ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܡ݂ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܘܚܡܫܐ ܒܢܝ̈ܗ̇

ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܡ݂ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܘܚܡܫܐ ܒܢܝ̈ܗ̇.

ܕܡܰܟܣܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡ݂ܢ ܡܫܘܚܬܐ ܡܬܐܒܠܝܢ ܥܠ ܚܒܝܒܝ̈ܗܘܢ

 

 

ܚܒܝ̈ܒܝ܆ ܐܫܬܥܝ ܚܕ ܡ݂ܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܪܡܠܬܐ ܚܕܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܡ݂ܢ ܓܢܣܐ ܝܕܝܥܐ ܘܥܬܝܪܐ ܗܘܬ݀ ܛܒ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܒܢܝ̈ܐ ܚܡܫܐ ܘܪܒܝܬ݀ ܐܢܘܢ ܒܟܠܗ̇ ܬܩܢܘܬܐ ܐܦ ܢܟܦܘܬܐ ܕܦܐܝܐ ܠܒܢܝ̈ܐ ܕܚܐܪ̈ܐ. ܘܪܚܝ݂ܡܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܫܘܦܪ̈ܝܗܘܢ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܝܰܬܪܘܬܗܘܢ. ܐܡܗܘܢ ܕܝܢ ܨܒܳܬ݀ ܕܰܒܢܝ݂ܪܐ ܕܙܘܘܓܐ ܬܶܟܕܘܢ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝ̈ܗ̇ ܩܕܡܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܪܳܢܝܐ ܗܘܬ݀܆ ܓܕܰܫ ܘܐܕܪܟ ܐܢܘܢ ܩܶܨܐ ܕܡܘܬܐ. ܘܡܝܬܘ ܬܠܬܝ̈ܗܘܢ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ. ܘܣܓܝ ܐܬܬܥܝܩܬ݀ ܗ̇ܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܶܐܬܰܐܒܠܰܬ݀ ܡܪܝܪܐܝܬ܆ ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܘܳܐ ܠܗ̇ ܣܒܪܐ ܘܒܘܝܐܐ ܒܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܒܢܝ̈ܗ̇ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܒܕܓܘܢ ܒܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܦܟܰܗ ܐܶܒܠܗ̇ ܕܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܢܕܘ. ܘܟܕ ܪܒܰܘ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ܆ ܨܒܬ݀ ܕܐܦ ܠܗܘܢ ܬܰܝܬܶܐ ܢܫ̈ܐ ܘܬܰܥܶܠ ܐܢܘܢ ܠܥܠܡܐ. ܘܟܕ ܒܗܕܐ ܪܳܢܝܐ ܗܘܬ݀܆ ܐܕܪܟ ܐܢܘܢ ܩܶܨܐ ܘܡܝܬܘ ܐܝܟ ܐܚܝ̈ܗܘܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܦܶܣܩܬ݀ ܐܦ ܐܢ̱ܬܬܐ ܠܟܠܗ ܣܒܪܗ̇ ܘܢܦܠܬ݀ ܒܶܐܒܠܐ ܪܒܐ ܘܒܕܘܘܢܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ ܥܠ ܣܒܐ ܝܥܩܘܒ܆ ܕܩܡܘ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܟܠܗܘܢ ܕܰܢܒܰܝܐܘܢܝܗܝ ܥܠ ܝܘܣܦ ܘܠܐ ܨܒܳܐ. ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܒܚܫܐ ܕܢܦܫܗ: ܕܐܚܘܬ ܠܫܝܘܠ ܟܕ ܐܒܝܠ ܐ̱ܢܐ ܥܠ ܒܪܝ. ܗܟܢܐ ܓܕܰܫ ܐܦ ܠܐܢ̱ܬܬܐ ܗܕܐ. ܐܬܟܢܫܘ ܐܦ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܢܒܝܐܘܢܗ̇܆ ܘܠܐ ܨܒܳܬ݀ ܠܡܬܒܝܐܘ. ܘܐܦ ܦܛܪܝܪܟܐ܆ ܡܛܠ ܕܡܰܚܶܒ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܘܠܒܢܝ̈ܗ̇܆ ܙܒܢܝ̈ܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬܗ̇ ܥܡ ܩܠܝܪܘܣ ܕܝܠܗ܆ ܘܡܕܡ ܠܐ ܐܘܬܪ. ܘܩܪܝܒܐ ܗܘܬ݀ ܕܬܐܒܕ ܡ݂ܢ ܣܘܓܐܐ ܕܶܐܒܠܗ̇ ܘܒܶܟܝܗ̇. ܗܝܕܝܢ ܫܠܰܚ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܚܕ ܡ݂ܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܚܒܝ݂ܫ ܗܘܐ ܒܛܘܪܐ ܕܙܝ̈ܬܐ܆ ܓܒܪܐ ܕܡܨܰܒܰܬ݀ ܗܘܐ ܒܟܠܗܝܢ ܡܝܬܪ̈ܬܐ܆ ܘܠܐ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܥܡ ܐ̱ܢܫ ܒܠܥܕ ܐܰܢܰܢܩܺܐ. ܐܦܝܣܗ ܕܢܶܚܘܬ ܠܘܬ ܗܕܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܢܡܠܠ ܥܡܗ̇ ܘܢܥܒܪ ܐܒܠܗ̇. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܩܒܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ܆ ܘܫܕܪ ܐܰܝܬܝܳܗ̇ ܠܘܬܗ. ܘܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܠܠ ܥܡܗ̇ ܘܠܐ ܒܰܝܐܗ̇. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܠܐ ܩܒܠܬ݀ ܣܟ. ܘܟܕ ܚܙܐ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ ܕܒܛܠ ܠܗ ܦܘܪܣܐ ܐ̱ܢܫܝܐ܆ ܦܩܰܕ ܠܗ̇ ܕܬܶܚܘܬ ܠܓܕܣܝܡܢ܆ ܘܬܥܒܕ ܬܡܢ ܬܠܬܐ ܫܗܪ̈ܐ ܥܠ ܩܒܪܗ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ. ܘܫܠܰܚ ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܒܝ݂ܟܝ݂ܢ ܕܘܟܬܐ ܘܠܐ ܢܰܟܠܘܢܗ̇. ܘܒܠܠܝܐ ܗ̇ܘ ܕܬܠܬܐ܆ ܢܦܰܠ ܥܠܝܗ̇ ܬܡܗܐ ܘܚܙܬ݀ ܒܚܙܘܐ ܠܩܕܝܫܬܐ ܘܡܠܝܬ݀ ܛܘ̈ܒܐ ܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܟܕ ܡܙܕܝܚܐ ܥܠ ܬܘܢܘܣ ܕܫܘܒܚܐ. ܘܐܙܠ̱ܝܢ ܩܕܡܝܗ̇ ܘܚܕܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܟܢ̈ܫܐ ܘܓܘ̈ܕܐ ܕܡܫܒ̈ܚܢܐ. ܘܚܙܬ݀ ܬܘܒ ܠܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܒܢܝ̈ܗ̇ ܩܕܡܝ̈ܐ ܟܕ ܛܥܝܢܝܢ ܩܶܪ̈ܝܘܢܐ ܘܠܒܝܫܝܢ ܚܶܘܪ̈ܐ ܘܐܙܠ̱ܝܢ ܒܓܘܕܐ ܕܡܙܰܡܪܐ ܗܘܬ݀ ܩܕܡ ܩܕܝܫܬܐ ܡܪܝܡ. ܘܟܕ ܥܒܪܘ ܗܠܝܢ ܬܠܳܬ݀ ܥܝܢܝ̈ܗ̇ ܘܚܙܬ݀ ܠܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܒܢܝ̈ܗ̇ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܐܒܝܠܐ ܗܘܬ݀ ܥܠܝܗܘܢ ܣܓܝ: ܕܐܬܘ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܟܢܫܐ ܡܕ ܡܥܳܩܝܢ ܘܟܡܝܪܝܢ. ܘܟܕ ܚܙܬ݀ ܐܢܘܢ܆ ܣܶܘܚܰܬ݀ ܠܐܘܪܥܗܘܢ. ܗ݂ܢܘܢ ܐܬܬܦܝܪܘ ܒܗ̇ ܒܚܶܡܬܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ̇: ܠܐ ܬܬܩܪܒܝܢ ܠܘܬܢ. ܕܒܝܕ ܥܩܬܟܝ ܘܐܒܠܟܝ ܕܕܠܐ ܒܛܟܣܐ ܕܥܠܝܢ܆ ܓܠܰܙܬܝ݂ܢ ܡ݂ܢ ܢܶܩܦܐ ܘܚܕܘܬܐ ܕܥܡ ܐܚܝ̈ܢ. ܐܠܐ ܐܢܗܘ ܕܒܳܥܝܰܬܝ ܕܠܐ ܬܘܒܕ ܢܦܫܟܝ ܘܠܢ ܥܡܟܝ܆ ܙܠܝ ܥܒܶܕܝ ܟܠ ܡܕܡ ܕܦܳܩܕ ܠܟܝ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܬ݀ ܗܠܝܢ܆ ܚܫܬ݀ ܣܓܝ ܒܪܥܝܢܗ̇܆ ܥܠ ܕܗܘܬ݀ ܥܠܬ݀ ܚܘܣܪܢܐ ܠܢܦܫܗ̇ ܘܠܒܢܝ̈ܗ̇. ܗܝܕܝܢ ܣܠܩܬ݀ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ ܘܬܰܢܝܬ݀ ܠܗ ܟܠ ܡܕܡ ܕܚܙܬ݀ ܘܫܡܥܬ݀. ܘܡܦܝܣܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܕܢܶܡܠܟܗ̇ ܟܠ ܕܦܰܩܳܚ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܦܩܰܕ ܠܗ̇ ܕܬܶܫܠܰܚ ܡܐܢܝ̈ ܐܶܒܠܗ̇ ܘܬܒܰܝܐ ܠܒܗ̇ ܡ݂ܢ ܥܩܬܐ܆ ܘܬܥܒܕ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܘܢܝܳܚ̈ܬܐ. ܘܰܬܢܝ݂ܚ ܐܢܘܢ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ̇ ܗܘܘ ܒܐܒܠܐ ܘܬܶܬܶܐܡܶܢ ܠܗ̇ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܙܠ̱ܬ݀ ܘܥܒܕܬ݀ ܐܝܟ ܕܦܩܰܕ ܠܗ̇ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܒܥܳܬ݀ ܡ݂ܢ ܩܕܝܫܐ ܕܢܦܝܣ ܠܐܠܗܐ ܕܢܚܰܘܝܗ̇ ܐܢܗܘ ܕܐܬܩܒܠܬ݀ ܒܥܘܬܗ̇ ܘܐܦ ܬܝܒܘܬܗ̇. ܘܚܰܘܝܳܗ̇ ܕܰܩܪܶܒܘ ܒܢܝ̈ܗ̇ ܠܚܕܕ̈ܐ. ܘܐܬܚܙܝܬ݀ ܠܗ̇ ܠܛܘܒܢܝܬܐ ܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܟܕ ܡܙܕܝܚܐ ܡ݂ܢ ܟܢ̈ܫܐ ܪ̈ܘܚܢܐ. ܘܚܙܬ݀ ܠܒܢܝ̈ܗ̇ ܚܡܫܬܝ̈ܗܘܢ ܒܝܢܬ ܟܢ̈ܫܐ ܕܡܫܒ̈ܚܢܐ ܟܕ ܚܳܕܝܢ ܘܡܰܦܪܓܝܢ ܒܠܒܘ̈ܫܝܗܘܢ. ܘܣܠܩܬ݀ ܠܘܬܗ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܬܰܢܝܬ݀ ܠܗ ܟܠ ܡܕܡ ܕܚܙܬ݀. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܦܩܰܕ ܠܗ̇ ܕܬܐܙܠ ܬܕܰܒܪ ܨܒܘ̈ܬܗ̇ ܫܦܝܪ܆ ܡܛܠ ܕܩܰܪܝ݂ܒ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܕܒܗ ܚܳܙܩܐ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܬܐܙܠ ܠܘܬ ܡܪܗ̇ ܘܠܘܬ ܒܢܝ̈ܗ̇. ܗܝܕܝܢ ܥܒܕܬ݀ ܐܝܟ ܕܦܰܩܶܕ ܠܗ̇ ܘܫܢܝܬ݀ ܠܘܬ ܡܪܗ̇ ܒܚܪܬܐ ܛܒܬܐ. ܘܗܘܬ݀ ܕܘܡܝܐ ܫܦܝܪܐ ܠܗܠܝܢ ܕܡ݂ܢ ܒܬܪܗ̇܆ ܐܝܟ ܕܗܘܳܐ ܛܘܒܢܐ ܐܝܘܒ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܠܒܫ ܐܒܠܐ ܥܠ ܡܝܬܐ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܘܳܠܝ݂ܬܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܝܚܐ ܩܕܝܫܐ: ܐܠܐ ܢܣܰܟܶܐ ܕܥܡ ܥܢܝ̈ܕܝܢ ܢܐܙܠ ܢܐܪܬ݀ ܚܝ̈ܐ ܕܠܐ ܡܰܘܦܶܝܢ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܡܝܢ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܡ݂ܢ ܐܘܪܫܠܡ