ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܠܘ݂ܛܝ݂ܢܶܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܣܗܕܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܠܘ݂ܛܝ݂ܢܶܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܣܗܕܐ

 

 

ܘܗܘܳܐ ܒܫܢܬ݀ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ܆ ܡܪܢ ܟܕ ܐܶܬܳܐ ܠܥܠܡܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܘܐܬܝܠܕ ܡ݂ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ. ܒܝܘ̈ܡܝ ܡܰܟܣܝ݂ܡܝܰܢܳܘܣ ܡܠܟܐ ܥܘܠܐ܆ ܪܳܚܡܗ ܕܣܛܢܐ ܘܣܳܢܐܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܗܘܳܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡ݂ܢ ܡܠܟܐ ܪܫܝܥܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܡܫܬܰܥܒܕܝܢ ܘܣܓܕܝܢ ܠܐܠܗ̈ܐ ܕܕܗܒܐ ܘܕܣܐܡܐ ܘܕܩܝ̈ܣܐ ܘܕܟܐܦ̈ܐ. ܟܬܰܒ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܗ݂ܘ ܪܫܝܥܐ ܡܟܣܝܡܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܥܘܠܐ ܡܰܚܒܢܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܕܚܝ݂̈ܠܐ ܘܥܙܝ̈ܙܐ: ܘܠܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܘܠܫܢ̈ܐ ܕܒܫܘܠܛܢܝ ܫܠܡ. ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗ̈ܐ ܡܫܒ̈ܚܐ ܘܫܪܝܪ̈ܐ. ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܙܒܢ ܒܛܝ݂ܠ ܠܗ ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܒܝܕ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܬܗܝܪܬܐ ܚܳܣܬ݀ ܥܠ ܡܠܟܘܬܢ ܘܐܦ ܥܠܝܟܘܢ. ܘܒܚܝܠܐ ܕܡܢܗܘܢ ܐܡܠܟ ܫܝܢܐ ܕܡܠܟܘܬܢ ܘܡܫܰܪܬܚܘܬ ܛܒ̈ܬܐ ܣܶܓܝܬ݀ ܒܝܢܬܢ. ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܰܡܪܰܥܝܢ ܠܐܠܗܝ̈ܢ ܒܕܒ̈ܚܐ ܫܰܠܡ̈ܐ ܘܠܐ ܐܬܪܥܝܘ. ܨܒܺܝܬ ܕܒܟܠܙܒܢ ܢܗܘܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܒܫܘܠܛܢܝ ܢܩܰܪܒܘܢ ܠܗܘܢ ܕܒܚ̈ܐ ܘܢܘܩܳܝ̈ܐ ܘܡܥܣܪ̈ܐ ܘܕܠܐ ܢܗܘܐ ܐ̱ܢܫ ܕܠܐ ܣܳܓܕ ܠܗܘܢ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܒܐܪ̈ܣܝܣ ܕܢܨܪ̈ܝܐ ܐܚܝܕܝܢ܆ ܦܶܩܕܶܬ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܗܕܐ ܕܚܠܬܐ ܢܶܬܦܢܶܐ ܠܘܬ ܐܠܗ̈ܐ ܡܪ̈ܚܡܢܐ ܘܗ݂ܢܘܢ ܫܒܩܝܢ ܠܗ. ܘܐܝܢܐ ܕܡܶܬܚܪܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܪܟܶܢ ܠܡܶܣܓܰܕ ܠܗܘܢ܆ ܒܫܢ̈ܕܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܢܬܛܰܠܩܘܢ ܚܝܘ̈ܗܝ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ. ܘܟܕ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܣܥܰܪ܆ ܘܐܝܟ ܕܒܥܪܦܠܐ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܡܚܰܦܝܐ ܗܘܬ݀ ܒܥܛܪܐ ܕܬܢܢܐ ܕܕܒܚ̈ܐ ܛܡ̈ܐܐ. ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܡܰܡܪܰܚ ܗܘܐ ܕܢܘܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܝܣܛܝܢܐ. ܨܒܳܐ ܐܠܗܐ ܕܢܘܕܥ ܫܪܪܗ ܘܚܝܠܬܢܘܬܗ ܘܡܠܬܗ ܕܠܘܬ ܥܕܬܗ܆ ܗ̇ܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗ̇: ܕܡܘ̈ܟܠܐ ܕܫܝܘܠ ܠܐ ܢܚܣܢܘܢܗ̇. ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܚܘܝ ܒܐܝ̈ܕܝ ܩܕܝܫܐ ܦܠܘܛܝ݂ܢܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܝܘܒܳܠܐ ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܪ ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܒܚܘܒܗ ܕܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܣܗܕܐ ܘܡܘܕܝܢܐ. ܘܒܩܰܪܝ݂ܒܘܬܗ ܕܠܘܬ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܫܠܝܚܐ ܘܡܣܒܪܢܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܨܪܝܐ ܡ݂ܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܪܒܬܐ. ܐܒܘܗܝ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܡܨܪܝܢ. ܘܟܕ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܩܒܠ ܐܢܛܘܦܛܘܣ ܐܒܘܗܝ ܕܗܢܐ ܢܨܝܚܐ܆ ܦܩܰܕ ܐܦ ܗ݂ܘ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܪܫܝܥܐ܆ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܐ̱ܢܫ ܕܠܐ ܢܶܕܒܰܚ ܠܐܠܗ̈ܐ ܕܕܗܒܐ ܘܕܣܐܡܐ ܘܕܟܐܦ̈ܐ. ܐܫܬܟܚ ܓܒܪܐ ܚܠܝ݂ܨܐ ܘܡܘܕܝܢܐ ܘܫܠܝܚܐ ܟܕ ܩܐܡ ܗܘܐ ܘܡܰܪܬܶܐ ܠܡܪܥܝܬܐ ܕܝܠܗ ܗ̇ܝ ܕܒܐܬܝܢܣ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܫܡܐ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܫܠܝܚܐ ܘܡܘܕܝܢܐ ܫܢܘܕܝܢ ܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܡܨܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܰܪܬܶܐ ܗܘܐ ܠܥܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܐܘ ܒܢܝ̈ ܘܐܚܝ̈܆ ܚܘܪܘ ܒܗ̇ܘ ܪܝܫܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܫܝܚܐ. ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܫܡܝܐ ܥܡ ܐܒܘܗܝ ܘܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܡܥܰܠܰܝ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܚܫ̈ܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܐ. ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܓܢܣܐ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܬܰܚܬܝ݂ ܪܒܘܬܗ ܘܰܠܒܶܫ ܦܓܪܐ ܡ݂ܢ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ. ܘܐܬܡܰܣܟܰܢ ܗ̇ܘ ܥܬܝܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܢ ܢܰܥܬܪ ܒܐܠܗܘܬܗ ܒܝܕ ܦܓܪܐ ܕܠܒܶܫ. ܩܒܠ ܚܫܐ ܘܙܩܝܦܐ ܘܩܒܘܪܬܐ ܬܠܝܬܝܬ݀ ܝܘ̈ܡܐ. ܗ̇ܘ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܘܪ̈ܝܫܝ ܡܠܐܟ̈ܐ ܠܐ ܡܨܝܢ ܕܢܚܙܘܢܝܗܝ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܣܒܰܠ ܘܣܝܒܪ ܥܠ ܐܦܝ̈ܢ. ܚܕ ܟܡܐ ܚܢܢ ܕܘܝ̈ܐ ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܶܚܰܫ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܟܡ̇ܢ ܕܚܰܝܳܒܝܢܢ ܠܗ. ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܰܣܥܰܪ ܠܘܬܢ ܐܝܟ ܦܠܚܐ ܕܡܬܟܬܫ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܙܟܘܬܗ ܕܡܠܟܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܠܠ ܩܕܝܫܐ܆ ܪܗܛܘ ܐܳܟܠܰܝ̈ ܩܪ̈ܨܐ ܘܐܘܕܥܘ ܠܐܢܛܘܦܛܘܣ ܘܶܐܡܪܘ ܠܗ: ܕܗܐ ܫܢܘܕܝܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܬܝܢܣ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܳܫ ܠܦܘܩܕܢܟܘܢ ܕܚܝ݂ܠܐ ܘܐܦ ܠܡܠܟܘܬܟܘܢ ܕܠܐ ܡܳܝܬܐ. ܘܠܐ ܨܳܒܐ ܕܢܥܒܕ ܨܒܝܢܟܘܢ ܘܠܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܥܒܕ ܕܒܚ̈ܐ ܘܢܕܪ̈ܐ ܠܐܠܗ̈ܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܫܠܡܘܢ ܠܢ ܡܚܰܦܶܛ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܝܰܩܪܘܢ ܠܐܠܗ̈ܐ ܥܫܝ̈ܢܐ ܕܗ݂ܢܘܢ ܡܰܡܠܟܝ݂ܢ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܬܐܒܝܠ. ܗܝܕܝܢ ܦܩܰܕ ܗ݂ܘ ܛܪܘܢܐ ܘܰܐܝܬܝܘܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܫܢܘܕܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܩܝܡܘܗܝ ܒܨܥܪܐ ܪܒܐ. ܘܫܪܝ ܐܢܬܘܦܛܘܣ ܛܪܘܢܐ ܕܢܡܠܠ ܥܡ ܩܕܝܫܐ ܪܟܝܟܐܝܬ ܐܝܟ ܕܒܚܘܒܐ܆ ܟܕ ܐܳܡܪ ܠܗ: ܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܫܡܥ ܐ̱ܢܐ ܥܠܝܟ ܕܐܝܬܝܟ ܡܨܥܪܢܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܘܠܐ ܨܒܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܕܰܒܰܚ ܠܗܘܢ. ܐܠܐ ܗܫܐ ܡܛܠ ܕܚܙܐ ܐ̱ܢܐ ܕܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ ܐܝܬܝܟ ܘܡܬܟܚܕ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܫܶܦܠܟ ܘܡ݂ܢ ܣܝܒܘܬܟ ܕܚܐܣ ܐ̱ܢܐ ܥܠܝܟ. ܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ ܕܬܫܒܘܩ ܠܗܕܐ ܛܥܝܘܬܐ ܕܰܐܚܝ݂ܕ ܐܢ̱ܬ ܘܩܪܘܒ ܘܕܰܒܰܚ ܠܐܠܗ̈ܐ ܡܪ̈ܚܡܢܐ. ܘܗܘܺܝ ܠܗܘܢ ܪܚܡܐ ܘܒܪ ܐ̱ܪܙܐ ܘܐܦ ܡܰܚܒܳܢܐ ܕܝܠܢ ܘܐܒܐ. ܘܫܘܠܛܢܐ ܥܡ ܡܘܗܒܬܐ ܢܬܝܗܒ ܠܟ ܡܢܢ. ܗܝܕܝܢ ܥܢܳܐ ܗܢܐ ܐܬܠܝܛܐ ܘܠܛܪܘܢܐ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܛܥܰܝܬ ܠܟ ܐܘ ܚܰܪܡܐ ܕܰܫܒܰܩܬ ܠܐܠܗܐ ܚܝܐ ܘܰܣܓܶܕܬ ܘܕܰܒܰܚܬ ܠܫܐܕ̈ܐ ܛܡ̈ܐܐ ܘܠܩܝ̈ܣܐ ܘܠܟܐܦ̈ܐ ܕܰܩܪܝ݂ܡܝ݂ܢ ܒܕܗܒܐ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܠܝ ܨܒܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܰܛܥܶܐ ܘܐܫܒܩܝܘܗܝ ܠܐܠܗܐ ܚܝܐ ܡܪܝܡܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܚܡܬ݀ ܪܫܝܥܐ ܐܢܬܘܦܛܘܣ ܘܶܐܡ݂ܪ ܠܩܕܝܫܐ ܫܢܘܕܝܢ: ܗܢܐ ܝܫܘܥ ܕܳܐܡܪ ܐܢ̱ܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܟ܆ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢ̱ܬ ܕܓܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܰܛܥܝܳܢܐ ܕܒܣܓܝܐܘܬ ܚܰܪ̈ܫܘܗܝ ܐܛܥܝ݂ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܰܚܕܘܗܝ ܘܐܝܟ ܕܫܳܘܶܐ ܗܘܐ ܐܡܝܬܘܗܝ ܒܙܩܝܦܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܣܓܕ ܐܢ̱ܬ ܠܓܒܪܐ ܙܩܝܦܐ؟ ܐܠܐ ܗܫܐ ܡܳܠܶܟ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܕܬܚܘܣ ܥܠ ܣܝܒܘܬܟ ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܕܒܫܢ̈ܕܐ ܢܬܛܠܩ ܓܘܫܡܟ ܘܡܘܬܐ ܡܪܝܪܐ ܬܡܘܬ. ܩܪܘܒ ܣܓܘܕ ܠܐܦܠܘܢ ܪܒܐ ܘܠܙܘܣ ܥܫܝܢܐ ܘܰܠܢܳܒܘ݂ ܥܡ ܐܫܝ݂ܡܐ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܥܠܡܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܘܠܐܪܛܡܝܣ ܙܝܳܢܰܬ݀ ܛܘܗ̈ܡܐ ܘܠܗܰܪܰܐ ܡܪܰܒܝܬ݀ ܙܪ̈ܥܐ ܘܡܰܘܠܕܬ݀ ܢܨ̈ܒܬܐ. ܥܢܳܐ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܘܠܪܫܝܥܐ ܦܰܢܝ݂ ܦܬܓܡܐ: ܕܗܠܝܢ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܝ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܗܝ̈ܟ܆ ܨܠܡ̈ܐ ܐܢܘܢ ܚܪ̈ܒܐ ܘܫܐܕ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܓܘܗܘܢ ܡܡܰܠܠܝܢ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܕܥܝ̈ܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܫܡܥܝܢ ܘܒܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܠܐ ܡܗܠܟܝܢ ܘܐܦܠܐ ܡܡܰܠܠܝܢ ܒܓܓܪ̈ܬܗܘܢ܆ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܥܒܘܕܝ̈ܗܘܢ ܘܟܠ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܐܢܐ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܣܓܕ ܐ̱ܢܐ ܘܟܠܗܘܢ ܫܢܕܝ̈ܟ ܡ݂ܢ ܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ ܠܐ ܦܪܫܝܢ ܠܝ. ܗܝܕܝܢ ܦܩܰܕ ܗܘܐ ܐܢܬܘܦܛܘܣ ܥܘܠܐ ܕܒܡܣܪ̈ܩܐ ܕܦܪܙܠܐ ܢܶܣܪܩܘܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ. ܘܟܕ ܣܪܩܘܗܝ ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܛܪܘܢܐ: ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܐܘ ܣܒܐ ܣܟܶܠ ܒܘ݂ܝܳܢܐ؟ ܕܐܝܟ ܐܝܢܐ ܘܐܝܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܣܐ ܩܕܡܝܐ ܕܶܐܫܬܺܝܬ؟ ܥܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܘܶܐܡܪ ܠܗ: ܕܡ݂ܢ ܝܘ̈ܡܝ ܟܣܐ ܗܢܐ ܠܐ ܐܶܫܬܺܝܬ܆ ܕܚܝ̈ܐ ܡܢܗ ܩܢܺܝܬ ܘܦܪܗܣܝܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܫܡܝܢܐ. ܘܗ݂ܘ ܦܬܰܚ ܠܝ ܬܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܚܝ݂ܠܝ݂ܢ ܐܢܘܢ ܫܢܕܝ̈ܟ܆ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܐܠܗܝ̈ܟ ܢܕܝ̈ܕܐ. ܗܝܕܝܢ ܥܢܳܐ ܚܰܪܡܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܥܠ ܕܓܰܕܶܦܬ ܥܠ ܐܠܗ̈ܐ܆ ܐܢܐ ܬܒܥ ܐ̱ܢܐ ܨܥܪܗܘܢ ܡܢܟ. ܗܝܕܝܢ ܦܩܰܕ ܕܢܰܠܒܫܘܢ ܙܶܦܬܐ ܘܢܰܪܡܘܢ  ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܣܪ̈ܳܩܘܗܝ ܘܟܕ ܪܳܡܶܝܢ ܠܗ ܠܙܶܦܬܐ ܗ̇ܝ܆ ܥܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܫܢܘܕܝܢ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܰܡܚܺܝܠܝ݂ܢ ܐܢܘܢ ܫܢ̈ܕܐ ܠܦܘܬ ܡܘܠܟܢ̈ܐ ܕܛܰܝܒ ܡܫܝܚܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܰܚܒܝ݂ܢ ܠܗ. ܗܝܕܝܢ ܦܩܰܕ ܪܫܝܥܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܰܝܬܰܘ ܩܘܠܳܪܐ ܕܦܪܙܠܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܡܐܐ ܠܝ݂ܛܪ̈ܝ݂ܢ ܘܐܪܡܘ ܒܩܕܳܠܗ. ܘܢܶܬܢܛܰܪ ܙܗܝܪܐܝܬ ܘܕܠܐ ܢܶܬܶܒ ܣܟ ܙܗܪ ܐܢܘܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܚܒܫܘܗܝ ܘܢܛܪܘܗܝ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܕܥܘܠܐ܆ ܫܪܝ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܫܢܘܕܝܢ ܠܰܡܙܰܡܳܪܘ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ܆ ܒܟ ܣܰܒܪܶܬ܆ ܦܪܘܩܝܢܝ ܘܡ݂ܢ ܟܠ ܪ̈ܳܕܘܦܝ ܦܨܢܝ. ܕܠܡܐ ܐܝܟ ܠܡܶܬܒܰܪ ܠܢܦܫܝ ܘܠܝܬ ܕܦܳܪܶܩ ܘܡܦܰܨܶܐ. ܚܘܪ ܘܥܢܝܢܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ. ܘܐܢܗܪ ܥܝ̈ܢܝ ܡܕܥܝ ܕܐܚܙܐ ܢܘܗܪܟ ܡܬܝܕܥܢܐ ܐܝܟܢܐ ܠܐܢܫ̈ܐ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܠܫܡܟ ܘܢܕܥܘܢ ܕܐܢ̱ܬ ܗܘ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܝܟ. ܘܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ ܥܡ ܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ. ܐܠܐ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝ ܕܬܬܠ ܠܝ ܚܝܠܐ ܕܐܣܝܒܪ ܟܠ ܫܶܢܕܝ݂̈ܢ ܡܛܠ ܫܡܟ ܘܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܟ. ܘܦܪܘܩܝܢܝ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܕܰܐܘܕܶܐ ܒܐܠܗܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢܟ. ܥܢܝܢܝ ܡܪܝܐ ܘܐܬܕܟܪ ܠܥܕܬܟ ܕܰܦܪܰܩܬ ܒܕܡܟ ܝܰܩܝܪܐ. ܘܥܡ ܫܘܠܡ ܡܠܬܗ ܗܐ ܡܠܐܟܐ ܢܚܶܬ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܘܶܐܬܐ ܠܘܬܗ ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܠܗ: ܫܠܡ ܠܗ̇ ܠܣܝܒܘܬܟ܆ ܕܶܐܬܥܰܠܰܡܬ ܒܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܡܪܗ̇. ܨܠܘܬܟ ܓܝܪ ܐܫܬܡܥܬ݀ ܘܡ݂ܢ ܣܪ̈ܳܩܰܝܟ ܬܗܘܐ ܚܠܝܡ. ܘܗܐ ܡܪܟ ܕܰܐܚܶܒܬܳܝܗܝ܆ ܥܡܟ ܗ݂ܘ ܘܠܐ ܡܰܪܦܐ ܠܟ ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܥܡܗ ܡܬܒܣܡ ܐܢ̱ܬ. ܘܠܥܕܢ ܨܦܪܐ ܦܩܰܕ ܗܘܐ ܐܢܬܘܦܛܘܣ ܪܫܝܥܐ ܕܢܐܬܐ ܩܕܝܫܐ ܫܢܘܕܝܢ ܘܢܩܘܡ ܩܕܡ ܒܐܡܐ ܕܝܠܗ. ܘܟܕ ܐܰܝܬܝܘܗܝ ܘܰܚܙܝܗܝ ܕܩܐܡ ܘܚܠܝܡ ܐܶܡܰܪ: ܚܙܘ ܐܝܟܢܐ ܗܢܐ ܐܬܐܣܝ݂. ܒܚܰܪ̈ܫܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܢܨܪܝܐ ܡܬܚܫܚ ܗܢܐ ܣܒܐ ܣܟܠܐ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܚܠܝ݂ܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܡܢܘ݂ ܐܰܣܝܳܟ؟ ܥܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܝܫܘܥ ܐܠܗܝ ܫܕܪ ܡܠܐܟܗ ܘܰܐܣܝܰܢܝ. ܥܢܳܐ ܥܘܠܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܓܒܪܐ ܙܩܝܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܟ؟ ܗ̇ܘ ܕܒܚܪ̈ܫܘܗܝ ܐܛܥܝ ܠܟܠܗ̇ ܝܗܘܕ. ܩܕܝܫܐ ܐܶܡܰܪ: ܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܙܰܩܦܘܗܝ ܝܗܘܕܝ̈ܐ܆ ܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ. ܗܘܝܘ ܕܒܰܫܠܳܚ ܒܣܪܗ ܦܰܪܣܝ݂ ܠܐܪ̈ܟܰܣ ܘܫܠܝ݂ܛܢ̈ܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܚܫܘܟܐ. ܘܗܘܝܘ ܕܐܙܥܩ ܗܘܐ ܒܙܩܝܦܐ. ܘܚܫܶܟ ܫܡܫܐ ܘܪܶܥܠܬ݀ ܐܪܥܐ. ܘܐܦ ܐܠܗܝ̈ܟ ܢܦܠܘ ܡ݂ܢ ܕܚܠܬܗܘܢ ܘܐܬܬܰܒܪܘ. ܘܗܝܕܝܢ ܦܩܰܕ ܛܪܘܢܐ ܕܒܰܓܝܳܕ̈ܐ ܦܛܝܪ̈ܐ ܢܶܒܠܰܥ ܥܠ ܟܪܣܗ ܥܕܡܐ ܕܡܬܚܙܐ ܓܘܳܝܗ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܬܠܳܐ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܠܫܡܝܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ܆ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܚܘܒܟ ܣܒܠ ܐ̱ܢܐ܆ ܬܐ ܠܐܝܳܠܝ ܘܚܰܝܶܠܝܢܝ. ܐܠܗܐ ܦܨܢܝ܆ ܡܪܝܐ ܠܥܘܕܪܢܝ ܟܬܪ. ܢܒܗܬܘܢ ܘܢܚܦܪܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܩܪܝܢ ܠܢܦܫܝ ܘܪܕܦܝܢ ܠܝ ܡܛܠ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ. ܗܒܠܝ ܡܪܝ ܚܝܠܐ ܘܙܟܘܬܐ ܕܐܣܝܒܪ ܟܠ ܫܢܕܝ̈ܢ ܘܐܢ̱ܬ ܬܬܪܡܪܡ ܘܥܕܬܟ ܬܬܢܨܚ ܘܨܠܡ̈ܐ ܗܠܝܢ ܚܪ̈ܒܐ܆ ܗܠܝܢ ܢܐܒܕܘܢ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ ܥܡ ܣܓܘܕܝ̈ܗܘܢ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܰܥ ܪܫܝܥܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܛܘܒܢܐ: ܨܠܡ̈ܐ ܚܪ̈ܒܐ ܩܳܪܐ ܐܢ̱ܬ ܠܐܠܗ̈ܐ ܡܫܒ̈ܚܐ ܘܠܘ ܐܠܗ̈ܐ. ܘܥܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܝܢ ܒܫܪܪܐ ܨܠܡ̈ܐ ܐܢܘܢ ܚܪ̈ܒܐ ܘܰܥܒܳܕ ܐܝܕܝ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܐܠܘ ܨܒܐ ܗܘܰܝܬ ܡ݂ܢ ܢܦܫܟ ܡܣܬܟܠ ܗܘܰܝܬ. ܐܠܐ ܡܰܫܠܶܡ ܠܟ ܗܘܢܟ ܠܫܐܕ̈ܐ܆ ܘܗ݂ܢܘܢ ܠܐ ܝܗܒܝܢ ܠܟ ܕܬܣܓܘܕ ܠܐܠܗܐ ܚܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܡܰܥ ܛܪܘܢܐ܆ ܛܒ ܐܶܬܚܰܡܰܬ ܘܦܩܰܕ ܕܢܶܩܒܥܘܢ ܒܦܓܪܗ ܠܘܠܝ̈ܬܐ ܕܦܪܙܠܐ ܩܕܡ ܪ̈ܟܫܐ ܢܶܪܗܰܛ. ܥܕܡܐ ܠܪܥܡܣܝ݂ܣ ܘܢܶܫܬܠܶܡ ܠܐܪܡܝܓܢܝܣ ܕܝܢܐ. ܟܬܰܒ ܕܝܢ ܥܡܗ ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ: ܡ݂ܢ ܪܒܐ ܘܐܚܝܕ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܝܓܘܦܛܝ̈ܐ ܐܢܬܘܦܛܘܣ ܠܐܪܡܝܓܢܝܣ ܕܝ̇ܢܐ ܫܠܳܡ. ܡܛܠ ܡܟܝܠ ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܡܪ̈ܚܡܢܐ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܕܟܠ ܐ̱ܢܫ ܠܗܘܢ ܢܣܓܘܕ ܘܢܝܩܪ. ܘܗ݂ܢܘܢ ܥܠܘܗܝ ܢܰܪܚܡܘܢ. ܗܕܐ ܦܩܰܕܢܢ ܒܟܠܗ ܐܘܚܕܳܢܢ. ܐܫܬܟܚ ܕܝܢ ܗܢܐ ܗܕܝܘܛܐ܆ ܕܠܐ ܡܶܬܪܡܶܐ ܠܡܶܣܓܰܕ ܠܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܚܘܒܟ ܕܨܝܕ ܐܠܗ̈ܐ܆ ܫܕܪܬܗ ܠܘܬܟ ܟܕ ܒܡܟܝܟܘܬܐ ܡܰܪܬܶܐ ܐܢ̱ܬ ܠܗ ܘܒܫܘܘ̈ܕܳܝܐ ܕܢܕܰܒܰܚ. ܘܐܢܗܘ ܕܡܕܰܒܰܚ ܝܳܪܶܒ ܡܢܢ ܒܐܝܩܪܐ ܘܫܘܠܛܢܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܡܬܬܦܝܣ ܒܫܢ̈ܕܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܛܰܠܶܩ ܚܝܘ̈ܗܝ ܘܠܐ ܠܗܢܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܐܠܐ ܘܠܟܠ ܕܠܐ ܡܕܰܒܚ ܠܐܠܗ̈ܐ. ܘܗܘܝ݂ ܚܠܝ݂ܡ. ܗܝܕܝܢ ܚܰܛܦܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܕܢܐܙܠ. ܘܚܪ ܠܘܬ ܫܡܝܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܠܘܬܟ ܐܰܪܺܝܡܶܬ ܥܝ̈ܢܝ ܥܡܘܪܐ ܕܫܡܝܐ܆ ܐܝܟ ܥܝ̈ܢܝ ܥܒ̈ܕܐ ܠܘܬ ܡܪ̈ܝܗܘܢ ܘܐܝܟ ܥܝ̈ܢܝܗ̇ ܕܐܡܬܐ ܠܘܬ ܡܳܪܬܗ̇. ܡܛܠ ܕܚܰܕܪܘܢܝ ܟܠܒ̈ܐ ܘܟܢܘܫܬܐ ܕܒܝ̈ܫܐ ܟܪܟܘܢܝ. ܥܕܪܝܢܝ ܐܠܗܐ ܦܪܘܩܢ. ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܫܡܟ ܚܣܢܝ ܘܦܨܢܝ. ܡܛܠ ܕܐܢ̱ܬ ܗ݂ܘ ܒܝܬ ܓܘܣܝ ܡܫܒܚܐ܆ ܦܪܘܩܝܢܝ ܡ݂ܢ ܒܥܠܕ̈ܒܒܝ. ܡܛܠ ܕܐܘܠܨܢܐ ܩܰܪܝ݂ܒ ܘܠܝܬ ܕܡܥܕܪ ܐܠܐ ܐܢ ܐܢ̱ܬ. ܦܓܪܐ ܟܪܝܗ ܡ݂ܢ ܣܝܒܘܬܐ ܘܡ݂ܢ ܡܚܘ̈ܬܐ. ܠܐ ܡܫܟܚ ܐ̱ܢܐ ܕܶܐܪܗܰܛ ܡ݂ܢ ܝܘܩܪܗ ܕܦܪܙܠܐ ܕܛܥܝܢ ܐ̱ܢܐ. ܐܠܐ ܐܢ̱ܬ ܡܪܢ ܕܒܝܕ ܡܠܐܟܐ ܠܚܒܩܘܩ ܫܰܕܰܪܬ ܡ݂ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܒܒܝܠ ܕܢܰܘܒܠ ܫܳܪܘܬܐ ܠܕܢܝܐܝܠ ܢܒܝܐ. ܘܗܟܘܬ ܘܠܚܙܩܝܐܝܠ ܒܪܘܚܟ ܡ݂ܢ ܒܒܝܠ ܕܒܰܪܬ ܠܐܘܪܫܠܡ ܕܢܚܙܐ ܛܢܦܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܗ. ܘܐܢ̱ܬ ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ ܘܡܪܟܒܬܐ ܥܰܠܺܝܬ ܠܐܠܝܐ. ܘܗܫܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ܆ ܥܕܪܝܢܝ ܐܦ ܠܝ ܕܗܐ ܪܕܦܝܢ ܠܝ ܡܛܠ ܫܡܟ. ܘܟܕ ܫܰܠܡ ܨܠܘܬܗ܆ ܢܦܩܘ ܕܢܐܙܠ̱ܘܢ܆ ܘܪܘܚܗ ܕܡܪܝܐ ܚܰܛܦܗ. ܘܩܕܡ ܪ̈ܕܘܦܘܗܝ ܪܳܗܛ ܗܘܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗ݂ܢܘܢ ܕܪܕܦܝ݂ܢ ܗܘܘ ܠܗ܆ ܠܐ ܩܳܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܚܶܠܐ ܕܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܘܟܕ ܥ݂ܠ ܨܝܕ ܕܝܢܐ ܘܩܪܗ̇ ܠܐܓܪܬܐ ܘܩܒܠܗ̇ ܚܕܝܐܝܬ. ܘܩܪܳܐ ܠܩܕܝܫܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܚܙܐ ܐܢ̱ܬ ܕܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܡܪܚܡܢܐܝܬ ܐܬܟܬܒܬ݀ ܡ݂ܢ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܐܢܬܘܦܛܘܣ؟ ܗܫܐ܆ ܩܪܘܒ ܘܕܰܒܰܚ ܠܐܠܗ̈ܐ ܘܫܰܡܠܳܐ ܨܒܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܥܙܝܙܐ ܘܠܐ ܬܡܘܬ ܒܫܢ̈ܕܐ ܡܪܝܪ̈ܐ. ܘܐܝܩܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܡܠܟܐ ܡܬܝܗܒܝܢ ܠܟ. ܘܐܢ ܠܐ ܡܕܰܒܰܚ ܐܢ̱ܬ ܒܫܢ̈ܕܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܡܛܰܠܩ ܐ̱ܢܐ ܚܝܝ̈ܟ. ܘܥܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܘܠܕܝܢܐ ܐܶܡܰܪ: ܒܫܪܪܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟ: ܕܐܢܐ ܠܫܐܕ̈ܐ ܛܢ̈ܦܐ ܠܐ ܡܕܰܒܚ ܐ̱ܢܐ܆ ܘܐܢܐ ܠܡܫܝܚܐ ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܐ. ܘܫܢܕܝ̈ܟ ܘܠܘܚܳܡܝ̈ܟ ܕܥܠܰܝ܆ ܒܗܘܢ ܝܪܬ ܐ̱ܢܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܡܟܝܠ܆ ܣܥܘܪ ܨܒܝܢܟ. ܘܡܚܕܐ ܦܩܰܕ ܕܝ̇ܢܐ ܗ̇ܘ ܕܢܶܩܒܘܢ ܓܝܳܕ̈ܐ ܕܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܒܗܘܢ ܢܶܬܬܠܶܐ ܒܬܪ ܪܝܫܗ. ܘܢܶܬܢܫܶܛ ܟܕ ܚܰܝ ܐܝܟ ܥܪܒܐ. ܘܬܢܢܐ ܢܬܰܢܢܘܢ ܬܚܘܬܘܗܝ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܶܡܰܪ ܗܘܐ ܛܪܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ܆ ܢܰܣܒܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܗ ܐܝܟ ܕܰܦܩܰܕ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܢܳܫܛܝܢ ܠܗ܆ ܫܡܰܥ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܠܘܛܝܢܐ ܠܕܝ̇ܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ. ܡܛܠ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ ܗܘܐ. ܘܡܘܗܒܬܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܩܒܠ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܪܝܫ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܬܡܢ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܡܗ ܕܘܡܠܝܢܐ ܡܗܝܡܢܬܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܒܛܘܫܝܐ ܝܗܒܬ݀ ܠܗ ܪܘܫܡܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܗ݂ܘ ܒܪ ܫܒܥ ܫܢܝ̈ܢ ܐܦܝܣܬ݀ ܘܗܘܳܐ ܡܫܡܫܢܐ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܩܪܒܬܗ ܠܪܝܫ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܥܰܒܕܗ ܩܫܝܫܐ ܘܚܰܦܛܗ̇ ܠܐܡܗ ܕܬܶܪܕܝ݂ܘܗܝ ܒܝܘܠܦܢܐ ܬܪܝܨܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܣܥܪܬ݀. ܟܕ ܗܘܳܐ ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̈ܢ ܩܰܪܶܒܬܗ ܠܪܝܫ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܥܒܕܗ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܠܰܒܟܗ ܘܰܪܕܳܝܗܝ ܒܝܘܠܦܢ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܘܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܰܪܫܗ. ܘܐܬܝܗܒ ܠܗ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܠܒܐ ܘܣܘܟܠܐ. ܟܕ ܫܡܰܥ ܕܝܢ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ ܫܢܘܕܝܢ ܕܡܶܬܬܕܝ݂ܢ ܡ݂ܢ ܐܪܡܝܓܢܝܣ܆ ܐܶܙܰܠ ܕܰܢܪܰܘܚ ܠܗ. ܚܙܝܗܝ ܟܕ ܢܳܫܛܝܢ ܥܰܛܡ̈ܬܗ. ܘܩܪܶܒ ܠܘܬ ܕܝ̇ܢܐ ܘܣܚܦܗ ܡ݂ܢ ܟܘܪܣܝܗ ܘܒܪ̈ܓܠܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܛܝ݂ܢܐ ܕܫܗ. ܘܐܦ ܠܩܕܝܫܐ ܫܢܘܕܝܢ ܡ݂ܢ ܕܝ݂ܢܐ ܫܪܝܗܝ ܟܕ ܐܶܡܰܪ ܠܘܬ ܕܝܢܐ: ܕܐܘ ܚܪܡܐ ܘܣܓܘܕܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܘܒܝܬ ܡܥܡܪܗ ܕܣܛܢܐ. ܡܛܠܡܢܐ ܕܳܐܢ ܐܢ̱ܬ ܠܥܒ̈ܕܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ؟ ܡܛܠ ܕܠܐ ܣܓܕܝܢ ܠܫܐܕ̈ܐ ܛܡ̈ܐܐ ܐܟܘܬܟ. ܗܝܕܝܢ ܩܡ ܕܝ̇ܢܐ ܗ̇ܘ ܒܚܶܡܬܐ ܘܕܰܓܫܗ ܠܩܕܝܫܐ ܫܢܘܕܝܢ ܒܚܡܬܐ ܒܣܝܦܐ ܕܥܠܘܗܝ ܒܓܘ ܠܒܗ ܘܡܝܬ. ܘܟܕ ܢܦܫܗ ܡ݂ܢ ܦܓܪܗ ܡܫܢܝܐ ܗܘܬ݀ ܟܕ ܐܳܡܪ ܗܘܐ: ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܐܝ̈ܕܝܟ ܣܐܡ ܐ̱ܢܐ ܠܗ̇ ܠܪܘܚܝ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܝܢܟ ܒܓܘ ܥܕܬܟ. ܘܩܠܐ ܗܘܳܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܬܐ ܡܟܝܠ ܐܬܬܢܝܚ ܡ݂ܢ ܥܡ̈ܠܝܟ. ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܪܫܝܥܐ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܰܐܟܝ݂ܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܠܘܛܝ݂ܢܐ ܡܛܠ ܕܒܪ ܡܠܟܐ ܐܢܬܘܦܛܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܶܙܰܠ ܐܘܕܥ ܠܐܒܘܗܝ ܡܕܡ ܕܥܒܰܕ ܘܦܩܰܕ ܕܢܰܝܬܘܢܝܗܝ ܠܩܕܝܫܐ. ܘܟܕ ܐܰܝܬܝܘܗܝ ܥܢܳܐ ܐܒܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܐܘ ܒܪܝ܆ ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܣܚܰܦܬܳܝܗܝ ܠܕܝܢܐ ܐܪܡܝܓܢܝܣ܆ ܟܕ ܚܕ ܡ݂ܢ ܡܩܝ݂ܡܢ̈ܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ؟ ܗܝܕܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܠܐܒܘܗܝ: ܡܛܠ ܕܕܳܐܢ ܗܘܐ ܠܫܢܘܕܝܢ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ ܕܢܣܓܘܕ ܠܨܠܡ̈ܐ ܚܪ̈ܒܐ ܘܠܫܐܕ̈ܐ ܛܢ̈ܦܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܒܘܗܝ ܐܶܡܰܪ ܠܗ: ܐܘ ܒܪܝ܆ ܡܢܐ ܓܕܫܟ؟ ܠܡܐ ܗܠܝܢ ܢܨܪ̈ܝܐ ܐܰܛܥܝܘܟ ܒܚܰܪ̈ܫܝܗܘܢ ܕܬܨܰܚܶܐ ܠܐܠܗ̈ܐ؟ ܩܪܘܒ ܗܫܐ ܢܐܙܠ ܢܕܰܒܚ ܠܗܘܢ ܕܢܶܬܪܰܥܘܢ ܠܟ. ܥܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܒܝ܆ ܚܐܣ ܐ̱ܢܐ ܥܠܝܟ܆ ܕܚܙܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܕܡ݂ܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܟ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕܬ ܠܟ ܠܡܣܓܕ ܠܫܐܕ̈ܐ. ܟܕ ܣܳܒܪ ܐܢ̱ܬ ܕܐܠܗ̈ܐ ܐܢܘܢ܆ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܩܝ̈ܣܐ ܘܟܐܦ̈ܐ ܕܰܩܪܝ݂ܡܝ݂ܢ ܣܐܡܐ ܘܕܗܒܐ ܥܒܳܕ ܐܝܕܝ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܠܐ ܚܳܙܝܢ ܘܠܐ ܫܡܥܝܢ ܘܠܝܬ ܪܘܚܐ ܒܦܘܡܗܘܢ ܘܡܛܠܗܢܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܥܒܘܕܝ̈ܗܘܢ ܘܟܠ ܕܬܟܝܠܝܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܕܶܐܡܰܪܬ ܠܝ ܕܒܚܰܪ̈ܫܐ ܕܢܨܪ̈ܝܐ ܐܶܣܬܰܪܰܚܬ. ܠܐ ܬܶܣܒܰܪ ܥܠܝ ܗܕܐ. ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܡ݂ܢ ܗܘܢܝ ܐܶܣܬܰܟܠܶܬ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܒܫܪܪܐ ܕܥܒܰܕ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܝܡܡ̈ܐ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ. ܘܡܟܝܠ ܐܠܐ ܡܘܕܐ ܐܢ̱ܬ ܒܗ ܟܦܝܪ ܒܟ. ܕܐܢܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܗܘܺܝܬ ܠܝ ܒܪܐ ܠܐܒܐ ܕܒܫܡܝܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܦܩܰܕ ܐܒܘܗܝ ܕܢܰܫܠܚܘܢܝܗܝ ܟܠܡܕܡ ܕܰܠܒܝ݂ܫ ܗܘܐ ܘܰܠܙܘ݂ܢܝ݂ܢ ܕܕܗܒܐ ܕܐܣܝܪ ܗܘܐ ܕܬܬܦܣܩ ܘܠܟܠܝܠܐ ܡܠܟܝܐ ܢܣܒܘܢ ܡ݂ܢ ܪܝܫܗ. ܘܒܬܪܟܢ ܢܢܰܓܕܘܢܝܗܝ ܒܫܒ̈ܛܐ ܕܪ̈ܘܡܳܢܐ ܥܕܡܐ ܕܢܶܫܠܚܘܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܘܡܶܫܟܐ ܕܚܙܝܪܐ ܢܰܠܒܫܘܢܝܗܝ ܟܕ ܩܐܡ ܣܥܪܗ. ܘܒܟܠܗ̇ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܢܰܟܪܟܘܢܝܗܝ ܟܕ ܩܥܝܢ ܟܪ̈ܘܙܐ ܩܕܡܘܗܝ: ܕܗܟܢ ܗܘܝܐ ܠܗ ܫܝ݂ܛܘܬܐ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܣܳܓܕ ܘܡܕܰܒܚ ܠܐܠܗ̈ܐ ܕܐܢܬܘܦܛܘܣ. ܘܐܢܗܘ ܕܥܠ ܒܪ ܡܥܰܘ̈ܗܝ ܠܐ ܚܐܣ ܕܢܰܣܒܠܘܢܝܗܝ ܗܠܝܢ ܫܢ̈ܕܐ܆ ܚܕ ܟܡܐ ܥܠܝܟܘܢ ܢܬܥܰܙܙ܆ ܐܳܘ ܕܠܐ ܡܬܬܦܝܣܝܢ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܣܥܰܪ܆ ܡܚܰܐܘܗܝ ܥܕܡܐ ܕܐܬܚܙܝܘ ܓܪ̈ܡܘܗܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܙܰܡܪ ܗܘܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܪ̈ܳܚܡܰܝ ܘܚܒܪ̈ܝ ܠܘܩܒܠ ܟܐܒܝ ܩܡܘ. ܐܚܕܘܢܝ ܐܝܠܝܢ ܕܒܳܥܝܢ ܠܢܦܫܝ ܘܨܳܒܶܝܢ ܠܒܝܫܬܝ ܘܡܠܠܘ ܫܘܩܪܐ ܘܢܟܠܐ. ܘܗܫܐ ܚܘܪܘ ܒܝ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܠܡܪܗܘܢ ܘܐܬܕܡܘ ܒܝ ܕܡܛܠ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܐܰܣܠܺܝܬ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܒܝ. ܘܡ݂ܢ ܐܝܩܪܐ ܠܗܕܐ ܫܝ݂ܛܘܬܐ ܢܶܚܬܶܬ ܐܝܟܢܐ ܕܠܗ̇ܘ ܛܘܒܐ ܕܒܫܡܝܐ ܠܐ ܐܘܒܕ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܘ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܛܘܫܝܐ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ܆ ܐܙܥܩܘ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܚܡܫܡܐܐ ܓܒܪ̈ܝܢ܆ ܕܚܢܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܚܢܢ܆ ܥܒܕܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ. ܘܠܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܦܠܚܝܢܢ. ܘܟܕ ܐܘܕܥܘܗܝ ܠܪܫܝܥܐ܆ ܐܶܬܚܰܡܰܬ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܦܩܰܕ ܕܢܬܩܰܛܠܘܢ ܘܢܶܫܬܕܘܢ ܒܝܡܐ. ܗܝܕܝܢ ܢܦܩܘ ܕܐܒ̈ܐ ܚܰܒ̈ܳܠܐ ܘܰܣܒܰܟܘ ܥܠ ܐܡܪ̈ܐ ܬܡܝ̈ܡܐ ܘܰܩܛܰܠܘ ܐܢܘܢ ܘܒܝܡܐ ܐܫܬܕܝܘ. ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܠܘܛܝ݂ܢܐ ܚܒܫܘܗܝ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܐܝܟܐ ܕܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܝ̈ܫܬܐ ܡܬܚܒܫܝܢ ܗܘܘ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܙܰܡܰܪ ܗܘܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܦܪܘܩ ܡܪܝܐ܆ ܡܛܠ ܕܓܡܰܪ ܛܒܐ. ܘܒܛܠܬ݀ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ. ܐܠܐ ܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܡܪܝܐ܆ ܐܬܪܚܡܥܠܝ܆ ܚܰܝܶܠܰܝܢܝ ܕܐܩܒܠ ܟܠ ܫܢܕܝ̈ܢ ܡܛܠ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܢܗܰܪ ܒܝܬܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܝܟ ܫܡܫܐ. ܘܪܝܚܐ ܒܣܝܡܐ ܢܦܰܩ ܡܢܗ. ܘܩܠܐ ܐܫܬܡܥ ܡ݂ܢ ܓܘܗ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܡܘܡ ܐܢܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܘܡܗܠܟܝܢ ܒܢܡܘܣܗ ܕܡܪܝܐ. ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܢܛܪܝܢ ܣܗܕܘܬܗ ܘܒܟܠܗ ܠܒܗܘܢ ܒܳܥܶܝܢ ܠܗ. ܘܠܐ ܥܒܰܕ ܥܘܠܐ ܘܗܠܟܘ ܒܐܘܪ̈ܚܬܗ. ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܕܥܳܡܪܝܢ ܒܒܝܬܟ ܘܢܫܒܚܘܢܟ ܠܥܠܡ. ܛܘܒܘܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܕܐܢ̱ܬ ܗܘ ܡܣܰܝܥܢܗ ܘܫܒܝ݂ܠܝ̈ܟ ܒܠܒܗ. ܥܒܪܘ ܒܥܘܡܩܐ ܕܰܒܟܳܬܐ ܘܥܰܒܕܘܗܝ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ. ܘܐܦ ܒܘܪܟܬܐ ܢܶܬܥܰܛܦ ܣܐܡ ܢܡܘܣܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܟ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܬܟܰܣܐ ܐܢܘܢ ܒܣܬܪܗ ܕܦܪܨܘܦܟ. ܡ݂ܢ ܕܠܘܚܝܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܬܟܰܣܶܐ ܐܢܘܢ ܒܛܶܠܳܠܟ ܡ݂ܢ ܚܶܪܝܢܐ. ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܪܝܐ ܕܓܒܳܐ ܠܗ ܓܒܝ̈ܐ ܒܩܪܝܬܐ ܥܫܝܢܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܡܚܘ̈ܬܗ ܐܶܬܰܐܣܝ݂̈. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܝܠܦܬ݀ ܐܡܗ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܥܠܬ݀ ܨܝܕ ܐܢܬܘܦܛܘܣ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܐܫܬܥܐ ܠܝ ܡܛܠ ܐܰܝܕܐ ܥܠܬܐ ܣܥܰܪܬ ܨܝܕ ܒܪܟ ܗܕܐ ܫܝ݂ܛܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܠܐ ܚܳܣܬ ܥܠ ܒܪ ܡܥܰܝ̈ܟ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܫܬܥܝ ܠܗ̇ ܟܠܗܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܡ݂ܢ ܩܕܝܫܐ ܦܠܘܛܝ݂ܢܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܬ݀ ܕܘܡܠܝܢܐ ܡܗܝܡܢܬܐ ܐܡܗ܆ ܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܕܐܘ ܚܪܡܐ ܘܕܠܐ ܐܠܗ. ܡܛܠ ܕܐܟܣܟ ܒܪܟ܆ ܠܐ ܚܳܣܬ ܥܠ ܛܠܝܘܬܗ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܢܘܟܪܝܐ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܙܪܥܟ܆ ܙܕܩ ܗܘܐ ܠܟ ܡܚܕܐ ܕܰܫܡܰܥܬ ܡܢܗ ܫܪܪܐ ܕܒܚܘܒܐ ܪܒܐ ܬܩܰܒܠܝܘܗܝ ܘܪܒܐ ܒܡܠܟܘܬܟ ܬܫܰܡܗܝܘܗܝ. ܐܠܐ ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܺܐܒܐ ܚܰܒܳܠܐ ܕܡܒܰܣܒܶܣ ܠܐܡܪ̈ܐ ܢܦܰܠܬ ܥܠܘܗܝ ܘܒܰܣܒܶܣܬܳܝܗܝ. ܘܗܫܐ ܡܦܝܣܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܕܐܫܕܪ ܒܬܪܗ ܘܢܫܡܥ ܡܢܗ ܐܢܗܘ ܕܩܘܝ ܒܨܒܝܢܗ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܦܩܰܕ ܗܘܐ ܐܢܬܘܦܛܘܣ ܕܢܐܬܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܠܘܛܝ݂ܢܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܗ: ܐܘ ܗܶܕܝܘܛܐ ܘܕܠܐ ܒܘܝܳܢܐ. ܡܢܐ ܥܕܪܟ ܗ̇ܘ ܢܨܪܝܐ ܕܰܐܘܕܺܝܬ ܒܗ ܘܰܫܒܰܩܬ ܠܐܠܗ̈ܐ ܥܙܝ̈ܙܐ؟ ܘܥܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܡܢܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܕܝܘܛܐ ܘܒܪ ܡܢܳܬܐ ܕܫܐܕ̈ܐ؟ ܐܢܐ ܒܐܠܗܐ ܡܘܕܐ ܐ̱ܢܐ. ܐܢ̱ܬ ܕܠܟܐܦ̈ܐ ܘܠܩܝ̈ܣܐ ܕܰܩܪܝ݂ܡܝ݂ܢ ܣܐܡܐ ܘܕܗܒܐ ܥܒܕ ܐܢ̱ܬ ܐܠܗ̈ܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܒܰܝܰܢ ܐܢ̱ܬ ܡܢܐ ܐܡ݂ܪ ܐܠܗܐ: ܕܚܙܘ ܕܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܘܠܝܬ ܠܒܪ ܡܢܝ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܐܢܐ ܡܡܺܝܬ ܐ̱ܢܐ ܘܐܢܐ ܡܰܚܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܟܠܗܘܢ ܐܠܗ̈ܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܣܪ̈ܝܩܐ ܐܢܘܢ܆ ܢܐܒܕܘܢ ܐܠܗ̈ܐ ܣܪ̈ܝܩܐ ܘܥܒܘܕܝ̈ܗܘܢ ܘܣܓܘܕܝ̈ܗܘܢ. ܘܐܢܐ ܗܫܐ ܡܛܠ ܕܝܶܕܥܶܬ ܒܫܪܪܐ ܕܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܢܨܪܝܐ ܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܕܒܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܘܒܫܡܗ ܥܶܡܕܶܬ. ܘܡܟܝܠ ܠܐ ܢܘܪܐ ܘܠܐ ܣܝܦܐ ܘܠܐ ܪܘܡܐ ܘܠܐ ܥܘܡܩܐ ܠܐ ܦܪܫܝܢ ܠܝ ܡ݂ܢ ܚܘܒܗ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܘܣܳܓܶܕ ܠܗ ܒܚܘܒܐ ܟܦܝܪ ܒܗ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܡܰܪ ܐܢܬܘܦܛܘܣ ܠܕܘܡܠܝܢܐ ܐܢ̱ܬܬܗ: ܚܙܝܐ ܐܢ̱ܬܝ ܐܝܟܢܐ ܥܒܝܕ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܠܗ̈ܐ. ܘܚܠܦ ܕܢܩܝܡ ܐܢܘܢ ܗܐ ܟܕ ܣܳܚܦ ܠܗܘܢ. ܐܠܐ ܗܫܐ ܩܪܘܒܝ ܐܦܝܣܝܗܝ ܕܢܕܰܒܚ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܢܒܘܬ. ܗܝܕܝܢ ܩܡܬ݀ ܐܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܥܠ ܨܘܪܐ ܕܒܪܗ̇ ܢܦܠܬ݀ ܘܡܢܰܫܩܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܘܐܡܪܐ: ܕܐܘ ܒܪܝ܆ ܐܬܕܟܪ ܡܪܒܥܐ ܕܛܰܥܢܟ ܘܠܬܕܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܰܐܝܩܘܟ ܘܠܗܠܝܢ ܒܘܪ̈ܟܐ ܕܪ̈ܰܒܝܳܟ. ܘܠܐ ܬܬܪܰܦܐ ܠܡܶܟܦܰܪ ܒܡܫܝܚܐ. ܐܬܕܟܪ ܡܢܐ ܝܺܠܶܦܬ ܕܬܝܩܪ ܠܐܒܗܝ̈ܟ. ܝܕܥ ܐܢ̱ܬ ܕܐܢܐ ܗܘܺܝܬ ܥܰܪܳܒܬܟ ܟܕ ܩܰܒܶܠܬ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ܆ ܠܐ ܢܰܪܫܶܝܢܝ ܡܫܝܚܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ܟ. ܚܙܝ ܒܪܝ܆ ܕܝܘܡܢ ܐܺܝܬܰܝܢ ܘܠܡܚܪ ܡܳܝܬܝܢܢ ܘܕܝ݂ܢܗ ܠܐ ܥܳܒܪ܆ ܛܘ̈ܒܐ ܕܡܠܰܟ ܠܐ ܡܰܘܦܝܢ. ܚܙܝ ܒܪܝ܆ ܠܡܪܟ ܕܣܒܰܠ ܚܫ̈ܐ ܘܙܩܝܦܐ ܘܡܘܬܐ ܘܐܫܬܝ݂ ܡܪܪ̈ܐ ܘܚܰܠܐ. ܘܐܦ ܚܢܢ ܚܠܦ ܫܡܗ ܢܩܱܒܠ ܟܠ ܫܢܕܝ̈ܢ ܐܝܟܢܐ ܕܥܡܗ ܢܬܒܣܡ ܒܡܠܟܘܬܗ. ܘܐܢ̱ܬ ܬܬܢܨܚ ܘܐܡܟ ܬܚܕܐ ܒܟ. ܥܕܬܐ ܬܕܘܨ ܒܚܠܘܠܟ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪܬ݀ ܠܗ ܘܕܣܓܝ̈ܐܢ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܒܝܬ ܠܗ̇ ܘܠܗ. ܐܶܡܰܪ ܠܗ̇ ܩܕܝܫܐ ܠܥܝ݂ܢ ܟܠ ܐ̱ܢܫ: ܐܢܐ ܐܠܘ ܨܳܒܶܐ ܗܘܺܝܬ ܕܐܫܡܥ ܠܫܐܕ̈ܐ܆ ܠܐ ܡܩܒܠ ܗܘܺܝܬ ܗܠܝܢ ܫܢܕ̈ܐ. ܘܗܫܐ ܐܢ ܒܚܝ̈ܐ ܢܶܫܒܩܰܢܝ ܐܒܝ ܕܘܝܐ܆ ܠܡܫܝܚܐ ܡܟܪܙ ܐ̱ܢܐ ܘܡܢܗ ܠܐ ܡܬܦܪܫ ܐ̱ܢܐ. ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܰܥ ܛܪܘܢܐ܆ ܦܩܰܕ ܕܢܰܝܬܘܢ ܡܰܩܕܳܚ̈ܐ ܘܢܶܩܕܚܘܢ ܐܢܘܢ ܠܫܳܩܘ̈ܗܝ ܚܪܘܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܰܢܦܫܪܘܢ ܐܰܒܳܪܐ ܘܢܰܪܡܘܢ ܒܗܝܢ ܚܰܡܝ݂ܡ. ܘܟܕ ܩܳܕܚܝ݂ܢ ܠܗܝܢ ܠܪ̈ܓܠܘܗܝ܆ ܚܙܗ̇ ܠܐܡܗ ܐܶܡܰܪ ܠܗ̇: ܐܡܝ: ܨܗܶܐ ܐ̱ܢܐ. ܥܢܬ݀ ܐܡܗ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܙܠ ܒܪܝ ܨܝܕ ܡܝ̈ܐ ܚܝ̈ܐ. ܘܗ݂ܘ ܗܳܘܶܐ ܒܓܘܟ ܡܥܝ݂ܢܐ ܠܥܠܡ. ܘܐܦ ܐܢܐ ܒܪܝ ܥܡܟ ܐܙܠܐ ܐ̱ܢܐ ܨܝܕ ܐܠܗܐ. ܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܩܳܕܚܝ݂ܢ ܗܘܘ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܡܙܰܡܰܪ ܗܘܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܘܢ ܐܠܗܐ ܕܝ݂ܢܝ ܘܬܒܰܥ ܬܒܰܥܬܝ ܡ݂ܢ ܥܡܐ ܕܠܐ ܡܪܰܚܡܳܢ ܘܡ݂ܢ ܓܒܪ̈ܐ ܥܘ̈ܠܐ ܘܢܟܘܠܬܢ̈ܐ ܦܨܢܝ. ܡܛܠ ܕܐܢ̱ܬ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܚܰܝܠܰܢܝ. ܘܠܡܢܐ ܛܥܰܝܬܳܢܝ ܘܠܡܢܐ ܡܗܠܟ ܐ̱ܢܐ ܟܡܝܪܐܝܬ ܒܐܘܠܨܢܐ ܕܒܥܠܕ̈ܒܒܝ؟ ܘܫܕܪ ܢܘܗܪܟ ܐܦ ܡܠܐܟܝ̈ܟ ܘܢܒܰܝܐܘܢܢܝ. ܘܡܪܝܐ ܐܢ̱ܬ ܐܶܡܰܪܬ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܠܟ: ܕܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܡ݂ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܛܠܝܢ ܦܓܪܐ܆ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܶܩܛܰܠ. ܘܗܫܐ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝܐ܆ ܐܣܢܝ ܘܚܝܠܝܢܝ ܕܰܐܟܶܣ ܠܛܳܥܰܝ̈ܐ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܠܫܡܟ ܩܕܝܫܐ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܗܘܳܐ ܩܠܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܠܘܬܗ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܐܘ ܥܒܕܐ ܛܒܐ ܘܡܗܝܡܢܐ܆ ܐܶܬܚܰܝܠ ܘܶܐܬܥܰܫܢ. ܘܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܟܕ ܠܒܝ݂ܟ ܩܶܣܛܐ ܕܕܗܒܐ ܘܡܫܝ݂ܓ ܠܗܝܢ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܐܬܐܣܝ ܡ݂ܢ ܟܐܒܗ. ܗܝܕܝܢ ܚܢ̈ܦܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܡܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ܆ ܟܕ ܫܡܥܘ ܠܩܠܐ ܗ̇ܘ ܘܚܙܐܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܕܚܠܝܡ܆ ܐܘܕܝܘ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܐܠܦ ܘܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܓܰܒܪ̈ܝ݂ܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܗܟܢܐ: ܕܪܒ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܦܩܰܕ ܛܪܘܢܐ ܐܢܬܘܦܛܘܣ ܕܢܬܩܛܠܘܢ. ܘܫܰܪܝ ܕܢܓܰܕܶܦ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܐܘ ܠܚܰܪ̈ܫܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܢܨܪܝܐ ܕܟܡܐ ܬܡܝܗܝܢ. ܒܰܛܝ݂ܠܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܝܢܝܣ ܘܝܡܒܪܝܣ ܐܠܘ ܚܰܝܝ̈ܢ ܗܘܘ. ܘܦܩܰܕ ܛܪܘܢܐ ܕܒܚܒܘܫܝܐ ܢܬܢܛܪ ܩܕܝܫܐ ܕܠܐ ܠܚܡܐ ܘܕܠܐ ܡܝ̈ܐ܆ ܘܕܠܐ ܣܟ ܢܬܚܙܐ ܠܐܢܫ ܙܰܗܪ ܐܢܘܢ. ܐܶܬܚܒܶܫ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܬܡܢܬܥܣܪ ܒܚܙܝܪܢ ܥܕܡܐ ܠܥܣܪܐ ܒܬܡܘܙ ܡܛܠ ܕܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܡܫܰܡܠܶܐ ܗܘܐ ܥܐܕܐ ܕܙܘܣ ܦܬܟܪܐ. ܘܐܬܕܟܪܗ ܠܩܕܝܫܐ ܘܦܩܰܕ ܕܢܐܬܐ ܡܪܝ ܦܠܘܛܝ݂ܢܐ ܠܗܝܟܠܗ ܕܙܘܣ. ܘܟܕ ܐܰܝܬܝܘܗܝ ܘܩܡ ܩܕܡܘܗܝ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܛܪܘܢܐ: ܒܪܝ܆ ܚܐܣ ܐ̱ܢܐ ܥܠܝܟ. ܡ݂ܢ ܐܝܢܐ ܪܘܡܐ ܡܥܠܝܐ ܢܚܶܬܬ ܘܠܘܬ ܨܥܪܐ ܗܢܐ ܐܶܬܰܝܬ ܒܝܕ ܛܥܝܘܬܐ ܕܚܰܪ̈ܫܝܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܢܨܪ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܒܪܝ܆ ܕܬܶܥܒܰܪ ܡ݂ܢ ܗܕܐ ܛܥܝܘܬܐ. ܘܬܐ ܢܥܘܠ ܐܢܐ ܘܐܢ̱ܬ ܘܢܪܰܥܶܐ ܐܢܘܢ ܠܐܠܗ̈ܐ ܒܕܒ̈ܚܐ ܫܰܠܡ̈ܐ ܘܕܟܝ̈ܐ. ܘܐܠܐ ܒܚܝܠܗܘܢ ܪܒܐ ܘܒܥܰܙܝ݂ܙܘܬܗܘܢ ܕܚܝ݂ܠܬܐ ܝܳܡܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ܆ ܕܡܛܠ ܚܘܒܗܘܢ ܡܬܥܨܶܐ ܐ̱ܢܐ ܘܠܚܘܒܟ ܕܝܠܟ ܫܒܩ ܐ̱ܢܐ. ܘܒܫܢ̈ܕܐ ܓܡܝܪ̈ܐ ܘܡܪܝܪ̈ܐ ܡܛܠܩ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܡܢܐ ܝܬܪ ܐܢ̱ܬ ܐܠܐ ܐܢ ܚܶܫܟܗ̇ ܕܫܝܘܠ؟ ܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܚܪܡܐ: ܕܐܠܘ ܝܳܕܰܥ ܗܘܺܝܬ ܕܐܠܗܝ̈ܟ ܐܠܗ̈ܐ ܕܫܪܪܐ ܐܢܘܢ܆ ܗܠܝܢ ܫܢ̈ܕܐ ܡܢܟ ܠܐ ܡܩܒܠ ܗܘܺܝܬ. ܘܐܠܘ ܐܢ̱ܬ ܨܳܒܶܐ ܗܘܰܝܬ ܕܬܫܒܘܩ ܐܢܘܢ܆ ܐܢܐ ܠܐ ܫܒܩ ܗܘܺܝܬ ܠܗܘܢ. ܘܐܦܠܐ ܒܫܢ̈ܕܐ ܕܛܒ ܩܫܶܝܢ ܡ݂ܢ ܫܢܕܝ̈ܟ ܗܠܝܢ. ܗܫܐ ܕܝܶܕܥܶܬ ܒܫܪܪܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ܆ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܦܳܪܶܫ ܠܝ ܡ݂ܢ ܚܘܒܗ ܕܨܐܕܝ ܘܡܟܝܠ ܣܥܘܪ ܨܒܝܢܟ܆ ܕܐܢܐ ܠܫܐܕ̈ܐ ܠܐ ܡܕܰܒܚ ܐ̱ܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܦܩܰܕ ܪܫܝܥܐ ܕܢܦܟܪܘܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܢܰܪܡܘܢܝܗܝ ܒܬܢܘܪܐ ܕܢܚܳܫܐ. ܘܢܶܫܓܪܘܢ ܬܚܘ݂ܬܘܗܝ ܥܕܡܐ ܕܝܳܩܕ ܬܚܝܬ ܥܠܳܬܗ ܕܙܘܣ. ܗܝܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ܆ ܒܬܢܘܪܐ ܕܢܚܫܐ ܐܪܡܝܘ݂ܗܝ. ܟܕ ܪܳܡܶܝܢ ܠܗ ܡܙܡܪ ܗܘܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ ܥܕܪܝܢܝ ܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܚܢ̈ܦܐ ܐܝܟܘ ܐܠܗܗ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܦܰܨܝ݂ܘܗܝ ܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈ܢ. ܘܗܫܐ ܡܪܝܐ ܥܠ ܬܘܟܠܢܟ ܗܐ ܡܩܰܪܒ ܐ̱ܢܐ ܢܦܫܝ ܕܒܚܐ ܫܰܠܡܐ ܠܐܠܗܘܬܟ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܐܬܓܠܶܙ ܡ݂ܢ ܚܙܬܟ. ܐܢ̱ܬ ܓܝܪ ܒܝܕ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܐܠܦܬܢܝ܆ ܕܐܢ ܒܢܘܪܐ ܬܥܒܪ܆ ܠܐ ܬܰܘܩܕܟ. ܘܐܢ ܒܢܗܪ̈ܘܬܐ ܠܐ ܢܶܓܪܦܘܢܟ ܘܐܢ ܥܠ ܓܘܡܪ̈ܐ ܬܕܪܘܟ ܠܐ ܬܬܟܰܘܶܐ. ܘܐܢܐ ܡܪܝ ܥܠ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕܡܠܝ̈ܟ ܐܬܬܰܟܠܶܬ. ܘܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܐܢ̱ܬ ܐܝܬܝܟ ܗ̇ܘ ܕܰܢܚܶܬܬ ܥܡ ܚܢܢܝܐ ܘܥܙܪܝܐ ܘܡܝܫܐܝܠ ܠܓܘ ܐܬܘܢܐ ܕܢܘܪܐ ܘܡ݂ܢ ܓܘܗ̇ ܫܰܘܙܶܒܬ ܐܢܘܢ. ܘܐܢܐ ܡܪܝ ܡܪܺܝܡ ܐ̱ܢܐ ܥܝ̈ܢܝ ܡܕܥܝ܆ ܦܨܢܝ ܐܝܟ ܕܠܗ̇ܢܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܫܪܝܘ ܫܳܓܪܝ݂ܢ ܬܚܘܬܘܗܝ ܢܘܪܐ ܥܙܝܙܬܐ. ܘܟܡܐ ܕܗ݂ܢܘܢ ܫܳܓܪܝܢ ܗܘܘ܆ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ܩܪܝܪܘܬܐ ܡܰܘܣܶܦ ܗܘܐ. ܘܡ݂ܢ ܕܠܐܝܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܳܓܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇܆ ܩܥܳܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܡܪܝܐ ܡܥܕܪܢܝ ܠܐ ܐܕܚܠ. ܡܢܐ ܥܳܒܶܕ ܠܝ ܒܪܢܫܐ؟ ܡܪܝܐ ܡܥܕܪܢܝ ܘܐܢܐ ܐܚܙܐ  ܒܣܳܢܰܐܝ̈. ܛܒ ܠܡܬܬܟܠܘ݂ ܥܠ ܡܪܝܐ ܛܒ ܡ݂ܢ ܕܠܡܬܬܟܠܘ݂ ܥܠ ܒܪܢܫܐ. ܘܟܕ  ܚܙܘ ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ ܫܘܠܗܳܒܗ̇ ܕܢܘܪܐ ܗ̇ܝ ܘܐܦ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܕܡܙܰܡܪ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܓܰܘܗ̇܆ ܐܘܕܝܘ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܫܒܥܐ ܐܠܦܝ̈ܢ ܓܒܪ̈ܝܢ ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝ݂ܢ. ܘܩܥܘ ܟܠܗܘܢ ܡ݂ܢ ܚܕ ܦܘܡ: ܕܪܒ ܗ݂ܘ ܐܠܗܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܒܫܪܪܐ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܐܢ ܡܫܝܚܐ. ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܦܬܟܪ̈ܐ ܣܓܕܝܢ܆ ܠܫܐܕ̈ܐ ܣܓܕܝܢ ܘܠܘ ܠܐܠܗ̈ܐ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܪܫܝܥܐ܆ ܦܩܰܕ ܕܒܪܘܓܙܐ ܪܒܐ ܢܬܩܛܠܘܢ ܟܠܗܘܢ. ܘܐܫܬܡܥ ܩܠܐ ܡ݂ܢ ܓܘ ܡܰܣܓܕܐ ܗ̇ܘ. ܘܳܝ ܠܢ ܕܰܐܚܦܰܪܢܢ ܡ݂ܢ ܒܗܬܬܐ ܕܙܟܘܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܦܠܘܛܝ݂ܢܐ. ܕܚܢܢ ܟܡܐ ܕܝܳܨܦܝܢܢ ܕܢܐܬܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܡܶܣܓܰܕ ܠܢ܆ ܒܥܠܬܗ ܕܝܠܗ ܫܒܩܘܢ ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܢܨܪܝܐ. ܘܚܢܢ ܡܟܝܠ ܐܠܐ ܡܫܰܢܐ ܡܶܟܳܐ܆ ܠܗܪܟܐ ܠܐ ܐܳܬܶܝܢܢ ܘܠܐ ܕܒܚܝ̈ܟܘܢ ܡܩܒܠܝܢܢ. ܐܡܗ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܢܨܝܚܐ ܕܒܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ ܚܡܝܡܐ ܗܘܬ݀܆ ܟܕ ܗܠܝܢ ܚܙܬ݀ ܘܝܠܦܬ݀ ܡܛܠ ܒܪܗ̇ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈܆ ܢܦܩܬ݀ ܚܦܝܛܐܝܬ ܘܐܙܠ̱ܬ݀ ܠܗ̇ܘ ܒܝܬ ܦܬܟܪܐ ܗ̇ܘ ܫܟܝܪܐ ܘܐܫܟܚܬ݀ ܠܐܢܬܘܦܛܘܣ ܘܠܟܘܡܪ̈ܘܗܝ ܘܦܳܠܚܘ̈ܗܝ ܟܕ ܓܢܶܝܢ ܘܡܬܚܫܚܝܢ ܒܡܶܐܟ̈ܠܬܐ ܛܡ̈ܐܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗ̈ܐ. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܩܕܝܫܬܐ ܐܡܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܦܠܘܛܝ݂ܢܐ ܥܠܬ݀ ܩܡܬ݀ ܩܕܡ ܙܘܣ ܘܐܦܠܘܢ ܦܬܟܪ̈ܐ܆ ܟܕ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܡܶܣܓܰܕ ܠܗܘܢ ܨܒܝܐ ܗܘܬ݀. ܘܟܕ ܚܙܗ̇ ܪܫܝܥܐ ܥܡ ܪ̈ܝܫܢܘܗܝ ܣܓܕ ܠܗ̇܆ ܗܝܕܝܢ ܬܠܡܝܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܦܶܫܛܬ݀ ܐܝ̈ܕܝܗ̇ ܥܠ ܙܘܣ ܘܰܣܚܰܦܬܗ ܟܕ ܐܡܪܐ ܗܘܬ݀: ܕܢܶܣܚܦܳܟ ܚܝܠܗ ܕܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܐܠܗܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܠܗ̈ܐ ܕܥܡܟ. ܗ̇ܘ ܕܣܚܰܦ ܠܥܡܠܝܩ ܘܛܒܥܗ ܠܠܓܝܘܢ ܒܝܡܐ. ܘܥܡܗ̇ ܕܡܠܬܐ܆ ܥܒܕܬ݀ ܨܠܝܒܐ ܥܠ ܒܝܬ ܥܝ̈ܢܝܗ̇. ܘܢܦܠܘ ܟܠܗܘܢ ܘܗܘܘ ܐܝܟ ܥܘܪܐ. ܘܐܦ ܠܗ ܠܛܪܘܢܐ ܐܡܪܬ݀: ܕܐܘ ܚܰܪܡܐ ܘܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ. ܐܝܟܢ ܠܐ ܚܳܣܬ ܥܠ ܒܪ ܡܥܰܝ̈ܟ ܕܒܗܠܝܢ ܫܢ̈ܕܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܬܛܰܠܶܩ ܚܝܘ̈ܗܝ؟ ܟܕ ܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܰܒܗܬܰܟ ܘܐܦ ܠܐܠܗܝ̈ܟ ܘܠܐ ܣܟ ܡܶܬܬܘܶܐ ܐܢ̱ܬ. ܘܐܦܠܐ ܠܨܠܡܝ̈ܟ ܡܰܫܰܪ ܐܢ̱ܬ܆ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܥܘܪܐ ܐܬܕܩܶܩܘ ܡ݂ܢ ܚܝܠܗ ܕܨܠܝܒܐ. ܘܠܐ ܡܰܫܰܪ ܐܢ̱ܬ ܠܩܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗ̈ܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܟ ܕܥܳܪܩܝܢܢ ܡ݂ܢ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܗ ܕܦܠܘܛܝܢܐ ܒܪܟ ܟܡܐ ܕܗܪܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܗܫܐ ܣܳܦܩܝ݂ܢ ܗܠܝܢ ܠܒܗܬܬܟ. ܐܠܐ ܩܪܘܒ ܗܘܺܝ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܘܶܐܬܚܰܣܶܐ ܡ݂ܢ ܥܘ̈ܠܝܟ. ܘܗܫܐ ܗܐ ܐܠܗܝ̈ܟ ܟܠܗܘܢ ܡܬܰܒܪܝ݂ܢ ܠܝ. ܢܬܒܥܘܢ ܨܥܪܗܘܢ ܡܢܝ ܐܢ ܐܠܗ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܕܐܢܐ ܟܪܝܣܛܝܢܝ݂ܬܐ ܐ̱ܢܐ ܘܠܫܐܕ̈ܐ ܛܢ̈ܦܐ ܠܐ ܡܕܰܒܚܐ ܐ̱ܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܦܩܰܕ ܪܫܝܥܐ ܕܢܬܩܰܛܥܘܢ ܒܶܙܶܝ̈ܗ̇ ܕܕܘܡܠܝܢܐ ܡܗܝܡܢܬܐ ܒܣܰܟܝ݂ܢܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܦܣܰܩ ܐܢܘܢ܆ ܚܠܦ ܕܡܳܐ ܚܠܒܐ ܪܕܳܐ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܐܡܪܐ ܗܘܬ݀: ܕܘܢ ܡܪܝܐ ܕܝ݂ܢܝ ܘܐܬܟܬܫ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܟܬܫܝܢ ܥܡܝ. ܐܚܘܕ ܙܝܢܐ ܘܣܟܪܐ ܘܩܘܡ ܒܥܘܕܪܢܝ܆ ܫܡܘܛ ܣܰܦܣܝ݂ܪܐ ܘܰܐܒܪܶܩ ܠܘܩܒܠ ܪ̈ܕܘܦܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܢܦܫ݀ܝ ܕܐܢܐ ܗܘ ܦܪܘܩܟܝ. ܡܪܝܐ ܐܢ̱ܬ ܝܕܥ ܐܢ̱ܬ ܛܘܝܳܒܗ ܕܠܒܝ. ܕܐܢܐ ܩܢܘܡܝ ܕܒܚܐ ܐܗܘܐ ܚܠܦ ܥܠܡܐ ܡܛܠ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ. ܘܗܫܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܦܝܣܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܬܐ ܠܐܝܳܠܝ ܘܥܕܪܝܢܝ. ܘܗܒ ܠܝ ܚܝܠܐ ܕܐܣܝܒܪ ܒܐܓܘܢܐ ܗܢܐ ܘܠܐ ܐܬܪܦܐ. ܘܥܡ ܫܘܠܡܐ ܕܨܠܘܬܗ̇܆ ܐܫܬܡܥ ܩܠܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܫܶܡܥܶܬ ܨܠܘܬܟܝ܆ ܘܠܒܥܘܬܟܝ ܐܢܐ ܩܰܒܠܶܬ. ܘܠܡܚܪ ܥܡܝ ܡܬܬܢܝ݂ܚܐ ܐܢ̱ܬܝ. ܘܟܠܡܕܡ ܕܬܶܫܐܠܝܢ ܝܗܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟܝ. ܘܦܩܰܕ ܚܪܡܐ ܗ̇ܘ ܕܬܬܢܛܪ ܒܨܥܪܐ ܥܕ ܡܰܬܩܶܢ ܐ̱ܢܐ ܕܒܚ̈ܐ ܘܠܐܪܛܡܝܣ ܘܠܗܶܪܰܐ ܐܠܗ̈ܬܐ ܥܫܝ̈ܢܬܐ. ܘܠܨܦܪܐ ܕܝܘܡܐ ܛܰܝܶܒ ܕܒܚ̈ܐ ܘܰܦܩܰܕ ܕܬܐܬܐ ܠܬܡܢ ܕܘܡܠܝܢܐ ܐܢ̱ܬܬܗ ܘܬܕܰܒܰܚ. ܘܟܕ ܐܬܬ݀܆ ܐܳܡܰܪ ܠܗ̇ ܐܢܬܘܦܛܘܣ: ܚܙܝܐ ܐܢ̱ܬ ܗܫܐ ܥܙܝܙܘܬܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܟܡܐ ܡܪܰܚܡܳܢܝܢ ܘܒܰܣܝ݂ܡܝܢ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܣܓܝ ܡܬܝܰܩܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢܟܝ. ܡܛܠܗܕܐ ܚܫܐ ܩܢܶܝܢ ܡܛܠܬܟܝ. ܘܗܐ ܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ ܠܟܝ: ܩܪܘܒܝ ܘܣܓܘܕܝ ܘܕܰܒܚܝ ܠܐܠܗ̈ܬܐ ܡܪ̈ܚܡܢܝܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܬܐ ܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܣܓܝ ܛܥܰܝܬ ܐܘ ܐܢܬܘܦܛܘܣ. ܐܝܟܢܐ ܨܒܐ ܐܢ̱ܬ ܕܐܕܒܚ ܠܨܠܡ̈ܐ ܚܪ̈ܡܐ ܘܠܐ ܠܐܠܗܐ ܕܥܒܰܕ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ؟ ܡܟܝܠ ܟܦܝܪ ܒܐܠܗܝ̈ܟ ܢܕܝ̈ܕܐ ܘܠܝܬ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܐܢ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ. ܘܐܝܬ ܣܒܪܐ ܥܠ ܫܘܘܕܝܘ̈ܗܝ ܕܠܐ ܡܬܕܓܠܝܢ. ܕܗ݂ܘ ܦܳܪܥ ܠܝ ܚܠܦ ܫܢܕܝ̈ܟ ܗܠܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܠܐ ܥܒܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܡܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܬܠܳܬ݀ ܥܝ̈ܢܝܗ̇ ܠܫܡܝܐ ܘܐܡܪܬ݀: ܝܫܘܥ ܐܠܗܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܝܕܥ ܐܢ̱ܬ ܕܡܛܠ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܢܦܩܐ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܡܠܟܘܬܝ ܘܡ݂ܢ ܐܝܩܪܝ ܟܕ ܡܫܟܚܐ ܗܘܺܝܬ ܕܐܫܬܘܙܒ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܫܢ̈ܕܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܟ ܗܐ ܫܶܒܩܶܬ ܠܡܠܟܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ. ܐܫܘܢܝ ܡܪܝ ܕܐܬܒܣܡ ܥܡܟ ܥܠ ܦܬܘܪܟ ܫܡܝܢܐ. ܘܐܫܪܐ ܫܝܢܟ ܒܥܕ̈ܬܟ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܘܬܶܒܛܰܠ ܣܓܕܬ݀ ܨܠܡ̈ܐ ܡ݂ܢ ܬܐܒܝܠ. ܐܝܢ ܡܪܝ܆ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܰܪܕܝ݂ܦܝ݂ܢ ܒܛܠܘܡܝܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܡܪܝ ܥܘܠ ܥܡܗܘܢ ܘܕܰܠܳܐ ܐܢܘܢ ܡ݂ܢ ܛܘܒܥܗ. ܘܟܠ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܚܠܒܐ ܘܡܫܬܢܩ ܥܘ݂ܠܗ̇ ܡ݂ܢ ܟܦܢܐ܆ ܐܬܝܐ ܫܐܠܐ ܡܢܟ ܒܝܕ ܡܨܥܝܘܬܝ܆ ܐܢ̱ܬ ܫܪܬܚ ܠܗ̇ ܚܠܒܐ ܕܬܣܰܒܰܥ ܝܰܠܘܕܗ̇. ܐܝܢ ܡܪܝܐ ܩܒܠ ܪܘܚܝ ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ ܒܰܠܡܺܐܢܟ ܕܚܝ̈ܐ. ܗܝܕܝܢ ܗܘܳܐ ܩܠܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܬܳܝ܆ ܐܬܬܢܝܚ ܠܘܬܝ ܒܣܒܪܐ ܛܒܐ ܡܛܠ ܕܫܶܡܥܶܬ ܨܠܘܬܟܝ. ܘܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܡܐ ܕܫܶܐܠܬܝ ܥܒܕ ܐ̱ܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܥܒܕܬ݀ ܬܠܬܐ ܨܠܝ̈ܒܐ ܥܠ ܒܝܬ ܥܝ̈ܢܝܗ̇ ܘܰܐܪܟܢܬ݀ ܪܝܫܗ̇ ܘܶܐܬܳܐ ܐܣܦܘܩܠܛܪܐ ܘܦܣܩܗ ܠܪܝܫܗ̇ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܒܥܣܪܐ ܘܚܕ ܒܐܒ ܝܪܚܐ. ܕܘܟܪܢܗ̇ ܠܒܘܪܟܬܐ ܘܨܠܘܬܗ̇ ܬܥܕܪ ܠܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܦܩܰܕ ܛܪܘܢܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܢܶܫܩܠܘܢ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܠܘܛܝ݂ܢܐ ܘܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܠܐܢܛܝ݂ܟ ܪܝܫܐ ܕܣܘܪܝܐ ܨܝܕ ܐܢܛܝܟܘܣ ܕܘܟܘܣ. ܘܟܬܰܒ ܥܡܗ ܐܓܪܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܗ̇ ܗܟܢܐ: ܡ݂ܢ ܐܢܬܘܦܛܘܣ ܠܐܢܛܝܟܘܣ ܕܘܟܘܣ ܫܠܡ. ܨܒܝܢܐ ܗܟܝܠ ܕܐܠܗ̈ܐ ܡܪ̈ܚܡܢܐ ܗ̇ܢܘ: ܕܟܠܢܫ ܠܗܘܢ ܢܣܓܘܕ ܘܢܝܩܪ ܐܢܘܢ ܘܟܠܗ ܐܘܚܕܢܢ ܡܰܦܪܶܓ ܗܘܐ ܒܕܒ̈ܚܐ ܘܒܣܓ̈ܕܬܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܐܫܬܟܚ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܘܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܝ ܦܠܘܛܝ݂ܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܶܨܝܳܝܐ ܘܐܦ ܡܨܥܪܢܐ ܕܐܠܗ̈ܐ. ܘܕܐܚܝܕ ܒܛܳܥܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢܨܪ̈ܝܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܪܕܺܝܬܗ ܐܝܟ ܡܰܪܳܚܘܬܗ ܥܕܡܐ ܕܒܰܓܶܢܘ ܐܠܗ̈ܐ ܡܢܗ. ܘܐܢܐ ܗܟܝܠ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܠܚܘܒܟ ܕܨܝܕ ܐܠܗ̈ܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܫܕܪܬܗ ܠܘܬܟ ܕܬܶܣܒܝ݂ܘܗܝ ܒܡܓܪܬ݀ ܪܘܚܐ. ܘܐܢ̱ܬ ܗܟܝܠ ܐܢ ܫܳܠܶܡ ܠܟ ܘܡܕܰܒܚ܆ ܢܶܙܕܰܝܚ ܒܟܠܗ̇ ܛܟܣܝܣ ܕܝܠܟ ܥܕܡܐ ܠܘܬܝ. ܘܐܢ ܠܐ ܡܬܬܦܝܣ܆ ܒܫܢ̈ܕܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܛܰܠܶܩ ܚܝܘ̈ܗܝ. ܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܠܘܛܝ݂ܢܐ ܫܰܩܠܘܗܝ ܒܪܗܝ݂ܒܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܐܝܬܝ݂ܘܗܝ ܒܝܰܡܐ ܥܕܡܐ ܠܣܠܝܩܝܐ ܗ̇ܝ ܕܒܢܳܐ ܣܘܠܘܩܘܣ ܢܝܩܛܘܪ. ܡ݂ܢ ܬܡܢ ܐܥܠܘܗܝ ܠܐܢܛܝ݂ܟ. ܡ݂ܢ ܕܝܗܒܘ ܠܗ ܐܓܪܬܐ ܩܒܠܗ̇ ܚܕܝܐܝܬ. ܘܩܪܝܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܠܘܛܝܢܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܶܡܰܪ ܠܝ ܛܠܝܐ. ܡܛܠ ܐܰܝܕܐ ܥܠܬܐ ܩܳܡܬ ܠܘܩܒܠ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܘܟ ܘܠܐ ܨܒܰܝܬ ܕܬܣܓܘܕ ܠܐܠܗ̈ܐ ܡܝܩܪ̈ܐ؟ ܐܠܐ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܗܠܝܢ ܢܨܪ̈ܝܐ ܐܛܥܝܘܟ. ܐܠܐ ܐܢܐ ܡܳܠܶܟ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܐܝܟ ܪܳܚܡܐ. ܐܠܐ ܗܫܐ ܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ ܠܟ. ܚܙܝ ܡܢܐ ܦܬܓܡܐ ܡܬܝ݂ܒ ܐܢ̱ܬ ܠܝ. ܘܥܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܶܡܰܪ ܡܪܢ ܕܠܐ ܗܘܰܝܬܘܢ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ܆ ܐܠܘ ܓܝܪ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܗܘܰܝܬܘܢ܆ ܥܠܡܐ ܠܕܝܠܗ ܪܳܚܡ ܗܘܐ. ܘܗܫܐ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܐܢ ܐܠܗ̈ܐ ܕܝܠܟܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܫܐܕ̈ܐ ܛܢ̈ܦܐ ܕܡ݂ܢ ܨܠܡ̈ܐ ܚܪ̈ܫܐ ܡܡܠܠܝܢ. ܡܟܝܠ ܟܠܗܘܢ ܫܘܕܳܠܝ̈ܟ ܠܐ ܦܪܫܝܢ ܠܝ ܡ݂ܢ ܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܐ ܣܥܘܪ ܨܒܝܢܟ ܘܠܐ ܬܶܠܐܶܐ ܥܡܝ ܣܪܝܩܐܝܬ. ܗܝܕܝܢ ܦܩܰܕ ܥܘܠܐ ܗ̇ܘ ܕܢܰܦܫܪܘܢ ܐܰܒܳܪܐ ܘܢܰܪܡܘܢ ܒܓܓܪܬܗ ܘܬܶܫܬܓܰܪ ܥܪܣܐ ܕܦܪܙܠܐ ܘܢܫܬܕܐ ܥܠܝܗ̇. ܘܟܕ ܣܥܰܪ ܗܠܝܢ܆ ܨܠܝ ܩܕܝܫܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ ܕܚܝܠܘ̈ܬܐ ܥܠܝ̈ܐ ܘܫܡܝܢ̈ܐ. ܗ̇ܘ ܕܥܳܡܰܪ ܒܢܘܗܪܐ ܓܐܝܐ. ܗ̇ܘ ܕܫܪܝܪܝܢ ܫܘܘܕܝܝ̈ܟ ܨܝܕ ܕܳܚܠܝ̈ܟ. ܠܟ ܩܳܪܐ ܐ̱ܢܐ ܘܡܢܟ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ. ܬܐ ܠܥܘܕܪܢܝ ܘܦܪܘܩܝܢܝ ܡ݂ܢ ܒܥܠܕܒܒܘ̈ܗܝ ܕܨܠܝܒܟ ܘܡ݂ܢ ܐܝ݂ܕܐ ܕܟܠܗܘܢ ܣܳܢܰܐܝ̈ ܕܠܟ ܣܩܪܝܢ. ܘܠܝ ܫܕܪ ܠܝ ܚܝܠܐ ܡܣܰܝܥܳܢܐ. ܘܐܬܟܬܫ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܟܰܬܫܝܢ ܥܡܝ. ܘܐܚܘܕ ܙܝܢܐ ܘܣܟܪܐ ܘܩܘܡ ܠܥܘܕܪܢܝ. ܘܫܕܪ ܠܝ ܚܝܠܐ ܟܣܝܐ. ܘܢܫܰܚܠܶܦ ܠܚܡܝܡܘܬܗ ܕܰܐܒܳܪܐ ܠܛܰܠܐ. ܘܠܥܪܣܐ ܗܕܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܡܠܝܐ ܠܥܰܪܝܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܟܕ ܨܠܝ ܛܘܒܢܐ܆ ܩܪܶܒܘ ܡܫܡܫ̈ܢܐ ܕܚܛܝܬܐ ܘܒܟܰܠܒܬܐ ܕܦܪܙܠܐ ܦܰܬܚܘܗܝ ܠܦܘܡܗ ܘܦܰܫܪܘ ܐܰܒܳܪܳܐ ܘܐܪܡܝ݂ܘܗܝ ܒܗ̇ ܒܓܓܪܬܗ ܘܒܚܶܪܘܫܬܗ. ܘܟܕ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܡܰܫܠܶܡ ܗܘܐ ܚܝܘ̈ܗܝ. ܘܡ݂ܢ ܕܐܪܡܝ݂ܘ ܒܦܘܡܗ܆ ܫܚܠܦ ܡܪܝܐ ܠܚܡܝܡܘܬܗ ܕܰܐܒܳܪܐ ܘܗܘܳܐ ܐܝܟ ܬܠܓܐ ܒܦܘܡܗ. ܘܐܦ ܠܩܫܝܘܬܗ ܕܦܪܙܠܐ. ܘܗܘܬ݀ ܒܦܘܡܗ ܐܝܟ ܟܟܪܝܬܐ ܕܕܒܫܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܫܪܝ ܕܢܙܰܡܰܪ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܚܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܕܟܝܐ ܘܩܰܝܳܡܐ ܠܥܠܡ. ܕܝ݂ܢܘ̈ܗܝ ܕܡܪܝܐ ܒܩܘܫܬܐ ܘܟܐܢܝ̈ܢ ܒܟܠܡܕܡ. ܘܪܓܝܓܝܢ ܡ݂ܢ ܕܗܒܐ ܘܡ݂ܢ ܟܐܦ̈ܐ ܛܒ̈ܬܐ ܘܰܚܠܶܝܢ ܡ݂ܢ ܕܒܫܐ ܘܡ݂ܢ ܟܟܪܝܬܐ. ܟܕ ܚܙܘ ܕܝܢ ܠܩܕܝܫܐ ܕܡܙܰܡܪ܆ ܐܡܪܘ ܗܘܘ ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ: ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܐܠܗܗ ܕܓܒܪܐ ܗܢܐ ܗܘܝܘ ܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܘܣܪܝܩܐܝܬ ܗܫܐ ܡܬܬܕܝܢ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܛܪܘܢܐ ܐܚܕܘܗܝ ܨܰܘܪ̈ܢܐ ܘܠܐ ܝܺܕܰܥ ܡܢܐ ܢܥܒܕ. ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܡ݂ܢ ܣܟܗ ܣܳܗܕ ܠܣܗܕܘܬܐ ܗܕܐ. ܗܝܕܝܢ ܦܩܰܕ ܕܝܢܐ ܥܘܠܐ ܕܢܰܦܩܘܢ ܘܢܣܕܪܘܢ ܟܠܗܘܢ ܡܐܢܝ̈ ܫܢ̈ܕܐ ܘܢܶܩܪܘܢ ܟܪ̈ܘܙܐ ܒܐܕ̈ܢܝ ܟܠܢܫ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܡ݂ܢ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܥܙܝ̈ܙܐ܆ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܕܰܒܚ ܠܐܠܗ̈ܐ ܒܫܢ̈ܕܐ ܗܠܝܢ ܡܪܝܪ̈ܐ ܡܛܰܠܩ ܐ̱ܢܐ ܠܚܝܘ̈ܗܝ. ܘܠܐ ܬܶܛܥܘܢ ܒܬܪ ܚܰܪ̈ܫܘܗܝ ܕܢܨܪܝܐ ܡܛܠ ܕܗܢܐ ܕܘܝܐ ܦܠܘܛܝܢܐ ܒܬܪ ܚܰܪ̈ܫܝܗܘܢ ܕܢܨܪ̈ܝܐ ܛܥܳܐ. ܘܠܐ ܨܳܒܐ ܕܢܕܰܒܚ ܠܐܠܗ̈ܐ. ܘܨܰܚܝ݂ ܠܐܒܘܗܝ ܐܢܬܘܦܛܘܣ ܕܗ݂ܘ ܡܰܡܠܶܟ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܕܗܫܐ ܒܚܰܪ̈ܫܐ ܕܝܺܠܦ ܡ݂ܢ ܢܨܪ̈ܝܐ. ܒܗܘܢ ܡܰܐܚܶܕ ܥܝ̈ܢܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܩܰܪܒܝܢ ܠܗ ܫܢ̈ܕܐ ܘܠܐ ܩܳܪܒܝܢ ܠܗ. ܘܗܫܐ ܦܩܕ ܐ̱ܢܐ ܟܕ ܚܰܝ ܒܢܘܪܐ ܢܺܐܩܕ ܐܠܐ ܟܠܢܫ ܢܐܬܐ ܠܚܙܬܐ ܠܬܐܘܛܪܘܢ. ܘܦܩܰܕ ܛܪܘܢܐ ܕܢܟܰܢܫܘܢ ܩܝ̈ܣܐ ܠܡܨܥܬ݀ ܬܐܘܛܪܘܢ܆ ܘܢܶܦܟܪܘܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܓܠܘܗܝ ܥܡ ܪܝܫܗ ܢܶܩܛܪܘܢ ܘܒܢܘܪܐ ܢܺܐܩܕ. ܗܝܕܝܢ ܚܰܛܦܘܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܕܢܺܐܩܕ. ܘܟܕ ܗ݂ܘ ܐܳܙܶܠ ܗܘܐ܆ ܫܒܥܐ ܡܫܰܪ̈ܝܐ ܕܡ݂ܢ ܟܪܶܣ ܐܡܗܘܢ ܠܐ ܗܠܟܘ ܥܠ ܐܪܥܐ ܚܙܳܐ ܟܕ ܝܬܒܝܢ ܘܫܐܠܝܢ ܙܕܩܬܐ. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ: ܡ݂ܢ ܐܰܝܕܐ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܚܠܬܐ؟ ܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܡ݂ܢ ܕܐܦܠܘ ܪܒܐ ܘܕܙܘܣ ܘܩܪܘܢܘܣ ܐܠܗ̈ܐ ܥܫܝ̈ܢܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ: ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܫܰܪܰܝܬܘܢ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܰܝܬܘܢ ܒܡܫܝܚܐ܆ ܡܬܚܠܡܝܢ ܗܘܘ ܗܕܡܝ̈ܟܘܢ ܘܡܗܠܟܝܢ ܗܘܰܝܬܘܢ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪܘ: ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܒܡܫܝܚܐ ܐܠܗܟ ܐܢܗܘ ܕܢܰܐܣܶܐ ܠܢ. ܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ: ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܢܨܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܙܕܩܦ܆ ܩܘܡܘ ܗܠܟܘ ܘܬܘ ܣܰܗܶܕܘ ܣܗܕܘܬܐ ܗܕܐ ܛܒܬܐ ܘܐܘܕܥܘ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢܘ݂ ܡܫܝܚܐ ܕܰܐܣܺܝܟܘܢ ܘܡܢܘ݂ ܐܦܠܘܢ ܥܡ ܫܐܕ̈ܐ. ܗܝܕܝܢ ܫܘܰܪܘ ܟܠܗܘܢ ܘܩܡܘ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܕܪܒ ܗ݂ܘ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܕܒܫܡܗ ܒܠܚܘܕ ܐܰܣܝܰܢ ܩܕܝܫܐ ܦܠܘܛܝܢܐ ܬܠܡܝܕܗ. ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܩܪܘܢܘܣ ܘܙܘܣ ܐܠܐ ܫܐܕ̈ܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܘܕܝܢܢ ܒܡܫܝܚܐ ܕܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܕܥܒܰܕ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ. ܐܙܠܘ ܕܝܢ ܥܡܗ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬܐܣܝܘ. ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܬܳܢܶܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܛܪܘܢܐ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ܆ ܦܩܰܕ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬܐܣܝܘ ܥܡ ܩܕܝ̈ܫܐ ܢܐܩܕܘܢ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܦܰܟܪܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕܘ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬܐܣܝܘ ܥܡܗ܆ ܘܐܪܡܝܘ ܐܢܘܢ ܒܫܠܗܒܝܬܐ ܕܰܫܓܰܪܘ. ܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܪܳܡܶܝܢ ܠܗܘܢ ܒܢܘܪܐ܆ ܚܪ ܩܕܝܫܐ ܒܫܡܝܐ ܘܨܠܝ ܘܶܐܡܰܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܫܡܰܥܰܝܢܝ ܘܦܨܐ ܠܢ ܡ݂ܢ ܢܘܪܐ ܕܫܓܪܘ ܚܢ̈ܦܐ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܡܛܠ ܢܦܫܝ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܝ. ܡܛܠ ܚܢܦ̈ܐ ܕܟܢܝܫܝܢ ܗܪܟܐ ܕܢܚܙܘܢ ܘܢܗܝܡܢܘܢ. ܡܪܝܐ ܫܡܥ ܨܠܘܬܝ ܘܚܘܬ ܥܡܝ ܐܝܟ ܕܥܡ ܛܠܝ̈ܐ ܕܒܝܬ ܚܢܢܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܥܢܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬܐܣܝܘ ܘܐܡܪܘ ܠܛܘܒܢܐ: ܗܒܠܢ ܛܒܥܐ ܕܝܫܘܥ ܡܪܟ ܐܘܟܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܕܟܕ ܐܙܠ̱ܝܢܢ ܨܐܕܘܗܝ ܢܫܬܘܕܥ ܠܢ ܡܢܗ ܕܪܘܫܡܐ ܕܝܠܗ. ܐܶܡܰܪ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ: ܐܝܬ ܠܝ ܣܒܪܐ ܒܐܠܗܐ ܕܠܓܘ ܫܠܗܒܝܬܐ ܗܕܐ ܕܰܫܓܰܪܘ ܚܢ̈ܦܐ ܡܥܡܕ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܒܗ̇ ܘܬܕܥܘܢ ܒܫܪܪܐ ܕܝܫܘܥ ܗܘ ܐܠܗܐ. ܘܐܡܪܘ ܟܠܗܘܢ ܡ݂ܢ ܚܕ ܦܘܡ: ܐܶܬܦܰܢ ܡܪܝܐ ܘܦܨܐ ܠܢܦܫܢ. ܘܦܪܘܩ ܠܢ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܟ. ܡܛܠ ܕܝܕܥܝܢܢ ܒܫܪܪܐ ܕܐܢ̱ܬ ܗܘ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܝܟ. ܘܒܪܳܟ ܗ݂ܘ ܕܗܰܝܡܶܢܢܢ ܒܫܡܗ. ܘܪܘܚܟ ܚܝܐ ܕܠܗ ܡܣܟܝܢܢ ܕܢܐܬܐ ܘܢܥܒܕ ܠܢ ܒܢܝ̈ܐ ܕܝܠܟ ܒܛܝܒܘܬܟ. ܟܕ ܕܝܢ ܢܦܠܘ ܗ̇ܢܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܒܓܘ ܢܘܪܐ ܘܣܠܩܬ݀ ܢܘܪܐ ܗ̇ܝ ܘܩܡܬ݀ ܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܡܛܰܠܬܐ ܘܥܢܢܐ ܠܬܚܬ ܡ݂ܢ ܢܘܪܐ܆ ܩܡܬ݀ ܒܕܡܘܬ ܡܫܟܢܐ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ. ܟܕ ܚܙܘ ܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬܐܣܝܘ܆ ܫܪܝܘ ܡܙܰܡܪܝܢ: ܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܟܠܟܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡܫܝܚܐ ܘܦܪܩܟܘܢ ܡ݂ܢ ܕܚܠܬ݀ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܫܒܚܘܗܝ ܟܠܗܝܢ ܐܡܘ̈ܬܐ ܠܗ̇ܘ ܕܠܐ ܫܳܒܶܩ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܘܬܗ ܡܶܬܦܢܶܝܢ ܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܩܳܪܶܝܢ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܥܫܢܬ݀ ܥܠܝܢ ܛܝܒܘܬܗ.ܕܚܘܝ ܠܢ ܐܘܪܚܐ ܕܫܪܪܐ ܘܫܘܙܒ ܠܢ ܡ݂ܢ ܢܘܪܐ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܪܝܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܐܘܕܝܢܢ ܒܗ. ܘܗܫܐ ܒܳܥܝܢܢ ܡܢܟ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܛܒܘܥܰܝܢ ܒܪܘܫܡܗ ܕܡܪܟ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ: ܘܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܠܝ ܡܝ̈ܐ ܕܐܥܡܕܟܘܢ؟ ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܠܩܕܝܫܐ: ܐܝܟܐ ܕܨܒܐ ܐܢ̱ܬ ܢܳܒܥܝܢ ܡܝ̈ܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܟ. ܗܝܕܝܢ ܥܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܠܟܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܟܐܦ̈ܐ ܕܰܡܬܰܩܢܳܢ ܡܘܬܒܐ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܗܢܐ ܕܝ̇ܢܐ ܥܘܠܐ܆ ܕܓܳܣ̈ܝܳܢ ܐܢ̱ܬܝܢ ܡܝ̈ܐ ܡ݂ܢ ܥܘܒܟܝܢ ܐܝܟ ܕܠܚܘܫܳܚܐ ܕܝܠܢ. ܗܝܕܝܢ ܟܐܦ̈ܐ ܗܠܝܢ ܓܣܰܝ̈ ܡܝ̈ܐ ܐܝܟ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܥܕܡܐ ܕܩܡܘ ܐܝܟ ܬܠܬܐ ܐܡܝ݂̈ܢ. ܘܦܩܕ ܟܐܦ̈ܐ ܘܝ݂ܒܶܫܶܝ̈ܢ. ܘܦܫܰܛ ܝܡܝܢܗ ܘܶܐܡܰܪ: ܫܘܒܚܐ ܠܐܒܐ ܘܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ. ܘܥܡܗ̇ ܕܡܠܬܗ ܐܬܚܙܝܘ ܡܠܐܟ̈ܐ ܟܕ ܡܪܰܚܦܝܢ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܡܝ̈ܐ܆ ܘܩܠܐ ܗܘܳܐ ܗܘܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܐܡܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܕܟܪ ܥܠܝܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܚܫܐ ܕܡܘܬܗ ܕܡܪܢ ܕܒܗ ܗ݂ܘ ܥܡܕܝܢܢ ܥܡ ܟܦܘܪܝܐ ܕܒܨܠܡ̈ܐ ܚܪ̈ܒܐ ܘܒܫܐܕ̈ܐ ܘܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ. ܘܡ݂ܢ ܕܥܡܕܘ܆ ܚܙܘ ܐܢܘܢ ܚܢ̈ܦܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܕܢܘܪܐ ܘܕܥܢܢܐ. ܥܢܘ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܫܬܡܐܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܘܐܡܪܘ: ܐܥܡܕ ܐܦ ܠܢ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܕܡ݂ܢ ܗܫܐ ܝܕܥܝܢܢ ܒܫܪܪܐ ܕܝܫܘܥ ܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܘܰܫܠܰܚܘ ܡܐܢܝ̈ܗܘܢ ܘܢܚܬ ܩܡܘ ܒܓܘ ܡܝ̈ܐ. ܘܥܡܕܘ ܟܠܗܘܢ ܟܕ ܢܘܪܐ ܘܥܢܢܐ ܡܛܰܠܠܐ ܗܘܬ݀ ܠܥܠ ܡܢܗܘܢ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܫܪܝܘ ܡܘܕܝܢ ܘܡܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܢܦܩܘ ܡ݂ܢ ܢܘܪܐ܆ ܫܪܝܘ ܡܙܡܪܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ: ܒܢܘܗܪܟ ܗ݂ܘ ܚܙܝܢܢ ܢܘܗܪܐ܆ ܡܪܝܐ ܪ̈ܚܡܝܟ ܠܥܠܡ ܘܥܒܳܕ ܐܝܕܝ̈ܟ ܠܐ ܬܪܦܐ. ܘܛܝܒܘܬܐ ܘܕܝ݂ܢܐ ܐܙܡܪ ܘܠܟ ܐܫܒܚ ܡܪܝܐ ܘܠܟ ܐܠܗܐ ܟܠܢ ܡܫܒܚܝܢܢ. ܡܛܠ ܕܐܢ̱ܬ ܗ݂ܘ ܐܠܗܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܠܗ̈ܐ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܛܪܘܢܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܗܘܝ̈܆ ܒܪܘܓܙܐ ܪܒܐ ܦܩܰܕ ܕܢܬܩܛܠܘܢ ܟܠܗܘܢ ܘܢܫܬܕܘܢ ܒܐܘܪܛܝܰܐ ܢܗܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܕܒܰܪܘ ܘܐܣܩܘ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܥܠ ܫܘܪܐ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܬܪܥܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܘܟܠ ܐܝܟܐ ܕܶܐܙܰܠ ܘܡܛܳܐ ܕܡܗܘܢ ܠܫܘܪܐ ܢܦܰܠ ܡ݂ܢ ܫܬܐܣܘ̈ܗܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܢܦܰܠ ܫܘܪܐ ܗ̇ܘ܆ ܘܩܕܝ̈ܫܐ ܫܕܘ ܐܢܘܢ ܒܢܗܪܐ ܘܐܙܠܘ ܠܝܡܐ. ܘܦܩܰܕ ܡܪܝܐ ܠܪܘܚܐ ܘܟܰܢܫܬ݀ ܐܢܘܢ ܒܨܪܣܒܣ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܒܓܘ ܠܡܐܢܐ ܕܝܠܗ̇. ܘܗܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܣܥܪܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܬܡܝ̈ܗܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܡܪܝܐ ܕܫܪܬ݀ ܥܠ ܓܪ̈ܡܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܛܪܘܢܐ ܠܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܬܡܝ̈ܗܐ ܐܢܘܢ ܚܰܪ̈ܫܘܗܝ ܕܢܨܪܝܐ ܗܢܐ. ܦܠܘܛܝܢܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܐܠܦܘܗܝ ܗ݂ܢܘܢ ܕܡ݂ܢ ܝ݂ܢܝ݂ܣ ܘܝܡܒܪܝܣ ܡܚܟܡܝܢ. ܥܠ ܗ̇ܝ ܥܒܰܕ ܗܠܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܦܩܰܕ ܛܪܘܢܐ ܕܬܬܟܢܫ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܠܬܐܘܛܪܘܢ. ܘܟܕ ܐܬܟܢܫܬ݀ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܩܡ ܛܪܘܢܐ ܘܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܒܝܫܘܬ ܚܰܪ̈ܫܝܗܘܢ ܕܢܨܪ̈ܝܐ ܘܠܣܢܐܬܗܘܢ ܕܥܡ ܐܠܗ̈ܐ ܥܙܝ̈ܙܐ. ܡܛܠ ܕܐܪܫܥܬܘܢ ܘܫܒܩܘ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡܢܟܘܢ ܠܣܓܕܬܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܘܐܪܓܙܘ ܐܠܗ̈ܐ ܘܣܰܚܶܦܘ ܠܫܘܪ̈ܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܗܫܐ ܝܳܡܶܐ ܐ̱ܢܐ ܒܬܘܩܦܗܘܢ ܕܐܠܗ̈ܐ܆ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܕܰܒܚ ܠܐܠܗ̈ܐ ܗܰܕܳܡ ܗܕܡ ܒܫܢ̈ܕܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܡܛܰܠܩ ܐ̱ܢܐ ܚܝܘ̈ܗܝ. ܘܐܦ ܠܗܢܐ ܪܝܫܐ ܕܢܨܪ̈ܝܐ ܦܠܘܛܝܢܐ ܐܶܥܒܕܝ݂ܘܗܝ ܕܚܠܬܐ ܠܟܠ ܚܰܙܳܝܘ̈ܗܝ. ܘܡܟܝܠ ܦܶܩܕܶܬ ܕܢܬܢܛܪ ܒܰܙܗܝܪܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ. ܢܶܬܚܰܒ̈ܫܢ ܥܡܗ ܬܠܬ ܢܫ̈ܐ ܙܢܝ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܢܫܰܕܠܳܢܝ̈ܗܝ. ܘܟܕ ܩܡ ܚܒܰܫ ܐܢܝܢ ܥܡ ܩܕܝܫܐ. ܩܡܝ̈ ܗܠܝܢ ܙܢܝ̈ܬܐ ܕܢܶܦ̈ܠܳܢ ܥܠ ܛܘܒܢܐ ܘܢܫܰܕܠܳܢܝ̈ܗܝ ܘܢܶܢܫܩܳܢܝ̈ܗܝ ܥܡ ܡܡܠܠܐ ܙܰܠܝ݂ܠܐ ܘܦܘܪܣܝܐ ܕܢܦ̈ܫܬܗܝܢ. ܚܙܳܐ ܩܕܝܫܐ ܠܡܰܪܳܚܘܬܐ ܕܝܠܗܝܢ ܕܛܢ̈ܦܬܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܝܢ: ܚܙܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟܝܢ ܕܢܦ̈ܫܬܟܝܢ ܥܡ ܦܓܪ̈ܝܟܝܢ ܠܫܐܕ̈ܐ ܐܰܫܠܶܡ̈ܬܝܢ ܐܢܝܢ ܘܠܐ ܐܶܬܟܰܚܰܕܬܝܢ ܡ݂ܢ ܝܘܩܢܗ ܕܡܪܝܐ ܕܰܬܦܰܪ̈ܣܶܝܢ ܢܦ̈ܫܬܟܝܢ ܩܕܳܡܰܝ. ܡܟܝܠ ܢܗܘܐ ܦܪܝܫ ܦܓܪܟܝܢ ܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܘܦܓܪ̈ܐ ܕܚܙܝܪ̈ܐ ܬܶܠܒ̈ܫܳܢ ܣܛܪ ܡ݂ܢ ܦܪ̈ܨܘܦܝܟܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܫܡܰܥ ܡܪܝܐ ܨܠܘܬܗ ܘܫܚܠܦ ܦܓܪ̈ܝܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܙܢܝ̈ܬܐ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܟܕ ܚܙܝ̈ ܕܝܢ ܙܢܝ̈ܬܐ ܠܡܕܡ ܕܗܘܳܐ ܠܗܝܢ܆ ܢܦܰܠܝ̈ ܣܓܶܕܝ̈ ܠܗ ܟܕ ܐܡܪ̈ܢ ܠܗ: ܚܘܣ ܥܠܝܢ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ ܘܐܥܒܪ ܚܶܣܕܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܠܢ ܕܡܘ݂ܬܢ ܩܕܡܝܬܐ ܘܡܘܕܝܢܢ ܒܐܠܗܟ ܡܛܠ ܕܒܰܫܪܝ݂ܚܘ݂ܬ ܪܓܬܐ ܫܐܕܢܝܬܐ ܘܒܒܶܗܬܰܬ ܐܦܠܘܢ ܦܬܟܪܐ ܣܥܪܢܢ ܗܕܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܡ ܩܕܝܫܐ ܒܨܠܘܬܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܡܪܝܐ ܐܢ̱ܬ ܝܕܥ ܐܢ̱ܬ ܒܠܒܘ̈ܬܐ ܘܛܘܝܒ ܨܒܝܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܢ̱ܬ ܒܚܪ ܐܢ̱ܬ. ܘܗܫܐ ܡܪܝܐ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܬܰܓܶܢ ܛܝܒܘܬܟ ܘܚܝܠܟ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܦܝ̈ܣܢ ܠܟ ܒܐܝ̈ܕܝ. ܘܕܟܐ ܐܢܝܢ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܛܪܘܕ ܡ݂ܢ ܠܒܘ̈ܬܗܝܢ ܟܠܗ̇ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܣܛܢܐ ܘܐܠܒܫ ܐܢܝܢ ܥܛܳܦܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܥܡ ܕܡܘ݂ܬܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܝܢ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ. ܐܝܢ ܡܪܝ܆ ܐܒܥ ܠܝ ܡܝ̈ܐ ܐܝܟ ܕܠܚܘܫܳܚܐ ܕܝܠܝ. ܘܥܡܗ̇ ܕܡܠܬܗ ܢܒܰܥ ܡܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܘܩܪܳܐ ܐܢܝܢ ܩܕܝܫܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܝܢ: ܟܳܦܪ̈ܳܢ ܐܢ̱ܬܝܢ ܒܨܠܡ̈ܐ ܚܪ̈ܒܐ ܘܒܟܠܗ̇ ܦܢܛܣܝܐ ܕܫܐܕ̈ܐ؟ ܐܡܪ̈ܢ ܠܗ: ܡܪܝ ܟܦܰܪܢܢ ܒܟܠܗܘܢ ܨܠܡ̈ܐ ܚܪ̈ܒܐ ܕܥܒܝܕܝܢ ܠܚܘܫܳܚܐ ܕܝܠܢ ܘܠܛܳܥܝܘܬܐ ܕܫܐܕ̈ܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܥܡܕ ܐܢܝܢ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܡ݂ܢ ܕܥܡܰܕܶܝ̈ܢ ܡܫܒ̈ܚܢ ܗܘܝ̈ ܠܐܠܗܐ ܕܐܢܗܪ ܢܦ̈ܫܬܐ ܕܝܠܗܝܢ ܒܝܕܥܬܗ. ܗܝܕܝܢ ܩܡ ܛܪܘܢܐ ܗ̇ܘ ܡ݂ܢ ܨܦܪܐ܆ ܘܫܕܪ ܒܬܪ ܙܢܝ̈ܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܥܡ ܩܕܝܫܐ ܐܶܬܚܒܶܫ̈ܝ. ܘܫܰܐܠ ܐܢܝܢ: ܕܡܢܐ ܣܥܰܪ̈ܬܝܢ ܘܡܢܐ ܣܥܰܪ ܥܡܟܝܢ ܗ̇ܘ ܪܝܫܐ ܕܢܨܪ̈ܝܐ؟ ܗ݂ܢܝܢ ܕܝܢ ܦܰܢܺܝܝ̈ܢ ܠܗ: ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܒܗܬܬܐ ܘܕܙܰܠܝ݂ܠܘܬܐ ܣܥܪܢܢ ܨܐܕܘܗܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܫܕܰܠܝ݂ܘܗܝ ܕܢܣܓܘܕ ܠܐܠܗܝ̈ܟ ܛܢ̈ܦܐ ܘܡܫܰܟܪ̈ܰܝ ܫܡܗ̈ܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܙܕܟܝ݂ ܡܢܢ܆ ܠܛ ܠܢ ܘܐܝܟ ܡܠܬܗ ܗܘܳܐ ܠܢ ܥܕܡܐ ܕܗܝܡܢܢ ܒܫܡܐ ܕܐܠܗܗ ܘܐܥܡܕ ܠܢ. ܘܗܫܐ ܟܦܪܢܢ ܒܐܠܗܝ̈ܟ ܢܕܝ̈ܕܐ܆ ܕܚܢܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܚܢܢ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܛܪܘܢܐ ܕܠܐ ܐܘܬܪ ܡܕܡ ܨܝܕ ܩܕܝܫܐ܆ ܦܩܰܕ ܕܢܰܦܩܘܢ ܠܶܫܳܢܝ̈ܗܝܢ ܡ݂ܢ ܒܣܬܪ ܩܕܳܠܰܝ̈ܗܝܢ ܘܟܕ ܟܦܝ݂̈ܦܢ ܢܶܙܓܪܘܢ ܐܢܝܢ ܕܢܫܬܰܢܕܘܢ ܒܗܝܢ ܕܝ݂̈ܢܐ ܩܫܝ̈ܐ ܘܡܪܝܪ̈ܐ. ܘܰܬܠܰܝ̈ ܐܝܕܝ̈ܗܝܢ ܠܫܡܝܐ ܘܐܡܪ̈ܢ: ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܒܟ ܐܘܕܝܢܢ܆ ܠܐ ܬܕܟܪ ܠܢ ܚܛܗܝ̈ܢ ܩܕܡܝ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܐܰܩܶܨ ܠܢ ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܫܢ̈ܕܐ ܕܢܚܙܝܟ ܒܡܠܟܘܬܟ. ܘܐܦ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܠܘܛܝܢܐ ܦܩܰܕ ܥܘܠܐ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܕܢܐܬܐ ܠܒܝܬ ܕܝ݂ܢܐ ܘܢܩܘܡ ܒܫܘܐܠܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܛܪܘܢܐ ܗ̇ܘ: ܐܘ ܣܟܠܐ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܩܐܡ ܐܢ̱ܬ ܒܛܥܝܘܬܐ ܕܐܚܝܕ ܐܢ̱ܬ؟ ܩܪܘܒ܆ ܕܰܒܚ ܠܐܠܗ̈ܐ ܡܝܩܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܣܥܪ ܐܢ̱ܬ ܒܐܠܗ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܝܳܡܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ܆ ܕܐܝܩܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܫܘܠܛܢ̈ܐ ܥܙܝ̈ܙܐ ܢܬܝܰܗܒܘܢ ܠܟ ܘܒܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܟ ܬܓܰܐܶܐ ܘܥܠ ܟܘܪܣܝܟ ܬܬܒ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܐܒܘܟ ܐܡܠܟ. ܗܝܕܝܢ ܥܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܟܠܗܘܢ ܕܥܒܰܪܬ ܥܠܝ ܡ݂ܢ ܡ̇ܢ ܐܬܒܥ ܐܢܘܢ؟ ܥܢܳܐ ܕܝܢ ܕܝܢܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܩܕܝܫܐ: ܕܗܠܝܢ ܫܒܘܩ ܐܢܝܢ ܠܐܒܐ ܕܝܠܟ. ܘܗܠܝܢ ܕܡ݂ܢ ܕܝܠܝ ܐܬܬܕܺܝܢܬ܆ ܣܒ ܠܟ ܡܠܟܘܬܝ. ܥܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܢܐܙܠ ܡܳܕܝܢ ܠܢܘܣܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܘܬܡܢ ܢܩܰܪܶܒ ܣܓܕܬܐ. ܘܦܩܰܕ ܕܝ̇ܢܐ ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܫܘ̈ܩܝܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܢܶܩܛܪܘܢ ܩܘܪܛܝ݂ܢܐܣ ܒܟܠܗܘܢ ܫܘ̈ܩܐ ܘܢܬܟܢܫܘܢ ܠܢܘܣܐ ܕܐܦܠܘܢ ܪܒܐ ܘܕܙܘܣ. ܘܢܩܘܡ ܟܪܘܙܐ ܠܡܶܩܥܳܐ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ: ܕܗܐ ܦܠܘܛܝ݂ܢܐ ܪܝܫܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܳܬܶܐ ܕܢܕܰܒܰܚ ܠܐܠܗ̈ܐ܆ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܢܐܬܐ ܘܢܚܙܝܘܗܝ. ܗܝܕܝܢ ܕܰܒܪܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܕܢܐܙܠ ܠܢܘܣܐ ܗ̇ܘ. ܘܚܙܳܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܛܥܝ݂ܢܐ ܛܠܝܐ ܕܰܚܪܶܫ ܘܥܘܝ݂ܪ ܘܐܝܬ ܠܗ ܕܝܘܐ. ܥܢܬ݀ ܐܢ̱ܬܬܐ ܗ̇ܝ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܐܘ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܐܣܐ ܠܒܪܝ ܡ݂ܢ ܫܐܕܐ ܗܢܐ ܕܫܳܢܶܩ ܠܗ. ܘܝܕܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܠܗܟ ܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ ܘܠܝܬ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܗ. ܗܝܕܝܢ ܥܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܠܝܡܐ ܗ̇ܘ: ܬܐ ܒܬܪܝ. ܐܝܟ ܕܠܣܗܕܘܬܐ ܗ݂ܘ ܪܗܶܛ ܘܶܐܙܰܠ ܒܬܪܗ. ܡ݂ܢ ܕܡܛܘ ܠܢܘܣܐ ܗ̇ܘ܆ ܥ݂ܠ ܩܕܝܫܐ ܘܩܡ ܒܡܶܨܥܰܬ ܢܘܣܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܬܠܳܐ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܠܫܡܝܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܕܥܢܰܝܬܝܗܝ ܠܐܠܝܐ ܘܰܐܚܶܬ ܢܘܪܐ ܥܠ ܬܪܝܢ ܪ̈ܰܒܰܝ ܚܡܫܝܢ ܘܐܟܠܬ݀ ܐܢܘܢ ܢܘܪܐ. ܡܢܗ̇ ܡܪܝ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܢܘܪܐ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܬܶܚܘܬ ܘܬܐܟܘܠ ܠܗܠܝܢ ܨܠܡ̈ܐ ܚܪ̈ܒܐ ܘܠܡܫܡܫܢܝ̈ܗܘܢ. ܘܒܗ̇  ܒܫܥܬܐ ܐܫܬܡܥ ܩܠܐ ܐܝܟ ܪܥܡܐ ܘܐܬܡܠܝ݂ ܒܝܬܐ ܗ̇ܘ ܢܘܪܐ ܘܐܟܠܬ݀ ܠܟܘܡܪ̈ܐ ܕܚܛܝܬܐ ܥܡ ܐܠܗܘ̈ܗܝ ܛܡ̈ܐܐ. ܗܝܕܝܢ ܥܒܰܕ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܩܕܝܫܐ ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܘ ܢܘܣܐ ܘܢܦܰܠ ܡ݂ܢ ܫܬܣܘ̈ܗܝ. ܘܐܦ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܟܠܗ̇ ܐܬܬܙܝܥܬ݀ ܟܕ ܚܙܬ݀ ܠܢܘܪܐ ܕܣܰܦܝ݂ܦܐ ܒܟܐܦ̈ܐ ܐܝܟ ܕܒܩܝ̈ܣܐ. ܥܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܕܝܢܐ: ܐܘ ܠܟ ܛܪܘܢܐ ܒܝܫܐ ܕܠܐ ܐܠܗ܆ ܐܝܟܘ ܒܝܬܐ ܕܐܠܗܝ̈ܟ؟ ܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܢܰܛܪܘܗܝ ܐܠܗܝ̈ܟ܆ ܐܢ ܐܠܗ̈ܐ ܗܘܘ؟ ܕܗܐ ܐܢܐ ܒܝܕ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܣܶܚܦܶܬ ܐܢܘܢ ܘܒܢܘܪܐ ܕܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܐܰܘܩܕܶܬ ܐܢܘܢ ܥܡ ܟܘܡܪ̈ܝܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܚܰܡܬ݀ ܛܪܘܢܐ ܗ̇ܘ ܘܦܩܰܕ ܕܢܶܬܟܦܶܦ ܠܒܶܣܬܪܗ ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܡܛܳܐ ܪܝܫܗ ܠܪ̈ܓܠܘܗܝ܆ ܘܢܰܝܬܘܢ ܫܦܘܕܐ ܕܦܪܙܠܐ ܘܢܰܥܠܘܢ ܒܓܓܪܬܗ ܘܰܒܩܘ݂ܟܰܠܝܘܢ ܢܶܪܒܨܘܢܝܗܝ ܥܕܡܐ ܕܡܬܬܒܪܝܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܰܥ ܠܕܝ݂ܢܐ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܕܓܳܙܶܡ܆ ܨܠܝ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܝܟ ܡ݂ܢ ܥܠܡ ܘܩܕܡ ܫܡܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܡܟ. ܐܢ̱ܬ ܫܰܘܙܶܒܬ ܠܡܢܰܫܶܐ ܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈ ܒܒܠܝ̈ܐ ܘܰܢܛܰܪܬ ܠܕܢܝܐܝܠ ܡ݂ܢ ܦܘܡܐ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ ܚܰܒ̈ܳܠܐ. ܘܗܐ ܡܪܝܐ ܚܰܝܶܠܝܢܝ ܘܥܕܪܝܢܝ ܒܥܕܢܐ ܗܢܐ ܕܗܐ ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܬܬܕܝܢ ܐ̱ܢܐ. ܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܐܝܟܘ ܐܠܗܗ. ܗܝܕܝܢ ܐܚܕܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܐܝܟ ܕܠܙܰܝ̈ܬܐ ܥܨܪܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܐܫܬܡܥ ܩܠ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܟܕ ܡܬܬܒܪܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ: ܕܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܓܰܕܶܦܬ ܥܠ ܐܠܗ̈ܐ ܗܘܘ ܠܟ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܘܢ: ܡܢܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܫܢ̈ܕܐ ܠܦܘܬ ܦܶܚܡܐ ܕܚܫܘ̈ܗܝ ܕܡܫܝܚܐ؟ ܐܠܐ ܐܢ ܗܘܦܟܐ ܕܪܘܚܐ. ܘܡܟܝܠ ܣܥܘܪܘ ܟܠ ܡܐ ܕܐܬܦܩܕ ܠܟܘܢ. ܘܢܣܒܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܘܥܠ ܩܝܣܐ ܦܰܟܪܘܗܝ. ܘܫܪܝܘ ܡܶܬܬܠܶܝܢ ܒܗ ܒܡܳܙܘܪ̈ܝܳܬܐ ܥܕܡܐ ܕܐܫܬܪܝܘ ܚܘܡܪ̈ܰܝ ܚܨܗ. ܘܫܒܰܩ ܪܝܫܗ ܠܓܪ̈ܡܘܗܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܶܡܰܪ: ܝܘܡܢ ܝܶܪܒܶܬ ܒܡܠܟܘܬܐ ܨܝܕ ܡܪܝ ܘܰܩܢܺܝܬ ܦܪܗܣܝܐ ܠܘܬܗ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܰܚܶܡܘ ܡܰܣܚ̈ܐ ܐܝܟ ܢܘܪܐ ܘܐܥܠܘ ܒܓܓܪܬܗ ܥܕܡܐ ܕܶܐܬܒܰܥܬܬ݀ ܟܪܣܗ. ܗܝܕܝܢ ܦܩܰܕ ܛܪܘܢܐ ܕܢܫܪܘܢܝܗܝ ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܠܗ: ܕܡܢܐ ܐܰܘܬܪܳܟ ܗ̇ܘ ܢܨܪܝܐ ܕܐܚܒܬܝܗܝ ܛܒ ܡ݂ܢ ܐܠܗ̈ܐ؟ ܢܐܬܐ ܗܫܐ ܘܢܥܕܪܟ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܚܪ ܠܘܬ ܫܡܝܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܚܣܕܟ ܡ݂ܢ ܣܟ̈ܠܐ ܕܟܠ ܝܘܡ. ܘܕܠܘܚܝܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܥܠܝܟ ܒܟܠܙܒܢ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡ݂ܪ ܩܕܝܫܐ܆ ܐܬܚܙܝ ܠܘܬܗ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ܆ ܘܩܪܶܒ ܠܰܒܟܗ ܒܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܐܩܝܡܗ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܐܥܒܪ ܐܝܕܗ ܥܠ ܟܠܗ ܓܘܫܡܗ. ܘܐܘܫܛ ܐܝܕܗ ܘܐܦܩ ܠܫܰܦܘܕܐ ܗ̇ܘ ܡ݂ܢ ܓܓܪܬܗ. ܘܢܣܰܒ ܡܕܡ ܕܚܶܘܳܪ ܗܘܐ ܐܝܟ ܬܠܓܐ ܒܬܪܘܳܕܳܐ ܣܡ ܒܦܘܡܗ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܘܐܬܐܣܝ ܡ݂ܢ ܡܚܘ̈ܬܗ. ܘܩܡ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܚܳܕܶܐ ܘܡܫܰܘܰܪ ܘܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܒܪܝܟ ܗ݂ܘ ܡܪܝܐ ܕܠܐ ܝܰܗܒܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܫܶܢܝ̈ܗܘܢ. ܘܢܦܫܢ ܐܝܟ ܨܦܪܐ ܐܬܦܠܛܬ݀ ܡ݂ܢ ܦܚܐ ܕܨܝܕܐ. ܦܚܐ ܐܬܬܰܒܪ ܘܚܢܢ ܐܬܦܰܨܝܢܢ. ܘܥܘܕܪܢܢ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܥܒܰܕ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܐܘܗܝ ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܘ: ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܕܪܒ ܗ݂ܘ ܐܠܗܗܘܢ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܠܝܬ ܐܠܗܐ ܠܒܪ ܡܢܗ. ܡܟܝܠ ܡܘܕܝܢܢ ܒܗ ܐܝܟ ܗ݂ܘ ܕܐܘܕܝ ܒܗ ܩܕܝܫܐ ܦܠܘܛܝܢܐ. ܘܗܫܐ ܒܳܥܶܝܢܢ ܡ݂ܢ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܕܢܛܒܘܥ ܠܢ ܒܛܒܥܐ ܕܡܪܗ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܕܝ̇ܢܐ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܚܢܢ܆ ܦܩܰܕ ܕܢܬܩܛܠܘܢ ܘܢܫܬܕܘܢ ܒܢܗܪܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܐܪܒܥܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܓܒܪ̈ܐ. ܗܝܕܝܢ ܦܩܰܕ ܛܪܘܢܐ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܕܢܘܒܠܘܢܝܗܝ ܨܝܕ ܓܘܪܕܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܠܫܡܝ݂ܫܛ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܒܨܥܪܐ ܘܒܫܝ݂ܛܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܟܬܰܒ ܐܓܪܬܐ ܥܡܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܗ̇ ܗܟܢܐ: ܠܬܓܐ ܕܠܐ ܡܐܬ ܘܫܘܠܛܢܐ ܕܠܐ ܡܫܬܪܐ. ܡܠܶܟ ܡܠܟ̈ܐ ܪܒܐ ܘܡܫܒܚܐ ܓܘܪܕܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܥܙܝܙܐ ܫܠܡ. ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܒܛܝ݂ܠܘܬܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܥܫܝ̈ܢܐ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܢܪܝܡ ܚܝܳܪܗ ܐܠܐ ܐܢ ܨܝܕ ܡܪܚܡܢܘܬܗܘܢ. ܐܫܬܟܚ ܕܝܢ ܗܢܐ ܗܶܕܝܘܛܐ ܘܣܟܠܐ ܦܠܘܛܝ݂ܢܐ ܒܪܗ ܕܐܢܬܘܦܛܘܣ ܪܚܡܟ ܘܡܚܒܢܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܕܠܐ ܫܳܠܡ ܠܕܚܠܬܐ ܕܐܒܘܗܝ ܐܠܐ ܕܥܡ ܢܨܪ̈ܝܐ ܡܘܕܐ. ܘܟܕ ܐܰܣܒܠܗ ܐܒܘܗܝ ܫܢܕ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܢܫܒܘܩ ܠܕܚܠܬܐ ܕܢܨܪ̈ܝܐ ܘܠܐ ܫܒܰܩ. ܘܟܕ ܡܶܐܢܬ݀ ܠܗ ܒܢܓ̈ܕܐ ܘܡܚܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܒܠܰܥܘ ܡܢܗ ܒܫܶܢ̈ܕܘܗܝ ܘܫܕܪܗ ܠܘܬܝ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܰܪܬܺܝܬܗ ܒܡܟܝܟܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܐܬܪܡܝ݂ ܕܢܕܰܒܚ. ܘܗܐ ܙܒܢܐ ܕܬܪܬܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ ܐܝܬ ܠܝ ܕܕܐܢ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܕܢܕܰܒܚ ܘܠܐ ܨܳܒܶܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܕܡܕܰܒܚܝܢ ܗܘܘ ܐܛܥܝ ܐܢܘܢ ܒܚܰܪ̈ܫܘܗܝ ܥܕܡܐ ܕܟܦܪܘ ܒܐܠܗ̈ܐ ܥܫܝ̈ܢܐ. ܘܒܡܘ̈ܬܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܐܰܡܝܬܶܬ ܐܢܘܢ. ܐܬܚܰܫܒܶܬ ܕܐܫܕܪܝܘܗܝ ܨܝܕ ܬܓܟ ܡܫܒܚܐ܆ ܟܒܪ ܢܬܟܚܕ ܡ݂ܢ ܫܘܠܛܢܟ ܘܢܕܰܒܚ ܠܐܠܗ̈ܐ ܥܫܝ̈ܢܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܩܒܠ ܗܘܐ ܓܘܪܕܝܢܘܣ ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ܆ ܩܪܳܐ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܠܘܛܝ݂ܢܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܕܐܘ ܒܪܝ܆ ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܕܰܒܚ ܐܢ̱ܬ ܠܐܠܗ̈ܐ ܥܫܝ̈ܢܐ ܬܩܝ̈ܦܐ ܘܚܝܠܬܢ̈ܐ؟ ܘܡ݂ܢ ܐܒܘܟ ܡܩܒܠ ܐܢ̱ܬ ܡܠܟܘܬܐ܆ ܘܡܢܢ ܕܝܢ ܢܬܝܗܒܘܢ ܠܟ ܐܝܩܪ̈ܐ ܘܡܘܗ̈ܒܬܐ. ܘܫܘܠܛܢܐ ܢܬܬܰܘܣܦ ܠܟ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܕܐܒܘܟ. ܥܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܓܘܪܕܝܢܘܣ ܥܘܠܐ܆ ܕܒܫܪܪܐ ܛܥܰܝܬ ܐܘ ܚܰܪܡܐ ܕܣܓܕ ܐܢ̱ܬ ܠܟܐܦ̈ܐ ܘܠܩܝ̈ܣܐ ܥܒܳܕ ܐܝܕܝ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܕܠܐ ܒܐܝܩܪ̈ܐ ܪܓܝܫܝܢ ܐܦܠܐ ܒܨܥܪܐ ܝܕܥܝܢ. ܘܐܢܐ ܐܝܟܢܐ ܐܕܒܚ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܦܰܨܘܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈؟ ܘܟܕ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܥܶܒܕܶܬ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܢܦܠܘ ܘܶܐܬܕܩܶܩܘ ܐܝܟ ܥܘ݂ܪܐ. ܘܒܢܘܪܐ ܕܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܐܰܘܩܕܶܬ ܐܢܘܢ. ܘܐܢܐ ܓܝܪ ܐܠܘ ܡܠܟܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܒܥܐ ܗܘܺܝܬ܆ ܠܗܠܝܢ ܫܢ̈ܕܐ ܠܐ ܩܳܪܶܒ ܗܘܺܝܬ. ܐܠܐ ܡܣܰܟܐ ܐ̱ܢܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܠܛܘ̈ܒܐ ܕܠܐ ܦܛܪܝܢ ܘܠܚܕܘܬܐ ܕܠܐ ܡܫܬܪܝܐ܆ ܘܡܟܝܠ ܣܥܘܪ ܨܒܝܢܟ. ܕܐܢܐ ܡ݂ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܫܰܢܶܐ ܐ̱ܢܐ܆ ܘܐܢܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܐܝ݂ܬܝ ܘܠܨܠܡ̈ܐ ܚܪ̈ܒܐ ܠܐ ܡܕܰܒܚ ܐ̱ܢܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܰܥ ܛܪܘܢܐ܆ ܦܩܰܕ ܗܘܐ ܕܒܣܝܦܐ ܢܶܬܩܛܶܠ ܘܒܰܦܪܳܬ ܢܗܪܐ ܢܫܬܕܐ. ܗܝܕܝܢ ܕܰܒܪܘܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܕܢܶܩܛܠܘܢܝܗܝ. ܘܟܕ ܡܢܥܘ ܠܪܳܡܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܬܟܠܠ ܗܘܐ܆ ܐܦܝܣ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܢܫܒܩܘܢܝܗܝ ܕܢܨܠܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܰܒܩܘܗܝ܆ ܬܠܳܐ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܠܫܡܝܐ ܘܦܫܰܛ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܶܐܡܰܪ: ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܝܕܥ ܐܢ̱ܬ ܕܡܛܠ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܕܒܟ ܡܶܬܢܟܶܣ ܐ̱ܢܐ ܩܕܡܝܟ ܝܘܡܢܐ ܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈ ܪ̈ܫܝܥܐ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܠܫܡܟ. ܐܢ̱ܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܩܒܠܝܗ̇ ܠܪܘܚܝ ܘܐܫܘܢܝ ܕܐܚܙܝܟ ܒܡܠܟܘܬܟ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܟܶܦܪܶܬ ܒܐܒܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܗܘܝ݂ ܠܝ ܐܒܐ. ܚܠܦ ܕܰܐܣܠܺܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܘܒܘ̈ܣܡܐ ܡܫܬܪ̈ܝܢܐ܆ ܦܪܘܥܝܢܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܒܘܣܡܐ ܕܥܡ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܐܝܢ ܡܪܝܐ܆ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܥܒܶܕ ܛܝܒܘܬܐ ܥܡ ܗܕܡܝ̈. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܓܘܣ ܒܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܘܒܓܪ̈ܡܝ܆ ܐܘ ܕܢܬܢܣܐ ܡ݂ܢ ܒܝܫܐ ܐܘ ܕܩܐܡ ܣܩܘܒܠܐ ܠܩܶܢܝܳܢܗ܆ ܐܢ̱ܬ ܡܪܝ ܐܣܝܗܝ ܘܛܪܘܕ ܡܢܗ ܣܩܘ̈ܒܠܐ ܘܟܠܗ ܩܪܒܐ ܕܣܛܢܐ ܕܫܳܚܶܩ ܠܗ. ܒܰܛܶܠ ܡ݂ܢ ܥܘܡܪܗ ܟܠܗܘܢ ܢܟܝܢ̈ܐ ܟܣܰܝ̈ܐ ܘܓܠܰܝ̈ܐ. ܐܝܢ ܡܪܝ܆ ܟܠ ܕܰܒܙܝ݂ܙ ܐܘ ܕܰܛܠܝ݂ܡ ܐܘ ܓܢܝ݂ܒܐ ܩܰܢܳܝܘܬܗ ܘܡܬܓܘܣ ܒܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܘܓܪ̈ܡܝ܆ ܐܢ̱ܬ ܐܰܕܢܚ ܢܘܗܪܟ ܥܠܘܗܝ ܘܢܶܦܘܩ ܕܝ݂ܢܗ ܬܪܝܨܐܝܬ ܘܒܰܕܶܩ ܠܗ ܥܠ ܡܕܡ ܕܐܘܒܕ. ܐܝܢ ܡܪܝ܆ ܟܠ ܕܥܳܒܕ ܠܝ ܕܘܟܪܢܐ ܡܛܠ ܚܘܒܘ̈ܗܝ ܐܝܟ ܕܠܥܘܕܪܢܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ܆ ܐܢ̱ܬ ܡܪܝ ܒܰܪܶܟ ܥܘܡܪܗ ܘܢܰܛܪ ܩܢܝܢܘ̈ܗܝ. ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܒܒܝܬܗ ܥܘܝ݂ܪܐ ܘܠܐ ܕܓܠܝ݂ܙ ܚܠܒܗ ܘܠܐ ܕܡܫܰܪܰܝ ܘܡܬܢܣܐ. ܐܝܢ ܡܪܝ܆ ܩܒܠ ܢܦܫܝ ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ ܕܫܝܢܐ. ܩܠܐ ܗܘܳܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܫܶܡܥܶܬ ܨܠܘܬܟ ܘܥܒܕ ܐ̱ܢܐ ܨܒܝܢܟ܆ ܐܠܐ ܬܐ ܐܬܬܢܝܚ ܡ݂ܢ  ܥܡ̈ܠܝܟ ܘܬܐ ܠܰܢܝܳܚܬܟ ܦܠܚܐ ܓܒܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܚܬܰܡ ܢܦܫܗ ܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܘܥܒܰܕ ܥܠ ܒܝܬ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܨܠܝ̈ܒܐ ܬܠܬܐ ܘܐܪܟܢ ܪܝܫܗ ܩܕܡ ܣܝܦܐ. ܘܰܩܪܶܒ ܐܣܦܘܩܠܛܪܐ ܘܢܣܒܗ ܪܝܫܗ ܒܣܝܦܐ ܘܫܕܐܘܗܝ ܒܰܦܪܳܬ ܢܗܪܐ. ܘܐܬܟܰܠܠ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܢܨܝܚܐ ܡܪܝ ܦܠܘܛܝ݂ܢܐ ܒܐܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܩܕܡܝܐ ܒܢܓܗ ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ ܒܬܡܢܝܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܫܳܒܩ ܠܕܳܚ̈ܠܘܗܝ܆ ܐܰܝܬܝܗ̇ ܠܫܠܕܗ ܕܩܕܝܫܐ ܒܢܗܪܐ ܥܕܡܐ ܠܫܶܢܐ ܕܛܘܪܐ ܐܝܕܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܬܚܬ ܡ݂ܢ  ܣܪܓܐ ܩܪܝܬܐ. ܘܕܠܩܬ݀ ܢܘܪܐ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܟܕ ܗ݂ܘ ܒܓܘ ܡܝ̈ܐ ܥܕܡܐ ܕܢܶܣܒܪܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܝܰܡܰܐ ܗܘ ܕܢܘܪܐ. ܝܚܝ̈ܕܝܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܗܘܘ ܒܫܶܢܐ ܗ̇ܝ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܡܥܪ̈ܐ. ܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܚܕܝܘ ܒܗ ܪܘܪܒܐܝܬ ܘܩܦܰܣܘ ܘܩܒܪܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܒܐܝܩܪܐ ܕܡܬܚܝ݂ܒ ܗܘܐ ܠܗ ܒܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܒܗܘ̈ܠܠܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܘܫܐ ܗܘܺܝܬ ܡܫܡܫܢܗ. ܘܟܠ ܟܪ ܕܳܐܙܶܠ ܗܘܐ ܢܳܛܪ ܗܘܺܝܬ ܠܗ ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܣܒܰܠ ܘܣܝܒܪ. ܘܟܠ ܚܝ̈ܠܐ ܕܰܣܥܰܪ ܟܶܬܒܶܬ ܐܢܘܢ ܒܶܐܒܪ̈ܐ ܘܣܳܡܶܬ ܐܢܘܢ ܒܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܡܠܟ̈ܐ. ܘܒܝܘܡܝ̈ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܙܟܝܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ܆ ܟܕ ܥܒܰܪ ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܕܝܡܝܛܝܢܘܣ ܦܛܪܝܩܝܐܘܣ܆ ܚܙܝܗܝ ܠܟܰܪܟܐ ܕܰܚܬܝ݂ܡ ܕܰܣܒܰܪ ܕܣܝܡܬܐ ܐܝܬ ܒܗ. ܘܐܬܓܠܝܬ݀ ܠܝ ܕܐܬܒܪܟ ܡܢܗ̇. ܘܫܩܰܠ ܡܰܦܣܢܘܬܐ ܡ݂ܢ ܡܠܟܐ ܕܢܐܙܠ ܢܰܣܩܗ ܠܩܕܝܫܐ. ܕܢܶܒܢܶܐ ܠܗ ܗܝܟܠܐ ܒܗ̇ ܒܕܘܟܬܐ. ܟܕ ܣܳܥܰܪ ܡܪܢ ܚܝ̈ܠܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܠܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܓܘܣܝܢ ܒܓܪ̈ܡܘܗܝ ܘܩܳܪܶܝܢ ܠܗ  ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ. ܕܘܟܪܢܗ ܢܗܘܐ ܠܒܘܪܟܬܐ ܘܨܠܘܬܗ ܬܢܰܛܪ ܠܟܬܘܒܐ ܘܠܩܪܘܝܐ ܘܠܫܡܘ̈ܥܐ ܘܥܠܝܢ ܢܫܬܦܥܘܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܡܪܗ ܐܡܝܢ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܦܠܘܛܝ݂ܢܐ ܣܗܕܐ