ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܣܒܐ ܡܥܠܝܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܣܒܐ ܡܥܠܝܐ

ܕܡ݂ܢ ܣܝܥܬܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܕܕܝܪܗ ܠܬܚܬ ܡ݂ܢ ܡܪܕܝܢ ܨܝܕ ܕܘܓܢ ܩܪܝܬܐ

 

ܡܛܳܬܰܢܝ ܐܓܪܬܟܘܢ ܐܘ ܚܒܝ̈ܒܝ ܢܦܫܝ܆ ܘܬܳܒܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܢܝ ܕܐܟܬܘܒ ܠܟܘܢ ܢܨܚܢܘ̈ܗܝ ܪ̈ܡܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܪܒܐ ܘܓܡܝܪܐ. ܘܶܐܬܟܠܺܝܬ ܡ݂ܢ ܗܕܐ ܒܕܠܐ ܫܘܝܘܬܐ ܕܝܠܝ܆ ܒܪܡ ܒܥܶܨܝܳܢܐ ܕܚܘܒܟܘܢ ܐܠܗܝܐ. ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܓܢܣܗ ܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܘܗܪܐ. ܡ݂ܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܘܡܫܡ̈ܗܐ. ܘܡ݂ܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܒܢܝ̈ ܡܓܘ̈ܫܐ. ܡ݂ܢ ܡܝܩܪ̈ܐ ܕܒܪ ܐ̱ܪܙܗ ܕܡܠܟܐ ܥܒܕܘܗܝ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܘܗܘܘ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܪܝܫ ܣܝܥܬܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܓܡܝܪ̈ܐ ܕܰܗܘܳܐ ܢܘܗܪܐ ܘܐܢܗܪ ܠܟܠܗ ܡܕܢܚܐ ܥܡ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܓܒܝ̈ܐ. ܘܰܐܦܢܝܘ݂ܗܝ ܒܝܘܠܦܢܗܘܢ ܡ݂ܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܟܕ ܨܒܳܐ ܐܠܗܐ ܒܪܒܐ ܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܛܘܒܢܐ܆ ܘܶܐܬܬܰܠܡܰܕ ܠܪܒܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܘܶܐܬܬܕܰܪܰܫ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܥܡ ܟܠ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܥܘܬܪܐ ܣܓܝܐܐ ܩܢܶܝܢ ܗܘܘ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܘܟܠ ܝܘܡ ܒܝܘܡ ܣܐܡܐ ܘܕܗܒܐ ܥܡ ܟܠ ܠܒܘ̈ܫܐ ܡܦܰܬܟ̈ܐ ܡܰܠܒܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܥܕܬܐ ܘܝܳܠܦ ܥܡ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܘܗ݂ܘ ܦܘܩܕܢ ܡܪܗ ܥܳܒܶܕ ܗܘܐ. ܘܡܐ ܕܐܒܗܘ̈ܗܝ ܠܘܬܗ ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܘ܆ ܐܳܟܶܠ ܘܫܳܬܐ ܗܘܐ ܘܠܳܒܫ ܗܘܐ ܡܐܢ̈ܐ. ܘܡܐ ܕܐܙܠ̱ܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗ܆ ܟܠ ܡܕܡ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܡܦܰܠܶܓ ܗܘܐ ܘܣܘܢܩܢܗ ܒܠܚܘܕ ܫܳܒܶܩ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܐܳܠܶܨ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܥܡ ܩܪ̈ܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܟܕ ܐܬܚܰܟܡ ܗܘܐ ܒܟܬܒ̈ܐ ܡܶܬܚܐ ܕܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܩܒܠ ܡܢܗ ܠܐܣܟܡܐ ܡܝܩܪܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ. ܘܫܰܪܝ݂ ܦܳܠܚ ܥܡ ܐܚܐ ܐܝܟ ܛܘܒܢܐ ܘܡܢܺܝܚ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ. ܘܗܘܳܐ ܠܗ ܠܣܒܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܐܝܟ ܒܪܐ ܪܘܚܢܝܐ܆ ܡܫܬܡܥ ܗܘܐ ܠܗ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܡܠܦ ܗܘܐ ܠܗ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܘܳܐ ܪܕܘܦܝܐ ܡ݂ܢ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܪܫܝܥܐ܆ ܘܐܬܓܘܣ ܗܘܘ ܐܚ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܒܥܪܘܩܝܐ ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܚܶܡܬܗ ܕܛܪܘܢܐ. ܟܬܪ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ ܥܡ ܐܚ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܟܕ ܢܚܶܬ ܗܘܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܠܢܨܝܒܝܢ ܐܝܟ ܕܠܒܶܢܝܳܢ ܗܝܟܠܐ ܪܒܐ ܕܒܢܳܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ܆ ܗܢܐ ܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܥܡܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܐܙܠܘ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܘܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܕܢܫܰܟܠܠܘܢ ܘܢܩܕܫܘܢ ܠܗܝܟܠܐ ܕܒܢܰܘ ܠܗܘܢ ܒܬܡܢܘ ܨܝܕ ܟܐܘܶܠܐ܆ ܗ݂ܘ ܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܠܘܶܐ ܐܢܘܢ ܒܗ̇ܝ ܕܣܓܝ ܡܰܚܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܕܝܗܒܗ ܒܪ̈ܚܡܐ ܒܥܝ̈ܢܝ ܟܠܢܫ ܡܛܠ ܡܟܝܟܘܬܗ ܘܡܛܰܟܣܘܬܗ ܕܒܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ. ܘܡ݂ܢ ܕܰܦܠܰܚ ܕܝܢ ܒܩܢܘܒܝܢ ܡܬܚܐ ܕܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܘܫܰܡܠܝ݂ ܛܟܣܐ ܘܩܢܘܢܐ ܟܠܗ ܕܝܚܝ̈ܕܝܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܥ݂ܠ ܠܟܘܪܚܐ ܕܩܠܝܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܥܡ̈ܠܐ ܙܗܝ̈ܐ ܕܡܫܰܡܠܶܐ ܗܘܐ ܒܩܠܝܬܐ܆ ܠܐ ܡܨܶܐ ܦܘܡܐ ܕܢܫܬܥܐ ܐܢܘܢ. ܠܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܘܫܰܗܪ̈ܐ ܘܒܘܪ̈ܟܐ ܐܝܠܝܢ ܕܝܚܝ̈ܕܝܐ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܡܬܰܢܶܝܢ ܗܘܘ ܠܢ܆ ܕܐܫܬܥܝܘ ܠܟܠ ܐ̱ܢܫ ܡܝܰܬܪ̈ܬܗ ܕܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܡ݂ܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܬܚܰܟܡ ܕܢܶܕܰܥ ܟܠ ܟܣ̈ܝܬܐ. ܥܡܠܗ ܕܒܓܘ ܟܘܪܚܐ ܗܢܐ ܗܘܳܐ: ܬܚܘܡܐ ܣܡ ܥܠ ܢܦܫܗ܆ ܒܝܘܡܐ ܕܥ݂ܠ ܠܩܠܝܬܐ ܕܚܕܐ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܢܐܟܘܠ ܚܕ ܩܶܠܘܪܐ ܕܠܚܡܐ ܒܠܚܘܕ ܘܕܢܫܡܫ ܒܠܠܝܐ ܕܘܝܕ ܡܫܰܡܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ ܕܘܝܕ ܘܕܢܶܩܪܶܐ ܒܟܬܒ̈ܐ ܕܠܐ ܣܰܒܥܘ݂. ܘܡܐ ܕܐ̱ܢܫ ܡ݂ܢ ܐܚ̈ܐ ܠܘܬܗ ܓܳܕܫܐ ܕܢܣܬܩܒܠ ܗܘܐ܆ ܐܘ ܡ݂ܢ ܐܒܗ̈ܐ ܕܝܠܗ ܘܩܪ̈ܝܒܘܗܝ܆ ܐܳܟܶܠ ܗܘܐ ܦܫܝ݂ܛܐܝܬ ܥܡܗܘܢ. ܟܕ ܠܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܐܦܠܐ ܚܕ ܝܘܡ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܐܚ̈ܐ ܨܐܡ ܗܘܐ. ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܐܳܡܰܪ ܗܘܐ ܩܕܡ ܟܠ ܐ̱ܢܫ܆ ܕܐܢܐ ܠܝܬ ܦܶܚܡܐ ܠܚܛܗܝ̈. ܕܐܒܗܝ̈ ܐܘܒܕܘ ܚܝܝ̈ܗܘܢ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܕܡܓܘܫܘܬܐ ܘܕܟܠܕܳܝܘܬܐ. ܣܰܢܝܬ݀ ܥܠ ܐܠܗܐ ܘܰܢܕܝ݂ܕܬ݀ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܡܛܠ ܐܡܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܚܬܗ ܕܐܒܘܗܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ. ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܙܦܪܐ ܕܡܓܘ̈ܫܐ ܐܬܢܩܦܬ݀ ܠܐܚܘܗ̇. ܘܒܟܠܥܕܢ ܨܠܘܬܗ ܗܕܐ ܗܘܬ݀ ܒܚܫܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܬܟܫܦܬܗ ܕܠܘܬ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܕܨܠܘ ܥܠܝ ܘܥܠ ܐܒܗܝ̈ ܕܚܰܒܶܠܘ ܛܟܣܐ ܕܟܝܢܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܘܐܬܢܰܩܦܘ ܕܠܐ ܘܳܠܝ݂ܬܐ. ܘܐܒܗܘ̈ܗܝ ܡ݂ܢ ܝܘܡܐ ܕܩܒܠܘ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܗܘܘ ܠܗܘܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ܆ ܠܐ ܝܬܒܘ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܫܬܘܬܦܘ ܒܙܘܘܓܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܒܢܝܡܝܢ ܡ݂ܢ ܕܩܒܠ ܐܣܟܡܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ܆ ܠܐ ܐܬܚܰܫܚ ܗܘܐ ܒܕܘ̈ܗܳܢܐ ܘܠܐ ܒܒܘ̈ܫܠܐ ܕܡܝ̈ܐ ܫܰܚܝ݂̈ܢܐ܆ ܐܠܐ ܥܡ ܐܝܢܐ ܐܚܐ ܕܝܳܬܒ ܗܘܐ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܘܐܝܟ ܕܠܰܢܝܳܚܗܘܢ ܢܳܣܶܒ ܗܘܐ ܚܕ ܬܰܪܘܳܕܐ ܥܡܗܘܢ ܐܝܟ ܕܠܒܘܪܟܬܐ. ܘܡܘܕܐ ܗܘܐ ܘܳܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܐܢܐ ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܐܟܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܶܟܠܶܬ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܨܘܡ. ܘܗܟܢܐ ܡܢܝ݂ܚ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܐܚ̈ܐ ܕܝܠܗ. ܠܒܘܫܗ ܕܝܢ ܟܡܐ ܕܗܘܳܐ ܒܥܘܡܪܐ܆ ܩܕܡ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܣܒ̈ܐ ܟܢܘ̈ܬܗ ܚܕܐ ܟܘܬܝ݂ܢܐ ܕܣܥܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܓܘܫܡܗ ܘܦܪܙܘܡܐ ܕܣܥܪܐ ܠܬܚܬ ܡܢܗ̇ ܘܠܓܘ ܡܢܗܘܢ ܥܪܩܬܐ ܕܦܪܙܠܐ ܒܚܨܘ̈ܗܝ ܘܒܡܰܬܢ̈ܬܗ ܘܥܠ ܚܕܝܗ. ܘܗܠܝܢ ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܝܺܕܥ ܐܢܝܢ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܒܓܠܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܐܬܓܠܝ݂ ܠܣܒ̈ܐ ܘܬܰܢܝܘ ܡܛܠܬܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܗܘܳܐ ܒܥܘܡܪܐ ܡܶܬܚܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܐ ܫܢܝ̈ܢ. ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܬܐ ܟܕ ܠܐ ܥܐܠ ܗܘܐ ܘܢܳܦܩ ܡ݂ܢ ܟܘܪܚܗ ܐܠܐ ܐܢ ܡ݂ܢ ܚܕ ܒܫܒܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܕܢܫܬܘܬܦ ܒܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܡܪܢ. ܘܚܣܰܡ ܒܗ ܣܛܢܐ ܒܝܫܐ ܘܫܰܪܝ݂ ܕܢܶܫܓܘܫ ܥܠܘܗܝ ܘܢܒܰܛܠܝ݂ܘܗܝ ܡ݂ܢ ܦܘܠܚܢܗ ܪܘܚܢܝܐ ܘܣܕܰܪ ܩܪܒܐ ܒܝܕ ܚܶܙܘܳܢ̈ܐ ܣܢܰܝ̈ܐ ܘܢܕܝ̈ܕܐ ܘܒܰܡܓܰܙܝܢܘܬܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܡ݂ܢ ܠܒܪ. ܡܛܠ ܕܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܒܓܠܝܐ ܘܒܟܣܝܐ ܦܳܠܚ ܗܘܐ. ܘܳܐܬܶܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܣܛܢܐ ܒܕܡܘܬ ܩܪ̈ܝܒܘܗܝ ܘܪ̈ܳܚܡܐ ܕܝܠܗ ܐܝܟ ܕܒܥܶܠܬܗܘܢ ܢܰܬܩܶܢ ܦܬܘܪܐ ܢܐܟܘܠ ܘܢܶܫܬܶܐ ܘܢܥܰܘܟܘܢܝܗܝ ܡ݂ܢ ܦܘܠܚܢܗ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܐܣܬܟܠ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܕܠܘܬ ܫܡܥܘܢ ܕܶܐܡܪ: ܕܗܐ ܣܛܢܐ ܫܐܠ ܕܢܥܪܘܒܟܘܢ ܐܝܟ ܕܠܚ̈ܛܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܩܰܪܶܒ ܨܠܘܬܐ ܠܐܠܗܐ ܕܢܬܪܘܨ ܠܗ ܐܘܪܚܐ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܝܰܬܒܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܐܝܟ ܕܢܬܚܪܪ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܩܡ ܘܫܒܰܩ ܘܫܢܝ݂ ܡ݂ܢ ܥܘܡܪܐ ܒܗ̇ܘ ܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܡܬܚܐ ܕܚܡܫܐ ܡܝ݂ܠܝ݂̈ܢ܆ ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܝܳܕܥ ܠܗ̇ ܠܕܘܟܬܐ ܘܠܕܘܝܳܪܗ. ܘܟܕ ܐܪܓܫܘ ܐܚ̈ܐ ܒܝܕ ܫܘܢܝܗ ܕܡ݂ܢ ܠܘܬܗܘܢ܆ ܣܓܝ ܐܬܬܥܝܩܘ ܘܟܠܗܘܢ ܐܚܝܢܘ̈ܗܝ ܘܩܪ̈ܝܒܘܗܝ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܩܪܝܒܐ ܥܢܕܘ ܗܘܘ ܐܒܗܘ̈ܗܝ. ܘܟܕ ܥܦܝ ܐܢܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܘܒܕܪ ܟܠ ܡܘܢ ܕܫܒܰܩ ܡ݂ܢ ܥܘܬܪܐ ܥܠ ܥܘܡܪ̈ܐ ܘܥܠ ܕܝܪ̈ܬܐ ܘܥܠ ܡܣ̈ܟܢܐ ܥܠ ܨܪ̈ܝܟܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܣܬܰܦܩ ܗ݂ܘ ܠܝܘܬܪܢܐ ܕܢܦܫܗ ܠܚܘܕ܆ ܐܝܟ ܕܢܥܒܕ ܕܰܪܐ ܘܬܟܬܘܫܐ ܥܠ ܪ̈ܘܚܐ ܕܒܝܫܘܬܐ. ܘܕܠܐ ܢܥܰܘܟܝ݂ܘܗܝ ܡܕܡ ܡ݂ܢ ܐܘܪܚܐ ܪܒܬܐ ܕܡܪܕܝܬܗ ܡܝܰܒܠܬ݀ ܠܚܝ̈ܐ ܕܠܐ ܥܒܪܝܢ. ܐܫܟܚ ܠܗ ܟܘܪܚܐ ܚܕ ܙܥܘܪܐ ܬܡܢ ܐܰܠܝ݂ܨܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܫܘܥܐ ܛܰܠܠܗ ܠܥܠ ܡܢܗ. ܡ݂ܢ ܥܠܬ݀ ܚܘܡܐ ܘܡ݂ܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܠܘ ܕܠܐ ܬܟܝ݂ܠ ܗܘܐ ܥܠ ܡܪܗ ܐܠܐ ܕܢܡܰܠܶܐ ܡܠܬ݀ ܡܘܫܐ ܢܒܝܐ ܕܪܡܙܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܛܠܠܗ. ܠܢܶܩܥܐ ܗ̇ܘ ܕܥܒܰܕ ܗܘܐ ܟܕ ܠܐ ܣܟ ܐܪܝܡܗ ܡ݂ܢ ܠܥܠ܆ ܐܠܐ ܟܕ ܩܐܡ ܗܘܐ ܒܨܠܘܬܐ ܒܓܘܗ܆ ܠܐ ܦܳܫܶܛ ܗܘܐ ܩܰܘܡܬܗ ܐܠܐ ܟܕ ܟܦܝ݂ܦ ܚܨܗ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܘܡܙܰܡܪ ܗܘܐ. ܥܡܠܘ̈ܗܝ ܥܳܠܒܝ݂ܢ ܗܘܘ. ܩܕܡܝܬ ܥܰܝܶܕ ܢܦܫܗ ܕܡ݂ܢ ܚܕ ܒܫܒܐ ܠܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕ ܩܶܠܘܪܐ ܕܠܚܡܐ ܐܳܟܶܠ ܗܘܐ. ܘܡ݂ܢ ܕܐܠܝ݂ܨܐ ܗܘܬ݀ ܕܘܟܬܗ ܘܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܐ̱ܢܫ ܕܝܳܕܥ ܒܗ̇. ܗ݂ܘ ܣܢܐܐ ܕܐ̱ܢܫܘܬܐ ܠܐ ܐܰܗܡܝ݂ ܡ݂ܢ ܬܟܬܘ̈ܫܐ ܕܥܡܗ. ܡܰܬܩܶܢ ܗܘܐ ܩܕܡܘܗܝ ܦܢܛܣܝ̈ܐܣ ܦܬܘܪ̈ܐ ܟܕ ܡܠܶܝܢ ܟܠ ܦܘ̈ܢܳܩܝ݂ܢ. ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܐ ܠܗ: ܕܬܐ ܐܬܒܣܡ. ܘܟܕ ܗ݂ܘ ܒܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܒܨܠܘ̈ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܘܬ ܡܪܢ: ܠܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ ܘܠܐ ܬܶܫܒܩܰܢܝ ܐܠܗܝ܆ ܦܪܘܩܝ. ܘܠܐ ܬܬܠ ܡܪܝܐ ܪܓܬܗ ܠܥܘܠܐ܆ ܐܦܠܐ ܬܪܥܝܬܗ ܬܶܣܩ ܠܪܝܫܝ. ܘܟܕ ܨܠܝܒܗ ܕܡܪܢ ܪܳܫܡ ܗܘܐ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ܆ ܡܬܛܰܠܩ ܗܘܐ ܒܝܫܐ ܘܟܠܗܝܢ ܦܢܛܣܝ̈ܐܣ ܕܝܠܗ. ܘܡܛܠ ܕܪܰܚܝ݂ܩܝ݂ܢ ܗܘܘ ܡܝ̈ܐ ܡ݂ܢ ܕܘܟܬܗ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܦܪܣܚܐ܆ ܒܟܠ ܝܪܚܐ ܚܕܐ ܩܰܪܡܝ݂ܣܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܠܚܘܕ ܡܰܝܬܶܐ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܒܩܝܛܐ ܘܒܥܘ݂ܙܗ ܕܚܘܡܐ ܟܕ ܨܗܶܐ ܗܘܐ ܠܡܝ̈ܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܒܥܠܕܪܐ ܟܕ ܠܒܝ݂ܟ ܒܐܝܕܗ ܩܘ݂ܩܐ ܕܡܝ̈ܐ ܩܪܝܪ̈ܐ ܘܡܓܰܪܓ ܗܘܐ ܠܗ ܘܳܐܡܪ: ܕܪܒܢ܆ ܬܐ ܐܫܬܝ݂. ܒܗ̇ܝ ܕܝܶܕܥܶܬ ܕܨܗܶܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܐܰܝܬܺܝܬ ܠܟ ܗܠܝܢ ܡܝ̈ܐ. ܘܦܰܢܝ݂ ܩܕܝܫܐ ܠܘܬܗ ܒܠܒܝܒܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ: ܕܐܦܩ ܡܪܝܐ ܡܝ̈ܐ ܡ݂ܢ ܟܐܦܐ ܘܐܫܩܝ݂ ܠܥܡܗ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܐܝܠ. ܓܙܳܪܐ  ܕܡܪܥܝܬܗ. ܘܐܦܠܐ ܡ݂ܢ ܚܛܝܐ ܘܕܘܝܐ ܕܐܟܘܬܝ ܠܐ ܡܰܗܡܶܐ. ܘܡܙܰܡܪ ܗܘܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܩܘܡ ܡܪܝܐ ܥܕܪܝܢܝ ܘܦܪܘܩܝܢܝ ܡܛܠ ܪ̈ܚܡܝܟ܆ ܘܢܶܒܗܬܘܢ ܣܢ̈ܐܝ ܘܠܐ ܐܶܒܗܰܬ ܐܢܐ ܡܛܠ ܕܐܢ̱ܬ ܗܘ ܣܒܪܝ ܡܪܝܐ. ܘܠܐ ܒܗܬܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܟ. ܘܒܙܒܢ ܕܝܢ ܡܨܛܰܒܰܬ ܗܘܐ ܣܛܢܐ ܘܳܐܬܶܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܢ̱ܬܬܐ ܫܦܝܪܬ݀ ܚܙܘܐ. ܘܩܳܪܐ ܗܘܐ ܥܠ ܬܪܥܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܰܐܥܶܠܰܝܢܝ ܠܘܬܟ ܕܠܐ ܢܶܐܟܠܘܢܢܝ ܚܝ̈ܘܬܐ ܘܢܶܬܒܰܥ ܡܢܟ ܡܫܝܚܐ ܕܡܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡ݂ܢ ܬܫܡܫܬܗ ܠܐ ܡܰܗܡܶܐ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܢܒܗܬܘܢ ܘܢܰܚܪܒܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܩܪܝܢ ܠܢܦܫܝ ܘܢܬܥܰܛܦܘܢ ܒܗܬܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܨܳܒܝܢ ܠܒܝܫܬܝ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܟܠܙܒܢ ܐܨܠܐ ܘܐܘܣܦ ܥܠ ܬܫܒ̈ܚܬܟ. ܘܡ݂ܢ ܕܠܐ ܐܬܡܨܝ݂ ܣܛܢܐ ܒܪ̈ܓܝܓܬܗ ܠܡܶܚܣܰܢ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ܆ ܫܪܝܘ ܫܐܕ̈ܐ ܕܰܢܥܰܬܕܘܢ ܥܠܘܗܝ ܒܝ̈ܫܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܥܰܘܟܘܢܝܗܝ ܡ݂ܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܣܐܡ ܗܘܐ ܠܡܳܐܢܐ܆ ܐܳܬܶܐ ܗܘܐ ܒܕܡܘܬ ܚܝܘܬܐ ܬܩܝܦܬܐ ܗ݂ܘ ܣܛܢܐ ܘܡܒܰܕܰܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܝ̈ܐ ܕܛܘܒܢܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܣܳܥܪ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܟܕ ܝܳܕܰܥ ܗܘܐ ܕܡܛܰܝܰܒ ܩܕܝܫܐ ܐܝܟ ܕܢܠܥܣ ܘܢܫܬܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܗܦܟܗ̇ ܠܗܕܐ ܠܥܘܕܪܢܗ. ܠܐ ܠܳܥܶܣ ܗܘܐ ܘܠܐ ܫܬܐ ܥܕܡܐ ܠܚܕ ܒܫܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܗ̇ܝ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܡܪܢ ܡܚܰܝܠܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܪܟܘܢ ܕܒܝܫܬܐ ܣܓܝ ܡܬܕܡܪ ܗܘܐ ܒܗܠܝܢ ܕܣܳܥܪ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ. ܕܦܓܪܢܐ ܙܳܟܶܐ ܠܪܘܚܢܐ. ܐܠܐ ܘܡ݂ܢ ܗܪܟܐ ܫܪܝ ܕܢܚܰܠܶܦ ܥܠܘܗܝ ܢܣܝܘ̈ܢܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܢܶܫܓܘܫ ܠܪܥܝܢܗ ܘܢܒܰܛܠܝܘܗܝ ܡ݂ܢ ܦܘܠܚܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܙܰܠ ܘܥ݂ܠ ܒܛܠܝܬܐ ܚܕܐ܆ ܘܫܪܝ ܕܢܡܠܠ ܒܗ̇ ܘܢܐܡܪ: ܕܐܢ ܒܳܥܶܝܬܘܢ ܕܢܦܩ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܗܪܟܐ܆ ܐܰܘܒܠܘܢܢܝ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܒܢܝܡܝܢ ܠܛܘܪܐ ܠܕܘܟܬܐ ܦܠܢܝܬ ܘܗܝܕܝܢ ܡܫܰܢܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܫܰܐܠ ܥܠ ܕܘܟܬܗ ܘܐܬܘ ܨܐܕܘܗܝ ܘܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܒܳܥܶܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܢܨܠܐ ܥܠܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܬܬܚܪܪ ܡ݂ܢ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܕܒܝܫܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܛܠ ܕܝ݂ܕܥ ܒܝܫܘܬܗ ܕܣܛܢܐ ܟܳܘܶܙ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܗܕܐ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܶܦܘܩ ܥܠܘܗܝ ܛܶܒܐ ܗܢܐ ܘܢܶܫܚܩܘܢܝܗܝ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܗܘܢ: ܕܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܙܠܘ ܘܡܚܕܐ ܡܬܐܣܝܐ ܛܠܝܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܙܠܘ ܠܗܘܢ ܠܘܩܒܠ ܕܝܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܟܕ ܕܝܢ ܐܪܚܩܘ ܡܢܗ ܩܠܝܠ܆ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܰܪܶܒ ܚܠܦܝܗ̇ ܨܠܘܬܐ ܠܐܠܗܐ ܘܡܚܕܐ ܐܬܚܪܪܬ݀ ܡ݂ܢ ܥܒܕܘܬܐ ܕܣܛܢܐ. ܘܡ݂ܢ ܗܪܟܐ ܟܕ ܐܪܓܫܬ݀ ܒܗ ܐ̱ܢܫܘܬܐ ܘܫܪܝܘ ܕܢܶܣܩܘܢ ܠܘܬܗ ܐܝܟ ܕܢܣܒܘܢ ܡܢܗ ܥܘܕܪ̈ܢܐ. ܠܘܩܒܠ ܡ̇ܢ ܕܠܘܬܗ ܨܐܒ ܗܘܐ ܟܠܡܕܡ ܕܒܳܥܶܐ ܗܘܐ ܢܳܣܶܒ ܗܘܐ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܕܟܠ ܝܘܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܣܠܩܝܢ ܠܘܬܗ ܘܫܳܚܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܟܠܝܘܡ܆ ܡܚܕܐ ܫܒܰܩ ܘܫܰܢܝ ܡ݂ܢ ܬܡܢ ܟܕ ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܐܪܓܫ ܒܗ. ܘܰܬܪܰܨ ܐܘܪܚܗ ܠܐܘܪܫܠܡ ܩܕܡܝܬ ܐܝܟ ܕܢܣܓܘܕ ܠܩܒܪܗ ܕܡܪܢ ܘܢܬܒܪܟ ܡ݂ܢ ܕܘܟ̈ܝܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܰܣܥܰܪ ܒܗܝܢ ܡܪܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܫܘܒܚܗ ܟܕ ܠܰܝܘܳܐ ܠܗ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܫܘܘܕܝܗ ܕܠܘܬ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ: ܕܗܐ ܐܢܐ ܥܡܟܘܢ ܐ̱ܢܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܥܠ ܠܚܡܨ ܐܝܟ ܕܢܬܒܪܟ ܡ݂ܢ ܩܰܪܩܰܦܬܗ ܕܪܝܫܗ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ܆ ܘܬܒܰܥ ܡ݂ܢ  ܩܘܢܟܳܝܐ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܗ ܠܪܝܫܗ ܙܗܝܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܢܬܒܪܟ ܡܢܗ ܘܠܐ ܨܒܳܐ ܕܢܬܠ ܠܗ. ܟܕ ܐܶܙܰܠ ܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܣܓܕ ܩܕܡ ܓܠܘܣܩܡܐ ܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ. ܗܝܕܝܢ ܒܦܘܩܕܢ ܐܠܗܐ ܓܠܘܣܩܡܐ ܡ݂ܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ ܐܬܦܬܚ ܘܐܬܒܪܟ ܡܢܗ ܕܡܥܡܕܢܐ ܘܐܬܬܢܝܚܬ݀ ܢܦܫܗ. ܗܕܐ ܬܰܢܝ݂ ܠܢ ܝܘܣܦ ܗ̇ܘ ܕܥܳܡܪ ܗܘܐ ܒܗܝܟܠܐ ܕܚܡܨ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܚܝ̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܣܥܰܪ ܐܠܗܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܬܡܢ. ܒܪܐ ܕܩܢܛܪܘܢܐ ܓܒܪܐ ܪܒܐ ܘܡܫܡܗܐ ܕܰܪܡܶܐ ܗܘܐ ܬܡܢ ܘܡܬܢܣܐ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܣܛܢܐ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ. ܟܕ ܚܙܳܐ ܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܠܫܘܩܳܦܗ ܕܛܠܝܐ ܟܣܝܐܝܬ܆ ܒܥܳܐ ܥܠܘܗܝ ܪ̈ܚܡܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܪܚܰܩ ܡܢܗ ܫܐܕܐ ܗ̇ܘ ܒܝܫܐ. ܘܡܢܫܠܝ ܩܥܳܐ ܫܐܕܐ ܡ݂ܢ ܦܘܡܗ ܕܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܘܗ̇ ܡܢܟ ܒܢܝܡܝܢ ܢܘܗܪܝܐ ܕܰܛܪܰܕܬܳܢܝ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܡܰܫܪܝܐ ܕܝܠܝ܆ ܕܗܐ ܐܝܬ ܠܝ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܒܗ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܚܠܡ ܗ̇ܘ ܛܠܝܐ. ܘܟܠ ܕܚܙܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܕܥܳܡܪ ܒܩܕܝ̈ܫܘܗܝ ܘܟܕ ܢܦܰܩ ܕܢܐܙܠ ܡ݂ܢ ܬܡܢ ܠܘܩܒܠ ܐܘܪܫܠܡ܆ ܐܬܠܰܘܝ݂ܘ ܠܗ ܬܪܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܢܨܠܘܢ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܟܕ ܪܕܘ ܒܐܘܪܚܐ ܦܓܰܥ ܒܗܘܢ ܠܣܛܝ̈ܐ ܘܶܐܚܰܕ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܒܨܰܘ ܡܐܢܝ̈ܗܘܢ܆ ܐܶܡܪܘ ܠܗܘܢ: ܕܓܫܘ̈ܫܐ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܚܒܰܫ ܐܢܘܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܒܗ ܒܠܠܝܐ ܗ̇ܘ ܐܬܡܚܝ݂ܘ ܬܠܬܐ ܡ݂ܢ ܠܣܛܝ̈ܐ ܒܟܐܒܐ ܡܪܝܪܐ. ܕܡܐ ܕܬܶܒܬܗܘܢ ܠܐܣܛܘܡܟܐ ܡܳܛܝܐ ܕܡܩܒܠܐ ܗܘܐ ܦܫܳܪܐ܆ ܢܦܩܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ̇ ܡ݂ܢ ܦܘܡܗܘܢ. ܘܡܪܢ ܕܰܨܒܳܐ ܒܦܘܢܝܐ ܕܗܠܝܢ܆ ܚܘܝ݂ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܚܠܡܐ ܕܒܨܠܘ̈ܬܗ ܕܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܗܘܳܐ ܠܚܒܪ̈ܗܘܢ ܢܦܺܐܫܐ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܨܦܪܐ܆ ܬܰܢܝ݂ ܠܚܠܡܗ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܦܩ ܐܢܘܢ ܡ݂ܢ ܚܒܘܫܝ̈ܗܘܢ. ܫܰܐܠܘ ܐܢܘܢ: ܕܐܝܢܐ ܡܢܟܘܢ ܡܬܩܪܐ ܒܢܝܡܝܢ؟ ܘܟܕ ܬܠܬܝܗܘܢ ܫܰܬܝ݂ܩܝ݂ܢ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܚܒܪ̈ܘܗܝ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝܠܦܘ ܗܘܘ ܠܫܡܗ. ܘܰܐܘܡܝ݂ܘ ܐܢܘܢ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܠܡܘ̈ܡܬܐ܆ ܓܠܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܒܢܝܡܝܢ ܐܟܣܢܝܐ. ܘܰܩܪܶܒܘ ܘܢܦܠܘ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܡܦܝ݂ܣܝ݂ܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܕܡ̈ܥܐ ܚܢܝ̈ܓܬܐ ܕܢܨܠܐ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܚܪܪܘܢ ܡ݂ܢ ܟܐܒܐ ܗ̇ܘ ܣܪܝܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܗܘܘܢ ܓܝܣ̈ܐ ܘܕܠܐ ܢܰܐܟܘܢ ܠܐܢܫ ܬܘܒ ܒܡܕܡ. ܘܒܰܪܶܟ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܘܐܫܩܝ ܐܢܘܢ. ܒܪ ܫܥܬܗ ܐܬܚܠܶܡܘ ܡ݂ܢ ܟܐܒܐ ܗ̇ܘ ܡܪܝܪܐ. ܘܐܫܪܘ ܠܫܘܕܳܝܝ̈ܗܘܢ ܕܠܘܬܗ ܕܠܐ ܢܦܩܘܢ ܬܘܒ ܒܓܰܝܳܣܘܬܐ. ܘܗܠܟ ܒܐܘܪܚܐ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܥܕܡܐ ܕܥ݂ܠܘ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܨܠܝܘ ܘܐܬܒܪܟܘ ܡ݂ܢ ܩܒܪܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡ݂ܢ ܟܠܗܝܢ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܗܠܟ ܒܗܝܢ ܡܪܢ ܘܰܣܥܰܪ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܣܓܝܕܬܐ ܕܚܠܦܝܢ. ܐܠܐ ܐܦ ܓܕܰܫ ܘܐܬܛܝܒ ܬܡܢ ܡܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܐܢܛܝ݂ܟ ܕܶܐܬܳܐ ܐܦ ܗ݂ܘ ܕܢܣܓܘܕ ܠܡܪܢ. ܘܐܫܬܘܕܥܗ ܠܛܘܒܢܐ ܘܝܕܥܗ ܘܩܠܣ ܠܛܟܣܐ ܕܐܒܝ݂ܠܘܬܗ. ܘܐܘܒܠܗ ܥܡܗ ܠܒܝܬ ܡܰܫܪܝܗ ܕܢܬܬܢܝܚ ܡ݂ܢ ܥܡܠܗ ܘܡ݂ܢ ܠܐܘܬܐ ܕܐܘܪܚܐ. ܘܟܬܪ ܠܘܬܗ ܡܬܚܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ ܩܠܝܠ. ܘܐܬܘ ܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܛܪܣܘܣ ܐܝܟ ܕܢܶܬܒܥܘܢ ܡܢܗ ܕܢܒܰܪܟ ܠܗܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܟܕ ܣܡ ܬܰܢܘܰܝ ܒܝܬ ܠܗ ܘܠܒ̈ܢܝ ܛܪܣܘܣ ܕܢܩܝܡ ܠܗܘܢ ܪܥܝܐ ܠܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ܆ ܟܕ ܠܐ ܐܘܕܥܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܡܛܠ ܕܕܚܠܘ ܕܠܐ ܢܥܪܘܩ. ܟܕ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܫܗܪܘ ܘܩܡܘ ܒܨܠܘܬܐ. ܘܟܕ ܡܛܳܐ ܥܕܢܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ܆ ܬܰܚܡܗ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܐܝܟ ܕܢܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܐ ܘܢܗܘܐ ܪܥܝܐ ܡܕܒܪܢܐ ܠܒ̈ܢܝ ܛܪܣܘܣ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܡܠܬ ܡܪܢ ܫܡܰܥ܆ ܠܐ ܐܬܡܨܝܘ ܕܢܥܒܪ ܥܠܝܗ̇ ܘܩܒܠ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܡ݂ܢ ܪܝܫ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܐܢܛܝ݂ܟ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܪܒܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ. ܘܟܕ ܬܘܒ ܟܬܪ ܬܡܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ. ܘܟܕ ܨܒܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܢܶܕܒܪܘܢܝܗܝ ܘܢܐܙܠ̱ܘܢ܆ ܡܚܕܐ ܩܡ ܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ ܘܢܦܰܩ ܟܣܝܐܝܬ ܟܕ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܐܪܓܫ ܒܗ ܘܬܪܰܨ ܦܪܨܘܦܗ ܠܐܦܝ̈ ܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ. ܘܟܕ ܐܬܬܥܝܪܘ ܟܠܗܘܢ ܕܢܐܙܠ̱ܘܢ ܒܐܘܪܚܗܘܢ܆ ܘܒܥܰܐܘܗܝ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘܗܝ. ܘܗܘܘ ܒܥܩܬܐ ܪܒܬܐ ܘܒܟܪܝܘܬܐ܆ ܥܠ ܕܐܬܓܠܙܘ ܡ݂ܢ ܪܥܝܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܶܙܰܠ ܠܗ ܠܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ. ܘܨܠܝ ܒܗ̇ܘ ܗܝܟܠܐ ܪܒܐ܆ ܐܝܟܐ ܕܩܒܠ ܡܘܫܐ ܢܒܝܐ ܓܠܝܢ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܥ݂ܠ ܠܡܕܒܪܐ ܕܐܣܩܝܛܝ ܘܐܬܒܪܟ ܡ݂ܢ ܐܚ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܒܗ ܘܥ݂ܠ ܠܡܕܒܪܐ ܓܘܝܐ. ܘܐܫܟܚ ܠܗ ܬܡܢ ܟܘܪܚܐ ܐܠܝܨܐ ܘܥ݂ܠ ܘܥܡܰܪ ܒܗ. ܡܛܠ ܕܡܕܒܪܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܠܬܘܪܣܝܗ. ܐܠܐ ܡ݂ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܡܶܬܬܰܪܣܶܐ ܗܘܐ. ܘܫܪܝ ܠܗ ܚܕܬܐܝܬ ܒܥܡ̈ܠܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܘܒܚܕ ܡ݂ܢ ܠܝܠܘ̈ܬܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܥܠܘܗܝ ܐܪܟܘܢ ܕܕܝܘ̈ܐ ܥܡ ܟܠܗ̇ ܦܠܰܓܐ ܕܝܠܗ ܘܢܦܠܘ ܥܠܘܗܝ ܘܡܚܰܐܘܗܝ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ. ܘܗܘܳܐ ܟܕ ܢܰܦܝܠ ܘܰܪܡܶܐ ܡ݂ܢ ܡܚܘܬܗܘܢ ܚܡܫܐ ܠܝܠܝ ܐܝܡܡ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܚܠܶܡ ܘܐܬܚܰܝܠ܆ ܘܫܪܝ ܠܗ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܐܝܟ ܥܝܳܕܗ. ܘܡ݂ܢ ܕܥܡܰܪ ܒܗ̇ܘ ܡܕܒܪܐ ܓܘܝܐ ܡܬܚܐ ܕܚܡܫܬܥܣܪ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܟܕ ܦܳܠܚ ܠܐܠܗܐ ܒܕܡ̈ܥܐ ܚܢܝ̈ܓܬܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܢܦܫܗ ܘܚܠܦ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܐܬܡܰܛܝ݂ ܠܠܡܐܢܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܕܪܓܐ ܪܒܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܐܪܟܘܢ ܕܫܐܕ̈ܐ ܟܕ ܡܨܰܒܰܬ ܘܠܒܝ݂ܫ ܘܡܫܡ̈ܫܢܘܗܝ ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܪܝܫܗ ܘܡܝܩܪܝܢ ܠܗ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ: ܕܗ̇ܢܘ ܡܫܝܚܐ܆ ܗ̇ܢܘ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ. ܘܡܛܠ ܕܘܒܪ̈ܝܟ ܡܝܬܪ̈ܐ ܐܬܚܙܺܝܬ ܠܟ ܐܝܟ ܕܐܦܪܥܟ ܚܠܦ ܥܡܠܝ̈ܟ ܘܐܓܘ̈ܢܝܟ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܦܢܝ ܠܗ ܒܠܒܝܒܘܬܐ: ܕܙܠ ܠܟ ܠܒܣܬܪܝ ܣܛܢܐ܆ ܕܐܢܐ ܡܪܐ ܕܝܠܝ ܠܘ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܐܠܐ ܒܥܠܡܐ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ. ܘܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܨܠܝ ܘܒܥܳܐ ܡ݂ܢ ܡܪܢ ܘܐܬܛܠܩܘ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗ ܡܰܚܙ̈ܝܬܐ ܗܠܝܢ ܘܕܶܡܘ̈ܬܐ ܢܕܝ̈ܕܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܘܐܢܝ݂ܚܗ ܡܪܢ ܡܢܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܘܣܦ ܥܠ ܥܡܠܘ̈ܗܝ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܣܡ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܕܠܐ ܢܶܕܡܟ܆ ܠܐ ܒܠܠܝܐ ܘܠܐ ܒܐܝܡܡܐ. ܘܗܘܳܐ ܒܗܢܐ ܥܡܠܐ ܩܫܝܐ ܐܝܟ ܚܡܫ ܫܢܝ̈ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܳܢ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪܟܢ ܫܡܰܥ ܡܪܢ ܨܠܘ̈ܬܗ ܘܐܬܚܪܪ ܡ݂ܢ ܡܥܒܕܢܘ̈ܬܐ ܕܚܙܘܢ̈ܐ ܗܠܝܢ ܘܗܘܳܐ ܒܢܘܚܐ. ܘܡܛܠ ܕܕܳܚܠ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܕܫܐܕ̈ܐ ܡܪ̈ܘܕܐ܆ ܣܓܝ ܡܘܣܦ ܗܘܐ ܥܠ ܥܡܠܘ̈ܗܝ. ܘܐܦ ܚܘܠܡܢ̈ܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܣܳܥܪ ܗܘܐ ܡܪܢ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܩܒܠ ܡܘܗܒܬܐ ܕܝܰܗܒ ܡܪܢ ܠܫܠܝ̈ܚܘܗܝ ܒܝܕ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܫܒܝ̈ܚܐ. ܘܬܘܒ ܗܘܳܐ ܥܠܘܗܝ ܓܠܝܢܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܕܬܘܒ ܢܗܦܘܟ ܠܡܕܢܚܐ ܘܢܶܒܢܶܐ ܠܗ ܥܘܡܪܐ ܥܠ ܫܡܗ ܕܢܗܘܐ ܣܬܪܐ ܠܐܚ̈ܐ ܘܠܐܟܣ̈ܢܝܐ ܘܠܟܠ ܥܳܒܪ̈ܰܝ ܐܘܪܚܐ܆ ܛܒ ܡ݂ܢ ܕܢܫܰܠܶܡ ܚܝܘ̈ܗܝ ܒܡܕܒܪܐ ܠܚܘܕܐܝܬ. ܘܐܬܓܠܝ݂ ܠܗ ܚܙܘܐ ܗܢܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ ܒܝܕ ܕܗ݂ܘ ܫܶܐܠ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܕܳܚܶܠ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܨܢܥ̈ܬܗ ܕܣܛܢܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܟܕ ܐܫܬܪܪ ܒܗ ܒܚܙܘܐ܆ ܪܳܢܶܐ ܗܘܐ ܒܬܪܥܝܬܗ ܕܒܰܐܝܕܐ ܐܘܪܚܐ ܢܶܪܕܶܐ. ܘܡܪܢ ܓܠܳܐ ܠܗ ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܶܐܬܰܝܬ ܒܗ̇܆ ܗܦܘܟ. ܘܥܒܰܪ ܘܨܠܝ ܒܡܕܒܪܐ ܟܠܗ ܒܕܝܪ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܘܡܛܳܐ ܠܛܘܪ ܣܝܢܝ ܘܨܠܝ ܒܗ. ܘܥ݂ܠ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܨܠܝ ܒܩܒܪܗ ܕܡܪܢ ܘܒܟܠܗܝܢ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ. ܘܗܠܟ ܘܶܐܬܳܐ ܘܡܛܳܐ ܠܡܕܢܚܐ ܥܕܡܐ  ܠܕܝܪ̈ܬܐ ܕܚܕܪ̈ܝ ܕܰܪܰܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܡܛܠ ܕܣܝ݂ܡܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܠܫܟܝܢܬܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܪ̈ܒܢܘܗܝ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܣܒ̈ܐ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܣܝ݂ܡܝ݂ܢ ܗܘܘ. ܒܗ̇ܝ ܕܗ݂ܢܘܢ ܝܗܒܘ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܐܒܗܘ̈ܗܝ ܘܰܐܠܒܫܘܗܝ ܗܢܐ ܐܣܟܡܐ ܝܩܝܪܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ. ܐܬܓܠܝ݂ ܥܠܘܗܝ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܪܒܗ ܘܶܐܡܪ ܠܗ: ܕܐܢܐ ܐܘ ܒܪܝ ܒܢܝܡܝܢ܆ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܠܐܪܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪ ܘܕܒܪܨܘܡܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܦܳܠܚܐ ܠܒܪܢܫܐ ܘܠܐ ܠܐܠܗܐ܆ ܕܡܫܬܰܠܛܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܝܠܢ ܘܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܐܠܐ܆ ܬܘ ܣܒܘ ܠܦܓܪ̈ܝܢ ܥܡ ܥܣܪܐ ܣܒ̈ܐ ܛܒܝ̈ܒܐ ܕܥܡܝ ܫܟܝ݂ܒܝܢ ܘܣܝ݂ܡ ܐܢܘܢ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܫܠܝܡܘܢ ܨܝܕ ܡܪܕܝܢ܆ ܨܒܝܢܝ ܕܢܬܬܢܝܚ ܥܕ ܝܘܡ ܢܘܚܡܐ. ܡܛܠ ܕܥܘܡܪܐ ܕܝܠܢ ܝܘܡܢ ܚܰܪܒܰܐ ܗܘ ܘܨܰܕܝܐ ܡ݂ܢ ܥܡܘܪ̈ܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܬܚܰܝܠ ܩܕܝܫܐ ܡ݂ܢ ܐܘܪܚܐ܆ ܗ݂ܘ ܘܬܪܝܢ ܣܒ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܬܘ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܟܕ ܒܥܰܘ ܕܢܶܦܬܚܘܢ ܠܫܟܝܢܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܘܒܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܫܬܟܚ ܦܓܪܐ ܒܒܝܬ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܟܕ ܩܒܪܐ ܠܐ ܐܬܦܬܚ܆ ܐܝܟ ܩܝܡܬܗ ܕܡܪܢ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܬܩܪܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܬܫܥܝܬܐ ܡܫܝܚܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܕܒܟܠܗܝܢ ܕܝܠܝ̈ܬܗ ܘܒܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܠܡܪܢ ܨܐܪ ܗܘܐ. ܗܝܕܝܢ ܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܢܣܒܘ ܠܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܕܣܒ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܘܚܡܰܠܘ ܐܢܘܢ ܥܠ ܒܥܝܪ̈ܐ ܩܰܠܝ݂̈ܠܬܐ ܘܡܛܰܘ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܕܝܢ. ܘܚܡܠܘ ܐܢܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܐܝܟ ܕܙܕܩ ܠܗܘܢ ܘܠܡܥܪܬܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ ܬܚܝܬ ܡܕܒܚܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܚܬܡܘܗ̇ ܕܬܘܒ ܠܐ ܬܬܦܬܚ. ܘܚܳܙܶܝܢ ܗܘܘ ܠܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܟܕ ܡܙܡܪܝܢ ܘܡܩܕܫܝܢ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܘܓܪ̈ܡܝܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܣܒ̈ܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܕܥܡܗ. ܘܗܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܡ݂ܢ ܡܕܒܪܐ ܕܐܝܓܘܦܛܘܣ. ܘܒܗܢܐ ܐ̱ܪܙܐ ܟܣܝܐ ܠܐ ܐܪܓܫ ܐܠܐ ܐܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܗܘܘ ܠܓܠܝܢ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ. ܟܕ ܗܘܳܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܕܝܢ܆ ܗ݂ܘ ܒܢܝܡܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ܆ ܟܕ ܒܟܠ ܠܠܝܐ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܘ ܐܚ̈ܐ ܦܪ̈ܘܫܐ ܕܒܗ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܙܡܪ ܥܡ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܕܫܟܝܒܝܢ ܗܘܘ ܒܪܘܚ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܒܠܝ݂ܘ ܓܘܫܡܝ̈ܗܘܢ ܘܠܐ ܢܬܰܪ ܣܥܪ̈ܝܗܘܢ ܘܠܐ ܚܡܳܐ ܓܘܫܡܝ̈ܗܘܢ ܘܠܒܘ̈ܫܝܗܘܢ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܦܓܪ̈ܐ ܚܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܣܒ̈ܐ ܐܠܗ̈ܝܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܕܥܠܡܐ ܗܟܢ ܡܟܰܬܪܝܢ ܗܠܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܨܠܘܬܗܘܢ ܥܡܢ. ܘܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܠܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܬܐ ܒܬܪܝ ܕܐܚܘܐ ܠܟ ܕܘܟܬܐ ܕܒܳܢܶܐ ܐܢ̱ܬ ܒܗ̇ ܕܝܪܐ. ܘܶܐܬܐ ܥܡܗ ܡܠܐܟܐ ܥܕܡܐ ܠܕܘܟܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܗ̇ ܫܟܝܢܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܝܘܡܢ. ܒܝܬ ܟܦܪܬܘܬܐ ܠܕܰܪܰܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܨܝܕ ܕܘܓܢ ܩܪܝܬܐ. ܘܚܘܝ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܕܘܟܬܐ ܕܢܶܒܢܶܐ ܒܗ̇ ܕܝܪܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܫܦܪܬ݀ ܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܒܥܝܢܘ̈ܗܝ ܒܗ̇ܝ ܕܡ݂ܢ ܡܪܝܐ ܐܬܚܘܝܬ݀ ܠܗ. ܩܕܡܐܝܬ ܒܢܳܐ ܒܗ̇ ܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܙܥܘܪܬܐ. ܡܛܠ ܕܗ݂ܘ ܠܐ ܩܢܶܐ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܠܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܠܚܘܕ܆ ܘܡ݂ܢ ܠܒܘܫܐ ܟܘܣܳܝ ܦܘܪܣܝܗ ܠܚܘܕ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܒܗ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܒܰܚܕܳܪ̈ܘܗܝ ܒܢܝ̈ ܕܰܪܰܐ ܘܟܦܪܬܘܬܐ ܘܡܪܕܝܢ ܘܟܠܗ ܐܬܪܐ܆ ܐܬܟܢܫܘ ܘܐܬܘ ܨܐܕܘܗܝ ܘܰܐܝܬܺܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܘܢ ܕܣܡ ܡܪܢ ܒܠܒܗ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠ ܡܕܡ ܒܝܬܝܪܘ ܠܒܶܢܝܢܗ̇ ܕܕܝܪܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܒܢܗ̇ ܛܒ ܘܫܰܡܠܝܳܗ̇ ܒܥܘܕܪܢ ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܩܡ ܘܶܐܬܐ ܠܢܨܝܒܝܢ ܘܰܕܒܰܪ ܥܡܗ ܠܪܝܫ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܐ̱ܢܫ̈ܐ ܝܚܝܕܝ̈ܐ ܘܐܬܘ ܕܢܩܰܕܫܘܢ ܠܕܝܪܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܪܝܫ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܩܰܕܶܡ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܰܕܒܰܪ ܥܡܗ ܠܩܠܝܪܘܣ ܕܝܠܗ ܘܡܛܳܐ ܠܕܝܪܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܕܪܐ ܘܡܪܕܝܢ ܘܕܟܦܪܬܘܬܐ ܥܡ ܩܠܝܪܘܣ. ܘܟܕ ܥܒܕܘ ܥܐܕܐ ܪܒܐ ܒܩܘܕܳܫܗ̇ ܕܕܝܪܗ ܕܛܘܒܢܐ ܘܟܕ ܗܘܬ݀ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܒܟܠ ܡܐ ܕܝܐܐ܆ ܘܫܰܟܠܠܘܗ̇ ܠܕܝܪܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܝܐܐ ܠܗ̇. ܘܢܨܒܘ ܚܕܪ̈ܝܗ̇ ܟܪ̈ܡܐ ܘܓܢ̈ܐ. ܘܙܒܰܢ ܠܗ̇ ܚܩ̈ܠܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܙܪܥܐ. ܘܥܒܕܗ̇ ܩܕܝܫܐ ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܟܠ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܐܩܝܡ ܒܗ̇ ܡܠܦܢ̈ܐ ܚܟܝ̈ܡܐ ܘܨܳܒܘ ܠܘܬܗܘܢ ܡ݂ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܣܟܘܠܝ̈ܐ ܘܝܠܘ̈ܦܐ. ܘܟܕ ܐܫܬܡܠܝܬ݀ ܕܝܪܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܠܗ̇܆ ܚܕܝ ܩܕܝܫܐ ܒܕܝܪܗ ܘܐܘܕܝ ܠܡܪܢ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܣܥܰܪ ܠܘܬܗ. ܘܒܰܫܦܝܥܘܬܐ ܪܒܬܐ ܝܳܗܒ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ ܠܒܘ̈ܫܐ ܘܡܐܟ̈ܠܬܐ ܠܟܠ ܕܬܡܢ ܨܐܒ ܗܘܐ܆ ܠܡܠܦܢ̈ܐ ܘܠܝܠܘ̈ܦܐ. ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܐܬܝܬܪܬ݀ ܕܝܪܐ. ܘܒܟܠܡܕܡ ܐܫܬܪܬܚܬ݀ ܕܝܪܐ ܒܨܶܒܝܳܢ ܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܥܡܪܘ ܗܘܘ ܒܗ̇ ܕܝܪ̈ܝܐ ܙܗܝ̈ܐ ܘܢܟ̈ܦܐ ܡ݂ܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܘܕܳܚܠܰܝ̈ ܐܠܗܐ. ܐܬܒܗܶܠ ܘܶܐܫܬܰܪܬܰܚ ܟܠܗ ܐܬܪܐ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܝܬ ܕܘܓܢ ܘܒܝܬ ܩܰܠܐ ܘܕܘܢܝܣܪ ܥܡ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܥܡܰܪ ܘܐܬܬܢܝܚ ܛܘܒܢܐ ܒܕܝܪܐ ܡܬܚܐ ܕܚܡܫܬܥܣܪ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܘܚܝ̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܣܳܥܪ ܗܘܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܦܪܰܚ ܛܶܒܐ ܕܢܨܚܢܘ̈ܗܝ ܒܟܠ ܐܬܪ. ܘܟܕ ܡܛܳܐ ܙܒܢܐ ܕܢܫܰܠܶܡ ܛܘܒܢܐ܆ ܘܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܟܕ ܝܰܬܝܒ ܒܓܘ ܟܘܪܚܗ ܒܗ ܒܕܝܪܐ܆ ܗܘܳܐ ܥܠܘܗܝ ܓܠܝܢܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܠܗ: ܫܠܡܠܟ ܥܰܒܕܝ ܒܢܝܡܝܢ܆ ܕܡܶܟܐ ܠܥܣܪܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܢܳܣܶܒ ܐ̱ܢܐ ܢܦܫܟ ܙܗܝܬܐ ܠܐܘܢ̈ܐ ܪ̈ܓܝܓܐ ܘܒܛܘ̈ܒܐ ܕܡܠܐܟܝ̈ ܢܘܗܪܐ ܡܟܰܢܫ ܐ̱ܢܐ ܠܗ̇. ܗܝܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܩܪܳܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܕܕܝܪܗ ܘܐܢܝܚ ܐܢܘܢ ܒܡܠܬܐ ܕܒܘܝܐܐ ܘܚܘܝ ܠܗܘܢ ܐܘܪܚܐ ܕܠܫܡܝܐ ܡܰܘܒܠܐ. ܘܙܗܪ ܐܢܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ ܗܟܢܐ: ܕܐܬܩܪܒܘ ܐܚܝ̈ ܘܒܢܝ̈ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܠܐ ܬܶܦܣܩܘܢ ܣܒܪܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܡܛܠ ܕܩܰܪܝܒ ܗ݂ܘ ܡܪܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܗ ܒܩܘܫܬܐ ܘܥܳܒܕ ܨܒܝܢܐ ܕܕܚܠܘ̈ܗܝ ܡܐ ܕܦܳܢܝܢ ܠܘܬܗ ܘܒܳܥܝܢ ܠܗ. ܐܝܟ ܕܰܣܥܰܪ ܠܘܬܝ܆ ܕܰܩܪܳܢܝ ܠܝ ܘܠܐܒܗܝ̈ ܘܰܕܠܳܢܝ ܘܰܐܣܩܰܢܝ ܡ݂ܢ ܝܡܐ ܕܠܝ݂ܚ ܒܚܛܝܬܐ ܕܡܓܘܫܘܬܐ ܘܥܰܒܕܰܢܝ ܠܗ ܒܝܬܝܐ ܘܒܪ ܐ̱ܪ̈ܙܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܫܳܘܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܝܘܡ ܐܪܒܥܐ܆ ܓܠܳܐ ܠܗܘܢ ܠܒܢܘ̈ܗܝ ܥܠ ܡܦܩܬܗ܆ ܘܫܪܝܘ ܒܳܟܝܢ ܒܚܫܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܫܰܠܝ݂ ܐܢܘܢ ܡ݂ܢ ܒܶܟܝܐ. ܟܕ ܦܫܰܛ ܐܝܕܗ ܘܒܰܪܟ ܐܢܘܢ ܘܨܠܝ ܥܠ ܕܝܪܐ ܘܥܠ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܥܠ ܟܠܗ ܐܬܪܐ ܘܥܡܘܪ̈ܘܗܝ܆ ܕܠܐ ܢܫܬܠܛ ܒܗ ܒܥܠܕܒܒܐ. ܘܕܠܐ ܬܗܘܐ ܒܗ ܚܣܝܪܘܬܐ ܕܥܡܘܪ̈ܐ ܥܡ ܟܠ ܛܒ̈ܬܐ ܥܕܡܐ ܠܡܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܕܬܪܬܝܢ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܦܩܰܕ ܘܐܝܬܝܘ ܠܗ ܢܪܓܐ܆ ܘܗ݂ܘ ܒܐܝܕܗ ܚܦܰܪ ܠܗ ܩܒܪܐ. ܡ݂ܢ ܕܫܰܠܶܡ ܥܣܪܐ ܝܘܡܝ̈ܢ܆ ܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܪܝܫܗ ܕܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝܐ܆ ܘܥܒܰܕ ܐܘܟܪܣܛܝܐ ܐܠܗܝܬܐ ܐܫܬܘܬܦ ܒܐܪ̈ܙܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܘܫܘܬܦ ܠܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܕܕܝܪܗ. ܘܟܕ ܐܶܙܕܰܘܰܕ ܡ݂ܢ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ܆ ܝܰܗܒ ܫܠܡܐ ܠܡܕܒܚܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ. ܘܨܠܝ ܥܠܝܗܘܢ ܘܫܶܐܠ ܨܠܘܬܐ ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܘܦܫܰܛ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܢܦܫܗ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܘܐܫܠܡ ܪܘܚܗ ܠܡܪܗ. ܟܕ ܪܫܰܡ ܨܠܝܒܐ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ. ܘܐܬܬܢܝܚ ܡ݂ܢ ܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܙܒܢܝ̈ܐ. ܘܙܚܘ ܘܢܚܬܘ ܡܠܐܟ̈ܐ ܘܛܟ̈ܣܐ ܕܫܡܝ̈ܢܐ ܥܡ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܙܰܝܚܘܗ̇ ܠܢܦܫܗ ܘܐܣܩܘܗ̇ ܠܘܬ ܡܪܗ̇ ܕܬܡܢ ܢܶܦܪܥܝܘܗܝ ܐܓܪܐ ܛܒܐ ܕܥܡܠܘ̈ܗܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܟܶܒ ܩܕܝܫܐ܆ ܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܟܗ̈ܢܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܘܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܝܠܗ ܕܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܥܡ ܟܠܗ ܩܠܝܪܘܣ ܘܐܬܥܢܝ݂ܘ ܒܨܠܘ̈ܬܐ ܥܡ ܬܫܡ̈ܫܬܐ ܘܡܙܡܘܪ̈ܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܘܬܠܬܐ ܠܝܠܘ̈ܢ. ܘܣܳܡܘܗܝ ܠܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܒܩܒܪܐ ܕܰܚܦܰܪ ܗܘܐ ܒܐܝܕܘ̈ܗܝ ܩܕܝܫܐ ܘܥܒܕܘ ܠܗ ܕܘܟܪܢܐ ܡܝܩܪܐ ܒܪܝܫܗ ܕܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝܐ. ܢܦܰܩ ܛܘܒܢܐ ܒܢܝܡܝܢ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܠܶܐ ܥܩ̈ܬܐ ܘܫܢܝ݂ ܠܘܬ ܡܪܗ ܒܪ ܫܒܥܝ̈ܢ ܫܢܝ̈ܢ. ܝܰܗܒ ܠܗ ܡܪܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܗܐ ܣܳܥܪ ܚܝ̈ܠܐ ܘܐܣܘ̈ܬܐ ܘܥܘܕܪ̈ܢܐ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܕܒܝܘܡ ܚܝܘ̈ܗܝ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܠܘܬܗ ܨܳܝܒܝܢ ܘܡܬܓܘܣܝܢ ܒܗ ܕܒܨܠܘ̈ܬܗ ܕܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܘܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܪܒܗ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܕܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܘܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ ܢܬܢܛܪ ܥܠܡܐ ܘܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܘܢܡܠܟ ܫܝܢܗ ܘܫܠܡܗ ܒܥܕ̈ܬܐ ܘܒܕܝܪ̈ܬܐ ܘܒܐܪܒܥ ܦܢ̈ܝܬܗ ܕܥܠܡܐ ܐܡܝܢ. ܘܗܕܐ ܐܝܟ ܫܐܠܬܟ ܐܚܘܢ ܪܳܚܡ ܠܐܠܗܐ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܨܚܢܘ̈ܗܝ ܕܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ. ܒܕ ܪܳܡܝ݂ܢ ܡܝܬܪ̈ܬܗ ܘܥܡܠܘ̈ܗܝ ܡ݂ܢ ܡܠܬܐ. ܕܠܗ ܠܐܠܗܐ ܡܘܪܒܢܗ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܝܠܕܝ̈ܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܢܗܘܘܢ ܪ̈ܚܡܐ ܘܚܢܢܐ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ. ܒܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܢܬܚܣܘܢ ܚܛܗܘ̈ܗܝ ܕܚܛܝܐ ܕܟܬܰܒ ܘܕܩܪܘܝܐ ܕܩܪܳܐ ܘܕܫܡܘ̈ܥܐ ܕܨܬܘ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ