ܐ. ܫܡܘܐܝܠ

ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܫܡܘܐܝܠ. ܐ.

 

ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܫܡܘܐܝܠ. ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.. ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.. ܝܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.. ܝܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܐ.

 

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.. ܐ.

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܕ݂ܰܘ̈ܩܶܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܰܫܡܶܗ ܗܰܠܩܳܢܳܐ. ܒܰܪ ܝܰܪܚܽܘܡ. ܒܰܪ ܐܶܠܺܝܗܽܘ. ܒܰܪ ܬܳܚܽܘ. ܒܰܪ ܨܽܘܦ ܐܳܦܰܪܬ݂ܳܝܳܐ. 2 ܘܺܐܝܬ݂ ܗܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܫܺܝ̈ܢ. ܫܡܳܗ̇ ܕ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܚܰܢܳܐ. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܰܐܚܪܺܬ݂ܳܐ ܦܰܢܳܢܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܠܦܰܢܳܢܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܠܚܰܢܳܐ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. 3 ܘܣܳܠܶܩ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬܶܗ ܡܶܢ ܥܶܕܳܢ ܠܥܶܕܳܢ. ܠܡܶܣܓܰܕ݂ ܘܠܰܡܕܰܒܳܚܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܬ݂ ܒܫܺܝܠܽܘ. ܘܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܺܝܠܺܝ. ܚܳܦܢܺܝ ܘܦܺܝܢܚܶܣ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 4 ܘܰܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܘܕܰܒܰܚ ܗܰܠܩܳܢܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܦܰܢܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܒ̈ܢܳܬܳܗ̇ ܝܰܗܒ ܡܢ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 5 ܘܰܠܚܰܢܳܐ ܝܰܗܒ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܐܰܥܦܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܚܰܢܳܐ ܪܳܚܶܡ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܶܚܰܕ݂ ܪܰܚܡܳܗ̇. 6 ܘܡܰܪܓܙܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܳܗ̇ ܥܰܪܬ݂ܳܗ̇ ܐܳܦ ܡܰܪܓܳܙܽܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܟ݂ܪܶܐ ܠܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܚܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܡܰܪܒܥܳܗ̇. 7 ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܦܰܢܳܢܳܐ ܟܽܠ ܫܢܳܐ ܒܰܫܢܳܐ. ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܣܳܠܩܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܪܓܙܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܳܗ̇. ܘܰܒ̣ܟ݂ܳܬ݂ ܚܰܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܶܥܣܰܬ݂. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܗܰܠܩܳܢܳܐ ܒܰܥܠܳܗ̇. ܚܰܢܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܒܳܟ݂ܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܘܰܐܝܟܰܘ ܠܳܐ ܠܳܥܣܰܬܝ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܒܺܝܫ ܠܶܒܶܟ݂ܝ. ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܛܳܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܒܢܺܝ̈ܢ. 9 ܘܩܳܡܰܬ݂ ܚܰܢܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܠܶܥܣܰܬ݂ ܒܫܺܝܠܽܘ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܫܬܝܰܬ݂. ܘܥܺܝܠܺܝ ܟܳܗܢܳܐ ܝܳܬ݂ܶܒ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܥܰܠ ܐܶܣܟܽܘܦܬ݂ܳܐ ܕܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 10 ܘܕ݂ܺܝܠܳܗ̇ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܢܰܦܫܳܗ̇. ܘܰܡܨܰܠܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܶܒܟ݂ܳܐ ܒܳܟ݂ܝܳܐ ܗܘܳܬ݂. 11 ܘܢܶܕ݂ܪܰܬ݂ ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܬ݂. ܐܶܢ ܡܶܚܙܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܒܫܽܘܥܒܳܕ݂ܳܗ̇ ܕܰܐܡܬܳܟ݂. ܘܬܶܬܕܰܟ݂ܪܰܝܢܝ ܘܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܠܰܐܡܬܳܟ݂. ܘܬܶܬܶܠ ܠܰܐܡܬܳܟ݂ ܙܰܪܥܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܐܶܬܠܺܝܘܗܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܡܕܰܟܝܳܐ ܠܳܐ ܢܶܣܰܩ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. 12 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܐܰܣܓܝܰܬ݂ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܺܝܠܺܝ ܢܳܛܰܪ ܗܘܳܐ ܠܦܽܘܡܳܗ̇. 13 ܘܚܰܢܳܐ ܒܠܶܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܡܡܰܠܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܰܠܚܽܘܕ݂. ܘܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܗܽܘ ܙܳܝ̈ܥܳܢ ܗܘܰܝ̈. ܘܩܳܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܗܘܳܐ. ܘܚܰܫܒܳܗ̇ ܥܺܝܠܺܝ ܐܰܝܟ݂ ܪܰܘܝܳܐ. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܥܺܝܠܺܝ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܡܶܬ݂ܪܰܘܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܐܰܦܺܝܓܝ ܚܰܡܪܶܟ݂ܝ ܡܶܢܶܟ݂ܝ. 15 ܥܢܳܬ݂ ܚܰܢܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ. ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܝ݂ܝ݂ܩܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܫܰܟܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܺܝܬ݂. ܘܶܐܫܕܶܬ݂ ܢܰܦܫܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 16 ܠܳܐ ܬܶܚܫܒܺܝܗ̇ ܠܰܐܡܬܳܟ݂ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܰܪܬ݂ ܚܛܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܗܘ̣ ܕܥܳܩܰܬ݂ܝ ܘܰܕ݂ܪܽܘܓܙܝ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ. 17 ܘܰܥܢܳܐ ܥܺܝܠܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܙܶܠܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܢܶܬܶܠ ܠܶܟ݂ܝ ܫܶܐܠܬܶܟ݂ܝ ܕܰܫܐܶܠܬܝ ܡܶܢܶܗ. 18 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܬܶܫܟܰܚ ܐܰܡܬܳܟ݂ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܠܽܐܘܪܚܳܗ̇. ܘܰܐܦܶܝ̈ܗ̇ ܠܳܐ ܙܳܥ̈ܝ ܠܳܗ̇ ܬܽܘܒ. 19 ܘܩܰܕܶܡܘ ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܰܣܓܕ݂ܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܒܰܝܬܗܽܘܢ ܠܪܳܡܬ݂ܳܐ. ܘܰܚܟܰܡ ܗܰܠܩܳܢܳܐ ܠܚܰܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ. ܘܶܐܬܕܰܟ݂ܪܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ. 20 ܘܰܗܘܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܒܶܛܢܰܬ݂ ܚܰܢܳܐ ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܪܳܐ. ܘܰܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܫܐܶܠܬܶܗ. 21 ܘܰܣܠܶܩ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܠܩܳܢܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܶܗ. ܠܰܡܕܰܒܳܚܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܢܶܕ݂ܪܶܗ. 22 ܘܚܰܢܳܐ ܠܳܐ ܣܶܠܩܰܬ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܒܰܥܠܳܗ̇. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܬ݂ܚܣܶܠ ܛܰܠܝܳܐ. ܘܰܐܝܬܶܝܘܗܝ ܘܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܬܶܒ ܬܰܡܳܢ ܠܥܳܠܰܡ. 23 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܗܰܠܩܳܢܳܐ ܒܰܥܠܳܗ̇. ܥܒܶܕ݂ܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟܝ. ܬܶܒܝ ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܚܣܠܺܝܢܶܗ. ܒܪܰܡ ܢܰܫܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܠܬܶܟ݂ܝ. ܘܺܝܬ݂ܒܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܐܰܝܢܩܰܬ݂ ܒܪܳܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܚܣܰܠܬܶܗ. 24 ܘܰܐܣܶܩܬܶܗ ܥܰܡܳܗ̇ ܟܰܕ݂ ܚܣܰܠܬܶܗ ܒܬܰܘܪܳܐ ܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܣܰܐܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕܩܰܡܚܳܐ. ܘܰܓܪܳܒܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܚܰܡܪܳܐ. ܘܰܐܝܬܝܰܬܶܗ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܫܺܝܠܽܘ. ܘܛܰܠܝܳܐ ܛܠܶܐ ܗܘܳܐ. 25 ܘܰܢܟܰܣܘ ܬܰܘܪܳܐ. ܘܰܐܝܬܝܽܘܗܝ ܠܛܰܠܝܳܐ ܠܥܺܝܠܺܝ. 26 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܚܰܢܳܐ ܠܥܺܝܠܺܝ. ܒܳܥܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܳܪܝ. ܚܰܝܳܐ ܗܝ ܢܰܦܫܳܟ݂ ܡܳܪܝ. ܐܶܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܕܩܳܝܡܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܥܰܡܳܟ݂ ܗܳܪܟܳܐ. ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ. 27 ܘܨܰܠܺܝܬ݂ ܘܝܰܗܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܫܶܐܠܰܬ݂ܝ ܕܫܶܐܠܶܬ݂ ܡܶܢܶܗ. 28 ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܐܰܫܐܶܠܬܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܗܽܘ ܚܰܝ. ܕܰܫܐܺܝܠ ܠܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܬܰܡܳܢ ܠܡܳܪܝܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ.

 

1 ܘܨܰܠܝܰܬ݂ ܚܰܢܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܥܫܶܢ ܠܶܒܝ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܬܬܪܺܝܡܰܬ݂ ܩܰܪܢܝ. ܘܶܐܬ݂ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܝ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕܺܝܬܳܢܝ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ݂. 2 ܠܰܝܬ ܕܩܕܺܝܫ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ݂. ܘܠܰܝܬ ܕܬܰܩܺܝܦ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܠܳܗܰܢ. 3 ܠܳܐ ܬܰܣܓܽܘܢ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܛܠܽܘܡܝܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܕ݂ܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܰܩ̈ܢܳܢ ܨܶܢ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 4 ܩܶܫ̈ܬܳܬ݂ܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܢܶܬܬܰܒܖ̈ܳܢ. ܘܰܟ݂ܖ̈ܺܝܗܶܐ ܐܶܬ݂ܥܰܫܰܢܘ ܒܚܰܝܠܳܐ. 5 ܘܣܰܒ̈ܥܶܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܐܶܬ݂ܶܐܓܰܪܘ. ܘܟܰܦܢ̈ܶܐ ܐܰܘܬܰܪܘ. ܥܩܰܪܬ݂ܳܐ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܘܣܶܒܥܰܬ݂. ܘܣܰܓܺܝܐܰܬ݂ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܨܶܕ݂ܝܰܬ݂. 6 ܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܡܡܺܝܬ݂ ܘܡܰܚܶܐ. ܘܡܰܚܶܬ݂ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܡܰܣܶܩ. 7 ܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܡܡܰܣܟܶܢ ܘܡܰܥܬܰܪ. ܘܰܡܫܰܦܶܠ ܘܳܐܦ ܡܪܺܝܡ.  8 ܡܪܺܝܡ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܩܺܩܰܠܬܳܐ ܡܩܺܝܡ ܠܒܳܝܫܳܐ. ܠܡܰܘܬܳܒܽܘܬܶܗ ܥܰܡ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ ܢܰܘܪܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܛܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܽܘܡ̈ܩܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܣܳܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܬܺܒܶܝܠ. 9 ܖ̈ܶܓܠܶܐ ܕܚܰܣܝܰܘ̈ܗܝ ܢܢܰܛܪ. ܘܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܢܶܫܬܰܬܩܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܡܶܬ݂ܓܰܢ̱ܒܰܪ ܓܰܢ̱ܒܪܳܐ. 10 ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܒܰܪ ܡܡܰܪܡܖ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܘܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܪܥܰܡ. ܡܳܪܝܳܐ ܢܕ݂ܽܘܢ ܥܶܒܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܥܽܘܫܢܳܐ ܠܡܰܠܟܶܗ. ܘܰܢܪܺܝܡ ܩܰܪܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܶܗ. 11 ܘܶܐܙܰܠ ܗܰܠܩܳܢܳܐ ܠܪܳܡܬ݂ܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܗܽܘ ܘܚܰܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ. ܘܛܰܠܝܳܐ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܡܫܰܡܶܫ ܗܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܥܺܝܠܺܝ ܟܳܗܢܳܐ. 12 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܥܺܝܠܺܝ ܒܢܰܝ̈ ܚܛܳܐ. ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. 13 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܫܠܝܳܐ ܕܰܬ݂ܠܬ݂ ܫܶܢ̈ܢܳܢ. ܘܙܶܕ݂ܩܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܓܒܰܪ ܕܕ݂ܳܒܰܚ ܕܶܒܚܬ݂ܳܐ. ܘܳܐܬܶܐ ܗܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܕܟܳܗܢܳܐ ܡܳܐ ܕܡܶܬ݂ܒܰܫܰܠ ܒܶܣܪܳܐ. ܘܡܰܫܠܝܳܐ ܕܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܫܶܢ̈ܢܳܢ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. 14 ܘܡܰܘܫܶܛ ܗܘܳܐ ܠܩܰܕ݂ܣܳܐ. ܐܰܘ ܠܺܐܝܪܳܐ. ܐܰܘ ܠܩܰܪܕ݂ܳܠܳܐ. ܐܰܘ ܠܩܶܕ݂ܪܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܡܰܣܶܩ ܡܰܫܠܝܳܐ. ܢܳܣܶܒ ܠܶܗ ܟܳܗܢܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܳܐܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܬܰܡܳܢ ܠܫܺܝܠܽܘ. 15 ܘܳܐܦ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܰܣܩܽܘܢ ܕܶܒܚܰܝ̈ ܕܶܒܚܬ݂ܳܐ. ܐܳܬܶܐ ܗܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܕܟܳܗܢܳܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܕ݂ܳܒܰܚ. ܗܰܒ ܒܶܣܪܳܐ ܠܰܡܛܰܘܳܝܽܘ ܠܟܳܗܢܳܐ. ܠܳܐ ܢܳܣܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܒܶܣܪܳܐ ܡܒܰܫܠܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܝܳܐ. 16 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܓܰܒܪܳܐ. ܡܰܣܳܩܽܘ ܢܰܣܩܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܣܰܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܐ ܕܪܳܓܳܐ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܘܳܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܫܳܐ ܗܽܘ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܘܶܐܢ ܠܳܐ. ܢܳܣܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ. 17 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܪܰܒܳܐ ܛܳܒ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܐܪܓܶܙܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 18 ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܛܰܠܝܳܐ ܡܫܰܡܶܫ ܗܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܠܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܦܶܕܬ݂ܳܐ ܕܒܽܘܨܳܐ. 19 ܘܰܦܪܺܝܣܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܥܶܒܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܡܶܗ. ܘܰܐܣܩܰܬ݂ ܠܶܗ ܡܶܢ ܥܶܕܳܢ ܠܥܶܕܳܢ. ܟܰܕ݂ ܣܶܠܩܰܬ݂ ܥܰܡ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܠܰܡܕܰܒܳܚܽܘ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܢܶܕ݂ܪܳܗ̇. 20 ܘܒܰܪܶܟ ܥܺܝܠܺܝ ܠܗܰܠܩܳܢܳܐ ܘܠܰܐܢ̱ܬܬܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ. ܢܶܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܚܠܳܦ ܫܶܐܠܬ݂ܳܐ ܕܰܫܐܶܠܬ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܰܐܬ݂ܪܗܽܘܢ. 21 ܘܡܳܪܝܳܐ ܦܩܰܕ݂ ܠܚܰܢܳܐ. ܘܒܶܛܢܰܬ݂ ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܬܠܳܬܳܐ ܒܢܺܝ̈ܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܒ̈ܢܳܢ. ܘܰܪܒܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 22 ܘܥܺܝܠܺܝ ܣܐܶܒ ܛܳܒ. ܘܰܫܡܰܥ ܟܽܠ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܕ݂ܰܡܨܰܥܪܺܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܰܡܨܰܠ̈ܝܳܢ ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 23 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܛܶܒܟܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 24 ܠܳܐ ܒܢܰܝ̈. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܫܶܡܥܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܡܒܰܛܠܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܥܰܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 25 ܐܶܢ ܢܶܚܛܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܒܓܰܒܪܳܐ. ܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܒܡܳܪܝܳܐ ܢܶܚܛܶܐ ܓܰܒܪܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܢ ܢܶܒܥܶܐ. ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܠܩܳܠܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܢܡܺܝܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ.  26 ܘܛܰܠܝܳܐ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܐܶܙܰܠ ܘܺܝܪܶܒ ܛܳܒ. ܘܛܳܐܶܒ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܳܐܦ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. 27 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܥܺܝܠܺܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܬ݂ܓܠܳܝܽܘ ܐܶܬ݂ܓܠܺܝܬ݂ ܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂. ܟܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ. 28 ܘܰܓܒܺܝܬܶܗ ܠܺܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܟܳܗܢܳܐ. ܕܢܶܣܰܩ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܰܚܝ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܒܶܣܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܦܶܕܬ݂ܳܐ. ܘܝܶܗܒܶܬ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂. ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 29 ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܥܠܺܝܬܽܘܢ ܒܕܶܒ̈ܚܰܝ ܘܰܒܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܝ ܕܦܰܩܕܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܝܰܩܰܪܬ ܒܢܰܝ̈ܟ ܡܶܢܝ. ܕܬܶܓܒܽܘܢ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܝ. 30. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܺܐܡܰܪ ܐܶܡܪܶܬ݂. ܕܒܰܝܬܳܟ݂ ܘܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂ ܢܫܰܡܫܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܗܳܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܳܣ ܠܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܝܰܩܖ̈ܳܢܰܝ ܐܶܝܰܩܰܪ. ܘܫܳܝܽܘܛܰܝ̈ ܢܶܨܛܰܥܪܽܘܢ. 31 ܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬܶܝܢ. ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܓܕܽܘܡ ܕܪܳܥܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܪܳܥܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ݂. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܣܳܒܳܐ ܒܒܰܝܬܳܟ݂. 32 ܘܕ݂ܳܐܚܶܕ݂ ܬܰܩܕܳܐ ܒܡܰܥܡܪܳܟ݂. ܘܟܽܠ ܕܡܰܛܐܶܒ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܣܳܒܳܐ ܒܒܰܝܬܳܟ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 33 ܘܓܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܐܰܥܢܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܒܰܚܝ. ܠܡܰܚܫܳܟ݂ܽܘ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. ܘܠܰܡܕܰܝܳܒܽܘ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܒܰܝܬܳܟ݂ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. 34 ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܬܳܐ ܕܳܐܬ݂ܝܳܐ ܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܟ. ܥܰܠ ܚܳܦܢܺܝ ܘܥܰܠ ܦܺܝܢܚܶܣ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 35 ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܺܝ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܠܶܒܝ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕܰܒܠܶܒܝ ܘܰܒܢܰܦܫܝ ܢܶܥܒܶܕ݂. ܘܶܐܒܢܶܐ ܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܘܰܢܗܰܠܶܟ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܡܫܺܝܚܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 36 ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܽܠ ܕܡܶܫܬܚܰܪ ܒܒܰܝܬܳܟ݂. ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܠܡܶܣܓܰܕ݂ ܠܶܗ. ܠܰܐܓܺܝܪܬܳܐ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܘܠܰܓܪܺܝܨܬܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܫܰܕܰܪܰܝܢܝ ܠܘܳܬ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܶܐܠܥܰܣ ܥܽܘܡܨܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ.

 

1 ܘܛܰܠܝܳܐ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܡܫܰܡܶܫ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܩܕܳܡ ܥܺܝܠܺܝ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܝܰܩܝܺܪ ܗܘܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܠܰܝܬ ܚܶܙܘܳܐ ܕ݂ܓܳܠܶܐ. 2 ܘܰܗܘܳܐ ܒܗܳܢܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܥܺܝܠܺܝ ܕܡܶܟ݂ ܒܕ݂ܽܘܟܬܶܗ. ܘܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܫܰܖ̈ܺܝ ܝܳܩܖ̈ܳܢ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ. 3 ܘܰܫܪܳܓܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܕܥܶܟ݂. ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܕܡܶܟ݂ ܒܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. 4 ܘܰܩܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ. 5 ܘܰܪܗܶܛ ܠܘܳܬ݂ ܥܺܝܠܺܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܕܰܩܪܰܝܬܳܢܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܩܪܺܝܬ݂. ܙܶܠ ܕܡܰܟ݂. ܘܶܐܙܰܠ ܕܡܶܟ݂. 6 ܘܰܐܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܩܪܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܩܳܡ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܥܺܝܠܺܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܕܰܩܪܰܝܬܳܢܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ ܒܶܪܝ. ܙܶܠ ܕܡܰܟ݂. 7 ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܓܠܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 8 ܘܰܐܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܩܪܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܕܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܩܳܡ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܥܺܝܠܺܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܕܰܩܪܰܝܬܳܢܝ. ܘܶܐܬ݂ܒܰܝܰܢ ܥܺܝܠܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܪܳܐ ܠܛܰܠܝܳܐ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܥܺܝܠܺܝ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܙܶܠ ܕܡܰܟ݂. ܘܶܐܢ ܢܶܩܪܶܝܟ݂ ܐܶܡܰܪ. ܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܡܰܥ ܥܰܒܕܳܟ݂. ܘܶܐܙܰܠ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܘܰܕ݂ܡܶܟ݂ ܒܕ݂ܽܘܟܬܶܗ. 10 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܩܳܡ ܘܰܩܪܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܥܰܒܕܳܟ݂. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܗܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܟܽܠ ܕܢܶܫܡܥܺܝܘܗܝ. ܢܶܨ̈ܠܳܢ ܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܶܕ݂ܢܰܘ̈ܗܝ. 12 ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܰܩܺܝܡ ܥܰܠ ܥܺܝܠܺܝ ܟܽܠ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ. ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܰܓܡܽܘܪܝܳܐ. 13 ܘܶܐܚܰܘܶܝܘܗܝ ܕܕ݂ܳܐܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܠܥܳܠܰܡ. ܒܥܰܘܠܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܰܡܨܰܥܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܟ݂ܐܳܐ ܒܗܽܘܢ. 14 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܡܺܝܬ݂ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܥܺܝܠܺܝ. ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܣܶܐ ܥܰܘܠܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܥܺܝܠܺܝ. ܒܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܰܒܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 15 ܘܰܕ݂ܡܶܟ݂ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ. ܘܰܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܕܚܶܠ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܚܶܙܘܳܐ ܠܥܺܝܠܺܝ. 16 ܘܰܩܪܳܐ ܥܺܝܠܺܝ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܘܶܐܡܰܪ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܒܶܪܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܗܽܘ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܒܗܰܬ݂ ܡܶܢܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܠܳܟ݂. ܐܶܢ ܬܟܰܣܶܐ ܡܶܢܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ. 18 ܘܚܰܘܝܶܗ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܠܳܐ ܟܰܣܺܝ ܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܥܺܝܠܺܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ. ܟܽܠ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܢܶܥܒܶܕ݂. 19 ܘܺܝܕܰܥ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܠܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 20 ܘܺܝܕܰܥ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܕܳܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܺܪܫܒܰܥ. ܕܶܐܬ݂ܗܰܝܡܰܢ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. 21 ܘܰܐܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܬ݂ܓܠܳܝܽܘ ܒܫܺܝܠܽܘ ܒܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ.

 

1 ܘܰܢܦܰܩ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܽܐܘܪܥܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܫܪܰܘ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܕܥܽܘܕ݂ܪܳܢܳܐ ܘܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܫܪܰܘ ܒܳܐܦܳܩ. 2 ܘܶܐܣܬܕܰܪܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܗܘܳܐ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܶܐܬܬܒܰܪܘ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܩܕܳܡ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܩܰܛܰܠܘ ܒܣܶܕ݂ܪܳܐ ܒܚܰܩܠܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 3 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܥܰܡܳܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܡܳܢܳܐ ܬܰܒܪܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܢܶܕ݂ܒܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܫܺܝܠܽܘ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܬ݂. ܘܬܺܐܙܰܠ ܒܰܝܢܳܬܰܢ. ܘܬܶܦܪܩܰܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܢ. 4 ܘܫܰܕܰܪܘ ܥܰܡܳܐ ܠܫܺܝܠܽܘ. ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܬ݂ ܝܳܬ݂ܶܒ ܥܰܠ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܬܰܡܳܢ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܺܝܠܺܝ ܥܰܡ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܳܦܢܺܝ ܘܦܺܝܢܚܶܣ. 5 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܝܰܒܶܒܘ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܝܽܘܒܳܒܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܶܐܫܬܰܓܫܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ. 6 ܘܰܫܡܰܥܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܩܳܠܳܐ ܕܝܽܘܒܳܒܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܡܳܢܳܐ ܗܽܘ ܩܳܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܝܽܘܒܳܒܳܐ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܺܝܕܰܥܘ ܕܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. 7 ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܘܳܝ ܠܰܢ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܢ ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ ܘܡܶܢ ܡܢܳܬ݂ܡܳܠܝ. 8 ܘܳܝ ܠܰܢ. ܡܰܢܽܘ ܢܦܰܨܶܝܢ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܡܚܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܨܪܶܝܢ ܒܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܢ. ܘܰܒܡܰܕܒܪܳܐ. 9 ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܠܘ ܘܰܗܘܰܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܦܠܚܽܘܢ ܠܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܠܚܽܘܟܽܘܢ. ܘܰܗܘܰܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܫܘ ܥܰܡܗܽܘܢ. 10 ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܫܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܬܬܒܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܐ̱ܢܳܫ ܠܡܰܫܟܢܶܗ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܛܳܒ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܬܠܳܬܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܖ̈ܶܓܠܳܝ݂ܺܝ݂ܢ. 11 ܘܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܕܰܒܪܰܬ݂. ܘܰܬܪܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܺܝܠܺܝ ܡܺܝܬ݂ܘ. ܚܳܦܢܺܝ ܘܦܺܝܢܚܶܣ. 12 ܘܰܪܗܶܛ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܡܶܢ ܣܶܕ݂ܪܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܫܺܝܠܽܘ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܟܰܕ݂ ܡܨܰܪܶܝܢ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܘܳܐܕ݂ܰܡܬ݂ܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ. 13 ܘܥܺܝܠܺܝ ܝܳܬ݂ܶܒ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܙܳܐܰܥ ܗܘܳܐ ܠܶܒܶܗ ܥܰܠ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܝܠܠܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 14 ܘܰܫܡܰܥ ܥܺܝܠܺܝ ܩܳܠܳܐ ܕܺܝܠܶܠܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܢܳܐ ܗܽܘ ܩܳܠܳܐ ܕܰܕ݂ܠܽܘܚܝܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܣܰܪܗܶܒ ܘܶܐܬ݂ܳܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܠܥܺܝܠܺܝ. 15 ܘܥܺܝܠܺܝ ܒܰܪ ܫܰܒܥܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܰܬ݂ܡܳܢܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܝܺܩܰܖ̈ܝ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܠܥܺܝܠܺܝ. ܐܶܢܳܐ ܐܶܬܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܣܶܕ݂ܪܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܡܶܢ ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܥܶܪܩܶܬ݂ ܐܶܬܺܝܬ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܗܽܘ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. ܒܶܪܝ. 17 ܘܰܥܢܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܥܪܰܩ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܳܐܦ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܥܰܡܳܐ. ܘܳܐܦ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܟ ܡܺܝܬ݂ܘ. ܚܳܦܢܺܝ ܘܦܺܝܢܚܶܣ. ܘܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܶܬܕܰܒܪܰܬ݂. 18 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܐܶܬܕܰܟ݂ܪܳܗ̇ ܥܺܝܠܺܝ ܠܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܢܦܰܠ ܡܶܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܬܰܪܥܳܐ. ܘܶܐܬܬܰܒܪܰܬ݂ ܦܳܪܰܩܬܶܗ ܘܡܺܝܬ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܐܶܒ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܘܺܝܩܰܪ. ܘܗܽܘ ܕܳܢ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. 19 ܘܟܰܠܬܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ ܦܺܝܢܚܶܣ ܒܰܛܢܳܐ ܗܘܳܬ݂. ܘܩܰܪܺܝܒܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܡܺܐܠܰܕ݂. ܘܟܰܕ݂ ܫܶܡܥܰܬ݂ ܫܶܡܥܳܐ ܕܶܐܬܕܰܒܪܰܬ݂ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܕ݂ܡܺܝܬ݂ ܚܡܽܘܗ̇ ܘܒܰܥܠܳܗ̇. ܒܶܪܟܰܬ݂ ܘܝܶܠܕܰܬ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܗܦܶܟ݂ܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܚܶܒ̈ܠܶܝܗ̇. 20 ܘܰܒܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕܡܰܘܬܳܗ̇ ܐܶܡܰܖ̈ܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝ̈ܡܳܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ̇. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܕܶܟܪܳܐ ܝܺܠܶܕܬܝ. ܘܠܳܐ ܥܢܳܬ݂ ܘܠܳܐ ܐܰܝܬܝܰܬ݂ ܥܰܠ ܒܳܠܳܗ̇. 21 ܘܰܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܝܽܘܟ݂ܳܒܳܪ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܥܒܰܪ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܕܰܒܪܰܬ݂ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܠ ܚܡܽܘܗ̇ ܘܥܰܠ ܒܰܥܠܳܗ̇. 22 ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܥܒܰܪ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܕܰܒܪܰܬ݂ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ.

 

1 ܘܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܕܒܰܪܘ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܝܬܝܽܘܗ̇ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܠܰܐܫܕܽܘܕ݂. 2 ܘܰܕ݂ܒܰܪܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܠܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܝܬܝܽܘܗ̇ ܠܒܶܝܬ݂ ܕܳܓܽܘܢ. ܘܰܐܩܺܝܡܽܘܗ̇ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܕܳܓܽܘܢ. 3 ܘܩܰܕܶܡܘ ܐܰܫܕܽܘܕ݂ܳܝ̈ܶܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܒܳܬܪܶܗ. ܘܶܐܫܟܚܽܘܗܝ ܠܕܳܓܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܪܡܶܐ ܥܰܠ ܐܰܦܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܩܕܳܡ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܢܰܣܒܽܘܗܝ ܠܕ݂ܳܓܽܘܢ ܘܰܐܬ݂ܩܢܽܘܗܝ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬܶܗ. 4 ܘܩܰܕ݂ܶܡܘ ܒܨܰܦܪܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܕܳܓܽܘܢ ܪܡܶܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܩܕܳܡ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܪܺܝܫܶܗ ܕܕܳܓܽܘܢ ܘܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܦܰܣ̈ܶܐ ܕܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܦܣܺܝ̈ܩܳܢ ܥܰܠ ܐܶܣܟܽܘܦܬ݂ܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ. ܘܓܽܘܫܡܶܗ ܕܕܳܓܽܘܢ ܐܶܫܬܚܰܪ. 5 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܕܳܪܟܺܝܢ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܕܳܓܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܥܰܠ ܐܶܣܟܽܘܦܬ݂ܳܐ ܕܕܳܓܽܘܢ ܒܰܐܫܕܽܘܕ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 6 ܘܥܶܫܢܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܫܕܽܘܕ݂ܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܚܪܰܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܡܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܛܚܽܘܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܠܰܐܫܕܽܘܕ݂ ܘܠܰܬ݂ܚܽܘ̈ܡܶܝܗ̇. 7 ܘܰܚܙܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܫܕܽܘܕ݂ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܳܐ ܬܶܬܶܒ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܶܫܢܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܠ ܕܳܓܽܘܢ ܐܰܠܳܗܰܢ. 8 ܘܫܰܕܰܪܘ ܘܟܰܢܶܫܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܛܖ̈ܽܘܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܠܓܳܬ݂ ܬܶܗܦܽܘܟ݂ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 9 ܘܰܐܗܦܟ݂ܽܘܗ̇ ܠܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܗܦܟ݂ܽܘܗ̇. ܗܘܳܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܕܛܳܒ. ܘܰܡܚܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܒܳܐ. ܘܶܐܣܬܬܰܪܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܛܚܽܘܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 10 ܘܫܰܕܪܽܘܗ̇ ܠܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܥܶܩܪܽܘܢ. ܘܰܐܝܠܶܠܘ ܥܶܩܖ̈ܽܘܢܳܝܶܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܐܰܗܦܶܟ݂ܘ ܥܠܰܝܢ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܬܶܩܛܠܰܢ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܡܰܢ. 11 ܘܫܰܕܰܪܘ ܘܟܰܢܶܫܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܛܖ̈ܽܘܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܫܰܕܪܽܘܗ̇ ܠܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܬܶܗܦܽܘܟ݂ ܠܕ݂ܽܘܟܬ݂ܳܗ̇. ܕܠܳܐ ܬܶܩܛܠܰܢ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܡܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܫܓܺܝܫܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܥܶܫܢܰܬ݂ ܛܳܒ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܬܰܡܳܢ. 12 ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܺܝܬ݂ܘ. ܐܶܬܡܚܺܝܘ ܒܰܛܚܽܘܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܣܶܠܩܰܬ݂ ܓܥܳܬ݂ܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ.

 

1 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܩܠܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ. 2 ܘܰܩܪܰܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܠܟ݂ܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܠܰܛܖ̈ܽܘܢܶܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܚܰܘܰܐܽܘܢ ܒܡܳܢܳܐ ܢܫܰܕܪܺܝܗ̇ ܠܕ݂ܽܘܟܬ݂ܳܗ̇. 3 ܘܶܐܡܰܪܘ. ܐܶܢ ܡܫܰܕܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܳܐ ܬܫܰܕܪܽܘܢܳܗ̇ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂. ܐܶܠܳܐ ܡܰܝܬܳܝܽܘ ܐܰܝܬܰܘ ܠܳܗ̇ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܬ݂ܰܐܣܽܘܢ. ܘܢܶܬ݂ܺܝܕܰܥ ܠܟܽܘܢ. ܕܰܠܡܳܐ ܠܳܐ ܬܶܗܦܽܘܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ. 4 ܘܶܐܡܰܪܘ. ܡܳܢܳܐ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܢܰܝܬܶܐ ܠܳܗ̇. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܛܖ̈ܽܘܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܚܰܡܫܳܐ ܛܚܽܘܖ̈ܺܝܢ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܚܰܡܫܳܐ ܥܽܘܩܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܗܺܝ ܠܟܽܘܢ. ܘܠܰܛܖ̈ܽܘܢܰܝܟܽܘܢ. 5 ܘܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܕܰܛܚܽܘܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܨܰܠ̈ܡܶܐ ܕܥܽܘܩܰܒܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܕܰܡܚܰܒܠܺܝܢ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܬܶܬܠܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܺܝܩܳܪܳܐ. ܛܳܟ݂ ܢܰܩܶܠ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܡܶܢܟܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܟܽܘܢ. 6 ܘܠܳܐ ܬܰܥܫܢܽܘܢ ܠܶܒܟܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܐܥܫܶܢܘ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܘܦܶܪܥܽܘܢ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܒܰܙܰܚܘ ܒܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܰܕܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠܘ. 7 ܘܗܳܫܳܐ ܣܰܒܘ ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܥܓܶܠܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܘܖ̈ܳܢ ܕܡܰܝܢ̈ܩܳܢ. ܕܠܳܐ ܢܦܰܠ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܢܺܝܪܳܐ. ܘܰܐܣܽܘܪܘ ܬܰܘܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܒܥܓܶܠܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܗܦܶܟ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܗܶܝܢ ܠܒܰܝܬܳܐ. 8 ܘܣܰܒܘ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܣܺܝܡܘ ܒܥܓܶܠܬ݂ܳܐ. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܬܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܣܺܝܡܘ ܒܰܪܓܳܙܬܳܐ ܡܶܢ ܣܶܛܪܳܗ̇. ܘܫܰܕܪܽܘܗ̇ ܘܬܺܐܙܰܠ. 9 ܘܰܚܙܰܘ ܐܶܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܣܳܠܶܩ ܠܒܶܝܬ݂ ܫܡܶܫ ܐܳܙܳܠ̱ܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܥܒܰܕ݂ ܠܰܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ. ܢܶܕܰܥ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܩܶܪܒܰܬ݂ ܠܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܣܽܘܩܒܳܠܳܐ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܠܰܢ. 10 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܰܕ݂ܒܰܪܘ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܘܖ̈ܳܢ ܕܡܰܝ̈ܢܩܳܢ. ܘܶܐܣܰܪܘ ܐܶܢܶܝܢ ܒܥܓܶܠܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܚܒܰܫܘ ܒܒܰܝܬܳܐ. 11 ܘܣܳܡܽܘܗ̇ ܠܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܒܥܓܶܠܬ݂ܳܐ. ܘܠܰܪܓܳܙܬܳܐ ܘܰܠܥܽܘܩܰܒܖ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܠܨܰܠ̈ܡܶܐ ܕܰܛܚܽܘܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 12 ܘܶܐܫܬܰܕܰܖ̈ܝ ܬܰܘܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܫܡܶܫ. ܒܰܫܒܺܝܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܗܰܠ̈ܟܳܢ ܘܳܐܙܳܠ̱ܢ ܘܓܳܥ̈ܝܳܢ. ܘܠܳܐ ܣܳܛ̈ܝܳܢ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܠܣܶܡܳܠܳܐ. ܘܰܛܖ̈ܽܘܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ ܐܳܙܺܠܝܢ ܒܳܬܰܪܗܶܝܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܫܡܶܫ. 13 ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܫܡܶܫ. ܚܳܨܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܨܳܕܳܐ ܕܚܶܛ̈ܶܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܚܙܰܐܗܝ ܠܳܐܪܽܘܢܳܐ. ܘܰܚܕ݂ܺܝܘ ܟܰܕ݂ ܚܙܰܐܗܝ. 14 ܘܥܓܶܠܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܠܚܰܩܠܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܫܡܶܫ. ܘܩܳܡܰܬ݂ ܬܰܡܳܢ. ܘܬܰܡܳܢ ܟܺܐܦܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܨܰܠܰܚܘ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܥܓܶܠܬ݂ܳܐ. ܘܬ݂ܰܘܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܣܩܶܘ ܥܠܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 15 ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܐܰܚܶܬ݂ܘ ܠܳܐܪܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܰܪܓܳܙܬܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܕܺܐܝܬ݂ ܒܳܗ̇ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܣܳܡܘ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܫܡܶܫ ܐܰܣܶܩܘ ܥܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܕܰܒܰܚܘ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. 16 ܘܚܰܡܫܳܐ ܛܖ̈ܽܘܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ ܚܙܰܘ. ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܠܥܶܩܪܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. 17 ܘܗܳܠܶܝܢ ܛܚܽܘܖ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܐܫܕܽܘܕ݂ ܚܰܕ݂. ܘܰܕ݂ܥܰܐܙܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܕܰܐܫܩܳܠܽܘܢ ܚܰܕ݂. ܘܰܕ݂ܓܳܬ݂ ܚܰܕ݂. ܘܰܕ݂ܥܶܩܪܽܘܢ ܚܰܕ݂. 18 ܘܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܥܽܘܩܒܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܚܰܡܫܳܐ ܛܖ̈ܽܘܢܶܐ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܟܰܦܪܳܐ ܕܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܳܐܒܳܠ ܪܰܒܬܳܐ ܘܣܳܡܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܐܳܪܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܒܚܰܩܠܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܫܡܶܫ. 19 ܘܰܡܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܫܡܶܫ. ܥܰܠ ܕܰܕ݂ܚܶܠܘ ܒܳܐܪܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܡܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܥܰܡܳܐ. ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܶܐܬ݂ܶܐܒܶܠܘ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܕܰܡܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܥܰܡܳܐ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ. 20 ܘܶܐܡܰܪܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܫܡܶܫ. ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܢܰܣܩܺܝܘܗܝ ܡܶܢܰܢ ܠܳܐܪܽܘܢܳܐ. 21 ܘܫܰܕܰܪܘ ܐܺܝ̈ܙܓܰܕܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܩܽܘܪܝܰܬ݂ ܢܰܥܪܺܝܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܐܰܗܦܶܟ݂ܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐܪܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܚܽܘܬ݂ܘ ܐܰܣܩܽܘܗܝ ܠܘܳܬ݂ܟܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ.

 

1 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܩܽܘܪܝܰܬ݂ ܢܰܥܪܺܝܢ. ܘܰܐܣܩܽܘܗܝ ܠܳܐܪܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܝܬܝܽܘܗܝ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܺܝܢܳܕ݂ܳܒ ܕܒܰܓܒܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܩܰܕܶܫ ܠܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܒܪܶܗ. ܘܰܢܛܰܪ ܐܳܪܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 2 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܺܝܬܶܒ ܐܳܪܽܘܢܳܐ ܒܩܽܘܪܝܰܬ݂ ܢܰܥܪܺܝܢ. ܘܰܣܓܺܝܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܗܘܰܝ̈ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܫܬܕ݂ܺܝܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܳܬܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܢ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܟܽܘܢ ܡܶܬ݂ܦܢܶܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܥܒܰܪܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ ܘܓܶܢ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܬ݂ܩܶܢܘ ܠܶܒܟܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܦܽܘܠܚܽܘܗܝ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܘܗܝ. ܘܰܢܦܰܨܶܝܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. 4 ܘܰܐܥܒܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܥܠܳܐ ܘܓܶܢ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܦܠܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܟܰܢܶܫܘ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܰܨܦܝܳܐ. ܘܶܐܨܰܠܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 6 ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܠܡܰܨܦܝܳܐ. ܘܰܡܠܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܶܐܫܰܕ݂ܘ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܨܳܡܘ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܰܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܕ݂ܳܢ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܡܰܨܦܝܳܐ. 7 ܘܰܫܡܰܥܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܰܨܦܝܳܐ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܛܖ̈ܽܘܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܫܡܰܥܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. 8 ܘܶܐܡܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܠܳܐ ܬܶܫܬܽܘܩ ܡܶܢܰܢ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܕܢܶܦܪܩܰܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. 9 ܘܰܢܣܰܒ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܐܶܡܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܚܰܠܒܳܐ. ܘܰܐܣܩܶܗ ܥܠܳܬ݂ܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܨܰܠܺܝ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܥܢܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ. 10 ܘܰܗܘܳܐ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܡܰܣܶܩ ܥܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܩܪܶܒܘ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܪܥܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܥܰܠ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܕܰܠܰܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܬܬܒܰܪܘ ܩܕܳܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 11 ܘܰܢܦܰܩܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܡܰܨܦܝܳܐ. ܘܰܪܕܰܦܘ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܘܰܚܪܰܒܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܝܳܫܳܢ. 12 ܘܰܢܣܰܒ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܟܺܐܦܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܣܳܡ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܨܦܝܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܝܳܫܳܢ. ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܳܗ̇ ܟܺܐܦܳܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܥܰܕ݂ܪܰܢ ܡܳܪܝܳܐ. 13 ܘܶܐܬܬܒܰܪܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦܘ ܬܽܘܒ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܶܗ ܕܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. 14 ܘܰܐܗܦܶܟ݂ܘ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܢܣܰܒܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܥܶܩܪܽܘܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܓܳܬ݂. ܘܰܬ݂ܚܽܘ̈ܡܰܝܗܶܝܢ. ܘܦܰܨܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. 15 ܘܕ݂ܳܢ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. 16 ܘܳܐܙܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܫܢܳܐ ܠܰܫܢܳܐ. ܘܡܶܬ݂ܟܪܶܟ݂ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. ܘܰܠܓܰܠܓܳܠܳܐ. ܘܰܠܡܰܨܦܝܳܐ. ܘܕܳܐܶܢ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܬ݂ܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. 17 ܘܗܳܦܶܟ݂ ܗܘܳܐ ܠܪܳܡܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܗܘܳܐ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܬܰܡܳܢ ܕܳܐܶܢ ܗܘܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܒܢܳܐ ܬܰܡܳܢ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ.

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܣܐܶܒ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܥܒܰܕ݂ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 2 ܘܰܗܘܳܐ ܫܶܡ ܒܪܶܗ ܒܽܘܟܪܶܗ ܝܽܘܐܺܝܠ. ܘܫܶܡ ܬܶܢܝܳܢܶܗ ܐܰܒܺܝܳܐ. ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܒܺܪ ܫܒܰܥ. 3 ܘܠܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ. ܘܶܐܨܛܠܺܝܘ ܒܳܬܰܪ ܢܶܟܠܳܐ. ܘܰܢܣܰܒܘ ܫܽܘܚܕܳܐ ܘܰܨܠܰܘ ܕܺܝܢܳܐ. 4 ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܪܳܡܬ݂ܳܐ. 5 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܣܐܶܒܬ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܳܟ݂. ܗܳܫܳܐ ܗܰܒ ܠܰܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܢܕ݂ܽܘܢܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 6 ܘܶܐܬ݂ܒܐܶܫ ܦܶܬ݂ܓܳܡܳܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܟܰܕ݂ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ ܗܰܒܠܰܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܢܕ݂ܽܘܢܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܨܰܠܺܝ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܫܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ ܕܥܰܡܳܐ. ܠܟܽܠ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܰܣܠܺܝܘ. ܐܶܠܳܐ ܠܺܝ ܐܰܣܠܺܝܘ ܕܠܳܐ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 8 ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ. ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܣܩܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܫܰܒܩܽܘܢܝ ܘܰܦܠܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܘܳܐܦ ܠܳܟ݂. 9 ܘܗܳܫܳܐ ܫܡܰܥ ܒܩܳܠܗܽܘܢ. ܒܪܰܡ ܡܣܰܗܳܕ݂ܽܘ ܣܰܗܶܕ݂ ܒܗܽܘܢ. ܘܚܰܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܡܠܶܟ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܕܰܫܐܶܠܘ ܡܶܢܶܗ ܡܰܠܟܳܐ. 11 ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܡܠܶܟ݂ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܢܶܕ݂ܒܰܪ. ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܒܡܰܖ̈ܟܒܳܬܶܗ ܘܰܒܦܰܖ̈ܳܫܰܘܗܝ. ܘܢܶܪܗܛܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬܶܗ. 12 ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܖ̈ܰܒܰܝ ܐܰܠܦ̈ܶܐ. ܘܖ̈ܰܒܰܝ ܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܖ̈ܰܒܰܝ ܥܶܣܪܳܐ. ܘܢܶܕ݂ܒܪܽܘܢ ܕܒܳܪܶܗ. ܘܢܶܚܨܕ݂ܽܘܢ ܚܨܳܕܶܗ. ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܪܳܒܶܗ. ܘܡܳܐܢܰܝ̈ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬܶܗ. 13 ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܟܽܘܢ ܢܶܕ݂ܒܰܪ. ܠܙܰܩܳܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܛܰܚܳܢ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐܦ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. 14 ܘܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܟܰܖ̈ܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܙܰܝܬܰܝ̈ܟܽܘܢ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܢܶܣܰܒ ܘܢܶܬܶܠ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. 15 ܘܙܰܪܥܟܽܘܢ ܘܟܰܖ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܢܥܰܣܰܪ. ܘܢܶܬܶܠ ܠܰܡܗܰܝܡܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. 16 ܘܥܰܒܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܐܡ̈ܗܳܬ݂ܟܽܘܢ ܘܓܰܕܽܘܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܫܰܦܺܝܖ̈ܶܐ. ܘܚܶܡܖ̈ܟܽܘܢ ܢܶܕܒܰܪ. ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܥܒܳܕܶܗ. 17 ܘܥܳܢ̈ܟܽܘܢ ܢܥܰܣܰܪ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܬܶܗܘܢ ܠܶܗ ܥܰܒ̈ܕܶܐ. 18 ܘܬܰܝܠܠܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܟܽܘܢ ܕܰܓܒܰܝܬܽܘܢ ܠܟܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܥܢܶܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. 19 ܘܠܳܐ ܨܒܰܘ ܥܰܡܳܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ ܕܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܠܰܝܢ. 20 ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܢܕ݂ܽܘܢܰܢ ܡܰܠܟܰܢ. ܘܢܶܦܽܘܩ ܩܕܳܡܰܝܢ. ܘܢܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܬܰܟ݂ܬܽܘܫܰܢ. 21 ܘܰܫܡܰܥ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܡܰܠܶܠ ܐܶܢܶܝܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 22 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܫܡܰܥ ܒܩܳܠܗܽܘܢ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܙܶܠܘ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܩܪܺܝܬܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ.

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܰܫܡܶܗ ܩܺܝܫ ܒܰܪ ܐܰܒܺܝܶܠ. ܒܰܪ ܨܕܽܘܪ. ܒܰܪ ܒܟ݂ܳܪܽܘܬ݂. ܒܰܪ ܐܰܦܺܝܚ. ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܚܰܝܠܳܐ. 2 ܘܠܶܗ ܗܘܳܐ ܒܪܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܫܳܐܘܳܠ. ܓܒܶܐ ܘܛܳܒ. ܘܠܰܝܬ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܛܳܒ ܡܶܢܶܗ. ܘܡܶܢ ܟܰܬ݂ܦܶܗ ܘܰܠܥܶܠ ܪܳܡ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. 3 ܘܶܐܒܰܕ݂̈ܝ ܐܰܬܳܢ̈ܶܐ ܕܩܺܝܫ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܩܺܝܫ ܠܫܳܐܘܳܠ ܒܪܶܗ. ܕܒܰܪ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܒܥܺܝ ܐܰܬܳܢ̈ܶܐ. ܘܩܳܡ ܫܳܐܘܳܠ ܘܶܐܙܰܠ. ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܥܰܡܶܗ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܡܶܒܥܳܐ ܐܰܬܳܢ̈ܶܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. 4 ܘܰܥܒܰܪ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܰܥܒܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܓܽܘܡܖ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ. ܘܰܥܒܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܬܰܥ̈ܠܶܐ ܘܠܰܝܬ. ܘܰܥܒܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ. 5 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܨܽܘܪ. ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܛܰܠܝܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܬܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ݂. ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܐܳܒܝ ܪܶܢܝܳܐ ܕܰܐܬܳܢ̈ܶܐ ܘܢܶܕ݂ܚܰܠ ܥܠܰܝܢ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܛܰܠܝܶܗ. ܗܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܝܰܩܺܝܪ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܥܰܡܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܳܐܡܰܪ ܡܶܐܬ݂ܳܐ ܐܳܬܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܠܬܰܡܳܢ. ܛܳܟ݂ ܢܚܰܘܶܝܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܶܐܬܰܝܢ ܥܠܶܝܗ̇. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܛܰܠܝܶܗ. ܗܳܐ ܐܳܙܺܠܝܢܰܢ. ܡܳܢܳܐ ܢܰܘܒܶܠ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܚܡܳܐ ܛܠܶܩ ܡܶܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ܢ. ܘܰܙܘܳܕ̈ܶܐ ܠܰܝܬ ܕܢܰܘܒܶܠ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܰܢ. 8 ܘܰܐܘܣܶܦ ܛܰܠܝܳܐ ܘܰܥܢܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܺܐܝ̈ܕ݂ܰܝ ܪܽܘܒܥܶܗ ܕܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܟܶܣܦܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܘܰܢܚܰܘܶܝܢ ܐܽܘܪܚܰܢ. 9 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ. ܡܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܗܘܳܐ ܠܡܶܒܥܳܐ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܬܰܘ ܢܺܐܙܰܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܙܳܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܚܰܙܳܝܳܐ ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܗܘܳܐ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܛܰܠܝܶܗ. ܛܳܒ ܦܶܬ݂ܓܳܡܳܟ݂. ܬܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. 11 ܗܶܢܽܘܢ ܣܳܠܩܺܝܢ ܒܡܰܣܩܳܢܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܢܳܦ̈ܩܳܢ ܠܡܶܡܠܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܶܝܢ ܫܳܐܘܳܠ. ܐܺܝܬ݂ ܗܳܪܟܳܐ ܚܰܙܳܝܳܐ. 12 ܘܰܥܢܰܝ̈ ܘܳܐܡܖ̈ܳܢ. ܐܺܝܬ݂ ܗܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܣܰܩܘ ܗܳܫܳܐ ܒܰܥܓܰܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܶܒܚܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܒܒܺܝܡ. 13 ܘܡܳܐ ܕܥܰܠܬܽܘܢ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܫܟܚܽܘܢܶܗ. ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܣܳܠܶܩ ܠܒܺܝܡ ܠܡܶܠܥܰܣ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܠܳܥܶܣ ܥܰܡܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܡܒܰܪܶܟ݂ ܕܶܒܚ̈ܶܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܳܟܠܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܩܪܶܝܢ. ܘܗܳܫܳܐ ܣܰܩܘ ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܶܗ. 14 ܘܰܣܠܶܩܘ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܥܳܐܠܺܝܢ ܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܗܳܐ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܢܳܦܶܩ ܠܽܐܘܪܥܗܽܘܢ ܠܡܶܣܰܩ ܠܒܺܝܡ. 15 ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܕܢܺܐܬܶܐ ܫܳܐܘܳܠ ܠܡܺܐܡܰܪ. 16 ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܰܡܚܳܪ ܐܶܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܡܫܽܘܚܳܝܗܝ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܠܥܰܡܝ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܺܝܬܶܗ ܠܥܰܡܝ. ܘܥܶܠܰܬ݂ ܓܥܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ. 17 ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܚܙܳܝܗܝ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܓܒܳܝܗܝ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܗܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܳܟ݂. ܗܳܢܳܐ ܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܒܥܰܡܝ. 18 ܘܰܩܪܶܒ ܫܳܐܘܳܠ ܠܘܳܬ݂ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܒܓܰܘ ܬܰܪܥܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܚܰܘܳܢܝ ܐܰܝܟܰܘ ܒܶܝܬ݂ ܚܰܙܳܝܳܐ. 19 ܘܰܥܢܳܐ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܘܶܐܡܰܪ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܐܶܢܳܐ ܗܽܘ ܚܰܙܳܝܳܐ. ܣܰܩ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܠܒܺܝܡ. ܘܰܐܟ݂ܽܘܠ ܥܰܡܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܶܐܫܰܕܪܳܟ݂ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܰܒܠܶܒܳܟ݂ ܐܶܚܰܘܶܝܟ݂. 20 ܘܥܰܠ ܐܰܬܳܢ̈ܶܐ ܕܶܐܒܰܕ݂̈ܝ ܠܳܟ݂. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܠܳܐ ܬܣܺܝܡ ܠܶܒܳܟ݂ ܥܠܰܝܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܬܟܰܚ̈ܝ. ܘܰܕ݂ܡܰܢ ܗܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܪܶܓܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂. 21 ܘܰܥܢܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܗܳܐ ܒܰܪ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܫܰܪܒܰܬ݂ܝ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗܺܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪܬ ܠܺܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. 22 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܫܳܐܘܳܠ ܘܰܠܛܰܠܝܶܗ. ܘܰܐܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܰܝܬܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܒܪܺܝܫ ܩܖ̈ܰܝܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܬܠܳܬ݂ܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 23 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܛܰܒܳܚܳܐ. ܗܰܒ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܕܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܣܺܝܡ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. 24 ܘܰܐܪܺܝܡ ܛܰܒܳܚܳܐ ܫܳܩܳܐ ܘܥܶܠܳܝܬܳܐ. ܘܣܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪ. ܣܺܝܡ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܰܐܟ݂ܽܘܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܳܟ݂. ܘܶܐܟܰܠ ܫܳܐܘܳܠ ܥܰܡ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. 25 ܘܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܒܺܝܡ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܫܳܐܘܳܠ ܥܰܠ ܐܶܓܳܪܳܐ. 26 ܘܩܰܕ݂ܶܡ ܗܘܳܐ ܟܰܕ݂ ܣܠܶܩ ܨܰܦܪܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܫܳܐܘܳܠ ܠܶܐܓܳܪܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܩܽܘܡ ܐܶܫܰܕܪܳܟ݂. ܘܩܳܡ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܗܽܘ ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܒܰܪ. 27 ܗܢܽܘܢ ܢܳܚܬܺܝܢ ܒܣܰܘܦܳܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܐܶܡܰܪ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܐܶܡܰܪ ܠܛܰܠܝܳܐ ܕܢܶܥܒܰܪ ܩܕܳܡܰܝܢ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܩܽܘܡ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܐܫܡܥܳܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ.

 

1 ܘܰܢܣܰܒ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܩܰܪܢܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܘܰܢܣܰܟ݂ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܘܢܰܫܩܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܡܰܫܚܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ. 2 ܘܡܳܐ ܕܶܐܙܰܠܬ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܗܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܥܰܠ ܩܰܒܪܳܗ̇ ܕܪܳܚܶܠ. ܒܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܒܨܶܠܨܰܚ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܳܟ݂. ܐܶܫܬܟܰܚ̈ܝ ܐܰܬܳܢ̈ܶܐ ܕܶܐܙܰܠܬ ܠܡܶܒܥܳܐ. ܘܗܳܐ ܫܒܰܩ ܐܰܒܽܘܟ݂ ܪܶܢܝܳܐ ܕܰܐܬܳܢ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܚܶܠ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܒܶܪܝ. 3 ܘܡܳܐ ܕܰܥܒܰܪܬ ܬܽܘܒ ܠܗܰܠ. ܘܡܰܛܺܝܬ ܠܘܳܬ݂ ܒܶܛܡܬ݂ܳܐ ܕܬ݂ܳܒܽܘܪ. ܗܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܬܰܡܳܢ ܬܠܳܬܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. ܚܰܕ݂ ܫܩܺܝܠ ܬܠܳܬܳܐ ܓܕ݂ܺܝ̈ܢ. ܘܚܰܕ݂ ܫܩܺܝܠ ܬܠܳܬ݂ ܓܖ̈ܺܝܨܳܢ ܕܠܰܚܡܳܐ. ܘܚܰܕ݂ ܫܩܺܝܠ ܓܪܳܒܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ. 4 ܘܢܶܫܐܠܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܟ݂. ܘܢܶܬܠܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܠܰܚܡܳܐ. ܘܬܶܣܰܒ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 5 ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܬܺܐܬܶܐ ܠܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܬܰܡܳܢ ܩܳܝܶܡܬܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܡܰܛܺܝܬ ܠܬܰܡܳܢ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܗܳܐ ܦܳܓܥ ܐܰܢ̱ܬ ܒܚܰܒܠܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܡܶܢ ܒܺܐܝܡ. ܘܰܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ ܩܺܝܬ݂ܳܖ̈ܶܐ ܘܟܶܢܳܖ̈ܶܐ ܘܰܦ̈ܠܰܓܶܐ ܘܰܖ̈ܒܺܝܥܶܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܶܬ݂ܢܰܒܶܝܢ. 6 ܘܬܰܨܠܰܚ ܥܠܰܝܟ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܬܶܬ݂ܢܰܒܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܬܶܫܬܰܓܢܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. 7 ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܰܕ݂ ܢܺܐܬ݂ܝ̈ܳܢ ܥܠܰܝܟ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܦܩܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܡܳܟ݂. 8 ܘܚܽܘܬ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܠܓܰܠܓܳܠܳܐ. ܘܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܢܳܚܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬܳܟ݂. ܠܡܰܣܳܩܽܘ ܥܰܠ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܡܶܕ݂ܒܰܚ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܬܟܰܬܰܪ ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܘܰܐܘܕܥܳܟ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܬܶܥܒܶܕ݂. 9 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܐܰܦܢܺܝ ܟܰܬ݂ܦܶܗ ܠܡܺܐܙܰܠ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܫܰܚܠܶܦ ܠܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܶܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܶܐܬܰܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. 10 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܳܡܬ݂ܳܐ. ܘܗܳܐ ܚܰܒܠܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܪܥܶܗ. ܘܰܐܨܠܚܰܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܬܢܰܒܺܝ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. 11 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܽܠ ܕܝܳܕ݂ܰܥ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ ܘܡܶܢ ܡܢܳܬ݂ܡܳܠܝ. ܚܙܰܘ ܘܗܳܐ ܥܰܡ  ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܶܬ݂ܢܰܒܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܥܰܡܳܐ ܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܒܰܪ ܩܺܝܫ. ܕܗܳܐ ܐܳܦ ܫܳܐܘܳܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. 12 ܘܰܥܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܰܢܽܘ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܡܰܬ݂ܠܳܐ. ܕܗܳܐ ܐܳܦ ܫܳܐܘܳܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. 13 ܘܓܰܡܰܪܘ ܠܡܶܬ݂ܢܰܒܳܝܽܘ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܡܶܢ ܒܺܝܡ. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܳܕܶܗ ܠܫܳܐܘܳܠ ܘܰܠܛܰܠܝܶܗ. ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܶܙܰܠܬܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܡܶܒܥܳܐ ܐܰܬܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܚܙܰܝܢ ܕܠܰܝܬ ܘܶܐܬܰܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܳܕܶܗ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܚܰܘܳܢܝ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܟܽܘܢ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܕܳܕܶܗ. ܡܚܰܘܳܝܽܘ ܚܰܘܝܰܢܝ ܕܶܐܫܬܟܰܚ̈ܝ ܐܰܬܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܨܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܚܰܘܝܶܗ. ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. 17 ܘܟܰܢܶܫ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܥܰܡܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܨܦܝܳܐ. 18 ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܢܳܐ ܐܰܣܩܶܬ݂ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܦܰܨܺܝܬܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܳܐܠ̈ܨܳܢ ܠܟܽܘܢ. 19 ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܣܠܺܝܬܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܟܽܘܢ. ܕܗܽܘ ܦܳܪܶܩ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܟܽܘܢ ܘܥܳܩ̈ܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܥܠܰܝܢ. ܗܳܫܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܛܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܐܠܦܰܝ̈ܟܽܘܢ. 20 ܘܩܰܪܶܒ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܬܬܚܶܕ݂ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. 21 ܘܩܰܪܶܒ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܬܬܰܚܕܰܬ݂ ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܡܰܛܪܺܝ. ܘܶܐܬܬܚܶܕ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܒܰܪ ܩܺܝܫ. ܘܰܒܥܰܐܗܝ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ. 22 ܘܰܫܐܶܠ ܬܽܘܒ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܝܟܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܗܳܐ ܗܽܘ ܡܶܬܛܰܫܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܡܳܐܢ̈ܶܐ. 23 ܘܰܪܗܶܛܘ ܘܕܰܒܪܽܘܗܝ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܩܳܡ ܒܓܰܘ ܥܰܡܳܐ ܘܪܳܡ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܟܰܬ݂ܦܶܗ ܘܰܠܥܶܠ. 24 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܕܰܨܒܳܐ ܒܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܐܰܟ݂ܘܳܬܶܗ ܒܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܝܰܒܶܒܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܢܺܚܶܐ ܡܰܠܟܳܐ. 25 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܥܰܡܳܐ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܟ݂ܬܰܒ ܒܣܶܦܪܳܐ ܘܣܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܐ̱ܢܳܫ ܠܒܰܝܬܶܗ. 26 ܘܳܐܦ ܫܳܐܘܳܠ ܐܶܙܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܠܪܳܡܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܥܰܡܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܶܐܬ݂ܩܰܪܰܒ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ. 27 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܚܛܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܒܡܳܢܳܐ ܢܶܦܪܩܰܢ ܗܳܢܳܐ. ܘܫܳܛܽܘܗܝ ܘܠܳܐ ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܶܗ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܬܺܝܩ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ.

 

1 ܘܰܣܠܶܩ ܢܳܚܳܫ ܥܰܡܽܘܢܳܝܳܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܥ̣ܰܠ ܠܟܺܝܫ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܶܐܡܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܠܟܺܝܫ ܠܢܳܚܳܫ. ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ ܩܝܳܡܳܐ ܘܢܶܦܠܚܳܟ݂. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܢܳܚܳܫ ܥܰܡܽܘܢܳܝܳܐ. ܒܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܩܺܝܡ ܠܟܽܘܢ ܩܝܳܡܳܐ. ܡܳܐ ܕܥܰܘܰܪܬܽܘܢ ܟܽܠ ܥܰܝܢܟܽܘܢ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܶܐܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܚܶܣܕܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 3 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܠܟܺܝܫ. ܐܰܪܦܳܐ ܠܰܢ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܘܰܢܫܰܕܰܪ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܒܟܽܠܶܗ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܦܽܘܩ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. 4 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܘܡܰܠܶܠܘ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܩܳܠܗܽܘܢ ܘܰܒܟܰܘ. 5 ܘܗܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܐܳܬܶܐ ܒܳܬܰܪ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܚܰܩܠܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ. ܡܳܐ ܠܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܕ݂ܒܳܟܶܝܢ. ܘܶܐܫܬܰܥܺܝܘ ܠܶܗ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܠܟܺܝܫ. 6 ܘܰܐܨܠܚܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܫܳܐܘܳܠ. ܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܛܳܒ. 7 ܘܢܰܣܒܳܗ̇ ܠܦܰܕܳܢܳܐ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܦܰܫܰܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܫܰܕܰܪ ܒܟܽܠܶܗ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܝܰܕ݂ ܐܺܝܙ̈ܓܰܕܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܟܽܠ ܕܠܳܐ ܢܳܦܶܩ ܒܳܬܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܘܒܳܬܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܠܬܰܘܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܢܶܦܠܰܬ݂ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂. 8 ܘܰܡܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܒܳܙܳܩ. ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܐܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܕܶܐܬ݂ܰܘ ܡܶܢ ܠܟܺܝܫ ܐܶܡܰܪܘ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܠܟܺܝܫ ܘܰܕ݂ܓܶܠܥܳܕ݂ ܡܚܳܪ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܡܳܐ ܕܚܰܡ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܠܟܺܝܫ. ܘܰܚܕ݂ܺܝܘ. 10 ܘܶܐܡܰܪܘ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܠܟܺܝܫ. ܡܚܳܪ ܢܶܦܽܘܩ ܠܘܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܰܢ ܟܽܠ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. 11 ܘܰܗܘܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܒܳܬ݂ܪܶܗ. ܘܦܰܠܶܓ ܫܳܐܘܳܠ ܠܥܰܡܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܖ̈ܺܝܫܺܝܢ. ܘܥܰܠܘ ܒܓܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܒܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ. ܘܰܚܪܰܒܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܚܰܡ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܐܶܬ݂ܒܰܕ݂ܰܪܘ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܒܗܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. 12 ܘܶܐܡܰܪܘ ܥܰܡܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܡܰܢܽܘ ܐܶܡܰܪ ܕܫܳܐܘܳܠ ܠܳܐ ܢܰܡܠܶܟ݂ ܥܠܰܝܢ. ܗܰܒ ܠܰܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܢܡܺܝܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ. ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܓܒܰܪ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܥܰܡܳܐ. ܬܰܘ ܢܺܐܙܰܠ ܠܓܰܠܓܳܠܳܐ. ܘܰܢܚܰܕܶܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. 15 ܘܶܐܙܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܓܰܠܓܳܠܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟܘ ܬܰܡܳܢ ܠܫܳܐܘܳܠ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܓܰܠܓܳܠܳܐ. ܘܕܰܒܰܚܘ ܬܰܡܳܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܚܕ݂ܺܝܘ ܬܰܡܳܢ ܫܳܐܘܳܠ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܛܳܒ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ.

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܳܐ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܒܩܳܠܟܽܘܢ ܟܽܠ ܕܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܠܺܝ. ܘܰܐܡܠܟܶܬ݂ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ. 2 ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܶܐܢܳܐ ܣܶܐܒܶܬ݂ ܘܩܶܫܶܬ݂. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܗܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܘܶܐܢܳܐ ܗܰܠܟܶܬ݂ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܝ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 3 ܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܣܰܗܶܕܘ ܒܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܡܫܺܝܚܶܗ. ܬܰܘܪܳܐ ܕܡܰܢ ܕܶܒܪܶܬ݂. ܘܰܚܡܳܪܳܐ ܕܡܰܢ ܕܶܒܪܶܬ݂. ܐܰܘ ܠܡܰܢ ܛܶܠܡܶܬ݂. ܐܰܘ ܠܡܰܢ ܐܶܠܨܶܬ݂. ܐܰܘ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܰܢ ܢܶܣܒܶܬ݂ ܫܽܘܚܕܳܐ ܘܰܐܨܕܶܬ݂ ܥܰܝܢܝ ܒܶܗ. ܐܶܡܰܪܘ ܠܺܝ ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܦܪܽܘܥܟܽܘܢ. 4 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܛܠܰܡܬܳܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܠܰܨܬܳܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܣܿܶܬ݂ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܰܢ ܡܶܕܶܡ. 5 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܣܳܗܶܕ݂ ܒܟܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܣܳܗܶܕ݂ ܒܟܽܘܢ ܡܫܺܝܚܶܗ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬܽܘܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܶܕܶܡ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܣܳܗܶܕ݂. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܥܰܡܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܰܐܣܶܩ ܠܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 7 ܩܽܘܡܘ ܗܳܫܳܐ ܘܶܐܕܽܘܢܟܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܟܽܠܳܗ̇ ܙܰܕܺܝ.ܩܽܘܬܶܗ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܥܰܡܟܽܘܢ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. 8 ܟܰܕ݂ ܥܰܠ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܨܰܠܺܝܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܰܐܣܶܩ ܠܰܐܒܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܐܘܬܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 9 ܘܰܛܥܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܣܺܝܣܪܳܐ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܚܳܨܽܘܪ. ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܫܘ ܥܰܡܗܽܘܢ. 10 ܘܨܰܠܺܝܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܚܛܰܝܢ ܥܰܠ ܕܰܫܒܰܩܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܰܦܠܰܚܢ ܠܒܰܥܠܳܐ ܘܰܠܓܶܢ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܢ. ܘܢܶܦܠܚܳܟ݂. 11 ܘܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܕ݂ܒܽܘܪܳܐ. ܘܰܠܒܳܪܳܩ. ܘܰܠܓܶܕ݂ܥܽܘܢ ܘܰܠܢܰܦܬܰܚ. ܘܰܠܫܡܫܽܘܢ. ܘܦܰܨܺܝܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܡܶܢ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܺܝܬ݂ܶܒܬܽܘܢ ܒܫܶܠܝܳܐ. 12 ܘܰܚܙܰܝܬܽܘܢ ܠܢܳܚܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܢܰܡܠܶܟ݂ ܥܠܰܝܢ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܡܰܠܟܟܽܘܢ. 13 ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬܽܘܢ ܘܰܫܐܶܠܬܽܘܢ. ܗܳܐ ܝܰܗܒ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. 14 ܘܶܐܢ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܬܦܠܚܽܘܢܶܗ. ܘܬܶܫܡܥܽܘܢ ܒܩܳܠܶܗ ܘܠܳܐ ܬܡܰܪܡܪܽܘܢܶܗ. ܬܶܗܘܢ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܳܦ ܡܰܠܟܟܽܘܢ ܕܰܐܡܠܶܟ݂ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܒܳܬܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 15 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܫܡܥܽܘܢ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܬ݂ܡܰܪܡܪܽܘܢܶܗ. ܬܶܗܘܶܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܒܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. 16 ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒܘ ܘܰܚܙܰܘ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. 17 ܗܳܐ ܚܨܳܕܳܐ ܗ̱ܘ ܕܚܶܛ̈ܶܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܐܶܩܪܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܢܶܬܶܠ ܩܳܠܳܐ ܘܡܶܛܪܳܐ. ܘܕܰܥܘ ܘܰܚܙܰܘ ܕܒܺܝܫܬܟܽܘܢ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ. ܕܰܫܐܶܠܬܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ. 18 ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܪܳܐ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܘܡܶܛܪܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ. ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܡܶܢ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. 19 ܘܶܐܡܰܪܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܨܰܠܳܐ ܥܰܠ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܘܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܘܣܶܦܢ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܕܰܫܐܶܠܢ ܠܰܢ ܡܰܠܟܳܐ. 20 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܥܰܡܳܐ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܥܒܰܕܬܽܘܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܒܪܰܡ ܠܳܐ ܬܶܣܛܽܘܢ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܦܽܘܠܚܽܘܗܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܟܽܘܢ. 21 ܘܠܳܐ ܬܶܣܛܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܣܖ̈ܺܝܩܳܬ݂ܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܡܦܰܨ̈ܝܳܢ ܠܟܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܖ̈ܺܝܩܳܬ݂ܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. 22 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡܶܗ ܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ ܪܰܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܛܦܺܝܣ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ܟܽܘܢ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. 23 ܘܶܐܢܳܐ ܚܳܣ ܠܺܝ ܕܶܐܚܛܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܨܰܠܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܐܠܶܦܟܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܘܰܬ݂ܪܺܝܨܬܳܐ. 24 ܐܶܠܳܐ ܕܚܰܠܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܦܽܘܠܚܽܘܗܝ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܟܽܘܢ ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܟܽܘܢ. ܘܰܚܙܰܘ ܕܡܰܘܪܶܒ ܥܰܡܟܽܘܢ. 25 ܘܶܐܢ ܡܰܒܐܳܫܽܘ ܬܰܒܐܫܽܘܢ. ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܳܦ ܡܰܠܟܟܽܘܢ ܬܡܽܘܬ݂ܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ.

 

1ܘܟܰܕ݂ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 2 ܓܰܒܝ ܠܶܗ ܫܳܐܘܳܠ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܗܘܰܘ ܥܰܡ ܫܳܐܘܳܠ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܒܡܰܟ݂ܡܰܣ. ܘܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. ܘܳܐܠܶܦ ܗܘܰܘ ܥܰܡ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܒܪܶܗ ܒܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܫܰܪܟܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܫܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܒܰܝܬܶܗ. 3 ܘܰܡܚܳܐ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܠܰܩܝܳܡܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܒܰܓܒܰܥ. ܘܰܫܡܰܥܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܫܳܐܘܳܠ ܩܪܳܐ ܒܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 4 ܕܰܡܚܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܠܰܩܝܳܡܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܚܣܰܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܥܰܡܳܐ ܒܳܬܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܓܰܠܓܳܠܳܐ. 5 ܘܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܡܰܖ̈ܟܒܳܢ. ܘܶܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܦܰܖ̈ܳܫܺܝܢ. ܘܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܳܠܳܐ ܕܥܰܠ ܣܶܦܰܬ݂ ܝܰܡܳܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܘܰܫܪܰܘ ܒܡܰܟ݂ܡܰܣ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܝܳܗ̇ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. 6 ܘܰܚܙܰܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ. ܘܶܐܬ݂ܛܰܫܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܒܰܡܥܰܖ̈ܶܐ ܘܒܰܚ̈ܠܶܠܶܐ. ܘܒܰܫܩܺܝ̈ܦܶܐ ܘܰܒܦܶܥܖ̈ܶܐ. ܘܰܒܓܽܘ̈ܒܶܐ. 7 ܘܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ ܥܒܰܪܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܓܳܕ݂ ܘܰܕ݂ܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܫܳܐܘܳܠ ܥܕܰܟܺܝܠ ܒܓܰܠܓܳܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܥܰܡܶܗ. 8 ܘܦܳܫ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܓܰܠܓܳܠܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܒܰܕܰܪܘ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ. ܩܰܪܶܒܘ ܠܺܝ ܥܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܣܶܩ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. 10 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܠܡܰܣܳܩܽܘ ܥܠܳܬ݂ܳܐ. ܐܶܬ݂ܳܐ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܰܢܦܰܩ ܫܳܐܘܳܠ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܠܰܡܒܰܪܳܟ݂ܽܘܬܶܗ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕܬ. ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ. ܚܙܺܝܬ݂ ܕܶܐܬ݂ܒܰܕܰܪ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢܝ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܐܶܬܰܝܬ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܒܡܰܟ݂ܡܰܣ. 12 ܘܶܐܡܪܶܬ݂. ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܚܬ݂ܽܘܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܥܠܰܝ ܠܓܰܠܓܳܠܳܐ. ܘܰܐܦܰܝ̈ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܚܙܺܝܬ݂. ܘܰܐܡܪܚܶܬ݂ ܘܰܐܣܩܶܬ݂ ܥܠܳܬ݂ܳܐ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܐܰܣܟܶܠܬ ܕܠܳܐ ܢܛܰܪܬ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܦܰܩܕ݂ܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܫܳܐ ܐܰܬ݂ܩܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ݂ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܢܰܬ݂ܩܢܳܟ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 14 ܡܶܟܺܝܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܩܽܘܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܠܶܒܶܗ. ܘܦܰܩܕܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܕܰܒܳܪܽܘ ܠܥܰܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܛܰܪܬ ܟܽܠ ܕܦܰܩܕ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 15 ܘܩܳܡ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܘܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܓܰܠܓܳܠܳܐ ܠܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܰܡܢܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܠܥܰܡܳܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܥܰܡܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܫܶܬܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 16 ܘܫܳܐܘܳܠ ܘܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܪܶܗ. ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܓܒܰܥܬ݂ܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝ̈ܶܐ ܫܪܶܝܢ ܒܡܰܟ݂ܡܰܣ. 17 ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܚܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܖ̈ܺܝܫܺܝܢ. ܪܺܝܫܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܳܙܶܠ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܥܳܦܰܪ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܫܓܽܘܐܶܝܠ. 18 ܘܪܺܝܫܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܚܰܘܪܳܢ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܦܳܢܶܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܨܶܒܥܽܘܢ ܘܰܠܡܰܕܒܪܳܐ. 19 ܐܘܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܘܡܽܘܖ̈ܢܝܳܬ݂ܳܐ. 20 ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܠܡܶܠܛܰܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܓܠܶܗ. ܘܣܶܟܬܶܗ. ܘܟ݂ܽܘܠܒܶܗ. ܘܡܰܣܳܣܶܗ. 21 ܘܗܳܘܶܐ ܫܽܘܦܺܝܢܳܐ ܕܰܦܬܶܐ ܠܡܰܓܠܳܐ. ܘܰܠܣܶܟܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐܒܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܟ݂ܽܘܠܒܳܐ. ܘܰܠܩܳܝܶܡܬܳܐ ܕܡܰܣܳܣܳܐ. 22 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܣܰܝܦܳܐ ܐܰܘ ܡܽܘܪܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܥܰܡ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܠܫܳܐܘܳܠ ܘܰܠܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܪܶܗ. 23 ܘܰܢܦܰܩ ܩܝܳܡܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܠܥܶܒܪܳܐ ܕܡܰܟ݂ܡܰܣ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ.

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܛܰܠܝܳܐ ܕܰܫܩܺܝܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܬܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܠܰܩܝܳܡܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ ܠܥܶܒܪܳܐ ܕܰܠܗܰܠ. ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ ܠܳܐ ܚܰܘܺܝ. 2 ܘܫܳܐܘܳܠ ܝܳܬ݂ܶܒ ܒܣܰܘܦܳܗ̇ ܕܪܳܡܬ݂ܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܪܽܘܡܳܢܳܐ ܕܰܒܓܶܒܥܽܘܢ. ܘܥܰܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܫܶܬܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 3 ܘܰܐܚܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܝܳܛܳܘܒ. ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܝܽܘܟ݂ܳܒܳܪ ܒܰܪ ܦܺܝܢܚܶܣ ܒܰܪ ܥܺܝܠܺܝ ܟܳܗܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܫܺܝܠܽܘ. ܘܫܳܩܶܠ ܦܶܕܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܡܳܐ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܕܶܐܙܰܠ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܠܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ. 4 ܘܰܒܥܳܐ ܕܢܶܥܒܰܪ ܠܰܩܝܳܡܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܫܶܢܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܡܶܢ ܥܶܒܪܳܐ ܡܶܟܳܐ. ܘܫܶܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܡܶܟܳܐ. ܫܡܳܗ̇ ܕܰܚܕ݂ܳܐ ܒܳܨܽܘܨ. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܰܐܚܪܺܬ݂ܳܐ ܣܺܝܥܳܐ. 5 ܫܶܢܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܢܳܓܕܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܟ݂ܡܰܣ. ܘܰܐܚܪܺܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܓܒܰܥ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܠܛܰܠܝܳܐ ܕܰܫܩܺܝܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܬܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܠܰܩܝܳܡܳܐ ܕܥܽܘܖ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܛܳܟ݂ ܢܥܰܕܪܰܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܟܠܺܝܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܶܦܪܰܩ ܒܣܰܓܺܝ ܐܰܘ ܒܰܙܥܽܘܪ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܳܩܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܥܒܶܕ݂ ܟܽܠ ܕܰܒܠܶܒܳܟ݂. ܘܰܣܛܺܝ ܙܶܠ. ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡܳܟ݂. ܟܽܠ ܕܰܒܠܶܒܳܟ݂ ܥܒܶܕ݂. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܗܳܐ ܚܢܰܢ ܥܳܒܪܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܘܢܶܬ݂ܓܠܶܐ ܠܗܽܘܢ. 9 ܐܶܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܢ ܫܬ݂ܽܘܩܘ ܥܰܕ݂ ܢܶܡܛܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܢܩܽܘܡ ܒܕ݂ܽܘܟ݂ܬܰܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܣܰܩ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 10 ܘܶܐܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܢ ܣܰܩܘ ܠܘܳܬܰܢ. ܢܶܣܰܩ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܒܺܐܝܕܰܢ. ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܰܢ ܐܳܬܳܐ. 11 ܘܶܐܬ݂ܓܠܺܝܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܩܝܳܡܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܚ̈ܠܶܠܶܐ ܕܶܐܬܛܰܫܺܝܘ ܬܰܡܳܢ. 12 ܘܰܥܢܰܘ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܩܝܳܡܳܐ ܠܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܘܰܠܫܳܩܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܣܰܩܘ ܠܘܳܬܰܢ ܘܢܰܘܕܰܥܟܽܘܢ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܠܫܳܩܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܣܰܩ ܒܳܬܰܪܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 13 ܘܰܣܠܶܩ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܥܰܠ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܘܫܳܩܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܰܢܦܰܠ ܩܝܳܡܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܘܫܳܩܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܡܩܰܛܶܠ ܗܘܳܐ ܒܳܬܪܶܗ. 14 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ ܕܰܡܚܳܐ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܘܫܳܩܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܝܟ݂ ܥܶܣܪܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܐܰܝܟ݂ ܦܳܣ̈ܽܘܠܶܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܕܳܒܖ̈ܰܝ ܦܰܕܳܢ̈ܶܐ ܒܚܰܩܠܳܐ. 15 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܙܰܘܥܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܒܚܰܩܠܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ. ܘܰܡܚܰܒܠܳܢ̈ܶܐ ܙܳܥܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ. ܘܙܳܥܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 16 ܘܰܚܙܰܘ ܕܰܘܩ̈ܶܐ ܕܫܳܐܘܳܠ ܕܰܒܓܒܰܥܬ݂ܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܗܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ ܙܳܥ ܘܶܐܙܰܠ ܘܶܐܬܬܒܰܪ. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܦܩܽܘܕ݂ܘ ܘܰܚܙܰܘ ܡܰܢܽܘ ܐܶܙܰܠ ܡܶܢܰܢ. ܘܰܦܩܰܕ݂ܘ ܘܰܚܙܰܘ. ܘܗܳܐ ܠܰܝܬ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܘܫܳܩܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. 18 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܰܐܚܝܳܐ. ܩܰܪܶܒ ܐܳܪܽܘܢܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܗܘܳܐ ܐܳܪܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 19 ܘܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܟܳܗܢܳܐ. ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ ܐܶܙܰܠ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܟܳܗܢܳܐ ܟܢܽܘܫ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂. 20 ܘܰܩܥܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܗܳܐ ܗܘܳܬ ܬܰܡܳܢ ܚܰܪܒܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܒܚܰܒܪܶܗ. ܫܓܺܝܫܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܛܳܒ. 21 ܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ ܘܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܬ݂ܡܳܠ ܘܰܐܝܟ݂ ܕܡܶܢ ܡܢܳܬ݂ܡܳܠ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܠܡܶܗܘܳܐ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܥܰܡ ܫܳܐܘܳܠ ܘܥܰܡ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. 22 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܡܛܰܫܶܝܢ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܫܡܰܥܘ ܕܰܥܪܰܩܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܙܕܰܝܰܢܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. 23 ܘܰܦܪܰܩ ܡܳܪܝܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܰܩܪܳܒܳܐ ܥܒܰܪ ܠܗܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܽܘܢ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 24 ܘܰܩܪܶܒ ܫܳܐܘܳܠ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܡܳܐ. ܠܺܝܛ ܗܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܠܰܚܡܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܦܪܰܥ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈. ܘܠܳܐ ܛܥܶܡܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܰܚܡܳܐ. 25 ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܥܰܠܘ ܒܥܳܒܳܐ. ܘܗܳܐ ܕܶܒܫܳܐ ܒܥܳܒܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܚܰܩܠܳܐ. ܘܥܰܠܘ ܥܰܡܳܐ ܒܥܳܒܳܐ. ܘܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܕܶܒܫܳܐ. 26 ܘܠܰܝܬ ܕܡܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܠܦܽܘܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܚܶܠܘ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ. 27 ܘܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܠܳܐ ܫܡܰܥ ܟܰܕ݂ ܐܰܘܡܺܝ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܰܐܘܫܶܛ ܗܽܘ ܒܪܺܝܫ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. ܘܛܰܡܫܶܗ ܒܟܰܟܳܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܶܒܫܳܐ. ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܠܦܽܘܡܶܗ. ܘܰܢܗܰܖ̈ܝ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. 28 ܘܰܥܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܡܰܘܡܳܝܽܘ ܐܰܘܡܺܝ ܐܰܒܽܘܟ݂ ܠܥܰܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܠܺܝܛ ܗܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܠܰܚܡܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܶܐܬܛܰܪܰܦ ܥܰܡܳܐ. 29 ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܕܰܠܚܳܗ̇ ܐܳܒܝ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܚܙܰܘ ܕܰܢܗܰܖ̈ܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܕܛܶܥܡܶܬ݂ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܕܶܒܫܳܐ ܗܳܢܳܐ. 30. ܘܳܐܦ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܟܰܠ ܥܰܡܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܙܬ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܫܟܰܚ. ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܒܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. 31 ܘܰܚܪܰܒܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܰܟ݂ܡܰܣ ܐܰܝܠܽܘܢ. ܘܶܐܬ݂ܛܰܪܰܦ ܥܰܡܳܐ ܛܳܒ. 32 ܘܶܐܬ݂ܠܰܥܰܒܘ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܒܶܙܬ݂ܳܐ. ܘܰܕ݂ܒܰܪܘ ܥܳܢ̈ܳܐ. ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܥܶܓ̈ܠܶܐ. ܘܰܢܟܰܣܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܶܐܟܰܠܘ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܕܡܳܐ. 33 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܫܳܐܘܳܠ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܥܰܡܳܐ ܚܛܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܳܐܟܠܺܝܢ ܥܰܠ ܕܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܐܰܥܠܺܝܬܽܘܢ. ܓܙܽܘܪܘ ܠܺܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. 34 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ. ܐܶܬ݂ܟܰܪܟܘ ܒܥܰܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ. ܩܰܪܶܒܘ ܓܒܰܪ ܬܰܘܪܶܗ. ܘܰܓܒܰܪ ܥܶܪܒܶܗ. ܘܟ݂ܽܘܣܘ ܗܳܪܟܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܚܛܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܬ݂ܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܥܰܠ ܕܡܳܐ. ܘܩܰܪܶܒܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܓܒܰܪ ܬܰܘܪܶܗ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܘܢܰܟܶܣܘ ܬܰܡܳܢ. 35 ܘܰܒܢܳܐ ܬܰܡܳܢ ܫܳܐܘܳܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܫܰܪܺܝ ܠܡܶܒܢܳܐ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 36 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ. ܢܶܚܽܘܬ݂ ܒܳܬܰܪ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܢܶܒܽܘܙ ܒܗܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܳܗܰܪ ܨܰܦܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܓܒܰܪ. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܟܽܠ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܢܶܥܒܶܕ݂. 37 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܚܽܘܬ݂ ܒܳܬ݂ܰܪ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܡܰܫܠܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܳܐ ܥܢܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. 38 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ. ܩܰܪܶܒܘ ܠܺܝ ܠܗܳܪܟܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܕܰܥܘ ܘܰܚܙܰܘ ܒܡܳܢܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 39 ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝ ܗܘ̣ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܦܪܰܩ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܶܐܢ ܐܺܝܬ݂ ܒܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܶܪܝ. ܐܶܠܳܐ ܡܡܳܬ݂ ܢܡܽܘܬ݂. ܘܠܰܝܬ ܕܰܥܢܳܝܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. 40. ܘܶܐܡܰܪ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܗܘܰܘ ܒܣܶܛܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܢܳܐ ܘܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܶܪܝ ܢܶܗܘܶܐ ܒܣܶܛܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܥܰܡܳܐ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܟܽܠ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܥܒܶܕ݂. 41 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܰܒ ܫܰܠܡܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܬܬܚܶܕ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܘܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܥܰܡܳܐ. 42 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ. ܐܰܪܡܰܘ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܰܠܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܶܪܝ. ܘܶܐܬܬܚܶܕ݂ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. 43 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܚܰܘܳܢܝ ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕܬ. ܘܚܰܘܝܶܗ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܒܪܺܝܫ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܒܺܐܝܕ݂ܝ ܩܰܠܺܝܠ ܛܶܥܡܶܬ݂ ܕܶܒܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܡܳܐܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ. 44 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܺܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܠܺܝ. ܕܰܡܡܳܬ݂ ܬܡܽܘܬ݂ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. 45 ܘܶܐܡܪܘ ܥܰܡܳܐ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܢܡܽܘܬ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܚܳܣ. ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܢ ܢܶܦܶܠ ܡܶܢ ܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܦܪܰܩ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܦܰܨܝܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܘܠܳܐ ܡܺܝܬ݂. 46 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܐܶܙܰܠܘ ܠܰܐܬ݂ܪܗܽܘܢ. 47 ܘܶܐܚܰܕ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܒܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ. ܒܡܽܘܐܳܒ ܘܰܒܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܒܰܐܕ݂ܽܘܡ. ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܕܨܽܘܒܳܐ. ܘܒܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܠܰܐܝܟܳܐ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܐ ܗܘܳܐ. ܙܳܟܶܐ ܗܘܳܐ. 48 ܘܟܰܢܶܫ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܰܚܪܰܒ ܠܰܥܡܳܠܺܝܩ. ܘܦܰܨܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܒܳܙܽܘܙܰܘ̈ܗܝ. 49 ܘܗܳܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܘܝܰܫܘܺܝ. ܘܡܰܠܟܝܶܫܽܘܥ. ܘܰܐܫܒܳܫܽܘܠ. ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܒ̈ܢܳܬܶܗ. ܫܡܳܗ̇ ܕܩܰܫܺܝܫܬܳܐ ܢܳܕ݂ܳܒ. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܰܙܥܽܘܪܬܳܐ ܡܰܠܟܺܝܠ. 50. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ ܐܰܚܺܝܢܥܰܡ ܒܰܪܬ݂ ܐܰܚܺܝܡܥܳܨ. ܘܫܶܡ ܪܰܒ ܚܰܝܠܶܗ. ܐܰܒܢܺܝܪ ܒܰܪ ܢܺܝܪ ܕܳܕܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ. 51 ܘܩܺܝܫ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܘܢܺܝܪ ܒܰܪ ܐܳܒܺܝܠ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܰܐܒܢܺܝܪ. 52 ܘܰܗܘܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܘܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ. ܘܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܗ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܟ݂ܳܢܶܫ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܘܳܬܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ.

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܠܺܝ ܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܡܫܚܳܟ݂. ܕܬܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ. ܗܳܫܳܐ ܫܡܰܥ ܠܩܳܠ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. 2 ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܬ݂. ܕܟ݂ܺܝܪ ܐ̱ܢܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܥܡܳܠܺܝܩ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܟܰܕ݂ ܣܳܠܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 3 ܗܳܫܳܐ ܙܶܠ ܚܪܽܘܒ ܠܰܥܡܳܠܺܝܩ. ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܚܽܘܣ ܥܠܝܗܽܘܢ. ܘܩܰܛܶܠ ܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܖ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܓܰܡ̈ܠܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܚܶܡܖ̈ܳܐ. 4 ܘܰܐܫܡܰܥ ܫܳܐܘܳܠ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܡܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܡܰܐܬܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܖ̈ܶܓܠܳܝ݂ܺܝ݂ܢ. ܘܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܥܰܡ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 5 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܥܡܳܠܺܝܩ. ܘܕ݂ܳܢ ܒܢܰܚܠܳܐ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܩܺܝܢܳܝ̈ܶܐ. ܣܛܰܘ ܘܙܶܠܘ ܘܚܽܘܬ݂ܘ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܡܠ̈ܩܳܝܶܐ. ܕܠܳܐ ܐܰܘܒܶܕ݂ܟܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܒܰܕܬܽܘܢ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܟܰܕ݂ ܣܳܠܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܣܛܰ ܩܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܡܠ̈ܩܳܝܶܐ. 7 ܘܰܡܚܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܠܰܥܡܳܠܺܝܩ. ܡܶܢ ܚܘܺܝܠܳܐ ܕܰܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܫܽܘܕ݂ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܡܶܨܪܶܝܢ. 8 ܘܶܐܚܰܕ݂ ܠܳܐܓܳܓ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܥܡܳܠܺܝܩ ܟܰܕ݂ ܚܰܝ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܰܘܒܶܕ݂ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. 9 ܘܚܳܣ ܫܳܐܘܳܠ ܘܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܐܳܓܳܓ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܥܰܠ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ. ܘܰܕܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܰܕ݂ܫܰܡܺܝܢ̈ܶܐ. ܘܕܰܡܦܰܛ̈ܡܶܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܳܒܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܨܒܰܘ ܕܢܶܚܪܒܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܥܒܺܝܕܬܳܐ ܕܫܺܝܛܳܐ ܘܡܰܣܠܝܳܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܳܗ̇ ܐܰܘܒܶܕ݂ܘ. 10 ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܡܺܐܡܰܪ. 11 ܐܶܬܬܘܺܝܬ݂ ܕܰܐܡܠܟܶܬ݂ ܠܫܳܐܘܳܠ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܰܗܦܰܟ݂ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܝ. ܘܡܶܠܰܝ̈ ܠܳܐ ܐܰܩܺܝܡ. ܘܶܐܬ݂ܶܒܐܶܫ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܨܰܠܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ. 12 ܘܩܰܕܶܡ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܒܨܰܦܪܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܘܶܐܬ݂ܚܰܘܺܝ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܠܟܰܪܡܠܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܰܬ݂ܩܶܢ ܠܶܗ ܐܰܬ݂ܪܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝ ܘܰܥܒܰܪ ܘܰܢܚܶܬ݂ ܠܓܰܠܓܳܠܳܐ. 13 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܘܳܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܳܐܘܳܠ. ܒܪܺܝܟ݂ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܡܳܢܰܘ ܩܳܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈. ܘܩܳܠܳܐ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ ܕܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܳܐܘܳܠ. ܡܶܢ ܥܡܳܠܺܝܩ ܐܰܝܬܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܳܣ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ. ܘܰܕ݂ܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܕܰܢܕ݂ܰܒܚܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܫܰܪܟܳܐ ܚܪܰܒܢ. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܫܬ݂ܽܘܩ ܘܶܐܚܰܘܶܝܟ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܳܐܘܳܠ ܐܶܡܰܪ. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܗܳܐ ܐܶܢ ܙܥܽܘܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. ܪܺܝܫ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܡܰܫܚܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܕܬܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 18 ܘܫܰܕܪܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܙܶܠ ܚܪܽܘܒ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܥܡܳܠܺܝܩ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܫ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܬ݂ܓܰܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. 19 ܐܰܝܟܰܘ ܠܳܐ ܫܡܰܥܬ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܬ݂ܦܢܺܝܬ݂ ܥܰܠ ܒܶܙܬ݂ܳܐ. ܘܰܥܒܰܕܬ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 20 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܫܶܡܥܶܬ݂ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܙܶܠܬ݂ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܫܰܕܪܰܢܝ. ܘܰܐܝܬܺܝܬ݂ ܠܳܐܓܳܓ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܥܡܳܠܺܝܩ. ܘܥܰܡܠܩܳܝ̈ܶܐ ܐܰܘܒܕܶܬ݂. 21 ܘܰܕ݂ܒܰܪܘ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܒܶܙܬ݂ܳܐ ܥܳܢ̈ܳܐ ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ ܕܚܶܪܡܳܐ. ܕܰܢܕܰܒܚܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܓܰܠܓܳܠܳܐ. 22 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܥ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒܕܶܒܚ̈ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܢ ܕܫܳܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ. ܗܳܐ ܫܶܡܥܳܐ ܡܶܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܛܳܒ. ܘܠܰܡܨܳܬ݂ ܡܶܢ ܬܰܪܒܳܐ ܕܕܶܟܖ̈ܶܐ. 23 ܡܶܛܽܠ ܕ݂ܰܚܛܺܝܬܶܗ ܕܩܶܨܡܳܐ ܡܡܰܪܡܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܩܶܨܡܳܐ ܥܰܘܠܳܐ ܡܰܥܫܢܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܐܣܠܺܝܬ ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܢܰܣܠܶܝܟ݂ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. 24 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܚܛܺܝܬ݂ ܥܰܠ ܕܥܶܒܪܶܬ݂ ܥܰܠ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܶܠܰܝ̈ܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܶܚܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܒܩܳܠܗܽܘܢ. 25 ܗܳܫܳܐ ܫܒܽܘܩ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܝ. ܘܰܗܦܽܘܟ݂ ܥܰܡܝ. ܘܶܐܣܓܽܘܕ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ. 26 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܠܳܐ ܐܶܗܦܽܘܟ݂ ܥܰܡܳܟ݂. ܥܰܠ ܕܰܐܣܠܺܝܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܣܠܝܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 27 ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܡܺܐܙܰܠ. ܘܶܐܚܰܕ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܒܟܶܢܦܳܐ ܕܰܦܪܺܝܣܶܗ ܘܰܨܪܳܝܗܝ. 28 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܨܪܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܚܰܒܪܳܟ݂ ܕܛܳܒ ܡܶܢܳܟ݂. 29 ܘܳܐܦ ܢܰܨܺܝܚܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܳܐ ܡܕܰܓܶܠ ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܠܶܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܬ݂ܡܠܶܟ݂. 30. ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ. ܚܛܺܝܬ݂. ܗܳܫܳܐ ܝܰܩܰܪܰܝܢܝ ܩܕ݂ܳܡ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܥܰܡܝ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܗܦܽܘܟ݂ ܥܰܡܝ. ܘܶܐܣܓܽܘܕ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 31 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܒܳܬܰܪ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܰܣܓܶܕ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܠܡܳܪܝܳܐ. 32 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܩܰܪܶܒܳܝܗܝ ܠܺܝ ܠܐܳܓܳܓ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܥܡܳܠܺܝܩ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܓܳܓ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܡܰܪܺܝܪ ܡܰܘܬܳܐ. 33 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܓܰܙܝܰܬ݂ ܢܶܫ̈ܶܐ ܚܰܪܒܳܟ݂. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܬ݂ܓܰܙܶܐ ܐܶܡܳܟ݂ ܡܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܦܰܫܰܚ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܳܐܓܳܓ ܡܰܠܟܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܓܰܠܓܳܠܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܪܳܡܬ݂ܳܐ. 34 ܘܫܳܐܘܳܠ ܣܠܶܩ ܠܒܰܝܬܶܗ ܠܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܘܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܠܡܶܚܙܝܶܗ ܠܫܳܐܘܳܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܺܝܬ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܐܒܶܠ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܥܰܠ ܫܳܐܘܳܠ. 35 ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܬܘܺܝ ܥܰܠ ܕܰܐܡܠܶܟ݂ ܠܫܳܐܘܳܠ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.. ܝܘ.

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܡܶܬ݂ܐܒܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܣܠܺܝܬܶܗ ܕܠܳܐ ܢܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܠܺܝ ܩܰܪܢܳܟ݂ ܡܶܫܚܳܐ. ܘܬ݂ܳܐ ܐܶܫܰܕܪܳܟ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܺܝܫܰܝ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܒܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܰܠܟܳܐ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܺܙܰܠ. ܘܢܶܫܡܰܥ ܫܳܐܘܳܠ ܘܢܶܩܛܠܰܢܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܥܓܶܠܬ݂ܳܐ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ ܐܰܚܽܘܕ݂ ܒܺܐܝܕ݂ܳܟ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܡܕܰܒܳܚܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂. 3 ܘܰܩܪܺܝ ܠܺܐܝܫܰܝ ܠܕܶܒܚܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܚܰܘܶܝܟ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܬܶܥܒܶܕ݂. ܘܰܡܫܽܘܚ ܠܺܝ ܠܡܰܢ ܕܺܐܡܰܪ ܠܳܟ݂. 4 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ. 5 ܘܶܐܡܰܪܘ ܫܠܳܡ ܡܶܐܬ݂ܝܳܟ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܫܠܳܡ. ܠܰܡܕܰܒܳܚܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܺܝܬ݂. ܐܶܬ݂ܩܰܕܰܫܘ ܘܬ݂ܰܘ ܥܰܡܝ ܠܕܶܒܚܳܐ. ܘܩܰܕܶܫ ܠܺܐܝܫܰܝ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܕܶܒܚܳܐ. 6 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܚܙܳܐ ܠܶܐܠܝܰܐܒ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܟ݂ܘܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܶܗ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܠܳܐ ܬܚܽܘܪ ܒܚܶܙܘܶܗ ܘܰܒܪܰܘܡܳܐ ܕܩܰܘܡܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܠܺܝܬܶܗ. ܠܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ݂ ܕܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܳܙܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܚܳܙܶܐ ܒܠܶܒܳܐ. 8 ܘܰܩܪܳܐ ܐܺܝܫܰܝ ܠܰܐܒܺܝܢܳܕ݂ܳܒ. ܘܰܐܥܒܪܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܗܳܢܳܐ. 9 ܘܰܐܥܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ ܠܫܰܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܦܠܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. 10 ܘܰܐܥܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ ܠܫܰܒܥܳܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܩܕ݂ܳܡ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܺܐܝܫܰܝ. ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܺܐܝܫܰܝ ܫܠܶܡܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܶܫܬܚܰܪ. ܘܗܳܐ ܪܳܥܶܐ ܥܳܢ̈ܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܺܐܝܫܰܝ. ܫܰܕܰܪ ܕܒܰܪܳܝܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܗܦܽܘܟ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܗܳܪܟܳܐ. 12 ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܝܬܝܶܗ. ܘܗܽܘ ܣܡܰܩܪܳܝ. ܘܫܰܦܺܝܖ̈ܳܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܚܶܙܘܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܩܽܘܡ ܡܫܽܘܚܳܝܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܳܐ ܗܽܘ. 13 ܘܰܢܣܰܒ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܩܰܪܢܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ. ܘܡܰܫܚܶܗ ܒܓܰܘ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܨܠܚܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܩܳܡ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܘܶܐܙܰܠ ܠܪܳܡܬ݂ܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ. 14 ܘܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܥܶܒܪܰܬ݂ ܡܶܢ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܰܡܕܺܝܒܳܐ ܠܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 15 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܠܫܳܐܘܳܠ. 16 ܗܳܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܢܶܒܥܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܠܡܶܩܰܫ ܒܟܶܢܳܪܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܥܠܰܝܟ ܪܽܘܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܢܶܩܽܘܫ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܢܰܛܐܶܒ ܠܳܟ݂. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܚܙܰܘ ܠܺܝ ܓܰܒܪܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ ܢܳܩܶܫ. ܘܰܐܝܬܰܐܗܝ ܠܘܳܬ݂ܝ. 18 ܘܰܥܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܒܪܳܐ ܠܺܐܝܫܰܝ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ. ܘܝܳܕܰܥ ܠܡܶܩܰܫ. ܘܓܰܢ̱ܒܳܪ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܗ̱ܘ ܩܪܰܒܬ݂ܳܢܳܐ. ܘܡܶܬ݂ܒܰܝܰܢ ܒܡܶܠܬ݂ܳܐ. ܘܚܶܙܘܶܗ ܫܰܦܺܝܪ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܶܗ. 19 ܘܫܰܕܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܡܰܠܟܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܺܝܫܰܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܫܰܕܰܪ ܠܺܝ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܪܳܟ݂. ܚܳܫܰܚ ܠܺܝ. 20 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ ܚܡܳܪܳܐ. ܘܰܐܛܥܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܙܶܩܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ. ܘܓܰܕ݂ܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܥܶܙ̈ܶܐ. ܘܫܕܰܪ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܪܶܗ ܠܫܳܐܘܳܠ. 21 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܘܳܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܩܳܡ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܪܰܚܡܶܗ ܛܳܒ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܳܩܶܠ ܡܳܐܢ̈ܶܐ. 22 ܘܰܫܠܰܚ ܫܳܐܘܳܠ ܠܺܐܝܫܰܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܢܩܽܘܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܩܕ݂ܳܡܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܟܰܚ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ. 23 ܘܡܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܫܳܐܘܳܠ. ܢܳܣܶܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܢܳܩܶܫ ܒܟܶܢܳܪܳܐ. ܘܡܰܪܘܰܚ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܘܡܰܛܐܶܒ ܠܶܗ. ܘܥܳܒܪܳܐ ܡܶܢܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.. ܝܙ.

 

1 ܘܟܰܢܶܫܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܡܰܫܖ̈ܝܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܫܘ ܒܣܰܘܦܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܶܝܬ݂ ܣܰܘܦܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܥܰܪܩܳܐ ܒܰܐܦܰܪܣܡܺܝܢ. 2 ܘܫܳܐܘܳܠ ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܬ݂ܟܰܢܰܫܘ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܒܶܛܡܬ݂ܳܐ. ܘܰܣܕܰܪܘ ܩܪܳܒܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. 3 ܘܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܡܶܟܳܐ. ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܡܶܟܳܐ. ܘܢܰܚܠܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. 4 ܘܰܢܦܰܩ ܓܰܒܪܳܐ ܓܰܢ̱ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܓܽܘܠܝܰܕ݂ ܫܡܶܗ. ܡܶܢ ܓܰܬ݂. ܪܰܘܡܶܗ ܫܶܬ݂ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܘܰܙܪܶܬ݂. 5 ܘܣܰܢܘܰܪܬܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܘܫܶܪܝܳܢܳܐ ܕܛܰܣܳܐ ܠܒܺܝܫ. ܘܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܫܶܪܝܳܢܶܗ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܡܰܬ݂ܩܳܠܺܝ̈ܢ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. 6 ܘܒܰܖ̈ܙܳܢܩܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܒܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܘܛܰܪܦܳܢܣܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܟܰܬ݂ܦ̈ܳܬܶܗ. 7 ܘܩܰܝܣܳܐ ܕܢܰܝܙܟܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܘܠܳܐ ܕܓܰܖ̈ܕܳܝܝܶܐ. ܘܰܫܢܳܢܳܐ ܕܢܰܝܙܟܶܗ ܡܶܢ ܫܶܬܡܳܐܐ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܕܦܰܪܙܠܳܐ. ܘܫܳܩܶܠ ܣܰܟܪܳܐ ܐܳܙܶܠ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 8 ܘܩܳܡ ܘܰܩܪܳܐ ܠܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܡܶܣܕܰܪ ܩܪܳܒܳܐ. ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܓܒܰܘ ܠܟܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܥܠܰܝ. 9 ܐܶܢ ܐܶܫܟܰܚ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡܝ. ܘܢܶܩܛܠܰܢܝ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ. ܘܶܐܢ ܐܶܢܳܐ ܐܶܙܟܶܝܘܗܝ ܘܶܐܩܛܠܺܝܘܗܝ. ܬܶܗܘܢ ܠܰܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܘܬܶܦܠܚܽܘܢܳܢ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܚܰܣܕܶܬ݂ ܠܣܶܕ݂ܖ̈ܰܘܗܝ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܗܰܒܘ ܠܺܝ ܓܰܒܪܳܐ ܢܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. 11 ܘܰܫܡܰܥ ܫܳܐܘܳܠ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝܳܐ. ܘܙܳܥܘ ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܛܳܒ. 12 ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܗܘܳܐ ܐܳܦܰܪܬ݂ܳܝܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܫܡܶܗ ܐܺܝܫܰܝ. ܘܠܶܗ ܬܡܳܢܝܳܐ ܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܣܐܶܒ ܘܥܰܠ ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ. 13 ܘܶܐܙܰܠܘ ܬܠܳܬܳܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܺܐܝܫܰܝ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ ܒܳܬܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܠܝܰܐܒ ܒܽܘܟܪܶܗ. ܘܬܶܢܝܳܢܶܗ ܐܰܒܺܝܢܳܕ݂ܳܒ. ܘܰܬ݂ܠܺܝܬ݂ܝܳܐ ܫܰܡܳܐ. 14 ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. 15 ܘܗܽܘ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܗܦܰܟ݂ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܡܶܪܥܳܐ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܒܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ. 16 ܘܰܩܪܶܒ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܡܩܰܕܶܡ ܘܰܡܚܰܫܶܟ݂. ܘܩܳܡ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܐܺܝܫܰܝ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܪܶܗ. ܐܰܘܒܶܠ ܠܰܐܚܰܝ̈ܟ ܣܐܳܐ ܩܶܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܥܣܰܪ ܕܠܰܚܡܳܐ. ܘܰܐܪܗܶܛ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܠܰܐܚܰܝ̈ܟ. 18 ܘܰܥܣܰܪ ܓܽܘܒ̈ܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܚܰܠܒܳܐ. ܐܰܘܒܶܠ ܠܪܰܒ ܐܰܠܦܳܐ. ܘܰܐܚܰܝ̈ܟ ܦܩܽܘܕ݂ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܰܣܒܰܪܬ݂ܗܽܘܢ ܐܰܝܬܳܐ ܠܺܝ. 19 ܘܫܳܐܘܳܠ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܒܶܛܡܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܟܰܬܫܺܝܢ ܥܰܡ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. 20 ܘܩܰܕܶܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܰܫܒܰܩ ܥܳܢ̈ܳܐ ܥܰܠ ܢܳܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܫܩܰܠ ܘܶܐܙܰܠ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܕܶܗ ܐܺܝܫܰܝ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܠܣܶܕ݂ܪܳܐ. ܘܝܰܒܶܒܘ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. 21 ܘܶܐܣܬܕ݂ܰܪܘ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܣܶܕܪܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܶܕܪܳܐ. 22 ܘܰܐܢܺܝܚ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܡܶܢܶܗ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܡܳܐܢ̈ܶܐ. ܘܰܪܗܶܛ ܠܣܶܕܪܳܐ. ܘܫܰܐܶܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. 23 ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܓܰܢ̱ܒܪܳܐ ܣܠܶܩ. ܓܽܘܠܝܰܕ݂ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܫܡܶܗ ܡܶܢ ܓܳܬ݂. ܡܶܢ ܣܶܕܪܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܫܡܰܥ ܕܰܘܺܝܕ݂. 24 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܟܰܕ݂ ܚܙܰܐܗܝ ܠܓܰܢ̱ܒܪܳܐ. ܕܚܶܠܘ ܘܰܥܪܰܩܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 25 ܘܶܐܡܰܪ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܠܰܡܚܰܣܳܕ݂ܽܘܬܶܗ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܣܠܶܩ. ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ. ܢܰܥܬܪܺܝܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܒܰܪܬܶܗ ܢܶܬܶܠ ܠܶܗ. ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܡܚܰܪܪܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 26 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܠܘܳܬܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܢܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܽܘܪܠܳܐ. ܘܢܰܥܒܰܪ ܚܶܣܕܳܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܢܳܐ ܗܽܘ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܽܘܪܠܳܐ. ܕܰܡܚܰܣܶܕ݂ ܠܣܶܕ݂ܖ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. 27 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ. 28 ܘܰܫܡܰܥ ܐܶܠܝܰܐܒ ܐܰܚܽܘܗܝ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܶܐܠܝܰܐܒ ܥܰܠ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܢܚܶܬܬ. ܘܥܰܠ ܡܰܢ ܫܒܰܩܬ ܥܳܢ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܠܺܝܠ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܟ݂ ܘܒܺܝܫܽܘܬ݂ ܠܶܒܳܟ݂. ܕܰܠܡܶܚܙܳܐ ܗܽܘ ܩܪܳܒܳܐ ܢܚܶܬܬ. 29 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܳܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂. ܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܺܝ. 30. ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܠܓܰܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܰܐܬ݂ܺܝܒܽܘܗܝ ܥܰܡܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. 31 ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܰܠܶܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܕܰܒܪܶܗ. 32 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܠܳܐ ܢܶܦܶܠ ܠܶܒܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܥܠܰܘܗܝ. ܥܰܒܕܳܟ݂ ܐܳܙܶܠ ܘܡܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܗܳܢܳܐ. 33 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܺܐܙܰܠ ܥܰܠ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܠܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܗܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܗܽܘ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ. 34 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܪܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܠܳܐܒܝ ܥܳܢ̈ܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܰܪܝܳܐ ܘܕܺܐܒܳܐ. ܘܰܫܩܰܠܘ ܐܶܡܪܳܐ ܡܶܢ ܓܙܳܪܳܐ. 35 ܘܢܶܦܩܶܬ݂ ܒܳܬܪܶܗ ܘܰܡܚܺܝܬܶܗ. ܘܰܐܥܕܺܝܬܶܗ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܡܰܪܡܰܪ ܥܠܰܝ. ܘܶܐܚܰܕܬܶܗ ܒܕܰܩܢܶܗ ܘܰܡܚܺܝܬܶܗ. ܘܰܐܩܠܺܝܬܶܗ. 36 ܘܳܐܦ ܐܰܪܝܳܐ ܘܳܐܦ ܕܺܐܒܳܐ ܩܛܰܠ ܥܰܒܕܳܟ݂. ܢܶܗܘܶܐ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܽܘܪܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܣܶܕ݂ ܠܣܶܕ݂ܖ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. 37 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܳܪܝܳܐ ܕܦܰܨܝܰܢܝ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܘܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܕܺܐܒܳܐ. ܗܽܘ ܢܦܰܨܶܝܢܝ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܽܘܪܠܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܙܶܠ ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܟ݂. 38 ܘܰܐܠܒܶܫ ܫܳܐܘܳܠ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܣܳܡ ܣܰܢܘܰܪܬܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܘܰܐܠܒܫܶܗ ܫܶܪܝܳܢܳܐ. 39 ܘܶܐܣܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܣܰܝܦܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܰܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢܶܗ. 40. ܘܰܢܣܰܒ ܚܽܘܛܪܶܗ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. ܘܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܚܰܡܫܳܐ ܫܥܳܥܺܝ̈ܢ ܕܟܺܐܦܳܐ ܡܶܢ ܚܳܠܳܐ. ܘܣܳܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܳܐܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܒܬܰܪܡܳܠܶܗ. ܘܩܶܠܥܶܗ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. ܘܰܩܪܶܒ ܠܘܳܬ݂ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ. 41 ܘܗܳܐ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܰܩܪܶܒ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܓܰܒܪܳܐ ܫܳܩܶܠ ܣܰܟܪܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 42 ܘܰܐܕ݂ܺܝܩ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܒܰܣܰܪ ܥܠܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܠܝܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܣܡܰܩܪܳܝ ܘܫܰܦܺܝܪ ܚܶܙܘܳܐ. 43 ܘܶܐܡܰܪ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܟܰܠܒܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܝ ܒܚܽܘܛܪܳܐ. ܘܨܰܚܺܝ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܰܐܠܳܗܰܘ̈ܗܝ. 44 ܘܶܐܡܰܪ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܶܐܬܠܺܝܘܗܝ ܒܶܣܪܳܟ݂ ܠܥܰܘܦܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ. 45 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܝ ܒܣܰܝܦܳܐ ܘܰܒܢܰܝܙܟ݂ܳܐ. ܘܰܒܣܰܟܪܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܳܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܨܒܰܐܬ݂. ܕܣܶܕܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܚܰܣܶܕܬ. 46 ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܰܫܠܡܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈. ܘܶܐܩܛܠܳܟ݂ ܘܶܐܣܰܒ ܪܺܝܫܟ݂ ܡܶܢܳܟ݂. ܘܶܐܬܶܠ ܫܠܰܕ̈ܶܐ ܕܡܰܫܖ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ. ܘܰܠܥܰܘܦܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. 47 ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܕܺܐܝܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܣܰܝܦܳܐ ܘܰܒܢܰܝܙܟ݂ܳܐ ܦܳܪܶܩ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܢܰܫܠܶܡܟܽܘܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܢ. 48 ܘܗܳܐ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܰܩܪܶܒ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܣܬܰܪܗܰܒ̣ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܪܗܶܛ ܠܣܶܕ݂ܪܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝܳܐ. 49 ܘܰܐܘܫܶܛ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܠܡܳܐܢܶܗ. ܘܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܰܐܟ݂ܪܶܟ݂ ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܛܶܒܥܰܬ݂ ܟܺܐܦܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 50. ܘܰܥܫܶܢ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܒܩܶܠܥܳܐ ܘܰܒܟܺܐܦܳܐ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܘܩܰܛܠܶܗ. ܘܣܰܝܦܳܐ ܠܰܝܬ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. 51 ܘܰܪܗܶܛ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܩܳܡ ܥܰܠ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܣܰܝܦܶܗ ܘܫܰܡܛܶܗ ܡܶܢ ܚܶܠܬܶܗ. ܘܩܰܛܠܶܗ. ܘܰܦܣܰܩ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܰܚܙܰܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܕܡܺܝܬ݂ ܓܰܢ̱ܒܳܪܗܽܘܢ ܘܰܥܪܰܩܘ. 52 ܘܩܳܡܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܠܰܒܰܒܘ ܘܰܪܕܰܦܘ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܢܰܚܠܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܥܶܩܪܽܘܢ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܶܝܢ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܓܰܬ݂. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܶܩܪܽܘܢ. 53 ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܪܳܕ݂ܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܬܰܪ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܒܰܙܘ ܡܰܫܖ̈ܝܳܬ݂ܗܽܘܢ. 54 ܘܰܢܣܰܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܘܰܐܝـܬܝܶܗ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܣܳܡ ܒܡܰܫܟܢܶܗ. 55 ܘܟܰܕ݂ ܚܙܳܝܗܝ ܫܳܐܘܳܠ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܰܢܦܰܩ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܰܐܒܢܺܝܪ ܪܰܒ ܚܰܝܠܶܗ. ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ ܛܰܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ. 56 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܢܺܝܪ. ܚܰܝܳܐ ܗܺܝ ܢܰܦܫܳܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܫܰܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ ܥܠܰܝܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 57 ܘܟܰܕ݂ ܗܦܰܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܟܰܕ݂ ܩܰܛܠܶܗ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝܳܐ. ܕܰܒܪܶܗ ܐܰܒܢܺܝܪ. ܘܰܐܥܠܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܪܺܝܫܶܗ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. 58 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܳܐܘܳܠ. ܒܰܪ ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܛܰܠܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܒܰܪ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܐܺܝܫܰܝ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܚ.

 

1 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܢܰܦܫܶܗ ܕܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܢܶܩܦܰܬ݂ ܠܢܰܦܫܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܪܰܚܡܶܗ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦܫܶܗ. 2 ܘܕܰܒܪܶܗ ܫܳܐܘܳܠ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܠܳܐ ܫܰܒܩܶܗ ܠܡܶܗܦܰܟ݂ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. 3 ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܩܝܳܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܪܚܶܡ ܗܘܳܐ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦܫܶܗ. 4 ܘܰܫܠܰܚ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܦܪܺܝܣܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܝܦܶܗ. ܘܩܶܫܬܶܗ. ܘܗܶܡܝܳܢܶܗ. 5 ܘܢܳܦܶܩ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܙܳܟܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܫܳܐܘܳܠ ܥܰܠ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ. ܘܰܫܦܰܪ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܥܰܡܳܐ. ܘܳܐܦ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܫܳܐܘܳܠ. 6 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ. ܟܰܕ݂ ܗܦܰܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܟܰܕ݂ ܩܰܛܠܶܗ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝܳܐ. ܢܦܰܩ̈ܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܒܰܖ̈ܒܺܝܥܶܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ ܡܰܠܟܳܐ. ܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ. ܘܰܒܨܶܨ̈ܠܶܐ. ܘܰܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ.7 ܘܰܡܥܰܢ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܢܶܫܶܐ. ܘܓܳܚ̈ܟܳܢ. ܘܳܐܡܖ̈ܳܢ. ܩܛܰܠ ܫܳܐܘܳܠ ܒܰܐܠܦ̈ܶܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܖ̈ܶܒܘܳܬ݂ܳܐ. 8 ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܛܳܒ. ܘܶܐܬ݂ܒܐܶܫ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܗܒ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܖ̈ܶܒܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܠܺܝ ܝܰܗܒ ܐܰܠܦ̈ܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. 9 ܘܫܰܪܺܝ ܫܳܐܘܳܠ ܠܡܶܣܩܪܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. 10 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܨܠܚܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܶܐܬ݂ܢܰܒܺܝ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܢܳܩܶܫ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܟܽܠܝܽܘܡ. ܘܡܽܘܪܢܺܝܬ݂ܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ. 11 ܘܰܫܕ݂ܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܡܽܘܪܢܺܝܬ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܡܚܶܐ ܒܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܒܶܐܣܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܪܶܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ 12 ܘܰܕ݂ܚܶܠ ܫܳܐܘܳܠ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܡܶܢ ܫܳܐܘܳܠ ܥܒܰܪ. 13 ܘܰܐܦܪܩܶܗ ܫܳܐܘܳܠ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܥܰܒܕܶܗ ܠܶܗ ܪܰܒ ܐܰܠܦܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܳܐܶܠ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܡܳܐ. 14 ܘܰܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܣܰܟܽܘܠܬ݂ܳܢ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܶܗ. 15 ܘܰܚܙܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܕܣܰܟܽܘܠܬ݂ܳܢ ܗܽܘ ܛܳܒ. ܘܰܕ݂ܚܶܠ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 16 ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ ܪܚܶܡܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܢܳܦܶܩ ܗܘܳܐ ܘܥܳܐܶܠ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܗܳܐ ܒܪܰܬ݂ܝ ܩܰܫܺܝܫܬܳܐ ܢܳܕ݂ܳܒ. ܐܶܬܠܺܝܗ̇ ܠܳܟ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܒܪܰܡ ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܫ ܒܰܩܖ̈ܳܒܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܫܳܐܘܳܠ ܐܶܡܰܪ. ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܐܺܝܕ݂ܝ. ܐܶܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. 18 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܡܰܢ ܐܶܢܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂. ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܝܰܝ̈. ܘܫܰܪܒܬܶܗ ܕܳܐܒܝ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܒܰܪܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܶܣܰܒ. 19 ܘܰܗܘܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܬܰܠ ܠܢܳܕ݂ܳܒ ܒܰܪܬ ܫܳܐܘܳܠ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܗܺܝ ܐܶܬ݂ܝܰܗܒܰܬ݂ ܠܥܰܙܪܳܐܶܝܠ ܕܡܶܢ ܡܚܽܘܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. 20 ܘܪܶܚܡܰܬ݂ ܡܰܠܟܺܝܠ ܒܰܪܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܘܰܫܦܰܪ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. 21 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ. ܐܶܬܠܺܝܗ̇ ܠܶܗ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܬܽܘܩܰܠܬ݂ܳܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܒܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 22 ܘܦܰܩܶܕ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܗܳܐ ܨܒܳܐ ܒܳܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܪܰܚܡܽܘܟ݂. ܗܳܫܳܐ ܗܘܺܝ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. 23 ܘܶܐܡܰܪܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܫܳܐܘܳܠ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܒܨܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܶܐܗܘܶܐ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܘܰܡܨܰܥܪܳܐ. 24 ܘܚܰܘܝܽܘܗܝ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. 25 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܒܡܰܗܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܡܰܐܬܶܝܢ ܥܽܘܖ̈ܠܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܠܡܶܬ݂ܦܪܳܥܘ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܒ ܠܡܰܪܡܳܝܽܘܬܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. 26 ܘܚܰܘܝܽܘܗܝ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܫܳܐܘܳܠ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܫܦܰܪ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܶܗܘܳܐ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܠܶܡܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 27 ܘܩܳܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܶܐܙܰܠ ܗܽܘ ܘܓܰܒܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܩܰܛܶܠ ܡܶܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܡܰܐܬܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܽܘܖ̈ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܩܰܪܶܒ ܐܶܢܶܝܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܫܳܐܘܳܠ ܠܡܰܠܟܺܝܠ ܒܰܪܬܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. 28 ܘܰܚܙܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܘܺܝܕܰܥ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܡܰܠܟܺܝܠ ܒܰܪܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܪܚܶܡܬܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܛܳܒ. 29 ܘܰܐܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܫܳܐܘܳܠ ܠܡܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܗܘܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܥܶܠܕܒܒܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 30. ܘܰܢܦܰܩܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܢܦܰܩܘ. ܐܰܨܠܰܚ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܘܶܐܬ݂ܝܰܩܰܪ ܫܡܶܗ ܛܳܒ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܛ.

 

1ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܪܶܗ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܒܕܰܘܺܝܕ݂ ܛܳܒ. 2 ܘܚܰܘܺܝ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܒܳܥܶܐ ܫܳܐܘܳܠ ܐܳܒܝ ܠܡܶܩܛܠܳܟ݂. ܐܶܙܕܰܗܪ ܘܬܶܒ ܒܛܽܘܫܝܳܐ. ܘܶܐܬܛܰܫܳܐ. 3 ܘܶܐܢܳܐ ܗܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܘܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܐܳܒܝ ܒܚܰܩܠܳܐ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܳܗ̇. ܘܶܐܢܳܐ ܐܺܡܰܪ ܥܠܰܝܟ ܠܳܐܒܝ. ܘܶܐܚܙܶܐ ܡܰܢܳܐ ܗ̱ܘ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܘܶܐܚܰܘܶܝܟ݂. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܥܰܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܠܫܳܐܘܳܠ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܒܥܰܒܕܶܗ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܚܛܳܐ ܠܳܟ݂. ܘܳܐܦ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܳܟ݂. 5 ܕܣܳܡ ܢܰܦܫܶܗ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. ܘܰܩܛܰܠ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. ܘܰܚܙܰܝܬ ܘܰܚܕ݂ܺܝܬ. ܘܗܳܫܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܚܳܛܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܕ݂ܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܘܩܳܛܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܓܳܢ. 6 ܘܰܫܡܰܥ ܫܳܐܘܳܠ ܒܩܳܠܶܗ ܕܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܪܶܗ. ܘܺܝܡܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܘܶܐܡܰܪ. ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢ ܢܡܽܘܬ. 7 ܘܰܩܪܳܐ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܚܰܘܝܶܗ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܐܥܠܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܬ݂ܡܳܠ ܘܰܐܝܟ݂ ܕܡܢܳܬ݂ܡܳܠ. 8 ܘܰܐܘܣܶܦ ܩܪܳܒܳܐ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܡܚܳܐ ܒܗܽܘܢ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 9 ܘܰܗܘܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܗܽܘ ܝܳܬ݂ܶܒ ܒܒܰܝܬܶܗ. ܘܡܽܘܪܢܺܝܬܶܗ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܢܳܩܶܫ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 10 ܘܰܒܥܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܠܡܶܡܚܝܳܗ̇ ܠܡܽܘܪܢܺܝܬ݂ܳܐ ܒܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܒܶܐܣܬ݂ܳܐ. ܘܰܥܪܰܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܰܡܚܳܗ̇ ܠܡܽܘܪܢܺܝܬ݂ܳܐ ܒܶܐܣܬ݂ܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܪܰܩ ܘܶܐܫܬܰܘܙܰܒ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ. 11 ܘܫܰܕܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܐܺܝܙܓ̈ܰܕܶܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܠܡܶܛܪܶܗ ܘܰܠܡܶܩܛܠܶܗ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܚܰܘܝܰܬ݂ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ. ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܡܦܰܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܡܚܳܪ ܡܳܐܶܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ. 12 ܘܰܐܚܶܬ݂ܬܶܗ ܡܰܠܟܺܝܠ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܟܰܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܥܪܰܩ ܘܶܐܙܰܠ ܘܶܐܬ݂ܦܰܨܺܝ. 13 ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܡܰܠܟܺܝܠ ܨܰܠܡܳܐ ܘܰܐܪܡܝܰܬ݂ ܒܥܰܪܣܳܐ. ܘܡܶܫܟܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܣܳܡܰܬ݂ ܐܶܣܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܰܣܝܰܬ݂ ܒܡܰܪܛܽܘܛܳܐ. 14 ܘܫܰܕܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܐܺܝܙܓܕ̈ܶܐ ܠܡܶܕ݂ܒܪܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܟܪܺܝܗ ܗܽܘ. 15 ܘܫܰܕܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܡܶܚܙܝܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܣܩܽܘܗܝ ܠܘܳܬ݂ ܒܥܰܪܣܳܐ ܠܡܶܩܛܠܶܗ. 16 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܘܗܳܐ ܨܰܠܡܳܐ ܒܥܰܪܣܳܐ. ܘܡܶܫܟܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܐܶܣܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. 17 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܡܰܠܟܺܝܠ. ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܟܰܠܬܺܝܢܝ. ܘܫܕܰܪܬܝ ܒܥܶܠܕܒܳܒܝ ܘܶܐܬ݂ܦܰܠܰܛ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܡܰܠܟܺܝܠ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܫܰܕܪܺܝܢܝ ܕܠܳܐ ܐܶܩܛܠܶܟ݂ܝ. 18 ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܪܰܩ ܘܶܐܬ݂ܦܰܠܰܛ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܪܳܡܬ݂ܳܐ. ܘܚܰܘܝܶܗ ܟܽܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܶܐܙܰܠ ܗܽܘ ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܒܝܽܘܢܰܬ݂ ܕܰܒܪܳܡܬ݂ܳܐ. 19 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܝܽܘܢܰܬ݂ ܕܰܒܪܳܡܬ݂ܳܐ. 20 ܘܫܰܕܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܐܺܝܙ̈ܓܰܕܶܐ ܠܡܶܕ݂ܒܪܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܚܙܰܘ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬ݂ܢܰܒܶܝܢ. ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܩܳܐܶܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܐܺܝܙܓܰܕܰܘ̈ܗܝ ܕܫܳܐܘܳܠ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܢܰܒܺܝܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ. 21 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܘܫܰܕܰܪ ܬܽܘܒ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܢܰܒܺܝܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܘܣܶܦ ܫܳܐܘܳܠ ܘܫܰܕܰܪ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܬܠܺܝܬ݂ܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܢܰܒܺܝܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ. 22 ܘܶܐܙܰܠ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܪܳܡܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܛܺܝ ܠܓܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܒܣܰܘܦܳܐ. ܘܫܳܐܘܳܠ ܐܶܡܰܪ. ܐܰܝܟܰܘ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܘܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܒܝܽܘܢܰܬ݂ ܕܰܒܪܳܡܬ݂ܳܐ. 23 ܘܶܐܙܰܠ ܠܬܰܡܳܐ ܠܝܽܘܢܰܬ݂ ܕܰܒܪܳܡܬ݂ܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܐܳܦ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܡܺܐܙܰܠ. ܘܡܶܬ݂ܢܰܒܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܛܳܐ ܠܝܽܘܢܰܬ݂ ܕܰܒܪܳܡܬ݂ܳܐ. 24 ܘܰܫܠܰܚ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܢܰܒܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܪܛܶܠ ܟܽܠܶܗ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܗܰܘ ܘܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܗܳܐ ܐܳܦ ܫܳܐܘܳܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟ.

 

1 ܘܰܥܪܰܩ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܝܽܘܢܰܬ݂ ܕܰܒܪܳܡܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܩܕ݂ܳܡ ܝܽܘܢܳܬܳܢ. ܡܳܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂. ܘܡܳܢܳܐ ܗܺܝ ܣܰܟܠܽܘܬ݂ܝ. ܘܡܳܢܳܐ ܗܽܘ ܣܽܘܪܚܳܢܝ. ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܒܽܘܟ݂ ܕܒܳܥܶܐ ܢܰܦܫܝ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܚܳܣ ܠܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܡܽܘܬ݂. ܗܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܳܒܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܡܶܠܬ݂ܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܕܠܳܐ ܓܳܠܶܐ ܠܺܝ. ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܛܰܫܺܝ ܐܳܒܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܠܰܝܬ ܗܳܕ݂ܶܐ. 3 ܘܺܝܡܳܐ ܠܶܗ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܕܰܥ ܐܰܒܽܘܟ݂ ܕܶܐܫܟܚܶܬ݂ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ. ܐܶܡܰܪ ܕܠܳܐ ܢܶܕܰܥ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܗܳܕ݂ܶܐ ܕܠܳܐ ܬܶܟ݂ܪܶܐ ܠܶܗ. ܒܪܰܡ ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܚܰܝܳܐ ܗܺܝ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܦܣܳܥܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܠܡܰܘܬܳܐ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܳܐ ܕܳܐܡܪܳܐ ܢܰܦܫܳܟ݂ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܗܳܐ ܪܺܝܫ ܝܰܪܚܳܐ ܗܽܘ ܡܚܳܪ. ܘܶܐܢܳܐ ܡܶܣܬܡܳܟ݂ܽܘ ܡܶܣܬܡܶܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܒܽܘܟ݂ ܠܡܶܠܥܰܣ. ܘܰܬ݂ܫܰܕܪܰܢܝ ܠܡܶܛܫܳܐ ܒܚܰܩܠܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ ܬܠܺܝܬ݂ܳܝܳܐ. 6 ܐܶܢ ܡܶܦܩܰܕ ܢܦܰܩܕܰܢܝ ܐܰܒܽܘܟ݂. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܶܫܬܐܳܠܽܘ ܐܶܫܬܐܶܠ ܡܶܢܝ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܩܪܺܝܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܬܰܡܳܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ. 7 ܐܶܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ. ܛܳܒ ܫܰܦܺܝܪ. ܫܠܳܡܳܐ ܗܽܘ ܠܥܰܒܕܳܟ݂. ܘܶܐܢ ܡܶܬ݂ܒܐܳܫܽܘ ܢܶܬ݂ܒܐܶܫ ܠܶܗ. ܕܰܥ ܕܓܶܪܡܰܬ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ. 8 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܰܡ ܥܰܒܕܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܩܝܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܥܶܠܬ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܣܰܟܽܠܘܳܬ݂ܐ. ܩܛܽܘܠܰܝܢܝ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂ ܠܳܐ ܬܰܘܒܶܠܰ(ܝ)ܢܝ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܚܳܣ ܠܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܡܶܕܰܥ ܐܶܕܰܥ ܕܓܶܪܡܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܒܝ. ܐܺܬܶܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܶܐܚܰܘܶܝܟ݂. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܡܰܢܽܘ ܢܚܰܘܶܝܢܝ . ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܥܢܶܝܟ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ݂. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܬܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܠܚܰܩܠܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܚܰܩܠܳܐ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܢܶܣܗܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܐܶܒܰܕܩܺܝܘܗܝ ܠܳܐܒܝ ܐܰܝܟ݂ ܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܚܳܪ ܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܫܳܥܺܝ̈ܢ. ܐܶܢ ܛܳܒ ܠܳܟ݂. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܫܠܽܘܚ ܠܳܟ݂ ܘܶܐܓܠܶܐ ܠܳܟ݂. 13 ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܠܶܗ. ܕܶܐܢ ܐܶܛܰܒ ܡܶܢ ܐܳܒܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ. ܐܶܓܠܶܐ ܠܳܟ݂. ܘܶܐܫܰܕܪܳܟ݂ ܘܬܺܐܙܰܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܡ ܐܳܒܝ. 14 ܘܰܠܘܰܝ ܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܐܶܢܳܐ ܚܰܝ. ܐܶܠܳܐ ܥܒܶܕ݂ ܥܰܡܝ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܐܶܡܽܘܬ݂. 15 ܘܠܳܐ ܬܶܥܢܰܕ݂ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ݂ ܡܶܢ ܒܰܝܬܝ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܟܰܕ݂ ܢܰܘܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܒܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. 16 ܢܩܽܘܡ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܥܰܡ ܕܒܶܝܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܢܶܬ݂ܒܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. 17 ܘܰܐܘܣܶܦ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܠܡܰܘܡܳܝܽܘܬܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܰܕ݂ܪܳܚܶܡ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܶܚܡܬ݂ܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܪܰܚܡܶܗ. 18 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܡܚܳܪ ܪܺܝܫ ܝܰܪܚܳܐ ܗܽܘ. ܘܡܶܬ݂ܦܩܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬ݂ܦܩܶܕ݂ ܡܰܘܬܒܳܟ݂. 19 ܘܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܡܶܬ݂ܒܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܛܳܒ ܘܬܺܐܬ݂ܶܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܬܰܡܳܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܡܚܳܪ. ܘܬܶܬܶܒ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܟܺܐܦܳܐ ܗܳܝ. 20 ܘܶܐܢܳܐ ܗܳܐ ܬܳܪܶܨ ܐ̱ܢܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܓܶܐܖ̈ܺܝܢ. ܠܡܶܫܕܳܐ ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܢܺܝܫܳܐ. 21 ܘܗܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܐܳܙܶܠ ܠܳܩܶܛ ܓܶܐܖ̈ܶܐ. ܐܶܢ ܐܺܡܰܪ ܠܛܰܠܝܳܐ ܕܗܳܐ ܓܶܐܖ̈ܶܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܘܰܠܟ݂ܳܐ. ܣܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܘܬ݂ܳܐ. ܕܰܥ ܘܰܚܙܺܝ ܕܰܫܠܳܡ ܠܳܟ݂. ܘܠܰܝܬ ܡܶܠܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. 22 ܘܶܐܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܡܰܪ ܠܛܰܠܝܳܐ. ܕܗܳܐ ܓܶܐܖ̈ܶܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܘܰܠܗܰܠ. ܙܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܕܪܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ. 23 ܒܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܡܰܠܶܠܢ ܐܶܢܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬ. ܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܠܳܟ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 24 ܘܶܐܬܛܰܫܺܝ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܚܰܩܠܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܪܺܝܫ ܝܰܪܚܳܐ. ܘܶܐܣܬܡܶܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܠܡܶܠܥܰܣ. 25 ܘܶܐܣܬܡܶܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܣܡܳܟ݂ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܐܶܣܬ݂ܳܐ. ܘܩܳܡ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܘܶܐܣܬܡܶܟ݂. ܘܰܐܒܢܺܝܪ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܶܐܬ݂ܦܰܩܕܰܬ݂ ܕܽܘܟܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. 26 ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܡܶܕ݂ܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܕܓܶܕ݂ܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܰܠܡܳܐ ܕܟܶܐ ܗܽܘ. ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܟܶܐ. 27 ܘܰܗܘܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܪܺܝܫ ܝܰܪܚܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܦܰܩܕܰܬ݂ ܕܽܘܟܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܪܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܡܳܠ ܘܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܠܠܰܚܡܳܐ. 28 ܘܰܥܢܳܐ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܫܳܐܘܳܠ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܡܶܫܬܐܳܠܽܘ ܐܶܫܬܐܶܠ ܡܶܢܝ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܩܪܺܝܬܶܗ. 29 ܘܶܐܡܰܪ ܫܰܕܰܪܰܝܢܝ ܡܶܛܽܠ ܕܕܶܒܚܬܳܐ ܕܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܦܰܩܕܰܢܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܐܳܚܝ. ܐܶܢ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. ܐܺܙܰܠ ܐܶܚܙܶܐ ܠܰܐܚܰܝ̈. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. 30. ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܒܰܪ ܚܰܣܺܝܪܰܬ݂ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ. ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܒܪܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ. ܠܒܶܗܬܬܳܟ݂ ܘܰܠܒܶܗܬܰܬ݂ ܦܽܘܪܣܳܝܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ݂. 31 ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ ܚܰܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܟ݂. ܗܳܫܳܐ ܐܶܫܰܕܰܪ ܐܶܕ݂ܒܪܺܝܘܗܝ ܠܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪ ܡܰܘܬܳܐ ܗܽܘ. 32 ܘܰܥܢܳܐ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܫܳܐܘܳܠ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܥܰܠ ܡܢܳܐ ܡܳܐܶܬ݂. ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕ݂. 33 ܘܰܐܪܺܝܡ ܫܳܐܘܳܠ ܡܽܘܪܢܺܝܬ݂ܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܠܡܶܡܚܝܶܗ. ܘܺܝܕܰܥ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܕܓܶܪܡܰܬ݂ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. 34 ܘܩܳܡ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܡܶܢ ܦܳܬ݂ܽܘܪܳܐ ܒܚܶܡܬ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܟܰܠ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܪܺܝܫ ܝܰܪܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܶܪܝܰܬ݂ ܠܶܗ ܥܰܠ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܕܓܰܪܡܳܗ̇ ܐܰܒܽܘܗܝ ܥܠܰܘܗܝ. 35 ܘܰܗܘܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܠܚܰܩܠܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܥܰܡܶܗ. 36 ܘܶܐܡܰܪ ܠܛܰܠܝܳܐ. ܗܰܪܛ ܠܰܩܶܛ ܓܶܐܖ̈ܶܐ ܕܫܳܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܛܰܠܝܳܐ ܪܗܶܛ. ܘܗܽܘ ܫܕ݂ܳܐ ܓܶܐܪܳܐ ܠܡܰܥܒܳܪܽܘܬܶܗ. 37 ܘܰܡܛܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܓܶܐܪܳܐ ܕܰܫܕ݂ܳܐ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܘܰܩܪܳܐ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܐ ܓܶܐܪܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܘܰܠܗܰܠ. 38 ܘܰܩܪܳܐ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܳܬܰܪ ܛܰܠܝܳܐ. ܐܶܣܬܰܪܗܰܒ ܒܰܥܓܰܠ ܘܠܳܐ ܬܩܽܘܡ. ܘܠܰܩܶܛ ܛܰܠܝܳܐ ܕܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܓܶܐܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܡܳܪܶܗ. 39 ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܛܰܠܝܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. 40. ܘܝܰܗܒ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܠܛܰܠܝܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܙܶܠ ܐܰܥܶܠ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 41 ܛܰܠܝܳܐ ܥܰܠ. ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܩܳܡ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܣܓܶܕ݂ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܢܰܫܶܩܘ ܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܘܰܒܟ݂ܰܘ ܓܒܰܪ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ. ܒܪܰܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܣܓܺܝ. 42 ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܙܶܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܝܳܡܶܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܬܖ̈ܰܝܢ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܠܳܟ݂. ܘܒܶܝܬ݂ ܙܰܪܥܝ ܠܙܰܪܥܳܟ݂. ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.  

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܐ.

 

1 ܘܩܳܡ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܘܥܰܠ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 2 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܢܟ݂ܳܚ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܚܺܝܡܰܠܟ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܬ݂ܘܰܗ ܐܰܚܺܝܡܰܠܟ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܗܽܘ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܐܶܬܰܝܬ ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܰܝܬ ܥܰܡܳܟ݂. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܐܚܺܝܡܰܠܟ ܟܳܗܢܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܦܰܩܕܰܢܝ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܕܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܕܰܥ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܘܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܘܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܚܰܘܺܝܬ݂ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܰܓܢܶܐ ܘܰܡܛܰܫܰܝ. 4 ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܬܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕܳܟ݂. ܚܰܡܶܫ ܕܠܰܚܡܳܐ ܗܰܒ ܒܺܐܝܕܰܝ̈. ܐܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܫܬܟܰܚ. 5 ܘܰܥܢܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܰܝܬ ܠܰܚܡܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܐܺܝ̈ܕ݂ܰܝ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܺܝܬ݂. ܐܶܢ ܢܛܰܪܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. 6 ܘܰܥܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܟܳܗܢܳܐ. ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܫܰܠܰܛ ܗܽܘ ܠܰܢ ܡܶܢ ܐܶܬ݂ܡܳܠ ܘܡܶܢ ܡܢܳܬ݂ܡܳܠ ܟܰܕ݂ ܢܶܦܩܶܬ݂. ܘܗܳܐ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ. ܘܗܺܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܫܰܪܝܳܐ. ܘܳܐܦ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܩܰܕܰܫܘ ܒܡܳܐܢ̈ܶܐ. 7 ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܟܳܗܢܳܐ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܠܰܚܡܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܐܦ̈ܶܐ ܕܡܰܥܒܪܺܝܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܣܳܡ ܠܰܚܡܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬ݂ܢܣܶܒ. 8 ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܟܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܫܡܶܗ ܕܽܘܐܳܓ ܐܰܕ݂ܽܘܡܳܝܳܐ. ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܕܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܫܳܐܘܳܠ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܐܚܺܝܡܰܠܟ ܠܰܝܬ ܗܳܪܟܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܣܰܝܦܳܐ ܐܰܘ ܡܽܘܪܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܣܰܝܦܝ ܐܳܦ ܡܽܘܪܳܢܺܝܬ݂ܝ ܠܳܐ ܢܶܣܒܶܬ݂ ܒܺܐܝ̈ܕ݂ܰܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܣܰܪܗܰܒ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܣܰܝܦܶܗ ܕܓܽܘܠܝܰܕ݂ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܩܛܰܠܬ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܒܶܛܡܬ݂ܳܐ. ܗܳܐ ܟܪܺܝܟ݂ ܒܫܽܘܫܶܦܳܐ ܒܶܣܬܰܪ ܦܶܕܬ݂ܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܳܣܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܣܰܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܠܰܝܬ ܐܰܟ݂ܘܳܬܶܗ. ܗܒܳܝܗܝ ܠܺܝ. 11 ܘܩܳܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܰܥܪܰܩ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܫܳܐܘܳܠ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܟܺܝܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܓܰܬ݂. 12 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܠܰܐܟܺܝܫ. ܗܳܢܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܗܳܢܳܐ ܡܣܰܓ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܢ̈ܳܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܳܐܡܖ̈ܳܢ. ܩܛܰܠ ܫܳܐܘܳܠ ܒܰܐܠܦ̈ܶܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܖ̈ܶܒܘܳܬ݂ܳܐ. 13 ܘܣܳܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܠܶܒܶܗ. ܘܰܕ݂ܚܶܠ ܛܳܒ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܟܺܝܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܓܰܬ݂. 14 ܘܫܰܢܺܝ ܛܰܥܡܶܗ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܫܬܰܟܰܪ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܥܰܠ ܐܶܣܟܽܘܦܬ݂ܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝ ܪܺܝܪܶܗ ܥܰܠ ܕܰܩܢܶܗ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܟܺܝܫ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܗܳܐ ܚܳܙܶܝܬܽܘܢ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܫܳܢܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܝܬܺܝܬܽܘܢܳܝܗܝ ܠܘܳܬ݂ܝ. 16 ܚܰܣܺܝܪ ܛܰܥܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܬܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܕܫܳܛܶܐ ܥܠܰܝ. ܗܳܢܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܒܰܝܬܝ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܒ.

 

1 ܘܶܐܙܰܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܶܐܬ݂ܦܰܠܰܛ ܠܰܡܥܰܪܰܬ݂ ܥܰܪܠܰܡ. ܘܰܫܡܰܥ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܘܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܠܘܳܬܶܗ ܠܬܰܡܳܢ. 2 ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬܶܗ ܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܥܳܩ. ܘܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ. ܘܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ ܡܰܪܺܝܪ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 3 ܘܶܐܙܰܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܡܰܨܦܝܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܢܶܬܶܒ ܐܳܒܝ ܘܶܐܡܝ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܕܰܥ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܠܺܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 4 ܘܰܫܒܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܥܰܡܶܗ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܡܰܨܦܝܳܐ. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܓܳܕ ܢܒܺܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܠܳܐ ܬܶܬܶܒ ܒܡܰܨܦܝܳܐ. ܙܶܠ ܥܽܘܠ ܠܳܟ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܥܰܠ ܠܶܗ ܠܥܳܒܳܐ ܕܚܶܙܝܽܘܬ݂. 6 ܘܰܫܡܰܥ ܫܳܐܘܳܠ ܕܶܐܬ݂ܓܠܺܝ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܫܳܐܘܳܠ ܝܳܬ݂ܶܒ ܗܘܳܐ ܒܰܓܒܰܥ ܬܚܶܝܬ݂ ܠܽܘܙܳܐ ܕܰܒܪܳܡܬ݂ܳܐ. ܘܡܽܘܪܢܺܝܬܶܗ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܫܡܰܥܘ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܗܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ ܢܶܬܶܠ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ ܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܘܟܰܖ̈ܡܶܐ. ܘܰܠܟܽܠܟܽܘܢ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝ̈ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܘܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. 8 ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܪܰܕܬܽܘܢ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܠܰܝ. ܘܠܰܝܬ ܕܓܳܠܶܐ ܠܺܝ ܒܰܩܝܳܡܳܐ ܕܒܶܪܝ ܕܥܰܡ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܘܠܰܝܬ ܕܟ݂ܳܐܶܒ ܠܶܗ ܡܶܢܟܽܘܢ ܥܠܰܝ ܘܓܳܠܶܐ ܠܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܩܺܝܡ ܒܶܪܝ ܠܥܰܒܕܝ ܥܠܰܝ ܟܡܺܐܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܰܘܡܳܐ. 9 ܘܰܥܢܳܐ ܕܽܘܐܳܓ ܐܰܕܽܘܡܳܝܳܐ. ܘܗܽܘ ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܘܶܐܡܰܪ. ܚܙܺܝܬܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܢܟܳܚ. ܠܘܳܬ݂ ܐܰܚܺܝܡܰܠܟ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܛܽܘܒ ܟܳܗܢܳܐ. 10 ܘܰܫܐܶܠ ܠܶܗ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܘܰܙܘܳܕ̈ܶܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ. ܘܣܰܝܦܶܗ ܕܓܽܘܠܝܰܕ݂ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ. 11 ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܡܶܩܪܳܐ ܠܰܐܚܺܝܡܰܠܟ ܒܰܪ ܐܰܚܝܛܽܘܒ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܒܰܢܟܳܚ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ. ܫܡܰܥ ܢܺܐ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܛܽܘܒ. ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܳܐܘܳܠ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܢܟܠܬܽܘܢ ܥܠܰܝ ܐܰܢ̱ܬ ܘܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܟܰܕ݂ ܝܰܗܒܬ ܠܶܗ ܠܰܚܡܳܐ ܘܣܰܝܦܳܐ. ܘܰܫܐܶܠܬ ܠܶܗ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܬ݂ܩܺܝܡ ܥܠܰܝ ܟܡܺܐܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. 14 ܘܰܥܢܳܐ ܐܰܚܺܝܡܰܠܟ ܟܳܗܢܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܰܢܽܘ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܰܡܗܰܝܡܰܢ. ܘܚܰܬ݂ܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܢܳܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ. ܘܝܰܩܺܝܪ ܒܒܰܝܬܳܟ݂. 15 ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܽܘ ܫܰܪܺܝܬ݂ ܠܡܶܫܐܰܠ ܠܶܗ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܚܳܣ ܠܺܝ. ܠܳܐ ܢܣܺܝܡ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܥܰܒܕܶܗ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܐܳܒܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܒܟܽܠܶܗ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܙܥܽܘܪܳܐ. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܡܡܳܬ݂ ܬܡܽܘܬ݂ ܐܰܚܺܝܡܰܠܟ. ܐܰܢ̱ܬ ܘܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܖ̈ܰܗܳܛܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܬ݂ܟܰܪܟܘ ܘܩܰܛܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܳܗܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܺܝܕܰܥܘ ܕܥܰܪܺܝܩ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܓܠܰܘ ܠܺܝ. ܘܠܳܐ ܨܒܰܘ ܥܰܒܕܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܰܘܫܛܽܘܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܢܰܗܪܽܘܢ ܠܟܳܗܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. 18 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܕ݂ܽܘܐܳܓ. ܐܶܬ݂ܟܰܪܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܦܓܰܥ ܒܗܽܘܢ ܒܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܰܦܓܰܥ ܕܽܘܐܳܓ ܒܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܰܐܡܺܝܬ݂ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܬܡܳܢܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܦܶܕܬ݂ܳܐ ܕܒܽܘܨܳܐ. 19 ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܩܰܛܶܠ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ. ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܚܶܡܖ̈ܳܐ ܘܥܳܢ̈ܳܐ. ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. 20 ܘܶܐܬ݂ܦܰܠܰܛ ܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܠܰܐܚܺܝܡܰܠܟ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܛܽܘܒ ܘܰܫܡܶܗ ܐܰܒܺܝܬܰܪ. ܘܰܥܪܰܩ ܠܶܗ ܒܳܬܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. 21 ܘܚܰܘܺܝ ܐܰܒܺܝܬܰܪ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܕܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܫܳܐܘܳܠ ܠܟܳܗܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. 22 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܐܒܺܝܬܰܪ. ܝܳܕܰܥ ܗܘܺܝܬ݂ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܬܰܡܳܢ ܗܘܳܐ ܕܽܘܐܳܓ ܐܰܕܽܘܡܳܝܳܐ. ܕܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܡܚܰܘܶܐ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܝܒܶܬ݂ ܒܟܽܠܶܗ ܢܰܦܫܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂. 23 ܬܶܒ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܢ ܕܒܳܥܶܐ ܢܰܦܫܝ. ܒܳܥܶܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܢܳܛܽܘܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡܝ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܓ.

 

1 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬ݂ܟܰܬܫܺܝܢ ܒܰܩܥܺܝܠܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܳܙܺܝܢ ܐܶܕܖ̈ܶܐ. 2 ܘܫܰܐܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܺܙܰܠ ܐܶܚܪܽܘܒ ܠܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܙܶܠ ܚܪܽܘܒ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܰܩܥܺܝܠܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫܰܘ̈ܗܝ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܶܢ ܡܚܳܪ ܚܢܰܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܚܢܰܢ ܕܳܚܠܺܝܢܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܠܰܩܥܺܝܠܳܐ ܠܣܶܕܖ̈ܶܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. 4 ܘܰܐܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܶܫܐܰܠ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܥܢܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܩܽܘܡ ܚܽܘܬ݂ ܠܰܩܥܺܝܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. 5 ܘܶܐܙܰܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܓܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܠܰܩܥܺܝܠܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܫܘ ܥܰܡ ܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܰܕ݂ܒܰܪܘ ܒܥܺܝܪܗܽܘܢ. ܘܰܡܚܳܐ ܒܗܽܘܢ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܰܦܪܰܩ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܩܥܺܝܠܳܐ. 6 ܘܟܰܕ݂ ܥܪܰܩ ܐܰܒܺܝܬ݂ܰܪ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܡܰܠܟ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܩܥܺܝܠܳܐ. ܦܶܕܬܳܐ ܢܶܚܬܰܬ݂ ܒܺܐܝܕܶܗ. 7 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܫܳܐܘܳܠ ܕܥܰܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܩܥܺܝܠܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܐܰܫܠܡܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܚܶܕ݂ ܕܥܰܠ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܬܰܖ̈ܥܶܐ ܘܣܽܘܟܖ̈ܶܐ. 8 ܘܰܐܫܡܰܥ ܫܳܐܘܳܠ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܠܡܶܚܰܬ݂ ܠܰܩܥܺܝܠܳܐ. ܠܡܶܚܒܰܫ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ. 9 ܘܺܝܕܰܥ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܰܚܫܰܠ ܫܳܐܘܳܠ ܥܠܰܘܗܝ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܒܺܝܬܳܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܩܰܪܶܒ ܠܺܝ ܦܶܕܬ݂ܳܐ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܫܡܰܥ ܫܡܰܥ ܥܰܒܕܳܟ݂. ܕܒܳܥܶܐ ܫܳܐܘܳܠ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܩܥܺܝܠܳܐ. ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠܬ݂ܝ. 11 ܡܰܫܠܡܺܝܢ ܠܺܝ ܡܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܝ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܫܠܡܺܝܢ ܠܳܟ݂. ܩܽܘܡ ܦܽܘܩ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 13 ܘܩܳܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܫܶܬܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܩܥܺܝܠܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܫܳܐܘܳܠ ܕܰܥܪܰܩ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܩܥܺܝܠܳܐ. ܘܦܳܫ ܠܶܗ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܦܰܩ. 14 ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܡܶܨܪܽܘܬ݂. ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܒܛܽܘܪܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܙܺܝܦ. ܘܰܒܥܳܝܗܝ ܫܳܐܘܳܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܫܠܡܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ. 15 ܘܰܚܙܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܰܢܦܰܩ ܫܳܐܘܳܠ ܠܡܶܒܥܳܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܙܺܝܦ ܒܥܳܒܳܐ. 16 ܘܩܳܡ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܰܪ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܥܳܒܳܐ. ܘܚܰܡܣܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ ܐܳܒܝ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܟ݂ ܘܬܺܚܶܐ. ܘܳܐܦ ܫܳܐܘܳܠ ܐܳܒܝ ܝܳܕܰܥ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗܽܘ. 18 ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܝܳܡܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܝܳܬ݂ܶܒ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܐܶܙܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ. 19 ܘܰܣܠܶܩܘ ܙܺܝܦܳܝ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܠܰܓܒܰܥ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܬܛܰܫܶܐ ܥܰܡܰܢ ܒܡܶܨܪܽܘܬ݂. ܒܥܳܒܳܐ ܒܓܶܒܥܽܘܬ݂ ܒܢܰܚܠܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܫܺܝܡܽܘܢ. 20 ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠ ܪܶܓܬ݂ܳܐ ܕܢܰܦܫܳܟ݂ ܚܽܘܬ݂ ܥܠܰܝܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܢܰܫܠܡܺܝܘܗܝ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. 21 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܳܐܘܳܠ. ܒܪܺܝܟ݂ܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܚܳܣܬܽܘܢ ܥܠܰܝ. 22 ܙܶܠܘ ܬܶܒܽܘܢ ܛܰܒܘ ܝܰܬ݂ܒܶܗ. ܘܕܰܥܘ ܘܰܚܙܰܘ ܕܽܘܟܬܶܗ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܪܶܓܠܶܗ ܕܡܰܢ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܬܰܡܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܺܝ ܕܰܡܥܰܪܡܽܘ ܡܥܰܪܰܡ. 23 ܘܕܰܥܘ ܘܰܚܙܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܛܫ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܰܡܛܰܫܰܝ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܗܦܽܘܟ݂ܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܠܡܰܬ݂ܩܳܢܽܘܬܰܢܝ. ܘܺܐܙܰܠ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܕܶܐܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܐܶܒܨܶܝܘܗܝ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 24 ܘܩܳܡܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܙܺܝܦ. ܩܕ݂ܳܡ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܓܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܡܰܥܽܘܢ. ܒܥܳܪܳܒܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܐܰܫܺܝܡܽܘܢ. 25 ܘܶܐܙܰܠ ܫܳܐܘܳܠ ܘܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܠܡܶܒܥܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܰܢܚܶܬ݂ ܠܶܗ ܠܣܰܠܰܥ. ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܡܰܥܽܘܢ. ܘܰܫܡܰܥ ܫܳܐܘܳܠ ܘܰܪܕܰܦ ܒܳܬܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܕܡܰܥܽܘܢ. 26 ܘܶܐܙܰܠ ܫܳܐܘܳܠ ܡܶܢ ܓܰܒܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܓܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܡܶܢ ܓܰܒܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܣܬܰܪܗܰܒ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܫܳܐܘܳܠ ܘܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܬ݂ܟܰܪܟܺܝܢ ܥܰܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܥܰܠ ܓܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܠܡܶܐܚܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. 27 ܘܺܐܝܙܓܰܕܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܒܰܥܓܰܠ ܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܪܰܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. 28 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܙܰܠ ܠܽܐܘܪܥܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܪܰܐܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗܳܝ ܣܶܢܥܳܪ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ.  

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܕ.

 

.1ܘܰܣܠܶܩ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܒܡܶܨܪܽܘܬ݂ ܕܰܒܓܶܒܥܽܘܬ݂. 2 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܗܦܰܟ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܚܰܘܝܽܘܗܝ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܡܶܨܪܽܘܬ݂ ܕܰܒܓܶܒܥܽܘܬ݂. 3 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܡܶܒܥܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܰܠܓܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܛܽܘܪܳܐ ܕܕܰܝܨ̈ܶܐ. 4 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܡܰܪܒܥܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬ݂ ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܠ ܫܳܐܘܳܠ ܠܰܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܡܶܟ݂ ܬܰܡܳܢ. ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܓܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܒܰܫܦܽܘ̈ܠܰܝ ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ. 5 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܓܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ݂ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. ܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. ܘܩܳܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܰܦܣܰܩ ܟܶܢܦܳܐ ܕܰܦܪܺܝܣܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ ܪܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ݂. 6 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܬܘܳܝܗܝ ܠܶܒܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܥܰܠ ܕܰܦܣܰܩ ܟܶܢܦܳܐ ܕܰܦܪܺܝܣܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܚܳܣ ܠܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝ ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܝ ܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܺܝܚܶܗ ܗܽܘ ܕܡܳܪܝܳܐ. 8 ܘܬ݂ܰܘܺܝ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡܩܳܡ ܥܰܠ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܫܳܐܘܳܠ ܩܳܡ ܡܶܢ ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. 9 ܘܩܳܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ. ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܒܳܬܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝ ܫܳܐܘܳܠ ܠܒܶܣܬܪܶܗ. ܘܰܢܦܰܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܣܓܶܕ݂. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܠܳܐ ܬܶܫܡܰܥ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܗܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܳܥܶܐ ܠܒܺܝܫܬܳܟ݂. 11 ܗܳܐ ܚܙܺܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. ܕܰܐܫܠܡܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܰܡܥܰܪܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܝ ܠܡܶܩܛܠܳܟ݂. ܘܚܳܣܶܬ ܥܠܰܝܟ. ܘܶܐܡ̇ܪܶܬ݂ ܠܳܐ ܐܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܝ ܒܡܳܪܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܺܝܚܶܝܗ ܗܽܘ ܕܡܳܪܝܳܐ. 12 ܘܶܐܬ݂ܦܢܰܝ ܘܰܚܙܺܝ ܐܳܦ ܟܶܢܦܳܐ ܕܰܦܪܺܝܣܳܟ݂ ܒܺܐܝܕ݂ܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ݂ ܦܶܣܩܶܬ݂ ܟܶܢܦܳܐ ܕܰܦܪܺܝܣܳܟ݂ ܠܳܐ ܩܛܰܠܬܳܟ݂. ܕܰܥ ܘܰܚܙܺܝ ܕܠܰܝܬ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܣܰܟܠܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂. ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܨܺܝܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܣܰܒ ܢܰܦܫܝ. 13 ܢܕ݂ܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܠܳܟ݂. ܘܢܶܬ݂ܒܥܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. ܘܺܐܝܕ݂ܝ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܳܟ݂. 14 ܐܰܝܟ݂ ܕܰܐܡܺܝܪ ܒܡܰܬ݂ܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܕܡܶܢ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܪܽܘܫܥܳܐ. ܘܺܐܝܕ݂ܝ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܳܟ݂. 15 ܒܳܬܰܪ ܡܰܢܽܘ ܢܦܰܩܬ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܒܳܬܰܪ ܡܰܢܽܘ ܪܳܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܳܬܰܪ ܟܰܠܒܳܐ ܡܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܦܽܘܪܬ݂ܰܥܢܳܐ ܚܰܕ݂. 16 ܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܢܕ݂ܽܘܢ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܠܳܟ݂. ܘܢܶܚܙܶܐ ܘܰܢܕ݂ܽܘܢ ܕܺܝܢܝ. ܘܢܶܬ݂ܒܥܰܢܝ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. 17 ܘܟܰܕ݂ ܓܰܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܺܐܡܰܪ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܫܳܐܘܳܠ. ܩܳܠܳܟ݂ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܒܶܪܝ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܐܪܺܝܡ ܫܳܐܘܳܠ ܩܳܠܶܗ ܘܰܒ̣ܟܳܐ. 18 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܙܰܕܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܦܪܰܥܬܳܢܝ ܛܳܒܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܦܪܰܥܬܳܟ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ. 19 ܘܰܐܢ̱ܬ ܚܰܘܺܝܬ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬ ܠܺܝ ܛܳܒܬ݂ܳܐ. ܕܰܐܫܠܡܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܘܠܳܐ ܩܛܰܠܬܳܢܝ. 20 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܫܟܰܚ ܓܰܒܪܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ. ܘܰܢܫܰܕܪܺܝܘܗܝ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܛܰܒܬ݂ܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܦܪܥܺܝܘܗܝ ܛܳܒܬ݂ܳܐ. ܢܶܦܪܥܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܚܠܳܦ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬ ܠܺܝ. 21 ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܝܶܕ݂ܥܶܬ݂ ܕܡܰܡܠܳܟ݂ܽܘ ܡܰܡܠܶܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܡܶܬ݂ܩܰܝܡܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 22 ܝܺܡܰܝ ܠܺܝ ܒܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܬܰܘܒܶܕ݂ ܙܰܪܥܝ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܝ. ܘܠܳܐ ܬܰܘܒܶܕ݂ ܫܶܡܝ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܳܒܝ. 23 ܘܺܝܡܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܘܶܐܙܰܠ ܫܳܐܘܳܠ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܣܠܶܩܘ ܠܡܰܨܦܝܳܐ.  

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܗ.

 

1ܘܡܺܝܬ݂ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܪܩܶܕ݂ܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܩܰܒܪܶܗ ܒܪܳܡܬ݂ܳܐ. ܘܩܳܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܰܢܚܶܬ݂ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܕܦܰܪܰܢ. 2 ܘܓܰܒܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܒܡܰܥܽܘܢ. ܘܰܥܒܳܕܶܗ ܒܟܰܪܡܠܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܪܰܒ ܗܘܳܐ ܛܳܒ. ܘܺܐܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܥܳܢ̈ܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܳܐܠܶܦ ܥܶܙܺܝ̈ܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܓܳܐܶܙ ܥܳܢ̈ܶܗ ܒܟܰܪܡܠܳܐ. 3 ܘܰܫܡܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܢܳܒܳܠ. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܐܳܒܺܝܓܶܠ. ܘܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ ܚܶܙܘܳܗ̇ ܘܩܽܘܒܠܠܳܗ̇. ܘܓܰܒܪܳܐ ܢܳܒܳܠ ܩܫܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܒܺܝܫ ܒܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܘܰܟܠܶܒ. 4 ܘܰܫܡܰܥ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܓܳܐܶܙ ܢܳܒܳܠ ܥܳܢ̈ܳܐ. 5 ܘܫܰܕܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܶܣܪܳܐ ܥܠܰܝܡܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ. ܣܰܩܘ ܠܟܰܪܡܠܳܐ ܘܙܶܠܘ ܠܘܳܬ݂ ܢܳܒܳܠ. ܘܫܰܐܶܠܘ ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܒܫܶܡܝ. 6 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܡܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܝ ܘܰܐܢ̱ܬ ܫܠܳܡ ܘܒܰܝܬܳܟ݂. 7 ܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܗܘܰܘ ܥܰܡܰܢ. ܘܠܳܐ ܐܰܗܰܪܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܛܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ. ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. 8 ܫܰܐܶܠ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܘܰܢܚܰܘܢܳܟ݂. ܘܗܳܫܳܐ ܢܶܫܟܚܽܘܢ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܝܰܘܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܶܬܰܝܢ. ܗܰܒ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܘܠܰܒܪܳܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. 9 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܥܠܰܝܡܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܢܳܒܳܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܫܡܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. 10 ܘܰܥܢܳܐ ܢܳܒܳܠ ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܰܢܽܘ ܒܪܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܓܺܝܘ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܡܰܪܺܝܕ݂ܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܶܗ. 11 ܐܶܣܰܒ ܠܰܚܡܝ ܘܡܰܝ̈. ܘܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ ܕܢܶܟ݂ܣܶܬ݂ ܠܓܳܙܽܘ̈ܙܰܝ. ܘܶܐܬܶܠ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. 12 ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܥܠܰܝܡܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܽܐܘܪܚܗܽܘܢ. ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܐܰܣܽܘܪܘ ܐ̱ܢܳܫ ܣܰܝܦܶܗ. ܘܶܐܣܰܪܘ ܣܰܝܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܶܣܰܪ ܣܰܝܦܶܗ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܒܳܬܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܡܰܐܬܶܝܢ ܦܳܫܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܐܢ̈ܶܐ. 14 ܘܠܰܐܒܺܝܓܶܠ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܢܳܒܳܠ. ܚܰܘܺܝ ܛܰܠܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܫܰܕܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܰܕܒܪܳܐ ܠܰܡܒܰܪܳܟ݂ܽܘܬܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܘܡܶܐܢܰܬ݂ ܠܶܗ ܒܗܽܘܢ. 15 ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܛܳܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܢ ܛܳܒ. ܘܠܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܐܰܛܥܺܝܘ ܠܰܢ ܡܶܕܶܡ. ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܗܰܠܶܟ݂ܢ ܥܰܡܗܽܘܢ. 16 ܟܰܕ݂ ܗܘܰܝܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܗܘܰܘ ܠܰܢ ܐܳܦ ܒܠܺܠܝܳܐ ܐܳܦ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܗܘܰܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܪܳܥܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܥܳܢ̈ܳܐ. 17 ܗܳܫܳܐ ܕܰܥܝ ܘܰܚܙܳܝ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܓܶܪܡܰܬ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܢܳܒܳܠ ܠܘܳܬ݂ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܗܘܳܐ. 18 ܘܶܐܣܬܰܪܗܒܰܬ݂ ܐܳܒܺܝܓܶܠ. ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܡܰܐܬܶܝܢ ܕܠܰܚܡܳܐ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܓܖ̈ܳܒܺܝܢ ܕܚܰܡܪܳܐ. ܘܚܰܡܶܫ ܥܳܢ̈ܳܐ ܟܰܕ݂ ܡܰܬ݂ܩ̈ܢܳܢ. ܘܚܰܡܶܫ ܣܳܐܺܝ̈ܢ ܩܶܠܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܡܳܐܐ ܓܽܘܒܺܝ̈ܢ ܘܡܰܐܬܶܝܢ ܕܶܒ̈ܠܺܝܢ. ܘܣܳܡܰܬ݂ ܥܰܠ ܚܶܡܖ̈ܳܐ. 19 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ. ܥܒܰܪܘ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܠܢܳܒܳܠ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܚܰܘܝܰܬ݂. 20 ܘܗܺܝ ܝܳܬ݂ܒܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܚܡܳܪܳܐ ܘܢܳܚܬܳܐ ܒܓܶܢܝܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܽܐܘܪܥܳܗ̇. ܘܦܶܓܥܰܬ݂ ܒܗܽܘܢ. 21 ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܓܳܠܳܐܺܝܬ݂ ܢܛܰܪܢ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܛܥܺܝܢ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܦܰܪܥܰܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܛܳܒܬ݂ܳܐ. 22 ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܢܶܫܬܒܶܩ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ ܕܡܰܬ݂ܩܶܢ ܒܶܐܣܬ݂ܳܐ. 23 ܘܰܚܙܳܬ݂ ܐܳܒܺܝܓܶܠ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܣܬܰܪܗܒܰܬ݂ ܘܢܶܚܬܰܬ݂ ܡܶܢ ܚܡܳܪܳܐ. ܘܢܶܦܠܰܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇. ܘܣܶܓܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 24 ܘܢܶܦܠܰܬ݂ ܥܰܠ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܒܳܥܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܳܪܝ. ܥܠܰܝ ܡܳܪܝ ܣܰܟܠܽܘܬ݂ܐ. ܬܡܰܠܶܠ ܐܰܡܬܳܟ݂ ܩܕܳܡܰܝܟ ܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܳܒܳܠ. 25 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ݂ ܫܡܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܽܘ. ܢܳܒܳܠ ܫܡܶܗ. ܘܰܡܨܰܥܪܳܢܽܘܬܶܗ ܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܕܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝ. 26 ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝ ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܚܰܝܳܐ ܗܺܝ ܢܰܦܫܳܟ݂ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ. ܕܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܠܰܕ݂ܡܳܐ ܘܦܰܪܩܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܒܳܠ. ܘܰܕ݂ܒܳܥܶܝܢ ܠܳܟ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ. 27 ܗܳܫܳܐ ܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܝܬܝܰܬ݂ ܐܰܡܬܳܟ݂ ܠܡܳܪܝ ܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܗܰܒ ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܕܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܠܰܪܓܶܠ ܡܳܪܝ. 28 ܘܰܫܒܽܘܩ ܣܽܘܪܚܳܢܳܐ ܠܰܐܡܬܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܥܒܰܕ݂ ܥܳܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝ ܒܰܝܬܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܟ݂ܬܽܘܫܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܶܬ݂ܟܰܬܰܫ. ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ݂ ܒܳܟ݂ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝܟ. 29 ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܣܳܡ ܠܡܶܪܕܦܳܟ݂ ܘܰܠܡܶܒܥܳܐ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܢܰܦܫܶܗ ܕܡܳܪܝ. ܨܪܺܝܪܳܐ ܒܰܨܪܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ ܢܶܫܕܶܝܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܦܬ݂ܳܐ ܕܩܶܠܥܳܐ. 30. ܘܢܶܗܘܶܐ ܕܟܰܕ݂ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܟ. ܘܢܶܦܩܕ݂ܳܟ݂ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 31 ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܙܰܘܥܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܬ݂ܽܘܩܰܠܬ݂ܳܐ ܕܠܶܒܳܟ݂. ܠܡܶܐܫܰܕ݂ ܕܡܳܐ ܕܡܰܓܳܢ. ܘܟܰܕ݂ ܢܰܛܐܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܬ݂ܕܰܟ݂ܪܺܝܗ̇ ܠܰܐܡܬܳܟ݂. 32 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܐܒܺܝܓܶܠ. ܒܪܺܝܟ݂ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܫܰܕܪܶܟ݂ܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܽܐܘܪܥܝ. 33 ܒܪܺܝܟ݂ ܛܰܥܡܶܟ݂ܝ. ܘܰܒܪܺܝܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܕܰܟܠܰܝܬܺܝܢܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܡܶܥܰܠ ܒܰܕ݂ܡܳܐ. ܘܰܦܪܰܩܬܝ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܕܡܳܐ. 34 ܒܪܰܡ ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܟܠܳܢܝ ܕܠܳܐ ܐܰܒܐܶܫ ܠܶܟ݂ܝ. ܕܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܪܗܰܒܬܝ ܐܶܬܰܝܬܝ ܠܽܐܘܪܥܝ. ܐܶܢ ܐܶܫܬܚܰܪ ܠܢܳܒܳܠ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܳܗܰܪ ܨܰܦܪܳܐ. ܕܡܰܬ݂ܩܶܢ ܒܶܐܣܬ݂ܳܐ. 35 ܘܰܢܣܰܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܐܺܝܕܶܝ̈ܗ̇ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܝܬܝܰܬ݂. ܘܠܳܗ̇ ܐܶܡܰܪ. ܣܰܩܝ ܠܒܰܝܬܶܟ݂ܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܚܙܳܝ ܕܫܶܡܥܶܬ݂ ܒܩܳܠܶܟ݂ܝ. ܘܢܶܣܒܶܬ݂ ܒܰܐܦܰܝ̈ܟܝ. 36 ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܐܳܒܺܝܓܶܠ ܠܘܳܬ݂ ܢܳܒܳܠ. ܘܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܡܰܫܬܝܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ. ܐܰܝܟ݂ ܡܰܫܬܝܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܠܶܒܶܗ ܕܢܳܒܳܠ ܛܳܒ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܗܽܘ ܪܘܶܐ ܛܳܒ. ܘܠܳܐ ܚܰܘܝܰܬܶܗ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܓܗܰܬ݂. 37 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܢܶܓܗܰܬ݂. ܘܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ. ܚܰܘܝܰܬܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܡܺܝܬ݂ ܠܶܒܶܗ ܒܓܰܘܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܟܺܐܦܳܐ. 38 ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܣܪܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܡܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܢܳܒܳܠ ܘܡܺܝܬ݂. 39 ܘܰܫܡܰܥ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܡܺܝܬ݂ ܢܳܒܳܠ ܘܶܐܡܰܪ. ܒܪܺܝܟ݂ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܕ݂ܳܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܶܣܕܝ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܢܳܒܳܠ. ܘܰܠܥܰܒܕܶܗ ܚܣܰܟ݂ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܒܺܝܫܬܶܗ ܕܢܳܒܳܠ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܘܫܰܕܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܡܰܠܶܠ ܒܰܐܒܺܝܓܶܠ. ܕܢܶܣܒܺܝܗ̇ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. 40. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܒܺܝܓܶܠ ܠܟܰܪܡܠܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܳܗ̇. ܕܰܘܺܝܕ݂ ܫܰܕܪܰܢ ܥܠܰܝܟܝ ܕܢܶܣܒܶܟ݂ܝ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. 41 ܘܩܳܡܰܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܗܳܐ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܠܰܡܫܳܓܽܘ ܖ̈ܶܓܠܶܐ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝ. 42 ܘܶܐܣܬܰܪܗܒܰܬ݂ ܘܩܳܡܰܬ݂ ܐܳܒܺܝܓܶܠ. ܘܝܶܬ݂ܒܰܬ݂ ܥܰܠ ܚܡܳܪܳܐ. ܘܚܰܡܶܫ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬ݂ܳܗ̇ ܐܳܙܳܠ̱̈ܢ ܠܪܶܓܠܳܗ̇. ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ݂ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. 43 ܘܠܰܐܚܺܝܢܥܶܡ ܢܣܰܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܐܺܝܙܰܪܥܺܝܠ. ܘܰܗܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ. 44 ܘܝܰܗܒ ܫܳܐܘܳܠ ܠܡܰܠܟܺܝܠ ܒܰܪܬ݂ܶܗ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܦܰܠܛܺܝ ܒܰܪ ܠܺܝܫ ܕܡܶܢ ܓܰܠܝܳܡ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܘ.

 

1 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܙܺܝܦܳܝ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܠܰܓܒܰܥ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܬܛܰܫܶܐ ܒܓܶܒܥܽܘܬ݂ ܚܘܺܝܠܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܐܰܫܺܝܡܽܘܢ. 2 ܘܩܳܡ ܫܳܐܘܳܠ ܘܰܢܚܶܬ݂ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܕܙܺܝܦ. ܘܥܰܡܶܗ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܡܶܒܥܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܙܺܝܦ. 3 ܘܰܫܪܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܒܓܶܒܥܽܘܬ݂ ܚܘܺܝܠܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܐܰܫܺܝܡܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܝܳܬ݂ܶܒ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܒܳܬܪܶܗ ܠܡܰܕܒܪܳܐ. 4 ܘܫܰܕܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܓܫܽܘ̈ܫܶܐ. ܘܺܝܕܰܥ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܒܳܬܪܶܗ. 5 ܘܩܳܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܬܰܡܳܢ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܰܚܙܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܕ݂ܡܶܟ݂ ܬܰܡܳܢ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܰܐܒܢܺܝܪ ܒܰܪ ܢܺܝܪ ܪܰܒ ܚܰܝܠܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ ܕܡܶܟ ܒܰܫܒܺܝܠܳܐ. ܘܥܰܡܳܐ ܫܪܶܐ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܘܗܝ. 6 ܘܰܥܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܚܺܝܡܰܠܟ ܚܺܝܬ݂ܳܝܳܐ. ܘܠܰܐܒܺܝܫܰܝ ܒܰܪ ܨܰܘܪܳܝܳܐ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܝܽܘܐܳܒ. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܰܢ ܢܳܚܶܬ݂ ܥܰܡܝ ܠܘܳܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܒܺܝܫܰܝ. ܐܶܢܳܐ ܢܳܚܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܟ݂. 7 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܰܐܒܺܝܫܰܝ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܕܡܶܟ݂ ܒܰܫܒܺܝܠܳܐ. ܘܡܽܘܪܢܺܝܬܶܗ ܣܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܐܶܣܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܒܢܺܝܪ ܘܥܰܡܳܐ ܕܳܡܟܺܝܢ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܘܗܝ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܒܺܝܫܰܝ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܐܰܫܠܶܡ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ݂ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. ܗܳܫܳܐ ܐܶܡܚܶܝܘܗܝ ܒܡܽܘܪܢܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܙܒܰܢܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܢܺܝܘܗܝ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܐܒܺܝܫܰܝ ܠܳܐ ܬܚܰܒܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܕܡܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܙܳܟܶܐ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܡܚܶܘܗܝ. ܐܰܘ ܝܰܘܡܶܗ ܢܺܐܬܶܐ ܘܰܢܡܽܘܬ݂. ܐܰܘ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܢܶܒܠܰܥ ܘܰܢܡܽܘܬ݂. 11 ܚܳܣ ܠܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܝ ܒܰܡܫܺܝܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܣܰܒ ܡܽܘܪܢܺܝܬ݂ܳܐ ܕܶܐܣܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. ܘܩܽܘܩܬ݂ܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܺܐܙܰܠ ܠܰܢ. 12 ܘܰܢܣܰܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܽܘܪܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܩܽܘܩܬ݂ܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܡܶܢ ܐܶܣܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܗܽܘܢ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܚܙܳܐ ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܘܠܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܡܟܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܫܶܢܬ݂ܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܶܦܠܰܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 13 ܘܰܥܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܩܳܡ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. 14 ܘܰܩܪܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܠܰܐܒܢܺܝܪ ܒܰܪ ܢܺܝܪ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܥܳܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܒܢܺܝܪ. ܘܰܥܢܳܐ ܐܰܒܢܺܝܪ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܕܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܰܠܟܳܐ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܐܒܢܺܝܪ. ܗܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܡܰܢܽܘ ܐܰܟ݂ܘܳܬܳܟ݂ ܒܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܝܟܰܘ ܠܳܐ ܢܛܰܪܬ ܠܡܳܪܳܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܰܢܚܰܒܠܺܝܘܗܝ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܳܪܳܟ݂. 16 ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܥܒܰܕܬ. ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܢܛܰܪܬܽܘܢ ܠܡܳܪܟܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܚܙܺܝ ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܡܽܘܪܢܺܝܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܩܽܘܩܬ݂ܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܶܐܣܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. 17 ܘܰܫܡܰܥ ܫܳܐܘܳܠ ܩܳܠܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܩܳܠܳܟ݂ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ. ܒܶܪܝ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ. ܩܳܠܝ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. 18 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܠܡܳܢܳܐ ܪܳܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܒܳܬܰܪ ܥܰܒܕܳܟ݂. ܡܳܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂. ܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܒܺܐܝܕܰܝ̈. 19 ܗܳܫܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܒܕܶܗ. ܘܶܐܢ ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܪܝܳܟ݂ ܒܺܝ. ܢܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܠܺܝܛܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܪܕܽܘܢܝ ܕܠܳܐ ܐܶܬܛܰܦܶܐ ܒܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܺܐܡܰܪ ܙܶܠ ܦܠܽܘܚ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. 20 ܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܢܶܦܶܠ ܕܶܡܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܦܰܩ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܶܒܥܳܐ ܠܦܽܘܪܬܰܥܢܳܐ ܚܰܕ݂. ܐܰܝܟ݂ ܕܪܳܕܶܦ ܚܰܓܠܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ. 21 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܚܛܺܝܬ݂. ܗܦܽܘܟ݂ ܒܶܪܝ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܰܒܐܶܫ ܠܳܟ݂ ܬܽܘܒ. ܚܠܳܦ ܕܝܶܩܪܰܬ݂ ܢܰܦܫܝ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܗܳܐ ܐܰܣܟܠܶܬ݂ ܘܰܚܛܺܝܬ݂ ܛܳܒ ܣܰܓܺܝ. 22 ܘܰܥܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܡܽܘܪܢܺܝܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܢܶܥܒܰܪ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܢܶܣܒܺܝܗ̇. 23 ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܰܗܦܶܟ݂ ܠܓܰܒܪܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܕܰܐܫܠܡܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈. ܘܠܳܐ ܨܒܺܝܬ݂ ܠܡܰܘܫܳܛܽܘ ܐܺܝܕ݂ܝ ܒܰܡܫܺܝܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 24 ܐܰܝܟ݂ ܕܝܶܪܒܰܬ݂ ܢܰܦܫܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܺܐܪܰܒ ܢܰܦܫܝ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܡܳܪܝܳܐ. 25 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܒܪܺܝܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܪܝ. ܐܳܦ ܡܶܥܒܰܕ݂ ܥܒܰܕܬ. ܐܳܦ ܡܶܙܟܳܐ ܙܟܰܝܬ. ܘܶܐܙܰܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܽܐܘܪܚܶܗ. ܘܳܐܦ ܫܳܐܘܳܠ ܗܦܰܟ݂ ܠܒܰܝܬܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܙ.

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܠܶܒܶܗ. ܗܳܫܳܐ ܐܶܢ ܢܳܦܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܝܽܘܡ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܛܳܒܬ݂ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܬ݂ܦܰܠܰܛ ܠܺܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܢܶܠܐܶܐ ܫܳܐܘܳܠ ܠܡܶܒܥܝܰܢܝ ܬܽܘܒ. ܒܟܽܠܶܗ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. 2 ܘܩܳܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܰܥܒܰܪ ܗܽܘ ܘܫܶܬܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܥܰܡܶܗ. ܠܘܳܬ݂ ܐܰܟܺܝܫ ܒܰܪ ܡܰܥܟܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܓܰܬ݂. 3 ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܡ ܐܰܟܺܝܫ ܒܓܰܬ݂ ܗܽܘ ܘܓܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܘܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܫܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܚܺܝܢܥܶܡ ܕܡܶܢ ܐܺܝܙܰܪܥܺܝܠ. ܘܰܐܒܺܝܓܶܠ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܢܳܒܳܠ ܡܶܢ ܟܰܪܡܠܳܐ. 4 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܫܳܐܘܳܠ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܓܰܬ݂. ܘܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܠܡܶܒܥܝܶܗ. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܐܟܺܝܫ. ܐܶܢ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܺܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܒܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܶܐܬܶܒ ܬܰܡܳܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܶܒ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡܳܟ݂. 6 ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܐܰܟܺܝܫ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܠܨܶܢܩܠܰܓ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܨܶܢܩܠܰܓ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 7 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܬܶܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܥܶܕܳܢ ܒܥܶܕܳܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ. 8 ܘܰܣܠܶܩܘ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܓܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܘܗܰܠܶܟ݂ܘ ܥܰܠ ܓܳܫܽܘܪ. ܘܥܰܠ ܓܕ݂ܽܘܠܳܐ. ܘܥܰܠ ܥܡܳܠܺܝܩ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܝܰܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܘܗܰܠܶܟ݂ܘ ܥܰܠ ܓܳܫܽܘܪ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 9 ܘܰܚܪܰܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܚܺܝ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܘ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܥܳܢ̈ܳܐ. ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܚܶܡܖ̈ܳܐ. ܘܓܰܡ̈ܠܶܐ. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܟܺܝܫ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܟܺܝܫ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܐܰܝܟܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܥܰܠ ܢܓܰܒ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܥܰܠ ܢܓܰܒ ܕܝܰܪܚܡܶܠ. ܘܥܰܠ ܢܓܰܒ ܕܰܩܥܺܝܠܳܐ. 11 ܘܓܰܒܪܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܰܚܺܝ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܓܰܬ݂ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܠܳܐ ܢܚܰܘܢ ܥܠܰܝܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܗܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܬ݂ܶܒ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. 12 ܘܗܰܝܡܶܢ ܐܰܟܺܝܫ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܰܒܐܳܫܽܘ ܐܰܒܐܶܫ ܒܥܰܡܶܗ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܳܐ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܥܰܒܕܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܚ.

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܘܟܰܢܶܫܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܡܰܫܖ̈ܝܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܠܢܰܚܠܳܐ. ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܟܺܝܫ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܶܕܰܥ ܬܶܕܰܥ ܕܥܰܡܝ ܬܶܦܽܘܩ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܳܟ݂. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܐܟܺܝܫ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܕܰܥ ܡܶܕܶܡ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܥܰܒܕܳܟ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܟܺܝܫ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܐܶܥܒܕ݂ܳܟ݂ ܠܪܺܝܫܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 3 ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܡܺܝܬ݂. ܘܰܐܪܩܶܕ݂ܘ ܥܠܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܩܒܪܽܘܗܝ ܒܪܳܡـܬܳܐ ܒܩܰܒܪܶܗ. ܘܫܳܐܘܳܠ ܐܰܥܒܰܪ ܙܰܟܽܘܖ̈ܶܐ ܘܝܰܕܽܘܥ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. 4 ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܫܪܰܘ ܒܰܫܟܺܝܡ. ܘܟܰܢܶܫ ܫܳܐܘܳܠ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܓܰܠܓܳܠܳܐ. 5 ܘܰܚܙܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ ܘܰܕ݂ܚܶܠ. ܘܙܳܥ ܠܶܒܶܗ ܛܳܒ. 6 ܘܰܫܐܶܠ ܒܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܥܢܳܝܗܝ. ܘܳܐܦ ܒܚܶܠܡܳܐ. ܘܳܐܦ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܳܐܦ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܒܥܰܘ ܠܺܝ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܕܡܰܣܩܳܐ ܙܰܟܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇. ܘܶܐܫܐܰܠ ܒܳܗ̇. ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܕܡܰܣܩܳܐ ܙܰܟܽܘܖ̈ܶܐ ܒܥܰܕ݂ܽܘܥܺܝܪ. 8 ܘܶܐܫܬܰܠܰܚ ܫܳܐܘܳܠ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܠܒܶܫ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܗܽܘ ܘܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܫܳܐܘܳܠ. ܩܨܽܘܡܝ ܠܺܝ ܒܙܰܟܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܣܶܩܝ ܠܺܝ ܠܡܰܢ ܕܺܐܡܰܪ ܠܶܟ݂ܝ. 9 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܫܳܐܘܳܠ. ܕܰܐܥܒܰܪ ܙܰܟܽܘܖ̈ܶܐ ܘܝܰܕܽܘܥ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܨܰܝܶܕ݂ ܢܰܦܫܝ ܠܰܡܡܳܬ݂ܽܘܬܰܢܝ. 10 ܘܺܝܡܳܐ ܠܳܗ̇ ܫܳܐܘܳܠ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܟ݂ܝ ܣܽܘܪܚܳܢ ܒܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 11 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܠܡܰܢ ܐܰܣܶܩ ܠܳܟ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܐܰܣܶܩܝ ܠܺܝ. 12 ܘܰܚܙܳܬܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܰܐܝܠܠܰܬ݂ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܡܳܢܰܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܬ ܠܺܝ. ܠܡܳܢܳܐ ܢܟܰܠܬܳܢܝ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܫܳܐܘܳܠ ܐܰܢ̱ܬ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܺܝܢ. ܡܳܢܳܐ ܚܙܰܝܬܝ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܕܣܳܠܩܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܳܢܰܘ ܚܶܙܘܶܗ. ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܓܰܒܪܳܐ ܣܳܒܳܐ ܣܳܠܶܩ ܘܰܡܥܰܛܰܦ ܒܰܦܪܺܝܣܳܐ. ܘܺܝܕܰܥ ܫܳܐܘܳܠ ܕܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܗܽܘ. ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܣܓܶܕ݂. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܙܺܝܥܬܳܢܝ ܠܡܰܣܳܩܽܘܬܰܢܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ. ܥܳܩܰܬ݂ ܠܺܝ ܛܳܒ. ܘܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬ݂ܟܰܬܫܺܝܢ ܥܰܡܝ. ܘܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܥܒܰܪ ܡܶܢܝ. ܘܠܳܐ ܥܢܳܢܝ ܬܽܘܒ. ܘܳܐܦ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܳܐܦ ܒܚܶܠܡܳܐ ܒܥܺܝܬ݂. ܘܰܩܪܺܝܬܳܟ݂ ܕܰܬ݂ܚܰܘܶܝܢܝ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܡܳܢܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܒܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢܳܟ݂. ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܡ ܚܰܒܪܳܟ݂. 17 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܒܺܐܝ̈ܕ݂ܰܝ. ܘܰܨܪܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂. ܘܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܚܰܒܪܳܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. 18 ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܫܡܰܥܬ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܥܒܰܕܬ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ ܒܰܥܡܳܠܺܝܩ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 19 ܘܢܰܫܠܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܦ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܳܟ݂ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܰܡܚܳܪ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܳܐܦ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܢܰܫܠܡܺܝܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. 20 ܘܶܐܣܬܪܗܰܒ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܕ݂ܚܶܠ ܛܳܒ ܡܶܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܳܐܦ ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܶܗ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܗܰܘ ܘܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ ܠܳܐ ܐܶܟܰܠ ܗܘܳܐ ܠܰܚܡܳܐ. 21 ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܘܰܚܙܳܬ݂ ܕܰܕ݂ܚܶܠ ܛܳܒ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܫܶܡܥܰܬ݂ ܐܰܡܬܳܟ݂ ܠܩܳܠܳܟ݂. ܘܣܳܡܶܬ݂ ܢܰܦܫܝ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܺܝ. 22 ܗܳܫܳܐ ܫܡܰܥ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܐܡܬܳܟ݂. ܘܶܐܣܺܝܡ ܩܕܳܡܰܝܟ ܩܰܨܝܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ. ܘܰܐܟ݂ܽܘܠ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܳܟ݂ ܚܰܝܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. 23 ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܐܳܟܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܒܥܰܘ ܡܶܢܶܗ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܰܫܡܰܥ ܒܩܳܠܗܽܘܢ. ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܥܰܠ ܥܰܪܣܳܐ. 24 ܘܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܥܶܓܠܳܐ ܡܪܰܒܰܝ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܒܰܝܬܳܗ̇. ܘܶܐܣܬܰܪܗܒܰܬ݂ ܢܟܰܣܬܶܗ. ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܩܰܡܚܳܐ ܠܳܫܰܬ݂ ܘܶܐܦܳܬ݂ ܦܰܛܺܝܪܳܐ. 25 ܘܩܰܪܒܰܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܫܳܐܘܳܠ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܠܥܶܣܘ ܘܩܳܡܘ ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܛ.

 

1 ܘܟܰܢܶܫܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܫܖ̈ܝܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܳܐܦܳܩ. ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܫܪܶܝܢ ܒܥܺܝܢ ܕܒܺܐܝܙܰܪܥܶܠ. 2 ܘܰܛܖ̈ܽܘܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܐܰܠܦ̈ܶܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܥܳܒܪܺܝܢ ܒܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܥܰܡ ܐܰܟܺܝܫ. 3 ܘܶܐܡܰܪܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ ܠܰܐܟܺܝܫ. ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܟܺܝܫ ܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܗܘܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܗܳܐ ܥܶܕܳܢ ܒܥܶܕܳܢ ܘܝܰܖ̈ܚܶܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܒܶܗ ܡܶܕܶܡ. ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 4 ܘܰܪܓܶܙܘ ܥܠܰܘܗܝ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܐܰܦܶܩ ܠܓܰܒܪܳܐ. ܘܢܺܐܙܰܠ ܠܕ݂ܽܘܟܬܶܗ ܕܰܐܫܠܶܛܬܳܝܗܝ ܬܰܡܳܢ. ܘܠܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܰܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܦܳܝܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܒܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܡ ܡܳܪܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. 5 ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܗܰܘ ܕܰܡܥܰܢ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܒܢ̈ܳܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܖ̈ܒܺܝܥܶܐ. ܘܳܐܡܖ̈ܳܢ. ܩܛܰܠ ܫܳܐܘܳܠ ܒܰܐܠܦ̈ܶܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܖ̈ܶܒܘܳܬ݂ܳܐ. 6 ܘܰܩܪܳܐ ܐܰܟܺܝܫ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܬ݂ܪܺܝܨ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܛܳܒ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܡܰܥܠܳܟ݂ ܘܡܰܦܩܳܟ݂ ܕܥܰܡܝ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܒܳܟ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܰܝܬ ܠܘܳܬܰܢ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܒܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܛܖ̈ܽܘܢܶܐ ܠܳܐ ܛܳܒ ܐܰܢ̱ܬ. 7 ܗܳܫܳܐ ܗܦܽܘܟ݂ ܙܶܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܛܖ̈ܽܘܢܰܝܗܽܘܢ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܐܟܺܝܫ. ܡܳܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂. ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬ ܒܥܰܒܕܳܟ݂. ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܗܘܺܝܬ݂ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. 9 ܘܰܥܢܳܐ ܐܰܟܺܝܫ ܘܶܐܡܰܪ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܛܳܒ ܐܰܢ̱ܬ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܒܪܰܡ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܠܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܰܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. 10 ܗܳܫܳܐ ܩܰܕܶܡ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܡܳܪܳܟ݂ ܕܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܡܳܟ݂ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܢܶܢܗܰܪ ܠܟܽܘܢ ܘܙܶܠܘ. 11 ܘܩܰܕܶܡܘ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܓܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܣܠܶܩܘ ܠܺܐܝܙܰܪܥܶܠ. 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠ.

 

1 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܓܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܠܨܶܢܩܠܰܓ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬ݂ܳܝܳܐ. ܘܥܰܡܠܩܳܝ̈ܶܐ ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܥܰܠ ܢܓܰܒ ܘܥܰܠ ܨܶܢܩܠܰܓ. ܘܰܐܘܩܶܕ݂ܘ ܐܶܢܶܝܢ ܒܢܽܘܪܳܐ. 2 ܘܰܫܒܰܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܒܗܶܝܢ. ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܒܳܐ. ܘܰܐܡܺܝܬ݂ܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܘܰܕ݂ܒܰܪܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܽܐܘܪܚܗܽܘܢ. 3 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܓܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܰܘܩܕ݂ܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܶܫܬܒܺܝܘ. 4 ܘܰܐܪܺܝܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܥܰܡܳܐ ܩܳܠܗܽܘܢ ܘܰܒܟ݂ܰܘ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܠܡܶܒܟܳܐ. 5 ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܶܫܬܒܺܝ̈. ܐܰܚܺܝܢܥܶܡ ܕܡܶܢ ܐܺܝܙܰܪܥܶܠ. ܘܰܐܒܺܝܓܶܠ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܢܳܒܳܠ ܟܰܪܡܠܳܝܳܐ. 6 ܘܥܳܩܰܬ݂ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܛܳܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܥܰܡܳܐ ܠܡܶܪܓܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܺܝܬܰܬ݂ ܢܰܦܫܶܗ ܕܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܒܢ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܘܚܰܡܣܶܢ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܐܒܺܝܬܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܡܰܠܟ. ܩܰܪܶܒ ܦܶܕܬ݂ܳܐ. ܘܩܰܪܶܒ ܐܰܒܺܝܬܰܪ ܦܶܕܬ݂ܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. 8 ܘܰܫܐܶܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܪܕܽܘܦ ܒܳܬܰܪ ܓܰܝܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܰܕ݂ܪܶܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܪܕ݂ܽܘܦ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܥܓܰܠ ܡܰܕ݂ܪܶܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ. ܘܰܡܦܰܨܶܐ ܐܰܢܬ. 9 ܘܶܐܙܰܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܗܽܘ ܘܫܶܬܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܒܽܘܨܳܪ. ܘܰܫܒܰܩ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܐܬܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 10 ܘܩܳܡ ܪܕܰܦ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܗܽܘ ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܘܩܳܡܘ ܡܰܐܬܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܦܳܫܘ. ܘܰܢܛܰܪܘ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ ܢܰܚܠܳܐ ܕܒܽܘܨܳܪ. 11 ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܨܪܳܝܳܐ ܒܚܰܩܠܳܐ. ܘܰܐܝܬܝܽܘܗܝ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܠܰܚܡܳܐ ܘܰܠܥܶܣ. ܘܰܐܫܩܝܽܘܗܝ ܡܰܝ̈ܳܐ. 12 ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܓܽܘܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܟܰܠ ܘܗܶܦܟܰܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܚܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܠܰܝܠܰܘ̈ܳܢ. ܠܳܐ ܐܶܟܰܠ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܺܝ ܡܰܝ̈ܳܐ. 13 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܕܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܶܬܰܝܬ. ܘܶܐܡܰܪ. ܥܠܰܝܡܳܐ ܡܶܨܪܳܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܥܰܒܕܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܥܰܡܠܩܳܝܳܐ. ܘܫܰܒܩܰܢܝ ܡܳܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܟܰܪܗܶܬ݂. ܗܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 14 ܗܳܐ ܡܶܢ ܕܶܐܬܰܝܢ ܡܶܢ ܢܓܰܒ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܓܰܒ ܕܟܳܠܳܒ. ܘܡܶܢ ܨܶܢܩܠܰܓ. ܕܰܐܘܩܶܕܢ ܐܶܢܶܝܢ ܒܢܽܘܪܳܐ. 15 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܰܚܶܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܥܰܠ ܓܰܝܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܝܺܡܰܝ ܠܺܝ ܒܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܩܛܠܰܢܝ ܘܠܳܐ ܬܰܫܠܡܰܢܝ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܳܪܝ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܚܰܘܶܝܟ݂ ܓܰܝܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. 16 ܘܺܝܡܳܐ ܠܶܗ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܰܐܚܬܶܗ. ܘܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܫܪܶܝܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ ܠܳܥܣܺܝܢ ܘܫܳܬܶܝܢ. ܘܚܳܕܶܝܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܶܙܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܕܰܢܣܰܒܘ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 17 ܘܰܡܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ ܡܶܢ ܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܦܰܠܰܛܘ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܰܪܟ݂ܶܒܘ ܥܰܠ ܓܰܡ̈ܠܶܐ ܘܰܥܪܰܩܘ. 18 ܘܦܰܨܺܝ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܟܽܠ ܕܰܢܣܰܒܘ ܥܰܡܠܩܳܝ̈ܶܐ. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. 19 ܘܠܳܐ ܛܥܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. 20 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܢ̈ܳܐ ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܠܦܽܘܬ݂ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܗܰܘ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܗܳܢܳܐ ܡܕܶܡ ܕܰܐܥܕܺܝ ܕܰܘܺܝܕ݂. 21 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܐܬܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܦܳܫܘ ܠܡܶܛܰܪ ܡܳܐܢ̈ܶܐ. ܕܰܐܘܬܶܒܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܶܛܰܪ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܒܽܘܨܳܪ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܠܽܐܘܪܥܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܰܩܪܶܒܘ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܥܰܡܳܐ ܘܰܫܐܶܠܘ ܒܰܫܠܳܡܗܽܘܢ. 22 ܘܰܥܢܰܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܶܐܙܰܠܘ ܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܐܶܙܰܠܘ ܥܰܡܰܢ. ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܺܝܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܶܙܬ݂ܳܐ ܕܦܰܨܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܕܒܪܽܘܢ ܓܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. 23 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܚܰܝ̈ܢ. ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܢܰܛܪܰܢ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܢ ܓܰܝܣܳܐ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܢ. 24 ܡܰܢܽܘ ܢܶܫܡܰܥ ܠܡܶܠܰܬ݂ܟܽܘܢ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܢܳܬܶܗ ܕܡܰܢ ܕܢܳܚܶܬ݂ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܡܢܳܬܶܗ ܕܡܰܢ ܕܝܳܬ݂ܶܒ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܡܳܐܢ̈ܶܐ. ܘܰܐܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܡܦܰܠܓܺܝܢ. 25 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܣܳܡܶܗ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܩܝܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܙܶܕ݂ܩܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 26 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܨܶܢܩܠܰܓ. ܘܫܰܕܰܪ ܡܶܢ ܒܶܙܬ݂ܳܐ ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܠܚܰܒܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܐ ܠܟܽܘܢ ܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܒܶܙܬ݂ܳܐ ܕܰܒܥܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. 27 ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܕܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. ܘܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܪܳܡܽܘܬ݂ ܢܓܰܒ. ܘܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܥܳܝ. 28 ܘܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܥܰܕ݂ܽܘܥܺܝܪ. ܘܰܠܕܰܒܣܰܦܡܽܘܬ݂. ܘܰܠܕܰܒܫܶܬܡܽܘܥ. 29 ܘܰܠܕܰܒܪܰܟܺܝܠ. ܘܰܠܕܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܝܰܪܚܡܶܠ. ܘܰܠܕܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܩܺܝ̈ܢܳܝܶܐ. 30. ܘܰܠܕܰܒܚܶܪܡܳܐ. ܘܠܰܕ݂ܒܺܪܥܫܳܢ. ܘܰܠܕܰܒܬܰܥܢܳܟ݂. ܘܰܠܕܰܒܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܬ݂ܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܗܰܠܶܟ݂ ܬܰܡܳܢ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܗܽܘ ܘܓܰܒܖ̈ܰܘܗܝ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܐ.

 

1 ܘܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬ݂ܟܰܬܫܺܝܢ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܓܰܠܒܽܘܥ. 2 ܘܰܐܕ݂ܪܶܟܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܠܫܳܐܘܳܠ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܩܰܛܶܠܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܠܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܘܰܠܝܰܫܘܺܝ. ܘܰܠܡܠܶܟ݂ܝܶܫܽܘܥ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܫܳܐܘܳܠ. 3 ܘܰܥܫܶܢ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܠ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܰܐܕ݂ܪܟ݂ܽܘܗܝ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܰܫ̈ܳܬܶܐ ܒܩܶܫ̈ܬܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܕ݂ܚܶܠ ܛܳܒ ܡܶܢ ܩܰܫ̈ܳܬܶܐ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܫܳܩܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܫܡܽܘܛ ܣܰܝܦܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܩܽܘܪܰܝܢܝ ܒܶܗ. ܕܠܳܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܥܽܘܖ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܩܛܠܽܘܢܳܢܝ. ܘܰܢܒܰܙܚܽܘܢ ܒܺܝ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܫܳܩܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܚܶܠ ܛܳܒ. ܘܰܢܣܰܒ ܫܳܐܘܳܠ ܣܰܝܦܶܗ ܘܰܢܦܰܠ ܥܠܰܘܗܝ. 5 ܘܰܚܙܳܐ ܫܳܩܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܺܝܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܰܢܦܰܠ ܐܳܦ ܗܽܘ ܥܰܠ ܣܰܝܦܶܗ ܘܡܺܝܬ݂. 6 ܘܡܺܝܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܫܳܩܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܳܐܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܰܟ݂ܚܕܳܐ. 7 ܘܰܚܙܰܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܒܥܶܒܪܳܐ ܕܰܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܕܰܥܪܰܩܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܕ݂ܡܺܝܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܫܒܰܩܘ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܘܰܥܪܰܩܘ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܒܗܶܝܢ. 8 ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܐܶܬ݂ܰܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܠܰܡܫܰܠܳܚܽܘ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܠܫܳܐܘܳܠ ܘܠܰܬܠܳܬܳܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܟܰܕ݂ ܪܡܶܝܢ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܠܒܽܘܥ. 9 ܘܰܦܣܰܩܘ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܫܰܠܰܚܘ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܫܰܕܰܪܘ ܠܰܡܣܰܒܳܪܽܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܰܒܥܰܡܳܐ ܘܒܶܝܬ݂ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 10 ܘܣܳܡܘ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܒܶܝܬ݂ ܓܶܢ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܓܽܘܫܡܶܗ ܩܒܰܥܘ ܒܫܽܘܪܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܳܫܳܢ. 11 ܘܰܫܡܰܥܘ ܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܝܳܒܺܝܫ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܒܫܳܐܘܳܠ ܘܒܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. 12 ܘܩܳܡܘ ܟܽܠ ܓܒܰܪ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ. ܘܰܢܣܰܒܘ ܦܰܓܪܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܘܦܰܓܖ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܳܫܳܢ. ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܠܝܳܒܺܝܫ ܘܰܐܘܩܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܡܳܢ. 13 ܘܰܢܣܰܒܘ ܓܰܖ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܩܒܰܪܘ ܬܚܶܝܬ݂ ܠܽܘܙܳܐ ܕܰܒܝܳܒܺܝܫ. ܘܨܳܡܘ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ.

 

ܠܥܠ