ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܪܝܫܐ ܕܐܒܝ݂̈ܠܐ

ܥܠ ܣܒܪܐ ܘܬܘܟܠܢܐ ܕܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ ܟܬܒܐ ܕܢܨܚܢܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܓܪܒܝܝܐ ܘܪܝܫܐ ܕܐܒܝ̈ܠܐ

 

 

ܡܘܡܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܒܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܡܪܚ ܢܶܠܚܶܐ ܐܘ ܢܶܥܛܶܐ ܐܘ ܢܚܰܠܦ ܐܘ ܢܚܰܒܠ ܡܠܘ̈ܗܝ ܕܟܬܒܐ ܗܢܐ. ܘܐܢ ܐ̱ܢܫ ܟܳܬܒ ܠܗܘܢ ܒܟܬܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܕܠܐ ܩܘܛܥ ܪܥܝܢܐ ܟܳܬܒ ܠܗܝܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܠܦܘܬ ܢܘ݂ܣܟܐ. ܒܟܠ ܕܪ ܘܕܪ ܘܒܟܠܙܒܢ܆ ܙܕܝ̈ܩܐ ܒܒܪܝܬܐ ܫܟܝܚܝܢ ܗܘܘ. ܘܙܕܝܩܐ ܡ݂ܢ ܙܕܝܩܐ ܡܝܰܬܪ ܗ݂ܘ ܒܚܘܒܗ܆ ܐܝܟ ܟܘܟܒܐ ܡ݂ܢ ܟܘܟܒܐ ܒܫܘܒܚܐ. ܘܐܬܠܝܛܐ ܡ݂ܢ ܐܬܠܝܛܐ ܡܥܰܠܰܝ ܗ݂ܘ ܒܥܰܡܠܗ܆ ܐܝܟ ܫܡܫܐ ܡ݂ܢ ܣܗܪܐ ܒܙܝ݂ܘܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܒܝܠܐ܆ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܬ ܗܘܐ܆ ܐܠܐ ܕܝܢ ܓܡܝܪܘܬܗ ܕܗܢܐ ܠܕܟܠܗܘܢ ܥܳܠܒܐ. ܐܦ ܙܕܝ̈ܩܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܕܪܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ܆ ܐܠܐ ܐܬܠܝܛܘܬܗ ܕܗܢܐ ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܡܥܰܠܝܐ܆ ܘܩܰܪܝܒ ܐ̱ܢܐ ܐܚܝ̈ ܕܺܐܡܪ ܐܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐ̱ܢܐ܆ ܕܐܦܠܐ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܘܥܠܡ̈ܐ ܫܡܝܥܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܐܬܠܝܛܘܬܐ ܒܢܝ̈ ܒܣܪܐ ܫܡܫܘ.

 

ܐܬܐ ܩܕܡܝܬܐ: ܥܠ ܚܙܘܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܙܝ ܠܝܘܣܦ ܐܒܝܠܐ ܡܛܠ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ. ܫܘܪܝܐ ܕܝܢ ܕܓܒܝܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܗܟܢܐ ܗܘܬ݀. ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܫܡܗ ܝܘܣܦ ܓܒܪܐ ܣܒܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܫܡܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܢܬܝܕܥ ܒܥܠܡܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܙܕܝܩܐ ܝܘܣܦ܆ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܕܘܟܬܗ ܡܛܠ ܓܒܝܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܩܰܕܡ ܒܰܕܩ ܗܘܐ. ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ ܕܐܬܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ: ܕܗܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܳܬܶܐ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡܬܓܠܐ ܒܥܠܡܐ ܙܕܝܩܐ ܚܕ ܘܫܡܗ ܒܪܨܘܡܐ ܘܡܝܬܪܐ ܙܕܝܩܘܬܗ ܕܗܢܐ ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܕܪܗ ܐܝܟ ܕܡܝܰܬܪ ܝܘܚܢܢ ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܝ݂ܠܝ݂ܕܰܝ̈ ܢܫ̈ܐ. ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܝܘܣܦ ܛܘܒܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܡܥܝܢ: ܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܝܕܥ ܐܢ̱ܬ ܗܠܝܢ؟ ܕܠܡܐ ܢܒܝܐ ܐܢ̱ܬ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ: ܐܢܐ ܢܒܝܐ ܠܐ ܐܝ݂ܬܝ܆ ܐܠܐ ܒܚܶܙܘܐ ܕܐܠܗܐ ܚܙܺܝܬ ܗܠܝܢ. ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܠܥܝܢ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܡܕܡ ܕܚܙܳܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܓܒܝܐ ܕܐܒܝ݂̈ܠܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܟܘ݂ܪܳܐ ܕܫܰܡܫܝ݂ܛ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܡ݂ܢ ܩܪܝܬܐ ܥܘܬܢ. ܘܫܡܐ ܕܐܒܘܗܝ ܚܢܘܟ܆ ܘܡܝܬ ܐܒܘܗܝ ܟܕ ܗܘܳܐ ܛܘܒܢܐ ܝܠܘܕܐ܆ ܘܗܘܬ݀ ܐܡܗ ܠܓܒܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܡ݂ܢ ܩܪܝܬܐ܆ ܘܫܡܗ ܣܰܟܝܰܐ. ܐܦ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܝܠܘܕܐ ܒܪܨܘܡܐ ܥܡ ܐܡܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ.

 

ܐܬܐ ܕܬܪܬܝܢ: ܥܠ ܟܠܒ̈ܐ ܕܐܬܘ ܠܒܪܨܘܡܐ.

 

ܘܗܘܳܐ ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܨܘܡܐ ܫܒܪܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܚܩܠܐ܆ ܘܐܣܬܩܒܠܘ ܟܠܒ̈ܐ ܣܪ̈ܝ݂ܚܐ ܕܡ݂ܢ ܥܢ̈ܐ ܥܒܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܠܝܠܘܕܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܆ ܐܬܡܪܡܪܘ ܥܠܘܗܝ ܩܫܝܐܝܬ ܘܪܗܛܘ ܟܠܒ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܘܠܒܟܘܗܝ ܘܛܥܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܪܗܛܝܢ ܘܡܢܰܟܬܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܗ̇ܢܘܢ ܟܠܒ̈ܐ ܘܥܕܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܓܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܗܐ ܐܢܫ̈ܐ ܒܥܢܗ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܐܬܝܢ ܗܘܘ ܒܚܩܠܐ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܐܢܘܢ ܠܟܠܒ̈ܐ ܕܡܫܬܢܕܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܒܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ܆ ܣܒܪܘ ܗܘܘ ܕܥܠ ܚܝܘܬܐ ܡܕܡ ܡܬܟܬܫܝܢ ܗܘܘ ܟܠܒ̈ܐ. ܘܩܪܒܘ ܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܠܘܬ ܟܠܒ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܘܐܫܟܚܘܗܝ ܠܝܠܘܕܐ ܒܪܨܘܡܐ ܟܕ ܪܡܶܐ ܒܡܨܥܬܐ܆ ܘܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܟܠܒ̈ܐ ܠܓܒܗ ܡܬܬܠܐ ܒܗ ܒܝܠܘܕܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܫܩܠܘ ܗܘܘ ܟܐܦ̈ܐ ܘܚܘܛܪ̈ܐ ܘܐܥܕܝܘܗܝ ܡ݂ܢ ܟܠܒ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ. ܘܐܬܩܪܒܘ ܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܠܘܬ ܝܠܘܕܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܡܬܒܰܩܶܝܢ ܒܗ ܐܝܟܢܐ ܕܢܚܙܘܢ ܗܘܘ ܢܘܟܬܬܐ ܕܟܠܒ̈ܐ. ܘܚܳܙܝܢ ܗܘܘ ܕܐܦܠܐ ܚܕܐ ܫܘܡܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܡܬܚܙܝܐ ܗܘܬ ܒܗ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܟܠܗ̇ ܕܐܣܬܥܪܬ݀܆ ܡܛܠ ܢܣܝܘ̈ܢܐ ܕܣܛܢܐ ܕܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܶܐܬܳܐ ܥܠܘܗܝ ܘܡܛܠ ܬܟܬܘ̈ܫܐ ܕܚܢ̈ܦܐ ܘܩܪ̈ܒܐ ܕܐܪ̈ܣܝܣ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ݂ܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܡܛܝܒܝܢ ܗܘܘ ܕܥܡܗ ܝܠܘܕܐ ܒܪܨܘܡܐ ܢܰܩܪܒܘܢ. ܘܩܕܡܐܝܬ ܐܬܝܕܥܬ݀ ܓܒܝܘܬܗ ܘܙܟܘܬܗ ܕܝܠܘܕܐ܆ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܙܟܐ ܒܟܠܗܘܢ ܐܓܘ̈ܢܐ ܘܡܛܝܒ ܗܘܐ ܠܡܬܦܰܨܳܝܘ݂ ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܢܟܝܢ̈ܐ ܕܐܝܟܢܐ ܕܢܦܰܠ ܒܐܝ̈ܕܝ ܟܠܒ̈ܐ ܡܚܰܒܠܢ̈ܐ܆ ܘܠܐ ܚܘܝܘ ܫܘ̈ܡܬܐ ܒܗܕܡܘ̈ܗܝ܆ ܘܗܟܢܐ ܥܬܝܕ ܠܡܶܦܰܠ ܒܐܓܘ̈ܢܐ ܥܡܝ̈ܩܐ ܘܢܟܝܢ̈ܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܢܦܫܗ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܐܥܕܝܘܗܝ ܠܝܠܘܕܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܟܠܒ̈ܐ܆ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܕܡܪܝܢ ܥܠ ܡܕܡ ܕܚܙܘ ܘܗܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܬܡܠܝ ܛܝܒܘܬܐ܆ ܘܐܝܟ ܕܒܢܒܝܘܬܐ ܐܡ݂ܪ: ܐܢ ܚܝܐ ܐ̱ܢܐ ܐܚܝ̈܆ ܡܬܕܟܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܐܬ ܐ̱ܢܐ܆ ܗܘܰܝܬܘܢ ܡܬܕܟܪܝܢ ܠܝ܆ ܕܗܢܐ ܝܠܘܕܐ ܡܐܢܐ ܗܘ ܓܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܕܡ ܪܒܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܘܗܕܐ ܓܝܪ ܐܬܐ ܕܐܬܚܙܝܬ݀ ܒܗ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܫܚܝ݂ܡܐܝܬ ܐܣܬܥܪܬ݀. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܝܠܘܕܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܕܫܡܰܥ ܗܠܝܢ ܡ݂ܢ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ܆ ܢܒܥܬ݀ ܗܘܬ݀ ܒܪܥܝܢܗ ܕܠܡܕܒܪܐ ܢܦܘܩ. ܘܗܘܳܐ ܝܘܡܐ ܕܟܢܫܐ ܪܒܐ ܒܫܳܡܫܝ݂ܛ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܢܚܬܘ ܗܘܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܝܠܘܕܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܟܢܫܐ܆ ܘܐܦ ܠܗ ܠܫܒܪܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܠܘܝ݂ܬܗܘܢ ܕܒܰܪܘ ܗܘܘ. ܘܫܒܰܩ ܐܢܘܢ ܬܡܢ ܒܫܳܡܫܝ݂ܛ ܘܥܪܰܩ ܡܢܗܘܢ ܘܡܛܳܐ ܗܘܐ ܠܦܪܬ ܢܗܪܐ ܪܒܐ ܕܥܠ ܓܢ̱ܒ ܫܡܫܝ݂ܛ ܥܳܒܪ ܗܘܐ. ܘܒܟܐ ܗܘܐ ܘܡܗܠܟ ܥܠ ܣܦܬܗ ܕܢܗܪܐ. ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܛܝܒܬ݀ ܘܐܝܬܝܬ݀ ܠܬܡܢ ܐܒܝ݂ܠܐ ܚܕ ܡܣܰܪܩܐ ܕܦܘܪܫܢܐ ܘܫܡܗ ܐܒܪܗܡ. ܟܕ ܚܙܝܗܝ ܕܝܢ ܐܒܪܗܡ ܛܘܒܢܐ ܠܒܪܨܘܡܐ ܫܒܪܐ܆ ܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܛܠܝܐ܆ ܠܡܢܐ ܒܟܐ ܐܢ̱ܬ ܘܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܐܝܬܝܟ ܘܠܐܝܟܐ ܐܙܠ ܐܢ̱ܬ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܫܒܪܐ ܒܪܨܘܡܐ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܡܪܝ܆ ܝܬܡܐ ܐܝ݂ܬܝ ܘܐܒܝ ܡܝܬ ܠܗ ܘܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܗܘܐ ܥܒܕܐ ܠܡܫܝܚܐ. ܘܥܢܳܐ ܬܘܒ ܛܘܒܢܐ ܐܒܪܗܡ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܘܐܝܟܐ ܣܝ݂ܡܐ ܒܪܥܝܢܟ ܕܬܐܙܠ ܬܦܠܘܚ ܠܡܫܝܚܐ؟ ܘܥܢܳܐ ܝܠܘܕܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܦܘܩ ܐܗܘܐ ܕܝܪܝܐ ܕܺܐܙܠ ܠܡܕܒܪܐ ܐܝܟܐ ܕܐܦܠܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܐܝܢ ܘܐܦ ܡܗܰܠܟܝܢ. ܘܥܢܳܐ ܬܘܒ ܛܘܒܢܐ ܐܒܪܗܡ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܒܪܝ܆ ܝܠܘܕܐ ܐܝܬܝܟ ܘܡܕܒܪܐ ܣܓܝ ܥܣܶܩ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢ̱ܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܠܡܥܡܪ ܒܗ. ܝܠܘܕܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܐܝܟ ܐܡܪܐ ܒܪܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܠܟܠ ܡܶܠܐ ܡܗܝܡܢ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܗܕܐ܆ ܙܥܪܬ݀ ܢܦܫܗ ܘܐܚܕܘܗܝ ܨܘܪ̈ܢܐ ܘܠܐ ܝܳܕܥ ܗܘܐ ܕܡܢܐ ܢܦܢܐ ܠܗ. ܘܥܢܳܐ ܬܘܒ ܐܒܪܗܡ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܫܒܪܐ ܒܪܨܘܡܐ: ܐܢ ܐ̱ܢܫ ܒܪܝ ܥܳܒܕ ܒܟ ܛܝܒܘܬܐ ܡܛܠ ܡܪܢ ܘܡܘܒܠ ܠܟ ܠܕܝܪܐ܆ ܕܠܡܐ ܟܝ ܥܪܩ ܐܢ̱ܬ؟ ܘܥܢܳܐ ܬܘܒ ܝܠܘܕܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܡܪܝ܆ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡܫܬܘܕܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܕܠܐ ܬܘܒ ܗܦܟ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܕܢܦܩܶܬ ܒܗ̇. ܗܝܕܝܢ ܕܰܒܪܗ ܛܘܒܢܐ ܐܒܪܗܡ ܘܶܐܙܠ ܥܡܗ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܡܛܰܘ ܠܕܝܪܐ ܪܒܬܐ ܚܕܐ ܕܩܕܡܝܗܘܢ܆ ܐܦܝܣ ܐܢܘܢ ܐܒܪܗܡ ܛܘܒܢܐ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܐܝܟ ܕܢܩܒܠܘܢܝܗܝ ܠܝܠܘܕܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܪܝܡ ܩܠܗ ܘܩܪܳܐ ܘܒܟܳܐ ܘܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܐܒܪܗܡ ܛܘܒܢܐ: ܡܪܝ ܐܠܘ ܗܪܟܐ ܡܢܳܚ ܗܘܐ ܡܪܝ ܕܐܩܘܐ. ܠܗܪܟܐ ܬܪܨ ܗܘܐ ܠܝ ܡܪܢ ܠܡܐܬܐ ܒܩܕܡܝܬܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܠܘܬܟ ܨܒܳܐ ܐܠܗܐ ܕܐܗܘܐ ܡܛܠ ܕܒܟ ܦܓܥܶܬ ܩܕܡܐܝܬ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܗܕܐ ܛܘܒܢܐ ܐܒܪܗܡ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ܆ ܟܪܝܬ݀ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܘܕܰܒܪܗ ܠܒܪܨܘܡܐ ܫܒܪܐ ܘܶܐܙܠ ܥܡܗ ܡ݂ܢ ܬܡܢ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܬܢܩܦܘ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ. ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܝܪܒܘ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܐܫܬܡܗ ܒܥܠܡܐ. ܘܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܫܰܠܡ ܚܝܘ̈ܗܝ܆ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܚܘܝ ܒܚܝܘ̈ܗܝ܆ ܘܒܡܘܬܗ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܕܒܚܝܘ̈ܗܝ ܡܚܘܐ. ܘܚܝ̈ܠܐ ܬܡܝ̈ܗܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܥܠ ܓܪ̈ܡܘܗܝ. ܘܐܦ ܠܕܪܓܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܐ ܐܬܩܪܒ. ܗܘܝܘ ܡܪܝ ܐܣܛܦܢܘܣ ܕܟܬܰܒ ܬܫܥܝܬܗ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܣܓܝ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܕܥܠܘܗܝ ܐܫܬܥܐ܆ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܒܪܗܡ ܛܘܒܢܐ ܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܘܫܒܰܩ ܐܢܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܛܠܝ̈ܐ ܘܠܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܥܡܗܘܢ ܫܬ ܫܢܝ̈ܢ ܠܚܘܕ ܬܡܢ ܩܘܝ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܩܕܡܝܐ: ܕܐܘܪܚܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܶܐܙܠ ܒܪܨܘܡܐ ܠܐܘܪܫܠܝܡ

 

ܛܠܝܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܗܘܬ݀ ܥܠ ܒܠܗ ܕܢܐܙܠ ܢܨܠܐ ܒܐܘܪܫܠܝܡ. ܘܠܒܝ݂ܫ ܗܘܐ ܪܘܩܥܐ ܕܣܩܐ ܥܦܝ̈ܦܬܐ ܕܪ̈ܨܝܕܢ ܗܘܝ̈ ܒܫܘ̈ܝܬܐ ܥܒ̈ܝܬܐ ܕܣܥܪܐ ܘܕܥܡܪܐ. ܘܣܡ ܒܪܥܝܢܗ ܟܕ ܐܳܙܠ ܗܘܐ ܒܐܘܪܚܐ ܠܐܘܪܫܠܝܡ ܕܠܐ ܢܐܣܢ ܡܣܐܢ̈ܐ ܘܠܐ ܣܕ̈ܠܐ ܒܐܘܪܚܐ ܘܠܐ ܢܣܰܒ ܟܝ݂ܣܐ ܘܠܐ ܬܪܡܠܐ ܘܠܐ ܢܛܥܢ ܫܒܛܐ ܘܠܐ ܣܝܒܪܬܐ. ܡ݂ܢ ܕܘܟܐ ܠܕܘܟܐ ܘܠܐ ܢܥܘܠ ܠܩܪܝܬܐ ܘܠܐ ܢܥܒܪ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܠܐ ܢܩܒܠ ܟܣܦܐ ܘܠܐ ܢܚܳܫܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܶܙܠ ܘܥܛܰܦ ܥܕܡܐ ܠܡܕܢܚܐ. ܚܢ̈ܦܐ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܗܘܘ ܒܐܬܪܐ ܕܦܠܣܛܝ݂ܢܝ ܘܒܐܪܥܐ ܕܥܪ̈ܒܝܐ ܘܕܦܘܢܝ݂ܩܝ݂ ܘܙܥܘܪܝܢ ܗܘܘ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ܆ ܘܝܘܕܝ̈ܐ ܘܫܡܪ̈ܝܐ ܟܗܝܢܝܢ ܗܘܘ܆ ܘܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܒܗ̇ܝ ܐܪܥܐ ܪܕܝ݂ܦܝ݂ܢ ܗܘܘ. ܘܡܛܠ ܕܚܳܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܛܠܝܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܠܘܕܐ ܘܐ̱ܢܫ ܐ̱ܚܪܝܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ܆ ܡܛܠܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܘܡܳܚܶܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܡܫܬܢܕܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܒܟܠ ܕܘܟ ܘܛܳܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܕܬܪܝܢ: ܡܛܠ ܣܬܘܐ ܕܐܘܠܨܢܐ ܕܥܒܰܕ ܒܪܨܘܡܐ ܒܛܠܝܘܬܗ

 

ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܗܦܰܟ ܛܠܝܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܐܪܥܐ ܠܦܢܝ݂ܬܐ ܕܡܕܢܚܐ܆ ܢܦܰܩ ܗܘܐ ܠܗ ܬܘܒ ܘܶܐܙܠ ܠܛܘܪܐ ܚܕ ܚܪܒܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܘܗܘܳܐ ܬܡܢ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܣܬܘܐ ܬܚܝܬ ܬܠܓܐ ܘܓܠܝܕܐ. ܘܣܝܒܪܬܐ ܬܡܢ ܡ݂ܢ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܩܒܠ܆ ܐܠܐ ܠܳܩܛ ܗܘܐ ܬܕܐܐ ܐܘܟܝܬ ܓܶܠܐ ܪܓܝܐ ܡ݂ܢ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܓܰܠܝ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܡ݂ܢ ܬܠܓܐ ܘܡܣܬܝܒܪ ܗܘܐ. ܘܠܙܒܢܐ ܕܝܢ ܕܢܝܣܢ ܐܶܙܠ ܠܛܘܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܪܡܐ ܘܩܪܝܪܐ ܘܬܡܢ ܡܣܬܝܒܪ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܥܩܪ̈ܐ ܕܥܣܒܐ ܥܕܡܐ ܕܒܳܫܠܝ݂ܢ ܗܘܘ ܦܐܪ̈ܐ ܕܐܝܠܢ̈ܐ ܕܒܰܪܐ. ܘܩܘܝ ܬܡܢ ܟܕ ܐܳܟܠ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܦܐܪ̈ܝܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܣܬܘܐ. ܒܝܪܚܐ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ ܕܣܬܘܐ ܐܶܙܠ ܘܰܥܒܰܪ ܥܠ ܩܪܝܬܐ ܚܕܐ܆ ܘܝܳܬܒܐ ܗܘܬ݀ ܗܕܐ ܩܪܝܬܐ ܒܛܘܪ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ ܕܓܪܒܝܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܐܒܗܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܐܡܪܘ ܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܢܟܰܬܪ ܠܘܬܗܘܢ ܘܢܥܒܕܘܢ ܠܗ ܕܝܪܐ.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܕܬܠܬܐ: ܥܠ ܡܥܪܬܐ ܕܒܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܟܕ ܣܳܒܪ ܕܡܐܬ ܗܘܐ ܒܐܘܠܨܢܐ

 

ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܐܬܪܥܝ ܒܢܦܫܗ ܕܢܩܘܐ ܬܡܢ ܒܗ ܒܣܬܘܐ ܗ̇ܘ ܢܶܒܢܶܐ ܠܗ ܢܩܥܐ ܕܡܥܪܬܐ ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܫܩܝ݂̈ܦܐ ܘܟܐܦܐ. ܘܢܦܘܫ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܬܡܢ ܒܣܬܘܐ ܘܢܡܘܬ ܡ݂ܢ ܟܦܢܐ. ܬܠܓܐ ܓܝܪ ܣܓܝܐܐ ܗܘܳܐ ܒܗ ܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܗܠܟ ܒܗ ܣܟ ܐܘ ܕܢܐܙܠ ܡ݂ܢ ܕܘܟܬܐ ܠܕܘܟܬܐ. ܘܥܠܝܗ̇ ܕܗܕܐ ܣܳܒܪ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡܐ ܕܗܳܘܐ ܬܠܓܐ ܒܣܬܘܐ܆ ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡܨܐ ܕܢܐܬܐ ܨܐܕܘܗܝ܆ ܘܡܬܐܠܨ ܬܘܒ ܬܡܢ ܡ݂ܢ ܟܦܢܐ ܘܡܐܬ. ܘܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܝܳܨܦ ܟܠ܆ ܐܶܙܠ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܫܟܚ ܒܫܩܝ݂ܦܐ ܚܕ ܪܡܐ ܢܩܥܐ ܙܥܘܪܐ ܕܥܡܪܐ ܒܗ ܕܒܐ. ܚܰܝܘܰܬ ܒܰܪܐ ܣܓܝܐܬܐ ܓܝܪ ܫܟܝ݂ܚܐ ܗܘܬ݀ ܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ. ܘܥܡܰܪ ܒܗ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܗ̇ܘ ܢܩܥܐ ܒܣܬܘܐ܆ ܘܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܦܪܢܣܬܗ ܘܠܐ ܡܝܬ. ܘܠܙܒܢܐ ܕܝܢ ܕܩܝܛܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܫܢ̱ܬܐ ܩܒܠ ܗܘܐ ܬܠܡܝܕܐ ܚܕ ܘܒܬܪ ܫܢ̣ܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ܆ ܐ̱ܚܪܢܐ ܬܘܒ ܩܒܠ ܗܘܐ  ܬܪܝܢ ܐܘ ܬܠܬܐ.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܕܐܪܒܥܐ: ܥܠ ܩܰܘܡܐ ܕܰܠܒܝ݂ܟ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ

 

ܫܪܝ  ܕܒܐܘܠܨܢܐ ܪܘܪܒܐ ܢܕܕܐ ܗܘܐ. ܘܗܘܳܐ ܕܟܕ ܡܓܣ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ܆ ܘܡܬܒܩܐ ܒܟܘܟ̈ܒܐ܆ ܘܗܐ ܕܚܠܬܐ ܘܪܬܝ݂ܬܐ ܢܦܠܬ݀ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܥܠܘܗܝ. ܘܐܬܪܥܝ ܛܘܒܢܐ ܒܢܦܫܗ ܘܐܡ݂ܪ: ܐܝܟܢܐ ܡܡܪܚ ܐ̱ܢܐ ܕܐܓܣ ܥܠ ؟ ܥܠ ܓܒܝ؟؟؟؟؟ ܕܐܠܗܐ ܩܐܡ ܘܚܐܪ ܒܝ. ܘܐܢ ܥܒܕܐ ܩܕܡ ܡܪܐ ܕܒܣܪܐ ܠܐ ܡܡܪܚ ܕܢܐܓܣ܆ ܐܝܟܢܐ ܡܓܣ ܐ̱ܢܐ ܩܕܡ ܡܪܗ̇ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ؟ ܘܫܘܰܪ ܘܩܡ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܗܘܳܐ ܒܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܚܫܒܬܐ. ܘܬܟܝ݂ܒܐܝܬ ܣܓܕܬܐ ܡܩܰܪܒ ܗܘܐ. ܘܬܘܒ ܐܬܪܥܝ ܒܪܨܘܡܐ ܒܢܦܫܗ ܘܐܡ݂ܪ: ܕܐܢ ܬܘܒ ܬܠܡܝܕܐ ܩܕܡ ܪܒܗ ܠܐ ܡܡܪܚ ܕܢܬܒ܆ ܐܢܐ ܡܚܝ݂ܠܐ ܐܝܟܢܐ ܡܡܪܚ ܐ̱ܢܐ ܕܩܕܡ ܒܪܘܝܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܟܠܗܝܢ ܐܬܒ؟ ܘܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܨܠܰܒ ܢܦܫܗ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ. ܘܬܘܒ ܠܐ ܨܒܳܐ ܠܡܶܬܰܒ ܠܡܓܣܘ݂ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܥܘܢܕܢܗ. ܘܗܟܢܐ ܩܘܝ ܫܢܝ̈ܢ ܚܡܫܝܢ ܘܐܪܒܥ.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܕܚܡܫܐ

 

ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܝܢ܆ ܫܪܝ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܡܶܙܩܰܦ ܢܦܫܗ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܥܕܟܝܠ ܐܦܠܐ ܫܡܝ݂ܥ ܗܫܐ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܕܐܝܬ ܐ̱ܢܫ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܠܐ ܡܓܣ ܐܘ ܝܳܬܒ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܫܪܝܬ݀ ܨܒܘܬܐ ܗܕܐ ܒܝܬ ܐܚ̈ܐ ܠܡܗܘܐ ܐܬܐ ܕܬܠܬ ܥܠ ܓܪܝ݂ܨܬܐ ܕܠܚܡܐ ܕܣܓܝܬ݀. ܘܟܕ ܐܩܦ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܗܢܐ܆ ܩܕܡܐܝܬ ܚܘܝ ܐܠܗܐ ܠܘܬܗ ܐܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܟܢܐ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܠܗ ܘܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܒܗ̇ܘ ܢܩܥܐ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܘ܆ ܒܥܘ ܓܪܝܨܬܐ ܚܕܐ ܕܠܚܡܐ ܕܣܥܪ̈ܐ ܘܣܡܘܗ̇ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܘܐܟܠܘ ܡܢܗ̇ ܘܝ݂ܬܪ ܡܢܗ̇ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܦܠܓܗ̇. ܘܬܘܒ ܗܟܢܐ ܣܡܘܗ̇ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܝܘܡ ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ ܘܐܟܠܘ ܡܢܗ̇ ܘܣܒܥܘ ܘܗ݂ܝ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܩܘܝܬ݀. ܘܬܘܒ ܣܡܘܗ̇ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ܆ ܘܐܟܠܘ ܡܢܗ̇ ܟܠܗܘܢ ܡܠܝܐܝܬ܆ ܘܡܕܡ ܠܐ ܚܣܪ. ܘܗܟܢܐ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ̇ ܝܘ̈ܡܬܐ ܫܒܥܐ ܘܗ݂ܝ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗ̇܆ ܗܟܢܐ ܦܝܫܐ ܗܘܬ݀.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܕܫܬܐ: ܥܠ ܢܙܝܪܘܬܐ ܕܐܬܢܙܪ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܢܙܪ ܕܝܢ ܦܣܰܩ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܢܦܫܗ ܡ݂ܢ ܠܚܡܐ. ܕܫܒܥܐ ܡ݂ܢ ܚܡܪܐ. ܕܬܡܢܝܐ ܘܡ݂ܢ ܡܫܚܐ. ܕܬܫܥܐ ܘܡ݂ܢ ܡܝ̈ܐ. ܕܥܣܪܐ ܘܡ݂ܢ ܟܠܡܕܡ ܕܙܳܪܥܳܐ ܦܰܕܳܢܐ. ܕܝܐ̄ ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܐܘܠܨܢܐ ܕܰܒܪ ܚܡܫܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝ̈ܢ. ܕܝܒ̄ ܨܐܡ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܚܕ ܒܫܒܐ ܠܚܕ ܒܫܒܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܣܬܘܐ. ܘܒܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܣܝܒܪܬܐ ܝܪܩܐ ܘܦܐܪ̈ܐ ܕܐܝܠܢ̈ܐ. ܕܝܓ̄ ܘܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܝܢ ܕܩܝܛܐ ܚܕ ܠܬܪܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܡܣܬܝܒܪ ܗܘܐ. ܘܒܗܢܐ ܥܝܳܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܕܝܪܗ. ܗܟܢܐ ܡܗܠܟ ܗܘܐ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ ܒܟܠܙܒܢ. ܘܗܠܝܢ ܚܡܫܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝ̈ܐ܆ ܠܐ ܫܪܳܐ ܢܡܘܣܗ ܐܠܐ ܒܗ̇ܘ ܕܘܒܪܐ ܕܫܪܝ ܒܛܠܝܘܬܗ ܕܢܦܠܘܚ ܒܗ܆ ܫܠܡ ܒܙܒܢܐ ܕܣܝܒܘܬܗ. ܫܦܝܪ ܕܝܢ ܐܬܟܢܝ ܫܡܗ ܒܪܨܘܡܐ ܡܛܠ ܕܡ݂ܢ ܛܠܝܘܬܗ ܨܘܡܐ ܗܘܳܐ ܠܗ ܡܪܒܝܳܢܐ ܘܨܠܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܪܰܒܝܳܢܝ݂ܬܐ ܘܡܰܝܢܩܳܢܝ݂ܬܐ ܟܕ ܗ݂ܘ ܝܠܘܕܐ. ܘܐܬܬܢܝܚܬ݀ ܠܘܬܗ ܡܠܬܗ ܕܢܒܝܐ ܕܐܡܪܐ ܗܟܢܐ: ܕܐܒܝ ܘܐܡܝ ܫܒܩܘܢܝ ܝܰܬܡܐ ܘܡܪܝܐ ܚܰܡܠܰܢܝ. ܐܒܘܗܝ ܓܝܪ ܘܐܡܗ ܕܒܪܨܘܡܐ ܫܒܩܘܗܝ ܒܛܠܝܘܬܗ ܘܡܪܝܐ ܒܟܢ̈ܦܬܗ ܣܬܪܗ. ܥܕܟܝܠ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܬܡܝܡܐ ܒܟܝܢܗ. ܘܒܪܝ݂ܪܐ ܒܡܠܬܐ ܕܠܫܢܐ. ܘܗܕܝܘܛܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܣܦܪܐ ܐ̱ܢܫܝܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܚܟܝܡܐ ܒܡܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܪܝܫ ܚܟܡܬܐ܆ ܗ݂ܝ ܗ݂ܝ ܕܚܠܬܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܘܠܝܬܐ ܗܘܬ݀ ܕܬܬܡܠܐ ܠܘܬܗ ܕܐܬܠܝܛܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܝܟ ܕܓܒܳܐ ܐܠܗܐ ܠܣܰܟܠܘ̈ܗܝ ܕܥܠܡܐ ܕܢܰܒܗܶܬ ܒܗܘܢ ܠܚܟܝ̈ܡܐ. ܐܦܢ ܥܠ ܫܠܝ̈ܚܐ ܐܬܟܬܒܬ݀ ܗܕܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܥܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܬܦܫܩܐ ܗ݂ܝ ܗܕܐ܆ ܐܦ ܥܠ ܢܨܝܚܐ ܒܫܪܪܐ ܗ݂ܝ ܗܕܐ ܗܘܬ݀.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܕܐܪܒܥܣܪ: ܥܠ ܨܠܘܬܐ.

 

ܘܳܐܬܳܐ ܕܐܪܒܥ: ܥܠ ܠܫܢܐ ܕܢܘܪܐ ܕܩܒܠ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ.

 

ܘܶܐܙܰܠ ܗܘܐ ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܠܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܕܪܚܝ݂ܩܐ ܡ݂ܢ ܐܚ̈ܐ ܐܝܟ ܥܝܕܗ ܕܢܨܠܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܬܡܢ ܚܫܝܫܐ ܐܣܬܩܒܠ ܛܘܒܢܐ ܚܕ ܥܳܒܪ ܗܘܐ. ܘܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܠܗ̇ܘ ܕܐܣܬܩܒܠ ܢܳܛܪ ܗܘܐ ܠܗ ܟܕ ܡܨܠܐ. ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܕܐ̱ܢܫ ܢܳܛܪ ܗܘܐ ܠܗ ܘܐܪܝܡ ܩܠܗ ܒܒܟܬܗ ܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܕܚܫܐ ܘܒܕܡ̈ܥܐ ܚܢܝ̈ܓܬܐ. ܘܟܕ ܗ݂ܘ ܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܗܟܢܐ ܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ܆ ܘܗܐ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܢܘܗܪܐ ܪܒܐ ܡܰܒܪܶܩ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܘ݂ܬܐ ܕܒܪܩܐ ܕܢܘܪܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܠܐܪܥܐ ܢܚܬ ܗܘܐ ܘܟܕ ܢܚܬܬ݀ ܗܕܐ ܚܙܳܬܐ ܕܒܪܩܐ ܘܡܛܬ݀ ܠܥܠ ܡܢܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ܆ ܘܐܬܗܦܟ ܗ̇ܘ ܒܪܩܐ ܕܚܝ݂ܠܐ ܘܗܘܳܐ ܒܕܡܘܬ ܠܫܢܐ ܕܢܘܪܐ ܘܐܬܢܣܟ ܘܥ݂ܠ ܒܦܘܡܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܘܠܐ ܒܠܰܥ ܒܓܘܗ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܫܘܳܐ ܕܢܚܙܝܘܗܝ ܠܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܓܠܝܐܝܬ ܥܛܰܦ ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܬ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܟܢܝ݂ܫܝ݂ܢ ܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܘܐܫܬܥܝ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܟܠܡܕܡ ܕܚܙܳܐ ܓܠܝܐܝܬ. ܘܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ ܗܟܢܐ: ܗܢܐ ܐܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܕܝܪܐ ܚܫܝ݂ܒ ܠܢ ܕܗܕܝܘܛܐ ܗܘ. ܒܪܡ ܗ̇ܝ ܡܘܗܒܬܐ ܕܝܢ ܕܐܬܝܗܒܬ݀ ܠܫܠܝ̈ܚܐ ܩܒܠ ܡ݂ܢ ܡܪܢ. ܘܐܢ ܩܝܡ ܐ̱ܢܐ܆ ܡܬܕܟܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܕܡܟܝܠ ܘܠܗܰܠ ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܣܦܪ̈ܐ ܘܡܠܦܢ̈ܐ ܡܬܝܬܪܐ ܚܟܡܬܗ ܕܗܢܐ ܘܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܚܝܩܐ ܡܬܡܰܠܠ ܝܘܠܦܢܗ.

 

ܐܬܐ ܕܚܡܫ: ܥܠ ܚܙܘܐ ܕܐܬܚܙܝ ܠܐܦܣܩܘܦܐ ܓܰܡܠܝܢܝܐ ܡܛܠ ܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪ ܬܘܠܡܕܗ.

 

ܒܗܘܢ ܕܝܢ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܐܬܥܒܕ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܚܕܐ ܘܫܡܗ ܕܐܦܣܩܘܦܐ ܓܰܡܠܝܢܐ܆ ܘܫܡܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܦܐܪܝܢ. ܗ݂ܘ ܗܢܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܐܬܝܕܥܬ݀ ܓܒܝܘܬܗ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡ݂ܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܛܠܬܗ ܕܒܪܨܘܡܐ ܘܡܛܠ ܚܕ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܚܒܪܗ ܕܫܡܗ ܙܟܪܝܐ ܘܐܬܟܰܢܝ݂ ܒܝܬ ܐܚ̈ܐ ܙܘ݂ܛܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܛܘܒܢܐ ܥܕܟܝܠ ܐܦܠܐ ܠܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܗ ܝܳܕܥ ܗܘܐ ܡܛܠ ܫܡܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܢܗܘܢ ܝܕܝܥ ܗܘܐ ܒܟܠ ܕܘܟܐ. ܘܟܕ ܝܬܝܪ ܡ̇ܢ ܣܓܝ ܫܰܐܠ ܗܢܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܡܛܠܬܗܘܢ ܘܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܘܥܩܒܘ ܐܢܘܢ ܥܠ ܡ̈ܠܐ ܥܩܝ̈ܡܬܐ ܕܟܬܒ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܗ݂ܘ ܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ ܗܘܳܐ ܘܪܕܝܐ܆ ܘܟܕ ܐܫܬܐܠܘ ܗܘܳܐ ܗܠܝܢ ܛܘܒܢ̈ܐ ܡܢܗ ܥܠ ܡ̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܟܬܒ̈ܐ. ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܦܢܝ ܠܗ ܦܬܓܡܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܐܫܬܰܠܘ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܥܕܟܝܠ ܐܦܠܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܡܕܪܫ ܗܘܐ. ܘܚܘܝ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐܦܣܩܘܦܐ ܗ̇ܘ ܦܘܫ̈ܩܐ  ܥܡܝ̈ܩܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܘܬܡܗ ܘܐܬܕܡܪ ܐܦܣܩܘܦܐ ܗ̇ܘ ܥܠ ܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܕܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ: ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܢܝ̈ ܐܢ̱ܬܘܢ ܥܒ̈ܕܐ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܐܠܗܐ. ܗ݂ܘ ܓܝܪ ܡܪܢ ܕܠܟܠ ܐ̱ܢܫ ܡܫܬܘܕܥ ܡܛܠ ܓܒܝܘܬܐ ܕܬܪ̈ܝܟܘܢ. ܩܕܡ ܐܘܕܥܢܝ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܝܡܝܢܐ ܕܡܫܡܫܢܘܬܐ. ܘܥܢܳܐ ܬܘܒ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܢܝ̈ܐ ܒܘܟܪ̈ܐ ܕܝܰܗܒ ܠܝ ܡܪܝܐ ܒܟܗܢܘܬܐ ܡܛܠܗܕܐ ܕܥܕܟܝܠ ܩܕܡܝܟܘܢ ܟܗܢܐ ܠܐ ܥܒܕܶܬ. ܘܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܫܪܝ ܗܘܐ ܫܡܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡܬܡܠܠ ܒܥܠܡܐ.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܕܝܗ: ܡܛܠܗ̇ܝ ܕܢܦܰܩ ܗܘܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܬܪ ܦܣܟܐ (ܦܨܚܐ) ܠܡܕܒܪܐ ܘܠܛܘܪ̈ܐ ܥܣ̈ܩܐ ܘܪܳܥܶܐ ܗܘܐ ܥܩܪ̈ܐ.

 

ܥܡܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܡܥܪܬܐ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܣܬܘܐ. ܘܒܬܪ ܕܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܣܬܘܐ܆ ܢܳܦܩ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܡܥܪܬܐ ܕܥܳܡܪ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܘܳܐܙܠ ܗܘܐ ܠܛܘܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܩܪܝܪ ܘܰܐܠܝ݂ܨ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܣܓܝ. ܘܪܚܝ݂ܩ ܡ݂ܢ ܫܝܢܐ ܘܝܬܒܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐܝܟ ܡܝ݂̈ܠܐ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܝܬܝܪ ܚܣܝ݂ܪ. ܐܬܪܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܣܩܐ ܠܗܠܟܬܐ ܘܡܟܬܪ ܗܘܐ ܬܡܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܥܡ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܗ݂ܝ ܒܐܘܠܨܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡ݂ܢ ܝܘܡܐ ܕܦܛܝܪ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܥܐܕܐ ܕܦܨܚܐ ܘܕܩܝܡܬܐ ܥܕܡܐ ܠܥܐܕܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ ܘܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ ܩܠܝܠ ܥܩܪ̈ܐ ܕܥܣܒܐ ܘܝܪ̈ܩܐ ܕܒܰܪܐ ܘܡܬܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܒܩܘܪܫܐ ܘܒܥܰܪܝܐ ܝܬܝܪ ܡܢܗ ܕܟܦܢܐ ܘܐܘܠܨܢܐ ܕܩܘܪܫܐ ܘܢܦܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐܪܥܐ.

 

ܐܬܐ ܕܫܬ: ܥܠ ܥܩܪ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܕܐܬܚܠܝܘ.

 

ܘܟܕ ܡܬܟܪܟܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܒܗ̇ܢܘܢ ܛܘܪ̈ܐ ܥܣ̈ܩܐ܆ ܐܙܠܘ ܘܐܫܟܚܘ ܗܘܘ ܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܩܠܝܠ ܣܬܪܐ ܕܫܩܝ݂ܦܐ ܕܟܐܦܐ ܘܡܪܝܪ̈ܝܢ ܗܘܘ ܥܩܪ̈ܐ ܕܬܡܢ ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ܆ ܘܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܥܳܗܢܳܐ ܗܘܬ݀ ܠܡܰܘܬܒܘܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܐܢܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܥܩܪ̈ܐ ܕܡܪܝܪ̈ܝܢ ܗܘܘ ܘܫܪܝܘ ܕܢܪܛܢܘܢ. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܡܪܛܢܝ݂ܢ ܗܘܘ: ܝܕܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܢܐ ܥܒܕܝܢܢ ܠܗܘܢ ܠܥܩܪ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܕܡܬܚܰܠܶܝܢ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܢܶܚܠܘܛ ܒܗܘܢ ܒܥܩܪ̈ܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܡܶܬܚܠܶܝܢ. ܘܗ݂ܝ ܗܕܐ ܒܫܪܪܐ ܗܘܬ݀܆ ܘܐܬܚܠܝ݂ܘ ܥܩܪ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܡܪܝܪ̈ܐ ܡ݂ܢ ܙܒܢܐ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܕܝܢ ܚܣܝܪ̈ܝ ܪܥܝܢܐ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܕܥܩܪܘ ܐܢܘܢ ܠܥܩܪ̈ܐ܆ ܫܢ̱ܬܐ ܕܒܬܪ ܚܒܰܪܬܗ̇ ܐܬܚܰܠܝ݂ܘ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܰܡܠܶܝܢ ܝܕܥܬܐ ܘܦܪܘܫܝ݂ܢ ܗܘܘ ܕܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܐܡ݂ܪ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܬܚܰܠܝ݂ܘ. ܗܐ ܕܳܡܝܐ ܕܝܢ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܕܪܫܝ݂ܡܐ ܒܥܩܪ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܐܬܚܰܠܝ݂ܘ ܒܡܠܬܗ ܕܨܝܡܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܠܗ̇ܢܘܢ ܡܝ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܕܐܬܚܰܠܝ݂ܘ ܒܡܕܒܪܐ ܒܡܠܬܗ ܕܡܘܫܐ ܢܒܝܐ ܘܨܝܡܐ.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܕܫܬܥܣܪ: ܡܛܠ ܕܘܟܪܢܐ ܕܥܒܕ ܗܘܐ ܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܒܕܝܪܗ

 

ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ ܢܳܚܬ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡܢܗ ܕܗ̇ܘ ܛܘܪܐ ܕܥܩܪ̈ܐ ܘܳܐܬܐ ܗܘܐ ܠܡܥܰܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܡܪ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܘܥܳܒܕ ܗܘܐ ܬܡܢ ܟܢܫܐ ܪܒܐ ܘܕܘܟܪܢܐ ܡܝܰܬܪܐ. ܘܡܬܟܢܫ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡ݂ܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܘܡ݂ܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܘܡ݂ܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܘܡ݂ܢ ܡܥܪ̈ܐ ܐܚ̈ܐ. ܘܡ݂ܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܚܝܩܐ ܘܟܠܗ̇ ܛܝܒܘܬܐ ܕܡܫܡܫ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܐܠܗܐ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܢܳܣܒ ܗܘܐ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܘܡܦܰܪܢܶܣ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܡܣܟܢ̈ܐ ܘܠܠܐܝ̈ܐ ܒܟܠ ܕܘܟܐ.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܕܫܒܥܣܪ: ܡܛܠ ܕܢܳܚܬ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܬܘ݂̈ܬܐ ܒܩܝܛܐ ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ.

 

ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܢܳܚܬ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܐܬܪܐ ܥܡܝ݂ܩܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܥܒܐ ܕܐܝܠܢ̈ܐ ܕܒܰܪܐ ܕܡܬܩܪܝܢ ܬܘ݂̈ܬܐ. ܘܡܟܰܬܪ ܗܘܐ ܬܡܢ ܠܙܒܢܐ ܕܒܳܫܠܝܢ ܗܘܘ ܥܢ̈ܒܐ. ܗ݂ܝ ܗܕܐ ܗ݂ܝ ܕܘܟܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܗ̇ܢܘܢ ܬܘ݂̈ܬܐ܆ ܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܚܡܝܡܐ ܘܐܦ ܐܠܝ݂ܨܐ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܣܓܝ. ܘܗܟܢܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܠܐ ܛܠܠܐ ܡ݂ܢ ܨܦܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܕܬܡܢܬܥܣܪ: ܡܛܠ ܐܘܠܨܢܐ ܕܡܣܝܒܪ ܗܘܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܚܘܡܐ ܕܫܡܫܐ ܘܡ݂ܢ ܟܘܬܝ݂ܢܐ ܕܦܪܙܠܐ.

 

ܘܠܒܝܫ ܗܘܐ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܟܘܬܝ݂ܢܐ ܕܦܪܙܠܐ ܥܠ ܦܓܪܗ ܘܠܩܘܒܠܗ ܕܫܡܫܐ ܡܰܟܪܶܟ ܗܘܐ ܐܦܘ̈ܗܝ ܘܚܕܝܗ ܠܟܠ ܟܪ ܦܳܢܝܐ ܗܘܬ݀. ܘܗܟܢܐ ܡܛܓܢ ܗܘܐ ܓܘܫܡܗ ܘܡܛܰܘܰܝ ܒܙܠܝ̈ܩܝ ܫܡܫܐ ܘܕܳܡܶܐ ܗܘܐ ܦܓܪܗ ܕܢܨܝܚܐ ܠܢܘܢܐ ܕܡܛܰܘܰܝ ܒܛܝܓܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܣܝܛ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܪܰܬܚܐ ܕܦܪܙܠܐ܆ ܐܝܟ ܐܡܪܐ ܕܡܘܩܕ ܡܫܟܗ ܒܬܢܘܪܐ ܕܢܘܪܐ ܐܘ ܩܘ݂ܠܥܐ ܓܒܝ݂ܠܐ ܘܥܦܪܐ ܒܕܝܪܐ ܕܡ݂ܢ ܕܚܝ݂ܚܐ ܗܘ ܟܝܢܗ. ܟܡܐ ܟܝ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܥܙܶܐ ܘܢܛܥܢ ܐܘܠܨܢܐ ܒܠܥܕ ܡ݂ܢ ܫܩܝܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܟܡܐ ܟܝ ܡܣܝܒܪ ܗܘܐ ܒܛܘܓܢܐ ܕܫܡܫܐ ܘܒܪܬܚܐ ܕܦܪܙܠܐ. ܟܡܐ ܟܝ ܡܚܰܡܣܢ ܗܘܐ ܒܓܘܙܠܐ ܘܒܝܩܕܢܐ ܕܦܪܙܠܐ. ܥܦܪܐ ܕܝܢ ܕܫܳܓܪ ܠܗ ܫܡܫܐ܆ ܡܘܩܕ ܠܗ ܠܥܣܒܟ  ܠܥܣܒܐ(؟). ܘܛܝ݂ܢܐ ܐܢ ܢܩܰܘܶܐ ܒܛܗܪܐ ܕܠܐ ܡܝ̈ܐ܆ ܢܳܓܒ ܠܗ ܚܘܡܐ. ܘܗܒܒܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܫܩܝܐ܆ ܚܳܡܐ ܒܨܶܗܝܐ. ܘܙܪܥܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܪܰܛܝ݂ܒܘܬܐ܆ ܝܳܒܫ ܠܗ ܒܩܝܛܐ. ܘܐܝܠܢܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܬܠܝ݂ܠܘܬܐ܆ ܡܳܫܶܟ ܠܗ ܘܡܶܣܬܢܶܐ. ܘܗܢܐ ܫܒܛܐ ܕܒܣܪܐ ܕܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܢܨܝ݂ܒ ܗܘܐ ܡܬܪܓܐ ܗܘܐ ܝܘܡ ܡ݂ܢ ܝܘܡ ܘܡܗܒܒ  ܘܪܳܘܙ ܡ݂ܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܕܳܡܶܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐ̱ܪܙܗ ܬܡܝ݂ܗܐ ܕܒܪܨܘܡܐ ܠܗ̇ܘ ܫܒܛܐ ܕܐܗܪܘܢ ܟܗܢܐ ܕܐܬܪܓܝ݂ ܕܠܐ ܫܶܩܝܐ ܘܦܪܰܥ ܕܠܐ ܡܝ̈ܐ ܒܳܐܪܘܢܐ. ܘܟܒܪ ܕܝܢ ܥܠ ܣܶܡܟܰܬ݀ ܒܘܪܟܬܗ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܝܐ ܗܘܳܐ. ܒܪܝܟ ܗ݂ܘ ܓܒܪܐ ܕܡܶܬܬܟܶܠ ܥܠ ܡܪܝܐ ܘܢܥܒܕ ܠܐܠܗܐ ܬܘܟܠܢܗ: ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܐܝܠܢܐ ܕܢܨܝ݂ܒ ܥܠ ܬܦܐ ܕܡܝ̈ܐ܆ ܢܗܘܘܢ ܛܪ̈ܦܘܗܝ ܫܦܝܪܝܢ ܘܣܘ̈ܟܬܗ ܦܰܝ̈ܐܢ ܫܢܬܐ ܕܒܨܝܪ ܒܗ ܡܝ̈ܐ ܠܐ ܢܕܚܠ ܘܠܐ ܢܬܒܨܪ ܡ݂ܢ ܕܠܡܶܬܰܠ ܦܐܪܐ. ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܛܘܒܢܐ ܕܠܐ ܕܳܚܠ ܡ݂ܢ ܨܶܗܝܐ ܘܟܦܢܐ. ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܠܐ ܝܒܫܐ ܫܪ̈ܫܘܗܝ ܢܨܝܒܝܢ ܗܘܘ ܘܟܠܗ ܕܠܐ ܐܬܒܨܪ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܫܶܩܝܐ ܡܛܠ ܕܕܡܗ ܙܟܝܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܗܕܡܘ̈ܗܝ ܪܘܙ ܗܘܐ. ܕܳܡܶܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܡܫܬܓܪ ܗܘܐ ܒܨܶܗܝܐ ܘܒܫܡܫܐ ܘܠܐ ܡܐܬ܆ ܠܛܠܝ̈ܐ ܬܠܬܐ ܒܓܘ ܒܒܝܠ܆ ܕܟܕ ܡܫܬܓܪܝܢ ܗܘܘ ܒܐܬܘܢܐ ܕܢܘܪܐ ܘܠܐ ܝܩܕܝܢ ܗܘܘ. ܒܪܡ ܕܝܢ܆ ܡ݂ܢ ܙܒܢܐ ܕܒܳܫ̈ܠܢ ܗܘܝ̈  ܥܢ̈ܒܐ܆ ܢܳܦܩ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܬܘ݂̈ܬܐ ܘܐܙܠ ܗܘܐ ܠܥܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܥܠ ܓܢ̱ܒ ܢܗܪܐ ܦܪܬ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܗ̇ܘ ܥܒܐ ܕܐܝܠܢ̈ܐ ܓܘܦ̈ܢܐ ܕܒܰܪܳܐ ܘܓܰܘ̈ܙܐ ܘܬܐܢ̈ܐ. ܘܗܟܢܐ ܚܰܡܘ̈ܨܢ ܗܘܝ̈ ܥܢ̈ܒܐ ܗܠܝܢ ܕܒܰܪܐ ܐܦ ܣܦܘ̈ܬܐ ܘܠܫܶܢ̈ܐ ܕܐܚ̈ܐ ܡܦܩ̈ܥܢ ܗܘܝ̈ ܡ݂ܢ ܒܝܫܘܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܘܠܨܢܐ ܕܐܚ̈ܐ܆ ܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܐܶܚܰܘܝܟܘܢ ܡܢܐ ܥܒܕܝܢܢ ܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ ܥܢ̈ܒܐ ܘܗܘ̈ܝܢ ܒܣܝ݂̈ܡܢ. ܥܢܘ ܕܝܢ ܐܚ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܡܢܐ ܦܘܪܣܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܠܥܢ̈ܒܐ ܕܢܶܒܣ̈ܡܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܢܶܚܠܘܛ ܥܡܗܝܢ ܩܠܐ ܕܗܘ̈ܠܠܐ ܘܛܥܡܐ ܕܨܠܘܬܐ ܘܗܘ̈ܝܢ ܒܣܝ̈ܡܢ. ܘܗ݂ܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܐܣܬܥܪܬ݀ ܘܰܒܣܶܡܝ̈ ܘܐܬܚܰܠܝ݂̈ ܘܗܘܝ̈ ܒܣܝ̈ܡܢ ܡ݂ܢ ܕܓܘ̈ܦܢܐ ܢܨܝ̈ܒܬܐ. ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܗ ܕܢܨܝܚܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܒܘܝܢܐ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܡ݂ܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡܣܬܥܪ̈ܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܚܰܣܝܪ̈ܢ ܡ݂ܢ ܗܘܢܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܟܒܰܪ ܡܶܒܫܰܠ ܒܳܫ̈ܠܢ ܥܢ̈ܒܐ ܗܠܝܢ ܝܬܝܪܐ ܒܕܓܘܢ ܒܣ̈ܡܢ. ܗܐ ܕܝܢ ܕܳܡܶܐ ܐ̱ܪܙܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܥܢ̈ܒܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܰܒܣܶܡ̈ܝ ܘܐܬܚܰܠܝ݂̈ ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܠܗ ܪܘܥܢܐ. ܐܘ ܟܪܢܘܦ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܒܡܕܒܪܐ ܕܐܬܚܰܠܝܘ ܒܐܝܕܗ ܕܐܠܝܫܥ ܢܒܝܐ.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܕܝܛ: ܡܛܠ ܚܘܫܚܐ ܕܡܐܟܘܠܬܗ ܕܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ.

 

ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡܳܙܘܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܗܢܐ. ܟܡܐ ܙܒܢܐ ܕܥܳܒܕ ܗܘܐ ܒܕܝܪܗ ܡܣܬܝܒܪ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܝܪܩܐ ܘܡ݂ܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܐܝܠܢ̈ܐ ܣܰܬܘܝ̈ܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܟܡܐ ܙܒܢܐ ܕܒܗ̇ܢܘܢ ܬܘ݂̈ܬܐ ܡܟܬܪ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܦܐܪ̈ܝܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܐܝܠܢ̈ܐ ܕܬܘ̈ܬܐ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܣܝܒܪܬܗ ܒܠܚܘܕ. ܘܟܡܐ ܙܒܢܐ ܕܡܩܘܐ ܗܘܐ ܒܥܳܒܐ ܗ̇ܘ ܕܥܢ̈ܒܐ܆ ܡ݂ܢ ܦܐܪ̈ܝܗܘܢ ܕܥܢ̈ܒܐ ܕܒܥܳܒܐ ܡܩܒܠ ܗܘܳܐ ܡܙܘܢܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܟܡܐ ܙܒܢܐ ܕܣܳܠܩ ܗܘܐ ܠܗ̇ܘ ܛܘܪܐ ܕܥܩܪ̈ܐ ܕܒܰܪܐ ܡܢܗܘܢ ܕܥܩܪ̈ܐ ܕܒܰܪܐ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܕܡ ܒܘܪܟܬܐ ܡ݂ܢ ܕܘܟܐ ܡܫܬܕܪܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ܆ ܗ݂ܘ ܠܐ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܒܗ̇܆ ܐܠܐ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܕܥܣܪܝܢ: ܡܛܠ ܥܝܳܕܐ ܕܨܠܘܬܗ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ.

 

 ܥܝܳܕܐ ܕܝܢ ܕܨܠܘܬܗ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܢܨܝܚܐ ܒܙܒܢܐ ܕܣܬܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܗܢܐ ܢܳܦܩ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܨܦܪܐ ܡ݂ܢ ܕܘܟܬܗ ܘܳܐܙܠ ܗܘܐ ܠܕܘܟܬܐ ܕܪܰܚܝ݂ܩܐ ܡ݂ܢ ܐܚܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡܡܪܚ ܗܘܐ ܕܢܥܒܪ ܒܰܚܕܳܪ̈ܝܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ. ܘܡܚܘܐ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܦܣ̈ܐ ܕܪ̈ܓܠܘܗܝ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܥܠ ܓܢ̱ܒ ܚܕܕ̈ܐ ܘܣܐܡ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܦܟܪ ܗܘܐ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܠܒܣܬܪܗ ܘܡܶܬܓܗܶܢ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܨܦܪܐ ܠܪܡܫܐ ܒܨܠܘܬܐ ܘܟܦܝ݂ܦܐ ܗܘܬ݀ ܩܰܘܡܬܗ ܝܘܡܐ ܟܠܗ ܘܦܟܝܪ̈ܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܠܒܣܬܪܗ ܘܡܰܪܟܰܢ ܪܝܫܗ ܥܕܡܐ ܠܦܣܐ ܕܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܡܫܰܪܶܐ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܨܦܪܐ ܒܨܠܘܬܐ ܘܒܓܥܳܬܐ ܘܒܒܟܳܬܐ ܪܒܬܐ ܘܒܕܡ̈ܥܐ ܬܡܝܗ̈ܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܚ ܗܘܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܗܢܐ ܡ݂ܢ ܨܦܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ. ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܡܙܕܰܠܚܝ݂ܢ ܗܘܝ̈ ܡ݂ܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܩܕܡܘܗܝ ܥܕܡܐ ܕܡܬܓܒܠ ܗܘܐ ܥܦܪܐ ܕܐܪܥܐ ܐܝܟ ܛܝ݂ܢܐ ܘܠܐ ܒܳܛܶܠ ܗܘܐ ܩܠܐ ܕܓܥܳܬܗ ܝܘܡܐ ܟܠܗ. ܒܪܡܫܐ ܕܝܢ ܡܐ ܕܥܳܪܒ ܗܘܐ ܫܡܫܐ܆ ܡܫܰܠܶܡ ܗܘܐ ܢܨܝܚܐ ܨܠܘܬܗ ܘܚܳܬܡ ܗܘܐ ܒܥܘܬܗ ܘܳܐܬܐ ܗܘܐ ܨܝܕ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܒܥܕܢܐ ܕܪܡܫܐ.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܕܟܐ: ܡܛܠ ܡܡܠܠܐ ܕܡܡܰܠܠ ܗܘܐ ܢܨܝܚܐ ܥܡ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܡ݂ܢ ܪܡܫܐ ܠܪܡܫܐ.

 

ܘܡܐ ܕܝܬܒܝܢ ܗܘܘ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܢܩܒܠܘܢ ܣܝܒܪܬܐ ܒܥܕܢܐ ܕܪܡܫܐ܆ ܥܐܠ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܠܓܘ ܒܝܬܐ. ܘܡܣܬܡܶܟ ܗܘܐ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܟܕ ܩܐܡ ܩܕܡܝܗܘܢ ܕܐܚ̈ܐ ܘܣܐܡ ܗܘܐ ܟܬܒܐ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܕܰܣܡܝ݂ܟ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܩܐܡ ܘܡܫܰܪܶܐ ܗܘܐ ܕܢܶܩܪܶܐ ܘܢܦܰܫܶܩ ܚܕܐ ܒܚܕܐ ܠܐܚ̈ܐ ܘܐܦ ܗ݂ܢܘܢ ܡܰܚܫܡܝ݂ܢ ܗܘܘ. ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܩܳܪܶܐ ܗܘܐ ܘܡܦܰܫܶܩ ܗܘܐ ܡ̈ܠܐ ܘܒܟܐ ܗܘܐ. ܘܥܳܒܕ ܗܘܐ ܗܟܢܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܣܬܘܐ ܘܡ̈ܠܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܡܣܬܰܘܰܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܐܚ̈ܐ ܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܡܚܫܡܝܢ ܗܘܘ.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܕܟܒ: ܡܛܠ ܥܡܠܗ ܕܒܪܨܘܡܐ ܕܒܠܝ̈ܠܘܬܐ.

 

ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܫܡܝ݂ܬܐ ܢܳܦܩ ܗܘܐ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܠܒܪ ܘܳܐܙܠ ܗܘܐ ܠܕܘܟܬܐ ܕܥܒܝ݂ܕܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܬܚܝܬ ܫܡܫܐ.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܕܟܓ: ܡܛܠ ܨܠܘܬܗ ܕܡܨܠܐ ܗܘܐ ܒܠܝܠܘ̈ܬܐ.

 

ܘܫܒܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܬܘܒ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܡܬܬܢܝ݂ܚܝ݂ܢ ܗܘܘ ܩܠܝܠ ܥܕܢܐ. ܐܦ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܶܕܡܰܟ ܕܡܟ ܗܘܐ ܟܕ ܡܩܘܐ ܗܘܐ.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܕܟܕ: ܡܛܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܡܫܡܫ ܗܘܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܠܠܝܐ.

 

ܘܡܐ ܕܥܒܪ ܗܘܐ ܩܠܝܠ ܥܕܢܐ ܒܠܠܝܐ܆ ܡܰܩܶܦ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܬܫܡܫܬܐ ܟܕ ܩܐܡ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܚܕ ܦܬܓܡܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܥܳܢܶܝܢ ܗܘܘ ܦܬܓܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܩܘܒܠܗ. ܘܡܥܰܠܰܝ ܗܘܐ ܩܠܐ ܕܬܫܡܫ̈ܬܐ ܕܝܠܗ ܕܢܨܝܚܐ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܩܠܐ ܕܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܡܐ ܕܫܡܫ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܥܡܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܘܥܕܐ ܕܩܕܡ ܥܕܢܐ ܕܫܦܪܐ ܡܐ ܕܕܢܚ ܢܘܗܪܐ ܕܡܓܗܐ ܡܫܰܠܡ ܗܘܐ ܬܫܡܫܬܐ ܩܠܝܠ ܥܕܢܝܐ ܘܡܬܬܢܝ݂ܚܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܒܰܡܠܶܐ ܫܥܬܐ.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܕܟܗ: ܡܛܠ ܡܚܡܣܢܘܬܐ ܕܒܪܨܘܡܐ ܕܒܬܰܠܓܐ ܘܓܠܝ݂ܕܐ.

 

ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ ܒܨܠܘܬܐ ܡܩܘܐ ܗܘܐ. ܬܠܓܐ ܕܝܢ ܣܓܝܐܐ ܗܘܐ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ. ܘܝܘ̈ܡܬܐ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܢܚܬ ܗܘܐ ܬܠܓܐ ܣܓܝܐܐ ܥܠܘܗܝ ܥܕܡܐ ܕܡܶܬܚܰܦܶܐ ܗܘܐ ܒܗ ܒܬܠܓܐ ܘܥܒܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܬܠܓܐ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܪܝܫܗ ܕܢܨܝܚܐ ܟܕ ܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܘܗܟܢܐ ܡܥܰܙܶܐ ܗܘܐ ܢܨܝܚܐ ܘܡܣܝܒܪ ܗܘܐ ܒܬܠܓܐ ܘܒܰܓܠܝ݂ܕܐ ܘܒܥܰܪܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܕܝܢ ܗܳܘܶܐ ܗܘܐ ܬܠܓܐ ܚܣܝ݂ܢܐ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܟܐܦ̈ܐ ܫܳܪܐ ܗܘܐ ܘܡܰܦܫܪ ܡܐܢ̈ܐ ܕܝܢ ܕܦܰܚܳܪܐ ܐܘ ܕܙܓܘ݂ܓܝ݂ܬܐ ܐܢ ܦܳܝܫܝܢ ܗܘܘ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܒܝܬܐ. ܒܣܬܘܐ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܡܬܬܒܪܝܢ ܗܘܘ ܘܡܫܬܚܩܝ݂ܢ ܡ݂ܢ ܥܙܝܙܘܬܐ ܕܓܠܝ݂ܕܐ ܘܡ݂ܢ ܩܫܝܘܬܐ ܕܥܪܝܐ: ܐܘ ܡܐܢ̈ܐ ܕܚܨܦܐ ܘܡܐܢ̈ܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܘܗܟܢܐ ܟܝ ܫܓܝ݂ܪ ܗܘܐ ܘܡܫܪܪ ܡ݂ܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ܐܘܠܨܢܐ ܡܬܦܫܪ ܗܘܐ ܘܠܐ ܢܳܦܠ. ܗܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܥܡܝ݂ܩܬܐ ܘܚܣܝ݂ܢܐ ܠܰܡܚܳܪ ܒܗ̇. ܕܟܐܦ̈ܐ ܩܫܝ̈ܬܐ ܘܡܐܢ̈ܐ ܕܦܚܪܐ ܡܬܦܰܫܪܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܥܙܝܙܘܬܐ ܕܓܠܝܕܐ ܘܕܥܰܪܝܐ ܘܢܦܠܝܢ. ܘܦܓܪܗ ܕܝܢ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܫܓܝ݂ܪ ܒܢܘܪܐ ܚܰܝܬܐ ܘܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܫܪܝܪ ܗܘܐ ܘܡܚܡܣܢ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܝܳܗܒ ܚܝܠܐ ܠܡܚܝ݂ܠܐ ܘܠܡܐܟܒ ܠܒܐ܆ ܡܰܣܓܶܐ ܥܘܫܢܐ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܠܥܠܡܝܢ.

 

ܐܬܐ ܕܬܡܢܐ: ܡܛܠ ܕܝܘܐ ܕܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܓܒܪܐ ܘܒܢܘ̈ܗܝ.

 

ܘܗܘܘ ܕܝܘ̈ܐ ܒܚܕܐ ܡ݂ܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܠܓܒܪܐ ܚܕ ܝܕܝܥܐ ܕܐܝܩܪܐ ܘܡܬܢܣܐ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܕܝܘ̈ܐ ܕܪ̈ܘܚܐ ܒܝ̈ܫܬܐ. ܗ݂ܘ ܘܒܢܘ̈ܗܝ ܘܢܫ̈ܐ ܕܒܢܘ̈ܗܝ ܘܐܝܬܝܘ ܐܢܘܢ ܠܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܘܐܬܐܣܝܘ. ܘܡ݂ܢ ܗܝܕܝܢ ܫܪܝ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܠܡܚܘܝܘ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܬܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܘܓܒܪ̈ܘܬܐ ܬܡܝ̈ܗܬܐ.

 

ܐܬܐ ܕܬܫܥ: ܥܠ ܕܝܘ̈ܐ ܕܢܦܩܘ ܡ݂ܢ ܓܒܪܐ ܕܝܪܝܐ ܘܐܝܬܝܘ ܠܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ.

 

ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܝܪܝܐ ܕܥܡܪ ܗܘܐ ܒܗ ܫܐܕܐ ܩܫܝܐ ܡ݂ܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܩܥܳܐ ܗ̇ܘ ܫܐܕܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܗܐ ܫܢܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܡܫܰܢܶܕ ܐ̱ܢܐ ܒܗ ܒܗܢܐ ܒܪܢܫܐ ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܚܣܢܢܝ ܐܘ ܕܠܡܶܦܰܩ ܡܢܗ. ܘܒܫܥܬܐ ܗܕܐ ܦܘܩܕܢܗ ܕܥܠܝܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܓܥܰܪ ܒܝ ܘܐܡ݂ܪ ܠܝ: ܠܐ ܬܡܪܚ ܘܬܡܠܠ ܩܕܡ ܥܒܕܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܥܡܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܗܕܐ ܫܕܝܗܝ ܫܐܕܐ ܠܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܒܡܨܥܬܐ ܘܢܦܰܩ ܡܢܗ ܘܐܬܚܠܶܡ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܫܥܬܐ.

 

ܐܬܐ ܕܥܣܪ: ܥܠ ܕܝܘܐ ܕܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܐܢ̱ܬܬܐ.

 

ܘܬܘܒ ܐܝܬܝܘ ܨܐܕܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܕܝܘ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܩܥܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܘ̈ܐ ܡ݂ܢ ܪܘܚܩܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܫܒܥܡܐܐ ܡܪ̈ܟܒܢ ܕܝܘ̈ܐ ܗܳܘܶܝܢܢ ܒܐܢ̱ܬܬܐ ܗܕܐ ܘܒܪܶܡܙܐ ܙܥܘܪܐ ܛܳܪܶܕ ܐܢ̱ܬ ܠܢ ܒܪܨܘܡܐ ܡܰܘܩܕܐ. ܢܨܝܚܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ ܠܕܝܘ̈ܐ: ܫܒܘܩܘ ܓܒܝ݂ܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܫܢܘ ܡ݂ܢ ܨܐܕܝܗ̇ ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܫܒܩܘܗ̇ ܘܢܦܩܘ ܡܢܗ̇. ܘܠܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚ ܒܪܢܫܐ ܢܶܡܢܶܐ ܘܢܣܰܝܶܟ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܰܣܥܰܪ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܐܢܝܢ ܓܝܪ ܡ݂ܢ ܡܢܝܳܢܐ܆ ܘܡܢܘ݂ ܣܳܦܩ ܥܠܝܗܝܢ ܢܫܬܥܐ. ܐܦܢ ܠܟܠܗܝܢ ܠܐ ܣܦܩ ܐ̱ܢܐ܆ ܐܦܠܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܥܣܪܝܢ ܕܠܗܝܢ ܡܰܘܦܶܐ ܐ̱ܢܐ. ܐܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܠܝ ܕܐܦܢ ܩܠܝܠ ܡ݂ܢ ܣܓܝ ܐܫܬܥܐ.

 

ܐܬܐ ܕܚܕܥܣܪ: ܥܠ ܫܡܫܐ ܕܐܬܟܠܝ݂ ܨܠܝ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܗܘܳܐ ܕܝܢ ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܗ̇ܢܘܢ: ܐܶܬܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܐܘܪܚܐ ܐܝܟ ܕܢܶܣܰܩ ܠܡܥܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܡܪ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܘܐܕܝܩ ܡ݂ܢ ܪܘܚܩܐ ܣܓܝܐܐ ܘܚܙܳܐ ܠܡܥܪܬܐ ܘܩܡ ܬܘܒ ܨܠܝ ܛܘܒܢܐ. ܘܥܢܰܘ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܡܪܝ܆ ܫܡܫܐ ܩܪܶܒ ܠܗ ܠܡܶܥܪܰܒ܆ ܛܘܪܐ ܕܡܥܪܬܐ ܪܚܝ݂ܩ ܗ݂ܘ ܠܢ ܠܡܐܙܠ. ܘܐܬܪܐ ܥܣܶܩ ܠܡܗܰܠܳܟܘ݂ ܒܗ ܘܡܣܩܬܐ ܩܫܝܐ ܘܢܓܝ݂ܪܐ ܘܚܢܢ ܠܐܝ݂ܢܢ ܘܐܢ̱ܬ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢ̱ܬ ܠܡܪܕܐ ܡ݂ܢ ܠܐܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܢܒܘܬ ܠܢ ܗܪܟܐ ܘܕܘܟܬܐ ܫܦܝܪܐ ܗܝ ܘܡܝ̈ܐ ܫܟܝ݂ܚܝ݂ܢ ܠܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܦܢܝ ܘܚܪ ܒܗ ܒܫܡܫܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ: ܗܐ ܡܪܢ ܟܳܠܐ ܠܗ ܠܪܡܫܐ ܗܢܐ ܘܳܐܣܰܪ ܠܗ ܕܠܐ ܢܗܰܠܟ ܡ݂ܢ ܕܘܟܬܗ ܥܕܡܐ ܕܚܢܢ ܐܙܠ̱ܝܢܢ ܠܕܝܪܢ. ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܗ̇ܢܝܢ ܗܠܝܢ܆ ܫܪܝ ܗܘܐ ܕܡܗܰܠܟ ܘܢܐܙܠ ܠܡܥܪܬܗ. ܘܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܕܐܚ̈ܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ܆ ܣܡܘ ܗܘܘ ܐܳܬܳܐ ܒܛܠ̈ܠܐ ܕܫܡܫܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܫܩܝ݂̈ܦܐ ܪ̈ܡܐ ܕܩܰܪܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܬܡܢ. ܘܐܬܟܰܠܝܬ݀ ܡܪܕܝ݂ܬܐ ܕܝܘܡܐ ܒܫܡܝܐ ܘܠܐ ܫܡܫܐ ܗܠܟ ܡ݂ܢ ܕܘܟܬܐ. ܐܦܠܐ ܛܠ̈ܠܐ ܕܫܩܝ̈ܦܐ ܐܶܫܬܰܢܝ݂ܘ ܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܥܕܡܐ ܠܫܥܬܐ ܕܪܕܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܣܡܰܟ ܠܡܥܪܬܗ. ܘܟܕ ܐܶܙܰܠ ܟܠܗ ܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܥܣܩܐ ܘܢܓܝ݂ܪܐ܆ ܣܠܶܩ ܘܥ݂ܠ ܠܡܥܪܬܗ ܘܨܠܝ ܘܫܰܡܫ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܐܝܟ ܕܡܥܳܕ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܫܰܠܡ ܨܠܘܬܗ ܘܐܡ݂ܪ ܐܡܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܠܚܕܕ̈ܐ ܡܚܰܘܝܢ ܗܘܘ ܗ̇ܢܘܢ ܛܠ̈ܠܐ ܕܫܩܝ̈ܦܐ ܕܥܠ ܕܘܟܝ̈ܬܗܘܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡ݂ܢ ܕܘܟܬܗ ܠܐ ܫܢܝ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܦܢܝ݂ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܫܡܫܐ: ܙܠ ܫܡܫܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܪܕܝܬܟ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܐܡ݂ܪ ܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ܆ ܢܚܶܬ ܫܡܫܐ ܪܗܝܒܐܝܬ ܐܝܟ ܒܪܩܐ ܘܛܒܰܥ. ܘܫܒܚ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܐܠܗܐ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܥܡܗ. ܘܦܩܰܕ ܐܢܘܢ ܛܘܒܢܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܗܕܐ ܠܐܢܫ ܠܐ ܢܐܡܪܘܢ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܟܰܣܝܘ ܠܡܠܬܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܘܫܠܝ݂ܘ.

 

ܐܬܐ ܕܝܒ: ܡܛܠ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܪܐ ܘܡܠܐܟܐ ܕܚܙܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܘܒܬܪ ܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܩܠܝܠ ܫܪܝܘ ܗܘܘ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܚܳܦܪܝܢ ܗܘܘ ܒܓܘ ܡܥܪܬܐ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܒ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܬܡܢ ܠܒܝܬ ܣܬܘܐ. ܘܐܬܪܦܝܬ݀ ܐܪܥܐ ܕܰܬܚܘ݂ܬܘܗܝ ܕܫܩܝ݂ܦܐ ܕܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܡܰܐܛܠ ܗܘܐ ܘܩܐܡ. ܘܐܬܬܠܚ ܟܠܗ ܫܩܝ݂ܦܐ ܗ̇ܘ ܡ݂ܢ ܛܘܪܐ ܪܡܐ ܘܡܳܛ ܕܢܚܘܬ ܥܠܝܗܘܢ ܕܐܚ̈ܐ ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܬܚܘܬܘܗܝ ܘܐܝܠܠܘ ܐܚ̈ܐ ܘܥܪܩܘ ܡ݂ܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܗ̇ܘ ܕܝܢ ܫܩܝ݂ܦܐ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܡܬܪܦܐ ܗܘܐ ܘܢܳܚܬ. ܘܗܘܬ݀ ܥܩܬܐ ܪܒܬܐ ܠܗܘܢ ܠܐܚ̈ܐ ܐܦ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܟܕ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܩܒܘܠ ܒܠܠܝܐ ܘܡܨܠܐ܆ ܐܪܝܡ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܡ݂ܢ ܩܒܘܠ ܘܚܙܳܐ ܬܚܘܬܘܗܝ ܕܫܩܝ݂ܦܐ ܗ̇ܘ ܕܟܐܦܐ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܪܐ ܕܰܛܥܝ݂ܢ ܗܘܐ ܠܗ ܠܫܩܝ݂ܦܐ ܕܠܐ ܢܦܰܠ. ܘܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܬܚܝܬ ܓܒܝ݂ܢܗ ܬܚܬܝܐ ܕܫܩܝ݂ܦܐ܆ ܘܦܫܝ݂ܛܐ ܗܘܬ݀ ܐܝܕܗ ܕܝܡܝܢܐ ܘܣܳܡܟܐ ܠܗ ܠܫܩܝ݂ܦܐ ܘܩܐܡ. ܘܥܢܳܐ ܡܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ: ܬܐ ܥܘܠ ܘܥܒܶܕ ܥܒܳܕܟ ܘܠܐ ܬܕܚܠ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܬܦܩܕܶܬ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܕܐܣܡܟܝ݂ܘܗܝ ܠܗܢܐ ܫܩܝ݂ܦܐ܆ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ ܠܐ ܢܶܦܶܠ ܥܠܝܟܘܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܢܛܪܗ̇ ܠܗܕܐ ܟܣܝܐܝܬ ܘܶܐܙܰܠ ܒܐܘܪܚܐ܆ ܘܐܬܟܪܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܡܠܠܝ̈ ܥܡܗ ܒܡܥܪܬܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܒܟܘܪܗܢܗ ܚܙܳܐ ܐܢܝܢ ܠܗܠܝܢ. ܠܐܢܫܝ̈ܢ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܦܰܫܶܩ ܐܢܝܢ ܓܠܝܐܝܬ. ܘܶܐܬܐ ܠܡܥܪܬܗ ܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܘܐܫܟܚܗ ܠܫܩܝܦܐ ܐܝܟ ܕܐܪܦܝܗ ܩܐܡ ܗܘܐ ܘܚܦܪܘ ܬܚܘ݂ܬܘܗܝ ܘܥܒܰܕ ܒܗ ܕܝܪܐ ܡܝܬܪܬܐ.

 

ܐܬܐ ܕܝܓ: ܡܛܠ ܐܬܐ ܕܗܘܬ݀ ܒܦܝ݂ܣܩܝ݂ܢ ܕܡܝ̈ܐ.

 

ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܣܬܥܪ̈ܝ܆ ܫܪܝܘ ܬܘܒ ܐܝܟ ܕܠܡܶܚܦܰܪ ܒܕܝܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܚܶܦܪܐ ܪܒܐ ܐܝܟ ܕܢܶܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܦܝ݂ܣܩܝ݂ܢ ܕܡܝ̈ܐ ܘܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܚܳܦܪܝܢ ܗܘܘ ܒܝܬ ܫܪ̈ܝܢܐ ܕܫܘܥܐ ܘܢܚܬܝܢ܆ ܘܢܚܬܘ ܗܘܘ ܒܓܘ ܐܪܥܐ ܐܝܟ ܘܥܕܐ ܕܬܠܬܝܢ ܐܡܝ݂̈ܢ ܘܠܝܘ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܰܒܕܘܗܝ ܠܥܒܳܕܐ ܗܢܐ. ܘܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܕܢܐ ܕܨܠܘܬܐ ܕܫܬܫܥܝ݂̈ܢ܆ ܣܠܩܘ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܡ݂ܢ ܚܶܦܪܐ ܐܝܟ ܕܢܨܠܘܢ. ܦܪ̈ܙܠܐ ܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗܘܢ ܦܳܣܠܝܢ ܗܘܘ ܟܐܦ̈ܐ ܘܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗܘܢ ܚܦܪܝܢ ܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܒܗ ܒܗ̇ܘ ܚܶܦܪܐ ܦܫܘ ܗܘܘ. ܛܠܝܐ ܕܝܢ ܙܥܘܪܐ ܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܕܦܪ̈ܙܠܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܘܚܐܪ. ܘܟܐܦܐ ܚܕܐ ܪܒܬܐ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܣܦܪܗ ܕܚܶܦܪܐ ܩܳܝܡܐ ܗܘܬ݀ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܟܐܦܐ ܗ̇ܝ ܐܝܟ ܘܥܕܐ ܕܰܐܡ̈ܐ ܫܒܥܣܪ̈ܐ ܘܡܛܬ݀ ܗ̇ܝ ܟܐܦܐ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܘܢܦܠܬ݀ ܒܓܘܗ ܕܚܶܦܪܐ ܘܪܒܨܬ݀ ܬܚܘ݂ܬܝܗ̇ ܕܠܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܙܥܘܪܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܬܡܢ. ܘܦܪ̈ܙܠܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܓܘܗ ܕܚܦܪܐ ܦܫܘ ܠܗܘܢ ܬܚܘܬܘܗܝ ܕܛܠܝܐ ܘܗܘܳܐ ܠܗ ܛܠܝܐ ܒܝܬ ܦܪܙܠܐ ܠܟܐܦܐ ܘܪܒܨܘܗܝ ܒܡܨܥܬܐ. ܐܒܘܗܝ ܕܝܢ ܕܛܠܝܐ ܟܕ ܚܙܳܐ ܡܰܝܠܠ ܗܘܐ ܘܒܳܟܶܐ ܘܡܢܰܬܶܫ ܗܘܐ ܣܥܪܗ ܘܫܳܕܐ. ܘܗܘܬ݀ ܕܝܢ ܥܩܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܣܬܩܒܠ ܬܡܢ܆ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܛܠܝܐ  ܐܠܐ ܥܠ ܥܡܠܐ ܘܠܐܘܬܐ ܕܒܛܠܘ ܗܘܘ. ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܕܡܟܝܠ ܕܩܛܠܐ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܠܡܶܩܒܳܐ ܒܗ̇ ܡܝ̈ܐ. ܐܙܠܘ ܗܘܘ ܕܝܢ ܐܚ̈ܐ ܟܕ ܡܥܩܝܢ ܘܐܬܬܢܰܚܘ ܒܥܕܢܐ ܕܛܗܪܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܘ ܠܗ ܠܚܶܦܪܐ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܛܗܪܐ ܘܒܥܝܢ ܗܘܰܝܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܘܐܡܪܝܢ: ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܦܘܪܣܐ ܕܢܰܦܶܩ ܐܦܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܛܠܝܐ ܡ݂ܢ ܬܚܘܬܝܗ̇ ܕܟܐܦܐ ܗܕܐ܆ ܟܐܦܐ ܓܝܪ ܪܒܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܘܕܢܗܦܟܘܢܗ̇ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܘܫܰܪܝܘ ܚܳܝܛܝ݂ܢ ܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܘܥܐܠܝܢ ܬܚܘܬܝܗ̇ ܕܟܐܦܐ. ܘܟܕ ܡܛܝܘ ܠܘܩܒܠ ܡܨܥܬܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܟܐܦܐ܆ ܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ ܩܠܝܠ ܡ݂ܢ ܪܝܫ ܪܓܠܗ ܕܛܠܝܐ ܘܐܪܝܡܘ ܩܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܙܐܘܗ̇ ܘܒܟܰܘ. ܘܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܕܡܶܦܣܰܩ ܦܣܝ݂ܩܐ ܪܓܠܗ ܕܛܠܝܐ ܡ݂ܢ ܓܘܫܡܗ ܘܫܰܕܝܐ. ܘܡܬܬܠܝܢ ܗܘܘ ܒܪܓܠܗ ܘܠܐ ܢܦܩܐ ܗܘܬ݀܆ ܘܐܘܣܦܘ ܬܘܒ ܘܚܦܪܘ ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܓܒܝ̈ܗ̇ ܘܐܫܟܚܘ ܪܓܠܗ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܛܠܝܐ. ܘܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܡܬܬܠܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܛܠܝܐ. ܢܦܰܩ ܛܠܝܐ ܟܕ ܫܪܝܪ ܘܚܰܝ ܘܫܘ݂ܡܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܘܚܒܳܠܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ. ܘܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘܘ ܘܒܟܝܢ ܘܡܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ. ܚܦܪܘ ܬܘܒ ܘܐܫܟܚܘ ܗ̇ܢܘܢ ܦܪ̈ܙܠܐ ܕܬܚܝܬ ܟܪܣܗ ܕܛܠܝܐ ܣܝ݂ܡܝ݂ܢ ܗܘܘ ܕܡܬܰܒܪܝܢ ܗܘܘ ܘܫܚܝ݂ܩܝ݂ܢ ܦܪ̈ܙܠܐ ܗ̇ܢܘܢ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܘܟܠܢܫ ܕܝܢ ܬܳܡܰܗ ܗܘܐ ܘܡܶܬܕܰܡܪ ܒܗܕܐ ܕܐܪ̈ܙܦܬܐ ܕܦܪܙܠܐ ܘܩܘܪܢܣܐ ܟܘܠܒ̈ܐ ܘܢܪ̈ܓܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܚܝܬ ܟܪܣܗ ܕܛܠܝܐ ܫܚܝ݂ܩܝܢ ܗܘܘ ܘܕܰܩܕܩܝ݂ܢ ܡ݂ܢ ܡܚܘ݂ܬܐ ܕܟܐܦܐ ܗ̇ܝ ܘܒܓܘܫܡܗ ܕܛܠܝܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܡܚܘܬܐ ܘܐܪܝܡ ܩܠܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܘܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܘܥܒܕܘܗ̇ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܦܝ݂ܣܩܝ݂ܢ ܕܡܝ̈ܐ ܒܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ. ܘܟܕ ܐܪܝܡ ܒܗ ܡܝ̈ܐ ܠܐ ܩܳܒܝܐ ܗܘܬ݀ ܡܛܠ ܕܒܪܝܫܗ ܕܛܘܪܐ ܣܝ݂ܡܐ ܗܘܬ݀ ܘܡ݂ܢ ܕܗܘܬ݀܆ ܙܐܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܠܐ ܩܳܒܝܐ ܗܘܬ݀ ܡܝ̈ܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܚܬܘܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܘܣܠܶܩ ܡ݂ܢ ܓܘܗ ܘܒܪ ܝܘܡܗ ܥܠܘ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܡܝ̈ܐ ܕܫܡܝܐ ܘܐܬܡܠܝܬ݀ ܥܕܡܐ ܠܦܘܡܗ̇.

 

ܥܠ ܐܘܪܚܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܶܐܙܠ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܢܨܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ.

 

ܘܛܝܒ ܗܘܐ ܬܘܒ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܪܥܝܢܗ ܐܝܟ ܕܢܐܙܠ ܘܢܨܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܘܪܚܐ ܕܬܪܬܝܢ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܚ̈ܐ ܐܪܒܥܝܢ. ܘܒܗ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܙܕܝܩܐ ܚܕ ܒܐܪܥܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ܆ ܘܫܡܗ ܫܡܥܘܢ܆ ܘܩܐܡ ܗܘܐ ܥܕܟܝܠ ܛܘܒܢܐ ܫܡܥܘܢ ܥܠ ܐܣܛܘܢܐ ܕܟܐܦܐ ܕܪܡ ܫܬ ܐܡܝ݂̈ܢ. ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܬܘܒ ܩܐܡ ܥܠ ܐܣܛܘܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܐܪܒܥ ܘܬܘܒ ܩܡ ܥܠ ܐܣܛܘܢܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬ ܐܡܝ݂̈ܢ. ܘܠܚܪܬܐ ܩܡ ܥܠ ܐܣܛܘܢܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܐܡܝ݂̈ܢ. ܘܒܗ̇ܘ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܢܦܰܩ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܕܝܪܗ ܕܢܐܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܐܘܪܚܐ ܕܬܪܬܝܢ ܥܕܟܝܠ ܫܡܥܘܢ ܛܘܒܢܐ ܥܠ ܐܣܛܘܢܐ ܕܫܬ ܐܡܝ݂̈ܢ ܩܐܡ ܗܘܐ.

 

ܐܬܐ ܕܝܕ: ܡܛܠ ܚܶܙܘܐ ܕܚܙܳܐ ܫܡܥܘܢ ܙܕܝܩܐ ܥܠ ܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ.

 

ܘܒܗ̇ܘ ܕܝܢ ܝܘܡܐ ܕܢܦܰܩ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܕܝܪܗ ܕܢܐܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ܆ ܐܬܓܠܝ݂ ܗܘܳܐ ܠܗ ܠܫܡܥܘܢ ܙܕܝܩܐ ܡܛܠ ܐܬܠܝܛܐ ܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܒܠܠܝܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܡܢܐ ܣܒܪ ܐܢ̱ܬ ܥܠ ܢܦܫܟ ܕܐܢ̱ܬ ܗ݂ܘ ܙܕܝܩܐ܆ ܕܡܝܬܪ ܠܝܬ ܓܝܪ ܐܦܝ̈ܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܒܕܪܐ ܗܢܐ ܙܕܝܩܐ ܐ̱ܚܪܝܢ ܕܡܕܪܟ ܠܗ ܠܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ. ܗ̇ܘ ܕܥܳܡܪ ܒܛܘܪܐ ܪܡܐ ܥܠ ܓܢ̱ܒ ܬܚܘ݂ܡܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܡܶܢܝܰܐ. ܘܗܐ ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܕܝܪܗ ܕܢܐܙܠ ܘܢܨܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܫܡܥܘܢ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܐܦܠܐ ܥܕܟܝܠ ܫܶܡܥܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܫܡܝ݂ܥ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܒܥܕܢܐ ܕܝܢ ܕܨܦܪܐ܆ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܠܘܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܙܕܝܩܐ ܩܐܡ ܗܘܐ܆ ܘܩܥܳܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܫܡܥܘܢ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܟܢܫܐ: ܚܕ ܓܝܪ ܙܕܝܩܐ ܕܐܟܘܬܗ ܠܝܬ ܒܐܪܥܐ ܘܒܙܒܢܐ ܗܢܐ܆ ܘܗܐ ܝܘܡܢܐ ܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܕܝܪܗ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ ܕܓܪܒܝܐ ܘܳܐܙܠ ܕܢܨܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܒܥܐ ܗܘܺܝܬ ܕܢܰܫܘܶܝܢܝ ܡܪܢ ܕܐܚܙܐ ܦܪܨܘܦܗ܆ ܐܠܐ ܠܐ ܫܘܐ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܐ̱ܢܐ ܚܛܝܐ.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܕܟܘ: ܡܛܠ ܛܢܢܐ ܕܗܘܳܐ ܠܒܪܨܘܡܐ ܕܢܥܩܘܪ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܒܝܬ ܫܒ̈ܐ ܕܝܘ̈ܕܝܐ.

 

ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܪܳܕܶܐ ܗܘܐ ܘܳܐܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܟܕ ܡܛܝ ܗܘܐ ܠܐܬܪܐ ܕܦܘܢܝ݂ܩܝ݂ ܘܕܥܪܒܝܐ ܘܕܦܠܣܛܝ݂ܢܝ݂܆ ܫܪܝ ܗܘܐ ܕܢܥܩܘܪ ܒܝܬ ܫܒ̈ܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܘܡܣܰܚܶܦ ܗܘܐ ܒܝܬ ܟܢܘܫܝܐ ܕܫܡܪ̈ܝܐ ܘܡܰܘܩܕ ܗܘܐ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܘܕܚܢ̈ܦܐ. ܘܟܕ ܨܠܝ ܒܐܘܪܫܠܡ ܘܥܒܪ ܡܢܗ ܕܢܐܙܠ ܠܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ. ܐܶܙܰܠ ܗܘܐ ܠܗ ܒܐܘܪܚܐ ܡܕܒܪܳܝܬܐ. ܘܥܕܟܝܠ ܚܢ̈ܦܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܟܗܝ݂ܢܝ݂ܢ ܗܘܘ ܬܡܢ. ܘܗ݂ܢܘܢ ܐܚܝ݂ܕܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܡܕܝ̈ܢܬܐ ܐܚܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܚܢ̈ܦܐ ܠܡܕܝ̈ܢܬܐ ܡ݂ܢ ܕܚܠܬܗܘܢ ܘܡܙܕܝܢܝܢ ܗܘܘ ܘܩܝܡܝܢ ܥܠ ܫܘܪ̈ܐ ܠܩܪܒܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܕܣܳܛܶܐ ܗܘܐ ܘܥܳܒܪ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܝܬ ܐܝܢܐ ܕܚܣܢ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܥܐܠ ܗܘܐ ܠܗ̇. ܘܟܕ ܡܛܝ݂ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܚܕܐ ܪܒܬܐ ܕܐܝܬ ܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܘܫܡܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܪܩܶܡ ܕܓܐܝܐ. ܘܐܫܟܚܗ̇ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܐܚܝ݂ܕܝܢ ܗܘܘ ܬܪܥܗ ܘܡܙܰܝܢܝܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܘܩܝܡܝܢ ܥܠ ܫܘܪܐ. ܘܫܒܰܩ ܐܢܘܢ ܛܘܒܢܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܟܕ ܩܳܝܡܝܢ ܡ݂ܢ ܪܘܚܩܐ ܘܶܐܙܠ ܗ݂ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܘܐܬܩܪܒ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܩܥܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܥܡܐ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܫܘܪܐ ܫܘܒܩܘܢܢܝ ܕܐܬܩܪܒ ܠܘܬܟܘܢ ܘܐ̱ܢܫ ܡܕܡ ܠܐ ܢܐܟܝܢܝ. ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܙܥܘܪܐ ܐܝ݂ܬܝ ܕܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܐܝܙܓܕܐ ܫܕܪܘܢܝ ܨܐܕܝܟܘܢ ܕܶܐܡܰܠܠ ܥܡܟܘܢ ܡܠܬܐ ܕܫܠܡܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܚܢ̈ܦܐ ܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ: ܐܢ ܡܛܠ ܫܠܡܐ ܐܶܬܰܝܬ ܐܬܩܪܒ ܘܡܠܠ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܬܩܪܒ ܠܘܬ ܫܘܪܐ ܕܢܡܠܠ. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܩܠܐ ܒܣܝܡܐ ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܥܡܐ: ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܝܬܝܟܘܢ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܘܣܝ̈ܦܐ ܘܩܶܫ̈ܬܬܐ ܘܓܐܪ̈ܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ …؟؟؟ ܘܣܝ̈ܦܐ ܘܩܫ̈ܬܬܐ ܠܝܬ ܠܢ ܘܚܘܛܪ̈ܐ ܘܩܠܥ̈ܐ ܠܝܬ ܥܡܢ ܘܪ̈ܟܫܐ ܠܐ ܪܟܝ݂ܒܝ݂ܢܢ ܘܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܥܡܟܘܢ ܢܬܟܬܫ. ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܐܰܠܦ̈ܐ ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܐܝܬܝܟܘܢ܆ ܘܙܝܢܐ ܣܓܝܐܐ ܛܥܝ݂ܢܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܘܥܢܳܐ ܪܝܫܐ ܕܟܘܡܪ̈ܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ: ܐܝܢ ܡܪܝ܆ ܚܝܝ̈ܗܘܢ ܕܐܠܗ̈ܐ ܕܠܗܘܢ ܦܠܚ ܐ̱ܢܐ܆ ܕܚܕ ܡܢܟܘܢ ܕܝܠܟܘܢ ܐܰܠܦܐ ܪܳܕܦ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܟܕ ܫܡܥܗ̇ ܠܗܕܐ ܐܬܕܡܪ. ܘܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܟܘܡܪܐ ܕܚܢ̈ܦܐ: ܝܕܥ ܐܢ̱ܬ ܗ݂ܘ ܠܗܕܐ ܕܚܕ ܡܢܢ ܕܝܠܢ ܐܰܠܦܐ ܪܳܕܦ؟ ܘܥܢܳܐ ܬܘܒ ܪܝܫ ܟܘܡܪ̈ܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܐܦ ܗܕܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܬܪܝܢ ܡܢܟܘܢ ܪܶܒܘܬܐ ܡܥܪܩܝܢ ܘܪܕܦܝܢ. ܦܢܝ ܬܘܒ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܟܘܡܪܐ: ܘܗ݂ܝ ܗܕܐ ܟܝ ܓܝܪ ܕܐܠܗܢ ܡܣܬܥܪܐ. ܐܘ ܒܝܕ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܥܢܳܐ ܟܘܡܪܐ ܕܦܬܟܪܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܡ݂ܢ ܟܠ ܓܒܝ݂̈ܢ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܗܟܢܐ ܗܘܝܐ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܥܡܐ: ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܕܝܢ̱ܬܟܘܢ ܥܠ ܛܘܪܐ ܒܰܢܝܐ ܘܝܳܬܒܐ ܘܫܩܝ݂̈ܦܐ ܕܟܐܦܐ ܚܕܝ݂ܪܝܢ ܠܗ ܘܠܝܬ ܠܢ ܐܘܪܚܐ ܠܒܪ ܡܢܗ ܕܢܥܒܪ ܐܠܐ ܗܕܐ. ܡܦܝܣܝܢܢ ܠܟܘܢ ܕܟܕ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܙܰܝܢܝ݂ܢ ܘܩܝܡܝܢ ܡ݂ܢ ܝܡܝܢܐ ܘܡ݂ܢ ܣܡܠܐ ܘܚܢܢ ܒܡܨܥܬܐ܆ ܫܒܘܩܘ ܠܢ ܕܢܥܒܪ ܒܫܘܩܐ ܘܢܐܙܠ ܒܫܠܡܐ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܨܒܝܬܘܢ ܐܦܠܐ ܡܠܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܘܢܐܡܪ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܫܒܩܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܢ ܕܢܥܒܪ ܒܫܠܡܐ܆ ܩܪܳܒܐ ܥܡܟܘܢ ܥܒܕܝܢܢ ܘܐܦ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܠܡܕܝܢ̱ܬܟܘܢ ܒܢܘܪܐ ܡܰܘܩܕܝܢܢ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܚܢ̈ܦܐ ܗܠܝܢ ܕܐܡ݂ܪ ܩܕܝܫܐ܆ ܐܫܬܓܫܘ ܗܘܘ ܪܘܪܒܐܝܬ ܘܕܚܠܘ ܘܙܥܘ ܡ݂ܢ ܩܕܡܘܗܝ ܘܥܢܘ ܟܠܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܐܢ ܝܗܒ ܐܢ̱ܬ ܡܘ̈ܡܬܐ ܒܐܠܗܟ ܕܒܝܫܬܐ ܒܡܕܝܢ̱ܬܢ ܠܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܠܐܠܗܝ̈ܢ ܒܢܘܪܐ ܠܐ ܡܘܩܕܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ܆ ܝܗܒܝܢܢ ܠܟܘܢ ܐܘܪܚܐ ܘܥܒܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܢܨܝܚܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܐܢ ܨܒܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܐܝܬ ܠܟܘܢ ܨܒܝܢܐ ܕܢܡܠܠ ܡܠܬܐ ܕܫܠܡܐ ܒܠܚܘܕ ܘܐܢ ܠܐ ܨܒܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܘܐܦܠܐ ܗܕܐ ܥܒܕܝܢܢ. ܥܢܘ ܬܘܒ ܚܢ̈ܦܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܒܡܠܬܐ ܕܫܠܡܐ܆ ܟܡܐ ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܨܒܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܠܠܘ. ܗܝܕܝܢ ܦܬܚܘ ܗܘܘ ܚܢ̈ܦܐ ܠܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܥ݂ܠ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܥܡܗ. ܘܟܕ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܥܡܗ ܡܗܰܠܟܝܢ ܗܘܘ ܒܡܨܥܬܐ ܕܫܘ݂ܩܐ ܫܠܝܐܝܬ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܟܕ ܡܙܰܝܢܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܡܛܝܘ ܠܚܕܐ ܕܘܟܬܐ ܕܡܨܥܬܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀܆ ܩܡ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܡܨܥܬܐ ܘܐܢܝ݂ܦ ܠܗܘܢ ܐܝܕܗ ܠܥܡܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܐܢ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܨܒܝܢܐ ܕܢܡܠܠ ܡܠܬܐ ܕܫܠܡܐ܆ ܐܡܪ ܠܢ ܗܫܐ ܘܢܡܰܠܠ ܥܡܟܘܢ. ܘܥܢܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܥܠ ܡ̈ܠܐ ܕܫܠܡܐ ܫܠܝܛܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܡܐܡܪ܆ ܒܠܚܘܕ ܕܝܢ ܒܝܫܬܐ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܠܐ ܬܪܡܘܢ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܕܢܐ ܐܝܟ ܐܪܒܥ ܫܥܝ݂̈ܢ ܒܝܘܡܐ. ܘܫܪܝ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܕܢܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܡ̈ܠܐ ܕܚܝ݂̈ܠܬܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܘܗܘܳܐ ܟܕ ܡܠܦ ܘܡܚܘܐ ܒܦܝܳܣܐ ܕܡ̈ܠܐ ܡ݂ܢ ܐܪܒܥ ܫܥܝ̈ܢ ܒܝܘܡܐ ܘܥܕܡܐ ܠܬܫܥܫܥܝ̈ܢ. ܘܗܟܢܐ ܕܝܢ ܬܩܝ̈ܦܢ ܗܘܝ̈ ܘܕܚܝ݂̈ܠܢ ܡ̈ܠܐ ܕܢܦ̈ܩܢ ܗܘܝ̈ ܡ݂ܢ ܦܘܡܗ ܘܐܬܡܠܝ݂ܘ ܟܠܗܘܢ ܚܢ̈ܦܐ ܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܘܩܥܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܚܢܢ ܣܒܪܝܢ ܗܘܰܝܢ ܕܐܠܗܝ̈ܢ ܕܝܠܢ ܥܒܕܘܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܘܠܫܡܝܐ. ܘܐܢ̱ܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܕܐܠܗܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܥܒܕܗ̇ ܠܫܡܝܐ ܘܠܐܪܥܐ ܘܗܘܝܘ ܕܡܰܚܶܬ ܡܛܪܐ ܘܡܬܰܪܣܶܐ ܟܠ ܒܣܪ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܐ ܐܪܒܥ ܫܢܝ̈ܐ ܕܝܘܡ̈ܬܐ ܗܕܐ ܠܰܓܡܳܪ ܠܐ ܢܚܶܬ ܡܛܪܐ ܥܠܝܗ̇ ܘܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗܕܐ ܡ݂ܢ ܡܛܪܐ ܫܬܝܐ ܗܘܬ݀. ܡܛܠ ܕܒܪܘܡܐ ܝܬܒܐ ܘܐܓܘܓ̈ܐ ܕܡܝ̈ܐ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܣܳܩ ܘܕܡ݂ܢ ܓܘܒܐ ܫܳܬܶܝܢ ܗܘܘ ܡܝ̈ܐ. ܘܗܫܐ ܕܝܢ ܓܡܪ ܠܗܘܢ ܓܘ̈ܒܐ ܘܩܒܝ̈ܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܡ݂ܢ ܢܗܪܐ ܪܚܝ݂ܩܐ ܡܰܝܬܶܝܢܢ ܡܝ̈ܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܪܒܐ. ܐܢܕܝܢ ܐܠܗܐ ܕܝܠܟܘܢ ܥܒܕܗ̇ ܠܫܡܝܐ ܘܠܐܪܥܐ ܘܗܘܝܘ ܕܡܰܚܶܬ ܡܛܪܐ ܘܛܠܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ܆ ܒܥܝ݂ ܡܢܗ ܘܢܳܚܶܬ ܠܢ ܗܫܐ ܡܛܪܐ ܘܗܳܘܶܝܢܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܟܕ ܫܡܥܗ̇ ܗܘܐ ܠܡܠܬܐ ܗܕܐ܆ ܐܙܕܗܝ ܗܘܐ ܦܪܨܘܦܗ ܘܪܘܙ ܘܚܕܝ݂ ܘܐܬܦܨܚ ܘܓܚܟ ܡܛܠ ܕܬܟܝ݂ܠ ܗܘܐ ܥܠ ܦܪܗܣܝܐ ܕܟܠ ܥܕܢ ܥܕܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܘܬܗ ܡܪܗ ܘܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܥܡܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ: ܐܝܟ ܡܠܬܟܘܢ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ. ܒܠܚܘܕ ܫܐܠܘ ܠܟܘܢ ܥܕܢܐ ܠܡܛܪܐ ܕܠܐ ܬܐܡܪܘܢ ܒܬܪ ܥܕܢܐ. ܘܐܠܗܝ̈ܢ ܕܝܠܢ ܥܒܕܘܗܝ ܠܡܛܪܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܚܢ̈ܦܐ ܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ: ܠܡܚܪ ܒܬܪܬܝܢ ܫܥܝ݂̈ܢ ܒܳܥܝܢܢ ܕܢܚܘܬ ܡܛܪܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܥܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܥܡܐ: ܒܗ̇ܘ ܥܕܢܐ ܕܒܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܛܪܐ܆ ܐܢܗܘ ܕܠܐ ܢܚܬ ܡܛܪܐ ܣܓܝܐܐ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܡܬܡܠܶܝܢ ܓܘܒ̈ܐ ܘܫܘ̈ܩܐ ܡ݂ܢ ܡܝ̈ܐ. ܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܥܠܝܢ ܕܒܟܐܦ̈ܐ ܬܪܓܡܘܢ ܠܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܥ݂ܠ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܠܕܳܪܬܐ ܚܕܐ ܕܪܳܡܝ݂ܢ ܒܢܝܢܝ̈ܗ̇ ܘܚܣܝ݂ܢܝܢ ܛܒ. ܘܐܙܕܝܢܘ ܗܘܘ ܓܒܪ̈ܐ ܩܪ̈ܒܬܢܐ ܘܚܰܕܪܘܗ̇ ܠܕܪܬܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܗ̇ܘ ܘܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܬܪ̈ܥܐ ܕܕܪܬܐ. ܘܡܫܡܫܝܢ ܘܡܬܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܚܢ̈ܦܐ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ. ܘܗܘܳܐ ܠܝܘܡܐ ܕܠܡܚܪ ܘܐܬܟܢܫܘ ܗܘܘ ܨܐܕܝܗܘܢ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܚܢ̈ܦܐ ܡ݂ܢ ܪܒܐ ܠܙܥܘܪܐ. ܘܟܕ ܗܘܬ݀ ܫܥܬܐ ܚܕܐ ܒܝܘܡܐ ܘܥܢܢܐ ܥܕܟܝܠ ܒܕܘܟ ܠܝܬ ܗܘܐ. ܘܫܪܝܘ ܚܢ̈ܦܐ ܗ̇ܢܘܢ ܡܬܦܠܓܝܢ ܥܠ ܫܘܘܕܝܘ̈ܗܝ ܕܙܕܝܩܐ. ܘܓܚܟܝܢ ܗܘܘ ܚܢ̈ܦܐ ܗ̇ܢܘܢ ܘܐܡܪܝܢ: ܗܐ ܚܙܝ݂ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ܆ ܕܠܡܐ ܡܕܰܓܶܠ ܐܠܗܟ. ܘܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܓܚܟܝܢ ܗܘܘ ܥܠܗܕܐ܆ ܐܫܬܡܠܝ ܬܪܬܝܢ ܫܥܝ݂̈ܢ ܒܝܘܡܐ. ܒܝܬ ܫܥ̈ܐ ܕܝܢ ܒܗ ܒܕܘܟܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ. ܘܐܪܝܡܘ ܚܢ̈ܦܐ ܩܠܗܘܢ ܒܓܘܕܦܐ ܘܒܚܣܕܐ ܘܨܳܗܠܝܢ ܗܘܘ ܒܩܥܬܐ ܕܓܘܚܟܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܗܐ ܐܫܬܟܚ ܠܗ ܐܠܗܟܘܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܓܠܐ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗ ܚܝܠܐ ܕܡܛܪܐ ܢܚܬ ܠܢ.

 

ܐܬܐ ܕܝܗ: ܡܛܠ ܡܛܪܐ ܕܗܘܐ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܚܢ̈ܦܐ.

 

ܘܥܡܗ̇ ܕܩܥܳܬܐ ܘܫܓܘܫܝܐ ܕܚܢ̈ܦܐ ܘܗܐ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܩܠܐ ܕܪܥܡܐ ܥܙܝܙܐ ܠܥܠ ܡܢܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܡܫܬܡܥ ܗܘܐ ܘܒܪ̈ܩܐ ܕܚܝ݂̈ܠܐ ܒܓܘ ܐܐܪ ܡܬܓܘܙܠܝܢ ܗܘܘ ܘܩܠܐ ܕܦܩܥܐ ܒܓܘ ܦܩܥܐ ܕܫܡܝܐ ܡܣܪܗܒ ܗܘܐ. ܘܗ݂ܘ ܒܪܨܘܡܐ ܢܨܝܚܐ ܒܩܠܐ ܕܨܠܘܬܐ ܠܐܠܗܐ ܗܘܐ ܒܕܡܘܬܗ ܕܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ ܗ̇ܘ ܕܒܥܕܢܐ ܕܡܛܪܐ ܒܩܠܐ ܕܨܠܘܬܐ ܠܐܠܗܐ ܩܪܐ ܗܘܐ ܘܡܪܝܐ ܕܥܢܳܐ ܠܫܡܘܐܝܠ ܒܩܠܐ ܕܪܥܡܐ ܕܫܡܝܐ. ܐܦ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܩܠܐ ܕܪܥܡܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܥܳܢܶܐ ܗܘܐ ܠܗ ܙܳܥ̈ܝ ܗܘܝ̈ ܥܢܢ̈ܐ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܠܥܠ ܡܢܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܡܛܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܡܳܣܘ݂̈ܟܐ ܕܡܝ̈ܐ ܪ̈ܙܦܢ ܗܘܝ̈ ܘܐܬܡܠܝ݂̈ ܡܝ̈ܐ ܕܪ̈ܬܐ ܘܒ̈ܬܐ ܘܫܘ̈ܩܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܢܗܰܠܟܘܢ ܒܫܘ̈ܩܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܣܘܓܐܐ ܕܡܡܘ̈ܠܐ ܘܕܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܐܬܬܪܥ ܫܘܪܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܢܦܰܠܘ ܡ݂ܢ ܣܘܓܐܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܗܟܢܐ ܩܘܝܬ݀ ܥܙܝܙܘܬܗ ܕܡܛܪܐ ܐܪܒܥܐ ܐܝܡܡܝ݂̈ܢ ܘܐܪܒܥܐ ܠܝܠܘ̈ܢ. ܚܢ̈ܦܐ ܕܝܢ ܩܳܥܝܢ ܗܘܘ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ: ܟܠܝ݂ ܡܛܪܟ܆ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ܆ ܠܐ ܬܚܰܒܶܠ ܡܕܝܢ̱ܬܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܒܪܨܘܡܐ ܢܨܝܚܐ ܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ ܠܚܢ̈ܦܐ: ܐܢ ܨܳܒܝܬܘܢ ܕܢܬܟܠܶܐ ܡܛܪܐ ܘܠܐ ܬܐܒܕ ܡܕܝܢ̱ܬܟܘܢ܆ ܟܦܘܪܘ ܒܦܬܟܪ̈ܝܟܘܢ ܛܥܝ̈ܐ ܘܐܘܕܘ ܒܐܠܗܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܚܢ̈ܦܐ ܩܥܘ ܡ݂ܢ ܚܕ ܦܘܡ ܘܐܡܪܝܢ: ܟܦܪܝܢܢ ܒܦܬܟܪ̈ܐ ܡܝ̈ܬܐ ܘܡܘܕܝܢܢ ܒܐܠܗܐ ܚܝܐ. ܘܥܢܳܐ ܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܡܕܝܢ ܢܐܬܘܢ ܟܘܡܪ̈ܝܟܘܢ ܠܡܨܥܬܐ. ܘܐܬܘ ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܘܩܡܘ ܒܡܨܥܬܐ ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܒܐܠܗܐ ܚܝܐ. ܘܟܦܪܝܢ ܒܦܬܟܪ̈ܐ ܥܒܝ݂̈ܕܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܪܝܫܐ ܕܟܘܡܪ̈ܐ ܪܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܕܟܝܠ ܡܶܬܚܪܶܐ ܗܘܐ ܘܠܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܟܦܘܪ ܒܦܬܟܪ̈ܐ ܘܕܢܘܕܐ ܒܐܠܗܐ. ܘܩܥܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ: ܕܣܛܪ ܡ݂ܢ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܠܝܬ ܚܕ ܕܠܐ ܨܒܐ ܕܢܚܙܐ ܚܝܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ ܚܰܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܩܐܡ ܐ̱ܢܐ ܩܕܡܘܗܝ܆ ܘܚܝܐ ܗܝ ܡܠܬܗ ܕܫܪܪܐ ܕܠܐ ܡܬܟܠܐ ܡܛܪܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܐܠܐ ܐܢ ܐܘܕܝ ܗܢܐ ܡܪܘܕܐ ܒܐܠܗܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܢܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܗܝܕܝܢ ܐܪܝ݂ܒܘ ܩܠܝ̈ܗܘܢ ܘܩܥܘ ܟܠܗܘܢ ܥܠܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܟܘܡܪܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܕܐܢ ܠܐ ܬܟܦܘܪ ܐܢ̱ܬ ܒܦܬܟܪ̈ܐ ܡܝ̈ܬܐ ܘܬܰܘܕܶܐ ܒܐܠܗܐ ܚܝܐ܆ ܠܟ ܩܛܠܝܢܢ ܘܠܒܝܬܟ ܒܢܘܪܐ ܡܰܘܩܕܝܢܢ.

 

ܐܬܐ ܕܝܘ: ܡܛܠ ܕܝܘ̈ܐ ܕܐܬܓܠܝܘ ܥܠ ܒܢ̈ܬܗ ܕܟܘܡܪܐ.

 

ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܗ݂ܘ ܟܘܡܪܐ ܥܡܗܘܢ ܡܬܚܪܐ ܗܘܐ܆ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܬܪܬܝܢ ܒܢ̈ܢ ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܕܒܩܝܛܘ̈ܢܐ ܬܘܒ ܡܬܪ̈ܒܝܢ ܗܘܝ̈. ܘܗܐ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܐܶܬܰܝ̈ ܐܟܚܕܐ ܟܕ ܐܝܬ ܥܠܝܗܝܢ ܕܝܘ̈ܐ ܩܥܝ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܒܫܘ̈ܩܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܐܬܝ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܕܝܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܘܡܰܛܝ݂̈ ܠܘܬܗ  ܕܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܬܦܟܪ̈ܝ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܘܐܬܬܠܝ݂̈ ܒܝܬ ܐܪܥܐ ܠܫܡܝܐ . ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܫܐܕ̈ܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܡܐ ܠܢ ܘܠܟ ܒܪܨܘܡܐ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ ܕܶܐܬܰܝܬ ܠܗܪܟܐ ܕܬܥܩܘܪ ܫܬܐܣܝ̈ܢ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ. ܘܬܒܰܛܶܠ ܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܗܢܐ ܝܘܠܦܢܢ. ܚܢܢ ܓܝܪ ܐܚܝ݂ܕܝܢܢ ܗܘܰܝܢ ܠܗ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗܕܐ ܡ݂ܢ ܟܕ ܐܬܒܢܝܬ݀ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܘܚܢܢ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܰܝܢ ܕܒܚ̈ܐ ܘܢܘܩܳܝ̈ܐ ܕܥܡܘܪ̈ܝܗ̇. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܗ̇ܘ ܟܘܡܪܐ ܗ̇ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܡ݂ܢ ܫܐܕ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ܆ ܐܣܬܚܶܦ ܘܢܦܰܠ ܥܠ ܐܪܥܐ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ. ܘܠܡܝ̈ܐ ܡ݂ܢ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܫܳܩܠ ܗܘܐ܆ ܘܥܠ ܪܝܫܐ ܕܝܠܗ ܪܳܡܶܐ ܗܘܐ ܘܐܦܘ̈ܗܝ ܥܠ ܐܪܥܐ ܢܳܩܫ ܗܘܐ. ܘܩܳܥܐ ܗܘܐ ܒܩܠܐ ܪܳܡܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܐܬܪܚܡܥܠܝ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ. ܘܗܟܘܬ ܐܦ ܟܠܗ ܥܡܐ ܡ݂ܢ ܪܒܐ ܠܙܥܘܪܐ ܩܳܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ. ܚܘܣ ܥܠܝܢ ܡܠܐܟܐ ܕܢܘܗܪܐ ܘܐܝܙܓܕܐ ܕܫܠܡܐ. ܘܢܦܠܬ݀ ܗܘܬ݀ ܓܝܪ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܠܬܐ ܘܣܘܪܳܕܐ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܟܘܡܪܐ ܘܠܚܒܪ̈ܘܗܝ: ܣܒܘ ܠܟܘܢ ܐܪ̈ܙܦܬܐ ܘܩܘܪܢܣܐ ܕܦܪܙܠܐ ܘܬܒܪܘ ܘܫܕܘ ܠܦܬܟܪ̈ܝܟܘܢ ܛܥܝ̈ܐ. ܕܠܡܐ ܬܐܡܪܘܢ ܒܬܪ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܠܘ ܚܢܢ ܬܰܒܪܢ ܠܐܠܗܝ̈ܢ. ܘܫܩܠܘ ܗܘܘ ܟܘܡܪ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܐܪ̈ܙܦܬܐ ܘܩܘܪ̈ܢܣܐ. ܘܗ݂ܢܘܢ ܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܬܒܪܘ ܘܫܕܘ ܐܢܘܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܗܝܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܦܩܰܕ ܠܗ̇ܢܘܢ ܫܐܕ̈ܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܦܳܩܕ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܕܬܦܩܘܢ ܡ݂ܢ ܒܢ̈ܬ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܗܠܝܢ ܘܬܘܒ ܠܐ ܬܶܥܠܘܢ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗܕܐ. ܘܢܦܩܘ ܗ̇ܢܘܢ ܫܐܕ̈ܐ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܘܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܬܟܠܝ݂ ܡܛܪܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܘܐܬܒܕܪܘ ܥܢܢ̈ܐ ܘܗܘܘ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܕܚܶܠܘ ܗܘܘ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܘܐܬܪܗܒܘ ܡ݂ܢ ܩܕܡܘܗܝ܆ ܘܶܐܙܠ ܘܣܠܶܩ ܠܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ. ܘܨܠܝ ܬܡܢ ܘܢܚܶܬ ܡ݂ܢ ܛܘܪܐ ܘܗܦܰܟ ܘܶܐܬܐ ܒܐܘܪܚܐ ܒܪܝܬܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܐ ܘܡܛܳܐ ܠܩܪܝܬܐ ܚܕܐ܆ ܢܦܰܩ ܗܘܐ ܠܩܘܒܠܗ ܐܦܛܪܘܦܐ ܚܕ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܘܩܒܠ ܐܢܘܢ ܒܚܕܘܬܐ. ܘܒܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܛܘܒܢܐ ܘܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܪܒܥܝܢ ܘܡܢܫܩ ܗܘܐ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܡ݂ܢ ܙܥܘܪܐ ܥܕܡܐ ܠܪܒܐ. ܥܕܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܛܗܪܐ ܘܰܐܝܬܝ݂ ܐܢܘܢ ܗ̇ܘ ܐܦܛܪܘܦܐ ܠܛܘܒܢܐ ܠܛܠܠܐ ܚܕ ܘܪܗܶܛ ܘܶܐܙܠ ܠܒܝܬܗ ܕܢܰܝܬܶܐ ܠܗܘܢ؟؟؟ ܘܐܝܬܝ݂ ܠܗܘܢ ܠܚܡܐ ܘܩܘ݂ܠܬܐ ܕܡܝ̈ܐ.

 

ܐܬܐ ܕܝܙ: ܡܛܠ ܩܘܠܬܐ ܕܢܒܥܬ݀ ܚܡܪܐ.

 

ܘܢܣܰܒ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܗ̇ܘ ܠܚܡܐ ܘܒܪܟ ܐܶܚܰܕ ܘܰܩܨܳܐ ܘܝܰܗܒ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܒܰܪܟ ܬܘܒ ܥܠ ܗ̇ܝ ܩܘܠܬܐ ܕܚܡܪܐ ܕܳܐܚܕܳܐ ܗܘܬ݀ ܐܝܟ ܩܣܛܐ ܚܕܥܣܪܐ ܘܫܩܰܠ ܛܘܒܢܐ ܚܡܪܐ ܘܡܰܫܩܶܐ ܗܘܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܠܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܣܓܝ ܥܳܨܐ ܗܘܐ ܠܡܶܫܬܐ. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ ܠܐܚ̈ܐ ܕܥܡܗ: ܣܓܝ ܘܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܣܓܝ ܡܛܪ̈ܦܢ ܢܦ̈ܫܬܟܘܢ ܘܐܫܬܚܩܬܘܢ ܘܠܐܝ݂ܬܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܡܕܒܪܐ. ܘܗܐ ܒܚܝܝ̈ܟܘܢ ܕܝܠܟܘܢ ܐ̱ܢܫ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܚܝܠܗ ܢܶܫܬܶܐ ܡ݂ܢ ܒܘܪܟܬܐ ܗܕܐ. ܘܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܡܳܠܶܐ ܗܘܐ ܟܣܐ ܘܡܰܫܩܶܐ ܗܘܐ ܘܐܫܬܝܘ ܟܠܗܘܢ ܡܢܗ̇ ܡ݂ܢ ܩܘܠܬܐ ܘܣܒܰܥܘ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܣܬܩܒܠ ܬܡܢ ܥܡܗܘܢ ܫܳܬܐ ܗܘܐ. ܘܐܫܬܝܘ ܡܢܗ̇ ܟܡܐ ܕܡܨܝܢ ܗܘܘ ܘܝ݂ܬܪ ܒܗ ܒܩܘ݂ܠܬܐ ܩܠܝܠ ܚܡܪܐ ܒܶܐܫܬܗ̇. ܘܐܙܠܘ ܟܠܢܫ ܘܕܡܟܘ ܒܛܗܪܐ ܘܐܬܬܢܝ݂ܚܘ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡܨܠܝܘ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܕܰܡܝ݂ܟܝܢ ܘܚܬܡ ܨܠܘܬܗ ܘܶܐܬܐ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܩܘܠܬܐ ܕܚܡܪܐ ܘܐܫܟܚܗ̇ ܟܕ ܡܰܠܝܐ ܚܰܡܪܐ ܥܕܡܐ ܠܦܘܡܗ̇. ܘܩܪܳܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܚܙܘ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܚܕܝܘ ܘܗܘܳܐ ܡܳܙܓ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢܗ̇ ܕܩܘ݂ܠܬܐ. ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܘܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܣܬܩܒܠܘ ܬܡܢ ܥܡܗܘܢ ܫܳܬܶܐ ܗܘܐ. ܘܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܳܨܐ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܡܛܠ ܒܘܪܟܬܐ ܘܫܳܬܶܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܥܕܢܐ ܕܪܡܫܐ܆ ܨܠܝܘ ܛܘܒܢ̈ܐ ܒܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܘܫܡܫ ܘܩܘܠܬܐ ܕܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܕܐܚ̈ܐ ܣܝ݂ܡܐ ܗܘܬ݀ ܘܒܗ ܒܫܘܠܡܐ ܕܨܠܘܬܐ ܐ̱ܚܪܝܬܐ ܢܒܥܬ݀ ܩܘܠܬܐ ܕܚܡܪܐ ܘܐܬܡܠܝܬ݀ ܘܗܘܘ ܫܳܬܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܡܠܝܐܝܬ. ܟܠܗ ܪܡܫܐ ܗ̇ܘ ܘܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܫܒܩܘܗ̇ ܠܩܘ݂ܠܬܐ ܟܕ ܡܠܝܐ ܘܫܢܝܘ ܡ݂ܢ ܬܡܢ. ܘܪܕܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܶܐܬܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܝܡܢܐ ܟܕ ܥܳܒܕ ܗܘܐ ܚܝ̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܟܠ ܕܘܟܐ. ܘܟܕ ܡܰܛܝ݂ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܚܕܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܪܰܒܰܬ݀ ܡܘ݂ܐܳܒ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ ܒܝܬ ܫܒܬܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܪܒܬܐ܆ ܕܐܟܘܬܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܒܝܬ ܫܒܬܐ ܐܦܠܐ ܒܕܘܟܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܐܬܒܢܝܬ݀ ܐܠܐ ܐܢ ܗܝܟܠܐ ܗ̇ܘ ܕܒܢܳܐ ܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܒܠܚܘܕ. ܘܒܟܐܦ̈ܐ ܦܣܝ݂̈ܠܬܐ ܘܪܘܪ̈ܒܬܐ ܒܰܢܝܐ ܗܘܬ݀. ܐܶܣܶܝ̈ܗ̇ ܘܐܪܥܐ ܒܫܺܫܳܐ ܩܪ̈ܝ݂ܡܢ ܗܘܝ̈ ܒܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܘܒܣܐܡܐ ܡܨܰܒܬܐ ܗܘܬ݀ ܘܒܟܠܗܘܢ ܐܦܝ̈ ܬܪ̈ܥܝܗ̇ ܙܓܘ݂̈ܢܝܬܐ ܕܗܒܐ ܬܠܝ̈ܢ ܗܘܝ̈. ܘܫܘܪܐ ܕܟܐܦ̈ܐ ܚܣܝ݂̈ܢܬܐ ܚܳܕܪ ܗܘܐ ܠܗ̇. ܐܦ ܬܪ̈ܥܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܦܪܙܠܐ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܘܒܫܘܪܐ ܕܡ݂ܢ ܠܒܪ. ܘܠܓܘ ܕܝܢ ܒܗܝܟܠܐ ܬܪ̈ܥܐ ܥܫܝ̈ܢܐ ܕܢܚܳܫܐ ܥܒܝ݂ܕܝ݂ܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܡܰܛܝ݂ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܘܰܥܕܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܐܙܕܝܢ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܘܢܦܩ ܗܘܐ ܠܐܘܪܥܗ ܠܩܪܳܒܐ ܚܡܫܬܥܣܪ ܐܰܠܦܝ݂̈ܢ ܓܒܪ̈ܐ ܩܪ̈ܒܬܢܐ.

 

ܐܬܐ ܕܝܚ: ܡܛܠ ܚܡܫܬܥܣܪ ܐܰܠܦܝ݂̈ܢ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܕܢܦܩܘ ܥܠ ܒܪܨܘܡܐ ܟܕ ܡܙܰܝܢܝܢ ܘܪܕܰܦ ܐܢܘܢ ܗ݂ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ.

 

ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܙܰܝܶܢ ܬܪܥܝܬܗ ܒܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܘܬܪܨ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܥܠ ܥܡܐ ܘܒܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܪܕܰܦ ܐܢܘܢ ܘܥܪܩܘ ܡ݂ܢ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܬܘ ܥܠܘ ܠܓܘ ܫܘܪܐ ܚܣܝ݂ܢܐ ܕܠܒܝܬ ܫܒܬܗܘܢ ܚܕܪ ܗܘܐ ܘܐܚܕܘ ܬܪܥܐ ܕܦܪܙܠܐ ܐܪܡܝ݂ܘ ܢܪ̈ܓܰܝܗܘܢ. ܘܩܡ ܟܠܗ ܥܡܐ ܥܠ؟؟؟ ܫܘܪܐ ܡ݂ܢ ܠܥܠ ܘܠܒܝ݂ܫܝ݂ܢ ܗܘܘ ܙܝܢܐ ܕܩܪܳܒܐ. ܘܶܐܙܠ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܡܛܳܐ ܬܪܝܨܐܝܬ ܠܬܪ̈ܥܐ ܕܦܪܙܠܐ ܘܗ݂ܢܘܢ ܝܘܕܝ̈ܐ ܡ݂ܢ ܫܘܪܐ ܓܐܪ̈ܐ ܘܟܐܦ̈ܐ ܫܳܕܝܢ ܗܘܘ ܠܩܘܒܠܗ. ܠܐ؟؟؟ ܡܚܬ ܟܐܦܐ ܐܘ ܓܐܪܐ ܐܦܠܐ ܒܡܐܢܐ ܕܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ.

 

ܐܬܐ ܕܝܛ: ܡܛܠ ܟܐܦܐ ܪܒܬܐ ܕܫܕܘ ܝܘܕܝ̈ܐ ܡ݂ܢ ܫܘܪܐ ܘܟܕ ܩܐܡ ܗܘܐ.

 

ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܥܠ ܓܒܗ ܕܬܪܥܐ ܕܫܘܪܐ܆ ܥܰܪܓܶܠܘ ܗܦܰܟܘ ܗ݂ܢܘܢ ܝܘܕܝ̈ܐ ܡ݂ܢ ܫܘܪܐ ܟܐܦܐ ܦܣܝ݂ܠܬܐ ܘܪܒܬܐ ܘܫܕܐܘܗ̇ ܠܥܠ ܡܢܗ ܕܢܨܝܚܐ ܘܠܥܠ ܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܟܕ ܩܝܡܝܢ. ܘܢܚܬܬ݀ ܗ̇ܝ ܟܐܦܐ ܘܡܚܳܬܗ ܠܚܕ ܡ݂ܢ ܐܚ̈ܐ ܥܠ ܪܝܫܗ ܘܐܬܬܒܪܬ݀ ܗ̇ܝ ܟܐܦܐ ܡ݂ܢ ܪܝܫܗ ܕܗ̇ܘ ܐܚܐ ܘܐܨܛܪܝܬ݀ ܠܐܪܒܥ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܘܢܦܠܬ݀ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܐܚܐ ܡܰܪܓܳܫܘ݂ ܐܪܓܫ ܒܗ̇ ܒܟܐܦܐ ܕܰܡܚܳܬܗ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܝܘܕܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܡܰܝܠܠܝ݂ܢ ܗܘܘ ܘܥܪܩܝܢ ܠܟܠ ܓܒܝ݂̈ܢ.

 

ܐܬܐ ܕܥܣܪܝܢ.

 

ܘܗܝܕܝܢ ܡ݂ܢ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܦܬܚܘ ܗܘܘ ܬܪ̈ܥܐ ܕܦܪܙܠܐ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ. ܐܪܝܡ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܚܙܳܐ ܨܒܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܗܝܟܠܐ.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܕܟܙ: ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܫܒܰܩ ܒܪܨܘܡܐ ܠܐܢܫ ܕܢܶܣܰܒ ܡܕܡ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܫܒܬܐ ܕܝܩܕܬ݀. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܕܥܡܗ: ܢܗܘܐ ܚܪܡܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܳܣܶܒ  ܡܕܡ ܡ݂ܢ ܫܒܬܐ ܗܕܐ܆ ܡ݂ܢ ܚܘ݂ܛܐ ܘܥܕܡܐ ܠܡܚܰܛܐ. ܐܠܐ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ ܘܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܗ܆ ܡܐܟܘܠܬܐ ܢܬܝܗܒ ܠܢܘܪܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܓܘܗ ܕܗܝܟܠܐ ܐܪܘܢܐ ܕܕܗܒܐ ܘܦܬܘܪܐ ܕܕܗܒܐ ܘܡܢܪܬܐ ܘܫܪܳܓܐ ܕܕܗܒܐ ܘܩܢܕܝ݂̈ܠܐ ܘܫܫ̈ܠܬܐ ܕܕܗܒܐ ܣܛܪ ܡ݂ܢ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܒܬܪܥܐ ܘܒܶܐܣ̈ܐ ܘܒܐܣܛܘܢܐ ܘܣܛܪ ܡ݂ܢ ܣܺܐܡܐ ܘܢܚܳܫܐ ܘܟܐܦ̈ܐ ܛܒ̈ܬܐ ܘܣܛܪ ܡ݂ܢ ܡܐܢ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܕܒܘܨܐ ܘܫܐܪ̈ܝܐ ܘܕܟܬܢܐ ܢܩܕܐ. ܘܐܝܬܝܘ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܢܦܛܐ ܘܟܒܪܝ݂ܬܐ܆ ܘܥܒܕܘ ܐܢܘܢ ܐܣܦܝ݂ܪ̈ܝ݂ܢ ܐܣܦܝܪ̈ܝܢ ܘܫܕܘ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܘܥܠ ܬܛܠܝ݂ܠܐ ܕܒܝܬܐ ܘܐܚܕܬ݀ ܢܘܪܐ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܒܓܘ ܒܝܬܐ ܟܠܗ. ܘܐܟܠܬ݀ ܩܝ̈ܣܐ ܘܟܐܦ̈ܐ ܘܢܚܫܐ ܘܦܪܙܠܐ ܘܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܘܡܐܢ̈ܐ ܝܩܝܪ̈ܐ ܘܟܐܦ̈ܐ ܛܒ̈ܬܐ ܘܟܠܡܕܡ ܕܐܫܬܟܚ ܬܡܢ ܘܢܚܬܬ݀ ܢܘܪܐ ܥܕܡܐ ܠܫܬܐܣ̈ܐ ܕܗܝܟܠܐ ܘܚܰܒܶܠܬܗ. ܓܒܪܐ ܕܝܢ ܚܕ ܢܘܟܪܝܐ ܐܶܬܐ ܢܩܶܦ ܗܘܐ ܠܛܘܒܢ̈ܐ ܟܕ ܥܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܬܡܢ ܘܡܟܰܣܰܝ؟؟؟ ܗܘܐ ܗܢܐ ܐܣܟܝܡܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܢܐ. ܘܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܛܘܒܢ̈ܐ ܒܳܥܝܢ ܗܘܘ ܕܢܰܪܦܘܢ ܢܘܪܐ. ܒܗ ܒܗܝܟܠܐ ܓܢܰܒ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܢܦܫܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܘܐܦܩ ܣܟܝ݂ܢܐ ܡ݂ܢ ܚܨܘ̈ܗܝ ܘܐܪܡܝ݂ ܥܠ ܫܘܫܦ̈ܐ ܬܚܬܝ̈ܐ ܕܩܘܪ̈ܛܝ݂ܢܐܣ ܗܠܝܢ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܡܳܬܚܝ݂ܢ ܗܘܝ̈ ܬܡܢ ܘܬܰܠܝ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܒܗܝܢ ܙܓܘܢܝ̈ܬܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܘܐܪܡܝ ܒܟܘ݂ܪܰܣܬܐ؟؟؟ ܕܣܥܪܐ ܕܛܥܝ݂ܢ ܗܘܐ. ܚܕ ܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܚܙܝܗܝ ܗܘܐ ܠܗ̇ܘ ܓܰܢܳܒܐ ܘܫܠܝ݂. ܘܟܕ ܢܦܰܩ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܪܚܩ ܡ݂ܢ ܬܡܢ܆ ܐܶܙܠ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܡ݂ܕܡ ܕܚܙܳܐ. ܘܩܪܝܗܝ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܓܢܒܐ ܠܡܨܥܬܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܣܝ݂ܡ ܟܘܪܣܬܟ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܦܬܚܗ̇ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܓܢܒܐ ܪܥܠ ܘܪܐܬ ܗܘܐ ܥܒܕ ܗܟܢܐ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܗ̇ܘ ܕܗܒܐ ܘܟܘܪܣܬܐ ܕܓܢܒܐ܆ ܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܘ ܠܟ ܓܢܒܐ. ܘܕܐܫ ܥܠ ܚܪܡܐ ܟܡܐ ܗܝ….. ܣܘܥܪܢܟ ܠܕܥܳܟܪ ܫܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܐܝܪܝܚܘ ܢܚܫܐ ܩܪܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܣ̈ܐ ܕܒܝܬ ܫܒܬܐ ܗܕܐ ܩܪ̈ܝ݂ܡܢ ܗܘܝ̈ ܢܚܫܐ. ܥܳܟܳܪ ܓܢܒܐ ܕܫ ܥܠ ܚܪܡܐ. ܘܓܢܰܒ ܝܢܐ؟؟؟ ܕܕܗܒܐ ܘܐܢ̱ܬ ܒܪ ܬܓܡܗ ܕܥܳܟܪ ܕܳܫܬ ܥܠ ܚܪܡܐ ܘܓܢܳܒܬ ܙܓܘ݂̈ܢܝܬܐ ܕܕܗܒܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܣܰܒܳܝܗܝ ܠܗܢܐ ܚܫܘܟܐ ܕܰܪܚܶܡܬܝܗܝ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܚܝܝ̈ܟ ܘܙܠ ܩܒܠ ܝܪܬܘܬܟ ܨܝܕ ܥܳܟܳܪ ܒܪ ܢܝܪܟ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡ݂ܪ ܛܘܒܢܐ܆ ܛܰܪܕܗ ܠܓܢܒܐ ܡ݂ܢ ܨܐܕܘܗܝ.

 

ܐܬܐ ܕܟܐ:

 

ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܓܢܒܐ ܐܪܚܩ ܗܘܐ ܩܠܝܠ ܡܢܗ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܣܡܗ̇ ܠܟܘܪܣܬܗ ܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܩܡ ܕܳܐܢ ܗܘܐ ܥܡܗ ܕܟܣܦܐ. ܘܥܢܳܐ ܗ̇ܘ ܓܢܒܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܐܘ ܕܗܒܐ ܩܛܘܠܐ ܘܡܛܥܝܢܐ܆ ܡܢܐ ܚܛܺܝܬ ܠܟ ܝܘܡܢܐ ܕܦܪܫܬܢܝ ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ ܕܡܠܐܟܐ ܘܡܢ ܣܝܥܬܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܐܢ̱ܬ ܐܬܬܠܺܝܬ ܒܩܕܳܠܐ ܕܝܠܝ ܐܝܟ ܡܚܢܘ݂ܩܝ݂ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܩܕܳܠܗ ܕܝܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ. ܘܟܕ ܗ݂ܘ ܓܒܪܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܘܒܳܥܐ ܥܠ ܢܦܫܗ܆ ܐܫܬܩܠܬ݀ ܟܘ݂ܪܣܬܗ ܘܐܬܬܠܝܬ݀ ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܠܐ ܐܫܬܟܚܬ݀. ܘܥܛܰܦ ܘܶܐܬܐ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܠܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܢܦܰܠ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܟܕ ܒܳܟܐ ܘܐܫܬܥܝ ܠܗ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ̈. ܘܟܕ ܝ݂ܕܥ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܶܐܒܕ ܠܗ ܕܗܒܐ ܡܰܠܝܐܝܬ܆ ܫܪܝܗܝ ܠܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܘܛܰܪܕܗ ܡ݂ܢ ܨܐܕܘܗܝ.

 

ܐܬܐ ܕܟܒ: ܥܠ ܢܘܪܐ ܕܢܦܠܬ݀ ܠܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ.

 

ܘܦܪܰܫ ܢܦܫܗ ܚܕ ܡ݂ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܛܘܒܢ̈ܐ ܕܠܘܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܶܐܙܠ ܠܐܦܝ̈ ܢܰܚܠܐ ܕܐܪܢܘܢ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܪܒܐ ܕܡ݂ܢ ܕܪ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܠܓܢ̱ܒܪ̈ܐ ܒܢܶܐ ܗܘܐ. ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ ܘܟܐܦ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܣܝ݂̈ܡܢ ܗܘܝ̈ ܒܗ. ܘܟܕ ܐܪܚܩ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܡܢܗ ܕܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܛܰܘܪܐ ܣܓܝܐܐ ܫܠܰܚ ܐܣܟܡܐ ܕܐܒܝ݂ܠܘܬܗ ܘܣܡܗ ܒܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܘܠܒܶܫ ܐܣܟܡܐ ܕܚܕܘܪܐ ܘܶܐܬܐ ܠܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܗ̇ܘ. ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܚܢ̈ܦܐ ܒܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܟܢܝ݂ܫ ܗܘܐ. ܘܥ݂ܠ ܗ̇ܘ ܛܘܒܢܐ ܘܐܬܒܩܝ ܠܗ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ܆ ܐܶܙܰܠ ܝ݂ܬܒ ܠܗ ܒܝܢܬ ܚܕܘܪ̈ܐ ܕܝܬܒܝܢ ܗܘܘ ܒܕܪܬܐ ܡܥܪܒܳܝܬܐ ܕܢܘܣܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܘܗܘܳܐ ܛܘܒܢܐ ܨܐܕܝܗܘܢ ܕܚܕܘܪ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܡ݂ܢ ܬܪܬܝܢ ܫܥܝ݂̈ܢ ܒܝܘܡܐ ܠܬܫܥܫܥܝ̈ܢ. ܘܣܝ݂ܡ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܢ ܪܝܫܗ ܒܝܬ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ ܘܒܕܡ̈ܥܐ ܘܒܚܢܓ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܒܟܐ ܗܘܐ. ܘܒܗ ܕܝܢ ܒܥܕܢܐ ܕܬܫܥܫܥܝ̈ܢ ܩܡ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܥܠ ….؟؟؟ ܘܶܐܬܓܗܶܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܒܟܳܐ ܒܶܟܝܐ ܡܪܝܪܐ ܒܚܫܐ ܣܓܝܐܐ ܘܢܣܰܒ ܟܐܦܐ ܚܕܐ ܙܥܘܪܬܐ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ ܘܒܟܳܐ ܥܠܝܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܟܐܦܐ ܘܨܒܥܗ̇ ܒܕܡܥܘ̈ܗܝ ….؟؟؟ܠ ܪܘ݂ܩܐ ܡ݂ܢ ܦܘܡܗ ܒܨܒܥܗ ܘܥܒܰܕ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܥܠ ܗ̇ܝ ܟܐܦܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܶܕܥܘܢ ܒܗ ܗ̇ܢܘܢ ܚܢ̈ܦܐ ܕܡܢܐ ܒܥܐ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕ. ܘܚܙܳܐ ܨܦܪ̈ܐ ܕܦܪ̈ܚܢ ܗܘܝ̈ ܥܠ ܓܢ̱ܒ ܢܘܣܐ ܕܦܬܟܪܐ. ܘܗܘܳܐ ܠܗ ܕܒܨܦܪ̈ܐ ܫܳܕܐ ܠܗ ܠܟܐܦܐ. ܘܫܕܳܐ ܠܟܐܦܐ ܠܘܩܒܠ ܨܦܪ̈ܐ ܕܦܪ̈ܚܢ܆ ܘܐܙܠ̱ܬ݀ ܗ̇ܝ ܟܐܦܐ ܘܩܕܚܬ݀ ܢܘܪܐ ܘܡܚܬ݀ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܢܘܣܐ. ܘܐܬܓܘܙܠܬ݀ ܫܠܗܒܝ݂ܬܐ ܕܢܘܪܐ ܘܣܠܩܬ݀ ܐܝܟ ܥܡܘܕܐ ܕܥܢܢܐ ܘܟܣܝܰܬܗ ܠܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܒܬܪ ܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ ܩܠܐ ܥܫܝܢܐ ܘܣܦܬ݀ ܒܟܐܦ̈ܐ ܘܒܦܣܝ݂̈ܠܬܐ ܕܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܟܐܦ̈ܐ ܥܫܝ̈ܢܬܐ ܩܕܡܝܗ̇ ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ ܒܕܡܘܬ ܥܡܝ݂ܪܐ ܝܒܝ݂ܫܐ ܒܙܒܢܐ ܕܚܨܕܐ ܘܐܬܓܘܙܠܬ݀ ܢܒܪܫܬܐ ܒܟܐܦ̈ܐ ܘܒܩܝ̈ܣܐ ܘܒܨܠܡ̈ܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܘܐܟܠܬܗ ܠܢܘܣܐ ܘܠܦܬܟܪܐ ….؟؟؟ ܥܕܡܐ ܠܫܬܐܣ̈ܐ ܘܠܐ ܐܫܬܚܪܬ݀ ܒܗ ܐܦܠܐ ܟܐܦܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܠܐ ܝ݂ܩܕܝ̈ ܘܗܘܝ̈ ܟܠܗܝܢ ܕܢܘܣܐ ܕܦܬܟܪܐ ܒܕܡܘ݂ܬܐ ܕܩܛܡܐ ܕܩܝ݂ܩܐ ܪܘܚܐ ܪܒܬܐ ܢܫܒܐ ܗܘܬ݀ ܘܕܳܪܝܐ ܘܡܒܕܪܐ ܩܛܡܐ ܕܝܩܕܢܗ ܕܢܘܣܐ ܘܙܪܩܬܗ ܪܘܚܐ ܠܩܛܡܐ ܘܫܕܬܗ ܠܦܢܝ݂ܬܐ ܕܡܕܒܪܐ.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܕܟܚ: ܥܠ ܥܩܪܐ ܕܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܒܝܬ ܫܒ̈ܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ.

 

ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܝܢ ܪܳܕܶܐ ܗܘܐ ܘܶܐܙܠ ܠܦܢܝ݂ܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܘܡܥܰܩܰܪ ܗܘܐ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܚܢ̈ܦܐ ܘܡܘܩܕ ܗܘܐ ܒܝܬ ܫܒ̈ܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ.

 

ܐܬܐ ܕܟܓ: ܥܠ ܚܙܘܐ ܕܚܙܳܐ ܫܡܥܘܢ ܙܕܝܩܐ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ ܡܛܠ ܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ.

 

ܘܟܕ ܗܦܰܟ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܕܢܐܙܠ ܠܦܢܝ݂ܬܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܥܢܳܐ ܫܡܥܘܢ ܛܘܒܢܐ ܘܙܕܝܩܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܠܘܬܗ ܟܢܝ݂ܫ ܗܘܐ: ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ ܕܐܡܪܶܬ ܠܟܘܢ ܡܛܠܬܗ ܕܶܐܙܠ ܗܘܐ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܕܢܨܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܙܠ ܘܣܥܰܪ ܚܝ̈ܠܐ ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܗܦܟ ܒܫܠܡܐ ܘܫܡܰܥ ܐܠܗܐ ܒܩܠܐ ܕܚܛܝܘܬܝ ܘܐܪܡܝ݂ ܒܪܥܝܢܗ ܕܢܚܙܐ ܠܒܨܝܪܘܬܝ ܘܢܨܠܐ ܥܠܝ.

 

ܐܬܐ ܕܟܕ: ܥܠ ܚܙܘܐ ܕܬܠܬܐ ܕܐܬܚܙܝ ܠܫܡܥܘܢ ܡܛܠ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܘܟܕ ܐܶܬܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܡܰܛܝ݂ ܠܐܬܪܐ ܕܐܘܦܝܡܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܥܢܳܐ ܫܡܥܘܢ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܟܢ̈ܫܐ ܕܠܘܬܗ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ: ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܩܒܠ ܒܘܪܟܬܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܙܕܝܩܐ ܕܐܡܪܶܬ ܠܟܘܢ ܕܳܐܬܐ ܠܗܪܟܐ܆ ܢܟܰܬܪ ܗܪܟܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܬܠܬܐ. ܒܬܪ ܓܝܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܐܳܬܶܐ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܠܗܪܟܐ. ܘܒܗ̇ܘ ܬܘܒ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܒܥܕܢܐ ܕܨܦܪܐ ܩܥܳܐ ܫܡܥܘܢ ܙܕܝܩܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܬܒܪܟ ܡ݂ܢ ܓܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܢܐܬܐ ܠܗܪܟܐ. ܘܒܥܕܢܐ ܕܝܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ ܒܝܘܡܐ ܐܶܬܳܐ ܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܣܡ݂ܟ ܠܛܝܪܗ ܕܫܡܥܘܢ ܙܕܝܩܐ ܘܟܕ ܐܕܝܩ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܬܪܥܗ ܕܛܝܳܪܐ ܠܡܶܥܰܠ܆ ܦܪܰܣ ܐܢܘܢ ܫܡܥܘܢ ܙܕܝܩܐ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܐܘܪܥܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܐܪܝܡ ܩܠܗ ܫܡܥܘܢ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܬܐ ܒܫܠܡ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ܆ ܒܪܝܟܐ ܗܝ ܡܐܙܠܬܟ ܘܒܪܝ݂ܟܐ ܗܝ ܡܐܬܝܬܟ. ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܠܡܫܝܚܐ ܕܫܡܰܥ ܒܩܠܐ ܕܚܛܝܘܬܝ ܘܐܫܘܝܢܝ ܕܐܚܙܐ ܦܪܨܘܦܟ ܘܐܬܒܪܟ ܡܢܟ. ܘܡܥܰܦܶܩ ܗܘܐ ܗܘܐ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܛܘܒܢܐ ܠܒܪܨܘܡܐ ܙܕܝܩܐ؟؟؟ ܘܡܢܰܫܶܩ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܪܝܫܗ ܘܒܝܬ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܕܐܨܠ ܗܘܐ ܫܡܥܘܢ ܙܕܝܩܐ ܘܦܨܝܚ ܘܡܫܒܚ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܠܰܒܟܗ ܠܒܪܨܘܡܐ ……. ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ ܠܘܬܗ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܒܪܟܘ ܚܕ ܡ݂ܢ ܚܕ ܘܚܙܰܩ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܕܝܪܗ.

 

ܐܬܐ ܕܟܗ: ܥܠ ܒܝܬ ܐܰܣܳܢܐ ܗ̇ܢܘ ܐܘܘܢܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ.

 

ܡܰܢܰܥ ܒܕܝܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܗܘܳܐ ܠܙܒܢܐ ܕܣܬܘܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܫܢ̱ܬܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܕܝܪܗ ܥܠܘ ܗܘܘ ܐܚ̈ܐ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܠܒܝܬ ܐܣܢܐ ܕܥܒܝ݂ܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܐܫܟܚܘ ܕܟܠܡܕܡ ܕܣܝ݂ܡ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܬܡܢ ܠܡܐܟܘܠܬܐ ܘܕܡܫܬܝܐ ܕܡܫܪܬܚ ܘܫܦܝ݂ܥ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܡܕܡ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܚܡܪܐ ܘܡܫܚܐ ܘܛܠܰܦܚ̈ܐ ܘܚܶܡ̈ܨܐ ܘܫܪܟܐ ܕܟܠܡܕܡ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܦܫܬ݀ ܡ݂ܢ ܒܘܪܟܬܐ ܕܗ̇ܝ ܫܢ̱ܬܐ ܒܕܝܪܗ ܕܢܨܝܚܐ ܫܥܝ݂̈ܢ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܰܘܦܝ݂ ܫܪܟܢܐ ܕܒܘܪܟܬܐ ܗܕܐ.

 

ܐܬܐ ܕܟܘ: ܥܠ ܡܒܘܥܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܐܬܐܣܝܘ.

 

ܘܗܘܳܐ ܬܘܒ ܠܙܒܢܐ ܕܩܝܛܐ ܘܶܐܙܠ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܥܒܰܪ ܗܘܐ ܒܩܪܝ݂ܬܐ ܚܕܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܡܒܘܥܐ ܕܡܝ̈ܐ ܠܐ ܙܥܘܪܝܢ ܪܳܕܶܝܢ. ܘܗ݂ܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܡܒܘܥܐ ܡܰܫܩܶܐ ܗܘܐ ܟܪ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܓܢ̈ܐ ܘܚܩ̈ܠܬܐ ܕܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ. ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܡܪܝ܆ ܡܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܬ ܠܢ ܘܒܝ݂ܫܝ݂ܢ ܘܦܐܪ̈ܐ ܕܐܪ̈ܥܬܢ ܟܪܝ݂ܗܝܢ. ܘܐ̱ܢܫܘܬܐ ܕܩܪܝܬܢ ܒܟܐܒ̈ܐ ܘܒܢܣܝܘ̈ܢܐ ܡܳܝܬܝܢ܆ ܐܠܐ ܒܳܥܝܢܢ ܡ݂ܢ ܩܕܝܫܘܬܟ ܕܬܐܬܐ ܘܬܨܠܐ ܥܠ ܡܒܘܥܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܶܐܬܐ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܡܒܘܥܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܥܒܰܕ ܡܛܠܬܗ ܠܥܠ ܡܢܗ ܕܡܒܘܥܐ ܘܣܡ ܒܣ̈ܡܐ ܘܩܰܪܶܒ ܩܘܪܒܢܐ. ܘܢܣܰܒ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܟܣܐ ܕܩܘܪܒܢܐ ܒܨܒܥ̈ܬܗ ܘܫܕܳܐ ܒܓܘܗ ܕܡܒܘܥܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܐܫܬܓܫܘ ܡܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ. ܘܐܬܕܠܚ ܡܒܘܥܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܗܐ ܚܶܘܝܐ ܚܕ ܐܘܟܡܐ ܪܒܐ ܛܐܦ ܗܘܐ ܘܢܳܦܩ ܡ݂ܢ ܓܘܗ ܕܡܒܘܥܐ. ܗܘܝܘ ܓܝܪ ܗܢܐ ܚܘܝܐ ܡܪܝܪ܆ ܝܳܬܒ ܗܘܐ ܒܓܘܗ ܕܡܒܘܥܐ ܘܡ݂ܢ ܠܰܗܓܐ ܕܡܶܪܬܗ ܕܗܢܐ ܚܘܝܐ ܟܪ̈ܝܗܢ؟؟؟ ܗܘܝ̈ ܡܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܘܒܝܫܝܢ. ܟܕ ܚܙܝܗܝ ܕܝܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܠܚܘܝܐ ܪܒܐ ܘܡܪܝܪܐ܆ ܡܰܝܠܠܝܢ ܗܘܘ ܘܥܪܩܝܢ ܡ݂ܢ ܩܘܕܡܘܗܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܪܗܶܛ ܒܬܪܗ ܕܚܘܝܐ ܘܠܒܟܗ ܒܕܘܢܒܗ ܘܫܰܩܠܗ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܩܰܘܡܬܗ ܘܫܕܳܝܗܝ ܥܠ ܟܐܦܐ ܘܐܨܛܪܝ ܚܘܝܐ ܗ̇ܘ ܡ݂ܢ ܪܝܫܗ ܘܥܕܡܐ ܠܕܘܢܒܗ ܘܐܪܝܡ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܩܠܗ ܘܫܒܚ ܠܐܠܗܐ. ܘܐܬܐܣܝܘ ܡܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܡܝ̈ܐ ܟܪ̈ܝܗܐ ܕܐܬܐܣܝܘ ܒܝܕ ܐܠܝܫܥ ܢܒܝܐ.

 

ܐܬܐ ܕܟܙ: ܥܠ ܟܪܡܐ ܕܠܐ ܝܳܗܶܒ ܗܘܐ ܦܐܪ̈ܐ.

 

ܘܶܐܙܠ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܥܳܒܪ ܗܘܐ ܒܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܘܐܬܘ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܡܪܝ܆ ܟܪܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܠܢ ܘܟܠ ܫܢܳܐ ܒܰܫܢܳܐ ܐܳܬܶܝܢܢ ܒܥܒܳܕܗ ܘܦܠܚܝܢܢ ܠܗ ܘܡ݂ܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܠܐ ܐܟܠܝܢܢ. ܐܠܐ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܩܠܝܠ ܕܡܰܦܩ ܪܦܬܝܢ ܒܬܘܠܥ̈ܐ ܘܡܬܒܣܡܝܢ. ܘܥ݂ܠ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܓܢܒܗ. ܘܨܠܝ ܘܩܰܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܬܡܢ. ܘܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ: ܗܘܰܝܬܘܢ ܫܩܠܝܢ ܚܕ ܡ݂ܢ ܥܣܪܐ ܟܝ݂ܠܝ݂ܢ ܕܚܡܪܐ ܕܥܳܒܕ ܟܪܡܐ ܗܢܐ ܘܝܗܒܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܥܕܬܐ ܘܠܡܣ̈ܟܢܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܩܒܠܘܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܫܡܥܘ ܦܘܩܕܢܗ ܘܛܥܶܢ ܟܪܡܐ ܗ̇ܘ ܦܐܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܗ̇ܝ ܫܢ̱ܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܥܒܰܕܘ ܚܡܪܐ ܣܓܝܐܐ ܥܕܡܐ ܕܐܦܠܐ ܡܐܢ̈ܐ ܡܫܬܟܚܝ݂ܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܡܰܪܡܳܝܘ݂. ܘܗܘܬ݀ ܗ݂ܝ ܗܕܐ ܬܠܬ ܫܢܝ݂̈ܢ. ܘܒܬܪܟܢ ܓܒܪܐ ܦܰܟܳܢܐ ܚܕ ܡܢܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܩܥܳܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܠܡܢܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܚܡܪܐ ܝܗܒ ܐ̱ܢܐ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܘܚܣܪ ܐ̱ܢܐ. ܐܠܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܝܗܒܶܬ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܟܕܘ ܠܝ. ܐܫܬܡܥܘ ܠܡܠܬܗ ܕܗܢܐ ܐܦ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܘܐܡ݂ܪܘ ܐܝܟ ܕܐܡ݂ܪ ܦܰܟܳܢܐ ܐܦ ܗ݂ܢܘܢ. ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܕܩܛܳܦܳܐ ܩܪܝܒ ܗܘܐ ܘܟܪܡܐ ܗ̇ܘ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܣܓܝ ܛܥܝ݂ܢ ܗܘܐ ܦܐܪ̈ܐ ܘܥܢ̈ܒܐ. ܒܗ̇ܝ ܫܢ̱ܬܐ ….؟؟؟؟ ܣܓܘܠܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܛܥܝ݂ܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܝܘܡܐ ܕܩܛܳܦܐ ܕܥܢ̈ܒܐ ܘܐܬܡܣܝ݂̈ ܥܢ̈ܒܐ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܘܪ̈ܦܬܝ ܒܬܘ̈ܠܥܐ ܘܢܦܰܠܝ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܡܕܡ ܕܗܘܳܐ܆ ܕܚܶܠܘ ܘܐܬܬܒܪܘ ܛܒ. ܘܐܙܠܘ ܬܘܒ ܠܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܦܝܣܘܗܝ ܘܦܢܳܐ ܗ̇ܘ ܟܪܡܐ ܘܐܦܩ ܦܐܪ̈ܐ ܘܩܕܝ݂؟؟؟؟؟. ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܦܐܪ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ. ܐܬܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܠܐ ܟܬܝ̈ܒܢ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܳܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܘܡܰܘܒܠܝܢ ܗܘܘ ܠܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ ܘܠܩܘܪ̈ܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘܥܠ ܟܪܡܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܝܳܗܒ ܗܘܐ ܦܐܪ̈ܐ ܘܥܐܠ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܘܡܨܠܐ ܗܘܐ ܒܗ ܘܡܩܰܪܶܒ ܗܘܐ ܩܘܪܒܢܐ܆ ܦܐܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܰܝܬܶܐ ܗܘܐ. ܘܗ݂ܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܣܬܥܪܬ݀܆ ܐܦ ܐܝܠܢ̈ܐ ܬܘܒ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܠܝܢ ܕܦܐܪ̈ܐ ܠܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܘܩܳܪܶܒ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܠܘܬ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܡܨܠܐ ܗܘܐ܆ ܦܐܪ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܠܡܐܟܘܠܬܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ.

 

ܐܬܐ ܕܟܚ: ܥܠ ܟܪܡܐ ܕܠܳܛܗ ܩܕܝܫܐ ܘܠܐ ܝܰܗܒ ܦܐܪ̈ܐ.

 

ܘܗܘܳܐ ܝܘܡܐ ܘܶܐܙܠ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܣܠܶܩ ܨܝܕ ܚܕ ܐܒܝ݂ܠܐ ܡܣܪܩܐ ܕܒܛܘܪܐ ܚܪܒܐ ܥܳܡܪ ܗܘܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܒܝ݂ܠܐ ܣܡ ܗܘܐ ܒܗ ܒܛܘܪܐ ܩܶܠܝܬܐ ܣ̈ܬܐ ܕܟܪܡܐ. ܘܕܰܒܪܗ ܗܘܐ ܐܒܝ݂ܠܐ ܠܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܘܚܘܝܗ ܗܠܝܢ ܣ̈ܬܐ ܕܟܪܡܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܒܪܟ ܥܠ ܟܪܡܐ ܗܢܐ ܫܪܘܝܐ ܕܢܨܰܒܢܢ ܗܪܟܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܬܐܒܶܫ ܒܥܝܢܘ̈ܗܝ ܥܠ ܕܐܚܐ ܕܐܬܬܚܶܕ ܪܥܝܢܗ ܕܗ̇ܘ ܐܒܝ݂ܠܐ ܒܢܶܨܒ̈ܬܐ. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܫܘܒܚܐ ܠܡܪܢ ܗ̇ܘ ܕܥܒܰܕ ܗܟܢܐ ܕܡ݂ܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܕܟܪܡܐ ܗܢܐ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܢܐܟܘܠ. ܘܗ݂ܝ ܗܕܐ ܒܫܪܪܐ ܗܘܬ݀. ܘܫܢܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܝܳܨܦ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܐܒܝ݂ܠܐ ܠܗܠܝܢ ܓܘܦ̈ܢܐ ܘܟܳܣܰܚ ܘܦܳܠܚ ܘܡܬܩܢ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܘܦܐܪ̈ܐ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܐ ܢܦܰܩ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ. ܘܶܐܬܐ ܬܘܒ ܒܪܨܘܡܐ ܠܡܥܪܬܗ ܘܐܬܡܠܟܘ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܒܝܢܬܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܚܕ ܠܚܕ: ܬܘ ܢܥܒܕ ܠܢ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܛܝܳܪܐ ܙܥܘܪܐ ܠܝܰܪܩܐ ܘܢܫܬܫܠ ܒܗܘܢ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܓܘܦ̈ܢܐ ܐܘ ….؟؟؟؟ ܣ̈ܬܐ ܕܟܪܡܐ ܘܢܗܘ̈ܝܢ ܠܢ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܠܦܪܘܓܝܐ ܕܚܕܘ̈ܬܐ. ܘܫܕܪܘ ܐܚ̈ܐ ܡܢܗܘܢ ܘܰܐܝܬܝܘ ܢܨܒ̈ܬܐ ܕܟܪܡܐ ܘܢܨܰܒܘ.

 

ܐܬܐ ܕܟܛ: ܥܠ ܟܪܡܐ ܕܐܬܢܨܶܒ ܘܠܳܛܗ ܘܝ݂ܒܫ.

 

ܟܕ ܐܶܬܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܨܠܘܬܐ ܒܥܕܢܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܪܡܫܐ܆ ܢܦܩܘ ܠܐܘܪܥܗ ܟܠܗܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܟܠܝܘܡ ܘܢܦܠܘ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܣܓܕܘ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܰܡܥܳܕܝ݂ܢ ܗܘܘ ܘܥܢܘ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܒܰܪܶܟ ܡܪܝ ܥܠ ܢܨܒ̈ܬܐ ܫܪ̈ܘܝܬܐ ܕܟܪܡܐ ܕܣܡܢܢ. ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܡܒܰܪܟܐ ܗ̇ܝ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܗܟܢܐ ܥܳܒܕܐ ܕܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡ݂ܢ ܣ̈ܬܐ ܕܢܨܰܒܬܘܢ ܒܐܪܥܐ ܝܳܥܝܐ. ܕܝܠܢ ܟܪܡܢ ܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟܢܐ ܕܗ݂ܘ ܐܡ݂ܪ: ܕܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܟܪܡܐ ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܣ̈ܬܐ. ܘܢܨ̈ܒܬܢ ܕܝܠܢ ܒܨܠܝܒܐ ܡܛܥ̈ܡܢ ܐܝܟܢܐ ܕܗ݂ܘ ܐܫܬܘܕܝ ܕܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܓܦܶܬܐ ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܫܒܫ̈ܬܐ ܘܐܒܝ ܦܰܠܳܚܐ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܕܐܢ ܕܐܡ݂ܪ ܩܕܝܫܐ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ܆ ܝܒܫܝ̈ ܢܨܒ̈ܬܐ ܗܠܝܢ܆ ܘܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ ܠܐ ܢܦܩܬ݀.

 

ܐܬܐ ܕܬܠܬܝܢ.

 

ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܘܪܚܝܩܐ ܗܘܬ݀ ܡ݂ܢ ܕܝܪܗ ܕܢܨܝܚܐ ܡܝ݂̈ܠܐ ܠܐ ܙܥܘܪ̈ܝ݂ܢ. ܘܐܪ̈ܥܬܗ̇ ܕܝܢ ܕܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܣܓܝ ܒܝ̈ܫܢ ܗܘܝ̈ ܘܟܘ̈ܒܐ ܘܝܥܪܐ ܘܙܝܙܢ̈ܐ ܡܰܘ̈ܥܝܳܢ ܗܘܝ̈ ܘܥܒܘܪܐ ܩܠܝܠ ܡ݂ܢ ܣܓܝ ܕܝܳܥܶܐ ܗܘܐ ܬܡܢ ܒܝܢܬ ܝܰܥܪܐ ܣܓܝܐܐ ܡܬܚܢܩ ܗܘܐ ܘܚܳܡܶܐ. ܛܠܝܐ ܕܝܢ ܚܕ ܙܥܘܪܐ ܡܢܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܐܶܙܠ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܠܚܰܩܠܐ ܘܐܫܟܚ ܟܐܦܐ ܚܕܐ ܫܥܝ݂ܥܬܐ. ܘܝ݂ܬܒ ܗ̇ܘ ܛܠܝܐ ܘܟܬܰܒ ܥܠܝܗ̇ ܕܟܐܦܐ ܗܟܢܐ: ܐܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܪܝܫܐ ܕܐܒܝ̈ܠܐ ܟܬܒܶܬ ܟܬܒܐ ܗܢܐ. ܐܢܗܘ ܕܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܡܪ̈ܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܗܕܐ ܕܢܐܟܠܘܢ ܡ݂ܢ ܦܐܪ̈ܝܗ̇ ….؟؟؟ ܢܥܒܕܘܢ ܒܥܘܬܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܘܢܨܘܡܘܢ ܘܢܨܠܘܢ ܫܒܬܐ ܚܕܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ ܘܢܥܒܕܘܢ ܕܘܟܪܢܐ ܠܣܗ̈ܕܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܢܩܪܒܘܢ ܩܘܪܒܢܐ. ܘܗܐ ܡܪܢ ܥܳܒܕ ܪ̈ܚܡܐ ܘܡܬܝܰܗ̈ܒܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܘܐܟܠܝܢ ܡ݂ܢ ܦܘܡܝ݂̈ܢ ܘܡܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ. ܘܐܙܠܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ. ܘܐܫܟܚܘܗܝ ܠܟܬܒܐ ܒܟܐܦܐ ܘܣܒܪܘ ܕܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܟܰܬܒܗ. ܘܐܝܟ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܗܘܐ ܒܟܬܳܒܐ ܫܡܠܝܘ ܒܥܒܳܕܐ ܘܥܒܕܬ݀ ܗ̇ܝ ܐܪܥܐ ܦܐܪ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ. ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܩܘܝܬ݀ ܒܗ̇ ܒܘܪܟܬܐ ܛܒܬܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܘܟܠ ܕܘܟܬܐ ܕܝܢ ܕܒܥܠܠܬܐ ܕܐܪܥܐ ܒܨܝܪܐ ܗܘܬ݀ ܘܒܗܢܐ ܦܘܪܫܢܐ ܡܘܒܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܠܬܡܢ ܘܡܬܒܪܟܐ ܗܘܬ݀ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܘܦܐܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܰܝܬܝܐ ܗܘܬ݀܆ ܐܬܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܗ݂ܝ ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܣܬܰܥܪܐ ܗܘܬ݀ ܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܡ݂ܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܒܨܠܘܬܐ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܡܘܬܢ̈ܐ ܡܶܬܟܠܶܝܢ ܗܘܘ ܘܟܠ ܟܐܒܝ݂̈ܢ ܘܟܠ ܡܚ̈ܘܢ ܡ݂ܢ ܦܓܪ̈ܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܪܳܕܦ ܗܘܐ. ܘܟܠ ܢܣܝܘ̈ܢܝ݂ܢ ܘܟܠ ܢܟܝܢܝ݂̈ܢ ܒܦܝܳܣܗ ܕܐܬܠܝܛܐ ܡܬܒܰܛܠܝܢ ܗܘܘ ܘܠܟܠ ܐ̱ܢܫ ܟܠ ܝܘܬܪ̈ܢܝ݂ܢ ܝܳܗܒ ܗܘܐ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܪܳܚܡ ܗܘܐ܆ ܒܨܠܘܬܗ ܡܬܒܪܟ ܗܘܐ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫܡܝܢ̈ܝܬܐ ܫܐܠ ܗܘܐ܆ ܡ݂ܢ ܝܘܠܦܢܗ ܫܪܝܪܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡ݂ܢ ܣܛܢܐ ܡܬܢܰܣܶܐ ܗܘܐ܆ ܥܘܕܪܢܐ ܠܩܐܪܣܗ ܫܳܩܶܠ ܗܘܐ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܡܬܢܓܕ܆ ܢܦܺܐܫܐ ܠܢܶܓܕܗ ܡܩܒܠ ܗܘܐ. ܐܝܟ ܫܘܪܐ ܚܣܝ݂ܢܐ ܩܕܡ ܪܘܓܙܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܘܐܝܟ ܣܰܟܪܐ ܕܡܩܒܠܐ ܓܐܪ̈ܐ܆ ܟܠ ܢܟܝܢܝ݂̈ܢ ܡܗܦܟ ܗܘܐ.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܕܥܣܪܐ: ܥܠ ܚܘܘ̈ܬܐ ܕܐܘܒܕ ܘܥܠ ܐܬܘ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ.

 

ܒܰܢܝܐ ܗܘܬ݀ ܕܝܪܐ ܚܕܐ ܫܦܝܪܬܐ ܒܐܬܪܐ ܚܕ ܘܶܐܬܐ ܚܘܝܐ ܚܕ ܪܒܐ ܒܝܫܐ ܘܣܪܘܚܐ ܘܥ݂ܠ ܠܗ̇ܝ ܕܝܪܐ ܟܕ ܡܰܝܠܶܠ ܘܢܳܨܦ ܘܛܳܪܕ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܡ݂ܢ ܓܘܗ̇. ܘܗ̇ܘ ܚܶܘܝܐ ܩܘܝ ܬܡܢ ܒܗ̇ܝ ܕܝܪܐ ܘܚܪܒܬ݀ ܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܘܐܬܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܘܐܫܬܥܝܘ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܗܠܝܢ. ܘܗܘܬ݀ ܠܗ ܐܘܪܚܐ ܠܛܘܒܢܐ ܕܢܐܙܠ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܘܟܕ ܪܚܝ݂ܩ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܕܝܪܐ܆ ܐܪܓܫ ܗ̇ܘ ܚܘܝܐ ܕܥܳܡܪ ܗܘܐ ܒܗ̇܆ ܘܢܦܰܩ ܗ̇ܘ ܚܘܝܐ ܠܐܘܪܥܗ ܕܩܕܝܫܐ ܟܕ ܡܰܝܠܶܠ ܘܰܙܩܝ݂ܦ ܘܡܬܡܪܡܪ. ܘܶܐܙܠ ܛܘܒܢܐ ܠܩܘܒܠܗ ܕܗ̇ܘ ܚܘܝܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܒܥܠܕܒܒܐ ܠܝ݂ܛܐ܆ ܠܡܢܐ ܗܟܢܐ ܡܰܡܪܚ ܐܢ̱ܬ؟ ܘܡܛܝ؟؟؟؟ ܛܘܒܢܐ ܠܚܶܘܝܐ ܘܠܒܟܗ ܒܡܨܥܬܗ ….ܘܬܠܝ؟؟؟؟ ܘܫܕܳܝܗܝ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܦܩܰܥ ܗ̇ܘ ܚܘܝܐ ܘܐܨܛܪܝ ܠܬܪܝܢ ܡ݂ܢ ܪܝܫܗ ܘܥܕܡܐ ܠܕܘܢܒܗ.

 

ܐܬܐ ܕܠܒ.

 

ܘܒܙܒܢܐ ܕܝܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܶܙܠ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܢܨܠܐ ܒܕܘܟܬܐ ܚܕܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܢܩ̈ܥܐ  ܪܘܪ̈ܒܐ ܒܝܢܬ ܟܐܦ̈ܐ ܘܦܶܚ̈ܬܐ ܥܡܝ̈ܩܐ ܒܐܪܥܐ ܦܳܬܰܚ؟؟؟ ܘܢܦܩܬ݀ ܡ݂ܢ ܬܡܢ ܐܳܟܶܕܢܐ ܕܪܒܐ ܘܕܚܝ݂ܠܐ ܛܒ. ܘܟܕ ܓܗܝ݂ܢ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܡܨܠܐ܆ ܐܬܬ݀ ܗ̇ܝ ܐܟܕܢܐ ܢܳܫܡܐ ܘܡܬܡܪܡܪܐ ܘܢܳܦܚܐ ܘܩܡܬ݀ ܩܕܡ ܢܨܝܚܐ ܘܰܡܠܳܬ݀ ܦܘܡܗ ܪܘ݂ܩܐ ܘܡܶܪܬܐ ܘܫܕܬ݀ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܐ ܐܬܪܗܶܒ ܐܘ ܐܬܥܟܪ ܡ݂ܢ ܨܠܘܬܗ ܘܠܐ ܦܫܰܛ ܢܦܫܗ ܟܕ ܚܙܗ̇܆ ܐܠܐ ܚܪ ܒܗ̇ ܟܕ ܓܗܝ݂ܢ ܢܦܰܚ ܒܗ ܘܝܒܫܬ݀ ܒܪ ܫܥܬܗ ܘܗܘܬ݀ ܐܝܟ ܩܝܣܐ ܝܒܝ݂ܫܐ. ܐܙܠܘ ܕܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܘܚܙܘ ܠܐܟܕܢܐ ܗ̇ܝ ܟܕ ܢܓܝ݂ܒܐ ܘܫܕܝܐ.

 

ܐܬܐ ܕܠܓ. ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ

 

ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܡܚܶܐ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܚܶܘܝܐ ܘܡ݂ܢ ܐܟܕܢܐ ܘܳܐܬܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܡܬܐܣܐ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܡܚܘ݂ܬܗ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܟܝܬ ܗܘܐ ܠܟܠܒ̈ܐ ܦܰܩܪ̈ܐ܆ ܘܚܳܙܶܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܟܕ ܡܬܚܠܶܡ. ܘܟܠ ܡܰܚܘ̈ܳܢ ܘܟܠ ܢܣܝܘ̈ܢܝ݂ܢ ܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܛܳܪܶܕ ܗܘܐ. ܕܝܘ̈ܐ ܕܝܢ ܒܟܠ ܦܢ̈ܝܢ ܡܢܗ ܩܥܝܢ ܗܘܘ. ܘܠܝܬ ܐ̱ܢܫ ܕܝܳܕܥ ܡܢܝܢܐ ܕܕܝܘ̈ܐ ܕܐܦܩ ܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ.

 

ܐܬܐ ܕܠܕ. ܥܠ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܗܘܘ ܠܗܝܢ ܕܝܘ̈ܐ ܟܕ ܓܚ̈ܟܢ ܗܘܝ̈.

 

ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܒܐܬܪܐ ܚܕ ܘܢܳܦܩ̈ܢ  ܗܘܝ̈ ܢܫ̈ܐ ܡܢܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܠܚܩܠܐ. ܘܟܕ ܗ݂ܢܝܢ ܡܫܬܥ̈ܝܢ ܗܘܝ̈ ܘܓܳܚ̈ܟܳܢ. ܐܬܟܣܝܬ݀ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܕܡܘ݂ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܩܡܬ݀܆ ܘܗܠܝܢ ܢܫ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܬܕܡܝ݂̈ ܠܗܝܢ ܠܫܐܕܢܝ̈ܬܐ ܘܐܝܟ ܕܰܒܨܰܘܕܐ ܩܥ̈ܝܢ ܗܘܝ̈ ܡܢܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܫܬܠܛܘ ܗܘܘ ܒܗܝܢ ܕܝܘ̈ܐ ܒܟܠܗܝܢ ܫܘܝܐܝܬ. ܘܡܰܝ̈ܠܠܢ ܗܘܝ̈ ܘܐܙ̈ܠ̱ܢ ܘܦܟܝ݂ܪ̈ܢ ܐܝܕܝ̈ܗܝܢ ܘܡܬܬܠܚ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܒܫܶܢܝ̈ܗܝܢ  ܦܓܪ̈ܝܗܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܗ݂ܢܝܢ ܐܶܬܰܝ̈. ܘܩܝ̈ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܟܕ ܡܶܬܪ̈ܰܕܝܢ ܗܘܝ̈ ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܫܐܕ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܕܦܘܩܕܢܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܩܒܠܢܢ ܕܢܫܰܢܶܩ ܐܢܝܢ ܡܛܠ ܒܶܙܚܐ ܕܡܒܙ̈ܚܢ ܗܘܝ̈ ܒܐܣܛܪܢܝܐ ܕܫܥܳܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܫܰܢܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܫܐܕ̈ܐ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܶܐܙܠ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܬܘܒ ܘܥܳܒܪ ܗܘܐ ܒܛܘܪܐ ܚܕ ܪܡܐ ܘܗܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܪܳܗܛ ܗܘܐ ܘܳܐܬܶܐ ܒܬܪܗ. ܘܥܢܳܐ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ: ܡܪܝ܆ ܐܬܪܚܡܥܠܝ. ܐ̱ܢܫ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܝ ܒܒܝܬܝ ܘܐܠܝ݂ܨ ܘܡܐܬ ܘܫܒܰܩܬܗ ܟܕ ܡܥܡܨܝܢ ܠܗ ܘܪܗܛܶܬ ܒܬܪܟ.

 

ܐܬܐ ܕܠܗ: ܥܠ ܕܝܘܐ ܕܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܓܒܪܐ ܒܝܕ ܩܶܠܘܪܐ ܕܠܚܡܐ.

 

ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܢܣܰܒ ܩܶܠܘܪܐ ܕܠܚܡܐ ܘܒܰܪܶܟ ܘܰܚܬܰܡ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܠܓܒܪܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܣܒ ܗܕܐ ܒܘܪܟܬܐ ܘܙܠ ܚܕܝܐܝܬ ܠܒܝܬܟ. ܘܐܢ ܡܝܬ ܗܘ ܘܐܢ ܚܰܝ ܗܘ ܘܕܐܠܝ݂ܨ ܗܘ܆ ܣܝ݂ܡ ܠܗ ܒܘܪܟܬܐ ܗܕܐ ܒܓܘ ܦܘܡܗ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܪܗܶܛ ܗܘܐ ܘܶܐܬܐ ܠܒܝܬܗ ܘܐܫܟܚܗ ܠܗ̇ܘ ܕܐܠܝ݂ܨ ܟܕ ܩܠܝܠ ܢܫܡܬܐ ܩܝܡܐ ܕܢܚܝ݂ܪ̈ܘܗܝ. ܘܢܰܣܒܗ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܠܩܶܠܘ݂ܪܐ ܕܒܘܪܟܬܐ ܘܣܡܗ ܥܠ ܦܘܡܗ ܕܗ̇ܘ ܕܡܥܡܨ ܗܘܐ ܘܐܬܢܦܫ ܬܪܬܝܢ ܘܬܠܬ ܙܒܢܝ݂̈ܢ. ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܕܡܐܬ ܘܦܬܰܚ ܦܘܡܗ ܘܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܬܩܢ ܘܝ݂ܬܒ ܘܡܠܠ ܗܘܐ ܘܚܝܳܐ ܘܩܡ ܘܫܒܚ ܠܐܠܗܐ. ܫܐܕܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܚܳܢܶܩ ܗܘܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܫܰܒܩܗ ܘܦܪܰܚ ܘܶܐܙܠ ܘܐܕܪܟܗ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܛܘܪܐ. ܘܐܬܕܡܝ݂ ܗ̇ܘ ܕܝܘܐ ܠܛܠܢܝ݂ܬܐ ܕܦܪܚܐ ܘܢܫܰܒ ܘܶܐܬܐ ܘܡܚܳܝܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܘܡܛ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܐܝܟ ܕܢܦܰܠ ܠܩܕܡܘܗܝ. ܘܐܣܬܡܟ ܥܠ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܰܓܚܶܟ ܘܠܐ ܢܦܰܠ. ܘܗ̇ܘ ܕܝܢ ܫܐܕܐ ܐܶܙܰܠ ܘܩܡ ܠܗ ܡ݂ܢ ܩܒܘܠ ܘܩܳܥܐ ܗܘܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ: ܐܦܢ ܟܝ ܗܕܐ ܡܦܘܠܬܐ ܐܠܐ ܡܛܝܐ ܠܟ ܡܢܝ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܰܝ ܫܐܕܐ ܘܕܚܳܢܶܩ ܗܘܺܝܬ ܠܗ ܠܓܒܪܐ ܦܠܢ ܒܩܪܝܬܐ ܦܠܢܝܬ ܘܫܕܰܪܬ ܥܠܝ ܩܠܘ݂ܪܐ ܕܠܚܡܐ ܘܪܕܰܦܬܢܝ.

 

ܐܬܐ ܕܠܘ: ܥܠ ܓܒܪܐ ܕܢܦܰܩ ܡܢܗ ܫܐܕܐ ܒܡܝ݂ܠܝ݂ܛܝ݂ܢܝ݂ ܡܕܝܢ̱ܬܐ.

 

ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܝܢ ܚܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܚܕܐ ܕܩܰܐܦܰܐ ܕܳܘܩܝܰܐ܆ ܘܫܡܗ ܕܐܦܣܩܘܦܐ ܐܳܩܳܩ ܘܫܡܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܡܝܠܝܛܝܢܝ. ܘܗ݂ܘ ܗܢܐ ܐܦܣܩܘܦܐ܆ ܓܒܪܐ ܗܘܳܐ ܡܫܡܗܐ ܘܚܟܝܡܐ. ܘܥܕܟܝܠ ܕܝܢ ܫܡܥܗ ܗ݂ܘ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܫܳܡܥ ܗܘܐ. ܟܬܒ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܦܝܳܣܐ ܣܓܝܐܐ ܩܪܒ ܘܫܕܪ ܠܗ ܠܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܗܟܢܐ ܟܬܰܒ ܠܗ: ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܪܝ ܡ݂ܢ ܚܣܝܘܬܟ܆ ܐܫܬܚܩ ܘܠܐܝ݂ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܘܬܐ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ ܘܨܠܐ ܒܗ ܘܒܰܪܶܟ ܠܡܕܝܢ̱ܬܢ ܕܡܣܰܟܝܐ ܠܚܙܬܟ. ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܦܝܳܣܐ ܘܕܒܥܘܬܐ ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܐܓܪܬܗ ܕܐܦܣܩܘܦܐ ܟܬܝ̈ܒܢ ܗܘܝ̈. ܘܢܦܰܩ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܶܐܙܠ ܠܗ ܠܐܬܪܐ ܕܰܦܰܐܕܘܩܝܰܐ. ܟܕ ܫܡܰܥ ܐܦܣܩܘܦܐ ܐܳܩܳܩ ܕܶܐܬܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܰܩܪܶܒ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܩܠܝܪܘܣ ܕܝܠܗ ܘܠܚܒܝ̈ܒܘܗܝ: ܘܳܠܶܐ ܠܢ ܕܢܢܰܣܶܐ ܘܢܒܩܝܘܗܝ ܠܐܒܝ݂ܠܐ ܗܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܢܶܕܥ ܘܢܚܙܐ ܐܢ ܫܪܝܪܝܢ ܛܶܒ̈ܐ ܕܥܠܘܗܝ ܫܡܥܝܢܢ. ܓܒܪܐ ܕܝܢ ܚܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܘܐ ܫܰܬܝ݂ܩܐ ܡ݂ܢ ܢܘܓܪܐ ܕܫܢܝ̈ܐ. ܘܩܕܡ ܓܪ̈ܡܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܟܠܝܘܡ ܥܐܠ ܗܘܐ ܘܡܶܫܚܐ ܕܨܠܘܬܐ ܟܠ ܥܕܢ ܡܳܫܚ ܗܘܐ. ܘܥܠ ܟܠܡܕܡ ܫܐܕܐ ܗ̇ܘ ܡܰܡܣܰܪ ܘܡܰܩܠܶܐ܆ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡܫܬܢܕ ܗܘܐ ܒܗ ܒܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܘܒܫܫ̈ܠܬܐ ܘܒܐܣܘܪ̈ܐ ܡܬܦܟܰܪ ܗܘܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܚܣܢ ܗܘܐ ܘܙܟܐ. ܠܗ ܕܝܢ ܠܗܢܐ ܕܰܒܪܘܗܝ ܟܣܝܐܝܬ ܡ݂ܢ ܦܘܩܕܢܗ ܕܐܦܣܩܘܦܐ ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܘܬ ܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܢܒܩܘܢܝܗܝ. ܘܟܕ ܐܕܝ݂ܩ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܡ݂ܢ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬܐ ܘܚܙܝܗܝ ܠܐܬܠܝ݂ܛܐ ܒܪܨܘܡܐ ܟܕ ܩܐܡ܆ ܐܝܠܠ ܗ̇ܘ ܫܐܕܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܒܥܕܢܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܦܩ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܡ݂ܢ ܒܪܢܫܐ ܗܢܐ܆ ܒܪܨܘܡܐ ܩܪܒܬܢܐ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܦܟܰܪ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܘܶܐܙܠ ܢܦܰܠ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܐܬܠܝܛܐ ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܫܐܕܐ: ܦܘܩ ܡ݂ܢ ܒܪܢܫܐ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܘܬܘܒ ܠܐ ܬܶܥܡܪ ܒܗ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܘܕܝ ܒܡܫܝܚܐ ܘܗܘܬ݀ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܗ ܠܐܦܣܩܘܦܐ ܘܠܟܠܗ̇ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܐܦ ܐܬܘ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܥܰܪ ܐܠܗܐ ܬܡܢ ܒܐܝܕܗ ܕܢܨܝܚܐ.

 

ܐܬܐ ܕܠܐ: ܥܠ ܐܦܛܪܘܦܐ ܕܠܳܛܗ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܡܝܬ.

 

ܘܗܘܳܐ ܕܟܕ ܐܳܙܠ ܛܘܒܢܐ ܠܐܦܝ̈ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܚܕܐ܆ ܐܶܬܰܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡܣܟܢ̈ܐ ܘܩܒܠܘ ܠܗ ܥܠ ܐܦܛܪܘܦܐ ܚܛܘܦܐ ܕܒܩܛܝܪܐ ܕܒܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܫܕܪ ܛܘܒܢܐ ܬܪܝܢ ܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܢܶܩܪܘܢܝܗܝ ܕܢܦܘܩ ܠܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܘܢܦܝܣܝ݂ܘܗܝ ܡܛܠܬܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡܣܟܢ̈ܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܐܦܛܪܘܦܐ ܠܐ ܨܒܳܐ ܠܡܶܣܰܩ. ………………. ܘܐܬܘ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܘܐܘܕܥܘ ܗܠܝܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܒܥܐ ܗܘܺܝܬ ܕܐܦܝ݂ܣܝ݂ܘܗܝ ܚܠܦ ܢܦܫܗ܆ ܠܐ ܨܒܳܐ. ܐܠܗܐ ܒܩܠܝ݂ܠܐ ܢܶܫܩܠܝܗ̇ ܠܢܦܫܗ ܡ݂ܢ ܦܓܪܗ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܡܰܥܘܶܠ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܥܕܢܐ ܟܕ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܡܗܠܟ ܗܘܐ ܒܐܘܪܚܐ ܘܐܬܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡܢܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܕܢܦܰܠ ܗ̇ܘ ܐܦܛܪܘܦܐ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܘܡܝܬ.

 

ܐܬܐ ܕܠܚ: ܥܠ ܓܒܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܠܛܗ ܩܕܝܫܐ ܘܡܝܬ.

 

ܘܰܪܕܳܐ ܢܨܝܚܐ ܘܶܐܬܐ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܶܐܙܠ ܗܘܐ ܠܗ̇. ܘܐܬܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡ݂ܢ ܩܪܝܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܘܩܒܠܘ ܗܘܘ ܥܠ ܓܒܪܐ ܚܕ ܥܬܝܪܐ ܕܡܐܒܫ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܦܰܪܥܘܗܝ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܚܰܝܳܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܠܐ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܐ̱ܫܛܪܐ ܕܚܘܒܬܗܘܢ. ܗܦܰܟ ܬܘܒ ܬܒܰܥ ܐܢܘܢ ܬܪܬܝܢ ܘܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܫܕܪ ܠܘܬܗ ܡܫܡܫܢܐ ܚܕ ܐܝܟ ܕܠܡܶܩܪܝܘܗܝ؟؟؟. ܟܕ ܐܶܙܠ ܗ̇ܘ ܡܫܡܫܢܐ ܘܡܛܳܐ ܠܬܪܥܐ܆ ܥܠܘ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܘܐܘܕܥܘܗܝ. ܗ݂ܘ ܓܒܪܐ ܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܦܘܩܘ ܝ݂ܠܦܘ ܡܢܐ ܒܥܐ ܠܝ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܥܰܒ̈ܕܐ ܢܦܩܘ ܘܝܠܦܘ ܥܠܬܗ ܕܣܘܥܪܢܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܨܳܒܐ ܗܘܐ ܠܡܥܒܕ ܨܒܝܢܗܘܢ ܛܒܬܐ܆ ܒܳܥܶܐ ܕܢܰܛܥܶܐ ܒܗ ܗ̇̇ܘ ܡܫܡܫܢܐ ܘܐܬܟܣܝ݂ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܒܠܒܘ̈ܫܐ ܘܢܦܰܠ ܒܥܪܣܐ. ܥ݂ܠ ܕܝܢ ܡܫܡܫܢܐ ܘܚܙܝܗܝ ܠܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܪܡܶܐ ܒܥܪܣܐ ܘܡܒܰܓܶܢ ܘܡܪܬܐ ܡ݂ܢ ܐܶܫܳܬܐ. ܘܥܢܳܐ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܡܫܡܫܢܐ: ܙܠ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܪܒܟ ܕܢܨܠܐ ܥܠܝ ܡܛܠ ܕܒܶܐܫܳܬܐ ܒܝܫܬܐ ܐܝ݂ܬܝ. ܘܗܦܰܟ ܗ̇ܘ ܡܫܡܫܢܐ ܘܚܘܝ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܗܠܝܢ. ܚܕ ܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܐܣܬܟܠ ܚܳܪܥܘܬܗ ܕܓܒܪܐ܆ ܘܥܢܳܐ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܪܒܗ: ܬܗܘܐ ܡܪܝ ܫܪܝܪܐ ܒܪܥܝܢܟ ܕܒܛܥܝܘܬܐ ܥܒܕܗ̇ ܡܪܘܕܐ ܗܕܐ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܒܙܘ݂ܙܐ ܒܝܫܐ ܠܰܘ ܡܶܟܪܰܗ ܟܪܝܗ܆ ܐܠܐ ܥܠܬܐ ܕܟܘܪܗܢܐ ܠܒܝ݂ܟ ܠܗ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܦܘܩ ܠܘܬܟ ܘܬܦܝ݂ܣܝ݂ܘܗܝ ܡܛܠ ܡܣܟܢ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܰܥܘܶܠ ܒܗܘܢ. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܐܢ ܒܫܪܪܐ ܕܠܐ ܛܘܥܝܝ ܟܪܝܗ܆ ܢܐܚܐ. ܢܫܪܝܘܗܝ ܡ݂ܢ ܟܘܪܗܢܗ ܒܫܥܬܐ ܗܕܐ. ܘܐܢܕܝܢ ܡܛܥܝܘ ܐܛܥܝ݂ ܒܢ܆ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܥܪܣܐ ܕܪܡܶܐ ܒܗ̇܆ ܠܩܒܪܐ ܢܘܒܠܘܢܝܗܝ. ܘܟܕ ܐܪܚܩ ܛܘܒܢܐ ܩܠܝܠ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ܆ ܐܬܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܕܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܕܫܕܰܪܬ ܠܘܬܗ ܘܠܐ ܨܒܳܐ ܠܡܶܦܰܩ܆ ܗܐ ܫܠܕܗ ܛܥܝ݂ܢܝܢ ܘܢܦܩܝܢ ܠܩܒܪܐ.

 

ܐܬܐ ܕܠܛ. ܥܠ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܥܬܝܪܐ ܕܠܛܗ ܩܕܝܫܐ ܘܡܝܬ.

 

ܐܶܙܠ ܬܘܒ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܡܛܳܐ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܚܕܐ ܪܒܬܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܓܒܪܐ ܥܬܝܪܐ܆ ܪܝܫܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܗ݂ܘ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܪܚܡܗ ܕܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܕܝܢ̈ܐ ܫܩܝ݂ܠܝܢ ܗܘܘ ܒܐܝܩܪܗ ܘܥܠ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܡܬܪܰܘܪܒ ܗܘܐ ܒܫܘܠܛܢܗ. ܘܥܒܰܕ ܗܘܐ ܣܟܠܘܬܐ ܪܒܬܐ ܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ. ܘܰܫܠܰܚ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܢܦܰܩ ܠܘܬܗ ܘܚܙܝܗܝ ܘܟܕ ܡܠܠ ܗܘܐ ܠܐ ܕܦܝܳܣܐ ܘܐܦ ܐܦܝܣܗ ܕܢܦܘܫ ܡ݂ܢ ܣܘܥܪܢܐ ܕܣܟܠܘܬܗ ܠܐ ܨܒܳܐ. ܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܓܒܪܐ: ܚܰܝ ܗ݂ܘ ܡܪܢ ܕܩܕܡܘܗܝ ܩܐܡ ܐ̱ܢܐ܆ ܕܐܢ ܬܨܒܐ ܘܐܢ ܠܐ ܬܨܒܐ܆ ܡܕܡ ܕܐܡܪܶܬ ܠܟ ܡܣܬܥܪ. ܟܕ ܫܡܰܥ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ܆ ܐܬܚܡܬ݀ ܪܘܪܒܐܝܬ ܘܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ: ܬܗܘܐ ܡܪܝ ܗܕܐ ܫܪܝܪܐ ܒܪܥܝܢܟ ܕܟܠܗܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܫܡܥܶܬ ܡ݂ܢ ܦܘܡܟ ܒܐܕܢܘ̈ܗܝ ܕܐܣܛܪܐܛܩܠܝܣ ܘܕܡܠܟܐ ܢܫܬܡ̈ܥܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܓܒܪܐ: ܐܢ̱ܬ ܒܪ̈ܓܠܝܟ ܐܳܙܶܠ ܐܢ̱ܬ ܬܐܟܘܠ ܩܪ̈ܨܝ ܐܘ ܒܐܝ̈ܕܝ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡܫܕܪ ܐܢ̱ܬ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ: ܐܢܐ ܒܩܢܘܡܝ ܐܙܠ ܐ̱ܢܐ ܒܪ̈ܟܫܐ ܩܠܝ݂ܠܐ. ܘܥܢܳܐ ܬܘܒ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܓܒܪܐ: ܐܝܬ ܠܝ ܣܒܪܐ ܒܡܫܝܚܐ ܕܡܫܡܫ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܕܐܦܝ̈ܗܝܢ ܕܦܛܪܘܢܝܟ ܠܐ ܚܙܐ ܐܢ̱ܬ. ܡܛܠ ܕܦܣܩܬܝܗܝ ܠܣܒܪܟ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܘܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܠܬܘܟܠܢܟ ܒܢܰܘܠܐ ܕܓܘܳܓܝ. ܢܦܰܩ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܟܕ ܪܓܝ݂ܙ ܘܓܙܡ. ܘܕܒܰܪ ܩܠܝܠܐܝܬ ܒܐܘܪܚܐ ܐܝܟ ܕܢܩܛܪܓܝܘܗܝ ܠܐܬܠܝܛܐ ܒܪܨܘܡܐ ܩܕܡ ܐܣܛܪܐܛܠܝ݂ܛܐ ܘܩܕܡ ܡܠܟܐ. ܘܢܦܰܠ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܒܐܘܪܚܐ ܘܡܝܬ ܘܗܘܬ݀ ܕܚܠܬܐ ܗܕܐ ܠܟܠ ܐ̱ܢܫ ܘܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܦܘ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܐܠܗܐ.

 

ܐܬܐ ܕܡ: ܥܠ ܐܢ̱ܬܬܐ ܥܩܪܬܐ ܕܨܠܝ ܚܠܦܝܗ̇ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܝܠܕܬ݀.

 

ܘܢܚܬ ܗܘܐ ܠܗ ܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܬܡܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܝܡܢܐ ܘܟܕ ܥܳܒܪ ܗܘܐ ܥܠ ܓܢ̱ܒ ܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܟܗܝܢܬܐ ܘܢܦܰܩ ܗܘܐ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܠܫܠܡܗ. ܘܟܕ ܫܪܳܐ ܠܟܢ̈ܫܐ ܘܐܦ ܐܪܚܩ ܡ݂ܢ ܩܪܝܬܐ ܕܢܐܙܠ܆ ܗܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܢܦܩܬ݀ ܡܢܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܘܩܥܝܐ ܗܘܬ݀ ܘܪܗܛܐ ܒܬܪܗ. ܘܐܬܬ݀ ܬܘܒ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܡܬܓܪܓܚܐ ܗܘܬ݀ ܪܘܪܒܐܝܬ. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ̇: ܡܐ ܠܟܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܥܠ ܡܢܐ ܗܟܢܐ ܒܟܝܐ ܐܢ̱ܬܝ؟ ܘܥܢܬ݀ ܗ݂ܝ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܡܪܝ ܒܥܝܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ. ܐܠܗܐ ܕܠܗ ܦܠܚ ܐܢ̱ܬ ܗ݂ܘ ܢܦܝ݂ܣܟ ܚܠܦܝ ܕܡ݂ܢ ܟܐܒܗ ܕܠܒܝ ܐܡܪܚܶܬ ܘܪܗܛܶܬ ܒܬܪܟ. ܠܓܒܪܐ ܕܝܢ ܚܕ ܗܘܝܐ ܐ̱ܢܐ ܒܩܪܝܬܐ ܗܕܐ܆ ܘܒܪܐ ܒܥܠܡܐ ܠܐ ܗܳܘܶܐ ܠܝ. ܘܰܚܡܳܗܝ̈ ܘܒܰܥܠܝ ܡܛܠܗܕܐ ܣܳܢܝܢ ܠܝ ܘܟܠܝܘܡ ܠܳܝܛܝܢ ܠܝ ܘܡܚܣܕܝܢ ܠܝ ܘܡܳܚܝܢ ܠܗ. ܘܠܐ ܝܕܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܐ ܐܥܒܕ. ܘܢܦܫܐ ܕܐܡܬܟ ܣܓܝ ܡܪܝܪܐ ܘܡܛܪܦܐ ܒܢܣܝܘ̈ܢܐ. ܘܐܝܟܐ ܐܥܪܘܩ ܘܐܛܫܐ ܡ݂ܢ ܒܰܥܠܝ ܘܡ݂ܢ ܚܡܳܗܰܝ̈ ܠܐ ܝܕܥܐ ܐ̱ܢܐ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܚܪ ܒܫܡܝܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܐܢ̱ܬܬܐ: ܡܛܠܗܕܐ ܒܪܰܬܝ܆ ܠܐ ܬܐܨܦܝܢܝ ܘܬܬܥܩܝܢܝ ܘܬܒܟܝܢ ܐܠܐ ܝܨܦ ܘܪܢܳܝ ܡܛܠ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ. ܗܐ ܓܝܪ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܩܪܝܒܐ ܝܳܗܒ ܠܟܝ ܡܪܢ ܦܐܪܐ ܕܒܘܝܐܐ ܘܥܳܒܪ ܡܢܟܝ ܚܶܣܕܐ ܕܓܒܪܐ ܘܨܘܚ̈ܝܳܬܐ ܕܰܚܡܳܗ̈ܐ. ܗܦܟܬ݀ ܕܝܢ ܐܢ̱ܬܬܐ ܗ̇ܝ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܘܐܙܠ̱ܬ݀ ܠܒܝܬܗ̇ ܒܫܠܡܐ ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܥܣܪܐ ܝܪ̈ܚܝ݂ܢ ܝܬܝܪ ܚܣܝܪ ܟܬܒܬ݀ ܐܓܪܬܐ ܗ݂ܝ ܘܒܰܥܠܗ̇ ܘܚܡܳܗܝ̈ܗ̇. ܘܫܕܪ ܗܘܘ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܠܕܝܪܗ ܠܐܬܪܐ ܕܓܪܒܝܐ. ܟܬܝܒ ܗܘܐ ܒܐܓܪܬܐ ܗܟܢܐ: ܗܐ ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܦܐܪܐ ܕܚܕܘܬܐ ܝܰܗܒ ܠܢ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܐܬܝܠܕܬ݀ ܛܠܝܬܐ ܘܰܩܪܰܝܢܗ̇ ܕܥܠ ܫܡܗ̇ ܕܝܠܟ ܒܪܬ ܨܘܡܐ (ܘܒܢܘܣܟܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ). ܡܟܝܠ ܕܝܢ ܡܪܝ܆ ܨܠܐ ܥܠ ܒܪܬܟ ܒܪܬ ܨܘܡܐ ܘܥܠܝܢ ܕܝܢ. ܐܬܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܠܐ ܟܬܝ̈ܒܢ. ܘܗ̇ܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܣܬܥܪܬ݀. ܘܐ̱ܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܐ ܘܐܦܝ݂ܣܘܗܝ ܠܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܥܠ ܗܕܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܐ.

 

ܐܬܐ ܕܡܙ: ܥܠ ܡܘܬܢܐ ܕܗܘܳܐ ܒܥܠܬ݀ ܓܒܪܐ ܐܝܣܘܪܝܐ.

 

ܒܗ ܕܝܢ ܘܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܐܣܬܩܒܠ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܒܪܝܐ܆ ܡ݂ܢ ܓܢܣܐ ܕܐܝܣܘܪ̈ܝܐ. ܗ݂ܘ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܩܫܝܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܥܒܪ ܗܘܐ ܒܩܪܝܬܐ ܚܕܐ܆ ܚܙܳܐ ܬܡܢ ܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܕܝܪܝܬܐ. ܕܰܒܪܗ̇ ܘܐܙܠ̱ܬ݀ ܥܡܗ̇ ܠܒܝܬܗ܆ ܘܐܠܒܫܗ̇ ܐܣܟܡܐ ܕܒܢ̈ܬ ܥܠܡܐ ܘܗܘܬ݀ ܠܗ ܐܢ̱ܬܬܐ. ܘܫܡܰܥ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡܛܠܬܗ ܘܫܕܪ ܐܚ̈ܐ ܬܡܢܝܐ ܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܝܟ ܕܢܶܕܒܪܘܢܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܬܗܦܘܟ ܠܩܝܳܡܗ̇ ܘܠܕܝܪܝܘܬܗ̇. ܐܙܠܘ ܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܐܚ̈ܐ ܠܰܒܟܘܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܢܦܩܘ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܩܪܝܬܐ ܕܢܐܬܘܢ. ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܝܢ ܕܝܠܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܕܥܡܪ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܗ̇ܘ ܐܝܣܘܪܝܐ ܕܚܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܛܒ ܘܨܳܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܶܫܬܰܦܪܘܢ ܠܗ ܘܫܩܠܘ ܗܘܘ ܟܐܦ̈ܐ ܘܚܘܛܪ̈ܐ ܘܢܦܩܘ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܐܚ̈ܐ. ܘܚܰܛܦܘܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܡܢܗܘܢ. ܐܬܘ ܕܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܘܬܗ ܘܐܫܬܥܝܘ ܠܗ ܟܠ ܡܕܡ ܕܗܘܳܐ ܨܐܕܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܗܠܝܢ܆ ܦܢܝ ܦܬܓܡܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܐܝܬ ܠܝ ܣܒܪܐ ܒܨܠܝܒܐ ܕܠܗ ܣܓܕ ܐ̱ܢܐ܆ ܕܒܩܠܝ̈ܠܐ ܡܫܕܪ ܚܨܘ̈ܕܐ ܕܪܘܓܙܐ ܠܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ. ܘܡܚܕܐ ܢܦܰܠ ܒܗ̇ ܡܘܬܢܐ ܥܙܝܙܐ ܒܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܘܐܬܘ ܣܒ̈ܐ ܕܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܟܕ ܡܪܟܢܝ݂ܢ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܘܒܳܟܝܢ ܘܢܦܠܘ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܥܒܕܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܳܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܢܫܒܘܩ ܠܗܘܢ ܣܟܠܘܬܗܘܢ ܗܕܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܩܒܠ ܡܢܗܘܢ ܦܝܳܣܐ ܘܶܐܬܐ ܠܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܘܨܠܝ ܬܡܢ ܘܐܬܟܠܝ݂ ܡܘܬܢܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܕܨܠܝ ܒܗ̇. ܘܐ̱ܢܫ ܐ̱ܚܪܝܢ ܬܡܢ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܝܬ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܒܪܒܪܝܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܗܘܝ̈܆ ܐܬܬܙܝܥ ܘܕܚܶܠ ܛܒ. ܘܕܰܒܪܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܚܛܰܦ ܗܘܐ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܘܐܝܬܝܳܗ̇ ܠܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܢܦܰܠ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܡܪܝ ܐܬܪܚܡܥܠܝ ܘܫܒܘܩ ܠܝ ܣܟܠܘܬܝ. ܘܐܢ̱ܬܬܐ ܗܕܐ ܗܐ ܩܕܡܝܟ ܗ݂ܝ܆ ܫܕܪܝܗ̇ ܠܕܝܪܐ ܘܬܫܡܫ ܠܐܠܗܐ.

 

ܐܬܐ ܕܡܒ: ܥܠܗ̇ܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܠܛܗ̇ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܡܝܬܬ݀.

 

ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܡ݂ܪ ܠܗ̇: ܩܒܠܝ ܡܠܝ̈ ܘܙܠܝ ܥܘܠܝ ܠܕܝܪܐ ܘܫܡܫܝ ܠܡܫܝܚܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܐܳܬܐ ܕܢܦܩܶܟܝ ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ܆ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܡܳܚܶܐ ܠܗ ܒܐܘܪܚܐ ܘܪܦܬ ܒܬܘܠܥ̈ܐ ܘܡܬܚܒܠ. ܘܐܢܕܝܢ ܐܢ̱ܬܝ ܢܦܰܩܬܝ ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ ܕܬܐܬܝܢ ܠܘܬܗ܆ ܒܗ̇ ܒܡܚܘ݂ܬܐ ܗܕܐ ܬܐܒܕܝܢ. ܘܐܙܠ̱ܬ݀ ܕܝܢ ܗ݂ܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܠܕܝܪܐ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ. ܘܢܦܰܠ ܣܛܢܐ ܒܠܒܗ̇ ܘܐܦܩܗ̇ ܡ݂ܢ ܬܡܢ. ܘܟܕ ܐܬܝܐ ܗܘܬ݀ ܒܐܘܪܚܐ ܠܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܓܒܪܐ܆ ܡܚܗ̇ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܘܪܦܬܬ݀ ܒܬܘܠܥ̈ܐ ܘܡܝܬܬ݀ ܘܗܘܬ݀ ܗܕܐ ܠܕܚܠܬܐ ܘܠܣܘܪܕܐ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ.

 

ܐܬܐ ܕܡܓ: ܥܠ ܡܘܬܢܐ ܕܐܬܟܠܝ݂ ܟܕ ܨܠܝ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܒܗ ܬܘܒ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܢܦܰܠ ܗܘܐ ܡܘܬܢܐ ܪܒܐ ܒܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܥܫܝܢܬܐ ܕܝܳܬܒܐ ܗܘܬ݀ ܥܠ ܓܢ̱ܒ ܢܗܪܐ ܚܕ ܒܐܪܥܐ ܕܓܪܒܝܐ. ܘܐܬܘ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܘܒܥܘ ܡܢܗ ܕܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܘܶܐܙܠ ܥܡܗܘܢ ܠܩܪܝܬܐ ܘܨܠܝ ܘܩܰܪܶܒ ܩܘܪܒܢܐ ܘܦܣܰܩ ܡܘܬܢܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܘܰܚܝܰܘ ܟܠܗܘܢ ܡܪ̈ܥܐ ܘܟܪ̈ܝܗܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܘܐܬܟܢܫ ܐܬܪܐ ܟܠܗ ܠܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܘܐܘܕܝܘ ܠܐܠܗܐ ܕܥܳܒܕ ܨܶܒܝܳܢ ܕܳܚܠܘ̈ܗܝ.

 

ܐܬܐ ܕܡܕ: ܥܠ ܡܘܬܢܐ ܕܐܬܟܠܝ݂ ܟܕ ܨܠܝ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܬܘܒ ܙܒܢܐ ܢܦܰܠ ܗܘܐ ܡܘܬܐ ܩܫܝܐ ܒܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܬܩܝ݂ܦܬܐ ܘܝܳܬܒܐ ܗܘܬ݀ ܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܒܛܘܪ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ ܕܓܪܒܝܐ. ܘܡܝܬܘ ܗܘܘ ܒܫܶܠܝܐ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܐܬܘ ܣܒ̈ܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܕܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܘܢܦܠܘ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܒܥܝܢ ܡܢܗ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܡܪܝ܆ ܐܬܪܚܡܥܠܝܢ ܘܚܘܣ ܥܠ ܥܡܢ. ܡܛܠ ܕܐܢ ܠܐ ܡܰܕܪ̈ܟܢ ܨܠܘ̈ܬܟ ܠܩܪܝܬܢ܆ ܓܳܡܪܳܐ ܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܚܳܪܒܳܐ ܒܡܘܬܢܐ ܩܫܝܐ. ܘܶܐܙܠ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܥܡܗܘܢ ܠܩܪܝܬܐ ܘܢܦܩܘ ܠܐܘܪܥܗ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܘܛܠܝ̈ܐ. ܘܐܪܝܡܘ ܩܳܠܝ̈ܗܘܢ  ܠܫܡܝܐ ܢܫ̈ܐ ܘܰܒܟܰܝ̈. ܘܩܠܐ ܕܓܥܳܬܗܘܢ ܡ݂ܢ ܟܠ ܦܘܡܝ݂̈ܢ ܡܫܬܡܥ ܗܘܐ. ܘܕܡܥ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܬܐ ܡ݂ܢ ܟܠ ܥܝܢܝ݂̈ܢ ܪ̈ܕܝܢ ܗܘܝ̈. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܟܪܝܬ݀ ܠܗ ܥܠܝܗܘܢ ܛܒ ܘܰܫܦܰܥ̈ܝ ܕܡܥܘ̈ܗܝ ܥܠܝܗܘܢ ܘܥܢܳܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܢܫ̈ܐ ܕܒܳܟ̈ܝܢ: ܡܪܢ ܢܥܒܕ ܪ̈ܚܡܐ ܥܠܝܟܝܢ ܘܥܠ ܒܢܝ̈ܟܝܢ. ܘܥ݂ܠ ܛܘܒܢܐ ܠܒܝܬ ܒܳܢܐ؟؟؟ ܕܣܗ̈ܕܐ ܘܨܠܝ ܘܣܡ ܒܣܡ̈ܐ ܘܩܰܪܶܒ ܩܘܪܒܢܐ ܘܐܬܟܠܝ݂ ܡܘܬܢܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܘܐܬܐܣܝܘ ܘܚܝܘ ܟܠܗܘܢ ܕܰܐܠܝ݂ܨܝ݂ܢ ܗܘܘ ܘܦܢܰܘ ܡ݂ܢ ܬܪ̈ܥܘܗܝ ܕܡܘܬܐ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ.

 

ܥܠ ܡܘܬܐ ܦܝܳܣܐ ܕܐܦܝ݂ܣܘܗܝ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܕܩܠܘ݂ܕܝܐ ܠܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡܛܠ ܡܘܬܢܐ ܕܢܦܰܠ ܗܘܐ ܒܐܬܪܗܘܢ.

 

ܗܘܳܐ ܬܘܒ ܠܙܒܢܐ ܕܣܬܘܐ ܕܝܠܗ ܕܗ̇ܝ ܫܢ̱ܬܐ. ܗܘܳܐ  ܗܘܐ ܬܠܓܐ ܘܥܰܪܝܐ ܘܓܠܝ݂ܕܐ ܣܓܝܐܐ ܘܐܟܘܬܗ ܕܝܢ ܕܗ̇ܘ ܣܬܘܐ ܒܫܢܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܗܘܳܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܟܰܢܝ݂ ܠܗ̇ ܫܡܐ ܠܗ̇ܝ ܫܢ̱ܬܐ܆ ܘܐܬܩܪܝܬ݀ ܫܢ̱ܬܐ ܕܣܬܘܐ ܩܫܝܐ. ܕܒܗ ܕܝܢ ܒܥܙܝܙܘܬܗ ܕܣܬܘܐ ܗܢܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܩܫܝ݂ܬܐ ܢܦܰܠ ܗܘܐ ܡܘܬܢܐ ܥܙܝܙܐ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܬ ܩܠܘܕܝܐ ܫܘܝܐܝܬ. ܣܛܪ ܡܢܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܙܒܢܐ ܕܢܝܣܢ ܐܬܟܠܝ݂ ܗܘܐ ܡܢܗ̇. ܘܐܬܟܢܫܘ ܣܒ̈ܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܕܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܘܐܬܘ ܠܦܝܣܐ ܠܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܕܝܪܗ ܘܥܢܰܘ ܟܠܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܡܪܝ܆ ܚܘܣ ܥܠ ܟܠܗ ܐܬܪܢ ܕܠܐ ܢܶܚܪܰܒ. ܗܐ ܓܝܪ ܡܘܬܢܐ ܩܫܝܐ ܪܡܶܐ ܒܐܬܪܢ ܟܠܗ ܫܘܝܐܝܬ ܘܕܠܐ ܚܰܘܣܳܢܐ ܡ̇ܢ ܡܚܰܒܶܠ ܘܡܓܡܪ ܫܘܝܐܝܬ. ܘܐܝܬ ܒ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡ݂ܢ ܨܦܪܐ ܡܫܰܪܶܐ ܝܘܡܐ ܘܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ ܓܡܪܝܢ. ܘܐܝܬ ܒ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ ܕܡ݂ܢ ܪܡܫܐ ܥܐܠ ܘܒܨܦܪܐ ܡܰܘܦܶܝܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܝܕܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܢܝ̈܆ ܕܣܬܘܐ ܩܫܶܐ ܘܥܙܝܙ. ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܝܬܘ ܒܗ ܡ݂ܢ ܥܙܝܙܘܬ ܥܰܪܝܐ ܘܩܘ݂ܪܫܐ. ܘܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܐܬܦܣܩ̈ܝ ܒܬܠܓܐ ܘܓܠܝܕܐ. ܘܐܚ̈ܐ ܕܐܝܬ ܥܡܝ ܕܢܐܣܘܢ ܡܣܐܢ̈ܐ ܒܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܠܐ ܨܳܒܝܢ. ܘܐܢ ܐܙܠ̱ܝܢ ܥܡܝ ܚܶܦܝܳܐܝܬ ܒܐܘܠܨܢܐ ܗܢܐ ܡܝܬܝܢ. ܘܐܢܐ ܒܠܚܘܕܝ ܕܺܐܙܠ ܬܘܒ ܥܡܟܘܢ ܠܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܐ ܐܠܐ ܙܠܘ ܠܟܘܢ ܘܥܒܶܕܘ ܫܗܪܐ ܘܩܰܪܒܘ ܩܘܪܒܢܐ܆ ܘܟܒܪ ܫܳܡܥ ܐܠܗܐ ܒܩܳܠܟܘܢ ܘܡܒܛܠ ܡܘܬܢܐ. ܐܙܠܘ ܗ̇ܢܘܢ ܘܥܒܰܕܘ ܗܟܢܐ ܘܡܘܬܢܐ ܠܐ ܒܛܠ. ܘܐܬܘ ܬܘܒ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ݂̈ܢ ܟܠܗܘܢ ܟܗ̈ܢܐ ܘܣܒ̈ܐ ܕܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܘܰܐܝܬܝ݂ܘ ܥܡܗܘܢ ܕܝܢ ܝܰܠܘ̈ܕܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܟܕ ܡܛܝܘ ܕܝܢ ܠܘܥܕܗ ܕܡܥܪܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ܆ ܡܠܚܘ ܐܢܘܢ ܒܩܶܛܡܐ ܠܝܠܘ̈ܕܐ ܘܐܬܘ ܩܕܡܝ̈ܐ܆ ܘܟܗ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܬܘ ܒܐܚܪ̈ܳܝܐ. ܘܕܳܡܶܝܢ ܗܘܘ ܝܠܘ̈ܕܐ ܗ̇ܢܘܢ ܠܓܙܳܪ̈ܐ ܕܐܡܪ̈ܐ ܬܡܝ݂̈ܡܐ. ܘܗ݂ܝ ܗܕܐ ܕܝܢ ܟܠܗ̇ ܕܥܰܒܕܘܗ̇ ܣܒ̈ܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܠܝܠܘ̈ܕܐ ܡܛܠ ܕܢܚܙܐ ܐܢܘܢ ܛܘܒܢܐ ܠܝܠܘ̈ܕܐ ܕܰܡܠܝ݂ܚܝ݂ܢ؟؟؟ ܒܩܶܛܡܐ܆ ܬܟܪܐ ܠܗ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܫܥܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܘ ܗܘܘ ܠܘܬܗ܆ ܩܐܡ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܘܡܡܠܠ ܗܘܐ ܥܡ ܬܠܡܝܕܗ ܐܝܢܐ ܕܟܪܝܗ ܗܘܐ ܘܰܪܡܶܐ ܡ݂ܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܬܠܡܝܕܐ ܝܩܝ݂ܪܐ ܗܘܬ݀ ܡܠܬܗ ܨܝܕ ܪܒܗ. ܚܙܳܐ ܐܢܘܢ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܠܝܠܘ̈ܕܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܰܡܠܝ݂ܚܝ݂ܢ ܩܶܛܡܐ܆ ܟܪܝܬ݀ ܠܗ ܥܠܝܗܘܢ ܛܒ ܘܰܫܦܰܥ̈ܝ ܕܡܥܘ̈ܗܝ ܘܒܟܳܐ ܘܥܢܳܐ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܪܒܗ: ܡܪܝ܆ ܟܬܝܒ ܗ݂ܘ ܠܢ ܕܗܘܰܝܬܘܢ ܒܳܟܶܝܢ ܥܡ ܕܒܳܟܝܢ ܘܗܘܰܝܬܘܢ ܚܳܕܝܢ ܥܡ ܕܚܳܕܝܢ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܚܕܘܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܚܳܕܝܢ ܗܘܰܝܢ ܥܡܗܘܢ ܘܗܫܐ ܕܝܢ ܕܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܙܒܢܐ ܕܒܶܟܝܐ ܙܕܩ ܠܢ ܗ݂ܘ ܕܢܐܙܠ ܘܢܶܒܟܶܐ ܥܡܗܘܢ. ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܟܡܝ݂ܪ ܗܘܐ ܘܡܥܳܩ ܪܘܪܒܐܝܬ. ܘܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܗ ܕܟܪܝܗ ܗܘܐ ܘܪܡܶܐ: ܘܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܣܰܪܗܶܒܬ ܘܦܬܰܚܬܝܗܝ ܠܬܪܥܐ ܩܕܡܝܐ܆ ܬܗܘܐ ܫܪܝܪ ܒܪܥܝܢܟ ܕܡ݂ܢ ܒܬܪ ܠܐ ܦܐܫ ܐܢ̱ܬ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܦܢܝ݂ ܦܬܓܡܐ ܠܪܒܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܡܪܝ܆ ܗܐ ܚܙܝ̈ܢ ܥܝ̈ܢܝܟ ܕܝܢ ܕܒܟܘܪܗܢܐ ܪܡܶܐ ܐ̱ܢܐ ܘܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܐ̱ܢܐ ܕܺܐܙܠ ܥܡܟ ܒܐܘܠܨܢܐ. ܘܐܘܣܦ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ ܡܗܝܡܢ ܐܢ̱ܬ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܕܐܢܗܘ ܕܳܐܙܠ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܠܐܬܪܐ ܕܪܡܐ ܒܗ ܡܘܬܢܐ ܘܡܨܠܐ ܐ̱ܢܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܆ ܫܳܡܥ ܠܝ ܘܗܳܦܟ ܡܘܬܢܐ. ܘܰܬܢܳܐ ܬܘܒ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܘܐܠܘ ܠܐ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܟܠܡܕܡ ܕܒܳܥܐ ܐܢ̱ܬ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܥܳܒܕ ܠܟ܆ ܐܦܠܐ ܐܢܐ ܡܦܝ݂ܣ ܗܘܺܝܬ ܠܟ ܕܬܐܙܠ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܐܘܣܦ ܥܠ ܡܠܬܗ ܘܐܡ݂ܪ: ܘܗܕܐ ܟܝ ܕܪܒܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢ̱ܬ ܕܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡ݂ܢ ܬܪ̈ܥܘܗܝ ܕܡܘܬܐ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܗܦܟ ܐ̱ܢܐ؟ ܘܐܢ̱ܬ ܟܝ ܕܚܕ ܒܪܢܫܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܡ݂ܢ ܨܝܕ ܡܘܬܐ ܠܐ ܪܚܝ݂ܩ ܐܢ̱ܬ. ܠܐ ܟܰܝ ܫܪܝܪܐ ܠܟ ܕܐܢ ܫܐܠ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܡܪܢ܆ ܡܚܕܐ ܡܬܚܠܡ ܐܢ̱ܬ؟ ܘܥܢܳܐ ܬܘܒ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܪܒܗ: ܘܐܦ ܗܕܐ ܫܪܝܪܐ ܗܝ ܠܝ. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܩܘܡ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܗܘܝ݂ ܕܠܐ ܟܐܒܐ. ܘܐܬܚܠܡ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܘܩܡ. ܘܗܟܢ ܕܳܡܶܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܦܠܐ ܡܡܬܘܡ ܐܬܟܪܗ. ܘܰܬܢܳܐ ܬܘܒ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܝܬ ܠܝ ܣܒܪܐ ܒܐܠܗܐ ܕܩܐܡ ܐ̱ܢܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܒܗܠܝܢ ܥܝܢܝ̈ܟ ܫܪ̈ܝܬܐ ܕܦܓܪܐ ܚܙܐ ܐܢ̱ܬ ܦܘܪܩܢܗ ܕܐܠܗܐ ܓܠܝܐܝܬ.

 

ܐܬܐ ܕܡܗ: ܡܛܠ ܡܘܬܢܐ ܕܐܬܟܠܝ݂.

 

ܘܢܦܰܩ ܛܘܒܢܐ ܡ̇ܢ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܕܝܪܗ ܘܶܐܙܠ ܠܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܘܡܛܳܐ ܠܩܪܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܓܥܬ݀. ܘܗ݂ܝ ܗܕܐ ܩܪܝܬܐ ܪܒܬܐ ܗܘܬ݀ ܘܒܪܝܫܗ ܕܐܬܪܐ ܝܳܬܒܐ ܗܘܬ݀. ܘܶܐܬܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܥܡܗ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܥ݂ܠ ܗܘܐ ܠܥܕܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ. ܘܛܥܶܢܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܟܪ̈ܝܗܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܫܪܘ ܐܢܘܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܰܐܠܝ݂ܨܝ݂ܢ ܗܘܘ. ܘܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܩܝܡܐ ܗܘܬ݀ ܢܫܰܡܬܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܐܩܝܡ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܓܘܕܐ ܕܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܒܚܕܐ ܕܘܟܐ ܘܫܪܝ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܒܥܕܢܐ ܕܪܡܫܐ. ܘܟܕ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܒܠܠܝܐ ܩܕܡ ܓܘܕܐ ܕܐܚ̈ܐ ܘܡܨܠܐ. ܘܗ݂ܢܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܘܗܐ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܬܚܙܝܬ݀.

 

ܐܬܐ ܕܡܘ: ܥܠ ܡܘܬܐ ܕܗܘܝܘ ܣܛܢܐ ܕܐܬܚܙܝ ܟܕ ܣܳܓܕ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܘܳܠܝܳܐ ܗܘܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܬܬܡܠܐ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡ݂ܪ ܗܘܐ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܗ ܒܕܝܪܐ܆ ܕܒܥܝ̈ܢܝܟ ܬܚܙܐ ܓܠܝܐܝܬ ܦܘܪܩܢܗ ܕܐܠܗܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܐܪܝܡ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܟܕ ܩܐܡ. ܘܚܙܳܐ ܓܠܝܐܝܬ܆ ܘܗܐ ܣܛܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܚܝ݂ܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ݂ܪ ܦܘܠܘܣ. ܚܙܝܗܝ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܠܣܛܢܐ ܗܟܢܐ ܓܠܝܐܝܬ ܟܕ ܦܟܝ݂ܪ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܠܒܣܬܪܗ ܘܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ ܡ݂ܢ ܦܘܡܗ ܘܡ݂ܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܡ݂ܢ ܢܚܝ݂ܪ̈ܘܗܝ ܢܦܩܐ ܗܘܬ݀ ܘܦܬܝ݂ܚ ܗܘܐ ܠܗ ܦܘܡܗ ܘܡܰܦܩ ܠܫܢܗ ܐܝܟ ܟܠܒܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܕܡܘ݂ܬܐ ܕܓܒܪܐ ܗܶܢܕܘܳܝܐ ܘܢܬܓ؟؟؟ ܘܰܡܠܰܗܶܬ ܗܘܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܕܝܩܕܢܐ ܘܣܳܓܕ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐܬܠܝܛܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܶܐܬܐ ܡ݂ܢ ܪܘܚܩܐ ܘܗܟܢ ܡܶܬܓܗܶܢ ܗܘܐ ܣܛܢܐ ܘܢܳܩܫ ܪܝܫܗ ܥܠ ܐܪܥܐ ܟܕ ܐܶܬܐ. ܘܡܛܳܐ ܠܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܟܕ ܡܠܰܗܶܬ. ܘܗ̇ܝ ܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ ܕܡܢܗ ܕܣܛܢܐ ܢܳܦܩܐ ܗܘܬ݀ ܘܡܳܚܝܳܐ ܗܘܬ݀ ܥܠ ܡܐܢܘ̈ܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܘܫܳܦܥܐ ܗܘܬ݀ ܡܢܗܘܢ ܘܐܙܠ̱ܐ ܠܒܣܬܪܗ. ܘܛܘܒܢܐ ܡܢܗ ܠܐ ܡܶܬܢܟܶܐ ܗܘܐ. ܘܐܬܓܗܢ ܣܛܢܐ ܩܕܡ ܦܣ̈ܐ ܕܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܐܬܠܝܛܐ ܘܢܳܩܶܫ ܪܝܫܗ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܗܦܰܟ ܣܛܢܐ ܡ݂ܢ ܨܐܕܘܗܝ ܟܕ ܣܳܓܶܕ ܗܘܐ ܠܗ ܘܳܐܙܶܠ ܗܘܐ ܠܒܳܬܪܗ ܘܡ݂ܢ ܕܰܐܪܚܶܩ ܣܛܢܐ ܡ݂ܢ ܨܐܕܘܗܝ ܕܐܬܠܝܛܐ܆ ܦܟܰܪ ܐܢܝܢ ܣܛܢܐ ܠܐܝܕܘ̈ܗܝ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܥܠ ܪܝܫܗ ܘܰܐܝܠܶܠ ܘܥܪܰܩ܆ ܘܶܐܙܠ ܕܝܢ ܘܐܬܓܢܝ݂ ܡ݂ܢ ܬܡܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܕܗܠܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܚܳܙܐ ܗܘܐ܆ ܣܳܒܪ ܗܘܐ ܠܗ ܕܟܠܢܫ ܐܟܘܬܗ ܕܝܠܗ ܚܳܙܐ ܗܘܐ. ܡ݂ܢ ܕܚܙܳܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܠܝܬ ܐ̱ܢܫ ܕܰܫܓܝ݂ܫ ܥܠ ܗܠܝܢ܆ ܗܝܕܝܢ ܐܣܬܟܠ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܠܟܠܢܫ ܐܬܚܙܝܬ݀ ܗܕܐ. ܘܥܢܳܐ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܚܕ ܡ݂ܢ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܕܥܠ ܓܢ̱ܒܗ ܩܐܡ ܗܘܐ: ܠܐ ܚܙܰܝܬ ܡܕܡ ܐܬܐ ܨܝܕ ܪܒܢ؟ ܘܥܢܳܐ ܗ̇ܘ ܚܒܪܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܕܐܢܐ ܡܕܡ ܠܐ ܚܙܺܝܬ. ܘܬܢܳܐ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܚܒܪܗ: ܘܐܢܐ ܚܙܺܝܬ ܡܕܡ. ܗܐ ܡܘܬܐ ܐܙܕܟܝ݂ ܘܥܪܰܩ. ܘܡܟܝܠ ܫܝܢܐ ܫܠܡܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܠܥܡܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܫܬܥܝ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܠܚܒܪܗ ܡܕܡ ܕܚܙܳܐ ܘܥܕܟܝܠ ܕܝܢ ܚܒܪܗ ܡܬܦܠܓ ܗܘܐ ܥܠ ܗܠܝܢ. ܘܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܡܡܰܠܠܝܢ ܗܘܘ ܒܝܬ ܡܠܬܐ ܠܚܒܪܬܗ̇܆ ܘܛܪܳܬ݀ ܫܶܢܬܐ ܥܠ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܕܗ̇ܘ ܕܡܬܦܠܓ ܗܘܐ. ܘܰܬܘܰܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܚܒܪܗ: ܫܪܝܪ ܗ݂ܘ ܡܕܡ ܕܐܫܬܥܺܝܬ. ܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܒܚܶܠܡܐ ܗܟܢܐ ܚܙܐ ܗܘܺܝܬ ܒܗܕܐ ܫܥܬܐ ܕܠܒܰܟ ܪܒܢ ܓܡܠܐ ܚܕ ܪܒܐ ܘܣܳܪܘܚܐ ܘܐܪܡܝ݂ ܒܗ ܬܠܬܐ ܩܐܡܝ݂̈ܢ ܕܦܪܙܠܐ ܥܠ ܦܘܡܗ ܘܐܫܠܡܗ ܠܟ ܘܠܬܪܝܢ ܡ݂ܢ ܚܒܪ̈ܝܢ ܘܝܰܗܒ ܠܟܘܢ ܚܘܛܪ̈ܐ ܪ̈ܰܛܝ݂ܒܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܟܘܢ: ܦܶܠܘ ܒܗ ܒܚܘܛܪ̈ܐ ܒܗܢܐ ܡܚܰܒܠܢܐ. ܘܪܘܕܦܘ݂ܗܝ ܘܢܦܘܩ ܡ݂ܢ ܟܠܗ ܐܬܪܐ ܘܫܘܒܩܘܗܝ ܘܐܘܒܠܘ݂ܗܝ ܒܐܬܪܐ ܕܩܦܕܘܩܝ̈ܐ. ܘܡ݂ܢ ܩܪܝܬܐ ܦܠܢܝ݂ܬ ܘܠܟܐ ܢܥܒܪ. ܘܗ̇ܢܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܚܙܘ ܗ̇ܢܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܒܫܪܪܐ ܗܘܝ̈ ܘܢܦܰܩ ܡܘܬܢܐ ܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܩܠܘܕܝ̈ܐ ܘܶܐܙܠ ܘܫܪܳܐ ܒܐܬܪܐ ܕܩܦܕܘܩܝ̈ܐ. ܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܕܩܦܕܘܩܝܐ ܕܚܙܳܐ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܐܫܬܕܪ ܗܘܐ ܠܗ ܡܘܬܢܐ. ܡ݂ܢ ܬܡܢ ܫܪܝ ܡܘܬܢܐ ܩܕܡܐܝܬ ܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ. ܘܗܟܢܐ ܗܘܳܐ ܡܘܬܢܐ ܪܒܐ ܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܩܦܕܘܩܳܝ̈ܐ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܓܡܪ̈ܝ ܩܘܪ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܚܪ̈ܒܝ ܘܨܕܝ̈ ܡ݂ܢ ܒܠܰܝ ܕܝܳܬܒ.

 

ܐܬܐ ܕܡܙ: ܡܛܠ ܡܘܬܢܐ.

 

ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܟܕ ܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܒܝܬ ܩܠܘ݂ܕܝܐ ܟܕ ܫܳܗܪ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܥܡ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܡܩܰܪܶܒ ܗܘܐ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܒܟܠ ܕܘܟܐ. ܘܐܬܟܠܝ݂ ܡܘܬܢܐ ܡ݂ܢ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܗܰܠܟ ܒܗ̇ ܘܟܠܢܫ ܡܛܠܬܗ ܡܫܒܚ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ.

 

ܐܬܐ ܕܡܚ: ܥܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܚܙܝܬ݀ ܠܬܠܡܝܕܗ ܕܒܪܨܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܒܠܠܝܐ ܠܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܗܦܰܟ ܛܘܒܢܐ ܘܶܐܬܐ ܠܡܥܪܬܗ ܕܝܢ ܒܫܶܠܝܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܒܠܠܝܐ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܒܝܬܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܡܩܒܠ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܡܫܰܡܫ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܘܬܠܓܐ ܣܓܝܐܐ ܢܳܚܬ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܒܗ̇ܘ ܠܠܝܐ ܘܟܐܡܘ̈ܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܥܠܥ̈ܠܐ ܩܫ̈ܝܬܐ ܟܗܡܝܢ. ܘܗ̇ܘ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܕܚܙܳܐ ܗܘܐ ܚܶܙܘܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܘܬܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܡ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܒܥܕܢܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܠܠܝܐ ܒܓܘ ܒܝܬܐ ܘܡܥܳܩ ܗܘܐ ܘܒܳܟܐ ܡܛܠܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ܆ ܕܒܐܝܢܐ ܡܚܫܘܠܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܘܒܐܝܢܐ ܐܓܘܢܐ ܡ̇ܢ ܪܒܐ ܪܡܶܐ ܗܘܐ ܘܒܐܝܢܐ ܐܘܠܨܢܐ ܡܚܰܡܣܢ ܗܘܐ. ܘܫܪܝ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܢܐܡܪ ܒܨܠܘܬܗ ܗܟܢܐ: ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܡܢܐ ܟܝ ܚܛܳܐ ܠܟ ܒܪܢܫܐ ܗܢܐ ܕܪܳܚܡ ܠܟ܆ ܕܰܙܩܝ݂ܦ ܥܠ ܣܒܪܟ ܠܠܝܐ ܘܐܝܡܡܐ ܘܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܦܓܪ̈ܢܐ ܡܬܢܓܕ ܩܕܡܝܟ ܘܡܫܬܢܩ ܒܥܰܪܝܐ ܘܡܬܟܰܘܶܐ ܒܓܠܝ݂ܕܐ. ܘܳܐܟܠ ܠܗ ܬܠܓܐ ܘܒܳܪܡܝܢ ܠܗ ܡܚܫܘ̈ܠܐ ܘܥܳܡܠ ܒܫܗܪܐ ܘܠܳܐܶܐ ܒܨܠܘܬܐ ܘܡܛܰܓܰܢ ܒܨܘܡܐ ܘܡܛܰܘܰܝ ܒܨܗܝܐ ܘܰܐܠܝ݂ܨ ܒܨܠܘܬܐ ܘܐܓܘ̈ܢܐ. ܘܡܫܰܦܰܠ ܒܛܘܪ̈ܦܐ ܘܥܳܘܶܐ ܒܠܠܝܐ ܘܢܳܗܶܡ ܒܐܝܡܡܐ ܘܡܰܘܩܶܕ ܒܦܪܙܠܐ ܘܡܢܰܘܰܠ ܒܣܩܐ. ܘܥܠ ܡܢܐ ܟܝ ܡܪܝ ܐܳܠܶܨ ܐܢ̱ܬ ܗܟܢܐ ܠܓܒܪܐ ܗܢܐ ܕܡ݂ܢ ܟܠܗ ܠܒܗ ܪܳܚܡ ܠܟ؟ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܒܨܠܘܬܗ܆ ܓܠܳܐ ܡܪܝܐ ܠܥܝܢܘ̈ܗܝ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܘܚܙܳܐ ܡ݂ܢ ܟܰܘܬܐ ܕܒܝܬܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܪܒܬܐ ܘܦܬܰܚ ܡܪܝܐ ܐܕܢܘ̈ܗܝ ܘܫܡܰܥ ܩܠܐ ܕܫܘܒܚܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ. ܚܪ ܕܝܢ ܗ݂ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܡ݂ܢ ܟܰܘܬܐ ܕܒܝܬܐ ܘܚܙܳܐ ܠܒܪ ܡܢܗ ܟܕ ܢܘܗܪܐ ܣܓܝܐܐ ܚܕܪ̈ܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡܰܒܪܶܩ ܗܘܐ ܘܫܡܰܥ ܩܠܐ ܪܒܐ ܐܝܟ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܕܥܡܗ ܕܒܪܨܘܡܐ ܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ. ܘܗ݂ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܚܙܝܗܝ ܠܢܘܗܪܐ ܪܒܐ ܘܫܰܡܥܗ ܠܩܠܐ ܥܫܝ݂ܢܐ܆ ܙܥ ܘܐܬܪܗܶܒ ܘܢܦܰܠ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܘܣܳܒܪ ܗܘܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܚܳܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܐܢܘܢ ܕܒܰܗܝ݂ܠܝ݂ܢ ܘܩܝܡܝܢ ܒܛܟܣܐ ܕܣܕܪ̈ܝܗܘܢ ܘܒܬܪܟܢ ܐܬܒܰܝܰܢ ܕܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ.

 

ܐܬܐ ܕܡܛ: ܥܠ ܣܪܳܦܐ ܕܐܬܚܙܝ ܕܡܩܒܠ ܗܘܐ ܕܡܥܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܟܕ ܒܳܟܶܐ ܒܨܠܘܬܐ.

 

ܘܒܝܘܡܐ ܬܘܒ ܐ̱ܚܪܢܐ ܟܕ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܪܘܚܩܐ ܡ݂ܢ ܐܚܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܘܡܨܠܐ܆ ܐܶܙܠ ܗܘܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܩܕܡ ܥܕܢܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܪܡܫܐ ܐܝܟ ܕܢܚܘܪ ܗ݂ܘ ܒܗ ܒܛܘܒܢܐ ܕܡܨܠܐ. ܘܬܠܳܐ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܘܚܙܝܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܡ݂ܢ ܩܒܘܠ ܟܕ ܦܟܝܪ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܐܝܕܗ ܠܒܣܬܪܗ ܘܓܗܝ݂ܢ ܒܥܝܳܕܗ. ܘܚܕ ܡ݂ܢ ܣܪ̈ܦܐ ܕܫܡܝܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܬܪܝܢ ܡ݂ܢ ܓܶܦܘ̈ܗܝ ܕܣܪܦܐ ܦܪܝ݂ܣܝܢ ܗܘܘ ܬܚܝܬ ܦܪܨܘܦܗ ܕܢܨܝܚܐ ܘܡܩܒܠ ܗܘܐ ܣܪܦܐ ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܓܶܦܘ̈ܗܝ ܗܠܝܢ ܕܡܥ̈ܐ ܕܡ݂ܢ ܐܬܠܝܛܐ ܢܳܚ̈ܬܢ ܗܘܝ̈. ܘܡܟܰܦܰܪ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܣܦܪܐ ܠܕܡܥܘ̈ܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܡ݂ܢ ܚܕ ܓܦܗ. ܒܗ̇ܘ ܓܶܦܗ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܩܘܝ ܣܪܳܦܐ ܠܘܬܗ ܥܕܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܥܕܢܐ ܕܢܫܰܠܶܡ ܛܘܒܢܐ ܨܠܘܬܗ܆ ܐܬܦܫܛ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܕܰܓܗܝ݂ܢ ܗܘܐ ܘܚܬܡ ܨܠܘܬܗ ܘܦܫܰܛ ܗܘܐ ܣܪܦܐ ܬܪܝܢ ܓܶܦܘ̈ܗܝ ܠܩܕܡܘܗܝ ܘܥܰܦܩܗ ܗܘܐ ܠܛܘܒܢܐ ܒܩܕܳܠܗ ܟܕ ܩܐܡ. ܘܐܪܝܡ ܣܪܳܦܐ ܦܶܣܐ ܕܪ̈ܓܠܘܗܝ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ ܘܐܬܥܠܝ݂ ܘܩܡ ܥܠ ܟܬܦ̈ܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܛܘܒܢܐ ܕܢܗܰܠܟ ܡ݂ܢ ܕܘܟܬܗ܆ ܐܪܝܡ ܬܘܒ ܣܪܦܐ ܦܶܣܐ ܕܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܩܡ ܥܠ ܪܝܫܗ ܕܢܨܝܚܐ. ܘܐܬܗܦܟ ܣܪܦܐ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܘܗܘܳܐ ܒܕܡܘ݂ܬܐ ܕܝܢ ܕܨܠܝܒܐ ܕܢܘܪܐ ܘܦܪܰܚ ܡ݂ܢ ܪܝܫܗ ܕܢܨܝܚܐ ܘܣܠܶܩ ܠܫܡܝܐ.

 

ܐܘܪܚܐ ܕܬܠܬ ܕܐܘܪܫܠܡ.

 

ܐܬܐ ܕܢܢ: ܥܠ ܡܘܬܢܐ ܕܬܘܪ̈ܐ.

 

ܘܗܘܳܐ ܬܘܒ ܠܙܒܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܛܝܒ ܗܘܐ ܪܥܝܢܗ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܝܟ ܕܢܐܙܠ ܘܢܨܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܗ݂ܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܘܪܚܐ ܕܬܠܬ ܗܘܬ݀ ܙܒܢܝ݂̈ܢ ܕܐܙܠ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܟܕ ܪܳܕܶܐ ܗܘܐ ܘܶܐܙܠ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܐܘܪܚܐ܆ ܡܛܝ ܗܘܐ ܠܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܟܰܗܝ݂ܢܬܐ܆ ܘܫܡܗ̇ ܚܳܪܳܢ. ܘܢܦܰܩܘ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܠܐܘܪܥܗ ܟܕ ܫܩܝ݂ܠܝ݂ܢ ܗܘܘ ܦܝܪܡܐ ܘܒܣ̈ܡܐ ܘܩܪ̈ܝܘ݂ܢܐ ܘܠܡܦܐܕ̈ܐ. ܘܥܢܘ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܡܪܝ܆ ܒܳܥܝܢܢ ܡܢܟ ܗܐ ܡܘܬܢܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܡܛܝ؟؟؟ ܠܡܐܬܐ ܠܘܬܢ ܘܗܟܢܐ ܠܒܝ݂ܟ ܠܗ ܠܐܬܪܐ ܟܠܗ ܒܕܡܘ݂ܬܐ ܕܚܳܨܘ̈ܕܐ. ܘܟܠ ܩܪܝܬܐ ܕܢܥܘܠ ܠܗ̇܆ ܠܐ ܫܳܒܩ ܒܗ̇ ܐܦܠܐ ܛܶܦܪܐ ܕܬܘܪܐ. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܐܝܬ ܠܝ ܬܘܟܠܢܐ ܒܡܫܝܚܐ ܕܳܐܙܠ ܐ̱ܢܐ ܐܣܓܘܕ ܩܕܡܘܗܝ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܕܐܦܠܐ ܚܕܐ ܦܪܣܬܐ ܕܬܘܪܐ ܛܳܥܝܐ ܡ݂ܢ ܩܪܝܬܐ ܗܕܐ ܒܡܘܬܢܐ ܗܢܐ. ܘܒܬܪ ܗܕܐ܆ ܒܰܪܶܟ ܛܘܒܢܐ ܠܥܡܐ ܘܶܐܙܠ ܒܫܠܡܐ ܘܶܐܬܐ ܡܘܬܢܐ ܪܒܐ ܘܟܦܪ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܬܘܪ̈ܐ ܕܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܘܡܢܗ̇ ܕܝܢ ܕܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܛܦܪܐ ܛܥܬ݀ ܘܐܬܝܕܥܬ݀ ܗ݂ܝ ܗܕܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܕܐܬܪܐ ܗ̇ܘ.

 

ܐܬܐ ܕܢܐ: ܥܠ ܡܘܬܢܐ ܕܬܘܪ̈ܐ.

 

ܒܗ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܗܘܳܐ ܡܘܬܢܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܢܦܰܩ ܗܘܐ ܘܫܪܝ ܗܘܐ ܡܘܬܢܐ ܗܢܐ ܠܡܶܚܪܰܒ ܘܠܡܰܘܒܳܕܘ ܡ݂ܢ ܪܝܫܗ ܕܦܳܪܣ ܬܚܬܝܬܐ ܘܥܕܡܐ ܠܓܙܪ̈ܬܐ ܕܝܡܐ ܡܥܪܒܝܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܐܬܚܙܝ ܗܘܐ ܒܚܶܙܘܳܢ̈ܐ ܘܐܦ ܒܚܶܠܡ̈ܐ ܬܘܒ ܘܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܐ̱ܢܫ ܐ̱ܚܪܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܠܡܗܦܟܘ ܡܘܬܢܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܙܕܝܩܐ ܒܪܨܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܒܛܘܪ̈ܰܝ ܓܪܒܝܐ ܥܳܡܪ. ܠܗ ܗ݂ܘ ܓܝܪ ܠܗܢܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܝܰܗܒ ܐܠܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܢܰܟܠܶܐ ܡܘܬܢܐ ܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܡ݂ܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܘܒܥܝܪ̈ܐ. ܘܡܛܠܬܗ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢ ܗܘܝ̈ ܒܚܶܙܘ̈ܐ. ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡ݂ܢ ܟܠ ܐܬܪ ܠܐܘܪܥܗ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܟܕ ܪܳܕܶܐ ܗܘܐ ܒܐܘܪܚܐ ܘܒܳܥܶܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܡܛܠ ܡܘܬܢܐ ܗܢܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܡܫܚܐ ܕܨܠܘܬܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܡܬܟܠܶܐ ܗܘܐ ܡܘܬܢܐ. ܘܟܠ ܕܘܟܬܐ ܕܝܢ ܕܡܬܚܙܶܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܚܶܙܘܐ ܡܛܠܬܗ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܘܐܙܠ̱ܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ܆ ܟܠܗܘܢ ܬܘܪ̈ܝܗܘܢ ܚܐܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܠ ܕܘܟܬܐ ܬܘܒ ܕܚܳܙܝܢ ܗܘܘ ܒܚܶܙܘܐ ܕܢܐܬܘܢ ܨܐܕܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܘܠܐ ܐܙܠ̱ܝܢ ܗܘܘ: ܟܠܗܘܢ ܬܘܪ̈ܝܗܘܢ ܐܒܕܝܢ ܗܘܘ ܘܡܳܝܬܝܢ.

 

ܐܬܐ ܕܢܒ: ܥܠ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܗܘܝ̈ ܒܝܡܐ.

 

ܢܚܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܠܝܡܐ ܘܦܪܰܫ ܒܶܐܠܦܐ ܡ݂ܢ ܠܰܘܕܝ݂ܩܝܰܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܢܦܰܩ ܠܓܙܪܬܐ ܕܩܘܦܪܘܣ. ܘܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܗ ܐܝܟ ܐܚ̈ܐ ܡܐܐ ܡܢܗ̇ ܕܝܢ ܕܓܙܪܬܐ ܕܩܘܦܪܘܣ. ܐܬܦܠܓܘ ܗܘܘ ܘܝܬܒܘ ܒܬܪܬܝܢ ܐܶܠܦ̈ܐ. ܘܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܡܢܗܝܢ ܕܶܐܠܦ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܡܶܬܰܒ؟؟؟ ܕܝܢ ܠܐ ܝܳܬܒ ܗܘܐ܆ ܐܦܠܐ ܡܓܣ ܗܘܐ܆ ܠܐ ܒܝܡܐ ܘܠܐ ܒܝܰܒܫܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ. ܘܗܘܳܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܚܫܘܠܐ ܪܒܐ ܒܝܡܐ ܘܶܐܠܦ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܪ̈ܳܕܝܳܢ ܗܘܝ̈܆ ܐܶܒܰܕ̈ܝ ܗܘܝ̈. ܗܝܕܝܢ ܐܶܠܦܐ ܕܩܳܐܡ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ܆ ܥܒܪܝܢ ܗܘܘ ܓ̈ܠܠܐ ܠܥܠ ܡܢܗ̇ ܘܡܚܰܦܶܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇. ܘܒܓܘܗ̇ ܕܐܠܦܐ ܡܝ̈ܐ ܠܐ ܢܚܬܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܟܢܐ ܕܝܢ ܡܬܦܪܣܝܢ ܗܘܘ ܡܝ̈ܐ ܕܓ̈ܠܠܐ ܠܥܠ ܡܢܗ̇ ܕܐܠܦܐ ܒܕܡܘ݂ܬܐ ܕܡܫܟܢܐ. ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܝܢ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܫܕܶܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܟܕ ܒܳܟܶܝܢ. ܘܐܪܝܡ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܐܚ̈ܐ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܠܫܡܝܐ ܘܚܙܶܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܢ̱ܬܬܐ ܕܠܒܝ݂ܫܐ ܐܪ̈ܓܘܳܢܐ ܘܦܳܪܚܐ ܗܘܬ݀ ܒܐܐܪ ܘܢܳܚܬܐ ܨܝܕ ܐܶܠܦܐ. ܘܩܥܳܬ݀ ܘܐܡܪܐ ܠܗܘܢ: ܗܒܘ ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܘܒܫܠܡܐ …ܛܶܝܢ؟؟؟؟ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡ݂ܢ ܝܡܐ. ܘܚܕ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܪܝܡ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܒܐܐܪ ܘܚܙܳܐ ܕܩܒܝ݂ܥܐ ܣܟܬܐ ܒܫܡܝܐ ܘܪܡܝܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ ܒܐܠܦܐ ܬܠܬܐ ܚܰܒܠܝ݂̈ܢ ܕܟܶܬܳܢܐ. ܘܰܩܛܝ݂ܪܝܢ ܗܘܘ ܚܰܒ̈ܠܐ ܒܣܟܬܐ ܕܢܩܝ݂ܫܐ ܒܫܡܝܐ. ܘܗ̇ܘ ܬܘܒ ܐܚܐ ܕܚܙܳܐ ܚܙܘܐ ܩܕܡܝܐ ܐܪܝܡ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܠܩܕܡܝܗ ܕܐܠܦܐ ܘܚܐܪ ܗܘܐ ܒܝܡܐ. ܘܗܐ ܬܪܝܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܐܙܠ̱ܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ ܐܠܦܐ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܕܝܡܐ ܘܢܳܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܡܠܐܟ̈ܐ ܠܐܠܦܐ ܒܚܰܒܠܐ ܚܶܘܳܪܐ. ܘܐܚܝ݂ܕܝ݂ܢ ܗܘܘ ܫܒܘ̈ܩܝܬܐ ܕܣܘܡܩܐ ܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܘܕܳܚܩܝܢ ܗܘܘ ܠܓ̈ܠܠܐ ܡ݂ܢ ܩܕܡܝܗ̇ ܕܐܠܦܐ. ܘܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܠܐ ܣܠܶܩ ܚܕ ܡ݂ܢ ܓ̈ܠܠܐ ܕܝܡܐ ܠܰܡܟܰܣܳܝܘܬܗ̇ ܠܐܠܦܐ. ܪ̈ܘܚܐ ܩܫ̈ܝܬܐ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܢܳܫ̈ܒܢ ܗܘܝ̈. ܘܟܕ ܫܪܝ ܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܕܨܦܪܐ ܠܡܶܣܰܩ܆ ܨܠܝ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܪܡܝ݂ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܬܫܒ̈ܚܬܐ ܕܨܦܪܐ ܘܥܡܗ ܕܩܠܐ ܩܕܡܝܐ ܕܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܦܘܡܗ ܕܢܨܝܚܐ ܪܘܚܐ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܘܫܠܝ݂ ܩܠܐ ܕܡܚܫܘ̈ܠܐ ܕܝܡܐ ܗ݂ܢܘܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܐܠܦܐ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܕܒܡܚܬܬܐ ܕܐܘܩܝܰܢܘܣ ܝܡܐ ܪܒܐ ܢܚܬܝܢ ܗܘܘ. ܘܥܢܰܘ ܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܡܟܝܠ ܕܝܢ ܕܢܶܥܛܘܦ ܠܐܬܪܐ ܕܫܝܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ. ܕܢܦܠܢܢ ܠܢ ܒܓܘ ܡܚܬܬܐ ܕܐܘܩܝܰܢܘܣ ܒܪܝܐ ܘܐܪܝܡܘ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܕܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܚܙܘ ܗܐ ܒܕܡܘ݂ܬܐ ܕܦܪܚܬܐ ܡܨܝ݂ܪܬܐ ܦܳܪܚܐ ܗܘܬ݀ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܡܝ̈ܐ ܕܝܡܐ ܘܐܬܝܐ ܨܐܕܘܗܝ ܘܣܝ݂ܡ ܗܘܐ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܪܝܫܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܦܪܚܬܐ ܒܕܡܘ݂ܬܐ ܕܟܠܝܠܐ ܡ̇ܢ ܣܘܡܩܐ. ܘܐܬܬ݀ ܗ̇ܝ ܦܪܚܬܐ ܘܐܬܟܪܟܬ݀ ܚܕܪ̈ܝܗ̇ ܕܐܠܦܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ ܘܦܢܬ݀ ܕܬܐܙܠ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܦܢܝ݂ܬܐ ܕܡܢܗ̇ ܐܬܝܐ ܗܘܬ݀ ܘܗܦܟܬ݀ ܐܠܦܐ ܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܕܚܳܝܪܐ ܗܘܬ݀ ܠܡܐܙܠ. ܘܦܢܬ݀ ܒܬܪ ܦܪܚܬܐ ܠܐܝܟܐ ܕܐܙܠ̱ܐ ܗܘܬ݀. ܘܥܢܳܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܣܳܒܪ ܐ̱ܢܐ ܕܗܕܐ ܐܦܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܦܪܚܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܬܐ ܕܫܝܢܐ ܛܥܝ݂ܢܐ ܕܫܕܪ ܐܠܗܐ ܘܒܫܠܡܐ ܡ݂ܢ ܝܡܐ ܢܦܩܝܢܢ.

 

ܐܬܐ ܕܢܓ: ܥܠ ܚܙܘܐ ܕܐܬܚܙܝ ܠܝܘܕܝ̈ܐ ܒܝܡܐ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܗܝܕܝܢ ܐܠܦܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܦܠܓܐ ܕܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܝܬܒܝܢ ܗܘܘ ܒܗ̇܆ ܡ݂ܢ ܓ̈ܠܠܐ ܣܓ̈ܐܐ ܩܰܪܝܒܐ ܗܘܬ݀ ܕܬܛܒܥ ܘܠܡܶܬܟܰܣܳܝܘ݂. ܘܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܐܠܦܐ ܝܘܕܝܐ ܗܘܳܐ. ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܡܚܫܘܠܐ ܬܩܝܦܐ ܫܶܢܬܐ ܫܶܟܢܬ݀ ܥܠ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܩܠܝܠ ܘܕܡܶܟ. ܘܬܘܰܗ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܘܩܡ ܘܩܥܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܐܚ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ: ܡܢܘ݂ ܐܝܬ ܒܟܘܢ ܓܒܪܐ ܣܘ݂ܡܰܩܪܳܝܐ ܕܠܒܝ݂ܫ ܟܘ݂ܬܝ݂ܢ ܦܪܙܠܐ ܡ݂ܢ ܠܓܘ܆ ܕܣܩܐ ܡ݂ܢ ܠܒܪ؟ ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܥܢܰܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܗܕܐ ܕܡܘ݂ܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܪܒܢ ܘܒܐܠܦܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡ ܐܚ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܝܘܕܝܐ ܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܪܚܝ݂ܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܠܗ ܒܐܦ̈ܐ ܠܛܘܒܢܐ. ܥܢܳܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܝܘܕܝܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܚܙܐ ܗܘܺܝܬ ܒܗܕܐ ܫܥܬܐ ܒܚܶܠܡܐ ܕܪܳܗܶܛ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܥܠ ܝܡܐ܆ ܘܶܐܬܐ ܕܢܛܰܒܰܥ ܐܠܦܢ. ܗܕܐ ܐܠܦܐ܆ ܕܝܠܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܠܝܬ ܠܟ ܫܘܠܛܢܐ ܕܬܶܩܪܘܒ ܠܗ̇. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܕܡܗܠܟ ܗܘܐ ܥܠ ܝܡܐ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܕܫܘܠܛܢܐ ܪܒܐ ܐܝܬ ܠܝ ܒܝܡܐ ܘܶܐܠܦܐ ܗܕܐ ܒܓܘܗ ܡܛܰܒܥ ܐ̱ܢܐ. ܘܥܢܳܐ ܗ̇ܘ ܕܠܒܝ݂ܫ ܗܘܐ ܟܘܬܝ݂ܢܐ ܕܦܪܙܠܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܐܦ ܠܝ ܕܝܢ ܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܝܬܝܪ ܡܢܟ ܒܐܪܥܐ ܘܒܫܡܝܐ ܘܒܝܡܐ ܘܒܟܠ ܕܘܟ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܐܡ݂ܪ ܠܗ܆ ܐܪܦܝ݂ ܗ̇ܘ ܡܚܰܒܠܢܐ ܘܰܥܪܰܩ ܠܗ ܡ݂ܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܝܘܕܝܐ ܗܠܝܢ ܐܫܬܥܝ ܗܘܐ. ܐܬܬܠܡܰܕ ܠܡܫܝܚܐ ܘܗܘܳܐ ܟܪܝܣܛܝܳܢܐ. ܐܠܦ̈ܐ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܫܠܡܐ ܢܦܩ̈ܝ ܡ݂ܢ ܝܡܐ.

 

ܐܬܐ ܕܟܕ: ܡܛܠ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܐܬܚܠܡܬ݀.

 

ܘܟܕ ܩܰܪܝ݂ܒ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܢܥܘܠ ܗܘܐ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܚܕܐ ܕܫܡܗ̇ ܣܶܒܰܣܛܝܰܐ ܒܐܪܥܐ ܕܦܠܣܛܝ݂ܢܝ݂. ܘܩܘܝ ܗܘܳܐ ܒܥܕܢܐ ܕܛܗܪܐ ܒܛܠܠܐ ܕܐܓܘܓܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܗܐ ܓܒܪܐ ܫܡܪܝܐ ܕܡܠܦ ܢܡܘܣܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܘܕܪܰܫ ܗܘܐ ܥܡܗ ܕܢܨܝܚܐ. ܘܡ݂ܢ ܕܐܙܕܟܝ݂ ܗ̇ܘ ܫܡܪܝܐ ܡ݂ܢ ܡ̈ܠܐ ܕܢܡܘܣܐ܆ ܐܘܣܦ ܬܘܒ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ: ܗܐ ܐܢ̱ܬܬܝ ܪܰܡܝܐ ܗܫܐ ܒܟܘܪܗܢܐ ܕܡܘܬܐ ܘܩܠܝܠ ܢܦܫܐ ܩܰܝܳܡܐ ܒܗ̇. ܐܢܕܝܢ ܫܦܝܪ ܝܘܠܦܢܟ܆ ܨܠܐ ܘܬܬܐܣܐ ܐܢ̱ܬܬܝ܆ ܘܐܢܐ ܘܗ݂ܝ ܘܒܢܝ̈ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܗܳܘܶܝܢܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܩܪܘܒ ܘܐܢܗܘ ܕܠܐ ܡܬܚܰܠܡܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܩܳܝܡܐ܆ ܐܦܠܐ ܫܪܝܪ̈ܢ ܡܠܝ̈. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܫܡܪܝܐ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܐ̱ܢܐ ܕܶܐܣܰܒ ܡܢܟ ܡܫܚܐ؟ ܠܝܬ ܓܝܪ ܢܡܘܣܐ ܠܫܡܪ̈ܝܐ ܕܢܬܚܰܠܡܘܢ ܡ݂ܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܦܝܣܗ ܠܫܡܪܝܐ ܒܝܕ ܡ̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܗܝܕܝܢ ܩܒܠ ܡܢܗ ܡܫܚܐ ܕܨܠܘܬܐ ܘܶܐܙܠ ܠܒܝܬܗ ܘܡܫܰܚ ܡ݂ܢ ܡܫܚܐ ܗ̇ܘ ܕܨܠܘܬܐ ܠܐܢ̱ܬܬܗ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܬܚܰܠܡܬ݀ ܗ̇ܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܩܡܬ݀ ܐܘܕܝܬ݀ ܒܡܫܝܚܐ. ܘܕܰܒܪܗ̇ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܠܗ̇ܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܠܒܢܝ̈ܗ̇ ܘܶܐܬܐ ܠܘܬܗ ܕܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܘܢܦܰܠ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܟܕ ܒܳܟܶܐ ܗܘܐ ܘܐܢ̱ܬܬܗ ܘܒܢܘ̈ܗܝ. ܘܐܘܕܝܘ ܒܡܫܝܚܐ ܘܗܘܘ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܐܬܘ ܬܘܒ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܘܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܟܠܗ ܫܪܪܐ. ܐܦ ܐܬܘ̈ܬܐ ܬܘܒ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܥܰܪ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܗ ܕܢܨܝܚܐ ܘܠܐ ܟܬܝ̈ܒܢ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܕܟܛ: ܡܛܠ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܕܠܐ ܩܒܠ ܒܪܨܘܡܐ ܘܡܛܠ ܙܘܗܪ̈ܐ ܕܐܚ̈ܐ.

 

ܘܰܐܝܬܝܘ ܠܗ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܠܛܘܒܢܐ ܒܗ̇ܝ ܐܪܥܐ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܡܕܡ ܡ݂ܢ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܨܒܳܐ ܕܢܩܒܠ ܣܛܪ ܡ݂ܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܘܡܰܫܬܝܐ ܕܐܚ̈ܐ. ܘܡܛܠ ܕܗܢܐ ܥܝܳܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܛܘܒܢܐ ܒܟܠܙܒܢ. ܕܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܘܒܕܝܪܗ܆ ܟܠܡܕܡ ܕܡܩܰܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܆ ܠܐ ܡܩܰܒܠ ܗܘܐ. ܠܐ ܕܗܒܐ ܘܠܐ ܣܐܡܐ ܘܠܐ ܢܚܳܫܐ ܘܠܐ ܢܰܚ̈ܬܐ. ܘܣܝ݂ܡܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܡܠܬܐ ܕܰܐܣܘ݂ܪܝܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܠܐ ܢܩܰܒܠܘܢ ܒܠܥܳܕܰܘܗܝ ܡ݂ܢ ܐ̱ܢܫ ܡܕܡ. ܘܣܝ݂ܡ ܗܘܐ ܠܗ ܢܡܘܣܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ܆ ܕܡܐ ܕܥܳܒܪܝܢ ܗܘܘ ܒܝܢܬ ܟܪ̈ܡܐ ܐܘ ܒܝܢܬ ܓܢ̈ܐ܆ ܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܠܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܕܢܰܘܫܶܛ ܐܝܕܗ ܘܢܶܩܛܘܦ ܡ݂ܢ ܦܐܪ̈ܐ ܘܢܣܒ. ܘܗܟܢܐ ܡܗܠܟܝܢ ܗܘܘ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ.

 

ܐܬܐ ܕܢܗ: ܥܠ ܫܐܕܐ ܕܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܓܒܪܐ ܒܐܘܪܫܠܡ.

 

ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܘܡܛܳܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܥ݂ܠ ܨܠܝ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܰܢܝܐ ܒܓܓܘܠܬܐ. ܘܥ݂ܠ ܬܘܒ ܨܠܝ ܒܩܒܪܗ ܕܦܪܘܩܢ. ܘܶܐܙܠ ܘܫܪܳܐ ܒܕܝܪܐ ܚܕܐ ܕܥܠ ܓܢ̱ܒ ܗܝܟܠܐ ܕܨܗܝܘܢ. ܘܥܛܰܦ ܛܘܒܢܐ ܒܠܠܝܐ ܟܣܝܐܝܬ ܘܶܐܬܳܐ ܕܢܥܘܠ ܘܢܨܠܐ ܒܕܪܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܓܓܘܠܬܐ. ܘܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܝܢ ܕܰܡܝ݂ܟܝ݂ܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ ܒܕܪܬܐ. ܘܒܚܕ ܡܢܗܘܢ ܟܡܝ݂ܢܐ ܗܘܬ݀ ܪܘܚܐ ܛܢܦܬܐ. ܘܩܥܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ: ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܒܪܨܘܡܐ ܩܪܰܒܬܢܐ ܠܡܢܐ ܐܝܟ ܓܰܢܳܒܐ ܥܰܠ݂ܬ ܥܠܝ ܕܬܦܰܪܣܶܢܝ ܘܬܰܦܩܰܢܝ ܡ݂ܢ ܒܪܢܫܐ ܗܢܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܫܐܕܐ: ܣܟܘܪ ܦܘܡܟ ܘܰܫܠܝ݂ ܘܠܐ ܬܡܰܠܠ ܘܦܘܩ ܡ݂ܢ ܒܪܢܫܐ ܗܢܐ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܰܫܠܝ݂ ܗ̇ܘ ܕܝܘܐ ܘܠܐ ܡܰܠܠ ܘܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܘܐܬܐܣܝ݂.

 

ܦܘܪܫܢܐ ܕܠ: ܡܛܠ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܕܝܗܒܬ݀ ܐܘ݂ܕܩܝܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܬܐܘܕܣܝܣ ܙܥܘܪܐ ܡܠܟܬܐ ܕܪܗܘܡܝ ܠܒܪܨܘܡܐ ܘܠܐ ܩܒܠ.

 

ܘܐܫܬܡܥ ܗܘܐ ܛܒܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܐܘܕܩܝܰܐ ܡܠܟܬܐ ܕܪܗܘܡܝ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ݂ܝ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܢܚܬܬ݀ ܗܘܬ݀ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܫܕܪܬ݀ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܕܗܒܐ ܠܐ ܒܙܥܘܪ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܠܐ ܩܒܠ ܡܢܗ̇ ܡܕܡ. ܘܒܬܪ ܗܕܐ ܕܝܢ ܫܕܪܬ݀ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܦܝܳܣܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܟ ܕܢܚܙܝܗ̇ ܘܢܡܰܠܠ ܥܡܗ̇. ܐܶܬܐ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܘܬܗ̇ ܘܚܙܗ̇ ܘܡܠܠ ܥܡܗ̇ ܥܠ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܢܦܠܬ݀ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܡܕܡ ܕܝܳܕܥ ܡܪܝ ܕܐܝܬ ܒܗ ܦܘܪܣܐ ܕܬܚܐ ܐܡܬܗ ܠܐ ܬܟܰܣܶܐ ܡܢܝ. ܐܠܐ ܒܥܝܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ܆ ܚܰܘܳܢ ܐܘܪܚܐ ܕܡܰܘܒܠܐ ܠܚܝ̈ܐ. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ̇: ܐܢܐ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܺܐܡܪ ܠܟܝ ܗ̇ܝ ܕܐܡ݂ܪ ܕܢܝܐܝܠ ܢܒܝܐ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ: ܕܚܛܗܝ̈ܟ ܒܙܕܩ̈ܬܐ ܦܪܘܥ ܘܥܘܠܘ݂ܬܟ ܒܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܡܚܝ݂̈ܠܐ. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܡܠܟܬܐ ܥܢܬ݀ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ: ܘܐܝܟܢܐ ܡܰܨ̈ܝܳܢ ܙܕܩ̈ܬܐ ܦܳܪ̈ܩܢ ܠܝ ܡ݂ܢ ܚܛܗܝ̈؟ ܡܛܠ ܕܠܘ ܡ݂ܢ ܐܘܠܨܢܐ ܕܦܓܪܝ ܡܬܝܰܗ̈ܒܢ ܙܕܩ̈ܬܐ. ܣܗ̈ܕܐ ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܩܘܪܒܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ܝ ܕܒܐܘܠܨܢܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܠܐܠܗܐ ܡܪܰܥܶܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܦ ܫܰܗܳܪ̈ܐ ܘܨܰܝ݂ܳܡ̈ܐ ܡ݂ܢ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܝܗܒܝܢ ܫܘܒܚܐ ܠܡܫܝܚܐ. ܘܡܟܝܠ ܡܬܚܫܒܝܢ ܠܗܘܢ ܥܡ̈ܠܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܒܕܡܘܬ ܐܘܠܨܢ̈ܐ ܕܣܗ̈ܕܐ. ܐܦ ܡܣܟܢ̈ܐ ܘܡܣܟܢ̈ܬܐ. ܘܐܦ ܝܰܬܡ̈ܐ ܘܐܪ̈ܡܠܬܐ ܡ݂ܢ ܦܘܫܚܐ ܘܛܘܪܦܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܡܩܰܪܒܝܢ ܩܘܪܒܢܐ ܠܡܪܝܐ. ܘܝܗܒܝܢ ܩܨܝܐ ܕܠܚܡܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܒܫܡܝܐ ܡܬܩܒܠ ܩܘܪܒܢܐ ܕܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܡܛܠ ܕܡ݂ܢ ܥܡܠܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܝܗܒܝܢ ܠܗ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܟܡܐ ܕܨܒܝܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܬܠ ܙܕܩ̈ܬܐ܆ ܠܘ ܡ݂ܢ ܛܘܪܦܐ ܕܦܓܪܝ ܢܣܒܐ ܐ̱ܢܐ ܠܗܝܢ ܐܠܐ ܡ݂ܢ ܥܡ̈ܠܐ ܘܠܶܐܘܬܐ ܕܡܣܟܢ̈ܐ. ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܚܣܝܪܘܬܐ ܕܡܣܟܢܘܬܝ ܝܳܗܒܐ ܐ̱ܢܐ܆ ܐܠܐ ܡ݂ܢ ܝܬܝܪܘܬܐ ܕܡܡܘܢܐ. ܡܣܟܢܐ ܓܝܪ ܐܢ ܝܳܗܒ܆ ܡܬܒܨܪ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܐ ܕܝܗܒܶܬ ܣܓܝ܆ ܡܕܡ ܠܐ ܚܣܪ. ܘܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܕܳܡܝ̈ܳܢ ܙܕܩ̈ܬܝ ܠܐܪ̈ܡܠܬܐ ܡ؟؟؟؟؟ ܕܩܳܢܝܐ ܩܶܠܘܪܐ ܕܠܚܡܐ ܡ݂ܢ ܥܡܠܐ ܕܢܦܫܗ̇ ܕܐܦ ܟܕ ܠܡܣܟܢ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܝܗܒܐ ܠܗ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܟܕ ܫܡܰܥ ܗܠܝܢ ܐܬܕܡܪ. ܘܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ̇: ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܚܙܐ ܐ̱ܢܐ ܕܟܬܝܒ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܫܝܚܐ ܕܢܐܬܐ ܒܪܗ ܕܐ̱ܢܫܐ ܒܫܘܒܚܗ. ܘܢܶܬܶܒ ܥܠ ܬܪܘܢܘܣ ܕܡܠܟܘܬܗ ܘܢܬܟܢܫܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ. ܘܢܦܰܪܶܫ ܐܢܘܢ ܚܕ ܡ݂ܢ ܚܕ܆ ܐܝܟ ܪܥܝܐ ܕܡܦܰܪܶܫ ܐܡܪ̈ܐ ܡ݂ܢ ܓܕܝ̈ܐ. ܘܢܩܺܝܡ ܐܡܪ̈ܐ ܡ݂ܢ ܝܡܝܢܗ ܘܓܕܝ̈ܐ ܡ݂ܢ ܣܡܠܗ. ܘܢܶܥܢܶܐ ܡܠܟܐ ܘܢܐܡܪ ܠܗ̇ܢܘܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܕܡ݂ܢ ܝܡܝܢܗ: ܬܘ ܒܫܠܡ ܒܪ̈ܝܟܘܗܝ ܕܐܒܐ܆ ܥܘܠܘ ܝܪܬܘ ܡܠܟܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ݀ ܠܟܘܢ ܡ݂ܢ ܒܪܝܫܝܬ. ܟܦܶܢ ܗܘܺܝܬ ܓܝܪ ܘܝܰܗܒܬܘܢ ܠܝ ܠܡܶܐܟܰܠ. ܘܨܗܶܐ ܗܘܺܝܬ ܘܐܫܩܝܬܘܢܢܝ. ܥܰܪܛܶܠܳܝ ܗܘܺܝܬ ܟܣܝܬܘܢܢܝ. ܘܰܐܟܣܢܳܝ ܗܘܺܝܬ ܟܢܫܬܘܢܢܝ. ܘܟܪܝܗ ܗܘܺܝܬ ܘܣܥܰܪܬܘܢܢܝ. ܘܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܗܘܺܝܬ ܘܶܐܬܰܝܬܘܢ ܠܘܬܝ. ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡܘ݂ܠܟܢ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܣܗ̈ܕܐ ܐܦܠܐ ܕܨܝܡ̈ܐ ܐܦܠܐ ܕܐܒܝ̈ܠܐ ܐܦܠܐ ܕܡܣܟܢ̈ܐ. ܐܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܒܕܝܢ ܙܕܩ̈ܬܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܡܘ݂ܠܟܢ̈ܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܘܕܨܝܡ̈ܐ ܝܕܝܥܝܢ ܐܢܘܢ. ܐܦ ܓܝܪ ܐܡ݂ܪ ܠܗ̇ܢܘܢ ܙܕܝܩ̈ܐ ܕܨܡܬܘܢ ܐܘ ܕܫܗܰܪܬܘܢ ܐܘ ܕܐܬܪܕܶܦܬܘܢ ܐܘ ܕܐܬܡܟܣܟܢܬܘܢ. ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܬܘܒ ܕܡ݂ܢ ܣܡܠܐ ܕܠܝ݂̈ܛܐ ܩܪܳܐ ܐܢܘܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܗܘܳܐ ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܬܫܢܝܩܐ ܕܢܘܪܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܟܠ ܛܒ̈ܢ ܘܠܡܣ̈ܟܢܐ ܠܐ ܡܪܘܚܝ݂ܢ ܗܘܘ. ܘܟܒܪ ܕܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܚܛܝ̈ܐ ܥܒܳܕ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܫܦܝܪܝܢ ܗܘܘ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܡܣ̈ܟܢܐ ܠܐ ܬܰܪܣܝܘ܆ ܐܦܠܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܥܒܳܕܝ̈ܗܘܢ ܐܬܩܒܠܬ݀. ܐܠܐ ܐܬܛܠܡܘ ܥܒܳܕܝ̈ܗܘܢ ܫܦܝܪ̈ܐ ܡܛܠ ܓܠܝ݂ܙܘܬܐ ܕܪ̈ܚܡܝܗܘܢ. ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܕܝܪܬܘ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܆ ܘܟܒܪ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܘܨܪ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܬܚܰܦܝܘ ܒܘܨܪ̈ܝܗܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡܛܠ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܡܚܝ݂̈ܠܐ. ܡܠܟܘܬܐ ܓܝܪ ܕܫܡܝܐ ܠܡܣܟܢ̈ܐ ܡܠܝ݂ܟܐ. ܐܡ݂ܪ ܓܝܪ ܡܪܢ: ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܡܣܟܢ̈ܐ ܒܪܘܚ ܕܕܝܠܗܘܢ ܗ݂ܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܆ ܘܠܥܬܝܪ̈ܐ ܘܳܝܐ ܡܥܰܬܕ. ܡܛܠ ܕܐܡ݂ܪ ܦܪܘܩܢ: ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܡܪ̈ܚܡܢܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܪ̈ܚܡܐ. ܘܐܢܕܝܢ ܥܒܕܝܢ ܥܬܝܪ̈ܐ ܪ̈ܚܡܐ ܥܠ ܡܣܟܢ̈ܐ܆ ܡܫܬܩܠ ܠܗ ܡܢܗܘܢ ܕܥܬܝܪ̈ܐ ܘܳܝܐ ܕܡܥܬܕ ܠܗܘܢ ܘܗܳܘܝܢ ܠܗܘܢ ܝܪ̈ܘܬܐ ܥܡܗܘܢ ܕܡܣܟܢ̈ܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܡܛܝܒܐ ܠܗܘܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܥܰܘܳܠ ܐܠܗܐ ܕܢܛܠܘܡ ܙܕܩ̈ܬܐ ܕܥܬܝܪ̈ܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܥܒܕܝܢ. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܡܠܟܬܐ ܐܰܘܕܳܩܺܝܰܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܬ݀ ܗܘܬ݀ ܩܕܡ ܦܶܣ̈ܐ ܕܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡܬܓܪܓܚܐ ܗܘܬ݀ ܪܘܪܒܐܝܬ ܘܒܕܡ̈ܥܐ ܡܪܝܪ̈ܬܐ ܒܟܝܐ ܗܘܬ݀. ܘܥܢܬ݀ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܛܘܒܢܐ: ܐܢܐ ܡܪܝ ܣܳܒܪܐ ܗܘܺܝܬ ܕܠܝܬ ܠܢ ܦܘܪܣܐ ܕܢܐܚܐ ܒܗ ܕܚܛܗܝ̈ ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܡ݂ܢ ܟܝܠܐ. ܘܡܟܝܠ ܕܝܢ ܕܫܡܥܶܬ ܡ݂ܢ ܫܪܪܐ ܕܐܝܬ ܗ݂ܘ ܣܒܪܐ ܠܚܛܝ̈ܐ ܕܐܟܘܬܢ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܒܰܡܠܶܐ؟؟؟ ܚܝܠܝ ܥܒܕ ܐ̱ܢܐ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܝܠܦܶܬ ܡܢܟ ܕܺܐܚܶܐ ܒܗ̇. ܘܡܢܗ ܕܝܢ ܕܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܫܪܝܬ݀ ܗܘܬ݀ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܚܝܝ̈ܗ̇ ܘܐܦܝܣܬ݀ ܠܛܘܒܢܐ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܣܓܝ ܕܢܰܘܒܶܠ ܡܢܗ̇ ܡܕܡ ܡܘܗܒܬܐ܆ ܘܠܐ ܨܒܳܐ. ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܕܢܦܰܩ ܒܬܪܥܐ ܕܒܝܬܗ̇ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗ̇܆ ܠܒܰܟܬܗ ܒܡܪܛܘܛܗ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܡܟܝܠ ܕܠܐ ܨܒܰܝܬ ܕܬܩܒܠ ܡܘܗܒܬܐ ܕܚܛܝ̈ܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢ̱ܬ܆ ܫܒܘܩ ܡܪܛܘ݂ܛܟ ܠܚܛܝ̈ܐ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܗ ܘܣܢܝ݂ܩܝ݂ܢ ܕܢܺܐܚܘܢ ܒܗ. ܘܫܩܠܬ݀ ܡܢܗ ܡܐܢܐ ܕܡܥܛܦ ܗܘܐ. ܘܬܘܒ ܣܡܬܗ ܠܘܬܗ̇ ܐܝܟ ܕܠܒܘܪܟܬܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܐܪܦܝܬܗ ܠܡܶܦܰܩ ܡ݂ܢ ܒܝܬܗ̇. ܘܡ݂ܢ ܕܚܙܰܩ ܛܘܒܢܐ ܕܢܐܙܠ ܘܐ؟؟؟؟ ܠܐܬܪܗ܆ ܫܩܠܬ݀ ܡܥܦܪܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܝܰܩܝ݂ܪ ܕܡܝ̈ܐ ܘܫܕܪܬ݀ ܠܗ. ܘܗܟܢܐ ܫܠܚܬ݀ ܒܡܘ̈ܡܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ: ܕܗܕܐ ܒܘܪܟܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܩܪܒܬ݀ ܐܡܬܟ ܠܡܕܒܚܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܠܐ ܬܣܠܝܗ̇ ܘܬܛܪܦܝܗ̇ ܥܠ ܐܦܝ̈. ܠܘ ܓܝܪ ܠܟ ܕܝܠܟ ܡܕܡ ܫܕܪܶܬ܆ ܡܛܠ ܕܐܢ̱ܬ ܐܶܚܕܬܝܗܝ ܬܪܥܐ ܕܨܒܝܢܟ ܠܫܐܠܬܝ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܠܟܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܩܘܪܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܫܕܪܶܬ ܠܟ. ܐܢ̱ܬ ܕܝܢ ܐܝܟ ܟܗܢܐ ܫܪܝܪܐ ܩܪܒܝܗܝ ܠܐܠܗܐ ܚܠܦܝ. ܡܛܠ ܬܪܥܗ ܕܐܠܗܐ ܦܬܝ݂ܚ ܗ݂ܘ ܠܚܛܝ̈ܐ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܐܬܬܥܝܩ ܡ݂ܢ ܣܓܝ. ܡܛܠ ܡܘ̈ܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܠܨܬܗ ܘܐܬܥܨܝ݂ ܡܛܠ ܡܘ̈ܡܬܐ. ܘܢܰܣܒܗ ܠܡܥܦܪܗ̇ ܘܥܒܕܗ ܬܠܒܫܬܐ ܠܡܕܒܚܐ ܕܐܠܗܐ.

 

ܐܬܐ ܕܢܘ: ܡܛܠ ܛܠܝܐ ܕܐܬܐܣܝ.

 

ܘܟܕ ܐܳܬܶܐ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܐܪܥܐ ܕܫܡܪ̈ܝܐ܆ ܐܣܬܩܒܠ ܗܘܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܚܕܐ ܩܪܝܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܫܡܪ̈ܝܐ ܘܐܬܘ ܨܐܕܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܘܕܪܫܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܗ̇ܢܘܢ ܫܡܪ̈ܝܐ ܡܛܠ ܚܰܝܰܬ ܡܝ̈ܬܐ܆ ܘܡܛܠ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܟܦܪܝܢ ܗܘܘ ܒܩܝܡܬܗ ܕܡܝ̈ܬܐ܆ ܘܒܒܪܗ. ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܠܝܬ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܦܠܐ ܡܠܐܟ̈ܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܢܡܘܣܐ ܕܡܘܫܐ ܕܪܰܫ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܫܡܪ̈ܝܐ  ܟܬܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡ݂ܢ ܢܡܘܣܐ ܕܡܘܫܐ. ܘܫܪܝ ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܕܢܚܘܐ ܐܢܘܢ ܚܕܐ ܒܚܕܐ ܡ݂ܢ ܪܝܫܗ ܕܢܡܘܣܐ ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ. ܘܟܕ ܐܙܕܟܝܘ ܫܡܪ̈ܝܐ ܒܕܪܫܐ ܡ݂ܢ ܢܡܘܣܐ ܕܡܘܫܐ ܘܫܪܝ ܚܝܒܝܢ؟؟؟؟. ܥܢܰܘ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ: ܗܐ ܐܝܬ ܗܪܟܐ ܛܠܝܐ ܕܪܡܐ ܠܡܘܬܐ ܘܡܥܡܨ ܘܗܢܐ ܒܫܪܪܐ ܡܟܝܠ ܡܝ݂ܬܐ ܗ݂ܘ ܘܚܢܢ ܝܕܥܝܢܢ ܕܬܘܒ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܶܐܚܳܐ؟؟؟. ܐܢܕܝܢ ܫܪܝܪ ܗ݂ܘ ܡܫܝܚܐ ܕܡܟܪܶܙ ܐܢ̱ܬ ܘܐܢ ܚܰܝܰܬ ܡܝ̈ܬܐ ܗܳܘܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡܰܪܬ܆ ܩܪܝ݂ ܠܗܢܐ ܕܡܥܡܨ ܘܢܐܚܐ܆ ܘܡܗܝܡܢܝܢܢ ܒܡܫܝܚܐ ܘܒܚܰܝܰܬ ܡܝ̈ܬܐ؟؟؟. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ܆ ܟܕ ܫܡܰܥ ܗܘܐ ܠܗܕܐ܆ ܐܬܦܨܚ ܘܰܚܕܝ݂ ܘܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ̇ܢܘܢ ܫܡܪ̈ܝܐ: ܙܠܘ ܐܰܝܬܰܐܘܗܝ ܠܛܠܝܐ ܠܡܨܥܬܐ. ܐܙܠܘ ܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܫܡܪ̈ܝܐ ܘܛܥܢܘ݂ܗܝ ܠܛܠܝܐ. ܘܰܩܪܶܒ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܠܒܶܟ ܒܐܝܕܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܠܟ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܛܠܝܐ܆ ܩܘܡ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܠܗ ܣܓܕ ܐ̱ܢܐ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܦܬܰܚ ܛܠܝܐ ܘܚܝܳܐ ܘܐܬܚܠܶܡ ܘܩܡ. ܥܕܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܪܡܫܐ. ܘܐܒܘܗܝ ܕܝܢ ܕܗ̇ܘ ܛܠܝܐ ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܠܰܒܟܗ ܠܛܠܝܐ ܒܐܝܕܗ ܕܝܡܝܢܐ܆ ܘܐܚܕܗ ܠܒܪܗ ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܐܝܕܗ ܕܣܡܠܐ ܘܛܥܶܢ ܠܒܪܗ ܙܥܘܪܐ ܥܠ ܟܬܦܗ ܘܥ݂ܠ ܘܩܡ ܒܡܨܥܬܐ ܕܐܚ̈ܐ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܪܡܫܐ. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܐܡ݂ܪ ܠܐܚܐ ܕܥܡܗ܆ ܕܳܡܝܳܐ ܗܕܐ ܕܥܒܰܕ ܫܡܪܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ ܒܢܒܝ̈ܐ: ܕܗܐ ܐܢܐ ܘܒܢܝ̈ ܕܝܰܗܒܬ ܠܝ ܡܪܝܐ. ܐܦ ܫܡܪ̈ܝܐ ܕܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܬܬܠܡܰܕܘ ܠܡܫܝܚܐ ܘܗܘܘ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ.

 

ܐܬܐ ܕܢܙ: ܡܛܠ ܐ̱ܢܫܘܬܐ ܘܡܛܠ ܡܘܬܢܐ ܕܬܘܪ̈ܐ.

 

ܘܪܳܕܶܐ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܶܐܙܠ ܠܦܢܝ݂ܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܘܡܙܕܝܚ ܘܡܬܝܰܩܪ؟؟؟ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐ ܘܒܩܘܪ̈ܝܐ. ܘܡܫܬܒܚ ܗܘܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܟܠܗܘܢ܆ ܘܢܦܩܝܢ ܗܘܘ ܠܐܘܪܥܗ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܕܝܢ̈ܐ ܘܟܢ̈ܫܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܐܦ ܐܬܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܕܘܟܝ̈ܢ ܕܘܟܝ̈ܢ ܥܳܒܕ ܗܘܐ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܟܬܝ̈ܒܢ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ. ܘܶܐܙܠ ܛܘܒܢܐ ܘܡܛܳܐ ܠܕܝܪܗ ܒܫܠܡܐ. ܘܗܘܬ݀  ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܐܬܝܬܗ ܘܳܐܬܶܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡ݂ܢ ܟܠ ܦܢܝ̈ܢ ܡܛܠ ܡܘܬܢܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܚܳܪܶܒ ܗܘܐ ܘܡܚܰܒܠ. ܘܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐܙܠܐ ܗܘܬ݀ ܡܠܬܗ ܕܢܨܝܚܐ܆ ܡܬܟܠܶܐ ܗܘܐ ܡܘܬܢܐ.

 

ܐܬܐ ܕܢܚ: ܥܠ ܛܠܝܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ.

 

ܘܗܘܳܐ ܛܠܝܐ ܚܕ ܙܥܘܪܐ ܒܩܪܝܬܐ ܚܕܐ܆ ܘܗܘܬ݀ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܩܨܡܐ ܘܩܳܨܶܡ ܗܘܐ. ܘܫܪܝܪ̈ܬܐ؟؟؟ ܠܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ܆ ܪ̈ܚܝܩܐ ܘܩܪ̈ܝܒܐ ܘܠܟܠ ܐ̱ܢܫ ܕܝܠܗ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ. ܘܛܥܰܘ ܒܬܪܗ ܐܦ ܟܗ̈ܢܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܣܳܒܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܕܡ݂ܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܬܢܰܒܶܐ. ܘܫܡܰܥ ܛܶܒܗ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܗܢܐ ܒܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܕܣܛܢܐ ܡܬܢܰܒܶܐ ܘܠܐ ܒܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܶܬܳܐ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܨܐܕܘܗܝ ܕܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܛܠܝܐ ܕܩܳܨܶܡ ܗܘܐ܆ ܘܩܪܳܝܗܝ ܛܘܒܢܐ ܠܐܒܘܗܝ ܕܛܠܝܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܒܪܝ܆ ܠܐ ܢܰܛܥܶܝܟ ܣܛܢܐ ܘܬܥܒܕ ܨܒܝܢܗ. ܒܪܟ ܓܝܪ ܕܝܘܐ ܩܳܨܘܡܐ ܥܳܡܪ ܒܗ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܪܬܰܚ ܘܐܬܥܙܙ. ܠܐ ܬܶܚܣܰܡ ܒܒܶܪܝ ܥܠ ܕܝ݂ܪܶܒ ܐܟܘܬܟ. ܣܳܦܩ ܗ݂ܘ ܠܟ ܘܠܗ ܐܬܪܐ ܗܢܐ. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܘܗܟܢܐ ܣܒܰܪܬ ܥܠܝ܆ ܒܪ ܐܒܕܢܐ ܕܡܶܚܣܰܡ ܚܳܣܡ ܐ̱ܢܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܦܢܝ ܠܛܘܒܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܗܐ ܡܬܚܙܐ ܕܚܣܡܐ ܫܪܶܐ ܒܟ. ܘܰܬܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܓܒܪܐ: ܐܢ ܒܚܣܡܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ܆ ܥܠܝ ܬܬܪܘܨ ܪܘܡܚܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܐܢ ܡ݂ܢ ܚܘܒܐ ܐܡܪܶܬ ܠܟ܆ ܒܥܓܠ ܬܶܬܒܰܥ ܕܝ݂ܢܐ. ܟܕ ܐܪܚܩ ܛܘܒܢܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܘܶܐܙܠ ܠܚܰܪܬܐ. ܘܠܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܬܘ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܟܕ ܒܳܟܝܢ ܠܘܬܗ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇. ܘܥܢܰܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ: ܡܪܝ܆ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܕܐܬܬܠܝܛ ܡ݂ܢ ܦܘܡܟ܆ ܒܪܡܫܐ ܢܦܰܠ ܘܦܩܰܥ ܒܠܠܝܐ ܘܩܒܪܢܝܗܝ. ܘܶܐܬܰܝܢܢ ܠܘܬܟ. ܗ̇ܘ ܛܠܝܐ ܕܩܳܨܶܡ ܗܘܐ ܘܐܚܘܗܝ ܐ̱ܚܪܢܐ ܗܐ ܐܦ ܗ݂ܢܘܢ ܒܳܟܝܢ ܘܳܐܬܶܝܢ ܒܬܪܢ. ܘܟܕ ܐܕܝܩܘ ܗ̇ܢܘܢ ܛܠܝ̈ܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܘܚܙܐܘܗܝ ܠܢܨܝܚܐ ܡ݂ܢ ܩܒܘ݂ܠ܆ ܐܬܥܰܠܠ ܗܘܐ ܕܝܘܐ ܒܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܩܥܐ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ ܡ݂ܢ ܪܘܚܩܐ. ܘܟܕ ܐܬܩܪܒܘ ܗܘܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܠ ܓܰܒܗ ܕܢܨܝܚܐ ܬܠ؟؟؟؟ ܬܘܒ ܕܝܘܐ ܠܗ̇ܘ ܛܠܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܛܰܪܦܗ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܕܡܘܗܝ ܘܩܳܥܝ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܪ̈ܘܚܐ ܒܝܫ̈ܬܐ ܘܐܡܪ̈ܢ: ܚܢܢ ܐܝܬܰܝܢ ܪ̈ܘܚܰܝ ܫܘܩܪܐ ܕܒܐܣܟܡܐ ܕܫܪܪܐ ܡܨܰܒܬܝܢ ܗܘܰܝܢ ܘܡܛܝܢ ܠܘܬ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܝܟ ܟܘ݂ܪܐ ܕܒܘܚܪܢܐ ܕܝܢ ܦܪܣܝ݂ܬܳܢ. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܦܘܩ ܡ݂ܢ ܛܠܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܢܦܰܩܶܝ̈ܢ ܗܠܝܢ ܪ̈ܘܚܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܡ݂ܢ ܛܠܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܘܐܬܐܣܝܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܫܥܬܐ.

 

ܐܬܐ ܕܢܛ: ܡܛܠ ܒܪܕܐ ܕܫܐܠ ܕܢܶܚܘܬ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ.

 

ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܪ̈ܳܚܡܐ ܒܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܗ̇ܝ ܕܥܳܡܪ ܗܘܐ ܒܐܪ̈ܥܬܗ̇܆ ܘܡܕܡ ܡܘܠܟܢܐ ܡܠܰܟ ܐܢܘܢ. ܘܐܬܚܙܝ ܒܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܕܡܣܰܓܦ ܠܗܘܢ. ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܢܦܰܩ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܡ݂ܢ ܕܝܪܗ ܘܶܐܙܠ ܗܘܐ ܕܢܶܥܘܠ ܠܟܪܡܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܪ̈ܳܚܡܘܗܝ. ܘܥܰܕ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܪܚܝ݂ܩ ܗܘܳܐ ܡܢܗ ܕܟܪܡܐ. ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ ܠܐܚ̈ܐ ܕܥܡܗ ܘܫܐܠ ܐ̱ܢܐ ܠܡܪܢ ܫܶܐܠܬܐ ܗܕܐ ܒܫܥܬܐ ܗܕܐ. ܫܐܠܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܕܒܪ ܫܥܬܗ ܕܝܢ ܕܥܐܠܝܢܢ ܠܟܪܡܐ ܗܢܐ ܕܩܕܡܝܢ ܢܗܘܐ ܒܪܕܐ ܣܓܝܐܐ ܒܚܕܪ̈ܘܗܝ ܕܟܪܡܐ ܘܒܪܘܚܩܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܪܕܐ. ܬܘܒ ܘܒܓܘܗ ܕܟܪܡܐ ܡܕܡ ܠܐ ܢܣܪܘܚ ܘܒܗ ܕܢܕܥܘܢ ܡܪ̈ܘܗܝ ܕܟܪܡܐ ܗܢܐ ܕܒܝܘܬܪܢܗܘܢ ܨܒܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܟܕ ܥ݂ܠ ܛܘܒܢܐ ܒܓܘܗ ܕܟܪܡܐ܆ ܗܘܳܐ ܩܠܐ ܕܪܥܡܐ ܪܒܐ ܠܥܠ ܡܢܗ ܕܟܪܡܐ ܘܟܪܰܟܬܗ ܥܢܢܐ ܠܟܠܗ ܟܪܡܐ ܒܕܡܘ݂ܬܐ ܕܛܝܳܪܐ ܕܥ؟؟؟(126) ܘܠܒܪ ܡܢܗ ܕܣܝܳܓܐ ܕܟܪܡܐ ܟܐܦ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܒܪܕܐ ܚܳܒ̈ܛܳܢ ܗܘܝ̈ ܘܠܓܘ ܡܢܗ ܕܣܝܳܓܐ ܡܕܡ ܕܰܣܢܶܐ ܠܐ ܗܘܳܐ. ܘܠܪܘܚܩܐ ܡܢܗ ܕܟܪܡܐ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܟܐܦܐ ܢܳܚܬܐ ܗܘܬ݀. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܕܡܳܪ̈ܘܗܝ ܕܟܪܡܐ܆ ܨܐܕܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ܆ ܘܰܫܕܶܝܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܘܒܳܟܶܝܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܚܳܕܶܐ ܗܘܐ ܘܓܳܚܶܟ. ܘܐܬܟܫܝ݂ ܒܪܕܐ ܣܓܝܐܐ ܘܩܡ ܒܚܕܳܪ̈ܘܗܝ ܕܰܣܝܳܓܐ. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܐܢܫ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ: ܐܦ ܡ݂ܢ ܗܕܐ ܗܘܰܝܬܘܢ ܝܕܥܝܢ ܕܒܝܘܬܪܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܚܝܝ̈ܟܘܢ ܨܒܐ ܐ̱ܢܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܫܠܡܘ ܗܘܘ ܠܗ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܐܝܟ ܥܰܒ̈ܕܐ.

 

ܐܬܐ ܕܣ: ܡܛܠ ܡܒܘܥܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܢܒܰܥ ܒܨܠܘܬܗ.

 

 ܘܶܐܙܠ ܬܘܒ ܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܘܥܒܰܪ ܗܘܐ ܒܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܪܒܬܐ. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܩܪܝܬܐ ܡܗܝܡܢܐ ܗܘܬ݀ ܒܗ. ܘܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܣܓܝ ܫܩܝ݂ܠܐ ܗܘܬ݀ ܒܐܝܩܪܗ̇. ܐܦ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܰܚܶܒ ܗܘܐ ܠܗ̇. ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܫܩܝ݂؟؟؟ ܒܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܘܐܬܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܟܠܗܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܘܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܛܘܒܢܐ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܥܝܳܕܗ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ: ܡܪܝ܆ ܥܡܐ ܕܩܪܝܬܐ ܗܕܐ ܣܓܝ܆ ܘܚܝܘ̈ܬܐ ܘܒܥܝܪܐ ܡܠܝܐ. ܘܡܝ̈ܐ ܡ݂ܢ ܩܪܝܬܐ ܪܚܝ݂ܩܝ݂ܢ ܘܡ݂ܢ ܢܗܪܐ ܥܡܝܩܐ ܡܣܩܝܢܢ ܘܣܓܝ ܡܛܰܪܦܐ ܘܠܐܝܐ ܐ̱ܢܫܘܬܢ ܘܒܥܝ݂ܪܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܬܚܦܪܘܢ ܒܐܪܥܐ ܘܬܥܒܕܘܢ ܠܗܢ ܒܐܪܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܬܫܬܘܢ. ܥܢܰܘ ܗ݂ܢܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܠܐ ܡܫܬܰܟܚܝܢ ܡܝ̈ܐ ܒܓܘ ܐܪܥܐ ܬܢܳܢ. ܡܛܠ ܕܥܠ ܛܘܪܐ ܪܡܐ ܒܰܢܝܐ ܩܪܝܬܢ. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܘܐܝܟܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܕܘܟܬܐ ܕܥܳܗܢܐ ܠܡܝ̈ܐ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܥܒܕܐ ܕܐܠܗܐ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܕܟܠܢܫ ܢܪܚܰܩ ܡܢܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ. ܘܐܪܚܩܘ ܟܠܗܘܢ ܡ݂ܢ ܬܡܢ. ܘܣܡ ܬܡܢ ܒܘܪ̈ܟܐ ܛܘܒܢܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܝܒܝ݂ܫܬܐ ܘܨܠܝ. ܘܟܕ ܡܰܠܝ݂ ܨܠܘܬܗ܆ ܘܶܐܙܠ ܕܢܫܰܢܶܐ ܡ݂ܢ ܕܘܟܬܗ. ܗܐ ܡ݂ܢ؟؟؟ ܫܠܝܐ ܐܬܦܬܰܚ ܡܒܘܥܐ ܘܓܣܐ؟؟؟ ܘܣܳܠܩ ܡ݂ܢ ܬܡܢ. ܘܒܰܪܶܟ ܐܢܘܢ ܛܘܒܢܐ ܠܡܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܘܢܣܰܒ ܡܢܗܘܢ ܪܝ݂ܫܝ݂ܬܐ ܘܐܪܡܝ ܒܟܣܐ ܕܩܘܪܒܢܐ ܘܩܕܫ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܶܬܐ ܟܠܢܫ ܘܢܣܰܒ ܘܐܫܬܝ݂ ܡ݂ܢ ܡܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܘܗܘܬ݀ ܗܕܐ ܠܚܕܘܬܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܘܟܠܢܫ ܡܛܠܬܗ ܡܫܒܚ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ.

 

ܐܘܪܚܐ ܕܐܪܒܥ ܕܶܐܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ ܛܘܒܢܐ.

 

ܒܬܪܗܘܢ ܕܝܢ ܕܝܘ̈ܡܬܐ ܗ̇ܢܘܢ܆ ܐܣܬܩܒܠ ܘܗܘܳܐ ܣܘܥܪܢܐ ܪܒܐ ܒܫܡܫܝ݂ܛ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܘܥܪܢܐ ܕܐܘܕܳܩܺܝܰܐ ܡܠܟܬܐ ܕܪܗܘܡܝ܆ ܐܢ̱ܬܬܗ ܕܬܐܘܕܣܝܘܣ ܙܥܘܪܐ. ܘܢܦܰܩ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܐܬܪܗ ܒܥܠܬܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܢܐܙܠ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܕܐܘܕܩܝܐ ܡܠܟܬܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܡܛܠܬܗ ܕܝܢ ܕܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܐܫܬܓܫܬ݀ ܗܘܬ݀ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܐܬܕܠܚܬ݀ ܗܘܬ݀ ܡܛܠܬܗ ܐܦ ܐܪܥܐ ܕܦܠܣܛܝܢܝ. ܘܐܫܬܡܥ ܗܘܐ ܐܦ ܠܐܕܢܘ̈ܗܝ ܕܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ.

 

ܐܬܐ ܕܣܐ: ܡܛܠ ܚܙܘܐ ܕܚܙܳܐ ܝܥܩܘܒ ܙܕܝܩܐ ܥܠ ܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ.

 

ܘܰܪܕܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܟܕ ܡܛܝ݂ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܠܐܪܥܐ ܕܟܪ̈ܘܣܛܝܐ܆ ܫܕܪ ܗܘܐ ܠܐܘܪܥܗ ܝܥܩܘܒ ܙܕܝܩܐ ܗ̇ܘ ܕܝܳܬܒ ܗܘܐ ܥܠ ܓܶܢ̱ܒ ܩܘܪܘܣ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܶܐܬܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܘܬܗ ܘܩܒܠܗ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܒܳܬ ܗܘܐ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܘܬܗ ܒܠܠܝܐ ܗ̇ܘ ܘܟܕ ܣܡܰܟ ܗܘܐ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܠܠܝܐ ܗ̇ܘ ܘܕܡܶܟ ܗܘܐ ܟܕ ܩܐܡ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܐܪܝܡ ܝܥܩܘܒ ܙܕܝܩܐ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ܆ ܘܚܙܳܐ ܐܣܦܺܪܐ ܕܢܘܪܐ ܕܠܥܠ ܡ݂ܢ ܪܝܫܗ ܕܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܳܠܩܳܐ ܗܘܬ݀. ܘܚܙܳܐ܆ ܩܘܝܬ݀ ܗ̇ܝ ܐܣܦܺܪܐ ܕܢܘܪܐ ܥܕܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܝܥܩܘܒ ܕܝܢ ܙܕܝܩܐ ܐܬܕܡܪ ܥܠ ܡܕܡ ܕܚܙܳܐ ܘܐܫܬܰܥܝ݂ ܠܐܚ̈ܐ ܕܥܡܗ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܥܠܝܗ̇ ܥܠ ܗܕܐ. ܘܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ܆ ܢܦܰܩ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܨܝܕ ܝܥܩܘܒ ܙܕܝܩܐ ܘܢܚܶܬ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܢܦܩܬ݀ ܠܫܠܡܗ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ ܡ݂ܢ ܣܟܗ̇. ܘܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܫܠܝܐܝܬ ܘܢܚܶܬ ܠܝܡܐ ܘܰܦܪܰܫ ܒܐܠܦܐ ܘܶܐܙܠ ܘܢܦܰܩ ܠܐܪܥܐ ܕܦܠܣܛܝܢܝ݂ ܘܰܪܕܳܐ ܒܐܘܪܚܐ ܟܣܝܐܝܬ ܥܕܡܐ ܕܡܛܳܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܡܢܗܪ ܗܘܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܒܟܠܥܕܢ ܕܠܐ ܬܒܕܩܘܢ ܠܐܢܫ ܡܛܠܬܝ. ܘܥ݂ܠ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܒܛܘܫܝܐ ܘܫܪܳܐ ܒܕܝܪܐ ܚܕܐ ܪܒܬܐ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܬܘܗܘ. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܕܠܡܐ ܠܐܢܫ ܡܛܠܬܝ ܐܡܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܠܐ ܫܘܒܩܘܢܢܝ ܩܠܝܠ ܕܐܬܬܢܝܚ ܡ݂ܢ ܥܡܠܐ ܕܐܘܪܚܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܫܬܶܩܘ ܘܠܐܢܫ ܡܕܡ ܠܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ……………….؟؟؟ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ. ܐܬܟܢܫܘ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܟܗ̈ܢܐ ܘܪ̈ܝܫܢܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܡ݂ܢ ܟܠܗ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܕܓܠܝ݂ܠܐ ܘܕܰܚܕܪ̈ܝܗ̇. ܘܣܠܩܘ ܗܘܘ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܩܪܒܘ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܦܝܣܐ ܣܓܝܐܐ ܠܐܘܕܳܩܝܐ ܡܠܟܬܐ. ܘܡܩܠܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ̇: ܡܪܬܗ ܕܥܠܡܐ ܐܝܬܝܟܝ ܘܚܢܢ ܟܠܢ ܥܒ̈ܕܐ ܕܡܠܟܘܬܟܝ܆ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܒܶܠܥܳܕܶܝܟܝ ܠܡܶܐܚܳܐ. ܘܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܦܩܰܕ ܠܢ ܕܠܚܕܳܪ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ ܠܝܬ ܠܟܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܠܡܶܥܰܠ. ܘܗܫܐ ܥܒܶܕܝ ܪ̈ܚܡܐ ܥܠ ܥܰܒܕܝ̈ܟܝ܆ ܐܰܦܶܣܝ ܠܢ ܕܢܥܘܠ ܘܢܨܠܐ ܒܚܪ̈ܒܬܐ ܕܒܢܳܐ ܫܠܝܡܘܢ. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܐܘܕܩܝܐ ܡܠܟܬܐ ܩܒܠܬ݀ ܦܝܣܗܘܢ ܘܒܥܘܬܗܘܢ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܘܦܩܕܬ݀ ܦܘܩܕܢܐ ܗܢܐ ܕܢܗܘܘܢ ܫܠܝ݂ܛܝ݂ܢ ܝܘܕܝ̈ܐ ܕܢܶܥܠܘܢ ܘܢܨܠܘܢ ܒܗܝܟܠܐ ܚܪܒܐ ܕܒܢܳܐ ܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ. ܝܘܕܝ̈ܐ ܕܝܢ ܩܒܠܘܗܝ ܗܘܘ ܠܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܬܐ. ܚܳܕܶܝܢ ܗܘܘ ܘܕܝܨܝܢ ܘܓܳܚܟܝܢ ܗܘܘ ܘܫܓܝܫܝܢ. ܘܥܠܬ݀ ܗܘܬ݀ ܒܗܘܢ ܪܘܚܐ ܕܪܡܘܬܐ ܠܒܗܬܬܗܘܢ. ܘܟܬܒܘ ܐܓܪ̈ܬܐ ܠܥܡܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܘܫܕܪ؟؟؟ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܦܳܪ̈ܣܝܐ ܘܠܟܠܗܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܐܪܥܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܒܐܓܪ̈ܬܗܘܢ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܟܬܝ̈ܒܢ ܗܘܝ̈: ܠܥܡܐ ܪܒܐ ܥܫܝܢܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ܆ ܡ݂ܢ ܟܗ̈ܢܐ ܘܪ̈ܝܫܢܐ ܕܓܠܝܠܐ܆ ܣܓܝ ܫܠܡ. ܬܗܘܘܢ ܕܝܢ ܝܕܥܝܢ ܕܫܠܶܡ ܙܒܢܐ ܕܒܘ݂ܕܳܪܗ ܕܥܡܢ. ܘܗܘܳܐ ܡܟܝܠ ܝܘܡܐ ܕܟܘ݂ܢܫܐ ܕܫܒܪ̈ܒܬܢ. ܗܐ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܦܳܩܕ ܠܢ ܕܡܕܝܢ̱ܬܢ ܐܘܪܫܠܡ ܬܬܦܢܐ ܠܢ. ܐܠܐ ܣܪܗܶܒܘ ܘܬܘ ܠܐܘܪܫܠܡ ܠܥܐܕܐ ܕܡ̈ܛܠܠܐ. ܡܛܠ ܕܡܠܟܘܬܢ ܒܐܘܪܫܠܡ ܬܳܩܢܐ. ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܟܬܝ̈ܒܢ ܗܘܝ̈ ܒܐܓܪ̈ܬܐ ܕܝܘ̈ܕܝܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܡܣܒܪ̈ܢܘܬܐ ܣܪ̈ܝ݂ܩܬܐ ܕܐܓܪܬܐ ܕܙܺܐܦܐ܆ ܐܬܟܢܫܘ ܗܘܐ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܐܬܘܥܕܘ ܘܥܠܘ ܠܐܘܪܫܠܡ ܝܘܕܝ̈ܐ ܒܪܝܫܗ ܕܥܕܥܐܕܐ ܕܡ̈ܛܠܠܐ. ܘܒܗ ܕܝܢ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܘܥ݂ܠ ܗܘܐ ܥܡܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܒܓܠܝܐ. ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܥ݂ܠ ܗܘܐ ܐܦ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܒܛܘܫܝܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܕܢܐ ܗ̇ܘ ܕܥ݂ܠ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܛܗܪܐ. ܘܣܪܗܒ ܛܘܒܢܐ ܘܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܕܝܪܐ ܕܰܫܪܶܐ ܗܘܐ ܒܗ̇܆ ܘܢܚܶܬ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܫܠܝܐܝܬ. ܘܨܠܝ ܒܡܒܘܥܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܫܝܠܘܚܐ ܘܥܛܰܦ ܠܗܝܟܠܐ ܚܪܒܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܐܝܟ ܕܢܚܙܘܢ ܗܘܘ ܗ̇ܝ ܩܪܢܐ ܕܗܝܟܠܐ ܐܝܟܐ ܕܐܩܝܡܗ ܗܘܐ ܣܛܢܐ ܠܦܪܘܩܢ ܟܕ ܡܢܰܣܶܐ ܗܘܐ ܠܗ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܐܢ ܒܪܗ ܐܢ̱ܬ ܕܐܠܗܐ܆ ܫܕܝ݂ ܢܦܫܟ ܡ݂ܢ ܗܪܟܐ. ܘܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܐܕܝ݂ܩܘ ܗܘܘ ܠܚܪ̈ܒܬܗ ܕܗܝܟܠܐ ܕܫܠܝܡܘܢ܆ ܘܗܐ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܟܕ ܠܒܝ݂ܫܝ݂ܢ ܗܘܘ ܐܘܟܡܐ ܘܒܳܟܝܢ ܘܡܣܰܕܩܝܢ ܗܘܘ ܢܚܬܝ̈ܗܘܢ ܘܡܠܝ݂ܚܝ݂ܢ ܗܘܘ ܩܶܛܡܐ ܘܝܳܬܒܝܢ ܗܘܘ ܒܥܕܢܐ ܕܛܗܪܐ ܒܚܪ̈ܒܬܐ ܕܗܝܟܠܐ ܘܥܳܘܶܝܢ. ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܝܘܕܝ̈ܐ ܕܟܢܝ݂ܫܝ݂ܢ ܗܘܘ ܬܡܢ ܐܝܟ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܐܠܦܝ݂̈ܢ ܒܝܬ ܓܒܪ̈ܐ ܘܠܢܫ̈ܐ. ܘܗܘܳܐ ܕܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܗܘܘ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܥܡܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ܆ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܩܒܘ݂ܠ ܘܚܳܝܪܝܢ ܒܗ ܒܥܡܐ. ܚܕ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܐܚ̈ܐ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܕܚܙܝܗܝ ܗܘܐ ܠܥܡܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܕܠܒܝ݂ܫܝ݂ܢ ܗܘܘ ܐܘܟܡ̈ܐ܆ ܟܠܗܘܢ ܥܠ ܩܛܡܐ ܕܡܦܘܠܬܗ ܕܗܝܟܠܐ ܝܬܒܝܢ ܗܘܘ. ܢܒܥܬ݀ ܡܚܕܐ ܒܪܥܝܢܗ ܕܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܟܬܝܒܐ ܒܢܒܝ̈ܐ. ܘܥܢܳܐ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܬܪܝܢ ܡ݂ܢ ܚܒܪ̈ܘܗܝ: ܡܢܐ ܡܠܬܐ ܐܝܬ ܒܟܬܒܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܕܒܫܥܬܐ ܗܕܐ ܡܫܬܡܠܐ ܣܘܥܪܢܗ؟ ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܦܢܝܘ ܠܗ ܦܬܓܡܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ. ܘܐܘܣܦ ܬܘܒ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܚܒܪ̈ܘܗܝ: ܬܪܬܝܢ ܡܶܠܝ݂̈ܢ ܐܝܬ ܒܢܒܝ̈ܐ ܕܒܫܥܬܐ ܗܕܐ ܡܬܓܰܡܪ̈ܢ ܒܥܒܳܕܐ܆ ܐܠܐ ܢܣܰܪܗܶܒ ܘܢܥܒܪ ܡ݂ܢ ܗܪܟܐ. ܡܛܠ ܕܗܐ ܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܡܛܝ݂ ܥܠ ܥܡܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ. ܘܫܐܠܘܗܝ ܬܘܒ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ: ܡܢܐ ܐܢܝܢ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝ̈ܒܢ ܥܠ ܫܥܬܐ؟

 

ܐܬܐ ܕܣܒ: ܡܛܠ ܚܙܘܐ ܕܐܬܚܙܝ ܠܥܡܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ.

 

ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܦܰܫܶܩ ܐܢܝܢ ܠܡ̈ܠܐ ܓܠܝܐܝܬ܆ ܘܥܡܗ ܕܦܘܫܩܐ ܕܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ܆ ܗܐ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܩܥܬܐ ܪܒܬܐ ܡ݂ܢ ܥܡܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܐܫܬܡܥܬ݀ ܘܡ؟؟؟؟ ܗܘܘ ܘܰܪܗܝ݂ܒܝ݂ܢ܆ ܘܥܪܩܝܢ ܠܟܠ ܓܰܒܝ݂̈ܢ. ܚܙܘܐ ܕܝܢ ܕܚܝ݂ܠܐ ܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ. ܘܚܝܠܘ̈ܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܥܠܝܗܘܢ ܢܚܬܝܢ ܗܘܘ. ܘܗ݂ܢܘܢ ܝܘܕܝ̈ܐ ܚܙܘܐ ܗܢܐ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܘ܆ ܘܟܪ̈ܝܣܛܢܐ ܕܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܠܐ ܚܳܙܝܢ ܗܘܘ ܡܕܡ ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܚܕ ܐܘ ܬܪܝܢ ܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܗܕܐ ܚܳܙܝܢ ܗܘܘ ܕ؟؟؟؟؟ ܗܘܳܐ ܚܠܐ ܐܝܟ ܥܪܦܠܐ ܘܟܣܝ݂ ܠܥܡܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ. ܘܟܐܦ̈ܐ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܓܘܗ ܕܗ̇ܘ ܚܶܠܐ ܦܪ̈ܚܢ ܗܘܝ̈. ܘܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܐܬܝ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܟܐܦ̈ܐ ܗܠܝܢ܆ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ. ܘܗܠܝܢ ܟܐܦ̈ܐ ܠܥܡܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܪ̈ܳܓܡܳܢ ܗܘܝ̈ ܘܡܨܰܠܦ̈ܳܢ ܘܡܬܰܒܪ̈ܢ ܗܘܝ̈. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܡ݂ܢ ܝܘܕܝ̈ܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܡܝܬܘ ܗܘܘ. ܘܗ̇ܢܘܢ ܝܘܕܝ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܦܫܘ ܡܢܗܘܢ܆ ܡܚܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܬ ܗܘܝ̈ ܒܗܘܢ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܗܘܢ ܗܘܘ ܣܓܝ݂̈ܦܐ ܘܚܓܝ݂̈ܣܐ.

 

ܐܬܐ ܕܣܓ:ܡܛܠ ܐܚܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܪܓܶܡ ܡ݂ܢ ܥܡܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܘܠܐ ܐܪܓܫ ܕܝܢ ܒܡܚܘ̈ܬܐ ܕܟܐܦ̈ܐ.

 

ܘܗ̇ܘ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܕܦܰܫܶܩ ܗܘܐ ܗ̇ܢܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܟܬܝ̈ܒܢ ܗܘܝ̈ ܪܒܨܘܗܝ؟؟؟ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܝܘܕܝ̈ܐ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܝܘܕܝ̈ܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܗ̇ܢܘ ܪܒܗܘܢ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ܆ ܢܬܪܓܶܡ. ܘܐܩܝܡܘܗܝ ܝܘܕܝ̈ܐ ܠܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܒܡܨܥܬܐ. ܘܗ݂ܢܘܢ ܪܓܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܟܐܦ̈ܐ. ܘܗܘܘ ܫܳܕܶܝܢ ܒܗ ܟܐܦ̈ܐ܆ ܠܓܘܫܡܗ ܠܐ ܡܚܝ̈ܢ ܗܘܝ̈. ܘܠܐ ܐܬܚܙܝܬ݀ ܒܗ ܐܦܠܐ ܫܘܡܬܐ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܢܦܩܬ݀ ܐܘܪܫܠܡ ܟܠܗ̇܆ ܡ݂ܢ ܪܒܐ ܠܙܥܘܪܐ ܠܩܠܐ ܕܐܝ݂ܠܰܠܬܐ ܕܥܡܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ. ܘܚܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܟܪ̈ܝܣܛܢܐ ܠܝܘܕܝ̈ܐ ܕܡܨܰܠܦܝܢ ܘܡܬܰܒܪܝܢ ܘܫܳܕܶܝܢ ܗܘܘ. ܘܗ݂ܢܘܢ ܝܘܕܝ̈ܐ ܒܳܗܬܝܢ ܗܘܘ ܕܢܘܕܘܢ ܕܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܬܩܦܬ݀ ܒܗܘܢ ܡܚܘ݂ܬܐ܆ ܐܠܐ ܡ݂ܢ ܒܗܬܰܬܗܘܢ ܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ: ܕܗܠܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܟܪ̈ܝܣܛܢܐ ܩܛܠܘ ܠܢ. ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܝܢ ܘܩܝ݂ܠܝ݂ܪ̈ܩܐ܆ ܟܕ ܫܡܥܘܗ̇ ܠܗܕܐ܆ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܫܪܝܪܐ ܗ̇ܝ ܡܠܬܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ. ܘܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܠܟܬܐ ܦܩܕܬ݀ ܗܘܬ݀ ܕܐ̱ܢܫ ܠܐ ܢܰܐܟܶܐ ܐܢܘܢ ܠܥܡܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܒܥܰܘ ܩܝ݂ܠܝ݂ܪ̈ܩܐ ܐܝܟ ܕܢܫܬܰܦܪܘܢ ܠܗ ܘܐܫܬܘܕܝܘܗܝ ܐܦ ܗ݂ܢܘܢ ܓܒܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܘܥܡܗܘܢ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܕܠܡܐܚܕ ܐܢܘܢ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܒܠܰܥܘ ܗܘܘ ܩܠܝ݂ܪܝܩܘ ܘܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡ݂ܢ ܐܚ̈ܐ ܡܚܘ̈ܬܐ ܙܥܘܪܝ݂ܢ. ܘܐܬܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܩܠܝ݂ܪ̈ܝ݂ܩܐ ܘܝܘܕܝ̈ܐ ܐܟܚܕܐ ܘܐܙܠܘ ܦܣܩܘ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܣܘ̈ܟܐ ܕܙܝ̈ܬܐ ܘܚܰܕܪܘܗ̇ ܠܦܠܛܝ݂ܢ ܕܡܠܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܒܝܬܠܚܡ ܘܦܰܪܝ݂ܩܐ ܡ݂ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܐܝܟ ܡܝ݂̈ܠܐ ܫܬܐ ܘܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܒܝܕ ܣܘ̈ܟܐ ܕܙܝ̈ܬܐ ܘܩܳܥܝܢ ܗܘܘ ܬܘܒ ܘܐܡܪܝܢ: ܐܬܘ ܠܣܛܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܟܕ ܠܒܝ݂ܫܝ݂ܢ ܐܣܟܡܐ ܝܰܩܝ݂ܪܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܘܥܒܕܘ ܩܪܳܒܐ ܪܒܐ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܚܪܒܘܗ̇܆ ܘܗܐ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܩܛܝ݂ܠ ܘܪܡܶܐ ܒܫܘ̈ܩܐ ܘܡܠܝܢ ܕܪ̈ܬܐ ܘܓܘ̈ܒܐ ܡ݂ܢ ܫܠܰܕ̈ܐ ܕܩܛܝ݂̈ܠܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܘܕܩܝܐ ܡܠܟܬܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܬ݀܆ ܐܫܬܓܫܬ݀ ܕܝܢ ܘܕܚܠܬ݀. ܚܙܬ݀ ܗܘܬ݀ ܓܝܪ ܡܚܘ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܕܩܠܝܪ̈ܝܩܐ ܘܐܬܪܗܒܬ݀. ܣܳܒܪܐ ܗܘܬ݀ ܓܝܪ ܕܒܫܪܪܐ ܡܣܗܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܫܕܪܬ݀ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܝܟ ܕܢܐܚܕܘܢ ܐܢܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܩܛܘ̈ܠܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܠܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܳܐܬܐ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܚܕܕ̈ܐ ܒܝܢܬܗܘܢ: ܕܚܢܢ ܟܠܢ ܡܟܝܠ ܝܘܡܢܐ ܡܳܝܬܝܢܢ܆ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܢܶܓܠܶܐ ܕܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܚܢܢ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܠܐ ܢܬܟܰܫܠܘܢ ܒܗ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܛܠܬܢ. ܡܛܠ ܕܚܢܢ ܐܝܟ ܩܛܘ̈ܠܐ ܡܳܝܬܝܢܢ. ܘܐܬܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܩܠܝ݂ܪ̈ܝܩܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܐܚܕܘ ܡܢܗܘܢ ܕܐܚ̈ܐ ܬܡܢܥܣܪ܆ ܘܒܡܚܘ̈ܬܐ ܩܫܝ̈ܬܐ ܡܳܚܶܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܘܒܨܘܚ̈ܝܬܐ ܡܚܰܪ̈ܬܐ؟؟؟ ܡܨܰܚܶܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܘܥܳܝܐ ܣܓܝܐܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܘܪܘ݂ܩܐ ܕܒܶܙܚܐ ܒܦܪ̈ܨܘܦܝܗܘܢ ܫܳܕܝܢ ܗܘܘ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܢ ܐܚ̈ܐ ܚܳܕܝܢ ܗܘܘ ܘܦܨܝܚܝܢ ܘܓܳܚܟܝܢ. ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܝܢ ܘܩܠܝ݂ܪ̈ܝܩܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܬܟܒܪܝܢ ܗܘܘ ܘܡܚܰܪܩܝܢ ܫܶܢܰܝ̈ܗܘܢ. ܣܳܒܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܕܒܫܪܪܐ ܩܛܘ̈ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܕܐܚ̈ܐ ܣܠܶܩ ܘܩܡ ܥܠ ܟܐܦܐ ܘܐܢܝ݂ܦ ܐܝܕܗ ܠܥܡܐ ܐܝܟ ܕܢܶܫܠܘܢ. ܘܫܪܝ ܗ̇ܘ ܐܚܐ ܕܢܡܠܠ ܒܩܠܐ ܪܒܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܠܐ ܗܘܳܐ ܡܒܣܪܘ݂ ܡܒܣܪܝܢܢ ܥܠܝܟܘܢ ܐܝܟ ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܣܒܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܡܛܠ ܕܩܛܘ̈ܠܐ ܚܢܢ. ܒܕܓܘܢ ܓܳܚܟܝ݂ܢܢ ܐܠܐ ܡܕܨ ܕܳܝܨܝܢܢ ܕܒܰܐܝܕܐ ܕܘܟܬܐ ܐܫܘܝ݂ ܠܢ ܐܠܗܐ ܠܰܡܡܳܬ. ܐܦ ܓܪ̈ܡܐ ܕܐܒܗܝ̈ܢ ܝܘܡܢܐ ܒܩܒܪ̈ܝܗܘܢ ܪܘܙܝܢ. ܕܐܫܘܝ݂ ܠܢ ܡܫܝܚܐ ܠܢ ܚܛܝ̈ܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܐܨܛܠܡ ܘܚܢܢ ܕܠܐ ܣܟܠܘܬܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܡܳܝܬܝܢܢ. ܘܠܡܶܚܕܐ ܘܠܡ؟؟؟؟؟ ܘܠܐ ܠܢ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܝܢ ܡܰܓܳܢ ܩܛܠܝܬܘܢ ܠܢ. ܛܝܒܘ ܢܦ̈ܫܬܟܘܢ ܠܒܶܟܝܐ ܘܠܚܘ݂ܪܳܩ ܫܢ̈ܐ ܗ̇ܘ ܕܢܛܝ݂ܪ ܠܐܚܝ̈ܟܘܢ ܝܘܕܝ̈ܐ ܘܠܨܠܘ̈ܒܐ ܚܒܪ̈ܝܟܘܢ. ܡܛܠ ܕܠܒܟܬܘܢ ܐܝܕܐ ܥܡ ܓܒܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܘܶܐܬܰܝܬܘܢ ܠܡܶܩܛܠ ܠܣܓܘ̈ܕܘܗܝ ܕܨܠܝܒܐ ܙܟܝܐ. ܐܝܬ ܠܢ ܣܒܪܐ ܫܪܝܪܐ ܕܶܐܬܰܝܢܢ ܠܡܣܓܕ ܠܗ ܕܡܚܘܐ ܠܟܘܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܗܝܕܝܢ ܒܗܬܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܝܢ ܘܩܠܝܪ̈ܝܩܐ ܐܬܬܠܝܘ ܒܗ̇ܘ ܐܚܐ ܘܣܰܚܦܘܗܝ ܘܐܚܬܘܗܝ ܡ݂ܢ ܟܐܦܐ ܟܕ ܡܨܰܚܶܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܡܳܚܶܝܢ ܠܗ. ܘܐܘܒܠܘ ܐܢܘܢ ܠܐܚ̈ܐ ܬܡܢܥܣܪ ܘܚܒܫܘ ܐܢܘܢ ܒܝܬ ܣܪܓܢܐܣ ܟܕ ܚܐܝܢ. ܘܦܩܕܬ݀ ܡܠܟܬܐ ܡܛܠܬܗܘܢ ܕܐܚ̈ܐ ܕܢܫܡܥ ܐܢܘܢ ܕܝ̇ܢܐ ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܘܢܩܛܠ ܐܢܘܢ. ܘܗܘܳܐ ܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ܆ ܐܝܬܝܘ ܝܘܕܝ̈ܐ ܫܠܕ̈ܐ ܕܡܝܬܝ̈ܗܘܢ ܘܟܢܫܘ ܐܢܝܢ ܥܠ ܬܪ̈ܥܐ ܕܒܝܬ ܣܪܓܢܐܣ ܐܝܟܐ ܕܗ݂ܢܘܢ ܐܚ̈ܐ ܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ. ܘܫܕܪܬ݀ ܡܠܟܬܐ ܠܫܪܝܪ̈ܐ ܕܝܠܗ̇ ܘܠܩܫܝ̈ܫܐ ܕܥܕܬܐ ܐܝܟ ܕܢܚܙܘܢ ܐܢܝܢ ܠܫܠܕ̈ܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ. ܘܦܩܕܬ݀ ܡܠܟܬܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܟܢܐ: ܕܐܢ ܒܚܘ݂ܛܪ̈ܐ ܩܛܝ݂ܠܝ݂ܢ ܝܘܕܝ̈ܐ܆ ܒܚܘ݂ܛܪ̈ܐ ܢܬܦܰܢܘܢ ܩܛܘ̈ܠܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܒܟܐܦ̈ܐ ܪܓܝ݂ܡܝܢ ܫܠܕ̈ܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ܆ ܒܟܐܦ̈ܐ ܢܬܪܰܓܡܘܢ ܪ̈ܳܓܘܡܐ. ܘܐܢܕܝܢ ܒܣܟܝ݂̈ܢܬܐ ܘܒܣܝ̈ܦܐ ܩܛܝ݂ܠܝܢ ܡܝ̈ܬܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ܆ ܒܣܟܝ݂̈ܢܬܐ ܘܒܣܝ̈ܦܐ ܬܘܒ ܢܬܦܰܣܩܘܢ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܕܩܛܘ̈ܠܐ. ܘܐܬܐ ܕܝܢ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܡܠܟܬܐ ܘܩܫܝ̈ܫܐ ܕܥܕܬܐ ܘܐܫܠܚܘ ܐܢܝܢ ܠܫܠܕ̈ܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܘܚܳܙܝܢ ܗܘܘ ܕܐܦܠܐ ܚܕܐ ܫܘܡܬܐ ܕܟܐܦܐ ܘܠܐ ܡܚܘ݂ܬܐ ܕܦܪܙܠܐ ܘܠܐ ܨܘܠܦܬܐ ܘܠܐ ܬܒܳܪܐ ܒܚܕܐ ܡ݂ܢ ܫܠܕ̈ܐ.

 

ܐܬܐ ܕܣܕ: ܡܛܠ ܐܢ̱ܬܬܐ ܝܘܕܝܬܐ ܕܝܒܫܬ݀.

 

ܘܟܕ ܕܝܢ ܗ݂ܢܘܢ ܡܬܒܰܩܶܝܢ ܗܘܘ ܒܫܠܕ̈ܐ܆ ܗܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܝܘܕܝܬܐ ܢܦܠܬ݀ ܥܠ ܓܢ̱ܒܗܝܢ ܕܫܠܕ̈ܐ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܡܝܬܬ݀ ܘܝܒܫܬ݀ ܒܪ ܫܥܬܗ ܘܗܘܬ݀ ܐܝܟ ܩܝܣܐ ܝܒܝܫܐ. ܘܚܙܐܘܗ̇ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܡܠܟܬܐ ܘܕܚܠܘ ܪܘܪܒܐܝܬ ܘܥܢܳܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܚܒܪ̈ܘܗܝ: ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܠܕ̈ܐ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܩܛܝ݂̈ܠܢ܆ ܗܕܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܩܕܡ ܥܝܢܝ̈ܢ ܡܝܬܬ݀܆ ܡܢܘ ܗ̇ܘ ܕܩܰܛܠܗ̇؟ ܘܗܝܕܝܢ ܩܥܘ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܡܠܟܬܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܢܬܠܒܘܢ؟؟؟؟ ܟܗܢ̈ܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܘܢܬܦܰܟܪܘܢ ܥܕܡܐ ܕܡܚܘܝܢ ܕܡܢܘ݂ ܩܛܠ ܗܠܝܢ ܫܠܕ̈ܐ. ܘܫܪܝܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܳܒܟܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܟܗ̈ܢܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܘܦܟܪܝܢ ܠܗܘܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܩܥܘ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܡܒܥܐ ܗܘ ܒܳܥܶܝܢܢ ܡ݂ܢ ܫܘܠܛܢܟܘܢ܆ ܠܐ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܢܐܒܕ ܥܡܢ ܟܠܗ. ܐܠܐ ܫܪܰܘ ܙܕܝ̈ܩܐ ܢܦܩܝܢ ܒܫܠܡܐ. ܚܛܰܝܢܢ ܓܝܪ ܚܢܢ ܠܐܠܗܐ ܘܒܪܘܓܙܗ ܣܦܢܢ܆ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܚܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܢ ܕܝܬܒܝܢ ܗܘܰܝܢ ܥܠ ܩܛܡܐ ܕܗܝܟܠܐ ܘܒܳܟܝܢ ܗܘܰܝܢ. ܒܗ̇ܘ ܥܕܢܐ ܚܙܰܝܢܢ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܕܛܥܝ݂ܢܝ݂ܢ ܪ̈ܘܡܚܐ ܕܡܙܗܪ̈ܢ ܦܪܚܝܢ ܘܢܚܬܝܢ ܡ݂ܢ ܥܠܝܢ. ܘܚܙܰܝܢ ܬܘܒ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܰܫܡܝ݂ܛܝ݂ܢ ܣܝܦܝ̈ܗܘܢ ܘܡܢܗܪܝܢ ܐܝܟ ܒܪ̈ܩܐ ܘܳܐܬܶܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܨܝܕ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܥܠܝܢ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܕܚܶܠܢܢ܆ ܝܰܗܒܢܢ ܩܠܐ ܕܐܝ݂ܠܰܠܬܐ ܘܐܣܬܚܦܢܢ ܡ݂ܢ ܕܚܠܬܢ ܘܢܦܠܢܢ. ܘܗܠܝܢ ܫܠܕ̈ܐ ܕܪ̈ܰܡܝܳܢ ܩܕܡܝܟܘܢ ܡ݂ܢ ܕܚܠܬܗܘܢ ܐܫܬܡܛܝ̈ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܘܡܝܬܘ. ܘܡܛܠ ܕܒܗܬܢܢ ܕܢܐܡܪ ܕܒܪܘܓܙܐ ܕܐܠܗܐ ܣܳܦܢܢ. ܐܚܕܢܢ ܥܠܬܐ ܒܗ̇ܢܘܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܕܠܐ ܚܛܰܘ. ܘܥܢܰܘ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܡܠܟܬܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܟܗ̈ܢܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ: ܡܢܘ݂ ܗ̇ܘ ܕܣܳܗܕ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ؟ ܘܥܢܰܘ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܗܐ ܫܠܕ̈ܐ ܕܡܝ݂̈ܬܢ ܣܗ̈ܕܢ. ܕܡܚܘ݂ܬܐ ܕܦܪܙܠܐ ܘܫܘ݂ܡܬܐ ܕܟܐܦܐ ܠܝܬ ܒܗܝܢ. ܘܐܠܘ ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܩܛܝ݂ܠܝ݂ܢ ܗܘܘ܆ ܐܦ ܡܚܘ̈ܬܐ ܕܟܐܦ̈ܐ ܘܕܦܪܙܠܐ ܘܕܚܘܛܪ̈ܐ ܗܘܝ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܒܗܝܢ. ܘܗܐ ܟܠܗ ܥܡܐ ܣܳܗܕ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܚܝܠܘ̈ܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܚܙܰܝܢܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܫܪܝܪܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܐ ܕܟܗ̈ܢܝܢ. ܫܪܘ ܙܕܝ̈ܩܐ ܗܠܝܢ ܕܰܒܝ݂ܫܝ݂ܢ ܢܦܩܝܢ ܒܫܠܡܐ ܕܠܐ ܢܐܒܕ ܟܠܗ ܥܡܢ ܡܛܠܬܗܘܢ. ܚܙܐܘܗ̇ ܓܝܪ ܠܗ̇ܝ ܕܢܦܠܬ݀ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܘܡܝܬܬ݀ ܘܐܝܟ ܩܝ̈ܣܐ ܢܓܝ݂̈ܒܐ ܝܒܫܝܢ ܘܡܛܠܗܕܐ ܩܥܝܢ ܗܘܘ: ܕܫܪܰܘ ܙܕܝ̈ܩܐ ܢܦܩܝܢ ܕܠܐ ܢܐܒܕ ܥܡܢ ܡܛܠܬܗܘܢ. ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܝܢ ܕܡܠܟܬܐ ܘܩܠܝܪܝܩܐ ܕܚܶܠܘ ܗܘܘ ܘܐܬܪܗܶܒܘ ܘܗܘܘ ܐܝܟ ܡܝ̈ܬܐ. ܘܐܬܬܙܝܥܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܐܫܬܓܫܘ ܥܡܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܡܛܠ ܕܥܕܡܐ ܠܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܐܦܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܡܚܘ݂ܬܐ ܕܐܠܗܐ ܬܩܦܬ݀ ܒܗܘܢ ܒܥܡܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ. ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܝܢ ܕܡܠܟܬܐ ܟܕ ܫܡܥܘ ܘܚܙܘ ܟܠ ܕܗܘܳܐ ܬܡܢ ܩܠܝܠܐܝܬ܆ ܐܘܕܥܘܗ̇ ܗܘܘ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ. ܘܟܕ ܫܡܥܬ݀ ܗܘܬ݀ ܐܘܕܩܝܐ ܡܠܟܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܗܘܝ̈܆ ܐܬܬܢܚܬ݀ ؟؟؟؟ ܘܕܚܠܬ݀ ܘܗܘܬ݀ ܐܝܟ ܫܠܕܐ. ܘܫܕܪܬ݀ ܒܥܘܬܐ ܘܦܝܣܐ ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܐܚ̈ܐ ܕܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܕܫܒܘܩ ܠܝ ܣܘܪܚܢܐ ܗܢܐ܆ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܠܐ ܡܦܣܐ ܗܘܺܝܬ ܒܗ ܒܣܘܥܪܢܐ. ܐܛܥܝܘܢܝ ܓܝܪ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܣܳܒܪܐ ܗܘܺܝܬ ܠܝ ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܐܪܡܝ݂ܬܘܢ ܚܪܒܐ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܡܬܪܰܥܝܐ ܗܘܺܝܬ ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܩܛܰܠܬܘܢ ܐܢܘܢ ܠܝܘܕܝ̈ܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܒܰܕܩܗ ܠܣܘܥܪܢܐ ܘܐܦܩܘ ܕܝ݂ܢܟܘܢ ܠܙܟܘܬܐ.

 

ܐܬܐ ܕܣܗ: ܥܠ ܚܡܫܐ ܓܒܪ̈ܐ ܝܘܕܝ̈ܐ ܕܝܒܫܘ.

 

ܘܒܬܪ ܗܕܐ ܦܩܕܬ݀ ܗܘܬ݀ ܡܠܟܬܐ ܕܢܬܩܰܒܪ̈ܢ ܫܠܕ̈ܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ. ܘܛܥܢܘ ܗܘܘ ܝܘܕܝ̈ܐ ܫܠܕ̈ܐ ܕܡܝ݂ܬܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܕܠܡ؟؟؟؟ ܐܢܝܢ ܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܥܡܗܘܢ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܠܚܙܳܬܐ ܢܦܩܝܢ ܗܘܘ. ܘܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡ݂ܢ ܟܪ̈ܝܣܛܢܐ ܠܚܕܕ̈ܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ: ܕܠܡܐ ܟܝ ܡ݂ܢ ܕܚܠܬܗܘܢ ܝܘܕܝ̈ܐ ܐܡܪܝܢ ܕܚܝܠܘ̈ܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܚܙܰܝܢܢ. ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ ܢܦܠܘ ܗܘܘ ܬܘܒ ܚܡܫܐ ܓܒܪ̈ܝ݂ܢ ܝܘܕܝ̈ܐ ܡ݂ܢ ܗܢܘܢ ܕܛܥܝܢܝܢ ܗܘܘ ܫܠܕ̈ܐ ܘܡܝܬܘ. ܘܗܘܘ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܐܝܟ ܟܐܦ̈ܐ ܩܫܝ̈ܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܗܝܡܢܬ݀ ܡܠܬܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܐܫܬܘܕܥ ܟܠܢܫ ܕܡܚܘ݂ܬܐ ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܘܬܘܒ ܐܘܕܥܘܗ̇ ܫܪܝܪ̈ܐ ܠܡܠܟܬܐ ܗ݂ܝ ܗܕܐ. ܘܬܘܒ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܣܓܝ ܕܚܠܬ݀ ܘܐܚܕܘܗ̇ ܨܘܪ̈ܢܐ ܕܡܘܬܐ ܘܫܕܪܬ݀ ܒܥܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܐܚ̈ܐ ܕܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܘܐܬܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܡܠܟܬܐ ܘܦܬܚܘܗܝ ܠܬܪ̈ܥܐ ܕܒܝܬ ܣܪܓܢܣ؟؟؟ ܘܥܠܘ ܠܘܬܗܘܢ ܕܐܚ̈ܐ ܕܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܘܫܕܘ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܕܐܚ̈ܐ ܘܒܳܟܝܢ ܗܘܘ ܕܡܥ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܘܐܫܬܥܝܘ ܠܗܘܢ ܠܐܚ̈ܐ ܟܕ ܒܳܟܝܢ ܟܠܡܕܡ ܕܣܥܰܪ ܐܠܗܐ ܠܝܘܕܝ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܒܣܝ݂ܢ ܗܘܘ ܐܚ̈ܐ ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܐܫܬܡܫܝ̈ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈܆ ܐܦܝܣܘ ܐܢܘܢ ܗܘܘ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܡܠܟܬܐ ܘܩܠܝܪ̈ܝܩܐ ܕܥܕܬܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܐܚ̈ܐ ܕܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܕܢܩܒܠܘܢ ܣܝܒܪܬܐ ܘܢܶܫܬܘܢ ܡܝ̈ܐ. ܐܚ̈ܐ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܕܝܕܥܘ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܠܡܡܳܬ ܥܠ ܗܠܝܢ܆ ܥܢܰܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܫܪܝܪ̈ܐ ܕܡܠܟܬܐ ܘܠܩܫܝ̈ܫܐ ܕܥܕܬܐ. ܚܢܢ ܥܒ̈ܕܐ ܚܢܢ ܕܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ ܘܪܒܢ ܥܡܢ ܗ݂ܘ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܒܶܠܥܳܕܘܗܝ ܠܡܐܟܠ ܘܠܡܫܬܐ. ܘܥܢܰܘ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܡܠܟܬܐ ܘܩܫܝ̈ܫܐ ܕܥܕܬܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܐܚ̈ܐ: ܕܡܢܘ݂ ܐܝܬܘܗܝ ܪܒܟܘܢ܆ ܘܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ؟ ܘܥܢܰܘ ܐܚ̈ܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܪܒܢ ܐܝܬܘܗܝ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ܆ ܘܗܐ ܫܪܶܐ ܒܕܝܪܗ̇ ܕܨܗܝܘܢ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܗܘܘ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܡܠܟܬܐ ܘܩܫܝ̈ܫܐ ܕܥܕܬܐ ܕܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܢܘܢ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܝ݂ܠܦܘ ܗܘܘ ܬܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܛܘܒܢܐ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܓܘܫܚܐ ܪܒܐ ܢܦܰܠ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܘܰܩܥܳܬܐ ܪܒܬܐ ܩܥܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܡ݂ܢ ܪܒܐ ܘܥܕܡܐ ܠܙܥܘܪܐ ܠܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܘܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܢܦܠܝܢ ܗܘܘ ܘܚܢܝ݂ܓܐܝܬ ܒܳܟܝܢ ܗܘܘ. ܘܬܘܒ ܐܘܕܥܘܗ̇ ܠܐܘܕܳܩܝܐ ܡܠܟܬܐ ܗܠܝܢ. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܣܓܝ ܐܬܪܗܒܬ݀ ܘܙܥܬ݀. ܘܫܠܚܬ݀ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܡ̈ܠܐ ܕܦܝܳܣܐ. ܘܗܘܬ݀ ܗܘܬ݀ ܒܟܘܚܳܕܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܬܢܬ݀ ܬܘܒ ܘܫܕܪܬ݀ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܐܢ̱ܬ ܗ݂ܘ ܠܗ ܡܪܝ ܠܥܡܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܕܟܡܐ ܛܠܡܝ݂ܢ ܘܥܳܫܩܝܢ ܠܟܪ̈ܝܣܛܢܐ܆ ܐܠܐ ܒܥܝܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܡ݂ܢ ܩܕܝܫܘܬܟ ܕܠܐ ܬܬܥܝܩ ܚܣܝܘܬܟ ܠܘܬܝ ܘܢܐܬܐ ܐܝܓܡܘܢܐ ܘܢܰܦܩ ܐܢܘܢ ܒܢܡܘܣܐ ܬܪܝܨܐ ܣܟܠܘܬܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܝܟ ܠܝܬ ܠܗܘܢ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܓܰܕܦܘܢ ܝܘܕܝ̈ܐ ܥܠܝ ܘܢܗܘܘܢ ܐܡܪܝܢ ܒܐܦܝ̈ܟ ܕܢܣܒܶܬ. ܡܛܠܗܕܐ ܒܥܝܐ ܐ̱ܢܐ ܕܒ؟؟؟؟؟ ܕܝ̇ܢܐ ܢܦܩܘܢ. ܘܫܕܪܬ݀ ܡܠܟܬܐ ܠܘܬ ܐܝܓܡܘܢܐ ܠܩܫܣܪܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܝܬܒܐ ܥܠ ܣܦܬܗ ܕܝܡܐ ܐܝܟ ܕܢܐܬܐ ܘܢܦܩ ܐܢܘܢ ܠܐܚ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܚܒܘܫܝܐ. ܘܒܝܬ ܡܐܙܠܬܗ ܕܝܢ ܕܐܝܙܓܕܐ ܘܠܡܐܬܝܬܗ ܕܐܝܓܡܘܢܐ ܡܠܰܘ ܫܬܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ. ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܗ̇ܢܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܣܬܩܒܠܘ ܗܘܘ ܬܡܢ ܒܐܘܪܫܠܡ܆ ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܗܘܘ ܡ̈ܠܐ ܕܡܠܟܬܐ܆ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܠܝܘܕܝ̈ܐ ܨܒܝܐ ܕܬܥܕܪ. ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܚܕ ܠܚܕ ܕܒܢܶܟܠܐ ܒܥܝܐ ܡܠܟܬܐ ܕܬܩܛܠ ܐܢܘܢ ܠܐܚ̈ܐ ܘܥܠܗܕܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܒܢܘܪܐ ܢܘܩܕܘܢܗ̇ ܠܡܠܟܬܐ ܕܥܡܗ̇. ܘܟܬܒܘ ܐܦܣܩܘܦܐ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܐܣܘܪܝܐ ܘܫܕܪ ܠܡܕܝ̈ܢܬܐ ܘܠܩܘܪ̈ܝܐܣ ܕܝܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܢܬܟܢܫ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܐܚ̈ܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܘܐܬܘ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܐܬܡܠܝܬ݀ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܣܦܐ ܒܣܦܐ ܘܠܐ ܣܦܩܐ ܗܘܬ݀ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܠܡܐܚܕ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܟܢܫ ܠܗ̇ ܘܡܣܰܟܶܝܢ ܕܢܚܙܘܢ ܡܢܐ ܦܳܩܕܐ ܡܠܟܬܐ ܠܫܘܠܡܐ ܘܗܝܕܝܢ ܢܰܘܩܕܘܢܗ̇ ܒܢܘܪܐ. ܘܗܘܳܐ ܝܘܡܐ ܕܫܬܐ. ܘܶܐܬܐ ܐܝܓܡܘܢܐ ܥܡ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܘܩܘܝ ܠܒܪ ܡܢܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ ܥܠ ܪܘܚܩܐ. ܘܕܳܚܠ ܗܘܐ ܕܢܥܘܠ ܠܐܘܪܫܠܡ܆ ܕܠܡܐ ܢܶܪܓܡܘܢܝܗܝ. ܘܫܕܪ ܠܘܬܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܕܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܐܢܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܐܝܬܝ ܐܦ ܥܒܕܐ ܘܣܓܘܕܐ ܕܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܗܫܐ ܡܶܒܥܳܐ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟܘܢ ܕܬܡܠܟ ܡܠܬܟܘܢ ܥܠ ܥܡܐ ܟܠܗ ܕܠܐ ܢܪܓܡܘܢܢܝ ܡܛܠܬܟܘܢ. ܘܐܥܘܠ ܨܐܕܝܟܘܢ ܒܫܠܡܐ ܘܐܬܒܪܟ ܡܢܟܘܢ ܘܐܕܒܰܪܟܘܢ ܘܐܦܘܩ ܒܐܝܩܪܐ ܘܒܚܕܘܬܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܚ̈ܐ ܥܕܟܝܠ ܬܘܒ ܩܢܝ݂ܛܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܕܠܡܐ ܒܢܶܟܠܐ ܥܐܠ ܨܐܕܝܗܘܢ. ܘܫܠܚܘ ܗܘܘ ܠܗ ܠܐܝܓܡܘܢܐ ܗܟܢܐ: ܕܐܢ ܗ݂ܘ ܕܒܫܠܡܐ ܥܐܠ ܐܢ̱ܬ ܒܝܢܬܢ܆ ܚܢܢ ܒܢܝ̈ ܫܠܡܐ ܐܝܬܝܢ. ܐܢܕܝܢ ܒܢܶܟܠܐ ܥܐܠ ܐܢ̱ܬ ܒܝܢܬܢ܆ ܚܢܢ ܒܚܝܠܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܙܰܝܢܝ݂ܢܢ. ܘܒܟܠ ܪܥܝܢܐ ܕܐܝܬܝܟ ܒܗ ܐܟܘܬܟ ܐܪܥܝܢܢ ܠܟ. ܘܗܝܕܝܢ ܫܕܪܘ ܗܘܘ ܐܚ̈ܐ ܟܪ̈ܘܙܐ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܒܚܕܪ̈ܝܗ̇ ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܥܡܐ: ܗܟܢܐ ܦܩܕܘ ܙܕܝ̈ܩܐ ܕܚܒܝܫܝܢ ܕܠܐ ܢܫܘܫܛ ܐܝܕܝ̈ܐ ܒܐܝܓܡܘܢܐ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܐܶܬܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܥ݂ܠ ܨܝܕ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܝܟܐ ܕܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܚܕܝܘ ܚܕܘܬܐ ܘܟܪܝܘܬܐ ܘܚܕܝܢ ܗܘܘ ܒܚܙܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܘܒܳܟܝܢ ܗܘܘ ܬܘܒ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ.

 

ܐܬܐ ܕܣܘ: ܥܠ ܙܘܥܐ ܕܗܘܳܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܟܕ ܡܠܠ ܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܘܗܝܕܝܢ ܥ݂ܠ ܗܘܐ ܐܝܓܡܘܢܐ ܒܕܚܠܬܐ ܘܒܪܬܝ݂ܬܐ ܨܐܕܝܗܘܢ܆ ܘܩܡ ܩܕܡܝܗܘܢ ܟܕ ܪܳܥܠ ܡ݂ܢ ܕܚܠܬܗ. ܘܥܢܳܐ ܐܝܓܡܘܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܛܘ̈ܒܢܐ: ܐܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܐܕܘܟܟܘܢ؟؟؟ ܥܠܶܬ  ܨܐܕܝܟܘܢ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܥܠܡܐ ܘܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܡ̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܨܒܐ ܐ̱ܢܐ ܠܡܫܡܥ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܥܠܬܗ ܕܣܘܥܪܢܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܒܟܘܢ ܩܫܝܫ܆ ܢܐܡܪ ܠܝ ܥܣܪܐ ܦܬܓܡܝ݂̈ܢ ܟܕ ܣܓܝ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ ܫܘܪܝܗ ܕܣܘܥܪܢܐ. ܡܛܠ ܕܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܠܐ ܡܬܡܢܶܐ ܣܘܓܐܗ ܟܢܝ݂ܫ ܕܝܢ ܘܠܡ؟؟؟؟؟ ܕܝܠܟܘܢ ܚܝܪܝܢ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܦܬܰܚ ܦܘܡܗ ܘܫܪܝ ܗܘܐ ܕܢܦܰܢܶܐ ܦܬܓܡܐ ܠܕܝܢ̈ܐ. ܘܒܗ̇ܝ ܡܠܬܐ ܕܢܦܩܬ݀ ܡ݂ܢ ܦܘܡܗ ܕܢܨܝܚܐ ܗܘܐ ………………… ܩܠܐ ܕܪܥܡܐ ܥܫܝܢܐ ܡ݂ܢ ܓܘܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܡܫܬܡܥ ܗܘܐ. ܘܩܠܐ ܕܓܥܳܬܐ ܪܒܬܐ ܕܩܝ̈ܣܐ ܘܕܟܐܦ̈ܐ ܘܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܟܚܕܐ ܣܠܩܐ ܗܘܬ݀. ܘܩܠܐ ܕܢܗܡܬܐ ܡܫܓܢܝܬܐ ܡ݂ܢ ܓܘܗܘܢ ܕܒܢܝܢ̈ܐ ܢܳܦܩ ܗܘܐ ܘܐܬܪܝܡ ܬܛܠܝ݂ܠܐ ܕܒܢܝܢ̈ܐ ܡ݂ܢ ܐܣ̈ܐ ܘܡ݂ܢ ܐܣܛܘ̈ܢܐ ܕܫܘ̈ܩܐ ܘܗ݂ܢܘܢ ܐܣܛܘ̈ܢܐ ܠܚܕܕ̈ܐ ܢܫܩܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܕ ܥܠ ܚܕ ܢܦܠܝܢ ܗܘܘ. ܕܝ̇ܢܐ ܕܝܢ ܪܡܶܐ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܩܪܝܒ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܕܚܠܬܗ ܠܡܡܳܬ. ܐܦ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܠܥܠ ܡܢܗ ܕܕܝ̇ܢܐ ܢܦܠܘ ܗܘܘ ܟܕ ܩܥܝܢ ܗܘܘ. ܘܪܗܝ݂ܒܝܢ ܘܒܟܝܢ ܘܒܬܪܟܢ ܫܠܝ݂ ܙܘܥܐ ܘܬܩܢܘ ܒܢܝܢ̈ܐ ܘܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܣܛܘܢܐ ܕܠܚܕܕ̈ܐ ܢܩܫܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܕܘܟܝ̈ܬܗܘܢ ܡ݂ܢ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܬܩܢܘ ܗܘܘ. ܘܒܗܢܐ ܟܠܗ ܙܘܥܐ ܐܦܠܐ ܢܦܫܐ ܡܝܬܬ݀ ܗܘܬ ܐܦܠܐ ܒܢܝܢ̈ܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܠܐ ܬܦܠ. ܡܛܠܗܕܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܗܘܬ݀ ܥܩܬܐ ܠܟܪ̈ܝܣܛܢܐ ܒܥܠܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܠܒܟܗ ܠܐܝܓܡܘܢܐ ܒܐܝܕܗ ܘܠܡܚܣܢ ܐܩܝܡܗ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ ܘܐܚܕܗ ܒܕܪ̈ܥܘܗܝ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܠܐ ܬܕܚܠ܆ ܠܐ ܡܐܬ ܐܢ̱ܬ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܠܒܒ ܗܘܐ ܘܐܬܚܝܠ ܘܩܡ. ܘܦܩܰܕ ܘܩܥܘ ܟܪܘܙܐ. ܨܠܝܒܐ ܙܟܝܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܡ݂ܢ ܣܟܗ ܠܓܘ ܘܠܒܪ ܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ: ܕܨܠܝܒܐ ܙܟܳܐ ܨܠܝܒܐ ܙܳܟܐ. ܘܗܘܳܐ ܩܠܗ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܡ݂ܢ ܣܘܓܐܐ ܕܩܥܳܬܐ ܪܥܠܝܢ ܗܘܘ. ܘܢܦܰܩ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܝܟ ܕܢܪܡܐ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܬܫܡܫܬܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܦܩܰܕ ܗܘܐ ܠܚܕ ܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܢܪܡܐ ܡܥܢܝ݂ܬܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܚܐܪ ܗܘܐ ܒܝܘܕܝ̈ܐ ܕܪܗܝܒܝܢ. ܘܚܙܐ ܗܘܐ ܠܫܡܪ̈ܝܐ ܕܫܓܝܫܝܢ ܘܥܪܩܝܢ ܘܡܬܒܩܐ ܗܘܐ ܒܚ؟؟؟؟ ܕܡܚܰܦܝܢ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܘܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܘܛܪܝܢ. ܘܚܳܙܐ ܗܘܐ ܬܘܒ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܦܨܝܚܝܢ. ܘܠܘܩܒܠ ܗܕܐ ܚܙܬܐ ܡܫܚܠܦܬܐ ܛܟܣ ܡܥܢܝ݂ܬܐ. ܘܟܢ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܩܥܳܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡ݂ܪ ܗܟܢܐ: ܗܐ ܒܰܗܝ݂ܬܝ݂ܢ ܝܘܕܝ̈ܐ. ܘܝܬܒܝܢ ܒܐܒܠܐ ܫܡܪ̈ܝܐ. ܘܡܪܟܢ ܪܝܫܐ ܕܚܢܦܘܬܐ. ܘܕܳܝܨܐ ܥܕܬܐ ܒܨܠܝܒܐ. ܡܙܡܘܪܐ ܕܝܢ ܐܡ݂ܪ ܗܢܐ: ܢܩܘܡ ܐܠܗܐ ܘܢܬܒܰܕܪܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܥܠܕ̈ܒܒܘܗܝ. ܘܢܶܥܪܩܘܢ ܣܐܢܘ̈ܗܝ ܡ݂ܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܐܡ݂ܪ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ܆ ܥܢܰܘ ܒܬܪܗ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܒܩܠܐ ܥܫܝܢܐ. ܝܘܕܝ̈ܐ ܘܚܢ̈ܦܐ ܡܬܦܪܫܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܒܝܢܬ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܥܪܩܝܢ ܠܟܠ ܓܰܒܝ݂̈ܢ. ܥܡܐ ܕܝܢ ܕܟܪ̈ܝܣܛܢܐ ܒܩܠܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܠܐܠܗܐ ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܠ ܠܫܢ ܒܠܫܢܗ ܓܘܕܝ݂̈ܢ ܓܘܕܝ݂̈ܢ ܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ. ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܦܪ̈ܣܝܐ ܘܝܘܢܝ̈ܐ ܘܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܦܠܣܛܢܝ̈ܐ ܘܡܨܪ̈ܝܐ. ܘܚܠܰܛ ܩܠܐ ܕܫܘܒܚܐ ܣܓܝܐܐ ܒܚܕܕ̈ܐ ܘܗܘܳܐ ܐܝܟ ܩܠܐ ܕܡܚܫܘ̈ܠܐ ܘܕܓܰܠ̈ܠܐ ܕܝܡܐ. ܘܫܕܪ ܐܝܓܡܘܢܐ ܘܡܢܳܐ ܐܢܝܢ ܠܓܘ̈ܕܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܘܗܘܳܐ ܡܶܢܝܶܢܗܘܢ ܚܡܫܡܐܐ ܓܘܕܝ݂̈ܢ. ܐܬܘ ܗܘܘ ܠܬܡܢ ܟܠܗܘܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܡܕܒܪܐ ܘܥܡܐ ܕܩܘܪ̈ܝܐ ܘܕܡܕܝ̈ܢܬܐ. ܘܟܕ ܐܳܙܶܠ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕܓܘ̈ܕܐ ܕܐܚ̈ܐ ܒܫܘܩܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܙܠܚܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܩܕܡܘܗܝ ܚܡܪ̈ܢܐ ܛܒ̈ܐ ܘܡܫܚܢ̈ܐ ܓܒܝ̈ܐ܆ ܘܫܳܕܝܢ ܗܘܘ ܠܩܘܒܠܗ ܒܣܡܢ̈ܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܘܗܪ̈ܘܡܐ ܢܩܕ̈ܐ. ܟܕ ܡܗܠܟ܆ ܐܘܒܠܘܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܠܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܢܝܐ ܗܘܬ݀ ܒܨܗܝܘܢ܆ ܘܩܰܪܒ ܛܘܒܢܐ ܬܡܢ ܩܘܪܒܢܐ. ܘܐܬܟܬܒ̈ܝ ܡ݂ܢ ܕܝ̇ܢܐ ܗ̇ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܒܐܝܕܗ ܕܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܐܫܬܕܪ̈ܝ ܠܬܐܘܕܣܝܘܣ ܘܠܡܕܝ̈ܢܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫܳܡܥ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܝܳܗܒ ܗܘܐ. ܗ̇ܘ ܕܠܗ ܝܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ. ܡܠܟܬܐ ܕܝܢ ܐܘܕܳܩܝܐ ܕܚܠܬ݀ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܣܓܝ ܘܒܕܡܥ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܦܝܣܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܘܐܡܪܬ݀: ܐܢܐ ܐܡܬܟ ܐܝܬܝ ܘܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܝ ܡܰܓܥܰܠ ܒܐܝܕܝ̈ܟ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܦܰܢܝ ܦܬܓܡܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ̇: ܕܚܳܣ ܠܝ ܕܐܫܒܘܩ ܬܪܥܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܘܗܝ ܩܐܡ ܐ̱ܢܐ ܘܐܩܘܡ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܒܝܫܝܢ ܡܢܝ. ܬܪܥܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܘܗܝ ܩܐܡ ܐܢܐ܆ ܩܝܡܝܢܢ ܡܐ ܕܨܳܒܝܢܢ ܠܡܶܩܰܫ ܒܗ ܩܠܝܠܐܝܬ ܡܬܦܬܚ. ܘܡܐ ܕܥܰܠܢܰܢ ܠܓܘ ܡܢܗ܆ ܟܠ ܡܕܡ ܕܪܚܡܝܢܢ ܬܡܢ ܡܫܟܚܝܢܢ. ܘܡܐ ܕܨܳܒܝܢܢ ܠܡܶܣܰܒ ܟܠܡܕܡ ܕܫܐܠܝܢܢ܆ ܚܕܝܐܝܬ ܝܳܗܒ ܠܢ. ܬܪܥܐ ܕܝܢ ܕܝܠܟܘܢ ܘܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ܆ ܐܢܗܘ ܕܢܩܫܝܢܢ ܒܗ܆ ܠܘ ܒܟܠܥܕܢ ܦܬܚܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܘܡܐ ܕܥܰܠܢܢ ܠܓܘ ܡܢܗ܆ ܠܘ ܟܠ ܕܪܳܚܡܝܢܢ ܡܫܟܚܝܢܢ. ܘܡܐ ܕܨܳܒܝܢܢ ܠܡܶܣܒ܆ ܠܘ ܟܠܡܕܡ ܕܫܐܠܝܢܢ ܝܗܒܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܡܛܠܗܕܐ ܐܦܠܐ ܫܒܩܝܢܢ ܬܪܥܐ ܪܒܐ ܕܥܠܘܗܝ ܩܝܡܝܢܢ. ܘܒܬܪ̈ܥܝܟܘܢ ܬܚܘ݂̈ܒܐ ܢܩܫܝܢܢ. ܘܠܝܬ ܣܘܢܩܢܐ ܕܡܕܡ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܣܓܕܬ݀ ܡܠܟܬܐ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܢܦܰܩ ܒܫܠܡܐ. ܘܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܛܰܝܶܒ ܛܘܒܢܐ ܢܦܫܗ ܠܡܦܩ ܡ݂ܢ ܐܘܪܫܠܡ؟؟؟؟. ܘܐܬܟܢܫ ܠܘܬܗ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܗܘܳܐ ܛܘܒܢܐ ܡܠܦ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡ݂ܢ ܨܦܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ܆ ܘܐܬܘ ܠܘܬܗ ܬܘܒ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܕܚܠ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܘܕܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܢܦܫܗܘܢ ܕܡ݂ܢ ܕܚܠ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܟܕ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܝܘܠܦܢܗ ܕܢܨܝܚܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܠ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܒܳܟܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܬܬܦܝܣܘ ܗܘܘ ܠܝܘܠܦܢܗ ܕܢܨܝܚܐ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܗܘܘ ܡܗܝܡܢ̈ܐ. ܘܒܥܕܢܐ ܕܝܢ ܕܡܰܥܪ̈ܳܒܰܝ ܫܡܫܐ ܢܦܰܩ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܡ݂ܢ ܐܘܪܫܠܡ܆ ܐܝܟ ܕܢܐܙܠ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܘܢܦܩܬ݀ ܒܠܘܝ݂ܬܗ ܟܠܗ̇ ܐ̱ܢܫܘܬܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܟܕ ܫܩܝ݂ܠܝܢ ܗܘܘ ܦܝܪ̈ܡܐ ܕܒܣ̈ܡܐ ܘܩܢܕܝ݂̈ܠܐ ܘܠܡܦܐܕ̈ܐ. ܘܒܳܟܝܢ ܗܘܘ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܙܥܘܪ̈ܐ ܐܟܚܕܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܨܠܝ ܥܠܝܗܘܢ ܘܒܰܪܟ ܐܢܘܢ. ܘܫܪܳܐ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܘܗܦܰܟ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܶܐܙܠ ܗ݂ܘ ܒܫܠܡܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܝܠܗ ܕܝܘܡܐ.

 

ܥܠ ܐܬܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܗܘܝ̈ ܠܐ ܟܬܝ݂̈ܒܢ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ.

 

ܘܟܕ ܪܳܕܶܐ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܘܡܗܠܟ ܒܐܘܪܚܐ܆ ܢܳܦܩ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܠܫܠܡܐ ܟܠܗܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܥܡ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܕܝܢ̈ܐ ܘܪ̈ܝܫܢܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܦ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܕܘܟܝ̈ܢ ܕܘܟܝ̈ܢ ܥܳܒܕ ܗܘܐ ܒܐܘܪܚܐ. ܘܡܘܬܢ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡ݂ܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܘܡ݂ܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܟܳܠܶܐ ܗܘܐ ܥܕܡܐ ܕܶܐܬܐ ܘܥ݂ܠ ܒܫܠܡܐ ܠܕܝܪܗ.

 

ܐܬܐ ܕܣܙ: ܥܠ ܩܪܝܬܐ ܕܠܳܛܗ̇ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܫܰܩܠܗ̇ ܢܗܪܐ ܦܪܬ.

 

ܘܐܝܬ ܗܘܝ̈ ܬܪܬܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐܣ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܘܝܳܬܒ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܥܠ ܓܢ̱ܒ ܢܗܪܐ ܦܪܬ. ܘܗܘܳܐ ܒܝܢܬܗܝܢ ܚܶܪܝܳܢܐ ܣܓܝܐܐ܆ ܘܐܬܘ ܠܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܐܝܟ ܕܢܨܠܘܢ. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡܰܣܟܠܢ̈ܐ: ܒܢܝ̈ ܫܘܡܥܘܢܝ܆ ܠܐ ܗܟܢܐ ܬܐܠܨܘܢ ܠܟܢܘ̈ܬܟܘܢ ܘܐܚܝ̈ܟܘܢ ܐܠܐ ܥܒܶܕܘ ܥܡܗܘܢ ܫܠܡܐ ܘܫܘܝܘܬܐ. ܟܠܢ ܓܝܪ ܡܡܳܬ ܡܳܝܬܝܢܢ ܘܠܥܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܗܦܟܝܢܢ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܥܦܪܐ ܕܡܢܗ ܐܬܒܪܝ݂ܢܢ܆ ܠܐ ܢܟܰܢܶܫ ܠܢ ܚܛܗ̈ܐ ܠܕܝ݂ܢܐ ܕܠܥܠܡ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܒܐܦܝ̈ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܢܳܣܒ ܛܘܒܢܐ. ܘܥܢܰܘ ܟܠܗܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܚܢܢ ܠܨܠܘܬܐ ܐܶܬܰܝܢܢ ܠܘܬܟ ܘܠܐ ܠܕܝ݂ܢܐ. ܐܢ̱ܬ ܕܝܢ ܠܘ ܕܝܢܐ ܥܒܝ݂ܕ ܐܢ̱ܬ ܠܢ ܒܕܝܠܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܐܢܐ ܠܘ ܕܰܝܳܢܟܘܢ ܐܝܬܝ܆ ܐܠܐ ܒܫܰܝܢܟܘܢ ܘܒܚܝܝ̈ܟܘܢ ܨܒܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܡܛܠ ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܠܐ ܨܳܒܝܬܘܢ ܒܚܘܒܐ ܘܒܫܠܡܐ ܫܡܥܘ ܘܺܐܡܪ ܠܟܘܢ: ܡܢܐ ܗ݂ܘ ܕܝ݂ܢܐ ܕܝܠܝ ܐܢ ܗ̇ܢܘܢ ܐܚܝ̈ܟܘܢ ܐܳܬܝܢ ܥܠܝܟܘܢ ܒܛܠܘܡܝܐ ܘܐܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܙܠ̱ܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܒܛܠܘܡܝܐ. ܐܝܕܐ ܩܪܝܬܐ ܕܗ݂ܝ ܡܣܟܠܐ ܬܘܒ ܒܚܒܪܬܗ̇܆ ܢܥܒܕܝܗ̇ ܡܪܝܐ ܒܝܢܬ ܓܠ̈ܠܐ ܠܟܐܦ̈ܐ ܕܢܗܪܐ. ܘܗܘܳܐ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ܆ ܦܩܰܕ ܐܠܗܐ ܠܢܗܪܐ ܦܪܬ ܘܫܒܰܩ ܐܘܪܚܐ ܕܡܪܕܝܬܗ ܕܡ݂ܢ ܒܪܝܫܝܬ ܘܬܪܨ ܥܠܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡܣܟܠܢ̈ܐ. ܘܫܩܰܠ ܒܬܝ̈ܗܘܢ ܘܣܚܦ ܣܚܪ̈ܬܗ ܘܢܣܰܒ ܩܝܣܝ̈ܗ̇ ܘܫܕܳܐ ܟܐܦܝ̈ܗ̇ ܠܪܘܚܩܐ ܘܚܒܠ ܟܪ̈ܡܝܗ̇ ܘܥܩܪ ܓܢܝ̈ܗ̇ ܦܐܝ̈ܐܬܐ ܘܓܪܦ ܥܦܪܐ ܕܐܪ̈ܥܬܐ ܛܒ̈ܬܐ ܘܣܪܰܚ ܢܨܒ̈ܬܐ ܪ̈ܓܝܓܬܐ. ܘܗܘܬ݀ ܒܝܢܬ ܓ̈ܠܠܐ ܠܟܐܦ̈ܐ ܕܢܗܪܐ ܦܪܬ. ܘܫܠܡܬ݀ ܡܠܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܕܠܳܛܗ̇.

 

ܐܬܐ ܕܣܚ: ܥܠ ܬܪܬܝܢ ܩܫ̈ܬܬܐ ܕܐܬܚܙܝ̈ ܒܫܘܚܠܦܐ.

 

ܗܘܳܐ ܕܝܢ ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ܆ ܟܕ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܕܝܪܗ܆ ܘܗܐ ܬܪܬܝܢ ܩܫ̈ܬܬܐ ܡ̇ܢ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܩܝ̈ܡܢ ܗܘܝ̈ ܩܕܡܘܗܝ܆ ܘܚܨܝ̈ܗܝܢ ܕܩܫ̈ܬܬܐ ܕܝܢ ܠܘܩܒܠ ܚܕܕ̈ܐ ܚܝܪܝܢ. ܘܕܳܡܶܐ ܗܘܐ ܓܘܢܗܝܢ ܕܩܫ̈ܬܬܐ ܬܪܬܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ܢ ܒܥܢܢ̈ܐ ܒܝܘܡܐ ܕܡܛܪܐ. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ: ܡܢܐ ܟܝ ܐܬܐ ܗܕܐ ܡܫܰܚܠܦܬܐ ܕܚܙܐ ܐ̱ܢܐ؟ ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܗ. ܘܐܦܠܐ ܕܝܢ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܐܣܬܟܠܘ ܗܘܘ ܕܡܳܢܘ ܐ̱ܪܙܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܢܦܰܠ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܩܪܳܒܐ ܕܐܪ̈ܣܝܣ؟؟؟ ܛܳܥܝ̈ܬܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܐܣܬܟܠܘ ܗܘܘ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܐܬܠܝܛܐ ܕܐܦ ܩܫ̈ܬܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܬܐ ܕܩܝ̈ܡܢ ܗܘܝ̈. ܙܟܘܬܐ ܕܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܕܪܬ݀؟؟؟ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܙܳܟܶܐ ܒܬܟܬܘܫ̈ܐ ܘܒܰܩܪ̈ܒܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܪ̈ܣܝܣ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܡܬܟܬܫ̈ܢ ܥܡܗ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܝܰܗܒ ܠܗ ܐܬܐ ܠܢܘܚ ܫܪܝܪܐ ܘܙܕܝܩܐ ܐܬܐ ܕܩܫܬܐ ܕܙܟܘܬܐ ܕܙܟܝܗܝ ܠܕܪܐ ܡܚܒܠܢܐ ܘܐܬܚܰܦܝ ܒܡܝ̈ܐ ܕܛܘܦܢܐ ܘܢܗܘܐ ܙܳܟܶܐ ܠܚܛܝܬܐ ܡܣܝܒܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ ܚܰܒܶܠ ܟܠ ܒܣܰܪ ܐܘܪܚܗ ܘܐܬܚܒܠܘ ܥܡܘܠܐ ܕܚܛܝܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܛܘܦܢܐ. ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܝܰܗܒ ܐܠܗܐ ܕܙܟܝܐ ܕܬܪܬܝܢ ܩܫ̈ܬܬܐ ܕܙܟܘܬܐ ܠܒܪܨܘܡܐ ܢܨܝܚܐ ܘܢܣܰܒ ܠܗ ܬܪܬܝܢ ܕܝܬܝ̈ܩܐܣ ܕܟܬܒ̈ܐ܆ ܒܝܡܝܢܐ ܘܒܣܡܠܐ ܕܢܬܟܬܫ ܥܡ ܓܒܐ ܕܟܳܦܘܪ̈ܐ ܢܕܝ̈ܕܐ. ܕܩܛܰܠ ܐܢܘܢ ܣܛܢܐ ܒܒܨܳܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܡ݂ܪ ܦܘܠܘܣ ܠܒ̈ܢܝ ܒܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܨܠܝܒܐ ܕܐܚܘܕ ܠܟܘܢ ܙܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܒܝܡܝܢܐ ܘܒܣܡܠܐ. ܘܗܘܰܝܬܘܢ ܙܳܟܶܝܢ ܒܩܪ̈ܒܐ ܠܒܪ̈ܝܐ.

 

ܐܬܐ ܕܣܛ: ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܕܗܘܘ ܚܠܒܐ.

 

ܗܘܳܐ ܬܘܒ ܒܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܥܕܢܐ ܕܡܓܗܐ ܕܠܠܝܐ ܕܫܗܪܐ܆ ܐܬܗܦܟܘ ܡܝ̈ܐ ܘܡܫܚܐ ܕܡܠܝܐ ܗܘܬ݀ ܩܢܕܝ݂ܠܐ ܕܕܳܠܩܐ ܗܘܬ݀. ܘܗ݂ܘ ܚܠܒܐ ܕܟܝܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܐܬܐ ܕܥ: ܥܠ ܪܝܚܐ ܒܣܝܡܐ ܕܦܐܚ ܗܘܐ ܘܥܠ ܡܠܐܟܐ ܕܐܬܚܙܝ.

 

ܘܗܘܳܐ ܒܠܠܝܐ ܕܢܓܗ ܗܘܐ ܚܕ ܒܫܒܐ. ܘܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܟܘܬܐ ܕܒܝܬܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܘܡܩܰܒܠ ܗܘܐ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܗܐ ܡ݂ܢ ܫܶܠܝܐ ܪܝܚܐ ܒܣܝܡܐ ܐܶܬܐ ܗܘܐ ܘܡܫܰܚܠܦ ܗܘܐ ܪܝܚܐ ܕܒܣܡܗ ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܗܪ̈ܘܡܐ. ܘܐܬܚܙܝ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܟܕ ܩܐܡ ܗܘܐ ܒܝܢܬ ܓܘ̈ܕܐ ܕܐܚ̈ܐ ܕܡܫܡܫܝܢ܆ ܘܕܳܡܶܐ ܗܘܐ ܚܙܘܗ ܠܓܒܪܐ ܣܒܐ ܘܡܥܛܦ ܗܘܐ ܢܚ̈ܬܐ ܚܘܪ̈ܐ. ܘܗܢܐ ܕܝܢ ܪܝܚܐ ܒܣܝܡܐ ܒܙܒܢܝ݂̈ܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܚܕܪ̈ܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܦܐܚ ܗܘܐ.

 

ܥܠ ܐܬܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܠܐ ܟܬܝ̈ܒܢ ܘܒܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܨܠܐ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܢܨܝܚܐ.

 

ܐܬܘ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܬܚܙܝ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܣܓܝ̈ܐܢ ܐܢܝܢ ܡ݂ܢ ܕܠܡܶܟܬܰܒ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܣܥܰܪ ܐܠܗܐ ܠܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܫܒܩܶܬ ܐܢܝܢ ܒܕܠܐ ܣܳܦܩ ܐ̱ܢܐ. ܘܶܐܬܺܝܬ ܠܝ ܡܟܝܠ ܨܝܕ ܫܘܠܡܐ ܕܐܓܘܢܗ ܡܛܠ ܕܶܐܫܰܠܶܡ ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܨܚܢܘ̈ܗܝ.

 

ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܙܟܪܝܐ ܛܘ݂ܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܗܘܳܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܝܢ ܒܫܡܫܝܛ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܡܬܩܪܐ ܗܘܳܐ ܙܘ݂ܛܐ ܛܘܪܝܐ. ܒܗ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܕܪܗܛܗ ܕܢܨܝܚܐ ܡܒܪ؟؟؟؟ ܗܘܐ ܣܛܢܐ ܒܥܠܕܪܗ ܕܥܟ ܗܘܐ. ܘܟܠܝܠܐ ܕܥܡܠܘ̈ܗܝ ܕܐܬܠܝܛܐ ܙܗܶܐ ܗܘܐ. ܘܒܝܫܐ ܒܢܣܝܘ̈ܢܘܗܝ ܒܗܬ ܗܘܐ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܪܘܡܪܡܗ ܕܓܡܝܪܐ. ܓܒܐ ܕܣܡܠܐ ܛܳܠܩ ܗܘܐ ܘܙܟܪܝܐ ܢܨܝܚܐ ܘܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪ ܬܘܠܡܕܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ܆ ܗܘܝܘ ܗܢܐ ܙܟܪܝܐ ܛܘܒܢܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܬܟܢܝ݂ ܠܗ ܫܡܐ ܒܝܬ ܐܚ̈ܐ. ܘܐܬܩܪܝ ܙܘܛܐ ܛܘܪܝܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܙܟܪܝܐ ܛܘܒܢܐ ܐܬܥܒܕ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܒܫܡܫܝ݂ܛ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܗܘܳܐ ܥܠܘܗܝ ܕܙܟܪܝܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܚܣܡܐ ܕܢܶܟܠܐ ܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܪ̈ܫܝܥܐ ܘܥܘ̈ܠܐ ܘܫܰܚܕܘ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܪܓܡܘܗܝ ܠܙܟܪܝܐ ܛܘܒܢܐ ܒܫܘܩܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܙܟܪܝܐ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܕܪܓܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܆ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܠܫܡܝܐ ܦܫܝ̈ܛܢ ܗܘܝ̈. ܘܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܗ: ܟܠܢܫ ܢܥܪܘܩ ܡ݂ܢ ܨܐܕܝ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕܝ؟؟؟ ܐ̱ܢܐ. ܘܫܟܶܒ ܛܘܒܢܐ ܙܟܪܝܐ ܒܫܠܡܐ ܘܐܫܠܶܡ ܪܘܚܗ ܠܡܫܝܚܐ. ܘܩܒܪܘܗܝ ܘ؟؟؟؟ ܕܗܢܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܗܘܳܐ ܒܫܡܫܝ݂ܛ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܣܠܶܩ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܘ ܘܦܠܝܣ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܐܬܚܙܝ ܠܡܠܟܐ ܬܐܘܕܣܝܘܣ ܥܠܗ̇ܝ ܕܚܙܝܗܝ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܝܘܣ ܙܥܘܪܐ ܒܪܗ ܕܐܪܩܰܕܝܘܣ ܒܪܗ ܕܬܐܘܕܣܝܘܣ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܕܪܗܘܡܝ ܠܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܬܐܘܕܣܝܘܣ ܟܕ ܚܙܝܗܝ ܗܘܳܐ ܠܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܣܓܝ ܚܕܝ݂ ܘܡܥܰܦܶܩ ܘܡܢܰܫܶܩ ܠܗ ܠܢܨܝܚܐ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܥܢܳܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܢܨܝܚܐ: ܬܗܘܐ ܡܪܝ ܫܪܝܪܐ ܒܪܥܝܢܟ ܕܡ݂ܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܡܬܪܓܪܓ ܗܘܺܝܬ ܕܐܚܙܶܝܟ. ܘܐܠܘ ܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܘܩܪ ܥܠܝܟ ܒܠܐܘܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܘܒܰܫܚܳܩܐ ܣܓܝܐܐ ܒܥܐ ܗܘܺܝܬ ܕܐܫܕܪ ܒܬܪܟ ܕܬܐܬܐ ܠܘܬܢ ܘܬܨܰܠܐ ܒܐܬܪܢ. ܘܬܒܰܪܶܟ ܠܡܕܝܢ̱ܬܢ ܘܠܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܒܓܘܗ̇. ܘܗܫܐ ܕܝܢ ܕܨܒܳܐ ܐܠܗܐ ܐܰܝܬܝܳܟ ܠܘܬܢ. ܟܠܡܕܡ ܕܬܶܦܩܘܕ ܠܝ܆ ܚܕܝܐܝܬ ܥܒܕ ܐ̱ܢܐ ܘܠܐ ܥܳܨܐ ܐ̱ܢܐ ܡܠܬܟ ܒܟܠܡܕܡ ܕܬܶܦܩܘܕ ܠܝ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܗܘܬ݀܆ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܐܦܝܣܗ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܠܛܘܒܢܐ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܣܓܝ ܕܢܩܒܠ ܡܢܗ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ܆ ܘܠܐ ܨܒܳܐ. ܘܡ݂ܢ ܕܚܙܳܐ ܡܠܟܐ ܪܥܝܢܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ܆ ܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܩܒܠ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܥܠܡܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܥܒܰܕ ܡܠܟܐ ܬܫܡܫܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܠܡܕܒܚܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܟܣ̈ܐ ܘܰܟܦܳܦ̈ܬܐ ܕܕܗܒܐ ܟܕ ܡܩܰܒ̈ܠܢ ܗܘܝ̈ ܒܗܘܢ ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܘܟܐܦ̈ܐ ܛܒ̈ܬܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܛܒ̈ܥܐ ܝܰܩܝ݂ܪ̈ܰܝ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܢܣܰܒ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܠܗܠܝܢ ܡܐܢ̈ܐ ܡܝܰܬܪ̈ܐ܆ ܘܰܐܝܬܝ݂ ܥܡܗܘܢ ܫܘܫ̈ܦܐ ܪ̈ܝܫܝܐ ܕܫܐܪ̈ܝܐ ܘܕܐܪ̈ܓܘܢܐ ܘܩܰܪܶܒ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡܐܢ̈ܐ ܕܐܝܩܪܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ. ܘܥܢܳܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܛܘܒܢܐ: ܗܐ ܡܪܝ ܒܘܪܟܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܩܰܪܒ ܥܒܕܟ ܠܡܕܒܚܗ ܕܐܠܗܐ ܘܩܰܒܶܠܝܗ̇ ܒܚܕܘܬܐ ܡ݂ܢ ܒܪܳܟ. ܘܬܗܘܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܕܝܪܟ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ܆ ܚܙܳܐ ܬܡܢ ܫܘܫܦܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܡܐܢ̈ܐ ܕܬܡܢ ܫܝ݂ܛܐ ܗܘܬ݀ ܘܐܘܫܛ ܗܘܳܐ ܐܝܕܗ ܛܘܒܢܐ ܥܠ ܗ̇ܝ ܫܘܫܶܦܐ ܘܢܰܣܒܗ̇ ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܡܠܟܐ: ܡܛܠ ܕܠܐ ܬܰܣܒܰܪ ܕܰܐܣܠܺܝܬ ܠܩܘܪܒܢܟ܆ ܗܐ ܢܣܒܶܬ ܡܢܟ ܪܝܫܝ݂ܬܐ ܗܕܐ ܕܢܬܩܒܠ ܩܘܪܒܢܟ ܒܐܪܥܐ ܘܒܫܡܝܐ. ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܬܫܡܫܬܐ ܪܒܬܐ ܠܐ ܚܳܫܚܐ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܕܐܟܘܬܢ. ܐܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܗܕܐ ܠܥܕ̈ܬܐ ܓܰܒ̈ܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܣܓܝ ܒܥܳܐ ܡܢܗ ܕܢܩܒܠܝܗ̇ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܩܰܪܒ ܠܗ ܘܠܐ ܨܒܳܐ. ܟܕ  ܚܙܳܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ܆ ܣܓܝ ܕܚܶܠ ܡܢܗ ܕܢܨܝܚܐ. ܘܝ݂ܩܪ ܒܥܝܢܘ̈ܗܝ ܐܝܟ ܡ݂ܢ ܫܠܝܚܐ. ܘܥܢܳܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܛܘܒܢܐ: ܗܫܐ ܡܪܝ܆ ܗܝܡܢܶܬ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܟܠܗܝܢ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܥܠܝܟ ܫܳܡܥ ܗܘܺܝܬ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܩܰܒܶܠܬ ܡܢܝ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܗܝܡܢܶܬ܆ ܐܠܐ ܒܓܡܝܪܘܬܐ ܕܪܶܥܝܢܟ ܡܬܕܡܪ ܐ̱ܢܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡܠܠ ܥܡܗ ܡܛܠ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܡܩܰܠܣ ܗܘܐ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܡܛܠ ܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܫܪܝܐ ܗܘܬ݀ ܒܗ. ܘܡܫܒܚ ܗܘܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܘܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ܆ ܕܝܰܗܒ ܚܟܡܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܠܟܪ̈ܝܣܛܢܐ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܦܝܣܗ ܡܠܟܐ ܠܛܘܒܢܐ ܕܢܗܘܐ ܪܝܫܐ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܟܠܗܘܢ ܘܕܢܰܘܬܶܒ؟؟؟ ܐܢܘܢ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܪܒܬܐ ܘܢܰܠܦ ܐܢܘܢ ܐܘܪܚܐ ܕܫܪܪܐ ܕܢܥܒܕ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܡ݂ܪ ܠܡܠܟܐ: ܢܶܫܪܳܐ ܕܡܰܪܦܰܝ؟؟؟؟ ܒܐܐܪ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܥܡܪ ܒܓܘ ܝܡܐ. ܡܛܠ ܕܐܢ ܥܳܡܪ ܒܓܘ ܡܝ̈ܐ܆ ܡܬܚܢܩ ܠܗ. ܘܢܘܢܐ ܕܰܡܪܰܒܰܝ ܒܓܘ ܡܝ̈ܐ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܬܥܠܶܐ ܒܐܐܪ. ܡܛܠ ܕܐܢ ܣܳܠܩ ܡ݂ܢ ܡܝ̈ܐ܆ ܡܐܬ ܠܗ. ܘܒܪܢܫܐ ܕܡܪܰܒܰܝ ܒܓܘ ܕܰܒܪܐ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܥܡܪ ܒܓܘ ܫܝܢܐ. ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܢܶܫܪܳܐ ܒܐܐܪ ܡܬܓܝܐܐ ܒܕܰܒܪܐ. ܘܒܪܢܫܐ ܕܡܪܰܒܰܝ ܒܫܝܢܐ ܥܣܶܩ ܗ݂ܘ ܠܗ ܕܰܒܪܐ. ܡܛܠ ܕܐܘܠܨܢܘ̈ܗܝ ܕܚܘܪܒܐ ܠܐ ܡܣܝܒܪ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܦܝܣܗ ܡܠܟܐ ܠܛܘܒܢܐ: ܕܐܦܢ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܣܟܡܐ ܕܰܐܒܝ݂ܠܘܬܗ؟؟؟ ܢܗܘܐ ܝܳܨܦ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܘܕܡܣܟܢ̈ܐ ܘܕܢܗܘܐ ܦܩܘܕܐ ܠܐ؟؟؟؟ ܕܡܕܝ̈ܢܬܐ ܘܠܕܝܢ̈ܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܟܠܗܘܢ. ܘܫܩܰܠ ܡܠܟܐ ܥܙܩܬܐ ܕܝܠܗ܆ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ. ܘܥܢܳܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܢܨܝܚܐ: ܗܕܐ ܡܪܝ ܥܙܩܬܐ ܕܝܳܗܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܛܒܥܐ ܕܝܠܝ. ܐܠܐ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܟܬܒ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܐܓܪܬܐ ܗܘܰܝܬ ܛܒܥ ܠܗܝܢ ܒܗ̇. ܛܒܥܐ ܕܝܠܝ ܡܛܠ ܕܒܗܕܐ ܡܫܬܘܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܕܝܠܟ ܐܢܝܢ ܐܓܪ̈ܬܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܠܒܐ ܦܫܝ݂ܛܐ ܩܒܠܗ ܠܥܙܩܬܗ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܦܪܨܘܦܐ ܕܫܩܠ؟؟؟؟؟ ܝܗܒܗ̇ ܠܗ ܟܕ ܠܐ ܦܰܫܶܩ ܠܗ.

 

ܦܣܘܩܐ ܕܐܪܒܥܝܢ: ܥܠ ܐܓܪܬܐ ܕܐܬܟܬܒ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡ݂ܢ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܣܝܘܣ ܘܥܠ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܐܬܟܢܫܬ݀ ܒܐܦܘܣܘܣ.

 

ܟܬܰܒ ܗܘܐ ܕܝܢ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܐܓܪ̈ܬܐ ܘܫܕܪ ܐܢܝܢ ܠܟܠܗ ܐܘܚܕܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܝܟ ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܐܦܣܩܘܥܦܐ ܟܠܗܘܢ ܠܐܦܣܘܣ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܐܣܝܐ. ܟܬܰܒ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܦܪܳܘܣܛܰܐܓܡܰܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܫܕܪ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܟܠܗܘܢ ܟܕ ܟܢܝ݂ܫܝ݂ܢ ܗܘܘ. ܘܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡ̈ܠܐ ܦܐܝ̈ܬܐ ܒܦܪܘܣܛܐܓܡܐ ܕܡܠܟܐ ܟܬܝ̈ܒܢ ܗܘܝ̈: ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܘܐܘܠܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟ̈ܐ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܠܟܠܗܘܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܣܓܝ ܫܠܡ. ܡܘܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܝܢ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܓܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܨܘܡܐ ܪܝܫ ܕܝܪܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܢ̱ܬܘܢ ܝܬܝܪ ܡܢܢ ܝܕܥܝܢ ܕܐܠܗܐ؟؟؟؟؟ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܗ ܒܗܝܡܢܘܬܗ. ܘܙܗܝ݂ܪ ܒܫܪܪܗ ܘܓܡܝ݂ܪ ܒܥܒܳܕ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܘܡܫܰܡܠܰܝ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܢܗܝܪ ܒܝܕܥܬܐ ܘܡܝܰܬܪ ܒܚܟܡܬܐ ܘܡܠܶܐ ܛܢܢܐ. ܘܡܫܰܡܠܰܝ ܒܚܘܒܐ ܘܕܟܶܐ ܡ݂ܢ ܫܘܚܕܐ ܘܪܚܝ݂ܩ ܡ݂ܢ ܡܣܐܒ ܒܐܦ̈ܐ ܘܡܨܠܠ ܡ݂ܢ ܪܚܡܬ݀ ܡܡܘܢܐ. ܘܪܚܡ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܦܳܠܚ ܠܐܠܗܐ. ܘܥܠ ܪܒܬ ܒܝܬܝܘܬܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܡܗܝܡܢ ܠܡܫܝܚܐ. ܘܐܦ ܐܬܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܡܣܬܰܥܪܝܢ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ. ܐܦ ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܩܺܝܬܗ؟؟؟ ܘܒܟܠܡܕܡ ܕܒܰܚܰܪܬܗ؟؟؟. ܕܠܐ ܡܘ݂ܡܐ ܚܙܺܝܬܗ. ܘܒܥܺܝܬ ܡܢܗ ܕܢܗܘܐ ܪܝܫܐ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܢܶܬܒ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܠܐ ܨܒܳܐ. ܘܐܦ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܩܰܪܒܶܬ ܠܗ ܘܠܐ ܩܒܠ. ܘܒܥܺܝܬ ܡܢܗ ܒܦܝܣܐ ܣܓܝܐܐ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܣܟܡܐ ܕܐܒܝܠܘܬܗ ܢܗܘܐ ܠܝ ܐܒܐ ܦܩܘܕܐ ܘܬܚܝܬ ܡܠܬܐ ܕܦܘܩܕܢܗ ܢܗܘܘܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܕܝܢ̈ܐ ܕܟܠܗ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܥܕܬܐ. ܬܗܘܘܢ ܕܝܢ ܝܕܥܝܢ ܟܠܟܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܥܙܩܬܐ ܕܝܠܝ ܝܗܒܶܬ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܐܒܐ ܘܦܘ؟؟؟؟؟ ܠܟܠܗ ܐܘܚܕܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠܗ ܥܡܢ. ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܕܐܫܬܠܛ ܝܘܣܦ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܚܠܦܝ ܕܝܠܝ ܘܚܠܦ ܟܘܪܣܝܐ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܐܢܛܝܘܟ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܗ݂ܘ ܪܝܫܕܝܪܐ ܒܪܨܘܡܐ ܗܘܳܐ ܫܡܘܥܐ ܒܣܘܢܢܕܘܣ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܟܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܬܩܪܝ ܕܝܢ ܦܪܘܣܛܐܓܡܐ ܕܡܠܟܐ ܒܓܘ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܟܠܗܘܢ܆ ܢܦܰܩܘ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܠܫܠܡܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܩܒܠܘܗܝ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܝܬܒܬ݀ ܣܘܢܢܕܘܣ ܪܒܬܐ ܘܥܫܝܢܬܐ ܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܦܣܘܣ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܥܝܳܕܐ ܠܒܪܨܘܡܐ ܕܢܶܬܒ. ܘܣܡܘ ܗܘܘ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܦܬܘܪܐ ܒܪܝܫܐ ܕܣܘܢܢܕܘܣ܆ ܘܣܡܘ ܗܘܘ ܒܣܕܝܐ ܥܠܘܗܝ ܕܦܬܘܪܐ. ܘܣܡܘ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܥܠ ܒܣܕܝܐ ܩܕܡܘܗܝ. ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܫܩܠܘܗܝ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܬܠܰܘ ܐܚܝ̈ܗܘܢ؟؟؟؟؟ ܕܢܣܝ݂ܢܘ݂ܢܝܗܝ ܥܠ ܪܝܫܗ ܕܢܨܝܚܐ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܒܣܘܢܢܕܘܣ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܐ ܨܒܳܐ ܕܢܩܒܠ ܡܢܗܘܢ. ܘܥܠ ܡܠܬ݀ ܦܘܡܗ ܕܢܨܝܚܐ ܩܡܬ݀ ܟܠ ܡܶܠܐ ܒܣܘܢܢܕܘܣ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܝܢ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܦ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܩܢܘ̈ܢܐ ܕܥܕܬܐ ܡܚܰܘܝܢ ܗܘܘ. ܘܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܟܠܡܕܡ ܦܳܩܕ ܗܘܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܪܝܬ݀ ܗܘܬ݀ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܶܐܙܠ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܠܐܬܪܗ ܘܡܕܝܢ̱ܬܗ ܒܫܠܡܐ܆ ܟܬܰܒ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܘܫܕܪ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܝܟ ܕܢܐܙܠ ܗܘܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܣܠܶܩ ܠܘܬܗ ܕܡܠܟܐ ܠܬܡܢ. ܘܚܕܝ݂ ܒܗ ܡܠܟܐ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܫܒܩܗ ܨܐܕܘܗܝ ܝܘܡ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪܟܢ ܫܪܳܝܗܝ ܗܘܐ ܕܢܶܚܘܬ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܝܟ ܕܢܥܒܕ ܬܡܢ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܘܢܰܘܬܒܘܢ ܗܘܘ ܒܗ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܥܠ ܣܰܐܩܪܣ ܕܟܬܰܒ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܟܕ ܥ݂ܠ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܝܡܐ ܐܝܟ ܕܢܶܚܘܬ ܗܘܐ ܒܶܐܠܦܐܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܟܬܰܒ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܣܰܐܩܪܣ ܕܝܠܗ ܘܫܕܪ ܐܢܝܢ ܒܝܕ ܫܪܝܪ̈ܘܗܝ ܒܝܰܒܫܐ. ܘܢܚܬܝ̈ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܣܩܪ̈ܐܣ ܕܝܠܗ ܕܡܠܟܐ ܘܐܬܩܒ̈ܠܝ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܒܟܠܗܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܒܣܩܪܐ ܗ̇ܝ ܕܡܠܟܐ ܟܬܝ݂̈ܒܢ ܗܘܝ̈: ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܘܐܠܢܛܝܘܣ ܡܠܟ̈ܐ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܠܟܠܗ ܐܘܚܕܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܣܓܝ ܫܠܡ. ܬܗܘܘܢ ܕܝܢ ܝܕܥܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܟܘܬܢ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܕܚܢܢ ܒܥܝܢܢ ܡ݂ܢ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܥܒܕܐ ܕܡܫܚܐ ܕܢܶܛܥܢ ܥܡܢ ܝܘܩܪܐ ܘܥܘܩܣܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܝܢ ܕܒܘܠܒܳܠܐ ܘܕܫܓܘܫܝܐ. ܘܢܗܘܐ ܝܳܨܦ ܕܥܕ̈ܬܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܢܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܒܟܐܢܘܬܐ. ܘܢܗܘܐ ܦܩܘܕܐ ܠܕܝܢ̈ܐ ܒܟܠ ܕܘܟܐ. ܘܢܰܦܶܩ ܕܝ݂ܢܐ ܠܡܣܟܢܐ؟؟؟؟ ܕܠܐ ܫܘܚܕܐ. ܘܢܗܘܐ ܐܒܐ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܥܕܬܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܠܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܟܘܬܢ. ܐܦ ܚܢܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܦܩܕܝܢܢ ܕܢܗܘܐ ܫܠܝ݂ܛ ܥܠ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܕܝܢ̈ܐ ܕܐܘܚܕܢܢ ܕܢܥܒܕ ܘܢܫܪܐ ܘܕܢܰܝܡ ܘܕܢܶܣܚܘܦ. ܘܐܢ ܐ̱ܢܫ ܡܡܪܚ ܘܠܩܘܒܠܗ ܩܐܡ܆ ܢܗܘܐ ܚܰܝܳܒ ܠܕܝ݂ܢܐ ܕܡܠܟ̈ܐ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܩܘܒܠܗ ܕܗܢܐ ܩܐܡ܆ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܡܬܟܬܫ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ݂ܘ ܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܥܒܕܐ ܗܘ ܫܪܝܪܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܨܒܝܢܗ ܥܳܒܕ ܠܗ܆ ܚܕ ܟܡܐ ܘܳܠܶܐ ܠܢ ܚܛܝ̈ܐ ܕܢܫܡܥ ܦܘܩܕܢܗ ܘܢܫܰܠܶܡ ܨܒܝܢܗ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܥܳܨܶܐ ܨܒܝܢܗ ܕܙܕܝܩܐ܆ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܙܕܩ ܠܡܚܝ݂̈ܠܐ ܕܠܐ ܢܶܥܨܘܢ ܨܒܝܢܗ ܕܢܨܝܚܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܣܩܪ̈ܐܣ ܕܡܠܟ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܝܢ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܡܬܩܪ̈ܝܢ ܗܘܝ̈܆ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ. ܚܕܐ ܡܛܠ ܕܢܬܒܪܟܘܢ ܡ݂ܢ ܙܕܝܩܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܕܬܪܬܝܢ ܡܛܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܟܠ ܨܒܘ݂. ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܟܘܪ̈ܗܢܐ ܘܒܟܐܒ̈ܐ ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܘ܆ ܘܒܚܝܠܗ ܡ̇ܢ ܘܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܦܪܘܩܢ ܟܐܒܝ̈ܗܘܢ ܡܪܝܪ̈ܐ ܡܐܣܐ ܗܘܐ. ܘܕܝܘ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܪ̈ܘܚܐ ܘܒܝ̈ܫܬܐ ܡ݂ܢ ܣܘܓܐܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܪܳܕܶܦ ܗܘܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܛܠܝ݂ܡܝ݂ܢ ܕܝܢ ܘܕܒܝܪܝܢ ܒܩܛܝ݂ܪܐ܆ ܡ݂ܢ ܟܠ ܐܬܪ̈ܘܢ ܨܐܕܘܗܝ ܨܳܝܒܝܢ ܗܘܘ ܘܕܠܐ ܫܘܚܕܐ ܘܕܠܐ ܡܣܐܒ ܒܐܦ̈ܐ ܕܥܘ؟؟؟؟؟ ܕܝ݂ܢ̈ܐ ܕܟܠ ܐ̱ܢܫ ܒܬܪܝܨܘܬܐ ܡܶܫܬܪܶܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܣܟܢ̈ܐ ܘܛܠܝ݂ܡ̈ܐ ܒܪܒܘܬܗ ܚܳܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܳܙܘܙ̈ܐ ܘܚܳܛܘ̈ܦܐ ܫܶܢܝ̈ܗܘܢ ܥܠܘܗܝ ܡܚܰܪܩܝܢ ܗܘܘ. ܟܠܗܘܢ ܥܘ̈ܠܐ ….؟؟؟ ܗܘܘ ܡܢܗ. ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܒܪܘܡܪܡܗ ܫܳܘܚܝ݂ܢ ܗܘܘ. ܓܒܐ ܕܝܢ ܕܟܳܦܘܪ̈ܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܢܨܝܚܐ ܡܬܦܰܪܣܐ ܗܘܐ. ܘܓܒܐ ܕܫܪܝܪ̈ܐ ܒܝܘܠܦܢܗ ܕܬܪܝܨܐ ܪܳܘܙ ܗܘܐ. ܐܠܗܐ ܕܒܫܡܝܐ ܡܛܠܬܗ ܕܓܡܝ݂ܪܐ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܡܫܬܒܚ ܗܘܐ. ܘܣܛܢܐ ܒܟܠ ܦܢܝ̈ܢ ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܕܐܬܠܝܛܐ ܡܫܬܩܠ ܗܘܐ.

 

ܐܬܐ ܕܟܐ: ܥܠ ܕܐܝܟܢܐ ܠܳܛܗ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܚܕ ܐܣܛܪܐܛܠܝܛܝܣ ܘܐܬܬܒܪ ܘܡܝܬ.

 

ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܚܙܳܐ ܣܛܢܐ ܚܣܡܐ ܘܢܟܝ݂ܠܐ ܕܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܪܰܕܦܗ ܛܘܒܢܐ܆ ܥ݂ܠ ܗܘܐ ܒܪܥܝܢܐ ܕܩܠܝܪ̈ܝܩܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܫܰܚܕܘ ܗܘܘ ܫܘܚܕܐ ܣܓܝܐܐ ܠܓܒܪܐ ܚܕ ܚܢܦܐ ܘܡܳܪܘܕܐ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܐܣܛܪܐܛܠܝ݂ܛܝ݂ܣ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܒܗ̇ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܝܳܬܒ ܗܘܐ. ܘܐܦܝܣܘܗܝ ܗܘܘ ܗ̇ܢܘܢ ܪ̈ܫܝܥܐ ܠܗܢܐ ܡܪܘܕܐ ܐܝܟ ܕܢܩܘܡ ܗܘܐ ܠܩܘܒܠܗ ܕܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܚܢܦܐ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܐܬܪܥܝ ܗܘܐ ܕܢܶܡܪܰܕ ܐܦ ܥܠ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ. ܘܛܝܒ ܗܘܐ ܠܗ ܐܪܓܘܢܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܘܟܠܝܠܐ܆ ܘܨܳܒܐ ܗܘܐ ܕܢܶܠܒܫ ܡܠܟܘܬܐ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܦܬܰܚ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܦܘܡܗ ܘܠܳܛܗ ܗܘܐ ܠܡܪܘܕܐ. ܘܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܟܕ ܚܐܪ ܒܫܡܝܐ: ܫܪܝܪ ܗ݂ܘ ܠܝ ܡܫܝܚܐ ܦܪܘܩܢ ܕܩܕܡܘܗܝ ܣܓܕ ܐ̱ܢܐ ܕܢܳܦܠ ܡܪܘܕܐ ܗܢܐ ܘܡܬܬܒܪ ܬܪܬܝܢ ܬܒܪ̈ܝܢ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܝܘܡ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ܆ ܢܦܰܠ ܗܘܐ ܚܢܦܐ ܡ݂ܢ ܣܘܣܝܗ ܘܐܬܬܒܪܬ݀ ܪܓܠܗ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܬܘܒ ܡܝܬ. ܘܗܘܳܐ ܡܘܬܗ ܬܒܳܪܐ ܕܬܪܝܢ. ܘܫܠܡܬ݀ ܡܠܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܐܡ݂ܪ ܗܘܐ: ܕܬܪܝܢ ܬܒܪ̈ܝܢ ܡܬܬܒܪ ܡܪܘܕܐ.

 

ܐܬܐ ܕܥܒ:

 

ܒܗ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܩܐܡ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܚܕ ܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܥܡܗ. ܘܟܕ ܗ݂ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܒܪܝܫܗ ܕܢܨܝܚܐ ܚܐܪ ܗܘܐ܆ ܗܐ ܒܕܡܘ݂ܬܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ܆ ܟܕ ܪܓܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܟܐܦ̈ܐ ܠܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ. ܘܐܬܚܙܝܬ݀ ܒܥܝܢܘ̈ܗܝ ܕܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܐܬܬ݀ ܗܘܬ݀ ܡ݂ܢ ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܒܕܡܘ݂ܬܐ ܕܟܐܦܐ ܚܘܪܬܐ ܕܕܳܡܝܐ ܠܫܥܳܥܳܐ ܕܢܗܪܐ. ܘܗ̇ܝ ܟܐܦܐ ܡܚܳܬܗ ܠܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܥܝܢܗ ܕܣܡܠܐ ܘܝܗܒܬ݀ ܩܠܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܕܚܙܳܐ ܠܗܕܐ ܠܰܒܟܗ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܪܝܫܗ ܘܢܫܩܗ ܥܠܝܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܕܚܙܳܐ ܠܟܐܦܐ ܕܡܚܳܬܗ ܘܫܪܝ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܢܶܒܟܶܐ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܬܘܰܗ ܥܠܗܕܐ ܘܫܐܠܗ ܠܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ: ܕܡܳܢܘ ܗܢܐ ܕܥܒܰܕܬ؟ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܬܕܡܘܪܬܐ ܡܕܡ ܚܙܺܝܬ܆ ܘܕܐܦܫܩܝܗ̇ ܠܟ ܗܫܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐ̱ܢܐ. ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܕܐܬܚܙܝܬ݀ ܥܠ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܪܳܢܶܐ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܨܒܘܬܐ ܗܕܐ ܘܛܒ ܡܬܕܡܪ ܗܘܐ ܒܝܢܘܗܝ ܠܢܦܫܗ. ܘܠܝܘܡܐ ܐܝ؟؟؟؟ ܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ܆ ܐܶܙܠ ܗܘܐ ܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܘܡܛܳܐ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܚܕܐ ܪܒܬܐ ܘܟܗܝ݂ܢܬܐ ܘܢܦܩܬ݀ ܠܫܠܡܗ ܟܠܗ̇ ܐ̱ܢܫܘܬܐ ܡ݂ܢ ܣܟܐ. ܘܐܬܘ ܕܝܢ̈ܝܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܘܢܦܠܘ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܟܕ  ܚܙܳܐ ܐܢܘܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܕܝܢ̈ܐ ܘܠܪ̈ܝܫܢܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ܆ ܘܚܙܳܐ ܠܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܫܓܝ݂ܫܝܢ ܘܩܳܥܝܢ܆ ܐܬܬܙܝܥ ܛܘܒܢܐ ܒܢܦܫܗ ܘܐܬܬܢܰܚ ܡܪܝܪܐܝܬ ܘܒܟܳܐ ܪܘܪܒܐܝܬ. ܘܥܢܳܐ ܢܨܝܚܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ: ܐܢܗܘ ܕܒܳܥܐ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܐܒ̈ܕܢ ܬܘܩ̈ܠܳܬܝ ܡ݂ܢ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܢ ܝܳܕܥ ܡܫܝܚܐ ܕܠܐ ܡܬܛܠܡܝܢ ܛܘܪ̈ܦܝܗ̇ ܕܢܦܫܝ. ܝܳܗܒ ܠܝ ܐܬܐ ܕܫܠܡܐ ܒܚܝܝ̈ ܘܚܙܝ̈ܢ ܥܝܢܝ̈ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܟܕ ܪܓܡܝܢ ܠܝ ܡܛܠ ܫܡܗ ܕܨܠܝܒܐ. ܗܝܕܝܢ ܡܬܬܟܶܠ ܪܥܝܢܝ ܘܡܗܝܡܢ ܕܢܛܝ݂ܪ ܦܘܪܥܢܐ ܕܐܘܠܨܢܝ̈ ܩܕܡܘܗܝ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܕܚܙܳܐ ܗܘܐ ܩܕܡ ܝܘܡܐ ܗ̇ܝ ܐܬܐ ܕܰܪܓܘܡܝܶܗ ܕܢܨܝܚܐ܆ ܐܬܓܢܰܚ ܒܢܦܫܗ ܟܕ ܫܡܥܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܫܐܠ ܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܒܟܐܦ̈ܐ ܢܬܪܓܡ. ܘܐܣܬܟܠ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܒܠܒܗ ܕܒܫܪܪܐ ܡܣܬܥܪܐ ܗܕܐ ܗ̇ܝ ܕܚܙܳܐ ܩܕܡ ܝܘܡܐ ܘܐܪܝܡ ܩܠܗ ܘܒܟܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܪܒܗ: ܥܠ ܡܢܐ ܡܪܝ ܗܕܐ ܫܐܠܬܐ ܕܡܘܒܕܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܫܐܠ݂ܬ؟ ܗܕܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܠܘܬܟ ܬܗܘܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܩܡܬ݀ ܚ؟؟؟؟؟ ܒܥܠܡܐ. ܘܚܢܢ ܕܝܢ ܝܕܥܝܢܢ ܕܟܠ ܕܬܫܐܠ ܡ݂ܢ ܡܪܢ ܝܳܗܒ ܠܟ ܘܥܠܡܘܢ ܫܐܠܬ ܗܕܐ ܫܐܠܶܬܐ܆ ܕܠܟ ܡܚܰܝܕܐ ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ ܩܳܛܠܐ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܡ݂ܢ ܟܕܘ ܗܝܡܢܶܬ ܕܗܕܐ ܒܫܪܪܐ ܗܘܝܐ܆ ܐܠܐ ܘܳܝܠܗ ܠܥܠܡܐ ܟܠܗ. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܠܐ ܝܕܥ ܐܢ̱ܬ ܒܪܝ܆ ܟܐܒ̈ܐ ܕܡܳܚܶܝܢ ܠܝ ܒܚܘ̈ܫܒܝ ܡ݂ܢ ܠܓܘ. ܟܕ ܓܝܪ ܚܙܺܝܬ ܡܠܟܐ ܘܡܠܟܬܐ ܕܰܪܡܶܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܝ. ܘܐܬܓܰܢܚܶܬ ܬܘܒ ܘܐܡܪܶܬ ܒܰܝܢܰܝ ܠܪܥܝܢܝ ܟܣܝܐܝܬ ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܫܪܐ ܠܝ ܡܪܢ ܡ݂ܢ ܬܘܩ̈ܠܬܐ ܕܪ̈ܓܠܝ. ܘܟܠ ܐܡܬܝ ܕܚܳܙܐ ܐ̱ܢܐ ܟܢܫܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܕܩܕܡܝ ܣܓܕܝܢ܆ ܘܚܐܪ ܐ̱ܢܐ ܒܕܝܢ̈ܐ ܕܟܦܝ݂ܦܝܢ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܝ ܡܬܓܢܚ ܐ̱ܢܐ ܘܪܥܠܝܢ ܗܕܡܝ̈ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܡܢܰܓܕܝܢ ܠܗ ܚܘܫ̈ܒܝ ܟܣܝ̈ܐ. ܕܗ݂ܝ ܗܕܐ ܬܫܒܘܗܝ؟؟؟؟؟ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡ݂ܢ ܐܓܪܐ ܕܐܘܠܨܢܝ̈ ܓܳܠܙܐ ܠܝ. ܡܛܠ ܕܢܒܝ̈ܐ ܡܬܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܘܐܢܐ ܡܬܝܰܩܪ ܐ̱ܢܐ܆ ܘܫܠܝ̈ܚܐ ܡܬܪܓܡܝܢ ܗܘܘ ܘܐܢܐ ܡܬܩܠܣ ܐ̱ܢܐ. ܘܣܗ̈ܕܐ ܡܬܩܛܠܝܢ ܗܘܘ ܘܐܢܐ ܡܬܪܡܪܡ ܐ̱ܢܐ܆ ܘܡܘܕ̈ܝܢܐ ܡܨܛܥܪܝܢ ܗܘܘ ܘܐܢܐ ܡܫܬܒܚ ܐ̱ܢܐ. ܘܡܪܢ ܡ݂ܢ ܚܠܫ̈ܐ ܘܚܛܝ̈ܐ ܡܬܒܙܚ ܗܘܐ ܘܐܢܐ ܡ̇ܢ ܡܚܝ݂ܠܐ ܘܚܛܝܐ ܡ݂ܢ ܟܠܢܫ ܡܙܕܝܚ ܐ̱ܢܐ. ܘܦܪܘܩܢ ܐܡ݂ܪ ܡ݂ܢ ܦܘܡܗ ܫܪܝܪܐ: ܕܣܳܦܩ ܠܗ ܠܥܒܕܐ ܕܢܗܘܐ ܐܝܟ ܡܪܗ܆ ܘܠܬܠܡܝܕܐ ܐܝܟ ܪܒܗ. ܘܐܠܘ ܥܒܕܐ ܗܘܺܝܬ ܕܡܫܝܚܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܕܗܘܳܐ ܠܥܰܒܕܘ̈ܗܝ ܒܕܡܘ݂ܬܐ ܕܝܠܗ܆ ܐܦ ܠܝ ܗܟܢܐ ܡܬܬܥܒܕ ܗܘܐ ܠܝ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܠܡܪܢ ܕܠܚܪܬܐ ܢܐܡܪ ܠܝ ܕܡܢܐ ܫܦܝܪܬܐ ܦܠܰܚܬ ܠܟ ܩܕܡܝ؟ ܕܚܠܦ ܣܓܕܬܐ ܕܩܰܪܶܒܬ ܠܝ ܟܕ ܚܰܝܳܒ ܗܘܰܝܬ ܠܝ ܠܡܣܓܕ. ܐܦ ܡܠܟ̈ܐ ܫܥܒܶܕܬ ܕܢܣܓܕܘܢ ܠܟ ܟܕ ܠܐ ܚܰܝܳܒܝܢ ܗܘܘ. ܘܚܠܦ ܫܒܚܬܢܝ ܐܝܟ ܡܪܐ ܒܙܶܕܩܐ ܐܦ ܕܝܢ̈ܐ ܘܡܪ̈ܘܬܐ ܫܒܚܘܟ ܡܛܠ ܫܡܐ ܕܝܠܝ. ܘܚܠܦ ܕܐܚܒܬܢܝ ܐܝܟ ܕܘܳܠܐ ܗܘܐ ܠܟ܆ ܗܐ ܟܠܢܫ ܪܳܚܡ ܠܟ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܡܐ ܕܘܳܠܐ. ܘܚܠܦ ܕܐܪܦܺܝܬ ܒܝܬ ܐ̱ܢܫܝ̈ܟ ܡܛܠܬܝ܆ ܗܐ ܥܬܝܪ̈ܐ ܘܡܣܟܢ̈ܐ ܒܳܬܝ̈ܗܘܢ ܡܫܠܡܝ݂ܢ ܠܟ. ܘܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܫܡܫܬܢܝ ܐܝܟ ܥܒܕܐ ܠܡܪܗ܆ ܗܐ ܥܒ̈ܕܐ ܘܒܢܝ̈ ܚܐܪ̈ܬܐ ܥܒܕܘܬܐ ܠܟ ܦܠܚܝܢ. ܘܣܓܝ ܙܐܥ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܡܠܬܐ ܕܐܡ݂ܪ ܦܪܘܩܢ: ܕܣܓ̈ܐܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܝ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܝܐ: ܡܪܢ ܡܪܢ܆ ܦܬܚ ܠܢ܆ ܡܛܠ ܕܒܫܡܟ ܐܶܟܰܠܢ ܘܒܫܡܟ ܐܫܬܝ݂ܢ ܘܒܫܡܟ ܐܬܢܒܝ݂ܢ ܘܒܫܡܟ ܐܦ ܚܝ̈ܠܐ ܥܒܰܕܢ ܘܒܫܡܟ ܐܦ ܕܝܘ̈ܐ ܐܰܦܶܩܢ. ܘܥܳܢܶܐ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ: ܐܦܠܐ ܡܡܬܘܡ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ. ܘܕܚܠ ܐ̱ܢܐ ܬܘܒ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ݂ܪ ܡܪܢ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܣܒܪܬܗ: ܘܝܠܟܘܢ ܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ܆ ܢܳܣܒܰܝ̈ ܒܐܦ̈ܐ܆ ܕܡܨܰܠܠܝ݂ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܩܐ ܘܒܠܥܝܢ ܓܡܠܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ݂ܪ: ܘܝܠܟܘܢ ܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ܆ ܢܣܒܝ̈ ܒܐܦ̈ܐ܆ ܕܡܬܚܙܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝܟ ܙܕܝ̈ܩܐ ܘܓܰܘܟܘܢ ܡܠܶܐ ܚܛܘܦܝܐ ܘܒܝܫ̈ܬܐ. ܘܕܳܡܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܩܒܪ̈ܐ ܡܨܰܒ̈ܬܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܡ݂ܢ ܠܓܘ ܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܐ ܘܡ݂ܢ ܠܒܪ ܡܰܚܘܪܝܢ. ܘܝܠܟܘܢ ܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ܆ ܢܣܒܝ̈ ܒܐܦ̈ܐ܆ ܕܐܟܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒ̈ܬܐ ܕܐܪ̈ܡܠܬܐ ܒܥܶܠܬܐ ܕܡܰܘܪܟܝ݂ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܨܠܘ̈ܬܟܘܢ. ܡܛܠܗܢܐ ܕܝ݂ܢܐ ܝܬܝܪܐ ܥܠܝܟܘܢ. ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܒܢܝ̈. ܬܗܘܐ ܫܪܝܪܐ ܠܟܘܢ ܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐ ܒܝܬ ܐܝܢ ܘܠܐ. ܕܝܗܒ ܐ̱ܢܐ ܛܘܒܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܳܥܶܝܢ ܚܙܝܪ̈ܐ ܒܫܳܛܝܘܬܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡ݂ܪ ܛܘܒܢܐ ܐܬܬܘܝ݂. ܘܰܐܥܝ݂ܩ ܪܘܚܐ ܕܟܠܗܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ܆ ܘܫܪܝ ܗܘܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܠܡܶܒܟܳܐ ܘܠܡܬܡܰܪܡܳܪܘ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܣܡ ܗܘܐ ܒܪܥܝܢܗ ܕܢܚܘܬ ܗܘܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܘܢܶܥܩܘܪ ܒܝܬ ܢܘܪܐ ܕܣܳܓܕ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ. ܘܰܢܨܰܚܶܐ ܠܡܠܟܐ ܘܢܶܡܚܶܐ ܠܡܓܘ̈ܫܐ ܘܢܨܰܥܰܪ ܠܚܰܢ̈ܦܐ ܐܝܟ ܕܢܶܣܰܩ ܪܘܓܙܗ ܕܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܘܢܶܩܛܠܝܘܗܝ. ܘܐܦ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܢܚܶܬ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܠܐܪܥܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܘܨܰܥܰܪ ܘܡܚܳܐ ܠܚܰܢܦ̈ܐ ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܐܘܫܛ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܝ̈ܐ. ܢܦܠܬ݀ ܗܘܬ݀ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܠܬܐ ܘܰܪܬܝ݂ܬܐ ܘܟܠ ܐ̱ܢܫ ܕܳܚܠ ܗܘܐ ܕܢܡܰܠܠ ܩܕܡܘܗܝ.

 

ܥܠ ܐܢܢܦܘܪ̈ܐܣ ܕܕܰܓܳܠܘܬܐ ܕܟܬܒܘ ܪ̈ܫܝܥܐ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܝܢ ܪ̈ܫܝܥܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܙܒܢܐ ܗܘܐ؟؟؟؟ ܡܛܠ ܕܡܬܩܰܦܚܝ݂ܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܢܨܝܚܐ ܥܒܰܕܘ ܗܘܘ ܐܢܢܦܘܪ̈ܐܣ ܒܕܰܓܠܘ݂ܬܐ܆ ܘܫܕܪܘ ܗܘܘ ܠܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ. ܘܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܒܐܢܢܦܘܪ̈ܐܣ ܕܕܓ̈ܠܐ ܟܬܝ̈ܒܢ ܗܘܝ̈: ܗܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܪܫܝܥܐ ܘܡܰܛܥܝܳܢܐ ܕܗܰܝܡܢܬܗ ܡܠܟܘܬܟ ܥܠ ܟܠܗ ܐܘܚܕܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ܆ ܐܳܟܶܠ ܒܣܪܐ ܣܓܝܐܐ ܘܫܳܬܶܐ ܚܡܪܐ ܕܠܐ ܟܰܝܠܐ ܘܡܣܰܦܰܪ ܣܥܪܗ ܒܕܡܘ݂ܬܐ ܕܩܠܝ݂ܪ̈ܝ݂ܩܐ. ܗܐ ܡܚܰܦܰܝ ܠܗ ܪܝܫܗ ܒܐܣܟܡܐ ܕܐܒܝ݂ܠܘܬܐ. ܘܡܰܛܥܶܐ ܠܥܠܡܐ ܒܚܙܳܬܐ ܘܡܚܰܘܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܠܐ ܝܳܬܒ܆ ܘܡܰܓܶܣ ܥܠ ܡܐܢ̈ܐ ܪ̈ܟܝ݂ܟܐ ܡ݂ܢ ܪܡܫܐ ܘܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ. ܘܟܕ ܡܚܰܘܐ ܕܡ݂ܢ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܡܩܰܒܠ ܕܗܒܐ܆ ܡܠܶܝܢ ܠܗ ܒ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܡ݂ܢ ܕܕܝܢ̈ܐ ܘܡ݂ܢ ܚܛܘ݂ܦܝܐ ܕܡܣܟܢ̈ܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܢܢܦܘܪ̈ܐܣ ܕܥܘܠܐ ܠܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡܠܟܐ ܐܬܩܪ̈ܒܝ܆ ܙܥ ܡܠܟܐ ܘܐܬܕܡܪ ܗܘܐ ܒܡܪܚܘܬܐ ܕܥܘ̈ܠܐ ܘܒܰܛܠܘܡܝܐ ܕܡܶܠܝ̈ܗܘܢ. ܘܐܣܬܟܠ ܡܠܟܐ ܒܬܪܥܝܬܗ ܕܗܢܐ ܡܶܐܟܠܩܪܨܐ ܗ̇ܘ ܕܓܠܐ ܕܐܝܟܢܐ ܣܠܶܩ ܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ݂̈ܢ ܠܡܕܝ̈ܢܬ ܡܠܟܘܬܐ. ܪ̈ܳܚܡܘܗܝ ܕܝܢ ܕܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܠܟܐ܆ ܟܬܒܘ ܗܘܘ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܣܘܪܗܳܒܐ ܘܫܕܪܘ ܗܘܘ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܠܡܕܢܚܐ ܕܢܣܪܗܒ ܘܢܶܣܩ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܐܝܟ ܕܡܛܠ ܐܢܢܦܘܪܐ ܕܪ̈ܫܝܥܐ ܐܬܩܪܝܬ݀. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܟܕ ܩܒܠ ܐܓܪܬܐ ܕܪ̈ܳܚܡܘܗܝ܆ ܣܪܗܒ ܘܣܠܶܩ ܗܘܐ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܘܐܬܚܙܝ ܠܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܝܗܝ ܗܘܐ ܠܛܘܒܢܐ ܣܓܝ ܚܕܝ݂. ܘܰܪܗܶܛ ܠܐܘܪܥܗ ܕܢܨܝܚܐ܆ ܘܥܰܦܩܗ ܘܢܰܫܩܗ ܟܕ ܚܳܕܶܐ ܘܕܐܨ. ܘܐܪܡܝ݂ ܡܠܟܐ ܐܝܕܗ ܥܠ ܣܥܪܗ ܕܢܨܝܚܐ ܘܓܰܫܗ ܘܪܘܰܙ ܡܠܟܐ ܘܓܚܶܟ ܘܩܥܳܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܗܐ ܡܫܰܚܪ̈ܢ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܕܟܠܗܘܢ ܕܓ̈ܠܐ. ܘܗܐ ܫܩܝ݂ܠܝ݂ܢ ܘܳܝܐ ܘܥܳܝܐ ܟܠܗܘܢ ܛܠܘ̈ܡܐ ܘܥܳܫܘ̈ܩܐ܆ ܢܒܗܬܘܢ ܐܳܟܠܰܝ̈ ܩܪܨܐ ܕܫܪܝܪܐ ܒܟܠܙܒܢ. ܘܢܺܐܒܕܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܙܕܝܩܐ ܡܓܰܕܦܝܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܚܰܘܝܗ ܡܠܟܐ ܠܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܗܠܝܢ ܐܢܢܦܘܪ̈ܐܣ ܕܐܫܬܕܪ̈ܝ ܗܘܝ̈ ܡ݂ܢ ܐܳܟܠܰܝ̈ ܩܪܨܐ. ܘܥܢܳܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܥܰܒܕܘ̈ܗܝ: ܗܐ ܒܗܠܝܢ ܐܢܢܦܘܪ̈ܐܣ ܕܕܓ̈ܠܐ ܟܬܝܒ ܕܣܥܪܗ ܕܪܝܫܗ ܕܒܪܨܘܡܐ ܡܣܰܦܰܪ ܗܘܐ. ܗܐ ܒܥܝ̈ܢܝܢ ܚܳܙܝܢܢ؟؟؟؟ ܠܗ ܠܣܥܪܗ܆ ܕܥܦܝ݂ܦ ܥܠ ܬܠܬ ܙܒܢܝ݂̈ܢ ܡ݂ܢ ܪܝܫܗ ܘܥܕܡܐ ܠܥܶܩ̈ܒܰܘܗܝ. ܠܡܰܢܘ ܗܟܝܠ ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܗܝܡܢ ܘܢܰܫܰܪ؟ ܠܗ ܠܣܘܥܪܢܐ ܕܒܥܝ̈ܢܝܢ ܚܳܙܝܢܢ ܠܗ܆ ܐܘ ܠܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܡܪ̈ܰܡܝܳܢܐ؟ ܥܠ ܣܩܪ̈ܐܣ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ ܕܟܬܰܒ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܘܥܠ ܡܘܬܗ ܕܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܙܥܘܪܐ

 

ܘܗܦܰܟ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܘܟܬܒܘ ܣܩܪ̈ܐܣ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܝܢ ܕܪܘܪܒܝܢ ܘܫܒܝܚܝ݂ܢ ܡ݂ܢ ܩܕܡܝ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܢܫܕܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܠܟܠ ܐܬܪ. ܘܐܦ ܡܛܠ ܕܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܘܡܛܠ ܩܘܝܳܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܝܢ ܕܘܳܠܝܐ ܗܘܬ݀ ܗܕܐ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡ݂ܢ ܙܒܢ̈ܐ ܒܥܕܢܗ ܢܬܡܰܠܶܐ. ܙܒܢܐ ܓܝܪ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܕܫܠܡܐ ܡ݂ܢ ܒܪܝܫܝܬ ܣܝ݂ܡܝ݂ܢ. ܗܟܢܐ ܣܝ݂ܡܝ݂ܢ ܙܒܢܐ ܕܚܕܘ̈ܬܐ ܘܕܐܘܠܨܢܐ ܘܕܡܪ̈ܕܘܬܐ ܘܕܫܠܡܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܡܝܬ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܒܙܒܢ̈ܐ ܕܫܠܡܐ. ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܕܐܘܠܨܢܐ ܒܕܢܗ ܡܣܰܪܗܶܒ ܗܘܐ ܠܡܶܐܬܐ. ܟܬܝܒ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܛܒܬܐ ܐܳܬܝܐ܆ ܛܘܒ ܕܝܢ ܠܓܒܪܐ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܬܐܬܐ. ܘܒܝܫܬܐ ܐܳܬܝܐ ܘܥܬܝܕܐ ܗܝ ܠܡܶܐܬܐ܆ ܐܠܐ ܘܳܝ ܠܓܒܪܐ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܐܳܬܝܐ. ܐܦ ܝܘ݂ܫܝܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܠܒܶܫ ܛܢܢܐ ܕܐܠܗܐ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܐ܆ ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܐܠܗܐ: ܒܙܒܢܐ ܕܡܠܶܐ ܗܘܐ ܛܢܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܨܒܝܢܝ̈ ܫܰܡܠܺܝܬ܆ ܘܫܦܪܬ݀ ܩܕܡܝ. ܘܐܦ ܐܢܐ ܐܰܚܶܒܬܟ ܐܝܟ ܕܠܕܘܝܕ ܐܒܘܟ. ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܕܠܟ ܐܰܣܠܺܝܬ݂ ܘܨܠܘܬܟ ܫܳܛܶܬ݂܆ ܐܠܐ ܙܒܢܐ ܕܡܪܕܘܬܗ ܕܥܡܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܣܪܗܒ ܩܕܳܡܝ. ܡܛܠܗܕܐ ܟܳܢܫ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܠܘܬ ܐܒܗܝ̈ܟ ܒܫܠܡܐ ܕܠܐ ܬܚܙܐ ܒܝܫܬܐ ܕܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܐ ܥܠ ܥܡܝ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܟܢܫ ܝܘܫܝܐ ܒܫܠܡܐ ܠܘܬ ܡܪܗ܆ ܘܒܬܪܟܢ ܐܬܬ݀ ܒܝܫܬܐ ܟܠ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܗ ܕܡܪܩܝܢܘܣ ܡܠܟܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܝܘ̈ܡܬܗ ܕܡܠܟܐ ܕܬܐܘܕܣܝܘܣ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ….؟؟؟؟ ܒܫܢܬ ….؟؟؟ ܘܩܘܝ ܒܡܠܟܘܬܐ ܡܒ؟؟؟ ܒܥܕ̈ܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܡܠܟ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܕܡܣܪܗܒ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܕܒܘܚܪܢܐ ܠܡܬܬ؟؟؟؟܆ ܡܛܠܗܕܐ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܟܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܐܪܥܐ؟؟؟ ܡܡܠܟܐ ܗܘܬ݀ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܡܪܩܝܢܐ ܥܘܠܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܓܠܝ ܙܒܢܐ ܕܒܘܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ ܒܟܬܒ̈ܐ ܟܠܗܘܢ. ܘܐܠܘܠܐ ܕܝܢ ܕܗ݂ܘ ܥܕܢܐ ܬܒܰܥ ܠܢ ܕܠܬܫܥܝܬܗ ܕܒܪܨܘܡܐ ܢܨܝܚܐ ܢܶܚܬܘܡ܆ ܨܒܐ ܗܘܺܝܬ ܕܶܐܦܰܫܩ ܘܐܚܘܐ ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܟܬܒ̈ܐ ܦܬܓܡ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܐܡܝܪܝܢ ܥܠ ܙܒܢ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܠܝܬ ܓܝܪ ܟܬܒܐ ܫܪܝܪܐ܆ ܐܦܠܐ ܚܕ ܕܣܦܝ݂ܩ ܡ݂ܢ ܬܚܘܝ݂ܬܗ ܕܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܒܘܚܪܢܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ ܢܣܰܒ ܗܘܐ ܪܥܝܢܐ ܡܚܰܒܠܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ ܢܣܰܒ ܗܘܐ ܪܥܝܢܐ ܡܚܰܒܠܐ ܕܢܫܰܠܡ؟؟؟؟ ܠܐܪ̈ܣܝܣ ܕܒܝܬ ܣܝ݂ܡܘܢ ܚܪܫܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܬܩܪܝܬ݀ ܕܦܘܠܐ ܫܡܝ݂ܫܛܝܐ ܗ̇ܘ ܕܗܘܳܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܒܐܢܛܘܟܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܗܢܐ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܛܥܝܢܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܬܥܒܕ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܘܡܛܠܬܗ̇ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܕܚܠܬܐ ܡܣܰܝܰܒܬܐ ܐܰܚܪܶܡܬܗ ܣܘܢܢܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܒܐܦܣܘܣ ܘܐܫܬܕܝ݂ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܕܐܣܘܐ ܓܘܝܬܐ؟؟؟؟؟ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܡܪܩܝܢܐ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ  ܒܝܫܬܐ ܢܦܰܠ܆ ܘܫܕܪ ܘܟܢܫ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ  ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܘܬܗ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܢܣܛܘܪ ܥܕܟܝܠ ܚܰܝ ܗܘܳܐ ܘܠܐܟܣܘܪܝܐ ܫܕܶܐ ܡ݂ܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܟܬܰܒ ܡܪܩܝܢܐ ܠܡܠܟܐ ܣܩܪܐ ܘܫܕܪܗ ܠܢܣܛܘܪ ܐܝܟ ܕܢܰܝܬܝܘܗܝ ܡ݂ܢ ܐܟܣܘܪܝܐ ܠܘܬܗ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܛܥܝܢܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܕܩܒܠܗ̇ ܗܘܐ ܕܡܠܟܐ܆ ܡܚܳܝܗܝ ܡܠܐܟܗ ܕܐܠܗܐ ܘܐܬܡܣܝ݂ ܠܫܢܗ ܘܪܦܬ݀ ܟܠܗ ܦܓܪܗ ܒܬܘܠܥ̈ܐ ܘܐܬܚܒܠ ܦܪܨܘܦܗ ܘܡܝܬ. ܘܨܒܳܐ ܗܘܐ ܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܢܫܕܪܝܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܗ̇ܝ ܕܥܒܕ ܗܘܐ ܡܶܐܟܠܩܪܨܐ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܪܥܝܢܐ ܕܟܦܘܪܘܬܐ ܕܢܣܛܘܪ ܫܳܠܡܝܢ ܗܘܘ܆ ܢܦܠܘ ܗܘܘ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ ܘܐܫܕܘ ܗܘܘ ܢܦܫܗܘܢ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܝܗ̇ ܕܡܠܟܬܐ. ܐܡܠܟ ܡܪܩܝܢܘܣ ܪܫܝܥܐ ܫܢܬ ܢܣܒ ܘܫܰܠܡ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܡܰܣܠܝܬܐ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ. ܘܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܗܘܘ ܐܢܘܢ ܒܦܝܳܣܐ ܣܓܝܐܐ ܕܠܐ ܢܰܬܘܢܝܗܝ ܠܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܕܝܠܗܘܢ. ܕܚܠܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܡܢܗ ܕܢܨܝܚܐ ܛܒ. ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܕܐܢܗܘ ܕܳܐܬܐ ܢܨܝܚܐ ܠܬܡܢ܆ ܠܐ ܡܬܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ ܡܣܰܝܒܐ ܕܟܳܦܘܪܘܬܗܘܢ. ܘܥܢܘ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܓ̈ܠܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܡܠܟܐ ܘܠܡܠܟܬܐ: ܒܢܶܟܠܐ ܕܗܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܡܬܩܪܐ ܙܕܝܩܐ܆ ܪܝܫܐ ܗܘ ܕܚܪ̈ܫܐ ܘܕܡܓܘ̈ܫܐ ܐܦ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܥܳܒܕ ܡ݂ܢ ܚܪܫܘܬܐ ܗܘܝ̈ܢ. ܐܦ ܕܝܘ̈ܐ ܘܪ̈ܘܚܐ ܒܝܫ̈ܬܐ ܕܡܰܦܩ ܡ݂ܢ ܚܪܫܘܬܐ ܢܦܩܝܢ. ܐܦ ܝܘܠܦܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܠܦ ܛܥܝܘܬܐ ܗܝ ܕܡܓܘ̈ܫܐ. ܐܢܗܘ  ܗܘ ܠܡ ܕܳܐܬܶܐ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܕܝܠܟܘܢ܆ ܐܦ ܠܢ ܘܠܗܘܢ ܒܝܕ ܚܶܪ̈ܫܘܗܝ ܙܳܟܐ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܡܠܟܐ ܘܡܠܟܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܗܠܝܢ܆ ܕܚܠܘ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܛܒ. ܘܐܬܟܫܶܠܘ ܗܘܘ ܒܗ ܕܢܰܝܬܘܢܝܗܝ ܨܐܕܝܗܘܢ ܘܐܦ ܣܰܩܪܘܗܝ ܘܣܢܐܘܗܝ ܡ݂ܢ ܟܠܗ ܢܦܫܗܘܢ ܥܠ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܗܘܬ݀ ܒܟܠܩܝ݂ܕܘܢܐ ܫܢܬ ܢܣܒ ܕܝܘܢܝ̈ܐ. ܗܝܕܝܢ ܥܒܕܘ ܗܘܘ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܒܝܬܩܢܝܐ؟؟؟؟. ܟܕ ܝܬܒܬ݀ ܗܘܬ݀ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܒܟܠܩܝ݂ܕܘܢܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܐܨܛܠܝ݂ܘ ܒܬܪ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܪ̈ܣܝܣ ܒܝܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡܚܪܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܚܙܐܘܗܝ ܠܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ ܘܠܐܢ̱ܬܬܗ ܦܘ݂ܠܟܪܝܐ ܕܐܨܛܠܝ݂ܘ ܒܬܪܗ̇ ܕܗܕܐ ܐܪ̈ܣܝܣ ܒܝܫܬܐ܆ ܒܥܰܘ ܐܦ ܗ݂ܢܘܢ ܬܘܒ ܕܢܫܬܰܦܪܘܢ ܠܗܘܢ. ܘܦܢܰܘ ܩܒܠܘܗܝ ܠܝܘܠܦܢܐ ܡܣܰܝܒܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܩܪܐ ܕܬܪܝܢ ܟܝܳܢܝ݂̈ܢ. ܘܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡ݂ܢ ܩܕܝ݂ܡ ܟܦܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ܆ ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܪܪܐ. ܗܢܐ ܫܡ ܟܝܳܢܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܟܠܗܝܢ. ܟܠܡܕܡ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܡ ܟܝܳܢܐ܆ ܥܒܝ݂ܕܐ ܗܘ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ݂ܢ ܐܠܗܘܬܐ܆ ܠܝܬ ܠܗ ܫܡ ܟܝܳܢܐ. ܡܛܠ ܕܡ݂ܢ ܐܝܬܘܬܐ ܡܬ؟؟؟؟ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܥܒܝ݂ܕܐ܆ ܡܬܟܰܢܐ ܟܝܳܢܐ ܡܛܠ ܕܐܬܬܟܝܢ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܬܩܪܐ ܐܝܬܝܐ܆ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܠܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ ܕܐܬܬܟܝܢ ܡܫܝܚܐ ܐܠܐ ܟܬܝܒ ܕܟܠܡܕܡ ܒܗ ܡ݂ܢ ܡܟܳܢ. ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡܫܝܚܐ ܕܒܗ ܐܬܟܝܢ ܟܠ ܐܦܠܐ ܡܫܚܐ ܡܬܩܪܐ ܟܝܢܐ. ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ؟؟؟ ܕܡܫܝܚܐ. ܕܐܝܢܐ ܕܩܒܠ ܣܗܕܘܬܗ ܚܬܡ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ. ܘܬܘܒ ܐܡܝܪ ܥܠܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܦܪܘܩܢ ܕܗܢܐ ܒܪܗ ܕܐ̱ܢܫܐ. ܐܒܐ ܚܬܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܘܬܘܒ ܐܡܝ݂ܪܥܠܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ. ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܕܠܗ ܬܫܒ̈ܚܢ ܘܒܘܪ̈ܟܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܟܠܗܘܢ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܬܪܝܢ ܟܝܳܢܝ݂̈ܢ ܡܰܚܪܡܐ ܗ̇ܘ. ܟܬܝ݂ܒ ܓܝܪ ܕܚܙܰܝܢ ܫܘܒܚܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܫܘܒܚܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܕܡ݂ܢ ܐܒܐ. ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܬܪܝܢ ܟܝܢ̈ܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝ݂ܢ ܕܢܩܪܘܢܝܗܝ ܝܚܝܕܝܐ. ܡܛܠ ܕܐܡܪܝܢ: ܕܬܪܝܢ ܠܡ ܟܝܳܢܝ݂̈ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܐܠܗܐ ܡܫܠܡܢܐ ܘܒܪܢܫܐ ܡܫܠܡܢܐ. ܘܟܠ ܐܝܢܐ ܕܗܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܕܠܫܢܗ ܠܝܬ ܠܗ ܡܢܳܬܐ ܘܝܪܬܘܬܐ ܥܡ ܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ. ܬܪܝܢ ܟܝܳܢܝ݂̈ܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܨܝܢ ܕܚܕ ܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ ܢܬܩܪܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܣܗܶܕ ܐܠܗܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܡܛܠ ܒܪܗ ܟܕ ܥܡܰܕ ܒܝܘܪܕܢܢ ܠܐ ܐܡ݂ܪ ܐܠܗܐ ܕܗܠܝܢ ܒܢܝ̈ ܘܚܒܝ̈ܒܐ ܐܝܟ ܕܠܬܪܝܢ. ܐܠܐ ܐܡ݂ܪ ܐܠܗܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ: ܕܗ̇ܢܘ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܐܝܟ ܕܠܚܕ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܒܟܠܩܝ݂ܕܘ݂ܢܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܬܟܢܫܘ ܗܘܘ܆ ܗܘܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡ݂ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܛܳܥܝܢ ܗܘܘ܆ ܐܠܐ ܩܠܝܠ ܡܢܗܘܢ. ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܒܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ ܡ݂ܢ ܫܪܝܪ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܐܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܕܳܚܠܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܡܠܟܐ ܒܥܰܘ ܕܢܫܬܰܦܪܘܢ ܠܗ. ܕܚܶܠܘ ܗܘܘ ܓܝܪ ܡ݂ܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܗܘܬ݀ ܨܐܕܝܗܘܢ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܡ݂ܢ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܕܚܠܝܢ ܗܘܘ ܕܓܠܝܐܝܬ ܢܘܕܘܢ ܒܗ. ܪܚܶܡܘ ܗܘܘ ܓܝܪ ܫܘܒܚܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܫܘܒܚܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܫܠܡܬ݀ ܨܐܕܝܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܢܣܒܝ̈ ܒܐܦ̈ܐ ܗ̇ܝ ܡܠܬܐ ܕܐܡܝܪܐ ܠܢܒܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܩܡ ܒܟܢܫܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܘܒܓܘ ܐܠܗܐ ܢܕܘܢ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܕܳܝܢܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܥܘ̈ܠܐ ܘܒܐܦ̈ܐ ܕܪ̈ܫܝܥܐ ܢܣܒܝܬܘܢ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܡܪܶܬ ܕܐܠܗܝ݂̈ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܘܒܢܘ̈ܗܝ ܕܡܪܝܡܐ ܟܠܟܘܢ܆ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܬܡܘܬܘܢ ܘܐܝܟ ܚܕ ܡ݂ܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܬܶܦܠܘܢ. ܘܐܬܡܠܝܬ݀ ܗܘܬ݀ ܨܐܕܝܗܘܢ ܕܟܗ̈ܢܐ ܕܣܛܰܘ ܡ݂ܢ ܫܪܪܐ ܗ̇ܝ ܡܠܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܒܝܕ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܬܟܬܒܬ݀. ܟܠܗܘܢ ܣܛܘ ܐܟܚܕܐ ܘܐܣܬܠܝܘ ܘܐܠܗܐ ܢܒܕܪ ܓܪ̈ܡܝܗܘܢ ܡܛܠ ܕܫܦܪܝܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܗܬܘ. ܘܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܐܣܠܝ݂ ܐܢܘܢ.

 

ܥܠ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܪܒܬܐ.

 

ܗܢܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܗܢܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܪܒܬܐ܆ ܠܐ ܕܚܶܠ ܡ݂ܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܘܠܐ ܩܒܠ ܡܢܗ ܠܝܘܠܦܢܐ ܡܰܣܠܝܐ ܕܟܦܘܪܐ. ܘܢܦܰܩ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢܗ̇ ܕܣܘܢܢܕܘܣ ܕܥܘ̈ܠܐ ܘܢܦܩܘ ܒܬܪܗ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܢܦܩܬ݀ ܡܠܟܬܐ ܒܠܠܝܐ ܥܡ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܐܬܬ݀ ܢܦܠܬ݀ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܘܒܥܝܐ ܗܘܬ݀ ܡܢܗ ܕܢܨܝܚܐ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܐܝܟ ܕܢܫܠܡ ܠܨܒܝܢܗ ܕܝܠܗ̇ ܘܕܒܥܠܗ̇. ܘܥܢܬ݀ ܡܠܟܬܐ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ ܠܕܝܘܣܩܘܪܘܣ: ܩܒܠ ܡܪܝ ܒܥܘܬܗ̇ ܕܐܡܬܟ ܘܥܒܶܕ ܨܒܝܢܐ ܕܒܪܬܟ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܡܬܟ ܐܝ݂ܬܝ ܘܒܪܬܟ܆ ܘܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܝ ܕܝܠܟ ܗܘ݂. ܘܐܢܐ ܩܢܘܡܝ ܕܝܠܟ ܐܝ݂ܬܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ̇: ܠܐ ܡܟܝܠ ܬܩܪܝ݂ܢܝ݂ܢܝ ܐܒܐ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܐ ܡܟܝܠ ܐܒܘܟܝ܆ ܐܦܠܐ ܐܢ̱ܬ ܒܪܬܐ ܕܝܠܝ܆ ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟܝ ܕܝܠܝ ܗ݂ܘ܆ ܐܦܠܐ ܫܘܬܦܘܬܐ ܐܝܬ ܠܟܝ ܥܡܝ ܡܛܠ ܕܫܒܩܬܝ ܐܘܪܚܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܰܪܕܰܝܬܝ ܒܬܪ ܛܥܝܘܬܐ ܠܚܫܘܟܐ. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܡܠܟܬܐ ܦܘܠܟܪܝܐ ܒܡ̈ܠܐ ܐ̱ܚܪ̈ܝܢܬܐ ܣܓܝ ܐܦܝܣܬܗ ܠܛܘܒܢܐ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ܆ ܘܠܐ ܨܒܐ ܕܢܩܒܠ ܦܝܣܗ̇. ܘܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܕܟܠܗܝܢ ܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܐܢܗܘ ܕܠܐ ܨܒܐ ܐܢ̱ܬ ܡܬܬܦܝܣ ܐܢ̱ܬ ܠܝ܆ ܟܘܪܣܝܐ ܕܟܗܢܘܬܟ ܫܩܠܝ݂ܢܢ ܠܗ ܡܢܟ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܐܢ ܟܘܪܣܝܐ ܕܩܝܣܐ ܫܩܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܢܝ܆ ܬܪܘܢܘܣ ܕܐܬܩܢ ܠܝ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܨܝܢܬܘܢ ܠܡܣܒܗ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܬ݀ ܗܘܬ݀ ܡܠܟܬܐ ܡܢܗ ܕܢܨܝܚܐ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ܆ ܗܦܟܬ݀ ܗܘܬ݀ ܠܒܝܬܗ̇ ܟܕ ܟܪܝܐ ܠܗ: ܘܡܥܳܩܐ ܛܒ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܣܘܢܢܕܘܣ ܡܰܣܠܝܬܐ ܐܫܬܕܝ݂ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܢܨܝܚܐ ܡ݂ܢ ܬܡܢ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܘܩܘܝ. ܬܡܢ ܛܘܒܢܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ. ܘܬܡܢ ܒܐܟܣܢܝܐ ܫܰܠܡ ܝܘ̈ܡܬܗ ܘܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܒܣܝܒܘܬܐ ܛܒܬܐ ܘܐܬܥܦܝ ܒܐܝܩܪܐ ܣܓܝܐܐ.

 

ܥܠ ܡܐܪܝ݂ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܩܳܪܬ ܕܒܥܐܪܒܝܐ.

 

ܐܦ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܝܢ ܡܐܪܝ݂ ܗܘ ܕܥܒܝܕ ܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܥܰܪ̈ܒܝܐ܆ ܣܓܝ ܣܒܰܠ ܗܘܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ. ܠܒܶܫ ܕܝܢ ܛܢܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܗܢܐ ܡܐܪܝ݂ ܛܘܒܢܐ. ܘܥ݂ܠ ܩܡ ܒܢܝܬ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܟܕ ܝܬܒܝܢ ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܡܐܪܝ݂ ܘܐܡ݂ܪ: ܡܢܐ ܟܝ ܥܒܕܬ݀ ܟܢܘܫܬܐ ܕܫܐܕ̈ܐ: ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܟܦܘܪ̈ܐ ܚܰܪܩܘ ܗܘܘ ܫܢܝ̈ܗܘܢ ܥܠܘܗܝ ܘܐܬܕܚܠܘ ܘܐܬܫܓܫܘ ܪܘܪܒܐܝܬ. ܘܐܪܡܝܘ ܗܘܘ ܡܥܦܪܐ ܒܩܕܳܠܗ ܕܢܨܝܚܐ ܘܓܰܪܘܗܝ ܒܡܨܥܬܐ ܕܣܘܢܢܕܘܣ ܘܗܘܘ ܡܛܰܒܥܝܢ ܠܗ ܥܠ ܟܪܣܗ ܘܓܳܣܐ ܗܘܐ ܕܡܐ ܘܦܶܪܬܐ ܫܕܐ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܦܘܡܗ ܘܗܘܘ ܡܳܚܶܝܢ ܠܗ ܘܡܫܬܢܕܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܥܕܡܐ ܕܩܰܪܝܒ ܗܘܐ ܠܡܡܬ݀. ܘܓܪܘܗܝ ܘܐܦܩܘ ܫܕܐܘܗܝ ܒܫܘܩܐ. ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܕܡܝܬ ܠܗ. ܘܥܠܬ݀ ܒܗ ܢܦܫܗ ܒܛܘܒܢܐ ܡܐܪܝ. ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܥܕܢܐ ܥ݂ܠ ܬܘܒ ܩܡ ܠܗ ܒܡܨܥܬܐ ܕܣܘܢܢܕܘܣ ܘܩܥܳܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܡܢܐ ܟܝ ܥܒܕܬ݀ ܟܢܘܫܬܐ ܕܫܐܕ̈ܐ؟ ܘܬܘܒ ܐܪܡܝܘ ܡܥܦܪܐ ܒܩܕܠܗ ܕܢܨܝܚܐ ܡܐܪܝ ܘܓܰܪܘܗܝ ܘܡܚܐܘܗܝ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܕܒܩܕܡܝܬܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܡܐܪܝ ܓܒܪܐ ܗܘܐ ܣܒܐ ܘܓܒܪܐ ܚܠܝ݂ܨܐ ܗܘܐ܆ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܨܘ̈ܡܐ܆ ܘܢܙܝܪܐ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܠܚܡܐ ܘܡ݂ܢ ܡܫܚܐ ܘܡ݂ܢ ܚܡܪܐ ܘܡ݂ܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܓܪܝܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܡܐܪܝ݂ ܘܡܫܬܢܕܝܢ ܒܗ. ܘܐܘܒܠܘܗܝ ܚܒܫܘܗܝ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܐܘܒܠܘܗܝ ܒܠܠܝܐ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܫܩܒܘܗܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܡܐܪܝ ܣܠܶܩ ܗܘܐ ܠܪܗܘܡܝ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܬܡܢ. ܘܐܬܩܒܪ ܡ݂ܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܒܗ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܒܘܠܒ̈ܳܐ ܫܕܪ ܗܘܐ ܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝ ܘܩܛܠܘ ܗܘܘ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܬܠܬܝܢ ܐܠܦܝ݂̈ܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ. ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܒܡܘܕܝܢܘܬܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܫܪܪܐ ܡܝܬܘ ܗܘܘ܆ ܥܠܗ̇ܝ ܕܫܕܪ ܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܦܘܪܫܢܐ ܘܫܕܪ ܗܘܐ ܬܘܒ ܠܐܘܪܫܠܡ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܘܣܥܰܪ ܬܡܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܘܐܬܩܛܠܘ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܐܪܥܐ ܕܦܠܣܛܝ݂ܢܝ݂ ܒܗ̇ܢܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܝܟ ܬܠܬܝܢ ܐܠܦܝ݂̈ܢ ܘܚܡܫܡܐܐ ܓܒܪ̈ܝ݂ܢ܆ ܘܗ݂ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܣܘܓܗܘܢ ܟܗ̈ܢܐ ܗܘܘ ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܫܝܚܐ ܡܝܬܘ ܗܘܘ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܫܬܕܝܘ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܢܦܠܘ ܗܘܘ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡܪ̈ܛܘܛܝܗܘܢ ܐܬܚܛܦܘ ܗܘܘ ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡ݂ܢ ܥܘܡܪ̈ܝܗܘܢ ܐܬܕܪܦܘ ܗܘܘ ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡ݂ܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܬܛܪܕܘ ܗܘܘ. ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡ݂ܢ ܛܘܗܡܗܘܢ ܐܬܢܟܪܝܘ ܗܘܘ ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܬܘܒ ܠܡܕܒܪܐ ܥܪܩܘ ܗܘܘ. ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܠܐܬܪܐ ܡܬܪܕܦܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܘܕܝܢ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܙܩܝܦܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܠܳܐܐ ܗܘܐ ܒܡܠܬܐ ܘܒܥܒܕܐ. ܘܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܕܠܐ ܢܫܬܡܥܘܢ ܠܦܘܩܕܢܗ ܕܡܠܟܐ ܘܕܠܐ ܢܩܰܒܠܘܢ ܕܝܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܟܦܘܪ̈ܐ ܘܠܐ ܢܶܣܛܘܢ ܡ݂ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܠܐ ܢܗܘܘܢ ܩܳܪܝܢ ܠܗ ܬܪܝܢ ܟܝܳܢܝ݂̈ܢ ܠܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ ܘܠܐ ܢܣܝ݂ܢܘܢ ܣܶܕܩ̈ܐ ܘܦܘܠܓ̈ܐ ܒܚܕ ܒܪܐ ܫܪܝܪܐ. ܘܠܐ ܢܶܟܦܪܘܢ ܒܨܠܝܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ. ܚܕ ܘܠܐ ܬܪܝܢ ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܒܘܗܝ ܕܠܗ ܝܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܠܥܠܡܝܢ.

 

ܡܛܠ ܡܐܟܠܩܪܨܐ ܕܗܘܳܐ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ݂ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܢܦܠܘ ܗܘܘ ܕܚܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܠܡܐ ܡܗܦܟ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܟܠܗܝܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܓܠܐ ܕܬܪܝܢ ܟܝܳܢܝ݂̈ܢ. ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܗ̇ܢܘܢ ܚܕ ܠܚܕ ܡܟܝܠ ܡܫܟܚܝܢܢ ܠܡܥܒܕ ܕܚܢܢ ܐܝܟ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܛܰܝܢܢ. ܘܡܛܠ ܫܘܠܛܢܐ ܘܕܚܠܬܐ ܕܡܠܟܐ ܡ݂ܢ ܐܘܪܚܐ ܕܫܪܪܐ ܣܛܰܝܢܢ. ܘܐܢ ܛܒܐܝܬ ܘܐܢ ܒܝܫܐܝܬ܆ ܡܕܡ ܕܟܬܰܒܢܢ ܟܬܰܒܢܢ܆ ܘܐܢ ܒܚܛܗ̈ܐ ܘܐܢ ܒܙܕܝܩܘܬܐ. ܡܕܡ ܕܣܥܰܪܢܢ ܣܥܰܪܢܢ. ܘܐܢ ܐܡܪܝܢܢ …؟؟؟؟ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܕܒܝܫܐܝܬ. ܟܬܰܒܢܢ ܡܟܝܠ ܡܠܟ̈ܐ ܪܕܦܝܢ ܠܢ. ܘܐܢܕܝܢ ܦܳܝܫܝܢܢ ܒܫܶܠܝܐ ܠܘܬ …..ܫܢ؟؟؟؟ ܒܪܨܘܡܐ ܕܝܪܝܐ ܡܦܪܣܐ. ܘܐܢܕܝܢ ܒܚܝ̈ܐ ܫܒܩܝܢܢ ܠܗ ܐܦܠܐ ܣܟܠܘܬܢ ܡܨܝܐ ܢܛܫܐ؟؟؟. ܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܟܠܗܘܢ ܘܡܚܘܐ ܠܥܠܡܐ ܡܕܡ ܕܟܬܒܢܢ ܘܟܳܬܒ ܘܡܫܰܕܪ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܚܝܩܐ ܘܡܬܓܠܐ ܘܡܦܪܣܶܐ ܡܕܡ ܕܥܒܕܢܢ. ܘܡܫܬܡܥܝܢ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ. ܘܠܢ ܕܝܢ ܒܟܐܦ̈ܐ ܪܳܓܡܝܢ ܠܢ. ܘܣܳܠܩ ܬܘܒ ܠܪܗܘܡܝ ܪܒܬܐ ܘܡܘܕܥ ܡܠܟܐ ܘܠܐܢܛܝ݂ܢܘܣ ܘܡܫܬܡܥ ܠܡܠܬܗ ܘܡܫܕܪ ܘܡܘܩܕ ܠܢ ܒܚܝܝ̈ܢ ܘܗܢܐ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ ܙܥܘܪ ܗ݂ܘ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܗ݂ܘ ܕܡ݂ܢ ܡܘܬܐ ܢܦܰܨܝܢ. ܐܠܐ ܬܘ ܢܬܦܣܝ ܠܗ ܠܒܪܨܘܡܐ ܘܢܶܩܛܠܝܘܗܝ܆ ܕܠܡܐ ܢܡܝ݂ܬܢ ܠܟܠܢ. ܘܣܩܪܘܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܣܢܰܐܘܗܝ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ. ܘܟܠܝܘܡ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ. ܘܩܕܡ ܐܢ̱ܬܬܗ ܦܘܠܟܪܝܐ. ܘܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܣܬܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܙܝ݂ܛܝ݂ܡ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ. ܘܕܝܢ̈ܐ ܕܥܘܠܐ ܬܳܠܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܘܰܒܚܶܛܝܳܢ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܣܳܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ܆ ܘܡ̈ܠܐ ܕܓ̈ܠܬܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܘܣܘܪ̈ܚܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܒܬܪܗ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܘ ܘܒܰܥܒܳܕ̈ܐ ܒܝ݂̈ܫܐ ܡܩܰܛܪܓܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܐܦ ܛܳܝܫܝ݂ܢ ܗܘܘ ܒܗ ܡܘ݂ܡܝ̈ܗܘܢ ܣܢܝ̈ܐ. ܘܡܨܰܚܶܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܥܒܳܕܝ̈ܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܗ݂ܢܘܢ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘ܆ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܒܪܨܘܡܐ ܣܳܥܪ ܠܗ. ܝܘܠܦܢܐ ܡܣܰܝܒܐ ܕܠܒܝ݂ܟܝ݂ܢ ܗܘܘ ܒܬܪܗ ܕܝܠܗ ܣܳܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܡܩܝ݂ܡܝ݂ܢ ܗܘܘ ܡܬܪ̈ܓܡܳܢܐ ܕܙܺܐܦܐ ܒܥܕ̈ܬܐ ܘܒܟܢ̈ܫܐ. ܘܣܬܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܩܕܡ ܥܡܐ ܟܠܗ. ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܣܗ̈ܕܐ ܕܫܘܩܪܐ ܠܟܢܘ̈ܫܬܐ ܘܠܫܘ̈ܩܐ ܘܡܰܣܗܕܝܢ ܗܘܘ ܕܓܠܘܬܐ ܒܟܠ ܕܘܟܐ. ܘܐܝܟܐ ܕܚܳܙܝܢ ܗܘܘ ܕܡܬܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܬܪܝܢ ܟܝܳܢܝ݂̈ܢ ܐܦ ܗ݂ܢܘܢ ܒܬܪܝܢ ܟܝܳܢܝ݂̈ܢ ܡܘܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܠܒܪܨܘܡܐ ܢܨܝܚܐ ܟܦܘܪܐ ܩܳܪܶܝܢ ܗܘܘ. ܕܠܐ ܠܡ ܕܢܩܰܒܠ ܬܪܝܢ ܟܝܳܢܝ݂̈ܢ. ܘܐܝܟܐ ܕܚܳܙܝܢ ܗܘܘ ܬܘܒ ܕܠܐ ܡܬܩܒܠܝܢ ܬܪܝܢ ܟܝܳܢܝ݂̈ܢ ܠܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܥܳܫܩܝܢ ܗܘܘ܆ ܕܗܘܝܘ ܠܡ ܕܬܪܝܢ ܟܝܳܢܝ݂̈ܢ ܡܠܦ. ܘܐܝܟܐ ܕܚܳܙܝܢ ܗܘܘ ܬܘܒ ܕܐܝܬ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܟܦܪܝܢ ܒܗ̇ ܒܨܠܝܒܘܬܗ ܕܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ܆ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܒܪܨܘܡܐ ܢܦܰܩ ܠܗ ܡ݂ܢ ܫܪܪܐ ܘܡܓܕܦ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܐܨܛܠܒ. ܘܐܝܢܐ ܬܘܒ ܕܚܳܙܝܢ ܗܘܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܡܝܬ܆ ܛܠܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡܪܝܢ ܕܒܪܨܘܡܐ ܡܛܥܝܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܘܡܠܦ ܕܗ̇ܘ ܕܐܨܛܠܒ ܠܘ ܒܪܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ. ܘܟܠ ܐܝܟܐ ܕܚܳܙܝܢ ܗܘܘ ܬܘܒ ܕܐܝܬ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܡܩܒܠܝܢ ܝܘܠܦܢܐ ܡܣܰܝܒܐ ܕܢܣܛܘܪ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܢܝܳܚܐ ܕܪ̈ܳܚܡܘܗܝ ܕܢܣܛܘܪ ܕܗܢܐ ܠܡ ܟܦܘܪܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܐ ܨܒܳܐ ܕܢܩܒܠܝܘܗܝ ܠܢܣܛܘܪ. ܘܟܠ ܐܝܟܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܗܘܘ ܬܘܒ ܕܐܝܬ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܡܰܚܪܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܢܣܛܘܪ ܥܫܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡܪܝܢ ܕܗܢܐ ܠܡ ܕܓܠܐ ܒܪܨܘܡܐ ܝܘܠܦܢܗ ܕܢܣܛܘܪ ܡܠܦ. ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܩܕܡ ܟܠܢܫ ܬܳܢܶܝܢ ܗܘܘ ܕܢܶܣܢܶܝܘܗܝ ܥܠܡܐ ܠܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܒܝ̈ܫܬܐ ܬܘܒ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܣܓܝ̈ܐܢ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܟܰܫܠܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܥܰܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܠܘ ܕܝܢ ܡܫܟܚ ܐ̱ܢܐ ܕܢܶܪܫܘܡ ܐܢܘܢ ܒܟܬܒܐ ܠܟܠܗܘܢ ܙܝ݂ܛܝ݂ܡ̈ܐ ܣܢܝ̈ܐ ܕܡܪܫܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܒܢܨܝܚܐ. ܣܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܡ݂ܢ ܡܢܝ̈ܢܐ. ܘܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܥܛܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡ݂ܢ ܡܫܡ̈ܥܬܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ. ܗܐ ܕܝܢ ܠܒܝܬ ܕܝ݂ܢܐ ܡܩܰܕܡܝܢ ܠܗܘܢ ܩܘܛܪ̈ܓܐ ܕܦܘܡܝ̈ܗܘܢ. ܘܩܕܡ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܬܦܪܣܝܢ ܬܘܒ ܣܗܕ̈ܘܬܗܘܢ ܕܫܘܩܪܐ ܥܠܗ̇ܝ ܕܫܕܪ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ ܘܐܚܕܗ ܠܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܡܪܩܝܢܐ ܘܐܢ̱ܬܬܗ ܪܓܶܙܘ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܬܕܠܚܘ ܕܝܢ ܘܐܬܡܪܡܪܘ ܛܒ. ܘܫܕܪ ܗܘܘ ܦܪܣܛܓܡܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܠܘܚܡܐ ܠܩܡܝ݂ܣ ܐܘܟܝܬ ܐܝܓܡܘܢܐ ܚܕ ܕܥܒܝܕ ܗܘܐ ܥܠ ܡܥܠܝܐ ܕܝܡܐ ܐܝܟ ܕܢܐܚܕܝܘܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܢܰܝܬܶܝܘܗܝ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܠܗܘܢ ܐܟܠܝ̈ ܩܪܨܐ ܠܡܠܟܐ: ܐܢܗܘ ܕܝܢ ܕܫܒܩܝܢ ܠܒܪܨܘܡܐ ܡܛܥܝܢܐ ܒܚܝ̈ܐ܆ ܣܳܠܩ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܐܘܠܶܢܛܝܘܣܬ ܠܪܗܘܡܝ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܡܫܕܪ ܦܳܣܩ ܪ̈ܝܫܐ ܕܬܪ̈ܝܟܘܢ܆ ܘܐܦ ܠܢ ܕܝܠܢ ܒܝܡܐ ܫܳܕܐ ܠܢ. ܘܐܢܕܝܢ ܩܝܡܝܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗܕܐ ܠܚܝ݂ܡ؟؟؟؟ ܥܠܝܟܘܢ ܡܠܟܐ ܐܘ݂ܠܢܛܝܐ ܩܪܒܐ ܬܩܝܦܐ ܘܠܡܕܝܢ̱ܬܟܘܢ ܒܚܪܒܐ ܡܰܘܒܕ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܚܠܬܐ ܕܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝ. ܡܬܦܪܣ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ ܘܐܢ̱ܬܬܗ ܐܝܟ ܕܢܰܝܬܘܢܝܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ  ܨܐܕܝܗܘܢ. ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܚܰܣܝ݂ܪ̈ܰܝ ܗܘܢܐ ܕܐܢܗܘ ܕܳܐܬܶܐ …ܘܘܢ؟؟؟ ܡܬܪܦܐ ܡ݂ܢ ܪܥܝܢܗ ܘܕܳܚܠ ܘܡܫܬܥܒܕ ܠܨܒܝܢܗܘܢ ܘܫܳܠܡ ܠܗܘܢ.

 

ܐܬܐ ܕܥܓ:

 

ܕܝܩܐ ܕܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܓܒܪܐ ܪܗܘܡܝܐ ܘܟܕ ܐܶܙܰܠ ܗܘܐ ܕܝܢ ܦܪܘܣܛܓܡܐ ܕܡܠܟܐ ܠܩܘܡܝܘܣܛܰܢܺܝܰܐ؟؟؟؟. ܕܒܪ ܠܗ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܢܦܰܩ ܒܬܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܢܐܚܕܝܘܗܝ ….ܪܟܗ؟؟؟ ܥܠ ܓܢ̱ܒ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܚܕ ܕܫܡܗ̇ ܛܐܢܕܘܣ. ܘܐܚܕܘܗܝ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܥܡܗ ܘܐܥܠ ܐܢܘܢ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܛܐܢܕܘܣ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܐܚܕܘܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܒܐܦܝ݂̈ܢ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡ݂ܢ ܩܕܝܡ. ܘܐܟ ܕܡ݂ܢ ܦܪܣܛܓܡܐ ܕܡܠܟܐ ܬܘܒ ܡܬܟܬܫܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܬܡܢ ܓܒܪܐ ܚܕ ܪܗܘܡܝܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܫܝܢܐ ܒܚܙܳܬܗ ܘܬܩܝ݂ܦܐ ܒܚܝܠܗ. ܘܫܐܕܐ ܛܢܦܐ ܥܳܡܪ ܗܘܐ ܒܗ ܡ݂ܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܐܬܦܟܪ̈ܝ ܗܘܝ̈ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܡ݂ܢ ܫܶܠܝܐ ܘܐܙܕܩܦ ܘܩܡ ܐܝܟ ܩܝܣܐ ܢܓܝ݂ܒܐ ܘܩܰܪܝܒ ܗܘܐ ܠܡܬܚܢܳܩܘ ܡܢܗ ܕܗ̇ܘ ܫܐܕܐ ܘܥܪܰܩ ܡܢܗ ܘܢܦܰܠ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܘܣܓܶܕ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܥܒܕܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܐܬܐܣܝ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܫܥܬܐ. ܘܬܘܒ ܢܟܝܢܐ ܠܐ ܚܙܳܐ ܘܣܘܪܚܢܐ ܕܚܒܠܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܗ. ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܟܕ ܚܙܐܘܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܐܣܬܥܪܬ݀܆ ܢܦܰܠܘ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܩܕܡ ܐܬܠܝܛܐ ܕܡܫܝܚܐ.

 

ܐܦ ܐܬܘ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܐܣܬܥܪ̈ܝ ܒܐܝܕܗ ܕܢܨܝܚܐ.

 

ܘܡ݂ܢ ܒܬܪܟܢ ܐܰܝܬܝ݂ܘ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܡܠܟ̈ܐ.

 

ܐܬܐ ܕܥܕ: ܡܛܠ ܕܝ̇ܢܐ ܐܘܟܝܬ ܡܐܓܝܣܛܪܘܣ ܕܠܛܗ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܡܝܬ.

 

ܘܦܩܰܕ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ ܠܡܝ݂ܓܝ݂ܣܛܪܘܣ ܕܝܠܗ ܕܢܰܥܠܝ݂ܘܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܠܘܬܗ ܒܣܘܪܗܒܐ ܘܠܐ ܢܫܒܘܩ ܐ̱ܢܫ ܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܢܥܘܠ ܥܡܗ ܐܝܟ ܕܢܣܬܪܕ ܗܘܐ ܘܢܶܕܚܠ ܡ݂ܢ ܣܘܓܐܐ ܕܥܡܐ. ܘܟܕ ܥܠ ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܠܒܝܬ ܕܝ݂ܢܐ܆ ܘܒܢܝ̈ ܛܟܣܐ ܠܰܒܟܘܗܝ ܘܐܩܝܡܘܗܝ ܩܕܡܘܗܝ ܡܝܓܝܣܛܪܘܣ܆ ܫܪܝ ܗܘܐ ܡܝܓܝܣܛܪܘܣ ܕܢܡܠܠ ܥܡܗ ܡ̈ܠܐ ܩܫܝ̈ܬܐ ܘܓܳܙܡ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܒܠܘܚ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܥܢܳܐ ܡܝܓܝܣܛܪܘܣ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ: ܐܢ̱ܬ ܗܘ ܒܪܨܘܡܐ ܚܪܫܐ ܘܡܛܥܝܢܐ ܘܒܥܠܕܒܒܐ ܕܡܠܟܐ ܘܩܛܘܠܐ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܥܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܕܠܐ ܫܒܩܶܬ ܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܐܟܘܬܟ ܒܡܫܝܚܐ ܠܐ ܟܦܪܶܬ. ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ؟؟؟ ܠܐ ܐܝܬܰܝ ܐܦܠܐ ܩܛܘܠܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܫܪܝܪ̈ܐ. ܐܠܐ ܐܝܬܰܝ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܡܪ̈ܘܕܐ ܐܦ ܣܐܢܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܟܦܘܪ̈ܐ. ܘܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܝܢ ܡܡܬܘܡ ܠܐ ܩܶܛܠܶܬ. ܟܗܢܐ ܕܝܢ ܕܟܳܦܪ ܒܫܪܪܐ ܡܪܝܐ ܩܳܛܠ ܠܗ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܫܡܰܥ ܡܝܓܝܣܛܪܘܣ ܐܬܚܡܬ ܘܚܰܪܩ ܫܶܢܘ̈ܗܝ ܥܠܘܗܝ ܘܐܬܕܠܚ. ܘܪܓܶܙ ܛܒ ܘܩܥܳܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ: ܝܳܡܐ ܐ̱ܢܐ ܗܢܐ ܕܺܐܝܬܝ ܒܗ ܘܒܚܝܘ̈ܗܝ ܕܡܠܟܐ ܘܒܐܝܩܪܐ ܕܟܘܪܣܝܗ ܕܫܳܕܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܐܝܟܐ ܕܠܝ ܡܝ̈ܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܓܚܶܟ ܘܰܐܢܝܕ ܪܝܫܗ. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܒܦܪܗܣܝܐ: ܕܰܓܶܠܬ ܒܢ؟؟؟ ܘܒܫܘܠܛܢܗ ܡܘܡܬܟ ܓܝܪ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܬܫܪ. ܡܛܠ ܕܐܢ ܫܳܕܐ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܡܝ̈ܐ܆ ܬܡܢ ܗܘ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܕܡܒܘ̈ܥܐ. ܘܡܐ ܕܚܳܙܐ ܕܡܬܒܥܝܢ ܠܝ ܡܝ̈ܐ ܠܚܘܫܚܐ ܐܘ ܡܰܚܶܬ ܠܝ ܡܛܪܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܐܘ ܡܦܩ ܠܝ ܡܒܘܥܐ ܕܡ݂ܢ ܐܪܥܐ. ܘܐܢ ܡܫܟܚ ܐܢ̱ܬ ܕܫܳܕܐ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ܆ ܛܟ ܗܟܢܐ ܡܨܝܐ ܡܘܡܬܟ ܕܬܶܫܪ. ܩܥܳܐ ܡܝܓܝܣܛܪܘܣ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ: ܐܦ ܗܕܐ ܡܫܟܚ ܐ̱ܢܐ ܗ݂ܘ ܠܡܥܒܕ ܘܡܨܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܡܶܫܕܳܟ ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ. ܘܥܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܠܝܬ ܕܘܟܬܐ ܕܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܣܦܝ݂ܩܐ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܟܘܪܣܝܐ ܕܥܠܘܗܝ ܝܳܬܒ ܐܢ̱ܬ. ܘܗ̇ܘ ܬܪܘܢܘܣ ܕܡܠܟܐ ܪܫܝܥܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܐܢܕܝܢ ܫܳܕܐ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܒܚܕܐ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܕܘܟܝ̈ܬܐ܆ ܐܬܐ ܠܗ ܐܠܗܐ ܠܬܡܢ ܡܛܠܬܝ ܕܝܠܝ. ܘܐܘܣܦ ܬܘܒ ܡܝܓܝܣܛܪܘܣ ܘܐܬܚܡܬ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܡܰܥ ܘܓܙܰܡ ܥܠ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܝ݂ܡܐ ܠܗ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܡܩܰܛܰܥ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܘܗܕܡ ܗܕܡ ܫܳܕܐ ܐ̱ܢܐ ܠܒܶܣܪܟ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܦܟܰܪ ܐܢܝܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܠܒܣܬܪܗ ܘܗܦܟ؟؟؟ ܪܝܫܗ ܠܓܒܗ ܘܚܘܝ ܠܗ ܩܕܳܠܗ ܠܕܝ̇ܢܐ. ܘܩܥܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܫܰܦܠܐ ܕܕܝ̇ܢ̈ܐ ܘܒܰܗܝ݂ܬܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ. ܡ݂ܢ ܟܠܗ ܓܙܡܟ. ܘܕܡܠܟܟ ܫܦܠܐ ܘܒܗܝ݂ܬܐ ܠܘܬܟ ܠܝܬ ܠܟܘܢ ܚܕ ܣܝܦܐ ܙܥܘܪܐ ܕܬܦܣܩܘܢܝܗܝ ܠܗܢܐ ܩܕܳܠܐ ܡܚܝ݂ܠܐ ܘܬܓܗܘܢ ܡܢܗ؟ ܡܝܓܝܣܛܪܘܣ ܕܝܢ ܬܡܰܗ ܘܐܬܕܡܪ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܚܙܳܐ ܘܐܬܬܙܝܥ ܒܢܦܫܗ ܘܕܚܶܠ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܦܰܢܶܐ ܦܬܓܡܐ ܠܛܘܒܢܐ. ܘܐܬܥܙܙ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܩܥܳܐ ܕܝܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܡܝܓܝܣܛܪܘܣ. ܐܝܢ ܥܰܒܕܐ ܡܳܪܘܕܐ ܒܝܫܐ. ܡܪܟ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܠܐ ܐܡܪܚ ܘܝ݂ܬܒ ܩܕܡܝ܆ ܘܐܢ̱ܬ ܡܬܒ ܝܬܒ ܐܢ̱ܬ ܩܕܡܝ ܘܕܐܢ ܐܢ̱ܬ ܠܝ. ܫܪܝܪ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܠܝ ܡܫܝܚܐ ܕܠܗ ܦܠܚ ܐ̱ܢܐ. ܕܠܐ ܕܐܢ ܐܢ̱ܬ ܕܝ݂ܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܣܛܪ ܒܥܠܡܐ ܡ݂ܢ ܕܝܢܗ ܕܒܪܨܘܡܐ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ. ܡܝܓܝܣܛܪܝܘܣ ܕܝܢ ܫܰܡܥܗ̇ ܗܘܐ ܠܗܕܐ ܡܠܬܐ ܐܬܓܢܚ ܒܠܒܗ ܘܪܥܶܠܘ ܫܪ̈ܝܢܘܗܝ. ܘܫܘܪ ܘܩܡ ܠܗ ܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܕܝܬܒ ܗܘܐ܆ ܘܪܗܶܛ ܐܶܙܠ ܨܐܕܘܗܝ ܕܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ ܟܕ ܪܳܥܠ ܗܘܐ ܘܪܐܬ ܘܡܒܓܢ ܘܫܕܳܐ ܙܘܢܳܪܗ ܘܣܳܡܗ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܗܐ ܟܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܝ ܩܕܡܝܟ ܐܢܐ ܡܐܬ ܐ̱ܢܐ ܠܝ ܡܛܠ ܕܩܰܛܠܢܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܡܝܓܝܛܪܘܣ: ܡܢܐ ܥܒܰܕ ܠܟ ܒܪܨܘܡܐ؟ ܘܥܢܳܐ ܡܝܓܝܛܪܘܣ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܡܠܟܐ: ܡܛܠ ܕܠܛܢܝ ܒܪܨܘܡܐ ܘܩܛܠܢܝ܆ ܘܐܬܕܡܝܬ݀ ܓܝܪ ܗܕܐ ܠܘܛܬܐ ܕܠܛܢܝ ܠܓܐܪܐ ܚܪܝܦܐ ܘܡܚܳܬܰܢܝ ܒܠܶܒܝ ….ܨܪܬܗ؟؟؟ ܘܗܐ ܟܐܒܐ ܡܪܝܪܐ ܕܒܳܨ ܒܠܒܝ ܘܢܦܫܝ ܡܬܛܪܦܐ ܠܡܶܦܰܩ ܡܢܝ ܘܫܕܪ ܡܝܓܝܣܛܪܘܣ ܠܘܬ ܐܢ̱ܬܬܗ. ܘܫܠܰܚ ܠܗ̇: ܕܙܠܝ ܒܥܓܠ ܨܝܕ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܦܝܣܗ؟؟؟ ܚܠܦܝ ܡܛܠ ܕܗܐ ܡܐܬ ܐ̱ܢܐ. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܩܡܬ݀ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܐܝܟ ܕܬܐܬܐ ܠܘܬܗ̇ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܐܬܘ ܥܰܒܕܝ̈ܗ̇ ܘܐܘܕܥܘܢܝܗܝ ܠܛܘܒܢܐ. ܘܥܢܰܘ ܠܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܕܗܐ ܐܡܬܟ ܘܒܪܬܟ ܐܬܝܐ ܠܡܣܓܕ ܠܟ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܰܥ ܗܠܝܢ܆ ܫܠܰܚ ܠܗ̇ ܕܠܐ ܬܫܬܢܩܝܢ ܘܬܐܬܝܢ ܨܐܕܝ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܩܒܠ ܐ̱ܢܐ ܠܟܝ. ܙܠܝ ܛܝܒܝ ܩܒܘܪܐ ܠܒܰܥܠܟܝ. ܗܦܟܬ݀ ܬܘܒ ܫܠܚܬ݀ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ: ܕܝܕܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܪܝ ܕܐܢ ܨܒܝܐ ܟܗܢܘܬܟ܆ ܠܐ ܡܐܬ ܠܗ ܒܰܥܠܝ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܬܚܠܶܡ ܘܩܐܡ ܨܒܝܢܟ ܡܫܠܡ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܫܠܰܚ ܠܗ̇: ܬܗܘܐ ܫܪܝܪܐ ܠܟܝ ܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܬܘܒ ܠܐ ܡܬܚܠܡ ܘܠܐ ܕܐܢ ܒܰܥܠܟܝ ܕܝ݂ܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܠܐ ܒܙܒܢܐ ܩܠܝܠܐ ܢܦܫܗ ܡܫܬܰܩܠܐ ܡ݂ܢ ܦܓܪܗ܆ ܡܛܠ ܕܫܦܰܪ ܠܥܘ̈ܠܐ ܘܪܕܰܦ ܠܡܫܝܚܐ ܘܗܐ ܡܫܝܚܐ ܒܥܓܠ ܫܳܪܶܐ ܠܗ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܪܕܘܦ ܠܡܫܝܚܐ ܘܠܐ ܢܐܠܘܨ ܠܥܒ̈ܕܘܗܝ. ܘܐܬܟܪܗ ܡܝܓܝܣܛܪܘܣ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܘܢܦܰܠ ܒܥܪܣܐ ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪܐ ܡܝܬ ܥܠ ܐܘܦܪܟܐ ܕܫܕܪ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܡܪܩܝܢܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܬܬܙܝܥ ܘܕܚܶܠ ܛܒ ܡܢܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܩܪܝܗܝ ܠܗܘ ܘܙܝ݂ܪܐ ܦܪܟܐ ܪܒܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܕܙܠ ܨܝܕ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܡܠܬܝ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܗܐ ܡܦܝܣ ܠܟ ܕܬܶܣܒ ܠܟ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܓܙܐ ܡܕܡ ܕܒܥܐ ܐܢ̱ܬ ܠܐܝܩܪܐ ܕܝܠܟ ܘܠܦܘܪܢܣܐ ܕܕܝܪܟ ܘܬܐܙܠ ܒܫܠܡܐ ܘܒܐܝܩܪܐ ܠܐܬܪܟ܆ ܘܐ̱ܢܫ ܡܕܡ ܠܐ ܡܐܟܐ ܠܟ. ܘܒܠܚܘܕ ܡܠܳܛ ܠܐ ܬܠܘܛܝܢܝ. ܗܘܦܪܟܐ ܕܝܢ ܕܳܚܠ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܡܪܝܐ ܘܪܳܚܡ ܗܘܐ ܬܘܒ ܘܡܝܰܩܪ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܶܐܬܐ ܠܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܚܒܝ݂ܫ ܗܘܐ ܘܥ݂ܠ ܨܐܕܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܐܪܟܢ ܪܝܫܗ ܩܕܡ ܛܘܒܢܐ ܘܫܐܠ ܒܫܠܡܗ ܘܠܐ ܐܡܪܚ ܕܢܬܒ ܩܕܡܘܗܝ ܐܠܐ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܩܐܡ ܗܘܐ. ܘܫܳܡܥ ܝܘܠܦܢܗ ܘܣܓܝ̈ܐܬܐ ܫܡܰܥ ܡܢܗ ܕܢܨܝܚܐ. ܘܥܢܳܐ ܬܘܒ ܗܘܦܪܟܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܡܠܟ̈ܐ ܡܪ̈ܝ ܡܦܝܣܝܢ ܠܚܣܝܘܬܟ ܕܡܠܳܛ ܠܐ ܬܠܘܛ ܐܢܘܢ. ܐܠܐ ܗܕܐ ܒܳܥܝܢ ܡ݂ܢ ܩܕܝܫܘܬܟ ܕܬܩܒܠ ܡܢܗܘܢ ܐܝܩܪܐ ܠܕܝܪܟ. ܘܐܢܘܢܐܣ ܠܐܚ̈ܐ ܕܥܡܟ ܥܡܪܝܢ ܘܐܢ̱ܬ ܢܦܩ̈ܬܐ. ܬܐܙܠ ܒܫܠܡܐ ܘܒܐܝܩܪܐ ܠܕܘܟܬܟ ܘܠܕܝܪܟ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܗܘܦܪܟܐ: ܘܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܠܐ ܗܘܳܐ ܩܕܡܝܟ ܐܦܝܣܰܢܝ ܕܐܩܒܠ ܡܢܗ ܐܦܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܡܕܒܚܐ܆ ܠܐ ܨܒܺܝܬ. ܘܥܢܳܐ ܗܘܦܪܟܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܐܦ ܗܕܐ  ….ܙܠ؟؟؟ ܐܢܐ. ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܥܢܳܐ ܕܝܢ ܘܐܡ݂ܪ: ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗܝܡܢܘܬܗ ܫܪܝܪܐ܆ ܘܐܦ ܐܢܐ ܪܳܚܡ ܗܘܺܝܬ ܠܗ ܣܓܝ ܘܬܫܡܫܬܐ ܕܡܕܒܚܐ ܐܦܝܣܢܝ ܕܐܩܒܠ ܡܢܗ ܘܠܐ ܨܒܺܝܬ. ܘܡ݂ܢ ܗܢܐ ܡܪܩܝܢܐ ܒܥܠܕܒܒܝ ܐܬܟܫܪ؟؟؟ ܒܫܪܪܐ ܘܐܢܐ ܣܳܢܐ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܐܝܟܢܐ ܡܩܒܠ ܐ̱ܢܐ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܥܠܡܐ. ܗܘܦܪܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܰܥ ܗܠܝܢ ܡܢܗ ܕܢܨܝܚܐ ܐܪܟܢ ܪܝܫܗ ܩܕܡܘܗܝ ܕܐܬܠܝܛܐ ܘܐܬܒܪܟ ܡܢܗ. ܘܶܐܙܠ ܨܝܕ ܡܠܟܐ ܘܐܫܬܥܝ ܠܗ ܟܠ ܕܫܡܰܥ ܘܗܦܰܟ ܡܠܟܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܗܘܦܪܟܐ: ܐܝܟ ܕܒܥܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܙܠ ܐܦܝܣܝܘܗܝ ܠܒܪܨܘܡܐ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܕܢܶܦܘܩ ܠܗ ܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗܕܐ ܡܛܠ ܕܐܢ ܦܐܫ ܗܪܟܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܡܰܗܦܶܟ ܠܗ ܠܥܡܐ ܟܠܗ ܡ݂ܢ ܨܐܕܝ. ܘܕܳܚܠ ܐ̱ܢܐ ܕܠܡܐ ܬܗܘܐ ܐܣܛܘܣܝܣ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܥܠܝ. ܘܥܢܳܐ ܗܘܦܪܟܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܡܠܟܐ: ܐܢ̱ܬ ܫܕܪܬܢܝ ܘܶܐܙܶܠ̱ܬ ܒܩܕܡܝܬܐ ܠܦܝܳܣܐ ܘܗܫܐ ܕܳܐܙܠ ܐ̱ܢܐ ܒܰܩܛܝ݂ܪܐ ܠܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܐ܆ ܕܠܡܐ ܢܬܬܥܝܩ ܨܐܕܝ ܘܢܠܰܘܛܰܢܝ. ܐܠܐ ܫܕܪ ܒܝܕ ܐ̱ܢܫ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܐܢܐܓܝܪ ܐܢ ܐܙܠ ܐ̱ܢܐ ܠܘܬܟ ܐܝܟ ܕܐܩܒܠ ܒܘܪܟܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܙܠ ܐ̱ܢܐ ܘܕܢܨܠܐ ܥܠܝ.

 

ܥܠ ܦܰܛܪܝܩܺܝܳܘܣ ܕܡܬܦܫܩ ܐܒܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܕܫܕܪ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ ܠܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܗܝܕܝܢ ܡܠܠ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝ݂ܢܐ ܥܡ ܚܕ ܡ݂ܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܝܠܗ ܐܝܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܐܒܐ ܕܡܠܟܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܩܕܝܡ ܪܳܚܡܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܥܢܳܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܬܐܙܠ ܨܝܕ ܪܳܚܡܟ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܕܠܐ ܢܠܰܘܛܰܢܝ ܘܡܠܘ݂ܟܝܗܝ ܕܢܦܘܩ ܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗܕܐ ܘܢܐܙܠ ܕܝܢ ܒܐܝܩܪܐ ܠܕܝܪܗ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܡܠܠ ܥܡܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܒܥܳܐ ܡܢܗ ܕܢܩܒܠ ܩܶܢܝܳܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܦܠܐ ܡܕܡ ܐܨܛܒܝ݂ ܕܢܩܒܠ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܦܝܣܗ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܠܛܘܒܢܐ ܐܝܟ ܕܢܶܦܘܩ ܠܗ ܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ.

 

ܐܬܐ ܕܥܗ:

 

ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܩܒܠ ܦܝܣܐ ܗܢܐ. ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܠܐ ܢܦܰܩ ܗܘܐ܆ ܘܗܐ ܢܘܪܐ ܢܦܠܬ݀ ܗܘܬ݀ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܡ݂ܢ ܫܶܠܝܐ ܘܐܘܩܕܬ݀ ܗܘܬ݀ ܝܩܕܢܐ ܪܒܐ ܘܚܰܒܠܬ݀ ܗܘܬ݀ ܒ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܣܚܪ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܬܡܢ ܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܡܗܝܡܢܬܐ ܘܫܕܪܬ݀ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܡܪܝ܆ ܒܥܝܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܐܬܪܚܡܥܠܝ܆ ܘܨܠܐ ܥܠܝ ܘܥܠ ܒܝܬܝ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܠܝ. ܡܛܠ ܕܗܐ ܐܬܬ݀ ܠܗ̇ ܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ ܘܡܛܬ݀ ܠܒܝܬܝ ܘܠܝܬ ܐ̱ܢܫ ܕܡܨܶܐ ܕܢܥܕܪܢܝ ܡܕܡ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܪܡܝ ܡܝ̈ܐ ܒܩܕܣܐ. ܒܰܪܶܟ ܘܚܬܰܡ ܐܢܘܢ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܘܬܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ̇: ܣܒܝ ܐܢܘܢ ܠܡܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܪܣܬ݀ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܘܐܬܬ݀ ܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ ܘܟܪܟܬܗ ܠܒܝܬܗ̇. ܘܢܩܫܐ ܗܘܬ݀ ܓܘܙܠܬܐ ܕܢܘܪܐ ܥܠ ܐܶܣܘ̈ܗܝ ܕܒܝܬܐ ܘܠܐ ܐܚܕܬ݀ ܢܘܪܐ ܒܗ̇ܘ ܒܝܬܐ. ܘܠܐ ܐܬܚܒܠ ܒܗ ܐܦܠܐ ܓܶܠܐ ܙܥܘܪܐ ܘܰܐܘܩܕܬ݀ ܢܘܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒ̈ܬܐ ܕܚܕܝܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܡܳܛܘ ܒܶܢܝܢ̈ܐ ܪ̈ܡܐ ܘܪܘܪ̈ܒܐ ܘܢܦܠܘ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܩܐܡ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܒܝܬܐ ܒܡܨܥܬܐ ܟܕ ܫܪܝܪ. ܘܐܬܬ݀ ܗ̇ܝ ܠܘܬܗ  ܕܢܨܝܚܐ ܘܢܦܠܬ݀ ܣܓܕܬ݀ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܠܥܝ݂ܢ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܐܘܕܝܬ݀ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈. ܘܐܦ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܝܢ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܗܘܝ̈ ܬܡܢ ܒܐܝܕܗ ܕܢܨܝܚܐ.

 

ܥܠ ܡܦܩܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡ݂ܢ ܡܕܝܢܬ݀ ܡܠܟ̈ܐ

 

ܘܢܦܰܩ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܘܶܐܬܐ ܠܗ ܠܢܝ݂ܩܳܕܘܡܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܥܡܰܪ ܬܡܢ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܣܬܘܐ ܟܕ ܡܬܢܛܪ ܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܐܦܝܣ ܬܡܢ ܠܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡ݂ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܠܐ ܢܫܰܢܘܢ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܬܟܪܙܬ݀ ܡ݂ܢ ܛܘܒܢ̈ܐ ܫܠܝ̣̈ܚܐ. ܘܐܬܚܬܡܬ݀ ܡ݂ܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܢܩܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܬܟܢܫܘ ܗܘܘ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܫܳܘܐ ܠܛܘ̈ܒܐ ܘܠܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܙܕܝܩܐ. ܒܪܨܘܡܐ ܕܝܢ ܥܒܕܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܗ݂ܝ ܗܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܟܪܙ ܗܘܐ. ܘܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܳܐܙܠ ܗܘܐ ܡܠܦ ܗܘܐ …..ܢܝܩܘ؟؟؟ ܡܘܕܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܥܠ ܗܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܟܪܙ ܗܘܐ. ܘܐܦ ܐܬܘ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܥܰܪ ܬܡܢ ܘܐܢܐ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܠܐ ܣܳܡܶܬ.

 

ܐܬܐ ܕܥܘ: ܥܠ ܡܘܬܗ̇ ܕܦܘܠܟܪܝܐ ܡܠܟܬܐ ܕܠܛܗ̇ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܡܝܬܬ݀.

 

ܘܠܙܒܢܐ ܕܩܝܛܐ ܕܝܠܗ ܕܗ̇ܝ ܫܢ̱ܬܐ ܫܕܪ ܗܘܳܐ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ ܦܪܘܣܛܓܡܐ ܠܛܘܒܢܐ ܐܝܟ ܕܢܐܙܠ ܗܘܐ ܠܗ ܒܫܠܡܐ ܠܕܝܪܗ. ܘܟܬܒܬ݀ ܗܝ ܡܠܟܬܐ ܘܫܠܚܬ݀ ܠܗ: ܕܚܢܢ ܒܥܰܝܢܢ ܡܢܟ ܘܐܦܝܣܢܟ ܕܐܒܐ ܦܳܩܘܕܐ ܬܗܘܐ ܠܢ܆ ܠܐ ܨܒܰܝܬ܆ ܡܟܝܠ ܕܝܢ ܗܐ ܦܩܰܕܢܢ ܕܬܐܙܠ ܠܕܝܪܟ ܒܫܠܡܐ. ܘܠܐ ܚܢܢ ܨܐܕܝܟ ܐܳܬܶܝܢܢ܆ ܐܦܠܐ ܐܢ̱ܬ ܠܘܬܢ. ܘܚܢܢ ܡܪܚܩܝܢܢ ܡܢܟ ܡܛܠ ܕܣܢܰܝܬ ܠܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܗܟܢܐ ܫܠܰܚ ܠܗ̇: ܐܢܐ ܥܒܕܐ ܕܡܫܝܚܐ ܢܦܩ ܐ̱ܢܐ ܕܺܐܙܠ ܒܫܠܡܐ ܠܐܬܪܐ ܕܶܐܬܪܰܒܺܝܬ ܒܗ. ܠܐ ܗܘܳܐܕܝܢ ܒܦܘܩܕܢܟܝ ܐܙܠ ܐ̱ܢܐ ܠܕܝܪܝ ܐܦܠܐ ܒܨܒܝܢܗ ܕܒܰܥܠܟܝ ܡ݂ܢ ܗܪܟܐ ܡܫܬܪܐ ܐ̱ܢܐ܆ ܐܠܐ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ ܘܕܒܪܗ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܫܪܝܪ ܗ݂ܘ ܠܝ ܨܠܝܒܐ ܕܥܠܘܗܝ ܐܬܦܠܓܬܝ ܘܟܦܰܪܬܝ ܒܗ ܕܐܢ̱ܬܝ ܢܳܦܩܰܬܝ ܡ݂ܢ ܡܠܟܘܬܟܝ ܠܒܪ ܘܟܢ ܥܐܠ ܐ̱ܢܐ ܒܫܠܡܐ ܠܕܝܪܝ. ܘܢܦܰܩ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܢܝܩܘܡܕܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܚܪ ܗܘܳܐ ܠܡܚܬ ܠܡܐܙܠ ܠܐܪܥܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܘܟܕ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܪܳܕܐ ܗܘܐ ܒܐܘܪܚܐ܆ ܘܥܕܟܝܠ ܪܚܝ݂ܩ ܡ݂ܢ ܕܝܪܗ ܐܝܟ ܡܶܪܕܳܐ ܝܘܡܐ ܚܕ ܘܩܠܝܠ. ܗܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܦܰܪܳܫܐ ܕܳܐܬܐ ܒܪܟܫܐ ܩܠܝܠܐ ܘܐܕܪܟܗ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܢܦܰܠ ܘܣܓܶܕ ܩܘܕܡܘܗܝ ܘܥܢܳܐ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ: ܗܐ ܡܪܝ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܐܠܗܐ ܣܥܰܪ. ܘܡܠܟܬܐ ܕܰܣܢܳܬܟ ܢܦܠܬ݀ ܒܬܫܢܝܩܐ ܡܪܝܪܐ ܘܐܟܠܬ݀ ܠܫܢܗ̇ ܘܡܝܬܬ݀ ܡܘܬܐ ܒܝܫܐ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܐܪܝܡ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܠܫܡܝܐ ܘܫܒܚ ܠܡܫܝܚܐ ܘܒܟܳܐ ܕܡܥ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ.

 

ܐܬܐ ܕܥܙ: ܥܠ ܓܒܪܐ ܕܢܰܟܺܝܬ ܗܘܐ ܠܟܠܒܐ ܦܩܪܐ ܘܚܰܬܡܗ ܩܕܝܫܐ ܘܐܬܐܣܝ.

 

ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܛܘܒܢܐ ܘܡܛܳܐ ܠܕܝܪܗ܆ ܗܐ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܶܬܐ ܠܫܠܡܗ. ܟܕ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܡܠܦ ܗܘܐ ܠܥܡܐ܆ ܗܐ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐܬܘ ܠܘܬܗ ܡ݂ܢ ܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܢܰܟܺܝܬ ܗܘܐ ܠܟܠܒܐ ܦܰܩܪܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܕܝܘ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܓܥܰܪ ܒܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܝܘ̈ܐ ܛܢܦ̈ܐ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܫܒܩܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܘܫܢܝܘ ܘܐܬܐܣܝ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܘܶܐܙܠ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܚܳܕܐ ܘܪܳܘܙ.

 

ܥܠ ܐܬܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܠܐ ܟܬܝ̈ܒܢ.

 

ܘܡ݂ܢ ܟܠ ܓܒܝ݂̈ܢ ܩܥܝܢ ܗܘܘ ܕܝܘܢ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܳܐܬܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܬܐ ܕܡܕܡ ܡܕܡ ܗܘܝ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܘܟܪ̈ܝܗܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܐܝܕܗ ܡܬܚܠܡܝܢ ܗܘܘ.

 

ܐܬܐ ܕܥܚ: ܡܘܬܢܐ ܕܐܬܟܠܝ݂ ܕܫܕܪ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܬܘܒ ܢܦܰܠ ܗܘܐ ܡܘܬܢܐ ܪܒܐ ܒܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܡܫܰܡܗܬܐ. ܘܐܬܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡܢܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܠܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܘܡܦܝ݂ܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܢܐܙܠ ܥܡܗܘܢ ܐܝܟ ܕܢܨܠܐ ܒܩܪܝܬܐ ܘܢܬܟܠܐ ܡܘܬܢܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܩܪܳܐ ܠܚܕ ܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܗܢܐ ܬܠܡܝܕܐ ܕܩܪܳܐ ܠܗ ܛܘܒܢܐ܆ ܗ݂ܘ ܗ̇ܘ ܕܚܳܙܐ ܗܘܐ ܚܙܘ̈ܐ ܬܡܝ̈ܗܐ ܡ݂ܢ ܩܕܝܡ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܬܠܡܝܕܗ: ܝܕܥ ܐܢ̱ܬ ܒܪܝ ܡܢܐ ܟܬܝܒ ܒܢܡܘܣܐ ܕܡܘܫܐ ܕܟܕ ܢܦܰܠ ܗܘܐ ܡܘܬܢܐ ܡ݂ܢ ܫܶܠܝܐ ܒܗ̇ܝ ܡܫܪܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܕܒܪܐ. ܐܡ݂ܪ ܗܘܐ ܠܗ ܡܘܫܐ ܠܐܗܪܘܢ ܐܚܘܗܝ: ܡܠܝ݂ ܦܝܪܡܟ ܢܘܪܐ ܘܒܣ̈ܡܐ ܘܗܰܪܛ ܒܡܫܪܝܬܐ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܘܬܢܐ. ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܐܗܪܘܢ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܘܬܢܐ ܘܦܝܪܡܐ ܕܒܣ̈ܡܐ ܛܥܝܢ ܗܘܐ ܒܐܝܕܗ ܘܩܡ ܬܡܢ ܐܗܪܘܢ ܒܝܬ ܠܡܝ̈ܬܐ ܘܠܚܝ̈ܐ ܘܚܙܝܗܝ ܡܠܐܟ ܡܘܬܐ ܘܗܦܰܟ ܡ݂ܢ ܥܡܐ. ܘܗܫܐ ܒܪܝ ܣܒ ܠܟ ܡܫܚܐ ܕܨܠܘܬܐ ܒܐܝܕܝ̈ܟ ܘܗܰܪܛ ܙܠ ܠܟ ܠܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܕܡܘܬܢܐ ܕܐܬܟܠܝ݂ ܡܘܬܢܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܫܥܬܐ.

 

ܐܬܐ ܕܥܛ: ܥܠ ܡܘܬܢܐ ܕܐܬܟܠܝ݂ ܒܨܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܘܡ݂ܢܒܬܪ ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܬܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡ݂ܢ ܩܪܝܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܘܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܒܪܨܘܡܐ ܢܨܝܚܐ: ܡܪܝ ܐܬܪܚܡܥܠܝܢ ܘܬܐ ܨܠܐ ܒܩܪܝܬܢ. ܡܛܠ ܕܡܘܬܢܐ ܥܙܝܙܐ ܢܦܰܠ ܒܗ̇. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܩܒܠ ܡܢܗܘܢ ܦܝܳܣܐ ܘܶܐܬܐ ܥܡܗܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܘܡܛܝܘ ܕܢܶܥܠܘܢ ܒܐܕܪ̈ܝܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ܆ ܗܐ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܛܥܝ݂ܢܝܢ ܗܘܘ ܓܒܪܐ ܚܕ ….ܪܣܐ؟؟؟ ܘܩܠܝܠ ܢܫܰܡܬܐ ܒܢܚܝ݂ܪ̈ܘܗܝ. ܕܳܝܪܐ ܗܘܬ݀ ܘܣܡܘܗܝ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܕܡ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܠܰܒܟܗ ܠܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܒܐܝܕܗ ܘܐܩܝܡܗ ܠܥܝ݂ܢܝ̈ܗܘܢ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܩܫܝܫܐ ܕܝܢ ܚܕ ܐܣܬܩܒܠ ܬܡܢ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܩܪܝܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܡ݂ܢ ܡܶܠܝ̈ܗܘܢ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܣܳܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ܆ ܦܠܝ݂ܓ ܗܘܐ ܒܪܥܝܢܗ ܡܛܠܬܗ ܕܒܪܨܘܡܐ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܩܫܝܫܐ ܕܰܟܫܝ݂ܠ ܗܘܐ ܒܗ ܒܛܘܒܢܐ ܕܐܝܟܢܐ ܠܰܒܟܗ ܠܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܕܡܥܡܨ ܗܘܐ ܘܐܩܝܡܗ. ܬܘܰܗ ܗܘ ܩܫܝܫܐ ܘܕܚܶܠ ܛܒ ܘܩܥܳܐ ܡ݂ܢ ܕܚܠܬܗ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܗܫܐ ܝܕܥܶܬ ܒܫܪܪܐ ܕܡ݂ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܐ ܛܳܥܶܝܬ ܘܗܳܘܶܐ ܐܫܬܘܕܥܶܬ ܒܩܘܫܬܐ ܕܟܠ ܕܐܡܪܝܢ ܥܠܝܟ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡܕܰܓܳܠܘ݂ ܡܕܰܓܠܝܢ. ܘܟܠ ܕܛܳܠܡ ܠܟ ܘܡܓܰܕܶܦ ܥܠ ܫܪܪܟ ܬܐܒܕ ܚܪܬܗ ܘܢܬܥܛܐ ܕܘܟܪܢܗ. ܘܪܗܛ ܗܘܐ ܩܫܝܫܐ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܘܐܬܪܐ ܘܡܣܒܪ ܗܘܐ ܡܕܡ ܕܚܙܳܐ ܠܟܠ ܕܦܳܓܥ ܗܘܐ ܒܗ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܨܠܝ ܒܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܘܐܬܟܠܝ݂ ܡܢܗ̇ ܡܘܬܢܐ.

 

ܥܠ ܐܓܪܬܐ ܕܫܕܪܘ ܒܢܶܟܠܐ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ.

 

ܘܟܬܒܘ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܓܪܬܐ ܕܐܣܘܪܝܐ ܘܫܕܪܘ ܗܘܘ ܠܗ ܠܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܐܝܟ ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܢܬܚܰܠܛ ܥܡܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܟܕ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܒܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܥܠܝ̈ܢ ܗܠܝܢ ܐܓܪ̈ܬܐ ܘܐܬܩܪ̈ܝܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܘܟܬܝ݂ܒ ܗܘܐ ܒܗܝܢ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܚܡ̈ܐ ܪ̈ܒܐ ܘܠܘ̈ܛܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܡ̇ܢ ܕܥܳܒܪ ܥܠܝܗܝܢ ܘܐܦ ܡܣܳܡ ܒܪܝܫܐ ܡ݂ܢ ܡܠܟܐ ܐܒܝܕ؟؟؟ ܗܘܐ ܒܗܝܢ. ܘܒܨܘܚܝ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܡܨܰܚܶܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ. ܘܥܢܳܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܪ̈ܝܫܢܘܗܝ ܕܐܬܪܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܝܕܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܟܠܟܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܕܚܕ ܒܪܐ ܝܚܝ݂ܕܝܐ ܐܝܬ ܠܝ܆ ܘܐܬܟܪܗ ܒܪܝ ܘܐܬܐܠܨ ܠܡܘܬܐ ܘܐܥܡܨ ܘܢܦܰܠ ܐܝܟ ܡܝܬܐ. ܘܩܳܡܶܬ ܐܢܐ ܘܛܥܶܢܬܗ ܒܥܕܝܕܐ؟؟؟؟ ܘܶܐܙܶܠ̱ܬ ܠܕܝܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡܛܠ ܕܒܥܐ ܗܘܺܝܬ ܕܬܡܢ ܐܩܪܒܝܘܗܝ ܠܒܶܪܝ. ܘܟܕ ܠܘ ܡܣܒܪ ܗܘܺܝܬ ܕܚܳܝܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܨܠܝ ܥܠ ܒܪܝ ܡܝ݂ܬܐ ܘܚܝܳܐ ܘܐܬܚܠܶܡ ܘܗܢܐ ܕܩܐܡ ܩܕܳܡܝܟܘܢ ܗܘܝܘ. ܗܫܐ ܢܐܬܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܐܣܠܝܘܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܘܢܨܠܘܢ ܐܦܢ ܥܠ ܚܕ ܨܦܪܝܐ ܕܥ̈ܢܐ …….؟؟؟؟ ܘܡܰܣܠܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܐܦ ܡܩܒܠ ܐ̱ܢܐ ܠܗܘܢ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܘܒܝܬܝ ܡ݂ܢ ܕܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܬܦܪܫܝܢܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܪܝܒܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܘܩܥܘ ܟܠܗܘܢ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܚܢܢ ܒܥܰܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܟܦܪܝܢܢ ܘܠܡܫܝܚܐ ܕܐܬܪܢ ܠܐ ܫܒܩܝܢܢ ܘܥܠ ܣܐܓ ܬܘܪ̈ܥܬܐ ܕܦܢܝ݂ܬܢ ܠܐ ܡܬܦܠܓܝܢܢ ܘܡ݂ܢ ܟܳܠܶܐ ܢܟܝܢ̈ܐ ܡ݂ܢ ܐܪܥܢ ܠܐ ܡܬܦܪܫܝܢܢ. ܘܡ݂ܢ ܐܣܝܐ ܕܟܐܒܝ̈ܢ ܬܘܒ ܠܐ ܡܬܦܣܩܝܢܢ. ܘܡ݂ܢ ܡܚܠܡܢܐ ܕܟܪ̈ܝܗܝ݂ܢ ܠܐ ܡܬܥܰܒܪܝܢܢ.

 

ܐܬܐ ܕܬܡܢܝܢ: ܥܠ ܨܒܥ̈ܬܗ ܝܒܝܫ̈ܬܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܕܐܣܝ ܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ.

 

ܘܶܐܙܠ ܦܘܢܝܐ ܕܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܟܠܗܘܢ. ܘܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ. ܘܫܕܪ ܗܘܘ ܬܘܒ ܘܟܢܫܘ ܗܘܘ ܟܗܢ̈ܐ ܕܩܘܪ̈ܝܐ ܘܟܗܢ̈ܐ ܕܕܝܪ̈ܬܐ ܠܐܬܪܐ ܚܕ ܐܝܟ ܕܢܰܚܪܡܘܢܝܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܡܫܡܫܢܐ ܕܝܢ ܚܕ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܩܡ ܒܡܨܥܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܘܐܡ݂ܪ: ܐܒܗܝ̈ܢ ܘܐܚܝ̈ܢ ܫܡܥܘ. ܘܦܫܰܛ ܐܝܕܗ ܕܝܡܝܢܐ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܘܐܡ݂ܪ: ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܝܢ ܡܢܟܘܢ ܝܕܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܩܘܫܬܐ ܕܗܠܝܢ ܨܒܥ̈ܬܝ ܝܰܒܝ̈ܫܢ ܗܘܝ̈܆ ܘܚܕܐ ܠܚܕܐ ܩܪ̈ܝܒܢ ܗܘܝ̈. ܘܟܕ ܚܰܘܺܝܬ ܐܢܘܢ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ܆ ܚܬܰܡ ܐܢܘܢ ܒܫܡܗ ܕܨܠܝܒܐ ܘܡܫܰܚ ܐܢܝܢ ܒܫܡܗ ܕܨܠܝܒܐ ܘܡܫܰܚ ܐܢܝܢ ܡ݂ܢ ܪܘ݂ܩܐ ܕܦܘܡܗ. ܘܐܬܪܓܝܬ ܝܰܒܝ݂ܫܘܬܗܝܢ ܒܪ ܫܥܬܗ ܐܬܐܣܝ݂̈. ܗܐ ܐܝܬ ܡܢܟܘܢ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܕܠܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܐܣܬܥܪܬ݀ ܗܕܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܕܟܡܐ ܕܒܗܕܐ ܐܝܕܝ ܚܐܪ ܐ̱ܢܐ ܕܚܠܝ݂ܡܐ܆ ܠܗ̇ܘ ܡ݂ܢ ܕܒܐܝܕܗ ܠܐ ܡܚܪܡ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܟܳܦܪ ܒܗ܆ ܟܦܝ݂ܪ ܒܗ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܰܚܪܶܡ ܠܗ܆ ܢܗܘܐ ܚܪܶܡ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܫܡܥܘ ܗܘܘ܆ ܐܬܢܟܦܘ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܢܦܰܢܶܐ ܦܬܓܡܐ ܥܠ ܗܠܝܢ. ܘܒܛܠܘ ܡ݂ܢ ܡܕܡ ܕܒܳܥܶܝܢ ܗܘܘ.

 

ܐܬܐ ܕܦܐ: ܥܠ ܐܢ̱ܬܬܐ ܡܰܥܓܰܒܬܐ ܕܐܬܐܣܝܬ݀

 

ܘܗܘܳܐ ܬܘܒ ܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܕܳܪܫܝܢ ܥܡܗ ܕܢܨܝܚܐ܆ ܘܗܐ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐܬܘ ܡ݂ܢ ܪܘܚܩܐ ܘܛܥܝ݂ܢܝܢ ܗܘܘ ܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܕܡܥܰܓ̈ܒܢ ܐܝܕܝ̈ܗ̇ ܘܪ̈ܓܠܝܗ̇ ܝܰܒܝ̈ܫܢ ܡ݂ܢ ܛܠܝܘܬܗ̇ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܒܪܬ ܫܢܝ݂̈ܢ ܬܠܬܝܢ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܚܰܬܡܗ̇ ܒܐܝ̈ܕܝܗ̇ ܘܪ̈ܓܠܝܗ̇ ܘܐܬܦܫܛܬ݀ ܘܒܗܬܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܕܳܪܫܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܕܢܨܝܚܐ ܘܐܪܟܢܘ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܘܥܪܰܩܘ ܡ݂ܢ ܩܕܡܘܗܝ.

 

ܐܬܐ ܕܦܒ: ܥܠ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܡܠܠ ܒܗ̇ ܫܐܕܐ ܒܝܫܐ ܠܡܰܟܣܳܢܘܬܐ ܕܟܦܘܪ̈ܐ.

 

ܘܒܝܘܡܐ ܬܘܒ ܐ̱ܚܪܢܐ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܕܳܪܫܝܢ ܥܡܗ ܕܢܨܝܚܐ܆ ܘܗܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܩܥܝܐ ܗܘܬ݀ ܡ݂ܢ ܪܘܚܩܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܫܐܕܐ ܒܝܫܐ. ܘܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܪܚܝܩܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀. ܘܩܥܳܐ ܗ̇ܘ ܫܐܕܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܪ̈ܳܚܡܐ ܗܘܘ ܠܢ ܘܐܢ̱ܬ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܡܰܘܩܕܐ ܘܝܰܒܝܫܐ ܒܥܠܕܒܒܢ ܪܒܐ ܘܪܳܕܘܦܗ ܕܓܢܣܢ. ܛܢܢܗ ܪܒܐ ܕܝܩܕܢܟ ܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܪܚܝ݂ܩܐ ܦܰܟܪܰܢܝ ܡ̇ܢ ܒܥܪ̈ܩܬܐ ܕܢܘܪܐ. ܘܐܝܬܝܢܝ ܠܡܬܢܓܳܕܘ ܩܕܡܝܟ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܒܥܘܬܟ ܕܝܠܟ ܠܐ ܣܠܩܬ݀؟؟؟ ܠܫܡܝܐ܆ ܚܢܢ ܒܟܠ ܐܬܪ̈ܘܢ ܡܰܡܠܟܝܢ ܗܘܝܢ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܗܘܘ ܠܢ ܐܚ̈ܐ ܘܚܒܝ̈ܒܐ܆ ܗ݂ܢܘܢ ܦܬܚܘ ܠܢ ܬܪܥܐ ܕܢܥܘܠ ܠܥܠܡܐ. ܘܐܢ̱ܬ ܦܰܟܳܢܐ ܪܓܝ݂ܡܐ ܠܐ ܨܒܰܝܬ ܠܡܶܫܠܳܐ. ܗܐ ܡܚܰܨܶܦ ܐܢ̱ܬ ܠܡܶܐܚܰܕ ܘܠܡܛܦܐ ܬܪ̈ܥܐ ܕܟܦܘܪܘܬܐ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܚܒܪ̈ܝܢ ܦܬܚܘ ܠܢ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܥܡܗ ܕܢܨܝܚܐ  ܕܳܪܫܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡ݂ܢ ܫܐܕܐ ܛܢܦܐ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ܆ ܐܬܟܦܝܘ ܩܕܡܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܠ ܢܦܫܗ ܒܳܟܶܐ ܗܘܐ.

 

ܐܬܐ ܕܦܓ: ܥܠ ܐܢ̱ܬܬܐ ܒܪܬ ܩܝܳܡܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܫܐܕܐ ܛܢܦܐ ܗܘܐ.

 

ܬܘܒ ܒܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܐ̱ܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ܆ ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܗܘܢ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܕܦܓܪܗ ܠܡ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܦܓܪܐ ܗܘ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ. ܘܗܐ ܡ݂ܢ ܫܠܕܐ ܩܥܳܐ ܕܝܘܐ ܛܢܦܐ ܒܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܐܢܐ ܐܝܬܰܝ ܣܛܢܐ ܪܝܫܗ̇ ܕܣܡܠܐ. ܘܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܕܢܰܣܺܝܬܗ ܠܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܒܕܰܒܪܐ. ܘܐܢܐ ܐܝܬܰܝ ܕܐܡܪܝܬ܆ ܘܐܡܪܶܬ ܠܗ ܕܦܶܠ ܘܣܓܘܕ ܠܝ. ܘܩܛܝ݂ܪܗ ܦܰܟܪܢܝ ܘܐܝܬܝܢܝ ܡ݂ܢ ܬܗܘ̈ܡܐ ܕܐܪܥܐ ܕܐܬܬܕܝܢ ܒܝܩܕܢܐ ܕܛܢܢܗ ܕܒܪܨܘܡܐ ܪܕܝ݂ܦܐ. ܘܗ̇ܘ ܫܪܪܐ ܕܣܳܢܶܐ ܠܗ ܒܩܛܝܪܐ ܗܐ ܡܟܪܙ ܐ̱ܢܐ ܠܗ. ܐܢܕܝܢ ܦܓܪܗ ܕܝܫܘܥ ܐܝܟ ܦܓܪܐ ܗܘ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ. ܐܝܢܘ ܟܝ ܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܩܨܨ ܦܓܪܗ ܘܝܰܗܒ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܚܒܪ̈ܘܗܝ؟ ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܐ ܗܘ ܕܒܝܬ ܐܕܡ܆ ܕܡ ܒܘܟܪܐ ܨܠܝܒܐ ܐܝܢܐ ܕܡܐ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܕܡܚܣܐ ܚܛܗ̈ܐ؟ ܘܐܘܣܦ ܬܘܒ ܗ̇ܘ ܫܐܕܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܐܢܐ ܠܘ ܟܪܘܙܐ ܕܫܪܪܐ ܐܝܬܰܝ܆ ܐܢܐ ܒܥܠܕܒܒܗ. ܘܩܛܝ݂ܪܗ ܕܨܠܝܒܐ ܡܢܰܓܕ ܠܝ ܕܐܡܠܠ ܫܪܪܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܛܪܕܝܢ ܗܘܘ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܗܬܝܢ ܗܘܘ.

 

ܐܬܐ ܕܦܕ: ܡܛܠ ܓܒܪܐ ܡܢܣܝܐ ܕܐܬܐܣܝ݂ܗܘܐ.

 

ܬܘܒ ܠܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܥܡܗ ܕܢܨܝܚܐ ܕܳܝܢܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܬܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܠܘܬܗ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ ܕܩܦܕܘܩܝܐ ܘܐܝܬܝ݂ܘ ܥܡܗܘܢ ܓܒܪܐ ܚܕ ܡܢܣܝܐ ܕܰܡܚܶܐ ܗܘܐ ܒܫܘܚܢܐ ܣܪܝܐ܆ ܡ݂ܢ ܛܦܪ̈ܐ ܕܪ̈ܓܠܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܡܘ݂ܚܗ. ܘܕܳܚܠ ܗܘܐ ܐ̱ܢܫ ܕܢܚܘܪ ܒܗ. ܘܰܩܪܶܒ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܘܬܗ. ܘܚܰܬܡܗ ܘܪܰܩ ܒܗ ܘܝܶܒܫܰܬ݀ ܡܪܕܝܬܐ ܕܪܶܗܠܳܐ ܣܪܝܐ ܕܫܘܚܢܘ̈ܗܝ. ܘܗܘܘ ܗ̇ܢܘܢ ܫܘܚ̈ܢܐ ܕܓܘܫܡܗ ܒܕܡܘܬ ܕܰܩܠܳܦ̈ܐ ܕܢܘ̈ܢܐ. ܘܐܬܚܙܝ ܒܣܪܐ ܚܝܐ ܬܚܘܬܝ̈ܗܝܢ. ܘܐܬܥܩܪ̈ܝ ܩܠܳܦ̈ܳܬܐ ܕܫܘܚ̈ܢܐ ܘܢܦܠܝ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܐܬܐܣܝ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܘܬܩܢ ܓܘܫܡܗ. ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܕܳܝܢܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܟܠ ܓܰܒܝ݂̈ܢ ܒܗܬܝܢ ܗܘܘ ܘܡ݂ܢ ܚܣܡܗܘܢ ܠܐ ܫܳܠܶܝܢ ܗܘܘ.

 

ܐܬܐ ܕܦܗ: ܡܛܠ ܩܫܝܫܐ ܚܕ ܕܨܰܚܝ݂ ܠܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܡܝܬ.

 

ܐܝܬ ܗܘܐ ܩܫܝܫܐ ܚܕ ܒܐܬܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܬܪܰܓܡܳܢܐ ܠܟܢ̈ܫܐ ܘܒܥܕ̈ܬܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܡܬܰܪܓܰܡ ܘܡܠܦ ܗܘܐ. ܘܡ݂ܢ ܩܕܝܡ ܪܳܚܡܗ ܕܒܪܨܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܐܬܗܦܟ ܪܥܝܢܗ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܘܐܬܟܫܶܠ ܒܗ ܒܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܬܟܪܗ ܒܪ ܫܥܬܗ ܘܢܦܰܠ ܒܥܪܣܐ. ܘܐܬܘ ܠܘܬܗ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ: ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܠܟ ܕܬܶܬܟܫܶܠ ܒܥܰܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܝܕܥܝܢ ܕܫܪܪܐ ܠܒܝ݂ܟ. ܘܐܦ ܐܢ̱ܬ ܣܗܕ ܐܢ̱ܬ ܕܡ݂ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܐ ܢܦܰܩ. ܘܟܠ ܐ̱ܢܫ ܡܫܬܘܕܥ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡܣܟܠܝܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܬܚܡܬ݀ ܠܗ ܘܦܫܰܛ ܐܝܕܗ ܕܢܡܰܠܠ ܓܘܕܳܦܐ. ܘܦܬܰܚ ܦܘܡܗ ܕܢܨܰܚܐ܆ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܝܒܫܬ݀ ܐܝܕܗ ܘܫܠܰܚ ܒܣܪܐ ܕܕܪܳܥܗ ܘܐܨܛܪܝ݂ ܠܫܢܗ ܠܬܪܝܢ ܘܢܦܩ ܡ݂ܢ ܦܘܡܗ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܥܕܢܐ ܐܫܠܡ ܪܘܚܗ ܠܬܫܢܝܩܐ ܕܚܝ݂ܠܐ. ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܚܠܝܢ ܗܘܘ ܘܟܦܘܪ̈ܐ ܒܛܳܥܝܘܬܐ ܕܠܚܝܢ ܗܘܘ.

 

ܐܬܐ ܕܦܘ: ܡܛܠ ܡܬܪܓܡܢܐ ܕܓܰܕܦ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܝܒܫܬ݀ ܐܝܕܗ ܘܐܨܛܪܝ ܠܫܢܗ.

 

ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܩܫܝܫܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܩܪܝܬܐ ܘܥܠܬ݀ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܣܛܢܐ ܘܐܬܡܠܝ݂ ܛܥܝܘܬܐ ܘܓܰܕܦ. ܘܫܩܰܠ ܡܘܟܠܐ ܕܩ؟؟؟؟ ܒܐܝܕܗ ܘܰܪܗܶܛ ܐܶܙܠ ܠܕܝܪܐ ܚܕܐ ܘܐܪܡܝ ܡܘܟܠܐ ܒܬܪܥܐ ܘܩܥܳܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܥܳܩܰܪ ܐ̱ܢܐ ܠܗ̇ ܠܕܝܪܐ ܕܨܠܝ ܒܗ̇ ܒܪܨܘܡܐ ܪܫܝܥܐ ܘܣܰܝܒܗ. ܘܟܕ ܗ݂ܘ ܩܫܝܫܐ ܡܨܰܚܶܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ܆ ܡܚܳܝܗܝ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܘܣܰܚܦܗ. ܘܢܦܠܬ݀ ܒܗ ܢܘܪܐ ܕܝܩܕܢܐ ܘܡܫܰܢܩܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ. ܘܩܥܳܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝ ܐܬܪܚܡܥܠܝ ܘܥܒܶܕ ܠܝ ܢܦܺܐܫܐ ܒܬܫܢܝܩܐ ܗܢܐ. ܘܩܥܳܐ ܬܘܒ ܘܐܡ݂ܪ ܠܒܢܝ̈ ܩܪܝܬܗ ܡܶܒܥܳܐ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܟܠܟܘܢ ܫܘܝܐܝܬ܆ ܪܚܡܘ ܥܠܝ ܒܗܕܐ ܫܥܬܐ ܘܢܐܙܠ ܐ̱ܢܫ ܡܢܟܘܢ ܠܗ̇ܝ ܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܥܒܰܕ ܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܕܘܟܬܐ ܦܠܢܝܬ ܘܢܰܣܶܩ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܥܦܪܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܛܘܒܢܐ ܘܢܰܝܬܶܐ ܠܝ ܘܶܐܚܘܕ ܒܗ ܓܘܣܐ ܒܛܘܒܢܐ ܘܐܬܦܨܐ ܡ݂ܢ ܢܘܪܐ ܘܡ݂ܢ ܓܗܢܐ ܕܡܫܬܓܪ ܐ̱ܢܐ ܒܗ̇. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܚܳܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܆ ܘܠܐ ܨܒܰܘ ܕܢܫܕܪܘܢ ܐ̱ܢܫ ܠܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ. ܘܗ݂ܘ ܗ̇ܘ ܩܫܝܫܐ ܡܬܚܢܶܢ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܗ̇ܢܘܢ ܠܐ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܫܠܡ ܪܘܚܗ ܘܡܝܬ.

 

ܐܬܐ ܕܦܙ: ܡܛܠ ܩܫܝܫܐ ܕܓܰܕܦ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܡܝܬ.

 

ܘܒܗ̇ܢܘܢ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܐܣܬܥܪܬ݀ ܐ̱ܚܪܬܐ ܐܟܘܬܗ̇ ܕܗܕܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܩܫܝܫܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܝܪܝܐ܆ ܘܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܟܠܗܘܢ ܕܳܚܩܝ݂ܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܗܘܐ ܕܳܒܪ ܠܗ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܘܪܕܰܦ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܘܶܐܙܠ ܩܫܝܫܐ ܠܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܪܒܬܐ ܘܥ݂ܠ ܒܝܘܡܐ ܚܕ ܒܫܒܐ ܠܥܕܬܐ ܘܩܰܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܘܛܥܶܢ ܟܦܳܦܬܐ ܒܐܝܕܗ. ܘܩܡ ܥܠ ܩܣܛܪܘܡܐ ܕܡܕܒܚܐ ܘܩܥܳܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ. ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܚܠܛ ܥܡ ܒܪܨܘܡܐ ܟܦܘܪܐ ܢܗܘܐ ܚܪܶܡ. ܘܥܢܳܐ ܟܠܗ ܥܡܐ ܫܘܝܐܝܬ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܬܗܘܐ ܚܪܶܡ ܐܢ̱ܬ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܬܚܠܛ ܥܡܟ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܪܦܝ݂ ܟܠܗ ܥܡܐ ܡ݂ܢ ܥܕܬܐ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܥܕܢܐ ܢܦܰܩ ܗ̇ܘ ܩܫܝܫܐ ܠܫܘܩܐ܆ ܘܩܥܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܣܒ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ ܩܪܝܬܐ: ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܠܝ ܐܠܗܐ܆ ܗܟܢܐ ܢܘܣܦ ܠܝ ܐܠܐܐܪܡܐ ܫܫ̈ܠܬܐ ܒܐܝܕܝ̈ܟܘܢ ܘܩܘܠܳܪ̈ܐ ܒܨܰܘܪ̈ܝܟܘܢ ܘܐܘܒܠܟܘܢ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܥܢܰܘ ܗ݂ܢܘܢ ܣܒ̈ܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܫܪܝܪ ܗ݂ܘ ܠܢ ܡܫܝܚܐ ܕܡܟܪܙ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܠܐ ܚܙܝܬ ܠܗ̇ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܐܬܚܡܬ݀ ܗ̇ܘ ܩܫܝܫܐ ܘܓܙܰܡ ܪܘܪܒܐܝܬ ܘܰܪܟܶܒ ܥܠ ܒܰܓܠܗ ܘܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܩܪܝܬܐ ܠܡܐܙܠ. ܘܟܕ ܐܪܚܩ ܗܘܐ ܩܠܝܠ ܡ݂ܢ ܠܩܪܝܬܐ ܚܕܐ܆ ܐܚܬܘܗܝ ܡ݂ܢ ܡܘܠܐ ܘܢܦܰܠ ܒܪ ܫܥܬܗ ܒܫܘܢܩܐ ܪܒܐ. ܩܫܝܫܐ ܕܝܢ ܕܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܚܳܕܶܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ݂ܘ ܡ݂ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬܪܕܦ. ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܠܐܠܗܐ ܡܘܕܝܢ ܗܘܘ. ܡܛܠ ܕܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܫܳܠܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܗ̇ܘ ܩܫܝܫܐ ܕܝܢ ܟܕ ܒܗ ܒܐܘܠܨܢܐ ܡܫܬܢܰܩ ܗܘܐ܆ ܡ݂ܢ ܩܫܝܫܐ ܕܩܪܝܬܐ ܒܳܥܐ ܗܘܐ ܕܢܫܕܪ ܨܝܕ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܢܫܒܘܩ ܠܗ ܣܟܠܘܬܗ ܘܢܨܠܐ ܥܠܘܗܝ ܘܢܐܚܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܝܢ ܩܫܝܫܐ ܕܩܪܝܬܐ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܚܰܝ ܗ݂ܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܫܕܪ ܐ̱ܢܐ ܠܘܬܗ ܘܠܐ ܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܕܢܨܠܐ ܥܠܝܟ. ܩܥܳܐ ܗ̇ܘ ܩܫܝܫܐ ܕܡܫܬܢܩ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ ܠܥܡܐ: ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟܘܢ ܐܬܪܚܡܥܠܝ܆ ܘܫܕܪ ܐ̱ܢܫ ܢܐܙܠ ܨܝܕ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܓܝܪ ܕܡܪܚܡܢܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܘܠܐ ܢܳܛܪ ܐܟܬܐ ܒܠܒܗ ܘܠܐ ܦܳܪܥ ܒܝܫܬܐ ܠܒܥܠܕܒܒܘ̈ܗܝ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܫܕܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܘܬܗ܆ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܒܪ ܫܥܬܗ ܕܡܨܠܐ ܥܠܝ ܚܳܝܶܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܐܝܩܪܐ ܕܩܪܝܬܟܘܢ ܦܪܥ ܐ̱ܢܐ. ܠܗ̇ܘ ܕܳܐܙܠ܆ ܟܠ ܕܒܳܥܐ ܠܝ ܝܗܒ ܐ̱ܢܐ ܠܗ. ܘܗ̇ܘ ܕܝܢ ܩܫܝܫܐ ܕܩܪܝܬܐ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܥܡܐ: ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܳܐܙܠ ܘܡܦܝܣ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ܆ ܢܗܘܐ ܚܪܶܡ. ܐܠܐ ܫܘܒܩܘܗܝ ܠܡܓܕܦܢܐ ܕܡܐܬ ܒܝܫ ܒܝܫ. ܘܐܓܪܐ ܕܓܘܕܳܦܗ ܢܩܒܠ. ܐ̱ܢܫ ܕܝܢ ܠܐ ܐܶܙܠ ܕܢܦܝܣ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܐܫܬܰܢܩ ܗ̇ܘ ܩܫܝܫܐ ܫܘܢܩܐ ܪܒܐ ܘܡܝܬ. ܘܒܬܪܠܡ ܐܫܠܡ ܢܦܫܗ ܒܐܘܠܨܢܐ.

 

ܥܠ ܐܬܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܚܘܝ ܡܫܝܚܐ ܒܝܕ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܐܦ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܐܣܬܥܪ̈ܝ ܘܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܠܐ ܟܬܝ̈ܒܢ ܡܛܠ ܕܣܓܝ̈ܐܢ ܐܢܝܢ ܡ݂ܢ ܕܠܡܶܟܬܒ. ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܩܠܝܠ ܕܐܬܟܬܒ ܡܛܠ ܒܢܝܢܐ ܕܫܪܪܐ ܟܬܝ̈ܒܢ.

 

ܥܠ ܐܓܪܬܐ ܕܢܶܟܠܐ ܕܫܕܪܘ ܟܦܘܪ̈ܐ ܠܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܡ݂ܢ ܕܚܙܘ ܟܦܘܪ̈ܐ ܕܒܟܠ ܓܰܒܝ݂̈ܢ ܗ݂ܢܘܢ ܒܗܬܝܢ܆ ܐܬܪܰܥܝܘ ܒܝܢܬܗܘܢ ܬܪܥܝܬܐ ܕܢܶܟܠܐ ܕܐܝܟܢܐ ܒܢܶܟܠܐ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܢܶܩܛܠܘܢ. ܘܐܠܦܘ ܠܚܕ ܐܦܣܩܘܦܐ ܚܒܪܗܘܢ ܕܗ݂ܘ ܒܟܡܺܐܢܐ ܢܶܩܛܠܝܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ. ܘܢܟܫܘ ܐܝܟ ܬܪܝܢ ܐܠܦܝ̈ܐ ܓܒܪ̈ܐ ܒܛܘܫܝܐ ܘܐܟܡܢܘ ܐܢܘܢ ܒܢܗܪܐ ܚܕ ܩܫܝܐ ܕܢܳܚܬ ܗܘܐ ܒܝܢܬ ܫܩܝ݂̈ܦܐ ܚܣܝ݂̈ܢܐ ܘܟܬܒܘ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܫܠܡܐ ܠܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܒܢܟܠܐ. ܘܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܢܶܟܠܐ ܒܓܘ ܐܓܪ̈ܬܗܘܢ ܟܬܝ̈ܒܢ ܗܘܝ̈: ܠܡܠܦܢܐ ܕܩܘܫܬܐ ܘܟܪܘܙܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܪܳܥܝܐ ܕܐ̱ܢܫܘܬܢ ܘܐܒܐ ܕܟܠܢ ܩܕܝܫܐ ܘܪܝܫܐ ܕܐܒܝ݂̈ܠܐ ܒܪܨܘܡܐ ܣܓܝ ܫܠܡ. ܡܘܕܥܝܢܢ ܡܪܝ ܠܓܰܒܝܘܬܐ ܕܢܨܚܳܢܟ܆ ܕܗܐ ܐܬܓܰܠܝܬ݀ ܠܢ ܚܛܝܬܐ ܕܥܒܰܕܢܰܢ ܒܛܘܥܢܢ܆ ܘܐܫܬܘܕܥܢܢ ܟܠܗ̇ ܒܝܫܬܐ ܕܣܥܰܪܢܢ ܘܐܣܬܟܠܢܢ. ܘܒܫܪܪܐ ܝܕܥܝܢܢ ܕܐܘܪܚܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܠܐ ܛܘܥܝܝ ܡܠܦ ܐܢ̱ܬ. ܘܕܢܐܬܐ ܚܢܢ ܨܝܕ ܕܟܝܘܬܟ ܕܚܠܝܢܢ܆ ܕܠܡܐ ܢܶܦܩܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܘܢܶܪܓܡܘܢ ܠܢ. ܐܠܐ ܒܳܥܝܢܢ ܡ݂ܢ ܩܕܝܫܘܬܟ ܕܬܥܡܠ ܚܣܝܘܬܟ ܘܬܐܬܐ ܠܘܬܢ. ܘܚܢܢ ܡܘܕܝܢܢ ܒܚܛܗܝ̈ܢ ܩܕܡܝܟ ܘܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܫܳܠܡܝܢܢ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܟܕ ܩܒܠ ܐܢܝܢ ܠܐܓܪ̈ܬܐ܆ ܚܕܝ݂ ܗܘܐ ܒܗܝܢ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܣܓܝ. ܠܐ ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ ܐܬܒܕܩ ܗܘܐ ܠܗ ܢܶܟܠܗܘܢ ܕܐܒܝܕ̈ܐ.

 

ܥܠ ܚܙܘܐ ܕܚܙܳܐ ܬܠܡܝܕܗ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܠܚܕ ܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܝܢ ܒܚܙܘܐ ܕܠܠܝܐ ܐܬܓܠܝ ܗܘܐ ܠܗ ܡܛܠ ܟܠܗ ܢܶܟܠܗܘܢ ܘܐܬܒܰܕܩ ܗܘܐ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܡ݂ܢ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܡ݂ܢ ܟܠܡܕܡ ܕܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܟܦܘܪ̈ܐ ܠܡܶܥܒܰܕ. ܘܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܟܣܝ ܐܢܝܢ ܡ݂ܢ ܪܒܗ. ܘܓܠܳܐ ܐܢܘܢ ܠܬܪܝܢ ܡ݂ܢ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܘܐܫܬܥܝ ܠܗܘܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡ݂ܢ ܒܥܠܕܒܒ̈ܐ ܡܥܰܬܕ̈ܳܢ ܗܘܝ̈. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܢܦܰܩ ܘܶܐܙܠ ܠܐܝܟܐ ܕܘܰܥܕܘܗܝ ܡܛܥܝܢ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܒܢܝ̈ ܐ̱ܪܙܗ ܕܢܟܝ݂ܠܐ ܛܝܒܘ ܗܘܘ ܚܘܛܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܐܥܠܘ ܐܢܘܢ܆ ܣܡܘ ܐܢܘܢ ܒܣܬܪ ܡܕܒܚܐ ܘܐܦ ܟܣܝܘ ܐܢܘܢ ܘܒܳܥܝܢ ܗܘܘ ܕܢܫܰܕܠܘܢܝܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܢܰܥܠܘܢܝܗܝ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܠܥܕܬܐ ܘܬܡܢ ܢܶܩܛܠܘܢܝܗܝ. ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܚܕܕ̈ܐ ܒܝܢܬܗܘܢ: ܕܐܢ ܐܫܟܚܢܢ ܫܕܠܢܝܗܝ ܘܐܥܠܢܝܗܝ ܠܥܕܬܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܆ ܗܐ ܬܡܢ ܦܳܥܝܢܢ ܠܗ ܒܚܘܛܪ̈ܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܨܒܳܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܠܡܺܐܙܠ܆ ܐܰܝܬܝܢܢ ܗ̇ܢܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܕܟܕ ܡܛܰܫܝܢ ܠܢ ܘܩܛܠܢܝܗܝ ܒܠܠܝܐ. ܐܦ ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܒܳܥܝܢ ܗܘܘ ܠܡܶܥܒܰܕ܆ ܐܬܒܕܩܬ݀ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܠܬܠܡܝܕܐ ܗ̇ܘ ܒܓܶܠܝܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܡܰܛܥܝܢ̈ܐ ܘܟܰܕܳܒ̈ܐ ܫܕܪܘ ܗܘܘ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܦܝܳܣܐ ܣܓܝܐܐ ܒܢܶܟܠܐ ܘܫܠܚܘ ܠܗ ܒܝܕ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܝܩܝ݂ܪ̈ܐ ܗܟܢܐ: ܫܒܘܩ ܐܢܘܢ ܡܪܝ ܠܐܚ̈ܐ ܕܥܡܟ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܬܐ ܠܚܘܕܝܟ ܒܛܘܫܝܐ ܠܘܬܢ ܘܢܐܬܐ ܥܡܟ ܚܕ ܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܝܟ ܒܠܚܘܕ. ܘܒܝܬ ܠܢ ܘܠܟ ܒܓܘ ܥܕܬܐ ܢܡܠܠ ܟܣܝܐܝܬ ܩܕܡܝܬ ܒܚܘܒܐ ܒܝܢܬܢ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪܟܢ ܡܘܕܝܢܢ ܒܣܟܠܘ̈ܬܢ ܩܕܡ ܥܡܐ ܓܠܝܐܝܬ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܨܳܒܐ ܗܘܐ ܕܢܶܥܒܕܝܗ̇ ܠܗܕܐ. ܘܥܢܳܐ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܝ݂ܠܦ ܐ̱ܪ̈ܙܝܗܘܢ ܕܢܟܝ݂̈ܠܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܛܘܒܢܐ ܩܕܡܝܗܘܢ: ܟܠܝܘܡ ܐܢ̱ܬ ܡܪܝ ܦܩܕ ܐܢ̱ܬ ܐܝܟ ܐܒܐ ܘܡܪܐ. ܝܘܡܢܐ ܕܝܢ ܐܢܐ ܐܢܐ ܦܩܕ ܐ̱ܢܐ܆ ܦܘܫ ܐܢ̱ܬ ܗܪܟܐ ܠܘܬ ܐܚ̈ܐ ܓܠܝܐܝܬ܆ ܘܐܢܐ ܐܙܠ ܐ̱ܢܐ ܟܣܝܐܝܬ ܠܘܬܗܘܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܡ݂ܪ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܐܢܐ ܐܙܠ ܐ̱ܢܐ ܡܛܠ ܕܝܳܕܥ ܗܘܐ ܗܘܐ ܠܗ ܗ݂ܘ ܘܠܪܒܗ ܒܳܥܝܢ ܗܘܘ ܠܡܶܩܛܰܠ. ܣܓܝ ܓܝܪ ܡܬܠܰܚܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܡܛܠ ܕܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܡܬܟܬܫ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ. ܘܗܦܟܘ ܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܐܫܬܕܪܘ ܗܘܘ܆ ܘܦܫ ܛܘܒܢܐ ܠܘܬ ܐܚ̈ܐ. ܘܠܐ ܨܒܰܘ ܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܠܡܕܒܪܗ ܬܠܡܝܕܐ. ܘܗܦܟܘ ܬܘܒ ܗ̇ܢܘܢ ܢܟܘܠܬܢ̈ܐ ܘܫܕܪܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܪܘܪܒܝܢ ܡ݂ܢ ܩܕܡܝ̈ܐ ܘܐܝܬܝ݂ܘ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܦܝܳܣܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܕܝ݂ܕܥ ܐ̱ܪ̈ܙܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܩܕܡܝܬܐ ܥܢܳܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܥܕܡܐ ܠܥܣܪ ܙܒܢܝ݂̈ܢ ܗ݂ܘ ܗܢܐ ܦܝܳܣܐ ܕܢܶܟܠܐ ܡܫܕܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܗ̇ܘ ܬܘܒ ܬܠܡܝܕܐ ܕܝ݂ܠܦ ܡܕܡ ܕܒܳܥܝܢ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ܩܕܡܝ̈ܬܐ ܫܳܪܶܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܫܶܢܰܝ̈ܗܘܢ ܥܠ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܡܚܰܪܩܝܢ ܗܘܘ܆ ܘܡܢܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܗ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ. ܘܥܢܰܘ ܡ݂ܢ ܚܡܬܐ ܪܒܬܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܐܢ̱ܬ ܗ݂ܘ ܠܐ ܫܳܒܩ ܐܢ̱ܬ ܠܪܒܟ ܕܫܠܡܐ ܢܥܒܕ ܒܗ̇ ܒܐܪܥܐ؟ ܘܐܢ̱ܬ ܗܘ ܕܕܳܠܚ ܐܢ̱ܬ ܒܡܨܰܥܬܐ ܝܘܡܢܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܚܘܒܐ ܒܝܢܬܢ؟ ܘܥܢܳܐ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܚܘܒܐ ܕܝܠܟܘܢ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܗܘ ܠܐܠܗܐ ܘ….ܡܟܘܢ؟؟؟ ܕܢܶܟܠܐ ܒܪܘܓܙܐ ܢܬܓܰܘܙܰܠ ܥܠܝܟܘܢ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܕܐܫܬܘܕܥ ܐ̱ܪܙܝܗܘܢ ܕܟܦܘܪ̈ܐ܆ ܘܠܐ ܓܳܠܶܐ ܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ܆ ܡܛܠ ܕܝܳܕܥ ܗܘܐ ܬܪܥܝܬܐ ܕܪܒܗ. ܕܐܢ ܡܰܪܓܶܫ ܗܘܐ ܕܐܝܟ ܕܢܶܩܛܠܘܢܝܗܝ ܒܳܥܝܢ ܗܘܘ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܪܳܗܛ ܗܘܐ ܠܘܬ ܩܶܛܠܐ. ܝܳܕܥ ܗܘܐ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܕܟܡܐ ܚܳܕܶܐ ܗܘܐ ܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܢܡܘܬ ܡܛܠ ܫܪܪܐ. ܘܗܕܐ ܪܶܓܬܐ ܡܬܪܓܪܓ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܡ݂ܢ ܛܠܝܘܬܗ ܘܥܕܡܐ ܠܣܝܒܘܬܗ܆ ܘܗܟܢܐ ܟܰܦܢܐ ܗܘܬ݀ ܢܦܫܗ ܘܨܗܶܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܡܬܝܰܐܒ ܗܘܐ ܘܡܣܘܚ ܠܗ̇ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ. ܘܥܠܗܕܐ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܝܳܕܥ ܗܘܐ ܠܗ ܟܣܝ ܡܢܗ ܕܢܨܝܚܐ ܡܕܡ ܕܐܬܓܠܝ݂ ܠܗ. ܥܠܗ̇ܝ ܕܪܰܓܡܘܗܝ ܟܦܘܪ̈ܐ ܠܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܠܐ ܡܝܬ. ܠܚܰܪܬܐ ܕܝܢ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܬܘ ܐܝܙܓܕ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܦܘܪ̈ܐ ܠܘܬ ܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܫܪܝ݂ ܠܐܚ̈ܐ ܕܥܡܟ ܢܐܙܠ̱ܘܢ ܠܐܝܟܐ ܕܨܳܒܝܢ. ܐܢ̱ܬ ܓܝܪ ܐܢ ܬܨܒܐ ܘܐܢ ܠܐ ܬܶܨܒܶܐ ܡܚܕܐ ܡܐܬ ܐܢ̱ܬ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܣܳܒܪ ܗܘܐ ܠܗ ܕܡܶܓܚܰܟ ܓܚܟܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܘܣܦܘ ܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܘܝ݂ܡܘ ܠܗ ܒܡܘ̈ܡܬܐ ܕܚܝ݂̈ܠܬܐ ܕܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܡܬܩܛܠ ܐܢ̱ܬ܆ ܘܒܝܬ ܫܥܬܐ ܠܫܥܬܐ ܡܫܬܦܥ ܕܡܳܟ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܕܳܨܰܬ݀ ܢܦܫܗ ܘܰܪܘܰܙ ܪܥܝܢܗ. ܘܐܙܕܗܝ ܦܪܨܘܦܗ ܘܗܘܳܐ ܒܪܩܐ ܕܢܘܪܐ ܘܐܬܡܠܝ݂ ܚܕܘܬܐ ܘܪܘܳܙܐ ܘܫܒܚ ܠܡܫܝܚܐ ܘܐܪܝܡ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܠܫܡܝܐ ܘܐܘܕܝ ܠܐܠܗܐ ܘܦܬܰܚ ܦܘܡܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܐܚ̈ܐ ܕܥܡܗ: ܝܕܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܢܝ̈܆ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܫܥܬܐ ܗܕܐ ܢܚܬܶܬ ܠܐܪܥܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܡ݂ܢ ܩܕܝܡ. ܘܬܡܢ ܒܝܬ ܚܢ̈ܦܐ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܩܰܛܠܰܢܝ. ܘܐܦ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܚܝܩܐ ܡܛܠܗܕܐ ܡܬܟܪܟ ܗܘܺܝܬ܆ ܘܗܕܐ ܫܥܬܐ ܠܐ ܦܓܥܬ݀ ܒܝ ܒܕܘܟܬܐ. ܘܗܫܐ ܕܗܘܳܐ ܨܒܝܢܐ ܠܡܪܢ܆ ܘܐܫܟܚܶܬ ܡܕܡ ܕܒܳܥܐ ܗܘܺܝܬ. ܙܕܩ ܗ݂ܘ ܠܝ ܕܐܬܠ ܬܘܕܝܬܐ ܠܡܪܢ ܕܥܒܰܕ ܨܒܝܢܐ ܕܥܰܒܕܗ ܘܫܡܠܝ ܪ̈ܓܝܓܬܗ ܕܠܒܝ. ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܒܛܘܪܦܐ ܣܓܝܐܐ ܢܦܩܶܬ ܒܬܪܗ܆ ܝܗܒܗ ܠܝ ܝܘܡܢ ܕܠܐ ܥܰܡܠܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܨܳܒܐ ܕܢܐܬܐ ܒܬܪܝ܆ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܢܐܬܐ ܘܡ̇ܢ ܕܨܳܒܐ ܕܢܐܙܠ܆ ܒܫܠܡܐ ܢܐܙܠ. ܒܠܚܘܕ ܕܝܢ ܒܢܝ̈ ܚܙܘ ܡܢܐ ܡܦܰܩܕ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ. ܠܐ ܚܘܛܪܐ ܬܶܫܩܠܘܢ ܐܦܠܐ ܟܐܦܐ ܬܶܫܕܘܢ ܒܐܢܫ ܐܦܠܐ ܠܐܢܫ ܬܠܘܛܘܢ. ܐܦܠܐ ܡܨܰܚܳܝܘ݂ ܬܨܰܚܘܢ ܘܠܐ ܠܘܩܒܠ ܩܛܘܠܝ̈ܟܘܢ ܬܩܘܡܘܢ ܐܦܠܐ ܥܡ ܐ̱ܢܫ ܬܬܚܪܘܢ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܚܳܙܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܝ ܕܥܒܕ ܐ̱ܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢ̱ܬܘܢ ܥܒܶܕܘ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡ݂ܪ ܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ܆ ܪܳܗܛ ܗܘܐ ܨܐܕܝܗܘܢ ܕܩܛܘ̈ܠܐ ܘܕܐܨ. ܗܟܢܐ ܗܘܳܐ ܦܪܨܘܦܗ ܕܳܡܶܐ ܒܙܗܝܘܬܗ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡ݂ܢ ܟܕܘ ܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܚܳܒܶܨ ܗܘܐ ܠܡܶܥܰܠ. ܪ̈ܕܘܦܘܗܝ ܕܝܢ ܕܛܘܒܢܐ ܣܪܗܒܘ ܘܐܬܩܢܘ ܗܘܘ ܒܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܕܒܟܐܦ̈ܐ ܢܶܪܓܡܘܢܝܗܝ ܬܡܢ. ܘܐܝܬܝ݂ܘ ܐܢܘܢ ܬܘܒ ܠܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܟܡܝ݂ܢܝܢ ܗܘܘ ܒܢܗܪܐ. ܘܐܬܘ ܥܡܗܘܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܘܩܡܘ ܡ݂ܢ ܣܛܪܐ ܕܪܓܠܬܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܢܫ̈ܐ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܛܠܝ̈ܐ ܡ݂ܢ ܪܘܚܩܐ ܩܝܡܝܢ ܘܚܳܝܪܝܢ ܗܘܘ ܘܒܳܟܝܢ ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܨܠܝܒܐ܆ ܥܕܪ ܠܣܓܘܕܟ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܟܕ ܡܛܳܐ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܣܦܳܪܐ ܕܡܝ̈ܐ ܡܣܪܗܒ ܗܘܐ ܩܠܝܠܐܝܬ ܠܡܥܒܰܪ ܠܡܨܰܥܬܗ ܕܥܡܐ ܕܢܶܪܓܡܘܢܝܗܝ. ܣܒܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܛܘܒܢܐ ܕܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܡܐܬ ܗܘܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܠܐ ܫܩܒܗ ܠܛܘܒܢܐ ܠܡܶܥܰܠ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ……؟؟؟؟ ܕܥܡܐ. ܘܪܗܶܛ ܘܥܩܰܪ ܡ݂ܢ ܩܕܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܘܩܡ ܥܠ ܣܦܪܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܪܓܠܬܐ ܘܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ: ܐܬܦܢܝ݂ ܡܪܝ܆ ܘܚܘܪ ܠܡܕܢܚܐ ܘܨܠܐ ܘܒܰܪܶܟ ܠܒܢܝ̈ܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܳܐܬܝܢ ܒܬܪܟ ܘܕܳܡܝܢ ܠܓܙܳܪܐ ܕܐܡܪ̈ܐ ܕܐܙܠ̱ܝܢ ܠܐܝܕܝ̈ ܛܒܚ̈ܐ. ܘܒܰܪܶܟ ܠܒܢܝ̈ܟ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܚܝ݂ܩܝ݂ܢ ܡ݂ܢ ܗܪܟܐ. ܘܠܐ ܬܛܠܘܡ ܐܢܘܢ ܐܓܪܐ ܕܬܘܩ̈ܠܬܗܘܢ ܕܥܡܟ. ܘܐܬܕܟܪ ܕܣܢܰܘ ܐ̱ܢܫܝ̈ܗܘܢ ܘܠܟ ܪܚܶܡܘ. ܘܚܙܝ݂ ܕܐܪܦܝ݂ ܛܘܗܡܝ̈ܗܘܢ ܘܠܟ ܢܩܶܦܘ. ܘܒܰܪܟ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ ܕܐܬܪܒܺܝܬ ܒܗ܆ ܘܐܬܕܟܪ ܕܐܝܟܢܐ ܡܰܪܟܢܝ݂ܢ ܗܘܘ ܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܩܕܡܝܟ. ܘܚܣܐ ܥܠ ܥܡܐ ܗܢܐ ܕܪܳܓܶܡ ܠܟ܆ ܘܦܪܘܥ ܐܢܘܢ ܚܘܒܠܘ̈ܗܝ ܕܐܣܛܦܢܘܣ ܪܳܚܡܟ ܘܫܒܘܩ ܣܟܠܘܬܐ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܣܝܪ ܠܟ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܕܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ܆ ܗܘܝܘ ܗ̇ܘ ܕܚܙܳܐ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܩܕܝܡ ܗ̇ܝ ܐܬܐ ܕܪܓܘܡܝܐ ܕܪܒܗ. ܘܝ݂ܕܥ ܗܘܐ ܒܪܥܝܢܗ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܟܠܗ ܕܗܘܳܬ݀ ܠܗ ܠܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܗܕܐ ܕܬܬܡܠܐ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡ ܙܒܢܐ ܨܠܝ ܗܘܐ ܕܢܶܚܙܝ̈ܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܟܕ ܪܓܡܝܢ ܠܗ ܒܟܐܦ̈ܐ ܡܛܠ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܬܦܢܝ݂ ܘܚܪ ܒܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܟܕ ܐܳܬܶܝܢ ܒܬܪܗ. ܘܥܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܚܙܘ ܒܢܝ̈ ܡܢܐ ܐܡܪܶܬ ܠܟܘܢ܆ ܕܠܘܛܬܐ ܘܨܘܚܝ݂ܬܐ ܡ݂ܢ ܦܘܡܟܘܢ ܠܐ ܬܦܘܩ܆ ܘܟܐܦ̈ܐ ܘܚܘܛܪ̈ܐ ܥܠ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܬܣܒܘܢ. ܘܐܝܟ ܕܚܙܝܬܘܢ ܠܝ ܕܥܳܒܕ ܐ̱ܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢ̱ܬܘܢ ܥܒܶܕܘ. ܘܥܕ ܡܠܬܐ ܒܓܘ ܦܘܡܗ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܩܥܰܘ ܪ̈ܳܓܘܡܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ: ܫܒܘܩܘ ܠܪܒܟܘܢ ܡܐܬ ܘܥܪܘܩܘ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗ܆ ܡܛܠ ܕܚܢܢ ܠܗ ܗ݂ܘ ܒܳܥܝܢܢ ܠܡܶܩܛܠ. ܘܥܡܗ̇ ܕܝܢ ܕܡܠܬܐ ܗܕܐ ܐܩܦܘ ܗܘܘ ܠܡܶܪܓܡܗ ܠܛܘܒܢܐ. ܟܐܦ̈ܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܫܳܕܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܝ̈ ܫܥܳܥ̈ܐ ܕܢܗܪܐ. ܘܫܕܳܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܟܐܦܐ ܚܕܐ ܚܘܪܬܐ ܘܡܚܳܬܗ ܠܛܘܒܢܐ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܥܝܢܗ ܕܣܡܠܐ ܘܝܗܒܬ݀ ܩܠܐ ܗ̇ܝ ܟܐܦܐ. ܘܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܡܥܘ ܕܒܰܕܰܪܬܗ̇ ܕܝܢ ܠܩܰܪܩܦܬܗ ܘܶܐܬܐ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܒܕܡܘܬܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܟܐܦܐ ܡ݂ܢ ܐܐܪ ܘܡܚܳܬܗ ܠܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܕܫܕܪܗ̇ ܘܐܦܩܬܗ ܠܥܝܢܗ ܕܣܡܠܐ ܘܚܰܒܠܬ݀ ܠܦܪܨܘܦܗ ܘܐܒܕܬܗ̇؟؟؟ ܠܩܰܪܩܰܦܬܗ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܗ ܕܢܨܝܚܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܩܕܡܘܗܝ. ܐܪܡܝ݂ ܕܪܳܥܗ ܕܝܡܝܢܐ ܒܩܕܳܠܗ ܘܥܰܦܩܗ ܘܫܪܝ݂ ܕܢܰܘܡܝܘܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܒܚܝܘ̈ܗܝ ܕܨܠܝܒܐ ܕܠܗ ܪܳܚܡ ܐܢ̱ܬ ܟܕܘ ܠܟ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܫܐܠܶܬܟ ܗ̇ܝ ܕܒܥܰܝܬ ܡ݂ܢ ܩܕܝܡ܆ ܕܢܬܠ ܠܟ ܕܬܚܙܐ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܕܪܳܓܡܝܢ ܠܟ. ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܢ ܡܐܬ ܐܢ̱ܬ ܒܐܝ̈ܕܝ ܚܛܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܬܪܐ ܗܢܐ ܒܩܶܛܠܟ ܡܬܚܒܠ ܘܢܘܪܐ ܢܚܬܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܘܐܟܠܐ ܠܗ. ܐܝܟ ܕܐܟܠܬ݀ ܠܣܕܘܡ ܘܠܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܒܓܘܗ̇. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܪܨܘܡܐ ܐܡ݂ܪ ܗܘܐ ܠܗ ܠܬܠܡܝܕܗ: ܕܫܒܘܩ ܐܢܘܢ ܪܳܓܡܝܢ ܠܝ ܒܪܝ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܠܐ ܨܳܒܐ ܗܘܐ ܠܡܶܫܒܩܗ܆ ܘܦܟܰܪ̈ܝ ܐܢܝܢ ܛܘܒܢܐ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܠܒܣܬܪܗ ܘܐܬܓܗܶܢ ܗܘܳܐ ܩܕܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܓܡܝܢ ܠܗ ܘܐܦ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܗ݂ܝ ܥܒܰܕܘ ܗܘܘ. ܘܐܦ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܛܘܒܢܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܐܬܘ ܨܐܕܝܗܘܢ܆ ܗܟܢܐ ܥܒܰܕܘ ܗܘܘ. ܣܘܓܐܐ ܕܝܢ ܕܟܐܦ̈ܐ ܠܩܘܒܠܗ ܕܢܨܝܚܐ ܫܳܕܶܝܢ ܗܘܘ.

 

ܐܬܐ ܕܦܚ:

 

ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܕܐܚܝ݂ܕ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܒܩܕܳܠܗ ܐܝܕܗ ܐ̱ܚܪܬܐ ܠܘܩܒܠ ܪܓܘܡܝܐ ܦܫܝ݂ܛܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܘܟܐܦ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܳܚ̈ܝܳܢ ܗܘܝ̈ ܠܐܝܕܗ ܘܢܳܩ̈ܫܢ ܗܘܝ̈ ܟܐܦ̈ܐ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܕܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܘܥܠ ܪܝܫܗ ܘܥܠ ܟܬܦ̈ܬܗ. ܘܢܚ̈ܶܬܝ ܟܐܦ̈ܐ ܗܠܝܢ ܘܐܬܟܰܢܫ̈ܝ ܚܕܳܪ̈ܝܗܘܢ ܥܕܡܐ ܕܗܘܐ ܬܡܢ ܝܰܓܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܠܐ ܐܪܓܫ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܒܟܐܦܐ ܕܚܕܐ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܟܐܦ̈ܐ ܐܦܠܐ ܫܘܡܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܥܠ ܦܓܪܗ ܐܬܚܙܝܬ݀.

 

ܐܬܐ ܕܦܛ.

 

ܐܶܬܐ ܡ݂ܢ ܫܶܠܝܐ ܡ݂ܢ ܦܢܝ݂ܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܒܕܡܘ݂ܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܢܳܫܒܳܐ ܘܡܚܳܬ݀ ܐܢܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܪܳܓܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܘܐܬܟܦܝ݂ܘ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܘܢܦܠܘ ܠܦܢܝ݂ܬܐ ܕܡܥܪܒܐ ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܠܚܕܕ̈ܐ ܕܢܥܪܩܘܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܥܪܩܝܢ ܗܘܘ ܒܪܶܗܛܐ ܘܪܗܝܒܝܢ.

 

ܐܬܐ ܕܬܫܥܝܢ: ܥܠ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܡܠܠ ܒܗ̇ ܫܐܕܐ ܒܝܫܐ ܠܒܗܬܬܐ ܕܟܦܘܪ̈ܐ.

 

ܘܡ݂ܢ ܕܥܪܰܩ ܥܡܐ ܡ݂ܢ ܬܡܢ܆ ܗܝܕܝܢ ܐܬܦܫܛ ܢܨܝܚܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܕܰܓܗܝ݂ܢ ܗܘܐ܆ ܘܐܬܥܰܠܝ ܗܘܐ ܠܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܪܡܬܐ ܕܫܦܝܪܐ ܘܦܐܝܐ܆ ܘܗܐ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܳܬܝܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ ܒܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܕܒܠܰܥ ܛܘܒܢܐ ܒܟܐܦ̈ܐ. ܘܐܝܬ ܘܐ ܥܡܗܘܢ ܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܕܝܳܬܒܐ ܥܠ ܡܘܠܐ ܘܥܳܡܪ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܫܐܕܐ ܛܢܦܐ. ܘܢܦܠܬ݀ ܗ̇ܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܒܗ̇ ܒܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܥܦܪܐ ܘܰܕܪܳܬ݀ ܠܫܡܝܐ ܘܒܩܠܐ ܪܡܐ ܩܥܝܐ ܗܘܬ݀. ܘܐܬܟܦܰܪ̈ܝ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܐܝܕܝ̈ܗ̇ ܠܒܶܣܬܪܗ̇ ܗܰܦܟܐܝܬ ܘܣܠܩܐ ܗܘܬ݀ ܒܛܦܝܗ ܕܪܘܡܐ ܠܡܣܩܬܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܪ̈ܳܓܘܡܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܪܘܚܩܐ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܘܚܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܟܕ ܩܥܝܐ ܘܣܠܩܐ ܠܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ. ܘܗܟܢܐ ܩܥܝܐ ܗܘܬ݀ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡܪܐ: ܠܟܘܢ ܐܡܪܐ ܐ̱ܢܐ܆ ܪ̈ܳܓܘܡܘܗܝ ܕܒܪܨܘܡܐ܆ ܗܐ ܒܗܢܐ ܡܰܥܠܳܢܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܠܡܶܥܰܠ ܩܕܡ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܟܦܪܬܘܢ ܒܗ. ܥܡܐ ܕܝܢ ܣܓܝܐܐ ܫܳܡܥ ܗܘܐ ܘܒܳܟܐ. ܘܓܥܳܬܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܠܫܡܝܐ ܣܠܩܐ ܗܘܬ݀. ܘܗܦܟܘ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܥܡܐ ܡ݂ܢ ܟܠ ܓܒܝ݂̈ܢ ܐܬܥܠܝܘ ܠܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܠܛܘܪܐ ܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܥܠ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܒܥܠܕܒܒܘ̈ܗܝ ܕܝܢ ܕܛܘܒܢܐ ܩܘܝܘ ܒܕܘܟܬܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ. ܘܒܡܰܥܪ̈ܒܝ ܫܡܫܐ ܐܬܚܰܦܝܬ݀ ܫܡܫܐ ܒܥܢܢ̈ܐ ܚܫܘ̈ܟܬܐ ܘܡܛܪܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܢܳܚܬ ܗܘܐ. ܘܐܪܡܝ݂ ܐܠܗܐ ܕܚܠܬܗܘܢ. ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ: ܢܣܰܪܗܶܒ ܢܶܥܪܘܩ ܡ݂ܢ ܒܪܨܘܡܐ ܒܫܥܬܐ ܗܕܐ܆ ܡܛܠ ܕܐܢ ܦܳܝܫܝܢܢ ܗܪܟܐ ܒܠܠܝܐ ܗܢܐ܆ ܥܐܠ ܩܳܛܠ ܠܢ. ܘܩܡܘ ܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܕܚܫܳܡܝ݂ܬܐ ܘܠܐ ܠܥܶܣܘ ܗܘܘ ܘܫܩܠܘ ܗܘܘ ܘܥܪܩܝܢ ܥܡ ܢܗܪܐ ܩܫܝܐ ܕܢܳܚܬ ܗܘܐ ܒܝܢܬ ܛܘܪ̈ܐ ܥܣ̈ܩܐ ܫܩܝ݂̈ܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܟܐܦܐ ܟܪܝܟܝܢ ܠܗ. ܘܩܝ̈ܣܐ ܕܐܣܝܪܝܢ ܒܚܕ ܚܕ ܒܚܕܪ̈ܘܗܝ. ܘܗܟܢܐ ܥܣܶܩ ܘܩܫܶܐ ܢܗܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦܠܐ ܒܐܝܡܡܐ ܡܫܟܚ ܐ̱ܢܫ ܕܢܗܠܟ ܬܡܢ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܘܗܘܘ ܗ݂ܢܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡܬܛܪܦܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ ܠܠܝܐ ܟܠܗ. ܚܫܘܟܐ ܪܒܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܛܪܐ ܣܓܝܐܐ ܢܳܚܬ ܗܘܐ. ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܒܬܪܗܘܢ ܪܳܕܦ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܥܪܩܝܢ ܗܘܘ ܘܪܗܝ݂ܒܝܢ ܘܫܓܝܫܝܢ ܘܡܣܬܚܦܝܢ ܗܘܘ ܘܢܦܠܝܢ ܥܠ ܟܐܦ̈ܐ ܘܐܦ ܡܬܥܰܪܓܠܝܢ ܗܘܘ ܒܛܦ̈ܐ ܕܛܘܪ̈ܐ ܥܣ̈ܩܐ. ܘܟܕ ܠܡܚܣܢ ܡܢܥܘ ܗܘܘ ܕܢܣܩܘܢ ܠܐܪܥܐ ܫܦܝ݂ܬܐ ܐܪܝܡܘ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܡ݂ܢ ܩܒܘܠ ܘܚܙܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܠܐ ܙܥܘܪ̈ܝܢ ܕܥܒܪܝܢ ܒܫܒܝ݂ܠܐ ܚܕ ܘܐܬܚܙܝ ܠܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܗܠܝܢ ܒܕܡܘܬܐ ܕܬܠܡܝܕܐ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܕܚܶܠܘ ܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܘܫܪܝܘ ܬܘܒ ܥܪܩܝܢ ܠܒܣܬܪܗܘܢ ܘܒܪܬܝܬܐ ܘܒܣܘܪܗܒܐ ܥܪܩܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬ؟؟؟؟ܓܠܝܢ ܗܘܘ ܒܛܦܝ̈ܐ ܕܛܘܪܐ ܘܢܚܬܝܢ ܠܣܦܪ̈ܐ ܕܢܗܪܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܡܗܘܢ ܓܒܪܐ ܗܘܐ ܣܒܐ ܘܙܳܐܥ ܗܘܐ ܘܡܪܬܐ؟؟؟؟ ܘܪܗܝ݂ܒ ܘܰܡܒܰܓܢ ܘܝܳܗܒ ܗܘܐ ܘܳܝܐ ܠܢܦܫܗ ܘܐܡ̇ܪ: ܘܝ ܠܟܝܢ ܚܘܪ̈ܬܝ܆ ܘܝ ܠܟܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܝܬܝ. ܘܗܘܘ ܥܪܩܝܢ ܘܐܙܠ̱ܝܢ ܟܕ ܠܝܬ ܡ̇ܢ ܕܪܳܕܦ. ܘܫܠܡܬ݀ ܗܘܬ݀ ܨܐܕܝܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܗ̇ܝ ܠܰܘܛܬܐ ܕܣܡ ܐܠܗܐ ܒܢܡܘܣܐ ܡ݂ܢ ܩܕܝܡ: ܕܐܢ ܬܬܦܠܓ ܥܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ܆ ܬܗܘܐ ܙܐܥ ܘܢܳܐܕ ܡ݂ܢ ܟܠ؟؟؟ ܛܪܦܐ ܕܢܳܩܫ. ܘܒܚܕܐ ܐܘܪܚܐ ܬܶܦܘܩ ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܟ ܘܒܫܒܥ ܐܘܪ̈ܚܝ݂ܢ ܬܥܪܘܩ ܡ݂ܢ ܩܕܡܘܗܝ ܘܬܗܘܐ ܪܳܥܠ ܘܥܳܪܩ ܟܕ ܠܝܬ ܕܪܳܕܦ ܠܟ. ܘܒܥܠܕܒܒܟ ܢܚܕܐ ܘܐܢ̱ܬ ܬܰܝܠܶܠ ܘܬܶܥܪܘܩ. ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܐܬܦܠܓܘ ܥܠ ܡܪܝܐ ܡܫܝܚܐ܆ ܗ̇ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܒܫܪܪܐ ܗܘܝ̈ ܡܬܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܘܥܪܩܝܢ ܟܕ ܠܝܬ ܡ̇ܢ ܕܪܳܕܦ. ܘܗܟܢܐ ܥܪܩܝܢ ܗܘܘ ܘܐܙܠ̱ܝܢ ܥܕܡܐ ܠܫܡܫܝ݂ܛ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܐܫܟܚ ܬܡܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܫܒܥܐ ܕܐܝܟ ܕܡܛܠܬܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܐܳܬܶܝܢ. ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܪܩܝܢ ܗܘܘ ܐܫܬܥܝ ܠܚܒܪ̈ܘܗܝ ܟܠܡܕܡ ܕܗܘܳܐ. ܒܫܘܠܡܐ ܕܡܶܠܘ̈ܗܝ ܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܕܗܐ ܥܠܝܟܘܢ ܐܳܬܶܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܗܪܟܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܟܕ ܫܡܥܘܗ̇ ܠܗܕܐ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܥܪܩܘ ܗܘܘ ܘܢܦܩܘ ܡ݂ܢ ܫܡܫܝ݂ܛ ܡܕܝܢ̱ܬܐ.

 

ܐܬܐ ܕܨܐ: ܥܠ ܟܘܪܐܦܣܩܘܦܐ ܕܓܙܰܡ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܡܚܳܝܗܝ ܡܪܝܐ ܘܡܝܬ.

 

ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܬܘܒ ܒܫܡܫܝ݂ܛ ܟܘܪܐܦܣܩܘܦܐ ܚܕ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܚܬܝ݂ܪܐ ܘܫܒܗܪܢܐ. ܘܥܠܬ݀ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܪܡܘܬܐ ܠܒܗܬܬܗ. ܘܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܥܝ݂ܢ ܟܠ ܐ̱ܢܫ. ܘܗܟܢܐ ܟܠܢ ܡ݂ܢ ܚܕ ܓܒܪܐ ܥܪܩܝܢܢ ܘܗܳܘܶܝܢܢ ܓܘܚܟܐ ܒܐܪܥܐ ܕܡ݂ܢ ܩܕܡܘܗܝ ܕܳܚܠܝܢܢ. ܠܝܬ ܓܝܪ ܥܡܗ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܬܠܬܝܢ ܐܘ ܐܪܒܥܝܢ ܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܡܟܢܫ ܐ̱ܢܐ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܘܢܦܩ ܐ̱ܢܐ ܠܐܘܪܥܗ ܕܒܪܨܘܡܐ ܘܠܳܒܟ ܐ̱ܢܐ ܠܗ. ܘܪܳܡܐ ܐ̱ܢܐ ܩܘܠܪܐ ܒܩܕܳܠܗ ܘܫܫ̈ܠܬܐ ܒܨܰܘܪܗ ܘܕܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܡܓܪܐ ܐ̱ܢܐ ܠܗܘܢ ܡ݂ܢ ܬܡܢ ܘܥܕܡܐ ….؟؟؟؟. ܘܩܡ ܗܢܐ ܥܘܠܐ ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܘܟܢܫ ܟܠܗ ܥܡܐ ܘܥܡܘܪ̈ܐ ܕܩܘܪ̈ܝܐ ܘܛܥܶܢܘ ܥܡܗܘܢ ܚܘܛܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܘܥܐ ܘܣܝ̈ܦܐ ܘܳܐܬܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܕܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܦܠܐ ܥܠ ܒܳܠܗ ܣܠܩܐ ܗܘܬ݀ ܕܢܶܚܘܬ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܠܫܡܫܝ݂ܛ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܐܶܙܠ ܗܘܐ ܠܕܝܪܐ ܚܕܐ ܕܚܒܝ̈ܒܘܗܝ ܘܬܡܢ ܩܘܝ ܝܘܡ̈ܬܐ. ܘܗܘܳܐ ܕܟܕ ܐܶܬܳܐ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܩܪܐ ܟܘܪܐܦܣܩܘܦܐ ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܠܘܶܐ ܗܘܐ ܠܗ ܘܡܗܰܠܟܝܢ ܗܘܘ ܒܦܩܰܥܬܐ ܚܕܐ ܪܒܬܐ ܘܡܥܠܝܐ ܗܘܬ݀ ܦܩܥܬܐ ܡܢܗ ܕܥܡܐ ܣܦܐ ܒܣܦܐ ܘܢܦܩܘ ܗܘܘ ܐܝܟ ܥܣܪܝܢ ܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܠܛܘܪܐ ܘܚܳܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܒܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܟܕ ܐܶܬܳܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܐܪܝܡ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܗ݂ܘ ܟܘܪܐܦܣܩܘܦܐ ܪܫܝܥܐ ܡ݂ܢ ܩܒܘܠ ܘܚܙܳܐ ܐܢܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܐܚ̈ܐ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܪܘܡܐ ܚܕ ܘܐܬܚܙܝܘ ܒܥܝܢܘ̈ܗܝ ܐܝܟ ܚܠܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܳܐܬܶܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ: ܡܰܢܘ ܗܢܐ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܩܐܡ ܥܠ ܛܘܪܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ: ܒܪܨܘܡܐ ܫܕܪ ܘܟܢܫ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡ݂ܢ ܟܠ ܐܬܪ ܘܐܬܘ ܠܥܘܕܪܢܗ. ܘܟܕ ܫܡܥ ܗܘܐ ܗܢܐ ܡܪܚܐ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ܆ ܙܥ ܠܒܗ ܘܢܩܫܘ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܠܚܕܕ̈ܐ. ܡ݂ܢ ܕܚܠܬܗ ܩܪܝܒ ܗܘܐ ܠܡܡܳܬ܆ ܘܐܬܗܦܟܘ ܡܐܢܝ̈ ܓܘܗ ܘܐܫܬܪܝܬ݀ ܟܪܣܗ ܘܢܦܫܗܡܫܬܢܩܐ ܗܘܬ݀ ܒܓܘܗ. ܘܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܗ ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܘ: ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟܘܢ ܕܬܗܦܟܘܢܢܝ؟؟؟؟ ܠܥܩܒܐ܆ ܡܛܠ ܕܗܐ ܢܦܫܝ ܡܬܦܪܦܪܐ ܠܡܶܦܩ ܡܢܝ. ܘܐܬܦܠܦܠܘ ܢܚܬܘ̈ܗܝ ܘܐܣܬܪܚܘ ܠܒܘ̈ܫܘܗܝ ܡ݂ܢ ܗܦܘܟܝܐ ܕܡܐܢܝ̈ ܓܘܳܝܗ ܠܒܣܬܪܗ. ܗ݂ܘ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܟܕ ܫܩܝܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܥܠ ܚܡܳܪܗ ܘܥܪܩܝܢ܆ ܘܶܐܙܠ ܘܡܛܳܐ ܠܫܡܫܝ݂ܛ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡܝܬ.

 

ܐܬܐ ܕܨܒ: ܡܛܠ ܛܪܝܒܘܢܐ ܕܒܥܳܐ ܕܢܩܛܘܠ ܠܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܐܝܬ ܗܘܐ ܛܪܝܒܘ݂ܢܐ ܚܕ ܐܝܣܘܪܝܐ ܘܡܰܦܠܰܚ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܪܘܡܝܘܬܐ. ܘܐܬܘ ܠܘܬܗ ܒܥܠܕܒܒܘ̈ܗܝ ܕܒܪܨܘܡܐ ܘܐܩܝܡܘ ܡܘܡ̈ܬܐ ܥܡܗ ܘܥܒܕܘ ܠܗ ܒܟܬܒܐ ܕܢܡܘܣܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܓܒܪܐ: ܕܐܢ ܐܳܙܠ ܐܢ̱ܬ ܨܝܕ ܒܪܨܘܡܐ ܩܳܛܠ ܐܢ̱ܬ ܠܗ܆ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܝܳܗܒ ܠܟ ܕܪ̈ܝܟܘܢܐ ܡܐܐ ܘܥܒܕܝܢܢ ܠܟ ܬܘܒ ܕܫܳܩܠ ܐܢ̱ܬ ܡ݂ܢ ܟܠ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܪ̈ܝܟܘܢܐ ܥܣܪܐ. ܘܗܳܘܐ ܐܢ̱ܬ ܪܳܚܡܐ ܠܡܠܟܐ. ܘܝܳܗܒ ܠܟ ܕܪܓܐ ܪܒܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܪܝ݂ܒܘ݂ܢܐ ܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ ܘܐܩܝܡ ܥܡܗܘܢ ܡܠܬܐ ܕܡܘ̈ܡܬܐ: ܕܐܢܐ ܩܳܛܠ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܠܒܪܨܘܡܐ ܒܢܶܟܠܐ. ܘܶܐܬܐ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܠܒܝܬܗ ܘܒܰܕܩ ܠܐܢ̱ܬܬܗ ܥܠ ܗܠܝܢ܆ ܘܗ݂ܝ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܬ݀ ܐܬܓܢܚܬ݀ ܘܪܶܥܠܬ݀ ܘܡܚܬ݀ ܥܠ ܚܕܝܗ̇ ܘܥܠ ܐܦܝ̈ܗ̇ ܘܐܪܝܡܬ݀ ܒܩܠܐ ܘܒܟܬ݀ ܘܥܢܬ݀ ܒܬܘܗܬܐ ܘܐܡܪܬ݀: ܘܝ ܠܟܝ ܢܦܫܝ܆ ܘܝ ܠܟܘܢ ܒܢܝ̈܆ ܘܝ ܠܟܘܢ ܓܪ̈ܡܐ ܕܐܒܗܝ̈ ܒܩܒܪ̈ܐ. ܘܒܕܡܥ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܬܐ. ܘܒܥܝܐ ܡ݂ܢ ܒܰܥܠܗ̇ ܘܢܦܘܫ ܡ݂ܢ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܠܐ ܨܒܳܐ ܕܢܩܒܠ ܦܝܣܗ̇. ܘܥܢܬ݀ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ ܠܒܰܥܠܗ̇: ܚܰܝ ܗ݂ܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܥܒܰܕ ܒܝ ܢܫܰܡܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܡܚܕܐ ܕܢܦܩ ܐܢ̱ܬ ܠܡܺܐܙܠ ܒܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ ܛܳܥܢܐ ܐ̱ܢܐ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܒܰܕܪ̈ܳܥܝ ܘܫܳܕܝܐ ܐ̱ܢܐ ܢܦܫܝ ܘܠܒܢܝ̈ ܫܒܪ̈ܐ ܒܡܨܥܬܗ ܕܢܗܪܐ ܦܪܬ܆ ܘܕܶܡܝ ܘܕܡܐ ܕܒܢܝ̈ ܫܒܪ̈ܐ ܥܡ ܕܡܗ ܕܙܕܝܩܐ ܒܪܨܘܡܐ ܢܬܬܒܥ ܡܢܟ ܒܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܝܐ. ܒܥܠܗ̇ ܕܝܢ ܕܗ̇ܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܐܦܠܐ ܠܗܠܝܢ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܦܘܫ. ܘܢܦܰܠ ܒܥܠܗ̇ ܕܐܢ̱ܬܬܐ ܘܕܡܶܟ ܒܠܠܝܐ ܘܚܙܳܐ ܗܟܢܐ: ܕܶܐܙܠ ܗܘܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܢܶܩܛܠܝܘܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܪܝܡ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܚܙܝܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܩܒܘܠ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܒܚܶܣܢܐ ܚܕ ܪܡܐ ܘܚܣܝ݂ܢܐ ܘܡܥܰܛܰܦ ܗܘܐ ܢܚ̈ܬܐ ܕܚܘܪ̈ܝ݂ܢ ܡ݂ܢ ܬܠܓܐ ܘܰܓܐܶܐ ܗܘܐ ܓܰܘܢܗܘܢ ܡ݂ܢ ܫܡܫܐ ܘܐܦ ܣܝ݂ܡ ܗܘܐ ܠܗ ܟܠܝܠܐ ܦܐܝܐ ܒܪܝܫܗ ܘܡܰܒܪܩ ܗܘܐ ܘܰܙܗܶܐ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܒܪܩܐ. ܘܓܘܕܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܕܠܒܝܫܝܢ ܚܘܪ̈ܐ܆ ܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܚܕܳܪ̈ܘܗܝ. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܚܶܙܘܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܓܒܪܐ: ܬܐ ܣܩ ܠܘܬܢ ܡܪܚܐ ܘܚܨܝ݂ܦܐ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܢܦܰܠ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܡ݂ܢ ܣܘܣܝܗ ܒܚܶܙܘܐ ܘܐܦ ܐܬܦܪܩܬ݀ ܟܢܘ݂ܢܬܐ ܕܐܝܕܗ ܕܝܡܝܢܐ. ܘܬܘܒ ܥܢܳܐ ܒܚܶܙܘܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ ܠܗ̇ܘ ܓܒܪܐ: ܩܘܡ܆ ܬܐ ܠܘܬܢ ܓܘܡܕܢܐ ܘܩܫܶܐ ܟܪܘܡܐ. ܘܬܘܒ ܢܦܰܠ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ݂̈ܢ ܒܚܶܙܘܐ ܘܐܬܦܪܩܬ݀ ܡܫܪܝܬܐ؟؟؟ ܕܪܓܠܗ ܡ݂ܢ ܩܘܪܨܠܗ ܕܝܡܝܢܐ. ܘܥܢܳܐ ܬܘܒ ܛܘܒܢܐ ܕܬܠܬ ܙܒܢܝ݂̈ܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܓܒܪܐ: ܩܘܡ ܠܟ ܡܟܝܠ ܣܳܢܶܐ ܢܦܫܗ ܘܬܐ ܠܘܬܢ ܘܩܡ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܘܣܠܶܩ ܐܝܟ ܕܒܚܶܙܘܐ ܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܫܩܦܗ ܒܐܝܕܗ ܥܠ ܦܟܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܩܪܘܒ ܗܒܠܠܡܐ؟؟؟؟؟ ܘܗܘܝܒܪ؟؟؟؟ ܫܠܡܐ. ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܒܪܘܓܙܐ؟؟؟؟ ܩܐ؟؟؟؟ ܒܪܘܓܙܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܬܘܰܗ ܘܐܬܬܥܝܪ ܡ݂ܢ ܫܢܬܗ. ܘܗܐ ܫܪܝ݂ܬܗ ܕܐܝܕܗ ܕܝܡܝܢܐ ܘܩܘܪܨܠܐ ܕܪܓܠܗ ܕܝܡܝܢܐ ܦܪܝܩܝܢܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܕܘܟܝ̈ܬܗܝܢ ܘܪܳܥܠܝܢ. ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܚܙܳܐ ܒܚܶܙܘܐ ܕܫܢܬܐ ܒܗ̇ ܒܥܝܪܘܬܐ ܒܫܪܪܐ ܗܘܳܐ ܘܒܟܐܒܐ ܡܪܝܪܐ ܡܫܬܢܩ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܕܐܬܬܥܝܪ. ܘܩܥܳܐ ܒܣܘܪܗܒܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ: ܩܪܰܘ ܠܝ ܠܒܥܠܕܒܒܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܗܪܟܐ. ܘܢܦܩܘ ܗܘܘ ܥܰܒܕܘ̈ܗܝ ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܘܩܪܘ ܐܢܘܢ. ܘܥܢܳܐ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܡܢܐ ܚܛܺܝܬ ܠܟܘܢ ܟܦܘܪ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ ܕܗܐ ܡܛܠܬܟܘܢ ܒܝܫ ܒܝܫ ܡܐܬ ܐ̱ܢܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܝܢ ܟܦܰܪܬܘܢ ܒܡܫܝܚܐ ܘܠܝ ܩܛܰܠܬܘܢ. ܘܠܥܝ݂ܢ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܐܫܬܥܝ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܡܕܡ ܕܚܙܳܐ. ܘܟܕ ܡܚܘܐ ܫܪ̈ܝܢܐ ܕܐܝܕܗ ܘܕܪܓܠܗ ܕܦܪܝܩܝܢ ܚܕ ܡ݂ܢ ܚܕ. ܘܟܳܝܒܝܢ ܗܘܘ ܡܪܝܪܐܝܬ. ܐܢ̱ܬܬܗ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܚܕܝܐ ܗܘܬ݀ ܘܕܳܝܨܐ ܘܐܝܕܝ̈ܗ̇ ܠܫܡܝܐ ܬܰܠܝ̈ܢ ܘܦܫܝ̈ܛܢ ܗܘܝ̈ ܘܡܫܒܚܐ ܠܡܫܝܚܐ. ܒܥܠܗ̇ ܕܝܢ ܒܥܐ ܗܘܐ ܡܢܗ̇ ܟܕ ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܒܡܘ̈ܡܬܐ ܩܫܝ̈ܬܐ: ܕܩܘܡܝ ܙܠܝ ܨܝܕ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܦܶܠܝ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܐܦܝܣܝܘܗܝ ܚܠܦܝ ܘܢܫܕܪ ܠܝ ܒܘܪܟܬܐ ܘܐܬܐܣܐ ܡ݂ܢ ܡܚܘ̈ܬܐ ܗܠܝܢ. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܐܢ̱ܬܬܐ ܢܦܩܬ݀ ܡ݂ܢ ܒܝܬܗ̇ ܠܡܺܐܙܠ܆ ܘܡܗܠܟܐ ܗܘܬ݀ ܒܪܶܓܠܐ ܘܪܳܗܛܐ ܒܚܕܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܬ݀ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܟܠܗ܆ ܐܝܟ ܡܝ݂̈ܠܐ ܫܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ. ܘܢܦܠܬ݀ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܘܒܟܝܐ ܗܘܬ݀ ܪܘܪܒܐܝܬ. ܘܐܫܬܥܝܬ݀ ܠܗ ܡܕܡ ܕܐܣܬܥܪ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܨܠܝ ܘܫܒܚ ܠܡܫܝܚܐ ܘܢܣܰܒ ܡܫܚܐ ܘܒܰܪܟ ܘܝܰܗܒ ܠܗ̇ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ̇: ܙܠܝ ܩܠܝܠܐܝܬ ܠܒܝܬܟܝ ܘܡܫܘܚܝ ܠܒܰܥܠܟܝ ܡ݂ܢ ܡܫܚܐ ܗܢܐ ܘܡܬܚܠܡ ܘܚܳܝܶܐ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܐܬܬ ܗ̇ܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܠܒܝܬܗ̇ ܒܥܓܠ ܘܡܫܰܚܬܗ ܠܒܰܥܠܗ̇ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܡܫܚܐ ܘܐܬܐܣܝ݂ ܘܚܝܳܐ ܘܐܘܕܝ ܒܡܫܝܚܐ.

 

ܐܬܐ ܕܨܓ: ܥܠ ܐܦܣܩܘܦܐ ܚܕ ܕܝܳܬܒ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܫܡܗ̇ ܩܘܪܘܣ.

 

ܠܗ ܠܗܢܐ ܡܘܒܕܢܐ ܗܝܡܢ ܗܘܐ ܡܪܩܝܘܢ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܟܠܗܘܢ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܟܠܗ ܡܕܢܚܐ. ܘܓܙܰܡ ܗܘܐ ܗܢܐ ܥܠ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܕܢܶܩܛܠܝܘܗܝ. ܘܝ݂ܡܐ ܡܘܡ̈ܬܐ ܚܣܝ̈ܢܬܐ ܕܠܐ ܢܪܦܝܘܗܝ ܒܚܝ̈ܐ. ܘܫܕܪ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܙܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܟܬܰܒ ܠܩܘܪ̈ܝܐ ܘܠܕܝܪ̈ܬܐ ܘܥܬܕ ܥܡܐ ܪܒܐ ܘܛܝܒ ܢܦܫܗ ܠܡܶܐܬܐ ܠܘܬܗ ܕܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܐܝܟ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܘܠܟܠ ܕܥܡܗ. ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܝܢ ܡܳܠܟܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܐܦܣܩܘܦܐ ܗ̇ܘ ܕܢܦܘܫ ܡ݂ܢ ܗܕܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܓܙܰܡ ܗܘܐ ܘܝ݂ܡܐ ܕܗܕܐ ܣܥܪ ܐ̱ܢܐ. ܘܟܕ ܐܬܛܝܒ ܗܢܐ ܡܪܘܕܐ ܠܡܶܦܩ ܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܡܚܳܝܗܝ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܡ݂ܢ ܫܶܠܝܐ ܘܢܦܰܠ ܘܐܫܠܡܗ ܡܪܝܐ ܠܪܘܚܐ ܒܝܫܬܐ ܘܫܢܩܬܗ ܘܐܩܦ ܗܘܐ ܡܠܰܥܣ ܠܫܢܗ ܘܫܳܕܐ. ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܕܝܢ ܐܥܠܘܗܝ ܗܘܘ ܠܓܘ ܒܝܬܐ ܕܢܛܫܐ܆ ܒܗܬܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܕܢܶܓܠܘܢ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܒܗܠܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܫܰܢܶܩܬܗ ܘܚܰܒܶܠܬܗ ܘܡܝܬ. ܘܫܩܠܘ ܫܠܕܗ ܘܐܙܠܘ ܕܢܶܩܒܪܘܢܝܗܝ ܒܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܕܩܕܝܫܐ ܕܝܘܢܢܣܝܘܣ. ܘܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܛܥܝ݂ܢܝܢ ܠܗ̇ ܠܫܠܕܐ ܘܳܐܬܝܢ ܒܫܘܩܐ܆ ܐܬܚܙܝ ܩܕܝܫܐ ܕܝܘܢܢܣܝܘܣ ܓܠܝܐܝܬ ܠܥܡܐ ܟܕ ܩܐܡ ܒܓܘܗ ܕܗܝܟܠܐ ܘܩܥܐ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܠܐ ܬܰܝܬܘܢܝܗܝ ܠܗ̇ܘ ܡܚܰܒܠܢܐ ܠܗܪܟܐ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܩܒܠ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܕܠܘܬܝ. ܘܢܦܰܠ ܡ݂ܢ ܫܶܠܝܐ ܪܰܘܒܐ ܣܓܝܐܐ ܒܥܡܐ ܘܐܥܛܦܘܗ̇ ܠܫܠܰܕܗ ܕܐܒܝܕܐ ܡ݂ܢ ܫܘܩܐ ܘܐܘܒܠܘ ܩܒܪܘܗܝ ܒܕܘܟܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ.

 

ܥܠ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܟܬܒܘ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܡܪܩܝܢܐ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܚܙܘ ܒܥܠܕܒܒܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ܆ ܕܗ݂ܘ ܒܟܠ ܐܬܪ̈ܘܢ ܕܝܢ ܡܫܬܒܚ ܗܘܐ ܘܐܦ ܗ݂ܢܘܢ ܒܟܠ ܦܢܝ̈ܢ ܒܗܬܝܢ ܗܘܘ܆ ܕܢܩܘܡܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ. ܘܬܘܒ ܕܢܣܓܦܘܢܝܗܝ ܠܐ ܡܨܶܝܢ ܗܘܘ. ܐܬܟܢܫܘ ܗܘܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܗܘܢ ܐܟܚܕܐ. ܘܢܣܒܘ ܡܶܠܟܐ ܕܐܝܟܢܐ ܢܶܩܛܠܘܢܝܗܝ. ܘܟܬܒܘ ܐܓܪܬܐ ܒܕܰܓܳܠܘܬܐ ܘܫܕܪܘ ܠܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ. ܘܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܢܶܟܠܐ ܒܐܓܪ̈ܬܗܘܢ ܕܟܰܕܒ̈ܐ ܟܬܝ̈ܒܢ ܗܘܝ̈: ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܕܝܢ̈ܐ ܕܐܝܬ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܐܝܬ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܟܘܬܟ ܠܡܘܬܒܐ ܫܒܝܚܐ ܕܬܪܘܢܘܣ ܕܐܝܩܪܟ ܣܓܝ ܫܠܡ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܪܝ ܡܠܦܝܢܢ ܠܛܢܢܐ ܕܐܘܚܕܢܟ ܥܫܝܢܐ ܡܛܠ ܒܪܨܘܡܐ ܡܪܘܕܐ ܘܚܢܦܐ. ܕܡܪܰܕ ܥܠ ܫܘܠܛܢܟ ܥܙܝܙܐ ܘܡܨܰܚܶܐ ܠܡܠܟܘܬܟ ܕܫܪܪܐ. ܘܓܳܙܡ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܐܝܩܪܟ ܟܠ ܥܕܢ. ܘܡܬܪܰܘܪܰܒ ܥܠ ܐܘܚܕܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ. ܘܡܓܕܦ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܚܝ݂ܕ ܐܢ̱ܬ܆ ܘܡܠܦ ܚܢܦܘܬܐ ܒܟܠ ܕܘܟܐ܆ ܘܡܫܕܪ ܟܢܫ ܠܗ ܐܰܠܦ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܠܶܣܛܝ̈ܐ ܘܪ̈ܶܒܘܬܐ ܕܓܝܣ̈ܐ ܩܪ̈ܒܬܢܐ܆ ܘܫܥܒܕܘ ܘܐܚܕܘ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܟ. ܘܠܐ ܡܰܪܦܶܐ ܕܐܢܘ̈ܢܐܣ ܠܡܪ̈ܝܢ ܡܠܟ̈ܐ ܢܬܠܘܢ ܘܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܡ݂ܢ ܥܕ̈ܬܐ ܛܳܪܕ܆ ܘܠܕܝܢ̈ܐ ܡ݂ܢ ܡܕܝ̈ܢܬܗܘܢ ܐܦܩ܆ ܘܠܟܗ̈ܢܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܡ݂ܢ ܡܰܕܒܚܝ̈ܗܘܢ ܫܳܕܐ܆ ܘܥܳܒܕ ܟܗ̈ܢܐ ܟܕ ܠܐ ܥܒܝܕ ܐܦܣܩܘܦܐ. ܘܟܢܫ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܘܡܠܳܐ ܒܝܬܓܙ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܘܐܢ ܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܟܘܬܟ ܠܐ ܡܰܕܪܟ܆ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܟܳܒܫ ܘܡܫܰܥܒܕ. ܐܠܐ ܒܳܥܝܢܢ ܡ݂ܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܚܝ݂ܠܐ ܕܡܠܟܘܬܟ܆ ܣܒ ܛܢܢܐ ܕܥܡܟ ܘܕܥܒܕܝ̈ܟ ܘܫܕܪ ܚܝ̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܢܬܚܪܒ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܠܘܶܐ ܠܗ ܘܢܬܩܛܠ ܐܦ ܗ݂ܘ ܡܪܘܕܐ ܘܢܡܘܬ. ܡܪܩܝܢܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܟܕ ܩܒܠ ܐܢܝܢ ܠܟܬܝ̈ܒܬܐ ܕܫܘܩܪܐ܆ ܐܬܕܰܠܚ ܘܐܬܡܪܡܪ ܘܐܫܬܓܶܫ ܛܒ. ܘܦܩܰܕ ܗܘܐ ܕܢܬܟܰܬܒ̈ܢ ܣܘܪ̈ܐܣ ܠܡܕܝ̈ܢܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܘܢܦܘܩ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܢܐܬܘܢ ܘܢܐܚܕܘܢܝܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܢܰܝܬܘܢܝܗܝ ܠܘܬܗ. ܘܗ̇ܢܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܶܬܰܝ̈ ܠܐܕܢܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܟܕ ܫܡܰܥ܆ ܐܬܦܨܚ ܘܓܚܶܟ ܘܐܘܕܝ ܠܡܫܝܚܐ.

 

ܡܛܠ ܠܘܛܬܐ ܕܠܳܛܗ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܠܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ.

 

ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܟܕ ܚܳܕܐ ܘܪܳܘܙ ܘܐܡ݂ܪ: ܐܝܬ ܠܝ ܬܘܟܠܢܐ ܫܪܝܪܐ ܒܡܫܝܚܐ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ ܥܠܝ܆ ܘܠܐ ܗ݂ܘ ܚܳܙܐ ܐܦܝ̈ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܐܦܠܐ ܐܢܐ ܚܳܙܐ ܐ̱ܢܐ ܦܪܨܘܦܗ ܢܚܕܐ. ܘܡܣܰܒܪ ܐ̱ܢܐ ܒܗ ܒܨܠܝܒܐ ܕܠܐ ܟܦܪܶܬ ܒܗ. ܕܡܘܬܝ ܥܳܩܪ ܠܗ ܠܡܪܩܝܢܐ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ. ܘܡ݂ܢ ܕܐܡ݂ܪ ܗܠܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ܆ ܡܰܥܒܕܐ ܗܘܬ݀ ܕܢܶܣܩ ܠܕܝܪܗ. ܘܟܕ ܪܰܚܝ݂ܩ ܛܘܒܢܐ ܡ݂ܢ ܕܝܪܗ ܐܝܟ ܡܝ݂̈ܠܐ ܚܡܫܐ܆ ܩܘܝ ܗܘܐ ܒܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܐܝܟ ܕܠܰܡܒܳܬ݀ ܒܗ̇. ܘܟܕ ܐܬܘ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܠܡܰܚܫܳܡܘ݂܆ ܥܢܳܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܡ݂ܢ ܩܛܝ݂ܪܐ ܘܐܡ݂ܪ ܩܕܡܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܠܥܝ݂ܢ ܟܠ ܐ̱ܢܫ: ܬܗܘܐ ܫܪܝܪܐ ܠܟܘܢ ܡܠܬܐ܆ ܕܒܥܓܠ ܡܶܫܬܩܶܠ ܪܒܢ ܡ݂ܢ ܡܨܰܥܬܐ. ܘܗ݂ܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܐܝܟ ܕܒܢܒܝܘܬܐ ܐܬܐܡܪܬ݀. ܘܒܫܪܪܐ ܘܒܥܒܕܐ ܗܘܬ݀.

 

ܥܠ ܚܙܘܐ ܕܚܙܳܐ ܛܘܒܢܐ ܡܛܠ ܟܘܪܗܢܐ ܕܝܠܗ.

 

ܠܨܦܪܗ ܕܝܢ ܕܝܘܡܐ ܩܰܕܶܡ ܛܘܒܢܐ ܘܣܠܶܩ ܠܡܥܪܬܗ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡ݂ܢ ܟܠ ܐܬܪ̈ܘܢ. ܘܗܘܳܐ ܬܡܢ ܒܕܝܪܗ ܐܝܟ ܬܪܬܝܢ ܫܒܝ݂̈ܢ ܕܝܘ̈ܡܬܐ. ܘܒܥܕܢܐ ܕܨܦܪܐ ܦܬܰܚ ܦܘܡܗ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܥܝ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܩܕܡ ܟܠ ܐ̱ܢܫ: ܒܗܢܐ ܠܠܝܐ ܚܙܺܝܬ ܡܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ ܕܶܐܬܐ ܘܩܡ ܩܕܳܡܝ ܘܐܡ݂ܪ ܠܝ: ܗܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܒܪܨܘܡܐ܆ ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܠܡܶܗܘܳܐ܆ ܕܐܝܬ ܠܟ ܕܬܬܟܪܗ ܟܘܪܗܢܐ ܩܫܝܐ ܕܐܟܘܬܗ ܡܡܬܘܡ ܡܬܟܪܰܗ ܠܟ. ܘܟܕ ܫܠܡ ܛܘܒܢܐ ܡܠܬܗ܆ ܝܩܪܬ݀ ܢܦܫܗ ܘܐܬܟܪܗ ܘܢܦܰܠ ܒܟܘܪܗܢܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܫܰܢܶܐ ܗܘܐ. ܘܩܪܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܝܢܐ ܕܰܡܠܶܐ ܗܘܐ ܛܢܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܥܬܝܪ ܗܘܐ ܒܡܠܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܠܬܠܡܝܕܗ: ܬܐ ܒܪܝ܆ ܐܶܫܕܪܟ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܦܳܪܶܣ܆ ܙܠ ܐܦ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܪܡܶܢܝܰܐ܆ ܘܚܙܝ݂ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܘܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܡܠܬܐ ܕܦܝܳܣܐ ܘܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܐܬ ܐ̱ܢܐ ܩܕܡ ܕܬܐܬܐ ܠܗܪܟܐ܆ ܗܐ ܝܘܡܢܐ ܝܳܗܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܒܘܪܟܬܐ ܕܥܘܢܕܢܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܡܬܚܝ݂ܒܝܢ ܐܒܗ̈ܐ ܘܪ̈ܒܢܐ ܕܢܶܬܠܘܢ ܠܒܢܝ̈ܗܘܢ. ܘܐܦ ܗܘܰܝܬ ܡܨܠܐ ܥܠܝ ܐܝܟ ܕܚܰܝܳܒܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܘܒܢܝ̈ܐ ܕܢܶܦܪܥܘܢ ܠܐܒܗ̈ܐ. ܘܡܠܠ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܥܡܗ ܥܠ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܒܪܟܗ. ܡ݂ܢ ܒܬܪܟܢ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܒܘܪܟܬܐ ܘܫܪܝܗܝ ܘܚܙܰܩ ܒܫܠܡܐ ܠܦܳܪܶܣ.

 

ܐܬܐ ܕܨܕ: ܥܠ ܙܘܥܐ ܕܗܘܳܐ ܩܕܡ ܡܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܩܶܪܒܬ݀ ܗܘܬ݀ ܫܥܬܐ ܕܟܘܠܠܗ ܕܐܬܠܝܛܐ ܘܡܛܳܐ ܙܒܢܐ ܕܫܘܠܡܗ ܕܢܨܚܳܢܗ. ܘܟܕ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܝܳܕܥ ܗܘܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܡܳܬ܆ ܐܬܝܗܒܬ݀ ܐܳܬܳܐ ܕܚܝ݂ܠܬܐ ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܥܠ ܥܘܢܕܢܗ ܚܢܝ݂ܓܐ ܘܥܠ ܫܥܬܐ ܕܦܘܪܫܢܗ. ܘܗܘܳܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܒܐܬܪܐ ܕܥܳܡܪ ܗܘܐ ܒܗ. ܘܗܘܳܐ ܓܘܢܚܐ ܬܩܝ݂ܦܐ ܒܟܠܗܘܢ ܚܕܳܪ̈ܘܗܝ܆ ܘܙܳܥ̈ܝ ܗܘܝ̈ ܫܬܐܣ̈ܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܘܪܥܶܠܘ ܐܦ ܫܪ̈ܫܝܗܘܢ ܕܛܘܪ̈ܐ ܘܪ̈ܬܝ ܪ̈ܡܬܐ. ܘܐܬܦܪܩܘ ܫܩܝ̈ܦܐ܆ ܘܢܳܕܘ ܒܢܝܢ̈ܐ ܘܐܬܗܓܡܘ ܓܦܝ݂̈ܦܐ ܘܢܦܠܘ ܡܕܝܪ̈ܐ ܘܐܣܬܚܦܘ ܣܳܚܪ̈ܬܐ܆ ܘܢܦܠܝ̈ ܩܘܪ̈ܝܐ ܘܛܡܪ̈ܝ ܡܪ̈ܝܗܝܢ ܒܓܘܗܝܢ. ܘܓܥܬ݀ ܐܪܥܐ ܘܒܰܓܶܢܝ̈ ܪ̈ܡܬܐ܆ ܘܩܠܐ ܚܢܝ݂ܓܐ ܕܢܗܡܬܐ ܕܓܥܳܬܐ ܡ݂ܢ ܓܘܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܡܫܬܡܥ ܗܘܐ. ܘܗܟܢܐ ܓܥܝܐ  ܗܘܬ݀ ܐܪܥܐ ܘܢܳܝܕܐ ܟܠ ܥܕܢ ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܥܘܢܕܢܗ ܕܢܨܝܚܐ ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܩܘܝܬ݀ ܗܘܬ ܒܗ̇ ܒܗ̇ܝ ܐܪܥܐ ܢܗܡܬܐ ܗܕܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܐܝܟ ܝܪ̈ܚܐ ܫܬܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܫܠܝ݂ ܩܠܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܗ̇ܝ. ܐܝܟ ܕܢܬܚܬܡ ܗܘܐ ܙܒܰܢ ܐܒܠܗ ܕܢܨܝܚܐ ܐܝܟܢܐ ܕܥܒܰܕܘ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܰܪܩܘܕܬܐ ܪܒܬܐ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܝܘܫܝܐ ܛܢܢܐ܆ ܘܗܟܢܐ ܥܒܕܬ݀ ܐܪܥܐ ܕܓܪܒܝܐ ܐܶܒܠܐ ܪܒܐ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ. ܘܠܐ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܒܠܚܘܕ ܒܳܟܝܢ ܗܘܘ ܐܠܐ ܐܦ ܐܪܥܐ. ܘܚܠܦ ܩ̈ܠܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡ̈ܠܠܐ ܛܘܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܬܐ ܒܟ̈ܝܢ ܗܘܝ̈.

 

ܐܬܐ ܕܨܗ: ܥܠ ܡܠܐܟܐ ܕܡܠܠ ܥܡ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܕܡܐܬ ܐܢ̱ܬ.

 

ܐܬܚܙܝ ܗܘܐ ܠܗ ܠܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܕܢܐ ܕܠܠܝܐ. ܘܥܢܳܐ ܡܠܐܟܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܗܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܒܪܨܘܡܐ ܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐ܆ ܕܡܶܟܐ ܠܐܪܒܥܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝ݂ܢ ܡܫܕܪ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܬܪܟ ܘܕܳܒܪ ܠܟ ܠܘܬܗ. ܐܠܐ ܦܰܩܶܕ ܥܠ ܕܝܪܟ ܘܥܠ ܟܠܡܕܡ ܕܒܥܐ ܐܢ̱ܬ.

 

ܥܠ ܥܘܢܕܢܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܪܨܘܡܐ.

 

ܘܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܩܪܳܐ ܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܠܐܚ̈ܐ ܕܥܡܗ ܘܐܫܬܥܝ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܕܫܡܰܥ ܡ݂ܢ ܡܠܐܟܐ܆ ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܩܦܘ ܗܘܘ ܠܡܶܒܟܳܐ ܘܠܡܶܬܰܐܒܳܠܘ݂. ܘܥܢܳܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܐܢ ܒܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܐܢ ܠܐ ܒܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ܆ ܡܟܝܠ ܫܒܩ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܫܪܝ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܕܢܡܠܠ ܡ̈ܠܐ ܬܡܝ̈ܗܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܗܘܳܐ ܕܟܕ ܡܠܠ ܘܡܦܩܕ ܐܪܒܥܐ ܐܝܡܡ̈ܐ ܘܠܠܝ̈ܐ. ܘܠܚܪܬܐ ܫܪܝܡ ܕܢܒܰܪܶܟ ܠܟܠ ܐ̱ܢܫ ܒܙܶܕܩܗ. ܘܒܬܪܟܢ ܦܫܰܛ ܢܦܫܗ ܘܫܒܚ ܠܡܫܝܚܐ ܘܐܬܬܢܝ݂ܚ ܡ݂ܢ ܥܡܠܐ. ܢܦܰܩ ܗܘܐ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܝܪܚܐ ܕܫܒܛ ܘܐܬܩܒܪ ܒܬܠܬܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܕܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܫܥ ܕܝܘܢܝ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝ݂̈ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܥܢܰܕ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܕܐܣܛܘ݂ܢܐ ܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܚܕܐ܆ ܨܠܘܬܗܘܢ ܥܡܢ.

 

ܐܬܐ ܕܨܘ: ܥܠ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܪܐ ܕܐܬܚܙܝ ܟܕ ܐܫܠܡ ܒܪܨܘܡܐ ܪܘܚܗ.

 

ܥܕܢܐ ܕܝܢ ܕܐܫܠܡ ܛܘܒܢܐ ܒܪܨܘܡܐ ܪܘܚܗ ܠܡܪܗ ܐܝܬ ܗܘܐ ܐܝܟ ܐܪܒܥ ܫܥܝ݂̈ܢ ܒܠܠܝܐ ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܕܫܟܶܒ ܛܘܒܢܐ ܘܕܡܶܟ ܒܫܠܡܐ܆ ܩܐܡ ܗܘܐ ܚܕ ܩܫܝܫܐ ܡ݂ܢ ܪܘܚܩܐ ܘܚܐܪ. ܘܐ̱ܢܫ̈ܐ ܠܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܗ܆ ܘܗܐ ܢܘܗܪܐ ܣܓܝܐܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܡܰܒܪܶܩ ܗܘܐ ܘܢܳܚܬ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܪܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܠܐܪܥܐ ܘܰܫܟܶܢ ܥܠ ܪܝܫܗ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܐܦ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܚܝ݂ܩܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܬܡܢ ܚܙܐܘܗܝ ܠܥܡܘܕܐ ܕܢܘܪܐ ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܩܫܝܫܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܘܚܐܪ܆ ܐܣܬܟܠ ܫܪܪܐ. ܘܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ: ܕܒܗܕܐ ܫܥܬܐ ܪܘܚܗ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܣܠܩܐ ܠܫܡܝܐ. ܐܦ ܓܒܪܐ ܡ݂ܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܣܒܐ ܘܩܫܝܫ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܥܳܡܪ ܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ܆ ܘܦܰܪܝ݂ܩ ܡ݂ܢ ܕܝܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܡܶܪܕܳܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܫܬܐ܆ ܚܪ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܡ݂ܢ ܪܘܚܩܐ ܘܚܙܝܗܝ ܠܥܡܘܕܐ ܕܢܘܪܐ ܘܦܪܰܫ ܒܪܥܝܢܗ ܘܐܣܬܟܠ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ. ܘܩܘܝ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܥܡܘܕܐ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܪܝܫܗ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܥܕܢܐ ܠܐ ܙܥܘܪ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪܟܢ ܐܣܬܠܩ ܠܫܡܝܐ. ܘܗܐ ܕܳܡܶܐ ܕܝܢ ܦܘܚܳܡܗ ܕܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܐܣܬܥܪܬ݀ ܠܗ̇ܝ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܗܘܬ݀ ܠܐܠܝܐ ܢܒܝܐ. ܠܦܓܪܗ ܕܝܢ ܕܛܰܢܢܐ ܐܠܝܐ ܢܒܝܐ ܡܪܟܒܬܐ ܕܢܘܪܐ ܛܥܶܢܬܗ ܘܣܠܶܩ ܠܫܡܝܐ ܘܦܫ ܡܰܥܦܪܗ ܠܒܘܪܟܬܐ ܒܝܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܦܫ ܦܓܪܗ ܠܒܘܪܟܬܐ. ܣܠܩܬ݀ ܐܦ ܪܘܚܗ ܕܒܪܨܘܡܐ ܛܘܒܢܐ ܒܐܣܛܘܢܐ ܕܢܘܪܐ ܠܫܡܝܐ ܘܠܰܚܢܢܐ ܠܘܬܢ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ ܡ݂ܢ ܕܫܡܰܥ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ܆ ܦܫ ܗܘܐ ܠܗ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܥܳܐ ܗܘܐ ܕܢܫܕܪ ܗܘܐ ܚܝ̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܠܘܗܝ.

 

ܐܬܐ ܕܨܙ: ܡܛܠ ܡܘܬܗ ܕܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ.

 

ܡܛܠ ܕܝܢ ܘܳܠܝܳܐ ܗܘܬ݀ ܗܕܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܠܡܶܗܘܳܐ܆ ܘܬܬܡܠܐ ܡܠܬܐ ܕܐܡ݂ܪ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܥܕܠܐ ܢܬܟܪܗ܆ ܕܐܝܬ ܠܝ ܣܒܪܐ ܒܨܠܝܒܐ ܕܠܝ ܕܠܐ ܟܶܦܪܶܬ ܒܗ܆ ܠܐ ܗܘܳܐ ܫܘܠܛܢܗ ܕܡܪܩܝܢܐ ܥܠܝ. ܘܠܐ ܗ݂ܘ ܚܳܙܐ ܐܦܝ̈܆ ܘܠܐ ܐܢܐ ܚܳܙܐ ܐ̱ܢܐ ܦܪܨܘܦܗ ܢܕܝ݂ܕܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ݂ܪ ܛܘܒܢܐ ܒܫܪܪܐ ܗܘܬ݀. ܡܛܠ ܕܙܕܩ ܗܘܐ ܬܘܒ ܕܬܬܡܠܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡ݂ܪ ܛܘܒܢܐ ܒܫܪܪܐ ܩܕܡ ܡܘܬܗ: ܕܫܪܝܪ ܗ݂ܘ ܠܝ ܡܫܝܚܐ ܕܡܘܬܝ ܥܳܩܪ ܠܗ ܠܡܪܩܝܢܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܡܫܕܪ ܗܘܐ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܘܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܟܕ ܟܪܝܗ ܗܘܐ. ܘܶܐܬܐ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܠܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܙܒܢܐ ܕܚܨܕܐ ܘܥ݂ܠ ܨܠܝ ܐܝܟܐ ܕܩܒܝܪ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܒܟܳܐ ܬܡܢ ܕܡܥ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܘܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܚܙܰܩ ܒܐܘܪܚܐ ܘܶܐܙܠ ܠܚܡܨ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܛܘܪܐ ܕܠܒܢܢ. ܘܥ݂ܠ ܕܢܨܠܐ ܐܝܟܐ ܕܣܝ݂ܡ ܗܘܐ ܪܝܫܗ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ. ܘܬܪܥܐ ܕܝܢ ܕܗ̇ܝ ܩܘܢܟܐ ܕܬܡܢ ܗܘܳܐ ܪܝܫܗ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ. ܐܚܝ݂ܕ ܗܘܐ ܒܐܚܝܳܕ̈ܐ ܕܦܪܙܠܐ. ܘܟܕ ܡܛܝ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܠܬܪܥܐ܆ ܐܬܦܬܚ ܬܪܥܐ ܩܕܡܘܗܝ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܘܥ݂ܠ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ ܘܣܡ ܐܦܘ̈ܗܝ ܩܕܡ ܪܝܫܗ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܘܒܟܳܐ ܬܡܢ ܕܡܥ̈ܐ ܚܢܝ݂̈ܓܬܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܚ݂ܕ ܗܘܐ ܒܐܝܕܗ ܟܪܛܝܣܐ ܘܩܰܠܳܡܳܪܝ݂ܢ ܕܰܕܕܝܘ݂ܬܐ ܘܶܐܙܠ ܘܝ݂ܬܒ ܠܣܛܪ ܒܝܢܘܗܝ ܠܢܦܫܗ. ܘܒܟܳܐ ܕܡܥ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܓܘ ܣܠܡܪܝ݂ܢ؟؟؟ ܘܓܰܒܠܗ̇ ܠܕܝܘ݂ܬܐ ܒܕܡܥܘ̈ܗܝ. ܘܢܣܰܒ ܩܢܝܐ ܘܟܬܰܒ ܥܠ ܟܪܛܝܣܐ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ: ܡ݂ܢ ܡܛܰܪܦܐ ܘܪܕܝ݂ܦܐ ܘܐܟܣܢܝܐ ܦܠܢ. ܠܟ ܕܝܠܟ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܪܝܫܐ ܕܡܰܕܒܪ̈ܳܝܐ ܫܠܡ: ܩܳܒܠ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܕܝܢ ܡܪܝ ܡܛܠ ܩܪܩܝܘܢ܆ ܪܕܘܦܐ ܕܢܦܫܝ. ܕܒܠܒܠ ܐܘܪܚܐ ܕܫܪܪܐ ܘܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐ. ܐܢ̱ܬ ܕܝܢ ܡܪܝ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܪ؟؟؟ ܕܐܝܬ ܠܟ ܐܦܝܣ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܕܪܳܚܡ ܠܟ. ܡܛܠ ܕܪܳܚܡܗ ܕܚܬܢܐ ܐܬܩܪܺܝܬ܆ ܕܢܫܬܩܶܠ ܫܘܠܛܢܗ ܕܡܪܩܝܘܢ ܘܢܬܝܗܒ ܠܐܚܪܢܐ. ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܟܬܝ̈ܒܢ ܗܘܝ̈ ܒܟܪܛܝܣܐ. ܘܪܡܐ ܗܘܐ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܫܡܗ ܕܰܦܪܶܛܳܪܺܝܳܘܣ ܗ̇ܘ ܕܗܘܳܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܪܒܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܠܐ ܟܦܪܝܢ ܗܘܘ ܒܡܫܝܚܐ ܩܳܛܠ ܗܘܐ. ܘܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܬܠܬܝܢ ܐܠܦܝ݂̈ܢ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܩܛܰܠ ܒܝܬ ܓܒܪ̈ܐ ܠܢܫ̈ܐ. ܘܟܬܝܒܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܫܡܗ̈ܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܥܘ̈ܠܐ. ܘܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܟܬܝܒ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܟܬܒܐ: ܕܐܢܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܠܘ ܡܝ݂ܬܐ ܩܳܒܠ ܐ̱ܢܐ ܠܓܒܪܐ ܕܚܰܝ ܒܗ ܡܫܝܚܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܚܝܳܢܝ݂ܬܐ ܫܰܪܝܐ.

 

ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܚܙܝ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܘܐܡ݂ܪ ܡܛܠ ܡܘܬܗ ܕܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ.

 

ܘܟܕ ܐܬܚܬܡ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܘܐܬܛܒܥ܆ ܫܰܩܠܗ ܗ̇ܘ ܕܟܬܒܗ ܘܣܳܡܗ ܥܠ ܪܝܫܗ ܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܘܩܘܝ ܬܡܢ ܒܗ̇ܘ ܠܠܝܐ. ܘܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܗܝܟܠܐ ܗ̇ܘ ܕܰܡܝ݂ܟܝ݂ܢ ܗܘܘ܆ ܘܒܥܕܢܐ ܕܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܐܬܚܙܝ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܒܕܡܘ݂ܬܐ ܕܓܒܪܐ ܚܕ ܟܕ ܩܐܡ ܗܘܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕܗܝܟܠܐ ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܘܩܥܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܡܪܩܝܘܢ ܡܠܟܐ ܡܝܬ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܩܒܰܠ ܥܠܘܗܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܐܬܚܙܝ ܗܘܳܐ ܟܕ ܠܒܝ݂ܫ ܡܐܢ̈ܐ ܕܚܶܘܪ̈ܝ݂ܢ ܐܝܟ ܫܡܫܐ ܘܶܐܬܐ ܘܩܡ ܨܝܕ ܗ̇ܘ ܕܟܰܬܒܗ ܠܟܬܒܐ ܘܒܕܩ ܠܗ ܥܠ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܥܬܝ̈ܕܢ ܗܘܝ̈ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܘܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܠܐ ܬܬܥܝܩ ܘܬܶܒܟܶܐ܆ ܐܠܐ ܙܠ ܠܐܝܟܐ ܕܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟ. ܗܐ ܠܬܡܢ ܐܳܬܶܝܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܟ ܥܠ ܟܠܡܕܡ ܕܟܬܰܒܬ ܠܝ. ܘܡܣܰܒܪܝܢ ܠܟ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܡܪܩܝܘܢ. ܘܥܠ ܝܩܕܢܗ ܕܦܪܛܘܪܝܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܝܐ. ܘܐܡܪܝܢ ܠܟ ܬܘܒ ܥܠ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܗܢܐ ܕܟܬܰܒܬ ܠܝ ܥܠܝܗܘܢ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ ܢܦܰܩ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܚܡܨ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܶܐܙܠ ܠܗ ܠܐܝܟܐ ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ. ܘܟܕ ܗ݂ܘ ܩܐܡ ܗܘܐ ܬܡܢ ܘܡܨܠܐ. ܗܐ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܠܘܬܗ ܐܬܘ ܘܣܰܒܪܘܗܝ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܡܪܩܝܘܢ ܘܐܫܬܥܝ ܥܠ ܝܩܕܢܗ ܕܦܪܛܘܪܝܘܣ ܕܝ݂ܩܕ ܗܘܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܘܕܥܘܗܝ ܥܠ ܡܕܡ ܕܗܘܳܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܟܬܝܒܝܢ ܗܘܘ ܫܡܗܝ̈ܗܘܢ ܒܟܬܒܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܒܫܪܪܐ ܗܟܢܐ ܗܘܝ̈. ܘܐܢ ܐܝܬ ܕܝܢ ܐ̱ܢܫ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܢܩܒܠ ܐܢܝܢ܆ ܗ݂ܘ ܝܳܗܒ ܦܬܓܡܐ ܕܓܘܕܦܐ ܕܠܫܢܗ.

 

ܦܣܘܩܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫܐ: ܥܠ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܗܘܝ̈ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܥܠ ܟܬܳܒ ܬܫܥܝܬܗ.

 

ܐܬܐ ܕܨܚ:

 

ܘܗܘܳܐ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܢܦܰܠ ܗܘܐ ܡܘܬܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܐܬܪܐ ܚܕ. ܘܐܬܘ ܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܕܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܡܰܣܒ ܡܫܚܐ ܕܨܠܘܬܐ ܘܚܢܳܢܐ ܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܕܣܝ݂ܡ ܗܘܐ ܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܬܟܠܝ݂ ܡܘܬܐ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ.

 

ܐܬܐ ܕܨܛ:

 

ܘܗܘܳܐ ܬܘܒ ܓܒܪܐ ܚܕ ܝܕܝܥܐ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܡܬܢܰܣܐ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܬܪܥܝܬܐ ܕܪ̈ܳܕܘܦܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܬܚܙܝ ܗܘܐ ܠܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܕܢܐܙܠ ܘܢܨܠܐ ܨܝܕ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܬܚܠܶܡ. ܘܶܐܙܠ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܠܘܬ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܐܬܐܣܝ݂. ܘܗܝܕܝܢ ܒܗܬܘ ܗܘܘ ܪ̈ܳܕܘܦܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܫܪܝܘ ܚܕ ܠܚܕ ܠܡܬܬܘܳܝܘ݂ ܒܢܦܫܗ. ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܗܘܢ ܐܶܙܠܘ ܠܬܡܢ ܟܕ ܒܳܟܝܢ ܘܡܥܳܩܝܢ. ܘܐܦ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܝܘܡܢ ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܥܠ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܘܐܦ ܟܪ̈ܝܗܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܙܠ̱ܝܢ ܘܡܬܚܰܠܡܝܢ ܘܫܐܕ̈ܐ ܘܪ̈ܘܚܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܡܬܢܰܓܕܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܩܫܝܐܝܬ ܥܠ ܣܝܘܡܐ ܘܟܬܘܒܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܚܠܫܐ ܘܒܨܝܪܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝ݂ܬܝ. ܡܪܢ ܝܳܕܥ ܫܶܡܝ܆ ܗ݂ܘ ܢܚܣܐ ܚܛܗܝ̈. ܐܬܐܠܨܶܬ ܡ݂ܢ ܚܘܒܐ ܣܓܝܐܐ ܒܙܒܢܐ ܕܢܶܣܝܘ̈ܢܝ ܘܐܟܬܒܶܬ ܥܘܗܕܢܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܗܠܝܢ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܐ ܐܬܩܪܝ݂ ܠܗ̇ ܡܠܬܝ ܥܠ ܫܡܘ̈ܥܐ ܒܝܕ ܣܓܝܐܘܬܗ̇ ܐܦ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܫܒܩܶܬ ܘܠܐ ܟܬܒܶܬ ܐܢܝܢ. ܘܐܦ ܗ̇ܢܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܶܬ܆ ܠܐ ܗܘܳܐ ܐܢܐ ܒܠܚܘܕ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܠܗܝܢ܆ ܐܠܐ ܐܝܬ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܡܦܳܣܝ݂ܢ ܗ݂ܘ ܒܗܝܢ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩܳܪܐ ܒܗܝܢ܆ ܢܗܘܐ ܡܗܝܡܢ ܘܡܫܒܚ ܠܡܫܝܚܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܩܪܳܐ ܘܫܡܰܥ. ܬܗܘܐ ܠܗ ܡܢܳܬܐ ܒܥܰܡܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܒܪܨܘܡܐ ܘܫܘܬܦܘܬܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܓܒܰܝ̈ܐ ܒܡܢܳܬܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܨܠܐ ܥܠܝ ܡܐ ܕܫܳܡܥ ܡܕܡ ܕܟܬܒܶܬ ܢܫܡܥ ܐܠܗܐ ܨܠܘܬܗ ܡܐ ܕܡܦܝܣ ܥܠ ܚܛܗܘ̈ܗܝ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܕܟܪ ܠܝ ܚܒܝܒܐܝܬ ܡܐ ܕܡܬܩܪ̈ܝܢ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ܆ ܢܬܕܟܪܝܘܗܝ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܝܘܡ ܡܐܬܝܬܗ ܕܬܪܬܝܢ ܘܥܡ ܟܠܗܘܢ ܟܐܢ̈ܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܚܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܢܩܒܠ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܕܐܬܠܝܛܐ ܒܪܨܘܡܐ. ܐܦ ܚܢܢ ܕܝܢ ܝܕܥܝܢܢ ܟܠܢ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܒܫܪܪܐ ܟܬܝ̈ܒܢ. ܘܟܬܰܒ ܗ݂ܘ ܗܢܐ ܫܡܘܐܝܠ ܩܫܝܫܐ ܐܦ ܡܕܪ̈ܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܥܠ ܟܠ ܫܪ̈ܒܝ݂ܢ ܘܠܘܩܒܠ ܟܠܗܝܢ ܕܶܚ̈ܠܬܐ ܘܥܠ ܦܘܫܩ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܟܬܒ̈ܐ. ܘܚܢܢ ܕܝܢ ܥܰܒܕܘ̈ܗܝ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܕܚܬܰܡܢܢ ܟܬܒܐ ܗܢܐ܆ ܡܰܘܡܶܝܢܢ ܠܟܘܢ ܒܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ܆ ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܢܡܪܚ ܘܢܚܰܒܠ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡ݂ܢ ܡܠܘ̈ܗܝ ܬܩܢ̈ܬܐ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܟܳܬܒ ܡ݂ܢ ܨܚܳܚܐ ܗܢܐ܆ ܢܗܘܐ ܟܳܬܒ ܠܗ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ. ܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܪ̈ܚܡܘܗܝ ܢܗܘܘܢ ܥܠ ܟܠܢ ܗܫܐ ܘܠܥܠܡܝܢ.

 

 

 

ܡ݂ܢ ܡܟܬܒ ܙܒܢ̈ܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܕܣܝ݂ܡ ܠܒܪ ܥܒܪܝܐ

 

ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܡܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ ܕܡܪܢ ܐܶܬܳܐ ܩܰܡܨܐ ܣܓܝܐܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܐܬܓܘܣܘ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܒܓܰܒܝܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܘܫܕܪܘ ܐܘܒܠܘ ܠܓܠܘܣܩܡܐ ܕܒܗ ܝܡܝܢܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܥܡ ܗ̇ܝ ܕܡܛܬ݀ ܗܘܬ݀ ܬܕܡܘܪܬܐ ܘܫܩܰܠ ܩܡܨܐ ܟܕ ܠܐ ܐܟܝ݂ ܡܕܡ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܡ݂ܢ ܣܟܗ. ܝܘܢܝ̈ܐ ܕܝܢ ܟܕ ܝܩܕܘ ܒܚܣܡܐ܆ ܓܪܓܘ ܠܒܐܦܝܘܣ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝ݂ܛܝ݂ ܕܦܪ̈ܰܢܓܳܝܐ ܕܢܶܦܬܚܝ݂ܘܗܝ ܠܓܠܘܣܩܡܐ. ܘܟܕ ܕܝܪ̈ܝܐ ܠܐ ܨܳܒܝܢ ܗܘܘ. ܡܓܚܟܝܢ ܗܘܘ ܝܘܢܝ̈ܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܕܠܐ ܠܡ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܒܓܠܘܣܩܡܐ. ܟܕ ܐܬܥܨܝܘ ܕܝܪ̈ܝܐ܆ ܦܬܚܘܗܝ ܒܥܕܬܐ ܕܦܪ̈ܢܓܝܐ. ܡܢܫܠܝ ܗܘܳܐ ܪܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܙܝ݂ܥܐ ܘܥܢܢ̈ܐ ܚܫܘ̈ܟܬܐ ܚܰܦܝ݂̈ܝ݂ ܠܐܐܪ. ܘܚܒܰܛ ܒܪܕܐ ܡܪܝܪܐ ܘܐܬܡܠܝ݂ܘ ܡܢܗ ܫܘ̈ܩܐ. ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܕܝܢ ܫܪܝ ܩܳܥܐ ܩܘܪܝܐܠܝܣܘܢ ܐܬܪܚܡܥܠܝܢ ܓܒܝܗ ܕܐܠܗܐ. ܝܘܢܝ̈ܐ ܕܝܢ ܥܪܩܘ ܘܐܬܛܫܝܘ. ܘܟܕ ܢܳܚ ܒܪܕܐ܆ ܥܡܐ ܟܠܗ ܐܬܟܢܫ܆ ܘܒܥܘܬܐ ܥܒܕܘ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ. ܛܝܝ̈ܐ ܒܢܝ̈ ܚܳܪܢ ܟܕ ܚܙܘ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܒܥܰܘ ܕܐܦ ܠܘܬܗܘܢ ܬܐܙܠ ܝܡܝܢܐ. ܦܪ̈ܢܓܝܐ ܕܝܢ ܠܐ ܫܒܩܘ܆ ܐܠܐ ܠܥܘܡܪܐ ܐܦܢܝܘܗ̇ ܒܐܝܩܪܐ. ܘܐܬܘ ܒܢܝ̈ ܡܝ݂ܠܝ݂ܛܝ݂ܢܝ݂ ܘܐܘܒܠܘܗܝ̇ ܠܝܡܝܢܐ ܠܘܬܗܘܢ ܒܬܫܡܫ̈ܬܐ ܘܙܘܡܪ̈ܐ. ܘܒܗ ܒܥܕܢܐ ܐܬܐܣܪ ܦܘܡܗ ܕܩܰܡܨܐ ܘܠܐ ܣܟ ܐܟܝ݂ ܠܙܪ̈ܥܐ. ܫܘܒܚܐ ܠܒܪܘܝܐ ܕܟܠܡܕܡ ܦܫܝ݂ܩ ܠܨܒܝܢܗ ܘܥܳܒܕ ܨܒܝܢ ܕܳܚܠܘ̈ܗܝ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܥܠܝܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܪܝܫܐ ܕܐܒܝ݂̈ܠܐ