ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ ܒܥܕܬܐ ܕܒܰܣܒܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܒܝ݂ܪܝ݂ܢܐ

 

 

ܣܓܝ ܪܚܝ݂ܡܝܢ ܥܘܗܕܢ̈ܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܥܠ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܳܚܠܰܝ̈ ܐܠܗܐ܆ ܘܪܓܝܓܝܢ ܠܡܶܫܡܰܥ ܣܘܥܪ̈ܢܝܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܚܒܘ ܠܡܪܝܐ ܕܢܪܰܥܘܢܝܗܝ ܒܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ ܡܥܠܝ̈ܐ ܘܒܥܰܡܠܝ̈ܗܘܢ ܘܒܥܒܳܕܝ̈ܗܘܢ ܫܦܝܪ̈ܐ. ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢ ܒܰܥܝ̈ܐ ܘܡܦܝ̈ܣܢܐ ܩܕܡܘܗܝ ܚܠܦ ܚܛܝ̈ܐ ܕܫܟܝ݂ܚܝܢ ܒܗ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܰܡܠܶܐ ܟܠ ܒܝܫ̈ܬܐ ܘܚܛܗ̈ܐ܆ ܘܕܢܗܘܘܢ ܣܢܺܐܓܪ̈ܐ ܠܪܒܘܬܗ ܚܠܦ ܥܘ̈ܠܐ ܘܐ̱ܢܫ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ ܕܗܐ ܡܡܰܪܡܪܝܢ ܠܗ ܘܡܰܪܓܙܝܢ ܠܫܡܗ ܒܥܒܳܕܝ̈ܗܘܢ ܒܝ̈ܫܐ ܘܡܰܣܠܝ̈ܐ. ܘܣܡ ܐܢܘܢ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܠܩܕܝ̈ܫܐ ܥܰܡܘ̈ܕܐ ܕܢܗܘܘܢ ܛܥܝ݂ܢܝܢ ܝܘܩܪܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܠܐ ܬܶܡܘܛ ܘܬܶܦܶܠ ܡ݂ܢ ܝܕ ܥܘܠܐ ܘܪܘܫܥܐ ܕܗܐ ܡܶܣܬܥܰܪ ܒܗ܆ ܘܕܢܗܘܘܢ ܩܳܝ̈ܡܰܝ ܒܐܦ̈ܐ ܘܣܳܝܓܰܝ̈ ܬܘܪ̈ܥܬܐ ܕܒܕܶܡܥܰܝ̈ܗܘܢ ܘܨܘܡܝ̈ܗܘܢ ܘܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܫܡܝ̈ܥܬܐ ܘܒܒܥܘ̈ܬܗܘܢ ܡܩܰܒ̈ܠܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܢܶܟܠܘܢ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ ܘܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܡܚܘ̈ܬܐ ܘܫܒ̈ܛܐ ܕܪܘܓܙܐ. ܒܕܪ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܡܪܰܥܶܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܐܝܟ ܢܘܚ ܙܕܝܩܐ ܘܫܝܬ ܘܐܢܘܫ ܘܐܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ ܘܡܘܫܐ ܘܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܘܫܡܘܐܝܠ ܘܕܘܝܕ ܘܐܠܝܐ ܘܐܠܝܫܥ ܘܐܪܡܝܐ ܘܕܢܝܐܝܠ ܘܚܙܩܝܐܝܠ ܘܫܪܟܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܒܚܰܪܬܐ ܐܬܬ݀ ܓܘܕܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܘܕܣܗ̈ܕܐ ܢܨܝ̈ܚܐ ܘܕܐܒܗ̈ܬܐ ܡܠܦܢ̈ܐ ܘܣܘܓܐܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܢܨܝ̈ܚܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝܳܢ ܕܗܘܘ ܒܕܳܪ̈ܝ݂ܢ ܕܳܪ̈ܝ݂ܢ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܓܒܝܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܕܥܠܘܗܝ ܣܝ݂ܡ ܢܝ݂ܫܐ ܕܬܫܥܝܬܢ. ܘܙܕܩ ܠܢ ܕܢܘܕܥܟܘܢ ܐܚܝ̈ ܩܕܡܐܝܬ ܕܐܝܟܢ ܐܬܓܒܝ݂ ܡ݂ܢ ܟܪܣܐ ܕܐܡܗ ܐܝܟ ܐܪܡܝܐ ܘܫܡܘܐܝܠ ܘܢܐܡܪ ܬܘܒ ܥܠ ܐܬܪܗ ܘܥܠ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܥܰܩܪ̈ܐ ܘܰܓܠܝ݂ܙܰܝ̈ ܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ܐ. ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܘܕܳܚ̈ܠܰܝ ܐܠܗܐ܆ ܘܕܐܝܟܢ ܓܒܳܝܗܝ ܐܠܗܐ ܠܗܢܐ ܦܐܪܐ ܡܚܰܕܝܳܢܐ ܘܕܒܘܪ̈ܟܬܐ ܠܡܶܦܠܚ ܒܟܪܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ ܐܡܝܢ.

 

ܚܒܝ̈ܒܝ܆ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܣܝ݂ܕܘܣ ܩܪܝܬܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܐܘ݂ܪܡܝ݂ ܘܐܦ ܕܡܢܙܓܪ܆ ܓܒܪܐ ܚܕ ܡܗܝܡܢܐ ܘܫܦܝܪ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܫܡܗ ܫܡܥܘܢ ܘܟܺܐܝܢ ܗܘܐ ܘܙܕܝܩ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܢ̱ܬܬܐ ܡܗܝܡܢܬܐ܆ ܘܫܡܗ̇ ܗܶܠܶܢܝ݂. ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܪ̈ܚܡܢܐ ܥܠ ܡܣܟܢ̈ܐ ܘܐܟܣܢܝ̈ܐ܆ ܘܝܳܗܒܰܝ̈ ܙܕܩ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܠܣܢܝ̈ܩܐ ܘܚܣܝܪ̈ܐ ܘܠܝܰܬܡ̈ܐ ܘܠܐܪ̈ܡܠܬܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܘܬܪܐ ܣܓܝܐܐ܆ ܘܟܠܗ ܥܠ ܟܰܦܢ̈ܐ ܘܣܢܝ݂̈ܩܐ ܘܚܳܕܘܪ̈ܐ ܡܬܒܕܪ ܗܘܐ܆ ܥܠ ܥܕ̈ܬܐ ܘܥܠ ܕܝܪ̈ܬܐ ܡܬܦܰܪܢܰܣ ܗܘܐ܆ ܒܝܬܗܘܢ ܒܝܬ ܡܫܰܪܝܐ ܠܥܳܒܪ̈ܰܝ ܐܘܪܚܐ ܥܒܝ݂ܕ ܗܘܐ. ܟܠ ܕܳܐܙܠ ܘܳܐܬܐ ܠܒܝܬܗܘܢ ܡܨܛܰܝܰܒ ܗܘܐ܆ ܘܙܕܩ̈ܬܗܘܢ ܥܠ ܟܠ ܩܰܘ̈ܡܳܢ ܘܡܘ݂ܫ̈ܚܳܢ ܫܦܝ݂̈ܥܢ ܗܘܝ̈. ܘܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܬܛܰܝܒ ܒܒܝܬܗܘܢ ܚܕ ܓܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܥܳܡܪ ܗܘܐ ܒܛܘܪܐ ܕܬܰܒܪܝ݂ܙ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܐܝܬܘܗܝ ܫܡܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܗ̇ܘ ܪܒܢ ܕܘܝܕ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܣܗܝ݂ܕ ܗܘܐ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܘܡܥܰܠܰܝ ܗܘܐ ܒܕܘܒܪ̈ܐ. ܘܣܝ݂ܡܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܒܪܥܝܢܗ ܕܢܐܙܠ ܢܨܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܘܕܢܶܬܒܰܪܟ ܡ݂ܢ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܕܕܰܝܰܪ ܒܗܝܢ ܡܪܢ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܟܕ ܚܙܝܗܝ ܫܡܥܘܢ ܡܗܝܡܢܐ ܠܝܚܝܕܝܐ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ܆ ܚܕܝ݂ ܒܗ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܩܒܠܗ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܕܫܳܘܶܐ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܐܢ̱ܬܬܗ ܕܗܢܐ ܫܡܥܘܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܡܗܝܡܢܬܐ܆ ܘܡܛܬ݀ ܠܚܡܫܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ ܘܗ݂ܝ ܒܢܶܩܦܐ ܕܓܒܪܐ ܕܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܙܘܘܓܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܠܗ̇ ܒܢܝ̈ܐ ܐܘ ܒܢ̈ܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܒܥܰܩܪܘܬܐ ܘܒܰܡܓܰܙܝܘܬܐ ܕܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ܐ. ܩܰܫܝ݂ܫܝ݂ܢ ܗܘܘ ܒܠܶܒܗܘܢ ܣܓܝ ܒܗ̇ܝ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܝܳܪܬܐ ܠܥܘܬܪܗܘܢ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܪܐ ܕܢܬܒܝܐܘܢ ܒܗ ܡ݂ܢ ܥܩ̈ܬܗܘܢ. ܘܰܩܪܶܒܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܘܐܬܒܪܟܘ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܫܐܠܘ ܗܘܘ ܡܢܗ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܒܘܪ̈ܟܬܐ. ܘܥܢܰܘ ܘܐܡ݂ܪܘ ܠܗ: ܒܳܥܝܢܢ ܡܢܟ܆ ܐܘ ܩܕܝܫܗ ܕܡܪܝܐ܆ ܕܬܨܠܐ ܥܠܝܢ ܘܬܬܕܟܪ ܠܢ ܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܕܗܠܟ ܒܗܝܢ ܡܪܢ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܟܒܪ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܨܠܘ̈ܬܟ ܢܶܚܘܣ ܥܠܝܢ ܐܠܗܐ ܡܪܚܡܢܐ ܘܢܶܬܠ ܠܢ ܦܐܪܐ ܕܢܶܚܕܶܐ ܒܗ ܘܢܶܥܒܪ̈ܢ ܥܩ̈ܬܢ. ܘܐܢ ܢܗܘܐ ܠܢ ܝܠܕܐ܆ ܢܗܘܐ ܝ݂ܗܝ݂ܒ ܢܶܕܪܐ ܠܡܪܝܐ ܕܢܫܰܡܫܝܘܗܝ ܢܘܓܪܐ ܕܝܘܡ̈ܬܗ. ܘܥܢܳܐ ܝܚܝܕܝܐ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܐܝܬ ܠܝ ܣܒܪܐ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܠܗ ܦܠܚ ܐ̱ܢܐ ܘܠܗ ܡܫܰܡܫ ܐ̱ܢܐ ܕܢܬܠ ܠܟܘܢ ܦܐܪܐ ܡܚܰܕܝܳܢܐ ܘܬܬܦܨܚܘܢ ܒܗ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝܝ̈ܟܘܢ. ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܚܰܕܝ݂ ܠܚܢܐ ܗ̇ܝ ܥܩܰܪܬܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗ̇ ܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ܆ ܘܚܰܕܝ݂ ܠܐܒܘܢ ܐܒܪܗܡ ܘܠܣܪܐ ܥܩܰܪܬܐ ܐܢ̱ܬܬܗ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܐܝܣܚܩ ܒܣܰܝܒܘܬܗܘܢ ܘܰܚܕܝ݂ܘ ܒܗ܆ ܗ݂ܘ ܢܬܠ ܠܟܘܢ ܦܐܪܐ ܒܪܐ ܘܬܬܦܨܚܘܢ ܒܗ. ܝܰܠܕܐ ܕܡܬܝܠܕ ܠܟܘܢ ܢܺܐܪܒ ܫܡܗ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ. ܘܥܢܰܘ ܣܒ̈ܐ ܒܪ̈ܝܟܐ ܫܡܥܘܢ ܘܗܶܠܢܝ݂ ܐܢ̱ܬܬܗ ܟܕ ܒܳܟܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܚܫܐ ܕܠܶܒܗܘܢ ܘܐܡ݂ܪܘ: ܐܡܝܢ. ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܟ ܢܗܘܐ ܠܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܫܶܐܠܬ ܠܢ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ. ܐܡܝܢ ܘܐܡܝܢ. ܘܩܡ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐ ܩܕܝܫܐ ܕܢܪܕܐ ܒܐܘܪܚܗ ܘܕܢܐܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܫܡܰܥ ܡܪܝܐ ܨܠܘܬܗ ܘܩܒܠ ܒܥܘܬܗ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܛܶܠ ܠܐܠܗܐ ܡܕܡ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܦܫܝ݂ܩ ܠܗ ܠܡܶܣܥܰܪ. ܘܟܕ ܒܛܢܬ݀ ܗܠܢܝ ܐܢ̱ܬܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܒܝܕ ܨܠܘܬܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܘܝܕ ܕܚܠܦܝܗܘܢ ܨܠܝ. ܘܒܫܘܡܠܳܝ ܬܫܥܐ ܝܰܪ̈ܚܝ݂ܢ ܝܠܕܬ݀ ܒܪܐ ܘܚܕܝ݂ܘ ܒܗ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܘܒܢܝ̈ ܓܢܣܗܘܢ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ܆ ܡܛܠ ܕܫܡܥܘܢ ܐܒܘܗܝ ܕܛܠܝܐ ܓܒܪܐ ܝܕܝܥܐ ܗܘܳܐ ܘܡܫܡܗܐ ܒܣܝ݂ܕܘܣ ܩܪܝܬܗ ܘܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܚܕܳܪ̈ܰܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܝܘܡܐ ܝܕܝܥܐ܆ ܐܰܥܡܕܘܗܝ ܠܛܠܝܐ ܘܩܪܰܘ ܫܡܗ ܡ݂ܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܘܝܕ܆ ܥܠ ܫܡܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܘܝܕ ܕܒܨܠܘܬܗ ܐܬܒܛܢ ܘܐܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ. ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܗܦܰܟ ܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐ ܩܕܝܫܐ ܘܶܐܬܐ ܡ݂ܢ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܘܶܐܬܳܐ ܠܒܝܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܣܒܐ ܒܪܝܟܐ. ܘܚܙܳܐ ܕܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܒܪܐ ܪܚܝ݂ܡܐ ܘܚܒܝ݂ܒܐ܆ ܘܦܨܝܚܝ݂ܢ ܗܘܘ ܒܗ ܣܓܝ ܘܥܒܪܬ݀ ܡܢܗܘܢ ܥܩܬܐ. ܘܰܐܝܬܝܘܗܝ ܠܕܘܝܕ ܒܪܐ ܕܝܠܗܘܢ ܠܩܕܡ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܘܝܕ ܘܐܡܪܘ: ܒܳܥܝܢܢ ܡ݂ܢ ܩܕܝܫܘܬܟ ܕܬܨܠܐ ܥܠ ܛܠܝܐ ܗܢܐ ܒܪܐ ܕܝܠܢ ܕܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܟ ܝܰܗܒܗ ܠܢ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ. ܘܦܫܰܛ ܐܝܕܗ ܣܒܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܘܝܕ ܘܰܐܚܬܗ̇ ܥܠ ܪܝܫܗ ܕܛܠܝܐ ܘܚܰܬܡܗ ܒܳܐܬܳܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܨܠܝ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡ݂ܪ: ܡܪܝܐ ܢܗܘܐ ܥܡܟ ܘܒܰܠܘܝ݂ܬܟ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܟ ܘܢܢܰܛܪܟ ܘܰܢܣܰܝܥܳܟ. ܬܗܘܐ ܡܳܐܢܐ ܓܒܝܐ ܠܐܠܗܐ ܘܬܗܘܐ ܡܰܥܡܪܐ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܩܰܕܫܢܟ܆ ܗ݂ܘ ܢܗܘܐ ܡܗܰܕܝܳܢܟ ܒܟܠܗܝܢ ܐܘܪ̈ܚܬܟ ܘܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ ܘܢܺܐܪܰܒ ܫܡܟ. ܘܥܢܰܘ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܕܛܠܝܐ ܟܕ ܚܳܕܶܝܢ ܘܦܨܝܚܝܢ ܘܐܡܪܘ: ܐܡܝܢ. ܒܨܠܘ̈ܬܟ ܐܘ ܐܒܘܢ. ܘܒܬܪ ܝܘܡ̈ܬܐ ܩܠܝܠ܆ ܩܡ ܗܘܐ ܝܚܝܕܝܐ ܩܕܝܫܐ ܕܢܐܙܠ ܡ݂ܢ ܨܐܕܝܗܘܢ ܘܕܢܶܗܦܘܟ ܒܫܠܡܐ ܠܕܝܪܗ ܕܨܝܕ ܬܰܒܪܝ݂ܙ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܩܰܪܶܒܘ ܠܗ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܕܛܠܝܐ ܠܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ܆ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܘܡܳܐܢ̈ܐ ܘܠܒܘ̈ܫܐ ܕܚܫܚܝܢ ܠܕܝܪܐ܆ ܘܠܕܝܪ̈ܝܐ ܢܦܩ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܟ ܕܢܨܠܐ ܥܠܝܗܘܢ ܘܥܠ ܛܠܝܐ. ܘܠܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܫܩܘܠ ܡܢܗܘܢ ܡܕܡ ܣܟ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܦܝ݂ܢܟܐ ܠܩܘܪܒܐ܆ ܐܝܟ ܕܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܒܩܘܪܒܢܐ ܘܒܕܝܪܐ. ܘܐܬܬܥܝܩ ܐܒܘܗܝ ܕܛܠܝܐ ܥܠ ܕܠܐ ܢܣܰܒ ܡܢܗ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܕܩܰܪܶܒ ܠܗ. ܘܝ݂ܕܥ ܩܕܝܫܐ ܕܟܪܝܬ݀ ܠܗ ܣܓܝ ܠܫܡܥܘܢ ܐܒܘܗܝ ܕܛܠܝܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܣܰܒ ܡܢܗ ܠܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܘܠܡܘܗ̈ܒܬܐ ܕܩܰܪܶܒ ܠܗ. ܠܰܒܒܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܚܙܝ݂ ܐܚܝ ܫܡܥܘܢ܆ ܐܢ̱ܬ ܓܒܪܐ ܦܪܘܫܐ ܘܡܗܝܡܢܐ ܐܝܬܝܟ܆ ܥܠ ܡܘܢ ܒܥܳܩܬܐ ܘܒܟܪܝܘܬܐ ܐܝܬܝܟ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܶܣܒܶܬ ܡܢܟ ܠܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܕܩܰܪܶܒܬ ܠܝ؟ ܠܰܘ ܐܢܐ ܐܝ݂ܬܝ ܕܝܶܗܒܶܬ ܠܟ ܒܪܐ܆ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܛܒܐ ܘܡܪܚܡܢܐ. ܐܢܐ ܡܚܝ݂ܠܐ ܘܚܛܝܐ ܐܝ݂ܬܝ܆ ܘܐܠܗܐ ܫܦܝ݂ܥ ܒܪ̈ܚܡܐ ܘܥܬܝܪ ܒܡܘܗ̈ܒܬܐ ܛܒ̈ܬܐ. ܚܙܳܐ ܕܡܥ̈ܐ ܕܝܠܟ ܘܙܕܩ̈ܬܟ ܕܥܠ ܡܣܟܢ̈ܐ܆ ܘܨܘܡܟ ܘܨܠܘ̈ܬܟ ܘܕܘܒܪ̈ܝܟ ܡܝܰܬܪ̈ܐ܆ ܘܝܰܗܒ ܠܟ ܒܪܐ ܝܳܪܬܐ ܕܬܚܕܐ ܒܗ ܘܬܬܦܨܚ ܒܗ. ܡܛܠ ܕܡܪܚܡܢܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܘܠܐ ܛܳܠܶܡ ܐܓܪܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܗ ܒܩܘܫܬܐ ܘܒܫܪܪܐ ܡ݂ܢ ܟܠܗ ܠܶܒܗܘܢ. ܘܐܢ̱ܬ ܣܰܒ ܗܠܝܢ ܕܩܰܪܶܒܬ ܠܝ ܘܗܒ ܐܢܘܢ ܠܡܣܟܢ̈ܐ ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ ܕܝܠܟ ܫܦܝܪܐ. ܘܐܢܐ ܠܝܬ ܠܝ ܣܢܝ݂ܩܘܬܐ ܥܠ ܗܠܝܢ. ܟܕ ܡܪܢ ܐܡ݂ܪ ܠܪ̈ܳܚܡܘܗܝ: ܕܠܐ ܬܶܩܢܘܢ ܠܐ ܕܗܒܐ ܘܠܐ ܣܐܡܐ ܘܠܐ ܢܚܳܫܐ ܒܟܝ݂ܣܰܝ̈ܟܘܢ. ܡܛܠ ܢܝܳܚܗ ܕܠܶܒܟ܆ ܘܕܬܗܘܐ ܠܟ ܫܘܬܦܘܬܐ܆ ܗܐ ܢܶܣܒܶܬ ܡܢܟ ܗ̇ܘ ܦܝ݂ܢܟܐ ܕܕܗܒܐ ܕܢܬܩܪܒ ܒܗ ܩܘܪܒܢܐ ܘܡܬܕܟܪܝܢܢ ܠܟ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܟܕ ܐܡ݂ܪ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ܆ ܩܒܠ ܐܢܝܢ ܡܢܗ ܒܚܘܒܐ. ܘܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܗܦܰܟ ܒܫܠܡܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܕܝܪܗ ܕܥܠ ܓܶܢ̱ܒ ܬܒܪܝ݂ܙ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܟܕ ܗܘܳܐ ܛܠܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܚܡܫ ܫܢܝ݂̈ܢ܆ ܐܰܘܒܠܘܗܝ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܠܐܣܟܘܠܝ݂ ܕܢܐܠܦ ܝܘܠܦܢܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܡܠܳܐ ܐܠܗܐ ܠܠܒܗ ܕܛܠܝܐ ܚܟܡܬܐ ܘܣܘܟܳܠܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܟܕ ܒܡܶܬܚܐ ܕܫܒܥ ܫܢܝ݂̈ܢ ܩܪܳܐ ܠܟܠܗܘܢ ܟܬܒ̈ܐ ܐܠܗ̈ܐ ܕܥܬܝܩܬܐ ܘܕܚܕܬܐ ܘܡ݂ܢ ܟܬܒ̈ܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܝ݂ܠܦ ܗܘܐ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ. ܒܬܪ ܫܒܥ ܫܢܝ݂̈ܢ ܕܗܘܳܐ ܒܐܣܟܘ݂ܠܝ݂܆ ܡܝܬ ܫܡܥܘܢ ܐܒܘܗܝ ܕܛܠܝܐ ܕܘܝܕ. ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܝܬܬ݀ ܐܦ ܐܡܗ ܗܠܢܝ ܘܐܙܠܘ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܐܙܠܘ ܘܐܬܚܰܠܛܘ ܥܡ ܟܐܢ̈ܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܒܓܘ̈ܕܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܨܠܘܬܗܘܢ ܥܡܢ ܐܡܝܢ. ܘܚܕܝ݂ ܛܠܝܐ ܕܘܝܕ ܒܡܘܬܐ ܕܐܒܗܘ̈ܗܝ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܬܝܐܒ ܗܘܐ ܕܢܐܙܠ ܘܕܢܗܘܐ ܕܝܪܝܐ ܘܠܐ ܫܒܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܐܒܗܘ̈ܗܝ. ܘܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܥܰܠܝ݂ܠܝ݂ܢ ܗܘܘ ܒܫܢܝ̈ܐ܆ ܘܡܰܛܝ݂ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܕܡܘܬܗܘܢ܆ ܠܐ ܥܳܨܶܐ ܗܘܐ ܨܒܝܳܢܗܘܢ ܘܠܐ ܬܳܒܰܪ ܗܘܐ ܠܒܗܘܢ. ܘܐܠܘܠܐ ܕܡܝܬܘ ܐܒܗܘ̈ܗܝ܆ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܕܢܶܣܒܘܢ ܠܗ ܐܢ̱ܬܬܐ܆ ܘܕܢܗܘܐ ܒܥܠܡܐ ܘܢܬܦܨܚܘܢ ܒܗ. ܗ̇ܘ ܛܠܝܐ ܕܘܝܕ ܠܐ ܫܳܠܶܐ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܒܥܘܬܐ ܘܬܟܫܦܬܐ ܘܨܠܘܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܫܒܩܝ݂ܘܗܝ ܕܢܶܦܶܠ ܒܡܰܚܢܘ݂ܩܝ݂ܬܗ ܕܙܘܘܓܐ܆ ܘܕܢܶܬܦܰܠܦܠ ܒܰܣܝܳܢܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܝܡܐ ܕܚܛܗ̈ܐ. ܥܠ ܗ̇ܝ ܫܡܰܥ ܐܠܗܐ ܨܠܘܬܗ ܘܩܒܠ ܒܥܘܬܗ܆ ܘܐܡܝ݂ܬ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܠܐܒܗܘ̈ܗܝ ܕܛܠܝܐ ܘܫܩܰܠ ܐܢܘܢ ܡ݂ܢ ܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܙܒܢܝ̈ܐ ܘܫܰܢܝ݂ ܐܢܘܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܘܠܚܝ̈ܐ ܡܬܘܡܝ̈ܐ. ܦܫ ܛܠܝܐ ܕܘܝܕ ܒܨܶܒܝܳܢ ܢܦܫܗ ܘܕܢܥܒܕ ܐܰܝܕܐ ܕܪܳܓܳܐ ܠܗ. ܘܰܣܢܳܐ ܒܠܒܗ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܬܥܝ݂ܫܐ ܘܰܡܠܶܐ ܥܩ̈ܬܐ.

 

ܘܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܟܕ ܩܳܪܐ ܗܘܐ ܛܠܝܐ ܕܘܝܕ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܣܓܝ݂ܕܐ܆ ܘܡܛܳܐ ܠܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡ݂ܪ ܡܪܢ: ܬܘ ܠܘܬܝ ܟܠܟܘܢ ܠܐܝ̈ܐ ܘܫܩܝ݂ܠܰܝ̈ ܡܰܘܒ̈ܠܐ ܝܰܩܝ݂ܪ̈ܬܐ ܘܐܢܐ ܐܰܢܝ݂ܚܟܘܢ. ܫܩܘܠܘ ܢܝ݂ܪܝ ܥܠܝܟܘܢ ܕܩܠܝܠ ܘܒܰܣܝ݂ܡ. ܘܝ݂ܠܦܘ ܡܢܝ ܕܐܢܐ ܕܢܝ̣ܚ ܐ̱ܢܐ ܘܡܰܟܝ݂ܟ ܐ̱ܢܐ ܒܠܒܐ܆ ܘܬܶܫܟܚܘܢ ܢܝܳܚܐ ܠܢܦܫ̈ܬܟܘܢ. ܢܝ݂ܪܝ ܓܝܪ ܒܰܣܝ݂ܡ ܗ݂ܘ܆ ܘܡܰܘܒܰܠܝ ܩܠܝܠܐ ܗܝ. ܘܒܕܘܟ ܐ̱ܚܪܝܢ ܐܡ݂ܪ: ܗ̇ܘ ܕܨܳܒܐ ܕܢܐܬܐ ܒܬܪܝ܆ ܢܶܟܦܘܪ ܒܢܦܫܗ ܘܢܫܩܘܠ ܨܠܝܒܗ ܘܢܶܕܒܩܰܢܝ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܐܡ݂ܪ: ܕܢܘܪܐ ܐܶܬܺܝܬ ܕܰܐܪܡܶܐ ܒܐܪܥܐ. ܨܒܐ ܐ̱ܢܐ ܐܠܘ݂ ܡ݂ܢ ܟܕܘ ܚܶܒܰܬ݀. ܘܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܐܬܥܩܪ ܗܘܢܗ ܕܛܠܝܐ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܘܐܬܢܨܶܒ ܒܗ̇ܘ ܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ. ܘܕܶܠܩܬ݀ ܒܗ ܢܘܪܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܘܒܰܕܪ ܟܠ ܡܕܡ ܕܫܒܩܘ ܠܗ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܘܝܗܒܗ ܠܡܣܟ̈ܢܐ. ܘܒ̈ܬܐ ܕܒܢܳܐ ܗܘܐ ܠܗ ܐܒܘܗܝ܆ ܫܰܟܶܢ ܡܢܗܘܢ ܠܥܕ̈ܬܐ ܘܡܢܗܘܢ ܥܒܰܕ ܐܢܘܢ ܐܰܟܣܰܢܕܘܩܝ݂ܢ܆ ܘܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܠܟܪ̈ܝܗܐ ܘܠܐܠܝ݂̈ܨܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܥܒܰܕ ܐܢܘܢ ܦܘܬܩܐ ܠܚܳܙܩܰܝ̈ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ. ܘܫܒܩܘ ܗܘܘ ܠܗ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܘܩܶܢܝܢ̈ܐ ܘܡܰܪ̈ܗܳܛܐ ܘܢܰܚ̈ܬܐ ܘܠܒܘ̈ܫܐ ܘܥܘܬܪܐ ܣܓܝܐܐ܆ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܥܦܪܐ. ܘܠܐ ܐܬܚܰܫܒ ܨܐܕܘܗܝ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܙܶܒܠܐ ܘܐܝܟ ܩܶܛܡܐ ܘܠܐ ܩܢܳܐ ܡܢܗ ܡܕܡ ܣܟ܆ ܠܐ ܝܬܝܪܐ ܘܠܐ ܒܨܝܪܐ܆ ܐܠܐ ܟܠܗ ܒܰܕܪܗ ܘܝܰܗܒܗ ܠܡܣܟܢ̈ܐ. ܘܰܫܠܰܚ ܡܢܗ ܠܒܘ̈ܫܐ ܡܕܰܗܒ̈ܐ ܘܫܺܐܪ̈ܳܝܐ ܘܐܪ̈ܓܘܳܢܐ ܕܠܒܝ݂ܫ ܗܘܐ ܘܝܰܗܒ ܐܢܘܢ ܠܡܣܟܢ̈ܐ܆ ܘܢܣܰܒ ܕܚܕ ܡܣܟܢܐ ܘܠܒܶܫ ܐܢܘܢ. ܘܫܩܰܠ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܩܳܪܶܐ ܗܘܐ ܒܗ ܒܒܝܬܐ ܕܐܒܗܘ̈ܗܝ ܘܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܣܝ݂ܕܘܣ ܩܪܝܬܗ ܘܬܰܪܶܨ ܐܘܪܚܗ ܠܘܩܒܠ ܬܒܪܝ݂ܙ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܢܐܙܠ ܠܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܗ̇ܘ ܕܝܪܝܐ ܝܚܝܕܝܐ ܩܕܝܫܐ ܕܶܐܬܐ ܗܘܐ ܠܒܝܬ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܡ݂ܢ ܩܕܝ݂ܡ ܕܢܬܝܠܕ. ܘܟܕ ܡܛܳܐ ܠܗ̇ܝ ܕܝܪܐ ܘܢܩܰܫ ܒܬܪܥܐ܆ ܨܠܝ ܘܐܡ݂ܪ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ܆ ܗܐ ܒܬܪܥܟ ܢܶܩܫܶܬ܆ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܡ݂ܢ ܪ̈ܚܡܝܟ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܠܐ ܬܰܪܚܩܰܢܝ ܘܠܐ ܬܶܛܪܕܰܢܝ ܘܠܐ ܬܰܣܠܶܝܢܝ܆ ܐܠܐ ܩܒܠܝܢܝ ܒܛܝܒܘܬܟ. ܘܰܐܪܡܳܐ ܒܠܶܒܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܐܝܬ ܒܗܕܐ ܕܝܪܐ ܕܢܩܰܒܠܘܢܢܝ ܘܕܢܰܥܠܘܢܢܝ ܠܘܬܗܘܢ ܘܕܢܶܚܠܛܘܢܢܝ ܒܣܕܪ̈ܝܗܘܢ ܘܒܟܢܫܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܐܦܢ ܐܝ݂ܬܝ ܚܛܝܐ ܘܠܐ ܫܳܘܐ ܐ̱ܢܐ ܠܚܘܠܛܢܗܘܢ ܘܠܰܥܡܘ݂ܪܝܐ ܕܥܡܗܘܢ. ܘܡܚܕܐ ܢܦܰܩ ܬܰܪܳܥܐ ܕܕܝܪܐ ܗ̇ܝ܆ ܘܚܙܝܗܝ ܠܛܠܝܐ ܕܡܰܟܝ݂ܟ ܘܰܪܡܝ݂ܣ ܘܰܫܠܶܐ ܘܢܝ݂ܚ. ܘܫܘܦܪܗ ܡܰܨܡܚ ܗܘܐ ܐܝܟ ܫܡܫܐ. ܫܰܒܩܗ ܥܠ ܬܪܥܐ ܘܥ݂ܠ ܕܢܰܘܕܥ ܫܪܒܗ ܠܪܝܫ ܕܝܪܐ. ܘܦܩ݂ܕ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܕܢܶܥܘܠ ܛܠܝܐ܆ ܘܶܐܙܠ ܬܰܪܳܥܐ ܘܰܐܥܠܗ ܠܛܠܝܐ ܕܘܝܕ ܠܕܝܪܐ. ܘܥ݂ܠ ܘܰܣܓܶܕ ܠܪܝܫ ܕܝܪܐ ܘܰܠܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܘܢܫܰܩ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܘܐܬܒܰܪܟ ܡܢܗܘܢ. ܘܦܩܕ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܕܢܶܬܢܩܶܫ ܢܩܘܫܐ ܘܕܢܬܟܢܫܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ. ܘܟܕ ܐܬܟܢܫܘ ܐܚ̈ܐ ܘܐܬܘ ܟܠܗܘܢ ܘܚܙܐܘܗܝ܆ ܘܚܕܝܘ ܒܗ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܪܡܝ݂ ܗ݂ܘ ܠܗ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܩܕܡܝܗܘܢ ܘܫܶܐܠ ܡܢܗܘܢ ܕܢܰܠܒܫܘܢܝܗܝ ܐܣܟܡܐ ܝܰܩܝ݂ܪܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ. ܘܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܐܰܠܒܫܘ݂ܗܝ ܐܣܟܡܐ ܡܥܰܠܝܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܘܐܫܠܡܘ݂ܗܝ ܠܛܠܝܐ ܕܘܝܕ ܠܝܚܝܕܝܐ ܩܕܝܫܐ ܗ̇ܘ ܡܪܝ ܕܘܝܕ܆ ܗ̇ܘ ܕܶܐܬܳܐ ܗܘܐ ܠܒܝܬ ܐܒܗܘ̈ܗܝ. ܗ݂ܘ ܗܘܳܐ ܠܗ ܥܰܪܳܒܐ ܘܡܩܒܠܢܐ. ܘܐܬܝܗܒܬ݀ ܠܗ ܩܶܠܝܬܐ܆ ܘܥ݂ܠ ܘܝ݂ܬܒ ܒܗ̇. ܘܠܐ ܫܳܠܶܐ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܒܥܘܬܐ ܘܬܟܫܦܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܘܡ݂ܢ ܒܶܟܝܐ ܣܓܝܐܐ ܘܕܡܥ̈ܐ ܘܚܢܝ̈ܓܬܐ ܕܡܰܪ̈ܕܝܢ ܗܘܝ̈ ܥܝܢܘ̈ܗܝ. ܘܡ݂ܢ ܪܡܫܐ ܩܐܡ ܗܘܐ܆ ܘܟܠܗ ܠܠܝܐ ܫܳܗܪ ܗܘܐ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ. ܘܪܳܚܡ ܗܘܐ ܠܨܘܡܐ ܢܰܓܝ݂ܪܐ ܘܨܠܘܬܐ ܡܬܝ݂ܚܬܐ܆ ܘܕܠܐ ܦܣܳܩ ܕܠܰܝܠܰܝ ܐܝܡܡ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܥܰܡܠܐ ܩܫܝܐ܆ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܚܝܠܐ ܕܝܠܗ. ܘܣܰܝܒܳܪܬܐ ܡ݂ܢ ܚܕ ܒܫܒܐ ܠܚܕ ܒܫܒܐ ܢܳܣܒ ܗܘܐ. ܘܐܡܬܝ ܕܫܳܪܶܐ ܗܘܐ ܨܘܡܗ ܩܠܝܠ ܝܰܪܩܐ ܢܳܣܒ ܗܘܐ ܐܰܘ ܡܐܟܘܠܬܐ ܢܰܚܘ݂ܒܬܐ ܫܚܝ݂ܡܬܐ ܫܳܩܠ ܗܘܐ. ܘܠܒܘܫܗ ܡܶܫܟܐ ܕܥܶܙ̈ܐ ܠܳܒܫ ܗܘܐ ܘܦܪܙܠܐ ܩܫܝܐ ܥܠ ܓܘܫܡܗ. ܕܒܩܝܛܐ ܚܰܡܝ݂ܡ ܗܘܐ܆ ܐܝܟ ܢܘܪܐ ܡܰܘܩܶܕ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܒܣܬܘܐ ܩܪܝܪ ܗܘܐ ܐܝܟ ܓܠܝܕܐ܆ ܘܡܣܰܝܰܛ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܝ݂ܟܶܡ ܓܘܫܡܗ ܘܰܫܚܰܪ ܐܝܟ ܗܶܢܕܘܳܝ̈ܐ ܡ݂ܢ ܩܫܝܘ݂ܬ ܦܪܙܠܐ ܕܰܠܒܝ݂ܫ ܗܘܐ ܘܡܫܰܢܶܩ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܡܛܰܓܶܢ ܗܘܐ ܠܗ ܒܕܡܘܬ ܢܘܢܐ ܒܓܘ ܛܶܓܢܐ ܥܠ ܢܘܪܐ. ܐܘ ܘܠܐܘܠܨܢ̈ܐ ܩܫܝ̈ܐ ܕܡܰܣܒܶܠ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܦܓܪܗ ܗܢܐ ܐܬܠܝܛܐ ܚܠܝ݂ܨܐ ܒܕܡܘܬ ܣܗ̈ܕܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܐܘܠܨܢ̈ܐ ܘܬܫܢܝ݂̈ܐ ܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈ ܡܠܟ̈ܐ ܚܢܦ̈ܐ ܘܟܦܘܪ̈ܐ܆ ܘܗܢܐ ܐܬܠܝܛܐ ܒܪܝܟܐ ܒܨܒܝܢܐ ܕܢܦܫܗ ܡܫܰܢܩ ܗܘܐ ܠܗ ܠܦܓܪܗ ܒܪܶܚܡܬܐ ܕܡܪܗ. ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ ܕܗܘܳܐ ܒܕܝܪܐ ܟܕ ܗ݂ܘ ܒܗܠܝܢ ܐܘܠܨܢ̈ܐ ܩܫܝ̈ܐ ܘܫܢܕ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܆ ܡܝܬ ܪܒܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܘܝܕ ܘܶܐܙܰܠ ܠܗ ܠܥܕܝܢ ܕܒܘܣܡ̈ܐ ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ ܐܡܝܢ.

 

ܘܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܪܒܗ܆ ܢܦܰܩ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܕܶܐܣܬܰܦܰܪ ܒܗ̇܆ ܟܕ ܐ̱ܢܫ ܣܟ ܠܐ ܐܪܓܫ ܒܗ. ܘܣܠܶܩ ܠܗ ܠܪܝܫܗ ܕܛܘܪܐ ܥܠܝܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܩܰܪܝ݂ܒ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܬܒܪܝܙ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܝ݂ܬܒ ܒܪܝܫܗ ܕܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܪܡܐ ܕܠܐ ܣܶܬܳܪܐ ܕܠܐ ܒܝܬܐ. ܘܠܐ ܬܰܛܠܝ݂ܠܐ ܘܠܐ ܒܫܩܝ݂ܦܐ ܘܠܐ ܒܡܥܪܬܐ܆ ܐܠܐ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ ܒܥܰܪܝܐ ܩܫܝܐ ܘܒܩܘܪܐ ܡܪܝܪܐ ܕܣܬܘܐ܆ ܒܬܠܓܐ ܘܒܰܓܠܝܕܐ܆ ܘܒܡܰܫ̈ܒܐ ܬܩܝ݂̈ܦܐ. ܘܡܩܰܘܐ ܗܘܐ ܟܕ ܛܡܝ݂ܪ ܒܬܠܓܐ ܟܠܗ ܣܬܘܐ܆ ܕܠܐ ܐܘܟܠܐ ܘܕܠܐ ܫܶܩܝܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܚܘ݂ܡܐ ܕܩܝܛܐ܆ ܘܡܬܛܰܓܢ ܗܘܐ  ܒܙܰܠܝ݂ܩܰܝ̈ ܫܡܫܐ. ܘܐܝܟܐ ܕܪܳܕܶܐ ܗܘܐ ܫܡܫܐ܆ ܡܰܟܪܶܟ ܗܘܐ ܐܦܘ̈ܗܝ ܠܩܘܒܠܗ ܕܫܡܫܐ. ܟܕ ܝܳܩܕ ܗܘܐ ܒܟܦܢܐ ܘܒܨܶܗܝܐ ܡ݂ܢ ܨܦܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ. ܘܡܩܘܐ ܗܘܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܗܢܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܠܐ ܡܰܪܘܰܚ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܡ݂ܢ ܐܘܠܨܢܐ܆ ܐܝܟ ܕܢܬܬܘܣܦ ܢܶܣܓܶܐ ܐܓܪܗ ܠܘܬ ܡܪܗ. ܘܟܕ ܫܰܥܒܶܕ ܢܦܫܗ ܒܗܢܐ ܥܡܠܐ ܕܦܪܙܠܐ ܩܫܝܐ ܡܪܝܪܐ ܡܶܬܚܐ ܕܬܪܥܣܪ ܫܢܝ̈ܐ ܒܡܶܢܝܳܢܐ܆ ܥܡ ܩܪ̈ܳܒܐ ܬܩܝ݂̈ܦܐ ܘܢܣܝܘ̈ܢܐ ܩܫܝ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܕܡ݂ܢ ܣܛܢܐ܆ ܘܡ݂ܢ ܫܐܕ̈ܐ ܠܝ̈ܛܐ ܕܡܰܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܠܝܠܝ ܐܝܡܡ܆ ܒܕܶܡ̈ܘܳܢ ܕܶܡܘ̈ܢ ܕܶܡܘ̈ܳܬܐ ܫܟܝ݂ܪ̈ܬܐ ܘܣܰܢܝ̈ܬܐ. ܡ݂ܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܗ̇ܘ ܪܝܫܐ ܕܐܒܝ̈ܠܐ ܝ݂ܠܦ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܗܠܝܢ ܥܡ̈ܠܐ ܩܫܰܝ̈ܐ ܘܕܘܒܳܪ̈ܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܩܰܕܝ݂ܡ ܗܘܐ ܠܗ ܒܙܒܢܐ ܐܝܟ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܐ. ܘܥܒܝ݂̈ܕܬܗ ܕܗܢܐ ܕܳܡܶܝܢ ܠܥܒܝ݂ܕ̈ܬܗ ܕܗ̇ܘ. ܘܠܒܘܫܗ ܕܣܰܩܐ ܘܕܦܪܙܠܐ ܐܝܟ ܕܗ̇ܘ܆ ܛܡܘ݂ܪܝܶܗ ܕܒܬܠܓܐ ܐܝܟ ܕܗ̇ܘ܆ ܚܘ݂ܡܣܳܢܗ ܒܟܰܦܢܐ ܘܒܨܶܗܝܐ ܐܝܟ ܕܗ̇ܘ܆ ܡܰܟܪܶܟ ܗܘܐ ܐܦܘ̈ܗܝ ܠܘܩܒܠ ܫܡܫܐ ܐܝܟ ܕܗ̇ܘ܆ ܟܕ ܝܳܩܕ ܗܘܐ ܒܚܘܡܐ ܕܫܡܫܐ܆ ܣܐܛ ܒܩܘ݂ܪܐ ܕܣܬܘܐ: ܘܥܳܐܦ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܟܰܦܢܐ ܘܝܳܒܫ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܨܶܗܝܐ܆ ܡܰܪܕܶܐ ܗܘܐ ܕܡܥ̈ܐ ܡ݂ܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܐܝܟ ܐܰܓܘ݂̈ܓܐ ܘܐܝܟ ܪ̈ܓܠܬܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ. ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܶܒܟܶܐ ܘܡ̇ܢ ܠܐ ܢܶܚܫ ܐܘ ܚܒܝ̈ܒܝ܆ ܟܕ ܡܬܒܩܐ ܒܗܠܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܘܡܪܝ ܕܕܐ. ܟܡܐ ܪܒ ܗ݂ܘ ܒܶܟܝܐ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܟܡܐ ܩܫܶܝܢ ܗܘܘ ܐܘܠܨܢܝ̈ܗܘܢ. ܘܟܕ ܩܕܝ̈ܫܐ ܗܘܘ܆ ܙܗܝ̈ܐ ܕܟܝ̈ܐ ܘܰܫܦܰܝ̈ܐ ܨܠܝ݂̈ܠܐ ܘܰܓܒܰܝ̈ܐ܆ ܕܠܐ ܓܳܫܰܬ݀ ܒܗܘܢ ܚܛܝܬܐ ܡܡܬܘܡ܆ ܠܡܘܢ ܟܰܝ ܒܳܟܝܢ ܗܘܘ ܗܢܐ ܒܶܟܝܐ ܪܒܐ ܘܚܢܝ݂ܓܐ؟ ܠܡܘܢ ܡܫܰܢܩܝܢ ܗܘܘ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܫܘܢܩ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܐ؟ ܐܠܐ ܕܢܶܣܓܘܢ ܛܘܒܝ̈ܗܘܢ ܘܒܘܣܳܡܝ̈ܗܘܢ. ܘܚܢܢ ܣܰܟ̈ܠܐ ܘܕܘܝ̈ܐ ܘܚܛܝ̈ܐ ܡܦܰܠܦ̈ܠܰܝ ܒܚܛܗ̈ܐ ܘܪ̈ܰܡܝ݂ܰܝ݂ ܒܟܠ ܣܟܠܘ̈ܬܐ܆ ܘܣܳܥܪ̈ܰܝ ܟܠ ܣܢܝ̈ܬܐ ܘܫܟܝܪ̈ܬܐ܆ ܠܐ ܪܳܢܶܝܢܢ ܒܫܥܬ ܡܘܬܢ܆ ܘܒܓܗܢܐ ܘܒܬܫܢܝ̈ܩܐ ܕܢܛܝ݂ܪܝ݂ܢ ܠܢ. ܗܐ ܓܳܚܟܝܢܢ ܘܦܨܺܝܚܝܢܢ ܘܒܗܝ݂ܠܝ݂ܢܢ ܘܦܨܝ݂ܚ ܥܡܢ ܣܛܢܐ ܕܗܐ ܡܰܛܥܶܐ ܠܢ. ܘܳܝܠܢ ܐܚܝ̈܆ ܪ̈ܶܒܘ݂ ܘܝ̈ܐ ܗܐ ܚܳܝܪܝܢ ܠܢ܆ ܕܠܐ ܝܳܨܦܝܢܢ ܒܦܘܪܩܢ ܢܦܫܢ ܡ݂ܢ ܓܗܢܐ. ܬܘ ܢܬܓܘܣ ܐܘ ܚܒܝ̈ܒܝ ܒܗܠܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܐܬܕܟܪܢܢ܆ ܕܗ݂ܢܘܢ ܢܗܘܘܢ ܣܢܺܐܓܪ̈ܐ ܚܠܦܝܢ ܘܡܦܝ݂ܣܢ̈ܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܒܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܢܚܰܣܶܐ ܡܪܝܐ ܚܛܗ̈ܐ ܕܟܠܢ܆ ܘܢܫܰܘܙܒ ܠܢ ܡ݂ܢ ܬܫܢܝ̈ܩܐ ܕܢܛܝ݂ܪܝܢ ܠܢ܆ ܘܢܫܟܚ ܪ̈ܚܡܐ ܘܚܢܢܐ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝ݂ܢܐ ܘܢܚܰܣܶܐ ܠܢ ܘܠܥܢܝ̈ܕܝܢ ܐܡܝܢ.

 

ܡ݂ܢ ܝܘܡܐ ܕܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ܆ ܐܶܬܛܥܝ݂ ܥܘܗܕܢܗ ܡ݂ܢ ܠܒܗܘܢ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܘܝܚܝܕܝ̈ܐ ܒܢܝ̈ ܕܝܪܐ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܐܢ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܕܝܪܐ ܐܘ ܠܐ܆ ܕܐܢ ܒܚܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܠܐ܆ ܒܪܘܚܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢܗܘܢ ܐܘ ܠܐ. ܘܒܚܕ ܠܠܝܐ ܟܕ ܕܰܡܝ݂ܟ ܗܘܐ ܪܝܫ ܕܝܪܐ܆ ܚܙܳܐ ܒܚܶܠܡܗ: ܕܗܐ ܬܪܝܢ ܡܠܐܟܝ̈ ܢܘܗܪܐ ܕܢܚܶܬܘ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ܆ ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ. ܟܬܪܘ ܠܘܬܗ ܐܝܟ ܫܥܬܐ ܚܕܐ܆ ܝܗܒܘ ܗܘܘ ܠܗ ܫܠܡܐ ܘܣܓܶܕܘ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܚܙܳܐ ܪܝܫ ܕܝܪܐ: ܘܗܐ ܥܠ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܡܠܐܟܝ̈ ܢܘܗܪܐ ܦܬܘܪ ܕܗܒܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܠܚܡܐ ܚܶܘܪܐ ܕܡܰܙܠܶܓ ܒܢܘܗܪܐ. ܨܳܡܰܚ ܗܘܐ ܢܘܗܪܗ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܙܠܝ̈ܩܝ ܫܡܫܐ. ܘܡܠܐܟܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܩܘ݂ܩܬܐ ܕܕܗܒܐ ܕܡܰܠܝܐ ܗܘܬ݀ ܡܝ̈ܐ ܚܠܰܝ̈ܐ ܘܒܣܝ݂̈ܡܐ܆ ܕܰܚܠܶܝܢ ܛܒ ܡ݂ܢ ܕܶܒܫܐ. ܘܰܩܪܶܒ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܘܣܓܶܕ ܠܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܫܰܐܠ ܐܢܘܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܒܳܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟܘܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܝ܆ ܕܬܐܡܪܘܢ ܠܝ ܕܠܡܰܢܘ ܐܝܬܘܗܝ ܦܬܘܪܐ ܗܢܐ ܘܡܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܛܥܝ݂ܢܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ؟ ܘܦܰܢܝܘ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ: ܕܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ܆ ܗܢܐ ܕܥܳܡܪ ܒܪܝܫܗ ܕܛܘܪܐ ܗܢܐ܆ ܐܰܝܬܝ݂ܢܢ ܦܬܘܪܐ ܗܢܐ ܕܫܕܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܒܝܬ ܐܝܕܰܝ̈ܢ ܡ݂ܢ ܦܪܕܝܣܐ܆ ܥܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܘܓܪܐ ܕܫܢܝ̈ܐ ܬܪܥܣܪ ܕܠܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܘܕܠܐ ܫܶܩܝܐ ܘܝܰܩܝ݂ܕ ܡ݂ܢ ܟܰܦܢܐ ܘܨܶܗܝܐ. ܒܪܶܚܡܬܐ ܕܡܪܗ ܗܐ ܡܚܰܡܣܶܢ ܒܐܘܠܨܢܐ ܗܢܐ ܘܒܬܫܢܝܩܐ ܗܢܐ ܘܡܪܝܪܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܝܰܩܪܗ ܐܠܗܐ܆ ܘܫܕܪ ܠܗ ܗܕܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܘܗܢܐ ܫܶܩܝܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܝ̈ܐ. ܟܕ ܗܟܢ ܡܝܰܩܪ ܐܠܗܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܝܰܩܪܝܢ ܠܗ ܘܪܳܚܶܡ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܳܚܡܝܢ ܠܗ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ. ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܗܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܟܠܗ ܗܢܐ ܢܘܓܪܐ ܕܫܢܝ̈ܐ ܬܪܥܣܪ܆ ܘܠܐ ܐܶܬܝܬܘܢ ܠܫܠܡܗ ܘܠܐ ܫܩܰܠܬܘܢ ܨܠܘ̈ܬܗ ܘܒܘܪ̈ܟܬܗ ܕܓܒܪܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ. ܗܐ ܡܝܰܬܰܪ ܗ݂ܘ ܡܢܟܘܢ܆ ܘܡܥܰܠܶܝܢ ܕܘܒܳܪ̈ܘܗܝ ܡ݂ܢ ܕܘܒܳܪ̈ܝܟܘܢ ܘܡ݂ܢ ܕܘܒܳܪ̈ܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܕܪܗ ܘܙܒܢܗ. ܘܪܚܝ݂ܡ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܝܬܝܪ ܡܢܟܘܢ ܘܡ݂ܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܕܪܗ ܘܒܢܝ̈ ܙܒܢܗ. ܘܐܚܬܘܗܝ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܠܦܬܘܪܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܘܣܠܶܩܘ ܗܘܘ ܒܫܘܒܚܐ ܠܫܡܝܐ. ܘܪܫܰܡ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܐܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܥܠ ܠܚܡܐ ܕܰܐܝܬܝܘ ܠܗ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܘܶܐܟܰܠ ܘܰܣܒܰܥ ܘܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܘܐܘܕܝ ܘܩܒܠ ܛܝܒܘܬܗ. ܘܒܟܳܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܡܘܕܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܡܪܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܕܣܝܒܪܬܢܝ ܡ݂ܢ ܛܒ̈ܬܟ ܘܒܘܪ̈ܟܬܟ ܘܠܐ ܫܒܰܩܬܳܢܝ ܕܶܐܥܘܦ ܡ݂ܢ ܟܦܢܐ܆ ܘܠܐ ܫܳܘܶܐ ܗܘܺܝܬ ܠܗܢܐ ܐܝܩܪܐ. ܒܪܝܟ ܫܡܟ ܘܣܓܝܕ ܐܝܩܪܟ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ. ܘܚܪ ܗܘܐ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܘܚܙܳܐ ܠܠܚܡܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܒܨܪ ܡܢܗ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܦܠܓܗ. ܘܠܨܦܪܐ ܕܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܐܶܬܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܠܘܬ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܗ̇ܘ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܨܝܡܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܡܨܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ܆ ܘܠܐ ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܶܬܰܝܬܘܢ ܠܘܬ ܗܢܐ ܐܒܝ݂ܠܐ ܕܰܚܙܰܝܬܳܝܗܝ ܒܚܶܠܡܟ ܕܥܠ ܪܝܫܗ ܕܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܗܐ ܥܳܡܰܪ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܐܢܐ ܓܒܝܐ ܠܐܠܗܐ܆ ܘܢܘܣܐ ܕܟܝܐ ܠܪܘܚܩܘܕܫܐ. ܐܠܐ ܩܘܡܘ ܘܣܚܘܦܘ ܡܢܟܘܢ ܠܪܡܘܬܐ ܘܙܶܠܘ ܠܫܠܡܗ܆ ܘܬܒܰܥܘܢ ܡܢܗ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܒܘܪ̈ܟܬܐ ܘܫܘܒܩܢܐ. ܟܒܪ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܨܠܘ̈ܬܗ ܐܠܗܐ ܫܳܒܩ ܣܟܠܘ̈ܬܟܘܢ. ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܬܛܥܝ݂ ܡ݂ܢ ܠܶܒܟܘܢ ܘܠܐ ܐܶܬܰܝܬܘܢ ܠܫܠܡܗ ܟܠܗ ܗܢܐ ܢܘܓܪܐ ܕܫܢܰܝ̈ܐ ܘܠܐ ܫܩܰܠܬܘܢ ܨܠܘ̈ܬܗ ܘܒܘܪ̈ܟܬܗ. ܘܐܬܥܰܠܝ݂ ܡܢܗ ܡܠܐܟܐ ܘܰܣܠܶܩ ܠܫܡܝܐ ܘܐܬܬܥܝܪ ܗ̇ܘ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܡ݂ܢ ܚܠܡܐ ܘܗܘܳܐ ܒܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܘܒܣܘ݂ܕܳܪܐ ܘܒܙܰܘܥܬܐ ܥܠ ܚܶܠܡܐ ܕܚܙܳܐ܆ ܘܥܠ ܡܡܠܠܐ ܕܐܬܡܰܠܠ ܥܡܗ ܡ݂ܢ ܡܠܐܟܐ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ ܥܠܘܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ ܐܡܝܢ.

 

ܟܕ ܗܘܳܐ ܨܦܪܐ ܦܩܰܕ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܕܢܶܬܢܩܶܫ ܢܩܘܫܐ ܘܕܢܬܟܢܫܘܢ ܟܠܗܘܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܒܕܝܪܐ. ܘܟܕ ܐܬܟܢܫܘ ܘܐܬܘ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܘܫܰܪܝ ܡܫܐܠ ܠܗܘܢ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ ܠܐܚ̈ܐ ܕܒܕܝܪܐ:  ܐܶܡܰܪܘܢ ܠܝ ܐܚܝ̈܆ ܐܝܟܘ ܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܪܒܢ ܕܘܝܕ܆ ܕܶܐܬܳܐ ܠܘܬܢ ܡ݂ܢ ܣܝ݂ܕܘܣ ܩܪܝܬܐ܆ ܘܰܐܠܒܶܫܢܝܗܝ ܐܣܟܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܘܰܐܓܥܶܠܢܝܗܝ ܠܝܚܝܕܝܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܘܝܕ؟ ܕܗܐ ܝܘܡܢ ܬܪܥܣܪ ܫܢܝ̈ܐ ܘܠܐ ܚܙܺܝܬܗ ܘܠܐ ܐܶܬܳܐ ܥܘܗܕܢܗ ܥܠ ܒܳܠܝ ܕܐܫܐܠܟܘܢ ܥܠܘܗܝ. ܐܡܪܘܢ ܠܝ ܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܐܢ ܝܕܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ؟ ܘܥܢܰܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܘܐܡܪܘ ܠܪܝܫ ܕܝܪܐ: ܚܰܝ ܗ݂ܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܠܗ ܦܠܚܝ݂ܢܢ܆ ܕܠܐ ܚܙܰܝܢܝܗܝ܆ ܠܐ ܒܕܝܪܐ ܐܦܠܐ ܒܩܶܠܳܝܬܐ ܘܠܐ ܒܝܢܬܢ ܡ݂ܢ ܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡܝܬ ܠܗ ܪܒܢ ܕܘܝܕ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ. ܝܘܡܢ ܬܪܥܣܪ ܫܢܝ̈ܐ ܐܝܟ ܕܰܦܩܰܕܬ. ܟܠܢ ܠܐ ܚܙܰܝܢܝܗܝ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܐܝܟܘ ܐܘ ܡܘܢ ܗܘܳܐ ܡܢܗ. ܘܦܢܝ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܕܝܪ̈ܝܐ: ܐܘ ܐܚܝ̈܆ ܚܶܠܡܐ ܪܒܐ ܚܙܺܝܬ ܒܗܢܐ ܠܠܝܐ ܕܥܒܰܪ ܥܠ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܢܦܫܝ ܗܐ ܫܓܝ݂ܫܐ܆ ܘܰܡܥܳܩ ܐ̱ܢܐ ܘܟܪܝܐ ܠܝ ܥܠ ܚܛܗܝ̈܆ ܘܗܐ ܒܳܟܶܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܦܰܫܩܗ ܥܠܝܗܘܢ ܠܚܶܠܡܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܚܙܺܝܬ ܡܠܐܟܝ̈ ܢܘܗܪܐ ܕܢܚܬܘ ܠܫܠܡܗ ܘܣܓܕܘ ܗܘܘ ܠܗ ܘܩܰܪܒܘ ܠܗ ܦܬܘܪܐ ܕܕܗܒܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܠܚܡܐ ܚܶܘܳܪܐ ܕܡܰܙܠܶܓ ܒܢܘܗܪܐ ܘܩܘ݂ܩܬܐ ܕܕܗܒܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܡܝ̈ܐ ܕܰܚܠܶܝܢ ܡ݂ܢ ܕܶܒܫܐ ܘܡܰܨܡܚܝ݂ܢ ܗܘܘ ܒܢܘܗܪܐ. ܘܥܰܕܠܘ݂ܢܢܝ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܐܡܪܘ ܠܝ: ܕܟܠܗ ܗܢܐ ܢܘܓܪܐ ܕܫܢܝ̈ܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ܆ ܘܠܐ ܐܶܬܰܝܬܘܢ ܠܫܠܡܗ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܬܶܣܒܘܢ ܨܠܘ̈ܬܗ ܘܒܘܪ̈ܟܬܗ. ܘܗܫܐ ܙܶܠܘ ܠܟܘܢ ܠܫܠܡܗ܆ ܕܟܒܪ ܐܠܗܐ ܫܳܒܩ ܠܟܘܢ ܣܟܠܘ̈ܬܟܘܢ ܒܨܠܘܬܗ. ܟܕ ܫܡܥܘ ܐܚ̈ܐ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܡ݂ܢ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܪܒܗܘܢ܆ ܐܶܚܰܕ ܐܢܘܢ ܬܗܪܐ ܘܕܘܡܪܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܫܡܥܘ. ܘܒܟܰܘ ܒܶܟܝܐ ܡܪܝܪܐ܆ ܘܝܗܒܘ ܗܘܘ ܘܳܝܐ ܠܩܢܘܡܝ̈ܗܘܢ. ܘܩܡܘ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܘܢܣܒܘ ܦܝܪ̈ܡܐ ܘܢܩܘ̈ܫܐ ܘܢܦܩܘ ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ ܘܣܠܩܘ ܗܘܘ ܠܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܢܚܙܘܢ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܘܕܢܬܒܰܪܟܘܢ ܡܢܗ. ܘܐܬܚܙܝ ܠܗ ܠܡܪܝ ܕܘܝܕ ܒܓܠܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܬܐܡܪ ܠܗ: ܕܗܐ ܐܚ̈ܐ ܘܐܦ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܐܶܬܰܘ ܠܫܠܡܟ ܘܠܰܚܙܳܬܟ ܘܠܡܶܣܰܒ ܨܠܘ̈ܬܟ ܘܒܘܪ̈ܟܬܟ܆ ܩܘܡ ܦܘܩ ܠܐܘܪܰܥܗܘܢ. ܘܡܚܕܐ ܩܡ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܘܝܕ ܘܢܦܰܩ ܠܐܘܪܰܥܗܘܢ ܘܢܦܰܠ ܣܓܕ ܠܗܘܢ. ܘܐܦ ܗ݂ܢܘܢ ܘܢܦܠܘ ܩܕܡܘܗܝ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܣܓܕܘ ܗܘܘ ܠܗ ܘܒܟܰܘ ܒܶܟܝܐ ܡܪܝܪܐ. ܘܐܬܒܰܪܟܘ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܚܕܕ̈ܐ܆ ܘܢܰܫܶܩܘ ܐܦ̈ܐ ܕܚܕܕ̈ܐ. ܘܬܒܰܥܘ ܡܢܗ ܕܡܪܝ ܕܘܝܕ ܫܘܒܩܢܐ ܠܣܟܠܘ̈ܬܗܘܢ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܛܰܥܝܘ݂ܗܝ ܟܠܗ ܗ̇ܘ ܢܘܓܪܐ ܕܫܢܝ̈ܐ ܬܪܥܣܪ ܘܠܐ ܫܰܐܠܘ ܥܠܘܗܝ. ܘܫܶܐܠܘ ܗܘܘ ܡܢܗ ܨܠܘ̈ܬܐ܆ ܘܨܠܝ ܥܠܝܗܘܢ ܘܒܪܟ ܐܢܘܢ. ܘܗܘܘ ܠܘܬܗ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ܆ ܘܚܕܝܘ ܣܓܝ ܒܚܙܬܗ ܘܒܥܶܢܝܳܢܗ ܗ̇ܘ ܡܘܬܪܢܐ ܘܐܠܗܝܐ. ܘܬܗܪܘ ܗܘܘ ܒܡ̈ܠܐ ܚܝ̈ܬܐ ܕܫܡܥܝܢ ܗܘܘ܆ ܗܠܝܢ ܕܡ݂ܢ ܦܘܡܗ ܩܕܝܫܐ ܢܳܦܩ̈ܢ ܗܘܝ̈. ܛܘܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܐܫܬܘܝ݂ ܠܫܶܡܥܐ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܟܡܐ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܡܰܠܝ̈ܳܢ ܗܘܝ̈. ܘܬܒܥܘ ܗܘܘ ܡܢܗ܆ ܘܰܐܚܬܘܗܝ ܡ݂ܢ ܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܘܶܐܙܰܠ ܥܡܗܘܢ ܠܕܝܪܐ. ܘܗܘܳܐ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܟ ܫܒܬܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܡܝܰܩܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܆ ܘܫܩܠܝܢ ܗܘܘ ܥܦܪܐ ܕܥܠܘܗܝ ܡܗܰܠܟ ܗܘܐ ܘܒܓܘܫܡܝ̈ܗܘܢ ܛܳܝܫܝ݂ܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܗܟܢ ܡܬܝܩܪ ܡܢܗܘܢ܆ ܠܐ ܨܳܒܐ ܗܘܐ ܕܢܶܥܡܪ ܒܗ̇ܝ ܕܝܪܐ ܟܕ ܥܳܪܶܩ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܐܝܩܪܐ ܫܘܒܚܐ ܘܩܘܠܣܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܐܠܐ ܗܘܳܐ ܠܗ ܪܥܝܢܐ ܕܢܐܙܠ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܕܝܪܐ ܠܐܬܪܐ ܪܚܝ݂ܩܐ ܕܠܐ ܢܬܝܕܥ ܕܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܘܕܠܐ ܢܬܝܩܪ ܡ݂ܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ. ܘܩܡ ܗܘܐ ܒܠܠܝܐ ܘܰܢܦܰܩ܆ ܘܠܐ ܝܕܥܘ ܗܘܘ ܒܗ ܐܚ̈ܐ܆ ܘܠܐ ܐܪܓܫ ܒܗ ܐ̱ܢܫ ܣܟ ܘܶܐܙܰܠ ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܪܒܥܐ ܘܰܬܪܰܨ ܐܦܘ̈ܗܝ ܕܢܐܙܠ ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܡܢܥ ܘܡܛܳܐ ܠܐܘܪܫܠܡ܆ ܘܐܬܒܰܪܟ ܡ݂ܢ ܩܒܪܐ ܩܕܝܫܐ ܡܠܶܐ ܚܝ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ܆ ܘܡ݂ܢ ܓܓܘܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܗܘܳܐ ܠܢ ܦܘܪܩܢܐ܆ ܘܡ݂ܢ ܥܶܠܝ݂ܬܐ ܗ̇ܝ ܡܠܝܬ݀ ܐ̱ܪ̈ܙܐ܆ ܘܡ݂ܢ ܒܝܬܠܚܡ ܘܡ݂ܢ ܝܘܪܕܢܢ܆ ܘܡ݂ܢ ܫܪܟܐ ܕܕܘܟܝ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܗܠܝܢ ܕܗܠܟ ܒܗܝܢ ܡܪܢ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܡ݂ܢ ܬܡܢ ܢܚܶܬ ܠܡܕܒܪܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܐܬܒܪܟ ܡ݂ܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܘܡ݂ܢ ܝܚܝܕܝ̈ܐ ܘܥܢܘܝ̈ܐ ܘܐܒܝ̈ܠܐ ܘܢܙܝܪ̈ܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܒܡܕܒܪܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܡ݂ܢ ܬܡܢ ܗܦܰܟ ܘܶܐܬܳܐ ܟܕ ܣܳܥܰܪ ܚܝ̈ܠܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܘܪܚܗ ܡ݂ܢ ܡܕܝ݂ܢܐ ܠܡܕܝ݂ܢܐ܆ ܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܠܐܬܪܐ܆ ܘܡܢܥ ܘܡܛܳܐ ܠܐܘܪܗܝ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܘܐܬܒܪܟ ܡ݂ܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܰܫܟܝ݂̈ܚܳܢ ܗܘܝ̈ ܒܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ. ܘܐܬܒܪܟ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܛܘܪܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܐܫܟܚ ܒܗ ܐܠܦܝ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܠܐ ܫܳܘܶܐ ܠܗܘܢ ܥܠܡܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝ݂ܪܐ܆ ܘܐܬܒܪܟ ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܘܝ݂ܬܰܪ ܣܓܝ. ܘܗܦܰܟ ܡ݂ܢ ܬܡܢ ܘܒܥܳܐ ܕܢܐܙܠ ܠܐܬܪܗ܆ ܘܐܫܬܚܠܦܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܐܘܪܚܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܘܥܡܰܪ ܒܪܳܓܘܠܐ ܕܓܗܢܐ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܦܝ݂ܪ ܘܕܒܝܬ ܙܒܕܝ ܠܘܩܒܠ ܐܣܦܣ ܩܪܝܬܐ. ܘܚܙܳܐ ܒܗ̇ ܘܒܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܢܩܥܐ ܚܕ܆ ܘܣܠܶܩ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܢܩܥܐ܆ ܘܥ݂ܠ ܘܥܡܰܪ ܒܗ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ. ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܣܥܰܪ ܗܘܐ ܒܗ ܒܗ̇ܘ ܢܶܩܥܐ܆ ܠܐ ܟܬܰܒܢܢ ܐܢܝܢ ܗܪܟܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܺܐܪܰܟ ܫܪܒܐ ܥܠ ܫܡܘ̈ܥܐ. ܕܟܡܐ ܓܪ̈ܒܢܐ ܕܟܝ݂ ܗܘܐ܆ ܟܡܐ ܣܡܰܝ̈ܐ ܦܰܬܚ ܗܘܐ܆ ܟܡܐ ܡܫܰܪ̈ܝܐ ܚܰܝܶܨ ܗܘܐ܆ ܟܡܐ ܟܦܝ݂̈ܦܐ ܦܫܰܛ ܗܘܐ܆ ܟܡܐ ܫܐܕ̈ܐ ܡ݂ܢ ܡܢܰܣܰܝ̈ܐ ܘܕܰܝܘܳܢ̈ܐ ܐܦܩ ܗܘܐ܆ ܘܟܡܐ ܫܐܕ̈ܐ ܛܪܰܕ ܗܘܐ܆ ܟܡܐ ܚܢ̈ܦܐ ܘܟܦܘܪ̈ܐ ܬܠܡܕ ܗܘܐ. ܘܢܦܰܩ ܛܶܒܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܘܝܕ ܒܟܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝ݂̈ܢܢ܆ ܘܒܢܝܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܨܳܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܠܗ̇ܘ ܢܶܩܥܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܡܐܣܐ ܗܘܐ ܒܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܕܒܗ ܫܪܶܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܒܢܝ̈ ܐܶܣܦܶܣ ܩܪܝܬܐ ܠܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܥܝ݂ܩܬܐ ܘܰܐܠܝ݂ܨܬܐ܆ ܘܠܛܘܪܐ ܥܣܩܐ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܘܝܕ܆ ܐܬܚܫܒܘ ܕܢܶܒܢܘܢ ܠܗ ܕܝܪܐ ܕܢܗܘܐ ܒܗ̇ ܥܡܘܪܐ ܘܕܬܗܘܐ ܕܘܟܬܐ ܦܫܝܩܬܐ ܘܰܪܘܝ݂ܚܬܐ ܠܟܠ ܕܳܐܙܶܠ ܘܳܐܬܶܐ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܘܝܕ. ܘܢܚܬܘ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ ܐܣܦܣ ܩܪܝܬܐ ܠܢܰܚܠܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗܘܢ ܘܠܓܪܒܝܐ܆ ܘܐܫܟܚܘ ܗܘܘ ܕܘܟܬܐ ܬܡܢ ܚܕܐ ܫܦܝܪܬܐ ܘܪܘܝ݂ܚܬܐ ܫܘܝ݂ܬܐ ܘܦܫܝ݂ܩܬܐ ܕܒܗ̇ ܢܶܒܢܘܢ ܕܝܪܐ. ܘܡܫܰܚܘ ܗܘܘ ܕܘܟܬܐ ܠܥܕܬܐ ܘܠܡܕܒܚܐ ܘܠܒܝܬ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܘܕܘܟܝ̈ܬܐ ܠܩܶܠܳܝ̈ܬܐ. ܘܟܕ ܫܪܝܘ ܕܢܶܚܦܪܘܢ ܫܬܐܣ̈ܐ܆ ܒܝܢܬ ܗ̇ܢܝܢ ܟܐܦ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܝ̈ ܬܡܢ܆ ܘܗܐ ܢܦܩܬ݀ ܡ݂ܢ ܒܝܢܬܗܝܢ ܐܳܟܶܕܢܐ ܚܕܐ ܒܝܫܬܐ ܘܪܒܬܐ ܘܥܫܝܢܬܐ ܘܢܦܚܬ݀ ܒܗܘܢ ܒܗ̇ܢܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܕܚܳܦܪܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ ܘܐܫܕܬ݀ ܥܠܝܗܘܢ ܡܶܪܬܐ ܩܛܘܠܬܐ܆ ܘܩܛܠܬ݀ ܡܢܗܘܢ ܬܪܝܢ ܓܒܪ̈ܝ݂ܢ ܘܡܝܬܘ ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ. ܘܐܫܬܡܥܬ݀ ܗܕܐ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܘܝܕ܆ ܘܐܬܬܥܝܩ ܘܚܫ ܣܓܝ ܘܟܪܝܬ݀ ܠܗ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܒܟܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܢܦܫܗ: ܕܕܐ܆ ܡ݂ܢ ܗܪܟܐ ܫܚܠܦ ܩܕܝܫܐ ܠܫܡܗ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܕܘܝܕ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܬܩܪܐ ܒܫܡܗ ܕܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܘܢܒܝܐ ܘܠܒܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܩܪܝܗܝ ܠܫܡܗ ܒܡܰܙܥܪܢܘܬܐ ܘܒܨܝ݂ܪܘܬܐ. ܡ݂ܢ ܗܪܟܐ ܘܠܗܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܩܳܪܶܝܢܢ ܠܗ ܐܝܟܢ ܕܰܫܦܰܪ ܠܗ܆ ܘܗ݂ܘ ܨܒܳܐ ܘܟܰܢܝ݂ ܢܦܫܗ ܕܕܐ. ܐܠܐ ܕܘܝܕ ܡܬܩܪܐ ܗܘܐ܆ ܒܫܡ ܕܝܪܝܐ ܪܒܗ ܡܪܝ ܕܘܝܕ. ܡܪܝܐ ܢܥܕܪ ܠܢ ܒܨܠܘܬܗܘܢ ܐܡܝܢ. ܘܒܟܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܢܦܫܗ: ܗܢܐ ܥܒܳܕܗ ܕܣܛܢܐ ܘܒܥܠܕܒܒܐ ܘܣܐܢܐ ܕܓܢܣܢ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܘܗܘܝܘ ܕܥܒܰܕ ܗܕܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܬܶܬܒܢܶܐ ܠܟ ܗܪܟܐ ܕܝܪܐ܆ ܕܢܗܘܝ̈ܢ ܒܗ̇ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܬܫܡ̈ܫܬܐ ܘܙܘܡܪ̈ܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ܆ ܘܡܢܗܘܢ ܒܳܠܰܥ ܐܝܟ ܕܒܓܶܐܪ̈ܐ ܘܐܝܟ ܣܝ̈ܦܐ ܘܢܰܝܙܟ̈ܐ ܥܒܪܝܢ ܒܠܒܗ ܘܡܫܝ݂ܡܝܢ ܠܗ. ܡܪܝܐ ܢܬܰܒܪܝ݂ܘܗܝ ܘܢܶܣܚܦܝ݂ܘܗܝ ܘܢܣܝ݂ܦܝ݂ܘܗܝ ܘܢܒܰܛܠ ܫܘܠܛܢܗ ܡ݂ܢ ܥܰܒܕܘ̈ܗܝ ܒܨܠܘܬ ܐܡܐ ܒܬܘܠܬܐ ܕܟܝ݂ܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܘܩܕܝ̈ܫܘܗܝ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ. ܘܚܙܳܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܚܦܪܝܢ ܗܘܘ ܩܒܪ̈ܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ ܓܒܪ̈ܝ݂ܢ ܕܩܛܠܬ݀ ܐܢܘܢ ܐܳܟܶܕܢܐ ܒܝܫܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܢܶܩܒܪܘܢ ܐܢܘܢ܆ ܘܠܐ ܫܒܰܩ ܐܢܘܢ ܩܕܝܫܐ ܕܢܶܚܦܪܘܢ ܩܒܪ̈ܐ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܐܚܝ̈܆ ܐܢ̱ܬܘܢ ܙܠܘ ܠܥܒܳܕܟܘܢ ܘܰܦܣܘ݂ܠܘ ܟܐܦ̈ܐ ܠܒܶܢܝܳܢܐ ܕܕܝܪܐ܆ ܘܗܠܝܢ ܡܝ݂̈ܬܐ ܡܪܝ ܘܐܠܗܝ ܡܰܚܶܐ ܘܡܢܰܚܶܡ ܠܗܘܢ. ܘܩܡ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܒܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܫܪܝ ܒܳܟܶܐ ܘܡܬܟܫܦ ܠܘܬ ܡܪܢ ܘܗܟܢ ܐܡ݂ܪ ܒܨܠܘܬܗ: ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܚܰܘܳܐ ܚܝܠܟ ܒܗܠܝܢ ܡܝ̈ܬܐ܆ ܘܠܐ ܬܫܒܘܩ ܕܢܚܕܐ ܘܢܬܦܨܚ ܒܢ ܣܛܢܐ ܒܥܠܕܒܒܗ ܕܓܢܣܢ ܒܝܕ ܥܒܳܕܘ̈ܗܝ ܒܝ̈ܫܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܰܐܩܝ݂ܡܬ ܠܠܥܙܪ ܡ݂ܢ ܩܒܪܐ ܘܠܒܪܬ ܝܘܐܪܫ ܡ݂ܢ ܒܝܬܐ ܘܠܒܪܗ̇ ܕܐܪܡܠܬܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܩܒܪܐ܆ ܗܟܢ ܢܚܡ ܠܡܝ̈ܬܐ ܗܠܝܢ. ܟܕ ܫܰܠܡ ܨܠܘܬܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ܆ ܦܫܰܛ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܠܒܰܟ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܡܝ̈ܬܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܩܘܡܘܢ ܡ݂ܢ ܡܝ݂ܬܘܬܟܘܢ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢܚܡܢܟܘܢ. ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܩܡܘ ܓܒܪ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܐܝܟ ܕܡ݂ܢ ܫܢܬܐ ܥܡܝ݂ܩܬܐ܆ ܘܚܬܰܡ ܐܢܘܢ ܩܕܝܫܐ ܒܐܬܐ ܕܨܠܝܒܐ܆ ܘܩܡܘ ܗܘܘ ܘܐܙܠܘ ܠܥܒܳܕܗܘܢ ܘܠܦܘܠܚܢܗܘܢ. ܘܟܠ ܕܚܙܘ ܘܬܗܪܘ ܘܐܬܕܡܪܘ ܘܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܣܓܝܐܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܗ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ. ܘܶܐܙܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܠܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܒܗ̇ ܗ̇ܝ ܐܳܟܶܕܢܐ ܒܝܫܬܐ ܕܡܛܰܫܝܐ܆ ܘܐܪܝܡ ܩܠܗ ܥܠܝܗ̇ ܘܐܡ݂ܪ: ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܕܢܦܰܚ ܒܳܐܟܶܕܢܐ ܕܢܶܟܬܬ݀ ܠܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܘܝܒܫܬ݀܆ ܡܰܘܡܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟܝ ܗܫܐ ܚܰܘܳܝ ܢܦܫܟܝ ܘܬܳܝ ܠܒܪ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܢܦܩܬ݀ ܡ݂ܢ ܬܚܝܬ ܟܐܦ̈ܐ ܗ̇ܢܝܢ܆ ܘܢܦܰܚ ܒܗ̇ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܒܗ̇ܝ ܐܳܟܶܕܢܐ ܘܝܶܒܫܬ݀ ܘܡܝܬܬ݀. ܘܒܡܘ݂ܠܳܝ ܫܒܥܐ ܝܪ̈ܚܝ݂ܢ ܐܫܬܡܠܝ݂ ܒܢܝܢܐ ܕܕܝܪܐ ܘܟܠܗܝܢ ܡܬܒܰܥܝܳܢܝ̈ܬܗ̇. ܘܐܬܩܪܝܬ݀ ܕܝܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ܆ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܒܪܓܘܠܐ ܕܓܗܢܐ ܒܢܰܚܠܐ ܕܐܣܦܣ ܩܪܝܬܐ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܦܝ݂ܪ. ܗܘܘ ܒܗ̇ ܒܕܝܪܐ ܥܡܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܐܪܒܥܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܝܠܗ ܙܗܝ̈ܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐ ܕܡܝܰܬܪܝܢ ܗܘܘ ܒܕܘܒܳܪ̈ܝܗܘܢ ܘܒܥܡܠܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܡܗܰܠܟܝܢ ܗܘܘ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܗ ܕܪܒܗܘܢ܆ ܘܗ݂ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܩܢܘܢ̈ܐ ܘܬܘܚܡ̈ܐ ܘܛܟܣ̈ܐ ܗ݂ܘ ܣܐܡ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܥܠ ܚܘܒܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ ܡܦܰܩܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܆ ܘܡ݂ܢ ܪܡܘܬܐ ܘܫܘܒܗܪܐ ܘܚܬܝ݂ܪܘܬܐ ܡܙܰܗܰܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܥܠ ܨܘܡܐ ܘܨܠܘܬܐ ܘܫܗܪܐ ܡܚܰܦܛ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܆ ܕܰܢܪܰܥܘܢ ܠܡܪܝܐ ܒܕܡܥܝ̈ܗܘܢ ܘܫܰܗܪ̈ܝܗܘܢ ܘܩܰܘܡܝ̈ܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܡܡܠܠܗ ܐܝܟ ܕܡܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܘܨܒܝܢܗ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ܆ ܐܦ ܡܶܠܟܗ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ. ܒܐܘܪ̈ܚܬܗ ܪܳܕܶܝܢ ܗܘܘ܆ ܘܒܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܡܗܠܟܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܨܳܝܒܝܢ ܗܘܘ ܘܡ݂ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܘܟܠ ܐܬܪ̈ܘܢ ܠܘܬܗ ܡܬܛܝܒܝܢ ܗܘܘ܆ ܡ݂ܢ ܟܐܒܝ̈ܗܘܢ ܘܟܘܪ̈ܗܢܝܗܘܢ ܡܬܐܣܝܢ ܗܘܘ܆ ܘܟܠ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܠܢܦ̈ܫܬܗܘܢ ܘܠܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܡܢܗ ܩܳܢܶܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܡܙܰܘܕܝ݂ܢ ܟܠ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܒܘܪ̈ܟܬܐ ܠܒܳܬܝ̈ܗܘܢ ܗܦܟܝܢ ܗܘܘ܆ ܘܠܐܠܗܐ ܡܢܨܚܢܐ ܕܩܕܝ̈ܫܘܗܝ ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

ܘܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܕܬܕܡܪ̈ܬܐ

 

ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܣܐܪܘܐܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܚܢܦܐ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܘܡܪܐ ܕܐܠܗܘ݂̈ܢܐ܆ ܘܠܨܠܡ̈ܐ ܚܰܪ̈ܫܐ ܣܳܓܕ ܗܘܐ. ܘܫܡܰܥ ܛܶܒܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܕܡܐܣܐ ܟܐܒ̈ܐ ܘܟܘܪ̈ܗܢܐ ܕܠܐ ܥܶܩܳܪ̈ܐ ܘܣܡܡܢ̈ܐ܆ ܕܡܕܰܟܶܐ ܓܪ̈ܒܐ ܘܡܦܰܬܰܚ ܠܣܡܝ̈ܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܡܰܠܝܐ ܗܘܬ݀ ܓܪܒܐ ܩܫܝܐ ܟܠܗ ܦܓܪܗ̇܆ ܡ݂ܢ ܛܶܦܪܗ̇ ܕܪ̈ܓܠܝܗ̇ ܘܥܕܡܐ ܠܣܥܪܐ ܕܪܝܫܗ̇. ܘܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܒܐܘܠܨܢܐ ܪܒܐ ܘܒܬܫܢܝܩܐ ܡܪܝܪܐ. ܘܰܐܝܬܝܳܗ̇ ܓܒܪܗ̇ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ܆ ܘܒܥܳܐ ܡܢܗ ܕܢܐܣܐ ܠܐܢ̱ܬܬܗ ܡ݂ܢ ܓܪܒܐ ܕܡܫܰܢܶܩ ܗܘܐ ܠܗ̇. ܘܥܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܢ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܐܠܗܐ ܚܝܐ ܘܫܒܩܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܣܓܕܬܐ ܕܨܠܡ̈ܐ܆ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܐܣܝܘܬܐ ܠܐܢ̱ܬܬܟ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܡܨܶܐ ܚܝ݂ܠ ܟܠ. ܘܐܢ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܐܠܗܝ܆ ܠܝܬ ܠܟܘܢ ܠܘܬܝ ܐܣܝܘܬܐ. ܘܥܢܰܘ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܘܐܢ̱ܬܬܗ ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܗܘܢ ܘܐܡ݂ܪܘ: ܚܢܢ ܒܗ̇ܘ ܐܠܗܐ ܕܡܐܣܐ ܟܐܒܝ̈ܢ ܘܟܘܪ̈ܗܢܝܢ ܒܗ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܘܠܗ ܣܓܕܝܢܢ. ܟܕ ܝ݂ܕܥ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܡ݂ܢ ܟܠܗ ܠܶܒܗܘܢ ܐܡܪܝܢ܆ ܢܣܰܒ ܚܘܛܪܗ ܘܡܚܳܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܝܰܒܝ݂ܫܬܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܐܘ ܐܪܥܐ܆ ܟܝܳܢܐ ܚܰܪܫܐ ܕܠܐ ܡܡܠܠ܆ ܦܬܰܚ ܦܘܡܟܝ ܘܰܐܒܰܥܝ ܠܢ ܡܝ̈ܐ ܗܫܐ ܠܚܫܰܚܬܢ ܘܠܣܢܝ݂ܩܘܬܢ. ܘܒܗ̇ܝ ܒܫܥܬܐ ܒܦܘܩܕܢ ܐܠܗܐ ܐܬܦܬܚܬ݀ ܐܪܥܐ ܘܰܐܒܥܰܬ݀ ܡܝ̈ܐ ܘܐܡ݂ܪ ܩܕܝܫܐ ܠܗ̇ܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܓܪܒܳܢܝ݂ܬܐ: ܬܳܝ ܚܘܬܝ ܠܡܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܩܕܝܫ̈ܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ܆ ܘܰܣܚܝ݂ ܘܥܡܰܕܝ܆ ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܡܬܕܰܟܝܐ ܐܢ̱ܬܝ ܡ݂ܢ ܟܠ ܛܘ݂ܠܫܐ ܘܡܘ݂ܡܐ ܘܟܐܒܐ ܕܐܝܬ ܒܢܦܫܟܝ ܘܒܦܓܪܟܝ. ܘܢܚܬܬ݀ ܐܢ̱ܬܬܐ ܠܡܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ܆ ܘܦܫܰܛ ܩܕܝܫܐ ܝܡܝܢܗ ܘܰܐܚܬܗ̇ ܥܠ ܪܝܫܗ̇ ܘܐܥܡܕܗ̇ ܒܫܡܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܣܠܩܬ݀ ܡ݂ܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܟܕ ܥܛܝ݂ܦܐ ܟܠ ܫܘܦܪ̈ܝ݂ܢ ܟܣܰܝ̈ܐ ܘܓܠܰܝ̈ܐ܆ ܘܡܰܨܡܚܐ ܗܘܬ݀ ܐܝܟ ܫܡܫܐ ܘܐܬܐܣܝܬ݀ ܡ݂ܢ ܓܪܒܐ ܕܡܫܰܢܩ ܗܘܐ ܠܗ̇܆ ܘܗܘܳܐ ܦܓܪܗ̇ ܐܝܟ ܒܶܪܘܠܐ ܕܟܝܐ. ܘܟܢ ܐܥܡܕ ܠܓܒܪܗ̇ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܗܘܢ ܘܥܡܕܘ ܘܗܝܡܢܘ ܒܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܘܐܬܐܣܝܘ ܟܐܒܝ̈ܗܘܢ ܘܟܘܪ̈ܗܳܢܝܗܘܢ. ܫܘܬܦ ܐܢܘܢ ܒܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܐܙܠܘ ܠܒܳܬܝ̈ܗܘܢ ܟܕ ܚܳܕܝܢ ܘܦܨܝܚܝܢ ܘܡܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ ܕܐܣܝ݂ ܐܢܘܢ܆ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܪܘܡܪܡܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܥܒܰܕ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܘܠܐ ܟܬܰܒܢܢ ܐܢܝܢ ܗܪܟܐ ܕܠܐ ܬܐܪܟ ܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܐ ܘܬܐܩܪ ܥܠ ܫܡܘ̈ܥܐ.

 

ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܒܪ ܫܬܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ܆ ܘܰܥܢܶܐ ܗܘܐ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܘܒܥܰܡ̈ܠܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ܆ ܐܡܝܢ ܗܘܐ ܒܨܠܘ̈ܬܐ ܘܒܨܘ̈ܡܐ ܐܪ̈ܝܟܐ ܘܒܨܠܘ̈ܬܐ ܡܬܝ݂ܚ̈ܬܐ܆ ܘܒܫܗܪܐ ܕܠܝܠܘ̈ܬܐ ܘܒܩܰܘ̈ܡܐ ܡܬܝ݂ܚ̈ܐ܆ ܘܒܰܣܝܳܡ ܒܘܪ̈ܟܐ ܕܥܳܒܕ ܗܘܐ ܠܝܠܝ ܐܝܡܡ. ܘܒܕܡܥ̈ܐ ܚܢܝ̈ܓܬܐ ܕܡܰܪ̈ܕܝܳܢ ܗܘܝ̈ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܕܠܐ ܫܰܠܘܐ ܘܕܠܐ ܦܣܰܩ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ ܚܠܦ ܫܘܘܙܒܐ ܕܚܛܝ̈ܐ. ܗܝܕܝܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܓܒܳܐ ܠܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܓܒܳܝܗܝ ܐܦ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܘܦܰܪܫܗ ܡ݂ܢ ܟܪܣܐ ܕܐܡܗ ܐܝܟ ܐܶܪܰܡܝܐ ܘܫܡܘܐܝܠ. ܘܐܝܟ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܐܬܬܢܝ݂ܚ ܡ݂ܢ ܚܝ̈ܐ ܙܒܢܝ̈ܐ ܐܠܝܐ ܒܪ ܓܘ݂̈ܦܢܐ ܘܫܢܝ݂ ܠܘܬ ܡܪܗ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܬܐܓܪܝܬ܆ ܘܦܫܬ݀ ܡܪܥܝܬܗ ܐܝܟ ܐܢ̱ܬܬܐ ܐܪܡܠܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܓܒܪܐ. ܗܟܢ ܦܫܘ ܬܐܓܪ̈ܝ݂ܬܢܝܐ ܕܠܐ ܪܥܝܐ ܘܠܐ ܪܝܫܐ ܘܠܐ ܡܕܒܪܢܐ. ܡܚܕܐ ܐܬܟܢܫܘ ܗܘܘ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܪ̈ܝܫܢܐ ܘܣܥܘܪ̈ܐ ܘܒܘ݂ܟ̈ܢܐ ܘܦܪ̈ܕܝܘܛܐ ܒܢܝ̈ ܬܐܓܪܝ݂ܬ܆ ܐܬܡܰܠܟܘ ܗܘܘ ܒܚܕܕ̈ܐ ܕܡܢܘ݂ ܟܝ ܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܚܣܝܐ ܘܪܝܫܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܟܠܗܘܢ ܐܫܬܘܝ݂ܘ ܒܚܕܐ ܫܰܠܡܘܬܐ ܘܐܘܝܘܬܐ ܕܢܐܙܠ̱ܘܢ ܠܗܘܢ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܢܰܣܪܰܚ ܠܗܘܢ ܪܥܝܐ ܡ̇ܢ ܕܗ݂ܘ ܝܳܕܥ ܘܡܶܨܛܒܐ ܒܗ. ܟܕ ܐܙܠܘ ܠܗܘܢ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ܆ ܘܐܘܕܥܘ ܗܘܘ ܫܪܒܗܘܢ ܠܦܛܪܝܪܟܐ. ܘܫܐܠܘ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܢܩܝ݂ܡ ܠܗܘܢ ܪܥܝܐ ܘܡܕܒܪܢܐ܆ ܡ̇ܢ ܕܗ݂ܘ ܝܳܕܥ ܘܡܨܛܒܐ ܒܗ. ܡܚܕܐ ܩܡ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܨܠܘܬܐ ܘܰܫܗܰܪ ܘܨܡ ܘܨܠܝ ܘܫܶܐܠ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܕܢܚܘܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܡܩܝ݂ܡ ܠܗܘܢ. ܐܬܚܘܝ ܠܗ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܬܐܡܪ ܠܗ ܒܓܠܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ: ܕܗܐ ܐܝܬ ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܙܒܕܝ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܦܝ݂ܪ ܓܒܪܐ ܚܕ ܟܐܢܐ ܘܙܕܝܩܐ ܘܩܕܝܫܐ ܘܫܳܘܶܐ ܠܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ ܘܫܳܘܶܐ ܕܢܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ. ܘܫܕܪ ܒܬܪܗ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬܟ: ܘܰܐܣܪܰܚܳܝܗܝ ܠܗܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ܆ ܘܰܐܘܕܰܥܝܗܝ ܫܡܗ. ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܒܬܪܗ ܦܛܪܝܪܟܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܶܛܪܶܐ ܐܓܪܬܐ ܘܰܐܝܬܝܶܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܠܘܬܗ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܢܰܣܪܚܝ݂ܘܗܝ ܐܦܣܩܘܦܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܓܒܪܐ ܩܕܝܫܐ ܘܣܗܝ݂ܕ ܗܘܐ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܣܗܶܕܘ ܥܠܘܗܝ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܚܙܘ ܕܡ݂ܢ ܢܘܗܪܐ ܗ̇ܘ ܕܨܳܡܰܚ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܨܒܥ̈ܬܗ ܡܢܗܪ ܗܘܐ ܠܩܰܢܕܝ݂̈ܠܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܥܕܬܗ ܕܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ ܠܐ ܐܣܬܢܶܩ ܥܠ ܢܘܪܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܘܠܐ ܥܠ ܩܪ̈ܝܘܢܐ ܘܠܡܦܐܕ̈ܐ ܕܡܢܗܘܢ ܢܰܢܗܪ ܩܢܕܝ݂̈ܠܐ܆ ܐܠܐ ܡ݂ܢ ܢܘܗܪܐ ܕܡ݂ܢ ܨܒܥ̈ܬܗ. ܗܝܕܝܢ ܐܘܕܥܗ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܩܕܝܫܐ ܕܕܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܕܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܡܰܣܪܰܚ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܐܦܣܩܘܦܐ ܠܬܐܓܪܝܬ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܡܚܕܐ ܐܪܡܝ݂ ܡܪܝ ܕܕܐ ܐܦܘ̈ܗܝ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܘܒܳܟܶܐ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܩܕܝܫܘܬܟ܆ ܨܠܐ ܥܠܝ. ܠܐ ܐܝ݂ܬܝ ܕܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܗܢܐ ܕܪܓܐ ܡܥܰܠܝܐ܆ ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܡܶܛܥܰܢ ܗܢܐ ܝܘܩܪܐ. ܘܠܐ ܫܳܘܐ ܐ̱ܢܐ ܠܗܕܐ ܡܘܗܒܬܐ ܫܒܝ݂ܚܬܐ ܘܐܠܗܝܬܐ. ܟܕ ܚܙܳܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܳܨܶܐ ܘܡܶܬܚܪܶܐ ܘܠܐ ܡܩܒܠ ܡܶܠܟܗ ܘܦܘܩܕܢܗ܆ ܐܪܡܝ݂ ܥܠܘܗܝ ܟܶܠܝܢܐ ܘܬܰܚܡܗ ܘܒܰܩܛܝ݂ܪܐ ܐܰܣܪܚܗ܆ ܟܕ ܝ݂ܕܥ ܕܓܒܪܐ ܗܘ ܩܕܝܫܐ ܕܫܳܘܐ ܗܘܐ ܠܗܕܐ ܡܘܗܒܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܡܚܕܐ ܥܒܰܕ ܐܘܟܪܝܣܛܝܐ ܘܝܰܗܒܗ ܣܝܳܡ ܐܝ݂ܕܐ ܕܚܰܣܝܘܬܐ܆ ܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܕܝܘܢܝ̈ܐ. ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܟܰܢܝ݂ ܗܘܐ ܫܡܗ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܡܘ݂ܪܢܝ݂ܬܐ ܘܐܫܠܛܗ ܥܠ ܐܡܪ̈ܐ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܒܢܝ̈ ܬܐܓܪܝܬ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܐܫܠܡܗ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܫܠܡܗ ܡܪܢ ܠܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܠܚܳܒܳܢ ܬܓܪܐ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ: ܬܘ ܒܢܝ̈܆ ܣܒܘ ܠܟܘܢ ܪܥܝܐ ܕܰܐܣܪܚܶܬ ܠܟܘܢ ܒܩܛܝܪܐ ܕܢܶܪܥܶܝܟܘܢ ܘܢܕܰܒܪܟܘܢ ܘܢܗܰܕܶܝܟܘܢ ܘܢܩܰܪܶܒܟܘܢ ܠܡܫܝܚܐ. ܝܶܕܥܶܬ ܒܗ ܕܓܒܪܐ ܗܘ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܡܨܶܐ ܕܢܶܪܥܶܝܟܘܢ ܒܟܠܗ̇ ܟܐܢܘܬܐ ܘܬܪܝܨܘܬܐ ܘܒܕܟܝܘܬܐ ܘܒܩܕܝܫܘܬܐ. ܘܙܰܘܶܕ ܐܢܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܒܘܪ̈ܟܬܐ ܠܬܐܓܪ̈ܝܬܢܝܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܙܠܘ ܒܫܠܡܐ ܘܡܪܝܐ ܢܐܙܠ ܥܡܟܘܢ ܘܢܗܘܐ ܒܰܠܘܝ݂ܬܟܘܢ. ܘܢܫܰܩܘ ܐܝܕܝ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܘܚܙܩܘ ܒܐܘܪܚܗܘܢ. ܘܡܛܰܘ ܠܬܐܓܪܝܬ ܡܕܝܢ̱ܬܗܘܢ ܟܕ ܚܳܕܝܢ ܘܪܳܘܙܝܢ ܘܡܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ ܕܐܝܢܐ ܪܥܝܐ ܩܕܝܫܐ ܐܩܝܡ ܠܗܘܢ. ܘܢܦܩܘ ܗܘܘ ܠܐܘܪܥܗ ܕܐܦܣܩܘܦܐ ܚܕܬܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܗܘܢ܆ ܩܫܝ̈ܫܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܪ̈ܝܫܢܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ܆ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ܆ ܘܪ̈ܒܐ ܘܙܥܘܪ̈ܐ܆ ܣܒ̈ܐ ܘܛܠܝ̈ܐ܆ ܟܠ ܩܰܘ̈ܡܢ ܘܡܘ݂ܫ̈ܚܢ܆ ܟܢܫ̈ܐ ܘܥܡ̈ܡܐ ܕܠܐ ܡܶܢ̈ܝܳܢ ܘܕܠܐ ܚܘ݂ܫܒܳܢ ܢܦܩܘ ܗܘܘ ܠܫܠܡܗ ܘܐܬܒܪܟܘ ܗܘܘ ܡܢܗ. ܘܚܕܝܘ ܗܘܘ ܒܗ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ܆ ܘܩܒܠܘܗܝ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܕܫܳܘܶܐ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܩܠܣܘܗܝ ܗܘܘ ܒܗܘ̈ܠܠܐ ܘܒܙܡܝܪ̈ܬܐ ܘܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܙܰܝܚܘ݂ܗܝ ܗܘܘ ܥܠ ܒܝ݂ܡ ܟܕ ܡܙܥܩܝܢ ܗܘܘ: ܐܟܣܝܘܣ ܐܟܣܝܘܣ ܐܟܣܝܘܣ܆ ܫܳܘܐ ܘܙܕܩ ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ܆ ܬܠܬ ܙܒܢ̈ܬܐ. ܘܚܣܝܐ ܙܰܘܶܕ ܐܢܘܢ ܟܠ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܟܠ ܒܘܪ̈ܟܬܐ܆ ܟܕ ܒܳܟܶܐ ܗܘܐ ܡܶܬܚܢܶܓ ܗܘܐ ܕܡܝܰܩܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܒܝܘܡܐ ܕܥ݂ܠ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ܆  ܐܣܝ݂ ܟܪ̈ܝܗܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܗ̇܆ ܘܕܟܝ݂ ܓܪ̈ܒܐ܆ ܘܦܰܬܚ ܠܣܡܝ̈ܐ܆ ܘܚܰܝܶܨ ܠܡܫܰܪ̈ܝܐ܆ ܘܛܪܰܕ ܫܐܕ̈ܐ ܡ݂ܢ ܡܢܰܣܰܝ̈ܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܟܢܫ̈ܐ ܦܨܝܚܝܢ ܗܘܘ ܒܗ. ܘܒܨܠܘ̈ܬܗ ܬܘܒ ܝܳܡܶܝܢ ܗܘܘ ܕܪܳܚܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ ܐܡܝܢ.

 

ܬܕܡܘܪܬܐ

 

ܚܒܝ̈ܒܝ܆ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܬܐܓܪܝܬ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܛܠܝܐ ܚܕ ܕܝܳܠܦ ܗܘܐ ܒܗ ܒܐܣܟܘܠܝ ܨܝܕ ܡܠܦܢܐ ܪܒܗ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܪܒܥ ܫܢܝ̈ܐ ܒܝܘܠܦܢܐ܆ ܘܠܐ ܝ݂ܠܦ ܡܕܡ ܣܟ ܠܰܓܡܳܪ. ܘܶܐܬܐ ܪܒܗ ܕܛܠܝܐ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ܆ ܐܦܝܣܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܕܛܠܝܐ ܕܠܐ ܝ݂ܠܦ ܡܕܡ. ܘܢܣܰܒ ܩܕܝܫܐ ܛܒܥܐ ܕܦܘܪܫܢܐ ܘܒܰܪܟ ܥܠܘܗܝ ܘܰܪܫܰܡ ܨܠܝܒܐ ܥܠܘܗܝ ܘܝܰܗܒܗ ܠܛܠܝܐ ܠܛܒܥܐ. ܦܬܰܚ ܐܠܗܐ ܡܰܕܥܗ ܘܗܘܢܗ ܘܣܘܟܳܠܗ܆ ܘܒܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̈ܐ ܝ݂ܕܥ ܟܠ ܝܘܠܦܢ̈ܐ܆ ܘܟܠ ܦܘܪ̈ܫܢܐ܆ ܘܟܠ ܚܟܡ̈ܬܐ܆ ܘܟܠ ܣܘܟ̈ܠܐ ܘܓܢܝ݂ܙ̈ܬܐ ܕܒܰܟܬܳܒܰܝ̈ ܩܘܕܫܐ. ܘܟܠ ܕܚܙܳܐ ܘܰܫܡܰܥ܆ ܬܗܰܪ ܘܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܛܒ̈ܬܐ܆ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

ܐ̱ܚܪܬܐ

 

ܐܝܬ ܗܘܐ ܣܡܝܐ ܚܕ ܕܥܳܡܪ ܗܘܐ ܒܕܳܪܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܬܐܓܪܝܬ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܠܐ ܚܳܙܶܐ ܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܡ݂ܢ ܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܝܠܕ ܒܗ ܡ݂ܢ ܐܡܗ. ܘܚܙܝܗܝ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܠܗ̇ܘ ܣܡܝܐ܆ ܟܪܝܬ݀ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܣܓܝ. ܘܩܡ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ܆ ܘܐܫܝܓ ܗܘܐ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܒܡܝ̈ܐ܆ ܘܢܦܰܨ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܘ ܣܡܝܐ ܕܝܳܬܒ ܗܘܐ ܠܩܘܒܠܗ. ܡܰܛܝ݂ܘ ܢܘܛܦ̈ܬܐ ܡ݂ܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܠܥܝܢܘ̈ܗܝ ܕܗ̇ܘ ܣܡܝܐ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܐܬܦܬܚܝ̈ ܗܘܝ̈ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܚܙܳܐ ܢܘܗܪܐ܆ ܘܩܡ ܘܰܣܓܶܕ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ. ܘܦܰܩܕܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܚܙܝ݂ ܐܚܝ܆ ܠܐ ܬܐܡܪ ܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܩܕܡ ܐ̱ܢܫ ܘܠܐ ܬܶܓܠܶܐ ܠܐܢܫ ܕܐܢܐ ܥܒܰܕܬܗ̇. ܘܐܦܢ ܙܰܗܪܗ ܣܓܝ ܘܦܰܩܕܗ ܕܠܐ ܢܐܡܪ ܠܐܢܫ܆ ܠܐ ܐܬܟܣܝܬ݀ ܗܕܐ ܡ݂ܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܐܠܐ ܐܬܝܕܥܬ݀ ܠܟܠ ܐ̱ܢܫ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܣܰܥܪܗ̇ ܠܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡ݂ܢ ܝ݂ܠܝ݂ܕܘܬܐ ܕܡ݂ܢ ܐܡܗ ܠܐ ܚܙܳܐ ܢܘܗܪܐ ܥܕܡܐ ܠܗ̇ܘ ܝܘܡܐ. ܘܢܦܰܩ ܗ̇ܘ ܣܡܝܐ ܡ݂ܢ ܥܕܬܐ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܠܫܘ̈ܩܝܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܗ݂ܘ ܟܕ ܦܬܝ݂ܚܝܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ. ܘܝ݂ܕܥ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܐܬܦܬܚ̈ܝ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܚܙܳܐ ܢܘܗܪܐ. ܘܟܢܫ̈ܐ ܕܚܙܘ܆ ܬܗܰܪܘ ܘܐܬܕܡܪܘ ܘܐܘܕܝܘ ܠܐܠܗܐ. ܘܝ݂ܪܒ ܩܕܝܫܐ ܒܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܡܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ ܐܡܝܢ.

 

ܐ̱ܚܪܬܐ

 

ܐܝܬ ܗܘܐ ܩܫܝܫܐ ܡ݂ܢ ܐܰܪܒܝ݂ܠ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܡܬܥܢܶܐ ܗܘܐ ܒܚܰܪܳܫܘܬܐ ܘܒܩܶܨܡ̈ܐ ܘܒܠܘ݂ܚ̈ܫܬܐ ܘܒܨܶܢܥ̈ܬܐ ܕܣܛܢܐ. ܘܫܕܪ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܘܦܰܩܕܗ ܘܙܰܗܪܗ ܕܰܢܦܘܫ ܡ݂ܢ ܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܛܡܐܐ ܘܢܕܝ݂ܕܐ ܘܡܰܚܣܪܳܢܐ܆ ܕܡܰܘܒܶܠ ܠܓܗܢܐ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܚܰܫܚ ܒܗ. ܘܠܐ ܫܡܰܥ ܗ̇ܘ ܕܳܘܝܐ ܘܡܰܪܳܚܐ ܡܰܡܠܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܠܐ ܩܒܠ܆ ܐܠܐ ܫܪܝ݂ ܡܒܰܙܚ ܒܗ ܒܩܕܝܫܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܕܫܳܡܥ ܐ̱ܢܐ ܡܶܠܟܗ؟ ܠܐ ܚܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܘܠܐ ܟܐܢܐ܆ ܘܠܐ ܙܕܝܩܐ܆ ܐܠܐ ܚܕ ܡܰܛܥܝܢܐ ܕܗܐ ܡܰܛܥܶܐ ܠܒܢܝ̈ ܬܐܓܪܝܬ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܩܕܝܫܐ ܡܶܠܘ̈ܗܝ ܡܣܰܝ̈ܒܬܐ ܘܫܟܝܪ̈ܬܐ ܕܗ̇ܘ ܩܫܝܫܐ ܠܝ݂ܛܐ ܘܒܰܗܝ݂ܬܐ܆ ܟܪܝܬ݀ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܘܒܟܳܐ ܘܕܰܡܰܥ ܘܐܡ݂ܪ: ܐܢܐ ܒܳܥܐ ܗܘܺܝܬ ܕܗܢܐ ܒܪܢܫܐ ܐܒܝ݂ܕܐ ܢܗܘܐ ܗܘܐ ܐܶܡܪܐ ܒܰܛܝܳܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܕܢܶܬܦܢܶܐ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܐܘܪ̈ܚܬܗ ܒܝܫ̈ܬܐ ܘܕܢܬܩܰܪܰܒ ܠܡܫܝܚܐ. ܗܐ ܚܳܙܐ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܕܡܩܰܘܶܐ ܒܒܝ݂ܫܘܬܗ ܘܒܓܘ݂ܡܕܳܢܘ݂ܬܗ ܘܒܚܶܪ̈ܫܘܗܝ ܘܒܨܶܢܥ̈ܬܗ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܕܺܐܒܐ ܡܚܰܒܠܢܐ܆ ܗܐ ܡܚܰܒܶܠ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܚܶܪ̈ܫܰܘܗܝ ܘܒܠܘ݂ܚ̈ܫܬܗ ܘܒܨܢܥ̈ܬܗ ܕܣܛܢܐ. ܡܚܰܒܶܠ ܠܗ ܡܪܝܐ ܘܡܘܒܕ ܠܗ ܒܪܘܓܙܗ. ܘܡܚܕܐ ܕܠܳܛܗ ܩܕܝܫܐ ܠܗ̇ܘ ܡܰܪܚܐ܆ ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܡܚܳܝܗܝ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܡܚܘ݂ܬܐ ܕܪܘܓܙܐ ܒܫܘܚܢܐ ܣܰܪܝܐ ܡ݂ܢ ܛܶܦܪ̈ܐ ܕܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܥܕܡܐ ܠܣܥܪܐ ܕܪܝܫܗ. ܘܰܪܦܰܬ݀ ܟܠܗ ܦܓܪܗ ܒܬܰܘܠܥ̈ܐ. ܘܦܫ ܗܘܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܩܫܝܐ ܘܡܪܝܪܐ܆ ܟܕ ܡܫܬܢܩ ܝܘܡ̈ܬܐ܆ ܘܡܝܬ ܘܶܐܙܰܠ ܠܓܗܢܐ. ܡܪܝܐ ܢܦܰܨܶܐ ܠܢ ܘܠܥܢܝ̈ܕܝܢ ܘܠܟܠܗܘܢ ܥܢܝ̈ܕܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܡ݂ܢ ܢܘܪܐ ܕܓܗܢܐ ܘܡ݂ܢ ܐܘܠܨܢ̈ܐ ܘܬܫܢܝ݂̈ܩܐ܆ ܘܠܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܘܥܠܝܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

ܐ̱ܚܪܬܐ.

 

ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܟܪܡܠܝ݂ܣ ܩܪܝܬܐ ܡܫܰܡܫܢܐ ܚܕ ܡܶܬܥܢܶܐ ܗܘܐ ܒܓܰܢܳܒܘܬܐ ܘܒܪܰܘܳܝܘܬܐ܆ ܘܒܦܰܚܙܘܬܐ ܘܫܪܝ݂ܚܘܬܐ ܕܥܡ ܛܠܝ̈ܐ ܘܛܠܝ̈ܬܐ܆ ܘܥܳܒܕ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܙܢܝܘܬܐ. ܡܕܡ ܕܛܒ ܘܕܫܦܝܪ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܠܐ ܥܳܒܕ ܗܘܐ. ܘܫܕܪ ܠܘܬܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܐܓܪܬܐ ܘܦܰܩܕܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܕܢܶܦܘܫ ܡ݂ܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܡܰܣܠܰܝ̈ܐ ܘܡܰܚܛܝ̈ܢܐ. ܘܢܣܰܒ ܗܘܐ ܡܫܡܫܢܐ ܠܝ݂ܛܐ ܠܐܓܪܬܐ ܕܫܕܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܘܕܳܫܗ̇ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܐܡ݂ܪ: ܡܢܘ݂ ܗܢܐ ܕܫܳܡܥ ܐ̱ܢܐ ܡܢܗ ܘܡܩܒܠ ܐ̱ܢܐ ܡܰܡܠܠܗ؟ ܢܐܠܦ ܗ݂ܘ ܠܗ ܘܢܶܫܒܘܩ ܠܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܟܠܢ ܛܳܒܝ݂ܢܢ ܡܢܗ. ܘܐܫܬܡܥܬ݀ ܗܕܐ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܘܒܟܳܐ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡ݂ܪ: ܒܫܪܪܐ ܐܡ݂ܪ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܛܳܒܝ݂ܢ ܡܢܝ. ܘܝܳܕܥ ܐ̱ܢܐ ܒܢܦܫܝ ܕܰܕܠܝܬ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܐ̱ܢܫ ܕܚܰܛܳܝ ܡܶܢܝ. ܐܢܐ ܥܠܘܗܝ ܟܪܝܐ ܠܝ܆ ܕܠܐ ܡܩܒܠ ܡܶܠܟܰܢ ܘܥܬܝܕ ܕܢܐܙܠ ܠܓܗܢܐ. ܘܦܫܰܛ ܩܕܝܫܐ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܠܫܡܝܐ ܘܨܠܝ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܠܳܛܗ ܠܗ̇ܘ ܡܪܚܐ ܕܠܐ ܩܒܠ ܡܰܡܠܠܗ ܘܐܡ݂ܪ: ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܐܰܚܶܬ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡܪܚܐ ܢܘܪܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܘܢܐܩܕ ܒܕܡܘܬ ܣܕܘܡܝ̈ܐ܆ ܕܠܐ ܢܐܠܦܘܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܥܒܳܕܘ̈ܗܝ ܒܝ̈ܫܐ ܘܡܰܣܠܰܝ̈ܐ ܘܢܗܘܘܢ ܐܟܘܬܗ. ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܐܬܦܬܚܬ݀ ܫܡܝܐ ܘܰܢܚܶܬ ܥܠܘܗܝ ܓܘܡܪ̈ܐ ܕܢܘܪܐ ܟܕ ܡܶܫܬܰܠܗ̈ܒܢ ܒܓܘ ܐܐܪ ܒܕܡܘܬ ܓܘܙܠܬܐ ܕܢܘܪܐ ܘܝ݂ܩܕ ܗ̇ܘ ܕܘܝܐ ܘܡܰܪܳܚܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܓܗܢܐ. ܟܢܫ̈ܐ ܕܚܙܘ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܕܗܘܬ݀܆ ܕܚܶܠܘ ܘܙܳܥܘ ܘܒܟܰܘ ܥܠ ܩܢܘܡܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

ܐ̱ܚܪܬܐ.

 

ܬܘܒ ܓܒܪܐ ܓܪܒܳܢܐ ܡ݂ܢ ܒܪܛܠܠܝ݂ ܩܪܝܬܐ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܘܫܶܐܠ ܡܢܗ ܐܣܝܘܬܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝ ܕܕܐ ܩܕܝܫܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܕܰܟܳܐ ܡܢܝ ܓܪܒܐ ܗܢܐ ܒܝܫܐ܆ ܕܗܐ ܡܫܰܢܩ ܠܝ ܢܘܓܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̈ܐ. ܘܰܐܦܩܶܬ ܥܠܘܗܝ ܟܠܗ ܥܘܬܪܐ ܕܰܩܢܶܐ ܗܘܺܝܬ ܘܠܐ ܐܬܥܰܕܪܶܬ. ܘܦܫܰܛ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܝܡܝܢܗ ܘܚܰܬܡܗ ܒܐܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܨܠܝ ܥܠ ܡܶܫܚܐ ܘܡܰܫܚܗ ܠܟܠܗ ܦܓܪܗ܆ ܘܡܚܕܐ ܐܬܕܟܝ݂ ܘܗܘܳܐ ܓܘܫܡܗ ܐܝܟ ܕܗܒܐ ܣܢܝ݂ܢܐ. ܘܟܠ ܕܚܙܳܐ ܐܘܕܝ ܘܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

ܐ̱ܚܪܬܐ.

 

ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܒܝܬ ܟܘ݂ܕܰܝܕܰܐ ܩܪܝܬܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܚܪܫܐ ܘܦܺܐܩܐ ܡ݂ܢ ܟܪܶܣ ܐܡܗ܆ ܘܠܐ ܡܠܠ. ܘܡܥܳܩܝ݂ܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܣܓܝ. ܘܰܐܘܒܠܘ݂ܗܝ ܠܥܘܡܪ̈ܐ ܘܠܕܝܪ̈ܬܐ ܘܨܝܕ ܩܕܝ̈ܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܢܨܠܘܢ ܥܠܘܗܝ ܘܕܢܶܩܢܘܢ ܠܗ ܐܣܝܘܬܐ܆ ܡܕܡ ܠܐ ܐܬܗܰܢܝ݂ ܘܠܐ ܐܬܥܕܪ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܛܶܒܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ܆ ܘܕܚܘܠܡܢ̈ܐ ܘܥܘܕܪ̈ܢܐ ܘܐܣܘ̈ܬܐ ܕܡܰܩܢܶܐ ܗܘܐ ܠܒܢܝܢܫ̈ܐ ܕܠܘܬܗ ܨܳܝܒܝܢ ܗܘܘ܆ ܩܰܪܒܘܗܝ ܠܒܪܐ ܕܝܠܗܘܢ ܠܩܕܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ. ܘܦܫܰܛ ܩܕܝܫܐ ܝܡܝܢܗ ܘܰܐܚܬܗ̇ ܥܠ ܪܝܫܗ ܕܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܚܪܫܐ ܘܨܠܝ݂ ܘܐܡ݂ܪ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܢܶܫܪܶܐ ܐܶܣܳܪ ܠܫܢܟ ܘܬܡܰܠܠ ܦܫܝܩܳܐܝܬ܆ ܕܢܚܙܘܢ ܐܒܗܝ̈ܟ ܘܢܚܕܘܢ ܒܟ ܘܢܫܒܚܘܢ ܠܐܠܗܐ ܡܰܐܣܝܳܢܟ ܘܡܰܚܠܡܳܢܟ. ܡ݂ܢ ܕܫܰܡܠܝ݂ ܩܕܝܫܐ ܨܠܘܬܐ ܕܥܠ ܪܝܫܗ ܕܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܚܪܫܐ܆ ܐܫܬܪܝ݂ ܐܶܣܳܪ ܠܫܢܗ ܘܡܡܠܠ ܗܘܐ ܡܰܡܠܠܐ ܫܦܝܪܐ܆ ܒܠܫܢܐ ܓܪܝܕܐ ܘܦܫܝ݂ܛܐ. ܘܢܦܰܠ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܘܰܢܫܰܩ ܐܢܝܢ. ܐܬܒܪܟ ܡܢܗ ܥܠ ܕܰܐܩܢܝ݂ ܚܘܠܡܢܐ ܘܐܣܝܘܬܐ. ܘܟܠ ܐ̱ܢܫ ܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܥܠ ܟܠܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

ܐ̱ܚܪܬܐ

 

ܬܘܒ ܐܶܬܐ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܓܒܪܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܬܓܪܝܬ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܟܐܒܐ ܩܫܝܐ ܘܡܪܝܪܐ ܒܪܝܫܗ ܕܡܬܩܪܐ ܟܐܒܐ ܕܐܪܝܐ. ܘܠܐ ܫܳܒܶܩ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܬܬܢܝܚ ܘܠܐ ܚܕ ܥܕܢܐ܆ ܠܐ ܒܠܠܝܐ ܘܠܐ ܒܐܝܡܡܐ. ܐܠܐ ܕܓܳܥܶܐ ܗܘܐ ܘܡܝܠܠ ܘܡܫܬܢܩ ܡ݂ܢ ܐܘܠܨܢ̈ܐ. ܡ݂ܢ ܕܰܐܚܶܬ ܩܕܝܫܐ ܝܡܝܢܗ ܥܠ ܪܝܫܗ ܘܨܠܝ ܥܠܘܗܝ܆ ܐܬܐܣܝ݂ ܡ݂ܢ ܟܘܪܗܢܗ ܘܐܬܪܰܘܰܚ ܡ݂ܢ ܐܘܠܨܢܗ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܚܳܕܶܐ ܘܦܨܝܚ ܘܡܘܕܐ ܘܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܥܠ ܟܠܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

ܐ̱ܚܪܬܐ

 

ܬܘܒ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܫܚܝ݂ܩ ܗܘܐ ܘܡܫܬܢܩ ܗܘܐ ܣܓܝ ܒܟܐܒܐ ܕܪܝܫܐ܆ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܣܪܛܢܐ ܒܪܝܫܗ. ܠܐ ܡܨܶܐ ܗܘܐ ܕܢܶܕܡܰܟ ܡ݂ܢ ܟܐܒܐ ܥܣܩܐ ܕܒܪܝܫܗ ܘܐܦ ܠܡܶܦܠܰܚ ܦܘܠܚܢܐ ܐܘ ܠܡܶܥܒܰܕ ܥܒܳܕܐ ܡܕܡ ܣܟ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ ܐܰܠܝ݂ܨ ܗܘܐ ܘܡܫܬܢܩ ܗܘܐ ܒܟܘܪܗܢܐ. ܘܡܢܰܩܶܒ ܗܘܐ ܪܝܫܗ ܡ݂ܢ ܥܣܩܘܬ ܟܐܒܐ ܡܪܝܪܐ ܕܰܠܒܝ݂ܟ ܗܘܐ ܒܗ. ܐܶܬܳܐ ܐܬܓܘܣ ܒܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ܆ ܘܫܶܐܠ ܡܢܗ ܕܢܨܠܐ ܥܠܘܗܝ ܘܕܢܰܐܣܝܘܗܝ ܡ݂ܢ ܟܘܪܗܢܗ. ܘܦܫܰܛ ܩܕܝܫܐ ܝܡܝܢܗ ܘܚܰܬܡܗ ܒܐܬܐ ܕܨܠܝܒܐ܆ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܬܐܣܝ݂ ܡ݂ܢ ܟܘܪܗܢܗ. ܘܦܰܩܕܗ ܐܒܘܢ ܕܢܗܘܐ ܐܡܝܢ ܒܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܕܢܨܘܡ ܘܢܨܠܐ ܘܢܘܕܐ ܠܐܠܗܐ ܕܫܰܟܶܢ ܠܗ ܐܣܝܘܬܐ ܘܚܘܠܡܢܐ. ܘܩܒܠ ܡܡܠܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܚܳܕܶܐ ܘܦܨܝ݂ܚ ܘܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܕܰܐܣܝܗ܆ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

ܐ̱ܚܪܬܐ

 

ܬܘܒ ܐܶܬܐ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܓܒܪܐ ܚܕ ܝ݂ܕܝܥܐ ܘܪܝܫܢܐ ܗܘܳܐ ܕܐܬܪܐ ܗ̇ܘ. ܘܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܟܐܒܐ ܒܪܝܫܗ. ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܐܬܟܦܶܦ ܪܝܫܗ ܥܠ ܚܕܝܗ ܘܗܘܳܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܪܒܐ. ܘܐܬܩܪܒ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܐܝܟ ܕܢܨܠܐ ܥܠܘܗܝ ܘܕܢܐܣܝ݂ܘܗܝ ܡ݂ܢ ܟܘܪܗܢܗ. ܘܚܪ ܒܗ ܐܒܘܢ ܩܕܝܫܐ ܘܦܰܩܕܗ ܘܙܰܗܪܗ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܬܘܒ ܛܳܠܡ ܘܥܳܠܶܒ ܠܝܬܡ̈ܐ ܘܠܡܣܟ̈ܢܐ ܘܐܦܠܐ ܕܢܰܐܒܶܫ ܠܐܪ̈ܡܠܬܐ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܬܘܒ: ܕܐܢܗܘ ܕܡܫܬܰܘܕܐ ܐܢ̱ܬ ܕܠܐ ܬܘܒ ܬܶܛܠܘܡ ܠܐܢܫ ܐ̱ܚܪܝܢ܆ ܘܬܶܦܪܘܥ ܟܠ ܡܕܡ ܕܰܛܠܰܡܬ ܘܰܫܩܰܠܬ ܡ݂ܢ ܡܣܟܢ̈ܐ ܘܚܰܣܝ݂ܪ̈ܐ ܕܠܐ ܒܶܙܩܐ ܕܠܐ ܟܘ݂ܠܝ݂ܬܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܡܐܣܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܡ݂ܢ ܟܐܒܟ ܗܢܐ. ܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܫܘܘܕܝܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܆ ܘܐܩܝܡ ܩܝܳܡܐ ܕܬܘܒ ܕܠܐ ܛܳܠܡ ܠܐܢܫ܆ ܘܢܦܪܘܥ ܟܠ ܡܕܡ ܕܛܠܰܡ ܘܕܢܗܘܐ ܡܒܰܕܰܪ ܥܘܬܪܗ ܥܠ ܡܣܟܢ̈ܐ ܘܣܢܝ̈ܩܐ ܘܚܰܣܝܪ̈ܐ. ܘܡܚܕܐ ܨܠܝ ܥܠܘܗܝ ܐܒܘܢ ܚܣܝܐ ܘܰܐܣܝܗ ܡ݂ܢ ܟܐܒܗ. ܘܟܕ ܐܬܐܣܝ݂܆ ܢܦܰܠ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܢܰܫܶܩ ܐܢܝܢ܆ ܘܩܢܳܐ ܢܦܫܗ܆ ܘܗܘܳܐ ܟܕ ܡܪܰܥܶܐ ܠܐܠܗܐ ܒܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܫܦܝܪ̈ܐ܆ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ. ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܐܡܝܢ ܗܘܐ ܒܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܘܒܥܒܳܕ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܘܚܢܢ ܐܚܝ̈ ܢܶܫܐܠ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܡܪܚܡܢܐ ܕܢܫܚܠܦ ܠܢ ܡ݂ܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܠܛܒ̈ܬܐ ܘܕܢܐܣܐ ܟܐܒܝ̈ܢ ܘܟܘܪ̈ܗܢܝܢ ܘܡܘ݂̈ܡܐ ܘܛܘܠܫ̈ܐ ܕܒܢܦ̈ܫܬܢ. ܘܢܫܒܘܩ ܚܘܒܝ̈ܢ ܘܚܛܗܝ̈ܢ ܘܢܚܣܐ ܠܢ ܘܠܥܢܝ̈ܕܝܢ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ ܕܐܒܘܢ ܚܣܝܐ ܘܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

ܘܣܓܝܐܢ ܐܢܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܐܣܘ̈ܬܐ ܕܰܣܥܰܪ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܒܟܠ ܐܬܪ ܘܦܶܢܝ̈ܢ܆ ܘܠܐ ܟܬܰܒܢܢ ܗܪܟܐ ܟܠܗܝܢ ܕܠܐ ܢܺܐܪܰܟ ܫܪܒܐ ܘܢܺܐܩܰܪ ܥܠ ܫܡܘ̈ܥܐ܆ ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ ܐܡܝܢ. ܟܡܐ ܟܪ̈ܝܗܐ ܐܣܝ܆ ܟܡܐ ܓܪ̈ܒܢܐ ܕܟܝ: ܟܡܐ ܕܰܝܘܳܢ̈ܐ ܚܪܪ: ܟܡܐ ܫܐܕ̈ܐ ܛܪܰܕ܆ ܟܡܐ ܣܡܝ̈ܐ ܦܰܬܚ܆ ܟܡܐ ܟܦܝ݂̈ܦܐ ܦܫܰܛ܆ ܟܡܐ ܟܺܐܒܬܳܢ̈ܐ ܐܚܠܡ܆ ܟܡܐ ܐܰܠܝ݂̈ܨܐ ܘܡܥܳܩ̈ܐ ܥܕܪ܆ ܠܟܡܐ ܐܒܝ݂̈ܠܐ ܘܟܡܝ݂ܪ̈ܐ ܝܰܗܒ ܒܘܝܐܐ ܘܠܘܒܒܐ܆ ܠܟܡܐ ܥܰܩܪ̈ܬܐ ܝܰܗܒ ܒܢܝ̈ܐ܆ ܘܠܟܡܐ ܛܠܝ݂̈ܡܐ ܫܘܙܒ ܡ݂ܢ ܛܳܠܘܡܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܟܡܐ ܚܢܦ̈ܐ ܬܠܡܕ܆ ܟܡܐ ܛܳܥܝ̈ܐ ܐܦܢܝ݂ ܠܐܘܪܚܐ ܕܫܪܪܐ: ܟܡܐ ܡܝ̈ܬܐ ܐܩܝܡ: ܟܡܐ ܡܫܰܪ̈ܝܐ ܘܡܢܰܓܒ̈ܐ ܚܰܝܶܨ ܘܫܪܪ܆ ܟܡܐ ܚܫܘ̈ܟܐ ܐܢܗܪ܆ ܟܡܐ ܣܰܡ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܠܒܐ ܘܪܥܝܢܐ ܒܝܘܠܦܢܗ ܐܠܗܝܐ ܢܰܗܪ܆ ܟܡܐ ܒܪܝܪ̈ܐ ܘܗܶܕܝܘ݂̈ܛܐ ܣܰܟܶܠ܆ ܟܡܐ ܥܡܡ̈ܐ ܐܰܪܬܝ݂ ܘܟܰܘܶܢ ܘܒܰܝܐܐ ܘܠܒܒ܆ ܟܡܐ ܡܚܝ݂̈ܠܐ ܚܰܝܶܠ܆ ܡܶܠܚܐ ܗܘܳܐ ܛܥܡܢܝ݂ܬܐ ܕܰܡܡܰܕܶܟ ܗܘܐ ܘܡܒܰܣܶܡ ܠܦܟܝ݂̈ܗܐ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ. ܘܢܘܗܪܐ ܗܘܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܗܘܐ ܠܚܫܘ̈ܟܐ ܕܒܗ̇ܘ ܕܪܐ܆ ܐܣܝܐ ܗܘܐ ܕܡܐܣܐ ܗܘܐ ܠܟܪ̈ܝܗܐ ܘܠܐܠܝ݂ܨ̈ܐ ܕܒܗ̇ܢܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ܆ ܥܡܘܕܐ ܣܡܗ ܐܠܗܐ ܕܥܠܘܗܝ ܣܳܡܶܟ ܗܘܐ ܝܘܩܪܐ ܟܠܗ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ. ܡܒܘܥܐ ܗܘܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܗܘܐ ܟܠ ܥܘܕܪ̈ܢܐ ܘܚܘܠܡܢ̈ܐ ܠܰܡܡܰܚܰܝ̈ܐ ܘܠܟܪ̈ܝܗܐ ܘܠܐܠܝܨ̈ܐ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ܆ ܘܒܟܠܗܘܢ ܙܒܢ̈ܐ ܘܥܕܢ̈ܐ. ܗ݂ܘ ܒܚܝ̈ܐ ܘܐܦ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܗܐ ܡܐܣܐ ܘܡܰܚܠܡ ܠܟܠ ܐܝܢܐ ܕܡܬܓܘܣ ܒܗ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ ܐܡܝܢ.

 

ܘܐܫܬܟܚ ܒܣܘ݂ܣܛܰܐܛܝ݂ܩܘܢ ܕܝܠܗ ܕܐܒܘܢ ܚܣܝܐ ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܗܘܝܘ ܓܒܝܐ ܡܪܝ ܕܕܐ܆ ܕܒܡܶܬܚܐ ܕܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̈ܐ ܕܗܘܳܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܐܣܪܚ ܐܰܠܦܐ ܘܬܠܬܡܐܐ ܩܫܝ̈ܫܐ܆ ܘܐܠܦܐ ܘܫܒܥܡܐܐ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܒܐܝܕܝ̈ܐ ܕܝܠܗ ܚܣܝ̈ܬܐ ܘܩܕܝ̈ܫܬܐ܆ ܟܠܗܘܢ ܙܗܝ̈ܐ ܘܕܟܝ̈ܐ ܘܨܠܝ݂̈ܠܐ ܘܫܦܰܝ̈ܐ ܘܫܰܘ̈ܝܰܝ ܠܡܠܟܘܬܐ. ܘܗܘܳܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܐ ܒܬܐܓܪܝܬ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̈ܐ. ܘܚܝܳܐ ܬܡܢܝܢ ܫܢܝ̈ܐ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܥܩ̈ܬܐ܆ ܡܢܗܝܢ ܬܪܥܣܪ ܒܥܠܡܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܝܬ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܐܦ ܒܐܣܟܘ݂ܠܝ݂܆ ܟܕ ܝ݂ܠܦ ܗܘܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܕܡܝܬܘ ܐܒܗܘ̈ܗܝ܆ ܗܘܳܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܫܬܝܢ ܘܬܡܢܐ ܫܢܝ̈ܐ ܟܕ ܦܳܠܚ ܗܘܐ ܒܟܪܡܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܟܪܗ ܟܘܪܗܢܐ ܩܫܝܐ܆ ܕܒܗ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܶܦܘܩ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܠܶܐ ܥܩ̈ܬܐ܆ ܘܕܰܢܫܰܢܶܐ ܠܥܠܡܐ ܕܡܠܶܐ ܚܕܘ̈ܬܐ. ܘܩܪܳܐ ܠܘܬܗ ܠܩܫܝ̈ܫܐ ܘܠܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܪ̈ܝܫܢܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܕܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܡ݂ܢ ܡܪܥܝܬܐ. ܘܫܪܝ ܡܦܰܩܶܕ ܠܗܘܢ ܥܠ ܚܘܒܐ ܘܥܠ ܪܚܡܬ݀ ܡܣܟܢ̈ܐ ܘܥܠ ܨܘܡܐ ܘܨܠܘܬܐ ܘܥܠ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܘܥܠ ܙܶܕܩ̈ܬܐ ܘܥܠ ܐܘܝܘ݂ܬܐ ܘܫܰܘܝܘ݂ܬܐ ܘܬܪܥܘܬܐ. ܘܕܰܢܚܘ݂ܣܘܢ ܥܠ ܡܣܟܢ̈ܐ ܘܐܟܣܢ̈ܝܐ܆ ܘܕܰܢܪܰܚܡܘܢ ܥܠ ܝܰܬܡ̈ܐ ܘܐܪ̈ܡܠܬܐ܆ ܘܕܢܶܪܚܩܘܢ ܡ݂ܢ ܛܠܘܡܘܬܐ ܘܥܠܘܒܘܬܐ܆ ܘܕܢܶܙܕܰܗܪܘܢ ܡ݂ܢ ܪܰܘܳܝܘܬܐ ܘܡ݂ܢ ܙܢܝܘܬܐ ܘܓܰܝܳܪܘܬܐ܆ ܘܕܢܶܥܒܕܘܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܘܡܦܰܩܶܕ ܗܘܐ ܬܘܒ ܠܩܫܝ̈ܫܐ ܘܠܡܫܡ̈ܫܢܐ ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܘܥܠ ܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ܆ ܘܕܢܶܥܪܩܘܢ ܡ݂ܢ ܪܡܘܬܐ܆ ܘܕܰܢܫܰܡܠܘܢ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܬܫܡ̈ܫܬܐ ܕܐܝܡܡܐ ܘܕܠܠܝܐ ܕܠܐ ܩܘܛܥܐ ܘܕܠܐ ܡܐܝ݂ܢܘܬܐ܆ ܘܕܢܺܐܨܦܘܢ ܕܩܘܪܳܒ ܩܘܪ̈ܒܢܝܗܘܢ ܒܕܟܝܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ. ܡܙܰܗܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܶܪܚܡܘܢ ܫܶܩܝܐ ܣܓܝܐܐ ܕܚܰܡܪܐ܆ ܕܡܢܗ ܐܢܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܘܟܠܗܘܢ ܚܛܗ̈ܐ ܡܢܗ ܡܬܝܰܠܕܝܢ. ܘܗܘܳܐ ܟܕ ܡܦܰܩܕ ܠܗܘܢ ܘܡܙܰܗܰܪ ܠܗܘܢ ܬܠܬܐ ܐܝܡܡܝ݂̈ܢ ܘܬܠܬܐ ܠܝܠܘ̈ܢ܆ ܟܕ ܗ݂ܘ ܪܡܶܐ ܒܥܪܣܐ ܕܟܐܒ̈ܐ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܫܢܝ ܠܗ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܥܩ̈ܬܐ ܒܐܝܪ ܝܪܚܐ ܕܗܒܒ̈ܐ܆ ܒܥܣܪܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܒܗ܆ ܒܫܢܬ݀ ܬܫܥܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܕܝܘܢܝ̈ܐ. ܘܢܚܬܘ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܘܪ̈ܒܝ ܡܠܐܟ̈ܐ܆ ܘܡܰܫܪ̈ܝܬܐ ܕܟܪ̈ܘܒܐ ܘܕܣܪ̈ܦܐ܆ ܐܦ ܓܘܕܐ ܕܟܐܢ̈ܐ ܘܕܙܕܝ̈ܩܐ܆ ܘܥܡ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܫܡܝܢ̈ܐ ܩܒܠܘܗ̇ ܠܪܘܚܗ ܙܗܝ݂ܬܐ ܘܩܕܝܫܬܐ ܕܐܒܘܢ ܚܣܝܐ ܡܪܝ ܕܕܐ܆ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ: ܛܘܒܝܟ ܘܛܒܬܐ ܠܢܦܫܟ ܕܟܝ݂ܬܐ ܘܩܕܝܫܬܐ܆ ܘܠܐ ܐܬܟܬܡܬ݀ ܒܰܣܝܳܢܗ ܕܥܠܡܐ ܥܒܘܪܐ. ܘܫܰܩܠܘܗ̇ ܘܐܣܩܘܗ̇ ܠܪ̈ܘܡܐ ܥܠܝ̈ܐ ܕܫܡܝܐ܆ ܠܐܬܪܐ ܕܰܕܝܳܨܐ ܘܕܚܕܘܬܐ܆ ܟܕ ܡܗܰܠܠܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܒܙܡܝܪ̈ܬܐ ܘܬܫܒ̈ܚܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܙܳܚܘ ܘܐܬܘ ܠܐܘܪܥܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܕܟܝ݂ܬܐ ܘܩܕܝܫܬܐ ܟܠܗܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܟܐܢ̈ܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ. ܘܐܦ ܪ̈ܘܚܬܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܟܕ ܡܩܰܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܣܓܕ̈ܬܐ܆ ܘܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇܆ ܐܝܟ ܕܬܶܫܪܶܐ ܒܡܫܟܢܝ̈ܗܘܢ ܘܒܰܡܛܰܠܠܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܕܰܒܥܶܢܝܢܗ̇ ܢܗܘ̈ܝܢ ܘܢܬܒܰܣ̈ܡܳܢ ܘܢܬܦܰܨܚ̈ܢ. ܘܢܦܫܗ ܕܩܕܝܫܐ ܥܠܬ݀ ܘܣܓܕܬ݀ ܠܐܠܗܘܬܐ ܡܪܝܡܬܐ܆ ܘܐܬܚܠܛܬ݀ ܒܡܰܫܪ̈ܝܬܐ ܘܒܓܘ̈ܕܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܗܝܕܝܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܙܰܡܶܢ ܘܩܪܳܐ ܠܝܘܡܐ ܕܥܘܢܕܢܗ ܐܠܗܝܐ ܐܰܠܦܐ ܘܬܡܢܡܐܐ ܟܗ̈ܢܐ ܠܰܡܥܰܦܳܝܘ ܠܦܓܪܗ ܚܣܝܐ ܘܩܕܝܫܐ. ܘܫܒܥܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܗܘܘ ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܘܡܫܡܫܝܢ ܥܠ ܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܚܣܝܐ ܘܩܕܝܫܐ ܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܘܙܘܡܪ̈ܐ ܘܡܰܥܢܝ̈ܬܐ ܘܡܰܕܪ̈ܫܐ ܘܩܪ̈ܝܢܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܕܠܐ ܫܳܠܶܝܢ ܠܝܠܝ ܐܝܡܡ ܘܐܫܝ݂ܕ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܢܘܗܪܐ ܐܠܗܝܐ. ܟܡܐ ܬܫܡ̈ܫܬܐ ܡܩܝ݂ܡܝܢ ܗܘܘ܆ ܘܟܢܫ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܡܬܒܣܡܝܢ ܗܘܘ ܒܢܘܗܪܐ ܪܒܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܟܗ̈ܢܐ ܘܥܡܡ̈ܐ܆ ܘܒܬܫܡܫܬܐ ܐܡܝ݂ܢܝܢ ܗܘܘ. ܟܗ̈ܢܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܡܩܰܪܒܝܢ ܗܘܘ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܚܠܦܘܗܝ. ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡܕܢܚܝ̈ܐ ܠܰܘܝܘ݂ܗܝ ܘܥܰܦܝܘܗܝ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܕܫܳܘܐ ܗܘܐ ܠܗ܆ ܘܣܳܡܘܗܝ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܒܬܐܓܪܝܬ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܒܥܕܢܐ ܕܒܥܰܘ ܕܒܩܒܪܐ ܢܣܝ݂ܡܘܢܝܗܝ܆ ܟܡܐ ܚܝ̈ܠܐ ܘܐܣܘ̈ܬܐ ܢܒܰܥܘ ܡܢܗ ܠܟܪ̈ܝܗܐ ܘܠܰܡܡܰܚܝ̈ܐ. ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܡܝܐ ܘܥܘܝ݂ܪܐ܆ ܘܐܬܒܪܟ ܡ݂ܢ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ܆ ܐܬܦܬܚ̈ܝ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܚܙܳܐ ܢܘܗܪܐ ܘܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܘܩܠܣ ܠܩܕܝܫܐ. ܟܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܕܰܝܘܐ ܐܘ ܕܟܰܡܝ݂ܢ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܫܐܕܐ܆ ܡܚܕܐ ܕܐܬܩܪܒ ܠܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܕܟܝܐ ܘܩܕܝܫܐ܆ ܐܬܚܪܪ ܘܢܦܰܩ ܡܢܗ ܫܐܕܐ. ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܟܐܒܐ ܟܣܝܐ ܘܓܰܠܝܐ܆ ܐܬܒܪܟ ܡ݂ܢ ܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܐܬܐܣܝ݂ ܘܩܢܳܐ ܚܘܠܡܢܐ. ܘܟܢܫ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܒܳܟܶܝܢ ܗܘܘ ܘܡܰܝܠܠܝ݂ܢ ܥܠ ܦܘܪܫܳܢܗ ܘܥܠ ܓܠܝ݂ܙܘܬܗܘܢ ܕܡ݂ܢ ܥܢܝܳܢܗ܆ ܥܠ ܕܦܳܝܫܝܢ ܝܰܬܡ̈ܐ ܡ݂ܢ ܨܠܘ̈ܬܗ ܘܒܘܪ̈ܟܬܗ. ܘܒܬܪ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܕܫܰܡܠܝܘ ܬܫܡܫܬܗ܆ ܐܫܬܘܬܦܘ ܒܩܘܪܒܢܐ ܘܐܟܠܘ ܠܚܡܐ ܕܦܘܪܫܢܐ. ܘܥܡܡ̈ܐ ܘܟܢܫ̈ܐ ܕܐܬܛܝܒܘ ܗܘܘ ܘܐܬܘ ܠܬܫܡܫܬܗ ܐܦ ܠܩܒܘܪܬܗ܆ ܒܬܪ ܕܐܬܒܰܪܟܘ ܗܘܘ ܡܢܗ ܘܣܡܘܗܝ ܒܩܒܪܐ܆ ܘܬܘܒ ܐܬܒܪܟܘ ܡ݂ܢ ܩܒܪܗ ܩܕܝܫܐ ܘܐܙܕܰܘܰܕܘ ܗܘܘ ܨܠܘ̈ܬܗ ܘܒܘܪ̈ܟܬܐ ܘܐܙܠܘ ܗܘܘ ܠܒܳܬܝ̈ܗܘܢ ܟܕ ܡܥܝ݂ܩܝ݂ܢ ܘܐܒܝ݂ܠܝܢ ܘܟܡܝ݂ܪܝܢ ܥܠܘܗܝ ܕܡ݂ܢ ܐܝܢܐ ܐܒܐ ܚܰܝܘ݂ܣܬܢܐ ܐܬܝܰܬܰܡܘ܆ ܘܡ݂ܢ ܐܝܢܐ ܪܥܝܐ ܛܒܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܚܟܝܡܐ ܐܬܓܰܙܝ݂ܘ܆ ܘܡ݂ܢ ܐܝܢܐ ܪܝܫܢܐ ܘܩܐܡ ܒܐܦ̈ܐ ܘܣܐܓ ܬܘܪ̈ܥܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܬܓܠܶܙܘ. ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܥܒܪ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܡܚܘ̈ܬܐ ܘܫܒ̈ܛܐ ܕܪܘܓܙܐ܆ ܘܡܰܟܠܶܐ ܗܘܐ ܡܘܬܢ̈ܐ ܡܢܗܘܢ܆ ܘܐܫܬܩܶܠܘ ܡܢܗܘܢ. ܢܗܘܐ ܕܘܟܪܢܗ ܠܒܘܪ̈ܟܬܐ ܘܨܠܘ̈ܬܗ ܢܗܘܝ̈ܢ ܫܘܪܐ ܘܣܶܬܳܪܐ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ܆ ܢܰܣܶܩ ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܐܒܐ ܕܓܒܳܝܗܝ ܘܠܒܪܗ ܣܓܝܕܐ ܕܚܰܝܠܗ ܘܢܰܨܚܗ ܒܐܓܘܢܐ ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܓܰܡܪܗ ܒܟܠܗܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܬܐ. ܘܥܠ ܩܪ̈ܘܝܐ ܘܥܠ ܫܡܘ̈ܥܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܢܗܘܘܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܰܐܟܬܶܒ ܘܐܡܪܗ̇ ܠܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ ܡܥܰܠܝܬܐ ܕܗܘܝܘ ܩܫܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܬܐܓܪܝܬܢܝܐ܆ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܬܠܡܝܕܗ ܕܐܒܘܢ ܚܣܝܐ ܡܪܝ ܕܕܐ. ܗ݂ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܩܫܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܣܪܚܗ ܗܘܐ ܗ݂ܘ ܡܪܝ ܕܕܐ܆ ܘܗ݂ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܳܕܥ ܗܘܐ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܘܣܥܘܪ̈ܘܬܗ܆ ܘܡܫܡܫ ܗܘܐ ܠܗ܆ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪ ܥܢܝܢܗ܆ ܘܢܫܬܘܐ ܟܠܢ ܘܟܠܗܘܢ ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܠܪ̈ܚܡܐ ܘܚܢܢܐ܆ ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘ̈ܒܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ. ܘܢܶܬܚܢܶܢ ܒܝܘܡ ܕܝ݂ܢܐ܆ ܚܢܢ ܘܥܢܝ̈ܕܝܢ ܘܟܠܗܘܢ ܥܢܝ̈ܕܐ ܡܗܝܡܢ̈ܐ܆ ܘܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ̇ ܕܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܘܕܚܣܝܐ ܓܒܝܐ ܪܡ ܒܓܒܰܝ̈ܐ ܡܪܝ ܕܕܐ܆ ܘܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫ̈ܐ ܕܪܰܚܡܘ݂ܗܝ ܠܡܪܢ ܘܢܛܪܘ ܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ܆ ܘܠܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

ܘܡ݂ܢ ܕܗܘܳܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܬܐܓܪܝܬ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܡܪܥܝܬܐ ܕܐܬܓܥܠܬ݀ ܠܗ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ܆ ܐܩܝܡ ܗܘܐ ܒܕܘܟܬܗ ܚܠܦܘܗܝ ܡܕܒܪܢܐ ܥܠ ܕܝܪܗ ܘܥܠ ܕܝܪ̈ܝܐ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܠܪܒܢ ܐܝܣܚܩ ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ ܕܪܳܓܘ݂ܠܐ ܕܓܗܢܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܬܒܢܝܬ݀ ܥܠ ܫܡܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ܆ ܒܢܰܚܠܐ ܕܶܐܣܦܶܣ ܩܪܝܬܐ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܦܝ݂ܪ. ܘܗܢܐ ܪܒܢ ܐܝܣܚܩ ܩܕܝܫܐ ܘܕܝܪܝܐ ܢܟܦܐ ܘܙܗܝܐ܆ ܒܪ ܚܠܗ ܕܐܒܘܢ ܚܣܝܐ ܡܪܝ ܕܕܐ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܡ݂ܢ ܣܝ݂ܕܘܣ ܩܪܝܬܐ. ܘܗܘܳܐ ܕܟܕ ܐܶܙܰܠ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬ݀ ܩܘܕ̈ܫܐ ܘܐܬܒܪܟ ܡ݂ܢ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܕܗܠܟ ܒܗܝܢ ܡܪܢ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܘܰܢܚܶܬ ܬܘܒ ܠܡܕܒܪܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܐܬܒܪܟ ܡ݂ܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܗ܆ ܘܗܦܰܟ ܒܫܠܡܐ ܡ݂ܢ ܐܘܪܫܠܡ܆ ܘܒܥܳܐ ܕܢܐܙܠ ܠܕܝܪܗ ܕܨܝܕ ܬܒܪܝܙ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܡܪܝܐ ܠܐ ܨܒܳܐ ܕܬܗܘܐ ܗܕܐ ܗܟܢ܆ ܐܠܐ ܐܫܬܚܠܦܬ݀ ܐܘܪܚܐ ܩܕܡܘܗܝ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܶܐܬܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܪܳܓܘܠܐ ܕܓܗܢܐ܆ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܦܝ݂ܪ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܕܒܝܬ ܙܒܕܝ. ܘܒܢܳܐ ܠܗ ܕܝܪܐ ܒܢܰܚܠܐ ܕܐܣܦܣ ܡܢܗ̇ ܠܓܪܒܝܐ܆ ܐܝܟܐ ܕܐܩܝܡ ܘܢܰܚܶܡ ܠܬܪܝܢ ܡܝ̈ܬܐ ܕܩܛܠܬ݀ ܗܘܬ݀ ܐܢܘܢ ܐܟܕܢܐ. ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܟܕ ܫܡܥܘ ܗܘܘ ܒܗ ܒܢܝ̈ ܓܢܣܗ ܘܛܘܗܡܗ ܒܢܝ̈ ܣܝ݂ܕܘܣ ܩܪܝܬܗ ܘܝ݂ܕܥܘ ܒܗ ܕܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܝܟܐ ܥܳܡܰܪ܆ ܐܶܬܳܐ ܗܢܐ ܪܒܢ ܐܝܣܚܩ ܒܪ ܚܠܗ ܠܘܬܗ ܠܕܝܪܐ ܕܐܣܦܣ܆ ܐܬܬܰܠܡܰܕ ܠܗ ܘܗܘܳܐ ܠܘܬܗ ܕܝܪܝܐ ܨܝܕ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܒܰܪ ܥܡܬܗ ܒܕܝܪܐ ܕܐܣܦܣ. ܘܗܘܘ ܥܡܗ ܐܪܒܥܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ܆ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܓܡܝܪ̈ܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܠܬܐܓܪܝܬ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܡܪܥܝܬܗ܆ ܠܗ ܠܗܢܐ ܪܒܢ ܐܝܣܚܩ ܒܪ ܚܠܗ ܐܩܝܡ ܗܘܐ ܪܝܫܐ ܘܦܩܘܕܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܒܕܘܟܬܗ ܘܚܠܦܘܗܝ ܒܗ̇ܝ ܕܝܪܐ ܕܨܝܕ ܐܣܦܣ. ܘܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܐܶܙܰܠ ܠܬܐܓܪܝܬ ܡܕܝܢ̱ܬܗ ܘܡܪܥܝܬܗ. ܘܬܡܢ ܣܥܰܪ ܚܝ̈ܠܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ܆ ܘܬܡܢ ܫܰܠܡ ܡܫܘ݂ܚܬܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ ܘܕܝܘ̈ܡܬܗ ܘܫܢܝ ܠܘܬ ܡܪܗ܆ ܘܬܡܢ ܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ. ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܢܰܡܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܫܝܢܗ ܘܫܠܡܗ ܒܥܠܡܐ ܘܥܕܬܐ ܕܝܠܗ ܘܒܡܪܥܝܬܗ ܒܐܪܒܥ ܦܢܝ̈ܬܐ ܕܥܠܡܐ܆ ܘܢܶܛܪܘܕ ܡ݂ܢ ܒܝܢܬܢ ܩܪ̈ܒܐ ܘܩܺܐܪ̈ܣܐ ܘܫܓܘܫܝ̈ܐ. ܘܢܒܰܛܠ ܡܢܢ ܚܪܒܐ ܘܫܶܒܝܐ ܘܟܦܢܐ ܘܡܘܬܢܐ܆ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ̇ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܘܕܚܣܝܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܕܫܠܡܢܢ ܬܫܥܝܬܗ ܘܕܩܕܝ̈ܫܐ ܟܢܰܘ̈ܬܗ ܘܕܟܠܗܘܢ ܣܗ̈ܕܐ܆ ܠܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܪܝ ܕܕܐ ܕܥܠ ܕܘܒܪ ܚܝܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ