ܬܫܥܝܬܐ ܕܬܠܬ ܕܩܕܝܫܐ ܕܐܒܘܢ ܡܥܠܝܐ ܡܪܝ ܕܕܐ

ܬܘܒ ܬܫܥܝܬܐ ܕܬܠܬ ܐܘܟܝܬ ܕܢܨܚܢ̈ܐ ܘܫܪܒܐ ܕܡܘܕܥ ܥܠ ܡܬܬܰܝܬܳܢܘܬܐ ܕܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܝ ܕܕܐ

ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ ܕܨܝܕ ܐܣܦܣ ܠܛܘܪܥܒܕܝܢ ܘܠܒܝܬ ܣܒܝ݂ܪܝܢܐ ܩܪܝܬܐ.

ܬܡܢ ܐܬܒܢܝܬ݀ ܠܗ ܥܕܬܐ ܥܠ ܫܡܗ ܘܒܗ̇ ܐܬܩܒܪ ܘܐܬܬܣܝܡ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ.

ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ ܐܡܝܢ.

 

ܘܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܬܪ ܕܶܐܬܳܐ ܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܡ݂ܢ ܬܐܓܪܝܬ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܐܬܩܒܪ ܒܕܝܪܗ ܕܨܝܕ ܐܣܦܣ܆ ܐܬܚܙܝ ܡ݂ܢ ܕܪܝܫ ܠܪܝܫ ܕܝܪܐ܆ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܒܪ ܚܠܗ܆ ܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ܆ ܟܕ ܗ݂ܘ ܒܕܝܪܐ ܕܪܳܓܘܠܐ ܕܓܗܢܐ. ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܕܥܬܝܕ ܗ݂ܘ ܕܢܶܡܛܶܐ ܠܗܪܟܐ ܝܘܠܦܢܐ ܛܡܐܐ ܘܢܕܝ݂ܕܐ ܘܙܰܦܪܐ܆ ܘܟܦܘܪܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܰܣܛܘܪ ܠܝ݂ܛܐ ܘܢܫܬܠܛܘܢ ܒܕܝܪܐ ܕܝܠܝ ܗܕܐ. ܘܠܐ ܡܢܳܚ ܐ̱ܢܐ ܕܐܦܘܫ ܗܪܟܐ ܒܝܢܬܗܘܢ܆ ܐܠܐ ܩܘܡ ܗܫܐ ܐܰܘܒܶܠ ܦܓܪܐ ܕܝܠܝ ܠܐܬܪܐ ܒܪܝܟܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ܆ ܕܡܚܪܪ ܗ݂ܘ ܡ݂ܢ ܝܰܥܪܐ ܘܙܝܙܢ̈ܐ ܕܝܘܠܦܢ̈ܐ ܡܰܣܠܝ̈ܐ ܕܒܝܬ ܢܰܣܛܘܪܝܘܣ܆ ܘܪܚܝ݂ܩ ܘܡܰܒܥܰܕ ܡ݂ܢ ܬܘܕܝܬܗܘܢ ܡܰܣܠܝܬܐ. ܘܬܡܢ ܨܳܒܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܗܘܐ ܘܐܩܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܡܚܕܐ ܩܡ ܗܘܐ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܝܚܝܕܝܐ܆ ܘܰܐܝܬܝ ܒܥܝ݂ܪܐ ܘܰܐܛܥܶܢ ܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܒܪ ܥܡܬܗ܆ ܘܰܪܕܳܐ ܗܘܐ ܒܐܘܪܚܐ ܘܡܛܳܐ ܗܘܐ ܠܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܕܫܡܗ̇ ܗܘܬ݀ ܒܝܬ ܣܒܝܪܝܢܐ. ܥܡ ܡܥܠܬܗ ܕܠܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܘܥܡܗ ܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ܆ ܫܡܰܥ ܒܗ̇ ܒܩܪܝܬܐ ܩܠ ܒܶܟܝܐ ܡܪܝܪܐ܆ ܒܟܝܐ ܚܢܝܓܐ ܕܨܳܪܶܐ ܗܘܐ ܠܒܐ ܕܫܡܘ̈ܥܘܗܝ. ܘܩܠ ܐܘܠܝ̈ܬܐ ܡܪܝܪ̈ܬܐ ܡ݂ܢ ܟܠ ܓܒܝ̈ܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܪ̈ܥܡܢ ܗܘܝ̈ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܛܠܝܐ ܚܕ ܫܦܝܪܐ ܒܪ ܬܪܥܣܪ ܫܢܝ̈ܐ܆ ܕܝܚܝܕܝܐ ܗܘܐ ܠܐܒܗܘ̈ܗܝ ܣܒ̈ܐ ܬܒܝܪ̈ܐ ܥܰܬܝ݂̈ܩܰܝ ܝܘ̈ܡܬܐ. ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܪܐ ܐܘ ܒܪܬܐ ܣܛܪ ܡܢܗ. ܡܝܬ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܕܥ݂ܠ ܒܗ ܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܠܒܝܬ ܣܒܝܪܝܢܐ. ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܕܛܠܝܐ ܕܥܢܰܕ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܩܪܝܬܐ ܒܶܐܒܠܐ ܪܒܐ ܘܒܚܫܐ ܘܒܟܪܝܘܬܐ܆ ܘܡܬܡܰܪܡܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܛܠܝܐ܆ ܘܥܠ ܣܝܒܘܬܐ ܕܐܒܗܘ̈ܗܝ ܡܪܝܪ̈ܝ ܚܶܢܟ̈ܐ ܘܬܒܝ݂ܪ̈ܝ ܚܝܠܐ. ܘܟܕ ܫܰܡܠܝܘ ܗܘܘ ܬܫܡܫܬܐ ܘܨܠܘܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܕܛܠܝܐ ܕܥܢܰܕ܆ ܛܥܶܢܘ ܗܘܘ ܥܪܣܐ ܐܝܟ ܕܢܶܦܩܘܢ ܢܶܩܒܪܘܢܝܗܝ ܠܛܠܝܐ. ܚܕ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܩܫܝ̈ܫܐ ܕܥܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܒܐ܆ ܓܒܪܐ ܟܐܢܐ ܗܘܐ ܒܕܘܒܪ̈ܘܗܝ܆ ܘܣܗܝ݂ܕ ܗܘܐ ܒܡܝܰܬܪܘܬܐ ܘܒܥܰܡ̈ܠܐ ܕܟܐܢܘܬܐ܆ ܘܝ݂ܕܥ ܒܪܘܚ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܣܪܝܩܐܝܬ ܗܘܬ݀ ܡܥܠܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܠܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܕܟܪܝܘܬܐ ܘܒܗ̇ܘ ܥܕܢܐ ܕܐܘܠܨܢܐ ܘܕܥܩܬܐ ܪܒܬܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܟܕ ܡܠܰܘܶܝܢ ܡܝ݂ܬܐ ܚܫܝ݂ܫܝܢ ܘܟܡܝ݂ܪܝܢ܆ ܐܝ݂ܩܝ݂ ܘܣܪܝܩܐܝܬ ܐܘ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ܆ ܐܠܐ ܝ݂ܕܥ ܘܐܪܓܫ ܗ̇ܘ ܩܫܝܫܐ ܡܠܶܐ ܙܗܝܘܬܐ ܘܣܒܐ ܒܪܝܟܐ ܗ̇ܘ ܐܠܗܝܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܢܫܬܒܚ ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܒܗ̇ܘ ܡܝ݂ܬܐ ܡܐ ܕܡܬܢܚܡ ܘܕܢܬܝܕܥ ܕܚܝ̈ܠܐ ܟܣܰܝ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܫܪܶܐ ܒܩܕܝܫܘ̈ܗܝ. ܘܡܚܕܐ ܩܪܶܒ ܗ̇ܘ ܩܫܝܫܐ ܣܒܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܡܪܝ ܫܡܘܐܝܠ܆ ܪܝܫ ܩܫܝ̈ܫܐ ܕܒܩܪܝܬܐ ܘܰܦܩܰܕ ܘܰܐܚܬܘܗܝ ܠܥܪܣܗ ܕܡܝܬܐ ܡ݂ܢ ܟܬܦ̈ܬܗܘܢ ܕܛܳܥܘܢܘ̈ܗܝ ܘܫܰܩܠܗ ܠܫܠܕܗ ܕܡܝ݂ܬܐ ܘܰܐܚܬܗ̇ ܥܠ ܓܠܘܣܩܡܗ ܕܣܝ݂ܡ ܗܘܐ ܒܗ ܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ. ܘܐܬܟܫܦܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܘܒܟܰܘ ܟܗ̈ܢܐ ܒܚܢܓܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܩܳܪܝܢ ܗܘܘ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܒܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܕܢܶܒܥܶܐ ܥܡܗܘܢ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܚܠܦ ܢܘܚܡܗ ܕܛܠܝܐ. ܘܐܙܥܩܘ ܟܗܢ̈ܐ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܟܕ ܒܳܟܝܢ ܗܘܘ ܒܕܡܥ̈ܐ ܚܡܝ̈ܡܬܐ ܟܕ ܛܳܪܦܝܢ ܥܠ ܚܰܕܝ݂ܝ݂̈ܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ: ܡܪܝ܆ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ ܕܚܣܝܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܢܰܚܶܡܝܗܝ ܠܛܠܝܐ ܗܢܐ. ܕܠܐ ܬܚܘܪ ܒܚܛܗ̈ܝܢ ܘܬܰܣܠܶܐ ܠܰܓܥܳܬܢ ܘܬܰܗܦܟ ܫ̈ܐܠܬܢ ܣܦܝ݂̈ܩܬܐ܆ ܐܠܐ ܩܒܠ ܨܠܘܬܗ ܘܒܥܘܬܗ ܕܪܳܚܡܟ ܓܒܝܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܕܫܕܪܬܝܗܝ ܠܢ ܗܫܐ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪ̈ܚܡܐ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܩܡ ܗ̇ܘ ܡܝ݂ܬܐ ܐܝܟ ܕܡ݂ܢ ܫܢܬܐ ܥܡܝ݂ܩܬܐ܆ ܘܰܚܝܳܐ ܘܩܡ ܘܗܠܟ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܕܚܣܝܐ ܡܪܝ ܕܕܐ. ܘܗܘܬ݀ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܦܨܝܚܘܬܐ ܥܫܝܢܬܐ ܠܐܒܗܘ̈ܗܝ ܘܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬ ܣܒܝܪܝܢܐ ܪ̈ܒܐ ܘܙܥܘܪ̈ܐ܆ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܫܡܗ ܕܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܕܚܝܳܐ ܐܫܥܝܐ܆ ܕܡܬܦܫܩ ܦܘܪܩܢܐ. ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܒܥܳܐ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܶܛܥܢܝ݂ܘܗܝ ܠܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܕܢܐܙܠ ܒܐܘܪܚܗ ܠܐܝܟܐ ܕܣܝ݂ܡܐ ܗܘܬ݀ ܒܪܥܝܢܗ܆ ܘܡܚܕܐ ܩܡܘ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬ ܣܒܝ݂ܪܝܢܐ܆ ܩܫܝ̈ܫܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܪ̈ܝܫܢܐ ܘܡܗܝܡܢ̈ܐ ܘܬܒܥܘ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܶܫܒܩܝ݂ܘܗܝ ܠܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܝ ܕܕܐ ܒܩܪܝܬܗܘܢ ܘܠܐ ܢܰܘܒܠܝ݂ܘܗܝ ܠܕܘܟܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܘܕܠܐ ܢܥܒܪ ܡ݂ܢ ܨܐܕܝܗܘܢ. ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ: ܕܠܢ ܫܕܪ ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܒܗ̇ܘ ܥܕܢܐ ܕܐܘܠܨܢܢ ܘܕܥܳܩܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܬ݀ ܠܢ. ܘܰܣܥܰܪ ܐܠܗܐ ܠܘܬܢ ܗ̇ܝ ܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܘܫܒܝ݂ܚܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܢܘܚܡܗ ܕܛܠܝܐ ܐܫܥܝܐ܆ ܡܝ݂ܬܐ ܕܰܚܝܳܐ ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܕܚܣܝܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ. ܕܐܩܝܡܗ ܠܡܝ݂ܬܐ ܒܬܪ ܕܐܬܦܣܶܩ ܣܒܪܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ܆ ܘܢܰܦܝܩ ܗܘܐ ܕܢܬܩܒܪ܆ ܘܗܐ ܥܒܕܗ ܝܪܬܐ ܠܐܒܗܘ̈ܗܝ ܡܪܝܪ̈ܝ ܚܶܢܟ̈ܐ. ܚܢܢ ܐܠܗܐ ܗܰܕܝ݂ ܠܢ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܡܝܰܬܪܐ ܠܩܪܝܬܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܨܐܕܝܢ܆ ܕܢܗܘܐ ܠܢܘܛܪܢ ܘܣܶܬܳܪܢ ܘܥܘܕܪܢܢ܆ ܘܕܢܗܘܐ ܫܘܪܐ ܡܢܛܪܢܐ ܘܡܣܬܪܢܐ ܠܩܪܝܬܢ ܗܕܐ ܣܓܝܐܬ݀ ܥܩ̈ܬܐ ܒܥܕܢܐ ܕܐܘܠܨܢܐ܆ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܒܗ ܛܦܣܝܢܢ ܘܒܗ ܡܬܓܘܣܝܢܢ. ܥܠ ܡܘܢ ܠܐ ܐܘܒܠܗ ܐܠܗܐ ܠܕܘܟ ܐ̱ܚܪܝܢ ܐܘ ܒܫܒܝ݂ܠܐ ܐ̱ܚܪܢܐ؟ ܘܥܠ ܡܘܢ ܠܐ ܗܘܬ݀ ܡܥܒܪܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܐ̱ܚܪܬܐ܆ ܐܠܐ ܒܓܘܗ̇ ܕܩܪܝܬܢ؟ ܡܪܝܐ ܫܕܪ ܠܢ ܠܝܘܬܪܢܐ ܕܝܠܢ ܘܕܩܪܝܬܢ. ܝ݂ܕܰܥ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܫܪܪܐ ܐܡܪܝܢ. ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܕܐܘܒܠܗ ܨܐܕܝܗܘܢ܆ ܕܰܣܥܰܪ ܬܕܡܘܪܬܐ ܠܘܬܗܘܢ܆ ܘܐܚܝ݂ ܠܗ̇ܘ ܡܝ݂ܬܐ ܒܩܪܝܬܗܘܢ. ܝ݂ܕܥ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܨܒܝܢܐ ܗܘ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܕܢܶܦܘܫ ܦܓܪܗ ܒܝܬ ܣܒܝ݂ܪܝܢܐ ܩܪܝܬܐ܆ ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܢܰܚܡܗ ܠܗ̇ܘ ܡܝ݂ܬܐ ܒܨܠܘ̈ܬܗ. ܘܡܚܕܐ ܫܰܒܩܗ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܠܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܝ ܕܕܐ ܒܝܬ ܣܒܝ݂ܪܝܢܐ ܩܪܝܬܐ. ܘܚܕܝܘ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܥܫܝܢܬܐ ܥܠ ܡܘܗܒܬܐ ܘܣܝ݂ܡܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܐܫܬܟܢܬ݀ ܠܗܘܢ. ܘܥܠ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܕܝܘܡܢܐ ܐܬܝܗܒܬ݀ ܠܗܘܢ܆ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܦܓܪܗ ܕܚܣܝܐ ܘܓܒܝܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ. ܘܡܚܕܐ ܩܡܘ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬ ܣܒܝ݂ܪܝܢܐ ܩܪܝܬܐ ܘܥܡ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܕܛܠܝܐ ܕܚܝܳܐ܆ ܘܒܢܰܘ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܘܫܦܝܪܬܐ ܥܠ ܫܡܗ ܕܡܪܝ ܕܕܐ. ܘܣܡܘ ܒܗ̇ ܫܟܝ݂ܢܬܐ ܕܦܓܪܗ ܕܚܣܝܐ܆ ܘܐܬܩܪܝܬ݀ ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܕܕܐ ܩܕܝܫܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܬܐ. ܘܙܰܝܚܘ݂ܗܝ ܠܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܒܬܪܟܢ ܩܒܪܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܬܘ ܗܘܘ ܕܢܬܒܪܟܘܢ ܡܢܗ ܕܗ݂ܘ ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܟܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܟܐܒܐ ܒܦܓܪܗ ܐܬܐܣܝ܆ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܚܛܗ̈ܐ ܒܢܦܫܗ ܐܬܚܣܝ݂. ܡܒܘܥܐ ܗܘܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܟܠ ܥܘܕܪ̈ܢܐ ܘܟܠ ܚܘܠܡܢ̈ܐ. ܘܠܦܓܪܐ ܘܠܢܦܫܐ ܡܐܣܐ ܗܘܐ ܫܘܝܐܝܬ.

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ

 

ܐܘ ܚܒܝ̈ܒܝ܆ ܩܪܶܒ ܠܗ ܚܕ ܓܒܪܐ ܕܰܦܬܝ݂ܠ ܗܘܐ ܦܪܨܘܦܗ ܘܗܦܰܟ ܠܒܶܣܬܪܗ܆ ܘܡܚܕܐ ܦܪܨܘܦܗ ܩܢܳܐ ܚܘܠܡܢܐ ܘܶܐܙܰܠ ܚܕ ܚܳܕܶܐ. ܕܰܩܪܶܒ ܢܰܫܩܗ ܠܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܙܗܝܐ ܘܩܕܝܫܐ܆ ܬܩܶܢ ܦܪܨܘܦܗ ܘܩܢܳܐ ܚܘܠܡܢܐ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܟܕ ܚܳܕܶܐ ܘܦܨܝܚ ܘܡܘܕܐ ܘܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

ܐ̱ܚܪܬܐ

 

ܘܰܩܪܶܒ ܠܗ ܓܒܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܟܐܒܐ ܩܫܝܐ ܒܪܝܫܗ. ܡ݂ܢ ܕܐܬܒܪܟ ܡ݂ܢ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܕܚܣܝܐ ܡܪܝ ܕܕܐ܆ ܐܬܐܣܝ݂ ܡ݂ܢ ܟܐܒܐ ܥܣܩܐ ܕܡܫܰܢܩ ܗܘܐ ܠܗ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܚܳܕܐ ܘܦܨܝܚ ܘܡܘܕܐ ܘܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

ܐ̱ܚܪܬܐ

 

ܘܩܰܪܶܒܘ ܗܘܘ ܠܗ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܰܡܫܰܪܰܝ ܗܘܐ ܢܘܓܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̈ܐ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝ݂ ܗܘܐ ܕܢܩܘܡ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܘܡ݂ܢ ܕܰܩܪܶܒ ܘܐܬܒܪܟ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܡܠܶܐ ܥܘܕܪ̈ܢܐ܆ ܐܫܬܪܪܘ ܗܕܡܘ̈ܗܝ ܘܩܡ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܡ݂ܢ ܚܕܘܬܗ ܫܪܝ ܡܗܠܟ ܘܡܩܰܝܶܙ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܘܡܘܕܐ ܘܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܣܓܝܐܝܢ ܘܫܦܝ݂ܥܘܬ ܡܘܗ̈ܒܬܗ ܛܒ̈ܬܐ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܥܠܝܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

ܐ̱ܚܪܬܐ

 

ܘܩܰܪܒܘ ܗܘܘ ܠܗ ܚܕ ܕܝܘܢܐ ܕܥܳܡܪ ܗܘܐ ܒܗ ܫܐܕܐ ܩܫܝܐ ܡܪܝܪܐ ܕܡܒܰܥܶܩ ܗܘܐ ܠܗ ܘܠܨܰܠܶܦ ܗܘܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܡܰܪܡܶܐ ܗܘܐ ܗ݂ܘ ܠܗ ܒܢܘܪܐ܆ ܘܟܠ ܕܦܳܓܥ ܗܘܐ ܒܗ ܒܐܘܪܚܐ ܪܳܓܡ ܗܘܐ ܠܗ ܒܟܐܦ̈ܐ. ܡ݂ܢ ܕܩܰܪܒܘ݂ܗܝ ܘܐܬܒܪܟ ܡ݂ܢ ܦܓܪܐ ܒܬܘܠܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܠܶܐ ܟܠ ܚܘܠܡܢ̈ܐ܆ ܢܦܰܩ ܡܢܗ ܫܐܕܐ ܒܕܡܘܬ ܬܰܥܠܐ ܙܰܦܘ݂ܪܐ ܟܕ ܓܳܥܶܐ ܘܡܰܙܥܶܩ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܘܝܠܝ ܡܢܟ ܣܝ݂ܕܘܣܢܳܝܐ ܘܬܐܓܪܝܬܢܝܐ܆ ܕܗܐ ܡܫܰܢܩ ܐܢ̱ܬ ܠܝ. ܗܐ ܛܳܪܕܰܬ ܠܝ ܡ݂ܢ ܗܢ ܛܠܝܐ ܣܒܝ݂ܪܝܢܝܐ܆ ܘܟܕ ܠܐ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ܆ ܗܐ ܡܰܦܩ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܡ݂ܢ ܡܥܡܪܐ ܕܝܠܝ. ܘܟܠ ܕܚܙܳܐ ܘܬܗܰܪ ܘܐܬܕܡܪ ܘܩܠܣ ܠܓܒܝܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܘܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܕܗ݂ܘ ܐܣܝܗ܆ ܕܠܗ ܬܫܒ̈ܚܢ ܘܒܘܪ̈ܟܢ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

ܐ̱ܚܪܬܐ

 

ܘܰܩܪܶܒ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܟܐܒܐ ܕܨܡܳܪܐ ܐܘܟܝܬ ܥܣܩܘܬ ܬܦܫܘ݂ܪܬܐ. ܣܓܝ ܡܬܐܠܨ ܗܘܐ ܐܦ ܡܫܬܢܩ ܗܘܐ. ܡ݂ܢ ܕܐܬܒܪܟ ܡ݂ܢ ܦܓܪܗ ܕܚܣܝܐ ܡܪܝ ܕܕܐ܆ ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܩܢܳܐ ܚܘܠܡܢܐ ܘܐܣܝܘܬܐ ܘܐܘܕܝ ܘܫܒܚ ܠܡܪܝܐ ܕܣܰܥܪܗ ܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ ܕܚܣܝܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܕܠܗ ܠܡܢܨܚܢܗ ܘܠܰܡܚܰܝܠܢܗ ܫܘܒܚܐ ܡܣܩܝܢܢ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ.

 

ܐ̱ܚܪܬܐ

 

ܘܩܰܪܒܘ ܗܘܘ ܠܗ ܛܠܝܐ ܚܕ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܟܐܒܐ ܒܟܪܣܗ ܘܡܫܬܢܩ ܗܘܐ ܘܡܬܐܠܨ ܗܘܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܗܢ ܟܐܒܐ ܥܣܩܐ ܘܡܪܝܪܐ ܢܘܓܪܐ ܕܙܒܢܐ ܘܩܰܪܝ݂ܒ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܘܬܐ. ܟܕ ܩܪܶܒ ܘܐܬܒܪܟ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܝܡܐ ܕܥܘܕܪ̈ܢܐ ܘܚܘܠܡܢ̈ܐ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܐܬܐܣܝ݂܆ ܦܫ ܕܠܐ ܟܐܒܐ ܘܕܠܐ ܟܘܪܗܢܐ. ܩܡ ܐܶܙܰܠ ܥܡ ܐܒܘܗܝ ܟܕ ܚܳܕܶܐ ܘܦܨܝܚ ܘܡܘܕܐ ܘܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܕܝܰܗܒ ܠܗ ܚܘܠܡܢܐ ܘܐܣܝܘܬܐ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ ܕܡܪܝ ܕܕܐ ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ ܘܥܡ ܟܠܗܘܢ ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܐܝܢ ܘܐܡܝܢ.

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ

 

ܘܩܪܒܬ݀ ܠܗ ܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܥܩܪܬܐ ܕܰܥܒܰܪ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܕܝܘܡ̈ܬܐ܆ ܘܠܐ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܒܢܝ̈ܐ ܘܡܰܛܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܣܝܒܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܩܪܒܬ݀ ܘܐܬܒܪܟܬ݀ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܙܗܝܐ ܘܩܕܝܫܐ܆ ܘܒܕܡܥ̈ܐ ܚܡܝ݂̈ܡܬܐ ܘܒܚܫܐ ܕܠܒܐ ܫܐܠܬ݀ ܡܢܗ ܕܢܬܠ ܠܗ̇ ܒܘܟܪܐ ܠܣܝܒܘܬܗ̇ ܘܝܳܪܬܐ ܐܘܟܝܬ ܒܪܐ ܠܰܡܓܰܙܝܘܬܗ̇. ܘܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܒܛܢܬ݀ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ. ܘܒܡܘ݂ܠܳܝ ܬܫܥܐ ܝܪ̈ܚܝ݂ܢ ܝܠܕܬ݀ ܒܪܐ ܪܚܝܡܐ ܘܚܒܝܒܐ ܘܐܥܡܕܘܗܝ ܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܪܝ ܕܕܐ܆ ܘܰܩܪܰܘܗܝ ܫܡܗ ܕܕܐ܆ ܥܠ ܫܡܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܕܒܨܠܘ̈ܬܗ ܐܬܝܗܒ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ. ܨܒܘܬܐ ܗܕܐ ܕܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ ܐܡܝܢ.

 

ܣܓܝܐܢ ܐܢܝܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܚܝ̈ܠܐ ܘܐܣܘ̈ܬܐ ܕܰܣܥܰܪ ܗܘܐ ܚܣܝܐ ܩܕܝܫܐ ܘܓܒܝܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܐܝܟ ܕܒܚܝܰܘ̈ܗܝ. ܘܐܢ ܕܟܬܒܝܢܢ ܟܠ ܡܐ ܕܰܣܥܰܪ܆ ܝܳܪܶܟ ܫܪܒܐ ܘܝܳܩܰܪ ܥܠ ܫܡܘ̈ܥܐ ܘܥܠ ܩܪ̈ܘܝܐ. ܘܣܘܓܐܐ ܕܕܳܪ̈ܘܫܐ ܘܕܰܡܓ̈ܰܠܐ ܠܐ ܥܳܪܶܝܢ ܘܠܐ ܣܳܦܩܝܢ ܠܡܶܚܡܰܠ ܫܪ̈ܒܐ ܘܛܶܒ̈ܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܘܗܫܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕܐ ܡ݂ܢ ܐܠܦ ܠܐ ܟܬܰܒܢܢ. ܘܐܡܪܝܢܢ ܕܗܐ ܩܪܒܬ݀ ܠܗ̇ ܐܠܦܐ ܕܬܬܢܝ݂ܚ ܒܰܠܡܺܐܢܐ܆ ܘܡܛܳܐ ܥܕܢܐ ܕܢܣܰܝܶܟ ܫܪܒܐ ܕܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܘܕܰܢܫܰܠܶܡ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܘܩܒܪܘܗܝ ܠܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܒܓܘ ܥܕܬܐ ܕܒܢܰܘ ܥܠ ܫܡܗ ܒܒܝܬ ܣܒܝ݂ܪܝܢܝܐ܆ ܝܘ̈ܡܐ ܬܠܬܐ ܒܝ݂ܪܚ ܚܙܝܪܢ ܕܒܗ ܐܣܬܥܪܬ݀ ܗ̇ܝ ܬܕܡܘܪܬܐ ܡܥܰܠܝܬܐ ܘܬܡܝ݂ܗܬܐ ܕܢܰܚܡ ܠܛܠܝܐ ܣܒܝ݂ܪܝܢܐ. ܥܐܕܐ ܪܒܐ ܘܦܨܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܢܚܡ ܠܥܢܝܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܐ ܒܚܙܝܪܢ. ܘܐܬܒܢܝܬ݀ ܗ̇ܝ ܥܕܬܐ ܕܥܠ ܫܡܗ ܒܒܝܬ ܣܒܝ݂ܪܝܢܐ ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܗ̇ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܕܝܘܢܝ̈ܐ. ܘܡܘܠܕܗ ܕܡܪܝ ܕܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ. ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܕܝܘܢܝ̈ܐ ܐܬܬܣܪܚ ܐܦܣܩܘܦܐ܆ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪ ܫܬܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ. ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܐܬܬܢܝ݂ܚ ܒܐܝܪ ܝܪܚܐ ܥܣܪܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܒܗ܆ ܟܕ ܗ݂ܘ ܒܪ ܬܡܢܝܢ ܫܢܝ̈ܢ. ܘܐܪܒܥܐ ܥܐܕ̈ܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐܒܘܢ ܚܣܝܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܒܝ݂ܪܚ ܫܢ̱ܬܐ܆ ܚܕ܆ ܕܡܬܬܣܪܚܢܘܬܗ ܐܦܣܩܘܦܐ ܠܬܐܓܪܝܬ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܒܬܪ ܥܐܕܐ ܪܒܐ ܕܩܝܡܬܐ. ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܥܐܕܐ܆ ܝܘܡܐ ܕܡܘܬܗ܆ ܥܣܪܝܢ ܒܐܝܪ ܝܪܚܐ ܕܗܒܒ̈ܐ. ܘܥܐܕܐ ܐ̱ܚܪܢܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܐܬܬܰܝܬܝ݂ ܦܓܪܗ ܕܚܣܝܐ ܡ݂ܢ ܬܐܓܪܝܬ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܝܟܐ ܕܩܒܝ݂ܪ ܗܘܐ ܒܕܝܪܐ ܕܐܣܦܣ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܦܝ݂ܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܒܐܝܠܘܠ ܝܪܚܐ. ܘܥܐܕܐ ܐ̱ܚܪܢܐ܆ ܕܒܗ ܐܣܬܥܪܬ݀ ܗ̇ܝ ܬܕܡܘܪܬܐ ܘܢܰܚܡ ܠܡܝ݂ܬܐ ܕܚܝܳܐ ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܕܡܪܝ ܕܕܐ ܒܒܝܬ ܣܒܝ݂ܪܝܢܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܬܠܬܐ ܒܚܙܝܪܢ. ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܢܰܥܒܰܪ ܡܪܝܐ ܡܚܘ̈ܬܐ ܘܫܒ̈ܛܐ ܕܪܘܓܙܐ ܡ݂ܢ ܐܬܪ ܘܦܢ̈ܝܢ ܕܥܒܕܝܢ ܥܐܕܗ ܘܡܙܝܚܝܢ ܠܗ. ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܢܰܥܒܰܪ ܡܪܝܐ ܡ݂ܢ ܩܪܝܬܐ ܗܕܐ ܕܣܝ݂ܡ ܒܗ̇ ܦܓܪܗ ܕܟܝܐ ܕܩܕܝܫܐ ܚܪܒܐ ܘܫܶܒܝܐ ܘܟܦܢܐ ܘܡܘܬܢܐ. ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܐܬܪܢ ܠܐ ܩܰܡܨܐ ܘܠܐ ܙܳܚܠܐ ܘܠܐ ܡܳܫܘܛܐ ܘܠܐ ܢܳܨܘܪܐ ܘܠܐ ܨܰܪܨܘܪܐ. ܘܒܨܠܘ̈ܬܗ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܐܬܪܢ ܠܐ ܝܰܪܩܳܢܐ ܘܠܐ ܫܰܘܒܢܐ ܘܠܐ ܒܰܪܕܐ ܘܠܐ ܢܟܝܢ̈ܐ ܘܠܐ ܣܘܓܦܢ̈ܐ. ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܢܬܢܛܪ ܐܬܪܢ ܡ݂ܢ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܕܫܳܒܶܝܢ ܘܒܳܙܝ݂ܢ ܘܓܢܒܝܢ ܘܩܛܠܝܢ ܘܚܛܦܝܢ. ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܢܫܬܘܙܒ ܐܬܪܢ ܘܦܢܝ݂ܬܢ ܡ݂ܢ ܐܝ݂ܕܐ ܩܛܝ݂ܪܳܝܬܐ ܘܡ݂ܢ ܪܓܠܐ ܢܘܟܪܝܬܐ. ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܢܪܡܪܡ ܡܪܝܐ ܠܐܒܗ̈ܬܢ ܬܪ̈ܝܨܰܝ ܫܘܒܚܐ ܕܩܝܡܝܢ ܒܪ̈ܝ݂ܫܰܝܢ ܘܡܕܒܪܝܢ ܠܢ ܘܡܨܠܝܢ ܥܠܝܢ ܘܒܳܥܶܝܢ ܚܠܦܝܢ. ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܢܬܠ ܠܗܘܢ ܪܥܝܐ ܡܫܝܚܐ ܕܢܶܪܥܘܢ ܥܢ̈ܗ ܒܕܟܝܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܘܥܠ ܡܪ̈ܓܐ ܕܥܘܫܢܐ ܘܡܝ̈ܐ ܕܢܝܳܚܐ. ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܢܫܰܝܶܢ ܡܪܝܐ ܠܫܠܝ̈ܛܢܐ ܘܡܠܟ̈ܐ ܘܕܝܢ̈ܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܐܪܥܐ ܕܒܬܪܝܨܘܬܐ ܘܒܟܐܢܘܬܐ ܢܕܰܒܪܘܢ ܘܰܢܗܰܕܘܢ ܠܥܡܐ ܕܡܰܓܥܰܠ ܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ. ܘܒܨܠܘ̈ܬܗ ܡܪܝܐ ܢܪܰܡܪܡ ܩܪܢܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܰܢܫܰܝܢ ܠܥܕ̈ܬܢ ܘܠܕܝܪ̈ܬܢ. ܘܒܨܠܘ̈ܬܗ ܢܒܰܛܠ ܡܢܗܝܢ ܚܣܳܡܐ ܘܐܟ݂ܬܐ ܘܐܦ ܚܶܪܝܢܐ ܘܟܠ ܙܢܐ ܡܥܝ݂ܩܳܢܐ. ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܢܙܰܗܶܐ ܡܪܝܐ ܠܩܫܝ̈ܫܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܕܫܗܪܝܢ ܒܥܐܕܗ ܘܡܩܠܣܝܢ ܠܗ. ܘܒܨܠܘ̈ܬܗ ܢܣܰܡܶܟ ܡܪܝܐ ܠܣܒ̈ܐ ܡܚܝ݂̈ܠܐ ܬܒܝ݂ܪ̈ܰܝ ܠܒܐ܆ ܘܢܰܫܘܶܐ ܐܢܘܢ ܠܚܪܬܐ ܛܒܬܐ ܕܡܠܝ݂ܟܐ ܠܗܘܢ. ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܢܪܰܒܶܐ ܡܪܝܐ ܐܦ ܠܛܠܝ̈ܐ ܘܠܫܒܪ̈ܐ ܘܠܝܠܘ̈ܕܐ ܐܦ ܠܥܠܝ̈ܡܐ ܘܠܓܕܘ̈ܕܐ. ܘܒܨܠܘ̈ܬܗ ܡܪܝܐ ܢܣܰܬܪ ܠܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܐܦ ܠܛܠܝ̈ܐ ܘܛܠܝ̈ܬܐ܆ ܘܠܒܬܘ̈ܠܬܐ ܘܠܛܠܝ̈ܬܐ܆ ܘܠܥܠܝ̈ܡܬܐ ܘܠܰܒ̈ܢܳܬܐ ܕܩܝ̈ܡܢ ܒܕܝܪ̈ܬܐ ܕܒܕܟܝܘܬܐ ܘܒܢܰܟܦܘܬܐ ܘܒܩܕܝܫܘܬܐ ܢܶܫܦܪܘܢ ܠܡܪܝܐ. ܘܒܨܠܘ̈ܬܗ ܢܶܥܩܘܪ ܡܪܝܐ ܡ݂ܢ ܠܒܘ̈ܬܢ ܟܠ ܣܶܢܶܐܬܐ ܘܒܥܠܕܒܒܘܬܐ܆ ܘܢܒܰܛܠ ܡܢܢ ܟܠ ܡܨܘ̈ܬܐ ܐܦ ܚܶܪܝܳܝܘ݂ܬܐ ܘܠܥܶܨܝܳܝܘܬܐ ܘܡܪܘܕܘܬܐ. ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܢܒܰܪܟ ܡܪܝܐ ܦܐܪ̈ܐ ܕܟܪ̈ܡܝܢ ܘܢܰܣܓܶܐ ܦܐܪ̈ܐ ܕܐܝܬ ܒܐܝܠܢܝ̈ܢ ܘܒܢܶܨܒ̈ܬܢ ܘܢܫܰܪܬܚ ܥܒܘ݂ܪܐ ܕܒܡܰܥܨܪ̈ܳܬܢ. ܘܒܨܠܘ̈ܬܗ ܢܢܛܪ ܡܪܝܐ ܠܥ̈ܰܠܠܬܐ ܘܠܙܪ̈ܥܐ ܕܐܝܬ ܒܚܰܩ̈ܠܬܢ. ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܡܪܝܐ ܢܒܰܪܟ ܠܩܶܢ̈ܝܳܢܝܢ ܘܠܡܰܪ̈ܗܳܛܝܢ ܘܢܶܟܣ̈ܐ ܘܟܠ ܩܢܝܘܬܐ ܘܟܠ ܥܰܠ̈ܠܬܐ. ܘܒܨܠܘ̈ܬܗ ܢܶܫܚܘܩ ܡܪܝܐ ܠܒܥܠܕܒܒ̈ܐ ܘܣܳܢ̈ܐܐ ܘܐܦ ܣܳܩܘܪ̈ܐ ܕܳܐܠܨܝ݂ܢ ܠܢ ܘܡܥܝ݂ܩܝܢ ܠܢ. ܘܒܨܠܘ̈ܬܗ ܢܶܣܚܘܦ ܡܪܝܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܠܩܘܒܠܢ ܘܡܰܒܐܫܝ݂ܢ ܠܢ. ܘܒܨܠܘ̈ܬܗ ܢܢܰܛܶܠ ܡܪܝܐ ܝܡܝܢܗ ܥܠܝܢ ܘܥܠ ܩܪܝܬܐ ܕܣܝ݂ܡ ܒܗ̇ ܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܓܒܝܐ ܘܚܣܝܐ ܡܪܝ ܝܚܝܕܝܐ ܕܕܐ. ܠܢ ܢܥܕܪ ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܘܒܨܠܘܬ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܘܕܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܨܠܘܬܗܘܢ ܥܡܗ. ܘܒܨܠܘ̈ܬܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܘܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫܘ̈ܗܝ ܕܡܪܢ ܐܡܝܢ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܬܠܬ ܕܩܕܝܫܐ ܕܐܒܘܢ ܡܥܠܝܐ ܡܪܝ ܕܕܐ