ܬܫܥܝܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܥܠ ܡܪܝ ܕܕܐ

ܬܘܒ ܬܫܥܝܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܐܘܟܝܬ ܢܨܚܢ̈ܐ ܕܡܘܕܥ ܥܠ ܡܦܩܬܐ ܕܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ܆

ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܬܐܓܪܝܬ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܬܡܢ ܩܒܝ݂ܪ ܗܘܐ ܘܐܬܬܰܝܬܝ݂ ܦܓܪܗ ܠܕܝܪܐ ܕܨܝܕ ܐܣܦܣ ܕܗ݂ܘ ܒܢܳܗ̇܆

ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ ܐܡܝܢ.

 

 

ܚܒܝ̈ܒܝ܆ ܐܬܝܕܥ ܠܪܒܘܬܟܘܢ ܕܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܚܣܝܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܘܒܬܪ ܥܘܗܕܢܗ ܐܘܟܝܬ ܫܘܢܝܗ ܕܠܘܬ ܡܪܗ ܒܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̈ܐ܆ ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܐܫܬܠܛܬ݀ ܒܡܕܢܚܐ ܬܘܕܝܬܐ ܡܰܣܠܝܬܐ ܕܒܝܬ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܘܐܬܦܫܛܬ݀ ܘܝܪܒܬ݀ ܒܦܢܝ݂ܬܐ ܡܕܢܚܝܬܐ܆ ܘܐܬܚܙܝ ܗܘܐ ܐܒܘܢ ܚܣܝܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܠܝܚܝܕܝܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܒܪ ܚܠܗ܆ ܟܕ ܗ݂ܘ ܩܐܡ ܘܫܳܗܰܪ ܘܡܨܠܐ ܒܨܠܘܬܐ ܕܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܩܘܡ ܠܟ ܒܪܝ܆ ܐܢ̱ܬ ܘܕܝܪܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܥܡܟ ܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ ܕܝܪܟ ܗܕܐ ܘܣܒܘ ܥܡܟܘܢ ܒܥܝܪܐ ܘܙܶܠܘ ܘܰܐܝܬܝ݂ܘ ܠܦܓܪܐ ܕܝܠܝ܆ ܗܐ ܩܒܝܪ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܬܐܓܪܝܬ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܣܝ݂ܡܘܢܝܗܝ ܗܪܟܐ ܨܐܕܝܟܘܢ ܒܕܝܪܐ ܗܕܐ ܕܐܢܐ ܒܢܺܝܬܗ̇ ܥܠ ܫܡܐ ܕܝܠܝ܆ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܝ ܢܝܳܚܐ ܕܐܦܘܫ ܠܝ ܒܡܕܢܚܐ ܒܒܝܬ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܐ܆ ܕܢܕܝ݂ܕ ܗܘ ܝܘܠܦܢܗܘܢ. ܘܚܙܘ ܘܚܙܘ܆ ܠܐ ܢܰܪܓܶܫ ܒܟܘܢ ܐ̱ܢܫ܆ ܕܠܐ ܬܬܥܰܘܟ ܐܘܪܚܟܘܢ ܟܕ ܢܪܓܫܘܢ ܒܟܘܢ. ܘܒܬܪ ܝܘܡܐ܆ ܩܡ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܒܪ ܚܠܗ ܕܐܒܘܢ ܚܣܝܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܘܫܩܰܠ ܥܡܗ ܕܝܪܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡ݂ܢ ܕܝܪܗ ܘܶܐܙܠܘ ܗܘܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕ܆ ܘܡܛܘ ܠܬܐܓܪܝܬ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܥܠܘ ܗܘܘ ܒܛܘܫܝܐ ܘܒܟܶܣܝܐ ܠܐܝܟܐ ܕܫܟܝ݂ܢܬܐ ܕܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܝ ܕܕܐ ܣܝ݂ܡ ܗܘܐ. ܘܐܫܟܚܘܗܝ ܕܩܒܝ݂ܪ ܗܘܐ ܒܓܘܪܢܐ ܕܟܐܦܐ ܣܩܝ݂ܠܬܐ ܘܫܦܝܪܬܐ܆ ܘܟܐܦܐ ܕܫܝ݂ܫܐ. ܘܐܦܩܘܗܝ ܠܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܩܰܝܳܡ ܘܫܪܝܪ ܘܢܛܝ݂ܪ܆ ܟܕ ܠܐ ܐܬܦܰܠܗܰܕ ܘܐܦܠܐ ܐܶܙܕܪܶܩ܆ ܐܦܠܐ ܐܫܬܪܝܘ ܗܕܡܘ̈ܗܝ. ܘܡܚܳܐ ܪܝܚܐ ܚܠܝܐ ܘܒܣܝܡܐ ܕܗܪ̈ܘܡܐ ܘܪܝ݂ܚܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܐܦܩܘܗܝ ܘܣܡܘܗܝ ܒܰܓܠܘ݂ܣܩܡܐ ܘܰܐܛܥܢܘ݂ܗܝ ܠܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܚܣܝܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܥܠ ܚܡܳܪܐ. ܘܐܬܘ ܒܐܘܪܚܐ ܘܢܦܰܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܓܝܣ̈ܐ ܘܫܡܰܛܘ ܣܝܦܝ̈ܗܘܢ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܘܒܥܰܘ ܕܢܶܩܛܠܘܢ ܐܢܘܢ. ܘܥܪܰܩܘ ܡ݂ܢ ܙܘܥܬܗܘܢ ܘܡ݂ܢ ܕܚܠܬܐ ܕܩܛܘ̈ܠܐ܆ ܫܒܩܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܘܥܪܩܘ ܘܐܙܠܘ. ܘܐܬܘ ܓܝܣ̈ܐ ܕܢܚܙܘܢ ܡܢܐ ܛܥܝ݂ܢܐ ܗ̇ܝ ܒܥܝ݂ܪܐ ܘܡܘܢ ܐܝܬ ܥܠܝܗ̇. ܟܕ ܡܛܰܘ ܗ̇ܢܘܢ ܓܝܣ̈ܐ ܘܒܥܰܘ ܕܢܰܪܡܘܢ ܠܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܢܶܫܩܠܘܢ ܒܥܝܪܐ ܕܢܐܙܠ̱ܘܢ܆ ܘܡܚܕܐ ܢܦܰܩ ܡܢܗ ܕܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܡܕܡ ܕܕܳܡܶܐ ܗܘܐ ܠܒܪܩܐ܆ ܘܡܚܳܐ ܥܠ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܓܝܣ̈ܐ ܘܣܰܡܝ݂ ܐܢܘܢ ܘܐܘܒܫ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܘܪ̈ܓܠܝܗܘܢ. ܘܦܫܘ ܗܘܘ ܒܕܳܘܝܘܬܐ ܪܒܬܐ ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܒܕܘܟܬܗܘܢ. ܘܐܫܬܘܙܒܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܡ݂ܢ ܩܛܠܐ܆ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ ܕܚܣܝܐ ܡܪܝ ܕܕܐ܆ ܘܠܐ ܐܬܢܰܟܝ݂ܘ ܡܢܗܘܢ ܕܓܝܣ̈ܐ. ܘܡܛܰܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܠܕܝܪܐ ܕܝܠܗܘܢ ܗ̇ܝ ܕܐܬܒܢܝܬ݀ ܡܢܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܒܪܳܓܘܠܐ ܕܓܗܢܐ܆ ܘܩܒܪܘܗܝ ܬܡܢ ܠܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܚܣܝܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܟ ܕܰܦܩܰܕ ܐܢܘܢ ܗ̇ܘ ܓܒܝܐ ܡܪܝ ܕܕܐ. ܘܗ̇ܢܘܢ ܓܝܣ̈ܐ ܕܐܣܬܰܡܝ݂ܘ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ ܕܡܪܝ ܕܕܐ܆ ܟܕ ܫܐܠܘ ܠܐܢܫ̈ܐ ܕܐܬܘ ܨܐܕܝܗܘܢ ܘܥܒܪܘ ܒܗ̇ܝ ܐܘܪܚܐ܆ ܘܚܙܘ ܐܢܘܢ ܕܦܫܘ ܒܣܰܡܝܘܬܐ ܘܒܕܘܝܘܬܐ ܪܒܬܐ܆ ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܬܡܢ ܘܠܐ ܡܨܝܢ ܕܢܐܙܠ̱ܘܢ ܠܕܘܟ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܘܟܕ ܝ݂ܕܥܘ ܓܝܣ̈ܐ ܕܡ݂ܢ ܐܝ݂ܕܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܗܘܬ݀ ܗܕܐ܆ ܘܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܝ ܕܕܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ܆ ܒܥܰܘ ܡ݂ܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܐܬܘ ܨܐܕܝܗܘܢ ܘܰܐܪܟܶܒܘ ܐܢܘܢ ܥܠ ܒܥܝ݂ܪܗܘܢ ܘܐܘܒܠܘ ܐܢܘܢ ܠܕܝܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ. ܘܥܠܘ ܗܘܘ ܗ̇ܢܘܢ ܓܝܣ̈ܐ ܕܐܣܬܰܡܝ݂ܘ ܠܐܝܟܐ ܕܩܒܝܪ ܗܘܐ ܡܪܝ ܕܕܐ܆ ܘܢܦܠܘ ܗܘܘ ܥܠ ܩܒܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܒܟܘ ܒܶܟܝܐ ܡܪܝܪܐ ܘܐܡܪܘ: ܚܛܰܝܢܢ ܘܐܣܟܠܢܢ܆ ܗܫܐ ܒܳܥܝܢܢ ܡܢܟ ܐܘ ܩܕܝܫܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܗܒܠܢ ܢܘܗܪܐ ܠܥܝ̈ܢܝܢ ܕܣܰܡܝ̈ܢ܆ ܘܗܒ ܐܣܝܘܬܐ ܠܗܕܡܝ̈ܢ ܕܝܰܒܝ݂ܫܝ݂ܢ ܘܐܝܕܝ̈ܢ ܘܪ̈ܓܠܝܢ ܡܫܰܪ̈ܝܳܢ ܘܰܢܓܝ݂̈ܒܢ܆ ܘܰܡܩܝ݂ܡܝܢܢ ܩܝܳܡܐ ܘܫܘܘܕܝܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܩܕܡܝܟ ܕܠܓܰܢܳܒܘܬܐ ܬܘܒ ܠܐ ܗܦܟܝܢܢ܆ ܘܠܶܣܛܳܝܘܬܐ ܘܓܝܣܘܬܐ ܬܘܒ ܠܐ ܥܒܕܝܢܢ ܘܡ݂ܢ ܨܐܕܝܟ ܠܐ ܡܫܰܢܶܝܢܢ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚܝܝ̈ܢ܆ ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܒܕܝܪܟ ܡܩܰܘܝܢܢ ܘܡܫܡܫܝ݂ܢܢ܆ ܘܩܕܡ ܦܓܪܟ ܩܕܝܫܐ ܐܣܟܡܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܗܪܟܐ ܒܓܘ ܕܝܪܟ ܠܒܫܝܢܢ܆ ܕܒܨܠܘ̈ܬܟ ܡ݂ܢ ܟܐܒܝ̈ܢ ܘܟܘܪ̈ܗܢܝܢ ܡܬܐܣܝܢܢ. ܘܟܕ ܐܬܩܪܒܘ ܘܐܬܒܪܟܘ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܡܠܶܐ ܥܘܕܪ̈ܢܐ ܘܚܘܠܡ̈ܢܐ܆ ܒܗ ܒܥܕܢܐ ܐܬܦܬܚ̈ܝ ܗܘܝ̈ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܘܚܙܘ ܢܘܗܪܐ ܐܝܟ ܕܡ݂ܢ ܩܕܝܡ. ܘܐܬܚܠܶܡܘ ܘܐܬܐܣܝܘ ܡ݂ܢ ܝܰܒܝ݂ܫܘܬܐ ܘܡܫܰܪܝܘܬܐ ܕܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܘܪ̈ܓܠܝܗܘܢ. ܘܚܕܝ݂ܘ ܐܦ ܐܬܦܨܚܘ ܦܨܝܚܘܬܐ ܪܒܬܐ܆ ܘܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܕܐܣܝ ܐܢܘܢ. ܟܕ ܚܙܘ ܓܝܣ̈ܐ ܠܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܣܬܥܪܬ݀ ܒܗܘܢ܆ ܐܫܬܚܠܦܘ ܗܘܘ ܫܘܚܠܦܐ ܬܡܝ݂ܗܐ ܘܫܦܝܪܐ܆ ܘܢܦܠܘ ܗܘܘ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܪܝܫ ܕܝܪܐ܆ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܒܪ ܚܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ܆ ܘܫܐܠܘ ܗܘܘ ܡܢܗ ܒܕܡܥ̈ܐ ܚܡܝ̈ܡܬܐ ܕܢܥܒܕ ܐܢܘܢ ܕܝܪ̈ܝܐ. ܘܦܩܰܕ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ܆ ܢܩܫܘ ܗܘܘ ܢܩܘܫܐ ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܘܨܠܝܘ ܘܰܐܠܒܶܫܘ ܐܢܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܓܝܣ̈ܐ ܐܣܟܡܐ ܝܰܩܝܪܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ. ܘܫܪܝܘ ܒܨܘܡ̈ܐ ܡܬܝ݂ܚ̈ܐ ܘܒܨܠܘ̈ܬܐ ܠܐ ܫܰܠܘܝ̈ܬܐ ܘܒܫܰܗܪ̈ܐ ܐܪ̈ܝܟܐ ܕܠܝܠܘ̈ܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܫܰܠܡ ܚܝܝ̈ܗܘܢ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܘܒܥܒܳܕ̈ܐ ܕܡܝܰܬܪܘܬܐ ܘܒܟܠ ܥܡ̈ܠܐ ܕܡܪܰܥܶܝܢ ܠܐܠܗܐ܆ ܕܒܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܘܕܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܡܣܰܦܪܢܗܘܢ ܘܕܡܪܝ ܕܕܐ ܚܣܝܐ ܕܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܗܘܳܐ ܡܬܰܠܡܕܳܢܗܘܢ ܐܦ ܡܫܰܚܠܦܳܢܗܘܢ ܡ݂ܢ ܬܘܫܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܘܡܦܰܢܝܳܢܗܘܢ ܘܡܐܣܝܳܢܗܘܢ ܡ݂ܢ ܟܐܒܝ̈ܗܘܢ. ܘܒܨܠܘ̈ܬܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܘܕܚܒܝܒܝ̈ܗܘܢ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܥܢܝܢܗܘܢ ܘܕܩܕܝ̈ܫܐ ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܘܦܢ̈ܝܢ܆ ܘܢܗܘܘܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘܒܚܐ. ܘܢܫܬܘܐ ܠܫܘܚܠܦܐ ܕܡ݂ܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܠܛܒ̈ܬܐ܆ ܒܕܡܘ݂ܬܗܘܢ ܢܬܚܣܐ ܚܢܢ ܘܥܢܝ̈ܕܝܢ ܘܟܠܗܘܢ ܥܢܝ̈ܕܐ ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܘܒܥܘ̈ܬܗܘܢ ܟܠܢ ܢܣܩ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܠܐܠܗܐ ܡܫܚܠܦܢܗܘܢ ܘܡܦܰܢܝܢܗܘܢ ܘܡܢܰܨܚܢܗܘܢ ܘܡܚܰܝܠܳܢܗܘܢ܆ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܥܠ ܡܪܝ ܕܕܐ