ܒܪܝܬܐ

ܣܶܦܪܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܙ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܚ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܛ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܐ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܒ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܓ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܕ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܗ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܘ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܙ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܚ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܛ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܐ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܒ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܓ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܕ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܗ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܘ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܙ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܚ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܛ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܐ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܒ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܓ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܕ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܗ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܘ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܙ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܚ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܛ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܢܢ

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ.

1 ܒܪܺܝܫܺܝܬ݂ ܒܪܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܝܳܬ ܫܡܰܝܳܐ ܘܝܳܬ ܐܰܪܥܳܐ. 2 ܘܰܐܪܥܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܬܽܘܗ ܘܒܽܘܗ. ܘܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܽܗܘܡܳܐ. ܘܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܦܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܰܝ̈ܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܢܶܗܘܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ. 4 ܘܰܚܙܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ: ܘܰܦ̣ܪܰܫ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ. 5 ܘܰܩܪܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ: ܘܰܠܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܩܪܳܐ ܠܺܠܝܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܩܺܝܥܳܐ ܒܡܶܨܥܰܬ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܦܳܪܶܫ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ. 7 ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܪܩܺܝܥܳܐ: ܘܰܦ̣ܪܰܫ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܪܩܺܝܥܳܐ: ܘܒܶܝܬ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܩܺܝܥܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. 8 ܘܰܩܪܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܪܩܺܝܥܳܐ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܢܶܬ݂ܟܰܢܫܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܚܰܕ݂: ܘܬܶܬܚܙܶܐ ܝܰܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. 10 ܘܰܩܪܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܝܰܒܺܝܫܬܳܐ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܠܟܶܢܫܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܩܪܳܐ ܝܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܚܙܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܬܰܦܶܩ ܐܰܪܥܳܐ ܬܰܕ݂ܐܳܐ ܥܶܣܒܳܐ ܕܡܶܙܕܪܰܥ ܙܰܪܥܳܐ ܠܓܶܢܣܶܗ: ܘܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܦܺܐܖ̈ܶܐ ܠܓܶܢܣܶܗ: ܕܢܶܨܒܬܶܗ ܒܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. 12 ܘܰܐܦܩܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܬܰܕ݂ܐܳܐ ܥܶܣܒܳܐ ܕܡܶܙܕܪܰܥ ܙܰܪܥܳܐ ܠܓܶܢܣܶܗ: ܘܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܢܶܨܒܬܶܗ ܒܶܗ ܠܓܶܢܣܶܗ: ܘܰܚܙܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ. 13 ܘܰܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܢܶܗܘܽܘܢ ܢܰܗܺܝܖ̈ܶܐ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܠܡܶܦܪܰܫ ܒܶܝܬ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܠܠܺܠܝܳܐ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܠܙܰܒܢ̈ܶܐ: ܘܰܠܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ: ܘܠܰܫܢܰܝ̈ܳܐ. 15 ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܢܗܪܺܝܢ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. 16 ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܬܪܶܝܢ ܢܰܗܺܝܖ̈ܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ: ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ: ܘܢܰܗܺܝܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܠܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ: ܘܟ݂ܰܘܟ̈ܒܶܐ. 17 ܘܝܰܗܒ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 18 ܘܰܠܡܶܫܠܰܛ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ: ܘܰܠܡܶܦܪܰܫ ܒܶܝܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ: ܘܰܚܙܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ. 19 ܘܰܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ. 20 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܢܰܪܚܫܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܪܰܚܫܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܬܳܐ: ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ ܬܶܦܪܰܚ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܪܩܺܝܥܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. 21 ܘܰܒܪܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ: ܘܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܕܪܰܚܫܳܐ ܕܰܐܪܚܶܫܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܓܶܢܣܗܽܘܢ: ܘܟܽܠ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܓܶܦܳܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ. 22 ܘܒܰܪܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܦܪܰܘ ܘܰܣܓܰܘ: ܘܰܡܠܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܝܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ ܬܶܣܓܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. 23 ܘܰܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ. 24 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܬܰܦܶܩ ܐܰܪܥܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܠܓܶܢܣܳܗ̇: ܒܥܺܝܪܳܐ ܘܖ̈ܰܚܫܳܐ: ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܓܶܢܣܳܗ̇: ܘܰܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. 25 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܓܶܢܣܳܗ̇ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܠܓܶܢܣܳܗ̇: ܘܟܽܠܶܗ ܖ̈ܰܚܫܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܓܶܢܣܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܚܙܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ. 26 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܢܶܥܒܶܕ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܨܰܠܡܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܽܘܬܰܢ: ܘܢܶܫܠܛܽܘܢ ܒܢܽܘ̈ܢܰܝ ܝܰܡܳܐ: ܘܰܒܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܒܰܒܥܺܝܪܳܐ: ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܖ̈ܰܚܫܳܐ ܕܪܳܚܶܫ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 27 ܘܰܒܪܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܒܨܰܠܡܶܗ: ܒܰܨܠܶܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܪܳܝܗܝ: ܕܟܰܪ ܘܢܶܩܒܳܐ ܒܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. 28 ܘܒܰܪܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܦܪܰܘ ܘܰܣܓܰܘ: ܘܰܡܠܰܘ ܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܘܒܫܽܘܗ̇. ܘܰܫܠܰܛܘ ܒܢܽܘ̈ܢܰܝ ܝܰܡܳܐ: ܘܰܒܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܒܰܒܥܺܝܪܳܐ ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܪܳܚܫܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 29 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܗܳܐ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܥܶܣܒܳܐ ܕܙܰܪܥܳܐ ܕܡܶܙܕܪܰܥ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܗ ܦܺܐܖ̈ܰܝ ܐܺܝܠܳܢܶܗ ܕܙܰܪܥܶܗ ܡܶܙܕܪܰܥ: ܠܟܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. 30 ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ: ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܕܪܳܚܶܫ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܗ ܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܬܳܐ: ܘܟܽܠܶܗ ܝܽܘܪܳܩܳܐ ܕܥܶܣܒܳܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. 31 ܘܰܚܙܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܟܽܠ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂: ܘܗܳܐ ܛܳܒ ܫܰܦܺܝܪ: ܘܰܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ

1 ܘܰܫܠܶܡܘ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ: ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܗܽܘܢ. 2 ܘܫܰܠܶܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܰܥܒܰܕ݂: ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܰܥܒܰܕ݂. 3 ܘܒܰܪܶܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ: ܘܩܰܕܫܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂. 4 ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܘ̈ܠܕ݂ܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܶܬܒܪܺܝܘ:

ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ. 5 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܟܽܠܶܗ ܥܶܣܒܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܝܺܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܰܚܶܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܳܐܕܳܡ ܠܰܝܬ ܠܡܶܦܠܰܚ ܒܰܐܪܥܳܐ. 6 ܘܡܰܒܽܘܥܳܐ ܣܳܠܶܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܡܰܫܩܶܐ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. 7 ܘܰܓܒܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܐ ܡܶܢ ܐܳܕ݂ܰܡܬܳܐ: ܘܰܢ̣ܦܰܚ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܢܫܰܡܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܠܰܢܦܶܫ ܚܰܝܳܐ. 8 ܘܰܢ̣ܨܰܒ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܒܰܥܕܶܢ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ: ܘܣܳܡ ܬܰܡܳܢ ܠܳܐܕܳܡ ܕܰܓܒܰܠ. 9 ܘܰܐܘܥܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢ ܕܰܪܓܺܝܓ ܠܡܶܚܙܳܐ: ܘܫܰܦܺܝܪ ܠܡܶܐܟܰܠ: ܘܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܡܨܰܥܬܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܘܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܛܳܒܬܳܐ ܘܰܕ݂ܒܺܝܫܬܳܐ. 10 ܘܢܰܗܪܳܐ ܢܳܦܶܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܥܕܶܢ ܠܡܰܫܩܳܝܽܘܬܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܦܳܪܶܫ ܘܰܗܘܳܐ ܠܰܐܪܒܥܳܐ ܖ̈ܺܫܺܝܢ. 11 ܫܡܶܗ ܕܚܰܕ݂ ܦܺܝܫܽܘܢ: ܗܰܘ ܕܚܳܕܰܪ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܚܘܺܝܠܳܐ: ܕܬܰܡܳܢ ܕܰܗܒܳܐ. 12 ܘܕܰܗܒܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܗܳܝ ܛܳܒ. ܬܰܡܳܢ ܒܶܖ̈ܽܘܠܶܐ ܘܟ̈ܺܐܦܶܐ ܕܒܶܖ̈ܽܘܠܶܐ. 13 ܘܰܫܡܶܗ ܕܢܰܗܪܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܓܺܝܚܽܘܢ: ܗܰܘ ܕܚܳܕܰܪ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܟ݂ܽܘܫ. 14 ܘܰܫܡܶܗ ܕܢܰܗܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܕܶܩܠܰܬ: ܗܰܘ ܕܳܐܙܶܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܳܬܽܘܪ. ܘܢܰܗܪܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܗܽܘ ܦܪܳܬ. 15 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕܳܡ: ܘܫܰܒܩܶܗ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܥܕܶܢ: ܕܢܶܦܠܚܺܝܘܗܝ ܘܢܶܛܪܺܝܘܗܝ. 16 ܘܰܦܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܶܐܟܰܠ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ. 17 ܘܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܛܳܒܬܳܐ ܘܰܕ݂ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢܶܗ: ܡܰܘܬܳܐ ܬܡܽܘܬ. 18 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܳܕܳܡ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ: ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬܶܗ. 19 ܘܰܓܒܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ: ܘܟܽܠܳܗ̇ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܐܝܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܕܳܡ: ܕܢܶܚܙܶܐ ܡܳܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܕܰܩܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܬܳܐ: ܗܰܘ ܗ̱ܘ̣ ܫܡܶܗ. 20 ܘܰܩܪܳܐ ܐܳܕܳܡ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ: ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ: ܘܠܳܐܕܳܡ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܟܚ ܠܶܗ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬܶܗ. 21 ܘܰܐܪܡܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܥܰܠ ܐܳܕܳܡ ܘܰܕ݂ܡܶܟ: ܘܰܢܣܰܒ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܶܠܥܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܐܘܚܶܕ݂ ܒܶܣܪܳܐ ܚܠܳܦܶܝܗ̇. 22 ܘܬܰܩܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܶܠܥܳܐ ܕܰܢ̣ܣܰܒ ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ: ܘܰܐܝܬܝܳܗ̇ ܠܳܐܕܳܡ. 23 ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܕܳܡ: ܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܓܰܪܡܳܐ ܡܶܢ ܓܰܖ̈ܡܰܝ: ܘܒܶܣܪܳܐ ܡܶܢ ܒܶܣܪܝ: ܗܳܕ݂ܶܐ ܬܶܬܩܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܢܣܺܝܒܳܐ. 24 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܓܰܒܪܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܶܐܡܶܗ: ܘܢܶܩܰܦ ܠܰܐܢ̱ܬܬܶܗ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܒܣܰܪ. 25 ܘܰܗܘܰܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܰܖ̈ܛܶܠܳܝ݂ܺܝ݂ܢ: ܐܳܕܳܡ ܘܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܘܠܳܐ ܒܳܗܬܺܝܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ

1 ܘܚܶܘܝܳܐ ܥܪܺܝܡ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܚܶܘܝܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ: ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܐܶܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܕܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܰܝ̈ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. 2 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܚܶܘܝܳܐ: ܕܡܶܢ ܦܺܐܖ̈ܰܝ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ. 3 ܘܡܶܢ ܦܺܐܖ̈ܰܝ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܐܶܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܢܶܗ: ܘܠܳܐ ܬܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܠܶܗ: ܕܠܳܐ ܬܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܚܶܘܝܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ: ܠܳܐ ܡܡܳܬ ܬܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. 5 ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܢܶܗ: ܡܶܬܦ̈ܰܬܚܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܗܳܘܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ: ܝܳܕ݂ܥܰܝ̈ ܛܳܒܬܳܐ ܘܒܺܝܫܬܳܐ. 6 ܘܰܚܙܳܬ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܠܡܶܐܟܰܠ: ܘܪܶܓܬܳܐ ܗ̱ܘ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ: ܘܰܪܓܺܝܓ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܠܰܡܚܳܪ ܒܶܗ. ܘܢܶܣܒܰܬ ܡܶܢ ܦܺܐܖ̈ܰܘܗܝ ܘܶܐܟܠܰܬ݂: ܘܝܶܗܒܰܬ݂ ܐܳܦ ܠܒܰܥܠܳܗ̇ ܥܰܡܳܗ̇ ܘܶܐܟܰܠ. 7 ܘܶܐܬܦܬܰܚ̈ܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܺܝܕܰܥܘ ܕܥܶܖ̈ܛܶܠܳܝ݂ܺܝ݂ܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܕܰܒܶܩܘ ܛܰܖ̈ܦܶܐ ܕܬܺܐܢ̈ܶܐ: ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܦܖ̈ܳܙܽܘܡܶܐ. 8 ܘܰܫܡܰܥܘ ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܕܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܠܦܳܢܝܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ. ܘܶܐܬܛܰܫܺܝܘ ܐܳܕܳܡ ܘܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܓܰܘ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. 9 ܘܰܩܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕܳܡ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܐܰܝܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܕ݂ܳܡ. 10 ܘܶܐܡܰܪ: ܩܳܠܳܟ݂ ܫܶܡܥܶ݀ܬ݂ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܕܥܰܪܛܶܠܳܝ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܶܐܬܛܰܫܺܝܬ݂. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܚܰܘܝܳܟ݂ ܕܥܰܪܛܶܠܳܝ ܐܰܢ̱ܬ: ܗܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ܬܳܟ݂ ܕܠܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢܶܗ ܐܶܟܠܶܬ݂. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܕ݂ܳܡ: ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܝܰܗܒܬ ܥܰܡܝ: ܗܺܝ ܝܶܗܒܰܬ ܠܺܝ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ: ܘܶܐܟܠܰܬ݂. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ: ܡܳܢܰܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܬܝ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܚܶܘܝܳܐ ܐܰܛܥܝܰܢܝ ܘܶܐܟܠܶܬ݂. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܚܶܘܝܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ܬ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܠܺܝܛ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ: ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܰܪܣܳܟ݂ ܬܗܰܠܶܟ: ܘܥܰܦܪܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܚܰܝܰܝ̈ܟ. 15 ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܐܶܣܺܝܡ ܒܰܝܢܰܝ̈ܟ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ: ܘܒܶܝܬ ܙܰܪܥܳܟ݂ ܠܙܰܪܥܶܗ: ܗܽܘ ܢܕ݂ܽܘܫ ܪܺܝܫܳܟ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܡܚܶܝܘܗܝ ܒܥܶܩܒܶܗ. 16 ܘܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܡܰܣܓܳܝܽܘ ܐܰܣܓܶܐ ܟܺܐܒܰܝ̈ܟܝ ܘܒܰܛܢܰܝ̈ܟܝ: ܘܰܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܬܺܐܠܕܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ: ܘܥܰܠ ܒܰܥܠܶܟ݂ܝ ܬܶܬܦܢܺܝܢ: ܘܗܽܘ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܶܟ݂ܝ. 17 ܘܠܳܐܕܳܡ ܐܶܡܰܪ: ܥܰܠ ܕܰܫܡܰܥܬ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܟ: ܘܶܐܟܰܠܬ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕܬܳܟ݂ ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܳܟ: ܕܠܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢܶܗ: ܠܺܝܛܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠܬܳܟ. ܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܬܶܐܟܠܺܝܗ̇ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܝ̈ܟ. 18 ܘܟ݂ܽܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܪܕܖ̈ܶܐ ܬܰܘܥܶܐ ܠܳܟ: ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܥܶܣܒܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ. 19 ܘܰܒܕ݂ܽܘܥܬܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܟ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܠܰܚܡܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܗܦܽܘܟ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܢܣܶܒܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܦܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܠܥܰܦܪܳܐ ܬܶܗܦܽܘܟ. 20 ܘܰܩܪܳܐ ܐܳܕܳܡ ܫܡܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܚܰܘܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܗܘܳܬ݂ ܐܶܡܳܐ ܕܟܽܠ ܕܚܰܝ. 21 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܘܠܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܟܽܘܬܺܝܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡܶܫܟܳܐ ܘܰܐܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ. 22 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܗܳܐ ܐܳܕܳܡ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܰܢ: ܠܡܶܕܰܥ ܛܳܒܬܳܐ ܘܒܺܝܫܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܢܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܢܶܣܰܒ ܐܳܦ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܘܢܺܚܶܐ ܠܥܳܠܰܡ. 23 ܘܫܰܕܪܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܥܕܶܢ: ܠܡܶܦܠܰܚ ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. 24 ܘܰܐܦܩܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܰܐܟ݂ܪܶܟ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܳܚܰܝ̈ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܟܪܽܘܒܳܐ: ܘܰܫܢܳܢܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ: ܕܡܶܬܗܰܦܟ݂ܳܐ ܠܡܶܛܰܪ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ. 

ܩܳܐܺܝܢ ܘܗܳܒܺܝܠ

1 ܘܳܐܕܳܡ ܚܟܰܡ ܠܚܰܘܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ: ܘܒܶܛܢܰܬ݂ ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܩܳܐܺܝܢ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܩܢܺܝ݀ܬ ܓܰܒܪܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 2 ܘܰܐܘܣܦܰܬ ܠܡܺܐܠܰܕ݂ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܗܳܒܶܝܠ: ܘܰܗܘܳܐ ܗܳܒܶܝܠ ܪܳܥܶܐ ܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܩܳܐܺܝܢ ܗܘܳܐ ܦܳܠܰܚ ܒܰܐܪܥܳܐ. 3 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܝܬܺܝ ܩܳܐܺܝܢ ܡܶܢ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܶܗ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 4 ܘܗܳܒܶܝܠ ܐܰܝܬܺܝ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܶܢ ܒܽܘܟ݂ܪܳܐ ܕܥܳܢ̈ܶܗ: ܘܡܶܢ ܫܰܡܺܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܶܐܨܛܒܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܗܳܒܶܝܠ ܘܰܒܩܽܘܪܒܳܢܶܗ. 5 ܘܰܒܩܳܐܺܝܢ ܘܰܒܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܠܳܐ ܐܶܨܛܒܺܝ: ܘܶܐܬܒܐܶܫ ܠܩܳܐܺܝܢ ܛܳܒ: ܘܶܐܬܟܡܰܖ̈ܝ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܩܳܐܺܝܢ: ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܒܐܶܫ ܠܳܟ݂ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܟܡܰܖ̈ܝ ܐܰܦܰܝ̈ܟ. 7 ܗܳܐ ܐܶܢ ܬܶܫܦܰܪ ܩܰܒܠܶܬ݂: ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܫܦܰܪ: ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܚܛܳܗܳܐ ܪܒܺܝܥ: ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬܶܗ: ܘܗܽܘ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܳܟ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܩܳܐܺܝܢ ܠܗܳܒܶܝܠ ܐܰܚܽܘܗܝ: ܢܶܪܕܶܐ ܠܰܦܩܰܥܬܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܟܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܒܚܰܩܠܳܐ: ܩܳܡ ܩܳܐܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗܝ ܗܳܒܶܝܠ ܘܩܰܛܠܶܗ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܩܳܐܺܝܢ: ܐܰܝܟܰܘ ܗܳܒܶܝܠ ܐܰܚܽܘܟ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ: ܢܳܛܽܘܪܶܗ ܐ̱ܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܳܐܚܝ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ܬ: ܩܳܠܳܐ ܕܰܕ݂ܡܶܗ ܕܰܐܚܽܘܟ ܓܳܥܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. 11 ܡܶܟܺܝܠ ܠܺܝܛ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܕܦܶܬܚܰܬ݂ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܘܩܰܒܠܰܬ݂ ܕܡܶܗ ܕܰܐܚܽܘܟ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ. 12 ܟܰܕ݂ ܬܶܦܠܽܘܚ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܠܳܐ ܬܰܘܣܶܦ ܕܬܶܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܚܰܝܠܳܗ̇: ܙܳܐܰܥ ܘܢܳܐܶܕ ܬܶܗܘܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܩܳܐܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܣܰܟܠܽܘܬܝ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܫܒܰܩ. 14 ܗܳܐ ܐܰܦܶܩܬܳܢܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܶܬܛܫܶܐ: ܘܶܐ݀ܗܘܶܐ ܙܳܐܰܥ ܘܢܳܐܶܕ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܢܶܫܟܚܰܢܝ ܢܶܩܛܠܰܢܝ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܽܠ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܕܩܳܐܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܒܫܰܒܥܳܐ ܢܶܬܦܪܰܥ ܘܣܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܬܳܐ ܒܩܳܐܺܝܢ: ܕܠܳܐ ܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܡܶܫܟܰܚ ܠܶܗ. 16 ܘܰܢܦܰܩ ܩܳܐܺܝܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܺܝܬܶܒ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܢܽܘܕ݂: ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܳܗ̇ ܕܰܥܕܶܢ.

 17 ܡܶܢ ܩܳܐܺܝܢ ܥܕ݂ܡܳܐ ܠܰܐܢܽܘܫ: ܘܰܚܟܰܡ ܩܳܐܺܝܢ ܠܰܐܢ̱ܬܬܶܗ: ܘܒܶܛܢܰܬ݂ ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܰܚܢܽܘܟ: ܘܰܗܘܳܐ ܒܳܢܶܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܳܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܫܶܡ ܒܪܶܗ ܚܢܽܘܟ. 18 ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ݂ ܠܰܚܢܽܘܟ ܥܺܝܕ݂ܳܪ: ܘܥܺܝܕ݂ܳܪ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܡܰܚܳܘܐܶܝܠ: ܘܰܡܰܚܳܘܐܶܝܠ ܐܰܘܠܶܕ ܠܡܰܬܽܘܫܶܝܠ: ܘܡܰܬܽܘܫܶܝܠ ܐܰܘܠܶܕ ܠܠܰܡܰܟ. 19 ܘܠܰܡܰܟ ܢܣܰܒ ܠܶܗ ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܫܺܝ̈ܢ: ܫܡܳܗ̇ ܕܰܚܕ݂ܳܐ ܥܰܕܳܐ: ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܨܰܠܳܐ. 20 ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܥܰܕܳܐ ܠܝܳܒܶܠ: ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܐܰܒܳܐ ܠܥܳܡܖ̈ܰܝ ܡܰܫܟܢܳܐ: ܘܩܳܢܝܰܝ̈ ܩܶܢܝܳܢܳܐ. 21 ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܐܚܽܘܗܝ ܝܽܘܒܶܠ: ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܐܰܒܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܐܚܺܝܕ݂ ܩܺܝܬܳܪܳܐ ܘܟܶܢܳܪܳܐ. 22 ܘܨܰܠܳܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܬܽܘܒܰܩܠܺܝܢ ܐܽܘܡܳܢ ܒܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܘܰܕ݂ܦܰܪܙܠܳܐ: ܘܚܳܬܶܗ ܕܬܽܘܒܰܩܠܺܝܢ ܢܰܥܡܳܐ. 23 ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܡܟ ܠܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܥܰܕܳܐ ܘܨܰܠܳܐ: ܫܡܰܥܶܝ̈ܢ ܩܳܠܝ ܢܶܫܰܝ̈ ܠܰܡܰܟ: ܨܽܘܬܶܝ̈ܢ ܠܡܺܐܡܰܪܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܒܪܳܐ ܩܶܛܠܶܬ݂ ܒܨܽܘܠ̈ܦܳܬ݂ܝ: ܘܛܰܠܝܳܐ ܒܫܽܘܩܦܰܝ̈. 24 ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ݂ ܒܫܰܒܥܳܐ ܢܶܬܦܪܰܥ ܩܳܐܺܝܢ: ܘܠܰܡܟ ܠܫܰܒܥܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ. 25 ܘܰܚܟܰܡ ܐܳܕܳܡ ܬܽܘܒ ܠܚܰܘܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ: ܘܒܶܛܢܰܬ݂ ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܪܳܐ: ܘܰܩܪܳܬ ܫܡܶܗ ܫܺܝܬ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܗܒ ܠܺܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܚܠܳܦ ܗܳܒܶܝܠ ܕܩܰܛܠܶܗ ܩܳܐܺܝܢ. 26 ܘܰܠܫܺܝܬ݂ ܐܳܦ ܠܶܗ ܐܶܬܺܝܠܶܕ݂ ܠܶܗ ܒܪܳܐ: ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܐܰܢܽܘܫ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܰܪܺܝ ܠܡܶܩܪܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ.

 

ܩܳܝܶܡܬܳܐ ܕܦܰܛܶܖ̈ܝܰܪܟܘ܆ ܡܶܢ ܐܳܕ݂ܳܡ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܢܽܘܚ

1 ܗܳܢܰܘ ܣܦܰܪ ܬܰܘܠܕ݂̈ܳܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕܳܡ: ܒܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܪܳܝܗܝ. 2 ܕܟܰܪ ܘܢܶܩܒܳܐ ܒܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܒܰܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܰܩܪܳܐ ܫܶܡܗܽܘܢ ܐܳܕܳܡ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. 3 ܘܰܚܝܳܐ ܐܳܕܳܡ ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܨܰܠܡܶܗ: ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܫܺܝܬ݂. 4 ܘܰܚܝܳܐ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܫܺܝܬ݂ ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. 5 ܘܰܗܘܰܘ ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܕܰܚܝܳܐ: ܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܡܺܝܬ݂. 6 ܘܰܚܝܳܐ ܫܺܝܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܠܰܐܢܽܘܫ. 7 ܘܰܚܝܳܐ ܫܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܰܐܢܽܘܫ: ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. 8 ܘܰܗܘܰܘ ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܫܺܝܬ݂ ܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܡܺܝܬ݂. 9 ܘܰܚܝܳܐ ܐܰܢܽܘܫ ܬܶܫܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܠܩܰܝܢܳܢ. 10 ܘܰܚܝܳܐ ܐܰܢܽܘܫ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܩܰܝܢܳܢ: ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. 11 ܘܰܗܘܰܘ ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܢܽܘܫ ܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܡܺܝܬ݂. 12 ܘܰܚܝܳܐ ܩܰܝܢܳܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܐܘܠܶܕ ܠܡܰܗܠܳܠܳܐܶܝܠ. 13 ܘܰܚܝܳܐ ܩܰܝܢܳܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܡܰܗܠܳܠܳܐܶܝܠ ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. 14 ܘܰܗܘܰܘ ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܩܰܝܢܳܢ ܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܰܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܡܺܝܬ݂. 15 ܘܰܚܝܳܐ ܡܰܗܠܳܠܳܐܶܝܠ ܫܬܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܠܝܰܪܕ. 16 ܘܰܚܝܳܐ ܡܰܗܠܳܠܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܝܰܪܕ: ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. 17 ܘܰܗܘܰܘ ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܗܠܳܠܳܐܶܝܠ ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܘܬܶܫܥܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܡܺܝܬ݂. 18 ܘܰܚܝܳܐ ܝܰܪܕ ܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܠܰܚܢܽܘܟ. 19 ܘܰܚܝܳܐ ܝܰܪܕ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܰܚܢܽܘܟ. ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. 20 ܘܰܗܘܰܘ ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܪܕ ܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܡܺܝܬ݂. 21 ܘܰܚܝܳܐ ܚܢܽܘܟ݂ ܫܬܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܠܡܰܬܽܘܫܠܰܚ. 22 ܘܰܫܦܰܪ ܚܢܽܘܟ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܡܰܬܽܘܫܠܰܚ: ܬܠܳܬ݂ ܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. 23 ܘܰܗܘܰܘ ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܚܢܽܘܟ ܬܠܳܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ. 24 ܘܰܫܦܰܪ ܚܢܽܘܟ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܰܝܬܰܘܗܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܣܒܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 25 ܘܰܚܝܳܐ ܡܰܬܽܘܫܠܰܚ ܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܠܠܰܡܰܟ. 26 ܘܰܚܝܳܐ ܡܰܬܽܘܫܠܰܚ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܠܰܡܰܟ: ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. 27 ܘܰܗܘܰܘ ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܬܽܘܫܠܰܚ ܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܘܰܬܫܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܡܺܝܬ݂. 28 ܘܰܚܝܳܐ ܠܰܡܟ ܡܳܐܐ ܘܰܬܡܢܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܒܪܳܐ. 29 ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܢܽܘܚ: ܘܶܐܡܰܪ: ܗܳܢܳܐ ܢܒܰܝܐܰܢ ܡܶܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܢ ܘܡܶܢ ܥܰܡܠܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܢ: ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܳܛܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ. 30 ܘܰܚܝܳܐ ܠܰܡܟ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܢܽܘܚ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܘܬܶܫܥܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. 31 ܘܰܗܘܰܘ ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ. ܕܠܰܡܟ ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܡܺܝܬ݂. 32 ܘܰܗܘܳܐ ܢܽܘܚ ܒܰܪ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܢܽܘܚ ܠܫܺܝܡ: ܘܰܠܚܰܡ: ܘܰܠܝܰܦܬ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ.

 

ܥܶܠ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܛܰܘܦܳܢܳܐ

1 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܫܰܪܺܝܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܡܶܣܓܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ݂̈ܝ ܠܗܽܘܢ: ܚܙܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܠܽܘܗܺܝܡ ܠܰܒ̈ܢܳܬ݂ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܫܰܦܺܝܖ̈ܳܢ ܐܶܢܶܝܢ. 2 ܘܰܢܣܰܒܘ ܐܶܢܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܓܒܰܘ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܥܡܰܪ ܪܽܘܚܝ ܒܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܣܪܳܐ ܗ̱ܘ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܶܗ ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. 4 ܘܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܠܽܘܗܺܝܡ ܥܰܠ ܒܢ̈ܳܬ݂ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ: ܘܺܝܠܶܕ݂̈ܝ ܠܗܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܳܬܳܐ. 5 ܘܰܚܙܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܣܶܓܝܰܬ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܟܽܠ ܝܰܨܪܳܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܕܠܶܒܶܗ ܒܺܝܫ ܒܟܽܠܝܽܘܡ. 6 ܘܶܐܬܬܘܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܠܳܐܕܳܡ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܟܶܪܝܰܬ݂ ܒܠܶܒܶܗ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܥܛܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܚܫܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܰܘܚܶܬ݂ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. 8 ܘܢܽܘܚ ܐܶܫܟܰܚ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܳܪܝܳܐ. 9 ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܰܘܠܕ݂̈ܳܬܶܗ ܕܢܽܘܚ: ܢܽܘܚ ܓܒܰܪ ܙܰܕܺܝܩ ܘܬܰܡܺܝܡ ܗܘܳܐ ܒܕ݂ܳܖ̈ܰܘܗܝ: ܘܰܫܦܰܪ ܢܽܘܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. 10 ܘܰܐܘܠܶܕ ܢܽܘܚ ܬܠܳܬܳܐ ܒܢܺܝ̈ܢ: ܠܫܺܝܡ: ܘܰܠܚܰܡ: ܘܰܠܝܰܦܬ. 11 ܘܶܐܬܚܰܒܠܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܶܐܬܡܰܠܝܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܘܠܳܐ. 12 ܘܰܚܙܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܶܐܬ݂ܚܰܒܠܰܬ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܒܶܠ ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܐܽܘܪܚܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܢܽܘܚ: ܩܶܨܳܐ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ ܥܰܠ ܩܕ݂ܳܡܰܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܡܰܠܝܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܘܠܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ: ܗܳܐ ܡܚܰܒܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܡ ܐܰܪܥܳܐ. 14 ܛܽܘܝܳܒܳܐ: ܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܥܰܪܩܳܐ: ܡܶܕ݂ܝܳܖ̈ܶܐ ܥܒܶܕܶܝܗ̇ ܠܩܺܒܽܘܬܳܐ: ܘܫܽܘܥܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܘܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܒܟ݂ܽܘܦܪܳܐ. 15 ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕܶܝܗ̇: ܬܠܳܬ݂ܡܳܐܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟ݂ܳܗ̇ ܕܩܺܒܽܘܬܳܐ: ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܦܬܳܝܳܗ̇: ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܪܰܘܡܳܗ̇. 16 ܘܰܙܘܺܝܕ̈ܢܶܐ ܥܒܶܕ݂ ܠܩܺܒܽܘܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܐܰܡܳܐ ܣܰܝܟܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܠܥܶܠ: ܘܬܰܪܥܳܗ̇ ܕܩܺܒܽܘܬܳܐ ܒܣܶܛܪܳܗ̇ ܥܒܶܕ݂: ܡܶܕ݂ܝܳܪܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ: ܘܬܶܢܝܳܢܳܐ: ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ: ܥܒܶܕܶܝܗ̇. 17 ܘܶܐܢܳܐ ܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܟܽܠ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܗ̱ܘ ܢܣܽܘܦ. 18 ܘܰܐܩܺܝܡ ܩܝܳܡܝ ܥܰܡܳܟ: ܘܬܶܥܽܘܠ ܠܩܺܒܽܘܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟ: ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܟ: ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ ܥܰܡܳܟ. 19 ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܕܚܰܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܣܰܪ: ܬܪܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܐܰܥܶܠ ܠܩܺܒܽܘܬܳܐ ܠܡܰܚܳܝܽܘ ܥܰܡܳܟ: ܕܶܟܖ̈ܶܐ ܘܢܶܩ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. 20 ܘܡܶܢ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܠܓܶܢܣܳܗ̇: ܘܡܶܢ ܒܥܺܝܪܳܐ ܠܓܶܢܣܳܗ̇ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܪܰܚܫܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܓܶܢܣܰܘ̈ܗܝ: ܬܪܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܡܶܚܳܐ. 21 ܘܰܐܢ̱ܬ ܣܰܒ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܐܟܠܳܐ ܕܡܶܬܶܐܟܶܠ: ܘܰܚܡܽܘܠ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܘܰܠܗܽܘܢ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. 22 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܢܽܘܚ ܟܽܠ ܕܦܰܩܕܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܢܽܘܚ: ܥܽܘܠ ܐܰܢ̱ܬ ܘܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܳܟ݂ ܠܩܺܒܽܘܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܟ݂ ܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܕܙܰܕܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܒܕ݂ܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 2 ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܣܰܒ ܠܳܟ݂ ܫܰܒܥܳܐ ܫܰܒܥܳܐ: ܕܶܟܖ̈ܶܐ ܘܢܶܩ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܕܰܟ݂ܝܳܐ: ܬܪܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܕܶܟܖ̈ܶܐ ܘܢܶܩ̈ܒܳܬ݂ܳܐ. 3 ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܫܰܒܥܳܐ: ܕܶܟܖ̈ܶܐ ܘܢܶܩ̈ܒܳܬ݂ܳܐ: ܠܡܰܚܳܝܽܘ ܙܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. 4 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܟܳܐ ܠܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܰܚܶܬ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܢ: ܘܥܳܛܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܟܽܠ ܕܩܳܐܶܡ ܕܥܶܒܕܶܬ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. 5 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܢܽܘܚ ܐܰܝܟ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. 6 ܘܢܽܘܚ ܒܰܪ ܫܶܬܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܛܰܘܦܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 7 ܘܥܰܠܘ ܢܽܘܚ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܶܗ ܠܩܺܒܽܘܬܳܐ: ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܛܰܘܦܳܢܳܐ. 8 ܘܡܶܢ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܡܶܢ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܕܰܟ݂ܝܳܐ: ܘܡܶܢ ܦܳܪܰܚܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܕܪܳܚܶܫ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 9 ܬܪܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܥ̣ܰܠܘ ܥܰܡ ܢܽܘܚ ܠܩܺܒܽܘܬܳܐ: ܕܶܟܖ̈ܶܐ ܘܢܶܩ̈ܒܳܬ݂ܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܢܽܘܚ. 10 ܘܰܗܘܳܐ ܠܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ: ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܛܰܘܦܳܢܳܐ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 11 ܒܰܫܢܰܬ ܫܶܬܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܢܽܘܚ: ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ: ܒܰܫܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܐܶܬܬܪܰܥܘ ܟܽܠ ܡܰܒܽܘ̈ܥܰܝ ܬܗܽܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܢܳܣ̈ܟ݂ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܦܬܰܚܘ. 12 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܺܝܡܳܡܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܢ. 13 ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܢܽܘܚ: ܘܫܺܝܡ: ܘܚܰܡ: ܘܝܰܦܬ: ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܚ ܘܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܕܢܽܘܚ: ܘܰܬܠܳܬ݂ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܠܩܺܒܽܘܬܳܐ. 14 ܗܶܢܽܘܢ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܠܓܶܢܣܳܗ̇: ܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ ܠܓܶܢܣܳܗ̇: ܘܟܽܠ ܪܰܚܫܳܐ ܕܪܳܚܶܫ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܠܓܶܢܣܰܘ̈ܗܝ: ܘܟܽܠܳܗ̇ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܠܓܶܢܣܳܗ̇: ܘܟܽܠ ܨܦܰܪ ܘܟܽܠ ܓܶܦ. 15 ܥ̣ܰܠܘ ܥܰܡ ܢܽܘܚ ܠܩܺܒܽܘܬܳܐ: ܬܪܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ . 16 ܘܰܕ݂ܥ̣ܰܠܘ ܕܶܟܖ̈ܶܐ ܘܢܶܩ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܥ̣ܰܠܘ: ܐܰܝܟ ܕܦܰܩܕܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܚܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ. 17 ܘܰܗܘܳܐ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܣܓܺܝܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܫܰܩܠܽܘܗ̇ ܠܩܺܒܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܬܬܪܺܝܡܰܬ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. 18 ܘܰܥܫܶܢܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܣܓܺܝܘ ܛܳܒ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܡܗܰܠܟ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܰܝ̈ܳܐ. 19 ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܥܫܶܢܘ ܛܳܒ ܛܳܒ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܶܐܬܟܰܣܺܝܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܖ̈ܳܡܶܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܟܽܠ ܫܡܰܝܳܐ. 20 ܚܰܡܫܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܥܫܶܢܘ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܶܐܬܟܰܣܺܝܘ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܖ̈ܳܡܶܐ. 21 ܘܣܳܦ ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܕܪܳܚܶܫ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܦܳܪܰܚܬܳܐ: ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ: ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܟܽܠܶܗ ܪܰܚܫܳܐ ܕܪܳܚܶܫ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. 22 ܟܽܠ ܕܰܢܫܰܡܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܒܝܰܒܫܳܐ: ܡܺܝܬ݂ܘ. 23 ܘܰܥܛܳܐ ܠܟܽܠ ܕܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܚܫܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܐܶܬܥܛܺܝܘ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܶܐܫܬܚܰܪ ܢܽܘܚ ܘܰܕ݂ܥܰܡܶܗ ܒܩܺܒܽܘܬܳܐ. 24 ܘܰܥܫܶܢܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ

 

1 ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܢܽܘܚ. ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ: ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܒܩܺܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. 2 ܘܶܐܣܬܟܰܪܘ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ: ܘܢܳܣ̈ܟܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܶܐܬܟܠܺܝ ܡܶܛܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. 3 ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܐܳܙܺܠܝܢ ܘܗܳܦܟܺܝܢ: ܘܰܚܣܰܪܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 4 ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܫܒܝܥܳܝܳܐ: ܒܰܫܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܰܝ ܩܰܪܕܽܘ. 5 ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܐܳܙܺܠܝܢ ܗܘܰܘ ܘܚܳܣܪܺܝܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܪܚܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ: ܒܚܰܕ݂ ܒܝܰܪܚܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܛܽܘܖ̈ܶܐ. 6 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ: ܦܬܰܚ ܢܽܘܚ ܟܰܘܬܳܐ ܕܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂. 7 ܘܫܰܕܰܪ ܠܥܽܘܪܒܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܦܰܩ: ܘܠܳܐ ܗܦܰܟ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܺܝܒܶܫܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. 8 ܘܫܰܕܰܪ ܠܝܰܘܢܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ: ܕܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢ ܩܰܠܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. 9 ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܰܬ ܠܳܗ̇ ܝܰܘܢܳܐ ܢܝܳܚܳܐ ܠܦܰܣܰܬ ܪܶܓܠܳܗ̇: ܘܗܶܦܟܰܬ ܠܘܳܬܶܗ ܠܩܺܒܽܘܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܐܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܢܰܣܒܳܗ: ܘܰܐܥܠܳܗ̇ ܠܘܳܬܶܗ ܠܩܺܒܽܘܬܳܐ. 10 ܘܦܳܫ ܬܽܘܒ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܺܝܢ: ܘܰܗܦܰܟ ܘܫܰܕܪܳܗ̇ ܠܝܰܘܢܳܐ ܡܶܢ ܩܺܒܽܘܬܳܐ. 11 ܘܶܐܬܳܬ݂ ܠܘܳܬܶܗ ܝܰܘܢܳܐ ܠܥܶܕܳܢ ܪܰܡܫܳܐ: ܘܗܳܐ ܛܰܪܦܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ܳܐ ܒܦܽܘܡܳܗ̇: ܘܺܝܕܰܥ ܢܽܘܚ ܕܩܰܠܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. 12 ܘܦܳܫ ܬܽܘܒ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܺܝܢ: ܘܫܰܕܪܳܗ̇ ܠܝܰܘܢܳܐ، ܘܠܳܐ ܐܰܘܣܦܰܬ ܬܽܘܒ ܝܰܘܢܳܐ ܠܡܶܗܦܰܟ ܠܘܳܬܶܗ. 13 ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܫܢܰܬ ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܒܚܰܕ݂ ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܝܺܒܶܫܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܢܽܘܚ ܟܣܳܝܳܐ ܕܩܺܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܚܙܳܐ: ܘܗܳܐ ܝܺܒܶܫ̈ܝ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. 14 ܘܰܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ: ܒܫܰܒܥܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ ܝܶܒܫܰܬ ܐܰܪܥܳܐ. 15 ܘܡܰܠܶܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܡ ܢܽܘܚ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 16 ܦܽܘܩ ܡܶܢ ܩܺܒܽܘܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܟ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܟ: ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ ܥܰܡܳܟ. 17 ܘܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܰܡܳܟ݂ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܣܰܪ: ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ: ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ: ܘܟܽܠܶܗ ܪܰܚܫܳܐ ܕܪܳܚܶܫ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܐܰܦܶܩ ܥܰܡܳܟ: ܘܢܰܘܠܕܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܢܶܦܪܽܘܢ ܘܢܶܣܓܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 18 ܘܰܢܦܰܩ ܢܽܘܚ: ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܐܢ̱ܬܬܶܗ: ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܶܗ. 19 ܘܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ: ܘܟܽܠܳܗ̇ ܦܳܪܰܚܬܳܐ: ܘܟܽܠ ܕܪܳܚܶܫ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬܗܽܘܢ: ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܩܺܒܽܘܬܳܐ. 20 ܘܰܒܢܳܐ ܢܽܘܚ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܣܶܩ ܝܰܩܕܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. 21 ܘܰܐܪܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܣܘܳܬܳܐ: ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܠܶܒܶܗ: ܕܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܠܰܡܠܳܛܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܨܪܳܐ ܕܠܶܒܶܗ ܕܰܒܪܢܳܫܳܐ ܒܺܝܫ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ: ܘܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܠܡܶܡܚܳܐ ܠܟܽܠ ܕܚܰܝ ܐܰܝܟ ܕܥܶܒܕܶܬ݂. 22 ܘܡܶܟܺܝܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܙܪܳܥܳܐ ܘܰܚܨܳܕܳܐ: ܥܰܪܝܳܐ ܘܚܽܘܡܳܐ: ܩܰܝܛܳܐ ܘܣܰܬܘܳܐ: ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܒܛܠܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ

 

1 ܘܒܰܪܶܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܢܽܘܚ: ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܦܪܰܘ ܘܰܣܓܰܘ: ܘܰܡܠܰܘ ܐܰܪܥܳܐ. 2 ܘܕܶܚܠܰܬ݂ܟܽܘܢ ܘܙܰܘܥܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܕܡܰܪܚܫܳܐ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܝܰܡܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕ݂ܰܝܟܽܘܢ ܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ. 3 ܘܟܽܠ ܪܰܚܫܳܐ ܕܚܰܝ: ܠܟܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܝܽܘܪܳܩܳܐ ܕܥܶܣܒܳܐ ܝܶܗܒܶܬ ܠܟܽܘܢ ܟܽܠ. 4 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܒܢܰܦܫܶܗ ܕܡܶܗ: ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ. 5 ܘܰܒܪܰܡ ܕܶܡܟ݂ܽܘܢ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܬܒܰܥ: ܡܶܢ ܝܰܕ݂ ܟܽܠ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܬܒܥܺܝܘܗܝ. ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܘܰܐܚܽܘܗܝ ܐܶܬܒܰܥ ܢܰܦܫܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. 6 ܡܰܢ ܕܢܶܐܫܽܘܕ݂ ܕܡܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܕܡܶܗ ܢܶܬܶܐܫܶܕ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܨܠܶܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܒܺܝܕ݂ ܐܳܕܳܡ. 7 ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܦܪܰܘ ܘܰܣܓܰܘ: ܘܰܐܘܠܶܕ݂ܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܣܓܰܘ ܒܳܗ̇. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܢܽܘܚ ܘܠܰܒ̈ܢܰܘܗܝ ܥܰܡܶܗ. 9 ܐܶܢܳܐ ܗܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܩܝܳܡܝ ܥܰܡܟܽܘܢ: ܘܥܰܡ ܙܰܪܥܟܽܘܢ ܒܳܬܰܪܟܽܘܢ. 10 ܘܥܰܡ ܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܕܥܰܡܟܽܘܢ: ܘܥܰܡ ܦܳܪܰܚܬܳܐ: ܘܥܰܡ ܒܥܺܝܪܳܐ ܘܥܰܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܥܰܡܟܽܘܢ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܳܦ̈ܩܰܝ ܩܺܒܽܘܬܳܐ: ܘܥܰܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 11 ܘܰܐܩܺܝܡ ܩܝܳܡܝ ܥܰܡܟܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܣܽܘܦ ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܛܰܘܦܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬܽܘܒ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܠܰܐܪܥܳܐ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܢܽܘܚ: ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܳܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܰܠܟܽܘܢ: ܘܒܶܝܬ ܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܕܥܰܡܟܽܘܢ ܠܕ݂ܳܖ̈ܰܝ ܥܳܠܡܳܐ. 13 ܩܶܫܬܝ ܝܶܗܒܶܬ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܳܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܠܰܐܪܥܳܐ. 14 ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܳܐ ܕܡܰܣܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܬܶܬܚܙܶܐ ܩܶܫܬܳܐ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ. 15 ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܩܝܳܡܝ ܕܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܰܠܟܽܘܢ: ܘܒܶܝܬ ܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܕܥܰܡܟܽܘܢ: ܘܒܶܝܬ ܟܽܠ ܒܣܰܪ: ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܬܽܘܒ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܛܰܘܦܳܢܳܐ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܟܽܠ ܒܣܰܪ. 16 ܘܬܶܗܘܶܐ ܩܶܫܬܳܐ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ: ܘܶܐܚܙܶܝܗ̇ ܠܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܒܶܝܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܒܶܝܬ ܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܬܳܐ: ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܢܽܘܚ: ܗܳܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܶܬ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܠܒܶܝܬ ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 18 ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܚ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܩܺܒܽܘܬܳܐ: ܫܺܝܡ: ܘܚܰܡ: ܘܝܰܦܶܬ: ܚܰܡ ܗܽܘ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. 19 ܬܠܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܚ: ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. 20 ܘܫܰܪܺܝ ܢܽܘܚ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܢܨܰܒ ܟܰܪܡܳܐ. 21 ܘܶܐܫܬܺܝ ܡܶܢ ܚܰܡܪܶܗ ܘܰܪܘܺܝ: ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܒܓܰܘ ܡܰܫܟܢܶܗ. 22 ܘܰܚܙܳܐ ܚܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ ܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ: ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܬܪܶܝܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. 23 ܘܰܢܣܰܒܘ ܫܺܝܡ ܘܝܰܦܶܬ ܡܰܪܛܽܘܛܳܐ: ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܳܐ ܕܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒܰܪ ܒܶܣܬܪܳܐܺܝܬ݂: ܘܟܰܣܺܝܘ ܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܽܘܢ: ܘܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ: ܘܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܽܘܢ ܠܳܐ ܚܙܰܘ. 24 ܘܶܐܬܬܥܺܝܪ ܢܽܘܚ ܡܶܢ ܚܰܡܪܶܗ: ܘܺܝܕܰܥ ܟܽܠ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܒܪܶܗ ܙܥܽܘܪܳܐ. 25 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝܛ ܟܢܰܥܢ: ܥܒܶܕ݂ ܥܰܒܕܺܝ̈ܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. 26 ܘܶܐܡܰܪ. ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܫܺܝܡ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܢܰܥܢ ܥܰܒܕܳܐ ܠܗܽܘܢ. 27 ܢܰܦܬܶܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܝܰܦܶܬ: ܘܢܶܫܪܶܐ ܒܡܰܫܟܢܶܗ ܕܫܺܝܡ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܢܰܥܢ ܥܰܒܕܳܐ ܠܗܽܘܢ. 28 ܘܰܚܝܳܐ ܢܽܘܚ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܛܰܘܦܳܢܳܐ: ܬܠܳܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. 29 ܘܰܗܘܰܘ ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܢܽܘܚ: ܬܫܰܥ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܡܺܝܬ݂.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ

 

1 ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܰܘܠܕ݂̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܚ: ܫܺܝܡ: ܘܚܰܡ: ܘܝܰܦܶܬ: ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܛܰܘܦܳܢܳܐ.2 ܒܢܰܝ̈ ܝܰܦܶܬ: ܓܳܡܰܪ: ܘܡܳܓܽܘܓ: ܘܡܳܕܰܝ: ܘܝܰܘܳܢ: ܘܬܽܘܒܶܝܠ: ܘܡܳܫܳܟ: ܘܬܺܝܪܶܣ.3 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܡܰܪ: ܐܰܫܟܢܳܙ: ܘܕܰܝܦܳܪ: ܘܬܽܘܓܰܪܡܳܐ. 4 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܳܢ: ܐܶܠܺܝܫܳܐ: ܘܬܰܪܫܺܝܫ: ܘܟܳܬܺܝܡ: ܘܕ݂ܽܘܕ݂ܳܢܺܝܡ.5 ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܦܪܶܫܘ ܒܓܳܙܖ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܐܖ̈ܥܳܬܗܽܘܢ: ܓܒܰܪ ܠܠܶܫܳܢܶܗ: ܠܫܰܖ̈ܒܳܬܗܽܘܢ: ܒܥܰܡܡܰܝ̈ܗܽܘܢ.6 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܚܰܡ: ܟܽܘܫ: ܘܡܶܨܪܺܝܡ: ܘܦܽܘܛ: ܘܰܟ݂ܢܰܥܢ.7 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܟܽܘܫ: ܫܒܳܐ: ܘܰܚܘܺܝܠܳܐ: ܘܣܳܒܬܳܐ: ܘܪܰܥܡܳܐ: ܘܣܰܒܬܟ݂ܳܐ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܪܰܥܡܳܐ: ܫܒܳܐ ܘܕ݂ܳܪܰܢ. 8 ܘܟܽܘܫ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܢܰܡܪܽܘܕ: ܗܽܘ ܫܰܪܺܝ ܠܡܶܗܘܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ.9 ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܢܰܚܫܺܝܪܬܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ: ܐܰܝܟ ܢܰܡܪܽܘܕ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܢܰܚܫܺܝܪܬܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ.10 ܘܰܗܘܳܬ ܪܺܝܫ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܒܳܒܶܝܠ: ܘܳܐܪܳܟ: ܘܳܐܟ݂ܳܪ: ܘܟܶܠܝܳܐ: ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܣܶܢܥܳܪ.11 ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܝ ܢܦܰܩ ܐܳܬܽܘܪܳܝܳܐ: ܘܰܒܢܳܐ ܠܢܺܝܢܘܶܐ: ܘܰܠܪܰܚܒܽܘܬ݂ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܰܠܟܳܠܳܚ.12 ܘܰܠܪܳܣܰܢ ܕܒܶܝܬ ܢܺܝܢܘܶܐ: ܘܒܶܝܬ ܟܳܠܳܚ ܗܺܝ ܗܺܝ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ.13 ܘܡܶܨܪܺܝܡ ܐܰܘܠܶܕ ܠܠܽܘܕ݂ܺܝܡ: ܘܰܠܝܰܥܒܺܝܡ: ܘܰܠܠܰܗܒܺܝܡ: ܘܰܠܝܰܦܬܽܘܚܺܝܡ.14 ܘܰܠܦܰܬܪܽܘܣܺܝܡ: ܘܰܠܟܶܣܠܽܘܚܺܝܡ: ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ: ܘܩܰܦܽܘܕܩܳܝ̈ܶܐ.15 ܘܰܟ݂ܢܰܥܢ ܐܰܘܠܶܕ ܠܨܰܝܕܽܘܢ ܒܽܘܟ݂ܪܶܗ: ܘܰܠܚܺܝܬܳܝ̈ܶܐ.16 ܘܰܠܝܰܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ: ܘܠܰܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ: ܘܰܠܓܰܖ̈ܓܽܘܣܳܝܶܐ.17 ܘܰܠܚܰܘܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܠܥܰܖ̈ܩܳܝܶܐ: ܘܰܠܣܺܝܢܳܝ̈ܶܐ.18 ܘܠܳܐܖ̈ܽܘܕ݂ܳܝܶܐ: ܘܰܠܨܰܡܖ̈ܳܝܶܐ: ܘܠܰܚ̈ܡܳܬܳܝܶܐ: ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܬܒܰܕܰܖ̈ܝ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܰܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ.19 ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܨܰܝܕܽܘܢ ܕܰܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܓ݂ܳܕ݂ܳܪ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܶܐܙܳܐ ܕܰܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܰܣܕ݂ܽܘܡ: ܘܰܕ݂ܥܳܡܽܘܪܳܐ: ܘܕ݂ܳܐܕ݂ܳܡܳܐ: ܘܕܰܨܒܽܘܐܺܝܡ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܠܶܫܳܥ.20 ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܚܰܡ: ܠܫܰܖ̈ܒܬܗܽܘܢ: ܠܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܒܰܐܖ̈ܥܳܬܗܽܘܢ: ܒܥܰܡܡܰܝ̈ܗܽܘܢ.21 ܘܫܺܝܡ ܐܰܘܠܶܕ ܐܳܦ ܗܽܘ: ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܕܟܽܠ ܒܢܰܝ̈ ܥܳܒܰܪ: ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܝܰܦܶܬ ܪܰܒܳܐ.22 ܒܢܰܝ̈ ܫܺܝܡ: ܥܺܝܠܰܡ: ܘܰܐܫܽܘܪ: ܘܰܐܪܦܰܟ݂ܫܰܪ: ܘܠܽܘܕ݂: ܘܳܐܪܳܡ.23 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܪܳܡ: ܥܽܘܨ: ܘܚܽܘܠ: ܘܓ݂ܳܬܰܪ: ܘܡܳܫ.24 ܘܰܐܪܦܰܟܫܰܪ ܐܰܘܠܶܕ ܠܫܳܠܰܚ: ܘܫܳܠܰܚ ܐܰܘܠܶܕ ܠܥܳܒܰܪ.25 ܘܰܠܥܳܒܰܪ ܐܶܬܺܝܠܶܕ݂ܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢܺܝ̈ܢ: ܫܡܶܗ̇ ܕܚܰܕ݂ ܦܳܠܳܓ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܐܶܬܦܰܠܓܰܬ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܐܚܽܘܗܝ ܝܰܩܛܳܢ.26 ܘܝܰܩܛܳܢ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܐܠܡܽܘܕܳܕ݂: ܘܰܠܫܳܠܳܦ: ܘܠܰܚܨܰܪܡܽܘܬ: ܘܰܠܝܳܪܳܚ.27 ܘܠܰܗܕ݂ܽܘܪܳܡ: ܘܠܽܐܘܙܺܝܠ: ܘܰܠܕܶܩܠܳܐ.28 ܘܰܠܥܽܘܒܳܠ: ܘܠܰܐܒܺܝܡܶܠ: ܘܠܰܫܒܳܐ.29 ܘܠܳܐܘܦܺܝܪ: ܘܠܰܚܘܺܝܠܳܐ: ܘܠܺܝܽܘܒܳܒ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܩܛܳܢ.30 ܘܰܗܘܳܐ ܡܰܘܬܰܒܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܢܫܳܐ: ܕܰܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܰܣܦܰܪܘܺܝܡ ܛܽܘܪܳܐ ܒܡܰܕܢܚܳܐ.31 ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܫܺܝܡ: ܠܫܰܖ̈ܒܬܗܽܘܢ: ܠܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܒܰܐܖ̈ܥܳܬܗܽܘܢ: ܒܥܰܡܡܰܝ̈ܗܽܘܢ.32 ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܚ: ܠܬܰܘ̈ܠܕ݂ܳܬܗܽܘܢ: ܠܫܰܖ̈ܒܳܬܗܽܘܢ: ܒܥܰܡܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܦܪܶܫܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܛܰܘܦܳܢܳܐ. 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ

 

ܦܽܘܠܳܓ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ

1 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܘܡܰܡܠܠܳܐ ܚܰܕ݂.2 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ: ܐܶܫܟܰܚܘ ܦܩܰܥܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܣܶܢܥܳܪ: ܘܺܝܬܶܒܘ ܬܰܡܳܢ.3 ܘܶܐܡܰܪܘ ܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ: ܬܰܘ ܢܰܪܡܶܐ ܠܶܒܢ̈ܶܐ: ܘܢܰܘܩܶܕ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܗܳܘܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܒܶܬܳܐ ܠܟܺܐܦܳܐ: ܘܣܰܝܕܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܡܠܳܛܳܐ.4 ܘܶܐܡܰܪܘ: ܬܰܘ ܢܶܒܢܶܐ ܠܰܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܡܰܓܕܠܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܰܢ ܫܡܳܐ: ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܬܒܰܕܰܪ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ.5 ܘܰܢܚܶܬ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܡܰܓܕܠܳܐ ܕܒܳܢܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.6 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܥܰܡܳܐ ܚܰܕ݂: ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ: ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܠܡܶܥܒܰܕ݂: ܡܶܟܺܝܠ ܠܳܐ ܢܶܬܒܰܨܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܠܡܶܥܒܰܕ݂.7 ܬܰܘ ܢܶܚܽܘܬ: ܘܰܢܦܰܠܶܓ ܬܰܡܳܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܓܒܰܪ ܠܶܫܳܢ ܚܰܒܪܶܗ.8 ܘܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܦܳܫܘ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܒܢܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ.9 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܪܳܐ ܫܡܳܗ̇ ܒܳܒܶܝܠ: ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܒܰܠܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ.10 ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܘܠܕ݂̈ܳܬܶܗ ܕܫܺܝܡ: ܫܺܝܡ ܒܰܪ ܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܐܪܦܰܟ݂ܫܰܪ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܛܰܘܦܳܢܳܐ.11 ܘܰܚܝܳܐ ܫܺܝܡ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܰܐܪܦܰܟ݂ܫܰܪ : ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ : ܘܰܐܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ.12 ܘܰܐܪܦܰܟ݂ܫܰܪ ܚܝܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܠܫܳܠܳܚ.13 ܘܰܚܝܳܐ ܐܰܪܦܰܟ݂ܫܰܪ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܫܳܠܳܚ: ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ.14 ܘܰܚܝܳܐ ܫܳܠܳܚ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܐܘܠܶܕ ܠܥܳܒܳܪ.15 ܘܰܚܝܳܐ ܫܳܠܳܚ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܥܳܒܳܪ: ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ.16 ܘܰܚܝܳܐ ܥܳܒܳܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܠܦܳܠܳܓ.17 ܘܰܚܝܳܐ ܥܳܒܳܪ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܦܳܠܳܓ: ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ.18 ܘܰܚܝܳܐ ܦܳܠܳܓ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܠܰܐܪܥܽܘ.19 ܘܰܚܝܳܐ ܦܳܠܳܓ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܰܐܪܥܽܘ: ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܰܬܫܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ.20 ܘܰܚܝܳܐ ܐܰܪܥܽܘ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܠܰܣܪܽܘܓ.21 ܘܰܚܝܳܐ ܐܰܪܥܽܘ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܰܣܪܽܘܓ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ.22 ܘܰܚܝܳܐ ܣܳܪܽܘܓ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܐܘܠܶܕ ܠܢܳܚܽܘܪ.23 ܘܰܚܝܳܐ ܣܳܪܽܘܓ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܢܳܚܽܘܪ: ܡܰܐܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ.24 ܘܰܚܝܳܐ ܢܳܚܽܘܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܫܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܠܬܳܪܳܚ.25 ܘܰܚܝܳܐ ܢܳܚܽܘܪ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܬܳܪܳܚ: ܡܳܐܐ ܘܰܬܫܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ.26 ܘܰܚܝܳܐ ܬܳܪܳܚ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ ܠܰܐܒܪܰܡ: ܘܰܠܢܳܚܽܘܪ: ܘܰܠܗܳܪܳܢ.27 ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܘܠܕ݂̈ܳܬܶܗ ܕܬܳܪܳܚ: ܬܳܪܳܚ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܐܒܪܰܡ: ܘܰܠܢܳܚܽܘܪ: ܘܰܠܗܳܪܳܢ. ܘܗܳܪܳܢ ܐܰܘܠܶܕ ܠܠܽܘܛ.28 ܘܡܺܝܬ݂ ܗܳܪܳܢ ܒܚܰܝܰܝ̈ ܬܳܪܳܚ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ݂ ܒܳܗ̇: ܒܽܐܘܪ ܕܟܰܠܕ̈ܳܝܶܐ.29 ܘܰܢܣܰܒܘ ܠܗܽܘܢ ܐܰܒܪܰܡ ܘܢܳܚܽܘܪ ܢܶܫ̈ܶܐ: ܫܶܡ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܰܐܒܪܰܡ ܣܰܪܰܝ: ܘܫܶܡ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܢܳܚܽܘܪ ܡܶܠܟܳܐ ܒܰܪܬ ܗܳܪܳܢ: ܐܰܒܽܘܗ̇ ܕܡܶܠܟܳܐ : ܘܰܐܒܽܘܗ̇ ܕܰܐܣܟܳܐ.30 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܣܰܪܰܝ ܥܩܰܪܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܒܢܰܝ̈ܳܐ.31 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܬܳܪܳܚ ܠܰܐܒܪܰܡ ܒܪܶܗ: ܘܰܠܠܽܘܛ ܒܰܪ ܗܳܪܳܢ ܒܰܪ ܒܪܶܗ: ܘܰܠܣܰܪܰܝ ܟܰܠܬܶܗ ܐܰܢ̱ܬܰܬ ܐܰܒܪܰܡ ܒܪܶܗ: ܘܰܢܦܰܩ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪ ܕܟܰܠܕ̈ܳܝܶܐ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܘܶܐܬܰܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܳܪܳܢ: ܘܺܝܬܶܒܘ ܬܰܡܳܢ.32 ܘܰܗܘܰܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܶܗ ܕܬܳܪܳܚ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܡܺܝܬ݂ ܬܳܪܳܚ ܒܚܳܪܳܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܒܪܰܡ: ܙܶܠ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܟ݂ ܘܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܬ: ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ: ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܶܐܚܰܘܶܝܟ.2 ܘܶܐܥܒܕ݂ܳܟ݂ ܠܥܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܶܐܒܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܘܰܐܘܪܶܒ ܫܡܳܟ: ܘܰܗܘܺܝ ܒܪܺܝܟ.3 ܘܶܐܒܰܪܶܟ ܡܒܰܖ̈ܟ݂ܳܢܰܝܟ: ܘܰܡܠܺܝܛܳܢܰܝ̈ܟ ܐܶܠܽܘܛ: ܘܢܶܬܒܰܖ̈ܟ݂ܳܢ ܒܳܟ݂ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܒܙܰܪܥܳܟ.4 ܘܰܥܒܰܕ ܐܰܒܪܰܡ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܙܰܠ ܥܰܡܶܗ ܠܽܘܛ: ܘܰܐܒܪܰܡ ܒܰܪ ܫܰܒܥܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܰܕ݂ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܚܳܪܳܢ.5 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܐܰܒܪܰܡ ܠܣܰܪܰܝ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ: ܘܰܠܠܽܘܛ ܒܰܪ ܐܰܚܽܘܗܝ: ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܕܰܩܢܰܘ: ܘܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܒܚܳܪܳܢ: ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ.6 ܘܰܥܒܰܪ ܐܰܒܪܰܡ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܰܫܟܺܝܡ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܰܠܽܘܛܳܐ ܕܡܰܡܖ̈ܶܐ: ܘܰܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܝܳܬܒܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ.7 ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܪܰܡ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ : ܠܙܰܪܥܰܟ ܐܶܬܠܺܝܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܰܒܢܳܐ ܬܰܡܳܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ.8 ܘܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܛܽܘܪܳܐ: ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܠܒܶܝܬ ܐܺܝܠ: ܘܰܢܩܰܫ ܡܰܫܟܢܶܗ: ܒܶܝܬ ܐܺܝܠ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܐ: ܘܥܳܝ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ : ܘܰܒܢܳܐ ܬܰܡܳܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܩܪܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.9 ܘܰܫܩܰܠ ܐܰܒܪܰܡ ܘܶܐܙܰܠ: ܘܡܰܫܩܠܳܢܶܗ ܠܬܰܝܡܢܳܐ.10 ܘܰܗܘܳܐ ܟܰܦܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܢܚܶܬ ܐܰܒܪܰܡ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܠܡܶܥܡܰܪ ܬܰܡܳܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܫܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ܛܳܒ ܒܰܐܪܥܳܐ.11 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܩܰܪܺܝܒ ܠܡܶܥܰܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ : ܐܶܡܰܪ ܠܣܰܪܰܝ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ: ܗܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܒܚܶܙܘܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ.12 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܚܙܽܘܢܶܟ݂ܝ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ: ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܗܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܩܳܛܠܺܝܢ ܠܺܝ. ܘܠܶܟ݂ܝ ܡܰܚܶܝܢ.13 ܐܶܡܰܪܝ ܕܚܳܬܶܗ ܐ̱ܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܛܐܰܒ ܠܺܝ ܡܶܛܽܠܬܶܟ݂ܝ: ܘܬܺܚܶܐ ܢܰܦܫܝ ܡܶܛܽܠܬܶܟ݂ܝ.14 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܥܰܠ ܐܰܒܪܰܡ ܠܡܶܨܪܶܝܢ: ܚܙܰܐܗ̇ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܕܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܛܳܒ.15 ܘܰܚܙܰܐܗ̇ ܪܰܘܖ̈ܒܢܰܝ̈ ܦܶܪܥܽܘܢ: ܘܫܰܒܚܽܘܗ̇ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ: ܘܶܐܬܕܰܒܪܰܬ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ. 16 ܘܠܰܐܒܪܰܡ ܛܐܶܒ ܡܶܛܽܠܬܳܗ̇: ܘܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ: ܘܚܶܡܖ̈ܳܐ : ܘܥܰܒ̈ܕܶܐ: ܘܰܐܡܗ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܐܬܳܢ̈ܶܐ: ܘܓܰܡ̈ܠܶܐ. 17 ܘܰܡܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ: ܠܶܗ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܣܰܪܰܝ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܰܐܒܪܰܡ. 18 ܘܰܩܪܳܐ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܰܐܒܪܰܡ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܡܳܢܰܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬ ܠܺܝ: ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܚܰܘܺܝܬܳܢܝ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܟ݂ ܗܺܝ. 19 ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪܬ ܕܚܳܬܝ ܗܺܝ: ܘܰܢܣܶܒܬܳܗ̇ ܠܺܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܟ݂ ܕܒܰܪ ܘܙܶܠ. 20 ܘܰܦܩܰܕ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܦܶܪܥܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܘܫܰܕܪܶܗ ܠܶܗ ܘܠܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܘܰܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ

 

1 ܘܰܣܠܶܩ ܐܰܒܪܰܡ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܗܽܘ ܘܰܐܢ̱ܬܬܶܗ : ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ : ܘܠܽܘܛ ܥܰܡܶܗ ܠܬܰܝܡܢܳܐ. 2 ܘܰܐܒܪܰܡ ܥܬܰܪ ܛܳܒ: ܒܩܶܢܝܳܢܳܐ: ܘܰܒܣܺܐܡܳܐ : ܘܰܒܕܰܗܒܳܐ. 3 ܘܶܐܙܰܠ ܠܡܰܫܩܠܳܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬ ܐܺܝܠ. 4 ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܰܢܩܰܫ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܡܰܫܟܢܶܗ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ: ܒܰܝܢܳܬ ܒܶܝܬ ܐܺܝܠ ܠܒܶܝܬ ܥܳܝ: ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܒܩܰܕ݂ܡܰܝܬܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܬܰܡܳܢ ܐܰܒܪܰܡ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 5 ܘܳܐܦ ܠܠܽܘܛ ܕܶܐܙܰܠ ܥܰܡ ܐܰܒܪܰܡ: ܐܺܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ: ܘܡܰܫܟܢ̈ܶܐ: ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܳܒ. 6 ܘܠܳܐ ܡܣܰܝܒܪܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܝ ܠܡܶܬܰܒ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܓܺܝ ܗܘܳܐ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܛܳܒ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܬܰܒ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ. 7 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܡܰܨܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܩܶܢܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܪܰܡ ܠܒܶܝܬ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܩܶܢܝܳܢܶܗ ܕܠܽܘܛ: ܘܰܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܘܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ ܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܝܳܬܒܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܪܰܡ ܠܠܽܘܛ: ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܰܨܽܘܬܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܠܳܟ: ܘܒܶܝܬ݂ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬܝ ܠܖ̈ܳܥܰܘܳܬܳܟ: ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܚܢܰܢ. 9 ܗܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܦܪܽܘܫ ܡܶܢܝ : ܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ: ܘܶܐܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܣܶܡܳܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ. 10 ܘܰܐܪܺܝܡ ܠܽܘܛ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܚܙܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܶܝܬ ܫܶܩܝܳܐ ܗ̱ܝ: ܩܕܳܡ ܕܰܢܚܰܒܶܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܣܕ݂ܽܘܡ ܘܰܠܥܳܡܽܘܪܳܐ: ܐܰܝܟ ܦܰܪܕܰܝܣܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܕܰܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܨܳܥܳܢ. 11 ܘܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܠܽܘܛ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܰܫܩܰܠ ܠܽܘܛ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ: ܘܰܦܪܰܫ ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܚܽܘܗܝ. 12 ܐܰܒܪܰܡ ܝܺܬܶܒ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܘܠܽܘܛ ܝܺܬܶܒ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܟ݂ܳܟ݂ܳܪ: ܘܺܝܪܶܬ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܣܕ݂ܽܘܡ. 13 ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܣܕ݂ܽܘܡ ܒܺܝܫܺܝܢ ܘܚܰܛܳܝ݂ܺܝ݂̈ܢ ܛܳܒ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܒܪܰܡ: ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܦܪܰܫ ܠܽܘܛ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ: ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܘܰܚܙܺܝ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܶܗ: ܠܓܰܪܒܝܳܐ ܘܰܠܬܰܝܡܢܳܐ: ܘܰܠܡܕܰܢܚܳܐ ܘܰܠܡܰܥܪܒܐ. 15 ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ : ܠܳܟ݂ ܐܶܬܠܺܝܗ̇ ܘܰܠܙܰܪܥܳܟ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 16 ܘܶܐܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܠܙܰܪܥܳܟ݂ ܐܰܝܟ ܥܰܦܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܕܶܐܢ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܡܢܳܐ ܥܰܦܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ : ܐܳܦ ܙܰܪܥܳܟ݂ ܢܶܬܡܢܶܐ. 17 ܩܽܘܡ ܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܠܽܐܘܪܟ݂ܳܗ̇ ܘܠܰܦܬܳܝܳܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܟ݂ ܐܶܬܠܺܝܗ̇. 18 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܰܒܪܰܡ ܘܥܰܠ ܘܺܝܬܶܒ: ܒܶܝܬ ܒܰܠܽܘܛܳܐ ܕܡܰܡܪܶܐ ܐܳܡܽܘܪܳܝܳܐ ܕܰܒܚܶܒܪܽܘܢ: ܘܰܒܢܳܐ ܬܰܡܳܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܡܰܪܦܶܝܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܣܶܢܥܳܪ: ܘܰܐܪܺܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܕܳܠܰܣܳܪ: ܘܟܰܪܕܠܰܥܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܥܺܝܠܰܡ : ܘܬܰܪܥܺܝܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܓܶܠܳܝ̈ܶܐ. 2 ܥܒܰܕ݂ܘ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܒܳܪܳܥ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܣܕ݂ܽܘܡ: ܘܥܰܡ ܒܰܪܫܳܥ ܡܰܠܟܳܐ ܕܥܳܡܽܘܪܳܐ: ܘܫܶܢܐܳܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܕܳܡܳܐ: ܘܰܫܡܳܐܺܝܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܨܒܽܘܐܶܝܡ: ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܠܳܥ. ܗܺܝ ܗܺܝ ܨܳܥܳܪ. 3 ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܣܕ݂ܽܘܡܳܝ̈ܶܐ: ܗܽܘ ܝܰܡܳܐ ܕܡܶܠܚܳܐ. 4 ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܦܠܰܚܘ ܠܟܰܪܕܠܰܥܡܰܪ: ܘܰܒܕܰܬܠܳܬ݂ ܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܡܪܰܕ݂ܘ. 5 ܘܒܰܫܢܰܬ ܐܰܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܐܶܬܳܐ ܟܰܪܕܠܰܥܡܰܪ ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ: ܘܰܡܚܰܘ ܠܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܕܰܒܥܶܣܬܪܽܘܬ ܩܽܘܪܢܺܝܡ ܘܰܠܥܰܫܺܝܢ̈ܶܐ ܕܰܒܗܶܝܢ: ܘܠܰܐܡܢ̈ܶܐ ܕܒܰܫܘܳܐ ܩܽܘܪܝܰܬܺܝܡ. 6 ܘܰܠܚܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܰܒܛܽܘܖ̈ܰܝ ܣܳܥܺܝܪ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܛܡܬܳܐ ܕܦܳܪܳܢ ܕܰܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. 7 ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܥܺܝܢ ܕܺܝܢܳܐ: ܗܺܝ ܗܺܝ ܪܩܶܡ: ܘܰܚܪܰܒܘ ܟܽܠ ܖ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܥܰܡܠܩܳܝ̈ܶܐ: ܘܳܐܦ ܠܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܥܺܝܢ ܓܳܕ݂. 8 ܘܰܢܦܰܩ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܣܕ݂ܽܘܡ ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܥܳܡܽܘܪܳܐ: ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܕܳܡܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܰܨܒܽܘܐܶܝܡ: ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܠܳܥ ܗܺܝ ܗܺܝ ܨܳܥܳܪ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܒܰܕ݂ܘ ܩܪܳܒܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܣܕ݂ܽܘܡܳܝ̈ܶܐ. 9 ܥܰܡ ܟܰܪܕܠܰܥܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܥܺܝܠܰܡ: ܘܬܰܪܥܺܝܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܓܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܳܐܡܰܪܦܺܝܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܣܶܢܥܳܪ: ܘܰܐܪܺܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܕ݂ܳܠܳܣܳܪ: ܐܰܪܒܥܳܐ ܡܰܠܟܺܝ̈ܢ ܥܰܡ ܚܰܡܫܳܐ. 10 ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܣܕ݂ܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܒܺܐܖ̈ܶܐ ܒܺܐܖ̈ܶܐ ܕܩܺܝܪܳܐ: ܘܰܥܪܰܩܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܣܕ݂ܽܘܡ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܥܳܡܽܘܪܳܐ: ܘܰܢܦܰܠܘ ܬܰܡܳܢ ܘܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܠܛܽܘܪܳܐ ܥܪܰܩܘ. 11 ܘܰܢܣܰܒܘ ܟܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܣܕ݂ܽܘܡ ܘܰܕ݂ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܗܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠܘ. 12 ܘܰܕ݂ܒܰܪܘ ܠܠܽܘܛ ܒܰܪ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܰܐܒܪܰܡ ܘܰܠܩܶܢܝܳܢܶܗ ܘܶܐܙܰܠܘ ܘܗܽܘ ܝܺܬܶܒ ܒܰܣܕ݂ܽܘܡ. 13 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܡܰܢ ܕܶܐܬܦܰܠܰܛ: ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܐܒܪܰܡ ܥܶܒܪܳܝܳܐ. ܘܗܽܘ ܫܪܶܐ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܒܰܠܽܘܛܳܐ ܕܡܰܡܪܶܐ ܐܳܡܽܘܪܳܝܳܐ: ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܥܳܢܺܝܪ ܘܰܐܚܽܘܗܝ ܕܰܐܫܟܽܘܠ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܰܥ̈ܠܰܝ ܩܝܳܡܶܗ ܕܰܐܒܪܰܡ. 14 ܘܰܫܡܰܥ ܐܰܒܪܰܡ ܕܶܐܫܬܒܺܝ ܒܰܪ ܐܰܚܽܘܗܝ: ܘܙܰܝܶܢ ܥܠܰܝܡܰܘ̈ܗܝ ܝܺܠܺܝܕܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ ܬܠܳܬ݂ܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ: ܘܰܪܕܰܦ ܒܳܬܪܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܕ݂ܳܢ. 15 ܘܶܐܬܦܰܠܰܓ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܽܘ ܘܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܡܚܰܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܪܕܰܦܘ ܐܶܢܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܽܘܒܳܐ : ܕܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܗ̇ ܕܕܰܪܡܣܽܘܩ. 16 ܘܰܐܗܦܶܟ ܟܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܠܽܘܛ ܒܰܪ ܐܰܚܽܘܗܝ ܘܰܠܩܶܢܝܳܢܶܗ ܐܰܗܦܶܟ: ܐܳܦ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܘܳܐܦ ܠܥܰܡܳܐ. 17 ܘܰܢܦܰܩ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܣܕ݂ܽܘܡ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܦܰܟ: ܟܰܕ݂ ܚܪܰܒ ܠܟܰܪܕܠܰܥܡܳܪ ܘܰܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܫܘܶܐ: ܗܽܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ. 18 ܘܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܡܠܶܟ ܫܳܠܺܝܡ ܐܰܦܶܩ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ: ܘܗܽܘ ܟܽܘܡܪܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. 19 ܘܒܰܪܟܶܗ ܘܶܐܡܰܪ: ܒܪܺܝܟ ܐܰܒܪܰܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ: ܩܢܶܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ. 20 ܘܰܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ: ܕܰܐܫܠܶܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ: ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ. 21 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܣܕ݂ܽܘܡ ܠܰܐܒܪܰܡ: ܗܰܒܠܺܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܩܶܢܝܳܢܳܐ ܣܰܒ ܠܳܟ. 22 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܪܰܡ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܣܕ݂ܽܘܡ: ܐܰܪܺܝܡܶܬ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܠܘܳܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ: ܕܩܶܢܝܳܢܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ. 23 ܐܶܢ ܡܶܢ ܚܽܘܛܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܶܪܰܩܬܳܐ ܕܰܡܣܳܐܢܳܐ: ܐܶܢ ܐܶܣܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ: ܕܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܶܐܢܳܐ ܐܰܥܬܪܶܬ ܠܰܐܒܪܰܡ. 24 ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܟܰܠܘ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ: ܘܰܡ̈ܢܰܘܳܬܳܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܶܐܙܰܠܘ ܥܰܡܝ: ܥܳܢܺܝܪ ܘܰܐܫܟܽܘܠ ܘܡܰܡܪܶܐ: ܗܳܢܽܘܢ ܢܶܣܒܽܘܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ

 

1 ܒܳܬܰܪ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܪܰܡ ܒܚܶܙܘܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܐܰܒܪܰܡ: ܐܶܢܳܐ ܐܶܣܰܝܥܳܟ: ܐܰܓܪܳܟ݂ ܛܳܒ ܣܓܺܝ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܪܰܡ: ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܳܢܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܺܝ: ܕܶܐܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܒܢܺܝ̈ܢ: ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܰܪ ܕܰܪܡܽܘܣܩܳܝܳܐ ܒܰܪ ܒܰܝܬܝ ܗܽܘ ܝܳܪܶܬ ܠܺܝ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܪܰܡ: ܗܳܐ ܠܺܝ ܠܳܐ ܝܰܗܒܬ ܒܪܳܐ: ܘܗܳܐ ܒܰܪ ܒܰܝܬܝ ܝܳܪܶܬ ܠܺܝ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܳܐ ܢܺܐܪܬܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܒܪܳܟ݂ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܚܰܨܳܟ݂ ܗܽܘ ܢܺܐܪܬܳܟ. 5 ܘܰܐܦܩܶܗ ܠܒܰܪ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܚܽܘܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܡܢܺܝ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ: ܐܶܢ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܡܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܙܰܪܥܳܟ. 6 ܘܗܰܝܡܶܢ ܐܰܒܪܰܡ ܒܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܶܐܬܚܰܫܒܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܙܰܕܺܝܩܽܘ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܦܶܩܬܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܽܘܪ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ: ܠܡܶܬܰܠ ܠܳܟ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܡܺܐܪܬܳܗ̇. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܪܰܡ : ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ : ܒܡܳܢܳܐ ܐܶܕܰܥ ܕܝܳܪܶܬ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܣܰܒ ܠܳܟ݂ ܥܶܓܠܳܐ ܬܽܘܠܬܳܐ: ܘܕܶܟ݂ܪܳܐ ܬܽܘܠܬܳܐ: ܘܥܶܙܳܐ ܬܽܘܠܬܳܐ: ܘܫܽܘܦܢܺܝܢܳܐ ܘܒܰܪ ܝܰܘܢܳܐ10 ܘܰܢܣܰܒ ܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܘܦܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ݂: ܘܣܳܡ ܗܰܕܳܡܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܒܪܶܗ. ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ ܠܳܐ ܦܰܠܶܓ. 11 ܘܢܳܚܬܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܛܰܝܪܳܐ ܥܰܠ ܦܰܓܖ̈ܶܐ: ܘܡܰܟܶܫ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܐܰܒܪܰܡ. 12 ܘܰܗܘܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܠܡܶܥܪܰܒ: ܘܫܶܠܝܳܐ ܢܦܰܠ ܥܰܠ ܐܰܒܪܰܡ: ܘܗܳܐ ܕܶܚܠܬܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܦܰܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܒܪܰܡ: ܡܶܕܰܥ ܬܶܕܰܥ: ܕܥܳܡܽܘܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܙܰܪܥܳܟ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ: ܘܢܶܦܠܚܽܘܢ ܒܗܽܘܢ : ܘܰܢܫܰܥܒܕ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. 14 ܘܳܐܦ ܠܥܰܡܳܐ ܕܢܶܦܠܚܽܘܢ ܕܳܐܶܢ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܢܶܦܩܽܘܢ ܒܩܶܢܝܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. 15 ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܬܚܡܶܠ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ ܒܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܬܶܬܩܒܰܪ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ. 16 ܘܕ݂ܳܪܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܢܶܗܦܟ݂ܽܘܢ ܠܗܳܪܟܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܫܠܶܡܘ ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܽܘܢ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. 17 ܘܰܗܘܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܠܡܶܥܪܰܒ: ܘܥܰܡܛܳܢܳܐ ܗܘܳܐ: ܘܗܳܐ ܬܰܢܽܘܪܳܐ ܕܬܳܐܶܢ: ܘܠܰܡܦܺܝܕ݂ܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܒܶܝܬ݂ ܦܶܠܓ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 18 ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܰܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܪܰܡ ܩܝܳܡܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܠܙܰܪܥܳܟ݂ ܐܶܬܠܺܝܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܡܶܢ ܢܰܗܪܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܢܰܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܰܗܪܳܐ ܦܪܳܬ. 19 ܠܩܺܝܢܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܠܩܰܢܙܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܠܩܰܕ݂ܡܽܘܢܳܝ̈ܶܐ. 20 ܘܰܠܚܺܝܬܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܠܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ: ܘܰܠܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 21 ܘܠܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ : ܘܠܰܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܠܓܰܖ̈ܓܽܘܣܳܝܶܐ: ܘܰܠܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ

 

1 ܘܣܰܪܰܝ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܰܐܒܪܰܡ ܠܳܐ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܶܗ: ܘܺܐܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܐܰܡܬܳܐ ܡܶܨܪܳܝܬܳܐ: ܘܰܫܡܳܗ̇ ܗܳܓ݂ܳܪ. 2 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܣܰܪܰܝ ܠܰܐܒܪܰܡ: ܗܳܐ ܟܠܳܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܝܰܠܕܳܐ: ܥܽܘܠ ܥܰܠ ܐܰܡܬܝ: ܟܒܰܪ ܐܶܬܒܰܝܰܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܰܫܡܰܥ ܐܰܒܪܰܡ ܒܩܳܠܳܐ ܕܣܰܪܰܝ. 3 ܘܕܶܒܪܰܬ ܣܰܪܰܝ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܰܐܒܪܰܡ ܠܗܳܓ݂ܳܪ ܡܶܨܪܳܝܬܳܐ ܐܰܡܬܳܗ̇: ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܺܝܬܶܒ ܐܰܒܪܰܡ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܘܝܰܗܒܬܳܗ̇ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܰܐܒܪܰܡ ܒܰܥܠܳܗ̇. 4 ܘܥ̣ܰܠ ܥܰܠ ܗܳܓ݂ܳܪ ܘܒܶܛܢܰܬ݂: ܘܟܰܕ݂ ܚܙܳܬ ܕܒܶܛܢܰܬ݂: ܙܶܠܰܬ ܡܳܪܬܳܗ̇ ܒܥܰܝܢܶܝ̈ܗ̇. 5 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܣܰܪܰܝ ܠܰܐܒܪܰܡ: ܥܽܘܠܒܳܢܝ ܥܠܰܝܟ: ܐܶܢܳܐ ܝܶܗܒܶܬ ܐܰܡܬܝ ܒܥܽܘܒܳܟ: ܘܟܰܕ݂ ܚܙܳܬ ܕܒܶܛܢܰܬ݂: ܙܶܠܶܬ ܒܥܰܝܢܶܝ̈ܗ̇: ܢܕ݂ܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܠܳܟ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܪܰܡ ܠܣܰܪܰܝ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ: ܗܳܐ ܐܰܡܬܳܟ݂ ܡܰܫܠܡܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܝ: ܥܒܶܕ݂ܝ ܠܳܗ̇ ܡܶܕܶܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟܝ: ܘܨܰܥܰܪܬܳܗ̇ ܣܰܪܰܝ ܡܳܪܬܳܗ̇. ܘܥܶܪܩܰܬ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܶܝܗ̇. 7 ܘܶܐܫܟܚܳܗ̇ ܡܰܠܳܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܰܝܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܓ݂ܳܕ݂ܳܪ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇: ܗܳܓ݂ܳܪ ܐܰܡܬܶܗ ܕܣܰܪܰܝ: ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܳܬܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ: ܘܠܰܐܝܟܳܐ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܐܰܢ̱ܬܝ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܣܰܪܰܝ ܡܳܪܬܝ ܥܳܪܩܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܗܦܽܘܟ݂ܝ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܬܶܟ݂ܝ ܘܶܐܫܬܰܥܒܰܕ݂ܝ ܬܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܗ̇. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܡܰܣܓܳܝܽܘ ܐܰܣܓܶܐ ܙܰܪܥܶܟ݂ܝ: ܘܠܳܐ ܢܶܬܡܢܶܐ ܡܶܢ ܣܽܘܓܶܐܗ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܒܰܛܢܰܬܝ ܘܝܳܠܕܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܪܳܐ : ܘܬܶܩܪܶܝܢ ܫܡܶܗ ܐܺܝܫܡܳܥܺܝܠ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܫܽܘܥܒܳܕܶܟ݂ܝ. 12 ܘܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܥܪܳܕ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠ : ܘܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܗ: ܘܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܢܶܫܪܶܐ. 13 ܘܰܩܪܳܬ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܗ̇ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܚܶܙܘܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܪܰܬ݂: ܕܗܳܐ ܐܳܦ ܚܶܙܘܳܐ ܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܚܙܳܢܝ. 14 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܪܳܬ ܠܒܺܪܳܐ ܗܳܝ : ܒܺܪܳܐ ܕܚܰܝܳܐ ܚܙܳܢܝ: ܗܳܐ ܗܺܝ ܒܶܝܬ ܪܩܶܡ ܠܒܶܝܬ ܓܳܕ݂ܳܪ. 15 ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܗܳܓ݂ܳܪ ܠܰܐܒܪܰܡ ܒܪܳܐ: ܘܰܩܪܳܐ ܐܰܒܪܰܡ ܫܶܡ ܒܪܶܗ ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܗܳܓ݂ܳܪ ܐܺܝܫܡܳܥܺܝܠ. 16 ܘܰܐܒܪܰܡ ܒܰܪ ܬܡܳܢܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܫܶܬ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܟܰܕ݂ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܗܳܓ݂ܳܪ ܐܺܝܫܡܳܥܺܝܠ ܠܰܐܒܪܰܡ. 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܙ

 

ܡܽܘܠܟܳܢܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ

1 ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܒܪܰܡ ܒܰܪ ܬܶܫܥܺܝܢ ܘܰܬܫܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܒܪܰܡ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܺܝܠܫܰܕܰܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܫܦܰܪ ܩܕ݂ܳܡܰܝ : ܘܰܗܘܺܝ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ. 2 ܘܶܐܬܶܠ ܩܝܳܡܝ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܠܳܟ: ܘܰܐܣܓܶܝܟ ܛܳܒ ܛܳܒ. 3 ܘܰܢܦܰܠ ܐܰܒܪܰܡ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ: ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 4 ܐܶܢܳܐ ܗܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܩܝܳܡܝ ܥܰܡܳܟ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܰܒܐ ܠܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. 5 ܘܠܳܐ ܢܶܬܩܪܶܐ ܬܽܘܒ ܫܡܳܟ݂ ܐܰܒܪܰܡ: ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܡܳܟ݂ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܒܳܐ ܠܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܝܰܗܒܬܳܟ. 6 ܘܰܐܦܪܶܝܟ ܘܰܐܣܓܶܝܟ ܛܳܒ ܛܳܒ: ܘܶܐܬܠܳܟ݂ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܡܶܢ ܚܰܨܳܟ݂ ܢܶܦܩܽܘܢ. 7 ܘܰܐܩܺܝܡ ܩܝܳܡܝ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܠܳܟ: ܘܒܶܝܬ ܙܰܪܥܳܟ݂ ܡܶܢ ܒܳܬܪܳܟ݂ ܠܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܩܝܳܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܘܶܐܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܰܠܙܰܪܥܳܟ݂ ܡܶܢ ܒܳܬܪܳܟ. 8 ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܘܰܠܙܰܪܥܳܟ݂ ܡܶܢ ܒܳܬܪܳܟ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܥܡܪܳܟ: ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ ܠܝܽܘܪܬܳܢܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܶܐܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܐܰܢ̱ܬ ܩܝܳܡܝ ܛܰܪ: ܐܰܢ̱ܬ ܘܙܰܪܥܳܟ݂ ܡܶܢ ܒܳܬܪܳܟ݂ ܠܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 10 ܗܳܢܰܘ ܩܝܳܡܝ ܕܬܶܛܪܽܘܢ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܰܠܟܽܘܢ: ܘܒܶܝܬ ܙܰܪܥܳܟ݂ ܡܶܢ ܒܳܬܪܳܟ: ܕܬܶܓܙܪܽܘܢ ܟܽܠ ܕܶܟ݂ܪܳܐ. 11 ܘܬܶܓܙܪܽܘܢ ܒܶܣܪܳܐ ܕܥܽܘܪܠܽܘܬܟܽܘܢ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܳܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܰܠܟܽܘܢ. 12 ܘܒܰܪ ܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܢܶܓܙܽܘܪ ܡܶܢܟܽܘܢ ܟܽܠ ܕܶܟ݂ܪܳܐ ܠܕ݂ܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ: ܝܺܠܺܝܕ ܒܰܝܬܳܐ: ܘܰܙܒܺܝܢ ܟܶܣܦܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܰܪ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܟ. 13 ܡܶܓܙܰܪ ܢܶܓܙܽܘܪ ܝܺܠܺܝܕ݂ ܒܰܝܬܳܟ݂ ܘܰܙܒܺܝܢ ܟܶܣܦܳܟ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܩܝܳܡܝ ܒܒܶܣܪܟܽܘܢ ܠܰܩܝܳܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. 14 ܘܥܽܘܪܠܳܐ ܕܶܟ݂ܪܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܓܙܽܘܪ ܒܶܣܪܳܐ ܕܥܽܘܪܠܽܘܬܶܗ: ܬܺܐܒܰܕ݂ ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܝ ܡܶܢ ܥܰܡܳܗ̇: ܩܝܳܡܝ ܒܰܛܠܰܬ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܣܰܪܰܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܶܩܪܶܐ ܫܡܳܗ̇ ܣܰܪܰܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܪܳܐ ܫܡܳܗ̇. 16 ܘܶܐܒܰܪܟ݂ܺܝܗ̇ ܘܳܐܦ ܐܶܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܒܪܳܐ ܡܶܢܳܗ̇: ܘܶܐܒܰܪܟܺܝܘܗܝ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢܶܗ ܢܶܗܘܽܘܢ. 17 ܘܰܢܦܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܘܰܓܚܶܟ: ܘܶܐܡܰܪ ܒܠܶܒܶܗ: ܠܒܰܪ ܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܢܶܬܺܝܠܶܕ݂ ܒܪܳܐ: ܐܰܘ ܣܰܪܳܐ ܒܰܪܬ ܬܶܫܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܬܺܐܠܰܕ݂. 18 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܶܫܬܽܘܦ ܕܶܝܢ ܐܺܝܫܡܳܥܺܝܠ ܢܺܚܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. 19 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܣܰܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܟ݂ ܝܳܠܕܳܐ ܠܳܟ݂ ܒܪܳܐ: ܘܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܫܡܶܗ ܐܺܝܣܚܳܩ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܩܝܳܡܝ ܥܰܡܶܗ ܠܰܩܝܳܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܘܰܠܙܰܪܥܶܗ ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܪܶܗ. 20 ܘܥܰܠ ܐܺܝܫܡܳܥܺܝܠ ܫܡܰܥܬܳܟ: ܗܳܐ ܒܰܪܶܟ݂ܬܶܗ ܘܰܐܣܓܺܝܬܶܗ: ܘܰܐܟ݂ܒܰܪܬܶܗ ܛܳܒ ܛܳܒ: ܬܪܶܥܣܰܪ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܺܝܢ ܢܰܘܠܶܕ݂: ܘܶܐܬܠܺܝܘܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. 21 ܘܰܩܝܳܡܝ ܐܰܩܺܝܡ ܥܰܡ ܐܺܝܣܚܳܩ ܕܬܺܐܠܰܕ݂ ܠܳܟ݂ ܣܰܪܳܐ: ܠܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ. 22 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܰܡܶܗ: ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. 23 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܺܐܝܫܡܳܥܺܝܠ ܒܪܶܗ ܘܰܠܟܽܠ ܝܺܠܺܝ̈ܕܰܝ ܒܰܝܬܶܗ ܘܰܠܟܽܠ ܙܒܺܝ̈ܢܰܝ ܟܶܣܦܶܗ: ܟܽܠ ܕܶܟ݂ܪܳܐ ܒܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܒܶܝܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܘܰܓܙܰܪ ܒܶܣܪܳܐ ܕܥܽܘܪܠܽܘܬܗܽܘܢ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 24 ܘܰܐܒܪܳܗܳܡ ܒܰܪ ܬܶܫܥܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܰܬܫܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܰܕ݂ ܓܙܰܪ ܒܶܣܪܳܐ ܕܥܽܘܪܠܽܘܬܶܗ. 25 ܘܺܐܝܫܡܳܥܺܝܠ ܒܪܶܗ ܒܰܪ ܬܠܳܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܗܘܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܰܕ݂ ܓܙܰܪ ܒܶܣܪܳܐ ܕܥܽܘܪܠܽܘܬܶܗ. 26 ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܓܙܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܺܐܝܫܡܳܥܺܝܠ ܒܪܶܗ. 27 ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ: ܝܺܠܺܝ̈ܕܰܝ ܒܰܝܬܶܗ ܘܰܙܒܺܝ̈ܢܰܝ ܟܶܣܦܶܗ: ܘܳܐܦ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܓܙܰܪ ܥܰܡܶܗ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܚ

 

1 ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܶܝܬ ܒܰܠܽܘܛܳܐ ܕܡܰܡܪܶܐ: ܘܗܽܘ ܝܳܬܶܒ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܰܡ ܝܰܘܡܳܐ. 2 ܘܰܐܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܚܙܳܐ: ܘܗܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ: ܘܰܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܪܗܶܛ ܠܽܐܘܪܥܗܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ: ܘܰܣܓܶܕ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ: ܐܶܢ ܐܶܫܟܚܶܬ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ: ܠܳܐ ܬܶܥܒܰܪ ܡܶܢ ܥܰܒܕܳܟ݂. 4 ܐܶܣܰܒ ܩܰܠܺܝܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܫܺܝܓܘ ܖ̈ܶܓܠܰܝܟܽܘܢ: ܘܶܐܣܬܰܡܟ݂ܘ ܬܚܶܝܬ ܐܺܝܠܳܢܳܐ. 5 ܘܣܰܒܘ ܦܶܬܬܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܘܰܣܡܽܘܟ݂ܘ ܠܶܒܟܽܘܢ: ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܬܶܥܒܪܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܪܬܽܘܢ ܥܰܠ ܥܰܒܕܟܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ. 6 ܘܶܐܣܬܰܪܗܰܒ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܘܰܪܗܶܛ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܣܰܪܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ: ܒܰܥܓܰܠ ܬܠܳܬ݂ ܣܳܐܺܝ̈ܢ ܩܰܡܚܳܐ ܢܰܫܺܝܦܳܐ: ܠܽܘܫܝ ܘܰܥܒܶܕ݂ܝ ܪܰܥܦܳܐ. 7 ܘܰܠܒܰܩܪܳܐ ܪܗܶܛ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܘܰܢܣܰܒ ܥܶܓܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܫܰܡܺܝܢ ܘܛܳܒ: ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܣܰܪܗܶܒ ܕܢܶܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ. 8 ܘܰܢܣܰܒ ܚܶܐܘܬܳܐ ܘܚܰܠܒܳܐ ܘܥܶܓܠܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂: ܘܣܳܡ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ: ܘܗܽܘ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܚܶܝܬ ܐܺܝܠܳܢܳܐ: ܘܶܐܟܰܠܘ. 9 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܣܰܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܟ: ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܒܡܰܫܟܢܳܐ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܗܦܰܟ ܐܶܗܦܽܘܟ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܠܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܰܕ݂ ܗܺܝ ܚܰܝܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܪܳܐ ܠܣܰܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܟ: ܘܣܰܪܳܐ ܫܶܡܥܰܬ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ: ܘܗܽܘ ܒܶܣܬܪܳܗ̇. 11 ܘܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܣܰܪܳܐ ܣܐܶܒܘ ܘܥܰܠܘ ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ: ܥܒܰܪ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܗܘܳܐ ܠܣܰܪܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ. 12 ܘܓܶܚܟܰܬ݂ ܣܰܪܳܐ ܒܠܶܒܳܗ̇ ܘܶܐܡܪܰܬ݂: ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܒܠܺܝܬ ܗܳܘܝܳܐ ܠܺܝ ܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ: ܘܡܳܪܝ ܣܐܶܒ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܠܡܳܢܳܐ ܓܶܚܟܰܬ ܣܰܪܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ݂: ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܐܺܠܰܕ݂ ܐܶܢܳܐ ܕܣܶܐܒܶܬ݂. 14 ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܨܒܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܠܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܗܦܽܘܟ ܠܘܳܬܳܟ݂ ܟܰܕ݂ ܗܺܝ ܚܰܝܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܪܳܐ ܠܣܰܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܟ. 15 ܘܟܶܦܪܰܬ ܣܰܪܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܳܐ ܓܶܚܟܶܬ: ܡܶܛܽܠ ܕܕܶܚܠܰܬ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ: ܒܪܰܡ ܓܚܶܟܬܝ. 16 ܘܩܳܡܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܚܳܪܘ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܣܕ݂ܽܘܡ: ܘܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܶܙܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܢܠܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. 17 ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܡܟܰܣܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܰܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ. 18 ܘܰܐܒܪܳܗܳܡ ܡܶܗܘܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܘܢܶܬܒܰܪܟ݂ܽܘܢ ܒܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 19 ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ: ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܪܶܗ: ܕܢܶܛܪܽܘܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܕ݂ܺܝܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܝܬܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. 20 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܓܥܳܬܳܐ ܕܰܣܕ݂ܽܘܡ ܘܰܕ݂ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܥܶܠܰܬ ܩܕ݂ܳܡܝ: ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܛܳܒ ܥܫܶܢܘ. 21 ܐܶܚܽܘܬ ܘܶܐܚܙܶܐ: ܐܶܢ ܐܰܝܟ ܓܥܳܬܳܐ ܕܥܶܠܰܬ ܠܘܳܬ݂ܝ ܥܒܰܕ݂ܘ ܘܫܰܡܠܺܝܘ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ: ܐܶܕܰܥ. 22 ܘܶܐܬܦܢܺܝܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܰܣܕ݂ܽܘܡ: ܘܰܐܒܪܳܗܳܡ ܥܕܰܟܺܝܠ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 23 ܘܰܩܪܶܒ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܶܐܡܰܪ: ܒܚܰܕ݂ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡܰܘܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. 24 ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܚܰܡܫܺܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܺܝܢ ܒܓܰܘ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܰܘܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܐܬܪܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܚܰܡܫܺܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܺܝܢ ܕܰܒܓܰܘܳܗ̇. 25 ܚܳܣ ܠܳܟ݂ ܕܬܶܥܒܶܕ݂ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܬܶܩܛܽܘܠ ܙܰܟܳܝܳܐ ܥܰܡ ܚܰܝܳܒܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ: ܚܳܣ ܠܳܟ݂ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ : ܠܳܐ ܢܶܬܥܒܶܕ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. 26 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܢ ܐܶܫܟܰܚ ܒܰܣܕ݂ܽܘܡ ܚܰܡܫܺܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܺܝܢ ܒܓܰܘ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܐܶܫܒܽܘܩ ܠܟܽܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܡܶܛܽܠܬܗܽܘܢ. 27 ܘܰܥܢܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܶܐܡܰܪ: ܗܳܐ ܫܰܪܺܝܬ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܥܰܦܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ. 28 ܘܶܐܢ ܚܰܣܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܺܝܢ ܚܰܡܫܳܐ: ܡܚܰܒܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܛܽܠ ܚܰܡܫܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܐܶܚܰܒܶܠ ܐܶܢ ܐܶܫܟܰܚ ܬܰܡܳܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ. 29 ܘܰܐܘܣܶܦ ܬܒ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܘܶܐܢ ܡܶܫܬܰܟ݂ܚܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܐܶܚܰܒܶܠ ܐܶܢ ܐܶܫܟܰܚ ܬܰܡܳܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ. 30 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܢܶܬܒܐܶܫ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܠܶܠ: ܘܶܐܢ ܡܶܫܬܰܟ݂ܚܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܬܠܳܬܺܝܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܐܶܚܰܒܶܠ ܐܶܢ ܐܶܫܟܰܚ ܬܰܡܳܢ ܬܠܳܬܺܝܢ. 31 ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܫܰܪܺܝܬ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܢ ܡܶܫܬܰܟ݂ܚܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܥܶܣܪܺܝܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܐܶܚܰܒܶܠ ܡܶܛܽܠ ܥܶܣܪܺܝܢ. 32 ܘܶܐܡܰܪ: ܠܳܐ ܢܶܬܒܐܶܫ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܠܶܠ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܘܶܐܢ ܡܶܫܬܰܟ݂ܚܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܥܶܣܪܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܐܶܚܰܒܶܠ ܡܶܛܽܠ ܥܶܣܪܳܐ. 33 ܘܶܐܙܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܰܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܘܰܐܒܪܳܗܳܡ ܗܦܰܟ ܠܰܐܬ݂ܪܶܗ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܛ

 

1 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܬܪܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝ̈ܢ ܠܰܣܕ݂ܽܘܡ ܒܪܰܡܫܳܐ: ܘܠܽܘܛ ܝܳܬܶܒ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܰܣܕ݂ܽܘܡ: ܘܰܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܽܘܛ ܘܩܳܡ ܠܽܐܘܪܥܗܽܘܢ. ܘܰܣܓܶܕ݂ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 2 ܘܶܐܡܰܪ: ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܡܳܪܝ: ܣܛܰܘ ܠܒܶܝܬ ܥܰܒܕܟܽܘܢ: ܘܒܽܘܬܘ ܘܰܐܫܺܝܓܘ ܪܶܓܠܰܝܟܽܘܢ: ܘܩܰܕܶܡܘ ܘܙܶܠܘ ܠܽܐܘܪܚܟܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ: ܠܳܐ: ܒܫܽܘܩܳܐ ܢܒܽܘܬ. 3 ܘܶܐܠܰܨ ܐܶܢܽܘܢ ܛܳܒ: ܘܰܣܛܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܘܥ̣ܰܠܘ ܠܒܰܝܬܶܗ: ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܰܫܬܝܳܐ: ܘܦܰܛܺܝܖ̈ܶܐ ܐܶܦܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܥܶܣܘ. 4 ܘܰܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܕܡܶܟ݂ܘ: ܘܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܣܕ݂ܽܘܡ ܐܶܬܟܰܪܟܽܘܗܝ ܠܒܰܝܬܳܐ: ܡܶܢ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܳܒ̈ܶܐ: ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܳܐ. 5 ܘܰܩܪܰܘ ܠܠܽܘܛ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܒܠܺܠܝܳܐ: ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܢ ܘܢܶܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ. 6 ܘܰܢܦܰܩ ܠܽܘܛ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܬܰܪܥܳܐ: ܘܬܰܪܥܳܐ ܐܶܚܰܕ݂ܘ ܒܳܬ݂ܪܶܗ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܽܘܛ: ܠܳܐ ܬܰܒܐܫܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈. 8 ܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܒܢ̈ܳܢ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܓܒܰܪ: ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܶܝܢ ܠܟܽܘܢ: ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟܽܘܢ: ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܡܶܕܶܡ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠܘ ܠܛܶܠܳܠܳܐ ܕܩܳܖ̈ܝܳܬܝ. 9 ܘܶܐܡܰܪܘ: ܦܪܽܘܩ ܠܗܰܠ: ܘܶܐܡܰܪܘ: ܚܰܕ݂ ܐܶܬܳܐ ܠܡܶܬܬܰܘܬܳܒܽܘ ܥܰܡܰܢ: ܘܗܳܐ ܕܳܐܶܢ ܠܰܢ ܕܺܝܢ̈ܶܐ: ܗܳܫܳܐ ܢܰܒܐܶܫ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܕܰܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܠܽܘܛ ܛܳܒ: ܘܰܩܪܶܒܘ ܠܡܶܬܒܰܪ ܬܰܪܥܳܐ. 10 ܘܰܐܘܫܶܛܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܐܥܶܠܘ ܠܠܽܘܛ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܒܰܝܬܳܐ: ܘܬܰܪܥܳܐ ܐܶܚܰܕ݂ܘ. 11 ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܒܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ: ܒܠܰܥܘ ܒܰܫܪܰܓܖ̈ܳܓܝܳܬܳܐ: ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܒܳܐ: ܘܰܠܐܺܝܘ ܠܡܶܫܟܳܚܽܘ ܬܰܪܥܳܐ. 12 ܘܶܐܡܰܪܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܠܠܽܘܛ: ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܪܟܳܐ: ܚܰܬܢܰܝ̈ܟ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܟ݂ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܐܰܦܶܩ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 13 ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܰܒܠܺܝܢܰܢ ܠܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܣܶܠܩܰܬ ܓܥܳܬܗܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܫܰܕܪܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘܬܶܗ. 14 ܘܰܢܦܰܩ ܠܽܘܛ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܚܰܬܢܰܘ̈ܗܝ ܢܣܰܒ̈ܝ ܒܢ̈ܳܬܶܗ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܩܽܘܡܘ ܦܽܘܩܘ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܡܓܰܚܶܟ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܚܰܬܢܰܘ̈ܗܝ. 15 ܘܟܰܕ݂ ܣܠܶܩ ܫܰܦܪܳܐ: ܐܰܠܨܽܘܗܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܠܠܽܘܛ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܩܽܘܡ ܕܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬܬܳܟ݂ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬܳܟ݂ ܕܶܐܫܬܟܰܚ̈ܝ: ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܒܠܰܥ ܒܰܚ̈ܛܳܗܶܝܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 16 ܘܶܐܫܬܰܘܚܰܪ ܠܽܘܛ: ܘܶܐܚܰܕ݂ܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܚܳܣ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܘܰܐܦܩܽܘܗܝ ܘܰܐܫܪܶܝܘܗܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 17 ܘܟܰܕ݂ ܐܰܦܶܩܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܰܪ: ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܦܰܠܶܛ ܢܰܦܫܳܟ݂: ܠܳܐ ܬܶܬܦܢܶܐ ܠܒܶܣܬܪܳܟ: ܘܠܳܐ ܬܩܽܘܡ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܦܩܰܥܬܳܐ: ܠܛܽܘܪܳܐ ܐܶܬܦܰܠܛ ܕܠܳܐ ܬܺܐܒܰܕ݂. 18 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܽܘܛ: ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܡܳܪܝ. 19 ܗܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ: ܘܣܰܓܺܝܐܳܐ ܗ̱ܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ݂ ܕܰܥܒܰܕܬ ܥܰܡܝ ܠܡܰܚܳܝܽܘ ܢܰܦܫܝ: ܘܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܬܦܰܠܳܛܽܘ ܠܛܽܘܪܳܐ: ܕܰܠܡܳܐ ܬܰܕ݂ܪܟܰܢܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܶܐܡܽܘܬ. 20 ܗܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܗ̱ܝ ܠܡܶܥܪܰܩ ܠܬܰܡܳܢ: ܗܳܐ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗܺܝ ܘܬܺܐܚܶܐ ܢܰܦܫܝ. 21 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܗܳܐ ܢܶܣܒܶܬ ܒܰܐܦܰܝ̈ܟ ܐܳܦ ܒܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܠܳܐ ܐܶܗܦܽܘܟ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ. 22 ܒܰܥܓܰܠ ܐܶܬܦܰܠܛ ܠܬܰܡܳܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܥܒܶܕ ܡܶܕܶܡ ܥܕܰܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܬܰܡܳܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܪܳܐ ܫܡܳܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܨܳܥܳܪ. 23 ܫܶܡܫܳܐ ܢܦܰܩ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܠܽܘܛ ܥܰܠ ܠܨܳܥܳܪ. 24 ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܶܬ ܥܰܠ ܣܕ݂ܽܘܡ ܘܥܰܠ ܥܳܡܽܘܪܳܐ: ܟܶܒܪܺܝܬܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. 25 ܘܰܗܦܰܟ ܠܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܦܩܰܥܬܳܐ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܠܡܰܘܥܺܝܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 26 ܘܶܐܬܦܰܢܝܰܬ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܡܶܢ ܒܶܣܬܪܳܗ̇: ܘܰܗܘܳܬ݂ ܩܳܝܶܡܬܳܐ ܕܡܶܠܚܳܐ. 27 ܘܩܰܕܶܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܒܨܰܦܪܳܐ: ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 28 ܘܚܳܪ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܣܕ݂ܽܘܡ ܘܥܳܡܽܘܪܳܐ ܘܠܰܐܦܰܝ̈ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܦܩܰܥܬܳܐ: ܘܰܚܙܳܐ ܘܗܳܐ ܣܳܠܶܩ ܬܶܢܳܢܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܬܶܢܳܢܳܐ ܕܰܐܬܽܘܢܳܐ. 29 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܚܰܒܶܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܦܩܰܥܬܳܐ. ܐܶܬܕܟܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܘܫܰܕܰܪ ܠܠܽܘܛ ܡܶܢ ܓܰܘ ܗܦܺܝܟ݂ܬܳܐ: ܟܰܕ݂ ܗܦܰܟ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܬܶܒ ܗܘܳܐ ܒܗܶܝܢ ܠܽܘܛ. 30 ܘܰܣܠܶܩ ܠܽܘܛ ܡܶܢ ܨܳܥܳܪ ܘܺܝܬܶܒ ܒܛܽܘܪܳܐ: ܗܽܘ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬܶܗ ܥܰܡܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܚܶܠ ܠܡܶܬܰܒ ܒܨܳܥܳܪ: ܘܺܝܬܶܒ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ: ܗܽܘ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬܶܗ. 31 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܩܰܫܺܝܫܬܳܐ ܠܰܙܥܽܘܪܬܳܐ: ܗܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܣܐܶܒ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܠܰܝܬ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܕܢܶܥܽܘܠ ܥܠܰܝܢ ܐܰܝܟ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. 32 ܬܳܝ ܢܰܫܩܶܐ ܠܰܐܒܽܘܢ ܚܰܡܪܳܐ ܘܢܶܕ݂ܡܰܟ ܥܰܡܶܗ: ܘܰܢܩܺܝܡ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܢ ܙܰܪܥܳܐ. 33 ܘܰܐܫܩܺܝ̈ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ ܠܰܐܒܽܘܗܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ: ܘܥܶܠܰܬ ܩܰܫܺܝܫܬܳܐ ܘܕܶܡܟܰܬ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗ̇: ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܒܡܰܕ݂ܡܟܳܗ̇ ܘܒܰܡܩܳܡܳܗ̇. 34 ܘܰܗܘܳܐ ܠܒܳܬܰܪ ܝܰܘܡܳܐ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܩܰܫܺܝܫܬܳܐ ܠܰܙܥܽܘܪܬܳܐ: ܗܳܐ ܕܶܡܟܶܬ ܒܪܰܡܫܳܐ ܥܰܡ ܐܳܒܝ. ܢܰܫܩܶܝܘܗܝ ܚܰܡܪܳܐ ܐܳܦ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܥܽܘܠܝ ܕܡܰܟ݂ܝ ܥܰܡܶܗ: ܘܰܢܩܺܝܡ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܢ ܙܰܪܥܳܐ. 35 ܘܰܐܫܩ̈ܝܳܝܗܝ ܐܳܦ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ ܠܰܐܒܽܘܗܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ: ܘܥܶܠܰܬ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܘܕܶܡܟܰܬ ܥܰܡܶܗ: ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܒܡܰܕ݂ܡܟ݂ܳܗ̇ ܘܒܰܡܩܳܡܳܗ̇. 36 ܘܰܒܛܶܢ̈ܝ ܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬܶܗ ܕܠܽܘܛ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗܶܝܢ. 37 ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܩܰܫܺܝܫܬܳܐ ܒܪܳܐ: ܘܰܩܪܳܬ ܫܡܶܗ ܡܽܘܐܳܒ: ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܕܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 38 ܘܰܙܥܽܘܪܬܳܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܪܳܐ: ܘܰܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܒܰܪ ܥܰܡܝ. ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟ

 

1 ܘܰܫܩܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ: ܘܺܝܬܶܒ ܒܶܝܬ ܪܩܶܡ ܠܒܶܝܬ ܓܳܕ݂ܳܪ: ܘܰܥܡܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܒܓܳܕ݂ܳܪ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܥܰܠ ܣܰܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܚܳܬܝ ܗ̱ܝ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܒܝܡܰܠܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܓ݂ܳܕ݂ܳܪ ܘܕܰܒܪܳܗ̇ ܠܣܰܪܳܐ. 3 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܝܡܰܠܟ ܒܚܶܠܡܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܗܳܐ ܡܳܐܶܬ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܰܕ݂ܒܰܪܬ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬܰܬ ܓܰܒܪܳܐ ܗ̱ܝ̣. 4 ܘܰܐܒܺܝܡܰܠܟ ܠܳܐ ܩܪܶܒ ܠܳܗ̇. ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܝܡܰܠܟ: ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܦ ܥܰܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܩܳܛܶܠ ܐܰܢ̱ܬ. 5 ܗܳܐ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܕܚܳܬܝ ܗ̱ܝ̣: ܘܳܐܦ ܗܺܝ ܐܶܡܪܰܬ ܕܳܐܚܝ ܗܽܘ. ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬ ܠܶܒܝ ܘܰܒܕܰܟ݂ܝܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ ܥܶܒܕܶܬ ܗܳܕ݂ܶܐ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܚܶܠܡܳܐ: ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬ ܠܶܒܳܟ݂ ܥܒܰܕܬ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܰܚܣܰܟ݂ܬܳܟ݂ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܚܛܶܐ ܠܺܝ : ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܫܒܰܩܬܳܟ݂ ܠܡܶܩܪܰܒ ܠܳܗ̇. 7 ܗܳܫܳܐ ܐܰܗܦܶܟ ܐܰܢ̱ܬܰܬ ܓܰܒܪܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܒܝܰܐ ܗ̱ܘ: ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܥܠܰܝܟ ܘܬܺܐܚܶܐ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܡܰܗܦܶܟ ܐܰܢ̱ܬ: ܕܰܥ ܕܰܡܡܳܬ ܡܳܐܶܬ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ. 8 ܘܩܰܕܶܡ ܐܰܒܝܡܰܠܟ ܒܫܰܦܪܳܐ ܘܰܩܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ: ܘܡܰܠܶܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܶܐܕܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܛܳܒ. 9 ܘܰܩܪܳܐ ܐܰܒܝܡܰܠܟ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܡܳܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ ܠܳܟ: ܘܡܳܢܳܐ ܚܛܺܝܬ ܠܳܟ݂ ܕܰܐܝܬܺܝܬ ܥܠܰܝ ܘܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܝ ܚܛܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܥܰܒܕܺܝܢ ܥܒܰܕ݂ܬ ܥܰܡܝ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܝܡܰܠܟ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܡܳܢܳܐ ܚܙܰܝܬ ܕܰܥܒܰܕܬ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܪܶܬ: ܕܰܠܡܳܐ ܠܰܝܬ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܢܶܩܛܠܽܘܢܳܢܝ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܢ̱ܬܰܬܝ. 12 ܒܪܰܡ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܚܳܬܝ ܗܺܝ: ܒܰܪܬ ܐܳܒܝ ܘܠܳܐ ܒܰܪܬ ܐܶܡܝ: ܘܰܗܘܳܬ݂ ܠܺܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. 13 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܐܰܦܩܰܢܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܳܒܝ: ܐܶܡܪܶܬ ܠܳܗ̇: ܗܳܕ݂ܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܬܶܥܒܕ݂ܺܝܢ ܥܰܡܝ. ܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܕܳܐܙܺܠܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܬܰܡܳܢ : ܐܶܡܰܪ ܥܠܰܝ ܕܳܐܚܝ ܗܽܘ. 14 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܐܰܒܝܡܰܠܟ ܥܳܢ̈ܳܐ ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܰܐܡ̈ܗܳܬܳܐ ܘܝܰܗܒ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܘܦܰܢܺܝ ܠܶܗ ܠܣܰܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܝܡܰܠܟ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܗܳܐ ܐܰܪܥܝ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܟܰܪ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܬܶܒ. 16 ܘܰܠܣܰܪܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܗܳܐ ܝܶܗܒܶܬ ܐܳܠܶܦ ܕܰܟ݂ܣܶܦ ܠܰܐܚܽܘܟ݂ܝ. ܘܗܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܝܺܗܺܝܒ ܠܶܟ݂ܝ. ܚܠܳܦ ܕܚܰܦܺܝܬܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܟܽܠ ܕܥܰܡܝ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܰܟܶܣܬܺܝܢܝ. 17 ܘܨܰܠܺܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܕܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܰܐܣܺܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܐܒܺܝܡܰܠܟ ܘܠܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܘܠܰܐܡ̈ܗܳܬܶܗ ܘܺܝܠܶܕ݂̈ܝ. 18 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܐܚܰܕ ܐܶܚܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܟܽܠ ܡܰܪܒܥܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܝܡܰܠܟ: ܡܶܛܽܠ ܣܰܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܐ

 

1 ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܕܟܰܪ ܠܣܰܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ: ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܣܰܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܶܠ. 2 ܘܒܶܛܢܰܬ݂ ܣܰܪܳܐ ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܒܪܳܐ ܠܣܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 3 ܘܰܩܪܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܫܶܡ ܒܪܶܗ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ݂ ܠܶܗ ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܣܰܪܳܐ ܐܺܝܣܚܳܩ. 4 ܘܰܓܙܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܺܐܝܣܚܳܩ ܒܪܶܗ ܒܰܪ ܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܦܰܩܕܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 5 ܘܰܐܒܪܳܗܳܡ ܒܰܪ ܡܳܐܐ ܗܘܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܰܕ݂ ܐܶܬܺܝܠܶܕ݂ ܠܶܗ ܐܺܝܣܚܳܩ ܒܪܶܗ. 6 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܣܰܪܳܐ: ܚܰܕ݂ܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܠܺܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܟܽܠ ܕܫܳܡܰܥ ܢܶܚܕܶܐ ܠܺܝ. 7 ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܡܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܕܬܰܝܢܶܩ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܣܰܪܳܐ: ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܒܪܳܐ ܠܣܰܝܒܽܘܬܶܗ. 8 ܘܰܪܒܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܘܶܐܬܚܣܶܠ: ܘܰܥܒܰܕ݂ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܡܰܫܬܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܚܣܶܠ ܐܺܝܣܚܳܩ. 9 ܘܰܚܙܳܬ ܣܰܪܳܐ ܠܒܰܪ ܗܳܓ݂ܳܪ ܡܶܨܪܳܝܬܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܡܓܰܚܶܟ. 10 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܐܰܦܶܩܶܝܗ̇ ܠܰܐܡܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܠܰܒܪܳܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܺܐܪܰܬ ܒܰܪ ܐܰܡܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܡ ܒܶܪܝ ܐܺܝܣܚܳܩ. 11 ܘܶܐܬܒܐܶܫ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܛܳܒ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܥܰܠ ܨܒܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪܶܗ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܠܳܐ ܢܶܬܒܐܶܫ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ ܘܥܰܠ ܐܰܡܬ݂ܳܟ݂. ܟܽܠ ܕܳܐܡܪܳܐ ܠܳܟ݂ ܣܰܪܳܐ ܫܡܰܥ ܒܩܳܠܳܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܐܝܣܚܳܩ ܢܶܬܩܪܶܐ ܠܳܟ݂ ܙܰܪܥܳܐ. 13 ܘܳܐܦ ܒܪܳܗ̇ ܕܰܐܡܬ݂ܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܶܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܪܥܳܟ݂ ܗ̱ܘ. 14 ܘܩܰܕܶܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܒܨܰܦܪܳܐ: ܘܰܢܣܰܒ ܠܰܚܡܳܐ ܘܪܰܩܒܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗܳܓ݂ܳܪ: ܘܣܳܡ ܥܰܠ ܟܰܬܦܳܗ̇ ܘܰܠܛܰܠܝܳܐ: ܘܫܰܕܪܳܗ̇ ܘܶܐܙܰܠܬ݂: ܘܰܛܥܳܬ݂ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܕܒܺܪ ܫܒܰܥ. 15 ܘܰܓܡܰܪܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܪܰܩܒܳܐ: ܘܰܐܪܡܝܰܬ݂ܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܣܺܝܚ̈ܶܐ. 16 ܘܶܐܙܰܠܬ݂ ܘܝܶܬ݂ܒܰܬ݂ ܡܶܢ ܩܒܽܘܠ: ܐܰܪܚܩܰܬ݂ ܐܰܝܟ ܡܰܫܕܶܐ ܒܩܶܫܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܪܰܬ݂ ܕܠܳܐ ܐܶܚܙܶܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ: ܘܝܶܬ݂ܒܰܬ݂ ܡܶܢ ܩܒܽܘܠ: ܘܰܐܪܺܝܡܰܬ݂ ܩܳܠܳܗ̇ ܘܰܒܟܳܬ݂. 17 ܘܰܫܡܰܥ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ: ܘܰܩܪܳܐ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܗܳܓ݂ܳܪ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܡܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܗܳܓ݂ܳܪ: ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܐܰܬܰܪ ܕܗܽܘ. 18 ܩܽܘܡܝ ܫܩܽܘܠܝ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܚܰܡܣܶܢܝ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟܝ ܒܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܥܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܶܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ. 19 ܘܰܦܬܰܚ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇: ܘܰܚܙܳܬ݂ ܒܺܪܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܶܐܙܰܠܬ݂ ܘܰܡܠܳܬ݂ ܪܰܩܒܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܫܩܝܰܬ݂ܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ. 20 ܘܰܗܘܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܡܶܗ ܥܰܡ ܛܰܠܝܳܐ: ܘܰܪܒܳܐ ܘܺܝܬܶܒ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܕܦܳܪܳܢ ܘܝܳܠܶܦ ܗܘܳܐ ܩܶܫܬܳܐ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܕܦܳܪܳܢ. 21 ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܡܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 22 ܘܰܗܘܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ: ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܝܡܰܠܟ ܘܦܺܝܟܶܠ ܪܰܒ ܚܰܝܠܶܗ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܡܳܟ݂ ܒܟܽܠ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ. 23 ܘܗܳܫܳܐ ܝܺܡܰܝ ܠܺܝ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܪܟܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܕܰܓܶܠ ܒܺܝ ܘܰܒܛܽܘܗܡܝ ܘܰܒܫܰܪܒܬܝ: ܘܰܐܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܶܒܕܶܬ ܥܰܡܳܟ݂ ܥܒܶܕ݂ ܥܰܡܝ ܘܥܰܡ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܥܡܰܪܬ ܒܳܗ̇. 24 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܐܶܢܳܐ ܐܺܡܶܐ. 25 ܘܰܐܟܶܣ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܰܐܒܺܝܡܰܠܟ ܥܰܠ ܨܒܽܘܬܳܐ ܕܒܺܪܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܕܰܚܦܰܪܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܘܫܰܩܠܽܘܗ̇ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܺܝܡܰܠܟ. 26 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܝܡܰܠܟ: ܠܳܐ ܝܶܕ݂ܥܶ݀ܬ݂ ܡܰܢܽܘ ܥܒܰܕ݂ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܚܰܘܺܝܬܳܢܝ. ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܶ݀ܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 27 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܥܳܢ̈ܳܐ ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܝܰܗܒ ܠܰܐܒܺܝܡܰܠܟ: ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܝܳܡܳܐ. 28 ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܫܒܰܥ ܦܰܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܶܝܢ. 29 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܝܡܰܠܟ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܒܰܥ ܦܰܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܶܝܢ. 30 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܫܒܰܥ ܦܰܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܬܶܣܰܒ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܚܶܦܪܶܬ݂ ܒܺܪܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. 31 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܪܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܗܰܘ ܒܺܪ ܫܒܰܥ: ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܝܺܡܰܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 32 ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܩܝܳܡܳܐ ܒܒܺܪ ܫܒܰܥ: ܘܩܳܡ ܐܰܒܝܡܰܠܟ ܘܦܺܝܟܶܠ ܪܰܒ ܚܰܝܠܶܗ: ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. 33 ܘܰܢܨܰܒ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܢܶܨܒܬܳܐ ܒܒܺܪ ܫܒܰܥ: ܘܰܩܪܳܐ ܬܰܡܳܢ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ. 34 ܘܰܥܡܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܒ

 

ܢܶܣܝܽܘܢܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ

1 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܢܰܣܺܝ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܒܰܪ ܠܰܒܪܳܟ݂ ܠܺܝܚܺܝܕ݂ܳܝܳܟ݂ ܕܪܳܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܐܝܣܚܳܩ: ܘܙܶܠ ܠܳܟ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ: ܘܰܐܣܶܩܳܝܗܝ ܬܰܡܳܢ ܠܰܥܠܳܬܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܺܐܡܰܪ ܠܳܟ. 3 ܘܩܰܕܶܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܰܐܪܡܺܝ ܥܰܠ ܚܡܳܪܶܗ: ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܠܰܬܪܶܝܢ ܥܠܰܝ̈ܡܰܘܗܝ ܥܰܡܶܗ ܘܠܺܐܝܣܚܳܩ ܒܪܶܗ: ܘܨܰܠܰܚ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܠܰܥܠܳܬܳܐ: ܘܩܳܡ ܐܶܙܰܠ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 4 ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬ݂ܝܳܐ ܐܰܪܺܝܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܥܠܰܝܡܰܘ̈ܗܝ: ܦܽܘܫܘ ܠܟܽܘܢ ܗܳܪܟܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܚܡܳܪܳܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܘܛܰܠܝܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ: ܢܶܣܓܽܘܕ ܘܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܠܘܳܬ݂ܟܽܘܢ. 6 ܘܰܢܣܰܒ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܠܰܥܠܳܬܳܐ: ܘܣܳܡ ܥܰܠ ܐܺܝܣܚܳܩ ܒܪܶܗ: ܘܰܢܣܰܒ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܢܽܘܪܳܐ ܘܣܰܟܺܝܢܳܐ: ܘܶܐܙܰܠܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܐܺܝܣܚܳܩ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ : ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܒܶܪܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܗܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܩܰܝ̈ܣܶܐ: ܐܰܝܟܰܘ ܐܶܡܪܳܐ ܠܰܥܠܳܬܳܐ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܠܶܗ ܐܶܡܪܳܐ ܠܰܥܠܳܬܳܐ ܒܶܪܝ: ܘܶܐܙܰܠܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. 9 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܰܒܢܳܐ ܬܰܡܳܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ: ܘܰܣܕܰܪ ܩܰܝ̈ܣܶܐ: ܘܦܰܟ݂ܪܶܗ ܠܺܐܝܣܚܳܩ ܒܪܶܗ: ܘܣܳܡܶܗ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ. 10 ܘܰܐܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܘܰܢܣܰܒ ܣܰܟܺܝܢܳܐ ܠܡܶܟ݂ܣܶܗ ܠܰܒܪܶܗ. 11 ܘܰܩܪܳܐ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܬܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܫܳܐ ܐܰܘܕܰܥܬ ܕܕܳܚܠܶܗ̇ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܠܳܐ ܚܣܰܟ݂ܬ ܠܰܒܪܳܟ݂ ܠܺܝܚܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܡܶܢܝ. 13 ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܚܙܳܐ: ܘܗܳܐ ܕܶܟ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܒܣܰܘܟܬܳܐ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ: ܘܶܐܙܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܢܰܣܒܶܗ ܠܕ݂ܶܟ݂ܪܳܐ: ܘܰܐܣܩܶܗ ܠܰܥܠܳܬܳܐ ܚܠܳܦ ܒܪܶܗ. 14 ܘܰܩܪܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܫܡܶܗ ܕܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ: ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܚܙܶܐ: ܕܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܚܙܶܐ. 15 ܘܰܩܪܳܐ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ. 16 ܒܺܝ ܝܺܡܺܝܬ݂ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܠܳܦ ܕܰܥܒܰܕܬ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܚܣܰܟ݂ܬ ܠܰܒܪܳܟ݂ ܠܺܝܚܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܡܶܢܝ. 17 ܡܒܰܪܳܟ݂ܽܘ ܐܶܒܰܪܟ݂ܳܟ: ܘܡܰܣܓܳܝܽܘ ܐܰܣܓܶܐ ܙܰܪܥܳܟ݂ ܐܰܝܟ ܟܰܘ̈ܟܒܰܝ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܚܳܠܳܐ ܕܥܰܠ ܣܶܦܬ݂ܶܗ ܕܝܰܡܳܐ: ܘܢܺܐܪܰܬ݂ ܙܰܪܥܳܟ݂ ܐܰܖ̈ܥܳܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ. 18 ܘܢܶܬ݂ܒܰܪܟ݂ܽܘܢ ܒܙܰܪܥܳܟ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܚܠܳܦ ܕܰܫܡܰܥܬ ܒܩܳܠܝ. 19 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܘܳܬ݂ ܥܠܰܝܡܰܘ̈ܗܝ: ܘܩܳܡܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܠܒܺܪ ܫܒܰܥ. ܘܺܝܬܶܒ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܒܒܺܪ ܫܒܰܥ. 20 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܶܐܬ݂ܚܰܘܺܝ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܗܳܐ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܡܶܠܟܳܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܢܳܚܽܘܪ ܐܰܚܽܘܟ. 21 ܠܥܽܘܨ ܒܽܘܟ݂ܪܶܗ ܘܰܠܒܽܘܙ ܐܰܚܽܘܗܝ: ܘܠܰܩܡܽܘܐܶܝܠ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܳܐܪܳܡ. 22 ܘܰܠܟ݂ܳܣܳܪ: ܘܰܠܚܰܙܽܘ. ܘܰܠܦܰܠܪܰܫ: ܘܰܠܝܰܪܠܰܦ: ܘܠܰܒܬ݂ܽܘܐܶܝܠ. 23 ܘܰܒܬ݂ܽܘܐܶܝܠ ܐܰܘܠܶܕ ܠܪܰܦܩܰܐ: ܬܡܳܢܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܡܶܠܟܳܐ ܠܢܳܚܽܘܪ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. 24 ܘܰܕ݂ܪܽܘܟ݂ܬܶܗ ܫܡܳܗ̇ ܪܽܘܡܳܐ: ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܐܳܦ ܗܺܝ ܠܛܳܒܳܚ: ܘܰܠܓܳܚܳܡ: ܘܰܠܬ݂ܰܚܳܫ: ܘܰܠܡܰܥܟܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܓ

 

ܡܰܦܩܳܢܳܗ̇ ܕܣܰܪܳܐ

1 ܘܰܗܘܰܘ ܚܰܝ݂ܶܝ݂̈ܗ̇ ܕܣܰܪܳܐ ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܚܝܳܬ݂ ܣܰܪܳܐ. 2 ܘܡܺܝܬܰܬ݂ ܣܰܪܳܐ ܒܩܽܘܪܝܰܬ݂ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ: ܗܺܝ ܗܺܝ ܚܶܒܪܽܘܢ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܡܰܪܩܳܕ݂ܽܘ ܥܰܠ ܣܰܪܳܐ ܘܰܠܡܶܒܟܝܳܗ̇. 3 ܘܩܳܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܺܝܬ݂ܬܶܗ: ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܝܬ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. 4 ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܬܰܘܬܳܒܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܗܰܒܘ ܠܺܝ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܩܰܒܪܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ: ܘܶܐܩܒܽܘܪ ܡܺܝܬܰܬܝ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. 5 ܘܰܥܢܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܝܬ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. 6 ܫܡܰܥܰܝܢ ܡܳܪܰܢ: ܪܰܒܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܒܰܝܢܳܬܰܢ: ܒܓܶܒܝܳܐ ܕܩܰܒܖ̈ܰܝܢ ܩܒܽܘܪ ܡܺܝܬ݂ܬܳܟ݂ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܰܢ ܠܳܐ ܢܶܟܠܶܐ ܩܰܒܪܶܗ ܡܶܢܳܟ݂ ܠܡܶܩܒܰܪ ܡܺܝܬ݂ܬܳܟ. 7 ܘܩܳܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܰܣܓܶܕ݂ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܚܺܝܬ: ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. 8 ܐܶܢ ܨܳܒ̈ܝܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕܶܐܩܒܽܘܪ ܡܺܝܬܰܬܝ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ: ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ: ܘܰܒܥܰܘ ܠܺܝ ܡܶܢ ܥܶܦܪܽܘܢ ܒܰܪ ܨܳܚܳܪ. 9 ܘܢܶܬܶܠ ܠܺܝ ܡܥܰܪܬܳܐ ܐܰܥܺܝܦܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܒܰܣܛܰܪ ܚܰܩܠܶܗ ܒܟܶܣܦܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܢܶܬܠܺܝܗ̇ ܠܺܝ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ ܕܩܰܒܪܳܐ. 10 ܘܥܶܦܪܽܘܢ ܝܳܬܶܒ ܒܓܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܝܬ݂: ܘܰܥܢܳܐ ܥܶܦܪܽܘܢ ܚܺܝܬܳܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܝܬ݂ ܘܰܩܕܳܡ ܟܽܠ ܥܳܐܠܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܶܗ. 11 ܘܶܐܡܰܪ: ܠܳܐ ܡܳܪܝ: ܫܡܰܥܰܝܢܝ: ܚܰܩܠܳܐ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܳܟ: ܘܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܠܳܟ݂ ܝܰܗܒܬܳܗ̇: ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܝ ܝܰܗܒܬܳܗ̇ ܠܳܟ: ܩܒܽܘܪ ܡܺܝܬ݂ܬܳܟ݂. 12 ܘܰܣܓܶܕ݂ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܕܳܡ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܶܦܪܽܘܢ ܩܕܳܡ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܫܡܰܥܰܝܢܝ: ܐܶܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܟܶܣܦܳܐ ܕܡܰܝ̈ ܚܰܩܠܳܐ ܣܰܒ ܡܶܢܝ: ܘܶܐܩܒܽܘܪ ܡܺܝܬܰܬܝ ܬܰܡܳܢ. 14 ܘܰܥܢܳܐ ܥܶܦܪܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. 15 ܡܳܪܝ ܫܡܰܥܰܝܢܝ: ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ: ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܠܳܟ݂ ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ: ܘܡܺܝܬܬܳܟ ܩܒܽܘܪ. 16 ܘܰܫܡܰܥ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܥܶܦܪܽܘܢ: ܘܰܬܩܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܥܶܦܪܽܘܢ ܟܶܣܦܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܝܬ݂: ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ ܕܢܳܦܰܩ ܠܬܰܓܳܪܳܐ. 17 ܘܩܳܡܰܬ݂ ܚܰܩܠܳܐ ܕܥܶܦܪܽܘܢ ܕܒܰܐܥܺܝܦܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܰܡܪܶܐ: ܚܰܩܠܳܐ ܕܰܡܥܰܪܬܳܐ: ܘܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܒܳܗ̇: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܰܒܚܰܩܠܳܐ ܕܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܪܳܐ. 18 ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܶܙܕܰܒܰܢܘ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܝܬ݂: ܘܰܩܕܳܡ ܟܽܠ ܥܳܐܠܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܶܗ. 19 ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܩܒܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܣܰܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ: ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܰܒܚܰܩܠܳܐ ܐܰܥܺܝܦܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܰܡܪܶܐ: ܗܺܝ ܗ̱ܝ ܚܶܒܪܽܘܢ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟܢܰܥܢ. 20 ܘܩܳܡܰܬ݂ ܚܰܩܠܳܐ ܕܰܡܥܰܪܬܳܐ ܘܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܒܳܗ̇: ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܠܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ ܕܩܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܝܬ݂. 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܕ

 

1 ܘܰܐܒܪܳܗܳܡ ܣܐܶܒ ܘܥܰܠ ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܰܪܶܟ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܒܟܽܠ. 2 ܘܰܩܪܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܥܰܒܕܶܗ ܣܳܒܳܐ ܪܰܒ ܒܰܝܬܶܗ ܕܫܰܠܺܝܛ ܒܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܣܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܬܚܶܝܬ݂ ܚܰܨܝ. 3 ܘܰܐܘܡܶܝܟ݂ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܕܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܒܶܪܝ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬ݂ ܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܕܝܳܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. 4 ܐܶܠܳܐ ܠܰܐܪܥܝ ܘܰܠܬ݂ܰܘ̈ܠܕ݂ܳܬ݂ܝ ܙܶܠ: ܘܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܒܶܪܝ ܐܺܝܣܚܳܩ. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܥܰܒܕܳܐ: ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܨܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܡܶܐܬܳܐ ܒܳܬ݂ܪܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܡܰܗܦܳܟ݂ܽܘ ܐܰܗܦܟܺܝܘܗܝ ܠܰܒܪܳܟ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܢܦܰܩܬ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܐܶܙܕܰܗܪ ܠܳܟ݂ ܕܰܠܡܳܐ ܬܰܗܦܶܟ ܠܒܶܪܝ ܠܬܰܡܳܢ. 7 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܕܰܒܪܰܢܝ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ: ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܳܒܝ: ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܬ݂ܰܘ̈ܠܕ݂ܳܬ݂ܝ: ܘܕܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܘܕܰܐܩܺܝܡ ܠܺܝ: ܕܰܠܙܰܪܥܳܟ݂ ܐܶܬܠܺܝܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ : ܗܽܘ ܢܫܰܕܰܪ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܘܬܶܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܒܶܪܝ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. 8 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܬܛܦܺܝܣ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܡܶܐܬܳܐ ܥܰܡܳܟ݂: ܗܘܺܝܬ ܙܰܟܳܝ ܡܶܢ ܡܰܘܡܬ݂ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܒܶܪܝ ܠܳܐ ܬܰܗܦܶܟ ܠܬܰܡܳܢ. 9 ܘܣܳܡ ܥܰܒܕܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܬܚܶܝܬ݂ ܚܰܨܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܡܳܪܶܗ: ܘܺܝܡܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 10 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܥܰܒܕܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܓܰܡ̈ܠܺܝܢ ܡܶܢ ܓܰܡ̈ܠܶܐ ܕܡܳܪܶܗ ܘܶܐܙܰܠ: ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܛܽܘܒܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ: ܘܩܳܡ ܐܶܙܰܠ ܠܳܐܪܳܡ ܢܰܗܖ̈ܺܝܢ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܢܳܚܽܘܪ. 11 ܘܰܐܒܪܶܟ ܓܰܡ̈ܠܰܘܗܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܒܺܪܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܠܥܶܕܳܢ ܪܰܡܫܳܐ: ܠܥܶܕܳܢ ܕܢܳܦ̈ܩܳܢ ܡܳܠ̈ܝܳܬ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ. 12 ܘܨܰܠܺܝ ܘܶܐܡܰܪ: ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܛܰܝܶܒ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܰܥܒܶܕ݂ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. 13 ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܒܺܪܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܒܢ̈ܳܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܢܳܦ̈ܩܳܢ ܠܡܶܡܠܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ. 14 ܘܰܥܠܰܝܡܬܳܐ ܕܺܐܡܰܪ ܠܳܗ̇: ܐܰܪܟܶܢ ܠܺܝ ܩܽܘܠܬܶܟ݂ܝ ܕܶܐܫܬܶܐ: ܘܬܺܐܡܰܪ ܠܺܝ ܐܶܫܬܰܝ ܘܳܐܦ ܠܓܰܡ̈ܠܰܝܟ ܐܰܫܩܳܐ: ܗܺܝ ܗܺܝ ܕܛܰܝܶܒܬ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܐܺܝܣܚܳܩ: ܘܰܒܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܕܰܥ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܥܰܡ ܡܳܪܝ. 15 ܘܗܽܘ ܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܫܰܠܶܡ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ: ܘܗܳܐ ܪܰܦܩܰܐ ܢܶܦܩܰܬ݂ ܕܶܐܬ݂ܺܝܠܕܰܬ݂ ܠܰܒܬ݂ܽܘܐܶܝܠ ܒܰܪ ܡܶܠܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܢܳܚܽܘܪ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܘܩܽܘܠܬܳܐ ܥܰܠ ܟܰܬ݂ܦܳܗ̇. 16 ܘܰܥܠܰܝܡܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܚܶܙܘܳܐ ܛܳܒ: ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܝܰܕ݂ܥܳܗ̇: ܘܢܶܚܬܰܬ݂ ܠܒܺܪܳܐ: ܘܰܡܠܳܬ݂ ܩܽܘܠܬܳܐ ܘܣܶܠܩܰܬ݂. 17 ܘܰܪܗܶܛ ܥܰܒܕܳܐ ܠܽܐܘܪܥܳܗ̇: ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇: ܐܰܫܩܳܐܺܝܢܝ ܩܰܠܺܝܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܠܬܶܟ݂ܝ. 18 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ: ܐܶܫܬܰܝ ܡܳܪܝ: ܘܶܐܣܬܰܪܗܒܰܬ݂ ܘܰܐܚܬܰܬ݂ ܩܽܘܠܬܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܶܝܗ̇: ܘܰܐܫܩܝܰܬ݂ܶܗ. 19 ܘܓܰܡܪܰܬ݂ ܠܡܰܫܩܳܝܽܘܬܶܗ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂: ܐܳܦ ܠܓܰܡ̈ܠܰܝܟ ܐܶܡܠܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܫܠܡܽܘܢ ܠܡܶܫܬܳܐ. 20 ܘܶܐܣܬܰܪܗܒܰܬ݂ ܘܢܶܦܨܰܬ݂ ܩܽܘܠܬܳܗ̇ ܠܫܶܩܝܳܐ: ܘܪܶܗܛܰܬ ܬܽܘܒ ܠܒܺܪܳܐ ܠܡܶܡܠܳܐ: ܘܰܡܠܳܬ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܡܠܰܘ̈ܗܝ. 21 ܘܓܰܒܪܳܐ ܡܰܫܩܶܐ ܘܡܶܬ݂ܒܰܩܶܐ ܒܳܗ̇: ܘܰܡܟܰܬܰܪ ܠܡܶܕܰܥ: ܐܶܢ ܐܰܨܠܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ: ܐܰܘ ܠܳܐ. 22 ܘܟܰܕ݂ ܓܡܰܪܘ ܓܰܡ̈ܠܶܐ ܠܡܶܫܬܳܐ: ܢܣܰܒ ܥܰܒܕܳܐ ܩܕ݂ܳܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܡܰܬ݂ܩܳܠܶܗ: ܘܰܬܪܶܝܢ ܫܶܐܖ̈ܺܝܢ ܥܰܠ ܐܺܝܕܶܝ̈ܗ̇: ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܡܰܬ݂ܩܳܠܗܽܘܢ. 23 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇: ܒܰܪܬ݂ ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬܝ: ܚܰܘܳܐܺܝܢܝ ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂ܝ ܠܰܡܒܳܬ݂. 24 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ: ܒܰܪܬ݂ ܒܬܽܘܐܶܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܪ ܡܶܠܟܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܢܳܚܽܘܪ. 25 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ : ܘܳܐܦ ܬܶܒܢܳܐ ܘܳܐܦ ܟܶܣܬܳܐ ܣܰܓܺܝ ܠܰܢ: ܘܳܐܦ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܰܡܒܳܬ݂. 26 ܘܰܒܪܶܟ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܣܓܶܕ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ. 27 ܘܶܐܡܰܪ : ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ̣ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܕܠܳܐ ܟܠܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܩܽܘܫܬܶܗ ܡܶܢ ܡܳܪܝ: ܐܶܠܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܒܪܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܚܽܘܗ̇ ܕܡܳܪܝ: ܠܡܶܣܰܒ ܒܰܪܬ݂ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܡܳܪܝ ܠܰܒܪܶܗ. 28 ܘܪܶܗܛܰܬ݂ ܛܠܺܝܬܳܐ ܘܚܰܘܝܰܬ݂ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 29 ܘܰܠܪܰܦܩܰܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܐܰܚܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܠܳܒܳܢ: ܘܰܪܗܶܛ ܠܳܒܳܢ ܠܘܳܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܠܒܰܪ ܠܘܳܬ݂ ܒܺܪܳܐ. 30 ܟܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܩܕ݂ܳܫ̈ܶܐ ܘܫܶܐܖ̈ܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܚܳܬܶܗ: ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܡܶܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܪܰܦܩܰܐ ܚܳܬܶܗ: ܕܶܐܡܪܰܬ݂ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܓܰܒܪܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ: ܘܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܠܘܳܬ݂ ܓܰܡ̈ܠܶܐ ܥܰܠ ܒܺܪܳܐ. 31 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܥܽܘܠ ܒܪܺܝܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܠܡܳܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܒܫܽܘܩܳܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܬܰܩܢܶܬ ܒܰܝܬܳܐ ܘܕ݂ܽܘܟܬܳܐ ܠܓܰܡ̈ܠܶܐ. 32 ܘܥ̣ܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܠܒܰܝܬܳܐ: ܘܰܫܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܡ̈ܠܶܐ: ܘܰܐܪܡܺܝ ܬܶܒܢܳܐ ܘܟܶܣܬܳܐ ܠܓܰܡ̈ܠܶܐ: ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܡܫܳܓܽܘ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܘܖ̈ܶܓܠܶܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ. 33 ܘܣܳܡ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܠܥܰܣ: ܘܶܐܡܰܪ: ܠܳܐ ܠܳܥܶܣ ܐ̱ܢܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܺܐܡܰܪ ܡܶܠܰܝ̈: ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܐܶܡܰܪ. 34 ܘܶܐܡܰܪ: ܥܰܒܕܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. 35 ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܰܪܶܟ ܠܡܳܪܝ: ܘܺܝܪܶܒ ܛܳܒ ܘܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ: ܘܣܺܐܡܳܐ: ܘܕܰܗܒܳܐ: ܘܥܰܒ̈ܕܶܐ: ܘܰܐܡܗ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܐܬܳܢ̈ܶܐ: ܘܓܰܡ̈ܠܶܐ: ܘܚܶܡܖ̈ܳܐ. 36 ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܣܰܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܒܪܳܐ ܠܡܳܪܝ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܣܶܐܒܰܬ: ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ. 37 ܘܰܐܘܡܝܰܢܝ ܡܳܪܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܒܶܪܝ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬ݂ ܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܕܝܳܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ. 38 ܐܶܠܳܐ ܙܶܠ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܳܒܝ ܘܰܠܫܰܪܒܰܬ݂ܝ: ܘܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܒܶܪܝ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. 39 ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܡܳܪܝ: ܘܕܰܠܡܳܐ ܠܳܐ ܬܶܨܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܡܶܐܬܳܐ ܥܰܡܝ. 40 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝ: ܡܳܪܝܳܐ ܕܦܶܠܚܶܬ݂ ܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܗܽܘ ܢܫܰܕܰܪ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܥܰܡܳܟ݂ ܘܢܰܬ݂ܩܶܢ ܐܽܘܪܚܳܟ: ܘܬܶܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܒܶܪܝ ܡܶܢ ܫܰܪܒܰܬ݂ܝ ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܳܒܝ. 41 ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܬ݂ܚܰܣܶܐ ܡܶܢ ܡܰܘܡܳܬ݂ܝ ܟܰܕ݂ ܬܺܐܙܰܠ ܠܫܰܪܒܰܬܝ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܳܟ: ܗܘܰܝܬ ܡܚܰܣܰܝ ܡܶܢ ܡܰܘܡܳܬ݂ܝ. 42 ܘܶܐܬܺܝܬ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܒܺܪܳܐ ܘܶܐܡܪܶܬ݂: ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܐܶܢ ܐܰܬ݂ܩܶܢܬ ܐܽܘܪܚܝ ܕܶܐܬܺܝܬ ܥܠܶܝܗ̇. 43 ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܒܺܪܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܥܠܰܝܡܬܳܐ ܕܢܳܦܩܳܐ ܠܡܶܡܠܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܺܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. 44 ܐܰܫܩܳܐܺܝܢܝ ܩܰܠܺܝܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܠܬܶܟ݂ܝ. ܘܬܺܐܡܰܪ ܠܺܝ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܫܬܰܝ ܘܳܐܦ ܠܓܰܡ̈ܠܰܝܟ ܐܶܡܠܶܐ: ܗܺܝ ܗܺܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܛܰܝܶܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܒܰܪ ܡܳܪܝ. 45 ܘܶܐܢܳܐ ܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܫܰܠܡܶܬ݂ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܒܠܶܒܝ: ܘܗܳܐ ܪܰܦܩܰܐ ܢܶܦܩܰܬ ܘܩܽܘܠܬܳܐ ܥܰܠ ܟܰܬ݂ܦܳܗ̇: ܘܢܶܚܬܰܬ݂ ܠܥܰܝܢܳܐ ܘܰܡܠܳܬ݂: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܳܗ̇: ܐܰܫܩܳܐܺܝܢܝ ܩܰܠܺܝܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܠܬܶܟ݂ܝ. 46 ܘܶܐܣܬܰܪܗܒܰܬ݂ ܘܰܐܚܬܰܬ݂ ܩܽܘܠܬܳܗ̇ ܡܶܢܳܗ̇: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܺܝ: ܐܶܫܬܰܝ ܐܳܦ ܠܓܰܡ̈ܠܰܝܟ ܐܰܫܩܳܐ: ܘܶܐܫܬܺܝܬ݂ ܘܳܐܦ ܠܓܰܡܠܰܝ̈ ܐܰܫܩܺܝܬ݂. 47 ܘܫܰܐܶܠܬܳܗ̇ : ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܳܗ̇: ܒܰܪܬ݂ ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܘܶܐܡܪܰܬ݂: ܒܰܪܬ݂ ܒܬܽܘܐܶܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܪ ܢܳܚܽܘܪ ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܡܶܠܟܳܐ: ܘܰܐܪܡܺܝܬ݂ ܫܶܐܖ̈ܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܘܰܩܕ݂ܳܫ̈ܶܐ ܒܶܐܕ݂ܢܶܝ̈ܗ̇. ܘܩܶܥܕܶܬ݂ ܘܣܶܓܕܶܬ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ. 48 ܘܒܰܪܟܶܬ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܕܕܰܒܪܰܢܝ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܡܳܪܝ: ܠܡܶܣܰܒ ܒܰܪܬ݂ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܡܳܪܝ ܠܰܒܪܶܗ. 49 ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܥܰܡ ܡܳܪܝ: ܚܰܘܰܐܢܝ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ: ܚܰܘܰܐܢܝ: ܘܶܐܬ݂ܦܢܶܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܐܰܘ ܠܣܶܡܳܠܳܐ. 50 ܘܰܥܢܰܘ ܠܳܒܳܢ ܘܰܒܬ݂ܽܘܐܶܝܠ: ܘܶܐܡܰܪܘ: ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܦܩܰܬ݂ ܡܶܠܬܳܐ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܛܳܒܬܳܐ ܐܰܘ ܒܺܝܫܬܳܐ. 51 ܗܳܐ ܪܰܦܩܰܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܕܒܰܪ ܘܙܶܠ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܳܪܳܟ݂ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 52 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܥܰܒܕܳܐ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܣܓܶܕ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 53 ܘܰܐܦܶܩ ܥܰܒܕܳܐ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ: ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܣܺܐܡܳܐ: ܘܰܠܒܽܘܫ̈ܶܐ: ܘܝܰܗܒ ܠܪܰܦܩܰܐ: ܘܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܝܰܗܒ ܠܰܐܚܶܝ̈ܗ̇ ܘܠܶܐܡܳܗ̇. 54 ܘܰܠܥܶܣܘ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܗܽܘ ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ: ܘܒܳܬ݂ܘ: ܘܩܰܕܶܡ ܒܫܰܦܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܫܰܕܪܽܘܢܝ ܐܺܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝ. 55 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܐܰܚ̈ܶܝ̈ܗ̇ ܘܶܐܡܳܗ̇: ܬܶܬܶܒ ܥܠܰܝܡܬܳܐ ܥܰܡܰܢ ܝܺܪܰܚ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܬܺܐܙܰܠ. 56 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܬܫܰܘܚܪܽܘܢܳܢܝ: ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܬ݂ܩܶܢ ܐܽܘܪܚܝ: ܫܰܕܪܽܘܢܝ ܐܺܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝ. 57 ܘܶܐܡܰܪܘ: ܢܶܩܪܶܐ ܠܰܛܠܺܝܬܳܐ ܘܢܶܫܐܰܠ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܗ̇. 58 ܘܰܩܪܰܐܗ̇ ܠܪܰܦܩܰܐ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܳܗ̇: ܐܳܙܳܠܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ : ܐܳܙܳܠܐ ܐ̱ܢܳܐ. 59 ܘܫܰܕܪܽܘܗ̇ ܠܪܰܦܩܰܐ ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܠܡܰܝܢܰܩܬ݂ܳܗ̇. ܘܰܠܥܰܒܕܳܐ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܘܰܠܓܰܒܖ̈ܰܘܗܝ. 60 ܘܒܰܪܟ݂ܽܘܗ̇ ܠܪܰܦܩܰܐ ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܳܗ̇: ܚܳܬܰܢ ܐܰܢ̱ܬܝ: ܗܘܳܝ ܠܰܐܠܦ̈ܶܐ ܘܰܠܖ̈ܶܒܘܳܬܳܐ: ܘܢܺܐܪܰܬ݂ ܙܰܪܥܶܟ݂ܝ ܐܰܖ̈ܥܳܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ. 61 ܘܩܳܡܰܬ݂ ܪܰܦܩܰܐ ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬ݂ܳܗ̇: ܘܺܝܬܶܒܝ̈ ܥܰܠ ܓܰܡ̈ܠܶܐ ܘܶܐܙܰܠ̈ܝ ܒܳܬܰܪ ܓܰܒܪܳܐ: ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܥܰܒܕܳܐ ܠܪܰܦܩܰܐ ܘܶܐܙܰܠ. 62 ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܐܳܬܶܐ ܡܶܐܬܳܐ ܡܶܢ ܒܺܪܳܐ ܕܚܰܝܳܐ ܚܙܳܢܝ: ܘܗܽܘ ܝܳܬܶܒ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ. 63 ܘܰܢܦܰܩ ܐܺܝܣܚܳܩ ܠܰܡܗܰܠܳܟ݂ܽܘ ܒܚܰܩܠܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܪܰܡܫܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܚܙܳܐ: ܘܗܳܐ ܓܰܡ̈ܠܶܐ ܐܳܬܶܝܢ. 64 ܘܰܐܪܺܝܡܬ݂ ܪܰܦܩܰܐ ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܘܰܚܙܳܬ݂ ܠܺܐܝܣܚܳܩ: ܘܶܐܬ݂ܪܰܟ݂ܢܰܬ݂ ܥܰܠ ܓܰܡܠܳܐ. 65 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܥܰܒܕܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܒܚܰܩܠܳܐ ܠܽܐܘܪܥܰܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܥܰܒܕܳܐ: ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܝ: ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܐܰܪܕ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܟܰܣܝܰܬ݂. 66 ܘܶܐܫܬܰܥܺܝ ܥܰܒܕܳܐ ܠܺܐܝܣܚܳܩ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܕܥܶܒܕܰܬ݂. 67 ܘܰܐܥܠܳܗ̇ ܐܺܝܣܚܳܩ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܕܣܰܪܳܐ ܐܶܡܶܗ: ܘܢܰܣܒܳܗ̇ ܠܪܰܦܩܰܐ: ܘܰܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܘܪܰܚܡܳܗ̇: ܘܶܐܬ݂ܒܰܝܰܐ ܐܺܝܣܚܳܩ ܒܳܬܰܪ ܐܶܡܶܗ. 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܗ

 

1 ܘܰܐܘܣܶܦ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܰܢܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ: ܘܰܫܡܳܗ̇ ܩܶܢܛܽܘܪܳܐ. 2 ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܙܰܡܪܳܢ: ܘܝܰܩܫܳܢ: ܘܡܳܕܳܢ: ܘܡܶܕ݂ܝܰܢ: ܘܰܐܫܒܳܩ: ܘܰܫܘܳܚ. 3 ܘܝܰܩܫܳܢ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܫܒܳܐ ܘܰܠܕ݂ܳܪܳܢ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܕܳܪܳܢ ܗܘܰܘ ܐܰܫܽܘܕܺܝܡ : ܘܠܰܛܫܺܝܡ: ܘܰܐܡܺܝܡ. 4 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܡܶܕ݂ܝܰܢ: ܥܦܳܐ: ܘܚܳܦܳܪ: ܘܰܚܢܽܘܟ: ܘܰܐܒܺܝܕܰܥ: ܘܰܐܠܕܰܥܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܩܶܢܛܽܘܪܳܐ. 5 ܘܝܰܗܒ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܠܺܐܝܣܚܳܩ ܒܪܶܗ. 6 ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܕܪܽܘܟ݂ܬܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܝܰܗܒ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ: ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܺܝܣܚܳܩ ܒܪܶܗ: ܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܚܰܝ: ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ. 7 ܘܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܫܢܰܝ̈ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܕܰܚܝܳܐ: ܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ. 8 ܘܶܐܬ݂ܟܪܰܗ ܘܡܺܝܬ݂ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܣܐܶܒ ܘܰܣܒܰܥ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ: ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫ ܠܘܳܬ ܥܰܡܶܗ. 9 ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܐܺܝܣܚܳܩ ܘܺܐܝܫܡܳܥܺܝܠ ܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܐܰܥܺܝܦܬܳܐ ܕܰܒܚܰܩܠܳܐ ܕܥܶܦܪܽܘܢ ܒܰܪ ܨܳܚܳܪ ܚܺܝܬܳܝܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܰܡܪܶܐ. 10 ܚܰܩܠܳܐ ܕܰܙܒܰܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܝܬ݂ ܠܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ ܕܩܰܒܪܳܐ: ܬܰܡܳܢ ܐܶܬ݂ܩܒܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܣܰܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ. 11 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܺܝܬ݂ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܒܰܪܶܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܺܐܝܣܚܳܩ ܒܪܶܗ: ܘܺܝܬܶܒ ܐܺܝܣܚܳܩ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܒܺܪܳܐ ܕܚܰܝܳܐ ܚܙܳܢܝ. 12 ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܰܘ̈ܠܕ݂ܳܬܶܗ ܕܺܐܝܫܡܳܥܺܝܠ ܒܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܗܳܓ݂ܳܪ ܡܶܨܪܳܝܬܳܐ ܐܰܡܬ݂ܳܗ̇ ܕܣܰܪܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. 13 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܫܡܳܥܺܝܠ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܬ݂ܰܘ̈ܠܕ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܒܽܘܟ݂ܪܶܗ ܕܺܐܝܫܡܳܥܺܝܠ ܢܒܺܝܽܘܬ݂: ܘܩܶܕ݂ܳܪ: ܘܰܐܪܒܳܠ: ܘܡܰܒܣܰܡ. 14 ܘܡܰܫܡܰܥ: ܘܪܰܘܡܳܐ: ܘܡܰܣܳܐ. 15 ܘܚܳܕ݂ܳܪ: ܘܬܰܝܡܳܐ: ܘܢܳܛܽܘܪ: ܘܰܢܦܶܫ: ܘܰܩܕܶܡ. 16 ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܺܐܝܫܡܳܥܺܝܠ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܕܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܒܰܛܝܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܬܪܶܥܣܰܪ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܺܝܢ ܠܶܐܡܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ. 17 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܢܰܝ̈ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܺܐܝܫܡܳܥܺܝܠ: ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܶܐܬ݂ܟܪܰܗ ܘܡܺܝܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܶܗ. 18 ܘܰܫܪܰܘ ܡܶܢ ܚܘܺܝܠܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܕ݂ ܕܰܩܕܳܡ ܡܶܨܪܶܝܢ ܕܰܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ: ܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܫܪܳܐ. 19 ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܰܘ̈ܠܕܳܬ݂ܶܗ ܕܺܐܝܣܚܳܩ ܒܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܰܘܠܶܕ ܠܺܐܝܣܚܳܩ. 20 ܘܰܗܘܳܐ ܐܺܝܣܚܳܩ ܒܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܟܰܕ݂ ܢܣܰܒ ܠܪܰܦܩܰܐ ܒܰܪܬ݂ ܒܬ݂ܽܘܐܶܝܠ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ ܡܶܢ ܦܳܕܳܢ ܕܳܐܪܳܡ: ܚܳܬܶܗ ܕܠܳܒܳܢ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. 21 ܘܨܰܠܺܝ ܐܺܝܣܚܳܩ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܰܥܩܰܪܬܳܐ ܗ̱ܝ: ܘܰܥܢܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܒܶܛܢܰܬ݂ ܪܰܦܩܰܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ. 22 ܘܳܐܠܨܺܝܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܒܟܰܪܣܳܐ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܐܶܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܽܘ: ܠܡܳܢܳܐ ܚܰܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ݂ ܠܡܶܫܐܰܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. 23 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ: ܬܪܶܝܢ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܒܰܡܥܰܝ̈ܟܝ: ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܡ̈ܘܳܢ ܡܶܢ ܡܥܰܝ̈ܟܝ ܢܶܬ݂ܦܰܖ̈ܫܳܢ: ܐܘܡܬܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܡܬܳܐ ܬܶܥܫܰܢ: ܘܪܰܒܳܐ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ݂ ܠܰܙܥܽܘܪܳܐ. 24 ܘܰܫܠܶܡܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܗ̇ ܠܡܺܐܠܰܕ݂: ܘܗܳܐ ܬܳܐܡ̈ܶܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇. 25 ܘܰܢܦܰܩ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܣܡܰܩܪܳܝ: ܘܟܽܠܶܗ ܥܶܙ̈ܩܳܬܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ: ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܥܺܝܣܽܘ. 26 ܘܒܳܬ݂ܪܶܗ ܢܦܰܩ ܐܰܚܽܘܗܝ: ܘܺܐܝܕ݂ܶܗ ܐܰܚܺܝܕ݂ܳܐ ܒܥܶܩܒܶܗ ܕܥܺܝܣܽܘ: ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܒܰܪ ܫܬܺܝܢ ܗܘܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܰܕ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. 27 ܘܰܪܒܰܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܥܺܝܣܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܝܳܕܰܥ ܨܰܝܕܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܒܰܪܳܐ: ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܓܒܰܪ ܬܰܡܺܝܡ ܘܥܳܡܰܪ ܒܡܰܫܟܢܳܐ. 28 ܘܰܪܚܶܡ ܐܺܝܣܚܳܩ ܠܥܺܝܣܽܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܨܰܝܕܶܗ ܒܦܽܘܡܶܗ: ܘܪܰܦܩܰܐ ܪܶܚܡܰܬ ܠܝܰܥܩܽܘܒ. 29 ܘܒܰܫܶܠ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܽܘܫܳܠܳܐ: ܘܗܳܐ ܥܺܝܣܽܘ ܐܰܚܽܘܗܝ ܐܶܬܳܐ ܡܶܢ ܚܰܩܠܳܐ: ܘܗܽܘ ܡܛܰܪܰܦ. 30 ܘܶܐܡܰܪ ܥܺܝܣܽܘ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܐܰܛܥܶܡܰܝܢܝ ܡܶܢ ܣܽܘܡܳܩ̈ܶܐ ܣܽܘܡܳܩܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܛܰܪܰܦ ܐ̱ܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܐܰܕ݂ܽܘܡ. 31 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܙܰܒܶܢ ܠܺܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܽܘܟ݂ܪܽܘܬܳܟ. 32 ܘܶܐܡܰܪ ܥܺܝܣܽܘ ܒܠܶܒܶܗ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡܡܳܬ: ܠܡܳܢܳܐ ܐܳܙܳܠܐ ܠܺܝ ܒܽܘܟ݂ܪܽܘܬܳܐ. 33 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܝܺܡܰܝ ܠܺܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܺܝܡܳܐ ܠܶܗ: ܘܙܰܒܶܢ ܒܽܘܟ݂ܪܽܘܬܶܗ ܠܝܰܥܩܽܘܒ. 34 ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܝܰܗܒ ܠܥܺܝܣܽܘ ܠܡܶܠܥܰܣ: ܠܰܚܡܳܐ ܘܒܽܘܫܳܠܳܐ ܕܰܛܠܰܦܚ̈ܶܐ: ܘܰܠܥܶܣ ܘܶܐܫܬܺܝ ܘܩܳܡ ܘܶܐܙܰܠ. ܘܒܰܣܰܪ ܥܺܝܣܽܘ ܥܰܠ ܒܽܘܟ݂ܪܽܘܬܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܘ

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܟܰܦܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܘܶܐܙܰܠ ܐܺܝܣܚܳܩ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܝܡܰܠܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܠܓܳܕܳܪ. 2 ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܬܶܚܽܘܬ ܠܡܶܨܪܶܝܢ: ܫܪܺܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܐܡܰܪ ܠܳܟ. 3 ܥܡܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܘܶܐܗܘܶܐ ܥܰܡܳܟ݂ ܘܶܐܒܰܪܟ݂ܳܟ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܟ݂ ܘܰܠܙܰܪܥܳܟ݂ ܐܶܬܶܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟܘ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܰܘܡܳܬܳܐ ܕܺܝܡܺܝܬ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܘܟ. 4 ܘܰܐܣܓܶܐ ܙܰܪܥܳܟ݂ ܐܰܝܟ ܟܰܘܟܒܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܶܐܬܶܠ ܠܙܰܪܥܳܟ݂ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܖ̈ܥܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܢܶܬܒܰܪܟ݂ܽܘܢ ܒܙܰܪܥܳܟ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 5 ܚܠܳܦ ܕܰܫܡܰܥ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܒܩܳܠܝ: ܘܰܢܛܰܪ ܢܛܽܘܖ̈ܳܬ݂ܝ ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ ܘܰܩܝܳܡܰܝ̈ ܘܢܳܡܽܘܣܰܝ̈. 6 ܘܺܝܬܶܒ ܐܺܝܣܚܳܩ ܒܓ݂ܳܕ݂ܳܪ. 7 ܘܫܰܐܠܽܘܗܝ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ: ܘܶܐܡܰܪ ܚܳܬ݂ܝ ܗ̱ܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܚܶܠ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܐܢ̱ܬܰܬܝ ܗ̱ܝ : ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܩܛܠܽܘܢܶܗ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܐܰܬ݂ܪܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܪܰܦܩܰܐ ܕܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܒܚܶܙܘܳܗ̇. 8 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܢܓܰܪܘ ܠܶܗ ܬܰܡܳܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ: ܐܰܕ݂ܺܝܩ ܐܰܒܝܡܰܠܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܰܘܬܳܐ: ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܠܺܐܝܣܚܳܩ ܟܰܕ݂ ܡܓܰܚܶܟ ܥܰܡ ܪܰܦܩܰܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ. 9 ܘܰܩܪܳܐ ܐܰܒܝܡܰܠܟ ܠܺܐܝܣܚܳܩ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܟ݂ ܗ̱ܝ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܰܝܬ ܕܚܳܬ݂ܝ ܗ̱ܝ: ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܺܝܣܚܳܩ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܕܰܠܡܳܐ ܐܶܡܽܘܬ݂ ܡܶܛܽܠܬܳܗ̇. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܝܡܰܠܟ: ܡܳܢܰܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܬ ܠܰܢ: ܥܰܕ݂ ܩܰܠܺܝܠ ܕܳܡܶܟ ܗܘܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬܳܟ: ܘܡܰܝܬܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ ܠܰܢ ܚܛܳܗܳܐ. 11 ܘܦܰܩܶܕ݂ ܐܰܒܝܡܰܠܟ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܡܰܢ ܕܡܰܗܰܪ ܠܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܠܰܐܢ̱ܬܬܶܗ: ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬܩܛܶܠ. 12 ܘܰܙܪܰܥ ܐܺܝܣܚܳܩ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܶܐܫܟܰܚ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܗܳܝ ܡܳܐܐ ܕܰܣܥܳܖ̈ܶܐ: ܘܒܰܪܟܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܘܺܝܪܶܒ ܓܰܒܪܳܐ. 13 ܘܳܐܙܶܠ ܡܶܐܙܰܠ ܥܕܰܡܳܐ ܕܺܝܪܶܒ ܛܳܒ. 14 ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ: ܘܰܥܒܳܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ: ܘܛܰܢܘ ܒܶܗ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. 15 ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܖ̈ܶܐ ܕܰܚܦܰܪܘ ܥܰܒ̈ܕܰܝ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܝܰܘ̈ܡܰܘܗܝ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܛܰܡܶܡܘ ܐܶܢܶܝܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܡܠܰܘ ܐܶܢܶܝܢ ܥܰܦܪܳܐ. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܝܡܰܠܟ ܠܺܐܝܣܚܳܩ: ܙܶܠ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܫܶܢܬ ܛܳܒ ܡܶܢܰܢ. 17 ܘܶܐܙܰܠ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܺܝܣܚܳܩ: ܘܰܫܪܳܐ ܒܢܰܚܠܳܐ ܕܓ݂ܳܕ݂ܳܪ: ܘܺܝܬܶܒ ܬܰܡܳܢ. 18 ܘܰܗܦܰܟ ܐܺܝܣܚܳܩ ܘܰܚܦܰܪ ܒܺܪܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܕܰܚܦܰܪܘ ܥܰܒܕܰܝ̈ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܘܛܰܡܶܡܘ ܐܶܢܶܝܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܺܝܬ݂ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܘܰܩܪܳܐ ܠܗܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܩܪܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗܶܝܢ ܐܰܒܽܘܗܝ. 19 ܘܰܚܦܰܪܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܺܐܝܣܚܳܩ ܒܢܰܚܠܳܐ: ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܬܰܡܳܢ ܒܺܪܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ . 20 ܘܰܢܨܰܘ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܓ݂ܳܕ݂ܳܪ ܥܰܡ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܺܐܝܣܚܳܩ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܩܪܰܘ ܫܡܳܗ̇ ܕܒܺܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܥܣܶܩܘ ܥܰܡܶܗ. 21 ܘܰܚܦܰܪܘ ܒܺܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ: ܘܰܢܨܰܘ ܐܳܦ ܥܠܶܝܗ̇: ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܣܳܛܳܢܳܐ. 22 ܘܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ: ܘܰܚܦܰܪܘ ܒܺܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܨܰܘ ܥܠܶܝܗ̇: ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܳܗ̇ ܪܰܚܒܽܘܬ: ܘܶܐܡܰܪ: ܗܳܫܳܐ ܐܰܪܘܰܚ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܣܓܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. 23 ܘܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܒܺܪ ܫܒܰܥ. 24 ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܽܘܟ: ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܶܐܒܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܘܰܐܣܓܶܐ ܙܰܪܥܳܟ݂ ܡܶܛܽܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܥܰܒ̈ܕܰܝ. 25 ܘܰܒܢܳܐ ܬܰܡܳܢ ܡܰܕܒܚܳܐ: ܘܰܩܪܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܢܩܰܫ ܬܰܡܳܢ ܡܰܫܟܢܶܗ: ܘܰܚܦܰܪܘ ܬܰܡܳܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܺܐܝܣܚܳܩ ܒܺܪܳܐ. 26 ܘܰܐܒܺܝܡܰܠܟ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܡܶܢ ܓܳܕ݂ܳܪ: ܘܰܐܚܙܽܘܬ݂ ܪܳܚܡܶܗ: ܘܦܺܝܟܽܠ ܪܰܒ ܚܰܝܠܶܗ. 27 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܣܚܳܩ: ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܰܝܬܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ: ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܣܢܰܝܬܽܘܢܳܢܝ ܘܫܰܕܰܪܬܽܘܢܳܢܝ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܟܽܘܢ. 28 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܡܶܚܙܳܐ ܚܙܰܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܳܟ. ܘܶܐܡܰܪܢ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝܢ ܘܠܳܟ: ܘܰܢܩܺܝܡ ܩܝܳܡܳܐ ܥܰܡܳܟ. 29 ܕܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܰܢ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܗܰܪܢܳܟ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ ܘܫܰܕܰܪܢܳܟ݂ ܒܰܫܠܳܡܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܗܳܫܳܐ ܒܪܺܝܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 30 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܰܫܬܝܳܐ: ܘܰܠܥܶܣܘ ܘܶܐܫܬܺܝܘ. 31 ܘܩܰܕܶܡܘ ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܺܝܡܰܘ ܓܒܰܪ ܠܰܐܚܽܘܗܝ: ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܐܺܝܣܚܳܩ: ܘܶܐܙܰܠܘ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. 32 ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܺܐܝܣܚܳܩ: ܘܚܰܘܝܽܘܗܝ ܥܰܠ ܨܒܽܘܬܳܐ ܕܒܺܪܳܐ ܕܰܚܦܰܪܘ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܐܶܫܟܰܚܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. 33 ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܳܗ̇ ܣܰܒܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܪܳܐ ܫܡܳܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܒܺܪ ܣܒܰܥ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 34 ܘܰܗܘܳܐ ܥܺܝܣܽܘ ܒܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܢܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܠܺܝܗܽܘܕܺܝܬ݂ ܒܰܪܬ ܒܪܝ ܚܺܝܬܳܝܳܐ: ܘܰܠܒܶܣܡܰܬ݂ ܒܰܪܬ݂ ܐܰܠܽܘܢ ܚܳܘܳܝܳܐ. 35 ܘܰܗ̈ܘܰܝ ܡܰܡܖ̈ܳܢ ܠܪܽܘܚܶܗ ܕܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕܪܰܦܩܰܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܙ

 

ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܝܰܥܩܽܘܒ.

1 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܣܐܶܒ ܐܺܝܣܚܳܩ: ܘܺܝܩܰܪ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܠܡܶܚܙܳܐ: ܩܪܳܐ ܠܥܺܝܣܽܘ ܒܪܶܗ ܪܰܒܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܒܶܪܝ: ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ. 2 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܺܝܣܚܳܩ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܣܶܐܒܶܬ݂: ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܳܐܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܗ. 3 ܗܳܫܳܐ ܣܰܒ ܡܳܐܢܰܝ̈ܟ ܣܰܝܦܳܟ݂ ܘܩܶܫܬܳܟ. 4 ܘܦܽܘܩ ܠܕܰܒܪܳܐ: ܘܨܽܘܕ݂ ܨܰܝܕܳܐ: ܘܰܥܒܶܕ݂ ܒܽܘܫܳܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܪܶܚܡܶܬ݂: ܘܰܐܝܬܳܐ ܠܺܝ ܐܶܟ݂ܽܘܠ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܒܰܪܟܳܟ݂ ܢܰܦܫܝ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܐܶܡܽܘܬ. 5 ܘܪܰܦܩܰܐ ܫܶܡܥܰܬ݂: ܟܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܐܺܝܣܚܳܩ ܠܥܺܝܣܽܘ ܒܪܶܗ: ܘܶܐܙܰܠ ܥܺܝܣܽܘ ܠܚܰܩܠܳܐ ܠܰܡܨܳܕ݂ ܨܰܝܕܳܐ ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ. 6 ܘܪܰܦܩܰܐ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܒܪܳܗ̇: ܗܳܐ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܠܰܐܒܽܘܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܠܥܺܝܣܽܘ ܐܰܚܽܘܟ݂. 7 ܐܰܝܬܳܐ ܠܺܝ ܨܰܝܕܳܐ: ܘܰܥܒܶܕ݂ ܠܺܝ ܒܽܘܫܳܠܳܐ: ܘܶܐܟ݂ܽܘܠ ܘܶܐܒܰܪܟܳܟ݂ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܘܬܝ. 8 ܘܗܳܫܳܐ ܒܶܪܝ ܫܡܰܥ ܒܩܳܠܝ: ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܡܦܰܩܕ݂ܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ. 9 ܙܶܠ ܠܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܣܰܒ ܠܺܝ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܬܪܶܝܢ ܓܕܰܝ̈ܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܕܛܳܒܺܝܢ: ܘܶܐܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܘܫܳܠܳܐ ܠܰܐܒܽܘܟ ܐܰܝܟ ܕܪܳܚܶܡ. 10 ܘܰܐܥܶܠ ܠܰܐܒܽܘܟ ܘܢܶܐܟ݂ܽܘܠ: ܘܰܢܒܰܪܟܳܟ݂ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܰܘܬܶܗ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܪܰܦܩܰܐ ܐܶܡܶܗ: ܗܳܐ ܥܺܝܣܽܘ ܐܳܚܝ ܓܒܰܪ ܣܥܰܪ. ܘܶܐܢܳܐ ܓܒܰܪ ܫܥܳܥ. 12 ܕܰܠܡܳܐ ܢܡܽܘܫܰܢܝ ܐܳܒܝ ܘܶܐܗܘܶܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܡܒܰܙܚܳܢܳܐ: ܘܬܰܝܬܶܝܢ ܥܠܰܝ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܒܽܘܖ̈ܟܳܬܳܐ. 13 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܡܶܗ: ܥܠܰܝ ܠܰܘ̈ܛܳܬ݂ܳܟ݂ ܒܶܪܝ: ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܫܡܰܥ ܒܩܳܠܝ: ܘܙܶܠ ܣܰܒ ܠܺܝ. 14 ܘܶܐܙܰܠ ܢܣܰܒ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܶܐܡܶܗ: ܘܥܶܒܕܰܬ݂ ܒܽܘܫܳܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܐܰܒܽܘܗܝ. 15 ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܪܰܦܩܰܐ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܥܺܝܣܽܘ ܒܪܳܗ̇ ܪܰܒܳܐ ܖ̈ܓܺܝܓܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܥܰܡܶܗ ܒܒܰܝܬܳܐ: ܘܰܐܠܒܫܰܬ݂ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܒܪܳܗ̇ ܙܥܽܘܪܳܐ. 16 ܘܡܶܫܟܳܐ ܕܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ: ܐܰܠܒܫܰܬ݂ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܘܥܰܠ ܫܥܳܥܽܘܬܳܐ ܕܨܰܘܪܶܗ. 17 ܘܝܶܗܒܰܬ ܒܽܘܫܳܠܳܐ ܘܠܰܚܡܳܐ ܕܥܶܒܕܰܬ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܒܪܳܗ̇. 18 ܘܰܐܥܶܠ ܠܰܐܒܽܘܗܝ: ܘܶܐܡܰܪ: ܐܳܒܝ: ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ: ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܪܝ. 19 ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܰܐܒܽܘܗܝ: ܐܶܢܳܐ ܗ̱ܘ ܒܪܳܟ݂ ܒܽܘܟ݂ܪܳܟ݂ ܥܺܝܣܽܘ: ܥܶܒܕܶܬ݂ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܺܝ: ܩܽܘܡ ܬܶܒ ܐܰܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢ ܨܰܝܕܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܒܰܪܟ݂ܰܢܝ ܢܰܦܫܳܟ݂. 20 ܘܶܐܡܰܪ ܐܺܝܣܚܳܩ ܠܰܒܪܶܗ: ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ ܕܒܰܥܓܰܠ ܐܶܫܟܰܚܬ ܒܶܪܝ: ܘܶܐܡܰܪ ܡܶܕܶܡ ܕܛܰܝܶܒ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. 21 ܘܶܐܡܰܪ ܐܺܝܣܚܳܩ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܒܪܶܗ: ܩܪܽܘܒ ܢܺܐ ܐܶܡܽܘܫܳܟ݂ ܒܶܪܝ: ܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬܽ ܗ̱ܘ ܒܶܪܝ ܥܺܝܣܽܘ ܐܰܘ ܠܳܐ. 22 ܘܰܩܪܶܒ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܘܳܬ ܐܺܝܣܚܳܩ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܘܡܳܫܶܗ ܘܶܐܡܰܪ: ܩܳܠܳܐ ܕܝܰܥܩܽܘܒ : ܘܓܶܫܰܬ݂ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܥܺܝܣܽܘ. 23 ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܥܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܗ̈ܘܰܝ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܥܺܝܣܽܘ ܐܰܚܽܘܗܝ ܣܰܥܖ̈ܳܢ: ܘܒܰܪܟܶܗ. 24 ܘܶܐܡܰܪ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܒܶܪܝ ܥܺܝܣܽܘ: ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܗܽܘ. 25 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܩܰܪܶܒ ܠܺܝ ܐܶܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢ ܨܰܝܕܳܐ ܕܒܶܪܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܬ݂ܒܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܢܰܦܫܝ: ܘܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܘܰܠܥܶܣ: ܘܰܐܥܶܠ ܠܶܗ ܚܰܡܪܳܐ ܘܶܐܫܬܺܝ. 26 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܺܝܣܚܳܩ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܩܪܽܘܒ ܘܫܽܘܩܰܝܢܝ ܒܶܪܝ: ܘܰܩܪܶܒ ܘܢܰܫܩܶܗ. 27 ܘܰܐܪܺܝܚ ܪܺܝܚܳܐ ܕܡܰܐܢܽܘ̈ܗܝ: ܘܒܰܪܟܶܗ ܘܶܐܡܰܪ: ܚܙܰܘ ܪܺܝܚܶܗ ܕܒܶܪܝ: ܐܰܝܟ ܪܺܝܚܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܕܒܰܪܟ݂ܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. 28 ܢܶܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܛܰܠܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܡܶܢ ܫܽܘܡܢܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܥܒܽܘܪܳܐ ܘܰܕ݂ܚܰܡܪܳܐ. 29 ܢܶܦܠܚܽܘܢܳܟ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܢܶܣܓ̈ܕ݂ܳܢ ܠܳܟ݂ ܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ: ܗܘܺܝ ܪܺܫܳܐ ܠܰܐܚܰܝ̈ܟ: ܘܢܶܣܓܕ݂ܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܒܢܰܝ̈ ܐܶܡܳܟ݂. ܠܺܝ̈ܛܰܝܟ ܠܺܝܛܺܝܢ: ܘܰܒܖ̈ܺܝܟܰܝܟ ܒܪܺܝܟ݂ܺܝܢ. 30 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܐܺܝܣܚܳܩ ܠܰܡܒܰܪܳܟ݂ܽܘܬܶܗ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܰܢܦܰܩ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܺܝܣܚܳܩ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܘܗܳܐ ܥܺܝܣܽܘ ܐܰܚܽܘܗܝ ܐܶܬܳܐ ܡܶܢ ܨܰܝܕܶܗ. 31 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܽܘܫܳܠܳܐ: ܘܰܐܥܶܠ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܒܽܘܗܝ: ܢܩܽܘܡ ܐܳܒܝ ܘܢܶܠܥܰܣ ܡܶܢ ܨܰܝܕܳܐ ܕܰܒܪܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܒܰܪܟ݂ܰܢܝ ܢܰܦܫܳܟ݂. 32 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܺܝܣܚܳܩ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܗ̱ܘ ܒܪܳܟ݂ ܒܽܘܟ݂ܪܳܟ݂ ܥܺܝܣܽܘ. 33 ܘܰܬܘܰܗ ܐܺܝܣܚܳܩ ܬܰܘܗܬܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܬܳܐ ܕܛܳܒ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܗܰܘ ܕܨܳܕ݂ ܨܰܝܕܳܐ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܺܝ: ܘܠܶܥܣܶܬ݂ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܬܺܐܬ݂ܶܐ ܘܒܰܪܶܟ݂ܬܶܗ ܘܳܐܦ ܒܪܺܝܟ ܢܶܗܘܶܐ. 34 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܥܺܝܣܽܘ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܽܘܗܝ: ܐܰܝܠܶܠ ܐܺܝܠܰܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܡܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܛܳܒ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܒܽܘܗܝ: ܒܰܪܟܰܝܢܝ ܐܳܦ ܠܺܝ ܐܳܒܝ. 35 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܥ̣ܰܠ ܐܰܚܽܘܟ ܒܢܶܟܠܳܐ: ܘܩܰܒܶܠ ܐܶܢܶܝܢ ܒܽܘܖ̈ܟܳܬܳܟ. 36 ܘܶܐܡܰܪ ܥܺܝܣܽܘ: ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܐܶܬܩܪܺܝ ܫܡܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܕܢܰܟܠܰܢܝ ܗܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ: ܘܒܽܘܟ݂ܪܽܘܬܝ ܢܣܰܒ: ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܩܰܒܶܠ ܒܽܘܖ̈ܟܳܬܝ: ܘܶܐܡܰܪ ܥܺܝܣܽܘ ܠܰܐܒܽܘܗܝ: ܠܺܝ ܠܳܐ ܫܒܰܩܬ ܒܽܘܪܟܬܳܐ. 37 ܥܢܳܐ ܐܺܝܣܚܳܩ ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܺܝܣܽܘ: ܗܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܥܒܰܕܬܶܗ ܠܳܟ: ܘܳܐܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܝܶܗܒܶܬ ܠܶܗ ܥܰܒ̈ܕܶܐ: ܘܒܰܥܒܽܘܪܳܐ ܘܰܒܚܰܡܪܳܐ ܣܰܡܶܟ݂ܬܶܗ: ܘܠܳܟ݂ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܒܶܪܝ. 38 ܘܶܐܡܰܪ ܥܺܝܣܽܘ ܠܰܐܒܽܘܗܝ: ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܟ݂ ܐܳܒܝ: ܒܰܪܟܰܝܢܝ ܐܳܦ ܠܺܝ ܐܳܒܝ: ܘܰܐܪܺܝܡ ܥܺܝܣܽܘ ܩܳܠܶܗ ܘܰܒܟ݂ܳܐ. 39 ܥܢܳܐ ܐܺܝܣܚܳܩ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܗܳܐ ܒܫܽܘܡܢܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܘܬܒܳܟ: ܘܡܶܢ ܛܰܠܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. 40 ܘܥܰܠ ܚܰܪܒܳܟ݂ ܬܺܚܶܐ: ܘܠܰܐܚܽܘܟ ܬܶܦܠܽܘܚ. ܘܶܐܢ ܬܬܽܘܒ: ܢܶܥܒܰܪ ܢܺܝܪܶܗ ܡܶܢ ܨܰܘܪܳܟ. 41 ܘܰܣܩܰܪ ܥܺܝܣܽܘ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܥܰܠ ܒܽܘܖ̈ܟܳܬܳܐ ܕܒܰܪܟܶܗ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܥܺܝܣܽܘ ܒܠܶܒܶܗ: ܢܶܩܪܒܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ ܒܳܟ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܒܝ: ܘܶܐܩܛܠܺܝܘܗܝ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܐܳܚܝ. 42 ܘܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܪܰܦܩܰܐ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܥܺܝܣܽܘ ܒܪܳܗ̇ ܩܰܫܺܝܫܳܐ: ܘܫܰܕܪܰܬ݂ ܩܪܳܬ݂ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܒܪܳܗ̇ ܙܥܽܘܪܳܐ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ: ܗܳܐ ܥܺܝܣܽܘ ܐܰܚܽܘܟ ܡܶܬ݂ܠܰܚܰܡ ܠܳܟ݂ ܠܡܶܩܛܠܳܟ. 43 ܗܳܫܳܐ ܒܶܪܝ ܫܡܰܥ ܒܩܳܠܝ: ܘܩܽܘܡ ܙܶܠ ܠܳܟ݂ ܠܘܳܬ݂ ܠܳܒܳܢ ܐܳܚܝ ܠܚܳܪܳܢ. ܘܬܶܒ ܬܰܡܳܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܬܬܢܺܝܚ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܰܐܚܽܘܟ. 44 ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܥܒܰܪ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܰܐܚܽܘܟ ܡܶܢܳܟ: ܘܢܶܛܥܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕܬ ܠܶܗ: ܘܶܐܫܰܕܰܪ ܘܶܐܕ݂ܒܪܳܟ݂ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ: ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܓܰܙܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܬܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂. 45 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܪܰܦܩܰܐ ܠܺܐܝܣܚܳܩ. ܥܳܩܰܬ ܠܺܝ ܒܚܰܝܰܝ̈ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܒܢ̈ܳܬ݂ ܚܺܝܬ݂. ܐܶܢ ܢܶܣܰܒ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬ݂ ܚܺܝܬ݂ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ: ܠܡܳܢܳܐ ܐܳܙܺܠܝܢ ܠܺܝ ܚܰܝ̈ܶܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܚ

 

1 ܘܰܩܪܳܐ ܐܺܝܣܚܳܩ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܒܰܪܟܶܗ ܘܦܰܩܕܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬ ܟܢܰܥܢ. 2 ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܠܦܳܕܳܢ ܕܳܐܪܳܡ: ܠܒܶܝܬ݂ ܒܬܽܘܐܶܝܠ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ: ܘܣܰܒ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬ ܠܳܒܳܢ ܐܰܚܽܘܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ. 3 ܐܺܝܠܫܰܕܰܝ ܢܒܰܪܟ݂ܳܟ: ܘܢܰܟ݂ܒܪܳܟ݂ ܘܢܰܣܓܶܝܟ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. 4 ܘܢܶܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܒܽܘܪܟܬܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܠܳܟ݂ ܘܰܠܙܰܪܥܳܟ݂ ܥܰܡܳܟ: ܘܢܰܘܪܬܳܟ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܥܡܪܳܟ݂ ܕܝܰܗܒ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. 5 ܘܫܰܕܪܶܗ ܐܺܝܣܚܳܩ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܶܐܙܰܠ ܠܦܳܕܳܢ ܕܳܐܪܳܡ: ܠܘܳܬ݂ ܠܳܒܳܢ ܒܰܪ ܒܬܽܘܐܶܝܠ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ: ܐܰܚܽܘܗ̇ ܕܪܰܦܩܰܐ ܐܶܡܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܕ݂ܥܺܝܣܽܘ. 6 ܘܰܚܙܳܐ ܥܺܝܣܽܘ ܕܒܰܪܟܶܗ ܐܺܝܣܚܳܩ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܚܽܘܗܝ: ܘܫܰܕܪܶܗ ܠܦܳܕܳܢ ܕܳܐܪܳܡ ܠܡܶܣܰܒ ܠܶܗ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ: ܟܰܕ݂ ܒܰܪܟܶܗ ܘܦܰܩܕܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬ݂ ܟܢܰܥܢ. 7 ܘܰܫܡܰܥ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܶܐܡܶܗ: ܘܶܐܙܰܠ ܠܦܳܕܳܢ ܕܳܐܪܳܡ. 8 ܘܰܚܙܳܐ ܥܺܝܣܽܘ ܕܒܺܝ̈ܫܳܢ ܒܢ̈ܳܬ݂ ܟܢܰܥܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܐܺܝܣܚܳܩ ܐܰܒܽܘܗܝ. 9 ܘܶܐܙܰܠ ܥܺܝܣܽܘ ܠܘܳܬ݂ ܐܺܝܫܡܳܥܺܝܠ: ܘܰܢܣܰܒ ܠܒܶܣܡܰܬ݂ ܒܰܪܬ݂ ܐܺܝܫܡܳܥܺܝܠ ܒܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܚܳܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬ݂ ܥܰܠ ܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. 10 ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܰܢܦܰܩ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܢ ܒܺܪ ܫܒܰܥ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܚܳܪܳܢ. 11 ܘܰܦܓܰܥ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܘܒܳܬ݂ ܬܰܡܳܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܶܪܒܰܬ݂ ܫܶܡܫܳܐ: ܘܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܰܐܬ݂ܪܳܐ ܘܣܳܡ ܐܶܣܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܕ݂ܡܶܟ ܒܗܰܘ ܐܰܬ݂ܪܳܐ. 12 ܘܰܚܙܳܐ ܒܚܶܠܡܶܗ: ܘܗܳܐ ܣܶܒܶܠܬܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܪܺܝܫܳܗ̇ ܡܳܛܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܗܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܘܢܳܚܬܺܝܢ ܒܳܗ̇. 13 ܘܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܐܶܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ̇: ܘܶܐܡܰܪ : ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܽܘܟ: ܘܰܐܠܳܗܶܗ ܕܺܐܝܣܚܳܩ. ܐܰܪܥܳܐ ܕܕ݂ܳܡܶܟ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܶܝܗ̇: ܠܳܟ݂ ܐܶܬܠܺܝܗ̇ ܘܰܠܙܰܪܥܳܟ. 14 ܘܢܶܗܘܶܐ ܙܰܪܥܳܟ݂ ܐܰܝܟ ܥܰܦܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܬܶܣܓܶܐ ܠܡܰܕܢܚܳܐ: ܘܰܠܡܰܥܪܒܐ: ܘܰܠܓܰܪܒܝܳܐ: ܘܰܠܬܰܝܡܢܳܐ: ܘܢܶܬ݂ܒܰܖ̈ܟܰܢ ܒܳܟ݂ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܒܙܰܪܥܳܟ. 15 ܘܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡܳܟ݂: ܘܶܐܛܪܳܟ݂ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܬܺܐܙܰܠ: ܘܰܐܗܦܟ݂ܳܟ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܫܒܩܳܟ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܥܒܶܕ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܳܟ. 16 ܘܶܐܬܬܥܺܝܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܢ ܫܶܢܬܶܗ: ܘܶܐܡܰܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܐܺܝܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܝܶܕ݂ܥܶ݀ܬ݂. 17 ܘܰܕ݂ܚܶܠ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܶܚܠܬܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ: ܡܳܐ ܕܚܺܝܠ ܗܽܘ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܗܳܢܰܘ ܬܰܪܥܳܗ̇ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. 18 ܘܩܰܕܶܡ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܫܰܦܪܳܐ: ܘܰܢܣܰܒ ܟܺܐܦܳܐ ܕܣܳܡ ܐܶܣܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ: ܘܥܰܒܕ݂ܳܗ̇ ܩܳܝܶܡܬܳܐ: ܘܰܢܣܰܟ ܡܶܫܚܳܐ ܒܪܺܝܫܳܗ̇. 19 ܘܰܩܪܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܫܡܶܗ ܕܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ: ܒܪܰܡ ܠܽܘܙ ܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ. 20 ܘܰܢܕܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܢܶܕ݂ܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܡܝ: ܘܰܢܢܰܛܪܰܢܝ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܳܐܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܗ̇: ܘܢܶܬܶܠ ܠܺܝ ܠܰܚܡܳܐ ܠܡܶܐܟܰܠ ܘܰܠܒܽܘܫܳܐ ܠܡܶܠܒܰܫ. 21 ܘܶܐܗܦܽܘܟ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܳܒܝ: ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 22 ܘܟܺܐܦܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܥܶܒܕܶܬ ܩܳܝܶܡܬܳܐ: ܬܶܗܘܶܐ ܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܬܶܬܶܠ ܠܺܝ ܡܥܰܣܳܪܽܘ: ܐܶܥܰܣܰܪ ܠܳܟ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܛ

 

1 ܘܰܐܪܺܝܡ ܝܰܥܩܽܘܒ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ: ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܰܕܢܚܳܐ. 2 ܘܰܚܙܳܐ ܘܗܳܐ ܒܺܪܳܐ ܒܚܰܩܠܳܐ: ܘܬܰܡܳܢ ܬܠܳܬܳܐ ܓܙܳܖ̈ܺܝܢ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܖ̈ܰܒܺܝܥܺܝܢ ܥܠܶܝܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܒܺܪܳܐ ܗܳܝ ܫܳܬܶܝܢ ܓܙܳܖ̈ܶܐ: ܘܟܺܐܦܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܒܺܪܳܐ. 3 ܘܡܶܬ݂ܟܰܢܫܺܝܢ ܠܬܰܡܳܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܙܳܖ̈ܶܐ: ܘܰܡܥܰܓܠܺܝܢ ܟܺܐܦܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܒܺܪܳܐ: ܘܡܰܫܩܶܝܢ ܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܡܰܗܦܟ݂ܺܝܢ ܟܺܐܦܳܐ ܠܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܒܺܪܳܐ ܠܕ݂ܽܘܟܬ݂ܳܗ̇. 4 ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܐܰܚܰܝ̈ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ: ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܶܢ ܚܳܪܳܢ ܚܢܰܢ. 5 ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܠܳܒܳܢ ܒܰܪ ܢܳܚܽܘܪ: ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ. 6 ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܫܠܳܡ ܗܽܘ: ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܠܳܡ. ܘܗܳܐ ܪܳܚܶܝܠ ܒܰܪܬܶܗ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܥܰܡ ܥܳܢ̈ܳܐ. 7 ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܗܳܐ ܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܝܳܡ: ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܟ݂ܢܰܫ ܒܥܺܝܪܳܐ: ܐܰܫܩܰܘ ܥܳܢ̈ܳܐ ܘܙܶܠܘ ܪܥܰܘ. 8 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܬ݂ܟܰܢܫܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܙܳܖ̈ܶܐ: ܘܰܡܥܰܓܠܺܝܢ ܟܺܐܦܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܒܺܪܳܐ: ܘܡܰܫܩܶܝܢܰܢ ܥܳܢ̈ܳܐ. 9 ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܪܳܚܶܝܠ ܐܶܬ݂ܳܬ ܥܰܡ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܕܪܳܥܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ. 10 ܘܟܰܕ݂ ܚܙܳܗ̇ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܪܳܚܶܝܠ ܒܰܪܬ݂ ܠܳܒܳܢ ܐܰܚܽܘܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ: ܘܰܠܥܳܢ̈ܳܐ ܕܠܳܒܳܢ ܐܰܚܽܘܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ: ܩܪܶܒ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܥܰܓܶܠ ܟܺܐܦܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܒܺܪܳܐ: ܘܰܐܫܩܺܝ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܕܠܳܒܳܢ ܐܰܚܽܘܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ. 11 ܘܢܰܫܩܳܗ̇ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܪܳܚܶܝܠ: ܘܰܐܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ ܘܰܒܟ݂ܳܐ. 12 ܘܚܰܘܺܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܪܳܚܶܝܠ: ܕܰܐܚܳܐ ܗܽܘ ܕܰܐܒܽܘܗ̇: ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܪܰܦܩܰܐ ܗܽܘ: ܘܪܶܗܛܰܬ݂ ܘܚܰܘܝܰܬ݂ ܠܰܐܒܽܘܗ̇. 13 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܠܳܒܳܢ ܫܶܡܥܳܐ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܒܰܪ ܚܳܬܶܗ: ܪܗܶܛ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܘܥܰܦܩܶܗ ܘܢܰܫܩܶܗ: ܘܰܐܝܬܝܶܗ ܠܒܰܝܬܶܗ: ܘܶܐܫܬܰܥܺܝ ܠܠܳܒܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 14 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܠܳܒܳܢ: ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܓܰܪܡܝ ܐܰܢ̱ܬ ܘܒܶܣܪܝ. ܘܺܝܬܶܒ ܠܘܳܬܶܗ ܝܺܪܰܚ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܒܳܢ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܐܳܚܝ ܐܰܢ̱ܬ: ܬܶܦܠܚܰܢܝ ܡܰܓܳܢ: ܚܰܘܳܢܝ ܡܰܢܽܘ ܐܰܓܪܳܟ. 16 ܘܰܠܠܳܒܳܢ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܒܢ̈ܳܢ: ܫܡܳܗ̇ ܕܩܰܫܺܝܫܬܳܐ ܠܶܝܰܐ: ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܰܙܥܽܘܪܬܳܐ ܪܳܚܶܝܠ. 17 ܘܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܕܠܶܝܰܐ ܖ̈ܰܟܺܝܟܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈: ܘܪܳܚܶܝܠ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܚܶܙܘܳܗ̇ ܘܝܳܐܶܐ ܩܽܘܒܠܠܳܗ̇. 18 ܘܰܪܚܶܡ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܪܳܚܶܝܠ: ܘܶܐܡܰܪ: ܐܶܦܠܚܳܟ݂ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܪܳܚܶܝܠ ܒܰܪܬ݂ܳܟ݂ ܙܥܽܘܪܬܳܐ. 19 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܠܳܒܳܢ: ܦܰܩܳܚ ܕܶܐܬܠܺܝܗ̇ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܕܶܐܬܠܺܝܗ̇ ܠܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܚܪܺܝܢ: ܬܶܒ ܥܰܡܝ. 20 ܘܰܦܠܰܚ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܪܳܚܶܝܠ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܗܘ̈ܝ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܪܳܚܶܡ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇. 21 ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܠܳܒܳܢ: ܗܰܒ ܠܺܝ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܠܶܡܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܘܶܐܥܽܘܠ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇. 22 ܘܟܰܢܶܫ ܠܳܒܳܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܐܰܬ݂ܪܳܐ: ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܰܫܬܝܳܐ. 23 ܘܟܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ: ܕܒܰܪ ܠܠܶܝܰܐ ܒܰܪܬܶܗ ܘܰܐܥܠܳܗ̇ ܠܘܳܬܶܗ: ܘܥܰܠ ܥܠܶܝܗ̇. 24 ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܠܳܒܳܢ ܠܠܶܝܰܐ ܒܰܪܬܶܗ: ܠܙܰܠܦܳܐ ܐܰܡܬܶܗ ܐܰܡܬܳܐ. 25 ܘܟܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܨܰܦܪܳܐ: ܘܰܚܙܳܐ ܕܠܶܝܰܐ ܗܺܝ: ܐܶܡܰܪ ܠܠܳܒܳܢ: ܡܳܢܰܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܬ ܠܺܝ: ܗܳܐ ܒܪܳܚܶܝܠ ܦܶܠܚܶܬ݂ ܥܰܡܳܟ݂: ܠܡܳܢܳܐ ܢܟ݂ܰܠܬܳܢܝ. 26 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܒܳܢ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪܰܢ: ܠܡܶܬܰܠ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܩܕܳܡ ܩܰܫܺܝܫܬܳܐ. 27 ܫܰܠܶܡ ܡܶܫܬܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܕܗܳܕ݂ܶܐ: ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܐܳܦ ܗܺܝ: ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܬܶܦܠܽܘܚ ܥܰܡܝ ܬܽܘܒ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܝܳܢ. 28 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܘܡܰܠܺܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܗܳܝ: ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܠܪܳܚܶܝܠ ܒܰܪܬܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. 29 ܘܝܰܗܒ ܠܳܒܳܢ ܠܪܳܚܶܝܠ ܒܰܪܬܶܗ ܠܒܰܠܗܳܐ ܐܰܡܬܶܗ ܐܰܡܬܳܐ. 30 ܘܥ̣ܰܠ ܐܳܦ ܥܰܠ ܪܳܚܶܝܠ: ܘܪܰܚܡܳܗ̇ ܐܳܦ ܠܪܳܚܶܝܠ ܡܶܢ ܠܶܝܰܐ: ܘܰܦܠܰܚ ܥܰܡܶܗ ܬܽܘܒ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܝܳܢ.

ܬܪܶܥܣܰܪ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܥܩܽܘܒ

 31 ܘܰܚܙܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܣܰܢܝܳܐ ܗܺܝ ܠܶܝܰܐ: ܘܰܦܬܰܚ ܡܰܪܒܥܳܗ̇. ܘܪܳܚܶܝܠ ܥܩܰܪܬܳܐ. 32 ܘܒܶܛܢܰܬ݂ ܠܶܝܰܐ: ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܪܳܐ: ܘܰܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܪܽܘܒܺܝܠ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܝ: ܗܳܫܳܐ ܢܶܪܚܡܰܢܝ ܒܰܥܠܝ. 33 ܘܒܶܛܢܰܬ݂ ܬܽܘܒ ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܪܳܐ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܕܣܰܢܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܝܰܗܒ ܠܺܝ ܐܳܦ ܗܳܢܳܐ: ܘܰܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ. 34 ܘܒܶܛܢܰܬ݂ ܬܽܘܒ ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܪܳܐ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂: ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܢܶܬ݂ܠܰܘܶܐ ܠܺܝ ܒܰܥܠܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܝܶܠܕܶܬ݂ ܠܶܗ ܬܠܳܬܳܐ ܒܢܺܝ̈ܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܠܶܘܺܝ. 35 ܘܒܶܛܢܰܬ݂ ܬܽܘܒ ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܪܳܐ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂: ܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܩܳܡܰܬ݂ ܡܶܢ ܝܰܠܕܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠ

 

1 ܘܰܚܙܰܬ݂ ܪܳܚܶܝܠ ܕܠܳܐ ܝܳܠܕܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܘܛܶܢܰܬ ܒܚܳܬ݂ܳܗ̇: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܗܰܒ ܠܺܝ ܒܢܰܝ̈ܳܐ: ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܡܳܝܬܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. 2 ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܥܰܠ ܪܳܚܶܝܠ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇: ܚܠܳܦ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܰܟܠܳܐ ܡܶܢܶܟ݂ܝ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܟܰܪܣܳܐ. 3 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ: ܗܳܐ ܐܰܡܬ݂ܝ ܒܰܠܗܳܐ: ܥܽܘܠ ܥܠܶܝܗ̇: ܘܬܺܐܠܰܕ݂ ܥܰܠ ܒܽܘܖ̈ܟܰܝ: ܘܶܐܬ݂ܒܰܝܰܐ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܡܶܢܳܗ̇. 4 ܘܝܶܗܒܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܒܰܠܗܳܐ ܐܰܡܬ݂ܳܗ̇ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܥܠܶܝܗ̇. 5 ܘܒܶܛܢܰܬ݂ ܒܰܠܗܳܐ: ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܒܪܳܐ. 6 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܪܳܚܶܝܠ: ܕܳܢܰܢܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܳܐܦ ܫܡܰܥ ܒܩܳܠܝ: ܘܝܰܗܒ ܠܺܝ ܒܪܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܕܳܢ. 7 ܘܒܶܛܢܰܬ݂ ܬܽܘܒ ܒܰܠܗܳܐ ܐܰܡܬܳܐ ܕܪܳܚܶܝܠ: ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ. 8 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܪܳܚܶܝܠ: ܒܥܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܟܰܫܦܶܬ݂ ܥܰܡ ܚܳܬ݂ܝ: ܘܳܐܦ ܐܶܫܟܚܶܬ݂. ܘܰܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܢܰܦܬܳܠܺܝ. 9 ܘܰܚܙܳܬ݂ ܠܶܝܰܐ ܕܩܳܡܰܬ݂ ܡܶܢ ܝܰܠܕܳܐ: ܘܕܶܒܪܰܬ݂ ܠܙܰܠܦܳܐ ܐܰܡܬܳܗ̇: ܘܝܰܗܒܬܳܗ̇ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ. 10 ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܙܰܠܦܳܐ ܐܰܡܬ݂ܳܗ̇ ܕܠܶܝܰܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܒܪܳܐ. 11 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܝܰܐ ܐܶܬܳܐ ܓܰܕܝ: ܘܰܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܓܳܕ݂. 12 ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܙܰܠܦܳܐ ܐܰܡܬܳܗ̇ ܕܠܶܝܰܐ ܒܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܠܝܰܥܩܽܘܒ. 13 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܝܰܐ: ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܝ ܕܫܰܒܚܳܢ̈ܝ ܒ̈ܢܳܬܳܐ: ܘܰܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܐܳܫܺܝܪ. 14 ܘܶܐܙܰܠ ܪܽܘܒܺܝܠ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܨܳܕܳܐ ܕܚܶܛ̈ܶܐ: ܘܶܐܫܟܰܚ ܝܰܒܖ̈ܽܘܚܶܐ ܒܚܰܩܠܳܐ: ܘܰܐܝܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܠܶܝܰܐ ܐܶܡܶܗ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܪܳܚܶܝܠ ܠܠܶܝܰܐ: ܗܰܒܝ ܠܺܝ ܡܶܢ ܝܰܒܖ̈ܽܘܚܶܐ ܕܰܒܪܶܟ݂ܝ. 15 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܠܶܝܰܐ: ܠܳܐ ܟܰܕܽܘ ܠܶܟ݂ܝ ܕܰܕ݂ܒܰܪܬܝ ܒܰܥܠܝ: ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܕܬܶܣܒܺܝܢ ܝܰܒܖ̈ܽܘܚܶܐ ܕܒܶܪܝ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܪܳܚܶܝܠ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܕܡܰܟ ܥܰܡܶܟ݂ܝ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܠܳܦ ܝܰܒܖ̈ܽܘܚܶܐ ܕܰܒܪܶܟ݂ܝ. 16 ܘܥܰܠ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܢ ܚܰܩܠܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ: ܘܢܶܦܩܰܬ݂ ܠܶܝܰܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂: ܠܘܳܬ݂ܝ ܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܐܓܰܪ ܐܶܓܰܪܬܳܟ݂ ܒܝܰܒܖ̈ܽܘܚܶܐ ܕܒܶܪܝ. ܘܰܕ݂ܡܶܟ ܥܰܡܳܗ̇ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ. 17 ܘܫܰܡܥܳܗ̇ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܠܶܝܰܐ: ܘܒܶܛܢܰܬ݂ ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܒܪܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ. 18 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܝܰܐ: ܝܰܗܒ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܓܪܝ ܕܝܶܗܒܶܬ ܐܰܡܬ݂ܝ ܠܒܰܥܠܝ: ܘܰܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܐܺܝܣܳܟܳܪ. 19 ܘܒܶܛܢܰܬ݂ ܬܽܘܒ ܠܶܝܰܐ: ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܪܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ. 20 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܝܰܐ: ܙܰܒܕܰܢܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܙܶܒܕܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܬ݂ܢܰܩܰܦ ܠܺܝ ܒܰܥܠܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܝܶܠܕܶܬ݂ ܠܶܗ ܫܬܳܐ ܒܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܙܒܽܘܠܽܘܢ. 21 ܘܒܬ݂ܪܟܶܢ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܰܪܬܳܐ: ܘܰܩܪܳܬ݂ ܫܡܳܗ̇ ܕܺܝܢܰܐ. 22 ܘܶܐܬܕܰܟ݂ܪܳܗ̇ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܪܳܚܶܝܠ: ܘܫܰܡܥܳܗ̇ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܰܦܬܰܚ ܡܰܪܒܥܳܗ̇. 23 ܘܒܶܛܢܰܬ݂ ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܪܳܐ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܐܰܥܒܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܶܣܕܝ. 24 ܘܰܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܝܰܘܣܶܦ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ : ܢܰܘܣܶܦ ܠܺܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ.

ܬܶܫܥ̈ܝܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ

 25 ܘܟܰܕ݂ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܪܳܚܶܝܠ ܠܝܰܘܣܶܦ: ܐܶܡܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܠܳܒܳܢ: ܫܰܕܰܪܰܝܢܝ ܐܺܙܰܠ ܠܰܐܬ݂ܪܝ ܘܠܰܐܪܥܝ. 26 ܗܰܒܠܺܝ ܢܶܫܰܝ̈ ܘܰܒܢܰܝ̈: ܕܰܦܠܰܚܬܳܟ݂ ܒܗܽܘܢ ܘܺܐܙܰܠ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܦܠܰܚܬܳܟ. 27 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܒܳܢ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܐܶܢ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ: ܢܰܣܺܝܬ݂ ܕܒܰܪܟ݂ܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠܬ݂ܳܟ. 28 ܘܶܐܡܰܪ ܦܪܽܘܫ ܐܰܓܪܳܟ݂ ܥܠܰܝ ܘܶܐܬܶܠ: ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܦܠܰܚܬܳܟ: ܘܕܰܗܘܳܐ ܩܶܢܝܳܢܳܟ݂ ܥܰܡܝ. 29 ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܠܺܝܠ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܠܳܟ݂ ܩܕ݂ܳܡܝ ܘܰܣܓܺܝ ܛܳܒ: ܘܒܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ. 30 ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܠܒܰܝܬܝ. 31 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܠܳܒܳܢ: ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܶܠ ܠܳܟ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܺܝ ܡܶܕܶܡ: ܐܶܢ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܺܝ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ: ܐܶܗܦܽܘܟ ܐܶܪܥܶܐ ܥܰܢ̈ܳܟ݂ ܘܶܐܛܰܪ. 32 ܐܶܥܒܰܪ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܢ̈ܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܶܐܦܪܽܘܫ ܠܺܝ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܟܽܠ ܐܶܡܪܳܐ ܕܰܩܪܳܚ ܘܦܰܝܣܟ݂ܳܝ: ܘܟܽܠ ܐܶܡܪܳܐ ܕܳܐܟܶܡ ܒܚܶܘܳܖ̈ܳܬܳܐ: ܘܦܰܝܣܟܳܝ ܘܰܩܪܳܚ ܒܥܶܙ̈ܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܓܪܝ. 33 ܘܬܶܣܗܰܕ݂ ܥܠܰܝ ܙܳܟ݂ܽܘܬ݂ܝ ܐܰܝܟ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܕܰܡܚܳܪ ܟܰܕ݂ ܬܶܥܽܘܠ ܥܰܠ ܐܰܓܪܝ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܟܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܩܪܳܚ ܘܦܰܝܣܟ݂ܳܝ ܒܥܶܙ̈ܶܐ: ܘܳܐܟܳܡ ܒܚܶܘܳܖ̈ܳܬܳܐ: ܓܢܺܝܒܰܐ ܗ̱ܘ ܠܺܝ. 34 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܠܳܒܳܢ: ܐܺܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬ݂ܳܟ. 35 ܘܰܦܪܰܫ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܬܰܝܫ̈ܶܐ ܩܰܖ̈ܚܶܐ ܘܦܰܝܣ̈ܟ݂ܳܝܶܐ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܥܶܙ̈ܶܐ ܩܖ̈ܳܚܳܬܳܐ ܘܦܰܝܣܟܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܗܶܝܢ ܚܶܘܳܪܳܐ: ܘܟܽܠ ܕܳܐܟܶܡ ܒܚܶܘܳܖ̈ܳܬܳܐ: ܘܝܰܗܒ ܒܝܰܕ݂ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. 36 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܰܪܕܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܒܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܠܠܳܒܳܢ: ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܪܳܥܶܐ ܥܳܢ̈ܶܗ ܕܠܳܒܳܢ ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܚܪܰܬ݂. 37 ܘܰܢܣܰܒ ܠܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ ܙܶܩ̈ܬܶܐ ܚܶܘܳܖ̈ܳܬܳܐ ܖ̈ܰܛܺܝܒܳܬܳܐ: ܕܠܽܘܙܳܐ ܘܰܕܕ݂ܽܘܠܒܳܐ: ܘܰܩܠܰܦ ܒܗܶܝܢ ܩܠܳܦ̈ܶܐ ܚܶܘܳܖ̈ܳܬܳܐ: ܘܡܰܚܘܰܪ ܚܶܘܳܪܳܐ ܕܰܒܙܶܩ̈ܬܶܐ. 38 ܘܰܕ݂ܥܰܨ ܐܶܢܶܝܢ ܠܙܶܩ̈ܬܶܐ ܕܰܩܠܰܦ ܒܖ̈ܳܗܛܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܒܶܝܬ݂ ܡܰܫܬܝܳܐ: ܟܰܪ ܕܳܐܬܝ̈ܳܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܠܡܶܫܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܚܳܡ̈ܳܢ ܡܳܐ ܕܳܐܬ݂ܝ̈ܳܢ ܠܡܶܫܬܳܐ. 39 ܘܚܳܡ̈ܳܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܥܰܠ ܙܶܩ̈ܬܶܐ: ܘܝܳܠ̈ܕܳܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܐܶܡܖ̈ܶܐ ܩܰܖ̈ܚܶܐ ܘܦܰܝܣܟ݂ܳܝ̈ܶܐ. 40 ܘܰܦܪܰܫ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܝܰܗܒ ܩܕܳܡ ܥܳܢ̈ܳܐ ܐܶܡܖ̈ܶܐ ܩܰܖ̈ܚܶܐ ܘܦܰܝܣܟ݂ܳܝ̈ܶܐ ܘܟܽܠ ܕܳܐܟܳܡ ܒܥܳܢ̈ܶܗ ܕܠܳܒܳܢ: ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܓܙܳܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ: ܘܠܳܐ ܚܠܰܛ ܐܶܢܶܝܢ ܒܥܳܢ̈ܶܗ ܕܠܳܒܳܢ. 41 ܘܰܒܟܽܠ ܫܢܳܐ ܕܚܳܡܳܐ ܥܳܢ̈ܳܐ ܒܟ݂ܺܝܪܳܝܬܳܐ: ܣܳܐܶܡ ܝܰܥܩܽܘܒ ܙܶܩ̈ܬܶܐ ܩܕܳܡ ܥܳܢ̈ܳܐ ܒܖ̈ܳܗܛܶܐ ܕܢܶܚܡ̈ܝܳܢ ܒܙܶܩ̈ܬܶܐ. 42 ܘܒܰܠܩܺܝܫܳܝ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܠܳܐ ܣܳܐܶܡ ܗܘܳܐ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܠܩܺܝܫܳܝ̈ܶܐ ܠܠܳܒܳܢ: ܘܰܒܟ݂ܺܝܖ̈ܳܝܶܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ. 43 ܘܰܥܬܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܛܳܒ ܛܳܒ: ܘܰܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܥܳܢ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ: ܘܥܰܒ̈ܕܶܐ: ܘܰܐܡܗ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܐܬܳܢ̈ܶܐ: ܘܓܰܡ̈ܠܶܐ: ܘܚܶܡܖ̈ܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܐ

 

ܝܰܥܩܽܘܒ ܗܳܦܶܟ ܠܰܐܬܪܶܗ

1 ܘܰܫܡܰܥ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܠܳܒܳܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ: ܢܣܰܒ ܝܰܥܩܽܘܒ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܠܰܐܒܽܘܢ: ܘܡܶܢ ܕܰܐܒܽܘܢ ܩ̣ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ. 2 ܘܰܚܙܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܠܳܒܳܢ: ܕܠܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܥܰܡܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬ݂ܡܳܠܝ ܘܰܐܝܟ ܕܰܡܢܳܬ݂ܡܳܠܝ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܗܦܽܘܟ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܒܗܰܝ̈ܟ ܘܰܠܬ݂ܰܘܠܕ݂̈ܳܬ݂ܳܟ: ܘܶܐܗܘܶܐ ܥܰܡܳܟ݂. 4 ܘܫܰܕܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܩܪܳܐ ܠܪܳܚܶܝܠ ܘܰܠܠܶܝܰܐ ܠܚܰܩܠܳܐ: ܠܘܳܬ݂ ܥܳܢ̈ܶܗ. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܶܝܢ: ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܽܘܟܶܝܢ: ܕܠܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܠܘܳܬ݂ܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܡܳܠܝ ܘܰܐܝܟ ܕܰܡܢܳܬ݂ܡܳܠܝ: ܘܰܐܠܳܗܶܗ ܕܳܐܒܝ ܗܘܳܐ ܥܰܡܝ. 6 ܘܰܐܢ̱ܬܶܝܢ ܝܳܕ݂̈ܥܳܢ ܐܢ̱ܬܶܝܢ: ܕܰܒܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܝ ܦܶܠܚܶܬ݂ ܠܰܐܒܽܘܟܶܝܢ. 7 ܘܰܐܒܽܘܟܶܝܢ ܕܰܓܶܠ ܒܺܝ: ܘܚܰܠܶܦ ܐܰܓܪܝ ܥܣܰܪ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ: ܘܠܳܐ ܫܰܒܩܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܢܰܒܐܶܫ ܠܺܝ. 8 ܐܶܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܕܰܩܖ̈ܳܚܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܓܪܳܟ: ܝܳܠ̈ܕܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܩܰܖ̈ܚܶܐ: ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܕܦܰܝܣܟ݂ܳܝ̈ܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܓܪܳܟ: ܝܳܠ̈ܕܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܦܰܝܣܟ݂ܳܝ̈ܶܐ. 9 ܘܰܦܪܰܫ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟܶܝܢ: ܘܝܰܗܒ ܠܺܝ. 10 ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܚܳܡܳܐ ܥܳܢ̈ܳܐ: ܐܰܪܺܝܡܶܬ݂ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܒܚܶܠܡܳܐ: ܘܗܳܐ ܬܰܝܫ̈ܶܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܥܰܠ ܥܳܢ̈ܳܐ: ܩܰܖ̈ܚܶܐ: ܘܦܰܝܣܟ݂ܳܝ̈ܶܐ: ܘܒܳܖ̈ܕܶܐ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܒܚܶܠܡܳܐ: ܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܘܰܚܙܺܝ ܟܽܠ ܬܰܝܫ̈ܶܐ ܕܣܳܠܩܺܝܢ ܥܰܠ ܥܳܢ̈ܳܐ: ܩܰܖ̈ܚܶܐ: ܘܦܰܝܣܟ݂ܳܝ̈ܶܐ: ܘܒܳܖ̈ܕܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܟܽܠ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܠܳܟ݂ ܠܳܒܳܢ. 13 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ: ܕܰܡܫܰܚܬ ܠܺܝ ܬܰܡܳܢ ܩܳܝܶܡܬܳܐ: ܘܰܢܕܰܪܬ ܠܺܝ ܬܰܡܳܢ ܢܶܕ݂ܪܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܩܽܘܡ ܦܽܘܩ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܘܰܗܦܽܘܟ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܬ݂ܰܘܠܕ݂̈ܳܬ݂ܳܟ. 14 ܘܰܥܢܰܝ̈ ܪܳܚܶܝܠ ܘܠܶܝܰܐ ܘܳܐܡܖ̈ܳܢ ܠܶܗ: ܬܽܘܒ ܠܰܝܬܠܰܢ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܢ. 15 ܗܳܐ ܐܰܝܟ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܳܬܳܐ ܚܫܺܝ̈ܒܳܢ ܚܢܰܢ ܠܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܒܢܰܢ ܘܳܐܦ ܐܶܟܰܠ ܟܶܣܦܰܢ. 16 ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܶܗ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕܰܦܪܰܫ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܕܰܐܒܽܘܢ: ܕܺܝܠܰܢ ܗܽܘ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢ: ܘܗܳܫܳܐ ܟܽܠ ܕܳܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܥܒܶܕ݂. 17 ܘܩܳܡ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܫܩܰܠ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܠܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܓܰܡ̈ܠܶܐ. 18 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܟܽܠܶܗ ܒܥܺܝܪܶܗ ܘܟܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܕܰܩܢܳܐ ܒܦܳܕܳܢ ܕܳܐܪܳܡ: ܠܡܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܺܝܣܚܳܩ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. 19 ܘܠܳܒܳܢ ܐܶܙܰܠ ܠܡܶܓܰܙ ܥܳܢ̈ܶܗ: ܘܓ݂ܶܢܒܰܬ݂ ܪܳܚܶܝܠ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̇. 20 ܘܰܓܢܰܒ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܶܒܶܗ ܕܠܳܒܳܢ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܚܰܘܝܶܗ ܕܳܐܙܶܠ. 21 ܘܰܥܪܰܩ ܗܽܘ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ: ܘܩܳܡ ܘܰܥܒܰܪ ܢܰܗܪܳܐ: ܘܣܳܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܠܛܽܘܪ ܓܶܠܥܳܕ݂. 22 ܘܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܠܳܒܳܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ: ܕܰܥܪܰܩ ܠܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ. 23 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܶܗ: ܘܰܪܕܰܦ ܒܳܬ݂ܪܶܗ ܡܰܪܕܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܕ݂ܪܟܶܗ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂. 24 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܠܳܒܳܢ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ ܒܚܶܠܡܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܐܶܙܕܰܗܰܪ ܠܳܟ݂ ܕܰܠܡܳܐ ܬܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܢ ܛܳܒܬܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. 25 ܘܰܐܕ݂ܪܶܟ ܠܳܒܳܢ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܢܩܰܫ ܡܰܫܟܢܶܗ ܒܛܽܘܪܳܐ: ܘܠܳܒܳܢ ܐܰܫܪܺܝ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂. 26 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܒܳܢ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܡܳܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܕܰܓܢܰܒܬ ܠܰܒܢܰܝ̈: ܘܰܕ݂ܒܰܪܬ ܠܰܒ̈ܢܳܬ݂ܝ ܐܰܝܟ ܫܒܺܝܬܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. 27 ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܛܰܫܺܝܬ ܠܡܶܥܪܰܩ: ܘܶܐܬ݂ܓܢܶܒܬ ܡܶܢܝ ܘܠܳܐ ܚܰܘܺܝܬܳܢܝ: ܫܰܕܰܪܬܳܟ݂ ܕܶܝܢ ܒܚܰܕ݂ܽܘܬܳܐ: ܘܒܰܙܡܳܪܳܐ: ܘܰܒܟܶܢܳܖ̈ܶܐ: ܘܒܰܦܠܰܓ̈ܶܐ. 28 ܘܠܳܐ ܫܒܰܩܬܳܢܝ ܠܰܡܢܰܫܳܩܽܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܘܠܰܒ̈ܢܳܬ݂ܝ: ܗܳܫܳܐ ܐܰܣܟܶܠܬ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕܬ. 29 ܡܳܛܶܐ ܗܘܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܕܶܐܥܒܶܕ ܠܟܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟܽܘܢ ܒܪܰܡܫܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ: ܐܶܙܕܰܗܪ ܠܳܟ݂ ܕܰܠܡܳܐ ܬܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܢ ܛܳܒܬܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. 30 ܘܗܳܫܳܐ ܡܺܐܙܰܠ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬ݂ܪܰܓܪܳܓܽܘ ܐܶܬ݂ܪܰܓܪܰܓܬ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ: ܠܡܳܢܳܐ ܓܢܰܒܬ ܐܰܠܳܗܰܝ̈. 31 ܘܰܥܢܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܶܐܡܰܪ ܠܠܳܒܳܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܕܶܚܠܶܬ݂ ܘܶܐܡܪܶܬ ܕܕܰܠܡܳܐ ܬܶܕܒܰܪ ܒܢ̈ܳܬ݂ܳܟ݂ ܡܶܢܝ. 32 ܠܘܳܬ݂ ܡܰܢ ܕܢܶܫܬܰܟ݂ܚܽܘܢ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܢܺܚܶܐ: ܩܕܳܡ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܕܺܝܠܳܟ: ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܣܰܒ ܠܳܟ: ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܪܳܚܶܝܠ ܓܶܢܒܰܬ ܐܶܢܶܝܢ. 33 ܘܥܰܠ ܠܳܒܳܢ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܠܡܰܫܟܢܳܐ ܕܠܶܝܰܐ ܘܰܠܡܰܫܟܢܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܡܗ̈ܳܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ: ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܠܶܝܰܐ ܘܥܰܠ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܕܪܳܚܶܝܠ. 34 ܘܪܳܚܶܝܠ ܢܶܣܒܰܬ݂ ܨܰܠ̈ܡܶܐ: ܘܣܳܡܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܥܒܺܝܛܳܐ ܕܓܰܡܠܳܐ: ܘܝܶܬ݂ܒܰܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܡܳܫ ܠܳܒܳܢ ܟܽܠܶܗ ܡܰܫܟܢܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ. 35 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܪܳܚܶܝܠ ܠܰܐܒܽܘܗ̇: ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒܐܶܫ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܳܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡܩܳܡ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܡܶܛܽܠ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܠܺܝ ܕܢܶܫ̈ܶܐ: ܘܰܒܨܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܨܰܠ̈ܡܶܐ. 36 ܘܶܐܬ݂ܒܐܶܫ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܢܨܳܐ ܥܰܡ ܠܳܒܳܢ: ܘܰܥܢܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܶܐܡܰܪ ܠܠܳܒܳܢ: ܡܳܢܳܐ ܗܺܝ ܣܰܟܠܽܘܬ݂ܝ ܘܡܳܢܰܘ ܣܽܘܪܚܳܢܝ ܕܰܪܕܰܦܬ ܒܳܬܰܪܝ. 37 ܗܳܐ ܡܳܫܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܝ̈: ܡܳܢܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܟ: ܣܺܝܡ ܗܳܪܟܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܰܐܚܰܝ̈ܟ: ܘܢܰܟܣܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܬܪܰܝܢ. 38 ܗܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ: ܢܩܰܘ̈ܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܥܶܙܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܓܰܝܶܙ̈ܝ: ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܟ݂ ܠܳܐ ܐܶܟ݂ܠܶܬ݂. 39 ܘܕܰܬ݂ܒܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܐܰܝܬܺܝܬ݂ ܠܳܟ: ܐܶܢܳܐ ܡܢܰܛܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܠܳܗ̇ ܕܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܬܳܒܰܥ ܗ̱ܘܰܝܬ ܠܳܗ̇: ܕܡܶܬ݂ܓܢܶܒ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܕ݂ܡܶܬ݂ܓܢܶܒ ܒܠܺܠܝܳܐ. 40 ܗܘܺܝܬ݂ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܐܰܟ݂ܠܰܢܝ ܫܰܘܒܳܐ: ܘܰܓ݂ܠܺܝܕ݂ܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ: ܦܶܪܕܰܬ݂ ܫܶܢܰܬ݂ܝ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝ. 41 ܗܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܠܺܝ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܒܰܝܬܳܟ: ܦܶܠܚܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܐܰܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܒ̈ܢܳܬܳܟ: ܘܫܶܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܥܳܢ̈ܳܟ: ܘܚܰܠܶܦܬ ܐܰܓܪܝ ܥܣܰܪ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. 42 ܘܶܐܠܽܘܠܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܳܐܒܝ: ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܘܕܶܚܠܬܶܗ ܕܺܐܝܣܚܳܩ ܩܳܡ ܠܺܝ: ܗܳܫܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂ ܡܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܰܝܬ ܠܺܝ: ܥܰܡܠܝ ܘܠܶܐܘܬܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝ ܚܙܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܰܐܟܣܳܟ݂ ܒܪܰܡܫܳܐ. 43 ܘܰܥܢܳܐ ܠܳܒܳܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܒܢ̈ܳܬܳܐ ܒܢ̈ܳܬ݂ܝ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܐ ܒܢܰܝ̈: ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܥܳܢ̈ܝ: ܘܟܽܠ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܝܠܝ ܗܽܘ: ܘܠܰܒܢ̈ܳܬ݂ܝ ܗܳܠܶܝܢ: ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܠܗܶܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܺܝܠܶܕ݂̈ܝ. 44 ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܢܩܺܝܡ ܩܝܳܡܳܐ ܐܶܢܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܣܳܗܕܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܠܳܟ. 45 ܘܰܢܣܰܒ ܝܰܥܩܽܘܒ ܟܺܐܦܳܐ: ܘܰܐܪܺܝܡܳܗ̇ ܩܳܝܶܡܬܳܐ. 46 ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ: ܠܰܩܶܛܘ ܟܺܐܦ̈ܶܐ: ܘܰܢܣܰܒܘ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܝܰܓ݂ܪܳܐ: ܘܶܐܟܰܠܘ ܬܰܡܳܢ ܥܰܠ ܝܰܓ݂ܪܳܐ. 47 ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܠܳܒܳܢ ܝܰܓ݂ܪܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܩܪܳܝܗܝ ܓܶܠܥܳܕ݂. 48 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܒܳܢ: ܝܰܓ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܣܳܗܶܕ݂ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܠܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܓܶܠܥܳܕ݂. 49 ܘܕ݂ܰܘܩܳܐ: ܕܶܐܡܰܪ ܢܶܚܙܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܠܳܟ: ܡܶܛܽܠ ܕܦܳܪܫܺܝܢܰܢ ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܚܽܘܗܝ. 50 ܐܶܢ ܬܨܰܥܰܪ ܠܰܒܢ̈ܳܬ݂ܝ: ܘܶܐܢ ܬܶܣܰܒ ܢܶܫ̈ܶܐ ܥܰܠ ܒܢ̈ܳܬ݂ܝ: ܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܡܰܢ: ܚܙܺܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܣܳܗܶܕ݂ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܠܳܟ. 51 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܒܳܢ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܗܳܐ ܝܰܓ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܗܳܐ ܩܳܝܶܡܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܰܐܩܺܝܡܶܬ݂ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܠܳܟ. 52 ܣܳܗܶܕ݂ ܝܰܓ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܣܳܗܕܳܐ ܩܳܝܶܡܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܕܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܥܒܰܪ ܥܠܰܝܟ ܝܰܓ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܥܒܰܪ ܥܠܰܝ ܝܰܓ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܩܳܝܶܡܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. 53 ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܢܳܚܽܘܪ ܢܕ݂ܽܘܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ: ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܗ̈ܳܬܰܢ: ܘܺܝܡܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܐܺܝܣܚܳܩ. 54 ܘܕܰܒܰܚ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܶܒܚܬܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ: ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܠܡܶܐܟܰܠ ܠܰܚܡܳܐ: ܘܶܐܟܰܠܘ ܠܰܚܡܳܐ ܘܒܳܬ݂ܘ ܒܛܽܘܪܳܐ. 55 ܘܩܰܕܶܡ ܠܳܒܳܢ ܒܫܰܦܪܳܐ: ܘܢܰܫܶܩ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܠܰܒܢ̈ܳܬܶܗ: ܘܒܰܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܗܦܰܟ ܠܳܒܳܢ ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܐܬ݂ܪܶܗ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܒ

 

1 ܘܳܐܦ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܙܰܠ ܠܽܐܘܪܚܶܗ: ܘܰܦܓܰܥܘ ܒܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܟܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܗܺܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܕܰܐܬܪܳܐ ܗܰܘ ܡܰܚܢܺܝܡ. 3 ܘܫܰܕܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܠܘܳܬ݂ ܥܺܝܣܽܘ ܐܰܚܽܘܗܝ: ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܣܳܥܺܝܪ: ܠܚܰܩܠܳܐ ܕܰܐܕ݂ܽܘܡ.

ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܡܳܪܝܳܐ

 4 ܘܰܦܩܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܡܳܪܝ ܥܺܝܣܽܘ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܥܰܡ ܠܳܒܳܢ ܥܶܡܪܶܬ݂: ܘܰܐܘܚܪܶܬ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 5 ܘܰܗܘܰܘ ܠܺܝ ܬܰܘܖ̈ܶܐ: ܘܚܶܡܖ̈ܳܐ: ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܘܥܰܒ̈ܕܶܐ: ܘܰܐܡ̈ܗ̈ܳܬܳܐ: ܘܫܰܕܪܶܬ݂ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܠܡܳܪܝ ܕܶܐܫܟܰܚ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ. 6 ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܐܶܙܰܠܢ ܠܘܳܬ݂ ܥܺܝܣܽܘ ܐܰܚܽܘܟ: ܘܗܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܳܬܶܐ ܠܽܐܘܪܥܳܟ: ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܥܰܡܶܗ. 7 ܘܰܕ݂ܚܶܠ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܥܳܩܰܬ݂ ܠܶܗ ܛܳܒ: ܘܦܰܠܶܓ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ: ܘܥܳܢ̈ܳܐ : ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ: ܘܓܰܡ̈ܠܶܐ: ܠܬܰܪܬܶܝܢ ܡܰܫܖ̈ܝܳܢ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܐܶܢ ܢܺܐܬܶܐ ܥܺܝܣܽܘ ܐܳܚܝ ܥܰܠ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܘܢܶܚܪܒܺܝܗ̇: ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܚܪܳܐ ܡܶܬ݂ܦܰܠܛܳܐ. 9 ܘܨܰܠܺܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܳܐܒܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܳܐܒܝ ܐܺܝܣܚܳܩ: ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܗܦܽܘܟ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܒܗܰܝ̈ܟ: ܘܰܠܬ݂ܰܘ̈ܠܕ݂ܳܬ݂ܳܟ: ܘܰܐܛܐܶܒ ܠܳܟ. 10 ܒܨܺܝܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒܽܘ̈ܳܬ݂ܳܟ: ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܬ ܥܰܡ ܥܰܒܕܳܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܚܽܘܛܪܝ ܥܶܒܪܶܬ݂ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܗܳܢܳܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܠܬܰܪܬܶܝܢ ܡܰܫܖ̈ܝܳܢ. 11 ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܥܺܝܣܽܘ ܐܳܚܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܕ݂ܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܶܗ: ܕܰܠܡܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܡܚܶܝܢܝ: ܐܶܡܳܐ ܥܰܡ ܒܢܶܝ̈ܗ̇. 12 ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܶܡܰܪܬ ܕܡܰܛܐܳܒܽܘ ܐܰܛܐܶܒ ܠܳܟ: ܘܶܐܥܒܶܕ ܙܰܪܥܳܟ݂ ܐܰܝܟ ܚܳܠܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܢܶܐ ܡܶܢ ܣܽܘܓܶܐܗ. 13 ܘܒܳܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ: ܘܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܝܬܺܝ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܥܺܝܣܽܘ ܐܰܚܽܘܗܝ. 14 ܥܶܙ̈ܶܐ ܡܰܐܬܶܝܢ: ܘܬܰܝܫ̈ܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ: ܢܩܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܰܐܬܶܝܢ: ܘܕܶܟ݂ܖ̈ܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ. 15 ܓܰܡ̈ܠܶܐ ܡܰܝܢ̈ܩܳܬܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܬܠܳܬܺܝܢ: ܬܰܘܖ̈ܳܬܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ: ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܥܶܣܪܳܐ: ܐܰܬܳܢ̈ܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ: ܘܥܺܝ̈ܠܶܐ ܥܶܣܪܳܐ. 16 ܘܝܰܗ̱ܒ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ: ܓܙܳܪܳܐ ܓܙܳܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂: ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ: ܥܒܰܪܘ ܩܕ݂ܳܡܰܝ: ܘܰܪܘܰܚܬܳܐ ܥܒܶܕ݂ܘ ܒܶܝܬ݂ ܓܙܳܪܳܐ ܠܰܓܙܳܪܳܐ. 17 ܘܰܦܩܰܕ݂ ܠܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܟܰܕ ܢܶܦܓܰܥ ܒܳܟ݂ ܥܺܝܣܽܘ ܐܳܚܝ: ܘܰܢܫܰܐܠܳܟ݂ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ: ܕܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܠܰܐܝܟܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܕ݂ܡܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ. 18 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܡܳܪܝ ܥܺܝܣܽܘ: ܘܗܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܳܬܶܐ ܒܳܬ݂ܪܰܢ. 19 ܘܰܦܩܰܕ݂ ܠܬܶܢܝܳܢܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܰܬ݂ܠܺܝܬ݂ܳܝܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܟܽܠ ܕܳܐܙܺܠܝܢ ܒܳܬܰܪ ܓܙܳܪܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ: ܐܰܝܟ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܥܺܝܣܽܘ ܡܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚܬܽܘܢܳܝܗܝ. 20 ܘܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܶܗ: ܕܗܳܐ ܐܳܦ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܳܬ݂ܪܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܐܢܺܝܚ ܪܽܘܓܙܶܗ ܒܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܩܕ݂ܳܡܰܝ: ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܚܙܶܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ: ܟܒܰܪ ܢܶܣܰܒ ܒܰܐܦܰܝ̈. 21 ܘܰܥܒܰܪ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܘܗܽܘ ܒܳܬ݂ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. 22 ܘܩܰܕܶܡ ܒܠܺܠܝܳܐ: ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܡܗ̈ܳܬܶܗ: ܘܰܚܕܰܥܣܰܪ ܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܕܝܳܒܳܩ. 23 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܐܥܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܢܰܚܠܳܐ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ. 24 ܘܦܳܫ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ: ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܡܶܗ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܫܰܦܪܳܐ. 25 ܘܰܚܙܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܨܶܐ ܚܰܝܠܶܗ: ܘܰܩܪܶܒ ܠܰܚܪܽܘܬܶܗ: ܘܰܫܢܳܬ݂ ܚܪܽܘܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡܶܗ. 26 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܫܰܕܰܪܰܝܢܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܠܶܩ ܫܰܦܪܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܐܶܫܰܕܪܳܟ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܰܪܶܟ݂ܬܳܢܝ. 27 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܫܡܳܟ݂: ܘܶܐܡܰܪ: ܝܰܥܩܽܘܒ. 28 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ ܬܽܘܒ ܫܡܳܟ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܐܶܠܳܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܬܰܪܰܪܬ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ: ܘܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܡܨܺܝܬ ܚܰܝܠܳܐ. 29 ܘܫܰܐܠܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܶܐܡܰܪ: ܚܰܘܳܢܝ ܫܡܳܟ݂: ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ: ܠܡܳܢܳܐ ܫܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܫܶܡܝ: ܘܒܰܪܟܶܗ ܬܰܡܳܢ. 30 ܘܰܩܪܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܫܡܶܗ ܕܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܦܢܽܘܐܶܝܠ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ: ܘܶܐܬ݂ܦܰܨܝܰܬ݂ ܢܰܦܫܝ. 31 ܘܕܶܢܚܶܬ݂ ܠܶܗ ܫܶܡܫܳܐ ܟܰܕ݂ ܥܒܰܪ ܠܰܦܢܽܘܐܶܝܠ: ܘܗܽܘ ܡܰܣܡܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܚܪܽܘܬܶܗ. 32 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܓܝܳܕ݂ܳܐ ܕܓܶܢܫܝܳܐ ܕܒܰܚܪܽܘܬܳܐ ܕܥܰܛܡܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܩܪܶܒ ܠܰܚܪܽܘܬܳܐ ܕܥܰܛܡܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܠܓܶܢܫܝܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܓ

 

ܐܳܪܽܘܥܽܘܬܳܐ ܕܥܺܝܣܽܘ ܘܰܕܝܰܥܩܽܘܒ

1 ܘܰܐܪܺܝܡ ܝܰܥܩܽܘܒ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܚܙܳܐ: ܘܗܳܐ ܥܺܝܣܽܘ ܐܳܬܶܐ: ܘܥܰܡܶܗ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ: ܘܦܰܠܶܓ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܠܶܝܰܐ: ܘܥܰܠ ܪܳܚܶܝܠ: ܘܥܰܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܡܗ̈ܳܬܳܐ. 2 ܘܰܐܥܒܰܪ ܠܰܐܡܗ̈ܳܬܳܐ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܩܰܕ݂ܡܳܐܺܝܬ݂: ܘܰܠܠܶܝܰܐ ܘܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܒܳܬܰܪܗܶܝܢ: ܘܰܠܪܳܚܶܝܠ ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ ܒܚܰܪܬܳܐ. 3 ܘܗܽܘ ܥܒܰܪ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܣܓܶܕ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܩܪܶܒ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܚܽܘܗܝ. 4 ܘܰܪܗܶܛ ܥܺܝܣܽܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ: ܘܥܰܦܩܶܗ ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܨܰܘܪܶܗ ܘܢܰܫܩܶܗ: ܘܰܒܟܰܘ. 5 ܘܰܐܪܺܝܡ ܥܺܝܣܽܘ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܚܙܳܐ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܳܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܝܰܗܒ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܥܰܒܕܳܟ݂. 6 ܘܰܩܖ̈ܶܒܝ ܐܰܡܗ̈ܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ. 7 ܘܩܶܪܒܰܬ݂ ܐܳܦ ܠܶܝܰܐ ܘܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ: ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܩܶܪܒܰܬ݂ ܐܳܦ ܪܳܚܶܝܠ ܘܝܰܘܣܶܦ ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܥܺܝܣܽܘ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܳܟ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܦܶܓܥܰܬ݂ ܒܺܝ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܟܚܶܬ݂ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܳܪܝ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܥܺܝܣܽܘ: ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܘܣܰܓܺܝ ܠܺܝ: ܐܳܚܝ ܩܰܕܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. 10 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܐܶܢ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ: ܣܰܒ ܩܽܘܪܒܳܢܝ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܫܳܐ ܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܐܰܦܰܝ̈ܟ: ܐܰܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ: ܘܶܐܨܛܒܺܝܬ ܒܺܝ. 11 ܣܰܒ ܒܽܘܪܟܰܬ݂ܝ ܕܰܐܝܬܺܝܬ݂ ܠܳܟ: ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܺܝ ܟܽܠ: ܘܰܐܠܨܶܗ ܘܩܰܒܶܠ. 12 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܥܺܝܣܽܘ: ܢܶܫܩܽܘܠ ܘܢܺܐܙܰܠ: ܘܺܐܙܰܠ ܠܩܽܘܒܠܳܟ. 13 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܡܳܪܝ ܝܳܕܰܥ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܛܠܶܝܢ: ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܡܰܝܢ̈ܩܳܢ ܥܠܰܝ: ܘܶܐܢ ܪܳܕܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܝܽܘܡ: ܡܳܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܢ̈ܳܐ. 14 ܢܶܥܒܰܪ ܡܳܪܝ ܩܕܳܡ ܥܰܒܕܶܗ: ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܗܰܠܶܟ ܪܰܟܺܝܟ݂ܳܐܺܝܬ݂: ܠܰܪܓܶܠ ܥܒܳܕܬܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡܰܝ: ܘܠܰܪܓܶܠ ܛܠܳܝ̈ܶܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝ ܠܣܳܥܺܝܪ. 15 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܥܺܝܣܽܘ: ܐܶܫܒܽܘܩ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܝ: ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܺܝ: ܐܶܫܟܰܚ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܳܪܝ. 16 ܘܰܗܦܰܟ ܥܺܝܣܽܘ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܠܽܐܘܪܚܶܗ ܠܣܳܥܺܝܪ. 17 ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܫܩܰܠ ܠܣܳܟ݂ܽܘܬ݂: ܘܰܒܢܳܐ ܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ: ܘܠܰܒܥܺܝܪܶܗ ܥܒܰܕ݂ ܡܛܰܠ̈ܠܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܕܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܣܳܟ݂ܽܘܬ݂. 18 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܫܳܠܺܝܡ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܫܟܺܝܡ: ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܟܰܕ݂ ܐܶܬܳܐ ܡܶܢ ܦܳܕܳܢ ܕܳܐܪܳܡ: ܘܰܫܪܳܐ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 19 ܘܰܙܒܰܢ ܡܢܳܬܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܚܡܽܘܪ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܰܫܟܺܝܡ ܒܡܳܐܐ ܢܩܰܘ̈ܳܢ. 20 ܘܰܢܩܰܫ ܬܰܡܳܢ ܡܰܫܟܢܶܗ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܬܰܡܳܢ ܡܰܕܒܚܳܐ: ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܐܺܝܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܕ

 

ܢܳܣܽܘܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܢܰܐ ܒܰܪܬ ܝܰܥܩܽܘܒ

1 ܘܢܶܦܩܰܬ݂ ܕܺܝܢܰܐ ܒܰܪܬ݂ ܠܶܝܰܐ ܕܶܐܬ݂ܝܰܠܕܰܬ݂ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܠܡܶܚܙܳܐ ܒܢ̈ܳܬ݂ ܐܰܬ݂ܪܳܐ. 2 ܘܰܚܙܳܗ̇ ܫܟܺܝܡ ܒܰܪ ܚܡܽܘܪ ܚܰܘܳܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܕܰܒܪܳܗ̇ ܘܰܕ݂ܡܶܟ ܥܰܡܳܗ̇ ܘܨܰܥܪܳܗ̇. 3 ܘܢܶܦܩܰܬ ܢܰܦܫܶܗ ܒܳܬܰܪ ܕܺܝܢܰܐ ܒܰܪܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܪܰܚܡܳܗ̇ ܠܰܛܠܺܝܬܳܐ: ܘܰܡܠܳܐ ܒܠܶܒܳܗ̇ ܕܰܛܠܺܝܬܳܐ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܫܟܺܝܡ ܠܰܚܡܽܘܪ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܣܰܒ ܠܺܝ ܛܠܺܝܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. 5 ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܫܡܰܥ ܕܛܰܡܰܐܘ ܠܕ݂ܺܝܢܰܐ ܒܰܪܬܶܗ: ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡ ܒܥܺܝܪܳܐ ܗܘܰܘ ܒܚܰܩܠܳܐ: ܘܰܫܬܶܩ ܝܰܥܩܽܘܒ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܰܘ. 6 ܘܰܢܦܰܩ ܚܡܽܘܪ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܰܫܟܺܝܡ: ܠܘܳܬ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܰܡܶܗ. 7 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܬ݂ܰܘ ܡܶܢ ܚܰܩܠܳܐ: ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܟܶܪܝܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ: ܘܶܐܬ݂ܒܐܶܫ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܨܰܥܰܪܘ ܠܒܰܪܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܥܒܶܕ݂. 8 ܘܡܰܠܶܠ ܚܡܽܘܪ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܫܟܺܝܡ ܒܶܪܝ ܨܒܳܬ݂ ܢܰܦܫܶܗ ܒܒܰܪܬ݂ܟܽܘܢ: ܗܰܒܽܘܗ̇ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. 9 ܘܶܐܬ݂ܚܰܬܰܢܘ ܥܰܡܰܢ: ܒܢ̈ܳܬ݂ܟܽܘܢ ܗܰܒܘ ܠܰܢ: ܘܰܒܢ̈ܳܬܰܢ ܣܰܒܘ ܠܟܽܘܢ. 10 ܘܥܰܡܰܢ ܬܶܒܘ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܗܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ: ܬܶܒܘ ܘܶܐܬܬܰܓܰܪܘ ܘܺܝܪܰܬ݂ܘ ܒܳܗ̇. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܫܟܺܝܡ ܠܰܐܒܽܘܗ̇ ܘܠܰܐܚܶܝ̈ܗ̇: ܐܶܫܟܰܚ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟܽܘܢ: ܘܟܽܠ ܕܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܺܝ ܐܶܬܶܠ. 12 ܐܰܣܓܰܘ ܥܠܰܝ ܛܳܒ ܡܰܗܪܳܐ ܘܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ: ܘܶܐܬܶܠ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܺܝ: ܘܗܰܒܘ ܠܺܝ ܛܠܺܝܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. 13 ܘܰܥܢܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܰܫܟܺܝܡ ܘܠܰܚܡܽܘܪ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܒܢܶܟ݂ܠܳܐ: ܥܰܠ ܕܛܰܡܰܐܘ ܠܕ݂ܺܝܢܰܐ ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ. 14 ܘܶܐܡܰܪܘ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܠܡܶܬܰܠ ܚܳܬܰܢ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܚܶܣܕܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܢ. 15 ܒܪܰܡ ܒܗܳܕ݂ܶܐ ܢܶܬ݂ܛܦܺܝܣ ܠܟܽܘܢ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܬܶܗܘܢ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܰܢ: ܘܬ݂ܶܓܙܪܽܘܢ ܟܽܠ ܕܶܟ݂ܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܓܙܺܝܪܺܝܢ. 16 ܢܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܒܢ̈ܳܬܰܢ: ܘܰܒܢ̈ܳܬ݂ܟܽܘܢ ܢܶܣܰܒ ܠܰܢ: ܘܢܶܬܶܒ ܥܰܡܟܽܘܢ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܐ ܚܰܕ݂. 17 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܫܡܥܽܘܢܳܢ ܠܡܶܓܙܰܪ: ܢܶܕ݂ܒܰܪ ܒܰܪܬ݂ܰܢ ܘܢܺܐܙܰܠ. 18 ܘܰܫܦܰܖ̈ܝ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܚܡܽܘܪ ܘܰܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܫܟܺܝܡ ܒܪܶܗ. 19 ܘܠܳܐ ܫܰܘܚܰܪ ܛܰܠܝܳܐ ܠܡܶܥܒܕ݂ܳܗ̇ ܠܰܥܒܺܝܕܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܨܛܒܺܝ ܗܘܳܐ ܒܒܰܪܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܗܽܘ ܝܰܩܺܝܪ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. 20 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܚܡܽܘܪ ܘܰܫܟܺܝܡ ܒܪܶܗ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ. 21 ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܫܳܠܡܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡܰܢ: ܢܶܬܒܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܢܶܬܬܰܓܪܽܘܢ ܒܳܗ̇: ܘܰܐܪܥܳܐ ܗܳܐ ܪܘܰܚܬܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ: ܒܢ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܢܶܣܰܒ ܠܰܢ ܢܶܫ̈ܶܐ: ܘܰܒܢ̈ܳܬܰܢ ܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ. 22 ܒܪܰܡ ܒܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܬ݂ܛܦܺܝܣܺܝܢ ܠܰܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܢܶܬܒܽܘܢ ܥܰܡܰܢ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܐ ܚܰܕ݂: ܡܳܐ ܕܰܓܙܰܪܢ ܟܽܠ ܕܶܟ݂ܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܓܙܺܝܪܺܝܢ. 23 ܢܶܟ݂ܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܗܽܘܢ: ܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܒܪܰܡ ܢܶܬܛܦܺܝܣ ܠܗܽܘܢ: ܘܢܶܬܒܽܘܢ ܥܰܡܰܢ. 24 ܘܰܫܡܰܥܘ ܡܶܢ ܫܟܺܝܡ ܘܡܶܢ ܚܡܽܘܪ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܟܽܠ ܢܳܦ̈ܩܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܶܗ: ܘܰܓܙܰܪܘ ܟܽܠ ܕܶܟ݂ܪܳܐ ܟܽܠ ܢܳܦ̈ܩܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܶܗ: 25 ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬ݂ܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܣܰܢܘ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܢܣܰܒܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܠܶܘܺܝ ܐܰܚܶܝ̈ܗ̇ ܕܕ݂ܺܝܢܰܐ: ܓܒܰܪ ܚܰܪܒܶܗ: ܘܥ̣ܰܠܘ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܒܫܶܠܝܳܐ: ܘܩܰܛܶܠܘ ܟܽܠ ܕܶܟ݂ܪܳܐ. 26 ܘܠܰܚܡܽܘܪ ܘܠܰܫܟܺܝܡ ܒܪܶܗ ܩܛܰܠܘ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ: ܘܕܰܒܪܽܘܗ̇ ܠܕ݂ܺܝܢܰܐ ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܫܟܺܝܡ: ܘܰܢܦܰܩܘ. 27 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܥܩܽܘܒ ܥ̣ܰܠܘ ܥܰܠ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ: ܘܒܰܙܘ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܕܛܰܡܰܐܘ ܠܕ݂ܺܝܢܰܐ ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ. 28 ܘܥܳܢ̈ܗܽܘܢ: ܘܬܰܘܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܚܶܡܖ̈ܗܽܘܢ ܕܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܕܰܒܚܰܩܠܳܐ ܕܒܰܪܘ. 29 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܟ݂ܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܝܺܩܰܪܬܗܽܘܢ: ܘܰܠܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܒܰܘ: ܘܒܰܙܘ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 30 ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܠܠܶܘܺܝ: ܐܰܗܰܪܬܽܘܢܳܢܝ: ܕܬܰܒܐܫܽܘܢ ܠܺܝ ܒܶܝܬ݂ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܒܶܝܬ݂ ܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܘܒܶܝܬ݂ ܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ: ܘܡܶܬ݂ܟܰܢܫܺܝܢ ܥܠܰܝ ܘܡܳܚܶܝܢ ܠܺܝ: ܘܳܐܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܘܒܰܝܬܝ. 31 ܘܶܐܡܰܪܘ ܐܰܝܟ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܠܚܳܬܰܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܗ

 

ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܒܶܝܬ ܐܺܝܠ

1 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܩܽܘܡ ܣܰܩ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ: ܘܬܶܒ ܬܰܡܳܢ: ܘܰܥܒܶܕ݂ ܬܰܡܳܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܺܐܝܠ ܕܶܐܬ݂ܓܠܺܝ ܥܠܰܝܟ: ܟܰܕ݂ ܥܳܪܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܺܝܣܽܘ ܐܰܚܽܘܟ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ: ܘܰܠܟܽܠ ܕܥܰܡܶܗ: ܐܰܥܒܰܪܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ: ܘܶܐܬ݂ܕܰܟܰܘ: ܘܚܰܠܶܦܘ ܢܰܚܬܰܝ̈ܟܽܘܢ. 3 ܘܩܽܘܡܘ ܢܶܣܰܩ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ: ܐܶܥܒܶܕ ܬܰܡܳܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܥܢܳܢܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܝ: ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܡܝ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܶܐܙܶܠ̱ܬ݂. 4 ܘܝܰܗܒܘ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܩܕ݂ܳܫ̈ܶܐ ܕܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܛܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܬܚܶܝܬ݂ ܒܶܛܡܬܳܐ ܕܥܰܡ ܫܟܺܝܡ. 5 ܘܰܫܩܰܠܘ: ܘܰܗܘܳܬ݂ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܒܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܪܕܰܦܘ ܒܳܬܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܒܳܬܰܪ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. 6 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܠܽܘܙ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܗܺܝ ܗܺܝ ܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ: ܗܽܘ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. 7 ܘܰܒܢܳܐ ܬܰܡܳܢ ܡܰܕܒܚܳܐ: ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ: ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܐܶܬ݂ܓܠܺܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܟܰܕ݂ ܥܳܪܶܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܺܝܣܽܘ ܐܰܚܽܘܗܝ. 8 ܘܡܺܝܬܰܬ݂ ܕܶܒܽܘܪܰܐ ܡܰܝܢܰܩܬ݂ܳܗ̇ ܕܪܰܦܩܰܐ: ܘܶܐܬ݂ܩܰܒܪܰܬ݂ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ: ܬܚܶܝܬ݂ ܒܶܛܡܬܳܐ: ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܳܗ̇ ܒܶܛܡܬܳܐ ܕܰܒܟ݂ܳܬܳܐ. 9 ܘܶܐܬ݂ܓܠܺܝ ܬܽܘܒ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܟܰܕ݂ ܐܶܬܳܐ ܡܶܢ ܦܳܕܳܢ ܕܳܐܪܳܡ: ܘܒܰܪܟܶܗ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ ܬܽܘܒ ܫܡܳܟ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܺܝܠܫܰܕܰܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܟܒܰܪ ܘܰܣܓܺܝ: ܥܰܡܳܐ ܘܟܶܢܫܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܢܶܗܘܽܘܢ: ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܡܶܢ ܚܰܨܳܟ݂ ܢܶܦܩܽܘܢ. 12 ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܡܺܝܬ݂ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܠܺܐܝܣܚܳܩ: ܠܳܟ݂ ܐܶܬܠܺܝܗ̇: ܘܰܠܙܰܪܥܳܟ݂ ܡܶܢ ܒܳܬܪܳܟ݂ ܐܶܬܠܺܝܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. 13 ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܡܶܢܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ. 14 ܘܰܐܩܺܝܡ ܝܰܥܩܽܘܒ ܩܳܝܶܡܬܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ: ܩܳܝܶܡܬܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ: ܘܢܰܩܺܝ ܥܠܶܝܗ̇ ܢܽܘܩܳܝܳܐ: ܘܰܢܣܰܟ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܶܫܚܳܐ. 15 ܘܰܩܪܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܫܡܶܗ ܕܰܐܬ݂ܪܳܐ: ܗܰܘ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܬܰܡܳܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. 16 ܘܰܫܩܰܠ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ: ܘܰܪܕ݂ܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܡܰܪܕܶܐ ܦܰܪܣܚܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܠܡܶܥܰܠ ܠܳܐܦܪܳܬ݂: ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܪܳܚܶܝܠ: ܘܚܶܣܢܰܬ݂ ܟܰܕ݂ ܝܳܠܕܳܐ. 17 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܚܶܣܢܰܬ݂: ܐܶܡܪܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܚܰܝܬܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܠܶܟ݂ܝ. 18 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܢܳܦܩܳܐ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܘܡܳܝܬܳܐ: ܩܪܳܬ ܫܡܶܗ ܒܰܪ ܟܺܐܒܰܝ̈: ܘܰܐܒܽܘܗܝ ܩܪܳܝܗܝ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. 19 ܘܡܺܝܬܰܬ݂ ܪܳܚܶܝܠ: ܘܶܐܬ݂ܩܰܒܪܰܬ݂ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܳܐܦܪܰܬ݂: ܗܺܝ ܗܺܝ ܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ. 20 ܘܰܐܩܺܝܡ ܝܰܥܩܽܘܒ ܩܳܝܶܡܬܳܐ ܥܰܠ ܩܰܒܪܳܗ̇ ܕܪܳܚܶܝܠ: ܗܺܝ ܗܺܝ ܩܳܝܶܡܬܳܐ ܕܩܰܒܪܳܐ ܕܪܳܚܶܝܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 21 ܚܛܳܗܳܐ ܕܪܽܘܒܺܝܠ ܘܰܫܩܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܰܢܩܰܫ ܡܰܫܟܢܶܗ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ: ܠܡܰܓܕܠܳܐ ܕܓ݂ܳܕ݂ܳܪ. 22 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܫܪܳܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܝ: ܐܶܙܰܠ ܪܽܘܒܺܝܠ ܘܰܫܟܶܒ ܥܰܡ ܒܰܠܗܳܐ: ܕܪܽܘܟ݂ܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ: ܘܰܫܡܰܥ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܬܰܘܠܕ̈ܳܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ 23 ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܬܪܶܥܣܰܪ: ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܠܶܝܰܐ ܒܽܘܟ݂ܪܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܪܽܘܒܺܝܠ: ܘܫܶܡܥܽܘܢ: ܘܠܶܘܺܝ: ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܺܐܝܣܳܟܳܪ: ܘܰܙܒܽܘܠܽܘܢ. 24 ܘܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܪܳܚܶܝܠ: ܝܰܘܣܶܦ: ܘܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. 25 ܘܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܒܰܠܗܳܐ ܐܰܡܬ݂ܶܗ ܕܪܳܚܶܝܠ: ܕܳܢ: ܘܢܰܦܬܳܠܺܝ. 26 ܘܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܙܰܠܦܳܐ ܐܰܡܬܶܗ ܕܠܶܝܰܐ: ܓܳܕ݂: ܘܳܐܫܺܝܪ: ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ݂ܘ ܠܶܗ ܒܦܳܕܳܢ ܕܳܐܪܳܡ. ܡܰܦܩܳܢܶܗ ܕܺܐܝܣܚܳܩ 27 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܘܳܬ݂ ܐܺܝܣܚܳܩ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܠܡܰܡܪܶܐ ܩܽܘܪܝܰܬ݂ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ: ܗܺܝ ܗܺܝ ܚܶܒܪܽܘܢ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܕܰܥܡܰܪ ܘܬܰܡܳܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܺܐܝܣܚܳܩ. 28 ܘܰܗܘܰܘ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܺܐܝܣܚܳܩ: ܡܳܐܐ ܘܰܬ݂ܡܳܢܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. 29 ܘܶܐܬ݂ܟܪܰܗ ܐܺܝܣܚܳܩ ܘܡܺܝܬ݂: ܘܶܐܬ݂ܟܢܶܫ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܶܗ: ܣܐܶܒ ܘܰܣܒܰܥ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ: ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܥܺܝܣܽܘ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܒܩܰܒܪܳܐ ܕܰܙܒܰܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܽܘܗܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܘ

 

ܥܺܝܣܽܘ ܐܰܒܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ

1 ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܰܘ̈ܠܕܳܬ݂ܶܗ ܕܥܺܝܣܽܘ: ܥܺܝܣܽܘ ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܕܽܘܡ. 2 ܥܺܝܣܽܘ ܢܣܰܒ ܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬ݂ ܟܢܰܥܢ: ܠܥܰܕܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܐܰܠܽܘܢ ܚܺܝܬܳܝܳܐ: ܘܠܰܐܗܠܺܝܒܡܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܥܰܢܳܐ ܒܰܪ ܨܶܒܥܽܘܢ ܚܳܘܳܝܳܐ. 3 ܘܰܠܒܶܣܡܰܬ݂ ܒܰܪܬ݂ ܐܺܝܫܡܳܥܺܝܠ: ܚܳܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬ݂. 4 ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܥܰܕܳܐ ܠܥܺܝܣܽܘ: ܠܶܐܠܺܝܦܰܙ: ܘܒܶܣܡܰܬ݂ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܰܪܥܽܘܐܶܝܠ. 5 ܘܰܐܗܠܺܝܒܡܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܠܝܰܥܽܘܫ: ܘܠܝܰܥܠܰܢ: ܘܰܠܩܽܘܪܰܚ: ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܺܝܣܽܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ݂ܘ ܠܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. 6 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܥܺܝܣܽܘ ܢܶܫܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܒܢ̈ܳܬܶܗ: ܘܟܽܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܘܟܽܠܶܗ ܒܥܺܝܪܶܗ ܘܟܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܕܰܩܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܣܳܥܺܝܪ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܚܽܘܗܝ. 7 ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝ ܗܘܳܐ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܠܡܶܬܰܒ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܰܘܦܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܥܡܰܪܗܽܘܢ ܠܰܡܣܰܝܒܳܪܽܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. 8 ܘܺܝܬܶܒ ܥܺܝܣܽܘ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܳܥܺܝܪ: ܥܺܝܣܽܘ ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܕܽܘܡ. 9 ܬܰܘܠܕ̈ܳܬܶܗ ܕܥܺܝܣܽܘ ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܰܘ̈ܠܕܳܬ݂ܶܗ ܕܥܺܝܣܽܘ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܕܰܐܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ: ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܳܥܺܝܪ. 10 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܺܝܣܽܘ: ܐܰܠܺܝܦܳܙ ܒܰܪ ܥܰܕܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܥܺܝܣܽܘ: ܘܰܪܥܽܘܐܶܝܠ ܒܰܪ ܒܶܣܡܰܬ݂: ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܥܺܝܣܽܘ. 11 ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܠܺܝܦܳܙ: ܬܰܝܡܳܢ ܐܘܡܳܪ: ܘܨܰܦܽܘ: ܘܓܰܥܬܰܡ: ܘܩܰܢܙ. 12 ܘܬܰܡܢܰܥ ܗܘܳܬ݂ ܕܪܽܘܟ݂ܬܳܐ ܠܶܐܠܺܝܦܳܙ ܒܰܪ ܥܺܝܣܽܘ: ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܶܐܠܺܝܦܳܙ ܠܰܥܡܳܠܺܝܩ: ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܰܕܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܥܺܝܣܽܘ. 13 ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܪܥܽܘܐܶܝܠ: ܢܳܚܳܬ݂: ܘܙܰܪܰܚ: ܘܫܰܡܳܐ: ܘܡܰܙܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܣܡܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܥܺܝܣܽܘ 14 ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܠܺܝܒܡܳܐ: ܒܰܪܬ݂ ܥܰܢܳܐ ܒܰܪ ܨܶܒܥܽܘܢ: ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܥܺܝܣܽܘ: ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܥܺܝܣܽܘ ܠܝܰܥܽܘܫ: ܘܰܠܝܰܥܠܳܢ: ܘܰܠܩܽܘܪܰܚ. 15 ܘܗܳܠܶܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܺܝܣܽܘ: ܒܢܰܝ̈ ܐܶܠܺܝܦܳܙ ܒܽܘܟ݂ܪܶܗ ܕܥܺܝܣܽܘ: ܪܰܒܳܐ ܬܰܝܡܳܢ: ܪܰܒܳܐ ܐܽܘܡܳܪ: ܪܰܒܳܐ ܨܰܦܽܘ: ܪܰܒܳܐ ܩܰܢܙ. 16 ܪܰܒܳܐ ܓܰܥܬܳܡ: ܪܰܒܳܐ ܩܽܘܪܰܚ: ܪܰܒܳܐ ܥܡܳܠܺܝܩ: ܗܳܠܶܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܶܐܠܺܝܦܳܙ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ: ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܰܕܳܐ. 17 ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܪܥܽܘܐܶܝܠ ܒܰܪ ܥܺܝܣܽܘ: ܪܰܒܳܐ ܢܳܚܳܬ݂: ܪܰܒܳܐ ܙܰܪܰܚ: ܪܰܒܳܐ ܫܰܡܳܐ: ܪܰܒܳܐ ܡܰܙܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܪܥܽܘܐܶܝܠ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ: ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܒܶܣܡܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܥܺܝܣܽܘ. 18 ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܠܺܝܒܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܥܺܝܣܽܘ: ܪܰܒܳܐ ܝܰܥܽܘܫ: ܪܰܒܳܐ ܝܰܥܠܳܢ: ܪܰܒܳܐ ܩܽܘܪܰܚ: ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܠܺܝܒܡܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܥܰܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܥܺܝܣܽܘ. 19 ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܝܣܽܘ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܥܺܝܣܽܘ ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܕܽܘܡ. 20 ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܣܳܥܺܝܪ ܚܰܘܖ̈ܳܝܶܐ ܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ: ܠܰܘܛܳܢ: ܘܫܽܘܒܳܠ: ܘܨܶܒܥܽܘܢ: ܘܥܰܢܳܐ. 21 ܘܕ݂ܺܝܫܽܘܢ: ܘܳܐܨܳܪ: ܘܕܰܝܫܳܢ: ܗܳܠܶܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܚܰܘܖ̈ܳܝܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܣܳܥܺܝܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. 22 ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܠܰܘܛܳܢ: ܚܽܘܪܺܝ: ܘܗܽܘܡܳܡ: ܘܚܳܬܶܗ ܕܠܰܘܛܳܢ ܬܰܡܢܰܥ. 23 ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܫܽܘܒܳܠ: ܥܰܠܽܘܢ: ܘܡܰܢܚܰܬ݂: ܘܥܽܘܒܳܠ: ܘܫܳܦܰܪ: ܐܘܝܳܡ. 24 ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܨܶܒܥܽܘܢ: ܐܰܢܳܐ ܘܥܳܢܳܐ: ܗܰܘ ܥܰܢܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚ ܠܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܟܰܕ݂ ܪܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܚܶܡܖ̈ܳܐ ܕܨܶܒܥܽܘܢ ܐܰܒܽܘܗܝ. 25 ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܢܳܐ: ܕܺܝܫܽܘܢ ܘܰܐܗܠܺܝܒܡܳܐ. 26 ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܕܺܝܫܽܘܢ: ܚܰܡܪܰܢ: ܘܰܐܫܒܰܢ: ܘܝܰܬ݂ܪܳܢ: ܘܟܰܪܳܢ. 27 ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܨܳܪ: ܒܰܠܗܳܢ: ܘܙܰܥܽܘܢ: ܘܥܰܩܳܢ. 28 ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܕܰܝܫܳܢ: ܥܽܘܨ: ܘܳܐܪܳܢ. 29 ܘܗܳܠܶܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܚܰܘܖ̈ܳܝܶܐ: ܪܰܒܳܐ ܠܰܘܛܳܢ: ܪܰܒܳܐ ܫܽܘܒܳܠ: ܪܰܒܳܐ ܨܶܒܥܽܘܢ: ܪܰܒܳܐ ܥܰܢܳܐ. 30 ܪܰܒܳܐ ܕܺܝܫܽܘܢ: ܪܰܒܳܐ ܐܳܨܳܪ: ܪܰܒܳܐ ܕܰܝܫܰܢ: ܗܳܠܶܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܚܰܘܖ̈ܳܝܶܐ ܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܣܳܥܺܝܪ. 31 ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܰܐܡܠܶܟ݂ܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ: ܩܕܳܡ ܕܢܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 32 ܐܰܡܠܶܟ ܒܰܐܕܽܘܡ ܒܳܠܰܥ ܒܰܪ ܒܥܽܘܪ: ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܶܗ ܕܺܝܗܰܒ. 33 ܘܡܺܝܬ݂ ܒܳܠܰܥ: ܘܰܐܡܠܶܟ ܒܳܬ݂ܪܶܗ ܝܽܘܒܳܒ ܒܰܪ ܙܰܪܰܚ ܡܶܢ ܒܽܘܨܳܪ. 34 ܘܡܺܝܬ݂ ܝܽܘܒܳܒ: ܘܰܐܡܠܶܟ ܒܳܬ݂ܪܶܗ ܚܫܽܘܡ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ. 35 ܘܡܺܝܬ݂ ܚܫܽܘܡ: ܘܰܐܡܠܶܟ ܒܳܬ݂ܪܶܗ ܗܳܕ݂ܳܕ݂ ܒܰܪ ܒܕ݂ܳܕ݂ ܕܩܰܛܶܠ ܠܡܶܕ݂ܝܰܢܳܝ̈ܶܐ ܒܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ: ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܶܗ ܓܘܺܝܬ݂. 36 ܘܡܺܝܬ݂ ܗܳܕ݂ܳܕ݂: ܘܰܐܡܠܶܟ ܒܳܬ݂ܪܶܗ ܣܰܡܠܳܐ ܡܶܢ ܡܰܣܪܩܳܐ. 37 ܘܡܺܝܬ݂ ܣܰܡܠܳܐ: ܘܰܐܡܠܶܟ ܒܳܬ݂ܪܶܗ ܫܳܐܘܳܠ ܡܶܢ ܪܰܚܒܽܘܬ݂ ܢܰܗܪܳܐ. 38 ܘܡܺܝܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ: ܘܰܐܡܠܶܟ ܒܳܬ݂ܪܶܗ ܒܥܶܠܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܥܒܰܟܽܘܪ. 39 ܘܡܺܝܬ݂ ܒܥܶܠܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܥܒܰܟܽܘܪ: ܘܰܐܡܠܶܟ ܒܳܬ݂ܪܶܗ ܗܳܕ݂ܳܕ݂: ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܶܗ ܦܳܥܽܘ: ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܡܰܗܛܒܐܶܝܠ ܒܰܪܬ݂ ܡܰܛܪܺܝܕ݂ ܒܰܪ ܡܺܝܙܳܗܳܒ. 40 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܥܺܝܣܽܘ: ܠܫܰܖ̈ܒܬ݂ܗܽܘܢ: ܠܬ݂ܰܘ̈ܠܕ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܪܰܒܳܐ ܬܰܡܢܰܥ: ܪܰܒܳܐ ܥܰܢܘܳܐ: ܪܰܒܳܐ ܐܰܝܬܺܝܬ݂. 41 ܪܰܒܳܐ ܐܰܗܠܺܝܒܡܳܐ: ܪܰܒܳܐ ܐܺܝܠܳܐ: ܪܰܒܳܐ ܦܺܝܢܽܘܢ. 42 ܪܰܒܳܐ ܩܰܢܙ: ܪܰܒܳܐ ܬܰܝܡܳܢ: ܪܰܒܳܐ ܡܰܒܨܰܪ. 43 ܪܰܒܳܐ ܡܰܓܕܺܝܠ: ܪܰܒܳܐ ܓܝܰܪܰܡ: ܗܳܠܶܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܐܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܡܰܪܗܽܘܢ: ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ݂ܗܽܘܢ: ܗܽܘܝܽܘ ܥܺܝܣܽܘ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܕܰܐܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܙ

 

 ܬܰܫܥܺܝܬ ܝܰܘܣܶܦ: ܚܶܠܡܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ

1 ܘܺܝܬܶܒ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܥܡܪܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ: ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. 2 ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܰܘ̈ܠܕܳܬ݂ܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܝܰܘܣܶܦ ܒܰܪ ܫܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܪܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܗܽܘ ܪܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܠܗܳܐ ܘܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܙܰܠܦܳܐ ܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܽܘܗܝ: ܘܰܐܝܬܺܝ ܝܰܘܣܶܦ ܛܶܒܗܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗܽܘܢ. 3 ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܪܳܚܶܡ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ: ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܦܶܕ݂̈ܝܳܬܳܐ. 4 ܘܰܚܙܰܘ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܠܶܗ ܪܳܚܶܡ ܗܘܳܐ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܘܰܣܢܰܐܗܝ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܰܡܶܗ ܫܠܳܡܳܐ. 5 ܘܰܚܠܰܡ ܝܰܘܣܶܦ ܚܶܠܡܳܐ: ܘܚܰܘܝܶܗ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܐܘܣܶܦܘ ܠܡܶܣܢܝܶܗ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܫܡܰܥܘ ܚܶܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܚܶܠܡܶܬ݂. 7 ܗܳܐ ܚܢܰܢ ܐܳܣܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܟܰܦ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܚܰܩܠܳܐ: ܘܗܳܐ ܩܳܡܰܬ݂ ܟܰܦܝ ܘܶܐܙܕܰܩܦܰܬ݂: ܘܗܳܐ ܚܳܕ݂ܖ̈ܳܢ ܟܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܣܳܓ̈ܕܳܢ ܠܟܰܦܝ. 8 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ: ܡܰܡܠܳܟ݂ܽܘ ܡܰܡܠܶܟ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܝܢ: ܐܰܘ ܡܶܫܬܰܠܳܛܽܘ ܡܶܫܬܰܠܰܛ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܢ: ܘܰܐܘܣܶܦܘ ܬܽܘܒ ܠܡܶܣܢܝܶܗ ܥܰܠ ܚܶܠܡܰܘ̈ܗܝ ܘܥܰܠ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ. 9 ܘܰܚܠܰܡ ܬܽܘܒ ܚܶܠܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܘܶܐܫܬܰܥܝܶܗ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܐ ܚܶܠܡܳܐ ܚܶܠܡܶܬ݂ ܬܽܘܒ: ܘܗܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܘܰܚܕܰܥܣܰܪ ܟܰܘ̈ܟܒܺܝܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܺܝ. 10 ܘܶܐܫܬܰܥܺܝ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܒܶܗ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܡܳܢܰܘ ܚܶܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܚܠܰܡܬ: ܡܶܐܬܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܐܶܢܳܐ ܘܶܐܡܳܟ݂ ܘܰܐܚܰܝ̈ܟ ܠܡܶܣܓܰܕ݂ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 11 ܘܛܰܢܘ ܒܶܗ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܐܒܽܘܗܝ ܢܳܛܰܪ ܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡ̈ܶܐ.

 

ܐܶܙܕܰܒܰܢ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ

 12 ܘܶܐܙܰܠܘ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܘܣܶܦ: ܠܡܶܪܥܳܐ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܽܘܢ ܒܰܫܟܺܝܡ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܝܰܘܣܶܦ: ܗܳܐ ܐܰܚܰܝ̈ܟ ܪܳܥܶܝܢ ܒܰܫܟܺܝܡ: ܬܳܐ ܐܶܫܰܕܪܳܟ݂ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܙܶܠ ܚܙܺܝ ܫܠܳܡܳܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܟ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܰܐܬ݂ܺܝܒܰܝܢܝ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܘܫܰܕܪܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܚܶܒܪܽܘܢ: ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܫܟܺܝܡ. 15 ܘܶܐܫܟܚܶܗ ܓܰܒܪܳܐ ܟܰܕ݂ ܛܳܥܶܐ ܒܚܰܩܠܳܐ: ܘܫܰܐܠܶܗ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܡܳܢܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. 16 ܘܶܐܡܰܪ: ܠܰܐܚܰܝ̈ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܚܰܘܳܢܝ ܐܰܝܟܳܐ ܪܳܥܶܝܢ. 17 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܓܰܒܪܳܐ: ܫܩܰܠܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܟܳܐ: ܘܫܶܡܥܶ݀ܬ݂ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܢܺܐܙܰܠ ܠܕ݂ܳܘܬ݂ܳܢ: ܘܶܐܙܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ܒܳܬܰܪ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ: ܘܶܐܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܕ݂ܳܘܬܳܢ. 18 ܘܰܚܙܰܐܗܝ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ: ܘܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܡܶܬ݂ܚܰܫܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܠܡܶܩܛܠܶܗ. 19 ܘܶܐܡܰܪ ܓܒܰܪ ܠܰܐܚܽܘܗܝ: ܗܳܐ ܚܳܠܶܡ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܗܰܘ ܐܳܬܶܐ. 20 ܬܰܘ ܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ ܘܢܰܪܡܶܝܘܗܝ ܒܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܓܽܘ̈ܒܶܐ: ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܶܟܰܠܬ݂ܶܗ: ܘܢܶܚܙܶܐ ܡܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܚܶܠܡܰܘ̈ܗܝ. 21 ܘܰܫܡܰܥ ܪܽܘܒܺܝܠ: ܘܦܰܨܝܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ. 22 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܢܶܩܛܽܘܠ ܢܰܦܫܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܒܺܝܠ: ܠܳܐ ܬܶܐܫܕܽܘܢ ܕܡܳܐ: ܐܰܪܡܰܐܗܝ ܒܓܽܘܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܘܺܐܝܕ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬܰܘܫܛܽܘܢ ܒܶܗ: ܕܰܢܦܰܨܶܝܘܗܝ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܘܢܰܗܦܟ݂ܺܝܘܗܝ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. 23 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ: ܐܰܫܠܚܽܘܗܝ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܦܶܕ݂̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܗܘܳܐ. 24 ܘܢܰܣܒܽܘܗܝ ܘܰܐܪܡܺܝܘܗܝ ܒܓܽܘܒܳܐ: ܘܓ݂ܽܘܒܳܐ ܣܪܺܝܩ ܗܘܳܐ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ. 25 ܘܺܝܬܶܒܘ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܠܰܚܡܳܐ: ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܘܚܳܙܶܝܢ: ܘܗܳܐ ܫܝܳܪܬܳܐ ܕܥܰܖ̈ܰܒܳܝܶܐ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܡܶܢ ܓܶܠܥܳܕ݂: ܘܓܰܡ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܖ̈ܗܶܛܢܶܐ: ܘܨܰܪܘܳܐ ܘܒܶܛ̈ܡܶܐ: ܘܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܠܡܰܘܒܳܠܽܘ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. 26 ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ: ܡܳܢܳܐ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܳܐ ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܠܰܐܚܽܘܢ: ܘܰܢܟܰܣܶܐ ܕܡܶܗ. 27 ܬܰܘ ܢܙܰܒܢܺܝܘܗܝ ܠܥܰܖ̈ܰܒܳܝܶܐ: ܘܺܐܝܕ݂ܰܢ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܽܘܢ ܗ̱ܘ ܘܒܶܣܪܰܢ: ܘܰܫܡܰܥܘ ܡܶܢܶܗ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. 28 ܘܰܥܒܰܪܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܬܰܓܳܖ̈ܶܐ ܡܶܕ݂ܝܰܢܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܢܓܰܕ݂ܘ ܐܰܣܩܽܘܗܝ ܠܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ: ܘܙܰܒܢܽܘܗܝ ܠܝܰܘܣܶܦ ܠܥܰܖ̈ܰܒܳܝܶܐ ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ: ܘܰܐܝܬܝܽܘܗܝ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. 29 ܘܰܗܦܰܟ ܪܽܘܒܺܝܠ ܠܓܽܘܒܳܐ: ܘܗܳܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܝܰܘܣܶܦ: ܘܨܰܪܺܝ ܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ. 30 ܘܰܗܦܰܟ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܛܰܠܝܳܐ ܐܰܝܟܰܐ ܗ̱ܘ: ܘܶܐܢܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. 31 ܘܢܰܣܒܽܘܗ̇ ܠܟ݂ܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܝܰܘܣܶܦ: ܘܰܢܟܰܣܘ ܨܺܦܪܳܝܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ: ܘܦܰܠܦܠܽܘܗ̇ ܠܟ݂ܽܘܬܺܝܢܳܐ ܒܰܕ݂ܡܶܗ. 32 ܘܫܰܕܪܽܘܗ̇ ܠܟ݂ܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܦܶܕ݂̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܐܝܬܝܽܘܗ̇ ܠܰܐܒܽܘܗܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪܘ: ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܫܟܰܚܢ: ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ: ܐܶܢ ܕܰܒܪܳܟ݂ ܗ̱ܝ ܐܰܘ ܠܳܐ. 33 ܘܶܐܫܬܰܘܕܥܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ: ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܒܶܪܝ ܗ̱ܝ: ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܶܟܰܠܬ݂ܶܗ: ܡܶܬ݂ܒܰܪ ܬܒܺܝܪ ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܪܝ. 34 ܘܨܰܪܺܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ: ܘܶܐܣܰܪ ܣܰܩܳܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ: ܘܶܐܬ݂ܐܒܶܠ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 35 ܘܩܳܡܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬܶܗ ܠܰܡܒܰܝܳܐܽܘܬܶܗ: ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܠܡܶܬ݂ܒܰܝܳܐܽܘ: ܘܶܐܡܰܪ: ܐܶܚܽܘܬ݂ ܥܰܠ ܒܶܪܝ ܟܰܕ݂ ܐܰܒܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ: ܘܰܒܟ݂ܳܝܗܝ ܐܰܒܽܘܗܝ. 36 ܘܡܶܕ݂ܝܰܢܳܝ̈ܶܐ ܙܰܒܢܽܘܗܝ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܠܦܽܘܛܺܝܦܰܪ ܡܗܰܝܡܢܳܐ: ܪܰܒ ܕܰܚ̈ܫܶܐ ܕܦܶܪܥܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܚ

 

ܘܡܶܕ݂ܝܰܢܳܝ̈ܶܐ ܙܰܒܢܽܘܗܝ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܠܦܽܘܛܺܝܦܳܪ ܡܗܰ݀ܡܢܳܐ ܪܰܒ ܕܰܚܫ̈ܶܐ ܕܦܶܪܥܽܘܢ

1 ܘܰܗܘܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ: ܘܰܢܚܶܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܣܛܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܪܠܡܳܝܳܐ: ܘܰܫܡܶܗ ܚܺܝܪܳܐ. 2 ܘܰܚܙܳܐ ܬܰܡܳܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܟܢܰܥܢܳܝܳܐ: ܘܰܫܡܳܗ̇ ܫܽܘܥ: ܘܢܰܣܒܳܗ̇ ܘܥܰܠ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇. 3 ܘܒܶܛܢܰܬ݂ ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܒܪܳܐ: ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܥܺܝܪ. 4 ܘܒܶܛܢܰܬ݂ ܬܽܘܒ ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܪܳܐ: ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܐܽܘܢܳܢ. 5 ܘܰܐܘܣܦܰܬ݂ ܬܽܘܒ ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܪܳܐ: ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܫܶܠܳܐ: ܘܦܶܣܩܰܬ݂ ܗܘܳܬ݂ ܟܰܕ݂ ܝܶܠܶܕܬܶܗ. 6 ܘܰܢܣܰܒ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܥܺܝܪ ܒܽܘܟ݂ܪܶܗ: ܘܰܫܡܳܗ̇ ܬܳܡܳܪ. 7 ܘܰܗܘܳܐ ܥܺܝܪ ܒܽܘܟ݂ܪܶܗ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒܺܝܫ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܡܺܝܬܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܽܐܘܢܳܢ ܒܪܶܗ: ܥܽܘܠ ܥܰܠ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܐܰܚܽܘܟ ܘܝܰܒܶܡܶܝܗ̇: ܘܰܐܩܺܝܡ ܙܰܪܥܳܐ ܠܰܐܚܽܘܟ. 9 ܘܺܝܕܰܥ ܐܽܘܢܳܢ ܕܠܶܗ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܙܰܪܥܳܐ: ܘܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܐܰܚܽܘܗܝ: ܡܚܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܩܺܝܡ ܙܰܪܥܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗܝ. 10 ܘܶܐܬ݂ܒܐܶܫ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂: ܘܰܐܡܺܝܬ݂ܶܗ ܐܳܦ ܠܶܗ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܬܳܡܳܪ ܟܰܠܬܶܗ: ܬܶܒܝ ܒܰܐܪܡܠܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂ܝ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܪܒܶܐ ܫܶܠܳܐ ܒܶܪܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܠܡܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ: ܘܶܐܙܰܠܬ ܬܳܡܳܪ ܘܝܶܬ݂ܒܰܬ݂ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. 12 ܘܰܣܓܺܝܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ: ܘܡܺܝܬܰܬ݂ ܒܰܪܬ݂ ܫܽܘܥ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܒܰܝܰܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܰܣܠܶܩ ܠܘܳܬ݂ ܓܳܙܰܝ̈ ܥܳܢ̈ܶܗ: ܗܽܘ ܘܚܺܝܪܳܐ ܪܳܚܡܶܗ ܥܰܪܠܡܳܝܳܐ ܠܬܰܡܢܰܬ݂. 13 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܬ݂ܳܡܳܪ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܳܗ̇: ܗܳܐ ܚܡܽܘܟ݂ܝ ܣܳܠܶܩ ܠܬܰܡܢܰܬ݂ ܠܡܶܓܰܙ ܥܳܢ̈ܶܗ. 14 ܘܰܐܥܒܪܰܬ݂ ܠܒܽܘܫܝ ܐܰܪܡܠܽܘܬܳܗ̇ ܡܶܢܳܗ̇: ܘܶܐܬ݂ܟܰܣܝܰܬ݂ ܒܰܪܕ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܘܶܐܨܛܰܒܬܰܬ݂: ܘܝܶܬ݂ܒܰܬ݂ ܒܦܳܠܫܰܬ݂ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܳܐ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܬܰܡܢܰܬ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܬ݂ ܕܰܪܒܳܐ ܫܶܠܳܐ: ܘܗܺܝ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܝܰܗܒܳܐ ܠܶܗ. 15 ܘܰܚܙܳܗ̇ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܚܰܫܒܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܙܳܢܺܝܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܣܝܰܬ݂ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇. 16 ܘܰܣܛܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܠܽܐܘܪܚܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇: ܬܳܐ ܐܶܥܽܘܠ ܠܘܳܬܶܟ݂ܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܟܰܠܬ݂ܶܗ ܗܺܝ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ: ܡܳܢܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܕܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܘܳܬ݂ܝ. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܐܶܫܰܕܰܪ ܓܰܕ݂ܝܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂: ܐܶܢ ܬܶܬܶܠ ܠܺܝ ܡܶܫܟܳܢܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. 18 ܘܶܐܡܰܪ: ܡܳܢܳܐ ܡܶܫܟܳܢܳܐ ܐܶܬܶܠ ܠܶܟ݂ܝ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂: ܥܶܙܰܩܬ݂ܳܟ݂ ܘܫܽܘܫܶܦܳܟ݂ ܘܚܽܘܛܪܳܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܟ: ܘܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܘܥܰܠ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇: ܘܒܶܛܢܰܬ݂ ܡܶܢܶܗ. 19 ܘܩܳܡܰܬ݂ ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ݂: ܘܰܐܥܒܪܰܬ݂ ܐܰܪܕ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܡܶܢܳܗ̇: ܘܠܶܒܫܰܬ݂ ܠܒܽܘ̈ܫܰܝ ܐܰܪܡܠܽܘܬ݂ܳܗ̇. 20 ܘܫܰܕܰܪ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܓܰܕ݂ܝܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܒܝܰܕ݂ ܪܳܚܡܶܗ ܥܰܪܠܶܡܳܝܳܐ: ܠܡܶܣܰܒ ܡܶܫܟܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܳܗ̇. 21 ܘܫܰܐܶܠ ܠܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܕܝܳܬ݂ܒܳܐ ܒܦܳܠܫܰܬ݂ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܳܐ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܰܝܬ ܗܳܪܟܳܐ ܙܳܢܺܝܬܳܐ. 22 ܘܰܗܦܰܟ ܠܘܳܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬ݂ܳܗ̇: ܘܳܐܦ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܠܰܝܬ ܗܳܪܟܳܐ ܙܳܢܺܝܬܳܐ. 23 ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܬܶܣܰܒ ܠܳܗ̇: ܕܰܠܡܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܓܽܘܚܟܳܐ: ܗܳܐ ܫܰܕܪܶܬ݂ ܓܰܕ݂ܝܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬܳܗ̇. 24 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ: ܘܶܐܬ݂ܚܰܘܺܝ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܙܰܢܝܰܬ݂ ܬܳܡܳܪ ܟܰܠܬ݂ܳܟ: ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܒܰܛܢܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܐܰܦܩܽܘܗ̇ ܘܬ݂ܺܐܩܰܕ݂. 25 ܘܟܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܡܰܦܩܺܝܢ ܠܳܗ̇: ܫܳܠܚܳܐ ܠܰܚܡܽܘܗ̇: ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢܶܗ ܒܰܛܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂: ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܕܡܰܢ ܗܺܝ ܥܶܙܰܩܬ݂ܳܐ ܘܫܽܘܫܶܦܳܐ ܘܚܽܘܛܪܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. 26 ܘܗܽܘ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ: ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܙܰܟܳܝܳܐ ܗܺܝ ܡܶܢܝ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܝܰܗܒܬ݂ܳܗ̇ ܠܫܶܠܳܐ ܒܶܪܝ: ܘܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܠܡܶܕܥܳܗ̇. 27 ܘܰܗܘܳܐ ܙܒܰܢ ܡܰܘܠܳܕ݂ܳܗ̇: ܘܗܳܐ ܬܳܐܡ̈ܶܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇. 28 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܝܳܠܕܳܐ ܝܰܗܒ ܐܺܝܕ݂ܶܗ: ܢܶܣܒܰܬ݂ ܚܰܝܬܳܐ ܚܽܘܛܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬܳܐ: ܘܩܶܛܪܰܬ݂ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܶܗ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܗܳܢܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂. 29 ܘܟܰܕ݂ ܐܰܗܦܶܟ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܢܦܰܩ ܐܰܚܽܘܗܝ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂: ܡܳܐ ܐܶܬܬܰܪܥܰܬ݂ ܥܠܰܝܟ ܬܽܘܪܥܬܳܐ: ܘܰܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܦܰܪܨ. 30 ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܢܦܰܩ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܚܽܘܛܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬܳܐ: ܘܰܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܙܳܪܰܚ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܛ

 

1 ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ ܐܰܚܬ݂ܽܘܗܝ ܡܶܕ݂ܝܰܢܳܝ̈ܶܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܙܰܒܢܶܗ ܦܽܘܛܺܝܦܰܪ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܪܰܒ ܕܰܚ̈ܫܶܐ ܕܦܶܪܥܽܘܢ: ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܨܪܳܝܳܐ: ܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܥܰܖ̈ܰܒܳܝܶܐ ܕܰܐܚܬ݂ܽܘܗܝ ܠܬܰܡܳܢ. 2 ܘܰܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܝܰܘܣܶܦ: ܘܰܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܡܰܨܠܰܚ ܒܶܝܬ݂ ܡܳܪܶܗ ܡܶܨܪܳܝܳܐ. 3 ܘܰܚܙܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܶܗ: ܘܟܽܠ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܨܠܰܚ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. 4 ܘܶܐܫܟܰܚ ܝܰܘܣܶܦ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܘܫܰܡܫܶܗ: ܘܰܐܫܠܛܶܗ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ: ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܝܰܗܒ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ. 5 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܐܫܠܛܶܗ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ: ܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܶܨܪܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܝܰܘܣܶܦ: ܘܰܗܘܳܬ݂ ܒܽܘܪܟܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܒܒܰܝܬܳܐ ܘܰܒܚܰܩܠܳܐ. 6 ܘܰܫܒܰܩ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܒܝܰܕ݂ ܝܰܘܣܶܦ: ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܥܰܡܶܗ ܡܶܕܶܡ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܳܐܟܶܠ ܗܘܳܐ: ܘܝܰܘܣܶܦ ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ ܚܶܙܘܶܗ ܘܝܳܐܶܐ ܩܽܘܒܠܠܶܗ. 7 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܐܰܪܡܝܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܡܳܪܶܗ ܥܰܝܢܳܗ̇ ܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ: ܕܡܰܟ ܥܰܡܝ. 8 ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܢ̱ܬܰܬ݂ ܡܳܪܶܗ: ܗܳܐ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܥܰܡܝ ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܒܰܝܬܶܗ: ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܫܠܶܛ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ. 9 ܘܠܰܝܬ ܕܪܰܒ ܒܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢܝ: ܘܠܳܐ ܚܣܰܟ ܡܶܢܝ ܡܕܶܡ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܶܟ݂ܝ ܕܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܐܰܢ̱ܬܝ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܪܰܒܬܳܐ: ܘܶܐܚܛܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. 10 ܘܟܰܕ݂ ܐܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܟܽܠܝܽܘܡ: ܘܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇: ܠܡܶܕ݂ܡܰܟ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܘܰܠܡܶܗܘܳܐ ܥܰܡܳܗ̇. 11 ܘܰܗܘܳܐ ܒܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ: ܘܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ܠܒܰܝܬܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܥܒܳܕ݂ܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܐ ܬܰܡܳܢ ܒܒܰܝܬܳܐ. 12 ܘܶܐܚܰܕ݂ܬܶܗ ܒܰܠܒܫܶܗ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ: ܕܡܰܟ ܥܰܡܝ: ܘܫܰܒܩܶܗ ܠܒܳܫܶܗ ܒܺܐܝܕܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܥܪܰܩ ܢܦܰܩ ܠܶܗ ܠܫܽܘܩܳܐ. 13 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܚܙܳܬ݂ ܕܫܰܒܩܶܗ ܠܒܳܫܶܗ ܒܺܐܝܕܶܝ̈ܗ̇: ܘܰܥܪܰܩ ܠܫܽܘܩܳܐ. 14 ܩܪܳܬ݂ ܠܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܗ̇ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܚܙܰܘ ܕܰܐܝܬܺܝ ܠܰܢ ܥܰܒܕܳܐ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܠܡܶܓܚܰܟ ܥܠܰܝܢ: ܥܰܠ ܥܠܰܝ ܠܡܶܕ݂ܡܰܟ ܥܰܡܝ: ܘܰܩܥܺܝܬ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ. 15 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕܰܐܪܺܝܡܶܬ݂ ܩܳܠܝ ܘܰܩܥܺܝܬ: ܫܰܒܩܶܗ ܠܒܳܫܶܗ ܒܺܐܝܕܰܝ̈: ܘܰܥܪܰܩ ܢܦܰܩ ܠܶܗ ܠܫܽܘܩܳܐ. 16 ܘܣܳܡܬ݂ܶܗ ܠܒܳܫܶܗ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇: ܥܕܰܡܳܐ ܕܥܰܠ ܡܳܪܶܗ ܠܒܰܝܬܳܐ. 17 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܥܰܠ ܥܠܰܝ ܥܰܒܕܳܐ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܬ ܠܰܢ ܠܰܡܓܰܚܳܟ݂ܽܘ ܒܰܢ. 18 ܘܟܰܕ݂ ܐܰܪܺܝܡܶܬ݂ ܩܳܠܝ ܘܰܩܥܺܝܬ݂: ܫܰܒܩܶܗ ܠܒܳܫܶܗ ܒܺܐܝܕܰܝ̈: ܘܰܥܪܰܩ ܢܦܰܩ ܠܶܗ ܠܫܽܘܩܳܐ. 19 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܡܳܪܶܗ ܡܶܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܕܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ: ܕܰܐܝܟ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܒܰܕ݂ ܠܺܝ ܥܰܒܕܳܟ݂: ܐܶܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ. 20 ܘܕܰܒܪܶܗ ܡܳܪܶܗ ܘܰܐܪܡܝܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ: ܐܰܬܰܪ ܕܰܐܣܺܝܖ̈ܰܝ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ. 21 ܘܰܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܝܰܘܣܶܦ: ܘܰܐܪܡܺܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܚܶܣܕܳܐ: ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܪܰܒܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ. 22 ܘܰܐܫܠܶܡ ܪܰܒܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ ܒܝܰܕ݂ ܝܰܘܣܶܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ ܕܰܒܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ: ܘܟܽܠ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܰܡܳܢ: ܗܽܘ ܥܳܒܶܕ݂ ܗܘܳܐ. 23 ܘܪܰܒܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ: ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܨܠܰܚ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡ

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܚܛܰܘ ܪܰܒ ܫܳܩܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܪܰܒ ܢܰܚܬܽܘ̈ܡܶܐ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 2 ܘܰܪܓܶܙ ܦܶܪܥܽܘܢ ܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܰܘܗܝ: ܥܰܠ ܪܰܒ ܫܳܩܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܪܰܒ ܢܰܚܬܽܘ̈ܡܶܐ. 3 ܘܰܐܪܡܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܪܰܒ ܕܰܚ̈ܫܶܐ: ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܝܰܘܣܶܦ ܐܰܣܺܝܪ ܬܰܡܳܢ. 4 ܘܰܐܫܠܶܛ ܪܰܒ ܕܰܚ̈ܫܶܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܫܰܡܶܫ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܗܘܰܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ. 5 ܘܰܚܠܰܡܘ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܓܒܰܪ ܚܶܠܡܶܗ ܒܠܺܠܝܳܐ ܚܰܕ݂: ܓܒܰܪ ܐܰܝܟ ܦܫܳܪ ܚܶܠܡܶܗ: ܫܳܩܝܳܐ ܘܢܰܚܬܽܘܡܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܕܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ. 6 ܘܥܰܠ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܝܰܘܣܶܦ ܒܨܰܦܪܳܐ: ܘܰܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܗܳܐ ܟܡܺܝܪܺܝܢ. 7 ܘܫܰܐܶܠ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܰܝ ܦܶܪܥܽܘܢ ܕܥܰܡܶܗ ܒܰܚܒܽܘܫܝܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܡܳܪܶܗ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܠܡܳܢܳܐ ܟܡܺܝܖ̈ܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 8 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܚܶܠܡܳܐ ܚܠܰܡܢ: ܘܦܳܫܽܘܪܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘܣܶܦ: ܗܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܦܫܳܖ̈ܶܐ: ܐܶܫܬܰܥܰܘ ܠܺܝ. 9 ܘܶܐܫܬܰܥܺܝ ܪܰܒ ܫܳܩܰܘ̈ܳܬܳܐ ܚܶܠܡܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܒܚܶܠܡܝ: ܗܳܐ ܓܦܶܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. 10 ܘܒܰܓܦܶܬܳܐ ܬܠܳܬ݂ ܫܒܺܫ̈ܬܺܝܢ: ܘܗܺܝ ܟܰܕ݂ ܦܶܪܥܰܬ݂: ܝܺܥܰܘ ܛܰܖ̈ܦܶܝܗ̇: ܘܰܒܫܶܠܘ ܣܓܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܘܰܗܘܰܘ ܥܶܢ̈ܒܶܐ. 11 ܘܟ݂ܳܣܳܐ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ: ܘܢܶܣܒܶܬ݂ ܥܶܢ̈ܒܶܐ ܘܥܶܨܪܶܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܒܟ݂ܳܣܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ: ܘܝܶܗܒܶܬ݂ ܟܳܣܳܐ ܠܺܐܝ̈ܕܰܝ ܦܶܪܥܽܘܢ. 12 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܝܰܘܣܶܦ: ܗܳܢܰܘ ܦܫܳܪܶܗ ܕܚܶܠܡܳܟ݂: ܬܠܳܬ݂ ܫܒܺܫ̈ܬܺܝܢ: ܬܠܳܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 13 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ: ܢܶܬܕܰܟ݂ܪܳܟ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܢܰܗܦܟ݂ܳܟ݂ ܥܰܠ ܫܶܕܬܳܟ: ܘܬܶܬܶܠ ܟܳܣܳܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ: ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܡܰܫܩܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ ܠܶܗ. 14 ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟ݂ܪܰܝܢܝ ܥܰܡܳܟ݂ ܟܰܕ݂ ܢܰܛܐܰܒ ܠܳܟ: ܘܰܥܒܶܕ݂ ܥܰܡܝ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ: ܘܶܐܬܕܰܟ݂ܪܰܝܢܝ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ: ܘܰܐܦܶܩܰܝܢܝ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ ܗܳܢܳܐ. 15 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܓܢܰܒ ܓܢܺܝܒ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ: ܘܳܐܦ ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܕܰܐܪܡܝܽܘܢܝ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ. 16 ܘܰܚܙܳܐ ܪܰܒ ܢܰܚܬܽܘ̈ܡܶܐ ܕܫܰܦܺܝܪ ܦܫܰܪ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܝܰܘܣܶܦ: ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܒܚܶܠܡܝ: ܘܗܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܣ̈ܰܠܶܐ ܕܚܶܘܳܖ̈ܳܬܳܐ ܥܰܠ ܪܺܫܝ. 17 ܘܰܒܣܰܠܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܐܟ݂ܠܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ: ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܢܰܚܬܽܘܡܳܐ: ܘܚܰܝܘܰܬ݂ ܟܶܢܦܳܐ ܐܳܟ݂ܠܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܣܰܠܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܫܝ. 18 ܥܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܦܫܳܪܶܗ ܕܚܶܠܡܳܟ݂: ܬܠܳܬܳܐ ܣܰܠܺܝ̈ܢ ܬܠܳܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 19 ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܢܶܣܰܒ ܦܶܪܥܽܘܢ ܪܺܝܫܳܟ݂ ܡܶܢܳܟ: ܘܢܶܙܩܦܳܟ݂ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ: ܘܬ݂ܶܐܟ݂ܽܘܠ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܒܶܣܪܳܟ݂ ܡܶܢܳܟ. 20 ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬ݂ܳܝܳܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܰܠܕܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ: ܥܒܰܕ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܫܬܝܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. 21 ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܠܪܰܒ ܫܳܩܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܪܰܒ ܢܰܚܬܽܘ̈ܡܶܐ ܒܓܰܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܪܰܒ ܫܳܩܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܰܠ ܫܶܕܬ݂ܶܗ: ܘܝܰܗܒ ܟܳܣܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܦܶܪܥܽܘܢ. 22 ܘܰܠܪܰܒ ܢܰܚܬܽܘ̈ܡܶܐ ܙܩܰܦ: ܐܰܝܟ ܕܰܦܫܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘܣܶܦ. 23 ܘܠܳܐ ܐܶܬܕܟܰܪ ܪܰܒ ܫܳܩܰܘ̈ܳܬܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ: ܘܰܛܥܳܝܗܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܐ

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܦܶܪܥܽܘܢ ܚܠܰܡ ܚܶܠܡܳܐ: ܘܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ. 2 ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܢܰܗܪܳܐ ܣܳܠ̈ܩܰܢ ܫܒܰܥ ܬܰܘܖ̈ܳܢ: ܫܰܦܺܝܖ̈ܳܢ ܒܚܶܙܘܗܶܝܢ: ܘܫܰܡܺܝ̈ܢܰܢ ܒܒܶܣܪܗܶܝܢ: ܘܖ̈ܳܥܝܳܢ ܒܡܰܪܓܳܐ. 3 ܘܗܳܐ ܫܒܰܥ ܬܰܘܖ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܣܳܠ̈ܩܳܢ ܒܳܬܰܪܗܶܝܢ ܡܶܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܒܚܶܙܘܗܶܝܢ ܘܰܡܚܺܝ̈ܠܰܢ ܒܒܶܣܪܗܶܝܢ: ܘܩܳܡܶܝ̈ܢ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܬܰܘܖ̈ܳܬܳܐ ܥܰܠ ܣܶܦܰܬ݂ ܢܰܗܪܳܐ. 4 ܘܶܐܟܰܠܝ̈ ܬܰܘܖ̈ܳܬܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܢ ܒܚܶܙܘܗܶܝܢ ܘܰܡܚܺܝ̈ܠܰܢ ܒܒܶܣܪܗܶܝܢ: ܠܰܫܒܰܥ ܬܰܘܖ̈ܳܬܳܐ ܕܫܰܦܺܝܖ̈ܳܢ ܒܚܶܙܘܗܶܝܢ ܘܫܰܡܺܝ̈ܢܰܢ ܒܒܶܣܪܗܶܝܢ: ܘܶܐܬܬܥܺܝܪ ܦܶܪܥܽܘܢ. 5 ܘܰܕ݂ܡܶܟ ܘܰܚܠܰܡ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ: ܘܗܳܐ ܫܒܰܥ ܫܶܒ̈ܠܺܝܢ ܣܳܠ̈ܩܳܢ ܒܩܰܢܝܳܐ ܚܰܕ݂: ܡܰܠ̈ܝܳܢ ܘܛܳܒ̈ܳܢ. 6 ܘܗܳܐ ܫܒܰܥ ܫܶܒ̈ܠܺܝܢ ܩܰܛܺܝ̈ܢܳܢ ܘܰܫܩܺܝ̈ܦܳܢ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܘܒܳܐ: ܝܳܥ̈ܝܳܢ ܒܳܬܰܪܗܶܝܢ. 7 ܘܰܒܠܰܥ̈ܝ ܫܶܒ̈ܠܶܐ ܩܰܛܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܠܰܫܒܰܥ ܫܶܒ̈ܠܶܐ ܫܰܡܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܡܰܠ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܶܐܬܬܥܺܝܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܗܳܐ ܚܶܠܡܳܐ ܗܽܘ. 8 ܘܰܗܘܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܛܰܪܦܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ: ܘܫܰܕܰܪ ܩܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܖ̈ܳܫܶܐ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܝܗ̇ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܶܐܫܬܰܥܺܝ ܠܗܽܘܢ ܦܶܪܥܽܘܢ ܚܶܠܡܰܘ̈ܗܝ: ܘܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܦܳܫܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. 9 ܘܡܰܠܶܠ ܪܰܒ ܫܳܩܰܘ̈ܳܬܳܐ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ: ܣܽܘܪܚܳܢܝ ܡܰܕ݂ܟܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 10 ܦܶܪܥܽܘܢ ܪܓܶܙ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܐܪܡܝܰܢܝ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܪܰܒ ܕܰܚ̈ܫܶܐ: ܠܺܝ ܘܰܠܪܰܒ ܢܰܚܬܽܘ̈ܡܶܐ. 11 ܘܰܚܠܰܡܢ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܶܢܳܐ ܘܗܰܘ: ܓܒܰܪ ܐܰܝܟ ܦܫܳܪ ܚܶܠܡܶܗ ܚܠܰܡܢ. 12 ܘܬܰܡܳܢ ܥܰܡܰܢ ܥܠܰܝܡܳܐ ܥܶܒܪܳܝܳܐ: ܥܰܒܕܳܐ ܕܪܰܒ ܕܰܚ̈ܫܶܐ: ܘܶܐܫܬܰܥܺܝܢ ܠܶܗ ܘܰܦܫܰܪ ܠܰܢ ܚܶܠܡܰܝ̈ܢ: ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܚܶܠܡܶܗ ܦܫܰܪ. 13 ܘܰܐܝܟ ܕܰܦܫܰܪ ܠܰܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ: ܠܺܝ ܐܰܗܦܶܟ ܥܰܠ ܫܶܕܬ݂ܝ: ܘܰܠܗܰܘ ܙܩܰܦ. 14 ܘܫܰܕܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܠܝܰܘܣܶܦ: ܘܰܐܪܗܛܽܘܗܝ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ: ܘܰܓܪܰܥ ܘܚܰܠܶܦ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ: ܘܥܰܠ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܝܰܘܣܶܦ: ܚܶܠܡܳܐ ܚܶܠܡܶܬ݂ ܘܦܳܫܽܘܪܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ: ܘܶܐܢܳܐ ܫܶܡܥܶ݀ܬ݂ ܥܠܰܝܟ: ܕܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܘܦܳܫܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ. 16 ܥܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܘܶܐܡܰܪ ܠܦܶܪܥܽܘܢ: ܕܰܠܡܳܐ ܣܳܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܒܶܠܥܳܕ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܢܶܥܢܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܝܰܘܣܶܦ: ܒܚܶܠܡܝ: ܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܣܶܦܰܬ݂ ܢܰܗܪܳܐ. 18 ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܢܰܗܪܳܐ ܣܳܠ̈ܩܳܢ ܫܒܰܥ ܬܰܘܖ̈ܳܬܳܐ ܫܰܡܺܝ̈ܢܰܢ ܒܒܶܣܪܗܶܝܢ: ܘܫܰܦܺܝܪ ܚܶܙܘܗܶܝܢ: ܘܖ̈ܳܥܝܳܢ ܒܡܰܪܓܳܐ. 19 ܘܗܳܐ ܫܒܰܥ ܬܰܘܖ̈ܳܢ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܝܳܢ ܣܳܠ̈ܩܳܢ ܒܳܬܰܪܗܶܝܢ: ܒܨܺܝܖ̈ܳܢ ܘܒܺܝܫ ܚܶܙܘܗܶܝܢ: ܘܰܡܚܺܝܠ ܒܶܣܪܗܶܝܢ ܛܳܒ: ܘܠܳܐ ܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܕܒܺܝ̈ܫܳܢ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܗܶܝܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 20 ܘܶܐܟܰܠܝ̈ ܬܰܘܖ̈ܳܬܳܐ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܠܰܫܒܰܥ ܬܰܘܖ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܫܰܡܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. 21 ܘܥ̣ܰܠܝ̈ ܠܓ݂ܰܘܗܶܝܢ: ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܕܰܥ ܕܥܰܠܝ̈ ܠܓ݂ܰܘܗܶܝܢ: ܘܚܶܙܘܗܶܝܢ ܒܺܝܫ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ: ܘܶܐܬܬܥܺܝܪܶܬ݂. 22 ܘܬܽܘܒ ܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܒܚܶܠܡܝ: ܘܗܳܐ ܫܒܰܥ ܫܶܒܠܺܝܢ ܣܳܠ̈ܩܳܢ ܒܩܰܢܝܳܐ ܚܰܕ݂: ܡܰܠ̈ܝܳܢ ܘܛܳܒ̈ܳܢ. 23 ܘܗܳܐ ܫܒܰܥ ܫܶܒ̈ܠܺܝܢ ܩܰܛܺܝ̈ܢܳܢ ܘܰܫܩܺܝ̈ܦܳܢ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܘܒܳܐ ܝܳܥܝ̈ܳܢ ܒܳܬܰܪܗܶܝܢ. 24 ܘܰܒܠܰܥܝ̈ ܫܶܒ̈ܠܶܐ ܩܰܛܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܠܰܫܒܰܥ ܫܶܒ̈ܠܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܚܰܖ̈ܳܫܶܐ ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܠܺܝ. 25 ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܠܦܶܪܥܽܘܢ: ܚܶܠܡܳܐ ܦܶܪܥܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܗܽܘ: ܡܶܕܶܡ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܚܰܘܺܝ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. 26 ܫܒܰܥ ܬܰܘܖ̈ܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܫܒܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܫܒܰܥ ܫܶܒ̈ܠܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܫܒܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܚܶܠܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܗܽܘ. 27 ܘܰܫܒܰܥ ܬܰܘܖ̈ܳܬܳܐ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܕܣܳܠ̈ܩܳܢ ܒܳܬܰܪܗܶܝܢ: ܫܒܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܫܒܰܥ ܫܶܒ̈ܠܶܐ ܩܰܛܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܫܩܺܝ̈ܦܳܢ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܘܒܳܐ: ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܰܦܢܳܐ. 28 ܗܽܘ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܦܶܪܥܽܘܢ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܥܳܒܶܕ݂: ܚܰܘܺܝ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. 29 ܘܗܳܐ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܳܬ݂ܝ̈ܳܢ: ܣܰܒܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 30 ܘܰܢܩܽܘ̈ܡܳܢ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܟܰܦܢܳܐ ܒܳܬܰܪܗܶܝܢ: ܘܢܶܬ݂ܛܥܶܐ ܟܽܠܶܗ ܣܰܒܥܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܢܣܺܝܦ ܟܰܦܢܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ. 31 ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܺܝܕܰܥ ܣܰܒܥܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܟܰܦܢܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܥܰܫܺܝܢ ܗܽܘ ܛܳܒ. 32 ܘܕܶܐܬܬܢܺܝ ܚܶܠܡܳܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ: ܕܰܡܛܰܝܰܒ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܰܡܣܰܪܗܶܒ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܡܶܥܒܕܶܗ. 33 ܗܳܫܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܦܶܪܥܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܣܰܟܽܘܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܰܢܩܺܝܡܺܝܘܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 34 ܘܢܶܥܒܶܕ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܢܩܺܝܡ ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܢܶܣܒܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܡܫܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܒܰܫܒܰܥ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܣܰܒܥܳܐ. 35 ܘܰܢܟܰܢܫܽܘܢ ܥܒܽܘܪܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܳܐܬ݂ܝ̈ܳܢ: ܘܢܶܚܡܠܽܘܢ ܥܒܽܘܪܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܦܶܪܥܽܘܢ: ܥܒܽܘܪܳܐ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܢܶܛܪܽܘܢ. 36 ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܒܽܘܪܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܠܰܫܒܰܥ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܟܰܦܢܳܐ ܕܗܳܘܝ̈ܳܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܠܳܐ ܬܣܽܘܦ ܐܰܪܥܳܐ ܒܟܰܦܢܳܐ. 37 ܘܰܫܦܰܪ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܦܶܪܥܽܘܢ: ܘܰܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. 38 ܘܶܐܡܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ: ܡܶܫܬܟܰܚ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܶܗ. 39 ܘܶܐܡܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܝܰܘܣܶܦ: ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܘܕܥܳܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܟܽܠܳܗ̇: ܠܰܝܬ ܕܚܰܟܺܝܡ ܘܣܰܟܽܘܠܬ݂ܳܢ ܐܰܟ݂ܘܳܬܳܟ. 40 ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܒܰܝܬܝ: ܘܥܰܠ ܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܳܟ ܢܶܣܰܒ ܕܺܝܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܝ: ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܐܺܪܰܒ ܡܶܢܳܟ. 41 ܘܶܐܡܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܝܰܘܣܶܦ: ܚܙܺܝ ܕܰܐܫܠܶܛܬܳܟ݂ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 42 ܘܰܫܩܰܠ ܦܶܪܥܽܘܢ ܥܶܙܰܩܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ: ܘܣܳܡܳܗ̇ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ: ܘܰܐܠܒܫܶܗ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܒܽܘܨܳܐ: ܘܰܐܪܡܺܝ ܗܰܡܢܺܝܟ݂ܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܒܨܰܘܪܶܗ. 43 ܘܰܐܘܬܒܶܗ ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܘܰܩܪܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܰܒܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ: ܘܰܐܫܠܛܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 44 ܘܶܐܡܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܝܰܘܣܶܦ: ܐܶܢܳܐ ܦܶܪܥܽܘܢ ܦܶܩܕܶܬ݂: ܕܒܶܠܥܳܕܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܪܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܐܰܘ ܪܶܓܠܶܗ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 45 ܘܰܩܪܳܐ ܦܶܪܥܽܘܢ ܫܡܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ: ܨܰܦܢܰܬ݂ ܦܰܥܢܰܚ: ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܓܰܠܝ̈ܳܢ ܠܶܗ: ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܠܰܐܣܝܰܬ݂ ܒܰܪܬ݂ ܦܽܘܛܺܝܦܰܪ ܟܽܘܡܪܳܐ ܕܽܐܘܢ: ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ: ܘܰܢܦܰܩ ܝܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 46 ܘܝܰܘܣܶܦ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܗܘܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܟܰܕ݂ ܩܳܡ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܢܦܰܩ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ: ܘܰܥܒܰܪ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 47 ܘܚܶܡܠܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܫܒܰܥ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܣܰܒܥܳܐ ܒܰܐܘܨܖ̈ܶܐ. 48 ܘܰܚܡܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܒܽܘܪܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܣܰܒܥܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܝܰܗܒ ܥܒܽܘܪܳܐ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ: ܥܒܽܘܪܳܐ ܕܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܕܰܚܕ݂ܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܚܡܰܠ ܒܓܰܘܳܗ̇. 49 ܘܰܚܡܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ܥܒܽܘܪܳܐ: ܐܰܝܟ ܚܳܠܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܳܒ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܠܐܺܝ ܠܡܶܡܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ. 50 ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ ܐܶܬܺܝܠܶܕ݂ܘ ܠܶܗ ܬܪܶܝܢ ܒܢܺܝ̈ܢ: ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܟܰܦܢܳܐ: ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܣܝܰܬ݂ ܒܰܪܬ݂ ܦܽܘܛܺܝܦܰܪ ܟܽܘܡܪܳܐ ܕܽܐܘܢ. 51 ܘܰܩܪܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܫܶܡ ܒܪܶܗ ܒܽܘܟ݂ܪܶܗ ܡܢܰܫܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢܫܝܰܢܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܠܝ ܘܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܐܳܒܝ. 52 ܘܰܫܡܶܗ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܪܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܦܪܝܰܢܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܫܽܘܥܒܳܕ݂ܝ. 53 ܘܰܓܡܰܖ̈ܝ ܫܒܰܥ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܣܰܒܥܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 54 ܘܫܰܖ̈ܺܝ ܫܒܰܥ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܟܰܦܢܳܐ ܠܡܶܐܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܰܘܣܶܦ: ܘܰܗܘܳܐ ܟܰܦܢܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܖ̈ܥܳܬܳܐ: ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܚܡܳܐ. 55 ܘܟܶܦܢܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܡܒܰܓܢܺܝܢ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܦܶܪܥܽܘܢ ܥܰܠ ܠܰܚܡܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ: ܙܶܠܘ ܠܘܳܬ݂ ܝܰܘܣܶܦ: ܘܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. 56 ܘܟܰܦܢܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܦܬܰܚ ܝܰܘܣܶܦ ܐܰܘܨܖ̈ܶܐ: ܘܙܰܒܶܢ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. 57 ܘܰܥܫܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܠܰܡܡܳܪ ܡܶܢ ܝܰܘܣܶܦ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܫܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܒ

 

1 ܘܰܚܙܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܺܐܝܬ݂ ܥܒܽܘܪܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ. 2 ܗܳܐ ܫܶܡܥܶ݀ܬ݂ ܕܺܐܝܬ݂ ܥܒܽܘܪܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ: ܚܽܘܬ݂ܘ ܠܬܰܡܳܢ ܘܡܽܘܪܘ ܠܰܢ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ: ܘܢܺܚܶܐ ܘܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂. 3 ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܘܣܶܦ ܥܶܣܪܳܐ: ܠܰܡܡܳܪ ܥܒܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 4 ܘܰܠܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܝܰܘܣܶܦ: ܠܳܐ ܫܰܕܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܥܰܡ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܓܕܰܫ ܠܶܗ ܩܺܐܪܣܳܐ. 5 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܡܡܳܪ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܙܺܠܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܫܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. 6 ܘܝܰܘܣܶܦ ܗܽܘܝܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܗܽܘ ܡܡܺܝܪ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܘܣܶܦ: ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 7 ܘܰܚܙܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ: ܘܶܐܫܬܰܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܶܐܬ݂ܢܟܶܠ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪܘ: ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ ܐܶܬܰܝܢ: ܠܰܡܡܳܪ ܥܒܽܘܪܳܐ. 8 ܘܶܐܫܬܰܘܕܰܥ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܥܽܘܗܝ. 9 ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܕܰܚܠܰܡ ܠܗܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܓܳܫܽܘܫ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܰܠܡܶܚܙܳܐ ܗܽܘ ܛܶܒܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܶܬܰܝܬܽܘܢ. 10 ܘܶܐܡܰܪܘ: ܠܳܐ ܡܳܪܰܢ: ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܰܡܡܳܪ ܥܒܽܘܪܳܐ. 11 ܟܽܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ ܚܰܕ݂ ܓܒܰܪ ܚܢܰܢ: ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܚܢܰܢ: ܘܠܳܐ ܗܘܰܘ ܓܳܫܽܘܫ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. 12 ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘܣܶܦ: ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܛܶܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܶܬܰܝܬܽܘܢ ܠܡܶܚܙܳܐ. 13 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܬܪܶܥܣܰܪ ܚܢܰܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ: ܒܢܰܝ̈ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂: ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܘܰܙܥܽܘܪܳܐ ܗܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܽܘܢ ܗܽܘ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܚܰܕ݂ ܠܰܝܬܰܘܗܝ. 14 ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘܣܶܦ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ: ܕܓ݂ܳܫܽܘܫ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. 15 ܒܗܳܕ݂ܶܐ ܬܶܬ݂ܒܩܽܘܢ: ܠܳܐ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܦܶܪܥܽܘܢ: ܠܳܐ ܬܶܦܩܽܘܢ ܡܶܟܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܢܺܐܬܶܐ ܐܰܚܽܘܟ݂ܽܘܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ. 16 ܫܰܕܰܪܘ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܟܽܘܢ ܢܶܕ݂ܒܰܪ ܠܰܐܚܽܘܟ݂ܽܘܢ: ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܬ݂ܐܣܰܪܘ: ܘܢܶܬ݂ܒܰܩ̈ܝܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܶܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܐܶܡܰܪܬܽܘܢ: ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܓܳܫܽܘܫ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. 17 ܘܰܐܪܡܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܚܒܽܘܫܝܳܐ: ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 18 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘܣܶܦ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬ݂ܳܝܳܐ: ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܒܶܕ݂ܘ ܘܰܚܝܰܘ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. 19 ܐܶܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ: ܐܰܚܽܘܟ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܢܶܬ݂ܐܣܰܪ ܒܶܝܬ݂ ܚܒܽܘܫܺܝܟܽܘܢ: ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܙܶܠܘ ܐܰܘܒܶܠܘ ܥܒܽܘܪܳܐ ܠܟܰܦܢ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܒܳܬܰܝ̈ܟܽܘܢ. 20 ܘܠܰܐܚܘܟܽܘܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܰܝܬܰܘ ܠܘܳܬ݂ܝ: ܘܢܶܬ݂ܗܰܝܡ̈ܢܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܡܽܘܬ݂ܽܘܢ: ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܗܳܟܰܢܳܐ. 21 ܘܶܐܡܰܪܘ ܓܒܰܪ ܠܰܐܚܽܘܗܝ: ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܚܰܝܳܒܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܢ: ܕܰܚܙܰܝܢ ܒܛܽܘܪܳܦܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ: ܟܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܫܰܦ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܢܳܝܗܝ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܥܠܰܝܢ ܥܳܩܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. 22 ܘܰܥܢܳܐ ܪܽܘܒܺܝܠ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܬܶܚܛܽܘܢ ܒܛܰܠܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܬܽܘܢ: ܘܳܐܦ ܕܡܶܗ ܗܳܐ ܡܶܬܬܒܰܥ. 23 ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܫܳܡܰܥ ܝܰܘܣܶܦ: ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܪܓܡܳܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. 24 ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܒܟ݂ܳܐ: ܘܰܗܦܰܟ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܫܶܡܥܽܘܢ: ܘܰܐܣܪܶܗ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 25 ܘܰܦܩܰܕ݂ ܝܰܘܣܶܦ: ܘܰܡܠܰܘ ܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܒܽܘܪܳܐ: ܘܰܠܡܰܗܦܳܟ݂ܽܘ ܟܶܣܦܗܽܘܢ ܓܒܰܪ ܒܣܰܩܶܗ: ܘܰܠܡܶܬܰܠ ܠܗܽܘܢ ܙܘܳܕ̈ܶܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ: ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. 26 ܘܰܫܩܰܠܘ ܥܒܽܘܪܗܽܘܢ ܥܰܠ ܚܶܡܖ̈ܗܽܘܢ: ܘܶܐܙܰܠܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. 27 ܘܰܦܬܰܚ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܰܩܶܗ: ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܟܶܣܬܳܐ ܠܰܚܡܳܪܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܒܰܘܬܳܐ: ܘܰܚܙܳܐ ܟܶܣܦܶܗ ܣܺܝܡ ܒܦܽܘܡ ܛܰܥܢܶܗ. 28 ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ: ܐܶܬ݂ܦܢܺܝ ܟܶܣܦܝ: ܘܗܳܐ ܗܽܘ ܒܦܽܘܡ ܛܰܥܢܝ: ܘܙܳܥ ܠܶܒܗܽܘܢ: ܘܰܬ݂ܡܰܗܘ ܓܒܰܪ ܒܰܐܚܽܘܗܝ: ܘܶܐܡܰܪܘ: ܡܳܢܳܐ ܗܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܠܰܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 29 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ: ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܘܚܰܘܝܽܘܗܝ ܟܽܠ ܕܰܓܕܰܫ ܠܗܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. 30. ܡܰܠܶܠ ܓܰܒܪܳܐ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܥܰܡܰܢ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ݂: ܘܚܰܫܒܰܢ ܐܰܝܟ ܓܳܫܽܘܫ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 31 ܘܶܐܡܰܪܢ ܠܶܗ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܚܢܰܢ: ܘܠܳܐ ܗܘܰܝܢ ܓܳܫܽܘܫ̈ܶܐ. 32 ܬܪܶܥܣܰܪ ܚܢܰܢ ܐܰܚܺܝ̈ܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܒܽܘܢ: ܘܚܰܕ݂ ܠܰܝܬܰܘܗܝ: ܘܰܙܥܽܘܪܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܽܘܢ ܗܽܘ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. 33 ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܢ ܓܰܒܪܳܐ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܒܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܕܰܥ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ: ܐܰܚܽܘܟ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܫܒܽܘܩܘ ܠܘܳܬ݂ܝ: ܘܰܥܒܽܘܪܳܐ ܠܟܰܦܢ̈ܶܐ ܕܰܒܒܳܬܰܝ̈ܟܽܘܢ ܣܰܒܘ ܘܙܶܠܘ. 34 ܘܰܐܝܬܰܘ ܠܰܐܚܽܘܟ݂ܽܘܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܠܘܳܬ݂ܝ: ܘܶܐܕܰܥ ܕܠܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܓܳܫܽܘܫ̈ܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܠܰܐܚܽܘܟܽܘܢ ܐܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ: ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܬܶܬܰܓܪܽܘܢ. 35 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܡܣܰܪܩܺܝܢ ܣܰܩܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܗܳܐ ܨܪܳܪܳܐ ܕܟܶܣܦܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܒܦܽܘܡ ܛܰܥܢܶܗ: ܘܰܚܙܰܘ ܨܪܳܖ̈ܰܝ ܟܶܣܦܗܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܐܒܽܘܗܽܘܢ: ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ. 36 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ: ܠܺܝ ܓܰܙܺܝܬܽܘܢ: ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܝܬܰܘܗܝ: ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܠܰܝܬܰܘܗܝ: ܘܰܠܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܬܶܕ݂ܒܪܽܘܢ: ܥܠܰܝ ܫܠܶܡܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ. 37 ܘܶܐܡܰܪ ܪܽܘܒܺܝܠ ܠܰܐܒܽܘܗܝ: ܠܰܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܬܡܺܝܬ݂ ܐܶܢ ܠܳܐ ܐܰܝܬܶܝܘܗܝ ܠܳܟ: ܐܰܫܠܶܡܳܝܗܝ ܠܺܝ: ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܗܦܟ݂ܺܝܘܗܝ ܠܳܟ. 38 ܘܶܐܡܰܪ: ܠܳܐ ܢܳܚܶܬ݂ ܒܶܪܝ ܥܰܡܟܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܽܘܗܝ ܡܺܝܬ݂: ܘܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܐܶܫܬܚܰܪ ܠܶܐܡܶܗ: ܘܢܶܓܕܰܫ ܠܶܗ ܩܺܐܪܣܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܬܺܐܙܽܠ̱ܘܢ: ܘܬܰܚܬܽܘܢ ܣܰܝܒܽܘܬ݂ܝ ܒܕ݂ܽܘܘܳܢܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܓ

 

1 ܘܟܰܦܢܳܐ ܥܫܶܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. 2 ܘܟܰܕ݂ ܓܰܡܰܪܘ ܠܡܶܐܟܰܠ ܥܒܽܘܪܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ: ܚܽܘܬ݂ܘ ܡܽܘܪܘ ܠܰܢ ܩܰܠܺܝܠ ܥܒܽܘܪܳܐ. 3 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܡܣܰܗܳܕ݂ܽܘ ܣܰܗܶܕ݂ ܒܰܢ ܓܰܒܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܠܳܐ ܬܶܚܙܽܘܢ ܐܰܦܰܝ̈: ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܰܚܽܘܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡܟܽܘܢ. 4 ܕܶܐܢ ܡܫܰܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܐܚܽܘܢ ܥܰܡܰܢ: ܢܶܚܽܘܬ݂ ܘܰܢܡܽܘܪ ܠܰܢ ܥܒܽܘܪܳܐ. 5 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܳܐ ܢܳܚܬܺܝܢܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܒܪܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ: ܕܠܳܐ ܬܶܚܙܽܘܢ ܐܰܦܰܝ̈: ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܰܚܽܘܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡܟܽܘܢ. 6 ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ: ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܒܐܶܫܬܽܘܢ ܠܺܝ: ܘܚܰܘܺܝܬܽܘܢ: ܠܓܰܒܪܳܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܟܽܘܢ ܐܰܚܳܐ. 7 ܘܶܐܡܰܪܘ: ܡܫܰܐܳܠܽܘ ܫܰܐܶܠ ܓܰܒܪܳܐ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܠ ܫܰܪܒܬܰܢ ܘܶܐܡܰܪ: ܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܐܰܒܽܘܟܽܘܢ ܚܰܝ: ܘܺܐܝܬ݂ ܠܟܽܘܢ ܐܰܚܳܐ: ܘܚܰܘܺܝܢܳܝܗܝ ܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܡܶܕܰܥ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܕܳܐܡܰܪ ܠܰܢ ܐܰܚܶܬܘ ܠܰܐܚܽܘܟ݂ܽܘܢ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܫܰܕܰܪ ܛܰܠܝܳܐ ܥܰܡܰܢ: ܘܰܢܩܽܘܡ ܘܢܺܐܙܰܠ ܘܢܺܚܶܐ ܘܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂: ܐܳܦ ܚܢܰܢ: ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܳܦ ܝܺܩܰܪܬܰܢ. 9 ܐܶܢܳܐ ܥܳܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܗ: ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܬܒܰܥܳܝܗܝ: ܐܶܢ ܠܳܐ ܐܰܝܬܶܝܘܗܝ ܠܳܟ: ܘܰܐܩܺܝܡܺܝܘܗܝ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܐܶܚܛܶܐ ܠܳܐܒܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 10 ܘܳܐܦ ܐܶܠܽܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܘܚܰܪܢ: ܟܒܰܪ ܕܶܝܢ ܗܦܰܟ݂ܢ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ: ܐܶܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܽܘ: ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܒܶܕ݂ܘ: ܣܰܒܘ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܡܳܐܢܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܰܐܚܶܬܘ ܠܓܰܒܪܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ: ܩܰܠܺܝܠ ܨܰܪܘܳܐ: ܘܩܰܠܺܝܠ ܕܶܒܫܳܐ: ܘܰܖ̈ܗܶܛܢܶܐ: ܘܠܳܛܡ̈ܶܐ: ܘܒܶܛܡ̈ܶܐ: ܘܫܶܓܖ̈ܶܐ. 12 ܘܟܶܣܦܳܐ ܐܰܥܦܳܐ ܣܰܒܘ ܒܺܐܝ̈ܕ݂ܰܝܟܽܘܢ: ܘܟܶܣܦܳܐ ܕܰܗܦܰܟ ܒܦܽܘܡ ܛܰܥܢܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܐܰܗܦܶܟ݂ܘ ܒܺܐܝ̈ܕ݂ܰܝܟܽܘܢ: ܕܰܠܡܳܐ ܛܽܘܥܝܰܝ ܗܺܝ. 13 ܘܠܰܐܚܽܘܟܽܘܢ ܕܒܰܪܘ: ܘܩܽܘܡܘ ܘܰܗܦܽܘܟ݂ܘ ܠܘܳܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ. 14 ܘܺܐܝܠܫܰܕܰܝ ܢܶܬܶܠܟܽܘܢ ܠܖ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡ ܓܰܒܪܳܐ: ܘܰܢܫܰܕܰܪ ܥܰܡܟܽܘܢ ܠܰܐܚܽܘܟ݂ܽܘܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܘܰܠܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܓܰܙܺܝܬ݂ ܓܰܙܺܝܬ݂. 15 ܘܰܢܣܰܒܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܰܐܥܦܳܐ ܕܟܶܣܦܳܐ ܢܣܰܒܘ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܕ݂ܒܰܪܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܘܩܳܡܘ ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܠܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܩܳܡܘ ܩܕܳܡ ܝܰܘܣܶܦ. 16 ܘܰܚܙܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܪܰܒ ܒܰܝܬܶܗ: ܐܰܥܶܠ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܠܒܰܝܬܳܐ: ܘܟ݂ܽܘܣ ܢܶܟ݂ܣܬܳܐ ܘܬܰܩܶܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܝ ܐܳܟܠܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܒܛܰܗܪܳܐ. 17 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܥܰܒܕܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܰܘܣܶܦ: ܘܰܐܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܝܰܘܣܶܦ. 18 ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܟܰܕ݂ ܡܰܥܠܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܠܒܶܝܬ݂ ܝܰܘܣܶܦ: ܘܶܐܡܰܪܘ: ܡܶܛܽܠ ܟܶܣܦܳܐ ܕܰܗܦܰܟ ܒܛܰܥ̈ܢܰܝܢ ܒܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ ܡܰܥܠܺܝܢ ܠܰܢ: ܠܡܶܬ݂ܪܰܘܪܳܒܽܘ ܥܠܰܝܢ: ܘܰܠܡܶܬܢܟܳܠܽܘ ܥܠܰܝܢ: ܕܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢܳܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ: ܘܰܠܚܶܡܖ̈ܰܢ. 19 ܘܰܩܪܶܒܘ ܠܘܳܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܪܰܒ ܒܰܝܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ: ܘܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡܶܗ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ. 20 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܳܪܰܢ: ܡܶܚܰܬ ܢܚܶܬܢ ܒܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ ܠܰܡܡܳܪ ܥܒܽܘܪܳܐ. 21 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܙܰܠܢ ܠܒܶܝܬ݂ ܒܰܘܬܳܐ: ܦܬܰܚܢ ܛܰܥܢܰܝ̈ܢ: ܘܗܳܐ ܟܶܣܦܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܒܦܽܘܡ ܛܰܥܢܶܗ: ܟܶܣܦܰܢ ܒܡܰܬܩܳܠܶܗ ܐܰܗܦܶܟ݂ܢܳܝܗܝ ܒܺܐܝܕܰܢ. 22 ܘܟܶܣܦܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܚܶܬܢ ܒܺܐܝܕ݂ܰܢ ܠܰܡܡܳܪ ܥܒܽܘܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥܢ ܡܰܢܽܘ ܣܳܡ ܟܶܣܦܰܢ ܒܦܽܘܡ ܛܰܥܢܰܝ̈ܢ. 23 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܫܠܳܡ ܠܟܽܘܢ: ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ: ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟܽܘܢ ܣܳܡ ܠܟܽܘܢ ܣܺܝܡܬܳܐ ܒܛܰܥܢܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܟܶܣܦܟܽܘܢ ܥ̣ܰܠ ܠܘܳܬ݂ܝ: ܘܰܐܦܶܩ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܫܶܡܥܽܘܢ. 24 ܘܰܐܥܶܠ ܥܰܒܕܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܝܰܘܣܶܦ: ܘܝܰܗܒ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܫܺܝܓܘ ܖ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܐܪܡܺܝ ܟܶܣܬܳܐ ܠܰܒܥܺܝܪܗܽܘܢ. 25 ܘܬܰܩܶܢܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ: ܟܰܕ݂ ܥܳܐܶܠ ܝܰܘܣܶܦ ܒܛܰܗܪܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥ ܕܬܰܡܳܢ ܐܳܟܠܺܝܢ ܠܰܚܡܳܐ. 26 ܘܥ̣ܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ܠܒܰܝܬܳܐ: ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܠܶܗ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܠܒܰܝܬܳܐ: ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 27 ܘܫܰܐܶܠ ܒܰܫܠܡܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܫܠܳܡ ܗܽܘ ܐܰܒܽܘܟܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܠܺܝ : ܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܚܰܝ ܗܽܘ. 28 ܘܶܐܡܰܪܘ ܫܠܳܡ ܗܽܘ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܐܰܒܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܚܰܝ ܗܽܘ: ܘܰܩܥܶܕ݂ܘ ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ. 29 ܘܰܐܪܺܝܡ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܘܰܚܙܳܐ ܠܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܐܰܚܽܘܗܝ ܒܰܪ ܐܶܡܶܗ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܢܰܘ ܐܰܚܽܘܟ݂ܽܘܢ ܙܥܽܘܪܳܐ: ܕܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܠܺܝ: ܘܶܐܡܰܪ: ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܟ ܒܶܪܝ. 30 ܘܶܐܣܬܰܪܗܰܒ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܛܽܠ ܕܓܳܠܘ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗܝ: ܘܰܒܥܳܐ ܠܡܶܒܟ݂ܳܐ: ܘܥܰܠ ܠܬܰܘܳܢܳܐ ܘܰܒܟ݂ܳܐ ܬܰܡܳܢ. 31 ܘܰܐܫܺܝܓ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܢܦܰܩ ܘܚܰܡܣܶܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ. 32 ܘܣܳܡܘ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ: ܘܰܠܗܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܠܡܶܐܟܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܥܰܡ ܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܡܽܐܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. 33 ܘܶܐܣܬܡܶܟ݂ܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܩܰܫܺܝܫܽܘܬܶܗ: ܘܰܙܥܽܘܪܳܐ ܐܰܝܟ ܙܥܽܘܪܽܘܬܶܗ: ܘܰܬ݂ܡܰܗܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܓܒܰܪ ܒܚܰܒܪܶܗ. 34 ܘܰܫܩܰܠܘ ܠܗܽܘܢ ܫܩ̈ܳܠܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܘܰܣܓܺܝ ܫܩܳܠܶܗ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܡܶܢ ܫܩ̈ܳܠܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ: ܚܰܡܶܫ ܡܢܰܘ̈ܳܢ: ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܘܰܪܘܺܝܘ ܥܰܡܶܗ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܕ

 

1 ܘܰܦܩܰܕ݂ ܠܪܰܒ ܒܰܝܬܶܗ ܘܶܐܡܰܪ: ܡܠܺܝ ܛܰܥܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܒܽܘܪܳܐ: ܟܡܳܐ ܕܡܶܫܟܺܚܝܢ ܠܡܶܫܩܰܠ: ܘܣܺܝܡ ܟܶܣܦܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܒܦܽܘܡ ܛܰܥܢܶܗ. 2 ܘܣܰܒ ܐܶܣܩܦܳܐ ܕܺܝܠܝ ܕܣܺܐܡܳܐ: ܘܣܺܝܡ ܒܦܽܘܡ ܛܰܥܢܶܗ ܕܰܙܥܽܘܪܳܐ: ܘܰܟ݂ܣܶܦ ܡܝܳܪܶܗ: ܘܰܥܒܰܕ݂ ܥܰܒܕܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ. 3 ܘܟܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܫܰܦܪܳܐ: ܐܶܫܬܪܺܝܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܠܡܺܐܙܰܠ: ܗܶܢܽܘܢ ܘܚܶܡܖ̈ܗܽܘܢ. 4 ܗܶܢܽܘܢ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܰܪܚܶܩܘ: ܘܝܰܘܣܶܦ ܐܶܡܰܪ ܠܪܰܒ ܒܰܝܬܶܗ: ܩܽܘܡ ܪܕ݂ܽܘܦ ܒܳܬܰܪ ܓܰܒܖ̈ܶܐ: ܘܰܐܕ݂ܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܠܡܳܢܳܐ ܦܪܰܥܬܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܛܳܒܬܳܐ. 5 ܗܳܢܳܐ ܐܶܣܩܦܳܐ ܕܫܳܬܶܐ ܒܶܗ ܡܳܪܝ: ܐܳܦ ܡܢܰܚܳܫܽܘ ܡܢܰܚܶܫ ܒܶܗ: ܐܰܒܐܶܫܬܽܘܢ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ܬܽܘܢ. 6 ܘܰܐܕ݂ܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 7 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܚܳܣ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 8 ܗܳܐ ܟܶܣܦܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚܢ ܒܦܽܘܡ ܛܰܥܢܰܝ̈ܢ: ܐܰܗܦܶܟ݂ܢܳܝܗܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܳܢܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܳܪܳܟ݂ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ. 9 ܡܰܢ ܕܢܶܫܬܟܰܚ ܠܘܳܬܶܗ ܡܶܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܢܡܽܘܬ݂: ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܠܡܳܪܰܢ. 10 ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬ݂ܟܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܡܰܢ ܕܢܶܫܬܟܰܚ ܠܘܳܬܶܗ: ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܥܰܒܕܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܬܶܗܘܢ ܙܰܟܳܝܺܝܢ. 11 ܘܶܐܣܬܰܪܗܰܒܘ: ܘܰܐܚܶܬ݂ܘ ܓܒܰܪ ܛܰܥܢܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܦܬܰܚ ܓܒܰܪ ܛܰܥܢܶܗ. 12 ܘܰܒܨܰܘ: ܡܶܢ ܪܰܒܳܐ ܫܰܪܺܝ: ܘܒܰܙܥܽܘܪܳܐ ܫܰܠܶܡ: ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܐܶܣܩܦܳܐ ܒܛܰܥܢܶܗ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. 13 ܘܨܰܪܺܝܘ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܫܩܰܠܘ ܓܒܰܪ ܥܰܠ ܚܡܳܪܶܗ: ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 14 ܘܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܠܘܳܬ݂ ܝܰܘܣܶܦ: ܘܗܽܘ ܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܬܰܡܳܢ: ܘܰܢܦܰܠܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 15 ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘܣܶܦ: ܡܳܢܰܘ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܬܽܘܢ: ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܬܽܘܢ: ܕܰܡܢܰܚܳܫܽܘ ܡܢܰܚܶܫ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐܟ݂ܘܳܬ݂ܝ. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܡܳܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܠܡܳܪܝ: ܘܡܳܢܳܐ ܢܡܰܠܶܠ: ܘܰܒܡܳܢܳܐ ܢܶܙܟܶܐ: ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܚܛܳܗܳܐ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ: ܗܳܐ ܚܢܰܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܠܡܳܪܝ: ܐܳܦ ܚܢܰܢ: ܐܳܦ ܡܰܢ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܐܶܣܩܦܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. 17 ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܚܳܣ ܠܺܝ ܕܶܐܥܒܶܕ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܐܶܣܩܦܳܐ ܠܘܳܬܶܗ: ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܥܰܒܕܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܣܰܩܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܽܘܟܽܘܢ. 18 ܘܰܩܪܶܒ ܠܘܳܬܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܳܪܝ: ܢܡܰܠܶܠ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܡܶܠܬܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝ: ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܳܟ݂ ܥܰܠ ܥܰܒܕܳܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܦܶܪܥܽܘܢ. 19 ܡܳܪܝ ܫܰܐܶܠ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܺܝܬ݂ ܠܟܽܘܢ ܐܰܒܳܐ ܐܰܘ ܐܰܚܳܐ. 20 ܘܶܐܡܰܪܢ ܠܡܳܪܝ: ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܐܰܒܳܐ ܣܳܒܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܒܰܪ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ: ܘܰܐܚܽܘܗܝ ܡܺܝܬ݂: ܘܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ ܐܶܫܬܚܰܪ ܠܶܐܡܶܗ: ܘܰܐܒܽܘܗܝ ܪܳܚܶܡ ܠܶܗ. 21 ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ: ܐܰܚܬ݂ܽܘܗܝ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܶܐܣܺܝܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. 22 ܘܶܐܡܰܪܢ ܠܡܳܪܝ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܛܰܠܝܳܐ ܠܡܶܫܒܰܩ ܠܰܐܒܽܘܗܝ: ܘܶܐܢ ܫܳܒܶܩ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܡܳܐܶܬ݂. 23 ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ: ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܢܳܚܶܬ݂ ܐܰܚܽܘܟ݂ܽܘܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ: ܠܳܐ ܬܰܘܣܦܽܘܢ ܠܡܶܚܙܳܐ ܐܰܦܰܝ̈. 24 ܘܟܰܕ݂ ܣܠܶܩܢ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܐܰܒܽܘܢ: ܘܚܰܘܺܝܢܳܝܗܝ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝ. 25 ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܐܰܒܽܘܢ: ܗܦܽܘܟ݂ܘ ܡܽܘܪܘ ܠܰܢ ܩܰܠܺܝܠ ܥܒܽܘܪܳܐ. 26 ܘܶܐܡܰܪܢ ܠܰܐܒܽܘܢ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܠܡܶܚܰܬ݂: ܐܶܢ ܢܳܚܶܬ݂ ܐܰܚܽܘܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܥܰܡܰܢ: ܢܳܚܬܺܝܢܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܠܡܶܚܙܳܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܓܰܒܪܳܐ: ܟܰܕ݂ ܐܰܚܽܘܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܰܢ. 27 ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܢ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܐܰܒܽܘܢ: ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܬܪܶܝܢ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܺܝ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ܝ. 28 ܘܰܢܦܰܩ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܝ: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܕܡܶܩܛܰܠ ܩܛܺܝܠ: ܘܠܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ. 29 ܘܕܳܒܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܳܦ ܠܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܝ: ܘܳܐܪܰܥ ܠܶܗ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ: ܘܡܰܚܬ݂ܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܣܰܝܒܽܘܬ݂ܝ ܒܒܺܝܫܬܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ. 30 ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܙܰܠܢ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܐܰܒܽܘܢ ܘܛܰܠܝܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܰܢ: ܘܢܰܦܫܶܗ ܚܰܒܺܝܒܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܶܗ. 31 ܘܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܕܠܰܝܬ ܛܰܠܝܳܐ ܥܰܡܰܢ: ܡܳܐܶܬ݂: ܘܡܰܚܬ݂ܺܝܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܐܰܒܽܘܢ ܒܕ݂ܽܘܘܳܢܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ. 32 ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܥܪܰܒ ܒܛܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܽܘܢ: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܐܰܝܬܶܝܘܗܝ ܠܳܟ: ܐܶܚܛܶܐ ܠܳܐܒܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 33 ܘܗܳܫܳܐ ܢܦܽܘܫ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܚܠܳܦ ܛܰܠܝܳܐ: ܥܰܒܕܳܐ ܠܡܳܪܝ: ܘܛܰܠܝܳܐ ܢܶܣܰܩ ܥܰܡ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. 34 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܣܰܩ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܒܝ: ܘܛܰܠܝܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܝ: ܕܰܠܡܳܐ ܐܶܚܙܶܐ ܒܒܺܝܫܬܳܐ ܕܬܶܓܕܰܫ ܠܳܐܒܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܗ

 

ܟܰܕ݂ ܐܶܬܓܠܺܝ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ

1 ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܡܚܰܡܣܳܢܽܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܦܶܩܘ ܠܟܽܠܢܳܫ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܝ: ܘܠܳܐ ܩܰܘܺܝ ܐ̱ܢܳܫ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܓܠܺܝ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. 2 ܘܰܐܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ ܒܰܒܟ݂ܳܬܳܐ: ܘܰܫܡܰܥܘ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ: ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܒܶܝܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܐܰܚܽܘܟ݂ܽܘܢ: ܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܐܳܒܝ ܚܰܝ ܗܽܘ: ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܠܡܶܬܰܠ ܠܶܗ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܚܶܠܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ: ܩܪܽܘܒܘ ܠܘܳܬ݂ܝ: ܘܰܩܪܶܒܘ ܠܘܳܬܶܗ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܐܰܚܽܘܟ݂ܽܘܢ: ܕܙܰܒܶܢܬܽܘܢܳܢܝ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. 5 ܘܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܟ݂ܪܶܐ ܠܟܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒܐܶܫ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܙܰܒܶܢܬܽܘܢܳܢܝ ܠܗܳܪܟܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܬ݂ܽܘܪܣܳܝܳܐ ܗܽܘ ܫܰܕܪܰܢܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. 6 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܰܦܢܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܬܽܘܒ ܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܠܰܝܬ ܕܙܳܪܰܥ ܘܰܕ݂ܚܳܨܶܕ݂. 7 ܘܫܰܕܪܰܢܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ: ܠܰܡܣܳܡ ܠܟܽܘܢ ܫܰܪܟܳܢܳܐ: ܘܰܠܡܰܚܳܝܽܘ ܠܟܽܘܢ ܡܫܰܘܙܒܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. 8 ܘܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܫܰܕܰܪܬܽܘܢܳܢܝ ܠܗܳܪܟܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܥܰܒܕܰܢܝ ܐܰܒܳܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ: ܘܡܳܪܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܶܗ: ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 9 ܒܰܥܓܰܠ ܣܰܩܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܐܳܒܝ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܒܪܳܟ݂ ܝܰܘܣܶܦ: ܥܰܒܕܰܢܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܳܪܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܚܽܘܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܚܰܪ. 10 ܘܬܶܒ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܫܳܢ: ܘܰܗܘܰܝܬ ܩܰܪܺܝܒ ܠܺܝ: ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܟ݂: ܘܥܳܢ̈ܳܟ݂ ܘܬܰܘܖ̈ܰܝܟ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ. 11 ܘܶܐܬܰܪܣܶܝܟܽܘܢ ܬܰܡܳܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܬܽܘܒ ܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܩܰܝܳܡ ܟܰܦܢܳܐ: ܕܰܠܡܳܐ ܬܺܐܒܰܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܘܒܰܝܬܳܟ݂ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ. 12 ܘܗܳܐ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟܽܘܢ ܚܳܙ̈ܝܳܢ: ܘܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܳܐܚܝ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܕܦܽܘܡܝ ܡܰܡܠܶܠ ܥܰܡܟܽܘܢ. 13 ܘܚܰܘܰܘ ܠܳܐܒܝ ܟܽܠܶܗ ܐܺܝܩܳܪܝ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܟܽܠ ܕܰܚܙܰܝܬܽܘܢ: ܘܣܰܪܗܶܒܘ ܐܰܚܶܬܘ ܠܳܐܒܝ ܠܗܳܪܟܳܐ: 14 ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܨܰܘܪܶܗ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܐܰܚܽܘܗܝ: ܘܰܒܟ݂ܳܐ: ܘܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܒܟ݂ܳܐ ܥܰܠ ܨܰܘܪܶܗ. 15 ܘܢܰܫܶܩ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܒܟ݂ܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܰܠܶܠܘ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܶܗ. 16 ܘܩܳܠܳܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܒܶܝܬ ܦܶܪܥܽܘܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ: ܐܶܬ݂ܰܘ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܘܣܶܦ: ܘܰܫܦܰܪ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܝܰܘܣܶܦ: ܐܶܡܰܪ ܠܰܐܚܰܝ̈ܟ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕ݂ܘ: ܐܰܛܥܶܢܘ ܒܥܺܝܪܟܽܘܢ ܥܒܽܘܪܳܐ: ܘܙܶܠܘ ܐܰܘܒܶܠܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. 18 ܘܰܕ݂ܒܰܪܘ ܠܰܐܒܽܘܟܽܘܢ: ܘܰܠܐ̱ܢܳܫܝ̈ ܒܳܬܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܐܝܬܰܘ ܠܘܳܬ݂ܝ: ܘܶܐܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܐܟ݂ܽܘܠܘ ܫܽܘܡܢܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 19 ܘܰܐܢ̱ܬ ܗܳܐ ܡܫܰܠܰܛ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܶܡܰܪ ܠܰܐܚܰܝ̈ܟ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕ݂ܘ: ܕܒܰܪܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܥܶܓ̈ܠܳܬܳܐ ܠܢܶܫܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܠܺܝܩܰܪܬܟܽܘܢ: ܘܰܫܩܽܘܠܘ ܠܰܐܒܽܘܟܽܘܢ ܘܬܰܘ. 20 ܘܥܰܝ̈ܢܰܝܟܽܘܢ ܠܳܐ ܢܚܽܘ̈ܣܳܢ ܥܰܠ ܡܳܐܢܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܛܽܘܒܳܗ̇ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܗܽܘ. 21 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘܣܶܦ ܥܶܓ̈ܠܳܬܳܐ: ܥܰܠ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ: ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܙܘܳܕ̈ܶܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ. 22 ܘܝܰܗܒ ܠܟܽܠ ܓܒܰܪ ܙܰܘܓܳܐ ܕܢܰܚ̈ܬܶܐ: ܘܰܠܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܝܰܗܒ ܬܠܳܬ݂ ܡܳܐܐ ܕܟܶܣܦܳܐ: ܘܚܰܡܫܳܐ ܙܰܘܓܺܝ̈ܢ ܕܢܰܚ̈ܬܶܐ. 23 ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ ܫܰܕܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܥܶܣܪܳܐ ܚܶܡܖ̈ܳܐ ܟܰܕ݂ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܥܣܰܪ ܐܰܬܳܢܺܝ̈ܢ ܟܰܕ݂ ܛܥܺܝ̈ܢܳܢ ܥܒܽܘܪܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ: ܘܰܙܘܳܕ̈ܶܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܠܽܐܘܪܚܳܐ. 24 ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠܘ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܬܶܐܨܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ: ܘܰܣܠܶܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܠܘܳܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ. 25 ܘܚܰܘܝܽܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܝܰܘܣܶܦ ܚܰܝ: ܘܗܽܘܝܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܐܗܡܺܝ ܒܠܶܒܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܐܶܢܽܘܢ. 26 ܘܚܰܘܝܽܘܗܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘܣܶܦ: ܘܰܚܙܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܥܶܓ̈ܠܳܬܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܠܡܶܫܩܠܶܗ: ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ. 27 ܘܶܐܡܰܪ: ܪܰܒܳܐ ܗܺܝ ܠܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܰܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܪܝ ܚܰܝ: ܐܺܙܰܠ ܐܶܚܙܶܝܘܗܝ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܐܶܡܽܘܬ݂.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܘ

 

1 ܘܰܫܩܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܗܽܘ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ: ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܒܺܪ ܫܒܰܥ: ܘܕܰܒܰܚ ܕܶܒܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܐܺܝܣܚܳܩ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ: ܝܰܥܩܽܘܒ: ܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ: ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܠܡܶܚܰܬ݂ ܠܡܶܨܪܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܥܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܶܥܒܕ݂ܳܟ݂ ܬܰܡܳܢ. 4 ܐܶܢܳܐ ܐܶܚܽܘܬ݂ ܥܰܡܳܟ݂: ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܣܩܳܟ: ܘܝܰܘܣܶܦ ܢܣܺܝܡ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܥܰܝ̈ܢܰܟ. 5 ܘܩܳܡ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܢ ܒܺܪ ܫܒܰܥ: ܘܰܫܩܰܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ: ܘܠܺܝܩܰܪܬܗܽܘܢ ܘܰܠܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܒܥܶܓ̈ܠܳܬܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܡܶܫܩܠܶܗ. 6 ܘܰܕ݂ܒܰܪܘ ܒܥܺܝܪܗܽܘܢ ܘܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ: ܕܰܩܢܰܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܡܶܨܪܶܝܢ: ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܟܽܠܶܗ ܙܰܪܥܶܗ ܥܰܡܶܗ. 7 ܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܶܗ: ܒܢ̈ܳܬܶܗ ܘܰܒܢ̈ܳܬ݂ ܒܢ̈ܳܬܶܗ: ܘܟܽܠܶܗ ܙܰܪܥܶܗ ܐܰܥܶܠ ܥܰܡܶܗ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. 8 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܥܰܠܘ ܠܡܶܨܪܶܝܢ: ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܒܽܘܟ݂ܪܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܪܽܘܒܺܝܠ. 9 ܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ: ܚܢܽܘܟ ܘܦܰܠܽܘ: ܘܚܶܨܪܽܘܢ ܘܟܰܪܡܺܝ. 10 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܫܡܶܥܽܘܢ: ܝܰܡܽܘܐܶܝܠ ܘܝܳܡܶܝܢ: ܘܳܐܗܳܪ ܘܝܳܟ݂ܺܝܢ ܘܨܳܚܳܪ: ܘܫܳܐܘܳܠ ܒܰܪ ܟܢܰܥܝܳܢܬܳܐ. 11 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ: ܓܶܪܫܽܘܢ: ܘܩܳܗܰܬ݂: ܘܰܡܪܳܪܺܝ. 12 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܥܺܝܪ ܐܘܢܳܢ ܘܫܶܠܳܐ: ܘܦܰܪܨ ܘܙܰܪܰܚ: ܘܡܺܝܬ݂ܘ ܥܺܝܪ ܐܘܢܳܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܦܰܪܨ: ܚܶܨܪܽܘܢ ܘܚܳܡܽܘܠ. 13 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܳܟܳܪ: ܬܽܘܠܳܥ: ܘܦܽܘܐܳܐ: ܐܘܝܳܒ: ܘܫܶܡܪܽܘܢ. 14 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܙܒܽܘܠܽܘܢ: ܣܳܕ݂ܳܪ: ܘܰܐܠܽܘܢ: ܘܢܰܚܠܳܐܶܝܠ. 15 ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܠܶܝܰܐ: ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܒܦܳܕܳܢ ܕܳܐܪܳܡ: ܘܰܠܕ݂ܺܝܢܰܐ ܒܰܪܬ݂ܶܗ: ܟܽܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܕܰܒܢ̈ܳܬܶܗ: ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ݂. 16 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂: ܨܶܦܝܽܘܢ: ܘܚܰܓܺܝ: ܘܫܽܘܢܺܝ: ܘܰܐܨܒܥܽܘܢ: ܘܥܰܕܰܝ: ܘܳܐܪܽܘܕ݂: ܘܰܐܕ݂ܪܺܝ. 17 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܫܺܝܪ: ܝܰܡܢܳܐ: ܘܝܰܫܒܳܐ: ܘܝܰܫܘܺܝ: ܘܰܒܪܺܝܥܳܐ: ܘܣܰܪܰܚ ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܪܺܝܥܳܐ: ܚܳܒܰܪ ܘܡܰܠܟܺܝܠ. 18 ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܙܰܠܦܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܳܒܳܢ ܠܠܶܝܰܐ ܒܰܪܬܶܗ: ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܫܬܳܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ. 19 ܘܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܪܳܚܶܝܠ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܝܰܘܣܶܦ ܘܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. 20 ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ݂ܘ ܠܝܰܘܣܶܦ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܣܝܰܬ݂ ܒܰܪܬ݂ ܦܽܘܛܺܝܦܰܪ ܟܽܘܡܪܳܐ ܕܽܐܘܢ: ܠܰܡܢܰܫܶܐ ܘܠܰܐܦܪܶܝܡ. 21 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܒܳܠܰܥ ܘܰܐܟ݂ܒܰܪ: ܘܰܐܫܒܶܠ: ܘܓ݂ܳܪܳܐ: ܘܢܰܥܡܳܢ: ܘܰܐܚܺܝ: ܘܳܐܪܽܘܫ: ܘܡܰܦܺܝܡ: ܘܚܰܦܺܝܡ: ܘܳܐܕܳܪ. 22 ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܪܳܚܶܝܠ ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܟܽܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܐܰܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ. 23 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܕܳܢ: ܚܽܘܫܺܝܡ. 24 ܘܰܒܢܝ ܢܰܦܬܳܠܺܝ: ܢܰܚܨܳܐܶܝܠ: ܘܓܽܘܢܺܝ: ܘܝܳܨܳܪ: ܘܫܳܠܺܝܡ. 25 ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܒܰܠܗܳܐ: ܕܝܰܗܒ ܠܳܒܳܢ ܠܪܳܚܶܝܠ ܒܰܪܬܶܗ: ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܟܽܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܫܒܰܥ. 26 ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܠܝ̈ ܥܰܡ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܡܶܨܪܶܝܢ: ܕܰܢܦܰܩ̈ܝ ܡܶܢ ܚܰܨܶܗ: ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܟܽܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܫܬܺܝܢ ܘܫܶܬ. 27 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܣܶܦ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ݂ܘ ܠܶܗ ܒܡܶܨܪܶܝܢ: ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ: ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܥܰܠܝ̈ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܫܰܒܥܺܝܢ. 28 ܘܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܫܰܕܰܪ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܠܘܳܬ݂ ܝܰܘܣܶܦ: ܠܡܶܬ݂ܚܙܳܝܽܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܠܓܶܫܳܢ: ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܫܳܢ. 29 ܘܦܰܓܶܕ݂ ܝܰܘܣܶܦ ܡܰܪܟܰܒܬܶܗ: ܘܰܣܠܶܩ ܠܽܐܘܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܓܶܫܳܢ: ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܶܗ ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܨܰܘܪܶܗ: ܘܰܒܟ݂ܳܐ ܥܰܠ ܨܰܘܪܶܗ ܬܽܘܒ. 30 ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܝܰܘܣܶܦ: ܐܶܡܽܘܬ݂ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܒܶܪܝ: ܕܰܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܚܰܝ ܐܰܢ̱ܬ. 31 ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܐܶܣܰܩ ܐܶܚܰܘܶܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܘܺܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܐܰܚܰܝ̈ ܘܒܶܝܬ݂ ܐܳܒܝ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܝ. 32 ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܖ̈ܳܥܝ݂ܰܝ݂ ܥܳܢ̈ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܳܢ̈ܝܰܝ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܥܳܢ̈ܗܽܘܢ ܘܬ݂ܰܘܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܬܺܝܘ. 33 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܩܪܶܝܟܽܘܢ ܦܶܪܥܽܘܢ: ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ ܡܳܢܰܘ ܥܒܳܕ݂ܟܽܘܢ. 34 ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܡܳܖ̈ܰܝ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܗܘܰܘ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ: ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ: ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܘܳܐܦ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܬܒܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܫܳܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܣܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܟܽܠ ܖ̈ܳܥܝܰܝ ܥܳܢ̈ܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܙ

 

1 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܘܚܰܘܺܝ ܠܦܶܪܥܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܐܳܒܝ ܘܰܐܚܰܝ̈: ܘܥܳܢ̈ܗܽܘܢ ܘܬ݂ܰܘܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܬ݂ܰܘ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܘܗܳܐ ܫܪܶܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܫܳܢ. 2 ܘܡܶܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܪ ܚܰܡܫܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܘܣܶܦ: ܡܳܢܰܘ ܥܒܳܕ݂ܟܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܦܶܪܥܽܘܢ: ܖ̈ܳܥܝܰܝ ܥܳܢ̈ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ: ܐܳܦ ܚܢܰܢ: ܐܳܦ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ: ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܰܢ. 4 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܦܶܪܥܽܘܢ: ܠܡܶܥܡܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܶܬܰܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܪܶܥܝܳܐ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܫܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܘܗܳܫܳܐ ܢܶܬܒܽܘܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܫܳܢ. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܝܰܘܣܶܦ: ܐܰܒܽܘܟ ܘܰܐܚܰܝ̈ܟ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. 6 ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܗܺܝ: ܒܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܰܘܬܶܒ ܠܰܐܒܽܘܟ ܘܠܰܐܚܰܝ̈ܟ: ܢܶܬܒܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܫܳܢ. ܘܶܐܢ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ: ܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܖ̈ܰܝ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܺܝ. 7 ܘܰܐܥܶܠ ܝܰܘܣܶܦ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ: ܘܒܰܪܶܟ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܟܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܫ̈ܢܰܝ ܚܰܝܰܝ̈ܟ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܦܶܪܥܽܘܢ: ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܫ̈ܢܰܝ ܬܰܘܬܳܒܽܘܬ݂ܝ: ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܒܺܝ̈ܫܺܝܢ ܫ̈ܢܰܝ ܚܰܝܰܝ̈: ܘܠܳܐ ܡܰܛܺܝܘ ܠܰܫܢܰܝ̈ ܚܰܝܰܝ̈ ܐܰܒܗܰܝ̈ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܡܰܪܗܽܘܢ. 10 ܘܒܰܪܶܟ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܦܶܪܥܽܘܢ: ܘܰܢܦܰܩ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ. 11 ܘܰܐܘܬܶܒ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ: ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܒܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܪܰܥܡܣܺܝܣ: ܐܰܝܟ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ. 12 ܘܬܰܪܣܺܝ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܐܒܽܘܗܝ: ܘܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܰܥܒܽܘܪܳܐ ܠܦܽܘܬ݂ ܝܺܩܰܪܬܳܐ. 13 ܘܰܥܒܽܘܪܳܐ ܠܰܝܬ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܫܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ܛܳܒ: ܘܚܶܪܒܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܟܰܦܢܳܐ. 14 ܘܠܰܩܶܛ ܝܰܘܣܶܦ ܟܽܠܶܗ ܟܶܣܦܳܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܒܰܥܒܽܘܪܳܐ ܕܙܳܒܢܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܐܥܶܠ ܝܰܘܣܶܦ ܟܶܣܦܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ. 15 ܘܟܶܣܦܳܐ ܓܡܰܪ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܝܰܘܣܶܦ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܗܰܒ ܠܰܢ ܥܒܽܘܪܳܐ: ܕܢܺܚܶܐ ܘܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܓܡܰܪ ܠܶܗ ܟܶܣܦܳܐ. 16 ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘܣܶܦ: ܗܰܒܘ ܠܺܝ ܩܶܢܝܳܢܟܽܘܢ: ܘܶܐܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܒܩܶܢܝܳܢܟܽܘܢ ܐܶܢ ܓܡܰܪ ܟܶܣܦܳܐ. 17 ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘܣܶܦ ܥܒܽܘܪܳܐ ܒܖ̈ܰܟ݂ܫܳܐ: ܘܰܒܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ: ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܚܶܡܖ̈ܳܐ: ܘܬܰܪܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܠܰܚܡܳܐ ܒܗܳܝ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. 18 ܘܫܶܠܡܰܬ݂ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܗܳܝ: ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܡܛܰܫܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܓܡܰܪ ܟܶܣܦܳܐ ܟܽܠܶܗ ܘܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܰܢ: ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܚܰܪ ܩܕܳܡ ܡܳܪܰܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܐܖ̈ܥܳܬܰܢ. 19 ܠܡܳܢܳܐ ܡܳܝܬܶܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܐܳܦ ܐܰܖ̈ܥܳܬ݂ܰܢ: ܙܒܶܢ ܠܰܢ ܘܠܰܐܖ̈ܥܳܬ݂ܰܢ ܒܠܰܚܡܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܢܰܢ ܘܰܐܖ̈ܥܳܬ݂ܰܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ: ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܙܰܪܥܳܐ: ܘܢܺܚܶܐ ܘܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂: ܘܰܐܪܥܳܐ ܠܳܐ ܬܶܚܪܰܒ. 20 ܘܰܙܒܰܢ ܝܰܘܣܶܦ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܦܶܪܥܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܒܶܢܘ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܓܒܰܪ ܚܰܩܠܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܫܶܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܟܰܦܢܳܐ: ܘܰܗܘܳܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. 21 ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܫܰܢܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܪܶܐ ܠܰܩܪܶܐ: ܡܶܢ ܣܽܘܦ ܬܚܽܘܡܶܝ̈ܗ̇ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܘܦܳܗ̇. 22 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܕܟ݂ܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܙܒܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܡܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ: ܘܳܐܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܝ̈ܳܡܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܕܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܦܶܪܥܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܙܰܒܶܢܘ ܐܰܪܥܗܽܘܢ. 23 ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܠܥܰܡܳܐ: ܗܳܐ ܙܒܰܢܬܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܘܠܰܐܖ̈ܥܳܬ݂ܟܽܘܢ ܠܦܶܪܥܽܘܢ: ܗܳܐ ܠܟܽܘܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܬܶܙܪܥܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. 24 ܘܡܳܐ ܕܥܳܐܠܳܐ ܥܠܰܠܬܳܐ: ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܝܳܗܒܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܡܫܳܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ: ܘܰܐܪܒܰܥ ܡܢ̈ܰܘܳܢ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܟܽܘܢ ܠܙܰܪܥܳܐ ܘܰܠܚܰܩܠܳܐ: ܘܰܠܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܟܽܘܢ ܘܰܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܒܳܬܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܰܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܺܝܩܰܪܬܟܽܘܢ. 25 ܘܶܐܡܰܪܘ ܐܰܚܺܝܬܳܢ: ܢܶܫܟܰܚ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܳܪܰܢ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. 26 ܘܣܳܡܶܗ ܝܰܘܣܶܦ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܡܫܳܐ: ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܕܟ݂ܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. 27 ܘܺܝܬܶܒ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܫܳܢ: ܘܰܥܫܶܢܘ ܒܳܗ̇: ܘܰܟ݂ܒܰܪܘ ܘܰܣܓܺܝܘ ܛܳܒ. 28 ܘܰܚܝܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܫܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܗܘܰܘ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܫܢܰܝ̈ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ: ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ. 29 ܘܰܩܪܶܒܘ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܡܡܳܬ݂: ܘܰܩܪܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܒܪܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܐܶܢ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ: ܣܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܬܚܶܝܬ݂ ܚܰܨܝ: ܘܰܐܘܡܶܝܟ ܒܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܥܒܶܕ݂ ܥܰܡܝ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܩܒܪܰܢܝ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. 30 ܘܶܐܫܟܰܒ ܥܰܡ ܐܰܒ̈ܳܗܰܝ: ܘܰܫܩܽܘܠܰܝܢܝ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܩܒܽܘܪܰܝܢܝ ܒܩܰܒܪܗܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܘܣܶܦ: ܐܶܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬ݂ܳܟ. 31 ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܡܰܝ ܠܺܝ: ܘܺܝܡܳܐ ܠܶܗ: ܘܰܣܓܶܕ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܚܽܘܛܪܶܗ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܚ

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܐܶܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܗܳܐ ܐܰܒܽܘܟ ܐܶܬ݂ܟܪܰܗ: ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܠܰܬܪܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܶܗ: ܠܰܡܢܰܫܶܐ ܘܠܰܐܦܪܶܝܡ. 2 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܗܳܐ ܒܪܳܟ݂ ܝܰܘܣܶܦ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂: ܘܶܐܬ݂ܚܰܝܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܠ ܥܰܪܣܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܝܰܘܣܶܦ: ܐܺܝܠܫܰܕܰܝ ܐܶܬ݂ܓܠܺܝ ܥܠܰܝ ܒܠܽܘܙ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܘܒܰܪܟܰܢܝ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܗܳܐ ܡܒܰܪܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܘܡܰܣܓܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ: ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܶܐܬܶܠ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܙܰܪܥܳܟ݂ ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܪܳܟ: ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 5 ܘܗܳܫܳܐ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܟ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ݂ܘ ܠܳܟ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܐܺܬܶܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܕܺܝܠܝ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܰܡܢܰܫܶܐ ܕܺܝܠܝ ܢܶܗܘܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܪܽܘܒܺܝܠ ܘܰܐܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ. 6 ܘܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܬ݂ܰܘܠܶܕ݂ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܢܶܗܘܽܘܢ: ܥܰܠ ܫܡܳܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬ݂ܩܪܽܘܢ ܒܝܳܪܬܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. 7 ܘܶܐܢܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܳܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܦܳܕܳܢ ܕܳܐܪܳܡ: ܡܺܝܬܰܬ݂ ܥܠܰܝ ܪܳܚܶܝܠ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ: ܐܰܝܟ ܡܰܪܕܶܐ ܦܰܪܣܚܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܡܶܥܰܠ ܠܳܐܦܪܳܬ݂: ܘܰܩܒܰܪܬ݂ܳܗ̇ ܬܰܡܳܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܳܐܦܪܳܬ݂: ܗܺܝ ܗܺܝ ܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ. 8 ܘܰܚܙܳܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܘܣܶܦ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܘܣܶܦ: ܠܰܐܒܽܘܗܝ: ܒܢܰܝ̈ ܐܶܢܽܘܢ ܕܝܰܗܒ ܠܺܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܗܳܪܟܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ: ܩܰܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܶܐܒܰܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ. 10 ܘܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܝܺܩܰܖ̈ܝ ܡܶܢ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܫܰܦܺܝܪ: ܘܩܰܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬܶܗ: ܘܢܰܫܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܘܥܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܝܰܘܣܶܦ: ܠܚܶܙܘܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܣܰܒܪܶܬ݂: ܘܗܳܐ ܚܰܘܝܰܢܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܳܦ ܙܰܪܥܳܟ. 12 ܘܰܐܦܪܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܒܽܘܖ̈ܟܰܘܗܝ: ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 13 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܠܰܐܦܪܶܝܡ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܠܰܡܢܰܫܶܐ ܒܣܶܡܳܠܶܗ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܩܰܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬܶܗ. 14 ܘܰܐܘܫܶܛ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܝܰܡܺܝܢܶܗ: ܘܣܳܡܳܗ̇ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܗܽܘܝܽܘ ܙܥܽܘܪܳܐ: ܘܣܶܡܳܠܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܡܢܰܫܶܐ: ܫܰܚܠܶܦ ܐܶܢܶܝܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܗܘܳܐ ܒܽܘܟ݂ܪܳܐ. 15 ܘܒܰܪܶܟ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܝܰܘܣܶܦ ܒܪܶܗ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܫܦܰܪܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܰܒ̈ܳܗܰܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܺܐܝܣܚܳܩ: ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܬܰܪܣܝܰܢܝ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܝ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 16 ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܺܝܫܳܐ: ܢܒܰܪܶܟ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܢܶܬ݂ܩܪܶܐ ܫܶܡܝ ܒܗܽܘܢ: ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒ̈ܳܗܰܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܺܐܝܣܚܳܩ: ܘܢܶܟ݂ܒܪܽܘܢ ܘܢܶܣܓܽܘܢ ܒܓܰܘܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 17 ܘܰܚܙܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܕܣܳܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܐܦܪܶܝܡ: ܘܶܐܬ݂ܒܐܶܫ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܣܳܡܶܟ ܠܳܗ̇ ܠܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܠܡܰܥܒܳܪܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܐܦܪܶܝܡ: ܘܰܢܣܺܝܡܺܝܗ̇ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. 18 ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܐܒܽܘܗܝ: ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܒܝ: ܐܶܠܳܐ ܗܳܢܰܘ ܒܽܘܟ݂ܪܳܐ: ܣܺܝܡ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. 19 ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܘܶܐܡܰܪ: ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܪܝ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܳܦ ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܥܰܡܳܐ: ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܢܺܐܪܰܒ: ܒܪܰܡ ܐܰܚܽܘܗܝ ܙܥܽܘܪܳܐ ܢܺܐܪܰܒ ܡܶܢܶܗ: ܘܙܰܪܥܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܡܠܶܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 20 ܘܒܰܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܘܶܐܡܰܪ: ܒܳܟ݂ ܢܶܬ݂ܒܰܪܰܟ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ: ܢܶܥܒܕ݂ܳܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܰܐܝܟ ܡܢܰܫܶܐ: ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܰܐܦܪܶܝܡ ܩܕܳܡ ܡܢܰܫܶܐ. 21 ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܝܰܘܣܶܦ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ: ܘܢܰܗܦܶܟ݂ܟܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܒܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. 22 ܘܶܐܢܳܐ ܗܳܐ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܡܢܳܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܝܰܬܺܝܪܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܚܰܝ̈ܟ: ܕܢܶܣܒܶܬ݂ ܡܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܒܣܰܝܦܝ ܘܰܒܩܶܫܬܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܡܛ

 

ܒܽܘܖ̈ܟܳܬ݂ܳܐ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܕܶܐܬܶܐܡܰܖ̈ܝ ܘܰܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ

1 ܘܰܩܪܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܬ݂ܟܰܢܫܘ ܘܶܐܚܰܘܶܝܟܽܘܢ ܡܕܶܡ ܕܓܳܕܶܫ ܠܟܽܘܢ ܒܚܰܪܬܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 2 ܐܶܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܘܰܫܡܰܥܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܫܡܰܥܘ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܒܽܘܟܽܘܢ. 3 ܪܽܘܒܺܝܠ ܒܽܘܟ݂ܪܝ ܐܰܢ̱ܬ: ܚܰܝܠܝ ܘܪܺܝܫ ܬܽܘܩܦܝ: ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܫܩܽܘܠܬܳܐ: ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܥܽܘܫܢܳܐ. 4 ܛܥܰܝܬ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܠܳܐ ܬܦܽܘܫ: ܕܰܣܠܶܩܬ ܠܡܰܫܟܒܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ: ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܛܰܘܶܫܬ ܬܶܫܘܺܝܬ݂ܝ ܘܰܣܠܶܩܬ. 5 ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܠܶܘܺܝ ܐܰܚ̈ܶܐ: ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܗܽܘܢ. 6 ܒܐ̱ܪܳܙܗܽܘܢ ܠܳܐ ܥܶܠܰܬ݂ ܢܰܦܫܝ: ܘܒܰܟ݂ܢܽܘܫܺܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܚܬܶܬ݂ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܽܘܓܙܗܽܘܢ ܩܛܰܠܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ: ܘܰܒܚܶܡܬ݂ܗܽܘܢ ܥܩܰܪܘ ܫܽܘܪܳܐ. 7 ܠܺܝܛ ܗܘ̣ ܪܽܘܓܙܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܫܺܝܢ: ܘܚܶܡܬ݂ܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܫܝܳܐ: ܐܶܦܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܶܐܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 8 ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܳܟ݂ ܢܰܘܕܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟ: ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܥܰܠ ܩܕ݂ܳܠܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ: ܢܶܣܓܕ݂ܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܽܘܟ. 9 ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܡܶܢ ܩܶܛܠܳܐ ܒܶܪܝ ܣܠܶܩܬ: ܒܪܶܟ ܘܰܪܒܰܥ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ: ܘܡܰܢܽܘ ܢܩܺܝܡܺܝܘܗܝ. 10 ܠܳܐ ܢܶܥܢܰܕ݂ ܫܰܒܛܳܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܰܡܒܰܕܩܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܡܰܢ ܕܕ݂ܺܝܠܶܗ ܗܺܝ: ܘܠܶܗ ܢܣܰܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 11 ܢܶܐܣܽܘܪ ܒܰܓܦܶܬܳܐ ܥܺܝܠܶܗ: ܘܰܒܫܰܒܽܘܩܳܐ ܒܰܪ ܐܰܬܳܢܶܗ: ܢܚܰܘܰܪ ܒܚܰܡܪܳܐ ܠܒܽܘܫܶܗ: ܘܒܰܕ݂ܡܳܐ ܕܥܶܢ̈ܒܶܐ ܬܰܟ݂ܣܺܝܬܶܗ. 12 ܙܳܖ̈ܓܳܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ: ܘܚܶܘܳܖ̈ܳܢ ܫܶܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܚܰܠܒܳܐ. 13 ܙܒܽܘܠܽܘܢ ܥܰܠ ܣܦܳܖ̈ܰܝ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܢܶܫܪܶܐ: ܘܗܽܘ ܥܰܠ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܣܦܺܝܢ̈ܶܐ: ܘܰܬ݂ܚܽܘܡܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܝܕܳܢ. 14 ܐܺܝܣܳܟܳܪ ܓܰܒܪܳܐ ܓܰܢ̱ܒܪܳܐ: ܕܰܪܒܺܝܥ ܒܶܝܬ݂ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ. 15 ܘܰܚܙܳܐ ܡܰܫܪܝܶܗ ܕܫܰܦܺܝܪ: ܘܰܐܪܥܶܗ ܕܛܳܒܳܐ: ܘܰܐܪܟܶܢ ܟܰܬ݂ܦܶܗ ܠܫܽܘܥܒܳܕ݂ܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܠܡܰܕܰܐܬܳܐ. 16 ܕܳܢ ܢܕ݂ܽܘܢ ܠܥܰܡܶܗ ܐܰܝܟ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 17 ܢܶܗܘܶܐ ܕܳܢ ܚܶܘܝܳܐ ܥܰܠ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܘܚܰܪܡܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܫܒܺܝܠܳܐ: ܕܢܳܟܶܬ݂ ܠܣܽܘܣܝܳܐ ܒܥܶܩܒܶܗ: ܘܡܰܪܡܶܐ ܠܪܳܟ݂ܒܶܗ ܠܒܶܣܬܪܶܗ. 18 ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ݂ ܣܰܟܺܝܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ. 19 ܓܳܕ ܒܓܰܝܣܳܐ ܢܶܦܽܘܩ: ܘܗܽܘ ܢܶܓܶܕ݂ ܥܶܩܒܳܐ. 20 ܐܳܫܺܝܪ ܛܳܒܳܐ ܐܰܪܥܶܗ: ܘܗܽܘ ܢܶܬܶܠ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ. 21 ܢܰܦܬܳܠܺܝ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܩܰܠܺܝܠܳܐ: ܝܳܗܶܒ ܡܺܐܡܪܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. 22 ܒܪܳܐ ܕܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܝܰܘܣܶܦ: ܒܪܳܐ ܕܬܰܪܒܺܝܬܳܐ: ܣܰܩ ܥܰܝܢܳܐ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܣܡܺܝܟ݂ܳܐ ܕܣܳܠܶܩ ܒܫܽܘܪܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܚܪܺܝܘ ܥܰܡܶܗ. 23 ܘܰܣܓܺܝܘ ܘܣܰܩܪܽܘܗܝ ܡܳܖ̈ܰܝ ܓܽܘܕ̈ܶܐ. 24 ܘܗܶܦܟܰܬ݂ ܒܥܽܘܫܢܳܐ ܩܶܫܬܶܗ ܘܶܐܬ݂ܒܰܕܰܪܘ ܕܖ̈ܳܥܶܐ ܕܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ: ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܡܶܢ ܫܶܡ ܪܳܥܝܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 25 ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ ܢܥܰܕܪܳܟ: ܘܺܐܝܠܫܰܕܰܝ ܢܒܰܪܟܳܟ: ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ: ܘܒܽܘܪܟܬܳܐ ܕܰܬ݂ܗܽܘܡܳܐ ܕܰܪܒܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ: ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܕܰܬܕܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕ݂ܖ̈ܰܚܡܶܐ. 26 ܒܽܘܖ̈ܟܳܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ ܥܫܶܢ̈ܝ ܥܰܠ ܒܽܘܖ̈ܟܳܬܳܐ ܕܡܰܘܠ̈ܕ݂ܳܢܰܝ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܒܪܳܐ ܕܖ̈ܳܡܳܬܳܐ ܕܥܳܠܰܡ: ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ: ܘܥܰܠ ܪܺܝܫ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. 27 ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܕܺܐܒܳܐ ܚܳܛܽܘܦܳܐ: ܒܨܰܦܪܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܒܶܙܬܳܐ: ܘܰܒܪܰܡܫܳܐ ܢܦܰܠܶܓ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܥܕܶܐ. 28 ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܬܪܶܥܣܰܪ: ܘܗܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܒܰܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ: ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܒܽܘܪܟܬܶܗ. 29 ܒܰܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܘܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܢܳܐ ܡܶܬ݂ܟܰܢܫ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܝ: ܩܽܘܒܪܽܘܢܝ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܗܰܝ̈. 30 ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܰܒܚܰܩܠܳܐ ܕܥܶܦܪܽܘܢ ܚܺܝܬ݂ܳܝܳܐ: ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܰܒܚܰܩܠܳܐ ܐܰܥܺܝܦܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܰܡܪܶܐ: ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܚܰܩܠܳܐ ܕܰܙܒܰܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܡܶܢ ܥܶܦܪܽܘܢ ܚܺܝܬ݂ܳܝܳܐ: ܠܺܝܘܪܬ݂ܳܢܳܐ ܕܩܰܒܪܳܐ. 31 ܬܰܡܳܢ ܩܒܰܪܘ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܰܠܣܰܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ: ܘܬܰܡܳܢ ܩܒܰܪܘ ܠܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܠܪܰܦܩܰܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ: ܘܬܰܡܳܢ ܩܶܒܪܶܬ݂ ܠܠܶܝܰܐ. 32 ܙܒܺܝܢܬܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܘܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܝܬ݂. 33 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܰܡܦܰܩܳܕ݂ܽܘ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܦܫܰܛ ܖ̈ܶܓܠܰܘ̈ܗܝ ܒܥܰܪܣܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܟܪܰܗ ܘܡܺܝܬ݂: ܘܶܐܬ݂ܟܢܶܫ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܶܗ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܢܢ

 

1 ܘܰܢܦܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܽܘܗܝ: ܘܰܒܟ݂ܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܢܰܫܩܶܗ. 2 ܘܦܰܩܶܕ݂ ܝܰܘܣܶܦ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܠܡܶܚܢܰܛ ܠܰܐܒܽܘܗܝ: ܘܚܰܢܛܽܘܗܝ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 3 ܘܰܡܠܰܘ ܠܶܗ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܫܳܠܡܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܚܢܺܝ̈ܛܶܐ: ܘܰܒܟ݂ܰܐܗܝ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܫܰܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 4 ܘܰܥܒܰܪܘ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܒܟ݂ܳܬܶܗ: ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ: ܐܶܢ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟܽܘܢ: ܐܶܡܰܪܘ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ. 5 ܐܳܒܝ ܐܰܘܡܝܰܢܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ: ܒܩܰܒܪܝ ܕܙܶܒܢܶܬ݂ ܠܺܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܬܰܡܳܢ ܬܶܩܒܪܰܢܝ: ܗܳܫܳܐ ܐܶܣܰܩ ܐܶܩܒܽܘܪ ܠܳܐܒܝ ܘܶܐܗܦܽܘܟ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ: ܣܰܩ ܘܰܩܒܽܘܪ ܠܰܐܒܽܘܟ ܐܰܝܟ ܕܰܐܘܡܝܳܟ. 7 ܘܰܣܠܶܩ ܝܰܘܣܶܦ ܠܡܶܩܒܰܪ ܠܰܐܒܽܘܗܝ: ܘܰܣܠܶܩܘ ܥܰܡܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܦܶܪܥܽܘܢ: ܘܣܳܒ̈ܶܐ ܕܒܰܝܬܶܗ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 8 ܘܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܝܰܘܣܶܦ: ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܣܠܶܩܘ ܥܰܡܶܗ: ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܝܺܩܰܪܬܗܽܘܢ ܘܥܳܢ̈ܗܽܘܢ ܘܬ݂ܰܘܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܫܒܰܩܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܫܳܢ. 9 ܘܰܣܠܶܩܘ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬܳܐ ܘܦܰܖ̈ܳܫܶܐ: ܘܰܗܘܳܬ݂ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܥܰܫܺܝܢܳܐ ܛܳܒ. 10 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܕ݂ܪܳܐ ܕܳܐܛܳܪ ܕܰܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ: ܘܰܐܪܩܶܕ݂ܘ ܬܰܡܳܢ ܡܰܪܩܽܘܕܬܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܬܳܐ: ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܒܶܝܬ݂ ܒܳܟ݂ܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 11 ܘܰܚܙܰܘ ܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ ܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܠܶܐܒܠܳܐ ܒܶܐܕ݂ܪܳܐ ܕܳܐܛܳܪ: ܘܶܐܡܰܪܘ: ܐܶܒܠܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܪܰܘ ܫܡܶܗ: ܐܶܒܰܠ ܡܶܨܪܶܝܢ ܕܰܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. 12 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܶܗ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. 13 ܘܫܰܩܠܽܘܗܝ ܘܰܐܘܒܠܽܘܗܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܰܒܚܰܩܠܳܐ ܐܰܥܺܝܦܬܳܐ: ܕܰܙܒܰܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܚܰܩܠܳܐ ܠܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ ܕܩܰܒܪܳܐ: ܡܶܢ ܥܶܦܪܽܘܢ ܚܺܝܬ݂ܳܝܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܰܡܪܶܐ. 14 ܘܰܗܦܰܟ ܝܰܘܣܶܦ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܗܽܘ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܟܽܠ ܕܰܣܠܶܩܘ ܥܰܡܶܗ ܠܡܶܩܒܰܪ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܩܒܰܪ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. 15 ܚܙܰܘ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܘܣܶܦ ܕܡܺܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܰܠܡܳܐ ܢܰܗܪܰܢ ܝܰܘܣܶܦ: ܘܕܰܠܡܳܐ ܢܶܦܪܥܰܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܢ ܠܶܗ. 16 ܘܰܩܪܶܒܘ ܠܘܳܬ݂ ܝܰܘܣܶܦ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܐܰܒܽܘܟ ܦܰܩܶܕ݂ ܩܕܳܡ ܡܰܘܬܶܗ ܘܶܐܡܰܪ. 17 ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܝܰܘܣܶܦ: ܒܒܳܥܽܘ ܫܒܽܘܩ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܠܰܐܚܰܝ̈ܟ ܘܠܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܳܟ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܫܒܽܘܩ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ: ܘܰܒܟ݂ܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܟܰܕ݂ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ. 18 ܘܶܐܙܰܠܘ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܢܦܰܠܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܘܶܐܡܰܪܘ: ܗܳܐ ܚܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܥܰܒܕ̈ܶܐ. 19 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘܣܶܦ: ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. 20 ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܒܬܽܘܢ ܥܠܰܝ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܫܒܳܗ̇ ܠܛܳܒܬܳܐ: ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܰܝܟ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܢܺܚܶܐ ܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. 21 ܘܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ: ܐܶܢܳܐ ܐܶܬܰܪܣܶܝܟܽܘܢ ܘܠܺܝܩܰܪܬܟܽܘܢ: ܘܒܰܝܰܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܡܠܳܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ. 22 ܘܺܝܬܶܒ ܝܰܘܣܶܦ ܒܡܶܨܪܶܝܢ: ܗܽܘ ܘܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܘܰܚܝܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܡܳܐܐ ܘܰܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ. 23 ܘܰܚܙܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܐܦܪܶܝܡ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܺܝܬ݂ܳܝ̈ܶܐ: ܐܳܦ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܟ݂ܺܝܪ ܒܰܪ ܡܢܰܫܶܐ: ܐܶܬܺܝܠܶܕ݂ܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܒܽܘܖ̈ܟܰܘܗܝ ܕܝܰܘܣܶܦ. 24 ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ: ܐܶܢܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܬܕܟܳܪܽܘ ܡܶܬܕܟܰܪ ܠܟܽܘܢ: ܘܡܰܣܶܩ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܠܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ. 25 ܘܰܐܘܡܺܝ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܶܐܡܰܪ: ܡܶܬܕܟܳܪܽܘ ܡܶܬܕܟܰܪ ܠܟܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܐܰܣܶܩܘ ܓܰܖ̈ܡܰܝ ܡܶܟܐ ܥܰܡܟܽܘܢ. 26 ܘܡܺܝܬ݂ ܝܰܘܣܶܦ ܒܰܪ ܡܳܐܐ ܘܰܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܚܰܢܛܽܘܗܝ ܘܣܳܡܽܘܗܝ ܒܕ݂ܽܘܦܢܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ.

 

ܠܥܠ