ܬܫܥܝܬܐ ܕܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܐܒܝܠܐ ܕܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܕܨܘܦܢܝ̈ܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܐܒܝܠܐ ܕܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܕܨܘܦܢܝ̈ܐ

 

ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܪܚܝ݂ܡܐ ܕܐܠܗܐ ܘܛܒ ܡܟܝܟܐ ܦܘܠܘܣ ܐܒܝܠܐ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܕܨܘܦܢܝ̈ܐ. ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܟܕ ܫܢܰܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܥܰܡ̈ܠܐ ܥܰܓܪ̈ܐ ܘܩܫܝ̈ܐ ܕܢܙܝܪܘܬܐ ܘܥܳܢܘܳܝܘܬܐ ܪܒܬܐ ܡܬܕܒܪ ܗܘܐ. ܫܡܰܥ ܡ݂ܢ ܐܢܫ̈ܐ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܝܬ ܒܡܥܪܬܐ ܚܕܐ ܒܓܒܗ ܕܫܩܝܦܐ ܗ̇ܘ ܪܡܐ ܕܥܠ ܕܶܩܠܰܬ ܒܕܘܟܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܨܘܪܬܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܪܚܝܩܐ ܡ݂ܢ ܫܝܢܐ. ܩܰܪܝ݂ܒܐ ܕܝܢ ܠܐܘܪܚܐ ܘܥܡܪܝܢ ܒܗ̇ ܫܐܕ̈ܐ ܣܳܪ̈ܘܚܐ ܐܝܟܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܙܰܘܥܬܐ ܥܳܒܪܝܢ ܗܘܘ ܒܐܘܪܚܐ ܗ̇ܝ܆ ܘܣܓܝ ܐܳܠܨܐ ܗܘܬ݀ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܒܗ̇ ܥܒܪܝܢ ܢܶܥܒܪܘܢ. ܡܛܠ ܕܠܚܶܣܢܐ ܐܝܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܝܛ ܥܐܠܐ ܗܘܬ݀. ܗܢܐ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܟܕ ܫܡܰܥ ܛܒܗ ܕܡܥܪܬܐ ܗ̇ܝ܆ ܐܶܬܚܰܫܒ ܕܢܐܙܠ ܢܶܩܒܘܥ ܢܝܫܐ ܕܨܠܝܒܐ ܡܝܩܪܐ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܶܣܬܰܪܕܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܢܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܬܟܝ݂ܠܐܝܬ ܐܝܟ ܚܝܠܬܢܐ ܙܰܝܶܢ ܢܦܫܗ ܒܬܘܟܠܢܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ܆ ܘܬܪܨ ܠܗ̇ ܠܕܘܟܬܐ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܰܥܕܗ̇ ܐܝܟ ܦܠܓܐ ܕܣܶܕܐ ܕܦܰܕܢܐ. ܩܒܰܥ ܨܠܝܒܐ ܘܩܪܒ ܟܐܦ̈ܐ ܘܣܡ ܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܘܒܳܬ ܒܗ̇ ܒܕܘܟܬܐ. ܘܒܠܠܝܐ ܟܢܰܫܘ ܥܠܘܗܝ ܕܶܡܘ̈ܬܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ ܚܰܪ̈ܡܳܢܐ ܘܕܶܡܘ̈ܬܐ ܕܟܠ ܓܢܣ. ܘܟܡܐ ܕܗ݂ܘ ܡܚܰܡܣܶܢ ܗܘܐ܆ ܗܟܢܐ ܣܳܓܶܝܢ ܗܘܘ ܩ̈ܠܐ ܥܰܓܪ̈ܐ ܘܢܦ̈ܚܐ ܩܫܰܝ̈ܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܚܰܡܣܶܢ ܒܨܠܘܬܗ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܘܟܠܗ ܐܝܡܡܐ ܘܬܘܒ ܐܦ ܠܠܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܗܐ ܩܠܐ ܕܩܬܪ̈ܐ ܕܡܬܗܰܓܡܝܢ ܡ݂ܢ ܠܥܠ ܘܢܳܚܬܝ݂ܢ ܘܡܛܰܘ ܠܘܬܗ. ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܥܒܪܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܗ݂ܘ ܒܰܪܺܝܟ ܒܨܠܘܬܐ ܘܠܐ ܓܳܫܦܝ݂ܢ ܗܘܘ ܒܗ. ܘܗܟܢܐ ܒܰܩܪ̈ܳܒܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܫܒܥܐ. ܒܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܥܒܰܕ. ܘܟܕ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܕܐܘܡܳܢܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܥܒܕܘ ܕܝܘ̈ܐ܆ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܺܢܙܺܝܥܘܢܝܗܝ ܡ݂ܢ ܕܘܟܬܗ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܚܝܠܬܢܐ ܕܰܡܚܰܙܰܩ ܒܫܶܪܝܢܐ ܕܡܪܗ܆ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܗܘܐ ܘܠܐ ܚܫܝ̈ܒܢ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܨܶܢܥ̈ܬܗܘܢ. ܐܠܐ ܟܕ ܓܳܒܶܐ ܠܗ ܫܥ̈ܐ ܚܠܝ̈ܡܐ ܕܨܠܘ̈ܬܐ ܡ݂ܢ ܢܰܗܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ܆ ܫܩܰܠ ܚܘܛܪܗ ܕܨܠܝܒܐ ܘܰܛܥܶܢ ܩܶܠܥܐ ܬܘܟܠܢܐ ܫܡܝܢܐ ܘܚܳܪ ܡܟܝܠ ܥܠܝܗ̇ ܕܗܝ ܡܰܫܪܝ݂ܬܐ ܕܛܪ̈ܘܢܐ ܠܡܶܣܚܦܗ̇ ܘܗܟܢ ܒܝܘܡܐ ܕܬܡܢܝܐ܆ ܨܠܝܒܗ ܒܡܨܰܥܬܐ ܕܡܥܰܪܬܐ ܢܩܰܫ ܗܘܐ܆ ܘܬܪܡܠܐ ܕܩܕܝܫܐ ܒܡܥܪܬܐ ܐܚܕܪ ܬܠܶܐ ܘܰܒܪܶܟ ܒܨܠܘܬܐ. ܘܟܕ ܒܪܶܟ܆ ܩ̈ܠܐ ܬܩܝ̈ܦܐ ܘܺܐܝܠܰܠܬܐ ܪܒܬܐ ܐܫܬܡܥ ܒܡܥܰܪܬܐ ܗ̇ܝ ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܳܐܡܰܪ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ: ܕܐܠܘܠܐ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܐܰܕܪܟܰܢܝ܆ ܗܘܢܝ ܐܶܒܰܕ ܗܘܐ ܠܗ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܡ݂ܢ ܟܕܘ ܐܶܣܬܰܪܕܶܬ ܗܘܺܝܬ ܠܝ. ܘܨܳܪ ܠܝ ܪܝܫܝ ܘܙܰܓܝ̈ ܠܝ ܥܝ̈ܢܝ ܘܕܰܓܝ̈ ܐܕܢܝ̈ ܡ݂ܢ ܥܰܙܝܙܘܬܗ ܕܩܠܐ. ܠܚܰܪܬܐ ܕܝܢ ܫܶܡܥܶܬ ܩܠܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܐܘ݂ܒܝܳܐ ܙܩܝܦܐ ܫܰܦܶܠ ܠܢ. ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܣܪܶܐ ܟܘܣܝ݂ܬܐ ܥܠܝܢ ܠܐ ܓܳܚܶܟ ܗܘܰܝܬ. ܘܐܢ̱ܬ ܡ݂ܢ ܕܘܟܬܐ ܕܝܠܢ ܠܐ ܡܰܦܩ ܗܘܰܝܬ ܠܢ. ܟܕ ܚܙܺܝܬ ܕܢܦܰܩܘ ܘܩܥܝܢ ܠܒܪ ܘܐܡܪܝܢ: ܚܕܺܝ ܗܫܐ. ܘܐܢܐ ܐܶܡܪܶܬ ܠܗܘܢ: ܐܢܐ ܒܙܩܝܦܐ ܘܠܘ ܒܚܰܝܠܝ ܡܬܟܬܫ ܐ̱ܢܐ ܥܡܟܘܢ ܘܪܳܕܶܦ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ. ܘܡ݂ܢ ܗܝܕܝܢ ܝܳܬܒ ܗܘܺܝܬ ܒܗ̇ ܒܡܥܪܬܐ܆ ܘܟܕ ܒܚܶܙܘܳܢ̈ܐ ܡܫܰܟܪ̈ܐ ܕܶܡܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܰܕܚܝ݂ܠܝ݂ܢ ܘܢܘܟܪܳܝ݂ܝ݂ܢ ܠܚܙܳܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܚܰܘܝܢ ܗܘܘ ܠܝ. ܘܡܟܝܠ ܡܰܡܠܠܐ ܐܝܟ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܳܐܬܶܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܟܰܫܦܝܢ ܗܘܘ ܠܝ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܠܡ ܕܶܐܦܘܩ ܘܺܐܙܰܠ ܥܡܗܘܢ ܠܒܳܬܝ̈ܗܘܢ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܶܐܣܥܘܪ ܠܟܪ̈ܝܗܝܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܘ ܒܕܡܘܬ ܗܶܢܕܘܳܝ̈ܐ ܟܕ ܩܥܝܢ ܘܐܡܪܝܢ: ܥܪܘܩ ܥܪܘܩ. ܗܐ ܗܢܕܘܝ̈ܐ ܡܠܳܬ݀ ܐܪܥܐ. ܘܐܬܚܙܝܘ ܗܘ݂ܢܝ̈ܐ ܒܕܶܡܘ̈ܬܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܬܐ ܟܕ ܪܟܝ݂ܒܝ݂ܢ ܪ̈ܰܟܫܐ ܘܫܡܝ݂ܛܝ݂ܢ ܣܝ̈ܦܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܐܬܘ ܡܛܰܘ ܠܬܪܥܐ ܟܕ ܩܳܥܶܝܢ ܒܪܒܪܐܝܬ ܐܦ ܫܳܓܫܝܢ. ܟܕ ܩܶܫ̈ܬܳܬܗܘܢ ܡܰܠܝ̈ܢ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܘܬܗܘܢ ܐܳܡܰܪ ܗܘܺܝܬ: ܗܕܐ ܕܘܟܬܐ ܩܒܪܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܝ ܥܕܡܐ ܠܡܐܬܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܠܝ ܕܝܢ ܠܐ ܪܡܝܐ ܠܝ ܐܢ ܒܪܒܪ̈ܝܐ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܘ ܠܐ. ܘܐܢ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܠܡܶܩܛܰܠ܆ ܠܐ ܕܚܠ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܡܘܬܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܫܐܕ̈ܐ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܡܨܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܕܡ ܠܡܶܥܒܰܕ܆ ܗܐ ܩܕܡܝܟܘܢ ܐܝ݂ܬܝ. ܨܒܝܢܝ ܕܝܢ ܕܝܠܝ ܠܐ ܗܳܘܶܐ ܠܟܘܢ ܡܥܕܪܢܐ ܠܡܰܦܳܩܘܬܝ ܡ݂ܢ ܗܪܟܐ܆ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܚܝ̈ܐ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܒܡܰܘܬܝ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܠܡ ܐܡ̇ܪ ܗܘܺܝܬ܆ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܟܠܗܘܢ ܕܗܘܢܝ̈ܐ ܩܳܥܝܢ ܗܘܘ ܘܣܠܩܝܢ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܫܩܝ̈ܦܐ. ܗܠܝܢ ܟܕ ܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܦܘܠܘܣ ܐܳܡܰܪ ܗܘܐ ܠܝ ܡܛܠ ܕܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܫܰܐܠ ܗܘܺܝܬ ܠܗ ܘܳܐܙܶܠ ܗܘܺܝܬ ܠܘܬܗ ܕܐܝܟܢܐ ܐܒܐ ܪܕܰܦܬ ܠܗܠܝܢ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܕܫܳܪܶܝܢ ܗܘܝܢ (ܕܫܳܪܝܢ ܗܘܘ) ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܢܶܪܕܘܦ ܘܢܩܰܦܚ ܠܫܘܒܗܪܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܐ ܠܝ: ܕܚܢܢ ܒܶܪܝ ܠܐ ܙܟܰܝܢ ܘܠܐ ܙܳܟܶܝܢܢ. ܐܠܘ ܙܩܝܦܐ ܠܐ ܙܟܳܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܡܣܬܟܠܝܢܢ ܚܳܙܶܝܢܢ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡ݂ܢ ܚܕܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ܆ ܐܠܐ ܡ݂ܢ ܟܠ ܦܶܢܝ̈ܢ ܒܗ ܒܙܩܝܦܐ ܐܶܬܪܕܶܦܘ ܘܐܫܬܰܦܠܘ ܚܝܠܘ̈ܬܗ ܕܣܛܢܐ. ܟܕ ܣܓܘ̈ܕܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܢܗܘܢ ܫܩܰܠܘ ܘܠܘܬ ܨܠܝܒܐ ܐܰܦܢܺܝ܆ ܘܦܘܡܗܘܢ ܣܟܰܪ ܘܒܰܬܗܘ̈ܡܘܗܝ ܬܚܬܝ̈ܐ ܛܰܒܰܥ ܐܢܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܡ݂ܢ ܗܪܟܐ ܒܚܝܠܗ ܕܨܠܝܒܐ ܪ̈ܘܚܐ ܗܠܝܢ ܛܢܦ̈ܬܐ ܐܶܬܪ̈ܕܶܦܝ܆ ܘܠܝ ܚܰܝܠܰܢܝ ܠܬܫܒܘܚܬܗ. ܘܗܠܝܢ ܒܥܶܨܝܳܢܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܐ ܠܝ. ܒܚܪܬܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܫܬܡܥ ܛܒܗ܆ ܘܒܢܝ̈ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܘܬܗ ܨܳܝܒܝܢ ܗܘܘ. ܐܦ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܐܝܟ ܥܣܪܐ ܗܘܘ ܠܗ ܬܡܢ. ܟܕ ܐܦ ܥܕܟܝܠ ܕܚܺܝܠܝ݂ܢ ܗܘܘ ܚܶܙܘ̈ܢܐ ܕܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ ܒܕܘܟܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܳܐܬܶܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ܆ ܐܢ ܕܢܶܥܡܪܘܢ ܘܐܢ ܢܬܒܘܢ܆ ܡܩܕܡ ܗܘܐ ܡܙܝܢ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܐܢܗܘ ܕܬܶܚܙܘܢ ܡܕܡ ܐܘ ܩܠܐ ܬܫܡܥܘܢ܆ ܠܐ ܬܬܙܝܥܘܢ܆ ܐܠܐ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܐܰܪܡܰܘ ܥܠܝܟܘܢ ܘܫܠܰܘ. ܘܐܦܠܐ ܐܢ ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܐܢܐ ܐܘ ܐ̱ܢܫ ܐ̱ܚܪܝܢ܆ ܠܐ ܬܶܦܩܘܢ. ܡܛܠ ܕܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܰܛܥܝ݂ܘ  ܫܐܕ̈ܐ ܒܒܢܝ̈ܢܫܐ ܬܡܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܳܐܬܶܝܢ ܗܘܘ ܕܢܬܬܠܡܕܘܢ ܡܢܗ. ܗ̇ܢܝܢ ܟܕ ܗ̇ܢܝܢ ܐܳܡܰܪ ܗܘܐ ܘܡܙܰܗܰܪ ܟܕ ܒܠܝܠܘ̈ܬܐ ܡܰܓܣܝ݂ܢ ܗܘܘ ܠܓܘ. ܘܗ݂ܘ ܡ݂ܢ ܠܒܪ ܥܠ ܬܪܥܐ. ܡܛܠ ܕܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ ܫܐܕ̈ܐ ܒܕܡܘܬܗ ܡܰܬܘܗܺܝܢ ܗܘܘ ܠܐܚ̈ܐ ܘܢܳܓܕܝܺܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܒܪ. ܡܛܠ ܕܡ݂ܢ ܠܬܚܬ ܠܡܥܰܪܬܐ ܥܘܡܩܐ ܪܒܐ ܐܝܬ ܗܘܐ. ܘܗܟܢܐ ܥܺܝܪ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܠܢܛܘܪܘܬܐ ܕܡܫܪܝܬܗ. ܡ݂ܢ ܟܕ ܠܡܥܰܪܬܐ ܗ̇ܝ ܬܪܰܨ ܘܰܩܒܰܥ ܒܗ̇ ܡܕܒܚܐ ܘܥܰܒܕܗ̇ ܒܝܬ ܬܫܡܫܬܐ. ܘܡܟܝܠ ܐܚܘܬܐ ܒܗ̇ ܡܰܓܣܐ ܗܘܬ݀ ܬܟܝܠܐܝܬ. ܘܐܬܬ݀ ܕܝܪܗ ܥܕܡܐ ܠܥܣܪܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܕܢܩܰܒܠܘܢ ܒܘܪܟܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ. ܐܦ ܠܡܫܡܥ ܒܣܝܡܘܬ ܡܠܬܗ. ܐܦ ܓܝܪ ܡܘܗܒܬܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܪܒܬܐ ܝܰܗܒ ܐܠܗܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ. ܥܠ ܢܙܝܪܘܬܗ ܕܝܢ ܘܥܡܠܘ̈ܗܝ ܘܡܟܝܟܘܬܗ ܐ̱ܢܫ ܕܢܰܕܪܶܟ ܘܢܟܬܘܒ ܠܐ ܡܨܝܐ. ܕܗܟܢܐ ܐܰܒܝ݂ܠ ܗܘܐ ܘܡܟܝ݂ܟ ܥܕܡܐ ܕܟܕ ܝܳܬܶܒ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܠܘܬܗ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܘܢܡܰܠܠ ܠܐ ܡܪܝ݂ܡ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܢܶܬܡܨܶܐ ܐ̱ܢܫ ܢܚܙܐ ܓܘ ܥܝܢܗ. ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܟܕ ܡܰܪܟܶܢ ܗܘܐ ܪܝܫܗ ܘܚܝܳܪܗ ܠܬܚܬ ܘܡܡܰܠܠ ܗܘܐ ܒܚܫܐ. ܘܟܕ ܙܒܢܐ ܕܐܝܟ ܫܢܝ̈ܐ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܒܡܥܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗܘܳܐ. ܘܕܝܪܐ ܐܬܒܢܝܬ݀ ܘܐܚ̈ܐ ܥܕܡܐ ܠܬܠܬܝܢ ܗܘܘ ܒܗ̇. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܫܰܠܶܡ ܪܶܗܛܗ ܒܗ̇ ܒܕܝܪܐ ܐܝܟ ܫܘ݂ܕܳܝܗ ܘܡܛܠ ܚܘܒܗ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܡܟܝܟܘܬܗ ܘܐܦ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܒܝܕ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܟܕ ܫܩܠܝܢ ܩܰܪܩܦܬܗ ܘܡܰܟܪܟܝ݂ܢ ܠܗ̇ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܘܐܝܟܐ ܕܐܙܠܐ ܗܘܬ݀ ܐܢ ܢܗܘܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܩܡܨܐ ܐܘ ܒܪܕܐ ܐܘ ܫܘܒܐ ܐܘ ܟܐܒܐ ܕܫܘܚ̈ܢܐ ܒܰܥܓܠ ܐܠܗܐ ܦܘܪܩܢܐ ܥܳܒܶܕ ܗܘܐ. ܕܒܨܠܘ̈ܬܗ ܥܡ ܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܥܠ ܟܠܢ ܚܛܝ̈ܐ ܪ̈ܚܡܐ ܕܐܠܗܢ ܢܗܘܘܢ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ܀

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܘܠܘܣ ܐܒܝܠܐ