ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܚܕ ܓܒܪܐ ܬܓܪܐ ܕܫܡܗ ܡܪܩܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܚܕ ܓܒܪܐ ܬܓܪܐ ܕܫܡܗ ܡܪܩܐ (ܡ݂ܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ)

ܕܡܝܬ ܒܐܟܣܢܝܐ ܘܐܓܥܠ ܬܐܓܘܪܬܗ ܠܓܒܪܐ ܚܢܦܐ ܫܡܗ ܓܣܦܪ

 

 

ܐܝܬ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܬܓܪܐ ܕܫܡܗ ܡܰܪܩܶܐ. ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܬܪܐ ܘܡܰܒܥܰܕ ܒܰܥܒܳܕܐ ܕܬܐܓܘܪܬܗ܆ ܐܬܟܪܗ ܟܘܪܗܢܐ ܩܫܝܐ. ܘܐܝܬ ܗܘ ܥܡܗ ܒܐܘܪܚܐ ܓܒܪܐ ܚܢܦܐ ܕܫܡܗ ܓܳܣܦܳܪ. ܘܟܕ ܩܪܶܒ ܕܢܡܘܬ ܗ݂ܘ ܡܪܩܐ܆ ܩܪܝܗܝ ܠܚܢܦܐ ܗ̇ܘ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܐܢ̱ܬ ܚܢܦܐ ܐܝܬܝܟ ܘܠܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢ̱ܬ ܒܡܫܝܚܐ. ܘܐܢ ܡܰܘܡܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܒܐܠܗܝ ܕܗܘܝܘ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܠܐ ܩܐܡ ܐܢ̱ܬ ܥܠ ܡܰܘܡܳܬܝ؟ ܘܒܪܢܫܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܩܰܪܝܒ ܠܘܬܢ ܠܝܬ ܕܢܗܘܐ ܠܝ ܣܗܕܐ ܒܝܬ ܠܝ ܘܠܟ. ܘܐܦܠܐ ܕܐܬܠ ܠܗ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܥܡܝ. ܘܐܢܐ ܗܟܝܠ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܡܐܬ ܐ̱ܢܐ ܘܡ݂ܢ ܗܪܟܐ ܘܠܗܠ ܠܐ ܐܙܠ ܐ̱ܢܐ ܠܝ ܒܚܝ̈ܐ. ܐܠܐ ܝܺܡܰܝ ܠܝ ܒܐܠܗܝ̈ܟ ܗܠܝܢ ܕܣܓܕ ܐܢ̱ܬ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܡܕܰܓܠ ܐܢ̱ܬ ܒܝ ܘܠܐ ܛܠܡ ܐܢ̱ܬ ܠܝ. ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܝܗܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܘܡܰܫܠܡ ܐ̱ܢܐ ܒܝܬ ܐܝܕܝ̈ܟ ܟܕ ܢܣܒ ܐܢ̱ܬ ܐܓܪܐ ܕܥܰܡ̈ܠܝܟ ܚܡܫܝܢ ܕܝܢܪ̈ܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܥܡܝ ܕܗܒܐ ܠܝܛܪ̈ܐ ܡܐܬܝܢ. ܣܒ ܐܢܝܢ ܘܗܒ ܐܢܝܢ ܠܥܕܬܐ ܘܠܡܣ̈ܟܢܐ ܚܠܦ ܚܛܗܝ̈ ܘܚܠܦ ܢܦܫܝ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܘܢ ܥܠܝ ܪ̈ܚܡܐ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝ݂ܢܐ. ܡܟܝܠ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܝ ܕܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܐܠܗܝ̈ܟ ܕܰܐܘܡܝܳܟ ܒܗܘܢ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܚܢܦܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗ: ܐܒܗܝ̈ ܟܠܗܘܢ ܠܐܪܛܡܝܣ ܪܒܬܐ ܣܓܕܘ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܐܢܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܣܓܕ ܐ̱ܢܐ ܘܠܙܘܣ ܘܠܐܦܠܘ. ܗ݂ܢܘܢ ܓܝܪ ܣܓܝ ܪܰܒܺܝܢ ܡ݂ܢ ܡܫܝܚܐ ܕܝܠܟܘܢ ܡܛܠ ܕܗ݂ܢܘܢ ܠܐ ܡܳܝܬܝܢ. ܗܐ ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ ܕܗܝܡܢܬܘܢ ܒܗ ܡܝܬ ܘܩܒܪܘܗܝ. ܘܐܢܐ ܒܥܝܢܝ̈ ܚܙܺܝܬ ܕܘܟܬܐ ܕܩܒܝܪ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܕܐܦܠܐ ܡ݂ܢ ܡܶܕܪܐ ܕܕܰܚܝ݂ܚܗ ܐܝܬ ܬܡܢ. ܘܐܢܐ ܚܣ ܠܝ ܕܐܗܝܡܢ ܒܗ ܠܥܠܡ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܡܪܩܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗ: ܗܫܐ ܠܘ ܥܕܢܐ ܗܘ ܕܐܥܒܕ ܥܡܟ ܒܥܳܬܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ. ܡܟܝܠ ܥܕܢܐ ܩܪܶܒ ܠܗ ܘܫܥܬܐ ܡܛܬ݀ ܐܠܐ ܗܕܐ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܕܰܬܩܝܡ ܠܝ ܩܝܳܡܐ ܕܡܰܘܡܳܬܐ ܒܐܠܗܝ̈ܟ ܕܠܐ ܡܕܓܠ ܐܢ̱ܬ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܕܝܳܗܒ ܐܢ̱ܬ ܠܡܫܝܚܐ ܡܕܡ ܕܝܳܗܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܘܠܐ ܛܠܡ ܐܢ̱ܬ ܠܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܚܢܦܐ ܐܶܡܪ ܠܗ: ܗܫܐ ܡܛܠ ܚܡܫܝܢ ܕܝܢܪ̈ܐ ܒܥܐ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܕܺܐܙܰܠ ܘܰܐܘܒܠܝ݂ܘܗܝ ܠܕܗܒܐ ܗܢܐ ܠܩܒܪܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܝܳܡܶܐ ܐ̱ܢܐ ܒܗ̇ܘ ܐܠܗܐ ܕܚܝ݂ܠܐ܆ ܕܡܐܬܝܢ ܕܝܢܪ̈ܐ ܐܢ ܝܗܒ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܠܐ ܐܙܠ ܐ̱ܢܐ ܠܬܡܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܡܪܩܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗ: ܘܐܦܠܐ ܐܢܐ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܕܬܐܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܚܣ ܠܟ ܕܬܶܥܘܠ ܠܬܡܢ܆ ܐܠܐ ܐܢ̱ܬ ܗܒ ܡܕܡ ܕܝܳܗܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܠܥܕܬܐ ܘܐܦ ܠܗܠܝܢ ܡܣܟܢ̈ܐ ܕܥܐܠܝܢ ܠܗ̇ ܘܢܦܩܝܢ. ܘܗܐ ܗ݂ܘ ܡܫܝܚܐ ܫܳܩܶܠ ܠܗ ܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈ܟ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܶܬܛܠܶܡ ܐܓܪܟ ܡܢܗ. ܘܗ݂ܘ ܕܝܢ ܚܢܦܐ ܒܝܫܐ ܐܶܡܰܪ: ܘܐܠܐ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܥܕܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܒܥܐ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܕܐܩܘܡ؟ ܘܐܗܘܐ ܝܗܒ ܐ̱ܢܐ ܙܕܩܬܐ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ؟ ܘܟܕ ܫܡܥܝܢ ܚܢ̈ܦܐ܆ ܠܐ ܝܗܒܝܢ ܠܝ ܕܐܥܘܠ ܠܟܢܘܫܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܠܥܠܡ ܐܠܐ ܛܳܪܕܝܢ ܠܝ. ܚܣ ܠܝ ܕܐܦܠܐ ܗܕܐ ܥܳܒܕ ܐ̱ܢܐ. ܐܢܗܘ ܕܒܫܪܪܐ ܪܚܡ ܐܢ̱ܬ ܠܡܫܝܚܐ܆ ܒܥܺܝ ܡܢܗ ܕܢܫܕܪ ܠܟ ܚܕ ܡ݂ܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܗܠܝܢ ܕܐܟܘܬܟ ܘܗ݂ܘ ܡܠܰܘܶܐ ܠܟ ܘܩܳܒܪ ܠܟ ܘܫܳܩܠ ܡܕܡ ܕܝܗܒ ܐܢ̱ܬ ܠܗ. ܘܗ݂ܘ ܕܠܐ ܕܚܠܬܐ ܘܙܘܥܬܐ ܟܠܡܕܡ ܝܗܒ ܐܢ̱ܬ ܠܗ ܕܢܬܠ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܚܕܐ ܕܡܐܬ ܐܢ̱ܬ܆ ܚܳܦܪ ܐ̱ܢܐ ܒܐܪܥܐ ܘܛܡܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟ. ܟܕ ܡܕܡ ܡ݂ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܒܕܝܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܥܠ ܡܝ݂ܬܝ̈ܗܘܢ ܒܛܰܠܝܘܬܗܘܢ ܠܐ ܬܳܢܶܐ ܐ̱ܢܐ ܘܫܩܠ ܐ̱ܢܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܥܡܝ ܘܥܐܠ ܐ̱ܢܐ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܥܠ ܒܢܝ̈ ܛܘܗܡܟ ܡܫܰܐܠ ܐ̱ܢܐ ܘܝܗܒ ܐ̱ܢܐ ܠܗܘܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܝܰܗܒܬ ܠܝ܆ ܟܕ ܠܐ ܛܳܠܡ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܡܕܡ. ܘܐܢ ܨܳܒܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܟܬܘܒ ܟܬܘܒ. ܘܐܢܐ ܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܐ ܠܗܘܢ ܟܬܒܟ ܘܥܒܳܕܟ ܘܗ݂ܢܘܢ ܥܒܕܝܢ ܚܠܦܝܟ ܐܝܟ ܨܒܝܢܟ. ܘܐܢ ܚܳܛܶܝܢ ܒܓܰܕܗܘܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܡܪܩܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܟܕ ܫܡܰܥ ܗܠܝܢ܆ ܫܰܪܝ ܗܘܐ ܗ݂ܘ ܕܢܶܒܟܶܐ ܡܪܝܪܐܝܬ. ܘܥܢܳܐ ܘܶܐܡܪ ܠܗ̇ܘ ܚܢܦܐ: ܐܘ ܒܝܫܐ ܘܕܠܐ ܡܰܛܶܐܒ܆ ܠܘ ܕܬܶܩܒܪܰܢܝ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܐܦܠܐ ܕܰܬܠܰܘܶܝܢܝ. ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܐ̱ܢܐ ܥܠ ܬܘܪܓܡܐ ܕܡܠܝ̈ܟ. ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܓܝܪ ܕܪܳܚܶܡ ܠܝ ܡܫܝܚܐ ܒܫܪܪܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܣܒܰܢܝ ܟܕ ܪܰܚܝ݂ܩ ܐ̱ܢܐ ܘܪܳܗܛ ܐ̱ܢܐ. ܡܛܠ ܕܡ݂ܢ ܛܠܝܘܬܝ ܐܝܬ ܠܝ ܒܥܡܠܐ ܗܢܐ ܘܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܕܐܒܗܝ̈ ܐܰܒܥܕܶܬ. ܘܚܠܦ ܙܕܝܩܘܬܐ܆ ܚܛܝܬܐ ܡܥܰܫܢܬܐ ܟܳܫܶܝܢ ܗܘܘ ܠܝ ܥܠܝ ܒܝܕ ܒܟܝܐ ܘܶܐܠܝܐ ܘܐܒܠܐ ܒܠܝ݂ܠܐ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܢ̈ܦܐ ܥܠ ܡܝܬܝ̈ܗܘܢ ܥܒܕܝܢ. ܘܡܟܝܠ܆ ܫܡܥ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܳܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܘܠܐ ܬܶܣܛܶܐ ܡܢܗ. ܗܐ ܓܝܪ ܟܬܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܐܝܟܢܐ ܕܨܒܐ ܐܢ̱ܬ ܕܐܟܬܘܒ ܠܟ. ܘܣܒ ܠܕܗܒܐ ܐܦ ܠܟܬܒܐ܆ ܘܙܠ ܒܠܠܝܐ ܟܕ ܠܝܬ ܐ̱ܢܫ ܕܚܳܙܐ ܠܟ ܐܠܐ ܐܢ ܡܪܝܐ܆ ܘܣܺܝܡ ܐܢܘܢ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܗܟܢܐ: ܡܫܝܚܐ܆ ܗܐ ܠܟ ܕܝܠܟ ܥܡ ܟܬܒܗ ܕܫܕܪ ܠܟ ܡܪܩܐ ܪܚܡܟ ܒܐܝ̈ܕܝ. ܟܕ ܐܶܬܳܐ ܕܶܐܡܘܬ܆ ܘܫܒܘܩ ܘܙܠ ܠܒܝܬܟ ܒܫܠܡܐ. ܘܚܙܝ ܠܚܕ ܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ ܛܘܗܡܝ ܐܰܘ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܝܠܝ ܡܕܡ ܕܬܬܠ. ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܘܡܳܠܶܐ ܠܗܘܢ ܡ݂ܢ ܦܘܠܚܢܝ ܕܝܠܝ. ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܥܡܠܝ ܠܘܬܗܘܢ ܗ݂ܘ. ܘܐܢܐ ܡܢܗ ܡܕܡ ܠܐ ܫܶܩܠܶܬ ܣܟ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܒܢܝ̈ܗ̇ ܒܢܝ̈ ܚܛܝܬܐ ܐܢܘܢ. ܘܗ݂ܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܓܝܪܬܐ ܗܝ. ܘܐܝܬ ܠܝ ܒܪ ܚܬܐ ܕܝܠܝ܆ ܕܐܦ ܗ݂ܘ ܡܪܝܪ ܒܕܡܘܬ  ܚܘܝܐ ܒܝܫܐ. ܣܓܝ ܒܝ̈ܫܬܐ ܐܰܣܒܠܰܢܝ ܡܛܠ ܠܐ ܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܕܠܘܬ ܦܘܩ̈ܕܢܝ. ܓܢܒܐ ܗܘ ܓܝܪ ܘܚܛܘܦܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܝܳܗܒ ܐܢ̱ܬ ܠܗܘܢ ܡܕܡ܆ ܠܐ ܠܐܠܗܐ ܝܗܒܝܢ ܡܢܗ ܘܠܐ ܠܡܣܟܢ̈ܐ. ܐܠܐ ܒܗ ܐܟܠܝܢ ܘܫܳܬܝܢ ܘܡܬܒܣܡܝܢ. ܘܚܠܦ ܗܠܝܢ ܥܠ ܓܰܘܪܐ ܘܙܢܝܘܬܐ ܘܦܚܙܘܬܐ ܠܡܕܡ ܕܝܗܒ ܐܢ̱ܬ ܠܗܘܢ ܡܰܦܩܝܢ. ܘܚܠܦ ܙܕܝܩܘܬܐ ܚܛܝܬܐ ܗܘܝܐ. ܘܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܐܙܠ̱ܝܢ ܠܒܝܬ ܕܝܢܐ ܕܬܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܘܐܦܠܐ ܐܢ̱ܬ ܡܰܡܶܕ ܐܢ̱ܬ ܡ݂ܢ ܚܛܗ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܬܳܒܰܥ ܠܟ ܡܫܝܚܐ ܚܛܗܝ̈ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝ݂ܢܐ܆ ܐܢܗܘ ܕܠܐ ܥܒܕ ܐܢ̱ܬ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟ. ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܐܢܐ ܠܗܕܐ ܡܬܪܡܶܐ ܐ̱ܢܐ. ܕܝܗܒ ܐ̱ܢܐ ܠܗܘܢ ܡܢܳܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܣܟ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܚܢܦܐ ܐܶܡܪ ܠܗ ܠܡܪܩܐ: ܠܐ ܛܳܒܝ݂ܢ ܠܟ ܗܠܝܢ ܒܢ̈ܝ ܓܢܣܟ ܡ݂ܢ ܡܫܝܚܐ ܕܡܝܬ ܘܠܐ ܚܰܝ. ܘܠܐ ܚܳܙܐ ܘܠܐ ܫܳܡܥ ܘܠܐ ܡܨܐ ܕܢܶܬܒܰܥ ܐܦܠܐ ܢܫܰܟܢ܆ ܠܐ ܕܢܦܪܘܥ ܡܕܡ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܪ ܗ̇ܘ ܚܢܦܐ: ܒܫܪܪܐ ܒܝ݂ܫܝ݂ܢ ܐܢܘܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܡܕܡ ܠܐ ܝܕܥܝܢ. ܒܪܡ ܟܬܘܒ ܠܝ ܐܝܟܢܐ ܕܪܳܓܳܐ ܠܟ. ܐܢܗܘ ܕܠܡܫܝܚܐ ܕܡܝܬ ܟܬܒ ܐܢ̱ܬ ܕܬܬܠ. ܥܕܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܫܝܚܐ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܘܩܐܡ ܡ݂ܢ ܩܒܪܐ ܕܳܐܡܰܪ ܠܝ ܕܗܒܠܝ ܕܝܠܝ܆ ܐܠܐ ܠܐ ܝܗܒ ܐ̱ܢܐ ܡܕܡ ܘܒܬܪ ܡܠܝ̈ܟ ܠܐ ܛܥܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܗ݂ܘ ܡܪܩܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗ: ܐܝܢ ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܡܠܬܟ. ܘܐܢ̱ܬ ܠܐ ܬܰܦܶܩ ܠܕܗܒܐ ܡ݂ܢ ܥܕܬܐ ܥܕܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܫܝܚܐ ܘܳܐܡܪ ܠܟ ܕܗܒܠܝ ܕܝܠܝ܆ ܗܟܢ ܥܒܶܕ. ܘܡ݂ܢ ܕܗܒܐ ܡܕܡ ܠܐ ܬܰܦܶܩ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܚܢܦܐ ܐܶܡܰܪ: ܐܝܢ. ܘܫܰܪܝ ܗܘܐ ܕܢܶܓܚܰܟ ܒܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܕܐܢܗܘ ܕܠܐ ܐܳܬܶܐ ܡܫܝܚܐ ܠܘܬܝ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܡܐܬ ܐ̱ܢܐ܆ ܡܘܢ ܐܥܒܕ ܠܕܗܒܐ ܗܢܐ؟ ܐܶܣܒܝ݂ܘܗܝ ܥܡܝ ܠܩܒܪܐ؟ ܗ݂ܘ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܡܪܩܐ ܐܶܡܰܪ: ܐܝܢ ܣܰܒܳܝܗܝ ܥܡܟ ܐܢ ܠܐ ܐܳܬܶܐ ܠܘܬܟ ܡܫܝܚܐ ܘܡܚܰܪܪܰܬ ܡ݂ܢ ܕܝ݂ܢܐ. ܘܗ݂ܘ ܚܢܦܐ ܟܕ ܡܡܰܝܶܩ ܒܗ ܘܶܐܡܪ ܠܗ: ܬܘܒ ܡܩܒܠ ܐ̱ܢܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܡܪܩܐ ܗܟܢܐ ܐܶܡܰܪ ܘܟܬܰܒ: ܡܪܩܐ ܕܡ݂ܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܫܕܪ ܠܡܫܝܚܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܓܣܦܪ ܕܗܒܐ ܡܐܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܠܝܛܪ̈ܐ܆ ܕܢܐܬܐ ܡܫܝܚܐ ܘܢܳܣܒ ܐܢܝܢ ܡܢܗ. ܗܠܝܢ ܫܰܕܪܶܬ ܫܘܚܕܐ ܚܠܦ ܚܛܗ̈ܐ ܕܝܠܝ ܥܡ ܕܡܥ̈ܝ ܒܥܕܢܐ ܕܡܘܬܝ ܒܐܬܪܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܟܕ ܟܬܰܒ ܗܠܝܢ܆ ܩܪܳܐ ܩܕܡ ܗ̇ܘ ܚܢܦܐ ܟܠܗܝܢ ܕܶܐܡܪ ܠܗ ܘܟܠ ܡܐ ܕܦܰܩܕܗ. ܘܡܚܕܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗ: ܦܘܫ ܒܫܠܡܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܫܠܡ ܪܘܚܗ ܠܡܪܗ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܚܢܦܐ ܗܠܝܢ ܕܚܶܠ ܣܓܝ. ܒܳܥܶܐ ܗܘܐ ܕܢܩܰܡܛܝܘܗܝ ܘܕܳܚܠ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܕܚܙܳܐ ܕܟܕ ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܕܦܘܫ ܒܫܠܡܐ܆ ܒܕܡܘܬ ܛܠܝܐ ܚܕ ܫܦܝܪ ܚܙܘܐ ܐܝܟ ܫܡܫܐ ܢܗܝܪܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܘܦܪܝ݂ܣܝ݂ܢ ܠܗ ܓܶܦܘ̈ܗܝ ܠܥܠ ܡܢܗ ܥܕܡܐ ܕܢܦܩܬ݀ ܢܦܫܗ ܡܢܗ. ܘܚܙܳܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܝܘܢܐ ܕܡ݂ܢ ܢܚܺܝܪ̈ܘܗܝ ܢܦܰܩܘ ܗܘܘ ܓܦܝ̈ܗ̇ ܘܡ݂ܢ ܦܘܡܗ ܪܝܫܗ̇ ܘܪ̈ܓܠܝܗ̇. ܗܝܕܝܢ ܢܣܒܗ̇ ܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܪܚܝ݂ܡܐ ܠܝܘܢܐ ܗ̇ܝ ܘܣܡܗ̇ ܬܚܝܬ ܓܦܐ ܕܝܠܗ ܕܝܡܝܢܐ ܘܫܩܠܗ̇ ܘܦܪܰܚ. ܘܫܠܕܐ ܦܫܬ݀ ܗܘܬ݀ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܟܕ ܡܬܚܰܫܒ ܗܘܐ ܚܢܦܐ ܒܗܠܝܢ ܘܒܳܥܶܐ ܗܘܐ ܕܢܶܚܦܘܪ ܘܢܶܛܡܘܪ ܠܦܓܪܐ  ܘܚܪ ܘܚܙܳܐ ܠܗ̇ܘ ܥܠܝܡܐ ܟܕ ܢܳܚܬ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܘܰܫܟܶܢ ܥܠ ܫܠܕܐ. ܟܕ ܗ݂ܝ ܝܘܢܐ ܥܠ ܟܬܦܗ ܩܝܡܐ ܗܘܬ݀ ܘܡܢܰܗܡܳܐ ܘܦܪܚܬ݀ ܡ݂ܢ ܟܬܦܗ ܘܥܠ ܫܠܕܐ ܫܶܟܢܬ݀ ܘܡܬܟܪܟܐ ܗܘܬ݀ ܥܠ ܚܕܝܗ ܘܡܢܰܗܡܳܐ. ܘܗ̇ܘ ܥܠܝܡܐ ܡܚܳܐ ܒܪܓܠܗ ܥܠ ܗ̇ܝ ܐܪܥܐ ܘܐܨܛܪܝܬ݀ ܒܕܡܘܬܐ ܕܩܒܪܐ. ܘܢܣܰܒ ܠܫܠܕܐ ܘܣܡܗ̇ ܒܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܘܡܚܕܐ ܚܶܬܡܬ݀ ܐܪܥܐ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ ܕܥܒܰܕ ܥܠܝܡܐ ܗ̇ܘ ܒܝܡܝܢܗ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ ܘܥܒܰܕ ܥܠܝܡܐ ܗ̇ܘ ܒܝܡܝܢܗ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܬܠܬܐ ܨܠܝ̈ܒܐ ܘܢܣܒܗ̇ ܠܝܘܢܐ ܘܫܰܢܝ݂ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܬܚܙܝ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܗ̇ܘ ܚܢܦܐ ܗܠܝܢ ܐܶܡܰܪ ܗܘܐ ܒܢܦܫܗ ܕܡܢܐ ܗܝ ܟܝ ܗܕܐ ܘܡܰܢܘ ܛܠܝܐ ܗܢܐ ܘܠܐܝܟܐ ܐܶܙܰܠ؟ ܘܡܢܐ ܘܳܠܶܐ ܠܝ ܕܐܥܒܕ ܡ݂ܢ ܕܗܒܐ ܗܢܐ ܠܐ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ. ܘܟܕ ܪܳܢܶܐ ܗܘܐ ܚܢܦܐ ܗ̇ܘ܆ ܢܡ ܘܕܡܶܟ ܘܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܒܚܠܡܗ ܟܕ ܕܰܡܝ݂ܟ܆ ܐ̱ܢܫ ܕܳܐܡܪ ܠܗ ܕܩܘܡ ܦܪܘܥܝܢܝ ܡܕܡ ܕܚܰܝܒ ܐܢ̱ܬ ܠܝ. ܕܠܐ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܘ̈ܗܝ ܕܡܪܩܐ ܒܨܰܘܪܟ ܐܶܬܠܶܐ. ܘܡܢܟ ܐܬܒܰܥ ܕܝ݂ܢܗܘܢ ܒܝܘܡܐ ܕܩܝܡܬܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܚܢܦܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܗ݂ܘ ܫܡܰܥ܆ ܒܪܬܝܬܐ ܘܪܶܥܠܐ ܪܒܐ ܗܘܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܥܢܳܐ ܗܘܳܐ ܟܕ ܪܰܬܺܝܬ ܘܶܐܡܪ: ܠܐܝܟܐ ܡܰܘܒܶܠ ܐ̱ܢܐ ܠܗ؟ ܘܐܝܟܐ ܡܫܟܚ ܐ̱ܢܐ ܠܟ؟ ܐܶܡܰܪ ܠܝ. ܘܬܘܒ ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܩܠܐ: ܠܐܝܟܐ ܕܐܡ݂ܪ ܠܟ ܡܪܩܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܬܳܐ ܠܗ ܩܠܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܕܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܡܫܝܚܐ ܕܦܫܬ݀ ܠܝ ܠܘܬܟ ܝܪܬܘܬܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܰܥ ܘܚܙܳܐ ܐܬܬܥܝܪ ܡ݂ܢ ܫܢܬܗ. ܘܩܡ ܡܚܕܐ ܘܰܐܛܥܶܢ ܥܠ ܩܢܝܢܗ ܘܢܦܰܩ ܕܢܐܙܠ ܘܗܠܟ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܡܰܛܝ ܠܦܪܘܛܐ ܡܕܢܚܝܐ ܘܓܪܒܝܳܝܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܟ ܘܕܡܶܟ ܥܠ ܦܪܘܛܐ ܡ݂ܢ ܠܒܪ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܨܦܪܐ ܘܥ݂ܠ ܠܓܘ ܡ݂ܢ ܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܟܕ ܥܐܠ ܗܘܐ ܒܫܘܩܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܦܓܰܥ ܒܗ ܦܪܡܘܢܪܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܪܒܬܐ. ܓܒܪܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܦܰܘܠܐ ܘܒܬܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܕܟܝܐ ܗܘܬ݀ ܢܦܫܗ. ܘܟܕ ܩܪܶܒ ܗܘܐ ܕܢܬܡܰܛܐ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܚܢܦܐ ܗ݂ܘ ܦܰܘܠܐ܆ ܚܪ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܟܘܕܰܢܝܐ ܕܪܟܝܒ ܗܘܳܐ. ܘܚܙܳܐ ܗܘܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܛܠܝܐ ܫܦܝܪ ܚܙܘܐ ܘܠܒܝ݂ܫ ܗܘܳܐ ܡ݂ܢ ܦܪܦܘܪܐ ܘܪܳܡܶܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܐܝܕܗ ܒܥܘܒܗ ܕܚܢܦܐ ܗ̇ܘ ܘܡܰܦܩ ܗܘܐ ܕܗܒܐ  ܕܰܡܫܰܚܰܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܩܳܪܶܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܦܰܘܠܐ ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܐ ܠܗ: ܕܣܒ ܠܡ ܗܢܐ ܘܡܪܘܩܝܗܝ ܠܗ ܠܚܢܦܐ ܗܢܐ ܘܚܰܠܶܠܳܝܗܝ ܡܛܠ ܕܝܪܬܘܬܐ ܕܝܠܝ ܐܝܬܘܗܝ. ܣܒ ܡܢܗ ܘܠܡܪܩܐ ܐܬܕܟܪ ܡܛܠ ܕܗ݂ܘ ܝܰܗܒ ܠܝ ܗܠܝܢ ܥܡ ܚܛܗܘ̈ܗܝ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܦܰܘܠܐ ܗܠܝܢ܆ ܩܪܶܒ ܘܠܒܶܟ ܦܓܘܕܬܐ ܕܟܘܕܢܝܐ ܗ̇ܝ ܕܪܟܝ݂ܒ ܗܘܐ ܥܠܝܗ̇ ܚܢܦܐ ܗ̇ܘ ܘܢܳܓܶܕ ܗܘܐ ܩܕܡܘܗܝ ܥܕܡܐ ܕܡܛܳܐ ܠܬܪܥܐ ܕܥܕܬܐ ܘܩܰܒܠܗ ܘܰܐܥܠܗ ܠܘܬܗ. ܘܚܢܦܐ ܬܡܝ݂ܗ ܗܘܐ ܒܗܠܝܢ ܕܚܳܙܶܐ ܗܘܐ ܟܕ ܡܬܕܡܪ ܗܘܐ ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܐ ܒܢܦܫܗ: ܕܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܝܳܕܥ ܠܝ ܗܢܐ ܘܠܐܝܟܐ ܡܰܘܒܶܠ ܠܝ؟ ܘܰܫܬܶܩ ܗܘܐ ܘܡܕܡ ܠܐ ܐܶܡܰܪ ܠܦܘܠܐ ܐܠܐ ܐܳܙܶܠ ܗܘܐ ܒܬܪܗ ܟܕ ܫܠܶܐ. ܘܢܰܓܕܗ̇ ܦܘܠܐ ܠܟܘܕܢܝܐ ܥܕܡܐ ܠܬܪܥܐ ܕܥܕܬܐ. ܐܬܚܙܝ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܠܦܘܠܐ ܒܗ ܒܠܠܝܐ ܕܥܠ ܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܰܡܝ݂ܟ ܗܘܐ ܚܢܦܐ ܗ̇ܘ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܬܗ ܡܫܝܚܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܕܩܰܕܶܡ ܒܨܦܪܐ ܘܦܘܩ ܠܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܣܒ ܡ݂ܢ ܚܢܦܐ ܕܬܡܢ ܟܕ ܕܰܡܝ݂ܟ ܝܪܬܘܬܐ ܕܫܕܪ ܠܝ ܥܡܗ ܡܪܩܐ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ ܘܗܐ ܟܘܕܢܝܐ ܕܡܪܩܐ ܥܡܗ. ܘܟܕ ܐܰܥܠܗ ܘܫܪܳܐ ܡ݂ܢ ܩܶܢܝܳܢܝ܆ ܠܰܒܟܗ ܦܘܠܐ ܠܚܢܦܐ ܗ̇ܘ ܒܐܝܕܗ ܘܕܒܪܗ ܘܥܠܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܓܢܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬ ܥܕܬܐ. ܘܟܕ ܥܠܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܐܰܚܕܗ ܦܘܠܐ ܠܬܪܥܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܚܢܦܐ: ܦܩܘܕ ܘܬܒ ܠܟ ܩܠܝܠ܆ ܕܨܳܒܐ ܐ̱ܢܐ ܕܶܐܡܰܠܠ ܥܡܟ. ܘܟܕ ܝܬܒܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܢܳܐ ܗ݂ܘ ܦܘܠܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܕܰܓܠܝ݂ ܠܝ ܫܪܪܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܘܠܐ ܬܟܰܣܶܐ ܡܢܝ. ܗ݂ܘ ܚܢܦܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗ: ܕܶܐܡܰܪ ܠܝ. ܘܐܢܗܘ ܕܙܕܩ ܠܝ ܕܺܐܡܪ ܠܟ܆ ܠܐ ܡܟܰܣܶܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ. ܐܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟ. ܘܦܘܠܐ ܡ̇ܢ ܐܶܡܰܪ: ܡ݂ܢ ܐܝܡܟܐ ܐܢ̱ܬ ܘܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܐܳܬܶܐ ܐܢ̱ܬ؟ ܘܡܳܢܘ ܕܛܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ؟ ܘܡܘܢ ܛܒܗ ܕܡܪܩܐ ܬܓܪܐ؟ ܕܗܐ ܟܘܕܢܝܐ ܕܐܝܬ ܥܡܟ ܕܝܠܗ ܗ݂ܝ. ܘܡ݂ܢ ܗܕܐ ܐܶܫܬܰܘܕܥܶܬ ܕܥܡܟ ܗܘܳܐ ܒܐܘܪܚܐ܆ ܡܟܝܠ ܓܠܝ݂ ܠܝ ܕܡܘܢ ܗܘܳܐ ܡܢܗ ܘܕܡܘܢ ܐܶܡܰܪ ܠܟ؟ ܘܐܢܗܘ ܕܫܕܪ ܠܝ ܥܡܟ ܡܕܡ܆ ܓܠܝ݂ ܠܝ. ܕܠܡܐ ܡܚܫܒܬܐ ܕܩܶܛܠܐ ܐܶܣܰܒ ܥܠܝܟ ܡܛܠ ܕܠܐ ܪܰܚܶܡܬ ܥܠܘܗܝ ܐܦܠܐ ܥܠܝܟ ܡܰܪܚܡܝ݂ܢ. ܘܗ݂ܘ ܚܢܦܐ ܐܶܡܰܪ: ܡܟܝܠ ܐܢ̱ܬ ܡܘܢ ܒܥܐ ܐܢ̱ܬ ܡ݂ܢ ܡܪܩܐ؟ ܘܡܳܢ ܚܫܝܒ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܒܫܪܒܗ ܕܡܪܩܐ ܘܐܦܢ ܘܢܗܘܐ ܕܐܝܬܝܟ ܡ݂ܢ ܓܢܣܗ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܟܬܰܒ ܠܓܢܣܗ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܠܐ ܐܢ ܩܶܢܳܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܶܬܚܰܡܰܬ ܚܢܦܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܒܐܪܛܡܝܣ ܪܒܬܐ ܝܳܡܶܐ ܐ̱ܢܐ܆ ܐܠܐ ܚܐܣ ܗܘܺܝܬ ܥܠ ܣܝܒܘܬܟ ܡܚܕܐ ܦܳܣܶܩ ܗܘܺܝܬ ܠܪܝܫܟ ܒܣܝܦܐ. ܘܚܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ ܕܡܘܢ ܡܚܰܣܶܕ ܗܘܰܝܬ ܠܝ ܒܫܪܒܗ ܕܡܪܩܐ. ܘܦܘܠܐ ܚܙܳܐ ܠܚܢܦܐ ܕܰܕܠܝ݂ܚ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܗ: ܕܠܘ ܠܝ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܕܬܬܠ ܡܕܡ ܐܠܐ ܠܡܫܝܚܐ. ܘܗ݂ܘ ܚܢܦܐ ܐܶܡܰܪ: ܐܢ̱ܬ ܡܫܝܚܐ ܐܝܬܝܟ؟ ܘܦܘܠܐ ܐܶܡܰܪ: ܠܐ. ܐܠܐ ܐܺܝܬܰܝ ܥܒܕܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܒܠܠܝܐ ܗܢܐ ܐܶܡܪ ܠܝ ܒܚܠܡܐ: ܦܘܩ ܠܘܬ ܦܪ̈ܘܛܰܐ ܡܕܢܚܝܬܐ ܘܗ̇ܝ ܓܰܪܒܝܳܝܬܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܣܒ ܡ݂ܢ ܓܳܣܦܳܪ ܡܕܡ ܕܫܕܪ ܠܝ ܡܪܩܐ ܬܓܪܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܚܢܦܐ ܗ̇ܘ: ܬܐ ܡܕܝܢ ܚܘܐ ܠܝ ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܶܐܡܰܪ ܠܟ ܗܠܝܢ܆ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܐܶܚܙܶܝܘܗܝ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܘܐܡܠܠ ܥܡܗ ܘܐܬܠ ܠܗ ܡܕܡ ܕܫܕܪ ܠܗ ܡܪܩܐ ܬܓܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܚܡܗ ܕܢܟܬܘܒ ܠܝ ܟܬܒܐ ܗ̇ܘ ܕܐܢܐ ܡܒܰܪܰܝ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܕܝ݂ܢܗ ܕܡܪܩܐ ܬܓܪܐ ܘܡ݂ܢ ܕܗܒܗ. ܘܠܝܬ ܠܐܢܫ ܐ̱ܚܪܝܢ ܥܠܝ ܡܕܡ ܘܕܠܐ ܬܳܒܰܥ ܠܝ ܡܫܝܚܐ ܒܝܘܡܐ ܕܩܝܡܬܐ ܚܛܗܘ̈ܗܝ ܕܡܪܩܐ ܬܓܪܐ. ܕܚܠ ܐ̱ܢܐ ܕܟܒܪ ܐܢ̱ܬ ܚܰܪܳܫܐ ܐܝܬܝܟ ܘܗܶܢܘܢ ܕܝܘ̈ܐ ܓܠܰܘ ܠܟ ܥܠ ܐܘܪܚܢ ܟܠܗ̇܆ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܡܫܝܚܐ. ܘܒܳܥܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܰܛܥܶܐ ܒܝ ܒܝܕ ܡܠܝ̈ܟ. ܐܢܐ ܥܠ ܕܓܠܘܬܟ ܠܐ ܩܐܡ ܐ̱ܢܐ ܘܠܐ ܝܗܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܡܕܡ ܕܠܘ ܐܢ̱ܬ ܠܐܺܝܬ ܒܗ ܘܟܰܢܶܫܬܳܝܗܝ. ܐܢܐ ܡܟܝܠ ܡܟܬܪ ܐ̱ܢܐ ܗܪܟܐ ܥܕܡܐ ܕܳܐܬܐ ܡܫܝܚܐ ܠܘܬܝ ܘܚܳܙܐ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܒܥܝ̈ܢܝ ܘܫܳܩܶܠ ܡܢܝ ܡܕܡ ܕܐܫܬܕܪ ܠܗ ܒܐܝܕܝ̈ ܘܥܳܒܶܕ ܠܝ ܟܬܒܐ ܒܗ̇ܝ ܕܫܩܰܠ ܕܝܠܗ. ܘܕܠܝܬ ܠܐܢܫ ܐ̱ܚܪܝܢ ܥܡܝ ܡܕܡ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܠܘ ܐܟܘܬܟܘܢ ܐܺܝܬܰܝ ܕܓܠܐ ܘܟܕܒܐ. ܘܕܝܳܡܶܐ ܒܐܠܗܗ ܘܡܕܓܠ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܓܝܪ ܝܳܡܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܡܫܝܚܐ ܐܠܗܟܘܢ ܘܠܐ ܡܩܺܝܡܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܥܠܘܗܝ ܘܡܕܰܓܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܠܐ ܒܗܬܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܚܣ ܠܝ ܕܝܳܡܶܐ ܐ̱ܢܐ ܒܐܠܗܝ̈ ܘܶܐܕܰܓܶܠ ܒܗܘܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ. ܒܙܘܣ ܘܒܐܦܠܘ ܪ̈ܒܐ ܘܥܫܝ̈ܢܐ ܘܡܫܝ̈ܢܐ ܝܺܡܺܝܬ ܠܡܪܩܐ ܬܓܪܐ ܕܠܡܫܝܚܐ ܝܗܒ ܐ̱ܢܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܐܢ̱ܬ ܝܗܒ ܐܢ̱ܬ ܠܝ. ܘܒܬܪܟܢ ܕܚܠ ܐ̱ܢܐ ܕܢܬܒܥܘܢܢܝ ܐܠܗ̈ܐ ܐܚܝ̈ܕܝ ܥܠܡܐ. ܘܬܘܒ ܡܫܝܚܐ ܒܝܘܡܐ ܕܩܐܡ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܕܕܰܓܠܶܬ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ. ܘܐܢܐ ܐܡܬܝ ܗܳܘܝܐ ܩܝܡܬܐ ܠܐ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ. ܘܗ݂ܘ ܦܘܠܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗ: ܕܡܟܝܠ ܕܠܝ ܠܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢ̱ܬ. ܐܢ̱ܬ ܐܰܝܬܳܝܗܝ ܠܕܗܒܐ ܘܬܐ ܢܥܘܠ ܠܘܬܗ. ܘܢܶܕܡܰܟ ܬܡܢ ܐܢܐ ܘܐܢ̱ܬ ܐܝܟܐ ܕܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܣܩܝܘܗܝ ܠܕܗܒܐ ܘܠܟܪܛܝܣܐ. ܘܩܛܘܪ ܘܰܛܒܘܥܝܗܝ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ ܘܚܳܙܐ ܐܢ̱ܬ ܬܕܡܘܪܬܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܚܢܦܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܠܦܘܠܐ: ܕܠܐܘܪܫܠܡ ܒܥܐ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܕܺܐܙܰܠ؟ ܘܦܘܠܐ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܠܐ. ܐܠܐ ܥܐܠܝܢܢ ܐܢܐ ܘܐܢ̱ܬ ܠܒܝܬ ܓܙܐ ܐܘܟܝܬ ܠܥܕܬܐ ܒܪܡܫܐ ܥܡܝܩܐ ܘܕܳܡܟܝܢܢ ܬܡܢ ܐܝܟܐ ܕܣܝ݂ܡ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܘܡܰܚܝܢܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܗ݂ܘ ܡܫܝܚܐ ܐܳܬܶܐ ܠܘܬܟ ܒܠܠܝܐ ܘܡܚܘܐ ܠܟ ܡܘܢ ܬܥܒܕ ܠܦܶܬܩܐ ܕܶܐܬܗܝܡܰܢܬ ܥܠܘܗܝ. ܘܗ݂ܘ ܚܢܦܐ ܐܶܡܰܪ: ܒܐܠܗ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܝܳܡܶܐ ܐ̱ܢܐ ܕܢܟܝܠܐ ܐܢ̱ܬ ܘܕܓܠܐ ܘܕܬܰܛܥܶܐ ܒܝ ܒܥܐ ܐܢ̱ܬ. ܘܐ̱ܢܫ ܡܛܰܫܰܝ ܐܝܬ ܠܟ ܬܡܢ܆ ܘܒܠܠܝܐ ܐܳܬܶܐ ܘܡܡܠܠ ܥܡܟ ܟܕ ܥܳܒܶܕ ܢܦܫܗ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܦܘܪܣܐ. ܘܠܐ ܐܪܛܡܝܣ ܪܒܬܐ ܕܨܠܡܐ ܢܚܶܬ ܠܗ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܘܟܠܝܠܐ ܕܳܐܡ̈ܠܐ ܕܐܟܘܬܟ ܡܐ ܡܓܰܚܟܝܢ ܒܝ. ܐܠܐ ܕܐܢܗܘ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܗ݂ܝ ܡܠܬܟ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܘܗ݂ܘ ܡܫܝܚܐ ܒܒܝܬ ܓܙܐ ܩܒܝܪ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܐܥܒܕ ܗܟܢܐ: ܗܒܠܝ ܟܠܗܘܢ ܩܠܝ̈ܕܐ ܓܰܘܝ̈ܐ ܘܒܰܪ̈ܝܐ ܕܒܝܬ ܓܙܐ ܘܐܢܐ ܥܐܠ ܐ̱ܢܐ ܟܕ ܐܢ̱ܬ ܠܐ ܥܐܠ ܐܢ̱ܬ ܥܡܝ. ܘܦܬܚ ܐ̱ܢܐ ܟܠܗܘܢ ܬܪ̈ܥܐ ܘܡܒܰܨܶܐ ܐ̱ܢܐ ܟܠܗܝܢ ܟܘ̈ܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܐܝܬ ܠܟ ܬܡܢ ܐ̱ܢܫ ܕܡܛܰܫܰܝ ܣܳܦܩܐ ܠܟ ܠܒܶܗܬܬܟ. ܘܐܢܐ ܫܩܠ ܐ̱ܢܐ ܕܝܠܝ ܘܳܐܙܠ ܐ̱ܢܐ ܠܐܝܟܐ ܕܨܒܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܐܢܕܝܢ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐ̱ܢܐ ܬܡܢ ܐ̱ܢܫ ܕܡܛܰܫܰܝ܆ ܡܥܠ ܐ̱ܢܐ ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܥܡܝ ܠܒܝܬ ܓܙܐ܆ ܘܣܐܡ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܬܡܢ. ܐܳܚܕ ܐ̱ܢܐ ܟܠܗܘܢ ܬܪ̈ܥܐ ܘܟܘ̈ܐ ܡ݂ܢ ܠܓܘ ܘܡ݂ܢ ܠܒܪ ܘܠܳܒܶܟ ܐ̱ܢܐ ܩܠܝ̈ܕܐ ܘܩܳܛܪ ܐ̱ܢܐ ܘܛܳܒܥ ܐ̱ܢܐ ܥܠܝܗܘܢ ܒܛܰܒ̈ܥܐ ܕܝܠܝ. ܘܒܡܳܕܝ݂ܩܐ ܬܚܘ݂ܬܰܝ ܘܣܐܡ ܐ̱ܢܐ ܠܗܘܢ ܘܐܢܐ ܕܡܟ ܐ̱ܢܐ ܠܝ ܒܠܚܘܕܝ ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܘܐܢܗܘ ܕܳܐܬܶܐ ܡܫܝܚܐ ܠܘܬܝ ܒܠܠܝܐ ܐܟܡܐ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܘܫܳܩܠ ܕܝܠܗ ܘܟܳܬܒ ܠܝ܆ ܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ. ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܐܳܬܶܐ ܠܘܬܝ܆ ܠܐ ܝܗܒ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܡܕܡ ܠܥܠܡ. ܐܠܐ ܢܛܪ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܠܘܬܝ ܠܗܢܐ ܡܕܡ ܥܕܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܫܝܚܐ ܘܫܳܩܠ ܕܝܠܗ ܘܝܳܗܒ ܠܝ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܐܟܡܐ ܕܐܡ݂ܪ ܠܝ ܡܪܩܐ. ܘܦܘܠܐ ܟܕ ܫܡܰܥ ܗܠܝܢ ܐܶܡܰܪ: ܫܦܝܪ ܫܦܝܪ܆ ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܘܟܠ ܕܫܳܦܪ ܒܥܝ̈ܢܝܟ ܥܒܶܕ. ܘܦܬܰܚ ܦܘܠܐ ܠܒܝܬ ܓܙܐ ܘܥ݂ܠ ܗܘܳܐ ܗ̇ܘ ܚܢܦܐ ܘܫܩܰܠ ܩܠܝ̈ܕܐ ܘܦܬܰܚ ܟܘ̈ܐ ܘܒܨܳܐ ܟܠܗܘܢ ܓܙ̈ܐ ܕܒܝܬ ܩܘܕܫܐ ܘܬܚܝܬ ܡܕܒܚܐ ܘܦܰܪ̈ܕܰܝܣܩܐ ܗܠܝܢ. ܘܩܕܝܫܐ ܦܘܠܐ ܢܳܛܰܪ ܗܘܐ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܢܚܙܐ ܐܰܝܕܐ ܓܳܕܫܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܩܪܶܒ ܚܢܦܐ ܕܢܶܦܬܰܚ ܠܟܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܥܠ ܝܡܝܢܐ ܕܡܕܒܚܐ ܕܒܣ̈ܡܐ ܕܒܗ̇ ܣܳܝܡܝܢ ܗܘܘ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܚܙܳܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܢܘܪܐ ܕܳܠܩܐ ܗܘܬ݀ ܒܗ̇. ܟܕ ܕܝܢ ܦܰܬܚܗ̇܆ ܡܚܳܝܗܝ ܡܢܗ̇ ܪܝܚܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܗܪ̈ܘܡܐ. ܘܰܓܠܳܝܗܝ ܗܘܐ ܠܟܣܐ ܕܩܘܪܒܢܐ ܕܡܟܰܣܰܝ ܗܘܐ ܘܐܫܟܚ ܕܰܡܠܶܐ ܕܡܳܐ ܥܕܡܐ ܠܥܠ ܟܕ ܡܛܰܪܛܰܥ ܗܘܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܢܦܰܩ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܒܣܪܐ. ܘܐܪܡܝ݂ ܘܨܒܰܥ ܒܗ ܨܒܥܗ ܘܰܐܪܝ݂ܚ ܡܢܗ ܪܝܚܐ ܟܕ ܒܰܣܝ݂ܡ ܗܘܐ ܐܝܟ ܗܪ̈ܘܡܐ ܕܟܝ̈ܐ. ܘܗ݂ܝ ܬܘܒ ܨܒܥܗ ܩܢܳܬ݀ ܗܘܬ݀ ܓܘܢܐ ܕܙܚܘ݂ܪܝ݂ܬܐ ܘܐܨܛܒܥܬ݀ ܒܗ. ܘܒܳܥܐ ܗܘܐ ܕܢܟܰܦܰܪ ܡܢܗ̇ ܠܕܡܐ ܘܠܐ ܢܳܦܶܩ ܗܘܐ. ܘܐܪܡܝܳܗ̇ ܗܘܐ ܠܨܒܥܗ ܒܦܘܡܗ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܺܝܓܺܝܗ̇ ܡ݂ܢ ܕܡܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܥܠܗ̇ ܗܘܐ ܠܦܘܡܗ܆ ܐܬܬ݀ ܗܘܬ݀ ܢܦܫܗ ܥܠܘܗܝ ܘܶܐܬܢܰܗܰܪ̈ܶܝܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܒܗ̇ܝ ܕܣܰܡ̈ܝܢ ܗܘܝ̈ ܩܠܝܠ ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܡ݂ܢ ܚܶܡܛܐ ܕܰܢܒܰܥ ܗܘܐ ܒܓܘܫܡܗ. ܘܗܘܳܐ ܗܘܐ ܛܰܥܡܐ ܕܕܡܐ ܒܦܘܡܗ ܐܝܟ ܕܶܒܫܐ ܚܠܝܐ. ܒܗܕܐ ܬܡܝ݂ܗ ܗܘܐ ܚܢܦܐ ܣܓܝ. ܘܠܦܘܠܐ ܠܐ ܓܠܳܐ ܗܠܝܢ. ܘܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܬܟܪܶܟ ܒܟܠܗ ܒܝܬ ܓܙܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܐ̱ܢܫ܆ ܢܦܰܩ ܠܘܬ ܦܘܠܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܐܰܝܬܳܐ ܕܢܰܥܶܠ ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܥܡܝ ܠܗܪܟܐ ܘܐܢ̱ܬ ܠܐ ܬܥܘܠ ܠܓܘ. ܘܐܘܫܛ ܠܗ ܦܘܠܐ ܠܚܢܦܐ ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܘܶܐܚܰܕ ܐܢܘܢ ܠܬܪ̈ܥܐ ܟܠܗܘܢ ܡ݂ܢ ܠܒܪ ܘܰܐܘܫܶܛ ܐܢܘܢ ܠܩܠܝ̈ܕܐ ܠܗ ܠܚܢܦܐ ܡ݂ܢ ܢܶܩܒܳܐ ܕܓܒܐ ܕܩܳܝܡܬܐ ܕܬܪܥܐ ܡ݂ܢ ܠܬܚܬ. ܘܗ݂ܘ ܚܢܦܐ ܒܓܰܪ ܐܢܘܢ ܠܬܪ̈ܥܐ ܡ݂ܢ ܠܓܘ ܒܣܘܟܪ̈ܐ ܘܐܪܡܝ݂ ܐܢܘܢ ܠܩܠܝ̈ܕܐ ܒܪܘܩܥܬܐ ܕܟܶܬܢܐ ܘܩܛܰܪ ܘܛܒܰܥ ܐܢܘܢ ܘܣܡ ܐܢܘܢ ܒܡܳܕܝ݂ܩܐ ܘܚܬܰܡ ܥܠܝܗܘܢ ܘܫܰܘܝ݂ ܘܕܡܶܟ. ܘܚܕ ܡ݂ܢ ܩܪ̈ܢܦܛܐ ܐܘܟܝܬ ܩܪ̈ܝܘܢܐ ܐܢܗܪ ܫܦܝܪ ܘܣܡ ܗܘܐ ܥܠ ܐܶܣܳܕܘ̈ܗܝ ܘܣܡ ܪܝܫܗ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܡܳܕܝ݂ܩܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܕܗܒܐ ܘܕܡܶܟ ܬܡܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܟܕ ܐ̱ܢܫ ܐ̱ܚܪܝܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܘܡܕܡ ܠܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܛܥܰܡ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܣܟ. ܐܶܡܪ ܓܝܪ: ܕܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܣܶܒܥܶܬ ܡ݂ܢ ܛܥܡܐ ܘܪܝܚܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܟܣܐ ܕܩܘܪܒܢܐ ܬܘܒ ܠܐ ܐܶܟܘܠ. ܘܗܟܢ ܕܡܶܟ ܟܕ ܠܐ ܐܶܟܰܠ ܡܕܡ. ܘܟܕ ܫܗܰܪ ܩܠܝܠ ܛܰܘܪܐ ܕܡܶܟ. ܩܪܝܘܢܐ ܕܝܢ ܡܬܢܰܒܪܫ ܗܘܐ ܘܕܳܠܶܩ ܗܘܐ ܫܦܝܪ. ܘܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܩܕܡ ܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ܆ ܗܘܳܐ ܩܠܐ ܘܙܘܥܐ ܥܫܝܢܐ. ܘܚܢܦܐ ܐܬܬܥܝܪ ܘܶܐܚܰܕ ܒܬܝ݂ܩܐ ܕܣܝܦܗ ܘܫܰܡܛܗ ܡ݂ܢ ܕܚܠܬܐ ܘܠܒܶܫ ܗܘܐ ܟܠܗܘܢ ܡܐܢܝ̈ ܙܝܢܗ ܟܕ ܕܰܡܝ݂ܟ ܗܘܐ. ܘܩܡ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܚܪ ܠܘܩܒܠ ܬܪ̈ܥܐ ܐܢ ܦܬܝ݂ܚ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܚܙܳܐ ܬܪ̈ܥܐ ܕܰܐܚܝ݂ܕܝ݂ܢ ܘܰܒܓܝ݂ܪܝ݂ܢ ܛܒ ܘܐ̱ܢܫ ܠܝܬ. ܘܩܡ ܛܰܘܪܐ ܩܠܝܠ ܟܕ ܫܡܝ݂ܛ ܗܘܳܐ ܣܝܦܗ ܘܠܒܰܟ ܗܘܐ ܒܐܝܕܗ. ܘܪܝܚܐ ܡܳܚܶܐ ܗܘܐ ܝܬܝܪ ܕܒܰܣܝ݂ܡ ܡ݂ܢ ܕܗܪ̈ܘܡܐ. ܘܰܐܚܝ݂ܕ ܗܘܐ ܒܗܕܐ ܬܶܡܗܐ ܣܓܝ. ܘܟܬܪ ܩܠܝܠ ܥܕܢܐ ܟܕ ܚܐܪ ܘܢܳܛܰܪ ܐܘܟܝܬ ܩܐܡ. ܚܪ ܠܘܬ ܡܕܒܚܐ ܕܒܣ̈ܡܐ ܘܚܙܳܐ ܠܟܘܬܐ ܕܩܘܪܒܢܐ ܕܐܬܬܙܝܥܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܬܪ̈ܥܝܗ̇ ܘܐܬܦܬܚܘ ܘܢܳܦܶܩ ܗܘܐ ܡܢܗ̇ ܢܘܗܪܐ ܣܓܝܐܐ ܥܕܡܐ ܕܶܐܬܚܰܦܝ݂ ܗܘܐ ܢܘܗܪܗ ܕܩܶܪܝܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܕܳܠܶܩ ܗܘܐ. ܘܚܙܳܐ ܕܢܦܩܘ ܡ݂ܢ ܬܚܝܬ ܡܕܒܚܐ ܛܠܝ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܝ ܚܙܳܬܐ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܕܫܡܫܐ ܘܠܒܝ݂ܫܝ݂ܢ ܗܘܘ ܠܒܘ̈ܫܐ ܚܘܪ̈ܐ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܬܠܓܐ ܘܰܩܪܶܒܘ ܐܪܒܥܐ ܡܢܗܘܢ ܠܘܬ ܟܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܩܘܪܒܢܐ. ܦܪܰܣܘ ܗܘܘ ܟܢܦܝ̈ܗܘܢ ܘܩܰܒܠܘܗܝ ܠܛܠܝܐ ܚܕ ܬܡܝ݂ܗܐ ܕܠܒܝ݂ܫ ܗܘܐ ܐܰܪܓܘܳܢܐ. ܘܝܳܬܒ ܗܘܐ ܒܟܘܬܐ ܗ̇ܝ. ܘܟܕ ܩܒܠܘܗܝ ܕܢܶܚܘܬ܆ ܐܪܟܢܘ ܗܘܘ ܟܬܦܝ̈ܗܘܢ ܠܬܚܬ ܘܚܰܨܗܘܢ ܥܒܝܕ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܡܘ݂ܬܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܘܰܢܚܶܬ ܘܝܺܬܒ ܥܠ ܚܨܗܘܢ. ܘܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܦܐܝܫ ܗܘܐ ܘܩܐܡ ܗܘܐ ܠܘܬ ܡܕܒܚܐ ܟܕ ܫܠܶܐ ܗܘܐ. ܚܡܫܐ ܓܝܪ ܛܠܝ̈ܐ ܗܳܘܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܪܒܥܐ ܓܝܪ ܛܥܝ݂ܢܝ݂ܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܛܠܝܐ ܘܗ̇ܘ ܚܕ ܦܫ ܟܕ ܡܰܪܟܢ ܪܝܫܗ ܘܚܐܪ ܒܐܪܥܐ. ܘܗܳܢܘܢ ܕܛܥܝ݂ܢܝ݂ܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܛܠܝܐ܆ ܢܦܩܘ ܗܘܘ ܘܐܟܪܟܘܗܝ ܒܟܠܗ ܒܝܬ ܡܕܒܚܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܫܰܩܠܘܗܝ ܘܣܡܘܗܝ ܠܛܠܝܐ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܡܕܒܚܐ ܥܠ ܦܬܘܪ ܚܝ̈ܐ. ܘܩܡܘ ܗܘܘ ܬܪܝܢ ܡ݂ܢ ܝܡܝܢܗ ܘܬܪܝܢ ܡ݂ܢ ܣܡܠܗ ܘܬܪܝܢ ܦܪܣܘ ܗܘܘ ܓܦܝ̈ܗܘܢ ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡܰܦܪܚܝܢ ܗܘܘ ܠܘܩܒܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ. ܘܦܩܰܕ ܠܗ̇ܘ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܘܢܦܰܩ ܩܪܶܒ ܠܘܬ ܚܢܦܐ ܗ̇ܘ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܬܐ ܠܘܬ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܫܒܘܩ ܙܝܢܟ. ܘܗ݂ܘ ܚܢܦܐ ܕܚܺܝܠ ܗܘܐ ܘܩܰܪܝ݂ܒ ܗܘܐ ܕܢܡܘܬ ܡ݂ܢ ܕܚܠܬܗ ܘܠܐ ܦܫ ܗܘܐ ܒܗ ܚܝܠܐ ܕܡ݂ܢ ܬܡܢ ܢܰܪܚܶܩ ܗܘܐ. ܘܥܠܝܡܐ ܗ̇ܘ ܩܪܶܒ ܠܘܬܗ ܘܠܰܒܟܗ ܒܐܝܕܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܠܐ ܬܶܕܚܰܠ. ܘܒܗ ܒܥܕܢܐ ܐܶܬܚܰܝܠ ܗܘܐ ܘܶܐܬܠܰܒܰܒ ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܬ ܗܘܢܗ. ܘܟܕ ܩܪܶܒ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܛܠܝܐ ܪܚܝ݂ܡܐ ܕܥܠ ܡܕܒܚܐ ܝܳܬܒ ܗܘܐ܆ ܘܥܢܳܐ ܗ̇ܘ ܛܠܝܐ ܘܶܐܡܪ ܠܗ ܠܚܢܦܐ ܗ̇ܘ: ܡ̇ܢ ܐܢ̱ܬ ܘܡ݂ܢ ܐܝܡܟܐ ܐܢ̱ܬ ܘܡܢܘ݂ ܐܰܝܬܝܳܟ ܘܡ̇ܢ ܐܰܥܠܟ ܠܗܪܟܐ ܟܕ ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܟ ܕܬܶܥܘܠ ܟܕ ܡܐܢ̈ܐ ܨ̈ܳܐܐ ܠܒܝܫ ܐܢ̱ܬ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܚܰܠܰܠ؟ ܘܕܡܢܘ݂ ܕܗܒܐ ܗܢܐ ܕܐܝܬ ܥܡܟ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܚܢܦܐ ܟܕ ܪܳܥܶܠ ܐܶܡܰܪ: ܐܝܢ ܡܪܝ܆ ܐܢ̱ܬ ܐܝܬܝܟ ܗ̇ܘ ܡܫܝܚܐ ܕܒܗ ܡܗܝܡܢܝܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܗ݂ܘ ܡܪܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗ: ܕܐܢ ܒܫܪܪܐ ܐܢܐ ܐܺܝܬܰܝ. ܘܗ݂ܘ ܚܢܦܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗ: ܡܪܝ܆ ܐܬܪܚܡܥܠܝ. ܘܫܡܰܥ ܡܢܝ ܫܪܪܐ ܕܠܐ ܕܓܠܘܬܐ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܺܝܬܰܝ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܗܘܢ ܪܒܬܐ ܘܐܦ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗܕܐ ܐܝܬ ܠܝ ܒܢܝ̈ ܛܘܗܡܐ ܘܠܐ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܺܝܬܰܝ ܒܐܘܪܚܐ ܘܪܳܕܶܐ ܥܡܝ ܡܪܩܐ܆ ܡܝܬ ܘܝܰܗܒ ܠܝ ܕܗܒܐ ܡܐܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܠܝ݂ܛܪ̈ܐ ܘܥܒܰܕ ܠܝ ܒܟܬܒܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܠܝ: ܕܰܐܘܒܶܠ ܗܕܐ ܦܰܪܰܬܝ݂ܩܐ ܠܡܫܝܚܐ. ܘܰܐܘܡܝܰܢܝ ܕܠܟ ܐܬܠܝܗ̇ ܘܒܐܝ̈ܕܝܟ. ܘܗܫܐ ܡܪܝ ܣܒ ܕܝܠܟ ܘܟܬܘܒ ܠܝ  ܕܶܐܬܦܰܪܥܶܬ ܘܡܕܡ ܠܐ ܦܫ ܠܟ ܨܐܕܝ. ܘܗܒܠܝ ܟܬܒܐ܆ ܡܛܠ ܕܶܐܡܰܪ ܠܝ ܕܶܐܣܰܒ ܟܬܒܐ. ܡܛܠ ܕܕܚܠ ܐ̱ܢܐ ܕܒܩܝܡܬܐ ܬܳܒܥ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܚܛܗܘ̈ܗܝ܆ ܐܢܗܘ ܕܠܐ ܐܰܝܬܶܐ ܠܟ ܡܕܡ ܕܫܕܪ ܠܟ ܒܐܝ̈ܕܝ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܶܬܓܚܶܝܟ ܕܠܐ ܗܰܝܡܢܶܬ ܗܘܺܝܬ ܠܦܘܠܐ ܕܶܐܬܠܝ݂ܘܗܝ ܠܗ ܠܕܗܒܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܠܝܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗ̇ܘ ܚܢܦܐ: ܐܰܝܬܳܐ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ. ܘܗ݂ܘ ܚܢܦܐ ܦܬܰܚ ܐܦܩܗ ܠܟܬܒܐ ܘܝܰܗܒܗ ܒܐܝܕܗ. ܘܟܕ ܦܰܬܚܗ ܘܩܪܝܗܝ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܥܠܝܡܐ ܕܰܕܒܺܝܪ ܗܘܐ ܠܗ: ܣܒ ܡܢܗ ܡܕܡ ܕܰܐܝܬܝ݂ ܘܟܬܘܒ ܠܗ ܕܩܰܒܠܶܬ ܟܠܡܕܡ ܕܫܕܪ ܠܝ ܡܪܩܐ ܘܶܐܬܦܰܪܥܶܬ ܘܠܐ ܚܰܝܳܒ ܓܳܣܦܳܪ ܡܕܡ. ܘܗܒ ܠܗ ܐܓܪܗ ܐܟܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗ ܡܪܩܐ ܕܠܐ ܛܳܠܡ ܐ̱ܢܐ ܠܗ. ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ܆ ܢܰܚܬܐ ܚܕ ܫܦܝܪܐ. ܘܐܫܠܚ ܡܢܗ ܢܚܬܐ ܗܢܐ ܨܳܐܳܐ ܘܗܒܠܗ ܬܘܒ ܠܟܠܚܕ ܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܢܚܬܐ ܚܕ. ܗܐ ܓܝܪ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܗܳܘܶܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܐܳܬܶܝܢ ܠܘܬ ܚܝ̈ܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܗܳܘܶܝܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܟܕ ܐܶܡܰܪ ܗܠܝܢ܆ ܐܶܡܪ ܗ̇ܘ ܚܢܦܐ: ܡܪܝ ܐܘܣܦ ܠܝ ܬܘܒ ܡܐܢ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܣܓܝܐܝܢ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ. ܘܗ݂ܘ ܛܠܝܐ ܐܶܡܰܪ: ܕܗܒܠܗ ܟܡܐ ܕܒܳܥܐ. ܘܟܕ ܢܦܩܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܡܐܢ̈ܐ܆ ܐܰܝܬܝ݂ ܗ̇ܘ ܥܠܝܡܐ ܕܰܕܒܝ݂ܪ ܗܘܐ ܠܗ ܠܓܳܣܦܳܪ ܟܪ̈ܝܣܛܝܘܢܐ ܘܬܰܩܠܗ ܠܕܗܒܐ ܘܰܐܥܠܗ ܗܘܐ ܠܡܕܒܚܐ ܠܘܬ ܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܘܟܬܰܒ ܠܗ ܗܟܢܐ: ܕܐܢܐ ܡܫܝܚܐ ܕܩܰܒܠܶܬ ܘܶܐܬܦܰܪܥܶܬ ܡ݂ܢ ܓܣܦܳܪ ܚܢܦܐ ܟܠܡܕܡ ܕܫܕܪ ܠܝ ܡܪܩܐ ܬܓܪܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܠܝܬ ܐ̱ܢܫ ܕܬܳܒܰܥ ܠܗ ܝܪܬܘܬܐ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܕܬܳܒܥ ܐ̱ܢܐ ܚܛܗ̈ܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܛܠܡܝܢ ܠܦܰܪܰܬܝ݂ܩܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܡܫܕܪܝܢ ܠܝ ܒܥܕܢܐ ܕܡܘܬܝ̈ܗܘܢ ܕܩܕܡܝܗܘܢ ܐܳܬܶܝܢ ܠܕܝ݂ܢܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܠܡܘ ܐܟܡܐ ܕܟܬܰܒ ܗ̇ܘ ܕܡܐܬ. ܐܢܐ ܠܡܪܩܐ ܠܐ ܬܒܥ ܐ̱ܢܐ ܐܦܠܐ ܠܓܳܣܦܪ. ܫܶܒܩܶܬ ܚܛܗܘ̈ܗܝ ܕܗܢܐ ܥܡ ܕܗ̇ܘ ܘܠܐ ܐܙܠ̱ܝܢ ܥܡܗ ܘܠܐ ܩܕܡܘܗܝ ܐܦܠܐ ܒܬܪܗ. ܘܟܕ ܐܶܡܰܪ ܗܠܝܢ܆ ܚܙܘܐ ܡ݂ܢ ܚܢܦܐ ܐܬܬܪܝܡ܆ ܘܩܠܐ ܗܘܳܐ ܠܘܬܗ ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܠܗ: ܕܡܕܡ ܕܳܐܡܰܪ ܠܟ ܦܘܠܐ ܥܒܶܕ. ܘܗܠܝܢ ܓܠܝ݂ ܠܗ ܐܦ ܩܪܺܝ ܩܕܡܘܗܝ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ݂ܘ ܚܠܦ ܢܦܫܟ ܠܐ ܫܠܝ݂ ܡ݂ܢ ܪܡܫܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܟܕ ܡܨܠܐ ܩܕܳܡܰܝ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܬܪ̈ܥܐ ܕܟܘܬܐ ܐܬܬܚܕܘ ܘܐܬܒܛܠܘ ܘܢܘܗܪܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܫܢܝ ܘܗ݂ܘ ܛܠܝܐ ܐܬܓܢܝ݂ ܗܘܐ ܘܥܠܝ̈ܡܐ ܦܪܰܚܘ. ܘܗ݂ܘ ܚܢܦܐ ܒܕܘܟܬܗ ܩܐܡ ܗܘܐ ܘܰܫܡܝ݂ܛ ܣܝܦܐ ܕܝܠܗ. ܘܩܪܝܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܕܳܠܩ ܗܘܐ ܘܠܐ ܕܳܥܶܟ. ܘܕܗܒܐ ܟܠܗ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܡܣܰܦܰܩ ܗܘܐ. ܘܐܓܪܬܐ ܬܘܒ ܐܫܬܟܚܬ݀ ܗܘܬ݀ ܠܘܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܚܢܦܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬ ܗܘܢܗ܆ ܓܐܫ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܚܢܦܐ ܠܦܓܪܗ ܟܕ ܐܳܡܪ ܗܘܐ: ܕܟܒܪ ܠܘ ܐܢܐ ܐܺܝܬܰܝ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܠܗܪܟܐ. ܘܚܪ ܬܘܒ ܠܘܬ ܬܪ̈ܥܐ ܘܗܐ ܠܐ ܦܬܝ݂ܚܝܢ. ܘܩܡ ܛܰܘܪܐ ܣܓܝܐܐ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܬܘܒ ܣܡ ܗܘܐ ܣܰܢܘܰܪܬܐ ܗ̇ܝ ܘܡܳܐܢܝ̈ ܙܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܒܝ݂ܫ ܗܘܐ ܘܢܦܰܩ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܬܫܘܝܬܗ ܘܰܩܪܶܒ ܠܘܬ ܩܰܣܛܪ̈ܘܡܐ ܕܡܕܒܚܐ. ܘܰܩܥܰܕ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ܆ ܫܪܝ ܒܳܟܶܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܳܐܡܪ ܗܘܐ: ܡܘܕܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܡܫܝܚܐ ܘܣܓܕ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܒܪܐ ܚܝܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܟܦܝ݂ܪ ܒܙܘܣ ܘܒܐܦܠܘ܆ ܟܦܝܪ ܒܐܪܛܡܝܣ ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܣܓܕܝܢ ܠܗ̇. ܐܢܐ ܓܝܪ ܘܒܢܝ̈ ܒܝܬܝ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܠܝ ܒܟ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܗܝܡܢܝܢܢ. ܗ̇ܘ ܦܘܠܐ ܩܡ ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܕܣܡ ܗܘܐ ܒܘܪܟܐ ܘܡܨܠܐ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܪܡܫܐ ܘܰܩܪܶܒ ܠܘܬ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܓܙܐ ܕܦܳܢܶܐ ܠܘܬ ܡܕܒܚܐ ܘܐܪܟܢ ܗܘܐ ܐܕܢܗ ܘܫܰܡܥܗ ܗܘܐ ܠܚܢܦܐ ܗ̇ܘ ܟܕ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܘܒܳܟܐ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܦܘܠܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ܆ ܚܕܘܬܐ ܐܬܡܠܝ݂ ܘܫܰܪܝ ܗܘܐ ܗ݂ܘ ܕܢܶܒܟܐ ܡ݂ܢ ܠܒܪ ܠܩܘܒܠܗ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܗ݂ܘ ܚܢܦܐ ܩܠܗ ܕܦܘܠܐ ܕܒܳܟܐ܆ ܪܗܶܛ ܠܘܬ ܡܳܕܝܩܐ ܕܝܠܗ ܘܐܦܩ ܩܠܝ̈ܕܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܕܢܶܦܬܚ ܬܪ̈ܥܐ ܘܢܶܥܘܠ ܠܘܬܗ. ܘܟܕ ܦܬܰܚ ܬܪܥܐ ܘܥ݂ܠ ܠܘܬܗ܆ ܢܦܠܘ ܥܠ ܨܘܪ̈ܐ ܕܚܕܕ̈ܐ ܘܒܟܘ ܛܰܘܪܐ ܠܐ ܙܥܘܪ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ ܦܘܠܐ ܠܗ̇ܘ ܚܢܦܐ: ܗܰܝܡܶܢܬ ܗܫܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܡܝܬ ܒܫܪܪܐ ܚܰܝ ܘܠܐ ܡܐܬ؟ ܘܕܝܠܗ ܗ݂ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܚܝ̈ܐ ܘܥܠ ܡܝ̈ܬܐ ܘܥܠ ܕܝ݂ܢܐ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܶܡܰܪ: ܐܝܢ ܒܫܪܪܐ ܗܰܝܡܢܶܬ ܘܡܘܕܐ ܐ̱ܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܒܫܪܪܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܘܠܝܬ ܬܘܒ ܐܠܗܐ ܠܒܪ ܡܢܗ. ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܗ ܡܗܝܡܢܝܢ ܟܕ ܠܐ ܡܬܦܠܓܝܢ ܥܠܘܗܝ. ܐܠܐ ܘܝ ܠܗܘܢ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܩܝܡܬܐ ܕܝܳܡܶܝܢ ܒܗ ܘܡܕܰܓܠܝܢ ܘܠܐ ܕܚܠܝܢ. ܘܟܕ ܒܫܪܪܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܐ܆ ܕܠܘ ܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܝܕܥܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܬܝܬܐܝܬ ܐܠܐ ܐܢ ܒܫܶܡܥܐ ܕܐܕܢܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܣܓܝ ܝܬܝܪ ܡܢܟܘܢ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܘܡܗܝܡܢ ܐ̱ܢܐ ܒܗ. ܘܡܟܝܠ ܩܘܡ ܗܫܐ ܘܗܒܠܝ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܪܫܘܡܰܝܢܝ ܒܪܘܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܣܓܝ ܠܗ ܐܶܬܪܰܓܪܓܶܬ ܠܡܶܚܙܳܐ. ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܗ݂ܘ ܚܢܦܐ ܠܦܘܠܐ ܬܰܢܝ݂ ܐܢܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܳܐ ܘܫܡܰܥ. ܘܗ݂ܘ ܦܘܠܐ ܐܰܝܬܝ݂ ܩܢܝܐ ܘܕܝܘܬܐ܆ ܪܫܰܡ ܐܢܝܢ ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܬܰܢܝ݂ ܠܗ ܚܢܦܐ ܗ̇ܘ. ܘܗ݂ܘ ܦܘܠܐ ܟܬܰܒ ܐܢܝܢ ܘܣܡ ܐܢܝܢ ܒܒܝܬ ܓܙܐ ܐܝܟ ܕܠܥܘܗܕܢܐ ܛܒܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܩܳܪܝܢ ܘܫܡܥܝܢ ܠܗܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܙܕܗܪܘܢ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܙܠ̱ܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢ܆ ܕܟܠ ܐܝܟܐ ܕܦܰܪܰܬܝ݂ܩܐ ܕܡܝ݂ܬܐ ܠܗܘܢ ܡܶܫܬܠܶܡ ܕܢܶܣܥܪܘܢ ܙܕܩܬܐ ܘܠܐ ܢܟܘܡܘܢ ܥܠܝܗ̇܆ ܐܠܐ ܡܫܰܡܠܝ݂ܢ ܠܗ̇ ܐܝܟܢܐ ܕܰܦܩܝ݂ܕܝܢ ܐܟܡܐ ܕܳܐܡܰܪ ܡ݂ܢ ܠܥܠ. ܘܗܘܳܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܚܢܦܐ ܗ̇ܘ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܓܢܣܗ ܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܢܦ̈ܫܢ. ܐܠܐ ܡܟܝܠ ܒܢܝ̈ ܐ̱ܪܙܗ ܡ݂ܢ ܚܛܗ̈ܐ ܗܠܝܢ ܡܚܰܪܪܝ݂ܢ ܕܣܓܝ ܡܪܝܪ ܕܝ݂ܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܕܡܬܦܰܩܕܝܢ ܘܠܐ ܥܒܕܝܢ. ܘܚܙܝ ܒܶܪܝ ܠܦܘܪܫܢܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܠܐ ܬܶܛܠܘܡ ܣܟ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܦܰܩܕܝܢ ܒܥܕܢܐ ܕܡܘܬܗܘܢ ܐܠܐ ܥܒܶܕ ܘܫܰܡܠܳܐ. ܥܕܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܐ̱ܚܪܝܐ ܘܫܥܬܐ ܕܚܺܝܠܬܐ. ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܦܰܩܕܝܢ ܥܠ ܙܕܝܩܘܬܐ ܡ݂ܢ ܡܪܝܐ ܢܬܚܝܠ ܗܘܝܐ ܘܢܦܪܘܫ ܠܡܥܒܕ ܫܦܝܪ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܗ ܕܡܝܬܐ. ܗܶܢܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܡ݂ܢ ܡܝܠܝܛܘܣ ܗ̇ܘ ܐܚܝ̈ ܫܶܡܥܶܬ ܐܢܝܢ ܘܗ݂ܘ ܬܢܳܐ ܐܢܝܢ ܩܕܡܝ. ܡ݂ܢ ܩܕܡܘܗܝ ܓܝܪ ܗܘܬ݀ ܗܕܐ ܕܗ̇ܘ ܚܢܦܐ܆ ܘܠܘܬܗ ܟܬܝܒܐ ܗܘܬ݀ ܘܣܺܝܡܐ ܒܒܝܬ ܓܙܐ. ܘܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܚܛܗ̈ܐ ܕܐܙܠ̱ܝܢ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܒܝܬ ܕܝ݂ܢܐ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗܘܢ. ܫܡܥܘ ܐܚܝ̈ ܕܺܐܡܰܪ܆ ܩܠܝܠ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܠܦܝܢ ܚܛܝܬܐ ܠܦܫܝ̈ܛܐ ܘܠܒܪܝܪ̈ܐ. ܒܰܐܝܕܐ ܐܘܪܚܐ ܕܡܰܘܒܠܐ ܠܐܒܕܢܐ ܐܢ ܟܦܘܪܝܐ ܕܒܡܪܢ. ܘܐܢ ܥܝܳܕ̈ܐ ܘܫܒܝ̈ܠܐ ܒܝ̈ܫܐ ܕܥܘܠܐ. ܘܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܛܳܠܡܝܢ ܠܡܝ̈ܬܐ ܟܕ ܡܦܰܩܕܝܢ ܒܥܕܢܐ ܕܡܘܬܗܘܢ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗܘܢ ܕܗܳܢܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܣܥܪܝܢ ܡܕܡ ܕܐܠܦܘ ܐܢܘܢ ܕܢܶܣܥܪܘܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܐܙܠ̱ܝܢ ܠܒܝܬ ܕܝܢܐ. ܘܡܐ ܕܡ݂ܢ ܢܘܚܡܐ ܡܬܢܚܡܝܢ܆ ܕܝ݂ܢܗܘܢ ܡܶܬܬܰܒܥܝ݂ܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟܢܐ ܕܶܐܡܪܶܬ ܐܰܪܚܶܩ ܢܦܫܟ ܘܦܓܪܟ ܡ݂ܢ ܕܝ݂ܢܐ ܕܗܠܝܢ܆ ܘܬܰܠܶܦ ܒܝܫܬܐ ܠܗܠܝܢ ܕܰܩܢܶܝܢ ܠܒܝܫܬܐ. ܘܐܠܐ ܬܒܥܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܡܢܟ ܬܬܢܰܩܰܡ. ܬܡܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܢܘܢ ܕܐܝܟ ܟܠܒ̈ܐ ܦܩܪ̈ܐ ܕܐܠܘ ܐܫܟܚܘ ܕܡܐ ܕܚܕܕ̈ܐ ܫܳܬܶܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܠܐ ܚܳܝܣܺܝܢ ܘܠܐ ܕܚܠܝܢ ܡ݂ܢ ܡܪܗܘܢ. ܘܐܢ ܕܗܠܝܢ ܕܡܘܬܐ ܬܰܠܦ ܐܢܘܢ܆ ܐܰܝܕܐ ܗܝ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܨܝܐ ܕܬܶܥܛܶܐ ܚܛܗܝ̈ܟ ܒܕܡ̈ܥܐ؟ ܡܟܝܠ ܛܪ ܗܠܝܢ ܘܚܙܝ݂ ܐܢ̱ܬ ܠܟ. ܘܬܚܝܬ ܟܘ݂ܠܝ̈ܳܬܟ ܣܝ݂ܡ ܐܢܝܢ ܕܠܐ ܢܬܓܰܠܝ̈ܢ. ܘܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢܗܝܢ ܝܳܪܬ ܐܢ̱ܬ ܚܕܘܬܐ ܘܠܐ ܐܶܒܠܐ ܡܐ ܕܟܠ ܐ̱ܢܫ ܚܳܕܐ ܒܥܡܠܘ̈ܗܝ. ܘܬܡܢ ܬܰܣܩ ܫܘܒܚܐ ܠܐܒܐ ܘܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܩܐ ܬܓܪܐ ܘܕܓܣܦܪ ܚܢܦܐ