ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܢܙܝܪܐ ܕܡܬܟܢܐ ܛܝܝܐ ܕܕܝܪܗ ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܢܙܝܪܐ ܕܡܬܟܢܐ ܛܝܝܐ ܕܕܝܪܗ ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ

 

ܛܘܒܢܐ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܚܒܝ̈ܒܝ ܕܥܠܘܗܝ ܡܠܬܢ ܪܶܗܛܐ ܕܬܶܫܬܰܥܶܐ܆ ܒܓܢܣܗ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܕܟܫܟܪ. ܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܝ݂ܕܝ݂ܥܬܐ ܘܡܫܰܡܰܗܬܐ ܕܫܡܗ̇ ܚܺܐܪܬܐ ܘܡ݂ܢ ܓܢܣܐ ܡܫܡܗܐ ܕܒܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܣܗܝܕ. ܕܡܬܝܕܥ ܕܒܢܝ̈ ܒܘܩܺܝܠܐ. ܫܡܐ ܕܝܢ ܕܐܒܘܗܝ ܐܒܪܗܡ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܙܕܝܩ ܗܘܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܫܰܘܬܦܬܗ ܘܥܘܬܪܐ ܣܓܝܐܐ ܩܢܶܝܢ ܗܘܘ. ܘܡܛܠ ܕܒܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡ݂ܢ ܗܢܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܆ ܣܓܝ ܡܰܚܒܝ݂ܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܟܕ ܐܬܡܰܛܝ ܠܡܫܘܚܬܐ ܕܫܒܥ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܐܰܥܠܘܗܝ ܠܐܣܟܘܠܝ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܢܐܠܦ. ܘܠܡܘܠܳܝܐ ܕܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܫܢܝ݂̈ܢ ܚܰܟܡܗ ܡܪܢ ܒܟܠܗ ܝܘܠܦܢܐ ܫܪܝܪܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܘܬܳܢܶܐ ܗܘܐ ܟܬܒ̈ܐ ܡ݂ܢ ܦܘܡܗ ܕܝܰܗܒ ܗܘܐ ܒܪ̈ܚܡܐ ܠܘܬ ܟܠ ܚܰܙܳܝܰܘ̈ܗܝ. ܘܛܘܒܐ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܠܐܒܘܗܝ ܝܳܗܶܒ ܗܘܐ܆ ܕܒܪܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܘܠܕ. ܕܒܫܘܠܡ ܬܡܢܐ ܫܢܝ݂̈ܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܐܣܟܘ݂ܠܝ݂܆ ܫܰܚܠܦܗ ܠܰܙܢܐ ܕܕܘܒܪܗ. ܘܫܪܝ ܠܗ ܡܟܝܠ ܒܥܡ̈ܠܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܢܦܫܗ ܢܰܥܡܶܠ ܒܨܘܡܐ ܐܡܝܢܐ ܕܨܠܘ̈ܬܐ ܘܢܙܝܪܘܬܐ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܗ̇ܘ ܛܒܐ ܘܒܣܝܡܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܚܳܙܶܐ ܗܘܐ ܥܕܠܐ ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܕܡܪܝܐ ܒܶܐܪܰܡܝܐ ܠܢܒܝܗ ܐܶܡܰܪ: ܕܥܰܕܠܐ ܐܶܨܘܪܳܟ ܒܟܪܣܐ܆ ܝܕܥܬܟ. ܘܥܕܠܐ ܬܶܦܘܩ ܡ݂ܢ ܡܪܒܥܐ ܩܕܫܬܟ܆ ܘܢܒܝܐ ܠܥܡ̈ܡܐ ܝܰܗܒܬܟ. ܘܡܪܢ ܐܶܡܰܪ ܒܣܒܪܬܗ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ: ܠܐ ܗܐ ܐܢܐ ܗܘ ܓܒܺܝܬܟܘܢ ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܬܪ̈ܡܝܬܗ ܕܥܠܡܐ. ܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܕܠܘܬ ܦܘܠܘܣ ܟܪܘܙܐ ܟܕ ܒܐܘܪܚܐ ܪܳܕܶܐ ܗܘܐ ܕܢܶܐܣܘܪ ܠܫܠܝ̈ܚܐ܆ ܡܚܳܝܗܝ ܡܪܢ ܒܙܰܠܝܩܐ ܕܢܘܗܪܐ ܥܠ ܒܳܒ̈ܬܗ ܐܣܬܡܝ݂̈ܝ݂ܢ. ܘܒܢܶܓ̈ܕܐ ܕܡܚܘ̈ܬܐ ܠܟܪܘܙܘܬܐ ܕܣܒܪܬܗ ܩܰܪܒܗ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܗܢܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܥܳܡܰܪ ܗܘܐ ܒܥܕܬܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܒܚܺܐܪܬܐ ܒܟܠܗ̇ ܫܒܝ݂ܚܘܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ. ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܫܰܗܪܗ ܕܟܠܗ ܠܠܝܐ܆ ܐܣܬܡܟ ܕܢܬܬܢܝܚ ܩܠܝܠ ܡ݂ܢ ܠܶܐܘܬܗ. ܘܥܕ ܡܬܬܥܝܪ ܘܩܐܡ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܥܕܬܐ ܐܝܟ ܥܝܳܕܗ. ܐܫܬܰܡܫ ܠܘܬܗ ܓܠܝܢܐ ܕܩܪܳܝܬܗ ܡܬܝܕܥܢܐܝܬ ܒܝܕ ܒܛܝ݂ܠܘܬܐ ܕܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܕܝܢ ܠܩܕܝܫܐ ܫܡܝ̈ܐ ܟܕ ܦܬܝ݂̈ܚܝ݂ܢ ܘܛܰܟܣܝܣ ܕܪ̈ܘܚܢܐ ܓܘܕܝ݂̈ܢ ܓܘܕܝ݂̈ܢ ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܘܠܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܝܳܬܶܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܪܡܐ ܘܡܫܰܩܠܐ. ܘܚܶܙܘܐ ܕܚܝ݂ܠܐ ܠܒܝܫ ܗܘܐ ܥܠ ܦܪܨܘܦܗ. ܐܝܟ ܢܘܪܐ ܝܳܩܕܬܐ ܘܡܰܙܗܰܪ ܗܘܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܒܢܘܗܪܐ ܓܐܝܐ ܕܰܥܛܝ݂ܦ ܗܘܐ. ܪ̈ܘܚܢܐ ܕܝܢ ܘܚܝܠܘ̈ܬܐ ܕܢܘܪܐ ܡܝܰܒܒܝܢ ܗܘܘ ܒܩܳܠܝ̈ܗܘܢ ܘܬܗܺܝܪ̈ܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ. ܕܡܰܠܝܐ ܫܡܝܐ ܡ݂ܢ ܫܘܒܚܗ. ܘܶܐܬܡܠܝ݂ ܩܕܝܫܐ ܕܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܟܠܗ ܒܟܠܗ ܐܝܟ ܪܨܺܝܢܐ ܒܕܚܠܬܐ ܘܒܪܬܝ݂ܬܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܚܙܳܬܐ ܗܕܐ ܬܡܝ݂ܗܬܐ ܘܡܰܠܝܬ݀ ܕܘܡܪܐ. ܗܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܶܬܳܐ ܘܩܡ ܩܕܡܘܗܝ ܘܒܐܝܕܗ ܛܥܝ݂ܢ ܣܰܩܪܐ ܚܕ ܪܒܐ ܘܫܒܝܚܐ. ܠܰܒܒܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܠܐ ܬܕܚܠ. ܘܥܡ ܒܪܬ ܩܠܗ ܕܪܘܚܢܐ܆ ܐܶܬܚܰܝܰܠ ܘܶܐܬܡܠܝ݂ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܦܰܬܚܗ ܠܟܶܪܟܐ ܗ̇ܘ ܕܐܚܝܕ ܗܘܐ ܒܐܝܕܗ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܰܚܙܳܐ ܕܪܫܝ݂ܡܝ݂ܢ ܒܗ ܫܡܳܗ̈ܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܒܦܶܠܓܐ ܥܠܝܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܕܒܟܠܕܳܪ̈ܝܢ܆ ܘܕܳܡܝܢ ܗܘܘ ܝܘܩܢܝ̈ܗܘܢ ܠܪ̈ܘܚܢܐ. ܒܦܶܠܓܐ ܕܝܢ ܬܚܬܝܐ ܫܡܗ̈ܐ ܕܚܛܝ̈ܐ ܪܫܺܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܗ. ܘܥܢܳܐ ܪܘܚܢܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܒܐܝܢܐ ܓܒܐ ܒܳܥܶܐ ܐܢ̱ܬ ܕܐܝܟ ܕܶܐܟܬܒܝ݂ܘܗܝ ܠܫܡܟ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܪܘܚܢܐ: ܒܗܢܐ ܓܒܐ ܡܪܝ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܕܰܪܫܝ݂ܡܝܢ ܒܗ. ܘܟܕ ܡܰܦܨܚ ܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܢ ܨܒܐ ܐܢ̱ܬ ܐܘ ܚܒܝܒܝ ܕܶܐܪܫܡܝ݂ܘܗܝ ܠܫܡܟ܆ ܗܘܺܝ ܠܟ ܝܚܝܕܝܐ. ܘܥܡ ܒܪܬ ܩܠܗ ܕܪܘܚܢܐ ܐܬܡܠܝ݂ ܚܕܘܬܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܠܫܢܐ ܕܒܣܪܐ ܕܢܡܰܠܠܝܗ̇ ܐܘ ܕܢܶܫܬܰܥܝܗ̇. ܘܗܝܕܝܢ ܐܶܡܰܪ ܩܕܝܫܐ ܠܪܘܚܢܐ: ܡܪܝ ܘܐܝܟܐ ܐܗܘܐ ܝܚܝܕܝܐ؟ ܗܝܕܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܪܘܚܢܐ: ܐܢܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܶܐܫܬܰܕܪܶܬ ܐܘܕܥܬܟ. ܡܶܟܐ ܕܝܢ ܠܬܪܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܡܶܫܬܠܰܚ ܨܐܕܝܟ ܡ݂ܢ ܪܡܙܐ ܐܠܗܝܐ ܪܝܫ ܣܝܥܬܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܘܡܢܗ ܡܶܬܗܰܕܶܐ ܐܢ̱ܬ ܘܡܶܫܬܰܒܠ ܐܢ̱ܬ ܒܟܠܗ̇ ܙܕܝܩܘܬܐ ܬܪܝܨܘܬܐ. ܘܗ݂ܘ ܐܳܡܰܪ ܠܟ ܠܐܝܟܐ ܬܐܙܠ ܘܬܦܠܘܚ ܝܚܝܕܝܘܬܐ. ܘܥܡ ܫܘܠܡ ܡܶܠܘ̈ܗܝ ܕܪܘܚܢܐ ܢܳܕ ܩܕܝܫܐ ܡ݂ܢ ܫܢܬܗ ܟܕ ܡܬܕܡܪ ܒܐܝܠܝܢ ܕܨܐܕܘܗܝ ܐܣܬܥܪ̈ܝ ܗܘܝ̈. ܘܩܡ ܡܚܕܐ ܘܶܐܙܰܠ ܨܝܕ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܡܪܝ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܫܡܗ ܕܓܒܪܐ ܪܒܐ ܘܩܕܝܫܐ ܘܚܳܙܐ ܚܙܘܢ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ. ܘܬܰܢܝ݂ ܠܗ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܡܫ̈ܝ ܠܘܬܗ ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ. ܬܗܰܪ ܕܝܢ ܘܐܬܕܡܪ ܫܠܝܚܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܰܫܡܰܥ ܡ݂ܢ ܛܠܝܐ. ܘܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܛܠܝܐ ܝܘܚܢܢ: ܫܦܝܪ ܡܪܝ ܫܦܝܪ ܡ݂ܢ ܡܪܝܐ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ. ܘܐܝܟ ܕܠܥܘܕܪܢܐ ܕܓܘܐ ܐܬܟܰܣܺܝ݂̈ܝ݂ܢ ܗܠܝܢ ܡ݂ܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܠܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܒܘܕܳܩܝ̈ܗܝܢ ܥܕ ܗܫܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܡܪܝ ܩܘܪܝܠܠܘܣ: ܒܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܐܓܪ ܥܠܝ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܘܛܳܟ ܡ݂ܢ ܡܪܝܐ ܢܐܠܦ ܫܪܳܪܗܝܢ ܕܗܠܝܢ. ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܛܠܝܐ ܐܬܒܪܟ ܘܶܐܙܰܠ ܠܕܘܟܬܗ ܠܥܕܬܐ. ܘܡܪܝ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܫܕܳܐ ܢܦܫܗ ܩܕܡ ܨܠܝܒܐ ܩܕܝܫܐ ܘܒܕܡ̈ܥܐ ܚܢܝ̈ܓܬܐ ܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܠܡܪܢ ܕܢܶܓܠܶܐ ܠܗ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܨܝܕ ܛܠܝܐ ܝܘܚܢܢ. ܘܟܕ ܐܓܪ ܟܕ ܟܦܝ݂ܦ ܩܕܡ ܨܠܝܒܐ ܥܕܡܐ ܠܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ܆ ܡܢܫܶܠܝ ܐܬܚܛܶܦ ܒܫܢܬܐ ܗܰܢܝ݂ܐܬܐ ܟܕ ܐܬܚܘܝ ܠܗ ܨܠܝܒܐ ܚܕ ܪܒܐ ܕܗܕܝܪ ܒܚܙܬܗ ܘܩܒܝܥ ܒܦܢܝܬܐ ܡܕܢܚܳܝܬܐ. ܘܢܦܩܝܢ ܡܢܗ ܒܕܡܘܬ ܒܪ̈ܩܐ ܥܙܝ̈ܙܐ ܠܐܪܒܥ ܦܢ̈ܝܬܗ ܕܥܠܡܐ. ܘܫܟܝܢܝܢ ܥܠ ܐܪܒܥ ܩܪ̈ܢܬܗ. ܐܪܒܥܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝܢ ܗܕܝܪ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ. ܩܪܢܗ ܕܝܢ ܥܠܝܬܐ ܝܳܬܶܒ ܥܠܝܗ̇ ܣܒܐ ܚܕ ܪܒܐ ܘܕܳܡܶܐ ܗܘܐ ܒܚܙܬܗ ܠܚܕ ܡ݂ܢ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܕܫܡܝܢ̈ܐ. ܘܒܐܝܕܗ ܩܫܬܐ ܟܕ ܡܬܝ݂ܚܐ ܘܓܐܪ̈ܐ ܕܬܠܬ ܫܢܳܢܝ݂̈ܢ ܣܡ ܥܠ ܝܰܬܪܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܘܓܕܰܫ ܗܘܐ ܡܕܡ ܡ݂ܢ ܡܢܳܬܗ ܕܚܫܘܟܐ ܒܚܕܐ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܦܢ̈ܝܢ܆ ܡܫܰܡܪ ܗܘܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܓܐܪ̈ܐ ܕܒܐܝܕܗ ܘܡܛܰܠܩ ܗܘܐ ܠܚܫܘܟܐ ܗ̇ܘ ܘܬܘܒ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ. ܒܪ ܝܡܝܢܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܥܠܘܗܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܬܢ܆ ܟܕ ܝܳܬܶܒ ܥܠ ܩܪܢܐ ܓܪܒܝ݂ܝ݂ܬܐ܆ ܘܰܠܒܝ݂ܟ ܒܐܝܕܗ ܣܝܦܐ ܕܢܘܪܐ܆ ܘܕܳܡܐ ܠܒܪܩܐ ܥܙܝܙܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܪܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܢ ܒܗ̇ ܒܕܡܘ݂ܬܐ. ܘܟܕ ܐܢܐ ܬܰܗܝܪ ܐ̱ܢܐ ܒܗܠܝܢ ܕܗܐ ܚܙܐ ܐ̱ܢܐ܆ ܚܰܟܡܰܢܝ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܛܝܒܘܬܗ ܘܗܟܢܐ ܚܰܘܝܰܢܝ: ܕܥܠܡܐ ܠܡ ܐܪܒܥ ܦܢ̈ܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܨܠܝܒܐ ܒܐܪܒܥ ܩܪ̈ܢܬܐ ܡܬܝܕܥ ܘܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܒܡܩܰܕܡܘܬ ܝܕܥܬܗ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܝܬܐ ܐܩܝܡ ܒܗ̇ ܒܥܕܬܗ ܐܪܒܥܐ ܥܡܘ̈ܕܐ ܕܡܛܰܠܠܝܢ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܥܠ ܩܪܢܐ ܥܠܝܬܐ ܝܳܬܶܒ܆ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܐܝܬܘܗܝ. ܩܫܬܐ ܕܝܢ ܘܓܐܪ̈ܐ ܕܒܐܝܕܗ  ܝܘܠܦܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܫܪܝܪܐ ܗܘ ܕܒܢܦܫܗ ܐܚܝ݂ܕ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ. ܕܥܕܗ ܠܡܕܢܚܐ ܒܝܕ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ ܫܒܥܝܢ ܕܫܕܪ ܠܗ̇ ܘܐܢܗܪܘܗ̇ ܒܝܘܠܦܢܗܘܢ ܩܕܝܫܐ. ܘܗܢܐ ܫܒܝܚܐ ܒܪ ܝܡܝܢܗ ܘܣܝܦܐ ܕܢܘܪܐ ܒܐܝܕܗ ܠܒܝ݂ܟ. ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܬܠܝܬܝܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܓܒܪܐ ܪܒܐ ܘܬܡܝܗܐ. ܪܒܝܥܝܐ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܐܢܐ ܕܟܝܐ ܕܙܥܘܪ ܦܘܡܝ ܕܢܬܰܢܶܐ ܥܠ ܬܫܒܚ̈ܬܗ ܡܪܝ ܒܳܒܰܝ ܒܪ ܢܨܝܒܝܢܝܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ ܝܶܠܦܶܬ ܐܢܝܢ. ܡܛܠ ܕܓܳܠܘ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܥܠܝ ܘܚܰܢܗ̇ ܠܕܘܝܘܬܝ. ܡܢܫܠܝ ܫܰܢܝ݂ ܚܙܘܐ ܗ̇ܘ ܡ݂ܢ ܨܝܕܝ. ܘܶܐܬܺܝܬ ܠܘܬ ܢܦܫܝ ܘܐܬܡܠܝܬ݀ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܘܰܐܘܕܺܝܬ ܠܡܪܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܨܦܪܐ ܗܘܐ܆ ܫܕܪ ܡܪܝ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܒܬܪ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܩܪܝܗܝ ܠܩܕܡܘܗܝ ܘܥܰܦܩܗ ܩܕܝܫܐܝܬ ܘܢܰܫܩܗ ܚܘܒܢܐܝܬ. ܘܗܟܢܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܐ ܠܗ: ܛܘܒܝܟ ܝܘܚܢܢ ܘܛܒܬܐ ܠܢܦܫܟ܆ ܐܢ ܠܫܘܠܡܐ ܢܐܬܝ̈ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܚܘܝ̈ ܠܝ ܡܛܠܬܟ ܒܗܢܐ ܠܠܝܐ. ܘܗܐ ܚܐܪ ܐ̱ܢܐ ܘܡܣܟܐ ܐ̱ܢܐ ܕܠܐܡܬܝ ܡܰܦܩܳܢܗܝܢ ܠܰܥܒܳܕܐ ܢܐܬܐ. ܒܪܡ ܥܕ ܗܫܐ܆ ܗܘܝ݂ ܫܰܬܝ݂ܩ ܘܰܫܠܶܐ. ܠܠܠܝܐ ܓܝܪ ܗܢܐ ܕܳܐܬܶܐ܆ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܠܐܟܐ ܕܠܘܬܟ܆ ܡܬܡܠܠ ܥܡܟ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܩܰܕܶܡ ܪܫܰܡ ܨܒܝܢܗ ܕܢܗܘܐ ܒܥܒܳܕܐ. ܩܰܕܶܡ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܐܬܒܪܟ ܡ݂ܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܡܪܝ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܘܢܦܰܩ ܘܶܐܙܰܠ ܝܺܬܶܒ ܒܒܝܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܥܕܬܐ. ܘܒܠܠܝܐ ܕܬܪܝܢ ܚܙܳܐ܆ ܘܗܐ ܬܪܝܢ ܣܒܝ݂̈ܢ ܓܒܪ̈ܐ ܗܕܝܪ̈ܐ ܘܡܝܩܪ̈ܐ܆ ܘܚܙܬܗ ܕܗ̇ܘ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܠܒܐ ܗܘܬ݀ ܠܚܙܬܐ ܕܬܪܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܢ. ܐܝܟ ܕܡܝܰܬܪ ܢܘܗܪܗ ܕܫܡܫܐ ܡ݂ܢ ܕܟܘܟ̈ܒܐ. ܟܕ ܡܨܰܒܰܬ ܒܠܒܘ̈ܫܐ ܡܦܪ̈ܓܐ ܘܗܕܝܪ̈ܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܘܒܦܪܝܣܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܡܥܛܦ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܒܒܘܠܗܳܝܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝ݂ܬܝ܆ ܩܪܶܒ ܣܒܐ ܗ̇ܘ ܫܒܝܚܐ ܘܠܰܒܒܰܢܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܝ: ܠܐ ܬܕܚܠ܆ ܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܚܝܠܘ̈ܬܗ ܕܡܪܝܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܐܶܬܺܝܬ ܠܘܬܟ ܕܶܐܫܰܒܠܟ ܠܚܝ̈ܐ. ܩܘܡ ܒܪܝ܆ ܘܰܐܩܶܠ ܪܗܛܟ ܠܣܝܢܝ ܛܘܪܐ ܕܓܠܝܢ̈ܐ ܘܐܬܪܐ ܕܚܙܘ̈ܢܐ܆ ܛܘܪܗ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܝܐ܆ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ. ܘܐܠܗܐ ܕܗܘܳܐ ܥܡ ܐܒܗܝ̈ܟ܆ ܗ݂ܘ ܢܗܘܐ ܥܡܟ ܘܥܡ ܒܢܝ̈ܟ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ. ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܶܥܡܠ ܘܬܶܣܒ ܙܟܘܬܐ ܕܠܥܠ܆ ܒܝܕ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܣܡ ܐܝܕܗ ܥܠ ܪܝܫܗ ܘܶܐܡܰܪ: ܢܬܒܪܟ ܘܢܬܩܕܫ ܡܫܟܢܟ ܝܘܚܢܢ܆ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗܫܐ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ. ܘܥܡ ܒܪܬ ܩܠܗ ܕܪܘܚܢܐ܆ ܐܬܬܥܝܪ ܩܕܝܫܐ ܡ݂ܢ ܫܢܬܗ ܘܗܘܳܐ ܒܚܕܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܰܠܠܐ. ܘܥܡ ܕܰܢܗܰܪ ܨܦܪܐ܆ ܩܡ ܐܶܙܰܠ ܠܘܬ ܡܪܝ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܬܰܢܝ ܠܗ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܟܠ ܕܐܬܚܘܝ ܠܗ ܒܓܠܝܢܐ ܪܘܚܢܝܐ. ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܩܰܕܡ ܓܠܳܐ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܚܘܝ̈ ܠܗ ܡ݂ܢ ܡܪܝܐ ܒܠܠܝܐ. ܐܳܡܪ ܠܗ ܡܪܝ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܠܛܠܝܐ: ܒܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܡܳܠܶܟ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܝܘܡܢܐ ܕܠܐ ܬܫܬܘܚܪ ܡ݂ܢ ܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝܬ ܠܗ̇. ܫܡܰܥܳܝܗܝ ܠܡܪܢ ܕܶܐܡܰܪ ܒܣܒܪܬܗ ܡܰܚܝܢܝ݂ܬܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ: ܕܟܠ ܕܠܐ ܫܳܒܩ ܐܒܐ ܘܐܡܐ ܘܐܚ̈ܐ܆ ܠܐ ܫܳܘܐ ܠܝ. ܘܟܠ ܕܠܐ ܫܳܩܠ ܨܠܝܒܗ ܘܳܐܬܶܐ ܒܬܪܝ܆ ܠܐ ܫܘܐ ܠܝ. ܐܙܕܗܪ ܠܟ ܒܪܝ܆ ܘܠܐ ܬܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܨܒܝܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܰܓܒܟ܆ ܐܠܐ ܚܘܐ ܢܦܫܟ ܒܕܘܡܝܗ ܕܣܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܣܡ ܝܡܝܢܗ ܩܕܝܫܬܐ ܥܠ ܪܝܫܟ ܘܒܪܟܟ ܘܐܦ ܒܪܝ݂ܟ ܐܢ̱ܬ. ܛܠܝܐ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܒܣܝܡܐܝܬ ܫܳܡܰܥ ܗܘܐ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ. ܥܢܐ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܐܦܣܩܘܦܐ: ܡܪܝ ܐܢ̱ܬ ܝܕܥ ܐܢ̱ܬ ܕܐܢ ܡܰܪܓܫ ܒܝ ܐܒܝ ܘܒܢܝ̈ ܒܝܬܝ ܠܐ ܫܒܩܝܢ ܠܝ ܕܐܦܘܩ ܡ݂ܢ ܒܝܬܝ. ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܕܠܐ ܫܦܝܪ ܕܬܐܙܠ ܟܕ ܠܐ ܪܓܺܝܫ ܒܟ ܐܒܘܟ. ܚܟܝܡ ܒܐܠܗܗ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗ: ܟܠ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝ̈ܢܝܟ ܐܒܘܢ ܥܒܕ ܐ̱ܢܐ܆ ܒܪܡ ܣܒ ܠܝ ܡܶܠܟܐ ܡ݂ܢ ܐܒܗܝ̈ ܘܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܝ ܕܺܐܙܠ ܘܠܐ ܐܬܥܰܘܟ ܡܢܗܘܢ ܠܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܠܟ ܘܠܝ ܐܬܚܙܝ ܒܓܠܝܢܐ ܕܪܘܚܐ. ܡܪܝ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܫܕܪ ܩܪܝܗܝ ܠܐܒܘܗܝ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܫܪܝ ܕܢܡܠܠ ܥܡܗ ܡ݂ܢ ܟܬܒܝ̈ ܩܘܕܫܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܐܚܝ ܐܒܪܗܡ܆ ܒܪܟ ܡ݂ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܐܬܩܪܝ ܕܢܗܘܐ ܝܚܝܕܝܐ. ܘܡܐܢܐ ܗܘ ܓܒܝܐ ܠܡܫܝܚܐ. ܐܒܘܗܝ ܕܝܢ ܕܝܘܚܢܢ ܟܕ ܫܡܰܥ ܢܦܰܠ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܰܗܘܳܐ ܐܝܟ ܡܝܬܐ. ܡܪܝ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܟܕ ܚܙܝܗܝ ܠܣܒܐ ܕܰܐܘܚܶܠ ܡ݂ܢ ܟܪܝܘܬܐ ܕܥܠ ܒܪܗ܆ ܨܠܝ ܥܠܘܗܝ. ܘܰܦܬܰܚ ܡܪܢ ܠܒܗ ܕܣܒܐ ܘܐܬܡܠܝ݂ ܚܕܘܬܐ ܘܢܦܰܠ ܥܠ ܨܰܘܪܐ ܕܒܪܗ ܝܘܚܢܢ ܘܡܢܰܫܩ ܗܘܐ ܠܗ ܘܳܐܡܰܪ: ܬܘܕܝ ܠܐܠܗܐ ܕܚܢܗ̇ ܠܡܣܟܢܘܬܝ ܘܣܰܡܟܗ̇ ܠܣܝܒܘܬܝ ܘܐܩܝܡܗ̇ ܠܡܦܘܠܬܝ ܒܓܒܝܘܬܗ ܕܒܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܡܟܝܠ ܒܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܙܠ ܒܫܠܡܐ ܘܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܥܡܟ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܚܝܝ̈ܟ ܐܡܝܢ. ܐܦܣܩܘܦܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܛܒܐ ܘܒܣܝܡܐ ܘܰܡܠܶܐ ܗܘܐ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܐܢܝܚ ܐܢܘܢ ܠܐܒܗܘ̈ܗܝ ܒܡܠܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ. ܘܥܡ ܕܢܚܗ ܕܨܦܪܐ ܩܡܘ ܡܚܕܐ ܫܘܝܐܝܬ ܥܕܡܐ ܠܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܐܩܝܡ ܨܠܘܬܐ ܗ݂ܘ ܡܪܝ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܘܫܡܫ ܡܰܪܡܝ݂ܬܐ ܘܥܘܢܝ݂ܬܐ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܥܕܬܢܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܡ݂ܢ ܪܡܙܐ ܐܠܗܝܐ ܐܣܬܩܒܠ ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܫܝܳܪܬܐ ܕܠܦܢܝܬܐ ܗܕܐ ܪܳܕܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܠܘܳܐ ܐܢܘܢ ܕܥܡܗܘܢ ܢܶܪܕܶܐ. ܡܪܝ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܝܢ ܨܠܝ ܥܠܘܗܝ ܘܒܪܟܗ. ܘܗܟܢܐ ܐܶܡܰܪ: ܢܥܒܕ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܠܒܥܠܕ̈ܒܒܝܟ ܟܘܒܫܐ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܝܟ ܘܢܗܘܐ ܡܪܝܐ ܒܥܕܪܟ ܘܬܶܬܡܠܐ ܪܘܚܗ ܘܬܡܰܠܠ ܟܠܗܝܢ ܣܬܝܪ̈ܬܗ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܬܢܨܚ ܝܘܣܦ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܆ ܗܟܢܐ ܬܬܢܨܚ ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܗ̇ ܫܰܪܺܝܬ. ܐܒܘܗܝ ܕܝܢ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܚܕܘܬܐ ܕܠܒܗ ܐܶܡܰܪ ܠܗ: ܒܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܙܠ ܒܫܠܡܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܩܪܟ ܠܦܠܚܘܬܗ ܫܡܝܢܝܬܐ܆ ܗ݂ܘ ܒܛܝܒܘܬܗ ܘܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܢܫܰܦܐ ܐܘܪܚܐ ܩܕܡܝܟ. ܗ̇ܘ ܕܗܘܝܘ ܡܢܛܪܢܐ ܕܕܚܠܘ̈ܗܝ܆ ܗ݂ܘ ܢܬܪܘܨ ܠܟ ܫܒܝ̈ܠܐ ܢܩܝ݂̈ܠܐ ܕܡ݂ܢ ܬܘܩ̈ܠܬܐ ܘܕܠܐ ܕܶܚܠܐ ܘܙܘܥܬܐ ܬܦܠܘܚ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܚܝܝ̈ܟ. ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܕܝܢ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܕܕܗ ܘܒܢܝ̈ ܓܢܣܗ ܟܠܗܘܢ܆ ܟܕ ܚܙܘ ܕܰܩܪܶܒ ܠܗ ܝܘܚܢܢ ܕܢܫܰܢܐ ܡ݂ܢ ܨܝܕܝܗܘܢ܆ ܢܦܠܘ ܥܠ ܨܘܪܗ ܘܒܳܟܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ: ܕܘܳܝ  ܠܢ ܕܐܘܣܦ ܡܪܝܐ ܟܐܒܐ ܥܠ ܟܐܒܐ. ܕܡܬܓܠܙܝܢܢ ܡ݂ܢ ܚܙܬܟ ܪܚܝܡܬܐ ܘܡ݂ܢ ܥܶܢܝܢܐ ܒܣܝܡܐ ܕܥܡܟ܆ ܐܘ ܚܒܝܒܢ ܪܚܝܡܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܳܐ ܟܪܝܘܬܗܘܢ ܚܟܝܡ ܒܐܠܗܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܡܪܘܚ ܗܘܐ ܠܒܗܘܢ ܒܡ̈ܠܐ ܒܣܝ̈ܡܬܐ. ܘܡܫܰܠܐ ܗܘܐ ܠܛܘܪܦܐ ܕܢܦܫܗܘܢ ܟܕ ܐܳܡܪ: ܕܠܐ ܠܡ ܐܙܠ ܐ̱ܢܐ ܒܗܕܐ ܐܘܪܚܐ ܥܕܡܐ ܕܒܨܒܝܢܟܘܢ ܢܶܦܩܕܘܢܳܢܝ. ܡܪܝ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܟܕ ܚܙܳܐ  ܐܢܘܢ ܠܒ̈ܢܝ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܡܥܰܘܟܝܢ ܠܗ ܡ݂ܢ ܐܘܪܚܗ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܬܰܚܡ ܐܢܘܢ ܒܡܠܬ݀ ܡܪܝܐ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ ܘܠܐ ܢܪܕܘܢ ܒܬܪܗ ܐܦܠܐ ܦܣܳܥܬܐ ܚܕܐ ܕܪܓܠܐ. ܘܠܡܚܣܢ ܫܒܩܘܗܝ ܗܘܘ ܕܢܐܙܠ ܟܕ ܒܟܝܢ ܘܡܰܝܠܠܝܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܪܕܳܐ ܒܐܘܪܚܗ ܕܠܘܥܕܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܘܠܠܡܐܢܐ ܕܟܠ ܛܘ̈ܒܝ݂ܢ ܠܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܕܟܠ ܩܕܝܫܐ. ܘܗ݂ܢܘܢ ܬܪܨܘ ܘܥܠܘ ܠܡܕܝܢ̱ܬܗܘܢ ܥܡ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܟܕ ܠܘܳܐ ܐܢܘܢ ܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܠܐܢܫ̈ܐ ܕܫܝܳܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡ݂ܢ ܠܥܠ ܐܡܪܢܢ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܪܕܘ܆ ܟܕ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܚܕܘܬܐ ܕܠܒܗ ܐܳܙܶܠ ܗܘܐ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܒܝܬ ܡܫܬܘܬܐ ܐܙܕܡܢ ܗܘܐ. ܘܒܰܝܢܰܘܗܝ ܘܠܢܦܫܗ ܡܙܰܡܪ ܘܳܐܡܰܪ: ܢܚܕܐ ܠܡ ܠܒܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܳܥܝܢ ܠܡܪܝܐ. ܢܦܫܝ ܕܝܢ ܬܪܘܙ ܒܐܠܗܐ ܡܚܝܢܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܛܝܘ ܠܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܝܬ ܥܒܪܐ ܕܡܝ̈ܐ܆ ܘܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܥܡ ܬܓܪ̈ܐ ܒܢܝ̈ ܠܘܝ݂ܬܗ ܐܫܬܟܚ ܩܝܡܝܢ ܬܡܢ ܡܟ̈ܣܐ ܢܛܪ̈ܝ ܐܘܪܚܐ ܘܩܡܘ ܡܚܕܐ ܘܓܒܘ ܐܢܘܢ ܠܬܓܪ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܛܝܘ ܨܝܕ ܛܠܝܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܚܙܐܘܗܝ ܟܕ ܝܳܬܶܒ ܘܰܫܠܶܐ ܘܡܢܰܟܦ. ܘܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܐܢ̱ܬ ܕܝܢ ܛܠܝܐ ܡܘܢ ܝܬܒ ܐܢ̱ܬ ܘܫܰܬܝܩ ܐܢ̱ܬ ܘܠܐ ܝܗܒ ܐܢ̱ܬ ܡܕܡ ܕܚܰܝܒ ܐܢ̱ܬ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܠܐ ܐܰܬܝ݂ܒ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ܆ ܐܠܐ ܟܕ ܡܣܒܪ ܒܐܠܗܐ ܘܡܘܕܐ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܕܝܢ: ܚܙܬܟ ܐܝܟ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܪܝܫܢܐ ܗܝ ܘܕܘܡܝܳܟ ܠܒ̈ܢܝ ܡܠܟ̈ܐ ܡܰܣܒܰܗ. ܘܡܐ ܫܦܝܪܐ ܗܘܬ݀ ܚܙܬܐ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܨܘܨܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܪܝܫܗ ܙܗܝܐ ܬܠܝܐ ܗܘܬ݀ . ܐܬܢܬܦܘ ܕܘܝ̈ܐ ܠܓܘܪܳܓܐ ܣܛܢܝܐ. ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܕܶܐܡܰܪ ܠܥܡܗ ܝܣܪܐܝܠ ܕܠܐ ܐܪܦܟ ܠܡ ܘܠܐ ܐܫܒܩܟ܆ ܠܐ ܐܰܗܡܝ݂ ܒܐܬܠܝܛܗ. ܡܢܫܝܠܝ ܡܚܳܐ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܡܚܘܬܐ ܡܪܝܪܬܐ ܒܢܩܳܫܐ ܕܥܝ̈ܢܐ ܘܕܶܐܕܢ̈ܐ ܘܕܒܘܪ̈ܟܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܚܕ ܟܐܒܐ. ܘܡܚܕܐ ܐܣܬܟܠܘ ܕܡܪܝܐ ܡܚܳܐ ܐܢܘܢ ܡܛܠܬܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܢܦܠܘ ܩܕܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܘܡܬܟܫܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܚܣ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܐܦܩ ܨܠܝܒܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܘܣܡܗ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܣܓܶܕ ܩܕܡܘܗܝ ܘܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ ܕܢܚܠܡ ܐܢܘܢ ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܚܰܢ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܘܐܣܝ ܐܢܘܢ ܘܙܰܘܕܘ݂ܗܝ ܒܙܘ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܫܪܝ ܒܐܘܪܚܐ ܡܕܒܪܢܝܬܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܒܝܐ ܚܒܩܘܩ܆ ܕܡ݂ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܒܒܝܠ ܒܥܶܪ̈ܩܰܝ ܣܥܪܐ ܕܪܝܫܗ ܒܥܘ݂ܙܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܬܚܛܦ. ܗܟܢܐ ܘܠܗܢܐ ܝܣܪܐܝܠ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܒܗܰܘܦܐ ܩܠܝ݂ܠܐ ܐܫܬܟܚ ܩܐܡ ܥܠ ܐܪܥܗ̇ ܕܫܺܝܓܳܪ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܒܥܕܢ ܪܡܫܐ. ܘܟܕ ܫܪܝ ܕܢܥܘܠ ܒܬܪܥܐ܆ ܟܠܰܐܘ݂ܗܝ ܢܛܪ̈ܝ  ܬܪܥܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܕܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܐܢ̱ܬ ܛܠܝܐ ܘܡܐ ܛܶܒܟ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܒܕܟܝܘܬܐ ܕܢܦܫܗ ܐܘܕܝ ܕܡ݂ܢ ܚܐܪܬܐ ܠܡ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܝ݂ܬܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܐܘܗܝ ܕܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܢܘܟܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܣܒܪ ܠܗܘܢ ܕܕܰܡ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡ݂ܢ ܡܫܡܫܢ̈ܐ ܕܡܠܟܐ. ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܐܣܟܡܐ ܕܒܢܝ̈ ܡܠܟ̈ܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܡ݂ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܢܣܝ݂ܟܐ ܗܘܬ݀. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܰܘܒܠܘܗܝ ܠܩܕܡ ܡܠܟܐ ܫܠܝܛܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܩܡ ܩܕܡܘܗܝ ܟܕ ܫܠܶܐ ܘܫܰܬܝ݂ܩ. ܬܗܰܪ ܫܠܝܛܐ ܒܚܙܬܗ ܕܛܠܝܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܕܳܡܶܐ ܗܢܐ ܠܡܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܝܟ ܕܠܠܘܒܒܗ ܕܐܬܠܝܛܐ ܦܩܰܕ ܫܠܝܛܐ ܕܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܢܬܢܛܪ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ ܕܢܥܰܩܶܒ ܥܠܘܗܝ. ܘܟܕ ܛܘܒܢܐ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܐܫܬܠܡ ܘܒܦܪܙܠܐ ܥܠܬ݀ ܢܦܫܗ܆ ܡ݂ܢ ܫܝܠܝ ܒܡܛܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܠܠܝܐ܆ ܟܕ ܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܒܨܠܘܬܐ ܠܐܠܗܐ ܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܕܢܒܰܛܠ ܡܚܫܒܬܗ ܒܝܫܬܐ ܕܫܠܝܛܐ܆ ܘܗܐ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܐܶܬܳܐ ܘܩܡ ܩܕܡܘܗܝ ܘܫܪܝܗܝ ܠܦܪܙܠܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܐܣܝܪ ܗܘܐ. ܘܠܒܟܗ ܒܐܝܕܗ ܘܐܦܩܗ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܙܰܗܪܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ ܕܠܐ ܬܩܘܡ ܘܬܶܫܠܶܐ ܥܕܡܐ ܠܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ. ܬܬܡܢܥ ܨܝܕ ܕܝܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܘܚܰܘܝܗ ܠܗ ܠܛܘܪܐ ܡ݂ܢ ܪܘܚܩܐ. ܡ݂ܢ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ ܐܬܡܠܝ݂ ܛܘܒܢܐ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܠܐ ܒܠܫܢܐ ܕܒܣܪܐ ܡܶܬܬܰܢܝܐ ܘܠܐ ܒܰܕܝܘܬܐ ܘܩܢܝܐ ܡܬܟܬܒܐ. ܡ݂ܢ ܚܕܘܬܐ ܕܐܬܡܠܝܬ݀ ܢܦܫܗ ܕܛܘܒܢܐ. ܘܠܐ ܢܚ ܘܠܐ ܫܠܝ݂ ܥܕܡܐ ܕܡܰܢܥ ܠܒܝܬ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܒܬܪ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ܆ ܘܡ݂ܢ ܕܝܢ ܕܥܠ ܠܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܘܨܠܝ܆ ܚܙܝܗܝ ܪܒ ܒܝܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܕܝܪܐ ܕܫܡܗ ܦܘܠܐ ܘܫܐܠܗ ܘܶܐܡܪ ܠܗ: ܡܢܐ ܗܘ ܛܒܟ ܒܪܝ؟ ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗ: ܕܗܪܟܐ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܗܘܐ. ܬܗܰܪ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܐ ܒܛܠܝܐ ܕܚܙܳܐ ܕܠܒܝܫ ܠܒܘ̈ܫܐ ܕܒܢܝ̈ ܡܠܟ̈ܐ ܘܨܘܨܝ݂ܬܐ ܕܬܠܝܐ ܒܪܝܫܗ ܘܠܦܪܨܘܦܗ ܕܡܠܐܟܐ ܕܳܡܶܐ. ܘܡ݂ܢ ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠ ܛܠܝܐ ܡܫܰܦܰܥ ܗܘܐ܆ ܫܪܝ ܕܢܕܰܡܰܥ. ܐܳܡܰܪ ܠܗ ܦܘܠܐ: ܒܪܝ܆ ܓܠܝ ܠܝ ܥܠܬܗ ܕܒܶܟܝܳܟ ܘܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܐܝܬܝܟ؟ ܛܠܝܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡ݂ܢ ܚܕܘܬܐ ܘܟܪܝܘܬܐ ܕܢܦܠܬ݀ ܥܠܘܗܝ܆ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܡܠܠ ܥܡ ܦܘܠܐ. ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܝܢ ܐܒܐ ܦܘܠܐ ܠܚܶܢ̈ܓܬܗ ܡܪܝܪ̈ܬܐ ܕܛܠܝܐ܆ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܚܰܡܣܢ. ܐܠܐ ܐܦ ܗ݂ܘ ܫܪܝ ܕܢܒܟܐ ܘܩܡ ܐܶܙܰܠ ܐܒܐ ܦܘܠܐ ܘܐܫܬܥܝ ܠܗ ܠܪܝܫ ܕܝܪܐ ܣܘܥܪܢܗ ܕܛܠܝܐ ܐܝܟ ܕܰܗܘܳܐ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܕܝܢ ܕܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܪܒܐ ܘܡܥܠܝܐ ܘܫܳܘܶܐ ܠܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ. ܘܚܰܙܳܝܐ ܚܰܬܝ݂ܬܐ ܘܡܒܰܕܩܢܐ ܕܟܣ̈ܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܥܢܰܕ ܗܘܐ ܠܗ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ. ܘܰܦܩܕ ܠܐܒܐ ܦܘܠܐ ܕܢܰܝܬܝ݂ܘܗܝ ܠܛܠܝܐ ܝܘܚܢܢ ܠܘܬܗ. ܘܥܠ ܨܝܕ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܘܐܬܒܪܟ ܡܢܗ. ܘܫܪܝ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܕܢܓܠܐ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡ݂ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܠܘܬܗ ܐܫܬܡܫ̈ܝ܆ ܘܠܐ ܟܣܝ݂ ܡܢܗܝܢ ܐܦܠܐ ܚܕܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܣܓܝ ܡܬܕܡܪ ܗܘܐ ܒܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܕܟܡܐ ܡܪܝ݂ܩܐ ܗܘܬ݀ ܚܙܬܐ ܢܗܝܪܬܐ ܕܡܕܥܗ ܕܪ̈ܚܝܩܬܐ ܐܝܟ ܩܪ̈ܝܒܬܐ ܕܳܐܩ ܗܘܐ ܟܕ ܠܐ ܐܬܟܣܝ ܡܢܗ ܚܕܐ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈. ܘܒܫܘܠܡ ܡܠܘ̈ܗܝ ܕܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ܆ ܥܠ ܒܝܬ ܟܬܦ̈ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܢܳܩܫ ܗܘܐ ܟܕ ܐܳܡܪ: ܛܠܝܐ ܗܢܐ ܟܕ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܕܫܺܝܓܪ ܒܦܪ̈ܙܠܐ ܪܡܶܐ ܗܘܐ܆ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܒܚܙܬܐ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܘܫܘܙܒܗ܆ ܘܐܝܬ ܠܗ ܬܪܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܠܐ ܠܥܶܣ ܡܕܡ. ܡܪܝܐ ܓܝܪ ܕܒܪܗ ܕܡ݂ܢ ܫܘܪܝ ܩܪܳܝܬܗ ܘܠܰܘܝܗ ܒܚܙܘܩܝܗ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܪܐ ܨܝܕ ܩܢܛܐ ܘܠܐ ܒܚܕܐ ܢܗܘܐ. ܕܐܝܟ ܕܙܕܩ ܠܡܬܗܰܘܢܳܢܘ݂ ܣܘܥܪܢܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܟܕ ܡܦܳܣ ܗܘܐ ܒܚܠܝܨܘܬ ܨܒܝܢܗ ܩܕܡ ܒܘܚܪܢܐ ܕܣܘܥܪܢܗ܆ ܥܰܬܕܗ ܕܝܢ ܠܡܢܰܦܳܨܘ ܡܢܗ ܟܠ ܩܘܛܠܒܝ̈ܢ ܕܠܐܚܪ̈ܢܐ ܡܫܪܓܠܝܢ. ܘܠܘܬ ܣܒܪܐ ܕܣܘܟܝܗ ܘܢܝܫܐ ܕܪܥܝܢܗ ܡܰܢܥܗ. ܘܡܬܢܰܒܪܫܐ ܗܘܬ݀ ܒܗ ܢܘܪܐ ܐܠܗܝܬܐ ܒܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܟܕ ܕܳܠܩܐ ܘܚܳܒܐ ܒܙܘ̈ܥܝ ܢܦܫܗ. ܘܠܝ݂ܓ ܠܝ݂ܓ ܕܢܶܣܬܰܦܪ ܐܦܝܣ. ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܕܝܢ ܐܰܬܝ݂ܒ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܟܬܪ ܒܪܝ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܘܩܢܘܢܐ ܕܪܳܕܶܐ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܗ ܕܠܐ ܬܫܬܘܚܪ ܐܘ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܡܛܠ ܕܐܬܩܢ ܠܝ ܡܪܝܐ ܐܘܪܚܗ. ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܡܛܠ ܕܡܦܣ ܗܘܐ ܒܓܒܝܘܬܗ ܕܡ݂ܢ ܡܪܝܐ ܗ݂ܝ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ ܠܢܨܝܚܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ: ܕܚܳܙܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܒܪܝ ܕܰܪܓܝܓ ܐܢ̱ܬ ܠܡܶܬܰܒ ܥܠ ܩܪܢܗ ܕܨܠܝܒܐ. ܘܠܨܦܪܐ ܕܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܡܰܣܒܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܠܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܩܰܪܒܗ ܘܐܣܟܡܐ ܡܠܐܟܝܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܐܠܒܫܗ. ܘܥܡ ܗ̇ܝ ܨܘܨܝܬܐ ܕܡ݂ܢ ܒܝܬ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܦܓܪ̈ܢܝܐ ܐܝܟ ܕܠܗܶܕܪܐ ܠܗ ܐܬܟܣܝܬ݀. ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܒܗ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܒܐܣܟܡܐ ܥܡ ܣܘܦܪܐ ܗܰܕܪܘܗܝ ܘܨܰܒܬܘܗܝ. ܡܰܢܘ ܟܝ ܣܦܩ ܘܕܐܝܟ ܙܶܕܩܐ ܢܩܠܣ. ܒܠܫܢܐ ܚܕܬܐ ܐܢ ܢܗܘܐ ܠܪܰܬܚܐ ܕܢܘܪܐ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ ܕܫܓܪܬ݀ ܠܙܘ̈ܥܘܗܝ ܟܝܢܝ̈ܐ ܕܠܡܫܝܚܐ ܒܢܘܚܐ ܕܪܥܝܢܗ ܢܣܒܬ݀ ܘܩܪܝܬ݀ (؟). ܗܢܐ ܕܐܟܡܐ ܕܐ̱ܢܫ ܢܐܡܪ. ܘܠܥܠ ܡ݂ܢ ܡܠܬܐ ܕܢܘܪܐ ܕܪܚܡܬ݀ ܐܠܗܐ ܒܠܒܗ ܕܫܪܘܝܐ ܗܢܐ ܚܕܬܐ. ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܡܫܬܘܬܗ ܕܚܬܢܐ ܗܢܐ ܫܒܝܚܐ ܒܩܝܛܘܢܗ ܕܣܘܢܢܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܘܬܗܝܪܬܐ. ܚܕܘ̈ܓܐ ܘܩܪ̈ܝܐ ܒܡܫܬܝܐ ܨܠܘܬܢܝܐ ܕܚܠܘܠܗ ܕܢܨܝܚܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܳܣܡܝ݂ܢ ܘܚܕܘܬܐ ܚܡܝܡܬܐ ܕܰܚܪ̈ܝ݂ܦܐ ܘܡܛܝ̈ܒܐ ܥܡ ܚܡܪܐ ܪܝܫܝܐ ܕܫܪܘܬܗ ܕܚܬܢܐ ܚܠܝܛܐ. ܫܰܪܝ ܡܟܝܠ ܕܡܰܣ̈ܩܢܐ ܢܥܒܕ. ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܥܣܩܬ݀ ܠܗܶܠܟ̈ܐ ܘܡܝܒܠܬ݀ ܠܐܘܘ̈ܢܐ ܫܒܝ̈ܚܐ ܕܒܝܬ ܐܒܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܫܪܝ ܠܗ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܫܒܝ݂ܚܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܗܪܐ ܘܪܝܫܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܕܝܪܐ ܕܡܨܡܚ ܗܘܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܝܬ ܐܚ̈ܐ ܐܝܟ ܣܗܪܐ ܒܝܢܬ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܐܝܟ ܘܪܕܐ ܫܪܘܝܐ. ܪܝܚܐ ܕܝܢ ܕܡܝܬܪܘܬܗ ܦܐܚ ܗܘܐ ܒܣܰܘ̈ܩܐ ܕܰܡܪ̈ܺܝܚܳܢܘܗܝ. ܚܰܦܝ݂ ܕܝܢ ܙܠܝ̈ܩܐ ܕܫܒܝ̈ܚܬܗ ܠܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܘܣܒ̈ܐ ܕܒܙܒܢܗ. ܦܳܠܰܚ ܗܘܐ ܒܰܩܢܘܒܝܢ ܕܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ ܕܪܥܝܢܐ܆ ܟܕ ܫܠܶܐ ܘܫܬܝܩ ܘܡܫܰܥܒܰܕ ܘܡܝܬܘܬܐ ܕܪ̈ܓܫܐ ܕܥܠܡܐ. ܘܡܢܗ̇ ܕܩܢܘܒܝܢ ܚܘܝ ܛܘܒܢܐ ܡܟܝܟܘܬܐ ܘܡܫܬܡܥܢܘܬܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܦܩܰܕ ܠܐܢܫ ܐܟܡܐ ܕܙܕܩ. ܕܒܡܠܬܐ ܠܚܘܕ ܢܒܰܕܶܩ ܘܢܚܰܘܐ. ܠܐ ܐܳܠܨܐ ܠܡܶܦܗܳܐ ܒܥܘ̈ܩܳܒܐ ܐܳܠܨܳܢܝ̈ܐ ܕܢܫܬܘܕܥܝ݂ܘܗܝ ܘܢܰܘܕܥܝ݂ܘܗܝ ܠܙܪ̈ܥܐ ܕܒܰܩܢܘܒܝ݂ܢ. ܘܠܐܝܢܝܘܬܗ ܘܠܟܡܳܝܘܬܗ. ܡ݂ܢ ܫܘܡܠܝ ܦܐܪ̈ܐ ܕܓܡܰܪ ܒܡܪܝܐ. ܒܕܡ݂ܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܡܬܝܕܥ ܐܝܠܢܐ. ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܕܶܐܡܰܪ. ܙܘܳܕ̈ܐ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܦܘܠܚ̈ܐ ܟܫܝܪ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܩܢܘܒܝܢ ܡ݂ܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܟܫܝܪ̈ܐ ܡܬܦܠܚܝܢ. ܕܡܬܰܪܣܝ݂ܢ ܠܦܪ̈ܘܫܐ ܟܕ ܡܶܙܕܘܕܝ݂ܢ ܡܢܗܘܢ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܥܡܪܝܢ. ܟܕ ܝܗܒܝܢ ܗܪܟܐ ܕܝܳܫܬܐ ܕܥܠ ܐܪܝܐ ܘܕܪܘܟܝܐ ܕܥܠ ܬܢܝܢܐ ܒܥܠܡ ܢܘܗܪܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܗ̇ܝ ܥܠܝܬܐ ܡܕܝܢ̱ܬܗ ܕܡܠܟܐ ܪܒܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܓܘܐ ܥܢܶܐ ܗܘܐ܆ ܓܕܰܫ ܕܝܢ ܒܥܐܕܐ ܕܝܠܕܗ ܕܡܪܢ ܠܐ ܫܟܝܚ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܓܘܐ ܡܙܓܐ ܚܕ ܕܟܣܐ ܕܚܡܪܐ. ܘܩܪܝܗܝ ܪܒܒܝܬܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܒܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܣܒ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܙܘܙܝ̈ܢ ܘܥܒܰܪ ܠܡܥܰܪ̈ܶܐ ܩܪܝܬܐ ܘܐܝܬܐ ܒܗܘܢ ܚܡܪܐ ܠܩܘܪܒܢܐ ܘܠܦܬܘܪܐ ܕܐܚ̈ܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܰܪܶܒ ܡܛܘܢܝܐ ܘܢܦܰܩ ܘܶܐܙܰܠ. ܘܟܕ ܡܛܳܐ ܠܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܐ܆ ܚܙܳܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܡܣܟܢܐ ܕܝܳܬܒ ܥܠ ܐܘܪܚܐ ܘܫܳܐܠ ܙܕܩܬܐ܆ ܘܫܪܳܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܙܘ̈ܙܝܢ ܕܥܡܗ ܒܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܠܝܐ ܗܘܬ݀ ܢܦܫܗ ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܥܡܗ. ܡܠܳܝܗܝ ܠܡܐܢܐ ܗ̇ܘ ܕܛܥܺܝܢ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܡܝ̈ܐ ܕܩܳܒܺܝܬܐ ܕܩܕܡ ܩܪܝܬܐ ܫܟܝܚܝܢ ܗܘܘ܆ ܘܰܗܦܰܟ ܘܶܐܬܳܐ ܠܕܝܪܐ܆ ܘܣܡܗ ܕܝܢ ܠܡܐܢܐ ܗ̇ܘ ܟܕ ܡܠܶܐ ܡܝ̈ܐ. ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܕܝܢ ܫܕܪ ܩܪܝܗܝ ܠܝܘܚܢܢ ܠܘܬܗ ܘܟܕ ܡܦܨܚ ܐܶܡܰܪ ܠܗ: ܐ̱ܢܫ ܕܝܢ ܠܡ ܝܘܡܢܐ ܐܫܬܕܪ ܕܢܰܝܬܶܐ ܚܡܪܐ ܠܡܕܒܚܐ܆ ܘܚܠܦ ܚܡܪܐ ܡܝ̈ܐ ܐܰܝܬܺܝ. ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܰܥ ܡܛܠ ܡܝ̈ܐ ܕܗܘܘ ܚܡܪܐ܆ ܢܦܰܠ ܩܕܡ ܣܒܐ ܩܕܝܫܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܫܒܘܩ ܠܝ ܐܒܝ܆ ܝܳܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܠܐ ܡܬܟܣܝܐ ܗܘܬ݀ ܗܕܐ ܡ݂ܢ ܚܙܬܗ ܕܡܕܥܟ ܩܕܝܫܐ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܐܶܡܰܪ ܠܗ: ܒܟ ܚܐܪ ܗܘܺܝܬ ܟܕ ܝܗܒ ܗܘܰܝܬ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܙܘ̈ܙܝܢ ܕܥܡܟ ܠܗ̇ܘ ܚܕܘܪܐ. ܘܟܕ ܡܠܰܝܬܳܝܗܝ ܠܡܐܢܐ ܗ̇ܘ ܡ݂ܢ ܡܝ̈ܐ܆ ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܥܝ̈ܢܝ ܠܐ ܐܬܟܣܝ. ܢܨܝܚܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܩܰܪܶܒ ܬܝܒܘܬܐ ܘܢܦܰܩ ܘܶܐܙܰܠ ܡ݂ܢ ܨܝܕ ܣܒܐ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܡܙܰܘܰܕ ܒܘܪ̈ܟܬܐ܆ ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܕܪܝܫ ܐܚܘܬܐ. ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܟܕ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܠܘܬ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ܆ ܫܰܪܝܘ ܕܢܩܠܣܘܢ ܠܐܢܫ̈ܐ ܡ݂ܢ ܐܚܘܬܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܥܢܳܐ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ: ܐܰܪܦܰܘ ܫܪܒܐ ܕܗܠܝܢ ܘܰܐܝܬܰܘ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܩܠܣܘܗܝ ܒܩܠܐ ܪܡܐ. ܘܡܚܘܐ ܗܘܐ ܒܝܡܝܢܗ ܟܕ ܐܳܡܪ: ܕܝܘܚܢܢ ܚܺܝܪܬܳܢܳܝܐ܆ ܐܢ ܒܫܪܪܐ ܘܐܢ ܒܩܘܫܬܐ. ܟܕ ܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܡܠܬܗ ܬܳܢܶܐ ܗܘܐ ܒܗܢܝܐܘܬܐ ܪܓܝܓܬܐ ܕܡܠܝܐ ܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܐܣܗܕ ܒܦܘܡܗ ܗ̇ܘ ܐܒܐ ܡܒܪܟܐ ܒܪܐ ܟܐܢܐ܆ ܕܐܬܥܬܕ ܠܡܶܣܒ ܒܘܪ̈ܟܬܗ. ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܒܓܠܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܒܟܣܝܐ ܘܐܦ ܫܘܕܥܗ ܡܪܢ ܕܟܝܘܬܐ ܕܢܦܫܗ ܐܝܟ ܕܡܥܰܕ ܠܡܶܬܰܠ ܘܠܡܶܚܙܐ ܘܠܡܕܥ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܕܝܫ ܡܕܥܝ̈ܗܘܢ ܒܢܘܗܪܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗ. ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ̈ܢ܆ ܐܫܬܕܪ ܢܨܝܚܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܥܡ ܬܪܝܢ ܐܚ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡܢܗ ܕܥܘܡܪܐ ܠܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܠܬܚܬ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܕܢܶܟܫܘܢ ܥܒܘܪܐ ܠܡܘܠܳܝ ܚܫܚܬܗ ܕܟܝܳܢܐ. ܘܟܕ ܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܒܐܬܪܐ܆ ܡܛܘ ܠܩܪܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܓܰܡܳܠܐ. ܘܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܥܠ ܡܣܝܘܢܐ ܚܕ ܡܢܗ̇܆ ܡܢܫܠܝ܆ ܨܦܚܘ ܥܠܝܗܘܢ ܬܠܬܐ ܓܒܪ̈ܐ ܠܣܛܝ̈ܐ ܘܡܚܘ ܐܢܘܢ ܠܐܚ̈ܐ ܘܐܫܬܢܕܘ ܒܗܘܢ ܘܫܩܠܘ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܟܕ ܚܙܳܐ ܡܪܚܘܬܗܘܢ ܕܓܢ̈ܒܐ܆ ܠܛ ܐܢܘܢ ܠܬܠܬܝ̈ܗܘܢ ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܩܒܠܘ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ܆ ܘܐܬܡܚܝ݂ܘ ܒܟܐܒܐ ܕܣܡܝܘܬܐ. ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܡܝܠܠܝܢ ܘܠܟܐ ܘܠܟܐ ܐܙܠ̱ܝܢ ܗܘܘ ܘܳܐܬܶܝܢ. ܘܒܕܡ̈ܥܐ ܚܢܝ̈ܓܬܐ ܡܬܟܫܦܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ: ܐܘ ܥܒܕܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ܆ ܐܬܪܚܡܥܠܝܢ ܘܐܓܗܪܘ ܠܢ ܡ݂ܢ ܡܪܕܘܬܐ ܕܐܬܬ݀ ܥܠܝܢ ܒܝܕ ܕܰܚܛܰܝܢ ܒܟܘܢ. ܐܚ̈ܐ ܕܝܢ ܒܢܝ̈ ܠܘܝܬܗ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܢܨܠܐ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܬܦ̈ܬܚܢ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܕܗܳܢܘܢ ܕܘܝ̈ܐ ܘܠܐ ܢܐܒܕܘܢ. ܠܣܛܝ̈ܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܘ ܐܢܘܢ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܶܬܟܰܢܐ ܪܝܫܗܘܢ܆ ܩܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܐܦ ܗ݂ܢܘܢ ܘܐܡܪܝܢ: ܐܘ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܥܕܪ ܠܢ܆ ܐܘ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܬܪܚܡܥܠܝܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܳܐ ܢܨܝܚܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܐܬܦܬܚ ܠܗ ܬܪܥܐ ܕܬܝܒܘܬܐ܆ ܩܪܶܒ ܘܣܡ ܐܝܕܗ ܥܠ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܘܨܠܝ ܥܠܝܗܘܢ ܘܡܢܫܠܝ ܐܬܦܬܚ̈ܝ ܠܗܘܢ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܘܚܙܘ. ܘܡܚܕܐ ܢܦܠܘ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܐܬܠܝܛܐ ܘܡܢܫܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ. ܘܠܰܒܒ ܐܢܘܢ ܩܕܝܫܐ ܒܡ̈ܠܐ ܒܣܝ̈ܡܬܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܠܗܘܢ: ܝܘܡܢܐ ܗܘܘ ܥܠܝܟܘܢ ܪ̈ܚܡܐ ܐܢ ܬܨܒܘܢ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܗ̇ܢܘܢ ܠܣܛܝ̈ܐ: ܟܠ ܕܦܳܩܶܕ ܐܢ̱ܬ ܠܢ ܐܘ ܐܒܘܢ ܥܒܕܝܢܢ܆ ܘܡ݂ܢ ܡܠܝ̈ܟ ܣܟ ܠܐ ܡܰܣܛܝܢܢ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܣܚܰܘ ܘܐܬܕܟܘ ܡ݂ܢ ܚܛܗܝ̈ܟܘܢ. ܥܢܰܘ ܕܝܢ ܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܨܒܝܢܟ ܐܒܘܢ ܣܥܘܪ ܒܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܣܩ ܐܢܘܢ ܠܥܘܡܪܐ܆ ܘܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܠܒܫ ܐܢܘܢ܆ ܘܒܐܪ̈ܙܐ ܡܰܚܝ̈ܢܐ ܩܕܫ ܐܢܘܢ ܘܐܬܚܠܛܘ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܐܚ̈ܐ ܘܗܘܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܒܚܝܪ̈ܐ ܘܢܦܩܘ ܡ݂ܢ ܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܝܚܝ̈ܕܝܐ ܬܰܩ̈ܢܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܦܢܳܐ ܠܗ ܡ݂ܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܩܢܘܒܝܢ܆ ܟܕ ܡܣܰܝܒܪ ܦܨܝܚܐܝܬ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܰܚ̈ܫܢ. ܘܚܳܕܶܐ ܗܘܐ ܒܗܝܢ ܐܡܬܝ ܕܓܳܫ̈ܦܢ ܗܘܝ̈ ܒܪܚܡܬ݀ ܢܟܦܘܬܐ ܘܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܒܗ. ܕܰܡܠܶܐ ܗܘܐ ܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܘܡܰܫܦܥ ܗܘܐ ܥܠ ܠܒܗ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܒܗ ܥܡܪܐ ܗܘܬ݀. ܟܕ ܚܳܙܶܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܥܘܡܪܗ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܣܗ̈ܕܐ ܢܨܝ̈ܚܐ ܨܒܝܢܝ̈ܐ ܘܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܥܢܘܝ̈ܐ ܡܫܡܗ̈ܐ ܕܰܩܢܶܝܢ ܗܘܘ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܬܐ܆ ܘܐܝܟ ܕܣܒܪ ܐ̱ܢܐ ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡܰܣܟܶܠ ܕܡܕܒܪܐ ܕܐܣܩܝܛܝ ܢܟܢܝܘܗܝ. ܡܛܠ ܥܡܘܪܝܐ ܢܝ݂ܚܐ ܘܫܠܝܗ ܡܛܟܣܐ ܠܦܠܚܘܬ ܦܘܠܚܢܐ ܫܦܝܪܐ ܕܡܝܬܪ̈ܐ. ܘܠܗܪ̈ܓܐ ܕܪ̈ܘܚܢܝܬܐ ܘܠܦܘܠܚܢܐ ܙܗܝܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܪܚܺܝܡܬ݀ ܥܠ ܐܠܗܐ ܘܚܒܝܒܬ݀ ܥܠ ܡܠܐܟܘ̈ܗܝ. ܒܗ̇ܝ ܕܡ݂ܢ ܣܕܪܐ ܕܒܝܬ ܩܕܝܫܐ ܪܒܐ ܦܟܘܡܝܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܗ̇ܘ ܕܡܚܙܝܬܐ ܢܗܝܪܬܐ ܕܢܗܪܬ݀ ܘܩܡܬ݀ ܒܦܩܥܬܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܐܫܘܚܬ݀ ܕܝܢ ܘܚܘܝܬ݀ ܥܢܳܩ̈ܐ ܡܰܒܗܰܘ̈ܗܝ ܫܘܦܪܐ ܠܚܙܝ̈ܐ ܒܛܟܣܝ̈ܗܘܢ ܕܝܢ ܘܕܩܢܘ̈ܡܝܗܘܢ. ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐܢܘܢ ܚܣܝ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܚܘ̈ܝܢܐ ܠܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ ܡܠܐܟܝ̈ܐ ܪܒܐ ܐܢܛܘܢܝܘܣ. ܘܗ݂ܢܘܢ ܕܒܝܬ ܡܩܪܝܣ ܕܐܢܗܪܘܗ̇ ܠܬܒܝܠ. ܘܙܗܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܐܘܓܪܝܣ ܪܝܫ ܝܕܘܥܬܢ̈ܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܝܰܒܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܡܥܝܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡ݂ܢ ܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܟܕ ܐܬܦܫܛܬ݀ ܒܡܕܢܚܐ ܐܝܟ ܢܰܚܬܐ ܕܟܝܐ. ܘܡܟܝܠ ܗܐ ܡܝܰܒܠܐ ܘܣܠܩܐ ܓܘܕܝ̈ܢ ܓܘܕܝ̈ܢ܆ ܣܝ݂̈ܥܳܢ ܣܝ݂̈ܥܢ ܕܒܰܫܒܝ݂ܠܐ ܗ̇ܘ ܩܛܝܢܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܗ̇ܝ ܥܠܝܬܐ ܘܒܥܶܩ̈ܒܬܗܘܢ ܪܕܳܐ ܩܠܝܠܐܝܬ ܘܐܦ ܡܡܰܪܝܳܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܥܳܡܶܠ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܓܘܐ. ܘܡܐ ܕܚܒܪ̈ܘܗܝ ܠܢܝܳܚܐ ܡܶܬܦܢܶܝܢ ܗܘܘ܆ ܗ݂ܘ ܓܳܢܶܒ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܟܕ ܠܝܬ ܐ̱ܢܫ ܕܰܪܓܝ݂ܫ ܒܗ܆ ܘܢܳܦܶܩ ܗܘܐ ܘܫܳܗܪ ܗܘܐ ܒܛܘܪܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐ܆ ܥܕܡܐ ܕܢܳܩܫ ܗܘܐ ܩܰܢܟܳܝܐ ܠܐܚ̈ܐ ܢܩܘܫܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܢܳܚܬ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܛܘܪܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܥܡ ܐܚ̈ܐ. ܘܡܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܫܰܡܠܶܐ ܗܘܐ܆ ܡܬܬܢܝܚ ܗܘܐ ܩܠܝܠ. ܐܣܬܩܒܠ ܕܝܢ ܘܗܘܳܐ ܣܘܥܪܢܐ ܠܐܚ̈ܐ ܒܬܡܢܘܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܘܣܒ̈ܐ ܙܗܝ̈ܐ ܕܥܡܗ ܐܦܝܣܘܗܝ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܐܡܪܝܢ: ܐܚܐ ܕܝܠܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܒܥܝܢܢ ܡ݂ܢ ܚܘܒܟ ܗ̇ܘ ܐܠܗܝܐ ܕܐܢ̱ܬ ܬܐܙܠ ܒܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ. ܚܕ ܡܛܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܢܨܚܢܐ ܕܝܠܟ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܛܘܒܢܐ ܐܬܬܦܝܣ ܠܗܘܢ ܠܐܒܗ̈ܬܐ ܘܠܣܘܥܪܢܐ ܐܰܩܶܦ ܡܰܪܕܝ݂ܬܐ. ܘܟܕ ܡܛܘ ܠܕܩܠܬ ܢܗܪܐ܆ ܐܫܟܚܘ ܩܪܩܘܪܐ ܘܝܬܒܘ ܒܗ. ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܦܪ̈ܣܝܐ ܐܬܘ ܕܢܶܥܒܪܘܢ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܐܢܘܢ ܠܝܚܝ̈ܕܝܐ ܒܓܘ ܩܪܩܘܪܐ܆ ܠܐ ܫܒܩܘ ܐܢܘܢ ܕܢܥܒܪܘܢ ܥܡܗܘܢ ܐܠܐ ܫܕܰܘ ܡܐܢܝ̈ܗܘܢ ܒܡܝ̈ܐ ܘܠܗܘܢ ܨܥܪܘ ܐܦ ܡܚܰܘ ܘܛܪܕܘ ܘܐܦܩܘ ܐܢܘܢ ܠܛܘܒܢ̈ܐ ܡ݂ܢ ܩܪܩܘܪܐ. ܘܡ݂ܢ ܣܓܝܐܘܬ ܡܚܘ̈ܬܐ ܕܒܠܥܘ܆ ܫܪܝܘ ܒܳܟܶܝܢ ܒܚܢܓܬܐ ܡܪܝܪܐܝܬ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܚܪ ܒܫܡܝܐ ܘܶܐܬܥܰܙܙ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܰܩܪܳܐ ܠܚܒܪ̈ܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ: ܐܬܠܒܒܘ ܐܚܝ̈ ܘܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܘܬܘ ܒܬܪܝ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܨܠܝ ܠܘܬ ܡܪܢ ܘܨܪ ܐܳܬܳܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܥܰܠ ܒܡܝ̈ܐ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܒܬܪܗ ܒܬܘܟܠܢܐ ܕܥܠ ܚܝܠܐ ܕܨܠܘ̈ܬܗ ܘܫܪܝܘ ܡܗܠܟܝܢ ܥܠ ܡܝ̈ܐ. ܘܡ݂ܢ ܕܡܛܳܐ ܩܪܩܘܪܐ ܗ̇ܘ ܠܦܠܓܘܬ ܢܗܪܐ ܕܕܶܩܠܰܬ܆ ܛܰܒܥ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܒܓܘܗ ܕܢܗܪܐ ܠܪ̈ܕܘܦܝ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ܆ ܘܐܝܣܪܐܝܠ ܘܒܢܘ̈ܗܝ ܦܰܠܛܗ ܠܝܒܫܐ. ܘܗܘܬ݀ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܐܝܠܝܢ ܕܚܙܘ ܘܫܡܥܘ ܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܕܟܡܐ ܩܰܪܝ݂ܒ ܠܕܳܚ̈ܠܘܗܝ ܘܡܢܨܚ ܠܒܰܝ̈ܬܳܝܘܗܝ ܕܢܗܘܘܢ ܟܪ̈ܘܙܐ ܘܓܺܝܙܰܒܪ̈ܐ ܕܫܒܝ̈ܚܬܗ ܘܡ݂ܢ ܕܶܐܫܬܰܪܝܬ݀ ܐܘܪܚܗܘܢ ܕܛܘܒܢ̈ܐ ܐܝܟ ܕܡܪܝܐ ܨܒܳܐ܆ ܗܦܟܘ ܠܕܝܪܗܘܢ ܒܫܠܡܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܬܟܣܝܬ݀ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܣܬܥܪܬ݀ ܡܢܗ ܕܚܣܝܐ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ. ܘܩܪܝܗܝ ܘܫܪܝ ܕܢܐܡܪ ܠܗ ܗܪܟܐ ܗܠܝܢ ܕܚܘܝܢܝ ܡܪܝܐ ܡܛܠܬܟ. ܗܐ ܚܙܺܝܬ ܐܢܝܢ ܒܥܒܳܕܐ. ܡܟܝܠ ܒܪܝ܆ ܐܠܗܐ ܢܒܪܟܟ ܘܐܠܝܫܕܝ ܢܥܕܪܟ ܘܕܡ݂ܢ ܕܪܝܫ ܐܘܪܚܟ ܐܶܚܰܕܬ ܐܢܘܢ ܠܫܒܝ̈ܠܐ ܬܪ̈ܝܨܐ. ܕܰܣܡܰܟܬ ܠܡܶܓܕܰܠ ܫܡܝܐ ܒܐܝ̈ܕܝܟ ܕܟܝ̈ܬܐ. ܡܟܝܠ ܬܫܬܘܐ ܠܪܘܪ̈ܒܐ ܘܒܗܝܢ ܬܫܬܘܬܦ ܐܦ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܦܠܰܚܬ ܓܝܪ ܠܩܢܘܒܝܢ ܒܟܠܗܘܢ ܙܕܩܝ̈ܗ̇. ܘܡܟܝܠ ܠܡܘܬܒܐ ܠܚܘܕܝܐ ܦܘܩ ܗܢܐ ܕܐܬܘܢܐ ܒܒܠܝܐ ܫܡܗܘܗܝ ܐܒܗܝ̈ܢ ܕܪܘܚ. ܕܒܗ ܬܠܬܐ ܛܠܝ̈ܐ ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܫܟܚܘ. ܒܐܬܘܢܗ̇ ܓܝܪ ܕܩܠܝܬܐ ܐܬܬܢܝܚ ܐܝܟ ܣܘܘܚܐ ܕܪܥܝܢܗ ܟܕ ܡܙܰܘܰܕ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܐܒܗܘ̈ܗܝ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܪ̈ܘܚܢܝܐ. ܘܩܘܠܣ̈ܐ ܕܥܠ ܢܨܚܢܘ̈ܗܝ ܬܡܝ̈ܗܐ ܕܗܘܘ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܒܣܗܕܘ̈ܬܗ ܕܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܕܥܠܘܗܝ. ܚܒܰܫ ܕܝܢ ܢܦܫܗ ܒܡܥܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܓܒܳܐ ܠܗ ܒܓܒܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܕܝܪܐ ܘܰܫܕܶܐ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܡܝܬܐ ܒܓܘ ܩܒܪܐ. ܟܕ ܚܐܪ ܘܡܣܰܟܶܐ ܠܡܐܬܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܡܒܝܐܐ ܠܦܳܠܚ̈ܐ ܚܠܝ̈ܨܐ ܘܬܪ̈ܝܨܝ ܢܝܫܐ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܗܘܢ ܕܠܥܠ. ܘܣܛܪ ܡ݂ܢ ܚܕ ܒܫܒܐ ܠܚܕ ܒܫܒܐ ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܚܙܝܗܝ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܡܥܪܬܗ ܘܥܡ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܐܣܓܝ ܡܰܡܠܠܐ ܐܠܐ ܠܘܬ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܐܳܙܶܠ ܗܘܐ ܘܡܬܒܪܟ ܡܢܗ. ܘܥܳܡܶܠ ܗܘܐ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܚܝܠܐ. ܘܡܕܡ ܠܐ ܩܢܶܐ ܗܘܐ ܐܠܐ ܐܢ ܥܒܳܝܬܐ ܒܠܚܘܕ. ܦܠܓܗ̇ ܕܝܢ ܪܰܡܝܳܐ ܗܘܬ݀ ܥܠ ܓܘܫܡܗ. ܘܦܠܓܗ̇ ܐ̱ܚܪܢܐ ܩܠܘܒܝܢ. ܚܕ ܟܬܒܐ ܩܢܶܐ ܗܘܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ. ܘܚܡܝ݂ܠ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ. ܘܒܫܳܩܘܬܐ ܕܚܡܪܐ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܐܬܚܫܚ. ܒܐܝܡܡܐ ܕܝܢ ܒܶܐܫܬܗ̇ ܕܡܥܪܬܐ ܡܶܬܛܰܫܶܐ ܗܘܐ܆ ܘܒܠܠܝܐ ܢܳܦܶܩ ܗܘܐ ܡܢܗ̇ ܘܒܛܘܪܐ ܡܫܰܠܶܡ ܗܘܐ ܬܫܡܫܬܗ. ܟܕ ܡܥܰܙܶܐ ܒܐܓܘ̈ܢܐ ܘܩܰܘ̈ܡܐ ܡܬܝ݂̈ܚܐ ܕܩܕܡ ܡܪܗ܆ ܥܕܡܐ ܕܕܳܢܚ ܗܘܐ ܨܦܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܥܐܠ ܗܘܐ ܠܡܥܪܬܗ ܘܡܬܬܢܝܚ ܗܘܐ ܩܠܝܠ ܟܕ ܝܳܬܶܒ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܰܚܠܝ݂̈ܠܐ ܘܒܰܡܥܰܪ̈ܐ ܕܬܚܝܬ ܫܩܝ̈ܦܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܚ̈ܐ ܥܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܒܐܝܡܡܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܗܘܘ ܒܟܠ ܟܢܘܫ̈ܝܐ ܕܡܬܟܰܢܫܝܢ ܗܘܘ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܘܐܢ ܒܥܐܕ̈ܐ ܘܐܢ ܒܕܘܟܪ̈ܢܐ ܐܘ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܫܗܪܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܡܬܟܢܫܝܢ ܗܘܘ ܠܥܕܬܐ. ܘܡܫܰܡܠܝܢ ܗܘܘ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܡܰܣܒܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܕܘܟܬܗ ܦܳܢܶܐ ܗܘܐ. ܘܗܐ ܕܘܒܪܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܐܫܠܡ ܠܗܘܢ ܒܰܕܝܰܠܦܗ ܡ݂ܢ ܟܢܘܫܝܐ ܗ̇ܘ ܐܠܗܝܐ ܕܡܳܪܬܝ ܢܣܝܡܘܣ ܒܪܬ ܡܠܟ̈ܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܥܡܰܪ ܒܗ̇ܝ ܣܝܥܬܐ ܕܝܘܢܝ̈ܐ ܬܠܬ ܫܢܝ̈ܢ. ܘܟܠܗܘܢ ܒܝܕ ܪܘܚܗ ܕܝܫܘܥ ܐܬܢܒܝܘ ܥܠܘܗܝ ܕܥܬܝܕܐ ܩܫܬܟ ܕܬܬܡܬܚ ܒܰܦܢܝܬܐ ܡܰܕܢܚܝܬܐ ܘܥܠ ܗܕܐ ܫܒܰܩ ܘܫܢܝ݂ ܡ݂ܢ ܬܡܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܠܐ ܢܳܦܶܩ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܡܥܪܬܗ ܒܐܝܡܡܐ ܕܡ݂ܢ ܥܶܩܳܪܐ ܕܚܝ̈ܐ ܫܘܰܚ ܢܘܪܒܐ ܪܝ݂ܚܬܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܡ݂ܢ ܦܪܕܝܣܐ ܒܪܝܟܐ ܗܘܳܐ ܝܘܒܳܠܗ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܦܠܰܓܐ ܕܪ̈ܘܚܢܝܐ ܡܪܝ ܐܢܛܘܢܝܘܣ ܘܡܩܪܝܣ ܐܪܣܢܝܘܣ ܘܢܣܝܘܡܘܣ ܘܦܟܘܡ ܘܐܘܓܝܢ ܨܠܡ̈ܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܘܝܘ̈ܩܢܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ. ܘܡ݂ܢ ܕܐܪܓܫ ܕܝܢ ܣܛܢܐ ܒܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܡܥܰܬܰܕ ܠܩܪܳܒܐ ܕܥܡܗ ܘܫܰܪܝ݂ ܕܢܣܝܡ ܕܘܡ̈ܣܐ ܪ̈ܡܐ ܘܡܥܠܝ̈ܐ ܘܠܡܶܩܪܰܒ ܠܕܪܓܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ܆ ܠܐ ܚܡܣܢ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܓܢܣܢ. ܐܠܐ ܦܩܰܪ ܘܶܐܫܬܚܶܢ ܘܐܬܡܪܡܪ ܘܚܪܩ ܫܢ̈ܐ ܠܬܒܳܪܐ ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܣܪܘܚܐ. ܘܫܪܝ ܕܢܐܡܪ ܠܚܝܠܘ̈ܬܗ ܕܒܗܬܬܐ ܗܝ ܠܢ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܡܳܪܶܕ ܥܠܝ ܘܥܠ ܡܳܪܘܬܝ. ܐܠܐ ܬܘ ܢܬܚܰܟܡ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܕܢܘܒܕܝܘܗܝ ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܕܡܶܬܓܰܢ̱ܒܪ ܥܠܝܢ ܘܢܰܘܒܶܕ ܠܟܠܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܟܢܫܘ ܐܪܟܘܢ ܕܕܝܘ̈ܐ ܥܡ ܟܠܗ̇ ܣܝܥܬܐ ܕܝܠܗ ܗ̇ܝ ܕܒܗܬܬܐ ܘܫܪܝܘ ܗܘܘ ܒܩܪܒܐ ܕܥܡܗ ܐܝܟ ܕܢܥܰܘܟܘܢ ܠܪ̈ܶܗܛܰܝ ܗܘܢܗ ܡ݂ܢ ܡܪܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܰܫܒ݂ܝ̈ܠܰܝ ܢܘܗܪܐ ܕܝܕܥܬܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܒܚܺܝܠ ܡܪܗ ܟܣܝܐ ܬܪܰܥ ܠܓܘܕܝ̈ܗܘܢ ܘܬܰܒܰܪ ܠܪ̈ܒܝ ܚܝܠܘ̈ܬܗ ܘܣܰܚܶܦ ܠܡܰܫܪ̈ܝܬܗܘܢ ܠܒܝܒܐܝܬ. ܘܐܥܕܝ ܠܗ ܙܟܘܬܐ ܡܢܗܘܢ. ܘܝܰܗܒ ܩܠܐ ܒܓܘ ܡܫܪ̈ܝܬܗܘܢ ܕܫܰܦ̈ܠܐ. ܘܦܣܰܩ ܢܶܫܒܰܝ̈ ܡܨܝ̈ܕܬܗܘܢ ܛܡܝܪ̈ܬܐ ܐܝܟ ܦܪ̈ܰܚܕܘ݂ܕܰܝ ܠܠܝܐ ܒܐܐܪ ܦܪܚܘ. ܒܠܠܝܐ ܕܝܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܕܝܘ̈ܐ ܥܡ ܐܪܟܘܢܗ̇ ܕܒܝܫܬܐ ܘܡܚܰܐܘܗܝ ܡܚܘ̈ܬܐ ܩܫܝ̈ܬܐ ܘܫܰܒܩܘܗܝ ܘܐܙܠܘ ܟܕ ܐܝܬ ܒܗ ܩܠܝܠ ܢܦܫܐ. ܘܰܫܕܶܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܡܝܬܐ ܒܓܘ ܡܥܪܬܗ. ܘܡ݂ܢ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܕܶܐܬܚܰܝܠ ܩܠܝܠ ܡ݂ܢ ܐܘܠܨܢ̈ܐ ܘܡ݂ܢ ܡܚܘ̈ܬܐ ܕܫܐܕ̈ܐ܆ ܩܡ ܒܠܠܝܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܬ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܘܬܰܢܝ݂ ܠܗ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡ݂ܢ ܕܝܘ̈ܐ ܣܒܰܠ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܐܶܡܰܪ ܠܗ: ܐܚܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܠܐ ܟܝ ܫܡܰܥܬ ܠܪܝܫ ܐܓܘܢܝܣ̈ܛܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܗܘܰܝܬܘܢ ܡܣܝܒܪܝܢ ܐܘܠܨܢ̈ܐ ܘܗ̇ܝ ܕܛܘܒܘܗܝ ܠܓܒܪܐ ܕܡܣܝܒܪ ܢܣܝܘ̈ܢܐ. ܕܡܐ ܕܶܐܬܒܚܰܪ܆ ܢܳܣܶܒ ܟܠܝܠܐ ܕܚܝ̈ܐ ܗ̇ܘ ܕܡܠܰܟ ܐܠܗܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܳܚܡܝܢ ܠܗ. ܣܒܰܠ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܡܥܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܝܬ ܐܓܘܢܗ ܩܝܢܕܘ̈ܢܘ ܡܪܝܪ̈ܐ ܡ݂ܢ ܕܝܘ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܟܕ ܡܦܨܚ ܘܫܪܝ ܕܢܐܡܪ ܠܗ ܕܗܐ ܓܒܳܟ ܡܪܝܐ ܝܘܡܢܐ ܘܡܰܫܚܟ ܢܒܝܐ ܠܝܣܪܐܝܠ. ܚܙܝ݂ ܒܪܝ ܒܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܫܠܛܟ ܐܣܬܟܠ. ܢܬܠ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܝ̈ܟ ܦܪܳܣܐ ܕܚܝ̈ܐ ܠܐܚܝ̈ܟ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܘܣܡ ܐܝܕܗ ܥܠ ܪܝܫܗ ܘܒܪܟܗ. ܘܰܫܪܳܝܗܝ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗ ܕܢܐܙܠ ܟܕ ܚܳܕܶܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡ݂ܢ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗ. ܟܕ ܫܡܰܥ ܠܦܘܠܘܣ ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܕܐܬܬܦܝܣܘ ܠܡܕܒܪ̈ܢܝܟܘܢ ܘܐܫܬܡܥܘ ܠܗܘܢ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܫܗܪܝܢ ܒܟܠܙܒܢ ܚܠܦ ܢܦ̈ܫܬܟܘܢ ܘܐܦ ܡܨܰܠܝܢ ܐܝܟ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܶܬܰܠ ܚܘܫܒܢܗܘܢ ܠܐܠܗܐ. ܒܠܠܝܐ ܕܝܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܟܕ ܒܥܶܢܝܳܢܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܐܶܬܳܐ ܥܠܘܗܝ ܐܪܟܘܢ ܕܕܝܘ̈ܐ ܥܡ ܘܣܝ̈ܥܬܐ ܕܝܠܗ ܡܣܰܝ̈ܒܬܐ܆ ܟܕ ܪܟܺܝܒܝ݂ܢ ܪ̈ܟܫܐ ܘܡܰܫܪܩܝ݂ܢ ܒܡܰܫܪ̈ܘܩܝܬܐ ܘܡܳܚܶܝܢ ܒܛܰܒ̈ܠܐ܆ ܘܠܒܝ݂ܟܝ݂ܢ ܠܡܦܐܕ̈ܐ ܕܢܘܗܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܰܡܠܰܐܘܗܝ ܠܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܪܰܘܒܐ ܣܓܝܐܐ܆ ܘܡܰܙܥܩܝܢ ܗܘܘ ܒܩ̈ܠܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܟܠ ܓܢܶܣ܆ ܐܝܟ ܕܢܒܰܛܠܘܢܳܝܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܡ݂ܢ ܥܶܢܝܢܗ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܒܕܰܚܛܝ݂ܦ ܗܘܐ ܡܕܥܗ ܠܘܬ ܡܪܗ. ܘܡ݂ܢ ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܘܚܣܳܡܗܘܢ ܡܪܝܪܐ܆ ܥܰܓܶܠܘ ܟܐܦܐ ܡ݂ܢ ܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܘܣܡܘ ܥܠ ܦܘܡܗ̇ ܕܡܥܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܨܠܘܬܐ ܥܢܶܐ ܗܘܐ ܘܐܙܠܘ ܟܕ ܒܰܗܝ݂ܬܝ݂ܢ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܒܥܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܚܙܳܐ ܟܠܗ̇ ܒܝܫܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܣܥܪܘ ܛܡ̈ܐܐ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܘܶܐܬܚܰܝܠ ܒܐܠܗܐ ܘܰܫܩܰܠ ܚܘܛܪܗ ܒܐܝܕܗ ܘܰܪܕܳܐ ܥܕܡܐ ܠܡܥܪܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܩܕܡ ܬܪܥܗ̇ ܕܡܥܪܬܐ ܨܠܘܬܐ ܩܰܪܶܒ ܠܐܠܗܐ ܠܗ̇ܘ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܥܕܠܐ ܬܶܩܪܶܝܢܝ ܐܶܥܢܶܝܟ܆ ܘܥܕܠܐ ܬܨܰܠܐ ܕܝܢ ܐܶܫܡܥܟ. ܘܠܐ ܣܟ ܐܗܡܝ ܡ݂ܢ ܒܥܘܬܗ ܕܣܒܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܐܠܐ ܡܠܐܟܐ ܫܕܪ ܠܦܘܢܝ ܫ̈ܐܠܬܗ܆ ܘܥܰܓܶܠ ܟܐܦܐ ܡ݂ܢ ܬܪܥܗ̇ ܕܡܥܪܬܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܠܐ ܐܪܓܫ ܒܗ̇ܝ ܕܗܘܬ݀. ܡܛܠ ܕܒܗ̇ܘ ܥܕܢܐ ܕܣܥܪܘ ܕܝܘ̈ܐ ܒܝܫܬܐ ܗܕܐ܆ ܪܥܝܢܗ ܥܡ ܐܠܗܐ ܚܛܝ݂ܦ ܗܘܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܠܝܠܘ̈ܢ ܐܬܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܗ̇ܝ ܦܠܰܓܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܟܕ ܓܳܙܡܝܢ ܘܢܳܫܡܝܢ ܡܘܬܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܡܛܠ ܡܢܐ ܩܐܡ ܐܢ̱ܬ ܠܩܘܒܠܢ ܡܪܝܪܐܝܬ ܘܡܨܰܚܐ ܐܢ̱ܬ ܠܪܒܐ ܕܝܠܢ ܘܠܡܫܪܝܬܢ؟ ܘܠܐ ܕܚܠ ܐܢ̱ܬ ܡ݂ܢ ܐܪܟܘܢܐ ܘܚܝܠܘ̈ܬܗ؟ ܠܐ ܬܶܣܒܰܪ ܠܟ ܕܡܬܦܨܐ ܐܢ̱ܬ ܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈ܢ܆ ܐܠܐ ܒܗܢܐ ܠܠܝܐ ܡܛܠܩܝܢܢ ܢܦܫܟ ܡ݂ܢ ܦܓܪܟ ܐܠܐ ܬܦܠ ܘܬܣܓܘܕ ܠܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܚܝܳܪܬܗ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܬܠܶܐ ܗܘܐ ܕܡ݂ܢ ܪܘܡܐ ܢܐܬܐ ܦܘܪܩܢܗ. ܘܡܕܡ ܦܬܓܡܐ ܠܐ ܦܢܝ ܠܗܘܢ܆ ܐܠܐ ܟܕ ܫܠܶܐ ܘܫܰܬܝ݂ܩ. ܘܰܦܩܕ ܐܪܟܘܢ ܠܚܝܠܘ̈ܬܗ ܘܐܣܪܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܒܣܥܪܐ ܕܪܝܫܗ ܒܐܝܠܢܐ ܚܕ ܪܒܐ ܕܩܕܡ ܡܥܪܬܗ ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܐܫܬܢܕܘ ܒܗ ܒܢܨܝܚܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܥܕܡܐ ܕܩܠܝܠ ܢܫܰܡܬܐ ܐܫܬܚܪܬ݀ ܒܗ. ܘܫܒܩܘܗܝ ܐܝܟ ܡܝܬܐ ܘܐܙܠܘ. ܡܪܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܗܡܝ݂ ܒܐܬܠܝܛܗ܆ ܐܠܐ ܓܠܳܐ ܠܐܒܐ ܫܡܥܘܢ ܗܘ݂ܙܝܐ ܡܛܠ ܕܒܩܪܝܒܘܬܐ ܕܡܥܪܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܦ ܠܗ ܡܥܪܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܓܒܪܐ ܗܘܐ ܡܥܠܝܐ ܘܫܒܝ݂ܚܝ݂ܢ ܗܘܘ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܘܢܨܝ݂ܚܝ݂ܢ. ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܓܠܳܐ ܠܗ ܡܪܢ ܟܠܗ̇ ܒܝܫܬܐ ܕܡ݂ܢ ܫܐܕ̈ܐ ܣܒܰܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܶܐܬܳܐ ܡܣܰܪܗܒܐܝܬ ܘܐܫܟܚܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܟܕ ܬܠܶܐ ܡ݂ܢ ܫܐܕ̈ܐ ܒܐܝܠܢܐ ܒܣܥܪܐ ܕܒܪܝܫܗ. ܘܡܚܕܐ ܫܪܳܝܗܝ ܘܰܐܚܬܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡ݂ܢ ܐܝܠܢܐ. ܟܕ ܩܰܪܝ݂ܒ ܗܘܐ ܠܰܡܡܳܬ݀. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܥܕܢܐ ܚܕ ܠܡܚܣܢ ܦܢܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܢܦܫܗ. ܗܝܕܝܢ ܬܢܝ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܫܡܥܘܢ ܟܠܗ ܗ̇ܘ ܐܘܠܨܢܐ ܕܥܪܰܨ ܥܠܘܗܝ ܡ݂ܢ ܕܝܘ̈ܐ. ܘܰܥܢܳܐ ܐܒܐ ܫܡܥܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܠܐ ܬܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܛܪ̈ܘܢܐ ܚܰܨܝ݂ܦܐܝܬ ܡܛܠ ܕܗ݂ܢܘܢ ܟܪܘܡܬܳܢܝ݂ܢ ܘܚܰܨܝ݂̈ܦܢ ܐܦܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܒܗܬܬܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ. ܐܢ̱ܬ ܕܡܰܚܨܦ ܐܢ̱ܬ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܘܠܐ ܡܰܡܶܐܢ ܠܐ ܡܣܬܝܒܪ̈ܢܐ ܐܢܘܢ ܓܝܪ. ܡܛܠ ܕܠܢܝܫܐ ܗܢܐ ܚܳܙܝܢ ܕܡܬܬܨܺܝܦ ܡ݂ܢ ܒܝܬܗ ܕܫܪܪܐ ܠܐ ܒܕܓܘܢ ܬܩܰܫܐ ܠܘܩܒܠܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܰܡܚܺܝܠ ܗ݂ܘ ܥܘܫܢܗܘܢ  ܘܰܐܠܝ݂ܠ. ܘܟܕ ܡܦܨܚ ܐܒܐ ܫܡܥܘܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗ: ܠܐ ܬܗܘܐ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ ܐܠܐ ܡܗܝܡܢܐ. ܢܣܝܘܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܰܛܝ݂ܟܘܢ ܐܠܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܡܗܰܝܡܰܢ ܗ݂ܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܢܥܒܕ ܠܢܣܝܘܢܟܘܢ ܡܦܩܢܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܶܚܰܫ ܥܡܗ ܐܦ ܥܡܗ ܢܫܬܒܚ. ܡܕܝܢ ܡ݂ܢ ܬܘܩܦܗ ܕܐܠܗܗ ܕܝܥܩܘܒ ܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈ ܪܳܥܝܗ ܕܝܣܪܐܝܠ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ. ܐܠܗܗ ܕܐܒܘܟ ܢܥܰܕܪܟ ܘܐܠܝ݂ܫܰܕܰܝ ܢܒܪܟܟ. ܚܳܬܡܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܗܠܝܢ ܠܫܘܟܳܢܝ̈ܟ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܘܬܶܣܒ ܒܗܘܢ ܙܟܘܬܐ ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܒܥܠܕ̈ܒܒܝܟ. ܐܢܕܝܢ ܠܦܘܠܘܣ ܓܡܝ݂ܪ ܒܓܡܝܪ̈ܐ ܫܦܳܝܐ ܕܠܒܶܣܪܗ ܩܰܦܚ. ܐܶܡܰܪ ܓܝܪ ܕܠܐ ܠܡ ܐܬܬܪܝܡ ܒܝܬܝܪܘܬܐ ܕܓܠܝܢ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ܆ ܐܫܬܠܡ ܡܠܐܟܗ ܕܣܛܢܐ ܚܣ̈ܕܐ ܘܪ̈ܕܘܦܝܐ ܕܥܠܘܗܝ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܡܫܡ̈ܫܢܘܗܝ ܕܒܝܫܐ ܠܡ ܙܒܢܝ̈ܢ ܣܓܝ̈ܐܝܢ: ܒܥܺܝܬ ܡ݂ܢ ܡܪܢ ܕܢܰܩܶܠ ܡܢܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܝ: ܕܣܳܦܩܐ ܠܟ ܛܝܒܘܬܝ ܘܒܛܝܠܘܬܝ ܕܥܡ ܪ̈ܚܡܝ ܒܐܘܠܨܢܐ ܕܡܢܰܣܶܝܢ ܡܶܬܓܠܶܝܢ ܐܘܠܨܢ̈ܐ ܘܚܒܘܫ̈ܝܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܣܒܠܘ ܘܩܒܠܘ. ܦܳܩܚܐ ܡܕܝܢ ܐܚܝ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܗܝܡܢܘ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܐܘܠܨܢ̈ܐ ܕܒܝܫܝܢ ܢܣܝܒܪܘܢ. ܘܫܒܩܗ ܐܒܘܢ ܫܡܥܘܢ ܘܫܢܝ݂ ܠܡܥܪܬܗ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܣܓܝ ܐܬܓܰܢ̱ܒܪ ܡ݂ܢ ܡܶܠܘ̈ܗܝ ܕܐܒܐ ܫܡܥܘܢ. ܘܫܪܝ ܡܚܰܕܶܬ ܠܥܰܡ̈ܠܘܗܝ ܘܡܘܣܦ ܥܠܝܗܘܢ ܘܕܢܗܘܐ ܠܳܥܶܣ ܚܕ ܠܥܣܪܐ ܝܘܡܝ̈ܢ. ܣܛܢܐ ܕܝܢ ܟܡܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܳܠܨ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܒܥܰܡ̈ܠܐ ܥܦܝ̈ܦܐ܆ ܗ݂ܘ ܐܘܠܨܢ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܚܣܡܗ ܡܰܝܬܶܐ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ. ܒܚܕ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܠܝܠܘ̈ܬܐ ܢܦܠܘ ܥܠܘܗܝ ܕܝܘ̈ܐ ܡܪ̈ܚܐ ܘܓܰܪܘܗܝ ܒܟܠܗ ܗ̇ܘ ܛܘܪܐ ܥܕܡܐ ܕܢܓܗܬ݀. ܘܶܐܬܬܰܠܚ ܡܶܫܟܗ ܕܢܨܝܚܐ ܘܗܘܳܐ ܒܕܡܘܬ ܪܰܩܒܐ ܒܠܳܝܐ. ܘܰܫܕܶܐ ܗܘܐ ܒܓܘ ܡܥܪܬܗ ܐܝܟ ܡܝܬܐ. ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܘܠܨܢ̈ܐ ܘܥܩ̈ܬܐ ܕܗܘܘ ܣܰܘܩܐ ܡܦܰܝܓܢܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܡ݂ܢ ܪܘܡܐ ܐܫܬܕܪ ܠܗ ܘܐܚܠܡܗ. ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܟܢܘܫܝܐ ܠܥܕܬܐ܆ ܣܠܶܩ ܐܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܗܘܐ ܘܐܬܒܪܟ ܡ݂ܢ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܘܝܺܬܒ ܠܘܬܗ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܥܢܳܐ ܟܕ ܡܦܨܚ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܐܬܠܝܛܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܠܐ ܬܶܬܩܰܛܥ ܠܟ ܒܗܠܝܢ ܕܡ݂ܢ ܫܐܕ̈ܐ ܣܒܰܠܬ. ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܟܐܢ̈ܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡ݂ܢ ܪܝ݂ܫܝ݂ܬܐ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܒܗܢܐ ܫܒܝ݂ܠܐ ܩܛܝܢܐ ܪܕܘ܆ ܒܗܕܐ ܐܘܪܚܐ ܐܰܠܝ݂ܨܬܐ ܐܬܢܨܚܘ. ܗܳܢܘܢ ܕܥܠܝܗܘܢ ܐܡܝ݂ܪ ܕܥܡܪܘ ܠܡ ܒܡܥܰܪ̈ܐ ܘܒܚܠܝ݂̈ܠܐ ܘܒܦܶܥܪ̈ܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ܆ ܗܘܘ ܐܝܟ ܛܥܝ̈ܐ ܒܚܘܪܒܐ ܘܐܬܟܪܟܘ ܟܕ ܠܒܝܫܝܢ ܡܫ̈ܟܐ ܕܐܡܪ̈ܐ ܘܕܥܙ̈ܐ. ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܠܐ ܫܳܘܶܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠܡܐ. ܘܠܗ̇ܝ ܕܠܚܘܒܗܘܢ ܕܠܘܬ ܡܪܗܘܢ ܠܟܠ ܐܘܠܨܢܝ̈ܢ ܘܫܢܕܝ̈ܢ ܐܫܠܡܘ ܢܦ̈ܫܬܗܘܢ ܕܠܗ ܠܡܪܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܫܳܦܪܝܢ ܒܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ. ܟܕ ܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܐܬܪܓܶܡܘ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܬܢܣܰܪܘ ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܠܢܓܕ̈ܐ ܥܠܘ. ܘܡܢܗܘܢ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܚܒܘܫ̈ܝܐ ܐܫܬܠܡܘ. ܕܐܝܬ ܕܒܫܢ̈ܕܐ ܘܒܣܪ̈ܩܐ ܡܝܬܘ. ܘܠܐ ܣܟܝܘ ܠܡܬܦܨܝܘ ܕܩܝܡܬܐ ܡܝܰܬܪܬܐ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܒܬܘܟܠܢܐ ܡܗܝܡܢܐ ܐܢܝܦ ܐܝܕܗ ܥܠܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܢܨܝܚܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܠܐ ܬܗܘܐ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ ܕܐܢ̱ܬ ܝܘܡܢܐ ܪܝܫܐ ܕܐܝܙܠܐ ܐܝܬܝܟ ܘܐܢ̱ܬ ܬܗܘܐ ܪܝܫܐ ܘܓܝܙܒܪܐ ܠܟܠܗ̇ ܐܚܘܬܐ ܕܒܗܢܐ ܛܘܪܐ ܘܡܥܡܪܐ. ܠܟ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܗܳܘܶܝܢ ܡ݂ܢ ܒܬܪܟ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܕܒܝܬ ܡܥܡܪܟ. ܣܓܝ ܫܒܝ݂ܚܝ݂ܢ ܘܝܰܩܝ݂ܪܝܢ ܐܝܟ ܕܠܝ ܡܣܬܒܪܐ ܗܕܐ. ܠܘܬ ܬܪܥܝܬܐ ܐ̱ܢܫܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܝ ܡܬܚܙܝܐ ܡ݂ܢ ܡܪܝܐ. ܘܟܕ ܐܶܡܰܪ ܗܠܝܢ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܨܝܕ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܐܬܚܛܶܦ ܪܥܝܢܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ ܘܟܬܪܘ ܒܗܕܐ ܐܝܟ ܫܥ̈ܐ ܬܠܬ ܘܕܢܰܚ ܒܠܒܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ ܗ̇ܘ ܕܠܙܕܝ̈ܩܐ ܘܠܬܪ̈ܝܨܐ ܡܢܗܪ. ܘܒܠܒܗ̇ ܕܢܦܫܗ ܙܠܝܩܘ̈ܗܝ ܛܘܒܬܢ̈ܐ ܐܨܡܚ. ܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ ܫܰܡܪ ܒܡܰܕܥܗ. ܘܐܪܥܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܠܒܗ ܢܗܪܬ݀ ܡ݂ܢ ܫܘܒܚܗ ܘܐܝܟ ܕܒܓܠܝܢܐ ܡ݂ܢ ܪܘܚܐ ܝܺܠܶܦ. ܟܐܡܬ݀ ܠܡ ܡܛܰܠܬܐ ܚܕܐ ܪܒܬܐ ܘܥܫܝܢܬܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܰܢܝܐ ܘܬܚܘܬܝܗ̇ ܝܘ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܥܡܪ̈ܢ ܘܨܦܪ̈ܐ ܕܟܠ ܓܢܶܣ ܒܢܶܥ̈ܡܳܬܐ ܗܢܝ̈ܐܬܐ ܡܢܰܨܪ̈ܢ ܗܘܝ̈. ܘܫܘܪܐ ܕܢܚܳܫܐ ܟܪܺܝܟ ܗܘܐ ܠܗ̇܆ ܕܪܘܡܗ̇ ܒܥܢܢ̈ܐ ܛܳܦܶܐ ܗܘܐ܆ ܩܠܐ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܟܪ̈ܘܒܐ ܐܝܟ ܕܒܪܡܙܐ ܡܫܬܡܥ ܗܘܐ. ܕܠܐ ܠܡ ܢܥܢܕ ܡ݂ܢ ܒܝܬܟ ܝܘܚܢܢ. ܦܓܪܝ ܘܕܶܡܝ܆ ܐ̱ܪܙܐ ܚܝܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܥܕܡܐ ܠܓܠܝܢܝ ܕܡ݂ܢ ܫܡܝܐ. ܘܐܦ ܫܪܟܢܐ ܕܛܝܒܘܬܝ ܒܒܢܰܝ̈ܐ ܕܡܢܟ ܠܟܠ ܣܘܦܝ̈ܢ ܕܢܰܚ܆ ܪܺܝܚ ܗܢܝܐܘܬ ܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ ܨܡܰܚ. ܡ݂ܢ ܕܚܙܘܐ ܬܗܝܪܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܗܘܢ ܐܬܚܙܝ ܣܓܝ ܐܬܕܡܪ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܒܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܠܡܘܗܒܬܐ ܕܪܒܐ ܡ݂ܢ ܟܠ ܡܘܗ̈ܒܢ ܐܫܘܝ ܡܪܢ ܠܪܳܚܡܗ. ܘܢܫܰܩܘ ܚܕܕ̈ܐ ܢܘܫ̈ܩܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܘܢܦܰܩ ܘܶܐܙܰܠ ܠܒܝܬ ܐܓܘܢܗ܆ ܠܡܥܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܥܳܡܰܪ ܗܘܐ ܘܣܡ ܠܗ ܫܬܐܣܬܐ ܛܒܬܐ. ܗ̇ܘ ܕܠܢܝܫܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܚܐܪ ܗܘܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܘܐܬܥܠܝ݂ ܠܪܘܡܐ ܥܠܝܐ ܗ̇ܘ ܕܠܪ̈ܰܗܳܛܐ ܚܦܝ̈ܛܐ ܡܬܝܗܒ ܠܫܘܡܠܝ ܐܓܘܢܗܘܢ ܬܗܝܪܐ. ܘܫܘܟܠܳܠ ܪܶܗܛܗܘܢ ܬܟܝ݂ܒܐ ܘܚܡܝܡܐ ܒܕܐܠܗܐ. ܠܗܢܐ ܪܘܡܐ ܪܡܐ ܐܬܥܠܝ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܩܰܕܝ݂ ܟܠܝܠܗ ܒܙܟܘܬܐ ܘܥܡ ܒܘܟܪ̈ܝ ܫܡܝܐ ܐܬܡܢܝ݂. ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܟܕ ܒܟܢܘܫܝܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܚ̈ܐ ܒܝܢܬ ܣܕܪ̈ܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܕܢܚܰܓܘܢܝܗܝ ܠܝܠܕܗ ܕܡܪܢ ܕܒܒܣܪ ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܘܛܟܣܐ ܕܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܡܬܬܨܝܦ. ܐܬܚܛܦ ܡܕܥܗ ܡܢܫܠܝ ܒܝܕ ܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܡܪܗ. ܟܕ ܗ݂ܘ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܩܐܡ ܗܘܐ ܘܰܫܠܶܐ ܘܫܰܬܝ݂ܩ܆ ܐܫܬܚܠܦ ܕܝܢ ܦܪܨܘܦܗ ܠܕܡܘܬ ܫܡܫܐ܆ ܘܢܗܪ ܠܡܦܐܕܐ ܕܢܘܪܐ. ܘܐܬܗܪܘ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܒܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܠܐܝܕܐ ܡܘܗܒܬܐ ܐܫܬܘܝ݂ ܕܢܩܰܒܠ ܡ݂ܢ ܡܪܗ. ܡܛܠ ܡܘܟܟܗ ܘܣܘܡܥܠܗ ܘܕܟܝܘܬܐ ܕܢܦܫܗ ܥܡ ܦܓܪܗ. ܗܘܳܐ ܓܝܪ ܠܒܗ ܓܢܘܢܗ ܕܚܬܢܐ ܝܫܘܥ ܘܒܝܬ ܡܰܫܪܝܗ ܕܪܘܚܐ ܦܪܩܠܝܛܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܠܡܬ݀ ܦܪܘܬܡܣܝܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܪܝܫ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܝܙܠܐ ܓܒܪܐ ܚܣܝܐ ܘܛܘܒܬܢܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܡܝܬܪܘܬܐ ܐܬܢܨܚ ܘܚܦܛ ܗܘܐ ܠܫܘܡܠܳܝ ܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܕܡܪܢ. ܩܒܠ ܕܝܢ ܐܣܟܡܐ ܟܢܝܟܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܡ݂ܢ ܐܝ̈ܕܝ ܩܕܝܫܐ ܐܘܓܝܢ܆ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܫܢܝ̈ܢ ܥܣܪܝܢ. ܦܠܰܚ ܕܝܢ ܒܐܫܟܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܐܐ ܫܢܝ݂̈ܢ. ܟܕ ܡ݂ܢ ܫܘܪܝ ܬܘܠܡܳܕܗ ܠܡܘܗܒܬܐ ܪܒܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܐܰܫܘܝܶܗ ܡܪܗ܆ ܡܛܠ ܕܟܝܘܬ ܢܦܫܗ ܘܢܺܝܚܘܬ ܬܪܥܝܬܗ ܡ݂ܢ ܟܠܗ̇ ܪܡܘܬܐ ܐܪܚܩ܆ ܗ̇ܝ ܕܣܰܩܘܒܠܐ ܗ̇ܝ ܕܡܟܝܟܘܬܐ. ܘܟܠܝܘܡ ܡܪܢ ܒܓܠܝܢܘ̈ܗܝ ܡܚܰܕܶܐ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܚܝ̈ܠܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܡ݂ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܡܣܬܥܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܠܟܠܗܝܢ ܦܢ̈ܝܬܐ ܪܺܝܚ ܢܨܚܢܐ ܕܡܝܬܪ̈ܬܗ ܦܐܚ ܗܘܐ ܘܠܒ̈ܢܝ ܥܕܬܐ ܡܰܦܨܚ ܗܘܐ. ܠܒܰܟ ܕܝܢ ܙܠܝ̈ܩܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܚܘ̈ܗܝ ܬܡܢܝܢ ܫܢܝ̈ܢ. ܘܗܐ ܪܫܝܡ ܕܘܟܪܢܗ ܒܣܕܪ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ. ܐܦ ܚܢܢ ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܢܬܥܕܪ ܐܝܢ ܘܐܡܝܢ. ܘܡ݂ܢ ܕܒܥܡ̈ܠܐ ܫܒܝ̈ܚܐ ܕܡܪܰܥܶܝܢ ܠܐܠܗܐ ܚܙܰܩ ܠܘܬ ܡܪܗ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܐܡܝܢ. ܒܩܛܝܪܐ ܣܓܝܐܐ ܠܗ ܠܓܰܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܩܝܡܘܗܝ ܒܪܝܫܢܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܓܒܪ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܓܒܺܝܬܐ ܗܕܐ ܡܛܳܐ܆ ܠܐ ܫܪܳܝܗܝ ܠܢܡܘܣܐ ܩܕܡܝܐ ܗ̇ܘ ܕܠܗ ܣܝ݂ܡ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܒܟܠܙܒܢ ܡܰܣܪܰܚ ܗܘܐ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ܐ ܕܐܒܗܘܬܗ. ܐܳܡܰܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܢܦܫܗ ܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܕܝܘܚܢܢ ܠܡ ܡܥܡܕܢܐ ܕܙܒܢܐ ܕܬܠܬܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܡܕܒܪܐ ܗܘܐ ܒܚܶܦܝܳܝܘ݂ܬܐ ܥܡ ܣܘܡܥܳܠܐ ܣܓܝܐܐ. ܟܕ ܓܠܝ݂ܙ ܡ݂ܢ ܟܠܗ̇ ܣܢܝܩܘܬܐ ܕܡܡܰܠܝܐ ܚܫܰܚܬܗ ܕܟܝܢܐ. ܒܗ ܓܝܪ ܨܒܳܐ ܕܢܬܕܡܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܚܦܝܳܝܽܘܬܐ ܐܳܡܪ ܐ̱ܢܐ ܘܥܪܛܠܝܘܬܐ܆ ܒܥܳܢܘܳܝܘܬܐ ܘܡܣܟܢܘܬܐ ܒܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܫܰܗܝܐ ܩܝܘܣܬܢܐ. ܟܕ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܪܝܫ ܣܡܳܟܐ ܕܐܚܘ̈ܗܝ ܪ̈ܘܚܢܝܐ܆ ܟܕ ܠܒܝܫ ܥܒܳܝܬܐ ܘܡܣܰܝܰܛ ܟܠܗ̇ ܓܘܫܡܗ ܘܢܰܚܘܒ. ܘܠܟܠ ܚܙܝܘ̈ܗܝ ܝܕܝܥ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܚܙܘܐ ܕܐܦܘ̈ܗܝ ܕܠܘ ܐܪܥܢܝܐ ܗ̇ܘ ܐܠܐ ܫܡܝܢܐ ܗܘ. ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܟܢܘܫܝܐ ܣܠܶܩ ܠܡܥܪܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ ܕܢܡܰܠܠ ܥܡ ܐܚ̈ܐ ܡܠܬܐ ܕܡܰܪܬܝܳܢܘܬܐ܆ ܘܗܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܐܶܬܳܐ ܡ݂ܢ ܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܫܐܕܐ ܒܝܫܐ. ܕܝܘܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܒܝܫܐ ܫܪܝ ܩܳܥܶܐ ܕܘܳܝܠܝ ܡܢܟ ܝܘܚܢܢ ܛܝܝܐ ܕܪܕܦ ܐܢ̱ܬ ܠܝ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܐܣܪܗ ܒܡܠܬ݀ ܡܪܢ ܕܠܐ ܢܡܠܠ ܬܘܒ. ܘܩܳܥܐ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܟ ܬܘܒ ܕܬܥܡܪ ܒܒܪܢܫܐ ܗܢܐ. ܘܐܙܕܪܒ ܕܝܢ ܫܐܕܐ ܗ̇ܘ ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܘܚܰܒܛܗ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܢܦܰܩ ܡܢܗ ܟܕ ܠܐ ܣܪܰܚ ܒܗ ܡܕܡ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܠܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܐܳܬܳܐ ܕܨܠܝܒܐ ܪܫܰܡ܆ ܘܫܩܠܗ ܒܐܝܕܗ ܘܐܩܝܡܗ ܟܕ ܚܠܝ݂ܡ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܚܳܕܐ ܘܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܕܥܒܰܕ ܠܗ ܦܘܪܩܢܐ ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܝܢ ܡܢܗ̇ ܕܢܨܝܒܝܢ ܕܫܡܗ ܣܝܢܕܘܣ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܢܟ̈ܣܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܘܗܘܐ ܥܡ ܫܰܘܬܦܬܗ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̈ܐ ܘܒܢܝ̈ܐ ܠܐ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܟܕ ܠܨܝܕ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܠܛܘܪܐ ܣܠܶܩ܆ ܐܘܕܥܗ ܥܠ ܡܓܰܙܝܘܬܗ ܕܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܝܗܒܠܗ ܬܪܝܢ ܛܰܒ̈ܥܝ݂ܢ ܕܚܢܢܐ. ܘܦܩܕܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ ܕܢܶܫܬܶܐ ܗ݂ܘ ܚܕ ܘܫܘܬܦܬܗ ܚܕ ܘܥܒܰܕ ܡܗܝܡܢܐ ܗ̇ܘ ܗܟܢܐ. ܘܠܰܗܦܳܟܬܗ̇ ܕܫܢ̱ܬܐ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܡܪܢ ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܬܪܝܢ ܒܢܝ݂̈ܢ. ܘܰܛܥܶܢ ܘܰܐܝܬܝ݂ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܐܳܡܪ: ܕܣܝ݂ܡ ܐܝܕܝ̈ܟ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ܐ ܕܝܠܟ ܐܒܘܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܣܡ ܐܝܕܗ ܥܠ ܪܝܫ ܛܠܝ̈ܐ ܘܒܰܪܶܟ ܐܢܘܢ ܘܰܫܪܳܐ ܐܢܘܢ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗ܆ ܘܐܙܠܘ ܒܫܠܡܐ. ܡܰܚܶܒ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܗܝܡܢܐ ܣܺܝܢܕܘܣ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܪܒܬ݀. ܘܒܟܠ ܪܝܫ ܫܒܘܥܐ ܡ݂ܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܡܰܦܩܐ ܗܘܬ݀ ܐܪܥܗ ܡܰܝܬܶܐ ܗܘܐ ܥܠ ܒܥܝܪܐ ܘܡܣܩ ܗܘܐ ܠܟܢܘܫܝܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܰܡܢܺܝܚ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܐܒܗ̈ܬܐ ܘܠܐܚ̈ܐ ܡ݂ܢ ܒܘܪܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܰܝܬܶܐ ܗܘܐ. ܘܒܪܟ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܠܓܒܪܐ ܗܢܐ ܛܒ. ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܢܚܶܬ ܠܦܠܛ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܡܛܠ ܬܐܓܪ̈ܬܐ ܕܬܡܢ ܩܢܶܐ ܗܘܐ. ܕܠܬܪܝܢ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܕܟܣܦܐ ܣܠܩ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܘܒܥܝܪܐ ܣܓܝܐܬܐ ܠܰܛܥܘ݂ܢܬܐ. ܘܟܕ ܡܪܕܝܬܐ ܝܘܡܐ ܚܕ ܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܒܠܳܕ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܢܐܬܘܢ ܠܢܨܝܒܝܢ܆ ܘܗܐ ܡ݂ܢ ܫܶܠܝܐ ܨܦܰܚܘ ܥܠܝܗܘܢ ܓܝܣ̈ܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܗܘܘ ܒܡܢܝܢܐ ܐܝܟ ܡܐܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܦܪ̈ܫܐ. ܟܠܗܘܢ ܫܡܰܛܘ ܣܝܦܝ̈ܗܘܢ ܘܫܪܝܘ ܡܳܚܶܝܢ ܘܩܳܛܠܝܢ ܘܒܳܙܝܢ ܡܛܠ ܕܡ݂ܢ ܢܘܓܪܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ ܥܠ ܗܕܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܓܘܣܐ ܘܦܘܠܳܛܐ ܕܡܢܗܘܢ ܐܠܐ ܐܢ ܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܨܠܘ̈ܬܗ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܩܪܺܝܬ ܐܢܐ ܣܺܝܢܕܘܣ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ܆ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܥܕܪܝܢܝ ܒܨܠܘ̈ܬܟ ܒܫܥܬܐ ܗܕܐ ܕܐܘܠܨܢܐ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܐܬܚܙܝ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܟܕ ܪܟܝ݂ܒ ܥܠ ܣܘܣܝܐ ܩܠܝܠܐ ܘܦܳܪܚ ܒܐܐܪ ܘܫܡܰܛ ܣܝܦܗ ܥܠܝܗܘܢ ܘܬܪܰܥ ܠܣܕܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܘܡ݂ܢ ܙܗܪܐ ܕܣܝܦܗ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܕܓܝ̈ܣܐ ܗ̇ܢܘܢ ܚܫܶܟ̈ܝ ܘܐܣܬܡ̈ܝ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܛܝܝ̈ܐ ܠܩܕܝܫܐ ܘܠܣܝܦܐ ܕܒܐܝܕܗ܆ ܫܒܩܘ ܠܢ ܘܥܪܩܘ. ܘܚܢܢ ܒܬܘܟܠܢܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܘܨܠܘ̈ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܪܕܰܝܢ ܘܥܒܰܪܢ. ܢܨܝܚܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܥܠ ܚܡܫܡܐܐ ܦܣ̈ܳܥܳܢ ܡܢܢ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ܆ ܟܕ ܪܟܺܝܒ ܣܘܣܝܗ ܘܪܳܕܐ ܒܬܪܢ ܥܕܡܐ ܕܡܢܥܢ ܠܒܝܬ ܒܰܘܬܐ ܥܕܢ ܪܡܫܐ. ܘܬܘܒ ܠܐ ܚܙܰܝܢܳܝܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܟܠ ܕܰܚܙܳܐ ܘܫܡܰܥ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܫܰܒܚ ܠܐܠܗܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܩܕܝ̈ܫܘܗܝ ܘܫܳܡܥ ܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܥܕܠܐ ܢܶܩܪܘܢܝܗܝ ܘܥܳܒܶܕ ܨܒܝܢܗܘܢ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡ݂ܢ ܡܥܰܪ̈ܐ ܩܪܺܝܬܐ ܕܡ݂ܢ ܫܐܕܐ ܡܶܬܢܰܣܶܐ ܗܘܐ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܶܬܚܰܪܪ. ܒܗ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܐܶܫܬܪܺܝ ܫܝܢܐ ܒܝܬ ܪ̈ܘܡܝܐ ܠܦܪ̈ܣܝܐ ܘܶܐܫܬܓܶܫ ܐܬܪܐ ܗܢܐ ܘܶܐܬܒܰܕܪܘ ܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܠܟܠ ܕܘܟܐ. ܘܐܣܬܩܒܠ ܓܰܝܣܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܠܛܘܪܐ ܗܢܐ ܘܨܒܰܘ ܗܘܘ ܕܢܶܫܩܠܘܢܝܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܡ݂ܢ ܓܘ ܫܟܝܢܬܗ ܠܐܡܝܕ ܡܕܝܢ̱ܬܗܘܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܗܕܐ ܐܰܪܓܶܫ܆ ܨܠܝ ܠܘܬ ܡܪܢ ܒܕܡ̈ܥܐ ܚܢܝ̈ܓܳܬܐ ܕܠܐ ܬܬܠ ܠܗܘܢ ܫܶܐܠܰܬܗܘܢ ܕܢܶܣܒܘܢܝܗܝ ܠܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܘܡܚܕܐ ܐܦܩ ܡܪܝܐ ܡ݂ܢ ܫܟܝܢܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܕܶܒܘܪ̈ܐ ܡܳܬܢ̈ܶܐ. ܘܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܕܡܶܬܕܒܨ ܗܘܐ ܒܕܡܘܬ ܙܶܩܐ ܡܶܬܢܦܰܚ ܗܘܐ. ܘܐܫܬܕܝ݂ ܡܢܗܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܒܚܕ ܥܕܢܐ ܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܓܒܪ̈ܐ. ܒܕܡܘܬ ܛܥ̈ܢܐ ܥܕܝ̈ܕܐ ܫܪܶܝܢ ܗܘܘ ܘܡܰܝܠܠܝܢ܆ ܘܥܠ ܗܕܐ ܚܒܪ̈ܗܘܢ ܕܚܰܫܝ݂ܫܝ݂ܢ ܒܗܘܢ ܘܫܐܠܘ ܕܐܝܟܘ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܪܝܫ ܟܢܘܫܝܐ ܗ̇ܘ ܕܰܫܡܰܥܢ ܡܛܠܬܗ. ܘܟܕ ܝܠܦܘ ܕܘܟܬܗ̇ ܕܡܥܰܪܬܗ܆ ܐܙܠܘ ܘܐܦܝܣܘܗܝ ܕܢܐܬܐ ܘܢܨܰܠܐ ܥܠ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܕܢܬܚܰܪܪܘܢ ܡ݂ܢ ܐܘܠܨܢܝ̈ܗܘܢ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܐܬܬܦܝܣ ܠܗܘܢ ܘܶܐܬܳܐ ܥܡܗܘܢ ܘܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܕܰܫܕܶܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܝܟ ܩܛܝ̈ܠܐ. ܘܥܒܰܕ ܠܗܘܢ ܫܝܳܓܬܐ ܡ݂ܢ ܚܢܢܐ ܘܐܫܩܝ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܩܢܰܘ ܚܘܠܡܢܐ. ܘܦܩܰܕ ܩܕܝܫܐ ܠܡܨܥܝ̈ܐ ܕܥܘܡܪܐ ܘܥܒܰܕ ܠܗܘܢ ܩܠܝܠ ܒܘܫܠܐ ܘܐܢܝܚܘ. ܘܒܥܕܢ ܪܡܫܐ ܐܬܒܰܪܟܘ ܡ݂ܢ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܘܐܙܠܘ ܟܕ ܡܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ ܘܠܩܕܝܫܗ ܡܰܘܪܒܝܢ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܫܬܘܕܝܘ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܣܘܢܩܢܐ ܕܥܘܡܪܗ ܡ݂ܢ ܐܳܡܝܕ ܡܕܝܢ̱ܬܗܘܢ ܠܗ ܢܫܰܕܪܘܢ. ܓܒܪܐ ܕܝܢ ܚܕ ܡ݂ܢ ܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܒܡܰܥܒܕܢܘܬܗ ܕܣܛܢܐ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܐܣܬܡܝܝ̈ܢ܆ ܘܠܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܕܡ. ܐܶܬܳܐ ܕܝܢ ܨܝܕ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܡܫܚܗ ܒܡܫܚܐ ܕܨܠܘܬܐ ܥܠ ܪܝܫܗ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܚܙܳܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܒܗ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܐܫܠܛ ܡܘܬܢܐ ܒܡܥܰܪ̈ܐ ܩܪܝܬܐ ܘܰܐܘܒܶܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܐܠܦ ܢܦ̈ܫܢ. ܘܩܪܝܒܐ ܗܘܬ݀ ܩܪܝܬܐ ܕܬܣܘܦ ܡ݂ܢ ܡܚܰܒܠܢܐ܆ ܐܠܘ ܕܒܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܠܐ ܐܬܓܘܣܘ ܗܘܘ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܐܰܩܶܠܘ ܪܶܗܛܐ ܠܡܥܰܪܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܐܦܝܣܘܗܝ ܕܢܶܚܘܬ ܥܡܗܘܢ ܘܢܨܰܠܐ ܥܠ ܩܪܝܬܗܘܢ ܕܠܐ ܬܺܐܒܰܕ ܡ݂ܢ ܡܰܠܐܟ ܡܘܬܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܐܬܪܡܝ݂ ܠܦܝܳܣܗܘܢ ܘܰܢܚܶܬ ܥܡܗܘܢ ܥܡ ܚܡܫܐ ܣܒ̈ܐ ܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܥܠ ܬܪܥܗ̇ ܕܡܥܰܪ̈ܐ ܐܩܝܡܘ ܨܠܘܬܐ: ܐܬܟܫܦܘ ܠܡܪܢ ܕܢܒܰܛܠܝܘܗܝ ܘܢܙܓܪܝܘܗܝ ܠܡܚܰܒܠܢܐ ܡ݂ܢ ܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ. ܘܰܫܡܥ ܐܠܗܐ ܒܥܘܬܗ ܕܣܒܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܨܝܕ ܡܠܟܐ ܘܢܒܝܐ ܕܘܝܕ ܐܣܬܥܪܬ݀܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܢܐ ܡܫܟܚ ܪ̈ܚܡܐ ܩܕܡ ܡܪܗ. ܩܠܐ ܒܡܰܠܐܟ ܡܘܬܐ ܫܰܡܰܪ ܕܠܐ ܠܡ ܫܠܝܛ ܠܟ ܬܘܒ ܕܬܚܪܘܒ. ܡܛܠ ܕܰܫܡܥ ܡܪܝܐ ܩ̈ܠܐ ܕܒܟܳܬܝ ܘܒܐܕܢܝ̈ ܡܪܝܐ ܨܒܰܐܘܬ ܥܠܬ݀ ܒܥܘܬܝ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܫܪܳܐ ܐܢܘܢ ܠܒܝܬ ܡܥܪ̈ܐ ܕܢܥܠܘܢ ܠܒܬܝ̈ܗܘܢ ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܠܡ ܐܝܬ ܠܗ ܠܡܠܐܟ ܡܘܬܐ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠܝܟܘܢ. ܒܰܛܠܗ ܓܝܪ ܡܪܢ ܠܫܘܠܛܢܗ ܡ݂ܢ ܩܪܺܝܬܟܘܢ. ܘܥܛܰܦܘ ܩܕܝܫܐ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܠܟܘܪ̈ܚܰܝܗܘܢ܆ ܟܕ ܚܳܕܶܝܢ ܘܡܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ ܕܰܣܥܰܪ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܪܒܐ ܘܫܒܝ݂ܚܐ ܡ݂ܢ ܣܝ݂ܥܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܡܨܪܝܐ ܫܡܗ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܫܟܶܒ ܐܶܣܦܝ݂ܪ ܫܡܫܐ ܡܰܢܗܪܢܐ ܕܡܕܢܚܐ: ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܡ݂ܢ ܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܘܶܐܬܳܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܬܰܝܡܢܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܥܠ ܓܶܢ̱ܒ ܩܪܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܒܝܬ ܥܪ̈ܒܝܐ ܘܐܫܟܚ ܬܡܢ ܚܠܝ݂ܠܐ ܚܕ ܙܥܘܪܐ ܡܶܣܬ݀ ܦܫܳܛܐ ܕܦܓܪܗ ܒܠܚܘܕ. ܘܥܠ ܘܰܥܡܰܪ ܒܗ ܕܠܐ ܬܘܗܳܝܐ. ܘܣܡ ܬܰܢܘܰܝ ܒܝܬ ܠܝ ܠܡܪܗ ܕܠܐ ܢܶܬܥܢܶܐ ܥܡ ܐ̱ܢܫ ܒܚܝ̈ܐ ܕܙܒܢܐ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܰܗܡܶܐ ܒܐܬܠܝ̈ܛܘܗܝ ܘܢܳܛܰܪ ܩܘܫܬܐ ܠܪ̈ܳܚܡܘܗܝ ܘܠܢܳܛܪ̈ܰܝ ܦܘܩܕܢܘ̈ܗܝ܆ ܛܰܝܶܒ ܠܪܳܚܡܗ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܐܪܝܐ ܚܕ ܕܢܗܘܐ ܠܬܫܡܫܬܗ ܐܝܟ ܬܗܪܐ ܕܥܒܝ̈ܕܬܗ. ܝܺܬܶܒ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܪܝܐ ܗ̇ܘ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܰܚܠܝ݂ܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܒܕܡܘܬ ܢܛܘܪܐ ܘܡܫܡܫܢܐ ܕܡ݂ܢ ܡܪܝܐ ܐܬܦܩܕ. ܘܡܐ ܕܡܬܟܰܢܫܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡ݂ܢ ܫܐܕ̈ܐ ܘܟܘܪ̈ܗܢܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܒܐܘܠܨܢ̈ܐ ܡܬܢܰܓܕܝܢ ܗܘܘ܆ ܡ݂ܢ ܩܒܘܠ ܥܠ ܪܘܚܩܐ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ܆ ܟܕ ܚܳܝܪܝܢ ܘܡܣܰܟܶܝܢ ܠܚܘܠܡܢܐ ܕܡ݂ܢ ܡܪܝܐ ܠܗܘܢ ܡܬܝܗܒ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ. ܘܟܕ ܦܣܳܣܐ ܡ݂ܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܶܬܝܗܶܒ ܗܘܳܐ ܠܗ܆ ܢܳܦܶܩ ܗܘܐ ܒܠܠܝܐ ܟܕ ܚܶܫܘܟ ܘܨܐܪ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܐܳܬܳܐ ܕܨܠܝܒܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܚܘܠܡܢܐ ܓܡܝ݂ܪܐ ܡܩܰܒܠ ܗܘܐ ܘܐܙܠ̱ܝܢ ܗܘܘ ܠܒܳܬܝ̈ܗܘܢ ܟܕ ܚܳܕܶܝܢ ܘܡܫܒܚܝܢ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܒܟܠ ܕܪ̈ܝܢ ܡܢܰܨܰܚ ܠܪ̈ܳܚܡܘܗܝ. ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡ݂ܢ ܣܘܢܩܢܐ ܕܦܓܪܐ ܠܗ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܘ܆ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܣܳܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܓܒܐ ܚܕ. ܘܒܪܶܡܙܐ ܕܐܠܗܐ ܐܳܬܶܐ ܗܘܐ ܐܪܝܐ ܗ̇ܘ ܘܫܳܩܶܠ ܗܘܐ ܠܗ ܡ݂ܢ ܕܘܟܬܗ ܘܣܐܡ ܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܫܳܩܶܠ ܗܘܐ ܡܢܗ ܣܝܒܪܬܗ܆ ܘܕܫܪܟܐ ܬܘܪܣܝܐ ܗܳܘܶܐ ܗܘܐ. ܘܗܟܢܐ ܗܘܳܐ ܕܘܒܪܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܶܬܚܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̈ܐ. ܘܗܘܳܐ ܕܝܢ ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܐܣܬܩܒܠ ܠܘܬܗ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܰܡܠܶܐ ܗܘܐ ܫܘ̈ܡܬܐ ܕܓܪܒܐ. ܘܒܥܘܕܪܢ ܡܪܢ ܘܨܠܘ̈ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܐܶܬܰܐܣܝ ܡ݂ܢ ܟܘܪܗܢܗ ܥܡ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡܡܰܚܰܝ̈ܐ ܕܟܠ ܓܢܶܣ ܕܐܬܘ ܡ݂ܢ ܟܠ ܕܘܟܐ. ܘܐܝܟ ܐ̱ܢܫ ܕܦܳܪܰܥ ܚܘ݂ܒ̈ܠܐ ܠܗ̇ܘ ܕܰܣܥܰܪ ܒܗ ܛܝܒܘܬܐ ܘܰܐܣܝܗ. ܫܩܰܠ ܟܘܬܝܢܐ ܚܕܐ ܪܺܝܫܳܝܬܐ ܘܒܰܕܪ ܥܠܝܗ̇ ܗܪ̈ܘܡܐ ܣܓܝ̈ܐܝ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܣܡܗ̇ ܩܕܡܘܗܝ ܕܐܪܝܐ ܗ̇ܘ. ܘܐܝܟ ܚܟܡܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܬܣܝܡܬ݀ ܠܬܫܡܫܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܠܥܘܕܪܢܐ ܕܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ. ܫܩܰܠ ܐܪܝܐ ܘܣܡܗ̇ ܩܕܡ ܚܠܝ݂ܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܩܪܶܒ ܠܗ̇ ܐܠܐ ܥܠ ܕܘܟܬܗ̇ ܦܫܬ݀ ܢܘܓܪܐ ܕܙܒܢܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܦܰܪ  ܠܐܠܗܐ ܘܫܰܢܝܗ ܡ݂ܢ ܚܝ̈ܐ ܕܙܒܢܐ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ܆ ܐܪܝܐ ܕܝܢ ܦܫ ܟܕ ܢܳܛܰܪ ܠܗ ܠܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܩܕܝܫܐ ܕܪܒܗ. ܘܡܐ ܕܰܐܠܝ̈ܨܐ ܠܬܡܢ ܡܶܬܘܰܥܕܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܕܡ݂ܢ ܩܕܝܡ܆ ܡܙܥܩ ܗܘܐ ܐܪܝܐ ܗ̇ܘ ܬܠܬܐ ܩܳܠܝ݂̈ܢ ܥܙܝ̈ܙܐ. ܘܒܚܟܡܬܗ ܕܒܪܘܝܐ ܘܝܕܥܬܗ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܐ ܘܐܘܪ̈ܚܬܗ ܠܐ ܡܬܥܰܩ̈ܒܳܢ ܘܕܝ݂ܢܘ̈ܗܝ ܠܐ ܡܬܬܡܝ݂ܫܝ݂ܢ. ܡܩܢܐ ܗܘܐ ܚܘܠܡܢܐ ܠܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܝܗܐ ܘܐܠܝ̈ܨܐ ܒܩܠܗ ܕܐܪܝܐ ܗ̇ܘ. ܣܓܝ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗܘܝ̈ ܒܝܕ ܩܠܗ ܕܐܪܝܐ ܗ̇ܘ. ܘܡ݂ܢ ܕܟܕ ܗ݂ܘ ܚܰܝ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ܆ ܢܰܛܪܗ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܠܐܪܝܐ ܗ̇ܘ ܒܚܝ̈ܐ ܕܬܢܢ ܐܝܟ ܕܠܬܗܪܐ ܕܒܩܕܝܫܗ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܚܡܫܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܒܬܫܡܫܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܐܰܣܪܗ ܐܠܗܐ ܠܐܪܝܐ ܗ̇ܘ ܥܕܡܐ ܕܐܬܓܠܝ ܠܗ ܠܟܘܟܒܐ ܗܢܐ ܨܡܘܚܬܢܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܪܝܫ ܥܘܡܪܐ ܘܐܒܐ ܕܟܠܗ ܐܝܙܠܐ ܕܐܝܟܢܐ ܢܐܙܠ ܘܢܰܝܬܝ݂ܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܘܢܣܝ݂ܡܝ݂ܘܗܝ ܒܩܘܡܐ ܪܒܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ. ܩܡ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܓܠܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܰܫܩܰܠ ܥܡܗ ܥܣܪܐ ܣܒ̈ܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܘܚܙܰܩܘ ܡܚܕܐ ܐܝܟ ܓܠܝܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܘܒܥܕܢ ܪܡܫܐ ܡܛܰܘ ܠܘܬ ܚܠܝ݂ܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܐܫܟܚܘܗܝ ܠܐܪܝܐ ܟܕ ܪܰܒܝ݂ܥ ܥܠ ܬܪܥܗ ܕܚܠܝܠܗ. ܘܟܕ ܚܙܳܝܗܝ ܐܪܝܐ ܗ̇ܘ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܩܡ ܡܚܕܐ ܘܰܢܦܰܠ ܩܕܡܘܗܝ ܘܡܰܠܟܰܚ ܗܘܐ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܡܢܰܨܰܪ ܗܘܐ ܘܕܐܨ ܩܕܡܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܘܒܕܘܢܒܗ ܡܚܰܒܶܒ ܗܘܐ ܠܗ. ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡ݂ܢ ܛܰܘܪܐ ܣܓܝܐܐ ܡܣܰܟܶܐ ܗܘܐ ܠܗ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܣܡ ܐܝܕܗ ܥܠ ܐܪܝܐ ܘܒܰܪܟܗ ܘܐܕܝܩ ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܟܕ ܣܡܝ݂ܟ ܒܓܘ ܚܠܝ݂ܠܗ ܘܐܦܘ̈ܗܝ ܠܡܰܕܢܚܐ ܚܳܝܪ̈ܢ ܗܘܝ̈. ܘܟܠܗ ܠܠܝܐ ܗ̇ܘ ܒܩܰܘܡܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܐܦܩܘܗܝ ܛܘܒܢ̈ܐ. ܘܥܡ ܕܢܚܗ ܕܨܦܪܐ ܢܚܶܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܓܘ ܚܠܝ݂ܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܘܢܦܰܠ ܥܠ ܨܰܘܪܗ ܘܒܟܳܐ ܡܪܝܪܐܝܬ ܘܛܰܥܢܗ ܘܐܦܩܗ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܚܠܝ݂ܠܗ. ܟܕ ܢܳܗܰܪ ܦܪܨܘܦܗ ܐܝܟ ܫܡܫܐ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܡܕܰܟ݂ܝܐ ܠܐ ܣܠܶܩ ܥܠ ܪܝܫܗ ܒܗܠܝܢ ܚܡܫܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܕܒܓܘ ܚܠܝܠܗ ܗܘܐ. ܢܳܚܶܬ ܗܘܐ ܣܥܪܐ ܕܪܝܫܗ ܥܕܡܐ ܠܩܘܪ̈ܨܠܐ ܕܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܘܚܶܘܳܪ ܗܘܐ ܐܝܟ ܬܠܓܐ ܘܠܥܶܕ̈ܩܰܝ ܪܝܫܗ ܣܡ ܠܗܝܢ ܡܣܰܒܗܘܬܐ. ܢܛܪܗ̇ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܠܟܘܬܝ݂ܢܐ ܗ̇ܝ ܕܡ݂ܢ ܠܥܠ ܐܡܪܢܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡ ܡܬܓܰܠܝܢܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܟܕ ܠܐ ܥܕܳܐ ܒܗ̇ ܪܝܚܐ ܕܐܐܪ ܒܗܠܝܢ ܫܢܝ̈ܐ ܕܠܒܪ ܡܶܢ ܚܠܺܝܠܐ ܫܰܕܝܐ ܗܘܬ݀. ܐܠܐ ܐܦ ܗܢܝܐܘܬ ܪܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܗܪ̈ܘܡܐ ܢܛܝ݂ܪ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܡܬܚܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܣܡܗ̇ ܠܟܘܬܝܢܐ ܗ̇ܝ ܒܨܰܘܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ. ܘܐܪܝܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܐܙܥܩ ܬܠܬܐ ܩܳܠܝ݂̈ܢ ܥܙܝ̈ܙܐ. ܘܒܦܘܩܕܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܟܰܢܫ ܠܬܡܢ ܥܡܐ ܕܠܐ ܒܙܥܘܪ. ܘܦܩܰܕ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܰܝܬܝܘ ܒܥܝܪܐ ܠܰܛܥܘܢܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܘܣܡܘܗܝ ܥܠܝܗ̇ ܟܕ ܡܶܣܬܡܶܟ ܡ݂ܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܐܪܝܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܥܡܗܘܢ ܐܳܙܶܠ ܗܘܐ ܥܠ ܓܢ̱ܒ ܒܥܝܪܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠܝܗ̇ ܣܝ݂ܡ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ. ܟܕ ܡܰܪܟܢ ܪܝܫܗ ܘܫܳܚ̈ܠܢ ܕܡܥܘ̈ܗܝ ܘܠܐ ܡܰܗܰܪ ܠܐܢܫ. ܫܝܢܗ ܓܝܪ ܡܪܢ ܠܡܠܟܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܡ݂ܢ ܫܘܪܝ ܢܶܩܦܗ ܕܠܛܘܒܢܐ܆ ܘܐܝܟ ܢܩܝܐ ܥܡܗܘܢ ܪܳܕܶܐ ܗܘܐ ܒܐܘܪܚܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܢܫܐ ܪܒܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐܝܟܢܐ ܕܥܒܪܝܢ ܠܡܢܝܢܐ. ܘܡ݂ܢ ܚܰܪܝܦܘܬܗ̇ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܒܳܟܶܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܟܢܝܫܐܝܬ. ܟܕ ܡܫܒܚܝܢ ܘܡܘܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܕܒܟܠ ܕܪ̈ܝܢ ܪܚܡܬܐ ܕܚܘܒܗ ܕܠܘܬ ܩܕܝ̈ܫܘܗܝ ܡܕܢܚ ܘܡܚܘܐ. ܘܟܕ ܠܘܥܕܗ ܕܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܡܛܘ. ܓܳܚܘ ܘܢܚܬܘ ܟܠܗܘܢ ܝܚܝܕܝ̈ܐ ܕܒܗ ܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܐܘܪܰܥܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܣܒ̈ܐ ܕܥܡܗ. ܘܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܚܒܪܗ ܩܳܕܶܡ ܗܘܐ ܕܗ݂ܘ ܠܡ ܩܕܡܐܝܬ ܢܬܒܪܟ ܡܢܗ ܕܛܘܒܢܐ. ܟܕ ܚܕܝܢ ܘܡܘܪܒܝܢ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܰܐܫܘܝ݂ ܐܢܘܢ ܠܚܙܳܬܐ ܗܕܐ ܬܗܝܪܬܐ ܘܬܡܝܗܬܐ. ܝܬܝܪ ܓܝܪ ܡ݂ܢ ܬܠܬܡܐܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܢܟ̈ܦܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐ ܘܒܬܘ̈ܠܐ. ܥܡ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܘܪܝܫܐ ܕܝܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܗܘܬ݀ ܩܥܬܐ ܘܒܟܳܬܐ ܚܢܺܝܓܬܐ ܠܟܠܗ ܟܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܒܗ̇ܝ ܕܚܙܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܠܬܐܪܬܐ ܕܟܠܢܫ ܕܳܝܢܐ ܗܘܬ݀. ܫܰܠܝ݂ ܐܢܘܢ ܡ݂ܢ ܒܟܝܐ ܘܕܡ̈ܥܐ ܪܝܫܐ ܘܪܒܐ ܕܝܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܟܕ ܐܳܡܪ ܠܗܘܢ ܫܠܰܘ ܠܟܘܢ ܒܢܝ̈ ܘܠܐ ܬܒܟܘܢ. ܫܠܝܛ ܗ݂ܘ ܓܝܪ ܨܒܝܢܟܘܢ ܒܪ ܚܐܪ̈ܐ܆ ܐܢ ܬܶܨܒܘܢ ܠܰܡܗܰܠܳܟܘ݂ ܒܥܩ̈ܒܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ. ܘܟܕ ܡܰܛܝܘ ܠܥܘܡܪܐ܆ ܐܰܥܠܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܠܗܝܟܠܐ ܘܬܪܨܘ ܘܐܩܝܡܘܗܝ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܆ ܘܒܚܺܝܠ ܡܪܢ ܐܫܬܪܪ ܘܩܡ܆ ܘܙܰܝܚܘܗܝ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܘܬܠܬܐ ܠܝܠܘ̈ܢ. ܘܥܰܦܝܘܗܝ ܘܣܡܘܗܝ ܒܒܝܬ ܩܰܘܡܐ ܪܒܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܒܛܘܪܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ. ܐܪܝܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܐܰܚܘܰܪ ܗܘܐ ܟܠܗ ܣܥܪܗ ܐܝܟ ܬܠܓܐ ܚܶܘܪܐ ܘܐܦ ܢܝ݂ܒܰܘ̈ܗܝ ܟܠܗܘܢ ܢܬܰܪܘ ܗܘܘ܆ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܠܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܢܛܪ ܟܠܗ ܡܶܬܚܐ ܕܙܒܢܐ ܗ̇ܘ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܬܣܝܡ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܒܒܝܬܐ ܪܒܐ ܥܡ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܘܚܒܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܘܕܫܪܟܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܣܡܝ݂ܟܝ݂ܢ ܗܘܘ. ܐܪܝܐ ܗܰܘ ܕܝܢ ܥܠ ܬܪܥܐ ܩܐܡ ܗܘܐ܆ ܘܠܕܘܟ ܐ̱ܚܪܝܢ ܠܐ ܐܶܙܰܠ. ܟܪܝܬ݀ ܠܗ ܕܝܢ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܥܠ ܐܪܝܐ ܘܕܡܥ ܘܨܠܝ ܠܘܬ ܡܪܢ ܡܛܠܬܗ. ܘܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܡܝܬ ܐܪܝܐ ܗ̇ܘ. ܘܦܩܰܕ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܠܐܚ̈ܐ ܘܚܦܪܘ ܠܗ ܩܒܪܐ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܬܪܥܗ ܕܥܘܡܪܐ ܩܕܝܫܐ ܘܣܡܘܗܝ ܕܠܐ ܢܶܟܠܳܢܝ̈ܗܝ ܚܝܘ̈ܬܐ ܘܡܛܠ ܐܝܩܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ. ܡ݂ܢ ܕܰܐܠܝ݂ܨܬܐ ܗܝ ܠܡ ܕܰܢܣܝ݂ܡ ܫܪܒܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܒܓܘ ܫܪܒܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܢܬܚܰܝܕܘܢ ܠܗܘܢ ܫܪ̈ܒܐ ܒܚܕ̈ܕܐ ܐܝܟ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡ݂ܢ ܦܘܡܗ ܩܕܝܫܐ ܠܢ ܐܫܬܰܥܝ ܐܝܟ ܕܠܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܘܢ ܡܬܝܰܬܪܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܶܦܓܰܥ ܒܢܶܨܚܳܢܘ̈ܗܝ ܕܓܒܪܐ ܐܠܗܝܐ ܕܥܰܙܺܝ ܪܘܪܒܐܝܬ ܒܐܓܘܢܐ ܗܢܐ ܕܰܕܡܐ. ܢܰܨܰܚܬܗ ܛܝܒܘܬܐ ܒܚܝܘ̈ܗܝ ܘܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܥܝܢܐ ܟܣܝ݂ܬܐ ܕܪܥܝܢܗ ܡܪܝ݂ܩܐ ܕܡܬܚܙܐ ܠܪܘܚܩܐ ܕܰܐܝܕܐ ܪܦܝܘܬܐ ܘܡܥܝ݂ܣܘܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܠܐ ܟܳܫܪܐ. ܥܬܝܕܝܢ ܕܘܒܪ̈ܝܢ ܠܡܶܫܪܰܟ. ܘܨܠܝ ܠܘܬ ܡܪܢ ܒܚܫܐ ܣܓܝܐܐ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܩܘܡܐ ܪܒܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܒܛܘܪܐ ܗܢܐ. ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܐܒܗ̈ܬܐ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗܘܢ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܗܘܘ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܫܳܘܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ. ܘܫܡܥܗ̇ ܐܠܗܐ ܠܨܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܐܬܚܦܝ݂ ܢܶܩܥܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܕܒܗ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܐ̱ܢܫ ܠܐ ܩܡ ܥܠܘܗܝ ܬܘܒ ܡ݂ܢ ܝܘܡܐ ܗ̇ܘ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܨܳܒܶܐ ܗܘܐ ܕܢܥܘܠ ܢܚܙܐ ܠܐܒܗ̈ܬܐ ܕܬܡܢ܆ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܡܟܝܟܐ ܠܘܥܕܗ ܩܐܡ ܗܘܐ ܟܕ ܦܫܝ̈ܛܢ ܠܫܡܝܐ ܐܝܕܘ̈ܗܝ܆ ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܡܠܐܟܐ ܡ݂ܢ ܪܘܡܐ ܠܘܬܗ ܡܫܬܕܪ ܗܘܐ܆ ܘܦܬܚ ܗܘܐ ܠܗ ܠܒܝܬ ܩܘܡܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܩܕܡܘܗܝ. ܒܫܪܪܐ ܗ̇ܢܘ ܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ ܕܝܳܕܰܥ ܐܠܗܐ ܠܕܝܠܗ. ܘܐܝܟ ܕܠܒܘܝܐܐ ܕܪܳܚܡܗ ܡܠܐܟܐ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܘܩܕܡܘܗܝ ܥܐܠ ܗܘܐ ܠܒܝܬ ܩܘܡܐ ܘܡܬܒܝܐܐ ܗܘܐ ܒܚܙܳܬܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܳܝܐ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܶܬܳܐ ܕܢܨܰܠܐ ܥܠ ܐܬܪܗ ܡܛܠ ܡܪܕܘܬܐ ܕܩܡܨܐ ܕܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ ܐܫܬܕܪܬ݀. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܨܠܝ ܥܠܝܗܘܢ ܘܐܦ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܒܘܪܟܬܐ ܕܚܢܢܐ. ܘܐܥܒܪܗ̇ ܐܠܗܐ ܠܡܰܪܕܘܬܐ ܗ̇ܝ ܡܢܗܘܢ ܒܨܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܝܢ ܐܚܐ ܚܕ ܟܪܝܗܐ ܩܰܪܝ݂ܒ ܗܘܐ ܕܢܫܰܠܶܡ ܘܶܐܬܳܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܐܚ̈ܐ ܘܫܐܠܗ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܟ ܒܪܝ؟ ܘܫܪܝ݂ ܕܢܶܬܢܶܐ ܠܐܚܐ ܗ̇ܘ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܚܙܺܝܬ ܟܕ ܥܝ݂ܪ ܐܢܐ܆ ܘܚܙܺܝܬ ܕܢܦܩܬ݀ ܝܘܢܐ ܡ݂ܢ ܡܥܪܬܗ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܐܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܐܝܟ ܙܠܝ̈ܩܐ ܕܢܘܪܐ ܘܐܬܬ݀ ܠܘܬܝ ܘܪܶܚܦܬ݀ ܠܥܠ ܡܢܝ. ܟܕ ܦܶܪܚܬ݀ ܘܥܶܠܬ݀ ܠܗܝܟܠܐ. ܘܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܐܬܚܰܠܡܶܬ ܘܩܳܡܶܬ ܠܝ. ܗܕܐ ܕܡܘ݂ܬܐ ܥܠ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܒܰܕܩܐ ܗ̇ܝ ܕܠܰܘܝܐ ܠܩܕܝ̈ܫܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܣܳܥܘܪܘܬ ܚܝ̈ܠܐ ܡܛܠ ܕܟܝܘܬܗܘܢ ܥܡܪܐ ܒܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܡ݂ܢ ܡܥܪ̈ܐ ܩܪܝܬܐ ܟܕ ܡܒܰܓܢܐ ܗܘܬ݀ ܡ݂ܢ ܕܝܘ̈ܐ. ܘܡ݂ܢ ܕܰܐܝܬܝܘܗ̇ ܨܝܕ ܩܕܝܫܐ ܐܫܬܬܩ ܗܘܐ ܕܝܘܐ ܗ̇ܘ ܒܝܫܐ܆ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܥܒܰܕ ܥܠܝܗ̇ ܨܠܘܬܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗ̇ ܚܢܢܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܚܠܡܬ݀. ܬܘܒ ܕܝܢ ܛܠܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܢܗ̇ ܕܡܥܰܪ̈ܐ ܟܕ ܡܛܰܝܰܒ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܪܡܫܐ ܕܡܫܬܘܬܐ ܢܥܒܕܘܢ ܠܗ ܒܪ ܫܥܬܗ ܒܟܘܪܗܢܐ ܕܪܘܚܐ ܐܬܬܚܕ. ܘܕܰܒܪܘܗܝ ܘܰܐܝܬܝܘ݂ܗܝ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܝܰܗܒ ܠܗ ܡܫܚܐ ܕܨܠܘܬܐ ܘܚܢܢܐ. ܘܰܦܩܕ ܠܐܒܗܘ̈ܗܝ ܕܠܐ ܩܶܢܛܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܢܣܒܘܢ ܠܗ. ܘܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܫܩܰܠ ܫܘܠܛܢܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܐܡܪܘ ܠܡܪܢ ܕܐܦ ܫܐܕ̈ܐ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܠܢ ܒܫܡܟ. ܘܟܡܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܢܨܚܢ̈ܐ ܡܚܘܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܘܡܰܟܪܙܐ ܥܠܘܗܝ ܒܟܠ ܦܢ̈ܝܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܥܠ ܥܡܠܘ̈ܗܝ ܡܘܣܦ ܗܘܐ. ܫܳܗܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܘܐܡܬܝ ܕܡܶܬܶܐܠܶܨ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܫܢܬܐ ܟܕ ܪܡܶܐ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܒܡܛܘܢܝܐ ܚܛܦ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܫܢܬܐ ܩܠܝܠ ܡܢܗ̇. ܒܐܝܡܡܐ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܕܩܝܛܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܒܛܘܪܐ ܟܠܗ ܝܘܡܐ ܝܳܩܶܕ ܘܡܶܬܛܰܪܦ ܒܚܘܡܐ. ܘܡܥܰܙܶܐ ܗܘܐ ܕܠܐ ܫܶܩܝܐ ܥܕܡܐ ܠܥܕܢ ܪܡܫܐ. ܘܶܐܬܕܰܝܰܒ ܦܓܪܗ ܘܰܗܘܳܐ ܐܝܟ ܩܝܣܐ ܝܒܝܫܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܗܘܬ݀ ܪܓܬܗ ܕܠܚܡܐ ܘܡܝ̈ܐ ܘܫܢܬܐ ܠܐ ܢܶܣܒܰܥ ܣܟ. ܘܒܨܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܣܝܒܪܬܐ ܠܐ ܣܟ ܡܩܰܒܠ ܗܘܐ. ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܠܐ ܝܳܬܒ ܗܘܐ܆ ܥܕܡܐ ܕܡܬܥܰܒ̈ܝܢ ܗܘܝ̈ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܒܘܪ̈ܟܘܗܝ. ܘܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡ ܒܟܘܪ̈ܗܢܐ ܡܡܰܨܰܥ ܗܘܐ܆ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܣܒܪܐ ܐܠܐ ܐܢ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܗ ܡܣܝܒܪ ܘܚܐܫ ܘܡܬܚܰܕܬܐ ܗܘܬ݀ ܣܝܒܘܬܗ ܒܥܡ̈ܠܐ ܝܘܡ ܒܝܘܡ ܐܝܟ ܢܶܫܪܐ ܕܡܶܬܚܰܕܰܬ ܡܟܝܠ ܡܢܥ ܠܗ ܠܣܝܒܘܬܐ ܛܒܬܐ ܘܫܪܝ ܠܗ ܡܟܝܠ ܒܬܘܣܦܬܐ ܕܫܘ̈ܟܢܐ ܗܘܢܗ ܨܡܰܚ. ܘܡܚܰܘܐ ܢܘܗܪܗ ܒܙܶܕ̈ܩܰܝ ܟܐܢܘܬܐ. ܦܐܝܐ ܠܡ ܕܢܶܣܰܒ ܐܓܪܗ ܒܫܘܡܠܝܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܡܪܐ ܛܒܐ ܘܡܪܚܡܢܐ ܗ̇ܘ ܕܦܳܪܥ ܠܟܠ ܐ̱ܢܫ ܐܝܟ ܥܰܡܠܗ. ܐܣܬܩܒܠ ܕܝܢ ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘ̈ܡܝ݂ܢ܆ ܟܕ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܡܥܪܬܗ ܠܐܠܗܐ ܦܳܠܚ ܗܘܐ܆ ܘܗܐ ܝܘܕܝ̈ܐ ܬܪܝܢ ܡ݂ܢ ܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܬܘ ܠܛܘܪܐ ܗܢܐ ܒܥܠܬ݀ ܥܢ̈ܐ ܕܰܩܢܶܝܢ ܗܘܘ ܕܪܥܝܐ ܗܘܬ݀ ܒܗ ܒܛܘܪܐ. ܘܟܕ ܡܬܟܰܪܟܝܢ ܗܘܘ ܒܛܘܪܐ ܠܟܐ ܘܠܟܐ܆ ܒܡܥܒܕܢܘܬܗ ܕܡܪܢ ܐܫܬܟܚ ܩܝܡܝܢ ܥܠ ܬܪܰܥ ܡܥܰܪܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܘܐܕܝܩܘ ܘܚܙܘ ܠܣܒܐ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܝܳܬܒ ܒܓܘܗ̇ ܘܕܳܡܶܐ ܠܡܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܩܪܶܒܘ ܘܫܐܠܘ ܒܫܠܡܗ܆ ܘܐܦ ܗ݂ܘ ܦܢܝ ܠܗܘܢ ܫܠܡܐ. ܘܫܐܠܘܗܝ ܕܝܢ ܥܠ ܥܢ̈ܐ ܘܥܠ ܪ̈ܥܘܬܐ܆ ܘܗ݂ܘ ܕܠܐ ܡܦܣ ܐ̱ܢܐ ܦܢܝ ܠܗܘܢ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܗܶܢܘܢ: ܐܢ̱ܬ ܡܢܐ ܥܳܒܶܕ ܐܢ̱ܬ ܗܪܟܐ ܘܡܘܢ ܝܬܒ ܐܢ̱ܬ ܗܪܟܐ ܒܠܚܘܕܝܟ؟ ܐܶܡܰܪ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܠܡܫܝܚܐ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܫܟܚ. ܚܕ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܗܳܢܘܢ ܐܬܓܠܝܬ݀ ܬܰܚܦܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܠܒܗ ܪܡܝܐ ܗܘܬ݀܆ ܘܚܙܝܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܟܕ ܠܒܝܫ ܐܪܓܘܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܬܓܐ ܘܝܡܝܢܐ ܕܢܘܪܐ ܕܡܪܚܦܐ ܗܘܬ݀ ܥܠ ܪܝܫܗ. ܘܶܐܡܪ ܠܗ ܝܘܕܝܐ ܗ̇ܘ ܠܩܕܝܫܐ: ܒܫܪܪܐ܆ ܕܐܢ̱ܬ ܥܒܕܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܒܟ ܥܳܡܪ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܚܰܝ ܥܠܡ̈ܐ. ܘܢܦܰܠ ܣܓܶܕ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܡܢܰܫܶܩ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܠܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܥܠ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܣܐܡ ܠܗܝܢ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܐܘ ܥܒܕܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܬܪܚܡܥܠܝ ܘܚܪܪܝܢܝ ܡ݂ܢ ܛܘܥܝܝ ܕܝܘܕܝܘܬܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܝܺܕܰܥ ܕܡܪܝܐ ܐܰܦܢܝܶܗ ܠܫܪܪܐ. ܐܩܝܡ ܠܗ ܝܘܡܐ ܟܕ ܐܶܡܰܪ ܕܠܦܠܢ ܝܘܡܐ ܬܐ ܠܘܬܝ ܘܐܢܐ ܡܥܡܕ ܐ̱ܢܐ ܠܟ. ܘܐܬܒܪܟ ܘܢܚܶܬ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗ ܟܕ ܡܠܶܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܒܪ ܨܠܘܒܬܐ ܚܒܪܗ ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܐܫܬܪܪ ܗܢܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ܆ ܐܬܬܚܕ ܒܚܫܐ ܒܝܫܐ ܕܚܣܡܐ ܐܝܟ ܩܐܝܢ ܩܛܘܠܐ. ܟܕ ܢܚܬܘ ܥܕܡܐ ܠܰܫܦܘ̈ܠܝ ܛܘܪܐ ܗ݂ܘ ܘܚܒܪܗ܆ ܘܰܫܡܰܛ ܗܘܐ ܣܰܟܝ݂ܢܐ ܕܥܠ ܡܰܪ̈ܩܩܰܘܗܝ ܘܡܚܳܝܗܝ ܘܓܘܳܝܗ ܫܕܳܐ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܒܰܡܠܰܬܟ݂ܘܬܐ ܕܒܝܫܘܬܗ ܕܢܟܝܠܐ ܐܶܙܰܠ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܐܝܠܠ ܘܩܥܳܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܬܘ ܚܙܘ ܒܝܫܬܐ ܕܰܥܒܰܕ ܗ̇ܘ ܙܕܝܩܐ ܕܡܬܩܪܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܕܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܕܩܛܰܠ ܚܒܪܐ ܕܗܘܳܐ ܥܡܝ ܘܐܦ ܠܝ ܨܒܳܐ ܕܢܶܩܛܘܠ ܘܶܐܬܰܦܠܛܶܬ ܡ݂ܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܰܥ ܫܠܝܛܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܐܬܬܥܝܩ ܗܘܐ ܒܚܫܐ ܪܒܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܡ݂ܢ ܬܚܝܬ ܐܝܕܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܫܠܝܛܐ ܥܠ ܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܡܚܕܐ ܫܕܪ ܒܬܪ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܐܫܬܥܝ ܠܗ ܡܕܡ ܕܡ݂ܢ ܝܘܕܝܐ ܫܡܰܥ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܰܥ ܐܦܣܩܘܦܐ܆ ܬܘܰܗ ܬܘܳܗܬܐ ܪܒܬܐ ܕܛܒ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܦܣܩܘܦܐ ܠܫܠܝܛܐ: ܐܶܬܚܰܝܠ ܒܡܪܝܐ ܘܩܘܡ ܢܐܙܠ. ܘܡܗܰܝܡܢ ܐ̱ܢܐ ܒܡܪܢ ܕܠܒܶܗܬܰܬܗܘܢ ܕܝܘ̈ܕܝܐ ܬܗܘܐ ܘܠܪܘܡܪܡܐ ܕܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܦܩܰܕ ܫܠܝܛܐ ܘܢܩܰܫ ܛܰܒܠܐ܆ ܘܢܦܩܘ ܟܪ̈ܘܙܐ ܒܟܠܗ̇ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܐܬܟܰܢܫ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝܳܢ. ܘܢܦܩܘ ܥܡ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܫܠܝܛܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܓܘܕܝ̈ܢ ܓܘܕܝ̈ܢ ܘܐܦ ܣܕܪ̈ܝܢ ܣܕܪ̈ܝܢ. ܟܕ ܫܡܥܘ ܝܚܝ̈ܕܝܐ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܥܡ ܩܕܝܫܐ ܡܕܡ ܕܰܓܕܰܫ ܠܐܒܘܗܘܢ ܪܘܚܢܝܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܐܬܟܢܫܘ ܘܩܡܘ ܠܗܘܢ ܡ݂ܢ ܩܒܘܠ ܕܢܚܙܘܢ ܚܪܬܗ ܕܣܘܥܪܢܐ. ܡܥܪ̈ܝܐ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܚܰܒܝܒ ܗܘܐ ܒܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܐܬܬܙܝܥܘ ܒܰܛܢܢܐ ܐܠܗܝܐ܆ ܘܝܗܒܘ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܠܡܘܬܐ ܚܠܦܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ. ܥܗܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܝܢ ܠܗ̇ܝ ܕܡ݂ܢ ܡܘܬܐ ܡܚܰܒܠܢܐ ܦܨܝ ܐܢܘܢ ܘܚܘܠܡܢ̈ܐ ܘܐܣܘ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝܳܢ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܗ ܢܣܒܘ. ܥܠ ܗܕܐ ܐܶܙܕܰܝܢܬ݀ ܓܘܕܐ ܥܫܝܢܬܐ ܡܢܗܘܢ ܘܩܡܘ ܠܗܘܢ ܒܰܫܦܘ̈ܠܰܝ ܛܘܪܐ ܘܐܚܪܡܘ ܥܠ ܢܦ̈ܫܬܗܘܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܕܐܢ ܠܐ ܢܦܘܫ ܐܦܠܐ ܚܕ ܡܢܢ܆ ܠܐ ܢܫܒܘܩ ܠܐܢܫ ܕܢܰܐܟܝܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ. ܡܓܘ̈ܫܐ ܕܝܢ ܛܡ̈ܐܐ ܘܝܘܕܝ̈ܐ ܡܣܰܝ̈ܒܐ ܣܠܩܘ ܥܠܘܗܝ ܒܓܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܛܘܪܐ ܘܓܰܪܘܗܝ ܘܰܐܚܬܘܗܝ ܡ݂ܢ ܡܥܪܬܗ ܒܨܥܪܐ ܣܓܝܐܐ ܟܕ ܡܨܰܚܝܢ ܠܗ ܘܪܳܩܝ݂ܢ ܒܐܦܘ̈ܗܝ. ܘܗܟܢܐ ܠܐ ܦܬܰܚ ܦܘܡܗ ܒܡܘܟܟܗ܆ ܘܐܝܟ ܢܩܝܐ ܩܕܡ ܓܙܘܙܐ ܫܬܝܩ ܗܘܐ ܘܰܫܠܶܐ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܣܘܓܐܐ ܕܐ̱ܢܫܘܬܐ: ܡܳܢܘ ܕܠܐ ܢܦܩ ܐܢ̱ܬ ܪܘܚܐ ܚܠܦ ܢܦܫܟ؟ ܝ݂ܗܝ݂ܒ ܗ݂ܘ ܠܟ ܐܬܪܐ ܠܡܡܠܠܘ. ܐܳܡܰܪ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܠܝ ܕܝܢ ܠܝܬ ܠܝ ܡܕܡ ܕܺܐܡܰܪ. ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܒܳܨܶܐ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܘܝܳܕܰܥ. ܐܳܡܰܪ ܠܗ ܫܠܝܛܐ: ܘܡܳܢܘ ܕܡܣܗܕܝܢ ܥܠܝܟ ܗܠܝܢ؟ ܐܳܡܰܪ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ: ܐܢ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܝ. ܐܠܐ ܝܳܗܒ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܠܕܝ݂ܢܝ ܠܒܳܚܰܪ ܟܣ̈ܝܬܐ ܘܕܳܐܢ ܣܬܝܪ̈ܬܐ. ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܩܕܝܫܐ: ܟܐܡܬ ܕܡ݂ܢ ܡܠܝ̈ ܪܘܚܐ ܫܪܝ݂ ܠܡܰܟܳܣܘܬܗ. ܕܝܳܬܒ ܒܕܝܪܐ ܘܒܛܘܫܝܐ ܩܳܛܶܠ ܠܙܕܝܩܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܙܕܩ ܕܢܶܣܥܪܘܢ ܝܚܝܕܝ̈ܐ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܒܛܘܪܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܰܥ ܛܘܒܢܐ ܡ݂ܢ ܐܦܣܩܘܦܐ܆ ܐܦܝܣ ܠܫܠܝܛܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܐܢ ܫܦܝܪܐ ܒܥܝ̈ܢܝܟ ܡܪܝ ܦܩܘܕ ܕܢܰܨܠܐ ܟܠܢܫ ܒܕܝܠܗ ܘܐܠܗܐ ܢܣܥܘܪ ܨܒܢܝܗ. ܘܫܦܪܬ݀ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܠܫܠܝܛܐ ܐܦ ܠܐܦܣܩܘܦܐ. ܘܐܩܝܡ ܨܠܘܬܐ ܘܢܦܠܬ݀ ܕܚܠܬܐ ܘܒܗܝܠܘܬܐ ܥܠ ܟܠ ܕܰܚܙܳܐ ܐܝܟ ܫܥܐ ܚܕܐ. ܘܐܦ ܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܨܠܘܬܐ ܟܕ ܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܠܡܪܗ܆ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܩܠܐ ܕܠܐ ܪܰܘܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܗܝ݂ܠܘܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܪܶܒ ܪܒ ܚܝܠܐ ܘܓܢ̱ܒܪܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܐܪܝܡ ܝܡܝܢܗ ܩܕܝܫܐ ܘܪܫܰܡ ܥܠ ܫܠܰܕܐ ܐܳܬܳܐ ܦܪܘܩܝܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ ܘܶܐܡܰܪ: ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܢܨܪܝܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܚܝ ܠܠܥܙܪ ܒܬܪ ܐܪܒܥܐ ܝܘܡܝ̈ܢ܆ ܘܒܚܝܠܗ ܬܩܝܦܐ ܘܓܢ̱ܒܪܐ ܬܩܘܡ ܫܠܰܕܐ ܗܕܐ ܘܬܚܰܝܶܒ ܠܚܰܝܳܒܐ ܘܰܬܙܰܟܶܐ ܠܙܰܟܝܐ. ܘܥܡ ܒܪܬ ܩܠܗ ܕܛܘܒܢܐ܆ ܥܠܬ݀ ܚܝܘܬܐ ܒܩܛܝ݂ܠܐ ܘܩܡ ܘܰܬܪܰܨ ܘܝܺܬܒ. ܘܗܝܕܝܢ ܩܪܒܘ ܟܠܗܘܢ ܘܡܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܐܡܪܝܢ: ܡܢܐ ܗܘ ܕܓܕܫܟ ܘܡܢܐ ܗܝ ܡܚܘܬܐ ܗܕܐ ܕܒܟ؟ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡ݂ܢ ܫܢܬܐ ܡܬܬܥܝܪ ܗܘܐ. ܥܶܗܰܕ ܢܦܫܗ ܘܐܬܬܢܚ ܘܒܟܳܐ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܢܐ ܒܳܟܶܐ ܐܢ̱ܬ ܘܡܢܘ ܗ̇ܘ ܕܚܛܳܐ ܒܟ ܘܩܰܛܠܟ؟ ܚܪ ܒܗ ܒܩܕܝܫܐ ܘܶܐܬܬܰܢܚ ܘܶܐܡܪ: ܩܠܟ ܚܝܐ ܢܦܰܠ ܒܐܕ̈ܢܝ ܟܕ ܐܢܐ ܒܚܶܙܝ̈ܗ̇ ܕܫܝܘܠ ܘܐܥܝܪܢܝ. ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܠܩܛܝܠܐ: ܡܛܠ ܕܫܶܐܠܬܟ ܡ݂ܢ ܡܪܢ ܘܝܗܒܟ ܠܝ ܚܕܐ ܫܥܐ ܐܝܟ ܕܬܰܟܶܣ ܠܩܛܘܠܟ ܩܐܝܢ ܬܪܝܢܐ. ܡܠܠ ܩܕܡ ܟܢܫܐ ܗܢܐ ܡܰܢܘ ܕܩܰܛܠܟ. ܘܡܚܕܐ ܫܪܝ ܩܛܝܠܐ ܕܢܐܡܪ ܠܟܢ̈ܫܐ ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܟܠ ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܗܘܳܐ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ ܗ̇ܘ ܩܛܝܠܐ: ܕܚܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡܝ ܗܘܝܘ ܗ̇ܘ ܕܩܛܠܢܝ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܩܛܘܠܐ ܒܪ ܨܠܘܒܬܐ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܪܝܫܗ ܕܩܛܝ݂ܠܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܘܫܳܡܰܥ. ܕܰܒܪܘܗܝ ܕܝܢ ܠܩܳܛܘܠܐ ܘܩܰܪܒܘܗܝ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܗ̇ܢܘ ܗ̇ܘ ܕܩܰܛܠܟ؟ ܘܳܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗ̇ܘ ܩܛܝܠܐ: ܐܝܢ ܒܫܪܪܐ ܗ̇ܢܘ ܗ̇ܘ ܕܩܛܠܢܝ. ܘܚܪ ܒܗ ܕܝܢ ܩܛܝܠܐ ܒܩܕܝܫܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ ܣܝܒܘܬܟ ܕܝܢ ܐܘ ܡܪܝ ܗܝ ܫܩܰܠܬܢܝ ܠܚܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܘܚܰܠܶܛܬܢܝ ܒܰܛܝܳܪܐ ܕܥܢܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܠܐ ܡܢܐ؟ ܕܗܐ ܡܠܐܟ ܡܘܬܐ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܪܝܫܝ ܘܨܳܒܶܐ ܕܢܶܕܒܪܢܝ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܒܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܙܒܢܐ ܠܐ ܫܳܒܩ ܠܝ܆ ܐܠܐ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝ ܕܬܩܒܘܪ ܦܓܪܝ ܗܪܟܐ ܨܐܕܝܟ ܕܥܡܟ ܐܩܘܡ ܠܝܘܡ ܒܘܚܪܢܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܝ ܘܶܐܡܰܪܬ܆ ܘܚܠܦ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܣܝܡܬ݀ ܒܢܝ̈ܐ. ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝ ܕܟܕ ܬܰܦܝ݂ܣ ܠܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܕܠܐ ܐܶܬܢܰܟܪܶܐ ܠܡܠܟܘܬܗ. ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܠܩܛܝ݂ܠܐ: ܒܪܝ܆ ܚܠܦ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܗܐ ܥܡܰܕܬ ܒܕܡܗ ܕܩܢܘܡܟ ܐܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܣܗ̈ܕܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܐܠܐ ܡܟܝܠ ܢܘܚ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ. ܘܥܡ ܡܠܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܢܡ ܘܕܡܶܟ ܘܗܝܕܝܢ ܓܳܚܬ݀ ܟܠܗ̇ ܐܢܫܘܬܐ ܘܐܬܬ݀ ܐܝܟ ܕܬܶܬܒܰܪܟ ܡ݂ܢ ܩܕܝܫܐ ܘܡܢܰܫܩܝ݂ܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܠܡܳܐܢܘ̈ܗܝ. ܘܥܦܪܐ ܡ݂ܢ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܫܩܠܝܢ ܗܘܘ ܘܐܝܟ ܒܘܪܟܬܐ ܪܒܬܐ ܚܫܝ݂ܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܆ ܘܐܠܘ ܠܐ ܡܪܝܐ ܘܨܠܘ̈ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܡܳܝܬܶܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܚܶܒܨܳܐ ܘܡ݂ܢ ܪܘܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܢܳܦܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܘܡܢܰܬܫܝ݂ܢ ܐܦ ܠܡܐܢܘ̈ܗܝ. ܗܝܕܝܢ ܩܡ ܫܠܝܛܐ ܘܛܪܰܕ ܠܐܢܫܘܬܐ ܡ݂ܢ ܘܰܥܕܗ ܕܩܕܝܫܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܶܐܠܨܘܢܝܗܝ. ܫܠܝܛܐ ܕܝܢ ܦܣܰܩ ܥܠ ܩܛܘܠܐ ܐܝܟ ܕܩܛܰܠ ܢܬܩܛܠ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣ ܠܕܝܢܐ ܕܗܕܐ ܠܐ ܢܥܒܕ ܐܠܐ ܐܶܡܰܪ: ܥܒܶܕ ܒܝ ܛܝܒܘܬܐ ܘܗܰܒܳܝܗܝ ܠܝ. ܫܠܝܛܐ ܕܝܢ ܐܬܬܦܝܣ ܠܩܕܝܫܐ ܘܝܰܗܒܗ ܠܗ. ܗܝܕܝܢ ܐܪܝܡܘ ܟܢ̈ܫܐ ܩܠܝ̈ܗܘܢ ܘܫܪܝܘ ܓܳܕܠܝܢ ܠܩܕܝܫܐ ܟܠܝܠܐ ܕܩܘ̈ܠܣܐ ܠܥܝ݂ܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܡܟܝܠ ܐܬܬܪܝܡܬ݀ ܩܪܢܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܫܠܝܚܝܬܐ ܒܪܒܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ. ܘܐܬܡܰܟܟܬ݀ ܓܘܕܐ ܕܨܠܘ̈ܒܐ ܘܶܐܣܬܟܰܪ ܦܘܡܗ̇ ܕܥܩܪܬܐ ܘܐܬܦܬܚ ܦܘܡܗ̇ ܕܡܥܰܕܰܢܬܐ. ܘܐܙܠ̱ܬ݀ ܟܢܘܫܬܐ ܕܒܰܗܝ݂̈ܬܐ ܟܕ ܒܰܗܝ݂ܬܐ. ܘܢܦܩܬ݀ ܡܰܫܪܝܬܐ ܕܢܨܝ̈ܚܐ ܟܕ ܙܡܪܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܡܠܟܢ ܙܟܝܐ. ܕܣܥܰܪ ܥܕܬܗ ܒܛܝܒܘܬܗ. ܘܚܠܦ ܚܕܘܬܗ̇ ܕܒܙܝ݂ܙܬܐ܆ ܥܩܬܐ ܐܰܡܠܟܬ݀ ܥܠܝܗ̇ ܘܶܐܒܠܐ ܩܶܛܪܬ݀ ܒܟܠܗܘܢ ܬܚܘ̈ܡܝܗ̇. ܘܡܟܝܠ ܗ̇ܝ ܕܢܒܝܐ ܒܪܘܚܐ ܐܬܢܒܝ ܘܐܡ݂ܪ: ܗܐ ܒܪܝ ܐܝܟ ܐܰܪ̈ܙܐ ܕܠܶܒܢܢ ܫܦܝܪܝܢ ܣܘ̈ܟܘܗܝ ܘܥܰܒܝ݂ܛ ܛܶܠܳܠܗ ܘܪܡܐ ܩܰܘܡܬܗ. ܦܪܰܚ ܕܝܢ ܛܒܗ̇ ܕܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܠܡܕܢܚܐ ܘܠܡܥܪܒܐ ܘܐܦ ܠܓܪܒܝܐ ܘܠܬܝܡܢܐ ܘܥܕܡܐ ܠܣܘ̈ܦܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ. ܘܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܫܪܝܬ݀ ܐ̱ܢܫܘܬܐ ܕܒܟܠ ܐܬܪ̈ܘܢ ܢܐܬܘܢ ܨܐܕܘܗܝ ܐܝܟ ܕܢܬܥܕܪܘܢ ܡ݂ܢ ܐܘܠܨܢܝ̈ܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܣܓܝ ܐܳܠܨܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ܆ ܫܒܰܩ ܘܫܰܢܝ݂ ܠܗ ܠܪܝܫ ܛܘܪܐ ܘܬܡܢ ܫܰܠܶܡ ܚܝܘ̈ܗܝ ܙܒܢܝ̈ܐ܆ ܟܕ ܝܳܗܶܒ ܡܪܢ ܒܐܝܕܗ ܚܘܠܡܢ̈ܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗ ܡܬܓܘܣܝܢ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܐܰܝܬܝܘ ܠܘܬܗ ܛܠܝܬܐ ܚܕܐ ܒܪ̱ܬ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܳܝܐ ܕܠܐ ܫܳܡܥܐ ܘܠܐ ܡܡܰܠܠܐ. ܘܟܕ ܡܬܟܰܪܟܐ ܒܡܥܪܬܐ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܐܫܟܚܬ݀ ܟܘ݂ܣܝ݂ܬܐ ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܟܕ ܡܬܦܰܪܓܝܐ ܗܘܬ݀ ܒܗ̇܆ ܣܡܬܗ̇ ܒܪܝܫܗ̇. ܘܒܨܠܘ̈ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܐܶܣܳܪ ܠܫܢܗ̇ ܐܶܫܬܪܝ݂ ܘܡܠܠܬ݀ ܘܫܡܥܬ݀ ܦܫܝ݂ܩܐܝܬ. ܓܒܪܐ ܕܝܢ ܚܕ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܡܪܝ ܦܦܐ ܩܪܝܬܐ ܕܒܰܫܒܒܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܛܘܪܐ ܐܬܬܚܕ ܒܨܳܡܪܬܐ ܡܪܝܪܬܐ. ܘܠܰܩܕܡ ܩܕܝܫܐ ܩܰܪܒܘܗܝ ܘܡܰܫܚܗ ܡܫܚܐ ܕܨܠܘܬܐ ܘܐܬܚܠܡ  ܓܡܝܪܐܝܬ. ܘܒܙܒܢ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬܗ ܓܒܪܐ ܚܕ ܥܬܝܪܐ ܡ݂ܢ ܢܨܝ݂ܒܝܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܠܐ ܒܢܝ̈ܐ. ܘܬܰܢܝ݂ ܠܩܕܝܫܐ ܥܩܬܐ ܕܝܠܗ ܘܕܐܢ̱ܬܬܗ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܝܰܗܒ ܠܗ ܬܪܝܢ ܛܰܒܥܝ݂̈ܢ ܕܚܢܢܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܕܡܣܰܒܪ ܐ̱ܢܐ ܒܡܪܢ ܕܢܬܠ ܠܟ ܫܶܐܠܶܬܶܟ ܗ̇ܝ ܕܫܶܐܠܬ. ܘܠܗ̇ ܠܰܗܦܳܟܬܗ̇ ܕܫܢ̱ܬܐ ܝܰܗܒ ܠܗ ܐܠܗܐ ܬܪܝܢ ܒܢܝ݂̈ܢ ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܒܚܕ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܐܰܝܬܝ݂ܘ ܠܘܬܗ ܛܠܝܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܟܦܪ ܙܰܡܳܪ̈ܐ ܩܪܝܬܐ ܕܒܟܘܪܗܢܐ ܥܣܩܐ ܪܡܶܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܠܘܥܕܗ ܕܥܘܡܪܐ ܡܰܛܝܘ܆ ܫܢܝܬ݀ ܢܦܫܗ ܕܛܠܝܐ ܡܢܗ ܘܛܰܥܢܘܗܝ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܘܣܳܡܘܗܝ ܩܕܡ ܡܥܪܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܝܬܒܘ ܠܘܬܗ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪܝܫܗ ܕܛܘܪܐ ܒܢܶܩܥܐ ܚܕ ܙܥܘܪܐ ܝܳܬܶܒ ܗܘܐ. ܒܡܰܛܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܠܠܝܐ܆ ܦܣܳܣܐ ܩܒܠ ܡ݂ܢ ܡܪܢ ܕܢܶܚܘܬ ܘܢܨܰܠܐ ܥܠ ܡܝ݂ܬܐ ܕܩܕܡ ܡܥܪܬܗ܆ ܘܟܕ ܚܪ ܒܗ ܐܬܬܰܢܚ ܘܬܰܟܣܗ ܒܝܡܝܢܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܩܘܡ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝܟ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܥܠܬ݀ ܚܰܝܘܬܐ ܒܡܝ݂ܬܐ ܗ̇ܘ܆ ܘܫܘܰܪ ܘܩܡ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܘ ܕܰܚܝܳܐ ܒܪܐ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܪܗܛܘ ܠܗܘܢ ܡܣܰܪܗܒܐܝܬ ܘܢܦܠܘ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܘܡܢܰܫܩܝ݂ܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ. ܘܰܐܦܝ݂ܣܘܗܝ ܬܘܒ ܕܢܶܣܰܒ ܒܘܪܟܬܐ ܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܘܠܐ ܩܒܠ܆ ܐܠܐ ܗܕܐ ܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ ܕܙܠܘ ܘܰܐܘܒܶܠܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܥܡܟܘܢ ܠܥܘܡܪܐ ܠܘܬ ܣܒ̈ܐ܆ ܘܗ̇ܝ ܕܥܳܕܪܐ ܠܚܝܝ̈ܟܘܢ ܢܣܥܘܪ ܡܪܢ ܠܘܬܟܘܢ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܢܣܰܒܘ ܚܢܢܐ ܡ݂ܢ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܘܐܙܠܘ ܟܕ ܡܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ ܕܣܥܰܪ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܥܰܒܕܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܦܳܪܣܳܝܬܐ ܐܢ̱ܬܬ ܓܒܪܐ ܡܓܘܫܐ܆ ܟܕ ܫܡܥܬ݀ ܡܛܠܬܗ܆ ܐܬܬ݀ ܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܒܥܬ݀ ܡܢܗ ܕܐܡܐ ܕܒܢܰܝ̈ܐ ܬܗܘܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܒܥܳܐ ܕܢܰܘܪܒܝܗ̇ ܠܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗ̇: ܕܙܠܝ ܒܪܬܝ ܠܘܬ ܢܘܪܐ ܘܠܘܬ ܡܓܘ̈ܫܐ ܕܝܳܗܒܝܢ ܠܟܝ ܒܢܝ̈ܐ. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܐܡܪܬ݀ ܟܕ ܡܘܕܝܐ ܕܗ݂ܢܘܢ ܠܐ ܡܶܫܟܚܝ݂ܢ ܠܡܶܣܥܰܪ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܡܛܠܬܟ ܫܶܡܥܶܬ ܡ݂ܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡܫܟܚ ܐܢ̱ܬ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܡܶܣܥܰܪ. ܗܝܕܝܢ ܝܰܗܒ ܠܗ̇ ܡܫܚܐ܆ ܟܕ ܫܶܬܝܬ݀ ܘܪܫܡܗ̇ ܒܐܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܐܙܠ̱ܬ݀ ܘܒܛܢܬ݀ ܘܝܠܕܬ݀ ܒܪܐ. ܘܰܐܒܗܬܬ݀ ܠܡܓܘ̈ܫܐ ܘܠܢܘܪܐ ܘܐܠܗܝ̈ܗܘܢ. ܘܩܠܣܬ݀ ܘܐܘܪܒܬ݀ ܠܡܫܝܚܐ ܘܠܩܕܝܫܗ. ܠܓܰܪ̈ܒܐ ܡܕܰܟܶܐ ܗܘܐ܆ ܠܥܰܩܪ̈ܳܬܐ ܥܳܒܶܕ ܗܘܐ ܕܢܺܐܠܕ̈ܢ ܒܢܝ̈ܐ܆ ܠܚܪ̈ܫܐ ܥܳܒܶܕ ܗܘܐ ܕܢܡܰܠܠܘܢ. ܘܒܙܒܢܐ ܕܡܘܬܐ ܟܪ̈ܝܗܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܘ ܘܫܳܕܶܝܢ ܩܕܡ ܬܪܰܥ ܡܥܪܬܗ ܘܟܕ ܐܝܕܗ ܣܐܡ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܡܬܚܰܠܡܝܢ ܗܘܘ. ܩܪܶܒ ܠܗ ܕܝܢ ܐ̱ܢܫ ܟܕ ܡܬܟܫܦ ܠܗ ܡܛܠ ܒܪܗ ܕܐܬܟܪܗ ܟܘܪܗܢܐ ܕܫܰܪܥܘܛܐ ܘܩܰܪܝ݂ܒ ܗܘܐ ܕܢܡܘܬ. ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܡܝܬܳܝܘܬܗ. ܟܕ ܐܶܡܰܪ ܠܗܘܢ ܛܘܒܢܐ: ܕܡܗܝܡܢ ܐ̱ܢܐ ܒܡܪܢ ܕܒܪܟ ܡܬܚܠܡ ܘܗܳܘܶܐ ܝܚܝܕܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܣܒܬ݀ ܡܠܬܗ ܫܘܡܠܳܝܐ. ܥܘܬܪܐ ܓܝܪ ܕܛܝܒܘܬܐ ܫܰܪܝܐ ܗܘܬ݀ ܒܦܘܡܗ܆ ܘܠܠܫܢܗ ܡܙܺܝܥܐ ܗܘܬ݀ ܕܢܡܰܠܠ ܐܝܠܝܢ ܕܥܳܕܪ̈ܢ ܠܬܰܚܘܝ݂ܬܐ ܕܪܒܘܬ ܛܝܒܘܬܐ ܕܫܰܪܝܐ ܗܘܬ݀ ܒܗ. ܓܕܰܫ ܕܝܢ ܘܶܐܫܬܓܶܫܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܠܘܩܒܠ ܚܕܕ̈ܐ ܘܡܛܰܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡܶܩܛܰܠ ܠܚܕܕ̈ܐ. ܘܰܫܠܰܚ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܕܠܘܬܗ ܢܐܬܘܢ. ܘܟܕ ܐܬܘ ܒܰܦܝܳܣܐ ܕܩܘܫܬܐ ܐܶܬܬܰܓܪ ܠܗܘܢ ܫܝܢܐ ܘܐܘܝܘܬܐ ܕܥܡ ܚܕܕ̈ܐ. ܘܐܫܬܪܝܘ ܠܗܘܢ ܟܕ ܚܕܝܢ ܘܡܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ ܘܡܰܘܕܝܢ ܠܩܕܝܫܗ. ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܠܟܠ ܐ̱ܢܫ ܦܘܪܣܐ ܘܐܣܝܘܬܐ ܕܥܘܕܪ̈ܢܐ ܝܳܗܶܒ ܗܘܐ ܒܚܟܡܬܗ ܐܠܗܝܬܐ ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝܳܢ ܡ݂ܢ ܚܢ̈ܦܐ ܘܒܪܒܪ̈ܝܐ ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܘ ܕܢܶܚܙܘܢܝܗܝ ܒܠܚܘܕ. ܘܡ݂ܢ ܛܥܡܐ ܕܡܠܬܗ ܘܦܝܳܣܗ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܪܘܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܦ ܠܡܠܟ̈ܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܕܝܘܢܝ̈ܐ ܐܫܬܡܥ ܛܶܒܗ ܘܡܫܕܪܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ܗܘܢ ܘܒܢ̈ܬܗܘܢ ܠܘܬܗ ܘܫܳܐܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܥܘܕܪܢܐ ܕܨܠܘ̈ܬܗ. ܘܠܟܠ ܡܘܫ̈ܚܢ ܘܠܟܠ ܬܶܓܡܝ݂̈ܢ ܝܳܗܒ ܗܘܐ ܐܝܕܐ ܒܡܰܓܪܬ݀ ܪܘܚܗ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܚܕܘܬܐ ܢܫܰܢܘܢ ܡ݂ܢ ܨܐܕܘܗܝ. ܘܒܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ܆ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܡܰܣܒܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܣܠܶܩ ܠܢܶܩܥܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܪܝܫ ܛܘܪܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܐܬܓܠܝ ܠܗ ܡ݂ܢ ܡܪܢ ܕܢܶܚܙܘܩ ܐܝܬ ܠܗ ܝܘܡܢܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܐܒܗܘ̈ܗܝ ܪܕܘ ܒܗ̇. ܘܩܪܳܐ ܠܐܒܐ ܫܡܥܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܐܚܝ ܫܡܥܘܢ܆ ܓܠܳܐ ܠܝ ܡ݂ܢ ܡܪܢ ܒܗܢܐ ܠܠܝܐ ܕܰܩܪܶܒ ܫܘܠܡܐ ܕܚܝܝ̈. ܐܠܐ ܦܓܪܝ ܒܐܝ̈ܕܝܟ ܣܐܡ ܐ̱ܢܐ. ܘܒܝܘܡܐ ܕܡܬܓܠܝܢܘܬܗ ܕܡܪܢ ܐܶܬܒܥܝ݂ܘܗܝ ܡܢܟ܆ ܐܟܡܐ ܕܠܟ ܐܰܓܥܶܠܬܗ. ܐܙܕܗܪ ܠܟ ܒܪܝ܆ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܠܐܒܗ̈ܐ ܘܠܐܚ̈ܐ ܕܢܰܘܒܠܘܢ ܠܦܓܪܝ ܠܥܘܡܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܡܛܠ ܕܡ݂ܢ ܗܪܟܐ ܥܬܝܕ ܐ̱ܢܐ ܠܰܡܩܰܒܠܘ݂  ܦܪܨܘܦܗ ܫܒܝܚܐ ܕܡܪܢ ܡܐ ܕܡܰܘܥܶܐ ܠܝ ܓܦ̈ܐ ܕܪܘܚܐ ܘܥܡܗ ܒܐܐܪ ܦܪܚ ܐ̱ܢܐ. ܟܕ ܡܰܗܦܶܟ ܐ̱ܢܐ ܚܝܳܪܝ ܠܒܶܣܬܰܪܝ ܐܚܙܐ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܕܰܐܟܝ݂ܦܐܝܬ ܪܳܕܶܝܢ ܒܬܪܝ. ܘܥܠ ܕܶܐܫܬܰܠܛܶܬ ܐܢܐ ܥܠ ܥܣܪ ܡܕܝ݂̈ܢܢ܆ ܐܶܬܰܪܣܶܐ ܐܢܘܢ ܠܒ̈ܢܝ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܬܘܪܣܝܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܒܥܢܐ ܠܘܬ ܡܪܢ. ܘܺܐܡܰܪ ܠܗ: ܕܗܐ ܐܢܐ ܘܒܢܝ̈ܐ ܕܝܢ ܕܝܰܗܒܬ ܠܝ܆ ܒܚܢܢܟ ܢܬܢܛܪܘܢ. ܘܥܡܗ ܕܦܘܠܘܣ ܐܠܗܝܐ ܐܩܥܐ: ܕܪܶܗܛܝ ܫܰܠܡܶܬ܆ ܗܝܡܢܘܬܝ ܢܶܛܪܶܬ. ܘܡ݂ܢ ܗܫܐ ܢܛܝܪ ܠܝ ܟܠܝܠܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܢܦܪܥܝܘܗܝ ܠܝ ܡܪܝ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܚܝ݂ܠܐ ܕܓܠܝܢܗ. ܠܐ ܠܝ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܚܒܘ ܠܓܠܝܢܗ ܫܒܝܚܐ ܕܡ݂ܢ ܫܡܝܐ. ܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܕܢܫܬܒܚ ܕܝܢ ܒܩܕܝ̈ܫܘܗܝ. ܥܰܡ̈ܠܐ ܕܡܛܠ ܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܡܶܣܬܰܥܪܝܢ܆ ܓܙ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܰܡܠܶܝܢ ܟܠ ܣܝ̈ܡܬܐ ܫܡܝ̈ܢܝܬܐ ܕܨܝܕ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܡܬܬܣܝܡܝܢ. ܘܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܫܒܝܚܐ ܕܠܟܠܗܘܢ ܡܶܬܦܢܶܝܢ܆ ܘܠܐ ܐܟܡܐ ܕܐܓܥܶܠܘ ܘܣܡܘ ܢܳܣܒܝ݂ܢ ܐܠܐ ܒܐܠܦ ܘܒܪ̈ܶܒܘ݂ ܥܶܐܦܝ݂̈ܢ. ܘܒܟܡܐ ܕܠܝܬ ܡܠܬܐ ܠܡܫܬܥܝܘ݂܆ ܕܥܝܢܐ ܠܐ ܚܙܬ݀ ܘܐܕܢܐ ܠܐ ܫܡܥܬ݀. ܘܥܠ ܠܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܣܠܶܩ ܡܕܡ ܕܛܝܒ ܐܠܗܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܳܚܡܝܢ ܠܗ. ܐܒܐ ܫܡܥܘܢ ܘܐܒܗ̈ܬܐ ܦܘܫܘܢ ܒܫܠܡܐ܆ ܝܘܚܢܢ ܫܟܶܒ ܠܗ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܗ̇ܝ ܐܫܠܡ ܢܦܫܗ ܗ̇ܝ ܚܣܺܝܬܐ ܠܡܪܗ. ܘܢܚܬ ܛܟܣܝܣ ܕܪ̈ܘܚܢܐ ܘܡܫܪܝܬܐ ܕܢܘܪ̈ܢܐ ܘܙܰܝܚܘܗ̇ ܠܢܦܫܗ ܙܗܺܝܬܐ ܥܕܡܐ ܠܦܪܕܝܣܗ ܕܐܠܗܐ. ܦܳܚ ܕܝܢ ܪܝܚܐ ܗܢܝܐܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܒܟܠܗ ܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܥܳܡܰܪ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ.  ܘܐܒܐ ܫܡܥܘܢ ܕܝܢ ܘܐܒܗ̈ܬܐ ܒܟܰܘ ܥܠܘܗܝ ܒܟܝܐ ܡܪܝܪܐ. ܘܐܟܪܙܘ ܒܟܠܗ ܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܘܫܟܶܒ ܠܗ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܒܐ ܕܟܠܢ. ܘܡܚܕܐ ܒܪܗܝܒܘܬܐ ܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ. ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܬܠܬܡܐܐ ܛܘ̈ܒܢܐ ܒܚܝܪ̈ܐ ܘܚܣܝ̈ܐ ܘܓܒܪ̈ܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܣܛܪ ܡ݂ܢ ܐܚ̈ܐ ܚܠܝ݂̈ܛܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܢܦܠܘ ܥܠ ܨܰܘܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܒܟܰܘ ܒܟܳܬܐ ܡܪܝܪܬܐ ܕܛܒ. ܘܳܐܙܶܠ ܗܘܐ ܩܠܗܘܢ ܠܛܘܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܡܛܠ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܡܬܟܢܫܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܗܘܳܐ ܨܒܝܢܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܕܐܦ ܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܬܡܢ ܢܬܬܣܝܡ ܘܢܬܝܰܩܪ ܡܢܗܘܢ. ܬܰܗܺܝ ܐܢܘܢ ܡ݂ܢ ܗܕܐ ܐܒܐ ܫܡܥܘܢ ܗܽܘܙܳܝܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܐܚ̈ܐ ܘܐܒܗ̈ܬܐ ܫܡܥܘ: ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܓܝܪ ܕܢܚܙܘܩ ܐܒܘܢ ܡ݂ܢ ܨܐܕܝܢ ܠܘܬ ܡܪܢ܆ ܦܰܩܕܰܢܝ ܘܙܰܗܪܰܢܝ ܕܠܐ ܐܫܒܘܩ ܠܐܢܫ ܕܢܫܰܢܶܝܘܗܝ ܡܶܟܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܣܓܝܐܐ ܡܢܟܘܢ ܫܡܥܘ ܦܘܩܕܢܐ ܗܢܐ ܡ݂ܢ ܦܘܡܗ ܩܕܝܫܐ ܘܫܪܝܪܐ. ܘܗܫܐ ܐܚܝ̈܆ ܠܐ ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܫܰܚܠܦ ܬܚܘܡܐ ܕܣܡ ܠܢ ܐܒܘܢ ܥܠ ܦܓܪܗ ܟܐܢܐ ܘܙܰܗܪܰܢ. ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܝܢ܆ ܠܐ ܐܬܬܦܝܣܘ ܠܐܒܐ ܫܡܥܘܢ ܕܢܫܒܩܘܢܝܗܝ ܒܗܕܐ ܕܘܟܬܐ ܡܛܠ ܪܒܘܬܗ ܘܡܥܠܝܘܬ ܐܝܩܪܗ ܕܥܠܝܗܘܢ. ܛܰܥܢܘܗܝ ܘܫܪܝܘ ܪܳܕܶܝܢ. ܘܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܥܢܢܐ ܚܫܘܟܬܐ ܩܛܪܬ݀ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܐܣܬܟܠܘ ܕܠܝܬ ܨܒܝܢܐ ܠܡܪܝܐ ܘܠܩܕܝܫܐ ܕܢܫܰܢܶܐ ܡ݂ܢ ܬܡܢ ܕܘܟܬܗ. ܘܙܰܝܚܘ݂ܗܝ ܬܠܬܐ ܐܝܡܡܝ̈ܢ ܘܬܠܬܐ ܠܝܠܘ̈ܢ ܒܙܡܝܪ̈ܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܐܬܬܣܝܡ ܓܝܪ ܦܓܪܗ ܕܟܐܢܐ ܒܡܥܪܬܐ ܕܒܝܬ ܐܓܘܢܗ ܒܬܗܪܐ ܪܒܐ ܘܒܫܘܒܚܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ. ܘܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܢܶܒܥܐ ܕܥܘܕܪ̈ܢܐ ܠܟܠ ܐܝܢܐ ܕܡܬܓܘܣ ܒܗ ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܓܪ̈ܡܘܗܝ ܡܰܙܗܪܝܢ ܐܝܟ ܫܘܫܢ̈ܐ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܘܡ݂ܢ ܕܝܢ ܕܗܦܟܘ ܠܗܘܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܟܠ ܚܕ ܠܕܘܟܬܗ܆ ܐܒܐ ܫܡܥܘܢ ܗܘܙܝܐ ܥܡ ܥܣܪܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝ݂ܢ ܦܫܘ ܠܗܘܢ ܚܕܳܪ̈ܰܝ ܫܟܝܢܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܢܩܥܐ ܕܬܡܢ ܫܟܝܚܝܢ ܗܘܘ. ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܝܢ ܕܒܛܘܪܐ ܕܐܪܙܘܢ ܥܡܪܝܢ ܗܘܘ܆ ܟܕ ܫܡܥܘ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܪܝܫܐ ܕܐܝܙܠܐ ܫܟܶܒ܆ ܐܬܟܢܫܘ ܡܢܗܘܢ ܢܟܝ݂ܠܐܝܬ ܐܝܟ ܡܐܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܕܢܐܬܘܢ ܠܡ ܢܰܣܩܘܢܝܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܠܐܬܪܗܘܢ. ܟܕ ܡܰܛܝܘ ܠܕܘܟܬ݀ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܐܫܬܘܕܥܘ ܐܚ̈ܐ ܕܬܡܢ ܟܢܝܫܝܢ ܕܢܶܫܩܠܘܢܝܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܒܳܥܶܝܢ ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܪܗܛܘ ܘܐܘܕܥܘ ܒܥܘܡܪܐ ܘܒܡܥܪ̈ܐ ܩܪܝܬܐ ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܕܝܪ̈ܝܐ ܘܡܥܰܪ̈ܳܝܐ. ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܕܝܢ ܡܰܪ̈ܳܚܐ ܐܬܟܬܫܘ ܥܠ ܛܘܒܢܐ ܕܢܶܫܩܠܘܢܝܗܝ ܘܠܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܡ݂ܢ ܠܥܠ ܐܠܐ܆ ܐܢ  ܝܡܝܢܗ ܒܠܚܘܕ ܕܦܰܣܩܘܗܝ ܘܫܩܠܘ. ܘܡ݂ܢ ܕܝܕܥܘ ܕܝܢ ܛܘܪܐ ܐܬܠܒܶܟ ܥܠܝܗܘܢ ܡ݂ܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܘܡܥܪ̈ܝܐ܆ ܗܠܟܘ ܒܐܘܪܚܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܠܐ ܢܬܚܙܘܢ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܠܐܝܘ ܒܛܘܪ̈ܐ ܘܐܬܛܪܦܘ ܟܠܗ ܝܘܡܐ܆ ܐܰܕܪܶܟܘ ܐܢܘܢ ܡܥܪ̈ܝܐ ܒܡܕܝܕ ܩܪܝܬܐ ܒܥܕܢ ܪܡܫܐ. ܘܡܚܰܘ ܥܡܗܘܢ ܩܪܳܒܐ. ܘܟܕ ܝܠܦܘ ܡܕܝ̈ܝܐ ܕܡܛܠ ܝܡܝܢܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܝܬܘܗܝ ܩܪܒܐ܆ ܐܙܕܝܢܘ ܐܦ ܗ݂ܢܘܢ ܒܣܝ̈ܦܐ ܘܒܚܘܛܪ̈ܐ ܘܚܣܰܢܘ ܘܚܰܛܦܘܗ̇ ܠܝܡܝܢܐ ܡ݂ܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܘܣܡܘܗ̇ ܒܥܕܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ. ܘܠܓܒ̈ܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܣܦܝ݂̈ܩܐ ܫܪܰܘ. ܣܝ݂ܢܕܘܣ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܢܨܝܒܝܢܝܐ܆ ܡܚܒܢܗ ܫܪܝܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܟܕ ܫܡܰܥ ܒܝܫܬܐ ܗܕܐ ܓܕܫܬ݀ ܡ݂ܢ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܡܪ̈ܚܐ܆ ܠܐ ܚܡܣܢ ܡܛܠ ܪܚܡܬܗ ܕܠܘܬ ܩܕܝܫܐ. ܐܠܐ ܩܡ ܡܚܕܐ ܘܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܒܝܬܗ ܘܢܣܰܒ ܥܡܗ ܐܠܦ ܕܟܶܣܦܐ. ܕܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܝܕܝܥܐ ܪܟܶܒ ܥܠ ܪ̈ܰܟܫܐ ܗ݂ܘ ܘܥܣܪܐ ܡ݂ܢ ܛܠܳܝܰܘ̈ܗܝ ܘܡܛܝܘ ܠܡܕܝܕ ܩܪܝܬܐ ܥܕܢ ܪܡܫܐ. ܘܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܒܢܝ̈ ܩܪܝܬܐ܆ ܛܝܒܘ ܠܗ ܒܝܬ ܡܰܫܪܝܐ ܠܘܬ ܥܕܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܝܡܝܢܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܣܝ݂ܡܐ ܗܘܬ݀. ܟܕ ܐܬܟܰܢܫܘ ܠܐܝܩܪܗ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܩܪܝܬܐ ܘܠܥܶܣܘ ܘܐܫܬܝܘ ܫܘܝܐܝܬ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪܟܢ ܐܙܠܘ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܒܝܬܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܣܝ݂ܢܕܘܣ ܡܗܝܡܢܐ ܦܫ ܠܗ ܒܥܕܬܐ ܥܡ ܛܠܝ̈ܐ ܒܢܘ̈ܗܝ܆ ܩܡ ܗ݂ܘ ܥܡ ܛܠܝܘ̈ܗܝ ܘܰܐܦܩܘܗ̇ ܠܝܡܝܢܐ ܡ݂ܢ ܓܠܘܣܩܡܐ ܕܝܠܗ̇ ܟܕ ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܝܳܕܰܥ܆ ܘܣܳܡܘܗܝ ܠܓܠܘܣܩܡܐ ܒܕܘܟܬܗ ܟܕ ܣܦܝ݂ܩ܆ ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܝܺܕܰܥ ܣܟ. ܘܒܡܰܩܪܶܐ ܬܪܢܓܠܐ ܩܡܘ ܘܐܙܠܘ܆ ܘܡܚܕܐ ܬܪܰܨܘ ܡܰܪܕܝ݂ܬܗܘܢ ܬܟܝܒܐܝܬ ܕܠܐ ܢܕܪܟܘܢ ܐܢܘܢ. ܘܥܡ ܫܥܬܐ ܡܢܥܘ ܠܥܘܡܪܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܝܚܝ̈ܕܝܐ ܕܒܛܘܪܐ ܗܢܐ ܥܳܡܪܝܢ ܗܘܘ ܘܬܰܢܝ݂ ܠܗܘܢ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܕܐܝܟܢܐ ܬܪܨܗ̇ ܐܠܗܐ ܠܐܘܪܚܗ ܘܰܐܨܠܚܗ̇ ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܕܪܚܘܡܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܝܢ ܘܐܒܐ ܫܡܥܘܢ ܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܟܠܗ ܒܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܐܰܦܩܘܗܝ ܥܡ ܥܘܢ̈ܝܬܐ ܘܡܕܪ̈ܫܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܦܰܬܚܘܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܫܟܝ݂ܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܣܡܘ ܠܝܡܝܢܗ ܕܟܐܢܐ ܒܕܘܟܬܗ̇. ܘܗܘܬ݀ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܝܚܝ̈ܕܝܐ ܕܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܥܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܝܕܝܢ ܫܪܝ ܣܝ݂ܢܕܘܣ ܡܗܝܡܢܐ ܒܒܶܢܝܳܢܐ ܕܥܘܡܪܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ. ܒܫܢܬ݀ ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܪܬܝܢ ܕܝܘܢܝ̈ܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܥܡܐ ܕܠܐ ܒܰܙܥܘܪ ܡ݂ܢ ܟܠ ܐܬܪ ܘܦܢ̈ܝܢ ܠܡܶܥܡܰܪ ܚܕܳܪ̈ܰܝ ܫܟܝ݂ܢܰܬ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܗܕܐ ܗܝ ܒܫܪܪܐ ܣܝܡܬܐ ܕܠܐ ܚܳܣܪܐ܆ ܘܢܶܒܥܐ ܕܠܐ ܓܐܙ ܒܦܘܡܐ ܕܫܳܬܘ̈ܝܐ. ܡܟܝܠ ܕܝܢ ܐܶܙܕܩܰܪ ܡܐܢܐ ܗܢܐ ܗܕܝܪܐ ܘܫܒܝ݂ܚܐ ܒܓܘ̈ܢܐ ܕܰܨܒܝ݂ܥܝ݂ܢ ܒܕܡܐ ܕܩܢܘܡܗ. ܘܶܐܨܛܰܒܬ݀ ܗܘܐ ܒܕܗܒܐ ܥܙܝ݂ܠܐ ܘܒܰܙܡܰܪ̈ܓܕܐ ܘܒܩܰܪ̈ܟܕܢܐ ܘܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܫܒܝ̈ܚܬܐ ܘܣܓܝ̈ܐܬ ܫܘܦܪ̈ܐ ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܓܘܫܡܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܠܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢܰܨܚܳܢܗ܆ ܘܠܪܘܡܪܡܐ ܕܐܬܠܝܛܘܬܗ. ܫܢܝ̈ ܚܝܘ̈ܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̈ܢ. ܒܥܠܡܐ ܥܣܪܝܢ܆ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ ܒܫܠܝܐ ܠܚܘܕܳܝܐ܆ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܒܪܝܫܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܕܟܠܗ ܐܝܙܠܐ. ܛܘܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܰܪܕܳܐ ܒܥܩ̈ܒܬܟ ܐܒܘܢ ܘܡܰܢܥ ܠܐܘܢܐ ܕܙܢܰܝ̈ܟ ܗܢܝ̈ܐܝ݂ܝ݂ ܪܺܝܚܐ ܕܡܕܡ ܩܰܕܶܡ ܛܝܒ ܠܟ. ܗ̇ܢܘ ܒܫܪܪܐ ܐܟܪܐ ܕܙܪܥ ܙܪܥܗ ܒܐܪܥܐ ܛܒܬܐ ܘܫܦܝܪܬܐ܆ ܘܥܒܰܕ ܡܢܗ ܦܐܪ̈ܐ ܒܬܠܬܝܢ ܘܒܫܬܝܢ ܘܒܡܐܐ. ܗ̇ܢܘ ܗܟܝܠ ܬܓܪܐ ܚܠܝ݂ܨܐ ܘܙܪܝܙܐ ܕܰܒܥܳܐ ܡܪܓܢܝܬܐ ܣܓܝܐܬ݀ ܕܡܝ̈ܐ. ܕܡܐ ܕܐܫܟܚܗ̇܆ ܝܰܗܒ ܢܦܫܗ ܠܟܠ ܫܶܢܕܝ̈ܢ ܘܙܰܒܢܗ̇. ܗ̇ܢܘ ܡܰܠܳܚܐ ܚܟܝܡܐ ܕܫܰܘܙܒ ܐܶܠܦܗ ܡ݂ܢ ܢܘܘܳܓ̈ܐ ܥܰܓܪ̈ܐ ܕܝܡܐ. ܘܟܕ ܡܠܝܐ ܥܘܬܪܐ ܪܘܚܢܐ ܡܰܢܥܗ̇ ܠܠܡܐܢܐ ܕܠܐ ܢܟܝ̈ܢܐ. ܗ̇ܢܘ ܓܒܪܐ ܩܪܰܒܬܢܐ ܘܓܢ̱ܒܪ ܚܝܠܐ ܕܐܠܒܫܗ ܡܪܗ ܙܝܢܐ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ ܘܐܩܪܒ ܘܙܟܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܪ̈ܟܐܣ ܘܫܘܠܛܢ̈ܐ ܕܚܫܘܟܐ ܘܰܐܥܕܝ݂ ܟܠܝܠܐ ܕܙܟܘܬܐ. ܗ̇ܢܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܩܘܫܬܐ ܕܰܢܛܰܪ ܒܰܙܗܝܪܘܬܗ ܦܘܩܕܢ ܡܪܗ܆ ܘܝܰܗܒ ܢܦܫܗ ܠܟܠ ܐܘܠܨܢܝ̈ܢ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܗ̇ܢܘ ܕܗܒܐ ܕܟܝܐ ܘܣܐܡܐ ܓܒܝܐ ܕܥ݂ܠ ܠܟܘܪܐ ܕܢܣܝܘ̈ܢܐ܆ ܘܢܦܰܩ ܡܢܗ ܟܕ ܡܰܒܪܶܩ ܒܕܡܘܬ ܫܡܫܐ. ܘܐܬܚܡܠ ܠܐܘܨܪ̈ܐ ܫܡܝܢ̈ܐ ܒܥܠܡܐ ܕܠܐ ܩܳܛܥܝܢ. ܡܢܘ݂ ܡܫܟܚ ܕܢܨܘܪܝܟ ܐܒܘܢ ܩܕܝܫܐ ܒܩܰܢܝܐ ܘܕܝܘ݂ܬܐ. ܘܕܢܨܰܠܶܡ ܨܠܡܟ ܝܩܝܪܐ ܒܡܓܰܠܬܐ ܕܡܪܟ܆ ܗ̇ܘ ܕܢܰܨܚܳܟ ܒܐܓܘܢܐ ܘܗܰܕܪܟ ܒܟܠ ܫܘܦܪ̈ܝܢ. ܢܰܫܪܶܐ ܫܝܢܗ ܘܫܠܡܗ ܒܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܥܕܡܐ ܠܣܘܦ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܡܝܢ. ܘܠܥܘܡܪܐ ܕܡܢܗ ܫܰܢܺܝܬ ܘܠܰܒܢܝ̈ܟ ܕܒܓܘܗ ܡܕܰܝܪܝܢ ܒܫܘ̈ܟܢܐ ܕܪܘܚ ܩܘܕܫܐ ܢܬܚܰܝܕܘܢ ܘܐܘܝܘܬܐ ܘܚܘܒܐ ܪܘܚܢܝܐ ܢܫܰܪܬܰܚ ܒܗܘܢ ܡܪܢ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܟ ܐܒܘܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܫܒܝܚܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܕܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܐܡܝܢ. ܕܠܗ ܟܠ ܬܫܒ̈ܚܢ ܘܒܘܪ̈ܟܢ ܘܥܠܝܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܘܚܢܢܗ ܢܫܬܦܥܘܢ ܒܨܠܘܬ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܘܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ. ܘܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܘܢ ܥܠ ܩܪ̈ܘܝܐ ܡܗܝܪ̈ܐ ܘܥܠ ܟܬܘܒܐ ܡܚܝܠܐ ܘܥܠ ܫܡܘ̈ܥܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܘܡܒܪ̈ܟܐ ܐܝܢ ܘܐܡܝܢ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܛܝܝܐ