ܕܝܢ̈ܐ

 ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ

 

ܣܦܰܪ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.

ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܥܶܒܪܳܐܺܝܬ ܫܰܦ̈ܛܶܐ

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܙ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ.

1 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܺܝܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܫܰܐܶܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܡܳܪܝܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܡܰܢܽܘ ܢܶܣܰܩ ܠܰܢ ܥܰܠ ܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܒܪܺܝܫܳܐ. ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܢܶܣܰܩ. ܗܳܐ ܐܰܫܠܶܡܬܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܣܰܩ ܥܰܡܝ ܒܦܶܨܰܬ݂ܝ. ܘܢܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܺܐܙܰܠ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡܳܟ݂ ܒܦܶܨܬ݂ܳܟ. ܘܶܐܙܰܠ ܥܰܡܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ. 4 ܘܺܐܙܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܠܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܚܪܰܒܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܒܳܙܳܩ. ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 5 ܘܶܐܫܟܚܽܘܗܝ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܒܳܙܳܩ ܒܒܳܙܳܩ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫܘ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܚܪܰܒܘ ܠܰܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ. 6 ܘܰܥ̣ܪܰܩ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܒܳܙܳܩ. ܘܰܪܕܰܦ̣ܘ ܒܳܬܪܶܗ ܘܰܐܚܕܽܘܗܝ. ܘܦ̣ܰܣܶܩܘ ܟܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܘ̈ܗܝ ܘܰܕܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܒܳܙܳܩ. ܫܰܒܥܺܝܢ ܡܰܠܟܺܝ̈ܢ ܕܰܡܦܰܣ̈ܩܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܟܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܕܖ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ. ܡܠܰܩܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܦܳܬ݂ܽܘܪܝ. ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ ܦܰܪܥܰܢܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܥܠܽܘܗܝ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܡܺܝܬ݂ ܬܰܡܳܢ. 8 ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܟܰܒܫܽܘܗ̇. ܘܰܡ̣ܚܰܐܗ̇ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. ܘܰܠܩܽܘܖ̈ܝܳܗ̇ ܐܰܘܩܶܕ݂ܘ ܒܢܽܘܪܳܐ. 9 ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܝܕܶܝܢ. ܢܚܶܬ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡ ܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ. ܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܛܽܘܪܳܐ ܘܬܰܝܡܢܳܐ ܘܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ. 10 ܘܶܐܙܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܥܰܠ ܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܚܶܒܪܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܩܽܘܪܝܰܬ݂ ܐܰܪܒܰܥ. ܘܩܰܛܶܠܘ ܠܫܺܝܫܰܝ. ܘܠܰܐܚܺܝܡܳܢ. ܘܰܠܬ݂ܽܘܠܡܰܝ ܒܢܰܝ̈ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 11 ܘܶܐܙܰܠܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܥܰܠ ܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܕܳܒܺܝܪ. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܕ݂ܒܺܝܪ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܩܽܘܪܝܰܬ݂ ܣܶܦܪܳܐ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܟܳܠܳܒ. ܡܰܢ ܕܢܶܟܒܫܺܝܗ̇ ܠܩܽܘܪܝܰܬ݂ ܣܶܦܪܳܐ ܘܢܶܚܪܒܺܝܗ̇. ܐܶܬܶܠ ܠܶܗ ܠܥܰܟܣܳܐ ܒܪܰܬ݂ܝ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. 13 ܘܟܰܒܫܳܗ̇ ܥܰܬ݂ܢܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܩܰܢܰܙ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܟܳܠܳܒ ܕܰܙܥܽܘܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܠܥܰܟܣܳܐ ܒܰܪܬܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. 14 ܘܟܰܕ݂ ܥܳܐܠܳܐ. ܐܶܬ݂ܪܰܓܪܓܰܬ݂ ܠܡܶܫܐܶܠ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܚܰܩܠܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܪܰܟܢܰܬ݂ ܡܶܢ ܚܡܳܪܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܟܳܠܳܒ. ܡܳܐ ܠܶܟܝ ܒܪܰܬ݂ܝ. 15 ܐܳܡ̇ܪܳܐ ܠܶܗ. ܗܰܒ ܠܺܝ ܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ ܝܰܗܒܬܳܢܝ. ܗܰܒܠܺܝ ܒܶܝܬ݂ ܫܶܩܝܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܟܳܠܳܒ ܒܶܝܬ݂ ܫܶܩܝܳܐ ܥܶܠܳܝܬܳܐ ܘܒܶܝܬ݂ ܫܶܩܝܳܐ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ. 16 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܩܺܝܢܰܝ ܚܡܽܘܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܣܠܶܩܘ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܶܩ̈ܠܶܐ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܕܰܒܬܰܝܡܢܳܐ ܕܥܳܕܰܪ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܘܰܐܘܬܶܒܘ ܠܥܰܡܳܐ. 17 ܘܶܐܙܰܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܘܰܡܚܰܘ ܠܰܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܨܽܘܦܳܬ݂ ܘܰܐܚܪܡܽܘܗ̇. ܘܰܩܪܰܘ ܫܡܳܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܚܶܪܡܳܐ. 18 ܘܰܟ݂ܒܰܫ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܥܰܐܙܳܐ ܘܠܰܬ݂ܚܽܘ̈ܡܶܝܗ̇. ܘܠܰܐܫܩܠܽܘܢ ܘܠܰܬ݂ܚܽܘ̈ܡܶܝܗ̇. ܘܰܠܥܶܩܪܽܘܢ ܘܠܰܬ݂ܚܽܘ̈ܡܶܝܗ̇. 19 ܘܰܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܺܝܪܶܬ݂ܘ ܛܽܘܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܚܪܰܒܘ ܠܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܥܽܘܡܩܳܐ. ܕܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ. 20 ܘܝܰܗܒܘ ܠܟܳܠܳܒ ܚܶܒܪܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܩܰܛܶܠܘ ܘܰܐܘܒܶܕ݂ܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܬܠܳܬܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 21 ܘܰܠܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܠܳܐ ܐܰܘܒܶܕ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 22 ܘܰܣܠܶܩܘ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܰܘܣܶܦ ܘܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ ܘܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. 23 ܘܦܳܫܘ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܰܘܣܶܦ ܒܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܠܽܘܙ. 24 ܘܰܚܙܰܘ ܢܳܛܽܘܖ̈ܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܚܰܘܳܢ ܐܰܝܢܰܘ ܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܥܰܡܳܟ݂ ܫܠܳܡܳܐ. 25 ܘܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܡ̣ܚܰܘ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. ܘܰܠܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܪܒܬܶܗ ܫܰܒܩܽܘܗܝ. 26 ܘܶܐܙܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܚܺܝܬ݂ܳܝ̈ܶܐ ܘܰܒ̣ܢܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܳܗ̇ ܠܽܘܙ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܫܡܳܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 27 ܘܠܳܐ ܚܪܰܒ ܡܢܰܫܶܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܫܳܐܰܢ ܘܰܠܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܰܠܬܰܥܢܳܟ ܘܰܠܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܰܠܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܕܽܘܪ ܘܰܠܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܰܠܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܐܰܒܺܝܢܥܳܡ ܘܰܠܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܰܠܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܡܰܓܕܽܘ ܘܰܠܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ݂ ܟܢܰܥܢܳܝܳܐ ܕܝܳܬ݂ܶܒ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܝ. 28 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܟܰܒܫܶܗ ܠܰܟܢܰܥܢܳܝܳܐ ܒܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܘܒܳܕܽܘ ܠܳܐ ܐܰܘܒܕ݂ܶܗ. 29 ܘܰܐܦܪܶܝܡ ܠܳܐ ܐܰܘܒܶܕ ܠܰܟܢܰܥܢܳܝܳܐ ܕܝܳܬ݂ܶܒ ܒܓܳܙܳܪ. ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒܓܳܙܳܪ. 30. ܘܰܙܒܽܘܠܽܘܢ ܠܳܐ ܐܰܘܒܶܕ݂ ܠܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܩܶܛܪܽܘܢ ܘܰܠܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܝܰܗܠܺܝܠ. ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܟܒܶܫܘ ܒܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ. 31 ܘܰܐܫܺܝܪ ܠܳܐ ܐܰܘܒܶܕ݂ ܠܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܥܰܟܽܘ. ܘܰܠܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܨܰܝܕܽܘܢ. ܘܠܰܚܒܶܠ. ܘܠܺܐܝܙܒܺܠ. ܘܰܠܚܰܠܒܳܐ. ܘܠܳܐܦܳܩ. ܘܰܠܪܳܚܽܘܒ. 32 ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܐܳܫܺܝܪ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܰܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. 33 ܘܢܰܦܬܳܠܺܝ ܠܳܐ ܐܰܘܒܶܕ ܠܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܒܶܝܬ݂ ܫܡܶܫ. ܘܰܠܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܒܶܝܬ݂ ܥܢܳܬ݂. ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܒܶܝܬ݂ ܟܢܰܥܢܳܝܳܐ ܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܒܶܝܬ݂ ܫܡܶܫ. ܘܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܒܶܝܬ݂ ܥܢܳܬ݂. ܘܶܐܬ݂ܟܒܶܫܘ ܠܗܽܘܢ ܒܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ. 34 ܘܰܐܪܚܶܩܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܕܳܢ ܠܛܽܘܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܒܰܩܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܶܚܰܬ݂ ܠܥܽܘܡܩܳܐ. 35 ܘܶܐܬܛܦܺܝܣܘ ܐܳܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܠܡܶܬܰܒ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܚܕܶܣ ܒܛܽܘܪܳܐ. ܒܰܐܠܽܘܢ ܘܰܒܫܰܥܠܒܺܝܢ. ܘܥܶܫܢܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܰܘܣܶܦ. ܘܶܐܬ݂ܟܒܶܫܘ ܒܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ. 36 ܘܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܢ ܡܰܣܩܳܢܳܐ ܕܥܶܩܪܽܘܢ ܡܶܢ ܫܩܺܝܦܳܐ ܘܰܠܥܶܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ.

1 ܘܰܣܠܶܩ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܓܰܠܓܳܠܳܐ ܠܒܶܟ݂ܝܳܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐܰܣܶܩܬܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܐܝܬܺܝܬܟܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܡܺܝܬ݂ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܕܠܳܐ ܐܶܒܰܛܶܠ ܩܝܳܡܝ ܕܥܰܡܟܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ. 2 ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ ܬܩܺܝܡܽܘܢ ܩܝܳܡܳܐ ܠܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܡܰܕ݂ܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܩܰܪܘ. ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܬܽܘܢ ܠܩܳܠܝ. ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕܬܽܘܢ. 3 ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡ̇ܪܶܬ݂. ܕܠܳܐ ܐܰܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܠܬ݂ܽܘܩܰܠܬ݂ܳܐ. 4 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܪܺܝܡܘ ܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܩܳܠܗܽܘܢ ܘܰܒ̣ܟܰܘ. 5 ܘܰܩ̣ܪܳܐ ܥܰܡܳܐ ܫܡܶܗ ܕܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܒܶܟܝܳܢ. ܘܕܰܒܰܚܘ ܬܰܡܳܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. 6 ܘܫܰܕܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܓܒܰܪ ܠܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ ܠܡܺܐܪܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ. 7 ܘܰܦ̣ܠܰܚܘ ܥܰܡܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܐܓܰܪܘ ܒܳܬܰܪ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܰܚ̣ܙܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 8 ܘܡܺܝܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܒܰܪܡܳܐܐ ܘܰܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ. 9 ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ ܒܬܰܡܢܰܬ݂ܣܪܰܚ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܓܳܥܳܫ. 10 ܘܳܐܦ ܟܽܠܶܗ ܕܳܪܳܐ ܗܰܘ ܐܶܬ݂ܟܢܶܫܘ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܩ̣ܳܡ ܕܳܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܰܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 11 ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܦ̣ܠܰܚܘ ܠܒܰܥܠܳܐ. 12 ܘܰܫܒܰܩܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܰܐܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܐܪܓܶܙܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. 13 ܘܰܫ̣ܒܰܩܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܦ̣ܠܰܚܘ ܠܒܰܥܠܳܐ. ܘܠܶܐܣܬܖ̈ܳܬ݂ܳܐ. 14 ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܒܳܙܽܘܙ̈ܶܐ ܘܒܰܙܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܒܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܬܽܘܒ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. 15 ܘܰܠܟܰܪ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕܺܝܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܳܩܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒ. 16 ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܦܪܰܩܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܒܳܙܽܘܙܰܝ̈ܗܽܘܢ. 17 ܘܳܐܦ ܠܕܰܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܫ̣ܡܰܥܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܛܥܰܘ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܣܛܰܘ ܒܰܥܓܰܠ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܶܐܙܰܠܘ ܒܳܗ̇ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܡܶܫܡܰܥ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܗܳܟܰܢܳܐ. 18 ܘܟܰܕ݂ ܐܰܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܫܳܡܰܥ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢܰܩܬ݂ܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܳܠܽܘܨܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܕܳܚܽܘܩܰܝ̈ܗܽܘܢ. 19 ܘܟܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂ܘ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܗܦܰܟܘ ܘܚܰܒܶܠܘ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܡܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܠܡܶܦܠܰܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܠܡܶܣܓܕ݂ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܒܰܨܰܪܘ ܡܶܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. 20 ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܕܰܥܒܰܪ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܩܝܳܡܝ ܕܦܰܩܕܶܬ݂ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܫ̣ܡܰܥܘ ܒܩܳܠܝ. 21 ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܠܡܰܘܒܳܕ݂ܽܘ ܠܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܫܒܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܘܡܺܝܬ݂. 22 ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܢܰܣܶܐ ܒܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܢܛܰܪܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܘ ܠܳܐ. 23 ܘܰܫܒܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܐܰܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܥܓܰܠ. ܘܠܳܐ ܐܰܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ.

1 ܘܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܫܒܰܩ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܢܰܣܳܝܽܘ ܒܗܽܘܢ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܟܽܠ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܖ̈ܳܒܶܐ ܕܰܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ. 2 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܕܳܖ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܢܺܐܠܦܽܘܢ ܩܪܳܒܳܐ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ. 3 ܚܰܡܫܳܐ ܛܖ̈ܽܘܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܘܨܰܝ̈ܕܢܳܝܶܐ. ܘܚܳܘܳܝ̈ܶܐ ܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܛܽܘܪܳܐ ܕܠܶܒܢܳܢ. ܘܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܚܶܪܡܽܘܢ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܰܚܡܳܬ݂. 4 ܗܘܰܘ ܠܰܡܢܰܣܳܝܽܘ ܒܗܽܘܢ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܢܶܕܰܥ ܐܶܢ ܫܳܡܥܺܝܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܦܰܩܶܕ݂ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. 5 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܝܺܬ݂ܶܒܘ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܚܳܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ. ܘܚܺܝܬ݂ܳܝ̈ܶܐ. ܘܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ. 6 ܘܰܢܣܰܒܘ ܡܶܢ ܒ̈ܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܝܰܗܒܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܦܠܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 7 ܘܰܥ̣ܒܰܕܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܛܥܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. ܘܰܦܠܰܚܘ ܠܒܰܥܠܳܐ ܘܠܶܐܣܬܖ̈ܳܬ݂ܳܐ. 8 ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܟܽܘܫܳܢ ܥܰܘܳܠܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܪܳܡ ܢܰܗܖ̈ܺܝܢ. ܘܰܦܠܰܚܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܟܽܘܫܳܢ ܥܰܘܳܠܳܐ ܬܡܳܢܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. 9 ܘܰܩܪܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܬ݂ܢܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܩܰܢܰܙ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܟܳܠܳܒ ܕܰܙܥܽܘܪ ܡܶܢܶܗ. 10 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܕ݂ܳܢ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܢܦܰܩ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܠܟܽܘܫܳܢ ܥܰܘܳܠܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܪܳܡ ܢܰܗܖ̈ܺܝܢ. ܘܥܶܫܢܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܟܽܘܫܳܢ ܥܰܘܳܠܳܐ. 11 ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܡܺܝܬ݂ ܥܰܬ݂ܢܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܩܰܢܰܙ. 12 ܘܰܐܘܣܶܦ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܚܰܝܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܶܓܠܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܥܰܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 13 ܘܟܰܢܶܫ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܘܠܰܥܡܳܠܺܝܩ. ܘܶܐܙܰܠ̣ܘ ܘܰܡ̣ܚܰܘ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܺܝܪܶܬ݂ܘ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܶܩ̈ܠܶܐ. 14 ܘܰܦ̣ܠܰܚܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܥܶܓܠܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܬܡܳܢܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. 15 ܘܰܩܪܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܠܳܐܗܽܘܪ ܒܰܪ ܓܳܐܪܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܦܫܺܝܓܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܫܰܕܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܠܥܶܓܠܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. 16 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܐܳܗܽܘܪ ܣܰܝܦܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܦܽܘܡܰܘ̈ܗܝ. ܩܦܰܣ ܐܽܘܪܟܶܗ. ܘܰܐܣܪܶܗ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܠܒܽܘܫܶܗ ܥܰܠ ܥܰܛܡܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. 17 ܘܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܥܶܓܠܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܘܥܶܓܠܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܒܪܺܝܪ ܛܳܒ. 18ܘܟܰܕ݂ ܓܰܡܰܪ ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܫܪܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܫܩܺܝ̈ܠܰܝ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. 19 ܘܗܽܘ ܗ̣ܦܰܟ݂ ܡܶܢ ܦܣܺܝܠܺܝܢ ܕܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܓܰܠܓܳܠܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܣܶܬ݂ܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܕܺܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܠܳܟ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܥܒܰܪܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܦܪܰܩܘ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܘܳܬܶܗ. 20 ܘܳܐܗܽܘܪ ܥܰܠ ܠܘܳܬ݂ܶܗ. ܘܗܽܘ ܝܳܬ݂ܶܒ ܗܘܳܐ ܒܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ ܕܰܡܬ݂ܰܩܢܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܗܽܘܪ. ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܕܺܐܡܰܪ ܠܳܟ݂. ܘܩܳܡ ܥܶܓܠܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ. 21 ܘܰܐܘܫܶܛ ܐܳܗܽܘܪ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܣܶܡܳܠܳܐ. ܘܰܢ̣ܣܰܒ ܣܰܝܦܳܐ ܡܶܢ ܥܰܛܡܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܒܟܰܪܣܶܗ. 22 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܡܰܪܩܩܶܗ ܒܳܬܰܪ ܡܚܽܘܬܶܗ. ܘܣܰܟ݂ܪܳܗ̇ ܚܶܠܒܳܐ ܠܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܰܡܛܶܗ ܣܰܝܦܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܶܗ. ܘܰܢܦܰܩ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ݂. 23 ܘܰܢܦܰܩ ܐܳܗܽܘܪ ܠܰܟ݂ܣܽܘܣܛܪܽܘܢ ܘܶܐܚܰܕ݂ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܘܰܢܦܰܩ. 24 ܗܽܘ ܢܦܰܩ ܘܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܥ̣ܰܠܘ. ܘܚܳܙܶܝܢ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ ܛܦܶܝܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܟܒܰܪ ܠܰܦܪܽܘܕܕܩܳܐ ܢܦܰܩ ܒܬ݂ܰܘܳܢܳܐ ܕܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ. 25 ܘܟܰܬܰܪܘ ܣܰܓܺܝ. ܘܚܳܙܶܝܢ ܠܳܐ ܦܳܬܰܚ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܥܶܠܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܢ̣ܣܰܒܘ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܦܬܰܚܘ. ܘܚܳܙܶܝܢ ܡܳܪܗܽܘܢ ܪܡܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܡܺܝܬ݂. 26 ܘܥܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܬܬܰܘܗܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܳܗܽܘܪ ܥܒܰܪ ܠܰܦܣܺܝܠܺܝܢ ܘܶܐܬ݂ܦܰܠܰܛ. ܘܰܪܗܶܛ ܠܫܺܝܥܪܰܬ݂. 27 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ. ܩܪܳܐ ܒܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܥܰܡܶܗ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܗܽܘ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. 28 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܬܰܘ ܒܳܬܰܪܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܫܠܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ. ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܶܐܚܰܕ݂ܘ ܡܰܥܒܰܪܬ݂ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܘܠܳܐ ܫ̣ܒܰܩܘ ܠܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܥܒܰܪ. 29 ܘܩܰܛܶܠܘ ܡܶܢ ܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܟܽܠ ܕܥܰܬܺܝܪ ܘܟܽܠ ܓܒܰܪ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܦܰܠܰܛ ܐ̱ܢܳܫ. 30. ܘܶܐܬܬܰܒܰܪܘ ܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܫܶܠܝܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܬܡܳܢܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. 31 ܘܒܳܬܪܶܗ ܗܘܳܐ ܫܰܡܓܰܪ ܒܰܪ ܥܢܳܬ݂. ܘܰܚܪܰܒ ܡܶܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܫܶܬܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܒܡܰܣܳܣܳܐ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܰܦܪܰܩ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.  

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ.

1 ܘܰܐܘܣܶܦܘ ܬܽܘܒ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܳܐܗܽܘܪ ܡܺܝܬ݂. 2 ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܢܳܒܺܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ ܕܰܐܡܠܶܟ݂ ܒܚܳܨܽܘܪ. ܘܪܰܒ ܚܰܝܠܶܗ ܣܺܝܣܪܳܐ. ܘܗܽܘ ܝܳܬ݂ܶܒ ܗܘܳܐ ܒܚܰܪܫܰܬ݂ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. 3 ܘܰܐܙܥܶܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܬ݂ܫܰܥܡܳܐܐ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܰܝ̈ ܠܶܗ. ܘܗܽܘ ܡܫܰܥܒܶܕ݂ ܗܘܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. 4 ܘܰܕ݂ܒܽܘܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܢܒܺܝܬ݂ܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܠܦܺܝܬ݂ܽܘܪ. ܗܺܝ ܗܘܳܬ݂ ܕܳܝܢܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ. 5 ܘܗܺܝ ܕܒܽܘܪܳܐ ܝܳܬ݂ܒܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܬܚܶܝܬ݂ ܕܶܩܠܳܐ. ܒܶܝܬ݂ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܘܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܕܺܝܢܳܐ. 6 ܘܫܰܕܪܰܬ݂ ܩܪܳܬ݂ ܠܒܳܪܳܩ ܒܰܪ ܐܳܒܺܝܢܥܳܡ ܡܶܢ ܪܩܶܡ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܦܰܩܕ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܬܺܐܙܰܠ ܘܬܶܬܶܒ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܬ݂ܳܒܽܘܪ. ܘܬܶܕ݂ܒܰܪ ܥܰܡܳܟ݂ ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܙܒܽܘܠܽܘܢ. 7 ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܩܺܝܫܽܘܢ. ܥܰܠ ܣܺܝܣܪܳܐ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܳܒܺܝܢ. ܘܥܰܠ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܰܐܫܠܡܺܝܘܗܝ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. 8 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܒܳܪܳܩ. ܐܶܢ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܥܰܡܝ. ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܥܰܡܝ. ܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. 9 ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܡܺܐܙܰܠ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܟ݂. ܒܪܰܡ ܒܳܪܳܩ ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܒܗܰܪ ܥܰܠ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܢܰܫܠܡܺܝܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܣܺܝܣܪܳܐ. ܘܩܳܡܰܬ݂ ܕܒܽܘܪܳܐ ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ݂ ܥܰܡ ܒܳܪܳܩ ܠܰܪܩܶܡ. 10 ܘܟܰܢܶܫ ܒܳܪܳܩ ܠܰܙܒܽܘܠܽܘܢ. ܘܰܠܢܰܦܬܳܠܺܝ ܠܰܪܩܶܡ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܥܰܡܶܗ ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܣܶܠܩܰܬ݂ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܕܒܽܘܪܳܐ. 11 ܘܚܽܘܒܳܪ ܩܺܝܢܳܢ. ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܩܺܝܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܚܽܘܒܳܒ ܚܡܽܘܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܢܩܰܫ ܡܰܫܟܢܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܛܡܬ݂ܳܐ ܕܒܰܨܥܺܝܢܺܝܢ ܕܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ̣ ܪܩܶܡ. 12 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܣܺܝܣܪܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܒܳܪܳܩ ܒܰܪ ܐܳܒܺܝܢܥܳܡ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܬ݂ܳܒܽܘܪ. 13 ܘܟܰܢܶܫ ܣܺܝܣܪܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬܶܗ. ܬܫܰܥܡܳܐܐ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܡܶܢ ܚܰܪܫܰܬ݂ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܩܺܝܫܽܘܢ. 14 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܕܒܽܘܪܳܐ ܠܒܳܪܳܩ. ܩܽܘܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܫܠܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܣܺܝܣܪܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. ܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܢܳܦܶܩ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܘܰܢܚܶܬ݂ ܒܳܪܳܩ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܬ݂ܳܒܽܘܪ. ܘܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܥܰܡܶܗ. 15 ܘܰܬ݂ܒܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܣܺܝܣܪܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬܶܗ. ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܒܳܪܳܩ. ܘܰܢܚܶܬ݂ ܣܺܝܣܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܶܗ. ܘܰܥ̣ܪܰܩ ܒܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. 16 ܘܒܳܪܳܩ ܪܕܰܦ ܒܳܬܰܪ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬܶܗ ܘܒܳܬܰܪ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܪܫܶܬ݂ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܢܶܦܠܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܕܣܺܝܣܪܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܦܰܠܰܛ ܟܰܕ݂ ܚܰܝ. 17 ܘܣܺܝܣܪܳܐ ܥ̣ܪܰܩ ܒܰܪܓܶܠ. ܘܥ̣ܰܠ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܥܢܳܐܶܝܠ ܐ̱ܢܬܰܬ݂ ܚܽܘܒܳܪ ܩܺܝܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܢܳܒܺܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܚܳܨܽܘܪ ܘܒܶܝܬ݂ ܚܽܘܒܳܪ ܩܺܝܢܳܝܳܐ. 18 ܘܢܶܦܩܰܬ݂ ܥܢܳܐܶܝܠ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܣܺܝܣܪܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܣܛܺܝ ܡܳܪܝ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ. ܘܰܣܛܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܠܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܟܰܣܝܰܬܶܗ ܒܰܚܡܺܝܠܬܳܐ. 19 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܐܰܫܩܳܐܺܝܢܝ ܩܰܠܺܝܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܗܺܝܬ݂ ܘܰܫܪܳܬ݂ ܚܠܺܝܨܳܐ ܕܚܰܠܒܳܐ ܘܰܐܫܩܝܰܬܶܗ ܘܟܰܣܝܰܬܶܗ. 20 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܩܽܘܡܝ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܳܐܬܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܫܳܐܶܠ ܠܶܟ݂ܝ ܘܳܐܡܰܪ ܕܺܐܝܬ݂ ܬܢܳܢ ܐ̱ܢܳܫ. ܐܶܡܰܪܝ ܠܶܗ ܠܰܝܬ. 21 ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܥܢܳܐܶܝܠ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܚܽܘܒܳܪ ܣܶܟܬ݂ܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܶܐܚܕܰܬ݂ ܐܰܪܙܰܦܬ݂ܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܗ̇. ܘܥܶܠܰܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܟܰܕ݂ ܗܽܘ ܕܰܡܺܝܟ݂. ܘܢܶܩܫܰܬ݂ ܣܶܟܬ݂ܳܐ ܒܨܶܕ݂ܥܶܗ. ܘܛܶܒܥܰܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܰܕ݂ ܗܽܘ ܕܰܡܺܝܟ݂. ܘܶܐܬܛܰܪܰܦ ܘܡܺܝܬ݂. 22 ܘܗܳܐ ܒܳܪܳܩ ܪܳܕܶܦ ܒܳܬܰܪ ܣܺܝܣܪܳܐ. ܘܢܶܦܩܰܬ݂ ܥܢܳܐܶܝܠ ܠܽܐܘܪܥܶܗ. ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܬܳܐ ܐܶܚܰܘܶܝܟ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܥܰܠ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܘܰܚܙܳܐ. ܘܗܳܐ ܪܡܶܐ ܘܡܺܝܬ݂. ܘܣܶܟܬ݂ܳܐ ܒܨܶܕ݂ܥܶܗ. 23 ܘܰܬ݂ܒܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܠܢܳܒܺܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 24 ܘܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܗܘܳܬ݂ ܘܥܳܫܢܳܐ ܥܰܠ ܢܳܒܺܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܩܰܛܠܽܘܗܝ ܠܢܳܒܺܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ.

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܕܒܽܘܪܳܐ ܘܰܕܒܳܪܳܩ

1 ܘܫܰܒܚܰܬ݂ ܕܒܽܘܪܳܐ ܘܒܳܪܳܩ ܒܰܪ ܐܳܒܺܝܢܥܳܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܠܡܺܐܡܰܪ. 2 ܒܦܽܘܪܥܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬ݂ܦܪܰܥ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. 3 ܫܡܰܥܘ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܘܨܽܘܬ݂ܘ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ. ܐܶܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܶܫܰܒܰܚ. ܘܶܐܙܰܡܰܪ ܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 4 ܡܳܪܝܳܐ ܒܡܰܦܩܳܟ ܕܡܶܢ ܣܳܥܺܝܪ. ܟܰܕ݂ ܗܰܠܶܟ݂ܬ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܕ݂ܽܘܡ ܐܰܪܥܳܐ ܙܳܥܰܬ݂. ܘܳܐܦ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܢܰܛܶܦܘ. ܘܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܖ̈ܰܣܝ ܡܰܝ̈ܳܐ. 5 ܘܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܳܠܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܣܺܝܢܰܝ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 6 ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܫܰܡܓܰܪ ܒܰܪ ܥܢܳܬ݂. ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܥܢܳܐܶܝܠ ܦ̣ܣܰܩܘ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ. ܘܕܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܬܖ̈ܺܝܨܶܐ. ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܡܥܰܩ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 7 ܦܣܰܩܘ ܫܶܛܚ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܦܣܰܩܘ ܥܕܰܡܳܐ ܕܩܳܡܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܕܒܽܘܪܳܐ. ܩܳܡܶܬ݂ ܐܶܡܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 8 ܢܶܓܒܶܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܣܥܳܖ̈ܶܐ. ܘܣܰܝܦܳܐ ܘܪܽܘܡܚܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 9 ܠܶܒܝ ܐܶܡܰܪ ܠܰܡܒܰܕܩܳܢܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܦܪܺܝܫܺܝܢ ܒܥܰܡܳܐ ܒܰܪܶܟ݂ܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. 10 ܘܖ̈ܳܟ݂ܒܰܝ ܐܰܬܳܢ̈ܶܐ ܚܶܘܳܖ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܒܒ̈ܳܬܶܐ. ܘܰܡܗܰܠܟܰܝ̈ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ. 11 ܪܢܰܘ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ ܕܒܰܝܢܳܬ݂ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ. ܬܰܡܳܢ ܢܶܬܠܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܕܰܐܣܓܺܝ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܚܶܬ݂ ܠܬܰܪܥܳܐ ܥܰܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 12 ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ. ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ. ܕܒܽܘܪܳܐ. ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ. ܘܶܐܬ݂ܝܰܕܳܝ. ܘܡܰܠܶܠܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܩܽܘܡ ܒܳܪܳܩ. ܘܰܫܒܺܝ ܫܳܒܰܝ̈ܟ. ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܺܝܢܥܳܡ. 13 ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܚܶܬ݂ ܡܦܰܨܝܳܢܳܐ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ݂ ܠܺܝ ܒܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦܪܶܝܡ. 14 ܘܰܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܒܰܥܡܳܠܺܝܩ. ܒܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܒܚܽܘܒܳܟ. ܡܶܢ ܡܳܟ݂ܺܝܪ ܢܦܰܩ ܡܒܰܕܩܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܙܒܽܘܠܽܘܢ ܕܟ݂ܳܬܒܺܝܢ ܒܩܰܢܝܳܐ ܕܣܳܦܪܳܐ. 15 ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܐܝܣܳܟܳܪ ܥܰܡ ܕܒܽܘܪܳܐ. ܘܺܐܝܣܳܟܳܪ ܐܰܝܟ݂ ܒܳܪܳܩ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܒܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܠܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܒܺܝܠ. ܪܰܘܪܒܺܝܢ ܒܳܕ݂ܩܰܝ̈ ܠܶܒܳܐ. 16 ܠܡܳܢܳܐ ܝܳܬ݂ܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ. ܠܡܶܫܡܰܥ ܣܰܘܩܳܐ ܕܰܥܖ̈ܳܕܶܐ. ܠܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܒܺܝܠ. ܪܰܘܖ̈ܒܺܝܢ ܒܳܕ݂ܩܰܝ̈ ܠܶܒܳܐ. 17 ܓܳܕ݂ ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܫܪܶܐ. ܘܕ݂ܳܢ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܓܳܐܰܪ ܣܦܺܝܢ̈ܶܐ. ܐܳܫܺܝܪ ܝܳܬ݂ܶܒ ܥܰܠ ܣܦܳܪܳܐ ܕܝܰܡܳܐ. ܘܥܰܠ ܬܽܘܪܥܬܶܗ ܢܶܫܪܶܐ. 18 ܙܒܽܘܠܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܕܚܰܣܶܕ݂ ܢܰܦܫܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܢܰܦܬܳܠܺܝ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܕܚܰܩܠܶܗ. 19 ܐܶܬ݂ܰܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫܘ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬ݂ܟܰܬܰܫܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. ܒܬܰܥܢܳܟ ܐܶܬ݂ܟܰܬܰܫܘ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܓ݂ܕܽܘ. ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܘܟܶܣܦܳܐ ܠܳܐ ܢ̣ܣܰܒܘ. 20 ܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܩܪܳܒܳܐ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܡܶܢ ܕܽܘ̈ܟܝܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܩܪܳܒܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡ ܣܺܝܣܪܳܐ ܒܢܰܚܠܳܐ ܕܩܺܝܫܽܘܢ. 21 ܓܪܰܦ ܐܶܢܽܘܢ ܢܰܚܠܳܐ ܕܩܺܝܫܽܘܢ. ܘܢܰܚܠܳܐ ܕܩܰܪܡܺܝܢ. ܬܰܕ݂ܪܶܟ݂ ܢܰܦܫܝ ܚܰܝܠܳܐ. 22 ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܦܰܠ ܥܶܩܒܶܐ ܕܪܰܟ݂ܫܶܗ. ܡܶܢ ܢܶܗܡܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܕܬܰܩܺܝܦܰܘ̈ܗܝ. 23 ܠܽܘܛܘ ܠܰܡܪܽܘܕ݂. ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܽܘܛܽܘܗ̇ ܘܠܽܘܛܘ ܠܝܰܬ݂ܳܒܶܝ̈ܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܥܽܘܕ݂ܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܓܰܒܖ̈ܶܐ. 24 ܬܶܬ݂ܒܰܪܰܟ݂ ܡܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܥܢܳܐܶܝܠ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܚܽܘܒܳܪ ܩܺܝܢܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܰܒܡܰܫܟܢܳܐ ܬܶܬ݂ܒܰܪܰܟ݂. 25 ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܐܶܠ ܘܚܰܠܒܳܐ ܝܶܗܒܰܬ݂. ܒܟ݂ܳܣܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܩܰܪܒܰܬ݂ ܚܶܐܘܬ݂ܳܐ. 26 ܐܺܝܕ݂ܳܗ̇ ܥܰܠ ܣܶܟܬ݂ܳܐ ܐܰܘܫܛܰܬ݂. ܘܝܰܡܺܝܢܳܗ̇ ܠܰܐܪܙܰܦܬ݂ܳܐ ܕܢܰܓܳܪܳܐ. ܘܰܡܚܳܬܶܗ ܠܣܺܝܣܪܳܐ. ܘܦܰܟ݂ܬܶܗ ܠܪܺܝܫܶܗ. ܘܰܡܚܳܬ݂ ܘܰܐܥܒܪ݂ܰܬ݂ ܒܨܶܕ݂ܥܶܗ. 27 ܘܒܰܝܢܳܬ݂ ܖ̈ܶܓܠܶܝܗ̇ ܒ̣ܪܰܟ݂ ܘܰܢ̣ܦܰܠ. ܘܰܫ̣ܟܶܒ. ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܒ̣ܪܰܟ݂ ܬܰܡܳܢ ܢܦ̣ܰܠ ܒܳܙܽܘܙܳܐ. 28 ܘܡܶܢ ܟܰܘܬ݂ܳܐ ܐܰܕ݂ܺܝܩܰܬ݂ ܘܝܰܒܒܰܬ݂ ܐܶܡܶܗ ܕܣܺܝܣܪܳܐ ܡܶܢ ܟܣܽܘܣܛܳܪܽܘܢ ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܡܳܢܰܘ ܐܶܫܬܰܘܚܰܖ̈ܝ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬܶܗ ܕܒܶܪܝ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ. ܘܡܳܢܰܘ ܐܰܘܚܰܪ ܙܢܳܓܳܐ ܕܡܰܖ̈ܟܒܳܬܶܗ. 29 ܚܰܟܺܝܡܰܬ݂ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬ݂ܳܗ̇ ܐܳܦ ܗܺܝ ܥܢܳܬ݂. ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܳܗ̇. 30. ܟܒܰܪ ܐܶܙܰܠ ܘܶܐܫܟܰܚ ܒܶܙܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬ݂ܳܐ. ܘܦܰܠܶܓ ܟܽܘܕܰܢܝܳܐ ܠܖ̈ܺܝܰܫ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܘܒܶܙܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬ݂ܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܢ̈ܶܐ. ܘܨܽܘܖ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܠܣܺܝܣܪܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܢ̈ܶܐ. ܘܨܽܘܖ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܥܰܠ ܨܰܘܖ̈ܶܐ ܕܒܳܙܽܘܙ̈ܶܐ. 31 ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܺܐܒܕܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܖ̈ܳܚܡܰܝܟ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܦܰܩ ܫܶܡܫܳܐ ܒܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ. ܘܫܶܠܝܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ.

1 ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢܳܝ̈ܶܐ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ. 2 ܘܥܶܫܢܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܶܕܝܰܢܳܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܶܕܝܰܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒ̈ܳܬܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܡܥܰܖ̈ܶܐ ܘܰܛܝܳܖ̈ܶܐ. 3 ܘܡܳܐ ܕܙܳܪܰܥ ܗܘܳܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܣܳܠܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܕܝܰܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܥܰܡܠܩܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܪܩܶܡ. ܘܫܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 4 ܘܰܡܚܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܥܰܐܙܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܢܰܚܽܘܢ ܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ. ܘܚܶܡܖ̈ܶܐ. 5 ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ. ܘܰܒܥܺܝܪܗܽܘܢ. ܘܡܰܫܟܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܟ݂ ܩܰܡܨܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܘܰܠܗܽܘܢ ܘܰܠܓܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢ. ܘܥ̣ܰܠܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘܬ݂ܳܗ̇. 6 ܘܶܐܬܬܙܺܝܥ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܛܳܒ. ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܶܕܝܰܢܳܝ̈ܶܐ. 7 ܘܰܐܙܥܶܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܨܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ. 8 ܘܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܢܳܐ ܐܰܣܶܩܬܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܐܦܶܩܬܟܽܘܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܒܕܽܘܬ݂ܳܐ. 9 ܘܦܰܨܺܝܬܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܳܠܽܘܨܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܐܘܒܕܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ ܐܰܪܥܗܽܘܢ. 10 ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܬܽܘܢ ܒܩܳܠܝ. 11 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܺܝܬܶܒ ܬܚܶܝܬ݂ ܒܶܛܡܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܥܽܘܦܪܳܐ. ܩܪܺܝܬ݂ܶܗ ܕܝܽܘܐܳܫ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܥܰܙܪܺܝ. ܘܓܶܕ݂ܥܽܘܢ ܒܪܶܗ ܚܳܒܶܛ ܗܘܳܐ ܚܶܛ̈ܶܐ ܒܓܰܬ݂. ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܶܕܝܰܢܳܝ̈ܶܐ. 12 ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܚܰܝܠܳܐ ܥܰܡܳܟ݂. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ. ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܳܪܝ. ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܰܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܓܕܰܫܝ̈ ܠܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܘܰܐܝܟܰܐ ܐܶܢܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬܶܗ ܕܶܐܫܬܰܥܺܝܘ ܠܰܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܰܢ ܕܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܐܰܦܩܰܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܫܰܒܩܰܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܫܠܡܰܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢܳܝ̈ܶܐ. 14 ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܙܶܠ ܒܚܰܝܠܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܬܶܦܪܽܘܩ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܶܕܝܰܢܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܫܰܕܰܪܬܳܟ݂. 15 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܳܪܝ. ܒܡܳܢܳܐ ܐܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܗܳܐ ܫܰܪܒܰܬ݂ܝ ܒܨܺܝܪܳܐ ܗܺܝ ܒܰܡܢܰܫܶܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܙܥܽܘܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܳܒܝ. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܬܶܚܪܽܘܒ ܠܡܶܕܝܰܢܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. ܥܒܶܕ݂ ܠܺܝ ܐܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܕܰܥ ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ. 18 ܠܳܐ ܬܶܦܪܽܘܩ ܡܶܟܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܘܰܐܦܶܩ ܫܳܪܽܘܬ݂ܝ ܘܶܐܣܺܝܡ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܶܢܳܐ ܐܶܬܶܒ ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܺܐܬ݂ܶܐ. 19 ܘܓܶܕ݂ܥܽܘܢ ܥܰܠ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܓܰܕ݂ܝܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ. ܘܣܰܐܬ݂ܳܐ ܕܩܰܡܚܳܐ ܦܰܛܺܝܪܳܐ. ܘܒܶܣܪܳܐ ܣܳܡ ܒܣܰܠܳܐ. ܘܰܡܨܰܠܠܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܒܩܶܣܛܳܐ. ܘܰܐܦܶܩ ܠܶܗ ܬܚܶܝܬ݂ ܒܶܛܡܬ݂ܳܐ. ܘܩܰܪܶܒ ܠܶܗ. 20 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܣܰܒ ܒܶܣܪܳܐ ܘܦܰܛܺܝܪܳܐ ܘܣܺܝܡ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܰܡܨܰܠܠܳܐ ܐܰܫܽܘܕ݂ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ. 21 ܘܰܐܘܫܶܛ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܪܺܝܫ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. ܘܰܩ̣ܪܶܒ ܠܒܶܣܪܳܐ ܘܰܠܦܛܺܝܪܳܐ. ܘܣܶܠܩܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ ܘܶܐܟ݂ܠܰܬ݂ ܒܶܣܪܳܐ ܘܦܰܛܺܝܪܳܐ. ܘܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬ݂ܓܠܶܙ ܡܶܢ ܨܶܐܕ݂ܰܘܗܝ. 22 ܘܰܚܙܳܐ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ ܕܡܰܠܰܐܟܶܗ ܗܽܘ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ. ܐܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܰܚܙܺܝܬ݂ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܒܰܐܦܺܝ̈ܢ. 23 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܫܠܳܡ ܠܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ. ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ. 24 ܘܰܒ̣ܢܳܐ ܬܰܡܳܢ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܒܥܽܘܦܪܳܐ ܗܘܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܕܥܰܙܪܺܝ. 25 ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܣܰܒ ܬܰܘܪܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟ݂. ܘܬܰܘܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܪ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܣܚܽܘܦ ܡܰܕ݂ܒܚܶܗ ܕܒܰܥܠܳܐ ܦܬܰܟ݂ܪܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ݂. ܘܶܐܣܬܪܳܐ ܕܩܳܝܡܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܦܰܣܶܩ. 26 ܘܰܒܢܺܝ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܬܽܘܩܦܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܒܣܶܕ݂ܪܳܐ. ܘܣܰܒ ܬܰܘܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܰܐܣܶܩ ܥܠܰܘܗܝ ܥܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܩܰܝ̈ܣܶܐ ܒܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܶܐܣܬܪܳܐ ܕܰܡܦܰܣܶܩ ܐܰܢ̱ܬ. 27 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ ܥܶܣܪܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕܕ݂ܳܚܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܝ̈ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܥܒܰܕ݂ ܒܠܺܠܝܳܐ. 28 ܘܩܰܕܶܡܘ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܰܚ̣ܙܰܘ ܕܰܥܩܺܝܪ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܒܰܥܠܳܐ. ܘܶܐܣܬܪܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܦܰܣܩܳܐ. ܘܬܰܘܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܣܰܩ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܒ̣ܢܶܐ. 29 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܥܒܰܕ݂ ܥܒܺܝܕܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܫܰܐܶܠܘ ܘܥ̣ܰܩܶܒܘ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ ܒܰܪ ܝܽܘܐܳܫ ܥܒܰܕ݂ ܥܒܺܝܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. 30. ܘܶܐܡܰܪܘ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܠܝܽܘܐܳܫ. ܐܰܦܶܩ ܒܪܳܟ݂ ܢܡܽܘܬ݂. ܕܰܥܩܰܪ ܡܰܕ݂ܒܚܶܗ ܕܒܰܥܠܳܐ. ܘܦܰܣܶܩ ܐܶܣܬܪܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. 31 ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܐܳܫ ܠܟܽܠ ܕܩ̣ܳܡܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܳܝܢܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܒܰܥܠܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܦܰܨܶܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܕܕ݂ܳܐܶܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ ܢܡܽܘܬ݂. ܐܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܢܕ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܠ ܕܰܥܩܰܪ ܡܰܕ݂ܒܚܶܗ. 32 ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܢܕ݂ܽܘܒܥܰܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܢܕ݂ܽܘܢܺܝܘܗܝ ܒܰܥܠܳܐ ܥܰܠ ܕܰܥܩܰܪ ܡܰܕ݂ܒܚܶܗ. 33 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܕܝܰܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܥܰܡܠܩܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܪܩܶܡ. ܐܶܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܘܰܥܒܰܪܘ ܘܰܫܪܰܘ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܺܐܝܙܰܪܥܺܝܠ. 34 ܘܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܶܒ̣ܫܰܬ݂ ܠܓܶܕ݂ܥܽܘܢ. ܘܰܩܪܳܐ ܒܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܘܰܩܥܳܐ ܐܺܝܙܰܪܥܺܝܠ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܺܐܝܙܓܰܕܰܘ̈ܗܝ ܫܰܕܰܪ ܒܟܽܠܶܗ ܡܢܰܫܶܐ. ܘܰܩܥܰܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܒܳܬܪܶܗ. 35 ܘܺܐܝܙܓܰܕܰܘ̈ܗܝ ܫܰܕܰܪ ܐܳܦ ܥܰܠ ܐܳܫܺܝܪ. ܘܥܰܠ ܙܒܽܘܠܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܠܽܐܘܪܥܗܽܘܢ. 36 ܘܶܐܡܰܪ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܦܳܪܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ. 37 ܗܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܓܶܙܬ݂ܳܐ ܕܥܰܡܪܳܐ ܒܶܐܕܪܳܐ. ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܛܰܠܳܐ ܥܰܠ ܓܶܙܬ݂ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇. ܘܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܝܰܒܫܳܐ. ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܦܳܪܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ. 38 ܘܰܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܩܰܕܶܡ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ܘܥܰܨܪܳܗ̇ ܠܓܶܙܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܡܨܺܝ ܛܰܠܳܐ ܡܶܢ ܓܶܙܬ݂ܳܐ ܡܠܶܐ ܠܰܩܢܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ. 39 ܘܶܐܡܰܪ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܳܟ݂ ܥܠܰܝ. ܘܶܐܡܰܠܶܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂. ܐܶܢܰܣܶܐ ܬܽܘܒ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܓܶܙܬ݂ܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܝܰܒܫܳܐ ܥܰܠ ܓܶܙܬ݂ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇. ܘܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܛܰܠܳܐ. 40 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܝܰܒܫܳܐ ܥܰܠ ܓܶܙܬ݂ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇. ܘܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܗܘܳܐ ܛܰܠܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ.

1 ܘܩܰܕܶܡ ܢܕ݂ܽܘܒܥܶܠ ܕܗܽܘ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܰܫܪܰܘ ܥܰܠ ܥܺܝܢ ܚܳܕ݂ܳܪ. ܘܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ ܗܘܳܬ݂ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܕܓܶܒܥܰܬ݂ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܓܶܕ݂ܥܽܘܢ ܣܰܓܺܝ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܳܟ݂. ܕܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܶܕܝܰܢܳܝ̈ܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܢܺܐܡܰܪ ܐܺܝܕ݂ܝ ܗܽܘ ܙܰܟܝܰܬܰܢܝ. 3 ܗܳܫܳܐ ܩܪܺܝ ܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܢ ܕܕܰܚܺܝܠ ܘܪܰܬܺܝܬ݂ ܢܦܽܘܫ ܠܶܗ. ܘܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܡܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂. ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܐܶܫܬܚܰܪܘ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܓܶܕ݂ܥܽܘܢ. ܬܽܘܒ ܣܰܓܺܝ ܗܽܘ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܚܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܶܐܒܩܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܬܰܡܳܢ ܘܰܠܡܰܢ ܕܺܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܕܗܰܘ ܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܳܟ݂. ܗܰܘ ܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܰܠܡܰܢ ܕܺܐܡܰܪ ܠܳܟ ܕܗܰܘ ܠܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܳܟ݂. ܗܰܘ ܠܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܳܟ݂. 5 ܘܰܐܚܬܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܓܶܕ݂ܥܽܘܢ. ܟܽܠ ܕܠܳܐܝܰܥ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܠܶܫܳܢܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܠܳܐܝܰܥ ܟܰܠܒܳܐ. ܐܰܩܺܝܡܳܝܗܝ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܒܳܪܶܟ݂ ܥܰܠ ܒܽܘܖ̈ܟܰܘܗܝ ܠܡܶܫܬܳܐ. ܐܰܩܺܝܡܳܝܗܝ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. 6 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐܥܺܝܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܦܽܘܡܗܽܘܢ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܟܽܠܶܗ ܫܰܪܟܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܒܪܶܟ݂ܘ ܥܰܠ ܒܽܘܖ̈ܟܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܫܬܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܓܶܕ݂ܥܽܘܢ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܠܳܐܥܺܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܦܽܘܡܗܽܘܢ ܐܶܦܪܽܘܩܟܽܘܢ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܠܡܶܕܝܰܢܳܝ̈ܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܢܺܐܙܽܠܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܐܬ݂ܪܶܗ. 8 ܘܰܢܣܰܒܘ ܙܘܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܩܰܖ̈ܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܫܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܺܝܪܳܬܽܘܬܶܗ. ܘܰܠܡܰܫܟܢܶܗ. ܘܒܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܠ. ܘܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ ܗܘܳܬ݂ ܠܳܗ̇ ܠܬܰܚܬ ܒܥܽܘܡܩܳܐ. 9 ܘܰܗܘܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܩܽܘܡ ܚܽܘܬ݂ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܫܠܶܡܬܳܗ̇ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. 10 ܘܶܐܢ ܕܳܚܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܚܰܬ݂. ܚܽܘܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܘܦܺܐܪܳܐ ܥܠܰܝܡܳܟ݂ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. 11 ܘܬܶܫܡܰܥ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܡܰܠܺܠܝܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬ݂ܚܰܝ̈ܠܳܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ. ܘܰܢܚܶܬ݂ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܗܽܘ ܘܦܺܐܪܳܐ ܥܠܰܝܡܶܗ. ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܚܰܡܫܺܝܢ ܕܰܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. 12 ܘܡܶܕ݂ܝܰܢ ܘܰܥܡܳܠܺܝܩ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܪܩܶܡ. ܢܦܰܠܘ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܡܨܳܐ ܣܰܓܺܝܐܐ. ܘܰܠܗܽܘܢ ܘܰܠܓܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܰܝܬ ܡܶܢܝܳܢ. ܐܰܝܟ݂ ܚܳܠܳܐ ܕܥܰܠ ܣܶܦܬܶܗ ܕܝܰܡܳܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ. 13 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ. ܘܰܚܙܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܡܶܫܬܰܥܶܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܚܶܠܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܚܙܺܝܬ ܒܚܶܠܡܝ. ܟܽܘܟܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܕܰܣܥܳܖ̈ܶܐ ܡܶܬ݂ܗܰܦܰܟ݂ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ. ܘܡܰܛܺܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܗܰܦܟܶܗ ܠܥܶܠ ܘܰܢ̣ܦܰܠ ܡܰܫܟܢܳܐ. 14 ܥ̣ܢܳܐ ܚܰܒܪܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܚܰܪܒܶܗ ܕܓܶܕ݂ܥܽܘܢ ܒܰܪ ܝܽܘܐܳܫ ܓܰܢ̱ܒܪܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܐܫܠܶܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ. 15 ܘܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ ܬܰܫܥܺܝܬܶܗ ܕܚܶܠܡܳܐ ܘܰܦܫܳܪܶܗ. ܣܓܶܕ݂ ܘܰܗܦܰܟ݂ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܩܽܘܡܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܫܠܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ. 16 ܘܦܰܠܶܓ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܖ̈ܺܝܫܺܝܢ. ܘܰܐܘܚܶܕ݂ ܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܩܽܘ̈ܠܶܐ ܣܖ̈ܺܝܩܳܬ݂ܳܐ ܘܠܰܡܦܺܝ̈ܕܶܐ ܒܓܰܘ ܩܽܘ̈ܠܶܐ. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܠܺܝ ܚܙܰܘ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕ݂ܘ. ܗܳܐ ܥܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕ݂ܘ. 18 ܘܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܝ. ܘܰܩܪܰܘ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܫܺܝܦܽܘܖ̈ܶܐ ܒܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܚܰܪܒܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܠܓܶܕ݂ܥܽܘܢ. 19 ܘܥܰܠ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ. ܘܰܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܥܰܡܶܗ. ܒܪܺܝܫ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܒܡܰܛܰܪܬܳܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ. ܘܰܡܩܳܡܽܘ ܐܰܩܺܝܡ ܠܢܳܛܽܘܖ̈ܶܐ. 20 ܘܰܩܪܰܘ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܖ̈ܺܝܫܺܝܢ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܬܰܒܰܪܘ ܩܽܘ̈ܠܶܐ. ܘܶܐܚܰܕ݂ܘ ܒܣܶܡܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܰܡܦܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܒܝܰܡܺܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܕܢܶܩܪܽܘܢ. ܘܰܩ̣ܪܰܘ ܚܰܪܒܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܠܓܶܕ݂ܥܽܘܢ. 21 ܘܩܳܡ̣ܘ ܐ̱ܢܳܫ ܒܕ݂ܽܘܟܬܶܗ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܪܶܗܛܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܘܝܰܒܶܒܘ ܘܰܥܪܰܩܘ. 22 ܘܰܩܖ̈ܰܝ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܩܰܖ̈ܢܳܢ. ܘܣܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܪܒܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܒܚܰܒܪܶܗ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܥܶܪܩܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܘܰܠܨܶܕ݂ܪܰܬ݂. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܶܦܬ݂ܳܐ ܕܳܐܒܶܠ ܡܚܽܘܠܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܛܒܰܬ݂. 23 ܘܰܩܥܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܘܡܶܢ ܐܳܫܺܝܪ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܡܢܰܫܶܐ. ܘܰܪܕܰܦܘ ܒܳܬܰܪ ܡܶܕ݂ܝܰܢ. 24 ܘܺܐܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܫܰܕܰܪ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ ܒܟܽܠܶܗ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܚܽܘܬ݂ܘ ܠܽܐܘܪܥܳܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ. ܘܰܐܚܽܘܕ݂ܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܒܺܪܳܐ ܕܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܰܩܥܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܶܐܚܰܕ݂ܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܒܺܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. 25 ܘܶܐܚܰܕ݂ܘ ܠܰܬܪܶܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ ܠܥܽܘܪܺܝܒ. ܘܰܠܙܺܝܒ ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ ܠܥܽܘܪܺܝܒ ܒܨܽܘܪ. ܘܰܠܙܺܝܒ ܩܛܰܠܘ ܒܒܶܝܬ݂ ܩܰܒܪܰܒ. ܘܰܪܕܰܦܘ ܠܡܶܕ݂ܝܰܢ. ܘܰܠܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܕܥܽܘܪܺܝܒ. ܘܰܕ݂ܙܺܝܒ. ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܓܶܕ݂ܥܽܘܢ ܠܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ.

1 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܠܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕܬ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܠܳܐ ܩܪܰܝܬܳܢ ܟܰܕ݂ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡ ܡܶܕܝܰܢ. ܘܢܳܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ݂. 2 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܡܳܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܗܳܫܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܛܳܒ ܒܽܘܥܪܶܗ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܡܶܢ ܩܛܳܦܶܗ ܕܺܐܝܙܰܪܥܶܠ. 3 ܘܒܺܐܝܙܰܪܥܶܠ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ ܐܰܫܠܶܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܬܪܶܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ. ܠܥܽܘܪܺܝܒ. ܘܰܠܙܺܝܒ ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܕܶܐܥܒܶܕ݂ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܟܽܘܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܶܪܩܰܬ݂ ܚܶܡܬ݂ܗܽܘܢ ܡܶܢܶܗ. ܟܰܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 4 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܰܥܒܰܪ ܗܽܘ ܘܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܥܰܡܶܗ. ܪܳܗܛܺܝܢ ܘܥܰܝ݂ܺܝ݂ܦܺܝܢ. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܠܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܣܳܟ݂ܽܘܬ݂. ܗܰܒܘ ܓܪܺܝܨܬܳܐ ܓܪܺܝܨܬܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܝ݂ܺܝ݂ܦܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܢܳܐ ܗܳܐ ܪܳܕ݂ܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܙܳܒܳܚ ܘܨܰܠܡܢܰܥ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܡܶܕܝܰܢ. 6 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܣܳܟ݂ܽܘܬ݂. ܗܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܙܳܒܳܚ ܘܰܕ݂ܨܰܠܡܢܰܥ ܗܳܫܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. ܕܢܶܬܶܠ ܠܚܰܝܠܳܟ݂ ܠܰܚܡܳܐ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܳܐ ܕܰܐܫܠܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܙܳܒܚ ܘܰܠܨܰܠܡܢܰܥ ܒܺܐܝܕܰܝ̈. ܐܶܕܽܘܫ ܒܶܣܪܟܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ ܘܥܰܠ ܩܽܘܖ̈ܛܒܶܐ. 8 ܘܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܰܦܢܽܘܐܶܝܠ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕܰܥܢܰܐܗܝ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܣܳܟ݂ܽܘܬ݂. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܢܰܐܗܝ ܐܳܦ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܦܢܽܘܐܶܝܠ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܠܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܦܢܽܘܐܶܝܠ. ܡܳܐ ܕܶܐܬܺܝܬ݂ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܐܶܥܩܪܺܝܘܗܝ ܠܡܰܓܕܠܳܐ ܗܳܢܳܐ. 10 ܘܙܳܒܳܚ ܘܨܰܠܡܢܰܥ ܫܪܶܝܢ ܒܩܰܪܩܰܒ. ܗܶܢܽܘܢ ܘܡܰܫܖ̈ܝܳܬ݂ܗܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܡܶܫܬܰܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܟܽܠ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܫܖ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܰܕܢܚܳܐ. ܘܕܰܢ̣ܦܰܠܘ ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܫܳܡܛܰܝ̈ ܣܰܝܦܳܐ. 11 ܘܰܣܠܶܩ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܫܳܖ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܡܰܫܟܢܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܕܢܳܟ݂ܚ ܘܰܕ݂ܝܰܒܓܳܗܳܐ. ܘܰܡ̣ܚܳܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܫܶܠܝܳܐ. 12 ܘܰܥܪܰܩܘ ܙܳܒܳܚ ܘܨܰܠܡܢܰܥ. ܘܰܪܕܰܦ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܘܶܐܚܰܕ݂ ܠܰܬܪܶܝܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ. ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܐܰܙܺܝܥ. 13 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ ܒܰܪ ܝܽܘܐܳܫ ܡܶܢ ܩܪܳܒܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܣܩܳܢܳܐ ܕܰܚܕܶܣ. 14 ܘܶܐܚܰܕ݂ ܥܠܰܝܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܶܝ̈ܗ̇ ܕܣܳܟ݂ܽܘܬ݂ ܘܫܰܐܠܶܗ. ܘܰܐܟ݂ܬܶܒ ܠܶܗ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܣܳܟ݂ܽܘܬ݂ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܝܗ̇. ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 15 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܣܳܟ݂ܽܘܬ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܐ ܙܳܒܳܚ ܘܨܰܠܡܢܰܥ ܕܚܰܣܶܕܬܽܘܢܢܝ ܘܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܠܺܝ ܙܳܒܳܚ ܘܨܰܠܡܢܰܥ ܦܟ݂ܺܝܪܺܝܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. ܕܢܶܬܶܠ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܠܰܚܡܳܐ ܕܥܰܝ݂ܺܝ݂ܦܺܝܢ. 16 ܘܓܰܪ ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܥܰܠ ܩܽܘܖ̈ܛܒܶܐ. ܘܶܐܫܬܰܢܰܕ݂ ܒܗܽܘܢ ܒܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܣܳܟ݂ܽܘܬ݂. 17 ܘܡܰܓܕܠܳܐ ܕܰܦܢܽܘܐܶܝܠ ܥܩܰܪ. ܘܩܰܛܶܠ ܠܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 18 ܘܶܐܡܰܪ ܠܙܳܒܳܚ ܘܰܠܨܰܠܡܢܰܥ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܩܰܛܶܠܬܽܘܢ ܒܬ݂ܳܒܽܘܪ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. 19 ܘܶܐܡܰܪ. ܐܰܚܰܝ̈ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܶܡܝ. ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܶܐܠܽܘ ܐܰܚܺܝܬܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܳܐ ܩܰܛܶܠܬܟܽܘܢ. 20 ܘܶܐܡܰܪ ܠܝܳܬ݂ܳܪ ܒܽܘܟܪܶܗ. ܩܽܘܡ ܩܛܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܫ̣ܡܰܛ ܛܰܠܝܳܐ ܣܰܝܦܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܚܶܠ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܛܰܠܝܳܐ ܗܘܳܐ. 21 ܘܶܐܡܰܪܘ ܙܳܒܳܚ ܘܨܰܠܡܢܰܥ. ܩܽܘܡ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܦܓܰܥ ܒܰܢ. ܘܰܐܝܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ. ܘܩܳܡ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ ܘܩܰܛܶܠ ܠܙܳܒܳܚ ܘܰܠܨܰܠܡܢܰܥ. ܘܰܢܣܰܒ ܣܰܗܖ̈ܳܢܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܒܨܰܘܖ̈ܶܐ ܕܓܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. 22 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܓܶܕ݂ܥܽܘܢ. ܐܶܫܬܰܠܛ ܒܰܢ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܒܪܳܟ݂. ܐܳܦ ܒܰܪ ܒܪܳܟ݂. ܕܰܦܪܰܩܬܳܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ. 23 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ. ܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܶܫܬܰܠܰܛ ܐ̱ܢܳܐ ܒܟܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܒܶܪܝ ܡܶܫܬܠܰܛ ܒܟܽܘܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܟܽܘܢ. 24 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܫܶܐܠܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ. ܗܰܒܘ ܠܺܝ ܐ̱ܢܳܫ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܩܕ݂ܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܶܙܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܕ݂ܳܫ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܖ̈ܒܳܝܶܐ ܗܘܰܘ. 25 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܝܳܗܒܺܝܢܢ ܠܳܟ݂. ܘܰܦܪܰܣܘ ܡܰܪܛܽܘܛܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܬܰܡܳܢ ܐ̱ܢܳܫ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܩܕ݂ܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܶܙܬܶܗ. 26 ܘܰܗܘܳܐ ܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܫ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܫܐܶܠ ܐܳܠܶܦ ܘܰܫܒܰܥܡܳܐܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܣܰܗܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܥܶܩ̈ܶܐ. ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ. ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܥܶܩ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܒܨܰܘܖ̈ܶܐ ܕܓܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. 27 ܘܰܢܣܰܒ ܡܶܢܗܽܘܢ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ ܘܰܥܒܰܕ݂ ܥܽܘܦܪܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܒܰܩܪܺܝܬܶܗ ܒܥܽܘܦܪܳܐ. ܘܰܛܥܰܘ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܳܬܪܶܗ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܓܶܕ݂ܥܽܘܢ ܘܰܠܒܰܝܬܶܗ ܠܬ݂ܽܘܩܰܠܬ݂ܳܐ. 28 ܘܶܐܬܬܰܒܰܪܘ ܡܶܕܝܰܢܳܝ̈ܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦܘ ܕܰܢܪܺܝܡܽܘܢ ܪܺܝܫܗܽܘܢ ܘܫܶܠܝܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܓܶܕ݂ܥܽܘܢ. 29 ܘܶܐܙܰܠ ܢܕ݂ܽܘܒܥܶܠ ܒܰܪ ܝܽܘܐܳܫ ܘܺܝܬܶܒ ܒܒܰܝܬܶܗ. 30. ܘܠܶܗ ܠܓܶܕ݂ܥܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܫܰܒܥܺܝܢ ܒܢܺܝ̈ܢ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܚܰܨܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܰܝ̈ ܠܶܗ. 31 ܘܰܕ݂ܪܽܘܟܬܶܗ ܕܒܰܫܟܺܝܡ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܒܪܳܐ. ܘܫܰܡܺܝ ܫܡܶܗ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ. 32 ܘܡܺܝܬ݂ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ ܒܰܪ ܝܽܘܐܳܫ ܒܣܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܝܽܘܐܳܫ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܒܥܽܘܦܪܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܕܥܰܙܪܺܝ. 33 ܘܟܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ. ܗܦܰܟ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܛܥܰܘ ܒܳܬܰܪ ܒܰܥܠܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠ ܩܝܳܡܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 34 ܘܠܳܐ ܐܶܬܕܟܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. ܕܰܡܦܰܨܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܒܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 35 ܘܠܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܒܰܝܬܶܗ ܕܰܢܕ݂ܽܘܒܥܶܠ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܓܶܕ݂ܥܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ.

1 ܘܶܐܙܰܠ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ ܒܰܪ ܢܕܽܘܒܥܺܝܠ ܠܰܫܟܺܝܡ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܶܐܡܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ. 2 ܐܶܡܰܪܘ ܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܫܟܺܝܡ. ܡܳܢܳܐ ܦܰܩܳܚ ܠܟܽܘܢ. ܕܢܶܫܬܰܠܛܽܘܢ ܒܟܽܘܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܢܕܽܘܒܥܺܝܠ. ܐܰܘ ܕܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܟܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܓܒܰܪ. ܘܶܐܬܕܰܟ݂ܪܘ ܕܓܰܪܡܟܽܘܢ ܐ̱ܢܳܐ ܘܒܶܣܪܟܽܘܢ. 3 ܘܶܐܡܰܪܘ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܶܐܡܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܫܟܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܶܐܨܛܒܺܝ ܠܶܒܗܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܚܽܘܢ ܗܽܘ. 4 ܘܝܰܗܒܘ ܠܶܗ ܫܰܒܥܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܒܥܶܠ ܩܝܳܡܳܐ. ܘܶܐܓܰܪ ܒܗܽܘܢ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܣܖ̈ܺܝܩܶܐ. ܘܦܰܚ̈ܙܶܐ. ܘܶܐܙܰܠ̣ܘ ܒܳܬܪܶܗ. 5 ܘܥܰܠ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܥܽܘܦܪܳܐ. ܘܩܰܛܶܠ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܢܕܽܘܒܥܺܝܠ ܫܰܒܥܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܶܐܫܬܰܚܰܪ ܝܽܘܬ݂ܳܡ ܒܰܪ ܢܕܽܘܒܥܺܝܠ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܛܰܫܺܝ. 6 ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܫܟܺܝܡ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܳܠܽܘ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܠܰܐܒܺܝܡܠܶܟ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܒܰܠܽܘܛܳܐ ܕܡܰܨܦܝܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܰܫܟܺܝܡ. 7 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܝܽܘܬ݂ܳܡ. ܘܰܣܠܶܩ ܘܩܳܡ ܒܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ ܕܓܰܪܙܺܝܡ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ. ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܡܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܫܟܺܝܡ. ܕܢܶܫܡܰܥܟܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 8 ܡܺܐܙܰܠ ܐܶܙܰܠܘ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܢܶܡܫܚܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܙܰܝܬܳܐ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܥܠܰܝܢ. 9 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܰܝܬܳܐ. ܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܕܽܘܗܢܝ. ܕܒܺܝ ܡܶܬ݂ܝܰܩܪܺܝܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܘܳܐܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡܢܳܕ݂ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ. 10 ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܠܬܺܬܳܐ. ܬܳܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܰܡܠܶܟ݂ܝ ܥܠܰܝܢ. 11 ܐܳܡܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܬܺܬܳܐ. ܠܳܐ ܫܳܒܩܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܚܰܠܝܽܘܬ݂ܝ. ܘܶܐܒܝ ܛܳܒܳܐ. ܘܳܐܙܳܠ̱ܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡܢܳܕ݂ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ. 12 ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܠܰܓܦܶܬܳܐ. ܬܳܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܰܡܠܶܟ݂ܝ ܥܠܰܝܢ. 13 ܐܳܡܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܓܦܶܬܳܐ. ܠܳܐ ܫܳܒܩܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܕ݂ܫܝ ܕܰܡܚܰܕ݂ܶܐ ܠܶܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܘܳܐܙܠ̱ܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡܢܳܕ݂ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ. 14 ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܗܰܛܛܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܥܠܰܝܢ. 15 ܐܳܡܰܪ ܗܰܛܛܳܐ ܠܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ. ܐܶܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܡܳܫܚܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܺܝ ܕܰܐܡܠܶܟ݂ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܬܰܘ ܐܶܣܬܰܬܰܪܘ ܒܛܶܠܳܠܝ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ. ܬܶܦܽܘܩ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܗܰܛܛܳܐ. ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܠܰܐܖ̈ܙܶܐ ܕܰܒܠܶܒܢܳܢ. 16 ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܥܒܰܕܬܽܘܢ. ܕܰܐܡܠܶܟ݂ܬܽܘܢ ܠܰܐܒܺܝܡܠܰܟ. ܘܶܐܢ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܥܒܰܕܬܽܘܢ ܥܰܡ ܢܕܽܘܒܥܺܝܠ ܘܥܰܡ ܒܰܝܬܶܗ. ܐܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡܠܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܦܪܰܥܬܽܘܢܳܝܗܝ. 17 ܕܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܐܳܒܝ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܫܕ݂ܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܩܒܽܘܠ. ܘܦܰܨܺܝܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܶܕܝܰܢ. 18 ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܩܳܡܬܽܘܢ ܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܐܳܒܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܩܰܛܶܠܬܽܘܢ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܫܰܒܥܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ܬܽܘܢ ܠܰܐܒܺܝܡܠܰܟ ܒܰܪ ܐܰܡܬܶܗ ܥܰܠ ܡܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܫܟ݂ܺܝܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܽܘܟܽܘܢ ܗܽܘ. 19 ܘܶܐܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܥܒܰܕܬܽܘܢ ܥܰܡ ܢܕܽܘܒܥܺܝܠ ܘܥܰܡ ܒܰܝܬܶܗ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܚܕ݂ܰܘ ܒܰܐܒܺܝܡܠܶܟ. ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܢܶܚܕܶܐ ܒܟܽܘܢ. 20 ܘܶܐܢ ܠܳܐ. ܬܶܦܽܘܩ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ. ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܠܡܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܫܟܺܝܡ ܘܰܠܡܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܡܰܠܽܘ. ܘܬܶܦܽܘܩ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܡܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܫܟܺܝܡ. ܘܡܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܡܰܠܽܘ. ܘܬܶܐܟܠܺܝܘܗܝ ܠܰܐܒܺܝܡܠܰܟ. 21 ܘܰܥܪܰܩ ܝܽܘܬ݂ܳܡ ܘܶܐܬ݂ܦܰܠܰܛ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܕ݂ܳܒܺܝܪ ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܬܰܡܳܢ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܝܳܬ݂ܶܒ ܗܘܳܐ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ. 22 ܘܶܐܫܬܰܠܰܛ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܬܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. 23 ܘܫܰܕܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ. ܘܥܰܠ ܡܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܫܟܺܝܡ. ܘܕܰܓܶܠܘ ܡܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܫܟܺܝܡ ܒܰܐܒܺܝܡܠܶܟ. 24 ܡܶܛܽܠ ܕܢܺܐܬܶܐ ܥܰܘܠܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܢܕܽܘܒܥܺܝܠ. ܘܕܶܡܗܽܘܢ ܠܰܡܣܳܡ ܥܰܠ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ ܐܰܚܽܘܗܽܘܢ ܕܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܡܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܫܟܺܝܡ ܕܚܰܝܶܠܘ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܰܢܩܰܛܶܠ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. 25 ܘܰܐܟ݂ܡܶܢܘ ܠܶܗ ܟܡܺܐܢ̈ܶܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܚܛܰܦܘ ܟܽܠ ܕܥܳܒܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܚܰܘܺܝ ܠܰܐܒܺܝܡܠܰܟ. 26 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܓܳܥܶܠ ܒܰܪ ܥܳܦܳܪ. ܗܽܘ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܥܒܰܪܘ ܒܰܫܟܺܝܡ. ܘܶܐܬܬܟܶܠܘ ܥܠܰܘܗܝ ܡܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܫܟܺܝܡ. 27 ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܕܰܒܪܳܐ. ܘܰܩܛܰܦܘ ܟܰܖ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܘܰܥܨܰܪܘ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܚܠܽܘܠܳܐ. ܘܥ̣ܰܠܘ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܠܥܶܣܘ. ܘܶܐܫܬܺܝܘ. ܘܨܰܚܺܝܘ ܠܰܐܒܺܝܡܠܰܟ. 28 ܘܳܐܡܰܪ ܓܳܥܶܠ ܒܰܪ ܥܳܦܳܪ. ܡܰܢܽܘ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ ܘܡܰܢܽܘ ܫܟܺܝܡ ܕܢܶܦܠܚܺܝܘܗܝ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܢܕܽܘܒܥܺܝܠ. ܘܙܳܒܳܠ ܕܫܰܢܺܝ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ. ܦܠܰܚ ܠܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܚܡܽܘܪ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܰܫܟܺܝܡ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܢܶܦܠܚܺܝܘܗܝ ܚܢܰܢ. 29 ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܫܠܡܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈. ܘܰܐܥܒܰܪܬܶܗ ܠܰܐܒܺܝܡܠܰܟ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܒܺܝܡܠܰܟ. ܐܰܣܓܳܐ ܚܰܝܠܳܟ݂. ܘܦܽܘܩ. 30. ܘܰܫܡܰܥ ܙܳܒܳܠ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܓܳܥܶܠ ܒܰܪ ܥܳܦܳܪ. ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ. 31 ܘܫܰܕܰܪ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ ܒܢܶܟܠܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܐ ܓܳܥܶܠ ܒܰܪ ܥܳܦܳܪ ܗܽܘ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܰܫܟܺܝܡ. ܘܗܳܐ ܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܟ. 32 ܗܳܫܳܐ ܩܽܘܡ ܒܠܺܠܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܳܟ݂. ܘܶܐܬ݂ܟܡܰܢܘ ܒܕܰܒܪܳܐ. 33 ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܡܳܐ ܕܕܶܢܚܰܬ݂ ܫܶܡܫܳܐ. ܩܽܘܡ ܘܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܗܳܐ ܗܽܘ ܘܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܢܳܦܩܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܥܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܡܳܐ ܕܣܳܦܩܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. 34 ܘܩܳܡ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ ܘܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܥܰܡܶܗ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܡܶܢܘ ܥܰܠ ܫܟܺܝܡ ܐܰܪܒܥܳܐ ܖ̈ܺܝܫܺܝܢ. 35 ܘܰܢܦܰܩ ܓܳܥܶܠ ܒܰܪ ܥܳܦܳܪ. ܘܩܳܡ ܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܩܳܡ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ ܘܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܟܡܺܐܢܳܐ. 36 ܘܰܚܙܳܐ ܓܳܥܶܠ ܠܥܰܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܙܳܒܳܠ. ܗܳܐ ܥܰܡܳܐ ܢܳܚܬܺܝܢ ܡܶܢ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܙܳܒܳܠ. ܛܶܠܳܠܳܐ ܗܽܘ ܕܛܽܘܪܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ݂ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. 37 ܘܰܐܘܣܶܦ ܓܳܥܶܠ ܘܶܐܡܰܪ ܠܙܳܒܳܠ. ܗܳܐ ܥܰܡܳܐ ܢܳܚܬܺܝܢ ܡܶܢ ܬܽܘܩܢܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܳܬܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܒܰܠܽܘܛܳܐ ܕܰܡܥܽܘܢܺܝܢ. 38 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܙܳܒܳܠ. ܐܰܝܟܰܘ ܦܽܘܡܳܟ ܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܡܰܢܽܘ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ ܕܢܶܦܠܚܺܝܘܗܝ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܣܠܺܝܬ. ܦܽܘܩ ܗܳܫܳܐ ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡܶܗ. 39 ܘܰܢܦܰܩ ܓܳܥܶܠ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܫܟܺܝܡ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܫ ܥܰܡ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ. 40 ܘܪܰܕ݂ܦܶܗ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ ܘܰܥܪܰܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ. 41 ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ ܒܰܐܕ݂ܽܘܡܳܐ. ܘܰܛܪܰܕ݂ ܙܳܒܳܠ ܠܓܳܥܶܠ ܘܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܕܠܳܐ ܢܶܬܒܽܘܢ ܒܰܫܟܺܝܡ. 42 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܥܰܡܳܐ ܠܕܰܒܪܳܐ. ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܰܐܒܺܝܡܠܰܟ. 43 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܦܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܖ̈ܺܝܫܺܝܢ. ܘܶܐܬ݂ܟܡܶܢ ܒܕܰܒܪܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܘܗܳܐ ܥܰܡܳܐ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܩܳܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. 44 ܘܰܐܒܺܝܡܠܶܟ ܘܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܘܩܳܡܘ ܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܖ̈ܺܝܫܺܝܢ ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ ܘܩܰܛܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ. 45 ܘܰܐܒܺܝܡܠܶܟ ܐܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܟܰܒܫܳܗ̇ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܳܗ̇ ܩܰܛܶܠ. ܘܥܰܩܪܳܗ̇ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܙܰܪܥܳܗ̇ ܡܰܠܽܘܚܳܐ. 46 ܘܰܫܡܰܥܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܡܰܓܕܰܠ ܫܟܺܝܡ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܡܶܦܣܰܩ ܒܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ ܩܝܳܡܳܐ. 47 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܰܐܒܺܝܡܠܰܟ ܕܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܡܰܓܕܰܠ ܫܟܺܝܡ. 48 ܘܰܣܠܶܩ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܨܰܠܡܽܘܢ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܰܢܣܰܒ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ ܢܳܪܓܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. ܘܰܦܣܰܩ ܣܰܘܟܬ݂ܳܐ ܕܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܘܫܰܩܠܳܗ̇ ܘܣܳܡܳܗ̇ ܥܰܠ ܟܰܬ݂ܦܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܽܘܢ ܕܥܶܒܕܶܬ݂. ܥܒܶܕ݂ܘ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܥܓܰܠ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܝ. 49 ܘܰܦܣܰܩܘ ܓܒܰܪ ܣܰܘܟܬܶܗ. ܘܶܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ. ܘܣܳܡ ܟܳܫܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܐܘܩܕ݂ܳܗ̇ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܡܺܝܬ݂ܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܡܰܓܕܰܠ ܫܟܺܝܡ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܳܠܶܦ. ܒܶܝܬ݂ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܠܢܶܫ̈ܶܐ. 50. ܘܶܐܙܰܠ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ ܠܬ݂ܒܳܨ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܬ݂ܒܳܨ ܘܰܐܚܕܳܗ̇. 51 ܘܡܰܓܕܠܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܠܬܰܡܳܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܚܰܕ݂ܘ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܠܶܐܓܳܪܳܐ ܕܡܰܓܕܠܳܐ. 52 ܘܡܰܛܺܝ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܓܕܠܳܐ ܘܡܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܒܶܗ. ܘܰܩܪܶܒ ܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܓܕܠܳܐ ܕܢܰܘܩܕ݂ܺܝܘܗܝ ܒܢܽܘܪܳܐ. 53 ܘܰܫܕ݂ܳܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܬܒܳܪܳܐ ܕܪܰܟ݂ܒܳܐ ܕܪܰܚܝܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܐܒܺܝܡܠܶܟ. ܘܰܬ݂ܒܰܪܬܶܗ ܠܪܺܝܫܶܗ. 54 ܘܰܩܪܳܐ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ݂ ܠܛܰܠܝܳܐ ܫܳܩܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܫܡܽܘܛ ܣܰܝܦܳܟ ܘܰܩܛܽܘܠܰܝܢܝ ܒܶܗ. ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܥܠܰܝ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܩܛܰܠܬܶܗ. ܘܕܰܩܪܶܗ ܥܠܰܝܡܳܐ ܘܡܺܝܬ݂. 55 ܘܰܚܙܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܡܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܐܬ݂ܪܶܗ. 56 ܘܦܰܪܥܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܰܐܒܺܝܡܠܶܟ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܩܰܛܶܠ ܠܫܰܒܥܺܝܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. 57 ܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܫܟܺܝܡ. ܐܰܗܦܶܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܪܺܝܫܗܽܘܢ. ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܠܰܘܛܬܶܗ ܕܝܽܘܬ݂ܳܡ ܒܰܪ ܢܕܽܘܒܥܺܝܠ. 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ.

1 ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܒܺܝܡܠܶܟ ܠܡܶܦܪܰܩ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܬܽܘܠܰܥ ܒܰܪ ܦܽܘܐܳܐ ܒܰܪ ܕܳܕܶܗ. ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܣܳܟܳܪ. ܘܗܽܘ ܝܳܬ݂ܶܒ ܗܘܳܐ ܒܫܳܡܺܝܪ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. 2 ܘܕ݂ܳܢ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܡܺܝܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܫܳܡܺܝܪ. 3 ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܝܳܐܺܝܪ ܓܶܠܥܕ݂ܳܝܳܐ. ܘܕ݂ܳܢ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. 4 ܘܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܬܠܳܬܺܝܢ ܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܪܟ݂ܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܬܠܳܬܺܝܢ ܥܺܝ̈ܠܺܝܢ. ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܰܝ̈ ܠܗܽܘܢ. ܘܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܶܝܢ. ܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܐ ܕܝܳܐܺܝܪ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂. 5 ܘܡܺܝܬ݂ ܝܳܐܺܝܪ ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܩܰܡܽܘܢ. 6 ܘܰܐܘܣܶܦܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܦܠܰܚܘ ܠܒܰܥܠܳܐ. ܘܠܶܐܣܬܖ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܕ݂ܽܘܡ. ܘܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܨܰܝܕܳܢ. ܘܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܘܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܫܒܰܩܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܦܰܠܚܽܘܗܝ. 7 ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. 8 ܘܰܥܨܰܘ ܘܶܐܠܰܨܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܬܡܳܢܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܰܒܓܶܠܥܳܕ݂. 9 ܘܰܥ̣ܒܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܳܐܦ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܘܥܳܩܰܬ݂ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܛܳܒ. 10 ܘܰܐܙܥܶܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܚܛܰܝܢ ܠܳܟ݂ ܕܰܫܒܰܩܢ ܠܰܐܠܳܗܰܢ. ܘܰܦ̣ܠܰܚܢ ܠܒܰܥܠܳܐ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܳܐ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. 12 ܘܨܰܝ̈ܕܢܳܝܶܐ. ܘܰܥܡܳܠܺܝܩ. ܘܥܰܡܽܘܢ ܐܶܠܰܨܟܽܘܢ. ܘܰܓܥܰܝܬܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܰܦܪܰܩܬܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 13 ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܫܒܰܩܬܽܘܢܳܢܝ ܘܰܦܠܰܚܬܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܕܶܐܦܪܽܘܩܟܽܘܢ. 14 ܙܶܠܘ ܨܰܠܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܰܨܒܰܝܬܽܘܢ ܒܗܽܘܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܦܳܖ̈ܽܘܩܶܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܥܳܩܬ݂ܟܽܘܢ. 15 ܘܶܐܡܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܚܛܰܝܢ ܠܳܟ݂. ܐܰܢ̱ܬ ܥܒܶܕ݂ ܠܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܦܰܨܳܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 16 ܘܰܐܦܪܶܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܰܦܠܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܥܺܝܩܰܬ݂ ܢܰܦܫܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 17 ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܘܰܫܪܰܘ ܒܓܶܠܥܳܕ݂. ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܫܪܰܘ ܒܡܰܨܦܝܳܐ. 18 ܘܶܐܡܰܪܘ ܥܰܡܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝ̈ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܐ̱ܢܳܫ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܐܰܝܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܢܫܰܪܶܐ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܪܺܝܫܐ ܠܟܽܠ ܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܓܶܠܥܳܕ݂.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ.

1 ܘܢܰܦܬܰܚ ܓܶܠܥܕ݂ܳܝܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܗܘܳܐ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܗܽܘ ܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܗܘܳܐ ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܘܠܶܕ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܠܢܰܦܬܰܚ. 2 ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܪܒܰܘ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܘܛܰܪܕܽܘܗܝ ܠܢܰܦܬܰܚ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܢܺܐܪܰܬ݂ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ. 3 ܘܰܥܪܰܩ ܢܰܦܬܰܚ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܒܰܐܪܥܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܠܰܩܛܘ ܠܘܳܬ݂ ܢܰܦܬܰܚ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܣܖ̈ܺܝܩܶܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܥܰܡܶܗ. 4 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܐܶܬ݂ܟܰܬܰܫܘ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 5 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܟܰܬܰܫܘ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܙܰܠܘ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܠܡܶܕ݂ܒܪܶܗ ܠܢܰܦܬܰܚ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ. 6 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܢܰܦܬܰܚ. ܬܳܐ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܪܺܝܫܐ. ܘܢܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܢܰܦܬܰܚ ܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂. ܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܣܢܰܝܬܽܘܢܳܢܝ ܘܰܛܪܰܕܬܽܘܢܳܢܝ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܳܒܝ. ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܰܝܬܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܟܰܕ݂ ܥܳܩܰܬ݂ ܠܟܽܘܢ. 8 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܠܢܰܦܬܰܚ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܐܶܬܰܝܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܙܶܠ ܥܰܡܰܢ ܘܢܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܰܗܘܺܝ ܪܺܝܫܳܐ ܠܟܽܠ ܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܓܶܠܥܳܕ݂. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܢܰܦܬܰܚ ܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂. ܐܶܢ ܡܰܗܦܟ݂ܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܺܝ ܕܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܡܰܫܠܶܡ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܐܶܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ. 10 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂. ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܒܰܝܢܳܬܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬ݂ܳܟ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂. 11 ܘܶܐܙܰܠ ܢܰܦܬܰܚ ܥܰܡ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂. ܘܰܐܩܺܝܡܽܘܗܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܢܰܦܬܰܚ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܡܰܨܦܝܳܐ. 12 ܘܫܰܕܰܪ ܢܰܦܬܰܚ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܳܐ ܠܺܝ ܘܠܳܟ݂ ܕܶܐܬܰܝܬ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܒܰܐܪܥܝ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܠܺܐܝܙܓܰܕܰܘ̈ܗܝ ܕܢܰܦܬܰܚ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܣܰܒܘ ܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܪܥܝ. ܟܰܕ݂ ܣܳܠܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܶܢ ܐܰܪܢܽܘܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܳܐܒܳܩ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܗܳܫܳܐ ܦܰܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܺܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. 14 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܬܽܘܒ ܢܰܦܬܰܚ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܓܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܺܐܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܢܰܦܬܰܚ. ܠܳܐ ܢܣܰܒ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. 16 ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ݂ ܣܳܠܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ. ܘܡܰܛܺܝܘ ܠܰܪܩܶܡ. 17 ܘܫܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕ݂ܽܘܡ. ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܢܶܥܒܰܪ ܒܰܐܪܥܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܫ̣ܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕ݂ܽܘܡ. ܘܳܐܦ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܫܠܰܚ ܘܠܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣ ܠܶܗ. ܘܺܝܬܶܒ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܪܩܶܡ. 18 ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܪܶܟ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܐܕ݂ܽܘܡ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܰܐܪܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܥ̣ܰܠܘ ܒܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܢܽܘܢ ܬܚܽܘܡܳܐ ܗܘܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. 19 ܘܫܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܣܺܝܚܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܚܶܫܒܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܢܶܥܒܰܪ ܒܰܐܪܥܳܟ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܪܥܝ. 20 ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܣܺܝܚܽܘܢ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܢܶܥܒܰܪ ܒܰܬ݂ܚܽܘܡܶܗ. ܘܟܰܢܶܫ ܣܺܝܚܽܘܢ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܝܳܗܳܨ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 21 ܘܰܐܫܠܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܠܣܺܝܚܽܘܢ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܶܗ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. 22 ܘܺܝܪܶܬ݂ܘ ܟܽܠܶܗ ܬܚܽܘܡܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܐܰܪܢܽܘܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܳܐܒܳܩ. ܘܡܶܢ ܡܰܕܒܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ. 23 ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܘܒܶܕ݂ ܠܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܡܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܝܳܪܶܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ. 24 ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܘܪܬ݂ܳܟ݂ ܟܳܡܽܘܫ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܝܳܪܶܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܢ. ܠܶܗ ܗܽܘ ܝܳܪܬܺܝܢܰܢ. 25 ܗܳܫܳܐ ܡܛܳܒ ܛܳܒ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܒܳܠܳܩ ܒܰܪ ܨܦܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܬ݂ܚܪܳܝܽܘ ܐܶܬ݂ܚܪܺܝ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܘ ܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܐܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. 26 ܟܰܕ݂ ܝܺܬܶܒ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܚܶܫܒܽܘܢ ܘܰܒܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܰܒܥܰܕܽܘܥܺܝܪ ܘܰܒܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܐܰܪܢܽܘܢ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܥܕܺܝܬܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. 27 ܐܶܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂. ܘܰܐܢ̱ܬ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡܝ. ܢܕ݂ܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. 28 ܘܠܳܐ ܫ̣ܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܠܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܢܰܦܬܰܚ ܕܰܫ̣ܠܰܚ ܠܶܗ. 29 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܢܰܦܬܰܚ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܥ̣ܒܰܪ ܠܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܠܰܡܢܰܫܶܐ. ܘܰܥ̣ܒܰܪ ܠܡܰܨܦܝܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂. ܘܡܶܢ ܡܰܨܦܝܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܥ̣ܒܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. 30. ܘܰܢܕܰܪ ܢܰܦܬܰܚ ܢܶܕ݂ܪܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܢ ܡܰܫܠܳܡܽܘ ܬܰܫܠܶܡ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈. 31 ܡܰܢ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܝܬܝ ܠܽܐܘܪܥܝ. ܡܳܐ ܕܶܐܬܺܝܬ݂ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܣܩܺܝܘܗܝ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. 32 ܘܰܥܒܰܪ ܢܰܦܬܰܚ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. 33 ܘܰܡ̣ܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܕ݂ܽܘܥܺܝܪ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܡܳܟ݂ܺܝܪ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܳܐܒܶܠ ܟܰܖ̈ܡܺܝܢ. ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܛܳܒ. ܘܶܐܬܬܒܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 34 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܢܰܦܬܰܚ ܠܡܰܨܦܝܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܘܗܳܐ ܒܰܪܬܶܗ ܢܶܦܩܰܬ݂ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ ܘܒܰܖ̈ܒܺܝܥܶܐ. ܘܗܺܝ ܝܺܚܺܝܕ݂ܳܝܬܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ. ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܪܳܐ ܐܰܘ ܒܰܪܬ݂ܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇. 35 ܘܟܰܕ݂ ܚ̣ܙܳܗ̇ ܨܰܪܺܝ ܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܽܘܗ̇ ܒܪܰܬ݂ܝ ܡܶܣܚܰܦ ܣܚܰܦܬܺܝܢܝ. ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܗܘܰܝܬܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܣܳܚܽܘܦܰܝ̈. ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܦܶܬ݂ܚܶܬ݂ ܦܽܘܡܝ ܠܘܳܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܗܦܽܘܟ݂. 36 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ ܒܰܪܬܶܗ. ܐܳܒܝ ܦܬܰܚܬ ܦܽܘܡܳܟ ܠܘܳܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܥܒܶܕ݂ ܠܺܝ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܰܢ̣ܦܰܩ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܟ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܢܩܰܡܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. 37 ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܥܒܶܕ݂ ܠܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܐܰܪܦܳܢܝ ܬܪܶܝܢ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ. ܘܺܐܙܰܠ ܐܶܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܶܐܒܟܶܐ ܥܰܠ ܒܬ݂ܽܘܠܽܘܬ݂ܝ ܐܶܢܳܐ ܘܚܰܒܖ̈ܳܬ݂ܝ. 38 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܙܶܠܝ. ܘܫܰܕܪܳܗ̇ ܬܪܶܝܢ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ. ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ ܗܺܝ ܘܚܰܒܖ̈ܳܬ݂ܳܗ̇. ܘܰܒ̣ܟ݂ܳܬ݂ ܥܰܠ ܒܬ݂ܽܘܠܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ. 39 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܪܶܝܢ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ. ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܽܘܗ̇. ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܢܶܕ݂ܪܳܐ ܕܰܢܕܰܪ. ܘܗܽܘ ܠܳܐ ܚܰܟ݂ܡܳܗ̇ ܓܒܰܪ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܠܳܗ̇ ܐܳܬܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 40 ܘܡܶܢ ܥܶܕܳܢ ܠܥܶܕܳܢ. ܐܳܙܳܠ̱̈ܢ ܗܘܰܝ̈ ܒ̈ܢܳܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܒܳܟ݂̈ܝܳܢ ܘܳܐܠ̈ܝܳܢ ܥܰܠ ܒܰܪܬܶܗ ܕܢܰܦܬܰܚ ܓܶܠܥܕ݂ܳܝܳܐ. ܐܰܪܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ.

1ܘܰܩܥܰܘ ܓܰܒܖ̈ܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܰܥܒܰܪܘ ܠܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܢܰܦܬܰܚ. ܠܡܳܢܳܐ ܥܒܰܪܬ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܠܰܢ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ ܠܡܺܐܙܰܠ ܥܰܡܳܟ݂. ܒܰܝܬܳܟ݂ ܡܰܘܩܕ݂ܺܝܢܰܢ ܥܠܰܝܟ ܒܢܽܘܪܳܐ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܢܰܦܬܰܚ. ܓܰܒܖ̈ܳܐ. ܢܳܨܶܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܘܥܰܡܝ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܰܩܪܺܝܬ݂ܟܽܘܢ ܘܠܳܐ ܦܪܰܩܬܽܘܢܳܢܝ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 3 ܘܟܰܕ݂ ܚܙܺܝܬ݂ ܕܠܰܝܬ ܕܦܳܪܶܩ ܠܺܝ. ܣܳܡܶܬ݂ ܢܰܦܫܝ ܒܰܙܘܳܖ̈ܳܬܝ. ܘܥܶܒ̣ܪܶܬ݂ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܘܗܳܫܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܣܠܶܩܬܽܘܢ ܥܠܰܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܬܶܬ݂ܟܰܬܫܽܘܢ ܥܰܡܝ. 4 ܘܟ̣ܰܢܶܫ ܢܰܦܬܰܚ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂. ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܰܡܚܰܘ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܠܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܰܐܦܖ̈ܶܡܳܝܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܰܡܢܰܫܶܐ. 5 ܘܶܐܚܰܕ݂ܘ ܓܶܠܥܕ݂ܳܝ̈ܶܐ ܠܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܡܳܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܰܠܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܡܶܥܒܰܪ. ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܓܶܠܥܳܕ݂. ܐܰܦܪܶܡܳܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܳܡܰܪ ܠܳܐ. 6 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܫܶܒ̈ܠܶܐ. ܐܳܡܰܪ ܣܶܒ̈ܠܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܰܐܥܒܪܽܘܗܝ ܘܢܰܟ݂ܣܽܘܗܝ ܥܰܠ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܰܢ̣ܦܰܠܘ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܡܶܢ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 7 ܘܕ݂ܳܢ ܢܰܦܬܰܚ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܫܶܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܡܺܝܬ݂ ܢܰܦܬܰܚ ܓܶܠܥܕ݂ܳܝܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂. 8 ܘܕ݂ܳܢ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܳܒܺܝܨܳܢ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ. 9 ܘܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܬܠܳܬܺܝܢ ܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܒ̈ܢܳܢ. ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܒ̈ܢܳܬܶܗ ܐܰܦܶܩ ܠܒܰܪ. ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܟܰܠ̈ܠܳܢ ܐܰܥܶܠ ܡܶܢ ܠܒܰܪ. ܘܕ݂ܳܢ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ. 10 ܘܡܺܝܬ݂ ܐܰܒܺܝܨܳܢ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ. 11 ܘܕ݂ܳܢ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܠܽܘܢ ܕܡܶܢ ܙܒܽܘܠܽܘܢ ܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ. 12 ܘܡܺܝܬ݂ ܐܰܠܽܘܢ ܕܡܶܢ ܙܒܽܘܠܽܘܢ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܰܐܝܠܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܙܒܽܘܠܽܘܢ. 13 ܘܕ݂ܳܢ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܥܰܟ݂ܪܽܘܢ ܒܰܪ ܗܶܠܰܝܢ ܐܶܦܪܰܥܬܽܘܢܳܝܳܐ. 14 ܘܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܗܘܰܘ ܪܟ݂ܺܝܒܺܝܢ ܥܰܠ ܫܰܒܥܺܝܢ ܥܺܝ̈ܠܺܝܢ. ܘܕ݂ܳܢ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܬܡܳܢܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. 15 ܘܡܺܝܬ݂ ܥܰܟ݂ܪܽܘܢ ܒܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܦܪܰܥܬܽܘܢܳܝܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܶܐܦܪܰܥܬܽܘܢ. ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܥܰܡܠܩܳܝ̈ܶܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ.

1 ܘܰܐܘܣܶܦܘ ܬܽܘܒ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. 2 ܘܰܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܨܰܕܥܳܐ. ܡܶܢ ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܕ݂ܳܢ. ܘܰܫܡܶܗ ܡܢܽܘܚ. ܘܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܥܩܰܪܬ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܘܠܳܐ ܝܳܠܕܳܐ. 3 ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܗܳܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܥܰܩܪܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܠܕܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܬܶܒܛܢܺܝܢ ܘܬܺܐܠܕܺܝܢ ܒܪܳܐ. 4 ܐܶܙܕܰܗܪܝ ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܫܬܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ ܐܰܘ ܫܰܟ݂ܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܐܟܠܺܝܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܛܡܰܐ. 5 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܘܝܳܠܕܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܪܳܐ. ܘܰܡܕܰܟܝܳܐ ܠܳܐ ܢܶܣܰܩ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܙܺܝܪܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܛܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ. ܘܗܽܘ ܢܫܰܪܶܐ ܠܡܶܦܪܰܩ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. 6 ܘܶܐܬ݂ܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܒܰܥܠܳܗ̇. ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܺܝ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܙܳܥܶܬ݂ ܛܳܒ. ܘܠܳܐ ܫܰܐܠܬܶܗ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܗܽܘ. ܘܰܫܡܶܗ ܠܳܐ ܚܰܘܝܰܢܝ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܕܗܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܘܝܳܠܕܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܪܳܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܠܳܐ ܬܶܫܬܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ ܘܫܰܟ݂ܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܐܟܠܺܝܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܛܡܰܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܙܺܝܪܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܛܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܳܐܶܬ݂. 8 ܘܰܒ̣ܥܳܐ ܡܢܽܘܚ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܒܒܳܥܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܫܰܕܰܪܬ. ܢܺܐܬܶܐ ܬܽܘܒ ܠܘܳܬܰܢ. ܘܢܰܠܦܰܢ ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܕܡܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂. 9 ܘܰܫ̣ܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܕܰܡܢܽܘܚ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܗܺܝ ܝܳܬ݂ܒܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܚܰܩܠܳܐ. ܘܰܡܢܽܘܚ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇. 10 ܘܶܐܣܬܰܪܗܒܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܪܶܗܛܰܬ݂ ܘܚܰܘܝܰܬ݂ ܠܒܰܥܠܳܗ̇. ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܺܝ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ܝ. 11 ܘܩܳܡ ܡܢܽܘܚ ܘܶܐܙܰܠ ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܡܰܠܶܠܬ ܥܰܡ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܗܽܘ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܡܢܽܘܚ. ܗܳܫܳܐ ܗܳܘܶܐ ܦܶܬ݂ܓܳܡܳܟ݂. ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܢܰܘ ܕܺܝܢܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܘܰܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܢܽܘܚ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܬܶܙܕܗܰܪ. 14 ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܓܦܶܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ. ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܫܰܟ݂ܪܳܐ ܠܳܐ ܬܶܫܬܶܐ. ܘܟܽܠ ܕܰܛܡܰܐ ܠܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ. ܘܟܽܠ ܕܦܰܩܶܕܬܳܗ̇ ܬܶܛܰܪ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܡܢܽܘܚ ܠܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܢܶܟܠܶܟ ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܓܰܕ݂ܝܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܢܽܘܚ. ܐܶܢ ܬܶܟܠܶܝܢܝ ܠܳܐ ܐܶܟܽܘܠ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܟ݂. ܘܶܐܢ ܬܰܣܶܩ ܥܠܳܬ݂ܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܰܣܩܺܝܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕ݂ܳܥ ܗܘܳܐ ܡܢܽܘܚ ܕܡܰܠܰܐܟܶܗ ܗܽܘ ܕܡܳܪܝܳܐ. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܡܢܽܘܚ ܠܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܢܰܘ ܫܡܳܟ݂ ܕܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓܳܡܳܟ݂ ܢܶܩܪܶܝܟ. 18 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܫܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܫܶܡܝ ܕܗܽܘ ܡܫܰܒܰܚ. 19 ܘܰܢܣܰܒ ܡܢܽܘܚ ܓܰܕ݂ܝܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ. ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ. ܘܰܐܣܶܩ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܗܘܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 20 ܘܰܡܢܽܘܚ ܘܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܟܰܕ݂ ܣܶܠܩܰܬ݂ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܘܰܡܢܽܘܚ ܘܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܚ̣ܙܰܘ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ. 21 ܘܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܬ݂ܚܙܳܝܽܘ ܠܰܡܢܽܘܚ ܘܠܰܐܢ̱ܬܬܶܗ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܡܢܽܘܚ ܘܰܐܢ̱ܬܬܶܗ. ܕܡܰܠܰܐܟܶܗ ܗܽܘ ܕܡܳܪܝܳܐ. 22 ܘܶܐܡܰܪ ܡܢܽܘܚ ܠܰܐܢ̱ܬܬܶܗ. ܡܡܳܬ݂ ܡܳܝܬܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܙܰܝܢ. 23 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ. ܐܶܠܽܘ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܢܡܺܝܬܰܢ. ܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܥܠܳܬ݂ܳܐ ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܰܫܡܰܥ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܗܳܠܶܝܢ. 24 ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܒܪܳܐ. ܘܰܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܫܶܡܫܽܘܢ. ܘܰܪܒܳܐ ܛܰܠܝܳܐ. ܘܒܰܪܟܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. 25 ܘܫܰܪܝܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܗܰܠܳܟ݂ܽܘܬܶܗ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܕ݂ܳܢ. ܒܶܝܬ݂ ܨܰܕܥܳܐ ܘܒܶܝܬ݂ ܐܶܫܬܘܳܐܶܝܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ.

1 ܘܰܢܚܶܬ݂ ܫܶܡܫܽܘܢ ܠܬܰܡܢܰܬ݂. ܘܰܚܙܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܒܬܰܡܢܰܬ݂. ܡܶܢ ܒ̈ܢܳܬ݂ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. 2 ܘܰܣܠܶܩ ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܶܐܡܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܒܬܰܡܢܰܬ݂ ܡܶܢ ܒ̈ܢܳܬ݂ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܣܒܽܘܗ̇ ܠܺܝ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܶܐܡܶܗ. ܠܰܝܬ ܗܳܪܟܳܐ ܒܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂ ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܟ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܥܽܘܖ̈ܠܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܫܶܡܫܽܘܢ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܠܗܳܝ ܣܰܒܘ ܠܺܝ ܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܫܶܦܪܰܬ݂ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ. 4 ܘܰܐܒܽܘܗܝ ܘܶܐܡܶܗ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܗܺܝ. ܕܢܶܬ݂ܒܰܥ ܥܝܳܪܬܳܐ ܡܶܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 5 ܘܰܢܚܶܬ݂ ܫܶܡܫܽܘܢ ܘܰܐܒܽܘܗܝ ܘܶܐܡܶܗ ܠܬܰܡܢܰܬ݂. ܘܡܰܛܺܝܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܟܰܖ̈ܡܶܐ ܕܬܰܡܢܰܬ݂. ܘܗܳܐ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܢܳܗܶܡ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. 6 ܘܰܐܨܠܚܰܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܦܰܫܚܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܡܦܰܫܚܺܝܢ ܠܓܰܕ݂ܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. ܘܠܳܐ ܚܰܘܺܝ ܗܘܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܶܐܡܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂. 7 ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܘܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܫܶܦܪܰܬ݂ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܫܶܡܫܽܘܢ. 8 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܠܡܶܣܒܳܗ̇. ܘܰܣܛܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܬܰܓܪܽܘܡܬܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܫܶܠܚܳܐ ܕܕܶܒܽܘܖ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܒܓܽܘܫܡܶܗ ܕܰܐܪܝܳܐ ܗܰܘ. ܘܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܕܶܒܫܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܗܰܠܶܟ. 9 ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܐܶܡܶܗ. ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܟܰܠܘ. ܘܠܳܐ ܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܓܽܘܫܡܶܗ ܕܰܐܪܝܳܐ ܪܕ݂ܳܐ ܕܶܒܫܳܐ. 10 ܘܰܢܚܶܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܬܰܡܳܢ ܫܶܡܫܽܘܢ ܡܶܫܬܽܘܬ݂ܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܡܶܫܬܽܘܬ݂ܳܐ. 11 ܘܟܰܕ݂ ܚܰܙܐܗܝ ܐܶܬ݂ܰܘ ܬܠܳܬܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܫܰܘܫܒܺܝ̈ܢܶܐ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܶܡܫܽܘܢ. ܐܳܚܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܐܽܘܚܰܕܬ݂ܳܐ. ܐܶܢ ܬܶܦܫܪܽܘܢܳܗ̇ ܠܺܝ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܡܶܫܬܽܘܬ݂ܳܐ ܘܬܶܕܥܽܘܢܳܗ̇. ܐܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܬܠܳܬܺܝܢ ܐܳܦܩܰܖ̈ܣܺܝܢ. ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܙܰܘ̈ܓܺܝܢ ܕܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ. 13 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬܽܘܢ ܕܬܶܦܫܪܽܘܢܳܗ̇ ܠܺܝ. ܝܳܗܒܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܺܝ ܬܠܳܬܺܝܢ ܐܳܦܩܰܖ̈ܣܺܝܢ. ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܙܰܘ̈ܓܺܝܢ ܕܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܐܰܚܽܘܕ݂ ܐܽܘܚܰܕܬ݂ܳܟ݂. ܘܢܶܫܡܥܺܝܗ̇. 14 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܐܳܟܠܳܐ ܢܦܰܩ ܐܽܘܟܠܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܢܦܰܩ ܚܰܠܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܡܶܦܫܪܳܗ̇ ܐܽܘܚܰܕܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 15 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܕܫܶܡܫܽܘܢ. ܫܰܕܠܺܝܘܗܝ ܠܒܰܥܠܶܟ݂ܝ ܕܢܰܘܕܥܰܢ ܐܽܘܚܰܕܬܶܗ. ܕܠܳܐ ܢܰܘܩܕܶܟ݂ܝ ܠܶܟ݂ܝ ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂ܝ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܢܺܐܪܰܬ݂ ܝܽܘܪܬܳܢܶܗ. 16 ܘܰܒ̣ܟ݂ܳܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܫܶܡܫܽܘܢ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܬ݂ ܣܢܰܝܬܳܢܝ ܘܠܳܐ ܪܚܶܡܬܳܢܝ. ܕܽܐܘܚܰܕܬܳܐ ܕܶܐܚܰܕܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܝ. ܠܺܝ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪܬܳܗ̇. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܠܳܐܒܝ ܘܠܶܐܡܝ ܠܳܐ ܐܶܡ̇ܪܬ݂. ܠܶܟ݂ܝ ܐܺܡܰܪ. 17 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܒܳܟ݂ܝܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܕܡܶܫܬܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܥܺܝܩܰܬ݂ ܠܶܗ. ܘܰܓܠܳܬ݂ܳܗ̇ ܐܽܘܚܰܕܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܗ̇. 18 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܬܽܘܩܳܢܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܕܰܚܠܶܐ ܡܶܢ ܕܶܒܫܳܐ. ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܕܬܰܩܺܝܦ ܡܶܢ ܐܰܪܝܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܶܡܫܽܘܢ. ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܫܰܕܶܠܬܽܘܢ ܥܓܶܠܬܝ. ܠܳܐ ܦܫܰܪܬܽܘܢ ܐܽܘܚܕܰܬ݂ܝ. 19 ܘܰܐܨܠܚܰܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܶܬ݂ ܠܰܐܫܩܳܠܽܘܢ. ܘܶܐܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܠܳܬܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܘܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܢܣܰܒ ܠܒܽܘ̈ܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܝܰܗܒ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܦܫܰܪܘ ܐܽܘܚܰܕܬܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܘܰܣܠܶܩ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. 20 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܫܶܡܫܽܘܢ ܕܪܳܚܶܡ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇. ܠܫܰܘܫܒܺܝܢܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ.

1 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܚܨܳܕܳܐ ܕܚ̈ܶܛܶܐ. ܘܶܐܬܕܰܟ݂ܪܳܗ̇ ܫܶܡܫܽܘܢ. ܠܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܒܓܰܕܝܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܺܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ܝ ܠܩܰܝܛܽܘܢܳܐ ܘܠܳܐ ܫܰܒ̣ܩܶܗ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܠܡܶܥܰܠ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܽܘܗ̇. ܣܳܒܰܪ ܗܘܺܝ݀ܬ݂ ܕܡܶܣܢܳܐ ܣܢܰܝܬܳܗ̇. ܘܝܰܗܒܬܳܗ̇ ܠܫܰܘܫܒܺܝܢܳܟ݂ ܗܳܐ ܚܳܬ݂ܳܗ̇ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܕܛܳܒܳܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܚܠܳܦܶܝܗ̇. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܶܡܫܽܘܢ. ܙܰܟܳܝ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. 4 ܘܶܐܙܰܠ ܫܶܡܫܽܘܢ ܘܶܐܚܰܕ݂ ܬܠܳܬ݂ ܡܳܐܐ ܬܰܥ̈ܠܺܝܢ. ܘܰܢܣܰܒ ܠܰܡܦܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܶܐܣܰܪ ܒܕ݂ܽܘܢ̈ܒܝܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܬܪܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܬܰܥ̈ܠܺܝܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܘܶܐܣܰܪ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܠܰܡܦܺܝܕ݂ܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܬܪܶܝܢ ܬܰܥ̈ܠܺܝܢ. ܒܰܝܢܳܬ݂ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܽܘܢ̈ܒܝܳܬ݂ܗܽܘܢ. 5 ܘܰܐܘܚܶܕ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܒܠܰܡܦܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܰܫܒܰܩ ܒܩܳܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܘܩܶܕ݂ ܡܶܢ ܓܕ݂ܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܩܳܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܟܰܖ̈ܡܶܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܙܰܝ̈ܬܶܐ. 6 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܥܒܰܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܫܶܡܫܽܘܢ ܚܰܬ݂ܢܶܗ ܕܬܰܡܢܰܡ. ܥܰܠ ܕܰܢܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܘܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܫܰܘܫܒܺܝܢܶܗ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܘܩܕ݂ܽܘܗ̇ ܠܳܗ̇ ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܒܢܽܘܪܳܐ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܶܡܫܽܘܢ. ܐܳܦܶܢ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܡܶܬ݂ܢܰܩܰܡ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܫܳܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. 8 ܘܰܡ̣ܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܫܳܩܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܨܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܒܣܳܚܳܦ ܕܒܰܫܩܺܝܦܳܐ ܕܥܰܛܡܺܝܢ. 9 ܘܰܣܠܶܩܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܘܰܫܪܰܘ ܒܺܝܗܽܘܕܳܐ. 10 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܣܠܶܩܬܽܘܢ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܢܶܐܣܽܘܪ ܠܫܶܡܫܽܘܢ ܣܠܶܩܢ. ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܰܢ. 11 ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܠܣܳܚܳܦ ܕܒܰܫܩܺܝܦܳܐ ܕܥܰܛܡܺܝܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܫܶܡܫܽܘܢ. ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܒܰܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕܬ ܠܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܶܒ̣ܕܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ. 12 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܗ. ܠܡܶܐܣܪܳܟ݂ ܢܚܶܬ݂ܢ ܘܰܠܡܰܫܠܳܡܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܝܺܡܰܘ ܠܺܝ ܕܠܳܐ ܬܰܗܪܽܘܢܳܢܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. 13 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܐܣܰܪ ܐܳܣܪܺܝܢܰܢ ܠܳܟ݂. ܘܡܰܫܠܡܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܡܶܩܛܰܠ ܠܳܐ ܩܳܛܠܺܝܢܰܢ ܠܳܟ݂. ܘܰܐܣܪܽܘܗܝ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܕ݂̈ܬ݂ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܣܩܽܘܗܝ ܡܶܢ ܫܩܺܝܦܳܐ ܗܰܘ. 14 ܘܡܰܛܺܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܠܚܺܝ. ܘܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܩܳܡ̣ܘ ܠܡܶܩܛܠܶܗ. ܘܰܐܨܠܚܰܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܗܘܰܝ̈ ܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܝܟ݂ ܟܶܬܳܢܳܐ ܕܣܶܦܰܬ݂ ܒܶܗ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܫܬܪܺܝܘ ܐܰܣܽܘܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. 15 ܘܶܐܫܟܰܚ ܦܰܟܳܐ ܕܰܚܡܳܪܳܐ ܛܰܪܽܘܢܳܐ. ܘܰܐܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܢܰܣܒܶܗ. ܘܩܰܛܶܠ ܒܶܗ ܐܳܠܶܦ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܫܶܡܫܽܘܢ. ܒܦܰܟܳܐ ܕܰܚܡܳܪܳܐ ܟܳܫ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܟܫܺܝܬ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܒܦܰܟܳܐ ܕܰܚܡܳܪܳܐ ܩܰܛܠܶܬ݂ ܐܳܠܶܦ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 17 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܠܰܡܡܰܠܶܠܘ. ܫܕ݂ܳܝܗܝ ܦܰܟܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ. ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܕܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܕܡܳܐ ܕܦܰܟܳܐ. 18 ܘܰܨܗܺܝ ܛܳܒ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܐܰܢ̱ܬ ܝܰܗܒ̣ܬ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܢܶܨܚܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܡܽܘܬ݂ ܠܨܶܗܝܳܐ. ܘܶܐܦܶܠ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܥܽܘܖ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 19 ܘܒܰܙܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܽܘܓܡܳܐ ܕܦܰܟܳܐ ܕܰܚܡܳܪܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܶܐܫܬܺܝ ܘܶܐܬ݂ܦܰܢܝܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩ̣ܪܳܐ ܫܡܶܗ ܕܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ. ܥܺܝܢ ܩܰܪܢܳܐ ܕܦܰܟܳܐ ܕܰܚܡܳܪܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 20 ܘܗܽܘ ܕܳܢ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ.

1 ܘܶܐܙܰܠ ܫܶܡܫܽܘܢ ܠܥܳܙܰܬ݂. ܘܰܚܙܳܐ ܬܰܡܳܢ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܠ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܠܥܳܙܰܬ݂. 2 ܘܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܫܶܡܫܽܘܢ ܠܗܳܪܟܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܡܶܢܘ ܥܠܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܡܠܰܚܫܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܡܳܐ ܕܰܢܗܰܪ ܨܰܦܪܳܐ. ܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ. 3 ܘܰܕ݂ܡܶܟ݂ ܫܶܡܫܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܘܩܳܡ ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܘܶܐܚܰܕ݂ ܒܰܬܪܶܝܢ ܦܖ̈ܽܘܣܬܕܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܫܰܩܠܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܽܘܟ݂ܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܣܳܡ ܥܰܠ ܟܰܬ݂ܦܶܗ. ܘܰܐܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܚܶܒܪܽܘܢ. 4 ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܪܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܒܰܢܚܶܠ ܣܳܪܽܘܩ. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܰܠܺܝܠܰܐ. 5 ܘܰܣܠܶܩܘ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܛܖ̈ܽܘܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܫܰܕܠܺܝܘܗܝ ܘܰܚܙܳܝ ܒܡܳܢܳܐ ܪܳܒ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܰܒܡܳܢܳܐ ܢܶܬ݂ܡܨܶܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܶܐܣܪܺܝܘܗܝ ܠܰܡܨܰܥܳܪܽܘܬܶܗ. ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܬܶܠ ܠܶܟ݂ܝ ܟܽܠ ܓܒܰܪ ܐܳܠܶܦ ܘܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܕܟܶܣܦܳܐ. 6 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܕܰܠܺܝܠܰܐ ܠܫܶܡܫܽܘܢ. ܚܰܘܳܢܝ ܒܡܳܢܳܐ ܪܳܒ ܚܰܝܠܳܟ݂. ܘܰܒܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܶܐܣܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܶܐܢ ܡܶܬ݂ܒܰܨܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. 7 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܫܽܘܢ. ܐܶܢ ܢܶܐܣܪܽܘܢܳܢܝ ܒܫܰܒܥܳܐ ܝܰܬ݂ܖ̈ܶܐ ܖ̈ܰܛܺܝܒܶܐ ܕܠܳܐ ܫܪܶܒܘ. ܡܶܫܬܰܦܰܠ ܐ̱ܢܳܐ ܘܗܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܕ݂ ܐ̱ܢܳܫ. 8 ܘܰܐܣܶܩܘ ܠܳܗ̇ ܛܖ̈ܽܘܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܬ݂ܖ̈ܶܐ ܖ̈ܰܛܺܝܒܶܐ ܕܠܳܐ ܫܪܶܒܘ. ܘܶܐܣܰܪܬܶܗ ܒܗܽܘܢ. 9 ܘܰܟܡܺܐܢܳܐ ܝܳܬ݂ܶܒ ܠܳܗ̇ ܒܬ݂ܰܘܳܢܳܐ. ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܥܠܰܝܟ ܫܶܡܫܽܘܢ. ܘܦܰܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܝܰܬ݂ܖ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܬ݂ܦܰܣܰܩ ܚܽܘܛܳܐ ܕܟܶܬܳܢܳܐ ܡܳܐ ܕܰܡܪܺܝܚܳܐ ܒܶܗ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܚܰܝܠܶܗ. 10 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܕܰܠܺܝܠܰܐ ܠܫܶܡܫܽܘܢ. ܗܳܐ ܕܰܓܶܠܬ ܒܺܝ ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܺܝ ܕܰܓ̈ܳܠܳܬ݂ܳܐ. ܚܰܘܳܢܝ ܒܡܳܢܳܐ ܬܶܬ݂ܶܐܣܰܪ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܐܶܢ ܡܶܐܣܰܪ ܢܶܐܣܪܽܘܢܳܢܝ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܕ݂̈ܬ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܒܗܶܝܢ ܥܒܳܕ݂ܳܐ. ܐܶܫܬܰܦܰܠ ܘܶܐܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܕ݂ ܐ̱ܢܳܫ. 12 ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܕܰܠܺܝܠܰܐ ܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܕ݂̈ܬ݂ܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܣܰܪܬܶܗ ܒܗܶܝܢ. ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܥܠܰܝܟ ܫܶܡܫܽܘܢ. ܘܰܟܡܺܐܢܳܐ ܝܳܬ݂ܶܒ ܠܳܗ̇ ܒܬ݂ܰܘܳܢܳܐ. ܘܦܰܣܶܩ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܕܖ̈ܳܥܰܘܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܚܽܘܛܳܐ. 13 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܕܰܠܺܝܠܰܐ ܠܫܶܡܫܽܘܢ. ܗܳܐ ܕܰܓܶܠܬ ܒܺܝ ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܺܝ ܟܰܕܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܚܰܘܳܢܝ ܒܡܳܢܳܐ ܬܶܬ݂ܶܐܣܰܪ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܰܫܬܝܰܬܝ ܫܒܰܥ ܥܶܕ݂ܩܰܘ̈ܗܝ ܕܪܺܝܫܝ ܒܡܶܫܬܺܝܬ݂ܳܐ. 14 ܘܰܐܫܬܝܰܬ݂ ܒܢܰܘܠܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܥܠܰܝܟ ܫܶܡܫܽܘܢ ܘܶܐܬܬܥܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܢܬܶܗ. ܘܫܰܩܠܶܗ ܠܢܰܘܠܳܐ ܕܓܰܖ̈ܕܳܚܶܐ ܘܰܠܡܶܫܬܺܝܬ݂ܳܐ. 15 ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪܬ ܠܺܝ ܕܰܪܚܶܡܬܶܟ݂ܝ. ܘܠܶܒܳܟ݂ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܕܗܳܐ ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܕܰܓܶܠܬ ܒܺܝ. ܘܠܳܐ ܚܰܘܺܝܬܳܢܝ ܒܡܳܢܳܐ ܪܳܒ ܚܰܝܠܳܟ݂. 16 ܘܟܰܕ݂ ܐܰܥܺܝܩܰܬ݂ ܠܶܗ ܒܡܶܠܶܝ̈ܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܘܶܐܠܰܨܬܶܗ. ܐܶܬܬܥܺܝܩܰܬ݂ ܢܰܦܫܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ. 17 ܘܰܓ̣ܠܳܐ ܠܳܗ̇ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܡܕܰܟܝܳܐ ܠܳܐ ܣܠܶܩ ܥܰܠ ܪܺܝܫܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܙܺܝܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܶܐܡܝ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܓܶܪܥܶܬ݂. ܦܳܪܶܩ ܠܶܗ ܡܶܢܝ ܚܰܝܠܝ. ܘܡܶܫܬܰܦܰܠ ܐ̱ܢܳܐ ܘܗܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ. 18 ܘܟܰܕ݂ ܚܙܳܬ݂ ܕܰܠܺܝܠܰܐ ܕܰܓ̣ܠܳܐ ܠܳܗ̇ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ. ܫܰܕܪܰܬ݂ ܩܪܳܬ݂ ܠܰܛܖ̈ܽܘܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܣܰܩܘ ܡܶܟܺܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܓ̣ܠܳܐ ܠܺܝ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܛܖ̈ܽܘܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐܣܶܩܘ ܟܶܣܦܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. 19 ܘܰܐܕ݂ܡܶܟ݂ܬܶܗ ܥܰܠ ܒܽܘܖ̈ܟܶܝܗ̇. ܘܰܩܪܳܬ݂ ܠܓܰܪܳܥܳܐ. ܘܓܶܪܥܰܬ݂ ܫܒܰܥ ܥܶܕ݂ܩ̈ܶܐ ܕܪܺܝܫܶܗ. ܘܫܰܪܝܰܬ݂ ܠܰܡܫܰܦܳܠܽܘܬܶܗ. ܘܰܦܪܰܩ ܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܡܶܢܶܗ. 20 ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܥܠܰܝܟ ܫܶܡܫܽܘܢ. ܘܶܐܬܬܥܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܢܬܶܗ ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܦܽܘܩ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܶܐܫܬܰܢܰܕ݂ ܒܗܽܘܢ. ܘܗܽܘ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܕܡܳܪܝܳܐ ܦܪܰܩ ܠܶܗ ܡܶܢܶܗ. 21 ܘܰܐܚܕ݂ܽܘܗܝ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܘܥܰܘܰܪܘ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܣܪܽܘܗܝ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܘܰܐܚܬ݂ܽܘܗܝ ܠܥܳܙܰܬ݂ ܘܰܗܘܳܐ ܛܳܚܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ. 22 ܘܫܰܪܺܝ ܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ ܠܡܺܐܥܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܓܪܰܥ. 23 ܘܰܛܖ̈ܽܘܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܠܡܶܕ݂ܒܰܚ ܕܶܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܕܳܓܽܘܢ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ ܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܐܰܫܠܶܡ ܐܰܠܳܗܰܢ ܒܺܐܝܕܰܢ ܠܫܶܡܫܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܢ. 24 ܘܟܰܕ݂ ܚܙܰܐܗܝ ܥܰܡܳܐ ܫܰܒܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܰܐܫܠܶܡ ܐܰܠܳܗܰܢ ܒܺܐܝܕܰܢ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܢ. ܘܰܠܡܰܚܪܶܒ ܐܰܖ̈ܥܳܬܰܢ. ܘܰܠܕܰܐܣܓܺܝ ܩܛܺܝܠܰܝ̈ܢ. 25 ܘܟܰܕ݂ ܫ̣ܦܰܪ ܠܶܒܗܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܩܪܰܘ ܠܫܶܡܫܽܘܢ ܡܪܰܩܶܕ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܝܢ ܘܰܩܪܰܘ ܠܫܶܡܫܽܘܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ. ܘܰܡܪܰܩܶܕ݂ ܗܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܐܩܺܝܡܽܘܗܝ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ. 26 ܘܶܐܡܰܪ ܫܶܡܫܽܘܢ ܠܛܰܠܝܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ݂ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. ܫܒܽܘܩܰܝܢܝ ܘܰܐܡܺܝܫܰܝܢܝ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܣܡܺܝܟ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܣܬܡܶܟ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 27 ܘܒܰܝܬܳܐ ܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܬܰܡܳܢ ܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܖ̈ܽܘܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܥܰܠ ܐܶܓܳܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܕ݂ ܡܪܰܩܶܕ݂ ܫܶܡܫܽܘܢ. 28 ܘܰܩܪܳܐ ܫܶܡܫܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܒܒܳܥܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܶܬܕܰܟ݂ܪܰܝܢܝ. ܘܚܰܝܶܠܰܝܢܝ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܶܐܬ݂ܢܰܩܰܡ ܢܩܰܡܬ݂ܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܶܢ ܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. 29 ܘܶܐܚܰܕ݂ ܫܶܡܫܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܣܡܺܝܟ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܣܬܡܶܟ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܚܰܕ݂ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܚܰܕ݂ ܒܣܶܡܳܠܶܗ. 30. ܘܶܐܡܰܪ ܫܶܡܫܽܘܢ. ܬܡܽܘܬ݂ ܢܰܦܫܝ ܥܰܡ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܢܓܰܕ݂ ܒܚܰܝܠܶܗ. ܘܰܢܦܰܠ ܒܰܝܬܳܐ ܥܰܠ ܛܖ̈ܽܘܢܶܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܒܶܗ. ܘܰܗܘܰܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܡܺܝܬ݂ܘ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܫܶܡܫܽܘܢ. ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܡܶܢ ܕܡܺܝܬ݂ܘ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. 31 ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܰܣܠܩܘ ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܶܝܬ݂ ܨܰܕܥܳܐ. ܘܒܶܝܬ݂ ܐܶܫܬܘܳܐܶܝܠ ܒܩܰܒܪܶܗ ܕܰܡܢܽܘܚ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܗܽܘ ܕܳܢ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܙ.

1 ܘܰܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܰܫܡܶܗ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܐܡܶܗ. ܐܳܠܶܦ ܘܡܳܐܐ ܕܟܶܣܦܳܐ ܕܶܐܬ݂ܢܣܶܒ̣ ܠܶܟ݂ܝ. ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܝܰܡܺܝܬܝ ܘܳܐܦ ܐܶܡܰܪܬܝ ܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈. ܗܰܘ ܟܶܣܦܳܐ ܐܶܢܳܐ ܢܣܰܒܬܶܗ ܘܶܐܡܪܬ݂ ܐܶܡܶܗ. ܒܪܺܝܟ݂ ܒܶܪܝ ܠܡܳܪܝܳܐ. 3 ܘܦܰܢܺܝ ܐܳܠܶܦ ܘܰܡܳܐܐ ܕܟܶܣܦܳܐ ܠܶܐܡܶܗ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܐܶܡܶܗ. ܡܩܰܕܳܫܽܘ ܩܰܕܫܶܬ݂ ܟܶܣܦܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܒܶܪܝ. ܕܶܐܥܒܶܕ݂ ܨܰܠܡܳܐ ܓܠܺܝܦܳܐ ܘܰܢܣܺܝܟ݂ܳܐ ܘܗܳܫܳܐ ܦܰܢܳܝܗܝ ܠܺܝ. 4 ܘܦܰܢܺܝ ܟܶܣܦܳܐ ܠܶܐܡܶܗ. ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܐܶܡܶܗ ܡܰܐܬܶܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ ܘܝܶܗܒܰܬ݂ ܠܩܰܝܢܳܝܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܨܰܠܡܳܐ ܓܠܺܝܦܳܐ ܘܰܢܣܺܝܟ݂ܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܒܶܝܬ݂ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. 5 ܘܓܰܒܪܳܐ ܡܺܝܟ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܦܕܰܬ ܘܰܦܪܺܝܣܳܐ. ܘܫܰܡܠܺܝ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܟܽܘܡܪܳܐ. 6 ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܕܶܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܥܳܒܶܕ݂ ܗܘܳܐ. 7 ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܫܡܶܗ ܠܶܘܺܝ. ܘܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ. 8 ܘܶܐܙܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܠܡܶܥܡܰܪ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ. ܘܰܡܛܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܠܡܶܣܥܰܪ ܐܽܘܪܚܶܗ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܺܝܟ݂ܳܐ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܳܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܶܘܳܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܳܐܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܥܡܰܪ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ. 10 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܬܶܒ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܰܗܘܺܝ ܠܺܝ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܒܳܐ ܘܟܽܘܡܪܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܥܶܣܪܳܐ ܕܟܶܣܦܳܐ ܠܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܡܳܐܢܰܝ̈ܟ. ܘܬ݂ܽܘܪܣܳܝܳܟ݂. 11 ܘܶܐܙܰܠ ܠܶܘܺܝ ܘܶܐܬܛܦܺܝܣ ܠܡܶܬܰܒ ܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܥܠܰܝܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. 12 ܘܫܰܡܠܺܝ ܡܺܝܟ݂ܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܠܶܘܳܝܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܟܽܘܡܪܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܒܶܝܬ݂ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܝܶܕ݂ܥܶܬ݂ ܕܡܰܛܐܶܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܠܺܝ ܠܶܘܳܝܳܐ ܟܽܘܡܪܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܚ.

1 ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܫܰܒܛܳܐ ܕܕ݂ܳܢ ܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܶܬܰܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܦܰܠܓܰܬ݂ ܗܘܳܬ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 2 ܘܫܰܕܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܕܳܢ ܡܶܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ ܚܰܡܫܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܡܶܢ ܨܶܕ݂ܥܳܐ ܘܡܶܢ ܐܶܫܬܘܳܐܶܝܠ. ܠܡܶܓܰܫ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܠܡܶܒܕܩܳܗ̇. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܙܶܠܘ ܒܽܘܕ݂ܩܽܘܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܘܒ̣ܳܬ݂ܘ ܬܰܡܳܢ. 3 ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܡ ܒܶܝܬ݂ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܘܶܐܫܬܰܘܕܰܥܘ ܠܩܳܠܶܗ ܕܰܥܠܰܝܡܳܐ ܠܶܘܺܝ. ܘܰܣܛܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܠܬܰܡܳܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܰܝܬ ܠܗܳܪܟܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܪܟܳܐ. 4 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܠܺܝ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܘܰܐܓܪܰܢܝ. ܘܰܗܘܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܟܽܘܡܪܳܐ. 5 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܐܰܠ ܠܰܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܢܶܕܰܥ ܐܶܢ ܡܰܟ݂ܫܪܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܳܐܙܺܠ̱ܝܢܰܢ ܥܠܶܝܗ̇. 6 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟܽܘܡܪܳܐ. ܙܶܠܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܰܬ݂ܩܶܢ ܐܽܘܪܚܟܽܘܢ ܕܬܺܐܙܽܠܘܢ ܥܠܶܝܗ̇. 7 ܘܶܐܙܰܠܘ ܚܰܡܫܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܠܠܺܝܫ. ܘܰܚܙܰܘ ܠܥܰܡܳܐ ܕܝܳܬ݂ܶܒ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܫܶܠܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܨܰܝ̈ܕܢܳܝܶܐ. ܫܠܶܝܢ ܘܰܒܗܺܝܠܺܝܢ. ܘܠܰܝܬ ܕܡܰܗܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܕܳܐܠܶܨ ܘܰܡܥܺܝܩ. ܘܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܨܰܝ̈ܕܢܳܝܶܐ. ܘܡܶܠܬ݂ܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܥܰܡ ܒܰܪܢܳܫ. 8 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܨܶܕ݂ܥܳܐ ܘܶܐܫܬܳܘܐܶܝܠ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܶܬܰܝܬܽܘܢ. 9 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܡܶܢ ܠܺܝܫ. ܩܽܘܡܘ ܗܳܫܳܐ ܢܶܣܰܩ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܰܝܢܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܕܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܛܳܒ ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܫܬܩܽܘܢ. ܐܳܦ ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܚܰܒܢܽܘܢ ܠܡܺܐܙܰܠ ܘܰܠܡܶܥܰܠ ܠܡܺܐܪܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ. 10 ܒܡܰܥܠܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܥܳܐܠܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܟܰܗܺܝܢܳܐ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܪܘܰܚܬܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܫܠܡܳܗ̇ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܬܶܚܣܪܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܒܰܐܪܥܳܐ. 11 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܡܶܢ ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܕ݂ܳܢ. ܡܶܢ ܨܶܕ݂ܥܳܐ ܘܡܶܢ ܐܶܫܬܘܳܐܶܝܠ. ܫܶܬܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܰܡܙܰܝܢܺܝܢ ܒܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ. 12 ܘܰܣܠܩܘ ܘܰܫܪܰܘ ܒܩܽܘܪܝܰܬ݂ ܢܰܥܪܺܝܢ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩ̣ܪܰܐܗܝ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ. ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܕ݂ܳܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܗܳܐ ܒܶܣܬܰܪ ܩܽܘܪܝܰܬ݂ ܢܰܥܪܺܝܢ. 13 ܘܰܥܒܰܪܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. 14 ܘܰܥܢܰܘ ܚܰܡܫܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܶܐܙܰܠܘ ܠܡܶܓܫ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܺܝܫ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܦܶܕܬ݂ܳܐ ܘܰܦܪܺܝܣܳܐ. ܘܨܰܠܡܳܐ ܓܠܺܝܦܳܐ ܘܰܢܣܺܝܟ݂ܳܐ ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܥܘ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ. 15 ܘܰܣܛܰܘ. ܘܥܰܠܘ ܠܒܶܝܬ݂ ܥܠܰܝܡܳܐ ܠܶܘܺܝ. ܠܒܶܝܬ݂ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܘܰܫܐܶܠܘ ܒܰܫܠܳܡܶܗ. 16 ܘܫܶܬܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܰܡܙܰܝܢܺܝܢ ܒܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ. ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܕܳܢ. 17 ܘܰܣܠܶܩܘ ܚܰܡܫܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܶܐܙܰܠܘ ܠܡܶܓܰܫ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܥܰܠܘ ܠܬܰܡܳܢ ܘܰܢܣܰܒܘ ܨܰܠܡܳܐ. ܘܦܶܕܬ݂ܳܐ. ܘܰܦܪܺܝܣܳܐ. ܘܰܚܫܰܠܬ݂ܳܐ. ܘܟܽܘܡܪܳܐ ܟܰܕ݂ ܩܳܐܶܡ ܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ. 18 ܘܫܶܬܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܙܰܝܢܺܝܢ ܒܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ. ܥܰܠܘ ܠܒܶܝܬ݂ ܡܺܝܟ݂ܳܐ ܘܰܢܣܰܒܘ ܨܰܠܡܳܐ. ܘܦܶܕܬܳܐ. ܘܰܦܪܺܝܣܳܐ. ܘܰܚܫܰܠܬ݂ܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟܽܘܡܪܳܐ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ. 19 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܬ݂ܽܘܩ. ܣܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܟ. ܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡܰܢ. ܘܰܗܘܺܝ ܠܰܢ ܐܰܒܳܐ ܘܟܽܘܡܪܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܛܳܒ ܠܳܟ݂. ܕܬܶܗܘܶܐ ܟܽܘܡܪܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܐܰܘ ܕܬܶܗܘܶܐ ܟܽܘܡܪܳܐ ܠܛܽܘܗܡܳܐ ܘܰܠܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 20 ܘܰܫܦܰܪ ܠܶܒܶܗ ܕܟܽܘܡܪܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܨܰܠܡܳܐ. ܘܦܶܕܬ݂ܳܐ. ܘܰܦܪܺܝܣܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ. 21 ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝܘ ܘܰܥܒܰܪܘ ܘܶܐܙܰܠܘ. ܘܰܢܩܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܩܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ. 22 ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܪܚܶܩܘ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܒܰܝܬܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܒܶܝܬ݂ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܩ̣ܥܳܐ ܘܰܪܕܰܦ ܒܳܬܰܪ ܒܢܰܝ̈ ܕܳܢ. 23 ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܕܳܢ. ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܡܳܐ ܠܳܟ݂ ܕܩܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. 24 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܥܶܒ̣ܕܶܬ݂ ܢܣܰܒܬܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܠܟܽܘܡܪܳܐ ܕܒܰܪܬܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠܬܽܘܢ ܘܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܬܽܘܒ. ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܺܝ ܡܳܐ ܠܳܟ݂. 25 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ ܕܳܢ. ܠܳܐ ܬܰܫܡܰܥ ܩܳܠܳܟ݂ ܠܘܳܬܰܢ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܦܓܥܽܘܢ ܒܳܟ݂ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܰܖ̈ܺܝܪܰܝ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܬ݂ܰܘܒܶܕ݂ ܢܰܦܫܳܟ݂ ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ. 26 ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܕܳܢ ܠܽܐܘܪܚܗܽܘܢ ܘܟܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܡܺܝܟ݂ܳܐ ܕܥܰܫܺܝܢܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܬ݂ܦܢܺܝ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ. 27 ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܣܰܒܘ ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܘܰܕ݂ܒܰܪܘ ܠܟܽܘܡܪܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܥ̣ܰܠܘ ܠܠܺܝܫ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܟܰܗܺܝܢܳܐ ܘܫܰܠܝܳܐ. ܘܰܡ̣ܚܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. ܘܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܘܩܶܕ݂ܘ ܒܢܽܘܪܳܐ. 28 ܘܠܰܝܬ ܡܰܢ ܕܰܡܦܰܨܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܚܺܝܩܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܨܰܝܕܳܢ. ܘܡܶܠܬ݂ܳܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܡ ܒܰܪܢܳܫ. ܘܗܺܝ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܕܒܶܝܬ݂ ܪܚܽܘܒ. ܘܰܒ̣ܢܰܐܗ̇ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܒܳܗ̇. 29 ܘܰܩܪܰܘ ܫܡܳܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܳܢ. ܥܰܠ ܫܶܡ ܕܳܢ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ. ܕܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܪܰܡ ܠܽܘܙ ܫܡܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ. 30. ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܕܳܢ ܨܰܠܡܳܐ ܘܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܰܪ ܓܶܪܫܽܘܢ. ܒܰܪ ܡܢܰܫܶܐ. ܗܽܘ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܗܘܰܘ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܠܫܰܒܛܳܐ ܕܕ݂ܳܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܒܝܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ. 31 ܘܣܳܡܽܘܗܝ ܠܗܽܘܢ ܨܰܠܡܳܐ ܕܡܺܝܟ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܒܫܺܝܠܽܘ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܛ.

1 ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܠܶܘܺܝ ܥܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܰܫܦܽܘܠܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ̣ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܟ݂ܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 2 ܘܙܰܢܝܰܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܕܪܽܘܟ݂ܬܶܗ. ܘܩܳܡܰܬ݂ ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܠܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܝܰܖ̈ܚܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ. 3 ܘܩܳܡ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܘܶܐܙܰܠ ܒܳܬ݂ܪܳܗ̇. ܕܢܶܡܠܶܐ ܒܠܶܒܳܗ̇ ܘܢܰܝܬܶܝܗ̇. ܘܰܥܠܰܝܡܶܗ ܘܰܬܪܶܝܢ ܚܶܡܖ̈ܺܝܢ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܐܥܶܠܬܶܗ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗ̇. ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܕܰܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܘܰܚܕ݂ܺܝ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. 4 ܘܰܐܚܕܶܗ ܚܡܽܘܗܝ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܕܰܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ. ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܠܘܳܬܶܗ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܠܥܶܣܘ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܘܒ̣ܳܬ݂ܘ ܬܰܡܳܢ. 5 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ. ܩܰܕܶܡ ܒܨܰܦܪܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܕܰܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܠܚܰܬ݂ܢܶܗ. ܣܡܽܘܟ݂ ܠܶܒܳܟ݂ ܒܩܰܨܝܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܬܩܽܘܡ ܘܬܺܐܙܰܠ. 6 ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܘܰܠܥܶܣܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܘܶܐܫܬܺܝܘ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܰܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ. ܠܚܰܬ݂ܢܶܗ. ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܽܘܬ݂ ܘܢܶܛܐܰܒ ܠܳܟ݂. 7 ܘܩܳܡ ܓܰܒܪܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ. ܘܰܐܠܨܶܗ ܚܡܽܘܗܝ. ܘܒ̣ܳܬ݂ ܠܶܗ ܬܰܡܳܢ. 8 ܘܩܰܕܶܡ ܒܨܰܦܪܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܕܰܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ. ܣܡܽܘܟ݂ ܠܶܒܳܟ݂. ܘܶܐܬ݂ܟܪܰܟ݂ ܥܰܕ݂ ܨܳܠܶܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܰܠܥܶܣܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܫܬܺܝܘ. 9 ܘܩܳܡ ܓܰܒܪܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ. ܗܽܘ ܘܰܕ݂ܪܽܘܟ݂ܬܶܗ ܘܰܥܠܰܝܡܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܚܡܽܘܗܝ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܕܰܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ. ܗܳܐ ܦ̣ܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܒܽܘܬ݂ ܗܳܪܟܳܐ ܘܢܶܛܐܰܒ ܠܳܟ݂. ܘܩܰܕܶܡܘ ܡܚܳܪ ܘܙܶܠܘ ܠܡܰܫܟܰܢܟܽܘܢ. 10 ܘܠܳܐ ܨܒ̣ܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܠܰܡܒܳܬ݂. ܘܩܳܡ ܘܶܐܙܰܠ ܘܡܰܛܺܝ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܳܒܽܘܣ ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܥܰܡܶܗ ܬܪܶܝܢ ܚܶܡܖ̈ܺܝܢ ܟܰܕ݂ ܛܥܺܝܢܺܝܢ. ܘܰܕ݂ܪܽܘܟ݂ܬܶܗ ܥܰܡܶܗ. 11 ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ̣ ܝܳܒܽܘܣ. ܘܝܰܘܡܳܐ ܪܟܶܢ ܠܶܗ ܛܳܒ. ܘܶܐܡܰܪ ܥܠܰܝܡܳܐ ܠܡܳܪܶܗ. ܬܳܐ ܢܶܣܛܶܐ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܝܳܒܽܘܣ. ܘܰܢܒܽܘܬ݂ ܒܳܗ̇. 12 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܶܗ. ܠܳܐ ܢܶܣܛܶܐ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܓܒܰܥ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܶܗ. ܬܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܢܒܽܘܬ݂ ܒܰܓܒܰܥ ܐܰܘ ܒܪܳܡܬ݂ܳܐ. 14 ܘܰܥ̣ܒܰܪܘ ܘܶܐܙܰܠܘ. ܘܥܶܪܒܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܫܶܡܫܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܓܒܰܥ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. 15 ܘܰܣܛܰܘ ܠܬܰܡܳܢ ܠܰܡܒܳܬ݂. ܘܥ̣ܰܠܘ ܠܰܓܒܰܥ ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܒܫܽܘܩܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܰܥܶܠ ܠܗܽܘܢ ܠܒܰܝܬܳܐ ܠܰܡܒܳܬ݂. 16 ܘܗܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܣܳܒܳܐ ܐܳܬܶܐ ܡܶܢ ܥܒܳܕܶܗ ܡܶܢ ܚܰܩܠܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܡܢ ܛܽܘܪܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܰܓܒܰܥ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܐ̱ܢܳܫܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܬ݂ܪܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܒܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܛܳܒ. 17 ܘܰܐܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܓܰܒܪܳܐ ܣܳܒܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܐܳܪܚܳܐ ܒܫܽܘܩܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܓܰܒܪܳܐ ܣܳܒܳܐ. ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܳܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. 18ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܶܥܒܰܪ ܥܳܒܪܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܦܽܘܠܰܝ̈ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܶܐܙܶܠ̱ܬ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܰܥܶܠ ܠܰܢ ܠܒܰܝܬܳܐ. 19 ܐܳܦ ܬܶܒܢܳܐ ܐܳܦ ܟܶܣܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܚܶܡܖ̈ܰܢ. ܘܳܐܦ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܘܠܰܐܡܬ݂ܳܟ݂ ܘܠܰܥܠܰܝܡܳܐ ܥܰܒܕܳܟ݂. ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪ. 20 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܓܰܒܪܳܐ ܣܳܒܳܐ ܫܠܳܡ ܠܳܟ݂. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܚܰܣܺܝܪ ܠܳܟ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܶܬܶܠ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܒܫܽܘܩܳܐ ܠܳܐ ܬܒܽܘܬ݂. 21 ܘܰܐܥܠܶܗ ܠܒܰܝܬܶܗ ܘܰܐܪܡܺܝ ܠܚܶܡܪܶܗ. ܘܰܐܫܺܝܓܘ ܖ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܠܥܶܣܘ ܘܶܐܫܬܺܝܘ. 22 ܘܗܶܢܽܘܢ ܫܦܰܪ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܐܶܬ݂ܟܰܪܟܽܘܗܝ ܠܒܰܝܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܡܶܬ݂ܟܰܬܫܺܝܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܓܰܒܪܳܐ ܣܳܒܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܐܰܦܶܩ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܥܰܠ ܠܒܰܝܬܳܟ݂ ܕܢܶܕܥܺܝܘܗܝ. 23 ܘܰܢܦܰܩ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܣܳܒܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܳܐ ܬܰܒܐܫܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥ̣ܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܒܰܝܬܝ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܨܰܥܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 24 ܗܳܐ ܒܪܰܬܝ ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܕ݂ܪܽܘܟ݂ܬܶܗ. ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܶܝܢ ܠܟܽܘܢ. ܘܨܰܥܰܪܘ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܠܗܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܠܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܨܰܥܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 25 ܘܠܳܐ ܨܒ̣ܰܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܠܡܶܫܡܥܶܗ. ܘܶܐܚܰܕ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܕܪܽܘܟ݂ܬܶܗ. ܘܰܐܦܩܳܗ̇ ܠܗܽܘܢ ܠܒܰܪ. ܘܚܰܟ݂ܡܽܘܗ̇. ܘܶܐܫܬܰܢܰܕ݂ܘ ܒܳܗ̇ ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ. ܘܫܰܒܩܽܘܗ̇ ܟܰܕ݂ ܣܠܶܩ ܨܰܦܪܳܐ. 26 ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܠܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ. ܘܢܶܦܠܰܬ݂ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܳܪܳܗ̇ ܬܰܡܳܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܓܗܰܬ݂. 27 ܘܩܳܡ ܡܳܪܳܗ̇ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܰܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܽܐܘܪܚܶܗ. ܘܰܚܙܳܐ ܕܪܽܘܟ݂ܬܶܗ ܪܰܡܝܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܘܺܐܝܕ݂ܳܗ̇ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ. 28 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܩܽܘܡܝ ܢܺܐܙܰܠ. ܘܠܳܐ ܥܳܢܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ. ܘܫܰܩܠܳܗ̇ ܥܰܠ ܚܡܳܪܶܗ. ܘܩܳܡ ܓܰܒܪܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܐܬ݂ܪܶܗ. 29 ܘܥܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܘܰܢܣܰܒ ܣܰܟܺܝܢܳܐ. ܘܦܰܫܚܳܗ̇ ܠܰܕ݂ܪܽܘܟ݂ܬܶܗ ܠܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܡ̈ܢܰܘܳܢ. ܘܰܫܕ݂ܳܗ̇ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܬܚ̈ܽܘܡܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 30. ܘܟܽܠܡܰܢ ܕܰܚܙܳܗ̇. ܐܶܡܰܪ. ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܙܝܰܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܣܠܶܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝܘ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܰܟ݂ܘ ܘܡܰܠܶܠܘ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟ.

1 ܘܰܢܦܰܩܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܕ݂ ܓܒܰܪ. ܡܶܢ ܕܳܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܰܪ ܫܒܰܥ. ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܡܰܨܦܝܳܐ. 2 ܘܩܳܡ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܥܰܡܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܖ̈ܶܓܠܳܝܺܝܢ ܫܳܡܛܰܝ̈ ܣܰܝܦܳܐ. 3 ܘܰܫ̣ܡܰܥܘ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܕܰܣܠܶܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܰܨܦܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. 4 ܥ̣ܢܳܐ ܠܶܘܺܝ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬ݂ܩܰܛܠܰܬ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܠܰܓܒܰܥ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܥܶܠܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܘܰܕ݂ܪܽܘܟ݂ܬܝ ܠܰܡܒ̣ܳܬ݂. 5 ܘܩܳܡ̣ܘ ܥܠܰܝ ܡܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܓܒܰܥ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܪܟܽܘܗܝ ܥܠܰܝ ܒܰܝܬܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܠܺܝ ܒܥܰܘ ܠܡܶܩܛܰܠ. ܘܠܰܕ݂ܪܽܘܟ݂ܬܝ ܨܰܥܰܪܘ ܘܡܺܝܬܰܬ݂. 6 ܘܶܐܚܰܕܬܳܗ̇ ܠܰܕ݂ܪܽܘܟ݂ܬܝ. ܘܰܦܫܰܚܬܳܗ̇. ܘܰܫܕܺܝܬ݂ܳܗ̇ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܥܰܠ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܘܥܰܘܠܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 7 ܗܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܰܒܘ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܘܡܶܠܟܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ. 8 ܘܩ̣ܳܡܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܙܰܠ ܠܡܰܫܟܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܶܣܛܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܒܰܝܬܶܗ. 9 ܗܳܫܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܗ̇ ܠܰܓܒܰܥ. ܢܰܪܡܶܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܦܶܨ̈ܶܐ. 10 ܢܶܕ݂ܒܰܪ ܥܶܣܪܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܠܰܡܳܐܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܡܳܐܐ ܠܳܐܠܶܦ. ܘܳܐܠܶܦ ܠܪܶܒܽܘ. ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܙܘܳܕ̈ܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢ. ܕܢܺܐܙܽܠܘܢ ܥܰܠ ܓܒܰܥ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠܶܗ ܥܰܘܠܳܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 11 ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܟܰܕ݂ ܫܘܶܝܢ. 12 ܘܫܰܕܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܠܡܺܐܡܰܪ. ܡܳܢܳܐ ܗܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܠܟܽܘܢ. 13 ܗܳܫܳܐ ܗܰܒܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܰܓܒܰܥ ܢܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܰܦܪܶܩ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܳܐ ܨܒܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 14 ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܝܗܽܘܢ ܠܰܓܒܰܥ. ܠܡܶܦܰܩ ܘܰܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 15 ܘܶܐܬ݂ܡܢܺܝܘ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܫܳܡܛܰܝ̈ ܣܰܝܦܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܓܒܰܥ ܕܶܐܬ݂ܡܢܺܝܘ ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 16 ܕܰܦܫܺܝ̈ܓܳܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܟܽܠ ܕܫܳܕܶܐ ܒܩܶܠܥܳܐ ܠܥܰܠܥܳܠܳܐ ܘܠܳܐ ܡܦܺܝܫ. 17 ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܬ݂ܡܢܺܝܘ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܫܳܡܛܰܝ̈ ܣܰܝܦܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ. 18ܘܩ̣ܳܡܘ ܘܰܣܠܶܩܘ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. ܘܰܫܐܶܠܘ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܰܢܽܘ ܢܶܣܰܩ ܠܰܢ ܒܪܺܝܫܳܐ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܒܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ. 19 ܘܩ̣ܳܡܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܰܫܪܰܘ ܥܰܠ ܓܒܰܥ. 20 ܘܰܢ̣ܦܰܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܰܣܕܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܰܠ ܓܒܰܥ. 21 ܘܰܢ̣ܦܰܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܡܶܢ ܓܒܰܥ. ܘܶܐܣܬܕܰܪܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܩܪܶܒܘ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 22 ܘܶܐܬ݂ܚܰܝܰܠܘ ܬܽܘܒ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܘܣܶܦܘ ܠܡܶܣܕ݂ܰܪ ܩܪܳܒܳܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܣܕܰܪܘ ܒܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ. 23 ܘܰܣܠܶܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܒ̣ܟ݂ܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܘܰܫܐܶܠܘ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܢܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܠܡܰܩܪܳܒܽܘ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܐܰܚܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܩܘ ܥܠܰܘܗܝ. 24 ܘܰܐܩܪܶܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. 25 ܘܰܢ̣ܦܰܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܓܒܰܥ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܬܽܘܒ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܳܡܛܰܝ̈ ܣܰܝܦܳܐ. 26 ܘܰܣܠܶܩܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. ܘܰܒ̣ܟܰܘ. ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܬܰܡܳܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܨܳܡ̣ܘ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܘܰܐܣܶܩܘ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܠ̈ܡܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 27 ܘܰܫܐܶܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܬܰܡܳܢ ܗܘܳܬ݂ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ. 28 ܘܦܺܝܢܚܶܣ ܒܰܪ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܒܰܪ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܢܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܠܡܶܦܰܩ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܐܰܚܽܘܢ. ܐܰܘ ܢܶܫܠܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܩܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܳܪ ܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ. 29 ܘܰܐܟ݂ܡܶܢܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܟܡܺܐܢܳܐ ܥܰܠ ܓܒܰܥ. ܘܚܰܕ݂ܪܽܘܗ̇. 30. ܘܰܣܠܶܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬ݂ܳܝܳܐ. ܘܶܐܣܬܕܰܪܘ ܥܰܠ ܓܒܰܥ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ. 31 ܘܰܢ̣ܦܰܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܢܰܦܰܨܘ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܫܰܪܺܝܘ ܕܢܰܪܡܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܒܰܫܒܺܝܠܳܐ. ܚܰܕ݂ ܕܣܳܠܶܩ ܠܰܓܒܰܥ. ܘܚܰܕ݂ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ ܒܚܰܩܠܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܬܠܳܬܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 32 ܘܶܐܡܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܡܶܬܬܰܒܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܡܰܪܘ. ܢܶܥܪܽܘܩ ܘܢܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܠܰܫܒܺܝܠܳܐ. 33 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܩ̣ܳܡܘ ܡܶܢ ܕܽܘܟܝ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܶܐܣܬܕܰܪܘ ܒܰܒܥܶܠ ܬܳܡܳܪ. ܘܰܟܡܺܐܢܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܕ݂ܺܝܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܶܗ ܡܶܢ ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܕܒܰܓܒܰܥ. 34 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܡܶܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܓܒܰܥ. ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܩܪܳܒܳܐ ܥܫܶܢ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܕܰܡܛܳܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. 35 ܘܬܰܒܪܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܳܡܛܰܝ̈ ܣܰܝܦܳܐ. 36 ܘܰܚܙܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܕܶܐܬܬܰܒܰܪܘ. ܘܝܰܗܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܟܶܠܘ ܥܰܠ ܟܡܺܐܢܳܐ ܕܰܐܟ݂ܡܶܢܘ ܥܰܠ ܓܒܰܥ. 37 ܘܰܟ݂ܡܺܐܢܳܐ ܪܰܟܺܝܟ݂ܳܐܺܝܬ݂ ܢܦܰܠ ܥܰܠ ܓܒܰܥ. ܘܗܰܠܶܟ݂ ܟܡܺܐܢܳܐ. ܘܰܡ̣ܚܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. 38 ܘܘܰܥܕܳܐ ܗܘܳܐ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡ ܟܡܺܐܢܳܐ. ܠܡܰܣܳܩܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܣܰܩ ܬܶܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 39 ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܫܰܪܺܝ ܕܢܰܪܡܶܐ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܬܠܳܬܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܡܶܬܬܒܳܪܽܘ ܡܶܬܬܰܒܪܺܝܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܒܰܩܖ̈ܳܒܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ. 40 ܘܬܶܢܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝ ܕܢܶܣܰܩ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡܽܘܕܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝܘ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܣܳܠܶܩ ܚܰܝܒܽܘܪܳܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. 41 ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܗܦܰܟ݂ܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܰܘ ܕܩܶܪܒܰܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. 42 ܘܰܥܪܰܩܘ ܡܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܰܩܪܳܒܳܐ ܐܰܕ݂ܪܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܕܰܒܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ. 43 ܘܪܰܕܦܽܘܗܝ ܠܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܛܰܪܕܽܘܗܝ. ܘܒܰܢܝܳܚܳܐ ܚܰܪܒܽܘܗܝ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܓܒܰܥ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܳܚܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ. 44 ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ. 45 ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝܘ ܘܰܥܪܰܩܘ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܠܰܫܩܺܝܦܳܐ ܕܪܰܡܽܘܢ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܫܳܡܛܰܝ̈ ܣܰܝܦܳܐ. ܘܰܪܕܰܦܘ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܓܶܒܥܽܘܢ. ܘܰܚܪܰܒܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 46 ܘܟܽܠ ܕܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܫܳܡܛܰܝ̈ ܣܰܝܦܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ. 47 ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝܘ ܘܰܥܪܰܩܘ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܠܰܫܩܺܝܦܳܐ ܕܪܰܡܽܘܢ ܫܶܬܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܒܰܫܩܺܝܦܳܐ ܕܪܰܡܽܘܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ. 48 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܗܦܰܟ݂ܘ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܰܡ̣ܚܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. ܘܓܰܡܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ. ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܟܽܠ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܘܳܐܦ ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚ̈ܝ. ܐܰܘܩܶܕ݂ܘ ܐܶܢܶܝܢ ܒܢܽܘܪܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܐ.

1 ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܝܺܡܰܘ ܒܡܰܨܦܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܕܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢܰܢ ܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܒܰܪܬܶܗ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ. 2 ܘܶܐܬܰܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. ܘܺܝܬܶܒܘ ܬܰܡܳܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ ܩܕ݂ܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܩܳܠܗܽܘܢ ܘܰܒ̣ܟܰܘ ܒܟ݂ܳܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪܘ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܗܘܳܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܢܶܛܥܶܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܚܰܕ݂ ܫܰܒܛܳܐ. 4 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘܡܳܐ. ܩܰܕܶܡܘ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܒ̣ܢܰܘ ܬܰܡܳܢ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܘܰܐܣܶܩܘ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܐ ܘܫܰܠ̈ܡܶܐ. 5 ܘܶܐܡܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܣܠܶܩ ܒܟܶܢܫܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܘܡܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܕܡܰܢ ܕܠܳܐ ܣܳܠܶܩ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܨܦܝܳܐ ܡܡܳܬ݂ ܢܡܽܘܬ݂. 6 ܘܶܐܬܬܘܺܝܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܐܰܚܽܘܗܽܘܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܢܰܕ݂ ܫܰܒܛܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 7 ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܫܬܒܶܩܘ ܕܠܳܐ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܕܰܚܢܰܢ ܝܺܡܰܝܢ ܒܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܢܶܫ̈ܶܐ. 8 ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܡܰܢ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܠܳܐ ܣܠܶܩ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܨܦܝܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܝܳܒܺܝܫ ܕܓܶܠܥܳܕ݂. 9 ܘܶܐܬ݂ܡܢܺܝܘ ܬܰܡܳܢ ܥܰܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܐ̱ܢܳܫ ܬܰܡܳܢ ܡܶܢ ܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܝܳܒܺܝܫ ܕܓܶܠܥܳܕ݂. 10 ܘܫܰܕܰܪܘ ܠܬܰܡܳܢ ܥܰܡܳܐ. ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܦܰܩܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ. ܙܶܠܘ ܚܪܽܘܒܘ ܠܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܝܳܒܺܝܫ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. 11 ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕ݂ܘ ܠܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܕܚܰܟ݂ܡܳܗ̇ ܓܒܰܪ ܚܪܽܘܒܘ. 12 ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܡܶܢ ܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܝܳܒܺܝܫ ܕܓܶܠܥܳܕ݂. ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܒܬ݂ܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܚܟܰܡܘ ܐܶܢܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܐܶܢܶܝܢ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܠܫܺܝܠܽܘ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. 13 ܘܫܰܕܰܪ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܕܒܰܫܩܺܝܦܳܐ ܕܪܰܡܽܘܢ. ܘܰܩܪܰܘ ܠܶܗ ܫܠܳܡܳܐ. 14 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܘܝܰܗܒܘ ܠܗܽܘܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܰܐܚܺܝܘ ܡܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܝܳܒܺܝܫ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܠܳܐ ܡ̈ܠܰܝ ܠܗܽܘܢ. 15 ܘܥܰܡܳܐ ܐܶܬܬܘܺܝ ܥܰܠ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܬܽܘܪܥܬ݂ܳܐ ܒܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 16 ܘܶܐܡܰܪܘ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܒܶܩܘ ܕܠܳܐ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܚܰܖ̈ܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܦܝ̈ ܠܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. 17 ܘܶܐܡܰܪܘ ܕܢܶܫܬܒܶܩ ܫܰܪܟܳܢܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܛܥܶܐ ܫܰܒܛܳܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 18 ܚܢܰܢ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒ̈ܢܳܬܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܡܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܠܺܝܛ ܗܽܘ ܡܰܢ ܕܢܶܬܶܠ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܠܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. 19 ܘܶܐܡܰܪܘ. ܗܳܐ ܚܰܓܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܳܘܶܐ ܒܫܺܝܠܽܘ ܡܶܢ ܥܶܕܳܢ ܠܥܶܕܳܢ. ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܳܚܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܣܳܠܶܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ ܠܰܫܟܺܝܡ. ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܕܰܠܒܽܘܢܳܐ. 20 ܘܦܰܩܶܕ݂ܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ. ܙܶܠܘ ܟܡܰܢܘ ܒܟܰܖ̈ܡܶܐ. 21 ܘܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܽܘܢ ܕܰܢܦܰܩ̈ܝ ܡܶܢ ܒ̈ܢܳܬ݂ ܫܺܝܠܽܘ ܠܡܶܩܰܫ ܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ. ܦܽܘܩܘ ܡܶܢ ܟܰܖ̈ܡܶܐ. ܘܰܚܛܽܘܦܘ ܠܟܽܘܢ ܓܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܡܶܢ ܒ̈ܢܳܬ݂ ܫܺܝܠܽܘ. ܘܙܶܠܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. 22 ܘܶܐܢ ܐܶܬ݂ܰܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ ܐܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ܗܶܝܢ ܠܰܡܕ݂ܳܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܢ. ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܗܽܘܢ. ܪܰܚܶܡܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܕܒܰܪܘ ܓܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܝܰܗܒܬܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܕܬܶܚܛܽܘܢ. 23 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܰܢܣܰܒܘ ܠܗܽܘܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܢܳܩ̈ܫܳܬ݂ ܦ̈ܠܰܓܶܐ ܕܰܚܛܰܦܘ ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܝܳܪܬܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܰܒܢܰܘ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܒܗܶܝܢ. 24 ܘܶܐܙܰܠܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܐ̱ܢܳܫ ܠܫܰܒܛܶܗ ܘܰܠܫܰܪܒܬܶܗ. ܘܰܢ̣ܦܰܩܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ. 25 ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܗܰܘ ܗܽܘ ܥܳܒܶܕ݂ ܗܘܳܐ.

 

 

 

ܠܥܠ