ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܡܰܪܛܝ݂ܢܝ݂ܢܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܡܰܪܛܝ݂ܢܝ݂ܢܐ

 

ܐܝܬ ܗܘܐ ܝܚܝܕܝܐ ܚܕ ܕܥܳܡܰܪ ܗܘܐ ܒܡܕܒܪܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܡܰܪܛܝ݂ܢܝ݂ܢܶܐ. ܘܥܳܡܶܠ ܗܘܐ ܥܡ̈ܠܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܣܳܥܪ ܗܘܐ ܡܪܢ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܫܐܕ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܬܛܰܪܕܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܟܪ̈ܝܗܐ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ. ܘܡܬܩܠܣ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܫܐܕܐ ܕܝܢ ܒܝܫܐ܆ ܣܓܝ ܡܶܬܦܰܪܰܣ ܗܘܐ ܕܢܰܦܠܝ݂ܘܗܝ ܡ݂ܢ ܕܘܒܪܗ. ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܚܙܳܐ ܫܐܕܐ ܗ̇ܘ ܠܣܓܝܐܐ ܕܟܢܝܫܝܢ ܘܡܩܠܣܝܢ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܛܝܢܝܢܐ. ܘܐܬܡܪܡܪ ܘܶܐܙܰܠ ܘܥ݂ܠ ܒܚܕܐ ܡ݂ܢ ܙܢܝ̈ܬܐ ܘܰܐܝܬܝܳܗ̇ ܨܐܕܝܗܘܢ. ܟܕ ܡܡܠܠ ܒܗ̇ ܨܢܥ̈ܬܐ ܒܝ̈ܫܬܐ. ܘܟܕ ܫܡܥܬ݀ ܙܢܝܬܐ ܗ̇ܝ ܠܐܢܫ̈ܐ ܗܳܢܘܢ ܕܡܩܠܣܝܢ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܛܝܢܝܢܐ܆ ܐܡܪܬ݀ ܠܗܘܢ: ܠܐ ܙܕܩ ܠܡܩܠܣܘ ܠܓܒܪܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܕܝܰܬܝ݂ܒ ܒܡܕܒܪܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܘܫܳܗܪ ܘܨܐܡ ܘܡܨܠܐ ܘܥܢܝܢܗ ܥܡ ܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܝܰܗܒ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܐܣܘ̈ܬܐ . ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܙܢܝ݂ܬܐ ܐܡܪܬ݀ ܠܗܘܢ܆ ܥܠܝܗ̇ ܥܠ ܗܕܐ ܕܝܰܬܝܒ ܗ݂ܘ ܒܡܕܒܪܐ܆ ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܬܩܠܣ ܡܛܠ ܕܪܚܝ݂ܩ ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܫܚܳܩ̈ܐ ܕܗܳܘܝܢ ܒܡܕܒܪܐ ܒܝܰܬܒܐ. ܚܝܠܬܢܐ ܓܝܪ ܗܝܕܝܢ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܡܣܝܒܪ ܗܘܐ ܟܠܗܘܢ ܫܚܩ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܢܟܶܐ ܗܘܐ ܒܚܕܐ ܡ݂ܢ ܬܘܩ̈ܠܬܐ . ܙܢܝܘܬܐ ܐܡܪܐ ܐ̱ܢܐ ܘܠܰܥܒܘܬܐ ܘܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܠܗܠܝܢ ܕܳܡܝ̈ܢ. ܘܐܢ ܠܐ ܬܗܝܡܢܘܢܢܝ ܕܗܕܐ ܕܶܐܡܪܶܬ ܗܟܢܐ ܗܝ܆ ܩܘܨܘ ܥܡܝ (ܦܠܢ) ܕܝܢܪ̈ܝܢ ܘܐܢܐ ܐܙܠܐ ܐ̱ܢܐ ܡܰܦܠܐ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܒܙܢܝܘܬܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܐܰܦܠܝ݂ܘܗܝ܆ ܝܗܒܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܗܟܘܬ ܕܝܢܪ̈ܐ. ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܟܕ ܬܟܝܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܚܠܝ݂ܨܘܬܗ ܕܡܪܛܝܢܝܢܐ ܘܥܠ ܥܘܕܪܢܐ ܐܠܗܝܐ ܗ̇ܘ ܕܰܠܘܶܐ ܗܘܐ ܠܗ܆ ܘܐܫܬܘܕܝܘ ܠܗ̇ ܡܕܡ ܕܰܒܥܳܬ݀. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܙܢܝܬܐ ܠܒܝܬܗ̇ ܐܙܠ̱ܬ݀ ܘܢܣܒܬ݀ ܥܡܗ̇ ܟܠܗܝܢ ܚܶܫ̈ܠܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ̇. ܘܟܠܗ̇ ܬܨܒܝܬܗ̇ ܐܰܪܡܝܰܬܗ ܒܡܰܪܣܘܦܐ ܘܢܦܩܬ݀ ܕܬܐܬܐ ܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܡܪܛܝܢܝܢܐ ܟܕ ܠܒܝܫܐ ܡܐܢ̈ܐ ܒܠܳܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܡܢܥܬ݀ ܠܩܠܝܬܗ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܡܫܐ ܥܡܝܩܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܪܒܬ݀ ܠܬܪܥܐ ܟܕ ܩܳܪܝܐ ܪܥܘܡܐܝܬ ܘܐܡܪܐ: ܩܕܝܫܐ ܡܪܛܝܢܝܢܐ܆ ܦܬܚ ܠܝ ܬܪܥܐ. ܕܠܐ ܢܶܐܟ̈ܠܳܢܳܢܝ ܚܝܘ̈ܬܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܫܡܰܥ ܩܠܗ̇ ܡ݂ܢ ܠܓܘ. ܪܢܳܐ ܕܦܢܛܣܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܫܐܕܐ. ܘܩܡ ܗܘܐ ܡܚܕܐ ܘܨܠܝ. ܘܗ݂ܝ ܡ݂ܢ ܕܬܩܪܐ ܠܐ ܫܳܠܝܐ ܗܘܬ݀. ܗܝܕܝܢ ܝ݂ܕܥ ܩܕܝܫܐ ܕܠܘ ܦܢܛܣܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܩܡ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܨܠܘܬܐ ܕܢܶܦܬܰܚ ܠܗ̇ ܬܪܥܐ ܘܢܰܥܠܺܝܗ̇ ܕܠܐ ܬܶܬܶܐܟܶܠ ܡ݂ܢ ܚܝܘ̈ܬܐ. ܘܡ݂ܢ ܕܦܬܰܚ ܬܪܥܐ ܘܚܙܳܗ̇ ܐܶܡܰܪ ܠܗ̇: ܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܐܝܬܝܟܝ ܥܠܝ ܫܐܕܐ؟ ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܕܒܐܘܪܚܐ ܪܳܕܝܐ ܗܘܺܝܬ ܥܡ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܘܫܰܒܩܘܢܝ ܘܐܙܠܘ. ܡܛܠ ܕܬܝܪܒܶܬ ܡ݂ܢ ܥܡܠܐ. ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܺܝܬ ܕܶܐܗܰܠܟ. ܘܟܕ ܦܗܝܐ ܗܘܺܝܬ ܒܡܕܒܪܐ ܥܶܠܶܬ ܠܗܪܟܐ. ܐܠܐ ܗܫܐ ܬܳܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝ ܐܰܥܠܝ݂ܢܝ ܕܠܐ ܢܶܐܟ̈ܠܢ ܠܝ ܚܝܘ̈ܬܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܡܪܛܝܢܝܢܐ ܐܥܠܗ̇ ܟܕ ܥܝܝܩܐ ܠܗ. ܘܐܦܩ ܠܚܡܐ ܘܡܝ̈ܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗ̇ ܘܫܒܩܗ̇ ܒܕܳܪܘܣܬܗ. ܘܥ݂ܠ ܗܘܳܐ ܠܩܠܝܬܗ ܘܶܐܚܰܕ ܬܪܥܐ ܒܐܦܝ̈ܗ̇. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܙܢܝܬܐ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܕܡܟܬ݀ ܘܐܬܬܢܝܚܬ݀ ܡ݂ܢ ܥܡܠܗ̇܆ ܩܡܬ݀ ܒܠܠܝܐ ܘܐܦܩܬ݀ ܟܠܗ̇ ܚܶܫܠܬܗ̇ ܘܟܠܗ̇ ܬܰܨܒܝܬܗ̇ ܡ݂ܢ ܡܪܣܘܦܐ ܘܨܰܒܬܬ݀ ܢܦܫܗ̇. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܗܘܳܐ ܨܦܪܐ܆ ܢܦܰܩ ܡܪܛܝܢܝܢܐ ܡ݂ܢ ܟܘܪܚܗ. ܘܟܕ ܚܙܗ̇ ܠܙܢܝܬܐ ܕܡܨܰܒܬܐ ܒܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܘܒܡܐܢ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܝ ܕܡܝ̈ܐ܆ ܐܬܕܡܪ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ̇: ܡܳܢܘ ܣܘܥܪܢܟܝ ܘܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܐܢ̱ܬܝ؟ ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܕܐܢܐ ܐܘ ܡܪܝ ܒܪܬ݀ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܐ̱ܢܐ ܒܥܠܡܐ ܘܡܝܬܘ ܐܒܗܝ̈ ܘܫܒܩܘ ܠܝ ܩܢܝܢܐ ܘܥܘܬܪܐ ܪܒܐ. ܐܪ̈ܥܬܐ ܘܥܒ̈ܕܐ ܘܕܗܒܐ ܕܣܟܐ ܠܝܬ ܠܗ. ܘܫܶܡܥܶܬ ܥܠܝܟ ܕܓܒܪܐ ܐܢ̱ܬ ܪܒܐ ܘܶܐܬܺܝܬ ܨܐܕܝܟ ܡܛܠ ܕܟܪܝܬ݀ ܠܝ ܥܠܝܟ. ܐܠܐ ܗܫܐ ܒܥܝܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ܆ ܩܘܡ ܬܐ ܠܟ ܥܡܝ ܠܒܝܬܝ ܘܣܰܒܳܢܝ ܒܢܫ̈ܐ. ܘܺܐܚܐ ܐܢܐ ܘܐܢ̱ܬ ܒܝܕ ܡܝܬܪܘܬܟ. ܡܛܠ ܕܦܫܝ݂ܩ ܗ݂ܘ ܠܟ ܕܬܙܕܕܩ ܒܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܝ. ܒܝܕ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܕܝܳܗܒ ܐܢ̱ܬ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܘܠܐܠܝ̈ܨܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܡܪܛܝܢܝܢܐ ܐܶܡܪ ܠܗ̇: ܐܝܟܢܐ ܐܫܒܘܩ ܥܰܡ̈ܠܰܝ ܘܕܘܒܪ̈ܝ. ܗܢܐ ܕܰܓܒܺܝܬ ܠܝ ܕܐܗܘܐ ܒܠܚܘܕܝ ܒܡܕܒܪܐ ܘܰܐܩܺܝܡܶܬ ܩܝܳܡܐ ܠܐܠܗܐ ܕܠܐ ܐܣܒ ܐܢ̱ܬܬܐ. ܘܗܫܐ ܐܺܬܶܐ ܘܶܐܣܒܶܟܝ ܠܝ ܒܢܫ̈ܐ ܘܶܐܦܶܠ ܡ݂ܢ ܩܝܳܡܝ. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܡܢܐ ܓܝܪ ܚܛܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܢܶܣܒ ܐ̱ܢܫ ܐܢ̱ܬܬܐ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܐܕܡ ܐܢ̱ܬܬܐ ܢܣܰܒ ܘܶܐܫܬܪܶܒ ܡܢܗ ܥܠܡܐ. ܘܐܠܘ ܠܐ ܢܣܰܒ ܐܢ̱ܬܬܐ ܠܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܥܠܡܐ. ܘܗܘܝܐ ܠܗ ܗܕܐ ܠܚܛܗܐ ܪܒܐ. ܘܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܥܠ ܢܘܚ ܓܒܪܐ ܪܒܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܘܢܣܰܒ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܐܘܠܕ ܒܢܝ̈ܐ. ܘܡܢܗ ܗܘܬ݀ ܚܠܳܦܬܐ ܒܥܠܡܐ. ܘܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܥܠ ܐܒܪܗܡ؟ ܗ̇ܘ ܕܪܚܺܝܡ ܗܘܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܡܝܰܬܪܘܬܗ. ܘܢܣܰܒ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܐܘܠܕ ܒܢܝ̈ܐ ܘܡ݂ܢ ܙܪܥܗ ܐܬܝܠܕ ܡܫܝܚܐ. ܘܐܢ ܬܚܘܪ ܒܟܬܒ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܡܫܟܚ ܐܢ̱ܬ ܕܢܣܒܘ ܢܫ̈ܐ ܘܐܘܠܕܘ ܒܢܝ̈ܐ ܐܝܟ ܐܝܘܒ ܘܐܝܟ ܕܘܝܕ. ܘܐܠܘ ܚܛܗܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܕܐ܆ ܠܐ ܢܣܒܝܢ ܗܘܘ ܢܫ̈ܐ. ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܰܬܢܳܬ݀ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܙܢܝܬܐ ܗ̇ܝ܆ ܥܕ ܩܠܝܠ ܫܳܒܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܛܝܢܝܢܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗ̇: ܟܬܪ ܠܝ ܩܠܝܠ ܐܘ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܢܚܙܐ ܕܕܠܡܐ ܢܐܬܐ ܐ̱ܢܫ ܘܢܶܪܓܰܫ ܒܢ. ܐܦܢ ܓܝܪ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܕܚܠܝܢܢ܆ ܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܬܟܚܕ. ܘܟܕ ܣܠܶܩ ܕܢܚܙܐ ܕܕܠܡܐ ܐܳܬܶܐ ܐ̱ܢܫ܆ ܐܬܬܥܝܪ ܪܥܝܢܗ ܘܥܗܰܕ ܕܢܦܫܗ܆ ܘܝܺܕܥ ܕܨܢܥܬܗ ܗ݂ܝ ܕܒܝܫܐ. ܘܰܠܩܰܛ ܟܠܗܘܢ ܚܒܘ̈ܒܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܩܠܝܬܗ ܘܫܒܰܩ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ ܘܥܠ ܩܡ ܠܗ ܒܓܘ݂ܘܙܠܐ ܕܫܗܠܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܐ ܠܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܐܢ̱ܬܝܢ ܣܠܶܩ̈ܬܝܢ ܕܬܶܣܥܪ̈ܶܝܢ ܛܢܦܘܬܐ. ܕܬܺܐܩ̈ܕܶܝܢ ܫܳܘ̈ܝܢ ܐܢ̱ܬܝܢ. ܘܟܬܪ ܒܗ̇ ܒܢܘܪܐ ܥܕܡܐ ܕܝܺܩܶܕ̈ܝ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܙܢܝܬܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܬ݀ ܡܕܡ ܕܥܒܰܕ ܩܕܝܫܐ ܡܪܛܝܢܝܢܐ܆ ܐܬܬܰܘܝܬ݀ ܥܠ ܒܝ̈ܫܬܗ̇ ܘܢܦܠܬ݀ ܩܕܡܘܗܝ ܟܕ ܒܳܟܝܐ ܘܐܡܪܐ: ܚܛܺܝܬ ܠܐܠܗܐ ܘܠܟ ܐܒܘܢ. ܘܓܠܬ݀ ܠܗ ܟܠܗ ܫܪܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܐܢܐ ܡܟܝܠ ܬܰܝܒܬܐ ܗܳܘܝܐ ܐ̱ܢܐ. ܐܠܐ ܚܘܢܝ ܐܘܪܚܐ ܕܶܐܪܕܶܐ ܒܗ̇ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܫܕܪܗ̇ ܠܕܝܪܐ ܕܒܬܘ̈ܠܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܥܡܠܬ݀ ܥܕܡܐ ܕܢܒܰܓܢܘܢ ܡܢܗ̇ ܕܝܘ̈ܐ ܘܫܟܒܬ݀ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܕܫܦܪܝܢ ܠܡܫܝܚܐ. ܡܪܛܝܢܝܢܐ ܕܝܢ ܟܬܪ ܒܟܘܪܚܗ ܥܕܡܐ ܕܐܬܚܠܡܘ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܡ݂ܢ ܝܩܕܢܐ ܕܢܘܪܐ. ܘܡ݂ܢ ܕܐܬܚܠܡ ܡ݂ܢ ܟܘܪܗܢܗ܆ ܩܡ ܐܶܙܰܠ ܕܢܶܥܡܰܪ ܒܓܙܪܬܐ ܚܕܐ ܒܝܡܐ ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܥ݂ܠ ܠܝܡܐ܆ ܐܫܟܚ ܠܗ ܓܙܪܬܐ ܚܕܐ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܰܥܡܰܪ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܫܢܝ̈ܐ ܬܠܬܝܢ܆ ܟܕ ܛܝܒ ܠܗ ܐܠܗܐ ܬܐܓܪܐ ܚܕ ܕܣܳܥܰܪ ܗܘܐ ܠܗ ܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ ܒܫܢ̱ܬܐ ܘܡܰܥܶܠ ܗܘܐ ܠܗ ܣܘܢܩܢܗ. ܘܚܳܕܶܐ ܗܘܐ ܡܪܛܝܢܝܢܐ ܕܛܰܝܒ ܠܗ ܐܠܗܐ ܓܙܪܬܐ ܕܫܶܠܝܐ ܘܠܝܬ ܒܗ̇ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܫܢܝ̈ܐ ܬܠܬܝܢ ܕܰܥܡܪ ܡܪܛܝܢܝܢܐ ܒܓܙܪܬܐ ܗ̇ܝ܆ ܐܫܬܪܝܬ݀ ܐܠܦܐ ܚܕܐ ܒܓܘ ܝܡܐ ܡ݂ܢ ܡܚܫܘ̈ܠܐ. ܘܐ̱ܢܫ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܐܬܦܠܛ ܐܠܐ ܐܢ ܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܥܠ ܕܦܐ. ܘܟܕ ܡܬܛܪܦܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܗ̇ܝ ܡ݂ܢ ܡܚܫܘ̈ܠܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܣܬܩܒܠܬ݀ ܠܓܙܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܳܡܪ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܡܪܛܝܢܝܢܐ. ܘܟܕ ܚܙܳܬܗ܆ ܩܥܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܘܐܡܪܐ: ܐܰܣܶܩܝܢܝ ܕܠܐ ܐܡܘܬ ܠܝ ܒܝܡܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܟܕ ܚܙܗ̇ ܐܬܬܙܝܥ ܘܨܠܝ ܒܕܪܳܢܶܐ ܕܚܙܘܐ ܗܘ ܕܓܠܐ. ܘܟܕ ܨܠܝ ܘܠܐ ܫܢܝܬ݀ ܗ̇ܝ ܡ݂ܢ ܕܘܟܬܗ̇܆ ܝܺܕܥ ܕܐܢ̱ܬܬܐ ܗ̇ܝ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܘܡܬܚܫܒ ܗܘܐ ܘܳܐܡܪ: ܐܢ ܠܐ ܐܰܣܩܝܗ̇܆ ܕܳܚܠ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ. ܘܡܢܐ ܐܥܒܕ ܠܐ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ. ܐܢ ܝܒܫܐ ܗܘܐ܆ ܦܫܝܩ ܗܘܐ ܠܝ ܠܡܶܥܪܰܩ. ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܒܓܘ ܝܡܐ ܠܐ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܡܢܐ ܐܥܒܕ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܣܩܗ̇ ܘܳܐܡܰܪ ܠܗ̇: ܐܢܐ ܘܐܢ̱ܬܝ ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܺܚܶܐ ܐܟܚܕܐ܆ ܐܢܐ ܐܙܠ ܐ̱ܢܐ ܠܝ. ܐܡܪܐ ܠܗ ܐܢ̱ܬܬܐ ܗ̇ܝ: ܠܐܝܟܐ ܐܙܠ ܐܢ̱ܬ ܒܓܘ ܝܡܐ ܟܕ ܐܠܦܐ ܠܝܬ؟ ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܐܟܚܕ ܒܥܡ̈ܠܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܛܒ ܪܓܝܓܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܗܘܐ ܕܝܪܝܬܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗ̇: ܐܢ ܗܕܐ ܪܳܓܳܐ ܠܟܝ܆ ܗܐ ܓܙܪܬܐ ܩܕܡܝܟܝ. ܘܗܐ ܐܳܬܶܐ ܓܒܪܐ ܕܡܫܡܫ ܠܝ ܠܦܠܢ ܙܒܢܐ ܘܡܰܝܬܶܐ ܠܟܝ ܣܘܢܩܢܟܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܡܪܛܝܢܝܢܐ ܪܫܰܡ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܕܝܡܐ ܢܝܫܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܫܕܳܐ ܒܗܘܢ ܢܦܫܗ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܛܰܝܒ ܠܗ ܕܘܠܦܺܝܢܐ ܘܛܥܢܗ ܘܦܰܠܛܗ ܠܝܒܫܐ. ܘܓܒܪܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܡܫܡܫ ܗܘܐ ܠܡܪܛܝܢܝܢܐ܆ ܝܺܬܶܒ ܒܐܠܦܐ ܘܰܪܕܳܐ ܠܐܦܝ̈ ܓܙܪܬܐ. ܘܟܕ ܡܢܥ ܠܐܦܝ̈ ܓܙܪܬܐ ܘܚܙܳܐ ܒܗ̇ ܐܢ̱ܬܬܐ܆ ܫܪܝ ܠܡܶܥܪܰܩ. ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܩܪܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܘܐܡܪܐ: ܕܒܪܬ݀ ܢܫܐ ܐܢܐ ܆ ܠܐ ܬܕܚܠ. ܘܡ݂ܢ ܕܰܣܠܶܩ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܠܓܙܪܬܐ܆ ܐܡܪܬ݀ ܠܗ ܟܠܡܕܡ. ܘܡܦܝܣܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܘܐܡܪܐ: ܐܢܐ ܡܟܝܠ ܕܝܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܗܪܟܐ ܦܠܚܐ ܐ̱ܢܐ ܠܡܪܢ. ܐܠܐ ܐܟܡܐ ܕܣܳܥܰܪ ܗܘܰܝܬ ܠܛܘܒܢܐ ܡܪܛܝܢܝܢܐ܆ ܣܥܘܪܝܢܝ ܐܦ ܠܝ. ܘܗܟܢܐ ܣܳܥܰܪ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ. ܐܟܡܐ ܕܣܳܥܰܪ ܗܘܐ ܠܡܪܛܝܢܝܢܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬܬܢܝܚܬ݀ ܘܫܢܝܬ݀ ܠܘܬ ܡܪܢ. ܡܪܛܝܢܝܢܐ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܝܡܐ܆ ܠܐ ܥܳܒܶܕ ܗܘܐ ܦܪܗܣܝܐ ܥܡ ܐ̱ܢܫ ܘܠܐ ܡܟܬܪ ܗܘܐ ܒܕܘܟ ܝܘܡܐ ܡܫܡܠܝܐ. ܐܠܐ ܥܳܪܩ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܡܕܝ݂ܢܐ ܠܡܕܝܢܐ ܘܡ݂ܢ ܩܪܝܬܐ ܠܩܪܝܬܐ. ܘܗ݂ܘ ܠܗ ܐܳܡܪ ܗܘܐ: ܡܪܛܝܢܝܢܐ ܥܪܘܩ ܕܠܐ ܬܡܘܬ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܛܪܦ ܗܘܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ. ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܥܘܢܕܢܗ ܓܠܳܐ ܠܗ ܐܠܗܐ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܰܫܟܶܒ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܡܪܛܝܢܝܢܐ ܥܠܘܗܝ ܘܥܠ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܐܠܗܝ̈ܐ. ܕܒܨܠܘ̈ܬܗ ܘܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܢܡܠܟ ܫܝܢܗ ܒܥܕܬܗ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܛܝܢܝܢܐ