ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒܘܪܕܥܢܐ

ܦܣܝ̈ܩܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒܘܪܕܥܢܐ

ܗ̇ܝ ܕܡܰܟܬܒܐ ܠܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܕܐܣܝܐ ܡܬܠܡܕ ܚܢ̈ܦܐ

 

ܗܢܐ ܠܡ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܩܫܝܫܐ ܬܐܘܦܝܠܐ ܒܪ ܡܥܢܘ ܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ ܩܘܣܛܢܛܝ݂ܢܘܦܠܝܣ ܙܥܘܪܬܐ܆ ܕܗ݂ܝ ܗ݂ܝ ܬܶܠܐ ܕܡܘܙܠܬ. ܦܫܘ ܠܡ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܙܒܢܐ ܝ݂ܕܝܥܐ ܘܠܐ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܨܡܘ ܘܨܠܝܘ ܘܢܕܰܪܘ ܠܐܠܗܐ܆ ܕܒܪܐ ܒܘܟܪܐ ܕܡܬܝܠܕ ܠܗܘܢ ܢܶܬܠܘܢܝܗܝ ܠܡܪܝܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܐܣܪܛܠܝܣ ܕܠܘܬ ܬܶܠܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܕܗ݂ܝ ܗ݂ܝ ܕܝܪܐ ܕܦܣܝ݂ܠܬܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܢܟܦܐ ܡܪܝ ܐܘܣܛܬܐܝܘܣ ܩܫܝܫܐ ܘܪܝܫ ܕܝܪܐ. ܩܒܠ ܐܠܗܐ ܒܥܘܬܗܘܢ܆ ܘܐܬܝܠܕ ܠܗܘܢ ܒܪܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܡܛܳܐ ܙܒܢܗ ܘܥܡܰܕ܆ ܐܬܩܪܝ ܫܡܗ ܝܥܩܘܒ. ܗ݂ܘ ܗܢܐ ܐܬܪܒܝ݂ ܡܢܗܘܢ ܕܐܒܗܘ̈ܗܝ ܒܟܠܗ̇ ܝܰܨܝ݂ܦܘܬܐ ܘܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ. ܘܡ݂ܢ ܕܗܘܳܐ ܒܪ ܬܠܬ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܝܰܗܒܘܗܝ ܠܒܝܬ ܣܦܪܐ ܘܝ݂ܠܦ ܘܐܬܪܕܝ݂ ܒܟܠܗ ܝܘܠܦܢܐ ܥܕܬܢܝܐ ܗ̄ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܝܘܢܝܐ. ܘܟܕ ܡܛܳܐ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܥܠܝܡܘܬܐ܆ ܫܰܩܠܗ ܐܒܘܗܝ ܥܡ ܐܝܩܪ̈ܐ ܕܚܳܫܚܝܢ ܘܐܘܒܠܗ ܠܕܝܪܐ ܘܐܓܥܠܗ ܒܐܝ̈ܕܝ ܡܪܝ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܪܝܫ ܕܝܪܐ. ܘܟܕ ܩܒܠ ܐܣܟܡܐ ܝܰܩܝ݂ܪܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܘܐܬܬܠܡܰܕ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܓܡܝܪ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡ݂ܢ ܚܝܠܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܡܬܕܰܒܪ ܗܘܐ ܒܨܘܡܐ ܘܥܳܢܘܳܝܘܬܐ ܕܥܳܒܪܐ ܠܚܝܠܗ ܕܠܫܢܐ ܕܢܫܬܰܥܐ ܒܗ̇܆ ܐܝܟܢܐ ܕܠܚܰܙܳܝܘ̈ܗܝ ܬܶܡܗܐ ܣܓܝܐܐ ܢܗܐ ܐܚܝܕ. ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܥܳܒܕ ܗܘܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܕܰܥܶܟ ܠܚܺܐܦ̈ܐ ܬܙܝ݂̈ܙܐ ܕܛܠܝܘܬܐ. ܙܒܢܝ݂̈ܢ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܨܒܝܐ ܗܘܬ݀ ܐܡܗ ܕܬܰܝܬܶܝܘܗܝ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܬܶܚܙܝܘܗܝ ܘܬܶܬܒܰܝܰܐ ܒܗ܆ ܘܠܐ ܨܳܒܐ ܗܘܐ. ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܗ̇: ܫܠܳܝ ܠܟܝ ܐܶܡܝ܆ ܘܠܐ ܬܰܠܙܝ݂ܢܢܝ. ܚܕ ܙܒܢ ܓܝܪ ܐܰܡܟܪܶܬ ܢܦܫܝ ܠܚܬܢܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܠܗ ܢܳܩܦ ܐ̱ܢܐ ܘܠܘ ܠܟܝ. ܘܟܕ ܗ݂ܝ ܡ݂ܢ ܗܕܐ ܠܐ ܫܳܠܝܐ ܗܘܬ݀܆ ܐܶܙܰܠ ܠܘܬ ܡܠܦܢܗ ܘܬܳܪܐܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܡܠܦܢܝ ܡܝܰܩܪܐ܆ ܨܠܐ ܚܠܳܦܰܝ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ. ܕܐܘ ܢܳܣܒ ܢܦܫܝ ܡܢܝ ܐܘ ܢܰܪܡܶܐ ܫܶܠܝܐ ܥܠ ܐܡܝ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܪܒܗ: ܡܪܝܐ ܥܳܒܕ ܠܟ ܦܘܪܩܢܐ ܐܢ ܨܳܒܐ ܒܟ. ܘܒܬܪܗ̇ ܕܫܢ̱ܬܐ ܡܝܬܬ݀ ܐܡܗ܆ ܘܐܦ ܐܒܘܗܝ ܒܫܢ̱ܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܫܢܝ݂ ܠܘܬ ܡܪܗ. ܘܥܘܬܪܐ ܟܠܗ ܕܰܩܢܶܝܢ ܗܘܘ ܫܒܩܘ݂ܗܝ ܠܒܪܐ ܕܝܠܗܘܢ ܝܥܩܘܒ. ܫܒܩܘ ܕܝܢ ܘܐܦ ܥܰܒܕ̈ܐ ܬܪܝܢ ܘܣܘܓܐܐ ܕܐܘܣܝܐ. ܝܥܩܘܒ ܕܝܢ ܡܐ ܕܚܙܳܐ ܕܡܝܬܘ ܐܒܗܘ̈ܗܝ܆ ܩܪܳܐ ܠܬܪܝܢ ܥܒܕܘ̈ܗܝ ܘܚܪܪ ܐܢܘܢ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܒܝܬܐ ܥܡ ܐܘܣܝܐ ܘܩܶܢܝܢ̈ܐ. ܘܠܐ ܢܣܰܒ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡܰܢܝܐ. ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܓܝܪ: ܕܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܢܬܝܰܗ̈ܒܢ ܠܥܠܡܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ܆ ܟܕ ܩܒܠ ܗܘܐ ܡܫܡܫܢܘܬܐ ܒܗ̇ ܒܕܝܪܐ܆ ܢܦܫܗ ܠܥܝ݂ܪܘܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܡܕܰܡܶܐ ܗܘܐ ܒܫܗܪܐ ܐܡܝܢܐ ܘܒܫܶܠܝܐ. ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܐܚܒ ܠܫܶܠܝܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܨܒܝܢܐ ܕܒܐܝܡܡܐ ܢܬܚܙܐ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܩܶܠܳܝܬܗ. ܘܡ݂ܢ ܗܪܟܐ ܛܶܒܐ ܕܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܐܬܦܪܣ ܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܨܳܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܘܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ݂ܢ ܬܚܘ݂ܡܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܟܘܪ̈ܗܢܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܐ ܡܬܘܰܥܕܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܘܡܬܐܣܝܢ ܗܘܘ. ܘܫܡܥܬ݀ ܬܘܒ ܥܠܘܗܝ ܬܐܘܕܘܪܐ ܡܠܟܬܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܝܘܣܛܢܝܐܢ ܡܠܟܐ ܕܝܘܢܝ̈ܐ ܐܦ ܚܪܬ ܒܪ ܓܐܒܠܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܫܡܰܥ ܛܶܒܗ ܕܩܕܝܫܐ ܐܬܛܝܒ ܥܡ ܢܨܝ̈ܚܐ ܕܡܰܫܪܝ݂ܬܗ ܘܛܥܶܢܘ ܩܘܪܒܢܐ ܕܕܗܒܐ ܕܢܶܒܥܘܢ ܡܢܗ ܕܩܕܝܫܐ ܕܢܶܣܥܘܪ ܠܗܘܢ ܘܠܒ̈ܢܝ ܡܫܪܝܬܗ ܒܨܠܘܬܗ ܕܒܐܘܠܨܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܥܒܪܘ ܦܪܳܬ ܢܗܪܐ ܠܡܶܐܬܳܐ ܠܕܝܪܗ܆ ܐܬܚܙܝ݂ ܠܗܘܢ ܠܛܝܝ̈ܐ ܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܒܐܣܟܡܐ ܢܟܦܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܒܥܕܢ ܫܦܪܐ ܥܡܝ݂ܩܐ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܚܰܪܬ: ܠܡܢܐ ܐܘ ܓܒܪܐ ܐܬܦܰܠܰܓܬ ܥܠ ܡܘܗܒܬܗ ܕܐܠܗܐ؟ ܙܠ ܗܦܘܟ ܠܐܪܥܟ܆ ܐܢ̱ܬ ܘܪܘܪ̈ܒܢܝܟ. ܘܰܫܪܝ݂ ܠܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܕܰܐܚܝ݂ܕ ܡ݂ܢ ܐ̱ܢܫ ܒܡܫܪܝ݂ܬܟ ܡ݂ܢ ܛܘܪ ܣܝܢܝ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܡܫܬܒܩܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡ݂ܢ ܐܘܠܨܢܐ܆ ܡܛܠܬܗ ܓܝܪ ܚܫܬܘܢ. ܡ݂ܢ ܫܥܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܫܠܝܛ ܡ݂ܢ ܡܪܝܐ ܕܢܚܰܒܠ ܒܟܘܢ ܥܕܡܐ ܕܥܐܠ ܐܢ̱ܬ ܠܬܡܢ. ܘܟܶܣܦܟ ܥܡܟ ܢܐܙܠ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܢ ܪܓܬܐ ܕܢܶܩܢܶܐ ܡܕܡ ܥܡ ܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܚܙܘܐ ܗܢܐ ܐܬܗܪ ܐܢܘܢ ܠܚܰܪܬ ܘܠܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ܆ ܗܦܟܘ ܐܙܠܘ ܠܡܫܪܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܫܐܠܘ܆ ܐܫܟܚܘ ܕܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܐܬܟܠܝ݂ ܡܘܬܢܐ ܘܐܬܚܠܡܘ ܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܝܗܐ. ܘܫܐܠ ܘܥܰܩܶܒ ܒܟܠܗ̇ ܡܫܪܝܬܗ܆ ܘܐܫܟܚ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܝܪܝܐ ܕܦܟܝ݂ܪ ܗܘܐ ܒܓܘ ܡܫܟܢܐ. ܘܫܪܝܗܝ ܘܫܕܪܗ ܠܛܘܪ ܣܝܢܝ܆ ܘܠܗ̇ܘ ܕܦܰܟܪܗ ܩܰܛܠܗ ܒܦܘܡܐ ܕܣܝܦܐ. ܘܝܘܡ ܡ݂ܢ ܝܘܡ ܡܰܣܘܰܚ ܗܘܐ ܚܰܪܬ ܒܪ ܓܐܒܠܐ ܕܢܚܙܐ ܠܩܕܝܫܐ. ܠܒܘܫܗ ܠܡ ܕܩܕܝܫܐ ܗܢܐ ܗܘܳܐ: ܚܕ ܓܰܠܐ ܥܰܒܝܐ ܘܣܰܢܝܐ ܕܠܬܪܝܢ ܦܣܝ݂ܩ܆ ܕܦܶܠܓܗ ܠܳܒܶܫ ܗܘܐ ܘܒܦܠܓܗ ܡܬܟܰܣܶܐ ܗܘܐ. ܘܠܐ ܡܫܰܚܠܶܦ ܗܘܐ ܠܒܘܫܐ ܗܢܐ܆ ܠܐ ܒܩܝܛܐ ܘܠܐ ܒܣܬܘܐ ܥܕܡܐ ܕܟܠܗ ܪ̈ܘܩܥܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܒܰܪܕܰܥܬܐ ܡܕܡ. ܘܡ݂ܢ ܗܕܐ ܒܘܪܕܥܢܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܓܝܪ: ܕܛܒ ܗ݂ܘ ܕܬܶܠܒܰܫ ܢܦܫܐ ܕܘܒܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܐܘ ܕܢܶܙܕܰܠܠ ܦܓܪܐ ܒܗܠܝܢ ܕܠܐܒܕܢܐ ܫܳܪ̈ܟܳܢ ܘܢܳܓܕ̈ܢ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ܆ ܐܡܬܝ ܕܒܕܡܘܬ ܫܡܫܐ ܢܗܝܪܐ ܡܰܙܠܓ܆ ܐܬܓܒܝ݂ ܡ݂ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܢܶܣܰܩ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܠܐ ܨܒܳܐ ܒܗܕܐ ܩܕܡܝܬ܆ ܐܠܐ ܐܬܛܦܝ݂ܣ ܠܚܪܬܐ. ܟܕ ܡܫܬܡܥ ܠܙܘܗܳܪܐ ܕܡ݂ܢ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܘܝܘܚܢܢ ܕܬܶܠܐ ܕܗܘܳܐ ܠܘܬܗ ܒܚܶܙܘܐ. ܒܗ̇ܘ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܥܢܝ݂ܕܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܟܕܘ. ܢܣܰܒ ܠܗ ܗܟܝܠ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܚܕ ܙܥܘܪܐ ܘܢܦܰܩ ܠܡܺܐܙܠ ܒܐܘܪܚܐ. ܟܕ ܠܘܶܐ ܠܗ ܐ̱ܢܫ ܒܚܝ݂ܪܐ ܘܐܠܗܝܐ ܕܫܡܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܣܪܓܝ݂ܣ܆ ܐܝܢܐ ܕܒܬܪ ܙܒܢܐ ܡܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܩܒܠ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܐ. ܘܟܕ ܡܢܥܘ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ܆ ܦܪܰܚ ܛܶܒܐ ܕܡܐܬܝܬܗܘܢ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܡ ܐܒܐ ܝܥܩܘܒ. ܘܫܡܥܬ݀ ܗܕܐ ܬܐܘܕܘܪܐ ܡܠܟܬܐ܆ ܘܚܕܝܬ݀ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܝܗܒܬ݀ ܠܗܘܢ ܒܝܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܠܨܝ̈ܬܐ ܠܰܢܝܳܚܗܘܢ܆ ܘܒܗ ܐܡܝܢܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܶܐܬܰܘ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ܆ ܩܠܝ݂ܪ̈ܝܩܘ ܘܥܡܐ܆ ܡܫܬܒܗܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܒܩܕܝܫܐ. ܘܐܦ ܚܰܪܬ ܒܪ ܓܐܒܠܐ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܟܕ ܫܡܰܥ ܒܡܶܐܬܝܶܗ ܐܶܬܳܐ. ܘܡܛܠ ܕܙܥܰܪ ܗܘܐ ܠܗ ܓܒܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܒܪܕܘܦܝܐ ܘܒܫܢܕ̈ܐ܆ ܐܦܝܣ ܚܪܬ ܒܪ ܓܐܒܠܐ ܘܐ̱ܢܫܝ݂̈ܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܥܡܗ ܠܪܳܚܡܰܬ ܐܠܗܐ ܬܐܘܕܘܪܐ ܡܠܟܬܐ ܕܬܰܦܶܣ ܠܗܘܢ ܕܢܶܥܒܕܘܢ ܬܪܝܢ ܐܘ ܬܠܬܐ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܣܛܰܪ ܡ݂ܢ ܬܠܬܐ. ܚܕ ܒܛܘܪܐ ܕܡܶܪܕܐ ܘܚܕ ܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܝܰܨܝܦܐ ܗܘܬ݀ ܡܗܝܡܢܬܐ ܡܠܟܬܐ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܪܬܘܕܘܟܣܝܐ ܦܩܕܬ݀ ܕܢܥܒܕܘܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܓܒܝ݂ܘ ܡ݂ܢ ܩܕܝܫܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ (ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ) ܘܐܒܗ̈ܬܐ ܕܥܡܗ ܬܪܝܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܒܚܝ݂ܪ̈ܐ ܕܢܗܘܘܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܚܕ ܝܥܩܘܒ ܗܢܐ ܠܐܘܪܗܝ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܠܫܪܟܐ ܕܟܠܗ̇ ܣܘܪܝܐ ܘܐܣܝܐ. ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܫܡܗ ܬܐܘܕܘܪܐ ܠܒܰܨܪܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܕܥܪ̈ܒܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܡ݂ܢ ܗܪܟܐ ܐܶܙܕܰܝܰܢ ܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒܙܰܝܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ܆ ܘܰܠܒܶܫ ܫܶܪܝܳܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܘܰܡܬܰܚ ܪܶܗܛܗ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܠܐ ܐܦ ܕܰܐܪܡܶܢܝܰܐ ܟܠܗ̇ ܘܕܩܦܐܕܘܩܝܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܩܝ݂ܠܝ݂ܩܝܐ ܘܕܐܝ݂ܣܘܪܝܐ ܟܠܗ̇ ܘܕܩܡܦܘܠܝܐ ܘܕܠܘ݂ܩܢܝܐ ܘܕܦܪܘܓܝܐ ܘܩܪܝܐ. ܘܐܣܝܐ ܘܓܙܪ̈ܬܐ ܕܝܡܐ. ܩܘܦܪܘܣ ܪܘܕܘܣ. ܟܝܘܣ ܘܡܝܛܘܠܝ݂ܢܝ݂. ܘܥܒܰܕ ܟܗܢ̈ܐ ܘܡܰܠܝ݂ ܛܟܣ̈ܐ. ܘܡܛܠ ܕܩܢܘܢܐ ܙܗܝ݂ܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ܆ ܕܒܠܥܕ ܡ݂ܢ ܬܠܬܐ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ܆ ܠܐ ܢܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ. ܐܬܡܰܠܟ ܘܰܕܒܰܪ ܥܡܗ ܐ̱ܢܫܝ݂̈ܢ ܬܪܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܡܶܣܬܰܗܕܝ݂ܢ ܒܡܝܰܬܪܘܬܐ. ܚܕ ܡ݂ܢ ܩܝ݂ܠܝ݂ܩܝܐ ܘܚܕ ܡ݂ܢ ܐܝܣܘܪܝܐ. ܘܰܕܒܰܪ ܐܢܘܢ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ. ܘܒܬܪ ܕܰܢܣܰܒ ܡܠܟܐ ܘܡܰܦܣܳܢܘܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ܆ ܬܪܰܨ ܡܪܕܝ݂ܬܗ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܕܬܡܢ ܢܒܰܪܟ ܐܢܘܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܣܘܪܝܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܐܦܣܩܘܦܐ ܐܦܠܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܦܬܚ ܠܗ ܬܪܥܐ ܠܒܘ݂ܪܳܟ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܕܘܟܝ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܦܘ݂ܬ ܙܶܕܩ̈ܐ ܩܢܘܢܝ̈ܐ. ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܪܒܐ܆ ܐܬܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܢ ܗܘܝ̈. ܛܳܪܕ ܗܘܐ ܓܝܪ ܪ̈ܘܚܐ ܒܝܫ̈ܬܐ܆ ܘܡܐܣܐ ܟܪ̈ܝܗܐ܆ ܘܐܩܝܡ ܬܘܒ ܡܝܬܐ ܒܐܘܪܗܝ܆ ܐܚܬ ܡܛܪܐ܆ ܘܦܰܬܚ ܣܡܝ̈ܐ. ܘܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܡܬܡܪܡܪܝܢ ܗܘܘ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܐܪܣܝܣ ܕܟܠܩܝ݂ܕܘܢܐ ܘܒܳܥܝܢ ܗܘܘ ܕܢܐܚܕܘܢܝܗܝ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܡ݂ܢ ܪܘܝܘ݂ܬܐ ܕܚܣܳܡܗܘܢ ܢܶܦܫܚܘ݂ܢܝܗܝ. ܘܠܘ ܗ݂ܢܘܢ ܒܠܚܘܕ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܠܟܐ ܝܘܣܛܢܝܐܢ ܕܝܢ ܒܳܥܐ ܗܘܐ ܠܗܕܐ. ܡܠܘܢ ܟܕ ܫܳܡܥ ܗܘܐ ܥܠ ܣܘܓܐܐ ܕܥܡܐ ܕܠܗ ܡܶܬܢܩܶܦ ܗܘܐ. ܐܫܬܘܕܝ݂ ܓܝܪ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܟ ܬܠܬܡܐܐ ܕܪ̈ܝ݂ܟܘ݂ܢܐ ܕܕܗܒܐ܆ ܐܢ ܡܰܝܬܶܝܢ ܠܗ ܠܘܬܗ. ܘܟܕ ܠܟܠ ܦܢܝ̈ܢ ܒܬܪܗ ܒܰܓܙܳܡܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ܆ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܐܣܬܬܪ ܘܠܐ ܐܫܬܠܶܡ ܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܕܪ̈ܳܕܘܦܰܘܗܝ ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܒܳܥܝܢ ܗܘܘ ܢܦܫܗ. ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܐܪܒܥܝܢ ܡܝ݂ܠܝ݂̈ܢ ܪܳܕܶܐ ܗܘܐ ܒܝܘܡܐ. ܘܟܠ ܐܝܟܐ ܕܨܐܒ ܗܘܐ܆ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܟܕ ܠܐ ܠܐܶܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܪܟܶܒ ܩܢܝܢܐ ܒܟܠܗܘܢ ܚܝܘ̈ܗܝ܆ ܘܒܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܣܥܘܪܘܬܗ. ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܥܰܡ̈ܠܐ ܩܫܝ̈ܐ܆ ܕܢܶܫܪܶܐ ܨܘܡܗ ܘܢܙܝܪܘܬܗ ܠܐ ܡܬܬܦܝܣ ܗܘܐ. ܛܝܒܘܬܐ ܠܡ ܚܰܝܶܠܬܗ ܘܢܛܰܪܬܗ ܠܡܘܙܳܓܗ ܟܕ ܚܠܝ݂ܡ. ܘܒܗܕܐ ܡܪܕܝ݂ܬܐ܆ ܐܝܟ ܢܗܪܐ ܡܰܫܦܰܥ ܗܘܐ ܟܗܢܘܬܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܐܣܪܚ ܓܝܪ ܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܥܕܡܐ ܠܡܐܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܫܬܟܚ ܒܟܰܪ̈ܛܰܝܣܘܗܝ. ܘܐܩܝܡ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܒܨܝ݂ܪ ܩܠܝܠ ܡܰܘܦܝܳܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ̇܆ ܘܐܪܝܡ ܪܝܫܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܕܡܰܪܟܰܢ ܗܘܐ. ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܝܢ ܐܫܬܰܟܠܠܬ݀ ܥܕܬܐ ܕܐܡܝܕ܆ ܗ̇ܝ ܕܒܚܰܪܒܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܚܶܪܒܬ݀ ܗܘܬ݀. ܘܗ݂ܘ ܩܕܫܗ̇ (ܫܢܬ ܬܬܦܙ̄ ܝܘܢܝܬܐ ܐܘܟܝܬ ܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܫܬ ܕܡܪܢ). ܐܡܝ݂ܪ܆ ܕܟܕ ܐܶܬܳܐ ܟܣܪܘܢ ܡܠܟܐ ܒܪ ܩܘܕ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܘܐܚܪܒ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܕܥܠ ܦܪܬ. ܘܫܒܳܐ ܘܐܘܒܕ ܠܒܛܢܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܐܶܬܳܐ ܬܘܒ ܥܠ ܐܘܪܗܝ ܕܢܶܟܒܫܝܗ̇܆ ܘܟܕ ܠܐ ܐܫܟܚ ܚܝܠܗ̇܆ ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܥܡܐ ܕܒܗ̇ ܘܬܩܝ݂ܦܘܬܐ ܕܫܘܪܗ̇܆ ܐܬܕܘܕ. ܘܶܐܬܳܐ ܐ̱ܢܫ ܨܢܝ݂ܥ ܠܚܒܳܠܐ ܕܫܡܗ ܩܘܡܝܛܐ܆ ܓܫܘܫܐ ܢܟܝ݂ܠܐ ܘܣܰܩܘ݂ܒܠܳܝ ܠܥܡܐ ܚܣܝ݂ܡܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܡܰܠܟ݂ܗ ܕܢܦܩܘܕ ܠܚܝܠܘ̈ܬܗ ܕܢܶܒܢܘܢ ܥܠ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܫܘܪܐ ܒ̈ܬܐ ܘܒܘܪ̈ܓܐ ܘܢܶܚܠܨܘܢܗ̇. ܘܟܕ ܐܪܓܫܘ ܒܢܝ̈ ܐܘܪܗܝ ܒܦܘܪܣܐ ܗܢܐ܆ ܙܥ ܘܐܬܕܘܕ ܠܒܗܘܢ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܝܥܩܘܒ ܒܗ̇ ܒܐܘܪܗܝ ܐܬܛܝܒ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܗ̇ܢܘܢ. ܘܐܬܝܕܥܬ݀ ܗܕܐ ܠܦܪ̈ܘܫܐ܆ ܕܡܛܠ ܫܘܘܙܒܗ̇ ܛܰܝܒܗ ܐܠܗܐ ܒܓܘܗ̇. ܘܐܬܟܢܫܘ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܟܠܗܘܢ ܠܘܬܗ ܘܐܡ݂ܪܘ ܠܗ: ܐܒܘܢ ܚܣܝܐ܆ ܩܰܪܒ ܠܐܠܗܐ ܬܟܫܦܬܐ ܕܢܦܪܘܩ ܠܢ ܡ݂ܢ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܩܫܝܐ ܘܡ݂ܢ ܡܠܟܘܬܐ ܥܰܘܳܠܬܐ. ܘܦܰܢܝ݂ ܠܗܘܢ ܛܘܒܢܐ: ܠܐ ܬܶܕܚܠܘܢ ܙܥܘܪ̈ܝ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܒܠܚܘܕ ܗܝܡܢܘ ܒܡܪܢ. ܒܗܢܐ ܓܝܪ ܠܠܝܐ ܛܳܪܕ ܠܗ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܠܣܢܚܪܝܒ ܡ݂ܢ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܥܡ ܕܗܳܘܶܐ ܨܦܪܐ܆ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܐ̱ܢܫ ܡ݂ܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܒܬܚܘ̈ܡܝܟܘܢ. ܘܩܡ ܛܘܒܢܐ ܒܨܠܘܬܐ ܠܠܝܐ ܟܠܗ. ܘܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ܆ ܡܢܫܠܝ܆ ܚܙܘܐ ܕܚܝ݂ܠܐ ܚܙܳܐ ܟܣܪܘܢ ܡܠܟܐ. ܪ̈ܟܫܐ ܕܢܘܪܐ ܘܪ̈ܳܟܒܐ ܕܡܥܰܛܦܝܢ ܫܠܗܒܝܬܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܩܘܡ ܫܰܢܳܐ ܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܢ܆ ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ ܐܳܙܶܠ ܐܢ̱ܬ܆ ܥܡ ܕܣܳܠܩ ܫܡܫܐ ܩܛܠܝܢܢ ܠܟ ܘܠܚܝܠܟ ܟܠܗ. ܘܟܕ ܚܶܙܘܐ ܗܢܐ ܚܙܳܐ ܟܣܪܘܢ܆ ܩܥܳܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܰܐܪܗܶܒ ܐܢܘܢ ܠܚܝܠܘ̈ܬܗ ܘܰܐܫܩܶܠܘ ܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܡ݂ܢ ܕܗܘܳܐ ܨܦܪܐ܆ ܠܐ ܐܫܬܟܚ ܡ݂ܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܐ̱ܢܫ ܚܕܳܪ̈ܝ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܡܠܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܠܥܒܳܕܐ ܢܦܩܬ݀܆ ܘܦܪܰܩ ܡܪܝܐ ܠܥܡܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܥܰܕܪܗ̇ ܠܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܣܳܥܘܪ̈ܘܬܗ. ܣܒܪܬܐ ܕܝܢ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܠܩܰܪ̈ܝܒܐ ܘܠܪ̈ܰܚܝ݂ܩܐ ܡܰܫܦܰܥ ܗܘܐ ܘܡܰܟܪܙ܆ ܟܕ ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܐܬܚܙܝ ܒܥܠܡܐ. ܘܬܫܡܫܬܗ ܫܰܠܡ ܘܗܝܡܢܘܬܗ ܢܛܰܪ ܕܠܐ ܡܘ݂ܡܐ. ܒܙܒܢܐ ܕܝܢ ܕܣܝܒܘܬܗ ܚܫܐ ܕܟܶܫܠܐ ܢܒܰܥ ܗܘܐ ܒܥܕܬܐ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܦܰܘܠܐ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܡܟܝܠ ܚܘܫܒܐ ܟܣܝܐ ܕܳܠ ܒܗ ܒܣܒܐ ܡܛܠ ܬܘܪܨܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܢܐܙܠ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܕܒܰܪ ܥܡܗ ܬܡܢܝܐ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܬܪܰܨܘ ܡܪܕܝܬܗܘܢ ܠܐܦܝ̈ ܐܓܘܦܛܘܣ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܪܳܕܶܝܢ ܗܘܘ܆ ܡܛܰܘ ܠܕܝܪܐ ܚܕܐ ܕܒܬܚܘܡܐ ܕܐܓܘܦܛܘܣ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܩܳܣܝ݂ܢ. ܘܟܕ ܥܠܘ ܠܕܝܪܐ ܘܫܗܪܘ ܘܨܠܝܘ܆ ܥܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܗ: ܕܨܠܘ ܐܚܝ̈܆ ܡܛܠ ܕܚܰܘܝܰܢܝ ܡܪܝܐ ܕܗܪܟܐ ܡܫܰܢܶܝܢܢ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܘܡ݂ܢ ܚܝ̈ܐ ܕܙܒܢܐ܆ ܐܢܐ ܘܬܠܬܐ ܡܢܟܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܫܠܡܬ݀. ܒܬܪ ܓܝܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ܆ ܐܬܟܪܗ ܗ݂ܘ ܓܒܪܐ ܐܠܗܝܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܘܐܫܠܡ ܪܘܚܗ ܠܐܠܗܐ. ܘܬܡܢ ܐܬܩܒܪ ܘܐܬܥܰܦܝ݂ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܡ݂ܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܕܝܪܐ ܕܩܳܣܝ݂ܢ ܠܐ̄ ܒܬܡܘܙ ܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܡܢܐ ܕܡܪܢ.

 

ܘܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܬܘܒ ܕܡܪܢ܆ ܐܬܛܢܢ ܐܠܗܐܝܬ ܡܪܝ ܙܟܝ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܬܶܠܐ܆ ܘܫܕܪ ܐܪܒܥܐ ܛܘܒ̈ܢܐ ܡ݂ܢ ܥܘܡܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܬܪܝܢ ܩܠܝ݂ܪ̈ܝܩܘ ܥܡ ܢܦܩ̈ܬܐ ܘܐܙܠܘ ܐܰܝܬܝܘ ܠܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܠܕܝܪܐ ܕܒܗ̇ ܐܬܪܰܒܝ݂ ܘܐܬܬܰܠܡܰܕ ܗ̄ ܕܝܪܐ ܕܦܣܝ݂ܠܬܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܬܡܢ ܠܐܣܝܘܬܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܕܡܬܓܘܣܝܢ ܒܣܝ݂ܡܬ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܘܠܐܝܩܪܐ ܘܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ. ܗ̇ܘ ܕܠܗ ܘܠܐܒܘܗܝ ܥܡ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܣܓܕܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒܘܪܕܥܢܐ