐܶܪܥܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܚܫܽܘܠܳܐ.8 ܕܒܶܗ ܥܒܰܪܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܒܰܕܡܰܓܢܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂. ܘܰܚܙܰܘ ܬܶܕ݂ܡܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܬ݂ܡܺܝ̈ܗܳܬ݂ܳܐ.9 ܘܰܐܝܟ݂ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܪܥܰܘ. ܘܰܐܝܟ݂ ܐܶܡܖ̈ܶܐ ܕܰܝܶܨܘ. ܘܫܰܒܚܽܘܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܦܪܰܩܬ ܐܶܢܽܘܢ.10 ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܬܰܘܬܳܒܽܘܬܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܢܳܐ ܚܠܳܦ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܐܰܦܩܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܖ̈ܰܚܫܳܐ ܘܫܶܪܨܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܢܰܗܪܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܰܒܰܥ ܢܰܗܪܳܐ ܐܽܘܪ̈ܕܥܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܬ݂ܳܐ.11 ܘܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܒܚܰܪܬ݂ܳܐ܆ ܚܙܰܘ ܬܽܘܒ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܚܰܕܬ݂ܳܐ ܕܦܳܪܰܚܬ݂ܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܩܰܕܶܡܘ ܪܰܓܘ ܥܰܡܳܟ݂܆ ܫܐܶܠܘ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܬܽܘܪܣܳܝܳܐ.12 ܘܰܐܝܟ݂ ܕܰܠܡܒܰܝܳܐܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܐܰܣܶܩܬ ܠܗܽܘܢ ܣܰܠܘܰܝ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ. ܘܢܶܓ̈ܕ݂ܶܐ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬ݂ܰܘ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܡܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ܆ ܘܽܐܘܠܨܳܢܳܐ.13 ܒܙܶܕܩܳܐ ܓܶܝܪ ܚܳܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܗܽܘܢ. ܐܽܘܪܚܳܐ ܓܶܝܪ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝܘ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ܆ ܠܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܟܰܕ݂ ܬܰܡܳܢ ܗܘܰܘ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܠܰܡܦܰܪ̈ܢܣܳܢܶܐ ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܶܐ ܡܫܰܥܒܕ݂ܺܝܢ ܗܘܰܘ.14 ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܫܒܰܩ ܠܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ.15 ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬ݂ܗܽܘܢ ܩܰܒܶܠܘ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܐܒܐܶܫܘ ܠܗܽܘܢ ܒܠܶܐܘܬ݂ܳܐ.16 ܒܠܰܥܘ ܕܶܝܢ ܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ܆ ܐܰܝܟ݂ ܣܕܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܰܒܠܰܥܘ ܒܰܫܪܰܓܪ̈ܳܓܝܳܬܳܐ. ܘܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܚܰܦܺܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܶܗ ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ.17 ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܡܬܰܩܢܺܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܟܶܢܳܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܩܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ܆ ܫܡܳܐ ܕܩܳܠܳܐ ܡܫܰܚܠܦܺܝܢ. ܘܰܒܟ݂ܽܠ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܳܠܳܐ܆ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܬܰܚܘܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܐܦ̈ܶܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܗܘܰܝ̈ ܒܫܰܪܳܪܳܐ.18 ܐܰܪܥܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܝܳܪܬܳܐ ܡܶܬܗܰܦܟܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܶܐܓ̈ܡܶܐ. ܘܖ̈ܰܚܫܳܐ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ.19 ܘܢܽܘܪܳܐ ܡܶܫܬܰܠܗܒܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܠܳܐ ܡܰܘܩܕ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܚܰܝܠܳܗ̇. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܝܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܕܰܥܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܢܽܘܪܳܐ.20 ܘܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܰܘܩܕ݂ܰܬ݂ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܰܒܠܰܬ݂ ܒܶܣܪܗܶܝܢ܆ ܟܰܕ݂ ܡܗܰܠ̈ܟ݂ܳܢ ܒܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܦܰܫܰܪ̈ܝ ܟܺܐܦܰܝ̈ ܒܰܪܕܳܐ ܚܰܒܶܠܘ ܦܺܐܖ̈ܶܐ.21 ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܘܪܶܒܬܳܝܗܝ ܠܥܰܡܳܟ݂ ܘܫܰܒܰܚܬܳܝܗܝ. ܘܠܳܐ ܫܒܰܩܬܳܝܗܝ ܒܟ݂ܽܠ. ܐܶܠܳܐ ܒܟ݂ܽܠ ܐܰܬ݂ܰܪ ܒܟ݂ܽܠܙܒܰܢ ܥܰܕܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ.