طقس مسحة المرضى (نسخة مختصرة)

ܛܶܟܣܳܐ ܕܩܰܢܕܺܝܠܳܐ

      ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܕܥܺܕ̱ܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳـܝܬܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟ ܬܪܺܝܨܰܬ̥ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬ̥ܳܐ ، ܐܶܢ ܟܪܺܝܗ ܘܶܐܢ ܚܠܺܝܡ ، ܐܰܟ̥ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܫܠܺܝـܚܳܐ ܒܶܐܓܰܪܬ̥ܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܬ̥ܽܘܠܺܝܩܺܝ 5 16-15:

 

      ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܟ̥ܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ … ܟܪܺܝܗ : ܢܶܩܪܶܐ ܠـܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܥܺܕ̱ܬܳܐ ، ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ̱ ، ܘܢܶܡܫܚܽܘܢܶܗ ܡܶܫܚܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ . ܘܰܨܠܽܘܬ̥ܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܡܰܚܠܡܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܟܪܺܝܗ ، ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ . ܘܶܐܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܠܶܗ : ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܠܶܗ . 

 

ܢܽܘܗܳܪܳܐ

 

ܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܥܺܕ̱ܬܳܐ

ܘܢܰܝܬܽܘܢ ܦܺܝܢܟܳܐ ܘܢܶܥܒܕܽܘܢ ܒܶܗ ܐܶܣܦܺܝܪܳܐ ܕܠܰܝܫܳܐ

ܘܢܶܡܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ̱ ܡܶܫܚܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ .

ܘܢܶܩܒܥܽܘܢ ܒܶܗ 5 ܩܳܪ̈ܝܽܘܢܶܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܦܳܬ̥ܽܘܪܳܐ

ܥܰܡ ܨܠܺܝܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܶܐܘܰܢܓܶܠـܝܽܘܢ ܣܓ̥ܺܝܕܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ̱ ܘܩܶܪ̈ܝܽܘܢܶܐ  ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ

ܘܬܰܝܳܒܳܐ  ܢܶܒܪܽܘܟ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܘܗ̱ܝ̱  ܒܓܰܒܳܐ  ܕܦܳܬ̥ܽܘܪܳܐ .

ܘܰܟܡܳܝܽܘܬ̥ܳܐ ܕܷܶܝܢ 5 ܥܰܠ 5 ܒܬܽܘ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܘ5 ܪ̈ܶܓ̥ܫܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ

 

ܩܰـܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ …. ܘܫܰܪܟܳܐ .

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ …. ܘܫܰܪܟܳܐ .

 

ܟܳܗܢܳܐ ܪܳܫܶܡ ♰ ♰ ♰ ܥܰܠ ܩܰܢܕܺܝܠܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬ̥ܳܝܽܘܬ̥ܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ

ܘܡܰܢܗܰܪ ܦܬܺܝܠܬܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܬܳܐ

 

ܟܳܗܢܳـܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠـܪܽܘܚܳܐ ܩܰـܕܺܝܫܳܐ .

 

 

ܥܰـܡܳܐ

ܘܰܥܠܰܝܢ  ܡܚܺـܝ̈ـܠܶܐ  ܘܚܰܛܳـܝ̈ܶܐ :  ܪ̈ܰܚܡܶܐ  ܘܰܚܢܳܢܳܐ

ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ  ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ  ܥܳܠܡ̈ܶܐ  ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ .

 

 

ܟܳܗܢܳـܐ

     ܐܰܠܳܗܳܐ ، ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܰܬܡܺܝܗܳܐ ، ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝـܚܳܐ ، ܗܰܘ ܕܝܰܗ̱ܒܬ ܠܰܢ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬ̥ܳܟ ܘܰܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ، ܗܰܘ ܕܚܰܕܶܬ̥ܬܳܢ ܡܶܢ ܥܰܬܺܝܩܽܘܬ̥ܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ . ܐܰܢ̱ܬ ܗܰܘ ܕܚܰܪܰܪܬ ܠـܕܰܝ̈ܘܳܢܶܐ ، ܘܝܰܗ̱ܒܬ ܠܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܚـܙܳܬ̥ܳܐ ، ܘܰܐܚܶܒܬ ܠـܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ، ܘܚܳܢܬ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐܦܶܩܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟ̥ܳܐ ܘܛܶ‍ܠܳـܠܰــ̈ܝ ܡܰܘܬܳܐ ܠـܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗܰܘ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܚܶܫܽܘܟ̥ܳܝܳܐ ، ܘܦܰܣܶܩܬ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܚܒܺܝܫܺܝܢ ܘܰܐܦܶܩܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܪܘܰܚܬܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬ̥ܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ .

     ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܕܢܰܚܬ ܢܽܘܗܪܳܐ  ܕܺܝܕܰܥܬ̥ܳܟ ܒܡܶܐܬ̥ܺܝܬ̥ܳܟ ܘܰܒܕܶܢܚܳܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܒܶܝܬ̥ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ . ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܰܒܠܽܘܟ ܝܰܗ̱ܒܬ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ

 

 

ܒܢܰܝ̈ܳܐ  ܕܰܐܠܳܗܳܐ  ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ̥ܳܐ  ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ . ܘܒܳܗ̇ ܐܰܫܘܺܝܬܳܢ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܦܰܓ̥ܪܳܟ ܘܰܕܡܰܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ . ܘܫܰܘܙܶܒܬܳܢ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܣܳ‍ܛܳܢܳܐ . ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬ̥ܳܐ  ܕܺܝܠܳܟ  ܩܪܰܝܬܳܢ .

     ܐܳܘ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܗܳܫܳܐ ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ̥ܳܟ . ܘܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܒܰܕܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܶܐܫܬܰܦܰܥ ܥܰܠ  ܐܰܦܰـ̈ـܝ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܟܽ‍ܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ . ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܝܺܬ̥ ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܪܺܝܟ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܡܶܬܓܰܘܰܣ  ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ .

    ܘܰܒܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒܬ ܠـܕܳܚ̈ܠܰܝܟ ܘܰܒܢܺܝܫܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ، ܘܰܒܣܽܘܝܳܥܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ : ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܪܒܬ̥ܳܐ ܓ̥ܒܺܝܬ̥ܳܐ ܕܰܡܟܰܗܢܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬ̥ܳܐ ܘܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܟܶܢܫܳܐ ܦܪܺܝܩܳܐ . ܘܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ ܒܟܰܣܝ̈ܳܬ̥ܰܢ ܘܰܒܓܰܠـܝ̈ܳܬ̥ܰܢ . ܘܩܰܒܶܠ ܒܳܥܘ̈ܳܬܰܢ ܘܬܰܟ̥ܫ̈ܦܳܬ̥ܰܢ ܕܡܶܢ ܚܰܛܳܝܽܘܬ̥ܰܢ ܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܚܠܳܦ ܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܳܐ .

     ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܡܽܘܫܶܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܟ ܘܳܐܦ ܠܰܫܡܽܘܐܝܶܠ ܕܰܪܚܺـܝܡ ܠܳܟ ܘܰܠـܝܽܘܚܰܢܳܢ ܪܰܗܳܛܳܐ ܕܰܓ̥ܒܰܝܬ ܠܳܟ . ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܕܺܝܰܬ̥ܺܝܩܺܝ ܕܺܝܠܳܟ ، ܘܢܶܗܘܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܢܶܡܫܽܘܚ ܒܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܦܰܩܶܕܬ ܘܢܶܫܠܰܚ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܢܦܽܘܬ̥ܳܐ ܘܗܰܢܺܝܽܐܘܬ̥ܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܬܳܐ ܘܢܶܕܚܽܘܩ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܨܽܘܥܨܳܥ̈ܶܐ  ܕܰܚܛܺܝܬ̥ܳܐ ܘܢܺـܚܶܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬ̥ܳܐ . ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̈ܢ ܀

 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ (ܡܙܡܘܪܐ 51)

ܩܳـܠܳܐ : ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ

ܐܰܠܳܗܳܐ  ܕܰܦܬܺܝـܚ  ܬܰܪܥܶܗ : ܠܛܳܒ̈ܶܐ  ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ  ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ̥

ܦܬܰܚ  ܠܺܝ  ܬܰܪܥܶܗ  ܕܰܚܢܳܢܳܟ :  ܘܩܰܒܶܠܰܝܢܝ̱  ܒܰܬܝܳܒܽܘܬ̥ܳܐ

ܡܫܺܝـܚܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ : ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܒܰܚ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ

ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܝ̱  ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ̱ : ܕܗܳܐ  ܪܟܺܝܢ ܐ̱ܢܳܐ  ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬ̥ܳܟ

ܚܽܘܣܥܠܰܝ ܡܳܪܝ̱ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ : ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ

ܘܒܺܝ̈ܫܳܬ̥ܳܐ  ܕܰܣܥܺܝܪ̈ܳܢ  ܠܺܝ :  ܠܳܐ  ܬܰܬܕܟ̥ܰܪ  ܠܺܝ  ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ

ܝܳܠـܕܰܬ̥  ܐܰܠܳܗܳܐ  ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ : ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ  ܫܠܺܝ̈ـܚܶܐ  ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ

ܢܶـܗܘܽܘܢ  ܠܺܝ  ܫܽـܘܪܳܐ  ܪܳܡܳܐ : ܡܶܢ  ܒܺܝܫܳܐ  ܘܚܰـܝ̈ܠܰـܘܳܬ̥ܶܗ

ܩܽܘܩܰܠـܝܽܘܢ (5)

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ̱ ܠـܡܰܢ ܕܶܐܫܬܒܶܩ ܠܶܗ ܥܰܘܠܶܗ ܗܘܗ ܘܶܐܬܟܰܣܺܝܘ ܠܶܗ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ̱

ܡܶܛܽܠ ܕܫܶܬܩܶܬ̥ ܒܠܺܝܘ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܗܘܗ  ܟܰܕ  ܢܳܗܶܡ  ܗ̱ܘܺܝܬ̥ ܝܰܘܡܳܐ ܟܽ‍ܠܶܗ

 

  ܒܰـܪܶܟ̥ـܡܳܪܝ̱ …

  

  ܟܳـܗܢܳـܐ  : ܫܽܘܒܚܳܐ  ܠܰܐܒܳܐ  ܘܠܰܒܪܳܐ  ܘܰܠـܪܽܘܚܳܐ  ܩܰـܕܺܝܫܳܐ .

  

ܡܶܢ  ܥܳܠܰܡ  ܘܰܥـܕܰܡܳܐ  ܠـܥܳـܠܰܡ  ܥܳܠـܡܺܝܢ  ܐܰܡܺܝܢ .

ܩܳـܠܳܐ : ܣܳܓ̥ܶܕ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ

ܠܰܢܒܺـܝܳܐ  ܝܰـܘܢܳܢ  ܫܰـܘܙܶܒܬ : ܡܶܢ  ܬܗܽܘܡܳܐ  ܪܳܚܶـܡ  ܐ̱ܢܳܫܳܐ .

ܘܳܐܦ ܠܺܝ ܕܣܰܓܺـܝܺܐܝܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝ : ܕܰܠܳܢܝ̱ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬ̥ܳܟ .

  

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ :

ܣـܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ :

ܥܰـܡܳܐ

ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ .

ܟܳܗܢܳـܐ

ܢܨܰܠܶܐ ܟܽܘܠܰܢ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ :

ܥܰـܡܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ .

ܟܳܗܢܳـܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬ̥ܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܒܳܛܶܠ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ̥ ܒܟ̥ܽـܠـܙܒܰܢ ܘܰܒܟ̥ܽـܠـܥܶـܕܳܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܰܣܶܩ :

  

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܗܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ  ܕܰܦܬܺܝـܚ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ، ܘܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܚܰـܝ̈ܶـܐ ܕܰܐܚܺـܝ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ، ܠܗܰܘ ܙܽܘܦܳܐ ܡܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܡܕܰܟܶܐ ܠܛܰܡ̈ܶـܐܐ ، ܘܰܪܣܳܣܳܐ ܡܚܰܠـܠܳـܢܳܐ ܕܰܡܚܰܘܰܪ ܠܰܡܟܰ‍ܬܡ̈ܶܐ ، ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܠܪܺܝـܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܪܰܥܺܝ ܠܶܗ . ܕܠܶܗ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܢ ܡܶܢ ܟܽ‍ܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̥ܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶـܕܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽ‍ܠܗܽܘܢ ܫܳܥ̈ܶܐ  ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ  ܘܟܽ‍ܠܗܽܘܢ  ܝܰـܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ  ܕܚܰـܝ̈ܰـܝܢ  ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

 

ܥܰـܡܳܐ

ܐܰܡܺܝܢ .

 

ܣܸܕܪܐ

     ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܩܰܒܠܳـܢܳܐ ܕܰܨܠܰـܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܘܰܡܦܰܢܝܳܢܳܐ ܕܫܶܐܠܳـ̈ܬ̥ܳܐ ، ܩܰܒܶܠ ܦܺܝܪܡܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܩܰܒܰܠ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܗܳܒܶܝܠ ܒܽܘܟ̥ܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ . ܘܬܶܫܦܰܪܝ̱ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܐܰܝܟ ܕܫܶܦܪܰܬ̥ ܠܳܟ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܰܚܢܽܘܟ . ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܣܶܦܘ̈ܳܬ̥ܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝܬ ܒܪܺܝـܚ ܣـܘܳܬ̥ܶܗ ܕܢܽܘܚ ܟܺܐܢܳܐ . ܘܬܶܒܣܰܡܝ̱ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܨܠܽܘܬ̥ܰܢ ܐܰܝܟ ܕܒܶܣܡܰܬ̥ ܠܳܟ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܪܳܚܡܳܟ . ܘܢܶܒܗܰܬ̥ ܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܥܺܕ̱ܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܒܗܶܬ̥ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܺܝܽܘܒ ܙܰܕܺܝܩܳܐ . ܘܢܶܬܟܰ‍ܠـܝ̈ܳܢ ܡܶܢܰܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ̥ܙܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܟ‍ܠܺܝ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܝܶܠ ܒܝܰܕ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ . ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰـܝ̈ܶـܐ ܘܰܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܣܬܰܒܰܪ ܙܟ̥ܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܳܟ .

     ܚܰܣܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܡܶܠܰܬ̥ ܦܽܘܡܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠـܙܰܟܰܝ ܡܳܟ̥ܣܳܐ . ܘܬܶܬܩܰܒܰܠܝ̱ ܡܳܪܝ̱ ܒܳܥܽܘܬ̥ܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܩܰܒܠܰܬ̥ ܬܰܟ̥ܫܶܦܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ـܚܶܐ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ . ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܰܝܟ ܕܰܫܒܰܩܬ ܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܕܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ . ܢܓܽܘܠܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܝܟ ܕܓܳܠܘ̱ ܥܰܠ ܗܳܝ ܡܰܟܰܐܒܬ̥ܳܐ ܘܶܐܬܰܐܣܝܰܬ̥ ܡܶܢ ܟܺܐܒܶܝ̈ܗ̇ ܥܰܣ̈ܩܶܐ . ܘܰܪܕܽܘܦ ܡܶܢܰܢ ܠܚܰـܝܠܶܗ ܕܰܒܥܶܠـܕܰܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܪܕܰܦܬܳܝܗ̱ܝ̱ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪܬ̥ܳܗ̇ ܕܰܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ . ܗܰܒܠܰܢ ܙܳܟ̥ܽܘܬ̥ܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠـܕܳܢܺܐܝܶܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܪܶܓ̥ܬܳܐ . ܘܰܫܪܺܝ ܡܶܢܰܢ ܦܟ̥ܳܪ̈ܶܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܪܺܝܘ ܦܟ̥ܳܪ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ̥ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܒܓ̥ܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܶܕܬܳܐ . ܘܟܽ‍ܠܰܢ ܢܶܬܚܢܶܢ ܡܶܢܳܟ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܨܳܒܶܐ ܒܬܰܝ̈ܳܒܶܐ .

     ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܫܦܺܝܥܽܘܬ̥ܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ . ܘܶܐܨܛܒܺܝ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܩܰܒܶܠ ܦܺܝܪܡܰܢ ܘܰܨܠܰـܘ̈ܳܬ̥ܰܢ . ܘܩܰܕܶܫ ܢܰܦܫ̈ܳܬ̥ܰܢ ܥܰܡ ܦܰܓ̥ܪ̈ܰܝܢ ، ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ . ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬ̥ܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽ‍ܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܡܺܝ̈ܢ ܀

 

ܟܳܗܢܳـܐ

ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ  ܢܩܰܒܶܠ ܚܽܘܣܳܝܳܐ  ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ  ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ

ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ  ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ  ܥܳܠܡ̈ܶܐ  ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ .

 

ܩܳـܠܳܐ : ܠܡܰܠܟܽܘܬ̥ ܪܰܘܡܳܐ

5

ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝـܚܳܐ : ܒܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ : ܟܽܠ ܫܳܥ ܢܳܩܶܫ ܐ̱ܢܳـܐ .

ܘܡܶܢ  ܒܶܝܬ̥ܓܰܙܳܟ  ܥܰܬܺܝܪܳܐ : ܚـܢܳـܢܳـܐ  ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ  ܫܳܐܶܠ  ܐ̱ܢܳܐ .

ܒܳܟ ܡܳܪܝ̱  ܛܶܦܣܶܬ̥ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ̱ : ܘܕܰܐܘܕܺܝܬ̥ ܒܳܟ ܠܳܐ  ܬܰܒܗܶܬܰܝܢܝ̱ .

ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܽܘ  ܣܰܒܪܝ̱  ܘܬܽܘܟ̥‍ܠܳܢܝ̱  ܥܰـܫܺـܝـܢܳـܐ ܀

ܠـܘܳܬ̥ܳܟ ܓܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ : ܘܡܶܢܳܟ ܫܳـܐܶܠ  ܐ̱ܢܳܐ : ܚܰـܢܳـܢܳـܐ ܡܳـܪܰܢ .

ܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܳܪܝ̱  ܡܶܢ  ܓܺܗܰܢܳܐ : ܕܰܟܣܶܐ  ܒܺܝ  ܦܰܓ̥ܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ .

ܘܰܕܠܳܐ  ܟܶܦܪܶܬ̥  ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ : ܠܳܐ ܬܶܟܦܽܘܪ ܒܺܝ  ܒܗܰܘ  ܝܰܘܡܳܐ .

ܕܕܳܐܶܢ  ܐܰܢ̱ܬ  ܠܟܽ‍ܠܗܶܝܢ  ܫܰܪ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܀

– – – – – – – – – –

 

ܥܰـܡܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ  ܡܪܰܚܡܳܢܐ  ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ  ܘܥܰـܕܰܪܰܝܢ

 


ܦܝܪܡܐ

 

     ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ، ܩܰܒܶܠ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܚܰܠܳܫ̈ܳܬ̥ܳܐ ܘܩܰܕܶܫ ܠܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ . ܘܰܥܒܶܕ ܒܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬ̥ܳܟ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠـܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬܡܰܫܚܺـܝܢ : ܠܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ، ܘܰܠܡܶܬܕܰܠـܝܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܕܡܶܢ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬ̥ܳܐ ، ܐܰܝܟ  ܕܰܠܗܳܢܽܘܢ  ܕܺܐܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ  ܒܟܶܘܺܝܠܳܐ  ܕܢܽܘܚ ܟܺܐܢܳܐ : ܝܰܘܢܳܐ  ܫܰܕܰܪ ܗܽܘ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܶܐܚܕܰܬ̥ ܒܦܽܘܡܳܗ̇ ܛܰܪܦܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ، ܫܽܘܕܳܥܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬ̥ܳܐ  ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܓ̥ܡܺܝܪܳܐ  ܕܡܶܢ  ܛܰܘܦܳܢܳܐ  ܘܐ̱ܪܳܙܳܐ  ܕܛܰܝܒܽܘܬ̥ܳܐ .

     ܐܰܢ̱ܬ ، ܝܳܗܽܘܒܳܐ  ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܙܰܝܬܳܐ ، ܠܫܽܘܡܠܳــܝܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ، ܠܗܳܢܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܒܰܪܶܟ ܒܚܰـܝܠܳܐ ܘܡܰܓ̥ܢܳـܢܽܘܬ̥ܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ . ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬ̥ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳـܢܽܘܬ̥ܳܐ ، ܘܙܰܝܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬ̥ܳܐ ، ܘܚܽܘܕܳܬ̥ܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓ̥ܪܳܐ ، ܘܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܡܰܥܒܕܳܢ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܫܺܐܕܳܢܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ ، ܘܰܓܗܳܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽ‍ܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܡܶܬܡܰܫܚܺـܝܢ ܒܶܗ ܐܰܘ ܢܳܣܒܺܝܢ ܡܶܢܶܗ . ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ  ܗܳܫܳܐ  ܘܰܒܟܽ‍ܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܡܺܝ̈ܢ ܀

 


ܩܶـܪ̈ܝܳـܢܶـܐ ܩܰـܕܺܝـܫ̈ܶܐ

ܥܰــܡܳــܐ :     ܫܠܝ̈ـܚܐ ܓ̥ܒܰـܝ̈ܳܐ . . . . . James 5:10-16

ܡܫܰܡܫܳܢܐ :   ܩܶܪܝܳܢܐ ܕܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬ̥ܐ ܕܝܰܥܩܘܒ ܫܠܝـܚܐ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ̱ ….

ܥܰـܡـܐ :     ܫܘܒܚܐ ܠܡܳܪܗܘܢ ܕܰܫܠܝـܚ̈ܐ ܨܠܘܬ̥ܗܘܢ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܝܢ .

ܡܫܰܡܫܳܢܐ :

   ܐܰܚ̈ܰـܝ ، ܠܡܰܓ̥ܪܰܬ̥ ܪܽܘܚܳܐ  ܕܽܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ : ܕܡܽܘܬ̥ܳܐ  ܠܰـܢܒܺܝ̈ܶܐ  ܣܰܒܘ̱ ܠܟ̥ܽܘܢ ، ܗܳܢܽܘܢ  ܕܡܰܠܶـܠܘ̱ ܒܰܫܡܶܗ  ܕܡܳܪܝܳܐ . ܘܗܳܐ ܓܶܝܪ  ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ  ܛܽܘܒܳܐ  ܠܰܐܝܠܶܝܢ  ܕܣܰܝܒܰܪܘ̱ .

   ܫܡܰܥܬܽܘܢ  ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬ̥ܶܗ  ܕܺܐܝܽܘܒ ، ܘܚܰܪܬ̥ܳܐ  ܕܰܥܒܰܕ  ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ  ܚܙܰܝܬܽܘܢ . ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢ ܗ̱ܽܘ  ܡܳܪܝܳܐ  ܘܰܡܪܰܚܦܳܢ .

   ܩܕܳܡ  ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ،  ܐܰܚ̈ܰـܝ ، ܠܳܐ  ܗܘܰܝܬܽܘܢ  ܝܳܡܶܝܢ ، ܠܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ  ܘܠܳܐ  ܒܰܐܪܥܳܐ . ܐܳܦܠܳܐ  ܒܡܰܘܡܬܳܐ  ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ . ܐܶ ܠܳܐ  ܬܶܗܘܶܐ ܡܶܠܰܬ̥ܟ̥ܽܘܢ : ܐܺܝܢ ܐܺܝܢ ܘܠܳܐ  ܠܳܐ ، ܕܠܳܐ  ܬܶܬܚܰـܝܒܽܘܢ ܬܚܶـܝܬ̥ ܕܺܝܢܳܐ .

   ܘܶܐܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܟ̥ܽܘܢ  ܢܶܗܘܶܐ  ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ : ܡܨܰ ܠܶܐ ؛ ܘܶܐܢ ܚܳܕܶܐ : ܡܙܰܡܰܪ ؛  ܘܶܐܢ  ܟܪܺܝܗ :  ܢܶܩܪܶܐ ܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ  ܕܥܺܕ̱ܬܳܐ  ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ̱ ، ܘܢܶܡܫܚܽܘܢܶܗ  ܡܶܫܚܳܐ  ܒܰܫܡܶܗ  ܕܡܳܪܰܢ . ܘܰܨܠܽܘܬ̥ܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܳܐ  ܡܰܚܠܡܳܐ  ܠܶܗ  ܠܗܰܘ  ܕܰܟܪܺܝܗ ، ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ . ܘܶܐܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ  ܥܒܺܝܕܺܝܢ  ܠܶܗ : ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ  ܠܶܗ .

   ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܣܰܟ̥‍ܠـܘ̈ܳܬ̥ܟ̥ܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ . ܘܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܨܰܠܶܝܢ  ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ  ܕܬܶܬܰܐܣܽܘܢ . ܪܰܒ ܗ̱ܽܘ  ܓܶܝܪ  ܚܰـܝܠܳܗ̇ ܕܰܨܠܽܘܬ̥ܳܐ  ܐܰܝܕܳܐ  ܕܙܰ ܕܺܝܩܳܐ  ܡܨܰ ܠܶܐ  ܠܳܗ̇ . ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ̱ .

ܥܰـܡـܐ :     ܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܐ ܘܛܽܘܒܳܢܳܐ ……..  Ephesians 6:10-20

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ :   ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬ̥ܐ ܕܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܝـܚܐ ܕܰܠܘܳܬ̥ ܐܶܦܶܣܳܝ̈ܶܐ . ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ̱

ܥܰـܡـܐ :     ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝـܚ̈ܐ ܨܠܽܘܬ̥ܗܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝܢ .

ܡܫܰܡܫܳܢܐ :

    ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܬܚܰـܝܰܠܘ̱ ܒܡܳܪܰܢ ܘܰܒܬܽܘܩܦܳܐ ܕܚܰـܝܠܶܗ ، ܘܰܠܒܰܫܘ̱ ܟܽ‍ܠܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ، ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܫܟܚܽܘܢ ܠܰܡܩܳܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܨܶܢ̈ܥܳܬ̥ܶܗ  ܕܳܐܟܶ‍ܠܩܰܪܨܳܐ .

    ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܟ‍ܬܽܘܫܟ̥ܽܘܢ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ، ܐܶ ܠܳܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܟܰܐܣ ܘܥܰܡ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ، ܘܥܰܡ ܐܰܚܺـܝ̈ܕܰܝ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟ̥ܳܐ ، ܘܥܰܡ  ܪ̈ܽܘܚܶܐ  ܒܺܝ̈ܫܳܬ̥ܳܐ  ܕܰܬܚܶـܝܬ̥  ܫܡܰܝܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ، ܠܒܰܫܘ̱  ܟܽ‍ܠܶܗ  ܙܰܝܢܳܐ  ܕܰܐܠܳܗܳܐ  ܕܬܶܫܟܚܽܘܢ ܬܶܐܪܥܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ . ܘܟܰܕ  ܡܰܥܬܕܺܝܢ ܐ̱ܢ̱ܬܽܘܢ  ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ : ܬܩܽܘܡܽܘܢ .

    ܩܽܘܡܘ̱ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܘܰܚܙܽܘܩܘ̱ ܚܰܨܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ، ܘܰܠܒܰܫܘ̱ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬ̥ܳܐ ، ܘܣܰܐܢܘ̱ ܒܪ̈ܶܓ̥ܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܛܽܘܝܳܒܶܗ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܰܫܠܳܡܳܐ . ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ : ܣܰܒܘ̱ ܠܟ̥ܽܘܢ ܣܰܟܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ، ܕܒܳܗ̇ ܬܶܬܡܨܽܘܢ ܚܰـܝܠܳܐ ܠܡܰܕܥܳܟ̥ܽܘ ܠܟܽ‍ܠܗܽܘܢ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ̱ ܝܳܩ̈ܕܶܐ ܕܒܺܝܫܳܐ . ܘܣܺܝܡܘ̱  ܣܰܢܘܰܪܬ̥ܳܐ  ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ . ܘܰܐܚܽܘܕܘ̱  ܣܰܝܦܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ  ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ̱  ܡܶܠܬ̥ܳܐ  ܕܰܐܠܳܗܳܐ .

    ܘܰܒܟܽܠ ܨܠܰـܘ̈ܳܢ ܘܰܒܟܽܠ ܒܳܥܘ̈ܳܢ ܨܰܠܰܘ ܒܟܽ‍ܠܙܒܰܢ ܒܪܽܘܚ . ܘܒܳܗ̇ ܒܰܨܠܽܘܬ̥ܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܫܳܗܪܺܝܢ ܒܟܽ‍ܠܥܶܕܳܢ . ܟܰܕ ܡܨܰܠܶܝܬܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ̥ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܥܰܠ  ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽ‍ܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ . ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ̱

ܗܽܘܠܳـܠܳܐ  ܘܦܶܬܓ̥ܳܡܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܒܪܽܘܓ̥ܙܳܟ ܬܰܟܣܰܢܝ̱ : ܐܳܦܠܳܐ ܒܚܶܡܬ̥ܳܟ ܬܶܪܕܶܐ ܠܰܢ . ܗܰܠܶـܠܽܘܝܰܗ .

ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ  ܕܡܰܬܰܝ ܫܠܝـܚܳܐ

Matthew 7 : 7 – 11

   

    ܫܰܐܠܘ̱ ܘܢܶܬܺܝܗܶܒ ܠܟ̥ܽܘܢ . ܒـܥܰـܘ ܘܬܶܫܟܚܽܘܢ . ܩܽܘܫܘ̱ ܘܢܶܬܦܬܰܚ ܠܟ̥ܽܘܢ .  ܟܽܠ ܓܶܝܪ ܕܫܳـܐܶܠ ܢܳܣܶܒ ، ܘܰܕܒܳܥܶܐ ܡܶܫܟܰܚ . ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕܢܳܩܶܫ ܡܶܬܦܬܰܚ ܠܶܗ .

    ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܡܶܢܟ̥ܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܢܫܰܐܠܺܝܘܗ̱ܝ̱ ܒܪܶܗ ܠܰܚܡܳܐ : ܟܺܐܦܳܐ ܡܰܘܫܶܛ ܠܶܗ ! ܘܶܐܢ ܢܽܘܢܳܐ ܢܫܰܐܠܺܝܘܗ̱ܝ̱ : ܠܡܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܡܰܘܫܶܛ ܠܶܗ !

    ܘܶܐܢ ܗܳܟ̥ܺܝܠ  ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ  ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ  ܐ̱ܢ̱ܬܽܘܢ ، ܝܳܕܥܺܝܢ ܐ̱ܢ̱ܬܽܘܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬ̥ܳܐ  ܠܡܶܬܰܠ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟ̥ܽܘܢ ، ܟܡܳܐ  ܝܰܬܺܝܪܳܐܝܺܬ̥  ܐܰܒܽܘܟ̥ܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬܶܠ ܛܳܒ̈ܳܬ̥ܳܐ  ܠܰܐܝܠܶܝܢ  ܕܫܳܐܠܺܝܢ  ܡܶܢܶܗ !

    ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܨܳܒܺܝܬܽܘܢ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܟ̥ܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ : ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܥܒܶܕܘ̱ ܠܗܽܘܢ . ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ  ܢܳܡܽܘܣܳܐ  ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ . ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽ‍ܠܟ̥ܽܘܢ

ܠܘܛܰܢܺܝܰܐ

 

ܡܫܰܡܫܳܢܐ :

ܢܩܽܘܡ  ܫܰܦܺܝܪ  ܟܽ‍ܠܰܢ  ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬ̥ܳܐ ،

ܘܰܒܩ̈ܳـܠܶܐ  ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ  ܠܰܐܠܳܗܳܐ  ܢܶܥܢܶܐ  ܘܢܺܐܡܰܪ :

 

 

ܥܰـــܡܳــܐ :

ܩܽܘܪܝܶܐܠܶܝܣܳܘܢ :

 

 

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ :

ܚܠܳܦ  ܕܢܶܬܒܰܪܰܟ  ܡܶܫܚܳܐ  ܗܳܢܳܐ  ܒܚܰܝܠܳܐ  ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ  ܒܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ  ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ، ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ  ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܢܦܺܐܫܳܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܘܰܪܘܰܚܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓ̥ܪܳܐ : ܠܟܽ‍ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬܡܰܫܚܺـܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܳܐ  ܕܰܫܪܳܪܳܐ . ܠܳܟ  ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ  ܘܡܶܢܳܟ  ܒܳܥܶܝܢܰܢ :

 

 

ܥܰـــܡܳــܐ :

ܩܽܘܪܝܶܐܠܶܝܣܳܘܢ :

 

 

ܡܫܰܡܫܳܢܐ :

ܘܰܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܳܐ ܦܠܳܢ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗ̱ܝ̱ ܠܡܳܪܽܘܬ̥ܳܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ، ܣܥܽܘܪܳܝܗ̱ܝ̱  ܒܰܚܢܳܢܳܟ ، ܘܰܐܥܒܰܪ  ܣܰـܟ̥‍ܠـܘ̈ܳܬ̥ܶܗ  ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܶܢܳܟ ، ܘܰܐܚܠܶܡ  ܟܺܐܒܰܘ̈ܗ̱ܝ̱  ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܘܗ̱ܝ̱  ܒܣܽܘܓ̥ܳܐܐ  ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ̥ܳܟ . ܠܳܟ  ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ  ܘܡܶܢܳܟ  ܒܳܥܶܝܢܰܢ :

 

 

ܥܰـــܡܳــܐ :

ܩܽܘܪܝܶܐܠܶܝܣܳܘܢ :

 

 

ܡܫܰܡܫܳܢܐ :

ܡܫܺܝـܚܳܐ  ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ، ܝܰܠܕܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬ̥ܽܘܡܳܝܳܐ ، ܗܰܘ ܕܡܰܢܗܰܪ ܬܡܺܝܗܳܐܝܺܬ̥  ܡܶܢ ܛܽܘܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܚܰـܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ، ܐܰܢܗܰܪ ܠܬܰܪܥܝ̈ܳܬ̥ܰܢ ܒܙܰܠܺܝܩ̈ܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ ، ܘܰܦܫܽܘܛ  ܝܰܡܺܝܢܳܟ  ܡܰܠـܝܰܬ̥  ܒܽܘܪ̈ܟܳ‍ܬ̥ܳܐ ܘܒܰܪܶܟ ܠܟܽ‍ܠܶܗ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܥܺܕ̱ܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܬܪܺܝܨܰܬ̥ ܫܽܘܒܚܳܐ . ܘܢܰܛܰܪ ܠܥܰܡܳܟ  ܡܗܰܝܡܢܳܐ  ܒܰܢܛܽܘܪ̈ܘܳܬ̥ܳܐ  ܕܡܰܠܰܐܟܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ، ܘܰܠܥܽܘܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܠܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘܗ̱ܝ̱ ܐܰܚܺـܝ̈ـܕܰܝ ܓܰܘܣܳܐ ܕܒܳܟ ܘܡܰܘ̈ܕܝܰـܝ  ܒܰܫܡܳܟ . ܘܒܰܪܶܟ ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ  ܚܰـܝܠܬ̥ܳܢܺܝܬ̥ܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܠܰܢ  ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟ̥ܝ̈ܳܢܺܝܢ  ܕܢܰܦܫܳܐ  ܘܰܕܦܰܓ̥ܪܳܐ ، ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ، ܘܰܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܢ ، ܘܰܐܢܺܝـܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܳܐܦ ܠܟܽ‍ܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܰܡ̈ܛܰـܠـܠܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܡ ܟܽ‍ܠܗܽܘܢ  ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ  ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܨܶܒܝܳܢܳܟ . ܠܳܟ  ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ  ܘܡܶܢܳܟ  ܒܳܥܶܝܢܰܢ :

 

 

ܥܰـــܡܳــܐ :

ܩܽܘܪܝܶܐܠܶܝܣܳܘܢ ، ܩܽܘܪܝܶܐܠܶܝܣܳܘܢ ، ܩܽܘܪܝܶܐܠܶܝܣܳܘܢ .

 


ܒܳܥܽܘܬ̥ܳܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘܒ

5

ܩܳܪܶܝـܢܰܢ  ܠܳܟ  ܡܳܪܝܳـܐ   ܡܳــܪܰܢ   ܬܳܐ  ܠـܥܽـܘܕܕܪܳܢܰܢ :

ܫܡܰܥ  ܒܳܥܽܘܬ̥ܰܢ  ܘܰܥܒܶܕ  ܪ̈ܰܚܡܶܐ  ܥܰܠ  ܢܰـܦ̈ـܫܳܬ̥ܰܢ .

ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ  ܠܳܟ  ܡܶܛܽܠ ܝܰܠـܕܶܝ̈ܗ̇  ܕܥܺـܕܰܬ̥  ܩܽܘܕܫܳܐ :

ܕܬܶܦܪܽܘܥ  ܐܶܢܽـܘܢ  ܫܰـܦܺـܝـܪ̈ܳܬ̥ܳܐ   ܡܳـܐ   ܕܳܐܬ̥ܶܐ   ܐܰܢ̱ܬ .

ܢܰـܚܶـܡ  ܐܶܢܽـܘܢ   ܚܰـܕܶܬ̥   ܐܶܢܽـــܘܢ    ܐܰܦـܨܰܚ  ܐܶܢܽـܘܢ :

ܘܰܒـܢܽـܘܚܳـܡܳـܐ  ܥܰـܡ   ܩܰـܕܺܝـܫܰـܝ̈ـܟ  ܐܰܣܡܶܟ  ܐܶܢܽـܘܢ .

ܡܫܰܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܡܳܐ  ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ  ܗܳܝ  ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ :

ܘܓܽܘܕܳܐ  ܪܚܺـܝܡܬ̥ܳܐ  ܗܳܝ  ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ  ܫܠܺـܝ̈ـܚܶܐ  ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ .

ܒܰܨܠܰـܘ̈ܳܬ̥ܗܽܘܢ  ܚܽـܘܢ  ܠܰܡܚܺـܝ̈ـܠܶܐ  ܣـܥܽـܘܪ  ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ :

ܘܚܰܣܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬ̥ܶܐ ܕܡܺܝܬ̥ܘ̱ ܥܰܠܣܰܒܪܳܟ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ .

ܒܳـܥܶـܝـܢܰܢ  ܡܳܪܝ̱   ܡܶـܢܳـܟ  ܪ̈ܰܚܡܶܐ   ܒـܗܰܘ  ܥܶـܕܳܢܳـܐ :

ܕܒܶܗ  ܡܶܬܓܰܠـܝ̈ܳܢ  ܟܽܠ  ܟܰـܣـܝ̈ܳـܬ̥ܳܐ   ܪܰܚܶـܡܥܠܰܝܢ .

 

ܟܳܗܢܳܐ ܚܳܬ̥ܶܡ ܠܬܰܝܳܒܳܐ ܒܡܶܫܚܳܐ ܬܠܳܬ̥ܳܐ

ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ̥ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗ̱ܝ̱ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ :

 

ܟܳܗܢܳܐ :

ܬܶܬܕܰܟܶܐ  ܘܬܶܬܩܰܕܰܫ ، ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ  ܠܳܟ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܟ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ  ܠܳܟ  ܐܶܢ  ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ  ܘܶܐܢ  ܕܠܳܐ  ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ، ܐܶܢ  ܒܺܝܕܰܥܬ̥ܳܐ ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ  ܒܺܝܕܰܥܬ̥ܳܐ . ܘܢܶܬܛܰ‍ܠܩܽܘܢ  ܡܶܢܳܟ  ܟܽ‍ܠܗܽܘܢ  ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ  ܒܺܝ̈ܫܶܐ  ܘܡܰܥܒܕܳܢ̈ܘܳܬ̥ܳܐ  ܣܳ‍ܛܳܢܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ  :  ܒܰܫܡܳܐ  ܕܰܐܒܳܐ

 

ܥܰܡܳܐ :

ܐܰܡܺܝܢ

 

ܟܳܗܢܳܐ :

ܘܕܰܒܪܳܐ

 

ܥܰܡܳܐ :

ܐܰܡܺܝܢ

 

ܟܳܗܢܳܐ :

ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܚܰـܝ̈ܶـܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ .

 

ܥܰܡܳܐ :

ܐܰܡܺܝܢ

 

 


ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܣܶܡܳܠܶܗ ܕܬܰܝܳܒܳܐ

ܘܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ

ܘܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܣܺܝܡ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܘܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܥܰܡ ܐܺܝܕܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ

ܘܢܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ̱ ܨܠܽܘܬ̥ܳܐ ܕܚܽܘܬܳܡܳܐ ܗܳܕܶܐ :

 

ܟܳܗܢܳܐ :

     ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ  ܕܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝـܚܳܐ ، ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ، ܗܳܐ  ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ  ܕܺܝܠܰܢ ܥܰܠ ܟܪܺܝܗܳܐ ܗܳܢܳܐ ، ܚܢܰܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ، ܐܰܟ̥ܡܳܐ  ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܰܫܠܺܝـܚܰـܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܣܺܝܡܘ̱ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܥܰܠ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܢܶܬܰܐܣܽܘܢ . ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܡܳܪܝ̱ ، ܐܰܣܳܐ ܘܰܐܚܠܶܡ ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܳܐ  ܒܝܰܕ  ܨܠܺܝܒܳܟ  ܩܰܕܺܝܫܳܐ  ܘܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܺܝܠܳܟ ܣܓ̥ܺܝܕܳܐ . ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ  ܡܶܢ  ܣܽܘܓ̥ܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ̥ܳܟ : ܩܰܒܶܠ ܬܝܳܒܽܘܬ̥ܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܐ ܐܰܟ̥ܡܳܐ ܕܩܰܒܶܠܬ ܬܝܳܒܽܘܬ̥ܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ، ܘܰܫܒܰܩܬ ܠܶܗ  ܚܛܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ̱ . ܘܰܐܣܳܐ  ܘܰܐܚܠܶܡ  ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܳܐ ܦܠܢ ܡܶܢ  ܟܽ‍ܠܗܽܘܢ  ܟܺܐܒܰܘ̈ܗ̱ܝ̱  ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܘܗ̱ܝ̱  ܢܰܦܫܳܢܳܝ̈ܶܐ  ܘܦܰܓ̥ܪ̈ܳܢܳܝܶܐ .

     ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝـܚܳܐ ، ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪܬ ܡܶܢ ܠܘܳܬ̥ ܐܰܒܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ، ܘܰܐܣܺܝܬ̥ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ، ܘܰܐܚܠܶܡܬ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬ̥ܳܟ . ܐܰܣܳܐ ܠܥܰܒܕܳܟ ܗܳܢܳܐ ܦܠܢ ܘܫܰܟܶܢ ܠܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ، ܘܚܰـܝܶܠܳܝܗ̱ܝ ܠܡܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ، ܘܰܥܒܶܕܳܝܗ̱ܝ ܡܫܰܡܠـܝܳܢܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܟ . ܘܗܰܒ ܠܶܗ ܡܢܳܬ̥ܳܐ ܥܰܡ  ܟܽ‍ܠܗܽܘܢ  ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ، ܘܒܰܣܶܡܳܝܗ̱ܝ ܒܛܽܘ̈ܒܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܥܰܡ ܓܽܘ̈ܕܶܐ  ܕܰܡܫܰܒܚܳܢܰܝ̈ܟ . ܕܟܽ‍ܠܰܢ  ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬ̥ܳܐ  ܗܳܫܳܐ  ܘܰܒܟܽ‍ܠܙܒܰܢ  ܘܰܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

 

ܥܰܡܳܐ :

ܐܰܡܺܝܢ

 

 

ܟܳܗܢܳܐ :

ܘܗܰܒ ܠܟܽ‍ܠܰܢ ، ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠـܚܰܪܬ̥ܳܐ ܛܳܒܬ̥ܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܡܠܺܝܟ̥ܳܐ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ . ܘܰܐܢܺܝـܚ ܠܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚܰـܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ . ܒܰܨܠܽܘܬ̥ ܝܳܠـܕܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ  ܘܰܕܟܽ‍ܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ . ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬ̥ܳܐ  ܗܳܫܳܐ  ܘܰܒܟܽ‍ܠܙܒܰܢ  ܘܰܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

 

ܥܰܡܳܐ :

ܐܰܡܺܝܢ

 

 

ܟܳܗܢܳܐ :

ܛܰܝܒܽܘܬ̥ܳܐ  ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ  ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ  ܢܺܐܬ̥ܽܘܢ  ܘܢܰܐܓܢܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽ‍ܠܗܽܘܢ ܒܢܰـܝ̈ܳܐ  ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ̥ܳܐ  ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ . ܠܥܳܠܰܡ  ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

 

ܥܰܡܳܐ :

ܐܰܡܺܝܢ

 

ܫܠܶܡ

ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܠܶܡ