ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܣܒܝ݂ܠܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܣܒܝ݂ܠܐ ܩܦܠܐܘܢ ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܐ ܕܟܡܐ ܒܝܫ

 

ܕܰܩܫܶܐ ܡ̇ܢ ܘܒܝܫ ܣܬܘܪܝܐ. ܩܦܠܐܘܢ ܗܢܐ ܡܘܕܥ ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܫܳܘܐ ܠܬܫܥܝܬܐ ܘܠܥܘܗܕܢܐ ܗ̇ܘ ܬܡܝܗܐ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܣܒܝ݂ܠܐ. ܐܳܡܰܪ ܗܘܐ ܕܟܕ ܝܳܬܒ ܗܘܺܝܬ ܒܣܳܟܐ ܕܡܕܒܪܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬܝ ܐ̱ܢܫ ܡ݂ܢ ܐܚ̈ܐ ܕܕܝܪܐ ܒܥܠܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܡܕܡ ܡܫܐܠ ܗܘܺܝܬ ܠܗ ܗܟܝܠ: ܕܐܝܟܢܐ ܐܢܘܢ ܐܒܗ̈ܬܐ؟ ܘܶܐܡܰܪ ܠܝ: ܛܒܐܝܬ ܒܥܘܕܪܢ ܨܠܘ̈ܬܟܘܢ. ܫܰܐܠܬܗ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܐܚܐ ܚܕ ܕܰܩܢܶܐ ܗܘܐ ܫܡܐ ܘܛܶܒܐ ܒܝܫܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܝ: ܗܝܡܢ ܐܒܘܢ܆ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܰܓܗܝ݂ ܡ݂ܢ ܛܶܒܐ ܗ̇ܘ ܒܝܫܐ. ܘܟܕ ܫܶܡܥܶܬ ܐܢܐ ܝܘܚܢܢ ܣܒܝ݂ܠܐ܆ ܐܶܡܪܶܬ ܦܘܗ ܥܠܘܗܝ. ܘܥܡܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܕܶܐܡܪܶܬ ܦܘܗ܆ ܐܶܫܬܰܢܺܝܬ ܘܛܶܒܥܶܬ ܐܝܟ ܕܒܫܢܬܐ ܥܡܝܩܬܐ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܐܢܐ ܩܢܘܡܝ ܕܩܐܡ ܐ̱ܢܐ ܩܕܡ ܓܓܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܙܩܝܦ ܒܝܢܬ ܬܪܝܢ ܓܝܣ̈ܐ. ܘܪܶܗܛܶܬ ܒܚܺܐܦܐ ܠܡܬܩܪܒܘ݂ ܠܡܪܢ ܘܠܡܶܣܓܰܕ ܠܗ܆ ܕܐܫܘܩ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܬܐ. ܘܟܕ ܚܙܳܢܝ ܕܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܠܡܬܩܪܒܘ݂ ܠܗ܆ ܦܩܰܕ ܒܩܠܐ ܥܫܝܢܐ ܠܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ: ܣܘܚܦܘܗܝ ܠܗܢܐ ܘܛܘ݂ܪܕܘܗܝ ܠܒܪ. ܗܢܐ ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܠܝ. ܩܕܡ ܕܐܢܐ ܐܕܘܢ܆ ܚܰܝܶܒ ܗ݂ܘ ܠܟܢܳܬܗ. ܘܟܕ ܡܬܪܕܦ ܐ̱ܢܐ ܘܡܬܛܪܕ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܐܶܬܺܝܬ ܠܡܶܦܰܩ ܒܬܪܥܐ. ܘܗ݂ܢܘܢ ܟܕ ܡܳܚܶܝܢ ܠܝ ܘܣܳܚܦܝܢ ܠܝ܆ ܐܶܬܠܒܶܟ ܡܪܛܘܛܐ ܕܝܠܝ ܟܕ ܡܬܬܚܕ ܗܘܐ ܬܪܥܐ. ܐܶܬܰܐܠܨܶܬ ܕܫܒܩܬܗ ܠܡܪܛܘܛܐ ܕܝܠܝ ܬܡܢ ܘܥܶܪܩܶܬ. ܘܟܕ ܐܬܬܥܺܝܪܶܬ ܠܝ ܡ݂ܢ ܫܢܬܐ ܕܡܛܰܒܥ ܗܘܺܝܬ ܒܗ̇܆ ܘܶܐܬܺܝܬ ܠܘܬ ܗܘܢܝ. ܘܐܢܐ ܟܕ ܪܳܥܠ ܐ̱ܢܐ ܘܕܚܺܝܠ ܐ̱ܢܐ܆ ܐܶܡܪܶܬ ܠܗ̇ܘ ܐܚܐ ܕܶܐܬܳܐ ܗܘܐ ܠܘܬܝ: ܕܝܰܘܡܰܐ ܗܘ ܒܝܫܐ ܘܡܪܝܪܐ ܝܘܡܐ ܗܢܐ. ܝܰܘܡܰܐ ܗܘ ܕܥܩܬܐ ܘܕܟܪܝܘܬܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܝ ܗ̇ܘ ܐܚܐ: ܥܠ ܡܘܢ ܐܘ ܐܒܘܢ؟ ܚܣ ܗ݂ܘ ܕܬܗܘܐ ܠܟ ܥܩܬܐ. ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܝܘܡܐ ܒܝܫܐ ܘܡܪܝܪܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܢܐ ܝܘܚܢܢ ܣܒܝ݂ܠܐ ܐܶܫܬܰܥܺܝܬ ܠܗ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܚܙܝ̈ ܠܝ ܘܐܬܡܰܠܠܝ̈ ܥܡܝ ܒܚܠܡܐ ܗ̇ܘ ܕܚܙܺܝܬ. ܘܶܐܡܪܶܬ: ܗܝܡܢ ܐܚܘܢ܆ ܕܡܪܛܘܛܐ ܕܝܠܝ ܕܐܬܬܚܕ ܘܐܶܫܬܩܰܠ ܡܢܝ܆ ܣܬܪܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܕܰܥܠܰܝ ܕܶܐܬܓܰܠܙܶܬ ܡܢܗ. ܘܥܘܕܪܢܐ ܗ̇ܘ ܐܠܗܝܐ  ܕܐܫܬܩܠ ܡܢܝ ܘܐܪܚܩ ܡ݂ܢ ܨܐܕܝ ܥܠ ܕܶܐܡܪܶܬ ܦܘܗ ܥܠ ܗ̇ܘ ܐܚܐ. ܘܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܕܚܙܺܝܬ ܗ̇ܘ ܚܠܡܐ ܫܒܥ ܫܢܝ̈ܢ ܥܶܒܕܶܬ ܬܝܒܘܬܐ. ܘܢܶܦܩܶܬ ܠܝ ܠܡܕܒܪܐ ܫܰܗܝܐ ܘܨܰܕܝܐ܆ ܟܕ ܦܳܗܐ ܐ̱ܢܐ ܠܝ ܒܡܕܒܪܐ ܗ̇ܘ ܟܕ ܠܐ ܠܚܡܐ ܐܶܟܠܶܬ ܘܠܐ ܬܚܝܬ ܬܛܠܝܠܐ ܥܶܠܶܬ ܘܠܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܶܬܥܢܺܝܬ. ܘܐܢܐ ܟܕ ܒܟܐ ܐ̱ܢܐ ܘܡܬܬܰܢܚ ܐ̱ܢܐ ܥܠ ܚܛܝܬܝ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܗ̇ܘ ܐܚܐ ܦܘܗ. ܘܒܥܶܠܰܬ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܐܪܚܩ ܡܢܝ ܣܬܪܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܶܐܬܛܰܪܕܶܬ ܡ݂ܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܕܠܐ ܐܬܩܪܒ ܠܘܬ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܒܬܪ ܕܝܢ ܫܒܥ ܫܢܝ̈ܢ ܕܬܝܒܘܬܐ܆ ܚܙܺܝܬܗ ܗܘܺܝܬ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܗ̇ ܒܗ̇ܝ ܕܡܘ݂ܬܐ. ܘܦܩܰܕ ܠܡܠܐܟ̈ܐ ܘܝܗܒܘ ܗܘܘ ܠܝ ܡܪܛܘܛܐ ܕܝܠܝ ܘܩܶܪܒܶܬ ܘܣܶܓܕܶܬ ܠܗ ܘܢܶܫܩܶܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܬܐ. ܘܐܦܨܚ ܐܦܘ̈ܗܝ ܠܘܩܒܠܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܝ: ܠܐ ܫܡܰܥܬ ܕܦܶܩܕܶܬ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܠܝ ܣܓܝܕܐ ܕܟܠ ܕܢܐܡܪ ܠܐܚܘܗܝ ܠܶܠܐ ܘܪܰܩܰܐ ܡܚܰܝܰܒ ܗ݂ܘ ܠܕܝ݂ܢܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܶܡܪܶܬ: ܚܛܝܬ ܡܪܝ܆ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܫܒܘܩ ܠܝ. ܘܐܦܢܝ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܝ: ܕܡܛܠ ܬܝܒܘܬܟ ܘܕܡܥܝ̈ܟ ܚܰܣܺܝܬ ܘܫܶܒܩܶܬ ܠܟ. ܘܣܶܓܕܶܬ ܠܗ ܘܫܰܒܚܶܬ ܠܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܠܗ ܬܫܒ̈ܚܢ ܘܒܘܪ̈ܟܢ ܘܣܶܓܕ̈ܢ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܒܐ ܝܘܚܢܢ ܣܒܝ݂ܠܐ