ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܪܬ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܨܚܢܘ̈ܗܝ ܬܡܝ݂̈ܗܐ ܕܡܪܝ ܝܪܬ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ

ܕܒܗ̇ ܡܘܕܥ ܐܬܪܗ ܘܡܘܠܕܗ ܘܬܪܒܝܬܗ

 

ܒܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܠܬ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܠܟܐ ܕܝܘܢܝ̈ܐ܆ ܓܒܪܐ ܚܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܫܡܗ ܗܘܐ ܝܘܣܛܘܣ ܘܛܒ ܙܕܝܩ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ. ܘܒܢܡܘ̈ܣܘܗܝ ܘܒܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܡܗܠܟ ܗܘܐ. ܘܫܡܗ̇ ܕܐܢ̱ܬܬܗ ܦܪܝ݂ܣܩܝ݂ܠܰܐ. ܘܐܦ ܗ݂ܝ ܐܢ̱ܬܬܗ ܝܬܝܪ ܝܰܨܝ݂ܦܐ ܗܘܬ݀ ܕܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܡܣܟܢ̈ܐ ܘܐܟܣܢܝ̈ܐ ܕܨܳܝܒܝܢ ܗܘܘ. ܗܢܐ ܙܘܓܐ ܒܪܝܟܐ ܘܡܝܰܬܪܐ ܫܘܰܚ ܡܢܗܘܢ ܢܘܪܒܐ ܫܒܝ݂ܚܐ ܘܬܗܝ݂ܪܐ. ܘܟܕ ܐܬܝܠܕ ܠܗܘܢ ܒܪܐ ܕܥܠܘܗܝ ܣܝ݂ܡܐ ܬܫܥܝܬܢ܆ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܗܘܢ ܒܡܘܠܕܗ ܕܛܠܝܐ. ܘܩܰܪܒܘ ܩܘܪܒܢܐ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܚܠܦܘܗܝ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ. ܘܥܒܕܘ ܟܢܘܫܝܐ ܪܒܐ܆ ܘܩܪܰܘ ܠܟܠܗܘܢ ܩܫܝ̈ܫܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܣܡ ܠܗܘܢ ܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܡܶܐܟܠܐ ܘܡܰܫܬܝܐ ܘܟܠܡܕܡ ܕܙܕܩ ܠܬܓܡܐ ܟܗܢܝܐ. ܘܩܪܒܘ݂ܗܝ ܠܛܠܝܐ ܘܒܰܪܟܘܗܝ܆ ܘܩܪܰܘ ܫܡܗ ܝܳܪܶܬ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܒܪ ܫܢܝ݂̈ܢ ܫܒܥ܆ ܐܰܥܠܗ ܐܒܘܗܝ ܠܐܣܟܘ݂ܠܝ݂ ܪܒܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܫܰܪܝ݂ ܡܬܕܰܪܫ ܒܟܠܗ ܝܘܠܦܢܐ ܥܕܬܢܝܐ ܘܡܰܬܗܰܪ ܗܘܐ ܒܰܙܪܝ݂ܙܘܬܗ ܘܒܚܰܪܝ݂ܦܘܬ ܙܘܥܘ̈ܗܝ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܳܙܶܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܡܠܦܢܗ ܕܒܗܢܐ ܡܘܟܟܐ ܘܡܝܰܬܪܘܬ ܢܦܫܐ ܘܢܗܝܪܘܬ ܡܰܕܥܐ ܡܨܰܒܰܬ ܛܠܝܐ ܝܳܪܶܬ܆ ܝܰܗܒ ܠܗ ܩܶܠܳܝܬܐ ܒܐܣܟܘܠܝ݂܆ ܘܚܕܝ݂ ܒܗ ܣܓܝ ܘܒܰܪܟܗ. ܘܝ݂ܬܒ ܒܗ̇ ܠܚܘܕܐܝܬ. ܘܫܪܝ ܠܡܶܬܢܳܐ ܘܠܡܶܗܪܰܓ ܒܟܬܒ̈ܝ ܩܘܕܫܐ ܠܝܠܝ ܐܝܡܡ. ܘܡܫܰܥܒܶܕ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܒܨܘܡܐ ܪܡܫܝܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܐܡܝ݂ܢܬܐ ܘܒܰܢܙܝ݂ܪܘܬܐ ܘܡܰܕܡܟܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܦܰܛܒܳܓ̈ܐ ܕܡܫܕܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܐܒܗܘ̈ܗܝ܆ ܗ݂ܘ ܠܡܣܟܢ̈ܐ ܝܳܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܡ݂ܢ ܪܡܫܐ ܠܪܡܫܐ ܐܳܟܠ ܗܘܐ ܓܪܝ݂ܨܬܐ ܕܠܚܡܐ ܝܰܒܝ݂ܫܐ ܠܚܘܕ܆ ܘܡܝ̈ܐ ܩܪܝܪ̈ܐ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܐܥܠ ܠܩܶܠܝܬܗ ܐܠܐ ܡܝ̈ܐ ܫܚܝ݂̈ܢܐ ܡ݂ܢ ܩܘ݂ܩܐ ܡܙܰܦܬܐ ܫܳܬܐ ܗܘܐ. ܫܳܗܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܠܝܐ ܟܠܗ܆ ܘܒܨܦܪܐ ܟܕ ܢܳܦܩ ܗܘܐ ܠܡܶܟܬܒ ܥܡ ܐܣܟܘ݂ܠܳܝ̈ܐ܆ ܚܳܙܶܝܢ ܠܦܪܨܘܦܗ ܘܠܬܶܡܪ̈ܐ ܕܥܝܢܘ̈ܗܝ ܟܕ ܫܚܠܝ݂ܢ ܕܡܥ̈ܐ. ܘܐܡܪܝܢ ܛܠܝ̈ܐ ܚܒܪ̈ܘܗܝ: ܡܐ ܠܟ ܕܫܳܚ̈ܠܢ ܕܶܡܥܝ̈ܟ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܡܰܦܨܰܚ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ: ܕܡ݂ܢ ܟܐܒܐ ܕܐܝܬ ܒܥܝܢܝ̈ ܫܳܚ̈ܠܢ. ܘܟܕ ܦܫ ܒܐܣܟܘ݂ܠܝ ܡܶܬܚܐ ܕܬܡܢܐ ܫܢܝ݂̈ܢ܆ ܘܐܬܢܰܗܪ ܒܟܠܗ ܝܘܠܦܢܐ ܪܘܚܢܝܐ. ܘܒܥܰܡܠܐ ܬܟܝ݂ܒܐ ܕܫܗܪܐ ܘܨܘܡܐ ܘܨܠܘܬܐ. ܓܕܰܫ ܕܝܢ ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܚܕ ܕܝܪܝܐ ܒܪ ܓܢܣܗܘܢ ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ ܕܐܒܐ ܦܟܘܡ܆ ܘܪܰܓ ܗܘܐ ܕܢܚܙܐ ܠܛܠܝܐ. ܘܫܕܪܘ ܘܰܐܝܬܝܘܗܝ ܠܛܠܝܐ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܕܝܪܝܐ ܗ̇ܘ܆ ܬܡܰܗ ܒܗ ܬܶܡܗܐ ܪܒܐ܆ ܡ݂ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܰܨܡܚܐ ܗܘܬ݀ ܥܠ ܦܪܨܘܦܗ. ܘܫܪܝ ܗ̇ܘ ܛܘܒܢܐ ܡܚܘܐ ܠܗ ܐܘܪܚܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܘܕܘܒܪܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܠܝܐ ܐܬܚܫܒ ܒܪܥܝܢܗ ܕܥܡܗ ܕܕܝܪܝܐ ܢܐܙܠ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ: ܕܐܢܐ ܥܡ ܕܝܪܝܐ ܗܢܐ ܨܒܐ ܐ̱ܢܐ ܕܺܐܙܰܠ ܠܕܝܪܐ ܘܗܳܘܐ ܐ̱ܢܐ ܕܝܪܝܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܫܒܩܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܝ܆ ܢܦܫܝ ܒܝܡܐ ܫܳܕܶܐ ܐ̱ܢܐ ܘܬܳܒܰܥ ܡܢܟܘܢ ܡܫܝܚܐ ܥܝܳܪܬܐ ܕܕܶܡܝ ܘܗܳܘܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܚܶܣܕܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ܆ ܡܛܠ ܕܡܝܰܬܪܝܢ ܗܘܘ ܒܟܠܗ̇ ܡܝܰܬܪܘܬܐ܆ ܥܢܰܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗ: ܕܡܛܠܡܢܐ ܒܪܝ ܚܢܩ ܐܢ̱ܬ ܢܦܫܟ؟ ܐܢ ܠܗܢܐ ܕܘܒܪܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܪܓܝܓ ܐܢ̱ܬ܆ ܡܫܝܚܐ ܢܶܬܪܘܨ ܐܘܪܚܐ ܩܕܡܝܟ ܘܢܚܰܝܠܟ ܒܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܫܡܗ ܡܪ̈ܰܥܝܳܢ. ܘܚܢܢ ܕܫܳܒܩ ܐܢ̱ܬ ܠܢ ܘܠܡܫܝܚܐ ܢܳܩܦ ܐܢ̱ܬ܆ ܗ݂ܘ ܢܒܰܝܰܐ ܠܒܘ̈ܬܢ ܘܢܦܰܝܶܓ ܚܫ̈ܐ ܕܡܛܠܬܟ ܡ݂ܢ ܢܦܫܢ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܛܘܒܢܐ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܡ݂ܢ ܐܒܗܘ̈ܗܝ܆ ܪܘܙܬ݀ ܢܦܫܗ ܘܚܕܝ݂܆ ܘܒܰܪܟ ܐܢܘܢ ܘܨܠܝ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܣܡ ܗܘܐ ܒܪܥܝܢܗ ܕܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܢܐܙܠ ܥܡ ܕܝܪܝܐ. ܘܩܡܘ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܣܡܘ ܠܗ ܡܐܐ ܟܰܟܪ̈ܐ ܕܕܗܒܐ ܕܢܗܘܘܢ ܠܣܘܢܩܢܗ ܒܗ̇ܝ ܕܝܪܐ ܕܠܗ̇ ܐܳܙܶܠ. ܘܣܡܘ ܠܗ ܡܐܢ̈ܐ ܠܬܰܟܣܝ݂ܬܗ܆ ܘܝܰܗܒܘ ܠܗ ܚܡܫܝܢ ܟܟܪ̈ܝ݂ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܢ ܒܘܪܟܬܐ ܠܕܝܪܐ. ܘܒܥܕܢ ܨܦܪܐ ܢܦܩܘ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܕܢܫܕܪܘܢܝܗܝ܆ ܘܬܰܚܶܡ ܐܢܘܢ ܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܶܦܩܘܢ ܥܡܗ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܬܪܥܐ ܕܕܳܪܬܐ. ܘܥܰܦܩܘ݂ܗܝ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܘܢܰܫܩܘ݂ܗܝ ܘܗܦܟܘ ܠܒܝܬܗܘܢ ܒܟܪܝܘܬܐ ܘܒܶܐܒܠܐ ܪܒܐ. ܘܟܕ ܫܪܝܘ ܠܡܗܰܠܟܘ݂ ܗ݂ܘ ܘܕܝܪܝܐ ܒܫܘ̈ܩܝܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܫܡܰܥ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܝܪܬ ܩܠܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐܟܣܢܝ̈ܐ܆ ܟܕ ܡܬܢܰܓܕܝܢ ܒܫܒ̈ܛܐ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ܆ ܘܟܪܝܬ݀ ܠܗ ܥܠܝܗܘܢ ܛܒ. ܘܫܰܐܠ ܠܢܳܛܪ̈ܰܝ ܬܪܥܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܡܛܠܡܢܐ ܡܬܢܰܓܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܟܣܢܝ̈ܐ؟ ܘܦܰܢܝܘ ܠܗ: ܕܛܝ݂ܡܰܝ̈ܗܘܢ ܬܳܒܥܝܢ ܡܢܗܘܢ܆ ܘܥܠ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܕܢܬܠܘܢ܆ ܗܐ ܡܢܰܓܕܝܢ ܠܗܘܢ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܦܩ ܠܗ̇ܘ ܕܗܒܐ ܕܝܰܗܒ ܠܗ ܐܒܘܗܝ ܠܣܘܢܩܢܗ܆ ܘܰܙܒܰܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܚܪܪ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܐܢܘܢ ܕܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝ݂ܝ݂ܢ܆ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܡܐܢ̈ܐ ܕܝܰܗܒ ܠܗ ܐܒܘܗܝ ܘܫܒܰܩ ܐܢܘܢ ܘܫܰܢܝܘ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܐܝܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ܆ ܐܶܚܰܕ ܐܢܘܢ ܬܶܗܪܐ ܪܒܐ. ܘܟܕ ܪܕܰܘ ܥܠ ܣܒܪܗ ܕܡܪܝܐ܆ ܡܢܥܘ ܠܕܝܪܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܝܬ ܦܰܟܘܡ. ܐܶܙܰܠ ܕܝܢ ܕܝܪܝܐ ܗ̇ܘ ܘܐܘܕܥ ܠܪܝܫ ܕܝܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܦܰܠܣܛܝ݂ܢܝܐ ܡܛܠܬܗ ܕܛܠܝܐ. ܘܐܓܥܠ ܠܗ ܒܘܪܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡ݂ܢ ܐܒܗܘ̈ܗܝ. ܘܚܕܝ݂ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܛܠܝܐ ܘܩܰܒܠܗ ܚܕܝܐܝܬ. ܘܣܡܘ݂ܗܝ ܩܫܝܫܐ ܘܐܠܒܫܘ݂ܗܝ ܕܝܪܝܐ ܘܝܗܒܘ ܠܗ ܬܫܡܫܬܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܡܪܝܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܝܪܬ ܦܫ ܒܗ̇ ܒܬܫܡܫܬܐ ܗ̇ܝ ܐܠܗܝܬܐ܆ ܟܕ ܥܳܒܕ ܠܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܝ݂̈ܒܢ ܠܕܝܪ̈ܝܐ. ܘܡܚܕܐ ܗ݂ܘ ܫܳܗܪ ܗܘܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܟܕ ܡܨܠܐ. ܘܡ݂ܢ ܚܕ ܒܫܒܐ ܠܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕܐ ܓܪܝ݂ܨܬܐ ܕܠܚܡܐ ܒܠܚܘܕ ܐܳܟܠ ܗܘܐ. ܦܫ ܕܝܢ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܒܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ ܬܠܬ ܫܢܝ݂̈ܢ. ܘܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘ̈ܡܝ݂ܢ ܐܶܙܰܠ ܠܘܬ ܚܕ ܡ݂ܢ ܣܒ̈ܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܢܛܘܢܝܘܣ ܡܨܪܝܐ. ܘܓܒܪܐ ܗܘܐ ܪܒܐ ܒܙܒܢܗ ܘܚܳܙܐ ܗܘܐ ܟܣܝ̈ܬܐ. ܘܟܕ ܥ݂ܠ ܠܘܬܗ ܛܘܒܢܐ ܝܪܬ܆ ܚܕܝ݂ ܒܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܬܐ ܒܫܠܡ ܦܳܠܚܗ ܕܒܪ ܡܠܟܐ. ܫܠܡܐ ܥܡܟ ܘܥܡ ܗ̇ܝ ܓܘܕܐ ܕܥܬܝܕ ܐܢ̱ܬ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܗ̇. ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܕܝܢ ܣܝ݂ܥܬܐ ܕܣܒܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܪܒܐ ܒܐܬܠܝ̈ܛܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܙܒܢ ܐܶܬܳܐ ܠܗܕܐ ܕܝܪܐ ܘܰܣܥܰܪ ܒܗ̇ ܬܕܡܘܪܬܐ. ܕܰܐܩܰܪ ܒܨܠܘܬܗ ܠܢܘܪܐ ܕܦܘܪܢܐ ܕܡܬܓܰܘܙܠܐ ܗܘܬ݀ ܘܥ݂ܠ ܝ݂ܬܒ ܒܓܘܗ̇ ܐܝܟ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܩܪܝܪܬܐ. ܘܐܩܢܝ݂ ܬܗܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܗܪܟܐ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܗܘܢ ܐܙܠܘ ܥܡܗ ܠܦܢܝ݂ܬܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܘܢܨܰܒܘ ܬܡܢ ܕܝܪܐ ܒܛܘܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܐܝܙܠܐ (ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ) ܕܥܠ ܓܶܢ̱ܒ ܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܛܠܝܐ ܢܶܨܚܢܘ̈ܗܝ ܬܡܝ݂̈ܗܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܣܒܐ: ܐܒܐ ܨܠܐ ܥܠܝ ܕܠܬܡܢ ܪܓܝܓ ܐ̱ܢܐ ܕܺܐܙܰܠ. ܘܦܫܰܛ ܣܒܐ ܐܝܕܗ ܘܒܰܪܟܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܠܗܐ ܕܐܒܗܝ̈ܟ ܢܬܠܰܘܶܐ ܠܟ܆ ܘܗ݂ܘ ܢܚܰܝܠܟ ܠܡܶܓܡܰܪ ܨܒܝܢܗ ܐܡܝܢ. ܘܢܦܰܩ ܛܘܒܢܐ ܡ݂ܢ ܠܘܬ ܣܒܐ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ܆ ܟܕ ܐܚܝ݂ܕ ܠܗ ܬܗܪܐ ܒܡ̈ܠܐ ܕܫܡܰܥ ܡܢܗ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܬ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܘܐܘܕܥ ܠܗ ܟܠܡܕܡ ܕܡܠܠ ܥܡܗ ܗ̇ܘ ܣܒܐ܆ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܕܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܺܐܙܰܠ ܠܝ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܡ݂ܢ ܛܠܝܐ܆ ܟܪܝܬ݀ ܠܗ ܛܒ ܥܠ ܫܘܢܝܗ ܕܡ݂ܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܚܘܝ݂ܚܳܐܝܬ ܐܝܟ ܠܒܪܗ ܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܟܬܪ ܒܪܝ ܥܕ ܥܳܒܪ ܝܘܡܐ ܪܒܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ܆ ܘܡܬܒܰܪܟ ܐܢ̱ܬ ܡ݂ܢ ܛܘܒܢ̈ܐ ܐܚܝ̈ܟ ܘܳܐܙܶܠ ܐܢ̱ܬ ܒܫܠܡܐ. ܘܰܫܡܰܥ ܠܡܶܠܟܗ ܕܐܒܐ ܪܘܚܢܝܐ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܘܥܕܢܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܫܪܝ݂ ܛܘܒܢܐ ܟܳܪܶܟ ܒܝܢܬ ܣܕܪ̈ܐ ܕܐܚ̈ܐ ܘܡܢܰܫܶܩ ܠܗܘܢ ܘܐܡ̇ܪ: ܐܚ̈ܝ܆ ܨܠܘ ܥܠܝ. ܘܐܬܡܠܝ݂ ܟܢܫܐ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ ܥܩܬܐ ܘܟܪܝܘ݂ܬܐ ܥܠ ܦܘܪܫܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܕܡ݂ܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܥܢܰܘ ܟܠܗܘܢ ܒܚܕ ܩܠܐ ܘܐܡܪܝܢ ܒܒܶܟܝܐ ܘܒܕܶܡܥ̈ܐ: ܐܚܘܢ܆ ܙܠ ܒܫܠܡܐ ܘܥܠܝܢ ܨܰܠܐ. ܘܟܕ ܐܬܒܪܟ ܡܢܗܘܢ ܛܘܒܢܐ܆ ܙܰܘܕܘ݂ܗܝ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܫܒܰܩ ܐܢܘܢ ܘܬܪܰܨ ܡܰܪܕܝ݂ܬܗ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܟܕ ܪܳܕܶܐ ܗܘܐ ܗ݂ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܆ ܡܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ ܩܕܡܘܗܝ ܐܳܙܶܠ ܗܘܐ ܟܕ ܠܒܝ݂ܟ ܣܝܦܐ ܕܢܘܪܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܥܕܡܐ ܠܚܳܪܳܢ܆ ܘܚܙܗ̇ ܕܡܫܰܠܰܛ ܒܗ̇ ܡܘܬܢܐ ܕܛܠܝ̈ܐ܆ ܥܕܡܐ ܕܒܫܘ݂̈ܩܐ ܪܡܶܝܢ ܗܘܘ ܫܠܰܕ̈ܐ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܐ̱ܢܫ ܕܩܳܒܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܐܡ݂ܪ ܢܨܝܚܐ ܠܚܳܪ̈ܳܢܳܝܐ: ܐܢ ܡܘܕܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܘܒܒܪܗ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ܆ ܛܳܪܕ ܐ̱ܢܐ ܠܡܘܬܢܐ ܡ݂ܢ ܝܠܕܝ̈ܟܘܢ. ܘܐܫܬܘܕܝ݂ܘ ܠܗ܆ ܕܐܢ ܗܕܐ ܬܥܒܕ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܒܐܠܗܟ ܘܫܡܥܝܢܢ ܠܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ. ܘܣܡ ܢܨܝܚܐ ܒܘܪܟܐ ܘܨܠܝ ܩܕܡܝܗܘܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܒܰܛܠܗ ܠܡܘܬܢܐ ܡܢܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܕܒܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܐܣܬܥܪܬ݀܆ ܗܝܡܢܘ ܒܡܪܢ. ܘܫܒܰܩ ܐܢܘܢ ܘܢܦܰܩ ܒܐܘܪܚܗ܆ ܘܢܦܩܘ ܒܳܬܪܗ ܟܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ ܘܐܣܝ ܐܢܘܢ. ܘܗ̇ܘ ܡܠܐܟܐ ܥܡܗ ܐܳܙܶܠ ܗܘܐ ܥܕܡܐ ܕܡܛܳܐ ܠܕܰܪܰܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܟܕ ܥ݂ܠ ܒܬܪܥܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܚܙܳܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܡ݂ܢ ܫܒܥܐ ܫܐܕܝ݂̈ܢ ܡܫܬܢܩܐ ܗܘܬ݀. ܘܠܟܠ ܐ̱ܢܫ ܕܥܳܒܪ ܗܘܐ ܒܫܘܩܐ ܒܟܺܐܦ̈ܐ ܡܨܰܠܦܐ ܗܘܬ݀. ܘܒܰܫܚܳܩܐ ܪܒܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܡܛܠܬܗ̇. ܘܟܕ ܚܙܰܘ ܠܩܕܝܫܐ ܕܡܗܰܠܟ ܬܡܢ܆ ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܗܦܘܟ ܠܒܶܣܬܪܟ ܐܘ ܛܠܝܐ܆ ܕܠܐ ܬܶܪܓܡܳܟ ܐܢ̱ܬܬܐ ܗܕܐ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܗܘܐ ܛܠܝܐ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ܆ ܬܪܰܨ ܡܰܪܕܝ݂ܬܗ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܐܢ̱ܬܬܐ. ܘܟܕ ܚܙܳܬܗ ܠܩܕܝܫܐ܆ ܫܪܝܬ݀ ܪܳܓܡܐ ܠܗ. ܘܠܐ ܢܳܚܶܬ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܟܐܦܐ܆ ܐܠܐ ܡܠܐܟܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ܡܢܰܛܪ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܰܩܪܶܒ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܐܢ̱ܬܬܐ܆ ܘܫܪܝܘ ܫܐܕ̈ܐ ܩܳܥܝܢ ܒܦܘܡܗ̇ ܘܐܡܪܝܢ: ܘܝܠܢ ܡܢܟ ܐܘ ܒܪ ܡܪܝܡ ܘܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܝܟ. ܫܒܥܐ ܚܢܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ݂ܢ ܡܪܝܡ ܪܕܰܦܬ܆ ܘܗܫܐ ܪܳܕܶܦ ܘܡܰܦܩ ܠܢ ܡ݂ܢ ܡܰܥܡܪܰܢ ܗܢܐ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܫܡܟ. ܘܐܬܟܢܫܬ݀ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܢܚܙܘܢ ܠܬܕܡܘܪܬܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܦܬܰܚ ܦܘܡܗ ܘܡܠܠ ܥܡ ܕܝܘ̈ܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܒܗ̇ܘ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܣܳܚܘܦܟܘܢ ܡܰܘܡܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܟܘܢ ܠܡܟܰܬܳܪܘ݂ ܒܦܓܪܐ ܗܢܐ ܕܳܘܝܐ ܫܥܬܐ ܚܕܐ. ܐܠܐ ܕܬܶܦܩܘܢ ܡܢܗ̇ ܓܘܫܡܢܐܝܬ ܩܕܡ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܗܢܐ ܕܩܐܡ܆ ܘܬܘܒ ܠܐ ܬܫܬܠܛܘܢ ܒܗ̇. ܘܡܚܕܐ ܕܫܡܥܘ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܚܰܒܛܘܗ̇ ܠܐܢ̱ܬܬܐ ܗ̇ܝ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܢܦܩܘ ܡܢܗ̇ ܫܒܥܬܝ̈ܗܘܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܒܕܡܘ݂ܬ ܟܘ݂ܫܳܝ̈ܐ ܫܟܝ݂ܪ̈ܰܝ ܚܙܳܬܐ. ܘܢܦܩܘ ܒܡܨܰܥܬܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܠܥܝ݂ܢ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܬܚܙܝܘ. ܘܩܡܬ݀ ܐܢ̱ܬܬܐ ܗ̇ܝ ܟܕ ܚܠܝ݂ܡܐ. ܘܶܐܚܰܕ ܕܘܡܪܐ ܪܒܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܘ ܘܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܕܝܰܗܒ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܐܦ ܐܰܠܦܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡܡܰܚܰܝ̈ܐ ܒܟܠ ܙܢܝ݂̈ܢ ܕܟܘܪ̈ܗܢܐ ܐܣܝ݂ ܐܢܘܢ܆ ܘܕܝܘ̈ܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝܳܢ ܐܦܩ. ܘܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܕܰܪܰܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܡܛܳܐ ܥܕܡܐ ܠܚܶܣܢܐ ܕܣܪܓܐ. ܘܝ݂ܬܒ ܛܘܒܢܐ ܒܛܶܠܳܠܗ ܕܚܶܣܢܐ. ܘܢܦܩܬ݀ ܚܕܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܚܪܬ݀ ܒܗ ܙܠܝ݂ܠܐܝܬ ܘܐܡܪܐ ܠܗ: ܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܐܳܬܶܐ ܐܢ̱ܬ ܐܘ ܓܒܪܐ ܕܗܟܢܐ ܐܰܠܝ݂ܨ ܐܢ̱ܬ ܘܰܠܐܶܐ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܡ݂ܪ ܠܗ̇: ܐܦܩܝ ܠܝ ܡܝ̈ܐ ܐܶܫܬܶܐ. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܫܳܢܝ݂ܬܐ ܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܐܝܟܢܐ ܐܰܡܪܰܚܬ ܘܡܰܠܶܠܬ ܥܡܝ؟ ܟܕ ܓܒܪܐ ܡܡܬܘܡ ܠܐ ܚܙܳܢܝ ܘܠܐ ܐܡܪܚ ܕܢܡܠܠ ܥܡܗ. ܘܗ݂ܘ ܟܕ ܡܦܨܚ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ̇: ܘܒܗܢܐ ܠܠܝܐ ܐܘ ܫܳܢܝ݂ܬܐ܆ ܬܪܝܢ ܥܠܝ̈ܡܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܟܝ ܒܥܰܪܣܟܝ. ܘܗܫܐ ܗܐ ܬܠܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝ݂ܢ ܒܒܝܬܟܝ. ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܡܠܠ ܐ̱ܢܐ ܥܡܟܝ؟ ܘܟܕ ܫܡܥܬ݀ ܛܠܝܬܐ ܗ̇ܝ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܡ݂ܢ ܩܕܝܫܐ܆ ܗܘܬ݀ ܒܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܘܥܠܬ݀ ܠܓܘ ܚܶܣܢܐ ܘܐܘܕܥܬ݀ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܚܶܣܢܐ܆ ܕܦܘܩܘ ܠܡ ܘܚܙܘ ܠܓܒܪܐ ܝܳܕܥ ܟܣܝ̈ܬܐ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ܆ ܢܦܩܘ ܠܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ܆ ܘܩܪܒܘ ܠܘܬܗ ܟܪ̈ܝܗܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܐܣܝ ܐܢܘܢ ܒܚܝܠܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܐܦ ܐܢ̱ܬܬܐ ܗ̇ܝ ܢܦܠܬ݀ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܡܬܟܫܦܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܡܛܠ ܩܪܳܒܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܕܥܡܗ̇. ܘܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܨܠܝ ܥܠܝܗ̇ ܘܶܐܣܬܚܶܦ ܡܢܗ̇ ܩܪܳܒܐ ܗ̇ܘ ܘܬܘܒ ܠܐ ܣܥܪܬ݀ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܝ݂̈ܫܐ. ܘܩܡ ܩܕܝܫܐ ܡ݂ܢ ܬܡܢ ܘܪܕܳܐ ܥܕܡܐ ܠܢܨܝܒܝܢ. ܘܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܥܰܢܝ݂ܕ ܗܘܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܘܦܰܝ݂ܝ݂ܫܐ ܗܘܬ݀ ܕܠܐ ܪܥܝܐ܆ ܘܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܠܐ ܡܕܒܪܢܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܒܗ̇ ܒܫܚܳܩܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܡܛܠ ܕܩܡܘ ܥܠܝܗܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܚܪ̈ܡܐ ܡ݂ܢ ܝܘܕܝ̈ܐ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ. ܘܡܠܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܩܕܡ ܐܘܪܙܐܡܝܗܘܪ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܕܗܠܝܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܠܡ ܥܡܐ ܐܢܘܢ ܡܛܥܝܢܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܠܗ ܣܓܕܝܢ ܘܒܗ ܡܫܬܒܗܪܝܢ܆ ܒܪ ܢܓܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܐܒܗܝ̈ܢ ܨܠܒܘܗܝ ܒܐܘܪܫܠܡ ܘܗ݂ܢܘܢ ܐܡܪܝܢ ܕܒܫܡܗ ܡܝ݂̈ܬܐ ܡܩܝ݂ܡܝܢ. ܗ̇ܘ ܕܗ݂ܘ ܠܗ ܠܐ ܦܪܰܩ ܡ݂ܢ ܡܘܬܐ. ܘܗܫܐ ܬܶܦܩܘܕ ܡܳܪܘܬܟ ܘܢܬܟܢܫܘܢ ܟܠܗܘܢ ܣܒ̈ܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܡܩܝ݂ܡܝܢ ܒܫܡܗ ܕܗ̇ܘ ܕܨܠܒܘ ܐܒܗܝ̈ܢ ܒܐܘܪܫܠܡ܆ ܬܬܝܕܥ ܠܪܒܘܬܟܘܢ ܕܫܪܝܪ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ܆ ܬܬܝܕܥ ܠܟܘܢ ܕܡܰܛܥܝܳܢ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܐܘܪܙܐܡܝܗܘܪ ܥܘܠܐ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܡ݂ܢ ܝܘܕܝ̈ܐ܆ ܐܬܡܠܝ݂ ܪܘܓܙܐ ܪܒܐ ܥܠ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܫܕܪ ܠܘܬ ܪ̈ܝܫܢܝܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܕܠܨܦܪܐ ܟܠܟܘܢ ܬܐܬܘܢ ܠܩܕܳܡܰܝ. ܘܐܢ ܠܐ ܡܚܰܘܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܝ ܡ݂ܢ ܡܫܝܚܟܘܢ ܠܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܟܬܝ݂ܒ ܒܰܥܒܳܕܐ܆ ܥܳܛܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܥܡܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܡ݂ܢ ܟܠܗ ܐܘܚܕܢ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܘ ܗܠܝܢ܆ ܦܫܘ ܒܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ܆ ܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܠܥܕܬܐ ܕܢܚܙܘܢ ܡܢܐ ܥܒܕܝܢ. ܘܗܘܳܐ ܥܠܝܗܘܢ ܪܰܘܒܐ ܪܒܐ. ܢܨܝܚܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܳܪܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܓܘ ܟܕ ܡܨܠܐ ܩܕܡ ܫܟܝ݂ܢܬܐ ܕܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܠܪܰܘܒܐ ܕܒܗܝܟܠܐ܆ ܢܦܰܩ ܛܘܒܢܐ ܕܢܚܙܐ ܡܳܢܘ ܫܓܘܫܝܐ. ܘܟܕ ܢܦܰܩ ܛܘܒܢܐ ܠܘܬ ܡܗܝ̈ܡܢܐ܆ ܙܗܶܐ ܗܘܐ ܦܪܨܘܦܗ ܐܝܟ ܡܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܡܘܢ ܫܪܒܟܘܢ ܐܚܝ̈؟ ܘܟܕ ܚܪܘ ܒܗ܆ ܬܡܗܘ ܒܦܪܨܘܦܗ ܫܒܝ݂ܚܐ ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܘܗܝ ܫܰܪܝܐ ܗܘܬ݀. ܘܐܘܕܥܘ݂ܗܝ ܥܠܬ݀ ܫܚܳܩܗܘܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܡܦܨܚ ܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܬܘ ܢܐܙܠ ܠܘܬ ܗܢܐ ܥܘܠܐ. ܡܛܠ ܕܬܟܝ݂ܠ ܐ̱ܢܐ ܥܠ ܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܕܠܐ ܫܳܒܩ ܠܢ ܝܰܬܡ̈ܐ. ܘܩܡܘ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܥܡ ܢܨܝܚܐ ܘܐܙܠܘ ܠܕܳܪܬܗ ܕܪܒ ܚܝܠܐ. ܘܥܠܘ ܕܰܚܫ̈ܐ ܘܐܘܕܥܘܗܝ ܡܛܠܬܗܘܢ. ܘܦܩܰܕ ܪܫܝܥܐ ܘܐܥܠ ܐܢܘܢ ܠܩܕܳܡܘܗܝ ܕܡܠܟܐ. ܘܚܪ ܒܗ ܒܚܶܡܬܐ ܒܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܪܬ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܘܐܢ̱ܬ ܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܐܢ̱ܬ؟ ܐܡ̇ܪ ܠܗ: ܐܢܐ ܓܒܪܐ ܐ̱ܢܐ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܕܝܪܝܐ ܐܝ݂ܬܝ ܘܠܡܫܝܚܐ ܦܳܠܚ ܐ̱ܢܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܨܠܒܘ ܝܘܕܝ̈ܐ ܒܐܘܪܫܠܡ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܫܡܗ ܟܠ ܚܝ̈ܠܝ݂ܢ ܡܣܬܥܪܝܢ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܥܘܠܐ: ܘܐܢ̱ܬ ܗܫܐ ܣܳܥܪ ܐܢ̱ܬ ܚܝ̈ܠܐ ܒܫܡܗ؟ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܐܬܠܝܛܐ: ܐܬܘ̈ܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܝܳܗܒ ܡܫܝܚܐ. ܐܢ̱ܬ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢ̱ܬ ܒܫܡܗ܆ ܐܝܟܢܐ ܒܥܐ ܐܢ̱ܬ ܡܢܗ ܐܬܘ̈ܬܐ؟ ܗܝܕܝܢ ܐܬܟܢܫܬ݀ ܬܡܢ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܐܡ݂ܪ ܪܒ ܚܝܠܐ ܠܩܕܝܫܐ: ܕܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ ܐܝܬ ܠܝ܆ ܘܗܐ ܚܶܘܳܪ ܟܠܗ ܓܘܫܡܗ ܐܝܟ ܬܠܓܐ. ܐܢܗܘ ܕܒܫܡܗ ܕܡܪܟ ܡܐܣܐ ܐܢ̱ܬ ܠܗ܆ ܕܥ ܠܟ ܕܡܪܰܡܪܶܡ ܐ̱ܢܐ ܠܒܢܝ̈ ܗܝܡܢܘܬܟ ܒܟܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܢܗܘܘܢ ܩܕܳܡܰܝ. ܥܢܳܐ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܩܰܪܶܒܝܗܝ ܠܒܪܟ ܠܗܪܟܐ. ܘܦܩܰܕ ܒܪ ܫܥܬܗ ܘܰܐܝܬܝ݂ܘ ܠܒܪܗ ܠܩܕܡܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ. ܘܐܫܠܚ ܐܢܘܢ ܠܡܳܐܢܘ̈ܗܝ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܕܟܢܝ݂ܫܝܢ. ܘܦܩܰܕ ܘܰܐܝܬܝ݂ܘ ܠܗ ܟܣܐ. ܘܐܡ݂ܪ ܩܕܝܫܐ: ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܨܠܒܘܗܝ ܝܘܕܝ̈ܐ ܒܐܘܪܫܠܡ܆ ܕܰܟܳܝܗܝ ܠܥܒܕܟ ܗܢܐ ܡ݂ܢ ܡܚܘ݂ܬܐ ܗܕܐ ܕܓܰܪܒܐ ܕܢܚܙܘܢ ܟܦܘܪ̈ܐ ܘܢܗܝܡܢܘܢ ܕܐܢ̱ܬ ܗܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܫܝܚܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܥܠܡܐ. ܘܫܩܰܠ ܟܣܐ ܒܐܝܕܗ ܘܐܥܒܪ ܒܗ ܨܠܝܒܐ ܘܡܰܫܚܗ ܠܟܠܗ ܓܘܫܡܗ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܬܕܟܝ݂ ܛܠܝܐ܆ ܘܗܘܬ݀ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܐܒܘܗܝ ܕܛܠܝܐ ܘܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܣܬܩܒܠ ܬܡܢ. ܘܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܪܒ ܟܢܘܫܬܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܒܪܐ ܘܫܡܗ ܟܘܢܕܫ܆ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܪܝܗܐ ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ ܘܒܗ ܒܥܕܢܐ ܗ̇ܘ ܡܝܬ. ܘܐܘܕܥܘܗܝ ܠܪܒ ܚܝܠܐ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܛܠܝܐ. ܘܦܩܰܕ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܢܰܝܬܘܢܳܝܗܝ ܠܩܕܡܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܰܝܬܝܘܗܝ ܠܛܠܝܐ ܒܡܨܥܬܐ܆ ܡܚܕܐ ܩܡ ܩܕܝܫܐ ܘܣܡ ܒܘܪܟܐ ܘܨܠܝ ܘܐܡ݂ܪ: ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܨܠܒܘܗܝ ܝܘܕܝ̈ܐ ܒܐܘܪܫܠܡ܆ ܐܟܡܐ ܕܢܰܚܶܡܬ ܠܠܥܙܪ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܰܣܪܝ݂܆ ܘܬܘܒ ܠܒܪܬܗ ܕܪܒ ܟܢܘܫܬܐ. ܐܦ ܗܫܐ ܡܪܝ ܫܡܰܥ ܨܠܘܬܗ ܕܥܒܕܟ ܚܛܝܐ ܘܢܰܚܶܡܝܗܝ ܠܥܒܕܟ ܗܢܐ ܕܢܚܙܘܢ ܗܠܝܢ ܟܦܘܪ̈ܐ ܘܢܶܕܥܘܢ ܕܐܢ̱ܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܥܠܡܐ. ܘܥܡܗ̇ ܕܨܠܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ܆ ܣܠܶܩ ܩܡ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܪܝܫܗ ܕܛܠܝܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܥܝ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܟܢܫ̈ܐ: ܟܘܢܕܫ ܟܘܢܕܫ܆ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܨܠܒܘܗܝ ܝܘܕܝ̈ܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܩܘܡ. ܘܡܚܕܐ ܫܘܰܪ ܛܠܝܐ ܘܝ݂ܬܒ ܟܕ ܡܦܰܪܶܟ ܦܪܨܘܦܗ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡ݂ܢ ܫܢܬܐ ܐܬܬܥܝܪ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܥܠܬܐ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܟܢܫ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܣܥܰܪ ܡܪܢ ܒܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܛܘܒܢܐ܆ ܩܥܰܘ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܫܘܒܚܐ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܒܫܡܗ ܡܝ݂̈ܬܐ ܩܝܡܝܢ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ܆ ܚܕܝ݂ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܦܩܰܕ ܕܟܠܗܘܢ ܝܘܕܝ̈ܐ ܡܰܚܪ̈ܡܐ ܒܚܰܪܒܐ ܕܣܝܦܐ ܢܡܘܬܘܢ. ܘܢܦܩܘ ܩܶܣܛܘܢܳܪ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܘܫܪܝܘ ܚܳܪܒܝܢ ܠܒܢܝ̈ܗ̇ ܕܨܠܘܒܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܥܡ ܪܘܪ̈ܒܐ ܥܕܡܐ ܕܠܐ ܦܫ ܡܢܗܘܢ܆ ܐܠܐ ܟܒܪ ܣܪܝ݂ܕܐ ܕܠܐ ܐܫܬܟܚ. ܘܗܘܳܐ ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܩܛܝ݂̈ܠܐ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܘܛܠܝ̈ܐ ܬܡܢܝܢ ܘܬܠܬܐ ܐܠܦܝ݂̈ܢ. ܘܝܪܒܬ݀ ܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ ܒܥܝܢܘ̈ܗܝ ܕܪܒ ܚܝܠܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܒܪܟܗ ܛܘܒܢܐ ܠܪܒ ܚܝܠܐ ܘܠܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܦܩܕܗ ܘܙܰܗܪܗ ܥܠ ܥܡܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܢܦܰܩ ܩܕܝܫܐ ܡ݂ܢ ܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܣܠܶܩ ܥܕܡܐ ܠܛܘܪܐ ܕܣܢܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܕܝܪܗ ܕܢܨܝܚܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܘܫܟܶܒ ܗܘܐ ܠܗ ܣܒܐ ܢܨܝܚܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܠܐ ܪܝܫܐ ܘܠܐ ܡܕܒܪܢܐ. ܘܟܕ ܣܠܶܩ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܝܪܬ ܠܥܘܡܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܥ݂ܠ ܠܗܝܟܠܐ ܘܠܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ܆ ܘܐܬܓܰܪܓܰܚ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܐܝܟܐ ܕܣܝ݂ܡܝ݂ܢ ܗܘܘ ܓܪ̈ܡܘܗܝ. ܡܚܕܐ ܝ݂ܬܒ ܒܚܕܐ ܡ݂ܢ ܙܘܝ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܥܕܡܐ ܠܥܕܢܐ ܕܩܘܪܒܐ. ܘܫܪܝܘ ܛܘܒܢ̈ܐ ܐܳܬܶܝܢ ܠܩܘܪܒܐ. ܘܥܐܠܝܢ ܗܘܘ ܣܝ݂̈ܥܢ ܣܝ݂̈ܥܢ ܠܡܬܒܰܪܳܟܘ݂ ܡ݂ܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܐܒܘܗܘܢ ܪܘܚܢܐ. ܘܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܚܐܪ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܐܝܟ ܥܡܘ̈ܕܐ ܕܢܘܗܪܐ܆ ܘܰܐܚܕܗ ܬܗܪܐ ܘܪܬܝ݂ܬܐ. ܘܟܕ ܡܛܬ݀ ܫܥܬܐ ܕܢܛܰܟܣ ܩܘܢܟܝܐ܆ ܥ݂ܠ ܠܒܝܬ ܣܗܕ̈ܐ ܕܢܐܚܘܕ ܬܪܥܐ܆ ܘܚܪ ܘܚܙܝܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܟܕ ܝܳܬܒ ܒܓܘ݂ܢܝܐ. ܘܡܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܐܚܝ݂ܕ ܫܒܛܐ ܕܢܘܪܐ ܘܩܐܡ ܠܥܠ ܡܢܗ. ܘܪܝ݂ܚܐ ܒܣܝܡܐ ܦܐܚ ܗܘܐ ܒܟܠܗ ܗ̇ܘ ܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ. ܘܫܡܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܫܘܥܕܕ ܥܪܒܝܐ ܘܓܒܪܐ ܗܘܐ ܚܰܙܳܝܐ ܒܙܒܢܗ. ܘܟܕ ܚܪ ܘܚܙܝܗܝ ܠܢܘܗܪܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ܆ ܩܪܶܒ ܘܢܦܰܠ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܡܪܝ ܝܪܬ܆ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܒܪܟܡܪܝ܆ ܫܒܘܩ ܠܝ ܘܨܠܐ ܥܠܝ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܝ ܕܕܰܠܡܐ ܐܢ̱ܬ ܗܘ ܡܪܝ ܝܪܬ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܫܡܰܥܢܢ ܥܠܘܗܝ؟ ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܡܪܝ ܝܪܬ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܡ݂ܢ ܩܘܢܟܝܐ ܗ̇ܘ܆ ܐܬܬܙܝܥ ܠܩܘܒܠܗ ܐܦ ܥܰܦܩܗ ܚܒܝܒܐܝܬ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܝܪܬ ܐܟܣܢܝܐ ܘܚܛܝܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܗ ܒܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܐܣܝܪܝܢ ܒܫܫ̈ܠܬܐ ܘܡܫܬܢܩܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܫܐܕ̈ܐ. ܘܚܪ ܒܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܩܘܢܟܝܐ: ܬܐ ܐܚܘܢ ܢܨܠܐ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܕܢܶܕܚܘܩ ܠܫܐܕ̈ܐ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܕܘܝ̈ܐ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܩܘܢܟܝܐ: ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܗܪܟܐ ܬܠܬ ܫܢܝ݂̈ܢ܆ ܘܠܐ ܐܫܟܚܢ ܠܗܘܢ ܐܣܝܘܬܐ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܢܨܝܚܐ ܝܪܬ: ܬܐ ܢܥܘܠ ܠܩܕܡ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܐܒܘܟܘܢ ܘܢܨܠܐ ܕܟܒܪ ܚܐܣ ܡܫܝܚܐ ܥܠ ܢܦܫ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܘܦܳܪܶܩ ܠܗܘܢ ܡ݂ܢ ܐܘܠܨܢܐ ܗܢܐ ܩܫܝܐ. ܘܥܠܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܩܕܡ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܨܠܝܘ ܡ݂ܢ ܚܕ ܦܘܡ ܘܐܡܪܘ: ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܣܒܪܐ ܕܒܰܝܬܝܘ̈ܗܝ܆ ܐܢ̱ܬ ܡܪܝ ܒܚܝܠܟ ܬܩܝܦܐ ܕܚܘ݂ܩ ܠܫܐܕ̈ܐ ܡ݂ܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܘܥܡܗ̇ ܕܨܠܘܬܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܩܛܪܘ ܩܠܐ ܕܝܘ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܥܕܡܐ ܕܐܬܬܙܝܥܘ ܫܬܐܣ̈ܐ ܕܗܝܟܠܐ ܡ݂ܢ ܩܠܐ ܕܕܰܝܘ̈ܐ ܕܢܦܩܝܢ ܗܘܘ ܒܕܡܘܬ ܥܰܪܦܠܐ. ܘܐܝܟ ܩܠܐ ܕܪ̈ܰܥܡܐ ܘܨܶܡܚ̈ܐ ܕܒܪ̈ܩܐ ܥܙܝ̈ܙܐ ܟܕ ܢܦܩܝܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܘܩܥܝܢ ܘܐܡܪܝܢ: ܐܘܗ ܡܢܟ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܪܳܕܦ ܐܢ̱ܬ ܠܢ؟ ܠܐܝܟܐ ܢܥܪܘܩ ܡܢܟ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܠܡܰܕܒܪܐ ܨܰܕܝܐ܆ ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܝܰܬܒܐ ܕܐ̱ܢܫܘܬܐ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܕܗ̇ܘ ܢܳܨܪܳܝܳܟ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܩ̈ܠܐ ܕܚܝ݂̈ܠܐ܆ ܐܬܟܢܫܘ ܘܐܬܘ ܡ݂ܢ ܟܠ ܓܰܒܝ݂̈ܢ ܕܢܚܙܘܢ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܕܗܘܬ݀. ܘܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܐܬܐܣܝܘ܆ ܢܦܩܘ ܘܐܙܠܘ ܟܠ ܚܕ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܚܠܝ݂ܡ܆ ܟܕ ܡܰܟܪܙܝܢ ܥܠ ܢܶܨܚܳܢܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܘܫܪܝܘ ܡܥܰܦܩܝܢ ܠܗ ܚܕܝܐܝܬ ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ: ܬܐ ܒܫܠܡ ܐܬܠܝܛܗ ܓܒܝܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܠܗ ܗ݂ܘ ܡܣܰܟܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܕܢܚܙܐ. ܘܩܒܠܘܗܝ ܚܕܝܐܝܬ ܘܝܗܒܘ ܠܗ ܩܶܠܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܥܠ ܡ݂ܢ ܗܝܟܠܐ ܘܝ݂ܬܒ ܒܗ̇ ܛܘܒܢܐ. ܘܐܩܝܡܘ ܠܗ ܚܕ ܡ݂ܢ ܐܚ̈ܐ܆ ܓܒܪܐ ܚܠܝ݂ܨܐ ܘܕܳܚܠ ܠܐܠܗܐ ܕܢܫܰܡܫܝ݂ܘܗܝ܆ ܘܫܡܗ ܗܘܐ ܩܘܪܝܩܘܣ. ܘܝ݂ܬܒ ܛܘܒܢܐ ܒܩܠܝܬܐ ܘܫܪܝ ܒܦܘܠܚܢܐ ܪܘܚܢܝܐ܆ ܟܕ ܐܳܙܠ ܗܘܐ ܠܘܬ ܚܕ ܚܕ ܡ݂ܢ ܣܒ̈ܐ ܘܡܫܰܐܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܐܘܪܚܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ. ܟܕ ܫܳܗܪ ܗܘܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐ܆ ܘܒܐܝܡܡܐ ܛܳܥܢ ܗܘܐ ܩܘ݂ܠܬܐ ܥܠ ܟܰܬܦܗ ܘܡܰܫܩܶܐ ܗܘܐ ܠܐܢܫ̈ܐ ܐܘܪ̈ܚܳܝܐ. ܘܣܰܝܒܳܪܬܗ ܚܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀܆ ܡ݂ܢ ܚܕ ܒܫܒܐ ܠܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕ ܩܶܠܘܪܐ ܫܚܝ݂ܡܐܝܬ ܠܳܥܣ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܘܒܢܝ̈ ܡܥܪ̈ܐ ܫܪܒܗ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܟܠܝܘܡ ܨܳܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܟܪ̈ܝܗܐ ܘܐܠܝ݂̈ܨܐ ܘܡܬܚܠܡܝܢ ܗܘܘ. ܒܚܕ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܐܶܬܰܝ̈ ܢܫ̈ܐ ܕܫܠܡܐ ܡ݂ܢ ܡܥܰܪ̈ܝܐ ܘܐܡ݂ܪ̈ܝ ܠܗ ܥܠ ܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܕܫܡܗ̇ ܣܝܕܘ ܕܡܬܚܰܫܚܐ ܠܡ ܒܚܶܪ̈ܫܐ. ܘܗܐ ܡܰܣܛܝܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܒܬܪܗ̇. ܡ݂ܢ ܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ ܠܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ ܣܠܩܐ ܠܪܝܫ ܛܘܪܐ ܘܣܳܝܡܐ ܠܚܕܐ ܪܓܠܗ̇ ܡ݂ܢ ܡܕܢܚܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܘܚܕܐ ܡ݂ܢ ܡܥܪܒܗ̇܆ ܘܦܳܝܫܐ ܟܕ ܡܬܝ݂ܚܐ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܪܳܓܘܠܐ ܕܩܪܝܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܢܶܚܙܝ̈ܢ ܚܒܪ̈ܬܗ̇ ܘܢܩܰܒ̈ܠܢ ܝܘܠܦܢܗ̇. ܘܒܰܫܚܳܩܐ ܐܝ݂ܬܝܢ ܡܛܠܬܗ̇. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܰܥ܆ ܐܡ݂ܪ ܠܗܝܢ ܟܕ ܡܦܨܚ: ܠܠܠܝܐ ܕܐܪܒܥܐ ܡܚܰܘܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟܝܢ ܬܒܳܪܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܫܳܢܝ݂ܬܐ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܪܡܫܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ܆ ܩܡ ܛܘܒܢܐ ܘܶܐܙܰܠ ܥܕܡܐ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܩܪܝܬܐ ܡܰܛܫܝܐܝܬ܆ ܘܛܰܫܝ݂ ܢܦܫܗ ܬܚܝܬ ܟܐܦܐ ܚܕܐ. ܘܩܡܬ݀ ܣܰܝܕܘ ܚܪܫܬܐ ܘܟܢܫܬ݀ ܚܒܪ̈ܬܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܕܐܪܒܥ ܕܠܠܝܐ܆ ܘܩܡܝ̈ ܠܗܝܢ ܒܰܡܨܰܥܬܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ. ܘܣܠܩܬ݀ ܗ݂ܝ ܠܛܘܪܐ ܡܕܢܚܝܐ ܘܐܥܒܪܬ݀ ܪܓܠܗ̇ ܠܛܘܪܐ ܡܥܪܒܝܐ܆ ܘܦܫ ܦܪܨܘܦܗ̇ ܠܓܪܒܝܐ ܘܦܫܝ̈ ܚܒܪ̈ܬܗ̇ ܟܕ ܓܳܚ̈ܟܳܢ ܘܡܦܰܩ̈ܩܳܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܪܬ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܩܡ ܘܬܰܚܡܗ̇ ܠܰܡܣܰܝܒܬܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ̇: ܣܰܝܕܘ܆ ܐܣ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟܝ ܒܦܘܩܕܢܗ ܥܙܝ݂ܙܐ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܟܝ ܕܬܶܚܬܝ݂ܢ ܡ݂ܢ ܕܘܟܬܟܝ ܥܕܡܐ ܠܠܰܡܚܳܪ. ܘܐܦܠܐ ܠܚܰܒܪ̈ܬܟܝ ܕܢܶܣܛܝ̈ܳܢ ܡ݂ܢ ܬܚܘ݂ܬܝܟܝ܆ ܥܕܡܐ ܕܢܶܬܓܠܘܢ ܦܘܪ̈ܣܰܝܟܝܢ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ. ܘܫܐܕ̈ܐ ܕܠܗܘܢ ܦܠܚ̈ܢ ܐܢ̱ܬܝܢ ܢܫܬܰܠܛܘܢ ܒܟܝܢ ܘܢܫܰܢܩܘܢ ܗܕܡܝ̈ܟܝܢ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ. ܘܦܫܬ݀ ܕܳܘܝ݂ܬܐ ܟܕ ܦܫܝ݂ܚܐ ܘܬܰܠܝܐ ܒܝܬ ܫܡܝܐ ܠܐܪܥܐ. ܘܫܐܕ̈ܐ ܕܠܗܘܢ ܦܳܠܚ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܡܢܰܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܒܥܪ̈ܩܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܥܕܡܐ ܕܰܢܗܰܪ ܨܦܪܐ. ܘܐܬܬܙܝܥܬ݀ ܟܠܗ̇ ܩܪܝܬܐ ܥܠ ܩܳܠܝ̈ܗܝܢ ܕܫܳܢܝ̈ܬܐ ܕܩܳܥܝ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܘܐܡܪ̈ܢ: ܐܬܪܚܡܥܠܝܢ ܐܘ ܥܒܕܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܰܫܪܝ݂ ܠܢ ܡ݂ܢ ܠܘܚܳܡ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܕܰܦܣܰܩܬ ܥܠܝܢ. ܘܩܡ ܐ̱ܢܫ ܐ̱ܢܫ ܡ݂ܢ ܫܢܬܗ ܘܚܙܳܐ ܒܘܙܳܚܰܝ̈ܗܝܢ ܕܫܳܢܝ̈ܬܐ. ܘܗ݂ܝ ܟܕ ܡܬܝ̣ܚܐ ܒܰܝܢܰܝ ܫܡܝܐ ܠܐܪܥܐ ܘܚܒܪ̈ܬܗ̇ ܟܕ ܦܟܝ݂ܪ̈ܢ ܐܝܕܝ̈ܗܝܢ ܘܚܳܝܪ̈ܢ ܠܘܬܗ̇. ܘܟܕ ܢܗܰܪ ܨܦܪܐ܆ ܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗܘܢ ܘܚܙܘ ܐܢܝܢ ܠܛܳܥܝ̈ܬܐ. ܘܝ݂ܡܐ ܩܕܝܫܐ ܒܡܫܝܚܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܫܪܶܐ ܐܢܝܢ ܡ݂ܢ ܐܣܘܪܝܐ ܗ̇ܘ ܥܕܡܐ ܕܢܶܓܠܝ̈ܳܢ ܩܕܡ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܚܶܪ̈ܫܝܗܝܢ ܘܦܘܪ̈ܣܝܗܝܢ. ܘܫܰܪ̈ܝ ܓܳܠܝ̈ܳܢ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܨܶܢܥ̈ܬܗ̇ ܘܚܶܪ̈ܫܝܗ̇. ܘܗ݂ܘ ܟܕ ܟܳܬܒ ܠܗܝܢ ܒܰܟܪܳܬܗ ܕܝܡܝܢܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܥܕܡܐ ܕܟܬܰܒ ܦܘܪ̈ܣܐ ܕܟܠܗܝܢ. ܘܟܕ ܠܚܳܝܗܝ ܘܒܰܕܪܗ ܠܥܦܪܐ ܗ̇ܘ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܐܬܠܚܝ݂ܘ ܡ݂ܢ ܠܒܘ̈ܬܗܝܢ ܟܠܗܘܢ ܦܘܪ̈ܣܝܗܝܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܫܪܳܐ ܐܢܝܢ ܘܶܐܙܰܠܝ̈ ܠܒܬܝ̈ܗܝܢ ܒܒܗܬܬܐ ܘܒܟܰܪܝܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܗܦܰܟ ܪܒܢ ܠܩܠܝܬܗ. ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ܆ ܣܠܶܩ ܠܗ ܚܘܫܒܐ ܕܢܶܣܩ ܠܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ܆ ܐܝܟܐ ܕܩܺܒܘ݂ܬܐ ܫܶܟܢܬ݀ ܒܝܘ̈ܡܝ ܛܘܦܢܐ ܕܡܬܝܕܥ ܛܘܪܐ ܕܒܝܬ ܟܘܝܠܐ. ܘܐܘܕܥ ܠܗ ܠܩܘܪܝܩܘܣ ܬܠܡܝܕܗ ܥܠ ܚܘܫܒܗ܆ ܘܣܡ ܒܢܦܫܗ ܕܥܡܗ ܢܐܙܠ. ܘܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ܆ ܩܡܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܛܘܒܢ̈ܐ ܘܢܦܩܘ ܒܐܘܪܚܐ. ܘܐܬܘ ܠܕܩܠܬ ܢܗܪܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܢܝܣܢ. ܘܐܫܟܚܘܗܝ ܕܰܡܠܶܐ ܣܶܦܐ ܒܣܶܦܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܬܡܢ ܐܶܠܦܐ ܠܡܶܥܒܰܪ܆ ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ. ܘܪܫܰܡ ܥܠܝܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܐܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܥܒܪܘ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܝܰܒܝ݂ܫܬܐ. ܘܟܕ ܣܠܶܩܘ ܠܛܘܪܐ ܠܕܘܟܬ ܩܺܒܘܬܐ ܘܨܠܝܘ ܬܡܢ܆ ܗܦܟܘ ܢܚܶܬܘ ܠܗܘܢ ܡ݂ܢ ܛܘܪܐ. ܘܬܪܰܨܘ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܕܢܐܙܠ̱ܘܢ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܚܐ܆ ܪܝܫ ܦܠܰܓܐ ܗ̇ܝ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܛܘܒܢܐ. ܘܟܕ ܩܪܶܒܘ ܠܬܚܬ ܡ݂ܢ ܥܘܡܪܐ܆ ܐܫܟܚܘ ܬܡܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܩܝܣܝ̈ܐ ܟܕ ܒܳܟܝܢ ܚܢܝ݂ܓܐܝܬ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ ܢܨܝܚܐ ܡܪܝ ܝܪܬ: ܡܛܠܡܢܐ ܒܟܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܚܝ̈؟ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܓܒܪ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ: ܐܪܝܘܬܐ ܢܦܩܬ݀ ܥܠܝܢ ܡ݂ܢ ܥܒܐ ܗܢܐ ܘܬܒܪܬ݀ ܠܚܰܒܪܢ ܘܐܥܠܬܗ ܠܩܶܢܗ̇. ܘܟܪܝܬ ܠܗ ܠܢܨܝܚܐ ܛܒ. ܘܩܪܶܒ ܠܘܬ ܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܘܐܡ݂ܪ ܒܩܠܐ ܪܡܐ: ܐܘ ܚܝܘܬܐ ܒܝܫܬܐ܆ ܒܚܝܠܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܬܰܚܡ ܐ̱ܢܐ ܠܟܝ ܕܬܰܦܩܝ݂ܢ ܠܦܓܪܐ ܟܕ ܠܐ ܣܪܝ݂ܚ ܒܗ ܡܕܡ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܢܦܩܬ݀ ܐܪܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܟܕ ܛܥܝ݂ܢܐ ܠܗ ܠܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܬܒܪܬ݀ ܗܘܬ݀ ܟܕ ܠܐ ܣܪܝ݂ܚ ܒܗ ܡܕܡ܆ ܘܫܕܳܬܗ ܩܕܡܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܘܗܦܟܬ݀ ܠܩܶܢܗ̇. ܘܚܪ ܒܗ ܛܘܒܢܐ ܒܓܒܪܐ ܗ̇ܘ܆ ܟܕ ܡܬܰܒܪ ܓܪܡܐ ܓܪܡܐ ܘܢܦܫܗ ܫܢܝܬ݀ ܡܢܗ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ ܠܚܒܪ̈ܘܗܝ: ܡܳܢܘ ܫܡܗ؟ ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܡܗܕܝ݂ ܫܡܗ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܚܕܗ ܒܐܝܕܗ ܕܝܡܝܢܐ ܘܩܪܝܗܝ ܘܐܡ݂ܪ: ܡܗܕܝ݂ ܡܗܕܝ݂܆ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܬܚܰܝܠ ܘܩܘܡ. ܘܫܘܰܪ ܘܩܡ. ܘܫܩܰܠ ܩܕܝܫܐ ܡܶܫܚܐ ܕܨܠܘܬܐ ܘܰܡܫܰܚ ܠܕܘܟܝ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܰܡܢܰܟ̈ܬܢ ܗܘܝ̈ ܠܚܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܒܝܫܬܐ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܚܝܳܐ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܘܐܬܚܠܡ ܘܶܐܙܰܠ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܚܳܕܶܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܣܠܩܘ ܛܘܒܢ̈ܐ ܠܥܘܡܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܝ ܐܚܐ. ܢܳܨܘܒܗ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܒܚܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܥ݂ܠܘ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܝܪܬ ܘܬܠܡܝܕܗ ܩܘܪܝܩܘܣ ܘܨܠܝܘ܆ ܢܦܰܩ ܠܘܬܗܘܢ ܩܫܝܫܐ ܕܡܫܡܫ ܗܘܐ ܒܓܘܐ ܘܫܩܰܠ ܐܢܘܢ ܠܛܘܒܢ̈ܐ ܘܐܘܒܶܠ ܐܢܘܢ ܠܟܘܪܚܗ. ܘܟܕ ܝܬܒܘ ܘܐܬܒܣܡܘ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܘܦܫܰܛܘ ܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ ܒܥܶܢܝܢܐ ܚܕ ܥܡ ܚܕ. ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܩܫܝܫܐ ܠܩܕܝܫܐ: ܐܝܬ ܒܥܘܡܪܟܘܢ ܐܘ ܪܒܢ ܐܝܟ ܡܪܕܘܬܐ ܗܕܐ ܕܐܝܬ ܠܘܬܢ؟ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܢܨܝܚܐ: ܘܡܢܐ ܗ̇ܝ ܡܪܕܘܬܐ؟ ܐܡ̇ܪ ܩܫܝܫܐ: ܬܢܝ݂ܢܐ ܚܕ ܪܒܐ ܢܳܦܶܩ ܡ݂ܢ ܬܚܝܬ ܗܝܟܠܐ ܒܠܠܝܐ ܕܟܢܘܫܝܐ܆ ܘܡܙܝ݂ܥ ܠܗ ܠܟܢܘܫܝܐ ܘܡܒܰܕܪ ܠܗܘܢ ܠܐܚ̈ܐ ܘܥܪܩܝܢ ܡ݂ܢ ܗܰܘܦܐ ܕܦܘܡܗ ܘܠܐ ܫܳܒܩ ܠܢ ܕܢܨܠܐ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ: ܥܒܶܕ ܛܝܒܘܬܐ ܘܚܰܘܳܢܝ ܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܢܳܦܶܩ ܬܢܝ݂ܢܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܩܫܝܫܐ ܡ݂ܢ ܪܘܚܩܐ ܟܕ ܪܳܐܬ ܘܚܰܘܝܗ ܠܩܕܝܫܐ ܕܘܟܬܗ ܕܬܢܝ݂ܢܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܐܚ̈ܐ ܕܬܡܢ ܘܐܡ݂ܪܘ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ: ܐܰܪܚܶܩ ܠܟ ܐܒܘܢ ܡ݂ܢ ܬܡܢ܆ ܕܠܐ ܢܳܦܩ ܘܡܘܒܕ ܠܟ ܒܗܰܘܦܐ ܕܦܘܡܗ. ܘܰܩܪܶܒ ܛܘܒܢܐ ܬܟܝ݂ܠܐܝܬ ܠܘܬ ܢܶܩܥܗ ܕܬܢܝ݂ܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܗܟܢܐ: ܒܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܥܕܝܢ ܐܶܣܰܪܬܟ ܘܥܒܰܕܬܟ ܪܳܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܘܝܗܒܬ݀ ܠܟ ܥܦܪܐ ܠܬܘܪܣܳܝܳܟ ܟܠ ܝܘ̈ܡܝ ܚܝܝ̈ܟ. ܡܰܘܡܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܕܬܶܦܘܩ ܠܗܪܟܐ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܬܢܝ݂ܢܐ ܗ̇ܘ ܡܠܬܗ ܕܢܨܝܚܐ܆ ܫܪܝ݂ ܪܳܫܦ ܘܢܳܦܩ ܠܒܪ. ܘܰܩܪܶܒ ܩܕܝܫܐ ܠܘܬܗ ܘܡܚܳܝܗܝ ܒܚܘܛܪܗ ܘܐܡ݂ܪ: ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܶܨܛܪܰܝ ܠܬܪܝܢ. ܘܢܦܰܠ ܪܝܫܐ ܕܚܘܛܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܒܣܶܦܬܗ ܬܚܬܝܬܐ ܕܬܢܝ݂ܢܐ܆ ܘܡܢܫܠܝ ܐܶܨܛܰܪܝ݂ ܬܢܝ݂ܢܐ ܗ̇ܘ ܡ݂ܢ ܪܝܫܗ ܥܕܡܐ ܠܕܘܢܒܗ ܘܡܝܬ ܐܝܟ ܕܡ݂ܢ ܟܕܘ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܒܛܘܪܐ ܕܩܘ݂ܪܚ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܒܢܝ̈ ܥܘܡܪܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ܆ ܢܚܬܘ ܟܠܗܘܢ ܘܢܦܠܘ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܡܢܰܫܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܚܒܝܒܐܝܬ ܘܡܦܝ݂ܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܢܟܰܬܪ ܠܘܬܗܘܢ. ܥܢܳܐ ܕܝܢ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܐܡ݂ܪ: ܕܒܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܗܢܐ ܟܒܪ ܡܬܬܠܡܕܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ ܪܓܘܠܘ ܕܒܝܬ ܥܪ̈ܒܝܐ. ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܬܡܨܝ ܚܕ ܡ݂ܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܢܰܦܢܶܐ ܐܢܘܢ ܡ݂ܢ ܩܫܝܘܬ ܠܒܗܘܢ ܘܡܪܝܪܘܬ ܢܦܫܗܘܢ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܩܕܝܫܐ ܡܠܬܗ ܕܐܚܐ ܗ̇ܘ܆ ܫܬܶܩ ܘܒܳܬ ܬܡܢ܆ ܗ݂ܘ ܘܬܠܡܝܕܗ ܩܘܪܝܩܘܣ. ܘܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܢܚܬܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܡ݂ܢ ܥܘܡܪܐ ܥܕܡܐ ܠܕܩܠܬ. ܘܥܒܪܘ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܘܬܪܰܨܘ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܠܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܥܪ̈ܒܝܐ. ܘܐܡ݂ܪ ܛܘܒܢܐ ܠܬܠܡܝܕܗ: ܗܰܠܶܟ ܒܪܝ ܕܢܐܙܠ ܠܗܕܐ ܪܓܘܠܘ ܕܐܬܐܡܪܬ݀ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܐܚܐ ܘܢܶܬܶܠ ܢܦܫܢ ܚܠܦ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܠܡܫܝܚܐ. ܟܒܪ ܡܰܦܢܶܐ ܠܗܘܢ ܒܡܶܨܥܳܝܘܬܢ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܬܠܡܝܕܗ: ܣܥܘܪ ܡܪܝ ܟܠܗ ܨܒܝܢܟ. ܘܟܕ ܪܳܕܶܝܢ ܡܢܥܘ ܠܛܘܪܐ ܕܦܪܕܘܢ܆ ܘܢܦܩܘ ܥܠܝܗܘܢ ܠܶܣܛܝ̈ܐ ܒܣܰܦܣܺܪ̈ܐ ܫܡܝ݂̈ܛܐ ܘܒܩܶܫ̈ܬܬܐ ܘܓܐܪ̈ܐ ܐܝܟ ܕܢܘܒܕܘܢ ܐܢܘܢ. ܘܐܬܬܙܝܥ ܬܠܡܝܕܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡ݂ܢ ܠܶܣܛܝ̈ܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܢܨܝܚܐ: ܡܢܐ ܢܥܒܕ؟ ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܨܠܝ ܩܕܝܫܐ ܠܘܬ ܡܪܗ ܘܐܬܡܚܝ݂ܘ ܠܣܛܝ̈ܐ ܒܰܫܪܓܪ̈ܓܝܬܐ܆ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܣܛܝ̈ܐ ܕܢܶܪܕܦܘܢ ܒܬܪܗܘܢ. ܘܢܚܬܘ ܢܨܝ̈ܚܐ ܡ݂ܢ ܛܘܪܐ ܘܪܕܰܘ ܥܕܡܐ ܠܪܓܘܠܘ ܩܪܝܬܐ ܕܒܝܬ ܥܪ̈ܒܝܐ܆ ܘܣܓܝ ܥܫܝܢܐ ܗܘܬ݀ ܒܡܓܘ݂ܫܘ݂ܬܐ ܘܒܝܘܠܦܢܐ ܙܰܦܪܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܥ݂ܠ ܩܕܝܫܐ ܠܩܪܝܬܐ܆ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܚܕ ܪܒܐ ܘܡܨܰܒܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܨܠܡܝ݂̈ܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ. ܘܟܘܡܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܡܛܳܐ ܩܕܝܫܐ ܠܘܬܗ ܕܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ܆ ܐܫܟܚ ܬܡܢ ܓܒܪܐ ܚܕ ܣܒܐ ܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ ܩܪܝܬܐ ܟܕ ܡܨܠܐ ܗܘܐ܆ ܗ݂ܘ ܘܒܢܘ̈ܗܝ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ: ܓܒܪܐ ܡܳܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ؟ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܣܒܐ: ܐܠܗ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܠܗܘܢ ܣܓܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟ̈ܐ ܕܐܪܥܐ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ: ܚܣ ܠܗܘܢ ܠܡܠܟ̈ܐ ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܕܠܰܓܠܝ݂̈ܦܐ ܣܓܕܝܢ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܩܡ ܩܕܝܫܐ ܘܨܠܝ ܩܕܡܝܗܘܢ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܘܢܦܠܘ ܥܠ ܟܘܡܪ̈ܐ ܘܩܛܠܘ ܐܢܘܢ. ܘܐܬܕܩܩܘ ܓܠܝ݂̈ܦܐ ܘܗܘܘ ܐܝܟ ܩܡܚܐ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̇ܝ܆ ܐܶܬܚܰܡܰܬ ܛܒ ܘܫܕܪ ܥܒܕܘ̈ܗܝ ܘܩܪܰܘ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܩܪܝܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܘ ܘܚܙܘ ܠܨܠܡ̈ܐ ܕܛܚܝ݂ܢܝ݂ܢ ܘܠܟܘܡܪ̈ܐ ܕܩܛܝ݂ܠܝ݂ܢ ܘܰܫܕܶܝܢ܆ ܡܚܰܐܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܘܠܬܠܡܝܕܗ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܕܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܐܶܬܳܐ ܗܢܐ ܚܰܪܳܫܐ ܕܠܐܠܗܝ̈ܢ ܬܰܒܪ ܘܠܟܘܡܪ̈ܝܢ ܩܰܛܠ؟ ܘܫܕܪܘ ܘܫܓܪܘ ܠܐܬܘܢܐ ܚܕ ܕܢܘܪܐ ܥܙܝܙܬܐ. ܘܓܰܪܘ ܠܩܕܝܫܐ ܘܠܬܠܡܝܕܗ ܘܫܕܰܘ ܐܢܘܢ ܒܓܘܗ̇. ܘܟܕ ܢܦܠܘ ܩܕܝ̈ܫܐ ܒܓܘ ܫܠܗܒܝܬܐ܆ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܕܶܥܟܬ݀ ܢܘܪܐ ܘܐܬܛܠܩܬ݀. ܘܗܘܳܐ ܐܬܘܢܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܫܬܓܪ ܒܗ ܢܘܪܐ ܡ݂ܢ ܡܬܘܡ. ܘܟܕ ܚܙܰܘ ܟܦܘܪ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ܆ ܢܚܬܘ ܐܣܩܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܘܠܬܠܡܝܕܗ ܡ݂ܢ ܓܘ ܐܬܘܢܐ. ܘܥܢܰܘ ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܐܢ̱ܬ ܡ̇ܢ ܐܢ̱ܬ؟ ܘܡ݂ܢ ܐܝܢܐ ܐܬܪܐ ܐܝܬܝܟ؟ ܘܒܐܝܢܐ ܫܘܠܛܢܐ ܗܠܝܢ ܥܒܕ ܐܢ̱ܬ؟ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܛܘܒܢܐ: ܐܢܐ ܡ݂ܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܝ݂ܬܝ ܘܟܪܝܣܛܝܢܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܠܐܠܗܐ ܚܝܐ ܘܠܒܪܗ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܠܪܘܚܗ ܚܝܐ ܘܩܕܝܫܐ ܘܡܚܝܢܐ ܣܓܕ ܐ̱ܢܐ. ܗ̇ܘ ܕܒܪܳܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܡܠܐܟ̈ܐ ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ ܘܢܘܪܐ ܘܡܝ̈ܐ ܘܐܝܠܢ̈ܐ ܘܪ̈ܚܫܐ ܘܛܝܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐ ܘܒܥܝܪ̈ܐ. ܘܗ݂ܘ ܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ. ܘܒܫܡܗ ܡܝ̈ܬܐ ܩܝܡܝܢ܆ ܘܟܪ̈ܝܗܐ ܡܬܚܠܡܝܢ ܘܓܪ̈ܒܐ ܡܬܕܟܝܢ܆ ܘܣܡܝ̈ܐ ܚܳܙܶܝܢ ܘܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܣܓܕܝܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܗܘܝܘ ܡܪܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܟܦܘܪ̈ܐ: ܕܐܢ̱ܬ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܒܢܝ̈ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܒܗܢܐ ܐܬܪܐ ܐܝܬܝܟ؟ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ: ܐܝܢ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܚܢܦ̈ܐ: ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܨܝܢ ܥܒܕܝܢ ܐܝܟ ܥܒܳܕ̈ܐ ܕܐܢ̱ܬ ܥܳܒܕ ܐܢ̱ܬ. ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ: ܗܠܝܢ ܚܢܝ݂ܩܝ݂ܢ ܒܬܥܳܫ̈ܐ ܥܠܡܢܝ̈ܐ܆ ܘܚܢܢ ܡܬܩܪܝܢܢ ܕܝܪ̈ܝܐ܆ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܟܠ ܕܫܐܠܝܢܢ ܡܢܗ܆ ܝܳܗܒ ܠܢ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܓܘ̈ܫܐ: ܗܫܐ ܐܢ ܡܩܝ݂ܡ ܐܢ̱ܬ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܟ ܠܗܠܝܢ ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܐܬܩܛܠܘ ܘܡܝܬܘ܆ ܐܦ ܚܢܢ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܟܠܢ ܘܥܡܕܝܢܢ ܒܫܡܗ ܘܗܳܘܶܝܢܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܡܚܕܐ ܩܡ ܛܘܒܢܐ ܘܶܐܬܳܐ ܥܕܡܐ ܠܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܗ̇ܘ ܘܣܡ ܒܘܪ̈ܟܐ ܘܨܠܝ ܘܐܡ݂ܪ: ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܣܳܥܰܪ ܚܝ̈ܠܐ ܒܐܝܕܐ ܕܒܝܬܝܘ̈ܗܝ ܘܡܚܰܘܶܐ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܒܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ. ܐܢ̱ܬ ܡܪܝ ܒܚܝܠܟ ܬܩܝܦܐ ܢܰܚܶܡ ܠܢܦ̈ܫܬܐ ܗܠܝܢ ܡ݂ܢ ܚܒܳܠܐ܆ ܕܢܶܚܙܘܢ ܗܠܝܢ ܡܓܘ̈ܫܐ ܙܰܦܪ̈ܐ ܘܢܗܝܡܢܘܢ ܕܐܢ̱ܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ ܕܶܐܬܐ ܠܥܠܡܐ. ܘܟܕ ܫܰܠܶܡ ܨܠܘܬܗ܆ ܦܫܰܛ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܠܫܡܝܐ ܘܚܪ ܒܰܩܛܝ݂̈ܠܐ ܗ̇ܢܘܢ ܘܐܡ݂ܪ: ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܟܘܡܪ̈ܐ ܩܘܡܘ. ܘܡܚܕܐ ܫܘܰܪܘ ܓܒܪ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܘܩܡܘ ܐܝܟ ܕܡ݂ܢ ܫܶܢܬܐ ܟܕ ܩܥܝܢ ܘܐܡܪܝܢ: ܕܪܒ ܗ݂ܘ ܐܠܗܗ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ܆ ܘܠܝܬ ܐܠܗܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܗ. ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܘ ܟܘܡܪ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܐܪܒܥܣܪ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܡܓܘ̈ܫܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ܆ ܗܝܡܢܘ ܟܠܗܘܢ. ܘܣܡ ܬܡܢ ܓܘ݂ܪܢܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ܆ ܘܐܥܡܕ ܐܢܘܢ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܐܦܢܝ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܪܓܘܠܘ ܠܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܒܢܰܘ ܠܛܘܒܢܐ ܒܕܘܟܬܗ ܕܗ̇ܘ ܦܬܟܪܐ ܕܝܪܐ ܥܫܝܢܬܐ ܘܰܐܚܕܰܪܘ ܠܗ̇ ܫܘܪܐ ܚܣܝ݂ܢܐ. ܘܚܦܪܘ ܒܗ̇ ܒܺܐܪ̈ܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܰܙܒܰܢܘ ܟܠܗܝܢ ܚܰܫܚ̈ܬܐ ܕܗܳܘܝ̈ܢ ܠܕܝܪܐ ܘܫܟܠܠܘ ܒܗ̇ ܗܝܟܠܐ ܫܒܝ݂ܚܐ ܘܝ݂ܬܒ ܒܗ̇ ܒܕܝܪܐ. ܗ݂ܘ ܬܠܡܝܕܗ ܩܘܪܝܩܘܣ. ܘܢܦܩ ܛܶܒܗ ܒܟܠܗ̇ ܒܝܬ ܥܪ̈ܒܝܐ ܘܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗ̇. ܘܟܠ ܝܘܡ ܒܝܘܡ ܨܳܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܐܰܠܦܝ̈ܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡ݂ܢ ܟܠ ܓܰܒܝ݂̈ܢ. ܡܢܗܘܢ ܕܡ݂ܢ ܫܐܕ̈ܐ ܡܬܢܰܣܝܢ. ܘܒܟܠ ܙܢܝ̈ܐ ܕܟܘܪ̈ܗܢܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ. ܘܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܡܐܣܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܡܠܬܐ. ܒܚܕ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ݂̈ܢ܆ ܐܥܝܪ ܣܛܢܐ ܒܚܣܳܡܗ ܡܪܝܪܐ ܥܠ ܐ̱ܢܫ̈ܝܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܪܓܘܠܘ ܒܝܫܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܫܕܳܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܚܪܒܐ ܪܒܐ. ܘܫܪܝܘ ܚܳܪܒܝܢ ܠܚܕܕ̈ܐ ܒܦܘܡܐ ܕܣܝܦܐ. ܘܪܗܛܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡܢܗܘܢ ܘܐܘܕܥܘ ܠܩܕܝܫܐ ܘܡܚܕܐ ܢܦܩܘ ܗ݂ܘ ܘܬܠܡܝܕܗ ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ܆ ܒܗܶܠܘ ܡ݂ܢ ܕܠܡܚܳܪ ܚܕ ܒܚܒܪܗ. ܘܙܰܓܪܗ ܛܘܒܢܐ ܠܣܛܢܐ ܡ݂ܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܫܬܠܛ ܒܗܘܢ. ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܰܡܚܶܝܢ ܗܘܘ܆ (ܐܦܩ ܡܶܫܚܐ ܕܨܠܘܬܐ ܘܡܫܰܚ ܐܢܝܢ ܠܡܰܚܘ̈ܬܗܘܢ ܘܫܰܠܶܡ ܐܢܘܢ) ܘܥܒܰܕ ܒܝܢܬܗܘܢ ܫܠܡܐ ܘܗܦܰܟ ܠܕܝܪܗ. ܘܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ܆ ܐܬܬ݀ ܠܘܬܗ ܐܢ̱ܬܬܗ ܕܗܘܪܡܙܕ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܩܕܶܫ ܩܪܝܬܐ ܟܕ ܢܳܩܫ ܠܗ̇ ܣܛܪܗ̇ ܕܝܡܝܢܐ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܚܰܬܡܗ̇ ܒܐܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܐܬܚܠܡܬ݀. ܘܬܘܒ ܐܶܬܐ ܠܘܬܗ ܪܘܙܐܡܝܗܘܪ ܡ݂ܢ ܒܪܩܝܛܐ ܩܪܝܬܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܗ ܥܡܗ܆ ܟܕ ܗܦܰܟ ܦܪܨܘܦܗ ܠܒܣܬܪܗ. ܘܡܚܕܐ ܚܪ ܒܗ ܛܘܒܢܐ ܘܪܰܫܡܗ ܒܐܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܗܦܰܟ ܟܕ ܚܠܝ݂ܡ. ܘܬܘܒ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬܗ ܡܠܟܐ ܡܪܚܡܢܐ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܬܪܘܡܬܗ ܩܪܝܬܐ ܘܒܪܬܗ ܥܡܗ ܟܕ ܡܫܰܢܩ ܠܗ̇ ܫܐܕܐ. ܘܙܰܓܪܗ ܛܘܒܢܐ ܡܢܗ̇ ܘܐܙܠ̱ܬ݀. ܟܕ ܚܠܝ݂ܡܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܬܐ ܠܘܬܗ ܡ݂ܢ ܫܦܝܬܒܐ ܩܪܝܬܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܡܚܳܝܗܝ ܣܛܢܐ ܘܐܣܬܡ̈ܝ݂ ܥܝܢܘ̈ܗܝ. ܘܣܡ ܐܝܕܗ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܐܬܚܠܡ. ܘܬܘܒ ܐܶܬܐ ܠܘܬܗ ܦܢܕܫ ܡ݂ܢ ܒܝܐܪܬܐ (     ) ܕܒܝܬ ܥܪ̈ܒܝܐ ܕܐܦ ܗ݂ܘ ܡܓܘܫܐ ܗܘܐ ܘܐܬܡܚܝ݂ ܗܘܐ ܒܟܐܒܐ ܕܨܳܡܪܬܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܬ ܢܨܝܚܐ܆ ܗ݂ܘ ܘܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ. ܘܐܫܩܝܗ ܚܢܢܐ ܘܐܬܚܠܡ. ܘܩܪܶܒ ܘܥܡܰܕ܆ ܗ݂ܘ ܘܟܠܗ ܒܝܬܗ ܘܗܘܘ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܝܬܒܘ ܠܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܒܪܓܘܠܘ ܩܪܝܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܬܐ ܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܕܝ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܐܕܝ ܩܪܝܬܐ܆ ܕܡ݂ܢ ܟܺܐܒ ܡܥܰܝ̈ܐ ܡܫܬܢܩ ܗܘܐ. ܘܪܫܡܗ ܢܨܝܚܐ ܒܐܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܥܠ ܟܪܣܗ ܘܐܬܚܠܡ. ܘܬܘܒ ܐܶܬܐ ܠܘܬܗ ܕܢܝܐܝܠ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܥܡܝܪܝܢ ܩܪܝܬܐ ܟܕ ܟܪܝ݂ܟ ܚܶܘܝܐ ܥܠ ܨܰܘܪܗ ܘܩܰܪܝ݂ܒ ܗܘܐ ܠܡܘܬܐ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܩܕܝܫܐ܆ ܐܰܘܡܝܶܗ ܘܐܡ݂ܪ: ܠܟ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܐܘ ܠܝܛܐ܆ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ܆ ܦܪܘܩ ܠܟ ܡ݂ܢ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܘܬܘܒ ܠܐ ܬܪܫܘܦ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܦܪܰܩ ܚܘܝܐ ܡ݂ܢ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܘܡܝܬ. ܘܬܘܒ ܐܬܘ ܠܘܬܗ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡ݂ܢ ܣܘܪܒܐܕ ܩܪܝܬܐ܆ ܟܕ ܡܚܶܝܢ ܒܟܐܒܐ ܕܡܫܪܐ ܘܐܬܒܣܒܣܘ ܠܗܘܢ. ܘܨܠܝ ܥܠܝܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܘܐܫܝܓ ܐܢܘܢ ܒܡܝ̈ܐ ܘܐܬܚܠܡܘ. ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܣܥܰܪ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܪܬ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܨܶܝܢܢ ܚܝܠܐ ܠܡܶܟܬܰܒ ܐܢܝܢ. ܐܦ ܗܢܐ ܡܕܡ ܩܠܝܠ ܕܟܬܒܢܢ ܕܢܗܘܐ ܠܥܘܗܕܢܐ ܘܠܫܘܒܗܪܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܘܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܠܒܶܢܝܢܐ ܕܥܕܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܦܫ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܘܬܠܡܝܕܗ ܒܕܝܪܐ ܫܢܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܟܕ ܦܠܚܝ݂ܢ ܦܘܠܚܢܐ ܪܘܚܢܝܐ܆ ܡܛܳܐ ܠܗ ܙܒܢܐ ܕܢܶܦܛܪ ܡ݂ܢ ܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܥܒܘܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܝ݂ܕܥ ܒܢܦܫܗ ܕܡܛܳܐ ܩܶܨܐ ܕܫܘܢܝܗ܆ (ܟܕ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܟܪܗ ܗܘܐ) ܫܕܪ ܬܠܡܝܕܗ ܠܪܓܘܠܘ ܩܪܝܬܐ܆ ܘܟܰܢܫ ܠܟܠܗܘܢ ܣܒ̈ܐ ܡܝܰܩܪ̈ܐ ܘܐܬܘ ܠܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܘܐܫܟܚܘܗܝ ܟܕ ܦܫܝ݂ܛܐ ܠܗ ܢܦܫܗ ܥܠ ܣܪܝܓܬܐ ܘܦܝܪܡܐ ܕܒܣ̈ܡܐ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܬܘ ܠܘܬܗ܆ ܦܩܰܕ ܠܗܘܢ ܕܢܬܒܘܢ. ܘܦܬܰܚ ܦܘܡܗ ܘܒܰܪܟ ܐܢܘܢ ܘܠܟܠܗ̇ ܩܪܝܬܐ܆ ܘܒܰܪܟ ܐܦ ܠܐܬܪܐ ܟܠܗ. ܘܦܰܩܕ ܐܢܘܢ ܥܠ ܕܝܪܐ ܘܥܠ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܘܦܫܰܛ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܠܫܡܝܐ ܘܐܫܠܡ ܪܘܚܗ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܩܛܪܬ݀ ܐܝ݂ܠܠܬܐ ܪܒܬܐ ܘܒܟܳܬܐ ܒܟܠܗ̇ ܩܪܝܬܐ ܘܫܡܰܥ ܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܥܪ̈ܒܝܐ ܘܐܬܟܢܫܘ ܩܫܝ̈ܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܡܫܡܫ̈ܢܐ. ܘܙܰܝܰܚܘ ܠܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܒܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܟܰܪܟܘ݂ܗܝ ܒܡܳܐܢ̈ܐ ܝܰܩܝ݂ܪ̈ܐ ܘܣܳܡܘܗܝ ܒܗܝܟܠܐ ܕܕܝܪܗ. ܗܘܳܐ ܕܝܢ ܟܘܠܳܠܗ ܕܢܨܝܚܐ ܒܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ. ܦܫ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܗ ܒܬܪܗ ܚܡܫܥܣܪ ܝܘܡܝ݂̈ܢ܆ ܟܕ ܠܐ ܫܳܠܝ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܡ݂ܢ ܕܡܥ̈ܐ ܘܒܶܟܝܐ ܩܕܡ ܫܟܝ݂ܢܬܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܬܟܪܗ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ. ܘܗܘܳܐ ܟܘܠܠܗ ܒܬܪܥܣܪ ܒܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܳܝ. ܘܐܦ ܠܗ ܠܬܠܡܝܕܐ ܒܓܘ ܗܝܟܠܐ ܣܡܘܗܝ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܫܘܢܝܗܘܢ ܕܐܬܠܝ̈ܛܐ ܢܨܝ̈ܚܐ ܕܡ݂ܢ ܚܝ̈ܐ ܥܒܘܪ̈ܐ܆ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡ݂ܢ ܪ̈ܘܚܐ ܒܝܫ̈ܬܐ ܡܶܬܢܰܣܶܝܢ ܗܘܘ܆ ܠܘܬ ܓܪ̈ܡܝܗܘܢ ܕܛܘܒܢ̈ܐ ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܘ ܡܬܚܠܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܰܣܥܰܪ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܪܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܕܒܚܝܘ̈ܗܝ ܕܒܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܘܢ ܥܠ ܟܠܢ ܐܡܝܢ. ܘܠܐܠܗܐ ܘܫܒܚܐ ܕܚܝܠܗ ܟܣܝܐ ܫܪܶܐ ܒܓܪ̈ܡܝܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܪܬ