ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܒܪܘܟ

ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܒܰܪܽܘܟ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ. ܩܶܦܰܠܐܘܳܢ. ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܢ. ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ.

ܘܗܶܠܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܐܓܰܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܟܬܰܒ ܒܰܪܽܘܟ ܒܰܪ ܢܶܪܝܳܐ ܒܰܪ ܡܥܰܣܝܳܐ ܒܰܪ ܨܶܕܰܩܝܳܐ ܒܰܪ ܫܶܪܝܳܐ ܒܰܪ ܚܶܠܰܩܝܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܬܰܒ ܠܒܳܒܶܝܠ. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܚܰܡܶܫ ܒܰܫܒܰܥܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ. ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܫܒܰܘ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܐܘܩܕܽܘܗ̇ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܒܰܪܽܘܟ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܟܶܪܟܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܶܐܕܢܰܝ̈ ܝܽܘܟܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܩܺܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܘܒܶܐܕܢܰܝ̈ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܡܶܫܡܰܥ ܠܗܳܢܳܐ ܟܶܪܟܳܐ. ܘܒܶܐܕܢܰܝ̈ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܒܶܐܕܢܰܝ̈ ܣܳܒ̈ܶܐ. ܘܒܶܐܕܢܰܝ̈ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܒܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܒܳܒܶܝܠ ܘܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܕܨܽܘܪ. ܘܒܳܟܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܨܳܝܡܺܝܢ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܟܰܢܶܫܘ ܟܶܣܦܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܰܡܛܳܐ ܗܘܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܫܟܰܚ. ܘܫܰܕܰܪܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܝܽܘܝܳܩܺܝܡ ܒܰܪ ܚܶܠܰܩܝܳܐ ܒܳܪ ܫܳܠܽܘܡ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܘܳܬ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܟܰܚܘ ܥܰܡܶܗ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܟܰܕ ܫܩܰܠ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܦܶܩ ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܢܰܗܦܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܒܰܥܣܰܪܬܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ. ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕ ܨܶܕܰܩܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܫܒܳܐ ܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܝܽܘܟܰܢܝܳܐ ܘܰܠܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ: ܘܰܠܕܰܚܫ̈ܶܐ: ܘܠܽܐܘܡܳܢ̈ܶܐ: ܘܰܠܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܐܘܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܳܒܶܝܠ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܗܳܐ ܫܰܕܰܪܢ ܠܟܽܘܢ ܟܶܣܦܳܐ. ܙܒܶܢ ܒܟܶܣܦܳܐ ܝܰܩܕܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ. ܘܰܥܒܶܕܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܐܣܶܩܘ ܥܰܠ  ܡܰܕܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܨܰܠܘ ܥܰܠ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܳܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܘܥܰܠ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܒܶܠܛܰܫܨܰܪ ܒܶܪܗ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܶܦܠܚܺܝܘܗܝ ܘܢܶܢܗܪ̈ܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ. ܘܢܺܚܶܐ ܬܚܶܝܬ ܛܶܠܳܠܶܗ ܕܢܒܽܘܟܳܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܳܝܠ ܘܰܕܒܶܠܛܰܫܨܰܪ ܒܪܶܗ. ܘܰܕܢܶܦܠܽܘܚ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܢܶܫܟܰܚ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܨܰܠܰܘ ܘܰܒܥܰܘ ܥܠܰܝܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܰܝܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܠܳܐ ܗܶܦܟܰܬܡ ܚܶܡܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܘܪܽܘܓܙܶܗ ܡܶܢܰܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܬܶܩܪܽܘܢ ܟܶܪܟܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܰܕܰܪܢ ܠܘܳܬܟܽܘܢ. ܘܬܰܘܕܽܘܢ ܚܠܰܦܰܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܺܕܥܳܐܕܳܐ ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܬܺܐܡܪܽܘܢ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܰܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܕܺܝܠܰܢ ܒܶܗܬܰܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܘܰܠܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܠܡܰܠܟܰܝ̈ܢ ܘܰܠܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܝܢ. ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܰܝܢ ܘܠܰܢܒܺܝ݂ܰܝ݂̈ܢ ܘܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܛܰܝܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܢܳܝܗܝ. ܘܫܳܛܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣܢ. ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܢ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܕܰܢܗܰܠܶܟ ܒܦܳܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܕܝܰܗܒ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܦܶܩ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܗܘܰܝܢ ܗܘܰܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܰܡܪܰܕܰܢ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܥܠܰܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܠܰܘܛܬܳܐ: ܗܳܝ ܕܰܦܩܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܦܶܩ ܠܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܠܡܶܬܰܠ ܠܰܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܢ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܠܡܶܥܒܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬܰܢ. ܘܗܰܠܶܟܢ ܐ̱ܢܳܫ ܒܨܶܒܝܳܢܰܝ̈ ܠܶܒܶܗ ܒܺܝܫܳܐ. ܠܡܶܦܠܰܚ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ: ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ.

 

ܩܶܦܰܠܐܘܳܢ. ܒ.

ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܦܶܬܓ̈ܳܡܰܘܗܝ. ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܠܶܠ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܠ ܕܰܝܳܢܰܝ̈ܢ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܳܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܠܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܠܡܰܠܟܰܝ̈ܢ ܘܰܠܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܝܢ: ܘܥܰܠ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ: ܕܠܳܐ ܐܶܬܥܒܶܕ ܐܰܟܘܳܬܗܶܝܢ ܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܥܒܶܕ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܕܢܶܐܟܽܠ ܟܽܠ ܓܒܰܪ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܒܪܶܗ: ܘܢܶܐܟܽܘܠ ܟܽܠ ܓܒܰܪ ܒܶܣܪܳܐ ܕܒܰܪܬܶܗ. ܘܝܰܗܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܕܒܰܚܕܳܖ̈ܰܝܢ: ܠܚܶܣܕܳܐ ܘܰܠܚܰܪܒܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܒܰܚܕܳܖ̈ܰܝܢ: ܠܰܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪ݀ܳܐ. ܘܰܗܘܰܝܢ ܠܬܰܚܬ ܠܬܰܚܬ ܘܠܳܐ ܠܥܶܠ ܠܥܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܰܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܢ ܒܩܳܠܶܗ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܰܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܕܺܝܠܰܢ ܕܶܝܢ ܘܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܒܶܗܬܰܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠܶܠ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬ݂ܰܝ̈ ܥܠܰܝܢ. ܘܠܳܐ ܒܥܰܝܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܟܽܠܢܳܫ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܰܝ̈ ܠܶܒܶܗ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܶܐܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܐܶܢܶܝܢ ܥܠܰܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܕܺܝܩ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܦܰܩܕܰܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܢ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܕܰܢܗܰܠܶܟ ܒܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܠܶܝܢܕܝܰܗܒ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ܢ. ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܰܐܦܶܩܬ  ܠܥܰܡܳܟ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܒܺܐܝܕܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ ܘܒܳܐܬ݂ܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܒܰܕܪܳܥܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܰܥܒܰܕܬ ܠܳܟ ܫܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܚܛܰܝܢ ܘܰܐܣܟܶܠܢ ܘܰܐܪܫܰܥܢ: ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ. ܐܰܗܦܶܟ ܚܶܡܬܳܟ ܡܶܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܠܺܝܠ ܗܽܘ ܐܶܫܬܚܰܪܢ ܡܶܢ ܣܽܘܓܳܐܐ. ܘܺܐܝܬܰܝܢ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܕܰܪܬܳܢ ܠܬܰܡܳܢ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܨܠܽܘܬܰܢ ܘܒܳܥܽܘܬܰܢ. ܘܦܰܨܳܢ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ. ܘܗܰܒܰܝܢ ܠܖ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡ ܫܳܒܰܝ̈ܢ. ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܥܰܠ ܫܰܪܒܬܶܗ ܚܽܘܪ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܚܙܺܝ ܡܶܢ ܡܰܥܡܳܪܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܐܪܟܶܢ ܐܶܕܢܳܟ ܘܰܫܡܰܥܝܢ. ܦܬܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܘܰܚܙܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܢܚܶܬܘ ܠܰܫܝܽܘܠ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܩܠܰܬ݂ ܪܽܘܚܗܽܘܢ ܡܶܢ ܖ̈ܰܚܡܰܝܗܽܘܢ ܢܶܬܠܽܘܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܡܥܳܩܬܳܐ ܕܟܰܪܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬܳܗ̇: ܕܰܡܗܰܠܟܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܰܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܘܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡܓܰܙ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܢܰܦܫܳܐ ܟܦܰܢܬܳܐ: ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܰܢ ܘܥܰܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܕܡܰܠܟܰܝ̈ܢ ܬܟܺܝܠܺܝܢܰܢ ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܪܳܡܶܝܢܰܢ ܬܰܟܫܶܦܬܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܗܦܶܟܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܶܡܬܳܟ ܘܪܽܘܓܙܳܟ ܥܠܰܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܶܠܬ ܒܰܝܕ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܪܬ. ܕܰܐܪܟܶܢܘ ܟܰܬܦܟܽܘܢ. ܘܰܦܠܽܘܚܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܘܬܶܒܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܰܐܗܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܫܡܥܽܘܢ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܦܠܰܚ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܓܡܽܘܪܝܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܘܒܰܚܕܳܖ̈ܰܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܩܳܠܳܐ ܕܰܕܝܳܨܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܩܳܠܳܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܕܟܰܠܬܳܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܥܳܡܰܪ ܒܳܗ̇. ܠܳܐ ܫܡܰܥܢ ܒܩܳܠܳܟ ܠܡܶܦܠܰܚ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܒܶܒܶܝܠ. ܘܰܐܩܺܝܡܬ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܟ ܕܡܰܠܶܠܬ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܕܢܰܦܩܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܡܰܠܟܰܝ̈ܢ ܘܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܡܶܢ ܐܰܬܪܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܝܗܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܫܕܶܝܢ ܒܫܰܘܒܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܒܰܓܠܺܝܕܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܡܺܝܬܘ ܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܒܟܰܦܢܳܐ ܘܰܒܚܰܪܒܳܐ ܘܰܒܣܰܝܦܳܐ ܘܰܒܫܶܒܝܳܐ. ܘܰܥܒܰܕܬܳܝܗܝ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܫܡܳܟ ܥܠܰܘܗܝ ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܥܒܰܕܬ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܐܰܝܟ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ݂: ܘܰܐܝܟ ܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܘܰܐܝܟ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܰܠܶܠܬ ܒܝܰܕ ܥܰܒܕܳܟ ܡܽܘܫܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܦܰܩܶܕܬܳܝܗܝ ܠܡܶܟܬܰܒ ܢܳܡܽܘܣܳܟ ܠܥܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܐܶܢ ܬܶܫܡܥܽܘܢ ܒܩܳܠܝ. ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܘܢܶܬܒܰܨܪܽܘܢ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܒܰܕܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܡܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܐ ܗܽܘ ܩܫܶܐ ܩܕܳܠܳܐ. ܘܢܶܬܦܢܽܘܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܫܒܺܝܬܗܽܘܢ. ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܠܶܒܳܐ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ ܘܶܐܕܢ̈ܐ ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ. ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢܳܢܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܫܒܺܝܬܗܽܘܢ ܘܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢ ܫܶܡܝ. ܘܰܢܬܽܘܒܽܘܢ  ܡܶܢ ܩܰܫܝܽܘܬ ܩܕܳܠܗܽܘܢ ܘܡܶܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܛܰܘ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܗܦܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ  ܗܳܝ ܕܺܝܡܺܝܬ݂ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܠܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܢܶܫܬܰܠܛܽܘܢ ܒܳܗ̇. ܘܰܐܣܓܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܙܥܪܽܘܢ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܩܝܳܡܳܐ ܠܥܰܠܰܡ. ܘܶܐܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܙܺܝܥ ܬܽܘܒ ܠܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܝ ܕܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.ܓ.

ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܢܰܦܫܳܐ ܕܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܟܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܘܦܰܓܪܳܐ ܡܥܰܩܳܐ ܓܥܰܘ ܠܘܳܬܟ. ܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܳܐ: ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܰܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܩܰܝܳܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܚܢܰܢ ܐܶܒܰܕܢܰܢ ܠܥܳܠܰܡ. ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܺܝܬܘ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܳܦ ܕܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܛܰܘ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܠܳܐ ܫܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. ܘܰܕܒܶܩ ܒܰܢ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܬܕܟܰܪ ܥܰܘܠܳܐ ܘܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܕܟܰܪ ܐܺܝܕܳܟ ܘܠܰܫܡܳܟ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܝܰܗܒܬ ܕܶܚܠܬܳܟ݂ ܒܠܶܒܰܢ. ܕܢܶܩܪܶܐ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܢܫܰܒܚܳܟ ܒܰܫܒܺܝܬܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܗܦܶܟܬ ܥܰܠ ܠܶܒܰܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܥܰܘܠܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ: ܗܳܠܶܝ ܕܰܚܛܰܘ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܗܳܐ ܚܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܰܫܒܺܝܬܰܢ ܕܒܰܕܰܪܬܰܢ ܠܰܘܛܬܳܐ ܘܰܠܚܶܣܕܳܐ ܘܰܠܚܽܘܣܳܕܳܐ ܘܰܠܚܰܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܳܐ ܘܥܰܘܠܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܪܰܕܳ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܫܡܰܥ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܨܽܘܬ݂ ܠܡܶܕܰܥ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܒܠܰܝܬ. ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܐܶܬܛܰܢܰܦܬ. ܥܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܬܚܫܶܒܬ: ܘܥܰܡ ܢܳܚܬܝ̄ ܫܝܽܘܠ. ܕܰܫܒܰܩܬ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܗܰܠܶܟܬ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܥܳܡܰܪ ܗܘܰܝܬ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܝܺܠܰܦ ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܚܶܟܡܬܳܐ: ܘܰܐܝܟܰܘ ܚܰܝܠܳܐ: ܘܰܐܝܟܰܘ ܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܕܬܶܕܰܥ ܐܰܟܚܕܳܐ ܐܰܝܟܰܘ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܘ ܗ̱ܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܥܰܝܢ̈ܶܐ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܐܶܫܟܰܚ ܐܰܬܪܶܗ. ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܥ̣ܰܠ ܠܰܐܘܨܪܶܗ ܘܰܠܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ. ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܥܰܠܡܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܠܛܺܝܢ ܥܰܠ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ. ܘܟܶܣܦܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܕܰܗܒܳܐ ܗܰܘ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܣܰܘܦܳܐ ܠܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ ܩܢܶܝܢ: ܘܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܨܶܦܬܶܗ. ܘܠܰܝܬ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܠܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܗܽܘܢ. ܐܶܬܚܰܒܰܠܘ ܘܰܢܚܶܬܘ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܩܳܡܘ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ. ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܚܙܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܰܥܡܰܪܘ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܪܶܚܡܬܳܐ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ. ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܫܒܺܝܠܶܝ̈ܗ̇ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܡܣܢܽܘܗ̇. ܘܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܗ̇ ܐܰܪܚܶܩܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܘܰܡܪܰܕܘ. ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ݂ ܒܰܟܢܰܥܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܒܬܰܝܡܰܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ ܗܳܓܳܪ. ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܕܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܬܰܓܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܡܽܘܪܰܬ݂ ܘܰܕܬܰܝܡܰܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܫܽܘ̈ܥܝܳܬܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܥܰܩܒܺܝܢ ܘܒܳܥܶܝܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ. ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟܘ ܫܒܺܝ̈ܠܶܝܗ̇. ܐܳܘ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܟܡܳܐ ܪܰܒ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܟ ܘܰܪܘܺܝܚ ܐܰܬܪܳܐ ܕܩܶܢܝܳܢܶܗ. ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܣܳܘܦܳܐ. ܘܪܳܡ ܗܽܘ ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܽܘܫܚܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ ܓܰܢܒܳܖ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܫܡܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܪܝܫܺܝܬ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܛܳܒ: ܘܝܳܕܥܺܝܢ ܩܪܳܒܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܓܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܝܗܰܒ ܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܒܰܕܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܘܶܐܒܰܕܘ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܡܰܢ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܢܰܣܒܳܗ̇ ܘܰܐܚܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܥܢܳܢ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܥܒܰܪ ܥܶܒܪ̈ܶܘܗܝ ܘܚܰܪܬܶܗ ܕܝܰܡܳܐ: ܘܶܐܫܟܚܳܗ̇ ܘܰܐܣܩܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܰܠܕܰܗܒܳܐ ܓܰܒܝܳܐ. ܠܰܝܬ ܕܝܳܕܰܥ ܐܽܘܪܚܳܗ̇ ܐܳܦܠܳܐ ܕܡܶܬܪܰܥܶܐ ܫܒܺܝ̈ܠܶܝܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕܝܳܕܰܥ ܟܽܠ: ܗܽܘܝܽܘ ܝܳܕܰܥ ܠܳܗ̇. ܐܶܫܟܚܳܗ̇ ܒܚܶܟܡܬܶܗ ܗܰܘ ܕܰܐܬܩܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܡܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪ̈ܳܐ ܕܰܐܪܒܥܰܬ݂ ܪ̈ܶܓܠܶܝܗ̇. ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܳܐܙܶܠ: ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܠܶܗ. ܘܰܥܢܳܝܗܝ ܒܰܪܬܺܝܬܳܐ. ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܢܗܰܪܘ ܒܕܽܘܟ̈ܝܳܬܗܽܘܢ ܘܶܐܬܒܰܣܰܡܘ. ܘܩܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܗܳܐ ܚܢܰܢ: ܐܰܢܗܰܪܘ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܚܰܫܰܒ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܐܫܟܰܚ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ. ܘܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܥܰܒܕܶܗ ܘܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܚܰܒܺܝܒܶܗ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܘܶܐܬܚܙܺܝ. ܘܒܶܝܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܗܰܦܰܟ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܢ. ܕ.

ܗܳܢܰܘ ܟܬܳܒܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܚܰܡܣܢܺܝܢ ܒܶܗ: ܬܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܒܩܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܢܡܽܘܬܽܘܢ. ܐܶܬܦܰܢܺܝ ܘܶܐܬܝܰܠܰܦ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܚܰܡܣܶܢ ܘܗܰܠܶܟ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܠܽܘܩܒܰܠ ܙܰܗܪܳܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ. ܠܳܐ ܬܶܬܠ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ ܘܺܐܝܩܳܪܳܟ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܛܳܒ ܠܳܟ ܘܦܰܩܳܚ ܠܳܟ: ܠܥܰܡܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ ܠܢܰܢ: ܘܛܽܘܒܰܝܟ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܕܶܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܠܰܐܠܳܗܰܢ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ. ܐܶܬܒܰܝܐܰܘ ܥܰܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܙܕܟܺܝܬܽܘܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܓܶܙܬܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܫܠܶܡܬܽܘܢ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܰܪܓܶܙܬܽܘܢ ܓܶܝܪ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܥܰܠ ܕܕܰܒܰܚܬܽܘܢ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܛܥܰܝܬܽܘܢ ܠܰܡܪܰܒܝܳܢܟܽܘܢ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܠܥܰܠܰܡ: ܐܰܟܪܺܝܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܰܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܟܽܘܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܚܙܺܝܬ݂ ܓܶܝܪ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܘܚܶܡܬܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. ܐܰܝܬܺܝ ܓܶܝܪ ܥܠܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܒܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܚܙܺܝܬ݂ ܓܶܝܪ ܒܫܶܒܝܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܘܕܰܒ̈ܢܳܬܝ ܕܰܐܝܬܺܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܳܪܶܐ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܪܰܒܶܝܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܘܫܰܕܪܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܒܟܳܬܳܐ ܘܒܶܐܒܠܳܐ ܘܰܒܬܶܢ̈ܚܳܬܳܐ. ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܚܕܶܐ ܠܰܐܪܡܠܽܘܬܝ ܕܶܐܫܬܰܒܩܶܬ݂ ܘܰܨܕܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈. ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܛܰܘ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܘܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ. ܐܳܦܠܳܐ ܗܰܠܶܟܘ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܕܪܰܟܘ ܐܰܘ ܐܶܬܛܦܺܝܣܘ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ: ܐܶܬܕܰܟܪܘ ܫܒܺܝܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܘܕܰܒܢܳܬܝ: ܕܰܐܝܬܺܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܳܪܶܐ ܥܶܠܡ̈ܶܐ. ܐܰܝܬܺܝ ܓܶܝܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ: ܥܰܡܳܐ ܚܨܺܝܦܳܐ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܗܶܬ݂ܘ ܡܶܢ ܣܳܒ̈ܶܐ. ܘܥܰܠ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܘ. ܘܰܫܒܰܘ ܘܰܕܒܰܪܘ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܘܠܰܒ̈ܢܳܬܳܗ̇. ܘܠܺܝܚܺܝܕܬܳܐ ܘܠܰܡܫܰܘܚܰܕܬܳܐ ܐܰܚܪܶܒܘ. ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܥܰܕܰܪܟܽܘܢ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܡܰܢ ܕܰܐܝܬܺܝ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܗܽܘ ܦܳܪܶܩ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܙܶܠܘ. ܒܢܰܝ̈: ܙܶܠܘ. ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܫܬܰܒܩܶܬ݂ ܚܰܪܒܬܳܐ ܘܨܳܕܺܝܬܳܐ. ܫܶܠܚܶܬ݂ ܐܶܣܛܠܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܠܶܒܫܶܬ݂ ܣܰܩܳܐ ܒܒܳܥܽܘܬܝ. ܐܶܓܥܶܐ ܠܘܳܬܟ ܚܰܝ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܝ. ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܘܰܓܥܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܢܦܰܨܶܝܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܘܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ. ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܣܶܒܪܶܬ ܥܰܠ ܚܰܝ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܟܽܘܢ. ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܥܠܰܝ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܥܓܰܠ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܟܽܘܢ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܫܰܕܰܪܬܟܽܘܢ ܓܶܝܪ ܒܶܐܒܠܳܐ ܘܒܰܒܟܳܬܳܐ. ܘܢܰܦܢܶܝܟܽܘܢ ܠܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܩܰܒܶܠܟܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܒܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܗܳܫܳܐ ܚܕܰܘ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܒܰܫܒܺܝܬܟܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܥܓܰܠ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܦܽܘܪܩܳܢܟܽܘܢ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܢܰܝܬܶܝܟܽܘܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܰܒܢܽܘܗܪܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܒܢܰܝ̈: ܐܰܓܰܪܘ ܪܽܘܚܟܽܘܢ. ܘܣܰܝܒܰܪܘ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܡܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܪܰܕܦܳܟ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒܰܥܓܰܠ ܬܶܚܙܶܐ ܒܰܐܒܕܳܢܶܗ. ܘܥܰܠ ܨܰܘܪܗܽܘܢ ܬܶܕܪܽܘܟ. ܡܦܰܢܩܰܝ̈ ܐܶܙܰܠܘ ܒܫܶܒܝܳܐ. ܘܗܰܠܶܟܘ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܩܰܫܝ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܪܡܳܐ. ܘܶܐܬܕܒܰܪܘ ܒܰܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܥܰܣ̈ܩܳܬܳܐ. ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܐܰܝܟ ܓܙܳܪܳܐ ܕܶܐܬܚܛܶܦ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ. ܐܶܬܒܰܝܐܰܘ ܒܢܰܝ̈. ܘܰܐܙܥܶܩܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܓܶܝܪ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܐܝܬܺܝ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܛܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܟܽܘܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܚܰܕ ܒܥܶܣܪܳܐ ܬܽܘܒܘ ܘܶܐܬܦܢܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܬܶܒܥܽܘܢܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܓܶ݀ܪ ܡܰܢ ܕܰܐܝܬܺܝ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܗܽܘ ܢܰܝܬܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܰܡ ܦܽܘܪܩܳܢܟܽܘܢ. ܐܶܬܒܰܝܐܰܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܡܒܰܝܰܐ ܗܽܘ ܠܶܟܝ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܣܳܡ ܠܶܟܝ ܫܡܳܐ. ܢܶܕܚ̈ܠܳܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܐܰܝܶܠܝܢ ܕܰܐܒܐܶܫܝ̈ ܠܶܟܝ ܘܰܚܕܳܝ̈ ܥܰܠ ܡܰܦܽܘܠܬܶܟܝ. ܢܶܬܖ̈ܰܗܒܳܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܰܥܒܶܕܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܝ. ܬܶܚܕܶܝܢ ܥܰܠ ܡܰܦܽܘܠܬܗܶܝܢ. ܢܶܕܚܠܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܒܶܐܫܘ ܠܶܟܝ. ܬܶܬܪܗܶܒ ܗܳܝ ܕܩܰܒܠܶܬ݂ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܚܶܕܝܰܬ݂ ܥܰܠ ܡܰܦܽܘܠܬܶܟܝ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܬܥܺܝܩ ܘܬܶܟܪܶܐ ܠܳܗ̇ ܥܰܠ ܚܽܘܪܒܳܗ̇. ܘܶܐܫܩܽܘܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܘܰܕܝܳܨܳܐ ܕܟܶܢ̈ܫܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܚܰܕܽܘܬܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܐܒܠܳܐ. ܢܽܘܪܳܐ ܓܶܝܪ ܬܶܫܬܰܕܰܪ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܚܰܝ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܢܶܥܡܪܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ. ܚܽܘܪܝ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܚܙܳܝ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܬܝܳܐ ܠܶܟܝ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܬܶܝܢ ܠܶܟܝ ܒܢܰܝ̈ܟܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܰܕܰܪܬܝ. ܐܳܬܶܝܢ ܘܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܕܢܳܚܰܘ̈ܗܝ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܪ̈ܳܒܰܘܗܝ ܒܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܚܳܕܶܝܢ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ.

ܫܠܰܚܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܐܶܣܛܠܳܐ ܕܶܐܒܠܶܟܝ ܘܰܕܒܺܝܫܬܶܟܝ ܘܰܕܚܰܫܶܟܝ. ܘܰܠܒܰܫܝ ܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܶܐܬܥܰܛܰܦܝ ܥܛܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܣܺܝܡܝ ܒܪܺܝܫܶܟܝ ܣܰܢܘܰܪܬܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ: ܕܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܽܘܗܪܶܟܝ. ܢܶܬܩܪܶܐ ܠܶܟܝ ܓܶܝܪ ܫܡܳܐ ܡܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܰܡ: ܫܠܳܡܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܩܽܘܡܘ ܥܰܠ ܝܳܪ̈ܺܝܥܳܬܳܐ. ܘܚܽܘܪܝ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܠܡܰܥܪܒܳܐ. ܘܰܚܙܳܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܝ ܘܡܬܟܰܢܫܺܝܢ ܘܳܐܬܶܝܢ ܠܶܟܝ: ܡܶܢ ܡܰܕܢܳܚܰܘ̈ܗܝ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܪ̈ܳܒܰܘܗܝ ܒܡܶܠܬܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܢܦܰܩܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢܶܟܝ ܒܰܪܓܶܠ: ܟܰܕ݂ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ. ܡܰܥܶܠ ܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܘܳܬܶܟܝ: ܟܰܕ݂ ܡܶܬܬܪܪܝܡܺܝܢ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܦܩܰܕ݂ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܟܽܠ ܛܽܘܪ ܕܪܳܡ ܕܢܶܬܡܰܟܰܟ. ܘܥܰܪܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܫܰܦܝܳܐ ܘܰܠܫܰܘܝܽܘܬܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܢܰܚ̈ܠܶܐ ܢܶܬܡܠܽܘܢ. ܘܬܶܫܬܘܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܢܗܰܠܶܟ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܬܟܺܝܠܳܐܺܝܬ ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܛܰܠܶܠܘ ܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢܰܝ̈ ܥܳܒܳܐ: ܘܟܽܠ ܩܺܝܣ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܢܰܡܠܶܟ ܓܶܝܪ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܥܰܡ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ.