ܐܣܬܺܝܪ ܒ

ܟܬܳܒܳܐ ܕܶܐܣܬܺܝܪ ܒ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ.

( ܐܶܡܰܪ ܗܺܝܪܳܘܢܳܘܡܳܘܣ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܦܰܫܶܩ ܣܶܦܖ̈ܶܐ ܕܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܳܐ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܠܰܛܺܝܢܳܝܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܡܶܢ ܐܰܨܰܚܬܳܐ ܥܶܒܪܳܝܬܳܐ ܐܰܥܒܰܪܬܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܗܰܘ ܡܳܐ ܕܢܳܩܶܦ ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ ܒܰܐܨܰܚܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܣܝܺܛ ܗܘܳܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܪܫܺܝܡ ܗܘܳܐ ܨܚܳܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܒܚܰܪܬܳܐ ܕܣܶܦܪܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܚܰܝܢܰܢ ܥܠܰܘܗܝ ܝܰܕ̈ܥܶܐ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܰܢ)

  1. 1. ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܗܶܠܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘܰܝ̈. ܐܶܬܕܰܟܪܶܬ݂ ܠܚܶܠܡܳܐ ܕܰܚܙܺܝܬ݂. ܘܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܦܫܳܪܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܦܰܠ ܡܶܢܶܗ ܡܶܕܶܡ. ܢܶܒܥܶܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܢܰܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܘܰܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܫܶܡܫܳܐ ܘܰܐܫܦܰܥ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܶܣܬܺܝܪ ܗܳܝ ܕܕܰܒܪܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ. ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܡܰܠܟܬܳܐ. ܬܪܶܝܢ ܕܶܝܢ ܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܘܗܳܡܳܢ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܐܰܟܚܕܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܣܥܰܘ ܠܡܶܥܛܳܐ ܫܡܳܐ ܕܝܽܗ̱ܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܥܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܓܥܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܦܰܨܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡܶܗ. ܘܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܓܒܰܪ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܦܩܰܕ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܢ. ܚܕܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܢܦܰܩ̈ܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܒܰܝܘܡܳܐ ܕܰܚܬܺܝܡ ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܝܽܘܪܬܽܘܬܶܗ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܺܝܪܰܚ ܐܳܕܳܪ. ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥܶܣܪܶܐ ܘܚܰܡܫܰܥܶܣܪܶܐ ܕܝܰܪܚܳܐ ܟܰܕ ܟܺܢܝܫ ܥܰܡܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܒܗܽܘܢ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ.

ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܦܛܽܘܠܡܶܐܘܳܣ ܘܰܩܠܶܐܘܦܰܛܪܰܐ ܕܽܘܣܺܝܬܳܐܘܣ ܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܕܟܳܗܢܳܐ ܗܽܘ ܡܶܢ ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܠܶܘܺܝ ܘܰܒܪܶܗ ܦܛܽܘܠܡܶܐܘܳܣ ܐܺܝܬܺܝܘ ܠܶܐܓܰܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܦܽܘܪ̈ܝܶܐ ܕܶܐܡܰܪܘ ܕܬܪܰܓܡܳܗ̇ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܽܘܣܺܝܡܰܟܳܘܣ ܒܰܪ ܦܛܽܘܠܡܶܐܘܳܣ ܕܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܫܟܺܝܚ ܗܘܳܐ ܒܰܐܨܰܚܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ. ܒܪܰܡ ܠܳܐ ܫܟܺܝܚ ܗܘܳܐ ܒܰܐܨܰܚܬܳܐ ܥܶܒܪܳܝܬܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܰܐܨ̈ܚܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ).

ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܶܪܬܶܝܢ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܛܶܚܫܶܫܬ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܰܝܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܺܝܪܰܚ ܢܺܝܣܳܢ ܚܙܳܐ ܚܶܠܡܳܐ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܒܰܪ ܝܰܐܝܳܪ ܒܰܪ ܫܶܡܥܺܝ ܒܰܪ ܩܺܝܫ ܕܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܢ. ܓܰܒܪܳܐ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܫܽܘܫܰܢ ܒܺܝܪܬܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܗܘܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܒܶܝܬ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܫܒܺܝܬܳܐ ܕܓܰܠܺܝ ܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܥܰܡ ܝܽܘܟܰܢܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܚܶܠܡܶܗ: ܗܘܰܘ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܰܪܓܽܘܫܝܳܐ ܘܪ̈ܶܥܡܶܐ ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܰܓܫܽܘܫܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܗܳܐ ܬܪܶܝܢ ܬܰܢܺܝܢ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܰܙܩܺܝܦܺܝܢ ܠܡܰܩܪܳܒܽܘ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܪܓܶܫܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܡܰܩܪܳܒܽܘ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܕܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܘܰܕܥܳܩܬܳܐ ܘܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܘܙܰܘܥܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܙܳܥ ܘܰܕܚܶܠ ܥܰܡܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܶܐܬܛܰܝܰܒܘ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܓܥܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܟܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܓܳܥܶܝܢ ܗܳܐ ܢܶܒܥܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܢܰܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܫܦܰܥܘ ܡܶܢܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܫܶܡܫܳܐ ܘܶܐܬܬܪܺܝܡܘ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܘܰܒܠܰܥܘ ܠܪ̈ܳܡܶܐ. ܘܟܰܕ ܚܙܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܘܶܐܬܬܥܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܢܬܶܗ: ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܗܘܳܐ ܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܨܳܒܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܘܡܶܬܚܰܫܰܒ ܗܘܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܡܶܬܪܰܓܪܰܓ ܠܡܶܕܰܥ ܡܳܢܳܐ ܗܽܘ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܚܶܠܡܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ.

ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܥܰܡ ܒܰܓܬܳܢ ܘܰܬܪܳܫ ܡܗܰܝܡܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܢܳܛܖ̈ܰܝ ܬܰܪܥܳܐ. ܘܟܰܕ ܝܺܕ݂ܰܥ ܬܰܪܥܺܝܬܗܽܘܢ ܘܰܚܙܳܐ ܡܰܚ̈ܫܒܳܬܗܽܘܢ ܥܰܡܺܝܩܳܐܺܝܬ ܝܺܠܶܦ ܕܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܰܘܫܳܛܽܘ ܐܺܝܕܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܪܛܶܚܫܶܫܬ ܘܒܰܕܶܩ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܥܰܩܶܒ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܒܶܗ ܘܰܐܫܚܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܟܬܰܒ ܡܰܠܟܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܣܦܰܪ ܥܽܘܗܕܳܢ̈ܶܐ. ܘܳܐܦ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܪܫܰܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܥܒܳܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܣܶܦܪܳܐ. ܘܦܰܩܕܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܥܰܠ ܕܰܐܘܕܥܶܗ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܒܪܰܡ ܗܳܡܳܢ ܒܰܪ ܗܰܡܰܕܰܬ ܐܰܓܳܓܳܝܳܐ ܡܝܰܩܰܪ ܗܘܳܐ ܣܰܓܺܝ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܒܥܳܐ ܕܢܰܒܐܶܫ ܠܡܽܘܪܕܟܰܝ ܘܰܠܥܰܡܶܗ ܬܪܶܝܢ ܡܗܰܝܡܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܬܩܛܶܠܘ.

( ܐܶܡܰܪ ܗܝܪܘܢܘܡܘܣ ܡܰܠܳܦܳܢܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܥܽܘܬܳܕܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܢܳܩ̈ܦܳܢ ܟܺܬܝ̈ܒܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܐܰܝܟܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ ܒܰܐܨܰܚܬܳܐ ܥܺܗܝܕܬܳܐ: ܘܢܶܟܣܰܝܗܽܘܢ ܠܒܶܙܬܳܐ: ܘܶܐܫܟܰܚܢ ܐܶܢܶܝܢ ܒܰܐܨܰܚܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܦܰܪܫܰܓܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܓܰܪܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܗܘܳܐ)

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ.

ܡܶܢ ܐܰܪܛܶܚܫܶܫܬ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܡܠܶܟ݂ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܗܽܘܕ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܟܽܘܫ ܠܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܡܕܺܝ̈ܢܳܢ ܘܰܠܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܫܠܳܡ. ܟܰܕ݂ ܡܰܡܠܶܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܰܡܫܰܥܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܝ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ. ܠܳܐ ܒܳܥܶܐ ܗܘܺܝܬ ܕܶܐܛܠܽܘܡ ܠܳܐ̱ܢܳܫ ܒܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܝ. ܐܶܠܳܐ ܕܶܐܕܒܰܪ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܝ ܒܢܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܕܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܰܪܓܺܝܓ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܒܗܺܝ̈ܠܶܐ ܢܺܚܽܘܢ ܕܠܳܐ ܩܶܢܛܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܫܶܐܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܶܠܟ݂ܝ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܚܰܟܺܝܡ ܗܽܘ ܘܰܡܗܰܝܡܰܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ (ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܬܶܢܝܳܢܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܗܳܡܳܢ) ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕܰܡܒܰܕܰܪ ܘܰܙܪܺܝܩ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܘܺܐܝܬ ܠܶܗ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܘܰܥܝܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܡܶܢ ܕܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ. ܘܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܡܰܗܠܺܝܢ ܘܫܳܓܫܺܝܢ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܒܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ݂ ܝܺܠܶܦܢ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܚܙܰܝܢ ܕܥܰܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܘܺܐܝܬ ܠܶܗ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܥܳܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܢ ܘܫܳܓܶܫ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܰܢ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܡܳܢ ܕܰܡܫܰܠܰܛ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܗܽܘ ܒܳܬܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܠܰܐܒܳܐ ܢܺܐܒܕܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܐܪܒܰܥܶܣܪܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܕܗܽܘ ܐܳܕܳܪ ܒܗܳܕܶܐ ܫܰܢܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܠܰܫܝܽܘܠ ܢܳܚܬܺܝܢ.ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܽܐܘܚܕܳܢܰܢ ܫܠܰܡܳܐ ܕܕܰܠܰܚܘ ܗܳܢܽܘܢ.

(ܐܶܡܰܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܺܝܪܳܘܢܳܘܡܘܣ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܦܰܪܫܰܓܢܳܐ ܕܶܐܓܰܪܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܳܐܬܶܝܢ ܚܙܺܝܬ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ: ܘܶܐܙܰܠ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܘܰܥܒܰܕ݂ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܫܰܠܚܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܣܬܺܝܪ. ܘܠܳܐ ܫܟܺܝ̈ܚܳܢ ܒܰܐܨܰܚܬܳܐ ܥܶܒܪܳܝܬܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܡܦܰܫܩܳܢ̈ܶܐ ܠܰܓܡܳܪ ܒܰܐܨ̈ܚܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ)

ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܕܶܝܢ ܨܰܠܺܝ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܡܰܬܕܟܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܳܟ݂ ܗܽܘ ܣܺܝܡ ܘܠܰܝܬ ܕܩܳܐܶܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܨܶܒܝܳܢܳܟ݂ ܐܶܢ ܬܶܓܙܽܘܪ ܠܡܶܦܪܰܩ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.ܐܰܢ̱ܬ ܬܰܩܶܢܬ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܒܚܽܘܓܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܕܩܳܐܶܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܰܒܽܘܬܳܟ݂. ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܘܚܳܟܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܳܐ ܒܰܚܬܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܰܒܫܳܛܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪܶܚܡܰܬ݂ ܫܽܘܒܚܳܐ ܣܳܥܪܰܬ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܣܶܓܕܶܬ݂ ܠܗܳܡܳܢ ܪܳܚܶܡ ܪܳܡܽܘܬܳܐ. (ܡܛܰܝܰܒ ܐ̱ܢܳܐ ܓܶܝܪ ܠܡܶܫܰܩ ܨܶܒܢܳܝܳܐܺܝܬ ܐܳܦ ܠܥܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ) ܒܪܰܡ ܕܶܚܠܶܬ݂ ܕܰܐܗܦܶܟ݂ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܝ ܠܘܳܬ݂ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܶܣܓܽܘܕ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܝ. ܘܗܳܫܳܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܥܰܡܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܝܢ ܒܳܥܶܝܢ ܕܢܰܘܒܕܽܘܢܳܢ ܘܢܶܥܛܽܘܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܬܰܗܡܶܢ ܡܢܳܬܳܟ݂ ܕܰܦܪܰܩܬ ܠܳܟ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܫܡܰܥ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܓܥܳܬܝ ܘܚܽܘܣ ܥܰܠ ܡܳܢܬܳܟ݂ ܘܚܰܒܠܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܐܗܦܶܟ ܐܶܒܠܰܢ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܺܢܚܶܐ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܐܚܽܘܕ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܡܫܰܒܚܳܢܰܝ̈ܟ. ܐܳܦ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܚܰܕ݂ ܠܶܒܳܐ ܡܨܰܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܘܬܳܐ ܦܪܺܝܣ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ.

ܘܳܐܦ ܐܶܣܬܺܝܪ ܡܰܠܟܬܳܐ ܐܶܬܟܰܫܦܰܬ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܕܕܶܚܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒܳܐ ܗܘܳܬ݂. ܘܫܶܠܚܰܬ݂ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܠܶܒܫܰܬ݂ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ ܘܕܶܐܒܠܳܐ ܘܰܚܠܳܦ ܒܶܣܡܳܢ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܙܢܺܝ̈ܢ ܙܢܺܝ̈ܢ ܐܰܪܡܝܰܬ݂ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܩܶܛܡܳܐ ܘܙܶܒܠܳܐ ܘܡܰܟܟܰܬ݂ ܦܰܓܪܳܗ̇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܕܚܳܕܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܗܶܝܢ ܒܩܰܕܡܳܐ ܡܠܳܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܢܽܘܬܦ̈ܶܐ ܕܣܰܥܪܳܐ ܕܺܝܫܳܗ̇. ܘܰܡܦܺܝܣܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܳܐܡܪܳܐ: ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܝ ܕܳܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܡܰܠܟܰܢ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܘܚܰܕܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ݂. ܡܛܳܬܰܢܝ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܫܶܡܥܶܬ݂ ܡܶܢ ܐܳܒܝ ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܓܒܰܝܬ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܥܒܰܕܬ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܚܛܰܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܰܫܠܶܡܬܳܢ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܝܢ. ܦܠܰܚܢ ܓܶܝܪ ܠܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܙܰܕܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܟܰܕܽܘ ܠܗܽܘܢ ܕܰܡܥܺܝܩܺܝܢ ܠܰܢ ܒܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܩܰܫܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܕܬܽܘܩܦܳܐ ܕܰܕܪܳܥܗܽܘܢ ܡܢ ܚܰܝܠܳܐ ܗܽܘ ܕܰܦܬܰܟܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܒܳܥܶܝܢ ܕܰܢܒܰܛܠܽܘܢ ܫܽܘ̈ܘܕܳܝ݂ܰܝ݂ܟ ܘܢܰܘܒܕܽܘܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܟ݂ ܘܢܶܣܟܪܽܘܢ ܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܰܝܟ ܘܰܢܕܰܥܟܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܟ ܘܰܕܡܰܕܒܚܳܟ. ܕܶܢܦܬܚܽܘܢ ܦܽܘܡ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܦܰܬܰܟܖ̈ܶܐ ܘܠܰܡܪܰܡܪܳܡܽܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܠܳܐ ܬܶܬܠ ܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܛܳܟ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܓܚܟܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܒܕܳܢܰܢ ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ ܡܰܚܫܰܒܬܗܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܛܰܠܶܩ ܠܗܰܘ ܕܫܰܪܺܝ ܠܡܰܒܐܳܫܽܘ ܠܰܢ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܬܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܐܽܘܠܨܳܢܰܢ ܘܠܰܒܶܒܰܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܘܰܕܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ. ܗܰܒ ܒܦܽܘܡܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܐܰܪܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܐܗܦܶܟ ܠܶܒܶܗ ܕܢܶܣܢܶܐ ܠܰܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܢ ܐܰܝܟ ܕܢܺܐܒܰܕ ܗܽܘ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܘܰܚܢܰܢ ܦܰܨܳܢ ܒܰܕܪܳܥܳܟ ܘܠܺܝ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ ܕܠܰܝܬ ܠܺܝ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܣܢܺܝܬ݂ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܓܶܥܨܶܬ݂ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܥܽܘܪ̈ܠܶܐ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܐܽܘܠܨܳܢܝ. ܕܰܢܕܺܝܕ ܗܽܘ ܠܺܝ ܢܺܝܫܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܰܕܫܽܘܒܚܳܐ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫܝ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܓܰܐܝܽܘܬ݂ܝ ܘܡܰܣܠܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܐܽܘܪܩܰܥܬܳܐ ܕܟܶܦܣܳܢܺܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܣܳܝܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܒܗܺܝܠܽܘܬܝ. ܘܠܳܐ ܐܶܟܠܶܬ݂ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܗܳܡܳܢ ܘܳܐܦܠܳܐ ܐܶܬܒܰܣܡܶܬ ܒܡܰܫܬܝܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܺܝܬ݂ ܚܰܡܪܳܐ ܘܢܽܘܩܳܝܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܕܰܒܪܶܬ݂ ܠܗܳܪܟܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܚܶܕܝܰܬ݂ ܐܰܡܬܳܟ݂ ܐܶܠܳܐ ܒܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢ ܒܟܽܠ ܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܣܰܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܠܺܝ ܦܰܠܶܛܰܝܢܝ ܡܶܢ ܕܶܚܠܰܬܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ.

ܘܦܰܩܕܳܗ̇ (ܘܰܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܽܘܪܕܟܰܝ) ܠܺܐܣܬܺܝܪ ܕܬܶܥܽܘܠ ܠܘܳܬܡ ܡܰܠܟܳܐ ܘܬܶܒܥܶܐ ܚܠܳܦ ܥܰܡܳܗ̇ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܗ̇. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܐܶܬܕܰܟܪܝ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܡܽܘܟܳܟܶܟܝ ܕܰܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܝ ܐܶܬܪܰܒܺܝܬܝ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܡܳܢ ܕܗܽܘܝܽܘ ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܠܰܝܢ ܕܰܢܡܺܝܬܰܢ. ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܩܪܳܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܡܰܠܶܠܝ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ.

(ܐܶܡܰܪ ܬܽܘܒ ܗܺܝܪܳܘܢܳܘܡܳܘܣ: ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܐܳܦ ܗܶܠܝܢ ܣܽܘܪ̈ܛܶܐ) ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܐܰܥܒܪܰܬ݂ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܬܰܨܿܺܝܬܳܗ̇ ܘܠܶܒܫܰܬ݂ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܗ̇ ܘܟܰܕ ܐܰܨܡܚܰܬ݂ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܰܩܪܳܬ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܶܒܪܰܬ݂ ܥܰܡܳܗ̇ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܡ̈ܗܳܬܳܐ. ܘܰܣܡܺܝܟܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܰܢ ܥܰܠ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܰܟܡܰܢ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܕܬܣܡܽܘܟ ܦܰܓܪܳܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܪܥܺܝܕܽܘܬܳܗ̇ ܘܡܰܥܕܳܢܽܘܬ݂ ܓܽܘܫܡܳܗ̇. ܐܰܡܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܳܬܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܳܬ݂ܪܳܗ̇ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ݂ܳܐ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܰܠܒܽܘܫܳܗ̇ ܕܫܳܝ̈ܦܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܓܰܘܢܳܐ ܕܰܐܦܶܝ̈ܗ̇ ܗܕܺܝܪ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܘܢܳܐ ܕܘܰܪܕܳܐ ܘܥܰܝܢܶܝ̈ܗ̇ ܡܰܒܪ̈ܩܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܘܫܳܦܪ̈ܳܢ ܟܰܕ ܛܳܒ ܒܠܶܒܳܗ̇ ܛܡܺܝܪ ܗܘܳܐ ܚܰܫܳܐ ܘܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܥܶܠܰܬ݂ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܘ̈ܳܢܶܐ ܬܰܪܥܳܐ ܒܳܬܰܪ ܬܰܪܥܳܐ ܩܳܡܰܬ݂ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܟܰܕ ܡܥܰܛܰܦ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܰܡܨܰܒܰܬ݂ ܒܕܰܗܒܳܐ ܘܰܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠ ܚܶܙܘܶܗ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒܠܽܘܗܳܛܗܶܝܢ ܚܰܘܺܝ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܠܶܒܶܗ ܘܢܶܦܠܰܬ݂ ܡܰܠܟܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܘܶܐܫܬܰܓܢܺܝ ܓܰܘܢܳܗ̇ ܘܣܶܡܟܰܬ݂ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܡܛܰܪܦܳܐ ܥܰܠ ܐܰܡܬܳܐ. ܘܰܐܦܢܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܰܡܫܰܝܢܽܘܬܳܐ ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ ܘܰܒܙܰܘܥܬܳܐ. ܘܣܰܡܟܰܗ̇ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܢܰܦܫܰܬ݂ ܘܰܡܠܰܒܶܒ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ. ܡܳܐ ܠܶܟܝ ܐܶܣܬܺܝܪ ܐܶܢܳܐ ܐܶܚܰܘܶܟܝ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܺܝܢ. ܐܰܢ̱ܬܝ ܠܳܐ ܬܺܐܒܕܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܠܰܟܝ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܢܦܰܩ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܩܪܽܘܒܝ ܗܳܟܺܝܠ ܘܰܓܫܽܘܦܝ ܒܫܰܒܛܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܚܙܳܗ̇ ܕܫܰܬܺܝܩܳܐ ܢܣܰܒ ܫܰܒܛܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܣܳܡܶܗ  ܥܰܠ ܨܰܘܪܳܗ̇ ܘܢܰܫܩܳܗ̇ ܘܰܐܡܰܪ: ܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܡܰܠܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡܝ. ܘܰܥܢܳܬ݂ ܘܶܐܡܪܰܬ݂: ܚܙܺܝܬܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܙܳܥ ܠܶܒܝ ܡܶܢ ܪܗܺܝܒܽܘܬ ܙܺܝܘܳܟ݂. ܕܡܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܘܰܐܦܰܝ̈ܟ ܡܰܠ̈ܝܳܢ ܗܶܕܪܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܡܡܰܠܠܳܐ ܢܶܦܠܰܬ݂ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܘܩܶܪܒܰܬ݂ ܠܰܡܡܳܬ݂. ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܗܘܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܫܰܡܫܳܢܰܘ̈ܗܝ ܡܠܰܒܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ.

(ܦܰܪܫܰܓܢܳܐ ܕܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܰܡܠܟܳܐ ܐܰܪܛܶܚܫܶܫܬ ܕܫܰܕܪܳܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܠܳܐ ܫܟܺܝܚܳܐ ܒܰܐܨܰܚܬܳܐ ܥܶܒܪܳܝܬܳܐ) ܡܶܢ ܐܰܪܛܶܚܫܶܫܬ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܡܠܶܟ݂ ܡܶܢ ܗܽܘܕ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܟܽܘܫ ܠܘܳܬ݂ ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܡܕܺܝ̈ܢܳܢ ܠܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܰܢ ܫܠܳܡܳܐ. ܣܰܓܶܝ̈ܐܶܐ ܐܶܬܕܰܒܰܪܘ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܘܶܐܫܬܰܥܠܺܝܘ ܟܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܕܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܡܚܰܒܒܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܘܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܡܶܬܚܰܦܛܺܝܢ ܠܡܶܛܠܰܡ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܡܶܬܢܰܟܠܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܘܪܶܒܘ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܟܰܕܽܘ ܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܣܬܥܰܪ̈ܝ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܫܳܪܶܝܢ ܙܶܕܩ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܒܢܰܦܫܗܽܘܢ ܕܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܡܶܬܦܰܠܳܛܽܘ ܡܶܢ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܚܳܙܶܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܰܡܛܳܬ݂ ܫܳܢܝܽܘܬܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܝ ܕܡܶܬܦܰܪܣܺܝܢ ܠܰܡܣܰܚܳܦܽܘ ܒܨܶܢ̈ܥܳܬܳܐ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬܗܽܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܛܺܝܠ ܠܗܽܘܢ ܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܫܰܦܺܝܪܳܐܺܝܬ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܢܶܫܬܘܽܘܢ ܠܩܽܘܠܳܣܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ. ܟܰܕ݂ ܒܢܶܟܠܗܽܘܢ ܘܰܒܚܳܪܥܽܘܬܗܽܘܢ ܡܰܛܥܶܝܢ ܠܶܐܕ̈ܢܶܐ ܕܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܦܳܫܛܺܝܢ ܘܚܳܫܒܺܝܢ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܟܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܡܶܫܬܰܪܪܳܐ ܗܳܝ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܓܶܕ̈ܫܶܐ ܕܓܳܕܫܺܝܢ ܝܽܘܡ ܒܝܽܘܡ ܟܶܐܡܰܬ݂ ܕܰܒܡܶܠܟ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܗܳܦ̈ܟܳܢ ܠܒܶܝܫܬܳܐ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܠܟ̈ܶܐ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܺܐܨܰܦ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܰܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܚܰܫܒܽܘܢ ܕܡܶܢ ܩܰܠܺܝܠܽܘܬ݂ ܪܶܥܝܳܢܰܢ ܗܺܝ ܐܶܢ ܦܳܩܕܺܝܢܰܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܫܰܚܠܦܺܝܢܰܢ. ܦܽܘ̈ܣܩܳܢܰܝܢ ܠܦܽܘܬ݂ ܡܳܐ ܕܬܰܒܰܥ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܘܣܽܘܢܩܳܢܳܐ ܕܙܰܒܢ̈ܶܐ ܘܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܡܶܠܬܰܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܰܥܘ ܕܗܳܡܳܢ ܒܰܪ ܗܰܡܰܕܰܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܰܩܶܕܽܘܢܳܝܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܘܰܒܓܶܢܣܳܐ ܘܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܠܫܰܪܒܬܳܐ ܕܦܽܘܪ̈ܣܳܝܶܐ. ܛܽܘܫ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܰܢ ܒܩܰܫܝܽܘܬܶܗ ܕܟܰܢܶܫܢܳܝܗܝ ܟܰܕ݂ ܛܳܒ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܣܥܰܪܢ ܥܰܡܶܗ ܛܳܒܬܳܐ ܘܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܶܗ ܐܰܒܽܘܢ ܘܟܽܠ ܠܶܗ ܣܳܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܬܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܶܫܬܰܥܠܺܝ ܫܽܘܥܠܳܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܶܐܬܦܰܪܣܺܝ ܠܡܶܚܛܰܦ ܡܶܢܰܢ ܡܰܠܟܽܘܬܰܢ ܘܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܳܐ ܕܰܢܡܺܝܬ ܠܡܽܘܪܕܟܰܝ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܘܰܒܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܩܳܝܡܺܝܢܰܢ ܗܳܫܳܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܢܰܘܒܶܕ݂ ܐܳܦ ܠܶܐܣܬܺܝܪ ܫܰܘܬܳܦܬܰܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܗ̇ ܒܢܶܟܠܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܣܳܟ݂. ܘܣܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܕܰܢܩܽܘܡ ܐܳܦ ܥܠܰܝܢ ܒܳܬܰܪ ܩܶܛܠܗܽܘܢ. ܘܢܶܡܪܰܕ݂ ܥܠܰܝܢ ܘܰܚܢܰܢ ܒܫܶܠܝܳܐ: ܘܢܰܥܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܠܡܰܩܶܢܽܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܢ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܰܐܦܶܩ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܢܓܰܒܪܳܐ ܕܒܺܝܫ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܗܶܦܟܶܐ. ܚܙܰܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܘܚܰܝ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ݂ܰܢ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ݂ ܗܳܕܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܠܰܢ: ܘܡܶܬܢܰܛܪܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܕܰܥܘ ܡܳܕܶܝܢ ܕܶܐܓܪ̈ܳܬܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܗܰܘ ܒܰܫܡܰܢ ܣܪ̈ܺܝܩܳܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܪܽܘܫܥܳܐ ܕܰܣܥܰܪܘ ܡܶܛܽܠ ܢܶܟܠܳܐ ܕܶܬܢܟܶܠ ܐܶܨܛܠܶܒ ܗܽܘ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܫܽܘܫܰܢ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܦܰܪܥܶܗ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܚܢܰܢ. ܢܶܬܟܪܶܙ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܫܠܰܚܢ ܗܳܫܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܣܳܣܳܐ. ܠܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܢܶܐܚܕܽܘܢ ܒܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܚܰܝܳܒܺܝܬܽܘܢ ܕܰܬܥܰܕܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܟܚܽܘܢ ܠܡܶܩܛܰܠ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܛܰܝܰܒܘ ܗܘܰܘ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘܬܗܽܘܢ ܒܰܬܠܳܬܰܥܶܣܪܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܕܰܫܡܶܗ ܐܳܕܳܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܒܠܳܐ ܘܕܰܒܟܳܬܳܐ ܐܰܗܦܟܶܗ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟܽܠ. ܣܺܝܡܺܝܘܗܝ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ. ܘܰܥܒܶܕܘ ܒܶܗ ܚܰܓܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ ܠܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ ܕܳܐܬ݂ܝ̈ܳܢ. ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܛܦܺܝܣܺܝܢ ܠܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܢܶܬܦܰܪܥܽܘܢ ܐܰܝܟ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܟܳܡܢܺܝܢ ܟܡܺܐܢ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܗܽܘܢ. ܢܺܐܒܕܽܘܢ ܒܥܰܘܠܗܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܡܕܺܝܢܳܐ ܐܰܘ ܩܪܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܨܳܒܝܳܐ ܠܡܶܫܬܰܘܬܳܦܽܘ ܒܗܳܢܳܐ ܚܰܓܳܐ ܬܺܐܒܰܕ ܒܣܰܝܦܳܐ ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܘܬܶܬܥܛܶܐ ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܨܶܕܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܠܡܶܥܒܰܪ ܒܳܗ̇ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܬܠܳܐ ܥܰܠ ܫܳܛܝܽܘܬܗܽܘܢ ܘܡܳܪܽܘܕܽܘܬ݂ܗܽܘܢ.