ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܢܘܗܪ̈ܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܢܘܗܪ̈ܐ ܕܠܓܘ ܡ݂ܢ ܐܘܩܝܐܢܘܣ ܪܒܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܘܝ ܐܠܗܐ ܠܙܘܣܝܡܘܣ ܝܚܝܕܝܐ ܟܕ ܒܥܳܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܕܢܓܠܐ ܠܗ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܥܡܪܝܢ ܘܚܘܝ ܠܗ ܐܝܟ ܕܒܥܳܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ

 

ܐܝܬ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ ܚܕ ܬܡܝ݂ܗܐ ܘܡܝܰܬܪܐ ܕܥܳܡܰܪ ܗܘܐ ܒܡܕܒܪܐ ܫܢܝ̈ܐ ܐܪܒܥܝܢ. ܟܕ ܠܚܡܐ ܠܐ ܐܳܟܶܠ ܗܘܐ ܘܚܡܪܐ ܠܐ ܫܳܬܶܐ ܗܘܐ܆ ܘܠܐ ܦܪܨܘܦܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܳܙܶܐ ܗܘܐ. ܫܡܗ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܒܐ ܙܘܣܝܡܘܣ. ܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ ܕܢܶܓܠܶܐ ܠܗ ܕܐܝܟܢܐ ܫܰܢܺܝ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܛܘܒܢ̈ܐ ܒܢܝ̈ ܝܘ݂ܢܳܕܳܒ ܕܶܐܫܬܩܶܠܘ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ. ܐܝܟܐ ܐܰܫܪܺܝ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܡܪܝܐ ܛܘܪܳܦܗ ܕܗܢܐ ܙܘܣܝܡܘܣ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܛܘܒܬܢ̈ܐ܆ ܫܡܰܥ ܡܪܝܐ ܨܠܘܬܗ ܘܦܰܢܺܝ ܫܶܐܠܶܬܗ. ܘܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܟܕ ܡܨܰܠܐ ܗܘܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬܗ ܡܠܐܟܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܙܘܣܝܡܐ܆ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܐܢܐ ܡ݂ܢ ܪܘܡܐ ܐܶܫܬܰܠܚܶܬ ܠܘܬܟ ܕܐܗܘܐ ܠܟ ܡܗܰܕܝܳܢܐ ܘܐܚܘܐ ܠܟ ܐܘܪܚܐ ܕܬܐܙܠ ܘܬܚܙܐ ܠܗܠܝܢ ܛܘܒ̈ܬܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܰܒܥܰܝܬ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ܆ ܒܪܡ ܠܐ ܬܫܬܒܗܪ ܒܪܶܥܝܢܟ ܕܗܐ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܠܚܡܐ ܠܐ ܐܶܟܰܠܬ ܘܚܡܪܐ ܠܐ ܐܶܫܬܺܝܬ ܘܦܪܨܘܦܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܐ ܚܙܰܝܬ ܐܠܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ. ܘܗܫܐ ܩܪܘܒ ܠܟ ܕܢܐܙܠ. ܗܝܕܝܢ ܢܶܦܩܶܬ ܡ݂ܢ ܡܥܰܪܬܐ ܘܰܪܕܺܝܬ ܥܡܗ ܕܡܠܐܟܐ ܘܠܝܘ̈ܡܬܐ ܐܪܒܥܝܢ ܡܰܢܥܶܬ ܠܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܟܕ ܡܬܛܪܦ ܐ̱ܢܐ ܘܠܐܐ ܐ̱ܢܐ܆ ܘܰܫܕܺܝܬ ܢܦܫܝ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܡܨܠܐ ܐ̱ܢܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ܆ ܘܐܬܬ݀ ܚܝܘܬܐ ܘܰܛܥܶܢܬܰܢܝ ܘܪܳܕܝܐ ܗܘܬ݀ ܬܚܘ݂ܬܰܝ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܕܡܐ ܕܰܡܛܺܝܬ ܠܰܣܦܳܪܗ ܕܐܘܩܝܐܢܘܣ ܪܒܐ. ܘܟܕ ܚܙܺܝܬܗ ܠܝܡܐ ܐܶܬܕܰܡܪܶܬ ܒܰܪܘܝ݂ܚܘܬܗ. ܡܬܚܫܒ ܗܘܺܝܬ ܕܡܢܐ ܐܥܒܕ؟ ܘܩܠܐ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬܝ ܡ݂ܢ ܝܡܐ܆ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܐܘ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܠܐ ܡܬܘܡ ܦܣܰܥ ܐ̱ܢܫ ܘܰܥܒܰܪ ܥܠܝ܆ ܐܠܐ ܚܙܺܝ ܘܐܬܒܰܝܰܢ. ܘܚܳܪܶܬ ܘܰܚܙܺܝܬ ܠܓܘ ܡܢܗ ܐܝܟ ܫܘܪܐ ܠܒܝ݂ܕܐ ܕܥܢܢܐ ܚܶܘܳܪܬܐ ܥܠ ܝܡܐ. ܘܣܳܠܶܩ ܗܘܐ ܪܝܫܗ̇ ܕܥܢܢܐ ܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ. ܘܪܢܺܝܬ ܘܶܐܡܪܶܬ ܕܠܡܐ ܠܓܘ ܡܢܗ̇ ܕܥܢܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܓܒܪ̈ܐ؟ ܘܩܠܐ ܫܶܡܥܶܬ ܡ݂ܢ ܓܘ ܥܢܢܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܐܒܐ ܙܘܣܝܡܘܣ. ܘܐܢܐ ܫܰܒܚܶܬ ܠܐܠܗܐ ܘܰܐܘܕܺܝܬ ܠܗ̇ܘ ܕܰܥܒܰܕ ܟܝܳܢ̈ܐ ܫܰܬܝ݂̈ܩܐ ܕܢܡܰܠܠܘܢ ܠܗ̇ܘ ܕܟܠ ܦܫܝ݂ܩ ܠܗ ܠܡܥܒܕ. ܘܗܝܕܝܢ ܨܰܠܺܝܬ ܠܘܬ ܡܪܝܐ: ܕܐܝܟ ܕܫܳܦܪ ܠܨܒܝܢܟ ܥܒܶܕ ܥܡܝ. ܘܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܐܬܚܙܝܘ ܬܪܝܢ ܐܝܠܢ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܥܠ ܣܦܬܗ ܕܝܡܐ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܠܐ ܚܙܺܝܬ ܡ݂ܢ ܡܬܘܡ܆ ܕܰܗܕܝ݂ܪܝ݂ܢ ܗܘܘ ܘܫܒܝ݂ܚܝ݂ܢ ܛܒ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܪܟܶܢ ܗܘܐ ܐܝܠܢܐ ܘܶܐܚܕܶܬ ܒܣܰܘ̈ܟܬܗ ܛܒ ܙܗܝܪܐܝܬ ܘܐܬܦܫܛ ܠܘܬ ܪܘܡܐ ܘܥܠܝܢܝ ܘܛܥܢܢܝ ܒܪܝܫܗ ܒܥܢܢܐ ܗ̇ܝ ܚܘܪܬܐ ܢܝ݂ܚܐܝܬ. ܘܐܬܪܟܢ ܠܘܬܝ ܐܦ ܐܝܠܢܐ ܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܟܦ ܪܝܫܗ ܗ̇ܘ ܕܡ݂ܢ ܗܪܟܐ ܘܐܘܫܛܢܝ ܠܗ̇ܘ ܕܡ݂ܢ ܓܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ܆ ܘܢܝ݂ܚܐܝܬ ܫܕܢܝ ܠܗ̇ܘ ܕܡ݂ܢ ܠܓܘ ܡܢܗ. ܘܗܟܢܐ ܥܒܰܪܬܗ ܠܐܘܩܝܐܢܘܣ ܝܡܐ ܪܒܐ. ܘܐܬܬܢܝܚܶܬ ܒܗ̇ ܒܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܟܕ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܒܰܛܠܶܬ. ܗܝܕܝܢ ܩܳܡܶܬ ܘܰܪܕܺܝܬ ܒܐܘܪܚܐ ܗ̇ܝ ܕܠܓܘ ܡ݂ܢ ܝܡܐ ܪܒܐ܆ ܘܰܚܙܺܝܬ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܪܓܝܓܬܐ ܘܫܦܝܪܬܐ ܘܡܠܝܐ ܐܝܠܢ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܘܗܕܺܝܪ̈ܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܪ̈ܓܝܓܐ ܘܒܣܝ̈ܡܐ. ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܐܝܟ ܓܙܪܬܐ ܪܒܬܐ ܘܫܒܝܚܬܐ ܘܟܕ ܛܘܪܐ ܠܝܬ ܐܦܠܐ ܪܘܡܐ܆ ܟܕ ܡܟܰܠܠܐ ܒܗܒܒ̈ܐ ܘܡܰܠܝܐ ܗܘܬ݀ ܒܘܣܡ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܟܕ ܡܶܬܒܰܩܐ ܗܘܺܝܬ ܒܫܘܦܪܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܗ̇ܝ܆ ܩܶܪܒܶܬ ܩܠܝܠ ܘܰܚܙܺܝܬ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܩܐܡ ܥܰܪܛܶܠ. ܘܕܶܚܠܶܬ ܡ݂ܢ ܚܙܳܬܗ ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܗ: ܫܠܡ ܠܟ ܐܚܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܦܢܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܝ: ܬܐ ܒܫܠܡܐ܆ ܚܕܘܬܐ ܬܗܘܐ ܠܟ. ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܟ܆ ܘܐܠܐ ܠܗܪܟܐ ܠܐ ܡܨܶܐ ܗܘܰܝܬ ܕܬܥܘܠ. ܘܬܘܒ ܫܐܠܢܝ: ܕܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܕܣܪܝܩܘܬܐ ܐܶܬܰܝܬ؟ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܶܡܪܶܬ: ܐܝܢ܆ ܒܫܪܪܐ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܕܣܪܝܩܘܬܐ ܐܶܬܺܝܬ ܡܛܠ ܚܙܬܟܘܢ. ܐܠܐ ܐܶܡܰܪ ܠܝ ܡܛܠ ܡܢܐ ܥܪܛܠܝܐ ܐܝܬܝܟ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܶܡܰܪ: ܐܢ̱ܬ ܗܘ ܥܪܛܠܝܐ ܘܠܐ ܚܳܟܶܡ ܐܢ̱ܬ ܒܗ̇ܝ ܕܠܒܘܫܟܘܢ ܡܶܬܚܰܒܠ. ܘܠܒܘܫܝ ܠܐ ܡܬܚܰܒܠܢܐ ܗܘ. ܘܐܢ ܨܳܒܶܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܚܙܝܢܝ܆ ܚܘܪ ܠܥܠ ܠܘܬ ܪܘܡܐ ܕܫܡܝܐ. ܟܕ ܚܳܪܶܬ ܘܚܙܺܝܬ ܠܦܪܨܘܦܗ ܐܝܟ ܦܪܨܘܦܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܘܡ݂ܢ ܕܚܠܬܐ ܢܶܦܠܶܬ ܥܠ ܐܦܝ̈. ܗܝܕܝܢ ܩܪܶܒ ܠܘܬܝ ܘܠܰܒܟܰܢܝ ܒܐܝ̈ܕܝ ܘܰܐܩܺܝܡܰܢܝ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܝ: ܠܐ ܬܕܚܠ܆ ܐܢܐ ܕܝܢ ܚܕ ܡ݂ܢ ܛܘܒܢ̈ܐ ܐܺܝܬܰܝ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܶܐܬܪܰܓܪܰܓܬ ܕܬܐܬܐ. ܐܠܐ ܬܐ ܥܡܝ. ܟܕ ܐܚܝܕ ܒܐܝ̈ܕܝܐ ܕܝܠܝ ܘܡܫܰܐܠ ܥܠ ܥܠܡܐ ܘܥܠ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬ ܒܗ. ܗܝܕܝܢ ܡܰܢܥܰܢܝ ܠܘܬܗܘܢ ܕܛܘܒܢ̈ܐ ܚܒܪ̈ܘܗܝ. ܘܟܕ ܚܙܺܝܬ ܐܢܘܢ܆ ܢܶܦܠܶܬ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܣܶܓܕܶܬ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ܘ ܟܢܫܐ ܕܓܒܰܝ̈ܐ ܥܠܝ̈ܡܐ ܫܒܝ̈ܚܐ ܘܩܫܝ̈ܫܐ ܗܕܺܝܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܚܙܰܐܘܢܝ ܛܘܒܢ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܣܓܝ ܐܬܕܡܪܘ ܡܢܝ. ܘܥܢܘ ܘܐܡܪܘ ܚܕ ܠܚܕ ܕܠܡܐ ܐܚܝ̈ ܫܘܠܡܐ ܡܰܛܺܝ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܫܟܚ ܐ̱ܢܫ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܕܣܪܝܩܘܬܐ ܕܠܗܪܟܐ ܢܐܬܐ. ܘܩܡܘ ܥܠ ܡܰܥܰܠܬܐ ܕܝܠܝ ܕܠܘܬܗܘܢ. ܘܫܡܰܥ ܡܪܝܐ ܨܠܘܬܗܘܢ ܘܗܐ ܚܙܺܝܬ ܬܪܝܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܕܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܠܘܬܗܘܢ ܢܚܬܘ ܘܩܡܘ ܩܕܡ ܟܢܫܝ̈ܗܘܢ ܕܛܘܒܢ̈ܐ. ܘܰܥܢܰܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗܘܢ: ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܛܳܐ ܫܘܠܡܐ. ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܬܙܝܥܘܢ ܡ݂ܢ ܡܐܬܝܬܗ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܕܠܘܬܟܘܢ ܐܠܐ ܡܟܰܬܰܪ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܠܘܬܟܘܢ ܘܟܬܘܒܘ ܘܐܘܕܥܘܗܝ ܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܢܗܦܘܟ ܠܕܘܟܬܗ ܟܕ ܚܳܕܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪܘ ܠܗܘܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܘܐܬܥܰܠܝܘ ܠܫܡܝܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܚܕܝܘ ܘܩܰܒܠܘܢܝ ܒܫܠܡܐ. ܘܰܐܫܠܡܘܢܢܝ ܩܫܝ̈ܫܐ ܗ̇ܢܘܢ ܛܘܒܢ̈ܐ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܫܡܫܢܐ. ܘܥܢܰܘ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܡܫܡܫܢܐ: ܛܰܪܳܝܗܝ ܠܐܚܘܢ ܗܢܐ ܠܘܬܟ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝ̈ܢ. ܘܫܰܩܠܰܢܝ ܡܫܡܫܢܐ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ ܠܡܘܬܒܐ ܕܝܠܗ ܘܥܡܗ ܝܳܬܶܒ ܗܘܺܝܬ ܬܚܝܬ ܐܝܠܢ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܦܐܝ̈ܐ܆ ܡܬܒܣܡ ܗܘܺܝܬ ܥܡܗ ܒܒܘܣܡܐ ܕܨܠܘ̈ܬܐ. ܕܳܡܶܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܠܦܪܕܝܣܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܗܠܝܢ ܛܘܒܢ̈ܐ ܕܳܡܶܝܢ ܗܘܘ ܠܐܕܡ ܘܚܘܐ ܩܕܡ ܢܶܚܛܘܢ. ܨܝܡܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܡ݂ܢ ܬܫܥ ܠܬܫܥ ܘܗܝܕܝܢ ܡܶܣܬܰܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܐܝܠܢ̈ܐ ܘܣܘܢܩܢܝ̈ܗܘܢ. ܡܝ̈ܐ ܕܝܢ ܢܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܥܶܩܳܪ̈ܐ ܕܐܝܠܢܐ ܕܰܚܠܶܝܢ ܘܒܰܣܝ݂ܡܝܢ ܐܝܟ ܕܒܫܐ܆ ܘܫܳܬܶܐ ܗܘܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܣܘܢܩܢܗ ܘܡܚܕܐ ܟܳܠܶܝܢ ܗܘܘ ܘܠܐ ܪܳܕܶܝܢ ܗܘܘ. ܡ݂ܢ ܬܫܥ ܠܬܫܥ ܪܳܕܶܝܢ ܗܘܘ ܒܠܚܘܕ. ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܫܡܰܥ̈ܝ ܫܪ̈ܒܬܐ  ܕܗܠܝܢ ܛܘܒܢ̈ܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܡܛܠܬܝ ܐܬܐܡܪ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܡ݂ܢ ܐܚܝ̈ܗܘܢ ܕܗܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܐܶܬܳܐ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܕܣܪܝܩܘܬܐ. ܘܫܰܪ̈ܺܝ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢ ܘܳܐܬܝ̈ܳܢ ܠܘܬܝ ܟܠܗܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐ ܦܐܝ̈ܬܐ ܕܛܘܒܢ̈ܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܚܙܘܢܢܝ ܒܗ̇ܝ ܕܬܶܡܗܐ ܐܚܕ ܐܢܘܢ ܡܛܠܬܝ ܘܡܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܝ ܥܠ ܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܫܬܥܐ ܗܘܺܝܬ ܥܠܘܗܝ ܘܡ݂ܢ ܡܰܡܠܠܐ ܣܓܝܐܐ ܙܥܪܬ݀ ܢܦܫܝ. ܘܠܐ ܣܟ ܡܫܟܚ ܗܘܺܝܬ ܠܰܡܡܰܠܠܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܒܩܝܢ ܗܘܘ ܠܝ ܠܐ ܒܠܠܝܐ ܘܠܐ ܒܐܝܡܡܐ ܕܐܬܬܢܝܚ. ܘܐܦܝܣܬܗ ܠܡܫܡܫܢܐ ܗ̇ܘ ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܗ: ܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ ܠܟ  ܐܘ ܛܘܒܢܐ܆ ܥܒܶܕ ܥܡܝ ܛܝܒܘܬܐ܆ ܘܐܢ ܐܳܬܶܝܢ ܚܒܪ̈ܝܟ ܘܡܫܐܠܝܢ ܥܠܝ ܐܶܡܰܪ ܠܗܘܢ ܕܠܝܬܘܗܝ ܗܪܟܐ܆ ܥܕܡܐ ܕܡܬܬܢܝܚ ܐ̱ܢܐ ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܡܛܰܪܦܐ ܢܦܫܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܡܫܡܫܢܐ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܫܡܰܥ ܗܕܐ ܡܢܝ܆ ܐܙܥܩ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܠܘܬ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܒܗܝ̈ ܛܘܒܢ̈ܐ܆ ܘܳܝ ܡܢܐ ܗܘܳܐ ܠܝ ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ܆ ܕܗܐ ܥܕ ܩܠܝܠ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܗܘܺܝܬ ܠܐܕܡ ܒܦܪܕܝܣܐ. ܗ̇ܘܓܝܪ ܒܝܕ ܡܠܟܗ̇ ܕܚܘܐ ܥܒܰܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ. ܘܗܐ ܓܒܪܐ ܒܝܕ ܡܶܠܟܗ ܒܝܫܐ ܘܕܰܓܳܠܐ ܒܥܳܐ ܕܢܶܥܒܕܰܢܝ ܛܪܝܕܐ. ܥܠ ܕܶܐܡܰܪ ܠܝ ܕܕܰܓܶܠ ܘܶܐܡܰܪ ܠܚܒܪ̈ܝܟ ܕܠܝܬܘܗܝ ܗܪܟܐ. ܐܰܦܩܘܢ ܠܗܢܐ ܓܒܪܐ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܙܪܘܥ ܕܓܠܘܬܐ ܒܐܬܪܢ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܥܠܝ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ. ܩܫܝ̈ܫܐ ܙܗܝ̈ܐ ܘܥܠܝ̈ܡܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܡܠܐܟ̈ܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܥܢܘ ܘܐܡܪܘ ܠܝ: ܓܒܪܐ ܕܚܛܝܬܐ܆ ܦܘܩ ܠܟ ܡ݂ܢ ܐܬܪܢ. ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܐܝܟܢܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒܬ ܕܬܐܬܐ ܠܐܬܪܐ܆ ܕܕܰܠܡܐ ܓܝܪ ܨܒܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܛܥܐ ܒܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܛܥܝ ܒܝܫܐ ܠܚܘܐ ܘܠܐܒܘܢ ܐܕܡ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܘܝܐ ܙܘܣܝܡܘܣ ܢܶܦܠܶܬ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܩܕܡܝܗܘܢ ܘܒܕܡ̈ܥܐ ܚܢܝ̈ܓܬܐ ܡܬܟܫܦ ܗܘܺܝܬ ܠܗܘܢ ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܺܝܬ ܠܗܘܢ: ܐܬܪܚܡܘ ܥܠܝ ܛܘܒܢ̈ܐ ܘܫܒܘܩܘ ܠܝ ܣܟܠܘ̈ܬܝ܆ ܐܘ ܡܠܐܟ̈ܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܣܓܝ ܐܶܬܟܰܫܦܶܬ ܠܗܘܢ܆ ܠܡܰܚܣܶܢ ܐܬܪܚܡܘ ܥܠܝ. ܘܒܫܶܠܝܐ ܪܒܐ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܥܢܘ ܘܐܡܪܘ: ܐܫܬܥܐ ܠܢ ܐܘ ܐܚܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܗܘܬ݀ ܡܐܬܝܬܟ ܠܘܬܢ܆ ܘܗܘܝ݂ ܒܰܢܝܳܚܐ ܘܠܐ ܬܕܚܠ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܶܡܪܶܬ ܠܗܘܢ ܟܠܗ ܫܪܒܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܫܶܐܠܶܬ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܕܢܚܰܘܐ ܠܝ ܐܬܪܐ ܕܝܠܟܘܢ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܦܢܝܘ ܠܝ: ܗܫܐ ܚܒܝܒܢ܆ ܕܰܥܢܳܟ ܐܠܗܐ ܘܦܰܢܺܝ ܫܐܠܬܟ ܘܰܚܙܰܝܬ ܠܢ ܘܠܐܬܪܢ. ܘܡܢܐ ܨܒܐ ܐܢ̱ܬ؟ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܶܡܪܶܬ ܠܗܘܢ: ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܛܘܒܬܢܘܬܟܘܢ ܕܬܶܟܬܒܘܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܰܥܠܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܕܠܗܪܟܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܗܘܐ ܬܫܥܝ݂ܬܟܘܢ ܥܶܠܬܐ ܛܒܬܐ ܘܚܰܘܪܐ ܫܦܝܪܐ ܠܟܠ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܬܕܟܪ ܒܕܶܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ. ܘܫܩܠܘ ܠܘ̈ܚܐ ܕܟܐܦܐ ܘܟܬܒܘ ܒܗܝܢ ܗܟܢܐ: ܫܡܥܘ ܗܟܝܠ ܟܠܟܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܥܠܡܐ ܕܒܣܪܝܩܘܬܐ ܐܝܬܝܟܘܢ܆ ܐܣܬܟܠܘ ܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܚܢܢ ܓܝܪ ܐܺܝܬܰܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢܢ ܒܢܝ̈ ܪܟܺܝܡ. ܚܢܢ ܡܢܟܘܢ ܐܺܝܬܰܝܢ ܘܫܰܢܺܝܢܢ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܕܝܠܟܘܢ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܚܢܢ. ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܡܟܪܙ ܗܘܐ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܘܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗܘܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܝܡ ܚܪܒܐ ܘܫܒܝܐ ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܥܕ ܩܠܝܠ ܡܛܝ ܗܘܐ ܡܚܰܒܠܢܐ ܕܢܶܚܪܘܒ ܘܢܘܒܕ ܐܢܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܨܰܪܺܝ ܢܚܬܘ̈ܗܝ ܘܟܰܣܝ݂ ܣܰܩܐ ܘܰܕܪܳܐ ܥܦܪܐ ܥܠ ܪܝܫܗ ܘܚܘܝ ܗܘܐ ܠܒܢܝ̈ ܥܡܗ ܐܘܪܚܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܶܬܦܢܘܢ ܠܘܬ ܡܪܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܫܡܰܥ ܐܒܘܢ ܝܘܢܕܒ ܒܪ ܪܟܝ݂ܡ ܕܐܝܟܢܐ ܢܒܝܐ ܦܩܰܕ ܗܘܐ ܕܠܚܡܐ ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܘܚܡܪܐ ܠܐ ܬܫܬܘܢ ܥܕܡܐ ܕܢܫܡܥ ܡܪܝܐ ܒܥܘܬܟܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܢ ܐܒܘܢ ܕܠܐ ܢܐܟܘܠ ܠܚܡܐ ܘܠܐ ܢܶܫܬܶܐ ܚܡܪܐ ܘܠܐ ܢܠܒܫ ܠܒܘܫܐ. ܘܚܢܢ ܐܬܬܦܝܣܢܢ ܠܡܠܬܗ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܰܪܡܺܝܢܢ ܠܒܘ̈ܫܐ ܡܢܢ ܘܐܡܪܢܢ ܠܗ: ܡܘܢ ܕܦܩܕ ܐܢ̱ܬ ܢܥܒܕܝܘܗܝ. ܗܝܕܝܢ ܠܐ ܠܚܡܐ ܐܟܠܢܢ ܘܠܐ ܚܡܪܐ ܐܫܬܝܢܢ ܘܒܟܰܝܢ ܒܟܳܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܩܰܪܶܒܢܢ ܨܠܘܬܐ ܠܐܠܗܐ ܘܒܚܢܓܬܐ ܪܒܬܐ. ܫܡܰܥ ܐܠܗܐ ܨܠܘ̈ܬܢ ܘܩܒܠ ܒܥܘ̈ܬܢ ܘܰܗܦܰܟ ܡ݂ܢ ܚܶܡܬܐ ܕܪܘܓܙܗ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܝܘܫܝܐ ܡܠܟܐ܆ ܩܡ ܒܬܪܗ ܡܠܟܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܟܰܢܶܫ ܠܟܠܗ ܥܡܗ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ. ܐܡܪܘ ܠܗ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡܛܠܬܢ ܕܐܝܬ ܗܪܟܐ ܫܪܒܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܢܢ. ܘܐܟܘܬܢ ܠܐ ܡܬܕܰܒܪܝܢ ܘܥܪ̈ܛܠܝܐ ܐܢܘܢ ܘܠܐ ܐܟܠܝܢ ܘܠܐ ܫܳܬܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܩܪܳܐ ܠܢ ܘܟܕ ܥܰܠܢܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܰܢܝܢܢ ܠܘܬܗ ܕܡ݂ܢ ܥܡܐ ܕܝܠܟ ܐܺܝܬܰܝܢ ܘܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܘܪܫܠܡ ܘܒܢܝ̈ܐ ܚܢܢ ܕܝܘܢܕܒ ܒܪ ܪܟܝ݂ܡ. ܟܕ ܐܟܪܙ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܡ݂ܢ ܩܕܡܝܟ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܢܬܘܒܘܢ. ܫܡܰܥ ܐܒܐ ܕܝܠܢ ܠܡܠܬܗ ܕܢܒܝܐ ܘܙܗܪ ܘܦܰܩܶܕ ܠܢ ܕܠܐ ܢܐܟܘܠ ܠܚܡܐ. ܘܠܐ ܢܶܬܶܒ ܒܒ̈ܬܐ ܘܠܐ ܢܫܬܐ ܚܡܪܐ ܘܠܐ ܢܐܨܦ ܕܠܒܘܫܐ. ܘܫܡܰܥ ܐܠܗܐ ܨܠܘܬܗ ܘܐܥܒܪ ܪܘܓܙܗ ܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܗ. ܘܰܐܚܶܒܢܳܝܗܝ ܡ݂ܢ ܟܠܗ ܠܒܢ ܘܢܦܫܢ. ܘܶܐܬܶܐܣܰܪܢܢ ܥܡܗ ܒܪܚܡܬܗ. ܘܫܦܪܬ݀ ܒܥܝ̈ܢܝܢ ܘܗܟܢ ܢܗܘܐ ܥܪ̈ܛܠܝܐ ܒܛܘܪ̈ܐ ܘܗܪܟܐ ܢܟܰܬܪ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܢ. ܘܥܢܳܐ ܡܠܟܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܫܦܝܪ ܥܒܰܕܬܘܢ ܐܠܐ ܗܫܐ ܐܬܚܠܛ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܥܡܟܘܢ ܘܬܶܒܘ ܘܠܒܰܫܘ ܠܒܘܫܝ̈ܟܘܢ ܘܐܟܘܠܘ ܠܚܡܐ ܘܐܫܬܘ ܚܡܪܐ ܘܫܒܘܩܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ. ܘܗܐ ܗܘܰܝܬܘܢ ܒܢܝ̈ܐ ܡܫܬܡܥܢ̈ܐ ܠܡܠܟܘܬܢ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܰܢܝܢܢ ܠܡܠܟܐ ܕܠܐ ܣܟ ܗܦܟܝܢܢ ܫܘܘܕܝܐ ܕܥܡܗ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ. ܘܐܬܚܡܬ݀ ܡܠܟܐ ܥܠܝܢ ܘܰܦܩܰܕ ܘܐܬܚܒܫܢܢ ܟܠܢ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܚܒܝܫܝܢ ܗܘܰܝܢ܆ ܫܗܪܝܢ ܗܘܰܝܢ ܒܨܠܘܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ܆ ܢܘܗܪܐ ܕܢܰܚ ܠܢ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܣܡܘ ܠܢ ܒܐܐܪ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ ܘܐܝܬܝܘ ܠܢ ܠܗܕܐ ܕܘܟܬܐ ܕܚܙܐ ܐܢ̱ܬ. ܘܐܫܬܪܝܘ ܠܢ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢ ܘܠܢܫ̈ܐ ܢܰܟ̈ܦܬܐ ܕܝܠܢ. ܕܰܐܫܠܶܡ̈ܝ ܗܘܝ̈ ܢܦ̈ܫܬܗܝܢ ܥܡܢ ܠܐܠܗܐ. ܘܠܚܘܕܝܗܝܢ ܗܐ ܝܬܒ̈ܢ ܠܓܘ ܡܢܢ ܒܐܪܥܐ ܗܕܐ ܘܟܕ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܘܒܬܫܡܫܬܐ ܐܡܝ̈ܢܢ ܐܟܘܬܢ. ܘܟܕ ܐܝܬܝܘ ܘܣܡܘ ܠܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܠܓܘ ܡ݂ܢ ܡܝ̈ܐ ܕܝܡܐ ܗܢܐ܆ ܦܩܰܕ ܐܠܗܐ ܘܣܠܩܘ ܡܝ̈ܐ ܡ݂ܢ ܬܗܘ̈ܡܐ ܘܐܬܘ ܡܢܗ ܠܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܘܒܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘܬ݀ ܠܥܠ ܥܢܢܐ ܫܘܪܐ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܡܝ̈ܐ ܘܣܠܩܬ݀ ܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ. ܘܟܢܫ ܠܢ ܐܠܗܐ ܒܓܙܪܬܐ ܗܕܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܘܣܡ ܠܢ ܐܠܗܐ ܒܗܕܐ ܐܪܥܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܟܕ ܡܬܕܒܪܝܢܢ ܒܕܘܒܪܐ ܕܡܝܰܬܪܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܘܺܐܝܬܰܝܢ ܕܠܐ ܚܛܗ̈ܐ ܘܕܠܐ ܚܘ̈ܫܒܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܡܝܘ̈ܬܐ ܚܢܢ܆ ܒܪܡ ܡܪܺܝܩܺܝܢܢ ܘܡܨܰܠܠܝ݂ܢܢ ܘܕܰܟ̈ܝܳܢ ܢܦ̈ܫܬܢ ܥܡ ܦܓܪ̈ܝܢ ܡ݂ܢ ܟܠܗ̇ ܨܐܝܘܬܐ ܘܒܣܒܪܐ ܕܡܪܢ ܬܠܝܢܢ. ܘܒܢܘܗܪܐ ܕܚܝ̈ܐ ܥܬܝܪ̈ܐ ܕܠܐ ܫܘܠܡ ܡܰܩܶܬ ܚܰܘܪܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܡ݂ܢ ܨܠܘܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܠܐ ܫܳܠܝܢܢ܆ ܠܐ ܒܠܠܝܐ ܘܠܐ ܒܐܝܡܡܐ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܦܘܠܚܢܐ ܕܝܠܢ. ܘܐܘܥܝܬ݀ ܠܢ ܐܪܥܐ ܗܕܐ ܐܝܠܢ̈ܐ ܫܒܝ̈ܚܐ ܘܪ̈ܓܝܓܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܘܕܣܒܥܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܡ݂ܢ ܥܶܩܳܪ̈ܝܗܘܢ ܕܐܝܠܢ̈ܐ ܢܒܥܝܢ ܡܝ̈ܐ ܚܠܝ̈ܐ ܘܒܣܝ̈ܡܐ. ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܘܡܝ̈ܐ ܡܬܒܣܡܝܢܢ. ܟܪ̈ܡܐ ܕܝܢ ܘܙܪ̈ܥܐ ܘܐܪܥܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܠܝܬ ܠܢ. ܘܥܒܳܕ̈ܐ ܘܨܒܘ̈ܬܐ ܠܝܬ ܠܢ܆ ܠܐ ܕܩܝ̈ܣܐ ܘܠܐ ܕܦܚܪܐ ܘܕܦܪܙܠܐ ܘܠܐ ܒܶܢܝܳܢ̈ܐ ܘܠܐ ܕܗܒܐ ܘܠܐ ܣܐܡܐ. ܘܠܐ ܡܛܪܐ ܗܳܘܐ ܠܘܬܢ ܘܠܐ ܬܰܠܓܐ ܘܠܐ ܓܠܝ݂ܕܐ ܘܠܐ ܫܡܫܐ ܕܳܢܰܚ ܠܘܬܢ. ܒܝܕ ܕܟܳܠܝܐ ܠܗ̇ ܥܢܢܐ ܗ̇ܝ ܕܰܟܪܝ݂ܟܐ ܠܢ. ܘܐܪܥܐ ܕܒܗ̇ ܐܺܝܬܰܝܢ ܡܠܝܐ ܢܘܗܪܐ ܫܒܝܚܐ. ܘܚܫܘܟܐ ܘܠܠܝܐ ܠܐ ܥܐܠ ܠܗ̇. ܘܺܐܝܬܰܝܢ ܢܗܝܪ̈ܝ ܚܶܙܘܐ ܘܫܳܪܶܝܢܢ ܒܢܘܗܪܐ. ܘܐܝܬ ܕܝܢ ܡܢܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܢܣܒܝܢ ܢܫ̈ܐ ܘܚܕܐ ܙܒܢ ܡܫܬܘܬܦ ܓܒܪܐ ܠܐܢ̱ܬܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܡܬܦܪܫܝܢ ܡ݂ܢ ܚܕܕ̈ܐ ܘܗܳܘܶܝܢ ܒܕܟܝܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܕܚܝܝ̈ܗܘܢ. ܘܠܐ ܣܠܶܩ ܥܘܗܕܢܐ ܕܙܘܘܓܐ ܥܠ ܠܒܐ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܒܒܬܘܠܘܬܐ ܝܳܪܶܒ ܗܟܢܐ ܡܬܕܒܪܝܢܢ. ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܝܢ ܒܳܛܢܐ ܘܝܳܠܕܐ ܬܪܝܢ ܒܢܝ̈ܐ܆ ܚܕ ܠܙܘܘܓܐ ܗܳܘܶܐ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܪܳܒܶܐ ܒܒܬܘܠܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܦܩܕ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܘܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝܘܒܳܠܢ ܫܦܝܪܐ. ܘܡܫܘܚܬܐ ܕܝܢ ܕܫܢܝ̈ܐ ܠܝܬ ܠܘܬܢ. ܡܛܠ ܕܐܝܠܝܢ ܕܦܠܚܝܢ ܒܕܟܝܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܢܣܓ̈ܝܢ ܫܢܝ̈ܐ ܕܚܝܝ̈ܗܘܢ ܘܫܢܝ̈ܐ ܕܚܛܝ̈ܐ ܢܬܒܨܪܘܢ. ܘܠܐ ܡܢܝܢܐ ܕܝܪ̈ܚܐ ܘܕܫܒ̈ܐ ܐܝܬ ܠܘܬܢ. ܘܠܘ ܥܪ̈ܛܠܝܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܐܟܡܐ ܕܣܳܒܪ ܐܢ̱ܬ ܐܠܐ ܡܟܰܣܝܢܢ ܬܟܣܝܬܐ ܐܘܟܝܬ ܐܣ̈ܛܠܐ ܕܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܠܒܝܫ ܗܘܐ ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܩܕܡ ܕܢܚܛܘܢ. ܘܒܬܫܥܫܥܝ̈ܢ ܡܐ ܕܡܳܛܶܐ ܥܕܢܐ ܕܣܝܒܪܬܐ ܡ݂ܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܐܝܠܢ̈ܐ ܠܚܘܕ ܡܣܬܝܒܪܝܢ ܗܘܰܝܢ ܟܕ ܫܳܬܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܡܝ̈ܐ ܕܢܦܩܝܢ ܡ݂ܢ ܥܩܪ̈ܐ ܕܐܝܠܢ̈ܐ ܕܣܓܝܐܝܢ ܛܒ ܘܒܣܝܡܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܗܦܟܝܢ ܡܝ̈ܐ ܘܡܬܚܰܡܠܝܢ. ܐܝܬ ܠܢ ܝܕܥܬܐ ܒܟܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܠܡܐ ܥܡܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܕܐܝܟ ܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܟܘܢ. ܘܝܕܥܝܢܢ ܠܗܘܢ ܠܦܳܠܚܰܝ̈ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܐܦ ܠܦܳܠܚܰܝ̈ ܪܘܫܥܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܐܳܬܶܝܢ ܠܘܬܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܡܘܕܥܝܢ ܠܢ ܥܠ ܥܒܳܕܝ̈ܟܘܢ ܘܐܦ ܡܢܝܢܐ ܕܚܝܝ̈ܟܘܢ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܨܰܠܝܢܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ܟܘܢ ܟܕ ܒܳܥܝܢܢ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܡܛܠܬܟܘܢ ܡܛܠ ܐܦ ܚܢܢ ܡܢܟܘܢ ܐܺܝܬܰܝܢ ܘܡ݂ܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܐܕܡ. ܘܰܦܪܰܫ ܠܢ ܐܠܗܐ ܘܰܓܒܳܐ ܠܢ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ. ܕܰܐܝܬܺܝ ܘܣܡ ܠܢ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܕܐܝܬܰܝܢ ܒܗ̇ ܘܡܠܐܟ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܥܡܢ ܡܕܝܪܝܢ ܘܡܘܕܥܝܢ ܠܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܟܘܢ. ܘܚܳܕܝܢܢ ܒܥܒܳܕ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܕܣܥܪܝܢ ܟܐܢ̈ܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܕܐܝܬ ܠܘܬܟܘܢ ܘܡܬܬܥܝܩܝܢܢ ܥܠ ܚܛܝ̈ܐ ܘܟܦܘܪ̈ܐ ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ. ܒܳܥܝܢܢ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܕܢܬܬܢܝܚ ܡ݂ܢ ܪܘܓܙܗ ܕܥܠܝܟܘܢ. ܐܘܕܥܘ ܠܢ ܕܝܢ ܐܦ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܕܡ݂ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ. ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܣܥܰܪ ܘܫܰܡܠܝ ܘܣܝܒܪ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܡܝܘ̈ܬܐ. ܘܟܕ ܣܓܕܝܢܢ ܘܡܰܘܕܝܢܢ ܘܡܫܒܚܝܢܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܒܒܣܪ. ܡܦܝܣܝܢܢ ܠܟܘܢ ܐܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܠܐ ܬܗܘܘܢ ܠܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܟܕ ܬܶܦܓܥܘܢ ܒܗܕܐ ܬܫܥܝܬܐ ܕܠܡܐ ܠܕܝ݂ܢܐ ܡܪܝܪܐ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܬܶܫܬܰܠܡܘܢ ܐܠܐ ܐܙܕܗܪܘ ܒܐܪ̈ܙܐ ܗܠܝܢ ܕܡܰܓܥܠܝܢܢ ܠܟܘܢ. ܕܬܗܘܐ ܠܟܘܢ ܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܚܝܝ̈ܟܘܢ ܟܕ ܚܕܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܡܕܥܝ̈ܟܘܢ ܟܣܝ̈ܐ ܘܗܘܰܝܬܘܢ ܡܕܰܡ̈ܝܳܢܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܝܢ ܘܪܳܗܛܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܬܪ ܫܠܡܐ ܘܪܚܡܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܚܘܒܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܘܡܚܒܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܟܝܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ. ܘܡܫܬܡܠܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܘܝܳܪܬܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܠܨܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܕܡܪܢ ܡܫܬܘܕܥܝܢܢ ܠܗ ܡ݂ܢ ܗܕܐ ܕܒܗ̇ܝ ܕܚܳܣܟܺܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܐܝܠܢ̈ܐ ܘܒܳܛܠܝܢ ܘܡܰܡܛܰܪ ܠܢ ܐܠܗܐ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܡܢܢܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܨܘܡܐ ܩܕܝܫܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܰܗܒ ܠܐܒܗ̈ܬܢ ܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܒܡܨܪܝܢ. ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܰܡܛܳܐ ܦܨܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܝܳܠܦܝܢܢ ܒܗ̇ܝ ܕܡܰܦܪܥܝܢ ܐܝܠܢ̈ܐ ܕܠܘܬܢ ܘܝܗܒܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܘܕܣܰܒܥܘܬܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܝܕܥܝܢܢ ܕܦܨܚܗ ܗ݂ܘ ܕܡܪܢ. ܒܥܐܕܐ ܕܝܢ ܕܩܝܡܬܗ ܕܡܪܢ ܕܡ݂ܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܫܗܪܝܢܢ ܬܠܬܐ ܐܝܡܡ̈ܐ ܘܬܠܬܐ ܠܝܠܘ̈ܢ. ܗܝܕܝܢ ܡ݂ܢ ܚܕܘܬܐ ܘܪܘܳܙܐ ܕܡܶܬܡܠܶܝܢܢ܆ ܡܶܣܬܰܟܠܝܢܢ ܕܥܐܕܐ ܗܘ ܕܩܝܡܬܗ ܕܡܪܢ. ܘܒܦܨܝܚܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܚܳܕܶܝܢܢ ܘܡܦܪܓܝܢܢ܆ ܟܕ ܡܥܕܥܕܝܢܢ ܥܡ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܟܕ ܒܟܠܗܘܢ ܥܐܕ̈ܐ ܡܪ̈ܢܝܐ ܘܦܪ̈ܘܩܝܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܳܝܨܺܝܢܢ ܘܡܫܒܚܝܢܢ ܘܟܠܗܘܢ ܟܢ̈ܫܐ ܕܠܥܠ ܡܢܢ ܘܟܠܗܘܢ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܫܡܝ̈ܐ ܚܳܕܶܝܢ ܒܥܕܥܐܕ̈ܐ ܕܝܠܢ. ܘܬܘܒ ܡܘܕܥܝܢܢ ܠܟܘܢ ܐܚܝ̈ܢ ܕܠܝܬ ܠܘܬܢ ܠܐ ܟܐܒ̈ܐ ܘܠܐ ܟܘܪ̈ܗܢܐ ܘܠܐ ܫܶܦܠܐ ܠܦܓܪ̈ܝܢ. ܠܐ ܩܘܛܥܐ ܐܘ ܛܘܪܦܐ ܐܘ ܢܣܝܘܢܐ. ܐܦܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܣܛܢܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܶܬܩܰܪܒ ܠܘܬܢ. ܥܠ ܕܠܐ ܐܝܬ ܠܘܬܢ ܠܐ ܚܣܡܐ ܘܠܐ ܚܡܬܐ ܘܠܐ ܪܘܓܙܐ ܘܠܐ ܐܟܬܐ ܘܠܐ ܚܶܪܝܳܢܐ ܘܠܐ ܡܰܨܘܬܐ ܘܠܐ ܪܶܓܬܐ ܒܝܫܬܐ ܘܠܐ ܚܘܫܒ̈ܐ ܣܢܰܝ̈ܐ. ܐܠܐ ܐܝܬ ܨܝܕܝܢ ܢܝ݂ܚܘܬܐ ܘܒܣܝܡܘܬܐ ܘܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܕܠܘܬ ܚܕܕ̈ܐ. ܘܠܐ ܡܬܬܥܝ݂ܩܐ ܐܘ ܟܳܪܝܐ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܕܚܕ ܡܢܢ. ܐܘ ܨܒܝܐ ܕܰܬܦܘܫ ܡܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܕܢܶܕܒܪܘܢܗ̇ ܡ݂ܢ ܦܓܪܐ. ܐܠܐ ܚܢܢ ܚܳܕܶܝܢܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢܢ ܐܦ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܥܡܢ܆ ܡܐ ܕܡܫܬܕܪܝܢ ܒܬܪ ܢܦܫܐ ܕܚܕ ܡܢܢ ܐܟܡܐ ܕܚܳܕܝܐ ܟܠܬܐ ܕܟܝܬܐ ܒܚܬܢܐ ܡܟܝܪܗ̇. ܗܟܢܐ ܚܕܝܐ ܢܦܫܐ ܒܣܒܰܪܬܐ ܕܟܝ݂ܬܐ ܕܡܩܰܒܠܐ ܡ݂ܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܡܪܝܢ ܠܗ̇ ܡܕܡ ܐܠܐ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ: ܐܘ ܢܦܫܐ ܕܟܝ݂ܬܐ܆ ܡܪܟܝ ܩܳܪܶܐ ܠܟܝ ܕܬܐܬܝܢ ܠܘܬܗ. ܗܝܕܝܢ ܢܦܫܐ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܢܳܦܩܐ ܡ݂ܢ ܦܓܪܐ ܠܐܘܪܰܥܗܘܢ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܟܕ ܚܳܙܶܝܢ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܗ̇ܝ ܕܢܳܦܩܐ ܡ݂ܢ ܦܓܪܐ܆ ܦܳܪܣܝܢ ܐܶܣܛܠܰܝ̈ܗܘܢ ܢܗܝܪ̈ܬܐ ܘܡܩܒܠܝܢ ܠܗ̇ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܠܗ̇: ܛܘܒܝܟܝ ܐܘ ܢܦܫܐ ܕܟܝ݂ܬܐ ܘܛܘܒܢܝܬܐ ܕܫܰܡܠܺܝܬܝ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܟܝ. ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܚܳܟܶܡ ܘܝܳܕܥ ܝܘܡܐ ܕܡܰܦܩܳܢܗ ܒܝܕ ܓܠܝ̈ܢܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܢܘܓܪܐ ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܚܐܝܢܢ ܘܠܐ ܐܟܡܐ ܕܠܘܬܟܘܢ ܟܰܪܝܐ ܘܙܥܘܪܝܐ ܡܫܘܚܬܐ ܕܚܝܝ̈ܢ. ܐܦ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܒܗܢܐ ܛܟܣܐ ܫܦܝܪܐ ܕܰܐܘܕܥܢܢ ܠܟܘܢ ܣܳܥܪܝܢ ܠܘܬܢ ܡܐ ܕܡܫܬܕܪܝܢ ܒܬܪ ܚܕ ܡܢܢ. ܠܘܩܕܡ ܓܝܪ ܐܳܬܶܝܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܠܘܬ ܩܫܝ̈ܫܐ ܕܝܠܢ. ܘܗ݂ܢܘܢ ܩܫܝ̈ܫܐ ܕܝܠܢ ܛܘ̈ܒܢܐ܆ ܡܐ ܕܚܙܘ ܐܢܘܢ ܠܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܳܐܬܶܝܢ܆ ܡܚܕܐ ܦܳܩܕܝܢ ܒܚܕܘܬܐ ܘܡܬܟܢܫܝܢ ܟܠܗܘܢ ܛܘܒܢ̈ܐ ܐܚܝ̈ܢ. ܘܡܐ ܕܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗ ܥܡܐ܆ ܡܚܕܐ ܐܙܠ̱ܝܢ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܥܡܗܘܢ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܠܐܬܪܐ ܕܒܗ ܩܒܪܝܢ ܦܓܪ̈ܝܢ. ܘܡܛܠ ܕܚܢܢ ܠܝܬ ܠܘܬܢ ܡܕܡ ܕܢܡܰܠܶܐ ܒܗ ܚܫܰܚܬܐ ܕܥܦܪܐ ܠܐ ܥܶܫܦܐ ܘܐܦܠܐ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܗ݂ܢܘܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܝܨܦܝܢ ܘܥܒܕܝܢ ܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ ܠܦܓܪ̈ܝܢ. ܡܐ ܕܗܳܘ̈ܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ܆ ܗܝܕܝܢ ܡܬܦܪܫ ܡ݂ܢ ܟܢܫܢ. ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܥܳܢܶܕ܆ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܗܳܘܶܐ. ܘܟܠܢ ܩܳܪܒܝܢܢ ܠܘܬܗ ܒܕܰܘܨܐ ܪܒܐ. ܘܝܳܗܒܝܢܢ ܠܗ ܫܠܡܐ ܒܢܘܫܩܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܪܢ. ܘܡܬܠܰܘܶܐ ܘܡܶܙܰܕܝܚ ܡ݂ܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܗܝܕܝܢ ܢܦܫܗ ܕܐܚܘܢ ܕܥܳܢܶܕ ܫܳܒܩܐ ܠܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡܪܐ ܗܘܬ݀ ܒܗ. ܘܒܚܕܘܬܐ ܟܕ ܪܚܝܩܐ ܡ݂ܢ ܚܫ̈ܐ. ܗܟܢܐ ܩܳܪܒܳܐ ܘܐܬܝܐ ܠܘܬ ܡܠܐܟܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܬܥܰܠܝܳܐ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܟܢܝܫܐܝܬ ܚܳܙܝܢܢ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܡܐ ܕܢܦܩܐ ܡ݂ܢ ܦܓܪܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܡܘ݂ܬܗ ܕܢܘܗܪܗ ܫܒܝܚܐ ܘܡܝܰܩܢܳܐ ܘܛܒܝ݂ܥܐ ܒܕܡܘ݂ܬܐ ܘܛܘܦܣܐ ܕܦܓܪܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܦܪܚܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ. ܘܟܕ ܚܳܝܪܝܢ ܒܗ̇ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܛܳܥܢܝܢ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܘܝܗܒܝܢ ܠܗ̇ ܫܠܡܐ. ܘܗܟܢܐ ܕܝܢ ܡܬܥܰܠܝܐ ܘܣܠܩܐ ܡ݂ܢ ܠܘܬܢ ܒܬܫܒܘܚܬܐ. ܘܡܐ ܕܣܠܩܐ ܥܡܗܘܢ ܠܫܡܝ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܡܩܰܒܠܝܢ ܠܗ̇ ܬܓܡ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܒܚܕܘܬܐ ܘܪ̈ܒܝ ܡܠܐܟ̈ܐ ܝܗܒܝܢ ܠܗ̇ ܫܠܡܐ ܘܡܰܘܫܛܝܢ ܠܗ̇ ܠܡܰܘܬܒ̈ܐ ܘܡܳܪ̈ܰܘܳܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܣܠܩܐ ܘܡܬܥܰܠܝܐ ܥܕܡܐ ܕܬܥܘܠ ܘܬܣܓܘܕ ܠܐܠܗܐ ܡܪܗ̇. ܘܡܐ ܕܡܩܒܠܝܢ ܠܗ̇ ܬܓܡ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ ܕܟܪ̈ܘܒܐ ܘܣܪ̈ܦܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܒܬܪܥܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܩܒܠ ܠܗ̇ ܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܠܢܦܫܐ ܗ̇ܝ ܘܡܰܥܶܠ ܠܗ̇ ܕܬܣܓܘܕ ܠܐܒܘܗܝ. ܘܡܐ ܕܢܦܠܐ ܕܬܣܓܘܕ ܢܦܫܐ ܥܠ ܦܪܨܘܦܗ̇ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܡܶܬܓܠܶܐ ܠܢ ܓܠܝܢܐ ܘܢܦܠܝܢܢ ܟܠ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܣܓܕܝܢܢ ܥܡܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܘܡܐ ܕܡܩܝ݂ܡ ܐܠܗܐ ܠܢܦܫܐ ܗ̇ܝ ܡ݂ܢ ܣܓܕܬܐ ܐܦ ܚܢܢ ܩܝܡܝܢܢ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܡܫܕܪ ܠܗ̇ ܐܠܗܐ ܠܢܦܫܐ ܠܐܘܢܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܚܳܫܰܚ ܠܗ̇ ܕܬܐܙܠ ܠܗ̇ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܢܘܚܡܐ ܕܓܘܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܦ ܚܢܢ ܐܙܠ̱ܝܢܢ ܡ݂ܢ ܨܝܕ ܦܓܪܐ ܕܢܦܫܐ ܕܐܚܘܢ ܠܟܢܘܫܝܐ ܕܝܠܢ. ܘܒܝܕ ܬܫܒ̈ܚܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܢ ܬܫܡܫܬܐ. ܘܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܢ ܒܫܪܪܐ ܐܟܡܐ ܕܰܪܫܰܡܢܢ ܘܫܕܪܢܢ ܠܘܬܟܘܢ ܒܠܘ̈ܚܐ ܗܠܝܢ ܘܬܘܒ ܐܦ ܗܕܐ ܝܰܗܒ ܠܢ ܐܠܗܐ ܒܳܪܘܝܰܢ ܕܫܡܥܝܢܢ ܩܠܐ ܕܪ̈ܘܚܢܐ ܘܬܫܒ̈ܚܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܘܕܚܝ̈ܠܘܬܐ ܘܬܓܡ̈ܐ ܫܡܝ̈ܢܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܡܫܒܚܝ݂ܢ ܠܐܠܗܐ. ܘܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܡܫܒܚܝܢܢ ܘܐܦ ܡܝܰܒܠܝܢܢ ܘܡܩܒܠܝܢܢ ܠܗܝܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܘܡܰܘܫܛܝܢ ܠܗܝܢ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܬܫܒ̈ܚܬܐ. ܘܥ̈ܐܠܢ ܘܣܓ̈ܕܢ ܒܚܘܒܐ ܩܕܡ ܗ̇ܘ ܟܘܪܣܝܐ ܣܓܝܕܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܗܟܢܐ ܒܰܡܣܰܝܥܳܢܘܬܐ ܕܚܝܠܘ̈ܬܐ ܫܡܝܢ̈ܐ ܥܒܪ̈ܢ ܨܠܘ̈ܬܢ ܘܬܫܒ̈ܚܬܢ ܘܬܟܫ̈ܦܬܢ ܘܡܬܥܰܠܝ̈ܢ ܠܩܕܡ ܐܠܗܐ ܝܳܕܰܥ ܟܣܝ̈ܬܐ. ܘܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܟܠܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܢ ܘܡܶܬܩܪܶܝܢܢ ܛܘܒܢ̈ܐ ܘܺܐܝܬܰܝܢ ܒܫܪܪܐ. ܘܗܐ ܟܬܰܒܢܢ ܘܫܕܪܢܢ ܠܘܬܟܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܥܠܡܐ ܕܣܪܝܩܘܬܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܙܘܣܝܡܘܣ ܕܥ݂ܠ ܠܘܬܢ ܡ݂ܢ ܨܐܕܝܟܘܢ ܒܝܕ ܪ̈ܚܡܐ ܕܐܠܗܐ ܘܟܰܬܪ ܠܘܬܢ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܘܝܺܕܰܥ ܟܠܗ ܫܪܒܢ ܘܬܫܥܝܬܢ. ܘܰܚܙܳܐ ܟܠܗ ܕܘܒܳܪܢ ܘܰܟܬܰܒܢܳܝܗܝ ܠܘܬܟܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܟܘܢ ܒܥܠܡܐ ܕܣܪܝܩܘܬܐ ܕܐܦ ܐܢ̱ܬܘܢ ܬܗܘܘܢ ܝܕܥܝܢ ܛܶܒܰܢ ܘܰܬܡܰܪܘܢ ܒܕܘܒܳܪ̈ܝܢ. ܘܬܗܘܘܢ ܦܠܚܝܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܥܒܳܕ̈ܐ ܕܟܐܢܘܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܪܕܰܝܢܢ ܥܡ ܐܚܘܢ ܠܰܣܦܳܪ̈ܰܝ ܐܘܩܝܐܢܘܣ ܝܡܐ ܪܒܐ. ܘܟܠܢ ܣܡܢܢ ܒܘܪܟܐ ܘܨܰܠܝܢܢ ܥܠ ܣܦܳܪ̈ܝ ܝܡܐ ܘܬܒܰܥܢܢ ܘܫܐܠܢܢ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܠܐܚܘܢ ܡܗܰܕܝܢܐ ܘܒܝܬ ܓܘܣܐ. ܗܝܕܝܢ ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܐܬܚܙܝܬ݀ ܥܢܳܢܐ ܚܶܘܳܪܬܐ ܥܠ ܣܦܳܪ̈ܰܝ ܝܡܐ. ܘܣܳܠܶܩ ܗܘܐ ܪܝܫܗ ܕܥܢܢܐ ܗ̇ܝ ܥܕܡܐ ܠܪܘܡܐ ܥܠܝܐ ܘܫܒܚܢܢ ܠܐܠܗܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܦܫܝ݂ܩ ܠܗ ܠܡܥܒܕ. ܗܝܕܝܢ ܡ݂ܢ ܫܶܠܝܐ ܐܬܚܙܝܘ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܐܝܠܢ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܫܒܝ̈ܚܐ ܘܥܫܝ̈ܢܐ ܒܓܘ ܝܡܐ܆ ܘܒܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܪܟܢܘ ܠܘܬܝ. ܐܢܐ ܙܘܣܝܡܘܣ܆ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܐܝܠܢ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܶܚܕܶܬ ܒܣܘ̈ܟܬܗ ܙܗܝܪܐܝܬ. ܘܶܐܬܦܫܛ ܐܝܠܢܐ ܠܘܬ ܪܘܡܐ ܕܫܡܝܐ ܘܛܥܢܢܝ ܘܥܠܝܢܝ ܥܕܡܐ ܠܪܘܡܐ. ܘܪܝܫܗ̇ ܕܥܢܢܐ ܗ̇ܝ ܚܘܪܬܐ: ܢܝܚܐܝܬ ܘܫܠܝܐܝܬ. ܘܐܬܪܟܢ ܠܘܬܝ ܐܦ ܗ̇ܘ ܐܝܠܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܟܦ ܪܝܫܗ ܗ̇ܘ ܕܡ݂ܢ ܗܪܟܐ ܘܐܬܪܟܢ ܠܘܬܝ. ܐܦ ܗ̇ܘ ܐܝܠܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܐܘܫܛܢܝ ܠܝܒܫܐ ܘܗܟܢܐ ܡ݂ܢ ܕܪܝܫ ܥܶܒܪܶܬ ܠܐܘܩܝܐܢܘܣ ܝܡܐ ܪܒܐ ܘܠܥܢܳܢܐ ܚܶܘܪܬܐ. ܘܰܐܘܕܺܝܬ ܐܦ ܫܰܒܚܶܬ ܠܐܠܗܐ ܡܪܚܡܢܐ ܘܥܳܒܶܕ ܬܕܡܪ̈ܬܐ. ܗ̇ܘ ܕܥܳܒܶܕ ܨܒܝܢܐ ܕܕܳܚܠܘ̈ܗܝ ܘܫܳܡܰܥ ܒܥܘܬܗܘܢ ܘܦܳܪܶܩ ܠܗܘܢ. ܘܡܢܫܠܝ ܐܬܬ݀ ܗ̇ܝ ܚܝܘܬܐ ܘܰܛܥܶܢܬܰܢܝ ܐܝܟ ܕܡ݂ܢ ܩܕܝܡ ܘܐܰܝܬܝܰܬܰܢܝ ܥܕܡܐ ܠܡܥܪܬܐ ܕܝܠܝ ܟܕ ܡܫܒܚ ܐ̱ܢܐ ܘܡܪܡܪܡ ܐ̱ܢܐ ܘܣܓܕ ܐ̱ܢܐ ܠܐܠܗܐ ܕܰܥܢܳܢܝ ܘܰܫܡܰܥ ܒܥܘܬܝ ܘܫܰܡܠܝ݂ ܪܶܓܰܬܝ ܕܠܗ ܬܫܒ̈ܚܢ ܘܒܘܪ̈ܟܢ ܘܣܶܓ̈ܕܳܢ ܡ݂ܢ ܫܡܝܢ̈ܐ ܘܐܪ̈ܥܢܝܐ ܘܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܒܪ̈ܰܝܐ ܘܥܒܝ̈ܕܐ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܒܐ ܙܘܣܝܡܘܣ ܘܒܢܝ̈ ܢܘܗܪ̈ܐ ܡܝܩܪ̈ܐ