ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ ܒܪܬ݀ ܠܝܩܝܐܢܘܣ ܡܠܟܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ ܒܪܬ݀ ܠܝܩܝܐܢܘܣ ܡܠܟܐ

 

 

ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܡܕܝ݂ܢܬ݀ ܡܰܓܕܘܢ ܚܕܐ ܡ݂ܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܒܰܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܳܝܐ ܡܠܟܐ ܕܦܳܠܰܚ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܐ ܫܡܗ ܠܝܩܝܐܢܘܣ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܢ̱ܬܬܐ ܡܗܰܝܡܢܬܐ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܐܝܬ: ܫܡܗ̇ ܠܝܩܢܝܐ. ܘܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܫܰܦܝ݂ܪܰܬ݀ ܕܘܒܳܪ̈ܐ ܕܥܠ ܡܣܟܢ̈ܐ ܘܣܢܝ݂̈ܩܐ. ܘܰܡܪܰܚܡܐ ܗܘܬ݀ ܥܠ ܝܰܬܡ̈ܐ ܘܰܐܪ̈ܡܠܳܬܐ. ܘܰܐܚܶܒ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܢܶܦܪܥܺܝܗ̇ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܰܦܨܰܚ ܠܠܶܒܗ̇ ܘܝܰܗܒ ܠܗ̇ ܒܰܪܬܐ ܫܰܦܺܝܪܬ݀ ܚܶܙܘܐ. ܪܰܒܝܰܬܗ̇ ܬܪܒܝ݂ܬܐ ܫܦܝܪܬܐ. ܘܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܐܡ݂ܪ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܬܐ ܐܢ̱ܬܬܗ: ܒܫܪܪܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟܝ ܕܰܪܓܝܓ ܐ̱ܢܐ ܠܫܘܦܪܐ ܕܒܪܰܬܝ ܘܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܐ ܕܶܐܒܢܶܐ ܠܗ̇ ܒܘ݂ܪܓܐ ܚܰܣܝ݂ܢܐ ܘܪܳܡܳܐ. ܘܰܐܣܶܩܺܝܗ̇ ܠܗ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܶܚܙܶܐ ܐ̱ܢܫ ܨܘܪܬܗ̇ ܘܫܘܦܪܗ̇. ܘܟܕ ܫܳܠܶܡ ܒܶܢܝܳܢܗ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܐ ܠܗ̇ ܦܳܬܘܪܐ ܡ݂ܢ ܕܗܒܐ ܘܟܠܗܝܢ ܣܢܺܝ̈ܩܳܬܐ ܘܡܳܐܢ̈ܐ ܕܡܶܬܚܰܫܚܐ ܒܗܘܢ ܒܪܰܬܝ ܐܶܥܒܶܕ ܐܢܘܢ ܡ݂ܢ ܕܰܗܒܐ ܐܝܟܢܐ ܕܬܶܚܕܶܐ ܘܬܶܪܘܰܙ ܒܗܘܢ ܘܶܐܣܺܝܡ ܠܘܬܗ̇ ܬܠܬܥܣܪ ܐܰܡܗ̈ܳܬܐ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬ ܕܗܒܐ ܘܣܺܐܡܐ. ܘܶܐܣܺܝܡ ܥܠ ܪܝܫ ܒܪܰܬܝ ܬܓܐ ܕܰܗܒܳܢܳܝܐ ܚܪܺܝܙ ܒܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܡ̇ܢ ܕܢܶܣܒܺܝܗ̇ ܐܢ̱ܬܬܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܝܳܪܶܬ ܠܡܠܟܘܬܝ. ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ ܐܢ̱ܬܬܗ: ܥܒܶܕ ܡܐ ܕܒܳܥܶܐ ܐܢ̱ܬ ܘܨܳܒܶܐ ܐܘ ܡܪܝ. ܘܰܦܩܰܕ ܡܠܟܐ ܕܢܶܬܛܰܝܒܘܢ ܐܘܡܳܢ̈ܐ ܘܒܰܢܳܝ̈ܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ: ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܐ ܕܬܶܒܢܘܢ ܠܰܒܪܰܬܝ ܒܘܪܓܐ ܕܡܺܝܪܐ ܛܳܒܐ ܘܫܦܝܪܐ ܕܠܰܝܬ ܒܰܕܡܘ݂ܬܗ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐ ܘܒܰܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܘܟܠ ܡܐ ܕܒܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡ݂ܢ ܕܗܒܐ ܘܣܺܐܡܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ. ܘܠܡܶܬܚܐ ܕܫܰܢ̱ܬܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܐ ܕܰܬܫܰܡܠܘܢ ܒܶܢܝܳܢܗ. ܘܟܰܢܶܫ ܐܪܒܥܡܐܐ ܓܰܒܪ̈ܐ ܒܰܢܳܝ̈ܐ ܘܐܳܠܶܦ ܘܬܫܰܥܡܐܐ ܓܒܪ̈ܐ ܦܠܚ̈ܐ ܕܫܳܓܠܺܝܢ ܬܚܘ݂ܬ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ. ܘܫܰܪܝܘ ܐܘܡܳܢ̈ܐ ܒܒܶܢܝܳܢܐ. ܘܰܐܦܶܩ ܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܳܡܘܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܟܕ ܓܰܡܰܪܘ ܡ݂ܢ ܒܢܝܢܐ܆ ܥܒܰܕ ܡܠܟܐ ܫܳܪܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܰܩܪܳܐ ܠܗ̇ ܠܚܡܫܐ ܡ݂ܢ ܡܠܟ̈ܐ ܫܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܘܟܰܢܶܫܘ ܥܡܗܘܢ ܚܡܫܡܐܐ ܐܰܠܦܝ̈ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܐܦ ܐܶܬܛܰܝܰܒܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܣܛܰܪ ܡܢܗܘܢ ܡ݂ܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ. ܘܰܦܩܰܕ ܡܠܟܐ ܕܢܶܐܟܠܘܢ ܘܢܶܫܬܘܢ ܠܘܬܗ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܟܕ ܚܳܕܶܝܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢ. ܘܡ݂ܢ ܒܳܬܰܪܟܢ ܢܺܐܙܠ̱ܘܢ ܠܒܳܬܰܝ̈ܗܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܠܟܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܢܶܟܣܘܢ ܫܒܥܐ ܐܰܠܦܝ݂̈ܢ ܡ݂ܢ ܒܥܺܝܪ̈ܐ ܘܐܪܒܥܣܪܐ ܐܰܠܦܰܝ̈ܐ ܥܳܢ̈ܐ ܘܬܪ̈ܢܘܓܠܬܐ ܘܝܘ̈ܢܐ ܡܕܡ ܣܘܓܐܐ. ܘܶܐܟܰܠܘ ܘܶܐܫܬܝ݂ܘ ܘܶܐܬܦܨܰܚܘ ܘܰܪܘܰܙܘ ܘܰܚܕܺܝܘ. ܡ݂ܢ ܒܬܪܟܢ ܢܣܰܒ ܠܒܪܬܗ ܙܺܝܰܐܢܶܐ ܘܰܐܣܩܗ̇ ܠܒܘܪܓܐ܆ ܘܗ݂ܝ ܛܠܝܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܒܰܪܬ ܫܬ ܫܢܝ݂̈ܢ. ܘܣܡ ܠܘܬܗ̇ ܐܰܡܗ̈ܬܐ ܕܰܢܫܰܡܫ̈ܢܗ̇ ܐܝܟܢܐ ܕܬܶܚܕܶܐ ܘܬܶܬܒܰܣܡ ܥܡܗܝܢ. ܘܣܡ ܠܘܬܗ̇ ܬܫܥܝܢ ܘܬܡܳܢܝܐ ܨܠܡ̈ܐ ܠܡܶܣܓܰܕ ܘܠܡܶܦܠܰܚ ܐܢܘܢ. ܟܕ ܚܙܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܠܨܰܠܡ̈ܐ ܐܡܪܬ݀ ܠܐܒܘܗ̇: ܐܳܒܝ܆ ܒܳܥܶܐ ܐܢ̱ܬ ܠܡܶܚܒܫܰܢܝ ܥܡ ܡܝ̈ܬܐ ܒܩܰܒܪܐ؟ ܠܐ ܬܫܒܘܩܰܝܢܝ ܠܡܶܚܙܳܐ ܡܕܡ ܡ݂ܢ ܗܰܢܺܝܐܘܬ ܒܪܺܝܬܐ ܗܕܐ. ܘܠܐ ܕܶܐܚܙܶܐ ܠܐܡܝ. ܘܐܦܠܐ ܕܶܐܗܰܠܶܟ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܐܦ ܐܶܬܰܐܠܨܶܬ ܡ݂ܢ ܟܠܗܝܢ ܦܶܢ̈ܝܳܬܐ. ܘܐܒܘܗ̇ ܠܐ ܫܡܰܥ ܠܗ̇. ܐܠܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗ̇: ܬܩܰܘܺܝܢ ܒܒܘܪܓܐ ܗܢܐ ܥܕܡܐ ܠܙܰܒܢܐ ܕܡܫܬܘܬܟܝ. ܘܰܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܨܐܕܝܗ̇ ܘܶܐܚܰܕ ܬܪܥܐ ܕܒܘܪܓܐ ܒܰܐܦܶܝ̈ܗ̇. ܘܰܢܣܰܒ ܩܠܝ̈ܕܐ ܘܰܢܚܶܬ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܦܩ݂ܕ ܠܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ ܕܫܡܗ ܐܰܡܦܝ݂ܠܘ݂ܟܝܳܘܣ ܕܢܺܐܙܰܠ ܢܰܠܦܺܝܗ̇ ܚܶܟܡܬܐ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܐ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܒܘܪܓܐ: ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܶܚܙܶܐ ܐܦܝ̈ܗ̇. ܘܩܰܘܝܰܬ݀ ܒܒܘܪܓܐ ܗ̇ܘ ܫܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܝܪ̈ܚܐ ܬܠܬܐ. ܟܕ ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘ̈ܡܐ ܟܕ ܗ݂ܝ ܥܡ ܐܰܡܗ̈ܬܗ̇ ܝܳܬܒ̈ܳܢ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܕܡܶܐܟܘܠܬܐ܆ ܐܰܪܺܝܡܰܬ݀ ܥܰܝܢܶܝ̈ܗ̇ ܠܘܬ ܟܰܘܬܐ ܕܚܳܝܪܳܐ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܘܰܚܙܬ݀ ܝܘܢܐ ܚܶܘܳܪܬܐ ܘܒܦܘܡܗ̇ ܛܰܪܦܐ ܕܙܰܝܬܐ ܥܶܠܰܬ݀ ܡ݂ܢ ܟܰܘܬܐ ܘܚܶܕܪܰܬ݀ ܬܠܬܐ ܚܘ݂ܕܪ̈ܺܝܢ ܟܢ ܐܰܪܡܝܰܬ݀ ܡ݂ܢ ܦܘܡܗ̇ ܠܛܰܪܦܐ ܕܙܰܝܬܐ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܘܢܶܦܩܰܬ݀. ܘܥܠ ܬܘܒ ܡ݂ܢ ܒܬܪܟܢ ܢܶܫܪܳܐ ܘܰܒܡܳܩܘ݂ܙܗ ܟܠܝ݂ܠܐ ܕܕܗܒܐ ܘܰܐܪܡܝܗ ܥܠ ܛܒܠܝܬܐ ܘܢܦܰܩ. ܘܐܬܦܢܝܬ݀ ܠܡܥܪܒܐ ܘܚܙܬ݀ ܕܥܰܠ ܥܘܪܒܐ ܘܒܡܩܘܙܗ ܟܘܪܦܐ ܘܐܪܡܝܗ̇ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܘܰܢܦܰܩ. ܘܕܶܚܠܰܬ݀ ܘܶܐܬܬܙܺܝܥ ܠܒܗ̇. ܘܶܐܬܕܰܡܪܰܬ݀ ܒܗ̇ܘ ܡܐ ܕܶܐܫܟܚܰܬ݀. ܟܕ ܐܶܬܳܐ ܡܠܦܢܗ̇ ܫܰܐܠܬܗ ܥܠ ܗܕܐ. ܦܰܢܝ ܠܗ̇ ܡܠܦܢܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ̇: ܝܘܢܐ ܕܶܐܫܟܰܚܬܝ ܗ݂ܝ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܳܥܝܳܐ ܕܬܐܬܐ ܠܘܳܬܟܝ ܘܬܰܓܶܢ ܥܠܝܟܝ. ܘܛܪܦܐ ܕܙܰܝܬܐ ܪܘܫܡܐ ܗܘ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܒܳܥܝܳܐ ܐܢ̱ܬܝ ܠܡܶܥܡܰܕ ܒܗ̇. ܘܢܶܫܪܳܐ ܡܠܟܐ ܗܘ ܪܒܐ ܚܝܠܬܢܐ ܘܫܡܝܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܡܟܪܶܟܝ ܠܗ ܟܠܬܐ ܘܢܟܰܠܠܶܟܝ ܒܰܟܠܝ̈ܠܐ ܕܫܘܒܚܐ ܘܕܐܝܩܪܐ. ܒܪܡ ܥܘ݂ܪܒܐ ܡܰܠܟܐ ܗܘ ܡܚܝ݂ܠܐ ܘܫܰܦܠܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܰܢܫܰܢܩܶܟܝ ܣܓܝ. ܡܛܠ ܕܡܫܬܰܢܩܐ ܐܢ̱ܬܝ ܒܗܕܐ ܒܪܺܝܬܐ ܫܘܢܩܐ ܩܫܝܐ ܘܩܰܪ̈ܺܝܒܝܟܝ ܡܰܫܠܡܝ݂ܢ ܠܟܝ ܒܐܝ̈ܕܝ ܒܥܶܠܕ̈ܒܒܐ. ܡ݂ܢ ܒܬܪܟܢ ܢܺܐܪܰܒ ܫܡܟܝ ܒܒܪܝܬܐ ܟܠܗ̇ ܘܰܬܩܰܒܠܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܚܝ̈ܐ ܡܬܘܡܳܝ̈ܐ. ܡ݂ܢ ܒܬܪܟܢ ܒܩܰܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣܠܶܩܘ ܐܒܘܗ̇ ܘܐܡܗ̇ ܠܘܳܬܗ̇ ܕܢܶܣܥܪܘܢܗ̇ ܘܢܶܚܙܘܢܗ̇. ܘܫܰܠܶܡ ܥܠܝܗ̇ ܐܒܘܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ̇: ܐܘ ܒܪܰܬܝ܆ ܩܪܶܒ ܙܒܢܐ ܕܙܽܘܘܳܓܶܟܝ. ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܐ ܕܶܐܙܰܘܓܟܝ. ܡܘܢ ܐܡܪܐ ܐܢ̱ܬܝ؟ ܐܡܪܬ݀ ܠܗ ܩܕܝܫܬܐ: ܐܘ ܐܳܒܝ܆ ܒܳܥܝܳܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܐܝܟ ܕܬܬܠ ܠܝ ܐܰܦܬܐ ܬܫܥܐ ܝܘ̈ܡܐ. ܘܰܥܒܰܕ ܐܒܘܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ݀ ܠܗ. ܘܶܐܚܰܕ ܬܪܥܐ ܕܒܘܪܓܐ ܘܰܢܦܰܩ. ܘܩܳܡܰܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܡܶܚܕܐ ܠܘܬ ܡܕܢܚܐ ܘܫܪܝܬ݀ ܡܨܰܠܝܐ ܘܒܳܥܝܳܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܘܳܐܡܪܳܐ: ܐܘ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܐܢ ܐܢ̱ܬ ܗ݂ܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܰܝܐ ܘܡܬܘܡܝܐ܆ ܫܰܒܶܠܰܝܢܝ ܒܐܘܪܚܟ ܫܪܝ݂ܪܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܶܐܥܒܶܕ ܨܒܝܢܟ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܢܚܶܬ ܠܘܬܗ̇ ܡܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ̇: ܐܘ ܦܝܠܘܡܝܢܐ ܒܪ̱ܬ ܡܠܟܐ. ܠܐ ܡܟܝܠ ܢܶܬܩܪܶܐ ܫܡܟܝ ܦܝܢܠܘܦܐ ܐܠܐ ܐܪܝܐܢܐ ܕܡܶܬܦܰܫܰܩ ܙܺܝܰܐܢܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ̇: ܫܠܡܐ ܥܠܝܟܝ ܐܘ ܙܝܐܢܐ ܒܪ̱ܬ ܠܝܩܝܐܢܘܣ ܡܠܟܐ. ܛܘܒܝܟܝ ܘܛܘܒܐ ܠܢܦܫܟܝ ܐܘ ܟܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܶܬܚܰܝܠܝ ܘܶܐܬܓܰܢ̱ܒܪܝ ܘܠܐ ܬܶܕܚܠܝܢ ܡ݂ܢ ܫܘܢܳܩܐ ܕܦܓܪܐ ܡܛܠ ܕܰܡܗܰܝܡܢܝܢ ܥܠ ܐܝܕܝ̈ܟܝ ܡܐܐ ܘܬܠܬܡܐܐ ܪ̈ܶܒܘܳܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܬܪܝܢ ܐܰܠܦܝ̈ܐ ܘܡܐܐ ܘܬܠܬܥܣܪ ܐܰܠܦܝ݂̈ܢ ܐܢܫ̈ܐ ܘܝܳܪܶܒ ܫܡܟܝ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ. ܗܐ ܐܳܬܶܐ ܠܘܬܟܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܬܠܡܝ݂ܕܗ ܕܦܘܠܘܣ ܘܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡܝܐ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܩܡ ܒܰܡܕܺܝܢܰܬ ܐܦܣܘܣ ܒܰܕܡܘ݂ܬ ܡܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ ܘܦܳܬܰܚ ܩܕܡܘܗܝ ܫܘܪܐ ܕܒܘܪܓܐ ܘܥܳܐܠ ܠܘܬܟܝ ܘܡܰܥܡܶܕ ܠܟܝ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܚܕ ܐܠܗܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܦܠܓܗ ܕܠܺܠܝܐ܆ ܚܳܪܰܬ݀ ܒܓܶܢ̱ܒ ܒܘܪܓܐ ܘܰܚܙܳܬ݀ ܕܶܐܬܦܬܰܚ ܫܘܪܐ ܘܥܠ ܒܗ ܟܳܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܛܝܡܬܐܘܣ ܘܩܡ ܩܕܳܡܶܝܗ̇܆ ܘܣܡ ܝܡܝܢܗ ܥܠ ܪܝܫܗ̇. ܘܰܢܣܰܒ ܡܝ̈ܐ ܘܒܰܪܶܟ ܥܠܝܗܘܢ ܘܩܕܫ ܐܢܘܢ. ܒܬܪܟܢ ܐܰܥܡܕܳܗ̇ ܠܗ̇ ܘܠܰܐܡܗ̈ܳܬܗ̇ ܬܠܬܥܣܪ. ܘܩܰܪܶܒ ܩܘܪܒܢܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗܝܢ ܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܟܢ ܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܨܶܕܰܝܗܶܝܢ ܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܕܥ݂ܠ. ܘܰܗܘܳܐ ܨܦܪܐ ܚܙܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܠܛܝܒܘܬܐ ܕܰܐܓܢܰܬ݀ ܥܠܝܗ̇. ܣܶܓܝܰܬ݀ ܒܠܒܗ̇ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ. ܘܚܶܕܝܬ݀ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܣܰܓܝܐܬܐ. ܐܦ ܫܶܩܠܰܬ݀ ܠܨܠܡ̈ܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܐܣܶܩ ܐܒܘܗ̇ ܠܘܬܗ̇. ܘܰܐܪܡܝܰܬ݀ ܐܢܘܢ ܡ݂ܢ ܟܰܘܬܐ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܒܘܪܓܐ. ܘܰܢܦܠܘ ܨܠܡ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܶܐܬܬܰܒܰܪܘ. ܘܟܕ ܓܡܰܪܘ ܬܫܥܐ ܝܘ̈ܡܐ܆ ܣܠܶܩ ܐܒܘܗ̇ ܠܘܬܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ̇: ܐܘ ܒܪܰܬܝ ܐܘ ܢܘܗܪܐ ܕܥܝܢܝ̈܆ ܫܡܰܥ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܟܝ܆ ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܐ ܕܰܐܚܬܶܟܝ ܠܣܳܚܪܰܬ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܢܶܚܙܘܢ ܡܠܟ̈ܐ ܫܘܦܪܟܝ ܘܪܓܝܓܘܬܟܝ ܐܝܟܢܐ ܕܶܐܙܰܘܓܶܟܝ ܠܚܕ ܡ݂ܢ ܒܢܰܝ̈ܗܘܢ. ܒܐܝܢܐ ܡ̇ܢ ܕܨܳܒܝܳܐ ܐܢ̱ܬܝ ܒܗ ܘܒܳܥܝܳܐ ܐܢ̱ܬܝ ܠܗ. ܦܰܢܝܰܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ ܥܠ ܐܒܘܗ̇ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܕܰܥ ܐܒܝ ܕܶܐܬܩܪܺܝܬ ܠܡܘܠܟܢܐ ܫܡܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܶܐܬܥܰܡܕܶܬ ܥܠ ܫܡܗ ܘܡܰܟܪܰܢܝ ܠܡܫܬܘܬܗ ܕܠܐ ܥܒܪܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ. ܘܠܐ ܦܳܫܰܬ݀ ܠܝ ܪܶܓܬܐ ܒܗܕܐ ܒܪܝܬܐ. ܘܠܝܬ ܠܝ ܣܢܝܩܘܬܐ ܠܡܫܬܘܬܐ ܕܥܳܒܪܐ ܘܡܫܬܰܪܝܐ. ܘܐܢ̱ܬ ܩܘܡ ܚܙܝ݂ ܐܠܗܝ̈ܟ ܛܰܡ̈ܐܐ ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܗܘܢ ܡ݂ܢ ܬܒܳܪܐ ܘܛܘܚܛܳܚܐ ܘܠܐ ܐܬܡܨܺܝܘ ܕܢܰܘܬܪܘܢ ܢܦܫܗܘܢ ܒܡܕܡ. ܐܠܐ ܡܳܠܟܳܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܐܘ ܐܒܝ ܙܠ ܣܰܒ ܡܢܗܘܢ ܕܗܒܐ ܘܣܺܐܡܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܘܦܰܠܶܓܺܝܘܗܝ ܥܠ ܒܳܝ̈ܫܐ ܘܡܣܟܢ̈ܐ ܘܣܢܺܝ̈ܩܐ ܐܝܟܢܐ ܕܬܺܐܪܰܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܢܗܘܐ ܠܟ ܐܰܓܪܐ ܪܒܐ ܘܗܝܡܢ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܘܰܥܡܰܕ ܥܠ ܫܡܗ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܢܗܰܪ ܗܰܘܢܟ ܘܢܶܥܪܘܩ ܣܛܢܐ ܡ݂ܢ ܩܕܳܡܝܟ. ܟܕ ܫܡܰܥ ܡܠܟܐ ܡܠܬܐ ܗܕܐ܆ ܪܓܶܙ ܪܘܓܙܐ ܩܫܝܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ̇: ܐܘ ܒܪܰܬܝ܆ ܠܘܰܝ ܠܐ ܐܰܘܠܶܕܬܶܟܝ ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚܬܟܝ. ܐܘ ܡܰܘܒܕܰܬ ܚܝ̈ܐ. ܐܡܪܐ ܐܢ̱ܬܝ ܠܝ ܡܰܡܠܠܐ ܗܢܐ ܕܬܰܗܦܟܰܢܝ ܡ݂ܢ ܣܶܓܕܰܬ ܐܠܗ̈ܐ. ܘܐܢ ܟܕ ܫܡܥܝܢ ܒܝ݂ ܡܠܟ̈ܐ ܕܰܗܘܺܝܬ ܟܪܶܣܛܝܳܢܐ܆ ܫܳܩܠܝܢ ܡܶܢܝ ܠܡܠܟܘܬܐ ܘܩܛܠܝܢ ܠܝ. ܘܰܦܩܰܕ ܐܒܘܗ̇ ܕܢܶܓܪܘܢܗ̇ ܒܣܰܥܪܐ ܕܪܝܫܗ̇ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܒܘܪܓܐ ܘܚܰܕܪܘܗ̇ ܒܥܠܕܒܒ̈ܐ ܒܰܕܡܘܬ ܟܰܠܒ̈ܐ ܠܛܒܝ݂ܬܐ. ܘܓܰܪܘܗ̇ ܒܣܰܥܪܐ ܕܪܝܫܗ̇ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܒܘܪܓܐ. ܘܡܶܬܬܰܘܒܠܐ ܗܘܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ ܠܘܬ ܐܒܘܗ̇. ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܒܫܘܢܳܩܐ ܩܫܝܐ ܕܰܒܶܩܬܗ̇ ܐܡܗ̇ ܘܢܳܣܒܳܐ ܗܘܬ݀ ܥܦܪܐ ܕܡܗܰܠܟܐ ܗܘܬ݀ ܒܪܬܗ̇ ܙܝܐܢܐ ܥܠܘܗܝ ܘܪܳܡܝܳܐ ܠܗ ܥܠ ܪܝܫܗ̇ ܘܳܐܡܪܳܐ: ܢܗܘܐ ܥܦܪܐ ܗܢܐ ܫܘܒܩܢܐ ܠܚܰܘ̈ܒܝ ܘܚܛܗܝ̈. ܟܕ ܐܫܟܚ ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ ܡ݂ܢ ܐܢܬܬܗ ܐܬܕܰܡܪ ܘܚܰܫ ܠܒܗ. ܘܟܕ ܡܛܰܘ ܠܡܕܺܝܢܰܬ ܡܰܕܓܘܢ ܐܶܬܳܐ ܣܛܢܐ ܠܝ݂ܛܐ ܘܒܰܗܺܝܬܐ ܘܩܡ ܩܕܡ ܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ ܘܰܩܥܳܐ ܒܩܠܐ ܪܒܐ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܰܪܡܳܐ ܠܚܘܛܪܐ ܡ݂ܢ ܐܝܕܗ ܘܶܐܡܰܪ: ܦܘܩܝ ܡ݂ܢ ܡܕܺܝܢܰܬܝ ܘܡܠܟܘܬܝ ܘܐܬܪܝ. ܘܙܶܥܩܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܒܰܐܦܘ̈ܗܝ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܐܢ̱ܬ ܡ̇ܢ ܐܢ̱ܬ ܐܳܘ ܠܝܛܐ؟ ܦܰܢܺܝ ܣܛܢܐ ܘܶܐܡܪ ܘܡܛܰܝ̈ܒܐ ܟܠܗܘܢ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ: ܕܐܢܐ  ܐܒܘܗ̇ ܕܒܝ݂ܫܘܬܐ ܘܫܶܡܝ ܢܪܩܣܘܣ. ܐܢܐ ܐܝܬܝ ܕܰܐܛܥܺܝܬ ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܘܰܐܦܩܶܬ ܐܢܘܢ ܡ݂ܢ ܦܪܕܝܣܐ. ܘܐܢܐ ܐܺܝܬܰܝ ܕܪܳܡܶܐ ܐ̱ܢܐ ܚܶܪܝܳܢܐ ܒܝܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܐܢܐ ܐܺܝܬܰܝ ܕܰܐܛܥܺܝܬ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗܕܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܦܠܚܘܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܘܢܶܣܓܕܘܢ ܠܝ ܒܗܘܢ. ܘܐܝܬ ܠܝ ܡܩܳܡܳܐ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗܕܐ ܐܳܠܶܦ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܫܢܝ݂̈ܢ ܘܫܰܠܝ݂ܛ ܐ̱ܢܐ ܥܠܝܗܘܢ ܘܦܳܠܚܝܢ ܩܕܳܡܰܝ ܘܡܫܰܡܠܺܝܢ ܨܶܒܝܳܢܝ. ܘܗܫܐ ܐܢ̱ܬܝ ܐܶܬܰܝܬܝ ܐܝܟܢܐ ܕܰܬܒܰܛܠܺܝܢ ܫܘܠܛܢܝ ܘܽܐܘܚܕܳܢܝ ܘܬܶܛܪܽܘܕܝ݂ܢܝ ܡ݂ܢ ܕܘܟܰܬܝ. ܦܘܩܝ ܡ݂ܢ ܡܕܺܝܢܰܬܝ ܐܘ ܫܠܳܝ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܢ̱ܬܝ ܒܗ. ܘܐܢ ܠܐ ܥܐܠ ܐ̱ܢܐ ܒܠܒܗ ܕܐܒܘܟܝ ܐܝܟܢܐ ܕܰܢܫܰܢܩܶܟܝ ܫܘܢܩܐ ܩܫܝܐ ܘܢܶܩܛܠܟܝ ܘܳܐܒܕܳܐ ܐܢ̱ܬܝ ܡ݂ܢ ܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܘܓܰܪܬܗ ܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܣܟܘܪ ܦܘܡܟ ܐܘ ܠܝ݂ܛܐ ܐܘ ܒܰܗܝ݂ܬܐ. ܘܐܬܛܪܕ ܡ݂ܢ ܩܕܳܡܝ ܘܦܘܩ ܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗܕܐ. ܘܠܝܬ ܠܟ ܫܘܠܛܢܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܕܬܶܥܘܠ ܠܗ̇ ܘܪܶܫܡܰܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܡܝܰܩܪܐ ܘܣܛܢܐ ܫܰܪܺܝ ܡܶܬܡܚܶܠ ܘܕܳܐܶܒ ܐܝܟ ܬܶܢܳܢܐ ܩܕܡ ܪܘܚܐ. ܒܬܪܟܢ ܐܡ݂ܪ ܡܠܟܐ ܠܐܢ̱ܬܬܗ: ܐܢ̱ܬܝ ܐܡ݂ܪܬܝ ܠܰܒܪܰܬܝ ܕܬܶܟܦܘܪ ܒܐܠܗܝ̈ ܘܬܶܬܒܰܪ ܐܢܘܢ ܘܰܬܨܰܚܶܝܢܝ؟ ܐܡܪܬ݀ ܠܗ ܐܢ̱ܬܬܗ: ܠܐ ܐܢܐ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܒܪܡ ܐܡ݂ܪ ܠܗ̇ ܡܪܗ̇ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܗܰܝܡܢܬ݀ ܒܗ. ܘܗ݂ܘ ܡܠܳܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܬܶܪܓܰܙ ܐܘ ܡܪܝ ܥܠ ܒܰܪܬܰܢ ܙܝܐܢܐ. ܡܛܠ ܕܒܥܶܠܬܗ̇ ܘܥܠ ܐܝܕܝ̈ܗ̇ ܢܺܐܪܰܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܚܝ̈ܐ ܡܬܘܡܝ̈ܐ. ܟܕ ܫܡܰܥ ܡܠܟܐ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܡ݂ܢ ܐܢ̱ܬܬܗ܆ ܪܓܶܙ ܪܘܓܙܐ ܩܫܝܐ ܘܶܐܡܪ ܠܗ̇: ܦܘܩܝ ܡ݂ܢ ܒܰܝܬܝ ܐܢ̱ܬܝ ܘܒܰܪܬܟܝ. ܘܐܠܐ ܩܐܡ ܐ̱ܢܐ ܩܳܛܠ ܐ̱ܢܐ ܠܟܝܢ. ܘܰܐܪ̈ܚܶܩܝ ܡܢܗ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܨܰܦܪܐ ܩܡܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ ܘܥܶܠܬ݀ ܠܘܬ ܐܒܘܗ̇ ܘܗ݂ܘ ܝܳܩܶܕ ܒܪܘܓܙܗ ܐܝܟ ܢܘܪܐ. ܘܟܕ ܚܳܪ ܒܗ̇܆ ܟܳܦ ܪܝܫܗ ܒܐܪܥܐ ܘܫܰܪܺܝ ܪܳܢܶܐ ܒܣܘܥܪܢܗ̇ ܘܡܘܢ ܢܥܒܕ ܒܗ̇ ܘܐܝܟܢܐ ܢܰܘܒܕܺܝܗ̇ ܘܠܐܡܗ̇. ܐܡܪܬ݀ ܠܗ ܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ: ܡܐ ܠܝ ܚܳܙܝܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܚܰܫܝܫܐ ܘܰܟܡܝ݂ܪܐ ܐܘ ܐܒܝ. ܘܐܪܝܡ ܪܝܫܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ̇: ܐܘ ܒܪܰܬܝ܆ ܐܶܫܬܘܦ ܠܐ ܐܰܘܠܶܕܬܟܝ ܘܠܐ ܐܶܣܬܰܒܪܶܬ ܒܟܝ ܐܘ ܚܙܺܝܬܟܝ ܡܛܠ ܕܚܳܕܶܐ ܗܘܺܝܬ ܒܟܝ ܘܡܬܦܨܚ. ܘܗܘܬ݀ ܚܠܦ ܚܰܕܘܰܬܝ ܟܡܝ݂ܪܘܬܐ. ܘܚܠܦ ܦܨܺܝܚܘܬܝ ܚܫ̈ܐ. ܐܠܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟܝ ܐܘ ܒܪܰܬܝ܆ ܠܐ ܬܒܰܙܚܺܝܢ ܘܰܬܡܰܝܩܝ݂ܢ ܒܝ܆ ܐܠܐ ܗܦܘܟܝ ܡ݂ܢ ܛܳܥܝܘܬܟܝ ܘܣܓܘܕܝ ܠܐܠܗ̈ܐ ܐܝܟܢܐ ܕܶܐܨܒܶܐ ܒܟܝ. ܦܢܝܬ݀ ܠܗ ܙܝܐܢܐ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܐܝܬ ܠܝ ܣܒܪܐ ܕܐܢ̱ܬ ܦܳܢܶܐ ܐܢ̱ܬ ܡ݂ܢ ܛܥܝܘܬܐ ܠܣܶܓܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܡܶܚܕܐ ܪܓܶܙ ܪܘܓܙܐ ܩܫܝܐ ܘܐܫܬܚܠܦ ܓܰܘܢܗ ܘܰܗܘܳܐ ܐܝܟ ܩܛܡܐ ܘܦܩ݂ܕ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܗܝ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܫܠܚܘܢ ܠܒܘ̈ܫܝܗ̇ ܡܢܗ̇ ܘܬܩܰܘܶܐ ܥܰܪܛܶܠܳܝܬܐ. ܘܦܩ݂ܕ ܐܢܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܐܣܪܘܢ ܣܰܥܪܐ ܕܪܝܫܗ̇ ܒܐܪܒܥܐ ܣܘܣܘ̈ܬܐ ܕܪ̈ܰܟܫܐ ܘܕܢܶܪܗܛܘܢ ܠܪ̈ܰܟܫܐ ܐܝܟܢܐ ܕܬܶܬܦܣܶܩ. ܘܟܕ ܛܰܝܒܘܗ̇ ܦܩܰܕ ܡܠܟܐ ܕܢܶܐܣܪܘܢ ܣܰܥܪܗ̇ ܒܕܘܢܒ̈ܬܐ ܕܪ̈ܰܟܫܐ. ܘܟܕ ܐܳܣܪܺܝܢ ܠܗ̇܆ ܐܶܫܬܪܺܝ ܣܘܣܝܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܪ̈ܰܟܫܐ ܘܰܦܣܰܩ ܦܓܘܕܗ ܘܰܪܗܶܛ ܡܣܰܪܗܒܳܐܝܬ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܟܕ ܝܰܬܝ݂ܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܰܫܘܰܪ ܥܠܘܗܝ ܘܕܰܩܪܗ ܘܰܢܣܰܒ ܝܡܝܢܗ ܒܦܘܡܗ ܘܦܰܣܩܗ̇ ܡ݂ܢ ܟܰܬܦܗ܆ ܟܢ ܬܘܒ ܗܦܰܟ ܘܩܡ ܒܕܘܟܬܗ. ܘܶܐܙܕܰܥܙܰܥ ܡܠܟܐ ܘܢܦܰܠ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܝܟ ܡܝ݂ܬܐ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܣܘܣܝܐ ܗܟܢܐ ܦܬܰܚ ܦܘܡܗ ܘܰܨܗܶܠ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܘܡܠܠ ܘܶܐܡܰܪ: ܛܘܒܝܟܝ ܐܘ ܙܝܐܢܐ ܟܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܕܰܙܟܰܝܬܝ ܠܣܛܢܐ. ܐܝܬ ܠܟܝ ܕܬܶܫܬܰܢܩܝܢ ܒܬܪܟܢ ܒܒܪܝܬܐ ܫܘܢܩܐ ܩܫܝܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܡܰܘܬܟܝ ܝܳܪܬܳܐ ܐܢ̱ܬܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܡܬܒܰܣܡܐ ܐܢ̱ܬܝ ܥܡ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܐܠܐ ܘܝܐ ܐܦ ܘܝܐ ܠܟܳܦܘܪ̈ܐ ܦܳܠܚܰܝ̈ ܦܬܰܟܪ̈ܐ ܡܛܠ ܕܡܫܬܢܩܝܢ ܥܡ ܣܛܢܐ ܒܢܘܪܐ ܕܓܗܢܐ. ܟܕ ܚܙܘ ܟܢ̈ܫܐ ܕܣܘܣܝܐ ܡܡܰܠܠ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܒܡܰܡܠܠܐ ܗܢܐ ܐܬܕܡܪܘ ܘܶܐܚܕܬ݀ ܐܢܘܢ ܪܗܳܒܬܐ. ܘܰܫܓܰܠܘ ܡܢܗܘܢ ܒܡܠܟܐ ܘܡܢܗܘܢ ܫܕܰܘ ܢܦ̈ܫܬܗܘܢ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝܗ̇ ܕܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ̇: ܒܥܝܢܢ ܡܢܟܝ ܕܬܪܰܚܶܡ ܥܠ ܐܒܘܟܝ ܡܠܟܐ. ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗܘܢ ܣܰܒܘ ܐܢ̱ܬܘܢ ܝܡܝܢܗ ܘܰܐܗܦܟܘܗ̇ ܠܕܘܟܬܗ̇ ܘܕܽܘܒܩܘܗ̇ ܒܰܕܡܗ̇. ܘܥܒܕܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ݀ ܠܗܘܢ. ܡ݂ܢ ܒܬܪܟܢ ܐܪܝܡܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܚܝܳܪܗ̇ ܠܫܡܝܐ ܘܫܪܝܬ݀ ܡܨܰܠܝܐ ܘܳܐܡܪܳܐ: ܐܘ ܐܠܗܝ ܘܡܪܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܢ̱ܬ ܗ݂ܘ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܥܳܒܶܕ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ܆ ܡܬܟܫܦܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܐܢܐ ܐܰܡܬܟ ܚܛܝܬܐ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܝܘܡܢ ܬܕܡܪ̈ܬܟ ܘܬܡܺܝ̈ܗܳܬܟ ܠܩܰܘ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝܳܕܥܝܢ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܘܰܐܣܳܐ ܠܐܒܝ ܡܠܟܐ ܡ݂ܢ ܡܚܘ݂ܬܗ ܘܰܐܗܦܶܟܳܝܗܝ ܡ݂ܢ ܬܰܘܫܐ ܘܛܳܥܝܘܬܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܟ. ܟܕ ܫܰܠܡܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܨܠܘܬܗ̇ ܘܐܒܘܗ̇ ܡܠܟܐ ܩܡ ܘܝܺܬܶܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܘܝܡܝܢܗ ܒܟܰܬܦܗ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܓܕܰܫ ܠܗ̇ ܡܕܡ. ܟܕ ܚܙܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܪܒܬܐ ܩܥܰܘ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡܪܘ ܟܢܝ݂ܫܐܝ݂ܬ: ܒܫܪܪܐ ܐܘ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܙܝܐܢܐ ܕܐܠܗܟܝ ܐܠܗܐ ܗܘ ܪܒܐ. ܘܠܝܬ ܣܛܰܪ ܡܢܗ. ܘܗܝܡܢܘ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܐܰܠܦܝ݂̈ܢ ܢܰܦ̈ܫܳܢ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܥܠ ܐܝܕܝ̈ܗ̇ ܕܩܕܝܫܬܐ ܕܟܝ݂ܬܐ ܙܝܐܢܐ. ܟܢ ܐܒܘܗ̇ ܡܠܟܐ ܩܡ ܘܥܰܦܶܩ ܒܰܪܬܗ. ܘܰܒܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܘ ܒܪܰܬܝ ܘܐܘ ܩܳܪܝ݂ܬܐ ܕܥܝ̈ܢܝ܆ ܝܘܡܢܐ ܗܰܝܡܢܶܬ ܥܠ ܐܝܕܝ̈ܟ ܒܡܪܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܰܐܚܺܝܬܺܝܢܝ ܘܰܐܦܶܩܬܺܝܢܝ ܡ݂ܢ ܚܫܘܟܐ ܠܢܘܗܪܐ. ܬܳܝ ܠܟܝ ܗܫܐ ܠܡܶܣܰܒ ܐܡܟܝ ܘܠܡܶܣܰܩ ܠܒܘܪܓܐ ܕܒܗ ܐܬܚܙܝ ܠܟܝ ܢܘܗܪܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܟܕ ܣܠܩܘ ܠܒܘܪܓܐ ܗܐ ܛܝܡܬܐܘܣ ܚܣܝܐ ܩܕܝܫܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܰܐܥܡܶܕ ܩܕܡܝܬ݀ ܠܡܠܟܐ ܘܒܳܬܪܗ ܐܢ̱ܬܬܗ ܘܒܬܪܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܥܠܝܗܘܢ ܒܫܶܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܚܕ ܐܠܗܐ. ܘܰܐܠܶܦ ܐܢܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝ݂ܨܬܐ. ܘܩܰܪܶܒ ܩܘܪܒܢܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܡ݂ܢ ܒܬܪܟܢ ܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܠܘܳܬܗܘܢ. ܬܘܒ ܢܶܚܬܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܐܟܪܙܬ݀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܩܘܝܘ ܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ ܟܳܦܘܪ̈ܐ ܕܒܰܡܕܝܢ̱ܬܐ ܥܕܡܐ ܕܗܝܡܢܘ ܟܠܗܘܢ ܥܠ ܐܝܕܝ̈ܗ̇. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢܝܢܗܘܢ ܐܝܟ ܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܐܰܠܦܝ݂̈ܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܬܘܒ ܩܕܝܫܐ ܛܝܡܬܐܘܣ ܘܰܐܥܡܶܕ ܐܢܘܢ ܒܫܡܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܰܘܬܶܦ ܐܢܘܢ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܡܚܕܐ ܟܬܰܒ ܡܠܟܐ ܠܝܩܝܐܢܘܣ ܐܒܘܗ̇ ܕܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ ܐܓܪܬܐ ܠܨܶܕܰܩܝܐ ܡܠܟܐ ܒܪ ܐܚܘܗܝ ܘܰܐܘܕܥܶܗ ܒܗ̇ ܕܰܗܘܺܝܬ ܢܳܨܪܳܝܐ ܡܗܝܡܢܐ ܒܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܘܠܐ ܦܳܫ ܗܘܺܝܬ ܣܢܝ݂ܩܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܥܒܘܪܐ ܘܠܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܐ ܒܪܝܬܐ ܗܕܐ ܥܒܘܪܬܐ. ܫܕܪ ܗܫܐ ܠܰܡܕܺܝܢܰܬܝ ܗܕܐ ܡܰܓܕܘܢ ܡܠܟܐ ܕܰܢܕܘܢ ܒܗ̇. ܡܛܠ ܕܗܰܝܡܢܶܬ ܒܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ. ܟܕ ܫܡܰܥ ܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܚܰܢܦܐ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܟܬܰܒ ܘܫܰܕܰܪ ܠܗ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܐܝܟܢܐ ܟܦܰܪܬ ܒܐܠܗܝ̈ܢ ܪ̈ܒܐ ܘܓܰܢܺܝܬ ܕܘܟܪܢܗܘܢ ܘܫܰܚܠܶܦܬ ܦܘܩܕܢܝ. ܐܰܘܕܰܥܰܝܢܝ ܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ ܫܘܪܳܝ ܦܘܩܕܢܟ ܘܡܰܢܽܘ ܕܰܐܪܓܙܳܟ ܐܝܟܢܐ ܕܬܶܟܦܘܪ ܒܐܠܗ̈ܐ. ܘܟܬܰܒ ܡܠܟܐ ܡܒܰܪܟܐ ܠܝܩܝܐܢܘܣ ܡܗܝܡܢܐ ܒܡܫܝܚܐ ܐܒܘܗ̇ ܕܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܢܐ ܥܒܕܟ ܕܺܐܝܬܰܝ ܗܘܺܝܬ ܡ݂ܢ ܩܕܝܡ ܥܠ ܛܳܥܝܘܬܐ ܘܬܰܘܫܐ܆ ܘܗܫܐ ܚܝܺܝܬ ܘܗܰܝܡܢܶܬ ܒܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܥܠ ܐܝܕܝ̈ܗ̇ ܕܐܡܬܐ ܒܰܪ̱ܬ ܬܠܬܥܣܪܐ ܫܢܝ݂̈ܢ ܕܡܬܩܰܪܝܐ ܙܝܐܢܐ ܐܝܕܐ ܕܚܘܝ ܡܫܝܚܐ ܥܠ ܐܝܕܝ̈ܗ̇ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ. ܘܗܐ ܐܰܘܕܰܥܬܟ ܘܙܰܗܰܪܬܟ. ܘܗܕܐ ܡܠܟܘܬܟ ܫܒܰܩܬܗ̇ ܠܟ. ܡܛܠ ܕܝܶܪܬܶܬ ܒܗܝܡܢܘܬܝ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܕܠܐ ܥܳܒܪܐ ܘܠܐ ܡܫܬܪܝܐ. ܟܕ ܡܛܳܐ ܣܰܩܪܐ ܠܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܟܦܘܪܐ ܘܰܩܪܳܝܗܝ܆ ܚܫ ܚܫܐ ܩܫܝܐ. ܘܺܝܪܶܒ ܥܠܘܗܝ ܣܓܝ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܬܕܰܡܪ ܡ݂ܢ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܘܦܫ ܡܶܬܚܐ ܕܚܡܫܥܣܪ ܝܘ̈ܡܐ ܚܫܝ݂ܫܐ ܘܟܡܝܪܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܰܪܕܳܐ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܡܰܓܕܘܢ. ܘܟܕ ܡܛܳܐ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܫܐܠ ܥܠ ܠܝܩܝܐܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܕܗ ܘܰܐܘܕܥܘ݂ܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܒܘܪܓܐ ܗ̇ܘ ܕܰܒܢܳܝܗܝ ܡܛܠ ܒܪܬܗ ܙܝܐܢܐ. ܘܫܕܪ ܚܝܠܘ̈ܬܗ ܒܬܪ ܙܝܐܢܐ ܒܰܪ̱ܬ ܡܠܟܐ ܘܰܐܦܩܘܗ̇ ܠܘܬܗ. ܘܟܕ ܐܬܛܝܒܬ݀ ܒܝܬ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܐܶܡܰܪ ܠܗ̇: ܡܳܢܰܘ ܥܒܳܕܳܐ ܗܢܐ ܒܝܫܐ ܕܰܥܒܰܕܬܝ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗܕܐ ܘܰܐܛܥܺܝܬܝ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗ̇ ܘܐܒܘܟܝ ܘܐܡܟܝ. ܘܗܫܐ ܐܢ ܠܐ ܦܳܢܶܝܬܝ ܘܰܡܩܰܪܒܰܬܝ ܠܐܠܗ̈ܐ ܩܘܪ̈ܒܢܐ܆ ܡܫܰܢܩ ܐ̱ܢܐ ܠܟܝ ܫܘܢܩܐ ܩܫܝܐ. ܘܟܕ ܫܡܥܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܡܶܠܬܐ ܗܕܐ܆ ܩܥܬ݀ ܒܐܦܘ̈ܗܝ ܘܐܡܪܬ݀: ܐܢ̱ܬ ܡ̇ܢ ܐܢ̱ܬ ܘܡܘܢ ܐܢܘܢ ܐܠܗܝ̈ܟ ܐܘ ܛܡܐܐ ܐܘ ܒܪ ܣܛܢܐ؟ ܠܰܝܬܰܝܟ ܠܘܬܝ ܐܠܐ ܒܕܡܘܬ ܬܶܢܳܢܐ ܩܕܡ ܪܘܚܐ. ܟܕ ܫܡܰܥ ܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܡܢܗ̇ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܐܰܪ̈ܥܶܠܝ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܓܠܘܗܝ ܡ݂ܢ ܕܚܠܬܐ ܕܰܐܪܡܝܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܘܰܪܓܶܙ ܪܘܓܙܐ ܩܫܝܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܒ̈ܕܘܗܝ ܕܢܶܐܣܪܘܢܗ̇ ܒܣܰܥܪܐ ܕܪܝܫܗ̇. ܥܒܰܕܘ ܒܗ̇ ܗܟܢ ܦܢܳܐ ܡܠܟܐ ܥܰܘܳܠܐ ܠܘܬ ܗܘܦܰܪܟܗ ܒܘܕܘܣ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܐ ܕܬܫܰܢܶܩ ܐܰܡܬܐ ܗܕܐ ܫܘܢܩܐ ܕܰܩܫܶܐ ܐܝܟ ܕܰܡܨܶܐ ܐܢ̱ܬ. ܘܰܪܡܰܙ ܗ̇ܘ ܛܪܘܢܐ ܠܡܠܟܐ ܠܝ݂ܛܐ ܕܢܶܚܦܪܘܢ ܒܺܐܪܐ ܥܡܝ݂ܩܬܐ ܬܠܬܝܢ ܕܪ̈ܳܥܐ ܘܢܬܬܰܪܡܘܢ ܒܗ̇ ܚܘܰܘ̈ܬܐ ܘܥܶܩܰܪ̈ܒܐ ܘܰܐܦܥ̈ܐ ܕܩܰܫ̈ܝܢ ܣܓܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܠܟܐ ܛܰܢܦܐ ܕܢܰܘܒܠܘܢ ܠܩܕܝܫܬܐ ܠܦܘܡܗ̇ ܕܒܺܐܪܐ܆ ܘܚܙܬ݀ ܥܘܡܩܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܘܰܐܦܥ̈ܐ ܕܡܰܪܺܝܪ̈ܢ ܒܓܘܗ. ܐܪܝܡܬ݀ ܚܝܳܪܗ̇ ܠܫܡܝܐ ܘܐܡܪܬ݀: ܐܘ ܐܠܗܝ ܘܡܪܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܐܢ̱ܬ ܐܝܬܝܟ ܕܫܰܘܙܶܒܬ ܠܕܢܝܐܠ ܢܒܝܐ ܡ݂ܢ ܓܘܒܐ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ ܘܦܰܨܺܝܬ ܠܝܘܣܦ ܡ݂ܢ ܥܘܡܩܐ ܕܓܘܒܐ ܘܥܒܰܕܬܳܝܗܝ ܫܠܝܛܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܥܢܺܝܢܝ ܐܢܐ ܐܰܡܬܟ܆ ܘܢܰܛܰܪܰܝܢܝ ܒܓܘܒܐ ܗܢܐ ܘܦܰܨܳܢܝ ܡ݂ܢ ܚܘܘ̈ܬܐ ܘܰܐܦܥ̈ܐ ܕܡܪܝܪ̈ܢ. ܒܬܪܟܢ ܪܶܫܡܬ݀ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗ̇ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܐܪܡܝܬ݀ ܢܦܫܗ̇ ܒܒܺܐܪܐ. ܟܕ ܡܛܬ݀ ܠܶܐܫܬܗ̇ ܥܪܰܩܘ ܚܘܘ̈ܬܐ ܘܰܐܦܥ̈ܐ ܘܐܬܕܒܶܩܘ ܒܫܘܪ̈ܐ ܘܡܝܬܘ. ܘܦܳܫܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܥܣܪܐ ܝܘ̈ܡܐ ܒܒܺܐܪܐ ܘܡܫܰܒܚܐ ܗܘܬ݀ ܠܐܠܗܐ ܘܡܩܰܕܫܐ ܠܫܡܗ ܘܐܡܪܐ: ܫܪܝܪ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܡܪܝ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܠܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܕܒܟ: ܝܶܗܒܶܬ ܠܟܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܰܬܕܘܫܘܢ ܠܚܘܰܘ̈ܬܐ ܘܰܐܦܥ̈ܐ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܕܒܥܶܠܕܒܒܐ ܘܠܐ ܡܰܗܰܪ ܠܟܘܢ ܡܕܡ. ܘܟܕ ܝܺܕܰܥ ܥܰܘܳܠܐ ܕܩܳܝܡܐ ܒܒܺܐܪܐ ܘܡܨܰܠܝܐ܆ ܦܩܰܕ ܕܢܛܰܝܒܘܢܗ̇ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܬܛܝܒܬ݀ ܒܝܬ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܐܶܡܪ ܠܗ̇: ܚܙܳܝ ܐܝܟܢܐ ܐܠܗ̈ܐ ܐܰܡܺܝܬܘ ܚܘܘ̈ܬܐ ܘܰܐܦܥ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܘܦܰܪܩܘܟܝ ܡܢܗܘܢ. ܗܫܐ ܩܪܘܒܝ ܘܩܰܪܶܒܝ ܠܗܘܢ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܘܣܓܘܕܝ ܠܗܘܢ. ܐܡܪܬ݀ ܠܗ ܩܕܝܫܬܐ: ܐܘ ܬܠܡܝܕܗ ܕܣܛܢܐ ܘܐܘ ܒܰܗܝ݂ܬܐ܆ ܐܪܐ ܐܶܫܟܰܚܬ  ܨܠܡ̈ܐ ܢܩܺܝ̈ܫܐ ܡ݂ܢ ܟܐܦ̈ܐ ܘܡ݂ܢ ܩܝܣܐ ܕܰܡܨܶܝܢ ܕܢܡܺܝܬܘܢ ܘܢܰܚܘܢ؟ ܟܕ ܫܡܰܥ ܡܠܟܐ ܟܦܘܪܐ ܡܢܗ̇ ܡܠܬܐ ܗܕܐ܆ ܐܬܥܰܪܰܡ ܒܪܘܓܙܐ ܩܫܝܐ ܘܦܩ݂ܕ ܕܢܛܰܝܒܘܢ ܢܰܓܳܪ̈ܐ ܘܡܰܣܳܪ̈ܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܣܺܝܡܘ ܡܰܣܳܪ̈ܐ ܒܦܠܓܗ ܕܪܝܫܗ̇ ܘܰܢܣܽܘܪܘܗ̇ ܘܰܐܪܡܐܘܗ̇ ܬܪܝܢ ܦܶܠܓ̈ܐ. ܘܢܰܣܒܘܗ̇ ܘܰܐܩܺܝܡܘܗ̇ ܒܦܠܓܗ ܕܩܝܣܐ ܕܢܰܓܳܪ̈ܐ ܘܣܡܘ ܠܡܰܣܳܪܐ ܒܦܠܓܗ ܕܪܝܫܗ̇܆ ܘܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܢܳܣܪܝܢ܆ ܐܶܬܬܒܰܪ ܡܰܣܳܪܐ ܘܢܦܠܘ ܢܰܓܳܪ̈ܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܡܝܬܘ. ܘܢܶܫܒܬ݀ ܒܫܥܬܐ ܗ̇ܝ ܪܘܚܐ ܕܥܰܠܥܠܐ ܘܰܗܘܳܐ ܪܶܥܠܐ ܩܫܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܰܢܦܰܠ ܒܝܬ ܕܝܢܐ ܘܶܐܬܩܛܶܠ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ ܕܚܶܠ ܘܰܥܪܰܩ ܗ݂ܘ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܘܦܫܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܟܕ ܩܳܝܡܳܐ ܬܡܢ. ܘܢܚܶܬ ܡܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܘܦܰܪܩܗ̇ ܡ݂ܢ ܩܝܣܐ ܕܢܰܓܳܪ̈ܐ ܘܐܫܝܓ ܦܓܪܗ̇ ܘܰܐܣܺܝ ܡܚܘ̈ܬܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ̇: ܫܠܡܐ ܥܠܝܟܝ ܐܘ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܙܝܐܢܐ. ܐܘ ܙܗܺܝܬܐ܆ ܐܶܬܚܰܝܠܝ ܘܶܐܬܓܰܢ̱ܒܪܝ ܒܚܝܠܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܠܐ ܬܶܕܚܠܝܢ ܡ݂ܢ ܫܘܢܩܐ ܕܗܢܐ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܕܒܬܪ ܡܘܬܟܝ ܬܶܬܒܰܣܡܝܢ ܒܒܘܣܡܐ ܫܡܝܢܐ ܥܡ ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ. ܟܕ ܚܙܘ ܟܢ̈ܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܛܰܝܒܺܝܢ ܗܘܘ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܕܗܘܬ݀ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ܆ ܪ̈ܰܥܡܐ ܘܒܰܪ̈ܩܐ ܘܚܫܘܟܐ ܕܐܕܪܟܘ ܐܢܘܢ ܘܢܰܓܳܪ̈ܐ ܕܰܪܡܶܝܢ ܡܝ̈ܬܐ ܘܩܕܝܫܬܐ ܕܡܡܠܠ ܥܡܗ̇ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܘܩܳܪܶܐ ܠܗ̇ ܫܠܡܐ܆ ܗܝܡܢܘ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܶܢܝܳܢܗܘܢ ܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܐܰܠܦܝ݂̈ܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ. ܘܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܫܰܕܪ ܐܠܗܐ ܠܛܝܡܬܐܘܣ ܚܣܝܐ ܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܬܛܝܒ ܐܰܥܡܶܕ ܐܢܘܢ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܶܐܬܓܢܶܙ ܡܢܗܘܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܨܦܪܐ ܝܺܬܶܒ ܡܠܟܐ ܨܕܩܝܐ ܥܠ ܒܐܡܐ ܕܕܝ݂ܢܐ ܘܰܦܩܰܕ ܕܬܶܬܛܰܝܰܒ ܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܰܢܩܺܝܗ̇ ܒܰܙܢܰܝ̈ܐ ܕܫܘܢܩܐ. ܟܕ ܚܙܘ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܩܫܝܘܬ ܠܒܗ ܘܣܓܝܐܘܬ ܟܦܘܪܝܗ܆ ܫܘܰܪܘ ܥܠܘܗܝ ܘܫܪܰܐܘܗܝ ܡ݂ܢ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܘܫܪܝܘ ܕܢܶܪܓܡܘܢܝܗܝ ܒܟܐܦ̈ܐ ܥܕܡܐ ܕܡܝܬ ܘܶܐܒܰܕ ܥܡ ܣܛܢܐ ܡܠܦܢܗ ܘܶܐܙܰܠ ܠܓܗܢܐ ܡܛܠ ܒܝܫܘܬܗ. ܟܕ ܫܡܰܥ ܒܪܗ ܛܒܗ ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܥܒܕܘ ܒܗ܆ ܟܰܢܶܫ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܥܡ ܨܕܩܝܐ ܐܒܘܗܝ ܘܐܬܐ ܕܢܶܬܢܰܩܰܡ ܡܢܗܘܢ. ܓܙܰܡ ܐܒܘܗܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܰܚܪܶܒ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܕܚܶܠܘ ܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܡܢܗ ܟܕ ܫܡܰܥܘ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ: ܠܐ ܬܶܕܚܠܘܢ ܡ݂ܢ ܬܰܥܠܐ ܗܢܐ ܢܕܺܝܕܐ ܡܛܠ ܕܚܝܠܗ ܕܡܪܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܪܒ ܗ݂ܘ ܡܢܗ. ܐܢܐ ܒܠܚܘܕܝ ܢܳܦܩܳܐ ܐ̱ܢܐ ܠܘܬܗ ܘܶܐܦܓܰܥ ܒܗ ܘܰܐܘܕܰܥܟܘܢ ܒܝܫܬܗ. ܘܚܕܝܘ ܟܢ̈ܫܐ ܟܠܗܘܢ. ܟܕ ܐܶܬܰܘ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܠܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܢܦܩܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܬܰܩܪܶܒ ܥܡܗܘܢ. ܘܫܪܝܬ݀ ܡܨܠܝܐ ܘܒܳܥܝܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܕܢܰܘܒܕ ܠܫܳܒܘܪ ܡܠܟܐ ܐܟܡܐ ܕܶܐܒܰܕ ܐܒܘܗܝ ܨܕܩܝܐ. ܘܠܐ ܫܠܡܬ݀ ܨܠܘܬܗ̇܆ ܐܠܐ ܫܕܪ ܐܠܗܐ ܪܘܚܐ ܕܥܰܠܥܠܐ ܚܡܝ݂ܡܬܐ ܘܰܐܣܡܝܬ݀ ܚܙܬܗܘܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܠܟܐ ܫܒܘܪ ܘܟܠܗܘܢ ܚܝܠܘ̈ܬܗ ܩܝܡܝܢ ܣܡܶܝܢ܆ ܠܐ ܡܨܶܝܢ ܕܢܬܬܙܝܥܘܢ ܡ݂ܢ ܕܘܟ̈ܝܬܗܘܢ. ܘܝܺܕܥܘ ܕܒܨܠܘܬܗ̇ ܕܩܕܝܫܬܐ ܘܐܝܟ ܒܥܘܬܗ̇ ܕܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܐܶܣܬܰܡ̈ܝ݂ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ. ܫܰܪܝ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܩܳܪܶܐ ܘܒܳܥܐ ܡ݂ܢ ܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ ܕܬܶܒܥܶܐ ܘܬܶܫܰܐܠ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܚܙܘܢ ܘܢܺܐܙܠ̱ܘܢ ܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܫܶܐܠܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܘܐܡܪܬ݀: ܐܘ ܡܪܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܟܡܐ ܕܝܰܗܒܬ ܢܘܗܪܐ ܠܥܝܢܘ̈ܗܝ ܕܣܡܝܐ܆ ܗܫܐ ܒܳܥܝܳܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ܆ ܗܒ ܠܗܠܝܢ ܢܘܗܪܐ ܠܥܰܝܢܝ̈ܗܘܢ ܕܢܶܫܒܩܘܢ ܡܕܝܢ̱ܬܢ ܘܢܺܐܙܠ̱ܘܢ ܡܢܢ. ܘܫܡܰܥ ܐܠܗܐ ܨܠܘܬܗ̇ ܘܩܒܠ ܬܰܟܫܶܦܬܗ̇ ܘܝܰܗܒ ܢܘܗܪܐ ܠܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܘܚܙܘ ܟܠܗܘܢ. ܟܕ ܐܶܬܦܬܚܝ̈ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܘܚܙܘ: ܠܐ ܗܦܰܟ ܡܠܟܐ ܟܦܘܪܐ ܡ݂ܢ ܬܰܘܫܗ ܒܝܫܐ ܐܠܐ ܐܰܡܶܢ ܒܩܰܫܝܘܬ ܠܒܗ ܘܡܳܪܘܕܘܬܗ. ܘܥ݂ܠ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܰܩܪܳܐ ܠܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ ܘܐܬܛܝܒܬ݀ ܒܝܬ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ̇: ܐܘ ܐܡܬܐ ܠܐ ܬܺܐܡܪܺܝܢ ܕܰܡܨܶܝܬܝ ܠܡܰܛܥܳܝܘ݂ ܒܚܰܪܳܫܘܬܟܝ܆ ܐܠܐ ܩܪܘܒܝ ܘܣܓܘܕܝ ܠܐܠܗ̈ܐ ܘܩܰܪܶܒܝ ܠܗܘܢ ܕܒܚ̈ܐ ܘܐܠܐ ܡܫܰܢܩ ܐ̱ܢܐ ܠܟܝ ܫܘܢܩܐ ܩܫܝܐ. ܘܠܐ ܦܰܢܝܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܩܕܝܫܬܐ ܦܘܢܝܐ. ܡܚܕܐ ܦܩܰܕ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܠܥܰܒ̈ܕܘܗܝ ܕܢܶܐܣܪܘܢ ܐܝܕܝ̈ܗ̇ ܘܪ̈ܓܠܝܗ̇ ܘܢܶܡܚܘܢ ܬܚܝܬ ܬܶܦܪ̈ܶܝܗ̇ ܡܚ̈ܰܛܐ ܘܡܰܬ݂ܝ̈ܐ ܕܦܪܙܠܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܓܰܡܰܪܘ ܡ݂ܢ ܗܢܐ ܫܘܢܩܐ ܐܰܝܬܝ݂ܘ ܐܪܒܥܐ ܪ̈ܝܫܝ ܣܘܣܘ̈ܬܐ ܘܰܐܣܪܘܗ̇ ܒܐܪܒܥܐ ܚܰܒ̈ܠܐ. ܘܟܠ ܚܰܒܠܐ ܐܰܣܪܘܗܝ ܒܪܝܫܐ ܕܚܕ ܣܘܣܝܐ. ܘܰܦܩܰܕ ܡܠܟܐ ܛܪܘܢܐ ܕܢܰܪܗܛܘܢ ܠܣܘܣܘ̈ܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܦܣܩܘܢܗ̇ ܗܕܡ ܗܕܡ. ܘܟܕ ܨܒܰܘ ܕܢܶܥܒܕܘܢ ܗܟܢ܆ ܩܡܘ ܣܘܣܘ̈ܬܐ ܒܕܡܘܬ ܣܳܡ̈ܟܐ: ܟܕ ܠܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡܝܢ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ ܘܪ̈ܝܫܝ ܣܘܣܘ̈ܬܐ ܟܺܝܦܝ݂ܢ ܒܐܪܥܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܓܕܝܢ ܠܗ̇. ܘܒܗ̇ܘ ܥܕܢܐ ܐܙܕܥܙܥܬ݀ ܐܪܥܐ ܘܐܬܗܰܓܡܬ݀ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܢܦܠܘ ܣܘܓܐܐ ܕܒܳܬܝ̈ܗ̇ ܘܳܐܦܰܕ̈ܢܝܗ̇܆ ܘܡܺܝܬ ܥܠܡܐ ܡ݂ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܒܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܥܣܪܐ ܐܠܦܝ̈ܢ ܢܦ̈ܫܬܐ. ܒܪܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܘ ܕܘܡܪܐ ܗܢܐ ܪܒܐ ܕܗܘܳܐ ܘܫܒܚܘ ܘܩܠܣܘ ܠܐܠܗܐ ܥܳܒܶܕ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܐܡܪܘ: ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܘ ܙܝܐܢܐ܆ ܐܠܗܟܝ܆ ܐܠܗܐ ܗܘ ܪܒܐ. ܘܗܰܝܡܢܘ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܬܠܬܡܐܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܚܝܠܘ̈ܬܐ. ܒܬܪܟܢ ܐܶܬܳܐ ܩܕܝܫܐ ܛܝܡܬܐܘܣ ܘܰܐܥܡܶܕ ܐܢܘܢ ܒܪܘܫܡܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܐܠܗܝ̈ܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܚܝ̈ܐ ܡܬܘܡܝ̈ܐ ܘܶܐܙܰܠ. ܡ݂ܢ ܒܬܪܟܢ ܢܚܶܬ ܡܠܐܟܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܘܒܐܝܕܗ ܠܘ݂ܟܳܝܬܐ ܕܢܘܪܐ ܘܰܡܚܳܗ̇ ܒܚܰܕܝܗ ܕܡܠܟܐ ܠܝ݂ܛܐ ܫܒܘܪ ܘܩܰܛܠܗ. ܘܦܫܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܩܳܪܝܐ ܒܡܫܝܚܐ ܘܥܳܒܕܳܐ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ. ܡܰܚܝܳܐ ܟܪ̈ܝܗܐ ܘܡܰܟܰܐܒ̈ܐ ܘܰܡܩܺܝܡܐ ܠܡܫܰܪ̈ܝܐ ܘܠܡܚܰܓܪ̈ܐ. ܘܦܳܬܚܐ ܥܝ̈ܢܐ ܕܣܡܰܝ̈ܐ ܒܚܝܠܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܟܕ ܩܳܝܡܐ ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܘܗܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܐܬܬ݀ ܠܘܬܗ̇ ܕܛܥܺܝܢܐ ܝܠܕܗ̇ ܒܪ ܫܬ ܫܢܝ݂̈ܢ ܕܰܣܡܶܐ ܘܰܚܪܶܫ ܘܠܥܶܓ. ܠܐ ܚܳܙܐ ܘܠܐ ܡܡܰܠܠ ܘܠܐ ܫܳܡܥ: ܘܰܐܪܡܝܰܬܗ ܒܝܬ ܐܝܕܝ̈ܗ̇. ܘܣܡܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܕܗ̇ ܥܠ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܕܛܠܝܐ ܘܶܐܬܦܬܰܚ̈ܝ܆ ܘܥܠ ܐܕܢܘ̈ܗܝ ܘܰܫܡܰܥ܆ ܘܪܫܡܬ݀ ܨܠܝܒܐ ܥܠ ܦܘܡܗ ܘܡܰܠܠ. ܘܡ݂ܢ ܕܰܚܙܳܐ ܣܛܢܐ ܗܕܐ܆ ܩܥܳܐ ܒܨܘܬܐ ܩܫܝܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܡܐ ܠܝ ܘܠܟܝ ܐܘ ܐܡܬܐ ܕܰܐܘܒܶܕܬܝ ܫܘܠܛܢܝ ܘܒܰܛܶܠܬܝ ܚܰܝܠܝ. ܘܰܦܪܰܫܬܝ ܒܰܝܢܰܝ ܠܚܰܒܪ̈ܝ. ܘܙܥܩܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ ܘܟܐܳܬ݀ ܒܗ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܫܠܝ݂ ܐܘ ܠܝ݂ܛܐ ܘܐܘ ܒܰܗܝ݂ܬܐ ܘܐܘ ܕܰܐܘܒܶܕ ܚܝ̈ܐ ܡܬܘܡܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܗ݂ܝ ܡܰܙܥܩܐ ܥܠܘܗܝ ܘܟܳܐܝܳܐ ܒܗ. ܐܶܣܬܰܩܒܠ ܡܝ݂ܬܐ ܛܥܝܢܐ ܥܠ ܥܪܣܐ ܡܰܘܒܠܝܢ ܠܗ ܕܢܶܩܒܪܘܢܝܗܝ: ܘܺܝܚܺܝܕܳܝ ܗܘܳܐ ܠܐܡܗ. ܘܰܐܝܬܝܘ݂ܗܝ ܟܢ̈ܫܐ ܠܘܬܗ̇ ܘܐܡܪܘ ܠܗ̇: ܝܺܕܥܢܢ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܗܰܝܡܶܢܢܢ ܒܗ ܘܐܘܕܝܢܢ ܒܫܡܗ. ܝܰܗܒ ܠܟܝ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܐܝܟܢܐ ܕܰܬܩܺܝܡܝܢ ܡܝ̈ܬܐ. ܫܰܐܠܝ ܡܢܗ ܕܰܢܩܝܡ ܒܪ ܗܕܐ ܐܪܡܠܬܐ. ܩܡܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܘܰܐܪܝܡܬ݀ ܚܝܳܪܗ̇ ܠܫܡܝܐ ܘܫܪܝܬ݀ ܡܨܰܠܝܐ ܘܐܡܪܐ: ܐܘ ܡܪܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܐܝܬܝܟ ܕܰܐܩܺܝܡܬ ܠܠܥܙܪ ܡ݂ܢ ܩܒܪܐ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܘܰܐܚܺܝܬ ܒܪ ܐܪܡܠܬܐ ܒܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܢܐܝܢ. ܘܫܳܐܠܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܐܢܐ ܐܡܬܟ ܕܳܘܝ݂ܬܐ ܕܰܬܩܝܡ ܡܝ݂ܬܐ ܗܢܐ ܥܠ ܐܝܕܝ̈ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܚܙܘܢ ܗܠܝܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐܬܘ̈ܬܟ ܘܬܕܡܪ̈ܬܟ ܘܢܗܰܝܡܢܘܢ ܒܫܡܟ ܩܕܝܫܐ. ܘܟܕ ܓܶܡܪܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܡ݂ܢ ܨܠܘܬܗ̇܆ ܩܡ ܡܝ݂ܬܐ ܒܣܶܕܘܢܗ ܘܩܥܳܐ ܒܩܠܐ ܥܠܝܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܪܒ ܗ݂ܘ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܰܐܚܝܰܢܝ ܡ݂ܢ ܡܘܬܐ ܥܠ ܐܝ݂ܕ ܗܕܐ ܒܬܘܠܬܐ ܕܟܝ݂ܬܐ ܙܝܐܢܐ. ܘܗܰܠܟ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܢܰܫܶܩ ܐܝܕܝ̈ ܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ. ܘܡ݂ܢ ܕܚܙܘ ܟܢ̈ܫܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܪܒܬܐ܆ ܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܕܡܨܶܐ ܥܠ ܟܠܡܕܡ. ܘܗܝܡܢܘ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܐܰܠܦܝ̈ܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܫܕܪ ܐܠܗܐ ܛܝܡܬܐܘܣ ܫܠܝܚܐ ܘܐܦܣܩܘܦܐ ܘܐܥܡܕ ܠܟܢ̈ܫܐ ܗ̇ܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘ܆ ܘܩܰܕܫ ܐܢܘܢ ܘܰܐܠܶܦ ܐܢܘܢ ܨܠܘܬܐ ܡܪܢܝܬܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܘܡܚܕܐ ܒܪܦܦ ܥܝܢܐ ܐܶܙܰܠ ܠܕܘܟܬܗ. ܘܢܦܩܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܡ݂ܢ ܡܕܺܝܢܰܬ ܡܰܓܕܘܢ. ܘܟܕ ܪܳܕܝܳܐ ܗܘܬ݀܆ ܚܙܬ݀ ܬܪܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܐܳܬܶܝܢ ܠܘܬܗ̇ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܓܰܪܒܐ ܩܫܝܐ. ܘܐܡܪܘ ܠܗ̇: ܐܘ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܥܒܶܕܝ ܥܡܢ ܛܒܬܐ ܘܰܐܚܺܝܢ ܡ݂ܢ ܓܪܒܐ ܗܢܐ ܕܡܰܚܶܫ ܠܢ. ܘܣܡܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܕܗ̇ ܥܠ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗܘܢ: ܙܶܠܘ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡܝ̈ܐ ܘܣܚܰܘ ܒܗܘܢ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܚܕ ܐܠܗܐ. ܘܥܒܰܕܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ݀ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ. ܘܡܚܕܐ ܐܶܬܰܐܣܝ݂ܘ ܡ݂ܢ ܟܺܐܒܗܘܢ ܘܐܬܕܰܟܝܘ ܡ݂ܢ ܓܰܪܒܗܘܢ ܘܫܒܚܘ ܠܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܟܕ ܐܙܠ̱ܬ݀ ܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܫܡܰܥ ܒܗ̇ ܡܠܟܐ ܢܘܡܪܝܢܘܣ ܕܪܐܩܗ ܒܪ ܣܒܣܛܝܐܢܐ. ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܥܒܕܘ ܒܗ̇ ܡܠܟ̈ܐ ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܥܒܕܬ݀ ܒܗܘܢ ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܥܒܕܬ݀ ܡ݂ܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ. ܘܫܕܪ ܒܰܒܥܳܬܗ̇. ܘܡ݂ܢ ܕܐܬܛܰܝܒܬ݀ ܒܝܬ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܐܡ݂ܪ ܠܗ̇: ܫܶܡܥܶܬ ܒܡܐ ܕܰܣܥܰܪܬܝ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܡܰܓܕܘܢ܆ ܕܬܰܒܰܪܬܝ ܠܨܠܡ̈ܐ ܘܰܐܛܥܺܝܬܝ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܗܫܐ ܓܒܳܝ ܚܕܐ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ. ܐܘ ܣܓܘܕܝ ܠܐܠܗ̈ܐ ܘܠܐܪܛܡܝܣ ܪܒܬܐ ܐܘ ܐܶܫܰܢܩܟܝ ܫܘܢܩܐ ܩܫܝܐ. ܟܕ ܫܡܥܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܗܠܝܢ ܡ݂ܢ ܥܘܠܐ܆ ܪܫܡܬ݀ ܥܠ ܦܪܨܘܦܗ̇ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܡܝܰܩܪܐ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܐܘ ܠܝܛܐ. ܐܘ ܟܦܘܪܐ. ܐܘ ܛܰܢܦܐ. ܐܪܐ ܠܐ ܫܡܰܥܬ ܒܡܐ ܕܰܓܕܰܫ ܠܡܠܟܐ ܨܕܩܝܐ ܘܠܒܪܗ ܫܒܘܪ ܘܕܫܪܟܐ. ܘܒܫܪܪܗ ܕܡܪܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܡܪܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ: ܕܐܢ ܠܐ ܬܶܗܦܘܟ ܡܹܢ ܬܰܘܫܟ ܘܟܳܦܘܪܘܬܟ ܘܐܠܐ ܡܰܝܬܝܳܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܠܗܘܢ. ܟܕ ܫܡܰܥ ܡܠܟܐ ܛܪܘܢܐ ܢܘܡܪܝܢܘܣ ܡܠܬܗ̇܆ ܪܓܶܙ ܥܠܝܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܒ̈ܕܘܗܝ ܕܢܰܕܠܩܘܢ ܠܗ ܐܬܘܢܐ ܘܢܰܪܡܘܢ ܒܗ ܫܒܥܐ ܐܝܡܡܝ̈ܢ. ܘܥܒܕܘ ܐܝܟ ܕܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܦܩܰܕ ܡܠܟܐ ܕܢܰܪܡܘܢ ܠܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ ܒܐܬܘܢܐ ܕܢܘܪܐ. ܘܟܕ ܐܩܝܡܘܗ̇ ܥܠ ܪܝܫܗ ܕܐܬܘܢܐ܆ ܐܪܝܡܬ݀ ܚܝܳܪܗ̇ ܠܫܡܝܐ ܘܐܡܪܬ݀: ܐܘ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܗܘ ܕܰܦܪܰܩܬ ܐܕܡ ܡ݂ܢ ܢܘܪܐ ܕܓܗܢܐ. ܘܦܰܨܺܝܬ ܚܰܢܢܝܐ ܘܥܶܙܰܪܝܐ ܘܡܺܝܫܳܐܝܠ ܡ݂ܢ ܐܬܘܢܐ ܕܢܘܪܐ ܕܰܐܕܠܩܗ ܠܗܘܢ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܒܒܒܝܠ. ܘܦܰܠܶܓܬ ܝܡܐ ܩܕܡ ܡܘܫܐ ܢܒܝܐ ܥܕܡܐ ܕܥܰܠܘ ܥܡܐ ܕܒܢܝ̈ ܝܣܪܐܝܠ ܥܠ ܐܪܥܐ ܝܒܝܫܬܐ. ܘܛܰܒܰܥܬ ܦܪܥܘܢ ܘܚܝܠܘ̈ܬܗ ܒܝܡܐ. ܐܢ̱ܬ ܫܰܘܙܶܒܬ ܝܘܢܢ ܢܒܝܐ ܡ݂ܢ ܓܘ ܢܘܢܐ: ܦܨܢܝ ܗܫܐ ܠܝ ܠܐܡܬܟ ܡܣܟܢ̱ܬܐ. ܥܢܺܝܢܝ ܘܚܰܝܶܠܰܝܢܝ ܥܠ ܚܡܝܡܘܬܐ ܕܢܘܪܐ ܗܕܐ. ܘܪܫܡܬ݀ ܥܠ ܦܪܨܘܦܗ̇ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܙܟܝܐ ܘܢܶܚܬܬ݀ ܠܐܬܘܢܐ. ܘܟܕ ܡܛܬ݀ ܠܐܪܥܗ܆ ܩܶܪܰܬ݀ ܢܘܪܐ ܘܗܘܬ݀ ܒܕܡܘܬ ܓܶܠܐ ܝܪܘܩܐ. ܘܩܕܝܫܬܐ ܡܨܠܝܐ ܗܘܬ݀ ܒܡܨܥܬ ܢܘܪܐ. ܒܬܪܟܢ ܐܶܬܳܐ ܡܠܟܐ ܘܥܡܗ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܚܙܘܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢܗ̇ ܕܐܢ ܝܩܕܬ݀ ܐܘ ܠܐ. ܘܟܕ ܡܛܘ ܠܗ̇܆ ܐܫܟܚܘܗ̇ ܕܩܳܝܡܐ ܘܡܨܰܠܝܐ ܘܡܫܒܚܐ ܘܡܗܰܠܠܐ ܠܐܠܗܐ ܘܗ݂ܝ ܒܡܨܥܬ݀ ܢܘܪܐ. ܘܐܙܥܩܘ ܟܠܗܘܢ ܘܐܡܪܘ: ܫܪܝܪ ܗܘ ܐܠܗܟܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܚܘܝ ܝܘܡܢܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܪܒܬܐ ܥܠ ܐܝܕܝ̈ܟܝ ܐܘ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܙܝܐܢܐ. ܘܗܰܝܡܶܢ ܡܠܟܐ ܢܘܡܪܝܢܘܣ ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܬܠܬܝܢ ܐܠܦܝ̈ܐ ܢܦ̈ܫܬܐ. ܘܐܦܩܘ ܠܩܕܝܫܬܐ ܡ݂ܢ ܐܬܘܢܐ ܕܢܘܪܐ ܒܫܘܒܚܐ ܪܒܐ. ܘܗܘܬ݀ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܪܐܩܗ ܡܶܬܚܐ ܕܝܪܚܐ ܥܳܒܕܐ ܗܘܬ݀ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ. ܬܘܒ ܫܡܰܥ ܛܒܗ̇ ܡܠܟܐ ܚܡܝܫܝܐ ܒܘܕܘܣ ܕܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܬܠܠܐ ܕܡܘܙܠܬܐ ܘܫܕܪ ܒܰܒܥܳܬܗ̇ ܪ̈ܳܟܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܪܕܰܘ ܥܕܡܐ ܕܡܛܰܘ ܠܘܬܗ̇ ܘܐܚܕܘܗ̇ ܘܐܰܣܪܘܗ̇ ܒܦܪܙܠܐ ܘܡܐܣܪ̈ܝܬܐ. ܘܰܐܘܒܠܘܗ̇ ܠܘܬ ܒܘܕܘܣ ܡܠܟܐ. ܘܟܕ ܐܬܛܝܒܬ݀ ܒܝܬ ܐܝܕܘ̈ܗܝ܆ ܦܩ݂ܕ ܕܢܶܫܪܘܢ ܡܢܗ̇ ܠܡܐܣܪ̈ܝܬܐ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ̇: ܒܫܪܪܐ܆ ܕܐܠܗ̈ܐ ܟܦܘܪ̈ܐ ܕܐܢ ܠܐ ܬܕܒܚܝ݂ܢ ܠܗܘܢ܆ ܡܫܰܢܩ ܐ̱ܢܐ ܠܟܝ ܥܕܡܐ ܕܰܬܡܘܬܺܝܢ ܬܚܝܬ ܩܝܢܕܘܢܘܣ ܘܫܘܢܩܐ. ܟܕ ܫܡܥܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܡܰܡܠܠܗ܆ ܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܒܫܪܪܐ ܕܡܪܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܐܢ ܠܐ ܬܗܦܘܟ ܡ݂ܢ ܛܥܝܘܬܟ ܘܟܦܘܪܘܬܟ܆ ܡܰܝܬܝܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܠܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܘܒܪܗ ܫܒܘܪ. ܟܕ ܫܡܥ ܡܢܗ̇ ܗܟܢܐ܆ ܦܩ݂ܕ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܕܢܛܰܝܒܘܢ ܠܗ̇ ܫܝܫ̈ܠܬܐ ܕܦܪܙܠܐ. ܘܶܐܣܪܘ ܒܗܝܢ ܐܝܕܝ̈ܗ̇ ܘܪ̈ܓܠܝܗ̇. ܘܦܩ݂ܕ ܬܘܒ ܕܢܛܝܒܘܢ ܩܝ̈ܣܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܟܶܒܪܝܬܐ ܘܢܶܦܛܐ. ܘܟܕ ܐܬܛܝܒܬ݀܆ ܐܬܬܣܝܡܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܒܡܨܥܬܐ ܘܐܬܪܡܝܬ݀ ܢܘܪܐ ܘܕܶܠܩܬ݀ ܘܣܠܩܬ݀ ܓܰܘܙܠܬܗ̇ ܒܐܐܪ ܐܪܒܥܝܢ ܩܰܘ̈ܡܬܐ. ܒܪܡ ܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ ܒܡܨܥܬ݀ ܢܘܪܐ ܗ̇ܝ ܩܳܝܡܐ ܗܘܬ݀ ܘܡܨܰܠܝܐ ܘܐܪܝܡܬ݀ ܥܝܢܝ̈ܗ̇ ܠܫܡܝܐ ܘܐܡܪܐ: ܐܘ ܡܪܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܗܘ ܕܰܥܢܰܝܬܳܢܝ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܫܘܢܩ̈ܐ. ܘܝܰܗܒܬ ܠܝ ܫܘܠܛܗܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܶܐܙܟܶܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܠܟ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܒܫܡܟ ܪܒܐ. ܐܢ̱ܬ ܗܘ ܕܰܫܪܰܝܬ ܫܝܫ̈ܠܬܐ ܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈ ܫܠܝܚܐ ܦܘܠܘܣ. ܒܳܥܝܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܐܢܐ ܡܣܟܢ̱ܬܐ ܘܡܚܝ݂ܠܬܐ ܕܬܶܫܪܶܐ ܠܫܝ̈ܫܠܬܐ ܗܠܝܢ ܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈ ܘܪ̈ܓܠܝ. ܥܢܺܝܢܝ ܥܠ ܫܘܠܗܳܒܐ ܕܢܘܪܐ ܗܕܐ ܕܡܬܓܰܘܙܠܐ ܕܰܚܕܺܝܪܐ ܠܝ ܡ݂ܢ ܟܠ ܓܒܐ. ܘܡ݂ܢ ܕܫܰܠܡܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܒܥܘܬܗ̇ ܘܬܟܫܦܬܗ̇ ܘܐܬܦܬܚܘ ܬܪ̈ܥܐ ܕܫܡܝܐ ܘܢܚܬܘ ܠܘܬܗ̇ ܡܠܐܟ̈ܐ ܠܡܶܨܥܰܬ݀ ܢܘܪܐ. ܘܡ݂ܢ ܕܡܛܰܘ ܠܘܬܗ̇܆ ܢܘܪܐ ܐܝܟ ܡܰܪܓܐ ܝܪܘܩܐ …….. ܟܕ ܚܪ ܡܠܟܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܠܘܬ ܩܕܝܫܬܐ ܘܐܫܟܚܘܗ̇ ܕܩܳܝܡܐ ܘܡܫܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܘܡܰܘܪܒܐ ܠܫܡܗ ܘܡܠܐܟ̈ܐ ܚܕܳܪܶܝܗ̇ ܝܳܗܒܝܢ ܠܗ̇ ܛܘܒܐ. ܦܩܰܕ ܘܐܦܩܘܗ̇ ܡ݂ܢ ܢܘܪܐ. ܘܐܬܩܪܒ ܗ݂ܘ ܡܠܟܐ ܒܘܕܘܣ ܘܰܪܡܳܐ ܢܦܫܗ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ̇: ܐܘ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܘ ܒܬܘܠܬܐ ܕܟܝ݂ܬܐ܆ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟܝ ܒܫܪܪܗ ܕܐܠܗܟܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܕܠܐ ܬܶܒܥܝܢ ܥܠܝ ܘܬܘܒܕܝ݂ܢܝ ܒܕܡܘܬ ܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܘܒܪܗ ܫܒܘܪ. ܡܛܠ ܕܝܘܡܢܐ ܗܰܝܡܢܶܬ ܒܡܪܟܝ ܘܐܠܗܟܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܘܥܠ ܐܝܕܝ̈ܟܝ ܐܶܫܬܰܒܠܶܬ ܠܫܪܪܐ. ܐܢ̱ܬ ܐܰܦܶܩܬܝ݂ܢܝ ܡ݂ܢ ܓܗܢܐ ܠܒܘܣܡܐ. ܘܗܝܡܢ ܡܠܟܐ ܒܘܕܘܣ ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܒܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܐܪܒܥܝܢ ܐܠܦܝ݂̈ܢ ܢܦ̈ܫܢ. ܬܘܒ ܐܶܬܳܐ ܘܐܥܡܕ ܐܢܘܢ܆ ܘܩܕܫ ܐܢܘܢ ܘܐܠܦ ܐܢܘܢ  ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܨܠܘܬܐ ܟܢ ܐܶܙܰܠ ܠܕܘܟܬܗ. ܘܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ܆ ܫܡܰܥ ܒܛܒܐ ܗܢܐ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܦܪܣܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܢܨܺܝܒܝܢ ܕܬܚܘ̈ܡܐ ܒܗ̇ܢܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܘܫܕܪ ܒܰܒܥܳܬܗ̇ ܕܩܕܝܫܬܐ ܫܒܥܝܢ ܪ̈ܳܟܒܐ ܕܢܰܝܬܘܢܗ̇ ܠܢܨܝܒܝܢ. ܘܟܕ ܡܛܰܘ ܪ̈ܳܟܒܐ ܠܘܬܗ̇܆ ܐܰܚܕܘܗ̇ ܘܰܐܘܒܠܘܗ̇ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܪܫܝܥܐ ܫܒܘܪ. ܘܟܕ ܩܡܬ݀ ܩܕܡܘܗܝ܆ ܝܳܬܶܒ ܗܘܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܗܒܐ ܘܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܪܘܡܚܐ܆ ܘܟܕ ܚܳܪ ܠܘܬܗ̇܆ ܐܫܬܚܠܦ ܓܘܢܗ ܘܰܪܓܶܙ ܪܘܓܙܐ ܩܫܝܐ ܘܶܐܡܰܪ ܒܠܒܗ ܕܐܡܬܐ ܗܕܐ ܙܟܳܬ݀ ܠܟܠܗܘܢ ܡܠܟ̈ܐ ܘܫܘܠܛܢ̈ܐ. ܐܶܩܛܠܝܗ̇ ܗܫܐ ܘܶܐܬܢܰܩܡ ܡܢܗ̇. ܘܩܡ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܰܡܚܳܐ ܠܪܘܡܚܐ ܒܚܰܕܝܗ̇ ܘܩܰܛܠܗ̇ ܘܡܝܬܬ݀. ܘܦܩ݂ܕ ܠܥܰܒ̈ܕܘܗܝ ܕܢܶܩܒܪܘܢܗ̇ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܐܬܐ ܐ̱ܢܫ ܡ݂ܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܐ̱ܪܙܢܐܝܬ ܘܢܶܓܢܘܒ ܦܓܪܗ̇. ܘܐܩܝܡ ܥܠܝܗ̇ ܢܛܘܪ̈ܐ. ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܢܚܶܬ ܡܠܐܟܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܠܘܬܗ̇ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ̇: ܫܠܡܐ ܥܠܝܟܝ ܐܘ ܡܒܪܟܬܐ ܒܢܫ̈ܐ ܐܘ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܙܝܐܢܐ. ܘܶܐܚܰܕ ܒܐܝܕܗ̇ ܘܐܩܝܡܗ̇ ܡ݂ܢ ܩܒܪܐ ܘܡܰܙܥܶܩ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܛܘܒܝܟܝ ܐܘ ܟܠܬܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܛܘܒܝܟܝ ܐܘ ܙܝܐܢܐ ܩܕܝܫܬܐ ܛܘܒܬܢܝܬܐ ܕܒܥܶܠܬܟܝ ܘܥܠ ܐܝܕܝ̈ܟܝ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܡܫܝܚܐ ܐܠܗܟܝ. ܘܰܗܘܳܐ ܢܨܚܢܟܝ ܡܫܰܡܗܐ ܒܫܡܝܐ ܘܥܠ ܐܪܥܐ. ܩܘܡܝ ܥܘܠܝ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗܕܐ ܢܨܝܒܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܝܡܢ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܕܝ̈ܟܝ܆ ܗ݂ܘ ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܥܡܗ. ܘܟܕ ܐܶܡܰܪ ܠܗ̇ ܡܠܐܟܐ ܡܠܬܐ ܗܕܐ܆ ܫܰܒܩܗ̇ ܩܳܝܡܐ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܩܒܪܐ ܘܗ݂ܘ ܣܠܶܩ ܠܫܡܝܐ. ܘܐܙܠ̱ܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܢܶܣܒܬ݀ ܒܐܝܕܗ̇ ܣܰܘܟܐ ܕܙܝܬܐ ܘܥܶܠܬ݀ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܟܕ ܡܫܒܚܐ ܠܫܡܗ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܘܡܰܟܪܙܐ ܒܫܡܗ ܪܒܐ. ܟܕ ܫܡܰܥ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܒܛܶܒܐ ܗܢܐ ܕܩܕܝܫܬܐ ܕܩܡܬ݀ ܡ݂ܢ ܩܒܪܐ ܘܐܬܬ݀ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܟܕ ܡܰܟܪܙܐ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܐܬܕܡܪ ܕܘܡܪܐ ܪܒܐ ܘܩܡ ܡܣܰܪܗܒܐܝܬ ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܬ ܩܕܝܫܬܐ ܘܰܫܕܳܐ ܢܦܫܗ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܝܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ̇: ܐܘ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܙܝܐܢܐ܆ ܒܬܘܠܬܐ ܕܟܝ݂ܬܐ ܡܒܪܟܬܐ. ܒܫܪܪܐ ܕܐܠܗܟܝ ܐܠܗܐ ܗܘ ܪܒܐ ܘܠܝܬ ܣܛܪ ܡܢܗ ܕܰܐܩܺܝܡܶܟܝ ܡ݂ܢ ܩܒܪܐ ܘܰܐܚܝܶܟܝ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܡܘܬܟܝ. ܐܢܐ ܗܰܝܡܢܶܬ ܒܗ ܘܣܰܒܪܶܬ ܒܫܡܗ ܕܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ. ܘܗܝܡܢ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܘܥܡܗ ܫܬܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܥܡܕܘ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܚܕ ܐܠܗܐ. ܘܩܡܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܢܨܝܒܝܢ ܡܶܬܚܐ ܕܬܠܬ ܫܢܝ̈ܢ ܡܰܟܪܙܐ ܒܫܡ ܡܫܝܚܐ ܘܥܳܒܕܳܐ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܥܕܡܐ ܕܗܝܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܦܫ ܒܡܕܝܢܬ ܢܨܝܒܝܢ. ܘܒܬܪܟܢ ܢܦܩܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܡ݂ܢ ܢܨܝܒܝܢ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܬܠܡܕܬ݀ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܗ̇ ܘܐܙܠ̱ܬ݀ ܠܡܰܓܕܘܢ ܡܕܝܢ̱ܬܗ ܕܐܒܘܗ̇. ܘܚܙܬ݀ ܕܐܒܘܗ̇ ܐܬܬܢܝܚ ܘܫܰܢܝ݂ ܡ݂ܢ ܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܙܒܢܝ̈ܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܫܰܠܡܬ݀ ܥܠ ܐܡܗ̇ ܘܣܥܰܪܬܗ̇ ܘܰܐܠܶܦܬܗ̇ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܰܡܗܰܕ̈ܝܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪܟܢ ܢܦܩܬ݀ ܡ݂ܢ ܬܡܢ ܘܐܙܠ̱ܬ݀ ܠܡܕܝܢܬ ܐܦܣܘܣ. ܘܐܩܝܡܬ݀ ܒܗ̇ ܡܶܬܚܐ ܕܫܒܥ ܫܢܝ̈ܢ. ܡܰܟܪܙܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܣܥܪܬ݀ ܬܡܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܕܠܐ ܟܬܺܝ̈ܒܢ ܗܪܟܐ ܕܠܐ ܢܺܐܩܰܪ ܥܠ ܫܡܘ̈ܥܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪܟܢ ܢܦܩܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܡ݂ܢ ܐܦܣܘܣ ܘܢܣܒܬ݀ ܥܡܗ̇ ܣܒܐ ܡܝܩܪܐ ܐܡܦܝܠܝܟܘܣ ܗ̇ܘ ܕܐܠܦܗ̇ ܟܕ ܗ݂ܝ ܒܒܘܪܓܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܰܓܕܘܢ. ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܐܘ ܡܠܦܢܝ܆ ܣܒ ܥܡܟ ܡ̇ܢ ܕܨܳܒܶܝܬ ܡ݂ܢ ܟܗ̈ܢܐ ܘܡܢܥܝ݂ܢܝ ܠܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܗ݂ܝ ܩܕܝܫܬܐ ܢܣܒܬ݀ ܥܡܗ̇ ܟܢܫܐ ܡ݂ܢ ܢܫ̈ܐ ܡܗܝ̈ܡܢܬܐ ܘܢܦܩܝ̈ܢ ܠܗ̇ܝ ܕܝܪܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ܝ ܕܝܪܐ ܓܘܪܢܐ ܕܫܝ݂ܫܐ ܪܒܐ ܘܕܡܝ݂ܪܐ܆ ܣܠܩܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܘܝܬܒܬ݀ ܒܡܨܱܥܬܗ. ܘܐܪܝܡܬ݀ ܚܝܳܪܗ̇ ܠܫܡܝܐ ܘܐܡܪܬ݀: ܐܘ ܡܪܝ ܘܐܠܗܝ܆ ܝܫܘܥ  ܡܫܝܚܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܗܘ ܕܰܥܢܰܝܬܳܢܝ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܫܘܢܩ̈ܐ܆ ܘܝܰܗܒܬ ܠܝ ܚܝܠܐ ܥܕܡܐ ܕܰܙܟܺܝܬ ܠܟܠܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒ̈ܐ. ܪܚܡܥܠܝ ܗܫܐ ܐܢܐ ܐܡܬܟ ܡܣܟܢ̱ܬܐ ܘܚܛܝܬܐ܆ ܘܫܒܘܩ ܠܝ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܝ̈. ܘܫܳܐܠܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܡܛܠ ܒܢܝ̈ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܆ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܥܳܩܬܐ ܐܘ ܒܟܘܪܗܢܐ ܐܘ ܒܐܘܠܨܢܐ ܐܘ ܒܚܒܘܫܝܐ ܘܡܶܬܕܟܰܪ ܫܡܟ ܘܫܶܡܝ܆ ܦܪܘܩܝܗܝ ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܐܘܠܨܢܘ̈ܗܝ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܠܟ ܩܘܪܒܢܐ ܒܫܡܝ܆ ܐܘ ܢܰܕܠܶܩ ܢܗܝܪܐ ܐܘ ܢܳܕܰܪ ܠܝ ܢܶܕܪܐ܆ ܩܒܠ ܡܪܝ ܩܘܪ̈ܒܢܝܗܘܢ ܘܢܶܕܪ̈ܝܗܘܢ ܘܪܚܡ ܥܠܝܗܘܢ ܘܐܪܚܩ ܡܢܗܘܢ ܠܥܩ̈ܬܐ ܘܡ݂ܢ ܒܢܰܝ̈ܗܘܢ. ܘܡ̇ܢ ܕܡܬܛܝܒ ܩܕܡ ܫܘܠܛܢܐ ܘܡܬܕܟܪ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܘܫܡ ܐܡܬܟ܆ ܗܒ ܠܗ ܒܣܝܡܘܬܐ ܘܙܟܘܬܐ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܝܰܒܫܐ ܐܘ ܒܝܡܐ ܐܘ ܒܛܘܪܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܒܐܘܠܨܢܐ ܘܥܩܬܐ ܐܘ ܕܚܠܬܐ ܘܩܳܪܶܐ ܒܫܶܡܝ܆ ܦܰܨܳܝܗܝ ܡ݂ܢ ܟܠ ܥܩܬܐ ܘܐܘܠܨܢܐ ܘܠܐ ܬܫܰܠܶܛ ܥܠܘܗܝ ܒܥܠܕܒܒܐ. ܘܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܚܛܗ̈ܐ ܘܡܰܕܟܰܪ ܠܝ ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܘܫܳܐܠ ܫܘܒܩܢܐ܆ ܚܣܐ ܠܗ ܚܘܒܘ̈ܗܝ ܘܚܛܗܘ̈ܗܝ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܟܳܬܶܒ ܬܫܥܝܬܝ ܗܕܐ ܘܩܳܪܶܐ ܠܗ̇ ܘܨܳܐܬ ܠܗ̇ ܘܣܐܡ ܠܗ̇ ܒܒܝܬܗ܆ ܟܬܘܒ ܫܡܗ ܒܣܶܦܪܐ ܕܚܝ̈ܐ ܥܡ ܙܕܝ̈ܩܐ ܘܛܒ̈ܐ܆ ܘܢܗܘܐ ܡܙܰܡܰܪ ܒܐܘܪܫܠܡ ܫܡܝܢܝܬܐ ܥܡ ܕܘܝܕ ܢܒܝܟ܆ ܘܒܰܪܶܟ ܒܝܬܗ ܘܒܢܘ̈ܗܝ ܘܟܠܗ ܩܶܢܝܢܗ. ܘܟܠ ܐܬܪܐ ܕܥܳܒܶܕ ܠܝ ܕܘܟܪܢܐ܆ ܐܥܒܪ ܡܢܗ ܟܦܢܐ ܘܣܰܝܦܐ ܘܫܶܒܝܐ ܘܡܘܬܢܐ ܘܟܐܒ̈ܐ ܘܟܘܪ̈ܗܢܐ ܘܩܰܡܨܐ ܘܩܰܠܡܐ ܘܒܪܕܐ ܘܫܰܘܒܐ ܘܝܪܩܢܐ ܘܟܠܗܝܢ ܡܚܘ̈ܬܐ ܕܪܘܓܙܐ ܘܚܶܡܬܐ. ܘܛܪ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܗ̇ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܒܕܝܢ ܕܘܟܪܢܝ. ܘܡ݂ܢ ܕܫܰܠܡܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܬܟܫܦܬܗ̇ ܘܒܥܘܬܗ̇ ܡ݂ܢ ܡܫܝܚܐ܆ ܐܬܦܢܝܬ݀ ܠܘܬ ܡܠܦܢܗ̇܆ ܘܐܡܪܐ ܠܗ: ܣܺܝܡ ܟܣܳܝܐ ܕܗܢܐ ܓܘܪܢܐ ܥܠܝ ܘܢܗܘܐ ܠܝ ܩܒܪܐ ܘܕܘܟܬܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܝܐ. ܘܠܐ ܬܫܒܘܩ ܠܐܢܫ ܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܢܶܓܠܶܐ ܟܣܳܝܐ ܕܗܢܐ ܓܘܪܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܰܚܘܕܳܝܗܝ ܘܰܩܦܘܠܳܝܗܝ ܥܠܝ. ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܐܘ ܐܚܝ̈܆ ܐܶܫܬܰܪܘ ܘܙܠܘ ܒܫܠܡܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܪܶܒܘ ܠܘܬܗ̇ ܟܠܗܘܢ ܘܐܬܒܪܟܘ ܡܢܗ̇ ܟܕ ܢܳܫܩܝܢ ܐܝܕܗ̇܆ ܟܢ ܐܚܕܘ ܠܓܘܪܢܐ ܥܠܝܗ̇ ܘܐܙܠܘ. ܘܡ݂ܢ ܕܡܛܘ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܐܰܛܶܒܘ ܠܐܢܫ̈ܐ ܒܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ. ܘܩܡܘ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܘܪܘܪ̈ܒܐ ܘܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܘܢܦܩܘ ܕܢܐܙܠ̱ܘܢ ܘܢܬܒܪܟܘܢ ܡ݂ܢ ܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ. ܘܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܒܐܘܪܚܐ܆ ܢܚܬܘ ܡܠܐܟ̈ܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܠܘܬ ܩܕܝܫܬܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ̇: ܫܠܡܐ ܥܠܝܟܝ ܐܘ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܡܢܢ ܘܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܐܟ̈ܐ. ܛܘܒܝܟܝ ܘܛܘܒܐ ܠܢܦܫܟܝ ܘܦܓܪܟܝ. ܘܡܘܕܥܝܢܢ ܠܟܝ ܕܐܠܗܐ ܡܪܐ ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܫܕܪܢ ܠܘܬܟܝ ܠܡܰܣܩܘܬܟܝ ܡ݂ܢ ܩܒܪܐ ܗܢܐ ܘܠܡܰܘܒܠܘܬܟܝ ܠܦܪܕܝܣܐ ܕܒܘܣܡ̈ܐ ܕܢܬܟܢ̈ܫܢ ܥܡܟܝ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܘܬܶܚܕܺܝܢ ܥܡ ܒܬܘ̈ܠܬܐ. ܘܟܕ ܐܣܩܘܗ̇ ܡܠܐܟ̈ܐ ܠܦܪܕܝܣܐ ܐܰܪܥܘܗ̇ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܩܕܝ̈ܫܬܐ ܘܢܦܩܘ ܠܫܠܡܗ̇ ܘܝܗܒܘ ܠܗ̇ ܛܘܒܐ. ܘܟܕ ܩܪܶܒܘ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܠܕܘܟܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܒܗ̇ ܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ܆ ܘܐܪܝܡܘ ܟܣܳܝܐ ܕܓܘܪܢܐ܆ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܒܗ ܦܓܪܐ ܕܩܕܝܫܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܝܕܥܘ ܕܡܠܐܟܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܐܰܘܒܠܘܗ̇ ܠܫܡܝܐ. ܘܐܬܒܪܟܘ ܡ݂ܢ ܓܘܪܢܐ ܘܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܘܗܦܰܟܘ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܗܘܐ ܫܘܢܝܗ̇ ܕܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ ܠܫܡܝܐ ܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܚܡܫܥܣܪ ܝܘ̈ܡܐ ܒܝܪܚ ܢܝܣܢ ܨܠܘܬܗ̇ ܠܒܘܪܟܬܐ ܐܡܝܢ܀

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ