ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܚܕ ܟܗܢܐ ܘܪܥܝܐ ܘܡܗܝܡܢܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܚܕ ܟܗܢܐ ܘܪܥܝܐ ܘܡܗܝܡܢܐ

 

 

ܚܒܝ̈ܒܝ܆ ܓܒܪܐ ܚܕ ܡܗܝܡܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܘܕܳܚܠ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ. ܘܒܝܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܝܬ ܡܰܫܪܝܐ ܕܝܚܝ̈ܕܝܐ ܘܒܝܬ ܢܰܘܚܐ ܕܡܛܰܪ̈ܦܐ ܘܕܐܟܣܢܝ̈ܐ ܘܕܣܢܝ̈ܩܐ. ܘܡ݂ܢ ܟܠ ܦܢ̈ܝܢ ܠܘܬܗ ܨܳܝܒܝܢ ܗܘܘ ܐܟܣܢܝ̈ܐ ܘܡܣܟܢ̈ܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܝܬܗ ܫܩܠܝܢ ܗܘܘ ܦܘܪܢܳܣܐ ܠܚܝܝ̈ܗܘܢ ܘܝܬܝܪ ܫܦܝ݂̈ܥܢ ܗܘܝ̈ ܛܒ̈ܬܗ ܠܟܠ ܕܨܳܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ. ܘܐܦ ܒܪܬ ܙܘܓܗ ܐܝܟ ܦܶܚܡܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܩܪܝܬܐ ܘܒܢܰܘ ܒܗ̇ ܥܕܬܐ܆ ܘܐܩܝܡ ܒܗ̇ ܩܫܝ̈ܫܐ ܘܡܫܡܫܢ̈ܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܢ ܠܡܗܝܡܢܐ ܗ̇ܘ ܥܢ̈ܐ܆ ܘܐܝܬ ܠܗ ܒܗ̇ܝ ܥܢ̈ܐ ܪܥܝܐ܆ ܘܡܨܰܒܰܬ ܗܘܐ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܡܫܰܡܠܰܝ ܗܘܐ ܒܝܕܥܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܒܗܘܢܐ ܓܡܝ݂ܪܐ. ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ݂̈ܢ܆ ܟܕ ܗ݂ܘ ܪܥܝܐ ܪܳܥܶܐ ܗܘܐ ܠܥܳܢ̈ܐ ܕܡܪܗ ܒܛܘܪܐ܆ ܚܙܐ ܦܪܚܬܐ ܚܕܐ ܟܕ ܦܳܪܚܐ ܘܥܐܠܐ ܒܡܥܪܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܛܘܪܐ ܗ̇ܘ. ܘܟܕ ܚܙܗ̇ ܕܥܠܬ݀ ܠܡܥܪܬܐ ܗ̇ܝ܆ ܥ݂ܠ ܐܦ ܗ݂ܘ ܒܬܪܗ̇ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܐܚܕܺܝܗ̇ ܐܢ ܡܨܝܐ. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܦܪܚܬܐ ܥܠܬ݀ ܒܨܶܪܝܐ ܚܕ ܪܒܐ ܒܓܘ݂ܢܝܐ ܕܗ̇ܝ ܡܥܪܬܐ. ܘܟܕ ܚܙܗ̇ ܕܥܐܠܐ܆ ܐܘܫܛ ܐܝܕܗ ܕܢܶܐܚܕܺܝܗ̇. ܘܟܕ ܠܐ ܐܕܪܟܬ݀ ܐܝܕܗ ܡܕܡ܆ ܐܘܫܛ ܬܘܒ ܚܘܛܪܗ܆ ܟܕ ܠܐ ܓܫܰܦ ܒܡܕܡ ܘܚܙܳܐ ܕܥܡܝܩ ܘܪܘܝ݂ܚ ܨܶܪܝܐ ܗ̇ܘ. ܐܰܘܚܶܕ ܢܘܪܐ ܘܐܫܟܚ ܬܘܒ ܒܢܝܢܐ. ܘܟܕ ܫܪܳܝܗܝ ܠܒܢܝܢܐ ܗ̇ܘ܆ ܐܫܟܚ ܠܓܘ ܡܢܗ ܡܥܪܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܘܐܝܬ ܒܗ̇ ܣܝܡܬܐ ܪܒܬܐ ܕܥܘܬܪܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡ݂ܢ ܝܘ̈ܡܝ ܡܠܟ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܐܬܚܫܒ ܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܦܪܘܫܐ܆ ܐܡ݂ܪ ܒܠܒܗ: ܕܐܢ ܕܫܩܠ ܐ̱ܢܐ ܠܗܕܐ ܣܝ݂ܡܬܐ ܟܕ ܠܡܪܐ ܕܝܠܝ ܠܐ ܡܘܕܥ ܐ̱ܢܐ܆ ܘܢܬܚܙܐ ܡܠܘܐܐ ܗܢܐ ܒܝܬ ܐܝܕܝ̈܆ ܐܡܪܝܢ ܚܙܝ̈ܐ ܕܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܠܥܰܒܕܐ ܥܘܬܪܐ ܗܢܐ ܐܢܗܘ ܕܣܝ݂ܡܬܐ ܠܐ ܐܫܟܚ. ܘܡܚܕܐ ܫܩܠܝܢ ܠܗ̇ ܡܢܝ ܘܠܝ ܩܛܠܝܢ. ܐܠܐ ܙܕܩ ܠܝ ܕܶܐܚܰܘܶܝܗ̇ ܠܡܪܐ ܕܝܠܝ ܕܐܝܬ ܠܗ ܥܘܬܪܐ ܣܓܝܐܐ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐ̱ܢܫ ܕܢܐܡܪ ܠܗ ܡܕܡ. ܘܐܡܬܝ ܕܗܢܐ ܥܘܬܪܐ ܫܳܩܶܠ ܠܗ ܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈܆ ܥܳܒܕ ܠܝ ܪܒܐ ܒܒܝܬܗ. ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡܨܐ ܕܢܐܡܪ ܠܡܪܝ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܥܒܕܬܝܗܝ ܪܒܐ ܒܒܝܬܟ. ܘܟܕ ܫܰܠܶܡ ܠܗܢܐ ܚܘܫܒܐ܆ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܡܪܗ: ܡܪܝ܆ ܡܕܡ ܚܰܘܝܰܢܝ ܐܠܗܐ ܝܘܡܢܐ. ܘܰܟܣܶܐ ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ܆ ܒܪܡ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܕܬܐܬܐ ܥܡܝ ܠܛܘܪܐ ܠܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܪܳܥܶܐ ܗܘܺܝܬ ܥܢ̈ܐ. ܘܟܕ ܢܰܩܦܗ ܡܗܝܡܢܐ ܗ̇ܘ ܘܣܠܶܩܘ ܠܛܘܪܐ܆ ܚܘܝ ܠܗ ܣܝ݂ܡܬܐ ܗ̇ܝ ܟܕ ܐܘܕܥܗ ܥܠܬܐ ܕܫܟܳܚܬܗ̇. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܡܗܝܡܢܐ ܗ̇ܘ ܦܪܘܫܐ ܐܬܚܰܫܒ ܒܢܦܫܗ ܘܐܡ݂ܪ: ܕܐܢܐ ܗܐ ܝܰܗܒ ܠܝ ܐܠܗܐ ܥܘܬܪܐ ܣܓܝܐܐ ܘܐܘܣܦ ܠܝ. ܘܐܢ ܐܶܣܰܒ ܠܣܝ݂ܡܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܥܳܕܪܳܐ ܠܝ. ܡܛܠ ܕܐܢ ܫܳܩܠ ܐ̱ܢܐ ܠܗ̇܆ ܡܰܛܥܐ ܒܝ ܫܘܒܚܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܟܕ ܣܳܥܪ ܐ̱ܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܘܳܠܝ̈ܳܢ. ܘܐܒܕܝܢ ܥܰܡ̈ܠܐ ܕܝܠܝ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ. ܒܪܡ ܗܐ ܩܫܝܫܐ ܗܢܐ ܕܝܠܢ܆ ܡܨܥܝܐ ܗܘ ܒܝܬ ܐܠܗܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܡܶܨܥܳܝܘܬܗ ܡܩܒܠܝܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܒܝܕ ܡܨܥܳܝܘܬܗ ܢܩܒܠܘܢ ܒܳܝܫ̈ܐ ܘܡܣܟܢ̈ܐ ܦܘܪܢܳܣܐ ܕܚܝܝ̈ܗܘܢ ܡ݂ܢ ܣܝ݂ܡܬܐ ܗܕܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܦܢܝ݂ ܠܘܬ ܛܠܝܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܨܒܐ ܐ̱ܢܐ ܒܪܝ ܕܬܐܙܠ ܨܝܕ ܩܫܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܗܕܐ ܕܝܠܢ ܘܬܐܡܪ ܠܗ ܐܝܟ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܟ. ܘܡܐ ܕܳܐܙܶܠ ܥܡܟ ܘܚܳܙܐ ܠܗ̇ ܠܣܝ݂ܡܬܐ ܗܕܐ܆ ܠܐ ܬܐܡܪ ܠܗ ܕܚܰܘܺܝܬ ܠܝ ܡܕܡ ܐܘ ܡܚܘܐ ܐܢ̱ܬ. ܘܐܦܠܐ ܠܐܢܫ ܐ̱ܚܪܝܢ ܬܐܡܪ ܐܘ ܬܚܰܘܐ ܗܢܐ ܡܕܡ܆ ܐܠܐ ܠܗ ܠܩܫܝܫܐ ܗ̇ܘ. ܘܐܢ ܨܳܒܶܐ ܒܟ ܕܬܥܰܕܪܝܘܗܝ ܥܕܪܝܗܝ. ܘܠܥܢ̈ܐ ܐܥܒܪ ܡ݂ܢ ܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܠܦܠܳܢܝ݂ܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܘܡܐ ܕܫܰܡܠܺܝܬ ܦܘܩܕܢܗ ܕܩܫܝܫܐ܆ ܬܐ ܠܟ ܨܐܕܝ. ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܶܥܒܕܳܟ ܪܥܝܐ ܒܒܝܬܝ. ܛܠܝܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܥܒܰܕ ܐܝܟ ܡܠܬ ܡܪܗ. ܘܟܕ ܐܶܙܰܠ ܗ̇ܘ ܩܫܝܫܐ ܘܚܙܳܐ ܠܣܝ݂ܡܬܐ ܗ̇ܝ܆ ܐܚܕܗ ܕܘܡܪܐ ܪܒܐ. ܘܐܬܚܫܒ ܒܢܦܫܗ ܕܡܢܐ ܟܝ ܢܥܒܕ ܠܗܢܐ ܡܠܘܐܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܡ݂ܪ ܩܫܝܫܐ ܠܛܠܝܐ ܗ̇ܘ: ܚܰܘܺܝܬ ܟܝ ܠܡܪܟ ܥܠ ܣܝ݂ܡܬܐ ܗܕܐ؟ ܘܐܡ݂ܪ ܛܠܝܐ: ܠܐ ܡܪܝ܆ ܠܐ ܚܰܘܺܝܬ ܘܠܐ ܡܚܘܐ ܐ̱ܢܐ ܠܐܢܫ ܐ̱ܚܪܝܢ ܐܠܐ ܐܢ ܠܟ ܕܐܝܬܝܟ ܩܫܝܫܐ ܐܝܟܢܐ ܕܬܦܰܪܢܶܣ ܠܗ̇ ܐܝܟ ܨܒܝܢܟ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܩܫܝܫܐ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ܆ ܐܬܥܰܠܠ ܗܘܐ ܒܗ ܣܛܢܐ. ܘܐܡ݂ܪ ܗܘܐ ܒܢܦܫܗ: ܕܐܢ ܦܐܫ ܛܠܝܐ ܗܢܐ ܒܚܝ̈ܐ܆ ܓܳܠܶܐ ܥܠ ܣܝܡܬܐ ܗܕܐ ܘܡܫܬܰܩܠܐ ܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈܆ ܘܟܒܪ ܐܦ ܠܝ ܩܛܠܝܢ. ܐܠܐ ܙܕܩ ܠܝ ܕܐܩܛܠܝ݂ܘܗܝ ܠܛܠܝܐ ܗܢܐ ܕܠܐ ܢܬܓܠܐ ܐ̱ܪܙܐ. ܘܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܣܟܝ݂ܢܐ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܪ̈ܥܘܬܐ. ܘܟܕ ܚܳܕܐ ܘܦܨܝܚ ܘܕܐܨ ܘܡܓܰܚܶܟ ܥܡܗ܆ ܢܰܣܒܗ̇ ܩܫܝܫܐ ܠܣܟܝ݂ܢܐ ܗ̇ܝ ܘܕܰܩܪܗ̇ ܠܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܬܚܝܬ ܐܕܢܗ ܕܣܡܠܐ ܘܫܕܳܝܗܝ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܐܝܟ ܐ̱ܢܫ ܕܢܳܟܶܣ ܐܡܪܐ܆ ܗܟܢܐ ܢܰܟܣܗ. ܘܒܝܕ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܛܘܪܐ܆ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܡܕܡ ܕܢܶܛܡܪܝܘܗܝ܆ ܒܢܳܐ ܥܠܘܗܝ ܝܰܓܪܐ ܕܟܐܦ̈ܐ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܬܪܥܐ ܕܡܥܪܬܐ ܗ̇ܝ. ܘܐܬܐܡܪ ܠܗ ܠܡܗܝܡܢܐ ܗ̇ܘ: ܕܗܐ ܥܢ̈ܟ ܕܠܐ ܪܥܝܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܘܫܕܪ ܗܘܐ ܠܗ̇ܘ ܥܢ̈ܐ ܪܥܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܝܘܡܐ ܘܬܪܝܢ ܘܠܬܠܬܐ ܘܪܥܝܐ ܠܐ ܐܶܬܳܐ܆ ܐܶܙܰܠ ܡܗܝܡܢܐ ܗ̇ܘ ܠܘܬ ܩܫܝܫܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܠܐ ܟܝ ܚܙܰܝܬܝܗܝ ܠܪܥܝܐ ܕܝܠܝ؟ ܘܦܢܝ݂ ܠܗ ܗ̇ܘ ܩܫܝܫܐ: ܠܡܐ ܓܝܪ ܪܥܝܐ ܐܝ݂ܬܝ܆ ܕܗܐ ܡܫܐܠ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܥܠ ܛܠܝܐ ܕܝܠܟ؟ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܶܬܦܰܢܝ݂̈ ܠܗ ܡ݂ܢ ܩܫܝܫܐ ܗ̇ܘ܆ ܢܦܰܩ ܠܡܶܚܙܝܗ̇ ܠܣܝ݂ܡܬܐ ܡܢܐ ܗܘܳܝ. ܘܟܕ ܐܶܙܰܠ܆ ܐܫܟܚܗ̇ ܟܕ ܚܡܝ݂ܠ ܣܘܓܐܗ̇. ܘܐܬܦܢܝ݂ ܘܚܙܳܐ ܘܗܐ ܝܰܓܪܐ ܟܕ ܒܢܳܐ ܥܠ ܬܪܥܗ̇ ܕܡܥܪܬܐ܆ ܐܝܢܐ ܕܡ݂ܢ ܩܕܝܡ ܠܘ ܬܡܢ ܗܘܳܐ. ܟܕ ܦܰܬܚܗ ܠܝܰܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܟܐܦ̈ܐ܆ ܐܫܟܚܗ ܠܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܟܕ ܕܩܝ݂ܪ ܒܣܰܟܝ݂ܢܐ ܘܢܟܝ݂ܣ ܐܝܟ ܐܡܪܐ. ܘܐܬܚܫܒ ܒܪܥܝܢܗ ܗ̇ܘ ܡܗܝܡܢܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܕܠܐ ܗܕܐ ܣܟܠܘܬܗ ܕܩܫܝܫܐ ܗܢܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ. ܘܐܦܠܐ ܙܕܩ ܠܝ ܕܐܢܐ ܐܕܘܢ ܕܝ݂ܢܗ ܐܝܟ ܕܗ݂ܘ ܝܳܕܥ. ܘܐܢܐ ܠܐ ܐܰܟܣܝ݂ܘܗܝ ܘܐܦܠܐ ܡ݂ܢ ܥܕܬܐ ܐܰܦܩܝ݂ܘܗܝ܆ ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܡܫܰܡܰܗ܆ ܘܗ݂ܘ ܡܪܝܐ ܡܛܰܟܶܣ ܒܝܬܗ ܐܝܟ ܕܨܳܒܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܶܬܦܰܠܓ ܗܘܐ ܒܬܪܥܝܬܗ܆ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܕܢܶܣܰܒ ܡ݂ܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܩܘܪܒܢܐ. ܐܠܐ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܗܳܘܶܐ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܕܩܘܪܒܢܐ܆ ܐܳܙܠ ܗܘܐ ܠܥܕܬܐ ܕܒܩܪܝܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܘܡܫܬܘܬܦ ܗܘܐ ܒܐܪ̈ܙܐ ܐܠܗܝ̈ܐ. ܘܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܒܙܒܢܐ ܕܚܨܳܕܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܝܰܗܒ ܗܘܐ ܠܚܳܨܘ̈ܕܐ ܕܚܳܨܕܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ܆ ܥܕܡܐ ܕܡܛܳܐ ܥܕܢܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ ܐܠܗ̈ܝܐ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܡܗܝ̈ܡܢܘܗܝ: ܣܝ݂ܡ ܠܝ ܥܠ ܟܘܕܰܢܬܐ ܕܡܗܰܠܟܐ ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܝܟܢܐ ܕܶܐܡܛܶܐ ܕܶܐܣܰܒ ܩܘܪܒܢܐ. ܘܟܕ ܝ݂ܬܒ ܥܠܝܗ̇ ܠܡܐܙܠ ܠܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܘܡܛܳܐ ܗܘܐ ܠܡܨܰܥܬܐ ܕܐܘܪܚܐ܆ ܘܗ݂ܘ ܪܳܕܶܦ ܗܘܐ ܠܟܘܕܰܢܬܐ ܪܗܝܒܐܝܬ ܘܗ݂ܝ ܟܘܕܰܢܬܐ ܒܪ ܒܶܣܬܪܐܝܬ ܡܗܰܠܟܐ ܗܘܬ݀. ܗܝܕܝܢ ܡ݂ܢ ܫܶܠܝܐ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ ܒܕܡܘܬ ܛܠܝܐ ܫܦܝܪ ܚܙܘܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܠܡܢܐ ܪܳܕܦ ܐܢ̱ܬ ܠܗ̇ ܠܟܘܕܢܬܐ ܗܕܐ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܡܗܝܡܢܐ ܟܕ ܚܙܝܗܝ܆ ܕܚܶܠ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܠܩܪܝܬܐ ܗܕܐ ܕܩܕܳܡܰܝܢ ܡܣܰܪܗܶܒ ܐ̱ܢܐ ܠܡܺܐܙܠ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܡܠܐܟܐ: ܘܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܥܶܠܬܐ ܕܣܘܪܗܒܐ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܡܗܝܡܢܐ ܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܩܘܪܒܢܐ ܨܒܐ ܐ̱ܢܐ ܕܶܐܣܰܒ ܕܶܐܟܘܠ. ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܡܠܐܟܐ: ܡ݂ܢ ܐܝܡܟܐ ܐܢ̱ܬ؟ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܗܝܡܢܐ: ܡ݂ܢ ܩܪܝܬܐ ܗܕܐ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܠܐܟܐ: ܒܩܪܝܬܐ ܕܝܠܟ ܠܝܬ ܒܗ̇ ܥܕܬܐ؟ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܗܝܡܢܐ: ܐܝܢ ܡܪܝ܆ ܐܝܬ ܥܕܬܐ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܠܐܟܐ: ܠܐ ܐܝܬ ܒܗ̇ ܡܕܒܚܐ؟ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܗܝܡܢܐ: ܐܝܢ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܠܐܟܐ: ܘܠܝܬ ܒܗ̇ ܩܫܝܫܐ؟ ܐܡ̇ܪ: ܐܝܢ. ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܡܠܐܟܐ: ܘܐܝܟܢܐ ܐܰܪܦܺܝܬ ܠܗ̇ܘ ܩܘܪܒܢܐ ܕܒܩܪܝܬܟ ܘܠܩܪܝܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܪܳܕܦ ܐܢ̱ܬ ܕܬܐܙܠ؟ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܗܝܡܢܐ ܙܺܛܺܡ̈ܐ ܡܕܡ ܚܙܺܝܬ ܒܩܫܝܫܐ ܘܡܰܟܳܣܘ݂ ܠܐ ܐܰܟܶܣܬܗ ܘܡ݂ܢ ܥܕܬܐ ܠܐ ܐܦܩܬܗ܆ ܒܪܡ ܐܬܦܰܠܓܶܬ ܒܪܥܝܢܝ ܡ݂ܢ ܕܠܡܶܣܰܒ ܡ݂ܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܩܘܪܒܢܐ. ܘܟܠ ܐܡܬܝ ܕܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܶܐܣܰܒ ܩܘܪܒܢܐ܆ ܫܳܪܶܟ ܐ̱ܢܐ ܠܚܕܐ ܡ݂ܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܒܰܚܕܳܪ̈ܰܝ܆ ܫܩܠ ܐ̱ܢܐ ܩܘܪܒܢܐ ܘܗܳܦܟ ܐ̱ܢܐ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܠܐܟܐ: ܨܠܘ̈ܬܟ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ ܘܙܕܩ̈ܬܟ ܣܠܩܘ ܠܕܘܟܪܢܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܘܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܘ݂ܡܐ ܒܗܝܡܢܘܬܟ܆ ܗܐ ܫܕܪܢܝ ܡܫܝܚܐ ܠܘܬܟ ܕܶܐܚܰܘܶܐ ܠܟ ܬܕܡܪ̈ܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܝܢܐ ܕܬܗܘܐ ܒܪܝܪܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܠܐ ܦܠܝܓܐ. ܐܠܐ ܒܪܡ ܗܦܘܟ ܠܟ ܥܡܝ ܠܩܪܝܬܐ ܕܝܠܟ. ܘܗܦܰܟ ܥܡܗ ܠܩܪܝܬܐ. ܘܟܕ ܡܠܐܟܐ ܠܐܢܫ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܠܡܗܝܡܢܐ ܗ̇ܘ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܩܫܝܫܐ ܕܗܦܰܟ ܠܗ ܠܘܬܗ܆ ܚܕܝ݂ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܰܘܫܶܛ ܡܠܐܟܐ ܐܝܕܗ ܕܝܡܝܢܐ ܥܠ ܦܪܨܘܦܗ ܕܗ̇ܘ ܡܗܝܡܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܢܬܦܬܚ̈ܢ ܥܝܢܝ̈ܟ ܘܬܚܙܐ ܟܣܝ̈ܬܐ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܗܝܕܝܢ ܚܙܳܐ ܗܘܐ ܠܟܣ̈ܝܬܐ ܘܚܙܝܗܝ ܠܩܫܝܫܐ ܗ̇ܘ ܟܕ ܡܥܰܛܰܦ ܟܘܬܝ݂ܢܐ ܕܚܶܫܟܐ܆ ܘܗ̇ܘ ܛܠܝܐ ܕܩܝ݂ܪ ܒܣܟܝ݂ܢܐ ܟܕ ܪܟܝ݂ܒ ܥܠ ܟܬܦ̈ܬܗ ܕܩܫܝܫܐ ܘܗ̇ܝ ܣܟܝ݂ܢܐ ܒܐܝܕܗ ܕܩܫܝܫܐ ܘܡܦܰܠܦܠܐ ܒܕܡܐ. ܘܟܠ ܟܪ ܕܳܐܙܠ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܩܫܝܫܐ ܘܪܥܝܐ ….. ܘܝܰܬܝܒ ܗܘܐ ܥܠ ܟܬܦ̈ܬܗ. …… ܐܶܬܳܐ ܩܫܝܫܐ ܘܥܠ …… ܘܟܕ ܩܪܶܒ ܠܩܣܛܪܘܡܐ …. ܘܫܰܩܠܗ̇ ܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܠܣܟܝܢܐ ܕܒܐܝܕܗ ܕܩܫܝܫܐ. ܘܐܬܕܰܟܝ݂ܘ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܡ݂ܢ ܕܡܳܐ ܕܦܝ݂̈ܠܢ ܗܘܝ̈ ܒܗ. ܘܗ̇ܝ ܟܘܬܝ݂ܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܕܠܒܝ݂ܫ ܗܘܐ ܐܫܬܠܚܬ݀ ܡܢܗ. ܘܟܕ ܥ݂ܠ ܗܘܐ ܠܡܕܒܚܐ ܠܡܩܰܕܳܫܘ݂܆ ܗܐ ܬܪܝܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܝܡܝܢ ܚܕ ܡ݂ܢ ܝܡܝܢܗ ܕܡܕܒܚܐ ܘܚܕ ܡ݂ܢ ܣܡܠܗ. ܘܐܚܝ݂ܕܝܢ ܐܣ̈ܛܠܐ ܚܘܪ̈ܬܐ ܐܝܟ ܬܠܓܐ ܚܶܘܪܐ ܘܡܥܰܛܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܟܗܢܐ ܗ̇ܘ ܒܗܠܝܢ ܐܣ̈ܛܠܐ ܦܐܝ̈ܬܐ. ܘܥ݂ܠ ܩܡ ܩܕܡ ܦܬܘܪ ܚܝ̈ܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐ. ܘܙܰܡܶܢ ܘܩܪܳܐ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܰܢܚܶܬ ܗܘܐ ܘܰܫܪܳܐ ܒܠܚܡܐ܆ ܘܐܫܬܚܠܦ ܘܗܘܳܐ ܠܗ ܒܶܣܪܐ. ܘܐܓܢ ܥܠ ܚܡܪܐ ܘܡܝ̈ܐ ܕܒܟܳܣܐ܆ ܘܗܘܳܐ ܠܗ ܕܡܐ ܡܚܰܣܝܢܐ. ܘܰܩܨܝ݂ ܠܗ̇ܘ ܒܣܪܐ ܡܢܰܘ̈ܬܐ. ܘܚܳܙܶܐ ܗܘܐ ܟܠ ܕܩܳܪܒ ܘܫܳܩܶܠ ܡܢܗ ܒܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܢܳܣܶܒ ܚܘܣܝܐ ܕܚܘ̈ܒܐ ܘܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ. ܘܟܕ ܫܰܠܡ ܛܟܣܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ ܘܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܡܕܒܚܐ܆ ܐܫܠܚܘܗܝ ܡܠܐܟ̈ܐ ܠܗ̇ܝ ܐܣܛܠܐ. ܘܟܕ ܢܦܰܩ ܗܘܐ ܠܩܣܛܪܘܡܐ܆ ܠܰܒܫܗ̇ ܠܟܘܬܝ݂ܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ. ܝܰܗܒ ܠܗ ܣܟܝ݂ܢܐ ܘܫܰܩܠܗ̇ ܩܫܝܫܐ ܘܐܬܦܰܠܦ̈ܠܝ ܡ݂ܢ ܕܪܝܫ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܒܕܡܐ܆ ܘܣܠܶܩ ܛܠܝܐ ܘܝ݂ܬܒ ܥܠ ܟܬܦܗ. ܘܟܕ ܐܫܬܪܝܬ݀ ܬܫܡܫܬܐ܆ ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܠܡܗܝܡܢܐ ܗ̇ܘ: ܚܙܰܝܬ ܘܗܰܝܡܶܢܬ؟ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܗ̇ܘ ܡܗܝܡܢܐ: ܐܝܢ ܡܪܝ܆ ܚܙܺܝܬ ܘܗܰܝܡܢܶܬ܆ ܠܐ ܬܘܒ ܡܬܦܠܓ ܐ̱ܢܐ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܠܐܟܐ: ܬܘܒ ܐܳܬܐ ܐ̱ܢܐ ܠܘܬܟ ܒܙܒܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ܆ ܘܬܘܒ ܐܶܚܰܘܐ ܠܟ ܬܕܡܘܪܬܐ. ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܐܶܬܓܢܶܙ ܡܢܗ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܡܗܝܡܢܐ ܩܳܪܶܒ ܗܘܐ ܡܗܝܡܢܐܝܬ܆ ܘܫܳܩܶܠ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈ ܩܫܝܫܐ ܗ̇ܘ ܩܘܪܒܢܐ ܟܕ ܡܢܰܫܩ ܗܘܐ ܝܡܝܢܗ ܕܗ̇ܘ ܩܫܝܫܐ. ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ܆ ܐܬܬܘܝ݂ ܗ̇ܘ ܩܫܝܫܐ ܡܬܬܰܘܝܳܢܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܒܳܟܶܐ ܗܘܐ ܘܡܬܬܰܢܰܚ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ. ܘܫܒܰܩ ܠܟܠܡܕܡ ܘܢܦܰܩ ܘܶܐܙܠ ܟܕ ܠܐܢܫ ܠܐ ܓܠܳܐ. ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܬܚܙܝ ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܝ݂ܕܥ ܠܐܝܟܐ ܐܶܙܠ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܝܬܝ݂ ܡܗܝܡܢܐ ܗ̇ܘ ܩܫܝܫܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܣܡܗ ܒܕܘܟܬܗ ܕܩܫܝܫܐ ܗ̇ܘ ܟܕ ܟܪܝܐ ܠܗ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܬܘܒ ܐܶܬܳܐ ܗ̇ܘ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܠܘܬ ܡܗܝܡܢܐ ܗ̇ܘ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܗܐ ܐܶܬܺܝܬ ܬܘܒ ܠܘܬܟ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܢܦܰܠ ܡܗܝܡܢܐ ܗ̇ܘ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܣܓܶܕ ܠܗ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܡܠܐܟܐ: ܩܘܡ ܘܬܐ ܥܡܝ ܕܐܚܘܐ ܠܟ ܬܕܡܘܪܬܐ. ܘܩܡ ܢܰܩܦܗ ܘܶܐܙܰܠ ܥܡܗ ܕܡܠܐܟܐ. ܘܒܥܕܢܐ ܙܥܘܪܐ ܐܰܘܒܠܗ ܠܕܘܟܝ̈ܬܐ ܪ̈ܚܝ݂ܩܬܐ ܘܠܛܘܪ̈ܐ ܥܣ̈ܩܐ ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܡܥܡܪܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܬܘܒ ܐܥܒܪ ܡܠܐܟܐ ܝܡܝܢܗ ܥܠ ܦܪܨܘܦܗ ܕܡܗܝܡܢܐ ܗ̇ܘ ܘܐܡ݂ܪ: ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܢܬܦܬܚ̈ܢ ܥܝܢܝ̈ܟ ܘܬܚܙܐ ܟܣܝ̈ܬܐ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܗܝܕܝܢ ܚܙܝܗܝ ܠܗ̇ܘ ܩܫܝܫܐ ܟܕ ܠܒܝ݂ܫ ܐܣܛܠܐ ܚܶܘܪܬܐ ܘܟܠܝ݂ܠܐ ܕܢܘܗܪܐ ܥܠ ܪܝܫܗ. ܘܗ̇ܘ ܛܠܝܐ ܕܩܛܰܠ܆ ܟܕ ܐܝܬ ܥܠ ܟܬܦܗ ܐܘܪܪܐ ܘܐܚܝ݂ܕ ܦܝܪܡܐ ܒܐܝܕܗ ܘܥܒܝ݂ܕ ܡܫܡܫܢܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܩܫܝܫܐ. ܘܐܡ݂ܪ ܡܠܐܟܐ ܠܗ̇ܘ ܡܗܝܡܢܐ: ܚܙܰܝܬ ܚܝܠܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܕܟܡܐ ܪܚܝ݂ܡܐ ܥܠ ܐܠܗܐ؟ ܗܫܐ ܕܥ ܕܐܬܩܪܒ ܩܫܝܫܐ ܗ̇ܘ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܬܝܒܘܬܐ ܘܫܒܰܩ ܘܚܰܣܝ݂ ܠܗ ܡܪܢ ܚܛܗܘ̈ܗܝ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܓܢܶܙ ܗ̇ܘ ܡܠܐܟܐ. ܘܡܗܝܡܢܐ ܗ̇ܘ ܐܫܬܟܚ ܟܕ ܩܐܡ ܒܒܝܬܗ. ܗܝܕܝܢ ܐܘܣܦ ܡܗܝܡܢܐ ܗ̇ܘ ܥܠ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܫܦܝܪ̈ܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܡܝܰܩܪ ܗܘܐ ܠܟܗܢ̈ܐ ܕܐܠܗܐ. ܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ ܡܠܦܐ ܠܢ ܚܒܝ̈ܒܝ܆ ܕܠܐ ܢܶܒܣܶܐ ܘܢܬܦܠܓ ܥܠ ܟܗܢ̈ܐ ܟܕ ܚܳܙܶܝܢܢ ܠܗܘܢ ܒܥܒܳܕ̈ܐ ܠܐ ܫܦܝܪ̈ܐ. ܘܠܐ ܙܕܩ ܠܢ ܕܰܢܕܘܢ ܐܢܘܢ ܡܩܰܛܥ̈ܐ ܘܡܰܗܡ̈ܝܳܢܐ. ܘܐܦܠܐ ܟܕ ܢܗܘܘܢ ܚܒܢܢ̈ܐ ܘܠܐ ܪ̈ܕܰܝܐ. ܐܠܐ ܢܰܫܠܶܡ ܕܝ݂ܢܗܘܢ ܠܕܝ̇ܢܐ ܕܟܐܢܘܬܐ܆ ܕܗ݂ܘ ܠܗ ܓܰܠܝ̈ܳܢ ܟܣܝ̈ܬܐ ܘܓܠܝ̈ܬܐ܆ ܕܳܐܢ ܠܟܠ ܐ̱ܢܫ ܐܝܟ ܥܒܳܕܘ̈ܗܝ. ܘܚܢܢ ܢܬܩܰܪܒ ܠܘܬܗܘܢ ܡܗܝܡܢܐܝܬ ܘܠܐ ܦܠܝܓܐܝܬ ܘܢܫܬܘܬܦ ܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܡܰܚܝܳܢ̈ܐ. ܟܕ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܡ݂ܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܝܠܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܫܩܠܝܢܢ ܠܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘܒܝ̈ܢ ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܝ̈ܢ. ܘܐܦܢ ܢܗܘܐ ܗ݂ܘ ܟܗܢܐ ܕܒܟܠܗܘܢ ܚܛܗ̈ܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܐ ܡܥܰܪܙܰܠ܆ ܒܠܚܘܕ ܗܕܐ ܡܬܒܰܥܝܐ ܠܢ ܕܢܶܙܕܗܰܪ ܡ݂ܢ ܟܗܢ̈ܐ ܕܰܨܠܶܝܢ ܠܚܕܐ ܡ݂ܢ ܐܪ̈ܣܝܣ ܘܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܙܺܐܦܳܢܳܝܬܐ ܗܘ. ܘܐܦ ܡ݂ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܟܳܬܒܝܢ ܫܡܝ݂̈ܥܐ ܘܠܳܚܫܝܢ ܠܘܚ̈ܫܬܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܠܘ ܟܗ̈ܢܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܠܐ ܬܝܒܝܢ ܡܰܠܝܐܝܬ ܡ݂ܢ ܟܠܗ̇ ܢܦܫܗܘܢ. ܟܠܢ ܓܝܪ ܢܦܝܣ ܠܡܪܝܐ ܕܢܫܘܙܒ ܠܢ ܡ݂ܢ ܚܛܗ̈ܐ ܕܒܟܶܣܝܐ ܘܒܓܶܠܝܐ ܡܣܬܥܪܝܢ܆ ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܢ ܕܢܩܰܪܶܒ ܦܐܪ̈ܐ ܕܟܝ̈ܐ ܕܬܝܒܘܬܐ. ܘܥܠ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܗܢܐ ܕܰܫܡܰܥ ܘܥܠ ܩܪܘܝܐ ܘܥܠ ܚܛܝܐ ܕܟܬܰܒ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܢܫܬܦܥܘܢ ܥܠ ܟܠܢ ܒܨܠܘܬ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܪܝܢ ܘܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܡܝܢ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܟܗܢܐ ܘܪܥܝܐ ܘܡܗܝܡܢܐ