ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܝ݂ܠܡܝܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܝ݂ܠܡܝܐ

ܕܕܝܪܗ ܨܝܕ ܐܪܐܓܐܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܒܦܪܣ

 

 

ܪܒ ܗ݂ܘ ܒܫܪܪܐ ܕܘܒܪܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܘܩܘܠܣܗ̇ ܡܥܰܠܰܝ ܡ݂ܢ ܠܫܢܗܘܢ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ. ܬܫܥܝܬܐ ܗܘ ܓܝܪ ܘܳܐܬܳܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ ܘܡܝ݂ܬܘܬܐ ܕܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܐܟܡܐ ܕܐܡ݂ܪ ܡܠܬܐ ܚܝ̈ܐ ܕܟܠ: ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܐܬܐ ܒܬܪܝ܆ ܢܟܦܘܪ ܒܢܦܫܗ. ܘܡ̇ܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܰܚܶܐ ܠܢܦܫܗ܆ ܢܘܒܕܝܗ̇. ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܡ݂ܪ ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܳܝܡܝܢ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܠܡܘܬܐ ܕܠܐ ܕܚܠܬܐ. ܘܣܳܒܠܝܢ ܐܘܠܨܢ̈ܐ ܕܚܫ̈ܐ ܘܟܐܒ̈ܐ ܡܛܠ ܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ. ܠܗܢܐ ܠܡ ܕܘܒܪܐ ܡܥܰܠܝܐ ܐܬܩܪܝ݂ ܒܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܝܘܚܢܢ ܕܝ݂ܠܡܝܐ. ܗܢܐ ܕܰܐܡܝ݂ܬ ܢܦܫܗ ܡ݂ܢ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܥܒܘܪ̈ܝܬܐ. ܘܗܘܘ ܝܘܠܦܢܘ̈ܗܝ ܘܬܠܡܝ݂ܕܘܬܗ ܒܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܘܐܬܥܰܠܝ݂ ܒܪܒܘܬ ܕܘܒܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܡ ܒܓܢܣܗ ܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܪܒܬܐ ܚܰܕܝ݂ܬܗ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܝܬ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܝܚܝܕܝ̈ܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ. ܘܡܛܠ ܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ ܦܐܪܐ ܗܢܐ ܡܒܪܟܐ. ܘܰܐܘܒܠܘܗܝ ܟܕ ܛܠܶܐ ܠܡܕܪܫܬܐ ܐܝܟܐ ܕܢܺܐܠܦ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܒܝܬ ܛܠܝ̈ܐ.

 

ܘܫܡܰܥ ܒܙܒܢ ܬܪܝܢ ܝܚܝ̈ܕܝܐ ܕܡܡܰܠܠܝܢ ܥܠ ܕܘܒܳܪ̈ܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ ܕܕܰܚܠܗ (ܓܢܬܐ). ܘܡܠܠܘ ܬܘܒ ܥܠ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܠܘܬ ܚܕܕ̈ܐ. ܘܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܐܫܬܰܠܗܰܒ ܒܗ̇ ܒܪܶܚܡܰܬ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܩܡ ܐܶܙܰܠ ܠܕܝܪܐ ܕܕܰܚܠܗ ܘܠܐ ܩܒܠܘܗܝ ܡܛܠ ܕܛܠܝܐ ܗܘܐ ܥܕܟܝܠ. ܒܪܡ ܚܕ ܡ݂ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܫܡܗ ܣܢܘܛܐ ܝܳܕܥ ܗܘܐ ܠܐܒܗܘ̈ܗܝ܆ ܗܢܐ ܐܰܥܠܗ ܠܩܶܠܳܝܬܗ ܘܕܰܪܫܗ ܒܟܬܒ̈ܐ ܕܪܳܫܳܐ ܡܫܰܡܠܝܐ. ܘܗܘܳܐ ܬܡܢ ܟܰܦܢܐ ܪܒܐ ܘܢܦܰܩ ܡܟܝܠ ܪܒܐ ܣܢܘܛܐ ܥܡ ܐܚ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܠܛܘܪܐ ܘܥܡܪܘ ܒܡܥܪܬܐ ܚܕܐ. ܘܡܶܬܬܰܪܣܶܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܥܣܒ̈ܐ ܘܦܐܪ̈ܐ ܕܐܝܠܢ̈ܐ ܕܛܘܪܐ. ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܐܬܒܰܠܚܰܕ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܟܢܘܫܝܐ. ܡܛܠ ܕܣܘܓܐܐ ܕܐܚ̈ܐ ܐܬܒܕܪܘ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܥܘܫܢܐ ܕܟܦܢܐ. ܘܡܗܠܟ ܗܘܐ ܥܡ ܪܒܗ ܟܕ ܡܬܥܰܠܐ ܒܝܕܥܬܐ ܕܟܬܒ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܕܥܡܪܘ ܒܛܘܪܐ ܕܒܓܫ ܐܝܟ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ܆ ܐܡ݂ܪ ܐܒܐ ܣܢܘܛܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܟܕ ܒܳܟܶܐ: ܐܚܝ̈܆ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܚܕ ܡܢܟܘܢ ܒܬܪ ܡܘܬܝ ܐܟܠܝܢ ܠܗ ܪ̈ܚܫܐ܆ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܐܳܙܶܠ ܘܠܐ ܡܬܝܕܥ ܛܶܒܗ܆ ܬܠܝܬܝܐ ܕܝܢ ܡܬܢܨܚ ܫܡܗ ܒܟܠܗ̇ ܥܡܪܬܐ. ܘܥܳܒܶܕ ܐܠܗܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܡܬܰܠܡܶܕ ܠܥܡ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܢܗܘܐ ܐܒܐ ܕܝܚܝ̈ܕܝܐ. ܘܒܗܠܝܢ ܐܰܪܶܙ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܕܝ݂ܠܡܝܐ. ܘܐܗܦܟ ܐܦܘ̈ܗܝ ܠܘܬܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܬܚܰܝܠ ܒܪܝ܆ ܘܚܕܝ݂ ܒܡܫܝܚܐ ܕܓܒܳܟ ܕܬܗܘܐ ܡܰܟܪܙܢܐ ܕܣܒܪܬܗ. ܗܠܝܢ ܐܡ݂ܪ ܘܦܰܩܶܕ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܫܰܢܘܢ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗ ܘܢܶܫܒܩܘ݂ܢܝܗܝ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܫܰܢܝ݂ ܡ݂ܢ ܚܝ̈ܐ ܐܒܐ ܣܢܘܛܐ ܘܥܰܦܝܘܗܝ ܘܩܒܪܘܗܝ ܒܡܥܪܬܐ. ܘܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܐܶܙܰܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܢܙܰܒܢ ܥܡܠܐ ܕܐܝܕܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܢܣܰܒ ܠܗ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܦܫ ܒܗ ܒܥܠܡܐ. ܥܠ ܗܢܐ ܐܡ݂ܪ ܪܒܐ ܣܢܘܛܐ ܕܐܟܠܝܢ ܠܗ ܪ̈ܚܫܐ. ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܝܢ ܐܶܙܰܠ ܕܢܥܰܩܶܒ ܥܠ ܚܒܪܗ ܘܰܫܒܰܐܘܗܝ ܕܝ݂ܠܡܝ̈ܐ. ܘܐܝܬ ܠܗ ܠܗܢܐ ܬܫܥܝܬܐ ܪܒܬܐ. ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܦܫ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܨܝܕ ܩܒܪܐ ܕܪܒܗ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܕܠܐ ܗܦܟܘ ܠܘܬܗ܆ ܘܐܬܒܪܟ ܡ݂ܢ ܩܒܪܐ ܘܰܢܚܶܬ ܡ݂ܢ ܛܘܪܐ. ܘܢܦܠܘ ܥܠܘܗܝ ܫܶܚܪܐ ܕܕܝ݂ܠܡܝ̈ܐ ܘܢܰܣܒܘܗܝ. ܡܠܟܐ ܠܡ ܕܛܝܝ̈ܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܰܠܝ݂ ܐܒܢ ܐܒܝ݂ ܛܐܠܒ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܚܝ݂ܠܐ ܘܪܰܦܝܐ. ܘܥܠܗܕܐ ܫܳܒܶܝܢ ܗܘܘ ܕܝ݂ܠܡܝ̈ܐ ܠܐܬܪܗ ܕܠܐ ܚܰܘܣܳܢ. ܘܟܕ ܐܶܙܰܠ ܥܡܗܘܢ ܝܘܚܢܢ܆ ܐܫܬܰܢܰܩܘ ܒܛܘܪܐ ܡ݂ܢ ܨܶܗܝܐ. ܘܐܫܬܰܘܕܝܘ ܕܢܶܫܪܘܢܝܗܝ ܐܢܗܘܐ ܕܢܨܠܐ ܘܢܰܒܥ ܠܗܘܢ ܡܝ̈ܐ ܘܢܰܫܩܶܐ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܣܓܶܕ ܘܨܠܝ܆ ܢܒܥܘ ܡܝ̈ܐ ܘܐܫܬܝ݂ܘ. ܘܒܥܳܐ ܡܢܗܘܢ ܕܢܶܫܪܘܢܝܗܝ ܐܝܟ ܫܘܘܕܳܝܗܘܢ ܘܠܐ ܫܪܰܐܘܗܝ. ܘܟܕ ܥܠܘ ܠܐܬܪܗܘܢ ܘܦܰܠܓܘ ܒܶܙܬܐ܆ ܣܡܘ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܕܘܟܬ ܥܣܪ ܡܢܰܘ̈ܳܢ. ܘܢܰܣܒܗ ܪܝܫܐ ܚܕ ܡܝܩܪܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܢܐ ܬܫܥܐ ܒܢܝ݂̈ܢ ܕܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܟܠܝܘܡ ܠܨܠܡ̈ܐ. ܘܰܪܓܶܙ ܥܠܝܗܘܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܛܠܗܕܐ ܘܠܳܛ ܐܢܘܢ. ܘܒܡܶܬܚܐ ܕܥܣܪܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܡܝܬ ܓܒܪܐ ܘܒܢܘ̈ܗܝ܆ ܒܟܠ ܝܘܡܐ ܚܕ. ܗܝܕܝܢ ܩܪܬ݀ ܡܳܪܬܐ ܕܒܝܬܐ ܠܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ̇ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗܘܢ: ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܚܪܫܐ ܗܘ. ܘܗ݂ܘ ܩܛܰܠ ܠܒܰܥܠܝ ܘܠܒ̈ܢܝ. ܘܟܰܢܶܫܘ ܡܚܕܐ ܩܝܣ̈ܐ ܘܢܘܪܐ ܘܣܡܘ ܥܠܘܗܝ ܒܒܝܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ. ܘܒܒܛܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܝ݂ܩܕ ܒܝܬܐ ܘܩܝ̈ܣܐ܆ ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡܶܢܬܐ ܝܩܕܬ݀ ܡܢܗ. ܘܐܬܕܡܪ ܟܠܢܫ ܡ݂ܢ ܗܕܐ ܘܚܪܪܘ ܠܩܕܝܫܐ ܘܪܳܕܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡ݂ܢ ܒܬܝ̈ܗܘܢ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܟܢܫܐ ܥܠܝܡܐ ܚܕ ܕܡܬܢܰܣܶܐ. ܠܗܢܐ ܫܕܪ ܩܕܝܫܐ ܕܢܰܝܬܶܐ ܠܗ ܙܪ̈ܥܘܢܐ ܡ݂ܢ ܦܪܕܝܣܐ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܬܐܣܝ݂. ܘܠܒ̈ܢܝ ܪ̈ܝܫܢܐ ܘܟܘܡܪ̈ܐ ܕܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܨܠܡ̈ܐ ܐܣܝ݂ ܡ݂ܢ ܟܘܪ̈ܗܢܝܗܘܢ ܘܗܝܡܢܘ ܒܡܫܝܚܐ ܘܥܩܰܪ ܨܠܡܝ̈ܗܘܢ ܘܐܥܡܕ ܐܢܘܢ. ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܥܣܪܐ ܐܰܠܦܝ݂̈ܢ ܘܡܐܐ ܢܦ̈ܫܢ. ܘܒܢܳܐ ܠܗܘܢ ܥܕ̈ܬܐ ܘܗܘܘ ܡܫܝܚܝ̈ܐ. ܬܘܒ ܟܪܰܟ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܕܝܠܡܝ̈ܐ ܘܐܠܦ ܣܓܝ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܐܝܠܢ̈ܐ. ܘܒܥܳܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܒܨܠܘܬܗ ܕܟܠ ܐܝܠܢܐ ܕܡܳܚܶܐ ܠܗ ܚܕ ܢܳܪܓܐ܆ ܢܶܦܶܠ ܒܐܪܥܐ. ܘܒܗ̇ܘ ܠܠܝܐ ܐܪܡܝ݂ ܒܐܪܥܐ ܐܝܟ ܐܪܒܥܐ ܐܠܦܝ݂̈ܢ ܐܝܠܢ̈ܐ. ܘܟܕ ܐܬܘ ܒܨܦܪܐ ܕܢܣܓܕܘܢ ܠܐܝܠܢܝ̈ܗܘܢ ܘܚܙܘ ܐܢܘܢ ܕܰܡܦܰܣܩܝܢ܆ ܪܰܓܡܘ݂ܗܝ ܒܟܐܦ̈ܐ ܘܨܰܠܦܘܗܝ ܨܘܠܦ̈ܬܐ ܡܪܝܪ̈ܬܐ ܥܕܡܐ ܕܢܦܰܠ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܝܟ ܡܝܬܐ. ܘܩܪܝܗܝ ܡܪܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܬܚܰܝܠ ܝܘܚܢܢ ܘܠܐ ܬܙܘܥ ܡܢܗܘܢ. ܥܬܝܕ ܐܢ̱ܬ ܓܝܪ ܕܬܓܰܒܶܐ ܠܝ ܡܢܗܘܢ ܥܡܐ ܪܒܐ ܠܡܠܟܘܬܐ. ܘܐܬܦܬܚ̈ܝ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ܆ ܗܝܕܝܢ ܘܝܕܥܘ ܕܐܠܗܐ ܫܕܪܗ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܰܗܦܟ ܐܢܘܢ ܠܐܘܪܚܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܗܦܟܘ ܟܠܗܘܢ ܠܘܬܗ ܘܗܝܡܢܘ ܒܐܠܗܐ ܘܐܥܡܕ ܐܢܘܢ. ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܶܫ̈ܐ. ܘܒܢܳܐ ܠܗܘܢ ܥܕ̈ܬܐ ܘܐܩܝܡ ܠܗܘܢ ܩܫܝ̈ܫܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܡܠܦܢ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܓܰܘܝ݂ܘ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܠܓܘ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܘܐܫܟܚ ܥܡ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܪ̈ܝܫܢܐ܆ ܐܠܐ ܕܳܡܶܝܢ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܝܳܕܐ ܕܡܬܟܢܫܝܢ ܐܟܚܕܐ ܒܥܐܕܐ ܠܒܝܬ ܨܠܡ̈ܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܝܬܐ ܪܒܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ. ܘܡܩܰܪܒܝܢ ܕܒܚ̈ܐ ܠܨܠܡ̈ܐ ܘܡܬܛܢܦܝܢ ܥܠ ܡܒܘ̈ܥܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܠܥܐܕܐ ܗܢܐ ܛܡܐܐ ܒܟܠ ܫܢ̱ܬܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝ݂̈ܢ ܘܟܠ ܙܒܢ̱ܬܐ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ. ܘܶܐܙܰܠ ܩܕܝܫܐ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܟ ܬܠܬܝܢ ܙܒܢܝ݂̈ܢ ܘܠܐ ܫܡܥܘܗܝ ܐܦܠܐ ܗܝܡܢܘ ܒܡܠܬܗ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܬܟܢܫܘ ܪ̈ܝܫܢܝܗܘܢ ܘܩܫܝ̈ܫܝܗܘܢ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪܘ ܠܗ: ܐܢ ܠܐ ܡܚܘܐ ܐܢ̱ܬ ܠܢ ܐܳܬܳܐ܆ ܠܐ ܫܡܥܝܢܢ ܠܟ. ܢܰܘܩܶܕ ܗܫܐ ܢܘܪܐ ܬܩܝܦܬܐ ܘܥܘܠ ܒܓܘܗ̇. ܘܐܢ ܠܐ ܝ݂ܩܶܕܬ ܟܠܢ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܒܐܠܗܟ. ܘܰܐܘܩܶܕܘ ܢܘܪܐ ܬܩܝܦܬܐ ܘܥ݂ܠ ܒܗ̇ ܩܕܝܫܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝ݂̈ܢ ܘܢܦܰܩ ܡܢܗ̇ ܟܕ ܠܐ ܝ݂ܩܕܘ ܡ݂ܢ ܠܒܘ̈ܫܘܗܝ ܐܦܠܐ ܡܶܢܬܐ ܚܕܐ. ܘܬܘܒ ܨܠܝ ܘܐܬܕܰܥܟܬ݀ ܢܘܪܐ ܟܠܗ̇. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܗܝܡܢܘ܆ ܡܚܳܐ ܚܘܛܪܗ ܒܡܒܘܥܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܐܫܬܚܠܦܘ ܡܝ̈ܐ ܠܰܕܡܐ. ܘܰܣܪܝ݂ܘ ܢܘܢܝ̈ܗܘܢ ܘܐܬܛܪܦܘ ܟܠܗܘܢ ܡ݂ܢ ܨܶܗܝܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܪ̈ܝܫܢܐ ܘܟܘܡܪ̈ܐ ܡ݂ܢ ܐܘܠܨܢܗܘܢ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪܘ ܠܗ: ܫܚܠܦ ܠܢ ܡܝ̈ܐ ܘܡܗܝܡܢܝܢܢ ܒܐܠܗܟ ܘܗܳܘܶܝܢܢ ܡܫܝܚ̈ܝܐ. ܘܨܠܝ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܘܡܚܳܐ ܐܢܘܢ ܒܚܘܛܪܗ ܬܶܢܝܳܢܐܝܬ ܘܗܦܟܘ ܠܰܟܝܳܢܗܘܢ. ܘܗܝܡܢܘ ܟܠܗܘܢ ܒܐܠܗܐ ܘܐܥܡܕ ܐܢܘܢ ܘܗܘܘ ܡܫܝܚ̈ܝܐ. ܘܥܡܕܘ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܪܒܥܐ ܐܠܦܝ݂̈ܢ ܘܬܫܥܡܐܐ ܢܦܫ̈ܢ. ܘܗܟܘܬ ܐܥܡܕ ܘܛܰܟܣ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܗ̇ܢܘܢ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܘܒܡܶܬܚܐ ܕܬܠܬ ܫܢܝ݂̈ܢ ܕܟܝ݂ ܐܢܘܢ ܡ݂ܢ ܟܠܗ̇ ܚܢܦܝܘܬܐ ܘܗܘܘ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܛܢܢ̈ܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܗܘܳܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܢܶܨܒܬܐ ܛܒܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܕܝܠܡܝ̈ܐ. ܘܒܟܠ ܫܢ̱ܬܐ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܡܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܠܕܡܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ܆ ܥܘܗܕܢܐ ܠܳܐܬܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܬܓܪ̈ܐ ܕܐܙܠ̱ܝܢ ܠܬܡܢ܆ ܚܳܙܶܝܢ ܠܗ ܘܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܥܠܘܗܝ ܘܡܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܬܓܰܘܝ݂ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܠܓܘ ܡܢܗܘܢ ܘܰܣܠܶܩ ܠܛܘܪ̈ܐ ܥܣ̈ܩܐ. ܘܬܠܡܕ ܥܡ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܙܒܢܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢܝ݂̈ܢ܆ ܒܟܦܢܐ ܘܥܰܪܝܐ ܘܨܶܗܝܐ. ܘܒܰܕܪ ܠܟܠܗ̇ ܚܢܦܘܬܐ ܕܒܡܕܢܚܐ܆ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡ݂ܢ ܕܝܠܡܝ̈ܐ ܒܢܝ̈ ܓܢܣܗ. ܘܥܒܰܕ ܐܢܘܢ ܫܟܳܪܬܐ ܛܒܬܐ ܘܡܗܝܡܢܬܐ ܠܡܪܝܐ܆ ܘܚܕܝ݂ ܒܗܘܢ ܘܗ݂ܢܘܢ ܒܗ. ܘܨܠܝ ܥܠܝܗܘܢ ܘܒܰܪܟ ܐܢܘܢ ܘܐܓܥܠ ܐܢܘܢ ܠܐܠܗܐ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܥܡܰܪ ܠܚܘܕܐܝܬ ܘܨܠܝ ܠܐܠܗܐ. ܘܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܩܘܡ ܙܶܠ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܦܳܪܶܣ ܘܒܢܝ݂ ܬܡܢ ܬܠܬܐ ܗܝܟ̈ܠܐ ܫܒܝ̈ܚܐ. ܚܕ ܠܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܘܬܪܝܢ ܠܝܚܝ̈ܕܝܐ. ܘܩܡ ܐܝܟ ܕܦܰܩܕܗ ܐܠܗܐ ܘܰܣܠܶܩ ܠܐܘܪܫܠܡ܆ ܨܠܝ ܬܡܢ ܘܐܬܒܪܟ ܡ݂ܢ ܕܘܟ̈ܝܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܕܒܗܝܢ ܗܠܟ ܡܪܢ. ܘܥ݂ܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܥܒܕܐܠܡܠܟ ܒܪ ܡܪܘܐܢ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܒܕܪܡܣܘܩ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܩܰܪܶܒ ܠܗ ܫܠܡܐ ܘܩܒܠܗ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ. ܘܒܥܳܐ ܡܢܗ ܡܠܟܐ ܕܢܨܠܐ ܥܠ ܒܪܬܗ ܕܡܶܬܢܰܣܝܐ ܗܘܬ݀ ܡ݂ܢ ܣܛܢܐ܆ ܘܡܶܚܕܐ ܕܨܠܝ ܥܠܝܗ̇ ܐܬܐܣܝܬ݀. ܘܚܕܝ݂ ܡܠܟܐ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܡܠܟܝ̈ܬܐ ܘܠܐ ܩܒܠ ܐܢܝܢ. ܐܠܐ ܒܥܳܐ ܡܢܗ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܕܢܗܘܐ ܡܰܦܰܣ ܠܗܘܢ ܕܢܶܒܢܘܢ ܥܕ̈ܬܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܒܳܥܶܝܢ. ܘܟܬܰܒ ܠܗ ܡܠܟܐ ܣܰܩܪ̈ܐ ܡܠܟܝ̈ܬܐ ܠܘܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ: ܕܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܛܥܝ݂ܢ ܐܓܪ̈ܬܐ ܗܠܝܢ܆ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܒܢܶܐ ܥܕ̈ܬܐ ܐܘ ܕܝܪ̈ܬܐ ܒܐܘܚܕܢܢ܆ ܢܬܝܰܗܒ̈ܢ ܠܗ ܢܦܩ̈ܬܐ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܡܠܟܘܬܢ. ܘܟܬܰܒ ܠܗ ܬܘܒ ܟܬܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ: ܕܠܐ ܬܬܢܣܒ ܡܕܐܬܐ܆ ܠܐ ܡ݂ܢ ܟܗܢ̈ܐ ܘܠܐ ܡ݂ܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܘܠܐ ܡ݂ܢ ܡܠܦܢ̈ܐ ܘܪ̈ܝܫܢܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܒܐܘܚܕܢ ܡܠܟܘܬܢ. ܘܕܢܬܝܰܩܪܘܢ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܒܰܥܝܳܕܝ̈ܗܘܢ ܘܢܡܘܣܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܕܙܕܩ ܠܗܘܢ. ܘܚܬܰܡ ܟܬܒܗ ܒܚܳܬܡܗ ܘܝܰܗܒ ܐܢܘܢ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܫܕܪ ܥܡܗ ܐܝܙܓܕ̈ܐ ܘܐܝܩܪ̈ܐ ܕܰܦܐܶܝܢ. ܘܶܐܙܰܠ ܡ݂ܢ ܕܪܡܣܘܩ ܠܘܬ ܚܓܐܓ ܐܠܬܩܦܝ ܘܟܬܰܒ ܠܗ ܬܘܒ ܟܬܒܐ ܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܘܟܕ ܡܢܥ ܠܛܘܪܐ ܕܕܰܡܰܐܡ ܕܒܐܘܚܕܢܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܪܐܓܢ܆ ܒܢܳܐ ܬܡܢ ܥܘܡܪܐ ܘܣܡ ܒܗ ܐܚ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܣܦܳܪ ܝܡܐ ܕܦܳܪܶܣ܆ ܘܚܙܳܐ ܡܝܬܐ ܚܕ ܕܰܚܢܝ݂ܩ ܒܡܝ̈ܐ܆ ܘܨܠܝ ܥܠܘܗܝ ܘܢܰܚܡܗ. ܘܟܕ ܡܠܠ ܥܡܗ ܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܢܐ ܝܗܘܕܝܐ ܐ̱ܢܐ. ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ: ܚܰܘܳܢܝ ܒܝܬ ܦܰܪܟܐ ܕܒܰܐܒܝ݂ ܣܛܢܐ. ܘܚܰܘܝܗ ܠܗ. ܘܥ݂ܠ ܩܕܝܫܐ ܘܢܣܰܒ ܬܓܐ ܕܕܗܒܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܪܝܫܗ ܕܦܬܰܟܪܐ ܒܰܐܒܝ݂. ܘܐܬܟܬܫܘ ܟܘܡܪ̈ܐ ܘܪ̈ܝܫܢܐ ܕܡܰܐܡܝ݂ܢ. ܘܥܒܰܕ ܩܕܡܝܗܘܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ܆ ܘܚܘܝ ܐܢܘܢ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܡܠܟܐ. ܘܕܚܠܘ ܘܗܝܡܢܘ ܘܐܥܡܕ ܐܢܘܢ. ܘܥܩܰܪ ܗ̇ܘ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܒܢܳܐ ܒܕܘܟܬܗ ܕܝܪܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܝܬ ܒܗ̇ ܗܫܐ ܐܚ̈ܐ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܫܡܫܝܢ ܒܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ ܥܠ ܫܡ ܣܪܓܝܣ ܘܒܟܘܣ܆ ܣܗ̈ܕܐ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܐܬܟܬܫܘ ܥܡܗ ܫܐܕ̈ܐ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ ܡܛܠ ܒܝܬ ܦܪܟܗܘܢ. ܘܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܐܰܦܶܠܘ ܩܰܢܟܳܝܐ ܟܕ ܐܳܙܶܠ ܗܘܐ ܕܢܩܘܫ ܢܩܘܫܐ ܘܐܚܫܘܗܝ܆ ܘܐܣܝܗ ܩܕܝܫܐ. ܘܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܠܐ ܐܡܪܚ ܩܰܢܟܝܐ ܕܢܬܩܪܒ ܠܢܩܘܫܐ. ܘܡ݂ܢ ܗܪܟܐ ܐܬܠܒܒ ܥܠܘܗܝ ܣܛܢܐ ܘܥ݂ܠ ܠܩܶܠܝܬܗ ܕܓܘܐ ܘܫܕܳܐ ܡܝ̈ܐ ܥܠ ܩܡܚܐ. ܟܢ ܐܰܝܬܝ݂ ܥܠܘܗܝ ܪܘܚܐ ܘܒܰܕܪܗ ܒܟܠܗܝܢ ܩܠܝ̈ܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܐܠܨܘ ܐܚ̈ܐ ܫܰܘܕܰܥܘ ܠܩܕܝܫܐ. ܘܶܐܚܰܕ ܠܗ ܠܣܛܢܐ ܘܙܰܓܪܗ ܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܦܩܗ ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ ܘܰܐܣܪܗ ܕܠܐ ܢܥܘܠ ܠܗ̇ ܠܥܠܡ. ܘܢܦܩܬ݀ ܡܠܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܠܥܒܳܕܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܬܚܙܝ ܙܒܢ̱ܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܬܡܢ. ܘܡܛܠ ܕܡܝ̈ܐ ܪܚܝ݂ܩܝ݂ܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ ܐܝܟ ܡܝ݂ܠܐ ܘܦܶܠܓܐ܆ ܐܚ̈ܐ ܡܬܡܪܡܪܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܪܘܚܩܗ̇. ܘܒܥܳܐ ܩܕܝܫܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܥܡܠܐ ܕܐܚ̈ܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܬܗ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܦܩ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ. ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܦܰܩܕܰܢܝ ܕܶܐܫܰܢܶܐ ܕܝܪܐ ܘܦܪܕܝܣܐ ܘܕܶܩ̈ܠܐ ܕܒܗ̇ ܠܘܬ ܡܝ̈ܐ ܘܶܐܨܘܒ ܐܢܘܢ ܬܡܢ. ܘܩܡܘ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܒܨܠܘܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܘܰܪܥܶܠ ܛܘܪܐ ܘܐܬܬܙܝ݂̈ܥܝ ܫܬܐܣܘ̈ܗܝ ܘܐܫܬܰܢܝ݂ ܛܘܪܐ ܘܕܝܪܐ ܠܬܚܬ ܡ݂ܢ ܡܥܝ݂ܢܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܠܐ ܦܫ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܫܬܰܢܝ݂ ܡ݂ܢ ܕܘܟܬܗ ܣܛܪ ܡ݂ܢ ܩܶܠܳܝܬܗ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܗܘܘ ܡܝ̈ܐ ܪܳܕܶܝܢ ܒܦܪܕܝܣܐ ܘܒܩܶܠܝ̈ܬܐ܆ ܘܐܘܕܝܘ ܐܚ̈ܐ ܠܐܠܗܐ ܕܐܢܝ݂ܚ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܐܫܬܡܥܬ݀  ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ܆ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܫܒܚ ܠܐܠܗܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܠܗ̇ ܠܕܝܪܐ ܕܝܪ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܦܠܚܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܐ ܒܝܚܝܕܝܘܬܐ. ܘܐܬܚܪܝ݂ܘ ܐܚ̈ܐ ܦܪ̈ܣܝܐ ܘܣܘܪ̈ܝܝܐ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܕܙܕܩ ܠܢ ܠܡܫܰܡܳܫܘ݂ ܗܪܟܐ ܒܠܫܢܢ ܡܛܠ ܕܐܬܪܐ ܗܢܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܗ݂ܘ. ܘܐܡܪܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ: ܡܛܠ ܕܪܒܢ ܣܘܪܝܝܐ ܗ݂ܘ ܘܗ݂ܘ ܫܬܐܣ ܠܕܘܟܬܐ ܗܕܐ܆ ܣܘܪܝܐܝܬ ܙܕܩ ܕܢܫܡܫ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܦܪܣܐܝܬ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܚܶܪܝܳܢܗܘܢ܆ ܨܠܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܚܢܰܓܬܐ. ܘܐܬܓܠܝ݂ ܠܗ ܒܓܶܠܝܢܐ: ܒܢܝ݂ ܠܗܘܢ ܕܘܟܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܒܓܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܢܗܪܐ ܕܕܳܡܝܐ ܒܟܠܡܕܡ ܠܗܕܐ ܕܒܰܢܝܐ. ܘܢܗܘܘܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܒܚܕܐ ܘܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܐ̱ܚܪܬܐ. ܘܒܢܳܐ ܕܝܪܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܐܝܟ ܩܕܡܝܬܐ ܘܥܡܪܘ ܒܗ̇ ܐܚ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܰܫܠܝ݂ ܚܶܪܝܳܢܐ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܐܚ̈ܐ. ܟܕ ܗܟܝܠ ܡܢܥ ܠܗ ܙܒܢ ܫܘܢܝܗ ܕܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܬܗ ܡܠܐܟܐ ܕܐܫܬܕܪ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܕܡܪܟ ܩܳܪܶܐ ܠܟ ܐܘ ܥܒܕܐ ܛܒܐ. ܘܦܰܢܝ݂ ܠܗ ܠܡܠܐܟܐ: ܕܠܐ ܨܳܒܐ ܐ̱ܢܐ ܕܶܐܫܰܢܐ ܡ݂ܢ ܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܥܕܡܐ ܕܶܐܒܢܶܐ ܗܝܟܠܐ ܥܠ ܫܡ ܒܬܘܠܬܐ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ܆ ܘܢܬܩܕܫ ܒܗ ܘܶܐܣܰܒ ܡܢܗ ܐ̱ܪ̈ܙܐ. ܘܒܥܳܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܗܕܐ܆ ܘܥܒܰܕ ܨܒܝܢܗ. ܘܒܢܳܐ ܗܝܟܠܐ ܥܠ ܫܡ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܒܬܘܠܬܐ ܕܟܝ݂ܬܐ ܡܪܝܡ ܘܐܬܩܕܫ ܘܢܣܰܒ ܒܗ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܡܰܚ̈ܝܳܢܐ. ܘܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܕܥܒܰܕ ܠܘܬܗ ܗܠܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ. ܘܩܪܳܐ ܠܩܰܢܟܳܝܐ ܘܦܰܩܕܗ ܕܢܩܘܫ ܢܩܘܫܐ ܙܰܘܓܳܢܝܐ ܘܢܰܩܫܗ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܐܚ̈ܐ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܗ݂ܘ ܠܩܶܠܳܝܬܗ ܘܐܫܠܡ ܪܘܚܗ ܙܗܝ݂ܬܐ ܠܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ ܕܒܛܝ݂ܠܘܬܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܪ̈ܐ ܕܒܢܳܐ ܘܒܢܝ̈ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܥܡܕ ܐܢܘܢ܆ ܘܙܰܝܚܘܗܝ ܒܙܘܡܪ̈ܐ ܘܬܫܒ̈ܚܬܐ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܘܩܒܪܘܗܝ ܒܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܕܒܢܳܐ. ܘܥܢܰܕ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢܝ݂̈ܢ. ܘܢܦܰܩ ܠܡ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܒܪ ܝܓ̄ ܫܢܝ݂̈ܢ. ܘܦܫ ܒܗ̇ ܒܕܝܪܐ ܕܕܰܚܠܗ ܠ̄ ܫܢܝ݂̈ܢ. ܘܥܡ ܣܢܘܛܐ ܪܒܗ ܟܓ̄ ܫܢܝ݂̈ܢ. ܘܗܘܳܐ ܒܐܬܪܐ ܕܕܝܠܡܝ̈ܐ ܠܓ̄ ܫܢܝ݂̈ܢ. ܨܠܘ̈ܬܗ ܢܢܰܛܪ̈ܳܢ ܠܟܠܗܘܢ ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܘܠܢ ܥܡܗܘܢ ܐܡܝܢ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܝ݂ܠܡܝܐ