ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ

 

 

ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܕܝܚܝܕܝ̈ܐ ܕܒܰܐܬܪܳܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܕܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ ܕܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ܆ ܘܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫ ܣܝܥܬܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܛܘܒܢ̈ܐ

ܚܒܝ̈ܒܝ܆ ܟܡܳܐ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܰܬܡܝ̈ܗܳܬܐ ܐܶܫܟܰܚܢܢ ܒܬܰܫܥܝܬܗ ܕܓܰܒܪܐ ܗܢܐ ܪܰܒܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ. ܬܶܗܪܶܬ ܝܰܘܡܢܐ ܐܘ ܚܒܝ̈ܒܝ܆ ܘܰܢܗܰܪܘ ܛܒ ܚܘ̈ܫܳܒܰܝ ܠܘܩܒܠ ܙܰܠܝ̈ܩܰܝ ܫܡܫܐ ܕܕܘܒܪ̈ܘܗܝ. ܘܰܐܚܕܰܢܝ ܬܶܗܪܐ ܘܕܘܡܪܐ ܒܥܰܡܠܘ̈ܗܝ ܐܰܠܗܳܝ̈ܐ܆ ܘܰܫܒܳܝܗܝ ܠܪܶܥܝܳܢܝ ܚܰܠܳܫܐ ܐܶܣܦܝ݂ܪܐ ܚܠܝ݂ܡܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܗ܆ ܘܕܰܘܕܗ ܠܚܘܫܒܝ ܥܰܡܠܐ ܫܚܝ݂ܩܐ ܕܦܘܠܚܳܢܗ ܬܡܝܗܐ. ܘܒܕܡܘܬ ܐܶܠܦܐ ܕܒܰܝܢܳܬ ܓ̈ܰܠܠܐ ܘܟܺܐܡܘܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܡܳܐ ܪܒܐ ܦܳܗܝܳܐ ܠܟܳܐ ܘܰܠܟܳܐ ܘܡܶܬܛܰܪܝܳܐ܆ ܘܶܐܒܕܶܬ ܠܝ ܡ̇ܢ ܒܥܘܡܩܐ ܕܦܺܝܠܳܣܘܦܘܬܗ ܘܰܕܚܶܟܡܬܗ ܐܰܠܗܳܝܬܐ܆ ܐܝܟ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܒܝܢܬ ܣܓܝ ܐܘܪ̈ܚܳܬܐ. ܐܠܐ ܫܳܐܠ ܐ̱ܢܐ ܚܒܝ̈ܒܝ ܥܘܕܪܢܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ܆ ܕܒܰܨܠܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܩܰܕܝܫܐ ܢܶܬܶܠ ܠܝ ܕܶܐܪܕܶܐ ܒܰܠܡܺܐܢܐ ܡܫܝܢܐ ܕܐܘܪ̈ܚܳܬܗ ܬܪ̈ܺܝܨܳܬܐ. ܘܒܕܡܘܬ ܢܶܫܪܳܐ ܐܰܘܥܶܐ ܓܶܦ̈ܐ܆ ܘܶܐܦܪܰܚ ܘܶܐܫܪܶܐ ܒܰܚܛܘ̈ܛܰܝ ܪܘܚܐ ܕܥܰܡܠܰܘ̈ܗܝ ܐܠܗܝ̈ܐ ܕܗܢܐ ܡܘ݂ܣܝ̣ܩܘܪܐ ܕܬܕܡܪ̈ܳܬܐ. ܘܰܐܪܶܙ ܒܩܰܢܝܐ ܕܚܘ̈ܫܒܰܝ ܕܘܒܳܪ̈ܘܗܝ ܬܡܝ̈ܗܐ ܕܗܢܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܣܳܥܰܪ ܗܘܐ ܒܝܰܡܳܐ ܘܰܒܝܰܒܫܳܐ. ܘܶܐܟܬܘܒ ܬܰܟܬܘܫܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܝܠܗ ܘܕܰܐܚ̈ܐ ܕܥܰܡܗ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܶܐܬܡܰܪܝܘ ܒܥܰܡ̈ܠܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܕܟܳܪ̈ܘܙܐ ܫܠܝ̈ܚܐ ܐܠܗܝ̈ܐ܆ ܡܩܝ̣ܡܝܢ ܠܥܕ̈ܬܐ ܘܡܰܠܦܳܢܘܬܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ܆ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܗܠܝܢ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܣܒܰܪܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܒܟܠܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܐ܆ ܕܒܗܘܢ ܐܬܕܡܝ ܩܰܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ.

ܘܰܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܐܬܪܗ܆ ܘܗܰܠܟ ܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܣܘܪܝܐ܆ ܘܰܡܛܳܐ ܠܢܨܝܒܝ̣ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ܆ ܕܡܰܠܝܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܙܺܐܦܳܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܛܪ̈ܘܢܐ. ܘܕܰܟܝܳܗ̇ ܘܰܡܠܗ̇ ܫܪܪܐ܆ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܗ̇ ܘܰܠܟܠܗ̇ ܚܶܫܘܟܘܬܗ ܕܐܬܪܐ ܕܰܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܕܰܐܚܝ̣ܕ ܗܘܳܐ ܒܪܚܡܬܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ܆ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܐ ܓܠܝ݂̈ܦܐ܆ ܥܒܳܕ ܐܝ̣ܕܰܝ̈ܐ ܕܰܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܗ̇ܘ ܕܫܰܠܚܶܗ ܠܥܠܡܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܗܘܦܳܟܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܫܩܰܠ ܙܝܢܐ ܕܰܨܠܝ̣ܒܐ ܕܚܣܕܗ ܕܡܫܝ̣ܚܐ܆ ܘܢܦܰܩ ܘܰܐܩܪܶܒ ܥܡ ܟܠܗܝܢ ܕܚ̈ܠܬܐ ܕܚܰܢܦܘܬܐ ܘܰܕܟܰܠܕܳܝܘܬܐ ܘܕܝܗܘܕܳܝܘܬܐ. ܘܰܐܩܪܶܒ ܬܘܒ ܥܡ ܟܠܗܝܢ ܗܪ̈ܣܝܣ܆ ܗܠܝܢ ܕܛܶܪܕܰܬ݀ ܫܕܳܬ݀ ܐܢܝܢ ܥܕܬܐ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܪ̈ܚܝ̣ܡܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܘܰܐܠܶܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܩܰܬܘܠܝܩܝ ܘܰܫܠܝܚܳܝܬܐ. ܕܗܢܐ ܕܥܳܗܶܕ ܐ̱ܢܐ ܬܕܡܪ̈ܬܗ ܠܐ ܣܳܦܶܩ ܐ̱ܢܐ܆ ܘܩܰܢܝ̣ܛ ܐ̱ܢܐ ܕܶܐܨܘܪ ܥܰܡܠܰܘ̈ܗܝ ܥܠ ܩܰܪܛܰܝܣܐ ܒܩܰܢܝܐ ܘܒܰܕܝܘ݂ܬܐ. ܐܠܐ ܫܳܐܠ ܐ̱ܢܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ܆ ܒܰܨܠܘ̈ܬܗ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܕܗ̣ܘ ܢܗܘܐ ܣܢܺܐܓܪܐ ܚܠܦܝ ܘܚܠܦ ܥܳܡܰܪܬܐ ܟܠܗ̇܆ ܕܒܨܠܘ̈ܬܗ ܢܶܬܥܰܕܰܪ ܥܠܡܐ ܟܠܗ܆ ܐܡܝ̣ܢ.

ܬܫܥܝܬܗ ܗܟܝ̣ܠ܆ ܚܒܝ̈ܒܝ܆ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝ̣ܬܝܗ̇. ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܝܢ ܒܓܶܢܣܗ ܘܛܘܗܡܗ ܘܐܬܪܗ ܡ̣ܢ ܬܚܘܡ̈ܐ ܕܶܐܓܺܒܛܘܣ܆ ܡ̣ܢ ܩܠܳܘܙܡܳܐ ܓܳܙܰܪܬܐ ܕܝܡܐ. ܒܐܘܡܳܢܘ݂ܬܗ ܕܝܢ܆ ܩܰܕܝܫܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܦܳܠܰܚ ܦܘܠܚܢܳܐ ܪܘܚܢܳܝܐ܆ ܘܰܡܟܰܢܶܫ ܗ̣ܘܐ ܥܘܬܪܐ ܡܩܰܘܝܳܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ. ܘܟܠ ܝܘܡ ܦܳܪܶܣ ܗ̣ܘܐ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܚܶܠܒܝ݂ܢ ܕܰܥܒܝ݂ܕ ܒܐܘܡܳܢܘܬܐ܆ ܘܥܳܡܶܕ ܗܘܳܐ ܘܢܳܚܶܬ ܒܝܡܐ ܘܡܰܣܩ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܥܘܡ̈ܩܘܗܝ ܕܝܡܐ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܐ܆ ܘܰܡܙܰܒܶܢ ܗܘܳܐ ܠܗܝܢ ܒܟܶܣܦܐ܆ ܘܰܡܦܰܠܶܓ ܗܘܐ ܠܥܕ̈ܬܐ ܘܰܠܕܰܝܪ̈ܬܐ܆ ܘܰܠܡܶܣܟܢ̈ܐ ܘܠܰܨܪ̈ܝܟܐ܆ ܘܰܠܝܰܬܡ̈ܐ ܘܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬܐ. ܟܕ ܚܳܐܪ ܗܘܐ ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܟܠܝܘܡ ܠܐܓܪܐ ܥܦܝ݂ܦܐ܆ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܡܪܗ ܘܰܐܠܗܗ. ܘܰܒܡܰܚܙܝ̣ܬܐ ܫܦܝ̣ܬܐ ܘܕܟܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ܆ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܗܘܐ ܒܛܘ̈ܒܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܢ̈ܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܚܙܳܐ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ܆ ܗ̇ܘ ܕܶܐܬܚܛܶܦ ܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ ܕܬܠܬ. ܘܰܫܡܰܥ ܡ̈ܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܢ ܒܠܶܫܳܢ ܒܣܪܐ ܐܪܥܢܝܐ܆ ܘܰܩܥܳܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܥܝܢܐ ܠܐ ܚܙܳܬ݀܆ ܘܐܕܢܐ ܠܐ ܫܶܡܥܰܬ݀܆ ܘܥܠ ܠܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܣܠܶܩ܆ ܡܕܡ ܕܛܰܝܶܒ ܐܠܗܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ. ܘܰܪܟܶܒ ܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܚܰܘܪܳܐ ܩܰܛܝ̣ܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ܆ ܘܰܚܙܳܐ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܛܘ̈ܒܐ ܪ̈ܘܚܳܢܳܝܐ.

ܗ̣ܘ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ܆ ܘܒܚܕ ܡ̣ܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܟܕ ܒܳܥܶܐ ܗ̣ܘܐ ܕܢܶܚܘܬ ܠܝܰܡܐ ܐܝܟ ܥܝܳܕܗ܆ ܐܬܚܙܝ̣ ܠܗ ܓܠܝܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܒܕܡܘܬ ܟܰܘܟܒܐ ܢܗܝ̣ܪܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܢܳܗܰܪ ܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ ܐܣܦܝ̣ܪܐ ܕܫܡܫܐ ܢܗܝܪܐ܆ ܕܢܳܚܶܬ ܘܪܳܗܶܛ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܟܕ ܚܙܳܝܗܝ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ܆ ܬܘܰܗ ܬܘܗܬܐ ܪܒܬܐ ܕܛܒ܆ ܟܕ ܡܶܬܚܰܫܒ ܗ̣ܘܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܡܢܐ ܟܝ ܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ܆ ܕܝܘܡܢܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ݀ ܠܝ ܒܝܡܐ؟ ܘܟܕ ܝ̣ܕܥ ܩܕܝ̣ܫܐ܆ ܕܓܠܝܢܐ ܗ̣ܘ ܐܠܗܝܐ܆ ܘܐܝܟ ܕܠܥܘܕܪܢܐ ܘܚܘ݂ܝܳܠܐ ܕܝܠܗ ܐܬܚܰܘܝ̣ ܠܗ ܗ̣ܘ ܓܠܝܢܐ ܗܢܐ܆ ܐܶܬܕܰܡܰܪ ܒܗ ܒܚܶܙܘܐ ܘܫܰܒܰܚ ܠܐܠܗܐ. ܘܡ̣ܢ ܕܶܐܬܚܰܝܠ ܘܶܐܫܬܰܪܰܪ ܒܗܠܝܢ ܫܘܦܪ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ܆ ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܐܰܘܣܶܦ ܥܠ ܥܰܡܠܰܘ̈ܗܝ ܬܡܝ̈ܗܐ. ܘܰܡܦܰܠܶܓ ܗ̣ܘܐ ܡܰܘܗ̈ܒܬܐ ܠܡܣܟܢ̈ܐ܆ ܘܡܰܘܫܶܛ ܗ̣ܘܐ ܐܝܕܗ ܠܰܣܢܝ̈ܩܐ܆ ܒܕܡܘܬ ܛܒܝ̣ܬܐ ܩܕܝ̣ܫܬܐ. ܒܗ̇ ܗܟܝܠ ܒܗܕܐ ܡܡܰܪܶܐ ܗ̣ܘܐ ܗ̣ܘ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܒܗ ܒܗܢܐ ܥܰܡܠܐ ܕܦܘܠܚܳܢܐ ܪܘܚܢܝܐ ܕܦܳܠܰܚ ܗ݂ܘܐ ܒܓܳܙܰܪܬܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ݀ ܒܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܐܒܗܘ̈ܗܝ.

ܘܟܕ ܦܠܰܚ ܦܘܠܚܢܐ ܗܢܐ ܪܘܚܢܐ ܐܝܟ ܡܶܬܚܳܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ݂̈ܢ܆ ܘܚܙܳܐ ܐܠܗܐ ܨܶܒܝܳܢܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܦܘܠܚܳܢܐ ܐܠܗܳܝܐ ܕܦܳܠܰܚ ܗ̣ܘܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܫܬܘܝ݂ ܠܡܘܗܒܬܐ ܪܒܬܐ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ܆ ܕܢܗܘܐ ܛܳܪܶܕ ܟܺܐܡܘ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܐܶܠܦ̈ܐ. ܘܡܗܰܠܶܟ ܗ̣ܘܐ ܥܠ ܝܡܐ ܐܝܟ ܕܥܠ ܝܒܫܐ܆ ܒܝܕ ܓܠܝܢܐ ܕܟܰܘܟܒܐ ܗ̇ܘ. ܘܒܚܰܕ ܡ̣ܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܚܙܳܐ ܐܶܠܦ̈ܐ ܕܠܶܣܛܝ̈ܐ ܕܰܡܛܰܝ̈ܒܳܢ܆ ܕܢܶܬܟܰܬܫ̈ܢ ܥܡ ܐܠܦ̈ܐ ܕܬܓܪ̈ܐ. ܘܰܪܬܰܚ ܒܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ܆ ܘܰܪܗܶܛ ܕܢܺܐܙܰܠ ܘܰܢܫܰܘܙܶܒ ܐܢܝܢ ܠܐܠܦ̈ܐ ܕܬܓܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܶܣܛܳܝ̈ܐ. ܘܣܡ ܒܘܪܟܐ ܒܝܡܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܆ ܕܢܺܐܙܰܠ ܒܝܢܬ ܐܶܠܦ̈ܐ ܕܬܰܓܳܪ̈ܐ ܠܶܐܠܦ̈ܐ ܕܠܶܣܛܳܝ̈ܐ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܥܡܗ̇ ܕܨܠܘܬܗ ܕܩܕܝ̣ܫܐ܆ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܪܘܚܐ ܡ̣ܢ ܬܰܝܡܢܐ܆ ܘܰܐܘܒܠܰܬ݀ ܐܢܝܢ ܠܐܠܦ̈ܐ ܕܠܶܣܛܳܝ̈ܐ܆ ܐܝܟ ܬܫܥܝ̣ܢ ܡܰܣܝܘ݂ܢܝ݂̈ܢ ܒܝܰܡܐ. ܘܒܝܕ ܨܠܘܬܗ ܕܩܕܝ̣ܫܐ ܬܘܒ ܐܰܫܶܒ ܐܠܗܐ ܪܘܚܐ ܡ̣ܢ ܓܰܪܒܝܐ܆ ܘܰܐܥܠܰܬ݀ ܐܢܝܢ ܠܗܠܝܢ ܐܶܠܦ̈ܐ ܕܬܰܓܳܪ̈ܐ ܠܗ̇ ܠܓܳܙܰܪܬܐ ܕܒܝܬ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝ̣ܫܐ. ܬܓܪ̈ܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܰܘ ܦܘܪܩܢܐ ܬܡܝ̣ܗܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ܆ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܠܘܬ ܚܕܕ̈ܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܕܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ܆ ܕܗܟܢܐ ܒܚܝܠܐ ܕܨܠܘܬܗ ܫܰܘܙܶܒ ܠܢ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܠܶܣܛܳܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ. ܘܰܐܦܶܩܘ ܘܝܰܗܒܘ ܠܩܕܝ̣ܫܐ ܬܠܬܝܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܐ ܕܕܗܒܐ܆ ܟܕ ܡܦܝ̣ܣܝ̣ܢ ܠܗ ܕܰܢܨܰܠܐ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܕܢܶܬܢܰܛܪܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܘܶܐܠܦܰܝ̈ܗܘܢ ܡ̣ܢ ܟܺܐܡܘ̈ܢܐ ܘܡ̣ܢ ܠܶܣܛܳܝ̈ܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗ ܢܶܟܝܳܢܐ ܕܒܝܡܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܨܰܠܺܝ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܘܫܰܕܰܪ ܐܢܘܢ ܒܫܠܡܐ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܢܰܣܒܶܗ ܠܕܗܒܐ ܗ̇ܘ: ܘܰܒܢܳܐ ܒܗ ܥܘܡܪܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܬܶܣܰܩ ܒܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ. ܫܰܡܥܗ ܓܝܪ ܩܕܝ̣ܫܐ ܠܡܪܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘܐ ܒܣܒܪܬܗ ܠܬܰܠܡܝ̣̈ܕܰܘܗܝ: ܕܣܝ̣ܡܘ ܠܟܘܢ ܣܝ݂ܡܬܐ ܒܫܡܝܐ܆ ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܣܳܣܳܐ ܘܠܐ ܐܰܟ̣ܠܳܐ ܡܚܰܒܠܝ̣ܢ. ܘܐܝܟܐ ܕܝܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܣܺܝܡܰܬܟܘܢ܆ ܬܡܢ ܢܗܘܐ ܐܦ ܠܶܒܟܘܢ.

ܘܡܚܕܐ ܢܦܰܩ ܠܗ ܛܒܐ ܗ̇ܘ ܕܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܘܕܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ ܒܝܬ ܓܳܙܪ̈ܳܬܐ ܕܝܡܐ܆ ܘܰܬܗܰܪܘ ܒܗ ܟܠܗܘܢ ܥܳܡܪ̈ܰܝ ܒܝܬ ܓܳܙܪ̈ܳܬܐ܆ ܘܝܳܬܒܰܝ̈ ܒܶܐܠܦ̈ܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܬܰܓܳܪ̈ܐ ܕܒܶܐܠܦ̈ܐ ܪܳܕܶܝܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܟܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܥܳܗܕܺܝܢ ܗ̣ܘܘ ܫܡܗ ܕܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ܆ ܢܝܳܚܐ ܪܒܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܡܶܫܟܚܝ݂ܢ ܗ̣ܘܘ ܒܰܝܢܳܬ ܓܰܠܠܘ̈ܗܝ ܕܝܡܐ. ܘܶܐܣܬܰܥܪܰܬ݀ ܒܗ ܒܩܕܝ̣ܫܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܝ̇ܕܐ ܕܣܓܝ ܪܒܐ ܗܘܬ݀. ܐܶܠܦܐ ܚܕܐ ܐܶܬܢܰܬܦܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܟܺܐܡܘ̈ܢܘܗܝ ܕܝܡܐ܆ ܘܰܛܥܳܬ݀ ܡ̣ܢ ܫܒܝ݂ܠܐ ܕܰܠܡܺܐܢܐ܆ ܕܠܗ ܒܳܥܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܡܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܢܺܐܙܠ̱ܘܢ. ܘܡܚܕܐ ܚܰܛܦܘܗ̇ ܟܺܐܡܘ̈ܢܐ܆ ܘܛܰܒܥܘܗ̇ ܬܚܝܬ ܓܳܙܰܪܬܐ ܚܕܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̣ܘܘ ܥܳܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܒܝܢܬ ܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ ܕܝܡܐ ܠܰܝܠܰܝ ܐܝ̣ܡܳܡ܆ ܘܠܐ ܡܶܫܟܚܝ̣ܢ ܗܘܘ ܕܢܡܰܢܥܘܢ ܠܰܠܡܺܐܢܐ܆ ܕܠܗ ܚܳܝܪܺܝܢ ܗ̣ܘܘ. ܘܟܠܝܘܡ ܪܡܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܒܰܨܠܘ̣ܬܐ ܘܰܒܬܰܚܢܰܢܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܆ ܟܕ ܒܳܥܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܕܢܶܫܬܰܘܙܒܘܢ ܡ̣ܢ ܟܺܐܡܘ̈ܢܐ ܕܡܝ̈ܐ܆ ܘܒܰܫܚܳܩܐ ܪܒܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̣ܘܘ. ܘܰܫܡܰܥ ܐܠܗܐ ܨܠܘܬܗܘܢ ܘܩܒܠ ܒܥܘܬܗܘܢ܆ ܘܰܦܪܰܩ ܘܫܰܘܙܶܒ ܐܢܘܢ ܒܝܕ ܓܠܝܢܐ ܕܪܘܚܐ. ܘܐܬܚܙܝ̣ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ ܒܝܕ ܓܠܝܢܐ ܕܪܘܚܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܘܰܢܫܰܘܙܶܒ ܐܢܘܢ ܠܥܳܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܐܠܦܐ ܡ̣ܢ ܟܺܐܡܘ̈ܢܰܘܗܝ ܕܝܡܐ܆ ܘܒܝܕ ܥܘܕܪܳܢܐ ܕܨܠܘܬܗ ܢܰܦܢܶܐ ܐܢܘܢ ܠܒܝܬ ܘܰܥܕܳܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܐܶܙܰܠ ܗ̣ܘ ܩܕܝ̣ܫܐ܆ ܘܰܩܪܶܒ ܠܘܬ ܐܶܠܦܐ ܗ̇ܝ܆ ܘܰܚܙܰܐܘܗܝ ܥܳܡܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܐܠܦܐ ܟܕ ܡܗܰܠܶܟ ܥܠ ܡܝ̈ܐ܆ ܩܥܰܘ ܟܠܗܘܢ ܒܚܕ ܩܠܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܐܳܘ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܕܝܳܕܥܝܢܢ ܘܰܡܦܳܣܝ̣ܢܢ܆ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪܬ ܠܘܬܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܰܬܦܰܨܶܐ ܠܢ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܟܺܐܡܘ̈ܢܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܕܩܳܝܡܝܢ ܥܠܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܩܕܝ̣ܫܐ ܣܡ ܒܘܪܟܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܆ ܟܕ ܡܨܰܠܶܐ ܘܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ܆ ܝ̇ܬܒ ܥܠ ܟܪ̈ܘܒܐ܆ ܘܡܪܗ ܕܝܡܐ ܘܰܡܫܰܠܝܳܢܐ ܕܓ̈ܰܠܠܐ ܘܕܟܺܐܡܘ̈ܢܐ܆ ܫܰܘܙܶܒ ܡܪܝ ܠܥܒܕܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܢܶܣܝܘܢܐ ܗܢܐ܆ ܘܡܰܢܰܥ ܐܢܘܢ ܠܰܠܡܺܐܢܐ ܕܫܝܢܐ. ܡܛܠ ܕܐܢ̱ܬ ܗ̣ܘ ܛܒܐ ܒܰܠܚܘܕܝܟ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝ̣ܢ ܐܡܝܢ. ܘܥܡܗ̇ ܕܨܠܘܬܗ ܕܩܕܝ̣ܫܐ܆ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܪܘܚܐ ܕܬܰܝܡܢܐ ܘܢܶܫܒܰܬ݀ ܒܝܡܐ܆ ܘܠܐ ܐܶܬܥܰܩܪܰܬ݀ ܐܠܦܐ ܗ̇ܝ܆ ܡܛܠ ܕܰܡܛܰܒܥܐ ܗܘܳܬ݀ ܬܚܝܬ ܫܩܝ̈ܦܐ ܕܚܶܙܶܝ̈ܗ̇ ܕܓܳܙܰܪܬܐ ܗ̇ܝ. ܘܗܝܕܝܢ ܡܢܕܪܝܫ ܩܰܪܶܒ ܨܠܘܬܐ ܠܐܠܗܐ܆ ܘܶܐܬܛܒܰܥ ܪܝܫܗ̇ ܕܓܳܙܰܪܬܐ ܗ̇ܝ ܒܝܡܐ܆ ܘܶܐܬܥܰܩܪܰܬ݀ ܐܠܦܐ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܢܳܚ ܟܺܐܡܘܢܐ ܗ̇ܘ܆ ܘܬܶܪܨܰܬ݀ ܐܠܦܐ ܠܰܠܡܺܐܢܐ ܕܫܝܢܐ. ܗܠܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܣܳܥܰܪ ܗܘܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ ܒܝܡܐ ܘܒܝܰܒܫܐ܆ ܒܶܐܠܦ̈ܐ ܘܰܒܓܳܙܪ̈ܳܬܐ܆ ܘܥܘܕܪܳܢܐ ܐܠܗܝܐ ܠܳܘܶܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܩܕܝ̣ܫܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܠ ܕܰܚܙܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܰܣܥܰܪ ܒܝܡܐ ܘܒܝܰܒܫܐ: ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܘܡܪܐ ܐܶܚܰܕ ܐܢܘܢ ܡܛܠܬܗ.

ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܕܰܣܥܰܪ ܠܘܬܗ܆ ܨܒܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܥܘܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܰܒܢܶܐ ܗܘܐ ܠܗ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܒܗ ܪܝ̣ܫܐ ܘܡܕܒܪܢܐ܆ ܘܰܢܫܰܢܶܐ ܗ̣ܘ ܠܐܬܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ܆ ܠܐܝܟܐ ܕܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܗ. ܘܰܢܦܰܩ ܘܶܐܬܳܐ ܗ̣ܘ ܩܕܝ̣ܫܐ ܠܥܘܡܪܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܕܒܝܬ ܦܰܟܘ݂ܡ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܬܡܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܝܘ̈ܡܬܐ܆ ܥܠ ܗ݂ܘ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ ܥܡ ܐܚ̈ܐ܆ ܕܢܶܫܓܘܪ ܦܘܪܢܐ ܒܛܶܟܣܐ ܕܫܒܬܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܐܶܫܬܓܰܪ ܦܘܪܢܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܐܝܟ ܐܬܘܢܐ ܕܢܘܪܐ. ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܦܳܣܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܒܗ ܒܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ ܘܒܕܘܒܪ̈ܘܗܝ܆ ܡܛܠ ܕܒܶܐܣܟܡܐ ܫܚܝ݂ܡܐ ܕܐܚ̈ܐ ܥܠ ܕܢܗܘܐ ܒܕܰܝܪܐ. ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܚ̈ܐ ܫܒܬܝ̈ܐ ܕܬܡܢ ܠܩܕܝܫܐ: ܐܚܐ ܦܘܫ ܠܟ ܗܪܟܐ ܠܘܬ ܦܘܪܢܐ ܥܡ ܐܚܐ ܗܢܐ ܫܒܬܝܐ܆ ܘܥܰܕܰܪܳܝܗܝ ܥܕ ܐܳܙܠ̱ܝܢܢ ܡܨܰܠܶܝܢܢ ܠܥܕܢܐ ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ: ܘܰܡܫܰܡܫܝܢܢ ܡܙܡܘܪ̈ܐ: ܘܒܬܪܟܢ ܐܳܬܶܝܢܢ ܠܢ ܫܘܝܐܝܬ ܘܡܳܠܶܝܢܢ ܦܘܪܢܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ܆ ܢܣܰܒ ܠܗ ܪܰܦܫܐ ܕܦܰܪܙܠܐ܆ ܘܰܐܦܶܩ ܐܢܝܢ ܠܓܘܡܪ̈ܐ ܟܠܗܝܢ ܕܒܦܘܪܢܐ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܐܚܐ ܗ̇ܘ ܫܒܬܝܐ ܠܩܕܝ̣ܫܐ: ܐܳܚܝ܆ ܐܝܬ ܗ̣ܘ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܝܘܡܢܐ܆ ܕܰܡܨܶܐ ܗ̣ܘ ܕܡܥܰܙܶܐ ܒܫܠܗܒܝ̣ܬܐ ܗܕܐ ܕܢܘܪܐ؟ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ ܠܫܒܬܝܐ ܗ̇ܘ: ܐܝܬ ܗ̣ܘ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܗܘܝܘ ܕܩܕܡܝ̈ܐ ܘܕܐ̱ܚܪ̈ܳܝܐ܆ ܘܟܠܢܫ ܕܡܗܝܡܢ ܒܗ ܘܥܳܒܶܕ ܨܒܝܢܗ܆ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܩܳܪܶܐ ܠܗ ܥܳܢܶܐ ܠܗ. ܘܐܢܗܘ ܕܰܡܟܰܣܶܐ ܐܢ̱ܬ ܐ̱ܪܙܐ ܘܠܐ ܡܒܰܕܶܩ ܐܢ̱ܬ ܠܐܢܫ܆ ܗܫܐ ܚܳܙܶܐ ܐܢ̱ܬ ܠܗ ܚܰܝܠܗ ܟܰܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܕܢܰܩܝ̣ܦ ܠܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܕ ܐܶܫܬܰܘܕܝ̣ ܠܗ ܕܡܟܰܣܶܐ ܠܐܪܙܐ ܘܠܐܢܫ ܠܐ ܢܶܓܠܶܐ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܫܘܰܪ ܗ̣ܘ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ܆ ܘܥ݂ܠ ܠܦܘܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܢܘܪܐ. ܘܣܡ ܒܘܪܟܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܒܨܠܘܬܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܰܝܠܬܢܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܫܰܕܰܪ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗ ܡܠܐܟܐ ܕܛܰܠܐ܆ ܘܰܐܩܰܪ ܠܐܬܘܢܐ ܕܢܘܪܐ ܡ̣ܢ ܕܒܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ܆ ܫܰܕܰܪ ܡܪܝܐ ܘܐܦ ܗܫܐ ܚܰܝܠܳܟ ܟܣܝܐ܆ ܘܰܐܩܰܪܳܝܗܝ ܠܦܘܪܢܐ ܗܢܐ. ܕܢܗܘܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܠܥܒܕܝ̈ܟ܆ ܘܫܘܒܗܪܐ ܬܡܝ̣ܗܐ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ. ܘܢܶܚܙܶܐ ܟܠܢܫ܆ ܘܢܫܰܒܰܚ ܠܫܡܟ ܪܒܐ ܘܩܕܝܫܐ.

ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܐܚܐ ܗ̇ܘ ܫܰܒܬܳܝܐ ܡܕܡ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܕܰܣܥܰܪ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ܆ ܒܰܪ ܫܥܬܗ ܫܰܢܝܰܬ݀ ܢܦܫܗ ܡܢܗ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܐܝܟ ܡܝ̣ܬܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝ̣ܫܐ ܢܦܰܩ ܡܢܗ ܕܦܘܪܢܐ܆ ܘܫܰܢܝ ܡ݂ܢ ܬܡܢ. ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܰܡܶܫܘ ܠܥܕܢܐ܆ ܐܶܬܘܰܥܰܕܘ ܘܶܐܬܰܘ ܐܝܟ ܥܝܳܕܗܘܢ ܕܢܶܡܠܘܢ ܦܘܪܢܐ ܗ̇ܘ܆ ܘܟܕ ܚܙܘ ܠܐܚܐ ܗ̇ܘ ܫܒܬܝܐ ܕܗܟܢܐ ܪܡܶܐ ܗ̣ܘܐ܆ ܟܕ ܢܦܫܐ ܠܝܬ ܒܗ܆ ܩܪܶܒܘ ܘܰܐܥܝ̣ܪܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܐܚܐ܆ ܡܳܢܰܘ ܫܪܒܟ؟ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܪܡܶܐ ܐܢ̱ܬ ܥܠ ܐܪܥܐ؟ ܘܦܘܪܢܐ ܫܓܝ݂ܪ ܗ̣ܘܐ ܛܒܐܝܬ܆ ܡܛܠ ܡܢܐ ܩܰܪܝ݂ܪ؟ ܘܡܳܢܳܐ ܗ̱̇ܝ ܗܕܐ܆ ܐܘܕܥ ܠܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܡ ܗ̇ܘ ܐܚܐ ܫܒܬܝܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܰܫܒܰܩܬܘܢ ܠܘܬܝ܆ ܗ̣ܘ ܣܥܰܪ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܚ̈ܐ ܠܗ̇ܘ ܫܒܬܝܐ: ܘܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢ̱ܬ ܠܐܝܟܐ ܐܶܙܰܠ؟ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܫܒܬܝܐ: ܐܢ̇ܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܕܰܚܙܺܝܬ ܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ܆ ܢܶܦܠܶܬ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܘܗ̣ܘ ܢܦܰܩ܆ ܘܠܐ ܝܶܕܥܶܬ ܠܐܝܟܐ ܐܶܙܰܠ. ܘܡܚܕܐ ܢܦܰܩܘ ܐܚ̈ܐ ܟܠܗܘܢ܆ ܘܪܝܫ ܥܘܡܪܐ܆ ܠܒܝܬ ܟܰܪ̈ܡܶܐ ܘܠܒܝܬ ܣܝܳܓ̈ܐ ܘܠܐܘܪ̈ܚܳܬܐ ܒܬܪܗ ܕܩܕܝ̣ܫܐ. ܘܶܐܫܟܚܘܗܝ ܟܕ ܪܡܶܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܘܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ. ܘܰܩܪܶܒ ܪܝܫ ܥܘܡܪܐ ܘܐܚ̈ܐ ܟܠܗܘܢ܆ ܘܩܰܪܶܒܘ ܠܗ ܣܓܕܬܐ. ܘܰܐܝܬܝܘ݂ܗܝ ܠܥܘܡܪܐ܆ ܟܕ ܡܦܝ̣ܣܝ̣ܢ ܠܗ ܕܰܢܨܰܠܐ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܐܦ ܕܰܢܩܰܘܶܐ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܰܦܩܰܕ ܪܝܫ ܥܘܡܪܐ ܘܰܢܩܰܫ ܢܩܘܫܐ܆ ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ܆ ܘܶܐܬܰܘ ܘܶܐܬܒܰܪܰܟܘ ܡܢܗ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝ̣ܫܐ܆ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܰܟܫܶܠ ܐܢܘܢ܆ ܐܦܝ̣ܣ ܐܢܘܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܨܰܠܰܘ ܥܠܝ ܐܚܝ̈. ܘܗ̇ܝ ܕܝܳܕܰܥ ܐܠܗܐ ܕܥܳܕܪܳܐ ܠܝ ܘܠܟܘܢ܆ ܗ̣ܝ ܢܶܣܥܘܪ ܠܘܬܢ܆ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐ ܕܨܠܘ̈ܬܟܘܢ.

ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ܆ ܟܕ ܝ̣ܕܥ ܕܗܟܢܐ ܗܘܳܐ ܠܗ ܐܝ̣ܩܪܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܘܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܒܝܕ ܥܰܡ̈ܠܐ ܕܕܘܒܪ̈ܘܗܝ܆ ܒܗ ܒܠܠܝܐ ܫܰܢܝ݂ ܠܗ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܕܒܝܬ ܦܟܘܡ܆ ܟܕ ܠܐ ܐܰܪܓܶܫ ܒܗ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܚ̈ܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܘܶܐܬܳܐ ܗܘܐ ܠܐܓܦܛܘܣ܆ ܘܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ ܠܐܒܗ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܐܓܦܛܘܣ ܡ̣ܢ ܓܠܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܥܠ ܡܐܬܝܬܗ ܕܠܘܬܗܘܢ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ܆ ܟܕ ܡܥܰܛܰܦ ܫܘܒܚܐ ܐܠܗܝܐ܆ ܘܳܐܬܶܐ ܗܘܐ ܩܕܡܘܗܝ ܟܰܘܟܒܐ ܗ̇ܘ ܕܰܠܘܶܐ ܗܘܐ ܠܗ܆ ܢܦܰܩܘ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܠܩܘܒܠܗ ܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܘܒܡܰܙܡܘܪ̈ܐ ܟܕ ܡܫܒܚܝܢ ܘܡܗܰܠܠܝ̣ܢ ܠܐܠܗܐ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܩܪܶܒܘ ܟܠܗܘܢ ܘܶܐܬܒܰܪܰܟܘ ܡܢܗ܆ ܘܡܦܺܝܣܺܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܰܢܩܰܘܶܐ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܡܰܠܶܠ ܥܡܗܘܢ ܛܘܒܳܢܐ ܡܠܬܐ ܕܡܰܪܬܝܳܢܘܬܐ܆ ܘܚܰܘܝ ܠܗܘܢ ܢܝ̣ܫܐ ܬܪܝܨܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝ̣ܪܬܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܕܢܺܐܙܰܠ ܡ̣ܢ ܬܡܢ܆ ܘܶܐܙܰܠܘ ܥܡܗ ܕܩܕܝ̣ܫܐ ܡ̣ܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܬܡܢ ܫܒܥܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܺܐܬܘܢ ܥܰܡܗ ܕܩܕܝ̣ܫܐ ܥܕܡܐ ܠܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܰܗܪ̈ܝܢ܆ ܠܫܘܠܛܳܢܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ. ܘܰܗܘܳܬ݀ ܓܘܕܐ ܗܕܐ ܪܒܬܐ ܐܦ ܐܰܠܗܳܝܬܐ ܕܠܐ ܒܰܙܥܘܪ. ܘܶܐܬܰܘ ܥܕܡܐ ܠܢܰܗܪܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܢܗܰܪ ܡܳܫܳܟ܆ ܘܰܢܚܶܬܘ ܘܰܥܒܰܪܘ ܒܗ ܡ̣ܢ ܬܰܝܡܢܳܝܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܥܰܘܦܐ ܥܠ ܓܰܒܗ ܕܢܗܪܐ ܘܰܥܡܰܪܘ ܒܗ܆ ܘܛܫܝܘ ܢܦܫܗܘܢ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܒܙܰܠܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܢܗܪܐ. ܘܩܘܝܘ ܬܰܡܳܢ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝ̈ܢ܆ ܟܕ ܚܳܕܶܝܢ ܘܡܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ܆ ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܪܓܝ݂ܫ ܗ̣ܘܐ ܒܗܘܢ.

ܘܰܡܟܰܬܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܕܢܚܙܘܢ ܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܗܐ ܒܪܢܫܐ ܚܕ ܕܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܒܗ ܪܘܚܐ ܛܰܢܦܬܐ܆ ܘܥܳܡܰܪ ܗ̣ܘܐ ܒܢܗܪܐ ܗ̇ܘ܆ ܘܟܠܝܘܡ ܣܳܠܶܩ ܗ̣ܘܐ ܘܢܳܚܶܬ ܒܡܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܚܙܳܝܗܝ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܐܘ ܪܘܚܐ ܛܢܦܐ܆ ܬܐ ܠܟܳܐ ܘܡܰܠܠ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܕܝܢ ܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܛܢܦܐ: ܡܢܐ ܒܳܥܶܐ ܐܢ̱ܬ ܠܝ܆ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ̣ ܕܳܚܠܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ؟ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܩܕܝ̣ܫܐ: ܟܡܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܥܳܡܰܪ ܐܢ̱ܬ ܒܒܪܢܫܐ ܗܢܐ؟ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܫܐܕܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܗܐ ܬܠܬܝ̣ܢ ܘܬܠܬ ܫܢܝ̈ܢ ܐܝܬ ܠܝ ܕܥܳܡܰܪ ܐ̱ܢܐ ܒܗ ܒܗܳܢܐ ܒܪܢܫܐ. ܗܝܕܝܢ ܗ݂ܘ ܫܐܕܐ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܗܠܝܢ܆ ܫܰܪܝ݂ ܙܳܐܰܥ ܘܪܳܥܶܠ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܩܕܝ̣ܫܐ: ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝ̣ܚܐ ܗ̇ܘ ܕܰܛܪܰܕ ܠܠܶܓܝܘܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܒܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ ܥܳܡܰܪ ܗܘܐ ܫܢܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܆ ܦܘܩ ܡܢܗ܆ ܘܬܘܒ ܠܐ ܫܰܠܝ̣ܛ ܠܟ ܕܬܶܫܬܰܠܰܛ ܒܗ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܫܐܕܐ ܟܕ ܫܡܰܥ ܡܢܗ ܕܩܕܝ̣ܫܐ ܫܡܗ ܕܡܫܝ̣ܚܐ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܫܰܢܺܝ ܘܰܢܦܰܩ ܡܢܗ ܟܕ ܩܳܥܶܐ ܘܰܡܒܰܓܶܢ ܘܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ: ܕܘܳܝ ܡܢܟ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ ܕܳܚܠܗ ܕܐܠܗܐ! ܘܡܚܕܐ ܓܰܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܫܐܕܘ̈ܗܝ܆ ܪܗܶܛ ܘܥܠ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܟܕ ܡܣܰܒܪ ܒܒ̈ܬܐ ܘܒܫܘ̈ܩܐ܆ ܘܰܡܬܰܢܶܐ ܩܕܡ ܟܠܢܫ ܬܫܥܝ̣ܬܐ ܕܐܣܝܘܬܗ܆ ܘܟܠܢܫ ܬܳܗܰܪ ܗܘܐ ܘܡܶܬܕܰܡܰܪ ܒܗ ܕܐܝܟܢܐ ܐܶܬܰܐܣܝ̣. ܘܰܡܫܰܐܠܝ̣ܢ ܗܘܘ ܠܗ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܕܡܢܘ̣ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܰܐܣܝܳܟ ܡ̣ܢ ܗܢܐ ܟܘܪܗܢܐ؟ ܘܦܢܝ̣ ܠܗܘܢ ܗ̇ܘ ܕܫܐܕܘ̈ܗܝ: ܚܙܺܝܬ ܓܒܪ̈ܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܢܗܪܐ ܒܓܘ ܙܰܠܳܐ ܡ̣ܢ ܬܰܝܡܢܳܝܳܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܗ̇ܘ ܪܝ̣ܫܐ ܕܟܠܗܘܢ ܗ̣ܘ ܒܨܠܘܬܗ ܩܥܳܐ ܒܗ ܒܫܐܕܐ ܗ̇ܘ܆ ܘܫܰܢܝ ܘܰܢܦܰܩ ܠܗ ܡܢܝ. ܘܰܗܘܳܐ ܪܘܒܐ ܪܒܐ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܢܶܦܩܰܬ݀ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܒܟܠܗ̇ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܠܘܬܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܘܟܕ ܚܙܰܘ ܐܢܘܢ ܐܡܪܝܢ ܠܗܘܢ: ܡܳܢܰܘ ܥܒܳܕܟܘܢ؟ ܘܡ̣ܢ ܐܝܡܟܐ ܐܢ̱ܬܘܢ؟ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ ܐܡ̣ܪ ܠܪܰܘܪ̈ܒܳܢܝܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ: ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܐ܆ ܘܠܡܫܝ̣ܚܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܦܠܚܝ̣ܢܢ܆ ܘܬܠܡܝ̈ܕܐ ܚܢܢ ܕܝܠܗ. ܘܒܫܡܗ ܡܰܐܣܶܝܢܢ ܟܠ ܟܐܒܝ̣̈ܢ ܘܟܠ ܟܘܪ̈ܗܳܢܝ̣ܢ܆ ܘܛܳܪܕܝ̣ܢܰܢ ܐܦ ܠܫܐܕ̈ܐ ܡܢܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܪܰܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ: ܐܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܨܒܘܬܐ܆ ܩܘܡܘ ܥܘܠܘ ܥܡܢ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܣܢܝܩܝܢܢ ܥܠ ܚܘܠܡܢܐ ܕܳܐܣܝܘܬܟܘܢ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܩܕܝ̣ܫܐ: ܕܝܘܡܢܐ ܚܒܝ̈ܒܝ܆ ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܪܒܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ܆ ܘܠܐ ܦܫܝ݂ܩ ܠܢ ܕܢܶܥܘܠ ܥܡܟܘܢ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܒܪܡ ܐܢ ܨܳܒܶܐ ܡܪܝܐ܆ ܠܨܦܪܐ ܐܳܬܶܝܢܢ. ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܗ̇ܘ ܩܡ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܥܒܐ܆ ܗ̣ܘ ܘܐܚ̈ܐ ܕܥܡܗ ܘܰܣܠܶܩ ܠܗܘܢ ܠܛܘ̣ܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܕܡ̣ܢ ܡܰܕܢܚܳܝܳܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܠܕܘܟܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܩܰܪܝ̣ܒܐ ܗܘܳܬ݀ ܠܰܡܥܰܪ̈ܶܐ ܩܪܝܬܐ. ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܬܡܢ ܦܶܥܪܐ ܚܕ܆ ܘܰܥܡܰܪܘ ܒܗ. ܘܗܘܘ ܒܗ ܒܦܶܥܪܐ ܗ̇ܘ ܡܶܬܚܐ ܕܬܠܬܝ̣ܢ ܫܢܺܝ̈ܢ܆ ܟܕ ܦܳܠܚܝ̣ܢ ܦܘܠܚܢܐ ܪܘܚܢܝܐ܆ ܘܰܡܟܰܢܫܝ̣ܢ ܥܘܬܪܐ ܫܡܝܢܐ. ܘܫܡܰܥܘ ܐܚ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܟܢܘܫܝܗ ܕܥܘܡܪܐ ܗܢܐ ܘܒܫܘܪܝ ܫܬܐܣܬܗ܆ ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܘܶܐܬܰܘ ܠܘܬܗ ܕܩܕܝ̣ܫܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝ݂ܢܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܬܚܘ݂̈ܡܰܝ ܐܺܝܓܒܛܳܘܣ܆ ܘܡ̣ܢ ܓܳܙܪ̈ܳܬܐ ܪ̈ܚܝ݂ܩܬܐ ܕܝܡܐ܆ ܗܠܝܢ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܰܡܦܳܣܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܒܕܘܒܪ̈ܘܗܝ܆ ܘܰܥܡܰܪܘ ܒܗ ܒܗܢܐ ܥܘܡܪܐ ܩܕܝ̣ܫܐ܆ ܘܰܗܘܳܬ݀ ܓܘܕܐ ܗܕܐ ܐܠܗܝܬܐ ܬܠܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܓܒܪ̈ܝ̣ܢ. ܘܗܘܘ ܒܥܶܢܝܳܢܐ ܘܚܘܒܐ ܕܠܐ ܡܟܰܬܰܡ ܒܨܳܐܘ̣ܬܐ܆ ܘܟܠܢܫ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܗܘܐ ܓܢ̱ܒܪܐܝܬ ܘܚܝܠܬܢܐܝ̣ܬ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܫܘܦܪܐ ܬܡܝ̣ܗܐ ܕܕܘܒܪ̈ܘܗܝ܆ ܟܕ ܡܫܝ̣ܓܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܪ̈ܓܠܐ ܕܰܐܟܣܢܳܝ̈ܐ ܘܕܡܣܟܢ̈ܐ ܕܡܶܬܛܰܝܒܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܡܪܢ ܡܬܬܢܝ̣ܚ ܗܘܳܐ ܒܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܟܕ ܡܰܐܣܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܟܪ̈ܝܗܐ܆ ܘܡܰܦܩܝ݂ܢ ܗ̣ܘܘ ܫܐܕ̈ܐ܆ ܘܥܒܕܝܢ ܗ̣ܘܘ ܥܒܳܕ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܰܡܝܰܬܪܝܢ ܐܝܟ ܕܪܒܗܘܢ.

ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܗܢܐ܆ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܠܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ ܒܚܶܙܘܐ ܐܠܗܝܐ܆ ܡܠܐܟܐ ܟܕ ܩܐܡ ܠܘܬܗ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ: ܐܰܣܘܪ ܚܰܨܰܝ̈ܟ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܝܬ܆ ܘܰܐܟܪܶܙ ܗܪܟܐ ܣܒܰܪܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܕܶܐܫܬܰܡܥܰܬ݀ ܨܠܘܬܟ܆ ܘܶܐܬܩܰܒܠܰܬ݀ ܠܗ̇ ܒܥܘܬܟ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܡܟܝܠ ܩܘܡ ܓܠܝܐܝܬ ܐܢ̱ܬ ܘܰܐܚܰܝ̈ܟ܆ ܘܰܐܘܕܰܥܘ ܢܦܫ̈ܬܟܘܢ ܩܕܡ ܟܠܢܫ. ܘܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܳܛܠܝ̣ܢ ܦܓܪܐ: ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝ̣ܢ ܠܡܶܩܛܰܠ. ܘܒܥܝܢܐ ܢܰܗܝ̣ܪܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܐܰܟܪܶܙܘ ܫܪܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܢܚܶܬ ܗܘܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܘܐܚ̈ܐ ܕܥܡܗ܆ ܘܰܡܬܰܠܡܶܕ ܗܘܐ ܘܡܠܦ ܒܩܘܪ̈ܝܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܗ̣ܘܘ ܐܚ̈ܐ ܕܥܡܗ ܠܒܝܬ ܦܰܚܳܪܐ܆ ܘܝܰܗܒܘ ܟܶܣܦܐ ܕܠܐ ܙܥܘܪ܆ ܘܰܙܒܰܢܘ ܬܠܬܡܐܐ ܩܘ݂ܠܝ̣̈ܢ ܕܡܝ̈ܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܰܢܣܝ݂ܡܘܢ ܐܢܝܢ ܠܩܘ݂̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܒܝܬ ܬܚܘ̈ܡܐ ܕܐܘܪ̈ܚܬܐ܆ ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܡܝ̈ܐ܆ ܘܢܶܡܠܘܢ ܐܢܝܢ ܡܝ̈ܐ ܠܩܘ݂̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܒܟܠ ܝܘܡܐ܆ ܘܰܢܦܰܝܓܘܢ ܨܰܗܝܳܐ ܕܥܳܒܪ̈ܰܝ ܐܘܪ̈ܚܬܐ. ܘܟܕ ܐܡܝ̣ܢܝܢ ܗ̣ܘܘ ܐܚ̈ܐ ܗܠܝܢ ܒܢܝ̈ ܥܘܡܪܗ ܕܩܕܝ̣ܫܐ܆ ܘܡܳܠܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗܝܢ ܒܟܠܝܘܡ ܡ̣ܢ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܐ ܘܡ̣ܢ ܡܥܝ݂̈ܢܐ܆ ܘܰܡܢܺܝܚܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܠܰܐܟܣܢܳܝ̈ܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܦܳܠܚܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܩܕܝ̈ܫܐ ܦܘܠܚܢܐ ܗܢܐ܆ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܶܙܰܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܢܶܡܠܶܐ ܩܘܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܝܕ ܐܘܪܚܐ܆ ܘܰܢܚܶܬ ܠܢܗܪܐ ܕܢܶܡܠܶܐ ܡܝ̈ܐ ܒܠܠܝܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܳܐ ܗ̣ܘܐ ܠܘܬ ܩܘܠܬܐ ܗ̇ܝ܆ ܓܕܰܫ ܘܰܢܦܰܠ ܗ̣ܘܐ ܬܡܢ ܟܘܕܰܢܝܐ ܟܕ ܛܥܝ݂ܢ ܗ̣ܘܐ ܚܡܫܬܥܣܪ ܡܰܟܘ̈ܟܐ ܕܰܥܒܘ݂ܪܐ܆ ܘܫܰܒܩܘ݂ܗܝ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܗܘܢ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܟܰܬܰܪ ܗ̣ܘܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܐܢ ܐܳܬܶܐ ܐ̱ܢܫ ܕܰܢܪܝ݂ܡ ܥܡܗ ܛܰܥܢܗ̇ ܕܟܘ݂ܕܰܢܬܐ ܗ̇ܝ. ܘܟܕ ܚܳܪ ܣܓܝ܆ ܘܠܝܬ ܐ̱ܢܫ. ܘܗܐ ܗ̇ܘ ܬܠܡܝ̣ܕܗ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ ܐܶܬܳܐ ܕܢܶܡܠܶܐ ܡܝ̈ܐ܆ ܘܰܢܣܝ݂ܡ ܒܩܘܠܬܐ ܗ̇ܝ ܐܝܟ ܥܝܳܕܗ܆ ܘܶܐܫܟܚܶܗ ܠܗ ܠܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܠܘܬ ܩܘܠܬܐ ܗ̇ܝ܆ ܘܰܡܦܝ̣ܣ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܠܩܕܝ̣ܫܐ܆ ܕܒܟܠ ܦܘ݂ܪ̈ܣܝ݂ܢ܆ ܟܒܰܪ ܒܝܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܢܪܺܝܡܘܢ ܠܛܰܥܢܐ ܗ̇ܘ. ܘܟܕ ܩܪܶܒ ܗ̣ܘ ܩܕܝ̣ܫܐ ܠܘܬ ܛܰܥܢܐ܆ ܩܰܠܝ̣ܠܳܐܝ̣ܬ ܕܠܐ ܥܰܡܠܐ ܘܰܕܠܐ ܠܶܐܘܬܳܐ ܘܠܐ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡ̣ܢ ܐ̱ܢܫ ܐ̱ܚܪܝ݂ܢ ܘܕܠܐ ܐܝ̣ܕܐ܆ ܐܬܬܪܝܡ ܛܰܥܢܐ ܘܶܐܬܬܣܝ̣ܡ ܥܠ ܟܘ݂ܕܰܢܝܐ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܗ̣ܘܐ ܓܒܪܐ ܠܳܐܬܳܐ ܕܶܐܣܬܰܥܪܰܬ݀܆ ܬܗܰܪ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪ ܒܐܝܠܝܢ ܕܰܗܘܰܝ̈. ܘܟܕ ܥܠ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܡܚܳܝܗܝ ܡܪܗ ܩܫܝܐܝܬ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܶܫܬܰܘܚܰܪܬ ܡ̣ܢ ܚܒܪ̈ܝܟ؟ ܗܝܕܝܢ ܬܰܢܝ̣ ܠܗ ܥܰܒܕܳܐ ܗ̇ܘ ܠܡܪܗ ܟܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܗ ܐܝܟܢܐ ܕܰܗܘܳܬ݀܆ ܘܐܝܟܢܐ ܐܶܫܟܰܚ ܓܒܪܐ ܙܕܝ̣ܩܐ܆ ܘܒܚܰܝܠܐ ܕܨܠܘ̣ܬܗ ܐܬܬܪܝ̣ܡ ܛܰܥܢܐ ܕܠܐ ܥܰܡܠܐ ܘܕܠܐ ܬܰܟܬܘܫܐ. ܘܫܰܒܰܚܘ ܟܠܗܘܢ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܗܕܐ. ܘܢܶܨܚܳܢ̈ܐ ܬܘܒ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܪܰܘܪܒܝ݂ܢ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܣܳܥܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ.

ܒܗܘܢ ܕܝܢ ܒܝܰܘܡ̈ܬܐ ܗ̇ܢܘܢ܆ ܫܟܶܒ ܗ̣ܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܡܝ̣ܛܪܳܦܳܘܠܝ̣ܛܐ ܕܢܨܝ̣ܒܝ̣ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܟܕ ܓܒܝ݂ܬܐ ܥܳܒܕܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܕܡܰܢܘ ܟܝ ܙܕܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܕܝܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐܪܒܥܐ ܐܘ ܚܡܫܐ܆ ܕܥܠܝܗܘܢ ܣܝ̣ܡ ܗ̣ܘܐ ܦܪܨܘܦܐ ܕܒܢܝ̈ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܡܢܗܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܗ̣ܘܘ: ܕܦܠܢ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܘܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ ܐܡܪܝܢ ܗ̣ܘܘ: ܕܰܦܠܳܢ ܢܗܘܐ. ܘܟܕ ܒܰܫܚܳܩܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܪܡܶܝܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܘܟܠܗܘܢ ܠܚܕܐ ܫܰܠܡܘܬܐ ܕܢܐܬܘܢ ܠܐ ܨܳܒܶܝܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܥܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܢܬܠܘܢ ܫܰܠܡܘܬܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܐܟܚܕܐ܆ ܕܰܠܘܳܬ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ ܢܐܬܘܢ܆ ܕܢܶܚܙܘܢ ܡܢܐ ܡܳܠܶܟ ܠܗܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ. ܘܟܕ ܐܶܬܘܰܥܰܕܘ ܘܶܐܬܰܘ ܟܠܗܘܢ ܟܢܝ̣ܫܐܝܬ܆ ܘܰܣܠܶܩܘ ܨܐܕܘܗܝ ܕܩܕܝ̣ܫܐ܆ ܘܰܩܪܶܒܘ ܘܩܳܡܘ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܩܶܠܳܝܬܗ܆ ܟܢܫܐ ܟܠܗ ܕܰܩܠܝ̣ܪ̈ܺܝܩܘ݂ ܥܡ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܚܐܪ̈ܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܢܦܰܩ ܠܘܬܗܘܢ܆ ܘܰܐܦܝ̣ܣ ܐܢܘܢ ܕܢܶܚܬܘܢ ܠܥܕܬܐ܆ ܘܰܢܟܰܬܪܘܢ ܠܗ ܬܡܢ ܥܰܕ ܡܫܰܠܶܡ ܬܫܡܫܬܗ. ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܥܒܰܕܘ ܐܝܟ ܕܰܦܩܰܕ ܠܗܘܢ ܣܒܐ܆ ܘܡܟܰܬܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ ܒܕܳܪܬܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܥܰܕ ܢܳܚܶܬ ܨܐܕܝܗܘܢ.

ܩܕܝ̣ܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ܆ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ܆ ܐܶܬܡܰܢܰܥ ܗ̣ܘܐ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝ̣ܫܐ ܐܝܟ ܕܒܰܢܒܝܘܬܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ: ܕܝܘܡܢܐ ܡܫܰܠܶܡ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܐܝܟ ܕܠܰܐܟܣܢܳܝܐ܆ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܩܰܠܝ̣ܠ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܰܠܪܳܥܝܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܫܒܘܩ ܠܝ ܐܒܐ܆ ܕܠܐ ܣܳܦܶܩ ܐ̱ܢܐ ܠܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܥܠܝ.

ܟܕ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ ܐܶܬܳܐ ܨܝܕ ܗ̇ܘ ܟܢܫܐ܆ ܘܥ݂ܠ ܘܶܐܫܟܰܚ ܐܢܘܢ ܕܝܳܬܒܝ̣ܢ ܣܕܪ̈ܝܢ ܣܕܪ̈ܝܢ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܰܐܘܗܝ܆ ܘܐܬܬܙܝܥܘ ܠܩܘܒܠܗ܆ ܘܩܰܒܠܘܗܝ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ. ܕܚܝ̣ܠ ܗ̣ܘܐ ܕܝܢ ܚܶܙܘܗ܆ ܘܰܫܒܝ݂ܚ ܗ̣ܘܐ ܦܪܨܘܦܗ܆ ܐܝܟ ܡܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝ̣ܫܐ ܪܳܡܶܙ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ ܒܐܝܕܗ܆ ܕܰܢܟܰܬܪܘܢ ܥܰܕ ܡܨܰܠܐ ܒܥܕܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܡ̣ܢ ܕܨܠܝ ܘܰܢܦܰܩ܆ ܟܢܰܫܘ ܟܠܗܘܢ ܠܘܬܗ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܶܣܬܡܶܟ ܥܠ ܚܘܛܪܗ܆ ܘܩܡ ܗܘܐ ܒܰܡܨܰܥܬܗܘܢ. ܘܚܳܒܨܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܒܝ̈ܢ܆ ܘܰܡܢܰܫܩܝܢ ܗ̣ܘܘ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܰܡܫܰܠܡܝܢ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܫܰܠܶܡܘ ܟܠܗܘܢ܆ ܦܩܰܕ ܠܗܘܢ ܕܢܶܬܒܘܢ ܘܢܶܬܠܘܢ ܠܗ ܡܰܫܡܰܥܬܗܘܢ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܡܰܠܠ ܥܡܗܘܢ ܩܠܝ̣ܠ܆ ܐܬܓܠܝ̣ ܠܗ ܠܩܕܝ̣ܫܐ ܫܚܳܩܗܘܢ ܘܠܐ ܫܰܠܡܘܬܗܘܢ ܕܥܡ ܚܕܕ̈ܐ. ܘܟܕ ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܘ ܕܢܐܡܪܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܕܩܕܝ̣ܫܐ܆ ܕܚܢܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܕܢܗܘܐ ܠܢ ܪܥܝܐ ܦܠܢ܆ ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܡܪܝܢ ܕܒܰܦܠܳܢ ܠܐ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܐܠܐ ܦܠܢ ܒܳܥܝܢܢ܆ ܘܒܳܥܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܕܐܦ ܠܗ ܠܩܕܝ̣ܫܐ ܢܰܦܠܘܢ ܒܚܶܪܝܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܒܚܝܠܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܰܠܘܶܐ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܠܩܕܝ̣ܫܐ ܩܰܕܶܡ ܝ̣ܕܥ܆ ܘܰܚܣܰܟ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܫܚܳܩܐ. ܘܩܕܡ ܕܗ̣ܢܘܢ ܢܐܡܪܘܢ ܠܗ܆ ܗ̣ܘ ܩܰܕܶܡ ܐܰܘܕܰܥ ܐܢܘܢ ܥܠܬܐ ܕܡܐܬܝܬܗܘܢ ܕܨܐܕܘܗܝ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܗܟܢܐ: ܝ̇ܕܥ ܐ̱ܢܐ ܒܢܝ̈܆ ܕܡ̣ܢ ܕܶܐܬܟܢܶܫ ܐܒܘܟܘܢ ܪܘܚܢܝܐ ܠܰܐܘܨܰܪ ܚܝ̈ܐ ܫܡܝ̈ܢܐ܆ ܘܶܐܫܬܰܘܚܰܕܬܘܢ ܡ̣ܢ ܥܢܝܢܗ܆ ܝ̇ܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܟܰܪܝܐ ܠܟܘܢ ܥܕܡܐ ܕܡܶܬܦܪܶܫ ܠܟܘܢ ܪܥܝܐ ܘܡܕܒܪܢܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܫܡܰܥܘ ܕܡܳܠܶܟ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܐܘ ܒܢܰܝ̈ ܕܰܬܦܘܫܘܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡ̣ܢ ܚܶܪܝܳܢܟܘܢ ܕܥܡ ܚܕܕ̈ܐ. ܐ̱ܢܫ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܰܓܒܰܝܬܘܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܥܝܐ ܘܡܕܰܒܪܳܢܐ ܕܝܠܟܘܢ܆ ܓܒܶܐ ܗ̣ܘ ܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܓܒܪܐ ܕܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܡܕܒܪܢܐ. ܐܠܐ ܡܳܠܶܟ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ܆ ܕܬܶܣܩܘܢ ܠܳܐܡܝ݂ܕ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܫܶܡܥܶܬ ܕܰܚܣܰܝ̈ܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܠܬܡܢ ܡܛܠ ܥܶܠܬܐ ܡܕܡ܆ ܡܕܝܢ ܗܫܐ ܩܘܡܘ ܣܰܩܘ ܠܘܬܗܘܢ܆ ܘܬܡܢ ܡܶܬܓܠܶܐ ܠܟܘܢ ܓܒܪܐ ܕܥܬܝ̣ܕ ܕܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܪܥܝܐ ܘܡܕܒܪܢܐ. ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܩܰܒܠܘܗ̇ ܠܡܠܬܗ ܕܩܕܝ̣ܫܐ. ܬܡܰܗܘ ܗ̣ܘܘ ܕܝܢ ܒܗ ܒܣܒܐ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܡܕܡ ܠܐ ܐܡܪܘ ܠܗ܆ ܗ̣ܘ ܩܰܕܶܡ ܐܰܘܕܰܥ ܐܢܘܢ ܥܠܬܐ ܕܡܐܬܝܬܗܘܢ܆ ܘܥܠ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܓܒܰܘ܆ ܕܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܒܗܘܢ ܡܕܒܪܢܐ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܩܳܡܘ ܟܠܗܘܢ ܪ̈ܝܫܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܗ܆ ܘܩܰܒܶܠܘ ܡܠܬܗ ܕܛܘܒܳܢܐ܆ ܘܦܳܫܘ ܡ̣ܢ ܚܶܪܝܳܢܗܘܢ ܕܥܡ ܚܕܕ̈ܐ܆ ܘܰܢܚܶܬܘ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ.

ܘܕܠܐ ܬܘ݂ܗܳܝ ܒܬܪ ܚܡܫܐ ܝܘ̈ܡܬܐ܆ ܩܳܡܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܡ̣ܢ ܩܠܺܝܪ̈ܝ̣ܩܘ݂ ܡ̣ܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܰܣܠܶܩܘ ܠܳܐܡܝ݂ܕ܆ ܘܥܰܠܘ ܠܰܟܢܘܫܝܐ ܕܰܚܣܰܝ̈ܐ ܩܕܝ̣̈ܫܐ܆ ܘܬܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܐܦ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܰܐܢܛܺܝܳܘܟܺܝܰܐ. ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܫܰܠܶܡܘ ܠܟܠܗܘܢ ܐܒܗ̈ܬܐ܆ ܡܚܕܐ ܫܰܐܶܠ ܐܢܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܕܠܡ̇ܢ ܓܒܰܝܬܘܢ ܕܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܪܥܝܐ؟ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܰܘܕܥܘ݂ܗܝ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ܆ ܘܰܐܦܺܝܣܘ ܠܡ ܠܐܒܗ̈ܬܐ܆ ܕܢܶܒܥܘܢ ܡ̣ܢ ܡܪܢ܆ ܘܢܰܘܕܰܥ ܐܢܘܢ܆ ܕܡܰܢܘ ܓܒܪܐ ܕܰܓܒܳܐ ܡܪܝܐ ܪܥܝܐ ܠܥܳܢ̈ܗ. ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܝܢ ܡܚܕܐ ܕܰܫܡܰܥܘ ܡܠܬܐ ܗܕܐ܆ ܐܶܡܰܪܘ ܒܢܦܫܗܘܢ: ܕܝܘܡܢܐ ܢܩܰܪܶܒ ܨܠܘܬܐ ܠܡܪܢ ܡܛܠܬܗ ܕܣܘܥܪܳܢܐ. ܘܟܠܗ ܠܠܝܐ ܗܘܰܘ ܒܚܦܝ̣ܛܘܬܐ ܪܒܬܐ܆ ܘܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܨܰܠܶܐ ܗ̣ܘܐ܆ ܟܕ ܒܳܥܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܰܡܦܝ̣ܣܝ̣ܢ ܠܡܪܢ܆ ܕܢܰܘܕܰܥ ܐܢܘܢ ܕܡܰܢܘ ܓܒܪܐ ܕܰܪܡܰܙ ܥܠܘܗܝ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܘܰܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ܆ ܟܕ ܦܛܪܝܪܟܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܨܰܠܶܐ ܗ̣ܘܐ܆ ܘܒܚܫܐ ܪܒܐ ܘܕܡܥ̈ܐ ܚܢܺܝ̈ܓܳܬܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܗ̣ܘܐ ܠܡܪܢ ܡܛܠܬܗ ܕܣܘܥܪܢܐ܆ ܘܗܐ ܫܶܠܝܐ ܪܒܐ ܢܦܰܠ ܥܠܘܗܝ܆ ܘܐܝܟ ܕܒܫܢܬܐ ܛܒܰܥ ܗ̣ܘܐ. ܘܗܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܥܠܝܡܐ ܩܳܐܡ ܗ̣ܘܐ ܠܘܬܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܝܬܘܗܝ ܓܒܪܐ ܕܰܡܦܝ݂ܣ ܐܢ̱ܬ ܠܡܪܢ ܡܛܠܬܗ. ܘܰܐܘܕܥܗ ܬܘܒ ܕܘܟܬܐ ܕܒܗ̇ ܥܳܡܰܪ ܗ̣ܘܐ܆ ܘܰܕܥܳܢܘܳܝܳܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܘܣܓܝ ܠܡ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܣܳܥܰܪ ܡܪܢ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ.

ܘܥܡ ܫܘܠܳܡ ܡܠܬܗ ܕܡܠܐܟܐ܆ ܐܬܬܥܝܪ ܩܕܝ̣ܫܐ ܪܝܫ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ܆ ܘܩܡ ܘܰܐܘܕܝ݂ ܠܐܠܗܐ. ܘܡܚܕܐ ܩܡ ܘܰܢܚܶܬ ܠܥܕܬܐ܆ ܘܫܕܪ ܘܟܰܢܶܫ ܠܟܠܗܘܢ ܐܒܗ̈ܬܐ܆ ܘܣܰܒܰܪ ܐܢܘܢ. ܘܫܰܕܰܪ ܘܰܐܘܕܰܥ ܐܦ ܠܰܩܠܝ݂ܪ̈ܝ݂ܩܘ݂ ܘܠܪ̈ܝܫܢܐ ܕܢܨܝܒܝ̣ܢ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܦܰܪܝ݂ܩ ܗ̣ܘܐ ܒܝܬܐ ܕܰܫܪܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܗ ܡ̣ܢ ܥܕܬܐ܆ ܘܩܳܡܘ ܘܰܢܚܶܬܘ ܠܥܕܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܕܨܠܝܘ ܘܝܬܒܘ܆ ܫܪܝ ܩܕܝ̣ܫܐ ܠܡܐܡܪ ܠܗܘܢ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܐܪܡܝ̣ ܡܪܢ ܫܶܠܝܐ ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܡܨܰܠܐ ܗ̣ܘܐ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܓܒܪܐ ܕܩܐܡ ܠܩܘܒܠܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܥܠ ܕܘܟܬܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܗ̇ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ܆ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ: ܕܐܢܐ ܐܦܝܣܬܗ ܠܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܩܐܡ ܗ̣ܘܐ ܠܘܩܒܠܝ: ܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܓܢܣܗ ܘܛܘܗܡܗ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ؟ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܫܰܢܝ ܡ̣ܢ ܨܐܕܝ ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ: ܘܠܐ ܬܫܰܐܠܰܢܝ ܥܠ ܗܠܝܢ ܗܫܐ܆ ܐܝܬ ܗ̱ܘ ܓܝܪ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܠܓܢܣܗ ܘܛܘܗܡܗ. ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܡܫܰܐܠܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܒܟܠܗ ܟܶܢܫܗܘܢ܆ ܕܐܢ ܐܝܬ ܐ̱ܢܫ ܒܗܘܢ ܕܝܳܕܰܥ ܓܢܣܗ ܘܛܘܗܡܗ܆ ܘܠܐ ܐܫܬܟܚ ܬܡܢ ܐ̱ܢܫ ܕܝܳܕܰܥ. ܗܘܳܬ ܒܥܳܬܐ ܐܦ ܒܢܨܝܒܝ̣ܢ܆ ܘܠܐ ܐܫܬܟܚ ܐ̱ܢܫ ܕܝܳܕܰܥ ܗ̣ܘܐ ܗܕܐ. ܩܡܘ ܕܝܢ ܒܪ ܫܥܬܗ ܘܰܢܚܶܬܘ ܠܢܨܝ̣ܒܝ̣ܢ܆ ܘܰܥܒܰܕܘ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܒܫܰܠܡܘܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܰܛܒܰܥܘ ܐܢܝܢ. ܘܫܕܪܘ ܠܘܬܗ ܐܝܟܢܐ ܕܢܺܐܡܪܘܢ ܠܗ܆ ܕܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܢܶܚܘܬ ܠܥܕܬܐ ܕܢܨܝ̣ܒܝܢ܆ ܟܕ ܠܐ ܐܘܕܥܘܗܝ ܥܠܬܐ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܒܳܥܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝ̣ܫܐ܆ ܡܛܠ ܕܰܡܦܳܣ ܗ̣ܘܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܐܬܝ̣ܬܗܘܢ܆ ܘܕܡ̣ܢ ܡܪܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܓܒܝ̣ܬܗ܆ ܚܳܐܓ ܗ̣ܘܐ ܕܢܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܦܘܩܕܢ ܡܪܗ. ܐܬܐܡܪ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܦ ܡ̣ܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ܆ ܕܥܬܝ̣ܕܐ ܕܬܩܒܠ ܕܪܓܐ ܪܒܐ ܕܫܠܝ̣ܚܘܬܐ. ܘܐܦ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܩܠܝ̣ܠ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܬܐܡܪ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܆ ܟܕ ܡܡܰܠܠܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܥܡ ܚܕܳܕ̈ܐ܆ ܕܗܐ ܡܟܝܠ ܩܰܪܝ̣ܒ ܙܒܢܐ ܕܬܩܒܠ ܥܒܳܕܐ ܪܒܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܪܥܝ̣ܬܗ ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܘܡܛܠ ܕܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡܦܳܣ ܗ̣ܘܐ܆ ܕܡ̣ܢ ܦܘܩܕܳܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܠܗܕܐ ܐܬܦܪܫ܆ ܩܡ ܒܪ ܫܥܬܗ ܘܰܢܚܶܬ ܥܡܗܘܢ ܠܟܢܘܫܝܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܬܐ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܘܟܕ ܟܢܝ݂ܫܐ ܗܘܳܬ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܥܡ ܟܢ̈ܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡ݂ܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܚܕܪ̈ܝ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܕܐܡܬܝ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܪܥܝܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ. ܡܦܳܣܺܝܢ ܗ̣ܘܘ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܒܰܡܝܰܬܪܘܬܗ ܕܓܒܪܐ܆ ܡܛܠ ܗܕܐ ܚܳܝܪܝ݂ܢ ܗ̣ܘܘ ܘܡܣܰܟܶܝܢ ܕܐܡܬܝ ܢܶܬܥܒܶܕ ܠܗܘܢ ܪܥܝܐ. ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܝܢ ܦܩܰܕܘ ܠܩܕܝ̣ܫܐ ܕܢܶܬܶܒ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ: ܕܡܢܐ ܗ̱ܝ ܥܠܬܐ ܕܫܰܕܰܪܬܘܢ ܒܬܪܝ؟ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܫܰܪܝ̣ܘ ܕܢܐܡܪܘܢ ܠܗ: ܕܡ̣ܢ ܡܪܢ ܐܬܓܠܝ ܠܢ ܥܠܝܟ܆ ܕܬܩܒܠ ܥܒܳܕܳܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗܕܐ. ܘܗ̣ܘ ܫܰܪܝ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܒܨܝܪܘܬܗ܆ ܘܕܠܐ ܠܡ ܣܳܦܶܩ ܐ̱ܢܐ ܠܥܒܳܕܐ ܗܢܐ. ܟܢܫ̈ܐ ܕܝܢ ܡܣܰܪܗܒܝ݂ܢ ܗ̣ܘܘ ܠܩܠܝ̣ܪ̈ܝܩܘ܆ ܕܠܐ ܢܶܬܬܰܗܘܢ ܒܡܰܡܠܠܐ ܕܥܡܗ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܩܳܡܘ ܗ̣ܘܘ ܥ̣ܰܠܘ ܠܗܝܟܠܐ܆ ܘܩܰܪܶܒܘ ܨܠܘܬܐ ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ܆ ܘܰܐܣܪܰܚܘ ܠܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܡܝܛܪܦܘܠܝ̣ܛܘܬܐ܆ ܘܰܗܘܳܬ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܰܢܨܺܝܒܝ̣ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ.

ܘܢܶܦܠܰܬ݀ ܬܘܒ ܒܥܳܬܐ ܒܝܢܬܗܘܢ܆ ܕܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܟܝ ܐܝܬܘܗܝ ܛܘܗܡܗ ܘܓܢܣܗ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ: ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܝ̣ܕܥ. ܐܶܫܬܰܐܠ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܟܢܫܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܟܕ ܡܰܦܨܚܝ݂ܢ ܥܡܗ܆ ܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝ ܐܒܘܢ ܒܓܢܣܗ؟ ܘܠܐ ܨܒܳܐ ܗ̣ܘܐ ܕܢܘܕܥ ܐܢܘܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܗܘܳܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ܆ ܢܚܶܬ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ ܥܡ ܐܚ̈ܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܡ̣ܢ ܟܢܘܫܝܗ܆ ܐܝܟ ܕܢܶܫܶܐܠܘܢ ܒܫܠܡܗ ܕܐܦܣܩܘܦܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܥܰܠܘ ܡ̣ܢ ܨܦܪܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ܆ ܘܰܫܐܶܠܘ ܒܫܠܡܗ ܕܐܦܣܩܘܦܐ ܘܕܟܠܗ ܟܢܫܐ܆ ܫܰܪܝ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܡܒܰܪܶܟ ܠܐܠܗܐ ܕܰܐܩܝ݂ܡ ܠܥܕܬܗ ܪܥܝܐ ܥܝܪܐ ܘܚܦܝ̣ܛܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ܆ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘܐ ܠܟܢܫܐ ܟܠܗ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ: ܕܰܚܕܰܘ ܘܫܒܚܘ ܠܡܪܢ܆ ܕܰܐܫܘܝ݂ ܠܗ̇ ܠܰܡܕܝܢ̱ܬܟܘܢ: ܕܢܗܘܐ ܒܗ̇ ܪܝܫܐ ܘܡܕܰܒܪܳܢܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܓܢܣܗ ܘܛܘܗܡܗ ܡ̣ܢ ܛܘܗܡܗ ܕܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ܆ ܗ̇ܘ ܕܰܗܘܳܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܒܝܘܡܝ̈ ܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܝܺܠܶܦ ܗ̣ܘܐ ܣܒܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܓܠܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝ̣ܫܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܠܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܓܠܐ ܢܰܦܫܗ܆ ܕܠܐ ܐܝܟ ܥܶܠܰܬ ܫܘܒܗܪܐ ܬܗܘܐ ܠܗ.

ܟܢܫܐ ܕܝܢ ܟܠܗ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܚܳܕܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܡܫܰܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ܆ ܕܰܐܫܘܝ݂ ܐܢܘܢ ܠܡܘܗܒܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܝܬܝ̣ܪܳܐܝܬ ܕܝܢ ܚܳܕܶܝܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܕܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܡܪܢ܆ ܕܰܒܩܰܪܝܒܘܬܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܗܘܢ ܢܗܘܐ ܥܘܡܪܐ ܕܐܚ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܘܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܣܒܐ ܒܪܝܟܐ܆ ܘܕܰܩܢܶܐ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܥܡ ܡܪܗ ܐܝܟ ܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܘܣ ܫܠܝ̈ܚܐ. ܓܠܝܐܝܬ ܓܝܪ ܣܳܥܰܪ ܗ̣ܘܐ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܐܝܟ ܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܐܠܗܝ̈ܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܚܰܦܶܐ ܗ̣ܘܐ ܡܘܗܒܬܐ ܕܝܰܗܒ ܠܗ ܡܪܗ. ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܰܪܡܶܐ ܗ̣ܘܐ ܒܶܐܣܛܘܳܐ ܕܥܕܬܐ ܚܡܫܥܣܪܐ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܘܰܡܫܰܪܺܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܰܡܪܰܫܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܢܳܚܬܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܘܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܚܙܰܐܘܗܝ ܠܓܒܪܐ ܗܢܐ. ܐܦܝ̣ܣ ܗ̣ܘܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܠܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܨܠܘܬܐ ܚܠܦܘܗܝ ܕܗܢܐ ܐܟܣܢܝܐ. ܘܡܚܕܐ ܦܩܰܕ ܠܡܫܡܫܢܐ ܕܰܢܩܝ̣ܡ ܫܠܡܐ܆ ܘܐܩܝܡܘ ܠܥܡܐ ܘܰܒܪܰܟܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܨܠܘܬܐ܆ ܘܰܒܥܰܘ ܡ̣ܢ ܡܪܢ ܕܢܰܚܠܶܡ ܠܓܰܒܪܐ ܗ̇ܘ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܫܬܰܒܰܚ ܡܪܢ ܒܗܕܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܒܝܢܬ ܚܢ̈ܦܐ ܘܝܗܘܕܝ̈ܐ. ܘܢܶܕܥܘܢ ܕܐܢ̱ܬ ܗ̣ܘ ܚܝܠܬܢܐ ܒܠܚܘܕܝܟ܆ ܘܐܦ ܢܗܰܝܡܢܘܢ (ܒܫܡܟ: ܒܪܐ؟) ܚܰܒܝ̣ܒܐ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܰܣܥܰܪܬ ܒܐܝܕܐ ܕܫܠܝ̈ܚܝܟ ܩܕܝ̈ܫܐ ܒܬܪܥܐ ܕܗܰܝܟܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ܆ ܣܥܘܪ ܐܦ ܗܫܐ ܡܪܝ ܒܐܝ̣ܕܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܚܰܠܫ̈ܐ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗܕܐ. ܕܢܶܬܟܪܶܙ ܒܗ̇ ܫܡܟ ܩܕܝ̣ܫܐ܆ ܘܢܶܬܪܰܡܪܰܡ ܚܝܠܗ ܕܨܠܝ̣ܒܟ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܡܢ ܒܳܐܬܳܐ ܓܠܝ̣ܬܐ ܒܐܝܕܐ ܕܫܠܝ̈ܚܝܟ ܩܕܝ̈ܫܐ ܓܒܰܝ̈ܐ܆ ܐܶܣܬܟܰܪ ܦܘܡܗܘܢ ܕܪ̈ܰܒܰܝ ܟܗܢ̈ܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܟܕ ܡܠܰܚܫܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܘܐܡܪܝܢ: ܗܐ ܓܝܪ ܐܳܬܳܐ ܓܠܝ̣ܬܐ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܒܐܝܕܗܘܢ܆ ܠܟܠܗ̇ ܐܘܪܫܠܡ ܐܬܝܕܥܬ݀܆ ܘܠܐ ܡܶܫܟܚܝ̣ܢܢ ܕܢܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܗܕܐ. ܘܝܗܘܕܝ̈ܐ ܒܳܗܬܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܘܰܣܒܰܪܬܟ ܪܳܒܝܳܐ ܗܘܬ݀. ܗ̣ܝ ܐܦ ܗܫܐ ܡܪܝ ܢܶܣܥܘܪ ܚܝܠܗ ܕܨܠܝ̣ܒܟ ܐܦ ܒܳܐܬܳܐ ܓܠܝ̣ܬܐ ܕܚܘܠܡܢܗ ܕܗܢܐ ܟܪܝܗܐ܆ ܠܰܣܟܳܪ ܦܘܡܝ̈ܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܰܡܒܰܙܚܝ݂ܢ ܒܟ ܘܡܰܗܠܝ݂ܢ ܒܚܝܠܗ ܕܨܠܝ̣ܒܟ ܙܟܝܐ܆ ܠܫܘܒܚܐ ܕܫܡܟ܆ ܘܠܰܪܝܳܡ ܪܝܫܐ ܕܥܡܟ܆ ܘܠܫܘܒܗܪܐ ܕܥܕܬܟ ܩܕܝ̣ܫܬܐ. ܘܟܕ ܫܰܠܶܡܘ ܨܠܘܬܗܘܢ ܘܩܡܘ܆ ܐܡ̣ܪ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܠܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ: ܩܪܘܒ ܘܚܬܘܡ ܒܨܠܝ̣ܒܐ ܟܠܗܘܢ ܗܕܡܘ̈ܗܝ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܶܬܚܪܶܐ ܗ̣ܘܐ܆ ܕܐܢ̱ܬ ܠܡ ܫܰܪܳܐ ܩܕܡܝܬ݀. ܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܦܝ̣ܣ ܠܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܕܐܢ̱ܬ ܠܒܘ݂ܟܳܝܗܝ ܒܐܝܕܗ ܕܝܡܝ̣ܢܐ܆ ܘܐܢܐ ܐܶܠܒܘܟ ܒܐܝܕܗ ܕܣܡܠܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܪܶܒܘ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܘܠܰܒܟܘܗܝ ܚܕ ܡ̣ܢ ܗܢܐ ܓܒܐ ܘܚܕ ܡ̣ܢ ܗܢܐ ܓܒܐ܆ ܘܚܰܬܡܘܗܝ ܒܳܐܬܳܐ ܕܰܨܠܝ̣ܒܐ. ܘܶܐܬܬܠܝ݂ܘ ܒܗ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܓܒܪܐ܆ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܩܘܡ ܗܰܠܶܟ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܡܬܰܚ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܛܝܒܘܬܐ ܠܶܒܫܰܬ݀ ܠܟܠܗ ܓܘܫܡܗ܆ ܘܰܫܘܰܪ ܘܩܳܡ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܘܰܦܪܰܣ ܐܝ̣ܕܘ̈ܗܝ ܠܫܡܝܐ܆ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܗ̣ܘܐ ܠܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܥܡܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܰܘ܆ ܢܦܰܠܘ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܩܕܡ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܒܩܠܐ ܪܡܐ ܡܫܰܒܚܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܠܐܠܗܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܫܝ̣ܚܐ܆ ܕܒܟܠܙܒܢ ܣܳܥܰܪ ܐܢ̱ܬ ܠܥܕܬܟ ܒܝܕ ܚܝ̈ܠܐ ܬܡܝ̈ܗܐ ܘܒܰܓܒܰܪ̈ܘܳܬܐ ܕܣܳܥܪ ܐܢ̱ܬ ܒܗ̇ ܒܐܝܕܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ܆ ܘܗܐ ܐܦ ܗܫܐ ܪܰܡܪܶܡܬܗ̇ ܒܐܝܕܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܗܠܝܢ. ܡܘܕܝܢܢ ܠܟ ܡܪܢ܆ ܕܣܝ̣ܡܬܐ ܛܒܬܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܝ̣ܬܐ ܝܰܗܒܬ ܠܡܕܝܢ̱ܬܢ܆ ܕܒܗ̇ ܬܶܬܢܛܰܪ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܦܩܰܕ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܠܓܒܪܐ ܗ̇ܘ܆ ܕܢܶܫܩܘܠ ܠܒܘܫܗ ܘܢܰܪܡܶܐ ܥܠܘܗܝ. ܘܰܢܣܰܒ ܘܶܐܬܟܰܣܝ ܠܒܘܫܗ ܘܶܐܣܰܪ ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܫܰܪܝ ܡܶܬܟܪܶܟ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܡܰܟܪܶܙ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܕܒܐܝܕܐ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܐܬܚܙܝ̣. ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܰܥܘ ܗܠܝܢ܆ ܡܢܗܘܢ ܬܰܡܝ̣ܗܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܥܠ ܡܕܡ ܕܰܣܥܰܪܘ ܗܠܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ܆ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡܰܗܠܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܘܐܡܪܝܢ: ܕܠܐ ܠܡ ܫܪܝ̣ܪܐ ܕܰܡܫܰܪܝܳܐ ܗ̣ܘܐ ܗܢܐ.

ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܚܕ܆ ܡ̣ܢ ܬܘܕܝ̣ܬܗ ܕܡܰܪܩܺܝܘܢ ܠܝ̣ܛܐ܆ ܗܢܐ ܕܛܒ ܙܩܺܝܦ ܗܘܐ ܠܘܩܒܠ ܥܡܐ ܕܰܟܪ̈ܝܣܛܝܳܢܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܓܢܣܗ ܡ̣ܢ ܦܢܛܘܣ ܐܬܪܐ܆ ܘܝܕܝܥܐ ܗ̣ܘܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܐܚܘܗܝ ܕܗܢܐ܆ ܗܘܦܰܪܟܐ ܗ̣ܘܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܗܘܦܰܪܟܐ܆ ܐܰܦܝ̣ܣܗ ܗ̣ܘܐ ܡܠܟܐ ܩܘܣܛܰܢܛܝ̣ܢܳܘܣ܆ ܕܰܥܡܰܕ ܘܰܗܘܝ݂ ܟܪܝܣܛܝܳܢܐ. ܘܰܥܡܰܕ ܡܛܠ ܦܝܳܣܗ ܕܡܠܟܐ܆ ܟܕ ܥܕܟܝ̣ܠ ܒܬܪ ܡܰܪܩܺܝܘܢ ܨܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܒܗ. ܘܠܐܚܘܗܝ ܡܥܰܪܬܐ ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܒܒܝܬܗ܆ ܕܰܠܒܝ̣ܟ ܗ̣ܘܐ ܒܗ̇ ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܡܰܪܩܝܘܢ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܶܬܩܪܶܝܢ ܩܫܝ̈ܫܐ ܘܡܫܡܫܢ̈ܐ܆ ܛܒ ܕܝܢ ܡܗܰܝܡܶܢ ܗ̣ܘܐ ܒܚܰܪ̈ܫܰܝܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܠܐ ܣܠܶܩ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ܆ ܕܕܰܡ ܢܦܺܝܣܗ ܐܦ ܠܗ ܘܢܗܘܐ ܟܪܝܣܛܝܳܢܐ. ܠܗܢܐ ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܒܪܐ: ܘܰܦܬܺܝ̈ܠܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܡ̣ܢ ܡܰܪܒܥܐ܆ ܘܝܰܒܝܫܝܢ ܗ̣ܘܘ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܥܕܡܐ ܠܒܘ݂ܪ̈ܟܰܘܗܝ. ܫܦܝܪ ܗ̣ܘܐ ܕܝܢ ܒܚܶܙܘܶܗ ܗ̣ܘ ܛܠܝܐ܆ ܘܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܝܠܕܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢܗ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܰܥ ܥܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܕܶܐܣܬܰܥܪܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܒܥܳܝܗܝ ܠܓܒܪܐ ܕܶܐܬܰܐܣܝ̣ ܒܪ ܫܥܬܗ܆ ܕܡܢܗ ܢܺܐܠܰܦ ܫܪܪܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܥ݂ܠ ܠܰܩܕܳܡܰܘܗܝ܆ ܫܰܪܺܝ ܕܢܐܡܪ ܠܗ ܩܕܡ ܒܢܰܝ̈ ܒܝܬܗ ܘܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܡܰܪ̈ܩܺܝܘܢܐ ܕܒܒܝܬܗ ܟܢܝܫܝܢ ܗ̣ܘܘ ܗܟܢܐ: ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܫܢܝ̈ܢ ܐܝܬ ܠܝ ܕܰܡܢܰܘܰܠ ܗܘܺܝܬ ܒܟܘܪܗܢܐ ܗܢܐ. ܘܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝ̣ܚܐ܆ ܘܒܐܬܐ ܕܨܠܝ̣ܒܐ܆ ܘܒܐܝܕܐ ܕܗܠܝܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܐܶܬܚܰܠܡܶܬ. ܩܡ ܕܝܢ ܚܕ ܡ̣ܢ ܓܪ̈ܺܝܥܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܰܪ̈ܩܝܘܢܐ܆ ܕܫܡܗ ܗ̣ܘܐ ܡܰܪܩܝܘܢ܆ ܛܒ ܓܝܪ ܚܬܝ̣ܪܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܒܫܡܐ ܗܢܐ. ܓܪܝ݂ܥܝ݂ܢ ܕܝܢ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ܆ ܠܒܝ̣ܫܝ̣ܢ ܠܒܘ̈ܫܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܕܬܐ. ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܒܠܒܘܫܐ ܕܐܡܪ̈ܐ ܘܕܙܕܝ̈ܩܐ܆ ܡ̣ܢ ܠܓܘ ܕܝܢ ܡܠܶܝܢ ܢܶܟܠܐ ܘܡܰܣܰܒ ܒܐܦ̈ܐ܆ ܘܕܺܐܒ̈ܐ ܚܳܛܘ̈ܦܐ ܕܫܳܬܶܝܢ ܠܕܡܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܘܪܳܗܛܝ̣ܢ ܒܬܪ ܥܒܳܕ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܐܒܕܳܢܐ ܕܥܡ ܣܛܢܐ ܪܒܗܘܢ. ܘܩܡ ܗܢܐ ܘܰܟܐܳܐ ܒܗ ܒܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܶܐܬܚܠܶܡ ܡ̣ܢ ܡܫܰܪܝܘܬܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܠܐ ܗܐ ܟܪ̈ܝܣܛܝܳܢܐ ܐܰܠܦܘܟ ܦܘܪܣܐ ܗܢܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܟ ܗܘܰܝܬ ܡܫܰܪܝܐ؟ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܐܰܗܦܶܟ ܐܦܘ̈ܗܝ ܠܩܘܒܠܗ܆ ܘܰܚܬܰܡ ܢܦܫܗ ܒܨܠܝ̣ܒܐ܆ ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܫܡܗ ܕܝܫܘܥ܆ ܘܐܡ̣ܪ ܠܩܘܒܠܗ ܕܡܰܪܩܺܝܘܢ ܚܰܪܳܫܳܐ: ܕܠܐ ܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܝ̣ܠܕ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝ̣ܫܬܐ ܡܪܝܡ܆ ܕܐܠܘ ܡܛܠܬܟ ܐܶܬܩܪܺܝܬ ܠܗܪܟܐ ܝܘܡܢܐ܆ ܠܐ ܡܰܫܘܶܐ ܗܘܺܝܬ ܠܟ ܠܦܘ݂ܢܳܝ ܦܬܓܡܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܝܳܕܰܥ ܐܢ̱ܐ ܘܰܡܦܳܣ ܐ̱ܢܐ܆ ܕܓܒܪܐ ܛܒܐ ܘܚܟܝ̣ܡܐ ܐܚܘܗܝ ܕܗܘܦܰܪܟܐ ܗ̣ܘ ܒܥܳܢܝ̱ ܠܗܪܟܐ܆ ܐܝܟ ܕܢܺܐܠܰܦ ܡܢܝ ܫܪܪܐ. ܘܡܛܠ ܕܰܒܛܝ̣ܠ ܠܗ ܥܠ ܚܘܠܡܳܢܐ ܕܛܠܝܐ܆ ܕܢܶܚܙܶܐ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܘܢܶܚܙܶܐ ܘܢܶܕܰܥ ܫܪܪܐ܆ ܐܟܡܐ ܕܚܢܢ ܝܳܕܥܝ̣ܢܢ. ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܐ܆ ܕܡܰܪܦܶܐ ܠܛܳܥܝܘܬܟܘܢ܆ ܘܫܳܠܶܡ ܠܝܘܠܦܳܢܰܢ. ܘܡܰܥܒܰܪ ܡ̣ܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܚܶܫܘܟܐ ܕܛܥܝܘܬܐ܆ ܘܡܩܰܒܶܠ ܒܢܦܫܗ ܠܙܰܠܝ̣ܩܐ ܡ̣ܢ ܐܶܣܦܝ݂ܪܐ ܢܰܗܝ̣ܪܬܐ܆ ܕܶܐܬܓܠܝ̣ ܒܙܒܢ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܐ܆ ܐܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܗ܆ ܒܦܓܪܐ ܕܰܢܣܰܒ ܡ̣ܢ ܒܪܬ݀ ܕܘܝܕ܆ ܘܗܢܐ ܥܬܝ̣ܕ ܕܢܶܪܕܘܦ ܠܛܥܝܘܬܟܘܢ.

ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܰܦܢܝ̣ ܐܦܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܚܰܪܳܫܐ܆ ܘܫܰܪܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܡܪܗ ܕܒܝܬܐ ܗܟܢܐ: ܕܰܫܡܰܥ ܡܪܝ ܩܰܪܕܘܢ܆ ܗܟܢܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܗ̣ܘܐ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܐܚܘܗܝ ܕܗܘܦܪܟܐ܆ ܣܓܝ ܓܝܪ ܚܒܝ̣ܒ ܗܢܐ ܫܡܐ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܪܒܐ ܕܛܥܝܘܬܗܘܢ܆ ܣܓܝ ܩܰܕܝ݂ܡ ܠܡܰܪܩܝܘܢ. ܥܢܳܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܩܰܪܕܘܢ ܘܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ: ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܟܘܢ ܐܰܝܬܝ̣ܬܘܢܢܝ܆ ܕܐܦ ܒܒܝܬܟܘܢ ܐܰܟܪܶܙ ܚܝܠܗ ܕܡܪܢ ܕܒܝ ܐܬܚܙܝ̣܆ ܐܝܟ ܕܒܟܠܗ̇ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܰܟܪܙܶܬ ܕܐܢ̇ܐ ܐܺܝܬܰܝ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ. ܗ̇ܝ ܕܐܦܠܐ ܟܣܝܐ ܡ̣ܢ ܚܰܕܚܕܳܢ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗܕܐ ܘܐܬܪܐ ܗܢܐ܆ ܕܶܐܣܬܰܩܒܰܠ ܘܰܚܙܰܐܘܢܝ ܟܕ ܪܡܶܐ ܗܘܺܝܬ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܥܕܬܐ ܒܟܺܐܒܐ ܕܰܡܫܰܪܝܘܬܐ ܙܒܢܐ ܕܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܐܶܡܪܶܬ ܠܟܘܢ. ܘܗܫܐ ܒܨܒܝܢܐ ܕܡܪܢ ܒܐܝܕܐ ܕܗܠܝܢ ܚܣܰܝ̈ܐ ܩܰܒܠܶܬ ܚܘܠܡܢܐ܆ ܐܟܡܐ ܕܚܳܙܶܝܬܘܢ ܠܝ. ܘܐܢ̱ܬ ܡܪܝ ܩܰܪܕܘܢ܆ ܐܢܗܘ ܕܰܬܗܰܝܡܶܢ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝ̣ܚܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܝ݂ܠܕܬܗ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝ̣ܫܬܐ ܡܪܝܡ܆ ܘܬܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܥܒܕܘ̈ܗܝ܆ ܘܠܟܪܘܙܘܬܗܘܢ ܬܗܰܝܡܶܢ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܠܒܪܟ ܚܒܝ̣ܒܐ ܟܕ ܚܠܝ̣ܡ ܢܳܣܶܒ ܐܢ̱ܬ. ܘܢܦܫܟ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܬܶܫܬܰܪܰܪ܆ ܘܠܛܥܝܘܬܗܘܢ ܕܙܺܐܦܳܢ̈ܐ ܗܠܝܢ ܠܒܪ ܡܢܟ ܬܶܫܕܶܐ܆ ܘܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܪܘܫܡܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܬܩܰܒܶܠ܆ ܘܚܰܘܪܐ ܫܦܝܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܓܒܶܝܢ ܠܡܪܢ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗܕܐ ܬܗܘܐ.

ܗܝܕܝܢ ܩܰܪܕܘܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܰܥ܆ ܬܶܡܗܳܐ ܢܦܰܠ ܥܠܘܗܝ܆ ܘܒܝܬ ܦܘܠܳܓܐ ܩܡ ܗ̣ܘܐ ܪܥܝܢܗ. ܘܫܰܪܝ̣ ܡܰܪܦܶܐ ܗ̣ܘܐ ܬܪܥܝ̣ܬܗ ܡ̣ܢ ܬܘܕܝ̣ܬܗ ܕܡܰܪܩܝܘܢ܆ ܘܠܣܒܪܬܗ ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܡܣܰܘܰܚ ܗ̣ܘܐ ܕܢܶܫܡܰܥ܆ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘܐ ܒܚܘܫܳܒܗ: ܕܗܠܝܢ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܫܰܠܝ̣ܛ ܥܠ ܟܠ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ. ܘܳܐܬܳܐ ܬܘܒ ܓܠܝ̣ܬܐ ܬܗܘܐ ܠܝ܆ ܚܘܠܡܢܗ ܕܒܶܪܝ ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܰܪܩܝܘܢ ܚܰܪܳܫܐ: ܡܪܝ ܩܰܪܕܘܢ܆ ܠܡܢܐ ܡܶܬܗܦܶܟ ܠܶܒܳܟ ܡ̣ܢ ܡܰܪ̈ܩܝܘ݂ܢܳܝܐ؟ ܘܠܡܢܐ ܠܐ ܕܳܚܶܩ ܐܢ̱ܬ ܡ̣ܢ ܩܕܡܝܟ ܠܡܰܛܥܝܳܢܐ ܗܢܐ؟ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܰܪܕܘܢ ܐܰܢܝ݂ܕ ܪܝܫܗ ܩܠܝ̣ܠ܆ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܡܰܪܩܝܘܢ ܘܠܚܰܒܪ̈ܘܗܝ ܕܬܡܢ ܟܢܝܫܝܢ ܗ̣ܘܘ: ܗܫܐ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܐ ܐܢ ܠܗܢܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܝ ܕܶܐܛܪܘܕ ܐܘ ܠܟܘܢ. ܟܬܪܘ ܠܝ ܩܠܝ̣ܠ܆ ܥܕ ܐܶܒܨܶܐ ܘܰܐܕܪܶܟ ܫܪܪܐ. ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܐ ܓܝܪ ܕܠܫܪܪܐ ܐܰܕܪܶܟ ܘܶܐܩܰܦ܆ ܘܠܛܘܥܝܝ ܐܗܘܐ ܢܘܟܪܝܐ. ܡܟܝ̣ܠ ܐܢ̇ܐ ܘܒܶܪܝ ܘܒܢܝ̈ ܒܰܝܬܝ ܠܥܕܬܐ ܐܙܠ̱ܝܢܢ܆ ܘܠܐܠܗܐ ܡܦܝ݂ܣ ܐ̱ܢܐ ܘܡܬܟܫܦ ܐ̱ܢܐ܆ ܕܢܘܕܥ ܠܝ ܝܘܡܢܐ ܒܳܐܬܳܐ ܕܚܘܠܡܢܗ ܕܒܶܪܝ܆ ܕܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ.

ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܩܡ ܩܰܪܕܘܢ ܥܡ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܘܥܰܒܕܘ̈ܗܝ ܘܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܟܠܗܘܢ܆ ܘܰܣܠܶܩܘ ܠܥܕܬܐ. ܘܐܘܕܥܘ ܠܐܦܣܩܘܦܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܘܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ܆ ܕܩܰܪܕܘܢ ܠܡ ܐܚܘܗܝ ܕܗܘܦܰܪܟܐ ܩܐܡ ܠܒܪ܆ ܘܨܳܒܶܐ ܕܢܶܥܘܠ ܩܕܡܝܟܘܢ. ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܦܩܕܘ ܠܗ ܕܢܶܥܘܠ. ܘܬܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܗܘܦܰܪܟܐ ܐܦ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܰܪܕܘܢ ܥܠ ܠܩܕܳܡܰܝܗܘܢ܆ ܘܰܣܓܶܕ ܠܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܘܢܰܫܶܩ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܘܪ̈ܓܠܝܗܘܢ܆ ܗ̇ܝ ܕܢܘܟܪܝܐ ܗܘܳܬ݀ ܠܥܝܳܕܗ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܝܰܗܒ ܫܠܡܐ ܠܩܕܝ̈ܫܐ ܘܠܟܠܗ ܟܢܫܐ܆ ܦܟܰܪ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܩܡ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܩܕܡܝܗܘܢ܆ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܒܩܠܐ ܪܡܐ: ܕܐܢܐ ܠܡ ܡܳܪ̈ܰܝ܆ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܚܘܫܒܝ̈ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܒܫܪܪܐ ܐܰܚܝ̣ܕ ܗܘܺܝܬ܆ ܘܡܰܣܒܰܪ ܗܘܺܝܬ ܕܠܐ ܗܘܺܝܬ ܒܝܬ ܛܘܥܝܝ. ܘܗܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܡܰܣܒܰܪ ܗܘܺܝܬ ܕܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܪܝ̣ܪܬܐ܆ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܰܪܩܝܘܢ. ܘܙܒܢܝ̈ܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܐܦ ܡ̣ܢ ܐܝ̣ܩܪܐ ܕܡܠܟܘܬ ܐܶܬܟܠܺܝܬ܆ ܡܶܣܰܬ ܕܢܘܟܪܝܐ ܠܬܘܕܝܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܐܗܘܐ܆ ܟܕ ܒܰܛܢܳܢܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܠܗܐ ܥܳܒܶܕ ܗܘܺܝܬ ܗܕܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܚܘܫܒܝ̈ ܒܝܬ ܦܘܠܳܓܐ ܢܦܰܠܘ܆ ܘܐܝܟ ܕܒܝܬ ܬܪܝܢ ܫܒܝ݂̈ܠܝ݂ܢ ܡܡܰܨܰܥ ܩܐܡ ܐ̱ܢܐ. ܘܐܝ̇ܕܐ ܗ̣ܝ ܐܘܪܚܐ ܕܫܪܪܐ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ܆ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܐ. ܘܒܫܶܡܥܐ ܬܘܒ ܕܚܘܠܡܳܢܗ ܕܓܒܪܐ ܗܢܐ܆ ܒܚܘܫܒ̈ܐ ܡܫܰܓܢ̈ܝܐ ܢܶܦܠܶܬ. ܘܰܐܦܺܝܣܶܬ ܠܢܰܦܫܝ ܘܶܐܡܪܶܬ: ܕܐܝܬ ܗ̣ܘ ܠܟܝ ܐܳܬܳܐ ܫܪܝܪܬܐ܆ ܚܘܠܡܢܗ ܕܛܠܝܐ ܗܢܐ. ܘܰܐܦܺܝܣܶܬ ܠܐܠܗܐ ܒܪܶܥܝܳܢܝ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ: ܐܠܗܐ ܛܒܐ ܘܡܪܰܚܡܳܢܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܢ̱ܬ ܒܚܝܝ̈ܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܚܰܘܳܢܝ ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܰܐܘܕܰܥܰܝܢܝ ܒܚܘܠܡܢܗ ܕܒܶܪܝ܆ ܕܰܐܝܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܘܕܝܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝ̣ܚܐ ܐܶܬܟܰܪܙܰܬ. ܐܢ ܗ̇ܝ ܕܰܐܟܪܶܙ ܩܰܪܕܘܢ܆ ܘܡܰܪܩܝܘܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪܗ܆ ܘܠܐ ܠܡ ܠܒܶܫ ܦܓܪܐ܆ ܘܠܐ ܐܬܝܠܕ ܡ̣ܢ ܡܪܝܡ܆ ܘܠܝܬ ܩܝܡܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܐܢ ܗܕܐ ܕܡܰܟܪܙܝ̣ܢ ܢܨܪ̈ܝܐ܆ ܕܰܠܒܶܫ ܦܓܪܐ܆ ܘܐܬܝܠܕ ܡ̣ܢ ܡܪܝܡ܆ ܘܡܶܬܢܰܚܡܝܢ ܥܢܝ̈ܕܐ. ܘܒܕܓܘܢ ܐܢܐ ܐܝܟ ܠܐ ܝܳܕܘܥܐ܆ ܝܘܡܢܐ ܡܶܨܥܰܬ ܗܠܝܢ ܦܘܫܳܟ̈ܐ ܪܡܶܐ ܐ̱ܢܐ܆ ܟܕ ܠܝܬ ܠܝ ܐܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪܬܐ܆ ܕܒܗ̇ ܐܶܕܰܥ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܚܘܠܡܢܗ ܕܛܠܝܐ ܗܢܐ. ܘܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ܆ ܒܐܝ݂ܕܐ ܕܥܰܒܕܘ̈ܗܝ ܢܶܬܚܙܶܐ ܚܘܠܡܢܐ ܕܗܠܝܢ ܗܕܡ̈ܐ ܚܓܝ݂ܪ̈ܐ܆ ܕܐܕܥ ܐܦ ܐܢܐ ܘܐܗܝܡܢ܆ ܕܗ̇ܢܘ ܐܠܗܐ ܫܪܝ̣ܪܐ܆ ܕܫܠܝ̣ܛ ܕܢܶܡܚܶܐ ܘܢܰܐܣܶܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܬܬܝ̣ܕܥ ܠܝ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܶܪܝ. ܘܢܰܐܣܶܝܢܝ ܝܘܡܢܐ ܒܢܦܫܝ ܘܒܦܓܪܝ܆ ܘܰܢܚܰܪܪܰܢܝ ܡ̣ܢ ܦܘܠܓܐ ܕܒܗ ܪܡܶܐ ܐ̱ܢܐ܆ ܘܢܰܘܕܥܰܢܝ ܐܘܪܚܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܗܐ ܡܰܪ̈ܩܝܘܢܐ ܥܡܝ ܟܢܝܫܝܢ ܟܕ ܡܶܬܚܪܶܝܢ ܘܡܦܝܣܝܢ ܠܝ܆ ܕܠܐ ܠܡ ܢܛܥܘܢܟ ܓܠܝܠܝ̈ܐ܆ ܘܒܗ̇ܘ ܕܐܬܝܠܕ ܡ̣ܢ ܡܪܝܡ ܬܗܰܝܡܶܢ. ܕܠܐ ܚܓܝܪ̈ܐ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܰܐܣܘܢ܆ ܘܐܢ̱ܬ ܒܬܪܗܘܢ ܠܐ ܬܶܛܥܶܐ.

ܗܝܕܝܢ ܦܢܝ ܠܗ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ܆ ܩܕܡ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܩܕܳܡ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܚܢܢ ܒܡ̈ܠܐ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ ܠܐ ܡܶܬܚܪܶܝܢܢ܆ ܐܠܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܢ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܬܝܠܕ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ ܒܪܬ݀ ܕܘܝܕ܆ ܐܝܟ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܘܰܩܪܶܒ ܠܚܫܐ ܕܙܩܝܦܐ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܢ. ܘܥܠ ܠܫܝܘܠ܆ ܘܰܥܒܰܕ ܣܒܪܐ ܠܐܕܡ ܘܠܟܠܗܘܢ ܝܠܕܘ̈ܗܝ. ܘܩܰܛܠܗ ܠܡܘܬܐ ܘܬܰܒܪܗ̇ ܠܩܶܫܬܗ܆ ܘܒܰܙܶܗ ܠܓܰܙܗ܆ ܘܐܦܩ ܫܒܝ݂ܬܐ ܕܒܝܬ ܐܕܡ. ܘܩܡ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ܆ ܘܐܩܝ̣ܡ ܥܡܗ ܠܟܠܗ ܟܝܳܢܢ. ܘܐܬܗܰܦܟ ܥܡ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܪܒܥܝܢ. ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܐܙܠ ܐ̱ܢܐ ܕܶܐܛܰܝܶܒ ܠܟܘܢ ܐܬܪܐ. ܘܙܰܗܰܪ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܶܦܪܩܘܢ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ܆ ܥܕܡܐ ܕܢܩܰܒܠܘܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܦܰܩܶܕ ܐܢܘܢ: ܕܦܘܩܘ ܬܠܡܕܘ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ܆ ܘܐܥܡܕܘ ܐܢܘܢ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܐܝܢܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢ ܘܥܳܡܶܕ ܚܳܝܶܐ܆ ܘܐܝܢܐ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܡܶܬܚܰܝܰܒ. ܟܕ ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ܆ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܝܢ ܒܝ ܗܠܝܢ ܢܶܩ̈ܦܳܢ܆ ܒܫܶܡܝ ܫܐܕ̈ܐ ܢܰܦܩܘܢ܆ ܘܓܒܰܪ̈ܘܳܬܐ ܘܚܝ̈ܠܐ ܬܡܝ̈ܗܐ ܢܶܣܥܪܘܢ܆ ܘܰܚܘܰܘ̈ܬܐ ܢܶܫܩܠܘܢ܆ ܘܐܢ ܣܡܐ ܕܡܘܬܐ ܢܶܫܬܘܢ ܒܫܶܡܝ ܠܐ ܢܰܗܰܪ ܐܢܘܢ. ܘܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܟܠ ܡܕܡ ܕܫܐܠܝ̣ܢܢ ܒܨܠܘܬܐ ܢܣܒܝ̣ܢܢ. ܘܒܝܕ ܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܡܗ܆ ܕܠܐ ܕܶܚܠܐ ܠܪܝܫܗ ܕܚܶܘܝܐ ܠܝ̣ܛܐ ܕܳܝܫܝܢܢ܆ ܘܠܦܢܛܰܣܝ̈ܰܐܣ ܬܘܒ ܕܚܰܪܳܫܘܬܟܘܢ ܒܚܝܠܗ ܪܒܐ ܕܨܠܝ̣ܒܐ ܫܳܪܶܝܢܢ ܘܡܒܰܛܠܝ̣ܢܢ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܝܢ ܐܘ ܟܘܡܪ̈ܰܝ ܒܰܥܠܐ܆ ܐܢܗܘ ܕܐܝܬ ܒܟܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܩܪܰܘ ܒܫܡ ܐܠܗܟܘܢ܆ ܘܚܰܘܰܘ ܒܫܪܪܐ ܥܒܳܕܐ ܕܗܝܡܢܘܬܟܘܢ܆ ܒܚܘܠܡܢܗ ܕܛܠܝܐ ܗܢܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܓܶܕܫܰܬ݀ ܠܣܝ݂ܡܘܢ ܚܰܪܳܫܐ ܒܪܗܘܡܝ܆ ܗ̣ܝ ܐܦ ܠܟܘܢ ܝܘܡܢܐ ܬܶܓܕܰܫ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܗܝܡܢܝܢܢ܆ ܕܠܐ ܗ̣ܘܐ ܥܠ ܚܝܠܢ ܬܟܝ݂ܠܝ̣ܢܢ܆ ܘܐܠܐ ܥܠ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܠܢ: ܕܟܠ ܡܐ ܕܬܶܫܶܐܠܘܢ ܒܨܠܘܬܐ܆ ܘܬܗܰܝܡܢܘܢ ܬܶܣܒܘܢ. ܘܟܠܡܕܡ ܕܬܶܫܶܐܠܘܢ ܠܐܒܝ ܒܫܡܝ ܢܬܠ ܠܟܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܢ: ܕܰܫܐܰܠܘ ܘܢܬܝܗܒ ܠܟܘܢ. ܘܐܦ ܗܫܐ ܡܗܝܡܢܝ̣ܢܢ܆ ܕܠܘ ܡܛܠ ܕܫܳܘܶܝܢܢ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܟܢܫܐ ܗܢܐ ܕܩܐܡ܆ ܕܢܶܚܙܘܢ ܚܝܠܗ ܬܡܝ̣ܗܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܢܶܬܦܢܘܢ ܡ̣ܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܣܛܢܐ ܠܝ̣ܕܥܬܐ ܒܫܪܪܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܩܳܪܒܝ̣ܢܢ ܠܘܬ ܡܪܢ ܒܨܠܘܬܐ܆ ܘܡܢܗ ܒܥܝܢܢ ܐܝܟܢ ܕܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܢܶܬܚܰܪܰܪ ܛܠܝܐ ܗܢܐ ܡ̣ܢ ܟܘܪܗܢܐ. ܓܪ̈ܝ݂ܥܐ ܕܝܢ ܕܡܰܪ̈ܩܝܘܢܐ ܐܡ̣ܪܘ ܒܩ̈ܠܐ ܡܬܝ݂̈ܚܐ: ܕܚܢܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܢܰܚܠܡܝ݂ܘܗܝ܆ ܘܐܦܠܐ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܶܫܟܚܝܬܘܢ ܕܬܥܒܕܘܢ ܗܕܐ.

ܗܝܕܝܢ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܐܰܢܝ݂ܕ ܪܝܫܗ ܘܰܪܬܰܡ ܣܦܘ̈ܬܗ ܩܠܝܠ ܟܕ ܓܳܚܶܟ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܘܐܡ̣ܪ ܠܐܒܘܗܝ ܕܛܠܝܐ: ܕܰܬܟܝ݂ܠ ܐ̱ܢܐ ܥܠ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܕܥܡ ܡܰܚܬܗ ܕܠܥܡܕܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܡܩܰܒܶܠ ܛܠܝܐ ܚܘܠܡܢܐ ܒܢܦܫܗ ܘܒܦܓܪܗ. ܬܟܝ݂ܠ ܗ̣ܘܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܡܪܗ܆ ܘܰܩܢܶܐ ܗ̣ܘܐ ܦܪܗܣܝܐ ܠܘܬܗ ܐܝܟ ܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܗܝܕܝܢ ܥܢܳܐ ܐܒܘܗܝ ܕܛܠܝܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܠܩܕܝ̈ܫܐ: ܚܳܕܶܐ ܐ̱ܢܐ ܗܟܝܠ ܘܡܛܰܝܰܒ ܐ̱ܢܐ ܐܢ̇ܐ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܝ܆ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܪܘܫܡܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝ̣ܫܬܐ܆ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܐ ܗܟܝܠ ܕܬܰܥܡܕܘܢ ܠܒܶܪܝ. ܐܶܬܬܟܶܠ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܠܓܒܪܐ ܒܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܚܝܠܐ ܘܠܘܒܳܒܐ ܕܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ܆ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܟܕܘ ܒܚܘܠܡܢܐ ܚܙܐ ܗ̣ܘܐ ܠܒܪܗ ܕܐܝܬܘܗܝ.

ܘܗܝܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܣܒܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ: ܦܩܘܕ ܠܚܕ ܡ̣ܢ ܩܫܝ̈ܫܐ ܘܢܛܰܝܶܒ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܪܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܩܡ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܥܕܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܒܘܗܝ ܕܛܠܝܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ: ܕܠܐ ܨܒܐ ܐ̱ܢܐ ܕܡ̣ܢ ܐ̱ܢܫ ܐ̱ܚܪܝܢ ܢܶܬܥܡܶܕ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܡ̣ܢ ܩܕܝܫܘܬܟ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܩܡ ܣܒܐ ܒܚܰܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܰܦܩܰܕ ܠܡܫܡܫܢܐ܆ ܘܛܰܝܶܒ ܠܬܫܡܫܬܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܳܫܚܝܢ ܠܥܡܕܐ ܡܚܰܣܝܳܢܐ. ܘܰܩܪܶܒ ܗ̣ܘ ܣܒܐ ܘܰܬܢܳܐ ܥܠܘܗܝ ܣܝܳܡ ܐܝ̣ܕܐ ܕܫܡܘ̈ܥܐ ܘܟܢ ܕܥܡܕܐ܆ ܘܪܰܫܡܗ ܒܡܫܚܐ ܩܕܝ̣ܫܐ. ܘܰܒܪܰܟ ܒܨܠܘܬܐ܆ ܘܰܒܥܳܐ ܡ̣ܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܨܳܒܶܐ ܒܚܝܝ̈ܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܫܡܰܥ ܒܩܠܐ ܕܒܥܘܬܗ ܕܥܒܕܟ. ܘܗ̇ܝ ܕܰܣܥܰܪܬ ܒܐܝܕܗ ܕܩܕܝ̣ܫܐ ܦܛܪܘܣ ܒܪܗܘܡܝ ܒܢܘܚܡܗ ܕܡܝܬܐ ܗ̇ܘ܆ ܗ̣ܝ ܣܥܘܪ ܐܦ ܝܘܡܢܐ ܒܳܐܬܐ ܕܚܘܠܡܢܗ ܕܛܠܝܐ ܗܢܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܬܡܢ ܐܰܒܗܶܬܬܳܝܗܝ ܠܣܝܡܘܢ ܚܪܫܐ܆ ܘܶܐܬܢܰܨܰܚܬ ܒܥܰܒܕܟ܆ ܘܫܰܪܰܪܬ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܟ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܝܘܡܢܐ ܢܶܬܢܰܨܰܚ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗܕܐ ܒܝܬ ܚܢ̈ܦܐ ܘܒܝܬ ܝܗܘܕܝ̈ܐ. ܘܢܶܒܗܬܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܛܘܥܝܝ܆ ܕܐܡܪܝܢ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܥܒܕܝ̈ܟ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܕܩܡ ܡ̣ܢ ܨܠܘܬܗ܆ ܦܩܰܕ ܕܢܰܥܠܘܢܳܝܗܝ ܠܛܠܝܐ. ܘܛܰܥܢܗ ܡܫܡܫܢܐ܆ ܘܩܰܪܒܗ ܠܩܕܡܘܗܝ ܕܩܕܝ̣ܫܐ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ ܛܠܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܫܒܥ ܫܢܝ̈ܢ. ܘܰܢܣܰܒ ܩܕܝܫܐ ܡܫܚܐ ܘܡܰܫܚܗ ܠܟܠܗ ܓܘܫܡܗ܆ ܘܰܐܥܡܕܗ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ܆ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܛܰܥܢܗ ܡܫܡܫܢܐ ܘܰܐܣܩܗ ܡ̣ܢ ܡܥܡܘ̣ܕܝ̣ܬܐ. ܘܰܦܩܰܕ ܩܕܝܫܐ ܕܰܢܣܝ݂ܡܘ݂ܢܳܝܗܝ ܥܠ ܦܪܝ݂ܣܐ ܘܩܕܡ ܝܘܪܕܢܢ. ܘܐܬܬܙܝܥܘ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܐ ܘܶܐܬܒܰܠܗܝܘ܆ ܕܚܙܘ ܫܘܚܠܦܐ ܕܗܕܡܘ̈ܗܝ ܕܛܠܝܐ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܡ̣ܢ ܫܶܠܝܐ ܐܬܚܠܡ. ܐܣܛܦܢܘܣ ܕܝܢ ܪܝܫ ܡܫܡܫܢ̈ܐ܆ ܟܕ ܡܬܕܰܡܪ ܒܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠ ܩܥܳܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܫܒܚܘ ܘܰܐܘܕܰܘ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ܆ ܕܫܕܪ ܚܘܠܡܢܐ ܠܛܠܝܐ. ܘܡܫܡܫܢ̈ܐ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܘ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܢܦܰܠܘ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܫܒܚܘ ܠܡܪܢ: ܕܚܝ̈ܠܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܐܝܕܐ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܡܚܰܘܶܐ.

ܥܡܐ ܕܝܢ ܩܐܡ ܗ̣ܘܐ ܘܰܡܣܰܟܶܐ܆ ܕܠܐܡܬܝ ܢܶܦܘܩ ܛܠܝܐ ܕܢܶܚܙܘܢܳܝܗܝ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܰܐܠܒܶܫܘ ܢܚܬܘ̈ܗܝ܆ ܦܩܰܕ ܩܕܝ̣ܫܐ ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܢܶܛܥܢܝ݂ܘܗܝ܆ ܐܠܐ ܕܗ̣ܘ ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ ܢܗܰܠܶܟ܆ ܘܰܐܚܕܶܗ ܩܕܝܫܐ ܒܐܝܕܗ܆ ܘܝܗܒܗ ܠܐܒܘܗܝ ܟܕ ܡܗܰܠܶܟ ܩܕܡ ܟܠܗ ܟܢܫܐ. ܥܡܐ ܕܝܢ ܫܰܪܝ̣ܘ ܚܒܨܝܢ ܠܚܕܕ̈ܐ܆ ܕܢܶܚܙܘܢܳܝܗܝ ܠܛܠܝܐ. ܡܰܪ̈ܩܝܘܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܰܘ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ܆ ܘܟܕ ܝܕܥܘ ܕܥܡܐ ܟܠܗ ܪܳܗܶܛ ܘܚܳܒܶܨ ܕܢܶܚܙܶܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܶܐܣܬܰܥܪܰܬ݀܆ ܗ̣ܢܘܢ ܒܪ ܫܥܬܗ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܬܠܰܘ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ܆ ܘܰܐܪܝܡܘ ܫܦܘ݂ܠܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܰܪܗܝ݂ܒܳܐܝܬ ܡ̣ܢ ܫܘܩܐ ܠܫܘܩܐ ܥܳܪܩܝܢ ܗ̣ܘܘ. ܘܗܟܢܐ ܪܳܗܛܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܘܚܳܝܪܝܢ ܠܒܶܣܬܰܪܗܘܢ܆ ܥܕܡܐ ܕܶܐܬܦܰܠܰܛܘ ܘܰܢܦܰܩܘ ܡ̣ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܣܒܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܓܝܪ܆ ܕܒܪ ܫܥܬܗ ܪܳܓܶܡ ܠܗܘܢ ܥܡܐ. ܘܓܶܕܫܰܬ݀ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܓܶܕܫܰܬ݀ ܠܣܝܡܘܢ ܚܪܫܐ ܒܓܘ ܪܗܘܡܝ܆ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ. ܥܡܐ ܕܝܢ ܒܳܥܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗܘܢ ܒܟܠܗ̇ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܟܕ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܐܢܘܢ܆ ܐܡ̣ܪܘ ܠܩܰܪܕܘܢ ܐܒܘܗܝ ܕܛܠܝܐ: ܐܢܗܘ ܕܠܘܬܟ ܐܶܣܬܰܬܰܪܘ܆ ܐܦܩ ܐܢܘܢ ܠܩܕܡ ܟܢܫܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܰܪܕܘܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ: ܕܡ̣ܢ ܥܕܢܐ ܕܩܕܡ ܩܕܝ̈ܫܐ ܩܳܝܡܝ̣ܢ ܗܘܰܝܢ܆ ܬܘܒ ܠܐ ܚܙܺܝܬ ܐܢܘܢ܆ ܐܦܠܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܐ ܕܬܘܒ ܐܶܚܙܶܐ ܐܢܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ: ܒܢܝ̈ ܠܐ ܬܶܫܬܰܚܩܘܢ܆ ܕܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܓܕܰܫ ܠܗܘܢ. ܘܗ̇ܝ ܕܗܘܬ݀ ܠܣܝܡܘܢ ܚܪܫܐ ܐܒܘܗܘܢ ܒܪܗܘܡܝ܆ ܗ̣ܝ ܓܶܕܫܰܬ݀ ܐܦ ܠܗܘܢ ܗܪܟܐ.

ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝ̈ܐ ܘܕܚܢ̈ܦܐ ܡܫܒܚܝܢ ܗ̣ܘܘ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܠܐܠܗܐ ܥܡ ܥܡܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ܆ ܘܐܡܪܝܢ ܗ̣ܘܘ: ܕܗ̇ܢܘ ܐܠܗܐ ܫܪܝ̣ܪܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܒܳܥܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܟܕ ܡܦܝܣܝܢ ܠܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܢܰܥܡܶܕ ܐܢܘܢ. ܐܦ ܫܡܘܐܝܠ ܒܪ ܚܰܢܳܢ ܝܗܘܕܝܐ܆ ܟܕ ܚܙܳܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ܆ ܡܫܒܚ ܗ̣ܘܐ ܘܡܰܘܪܶܒ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܥܕܬܐ܆ ܘܰܪܗܶܛ ܠܒܝܬܗ ܩܰܠܝ̣ܠܳܐܝܬ܆ ܘܡܰܟܪܶܙ ܗ̣ܘܐ ܒܟܠܗ̇ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܕܗ̇ܢܘ ܒܫܪܪܐ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ. ܘܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘܐ: ܘܳܝ ܠܟܘܢ ܝܗܘܕܝ̈ܐ܆ ܒܡܢܘ݂ ܟܦܰܪܬܘܢ! ܘܰܪܗܶܛ ܗ̣ܘܐ ܘܥ݂ܠ ܠܒܝܬܗ܆ ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܒܪܬܐ ܝܚܝܕܝܬܐ ܕܬܡܢܐ ܫܢܝ݂̈ܢ ܐܣܝܪܐ ܗܘܬ݀ ܠܣܛܢܐ܆ ܘܕܰܒܪܗ̇ ܥܡ ܐܡܗ̇܆ ܘܰܐܝܬܝܳܗ̇ ܠܩܕܡ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢ ܡܪܝ܆ ܐܦ ܐܢܐ ܥܡ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܠܘܩܒܠ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܩܐܡ ܗܘܺܝܬ. ܡ̣ܢ ܝܘܡܢ ܕܝܢ ܘܠܗܠ ܣܐܡ ܐ̱ܢܐ ܬܰܢܘܰܝ܆ ܘܰܡܩܝ݂ܡ ܐ̱ܢܐ ܩܝܳܡܐ ܩܕܡ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܕܠܐ ܐܗܦܘܟ ܬܘܒ ܒܬܪ ܫܳܛܝܘܬܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝ̈ܐ܆ ܘܠܐ ܢܶܦܪܫܰܢܝ ܬܘܒ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܚܘܒܗ ܕܡܫܝ̣ܚܐ. ܐܠܐ ܒܗ ܡܗܝܡܢ ܐ̱ܢܐ ܘܠܗ ܦܳܠܰܚ ܐ̱ܢܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܚܝܝ̈܆ ܐܢ̇ܐ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܝ. ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝ: ܘܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ ܠܚܰܣܝܘܬܟ: ܕܰܬܚܰܪܰܪ ܠܗܕܐ ܒܪܰܬܝ ܡ̣ܢ ܩܛܝܪܗ ܕܣܛܢܐ܆ ܗܐ ܬܡܢܐ ܫܢܝ̈ܢ ܕܒܝ݂ܪ ܠܗ̇. ܗܝܕܝܢ ܦܩܰܕ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܠܬܠܡܝܕܗ ܕܢܰܝܬܶܐ ܠܗ ܚܢܳܢܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܚܢܢܐ܆ ܘܰܪܫܰܡ ܥܠܘܗܝ ܨܠܝ̣ܒܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܘܡܚܕܐ ܦܩܰܕ ܕܢܰܝܬܘܢܗ̇ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܠܰܒܟܗ̇ ܐܒܘܗ̇܆ ܘܩܰܪܒܗ̇ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܩܡ ܣܒܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܆ ܘܚܰܬܡܗ̇ ܒܝܬ ܥܝܢܝ̈ܗ̇ ܒܐܬܐ ܕܨܠܝ̣ܒܐ. ܘܬܰܚܡܗ ܠܕܰܝܘܐ ܗ̇ܘ ܒܐܬܐ ܕܢܝܫܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢܗ ܕܗܢܐ ܫܠܝ̣ܚܐ ܩܕܝ̣ܫܐ܆ ܠܟ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܕܰܝܘܐ ܛܢܦܐ܆ ܦܘܩ ܡܢܗ̇ ܕܗܕܐ ܛܠܝܬܐ܆ ܘܬܘܒ ܠܐ ܫܰܠܝ̣ܛ ܠܟ ܡ̣ܢ ܡܠܬܗ ܚܰܝܬܐ ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܕܬܬܩܰܪܒ ܠܗ̇. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܩܥܳܐ ܕܝܘܐ ܗ̇ܘ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܐܘܗ ܐܘܗ ܡܢܟܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ܆ ܕܰܪܕܰܦܬܘܢܢܝ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܥܠܡܐ! ܬܪܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܝ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗܕܐ܆ ܡܢܗܘܢ ܛܪܰܕܬܘܢܢܝ ܘܥܡܟܘܢ ܫܰܥܒܶܕܬܘܢ ܐܢܘܢ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܝܠܟܘܢ܆ ܘܐܦܠܐ ܒܥܘܡܪܐ ܗܢܐ ܙܥܘܪܐ ܐܰܪܦܝ݂ܬܘܢܳܢܝ ܕܐܦܘܫ ܘܶܐܫܠܶܐ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܰܘܫܶܛ ܐܝܕܗ ܩܕܝ̣ܫܐ܆ ܘܚܰܬܡܗ̇ ܒܐܬܐ ܕܨܠܝ̣ܒܐ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ. ܘܡܚܕܐ ܚܰܒܛܗ̇ ܗ̇ܘ ܕܝܘܐ. ܘܰܥܪܰܩ ܘܰܢܦܰܩ ܡܢܗ̇. ܗܝܕܝܢ ܠܰܒܟܗ̇ ܗ̣ܘ ܩܕܝ̣ܫܐ ܘܐܩܝܡܗ̇܆ ܘܝܰܗܒ ܠܗ̇ ܕܬܶܫܬܶܐ ܡ̣ܢ ܚܢܢܐ ܗ̇ܘ܆ ܕܬܶܬܚܰܝܰܠ ܘܬܶܬܠܰܒܰܒ܆ ܘܝܗܒܗ̇ ܠܐܡܗ̇ ܟܕ ܚܠܝܡܐ. ܟܢܫܐ ܕܝܢ ܟܠܗ ܕܰܚܙܰܘ ܗܠܝܢ܆ ܡܫܒܚܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ.

ܓܒܪܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܝܗܘܕܝܐ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܢܦܰܠ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܘܡܢܰܫܶܩ ܗ̣ܘܐ ܠܗܝܢ܆ ܘܡܦܝܣ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܰܥܡܕܘܢܳܝܗܝ. ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪܘ ܠܗ: ܬܶܥܡܰܕ ܐܢ̱ܬ ܘܩܰܪܕܘܢ ܥܡ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܰܡܛܰܝܰܒ ܕܢܶܥܡܰܕ ܝܘܡܢܐ܆ ܗܫܐ ܬܰܢܰܘ ܟܦܘܪܝܐ ܕܒܣܛܢܐ܆ ܘܬܘܕܝܬܐ ܕܒܡܪܢ. ܘܗܘܘ ܒܫܰܗܪܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐ܆ ܘܠܰܡܚܳܪ ܡܶܫܬܘܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܡܘܗܒܬܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܗܘܦܪܟܐ ܩܡ ܘܐܘܕܝ ܩܕܡܝܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܟܠܗ ܫܪܪܐ܆ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ: ܕܐܦ ܐܢܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܘܡܢܐ܆ ܐܘ ܥܒܕܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ܆ ܦܠܝ̣ܓ ܗܘܺܝܬ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܡܫܝ̣ܚܐ܆ ܘܪܰܦܝܳܐܝܬ ܐܰܚܝ̣ܕ ܗܘܺܝܬ ܠܗ̇. ܐܠܐ ܝܘܡܢܐ ܐܶܫܬܰܪܪܶܬ ܒܗܝܡܢܘܬܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܘܝܶܕܥܶܬ ܕܗܘܝܘ ܐܠܗ ܐܠܗܝ̣̈ܢ ܘܡܠܟܐ ܕܡܠܟ̈ܐ܆ ܘܗܘܝܘ ܦܪܘܩܐ ܕܓܢܣܐ ܟܠܗ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܠܗܢܐ ܗܟܝܠ ܐܓܘܢܐ ܬܡܝܗܐ܆ ܘܕܰܪܐ ܕܥܡ ܣܛܢܐ܆ ܢܚܶܬܘ ܩܕܝ̈ܫܐ ܗܠܝܢ. ܘܣܠܶܩܘ ܒܙܟܘܬܐ ܪܒܬܐ܆ ܟܕ ܩܛܝ̣ܪܝܢ ܟܠܝ̈ܠܐ ܕܫܘܒܚܐ ܕܣܡ ܠܗܘܢ ܡܫܝܚܐ. ܙܒܢܝ̈ܢ ܓܝܪ ܣܓܝ̈ܐܢ ܢܚܬܘ ܠܐܓܘܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܐܬܠܝ̈ܛܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܘܒܙܳܟܘܬܐ ܪܒܬܐ ܣܠܶܩܘ ܡܢܗ. ܡܢܘ݂ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܫܒܚ ܗ̣ܘܐ ܘܡܘܪܒ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ܆ ܟܕ ܚܳܙܶܐ ܗ̣ܘܐ ܠܚܝ̈ܠܐ ܬܡܝ̈ܗܐ܆ ܕܒܐܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܡܣܬܰܥܪܝܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܒܐܝܕܐ ܕܓܘܕܐ ܗܕܐ ܬܪܝܢܝ̣ܬܐ ܘܫܒܝ݂ܚܬܐ܆ ܢܨܺܝܒܰܬ݀ ܥܠ ܛܘܪ̈ܐ ܢܒܝܝ̈ܐ܆ ܘܰܡܪܰܒܝܰܬ݀ ܥܠ ܪ̈ܡܬܐ ܫܠܝ̣ܚܝ̈ܬܐ؟

ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ ܬܫܥܝ̣ܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܣܝ̣ܡܐ ܠܢ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܕܫܥܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܰܣܥܰܪ ܥܡ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܚܝ̈ܠܐ ܓܝܪ ܪܘܪ̈ܒܐ ܣܥܰܪ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܗ ܕܗܢܐ ܩܕܝ̣ܫܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܝ̈ܬܐ ܐܰܚܝ݂܆ ܘܒܝܬ ܚܝ̈ܐ ܗܠܟܘ. ܕܐܢ ܡܥܕܪ ܡܪܢ ܠܡܚܝܠܘܬܢ܆ ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܨܚܢܘ̈ܗܝ ܡܢܗ̇ ܘܠܗ̇ ܢܟܬܘܒ. ܗܫܐ ܬܫܥܝܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܕܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܘܢܨܚܢ̈ܐ ܕܰܣܥܰܪ ܡܪܢ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܢܟܬܘܒ ܨܳܒܶܝܢܰܢ.

ܘܒܬܪܗ ܕܝܘܡܐ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܕܠܐ ܬܘܗܳܝ ܦܩܰܕ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ܆ ܘܛܝܒܘ ܡܥܡܘ̣ܕܝܬܐ. ܘܰܥܡܰܕ ܩܰܪܕܘܢ ܐܚܘܗܝ ܕܗܘܦܪܟܐ܆ ܘܫܡܘܐܝܠ ܒܪ ܚܰܢܳܢ ܝܗܘܕܝܐ܆ ܥܡ ܟܢܫܐ ܟܠܗ ܕܝܗܘܕܝ̈ܐ ܘܕܚܢ̈ܦܐ܆ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̣ܘܘ ܐܝܟ ܐܠܦ ܘܡܐܬܝܢ ܢܦ̈ܫܢ. ܘܰܥܒܰܕ ܩܪܕܘܢ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܒܒܝܬܗ ܡܫܬܘܬܐ ܘܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܠܒܝܬܗ ܥܡ ܨܠܝ̈ܒܐ ܘܢܗܝܪ̈ܐ܆ ܥܡ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܰܩܠܝ̣ܪܳܘܣ܆ ܘܥ݂ܠ ܘܨܰܠܝ ܒܒܝܬܗ. ܘܐܦܩ ܠܟܬܒܝ̈ܗܘܢ ܕܚܪ̈ܫܐ ܗ̇ܢܘܢ܆ ܘܣܡ ܐܢܘܢ ܒܢܘܪܐ܆ ܘܰܐܘܩܶܕ ܐܢܘܢ. ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܳܬܶܐ ܗ̣ܘܐ ܟܠܝܘܡ ܘܡܶܬܬܰܠܡܰܕ ܗ̣ܘܐ ܠܡܪܢ. ܘܡ̣ܢ ܗܝܕܝܢ ܣܓܝ ܐܬܚܰܝܰܠ ܗ̣ܘܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ܆ ܘܶܐܬܚܰܫܰܒ ܕܢܶܒܢܶܐ ܥܕܬܐ܆ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܪܘܝ̣ܚܐ ܘܪܒܐ ܘܫܦܝܪܐ ܒܒܶܢܝܳܢܗ̇. ܙܥܘܪܝܐ ܗܘܳܬ݀ ܓܝܪ ܥܕܬܐ ܕܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܶܬܦܰܪܢܰܣܘ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܡ̣ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ܆ ܐܰܓܥܶܠ ܐܢܘܢ ܠܐܢܫ̈ܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܕܶܐܬܬܰܠܡܰܕܘ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ܆ ܘܗ̣ܘ ܗܦܰܟ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܥܘܡܪܗ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ  ܦܘܠܘܣ ܕܗ̣ܘ ܩܰܪܕܘܢ܆ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܫܰܡܗܗ ܒܥܡܕܗ ܘܠܒܪܗ ܝܰܐܢܝ̣܆ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܡܪܝ܆ ܐܡܬܝ ܦܳܩܶܕ ܐܢ̱ܬ ܕܢܶܣܰܩ ܐܢ̇ܐ ܘܒܶܪܝ܆ ܘܢܶܬܒܰܪܰܟ ܡ̣ܢ ܐܚ̈ܐ ܟܠܗܘܢ؟ ܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܠܝܬ ܟܳܠܝ̣ܬܐ܆ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܨܳܒܶܐ ܐܢ̱ܬ ܠܡܶܐܬܳܐ ܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܒܰܪܶܟ ܐܢܘܢ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܰܐܕܢܰܚ ܩܕܡܝܗܘܢ ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܚܰܝܶܠ ܐܢܘܢ ܒܡܠܦܢܘܬܐ ܘܒܡܠܬܐ. ܘܰܐܪܦܝ݂ ܐܢܘܢ܆ ܘܰܣܠܶܩ ܠܛܘܪܐ.

ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܝܘܡ̈ܬܐ ܥܣܪܐ܆ ܗ̣ܘ ܦܘܠܘܣ ܡܥܰܬܰܕ ܗ̣ܘܐ ܕܢܶܣܰܩ ܠܥܘܡܪܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܟܠܗܘܢ܆ ܘܥܡ ܐܢ̱ܬܬܗ ܡܪܝܡ܆ ܓܕܰܫ ܕܝܢ ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܐܬܡܚܝ̣ ܗ̣ܘܐ ܒܟܐܒܐ ܕܰܡܥܰܝ̈ܐ ܝܰܐܢܝ̣ ܒܪܗ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܩܰܕ ܗ̣ܘܐ ܕܰܢܪܝ݂ܡܘܢ ܥܠ ܒܥܝ݂ܪܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܛܰܝܶܒ܆ ܘܢܐܙܠ̱ܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܠܥܘܡܪܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ: ܕܐܢܐ ܐܶܦܘܫ ܥܡ ܛܠܝܐ܆ ܥܕ ܩܠܝ̣ܠ ܡܶܬܢܰܦܰܫ܆ ܘܳܐܬܶܝܢܰܢ ܐܢ̇ܐ ܘܗ̣ܘ ܘܐܡܗ. ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܕܝܢ܆ ܥܒܰܕܘ ܐܝܟ ܕܦܰܩܶܕ ܠܗܘܢ. ܘܗ̣ܘ ܦܫ ܠܗ ܥܡ ܛܠܝܐ܆ ܟܕ ܡܣܰܟܶܐ ܗ̣ܘܐ ܕܒܥܓܠ ܡܶܬܚܠܶܡ ܠܗ ܛܠܝܐ܆ ܘܟܐܒܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܥܫܶܢ ܗ̣ܘܐ ܥܠܘܗܝ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܰܣܒܰܪ ܗ̣ܘܐ܆ ܕܡ̣ܢ ܥܠܬܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܡܕܡ ܓܰܕܫܗ ܗܢܐ ܟܐܒܐ܆ ܛܠܝܐ ܕܝܢ ܝܰܬܝ̣ܪܳܐܝܬ ܡܶܬܶܐܠܶܨ ܗ̣ܘܐ ܡ̣ܢ ܟܐܒܐ. ܘܡܚܕܐ ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܘܐܡ̣ܪ: ܗܢܐ ܥܒܳܕܐ ܗ̣ܘ ܕܣܛܢܐ܆ ܕܡܶܬܦܰܪܰܣ ܘܒܳܥܶܐ ܕܰܢܥܰܘܟܰܢܝ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܗܠܝܢ. ܘܡܚܕܐ ܦܩܰܕ ܘܰܐܪܡܝ݂ܘ ܠܗ ܥܠ ܚܡܳܪܐ ܘܪܟܶܒ܆ ܘܰܢܦܰܩ ܕܢܐܬܐ ܠܥܘܡܪܐ: ܗ̣ܘ ܘܐܢ̱ܬܬܗ ܘܐܝܟ ܥܣܪܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ. ܘܰܦܩܰܕ ܠܚܕ ܡ̣ܢ ܛܰܠܝܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܛܥܢܗ ܠܛܠܝܐ ܩܕܡܘܗܝ ܥܠ ܒܥܝ݂ܪܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܐܘܠܨܢܗ ܕܟܐܒܐ܆ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܶܬܶܒ ܥܠ ܒܥܝܪܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܶܬܪܰܚܰܩܘ ܩܠܝ݂ܠ ܡ̣ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܐܬܥܰܫܰܢ ܥܠܘܗܝ ܟܐܒܐ ܣܓܝ. ܐܒܘܗܝ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܩܰܪܝ݂ܒ ܗ̣ܘ ܠܡܘܬܐ܆ ܫܰܒܰܚ ܠܐܠܗܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܐܢ ܚܳܝܶܐ ܘܐܢ ܡܳܐܶܬ ܕܡܪܢ ܗ̣ܘ. ܘܰܦܩܰܕ ܠܛܰܠܝܘ̈ܗܝ ܕܢܐܙܠ̱ܘܢ ܡܣܰܪܗܒܳܐܝܬ܆ ܥܰܕܠܐ ܡܐܬ ܠܗ ܛܠܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܡܰܛܝ̣ܘ ܠܘܬ ܡܥܰܪ̈ܶܐ ܩܪܝܬܐ܆ ܩܪܶܒ ܛܠܝܐ ܕܰܢܫܰܢܶܐ ܡ̣ܢ ܚܝ̈ܐ܆ ܘܰܫܐܶܠ ܡܝ̈ܐ ܕܢܶܫܬܶܐ. ܘܟܕ ܩܪܶܒܘ ܕܢܬܠܘܢ ܠܗ ܢܶܫܬܶܐ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܐܶܬܟܦܶܦ ܡ̣ܢ ܚܫܐ ܕܰܡܥܰܘ̈ܗܝ ܘܡܝܬ. ܟܕ ܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ܆ ܕܡ̣ܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܚܪܫܘܬܐ ܐܬܩܛܠ ܡ̣ܢ ܡܪ̈ܩܝܘܢܐ. ܘܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ: ܕܚܰܡܪܐ ܐܫܬܝ̣ ܒܠܠܝܐ܆ ܘܰܛܥܝ݂ܡ ܗ̣ܘܐ ܠܳܐܟܶܕܢܐ. ܘܐܢ ܗܟܢ ܘܐܢ ܗܟܢ܆ ܥܒܳܕܳܐ ܗ̣ܘ ܠܡ ܕܣܛܢܐ.

ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܕܝܢ ܡܦܝܣܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ ܕܢܶܗܦܟܘܢ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܰܢܥܰܦܘܢܝܗܝ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܥܡ ܟܠܗ̇ ܐܚܘܬܗ܆ ܠܐ ܡܶܬܥܰܦܶܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܗ̣ܘ ܥܡ ܐܢ̱ܬܬܗ܆ ܘܗܰܠܶܟܘ ܗ̣ܘܘ ܒܪ̈ܓܠܝܗܘܢ. ܘܰܦܩܰܕ ܠܚܕ ܡ̣ܢ ܛܠܝ̈ܐ܆ ܘܛܥܢܗ ܥܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ. ܘܟܕ ܣܠܶܩܘ܆ ܣܳܡܘܗܝ ܩܕܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܘܰܢܦܰܠܘ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܐܒܘܗܝ ܘܡܪܝܡ ܐܡܗ. ܘܒܳܟܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܩܕܝܫܐ: ܕܗܐ ܠܐ ܐܶܫܬܘܺܝܢܢ ܕܥܡ ܒܪܰܢ ܒܚܕܘܬܐ ܢܶܣܰܩ ܠܘܬܟܘܢ. ܗܫܐ ܠܟܘܢ ܡܰܓܥܠܝܢܢ ܠܗ܆ ܡܕܡ ܕܨܳܒܶܝܬܘܢ ܥܒܶܕܘ ܠܗ. ܝܕܥܝܢܢ ܓܝܪ܆ ܕܟܠܡܐ ܕܫܳܐܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܝܳܗܶܒ ܠܟܘܢ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܕܡ ܦܬܓܡܐ ܠܐ ܐܰܬܝ̣ܒ ܐܢܘܢ܆ ܐܶܬܬܚܶܕ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܒܟܪܝܘܬܐ ܪܒܬܐ܆ ܡܛܠ ܥܩܬܐ ܕܗܠܝܢ ܡܘܕܝܢ̈ܐ. ܝܳܕܥ ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܐܬܪܐ ܠܪܘܥܳܡܐ ܘܠܡܰܪ̈ܩܝܘܢܐ ܐܦ ܠܚܢ̈ܦܐ ܘܠܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܕܗܐ ܠܡ ܥܣܪܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܚܘܠܡܢܗ ܠܐ ܚܝܳܐ. ܫܡܰܥ ܕܝܢ ܗܘܦܪܟܐ ܐܚܘܗܝ ܕܦܘܠܘܣ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܛܠܝܐ܆ ܘܰܡܣܰܪܗܒܳܐܝܬ ܪܟܶܒ ܘܶܐܬܳܐ ܠܥܘܡܪܐ܆ ܘܥܡܗ ܟܠܗܘܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܺܐܬܘܢ ܢܥܰܦܘܢܳܝܗܝ.

ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܦܩܰܕ ܕܢܶܩܫܘܢ ܢܩܘܫܐ܆ ܘܢܶܬܟܰܢܫܘܢ ܣܒ̈ܐ ܥܡ ܟܠܗ̇ ܐܚܘܬܐ. ܡ̣ܢ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ܆ ܦܩܰܕ ܐܢܘܢ ܕܰܢܩܰܪܒܘܢ ܨܠܘܬܐ ܠܡܪܢ܆ ܘܢܦܝ݂ܣܘܢܳܝܗܝ ܕܢܶܬܶܠ ܠܗܘܢ ܚܝܘ̈ܗܝ ܕܛܠܝܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝ̣ܫܐ ܛܥܢܗ ܠܛܠܝܐ ܥܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ܆ ܘܣܳܡܗ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܕܪ̈ܓܐ ܒܬܪܥܐ ܕܩܰܢܟܳܐ܆ ܟܕ ܦܟܺܝܪ̈ܳܢ ܐܝ̣ܕܘ̈ܗܝ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܚܰܕܝܗ. ܘܰܒܪܰܟ ܩܕܝ̣ܫܐ ܒܨܠܘܬܐ ܘܐܡ̣ܪ ܗܟܢܐ: ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܣܝܐ ܛܒܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܝܘ̈ܬܐ܆ ܘܣܰܥܪܗ ܠܟܝܳܢܢ ܟܪܝܗܐ ܕܰܡܢܰܘܰܠ ܗ̣ܘܐ ܘܰܫܕܶܐ ܒܥܪܣܐ ܕܡܝ̣ܬܘܬܐ. ܘܐܩܝܡܗ ܡ̣ܢ ܡܦܘܠܬܗ܆ ܘܰܡܠܰܟ ܠܗ ܚܝ̈ܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ. ܩܠܐ ܚܝܐ ܕܰܐܙܥܶܩ ܒܥܘܡܪܐ ܕܫܝܘܠ܆ ܘܦܰܩܕܗ ܠܡܘܬܐ ܩܳܛܘܠܐ܆ ܕܢܰܦܢܶܐ ܠܠܥܙܪ ܡܝ̣ܬܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܐ ܝܘܡܝ̈ܢ. ܐܝܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ܆ ܫܡܰܥ ܒܩܠܐ ܕܥܒܕܟ ܚܠܫܐ ܝܘܡܢܐ܆ ܘܰܐܦܢܳܝܗܝ ܠܛܠܝܐ ܗܢܐ ܡܝܬܐ ܠܚܝ̈ܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܰܣܥܰܪܬ ܒܐܝܕܐ ܕܥܒܕܝ̈ܟ ܐܠܝܐ ܘܐܠܝ̣ܫܰܥ܆ ܘܗ̇ܝ ܕܰܣܥܰܪܬ ܒܐܝܕܗ ܕܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣ ܒܡܘܬܗ̇ ܕܰܛܒܝ̣ܬܐ ܩܕܡ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܐܟܣܢܝ̈ܐ܆ ܘܰܐܦܢܺܝܬܗ̇ ܠܚܝ̈ܐ ܘܝܰܗܒܬܗ̇ ܠܗܘܢ ܟܕ ܚܰܝܳܐ܆ ܘܐܦ ܗܫܐ ܢܶܣܥܘܪ ܚܝܠܟ ܒܢܘܚܡܗ ܕܛܠܝܐ ܗܢܐ. ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܡܛܠܬܝ ܕܝܠܝ ܕܳܘܝܳܐ ܐܘ ܡܪܝܐ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܫܡܟ ܕܢܶܫܬܰܒܰܚ܆ ܘܥܕܬܟ ܬܶܬܪܰܡܪܰܡ܆ ܘܢܺܐܪܰܒ ܚܝܠܗ ܕܨܠܝ̣ܒܟ ܙܟܝܐ ܒܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܘܐܡܘ̈ܬܐ ܘܠܫܢ̈ܐ. ܘܢܕܥܘܢܟ ܟܠܗܘܢ ܛܥܝ̈ܐ܆ ܕܗܫܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܠܟ܆ ܕܐܢ̱ܬ ܐܝ̣ܬܝܟ ܐܠܗܐ ܫܪܝ̣ܪܐ ܒܠܚܘܕܝܟ܆ ܕܰܡܡܺܝܬ ܐܢ̱ܬ ܘܡܰܚܶܐ܆ ܘܡܰܚܶܬ ܐܢ̱ܬ ܠܫܝܘܠ ܘܡܰܣܶܩ܆ ܘܢܐܪܒ ܫܡܟ ܩܕܝ̣ܫܐ ܒܝ ܘܒܛܠܝܐ ܘܒܟܠܗܘܢ ܩܳܪ̈ܝܰܝ ܫܡܟ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

ܘܥܡ ܫܘܠܡ ܨܠܘܬܗ ܕܩܕܝ̣ܫܐ܆ ܕܡܥܘ̈ܗܝ ܫܪܝ̣ ܫܳܦ̈ܥܳܢ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܡܚܕܐ ܕܕܰܡܰܥ ܩܕܝ̣ܫܐ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ܆ ܐܰܙܝ̣ܥ ܛܠܝܐ ܐܝܕܗ ܥܠ ܚܕܝܗ ܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ. ܘܐܬܦܢܝ݂ ܩܕܝ̣ܫܐ ܠܘܬܗ܆ ܘܠܰܒܟܗ ܒܐܝܕܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܒܶܪܝ ܝܰܐܢܝ̣܆ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܩܘܡ ܠܟ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܦܬܰܚ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܛܠܝܐ܆ ܘܚܪ ܒܩܕܝ̣ܫܐ ܘܒܟܠܗ ܟܢܫܐ. ܘܠܰܒܟܗ ܩܕܝ̣ܫܐ܆ ܘܰܐܘܬܒܗ ܥܠ ܕܪܓܐ܆ ܘܰܒܪܰܟ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܡܘܕܐ ܠܡܪܢ. ܘܩܡ ܘܢܰܓܕܗ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ܆ ܘܐܩܝܡܗ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܗܘܦܰܪܟܐ ܕܝܢ ܘܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܗ܆ ܗܘܰܘ ܒܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ܆ ܘܙܳܝܥܝܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢ ܚܙܳܬܗ ܕܩܕܝ̣ܫܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܘ ܒܪܢܫܐ ܚܳܙܶܝܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܰܐܙܥܶܩܘ ܟܠܗܘܢ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ܆ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܐܢ̱ܬ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ܆ ܕܡܰܠܝܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܡ̣ܢ ܬܫܒ̈ܚܳܬܟ ܘܓܒܰܪ̈ܘܳܬܟ. ܘܠܰܒܟܗ ܩܕܝ̣ܫܐ ܠܛܠܝܐ܆ ܘܝܰܗܒܗ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܡܦܝܣܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ ܠܩܕܝ̣ܫܐ܆ ܕܠܘܬܗ ܢܟܬܪ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܠܐ ܦܐܐ ܠܛܠܝܐ ܕܒܗܕܐ ܡܫܘ݂ܚܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܢܗܘܐ ܒܥܘܡܪܐ. ܐܠܐ ܐܰܥܠܘ̣ܢܳܝܗܝ ܠܐܣܟܘܠܝ̣܆ ܕܬܡܢ ܢܐܠܦ ܝܘܠܦܢܐ ܥܕܡܐ ܕܡܶܬܡܰܛܶܐ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܥܠܝܡܘ̣ܬܐ܆ ܘܢܺܐܬܶܐ ܒܬܪܟܢ ܘܢܗܘܐ ܒܥܘܡܪܐ.

ܥܒܰܕܘ ܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܥܐܕܐ ܪܒܐ܆ ܗܘܦܰܪܟܐ ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܗ ܥܡ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܐܚܘܬܐ܆ ܘܨܡܘ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ ܘܠܐ ܛܥܶܡܘ ܡܕܡ܆ ܟܕ ܡܫܒܚܝܢ ܘܡܰܘܪܒܝܢ ܠܐܠܗܐ ܒܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܒܣܓ̈ܕܬܐ ܘܒܓܘܪ̈ܳܓܐ܆ ܕܠܐܝ̇ܕܐ ܛܝܒܘܬܐ ܐܰܫܘܝ݂ ܐܢܘܢ ܡܪܢ܆ ܕܐܝܟ ܥܘܡܪܐ ܗܢܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܦܢܝ̣ܬܗܘܢ. ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܕܝܢ ܛܥܶܡ ܡܕܡ ܒܪܡܫܐ ܗ̇ܘ܆ ܐܠܐ ܒܳܬܘ ܟܠܗܘܢ ܟܕ ܨܰܝܳܡܝ̣ܢ. ܘܰܐܦܶܩܘ ܠܠܝܐ ܗ̇ܘ ܟܕ ܟܢܝܫܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܛܰܝܒܳܐܝܬ ܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܘܒܙܡܝܪ̈ܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܟܕ ܦܣܰܩܘ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ܆ ܕܥܕܡܐ ܕܡܫܬܘܬܦܝ̣ܢ ܒܐ̱ܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡܢܗܘܢ ܢܶܬܶܒ ܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܘܬܗܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܡܬܕܡܪܝܢ ܥܠ ܡܕܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܩܐܡ ܗ̣ܘܐ ܒܪܝܫܗܘܢ ܐܰܓܘܢܝ̣ܣܛܐ ܙܪܝܙܐ ܘܣܒܐ ܠܒܝ݂ܒܐ܆ ܘܡܗܰܠܶܠ ܘܰܡܪܰܡܪܶܡ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܗ̇ܘ ܘܐܝܡܡܐ ܥܕܡܐ ܠܬܫܥܫܥܝ̈ܢ. ܘܟܕ ܫܩܰܠܘ ܩܘܕܫܐ܆ ܦܩܰܕ ܠܗܘܢ ܩܕܝ̣ܫܐ ܕܢܬܒܘܢ ܘܢܐܟܠܘܢ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܫܚܝ̣ܡܳܐܝܬ. ܘܟܕ ܠܥܣܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܡܬܕܰܡܪܝܢ܆ ܘܠܐ ܡܫܰܢܶܐ ܗ̣ܘܐ ܚܝܠܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̇ܝ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܒܰܪܰܟܘ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܫܐ܆ ܘܐܫܬܪܝܘ ܕܢܶܚܬܘܢ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܟܕ ܙܰܘܶܕ ܐܢܘܢ ܥܡ ܚܟܡܬܐ ܕܡܠܬܐ ܐܦ ܨܠܘ̈ܬܐ. ܘܟܕ ܢܚܬܘ ܘܰܐܘܕܰܥܘ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܡܚܕܐ ܐܬܬܙܝܥܬ݀ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܓܒܪ̈ܐ ܥܡ ܢܫ̈ܐ܆ ܘܣܒ̈ܐ ܘܥܠܝ̈ܡܐ ܘܛܠܝ̈ܐ ܟܕ ܐܳܬܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܓܘܕܝ̈ܢ ܓܘܕܝ̈ܢ ܨܝܕ ܩܕܝ̣ܫܐ. ܟܡܐ ܕܝܢ ܟܪ̈ܝܗܐ ܐܣܝ ܗ̣ܘܐ܆ ܠܝܬ ܐ̱ܢܫ ܕܡܫܟܚ ܕܢܶܡܢܶܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܢܰܓܝ̣ܪܘܬܐ ܕܟܘܪ̈ܗܢܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܟܪܝܗܝܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܡܚܕܐ ܕܠܩܕܡܘܗܝ ܥܐܠܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܡܶܬܰܐܣܶܝܢ ܗ̣ܘܘ. ܘܐܦܠܐ ܕܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܘܢ ܕܟܠܗܘܢ ܝ̇ܕܥ ܐ̱ܢܐ.

ܗܘܦܰܪܟܐ ܕܝܢ ܒܪ ܫܥܬܗ ܟܬܰܒ ܗ̣ܘܐ ܘܐܘܕܥ ܠܩܘܣܛܰܢܛܝ̣ܢܳܘܣ ܡܠܟܐ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܩܕܡܝ̈ܬܐ ܕܰܣܥܰܪ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܗ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܐܦ ܥܠ ܢܘܚܡܐ ܕܒܪ ܐܚܘܗܝ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܩܘܣܛܰܢܛܝ̣ܢܳܘܣ ܟܕ ܩܒܠ ܐܓܪ̈ܬܐ ܘܰܩܪܳܐ ܐܢܝܢ܆ ܩܡ ܘܫܒܚ ܘܐܘܕܝ ܠܡܪܢ. ܘܟܬܰܒ ܐܓܪܬܐ ܠܘܬ ܗܘܦܰܪܟܐ ܗܟܢܐ: ܕܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܝܬ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ ܒܒܪܝܬܐ܆ ܘܐܝܟ ܥܡܘ̈ܕܐ ܐܩܝ̣ܡ ܐܢܘܢ ܡܪܢ ܒܐܪܒܥ ܦܢ̈ܝܬܐ ܟܕ ܢܳܗܪܝ݂ܢ ܡ̣ܢ ܙܠܝ̈ܩܐ ܫܡܝܢ̈ܐ ܕܰܕܢܰܚܘ ܒܐ̱ܢܫܘܬܢ܆ ܘܡܰܢܗܪܝܢ ܠܪ̈ܶܥܝܳܢܐ ܚܫܘ̈ܟܐ. ܘܰܡܓܝ̣ܠܝ̣ܢ ܘܫܳܕܶܝܢ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܠܪ̈ܥܝܢܐ ܥܰܡܘ̈ܛܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܚܫ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ܆ ܕܰܙܪܰܥ ܒܗܘܢ ܐܟܪܐ ܒܝܫܐ. ܘܦܠܚܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܘܰܡܕܰܟܶܝܢ ܚܩ̈ܠܬܐ ܕܢܦ̈ܫܬܗܘܢ܆ ܘܙܳܪܥܝ̣ܢ ܒܗܘܢ ܙܪܥܐ ܛܒܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܕܝܫܘܥ ܐܠܗܢ. ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܬܠܬܐ ܓܒܪ̈ܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ܆ ܕܡܬܚܙܝܢ ܐܝܟ ܡܚܝ݂̈ܠܐ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܪܳܕܦܝ݂ܢ ܘܡܫܰܦܠܝ̣ܢ ܠܡܰܫܪ̈ܝܳܬܐ ܕܓܢ̱ܒܪ̈ܐ ܡܬܝܕܥܢ̈ܐ܆ ܗܠܝܢ ܣܢܝ̈ܩܐ ܘܐܟܣܢܝ̈ܐ ܕܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡܰܥܬܪܝܢ. ܒܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܐܰܓܘܢܺܝ̈ܣܛܐ ܡ̣ܢ ܙܒܢܐ ܡܦܳܣܳܐ ܒܗܘܢ ܡܠܟܘܬܢ܆ ܐܰܢܛܳܘܢܺܝܳܘܣ ܒܐܬܪܐ ܕܡܨܪܝܢ܆ ܘܶܐܠܰܪܝܘܢ ܒܰܣܦܳܪ ܝܡܐ܆ ܘܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܕܫܰܢܝ̣ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܥܡܰܪ ܒܰܦܢܝ݂ܬܟܘܢ ܘܰܐܢܗܪܳܗ̇. ܘܒܳܥܶܝܢܢ ܘܰܡܦܝ݂ܣܝ݂ܢܢ ܠܗ ܕܰܢܨܰܠܐ ܩܕܡ ܡܪܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܬܢܛܰܪ ܚܢܢ ܥܡ ܟܠܗ ܐܘܚܕܳܢܐ ܕܡܠܟܘܬܢ. ܘܒܝܘܡܐ ܕܕܳܢܚܝ݂ܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܫܡܫܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܢܶܫܬܘܶܐ ܥܡܗܘܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܫܡܰܝܳܢܝ̣ܬܐ܆ ܒܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܫܡܝ݂̈ܥܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܗܠܝܢ ܟܬܰܒ ܩܘܣܛܰܢܛܝ̣ܢܳܘܣ ܡܠܟܐ ܙܟܝܐ ܠܘܬܗ ܕܣܒܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܕܢܨܠܐ ܥܠ ܡܠܟܘܬܗ.

ܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ  ܩܫܝ̈ܫܐ ܓܕܰܫ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܟܕ ܟܢܝܫܝܢܢ ܠܘܬܗ܆ ܐܢܐ ܡܺܝܟܳܐܝܠ܆ ܘܡܪܝ ܝܰܗܒ܆ ܘܡܪܝ ܫܶܡܥܘܢ܆ ܘܡܪܝ ܬܳܐܘܡܰܐ܆ ܘܡܪܝ ܐܽܘܠܳܐ܆ ܘܡܪܝ ܛܳܒܳܐ܆ ܘܡܪܝ ܒܽܘܣܝܳܢܐ܆ ܘܡܪܝ ܕܳܢܺܝܐܝܠ܆ ܘܡܪܝ ܝܰܘܣܶܦ܆ ܘܡܪܝ ܐܝ̣ܣܚܳܩ܆ ܘܡܪܝ ܫܳܐܙܝ̣܆ ܘܡܪܝ ܐܘܠܘܓ܆ ܘܡܪܝ ܒܪ ܫܡܶܫ܆ ܘܡܪܝ ܚܰܒܝ̣ܒ܆ ܘܡܪܝ ܓܘ̣ܠܐ܆ ܘܡܪܝ ܡܘܫܐ܆ ܘܡܪܝ ܒܪ ܚܕ ܒܫܰܒܐ܆ ܘܡܪܝ ܕܽܘܡܝܳܢܐ܆ ܘܡܪܝ ܣܝ̣ܠܘ̣ܢܐ܆ ܘܡܪܝ ܛܝ̣ܛܳܘܣ܆ ܘܡܪܝ ܐܰܢܕܪܝܳܐ܆ ܘܡܪܝ ܒܪ ܒܳܥܘ̣ܬ܆ ܘܡܪܝ ܗܳܒܶܝܠ܆ ܘܡܪܝ ܐܶܫܰܥܝܐ܆ ܘܡܪܝ ܝ̣ܘܚܰܢܢ ܣܳܒܐ܆ ܘܡܪܝ ܛܘܒܺܝܢ܆ ܘܡܪܝ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ܆ ܘܡܪܝ ܩܕܳܠܐ܆ ܘܡܪܝ ܐܶܣܛܶܦܰܢܳܘܣ܆ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܚܘܬܐ ܟܕ ܟܢܝܫܝܢ܆ ܐܰܦܝ̣ܣܢܳܝܗܝ ܕܢܐܡܪ ܠܢ ܡܠܬܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܗܢܐ ܥܝܳܕܐ܆ ܕܝܳܬܶܒ ܗ̣ܘܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܬܫܒ̈ܚܬܐ ܕܨܦܪܐ܆ ܘܡܩܰܪܶܒ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܕܚܘ̣ܝܳܠܐ ܠܐܚ̈ܐ. ܘܫܰܪܝ ܣܒܐ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܠ ܫܒܝ݂ܚܘܬܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܘܥܠ ܒܝܫܬܗ ܘܡܰܪܝܪܘܬܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܘܟܕ ܣܓܝ ܐܰܓܰܪ ܗ̣ܘܐ ܣܒܐ ܒܡܠܬܗ܆ ܒܚܝܠܐ ܦܰܣܩܗ̇ ܠܡܠܬܗ܆ ܟܕ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܫܰܟܠ̱ܠܐ ܗܘܳܬ݀. ܘܡܶܢܫܶܠܝ ܐܶܬܚܛܶܦ ܪܥܝܢܗ܆ ܘܰܐܓܰܪ ܐܝܟ ܫܥܐ ܚܕܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܣܒ̈ܐ ܒܐܪܥܐ ܚܳܝܪܝܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܘܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܣܒ̈ܐ ܕܡܰܡܪܰܚ ܗ̣ܘܐ܆ ܕܰܢܪܝ݂ܡ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܗ ܒܣܒܐ. ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܟܡܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܟܢܝ݂ܫܝ݂ܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܒܐܪܥܐ ܚܳܝܪܝ݂ܢ ܗ̣ܘܘ. ܝ̣ܠܦܘ ܗ̣ܘܘ ܓܝܪ ܕܘܒܳܪܐ ܡܢܗ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܡܛܠ ܕܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̣ܘܘ ܘܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܐܶܬܪܰܒܝܘ ܗ̣ܘܘ. ܘܟܕ ܣܓܝ ܒܫܶܬܩܐ ܩܰܘܝ݂܆ ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܣܒ̈ܐ ܐܡܪܚ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܡܗ. ܝܠܦܘ ܗ̣ܘܘ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܢܶܣܝܳܢܐ܆ ܡܛܠ ܕܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܟܕ ܟܢܝ݂ܫܝܢ ܗ̣ܘܘ ܩܕܡܘܗܝ ܕܣܒܐ܆ ܡܶܬܚܛܶܦ ܗ̣ܘܐ ܪܥܝܢܗ ܥܕܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܘܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ܆ ܠܐ ܡܰܪܦܶܐ ܗ̣ܘܐ ܠܐܢܫ ܕܢܶܥܘܠ ܠܩܕܡܘܗܝ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܡ̣ܢ ܐܰܢܰܢܩܺܝ.

ܘܟܕ ܥܕܢܐ ܣܓܝܐܐ ܟܰܬܰܪ܆ ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬ ܢܦܫܗ ܕܡܰܥ. ܗܝܕܝܢ ܫܰܪܺܝܬ ܐܢ̇ܐ ܡܝܟܐܝܠ ܕܶܐܒܥܶܐ ܡܢܗ܆ ܘܐܟܡ̇ܢ ܕܰܩܢܶܐ ܗܘܺܝܬ ܦܪܗܣܝܐ ܨܝܕ ܣܒܐ. ܐܦܝ̣ܣܬܗ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܚܘܬܐ܆ ܕܢܐܡܪ ܠܢ ܥܠܬܐ ܕܟܪܝܘܬܗ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܣܒܐ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܡܕܰܡܰܥ܆ ܫܰܪܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܢ: ܕܰܚܙܺܝܬ ܩܶܢܳܐ ܕܝܘܢܐ܆ ܘܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܳܬܗ̇ ܚܘܝܐ ܚܕ ܙܥܘܪܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܐ̱ܚܪܬܐ ܢܦܰܩ ܦܰܪܘܓܐ. ܘܡܶܢܫܶܠܝ ܚܶܘܝܐ ܗ̇ܘ ܙܥܘܪܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܕܰܗܘܳܐ ܬܰܢܝ̣ܢܳܐ ܪܒܐ܆ ܘܰܗܦܰܟ ܠܩܶܢܐ ܕܰܢܦܰܩ ܗ̣ܘܐ ܡܢܗ. ܘܰܠܦܰܪܘܓܐ ܒܪ ܙܘܓܗ ܕܢܶܛܪܘܕ ܨܳܒܶܐ ܗ̣ܘܐ܆ ܘܠܐܡܗ ܕܰܢܚܰܒܶܠ ܒܳܥܶܐ ܗ̣ܘܐ. ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܐܡܗ܆ ܠܡܰܚܣܶܢ ܐܶܬܦܰܠܛܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܦܘܡܐ ܕܝܠܗ܆ ܟܕ ܡܪ̈ܺܝܛܳܢ ܐܶܒܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܡܝ̣ܬ ܗ̇ܘ ܚܶܘܝܐ܆ ܘܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܟܰܪܣܗ ܚܘܰܘ̈ܳܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܙܥܘܪ̈ܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܫܟܚܝܢ ܗ̣ܘܘ ܕܢܰܟܘܢ ܠܡܕܡ. ܘܗܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܩܐܡ ܠܥܠ ܡܢܗܘܢ܆ ܘܰܠܒܝ̣ܟ ܫܒܛܐ ܕܢܘܪܐ ܒܐܝܕܗ܆ ܘܰܡܩܰܛܶܠ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝ̣ܕܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܢ ܩܕܝ̣ܫܐ: ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܐ ܐܘ ܒܢܝ̈܆ ܕܥܬܝ̣ܕ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܰܢܩܝ̣ܡ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܥܕܬܐ. ܐܠܐ ܡܪܢ ܐܝܟ ܫܘܘܕܝܗ܆ ܠܐ ܡܰܗܡܶܐ ܒܗ̇ ܒܡܪܥܝܬܗ. ܐܠܐ ܢܣܝ݂ܦܝ̣ܘܗܝ ܠܬܰܢܝ̣ܢܐ ܗ̇ܘ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܐ܆ ܥܡ ܟܠܗ ܝܠܕܐ ܕܝܠܗ. ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܩܠܝ̣ܠ܆ ܐܰܥܝ̣ܪ ܗ̣ܘܐ ܫܓܘܫܝܐ ܐܰܪܝܳܘܣ ܒܥܕܬܐ܆ ܘܪܕܘܦܝܐ ܪܒܐ ܐܩܝܡ ܥܠ ܪ̈ܥܘܬܐ ܫܪܝܪ̈ܐ. ܗܕܐ ܕܐܢ ܐܶܫܬܰܥܶܝܗ̇܆ ܥܡܠܐ ܪܒܐ ܗܳܘܶܐ ܠܫܡܘ̈ܥܐ. ܘܒܕܓܘܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܩܠܝ̣ܠ ܦܩܰܕ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܩܘܣܛܰܢܛܝ̣ܢܳܘܣ܆ ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܥܡ ܡܠܦܢ̈ܐ ܘܝܚܝ̣ܕܝ̈ܐ܆ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܕܥܠܬܐ. ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܟܠܗܘܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ.

ܐܠܐ ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܥܒܪ ܠܡܠܬܐ܆ ܕܩܕܡ ܫܪܒܐ ܗܢܐ ܣܳܡܢܰܢ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܗ̣ܘܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܢܶܒܢܶܐ ܥܕܬܐ. ܐܶܬܡܰܠܰܟ ܗ̣ܘܐ ܒܗ ܒܣܒܐ܆ ܘܐܝܟ ܕܒܓܶܠܝܳܢܐ ܐܘܕܥܗ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܣܠܶܩ ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܫܒܘܥܐ ܕܩܝܛܐ܆ ܐܝܟ ܕܢܚܙܐ ܠܣܒܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܗܘܢ ܡܬܚܰܫܒܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܕܢܶܚܒܫܘܢ ܢܦܫܗܘܢ ܒܗ ܒܫܒܘܥܐ܆ ܘܠܐ ܢܦܩܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܟܽܘܪ̈ܚܰܝܗܘܢ. ܘܡ̣ܢ ܕܝ̣ܬܒܘ ܘܶܐܬܥܢܝ݂ܘ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܩܠܝ̣ܠ܆ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ: ܕܚܘܫܒܐ ܐܝܬ ܠܢ܆ ܐܢܗܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܠܗܐ܆ ܕܢܦܪܘܫ ܕܘܟܬܐ ܘܢܣܝ݂ܡ ܫܬܐܣܬܐ ܕܥܕܬܐ ܚܕܰܬܐ. ܐܠܐ ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܕܐܠܘ ܡܨܝܐ ܕܬܶܚܬܘܢ ܥܡܢ܆ ܕܝܬܝ̣ܪ ܡܰܨܠܰܚ ܗ̣ܘܐ ܐܠܗܐ ܠܣܘܥܪܢܐ ܒܨܠܘ̈ܬܟܘܢ. ܝܕܥܝܢܢ ܓܝܪ܆ ܕܟܠ ܡܐ ܕܬܶܫܶܐܠܘܢ ܡ̣ܢ ܡܪܢ ܝܳܗܒ ܠܟܘܢ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܐܰܦܝ̣ܣܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܢܶܚܘܬ ܗܫܐ ܥܡܟܘܢ ܠܐ ܡܶܫܟܚܝܢܢ܆ ܡܛܠ ܕܫܒܘܥܐ ܗ̣ܘ. ܘܰܕܢܶܫܪܶܐ ܫܒܘܥܐ ܐܘ ܩܢܘܢܗ܆ ܠܐ ܘܳܠܶܐ. ܐܠܐ ܐܝܙܓܕܐ ܐܳܬܶܐ ܠܘܬܟ܆ ܚܕ ܡ̣ܢ ܡܠܐܟ̈ܐ. ܘܗ̣ܘ ܡܳܫܰܚ ܥܡܟ ܫܬܐܣܬܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܘܢܶܪܫܘܡ ܟܠܗ ܒܢܝܢܗ̇. ܗܕܐ ܕܐܦ ܐܢ̱ܬ ܡܦܳܣ ܐܢ̱ܬ ܒܗ̇. ܘܒܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܥܠܰܘ̈ܬܐ ܡܣܰܝ̈ܒܳܬܐ ܡܰܣܩܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܘܕܒ̈ܚܐ ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܡܬܩܪܒܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܘܩܝ̈ܢܬܐ ܕܓܘܕܦܐ ܥܡ ܙܡܳܪ̈ܐ ܢܕܝ̈ܕܐ ܡܚܰܕܝܰܝ̈ ܠܣܛܢܐ܆ ܘܪܶܩܕܐ ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܘܶܐܫܳܕ ܕܡܳܐ ܡܰܪܓܙܳܢܐ ܕܩܕܡ ܦܬܟܪ̈ܐ ܛܢ̈ܦܐ܆ ܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ܆ ܕܒܗ̇ ܟܠ ܙܢܝ̈ܢ ܕܛܢܦܘ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܫܬܡ̈ܥܢ ܗܘܝ̈܆ ܡܕܒܚܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܢܬܬܣܝ̣ܡ܆ ܘܐ̱ܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܢܫܬܰܡܫܘܢ܆ ܘܩ̈ܠܐ ܕܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܒܗ̇ ܢܶܣܩܘܢ ܘܩܝ̈ܢܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܗ̇ ܢܶܫܬܰܡ̈ܫܳܢ. ܘܗ̇ܝ ܕܡܢܩܕܝܡ ܕܘܟܬܐ ܗܘܳܬ݀ ܕܚܛܝ̣ܬܐ܆ ܬܗܘܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܒܗ̇ ܢܶܬܦܰܠܚ ܘܒܗ̇ ܢܫܬܰܡܫ܆ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܩܕܝܫܐ ܦܪܝ݂ܩ ܒܕܡܗ ܕܝܫܘܥ ܡܠܟܐ ܙܟܝܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܨܠܘ ܥܠܝ ܟܠܟܘܢ ܘܰܒܥܰܘ ܡ̣ܢ ܡܪܢ܆ ܕܗܠܝܢ ܕܶܐܡܰܪܬܘܢ ܗܟܢܐ ܢܶܫܬܰܡ̈ܠܝܢ.

ܘܩܡ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܢܚܶܬ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܶܐܬܠܰܘܝ̣ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܐܚܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܒܝܬ ܨܠܘܬܐ. ܘܫܰܠܶܡ ܐܢܘܢ܆ ܘܰܫܪܳܐ ܐܢܘܢ ܕܢܗܦܟܘܢ ܠܟܘܪ̈ܚܰܝܗܘܢ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܚܕܐ ܕܥ݂ܠ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܡܫܰܐܠ ܗ̣ܘܐ ܠܐܢܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܠܝ̣ܪ̈ܝܩܘ ܕܥܕܬܐ ܘܐܦ ܡ̣ܢ ܚܐܪ̈ܐ܆ ܕܬܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܟܢܝ݂ܫܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܕܰܐܝܕܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܢܶܒܥܶܐ ܕܘܟܬܐ ܕܢܶܒܢܶܐ ܒܗ̇ ܥܕܬܐ؟ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪܘ ܬܠܬ ܘܐܪܒܥ ܕܘܟ̈ܝܬܐ܆ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܫܬܶܩ ܥܕܡܐ ܠܠܠܝܐ. ܘܟܕ ܗܘܰܝ̈ ܬܠܬ ܫܥܝ݂̈ܢ ܒܠܠܝܐ܆ ܩܡ ܩܕܝܫܐ ܘܰܫܩܰܠ ܚܘܛܐ ܕܡܫܘ݂ܚܬܐ ܒܐܝܕܗ܆ ܘܰܢܦܰܩ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܩܶܠܳܝܬܗ. ܘܗܐ ܡܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ ܐܬܚܙܝ̣ ܩܕܡܘܗܝ܆ ܒܕܡܘ̣ܬ ܥܠܝܡܐ ܒܢܰܚ̈ܬܐ ܚܘܪ̈ܐ܆ ܘܰܩܪܶܒ ܘܰܫܐܶܠ ܫܠܡܗ ܕܩܕܝ̣ܫܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܫܰܐܠܗ ܕܡܳܢܘ ܐܝܬܝܟ؟ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܠܐܟܐ: ܐܢܐ ܗ̣ܘ ܕܶܐܫܬܰܕܪܶܬ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܕܶܐܚܰܘܶܐ ܠܟ ܕܘܟܬܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܘܐܶܠܒܘܟ ܥܡܟ ܡܫܘ݂ܚܬܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܡܪܝ ܗܰܠܶܟ ܩܕܡܝ ܠܐܝܟܐ ܕܦܳܩܶܕ ܐܢ̱ܬ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܶܬܪܗܶܒ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܡ݂ܢ ܚܙܘܗ ܕܪܘܚܢܐ܆ ܡܛܠ ܕܙܒܢܝ݂̈ܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܐܫܬܘܝ̣ ܗ̣ܘܐ ܠܗ܆ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܗ̣ܘܐ ܥܡܗܘܢ ܒܦܪܗܣܝܐ ܕܠܐ ܕܶܚܠܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܙܰܠ ܩܕܡܘܗܝ ܡܠܐܟܐ ܥܕܡܐ ܠܒܝܬ ܦܬܰܟܪ̈ܐ ܕܰܐܢܛܝܰܟܳܘܣ ܪܫܝ̣ܥܐ܆ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܗܕܐ ܗ̣ܝ ܕܘܟܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܰܠܒܰܟ ܥܡܗ ܚܘ̣ܛܐ ܕܡܫܘܚܬܐ܆ ܘܰܡܫܰܚ ܟܠܗܝܢ ܫܬܐܣܝ̈ܗ̇܆ ܘܦܰܠܶܓ ܒܢܝܳܢܝ̈ܗ̇.

ܒܗ ܓܝܪ ܒܗܢܐ ܙܰܒܢܐ ܐܶܬܳܐ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܡܝ̣ܠܘܣ. ܘܟܕ ܚܙܳܝܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܫܰܪܝ ܒܒܶܢܝܳܢܗ̇ ܕܥܕܬܐ܆ ܚܰܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܐܬܡܠܝ̣. ܘܝ̣ܙܶܦ ܬܠܬܡܐܐ ܕܝ݂ܢܪ̈ܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܬܓܪ̈ܐ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܗ܆ ܘܝܰܗܒ ܐܢܘܢ ܒܘܪܟܬܐ ܒܒܢܝܢܐ ܕܥܕܬܐ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܥܡܗ ܡܕܡ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܚܘܛܪܐ ܘܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܣܠܶܩ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܘܢܺܐܙܰܠ ܠܡܕܢܚܐ ܠܡܰܘܬܒܗ. ܣܠܶܩ ܗ̣ܘܐ ܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ܆ ܘܶܐܬܟܰܢܫܰܬ݀ ܟܠܗ̇ ܐܚܘܬܐ ܕܢܶܬܒܰܪܟܘܢ ܡ̣ܢ ܡܪܝ ܡܝ̣ܠܘܣ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܫܰܠܶܡܘ ܠܚܕܕ̈ܐ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܣܒܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ: ܕܰܫܠܳܡ ܠܟ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܕܠܐ ܢܳܣܶܒ ܐܢ̱ܬ ܒܐܦ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܢܳܚܶܬ ܐܢ̱ܬ ܠܡܕܢܚܐ܆ ܘܡܰܟܶܣ ܐܢ̱ܬ ܠܗ ܠܦܰܦܰܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܰܥܒܝ݂ܕ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܡܕܢܚܐ܆ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܠܗܘܢ ܒܘܨܳܪ̈ܘܗܝ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܩܒܠ ܠܡܰܟܣܳܢܘܬܟ ܘܠܰܛܢܳܢܟ ܕܒܕܶܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ܆ ܡܣܳܡ ܒܪܝܫܐ ܡܩܒܠ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ.

ܗܝܕܝܢ ܦܰܢܝ̣ ܠܗ ܡܪܝ ܡܝ̣ܠܘܣ: ܕܰܫܠܳܡ ܠܟ ܣܒܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ܆ ܕܰܚܙܰܝܬܳܝܗܝ ܠܚܘܝܐ ܠܝ̣ܛܐ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܬܬܙܺܝܥ ܥܠ ܥܕܬܐ܆ ܘܶܐܬܒܰܩܺܝܬ ܒܣܰܘܦܳܢܗ ܘܒܐܒܕܢܐ ܕܝܠܕܘ̈ܗܝ ܠܝ̈ܛܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ: ܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܝܳܕܥܰܬ ܐܳܚܝ܆ ܕܗܢܐ ܚܙܘܐ ܐܬܚܙܝ̣ ܠܝ؟ ܗܝܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܪܝ ܡܝ̣ܠܘܣ: ܗ̇ܘ ܕܰܓܠܳܐ ܠܟ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝ܆ ܗ̣ܘ ܐܰܘܕܥܰܢܝ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܣܒܐ: ܛܘ̣ܒܝܟ ܐܚܘܢ ܡܪܝ ܡܝ̣ܠܘܣ܆ ܕܰܩܪܶܒ ܙܒܢܐ ܕܒܗ ܡܶܬܢܰܩܶܐ ܐܢ̱ܬ ܒܰܐܬܪܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ܆ ܒܕܡܘ̣ܬ ܦܘܠܘܣ ܡ̣ܢ ܐܝ̈ܕܝ ܢܐܪܘܢ. ܬܰܟܶܣ ܕܝܢ ܠܪ̈ܫܝܥܐ܆ ܘܬܰܣܗܶܕ ܬܡܢ ܥܠ ܡܪܟ܆ ܘܬܶܣܰܒ ܟܠܝ̣ܠ ܙܟܘܬܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܡܝ̣ܠܘܣ ܡܦܳܣ ܗ̣ܘܐ ܒܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ ܣܒܐ ܙܗܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܕܰܗܘܳܐ ܠܘܬܢ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ܆ ܝܰܗܒ ܫܠܡܐ ܠܣܒܐ ܘܠܟ̣ܠܗ̇ ܐܚܘܬܐ. ܘܰܢܦܰܩܢܰܢ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ܆ ܘܫܰܡܶܫܢܢ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܨܠܝ̣ܢܢ܆ ܘܫܰܠܶܡܢܳܝܗܝ ܟܕ ܒܳܟܶܝܢܢ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܢ: ܕܨܠܘ ܥܠܝ ܕܶܐܫܬܘܶܐ ܕܶܐܚܙܶܝܟܘܢ ܩܕܡ ܡܪܢ. ܡܛܠ ܕܒܗܠܝܢ ܚܝ̈ܐ܆ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܐ ܕܬܘܒ ܠܐ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܝ. ܘܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܐܬܬܥܝ̣ܩܘ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܶܐܫܬܪܝ ܘܰܢܚܶܬ ܡ̣ܢ ܨܐܕܝܢ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ: ܚܘܪܘ ܒܢܝ̈ ܒܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܬܠܝ̣ܛܐ ܠܒܝ݂ܒܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܡܣܰܪܗܶܒ ܟܕ ܡܠܶܐ ܚܕܘܬܐ܆ ܕܢܐܙܠ ܢܶܚܰܫ ܚܠܦ ܡܪܗ!

ܟܕ ܕܝܢ ܢܚܶܬ ܡܪܝ ܡܝ̣ܠܘܣ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܒܝܬ ܐܳܪ̈ܳܡܳܝܐ܆ ܥ݂ܠ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܦܰܦܰܐ ܩܰܬܘ̣ܠܝ̣ܩܐ. ܘܡ̣ܢ ܕܰܚܙܳܝܗܝ܆ ܩܰܪܶܒ ܠܗ ܡܰܟܣܳܢܘܬܐ ܥܠ ܫܪ̈ܒܐ ܕܡܕܡ ܡܕܡ܆ ܕܠܐ ܫܦܝܪ ܡܕܰܒܰܪ ܗ̣ܘܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܰܢܝ̣ ܠܗ ܦܬܓܡܐ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ̈ܝ ܠܗ ܡ̣ܢ ܩܕܝܫܐ: ܕܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܠܡ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܠܝ؟ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܪܝ ܡܝ̣ܠܘܣ: ܫܰܐܶܠ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܢܰܠܦܳܟ. ܘܣܝ̣ܡ ܗ̣ܘܐ ܕܝܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܨܐܕܘܗܝ ܕܦܰܦܰܐ܆ ܘܰܐܪܝ̣ܡ ܐܝܕܗ ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܡܰܠܶܠ ܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܡܝ̣ܠܘܣ ܟܕ ܟܳܐܶܐ ܒܗ ܒܦܰܦܰܐ: ܐܘ ܓܒܪܐ ܡܪܢܝܐ܆ ܠܡܪܟ ܡܳܚܶܐ ܐܢ̱ܬ؟ ܘܠܳܛܗ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܩܒܠ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ܆ ܘܝ̣ܒܶܫ ܣܛܪܗ ܕܝܡܝ̣ܢܐ: ܘܬܘܒ ܠܐ ܩܒܠ ܚܘܠܡܢܐ.

ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܡܝ̣ܠܘܣ ܪܕܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܐܬܪܗ܆ ܘܥܳܒܶܕ ܗ̣ܘܐ ܬܘܠܡܳܕܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܟ ܫܠܝ̣ܚܐ ܒܟܠ ܐܬܪ ܕܡܳܛܶܐ ܗ̣ܘܐ܆ ܘܚܘܠܡܢ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܥܳܒܶܕ ܗ̣ܘܐ ܡܪܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܶܬܳܐ ܠܐܬܪܗ܆ ܐܬܩܰܛܪܰܓ ܩܕܡ ܡܰܪܙܒܳܢܐ ܕܐܬܪܐ ܡ̣ܢ ܡܓܘ̈ܫܐ܆ ܕܗܐ ܠܡ ܡܰܥܡܶܕ ܠܟܠܗ ܐܬܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܦܩܰܕ ܕܢܶܣܪܘܢܳܝܗܝ ܘܢܰܝܬܘܢܝܗܝ ܠܩܕܡܘܗܝ. ܘܰܐܝܬܝܘ݂ܗܝ ܩܕܡܘܗܝ܆ ܟܕ ܐܣܝ̣ܪ̈ܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܓܠܘܗܝ ܒܦܪ̈ܙܠܐ. ܘܟܪܝ݂ܟܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ ܡܓܘ̈ܫܐ ܘܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ: ܘܡܩܰܛܪܓܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܕܗܢܐ ܚܰܪܳܫܐ ܐܥܡܕܗ ܠܟܠܗ ܐܬܪܢ܆ ܘܰܐܗܦܶܟ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢ ܘܠܰܒ̈ܢܳܬܢ ܡܢܢ. ܗܝܕܝܢ ܫܰܐܠܗ ܗ̇ܘ ܠܝ̣ܛܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܕܒܦܘܩܕܢܐ ܕܡܢܘ̣ ܡܥܡܕ ܐܢ̱ܬ ܠܡܓܘ̈ܫܐ ܘܠܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ؟ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܐܢܐ ܒܰܩܛܝ̣ܪܐ ܠܐܢܫ ܠܐ ܕܳܒܰܪ ܐ̱ܢܐ. ܝܘܠܦܢܗ ܕܡܪܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܬܳܢܶܐ ܐ̱ܢܐ܆ ܘܗ̣ܢܘܢ ܒܨܒܝܢܗܘܢ ܥܳܡܕܝܢ. ܘܐܦ ܠܟ܆ ܐܢܗܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܦܠܘܚ ܠܐܠܗܐ ܚܝܐ ܘܬܰܪܦܶܐ ܠܛܘܥܝܝ ܕܝܘܠܦܢܟ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܡܰܥܡܶܕ ܐ̱ܢܐ ܠܟ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܰܥ ܗܠܝܢ ܗ̣ܘ ܡܰܪܙܒܳܢܐ ܠܐ ܣܰܝܒܰܪ܆ ܐܠܐ ܠܒܶܫ ܪܘܓܙܐ ܘܚܡܬܐ܆ ܘܩܡ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܆ ܘܰܫܡܰܛ ܣܝܦܗ ܙܥܘܪܐ ܡ݂ܢ ܥܰܛܡܗ܆ ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܡ̣ܢ ܒܣܬܪܗ܆ ܘܬܰܠܚܗ ܠܟܠܗ ܣܛܪܗ. ܘܩܡ ܬܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܗܢܐ ܪܫܝ̣ܥܐ܆ ܘܰܫܡܰܛ ܐܦ ܗ̣ܘ ܣܟܝ̣ܢܐ ܕܬܪܝܢ ܦܘܡܝ̈ܗ̇܆ ܘܰܡܚܳܐ ܠܩܕܝܫܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡܘܗܝ܆ ܡ̣ܢ ܥܰܛܡܗ ܘܥܕܡܐ ܠܚܰܕܝܗ. ܘܒܗܢܐ ܙܢܐ ܗܘܳܐ ܟܘܠܳܠܗ ܕܗܢܐ ܐܬܠܝ̣ܛܐ. ܗܝܕܝܢ ܦܰܢܝ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ܆ ܟܕ ܗ̣ܘ ܢܰܦܝ̣ܠ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܘܐܡ̣ܪ: ܥܠ ܕܒܚܕ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܡܚܰܝܬܘܢܳܢܝ ܒܪܘܓܙܐ ܒܝ̣ܫܐ ܕܝܠܟܘܢ܆ ܡܣܝ̣ܦ ܠܟܘܢ ܡܪܢ ܠܰܡܚܳܪ ܒܗܢܐ ܥܕܢܐ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܚܕܕ̈ܐ. ܗܘܬ݀ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡ݂ܪ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܠܰܡܚܳܪ ܒܗ ܒܗ̇ܘ ܥܕܢܐ܆ ܪܟܶܒܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܢܰܚܫܝ݂ܪܐ. ܘܗܐ ܥܪܳܕܬܐ ܚܕܐ ܐܬܚܰܙܝܰܬ݀ ܠܗ̇ ܩܕܡܝܗܘܢ܆ ܘܰܪܕܰܦܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܬܪܗ̇܆ ܚܕ ܡ̣ܢ ܗܢܐ ܓܒܐ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܡ̣ܢ ܓܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܰܡܬܰܚܘ ܗ̣ܘܘ ܩܫ̈ܬܬܗܘܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܘܰܐܗܦܶܟܘ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܚܕ ܠܘܩܒܠ ܚܕ܆ ܘܰܫܕܰܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ܆ ܘܰܒܠܰܥܘ ܒܓܶܐܪ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܚܕܕ̈ܐ܆ ܟܕ ܠܰܥܪܳܕܬܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܛܗ̇. ܘܰܢܦܰܠܘ ܡ̣ܢ ܪ̈ܰܟܫܗܘܢ܆ ܘܶܐܬܬܒܰܪ̈ܝ ܩܶܫ̈ܬܳܬܗܘܢ. ܘܫܶܠܡܰܬ݀ ܒܗܘܢ ܡܠܬܗ ܕܢܒܝܐ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܣܰܝܦܗܘܢ ܢܶܥܘܠ ܒܠܒܗܘܢ܆ ܘܩܶܫ̈ܬܳܬܗܘܢ ܢܶܬܬܰܒܪ̈ܳܢ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܐܬܥܰܦܝ̣ ܒܐܝ̣ܩܪܐ ܪܒܐ܆ ܘܩܒܠ ܟܠܝ̣ܠܐ ܕܙܟܘܬܐ܆ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܣܒܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܐܶܬܰܘ ܕܝܢ ܬܓܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܬܡܢ܆ ܘܶܐܫܬܰܥܝ̣ܘ ܠܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ.

ܙܕܩ ܕܝܢ ܕܐܦܠܐ ܗ̇ܝ ܢܰܪܦܶܐ܆ ܕܗܘܬ݀ ܒܐܝܕܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ. ܗܘܳܐ ܠܗ ܓܝܪ ܚܘܫܒܐ ܠܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒܙܒܢ܆ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ݀ ܒܗ̇ ܩܒܘܬܐ ܥܠ ܛܘܪ̈ܝ ܩܰܪܕܘ. ܐܝܟ ܕܢܨܠܐ ܘܰܢܦܝ݂ܣ ܠܡܪܢ܆ ܕܰܢܚܰܘܶܝܘܗܝ ܟܶܘܐܠܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܗܘܬ݀ ܚܠܰܦܬܐ ܠܥܠܡܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܐܝܟ ܕܰܢܦܝ̣ܣܝ݂ܘܗܝ ܕܢܺܐܙܰܠ ܥܡܗ ܠܬܡܢ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܐܢܐ ܗܫܐ ܕܺܐܙܰܠ ܥܡܟ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܐ. ܐܢ̱ܬ ܕܝܢ ܠܐ ܬܶܬܥܰܘܰܟ܆ ܗܳܘܶܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܨܒܝܢܟ. ܗܐ ܡܫܕܪ ܡܪܢ ܥܡܟ ܡܠܐܟܐ: ܘܗ̣ܘ ܡܚܰܘܶܐ ܠܟ ܕܘܟܬܐ ܕܶܐܬܛܰܡܪܰܬ݀ ܒܗ̇ ܟܶܘܐܠܐ. ܘܡܰܘܫܶܛ ܐܝܕܗ ܒܠܒܗ̇ ܕܐܪܥܐ܆ ܘܡܣܩ ܠܟ ܡܢܗ̇ ܕܰܦܳܐ ܚܕ ܐܝܟ ܕܠܒܘܪܟܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܩܡ ܘܶܐܙܰܠ ܠܬܡܢ. ܘܟܕ ܡܰܛܝ̣ ܠܫܦܘ̈ܠܝ ܛܘܪܐ܆ ܗܐ ܡܠܐܟܐ ܡܗܠܟ ܗ̣ܘܐ ܥܡܗ. ܘܪܳܕܶܐ ܗ̣ܘܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܥܕܡܐ ܠܕܘܟܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܶܬܒܰܠܥܰܬ݀ ܩܒܘܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܚܰܘܝܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܗܕܐ ܗ̣ܝ ܕܘܟܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܬܬܣܝ̣ܡܰܬ݀ ܩܒܘܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܨܰܠܝ̣ ܩܕܝܫܐ ܘܰܐܦܝ̣ܣ ܠܡܪܢ܆ ܕܢܬܠ ܠܗ ܚܕ ܩܝܣܐ ܡܢܗ̇ ܕܩܒܘܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܠܒܘܪܟܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܫܬܟܚ ܕܰܦܳܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܩܕܝ̣ܫܐ܆ ܘܫܰܩܠܗ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܩܕܝܫܐ܆ ܕܢܶܒܢܶܐ ܕܝܪܐ ܬܡܢ܆ ܐܝܟ ܕܬܶܣܰܩ ܒܗ̇ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܡܪܢ. ܘܛܰܥܢܗ ܩܕܝܫܐ ܠܕܰܦܐ ܗ̇ܘ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܒܚܕܘܬܐ ܠܘܬ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܘܥܠ ܠܘܬܗ ܠܦܶܥܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܳܡܰܪ ܗ̣ܘܐ ܒܗ܆ ܘܚܰܘܝܗ ܕܩܒܠ ܡܪܢ ܒܥܘܬܗ܆ ܘܐܦ ܕܶܐܬܚܰܘܝܰܬ݀ ܠܗ ܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ܆ ܘܕܝܰܗܒ ܠܗ ܕܰܦܐ ܡ̣ܢ ܩܒܘܬܐ. ܘܫܰܩܠܗ ܣܒܐ ܠܩܝܣܐ ܗ̇ܘ܆ ܘܫܰܠܡܗ ܠܐܪܙܐ ܗ̇ܘ ܕܡܰܓܪܰܬ݀ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܕܶܐܬܥܒܶܕ ܠܡ ܠܫܢܰܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܆ ܕܰܟܒܰܪ ܢܚܙܘܢ ܘܢܶܕܚܠܘܢ܆ ܘܢܬܦܢܘܢ ܡ̣ܢ ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܕܪ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܩܕܡܝ̈ܐ܆ ܕܶܐܬܟܪܶܙ ܗ̣ܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܛܘܦܢܐ. ܘܰܫܩܰܠ ܡܢܳܬܐ ܡܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܰܦܐ ܣܒܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܘܥܰܒܕܗ ܨܠܝܒܐ ܘܣܳܡܗ ܒܩܶܠܳܝܬܗ. ܘܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܚ̈ܐ ܡܦܝ̣ܣ ܗ̣ܘܐ ܠܗ: ܕܰܠܡܰܢܘ ܡܰܘܪܶܬ ܐܢ̱ܬ ܠܗ ܠܨܠܝ̣ܒܐ؟ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܠܐ ܝܰܗܒܗ ܠܐܢܫ܆ ܐܠܐ ܛܰܡܪܗ ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ܆ ܘܐ̱ܢܫ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܕܘܟܬܗ.

ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒܢܳܐ ܗ̣ܘܐ ܘܐܩܝܡ ܬܡܢ ܕܝܪܐ ܚܕܐ ܪܒܬܐ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܘܰܐܦܝ݂ܣ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܕܢܺܐܙܰܠ ܗ̣ܘ ܘܟܠܗ̇ ܐܚܘܬܐ ܠܩܘܕܫܐ ܕܕܝܠܗ̇ ܕܕܘܟܬܐ. ܘܩܳܡ ܣܒܐ ܥܠ ܬܘܟܠܢܗ ܕܡܪܢ܆ ܘܥܡ ܐܚ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܘܶܐܙܰܠܘ ܥܡܗ. ܘܟܕ ܡܰܛܝ̣ܘ ܠܘܬ ܕܶܩܠܰܬ ܢܗܪܐ܆ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܣܒ̈ܐ ܕܥܡܗ ܡܗܰܠܟܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܡܫܰܡܫܝܢ ܥܕܢܐ ܥܠ ܣܶܦܬܗ ܕܕܶܩܠܰܬ܆ ܘܗܐ ܛܠܝܐ ܚܕ ܩܐܡ ܗ̣ܘܐ ܥܠ ܣܦܳܪ ܡܰܝ̈ܐ ܘܒܳܟܶܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܣܒܐ ܐܶܙܰܠ ܨܐܕܘܗܝ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܐܢ̱ܬ ܒܪܝ؟ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܒܳܟܶܐ ܐܢ̱ܬ؟ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܛܠܝܐ ܠܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܦܰܢܶܐ ܠܗ܆ ܐܠܐ ܡܨܰܠܶܦ ܗ̣ܘܐ ܢܦܫܗ ܒܟܐܦ̈ܐ܆ ܘܫܳܛܶܦ ܗ̣ܘܐ ܪܝܫܗ ܒܐܪܥܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܣܒܐ ܩܪܶܒ ܘܰܠܒܰܟ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܒܪܝ ܠܐ ܬܨܰܠܶܦ ܢܦܫܟ ܒܟܐܦ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܐܡ̣ܪ ܠܝ܆ ܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܐܢ̱ܬ؟ ܘܡܘܢ ܓܰܕܫܳܟ؟ ܕܠܡܐ ܡܫܟܚ ܐ̱ܢܐ ܕܶܐܥܰܕܪܳܟ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܛܠܝܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܐܝܟܢ ܡܫܟܚ ܐܢ̱ܬ ܕܰܬܥܰܕܪܰܢܝ؟ ܕܐܢܐ ܝܬܡܐ ܐܝ݂ܬܝ܆ ܘܐܒܐ ܠܝܬ ܠܝ. ܘܶܐܡܝ ܣܒܬܐ ܗ݂ܝ܆ ܘܠܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܬܦܠܘܚ. ܘܐܢܐ ܐܝ݂ܬܝ ܛܠܝܐ܆ ܐܟܡܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐ̱ܢܐ ܕܶܐܥܒܶܕ ܡܕܡ. ܘܢܶܦܩܶܬ ܐܢܐ ܘܐܚܝ ܕܩܰܫܝ݂ܫ ܡܶܢܝ܆ ܘܶܐܬܰܝܢܢ ܠܥܒܐ ܗܢܐ܆ ܕܢܶܦܣܘܩ ܩܠܝ̣ܠ ܩܝܣܐ܆ ܡܛܠ ܕܒܝܬܐ ܥܳܒܕܝ݂ܢܢ ܠܢ. ܘܶܐܬܺܝܬ ܥܡܗ܆ ܐܝܟ ܕܐܗܘܐ ܠܗ ܨܰܘܬܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܐܪܝܐ ܡ̣ܢ ܥܒܐ ܗܢܐ܆ ܘܫܰܒܩܰܢܝ ܠܝ ܕܐܝ݂ܬܝ ܙܥܘܪܐ܆ ܘܫܰܩܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܥܠܝܡܐ. ܘܠܰܒܟܗ ܒܦܘܡܗ܆ ܘܚܰܒܛܗ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ ܩܕܡܝ. ܘܰܦܬܰܚ ܦܘܡܗ ܘܠܰܒܟܗ ܒܰܩܕܳܠܗ܆ ܘܥ̣ܠ ܠܥܒܐ ܗܢܐ. ܘܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܰܐܘ ܐܩܛܘܠ ܢܦܫܝ ܒܟܐܦ̈ܐ܆ ܐܘ ܐܶܦܶܠ ܒܢܗܪܐ ܕܕܶܩܠܰܬ. ܕܗܐ ܡܶܫܬܰܢܰܩ ܐ̱ܢܐ܆ ܕܶܐܬܦܰܪܫܶܬ ܡ̣ܢ ܚܘܒܗ ܕܐܚܝ܆ ܘܕܡܶܬܥܰܗܰܕ ܐ̱ܢܐ ܕܐܝܟܢ ܗܘܳܐ ܩܛܠܗ܆ ܘܕܠܝܬ ܠܝ ܐ̱ܢܫ ܕܝܳܨܶܦ ܕܝܠܝ ܘܕܐܡܝ ܣܒܬܐ.

ܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܰܥ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܫܦܰܥ̈ܝ ܕܡܥܘ̈ܗܝ ܥܠ ܚܶܘܳܪ̈ܳܬܗ. ܗܝܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܣܒܐ ܠܛܠܝܐ ܗ̇ܘ: ܬܐ ܒܪܝ ܚܰܘܳܢܝ ܕܘܟܬܐ ܕܒܗ̇ ܥ̣ܠ ܐܪܝܐ ܗ̇ܘ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܛܠܝܐ ܐܶܙܰܠ ܩܕܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܚܦܝ݂ܛܐܝܬ ܟܕ ܒܳܟܶܐ܆ ܕܪܓܝܓ ܗ̣ܘܐ ܕܐܦܢ ܫܠܰܕܗ ܕܐܚܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܢܚܙܐ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܥܕܡܐ ܠܕܘܟܬܐ ܕܒܗ̇ ܪܒܝ݂ܥ ܗܘܐ ܐܪܝܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܪܝܐ ܟܕ ܫܡܰܥ ܩܠܢ܆ ܐܪܝ̣ܡ ܪܝܫܗ܆ ܘܰܚܙܰܝܢ ܠܥܠܝܡܐ ܗ̇ܘ ܟܕ ܡܬܝ̣ܚ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܪܝܐ ܐܬܬܙܝܥ܆ ܘܩܡ ܫܰܢܝ̣ ܡ̣ܢ ܕܘܟܬܗ. ܛܠܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܳܐ ܫܠܕܗ ܕܐܚܘܗܝ܆ ܪܗܶܛ ܢܦܰܠ ܥܠܝܗ̇ ܟܕ ܒܳܟܶܐ ܡܰܪܝ̣ܪܐܝܬ܆ ܘܠܐ ܙܥ ܡ̣ܢ ܐܪܝܐ ܗ̇ܘ. ܡܛܠ ܕܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘܐ ܒܢܦܫܗ: ܕܰܐܪܦܳܐ ܩܳܛܠ ܐܦ ܠܝ܆ ܘܠܐ ܐܶܬܦܪܶܫ ܡ̣ܢ ܐܚܝ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܒܪ ܫܥܬܗ ܩܪܶܒ ܨܝܕ ܫܠܕܐ܆ ܟܕ ܡܟܰܦܰܪ ܗ̣ܘܐ ܕܡܥܘ̈ܗܝ ܒܢܰܚ̈ܬܘܗܝ܆ ܡܨܰܒܰܥ ܗ̣ܘܐ ܕܝܢ ܟܠܗ ܚܕܝܗ ܕܣܒܐ ܒܕܡܥ̈ܐ܆ ܗ܆ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܗܟܢܐ ܡܨܰܒܥܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܢܰܚܬܰܝ̈ܗܘܢ ܒܕܡܥ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܪܝܘܬܐ܆ ܟܕ ܫܳܡܥܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܡܶܠܘ̈ܗܝ ܕܛܠܝܐ ܕܟܡܐ ܚܢܺܝ̈ܓܳܢ ܗ̣ܘܝ̈܆ ܘܚܳܙܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܫܠܕܗ ܕܥܠܰܝܡܐ ܟܕ ܪܰܡܝܐ܆ ܘܰܡܦܰܠܦܠܝ̣ܢ ܢܚ̈ܬܘܗܝ ܒܕܡܐ. ܘܚܳܪ ܩܕܝܫܐ ܒܟܠܗ ܓܘܫܡܗ ܕܥܠܝܡܐ܆ ܘܠܐ ܐܰܟܝ̣ܠ ܗ̣ܘܐ ܡܢܗ ܡܕܡ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܕܡܗ ܕܰܫܬܶܐ ܗ̣ܘܐ ܠܗ܆ ܘܰܫܚܳܬܗ ܕܝܡܝ̣ܢܐ ܕܰܫܩܺܝܠ ܗ̣ܘܐ ܡܢܗ̇ ܩܠܝܠ ܒܣܪܐ܆ ܡܚܶܐ ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ ܒܰܩܕܳܠܗ܆ ܘܐܝܟ ܕܒܣܟܝ̣ܢܐ ܚܪܝ݂ܫ ܗ̣ܘܐ. ܗܝܕܝܢ ܒܪ ܫܥܬܗ ܢܦܰܠ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܘܐܡ̣ܪ ܠܢ: ܐܚܝ̈ ܒܥܰܘ ܡ̣ܢ ܡܪܢ ܒܨܠܘܬܐ܆ ܕܢܰܦܢܶܝܘܗܝ ܠܥܠܝܡܐ ܗܢܐ ܠܚܝ̈ܐ܆ ܘܰܢܦܰܝܶܓ ܠܬܫܢܝܩܐ ܕܛܠܝܐ ܗܢܐ. ܘܣܡ ܪܝܫܗ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܓܶܢ̱ܒ ܫܠܕܐ ܗ̇ܝ܆ ܘܰܡܨܰܠܐ ܗ̣ܘܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܛܒܐ ܕܓܰܙܗ ܠܐ ܚܳܣܰܪ܆ ܪ̈ܚܡܝܟ ܡܪܝ ܐܰܦܝ݂ܣܘܟ ܥܠ ܛܠܝܐ ܒܪܗ̇ ܕܐܪܡܠܬܐ ܟܕ ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܐܰܦܝ݂ܣܳܟ. ܘܰܐܦܢܝ̣ܬܳܝܗܝ ܠܚܝ̈ܐ ܘܝܰܗܒܬܳܝܗܝ ܠܐܡܗ܆ ܘܰܐܥܒܰܪܬ ܕܶܡܰܥܬܐ ܡ̣ܢ ܥܝ̈ܢܝܗ̇. ܘܚܰܘܺܝܬ ܚܝܠܟ܆ ܘܰܐܦܢܺܝܬ ܠܛܠܝܐ ܠܝ̣ܕܰܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܡܳܛܝܳܐ ܒܐܝ̈ܕܝܟ ܐܦ ܗܫܐ ܡܪܝ܆ ܕܰܬܩܝ̣ܡ ܠܥܠܝܡܐ ܗܢܐ. ܠܘ ܡܛܠܬܝ ܕܝܠܝ ܚܰܠܳܫܐ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܛܠܝܐ ܗܢܐ ܕܶܐܬܦܪܶܫ ܡ̣ܢ ܐܚܘܗܝ܆ ܘܰܓܒܳܐ ܠܗ ܡܘܬܐ ܚܠܦ ܚܝ̈ܐ܆ ܘܡܛܠ ܐܪܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܡܣܟܢ̱ܬܐ ܕܐܡܗ܆ ܕܠܐ ܢܰܕܪܟܺܝܗ̇ ܕܘܘܢܐ ܥܠ ܕܘܘܢܐ. ܐܰܦܢܳܐ ܡܪܝ ܠܥܠܝܡܐ ܗܢܐ ܠܚܝ̈ܐ܆ ܕܢܶܫܬܰܒܰܚ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܢܶܬܦܢܘܢ ܛܥܝ̈ܐ ܠܣܓܕܬܐ ܕܝܠܟ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܥܡ ܨܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܦܬܰܚ ܥܠܝܡܐ ܗ̇ܘ ܥܝܢܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܠܐܚܘܗܝ ܟܕ ܪܡܶܐ ܥܠ ܚܕܝܗ܆ ܘܶܐܬܬܰܢܰܚ ܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ.

ܘܩܡ ܣܒܐ܆ ܘܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܕܰܫܡܰܥ ܨܠܘܬܗ. ܘܦܩܰܕ ܠܐܚ̈ܐ ܕܢܰܣܡܟܽܘܢܳܝܗܝ ܘܐܦ ܢܰܘܬܒܘܢܳܝܗܝ ܠܥܠܝܡܐ ܗ̇ܘ. ܘܰܩܪܶܒ ܩܕܝܫܐ ܘܝ݂ܬܒ ܠܘܬܗ܆ ܘܰܐܘܫܶܛ ܐܝܕܗ ܘܡܚܰܬܶܡ ܗܘܳܐ ܠܗܝܢ ܠܡܰܚܘ̈ܬܗ ܒܳܐܬܳܐ ܕܨܠܝܒܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܥܠܰܝܡܳܐ ܐܳܬܝ̈ܢ ܗܘܰܝ̈ ܕܶܡܥܰܘ̈ܗܝ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܣܒܐ: ܒܶܪܝ܆ ܠܐ ܬܶܕܚܰܠ܆ ܐܠܐ ܫܒܚ ܠܡܪܢ ܕܝܰܗܒ ܠܟ ܚܝ̈ܐ܆ ܕܐܚܘܟ ܗܢܐ ܠܐ ܢܶܫܬܰܘܚܰܕ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܡܰܠܶܠ ܗ݂ܘܐ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ. ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ: ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܕܟܕ ܐܶܬܩܰܛܠܶܬ ܡ݂ܢ ܐܪܝܐ܆ ܠܳܐܚܝ ܫܰܘܙܒܗ ܡܢܗ. ܘܟܕ ܐ̱ܢܫ ܨܐܕܝ ܠܝܬ ܗ̣ܘܐ܆ ܫܰܕܰܪ ܡܪܢ ܠܓܘܕܐ ܒܪܝܟܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܟܘܢ܆ ܘܰܒܥܰܝܬܘܢ ܡ݂ܢ ܡܪܢ ܘܰܦܢܺܝܬ ܠܚܝ̈ܐ. ܗܝܕܝܢ ܦܩܰܕ ܩܕܝܫܐ܆ ܕܢܶܣܒܘܢܳܝܗܝ ܘܢܰܦܩܘܢܳܝܗܝ ܡ݂ܢ ܥܒܐ. ܘܰܐܝܬܝܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܰܣܦܳܪ ܕܶܩܠܰܬ܆ ܘܰܐܫܺܝܓܘܗܝ ܒܡܝ̈ܐ܆ ܘܰܦܩܰܕ ܣܒܐ܆ ܘܰܐܝܬܝܘ ܠܗ ܡܫܚܐ ܕܒܘܪܟܬܐ ܕܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܥܡ ܐܚܐ: ܗ̇ܘ ܕܰܫܩܝ݂ܠ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܫܝܳܓܬܐ ܕܓܘܫܡܗ ܕܝܘܚܢܢ ܙܥܘܪܐ܆ ܘܡܰܫܚܗ ܠܨܰܘܪܗ ܘܠܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܰܫܚܳܬܗ. ܘܒܰܪܶܟ ܡܰܝ̈ܐ܆ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܕܢܶܫܬܶܐ. ܐܚܘܗܝ ܕܝܢ ܡܫܰܘܰܪ ܗ̣ܘܐ ܟܕ ܚܳܕܶܐ ܘܡܫܰܒܰܚ ܠܡܪܢ܆ ܘܡܢܰܫܶܩ ܗ̣ܘܐ ܠܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܘܠܢܰܚܬܝ̈ܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ.

ܓܒܪܐ ܕܝܢ ܚܕ ܪܳܥܝܳܐ ܩܐܡ ܗ̣ܘܐ ܠܗ̇ܘ ܓܰܒܗ ܕܕܶܩܠܰܬ܆ ܘܰܣܡܝ̣ܟ ܗ̣ܘܐ ܥܠ ܚܘܛܪܗ ܒܥܕܢܐ ܕܰܢܦܰܠ ܐܪܝܐ ܗ̇ܘ ܥܠ ܥܠܝܡܐ. ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܕܩܰܛܠܗ ܘܰܐܥܠܗ ܠܥܒܐ܆ ܘܰܚܙܳܐ ܕܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܐ̱ܢܫ ܨܐܕܘܗܝ ܐܠܐ ܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܙܥܘܪܐ. ܘܰܫܒܰܩ ܥܳܢ̈ܗ܆ ܘܰܪܗܶܛ ܒܚܺܐܦܐ ܘܶܐܙܰܠ ܥܕܡܐ ܠܘܩܒܠ ܩܪܝܬܗ ܕܗ̇ܘ ܥܠܝܡܐ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܶܫܟܰܚ ܐܶܠܦܐ܆ ܘܰܥܒܰܪ ܒܗ̇܆ ܘܐܘܕܥ ܒܩܪܝܬܐ ܡܕܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܩܪܝܬܐ ܕܢܐܬܘܢ ܢܥܰܦܘܢܳܝܗܝ ܠܥܠܝܡܐ ܗ̇ܘ܆ ܘܕܟܒܪ ܠܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܙܥܘܪܐ ܢܶܫܟܚܘܢܳܝܗܝ ܒܚܝ̈ܐ܆ ܘܳܐܬܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܣܝ̈ܦܐ ܘܰܒܢܰܝܙ̈ܟܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܰܘ ܘܰܡܛܰܘ ܠܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܐܝܟܐ ܕܚܰܘܝ̣ ܐܢܘܢ ܪܥܝܐ܆ ܘܰܚܙܰܘ ܠܓܘܕܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܓܒܰܝ̈ܐ܆ ܘܠܥܠܝܡܐ ܟܕ ܝܳܬܶܒ ܒܝܢܬܗܘܢ܆ ܘܰܫܠܝ̣ܚ܆ ܘܰܦܪܝ݂ܣܐ ܥܠܘܗܝ ܓܘ̣ܠܬܐ ܒܠܚܘܕ܆ ܘܰܫܕܶܝܢ ܢܚ̈ܬܘܗܝ ܩܕܡܘܗܝ ܘܰܡܦܰܠܦܠܝ̣ܢ ܒܕܡܐ܆ ܡܫܰܐܠܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܠܐܚܘܗܝ ܘܠܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܕܐܝܟܐ ܐܶܫܟܰܚܬܘܢܳܝܗܝ؟ ܗܝܕܝܢ ܬܰܢܺܝ ܠܗܘܢ ܐܚܐ ܗ̇ܘ ܙܥܘܪܐ ܟܠܗ ܫܪܒܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܪܶܒܘ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ܆ ܘܶܐܬܒܰܩܝ̣ܘ ܒܨܰܘܪܗ ܕܰܚܪܝ̣ܫ ܗ̣ܘܐ. ܘܰܚܙܰܘ ܐܦ ܠܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܰܫܚܳܬܗ ܕܰܐܟܝ̣ܠܳܐ ܗܘܬ݀܆ ܘܠܐ ܢܳܦܶܩ ܗ̣ܘܐ ܡܢܗ̇ ܕܡܐ. ܘܡܚܕܐ ܢܦܰܠܘ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܘܡܢܰܫܩܝ̣ܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ܆ ܘܡܶܬܕܰܡܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܰܚܙܰܘ ܘܰܫܡܰܥܘ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܚܢ̈ܦܐ ܗ̣ܘܘ܆ ܘܡܢܗܘܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܚܢ̈ܦܐ ܕܝܢ ܬܡܰܗܘ ܘܐܡܪܝܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܢܝܢ ܗܘܰܝܢ ܐܠܘܠܐ ܚܙܰܝܢ ܒܥܝܢܝ̈ܢ܆ ܕܡܶܫܟܚܳܐ ܗܘܬ݀ ܕܢܺܚܶܐ ܡܝܬܐ. ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܝܢ ܚܳܕܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܩܕܝ̈ܫܐ ܐܝܟ ܡܰܫܪܝ݂ܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ. ܚܢܦ̈ܐ ܕܝܢ ܡܶܬܝܰܐܒܝܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܕܐܡܬܝ ܢܶܫܬܘܘܢ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܠܡܥܡܘܕܝ̣ܬܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܗ̣ܘܘ: ܘܳܝ ܠܢ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܢܝ̣ܢ ܗܘܰܝܢ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܐܡܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܢ: ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ. ܘܰܡܦܺܝܣܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܚܢ̈ܦܐ ܠܚܕ ܡ̣ܢ ܐܚ̈ܐ ܕܠܐ ܢܶܥܒܪܘܢ܆ ܥܕܡܐ ܕܢܶܥܠܘܢ ܠܩܪܝܬܗܘܢ. ܡܶܬܟܰܚܕܝܢ ܗ̣ܘܘ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܣܒܐ܆ ܕܠܗ ܢܦܝ݂ܣܘܢ ܥܠܗܕܐ. ܝܰܩܺܝܪܐ ܗܘܳܬ݀ ܓܝܪ ܚܙܳܬܗ܆ ܘܰܫܒܝ݂ܚ ܗ̣ܘܐ ܦܰܪܨܘܦܗ. ܘܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܐ̱ܢܫ ܕܚܳܙܶܐ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ܆ ܕܠܐ ܢܳܟܶܦ ܗ̣ܘܐ ܒܚܘܫܒܗ ܡܢܗ܆ ܘܡܶܬܪܗܶܒ ܗ̣ܘܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡܘܗܝ.

ܗܝܕܝܢ ܦܩܰܕ ܗ̣ܘܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܕܢܶܛܥܢܘܢܳܝܗܝ ܠܥܠܝܡܐ ܗ̇ܘ܆ ܘܢܰܥܠܘ̣ܢܳܝܗܝ ܠܩܪܝܬܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܚܢܢ ܠܡ ܥܒܪܝܢܢ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ ܕܩܰܪܕܘ܆ ܠܬܡܢ ܓܝܪ ܩܪܳܬܰܢ ܥܠܬܐ ܕܢܺܐܙܰܠ. ܗܝܕܝܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܟܠܗܘܢ ܩܪܶܒܘ ܘܰܒܥܰܘ ܡܢܗ܆ ܕܬܡܢ ܠܡ ܥܒܪܝܬܘܢ ܕܶܩܠܰܬ ܒܩܪܝܬܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܡܪܢ ܡܛܰܝܶܒ ܠܢ ܡܕܡ ܕܥܒܪܝܢܢ ܒܗ. ܘܟܕ ܚܙܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܛܦܝ݂ܣ ܠܗܘܢ܆ ܩܪܶܒܘ ܐܦ ܚܢ̈ܦܐ ܘܒܳܥܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܡܢܗ ܘܐܡܪܝܢ: ܐܒܘܢ܆ ܝܳܕܥܝܢܢ ܒܫܪܪܐ܆ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܫܪܝܪܐ. ܐܠܐ ܡܦܝܣܝܢܢ ܠܩܕܝ̣ܫܘܬܟܘܢ܆ ܕܬܶܥܠܘܢ ܠܩܪܝܬܢ. ܨܳܒܶܝܢܢ ܕܝܢ܆ ܕܡܢܟܘܢ ܢܩܒܠ ܪܘܫܡܐ ܕܡܥܡܘ̣ܕܝ̣ܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܚܙܳܐ܆ ܕܶܐܬܦܬܰܚ ܠܗ ܬܪܥܐ ܪܒܐ ܕܰܡܠܶܐ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ܆ ܩܡ ܒܪ ܫܥܬܗ ܒܚܰܕܘܬܐ ܪܒܬܐ܆ ܘܗܰܠܶܟ ܕܢܺܐܙܰܠ ܥܡܗܘܢ܆ ܗ̣ܘ ܘܥܡ ܟܠܗ̇ ܓܘܕܐ ܕܐܚ̈ܐ. ܘܛܰܥܢܘܗܝ ܠܥܠܝܡܐ ܗ̇ܘ܆ ܘܰܐܪܡܝܘܗܝ ܥܠ ܚܡܳܪܐ ܕܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܥܡܗܘܢ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̣ܘܐ ܕܢܗܰܠܶܟ. ܘܩܰܕܶܡܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ  ܗ̇ܢܘܢ܆ ܘܰܐܘܕܰܥܘ ܒܩܪܝܬܐ ܡܕܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܟܕ ܫܡܰܥܘ܆ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܶܫ̈ܐ܆ ܣܒ̈ܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܐ܆ ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܰܚܙܰܐܘܗܝ ܠܰܥܠܰܝܡܐ ܗ̇ܘ ܕܰܪܟܝ̣ܒ ܥܠ ܚܡܳܪܐ܆ ܘܰܠܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܟܕ ܡܦܰܠܦܠܝ̣ܢ ܒܰܕܡܳܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܪܶܒ ܟܠܗܘܢ܆ ܘܰܢܦܰܠܘ ܩܕܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܘܰܡܢܰܫܩܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܡܫܰܒܚܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܠܐܠܗܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܕܝܘܡܢܐ ܐܫܬܘܝ̣ܢܢ ܕܢܶܣܥܪܺܝܗ̇ ܡܫܝܚܐ ܠܩܪܝܬܢ.

ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܣܒ̈ܐ ܒܗܘܢ ܝܳܕܥܰܝ̈ ܒܥܠܡܐ܆ ܕܒܳܟܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܩܕܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܕܘܳܝ ܠܢ ܕܰܐܦܶܩܢܰܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܒܰܣܪ̈ܝܩܳܬܐ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ܆ ܒܣܶܓ̈ܕܳܬܐ ܕܰܦܬܰܟܪܶܐ ܡܝ̈ܬܐ. ܥ̣ܠ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܠܩܪܝܬܐ ܘܦܰܩܶܕ ܐܢܘܢ: ܕܐܢܗܘ ܕܨܳܒܶܝܬܘܢ ܕܬܗܘܘܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ܆ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܩܰܕܶܡܘ ܥܩܘܪܘ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܗ̇ܘ. ܟܘܡܪܐ ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܩܳܥܶܐ ܗ̣ܘܐ: ܕܗܫܐ ܠܡ ܙܳܝܥܳܐ ܐܪܥܐ ܟܠܗ̇. ܘܟܕ ܥܰܩܪܘܗܝ ܠܟܠܗ ܒܝܬܐ܆ ܘܬܰܒܰܪܘ ܐܦ ܠܨܰܠܡܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܒܗ܆ ܘܫܰܩܠܘ̣ܗܝ ܠܟܠܗ ܨܶܒܬܗ ܘܠܩܝ̈ܣܘܗܝ ܣܳܡܘ ܥܠ ܢܘܪܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܟܘܡܪܐ܆ ܕܐܪܥܐ ܠܐ ܙܳܝܥܳܐ ܘܐܦܠܐ ܫܡܝܐ ܢܳܕܘ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܩܪܶܒ ܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܘܰܡܦܝ̣ܣ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܕܗܫܐ ܝܶܕܥܶܬ ܕܰܣܪܝ݂ܩܘ݂ ܦܬܰܟܪܐ܆ ܘܠܝܬ ܠܗ ܚܝܠܐ ܠܰܡܥܰܕܳܪܘ. ܐܠܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܐ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܫܘܬܟ܆ ܐܦ ܠܝ ܬܶܥܒܕܰܢܝ ܟܪܝܣܛܝܢܐ. ܘܚܠܦ ܕܦܶܠܚܶܬ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܘܥܶܡܠܶܬ ܥܡܠܐ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ܆ ܘܶܐܗܦܘܟ ܘܶܐܦܠܘܚ ܠܡܫܝܚܐ܆ ܕܐܝܬ ܒܗ ܚܝܠܐ ܠܰܡܥܰܕܳܪܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܳܠܚܝ̣ܢ ܠܗ ܬܪܝܨܐܝܬ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܰܥܡܕܗ ܩܕܝܫܐ ܥܡ ܟܠܗ ܥܡܐ. ܘܰܦܩܰܕ ܠܩܫܝ̣̈ܫܐ ܕܩܪܝܬܐ܆ ܕܢܐܨܦܘܢ ܕܝܠܗ ܘܕܰܢܡܰܠܘܢ ܠܗ ܡ̣ܢ ܥܕܬܐ ܟܠܗ ܣܘܢܩܢܗ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܘܡܪܐ ܒܥܳܐ ܡܢܗ ܕܩܕܝܫܐ ܕܢܶܬܬܰܠܡܰܕ ܠܗ܆ ܘܰܕܢܶܬܶܠ ܠܗ ܪܘܫܡܐ ܕܒܢܝ̈ ܩܝܳܡܐ. ܘܣܰܦܪܗ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ܆ ܘܰܟܬܰܒ ܠܗ ܐܠܦ ܥܠ ܠܘܚܐ܆ ܘܰܐܓܥܠܗ ܠܩܫܝܫܐ ܕܢܰܠܦܺܝܘܗܝ. ܘܰܗܘܳܐ ܬܡܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ܆ ܘܰܐܥܡܶܕ ܠܟܠܗܘܢ ܚܢ̈ܦܐ ܕܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ. ܘܡܰܠܶܠ ܥܡܗܘܢ ܡܠܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ܆ ܘܦܰܩܶܕ ܐܢܘܢ ܕܢܶܛܪܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܕܟܝܘܬܐ ܘܒܩܕܝ̣ܫܘܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܩܡ ܩܕܝ̣ܫܐ ܘܰܥܒܰܪ ܕܶܩܠܰܬ܆ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܕܰܒܢܳܐ ܗ̣ܘܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ. ܘܶܐܬܰܘ ܥܡܗ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܡܢܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܰܢܠܰܘܘܢܳܝܗܝ. ܘܥܠܝܡܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܦܳܪܶܩ ܗ̣ܘܐ ܡܢܗ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܟܕ ܡܦܝ݂ܣ ܠܗ ܕܥܡܗ ܢܗܘܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܦܰܩܶܕ ܗ̣ܘܐ ܠܗ܆ ܕܢܺܐܨܰܦ ܕܐܡܗ ܘܕܐܚܘܗܝ. ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܝܢ ܥܬܝ̣ܪ̈ܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܡܘܕܝܢ̈ܐ܆ ܐܦܝ̣ܣܘ݂ܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܕܚܢܢ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢܢ ܥܠܝܢ ܩܕܡ ܡܪܢ܆ ܕܝܳܨܦܝ̣ܢܢ ܕܐܡܗ ܘܕܐܚܘܗܝ܆ ܟܡܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܘܗ̣ܘ ܢܗܘܐ ܥܡܟ ܐܟܡܐ ܕܨܳܒܶܐ܆ ܘܰܢܨܰܠܐ ܥܠܝܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܕܒܪܗ ܩܕܝܫܐ ܠܥܠܝܡܐ ܗ̇ܘ ܥܡܗ.

ܘܡ̣ܢ ܕܫܰܡܠܝ̣ܘ ܩܘܕܫܐ ܕܕܝܪܐ܆ ܢܚܶܬ ܩܕܝܫܐ ܘܟܠܗ̇ ܐܚܘܬܐ ܥܡܗ܆ ܘܫܰܪܝ ܕܢܶܬܟܪܶܟ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܕܩܰܪܕܘ܆ ܘܕܢܰܥܡܶܕ ܚܢ̈ܦܐ܆ ܘܕܢܶܥܩܘܪ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܰܬ݀ ܠܩܪܝܬܐ ܕܒܰܫܦܘ̈ܠܰܝ ܛܘܪܐ܆ ܘܠܐ ܦܰܪܝ̣ܩܐ ܣܓܝ ܡ̣ܢ ܟܶܘܝܠܐ܆ ܘܰܫܡܗ̇ ܣܰܪܓܘ̣ܓܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܝ̣ܬܒ ܗ̣ܘܐ ܫܳܪܳܐܨܳܪ ܒܪ ܣܰܢܚܰܪܝ݂ܒ܆ ܟܕ ܥܪܰܩ ܡ̣ܢ ܢܝܢܘܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܰܒܢܳܐ ܒܗ̇ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܐܒܘܗܝ܆ ܘܣܳܓܶܕ ܗ̣ܘܐ ܠܗ. ܘܰܢܛܝ̣ܪ ܗ̣ܘܐ ܙܪܥܗ ܕܗܢܐ ܘܝܘܒܳܠܗ܆ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܗ̇ܘ܆ ܕܒܗ ܩܕܝܫܐ ܡܰܢܰܥ ܠܬܡܢ. ܫܡܝ݂ܥ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܥܠ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܰܣܥܰܪ ܗ̣ܘܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܗ̇ܢܘܢ܆ ܘܡܛܠܗܕܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܕܥܠ ܠܩܪܝܬܗܘܢ ܩܕܝܫܐ܆ ܢܦܰܩܘ ܠܩܘܒܠܗ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܩܒܠܘ̣ܗܝ܆ ܘܰܒܥܰܘ ܡܢܗ ܕܢܶܥܘܠ ܠܒܬܝ̈ܗܘܢ. ܘܥܰܠܘ ܠܒܬܝ̈ܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܣܒ̈ܐ ܕܥܡܗ ܘܗ̇ܘ ܥܠܝܡܐ ܕܰܚܝܳܐ܆ ܘܣܳܡܘ ܠܗܘܢ ܟܘܪ̈ܣܘܬܐ. ܘܫܰܪܝ ܩܕܝܫܐ ܕܢܰܪܡܶܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܙܪܥܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܕܝܘܠܦܳܢܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܕܢܰܚ ܢܘܗܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܒܪܥܝܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܫܳܡܥܝܢ ܗ̣ܘܘ ܡܠܦܢܘܬܗ. ܘܡܦܝܣܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܘܒܳܥܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܡܢܗ܆ ܕܠܐ ܢܫܰܢܶܐ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܶܬܶܠ ܠܗܘܢ ܪܘܫܡܐ ܕܡܥܡܘܕܝ̣ܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܒܥܳܐ ܩܕܝܫܐ ܕܘܟܬܐ ܐܝܟ ܕܢܶܒܢܶܐ ܒܗ̇ ܥܕܬܐ. ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܚܰܘܝ̣ܘ ܠܗ ܒܝܬܐ ܫܦܝܪܐ ܕܰܡܨܰܒܰܬ ܒܢܝܢܗ. ܘܥ݂ܠ ܘܰܦܪܰܫ ܒܗ ܕܘܟܬܐ܆ ܘܐܩܝܡ ܒܗ̇ ܡܕܒܚܐ܆ ܘܰܡܫܰܚ ܐܶܣܰܘ̈ܗܝ ܘܡܕܒܚܗ ܒܡܫܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܛܰܝܶܒ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܬܫܡܫܬܐ ܕܡܥܡܘ̣ܕܝ̣ܬܐ܆ ܘܩܰܪܶܒ ܐܢܘܢ ܩܕܝܫܐ ܠܟܠܗܘܢ܆ ܘܰܬܢܳܐ ܥܠܝܗܘܢ ܣܝܡ ܐܝ̣ܕܐ܆ ܘܰܐܥܡܶܕ ܐܢܘܢ ܒܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܚܐܪ̈ܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗܘܢ ܘܠܟܠܗ̇ ܩܪܝܬܗܘܢ. ܘܰܥܒܰܕܘ ܥܐܕܐ ܪܒܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ܆ ܘܡܠܦ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ ܥܝܳܕ̈ܐ ܘܛܟ̈ܣܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ܆ ܘܡܦܰܩܶܕ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܶܬܠܘܢ ܒܢܝ̈ܗܘܢ ܠܒܝܬ ܝܘܠܦܢܐ܆ ܘܫܳܗܰܪ ܗ̣ܘܐ ܥܡܗܘܢ ܟܕ ܡܠܦ ܠܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ.

ܘܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܡܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܚܬܐ ܚܕܐ܆ ܘܣܓܝ ܪܚܝ݂ܡܐ ܗܘܬ݀ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܒܡܪܕܝܬܐ ܕܕܡܐ ܬܠܬ ܫܢܝ̈ܢ. ܘܗܟܢܐ ܡܫܰܦܠܐ ܗܘܬ݀ ܒܗܢܐ ܟܘܪܗܢܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ݀ ܕܬܩܘܡ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝܗ̇܆ ܐܠܐ ܡܶܛܥܰܢ ܛܳܥܢܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ̇. ܗܝܕܝܢ ܒܥܬ݀ ܡ̣ܢ ܐܚܝ̈ܗ̇܆ ܕܢܐܡܪܘܢ ܠܩܕܝܫܐ ܕܬܥܘܠ ܠܩܕܡܘܗܝ. ܠܐ ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ ܥܶܡܕܰܬ ܗܘܬ݀܆ ܐܡܪܐ ܗܘܬ݀ ܓܝܪ ܒܚܘܫܒܝ̈ܗ̇܆ ܕܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܚܘܬ ܠܡܰܥܡܘ̣ܕܝ̣ܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܥܰܠܘ ܐܚܝ̈ܗ̇ ܘܰܐܘܕܥܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܡܛܠܬܗ̇܆ ܦܩܰܕ ܕܬܶܥܘܠ ܠܩܕܡܘܗܝ. ܘܟܕ ܥܶܠܰܬ݀܆ ܩܥܝܐ ܗܘܬ݀ ܘܐܡܪܐ: ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܐܬܪܚܡܥܠܝ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܳܐ ܛܘܪܦܗ̇ ܘܰܫܚܝ݂ܩܘܬܗ̇܆ ܦܩܰܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܰܠܒܝ̣ܟܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ̇܆ ܕܰܢܩܰܪܒܘܢܗ̇ ܠܘܬܗ. ܘܟܕ ܐܶܬܩܰܪܒܰܬ݀ ܨܐܕܘܗܝ܆ ܦܫܰܛ ܐܝܕܗ ܠܘܬܗ̇ ܘܚܰܬܡܗ̇ ܒܐܬܐ ܕܨܠܝ̣ܒܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ ܘܐܡ̣ܪ: ܐܢ̱ܬܬܐ ܡܰܐܣܶܐ ܠܟܝ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܥܡ ܡܠܬܗ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܐܶܬܟܰܠܝܬ݀ ܡܰܪܕܝ̣ܬܐ ܕܕܡܗ̇܆ ܘܠܝܘܡܐ ܕܒܬܪܗ ܐܰܥܡܕܗ̇. ܘܫܰܢܝ̣ ܡ̣ܢ ܬܡܢ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ܆ ܟܕ ܐܓܥܠ ܐܢܘܢ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ. ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܝܢ ܥ݂ܠ ܠܐܬܪܐ ܕܩܰܪܕܘ ܓܰܘܳܝܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܰܢܬܰܠܡܶܕ ܠܚܢ̈ܦܐ.

ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܥܒܰܕ ܡܐܬܝ̣ܬܗ ܕܢܗܦܘܟ ܠܕܝܪܗ܆ ܘܶܐܬܡܰܛܝ̣ ܠܕܶܩܠܰܬ ܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ. ܘܶܐܣܬܰܩܒܰܠ ܠܘܬ ܩܰܣܛܪܐ ܕܒܝܬ ܙܒܕܝ܆ ܘܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܐܠܦܐ ܒܗ̇ܘ ܓܒܐ ܕܒܗ ܩܳܝܡܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ. ܘܰܐܪܡܝ݂ ܐܝܕܗ ܣܒܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܘܣܡ ܥܠ ܟܰܬܦܗ ܕܗ̇ܘ ܛܠܝܐ ܕܶܐܚܰܕ ܡ̣ܢ ܦܘܡܗ ܕܐܪܝܐ܆ ܕܫܡܗ ܗ̣ܘܐ ܠܥܙܪ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܰܢܝܶܗ ܗ̣ܘܐ܆ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܕܢܰܚܡܗ ܗ̣ܘܐ. ܘܫܰܪܝ ܕܰܢܗܰܠܶܟ ܥܠ ܡܝ̈ܐ܆ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܥܠܝܡܐ: ܦܣܰܥ ܥܡܝ ܥܠ ܡܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܡܰܛܝ̣ܘ ܥܕܡܐ ܠܰܡܨܰܥܬܗ ܕܕܶܩܠܰܬ܆ ܗܦܰܟ ܗ̣ܘܐ ܘܚܪ ܠܒܣܬܪܗ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܚܙܳܐ ܥܣܪܐ ܣܒ̈ܐ ܠܒܝ݂̈ܒܐ ܒܢܝ̈ ܕܡܘ̣ܬܗ ܕܪܳܕܶܝܢ ܒܬܪܗ܆ ܘܫܪܟܐ ܦܳܫ ܠܗܘܢ ܒܰܡܚܝ̣ܠܘܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ: ܕܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܐܶܬܠܰܒܒܘ ܘܰܐܡܣܰܪܘ ܥܠ ܡܘܬܐ. ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ܆ ܟܕ ܬܟܝ݂ܠܝ݂ܢ ܥܠ ܡܠܬܗ܆ ܫܰܪܝ̣ܘ ܕܢܗܰܠܟܘܢ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܒܚܝܠܗ ܕܡܪܢ܆ ܘܒܦܘܩܕܢܐ ܕܣܒܐ. ܘܡ̣ܢ ܕܰܥܒܰܪܘ ܗ̣ܘܘ ܟܠܗܘܢ܆ ܥܰܠܘ ܗ̣ܘܘ ܘܰܫܐܶܠܘ ܒܫܠܡܗ ܕܣܒܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܐܦ ܕܩܠܝ̣ܪ̈ܝܩܘ ܟܠܗܘܢ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܬܟܰܣܝܰܬ݀ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢ̱ܬܗ. ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܕܝܢ ܕܰܡܝ̣ܟܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܒܐܠܦܐ ܕܡܥܒܪܬܐ܆ ܘܗ̣ܢܘܢ ܚܙܘ ܘܶܐܫܬܰܥܝ̣ܘ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܗܘܰܝ̈.

ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܘܕܥ ܠܐܦܣܩܘܦܐ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ܆ ܕܢܶܣܩܘܢ ܠܡ ܦܪ̈ܣܝܐ܆ ܘܢܰܚܬܘܢ ܠܩܕܝܫܘܬܟܘܢ ܒܫܶܒܝܐ܆ ܘܐܢ̱ܬ ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܐ ܬܩܰܒܠܘܢ ܟܠܝ̣ܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܥܠ ܛܘܪ̈ܰܝ ܡܳܕܰܝ. ܘܗܘܬ݀ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ܆ ܟܰܢܶܫ ܫܳܒܘܪ ܡܠܟܐ ܚܝܠܘ̈ܬܗ܆ ܕܢܐܬܐ ܘܢܐܚܘܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܰܟܒܰܫ ܠܩܰܣܛܪܐ ܕܒܝܬ ܙܰܒܕܰܝ܆ ܘܰܐܦܶܩ ܡܢܗ ܐܝܟ ܥܣܪܐ ܐܠܦܝ̈ܢ ܢܦ̈ܫܢ ܒܫܶܒܝܐ܆ ܘܥܡ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܶܐܬܟܰܠܰܠܘ ܐܦܣܩܘܦܐ ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܠ ܛܘܪ̈ܰܝ ܡܳܕܰܝ. ܕܫܪܟܐ ܕܝܢ ܪ̈ܦܰܝܳܐ ܟܦܰܪܘ܆ ܘܰܐܘܬܶܒ ܐܢܘܢ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܕܡܳܕܳܝ̈ܐ. ܘܗܐ ܢܛܝ̣ܪܐ ܡܥܰܪܬܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܗܠܝܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ.

ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܘܕܥ ܠܐܦܣܩܘܦܐ܆ ܩܡ ܐܶܙܰܠ ܘܐܚ̈ܐ ܥܡܗ. ܘܠܒܬܪܗ ܕܝܰܘܡܐ܆ ܫܰܪܝ ܕܢܶܥܒܰܪ ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܥܰܪ̈ܒܳܝܐ. ܘܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܚܕ ܡܫܰܡܗܐ ܒܝܬ ܥܰܪ̈ܒܳܝܐ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܩܕܝܫܐ ܠܬܡܢ܆ ܘܚܙܳܐ ܠܛܳܥܝܘܬܗܘܢ ܕܟܡܐ ܣܶܓܝܰܬ݀. ܘܰܬܪܰܨ ܗ̣ܘܐ ܩܕܝܫܐ ܘܣܒ̈ܐ ܕܥܡܗ܆ ܘܥ̣ܰܠܘ ܠܗܝܟܠܐ ܗ̇ܘ ܕܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܗ̣ܘܘ ܟܠܗܘܢ ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ܆ ܘܥܰܠܘ ܥܡܗ ܟܕ ܚܳܕܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܠܚܕܕ̈ܐ: ܕܗܐ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܐܶܬܰܘ ܕܢܶܦܠܚܘܢ ܠܐܠܗܝ̈ܢ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܰܦܶܩ ܨܠܝ̣ܒܐ ܕܩܝܣܐ ܕܰܬܠܶܐ ܗ̣ܘܐ ܒܰܩܕܳܠܗ܆ ܘܣܳܡܗ ܠܘܬ ܨܠܡܐ ܗ̇ܘ. ܐܶܣܬܚܶܦ ܘܰܢܦܰܠ ܥܠ ܦܣܝ̣ܠܬܐ܆ ܘܶܐܬܬܒܰܪ ܟܠܗ ܨܒܬܗ. ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܰܘ܆ ܐܶܬܪܗܶܒܘ ܘܗܘܘ ܒܕܚܠܬܐ. ܘܰܐܦܝ̣ܣܘ ܠܩܕܝ̣ܫܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܓܒܪܐ܆ ܫܡܝ݂ܥ ܗ̣ܘܐ ܠܢ ܥܠ ܪܒܘܬ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܟ܆ ܘܥܠ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܶܐܣܬܥܰܪ̈ܝ ܒܐܝܕܝ̈ܟ܆ ܘܗܫܐ ܗܐ ܚܳܙܶܝܢܢ ܡܢܐ ܥܒܰܕܬ ܠܐܠܗܬܢ. ܡܦܺܝܣܝ̣ܢܢ ܠܟ ܕܬܶܥܒܶܕ ܠܢ ܟܘܡܪ̈ܐ ܠܐܠܗܟ܆ ܘܰܢܟܰܗܶܢ ܟܠܢ ܠܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ.

ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܰܘܪܶܟ ܣܓܝ܆ ܥܒܰܪܢܰܢ ܠܐܠܦܐ ܕܡܠܬܢ܆ ܟܕ ܡܰܘܕܥܝ݂ܢܢ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܥܬܝ̣ܕܝܢ ܕܢܶܦܓܥܘܢ ܒܬܫܥܝ̣ܬܐ ܗܕܐ܆ ܕܐܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܚܠܡܐ ܥܒܰܪܢܰܢ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪ̈ܝ ܒܫܪܒܐ ܗܢܐ܆ ܟܕ ܐܰܪܦܝ̣ܢܢ ܚܘܠܡܢܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ ܥܡ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܕܶܐܣܬܥܰܪ̈ܝ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܘܥܡ ܬܘܠܡܳܕܐ ܕܥܰܪ̈ܒܳܝܐ ܕܐܝܟܢ ܗܘܳܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܣܰܪܗܶܒ ܗܘܐ ܠܢ܆ ܕܢܟܬܘܒ ܘܰܢܫܰܕܪܺܝܗ̇ ܠܬܫܥܝܬܗ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܡܛܠ ܗܟܢ ܩܠܝ̣ܠ ܡ̣ܢ ܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܣܡܢܢ ܒܬܫܥܝܬܗ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠܬܐ܆ ܣܳܡܢܰܢ ܩܕܡܝ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܝܬܐ ܘܐ̱ܚܪ̈ܝܬܐ ܩܕܡܝ̈ܬܐ. ܐܝܟ ܫܪܒܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܬ ܐܰܪܝܳܘܣ܆ ܕܟܕ ܢܒܰܥܘ ܠܢ ܫܪ̈ܒܐ ܕܩܰܕܝ݂ܡܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ܆ ܐܰܪܦܝ̣ܢܳܝܗܝ ܟܕ ܠܐ ܡܫܰܡܠܰܝ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܫܳܐܠܝܢܢ ܥܘܕܪܢܐ ܕܨܠܘ̈ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܣܒܐ ܒܪܝܟܐ ܥܡ ܣܒ̈ܐ ܬܡܝ̈ܗܐ ܕܥܡܗ܆ ܩܳܪܒܝ̣ܢܢ ܕܢܬܠ ܫܘܠܡܐ ܠܫܰܪܒܗ ܕܪܫܝܥܐ ܐܰܪܝܳܘܣ ܘܕܢܶܨܚܳܢ̈ܐ ܕܐܬܠܝ̈ܛܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܟܕ ܐܦ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܦܳܣܝ݂̈ܩܬܐ ܕܢܶܟܬܘܒ ܡܬܡܰܨܥܝ݂ܢܢ.

ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܫܟܶܒ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܦܰܦܰܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܗ̣ܘܐ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܒܝܬ ܦܳܪ̈ܣܳܝܐ. ܘܩܡ ܗ̣ܘܐ ܒܬܪܗ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܨܰܒܳܥ̈ܐ܆ ܓܒܪܐ ܚܝܠܬܢܐ ܘܣܗܕܐ ܠܒܝ̣ܒܐ܆ ܘܰܓܠܶܐ ܐܦ̈ܐ ܒܗܝܡܢܘܬܗ܆ ܕܠܚܰܪܬܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܐܰܣܗܶܕ ܣܗܕܘܬܐ ܛܒܬܐ ܘܫܦܝܪܬܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܚܰܘܪܐ ܛܒܐ ܠܡܪܥܝܬܗ. ܒܝܘܡܐ ܕܟܘܠܳܠܗ ܕܶܐܬܟܰܠܰܠܘ ܥܡܗ ܡܐܐ ܘܬܠܬܐ ܟܗ̈ܢܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܒܢܝ̈ ܩܝܳܡܗ. ܘܗܫܐ ܢܶܫܒܘܩ ܠܫܪܒܗ ܕܐܬܠܝܛܐ ܗܢܐ. ܘܟܕ ܦܩܰܕ ܗ̣ܘܐ ܡܠܟܐ ܙܟܝܐ ܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܣ܆ ܕܢܶܬܟܰܢܫܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ܆ ܐܶܬܒܥܝ̣ ܗ̣ܘܐ ܕܢܶܣܰܩ ܐܦ ܗ̣ܘ ܫܡܥܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܦܳܪܶܣ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܬܡܨܝ̣ ܕܢܶܣܰܩ܆ ܫܕܪ ܬܪܝܢ ܡ̣ܢ ܬܠܡܝ̣̈ܕܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܶܬܡܰܛܝ̣ܘ ܠܘܩܒܠ ܥܘܡܪܐ܆ ܣܠܶܩܘ ܕܢܶܬܒܰܪܟܘܢ ܡܢܗ ܕܣܒܐ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܐܚܘܬܐ. ܘܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܥܣܪܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܚܪܶܫ ܗܘܰܝ̈ ܐܕܢܘ̈ܗܝ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ܆ ܒܐܘܪܚܐ ܓܕܰܫ ܠܗ ܓܕܫܐ ܘܶܐܬܚܪܶܫ. ܘܟܕ ܐܶܬܒܰܪܰܟܘ ܡ̣ܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܫܰܐܶܠ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܚܘܠܡܢܗ ܕܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܩܬܘܠܝ̣ܩܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܩܪܳܐ ܠܗ̇ܘ ܕܰܚܪܶܫ ܐܕܢܘ̈ܗܝ܆ ܘܚܰܬܡܗ ܒܐܬܐ ܕܨܠܝ̣ܒܐ ܥܠ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܐܕܢܘ̈ܗܝ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܫܰܢܝ ܡܢܗ ܟܐܒܐ܆ ܘܬܶܩܢܰܬ݀ ܗܘܬ݀ ܡܰܫܡܰܥܬܗ܆ ܘܫܳܡܰܥ ܗ̣ܘܐ ܦܫܝ݂ܩܐܝܬ. ܘܡܶܬܕܰܡܰܪ ܗ̣ܘܐ ܩܫܝܫܐ ܗ̇ܘ ܕܶܐܬܚܠܶܡ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܗ̣ܘ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܫܡܝ݂ܥ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܡܕܡ ܡܛܠ ܐܕܢܘ̈ܗܝ܆ ܗ̣ܘ ܩܰܪܶܒ ܠܗ ܐܣܝܘܬܐ ܫܡܝ݂ܥ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܬܡܝ̈ܗܬܐ ܕܓܒܪܐ. ܘܒܬܪ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܐܶܬܥܰܬܰܕܘ ܘܰܚܙܰܩܘ܆ ܕܢܐܙܠ̱ܘܢ ܠܟܢܘܫܝܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܥܡ ܩܫܝ̈ܫܐ ܗܠܝܢ. ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܬܘܒ ܐܶܬܒܥܝ݂ ܗ̣ܘܐ ܠܟܢܘܫܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܰܫܠܶܡ ܗ̣ܘܐ ܟܠܗ ܡܡܠ̱ܠܐ ܘܰܕܪܳܫܳܐ ܕܥܠ ܫܪ̈ܒܝ݂ܢ ܫܪ̈ܒܝ̣ܢ܆ ܗܝܕܝܢ ܐܦ ܒܶܗܬܬܗ ܕܰܐܪܝܳܘܣ ܛܢܦܐ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ݀ ܓܠܝܐܝܬ. ܘܡܛܠ ܙܒܢܐ ܕܠܐ ܐܰܪܝ̣ܟ܆ ܡܰܪܦܶܝܢܰܢ ܫܪ̈ܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ.

ܐܠܐ ܗܝܕܝܢ ܫܳܒܘܪ ܦܳܪܣܳܝܐ ܡܶܬܚܰܝܰܠ ܗ̣ܘܐ ܕܢܥܘܠ ܒܬܚܘܡܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ܆ ܘܰܥܒܰܪ ܕܶܩܠܰܬ ܕܢܐܬܐ ܗ̣ܘܐ ܠܢܨܝܒܝ̣ܢ. ܘܰܫܠܰܚ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܘܪ̈ܝܫܳܢܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ: ܕܩܘܡ ܐܢ̱ܬ ܘܐܚ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܥܘܠܘ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܚܝܠܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܫܠܰܚ ܠܗܘܢ: ܕܒܚܝܠܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܫܒܘܪ ܠܡܶܚܣܰܢ ܠܡܕܝܢ̱ܬܟܘܢ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܬܟܬܘܫܗ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ ܕܥܡܟܘܢ܆ ܒܫܠܡܐ ܕܠܐ ܬܰܟܬܘܫܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܝܳܗܒܝܬܘܢ܆ ܘܡܢܗ̇ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܫܰܢܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܐܠܐ ܨܠܘ ܘܰܒܥܰܘ ܡ̣ܢ ܡܪܢ܆ ܕܬܶܬܦܰܠܛܘܢ ܒܫܠܡܐ ܡܢܗ ܕܗܢܐ ܐܪܝܐ. ܠܢ ܕܝܢ ܣܳܦܶܩ ܠܢ ܫܘܘܕܝܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܕܰܡܦܰܨܶܐ ܠܢ ܡ̣ܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ. ܒܬܪ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܩܠܝ̣ܠ ܝܘ̈ܡܳܬܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܚܰܝܠܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܘܰܫܪܳܐ ܥܠ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܟܕ ܢܳܦܩܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܦܪ̈ܣܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܢܶܒܙܘܢ ܘܢܰܝܬܘܢ ܠܗܘܢ ܣܝܒܪܬܐ܆ ܐܶܣܬܰܩܒܰܠܘ ܠܘܩܒܠ ܥܘܡܪܐ ܚܡܫܡܐܐ ܓܒܪ̈ܝܢ܆ ܘܰܒܥܰܘ ܕܢܶܣܩܘܢ ܘܢܶܒܙܘܢ ܐܢܘܢ ܘܢܶܫܒܘܢ ܐܢܘܢ. ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܕܝܢ ܥܡܗܘܢ ܐ̱ܢܫ ܕܰܡܦܳܣ ܗ̣ܘܐ ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ. ܘܟܕ ܐܬܡܰܛܝ̣ܘ ܠܘܬ ܒܝܬ ܨܠܘܬܐ܆ ܣܠܶܩܢܰܢ ܘܰܐܘܕܰܥܢܝܗܝ ܠܩܕܝܫܐ܆ ܘܰܢܚܶܬ ܥܡܢ ܠܗܝܟܠܐ ܕܥܘܡܪܐ. ܘܶܐܣܬܡܶܟ ܥܠ ܚܘܛܪܗ܆ ܘܚܪ ܒܗܘܢ܆ ܘܰܪܫܰܡ ܥܠܝܗܘܢ ܐܬܐ ܕܨܠܝ̣ܒܐ܆ ܘܬܰܚܶܡ ܐܢܘܢ܆ ܘܢܶܦܠܰܬ݀ ܥܠܝܗܘܢ ܥܢܢܐ ܠܒܝ݂ܕܬܐ ܕܚܫܘܟܐ܆ ܘܐ̱ܢܫ ܠܚܒܪܗ ܠܐ ܚܳܙܶܐ ܗ̣ܘܐ. ܐܠܐ ܒܠܝ̣ܠܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܘܰܫܓܝ݂ܫܝ݂ܢ ܘܩܳܪܶܝܢ ܠܚܕܕ̈ܐ܆ ܘܡܕܰܘܕܝ݂ܢ ܗ̣ܘܘ ܪ̈ܰܟܫܗܘܢ܆ ܘܡܶܬܬܰܩܠܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܘܢܳܦܠܝܢ. ܘܐܟܡܐ ܕܓܶܕܫܰܬ݀ ܠܗ ܠܦܪܥܘܢ ܘܠܚܝܠܗ ܒܝܡܐ܆ ܘܶܐܬܪܗܶܒ ܒܥܰܡܛܳܢܐ ܕܛܘܥܝܝ ܕܚܫܘܟܐ ܗ̇ܘ܆ ܐܦ ܗܟܢ ܓܶܕܫܰܬ݀ ܠܳܐܬܽܘܪ̈ܳܝܐ.

ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܝܢ ܟܢܝ݂ܫܝܢ ܗ̣ܘܘ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܒܗܝܟܠܐ ܒܨܠܘܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܢܦܰܩܘ ܩܕܝ̈ܫܐ ܒܥܕܢܐ ܕܪܡܫܐ܆ ܘܰܚܙܰܘ ܐܢܘܢ ܕܫܓܺܝܫܺܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܡܕܰܘܕܝܢ ܘܰܠܐܶܝܢ܆ ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡܢܗܘܢ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̣ܘܐ ܕܰܢܫܰܢܶܐ ܡ̣ܢ ܕܘܟܬܗ܆ ܘܦܳܫܘ ܗܟܢܐ ܡ̣ܢ ܨܦܪܐ ܥܕܰܡܐ ܠܪܡܫܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܘ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܘܥܰܠܘ ܘܰܐܦܝ̣ܣܘ݂ܗܝ ܠܣܒܐ ܕܢܶܫܪܶܐ ܐܢܘܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܕܐܒܘܢ܆ ܫܪܝ݂ ܠܐܢܫ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܢܐܙܠ̱ܘܢ ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ. ܡܛܠ ܕܩܰܪܝ݂ܒܝ̣ܢ ܠܡܘܬܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܚܝ̈ܐ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܘܪ̈ܰܟܫܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܰܦܝܣ ܠܡܪܢ܆ ܕܢܶܪܕܘܦ ܡܢܗܘܢ ܚܫܘܟܐ. ܒܪ ܫܥܬܗ ܐܶܬܦܬܰܚ ܩܕܡܝܗܘܢ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܡܥܪܒܐ ܐܝܟ ܬܪܥܐ ܕܢܘܗܪܐ܆ ܘܰܠܡܰܚܣܶܢ ܦܠܰܛܘ ܘܰܢܦܰܩܘ ܒܗ܆ ܟܕ ܪܳܗܛܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܠܐܦܝ̈ ܚܝܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܟܕ ܕܰܚܝ̣ܠܝ̣ܢ ܘܪܰܬܝ̣ܬܝ̣ܢ܆ ܘܡܶܬܬܰܒܪܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܒܬܘܩ̈ܠܳܬܐ ܗ̣ܢܘܢ ܘܪ̈ܰܟܫܗܘܢ. ܘܚܳܝܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܒܣܬܪܗܘܢ܆ ܣܳܒܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܓܝܪ܆ ܕܡܶܚܕܳܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܗܘܢ ܚܫܘܟܐ ܗ̇ܘ. ܘܰܡܣܰܪܗܒܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܚܕܕ̈ܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܬܡܰܢܥܘܢ ܠܡܫܪܝܬܐ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܐܬܐ ܡܣܳܡ ܒܪܝܫܐ ܗ̇ܘ ܥܠܝܗܘܢ. ܬܡܝ݂ܗܐܝܬ ܥܰܪܩܶܠ ܐܢܘܢ ܡܪܢ ܐܝܟ ܕܒܰܡܨܝܕܬܐ܆ ܘܰܚܒܰܛ ܐܢܘܢ ܒܨܠܘ̈ܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܐܝܟ ܕܒܟܐܦ̈ܐ ܕܒܰܪܕܳܐ܆ ܘܰܥܪܰܩܘ ܟܕ ܡܨܰܠܦܝ̣ܢ ܘܥܰܠܘ ܠܡܫܪܝܬܐ. ܘܙܳܥ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܡܫܪܝܬܐ ܟܕ ܚܙܰܘ ܐܢܘܢ܆ ܣܳܒܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܓܝܪ ܕܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܢܦܰܠ ܥܠܝܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܰܡܬܰܒܰܪ ܗ̣ܘܐ  ܟܠܗ ܙܝܢܗܘܢ ܘܰܡܕܰܘܕܝ݂ܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܘܕܳܡܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܐܢܫ̈ܐ ܕܰܥܪܰܩܘ ܡ̣ܢ ܩܪܳܒܳܐ. ܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܣܥܰܪ ܡܪܢ܆ ܒܡܐܬܝ̣ܬܗܘܢ ܕܳܐܬܘܪ̈ܳܝܐ܆ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܘܟܕ ܐܶܫܬܰܐܰܠܘ ܡ̣ܢ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܕܡܢܐ ܓܕܰܫ ܐܢܘܢ܆ ܐܶܫܬܰܥܝ̣ܘ ܟܠܗ ܫܪܪܐ. ܘܡܚܕܐ ܐܰܘܕܰܥܘ ܠܫܳܒܘܪ ܡܠܟܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܚܪܡܐ ܟܕ ܫܡܰܥ܆ ܪܓܶܙ ܘܐܡ̣ܪ ܠܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ: ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܢܶܣܰܩ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܥܕܡܐ ܕܫܳܩܠܝ̣ܢܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܡܰܚܬܝ̣ܢܢ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܬܡܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܣܳܓܕܰܝ̈ ܠܨܠܝ̣ܒܐ܆ ܘܒܝܫ ܒܝܫ ܡܘܒܕ ܐ̱ܢܐ ܠܗܘܢ. ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܟܠܗ ܕܒܡܫܪܝܬܐ܆ ܛܒ ܙܳܐܥ ܗ̣ܘܐ ܡ̣ܢ ܫܶܡܥܐ ܕܰܫܡܰܥܘ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܚܡܫܡܐܐ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܗܘܬ݀ ܒܗܘܢ ܐܬܐ ܗܕܐ ܕܰܡܣܳܡ ܒܪܝܫܐ܆ ܟܪ̈ܘܙܐ ܥܒܝ݂ܕܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܡܪܢ ܒܟܠܗ̇ ܡܫܪܝܬܐ܆ ܘܕܳܚܠܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܠܡܶܦܰܩ ܠܐܦܝ̈ ܦܢܝ̣ܬܐ ܗܕܐ. ܘܗܟܢܐ ܢܛܰܪ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܠܩܕܝ̈ܫܐ ܕܠܐ ܥܳܩܳܐ ܘܕܠܐ ܕܶܚܠܐ.

ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܫܶܩܠܰܬ݀ ܡܫܪܝܬܗ ܕܫܳܒܘܪ ܡܠܟܐ܆ ܒܡܐܬܝ̣ܬܗ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ܆ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܶܥܘܠ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܝܬ ܬܚܘ̈ܡܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܫܓܝ݂ܫܝܢ ܗ̣ܘܘ ܡ̣ܢ ܕܚܠܬܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܐ܆ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܩܕܝܫܐ ܟܠܝܘܡ ܒܨܠܘܬܐ. ܘܒܕܡ̈ܥܐ ܩܕܡ ܡܪܢ ܡܛܠ ܥܡܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܡܦܝ̣ܣ ܗ̣ܘܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܫܬܠܶܡ ܒܐܝ̈ܕܝ ܚܢ̈ܦܐ. ܗܘܳܐ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܝܘ̈ܡܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܬܰܢܝ̣ ܠܢ ܗ̣ܘ ܣܒܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܢ: ܕܟܕ ܗܘܳܐ ܠܝ ܣܘܢܩܢܐ ܕܶܐܚܛܘܦ ܩܠܝ̣ܠ ܡ̣ܢ ܫܢܬܐ܆ ܘܰܚܙܺܝܬ ܘܗܐ ܩܐܡ ܐ̱ܢܐ ܒܦܪܕܝܣܐ ܚܕ ܪܒܐ ܘܪܘܝ̣ܚܐ܆ ܘܐܝܠܢ̈ܐ ܕܒܗ ܫܰܦܝ̣ܪܝܢ܆ ܘܝܘ̈ܢܐ ܡܰܩ̈ܢܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܗܘܢ. ܘܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܒܗ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܘܰܪܘܝ̣ܚܬܐ܆ ܘܒܰܡܨܰܥܬܗ ܐܝܠܢܐ ܚܕ ܪܒܐ܆ ܕܪܳܡ ܗ̣ܘܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܢ̈ܐ ܕܒܦܪܕܝܣܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ. ܘܬܪܝܢ ܢܘ݂ܪ̈ܒܐ ܦܪܰܥܘ ܗ̣ܘܘ ܡܢܗ܆ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̣ܘܘ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܝܠܢ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܕܰܢܚܶܬ ܡܠܐܟܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ܆ ܘܦܰܣܩܗ ܠܐܝܠܢܐ ܗ̇ܘ܆ ܘܛܰܥܢܗ ܟܕ ܡܙܰܡܰܪ ܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ. ܘܫܰܐܶܠܬܗ: ܕܠܐܝܟܐ ܡܰܘܒܶܠ ܐܢ̱ܬ ܠܗ؟ ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ: ܕܶܐܢܰܨܒܝ̣ܘܗܝ ܒܦܪܕܝܣܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܥܛܰܦ܆ ܘܰܦܣܰܩ ܠܚܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ ܕܥܠ ܓܒܗ܆ ܘܒܗ̇ ܒܕܡܘ̣ܬܐ ܛܰܥܢܗ ܘܰܐܣܩܗ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܗܦܰܟ ܘܰܦܣܰܩ ܠܚܕ ܡ݂ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܥܠ ܓܒܗ܆ ܘܒܗ ܒܕܡܘ݂ܬܐ ܛܥܢܗ ܘܐܣܩܗ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪܟܢ ܗܦܰܟ ܘܦܣܰܩ ܠܬܠܝ̣ܬܝܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܫܰܐܶܠܬܗ: ܕܡܢܐ ܗ̱ܝ ܥܠܬܐ܆ ܕܠܐ ܐܰܪܦܺܝܬ ܠܚܕ ܡ݂ܢ ܐܝܠܢ̈ܐ ܗܠܝܢ؟ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ: ܕܢܶܬܟܰܢܫܘܢ ܓܒܰܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܪܘܓܙܐ ܕܥܬܝ̣ܕ.

ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܫܰܢܝ̣ ܡ̣ܢ ܨܐܕܝ܆ ܘܗܐ ܬܢܝ̣ܢܐ ܚܕ ܪܒܐ ܐܰܕܝ̣ܩ ܠܓܘ ܡ̣ܢ ܣܝܳܓܗ ܕܦܪܕܝܣܐ ܗ̇ܘ. ܪܒ ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ ܘܰܕܚܝ̣ܠ ܚܶܙܘܗ܆ ܘܐܬܬܙܝܥ ܣܝܳܓܐ ܗ̇ܘ ܡ̣ܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܝܰܗܒ ܢܦܫܗ ܒܚܺܐܦܐ ܠܡܶܥܰܠ ܠܗ̇ܘ ܦܪܕܝܣܐ܆ ܘܥܪܰܩ ܝܘ̈ܢܐ ܟܠܗܝܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡܘܗܝ܆ ܘܥ̣ܠ ܠܗܝܟܠܐ. ܘܰܪܗܶܛ ܒܬܪܗܝܢ܆ ܘܠܐ ܐܶܚܰܕ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ. ܘܝܰܗܒ ܢܦܫܗ ܒܚܺܐܦܐ ܕܢܶܥܘܠ ܠܥܕܬܐ ܗ̇ܝ܆ ܘܟܢܫܐ ܕܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܬܡܢ ܐܶܚܰܕܘ ܬܪ̈ܥܐ ܩܕܡܘܗܝ܆ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̣ܘܘ ܒܰܒܟܳܬܐ ܘܒܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܢ ܩܕܝܫܐ: ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܢܐ ܒܚܶܠܡܝ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܺܝܬ ܚܠܦܘܗܝ ܕܥܡܐ ܗ̇ܘ܆ ܕܢܶܬܦܰܨܶܐ ܗ̣ܘܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܬܢܝ̣ܢܐ܆ ܘܗܐ ܡ̣ܢ ܫܶܠܝ ܓܒܪܐ ܚܕ ܫܦܝܪ ܚܶܙܘܐ ܐܫܬܟܚ ܕܩܐܡ ܠܘܬܗ ܕܬܢܝ݂ܢܐ ܗ̇ܘ܆ ܘܗ̣ܘ ܡܕܰܒܰܪ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܠܐܝܟܐ ܕܨܳܒܶܐ ܗ̣ܘܐ܆ ܘܡܶܫܬܡܰܥ ܗ̣ܘܐ ܠܟܠܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘܐ ܠܗ. ܘܰܐܚܝ̣ܕ ܗ̣ܘܐ ܒܐܝܕܗ ܕܝܡܝ̣ܢܐ ܨܠܝܒܐ ܕܕܗܒܐ. ܘܟܕ ܡܛܳܐ ܬܢܝ̣ܢܐ ܗ̇ܘ ܥܕܡܐ ܠܬܪܥܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܟܠܳܝܗܝ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ. ܘܰܦܩܰܕ ܠܗ܆ ܕܰܢܗܰܠܶܟ ܠܘܩܒܠ ܥܳܒܳܐ ܚܕ. ܘܗܐ ܐܪܝܐ ܚܕ ܢܦܰܩ ܠܩܘܒܠܗ܆ ܘܰܬܪܰܨ ܥܠܰܘܗܝ ܬܢܝ̣ܢܐ ܗ̇ܘ ܒܚܺܐܦܐ܆ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܐܪܝܐ ܕܢܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܚܺܐܦܗ܆ ܘܰܥܪܰܩ ܡ̣ܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܥ݂ܠ ܬܢܝ̣ܢܐ ܗ̇ܘ ܠܥܳܒܳܐ܆ ܘܚܰܒܶܠ ܘܩܰܛܶܠ ܠܟܠ ܚܰܝܘ̈ܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܝ̈ ܒܗ܆ ܘܣܓܝ ܚܝܘ̈ܬܐ ܡܦܰܠܶܛ ܗ̣ܘܐ ܡܢܗ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܕܰܒܰܪ ܗ̣ܘܐ ܠܗ. ܘܟܕ ܡܛܳܐ ܠܡܰܪܒܘ̣ܥܝ̣ܬܗ ܕܐܪܝܐ ܗ̇ܘ܆ ܚܙܺܝܬ ܘܗܐ ܡܠܐܟܐ ܢܚܶܬ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܒܕܡܘܬ ܢܘܪܐ܆ ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܬܰܢܝ̣ܢܐ ܗ̇ܘ ܒܪܘܡܚܐ܆ ܘܒܰܙܥܗ ܘܡܝܬ. ܘܰܗܦܰܟ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܕܰܒܰܪ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܥܕܡܐ ܠܥܕܬܐ ܗ̇ܝ. ܘܟܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܥܕܬܐ ܢܦܰܩܘ ܠܩܘܒܠܗ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ܆ ܟܕ ܡܫܒܚܝ̣ܢ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܬܢܝ̣ܢܐ܆ ܘܰܚܙܺܝܬ ܝܘ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܰܢܦܰܩ̈ܝ ܠܩܶܢܰܝ̈ܗܝܢ. ܘܗ̣ܘ ܣܒܐ ܒܳܟܶܐ ܗ̣ܘܐ ܟܕ ܡܬܰܢܶܐ ܗ̣ܘܐ ܠܢ ܚܶܙܘܳܐ ܗܢܐ܆ ܘܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘܐ: ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܐ ܐܘ ܒܢܝ̈܆ ܕܰܪܕܘܦܝܳܐ ܪܒܐ ܥܬܝ̣ܕ ܕܰܢܩܝ݂ܡ ܣܛܢܐ ܥܠ ܥܕܬܐ. ܐܠܐ ܨܰܠܰܘ ܘܰܒܥܰܘ ܡ̣ܢ ܡܪܢ܆ ܕܢܰܥܒܰܪ ܠܪܘܓܙܐ ܕܬܢܝ̣ܢܐ ܗ̇ܘ ܠܝ̣ܛܐ ܡ̣ܢ ܥܡܗ.

ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܠܝ̣ܠ ܙܒܢܐ܆ ܫܟܶܒ ܗ̣ܘܐ ܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘܣ ܡܠܟܐ ܙܟܝܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ ܒܪܗ ܒܬܪܗ܆ ܘܰܫܟܶܒ ܐܦ ܒܪܗ. ܘܰܐܡܠܶܟ ܒܬܪܗ ܩܽܘܣܛܳܘܣ ܐܚܘܗܝ ܩܠܝ̣ܠ ܙܒܢܐ܆ ܘܶܐܬܟܢܶܫ ܐܦ ܗ̣ܘ ܠܘܬ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪܟܢ ܐܰܡܠܶܟ ܗ̣ܘܐ ܝܘܠܝܰܢܳܘܣ ܪܫܝ̣ܥܐ ܚܘܝܐ ܠܝ̣ܛܐ܆ ܘܪܕܘܦܝܐ ܪܒܐ ܐܰܩܝ̣ܡ ܥܠ ܥܕ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܗܕܐ ܟܠܳܝܗܝ ܝܘܒܝܰܢܳܘܣ ܡܗܰܝܡܢܐ܆ ܘܰܐܢܝ݂ܚܗ ܡ̣ܢ ܪܕܘܦܝܐ ܕܠܘܩܒܠ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܗܟܢܐ: ܕܩܕܡܐܝ݂ܬ ܘܳܠܶܐ ܠܢ ܕܢܐܙܠ ܘܢܶܙܟܶܐ ܠܒܥܠܕ̈ܒܒܝܢ܆ ܘܒܬܪܟܢ ܟܠܡܐ ܕܨܳܒܶܐ ܐܢ̱ܬ ܥܳܒܶܕ ܐܢ̱ܬ. ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܠܡܶܠܟܗ܆ ܘܰܫܩܰܠ ܚܝܠܘ̈ܬܗ ܘܰܢܚܶܬ ܠܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܟܕ ܡܛܳܐ ܠܢܨܝܒܝ̣ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܥܡ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ܆ ܢܦܰܩܘ ܗ̣ܘܘ ܡ̣ܢ ܩܕܡܘܗܝ܆ ܘܝ̣ܬܒܘ ܗ̣ܘܘ ܒܡܥܪܬܐ ܚܕܐ. ܘܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܫܪܳܐ ܚܝܠܗ ܒܢܨܝܒܝ̣ܢ܆ ܘܰܣܠܶܩ ܠܘܬܢ ܡܗܝܡܢܐ ܝܘܒܝܰܢܳܘܣ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܠܦܶܥܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܳܡܰܪ ܗ̣ܘܐ ܒܗ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܘܰܢܩܰܫ ܒܬܪܥܐ ܕܩܠܝܬܗ܆ ܘܥ̣ܠ ܠܘܬܗ. ܘܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܨܐܕܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܐܠܐ ܬܪܝܢ ܡ̣ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܐܚ̈ܐ ܡܒܰܕܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܬܚܶܝܬ ܐܝܠܢ̈ܐ ܘܬܚܝܬ ܫܩܝ̈ܦܐ܆ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܡܫܰܡܫܝܢ ܘܒܳܥܶܝܢ ܪ̈ܚܡܐ ܡ̣ܢ ܡܪܢ܆ ܕܢܒܰܛܶܠ ܠܚܺܐܦܗ ܕܪܫܝܥܐ ܡ̣ܢ ܥܕܬܗ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܕܫܰܠܡܗ ܠܣܒܐ ܗ̣ܘ ܝܘܒܝܰܢܳܘܣ ܘܝ̣ܬܒ ܩܠܝ̣ܠ܆ ܐܦܝܣܗ ܠܣܒܐ ܕܢܶܦܘܩ ܡ̣ܢ ܟܘܪܚܗ܆ ܘܢܶܣܬܰܬܰܪ ܒܚܕܐ ܡ̣ܢ ܕܘܟܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡܘܗܝ ܕܪܫܝܥܐ. ܝܳܕܰܥ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܥܘܠܐ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܘܰܫܡܝ݂ܥ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܥܠ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܰܣܥܰܪ ܗ̣ܘܐ ܡܪܢ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܡ̣ܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܠܚܝ݂ܡ ܗ̣ܘܐ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܘܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘܐ: ܕܡܐ ܕܡܳܛܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܬܡܢ܆ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܘܰܡܩܝ݂ܡ ܐ̱ܢܐ ܥܠܘܗܝ ܢܶܓܕ̈ܐ ܘܰܐܣܒܠܝ݂ܘܗܝ ܒܝ̈ܫܬܐ܆ ܘܒܝܫ ܒܝܫ ܩܳܛܶܠ ܐ̱ܢܐ ܠܗ܆ ܘܶܐܚܙܶܐ ܐܢ ܐܳܬܶܐ ܡܫܝܚܐ ܡܦܰܨܶܐ ܠܗ ܡ̣ܢ ܐܝ̈ܕܝ܆ ܫܡܰܥ ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܡܬܰܠܡܶܕ ܗ̣ܘܐ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܠܟܪܝܣܛܝܳܢܘܬܐ܆ ܘܡܚܰܪܶܩ ܗ̣ܘܐ ܫܶܢܰܘ̈ܗܝ ܥܠܘܗܝ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦܝܣܗ ܝܘܒܝܰܢܘܣ܆ ܕܢܶܦܘܩ ܘܢܫܰܢܶܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܣܳܦܶܩ ܠܢ ܚܰܝܠܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܡܢܰܛܰܪ ܠܢ ܡ̣ܢ ܪܘܓܙܗ܆ ܗܪܟܐ ܘܒܡܶܨܥܰܬ ܡܫܪܝܬܗ. ܐܠܐ ܚܘܬ ܠܟ ܐܢ̱ܬ ܒܫܠܡܐ܆ ܘܠܐ ܬܶܬܩܰܢܛ ܡܢܗ ܥܠ ܕܰܡܒܰܨܰܪ ܡ̣ܢ ܐܝܩܪܟ. ܕܗܐ ܒܥܓܠ ܒܳܛܶܠ ܫܘܠܛܢܗ܆ ܘܡܶܫܬܰܠܡܳܐ ܗ̣ܝ ܡܠܟܘܬܗ ܒܐܝ̈ܕܝܟ. ܘܥܳܒܶܕ ܐܢ̱ܬ ܫܝܢܐ ܒܥܕ̈ܬܐ܆ ܒܚܝܠܗ ܕܨܠܝ̣ܒܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܐܰܚܝ̣ܕ ܐܢܬ ܓܰܘܣܐ. ܘܒܰܨܪܗ ܗ̣ܘܐ ܡ̣ܢ ܐܝܩܪܗ ܗ̣ܘ ܪܫܝ̣ܥܐ ܠܝܘܒܝܰܢܘܣ܆ ܡܛܠ ܕܶܐܟܰܠܘ ܗ̣ܘܘ ܩܰܪ̈ܨܰܘܗܝ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܚܢ̈ܦܐ ܘܝܗܘܕܝ̈ܐ ܩܕܡܘܗܝ. ܐܡ̣ܪܘ ܠܗ: ܕܠܘܬ ܝܚܝܕܝ̈ܐ ܠܡ ܣܠܶܩ ܘܠܘܬ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܣܠܶܩ ܠܡܥܪܬܐ ܚܕܐ܆ ܘܡܫܰܡܠܶܐ ܗ̣ܘܐ ܬܡܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ܆ ܘܣܳܓܶܕ ܗ̣ܘܐ ܠܨܠܝ̣ܒܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܕܰܚܩܗ ܡ̣ܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܒܬܪܟܢ ܡ̣ܢ ܡܰܥܒܕܳܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܪܥܶܐ܆ ܗܦܰܟ ܐܩܝܡܗ ܥܠ ܥܒܳܕܗ܆ ܘܰܐܓܥܶܠ ܠܗ ܚܝܠܐ. ܘܗ̣ܘ ܢܚܶܬ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܐ܆ ܘܠܗ ܫܰܒܩܗ ܕܢܚܙܐ ܓܫܪܐ ܕܦܝ݂ܪܘܙ ܫܳܒܘܪ܆ ܘܢܶܚܘܬ ܘܢܶܣܰܩ ܥܠ ܕܶܩܠܰܬ. ܘܶܐܬܳܐ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܝܘܒܝܰܢܘܣ ܡ̣ܢ ܦܺܝܪܘܙ ܫܳܒܘܪ ܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܓܶܢܣܗ܆ ܟܕ ܐܰܒܺܝܠ ܘܟܰܪܝܐ ܠܗ܆ ܘܰܐܦܝ݂ܣܗ ܠܩܕܝܫܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܨܰܠܰܘ ܐܘ ܐܒܘܢ ܥܠ ܥܠܡܐ ܘܰܒܥܰܘ ܡ̣ܢ ܡܪܢ܆ ܕܗ̣ܘ ܒܥܓܠ ܢܶܬܒܪܝ݂ܘܗܝ ܠܪܝܫܗ ܕܥܘܠܐ܆ ܘܠܐ ܢܶܗܦܘܟ ܒܙܟܘܬܐ܆ ܣܓܝ ܓܝܪ ܠܚܝ̣ܡ ܥܠ ܥܕܬܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܐܶܬܠܰܒܒ ܐܘ ܝܘܒܝܰܢܘܣ܆ ܡܛܠ ܕܩܰܪܝ݂ܒ ܗ̣ܘ ܡܘܬܗ ܕܥܘܠܐ܆ ܘܕܝܠܟ ܡܟܝܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ.

ܘܗܐ ܒܗܘܢ ܒܗ̇ܢܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ܆ ܐܶܫܬܰܕܪ ܡܢܗ ܕܪܫܝܥܐ ܝܘܠܝܰܢܘܣ ܕܰܝܘܐ ܕܰܚܫܐ ܚܕ܆ ܕܢܺܐܬܶܐ ܢܶܣܥܘܪ ܘܢܶܚܙܶܐ ܡܢܐ ܥܳܒܶܕ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܙܕܓܰܪ ܡ̣ܢ ܚܝܠܗ̇ ܕܨܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܡܛܠ ܕܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܠܣܒܐ ܒܪܝܟܐ܆ ܟܕ ܪܡܶܐ ܗ̣ܘܐ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܒܨܠܘܬܐ ܩܕܡ ܡܪܢ܆ ܟܕ ܠܐ ܠܳܥܶܣ ܘܠܐ ܫܳܬܶܐ ܘܠܐ ܕܳܡܶܟ ܘܠܐ ܫܳܠܐ ܡ̣ܢ ܒܥܘܬܐ. ܘܒܥܓܠ ܫܡܰܥ ܡܪܢ ܠܩܕܝ̈ܫܘܗܝ܆ ܘܰܥܒܰܕ ܬܒܰܥܬܗܘܢ ܩܰܠܝ̣ܠܳܐܝܬ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ ܡܝܬ ܪܫܝ̣ܥܐ ܝܘܠܝܰܢܘܣ. ܐܫܬܕܪ ܓܝܪ ܚܕ ܡ̣ܢ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܕܫܡܝܐ܆ ܘܕܰܩܪܗ ܒܓܰܒܗ ܘܩܰܛܠܗ. ܘܰܢܦܰܩ ܣܒܐ ܘܟܰܢܶܫ ܠܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ܆ ܟܕ ܦܨܝ݂ܚ ܘܚܳܕܶܐ ܘܡܫܰܒܰܚ ܠܐܠܗܐ ܘܡܣܰܒܪ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܕܰܚܕܰܘ ܒܢܝ̈ ܘܫܒܚܘ ܠܡܪܢ܆ ܕܫܰܩܠܗ ܠܪܫܝܥܐ ܗ̇ܘ ܡ̣ܢ ܡܨܰܥܬܐ܆ ܘܝܰܗܒ ܝܘܡܢܐ ܠܥܕܬܗ ܩܕܝܫܬܐ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ. ܘܶܐܬܕܰܡܪܘ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܡܪܢ܆ ܘܰܫܠܰܚܘ ܘܐܘܕܥܘ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܕܡܺܝܬ ܠܗ ܪܫܝ̣ܥܐ. ܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̣ܘܘ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ܆ ܕܒܓܠܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܝ̣ܕܥ ܐܢܝܢ ܣܒܐ ܠܗܠܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܫܰܐܶܠܘ ܬܠܡܝ̈ܕܐ܆ ܘܶܐܫܟܰܚܘ܆ ܕܒܗ ܒܥܕܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܣܒܐ܆ ܡܝܬ ܗ̇ܘ ܪܫܝ̣ܥܐ. ܘܡ̣ܢ ܕܩܰܒܶܠ ܝܘܒܝܰܢܘܣ ܡܠܟܘܬܐ܆ ܐܰܘܕܰܥ ܠܫܳܒܘܪ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܡܝܰܬܪܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܫܳܒܘܪ ܣܓܝ ܚܕܝ݂ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܡܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܗ܆ ܣܓܝ ܡܶܬܝܰܩܰܪ ܡܶܢܝ.

ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܥܪܰܩ ܗ̣ܘܐ ܡܰܐܢܝ̣ ܚܪܫܐ ܠܦܢܝ݂ܬܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܕܢܰܘܕܰܥ ܬܡܢ ܛܥܝܘܬܗ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܢ ܣܒܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ: ܕܶܐܬܳܐ ܣܛܢܐ ܘܩܡ ܠܘܩܒܰܠܝ ܒܗܢܐ ܠܠܝܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ: ܕܗܐ ܡܰܐܢܝ̣ ܦܳܥܠܐ ܕܝܠܝ ܥܒܰܪ ܠܦܢܝ݂ܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ܆ ܕܢܙܪܘܥ ܬܡܢ ܝܘܠܦܢܗ ܘܝܘܠܦܢܝ܆ ܘܚܳܕܶܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܐܢܐ ܐܶܡܪܶܬ ܠܗ: ܕܗ̇ܘ ܕܣܰܚܦܗ ܠܣܝܡܘܢ ܚܪܫܐ܆ ܗ̣ܘ ܣܳܚܶܦ ܐܦ ܠܗ ܬܡܢ܆ ܘܥܳܒܶܕ ܠܗ ܒܶܙܚܳܐ ܐܟܡܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܣܝܡܘܢ. ܘܶܐܬܟܪܰܗܘ ܒܢܝ̈ܐ ܬܪܝܢ ܠܫܳܒܘܪ ܡܠܟܐ܆ ܚܕ ܡܒܰܓܶܢ ܗ̣ܘܐ ܡ̣ܢ ܫܐܕܐ܆ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܝܰܒܝ̣ܫܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܟܠܗܘܢ ܗܕܡܘ̈ܗܝ. ܡܰܐܢܺܝ ܕܝܢ ܫܳܢܝܐ ܢܣܰܒ ܐܢܘܢ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܢܘ̈ܗܝ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܰܚܠܶܡ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܩܕܡܝܬ݀ ܠܘܬ ܪܒܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܰܡܝܰܒܫܝܢ ܗ̣ܘܘ ܗܕܡܘ̈ܗܝ܆ ܘܣܰܥܪܗ ܒܚܰܪ̈ܫܐ ܐܝܟ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܡܝܬ ܠܗ ܛܠܝܐ܆ ܡܰܐܢܝ݂ ܕܝܢ ܥܪܰܩ ܠܗ ܠܡܥܪܒܐ ܥܡ ܐܕܝ ܬܠܡܝܕܗ. ܘܰܫܡܰܥ ܡܛܠܬܗ ܫܳܒܘܪ ܡܠܟܐ܆ ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܒܟܗ ܘܰܐܚܬܗ ܠܒܝܬ ܠܳܦܳܛ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܰܐܣܪܗ ܒܒܝܬ ܚܒܘܫܝܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܚܪܫܐ ܥܒܰܕ ܐ̱ܪܙܐ ܥܡ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ܆ ܕܢܶܫܕܶܐ ܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܫܘܪܐ ܘܢܶܥܪܘܩ. ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܫܬܰܘܕܝ̣ܘ ܠܡܰܛܥܝܳܢܐ ܘܐܡ̣ܪܘ ܠܗ: ܕܒܕܘܟܬܐ ܦܠܳܢܝ݂ܬܐ ܠܡ ܫܳܕܶܝܢܢ ܠܟ ܡܐܢ̈ܐ܆ ܕܬܶܚܘܬ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܶܬܳܐ ܒܠܠܝܐ ܒܪܗܝܒܘܬܐ܆ ܐܰܕܝ̣ܩ ܕܢܶܚܙܶܐ ܐܢ ܥܒܰܕܘ ܗܘܘ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܟܡܐ ܕܐܡ̣ܪܘ ܠܗ܆ ܘܗܐ ܣܝܥܬܐ ܕܟܠܒ̈ܐ ܐܶܨܛܰܝܒܰܬ݀ ܠܬܡܢ ܡ̣ܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ܆ ܘܶܐܬܠܰܒܟܰܬ݀ ܚܙܳܬܗ ܡ̣ܢ ܚܰܝܠܐ ܐܠܗܝܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܕܰܥ ܐܢ ܟܠܒ̈ܐ ܐܢܘܢ ܐܘ ܡܐܢ̈ܐ܆ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܒܶܙܚܳܐ ܐܝܟ ܪܒܗ ܣܝܡܘܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܙܚܳܐ܆ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܣܒܰܪ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܡܰܐܢܝ݂܆ ܕܡܳܐܢ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܘܰܫܕܳܐ ܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܫܘܪܐ܆ ܘܰܢܦܰܠ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܐܬܬܙܝ̣ܥܘ ܟܠܒ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܘܰܢܦܰܠܘ ܥܠܘܗܝ܆ ܘܬܰܠܚܘܗܝ ܠܟܠܗ ܒܣܪܗ. ܡܛܠ ܕܰܥܝܳܕܐ ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ܆ ܕܫܳܕܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗܘܢ ܫܠܕ̈ܐ. ܘܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܐܶܬܰܘ ܘܐܫܟܚܘܗܝ ܟܕ ܪܡܶܐ ܘܰܡܬܰܒܰܪ ܠܟܠܒ̈ܐ܆ ܘܰܦܩܰܕ ܫܳܒܘܪ ܘܢܰܫܛܘܗܝ ܠܓܶܠܕܗ܆ ܘܰܐܪܡܝܘ ܒܗ ܬܶܒܢܐ܆ ܘܰܬܠܰܐܘܗܝ ܥܠ ܫܘܪܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܒܶܙܚܳܐ ܐܦ ܡܘܝܳܩܐ ܠܟܠܗܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܰܓܕܰܫ ܗܠܝܢ ܠܗ̇ܘ ܚܪܫܐ܆ ܡ̣ܢ ܠܰܘܛܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܐܝܢܐ ܕܠܳܐܶܛ ܗܘܳܐ ܠܗ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܠܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܡܩܰܒܶܠ ܗ̣ܘܐ ܡܣܳܡ ܒܪܝܫܐ؟ ܐܰܘ ܡܰܢܘ ܗܘܳܐ ܟܪܝܗܐ ܕܰܡܨܰܠܐ ܗ̣ܘܐ ܥܠܘܗܝ܆ ܘܠܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܡܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܚܘܠܡܢܐ؟ ܐܰܘ ܡܰܢܘ ܗܘܳܐ ܐܠܝ̣ܨܐ ܘܕܰܒܥܳܐ ܡ̣ܢ ܡܪܗ ܡܛܠܬܗ܆ ܘܠܐ ܡܚܕܐ ܡܰܪܘܰܚ (ܗܘܳܐ؟) ܠܗ ܒܗ ܒܥܕܢܐ ܗ̇ܘ؟ ܠܐ ܓܝܪ ܣܳܦܶܩ ܠܶܫܳܢܝ ܡܚܝ݂ܠܐ܆ ܘܠܐ ܣܟ ܡܫܟܚܐ ܬܰܪܥܺܝܬܝ ܡܣܟܢ̱ܬܐ܆ ܘܠܐ ܡܰܘܦܝܐ ܝ̣ܕܰܥܬܝ ܡܚܝ̣ܠܬܐ܆ ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܩܢܝܐ ܒܘܪܐ ܕܡܠܬܝ܆ ܕܰܢܨܘܪ ܒܰܕܝܘܬܐ ܥܠ ܩܰܪܛܰܝܣܐ܆ ܨܠܡܐ ܫܒܝ݂ܚܐ ܘܬܡܝ݂ܗܐ ܕܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ.

ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܕܡ܆ ܣܠܶܩ ܫܳܒܘܪ ܘܚܝܠܗ ܠܢܨܝܒܝ̣ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܶܐܫܬܰܠܡܰܬ݀ ܠܗ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܠܐ ܒܩܪܳܒܐ ܐܠܐ ܒܫܠܡܐ܆ ܘܐܦ ܐܶܣܬܰܦܰܩ ܡܢܗ̇ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܥܰܗܰܕ ܫܳܒܘܪ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܗܘܳܐ ܠܗ ܝܘܒܝܰܢܘܣ ܘܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܚܡܫܡܐܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܕܶܐܬܬܚܶܕܘ ܗ̣ܘܘ ܒܚܫܘܟܐ. ܗܝܕܝܢ ܒܥܳܐ ܡ̣ܢ ܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܡܫܪܝܬܗ ܡ̣ܢ ܗܘܙܝ̈ܐ܆ ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܚܦܝ݂ܛܳܐܝܬ܆ ܐܝܟ ܕܢܶܒܥܘܢ ܡܢܗ ܕܢܶܚܘܬ (ܘܢܺܐܬܶܐ؟) ܨܐܕܘܗܝ. ܘܦܰܩܶܕ ܐܢܘܢ܆ (ܕܒܐܝܩܪܐ؟) ܢܰܝܬܘܢ ܠܩܕܝܫܐ. ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܣܠܶܩܘ܆ ܘܰܒܥܰܘ ܡܢܗ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܠܟܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܢܚܶܬ܆ ܗ̣ܘ ܘܡ̣ܢ ܣܒ̈ܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܥܘܡܪܐ. ܘܫܕܪ ܬܠܬܐ ܐܚ̈ܐ ܩܕܡܘܗܝ ܐܡ̣ܪ: ܙܠܘ ܪܗܝ݂ܒܐܝܬ ܠܬܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ܆ ܕܟܒܪ ܡܣܰܪܗܶܒ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ. ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܐ ܕܢܗܰܠܶܟ ܪܗܝ݂ܒܐܝܬ܆ ܐܦܠܐ ܕܢܶܪܟܰܒ ܒܥܝ݂ܪܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܐ. ܘܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܡܠܟܐ܆ ܫܕܪ ܩܕܡܘܗܝ ܠܐܚ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ܆ ܕܰܢܦܰܢܘܢ ܠܗ ܥܠ ܟܠܡܕܡ ܕܡܶܫܬܰܐܠܝ̣ܢ܆ ܥܰܕ ܗ̣ܘ ܡܳܛܶܐ ܗܘܐ. ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܶܙܰܠܘ ܚܦܝ̣ܛܐܝܬ܆ ܘܰܡܛܰܘ ܠܬܪܥܐ ܕܡܠܟܐ܆ ܘܥܰܠܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܘܕܥܘܗܝ ܫܪܒܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ܆ ܘܰܦܩܰܕ ܕܢܶܥܠܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܥܰܠܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܘܣܓܶܕܘ܆ ܘܰܫܐܶܠܘ ܒܫܠܡܐ ܕܡܠܟܘܬܗ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܝܩܪ ܐܢܘܢ ܣܓܝ܆ ܘܫܰܐܠ ܐܢܘܢ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܕܒܗ̇ ܥܡܪܝܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܕܐܝܟܢ ܐܝܬܝܗ̇. ܩܕܝܫ̈ܐ ܕܝܢ ܐܰܘܕܥܘܗܝ ܥܠ ܥܣܩܘܬܗ̇ ܕܕܘܟܬܐ܆ ܘܕܐܦܠܐ ܡܝ̈ܐ ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ܆ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܡܛܪܐ ܫܳܬܶܝܢ ܗ̣ܘܘ. ܘܟܕ ܫܰܪܝ ܕܰܢܫܰܐܶܠ ܐܢܘܢ ܥܠ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܕܡܳܢܘ܆ ܥܰܠܘ ܩܕܡܘܗܝ ܡܓܘ̈ܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܐܝܟ ܕܰܢܙܝ݂ܥܘܢ ܕܪܳܫܳܐ ܥܡܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܡ̣ܪܘ ܠܡܠܟܐ: ܕܐܝܬ ܥܡܢ ܐܒܐ ܪܘܚܢܝܐ܆ ܘܗܐ ܐܳܬܶܐ ܠܫܠܡܐ ܕܡܠܟܘܬܟܘܢ܆ ܗ̇ܘ ܕܗܘܝܘ ܪܝܫܐ ܕܟܠܢ. ܟܠ ܡܕܡ ܕܒܳܥܶܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܠܗ ܫܰܐܶܠ.

ܘܟܕ ܐܶܬܳܐ ܩܕܝܫܐ ܘܥ̣ܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ܆ ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܫܳܒܘܪ ܐܶܬܒܰܠܗܝ݂ ܡ̣ܢ ܚܙܳܬܗ܆ ܘܣܓܝ ܐܶܬܝܰܩܰܪ ܥܠܘܗܝ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܩܪܶܒܘ ܡܰܘ̈ܗܦܳܛܐ ܘܡܓܘ̈ܫܐ܆ ܘܰܫܐܠܘ ܫܠܡܗ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܡܛܠ ܕܰܚܙܰܘ ܕܣܓܝ ܝܰܩܪܗ ܡܠܟܐ܆ ܘܶܐܬܡܚܝ݂ܘ ܒܠܘ݂̈ܠܝܳܬܐ ܕܰܚܣܳܡܐ܆ ܘܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܕܒܐܘܡܳܢܘܬܐ ܕܡ̈ܠܐ ܫܳܪܶܝܢ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܫܰܪܝ ܕܰܢܙܝ݂ܥܘܢ ܕܪܳܫܐ ܥܡܗ ܕܣܒܐ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܰܪܡܝ݂ ܚܳܬܡܗ ܕܨܠܝ̣ܒܐ ܥܠ ܦܘܡܗ܆ ܟܕ ܡܰܟܪܶܙ ܫܡܗ̈ܐ ܬܠܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܣܡ ܬܰܢܘܰܝ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܡܰܘܚܕܝ݂ܢܢ ܢܘܪܐ܆ ܘܐܝܢܐ ܐܠܗܐ ܕܥܳܢܶܐ ܒܢܘܪܐ܆ ܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܫܪܝ̣ܪܐ. ܘܰܦܩܰܕ ܫܳܒܘܪ ܕܢܗܘܐ ܗܟܢܐ܆ ܘܰܐܘܚܶܕܘ ܢܘܪܐ ܪܒܬܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܠܡܓܘ̈ܫܐ: ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܐ ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܠܢܘܪܐ ܣܓܕܝܬܘܢ܆ ܢܶܥܘܠ ܗܫܐ ܚܕ ܡܢܟܘܢ ܘܢܩܘܡ ܒܢܘܪܐ ܗܕܐ. ܘܰܕܚܶܠܘ ܡܓܘ̈ܫܐ܆ ܘܠܐ ܐܶܬܡܨܝ݂ܘ ܕܢܶܬܩܰܪܒܘܢ ܠܘܬ ܢܘܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܩܕܝܫܐ ܠܚܕ ܡ̣ܢ ܐܚ̈ܐ ܕܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܥܰܡܗ: ܥܘܠ ܐܢ̱ܬ ܐܚܐ ܘܩܘܡ ܒܢܘܪܐ ܗܕܐ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܫܘܰܪ ܐܚܐ ܗ̇ܘ ܘܥܰܠ ܠܢܘܪܐ ܗ̇ܝ܆ ܘܩܡ ܒܰܡܨܰܥܬܗ̇܆ ܟܕ ܣܠܩܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܫܢ̈ܐ ܕܢܘܪܐ ܡܢ ܗܢܐ ܓܒܐ ܘܡ̣ܢ ܗܢܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܢܟܝ̣ ܐܚܐ ܗܘ̇ ܒܡܕܡ܆ ܘܐܦܠܐ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܐܶܬܚܰܪܟܘ܆ ܘܩܰܘܝ݂ ܒܗ̇ ܥܕܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܫܳܒܘܪ ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܟܢܝܫܝܢ ܗܘ̣ܘ܆ ܫܰܒܰܚܘ ܠܐܠܗܐ܆ ܥܠ ܡܕܡ ܕܰܣܥܰܪ ܒܐܝܕܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܫܳܒܘܪ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܳܐ ܗܠܝܢ܆ ܣܓܝ ܚܕܝ̣ ܒܪܥܝܢܗ܆ ܘܗܰܝܡܶܢ ܠܟܠܡܕܡ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܗ ܥܠ ܩܕܝܫܐ.

ܗܝܕܝܢ ܦܩܰܕ ܡܠܟܐ܆ ܘܰܐܝܬܝܘ݂ܗܝ ܠܒܪܗ ܗ̇ܘ ܕܰܟܪܝ݂ܗ ܗ̣ܘܐ ܡ̣ܢ ܫܐܕܐ. ܘܰܐܦܝ݂ܣܗ ܠܩܕܝܫܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܗܢܐ ܒܶܪܝ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܠܗ ܒܟܘܪܗܢܐ ܗܢܐ܆ ܘܐܚܘܗܝ ܩܰܛܠܗ ܡܰܐܢܝ݂. ܗܫܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܐ܆ ܕܰܬܨܰܠܶܐ ܘܬܶܒܥܶܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܟ܆ ܕܢܰܐܣܝ݂ܘܗܝ ܠܛܠܝܐ ܗܢܐ. ܝܳܕܥܝܢܢ ܓܝܪ܆ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܫܳܐܶܠ ܐܢ̱ܬ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܝܳܗܶܒ ܠܟ. ܘܰܦܩܰܕ ܩܕܝܫܐ܆ ܕܰܢܩܰܪܒܝ݂ܘܗܝ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܟܕ ܩܰܪܒܘ݂ܗܝ܆ ܡܰܙܥܶܩ ܗ̣ܘܐ ܗ̇ܘ ܕܰܝܘܳܐ ܘܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘܐ: ܕܐܢܐ ܐܝ݂ܬܝ ܐܠܗܗܘܢ ܕܡܓܘ̈ܫܐ܆ ܘܡܢܐ ܡܰܦܶܩ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ؟ ܐܘ ܣܒܐ ܥܰܒܕܗ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ܆ ܕܰܛܪܰܕܬܳܢܝ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ܆ ܘܗܐ ܐܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܐ ܐܦ ܡ̣ܢ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܛܳܪܶܕ ܐܢ̱ܬ ܠܝ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܫܰܐܠܗ: ܕܐܢ̱ܬ ܡ̇ܢ ܐܢ̱ܬ؟ ܘܗ̣ܘ ܣܛܢܐ ܟܕ ܐܶܙܕܪܶܒ ܡ̣ܢ ܚܝܠܐ ܕܨܠܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ܆ ܫܰܪܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܚܢ̈ܦܐ ܘܝܗܘܕܝ̈ܐ ܕܬܡܢ ܟܢܝܫܝܢ ܗ̣ܘܘ: ܕܐܢܐ ܐܝ݂ܬܝ ܗ̇ܘ ܕܰܐܛܥܺܝܬ ܠܐܕܡ ܒܦܪܕܝܣܐ. ܘܐܢܐ ܪܒܐ ܐ̱ܢܐ ܘܡܠܦܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚܪ̈ܫܐ܆ ܘܐܦ ܡܓܘ̈ܫܐ ܠܝ ܦܳܠܚܝ̣ܢ܆ ܘܐܢܐ ܐܝ݂ܬܝ ܐܠܗܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܡܡܰܠܶܠ ܗ̣ܘܐ ܒܦܘܡܗ ܕܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܒܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ. ܘܒܗܕܐ ܬܳܗܰܪ ܗ̣ܘܐ ܡܠܟܐ ܘܟܠܗܘܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ܆ ܕܩܕܝܫܐ ܡܫܰܐܶܠ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ܆ ܘܗ̣ܘ ܡܦܰܢܶܐ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܦܳܪܣܳܐܝܬ܆ ܘܗ̣ܘ ܛܠܝܐ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̣ܘܐ ܣܽܘܪܝܳܐܝܬ. ܘܙܰܪܒܗ ܩܕܝܫܐ ܠܕܰܝܘܳܐ܆ ܥܕܡܐ ܕܰܐܘܕܺܝ ܩܕܡ ܚܢ̈ܦܐ ܛܳܥܰܝ̈ܐ ܒܟܠܗ̇ ܒܝܫܘܬܗܘܢ܆ ܐܝܟ ܕܢܰܒܗܶܬ ܗ̣ܘܐ ܠܡܓܘ̈ܫܐ ܘܠܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ ܕܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܬܡܢ. ܡܓܘ̈ܫܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܰܥܘ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ܆ ܣܓܝ ܐܶܬܟܰܚܰܕܘ܆ ܕܰܫܡܰܥܘ ܗ̣ܘܘ ܣܗܕܘܬܗ ܕܕܝܘܐ ܕܡܰܣܗܶܕ ܥܠ ܛܥܝܘܬܗܘܢ܆ ܘܥܠ ܫܪܪܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܕܝܫܘܥ. ܘܡܕܡ ܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܰܢܡܰܠܠܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܚܳܙܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܡܠܟܐ܆ ܕܣܓܝ ܚܳܕܶܐ ܗ̣ܘܐ ܒܟܠܗܝܢ ܬܡܝ̈ܗܬܐ ܗܠܝܢ܆ ܕܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܐܝܕܗ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܗ̣ܘܐ ܐܦ ܠܚܘܠܡܢܐ ܕܒܪܗ.

ܗܝܕܝܢ ܩܪܶܒ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܚܰܬܡܗ ܒܳܐܬܳܐ ܕܨܠܝ̣ܒܐ ܠܕܰܝܘܳܐ ܗ̇ܘ܆ ܘܬܰܚܡܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܠܟ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܕܰܝܘܳܐ ܛܢܦܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܛܰܒܥܗ ܠܠܓܝܘܢ ܪܝܫܟܘܢ ܒܝܡܐ܆ ܦܘܩ ܡܢܗ ܕܗܢܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܘܬܘܒ ܠܐ ܬܶܫܬܰܠܰܛ ܒܗ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܕܰܝܘܳܐ ܗ̇ܘ ܩܥܳܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ܆ ܟܕ ܡܶܬܢܰܓܰܕ ܗ̣ܘܐ ܟܣܝܐܝܬ ܐܝܟ ܕܰܒܥܰܪ̈ܩܐ܆ ܘܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܠܩܕܝ̣ܫܐ: ܕܠܐܝܟܐ ܡܰܦܶܩ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܡ̣ܢ ܗܢܐ ܥܘܡܪܐ ܙܥܘܪܐ ܕܝܠܝ؟ ܘܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܬܘܒ ܠܐ ܬܡܰܠܶܠ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܚܰܒܛܗ ܠܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܘܰܢܦܰܩ ܡܢܗ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܬܪܥܐ ܕܒܝܬܐ܆ ܘܨܰܠܦܗ ܒܪܘܓܙܐ ܪܒܐ ܥܡܗ ܕܡܰܦܩܗ. ܣܓܝ ܓܝܪ ܐܶܬܕܰܡܰܪ ܒܗ ܫܳܒܘܪ ܡܠܟܐ܆ ܕܟܡܐ ܙܰܪܒܗ ܩܕܝܫܐ ܘܒܰܙܰܚ ܒܗ ܩܕܡ ܚܢ̈ܦܐ ܒܢܝ̈ ܓܰܒܗ. ܘܡܚܕܐ ܩܡ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܰܦܪܰܣ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܠܫܡܝܐ܆ ܘܡܫܒܚ ܗ̣ܘܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܒܠܫܢܐ ܦܳܪܣܳܝܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܪܒ ܗ̣ܘ ܐܠܗܗܘܢ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ܆ ܘܠܝܬ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܐܠܐ ܐܢ ܗ̣ܘ. ܘܥܡܗ ܕܡܠܟܐ ܐܬܬܙܝ̣ܥܘ ܟܠܗܘܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ܆ ܘܩܡܘ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܘܐܦ ܡܓܘ̈ܫܐ܆ ܡܫܰܒܚܝܢ ܗ̣ܘܘ ܥܡܗ ܕܡܠܟܐ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܗ̣ܘܘ: ܕܪܒ ܗ̣ܘ ܐܠܗܗܘܢ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܐܠܐ ܕܝܢ ܐܦ ܪܕܘ̣ܡܘ̣ܕܘ̣ܢ ܕܩܳܝܡܝܢ ܗ̣ܘܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ܆ ܦܪܰܣܘ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܠܫܡܝܐ ܥܡܗ ܕܡܠܟܐ ܟܕ ܠܐ ܪܥܶܝܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܘܰܡܙܝܥܝܢ ܗ̣ܘܘ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܣܦܘ̈ܬܗܘܢ ܒܦܘܡܗܘܢ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܕܡ ܐܡܪܝܢ ܗ̣ܘܘ. ܝܳܕܥܺܝܢ ܗ̣ܘܘ ܓܝܪ ܕܐܢ ܠܐ ܩܝܡܝܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܡܦܰܣܩܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܐܢܘܢ. ܘܗܕܐ ܣܥܰܪܘ ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܰܬܗܘܢ܆ ܘܐܘܕܝܘ ܒܫܪܪܐ ܟܕ ܠܐ ܨܳܒܶܝܢ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܠܰܒܟܗ ܠܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܘܐܩܝ̣ܡܗ܆ ܘܩܰܪܒܗ ܩܕܡ ܐܒܘܗܝ ܟܕ ܡܫܰܝܰܢ. ܘܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܗܘܳܬ݀ ܠܫܳܒܘܪ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ܆ ܘܣܡ ܒܪܶܥܝܳܢܗ ܕܰܢܦܘܫ ܡ̣ܢ ܪܕܘܦܝܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܝܘܡܐ ܗ̇ܘ܆ ܣܓܝ ܪܳܕܶܦ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ܆ ܘܣܓܝ ܩܕܝ̈ܫܐ ܩܳܛܶܠ ܗ̣ܘܐ.

ܡܓܘ̈ܫܐ ܕܝܢ ܐܶܬܬܘܝ݂ܘ ܒܡܕܡ ܕܰܥܒܰܕܘ܆ ܘܕܢܺܐܡܪܘܢ ܠܩܕܝܫܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܨܶܝܢ ܗ̣ܘܘ. ܚܝܠܐ ܕܬܕܡܪ̈ܬܗ ܒܠܰܡ ܐܢܘܢ܆ ܘܐܦ ܐܶܬܦܟܰܪܘ ܟܠܗܘܢ ܦܘܪ̈ܣܰܝܗܘܢ܆ ܘܰܢܦܰܩܘ ܡ݂ܢ ܬܡܢ ܟܕ ܒܰܗܝ݂ܬܝ̣ܢ. ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܡܕܡ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܫܘܛ ܝܘܠܦܢܐ ܕܐܒܗܘ̈ܗܝ. ܣܓܝ ܓܝܪ ܡܝܰܩܪܐ ܗܪܣܝܣ ܗܕܐ ܕܡܓܘ̈ܫܐ ܨܝܕ ܦܪ̈ܣܝܐ܆ ܘܡܛܠܗܕܐ ܠܐ ܬܒܰܥ ܐܢܘܢ ܟܕ ܚܳܒܘ. ܠܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܘܠܐܚ̈ܐ ܕܥܡܗ ܣܓܝ ܡܰܘܪܶܒ ܗ̣ܘܐ ܘܡܩܰܠܶܣ ܘܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘܐ: ܕܐܝܢ ܒܫܪܪܐ ܪܒ ܐܠܗܟܘܢ܆ ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܡܠܟܐ ܠܩܕܝ̣ܫܐ: ܫܐܰܠ ܡܶܢܝ ܟܠ ܡܐ ܕܒܳܥܶܐ ܐܢ̱ܬ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ: ܚܢܢ܆ ܡܪܝ ܡܠܟܐ܆ ܠܐ ܕܗܒܐ ܒܳܥܶܝܢܢ ܘܠܐ ܣܺܐܡܳܐ. ܐܠܐ ܗܕܐ ܫܐܠܝܢܢ ܡ̣ܢ ܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܟܘܬܟ܆ ܕܬܶܦܩܘܕ ܘܬܶܬܶܠ ܠܢ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܥܠ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܫܒܝ݂̈ܠܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܒܢܶܐ ܒܗܝܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ܆ ܘܰܢܢܝ݂ܚ ܒܗܝܢ ܠܰܐܟܣܢܳܝ̈ܐ. ܘܗܒ ܠܢ ܫܘܠܛܢܐ܆ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܒܝܬ ܠܳܦܳܛ ܘܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܗܘܙܳܝ̈ܐ܆ ܘܢܶܒܢܶܐ ܥܘܡܪ̈ܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ܆ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܨܳܒܶܝܢܢ. ܘܡܚܕܐ ܦܩܰܕ ܡܠܟܐ܆ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܗܢܐ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܐܚ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܠܥܘܡܪܐ ܩܕܝܫܐ ܒܙܟܘܬܐ ܘܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ.

ܘܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܩܠܝ̣ܠ܆ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ܆ ܘܰܢܦܰܩܘ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ܆ ܟܕ ܠܒܝ݂ܟܝ݂ܢ ܟܠܚܕ ܨܠܝ̣ܒܗ ܒܐܝܕܗ܆ ܘܰܢܚܶܬܘ ܟܠܗܘܢ ܠܬܚܬ ܡ̣ܢ ܛܘܪܐ܆ ܘܰܐܩܝܡܘ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܰܚܬܰܡܘ ܨܠܘܬܐ. ܘܰܩܪܶܒܘ ܟܠܗܘܢ ܘܶܐܬܒܰܪܰܟܘ ܡ̣ܢ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܘܶܐܙܰܠܘ ܟܠܚܕ ܡ̣ܢ ܐܚ̈ܐ܆ ܠܐܝܟܐ ܕܰܬܪܰܨܬܗ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܕܰܢܣܝܡܘܢ ܫܬܐܣܬܐ ܕܕܝܪ̈ܬܐ ܘܕܥܘܡܪ̈ܐ܆ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟܐ ܕܒܳܥܶܐ ܗ̣ܘܐ. ܘܰܥܒܰܕܘ ܥܘܡܪ̈ܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܆ ܘܒܕܡܘ̣ܬ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܝ ܫܡܫܐ ܩܪܰܚ ܛܶܒܐ ܕܢܨܚܢܝ̈ܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܗܠܝܢ ܕܰܢܦܰܩܘ ܥܡܗ ܡ̣ܢ ܬܚܘܡܐ ܕܶܐܓܶܒܛܳܘܣ܆ ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝ݂ܢܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܠܘܬܗ܆ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ܆ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܬܳܐܘܡܰܐ܆ ܘܡܪܝ ܓܽܘܪܝܳܐ܆ ܘܡܪܝ ܒܰܛܳܠܐ܆ ܘܡܪܝ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ܆ ܘܡܪܝ ܩܕܳܠܐ܆ ܘܡܪܝ ܕܳܕܳܐ܆ ܘܡܪܝ ܛܒܐ܆ ܘܡܪܝ ܝܘܐܳܢܝ̣ܣ܆ ܘܡܪܝ ܐܶܠܝ݂ܫܰܥ܆ ܘܡܪܝ ܣܪܳܦܝܘܢ܆ ܘܡܪܝ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ܆ ܘܡܪܝ ܝܳܗܽܘ܆ ܘܡܪܝ ܝܰܗܒ܆ ܘܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܕܶܐܣܛܘܢܗ܆ ܘܐܒܐ ܫܶܡܥܘܢ ܗܽܘܙܳܝܐ܆ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ܆ ܘܡܪܝ ܝܳܗܘܫܳܦܳܛ ܣܳܗܕܐ܆ ܘܡܪܝ ܡܝ̣ܠܝ̣ܢܘܣ ܣܗܕܐ܆ ܘܡܪܝ ܐܘܠܐ܆ ܘܡܪܝ ܝܰܘܣܶܦ ܒܘ̣ܣܢܳܝܐ܆ ܘܡܪܝ ܒܽܘܣܢܳܝܐ܆ ܘܡܪܝ ܕܳܢܺܝܐܝܠ܆ ܘܡܪܝ ܓܰܒܪܘܢܐ܆ ܘܡܪܝ ܐܝܣܚܩ܆ ܘܡܪܝ ܫܳܐܙܺܝ܆ ܘܡܪܝ ܒܪ ܫܡܶܫ܆ ܘܡܪܝ ܚܰܒܝ̣ܒܐ܆ ܘܡܪܝ ܓܘ̣ܠܐ܆ ܘܡܘܫܐ܆ ܘܡܪܝ ܚܕ ܒܫܒܐ ܝܰܡܝ̣ܢܐ܆ ܘܡܪܝ ܣܝ̣ܠܘܢܐ (ܣܝ̣ܠܘܳܢܐ ܐܘ ܣܝ̣ܠܘܰܢܘܣ)܆ ܘܡܪܝ ܛܺܝܛܘܣ܆ ܘܡܪܝ ܐܰܢܕܶܪܝܳܐ (ܐܰܢܕܪܺܐܳܐ)܆ ܘܡܪܝ ܐܘ̣ܒܶܝܠ ܒܪ ܒܳܥܽܘܬ܆ ܘܡܪܝ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ܆ ܘܡܪܝ ܫܰܒܺܝ܆ ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܰܦܡܳܝܐ (ܐܰܦܳܡܳܝܐ؟)܆ ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܢܰܚܠܳܝܐ܆ ܘܡܪܝ ܝܘܚܰܢܢ ܕܝ̣ܠܘܡܳܝܐ܆ ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܛܰܝܳܝܐ܆ ܘܡܪܝ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ ܕܛܘܒܰܝܢ܆ ܘܡܪܝ ܐܣܛܰܦܶܢܘܣ܆ ܘܡܪܝ ܡܠܟܐ܆ ܘܡܪܝ ܐܫܥܝܐ܆ ܘܡܪܝ ܝܳܪܶܬ܆ ܘܡܪܝ ܦܺܝܢܚܶܣ܆ ܘܡܪܝ ܐܚܐ܆ ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܙܥܘܪܐ܆ ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܰܟܡܽܘܠ܆ ܘܡܪܝ ܡܪܽܘܠܐ܆ ܘܡܪܝ ܡܝ̣ܟܳܐܝ܆ ܘܡܪܝ ܦܰܦܰܐ܆ ܘܪܰܒܰܢ ܣܰܠܳܪܳܐ܆ ܘܐܒܐ ܡܝ̣ܟܳܐ܆ ܘܡܪܝ ܩܰܘܡܳܐ܆ ܘܡܪܝ ܩܰܝܘ̣ܡܐ܆ ܘܡܪܝ ܐܒܪܗܡ܆ ܘܡܪܝ ܐܰܢܕܪܶܐܘܳܣ܆ ܘܐܒܐ ܦܰܘܠܐ܆ ܘܡܪܝ ܐܘܟܳܡܐ܆ ܘܡܪܝ ܫܠܶܝܡܘܢ܆ ܘܡܪܝ ܐܰܡܘܢ܆ ܘܡܪܝ ܠܘ̣ܩܐ܆ ܘܡܪܝ ܓܢܝ̣ܒܐ܆ ܘܡܪܝ ܒܳܒܰܝ ܣܳܦܪܐ܆ ܘܣܰܪܓܝ̣ܣ ܕܽܘܕܐ܆ ܘܡܪܝ ܫܰܠܝ̣ܛܐ܆ ܘܡܪܝ ܥܰܒܕܝ̣ܫܘܥ܆ ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܟܰܠܕܘܢ܆ ܘܡܪܝ ܫܳܐܝ̣ܢ (ܫܳܗܝ̣ܢ؟)܆ ܘܡܪܝ ܐܒܘܢ܆ ܘܡܪܝ ܝܘܢܢ܆ ܘܡܳܪܬܝ ܬܰܩܠܰܐ ܚܬܗ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܛܘܒܢܐ܆ ܘܶܐܣܛܪܳܛܳܢܝ̣ܩܺܐ ܚܳܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܥܡܗ܆ ܗܠܝܢ ܕܶܐܫܟܚܶܬ ܘܪܶܫܡܶܬ ܒܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ܆ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܐ ܕܝܠܗ܆ ܘܬܠܡܝ̈ܕܐ ܘܡܫܰܡܫܳܢ̈ܐ ܕܫܒܝ݂ܚܘܬܗ ܕܗ̇ܘ. ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܘܕܪ̈ܢܐ ܘܚܝ̈ܠܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܕܰܣܥܰܪ ܪܫܝ݂ܡ ܒܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ܆ ܫܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܛܘܒܢ̈ܐ. ܕܰܟܒܰܪ ܒܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܟܢܝ݂ܫܳܐܝܬ ܢܶܬܶܠ ܡܪܢ ܥܘܕܪܢܐ ܘܚܘܠܡܢܐ ܘܚܘܣܝܐ ܕܚܰܘ̈ܒܐ܆ ܠܢ ܘܠܟܠ ܕܡܶܬܓܰܘܣ ܒܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܐܡܝܢ ܘܐܡܝܢ.

ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܚܙܳܐ ܫܳܒܘܪ ܡܠܟܐ ܢܨܚܢܝ̈ܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܣܥܰܪ ܡܪܢ ܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ܆ ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܒܢܦܫܗ ܕܢܶܬܶܠ ܠܗܘܢ ܡܕܡ܆ ܕܢܗܘܐ ܠܰܚܫܰܚܬܐ ܕܐܚ̈ܐ ܘܐܦ ܠܰܢܝܳܚܬܐ ܕܰܐܟܣܢܳܝ̈ܐ. ܘܫܕܪ ܩܪܳܐ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܩܪܝܬܐ ܚܕܐ܆ ܕܫܡܗ̇ ܗܝܕܓܢ ܘܪܰܚܝܐ ܕܐܝܬ ܨܝܕ ܩܪܝܬܐ܆ ܐܟܡ̇ܢ ܕܬܗܘܐ ܠܓܰܘܐ ܕܥܘܡܪܐ܆ ܘܬܗܘܐ ܠܗ ܫܘܬܦܘܬܐ ܒܨܠܘ̈ܬܗܘܢ. ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܟܬܒܐ ܘܛܰܒܥܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܕܚܠܘܢ ܡ̣ܢ ܕܝܢ̈ܐ ܟܕ ܐܙܠ̱ܝܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܘܕܠܐ ܢܶܟܠܶܐ ܐܢܘܢ ܐ̱ܢܫ ܕܢܶܒܢܘܢ ܥܕ̈ܬܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ܆ ܟܠ (ܟܰܪ؟) ܕܐܙܠ̱ܝܢ ܗ̣ܘܘ. ܘܟܕ ܢܣܰܒܘ ܐܳܬܗ ܕܡܠܟܐ܆ ܢܶܚܬܰܬ݀ ܗܕܐ ܓܘܕܐ ܒܪܝܟܬܐ ܘܐܠܗܝܬܐ܆ ܘܶܐܬܦܰܠܰܓܘ ܠܟܠ ܐܬܪܐ ܘܰܡܕܝ̣ܢܐ܆ ܕܢܶܒܢܘܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܩܕܝܫܐ ܠܥܘܡܪܐ܆ ܟܕ ܚܳܕܶܐ ܘܪܳܘܙܳܐ ܢܦܫܗ.

ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܶܬܡܰܢܥܰܬ݀ ܐܠܦܐ ܕܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝ̣ܢ ܠܠܡܐܢܐ ܕܡܰܦܩܳܢܐ ܕܢܦܫܗ܆ ܕܰܢܫܰܢܶܐ ܡ̣ܢ ܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܙܰܒܢܳܢܳܝ̈ܐ܆ ܠܥܠܡܐ ܕܡܠܶܐ ܟܠ ܓܶܐܘ̈ܳܢ ܘܛܘܒܝ̣̈ܢ܆: ܘܰܡܨܰܒܰܬ݀ ܒܫܘܦܪ̈ܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ̈ܐ. ܘܐܬܓܠܝ ܠܗ ܠܩܕܝ̣ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܓܠܝܢܐ ܕܡܰܦܩܳܢܐ ܕܢܦܫܗ܆ ܘܰܐܪܓܶܫ ܘܝ̣ܕܥ ܒܥܘܢܕܢܐ ܚܝܐ ܕܫܘܢܝܗ܆ ܘܰܩܪܳܐ ܠܐܚ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܘܰܦܩܰܕ ܐܢܘܢ ܘܐܡ̣ܪ: ܩܘܡܘ ܩܘܫܘ ܢܩܘܫܐ܆ ܘܢܶܬܟܰܢܫܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܘܢܐܬܘܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ. ܘܰܢܩܰܕܶܫ ܩܘܕܳܫܐ܆ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܡܪܢ. ܘܰܥܒܰܕܘ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܶܬܒܰܣܰܡܘ ܗ̣ܘܘ ܒܐ̱ܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܰܒܥܶܢܝܳܢܐ ܕܚܕܕ̈ܐ ܗ̣ܘܘ܆ ܐܶܬܒܰܪܰܟܘ ܡ̣ܢ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܶܐܫܬܪܝܘ ܟܠܗܘܢ ܕܢܐܙܠ̱ܘܢ ܠܩܶܠܳܝ̈ܳܬܗܘܢ. ܬܠܡܝܕܗ ܕܝܢ ܕܩܕܝܫܐ ܗ̇ܘ ܕܡܫܡܫ ܗ̣ܘܐ ܠܗ܆ ܓܒܪܐ ܡܝܰܬܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ. ܘܟܕ ܩܪܶܒ ܥܕܢܐ ܕܡܘܬܗ ܕܣܒܐ܆ ܚܙܳܝܗܝ ܠܡܠܐܟܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܰܦܩܝ݂ܕ ܗ̣ܘܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܕܢܶܣܰܒ ܢܦܫܗ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܟܕ ܩܐܡ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܆ ܘܦܫܝ̈ܛܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ܆ ܘܒܳܥܶܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܢܦܫܗ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܬܠܡܝܕܗ ܚܶܙܘܳܐ ܗܢܐ܆ ܩܥܳܐ ܡܚܕܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܬܘ ܐܚܝ̈ ܐܶܬܒܰܪܰܟܘ ܡ̣ܢ ܩܕܝܫܐ܆ ܕܗܐ ܩܪܶܒ ܡܠܐܟ ܡܘܬܐ܆ ܘܫܰܪܝ ܕܢܶܦܣܘܩ ܠܐܝ̣ܠܢ ܚܝ̈ܐ܆ ܘܥܡܘܕܐ ܡܰܢܗܪܳܢܐ܆ ܘܐܒܐ ܪܘܚܢܝܐ ܕܟܠܢ. ܘܗܐ ܒܩܠܝ̣ܠ ܩܠܝ̣ܠ ܕܳܥܶܟ ܠܡܦܐܕܐ܆ ܕܡܰܢܗܰܪ ܗ̣ܘܐ ܒܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܠܢܦ̈ܫܬܐ ܕܚܶܫܘ̈ܟܳܢ ܗܘܝ̈ ܒܚܛܝ̣ܬܐ. ܘܡܚܕܐ ܪܗܶܛܘ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ܆ ܘܟܠܢܫ ܚܦܝ݂ܛ ܗ̣ܘܐ ܕܩܕܡܝܐ ܢܶܬܒܰܪܰܟ ܡܢܗ܆ ܘܶܐܬܰܘ ܟܠܗܘܢ ܘܩܳܡܘ ܩܕܡܘܗܝ܆ ܘܒܳܥܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܰܚܢܰܓܬܐ ܪܒܬܐ ܘܐܡܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ: ܕܐܒܘܢ܆ ܡܰܢܘ ܡܟܝܠ ܡܥܕܪ ܠܢ ܥܠ ܒܥܠܕܪܐ؟ ܘܳܝ ܠܢ ܐܒܘܢ܆ ܕܠܡܐ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܢ ܚܝܠܗ ܕܣܛܢܐ! ܘܟܕ ܝ̣ܕܰܥܘ ܟܠܗܘܢ ܕܰܩܪܶܒ ܠܗ ܡܰܦܩܳܢܐ ܕܢܦܫܗ܆ ܩܪܶܒܘ ܐܰܦܝ̣ܣܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܕܨܰܠܐ ܥܠܝܢ ܐܒܘܢ ܘܥܠ ܥܠܡܐ ܟܠܗ. ܘܰܦܬܰܚ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܚܳܪ ܒܟܠܗܘܢ ܟܕ ܟܢܝ݂ܫܝܢ܆ ܘܰܪܫܰܡ ܥܠܝܗܘܢ ܐܬܐ ܕܨܠܝ̣ܒܐ܆ ܘܒܰܪܶܟ ܐܢܘܢ ܒܰܕܡܘ̣ܬ ܝܥܩܘܒ ܠܒܢܘ̈ܗܝ܆ ܘܐܦ ܠܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܫܡܗ ܩܳܪܶܐ ܗ̣ܘܐ ܘܰܡܒܰܪܶܟ ܗ̣ܘܐ.

ܘܡ̣ܢ ܕܰܐܫܦܰܥ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܒܘܪ̈ܟܬܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ܆ ܘܬܘܒ ܐܰܠܨܘܗܝ ܐܚ̈ܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܐܒܘܢ܆ ܨܰܠܐ ܥܠ ܥܠܡܐ ܘܥܠ ܢܣܝܘ̈ܢܐ ܕܦܳܓܥܝܢ ܒܗ. ܐܶܫܬܡܰܥ ܠܒܥܘܬܗܘܢ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܨܰܠܺܝ ܘܐܡ̣ܪ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ ܝܳܬܶܒ ܥܠ ܟܪ̈ܘܒܐ܆ ܫܡܰܥ ܩܠܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܡܚܝ̣ܠܐ܆ ܘܩܒܠ ܨܠܘܬܗ. ܐܟܡܐ ܕܐܡ̣ܪ ܦܘܡܟ ܩܕܝܫܐ: ܕܰܩܪܰܘ ܘܐܢܐ ܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܐ܆ ܘܩܘܫܘܢ ܘܐܢ̇ܐ ܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܐ܆ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܘܰܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܐ ܠܟ܆ ܕܬܶܫܡܰܥ ܘܰܬܦܰܨܶܐ ܐܢܘܢ ܒܥܓܠ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܶܬܕܰܟܪܝܢ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܘܫܡܗ ܕܥܒܕܟ ܚܠܫܐ. ܘܒܰܛܶܠ ܢܣܝܘ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܬܡܢ܆ ܘܠܐ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܠܐ ܒܰܪܕܐ܆ ܘܠܐ ܩܰܡܨܐ܆ ܘܠܐ ܫܰܘܒܐ܆ ܘܠܐ ܝܰܪܩܳܢܐ܆ ܘܠܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܡܚܰܒܠܳܢܐ܆ ܘܠܐ ܡܘܬܐ ܕܚܛܘܦܝܐ܆ ܘܠܐ ܡܓܰܙܝܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ܐ ܕܒܢ̈ܬܐ܆ ܘܠܐ ܟܘܪ̈ܗܢܐ ܕܫܐܕ̈ܐ܆ ܘܢܶܫܬܰܒܰܚ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܐܡܪܝܢ ܟܠܗܘܢ: ܐܡܝܢ.

ܘܰܦܫܰܛ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܓܠܘܗܝ܆ ܘܰܐܫܠܶܡ ܢܦܫܗ ܙܗܝܬܐ ܘܛܘܒܬܳܢܝ̣ܬܐ ܠܡܪܢ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܬܡܠܝ̣ ܒܝܬܐ ܗ̇ܘ ܪܝܚܐ ܗܢܝܐܐ ܘܒܣܝ̣ܡܐ. ܘܩܰܘܝ݂ ܗ̇ܘ ܪܝ̣ܚܐ ܥܕܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܢܝ̈ܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܡܗܝ̈ܡܢܐ ܐܝܟ ܬܠܬܐ ܐܠܦܝ̈ܢ܆ ܐܶܬܘܰܥܰܕܘ ܟܠܗܘܢ ܣܒ̈ܐ ܒܢܝ̈ ܣܝ݂ܥܬܗ. ܘܗܝܕܝܢ ܫܰܡܶܫܢܳܝܗܝ ܘܥܰܦܝ̣ܢܳܝܗܝ ܒܐܝ̣ܩܪܐ ܪܒܐ ܟܕ ܒܳܟܶܝܢܢ ܘܳܐܠܶܝܢܢ܆ ܕܶܐܬܓܠܶܙܢܰܢ ܡ̣ܢ ܚܙܬܗ ܘܡ̣ܢ ܥܢܝܢܗ ܕܐܒܘܢ ܪܘܚܢܝܐ܆ ܘܰܗܘܰܝܢ ܝܬܡ̈ܐ. ܘܟܰܪܶܟܢܳܝܗܝ ܘܣܳܡܢܳܝܗܝ ܒܰܡܥܰܪܬܐ ܥܦܝ݂ܦܬܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܡܕܒܚܐ ܕܰܒܢܳܐ ܗ̣ܘܐ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ܆ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܬܚܘܬ ܬܪܘܢܘܣ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ ܐܠܗܝ̈ܐ. ܗܘܳܐ ܗܟܝܠ ܥܘܢܕܢܗ ܐܘܟܝܬ ܟܘܠܠܗ ܠܝܘ̈ܡܬܐ ܒܝܪܚܐ ܢܝܣܢ ܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܒܗ܆ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥ (ܠܝܳܘܳܢ؟). ܟܕ ܡܦܝܣܝܢܢ܆ ܕܢܰܫܘܶܐ ܠܢ ܡܪܢ ܒܨܠܘ̈ܬܗ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܕܶܐܬܗܰܦܰܟܢ ܥܡܗ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܘܪܐ܆ ܒܥܠܡܐ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܰܚܙܳܬܗ܆ ܐܡܝܢ.

ܗܠܝܢ ܩܠܝ̣ܠ ܡ̣ܢ ܡܐ ܕܰܣܥܰܪ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܒܚܝܠܗ ܕܡܫܝܚܐ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟܘܢ܆ ܐܳܘ ܡܰܚܒܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܟܕ ܕܰܚܝ݂ܠ ܗܘܺܝܬ ܠܡܶܚܰܬ ܠܝܡܐ ܕܫܪ̈ܒܘܗܝ܆ ܕܠܡܐ ܠܐ ܐܶܬܡܨܶܐ ܠܡܶܣܰܩ ܘܶܐܬܚܢܶܩ܆ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠ ܣܦܳܪ̈ܰܘܗܝ ܗܰܠܟܶܬ ܗܘܝ݂ܬ. ܘܐܝܟ ܐ̱ܢܫ ܕܥܐܠ ܠܦܪܕܝܣܐ ܣܓܝ ܒܳܐܕܫܰܘ̈ܗܝ ܘܰܣܒܝ݂ܣ ܒܦܐܪ̈ܘܗܝ ܘܗܰܢܝ݂ ܒܪ̈ܝ݂ܚܳܢܰܘܗܝ܆ ܘܡܟܰܢܶܫ ܘܫܳܩܶܠ (ܡ̣ܢ؟) ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢܳܬܐ ܩܠܝܠ܆ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܐܝܟ ܕܢܶܬܒܰܣܰܡ ܡ̣ܢ ܚܠܝܘܬܗܘܢ. ܗܟܢܐ (ܐܦ؟) ܐܢܐ ܟܕ ܥܶܠܶܬ ܠܦܪܕܝܣܐ ܕܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܘܟܰܢܫܶܬ ܡܠܘ݂ܐܳܐ ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܣܓܝ܆ ܘܣܳܡܶܬ ܩܕܡܝܟܘܢ ܠܗܝ݂̈ܩܰܝ ܠܫܶܡܥܐ ܕܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܺܝܬ ܝܶܕܥܶܬ ܕܐܟܬܘܒ ܒܣܕܪܐ ܡܠܰܚܡܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܣܥܰܪ ܩܕܝܫܐ ܒܩܘܪܒܐ ܘܒܪܘܚܩܐ܆ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܰܘܩܰܪ ܥܠ ܫܡܘ̈ܥܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܗܕܐ ܢܶܫܪܟܘܢ ܠܘܬ ܩܘܛܳܥܐ ܘܥܶܕܠܳܝܐ ܕܡܶܬܒܢܶܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܟܶܬܒܶܬ܆ ܡܢܗܝܢ ܡ̣ܢ (ܦܘܡܐ؟) ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܚܶܛܦܶܬ ܐܢܝܢ܆ ܘܡܢܗܝܢ ܐܢܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܚܙܺܝܬ ܐܢܝܢ. ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܘܢܓܝܪܐ ܗܘܺܝܬ ܥܡܗ ܐܢܐ ܡܝܟܐܝܠ. ܘܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܐ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܓܥܝܢ ܒܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܪܦܘܢ ܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ ܕܢܐܬܘܢ ܨܝܕ ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܢܗܰܝܡܢܘܢ܆ ܕܗ̇ܘ ܕܰܣܥܰܪ ܒܐܝ̈ܕܝ ܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ܆ ܗ̣ܘ ܣܥܰܪ ܐܦ ܒܐܝ̈ܕܝ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܝܟܐܝܠ ܕܶܐܬܡܰܢܥܶܬ ܠܠܡܐܢܐ ܕܬܫܥܝܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܘܶܐܫܬܘܺܝܬ ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܕܶܐܣܝ݂ܡ ܩܕܡ ܫܡܘ̈ܥܐ ܫܳܡܘܢܳܐ ܕܡܶܠܰܬܝ ܡܣܟܢ̱ܬܐ܆ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܳܓܥܝܢ ܒܗ̇ ܒܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ܆ ܕܢܶܦܪܥܘܢ ܚܠܦܝ ܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܐ܆ ܕܶܐܫܬܘܶܐ ܠܪ̈ܚܡܐ ܒܝܘܡ ܕܝ݂ܢܐ܆ ܐܡܝܢ.

ܨܠܘ̈ܬܗ ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܘܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܕܡܪܝ ܡܝ̣ܠܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܣܗܕܐ ܕܥܶܗܕܶܬ ܒܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ܆ ܘܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܰܟܬܝ̣ܒܝ݂ܢ ܠܢ ܫܡܗܝ̈ܗܘܢ ܡ̣ܢ ܠܥܠ܆ ܕܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܢܗܘ̈ܝܢ ܥܠ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܡ̣ܢ ܣܳܟܗ܆ ܘܥܠ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ܆ ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܓܳܒܶܝܢ ܠܗܘܢ ܗܢܐ ܕܘܒܳܪܐ ܫܦܝܪܐ ܕܝ̣ܚܝ̣ܕܝܘܬܐ ܕܰܢܫܰܡܫܘܢܳܝܗܝ ܒܰܡܫܰܡܠܝܘܬܐ. ܘܠܚܪܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܦ ܥܠ ܕܘܝܐ ܚܛܝܐ ܕܠܐ ܫܟܝ̣ܚ ܒܗ ܐܦܠܐ ܚܕ ܥܒܳܕ ܕܛܒ܆ ܕܰܟܬܰܒ ܠܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ܆ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܫܘܪܐ ܠܥܶܠܰܬ݀ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܠܚܘ̣ܣܝܐ܆ ܐܝܢ ܘܐܡܝܢ. ܘܝܬܝ̣ܪܐܝܬ ܐܦ ܠܩܪܝܬܐ ܘܒܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܒܗ ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܨܚܢܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܢܢܰܛܰܪ ܡܪܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܢܟܝܢ̈ܐ ܟܣܝ̈ܐ ܘܓܠܝ̈ܐ܆ ܘܠܗܘܢ ܘܠܒܢܝ̈ܗܘܢ ܘܠܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ܆ ܐܝܢ ܘܐܡܝܢ܀

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܗ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܩܕܝܫܐ