ܗܘܫܥ

ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܗܽܘܫܰܥ ܢܒܺܝܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܙ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܝ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܝܕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ.

1: ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܗܽܘܫܰܥ ܒܰܪ ܒܶܪܝ: ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܥܽܘܙܺܝܳܐ: ܘܰܕܝܽܘܬܳܡ: ܘܕܳܐܚܳܙ: ܘܰܕܚܶܙܰܩܝܳܐ: ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܝܽܘܐܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 2: ܪܺܝܫ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܗܽܘܫܰܥ: ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܗܽܘܫܰܥ: ܙܶܠ ܣܰܒ ܠܳܟ݂ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܰܡܙܰܢܝܳܐ: ܘܰܒ̈ܢܰܝܳܐ ܕܰܡܙܰܢܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܙܰܢܳܝܽܘ ܬܙܰܢܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 3:ܘܶܐܙܰܠ ܘܰܢܣܰܒ ܠܶܗ ܠܓܳܡܰܪ ܒܰܪܬ ܕܒܶܠܝܳܡ: ܘܒܶܛܢܰܬ ܘܝܶܠܕܰܬ ܠܶܗ ܒܪܳܐ. 4:ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ: ܩܪܺܝ ܫܡܶܗ ܐܺܝܙܰܪܥܺܝܠ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܬܳܒܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܡܶܗ ܕܺܐܝܙܰܪܥܺܝܠ ܥܰܠ ܒܰܝܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘ: ܘܶܐܒܰܛܶܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 5:ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܐܶܬܒܪܺܝܗ̇ ܠܩܶܫܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܺܐܝܙܰܪܥܺܝܠ. 6:ܘܒܶܛܢܰܬ ܬܽܘܒ ܘܝܶܠܕܰܬ ܒܰܪܬܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܩܪܺܝ ܫܡܳܗ̇ ܠܳܐ ܐܶܬܪܰܚܡܰܬ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܬܽܘܒ ܠܰܡܪܰܚܳܡܽܘ ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܫܩܰܠ ܫܳܩܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ. 7:ܥܰܠ ܒܰܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܐܶܪܰܚܶܡ: ܘܶܐܦܪܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܒܩܶܫܬܳܐ ܐܶܦܪܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܳܦܠܳܐ ܒܣܰܝܦܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ: ܘܠܳܐ ܒܖ̈ܰܟܫܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܒܦܰܖ̈ܳܫܶܐ.  8:ܘܚܶܣܠܰܬ݂ ܠܰܕܠܳܐ ܐܶܬܪܰܚܡܰܬ݂: ܘܒܶܛܢܰܬ ܬܽܘܒ ܘܝܶܠܕܰܬ ܒܪܳܐ. 9:ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܩܪܺܝ ܫܡܶܗ ܠܳܐ ܥܰܡܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ ܥܰܡܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. 10:ܘܶܐܢ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܝܟ ܚܳܠܳܐ ܕܝܰܡܳܐ: ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܟܺܝܠ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܢܶܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܶܐܬܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܥܰܡܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ: ܬܰܡܳܢ ܢܶܬܩܪܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. 11:ܘܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܟܚܕܳܐ: ܘܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܚܰܕ: ܘܢܶܣܩܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܒܽ ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܺܐܝܙܰܪܥܺܝܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܒ.

1:ܩ̣ܪܰܘ ܠܰܐܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܥܰܡܝ: ܘܠܰܐܚ̈ܘܳܬܟܽܘܢ ܖ̈ܚܺܝܡܳܬܳܐ. 2:ܕܽܘܢܝ ܥܰܡ ܐܶܡܟܽܘܢ: ܕܽܘܢܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܰܬܝ: ܘܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܗܘܺܝܬ ܒܰܥܠܳܗ̇: ܬܰܥܒܰܪ ܙܳܢܝܽܘܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇: ܘܓܰܘܪܳܗ̇ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܬܕܶܝ̈ܗ̇. 3:ܕܠܳܐ ܐܰܫܠܚܺܝܗ̇ ܥܰܪܛܶܠ: ܘܶܐܫܒܩܺܝܗ̇ ܐܰܝܟ ܝܰܘܡܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕܳܐ ܒܶܗ: ܘܶܐܥܒܕܺܝܗ̇ ܐܰܝܟ ܡܰܕܒܪܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ: ܘܰܐܡܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܨܶܗܝܳܐ. 4:ܘܥܰܠ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܠܳܐ ܐܶܪܰܚܶܡ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. 5:ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܢܝܰܬ ܐܶܡܗܽܘܢ: ܘܒܶܗܬܰܬ ܝܳܠܶܕܬܗܽܘܢ: ܘܶܐܡܪܰܬ ܐܺܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܖ̈ܳܚܡܰܝ: ܝܳܗ̱ܒܰܝ̈ ܠܰܚܡܝ ܘܡܰܝ̈ ܘܢܰܚܬܰܝ̈ ܘܟܶܬܳܢܰܝ̈: ܘܡܶܫܚܝ ܘܟܽܠ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܠܺܝ. 6:ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܐ ܣܳܐܶܓ ܐ̱ܢܳܐ ܐܽܘܪܚܳܬܳܗ̇ ܒܕܰܪܕܖ̈ܶܐ: ܘܶܐܣܽܘܓ ܫܒܺܝܠܶܝ̈ܗ̇: ܐܘܪܚܳܐ ܠܳܐ ܬܶܫܟܰܚ. 7:ܘܬܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܖ̈ܳܚܡܶܝܗ̇ ܘܠܳܐ ܬܰܕܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܬܶܒܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܶܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܬܺܐܡܰܪ ܐܶܗܦܽܘܟ ܐܺܙܰܠ ܠܺܝ ܠܘܳܬ݂ ܒܰܥܠܝ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܢ ܕܗܳܫܳܐ. 8:ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܝܶܕܥܰܬ ܕܶܐܢܳܐ ܝܶܗܒܶܬ ܠܶܗ ܥܒܽܘܪܳܐ: ܘܚܰܡܪܳܐ: ܘܡܶܫܚܳܐ: ܘܣܺܐܡܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܐܰܣܓܺܝܬ ܠܶܗ: ܘܡܶܢܶܗ ܥܒܰܕܘ ܒܰܥܠܳܐ. 9:ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܗܦܽܘܟ ܐܶܣܰܒ ܥܒܽܘܪܝ ܒܙܰܒܢܶܗ: ܘܚܰܡܪܝ ܒܙܰܒܢܶܗ: ܘܶܐܣܰܒ ܥܰܡܪܝ ܘܟܶܬܳܢܰܝ̈: ܕܝܶܗ̱ܒܶܬ ܠܶܗ ܕܰܬܟܰܣܶܐ ܦܽܘܪܣܳܝܳܗ̇. 10:ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܓܠܶܐ ܦܽܘܪܣܳܝܳܗ̇ ܩܕ݂ܳܡ ܖ̈ܳܚܡܶܝܗ̇: ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܦܰܨܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈. 11:ܘܶܐܒܰܛܶܠ ܟܽܠܶܗ ܚܰܕܽܘܬܳܗ̇: ܥܰܐܥܺܐܕܶܝ̈ܗ̇ ܘܪܺܝܫ ܝܰܖ̈ܚܶܝܗ̇: ܘܫܰܒܬܳܗ̇ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕܶܝ̈ܗ̇. 12:ܘܰܐܚܪܶܒ ܓܽܘܦܢܶܝ̈ܗ̇ ܘܬܺܐܢܶܝ̈ܗ̇: ܕܶܐܡܪܰܬ ܕܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܝܰܗ̱ܒܘ ܠܺܝ ܖ̈ܳܚܡܰܝ: ܘܶܐܥܒܶܕ ܐܶܢܶܝܢ ܥܳܒܳܐ: ܘܬܶܐܟܽܘܠ ܐܶܢܶܝܢ ܚܰܝܽܘܬ ܒܰܪܳܐ. 13:ܘܶܐܦܩܽܘܕ ܥܠܶܝܗ̇ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܒܰܥܠܳܐ ܕܣܳܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܗܽܘܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܘܫܶܩܠܰܬ ܩܕܳܫܶܝ̈ܗ̇ ܘܡܰܖ̈ܓܳܢܝܳܬܳܗ̇ ܘܶܐܙܰܠܬ ܒܳܬܰܪ ܖ̈ܳܚܡܶܝܗ̇: ܘܠܺܝ ܛܥܳܬ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 14:ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܐ ܡܫܰܕܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܘܡܰܘܒܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܕܒܪܳܐ: ܘܶܐܡܠܶܐ ܒܠܶܒܳܗ̇. 15:ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܗ̇ ܟܰܖ̈ܡܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ: ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܕܥܳܟܰܪ: ܕܢܶܬܦܬܰܚ ܣܽܘܟܽܠܶܗ: ܘܬܶܬܡܰܟܰܟ ܬܰܡܳܢ ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܛܰܠܝܽܘܬܳܗ̇: ܘܰܐܝܟ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܕܣܶܠܩܰܬ ܒܶܗ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 16:ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܬܶܩܪܶܝܢܝ ܓܰܒܪܝ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܬܶܩܪܶܝܢܝ ܒܰܥܠܝ. 17:ܘܰܐܥܒܰܪ ܫܡܳܐ ܕܒܰܥܠܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܗ̇: ܘܠܳܐ ܢܬܕܰܟܪܽܘܢ ܬܽܘܒ ܫܡܶܗ. 18:ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܩܝܳܡܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܥܰܡ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ: ܘܥܰܡ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܖ̈ܰܚܫܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܩܶܫܬܳܐ ܘܣܰܝܦܳܐ ܘܰܩܪܳܒܳܐ ܐܶܒܰܛܶܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܐܫܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܣܰܒܪܳܐ. 19:ܘܶܐܡܟ݂ܪܶܟ݂ܝ ܠܺܝ ܠܥܳܠܰܡ: ܘܶܐܡܟܪܶܟ݂ܶܝ ܠܺܝ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܕܺܝܢܳܐ: ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܖ̈ܰܚܡܶܐ. 20:ܘܶܐܡܟܪܶܟ݂ܝ ܠܺܝ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܬܶܕܥܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. 21:ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܥܢܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܥܢܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ. 22:ܘܰܐܪܥܳܐ ܬܶܥܢܶܐ ܠܰܥܒܽܘܪܳܐ: ܘܰܠܚܰܡܪܳܐ ܘܰܠܡܶܫܚܳܐ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܥܢܽܘܢ ܠܺܐܝܙܰܪܥܺܝܠ. 23:ܘܶܐܙܪܥܺܝܗ̇ ܠܺܝ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܶܐܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܠܳܐ ܐܶܬܪܰܚܡܰܬ: ܘܶܐܩܪܶܐ ܠܠܳܐ ܥܰܡܝ ܥܰܡܝ: ܘܗܽܘ ܢܶܩܪܶܝܢܝ ܐܰܠܳܗܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܓ.

1:ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܬܽܘܒ ܙܶܠ ܪܚܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܓܰܝܳܪܬܳܐ ܕܪܳܚܡܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܪܚܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܶܬܦܢܺܝ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܪܚܶܡܘ ܕܰܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܰܐܦ̈ܫܳܬܳܐ. 2:ܘܰܙܒܰܢܬܳܗ̇ ܠܺܝ ܒܚܰܡܫܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܕܰܟܣܶܦ: ܘܰܒܟܽܘܪ ܘܰܠܬܶܟ ܣܥܳܖ̈ܺܝܢ. 3:ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܳܗ̇ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܬܶܬܒܺܝܢ ܠܺܝ: ܠܳܐ ܬܙܰܢܺܝܢ: ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܝܢ ܠܰܓܒܰܪ: ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬܶܟܝ. 4:ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܢܶܬܒܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܠܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ: ܘܰܕܠܳܐ ܕܶܒܚܬܳܐ: ܘܰܕܠܳܐ ܡܰܕܒܚܳܐ: ܘܰܕܠܳܐ ܠܳܒܶܫ ܐܰܦܽܘܕܳܐ: ܘܣܳܐܶܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. 5:ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܢܶܬܦܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܢܶܒܥܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ: ܘܰܠܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܗܽܘܢ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܝܶܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܕ.

1:ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܥܰܠ ܕܠܰܝܬ ܩܽܘܫܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. 2:ܠܰܘܛܬܳܐ: ܘܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ: ܘܩܶܛܠܳܐ: ܘܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܓܰܘܪܳܐ: ܣܓܺܝܘ: ܘܰܕܡܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܚܠܰܛܘ. 3:ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܬܶܬܶܒ ܒܶܐܒܠܳܐ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܢܺܐܠܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇: ܘܚܰܝܘܬܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܳܐܦ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܢܣܽܘܦܽܘܢ. 4:ܡܶܛܽܠ ܕܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܕܳܐܶܢ ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܟܶܣ: ܘܥܰܡܳܟ݂ ܐܰܝܟ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܬܚܪܶܐ. 5:ܘܶܐܬܬܩܶܠܬ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ: ܘܶܐܬܬܩܶܠ ܐܳܦ ܢܒܺܝܳܐ ܕܥܰܡܳܟ݂ ܒܠܺܠܝܳܐ: ܘܫܶܬܩܰܬ ܐܶܡܳܟ. 6:ܫܬܶܩ ܥܰܡܝ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܝܺܕܰܥܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܐܰܣܠܺܝܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ: ܘܰܐܣܠܶܟ݂ ܡܶܢ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ: ܘܰܛܥܰܝܬ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܟ: ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܶܛܥܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟ. 7:ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܛܰܘ: ܘܺܐܝܩܳܪܗܽܘܢ ܒܰܩܠܳܠܳܐ ܚܰܠܶܦܘ. 8:ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܰܡܝ ܐܶܟܰܠܘ: ܘܰܠܥܰܘܠܗܽܘܢ ܐܰܪܡܺܝܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. 9:ܘܰܗܘܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܡܳܐ: ܘܶܐܦܩܽܘܕ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܗܽܘܢ: ܘܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ. 10:ܘܢܶܐܟܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܣܒܥܽܘܢ: ܙܰܢܺܝܘ ܘܠܳܐ ܣܓܺܝܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܡܳܪܝܳܐ ܫܒܰܩܘ. 11:ܘܰܪܚܶܡܘ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ: ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܢܰܣܒܶܗ ܠܠܶܒܗܽܘܢ. 12:ܥܰܡܝ ܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܫܐܶܠ: ܘܚܽܘܛܪܶܗ ܚܰܘܝܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܐܰܛܥܝܰܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܗܦܰܟܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. 13:ܥܰܠ ܪܺܝܫܝ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܰܒܰܚܘ: ܘܥܰܠ ܖ̈ܳܡܳܬܳܐ ܣܳܡܘ ܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܬܚܶܝܬ ܒܰܠܽܘܛܳܐ ܘܚܶܘܪܳܐ: ܘܒܶܛܡܬܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ ܛܶܠܳܠܳܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܙܰܢ̈ܝܳܢ ܒܢ̈ܳܬܟܽܘܢ: ܘܟܰܠ̈ܠܳܬܟܽܘܢ ܢܓܽܘܖ̈ܳܢ. 14:ܠܳܐ ܐܶܣܥܽܘܪ ܒܢ̈ܳܬܟܽܘܢ ܟܰܕ ܢܙܰܢ̈ܝܳܢ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܟܽܠ̈ܠܳܬܟܽܘܢ ܟܰܕ ܢܓܽܘܖ̈ܳܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܶܝܢ ܥܰܡ ܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܚܠܺܝ̈ܛܳܢ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܥܰܡ ܢܳܦܩܰܬ ܫܽܘ̈ܩܶܐ ܡܕܰܒܚܺܝܢ: ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܥܰܦܶܩ ܙܳܢܺܝܬܳܐ. 15:ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܠܳܐ ܬܚܰܝܶܒ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܠܓܰܠܓܳܠܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܣܩܽܘܢ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܚܰܝܽ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ. 16:ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܬܽܘܪܬܳܐ ܕܡܶܪܕܰܬ ܡܶܢ ܢܺܝܪܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܪܰܕܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܡܶܟܺܝܠ ܢܶܪܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܝܟ ܐܶܡܖ̈ܶܐ ܒܰܪܘܰܚܬܳܐ. 17:ܫܰܘܬܳܦܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܦܬܰܟܖ̈ܶܐ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܫܒܽܘܩ ܠܶܗ. 18:ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܢܺܝܘ ܘܰܪܚܶܡܘ ܨܰܥܪܳܐ ܘܕܶܚܠܬܳܐ. 19:ܬܶܨܛܰܪܪܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܒܟܶܢܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܢܶܒܗܬܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܗ.

1:ܫܡܰܥܘ ܗܳܕ݂ܶܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܨܽܘܬܘ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܥܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܟܽܘܢ ܗ̱ܘ ܕܺܝܢܳܐ: ܕܦܰܚ̈ܶܐ ܗܽܘܝܬܽܘܢ ܠܕܰܘ̈ܩܶܐ: ܘܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܕܰܦܪܺܝܣܳܐ ܥܰܠ ܬܳܒܽܘܪ. 2:ܘܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܕܨܳܝܕܺܝܢ ܛܡܰܪܘ ܦܰܚ̈ܶܐ: ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܪܕ̇ܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ. 3:ܐܶܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܐܦܪܶܝܡ: ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܟܣܶܐ ܡܶܢܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܫܳܐ ܙܰܢܺܝ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܘܶܐܬܛܰܢܰܦ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 4:ܠܳܐ ܫܳܒ̈ܩܳܢ ܠܗܽܘܢ ܨܶܢ̈ܥܳܬܗܽܘܢ: ܕܢܶܬܦܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܒܓܰܘܗܽܘܢ: ܘܰܠܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ. 5:ܘܢܶܬܡܰܟܰܟ݂ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ: ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܐܦܪܶܝܡ ܢܶܬܬܰܩܠܽܘܢ ܒܥܰܘܠܗܽܘܢ: ܘܢܶܬܬܩܶܠ ܐܳܦ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. 6:ܒܥܳܢ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܬܰܘܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܠܡܶܒܥܶܝܗ̇ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܫܟܚܽܘܢܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܦܪܰܩ ܠܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ. 7:ܒܡܳܪܝܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܓܶܠܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒ̈ܢܰܝܳܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܐܰܘܠܶܕܘ. 8:ܩܪܰܘ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܒܪܳܡܬܳܐ: ܘܩܰܪܢܳܐ ܒܪܳܡܬܳܐ: ܩܥܰܘ ܒܶܝܬ݂ ܐܽܘܢ: ܒܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. 9:ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ: ܒܫܰܪܒܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܘܕܥܶܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. 10:ܗܘܰܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܫܰܢܶܝܢ ܬܚܽܘܡܳܐ: ܐܶܫܽܘܕ ܪܽܘܓܙܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ. 11:ܛܠܺܝܡ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܰܐܠܺܝܨ ܒܕܺܝܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܣܖ̈ܺܝܩܳܬܳܐ. 12:ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܕܠܽܘܚܝܳܐ ܠܰܐܦܪܶܝܡ: ܘܰܐܝܟ݂ ܐܰܪܝܳܐ ܠܰܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. 13:ܘܰܚ̣ܙܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܟܽܘܖ̈ܗܳܢܰܘܗܝ: ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ ܟܺܐܒܰܘ̈ܗܝ: ܘܶܐܙܰܠ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܳܐܬܽܘܪ: ܘܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܝܳܪܶܒ: ܘܗܽܘ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܰܐܣܳܝܽܘܬܟܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܰܚܠܶܡ ܡܶܢܟܽܘܢ ܟܺܐܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. 14:ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܝܳܐ ܠܰܐܦܪܶܝܡ: ܘܰܐܝܟ݂ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܠܰܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܬܒܰܪ ܘܶܐܙܰܠ: ܘܶܐܫܩܽܘܠ ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܦܰܨܶܐ. 15:ܐܶܗܦܽܘܟ݂ ܐܺܙܰܠ ܠܰܐܬ݂ܪܝ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܚܽܘܒܽܘܢ ܘܢܶܒܥܽܘܢ ܐܰܦܰܝ̈: ܘܒܽܐܘܠܨܳܢܗܽܘܢ ܢܩܰܕܡܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܘ.

1:ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܢܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܚܳܢ: ܘܗܽܘ ܢܰܐܣܶܝܢ: ܘܬܰܒܪܰܢ: ܘܗܽܘ ܢܶܥܨܒܰܢ. 2:ܘܢܰܚܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܢܩܺܝܡܰܢ ܘܢܺܚܶܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ. 3:ܘܢܶܕܰܥ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܝܟ ܫܰܦܪܳܐ ܕܰܬܩܶܢ ܡܰܦܩܶܗ: ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܪܒܺܝܥܳܐ ܕܡܰܪܘܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ. 4:ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܠܳܟ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܠܳܟ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܛܰܝܒܽܘܬܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܢܳܢܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܛܰܠܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܡ ܘܥܳܒܰܪ. 5:ܡܶܛܽܠܶܗܢܳܐ ܦܰܣܩܶܬ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܩܰܛܠܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܺܐܡܰܪ ܦܽܘܡܝ: ܘܕܺܝܢܝ ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܶܦܽܘܩ. 6:ܡܶܛܽܠ ܕܨܒܺܝܬ݂ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܒܕܶܒܚܬܳܐ: ܘܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ. 7:ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥ̣ܒܰܪܘ ܥܰܠ ܩܝܳܡܝ: ܘܬܰܡܳܢ ܕܰܓܶܠܘ ܒܺܝ. 8:ܓܶܠܥܳܕ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ: ܘܰܡܦܰܠܦܠܳܐ ܒܰܕܡܳܐ: ܥܽܘܫܢܶܟܝ ܐܰܝܟ ܕܓܰܒܪܳܐ ܓܰܝܳܣܳܐ. 9:ܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ: ܘܰܩܛܰܠܘ ܠܰܫܟܺܝܡ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܘܠܳܐ ܥܰܒܰܕܘ. 10:ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܚܙܺܝܬ ܬܶܡܗܳܐ: ܬܰܡܳܢ ܙܰܢܺܝ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܘܶܐܬܛܰܢܰܦ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 11:ܘܳܐܦ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܥܒܶܕ ܠܳܟ݂ ܩܛܳܦܳܐ: ܡܳܐ ܕܡܰܦܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܫܒܺܝܬܶܗ ܕܥܰܡܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܙ.

1:ܡܳܐ ܕܰܐܣܺܝܬ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܥܰܘܠܶܗ ܕܰܐܦܪܶܝܡ: ܘܒܺܝܫܬܳܗ̇ ܕܫܳܡܪܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܕܘ ܫܽܘܩܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝ: ܘܓܰܢܳܒܳܐ ܥܳܐܠ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܰܡܫܰܠܰܚ ܓܰܝܳܣܳܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ. 2:ܘܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܥܳܗܶܕ ܐ̱ܢܳܐ: ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܚܕܖ̈ܳܢ ܐܶܢܽܘܢ ܨܶܢ̈ܥܳܬܗܽܘܢ ܕܰܗܽܘܝ̈ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦܰܝ̈. 3:ܒܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ ܚܰܕܺܝܘ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ: ܘܰܒܕܰܓܳܠܽܘܬܗܽܘܢ. 4:ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܓܳܝܪܺܝܢ: ܐܰܝܟ ܬܰܢܽܘܪܳܐ ܕܝܳܩܶܕ ܠܡܺܐܦܺܝܬܳܐ: ܢܶܒܛܰܠ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܠܳܐܶܫ ܠܰܝܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܚܳܡܰܥ. 5:ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܠܟܰܝ̈ܢ ܫܰܪܺܝܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܠܡܶܪܓܰܙ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ: ܢܓܰܕܘ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. 6:ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܡ ܠܶܒܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܬܰܢܽܘܪܳܐ ܒܰܟܡܺܐܢܗܽܘܢ: ܘܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ ܥܬܶܩ ܪܽܘܓܙܗܽܘܢ: ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܝܳܩܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܘܫܰܠܶܗܒܺܝܬܳܐ. 7:ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܡܘ ܐܰܝܟ ܬܰܢܽܘܪܳܐ: ܘܶܐܟܽܠܘ ܠܕܰܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܦܰܠܘ: ܘܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܕܩܳܪܶܐ ܠܺܝ. 8:ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܬܚܰܠܰܛ: ܐܰܦܪܶܝܡ ܗܘܳܐ ܚܳܝܽܝܘܪܬܳܐ ܕܥܰܕܠܳܐ ܐܶܬܐܰܦܝܰܬ ܐܶܬܰܐܟܠܰܬ. 9:ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܟܰܠܘ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܚܰܝܠܶܗ ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥ: ܘܚܶܘܳܖ̈ܳܬܳܐ ܢܦܰܩ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥ. 10:ܘܶܐܬܡܰܟܰܟ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ: ܘܠܳܐ ܐܶܬܦܢܺܝܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܒܥܰܐܗܝ. 11:ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܫܒܰܪܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܠܶܒܳܐ: ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܐܶܬܰܘ: ܘܠܳܐܬܽܘܪ ܐܶܙܰܠܘ. 12:ܠܰܐܬܰܪ ܕܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܐܶܦܪܽܘܣ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܨܺܝܕܬܝ: ܘܰܐܝܟ݂ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܚܶܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܶܐܪܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܫܶܡܥܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܗܽܘܢ. 13:ܘܳܝ ܠܗܽܘܢ ܕܢܳܕܘ ܡܶܢܝ: ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܰܝܬܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܕܰܐܥܠܺܝܘ ܒܺܝ: ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܦܶܪܩܶܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܰܠܶܠܘ ܥܠܰܝ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ. 14:ܘܠܳܐ ܓܥܰܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܠܶܠܘ ܥܰܠ ܡܰܫܟܰܒܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܥܒܽܘܪܐ ܘܥܰܠ ܚܰܡܪܳܐ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ: ܘܰܡܪܰܕܘ ܥܠܰܝ. 15:ܘܶܐܢܳܐ ܪܕܺܝ݀ܬ݂ ܘܰܐܥܫܢܶܬ ܕܪܳܥܗܽܘܢ: ܘܰܥܠܰܝ ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܒܺܝܫܬܳܐ. 16:ܐܶܬܗܦܶܟܘ ܥܰܠ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ: ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܩܶܫܬܳܐ ܢܟܺܝܠܬܳܐ: ܢܶܦܠܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܕܠܶܫܳܢܗܽܘܢ: ܗܳܢܰܘ ܥܽܘܪܙܳܠܗܽܘܢ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܚ.

1:ܦܽܘܡܳܟ݂ ܐܰܝܟ ܩܰܪܢܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܢܶܫܪܳܐ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܥܒܰܪܘ ܥܰܠ ܩܝܳܡܝ: ܘܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܝ ܐܰܥܠܺܝܘ. 2:ܠܺܝ ܩ̣ܪܰܘ: ܘܶܐܡܰܪܘ: ܝܺܕܰܥܢܳܟ ܐܰܠܳܗܰܢ.  3:ܛܥܳܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܛܳܒܬܳܐ: ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܪܕܰܦ ܐܶܢܽܘܢ. 4:ܐܰܡܠܶܟܘ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܢܝ: ܘܶܐܫܬܰܠܰܛܘ ܘܠܳܐ ܐܰܘܕܥܽܘܢܝ: ܣܺܐܡܗܽܘܢ ܘܕܰܗܒܗܽܘܢ: ܥܒܰܕܘ ܠܗܽܘܢ ܦܬܰܟܖ̈ܶܐ ܕܢܺܐܒܕܽܘܢ. 5:ܛܥܰܘ ܒܥܰܓܠܶܟܝ ܫܳܡܪܺܝܢ: ܘܶܐܬܚܰܡܰܬ ܪܽܘܓܙܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܡܶܙܟܳܐ. 6:ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܗ̱ܘ̣: ܘܢܰܓܳܪܳܐ ܗ̱ܘ ܥܰܒܕܶܗ: ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܠܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܗܘܳܐ ܥܶܓܠܶܟܝ ܫܳܡܪܺܝܢ. 7:ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܚܳܐ ܙܪܰܥܘ: ܘܥܰܠܥܳܠܳܐ ܚܨܰܕܘ: ܘܩܳܝܶܡܬܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܫܶܒܠܳܐ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܩܰܡܚܳܐ: ܘܶܐܠܽܘ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܐܰܟܽܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ. 8:ܐܶܬܒܰܠܥ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܡܶܟܺܝܠ ܗܘܰܘ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܰܝܟ ܡܳܐܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܚܰܫܚܽܘ. 9:ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܣܠܶܩܘ ܠܳܐܬܽܘܪ ܐܰܝܟ ܥܪܳܕܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ: ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬ݂ܳܐ ܪܚܶܡ. 10:ܐܳܦܶܢ ܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܶܟܰܢܶܫ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܫܶܩܠܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܰܕܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ. 11:ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܓܺܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܰܕܒ̈ܚܶܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܡܰܕܒ̈ܚܶܐ ܠܰܚܛܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ. 12:ܘܟܶܬܒܶܬ ܠܶܗ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܢܳܡܽܘܣܰܝ̈: ܘܰܐܝܟ݂ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܳܬܳܐ ܚܫܰܒ ܐܶܢܶܝܢ ܠܡܶܠܰܝ̈. 13:ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܓܰܒ̈ܝܳܬܳܐ ܡܕܰܒܚܺܝܢ: ܘܒܶܣܪܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܒܗܽܘܢ: ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܬܕܟܰܪ ܥܰܘܠܗܽܘܢ: ܘܢܶܦܩܽܘܕ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܢܶܗܦܟܽܘܢ. 14:ܛܥܳܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܰܢ ܕܥܰܒܕܶܗ: ܘܰܒܢܳܐ ܗܰܝܟܠܳܐ: ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ ܐܰܣܓܺܝ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܐܶܫܒܽܘܩ ܢܽܘܪܳܐ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܶܗ: ܘܬܶܐܟܽܘܠ ܣܳܚܖ̈ܳܬܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܛ.

1:ܠܳܐ ܬܶܚܕܶܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܠܳܐ ܬܕܽܘܨ ܐܰܝܟ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܛܥܰܝܬ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܟ݂: ܘܰܪܚܶܡܬ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܶܕܖ̈ܶܐ. 2:ܘܡܶܢ ܐܶܕܪܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܥܨܰܪܬܳܐ ܠܳܐ ܢܶܣܒܥܽܘܢ: ܘܡܶܫܚܳܐ ܢܟܰܕܶܒ ܒܗܽܘܢ. 3:ܠܳܐ ܢܶܬܒܽܘܢ ܒܰܐܪܥܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܒܳܐܬܽܘܪ ܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܢܶܐܟܠܽܘܢ. 4:ܘܠܳܐ ܢܢܰܩܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܚܰܡܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܒܣܡܽܘܢ ܠܶܗ ܕܶܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܠܰܚܡܰܐ ܗ̱ܘ ܠܗܽܘܢ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ: ܟܽܠ ܐܳܟܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܢܶܬܛܰܢܦܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܚܡܳܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 5:ܡܳܢܳܐ ܬܶܥܒܕܽܘܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܺܐܕ݂ܳܐ: ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕܥܺܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 6:ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܶܙܰܠܘ ܒܒܶܙܬܳܐ: ܘܡܶܨܪܶܝܢ ܬܟܰܢܶܫ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܡܰܦܰܣ ܬܶܩܒܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܪܶܓܬܳܐ ܕܣܺܐܡܗܽܘܢ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܢܺܐܪܬܽܘܢܳܗ̇: ܘܟܽܘ̈ܒܶܐ ܒܡܰܫܟܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 7:ܡܰܛܺܝܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܬܒܰܥܬܳܐ: ܩܪܶܒܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ: ܢܶܕܰܥ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܣܰܟܠܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܫܳܛܝܳܐ: ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫܳܐ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕܫܳܛܝܽܘܬܳܐ: ܡܶܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܰܘܠܳܟ ܐܶܬܝܰܬܪܰܬ ܫܪܺܝܚܽܘܬܳܟ. 8:ܕܰܘܩܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܝ: ܢܒܺܝܳܐ ܦܰܚܳܐ ܕܬܽܘܩܠܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ: ܘܰܫܪܺܝܚܽܘܬܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܶܗܐ. 9:ܥܰܡܶܩܘ ܘܚܰܒܶܠܘ ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܪܳܡܬܳܐ: ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܬܕܟܰܪ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܘܢܶܦܩܽܘܕ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 10:ܐܰܝܟ ܥܶܢ̈ܒܶܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܰܐܝܟ݂ ܬܺܬܳܐ ܒܰܟܳܪܬܳܐ ܚܙܺܝܬ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܥܰܠܘ ܠܘܳܬ݂ ܒܥܶܠܦܥܽܘܪ: ܘܶܐܬܢܙܰܪܘ ܠܒܶܗܬܬܳܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܠܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܪܚܶܡܘ. 11:ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܰܝܟ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܦܪܰܚ ܐܺܝܩܳܪܗܽܘܢ: ܡܶܢ ܝܰܠܕܳܐ ܘܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܘܡܶܢ ܒܰܛܢܳܐ. 12:ܐܳܦܶܢ ܢܪܰܒܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ: ܐܶܓܰܝܶܙ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܘܳܝ ܠܗܽܘܢ ܡܶܬܦܪܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. 13:ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܰܝܟ ܕܰܚܙܰܝܬ ܠܨܽܘܪ ܕܰܫܬܺܝܠܳܐ ܒܒܶܢܝܳܢܶܝ̈ܗ̇: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܢܰܦܶܩ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܠܩܶܛܠܳܐ. 14:ܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ: ܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܡܓܰܙܝܳܐ: ܘܰܬܕܰܝ̈ܳܐ ܝܰܒܺܝ̈ܫܶܐ. 15:ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܒܓܰܠܓܳܠܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܣܢܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܨܶܢ̈ܥܳܬܗܽܘܢ: ܡܶܢ ܒܰܬ̇ܝ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܠܰܡܪܰܚܳܡܽܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܳܪܽܘܕܺܝܢ. 16:ܡܚܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܥܶܩܳܪܳܐ: ܘܺܝܒܶܫ ܕܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܦܺܐܖ̈ܶܐ: ܘܶܐܢ ܢܰܘܠܕܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ: ܐܰܡܺܝܬ ܪܶܓܬܳܐ ܕܶܡܥܰܝ̈ܗܽܘܢ. 17:ܘܢܰܣܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܝ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܫܰܡܥܽܘܗܝ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܛܳܥܶܝܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܝ.

1:ܓܦܶܬܳܐ ܕܫܰܒܽܘ̈ܩܶܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܥܶܒܕܰܬ ܦܺܐܖ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܦܺܐܖ̈ܶܝܗ̇ ܐܰܣܓܺܝܘ ܡܰܕܒܚ̈ܶܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܛܽܘܒܳܐ ܕܰܐܪܥܗܽܘܢ ܒܢܰܘ ܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ. 2:ܐܶܬܦܠܶܓ ܠܶܒܗܽܘܢ ܘܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܢܶܬܚܰܝܒܽܘܢ: ܗܽܘ ܢܶܣܚܽܘܦ ܡܰܕܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܢܶܒܽܘܙ ܥܠܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. 3:ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܟܺܝܠ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܡܰܠܟܳܐ: ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܕܚܶܠܢ: ܡܰܠܟܳܐ ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܠܰܢ. 4:ܡܰܠܶܠܘ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܓܳܠ̈ܳܬܳܐ: ܦܣܰܩܘ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܘܰܦܪܰܥܘ ܕܺܝܢܳܐ: ܐܰܝܟ ܝܰܥܪܳܐ ܒܚܰܩܠܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܰܝܳܪܬܳܐ. 5:ܠܥܶܓܠܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܬܰܘܬܳܒ̈ܶܐ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܬܶܒܘ ܥܠܰܘܗܝ ܒܶܐܒܠܳܐ ܥܰܡܶܗ: ܘܟܽܘܡܖ̈ܰܘܗܝ: ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܢܶܚܕܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܰܥܒܰܪ ܡܶܢܗ. 6:ܘܳܐܦ ܠܶܗ ܠܳܐܬܽܘܪ ܢܰܘܒܠܽܘܢ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܪܶܒ: ܒܶܗܬܬܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܢܶܒܗܰܬ ܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ. 7:ܫܕܳܬ ܫܳܡܪܺܝܢ ܡܰܠܟܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܓܶܠܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܰܝ̈ܳܐ. 8:ܘܢܶܚܖ̈ܒܳܢ ܦܖ̈ܰܟܶܐ ܕܽܐܘܢ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܟܽܘܒܳܐ ܘܕܰܪܕܖ̈ܶܐ ܢܺܐܥܽܘܢ ܒܡܰܕܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܟܰܣܶܐܽܘܢ: ܘܰܠܖ̈ܳܡܳܬܳܐ ܕܢܶܦ̈ܠܳܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 9:ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܪܳܡܬܳܐ ܚܛܰܝܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܬܰܡܳܢ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܰܕܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܩܪܳܒܳܐ ܒܪܳܡܬܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ. 10:ܒܳܟܶܐܬܝ ܐܶܪܕܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܡܳܐ ܕܡܶܬܪܕܶܝܢ ܥܰܠ ܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܣܰܟܽܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. 11:ܐܰܦܪܶܝܡ ܥܓܶܠܬܳܐ ܡܰܠܰܦܬܳܐ ܕܪܳܚܡܳܐ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ: ܘܶܐܢܳܐ ܥܶܒܕ݂ܶܬ ܥܰܠ ܨܰܘܪܳܗ̇: ܐܶܪܟܰܒ ܠܰܐܦܪܶܝܡ: ܘܢܰܕܪܶܟ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܘܢܶܒܽܘܙ ܝܰܥܩܽܘܒ. 12:ܙܪܽܘܥܘ ܠܟܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܰܚܨܽܘܕܘ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܐܰܢܗܰܪܘ ܠܟܽܘܢ ܫܪܳܓܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܡܶܒܥܝܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܕ ܐܳܬ݂ܶܐ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ. 13:ܕܒܰܪܬܽܘܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܥܰܘܠܳܐ: ܘܰܚܨܰܕܬܽܘܢ ܘܶܐܟܶܠܬܽܘܢ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܟܶܠܬܽܘܢ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܟܽܘܢ: ܘܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܟܽܘܢ. 14:ܢܩܽܘܡ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܒܥܰܡܳܟ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܖ̈ܟܰܝܟ ܢܶܬܒܰܙܙܽܘܢ ܐܰܝܟ ܒܶܙܬܳܐ ܫܰܠܡܰܢܨܰܪ: ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ: ܐܶܡܳܐ ܥܰܠ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܫܰܩܶܦܘ. 15:ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕܘ ܠܟܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ: ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܺܝܫܽܘܬ ܒܺܝܫܽܘܬܟܽܘܢ. ܒܫܰܦܪܳܐ ܬܘܰܪ ܘܰܒܗܶܬ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܝܐ.

1:ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ݂ ܛܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܪܚܶܡܬܶܗ: ܘܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܩܪܺܝܬܶܗ ܒܶܪܝ. 2:ܐܰܝܟ ܕܰܩܪܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܙܰܠܘ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝ: ܘܰܠܒܰܥܠܳܐ ܕܰܒܰܚܘ: ܘܠܰܓܠܺܝܦܳܐ ܣܳܡܘ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. 3:ܘܶܐܢܳܐ ܕܰܒܪܶܬ ܠܰܐܦܪܶܝܡ: ܘܩܰܒܠܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܕܖ̈ܳܥܰܝ: ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܕܰܐܣܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. 4:ܒܚܰܒ̈ܠܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܶܓܕܶܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܒܫܶܫ̈ܠܳܬܳܐ ܕܪܶܚܡܬܳܐ: ܘܰܗܘܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܡܪܺܝܡ ܢܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܠܗܽܘܢ: ܘܰܐܪܟܢܶܬ ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܟܰܠܘ. 5:ܠܳܐ ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܐܳܬ݂ܽܘܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܠܟܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܒܰܘ ܠܡܶܗܦܰܟ. 6:ܢܶܬܟܪܰܗ ܣܰܝܦܳܐ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ: ܘܢܶܬܛܰܠܰܩ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܢܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܖ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ. 7:ܘܥܰܡܝ ܬܠܶܝܢ ܠܰܡܬܰܒ ܠܘܳܬ݂ܝ: ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܩܪܽܘܢ: ܘܢܶܪܢܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡ. 8:ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܣܰܝܥܳܟ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܥܰܕܪܳܟ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܥܒܕܳܟ ܐܰܝܟ ܐܳܕܳܡܳܐ (ܐܳܕܳܡܳܐ܆ ܘܨܒܽܘܐܺܝܡ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܢ ܚܰܡܶܫ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܶܐܬܗܰܦ̈ܟܶܝܢ܆ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܰܣܕܽܘܡ) : ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܨܒܽܘܐܶܝܡ: ܐܶܬܗܦܶܟ ܠܶܒܝ ܘܓܳܠܘ ܖ̈ܰܚܡܰܝ. 9:ܠܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܚܶܡܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܝ: ܘܠܳܐ ܐܶܗܦܽܘܟ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘܬܶܗ ܠܰܐܦܪܶܝܡ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܶܗܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܐ ܗܘܺܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ: ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܥܽܘܠ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. 10:ܒܳܬܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܕܢܳܗܶܡ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܢܶܢܗܰܡ: ܘܰܢܙܽܘܥܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. 11:ܘܰܢܕܽܘܠܽܘܢ ܐܰܝܟ ܛܰܝܪܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܐܝܟ݂ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܝܰܬܒܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 12:ܚܰܕ݂ܪܰܢܝ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܘܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܝܗܽܘܕܳܐ ܒܢܶܟܠܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܥܰܡܶܗ ܕܰܐܠܶܗܐ: ܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܝܒ.

1:ܐܰܦܪܶܝܡ ܪܥܳܐ ܪܽܘܚܳܐ: ܘܰܪܕܶܦ ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ: ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܘܒܶܙܬܰܐ ܐܰܣܓܺܝܘ: ܘܰܕܝܰܬܺܩܺܐ ܥܰܡ ܐܳܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ ܦܣܰܩܘ: ܘܡܶܫܚܳܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܐܰܘܒܶܠܘ. 2:ܘܕܺܝܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܘܢܶܬܒܰܠ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܝܟ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ: ܘܰܐܝܟ݂ ܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܢܶܦܪܥܺܝܘܗܝ. 3:ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܓܶܝܪ ܢܶܟܽܠ ܠܰܐܚܽܘܗܝ:ܘܰܒܥܽܘܫܢܶܗ ܐܶܬܪܰܘܪܰܒ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 4:ܘܶܐܬܡܨܺܝ ܚܺܝܠ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܘܰܒܥܳܐ ܡܶܢܗ: ܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ ܐܶܫܟܚܶܗ: ܘܬܰܡܳܢ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ. 5:ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܶܗ.  6:ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܶܬܦܰܢܺܝ ܠܘܳܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ ܛܰܪ: ܣܰܟܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܟ݂ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܬ݂. 7:ܡܰܣܰܐܬܳܐ ܕܢܶܟܠܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܰܟܢܰܥܢ: ܘܰܠܡܶܛܠܰܡ ܪܰܚܶܡ. 8:ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܦܪܶܝܡ ܕܥܶܬܪܶܬ ܘܶܐܫܟܚܶܬ ܠܺܝ ܟܺܐܒ̈ܶܐ: ܘܟܽܠܳܗ̇ ܠܶܐܘܰܬܝ ܠܳܐ ܣܳܦܩܳܐ ܠܺܝ ܠܰܚܛܳܗܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬ. 9:ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܕܰܐܣܶܩܬܳܟ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܬܽܘܒ ܐܰܘܬܒܳܟ ܒܡܰܫܟܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܕܥ̈ܺܕܶܐ. 10:ܘܡܰܠܠܶܬ ܥܰܡ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܚܶܙ̈ܘܳܢܰܝ ܐܰܣܓܺܝܬ: ܘܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܬܕܰܡܺܝܬ. 11:ܒܓܶܠܥܳܕ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܰܒܓܰܠܓܳܠܳܐ ܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܰܒܰܚܬܽܘܢ ܬܰܘܖ̈ܶܐ: ܘܳܐܦ ܡܰܕܒܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܓ̈ܶܠܶܐ ܒܚܰܩܠܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܰܝܳܪܬܳܐ. 12:ܘܰܥܪܰܩ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܳܐܪܳܡ: ܘܰܦܠܰܚ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܚܠܳܦ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܢܛܰܪ. 13:ܘܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܣܶܩ ܡܳܪܝܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܬܢܛܰܪ. 14:ܐܰܪܓܶܙ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܡܰܪܡܰܪ: ܘܰܕܡܶܗ ܥܠܰܘܗܝ ܢܶܬܐܫܶܕ: ܘܚܶܣܕܶܗ ܢܦܰܢܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܝܓ.

1:ܟܰܕ݂ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܦܪܶܝܡ ܪܳܐܶܬ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܶܐܬܚܰܝܰܒ ܒܒܰܥܠܳܐ ܘܡܺܝܬ. 2:ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܘܣܶܦܘ ܠܡܶܚܛܳܐ: ܘܰܥܒܰܕܘ ܠܗܽܘܢ ܢܣܺܝܟܳܐ ܡܶܢ ܣܺܐܡܗܽܘܢ: ܒܰܕܡܽܘܬܗܽܘܢ ܦܬܰܟܪܳܐ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܢܰܓܳܪܳܐ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ: ܕܳܒܚܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܠܥܶܓܠܳܐ ܡܢܰܫܩܺܝܢ. 3:ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܢܳܢܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܛܰܠܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܡ ܘܥܳܒܰܪ: ܘܰܐܝܟ݂ ܓܶܠܳܐ ܕܦܳܪܰܚ ܡܶܢ ܐܶܕܪܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܬܶܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܟܰܘܬܳܐ. 4:ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܕܰܐܣܶܩܬܳܟ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܐܰܠܶܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢܝ ܠܳܐ ܬܶܕܰܥ: ܘܠܰܝܬ ܕܦܳܪܶܩ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢܳܐ. 5:ܐܶܢܳܐ ܪܥܺܝܬܳܟ ܒܡܰܕܒܪܳܐ: ܒܰܐܪܥܳܐ ܚܰܪܒܬܳܐ ܕܠܳܐ ܝܰܬܒܳܐ. 6:ܘܰܪܥܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܡܠܰܘ ܟܰܪܣܗܽܘܢ: ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܠܶܒܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܛܥܳܐܽܘܢܝ. 7:ܘܰܗܘܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܢܶܡܪܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. 8:ܐܶܦܓܰܥ ܒܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܒܳܐ ܕܰܬܒܳܪܳܐ: ܘܶܐܒܙܽܘܥ ܡܰܩܪܡܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ: ܘܢܶܐܟܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܐܰܪܝܳܐ: ܘܚܰܝܘܰܬ ܒܰܪܳܐ ܬܦܰܪܶܬ ܐܶܢܽܘܢ. 9:ܚܰܒܶܠܬܳܟ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܰܢܽܘ ܢܥܰܕܪܳܟ. 10:ܐܰܝܟܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܠܟܳܟ: ܢܶܦܪܩܳܟ: ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܟ: ܘܕܰܝܳܢܳܟ ܕܰܫܐܶܠܬܳܢܝ: ܘܶܐܡܰܪܬ ܗܰܒܠܺܝ ܡܰܠܟܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ. 11:ܘܝܶܗܒܶܬ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܒܪܽܘܓܙܝ: ܘܰܢܣܰܒܬܶܗ ܒܚܶܡܬܝ. 12:ܨܪܺܝܪ ܥܰܘܠܶܗ ܕܰܐܦܪܶܝܡ: ܘܰܡܛܰܫܝܳܐ ܚܛܺܝܬܶܗ. 13:ܚܶܒ̈ܠܶܐ ܐܰܝܟ ܕܝܳܠܶܕܬܳܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܚܰܟܺܝܡ: ܡܶܟܺܝܠ ܠܳܐ ܢܩܽܘܡ ܒܚܶܒ̈ܠܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ. 14:ܡܶܢ ܝܰܕ ܫܝܽܘܠ ܐܶܦܪܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܐܶܦܰܨܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܟܺܝܠ ܙܳܟܽܘܬܳܟ ܡܰܘܬܳܐ: ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܐ ܗ̱ܘ ܥܽܘܩܣܶܟܝ ܫܝܽܘܠ: ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܛܫܶܐ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝ. 15:ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܚ̈ܶܐ ܢܶܦܪܽܘܫ: ܬܺܐܬܶܐ ܡܰܕܢܚܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܒܪܳܐ: ܬܶܣܰܩ ܘܬܰܚܪܶܒ ܡܥܺܝܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܬܰܘܒܶܫ ܡܰܒܽܘܥܰܘ̈ܗܝ: ܘܗܽܘ ܢܶܒܽܘܙ ܓܰܙܳܐ ܕܟܽܠ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܪܶܓܬܳܐ. 16:ܬܶܬܚܰܝܰܒ ܫܳܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܕܡܰܪܡܪܰܬ ܠܰܐܠܳܗܳܗ̇: ܒܚܰܪܒܳܐ ܢܶܦܠܽܘܢ: ܘܝܰܠܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܫܬܰܩܦܽܘܢ: ܘܒܰܛܢܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܦܰܖ̈ܬܳܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ:ܝܕ.

1:ܐܶܬܦܰܢܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܩܶܠܬ ܒܥܰܘܠܳܟ. 2:ܣܰܒܘ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܡ̈ܶܠܶܐ: ܘܶܐܬܦܢܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܟܽܘܢ ܥܰܘܠܟܽܘܢ: ܘܩܰܒܶܠܘ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܢܶܦܪܽܘܥܟܽܘܢ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܟܽܘܢ. 3:ܘܶܐܡܰܪܘ ܐܳܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ ܠܳܐ ܢܶܦܪܩܰܢ: ܘܥܰܠ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܠܳܐ ܢܶܪܟܶܒ: ܘܠܳܐ ܢܶܩܪܶܐ ܬܽܘܒ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܥܒܳܕ ܐܺܝܕܰܝ̈ܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܪܰܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܝܰܬܡ̈ܶܐ. 4:ܐܰܣܶܐ ܬܝܳܒܽܘܬܗܽܘܢ ܘܶܐܪܚܰܡ ܢܶܕܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܪܽܘܓܙܝ ܡܶܢܗܽܘܢ. 5:ܘܶܐܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܛܰܠܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܢܰܦܪܰܥ ܐܰܝܟ ܫܽܘܫܰܢܬܳܐ: ܘܢܰܪܡܶܐ ܥܶܩܳܖ̈ܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܠܶܒܢܳܢ. 6:ܘܢܶܫܽܘܚܽܘܢ ܥܰܘܦܰܘ̈ܗܝ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܙܰܝܬܳܐ ܕܰܗܕܺܝܪ ܒܦܺܐܖ̈ܰܘܗܝ: ܘܪܺܝܚܶܗ ܐܰܝܟ ܕܠܶܒܢܳܢ. 7:ܘܢܶܬܦܢܽܘܢ ܘܢܶܬܒܽܘܢ ܒܛܶܠܳܠܶܗ: ܘܢܶܚܽܘܢ ܡܶܢ ܥܒܽܘܪܳܐ: ܘܢܰܦܪܥܽܘܢ ܐܰܝܟ ܓܦܶܬܳܐ: ܘܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚܰܡܪܳܐ ܕܠܶܒܢܳܢ. 8:ܘܢܺܐܡܰܪ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܳܐ ܠܺܝ ܬܽܘܒ ܘܠܰܦܬܰܟܖ̈ܶܐ: ܐܶܢܳܐ ܡܰܟܶܟܬܶܗ: ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܫܰܒܚܺܝܘܗܝ: ܐܰܝܟ ܩܳܛܰܪܩܳܐ (ܐܺܝܠܳܢܳܐ) ܥܰܒܺܝܛܳܐ: ܘܡܶܢܝ ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܦܺܐܖ̈ܰܝܟܝ. 9:ܡܰܢܽܘ ܕܚܰܟܺܝܡ ܢܶܣܬܰܟܽܠ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܰܕܡܶܬܒܰܝܰܢ ܢܶܫܬܰܘܕܰܥ ܐܶܢܶܝܢ: ܕܰܬܖ̈ܺܝܨܳܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܗܶܝܢ: ܘܥܰܘ̈ܳܠܳܐ ܡܶܬܬܰܩܠܺܝܢ ܒܗܶܝܢ.