ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܒܐ ܣܠܪܐ ܘܕܐܡܗ ܐܠܝܫܒܥ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܒܐ ܣܠܪܐ ܘܕܐܡܗ ܐܠܝܫܒܥ

 

ܚܒܝ̈ܒܝ܆ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܣܰܠܳܪܐ ܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܡ݂ܢ ܩܪܝܬܐ ܕܫܡܗ̇ ܒܝܬ ܐܰܠܘܨܰܐ ܕܡܛܰܟܰܣ ܝܰܬܒܗ̇ ܥܠ ܢܗܪ ܡܳܫܳܟ. ܐܒܘܗܝ ܕܝܢ ܫܡܗ ܪܳܡܝܫܘܥ ܗܘܳܐ ܘܐܡܗ ܐܠܝܫܒܥ ܗ̇ܝ ܕܠܕܪܓܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܣܠܩܬ݀. ܩܢܶܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܓܢܬܐ ܚܕܐ ܘܡܢܗ̇ ܣܘܢܩܢܐ ܕܚܝܝ̈ܗܘܢ ܢܣܒܝܢ ܗܘܘ. ܫܰܢܝ݂ ܕܝܢ ܐܒܘܗܝ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܟܕ ܫܒܰܩ ܠܒܪܗ ܐܝܟ ܒܪ ܫܢܝ̈ܐ ܥܣܪ. ܫܩܠܬ݀ ܨܶܒܬܐ ܕܬܰܪܒܝ݂ܬܗ ܐܡܗ ܣܒܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܩܰܪܶܒܬܗ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܒܩܪܝܬܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܕܫܡܗ ܝܘܚܢܢ܆ ܓܒܪܐ ܫܦܝܪ ܫܡܐ ܘܥܒܳܕ̈ܐ. ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܡܚܰܟܡ ܐܝܟ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܡܪܢ ܕܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ. ܕܒܡܨܝܕܬܐ ܚܰܝܬܐ ܐܬܬܨܝܕ ܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ. ܘܡ݂ܢ ܡܟܝܟܘܬܗ ܘܬܡܝܡܘܬܗ܆ ܝܰܗܒ ܗܘܐ ܒܪ̈ܚܡܐ ܠܟܠ ܚܰܙܳܝܘ̈ܗܝ. ܟܣܝܐܝܬ ܓܝܪ ܐܰܨܡܚ ܡܪܗ ܙܰܗܪܝܪ̈ܰܝ ܨܡܚ̈ܐ ܛܘܒܬܢܝ̈ܐ ܒܓܘ ܪܶܥܝܳܢܗ ܕܛܠܝܐ. ܒܰܒܛܝ݂ܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܝ ܕܨܒܝܐ ܕܠܟܠ ܐ̱ܢܫ ܠܘܬܗ̇ ܬܶܬܘܦ ܘܠܝ݂ܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܢܬܒܰܝܬܘܢ ܘܢܐܚܘܢ. ܐܶܣܬܰܩܒܰܠ ܕܝܢ ܬܡܢ ܒܡܰܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܠܗ̇ ܠܩܪܺܝܬܗܘܢ ܝܚܝܕܝܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܥܘܡܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܪܝܫܐ ܕܟܠܗ ܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܓܒܪܐ ܪܒܐ ܕܫܡܗ ܝܰܙܕܕ. ܚܙܳܝܗܝ ܕܝܢ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܒܥܕܬܐ ܕܩܪܺܝܬܗܘܢ ܘܣܓܝ ܐܬܝܰܩܪ ܥܠܘܗܝ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܡܪܝܐ ܐܰܪܡܝ݂ ܪܚܡܬܗ ܕܐܒܐ ܝܙܕܕ ܒܠܒܗ ܕܛܠܝܐ ܣܠܪܐ. ܘܰܩܪܶܒ ܛܠܝܐ ܘܐܦܝܣܗ ܕܢܺܐܙܠ ܥܡܗ ܠܒܝܬܗ ܘܢܬܬܢܝܚ ܥܕ ܨܦܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܬܦܝܣ ܐܒܐ ܝܰܙܕܕ ܘܶܐܙܰܠ ܥܡܗ ܘܣܡ ܡܝ̈ܐ ܒܰܡܫܳܓܬܐ ܠܛܘܒܢܐ ܘܰܡܦܝ݂ܣ ܗܘܐ ܠܗ ܕܰܢܫܝ݂ܓ ܠܗ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܡ݂ܢ ܥܡܠܐ ܘܠܶܐܘܬܐ ܕܐܘܪܚܗ. ܐܒܐ ܝܰܙܕܕ ܐܬܬܦܝܣ ܠܗ ܘܥܒܰܕ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܰܠܥܶܣܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܫܰܘܝܐܝܬ܆ ܐܶܡܰܪ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܠܐܒܐ ܝܰܙܕܕ ܕܢܐܡܪ ܠܗ ܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ ܕܐܚ̈ܐ ܘܐܦ ܡܛܰܟܣܘܬܗܘܢ ܘܥܠ ܪܝܫ ܐܚܘܬܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܓܒܪܐ ܓܡܝܪܐ ܘܐܠܗܝܐ ܘܡܳܐܢܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܨܦܪܐ ܗܘܳܐ܆ ܩܡ ܛܠܝܐ ܣܠܪܐ ܘܶܐܬܳܐ ܥܡ ܐܒܐ ܝܙܕܕ ܠܥܘܡܪܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܝܙܠܐ ܘܐܫܟܚܗ ܕܰܡܠܶܐ ܘܰܙܢܺܝܩ ܒܝܚܝܕܝ̈ܐ ܘܥܳܢܘܝ̈ܐ ܘܦܳܐܚ ܪܝܚܐ ܕܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ ܐܝܟ ܦܪܕܝܣܗ ܕܐܠܗܐ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܐܒܪܗܡ ܡܛܠ ܕܝ݂ܕܝ݂ܥ ܗܘܐ ܒܝܕ ܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ ܕܡܐܢܐ ܓܒܝܐ ܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܛܠܝܐ܆ ܐܓܥܠܗ ܠܐܒܐ ܝܙܕܕ ܕܢܗܘܐ ܡܬܰܪܶܨ ܘܡܚܰܘܐ ܠܗ ܢܝܫܐ ܕܕܘܒܪܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܬܗܘܐ ܥܝܢܟ ܟܣܺܝܬܐ ܥܠ ܛܠܝܐ ܗܢܐ ܡܛܠ ܕܡܶܫܬܰܡܰܗ ܪܒܐ ܥܬܝܕ ܩܕܡ ܡܪܢ ܒܥܕܬܗ. ܘܐܦ ܒܝܬܐ ܗܢܐ ܕܝܠܢ ܩܕܝܫܐ ܣܳܚܪ̈ܳܬܗ ܘܚܰܪ̈ܒܬܗ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܒܪܝܫܢܘܬܗ ܡܶܨܛܰܒ̈ܬܳܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܘܝ̈ ܒܢܒܝܘܬܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ. ܐܦܝܣ ܕܝܢ ܛܠܝܐ ܣܠܪܐ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܕܢܬܠ ܠܗ ܐܣܟܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ܆ ܘܢܚܰܠܛܝ݂ܘܗܝ ܒܓܘܕܐ ܒܪܝܟܬܐ ܕܐܚܘܬܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܕܝܢ ܐܒܘܢ ܐܣܟܡܐ ܟܢܝ݂ܟܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܒܬܪ ܡܰܣܒܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܫܪܝ ܠܗ ܡܟܝܠ ܒܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܒܰܩܢܘ݂ܒܝ݂ܢ. ܟܕ ܡܶܬܪܰܒܶܐ ܒܦܘܠܚܢܗ ܟܣܝܐ ܚܰܣܝܐܝܬ ܒܝܕ ܡܶܠܟ̈ܐ ܘܨܠܘ̈ܬܐ ܕܐܒܗܘ̈ܗܝ ܪ̈ܘܚܢܝܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܢܰܗܝ݂ܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ܘ ܥܘܡܪܐ܆ ܒܕܡܘܬ ܙܠܝ̈ܩܝ ܫܡܫܐ. ܦܠܰܚ ܕܝܢ ܒܰܩܢܘ݂ܒܝ݂ܢ ܒܟܠܗܘܢ ܙܕ̈ܩܐ ܡܝܰܬܪ̈ܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܚܘܪܐ ܫܦܝܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܚܘ̈ܗܝ. ܟܕ ܐܡܝܢ ܡܗܰܠܟ ܒܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܐ ܐܝܟ ܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ ܒܝܕ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܘܡܘܟܟܐ܆ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ܆ ܒܰܡܣܰܪܩܘܬܐ ܘܒܥܳܢܘܝܘܬܐ. ܘܚܘܒܐ܆ ܐܒܐ ܘܪܝܫܐ ܕܟܠܗܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܬܐ ܕܒܗ ܡܶܬܕܰܪܓ ܘܣܳܠܶܩ ܟܠܗ ܒܢܝܢܐ ܕܡܰܓܕܰܠ ܫܡܝܐ. ܘܐܡܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ ܨܝܕ ܣܒܐ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ܆ ܕܘܟܪܢܗ ܢܗܘܐ ܠܒܘܪ̈ܟܬܢ ܘܨܠܘܬܗ ܥܠ ܟܠܢ ܐܡܝܢ. ܟܕ ܡܗܠܟ ܒܥܶܩ̈ܒܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܕܘܡܝܐ ܕܡ݂ܢ ܬܰܩܢ̈ܬܗ ܒܗ ܡܝܰܩܢ ܘܡܨܠܡ. ܟܰܕܢܗ̇ ܕܝܢ ܠܢܦܫܗ ܒܦܘܪܫܢܐ ܕܪܶܥܝܢܐ ܬܚܝܬ ܢܝܪܐ ܕܦܘܩܕܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܣܺܝܡܝܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܓܘܢܝܬܐ. ܕܢܳܛܪ ܢܡܘܣܐ܆ ܐܳܠܨ ܝܰܨܪܗ ܐܳܡܰܪ ܟܬܒܐ. ܘܕܕܳܚܶܠ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ܆ ܠܐ ܢܶܚܣܰܪ ܠܗ ܫܠܡܐ. ܘܟܕ ܚܳܕܶܐ ܘܪܳܘܶܙ ܒܣܒܪܐ ܕܦܘܠܚܢܗ܆ ܘܥܝ݂ܪ ܘܰܚܦܝ݂ܛ ܒܟܠܗܝܢ ܕܰܡܢܺܝ̈ܚܳܢ ܠܡܪܝܐ. ܐܶܡܰܪ ܛܘܒܢܐ ܡܪܩܘܣ: ܐܝܢܐ ܕܝܳܕܰܥ ܢܶܬܬܰܓܪ܆ ܢܐܬܪ ܣܘܓܐܐ. ܪܝܫ ܚܟܡܬܐ ܠܡ ܕܚܠܬܗ ܕܡܪܝܐ. ܡܝܰܬܪ̈ܬܐ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܦܘܠܚܢܐ ܕܓܘܐ ܫܘܡܠܝܗܝܢ ܡܬܓܡܪ܆ ܕܠܐ ܚܣܝܪܘܬܐ ܫܰܡܠܝ݂ ܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܝܬ ܐܚܘ̈ܗܝ ܒܨܘܡܐ ܘܐܦ ܒܨܠܘܬܐ ܘܒܥܝܪܘܬܐ ܕܥܳܒܪܳܐ ܠܰܕܫܰܪܟܐ. ܐܒܐ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܐܒܪܗܡ ܝܘܣܦ ܬܪܝܢܐ܆ ܐܬܓܠܝ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܕܥܬܝܕ ܕܢܬܬܪܝܡ ܘܢܰܡܠܟ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܕܒܝܫܘܬܐ. ܣܳܡܗ ܕܝܢ ܐܒܘܢ ܫܒܬܝܐ ܘܥܰܒܕܗ ܕܢܫܡܫ ܠܟܠ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܬܡܢ ܒܚܦܝ݂ܛܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܝܟ ܥܰܒܕܐ ܕܩܐܡ ܩܕܡ ܡܪܗ܆ ܗܟܢܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܕܐܚ̈ܐ ܐܝܟ ܕܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ. ܘܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ ܥܰܡܝ݂ܩܐ ܠܐ ܫܳܩܶܠ ܗܘܐ ܣܝܒܪܬܐ܆ ܘܗܕܐ ܡܰܛܰܪ ܢܦܶܫ. ܒܢܛܘܪܘܬܐ ܕܫܒܘ̈ܥܐ ܗܠܝܢ܆ ܦܳܠܰܚ ܗܘܐ ܕܝܢ ܟܠܗ ܝܘܡܐ ܕܠܐ ܡܰܐܝ݂ܢܘܬܐ܆ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܨܰܝܳܡܐ ܘܡܛܰܪܰܦ ܠܟܰܦܢܐ ܘܠܨܶܗܝܐ ܕܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܚܡܝ̈ܡܢ ܗܘܝ̈ ܗܰܠܟ̈ܬܐ ܕܪܶܥܝܳܢܗ ܒܢܘܪܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܰܛܡܝ݂ܪܐ ܗܘܬ݀ ܒܠܒܗ. ܒܚܕ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܠܝܠܘ̈ܢ܆ ܢܦܰܩ ܕܢܶܓܡܘܪ ܨܒܝܢܗ ܡܚܺܝܠ ܡ݂ܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܐ: ܕܢܶܣܒܶܬ ܚܒܠܐ ܘܣܶܠܩܶܬ ܠܛܘܪܐ ܕܰܐܝܬܶܐ ܩܝ̈ܣܐ ܘܐܣܝܡ ܐܢܘܢ ܒܒܝܬ ܫܒܬܐ. ܟܕ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܪܝܐ ܒܦܘܡܝ܆ ܩܡ ܩܕܡܝ ܢܣܝܘܢܗ ܕܣܛܢܐ ܠܪܘܚܩܐ ܡܢܝ܆ ܟܕ ܡܰܫܡܰܥ ܩ̈ܠܐ ܕܚܺܝ̈ܠܐ ܘܡܣܰܪ̈ܕܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܶܬܺܝܬ ܡ݂ܢ ܒܣܬܪܗ ܘܕܠܐ ܙܘܥܙܳܥ ܟܕ ܠܒܝ݂ܫ ܐ̱ܢܐ ܬܘܟܠܢܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ܆ ܘܥܠ ܙܝܢܐ ܕܨܠܘ̈ܬܗ ܕܐܒܘܢ. ܡܪܘܕܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܰܐܗܠܶܬ ܒܗ܆ ܐܚܨܦ ܕܢܐܬܐ ܥܠܝ ܒܚܺܐܦܐ ܥܙܝܙܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܪܶܫܡܶܬ ܠܩܘܒܠܗ ܐܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܙܟܝܐ. ܘܡܚܕܐ ܐܶܬܛܰܠܩ ܡ݂ܢ ܩܕܡܝ. ܒܗܠܝܢ ܕܘܒܪ̈ܐ ܪܳܘܶܙ ܗܘܐ ܠܘܩܒܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܚܙܝܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܚܘ̈ܗܝ ܪ̈ܘܚܢܐ܆ ܘܰܛܦܶܝܢ ܘܡܡܰܪܶܝܢ ܒܕܘܒܪ̈ܘܗܝ. ܘܚܫܝ݂ܒ ܗܘܐ ܒܥܝ̈ܢܝ ܢܦܫܗ ܫܝ݂ܛܐ ܘܫܝ݂ܠܐ ܘܐ̱ܚܪܝܐ ܕܟܠ ܐ̱ܢܫ. ܡ݂ܢ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܙܶܕܩܐ ܘܩܢܘܢܐ ܬܠܬ ܫܢܝ̈ܢ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܰܩܢܘ݂ܒܝܢ ܗܰܠܟ ܒܟܠܗ̇ ܬܪܝܨܘܬܐ. ܩܪܝܗܝ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ. ܒܪܝ ܣܠܪܐ܆ ܟܕܘ ܠܟ ܦܘܠܚܢܐ ܕܒܓܘܐ. ܐܠܐ ܦܘܩ܆ ܬܒ ܒܫܶܠܝܐ ܕܩܶܠܝܬܐ ܕܬܕܥ ܢܶܣܝܳܢܐ ܕܒܗ̇. ܙܰܘܕܗ ܐܒܘܢ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܒܘܪ̈ܟܬܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܟܘܪܚܐ ܘܝܺܬܒ ܒܗ. ܐܳܡܰܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܐܒܪܗܡ: ܒܪܝ ܣܠܪܐ܆ ܒܥܘܬܪܟ ܒܝܕ ܡܟܝܟܘܬܟ ܗܠܟ. ܐܶܡܰܪ ܚܟܝܡܐ: ܒܟܠ ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ ܐܰܙܥܰܪ ܢܦܫܟ ܘܬܶܫܟܚ ܩܕܡ ܡܪܟ ܪ̈ܚܡܐ ܘܛܝܒܘܬܐ. ܥܠ ܥܡ̈ܠܐ ܕܝܢ ܕܒܓܘ ܟܘܪܚܐ ܡܢܗ ܡܬܦܰܠܚܝ݂ܢ ܗܘܘ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܡܠܬܐ ܕܬܶܫܬܰܥܐ. ܒܫܢ̱ܬܐ ܕܝܢ ܩܕܡܝܬܐ ܡ݂ܢ ܚܕ ܒܫܒܐ ܠܚܕ ܒܫܒܐ ܢܳܦܶܩ ܗܘܐ ܘܫܳܗܰܪ ܥܡ ܐܚ̈ܐ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ. ܘܟܢ ܡܬܒܣܡ ܗܘܐ ܒܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܐܝܟ ܕܠܚܘܝܳܠܗ ܕܒܐܓܘܢܐ ܕܥܡ ܕܝ̈ܘܐ ܘܚܫ̈ܐ. ܘܫܳܩܶܠ ܗܘܐ ܬܠܬܐ ܩܶܠܘܪ̈ܐ ܡ݂ܢ ܨܝܕ ܫܒܬܝܐ ܕܝܠܗ ܕܥܘܡܪܐ. ܘܢܳܦܶܩ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܠܬܚܬ ܡ݂ܢ ܚܕ ܐܝܠܢܐ ܕܐܝܬ ܒܛܘܪܐ ܗ̇ܘ܆ ܘܝܳܬܒ ܗܘܐ ܬܚܘܬܘܗܝ ܘܠܳܥܣ ܗܘܐ ܡܢܗ ܣܘܢܩܢܗ ܒܠܚܘܕ. ܘܕܦܐܫ ܗܘܐ ܒܕܘܟܬܗ ܫܳܒܶܩ ܗܘܐ ܠܗ ܘܳܐܙܶܠ ܠܒܝܬ ܐܓܘܢܗ. ܡܣܰܕܩ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܫܘܡܠܝܐ ܐܝܟ ܐܒܐ ܣܪܰܦܺܝܘܢ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܢ ܡܘܗܒܬܐ ܗܕܐ ܕܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܗܒܬ݀ ܠܗ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܚܙܐ ܒܩܶܠܝܬܗ ܟܪܳܦܬܐ ܚܕܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܢ ܒܟܘܪܚܗ ܓܰܠܐ ܘܟܘܬܝ݂ܢܐ ܘܟܬܒܐ ܒܠܚܘܕ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܘܠܚܡܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܰܥܶܠ ܠܩܶܠܝܬܗ. ܘܡ݂ܢ ܥܡ̈ܠܐ ܕܝܢ ܕܡ݂ܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܝܕܘܥ̈ܬܢܐ ܒܦܓܪܐ ܟܝܢܝܐ ܡܶܬܥܰܡܠܝܢ ܟܡܐ ܕܬܶܬܓܰܘܶܐ ܡܠܬܐ ܕܬܡܠܠ ܠܐ ܡܶܫܟܚܐ ܠܡܚܘܝܘ ܐܝܟܢܝܘܬܗ. ܐܡܗ ܕܝܢ ܕܛܘܒܢܐ ܡ݂ܢ ܝܘܡܐ ܕܰܢܦܰܩ ܒܪܗ̇ ܣܠܪܐ ܘܩܒܠ ܐܣܟܡܐ ܡܠܐܟܝܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܪ̈ܘܚܢܝܐ܆ ܠܐ ܢܦܩܬ݀ ܡ݂ܢ ܥܕܬܐ܆ ܠܐ ܒܠܠܝܐ ܘܠܐ ܒܐܝܡܡܐ܆ ܟܕ ܦܠܚܐ ܗܘܬ݀ ܠܐܠܗܐ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ. ܘܠܡܘ݂ܠܳܝ ܥܣܪ ܫܢܝ݂̈ܢ܆ ܢܗܪܬ݀ ܥܝܢܐ ܟܣܝ݂ܬܐ ܕܪܥܝܢܗ̇ ܐܝܟ ܚܢܐ ܢܒܝܬܐ ܘܐܠܝܫܒܥ ܐܚܝܳܢܬܗ̇ ܕܐܠܝܫܒܥ ܕܝܠܢ. ܗܝܕܝܢ ܩܡܬ݀ ܘܐܬܬ݀ ܠܘܬ ܒܪܗ̇ ܕܒܒܣܪ ܐܒܐ ܣܠܪܐ. ܩܒܠܗ̇ ܕܝܢ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܠܐܡܗ ܩܘܒܠܐ ܐܝܟ ܕܐܠܝܫܒܥ ܐܡܗ ܕܝܘܚܢܢ ܡܰܥܡܕܢܐ ܠܛܘܒܢܝܬܐ ܡܪܝܡ ܐܡܗ ܕܡܪܢ ܘܫܪܝܘ ܕܢܡܰܠܠܘܢ ܒܠܫܢ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ. ܐܶܡܪܳܐ ܥܡ ܐܡܗ ܘܐܡܐ ܥܡ ܒܪܗ̇܆ ܐܝܟ ܡܪܝܡ ܘܐܠܝܫܒܥ. ܦܪܰܫ ܠܗ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܣܠܪܐ ܠܗ ܚܕ ܒܝܬܐ ܘܠܐܡܗ ܚܕ܆ ܟܕ ܬܪܝܢ ܦܓܪ̈ܝܢ ܡܬܝܕܥܝܢ ܗܘܘ܆ ܪܥܝܢܐ ܕܝܢ ܚܕ ܥܛܝ݂ܦܝ݂ܢ ܗܘܘ. ܒܙܒܢܐ ܕܝܢ ܚܕ ܒܨܘܡܗ ܕܦܪܘܩܢ܆ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܒܝܬܐ ܗ̇ܘ ܒܫܶܠܝܐ܆ ܐܬܓܠܝܘ ܥܠܘܗܝ ܕܝܘ̈ܐ ܒܒܝܬܐ ܕܝܢ ܕܚܒܘܫܝܗ ܟܕ ܫܓܝܫܝܢ ܥܠܘܗܝ ܘܙܳܥܩܝܢ ܗܘܘ ܘܩܳܥܶܝܢ. ܣܒܰܪ ܠܗܘܢ ܥܰܢ̈ܬܐ ܕܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܡܶܬܪܗܶܒ ܡ݂ܢ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܐܬܚܰܙܩ ܒܫܶܪܝܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܫܕܳܐ ܢܦܫܗ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܟܕ ܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܒܕܡ̈ܥܐ ܚܢܝ̈ܓܬܐ ܕܢܒܰܛܶܠ ܡܢܗ ܚܺܐܦܗܘܢ ܕܪ̈ܫܝܥܐ. ܘܡ݂ܢ ܕܚܙܘ ܒܝ̈ܫܐ ܠܒܝܒܘܬ ܪܥܝܢܗ ܘܕܠܐ ܕܶܚܠܐ ܡܟܰܬܰܪ ܟܕ ܒܗܝ݂ܠ ܒܣܒܪܐ ܕܦܘܪܩܢܗ ܕܡܪܝܐ. ܐܬܚܫܚܘ ܒܦܘܪܣܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܘܫܪܝܘ ܕܰܢܪܰܟܒܘܢ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܒܩ̈ܠܐ ܗܢܝ̈ܐܐ ܘܦܰܚܝ݂̈ܚܐ ܕܢܳܫܒܝ݂ܢ ܒܐܕܢܘ̈ܗܝ. ܗܝܕܝܢ ܫܪܝܬ݀ ܢܦܫܗ ܕܩܕܝܫܐ ܕܬܫܰܢܶܐ ܡ݂ܢ ܦܓܪܗ. ܘܐܬܚܟܡ ܡ݂ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܘܣܡ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܥܠ ܐܕܢܘ̈ܗܝ܆ ܘܐܪܡܝ݂ ܢܦܫܗ ܩܕܡ ܨܠܝܒܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܦܣܩܬ݀ ܡܨܺܝܕܬܗܘܢ ܕܕܝܘ̈ܐ܆ ܘܗ݂ܘ ܐܬܦܨܝ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܡܪܗ. ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܟܕ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܒܓܘ ܒܝܬܐ ܓܰܘܳܝܐ ܝܳܬܒ܆ ܐܶܬܐ ܥܠܘܗܝ ܕܝܘܐ ܚܕ ܒܕܡܘܬ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܕܡܫܕܪ ܡ݂ܢ ܫܠܝܛܐ ܗ̇ܘ ܕܬܳܒܰܥ ܡܰܕܰܐܬܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܠܗ: ܕܩܘܡ ܬܐ ܢܐܙܠ ܨܝܕ ܫܠܝܛܐ ܡܛܠ ܕܗ݂ܘ ܫܕܪܢܝ ܒܬܪܟ ܕܬܬܠ ܡܕܐܬܐ ܕܓܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܒܘܟ ܐܰܘܪܬܟ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܰܠܒܝ݂ܒܘܬܐ ܪܒܬܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗ: ܪܘܚܐ ܒܝܫܬܐ ܠܝܬ ܠܝ ܓܢܬܐ ܒܐܪܥܐ. ܓܢܬܐ ܕܝܠܝ ܡܫܝܚܐ ܗܘ. ܐܳܡܰܪ ܠܗ ܣܛܢܐ: ܐܢܐ ܠܐ ܝܳܕܥ ܐ̱ܢܐ ܡܕܡ ܕܳܐܡܪ ܐܢ̱ܬ. ܚܕܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܺܐܡܰܪ ܠܟ ܕܡ݂ܢ ܐܶܬܡܳܠܝ ܫܠܝܛܐ ܕܝܠܢ ܫܕܪܢܝ ܒܬܪܟ ܕܰܐܘܒܠܟ ܠܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܒܕܬܳܒܰܥ ܡܰܕܰܐܬܐ ܕܚܰܝܳܒ ܐܢ̱ܬ ܠܗ. ܘܐܢ ܠܐ ܬܐܙܠ܆ ܒܝܫ ܒܝܫ ܡܢܰܓܶܕ ܐ̱ܢܐ ܠܟ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܐܶܡܰܪ: ܕܝܘܐ ܒܝܫܐ܆ ܐܢ ܫܘܠܛܢܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬ ܠܟ ܥܠܝ܆ ܫܰܡܠܳܐ ܘܣܥܘܪ. ܐܢܐ ܒܨܒܝܢܝ ܥܡܟ ܠܐ ܐܙܠ ܐ̱ܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܣܛܢܐ ܢܦܰܠ ܥܠ ܛܘܒܢܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܡܚܘ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܘܒܬܪ ܕܰܡܚܳܝܗܝ ܐܶܬܠܒܶܟ ܕܝܘܐ ܗ̇ܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܫܰܢܶܐ ܠܕܘܟ. ܐܳܡܰܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܪܘܚܐ ܒܝܫܬܐ܆ ܗܫܐ ܐܶܫܬܰܢܰܕܬ ܒܝ ܐܝܟ ܪܓܬܟ. ܡܐ ܠܟ ܕܠܐ ܡܫܰܢܶܐ ܐܢ̱ܬ ܡ݂ܢ ܗܪܟܐ. ܥܢܳܐ ܕܝܢ ܕܝܘܐ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܡܛܠ ܕܐܣܝܪ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܐܘ ܓܒܪܐ ܒܝܫܐ. ܢܨܝܚܐ ܕܝܢ ܐܶܡܰܪ: ܒܫܫ̈ܠܬܐ ܐܶܣܰܪܬܟ ܐܘ ܒܚܰܒ̈ܠܐ؟ ܣܛܢܐ ܐܶܡܰܪ: ܠܐ ܝܳܕܥ ܐ̱ܢܐ. ܛܘܒܢܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܕܙܠ ܠܟ ܘܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܓܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܝܠܝ ܘܠܐܢܫ ܠܐ ܬܰܗܰܪ. ܣܛܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡ݂ܢ ܦܘܩܕܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܶܬܶܐܣܰܪ܆ ܐܶܙܰܠ ܩܡ ܠܗ ܒܓܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܩܕܝܫܐ ܟܕ ܢܳܛܰܪ ܠܗ̇ ܘܠܐܢܫ ܠܐ ܡܰܗܰܪ. ܟܕ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܣܛܢܐ ܒܕܶܡ̈ܘܳܢ ܕܶܡܘ̈ܢ ܠܥܳܒܪ̈ܰܝ ܐܘܪܚܐ ܟܕ ܠܐ ܡܰܟܶܐ ܠܐܢܫ. ܡܫܰܐܠ ܗܘܐ ܕܝܢ ܘܳܐܡܰܪ: ܐܢ ܚܙܶܐ ܠܟܘܢ ܐܒܐ ܣܠܪܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܰܥ ܡ݂ܢ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡܕܡ ܕܡ݂ܢ ܕܝܘܐ ܗ̇ܘ ܒܩܪܝܬܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ܆ ܕܚܶܠ ܡ݂ܢ ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܕܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܕܠܐ ܢܐܒܕ ܠܗ ܦܘܠܚܢܐ ܘܛܘܪܳܦܐ ܕܝܠܗ. ܘܢܚܶܬ ܪܗܝܒܐܝܬ ܟܕ ܛܪܰܕ ܠܕܝܘܐ ܡ݂ܢ ܓܢܬܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܠܗ: ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܰܛܪܰܕ ܠܠܶܓܝܘܢ ܕܝܠܟܘܢ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܕܒܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ ܥܳܡܰܪ ܗܘܐ܆ ܠܝܬ ܠܟ ܫܘܠܛܢܐ ܬܘܒ ܕܬܶܥܡܰܪ ܗܪܟܐ. ܘܐܬܪܕܦ ܣܛܢܐ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܬܚܙܝ. ܘܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܩܪܳܐ ܠܐܒܐ ܣܠܪܐ ܟܕ ܪܳܘܶܙ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܥܰܦܶܩ ܗܘܐ ܠܒܪܗ ܘܡܢܰܫܶܩ ܗܘܐ ܠܗ ܟܕ ܡܰܣܪܰܚ ܬܘܕܝܬܐ ܠܡܪܝܐ ܕܡܶܐܬܳܐ ܠܡ ܐܳܬܶܐ ܒܚܕܘܬܐ ܐܝܢܐ ܕܰܫܩܝ݂ܠ ܟܰܦܐ ܘܰܡܠܶܐ ܦܘܡܗ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܐܝܟ ܕܥܠ ܐܝܣܚܩ ܒܪ ܡܘܠܟܢܐ ܘܥܠ ܝܥܩܘܒ ܬܡܝܡܐ. ܘܶܐܡܰܪ: ܚܙܘ ܪܝܚܗ ܕܒܪܝ ܐܝܟ ܪܝܚܗ̇ ܕܚܩܠܐ ܕܒܪܟܗ̇ ܡܪܝܐ. ܢܬܠ ܠܟ ܐܠܗܐ ܛܠܐ ܫܡܝܢܐ ܘܬܘܒ ܢܒܘܬ ܒܓܘ ܚܩܠܟ. ܘܐܠܗܐ ܕܐܒܗܝ̈ܟ ܕܦܠܰܚܬ ܩܕܡܘܗܝ ܒܬܐܪܬܐ ܛܒܬܐ܆ ܗ݂ܘ ܢܚܰܝܠܟ ܘܢܥܰܕܪܟ ܕܬܫܟܚ ܕܬܥܒܕ ܟܠܗ ܨܒܝܢܗ. ܘܢܰܢܗܪ ܡܪܝܐ ܐܦܘ̈ܗܝ ܥܠܝܟ ܘܢܥܒܕ ܠܟ ܫܠܡܐ ܕܡ݂ܢ ܚܫ̈ܐ ܕܫܐܕ̈ܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ: ܕܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܗܘܺܝܬ ܚܝܠܬܢܐ ܘܓܢ̱ܒܪܐ ܠܘܩܒܠ ܚܫ̈ܐ ܘܫܐܕ̈ܐ. ܘܟܕ ܚܳܕܶܐ ܘܪܳܘܶܙ ܒܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܩܒܠ ܡ݂ܢ ܐܒܐ ܟܐܢܐ. ܝܩܪ ܠܐܒܘܟ ܐܶܡܰܪ ܚܟܝܡܐ: ܡܛܠ ܕܢܺܐܬܝ̈ܢ ܥܠܝܟ ܟܠܗܝܢ ܒܘܪ̈ܟܬܗ. ܩܢܶܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܕܘܒܪܐ ܗܢܐ ܕܠܐ ܢܶܛܥܰܡ ܡܕܡ ܣܛܪ ܡ݂ܢ ܡܝ̈ܐ ܘܠܚܡܐ ܒܠܚܘܕ. ܡܛܠ ܕܡܰܚܶܒ ܗܘܐ ܠܚܝ̈ܐ ܐܠܝ̈ܨܐ ܘܫܘ̈ܩܳܦܐ ܡܬܺܝ̈ܚܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܟܠ ܝܘܡ ܠܒܶܣܬܪܗ ܛܳܥܶܐ ܗܘܐ ܘܠܩܕܡܘܗܝ ܡܫܬܘܫܛ ܗܘܐ. ܐܡܝܢ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܠܳܚܡܝ݂ܢ ܠܕܘܒܪܗ. ܬܚܘܡܐ ܕܝܢ ܕܨܘܡܐ ܗܢܐ ܗܘܳܐ ܠܗ܆ ܟܡܐ ܕܐܝܬ ܐܬܪܐ ܒܦܓܪܐ ܕܢܛܥܢ. ܘܟܕ ܫܪܝ ܐܝܠܢܐ ܒܪܝܟܐ ܕܢܬܠ ܦܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ܆ ܩܪܳܬܗ ܠܐܒܐ ܒܙܒܢ ܥܠܬܐ ܕܢܐܙܠ ܠܡܥܪ̈ܐ ܩܪܝܬܐ ܘܶܐܣܬܰܩܒܠ ܠܘܬܗ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܡ݂ܢ ܫܐܕ̈ܐ ܡܬܢܣܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܨܠܝܒܗ ܐܫܝܓ ܒܡܝ̈ܐ ܘܰܐܫܩܝܗ܆ ܥܪܰܩ ܡܢܗ ܫܐܕܐ. ܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܡܢܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܪܘܚܐ ܒܝܫܬܐ. ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ ܠܐ ܕܳܡܟܐ ܗܘܬ݀ ܐܠܐ ܟܕ ܦܳܗܝܐ ܒܩܪܝܬܐ ܘܟܕ ܩܰܪܒܘܗ̇ ܩܕܡ ܐܒܐ ܣܠܪܐ܆ ܦܩܰܕ ܕܝܢ ܕܬܬܒ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܟܕ ܝܬܒܬ݀܆ ܐܬܕܡܪܘ ܐ̱ܢܫܝ̈ ܩܪܝܬܐ ܐܝܟܢ ܡܢܫܠܝ ܝܬܒܬ݀܆ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܝܳܬܒܐ ܗܘܬ݀ ܣܟ. ܘܢܣܰܒ ܕܝܢ ܐܒܐ ܡܝ̈ܐ ܘܥܒܰܕ ܥܠܝܗܘܢ ܨܠܘܬܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗ̇ ܕܬܫܬܐ ܘܠܐ ܨܒܝܐ ܗܘܬ݀. ܘܟܕ ܐܰܫܩܝܘܗ̇ ܩܛܝܪܐܝܬ ܘܪܫܡܗ̇ ܒܐܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ ܘܡܚܕܐ ܥܪܰܩ ܠܗ ܫܐܕܐ ܡܢܗ̇ ܘܗܘܬ݀ ܚܠܝܡܬܐ. ܐܠܝܫܒܥ ܕܝܢ ܐܡܗ ܕܐܒܐ ܣܠܪܐ ܒܗ̇ܝ ܕܠܡܘܗܒܬܐ ܪܒܬܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܩܒܠܬ݀ ܕܬܕܥ ܟܣ̈ܝܬܐ ܕܒܠܶܒܐ ܛܰܫ̈ܝܳܢ. ܟܕ ܚܙܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܟܠ ܚܕ ܡ݂ܢ ܐܚ̈ܐ ܘܐܚܘ̈ܬܐ ܠܐܝܟܢܝܘܬ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܐܦ ܠܡܠܐܟܐ ܕܒܛܝ݂ܠܘܬܐ ܕܥܡ ܟܠ ܐ̱ܢܫ܆ ܘܠܢܦ̈ܫܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܡܳܢܘ ܒܪܢܫܐ ܘܡܳܢܘ ܕܘܒܪܗ ܕܩܒܪܗ. ܠܗܕܐ ܚܙܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܡܛܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܕܡ݂ܢ ܗܪܟܐ ܢܗܘܐ ܝܳܕܰܥ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܕܐܢ ܥܶܩܪܐ ܕܩܕܝܫ ܗ݂ܘ ܐܦ ܣܘ̈ܟܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܬܪܒܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ. ܐܣܬܩܒܠ ܒܙܒܢ ܨܝܕ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܩܰܢܟܳܝܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܫܪܝܬ݀ ܕܝܢ ܐܡܐ ܐܠܝܫܒܥ ܕܬܶܪܫܶܝܘܗܝ ܘܬܐܡܪ ܠܗ: ܕܠܡܢܐ ܩܰܕܶܫܬ ܝܘܡܢܐ ܩܘܪܒܢܐ ܕܠܐ ܥܕܢܟ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܟܦܰܪ ܕܠܐ ܩܰܪܒܶܬ ܝܘܡܢܐ. ܐܡܪܐ ܠܗ ܩܕܝܫܬܐ: ܡܢܐ ܡܕܰܓܶܠ ܐܢ̱ܬ ܒܗ ܒܩܘܪܒܢܗ ܕܡܪܝܐ. ܬܗܰܪ ܩܰܢܟܳܝܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܫܡܰܥ ܡ݂ܢ ܣܒܬܐ. ܚܙܗ̇ ܕܝܢ ܩܰܢܟܝܐ ܠܐܡܐ ܐܠܝܫܒܥ ܘܠܐܒܐ ܣܠܪܐ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܐܢܫ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܐ ܘܦܪ̈ܨܘܦܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܠܐܟ̈ܐ. ܬܗܰܪ ܐܚܐ ܗ̇ܘ ܩܰܢܟܝܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܚܙܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܒܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܚܕܘ ܥܠܝܗܘܢ ܬܪ̈ܥܐ ܕܩܠܝܬܐ ܘܐܙܠܘ ܟܕ ܬܰܗܝ݂ܪܝܢ ܥܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܚܙܘ ܒܩܕܝ̈ܫܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܘܐܡܐ ܐܠܝܫܒܥ. ܘܗܕܐ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܣܥܰܪ ܨܝܕ ܩܕܝ̈ܫܘܗܝ. ܗ̇ܘ ܕܶܐܡܰܪ ܕܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܬܪܝ ܐܳܬܶܐ܆ ܠܐ ܢܗܰܠܶܟ ܒܚܫܘܟܐ. ܐܚܐ ܕܝܢ ܚܕ ܡ݂ܢ ܕܝܠܢ ܕܫܡܗ ܝܘܚܢܢ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬܗ ܐܝܟ ܕܢܶܫܰܐܠ ܡܢܗ ܨܠܘܬܐ. ܘܡ݂ܢ ܩܕܡ ܕܢܶܩܘܫ ܗ̇ܘ ܐܚܐ ܒܬܪܥܐ ܕܩܠܝܬܐ܆ ܢܦܰܩ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܘܦܰܬܚܗ ܠܬܪܥܐ ܘܡܣܰܟܶܐ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܐܬܐ. ܘܟܕ ܡܛܳܐ ܠܬܪܥ ܩܠܝܬܗ ܕܐܒܐ܆ ܚܙܳܝܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܟܕ ܦܨܝ݂ܚ ܘܚܳܕܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܬܐ ܒܫܠܡܐ܆ ܕܡ݂ܢ ܫܥܬܐ ܕܢܦܰܩܬ ܡ݂ܢ ܩܠܝܬܟ ܡܣܰܟܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ. ܐܳܡܰܪ ܠܗ ܐܚܐ ܡ݂ܢ ܐܝܡܟܐ ܝܕܰܥܬ ܒܝ ܕܡܛܝܒ ܐ̱ܢܐ ܕܺܐܬܶܐ ܠܘܬܟ. ܐܳܡܰܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܡܟܝܟܐܝܬ: ܣܒܬܐ ܕܝܠܝ ܓܠܬ݀ ܠܝ ܥܠ ܡܐܬܝܬܟ ܕܠܘܬܢ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܝܶܕܥܶܬ ܠܝ ܘܫܶܬܩܶܬ. ܘܟܕ ܡܦܨܚ ܐܶܡܰܪ ܠܝ: ܕܗܟܢ ܣܺܝܡܐ ܠܟ ܕܬܗܘܐ ܥܢܘܝܐ ܘܡ݂ܢ ܫܶܩܝܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܢܦܫܟ ܓܳܠܶܙ ܐܢ̱ܬ. ܠܐ ܒܪܝ܆ ܠܐ ܬܶܣܟܘܪ ܐܕܢܝ̈ܟ ܝܰܩܝ݂ܪ̈ܬܐ. ܘܚܙܝ݂ ܗ̇ܝ ܕܟܬܰܒ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܗ ܛܝܡܬܐܘܣ. ܕܥܕ ܐܳܬܶܐ ܐ̱ܢܐ ܐܶܬܚܰܦܛ ܒܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܘܒܥܘ̈ܬܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܐܢ̱ܬ ܠܡ ܚܒܝܒܝ ܕܗܠܝܢ ܬܠܬ ܝܺܨܰܦ܆ ܕܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܘܒܥܘܬܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܚܛܗܝ̈ܟ ܘܦܘܠܚܢܐ ܐܠܗܝܐ ܘܪܘܚܢܝܐ. ܗ̇ܘ ܕܢܳܬܶܦ ܠܗܘܢܐ ܘܡܚܰܝܶܕ ܠܗ ܒܝܕ ܚܙܘܐ ܕܠܐ ܕܡܘ݂. ܡܬܰܢܶܐ ܗܘܐ ܠܢ ܣܒܐ ܟܢܳܬܗ ܡܢܗ ܕܥܘܡܪܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܒܠܠܝܐ ܚܕ ܥܶܒܪܶܬ ܚܕܳܪ̈ܰܝ ܩܠܝܬܗ ܕܐܒܐ ܣܠܪܐ ܘܫܶܡܥܶܬ ܩܠܗ ܟܕ ܒܳܟܶܐ ܡܪܝܪܐܝܬ. ܘܡܐ ܕܩܠܝܠ ܒܳܟܶܐ ܗܘܐ ܡܶܬܦܢܶܐ ܗܘܐ ܘܒܰܒܟܳܬܐ ܩܳܪܶܐ ܗܘܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܰܐܪܓܫܶܬ ܒܢܦܫܝ ܕܝܘܬܪܢܐ ܗܘ ܠܝ ܕܠܐ ܒܙܥܘܪ܆ ܐܳܙܶܠ ܗܘܺܝܬ ܒܛܝ݂ܠܐܝܬ ܒܠܠܝܐ ܗܟܢܐ ܡܫܟܚ ܗܘܺܝܬ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܘ ܠܘܬܗ ܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܡ݂ܢ ܡܥܪ̈ܐ ܩܪܝܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܫܐܕܐ ܒܝܫܐ ܕܳܐܟܠܐ ܗܘܬ݀ ܘܠܐ ܣܒܥܐ ܗܘܬ݀. ܐܒܐ ܕܝܢ ܣܠܪܐ ܠܘ ܡܛܝܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ̇ܘ ܥܕܢܐ. ܐܡܐ ܕܝܢ ܐܠܝܫܒܥ ܐܡܪܬ݀ ܠܗ ܠܕܝܘܐ ܗ̇ܘ ܒܡܠܬܐ ܚܰܣܝ݂ܢܬܐ ܘܦܘܩܕܢܐ ܡܫܰܠܛܐ: ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܦܘܩ ܠܟ ܡ݂ܢ ܓܒܝܠܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܬܘܒ ܠܐ ܬܶܫܬܰܠܛ ܒܗ̇܆ ܘܠܡܠܬܐ ܣܘܥܪܢܐ ܢܩܶܦ.܏ ܬܗܪܘ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܬܡܢ ܕܐܝܟܢܐ ܒܢܝ݂ܚܘܬܐ ܛܪܰܕܬܗ ܠܕܝܘܐ ܗ̇ܘ ܡ݂ܢ ܐܢ̱ܬܬܐ ܗ̇ܝ. ܘܐܬܐܣܝܬ݀ ܐܢ̱ܬܬܐ ܗ̇ܝ ܒܨܠܘ̈ܬܗ̇ ܕܣܒܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܢܳܦܩܐ ܗܘܬ݀ ܕܝܢ ܛܘܒܢܝܬܐ ܘܡܟܰܢܫܐ ܩܝ̈ܣܐ ܠܚܫܰܚܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܚܙܘ ܓܙܳܪܐ ܕܥܢ̈ܐ ܟܕ ܡ݂ܢ ܬܪܝܢ ܢܶܡܪ̈ܝ݂ܢ ܐܶܬܚܣܶܢ. ܘܫܪܝܘ ܢܶܡܪ̈ܐ ܫܳܘܪܝ݂ܢ ܥܠܘܗܝ. ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܕܝܢ ܪܗܶܛ ܘܦܨܝܗ ܠܓܙܳܪܐ ܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈ ܡܚܰܒܠܢܘ̈ܗܝ܆ ܠܚܰܝܘܰܬ ܫܶܢܐ ܕܝܢ ܬܟܰܣ ܘܛܪܰܕ. ܘܡܐ ܕܐ̱ܢܫ ܡ݂ܢ ܐܚ̈ܐ ܡܫܰܐܠ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܥܡܠܐ ܕܪܥܝܢܐ܆ ܡܦܰܢܶܐ ܗܘܐ ܠܗ ܒܗܝ݂ܠܐܝܬ ܒܡܘܟܟܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܫܒܘܩ ܠܝ܆ ܕܐܦܠܐ ܪܥܝܢܐ ܝܳܕܥ ܐ̱ܢܐ ܡܳܢܘ. ܕܡܩܰܪܶܒ ܗܘܐ ܠܗ ܬܝܒܘܬܐ ܟܕ ܫܠܶܐ. ܕܳܚܠܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ܆ ܐܳܡܰܪ ܟܬܒܐ܆ ܢܬܚܰܟܡܘܢ ܒܕܝ݂̈ܢܘܗܝ. ܘܚܟܡܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܡ݂ܢ ܠܒܗܘܢ ܢܰܦܩܘܢ. ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܶܐܡܰܪ ܚܟܝܡܐ: ܕܐܢ ܐܝܬ ܠܟ ܡܠܬܐ ܚܟܝܡܬܐ܆ ܐܡܪ ܠܚܒܪܟ. ܘܐܢ ܠܝܬ ܠܟ܆ ܐܝܕܟ ܣܝ݂ܡ ܥܠ ܦܘܡܟ. ܒܗ ܓܝܪ ܡܬܚܙܝܐ ܗܘܬ݀ ܕܠܐ ܒܘܨܳܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܡܘܟܟܗ ܘܫܶܬܩܗ ܘܢܟܦܘܬܗ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ ܡ݂ܢ ܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܡܣܰܒܪܺܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܕܠܝܬ ܒܘ݂ܪ ܡܢܗ ܘܗܶܕܝܘ݂ܛ. ܘܡܐ ܕܡܶܬܥܨܶܐ ܗܘܐ ܕܢܐܡܪ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠܝܗܘܢ ܡܶܫܬܰܐܠ ܒܬܶܡܗܐ ܡܩܝ݂ܡ ܗܘܐ ܠܫܡܘ̈ܥܐ ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܰܠܛܐ ܗܘܬ݀ ܡܠܬܗ ܒܝܕ ܦܪܗܣܝܐ ܕܕܘܒܳܪܗ ܘܝܕܥܬܗ ܕܪܘܚ܆ ܕܡ݂ܢ ܛܠܝܘܬܗ ܠܣܝܒܘܬܗ ܒܗ̇ ܥܡܰܠ ܘܐܬܢܰܦܩ. ܒܪܝ܆ ܡ݂ܢ ܛܠܝܘܬܟ ܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ܆ ܡܰܪܬܶܐ ܠܢ ܚܟܝܡܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܥܕܡܐ ܠܣܝܒܘܬܐ ܕܬܶܫܟܚܝ݂ܘܗܝ ܐܝܟ ܙܪܘܥܐ ܘܐܝܟ ܚܳܨܘܕܐ. ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܥܠܘܗܝ ܕܐܫܬܕܪ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܒܙܒܢ ܡ݂ܢ ܪܝܫ ܥܘܡܪܐ ܥܡ ܐܚܐ ܠܡܶܛܰܪ ܟܪܡܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܟܠܗ ܬܶܫܪܝ݂ܢ ܬܡܢ ܘܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢ ܚܰܠܝ̈ܳܢ ܥܢ̈ܒܐ ܐܘ ܚܰܡܘ̈ܨܳܢ. ܗܟܢܐ ܗܘܬ݀ ܢܳܛܘܪܘܬܗ ܕܝܠܗ ܒܟܠ ܡܕܡ. ܘܐܝܟ ܕܒܰܟܝܳܢܐ ܩܒܥܗ̇ ܒܗ ܠܡܝܰܬܪܘܬܐ ܡ݂ܢ ܛܠܝܘܬܗ ܥܕܡܐ ܠܣܝܒܘܬܗ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܘܬܗ ܕܟܝܳܢܢ ܥܕܝ݂ܠܐ܆ ܙܗܝ݂ܪ ܗܘܐ ܘܡܶܬܩܰܢܛ ܕܠܐ ܢܬܠ ܬܘܟܠܢܐ ܠܢܦܫܗ. ܡܦܳܣܝܢ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܢܣܝܢܐ ܟܠ ܚܟܝ̈ܡܐ ܕܒܪܘܚ. ܕܟܡܐ ܕܦܓܪܐ ܠܒܝ݂ܫܝ݂ܢ܆ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܬܘܟܠܢܐ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܐܠܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܚܝܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܡ݂ܢ ܡܘܬܐ ܚܰܣܝ݂ܢܐ ܡܫܟܚ ܕܢܦܪܘܩ ܠܢ. ܥܕܡܐ ܕܒܬܚܘܡܐ ܢܫܬܟܚ ܠܝܬ ܠܢ ܬܘܟܠܢܐ. ܐܒܗܝ̈ܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܙܰܗܪܝܢ ܠܢ. ܘܟܕ ܩܪܶܒ ܫܘܢܝܗ ܕܣܒܐ ܪܒܐ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ܆ ܪܝܫ ܥܘܡܪܐ ܕܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ܆ ܐܬܓܠܝ ܠܗ ܡ݂ܢ ܡܪܝܐ ܗ̇ܘ ܪܡ ܒܘܕܳܩ̈ܐ ܒܟܣ̈ܝܬܐ ܣܒܐ ܕܟܶܐ ܢܦܫܐ ܘܫܦܶܐ ܪܥܝܢܐ ܘܩܪܳܐ ܠܟܠܗ̇ ܐܚܘܬܐ ܘܙܰܗܰܪ ܐܢܘܢ ܥܠ ܩܘܝܳܡܗ ܕܒܝܬܐ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ. ܘܝܰܗܒ ܪܝܫܢܘܬܗ ܒܐܝ̈ܕܝ ܢܘܪܒܐ ܗܕܝ݂ܪܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܓܡܝ݂ܪ ܒܓܡܝ݂ܪ̈ܐ. ܕܡ݂ܢ ܫܶܪ̈ܫܰܝ ܥܩܪܗ ܫܘܰܚ ܘܗܘܳܐ ܒܕܡܘܬܗ ܐܝܟ ܨܠܡܗ. ܚܠܦ ܐܒܗܝ̈ܟ ܢܗܘܘܢ ܒܢܝ̈ܟ ܐܝܟ ܡܠܬ ܡܙܰܡܪܢܐ ܕܘܝܕ. ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܕܝܢ܆ ܦܐܪܐ ܗ̇ܘ ܚܰܠܝܐ ܕܒܫܘ݂ܡܢܗ ܕܗܢܐ ܐܝܠܢܐ ܐܶܬܛܥܶܡ. ܕܒܪܗ̇ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܠܐܚܘܬܐ ܗ̇ܝ ܙܒܢܐ ܕܠܐ ܙܥܘܪ ܥܕܡܐ ܕܫܰܠܝܗ ܡܘܬܐ ܠܪܶܗܛܗ. ܠܐ ܦܫ ܘܰܐܗܡܝ݂ ܡ݂ܢ ܬܰܨܒܝ݂ܬܗ ܕܒܝܬܐ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ. ܟܕ ܐܶܬܩܪܝ݂ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܠܗ̇ ܠܪܝܫܢܘܬܐ ܕܥܘܡܪܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܕܒܝܬ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܩܡ ܒܪܝܫ ܐܚܘܬܐ ܒܰܚܦܝ݂ܛܘܬܐ ܘܒܚܟܡܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܟܕ ܡܕܰܒܰܪ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐܝܬ ܒܡܘܟܟܐ. ܘܠܐ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܘܐܒܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܒܗ̇ܝ ܕܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܡܦܳܣ ܗܘܐ ܕܠܝܬ ܕܡܚܰܝܶܒ ܠܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܫܘܒܗܪܐ ܘܪܡܘܬܐ. ܘܐܠܗܐ ܠܡܟܝ̈ܟܐ ܝܳܗܶܒ ܛܝܒܘܬܐ. ܒܡ̇ܢ ܠܡ ܐܶܥܡܰܪ ܐܠܐ ܒܢܝ݂̈ܚܐ ܘܐܦ ܒܡܟܝ̈ܟܐ. ܘܕܙܳܝܥܝ݂ܢ ܡ݂ܢ ܡܠܬܝ. ܡ̇ܢ ܕܪܳܚܶܡ ܠܝ܆ ܡܠܬܝ ܢܳܛܰܪ. ܘܕܐܝܬ ܠܘܬܗ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܕܝܠܝ ܘܢܳܛܰܪ ܠܗܘܢ܆ ܗ̇ܘ ܗ݂ܘ ܡܰܚܶܒ ܠܝ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܙܳܝܥܝ݂ܢ ܡ݂ܢ ܡܠܬܝ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܝܬܪܘܬܐ ܩܰܢܝ݂ܛܝ݂ܢ ܘܚܰܨܝ݂ܦܝ݂ܢ ܕܠܐ ܬܶܩܰܬ݀ ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܗܕܡܝ̈ܗܘܢ ܛܶܦܪܗ ܠܛܝ݂ܫܬܐ ܕܣܛܢܐ ܘܡܰܕܰܐܬܐ ܨܒܝܢܝܬܐ ܠܗ ܢܩܰܪܒܘܢ ܒܦܥܠܘܬܐ ܕܒܝܬ ܐܒܐ. ܕܠܗ ܚܳܒܨܝܢ ܠܡܶܥܰܠ ܒܬܪܥܐ ܩܰܛܝܢܐ. ܬܓܪܐ ܓܝܪ ܗܢܐ ܪܘܚܢܝܐ ܒܚܟܡܬܗ ܘܒܝܕܥܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܒܝܕ ܟܘܫܳܪܐ ܨܒܝܢܝܐ ܕܚܘܝ ܫܦܰܪ ܠܡܳܪܗ. ܢܳܦܶܩ ܗܘܐ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܠܠܝܐ ܟܕ ܠܝܬ ܐ̱ܢܫ ܕܰܪܓܝ݂ܫ ܒܗ ܘܟܳܢܶܫ ܗܘܐ ܠܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܠܫܒܝ݂̈ܠܐ ܕܩܶܠܝ̈ܬܗܘܢ ܕܐܚ̈ܐ ܘܡܢܰܩܶܕ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܬܘܒ ܠܒܝܬ ܫܒ̈ܐ ܨܝܕ ܐܚ̈ܐ ܥܐܠ ܗܘܐ ܘܥܡܗܘܢ ܡܫܰܡܠܶܐ ܠܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܓܘܐ ܡܬܦܰܠܚܝܢ. ܘܣܡ ܠܗ ܕܝܢ ܗܢܐ ܩܢܘܢܐ ܟܕ ܡܰܝܬܶܐ ܗܘܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ ܒܫܒܬܐ ܩܝ̈ܣܐ. ܒܝܘܡ ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ ܘܒܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܘܒܫܒܬܐ. ܟܕ ܣܳܠܩ ܗܘܐ ܠܛܘܪܐ ܒܠܠܝܐ܆ ܟܕ ܠܝܬ ܐ̱ܢܫ ܕܪܓܝ݂ܫ ܒܗ. ܘܡܟܰܢܫ ܗܘܐ ܬܪܝܢ ܛܥܘ݂̈ܢܢ ܘܡܰܘܒܠ ܗܘܐ ܚܕܐ ܠܥܘܡܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܐ̱ܚܪܬܐ ܠܥܘܡܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܘܗܕܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܬܐܓܘܪܬܐ ܠܗܢܐ ܬܓܪܐ ܪܘܚܢܝܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬܩܪܝ ܡ݂ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܢܐܙܠ ܢܶܒܢܶܐ ܥܘܡܪܐ ܥܠ ܫܡܗ ܠܐܝܩܪܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܪܝܐ. ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܫܦܝܪ ܝܳܕܥ ܢܶܬܬܰܓܪ܆ ܝܳܬܪ ܣܘܓܐܐ. ܘܐܝܢܐ ܕܠܐ ܝܳܕܥ ܘܪܥܝܢܐ ܣܟܠܐ ܩܢܶܐ܆ ܐܦ ܒܨܒܘ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܚܘܣܪܢܐ ܪܒܐ ܡܬܬܰܓܪ ܒܗܕܐ ܦܥܠܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ. ܓܒܪܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܐܰܠܘܨܰܐ ܩܪܝܬܐ ܕܝܠܗ ܕܛܘܒܢܐ܆ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܪܐ ܚܕ ܘܐܬܟܪܗ ܟܘܪܗܢܐ ܩܫܝܐ ܘܛܰܥܢܗ ܘܰܐܝܬܝܶܗ ܠܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ. ܘܬܢܝ ܠܗ ܠܐܒܐ ܥܠ ܢܣܝܘܢܗ ܕܛܠܝܐ. ܘܦܩܰܕ ܠܗ ܐܒܐ ܕܠܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܢܰܥܠܗ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܐܦ ܚܢܢ ܒܪܝ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܫܟܝ݂ܢܬܐ ܛܒܬܐ ܠܟܪܝܗܘܬܢ ܥܘܕܪܢܐ ܢܣܒܝܢܢ. ܘܟܕ ܙܒܢ̱ܬܐ ܘܬܪܬܝܢ ܥܒܰܕ ܠܗ ܫܝܳܓܬܐ ܘܰܐܫܩܝܶܗ ܘܐܬܚܠܡ ܓܡܝܪܐܝܬ ܘܶܐܙܰܠ ܠܒܝܬܗ ܘܥܡܗ ܒܪܗ ܟܕ ܚܠܝܡ ܘܡܫܪܪ. ܘܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܒܥܕܢܐ ܕܡܣܒܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ ܟܕ ܩܝܡܐ ܐܡܐ ܐܠܝܫܒܥ܆ ܐܡܗ ܕܐܒܐ ܣܠܪܐ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܡܢܫܠܝ ܨܶܦܚܬ݀ ܡܐܬܝܬܗ ܕܐܪܟܘܢ ܕܕܝܘ̈ܐ ܥܡ ܣܝ݂ܥܬܗ ܘܦܩܰܕ ܠܚܝܠܘ̈ܬܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ: ܐܦܩܘ ܐܢܘܢ ܠܝ ܠܒܢܘ̈ܗܝ ܕܐܓܘܒܛܝܐ ܕܐܚܙܐ ܐܝܟܢܐ ܥܒܕܝܢ. ܫܪܝܘ ܕܝܢ ܫܐܕ̈ܐ ܒܝܕ ܠܘܚ̈ܫܬܐ ܘܨܢܥ̈ܬܐ ܕܙܢܝ݂̈ܢ ܙܢܝ݂̈ܢ ܢܰܦܩܘܢ ܐܢܘܢ ܠܐܚ̈ܐ ܡ݂ܢ ܗܝܟܠܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܛܘܒܢܝܬܐ ܐܠܝܫܒܥ ܡܘܗܒܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܠܗ̇ ܐܬܝܗܒܬ݀ ܟܕ ܚܙܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܕܝ̈ܘܐ ܒܟܠ ܕܝܠܗܘܢ ܕܪܳܡܶܝܢ ܗܘܘ ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܘ̈ܐ ܙܡܡ̈ܐ ܒܰܢܚܺܝܪ̈ܝܗܘܢ ܕܐܚ̈ܐ. ܘܚܕ ܚܕ ܡܦܩܝܢ ܠܗܘܢ ܡ݂ܢ ܗܝܟܠܐ ܒܗ̇ܘ ܥܕܢܐ ܕܚܺܝܠܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܡܩܝ݂ܡܝ݂ܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܕܐܪܟܘܢ ܗ̇ܘ ܟܕ ܡܙܡܙܡܝܢ ܒܥܶܢܝܢ̈ܐ ܣܪ̈ܝܩܐ. ܐܪܟܘܢ ܕܝܢ ܪܳܫܶܡ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܘܡܫܪܪ ܒܕܡܘܬ ܪܥܝܐ ܕܡܦܰܪܶܫ ܓܕܝ̈ܐ ܡ݂ܢ ܥܪ̈ܒܐ. ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝ݂ܢ ܕܠܐ ܙܡܡ̈ܐ܆ ܫܐܕ̈ܐ ܠܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܕܢܬܩܪܒܘܢ ܠܘܬܗܘܢ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܡܠܐܟܝ̈ܗܘܢ ܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ݂ܢ ܕܝܘ̈ܐ ܡܬܪܰܫܡܝܢ ܗܘܘ. ܠܓܒܐ ܡܢܗܘܢ ܐܙܠ̱ܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܟܡܝ݂ܪܝ݂ܢ ܘܓܠܝ݂ܙܝ݂ܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܗܠܝܢ ܡ݂ܢ ܥܘܕܪ̈ܢܝܗܘܢ. ܛܘܒܢܝܬܐ ܐܠܝܫܒܥ ܟܕ ܚܙܬ݀ ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܕܫܐܕ̈ܐ ܘܠܕܳܘܝܘܬܗܘܢ ܕܐܚ̈ܐ ܗܠܝܢ ܡܣܟܢ̈ܐ܆ ܟܪܝܬ݀ ܠܗ̇ ܥܠ ܚܘܒܳܠܗܘܢ ܘܥܠܬ݀ ܠܒܝܬ ܐܚ̈ܐ ܘܡ݂ܢ ܒܝܬ ܣܕܪ̈ܝܗܘܢ ܠܫܐܕ̈ܐ ܛܪܕܬ݀ ܟܕ ܐܡܪܐ: ܕܠܐ ܬܶܦܩܘܢ ܚܒܝ̈ܒܝ ܠܒܪ ܕܠܐ ܫܐܕ̈ܐ ܢܚܰܒܠܘܢ ܦܐܝܘܬܟܘܢ. ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܒܡܥܪܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܫܕܪܘ ܐܚ̈ܐ ܘܐܘܕܥܘܗܝ ܛܘܪܳܦܗ̇ ܘܡܘ݂ܪܡܳܪܗ̇ ܕܣܒܬܐ. ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܐܶܬܳܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܘܥܡܗ ܐܚ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡ݂ܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܠܒܝܬ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܕܢܚܙܘܢ ܠܗ̇ܝ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܐܣܬܥܪܬ݀. ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܘܐܚ̈ܐ ܒܗ̇ܝ ܕܡܦܳܣܝܢ ܗܘܘ ܒܩܕܝܫܬܐ ܕܡܕܡ ܕܡ݂ܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܣܰܬܪ ܘܓܢܺܝܙ܆ ܠܗ̇ ܕܝܢ ܓܠܶܐ ܘܰܕܢܺܝܚ ܩܕܡ ܥܝ̈ܢܐ ܟܣ̈ܝܬܐ ܕܪܥܝܢܗ̇. ܩܰܕܶܡܘ ܕܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ̇: ܐܡܐ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܡܐ ܛܶܒܟܝ܆ ܓܠܳܝ ܘܚܰܘܳܝ ܠܢ ܒܳܥܝܢܢ ܡܢܟܝ. ܩܕܝܫܬܐ ܕܝܢ ܠܐܚ̈ܐ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܗܝܟܠܐ ܐܦܩܬ݀ ܐܢܘܢ ܟܕ ܐܡܪܐ ܠܐܒܐ ܣܠܪܐ: ܐܪܝܡ ܥܝ̈ܢܝܟ ܘܚܘܪ ܒܗ ܒܐܪܟܘܢ ܟܕ ܩܐܡ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܗܝܟܠܐ ܘܚܙܝ݂ ܠܒܝܫܬܐ ܕܰܣܥܰܪ ܒܐܚ̈ܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܟܕ ܚܙܝܗܝ ܠܐܪܟܘܢ܆ ܬܗܰܪ ܒܗ ܕܝܢ ܣܓܝ ܘܨܠܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܐܢ ܫܳܦܰܪ ܠܗ ܕܢܶܓܠܶܐ ܙܰܦܪܘܬܗ ܕܐܪܟܘܢ ܠܥܝ݂ܢ ܟܠܗ̇ ܐܚܘܬܐ ܐܝܟ ܕܥܒܰܕ ܐܒܐ ܣܪܰܦܝܘܢ ܒܕܝܪܗ ܕܐܒܐ ܦܟܘܡ ܕܦܰܪܣܝ݂ ܨܢܥ̈ܬܗ ܘܢܶܟܠܗ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ ܕܝܪܐ ܘܕܠܐ ܒܙܥܘܪ ܐܬܥܕܪܘ ܐܚ̈ܐ ܕܬܡܢ. ܗܟܢܐ ܒܨܠܘܬܗ ܕܐܒܐ ܣܠܪܐ ܐܬܓܠܝ ܐܪܟܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܕܝ̈ܘܐ ܠܥܝ݂ܢ ܟܠܗ̇ ܐܚܘܬܐ ܒܚܙܬܐ ܫܝ݂ܛܬܐ ܘܕܳܡܶܐ ܠܡܘ݂ܪܺܝܩܳܐ ܙܥܘܪܘܢܐ ܒܰܣܝܐ ܘܫܝ݂ܛܐ ܘܙܥܝ݂ܦܝ݂ܢ ܐܦܘ̈ܗܝ. ܘܫܰܪܝ ܕܢܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܦܠܢ ܘܦܠܢ ܘܐܟܘܬܗܘܢ ܘܕܣܓܝܐܝܢ ܡܢܗܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܬܠܡܝ̈ܕܝ ܐܢܘܢ. ܘܡܫܡ̈ܫܢܝ ܠܨܒܝܢܝ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܶܡܰܪ ܐܪܟܘܢܐ ܠܥܝ݂ܢ ܟܠܗ̇ ܐܚܘܬܐ܆ ܗܘܳܐ ܐܝܟ ܥܢܢܐ ܚܫܘܟܬܐ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ ܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ ܟܕ ܩܳܥܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܘܝ ܠܝ ܡܢܟܘܢ ܐܠܝܫܒܥ ܘܣܠܪܐ܆ ܕܦܰܪܣܺܝܬܘܢܢܝ ܝܘܡܢܐ ܩܕܡ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܘܡܰܚ̈ܒܳܢܰܝ. ܘܐܬܒܰܛܠ ܬܪܰܥ ܚܳܢܘܬܝ ܡ݂ܢ ܙܶܒܢܐ ܘܙܘܒܢܐ. ܐܚ̈ܐ ܕܝܢ ܟܕ ܬܰܗܝ݂ܪܝܢ ܘܕܰܚܺܝܠܝܢ܆ ܩܪܶܒܘ ܘܢܦܠܘ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܘܡܬܟܫܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܕܢܨܠܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܕܕܰܡ ܢܬܦܨܘܢ ܡ݂ܢ ܢܶܟܝܳܢܘ̈ܗܝ ܕܡܪܘܕܐ. ܘܺܝܪܶܒܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܕܘܗܳܢܐ ܒܥܝ̈ܢܝ ܟܠܗ̇ ܐܚܘܬܐ ܕܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ ܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܘܐܝܟ ܠܡܐܢܐ ܕܒܘܝܐܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܳܪܒܝܢ ܗܘܘ ܨܐܕܝܗܘܢ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܘܠܥܠܝ̈ܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܟ ܙܢܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܢܩܦܝܢ ܠܛܰܪ̈ܦܐ ܘܐܦ ܫܘܡܠܳܝܗܘܢ ܡ݂ܢ ܓܡܝܪܘܬܗܘܢ ܗ݂ܘ ܡܚܰܘܝܢ. ܐܟܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܦܪܘܩܢ ܕܡ݂ܢ ܦܐܪ̈ܝܗܘܢ ܠܡ ܬܕܥܘܢ ܐܢܘܢ. ܡ݂ܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܡܬܝܕܥ ܐܝܠܢܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܝܠܢܐ ܒܝܫܐ ܦܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܠܡܥܒܕ. ܟܒܪ ܒܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܐܝܠܢ̈ܐ ܦܐܪ̈ܐ ܚܠܝ̈ܐ ܠܐܣܝܘܬܗ܆ ܘܛܪ̈ܦܐ ܕܝܢ ܪ̈ܓܝܐ ܠܚܘܠܡܢ̈ܐ ܢܦܫܢܝ̈ܐ. ܘܡ݂ܢ ܕܝܢ ܕܐܬܒܣܡܘ ܒܡܰܣܒܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܘܐܫܬܪܝܘ ܐܚ̈ܐ ܟܠ ܚܕ ܠܥܘܡܪܐ ܘܠܟܘܪܚܗ. ܘܐܦ ܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܘܐܡܐ ܐܠܝܫܒܥ ܠܟܘܪ̈ܚܝܗܘܢ ܐܙܠܘ܆ ܡܛܠ ܕܒܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܟܘܪ̈ܚܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܥܢܳܐ ܕܝܢ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܘܶܐܡܪ ܠܐܡܐ ܕܝܠܗ ܐܠܝܫܒܥ ܝܕܥܐ ܐܢ̱ܬܝ ܣܒܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܕܥܒܐ ܙܥܘܪܐ ܬܪܝܢ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܠܐ ܡܫܰܡܫ܆ ܐܠܐ ܐܘ ܐܡܐ ܕܝܠܝ ܐܢ̱ܬܝ ܙܶܠܝ ܠܗ̇ܝ ܡܥܪܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܐܢܐ ܒܝܬ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܡܛܠ ܕܪܥܝܢܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܚܕ ܨܒܝܢܐ ܡܕܰܒܰܪ ܗܘܐ ܠܗ ܦܪܩܠܝܛܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܐܝܟ ܕܒܝܘܒܠܐ ܕܡ݂ܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܚܕ ܡܕܒܪܢܐ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܘܚܕܐ ܫܘܝܘܬܐ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܕܣܘܢܩܢܐ ܘܚܫܰܚܬܐ ܗܳܘܶܐ ܗܘܐ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܐܰܝܬܝ݂ܘ ܠܘܬܗ ܓܒܪܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܬܶܠܳܐ ܩܪܝܬܐ ܟܕ ܟܪܝܗ ܟܘܪܗܢܐ ܥܣܩܐ ܘܐܝܟ ܡܝܬܐ ܛܰܥܢܘܗܝ ܘܰܐܝܬܝܘܗܝ ܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ ܝܘܡ̈ܐ ܬܠܬܐ܆ ܟܕ ܟܠ ܝܘܡ ܒܰܬܪܰܥ ܡܘܬܐ ܩܐܡ ܗܘܐ. ܨܠܝ ܚܠܦܘܗܝ ܛܘܒܢܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܒܝܬܗ ܚܕ ܚܠܝܡ. ܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܗܘܓ ܩܪܝܬܐ ܟܕ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܣܛܢܐ ܐܬܟܪܟ ܥܠ ܨܰܘܪܗ̇ ܒܕܡܘܬ ܚܘܝܐ ܐܘܟܡܐ ܘܠܐ ܫܳܒܶܩ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܕܬܐܟܘܠ ܘܠܐ ܕܬܫܬܐ ܡܝ̈ܐ܆ ܘܐܦܠܐ ܕܬܕܡܟ. ܘܡ݂ܢ ܕܣܠܩܬ݀ ܨܝܕ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܚܙܗ̇ ܕܰܐܠܝ݂ܨܐ ܡ݂ܢ ܩܫܝܘܬܗ ܕܕܝܘܐ ܘܨܠܝ ܥܠܝܗ̇. ܘܗ݂ܝ ܡܣܟܢ̱ܬܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ݀ ܕܬܡܰܠܠ ܥܡܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡ݂ܢ ܐܘܠܨܢܐ ܕܕܝܘܐ ܗ̇ܘ ܒܝܫܐ܆ ܐܠܐ ܒܐܝ̈ܕܝܗ̇ ܪܡܙܐ ܗܘܬ݀ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܕܦܪܘܩܝܢܝ ܡ݂ܢ ܒܥܠܕܒܒܐ ܗܢܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܦܩܰܕ ܗܘܐ ܠܗ ܠܚܘܝܐ ܕܢܚܘܬ ܡ݂ܢ ܨܘܪܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܡܣܟܢ̱ܬܐ. ܘܥܡ ܡܠܬܗ ܕܠܘܬܗ̇܆ ܐܶܫܬܪܝ݂ ܚܘܝܐ ܡ݂ܢ ܨܘܪܗ̇ ܘܢܦܰܠ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܣܛܢܐ ܕܬܘܒ ܠܝܬ ܠܟ ܫܘܠܛܢܐ ܕܬܗܦܘܟ ܠܗ̇ ܠܐܢ̱ܬܬܐ ܗܕܐ ܘܶܐܙܰܠ ܘܠܐ ܐܬܚܙܝ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗ̇ ܠܐܢ̱ܬܬܐ ܗ̇ܝ ܥܠ ܕܠܐ ܢܛܰܪܬܝ ܡ݂ܢ ܥܒܳܕܐ ܕܐܝܕܝ̈ܟܝ ܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܥܠܝܟܝ ܕܝܘܐ ܗܢܐ. ܝܰܗܒ ܠܗ̇ ܐܒܐ ܬܠܬܐ ܛܒܥܝ݂̈ܢ ܕܚܢܢܐ ܘܰܫܪܗ̇ ܘܐܙܠ̱ܬ݀ ܒܫܠܡܐ ܟܕ ܐܩܝܡܬ݀ ܩܝܳܡܐ ܕܠܐ ܬܦܠܘܚ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ. ܬܘܒ ܐܫܬܠܛ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܢܣܝܘܢܐ ܗܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܢܪܘܕܐ ܒܡܥܪ̈ܐ ܩܪܝܬܐ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܚܪ̈ܫܐ ܕܒܗ̇. ܘܟܠ ܝܘܡ ܒܝܘܡ ܡܶܬܚܰܢܩܝܢ ܗܘܘ ܛܠܝ̈ܐ ܡ݂ܢ ܫܐܕ̈ܐ. ܘܣܠܩܘ ܠܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܒܢܝ̈ ܩܪܝܬܐ ܘܬܢܝܘ ܠܗ ܐܘܠܨܢܝ̈ܗܘܢ ܕܡ݂ܢ ܫܐܕ̈ܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ: ܥܠ ܕܣܓܝ ܚܪ̈ܫܬܐ ܐܝܬ ܒܩܪܝܬܟܘܢ܆ ܫܕܪ ܐܠܗܐ ܥܠܝܟܘܢ ܡܪܕܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܡܳܠܶܟ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܒܢܝ̈ ܕܬܺܐܙܠ̱ܘܢ ܒܥܓܠ ܨܝܕ ܣܒܬܐ ܕܝܠܝ ܐܡܐ ܐܠܝܫܒܥ ܘܒܐܝ̈ܕܝܗ̇ ܡܰܓܗܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡ݂ܢ ܢܣܝܘܢܐ ܗܢܐ. ܗܶܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܡ݂ܢ ܐܒܐ ܗܠܝܢ ܫܡܥܘ ܚܕܝܘ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܩܡܘ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܘܐܙܠܘ ܨܝܕ ܩܕܝܫܬܐ ܐܠܝܫܒܥ ܘܠܗ ܠܫܪܒܐ ܩܕܡܝܗ̇ ܬܢܝܘ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܚܪܬ݀ ܠܫܡܝܐ ܘܐܬܬܢܝܚܬ݀܆ ܘܡ݂ܢ ܫܠܝ ܢܗܰܪ ܦܪܨܘܦܗ̇ ܐܝܟ ܫܡܫܐ. ܘܐ̱ܢܫ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܚܙܘ ܢܦܠܘ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܟܕ ܡܠܶܝܢ ܕܚܠܬܐ ܘܰܪܬܝ݂ܬܐ ܘܢܦܩܘ ܐܙܠܘ ܠܘܬ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܘܬܢܝܘ ܠܗ ܟܠ ܡܕܡ ܕܚܙܘ ܨܝܕ ܐܠܝܫܒܥ. ܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܕܝܢ܆ ܟܕ ܫܡܰܥ ܗܠܝܢ ܒܟܳܐ ܘܕܰܡܥ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܠܐܡܐ ܐܠܝܫܒܥ ܐܶܫܬܰܟܰܢ̈ܝ. ܘܫܪܳܐ ܐܢܘܢ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ ܟܕ ܐܶܡܰܪ ܠܗܘܢ: ܕܩܘܡܘ ܚܒܝ̈ܒܝ ܘܙܶܠܘ ܠܒܳܬܝ̈ܟܘܢ ܒܫܠܡܐ܆ ܩܪܝܒ ܗ݂ܘ ܦܘܪܩܢܟܘܢ. ܘܩܡܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܗܳܢܘܢ ܘܐܬܒܪܟܘ ܡ݂ܢ ܩܕܝܫܐ ܘܢܚܬܘ ܠܩܪܝܬܗܘܢ. ܕܝܘ̈ܐ ܕܝܢ ܐܪܓܫܘ ܒܗ̇ ܒܐܡܐ ܐܠܝܫܒܥ ܕܡܛܝܒܐ ܠܩܪܳܒܐ ܕܥܡܗܘܢ܆ ܐܫܬܓܫܘ ܘܐܪܝ݂ܒܘ ܥܠ ܚܰܪ̈ܫܝܗܘܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܩܘܡ ܢܐܙܠ ܘܢܶܩܛܠܝܗ̇ ܠܐܡܗ ܕܣܠܪܐ ܥܕ ܢܳܗܰܪ܆ ܕܠܐ ܠܨܦܪܐ ܠܟܠܢ ܬܘܒܕ ܘܡ݂ܢ ܡܥܪ̈ܐ ܩܪܝܬܐ ܠܟܠܢ ܬܶܛܪܘܕ. ܘܐܬܟܢܫܝ̈ ܟܠܗܝܢ ܢܫ̈ܐ ܚܪ̈ܫܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܝ̈ ܒܰܡܥܰܪ̈ܐ ܩܪܝܬܐ ܕܗܘ̈ܝܢ ܗܘܝ̈ ܒܡܢܝܢܐ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܐܝܟ ܕܢܐܬܝ̈ܢ ܢܶܩܛܠܘܢܗ̇ ܥܡ ܕܝܘ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܢܝ̈ ܬܰܥܕܝ݂ܪܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܪ̈ܟܶܒܝ ܓܝܪ ܥܠ ܐܳܟܦ̈ܐ ܘܐܬܝ̈ ܒܐܐܪ ܟܕ ܦܳܪ̈ܚܢ ܘܫܐܕ̈ܐ ܥܡܗܝܢ. ܕܡ݂ܢ ܕܰܩܪ̈ܶܒܝ ܨܝܕ ܡܥܪܬܐ ܕܒܗ̇ ܥܡܪܐ ܗܘܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܐܬܟܠܝ݂̈ ܡ݂ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܐܬܐܣܪ̈ܝ ܥܡ ܫܐܕ̈ܐ ܡܰܝܬܝܳܢܝ̈ܗܘܢ. ܘܟܕ ܟܰܬܰܪ̈ܝ ܥܕܡܐ ܕܢܗܪ ܨܦܪܐ܆ ܟܕ ܕܝܢ ܗܘܳܐ ܥܕܢܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܒܢܝ̈ ܡܥܪ̈ܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܘܕܝ݂ܠܳܝܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܗ̇ܝ ܕܢܰܩܝܦܐ ܠܒܢܝ̈ ܩܪܝܬܐ ܗܕܐ ܕܒܠܠܝܐ ܒܐܘܪܚܐ ܢܶܪܕܘܢ܆ ܐܪܡܝܘ ܐܝܕܐ ܥܠ ܐܳܟܦ̈ܐ ܕܢܣܝܡܘܢ ܥܠ ܒܥܝܪܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܐܢܘܢ. ܘܐܪܝܒܘ ܩܠܗܘܢ ܚܕ ܠܚܕ ܒܰܒܥܳܬܐ ܕܳܐܟܦܗ ܘܗܘܳܐ ܫܓܘܫܝܐ ܒܩܪܝܬܐ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ. ܐ̱ܢܫ ܕܝܢ ܚܕܘܪܐ ܕܡ݂ܢ ܠܘܬܗܘܢ ܟܕ ܐܶܬܳܐ ܡ݂ܢ ܥܘܡܪܐ ܘܚܙܳܗ̇ ܠܐܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܒܕܬ݀ ܐܡܐ ܐܠܝܫܒܥ ܒܚܪ̈ܫܬܐ. ܗܠܝܢ ܬܰܢܝ݂ ܚܕܘܪܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܐܢܐ ܒܥܝ̈ܢܝ ܚܙܺܝܬ ܠܳܐܟܦܝ̈ܟܘܢ ܘܚܰܪ̈ܫܬܐ ܟܠܗܝܢ ܕܡܥܪ̈ܐ ܟܕ ܪ̈ܟܝ݂ܒܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܗܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܕ ܐܣܝܪ̈ܢ ܠܩܕܝܫܬܐ ܐܠܝܫܒܥ. ܗܶܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܘܢ ܫܡܥܘ܆ ܓܳܚܰܬ݀ ܟܠܗ ܩܪܝܬܐ ܘܐܬܘ ܕܢܚܙܘܢ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ. ܘܟܕ ܡܛܝܘ ܠܘܰܥܕܗ ܕܥܘܡܪܐ ܚܙܘ ܐܢܝܢ ܠܚܪ̈ܫܬܐ ܟܕ ܝܰܬܝ̈ܒܳܢ ܥܠ ܐܳܟ̈ܦܐ ܘܐܣܝܪ̈ܢ ܡ݂ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܠܐ ܡܶܫܟ̈ܚܳܢ ܕܢܫܰܢ̈ܝܳܢ. ܘܩܡܘ ܒܢܝ̈ ܩܪܝܬܐ ܟܕ ܬܗܝ݂ܪܝܢ ܒܡܕܡ ܕܚܙܘ ܕܢܶܫܝ̈ܗܘܢ ܣܥܰܪ̈ܝ. ܘܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܗ̇ܝ ܕܝܠܗ ܪܳܐܩ ܗܘܐ ܘܪܳܫܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܩܪܶܒܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܗܳܢܘܢ ܟܕ ܡܦܝ݂ܣܝܢ ܠܗ̇ ܠܩܕܝܫܬܐ ܕܬܶܫܪܶܐ ܠܗܠܝܢ ܕܳܘܝ̈ܬܐ ܡ݂ܢ ܐܣܘܪܝܐ ܕܝܠܗܝܢ ܗ̇ܘ ܕܒܗܬܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܬܐ ܟܕ ܐܬܬܦܝܣܬ݀ ܠܡܶܠܝ̈ܗܘܢ ܕܓܒܪ̈ܐ ܗܳܢܘܢ܆ ܩܪܒܬ݀ ܠܘܬ ܚܪ̈ܫܬܐ ܗܠܝܢ ܘܰܐܝܬܝܬ݀ ܥܦܪܐ ܕܰܚܝ݂ܚܐ ܘܣܳܡܬܗ ܩܕܝܫܬܐ ܩܕܡܝܗ̇ ܟܕ ܩܪܝܐ ܠܚܕܐ ܚܕܐ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܕܘܝ̈ܬܐ ܘܐܡܪܐ ܠܗ̇: ܬܳܝ ܚܰܘܳܝ ܠܝ ܐܝܟܢܐ ܥܳܒܕܳܐ ܐܢ̱ܬܝ ܚܶܪ̈ܫܝܟܝ. ܐܡܪܬ݀ ܚܪܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡܝܗ̇ ܕܩܕܝܫܬܐ ܗ̇ܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܚܰܪܳܫܘܬܐ. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܛܘܒܢܝܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܟܬܒܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܒܥܦܪܐ ܠܐܪܙܐ ܕܚܪܫܘܬܗ̇ ܥܕܡܐ ܕܰܓܡܰܪ. ܘܡ݂ܢ ܕܓܡܰܪ܆ ܡܰܥܒܪܐ ܗܘܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܕܝ̈ܗ̇ ܥܠ ܥܦܪܐ ܗ̇ܘ ܘܠܳܚܝܳܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ. ܘܟܢ ܡܫܐܠܐ ܗܘܬ݀ ܠܚܰܪܫܬܐ ܡܢܕܪܝܫ ܟܕ ܐܡܪܐ: ܬܰܢܳܝ ܠܝ ܡ݂ܢܕܪܝܫ ܠܡܕܡ ܕܝܕܥܐ ܐܢ̱ܬܝ. ܘܡܦܰܢܝܐ ܗܘܬ݀ ܚܪܫܬܐ: ܕܠܐ ܝܕܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܕܡ ܚܪܫܘܬܐ ܐܝܟ ܕܡ݂ܢ ܡܬܘܡ. ܩܕܝܫܬܐ ܕܝܢ ܐܡܪܬ݀ ܠܗ̇܆ ܡܕܝܢ ܟܦܘܪܝ ܒܫܐܕܝ̈ܟܝ ܘܐܘܕܝ ܒܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ ܩܕܡ ܟܠ ܕܐܝܬ ܗܪܟܐ. ܘܥܶܒܕܬ݀ ܚܰܪܫܬܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܡܪܬ݀ ܠܗ̇ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܟܢ ܦܩܕܬ݀ ܠܗ̇ ܩܕܝܫܬܐ ܕܬܶܚܘܬܝ ܡ݂ܢ ܐܳܟܦܐ ܕܥܠܘܗܝ ܪܟܝ݂ܒܐ ܗܘܬ݀܆ ܘܬܶܛܥܢܝ݂ܘܗܝ ܘܬܶܦܘܩ ܡ݂ܢ ܒܝܢܬ ܚܒܪ̈ܬܗ̇ ܘܥܡ ܡܠܬܗ̇ ܕܩܕܝܫܬܐ ܕܠܘܬܗ̇܆ ܐܫܬܪ̈ܝ ܐܣܘܪ̈ܝܗ̇ ܘܢܚܬܬ݀ ܡ݂ܢ ܪܟܘܒܗ̇ ܘܝܬܒܬ݀ ܠܓܒܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܟܕ ܡܚܰܪܪܐ ܡ݂ܢ ܕܝܘ̈ܐ ܘܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܠܟܠܗܝܢ ܚܒܪ̈ܬܗ̇ ܥܒܕܬ݀ ܘܚܪܪܬ݀ ܐܢܝܢ ܛܘܒܢܝܬܐ ܡ݂ܢ ܕܰܝܘܰܝ̈ܗܝܢ ܘܚܪ̈ܫܝܗܝܢ ܘܐܦܢܝܬ݀ ܐܢܝܢ ܨܝܕ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܕܫܪܪܐ. ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܐ ܨܒܳܬ݀ ܕܬܶܓܠܶܐ ܐܘܡܳܢܘܬܐ ܕܚܶܪ̈ܫܝܗ̇ ܒܗ̇ܝ ܕܣܛܢܐ ܥܰܒܝܶܗ ܠܠܒܗ̇ ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܗ̇ ܕܢܦܰܨܝܗ̇ ܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈ܗ̇ ܕܩܕܝܫܬܐ ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܒܥܒܳܕܐ ܗܢܐ ܕܚܪܫܘܬܐ. ܘܟܠ ܕܨܳܒܶܐ ܗܘܐ ܕܢܐܠܦ ܚܶܪ̈ܫܐ܆ ܡܢܗ̇ ܝܳܠܶܦ ܗܘܐ. ܗ݂ܢܝܢ ܕܝܢ ܕܬܳܒܝ̈ ܡ݂ܢ ܥܒܳܕܐ ܕܚܰܪ̈ܫܘܗܝ ܩܕܡ ܟܠܗ̇ ܩܪܝܬܐ ܥܒܰܕ̈ܝ ܬܝܒܘܬܐ ܐܟܡܐ ܕܦܩܕܬ݀ ܐܢܝܢ ܩܕܝܫܬܐ. ܟܕ ܛܥܝ̈ܢܢ ܐܳܟܦܝ̈ܗܝܢ ܥܠܝܗܝܢ ܠܩܪܝܬܗܝܢ ܘܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܒܬܪܗܝܢ ܟܕ ܡܫܒܚܝܢ ܘܡܘܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܕܰܐܦܢܝ݂ ܐܢܝܢ ܠܚܪ̈ܫܬܐ ܡ݂ܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܕܚܫܘܟܐ ܠܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܐܪܝܡܗ ܠܡܚܰܒܠܢܐ ܘܠܫܘܠܛܢܐ ܕܝܠܗ ܡ݂ܢ ܝܠܕܝ̈ܗܝܢ ܒܝܕ ܥܡܘ̈ܕܐ ܬܪܝܢ ܢܗܝܪ̈ܐ܆ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܘܐܠܝܫܒܥ ܕܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܐܬܚܪܪܬ݀ ܩܪܝܬܗܘܢ ܡ݂ܢ ܪܘܫܥܗ̇ ܕܚܪܫܘܬܐ. ܬܩܠܐ ܕܝܢ ܪܝܫܗܝܢ ܕܚܪ̈ܫܬܐ ܒܐܐܪ ܡ݂ܢ ܫܐܕ̈ܐ ܡܫܬܰܩܦܐ ܗܘܬ݀ ܘܡܰܝܠܠܐ ܟܕ ܐܡܪܐ: ܐܠܝܫܒܥ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܐܢܐ ܓܳܠܝܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟܝ ܟܠܗ̇ ܚܰܪܳܫܘܬܝ. ܘܐܦ ܡܦܝ݂ܣ ܗܘܐ ܠܣܒܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܐܟܦܗ ܪܟܝܒܐ ܗܘܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܘܝܬܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܐܠܝܫܒܥ ܐܡܗ ܕܩܕܝܫܐ ܣܠܪܐ܆ ܚܒܪ̈ܝ ܫܩܠܘ ܐܳܟܦܝ̈ܗܘܢ ܘܐܢܐ ܒܠܚܘܕܝ ܦܳܫܶܬ. ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܫܳܪܝܐ ܐܢ̱ܬܝ ܠܝ ܕܺܐܙܰܠ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܝ ܠܚܡܐ ܒܒܰܝܬܝ ܕܢܗܘܐ ܠܒ̈ܢܝ ܝܘܡܢܐ. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܩܕܝܫܬܐ ܚܙܬ݀ ܠܡܥܰܪܳܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܐܳܟܦܗ. ܘܠܗ̇ܝ ܕܘܝܬܐ ܕܒܐܐܪ ܩܥܝܐ ܕܓܠܝܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟܝ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܕܚܪܫܘܬܝ. ܦܩܕܬ݀ ܐܢܘܢ ܩܕܝܫܬܐ ܠܫܐܕ̈ܐ ܕܢܰܚܬܘܢܗ̇ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬ ܒܗ̇ ܢܟܝܢܐ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܐܚܬܘܗ̇. ܘܩܪܒܬ݀ ܠܘܬܗ̇ ܘܐܡܪܐ ܠܗ̇: ܡܘܕܝܐ ܐܢ̱ܬܝ ܐܝܟ ܚܰܒܪ̈ܬܟܝ ܕܬܶܫܬܪܶܝܢ ܡ݂ܢ ܐܣܘܪܝܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܩܳܝܡܐ ܐܢ̱ܬܝ؟ ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܐܡܪܬ݀: ܐܝܢ ܡܘܕܝܐ ܐ̱ܢܐ ܐܟܡܐ ܕܐܘܕܝܘ ܚܰܒܪ̈ܬܝ. ܘܐܘܕܝܬ݀ ܘܐܬܚܪܪܬ݀ ܡ݂ܢ ܪܘܫܥܗ̇ ܕܡ݂ܢ ܢܘܓܪܐ ܣܓܝܐܐ ܠܫܐܕ̈ܐ ܡܕܒܚܐ ܗܘܬ݀. ܘܫܩܠܬ݀ ܐܟܦܗ̇ ܘܥܶܠܬ݀ ܠܡܥܪ̈ܐ ܩܪܝܬܐ ܐܝܟ ܚܒܪ̈ܬܗ̇ ܟܕ ܡܪܗ ܕܳܐܟܦܐ ܒܬܪܗ̇ ܐܳܙܰܠ ܥܕܡܐ ܕܥܠܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܡܥܪ̈ܐ ܘܟܠ ܚܕ ܠܕܘܟܬܗ ܦܪܰܫ. ܐܘ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܠܠܐ܆ ܐܘ ܠܚܟܡܬܐ ܕܒܪܘܝܐ ܚܟܝܡܐ ܕܒܟܠ ܕܪ ܘܕܪ ܣܡ ܠܗ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܢܗܘܘܢ ܡܟܪܙܝܢ ܫܒܝ̈ܚܬܗ ܘܰܓܒܰܪ̈ܘܬܗ ܠܒܪ̈ܝܐ ܘܠܓܘܝ̈ܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܕܒܐܝ̈ܕܝܗ̇ ܕܩܕܝܫܬܐ ܐܠܝܫܒܥ ܐܣܬܥܪܬ݀܆ ܐܬܓܠܝ ܠܗ̇ ܡܪܢ ܕܰܩܪܶܒ ܝܘܡܐ ܕܡܫܰܢܝܐ ܠܗ̇ ܡ݂ܢ ܚܝ̈ܐ ܕܙܒܢܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܐܘܢ̈ܐ ܫܒܝ̈ܚܐ ܘܐܦ ܛܘܒ̈ܬܢܐ ܒܥܠܡܐ ܦܫܝ݂ܛܐ ܕܛܘܒܘ̈ܗܝ ܠܐ ܡܶܣܬܰܦܩܝܢ. ܘܩܪܬ݀ ܠܐܒܐ ܣܠܪܐ ܒܪܗ̇ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܒܥܝܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܒܬܕܰܝ̈ܐ ܕܐܝܢܩܘܟ ܚܠܒܐ ܕܬܥܒܕ ܠܝ ܨܒܝܢܐ ܘܬܣܥܘܪ ܨܐܕܝ ܛܝܒܘܬܐ ܐܝܟ ܕܡ݂ܢ ܩܕܝܡ. ܟܕ ܬܶܩܒܘܪ ܦܓܪܝ ܒܥܘܡܪܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܗܘܬ݀ ܬܘܬܒܘܬܢ ܢܘܓܪܐ ܕܙܒܢܐ. ܠܘ ܒܐܝܩܪܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܝܚܝ̈ܕܝܐ ܡܛܠ ܕܫܶܦܪܶܬ ܠܡܪܢ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܫܥܐ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܝܕܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܰܥܬܝ݂ܕܝܢ ܐܚ̈ܐ ܕܢܶܚܛܦܘܢܢܝ ܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈ܟ. ܐܢ̱ܬ ܠܐ ܬܬܠ ܠܗܘܢ ܐܠܐ ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܣܰܬܰܪ ܠܝ ܟܕ ܥܒܕ ܐܢ̱ܬ ܛܝܒܘܬܐ ܥܡܝ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܠܟ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܫܰܢܶܐ ܡ݂ܢ ܗܪܟܐ ܘܥܘܡܪܐ ܒܐܝ̈ܕܝܟ ܕܝܠܟ ܥܬܝܕ ܡܪܢ ܠܡܶܒܢܳܐ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܥܠ ܓܶܢ̱ܒ ܐܰܠܘܨܰܐ ܩܪܝܬܐ ܕܝܠܢ. ܐܰܝܕܐ ܕܐܢ̱ܬ ܡܦܳܣ ܐܢ̱ܬ ܒܗ̇ ܕܙܒܢܝ̈ܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܥܠܝܗ̇ ܡܠܠܢܢ. ܘܣܒ ܦܓܪܝ ܠܥܘܡܪܐ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ. ܘܫܪܝܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢ̈ܐ ܟܕ ܒܟܝܢ ܡܛܠ ܦܘܪܫܢܗܘܢ ܕܡ݂ܢ ܚܕܕ̈ܐ ܘܡܢܰܫܩܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܠܚܕ ܢܘܫ̈ܩܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܕܐܡܐ ܠܒܪܗ̇ ܘܒܪܐ ܠܐܡܗ܆ ܟܕ ܚܠܝ݂ܛܝܢ ܒܟܪܝܘܬܐ ܘܚܘܒܐ. ܘܫܩܠܬ݀ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܕܗ ܕܒܪܗ̇܆ ܐܒܐ ܣܠܪܐ܆ ܘܣܡܬܗ̇ ܥܠ ܥܝ̈ܢܝܗ̇ ܟܕ ܐܡܪܐ: ܒܪܝ ܣܠܪܐ܆ ܥܰܡܶܨ ܥܝ̈ܢܝ ܒܥܕܢܐ ܕܫܘܢܝ ܘܬܘܒ ܥܢܬ݀ ܘܐܡܪܬ݀: ܦܘܫ ܒܫܠܡܐ ܥܘܡܪܐ ܕܒܗ ܫܰܠܡܶܬ ܚܝܝ̈. ܦܘܫ ܒܫܠܡܐ ܒܪܝ ܣܠܪܐ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܐܫܠܡܬ݀ ܪܘܚܗ̇ ܚܣܝ݂ܬܐ ܠܡܪܢ. ܢܚܬܘ ܕܝܢ ܬܓ̈ܡܐ ܕܪ̈ܘܚܢܐ ܘܰܐܥܛܰܪܘ ܒܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܪܝܚܐ ܗܢܝܐܐ ܕܒܣܡܝ̈ܗܘܢ. ܘܰܚܙܳܐ ܠܢܦܫܗ̇ ܕܩܕܝܫܬܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܟܕ ܦܪܚܐ ܒܐܐܪ ܥܡܗܘܢ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܘܚܠܝ݂ܛܝܢ ܩ̈ܠܐ ܕܢܘܪ̈ܢܐ ܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܘܙܡܝܪ̈ܬܐ ܚܠܝ̈ܬܐ ܕܪܘܚܩܘܕܫܐ ܘܐܦܝ̈ܗܘܢ ܠܡܕܢܚܐ ܚܳܝܪ̈ܢ ܗܘܝ̈. ܐܝܟ ܕܐܦ ܛܘܒܢܐ ܐܢܛܘܢܝܘܣ ܚܙܳܐ ܠܢܦܫܗ ܕܩܕܝܫܐ ܐܡܘܢ ܟܕ ܒܐܝ̈ܕܝ ܡܠܐܟ̈ܐ ܡܬܥܰܠܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܦܪܕܝܣܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ. ܗܟܢܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܚܙܳܐ ܠܢܦܫܗ̇ ܕܩܕܝܫܬܐ ܐܡܗ. ܒܗ̇ܝ ܕܚܕܐ ܗ݂ܝ ܚܙܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܠܟܠ ܕܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܩܒܠ ܫܘܟܢܐ. ܘܩܘܝ ܕܝܢ ܪܝܚܐ ܗ̇ܘ ܒܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܥܕܢܐ ܠܐ ܙܥܘܪ. ܘܩܪܒ ܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܘܟܢܘܫܝܐ ܕܐܚ̈ܐ ܘܒܟܘ ܠܗ̇ ܒܟܳܬܐ ܡܪܝܪܬܐ. ܥܗܕܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܠܪܒܘܬܐ ܕܩܕܝܫܬܐ ܘܛܘܒܢܝܬܐ. ܘܐܝܟ ܚܕ ܡ݂ܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܚܫܝ݂ܒܐ ܗܘܬ݀ ܒܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܗ݂ܝ ܩܕܝܫܬܐ ܘܐܥܠܘܗ̇ ܠܥܕܬܐ ܕܒܥܘܡܪܐ ܕܩܕܝܫ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܫܪܝܘ ܛܘܒܢ̈ܐ ܡܙܰܝܚܝܢ ܠܦܓܪܗ̇ ܩܕܝܫܐ ܒܙܡܝܪ̈ܬܐ ܕܪܘܚ ܩܘܕܫܐ ܘܒܡܰܕܪ̈ܳܫܐ. ܦܪܚ ܕܝܢ ܛܶܒܐ ܕܥܘܢܕܢܐ ܕܩܕܝܫܬܐ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܰܚܕܳܪ̈ܝܢ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܣܘܓܐܐ ܕܐ̱ܢܫܘܬܐ ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܐܰܠܘܨܳܝ̈ܐ ܘܡܥܪ̈ܝܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬܛܝܒܘ ܠܚܓܐ ܪܘܚܢܝܐ ܕܥܘܢܕܢܗ̇ ܕܩܕܝܫܬܐ ܘܛܘܒܢܝܬܐ ܐܠܝܫܒܥ. ܠܳܚܶܡ ܗܘܐ ܥܘܢܕܢܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܢܣܝܡܘܣ ܒܪܬ ܡܠܟܐ. ܘܢܳܨܚ ܗܘܐ ܛܶܒܗ̇ ܒܟܠܗܘܢ ܬܓ̈ܡܐ ܕܝܚܝ̈ܕܝܐ ܒܕܡܘܬ ܐܡܐ ܣܪܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܚܪ̈ܫܬܐ  ܕܡ݂ܢ ܠܥܠ ܐܡܪܢܢ ܐܶܬܰܝ̈ ܟܠܗܝܢ ܘܢܦܰܠܝ̈ ܩܕܡܝܗ̇ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܝܢ ܟܕ ܐܡܪ̈ܢ ܕܘܝܠܢ ܘܝܠܢ ܐܶܡܰܢ. ܘܝܠܢ ܡܰܦܢܝܳܢܝ݂ܬܢ ܠܚܝ̈ܐ ܕܒܐܠܗܐ. ܡܢܐ ܦܘܪܥܢܐ ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܶܦܪܥܟܝ ܐܘ ܡܩܝ݂ܡܳܢܝ݂ܬܢ ܡ݂ܢ ܡܦܘܠܬܢ. ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܬܠ ܠܟܝ ܡܚܰܪܪܳܢܝ݂ܬܢ ܕܡ݂ܢ ܕܝܘ̈ܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܚܙܳܐ ܠܟܢ̈ܫܐ ܕܚܳܒܨܝܢ ܥܠ ܥܪܣܗ̇ ܕܐܡܗ ܩܕܝܫܬܐ ܐܠܝܫܒܥ ܘܡ݂ܢ ܩܠ ܪܘܒܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ ܠܐ ܕܝܢ ܫܳܒܩܝܢ ܕܢܫܰܡܫܘܢ܆ ܦܩܰܕ ܘܐܦܩܘܗ̇ ܠܥܪܣܗ̇ ܕܩܕܝܫܬܐ ܠܩܕܡ ܟܢ̈ܫܐ. ܘܫܪܝܘ ܕܢܪܰܟܒܘܢ ܐܘܠܝ̈ܬܐ ܚܫܝ̈ܫܬܐ ܗܠܝܢ ܚܪ̈ܫܬܐ ܕܐܡܪܢܢ ܡ݂ܢ ܠܥܠ ܕܫܳܒ̈ܝܳܢ ܗܘܝ̈ ܠܪܥܝܢܐ ܕܟܠ ܕܫܳܡܰܥ ܗܘܐ ܠܗܝܢ. ܗܟܢܐ ܟܬܪܘ ܒܐܘ̈ܠܝܬܐ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ ܥܡܝܩܐ. ܘܟܕ ܠܡܰܚܣܶܢ ܐܫܟܚܘ ܕܢܶܫܩܠܘܢܗ̇ ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܟܢ̈ܫܐ ܘܢܰܘܒܠܘܢܗ̇. ܘܟܕ ܐܰܥܠܘܗ̇܆ ܫܡܫܘ ܥܠܝܗ̇ ܬܫܡܫܬܐ ܐܚ̈ܐ ܥܕܡܐ ܕܗܘܳܐ ܨܦܪܐ. ܘܟܪܟܘܗ̇ ܘܣܡܘܗ̇ ܒܓܘܪܢܐ ܒܰܐܪܰܥ ܗܝܟܠܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܕܝܢ ܩܪܳܐ ܠܟܢ̈ܫܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܒܘܪܟܬܐ ܡ݂ܢ ܢܰܚ̈ܬܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܘܫܪܳܐ ܐܢܘܢ ܕܢܐܙܠ̱ܘܢ ܒܫܠܡܐ ܟܕ ܚܳܕܝܢ ܘܕܝܨܝܢ ܕܗܘܬ݀ ܠܗܘܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܒܠܘ݂ܘܳܝܐ ܕܩܕܝܫܬܐ. ܗ̇ܢܘ ܫܘ݂ܠܳܡ ܐܓܘܢܗ̇ ܕܩܕܝܫܬܐ ܐܠܝܫܒܥ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܐܫܬܓܫ ܐܬܪܐ ܗܢܐ ܒܝܕ ܓܝܣ̈ܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܕܐܫܬܠܛ ܒܗ. ܘܟܕ ܐܬܒܕܪܘ ܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܫܢܝ̈ܐ ܬܠܬ ܘܠܐ ܦܫ ܒܗ ܐ̱ܢܫ. ܘܐܦ ܛܘܪܐ ܕܝܠܢ ܐܦ ܥܘܡܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܠܐ ܦܫ ܐܠܐ ܐܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܠܝ݂̈ܠܐ ܡ݂ܢ ܣܒ̈ܐ ܐܝܟ ܟܡܝܘܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܕܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܰܡܫܰܢܳܝܘ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܝܳܨܶܦ ܗܘܐ ܕܝܠܗܘܢ ܒܰܫܩܳܠ ܛܥܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܥܠ ܟܬܦܗ ܚ̈ܛܐ ܛܳܥܢ ܗܘܐ ܘܳܐܙܠ ܛܳܚܶܢ ܒܪܰܚܝܐ ܐܰܝܕܐ ܕܩܪܝܒܐ ܗܘܬ݀ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܝܳܦܶܐ ܗܘܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܝܳܗܒ ܗܘܐ ܠܣܒ̈ܐ ܗܠܝܢ ܠܡܐܟܠ. ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܐܚܝ̈ ܬܒܘ ܕܠܐ ܡܰܪܢܝ݂ܬܐ ܘܕܠܐ ܫܚܳܩܐ ܟܕ ܡܨܰܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܥܠܝ. ܘܐܠܗܐ ܝܳܨܶܦ ܕܝܠܟܘܢ. ܘܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܟܕ ܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܛܥܺܝܢ ܗܘܐ ܚ̈ܛܐ ܐܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܕܢܐܙܠ ܢܶܛܚܰܢ ܒܪܰܚܝܐ. ܘܟܕ ܩܰܪܝܒ ܘܡܰܛܝ݂ ܠܬܪܥܐ ܕܡܥܪ̈ܐ ܩܪܝܬܐ܆ ܘܗܐ ܣܛܢܐ ܐܶܬܐ ܡ݂ܢ ܒܣܬܪܗ ܘܣܡ ܟܐܦ̈ܐ ܥܠ ܬܪܡܠܐ ܕܛܥܝ݂ܢ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܚܙܝܗܝ ܠܣܛܢܐ ܕܗܕܐ ܣܥܰܪ܆ ܣܡܗ ܠܬܰܪܡܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܩܪܝܗܝ ܠܫܐܕܐ ܗ̇ܘ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܠܟ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ܆ ܕܝܘܐ ܒܝܫܐ܆ ܗܘܰܝܬ ܐܣܝܪ ܒܐܣܘܪ̈ܐ ܩܫܝ̈ܐ ܕܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܡܳܪܳܢܳܝܬܐ ܕܬܶܣܒ ܚ̈ܛܐ ܗܠܝܢ ܘܬܐܙܠ ܬܶܛܚܰܢ ܐܢܝܢ ܘܬܰܝܬܶܐ ܐܢܝܢ ܨܐܕܝ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܡܚܕܐ ܡ݂ܢ ܥܠܬ݀ ܐܣܘܪ̈ܐ ܩܫܝ̈ܐ ܚܛܰܦ ܐܢܝܢ ܠܚ̈ܛܐ ܒܗܰܘܦܐ ܩܠܝܠܐ ܘܶܐܙܠ ܛܚܰܢ ܐܢܝܢ ܘܰܐܝܬܝܶܗ ܠܩܡܚܐ ܘܣܡܗ ܩܕܡܘܗܝ ܕܐܒܐ ܣܠܪܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܗܐ ܠܟ ܩܡܚܐ܆ ܐܟܘܠ ܘܰܣܒܰܥ. ܐܳܡܰܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ: ܗܘܰܝܬ ܝܳܕܥ ܣܛܢܐ܆ ܕܒܥܝܪܐ ܠܝܬ ܠܢ. ܘܐܦ ܦܓܪܝ ܡܚܺܝܠ ܡ݂ܢ ܣܝܒܘܬܐ ܠܡܶܛܥܢ ܚ̈ܛܐ ܕܺܐܙܰܠ ܐܶܛܚܰܢ. ܐܠܐ ܗܘܰܝܬ ܐܣܝܪ ܒܡܠܬ݀ ܡܪܢ ܕܟܠ ܪܝܫ ܫܒܬܐ ܕܫܢ̱ܬܐ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܕܬܐܬܐ ܠܗܪܟܐ ܘܬܶܣܰܒ ܗܢܐ ܬܪܡܠܐ ܘܬܶܛܚܰܢ ܘܬܰܝܬܶܐ ܠܢ ܥܕܡܐ ܕܡܛܰܝܶܒ ܠܢ ܡܪܢ ܒܥܝܪܐ ܠܗܢܐ ܣܘܢܩܢܐ ܕܡܚܺܝܠܘܬܢ܆ ܘܟܢ ܫܪܶܐ ܐܢ̱ܬ ܡ݂ܢ ܐܣܘܪܝܐ ܗܢܐ. ܣܛܢܐ ܕܝܢ ܩܥܳܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܠܘܰܝ ܠܐ ܩܶܪܒܶܬ ܠܟ ܒܩܕܡܝܬܐ ܘܠܐ ܚܙܺܝܬ ܐܦܝ̈ܟ܆ ܕܗܢܐ ܫܘܥܒܕܐ ܫܺܝܛܐ ܕܛܰܚܳܢܘܬܐ ܫܰܥܒܶܕܬ ܓܢ̱ܒܪܘܬܝ. ܘܟܢ ܫܒܰܩ ܘܶܐܙܰܠ ܟܕ ܟܰܪܝܐ ܠܗ ܘܡܒܰܓܶܢ. ܘܳܐܬܶܐ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܪܝܫ ܫܒܬܐ ܠܫܒܬܐ ܘܫܳܩܶܠ ܗܘܐ ܚ̈ܛܐ ܘܳܐܙܠ ܗܘܐ ܘܛܳܚܢ ܘܡܰܝܬܶܐ ܗܘܐ ܨܝܕ ܐܒܐ ܣܠܪܐ. ܘܬܘܒ ܒܙܒܢ ܐܰܝܬܝ݂ ܠܗ ܓܒܪܐ ܡ݂ܢ ܢܨܝܒܝܢ ܟܘܕܰܢܬܐ ܚܕܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܠܗ: ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܐܒܐ ܕܬܰܕܟܪܰܝܢܝ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܟ. ܘܡܐ ܕܗܳܦܟ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܐܘܪܚܐ ܒܫܠܡܐ܆ ܐܰܝܬܶܐ ܠܟ ܟܘܕܢܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܐܒܐ ܕܝܢ ܣܠܪܐ ܨܠܝ ܥܠܘܗܝ ܘܒܪܟܗ ܘܫܪܝܗܝ ܕܢܐܙܠ ܒܫܠܡܐ. ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܫܬܥܝ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܟܕ ܚܙܰܩ؟ ܬܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܡܰܢܥܶܬ ܠܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܒܐܪܥܐ ܕܰܐܪܡܶܢܝܰܐ. ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܡܪ̈ܝܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܠܣܛܝ̈ܐ. ܘܥܠܘ ܓܝܪ ܥܠܝ ܐܝܟܢܐ ܕܢܩܛܠܘܢܢܝ ܘܠܥܒܳܕܐ ܕܥܡܝ ܢܣܒܘܢ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܕܐܢܐ ܘܒܪܐ ܕܝܠܝ ܒܠܚܘܕܝܢ ܐܺܝܬܰܝܢ܆ ܡܫܓܫܝܢ ܗܘܘ ܠܢ ܒܡ̈ܠܐ ܒܣܝ̈ܡܬܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܠܢ ܕܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܡܛܠ ܕܚܢܢ ܠܘܬܟܘܢ ܒܳܝܬܝܢܢ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܣܬܟܠܢܢ ܟܠܗ̇ ܨܢܝܥܘܬܗܘܢ ܕܥܠܝܢ ܘܡ݂ܢ ܕܰܚܫܶܟ ܘܶܐܬܳܐ ܠܠܝܐ܆ ܐܬܟܪܟܘ ܠܢ ܡ݂ܢ ܟܠ ܓܰܒܝ݂̈ܢ ܢܟܝ݂̈ܠܐ ܗܠܝܢ. ܘܳܐܡܪ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܡܗܝܡܢܐ ܕܗܕܐ ܡܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܢܦܠܬ݀ ܒܪܶܥܝܳܢܝ ܒܬܘܟܠܢܐ ܕܥܠ ܡܪܢ ܘܨܠܘ̈ܬܗ ܕܐܒܐ ܣܠܪܐ ܬܳܢܶܐ ܗܘܺܝܬ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ: ܬܐ ܠܐܝܳܠܢ ܘܥܕܪ ܠܢ. ܘܠܐ ܬܰܪܦܶܝܢܝ ܒܐܝ̈ܕܝ ܗ̇ܢܘܢ ܒܥܠܕ̈ܒܒܝܢ ܘܒܥܺܝ ܢܦ̈ܫܬܢ ܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܓܢ̈ܒܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܚܙܘ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܠܐܒܐ ܣܠܪܐ ܟܕ ܐܚܝ݂ܕ ܫܢܳܢܐ ܕܚܪܒܐ ܘܰܟܪܝ݂ܟ ܠܢ ܟܠܗ ܠܠܝܐ. ܘܒܥܠܕ̈ܒܒܐ ܟܕ ܚܙܘ ܠܡܕܡ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܫܒܩܘܢܝ ܘܐܙܠܘ. ܘܥܡ ܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܢܦܩܢܢ ܘܢܩܶܦܢܢ ܠܫܝܳܪܬܐ ܕܐܬܬ݀ ܠܬܡܢ ܘܰܪܕܰܝܢ ܥܡܗܘܢ ܘܶܐܬܰܝܢ ܠܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܡ݂ܢ ܕܡܛܳܐ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܠܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܣܠܶܩ ܠܥܘܡܪܐ ܨܝܕ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܘܢܰܕܪܗ ܥܡܗ ܟܘܕܢܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܬܓܪܐ ܗܢܐ ܠܐܒܐ܆ ܢܦܰܠ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܡܢܰܫܶܩ ܗܘܐ ܠܗܝܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܩܰܕܡܗ ܕܝܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ ܡܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܳܥܶܝܢ ܗܘܘ ܠܟ ܒܢܝ̈ ܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܩܛܘ̈ܠܐ. ܐܬܕܡܪ ܕܝܢ ܡܗܝܡܢܐ ܗ̇ܘ ܒܡܕܡ ܕܫܡܰܥ ܡ݂ܢ ܩܕܝܫܐ. ܘܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ ܕܐܠܘܠܐ ܕܨܠܘ̈ܬܟ ܥܕܪܘܢܝ܆ ܡ݂ܢ ܟܕܘ ܓܪ̈ܡܝܢ ܒܫܝܘܠ ܣܺܝܡܝܢ ܗܘܘ. ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܝܰܗܒ ܠܗ ܚܢܢܐ ܘܒܪܟܗ. ܘܫܪܳܝܗܝ ܕܢܐܙܠ ܒܫܠܡܐ. ܣܛܢܐ ܕܝܢ ܛܰܚܳܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܣܪ ܡ݂ܢ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܗ̇ܘ ܓܡܝܪܐ ܒܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܟܘܕܢܘ̈ܬܐ ܬܪܬܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܠܐܒܐ ܣܠܪܐ ܒܥܘܡܪܗ܆ ܩܪܶܒ ܠܘܬܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܫܡܰܥ ܣܒܐ܆ ܐܢܐ ܫܡܫܬܟ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܒܝܕ ܐܣܘܪ̈ܐ ܕܶܐܣܰܪܬܳܢܝ. ܗܫܐ ܕܗܘܘ ܠܟ ܬܪܬܝܢ ܟܘܕܢܘ̈ܬܐ ܠܐ ܫܳܪܐ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܡ݂ܢ ܩܛܝܪܐ ܕܣܳܡܬ ܥܠܝ. ܐܳܡܰܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܘܓܡܝܪܐ ܘܓܢ̱ܒܪܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ: ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܐܣܪܟ ܗ݂ܘ ܢܶܫܪܶܝܟ܆ ܙܠ ܠܟ܆ ܐܠܐ ܚܙܝ܆ ܠܐ ܬܗܡܐ ܡ݂ܢ ܕܬܐܬܐ ܨܐܕܝ ܒܙܒܢ ܙܒܢ. ܕܝܘܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܐܶܡܰܪ: ܘܡܘܢ ܐܥܒܕ ܠܘܬܟ ܣܒܐ ܒܰܗܝ݂ܬܐ؟ ܠܡܐ ܛܰܚܳܢܟ ܨܳܒܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܥܒܕܢܝ ܐܝܟ ܕܡ݂ܢܩܕܝܡ؟ ܣܒܐ ܐܳܟܶܠ ܚܘܪ̈ܬܗ. ܐܒܐ ܕܝܢ ܣܠܪܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗ: ܫܦܝܪ ܠܟ ܕܬܶܫܒܩܢܝ ܒܠܚܘܕܝ ܒܩܠܝܬܐ ܘܬܐܙܠ. ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܕܝܘܐ ܗ̇ܘ: ܣܒܐ ܣܟܠܐ ܒܝܫܐ܆ ܩܠܝܬܟ ܬܚܪܒ ܘܬܶܠܳܐ ܬܗܘܐ ܥܠܝܟ ܠܥܠܡܝܢ. ܫܪܺܝܢܝ܆ ܕܗܐ ܚܒܪ̈ܝ ܚܝܪܝܢ ܠܝ. ܐܒܐ ܕܝܢ ܣܠܪܐ ܥܒܰܕ ܠܩܘܒܠܗ ܐܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܙܟܝܐ ܘܫܪܳܝܗܝ ܕܢܐܙܠ܆ ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܠܗ: ܚܙܺܝ ܠܐ ܬܬܩܪܒ ܨܐܕܝ. ܣܛܢܐ ܕܝܢ ܐܶܡܪ: ܣܟܠܐ܆ ܕܒܝܫ ܡܢܟ ܐܳܬܶܐ ܨܐܕܝܟ ܘܫܒܩܗ ܘܫܢܝ. ܟܕ ܡܒܰܓܶܢ ܘܟܰܪܝܐ ܠܗ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܩܠܝܠ ܐܶܫܬܰܝܢ ܐܬܪܐ ܡ݂ܢ ܫܓܘܫܝܐ. ܘܗܦܟܘ ܥܡܘܪ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܒܕܪܘ ܗܘܘ ܟܠ ܚܕ ܠܥܘܡܪܗ. ܘܗܝܕܝܢ ܫܰܪܝ݂ ܠܗ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܕܢܶܒܢܶܐ ܩܠܝ̈ܬܐ ܒܥܘܡܪܗ ܘܒܢ̈ܐ ܕܝܢ ܘܫܰܟܠܶܠ ܒܝܬ ܓܘܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܝܬܐ ܪܒܐ ܚܕ ܐܝܟ ܕܠܦܬܘܪܐ ܘܥܣܪ ܩܠܝ̈ܬܐ. ܘܐܬܩܢ ܒܗ ܨܒܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܢܚܫܐ ܘܕܦܪܙܠܐ ܐܦ ܟܘܦܪܐ ܠܐܪܰܥ ܗܝܟܠܐ ܡܫܰܚ. ܒܥܘܡܪܐ ܕܝܢ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܢܳܐ ܥܣܪܝܢ ܩܠܝ̈ܬܐ ܘܒܝܬܐ ܠܓܘܐ ܚܕ ܪܒܐ ܘܪܘܝܚܐ ܘܐܦ ܠܐܪܥ ܗܝܟܠܐ ܒܟܘ݂ܦܪܐ ܡܫܰܚ. ܘܨܒܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܩܢܳܐ ܘܣܡ ܒܗ. ܘܰܢܩܰܪ ܒܗ ܩܒܪ̈ܐ ܐܪܒܥܐ ܐܝܟ ܕܠܣܘܬܪܐ ܕܐܚ̈ܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܟܰܢܶܫ ܘܣܡ. ܘܢܩܰܪ ܒܗ ܡܥܪܬܐ ܚܕܐ ܪܒܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܫܳܩܶܠ ܠܚܡܐ ܘܒܘܫܠܐ. ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܡܶܨܥܳܝܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܗܘܝ̈. ܒܗܠܝܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܟܕ ܒܙܒܢ ܡܰܣܩܝܢ ܗܘܘ ܐܚ̈ܐ ܩܝ̈ܣܐ ܗ̇ܢܘܢ ܪܘܪ̈ܒܐ ܠܩܛܪܗ ܕܗܝܟܠܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܐܶܬܡܚܶܠܘ ܕܝܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܛܥܝ݂ܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܩܝ̈ܣܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܡܰܣܳܩܘ݂. ܘܐܬܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܠܐܒܐ ܣܠܪܐ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܫܰܒܘܩܐ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܐܘܕܥܗ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ: ܕܙܶܠ ܒܪܝ ܘܣܝ݂ܡ ܫܒܘܩܐ ܗܢܐ ܥܠ ܩܝ̈ܣܐ. ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܗ̇ܘ ܐܚܐ܆ ܥܒܰܕ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܣܠܩܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܒܢܝܳܚܐ ܥܡ ܝܘܩܪܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܕܠܐ ܫܚܳܩܐ. ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܛܥܝ݂ܢܝܢ ܗܘܘ ܠܩܝ̈ܣܐ: ܕܟܕ ܫܒܘܩܐ ܕܐܒܘܢ ܡܛܳܐ ܠܘܬܢ ܗܘܳܐ ܝܘܩܪܐ ܕܩܝ̈ܣܐ ܐܝܟ ܩܢܰܝ̈ܐ. ܒܠܠܝܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܐܬܓܠܝ݂ ܠܗ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܕܢܐܙܠ ܢܶܒܢܶܐ ܕܝܪܐ ܥܠ ܓܢ̱ܒ ܢܗܪ ܡܳܫܳܟ. ܘܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܩܠܝܠ ܢܦܰܩ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܥܡ ܬܠܡܝܕܗ ܗ̇ܘ ܕܡܰܚܶܒ ܗܘܐ ܠܗ ܐܒܐ ܡܝܟܐ ܡܢܺܝܚܳܢܐ ܕܪܒܗ. ܘܐܬܘ ܠܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܗ̇ܝ ܕܚܳܫܚܐ ܗܘܬ݀ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ. ܐܳܡܰܪ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܠܐܒܐ ܡܺܝܟܐ ܬܠܡܝܕܗ: ܒܪܝ܆ ܗܕܐ ܗ̱ܝ ܕܘܟܬܐ ܕܫܦܪܬ݀ ܠܡܫܝܚܐ ܡܫܟܢܗ ܠܡܶܢܨܰܒ. ܗܘܘ ܕܝܢ ܬܡܢ ܬܪܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܘܐܒܐ ܡܺܝܟܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥܘ ܒܢܝ̈ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܪܝܫ ܥܘܡܪܐ ܠܡ ܕܝܠܢ ܫܢܝ݂ ܠܗ ܡ݂ܢ ܠܘܬܢ ܘܶܐܙܰܠ ܠܦܠܢ ܛܘܪܐ܆ ܩܡܘ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܘܐܬܘ ܠܘܬܗ ܘܢܦܠܘ ܩܕܡܘܗܝ ܟܕ ܒܳܟܶܝܢ ܘܐܡܪܝܢ: ܐܘ ܐܒܐ ܕܝܠܢ ܫܒܰܩܬ ܠܢ ܝܬܡ̈ܐ. ܘܠܡܘܢ ܦܪܰܫܬ ܠܢ ܡ݂ܢ ܚܙܬܟ ܐܘ ܐܒܐ ܪܘܚܢܝܐ ܘܐܦ ܡܪܰܒܝܢܐ ܕܫܒܪܘܬܢ؟ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܥܢܳܐ ܕܝܢ ܡܟܝܟܐܝܬ ܐܝܟ ܐܒܐ ܪܚܡܢܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ: ܐܘ ܒܢܝ̈ ܘܐܚܝ̈܆ ܠܐ ܬܒܟܘܢ܆ ܠܐܝܕܐ ܗܟܝܠ ܘܳܠܶܐ ܢܬܬܦܝܣ܆ ܠܐܠܗܐ ܐܘ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ؟ ܥܢܘ ܟܠܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ: ܠܐܠܗܐ ܐܒܘܢ ܩܕܝܫܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܗܘܢ: ܗܘܰܝܬܘܢ ܝܕܥܝܢ ܐܒܗܝ̈ ܕܠܘ ܣܪܝܩܐܝܬ ܗܘܬ݀ ܡܐܬܝܬܢ ܠܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܐܠܐ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ. ܗ݂ܘ ܗܳܘܶܐ ܠܢ ܡܕܒܪܢܐ ܗܪܟܐ. ܘܟܕ ܗܶܢܘܢ ܡܡܰܠܠܝܢ܆ ܘܗܐ ܡ݂ܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܚܝܘܬܐ ܚܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܢܡܪܐ ܩܪܒܬ݀ ܨܐܕܝܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܩܪܗ̇ ܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܠܚܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ̇: ܕܐܢ ܨܒܝܢܐ ܗ̇ܘ ܠܡܪܝܐ ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ܆ ܩܰܪܶܒܝ ܠܗܠܝܢ ܐܚ̈ܐ ܬܠܬ ܡܛܘܢܝ̈ܐܣ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ܆ ܢܐܙܠ ܒܫܠܡܐ. ܘܐܝܟ ܡܕܡ ܕܦܩܰܕ ܩܕܝܫܐ܆ ܩܪܶܒ ܢܡܪܐ ܗ̇ܘ ܘܩܰܪܶܒ ܬܠܬ ܡܛܘܢܝ̈ܐܣ. ܘܐܬܬܘܣܦܬ݀ ܬܕܡܘܪܬܐ ܥܠ ܬܕܡܘܪܬܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܕܡ݂ܢ ܢܘܓܪܐ ܕܙܒܢܐ ܡܦܳܣܝܢ ܗܘܘ ܕܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܟܠ ܕܣܳܥܰܪ ܘܡܶܬܪܰܥܐ. ܘܟܕ ܒܟܝܢ ܫܢܝܘ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗ ܘܐܙܠܘ ܠܥܘܡܪܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܡ݂ܢ ܕܫܡܥܘ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܕܚܕܪ̈ܘܗܝ ܟܠܗ ܢܗܰܪ ܡܳܫܳܟ܆ ܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܘܚܕܝܘ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܥܠ ܡܘܗܒܬܗ ܕܡܪܢ ܕܠܘܬܗܘܢ ܐܦ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܐܒܐ ܣܠܪܐ ܪܝܫ ܝܚܝ̈ܕܝܐ ܕܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ. ܘܟܕ ܐܬܘ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪܘ ܠܗ: ܕܠܐ ܠܡ ܬܰܣܒܰܪ ܕܰܥܣܶܩ ܥܠܝܢ ܐܒܘܢ ܒܢܝܢܗ ܕܥܘܡܪܐ ܗܢܐ. ܟܠ ܡܕܡ ܕܨܒܝܐ ܢܦܫܟ ܩܕܝܫܬܐ ܚܢܢ ܡܫܰܡܠܶܝܢܢ ܐܝܟ ܨܒܝܢܟ. ܚܦܺܝܛܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܢܗܪ ܡܳܫܟ ܕܢܫܰܡܠܘܢ ܨܒܝܢܐ ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܐܬܘ ܓܝܪ ܡ݂ܢ ܥܘܡܪܐ ܐܝܟ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܐܚ̈ܐ ܕܳܚܠܰܝ̈ ܐܠܗܐ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܢܝ̈ ܬܘܠܡܕܗ ܕܣܒܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܡܗ̈ܝܡܢܐ ܕܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܗܢܐ. ܐܝܬ ܕܝܰܗܒ ܟܣܦܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܩܢܝܢ̈ܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܩܢܝܢ̈ܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܨܒܘ̈ܢ ܨܒܘ̈ܢ ܠܚܫܰܚܬܗ ܕܗܝܟܠܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܦܠܚܘ ܗܶܢܘܢ ܒܩܢܘ̈ܡܝܗܘܢ. ܓܒܪܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܫܡܘܐܝܠ ܩܪܝܬܐ ܐܰܝܬܝ݂ ܟܘܪܳܐ ܕܚ̈ܛܐ ܘܒܝܕ ܐܝܕܐ ܕܥܘܕܪܢܗ ܕܡܪܝܐ ܘܨܠܘ̈ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܣܦܰܩ ܠܗܳܢܘܢ ܕܠܳܐܝܢ ܗܘܘ ܒܥܘܡܪܐ ܥܕܡܐ ܕܐܫܬܟܠܠ ܘܐܨܛܒܬ݀ ܥܘܡܪܐ ܘܩܠܝ̈ܬܐ ܠܐܚ̈ܐ ܥܡ ܟܠܗܝܢ ܕܝܠܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܟܕ ܐܚ̈ܐ ܥܡ ܦܥ̈ܠܐ ܥܒܳܕܐ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܒܗܝܟܠܐ܆ ܢܦܰܠ ܛܠܝܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܫܘܪܐ ܘܡܝܬ. ܘܟܕ ܐܘܕܥܗ ܠܐܒܐ ܣܠܪܐ ܡܛܠܬܗ ܢܦܰܩ ܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܡ݂ܢ ܟܘܪܚܗ ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܬ ܛܠܝܐ ܘܩܡ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܫܠܰܕܗ. ܘܨܠܝ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܥܕܢܐ ܣܓܝܐܐ ܘܡܢܫܝܠܝ ܬܘܰܗ. ܘܰܩܪܶܒܘ ܘܫܐܠܘܗܝ: ܕܡܢܘ ܗܘܳܟ ܐܚܐ ܘܐܝܟܢ ܡܝܬܬ؟ ܐܳܡܪ ܛܠܝܐ ܗ̇ܘ: ܐܢܐ ܢܦܫܝ ܫܢܝܬ݀ ܡ݂ܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ. ܘܡܠܐܟܐ ܕܥܡܝ ܕܰܩܪܰܢܝ ܘܰܫܕܳܢܝ ܒܦܪܕܝܣܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܚܙܺܝܬ ܬܡܢ ܬܓܡܐ ܕܝܚܝ̈ܕܝܐ ܒܗ̇ܘ ܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܕܡܘ݂܆ ܘܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܠܟܐ ܡܢܗܘܢ܆ ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܥܡܗܘܢ ܩܐܡ ܗܘܺܝܬ. ܘܟܕ ܢܦܰܠ ܩܠܗ ܕܐܒܐ ܣܠܪܐ ܒܐܕ̈ܢܝ܆ ܚܰܛܦܘܢܝ ܘܗܐ ܠܘܬܟܘܢ ܩܐܡ ܐ̱ܢܐ. ܐܳܡܪ ܠܗ ܐܒܐ ܣܠܪܐ: ܠܐ ܫܦܝܪ ܠܟ ܒܪܝ ܕܬܗܘܐ ܕܝܪܝܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܙܰܝܬ ܒܗ̇ܘ ܢܘܗܪܐ؟ ܐܳܡܰܪ ܛܠܝܐ ܗ̇ܘ: ܐܝܢ ܨܒܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܗܘܐ ܕܝܪܝܐ. ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܩܕܝܫܘܬܟ ܐܒܐ ܩܒܠܝܢܝ ܒܬܠܡܝ̈ܕܝܟ ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ ܠܒܶܫ ܫܠܝܡܘܢ ܛܠܝܐ ܕܩܡ ܡ݂ܢ ܡܘܬܐ ܐܣܟܡܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ܆ ܗ݂ܘ ܗܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܩܕܡܝܐ ܒܥܘܡܪܗ ܕܐܒܐ ܣܠܪܐ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܬܒܢܝ݂ ܥܘܡܪܐ ܘܐܫܬܰܡܠܝ݂܆ ܓܒܪܐ ܕܰܐܝܬܝ݂ ܠܗܘܢ ܟܘܪܐ ܕܚ̈ܛܐ ܣܡ ܠܢܦܫܗ ܢܶܕܪܐ ܕܡ݂ܢ ܫܢ̱ܬܐ ܠܫܢ̱ܬܐ ܙܳܪܰܥ ܗܘܐ ܚܩܠܐ ܚܕܐ ܠܗ ܠܥܘܡܪܐ ܡܕܡ ܕܣܳܦܶܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܟܠܗ̇ ܫܢ̱ܬܐ ܠܚܡܐ. ܘܒܪܟܗ ܐܒܘܢ ܠܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ ܗ̇ܘ ܐܝܣܚܩ ܘܐܣܓܝ ܐܠܗܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܠܐ ܣܟ ܒܒܝܬܗ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܐܶܬܳܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܚܰܪܒܬܐ ܩܪܝܬܐ ܕܐܒܕܘ ܡܢܗ ܙܘ̈ܙܐ ܚܡܫܡܐܐ ܕܰܛܡܰܪ ܐܢܘܢ ܒܒܝܬܗ ܘܐܒܕܘ ܡ݂ܢ ܝܕܥܬܗ. ܘܶܐܙܰܠ ܐܰܝܬܝ݂ ܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܚܪܫܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܪܘܚܐ ܕܩܨܡܐ. ܘܟܕ ܡܕܡ ܠܐ ܐܬܥܕܪ܆ ܩܡ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܩܕܝܫܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗ: ܒܪܝ܆ ܠܝܬ ܢܒܝܐ ܒܝܗܘܕ ܘܚܙܝܐ ܒܓܠܥܕ ܕܬܐܙܠ ܬܰܥܶܠ ܦܠܚܘ̈ܗܝ ܕܣܛܢܐ ܠܒܝܬܟ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܘܕܝ ܒܗܕܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܕܝܢ ܐܒܐ ܚܢܢܐ ܘܦܩܕܗ ܘܶܐܡܪ ܠܗ: ܕܙܶܠ ܪܘܣ ܒܒܝܬܟ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܩܘܕܫܐ. ܘܐܝܟܐ ܕܡܫܟܚ ܐܢ̱ܬ ܥܦܪܐ ܕܣܰܠܝ݂ܩ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ܆ ܚܦܘܪ ܡܫܟܚ ܐܢ̱ܬ ܠܙܘ̈ܙܝܟ. ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗ ܣܒܐ ܩܕܝܫܐ. ܓܒܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡ݂ܢ ܫܓܡܝܢܝܐ ܩܪܝܬܐ ܐܶܬܳܐ ܥܡ ܒܪܬ݀ ܙܘܓܗ ܟܕ ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܘܓܠܝܙܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܝܠܕܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܢܶܒܥܶܐ ܚܠܦܝܗܘܢ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܐܝܟ ܥܬܝܪ ܒܓܙܐ ܕܡܪܗ܆ ܨܠܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܝܠܕܐ. ܘܐܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܐ ܬܠܬܐ ܠܡܘܠܝܐ ܕܫܢܝ̈ܐ ܫܬ ܘܐܘܕܝܘ ܘܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܕܰܣܥܰܪ ܐܢܘܢ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ ܕܣܒܐ. ܐܶܬܳܐ ܒܙܒܢ ܠܘܬܗ ܓܒܪܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܟܦܰܪܬܘܬܶܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܶܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܐܒܘܢ ܒܥܝ݂ ܡ݂ܢ ܡܪܟ ܕܢܬܠ ܠܝ ܫܶܐܠܰܬܝ. ܕܗܐ ܫܢܝ̈ܐ ܐܝܬ ܠܝ ܥܡ ܒܪܬ ܙܘܓܝ ܘܒܪܐ ܠܝܬ ܠܝ ܕܢܗܘܐ ܠܝ ܝܳܪܬܐ ܠܡܪ̈ܗܛܝ. ܣܒܐ ܕܝܢ ܐܫܝܓ ܨܠܝܒܐ ܕܝܠܗ ܒܡܝ̈ܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܕܢܫܬܐ ܗ݂ܘ ܘܒܪܬ ܙܘܓܗ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܥܒܕܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ܆ ܠܗܦܟܬܗ̇ ܕܫܢ̱ܬܐ ܐܶܬܳܐ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܟܕ ܛܥܝ݂ܢ ܒܪܗ ܥܡܗ. ܘܩܰܪܶܒ ܢܕܪܐ ܕܰܐܝܬܝ݂ ܥܡܗ ܠܣܒܐ ܘܶܐܙܰܠ. ܘܬܘܒ ܓܒܪܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬܗ ܕܣܒܐ ܟܕ ܕܒܝ݂ܪ ܒܪܗ ܥܡܗ ܘܳܐܡܰܪ ܗܟܢܐ: ܕܒܚܕ ܡ݂ܢ ܠܝܠܘ̈ܬܐ ܢܦܰܩ ܠܗ ܛܠܝܐ ܠܦܘܪܓܝܐ ܥܡ ܛܠܝ̈ܐ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܘܶܐܬܳܐ ܟܕ ܠܒܝ݂ܫ ܟܠܗ ܓܪܒܐ ܐܟܡܐ ܕܚܳܙܐ ܐܢ̱ܬ ܐܒܐ. ܘܢܣܰܒ ܩܕܝܫܐ ܡܝ̈ܐ ܘܐܪܡܝ ܒܗܘܢ ܨܠܝܒܐ ܕܝܠܗ ܘܕܐܚ̈ܐ ܕܐܣܬܩܒܠܘ ܬܡܢ. ܡܫܰܚ ܠܗ̇ܘ ܕܓܪܒܗ ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܐܬܕܟܝ ܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܡ݂ܢ ܓܪܒܗ ܓܡܝܪܐܝܬ ܘܶܐܙܰܠ ܟܕ ܚܳܕܐ ܘܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܕܣܥܪܗ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ ܕܐܒܐ ܣܠܪܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܬܗ ܓܒܪܐ ܚܕ ܛܝܳܝܐ ܡ݂ܢ ܗܰܘܪܐ ܩܪܝܬܐ ܕܥܠ ܢܗܪ ܡܳܫܳܟ ܘܥܡܗ ܒܪܗ ܟܪܝܗܐ ܕܩܰܪܝ݂ܒ ܗܘܐ ܠܡܡܳܬ. ܐܒܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܢܘܟܪ̈ܝܐ ܪܳܗܛܝܢ ܠܘܬ ܡܪܢ ܚܘܝ݂ܚܳܐܝܬ܆ ܫܰܩܠܗ ܠܛܠܝܐ ܥܠ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܐܒܘܗܝ: ܕܛܠܝܐ ܗܢܐ ܠܐ ܡܐܬ ܗܫܐ. ܘܨܠܝ ܥܠܘܗܝ ܘܶܐܙܰܠ ܟܕ ܚܠܝܡ. ܘܟܕ ܡܛܳܐ ܠܒܝܬܗ܆ ܕܒܰܪ ܚܡܳܪܐ ܚܕ ܘܣܡ ܥܠܘܗܝ ܛܥܢܐ ܕܩܡܚܐ ܘܰܐܝܬܝ݂ ܠܩܕܝܫܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܩܒܠ ܡܪܝ ܠܗܢܐ ܡܕܡ ܕܰܐܝܬܝ݂ ܥܒܕܟ ܚܠܦ ܛܝܒܘܬܐ ܕܰܣܥܰܪܬ ܨܐܕܝ. ܫܒܰܩ ܕܝܢ ܐܦ ܠܚܡܪܐ ܥܡ ܩܡܚܐ. ܐܒܐ ܕܝܢ ܒܪܟܗ ܘܫܪܝܗܝ ܕܢܐܙܠ. ܐܚܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܥܘܡܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܐܶܡܰܪ ܗܟܢܐ: ܕܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܟܕ ܪܳܕܶܝܢ ܗܘܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܘܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܥܡܢ܆ ܡܢܫܠܝ ܗܦܰܟ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܠܒܣܬܪܗ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܗܐ ܟܡܐܢܐ ܥܒܰܕ ܒܝܫܐ ܩܕܡܝܢ. ܘܐܪܝܐ ܒܛܘܫܝܐ ܐܘܪ̈ܚܬܝ ܢܳܛܪ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܶܡܰܪܢ ܠܗ: ܐܒܘܢ ܐܝܟܘ ܡܕܡ ܒܝܫܐ ܕܚܙܐ ܐܢ̱ܬ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܐܶܡܰܪ: ܣܝܥܬܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ ܩܡܘ ܩܕܡܝܢ ܘܡܛܝܒܝܢ ܕܢܘܒܕܘܢ ܠܢ. ܐܠܐ ܬܘ ܒܬܪܝ ܕܢܶܣܛܶܐ ܩܠܝܠ ܡ݂ܢ ܐܘܪܚܐ. ܘܟܕ ܐܓܪܘ ܗܳܢܘܢ ܥܢ̈ܬܐ ܩܠܝܠ ܐܝܟ ܣܘܟܝܗܘܢ ܚܢܢ ܠܐ ܡܛܰܝܢ. ܩܡܘ ܥܠܝܢ ܗܳܢܘܢ ܘܐܬܘ ܠܐܘܪܥܢ܆ ܘܟܕ ܚܙܘ ܠܢ܆ ܩܪܶܒܘ ܘܡܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܐܪܐ ܓܒܪ̈ܐ ܠܐ ܚܙܰܝܬܘܢ ܗܪܟܐ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܥܒܪܝܢ؟ ܐܳܡܪ ܠܗܘܢ ܐܒܐ ܣܠܪܐ: ܠܐ ܚܙܰܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܗܶܢܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܦܢܝܘ ܠܗ ܘܠܐ ܕܝܢ ܐܫܬܘܕܥܘ. ܘܟܠܢ ܩܡܢܢ ܒܬܗܪܐ ܕܐܝܟܢ ܟܠܬ݀ ܐܢܘܢ ܨܠܘܬܗ ܕܣܒܐ ܡ݂ܢ ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܝܫܐ. ܐܚܐ ܕܝܢ ܚܕ ܡ݂ܢ ܥܘܡܪܐ ܕܝܠܗ ܐܬܟܪܗ ܘܫܕܪ ܒܬܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܐܝܟ ܕܢܐܬܐ ܠܐܝܳܠܗ ܘܢܫܟܚ ܢܦܺܐܫܐ ܒܚܙܳܬܗ. ܟܕ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬܗ ܛܘܒܢܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܐܚܐ ܗ̇ܘ: ܐܒܐ ܨܠܐ ܥܠܝ ܕܒܫܠܡܐ ܐܶܫܬܪܶܐ ܡܛܠ ܕܡܬܦܨܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܗ. ܗܢܐ ܟܘܪܗܢܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܡܘܬܐ. ܓܠܳܐ ܠܝ ܡܫܝܚܐ ܕܡܬܚܠܡ ܐܢ̱ܬ. ܐܦ ܩܶܠܳܝܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܒܳܢܶܝܬ. ܘܗܘܬ݀ ܒܥܒܳܕܐ ܡܠܬܗ ܕܣܒܐ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܒܐܘܝܘܬܐ ܗܝ ܕܡ݂ܢ ܙܒܢܗ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܢܙܝܪܐ ܘܪܝܫܐ ܕܟܠܗ ܐܝܙܠܐ. ܪܳܕܶܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܟܢܘܫ̈ܝܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܛܠ ܕܚܕ ܗܘܐ ܕܘܒܪܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܟܕ ܬܪܝܢ ܡܦܪ̈ܫܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܐܠܐ ܚܕܐ ܕܝ݂ܠܳܝܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܘܚܕ ܡܕܒܪܢܐ. ܡ݂ܢ ܙܒܢܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܗ ܕܐܒܐ ܣܠܪܐ ܕܗܳܘܶܐ ܐܝܟ ܟܡܝܘܬܐ ܕܬܠܬܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܫܢܝ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗܘܢ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܫܪܝܘ ܗܳܘܶܝܢ ܠܗܘܢ ܬܪܝܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ. ܟܠ ܚܕ ܡ݂ܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܚܕ. ܘܗܕܐ ܒܝܕ ܣܪܝܩܘܬ ܨܒܝܢܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܫܟܚܘ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܒܫܘܢܝܗ ܕܐܒܐ ܕܫܢܝ ܠܗ ܠܢܗܪ ܡܳܫܳܟ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡܢܗܘܢ ܕܥܘܡܪ̈ܐ܆ ܙܩܰܬ݀ ܐܢܘܢ ܛܢܳܢܐ ܘܩܡܘ ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܘܐܘܕܥܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈܆ ܘܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܕܢܐܙܠ ܥܡܗܘܢ ܐܝܟ ܕܢܛܟܣ ܐܢܘܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܰܥ܆ ܕܠܐ ܬܘܗܳܝ ܐܬܛܝܒ ܕܢܐܙܠ ܥܡܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܶܙܠ ܘܡܛܳܐ ܠܥܘܡܪ̈ܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܐܬܒܪܟ ܡ݂ܢ ܫܟܝ݂ܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܘܬܘܒ ܐܶܬܳܐ ܠܡܥܪܬܐ ܘܨܠܝܘ ܘܥܒܕܘ ܬܫܡܫܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܫܪܝ ܩܕܝܫܐ ܕܢܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܟܢܐ: ܐܢܐ ܐܚܝ̈ ܘܐܒܗܝ̈ ܣܳܒܪ ܗܘܺܝܬ ܕܠܐ ܥܓܰܠ ܡܶܬܦܣܶܩ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܢܡܘܣܐ ܬܪܝܨܐ ܕܰܪܶܫܘ ܐܒܗ̈ܬܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܗܠܝܢ ܥܡܘ̈ܕܐ ܕܢܘܗܪܐ. ܗܠܝܢ ܨܡܚ̈ܐ ܢܗܝܪ̈ܐ ܕܰܐܦܢܝܘ ܠܦܢܝܬܢ ܡ݂ܢ ܫܒܝܬܗ ܕܣܛܢܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬܟܰܢܝܘ ܡ݂ܢ ܡܠܟܐ ܙܟܝܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܢܘܗܪܐ ܒܡܕܢܚܐ ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ. ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܗܘܳܐ ܡܥܡܪܗ ܒܛܘܪܐ ܗܢܐ ܟܕ ܫܡܫ ܪܝܫܢܘܬܗ ܬܠܬܝܢ ܘܫܬ ܫܢܝ̈ܢ ܘܒܬܪܗ ܡܪܝ ܐܢܕܪܐܘܣ ܫܡܫ ܪܝܫܢܘܬܗ ܕܛܘܪܐ ܗܢܐ ܬܡܢܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܘܐܬܢܨܚ ܪܘܪܒܐܝܬ. ܒܬܪܗ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܚܺܐܪܬܳܢܳܝܐ ܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕܐ ܫܢܝ݂̈ܢ ܛܥܶܢ ܝܘܩܪܐ ܕܬܫܡܫܬܗ ܕܐܝܙܠܐ ܐܝܟ ܐܒܗܝ̈ ܪ̈ܘܚܢܝܐ. ܩܡ ܒܬܪܗ ܡܪܝ ܕܢܝܐܝܠ ܫܢܝ̈ܐ ܥܣܪܝܢ. ܒܬܪܗ ܝܘܚܢܢ ܥܪܒܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̈ܢ. ܒܬܪܗ ܐܣܛܦܢܘܣ ܦܪܣܝܐ ܚܡܫܝܢ ܫܢܝ̈ܢ. ܩܡ ܒܬܪܗ ܝܫܘܥ ܦܠܣܛܝܢܝܐ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ. ܐܒܪܗܡ ܐܝܓܘܒܛܝܐ ܥܣܪܝܢ ܘܚܕܐ ܫܢܝ̈ܢ. ܐܒܪܗܡ ܐܘܪܫܠܝܡܝܐ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܨܝܪܐ ܐ̱ܚܪܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܘܟܪ̈ܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܬܬܚܒܺܝܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ ܠܟܘܢ ܨܒܝܢܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡ݂ܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܪܝܫܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܗܘܐ. ܐܙܕܗܪܘ ܕܠܐ ܬܦܠܘܢ ܘܬܶܣܛܘܢ ܡ݂ܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܐܒܗܝ̈ܐ ܘܬܶܬܒܥܘܢ ܕܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܡܰܪܕܘ ܕܒܐܠܗܐ ܪܳܕܶܝܢ ܒܬܪܗܘܢ. ܟܕ ܡܫܟܚܝܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܡܣܰܝ̈ܒܐ܆ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܫܶܩܝܐ ܕܚܡܪܐ܆ ܚܘܒܐ ܕܥܡ ܥܠܝ̈ܡܐ܆ ܡܰܣܒܐ ܘܡܬܠܐ ܕܥܡ ܒܢܝ̈ ܓܢܣܐ. ܘܬܘܒ ܚܠܝ݂ܛܘܬ ܕܥܡ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܢܝܫܐ ܕܶܐܣܟܺܡܢ. ܘܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܕܚܳܣ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܐܣܟܡܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܕܢܶܫܬܪܶܐ ܦܬܘܪܐ ܕܓܘܐ܆ ܘܢܗܘܘܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢܗ ܘܠܗ ܡܪ̈ܘܬܐ ܡܫܡܫ܆ ܘܡ݂ܢ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܡܦܘܠܬܐ ܕܠܐ ܩܰܘܡܐ ܕܡ݂ܢ ܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ. ܟܕ ܦܪܥܝܢ ܠܚܕܕ̈ܐ ܫܳܪܘܬܐ ܕܡܰܫܬܝܐ ܕܚܡܪܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ ܗܠܝܢ ܕܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܗܘܳܐ ܚܘܒܳܠ ܗܝܟܠܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܚܘܒܟܘܢ ܐܚܝ̈ ܘܐܒܗܝ̈ ܕܬܶܛܪܘܢ ܠܩܢܘ̈ܢܐ ܐܒܗܝ̈ܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܘܢ ܢܛܪܝܢ ܠܟܘܢ ܡ݂ܢ ܫܩܝ݂̈ܦܐ ܣܛܢܝ̈ܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܡܥܳܕܝܢ ܢܦܠܝܢ ܒܗܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܪ̈ܦܰܝܐ ܒܕܪ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܝܐ܆ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܡܠܠ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܚ̈ܐ܆ ܗܶܢܘܢ ܒܚܘܒܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܠܡܠܬܐ ܘܒܗܢܝܐܘܬܐ ܨܳܝܬܝܢ ܗܘܘ ܠܦܬܓܡܘ̈ܗܝ ܘܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ ܡܥܕܪܢܗ ܒܟܠ ܡܝܰܬܪܘ. ܝܐܐ ܗܘܳܐ ܠܗ ܠܒܪܐ ܘܝܪܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܕܢܬܕܡܐ ܒܐܒܗܘ̈ܗܝ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܘܒܗܘ̈ܦܟܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܘܡܠܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܡܠܠ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܘܰܐܪܬܝ݂ ܐܢܘܢ܆ ܩܡ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܘܩܰܪܶܒ ܠܗܘܢ ܡܰܛܘܢܝܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܫܒܘܩܘܢܢܝ ܠܝ ܐܒܗܝ̈ ܘܐܚܝ̈. ܕܐܢܐ ܚܠܫܐ ܐ̱ܢܐ ܘܠܐ ܝܳܕܥ ܐ̱ܢܐ ܘܠܐ ܡܦܳܣ ܐ̱ܢܐ ܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܐܬܦܪܫܘ ܡ݂ܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܢܗܘܘܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܠܟܘܢ. ܗܶܢܘܢ ܕܝܢ ܩܰܪܒܘ ܠܗ ܬܝܒܘܬܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܕܫܒܘܩ ܠܢ ܐܒܘܢ ܛܘܒܢܐ ܘܩܕܝܫܐ ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗ݂ܝ ܪܝܫܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܨܒܳܐ ܐܠܗܐ ܘܫܰܢܺܝܬ ܡ݂ܢ ܨܐܕܝܢ܆ ܠܐ ܢܛܰܪܢܢ ܢܡܘܣ̈ܐ ܘܩܢܘ̈ܢܐ ܐܒܗܝ̈ܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܘܢ ܢܛܪܝܢ ܠܢ. ܐܠܐ ܗܫܐ ܦܪܰܫ ܡܢܢ ܒܢܝ̈ܟ ܐܝܠܝܢ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܚܘܐ ܠܟ ܕܢܗܘܘܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ ܫܕܗ̇ ܥܠܝܗܘܢ ܠܓܰܒܝܘܬܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܬܬܦܝܣܘ܆ ܗܝܕܝܢ ܦܪܫܘ ܠܒܝܬ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܪܝܫܐ ܐܒܐ ܝܙܕܝܢ ܟܫܟܪܝܐ܆ ܓܒܪܐ ܟܐܢܐ ܘܪܳܚܡ ܐܠܗܐ. ܘܠܒ̈ܢܝ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܝܢ ܓܒܳܐ ܠܗܘܢ ܐܒܐ ܝܘܚܢܢ ܫܪܡܘ݂ܕܝܐ܆ ܓܒܪܐ ܕܡܠܶܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܘܡܟܝܟܐ. ܘܣܡ ܝܡܝܢܗ ܩܕܝܫܬܐ ܥܠܝܗܘܢ ܗ݂ܘ ܐܒܘܢ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܘܒܪܟ ܐܢܘܢ. ܘܦܪܰܫ ܟܠ ܚܕ ܠܕܘܟܬܗ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܟܬܪ ܒܗ̇ ܒܡܥܪܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܟܕ ܡܰܪܬܶܐ ܘܡܠܦ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܥܠ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ. ܘܡܚܰܘܐ ܠܗܘܢ ܨܢܥ̈ܬܗ ܕܣܛܢܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܒܗܳܢܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܡܥܪ̈ܐ ܩܪܝܬܐ ܟܕ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܒܗ̇ ܒܡܥܪܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܰܐܝܬܺܝ ܥܡܗ ܒܪܗ ܕܡ݂ܢ ܫܐܕܐ ܡܬܢܣܐ ܗܘܐ ܘܩܰܪܒܗ ܩܕܡܘܗܝ ܕܐܒܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܪܚܡܥܠܝ܆ ܘܐܓܗܐ ܡ݂ܢ ܫܐܕܐ ܗܢܐ ܒܝܫܐ ܕܫܳܓܫ ܘܡܕܰܘܶܕ ܠܟܠܗ̇ ܩܪܝܬܐ ܒܩܠܗ ܕܚܺܝܠܐ ܘܣܢܝܐ܆ ܕܥܠ ܗ̇ܘ ܫܡܐ ܕܚܺܝܠܐ ܘܩܕܝܫܐ ܓܘܕܦ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܡܡܠܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܠܕܘܝܐ ܗ̇ܘ: ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܦܩܕ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܕܝܘܐ ܒܝܫܐ ܕܬܶܦܘܩ ܡ݂ܢ ܓܒܝܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܩܥܳܐ ܣܛܢܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܠܐ ܢܦܩ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܗܢܐ ܒܝܬܐ ܡܛܠ ܕܕܝܠܝ ܗ݂ܘ. ܨܠܝ ܩܕܝܫܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܚܫܐ ܡܛܠ ܛܠܝܐ. ܘܥܢܳܝܗܝ ܡܪܗ ܘܥܒܰܕ ܠܗ ܨܒܝܢܐ ܠܥܒܕܗ. ܘܟܕ ܥܡ ܫܘܠܡ ܨܠܘܬܗ ܩܥܳܐ ܕܝܘܐ ܗ̇ܘ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܙܟܰܝܬ ܣܠܪܐ ܙܟܰܝܬ. ܘܢܦܰܩ ܡܢܗ ܟܕ ܠܐ ܣܪܰܚ ܒܗ ܡܕܡ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܫܪܳܝܗܝ ܠܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܘܐܦ ܠܒܪܗ ܘܐܙܠܘ ܒܫܠܡܐ ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܠܐܠܗܐ. ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܟܬܪ ܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܒܡܥܪܬܗ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܟܕ ܡܰܪܬܶܐ ܘܡܕܰܪܶܫ ܠܗܘܢ ܠܐܚ̈ܐ ܒܩܪ̈ܳܒܐ ܕܠܘܩܒܠ ܫܐܕ̈ܐ. ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ: ܠܐ ܬܫܬܰܓܫܘܢ ܒܢܝ̈ ܡ݂ܢ ܩܪ̈ܒܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܡܛܠ ܕܒܫܪܪܐ ܠܝܬ ܕܚܠܬܐ ܐܝܟ ܕܠܝܬ ܩܢܛܐ ܒܐܝܡܡܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܡ ܚܰܝܳܒܝ݂ܢܢ ܕܢܰܚܶܒ ܚܕ ܠܚܕ ܘܢܶܛܪ ܦܘܩܕܢܘ̈ܗܝ ܕܡܪܢ ܡܛܠ ܕܗ݂ܘ ܐܠܗܐ ܩܕܡܐܝܬ ܐܰܚܒܰܢ ܘܫܕܪ ܠܒܪܗ ܠܚܘܕܬܢ. ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܚܝ̈ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܪܫܝܡܝܢ. ܡܶܣܬ݀ ܕܢܶܕܰܥ ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܢ ܘܒܛܝ݂ܠܘܬܗ ܕܥܠܝܢ. ܘܠܐ ܬܬܪܰܗܒܘܢ ܡ݂ܢ ܫܐܕ̈ܐ ܕܡܩܰܪܒܝܢ ܥܡܟܘܢ ܒܟܠ ܐܣܟܡܝܢ ܘܒܟܠ ܕܶܡܘ̈ܳܢ. ܗܳܢܘܢ ܡܠܬ݀ ܐܠܗܝܐ ܦܘܠܘܣ ܕܐܦ ܒܡܠܐܟ̈ܐ ܕܢܘܗܪܐ ܝܕܥܝܢ ܕܢܬܕܰܡܘܢ. ܥܠ ܒܩܪܐ ܕܚܙܝܪ̈ܐ ܫܘܠܛܢܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܠܥܕ ܡܰܦܣܳܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܥܠ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܥܒܝܕܝܢ ܒܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܩܢܶܝܢ ܚܝܠܐ ܠܡܶܣܥܰܪ ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܝܫܐ. ܘܗܘܳܐ ܕܟܕ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܥܡ ܐܚ̈ܐ ܐܬܚܛܦ ܗܘܢܗ ܘܰܗܘܳܐ ܦܪܨܘܦܗ ܐܝܟ ܢܘܗܪܐ ܥܙܝܙܐ. ܟܠܢ ܕܝܢ ܬܗܰܪܢ ܘܠܬܚܬ ܚܳܝܪܝܢ ܗܘܰܝܢ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܥܕܢܐ ܠܐ ܙܥܘܪ܆ ܦܢܳܐ ܪܥܝܢܗ ܘܗܘܢܗ ܗܦܰܟ ܟܕ ܚܳܕܶܐ ܘܡܘܕܐ ܠܐܠܗܐ. ܟܠܢ ܓܝܪ ܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘܰܝܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ: ܕܠܡܐ ܟܝ ܡܪܝܐ  ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܗܢܐ؟ ܕܒܙܒܢ ܙܒܢ ܠܢܘܪܐ ܡܬܕܡܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܶܡܰܪ ܠܢ: ܐܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐ̱ܢܐ ܐܒܗ̈ܬܐ܆ ܗܐ ܡܛܝܘ ܨܐܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܕܩܠܬ݀ ܢܗܪܐ ܥܡܪܝܢ. ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܡܠܐܟܝ̈ܐ ܡܬܥܰܢܘܝܢ. ܘܥܕ ܚܢܢ ܡܡܰܠܠܝܢܢ ܘܗܐ ܡܢܫܠܝ ܐܫܬܟܚܘ ܕܩܝܡܝܢ ܠܘܬܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܩܡܢܢ ܕܝܢ ܘܝܰܗܒܢܢ ܫܠܡܐ ܠܚܕܕ̈ܐ܆ ܘܡܢܫܠܝ ܦܚ ܡܢܗܘܢ ܪܝ݂ܚܐ ܚܠܝܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܨܝܢ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘܬܗ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܢܗܪ ܦܪܨܘܦܗ ܕܐܒܐ ܣܠܪܐ ܐܝܟ ܡܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ. ܣܒܪ ܐ̱ܢܐ ܓܝܪ ܕܗܐ ܗ݂ܝ ܕܶܐܡܰܪ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܛܝܒܘ݂ ܠܐܠܗܐ ܕܒܟܠܙܒܢ ܚܙܳܬܐ ܥܳܒܶܕ ܠܢ ܒܡܫܝܚܐ ܘܓܳܠܶܐ ܒܢ ܪܝܚܐ ܚܠܝܐ ܕܝܕܥܬܗ. ܪܝܚܐ ܚܢܢ ܓܝܪ ܒܣܝܡܐ ܒܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ܆ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܳܝܬܝ݂ܢ ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܚܰܝ݂ܝ݂ܢ. ܒܐܝܠܝܢ ܕܪܝ݂ܚܐ ܕܚܝ̈ܐ ܠܚܝ̈ܐ. ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܪܝܚܐ ܕܡܘܬܐ ܠܡܘܬܐ. ܘܠܗܠܝܢ ܡܰܢܘ ܣܳܦܶܩ؟ ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܒܗܕܐ ܚܙܬܐ ܡܠܝܬ݀ ܬܗܪܐ܆ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܠܚܕ: ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܪ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܢܶܟܠܐ ܠܝܬ ܒܗ. ܫܪܪܐ ܕܝܢ ܐܚܝ̈܆ ܕܚܢܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܒܟܣ̈ܝܬܗ ܕܓܒܪܐ ܗܢܐ ܠܐ ܡܦܳܣܝ݂ܢ ܗܘܰܝܢ. ܡܕܡ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܒܰܩܶܝܢܢ ܒܫܘܦܪܐ ܕܙܢܘ̈ܗܝ܆ ܡܶܬܪܢܶܝܢܢ ܕܠܝܬ ܕܡܥܰܠܰܝ ܡܢܗ ܒܕܪܢ. ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܡܪܓܢܝܬܐ ܡ݂ܢ ܟܠ ܓܒܝ̈ܢ ܡܚܘܝܐ ܫܘܦܪܗ̇. ܗܟܢܐ ܓܡܝܪܐ ܗܢܐ ܡܨܒܬ݀ ܒܟܠ ܐܳܕܫܝ݂̈ܢ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܚܕ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬܗ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܐܝܬ ܥܡܗ ܒܪܗ ܕܡ݂ܢ ܫܐܕܐ ܡܶܬܢܰܣܶܐ ܗܘܐ. ܘܨܠܝ ܥܠܘܗܝ ܛܘܒܢܐ ܘܐܬܚܠܡ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܚܕ ܛܝܝܐ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܡܪܝ ܦܰܦܰܐ ܩܪܝܬܐ ܘܙܳܪܰܥ ܗܘܐ ܟܠ ܫܢܳܐ ܒܰܫܢܐ ܒܚܩܠܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܬܚܘܬܘܗܝ ܕܝܠܗ ܕܥܘܡܪܐ. ܘܒܝܘܡܐ ܕܥܠܰܠܬܐ ܫܳܩܶܠ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܟܠܗ̇܆ ܘܠܕܝܪ̈ܝܐ ܡܕܡ ܠܐ ܝܳܗܒ ܗܘܐ. ܒܗ ܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܒܥܘܡܪܐ ܗܘܐ܆ ܐܫܬܠܛ ܩܰܡܨܐ ܒܚܩ̈ܠܬܗ ܟܠܗܝܢ܆ ܣܛܪ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܗܘܢ ܡܢܳܬܐ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܒܠܚܘܕ ܩܡܨܐ ܠܐ ܥܠ ܘܠܐ ܚܰܒܶܠ ܒܗܝܢ ܡܕܡ ܣܟ. ܛܝܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܐܕܪܟܗ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܣܠܶܩ ܠܘܬ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܐܝܟ ܕܢܬܓܘܣ ܒܗ ܘܩܪܶܒ ܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܡܪܕܘܬܐ ܕܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܥܠܘܗܝ ܐܬܬ݀. ܐܒܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܡܰܦܨܰܚ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܠܐ ܫܡܰܥܬ ܡܢܐ ܐܶܡܰܪ ܟܬܒܐ؟ ܕܘܝ ܠܕܰܡܟܰܢܫܝܢ ܒܝܬܐ ܠܒܝܬܐ. ܘܚܩܠܐ ܒܚܩܠܐ ܚܳܠܛܝܢ. ܠܝܬ ܠܟ ܕܝܢ ܠܡܫܬܘܙܒܘ ܡ݂ܢ ܡܪܕܘܬܐ ܕܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܥܠܝܟ ܐܫܬܕܪܬ݀܆ ܥܠ ܕܰܛܠܰܡܬ ܐܢܘܢ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܫܢܳܐ ܒܰܫܢܳܐ܆ ܥܡ ܐܒܘܗܘܢ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܛܝܝܐ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܫܡܰܥ܆ ܙܥ ܘܕܚܶܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ ܠܐܒܐ ܣܠܪܐ ܠܝܬ ܐܣܝܘܬܐ ܠܡܪܕܘܬܝ؟ ܐܳܡܰܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ: ܐܢ ܡܫܬܘܕܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܰܗܦܟ ܟܠ ܡܕܡ ܕܰܛܠܰܡܬ ܠܗܢܐ ܥܘܡܪܐ ܒܗܠܝܢ ܬܠܬ ܫܢܝ݂̈ܢ. ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܡܪܢ ܘܡ݂ܢ ܩܕܝܫܗ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܡܪܺܝܡ ܠܗ̇ ܠܡܪܕܘܬܐ ܕܩܡܨܐ ܡ݂ܢ ܚܩ̈ܠܬܟ ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܡܰܥܪ̈ܳܒܰܝ ܫܡܫܐ ܕܝܘܡܢ. ܛܝܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܰܥ܆ ܪܘܙܬ݀ ܢܦܫܗ ܘܶܐܬܚܰܝܠ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܐܢ ܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ ܬܥܒܕ ܒܝ܆ ܥܡ ܕܡܫܩܠ ܩܡܨܐ ܡ݂ܢ ܐܪ̈ܥܬܝ܆ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܛܶܠܡܶܬ ܒܗܠܝܢ ܫܢܝ̈ܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܚܫܰܒ ܘܣܠܩ ܟܠ ܡܕܡ ܕܰܛܠܰܡ ܒܗܠܝܢ ܬܠܬ ܫܢܝ̈ܐ ܟܡܳܝܘܬܐ ܕܥܣܪ ܟܘܪ̈ܝܢ ܕܚ̈ܛܐ. ܘܐܘܕܝ ܩܕܡ ܕܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܡܚܕܐ ܕܡܰܥܒܰܪ ܐܠܗܐ ܩܡܨܐ ܡ݂ܢ ܐܪ̈ܥܬܝ܆ ܣܥܪ ܐ̱ܢܐ ܟܠ ܕܦܳܩܶܕ ܐܒܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܝܰܗܒ ܠܗ ܐܒܘܢ ܬܠܬܐ ܛܰܒܥܝ݂̈ܢ ܚܢܢܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܣܒ ܗܠܝܢ ܘܐܪܡܝ ܐܢܘܢ ܒܡܝ̈ܐ ܘܙܠ ܪܘܣ ܐܢܘܢ ܒܟܠܗܘܢ ܬܚܘ̈ܡܐ ܕܚܩ̈ܠܬܐ ܕܝܠܟ. ܘܢܚܶܬ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܘܥܒܰܕ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ. ܘܰܪܟܶܒ ܥܠ ܣܘܣܝܐ ܕܝܠܗ ܘܪܕܳܐ ܕܝܢ ܪܗܝܒܐܝܬ ܘܪܰܣ ܒܚܩ̈ܠܬܗ. ܘܟܕ ܗܦܰܟ ܐܫܬܥܝ ܠܢ܆ ܕܥܡ ܕܢܦܰܠ ܚܢܢܐ ܒܚܩ̈ܠܬܝ܆ ܐܶܬܛܰܠܩ ܩܡܨܐ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܬܚܙܝ. ܘܟܕ ܫܠܡܬ݀ ܡܠܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܥܡ ܡܥܪ̈ܒܝ ܫܡܫܐ ܡܶܬܛܰܠܩ ܠܗ ܩܡܨܐ ܡ݂ܢ ܚܩ̈ܠܬܟ. ܘܠܨܦܪܐ ܕܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܛܝܒ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܛܝܝܐ ܒܥܝܪ̈ܐ ܟܠܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܘܚܡܰܠ ܢܶܕܪܗ ܘܐܣܩܗ ܠܥܘܡܪܐ. ܘܟܕ ܐܬܘ ܚ̈ܛܐ ܗܠܝܢ܆ ܦܩܰܕ ܛܘܒܢܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܕܢܗܘܘܢ ܚܡܫܐ ܟܘ݂ܪ̈ܝ݂ܢ ܐܙܠ̱ܝܢ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܚܡܫܐ ܠܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܦܩܰܕ ܛܘܒܢܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܠܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܠܕܝܪܝܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܨܒܘܬܐ ܒܩܶܠܝܬܗ ܣܛܪ ܡ݂ܢ ܠܒܘܫܐ ܕܝܠܗ ܐܢܢܩܝܐ ܘܟܬܒܐ ܘܩܘ݂ܩܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܗܠܝܢ ܢܦܰܩ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܡ݂ܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܢܐܙܠ ܠܕܝܪܗ. ܟܕ ܡܬܝܰܩܪ ܡ݂ܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܟܢܘܫ̈ܝܐ ܕܐܚ̈ܐ ܥܕܡܐ ܠܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܩܰܠܒ̈ܐ ܘܫܰܠܡܘ ܠܚܕܕ̈ܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܥܡ ܡܟܝܟܘܬܐ ܥܒܰܕ ܡܰܛܘܢܝܐ ܠܐܚ̈ܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܫܒܘܩܘ ܠܝ ܐܚܝ̈ ܘܨܠܘ ܥܠܝ ܒܒܝܬܗ ܕܐܒܝ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܕܠܡܐ ܬܘܒ ܠܐ ܐܶܚܙܶܝܟܘܢ ܒܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܙܒܢܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܘ ܕܠܐ ܬܘܒ ܚܳܙܶܝܢ ܠܗ܆ ܐܪܝܡܘ ܩܠܗܘܢ ܘܒܟܰܘ ܒܟܬܐ ܪܒܬܐ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܚܫܝ݂ܒ ܠܗܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܐܝܟ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܰܫܪܳܐ ܐܢܘܢ ܛܘܒܢܐ ܘܶܐܙܰܠ ܟܠ ܚܕ ܠܥܘܡܪܗ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܰܒܥܶܕ ܡܢܗܘܢ ܩܠܝܠ܆ ܐܗܦܟ ܐܦܘ̈ܗܝ ܠܡܕܢܚܐ ܘܩܥܰܕ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ ܘܚܬܰܡ ܗ݂ܘ ܠܗ ܒܐܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܙܟܝܐ ܘܟܢ ܬܰܪܶܨ ܡܪܕܝܬܗ ܗ݂ܘ ܘܕܥܡܗ. ܘܟܕ ܐܶܬܡܰܢܰܥܢܢ ܠܥܘܡܪܐ ܕܝܠܢ ܒܥܕܢ ܪܡܫܐ܆ ܐܫܟܚܢܢ ܒܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܕܝܠܗ ܕܥܘܡܪܐ ܬܪܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ܆ ܚܕ ܡ݂ܢ ܐܡܝܕ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܫܰܪܝܐ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܡ݂ܢ ܢܨܝܒܝܢ ܕܡܠܶܐ ܟܠܗ ܫܘ̈ܡܬܐ ܕܓܪܒܐ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܫܰܐܠ ܐܢܘܢ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܐܶܬܰܝܬܘܢ ܐܚܝ̈؟ ܘܡܢܐ ܗ̇ܝ ܥܠܬܐ ܕܡܐܬܝܬܟܘܢ ܠܗܪܟܐ؟ ܘܥܢܰܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗ: ܡ݂ܢ ܝ̈ܘܡܬܐ ܐܝܬ ܠܢ ܕܡܣܰܟܶܝܢܢ ܠܟ ܐܒܘܢ. ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܬܥܕܪ ܒܨܠܘ̈ܬܟ. ܐܶܡܰܪ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ: ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܠܝܬ ܠܗ ܠܣܠܪܐ. ܡܢܐ ܬܥܕܝܪܐ ܡܢܗ ܫܐܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ؟ ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܫܬܶܩܘ ܡ݂ܢ ܕܢܡܰܠܠܘܢ. ܐܒܐ ܕܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܡܫܪܝܐ: ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܩܘܡ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝܟ. ܘܶܐܫܬܰܪܪ̈ܝ ܡܚܕܐ ܗܰܠܟ̈ܬܗ ܘܰܫܘܰܪ ܘܩܡ. ܘܗ̇ܘ ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܒܡܠܬܐ ܩܢܳܐ ܚܒܪܗ ܚܘܠܡܢܐ܆ ܩܡ ܐܦ ܗ݂ܘ ܘܢܦܰܠ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܐܬܪܚܡܥܠܝ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܥܒܪ ܚܶܣܕܝ ܡܢܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܟܕ ܚܙܳܐ ܚܢ̈ܓܬܗ ܡܪܝܪ̈ܬܐ܆ ܦܩܰܕ ܘܐܝܬܝܘ ܠܗ ܟܣܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܰܐܪܡܝ݂ ܒܗ ܬܠܬܐ ܛܰܒܥܝ݂̈ܢ ܕܚܢܢܐ ܘܰܩܪܳܐ ܥܠܝܗܘܢ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ ܘܰܢܣܰܟ ܐܢܘܢ ܥܠ ܪܝܫܗ ܕܓܒܪܐ ܗ̇ܘ. ܘܪܫܰܡ ܥܠܘܗܝ ܐܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ ܘܶܐܡܰܪ: ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܒܚܝܠܗ ܬܩܝܦܐ ܐܚܠܡ ܠܡܫܪ̈ܝܐ ܘܕܟܝ ܠܓܪ̈ܒܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܒܪ̈ܚܡܝܟ ܗܒ ܐܣܝܘܬܐ ܠܓܪܒܐ ܗܢܐ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܐܬܕܟܝ ܗ̇ܘ ܓܪܒܐ ܘܩܢܳܐ ܚܘܠܡܢܐ ܘܟܠ ܕܚܙܳܐ ܘܫܡܰܥ ܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܕܟܡܐ ܦܫܝ݂ܩ ܠܗܘܢ ܠܩܕܝ̈ܫܐ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܐܚܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܝܣܚܩ ܫܡܗ܆ ܗ̇ܘ ܕܗ݂ܘ ܐܫܬܥܝ ܕܒܙܒܢ ܠܡ ܡܶܬܶܐܠܨ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ. ܐܳܡܰܪ ܗܘܐ ܕܟܕ ܦܶܣܩܶܬ ܣܒܪܐ ܥܠ ܢܦܫܝ ܕܡ݂ܢ ܟܕܘ ܫܶܪܟܶܬ ܠܐܒܕܢܐ܆ ܕܳܠ ܒܝ ܚܘܫܒܐ ܘܶܐܙܶܠ̱ܬ ܨܝܕ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܘܶܐܫܬܰܥܺܝܬ ܠܗ ܥܠ ܫܰܦܠܘܬܗ ܕܩܢܘܡܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܬܬܢܚ ܘܒܟܳܐ ܡܛܠܬܝ. ܘܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܩܠܝܠ ܚܙܺܝܬ ܠܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܒܚܶܠܡܝ ܟܕ ܪܳܕܦ ܠܚܫܐ ܗ̇ܘ ܒܝܫܐ ܘܛܡܐܐ ܡܢܝ. ܗ̇ܢܘ܆ ܢܕܝ݂ܕ ܡ݂ܢ ܟܠܗ̇ ܛܐܡܘܬܐ  ܘܩܳܡܶܬ ܘܶܐܙܶܠ̱ܬ ܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܕܐܫܬܥܐ ܠܗ ܡܕܡ ܕܗܘܳܐ ܠܘܬܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܰܕܡܰܢܝ ܟܕ ܠܐ ܢܶܩܫܶܬ ܒܰܬܪܰܥ ܩܠܝܬܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܝ: ܕܙܠ ܘܠܐ ܬܚܛܐ܆ ܕܠܡܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܡ݂ܢ ܩܕܡܝܐ. ܐܢܐ ܐܶܡܪܶܬ ܠܗ: ܐܒܐ ܨܠܐ ܥܠܝ ܕܢܗܘܐ ܠܝ ܡܪܝܐ ܡܥܕܪܢܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܶܡܰܪ ܠܝ: ܕܙܠ ܒܪܝ܆ ܬܒ ܒܩܠܝܬܟ ܘܠܐ ܬܶܦܘܩ ܡܢܗ̇܆ ܐܠܐ ܐܢ ܒܝܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܘܠܐ ܬܒܰܛܶܠ ܩܪܝܢܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܕܫܒܥܐ ܥܕܢ̈ܐ. ܟܕ ܨܘܡܐ ܡ݂ܢ ܪܡܫܐ ܠܪܡܫܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܗܢܐ ܠܣܰܡܐ. ܘܒܪ ܥܠܡܐ ܠܐ ܬܰܥܶܠ ܠܩܠܝܬܟ. ܘܕܝܘܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܠܐ ܣܳܥܶܐ ܥܠܝܟ ܬܘܒ. ܗܠܝܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܣܡ ܠܝ ܐܒܘܢ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܶܬܢܰܣܺܝܬ ܡ݂ܢ ܕܝܘܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܡܪܢ ܘܒܨܠܘ̈ܬܗ ܕܐܒܐ ܣܠܪܐ. ܠܐܝ݂ ܠܗ ܩܢܝܐ ܕܢܟܬܘܒ ܢܨܚܢ̈ܐ ܕܐܒܐ ܩܕܝܫܐ. ܗܠܝܢ ܐܚܝ̈ ܩܠܝܠ ܡ݂ܢ ܢܨܚܢܘ̈ܗܝ ܪܶܫܡܶܬ ܒܕܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝܬ ܬܘܒ ܕܐܥܘܠ ܠܝܡܐ ܕܬܡܝ̈ܗܬܗ ܕܓܒܪܐ ܗܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܐܠܐ ܐܒܗܝ̈ ܘܐܚܝ̈܆ ܩܠܝܠ ܪܶܫܡܶܬ ܡܶܣܬ݀ ܕܢܗܘܘܢ ܠܒܘܝܐܐ ܕܪ̈ܳܚܡܰܝ ܝܘܠܦܢܐ ܪܘܚܢܝܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܠܡܶܦܓܰܥ ܒܢܨܚܢܘ̈ܗܝ ܕܗܢܐ ܐܘܢܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܚܰܘܪܐ ܫܦܝܪܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܠܰܡܕܰܡܳܝܘ݂ ܒܐܬܠܝܛܘܬܗ ܪܘܚܢܝܬܐ. ܘܐܝܟ ܦܪܶܕܬܐ ܡ݂ܢ ܚܳܠܐ ܘܐܝܟ ܢܘܛܦܬܐ ܡ݂ܢ ܝܡܐ ܒܪܝܫ ܨܒܥܢ ܡܢܗ ܐܰܣܶܩܢܢ ܠܦܘܝܳܓܐ ܕܨܗܰܝ̈ܐ ܕܗܠܝܢ ܫܡܝܢ̈ܝܬܐ. ܡܟܝܠ ܐܚܝ̈ ܢܣܰܝܶܟ ܡܠܬܢ ܒܡܠܬ݀ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ. ܐܘ ܥܘܬܪܐ ܕܥܘܡܩܐ ܘܕܝܕܥܬܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܕܐ̱ܢܫ ܠܐ ܡܳܫ ܕܝ݂ܢܘ̈ܗܝ ܘܐܘܪ̈ܚܬܗ ܠܐ ܡܬܥܰܩ̈ܒܢ. ܐܬܟܪܗ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܟܘܪܗܢܐ ܕܒܗ ܫܢܝ ܡ݂ܢ ܚܝ̈ܐ ܕܙܒܢܐ. ܘܫܕܪ ܩܪܳܐ ܠܐܚ̈ܐ ܕܥܘܡܪܗ ܘܫܪܝ ܕܢܦܰܩܶܕ ܐܢܘܢ. ܗܟܢܐ ܐܒܗܝ̈ ܘܐܚܝ̈ ܐܙܕܗܪܘ ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܒܠܬܘܢ ܘܝܠܦܬܘܢ ܡܢܢ ܕܬܗܘܘܢ ܚܦܝܛܝܢ ܠܡܶܛܰܪ ܐܢܝܢ ܐܝܟ ܚܝܠܟܘܢ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܗܐ ܡܫܰܢܶܐ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܨܐܕܝܟܘܢ. ܘܙܒܢܐ ܕܶܐܫܬܪܶܐ ܡ݂ܢ ܦܓܪܐ ܡܰܛܝ݂ ܠܗ. ܐܓܘܢܐ ܓܝܪ ܫܦܝܪܐ ܐܬܟܰܬܫܶܬ ܐܝܟ ܚܝܠܝ. ܘܪܶܗܛܝ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܫܰܠܡܶܬ. ܘܗܝܡܢܘܬܝ ܕܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܢܶܛܪܶܬ. ܘܡܣܰܟܶܐ ܐ̱ܢܐ ܡܟܝܠ ܒܛܰܝܒܘ݂ ܠܟܠܝܠܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܢܶܦܪܥܝܘܗܝ ܠܝ ܡܪܢ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝ݂ܢܐ ܟܐܢܐ. ܡܟܝܠ ܐܚܝ̈܆ ܡܰܓܥܶܠ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܠܐܠܗܐ ܚܝܐ ܘܠܡܠܬܗ. ܕܗ݂ܘ ܡܫܟܚ ܒܳܢܶܐ ܠܟܘܢ ܒܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܙܥܘܪܐ ܥܕ ܐܝܬ ܐܬܪܐ ܠܦܘܠܚܢܐ ܘܬܰܦܢܘܢ ܩܪܢܐ ܘܪܶܒܝ݂ܬܐ ܠܡܫܝܚܐ ܡܪܟܘܢ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܠܠ܆ ܬܘܒ ܫܪܝ ܡܒܪܟ ܠܗܘܢ ܘܳܐܡܰܪ: ܐܠܗܐ ܕܫܠܡܐ ܘܕܚܘܒܐ ܢܗܘܐ ܥܡܟܘܢ܆ ܘܢܶܡܠܶܝܟܘܢ ܟܠܗ ܨܒܝܢܐ ܕܛܒ̈ܬܐ. ܘܠܟܠܗ̇ ܪܘܚܟܘܢ ܘܢܦܫܟܘܢ ܘܦܓܪܟܘܢ ܘܢܢܰܛܪ ܕܠܐ ܡܘܡ ܥܕܡܐ ܠܓܝܠܢܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܥܡ ܙܕܝ̈ܩܐ ܕܥܒܕܘ ܨܒܝܢܗ ܬܗܘܘܢ ܒܡܠܟܘܬܗ ܗ̇ܘ ܕܒܢܝ̈ܐ ܕܝܠܗ ܩܪܳܟܘܢ. ܥܢܘ ܟܠܗܘܢ ܘܐܡܪܘ: ܐܡܝܢ. ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܐܫܠܡ ܪܘܚܗ ܠܡܪܝܐ. ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܐ̱ܚܪܝܬܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡܝܐ ܥܡ ܐܡܗ ܛܘܒܢܝܬܐ ܐܠܝܫܒܥ ܫܘܶܐ ܝܘܡ ܫܘܢܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܘܒܪܗܘܢ܆ ܡܟܝܠ ܥܶܩܪܐ ܩܕܝܫ ܗܘܐ ܐܦ ܣܘ̈ܟܘܗܝ. ܦܪܰܚ ܕܝܢ ܛܒܐ ܕܥܘܢܕܢܗ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܚܕܪ̈ܘܗܝ܆ ܘܐܬܟܢܫܘ ܣܘܓܐܐ ܡ݂ܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܘܝܚܝ̈ܕܝܐ ܘܡܗܝ̈ܡܢܐ ܘܝܰܩܪܘܗܝ ܠܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ ܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܘܙܡܝܪ̈ܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܒܓܘ ܗܝܟܠܐ ܩܕܝܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܢܳܐ. ܘܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܡ݂ܢ ܣܓܝ ܪܶܫܡܶܬ ܠܚܘܒܟܘܢ ܐܚܝ̈ ܥܠ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܐܒܐ ܣܠܪܐ. ܐܬܬܢܝܚ ܘܕܡܶܟ ܐܒܐ ܣܠܪܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܬܡܢܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܘܬܠܬ. ܡܢܗܘܢ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܫܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ. ܒܪܝܫܢܘܬܐ ܕܥܘܡܪ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܥܣܪܝܢ ܘܚܕܐ ܫܢܝ݂̈ܢ. ܗ̇ܢܘ ܐܟܪܐ ܟܫܝܪܐ ܕܐܪܡܝ݂ ܐܝܕܗ ܥܠ ܩܺܩܢܐ ܕܪܘܚ ܘܠܐ ܚܪ ܠܒܣܬܪܗ. ܗ̇ܢܘ ܗܟܝܠ ܐܬܠܝܛܐ ܙܪܝܙܐ ܕܙܟܳܐ ܘܰܢܨܰܚ ܓܢ̱ܒܪܐܝܬ ܘܫܰܠܡ ܪܗܛܗ ܐܝܟ ܨܒܝܢܐ ܕܡܪܗ. ܗ̇ܢܘ ܟܘܟܒܐ ܢܗܝܪܐ ܘܙܠܓܐ ܕܚܰܕܝ݂ ܒܢܘܗܪܗ ܠܪ̈ܳܕܝܰܝ ܪܘܚܢܐܝܬ ܒܝܡܐ ܕܢܣܝܘ̈ܢܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܗ̇ܢܘ ܩܘܒܪܢܝܛܝ ܚܟܝܡܐ ܕܕܰܒܪ ܐܠܦܗ ܒܝܡܐ ܫܓܝܫܐ ܕܥܠܡܐ܆ ܘܐܬܬܢܝܚ ܒܠܡܐܢܐ ܕܚܕ̈ܘܬܐ. ܗ̇ܢܘ ܦܠܚܐ ܟܫܝܪܐ ܕܛܥܶܢ ܝܘܩܪܗ ܕܝܘܡܐ ܘܚܘܡܗ܆ ܘܰܢܣܰܒ ܡ݂ܢ ܡܪܗ ܕܝܢܪ ܚܝ̈ܐ. ܗ̇ܢܘ ܐܟܪܐ ܕܥܒܰܕ ܙܪܥܗ ܚܕ ܒܬܠܬܝܢ ܘܒܫܬܝܢ ܘܒܡܐܐ. ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܟܪܐ ܟܫܝܪܐ ܕܩܢܳܐ ܡܪܓܢܝܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܒܥܰܡܠܐ ܕܩܢܘܡܗ. ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܓܘܢܝܣܛܐ ܙܪܝܙܐ ܕܰܪܗܶܛ ܒܐܣܛܕܝܘܢ ܘܫܩܰܠ ܡ݂ܢ ܡܪܗ ܟܠܝܠܐ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܨܠܘܬܗ ܬܗܘܐ ܫܘܪܐ ܠܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܝܠܕܝ̈ܗ̇ ܐܡܝܢ. ܢܫܟܚܘܢ ܪ̈ܚܡܐ ܒܝܘܡ ܕܝܢܐ ܩܪ̈ܘܝܐ ܘܫܡܘ̈ܥܐ ܘܟܬܘܒܐ ܥܡ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܒܐ ܣܠܪܐ ܘܕܐܡܗ ܐܠܝܫܒܥ ܩܕܝܫܬܐ