ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܦܛܪܐ ܕܡ݂ܢ ܐܦܪܝܩܝ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܦܛܪܐ ܕܡ݂ܢ ܐܦܪܝܩܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܕܪܓܗ ܦܐܛܪܝܩܘܣ.

ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܬܝܪܐ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܡܪܚܡܢܘܬܐ

 

 

ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܦܪܝܩܝ ܐ̱ܢܫ ܥܬܝܪܐ܆ ܕܥܬܝܪ ܗܘܐ ܛܒ܆ ܘܡܪܚܡܢܘܬܐ ܥܠ ܐ̱ܢܫ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ. ܗܘܳܐ ܕܝܢ ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܟܕ ܝܰܬܝ݂ܒܝ݂ܢ ܡܣܟܢ̈ܐ ܒܝܘܡܐ ܕܣܬܘܐ ܘܡܫܰܚܢܝ݂ܢ ܒܫܡܫܐ܆ ܫܪܝ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܩܰܠܳܣܘ݂ ܘܠܡܒܰܪܳܟܘ݂ ܠܒܬܝ̈ܗܘܢ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡܪ̈ܚܡܢܐ ܕܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܙܕܩܬܐ܆ ܟܕ ܡܨܰܠܝܢ ܚܠܦܝܗܘܢ. ܒܗ̇ ܓܝܪ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܦ ܠܒܬܝ̈ܗܘܢ ܕܗܳܢܘܢ ܕܠܐ ܡܪܰܚܡܝ݂ܢ ܗܘܘ ܡܒܰܓܢܝܢ ܗܘܘ ܘܠܳܝܛܝܢ. ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ܆ ܐܰܝܬܝܘ ܠܡܨܥܬܐ ܐܦ ܫܡܗ ܕܦܛܪܐ ܕܠܐ ܡܪܰܚܶܡ ܗܘܐ. ܘܫܪܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܰܡܫܰܐܠܘ ܠܚܒܪܗ܆ ܐܢ ܢܣܰܒ ܡܡܬܘܡ ܙܕܩܬܐ ܡ݂ܢ ܒܝܬܗ. ܘܟܕ ܟܠܗܘܢ ܫܐܠܘ ܠܚܕܕ̈ܐ ܘܠܐ ܐܫܬܟܚ ܐ̱ܢܫ ܕܳܐܡܪ ܕܢܣܰܒ ܡܕܡ ܡܢܗ ܡܡܬܘܡ. ܥܢܳܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܶܐܡܪ: ܡܘܢ ܝܗܒܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܝ؟ ܐܢܐ ܢܳܣܶܒ ܐ̱ܢܐ ܡܢܗ ܝܘܡܢܐ ܙܕܩܬܐ. ܘܟܕ ܐܩܝܡܘ ܗܘܘ ܥܡܗ ܩܝܳܡܐ ܕܡܢܐ ܢܬܠܘܢ ܠܗ. ܡܚܕܐ ܐܶܬܳܐ ܠܗ ܩܡ ܥܠ ܬܪܥܗ ܕܗ̇ܘ ܥܬܝܪܐ ܘܩܘܝ ܟܕ ܡܟܬܪ ܠܗ ܥܕܡܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡ݂ܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܣܬܩܒܠ ܐܟܚܕܐ ܗ݂ܘ ܘܩܢܝܢܗ ܟܕ ܛܥܝ݂ܢܝ݂ܢ ܠܚܡܐ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܢܚܬܘ̈ܡܐ ܐܝܟ ܕܠܫܳܪܘܬܗ. ܘܟܕ ܚܙܳܝܗܝ ܗܘܐ ܠܡܣܟܢܐ ܗ̇ܘ܆ ܐܬܚܡܬ݀ ܣܓܝ. ܘܟܕ ܒܥܳܐ ܕܢܶܫܕܶܐ ܒܗ ܟܐܦܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚ܆ ܢܣܰܒ ܦܘܪܢܝ݂ܬܐ ܚܕܐ ܡ݂ܢ ܩܰܪܛܳܠܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܩܢܝܢܗ. ܘܫܕܗ̇ ܒܚܶܡܬܐ ܠܘܩܒܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܕܗ̇ܘ ܡܣܟܢܐ ܘܡܚܳܝܗܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܡܚܕܐ ܐܬܓܗܢ ܘܢܰܣܒܗ̇ ܠܦܘܪܢܺܝܬܐ ܗ̇ܝ ܩܠܝܠܐܝܬ. ܘܪܗܶܛ ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܬ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܘܫܪܝ ܝܳܡܶܐ ܠܗܘܢ ܕܡ݂ܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܩܒܠܬܗ̇ ܗܫܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ܆ ܐܬܟܪܗ ܥܬܝܪܐ ܗ̇ܘ ܟܘܪܗܢܐ ܐܝܟ ܕܠܡܘܬܐ. ܘܚܙܳܐ ܚܙܘܐ ܒܚܠܡܗ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܒܒܝܬ ܕܝ݂ܢܐ ܘܡܬܬܕܝܢ ܗܘܐ ܥܠ ܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ. ܘܚܙܳܐ ܕܐܬܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܗܢܕܘܝ̈ܐ ܣܳܢܝܰܝ̈ ܚܙܬܐ. ܘܟܰܢܶܫܘ ܗܘܘ ܠܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܒܝ̈ܫܐ ܘܣܡܘ ܐܢܘܢ ܒܟܰܦܬܐ ܚܕܐ ܕܡܰܣܰܐܬܐ ܡ݂ܢ ܓܒܐ ܚܕ. ܠܘܬ ܓܒܐ ܕܝܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܡܣܐܬܐ܆ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܠܒܝ݂̈ܫܰܝ ܚܘܪ̈ܐ ܘܦܰܐܝܰܝ̈ ܚܙܬܐ. ܘܒܥܰܘ ܕܢܣܝܡܘܢ ܒܟܰܦܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܣܐܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܡܕܡ. ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܘܩܒܠ ܒܝ̈ܫܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡ݂ܢ ܡܘܪ̈ܝܐ ܐܬܬܣܝܡܘ. ܘܡܥܳܩܝܢ ܗܘܘ ܘܟܡܝܪܝܢ ܛܒ. ܘܟܕ ܡܬܟܫܦܝܢ ܗܘܘ܆ ܐܶܡܪܘ ܠܚܕܕ̈ܐ: ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܠܝܬ ܠܢ ܡܕܡ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕܐ ܦܘܪܢܝܬܐ ܕܩܕܡ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܝܰܗܒ ܠܡܫܝܚܐ ܒܥܠܬܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܒܨܒܝܢܗ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܣܬܰܪܗܰܒܘ ܘܰܐܝܬܝܘܗ̇ ܘܣܡܘܗ̇. ܘܡܚܕܐ ܐܰܫܘܝܰܬܗ̇ ܠܟܰܦܬܐ ܕܡܣܐܬܐ ܗ̇ܝ ܠܘܩܒܠ ܚܒܪܬܗ̇. ܘܡܚܕܐ ܥܢܰܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܗ̇ܢܘܢ ܠܒܝ̈ܫܝ ܚܘܪ̈ܐ: ܦܛܪܐ܆ ܙܠ ܐܰܘܣܶܦ ܥܠ ܗܕܐ ܦܘܪܢܝܬܐ. ܘܐܠܐ ܕܥ ܕܗܠܢ ܡܘܪ̈ܝܐ ܢܣܒܝܢ ܠܟ܆ ܘܚܢܢ ܡܕܡ ܠܐ ܡܥܕܪܝܢܢ ܠܟ. ܘܟܕ ܐܬܬܥܝܪ ܝ݂ܕܥ ܗܠܝܢ ܕܐܬܚܙܝܘ ܠܗ܆ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܕܓܠܘܬܐ ܐܠܐ ܫܪܪܐ. ܡܛܠ ܕܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡ݂ܢ ܛܠܝܘܬܗ ܣܥܰܪ ܐܘ ܡܠܠ܆ ܘܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܡ݂ܢ ܟܕܘ ܛܰܥܝ̈ܳܢ ܗܘܝ̈ ܠܗ܆ ܚܙܳܐ ܗܘܐ ܕܟܢܫܘ ܐܢܘܢ ܡܘܪ̈ܝܐ ܗ̇ܢܘܢ܆ ܘܣܡܘ ܒܟܦܬܐ ܕܡܣܐܬܐ ܗ̇ܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܒܢܦܫܗ: ܒܒܝ݂ ܕܝܢ ܚܕܐ ܦܘܪܢܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܨܒܝܢܝ ܘܒܚܡܬܐ ܫܕܺܝܬ݂ܗ̇ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡܣܟܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܰܘܬܰܪܬܳܢܝ ܘܶܐܫܟܰܚܬܝ ܬܘܒ ܕܬܶܦܪܩܰܢܝ ܡ݂ܢ ܡܘܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ. ܡ݂ܢ ܟܡܐ ܟܝ ܒܝ̈ܫܬܐ ܡܫܬܘܙܒ ܗ̇ܘ ܕܦܫܝܛܐܝܬ ܘܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܝܳܗܶܒ ܙܕܩ̈ܬܐ ܠܡܣܟܢ̈ܐ. ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܗܟܢܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܒܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܐܶܬܬܰܪܰܨ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܪܝܫܝܐ ܘܡܥܠܝܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܣܢܝ̈ܩܐ. ܥܕܡܐ ܕܐܦܠܐ ܥܠ ܓܘܫܡܗ ܢܗܘܐ ܚܐܣ. ܓܕܰܫ ܓܝܪ ܒܙܒܢ ܘܟܕ ܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܢܐܙܠ ܠܒܝܬ ܡܟ̈ܣܐ܆ ܡܛܠ ܕܪܒ ܡܟ̈ܣܐ ܗܘܐ. ܦܓܰܥ ܒܗ ܐ̱ܢܫ ܐܶܠܦܳܪܐ ܕܐܫܬܘܙܒ ܡ݂ܢ ܛܘܒܳܥܐ ܕܝܡܐ ܟܕ ܫܠܝ݂ܚ ܐܝܟ ܕܡ݂ܢ ܟܪܣ ܐܡܗ. ܘܢܦܰܠ ܩܕܡܘܗܝ ܟܕ ܒܳܥܶܐ ܡܢܗ ܕܢܬܠ ܠܗ ܬܟܣܝܬܐ ܠܓܘܫܡܗ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܝܗܝ܆ ܣܒܰܪ ܕܡܣܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܫܠܰܚ ܠܒܘܫܐ ܚܕ ܪܝܫܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܟܕ ܡܰܘܡܶܐ ܠܗ ܣܓܝ ܘܳܐܡܰܪ ܠܗ: ܡܛܠ ܡܪܢ ܐܢ̱ܬ ܠܒܶܫܝܗܝ ܘܨܠܐ ܥܠܝ. ܟܕ ܐܶܙܰܠ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡܣܟܢܐ ܡܬܟܚܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܟܰܣܝܘܗܝ ܡܛܠ ܦܐܝܘܬܗ ܘܡܚܕܐ ܝܗܒܗ ܐܝܟ ܕܢܶܙܕܰܒܢ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܩܠܝܠ ܗ̇ܘ ܥܬܝܪܐ ܦܛܪܐ܆ ܗܦܰܟ ܗܘܐ ܘܚܙܝܗܝ ܠܠܒܘܫܐ ܗ̇ܘ ܟܕ ܬܠܶܐ ܗܘܐ ܒܫܘܩܐ. ܘܐܬܬܥܝܩ ܘܟܪܝܬ݀ ܠܗ ܣܓܝ. ܘܟܕ ܣܠܶܩ ܠܒܝܬܗ܆ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܶܠܥܣ ܡܕܡ ܐܠܐ ܐܶܚܰܕ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬܗ ܒܐܦܘ̈ܗܝ ܘܝܺܬܒ ܟܕ ܒܳܟܐ ܘܡܬܚܫܒ ܗܘܐ ܘܳܐܡܪ ܕܠܐ ܠܡ ܫܳܘܐ ܗܘܺܝܬ ܕܢܗܘܐ ܠܝ ܥܘܗܕܢܐ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܡܣܟܢܐ. ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܡܬܬܰܢܚ ܗܘܐ ܘܡܬܬܥܝܩ ܢܡ ܘܕܡܶܟ. ܘܚܙܳܐ ܒܚܠܡܗ ܐ̱ܢܫ ܕܦܐܐ ܗܘܐ ܚܙܘܗ ܐܝܟ ܫܡܫܐ ܟܕ ܐܝܬ ܒܪܝܫܗ ܨܠܝܒܐ܆ ܘܶܐܬܐ ܘܩܡ ܠܘܬܗ. ܘܠܒܝܫ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܠ ܓܘܫܡܗ ܐܦ ܠܒܘܫܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗ̇ܘ ܐܶܠܦܪܐ. ܘܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܡܛܠܡܢܐ ܒܳܟܐ ܐܢ̱ܬ ܐܘ ܦܛܪܐ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܦܢܝ ܘܶܐܡܪ: ܡܪܝ ܡܛܠ ܕܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܡܰܣܠܝܐ ܕܫܰܟܶܢܬ ܠܝ ܝܶܗܒܶܬ ܠܡܣܟܢܐ ܚܕ ܘܚܰܫܒܗ ܐܝܟ ܡܰܣܠܝܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܶܬܬܥܺܝܩܶܬ. ܗܝܕܝܢ ܚܰܘܝܗ ܠܗ ܠܢܰܚܬܐ ܗ̇ܘ ܕܠܒܝ݂ܫ ܗܘܐ ܘܶܐܡܪ ܠܗ: ܡܫܬܘܕܥ ܐܢ̱ܬ ܠܗܢܐ؟ ܗ݂ܘ ܦܢܝ ܠܗ ܟܕ ܐܳܡܪ: ܐܝܢ ܡܪܝ. ܘܥܢܳܐ ܡܪܢ ܘܶܐܡܪ ܠܗ: ܕܗܐ ܡ݂ܢ ܥܕܢܐ ܗ̇ܘ ܕܝܗܒܬܝܗܝ ܠܢܚܬܐ ܠܡܣܟܢܐ܆ ܐܢܐ ܡܟܰܣܰܝ ܐ̱ܢܐ ܒܗ ܘܡܩܠܣ ܐ̱ܢܐ ܠܨܒܝܢܟ. ܕܥܰܪܛܶܠܝܐ ܗܘܺܝܬ ܘܟܰܣܝ݂ܬܳܢܝ. ܘܟܕ ܐܬܬܥܝܪ ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܬ ܢܦܫܗ ܬܡܰܗ ܘܫܪܝ ܕܢܬܠ ܛܘܒܐ ܠܡܣܟܢ̈ܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܐܢ ܡܣܟܢܐ ܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ ܡܪܐ ܕܝܠܝ܆ ܠܐ ܡܐܬ ܐ̱ܢܐ ܐܰܘ ܗܳܘܶܐ ܐ̱ܢܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡ݂ܢ ܡܣܟܢ̈ܐ. ܘܩܪܳܐ ܡܚܕܐ ܠܟܬܘܒܐ ܕܝܠܗ ܐܝܢܐ ܕܡܶܙܒܰܢ ܙܒܺܝܢ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܶܐܡܪ ܠܗ: ܐ̱ܪܙܐ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܶܐܓܠܶܐ ܠܟ ܟܕ ܬܟܝܠ ܐ̱ܢܐ ܥܠܝܟ. ܘܒܐܠܗܐ ܝܳܡܐ ܐ̱ܢܐ ܗ̇ܘ ܕܝܳܕܥ ܟܣܝ̈ܬܐ ܘܓܠܝ̈ܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܕܐܢܗܘ ܕܠܐ ܫܳܡܥ ܐܢ̱ܬ ܠܝ܆ ܠܒܪܒܪ̈ܝܐ ܡܙܰܒܶܢ ܐ̱ܢܐ ܠܟ. ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܡܚܕܐ ܥܣܪ ܠܝܛܪ̈ܐ ܕܕܗܒܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܙܠ ܘܰܙܒܶܢ ܠܟ ܬܐܓܘܪܬܐ. ܘܣܰܒܳܢܝ ܘܰܐܘܒܶܠܰܝܢܝ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܘܪܫܠܡ ܘܙܒܢܝܢܝ ܬܡܢ ܠܐܢܫ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܘܣܒ ܛܝ݂ܡܰܝ̈ ܘܗܒ ܠܡܣܟܢ̈ܐ. ܥܒܕܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܰܥ ܠܗܕܐ܆ ܕܚܶܠ ܣܓܝ ܘܶܐܫܬܐܶܠ ܡܢܗ̇ ܘܠܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܐ ܕܗܕܐ ܢܣܥܘܪ ܗܘܐ. ܘܬܘܒ ܥܢܳܐ ܡܪܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ ܟܕ ܝܳܡܶܐ: ܐܢܗܘ ܕܠܐ ܫܳܡܥ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܘܡܙܰܒܢ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܟ܆ ܐܢܐ ܠܒܪܒܪ̈ܝܐ ܡܙܰܒܢ ܐ̱ܢܐ ܠܟ. ܘܟܕ ܕܳܚܠ ܟܬܘܒܐ ܗ̇ܘ ܡ݂ܢ ܗܕܐ܆ ܫܩܠܗ ܡܚܕܐ ܘܐܘܒܠܗ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܐܫܟܚ ܬܡܢ ܗ̇ܘ ܟܬܘܒܐ ܐ̱ܢܫ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܳܚܡܗ ܕܫܡܗ ܙܘܺܝܠܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܙܰܒܢ ܟܣܦܐ. ܘܒܗ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܐܬܡܣܟܢ ܛܒ. ܘܒܬܪ ܕܗܘܘ ܒܥܢܝܢܐ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܗ̇ܘ ܟܬܘܒܐ: ܬܐ ܡܪܝ ܙܘܺܝܠܐ܆ ܙܒܶܢ ܠܟ ܥܒܕܐ ܛܒܐ ܕܐܝܬ ܠܝ. ܘܐܢܐ ܝܳܡܐ ܐ̱ܢܐ ܥܠܘܗܝ ܕܦܐܛܪܝܩܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܐܬܪܗ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܡܙܰܒܢ ܟܣܦܐ ܡ݂ܢ ܟܬܘܒܐ ܗ̇ܘ ܕܥܒܕܐ ܐܝܬ ܠܗ܆ ܬܡܰܗ. ܝܳܕܥ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܐܦ ܗ݂ܘ ܥܒܕܐ ܗܘܳܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܡ݂ܢ ܐܦܪܝܩܝ ܝܳܕܰܥ ܗܘܐ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ݂ܘ ܙܘܺܝܠܐ ܡ݂ܢ ܐܦܪܝܩܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܠܡܪܗ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܬܘܕܥ ܗܘܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܗܟܝܠ ܗ̇ܘ ܡܙܰܒܢ ܟܣܦܐ: ܝܳܕܥ ܗ݂ܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܝܘܡܢܐ ܠܝܬ ܒܐܝ̈ܕܝ ܠܡܶܙܒܰܢ. ܐܳܡܰܪ ܠܗ ܟܬܘܒܐ ܗ̇ܘ: ܘܝܺܙܦ ܟܣܦܐ ܡ݂ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܘܰܙܒܶܢܳܝܗܝ. ܡܛܠ ܕܝܳܕܰܥ ܡܪܝܐ ܕܪܓܠܐ ܐܝܬ ܠܗ. ܘܥܬܝܕ ܗ݂ܘ ܐܠܗܐ ܕܢܒܪܟܟ ܡܛܠܬܗ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܗ̇ܘ ܕܡܙܰܒܢ ܟܣܦܐ ܐܬܬܦܝܣ. ܘܙܰܒܢܶܗ ܒܕܝܢܪ̈ܐ ܬܠܬܝܢ ܟܕ ܠܒܝ݂ܫ ܡܐܢ̈ܐ ܨ̈ܐܐ ܘܡܣܰܡܥܰܠ. ܘܟܕ ܙܰܒܶܢ ܟܬܘܒܐ ܗ̇ܘ ܠܡܪܗ܆ ܫܒܩܗ ܗܘܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܟܕ ܝܰܗܒ ܠܗ ܡܘ̈ܡܬܐ ܕܠܐܢܫ ܠܐ ܢܶܓܠܶܐ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ. ܘܐܦܠܐ ܢܶܠܒܘܟ ܠܘܬܗ ܡ݂ܢ ܛܝܡܘ̈ܗܝ ܡܕܡ. ܘܡܚܕܐ ܐܶܙܰܠ ܗ̇ܘ ܟܬܘܒܐ ܘܦܰܠܓ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܟܠ ܡܐ ܕܢܣܰܒ ܡ݂ܢ ܛܝ݂ܡܰܝ̈ ܪܒܗ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܦܛܪܗ ܦܪܝܩܝܘܣ ܡܚܕܐ ܝܰܗܒ ܢܦܫܗ ܠܫܘܥܒܕܐ ܘܠܥܒܕܘܬܐ ܒܟܠ ܡܕܡ. ܒܙܒܢ ܟܕ ܡܒܰܫܶܠ ܘܒܙܒܢ ܟܕ ܡܚܰܠܶܠ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܟܳܢܶܫ ܒܝܬܐ. ܒܙܒܢ ܟܕ ܡܡܰܙܓ ܠܡܪܗ ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܟܕ ܛܒ ܐܦܠܐ ܒܗܠܝܢ ܡܥܝ݂ܪ ܗܘܐ. ܟܒܰܫ ܕܝܢ ܐܦ ܢܦܫܗ ܒܨܘܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܡܪܗ ܕܐܬܒܪܟ ܒܝܬܗ ܡܛܠܬܗ. ܣܓܝ ܡܬܕܡܪ ܗܘܐ ܒܡܝܬܪܘܬܗ ܘܡܬܟܚܕ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܡܟܝܟܘܬܗ ܘܡܫܬܡܥܢܘܬܗ. ܘܣܓܝ ܙܒܢ̈ܬܐ ܚܳܙܶܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܟܕ ܡܬܬܫܝܛ ܡ݂ܢ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܫܳܛܝܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܐܦ ܒܫܡܐ ܡܕܰܘܕܐ ܩܳܪܶܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܣܳܒܶܠ ܗܘܳܐ ܡ݂ܢ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܘܕܳܡܶܟ ܗܘܳܐ ܟܕ ܫܚܝ݂ܩ܆ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܘܝ ܠܗ ܒܐܦܪܝܩܝ܆ ܟܕ ܠܒܝܫ ܗܘܳܐ ܠܗ̇ܘ ܡܐܢܐ ܕܝܠܗ. ܘܠܒܝ݂ܟ ܒܐܝܕܗ ܬܠܬܝܢ ܕܝܢܪ̈ܐ ܕܶܐܙܕܰܒܢ ܒܗܘܢ ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܗ: ܠܐ ܬܟܪܐ ܠܟ ܐܚܐ ܕܝܠܝ ܦܛܪܐ. ܗܐ ܐܢܐ ܢܶܣܒܶܬ ܐܢܘܢ ܘܐܦ ܠܛܝ̈ܡܝܟ. ܘܡܚܘܐ ܗܘܳܐ ܠܗ ܗܠܝܢ ܕܝܢܪ̈ܐ ܟܕ ܣܝ݂ܡܝܢ ܒܐܝܕܗ. ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܐ ܠܗ: ܚܡܣܡ ܥܕܡܐ ܕܳܐܬܐ ܐܢ̱ܬ ܠܓܠܝܐ. ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ: ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܡܪܗ: ܬܐ ܐܶܚܰܪܪܟ ܡ݂ܢ ܥܒܕܘܬܐ ܐܘ ܦܛܪܐ. ܘܬܗܘܐ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܐܚܐ ܕܝܠܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܠܐ ܨܒܳܐ ܕܢܬܚܪܪ. ܒܗܘܢ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܐܬܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡ݂ܢ ܐܬܪܗ܆ ܡ݂ܢ ܐܦܪܝܩܝ ܕܐܝܬܝܗܘܢ  ܗܘܘ ܡܙܰܒ̈ܢܰܝ ܟܣܦܐ. ܐܝܟ ܕܢܨܠܘܢ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܩܪܳܐ ܐܢܘܢ ܡܪܗ ܕܦܛܪܐ ܐܝܟ ܕܢܐܟܠܘܢ ܨܐܕܘܗܝ ܠܚܡܐ. ܘܟܕ ܣܡ ܩܕܡܝܗܘܢ܆ ܐܫܬܘܕܥ ܐܢܘܢ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܦܛܪܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬܡܶܟܘ܆ ܟܕ ܣܓܝ ܚܪܘ ܒܗ ܘܫܪܝܘ ܕܰܢܕܘܢܝܗܝ ܘܒܐܕ̈ܢܐ ܕܚܕܕ̈ܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ: ܚܝ ܗ݂ܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ. ܘܣܓܝ ܕܳܡܶܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܠܗ̇ܘ ܡܪܝ ܦܛܪܐ ܐܪܟܘܢܐ ܕܝܠܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܟܡܐ ܕܡܨܶܐ ܗܘܐ ܡܛܰܫܶܐ ܗܘܐ ܦܪܨܘܦܗ ܕܠܐ ܢܕܥܘܢܝܗܝ. ܘܟܕ ܫܪܝܘ ܠܳܥܣܝܢ܆ ܥܢܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܩܪܳܐ ܐܢܘܢ: ܐܝܟ ܕܡܣܒܪܝܢܢ ܐܘ ܡܪܝ ܙܘܺܝܠܐ܆ ܣܘܥܪܢܐ ܪܒܐ ܓܕܰܫ ܠܘܬܟ. ܗܐ ܓܝܪ ܠܐ ܛܥܰܝܢܢ. ܚܕ ܡ݂ܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܕܝܕܥܝܢܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܕܩܐܡ ܥܠ ܬܫܡܫܬܟ. ܠܐ ܓܝܪ ܝܰܕܥܘܗܝ ܗܘܘ ܚܰܬܝܬܐܝܬ ܐܢ ܗܘܝܘ ܒܫܪܪܐ. ܡܛܠ ܕܰܡܫܰܓܢܰܝ ܗܘܐ ܓܘܢܗ ܛܒ ܡ݂ܢ ܨܘܡܐ ܘܡ݂ܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܡܰܓܺܝܪ̈ܣܐ. ܘܬܘܒ ܟܕ ܣܓܝ ܚܪܘ ܒܗ: ܐܡ݂ܪ ܚܕ ܡܢܗܘܢ: ܒܐܠܗܐ ܝܳܡܶܐ ܐ̱ܢܐ ܕܗܢܐ ܒܫܪܪܐ ܡܪܝ ܦܛܪܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܚܕܐ ܩܐܡ ܐ̱ܢܐ ܠܳܒܶܟ ܐ̱ܢܐ ܠܗ. ܐܦ ܗ݂ܘ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܪܘܪܒܐܝܬ. ܡܥܳܩ ܗܘܐ ܡܛܠܬܗ ܕܐܝܟܢܐ ܐܪܚܩ ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܝܳܕܥ ܡܢܐ ܗܘܝܗܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܦܛܪܐ ܩܐܡ ܗܘܳܐ ܠܒܪ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ. ܘܡܚܕܐ ܣܡܗ ܠܦܝ݂ܢܟܐ ܗ̇ܘ ܕܰܛܥܝ݂ܢ ܗܘܐ ܥܠ ܕܪܓܐ ܘܰܪܗܶܛ ܠܬܪܥܐ ܠܡܶܥܪܰܩ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܠܒܺܝܟ ܗܘܐ ܠܗ ܠܬܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܦܐܩܐ ܘܚܪܫܐ ܡ݂ܢ ܟܪܣܐ ܕܐܡܗ. ܘܒܪܡܙܐ ܒܠܚܘܕ ܡܡܰܠܠܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܨܳܒܶܝܢ ܗܘܘ ܕܢܶܦܬܰܚ ܐܘ ܕܢܐܚܘܕ ܬܪܥܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܚܪܫܐ ܡܚܕܐ ܫܡܰܥ ܘܡܠܠ. ܘܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܐܝܢ ܡܪܝ ܘܩܡ ܩܠܝܠܐܝܬ ܘܰܦܬܰܚ ܬܪܥܐ. ܘܗ݂ܘ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܦܛܪܐ܆ ܡܚܕܐ ܢܦܰܩ ܘܶܐܙܰܠ ܒܪܗܛܐ ܘܥܪܰܩ.  ܕܘܓܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܣܠܶܩ ܩܠܝܠܐܝܬ ܠܘܬ ܗܳܢܘܢ ܕܰܣܡܝ݂ܟܝ݂ܢ ܗܘܘ ܟܕ ܚܳܕܐ ܘܕܐܨ. ܘܩܳܥܶܐ ܗܘܐ ܘܳܐܡܪ: ܡܪܝ ܡܪܝ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܠܕܘܓܐ ܗ̇ܘ ܕܡܡܠܠ ܘܩܳܥܐ܆ ܬܘܗܘ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܕܒܒܝܬܐ ܘܐܬܕܡܪܘ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܪ ܠܗܘܢ: ܕܗ̇ܘ ܕܦܳܠܚ ܗܘܐ ܡܰܓܝ݂ܪܣܐ ܢܦܰܩ ܠܗ ܟܕ ܪܳܗܶܛ܆ ܐܠܐ ܚܙܘ ܕܠܡܐ ܢܥܪܘܩ. ܡܛܠ ܕܥܒܕܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܟܕ ܓܝܪ ܢܚܶܬ ܐܶܡܰܪ ܠܝ: ܠܟ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܦܬܰܚ ܠܝ ܬܪܥܐ. ܡܚܕܐ ܚܙܺܝܬ ܕܢܦܰܩ ܡܢܗ ܐܝܟ ܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ܆ ܘܶܐܬܬ݀ ܘܰܡܛܬ݀ ܠܐܕܢܝ̈ ܘܠܦܘܡܝ. ܘܡܚܕܐ ܫܡܰܥ̈ܝ ܐܕܢܝ̈ ܘܡܠܠ ܦܘܡܝ ܐܝܟ ܕܚܙܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܘ ܐܝܠܝܢ ܕܣܡܝܟܝܢ ܗܘܘ܆ ܫܘܰܪܘ ܘܩܡܘ ܟܠܗܘܢ ܘܪܕܦܘ ܒܬܪܗ ܐܝܟ ܕܢܰܕܪܟܘܢܝܗܝ. ܘܟܕ ܣܓܝ ܒܥܰܐܘܗܝ܆ ܬܘܒ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܚܙܘܢܝܗܝ. ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܚܙܘ ܡܕܡ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܡܬܬܥܝܩܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝ ܘܡܶܬܰܐܒܠܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܐ ܡܛܠܬܗ. ܡܚܕܐ ܐܬܕܟܪ ܡܪܗ ܡܠܬܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗ ܗ̇ܘ ܕܙܰܒܢܗ ܕܣܳܗܕ ܐ̱ܢܐ ܥܠܘܗܝ ܕܦܛܪܝܩܝܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܕܚܠܘ ܪܘܪܒܐܝܬ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܳܢܘܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܪܘܕܐ. ܡܛܠ ܕܒܫܺܝܛܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ̇ܘ ܒܝܬܐ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܚܳܙܐ ܘܫܳܡܥ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ܆ ܝܳܗܒ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ. ܡܕܝܢ ܘܐܦ ܚܢܢ ܚܒܝ̈ܒܝ܆ ܟܕ ܚܳܙܶܝܢܢ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܕܠܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܬܩܪܒܝܢ܆ ܕܐܫܠܡܘ ܢܦ̈ܫܬܗܘܢ ܠܡܘܬܐ ܘܠܫܘܥܒܕܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܣܒܪܐ ܕܡܘܠܟܢ̈ܐ ܥܬܝܪ̈ܐ ܠܐ ܢܰܗܡܶܐ ܒܢܦܫܢ ܘܢܛܰܠܶܩ ܙܒܢܐ ܕܚܝܝ̈ܢ ܒܰܢܝܳܚ̈ܐ ܦܓܪ̈ܢܝܐ. ܕܠܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܠܢ ܗܠܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢܢ ܘܫܳܡܥܝܢܢ ܥܠ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ܆ ܠܚܘܝܳܒܐ ܘܠܩܘܛܪܓܐ ܕܩܢܘܡܢ܆ ܐܠܐ ܢܥܝܪ ܪܥܝܢܢ ܘܢܦܠܘܚ ܟܡܐ ܕܦܣܩܝܢܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܥܠܝܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܦܛܪܐ ܛܘܒܢܐ