9- طقس رسامة الرهبان

ܛܶܟ̊ܣܳܐ 

ܕ̥ܣܽܘ̣ܦܳܪ ܕ̊ܰܝܪ̈ܳܝܶܐ 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܫܰܪܘܳܝܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̊ܛܰܝܰܒ ܕܰ̊ܢܩܰܒ̊ܶܠ ܠܶܐܣܟ̊ܺܝܡܳܐ ܕ̥ܕܰܝܪܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܒܫܽܘ̣ܪܳܝ ܩܽܘ̣ܪܳܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܪܺܝܫܕ̊ܰܝܪܶܗ ܐܰܘ ܡܫܰܒܠܳܢܶܗ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܳܐ ܐܳܚܶܕ̥ ܒܺܐܝܕ̥ܶܗ ܕ̊ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܠܡܶܣܰܒ ܒܽܘ̣ܪܟ̊ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܕ̊ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܡܰܚܶܬ̥ ܠܶܗ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕ̥ܳܡ ܕܰܪܓ̥ܳܐ ܕ̥ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܓ̊ܗܺܝ̣ܢ ܘܰܓ̥ܠܶܐ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܰܠܒܽܘܫܰܘܗ̈ܝ ܚܰܕ̥̈ܬ̥ܶܐ ܕ̥ܰܥܬ̥ܺܝܕ̥ܽ ܗ̱ܘ ܠܡܶܥܛܰܦ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕ̥ܣܽܘ̣ܦܳܪܳܐ ܡܶܬ̊ܬ̊ܣܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܠܬ̥ܰܚܬ̊ ܡܶܢ ܓ̊ܳܓ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܚܳܐܰܪ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܕ̥ܢܶܣܬ̊ܰܦܰܪ. ܘܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܛܶܟ̊ܣܳܐ ܡܶܫܬ̊ܰܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܩܰܕ̥ܡܶـ̈ܐ ܐܳܦ ܒܝܰܕ̥ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܕܰܝܪ̈ܳܬ̥ܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܝܰܕ̥ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܫܬ̊ܰܡܠܶܐ ܠܶܗ ܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܠܒܺܝ̣ܫ ܟ̊ܽܠܶܗ ܛܶܟ̊ܣܶܗ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܐ܆ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬ̊ܰܦܥܽܘ̣ܢ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ.

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ

 

ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܡܶܬ̊ܬ̊ܢܺܝ̣ܚ ܒܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ܆ ܩܰܒܶܠ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܦܪܶܫ ܠܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ܳܟ̥. ܘܗܰܒ ܠܶܗ ܕܰ̊ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܝܺܚܺܝ̈ܕ̥ܳܝܶܐ ܘܠܳܐ ܡܛܰܘ̈ܫܶܐ܆ ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ ܕ̥ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܪܺܝ̣ܒܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܒܝܰܕ̥ ܥܒ̥ܳܕ̥ܰܘܗ̈ܝ ܫܰܦܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܫܳܦܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܽܘܬ̥ܳܟ. ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܐܰܝܟ̥ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܕ̊ܶܐܫܬ̊ܘܺܝ ܕ̥ܢܶܗܘܶܐ ܒܕ̥ܽܘ̣ܝܳܪܳܐ ܕ̥ܡܰܫܟ̊ܢܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܒܰܬ̥ܪܺܝ̣ܨܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܒܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܠܶܒܳܐ. ܘܢܶܫܬ̊ܰܒܰܚ ܫܡܳܐ ܣܓ̥ܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܡܶܛܽܠܳܬ̥ܶܗ. ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

اَيّها القدوس ومحِبُّ القديسين والمبتهج بالقديسين، اللهمَّ الكليّ القداسة، اقبلْ عبدَكَ هذا الذي انتمى اليك رغبةً في القداسة التي من لَدُنِك. وأعطِهِ أن يحيا حياةً روحيةً صالحةً فيستحقَّ أن يكونَ كلَّ أيام حياته بأعماله الحميدة مجاوراّ لألوهيتك لكي يحظى برضاك ويعملَ بمشيئتك الألهيًة على مثال صموئيل الذي أستحق أن يسكنَ هيكلَكَ المقدَّسَ بالأستقامة ونقاوة القلب. كي يتمجد بسببه إسم الوهيتك المسجود له. أيُها الآب والابن والروح القدس الى الأبد܀

 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ]

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ܆ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝܟ̊ ܣܰܓ̊ܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܗܰܘ ܒ̊ܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܣܓ̊ܳܐ ܐܰܫܺܝܓ̥ܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܒ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܰܕ̊ܶܫ ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰ̊ܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܳܟ̥ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝܟ̊ ܚܛܺܝܬ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܪܳܐ ܕ̥ܰܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܶܗ܆ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ ܚܰܟ̊ܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܰܟ̊ܶܡ ܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰ̊ܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܚܰܟ̊ܰܡ [ܢܶܬ̥ܚܰܟ̊ܡܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܢ̱ܬ̊ ܕܶܝܢ ܒܩܽܘ̣ܫܬ̊ܳܐ ܨܒܰܝܬ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܒܠܶܫܳܢ̈ܐ ܕ̥ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܚܰܟ̊ܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܰܕ̊ܶܫ ܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ ܕܰ̊ܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܣܒܰܥܰܝܢܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ̥ ܘܚܰܕ̥ܽܘܬ̥ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܬ̥ܰܪ̈ܥܶܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܬ̊ܶܦܬ̊ܰܚܝ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܩܕ̥ܳܡܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܓ̊ܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ̥܆ ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕ̊ܰܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܳܗ̇ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܒ̊ܰܪܰܟ̥ [ܢܶܬ̥ܒܰܪܟ̥ܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܶܒܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝܳܐ ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܶܐܣܛܠܳܟ̥ ܢܶܨܛܰܒܰܬ̥܆ ܨܰܘܪܳܐ ܕ̥ܰܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܪܟ̥ܺܝ̣ܢܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܚܳܐܰܪ ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܨܛܰܒܰܬ̥ ܒܨܶܒ̈ܬ̊ܶܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ̥ ܠܺܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ̥ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܟ̊ܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܡܶܬ̥ܦܰܨܚܺܝ̣ܢ ܒܫܽܘ̣ܡܠܳܝ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊] ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܙܳܡܪܺܝ̣ܢ ܬ̊ܰܚ̈ܬ̊ܳܝܶܐ܆ ܬ̊ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܠܰܕ̥ܚܰܠܛܶܗ [ܠܕ̥ܰܚܠܰܛ ܐܶܢܽܘ̇ܢ] ܒܶܝܬ̥ ܟ̊ܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܕ̊ܡܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܽܘ̣ܪܩܳܢܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܬ̊ܳܡܗܺܝ̣ܢ ܢܽܘ̣ܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܨܳܪܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ̊ ܕܰ̊ܢܫܰܟ̊ܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܕ̥ܫܳܐܠܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܒܰܝܬ̊ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܐܶܬ̥ܪܰܥܺܝܬ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܳܐ ܡܶܣܬ̊ܰܝܟ̥ܳܢܳܐ܆ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܕܰܟ̥ܝ̈ܳܢ ܡܶܬ̊ܬ̊ܚܶܕ̥ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ̊ ܕܰ̊ܢܫܰܟ̊ܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܕ̥ܡܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܛܐܶܒ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ̥ ܠܨܶܗܝܽܘ̇ܢ ܘܰܒܢܺܝ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘ̇ܪܺܫܠܶܡ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܕ̥ܰܟ̊ܝܳܢܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ܆ ܒܝܰܕ̥ ܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕ̊ܰܟ̊ܳܐ ܒܪܽܘ̣ܚܳܦܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰ̊ܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܫܽܘ̣ܡܠܳܝܳܟ̥܆ ܕ̊ܒܶܗ ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܟ̊ܶܐ [ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܟ̊ܽܘ̇ܢ]܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܫܽܘ̣ܒ̥̈ܚܶܐ ܬ̥ܠܺܝ̈ܬ̥ܳܝܶܐ܆ ܠܗܰܘ ܚܰܕ̊ ܕܰ̊ܬ̥ܠܳܬ̥ܰܐ ܗ̱ܘ ܘܚܰܕ̥ܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܚܰܕ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܕ̥ܠܶܗ ܣܳܓ̥ܕ̊ܺܝ̣ܢܰܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܒܳܬ̥ܰܪ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ

 

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܘܰܒܪܶܬ̥ܚܳܐ ܕ̥ܚܽܘ̣ܒܶܗ ܐܶܬ̥ܢܰܩܰܦܬ̊ ܠܰܩܝܳܡܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܢܰܫܘܶܝܟ̥ ܕ̊ܰܒܪܶܗܛܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕ̥ܙܰܕܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܳܦ ܒܦܽܘ̣ܠܚܳܢܳܐ ܕ̥ܰܡܝܰܬ̊ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪܺܝ̣ܨܰܬ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܰܒܕ̥ܽܘ̣ܒܳܪ̈ܶܐ ܕ̥ܫܳܦܪܺܝ̣ܢ ܠܶܗ܆ ܬ̊ܰܣܶܩ ܠܶܗ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝܬ̥ܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

الإله الذي لزمت عهده المقدس بإرادة صالحة وبحرارة محبته هوَ، يؤهِلُك لتُمجده بسعي البرارة البهيّ وبممارسة الفضائل، وبالإيمان القويم المعتقد وبسلوكٍ يريضيه فترفع إليه التسبيحَ والشكر. الآن وكل أوان والى أبد الآبدين܀

 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢܝ]

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܐܶ݀ܣܰܟ̊ܶܐ ܠܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢܝ܆ ܕ̊ܟ̥ܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܘܡܰܚ̈ܫܽܘܠܶܐ ܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܕ̥ܣܶܥܪܶܬ̥ ܐܶܬ̥ܟ̊ܰܪܟ̥ܽܘ̣ܢܝ܆ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕ̥ܫܰܝܢܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕ̊ܠܳܐ ܐܶܛܒܰܥ ܒܝܰܡܳܐ ܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܣܰܟ̊ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܬ̥ܝܳܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܐܰܘܫܶܛ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܐܺܝ̣ܕ̥ܳܟ̥ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܦܶܛܪܽܘ̇ܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܨܰܗܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܟ̥ ܢܰܦ̥ܫܝ ܘܰܡܣܰܟ̊ܶܐ ܠܳܟ̥ ܒܶܣܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܓ̥ܰܢ̱ܒܪ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܫܰܦܶܠܬ̊܆ ܘܠܰܡܚܺܝ̣̈ܠܶܐ ܕ̥ܰܩܪܰܐܽܘ̇ܟ̥ ܣܽܘ̣ܝܳܥܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ܆ ܘܠܺܝ ܕ̥ܰܣܓ̥ܺܝ̣ܦ ܘܰܡܡܰܚܰܝ ܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܕ̥ܰܠܳܢܝ ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܕܰܐܢ̱ܬ̊ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊ ܣܰܒܪܳܐ ܠܰܕ̥ܠܳܐ ܣܰܒ̥ܪܳܐ ܒܒܳܥܽܘ ܚܰܢܳܢܳܐ ܐܶܬ̥ܦܰܢ ܥܠܰܝ܆ ܘܶܐܬ̥ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܗܳܟ̥ܰܢ ܚܳܪܬ̊ܳܟ̥ ܒ̊ܩܽܘܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܶܐ݀ܚܙܶܐ ܥܽܘܫܢܳܟ̥ ܘܺܐܝܩܳܪܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܡܳܪܝ ܐܰܦܺܝܣܽܘ̣ܟ̥܆ ܘܰܒܪܰܝܬ̊ܳܢܝ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܘܰܕ̥ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܟ ܘܨܰܠܡܳܟ̥ ܐܰܠܒܶܫܬ̊ܳܢܝ܆ ܘܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕ̥ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܐܰܫܠܶܛܬ̊ܳܢܝ ܕ̊ܶܐܟ̥ܽܘ̇ܠ ܘܶܐܬ̥ܒܰܣܰܡ܆ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܝ ܢܶܦܠܶܬ̥ ܡܶܢ ܗܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܐܰܩܺܝ̣ܡܰܝܢܝ ܘܶܐܬ̥ܦܰܢ ܥܠܰܝ܆ ܘܶܐܬ̥ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܛ݀ܳܒ̥ܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢ ܪܰܘܡܶܗ ܕ̊ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܢܟ̥ܰܠ ܐܰܚܬ̥ܰܢܝ ܒܥܶܠܕ̊ܰܪܳܐ ܒܝܰܕ̥ ܚܣܳܡܶܗ ܒܺܝ̣ܫܳܐ ܡܰܪܺܝ̣ܪܳܐ܆ ܘܒܰܓ̥ܙܳܪ ܕ̊ܺܝ̣ܢܳܐ ܐܶܬ̥ܚܰܝܒܶܬ̥ ܥܰܠ ܕ̊ܶܐܫܬ̊ܰܡܥܶܬ̥ ܠܶܗ ܚܽܘ̣ܣ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܨܰܠܡܳܟ̥܆ ܕ̊ܒܺܝ̣ܫܳܐ ܫܒܳܝܗ̱ܝ ܘܰܐܦܢܳܢܝ ܠܰܛܝܳܪܳܟ̥ ܘܶܐܬ̥ܦܰܢ ܥܠܰܝ܆ ܘܶܐܬ̥ܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܗܳܟ̥ܰܢ ܐܶܒ̊ܰܪܟ̥ܳܟ̥ ܒ̊ܚܰܝ̈ܰܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܚܰܛܳܝ̈ܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܙܰܕܶܩܬ̊܆ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܰܡ̈ܐܶܐ ܩܰܕ̊ܶܫܬ̊ ܒܰܚܢܳܢܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܠܰܡܡܰܚܰܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܩܶܪܒܰܬ̥ ܠܳܟ̥ ܚܽܘ̣ܠܡܳܢܳܐ ܫܰܟ̊ܶܢܬ̊ ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ܆ ܘܠܺܝ ܕ̥ܳܘܝܳܐ ܘܣܰܓ̊ܺܝ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܚܰܘܰܪܰܝܢܝ ܒܙܽܘ̣ܦܳܟ̥ ܡܚܰܘܰܪ ܟ̊ܽܠ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ̊ܽ ܗ̱ܘ ܡܚܰܣܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܐ ܡܶܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܚܽܘ̇ܢܰܝܢܝ ܒܝܰܕ̥ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܘܶܐܬ̥ܦܰܢ ܥܠܰܝ܆ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܝܟ̥ ܫܽܘ̣ܡܢܳܐ ܘܰܐܝܟ̥ ܬ̊ܰܪܒ̊ܳܐ ܬ̥ܶܕ̥ܗܰܢ ܢܰܦ̥ܫܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܢܳܢܳܐ܆ ܕ̊ܰܠܳܗ̇ ܠܛܰܒܺܝ̣ܥܽܘ̣ܬ̥ܝ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܘܰܐܩܺܝ̣ܡܰܝܢܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ̥ ܕ̊ܠܳܐ ܐܶܦܶܠ ܒܥܽܘ̣ܡܩܳܐ ܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܣܰܟ̊ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ̥ ܐܳܘ̃ ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܐܶܬ̥ܦܰܢ ܥܠܰܝ܆ ܘܶܐܬ̥ܪܰܚܡܥܠܰܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܬ̊ܕ̊ܟ̥ܰܪܬ̊ܳܟ̥ ܥܰܠ ܬ̊ܶܫܘܺܝܬ̥ܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܽܘ̣ܣ ܥܠܰܝ܆ ܕܰ̊ܫܒܳܢܝ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܒܰܚܣܳܡܶܗ ܒܺܝ̣ܫܳܐ ܘܡܰܪܺܝ̣ܪܳܐ܆ ܘܰܒܦܰܚܶܗ ܘܫܽܘ̣ܕ̊ܳܠܶܗ ܗܳܐ ܨܳܕܰܢܝ ܦܰܨܳܢܝ ܡܳܪܝ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ̥ܡܶܢܳܟ̥ ܐܳܘ̃ ܚܰܢܳܢܳܐ ܙܰܕ̊ܶܩ ܘܰܦܪܽܘ̇ܩܰܝܢܝ ܐܰܝܟ̥ ܡܳܟ̥ܣܳܐ܆ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܗܘܰܝܬ̊ܝ ܠܺܝ ܡܥܰܕ̊ܪܳܢܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܚܣܳܡܶܗ ܫܒܳܢܝ ܒܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܚܰܒ̊ܶܠ ܚܺܐܪܽܘ̣ܬ̥ܝ ܘܰܐܘܒܶܕ̥ ܕܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܶܐܬ̥ܝܰܗܒܰܬ̥ ܠܺܝ܆ ܘܰܒܛܰܡܐܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬ̥ܚܰܒܠܶܬ̥ ܘܰܗܘܺܝܬ̥ ܙܺܝܙܳܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ̥ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ ܐܰܦܢܳܢܝ ܦܳܪܽܘ̣ܩܝ ܠܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܕ̥ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊ ܘܶܐܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܟ̥܆ ܘܶܐܬܪܰܚܡܥܠܰܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢܶܦ̥ܩܰܬ̥݀ ܢܰܦ̥ܫܝ ܒ̊ܳܬ̥ܪܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܐܰܚܠܶܡܬ̊܆ ܘܰܠܡܳܟ̥ܣܳܐ ܙܰܟ̊ܺܝ̣ܬ̊ ܒܰܚܢܳܢܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܠܓ̥ܰܝܳܣܳܐ ܕ̥ܗܰܝܡܶܢ ܒܳܟ̥ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܠܰܟ̥ܬ̊ ܠܶܗ ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܕܰ̊ܐܢ̱ܬ̊ܽ ܗ̱ܘ ܒܶܝܬ̥ ܓ̊ܰܘܣܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠ ܬ̊ܰܝܳܒܶـ̈ܐ ܒܒܳܥܽܘ ܚܰܢܳܢܳܐ ܚܽܘ̇ܢܰܝܢܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܘܶܐܬ̥ܪܰܚܡܥܠܰܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܒ̊ܥܰܘ ܕ̊ܢ̣ܰܘܒ̊ܕ̥ܽܘ̣ܢ ܠܢܰܦ̥ܫܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܥܰܬ̊ܺܝ̣ܪܳܐ ܕܠܳܐ ܓ̥ܳܐܶܙ܆ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕ̥ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܘܗ̱̈ܝ܆ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬ̊ܶܪܓ̊ܰܙ ܥܰܠ ܫܽܘ̣ܥܠܳܝܶܗ ܕܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܫܺܝ̣ܛܳܐ܆ ܕ̊ܰܐܢ̱ܬ̊ܽ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ ܚܰܢܳܢܳܐ܆ ܘܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢ̣ܶܫܬ̊ܰܠܡܽܘ̣ܢ ܠܚܰܪܒ̊ܳܐ ܘܡܶܐܟ̥ܽܘܠܬ̊ܳܐ ܠܬ̥ܰܥ̈ܠܶܐ ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܥܰܠ ܬ̊ܰܪܥܳܐ ܕܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܩܳܪܶܐ ܐܢܳܐ ܪܳܚܶܡ ܬ̊ܰܝܳܒ̈ܐ܆ ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ̥ ܓ̊ܰܙܳܟ̥ ܗܳܐ ܫܳܐܶܠ ܐܢܳܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܚܽܘ̇ܢܰܝܢܝ ܘܰܐܚܳܢܝ ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܘܢ̣ܶܫܬ̊ܰܒ̥ܗܰܪ ܟܽ̊ܠ ܕ̊ܝܳܡܶܐ ܒ̥ܶܗ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܶܫܬ̊ܰܘܕ̊ܺܝ܆ ܒܰܣܒܰܪܬ̥ܶܗ ܣܰܒ̥ܪܳܐ ܠܬ̥ܰܝܳܒ̈ܶܐ܆ ܚܽܘ̇ܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ̥ ܠܰܐܒ̊ܺܝ̣ܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ܆ ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܫܶܐܠ̈ܬ̥ܰܢ܆ ܛܳܒ̥ܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܬ̊ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܠܺܐܝ̣ܬ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܠܡܳܪܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܚܰܕ̥ ܐܺܝܬ̥ܝܳܐ ܚܕ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܒܰܬ̥ܠܳܬ̥ܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܚܰܕ̥ ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܘܕ̊ܶܐ܆ ܚܽܘ̇ܢ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܘܶܐܬ̥ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝܳܢܶـ̈ܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ]

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ: 

ܡܳܐ ܚܰܒܺܝܒܺܝܢ ܡܰܫܟ̊ܢܰܝ̈ܟ̊ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̥ܳܢܳܐ܆ ܣܰܟ̊ܝܰܬ̥ ܢܰܦܫܝ ܘܶܐܬ̥ܪܰܓ̥ܪܓ̥ܰܬ̥ ܠܕ̥ܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܠܶܒܝ ܘܒܶܣܪܝ ܫܰܒܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ܆ ܐܳܦ ܨܶܦܪܳܐ ܐܶܫܟܚܰܬ̥ ܠܳܗ̇ ܒܰܝܬ̊ܳܐ ܘܫܽܘܦܢܺܝܢܳܐ ܩܶܢܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܕܰܝܪܳܐ ܕ̥ܠܳܗ̇ܽ ܗ̱ܘ ܐܶܬ̥ܘܰܥܕ̥ܶܬ̥܆ ܘܰܟ̥ܢܽܘ̣ܫܝܳܐ ܕ̥ܠܶܗܽ ܗ̱ܘ ܪܶܚܡܶܬ̥. ܒܚܽܘ̣ܒܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܠܰܒܨܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܝ. ܕ̊ܒܰܨܠ̈ܘܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܐܶܬ̥ܓ̊ܰܘܣܶܬ̥܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܪܰܒܺܝܘ ܦܰܪ̈ܽܘܓ̥ܶܐ ܥܰܠ ܓ̊ܶܢ̱ܒ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̥ܳܢܳܐ܆ ܡܰܠܟ̊ܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܛܽܘ̣ܒ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܰܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܒܰܝܬ̊ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܰܦܬ̥ܺܝ̣ܚ ܬ̊ܰܪܥܶܗ܆ ܠܛܳܒ̥̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܦ̊ܬ̥ܰܚ ܠܺܝ ܬ̥ܰܪܥܶܗ ܕ̊ܰܚܢܳܢܳܟ̥܆ ܘܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܒܰܬ̥ܝܳܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢܫܰܒܚܽܘ̣ܢܳܟ̥ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܛܽܘ̣ܒ̥ܰܘܗ̱ܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ̊ܽ ܗ̱ܘ ܡܣܰܝܥܳܢܶܗ ܘܰܫܒܺܝ̣ܠܰܝ̈ܟ̊ ܒܠܶܒܶܗ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܢܶܫܒܰܝ̈ ܒܺܝ̣ܫܳܐ ܐܶܬ̥ܥܰܪܩܠܶܬ̥܆ ܘܥܳܠܡܳܐ ܫܒܳܢܝ ܒܰܪ̈ܓ̥ܺܝ̣ܓ̥ܳܬ̥ܶܗ. ܗܳܫܳܐ ܕ̥ܰܦܢܺܝܬ̥ ܨܶܝܕ̥ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊܆ ܠܳܐ ܐܶܗܦ̊ܽܘ̇ܟ̥ ܟ̊ܰܕ̥ ܟ̊ܳܪܝܳܐ ܠܺܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܥܒ̥ܰܪܘ ܒܥܽܘ̣ܡܩܳܐ ܕܰܒܟ̥ܳܬ̥ܳܐ ܘܥܰܒ̥ܕ̊ܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܶܝܬ̥ ܡܰܥܡܪܳܐ ܘܳܐܦ ܒܽܘ̣ܪܟ̊ܬ̥ܳܐ ܢܶܬ̥ܥܰܛܰܦ ܣܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܐ܆ ܢܺܐܙܽܠ̱ܘ̣ܢ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ܆ ܘܢܶܬ̥ܚܙܶܐ ܐܰܠܳܗ ܐܰܠܳܗܺܝ̈ܢ ܒܨܶܗܝܽܘ̇ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܟ̥ܽܠܶܗ ܩܝܳܡܳܐ܆ ܘܰܐܒ̈ܗܶܐ ܕ̥ܰܒܟ̥ܽܘ̇ܢ ܛܶܦܣܶܬ̥. ܩܰܪܶܒܘ ܚܠܳܦܰܝ ܒܳܥܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ̥ܳܢܳܐ ܫܡܰܥ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܝ ܘܨܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ̊ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ܆ ܘܰܚܙܺܝ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܣܰܝܥܳܢܰܢ ܘܚܽܘ̣ܪ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܡܫܺܝ̣ܚܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܡܶܛܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕ̥ܒܰܚ ܠܰܩܢܽܘ̇ܡܶܗ. ܒܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܟ̥ ܡܳܪܝ ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ܆ ܕ̊ܗܳܐ ܪܟ̥ܺܝ̣ܢ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕ̥ܳܡ ܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܽ ܗ̱ܘ ܚܰܕ̥ ܝܽܘ̇ܡ ܒܕ̥ܰܝܪܳܟ̥ ܡܶܢ ܐܳܠܶܦ܆ ܨܒܺܝܬ̥ ܠܡܶܥܡܰܪ ܒܒܰܝܬ̊ܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܛܳܒ ܡܶܢ ܕ̊ܰܠܡܶܥܡܰܪ ܒܡܰܫܟ̊ܢܳܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝ̣ܥܶܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܕܫܶܒ̥ܩܶܬ̥ ܢܝܳܚ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܕ̥ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܫܳܟ̥ ܠܶܒܫܶܬ̥܆ ܗܰܒ ܠܺܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕ̥ܕ̥ܳܢܰܚ ܐܰܢ̱ܬ̊܆ ܡܢܳܬ̥ܳܐ ܒܦܶܣܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܺܝ̈ܫܰܝܟ̊܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܬ̥ܰܪܣܝܳܢܰܢ ܘܥܳܕ̥ܽܘܪܰܢ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܢܶܬ̊ܶܠ ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܟ̥ܠܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ̥ܶܗ܆ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܡܗܰܠܟ̥ܺܝܢ ܒܬ̥ܰܡܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܝܳܠܕ̊ܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܘܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܠܳܟ̥ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܪܳܡܳܐ܆ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܟ̊܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ̥ܳܢܳܐ܆ ܛܽܘ̣ܒ̥ܰܘܗ̱ܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܒܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܣܰܢ̈ܝܳܬ̥ܝ ܒܙܽܘܦܳܟ̥ ܢܶܬ̥ܚܰܘܪ̈ܳܢ܆ ܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܡ̈ܳܬ̥ܝ ܒܰܕ̥ܡܳܟ̥ ܢܶܬ̥ܠܰܚ̈ܝܳܢ. ܘܰܒܝܰܕ̥ ܦܰܓ̥ܪܳܟ̥ ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣̇ܢ܆ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܟ̥ܣܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܰܒܡܰܚܫ̈ܒܳܬ̥ܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܶܗ ܠܚܰܕ̥ ܕܰܬ̥ܠܳܬ̥ܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܰܬ̥ܠܳܬ̥ܳܐ ܚܰܕ̥ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܚܰܕ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܣܓ̥ܺܝܕ̥ ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܠܺܝܬ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܕ̊ܡܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬ̥ܰܚ̈ܬܳ̊ܝܶܐ܆ ܡܶܣܬ̊ܓ̥ܶܕ̥ ܐܳܦ ܡܶܫܬ̊ܰܒ̊ܰܚ܀

 

ܕ̊ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܰܠܗܰܘ ܕ̊ܰܛܥܺܝܢܳܐ ܡܰܪܟ̊ܰܒ̥ܬ̥ܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܩܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܕ̥ܰܣܥܺܝ̣ܪܺܝ̣ܢ ܠܺܝ. ܚܰܣܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ̥. ܕܰܐܢ̱ܬ̊ܽ ܗ̱ܘ ܡܕ̥ܰܟ̥ܶܐ ܠܚܰܝܳܒܶـ̈ܐ ܗ̄ܘܗ̄܀ ܚܰܝܽܘܣܬ̥ܳܢܳܐ ܗܘܺܝ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܠܶܐ. ܕ̊ܰܒܚܽܘ̣ܒܳܟ̥ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܶܬ̥ܰܝܬ̊. ܚܠܳܦ ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܗ̇ ܕܰܓ̥ܒ̥ܺܝ̣ܠܬ̊ܳܟ̥ ܗ̄ܘܗ̄܀ ܐܰܚܰܝ̈ ܟ̊ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈܆ ܘܰܟ̥ܢܽܘ̣ܫܝܳܐ ܕ̥ܠܶܗܽ ܗ̱ܘ ܐܰܚܒܶܬ̥܆ ܒܥܰܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦ ܚܰܠܳܫܽܘ̣ܬ̥ܝ܆ ܕ̊ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܐܶܬ̥ܓܰ̊ܘܣܶܬ̥ ܗ̄ܘܗ̄܀ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܐ ܟ̥ܰܫܺܝ̣ܪܳܐ ܗܘܺܝܬ̥ ܠܺܝ ܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܘܕ̥ܰܫܟ̥ܺܝ̣ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܶܬ̊ܕ̊ܟ̥ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܳܝ ܒܶܗܬ̊ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܰܢܛܺܝ̣ܪܳܐ ܠܺܝ ܘܰܠܕ̥ܰܐܟ̥ܘܳܬ̥ܝ ܗ̄ܘܗ̄܀ ܗܳܐ ܡܦܺܝ̣ܣ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘ̣ܒ̥ܩܳܢܳܐ܆ ܦܰܢܳܐ ܫܶܐܠ̈ܳܬ̥ܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ̥. ܕܰܐܢ̱ܬ̊ܽ ܗ̱ܘ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ ܙܰܟ̊ܳܝܳܐ܆ ܡܚܰܣܶܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕ̥ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܚܢܺܝ̣ܓ̥ܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܡܶܬ̥ܟ̊ܰܫܰܦ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܛܳܒ̥ܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܒܰܚܢܳܢܳܟ̥. ܕܰܐܢ̱ܬ̊ܽ ܗ̱ܘ ܡܚܰܣܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܽܘ̇ܣ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢܨܰܠܶܐ ܟ̥ܽܠܰܢ܆ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀ ܬ̊ܶܫܒܽܘܚܬ̊ܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܘܩܽܘ̣ܠܳܣܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܒܳܛܶܠ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟ̥ܽܠܥܶܕܳܢ ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ ܕ̥ܢܰܣܶܩ܀

 

ܦ̊ܪܽܘ̇ܡܺܝ̣ܽܘ̇ܢ

 

ܠܗܰܘ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܳܒܽܘܩܳܐ ܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܠܗܰܘ ܡܫܺܝ̣ܓ̥ܳܢܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܘܰܡܚܰܘܪܳܢܳܐ ܕ̥ܨܳܐܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܠܗܰܘ ܕ̊ܪܰܚܺܝ̣ܩ ܘܡܰܒܥܰܕ̥ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܬ̊ܰܪ̈ܥܝܳܬ̥ܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܬ̥ܳܐ. ܠܗܰܘ ܚܶܟ̥ܡܬ̥ܳܐ ܘܨܶܡܚܳܐ ܕ̥ܝܳܠܽܘܕ̥ܶܗ. ܠܗܰܘ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܰܢܦܰܩ ܒܰܒܥܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܒ̊ܺܝ̈ܕ̥ܶܐ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ. ܠܗܰܘ ܕ̊ܣܰܪܶܩ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܰܢ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܘܚܰܝܶܕ̥ ܐܰܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܰܢ. ܒܰܪ ܐܺܝ̣ܬ̥ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕܰ̊ܐܒܳܐ ܕ̥ܛܰܗܶܡ ܝܳܬ̥ܶܗ ܒܰܓ̥ܒܺܝ̣ܠܬ̊ܰܢ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܠܳܐ ܐܶܫܬ̊ܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕ̥ܰܒܡܶܠܬ̥ܶܗ ܥܒ̥ܰܕ̥ ܫܡܰܝܳܐ ܒܚܶܟ̥ܡܬ̥ܶܗ܆ ܘܰܒܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܦܽܘ̣ܡܶܗ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ. ܠܶܗ ܬ̊ܶܫܒ̈ܚܳܢ ܘܒܽܘ̣ܪ̈ܟ̊ܳܢ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̥ܶܗ. ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕ̊ܳܢܳܐ. ܘܰܒܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܺܐܕ̥̈ܶܐ ܘܥܶܕ̈ܢܶܐ ܘܫܳܥ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

لغافر الذنوب وماحي الخطايا، لراحض الآثام ومبيّض الأدران، المنزه والبعيد عن كل الأفكار البشرية لحكمة والده وضيائه. الراعي الصالح الذي خرج في طلب الضالّين ووجدهم للحياة الأبدية. الذي أخلى نفسه من أجل خلاصنا. وتأنس كأحد البشر. ووحّد لاهوتَهُ بناسوتنا. المساوي للآب في الجوهر الذي تنسّب الى جبلتنا وصار إنسانا من البتول ولم يتحول عن كونه إلهاً. الخالق الذي صنع السماء بكلماته وأبدع الأجناد السماوية كلها بنسمة فمه. له التسابيح والإكرامات من خلائقه كافة في هذا الوقت وفي كل الأعياد والأوقات والساعات والأزمان أيام حياتنا كلّها والى الأبد܀

 

ܣܶܕ̥ܪܳܐ

 

ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܪܰܒ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܘܰܫܦܺܝ̣ܥ ܒܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢ̈ܶܐ. ܘܚܰܝܽܘܣܬ̥ܳܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܢܰܓ̊ܺܝ̣ܪܳܐ ܪܽܘ̣ܚܶܗ܆ ܘܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܳܐ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ. ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܫܦܺܝ̣ܥܳܐ ܥܰܠ ܕ̊ܳܚ̈ܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܠܘܳܬ̥ܶܗ ܡܶܬ̥ܦܢܶܝܢ܀

ܗܰܘ ܕ̊ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܒܡܰܘܬ̊ܶܗ ܕ̊ܚܰܛܳܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ̥ ܗܳܝ ܕ̊ܢܶܬ̥ܦܢܶܐ ܠܘܳܬ̥ܶܗ ܘܢܺܚܶܐ. ܝܺܚܺܝܕ̥ܳܝܶܗ ܕܰ̊ܐܒܳܐ ܕ̥ܥܰܠ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̣ܕ̥ܰܝ̈ܟ̊ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܟ̊ܽܠ ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܶـ̈ܐ ܕ̥ܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܛܳܒ̈ܬ̥ܳܐ ܐܶܫܰܕ̊ܬ̊. ܗܰܘ ܕ̊ܰܫܒܰܩܬ̊ ܠܥܰܡܳܐ ܣܰܟ̥ܠܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆ ܒܝܰܕ̥ ܒ̊ܳܥ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܢܺܝ̣ܚܳܢܰܝ̈ܟ̊. ܗܰܘ ܕ̊ܩܰܒܶܠܬ̊ ܒܳܥܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܽܘ̣ܫܶܐ܆ ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܚܳܬ̥ܶܗ ܡܶܢ ܓ̊ܰܪܒܳܗ̇ ܕ̊ܰܟ̊ܺܝܬ̊. ܘܦܰܨܺܝܬ̊ ܠܪܳܚܳܒ. ܘܰܫܒܰܩܬ̊ ܠܕܰܘܺܝܕ̥ ܣܰܟ̥ܠܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܒܳܥܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܢܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܩܰܪܶܒ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊. ܘܰܦܪܰܩܬ̊ ܠܝܰܘܢܳܢ. ܘܫܰܘܙܶܒܬ̊ ܠܰܡܢܰܫܶܐ. ܩܰܒܶܠ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܒܳܥ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܘܬ̥ܰܟ̥ܫ̈ܦܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥܆ ܗܳܢܳܐ [ܕܥܰܒܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܗܳܠܶܝܢ] ܕ̥ܰܒܕܶܚܠܬ̥ܳܐ ܘܒܰܪܬ̥ܺܝܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܓ̊ܰܪܓ̊ܰܚ [ܡܶܬ̥ܓ̊ܰܪܓ̊ܚܺܝ̣ܢ] ܩܕ̥ܳܡ ܡܳܪܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܘܫܰܕ̊ܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ [ܥܠܰܝܗܽܘ̇ܢ] ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܛܽܠ ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܰܢ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕ̥ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܐܶܬ̊ܬ̊ܠܺܝܬ̊. ܘܠܳܐܐܰܪ ܩܰܕ̊ܶܫܬ̊. ܘܰܠܬ̥ܰܚ̈ܬ̊ܳܝܳܬ̥ܳܗ̇ ܕ̊ܰܐܪܥܳܐ ܒܝܰܕ̥ ܗܳܝ ܕ̊ܶܐܬ̥ܥܰܪܙܰܠܬ̊ ܥܰܡ ܡܰܘܬ̊ܳܐ ܢܚܶܬ̊ܬ̊. ܘܠܰܟ̥ܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܝܳܐ ܕ̥ܰܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕ̥ܰܚܛܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܛܡܺܝ̣ܪ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܣܶܩܬ̊. ܘܥܰܠ ܟ̊ܰܬ̥ܦ̈ܬ̥ܳܟ̥ ܪ̈ܳܚܡܳܬ̥ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܶܗ ܫܩܰܠܬ̊. ܘܰܠܚܰܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܕ̥ܡܶܛܽܠܳܬ̥ܶܗ܆ ܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܶـ̈ܐ ܙܰܡܶܢܬ̊. ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܳܐ ܕ̥ܢܶܩܪܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܦܢܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܠܘܳܬ̥ܳܟ̥. ܠܬ̥ܰܝܳܒ̈ܐ ܩܰܒ̊ܶܠ ܒܒܰܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܠܙܰܕ̊ܺܝ̣̈ܩܶܐ ܢܰܛܰܪ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܠܰܕ̥ܢܰܦܺܝ̣ܠܺܝ̣ܢ ܐܰܩܺܝ̣ܡ. ܠܰܕ̥ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ ܫܰܪܰܪ. ܠܰܕ̥ܛܳܥܶܝܢ ܐܰܦܢܳܐ. ܠܕ̥ܰܡܒܰܕ̊ܪܺܝ̣ܢ ܟ̊ܰܢܶܫ. ܠܟ̥ܽܠܢܳܫ ܗܳܝ ܕ̊ܥܳܕ̥ܪܳܐ ܘܦܳܩܚܳܐ ܣܥܽܘ̇ܪ ܒܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܘܰܠܥܰܒ̥ܕܳ̊ܟ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܦܪܶܫ [ܘܰܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܐܬ̥ܦܪܶܫܘ] ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܠܩܰܪܺܝ̣ܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ܳܟ̥. ܐܰܫܘܳܝܗ̱ܝ [ܐܰܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ] ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܠܫܽܘ̣ܒ̥ܩܳܢܳܐ ܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܘܰܠܓ̥ܰܠܝܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܦ̈ܐ ܕ̥ܰܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊. ܦܰܨܳܝܗ̱ܝ [ܦܰܨܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ] ܡܶܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܘܬ̥ܽܘܩ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܘܡܶܢ ܢܶܣ̈ܝܽܘܢܶܐ ܕ̥ܰܚܛܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܡܰܥܒܕ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܳܐܟ̥ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܕ̥ܫܺܐܕ̥̈ܶܐ ܘܕ̥ܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܺܝ̣̈ܫܶܐ. ܘܰܦܪܽܘ̇ܩܳܝܗ̱ܝ [ܘܰܦܪܽܘ̇ܩ ܐܶܢܽܘ̇ܢ] ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܫܟ̥ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܚܽܘ̣ܫܳܒܶـ̈ܐ ܨ̈ܳܐܶܐ. ܘܰܐܪܚܶܩ ܡܶܢܶܗ [ܡܢܗܽܘ̇ܢ] ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܠܳܟ̥ ܠܳܐ ܫܳܦܪ̈ܳܢ. ܘܢܰܛܰܪܳܝܗ̱ܝ [ܢܰܛܰܪ ܐܶܢܽܘ̇ܢ] ܒܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܢܰܟ̥ܦܽܘܬ̥ܳܐ. ܘܰܒܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܡܢܺܝ̈ܚܳܢ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ̥. ܘܰܦܪܽܘ̇ܩܳܝܗ̱ܝ [ܘܰܦܪܽܘ̇ܩ ܐܶܢܽܘ̇ܢ] ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ [ܕ̊ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ] ܥܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܶܫܠܳܐ ܐܰܘ ܕ̊ܬ̥ܽܘܩܰܠܬ̥ܳܐ ܐܰܘ ܕ̊ܣܽܘ̣ܓ̥ܦܳܢܳܐ ܐܰܘ ܕ̊ܚܽܘ̣ܣܪܳܢܳܐ ܐܰܘ ܕ̊ܟ̥ܽܠ ܙܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ̥ܗܽܘ ܕ̥ܰܚܛܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܠܢܰܦܫܶܗ ܐܰܘ ܠܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܆ [ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܐܰܘ ܠܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ] ܠܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܘ ܠܓ̥ܰܘܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܝܶܠܳܝܗ̱ܝ [ܚܰܝܶܠ ܐܶܢܽܘ̇ܢ] ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܠܠܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܨܳܒܝܳܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕ̥ܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܘܰܕ̥ܢܶܗܘܶܐ [ܘܰܕ̥ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ] ܥܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܠܰܫܡܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܚܽܘ̇ܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܒܰܫܡܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܟ̥ܢܺܝ̣ܫ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ̥ ܚܢܰܢ ܠܶܒ̈ܘܳܬ̥ܰܢ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܐܳܫܕ̊ܺܝ̣ܢܰܢ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܶܣܩܽܘ̣ܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܥܰܠ ܠܶܒܳܟ̥ ܗܰܘ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܥܰܗܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܒܺܝ̈ܫܳܬ̥ܳܐ. ܚܛܰܝܢܰܢ ܓ̊ܶܝܪ ܐܰܝܟ̥ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܐܰܪܫܰܥܢܰܢ ܐܰܝܟ̥ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܰܣܟ̊ܶܠܢܰܢ ܐܰܝܟ̥ ܥܰܒ̥̈ܕ̊ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ̊ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ܆ ܫܒܽܘ̇ܩ ܐܰܝܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܆ ܚܰܪܰܪ ܐܰܝܟ̥ ܛܳܒ̥ܳܐ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬ̊ܶܟ̥ܦ̊ܽܘ̇ܪ ܒܰܢ ܠܥܳܠܰܡ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬ̊ܰܗܦܶܟ̥ ܐܰܦܰܝ̈ܟ̊ ܡܶܢܰܢ. ܘܠܳܐ ܬ̥ܰܪܟ̊ܶܢ ܪܺܝܫܰܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܒܺܝ̣̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܣܥܰܪܢܰܢ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܚܶܣܕ̊ܳܐ ܘܰܠܒܶܟ̥ܝܳܐ ܘܰܠܡܽܘ̣ܝܳܩܳܐ ܩܕ̥ܳܡ ܟ̊ܶܢܫܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܡܰܠܰܐܟ̥̈ܶܐ ܘܕ̥ܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬ̊ܰܒܗܶܬ̥ ܠܰܢ ܒܒܶܗܬ̊ܬ̥ܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܰܠܥܳܠܰܡ. ܐܶܠܳܐ ܗܰܒ ܠܰܢ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܘܩܰܘܡܳܐ ܕ̥ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ̥. ܘܡܳܐ ܕ̥ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܢܳܗܡܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܰܫܺܝ̣ܥܶܐ܆ ܬ̊ܶܦܪܽܘ̇ܣܝ ܟ̊ܶܢܦܶܝ̈ܗ̇ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ ܘܰܬ̥ܣܰܬ̊ܰܪܝ ܠܰܢ ܡܶܢ ܠܽܘ̈ܚܳܡܶܐ ܕ̥ܟ̥ܺܐܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܦܪ̈ܺܝ̣ܩܰܝ ܒܰܫܡܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܫܬ̊ܘܶܝܢܰܢ܆ ܬ̊ܶܫܒ̈ܚܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܙܳܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ ܕ̥ܰܢܩܰܪܶܒ ܠܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܽܘ̣ܬ̥ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܫ̈ܚܳܢܶܐ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܠܰܐܒܽܘ̣ܟ̥ ܡܒܰܪܟ̥ܳܐ ܘܛܽܘ̣ܒ̥ܬ̥ܳܢܳܐ ܕ̥ܫܰܠܚܳܟ̥ ܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܰܢ. ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ ܘܛܳܒ̥ܳܐ ܘܰܣܓ̥ܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ̥ ܚܰܝܶـ̈ܐ ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ̥ ܒܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

أيها المسيح إلهنا العظيم بالمواهب والفائض بالمِنَح والشفوق بالمراحم، الطويل الأناة وكثير النعمة، الفائضة رحمته على خائفيه وعلى العائدين إليه܀

مَنْ لا يشاء موت الخاطئ حتّى يعودَ إليه فيحيا. يا وحيدَ الآب الذي سكبتَ على تلاميذك القديسين كافةً المواهبَ والمِنَح الصالحة. يا من غفرت للشعب جهالته بدعاء اصفيائك. يا من قبلت طلباتِ موسى النبي وطهّرتَ مريم أختَه من بَرصها وأنقذتَ راحاب وتجاوزت عن جريمة داوود من أجل الطلبة الاستغفارية التي قربها امامك. وخلصت يونان. ونجيت منسّى. فاقبَلْ الآن أيضاً طلبات عبدك وتضرّعاته وهو يتخشع [عبيدك وتضرعاتهم و هم يتخشعون] أمام ربوبيتك بخوف ورعدة. وأرسل اليه [إليهم] موهبة الروح القدس. أجل أيها الرب إلهنا يا من عُلِّقتَ على عود الصليب من أجل خطايانا. وقدّست الفضاء ونزلت إلى أسافل الأرض. لأنك اشتبكت مع الموت وأصعدت الطبع البشري الذي كان مطموراَ في دنس الخطيئة. وحملته على كَتيفَيكَ العطوفتين ودعوت كل القوات السماوية ليفرحوا من أجله ويبتهجوا. يا أيّها الراعي الصالح الذي أتى ليدعوَ الخطأَة. أعِدهم إليك. واقبل التائبين بنعمتك. وصُن الأبرارَ برحمتك وأقِم الساقطين. وثبِّتْ القائمين أَعِد الضالين واجمَع المبدّدين. تعهد برأفتك كل واحد بما يساعده ويفيده. وأهِّل عبدَك هذا الذي انقطع (عبيدك هؤلاء الذين انقطعوا) عن العالم ليكونَ (ليكونوا) في جوارك للرحمة ومغفرة الخطايا وإسفار الوجه أمامك. أنقذه (أنقذهم) من فخاخ الخطيئة وعثراتها وتجاربها.ومن كل إثارات الثالبين والأبالسة والناس الأشرار. ونجِّه (ونجّهم) من الأهواء السمجة. ومن كل الأفكار التي لا تروقك واحفظه (واحفظهم) بالطهر والعفاف والقداسة وبكل ما يسرّ مشيئتك. لا تدعه (تدعهم) يا رب أن يكون (يكونوا) لنفسه (لانفسهم) او لرفقائه (لرفقائهم) أو البعيدين او القريبين سببَ عثرةٍ أو شكٍّ أو خسارةٍ أو ضررٍ ومشابَه ذلك من ضروب الخطيئة أياً كان. بل قَوِّه (قوهم) بنعمتك غير الموصوفة الراغبة في خلاص البشر ليكون (ليكونوا) مدعاةً إلى تمجيد اسمك القدوس. وارأف يارب بهذا الشعب المحتشد باسمك القدوس الذي نسكب نحن أيضاً معه أمامك قلوبَنا ملتمسين منك، أن لا تخطر خطايانا ومساوئنا ببالك المقدس المتناسي الشرور. فنحن قد خطئنا لأنّنا بشر وأثمنا لكوننا ترابيّين، أذنبنا مثل أشرار، أما أنت أيا ربّاه فاغفر لنا شأن الاله. اصفح عنّا شأن الرحيم وأعتقنا شأن الكريم. لا تنكرنا يا رب إلى الأبد. لا تصرف يا رب وجهك عنا، لا تنكس رأسنا إلى الأرض من جراء ما ارتكبنا من المساوئ، ولا نكونّن يا رب عرضةً للاستهزاء والبكاء والازدراء أمام محفل الملائكة والبشر، لا تُخزِنا يا ربُّ خِزْياً أبدياً، بل جُدْ علينا بالدالّة والقيام عن يمينك. وعندما تشبّ النار على المنافقين، فلتبسط نعمتك أكنافها وتحمِنا من زواجر العدل. فإذا ما استحققنا يا رب نحن المفتدين باسمك القدوس هذه النجاة نُؤهل لأن نُقِّرب تسابيح الانتصار لمراحمك الجزيلة التي لا قياس لها يا رب ولأبيك المبارك المغبوط الذي أرسلك لأجل خلاصنا ولروحك القدوس الصالح المسجود له والمحيي والمساوي لك في الجوهر الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين܀

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܩܰܒ̊ܶܠ ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘ̣ܒ̥ܩܳܢܳܐ ܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̇ܩܳܝܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒ̥ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܥܶܪܒܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܳܐ ܠܰܛܝܳܪܳܟ̥ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܒܬ̥ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܢܳܩܶܫ ܒܰܕ̥ܡܽܘ̣ܬ̥ ܚܰܛܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܩܰܒܶܠܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ̥ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܘܣܺܝܡ ܬ̊ܽܘܒ̥ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܆ ܪܽܘ̣ܫܡܶܗ ܕ̊ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܟ̥. ܢܶܛܥܰܢ ܢܺܝ̣ܪܳܟ̥ ܒܰܣܺܝ̣ܡܳܐ܆ ܘܡܰܘܒ̊ܠܳܟ̥ ܩܰܠܺܝ̣ܠܬ̊ܳܐ܆ ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܟ̊ܺܝ̈ܡܳܬ̥ܳܐ܆ ܠܰܓ̥ܢܽܘ̇ܢܳܟ̥ ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ ܗ̄ܘܗ̄܀ ܚܰܬ̥ܢܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܰܡܟ̥ܰܪ ܠܶܗ܆ ܢܰܦܫܳܐ ܕ̥ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܒܰܕ̥ܡܳܐ ܕ̥ܰܩܢܽܘ̇ܡܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇܆ ܘܒܰܨܠܺܝ̣ܒܶܗ ܚܰܪܪܳܗ̇. ܨܰܒ̊ܶܬ̥ ܫܽܘ̣ܦܪ̈ܶܝܗ̇܆ ܒܣܽܘ̇ܓ̥ܐܳܐ ܕ̥ܢܳܡܽܘ̇ܣܰܝ̈ܟ̊. ܘܶܐܫܬ̊ܰܘܕܳܐ ܠܳܗ̇܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ. ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܡܰܟ̥ܪܰܬ̥ ܠܰܙܩܺܝ̣ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܗܰܒ ܠܳܗ̇ ܕ̊ܬ̥ܶܦܠܽܘ̇ܚܝ ܛܳܒ̈ܬ̥ܳܐ ܘܠܰܓ̥ܢܽܘ̇ܢܳܟ̥ ܬ̊ܶܫܬ̊ܘܶܐ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܰܦܬ̥ܺܝ̣ܚ ܬ̊ܰܪܥܶܗ܆ ܠܰܕ̥ܢܳܩܶܫ ܒܶܗ. ܦ̊ܬ̥ܰܚ ܠܺܝ ܬ̥ܰܪܥܶܗ ܕ̊ܰܚܢܳܢܳܟ̥܆ ܕ̊ܰܪܟ̥ܺܝ̣ܢ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊. ܐܰܢ̱ܬ̊ ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ܆ ܐܰܝܟ̥ ܒܳܒܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܰܝܢܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ̊ ܣܰܬ̊ܰܪܰܝܢܝ܆ ܕ̊ܠܳܐ ܢܰܟ̊ܶܝܢܝ ܒܺܝ̣ܫܳܐ. ܚܢܳܢܳܟ̥ ܡܳܪܝ ܢܶܦܘ̇ܩ ܒܰܒܥܳܬ̥ܝ܆ ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܢܢܰܛܪܽܘ̣ܢܳܢܝ. ܘܶܐܗܘܶܐ ܙܡܺܝ̣ܢܳܐ ܒܡܶܫܬ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܛܰܝܒܳܐ ܠܪ̈ܳܚܡܰܝܟ̊ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܆ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܆ ܓ̊ܙܳܪܳܐ ܕ̥ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܶܐ܆ ܕ̊ܠܰܛܝܳܪܶܗ ܟ̊ܰܢܫܰܢܝ. ܒܥܰܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦ ܚܰܠܳܫܽܘ̣ܬ̥ܝ܆ ܕ̊ܪܶܚܡܶܬ̥ ܥܶܢܝܳܢܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܢܗܶܐ ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܚܰܣܺܝ̣ܢܳܐ. ܘܒܶܗ ܬ̊ܶܬ̥ܦܰܨܶܐ܆ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܢܶܟ̥ܝܳܢܺܝ̈ܢ. ܢܰܫܘܶܝܟ̥ ܡܳܪܰܢ ܕ̊ܥܰܡ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܥܒ̥ܰܕ̥ܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܢܶܚܕ̊ܶܐ ܒܳܟ̥ ܘܰܐܢ̱ܬ̊ ܬ̊ܶܚܕ̊ܶܐ ܒܶܗ܆ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕ̥ܠܳܐ ܥܳܒܪܺܝ̣ܢ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

ܥܶܛܪܳܐ

 

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܣܰܒ̥ܪܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܶܗ. ܘܬ̥ܽܘ̣ܟ̥ܠܳܢܳܐ ܕ̥ܰܡܗܰܝܡ̈ܢܰܘܗ̱ܝ. ܡܰܢ ܕ̊ܰܦܬ̥ܺܝ̣ܚ ܬ̊ܰܪܥܶܗ ܠܬ̥ܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܘܰܡܩܰܒ̊ܶܠ ܠܚܰܛܳܝ̈ܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬܶܗ ܡܶܬ̥ܦܢܶܝܢ. ܦ̊ܬ̥ܰܚ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܬ̊ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ ܘܩܰܒܶܠܳܝܗ̱ܝ ܕ̊ܗܳܐ ܐܰܪܟ̊ܶܢ ܨܰܘܪܶܗ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܗܳܠܶܝܢ ܘܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܗܳܐ ܐܰܪܟ̊ܶܢܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ] ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܠܢܺܝ̣ܪܳܟ̥ ܒܰܣܺܝ̣ܡܳܐ ܘܢܺܐܬ̥ܶܐ ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ [ܥܠܰܝܗܽܘ̇ܢ]. ܘܢܶܬ̥ܚܰܣܽܘ̇ܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ̥ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܒܽܘ̣ܨܳܪ̈ܰܘܗܝ [ܒܽܘ̣ܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ]. ܘܰܡܢܺܝܘܗ̱ܝ [ܘܰܡܢܺܝ ܐܶܢܽܘ̇ܢ] ܡܳܪܝ ܒܰܓ̥ܙܳܪܳܟ̥. ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܶܡܪܳܐ [ܘܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ] ܒܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܘܥܰܡ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܬ̥ܰܠܡܺܝ̈ܕ̥ܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܒܓ̥ܰܠܝܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܦ̈ܶܐ ܢܫܰܒܚܳܟ̥ [ܢܫܰܒܚܽܘ̣ܢܳܟ̥]. ܘܠܰܐܒܽܘ̣ܟ̥ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ربنا يسوع المسيح يا رجاء بيعتك الوطيد ومتّكل المؤمنين به. يا من بابُهُ مفتوحٌ للتائبين ويقبلُ الخطأةَ العائدين إليه. افتحْ يارب بابَ مراحمك لعبدك هذا واقبله. (لعبيدك هؤلاء واقبلهم) فها إنه قد حنى عنقه ليحمل (إنهم قد حنوا أعناقهم ليحملوا) نيرك الطيب. وليأت روحُك القدوس ويحلَّ عليه (عليهم) اغفر بحنوّك كلَّ نقائصه (نقائصهم). واحْصِه (واحْصِم) يارب في قطيعك واجعله حَمَلاً (واجعلهم حملاناً) في قطيعك ويسبحك (ويسبحوك) بوجهٍ مكشوف مع التلاميذ القديسين أبناء البيعة. ويسبح (ويسبحون) أباك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين܀

 

ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܰܕ̥ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܒܡܰܫܟ̊ܢܳܐ ܕ̥ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ ܒܕܰܘܺܝܕ̥ ܙܶܡܪܰܬ̥܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܣܶܦܪܳܐ ܕ̥ܰܒܪܺܝܬ̥ܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܳܝܬ̊ܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

 


ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܙܶܠ ܠܳܟ̥ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܟ̥ ܘܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟ̊ܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܺܝܠܶܕ̊ܬ̊܆ ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ̥ ܐܰܒܽܘ̣ܟ̥܆ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕ̥ܶܐܚܰܘܶܝܟ̥. ܘܶܐܥܒ̊ܕ̥ܳܟ̥ ܠܥܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܶܐܒܰܪܟ̥ܳܟ̥ ܘܰܐܘܪܶܒ ܫܡܳܟ̥. ܘܰܗܘܺܝ ܒܪܺܝ̣ܟ̥. ܘܶܐܒܰܪܶܟ̥ ܡܒܰܪ̈ܟ̥ܳܢܰܝܟ̊܆ ܘܰܡܠܺܝ̣ܛܳܢܰܝ̈ܟ̊ ܐܶܠܽܘ̣ܛ. ܘܢܶܬ̥ܒܰܪ̈ܟ̥ܳܢ ܒܳܟ̥ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܪܥܳܐ܆ ܘܰܒܙܰܪܥܳܟ̥. ܘܥܒ̥ܰܕ̥ ܐܰܒܪܳܡ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܒܪܳܡ ܒܰܪ ܫܰܒܥܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܳܐ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܚܳܪܳܢ. ܘܰܕ̥ܒ̥ܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܪܳܡ ܠܣܰܪܰܝ ܐܰܢ̱ܬ̊ܬ̥ܶܗ܆ ܘܰܠܠܽܘ̇ܛ ܒܰܪ ܐܰܚܽܘ̣ܗ̱ܝ܆ ܘܰܠܟ̥ܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܩܢܰܘ܆ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܥܒ̥ܰܕ̥ܘ ܒܚܳܪܳܢ܆ ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܢܰܥܰܢ. ܘܶܐܬ̥ܰܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܢܰܥܰܢ. ܘܰܥܒܰܪ ܐܰܒܪܳܡ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܰܐܬ̥ܪܳܐ ܕ̥ܰܫܟ̥ܺܝܡ. ܘܰܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܒܰܠܽܘܛܳܐ ܕ̥ܡܰܡܪܶܐ. ܘܰܟ̥ܢܰܥ̈ܢܳܝܶܐ ܥܕ̥ܰܟ̊ܺܝܠ ܝܳܬ̥ܒ̊ܺܝ̣ܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܶܐܬ̥ܓ̊ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܠܙܰܪܥܳܟ̥ ܐܶܬ̊ܠܺܝܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ. ܘܰܒܢܳܐ ܬ̥ܰܡܳܢ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܓ̊ܠܺܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܬ̊ܰܡܳܢ ܠܛܽܘ̣ܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܡܰܕ̥ܢܚܳܐ ܠܒܶܝܬ̥ ܐܺܝ̣ܠ܆ ܘܰܢܩܰܫ ܡܰܫܟ̊ܢܶܗ ܒܶܝܬ̥ ܐܺܝ̣ܠ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ܆ ܘܥܳܝ ܡܶܢ ܡܰܕ̥ܢܚܳܐ܆ ܘܰܒܢܳܐ ܬ̥ܰܡܳܢ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܰܩܪܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܫܩܰܠ ܐܰܒܪܳܡ ܘܶܐܙܰܠ܆ ܘܡܰܫܩܠܳܢܶܗ ܠܬ̥ܰܝܡܢܳܐ[1]܀

وَقَالَ الرَّبُّ لأَبْرَامَ: «اذْهَبْ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ عَشِيرَتِكَ وَمِنْ بَيْتِ أَبِيكَ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أُرِيكَ. فَأَجْعَلَكَ أُمَّةً عَظِيمَةً وَأُبَارِكَكَ وَأُعَظِّمَ اسْمَكَ وَتَكُونَ بَرَكَةً. وَأُبَارِكُ مُبَارِكِيكَ وَلاَعِنَكَ أَلْعَنُهُ. وَتَتَبَارَكُ فِيكَ جَمِيعُ قَبَائِلِ الأَرْضِ». فَذَهَبَ أَبْرَامُ كَمَا قَالَ لَهُ الرَّبُّ وَذَهَبَ مَعَهُ لُوطٌ. وَكَانَ أَبْرَامُ ابْنَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً لَمَّا خَرَجَ مِنْ حَارَانَ. فَأَخَذَ أَبْرَامُ سَارَايَ امْرَأَتَهُ وَلُوطاً ابْنَ أَخِيهِ وَكُلَّ مُقْتَنَيَاتِهِمَا الَّتِي اقْتَنَيَا وَالنُّفُوسَ الَّتِي امْتَلَكَا فِي حَارَانَ. وَخَرَجُوا لِيَذْهَبُوا إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ. فَأَتُوا إِلَى أَرْضِ كَنْعَانَ. وَاجْتَازَ أَبْرَامُ فِي الأَرْضِ إِلَى مَكَانِ شَكِيمَ إِلَى بَلُّوطَةِ مُورَةَ. وَكَانَ الْكَنْعَانِيُّونَ حِينَئِذٍ فِي الأَرْضِ. وَظَهَرَ الرَّبُّ لأَبْرَامَ وَقَالَ: «لِنَسْلِكَ أُعْطِي هَذِهِ الأَرْضَ». فَبَنَى هُنَاكَ مَذْبَحاً لِلرَّبِّ الَّذِي ظَهَرَ لَهُ. ثُمَّ نَقَلَ مِنْ هُنَاكَ إِلَى الْجَبَلِ شَرْقِيَّ بَيْتِ إِيلٍ وَنَصَبَ خَيْمَتَهُ. وَلَهُ بَيْتُ إِيلَ مِنَ الْمَغْرِبِ وَعَايُ مِنَ الْمَشْرِقِ. فَبَنَى هُنَاكَ مَذْبَحاً لِلرَّبِّ وَدَعَا بِاسْمِ الرَّبِّ. ثُمَّ ارْتَحَلَ أَبْرَامُ ارْتِحَالاً مُتَوَالِياً نَحْوَ الْجَنُوبِ܀

 

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܣܶܦܪܳܐ ܕ̥ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܳܝܬ̊ܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܓ̊ܰܒܪܳܐ ܐܰܘ ܐܰܢ̱ܬ̊ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܢܶܦܪܽܘ̇ܫ ܘܢܶܕ̊ܽܘ̇ܪ ܢܶܕ̥ܪܳܐ ܕ̥ܰܢܙܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܢܶܬ̥ܢܙܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ܆ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܢ ܫܰܟ̥ܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬ̊ܶܐ. ܘܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܬ̊ܶܪܝܳܢܳܐ ܕ̥ܥܶܢ̈ܒܶܐ ܘܰܐܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܐܟ̥ܽܘ̇ܠ. ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܢܙܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܟ̊ܽܠܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܡܶܬ̥ܥܒ̥ܶܕ̥ ܡܶܢ ܓ̊ܦܶܬ̊ܳܐ ܕ̥ܚܰܡܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܥܽܘ̣ܨܳܪ̈ܶܐ ܘܰܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܟ̥ܰܡ̈ܫܽܘܢܶܐ܆ ܠܳܐ ܢܶܐܟ̥ܽܘ̇ܠ. ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܢܶܕ̥ܪܳܐ ܕ̥ܰܢܙܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆ ܘܰܡܕ̥ܰܟ̊ܝܳܐ ܠܳܐ ܢܶܣܰܩ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܕ̥ܢܶܫܠܡܽܘ̣ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܢܙܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܢܶܗܘܶܐ܆ ܘܰܢܪܰܒܶܐ ܣܰܥܪܳܐ ܕ̥ܪܺܝܫܶܗ܆ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܢܙܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕ̥ܡܺܝܬ̥ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܥܽܘ̇ܠ. ܘܒܰܐܒܽܘ̣ܗ̱ܝ ܘܒܶܐܡܶܗ ܘܒܰܐܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܘܰܒܚܳܬ̥ܶܗ ܠܳܐ ܢܶܬ̊ܛܰܡܰܐ ܒܗܽܘ̇ܢ ܒܡܰܘܬ̊ܗܽܘ̇ܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟ̥ܠܺܝ̣ܠܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܢܙܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽ ܗ̱ܘ ܠܡܳܪܝܳܐ[2]܀

وَأَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى: «قُل لِبَنِي إِسْرَائِيل: إِذَا انْفَرَزَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ لِيَنْذُرَ نَذْرَ النَّذِيرِ لِيَنْتَذِرَ لِلرَّبِّ فَعَنِ الخَمْرِ وَالمُسْكِرِ يَفْتَرِزُ وَلا يَشْرَبْ خَل الخَمْرِ وَلا خَل المُسْكِرِ وَلا يَشْرَبْ مِنْ نَقِيعِ العِنَبِ وَلا يَأْكُل عِنَباً رَطْباً وَلا يَابِساً. كُل أَيَّامِ نَذْرِهِ لا يَأْكُل مِنْ كُلِّ مَا يُعْمَلُ مِنْ جَفْنَةِ الخَمْرِ مِنَ العَجَمِ حَتَّى القِشْرِ. كُل أَيَّامِ نَذْرِ افْتِرَازِهِ لا يَمُرُّ مُوسَى عَلى رَأْسِهِ. إِلى كَمَالِ الأَيَّامِ التِي انْتَذَرَ فِيهَا لِلرَّبِّ يَكُونُ مُقَدَّساً وَيُرَبِّي خُصَل شَعْرِ رَأْسِهِ. كُل أَيَّامِ انْتِذَارِهِ لِلرَّبِّ لا يَأْتِي إِلى جَسَدِ مَيِّتٍ. أَبُوهُ وَأُمُّهُ وَأَخُوهُ وَأُخْتُهُ لا يَتَنَجَّسْ مِنْ أَجْلِهِمْ عِنْدَ مَوْتِهِمْ لأَنَّ انْتِذَارَ إِلهِهِ عَلى رَأْسِهِ. إِنَّهُ كُل أَيَّامِ انْتِذَارِهِ مُقَدَّسٌ لِلرَّبِّ܀

 

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܣܶܦܪܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܢܝܳܢ ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܳܝܬ̊ܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܚܙܺܝ܆ ܕ̊ܝܶܗܒ̊ܶܬ̥ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܛܳܒ̈ܬ̥ܳܐ܆ ܘܡܰܘܬ̊ܳܐ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬ̥ܳܐ. ܕ̊ܰܡܦܰܩܶܕ̥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ̥ ܝܰܘܡܳܢܳܐ܆ ܕ̊ܬ̥ܶܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ̥܆ ܘܰܬ̥ܗܰܠܶܟ̥ ܒܽܐܘ̣ܪ̈ܚܳܬ̥ܶܗ܆ ܘܬ̥ܶܛܰܪ ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܢܳܡܽܘ̇ܣܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܕ̥ܺܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܬ̥ܺܚܶܐ ܘܬ̥ܶܣܓ̊ܶܐ ܛܳܒ. ܘܰܢܒܰܪܟ̥ܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ̥ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕ̥ܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܬ̥ܰܡܳܢ ܠܡܺܐܪܬ̊ܳܗ̇܀ ܘܶܐܢ ܢܶܣܛܶܐ ܠܶܒܳܟ̥ ܘܠܳܐ ܬ̥ܶܫܡܰܥ܆ ܘܬ̥ܶܛܥܶܐ ܘܬ̥ܶܣܓ̊ܽܘ̇ܕ̥ ܠܰܐܠ̈ܗܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܬ̥ܶܦܠܽܘ̇ܚ ܐܶܢܘܢ܆ ܚܰܘܺܝܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕ̥ܡܺܐܒܰܕ̥ ܐܳܒ̥ܕ̊ܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ. ܘܠܳܐ ܬ̥ܰܓ̊ܪܽܘ̣ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕ̥ܥܳܒܪܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܝܽܘ̇ܪܕܢܳܢ܆ ܠܡܶܥܰܠ ܬ̊ܰܡܳܢ ܠܡܺܐܪܬ̊ܳܗ̇܀ ܣܰܗܕ̊ܶܬ̥ ܒܟ̥ܽܘ̇ܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ܆ ܕ̊ܚܰܝܶـ̈ܐ ܘܡܰܘܬ̊ܳܐ ܝܶܗܒ̊ܶܬ̥ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܒܽܘ̣ܪ̈ܟ̊ܳܬ̥ܳܐ ܘܠܰܘ̈ܛܳܬ̥ܳܐ. ܓ̊ܒܺܝ ܠܳܟ̥ ܚܰܝ̈ܐ܆ ܕ̊ܬ̥ܺܚܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܘܙܰܪܥܳܟ̥܀ ܟ̊ܰܕ̊ ܬ̊ܶܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ̥܆ ܘܬ̥ܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ ܘܬ̥ܶܬ̥ܢܰܩܰܦ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܗܽܘܝܽܘ ܚܰܝܰܝ̈ܟ̊ ܘܢܽܘܓ̥ܪܳܐ ܕ̥ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܟ̥[3]܀

هكذا يقول الرب: «اُنْظُرْ. قَدْ جَعَلتُ اليَوْمَ قُدَّامَكَ الحَيَاةَ وَالخَيْرَ وَالمَوْتَ وَالشَّرَّ بِمَا أَنِّي أَوْصَيْتُكَ اليَوْمَ أَنْ تُحِبَّ الرَّبَّ إِلهَكَ وَتَسْلُكَ فِي طُرُقِهِ وَتَحْفَظَ وَصَايَاهُ وَفَرَائِضَهُ وَأَحْكَامَهُ لِتَحْيَا وَتَنْمُوَ وَيُبَارِكَكَ الرَّبُّ إِلهُكَ فِي الأَرْضِ التِي أَنْتَ دَاخِلٌ إِليْهَا لِتَمْتَلِكَهَا. فَإِنِ انْصَرَفَ قَلبُكَ وَلمْ تَسْمَعْ بَل غَوَيْتَ وَسَجَدْتَ لآِلِهَةٍ أُخْرَى وَعَبَدْتَهَا فَإِنِّي أُنْبِئُكُمُ اليَوْمَ أَنَّكُمْ لا مَحَالةَ تَهْلِكُونَ. لا تُطِيلُ الأَيَّامَ عَلى الأَرْضِ التِي أَنْتَ عَابِرٌ الأُرْدُنَّ لِتَدْخُلهَا وَتَمْتَلِكَهَا. أُشْهِدُ عَليْكُمُ اليَوْمَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ. قَدْ جَعَلتُ قُدَّامَكَ الحَيَاةَ وَالمَوْتَ. البَرَكَةَ وَاللعْنَةَ. فَاخْتَرِ الحَيَاةَ لِتَحْيَا أَنْتَ وَنَسْلُكَ إِذْ تُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَكَ وَتَسْمَعُ لِصَوْتِهِ وَتَلتَصِقُ بِهِ لأَنَّهُ هُوَ حَيَاتُكَ وَالذِي يُطِيلُ أَيَّامَكَ܀

 

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܣܶܦܪܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܳܐ ܕ̥ܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕ̊ܰܢܒܺܝܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܘܰܣܠܶܩ ܓܰܒ̥ܪܳܐ ܗܰܠܩܳܢܳܐ ܘܟ̥ܽܠܶܗ ܒܰܝܬ̊ܶܗ. ܠܰܡܕ̥ܰܟ̊ܳܝܽܘ̣ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܶܒ̈ܚܶܐ ܕ̥ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܢܶܕ̥ܪܶܗ. ܘܚܰܢܰܐ ܠܳܐ ܣܶܠܩܰܬ̥ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܶܐܡܪܰܬ̥ ܠܒܰܥܠܳܗ̇. ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܕ̥ܢܶܬ̥ܚܣܶܠ ܛܰܠܝܳܐ. ܘܰܐܝܬ̊ܶܝܘܗ̱ܝ ܘܢܶܬ̥ܚܙܶܐ ܩܕ̥ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܬ̊ܶܒ ܬ̊ܰܡܳܢ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܗܰܠܩܳܢܳܐ ܒܰܥܠܳܗ̇: ܥܒܶܕ̥ܝ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܫܰܦܺܝ̣ܪ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ̊ܝ. ܬ̊ܶܒܝ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܚܣܠܺܝܢܶܗ. ܒܪܰܡ ܢܰܫܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܠܬ̥ܶܟ̥ܝ. ܘܝܶܬ̥ܒ̊ܰܬ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊ܬ̥ܳܐ ܐܰܝܢܩܰܬ̥ ܒܪܳܗ̇. ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܕ̥ܰܚܣܰܠܬ̥ܶܗ. ܘܰܐܣܶܩܬ̥ܶܗ ܥܰܡܳܗ̇ ܟ̊ܰܕ̥ ܚܣܰܠܬ̥ܶܗ. ܒܬ̥ܰܘܪܳܐ ܬ̥ܽܘܠܬ̥ܳܐ. ܘܣܰܐܬ̥ܳܐ ܚܕ̥ܳܐ ܕ̥ܩܰܡܚܳܐ. ܘܰܓ̥ܪܳܒܳܐ ܚܰܕ̥ ܕ̊ܚܰܡܪܳܐ. ܘܰܐܝܬ̊ܝܰܬ̥ܶܗ ܠܒܰܝܬ̊ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܠܫܺܝܠܽܘ̇. ܘܛܰܠܝܳܐ ܛܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܢܟ̥ܰܣܘ ܬ̊ܰܘܪܳܐ ܘܰܐܝܬ̊ܝܽܘ̣ܗ̱ܝ ܠܛܰܠܝܳܐ ܠܥܺܝܠܺܝ. ܘܶܐܡܪܰܬ̥ ܚܰܢܰܐ ܠܥܺܝܠܺܝ: ܒܳܥܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ̥ ܡܳܪܝ܆ ܚܰܝܳܐ ܗ̱ܝ ܢܰܦܫܳܟ̥ ܡܳܪܝ. ܐܶܢܳܐ ܗܺܝ ܗܳܝ ܐܰܢ̱ܬ̊ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܩܳܝܡܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ̥ ܥܰܡܳܟ̥ ܗܳܪܟ̊ܳܐ܆ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ̣ ܩܕ̥ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܨܰܠܺܝܬ̥ ܘܝܰܗ̱ܒ̥ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܫܶܐܠܰܬ̥ܝ ܕ̊ܫܶܐܠܶܬ̥ ܡܶܢܶܗ. ܘܳܐܦ̥ ܐܶܢܳܐ ܐܰܫܐܶܠܬ̊ܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ܆ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܗܽܘ ܚܰܝ. ܕ̊ܰܫܐܺܝ̣ܠ ܠܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܣܓ̥ܶܕ̥ܘ ܬ̊ܰܡܳܢ ܠܡܳܪܝܳܐ[4]܀

وَصَعِدَ أَلْقَانَةُ وَجَمِيعُ بَيْتِهِ لِيَذْبَحَ لِلرَّبِّ الذَّبِيحَةَ السَّنَوِيَّةَ, وَنَذْرَهُ. وَلَكِنَّ حَنَّةَ لَمْ تَصْعَدْ لأَنَّهَا قَالَتْ لِرَجُلِهَا: «مَتَى فُطِمَ الصَّبِيُّ آتِي بِهِ لِيَتَرَاءَى أَمَامَ الرَّبِّ وَيُقِيمَ هُنَاكَ إِلَى الأَبَدِ». فَقَالَ لَهَا أَلْقَانَةُ رَجُلُهَا: «اعْمَلِي مَا يَحْسُنُ فِي عَيْنَيْكِ. امْكُثِي حَتَّى تَفْطِمِيهِ. إِنَّمَا الرَّبُّ يُقِيمُ كَلاَمَهُ». فَمَكَثَتِ الْمَرْأَةُ وَأَرْضَعَتِ ابْنَهَا حَتَّى فَطَمَتْهُ. ثُمَّ حِينَ فَطَمَتْهُ أَصْعَدَتْهُ مَعَهَا بِثَلاَثَةِ ثِيرَانٍ وَإِيفَةِ دَقِيقٍ وَزِقِّ خَمْرٍ, وَأَتَتْ بِهِ إِلَى الرَّبِّ فِي شِيلُوهَ وَالصَّبِيُّ صَغِيرٌ. فَذَبَحُوا الثَّوْرَ وَجَاءُوا بِالصَّبِيِّ إِلَى عَالِي. وَقَالَتْ: «أَسْأَلُكَ يَا سَيِّدِي. حَيَّةٌ هِيَ نَفْسُكَ يَا سَيِّدِي, أَنَا الْمَرْأَةُ الَّتِي وَقَفَتْ لَدَيْكَ هُنَا تُصَلِّي إِلَى الرَّبِّ. لأَجْلِ هَذَا الصَّبِيِّ صَلَّيْتُ فَأَعْطَانِيَ الرَّبُّ سُؤْلِيَ الَّذِي سَأَلْتُهُ مِنْ لَدُنْهُ. وَأَنَا أَيْضاً قَدْ أَعَرْتُهُ لِلرَّبِّ. جَمِيعَ أَيَّامِ حَيَاتِهِ هُوَ مُعَارٌ لِلرَّبِّ». وَسَجَدُوا هُنَاكَ لِلرَّبِّ܀

 

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܣܶܦܪܳܐ ܕ̥ܺܐܝܽܘܒ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕ̊ܰܢܒܺܝܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܦܽܘ̣ܡܶܗ ܢܳܡܽܘ̇ܣܳܐ. ܘܰܢܣܺܝ̣ܡ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܠܶܒܳܟ̥. ܐܶܢ ܬ̊ܬ̥ܽܘ̣ܒ ܠܘܳܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܬ̊ܶܬ̥ܒܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܬ̊ܰܪܚܶܩ ܥܰܘܠܳܐ ܡܶܢ ܡܰܫܟ̊ܢܳܟ̥܆ ܘܰܬ̥ܟ̊ܰܢܶܫ ܟ̊ܶܣܦܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܥܰܦܪܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ̥ ܚܳܠܳܐ ܕ̥ܢܰܚܠܳܐ܆ ܕ̊ܰܗܒܳܐ ܕ̥ܰܐܘܦܺܝܪ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܥܶܕ̥ܪܳܟ̥. ܘܰܟ̥ܣܶܦ ܚܽܘ̣ܫܒܳܢܰܝ̈ܟ̊ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ. ܘܰܬ̥ܪܺܝܡ ܠܘܳܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟ̊. ܘܰܬ̥ܨܰܠܶܐ ܩܕ̥ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܘܢܶܫܡܥܳܟ̥. ܘܢܶܕ̥ܪ̈ܰܝܟ̊ ܬ̊ܫܰܠܶܡ. ܘܬ̥ܺܐܡܰܪ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܘܰܢܩܺܝ̣ܡ ܠܳܟ̥. ܘܥܰܠ ܐܽܘ̣ܪ̈ܚܳܬܳܟ̥ ܢܰܓ̊ܰܗ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ[5] ܀

اقْبَلِ الشَّرِيعَةَ مِنْ فَمِهِ وَضَعْ كَلاَمَهُ فِي قَلْبِكَ. إِنْ رَجَعْتَ إِلَى الْقَدِيرِ تُبْنَى. إِنْ أَبْعَدْتَ ظُلْماً مِنْ خَيْمَتِكَ وَأَلْقَيْتَ التِّبْرَ عَلَى التُّرَابِ وَذَهَبَ أُوفِيرَ بَيْنَ حَصَا الأَوْدِيَةِ. يَكُونُ الْقَدِيرُ تِبْرَكَ وَفِضَّةَ أَتْعَابٍ لَكَ. لأَنَّكَ حِينَئِذٍ تَتَلَذَّذُ بِالْقَدِيرِ وَتَرْفَعُ إِلَى اللهِ وَجْهَكَ. تُصَلِّي لَهُ فَيَسْتَمِعُ لَكَ وَنُذُورُكَ تُوفِيهَا. وَتَجْزِمُ أَمْراً فَيُثَبَّتُ لَكَ وَعَلَى طُرُقِكَ يُضِيءُ نُورٌ܀

 

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܢܒܺܝܽܘܬ̥ܶܗ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܡܫܰܒ̊ܚܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕ̊ܰܢܒܝܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܘܳܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕ̥ܛܶܠܳܠܳܐ ܕ̥ܟ̥ܶܢ̈ܦܶܐ܆ ܕ̊ܒܰܥܒܳܪ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܘܫ. ܕ̊ܰܡܫܰܕ̊ܰܪ ܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܒܝܰܡܳܐ. ܘܰܒܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕ̥ܦܰܦܺܝܪܳܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܙܰܠܘ ܐܺܝ̣ܙܓ̊ܰܕ̊̈ܶܐ ܩܰܠܺܝ̣̈ܠܶܐ܆ ܠܘܳܬ̥ ܥܰܡܳܐ ܕ̥ܰܡܠܺܝ̣ܓ̥ ܘܰܥܩܺܝ̣ܪ܆ ܠܘܳܬ̥ ܥܰܡܳܐ ܕ̥ܚܰܝܠܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܰܠܗܰܠ܆ ܥܰܡܳܐ ܕ̥ܰܡܫܰܟ̊ܰܪ ܘܕ̥ܺܝ̣ܫ܆ ܕ̊ܒܰܙܘ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ ܐܰܪܥܶܗ. ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܬ̥ܺܒܶܝܠ ܕܰ̊ܫܪܶܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܡܳܐ ܕ̥ܰܫܩܰܠܘ ܐܳܬ̥ܳܐ܆ ܛܽܘ̣ܪ̈ܶܐ ܬ̥ܶܚܙܽܘ̇ܢ. ܘܡܳܐ ܕ̥ܩܳܪܶܐ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ܆ ܬ̊ܶܫܡܥܽܘ̣ܢ. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܫܠܳܐ ܘܚܽܘ̣ܪ ܒܛܽܘ̣ܝܳܒܝ܆ ܐܰܝܟ̥ ܚܽܘ̣ܡܳܐ ܨܰܚܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ̥ ܥܢܳܢܳܐ ܕ̥ܛܰܠܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕ̥ܰܚܨܳܕ̥ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܡܶܢ ܩܕ̥ܳܡ ܚܨܳܕ̥ܳܐ ܓ̥ܡܰܪ ܦܶܪܥܳܐ܆ ܘܗܰܒܳܒܳܐ ܚܣܰܠ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܽܘ̣ܦܝܳܐ ܘܢܶܦܣܽܘ̇ܩ ܙܰܠܺܝ̣ܠܳܐ ܒܡܰܓ̊ܠܳܐ. ܘܫܰܒܽܘ̣ܩܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܘܢܶܦܶܨ. ܘܢܶܫܬ̊ܰܒܩܽܘ̣ܢ ܐܰܟ̥ܚܕ̥ܳܐ ܠܛܰܝܪ̈ܳܐ ܕ̥ܛܽܘ̣ܪ̈ܶܐ. ܘܰܠܚܰܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܪܥܳܐ. ܘܬ̥ܶܟ̥ܢܰܫܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܛܰܝܪ̈ܳܐ. ܘܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܪܥܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܬ̊ܶܪܓ̊ܰܙܝ. ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ܆ ܢܰܘܒ̊ܶܠ ܩܽܘ̣ܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̥ܳܢܳܐ܆ ܥܰܡܳܐ ܡܠܺܝ̣ܓ̥ܳܐ ܘܰܥܩܺܝ̣ܪܳܐ. ܥܰܡܳܐ ܕ̥ܚܰܝܠܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܰܠܗܰܠ. ܥܰܡܳܐ ܕ̥ܰܡܫܰܟ̊ܰܪ ܘܕ̥ܺܝܫ. ܕ̊ܒܰܙܘ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ ܐܰܪܥܶܗ. ܠܰܐܬ̥ܪܳܐ ܕ̥ܰܫܡܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̥ܳܢܳܐ܆ ܠܛܽܘ̣ܪܳܐ ܕ̥ܨܶܗܝܽܘ̇ܢ[6]܀

 

يَا أَرْضَ حَفِيفِ الأَجْنِحَةِ الَّتِي فِي عَبْرِ أَنْهَارِ كُوشَ الْمُرْسِلَةَ رُسُلاً فِي الْبَحْرِ وَفِي قَوَارِبَ مِنَ الْبَرْدِيِّ عَلَى وَجْهِ الْمِيَاهِ. اذْهَبُوا أَيُّهَا الرُّسُلُ السَّرِيعُونَ إِلَى أُمَّةٍ طَوِيلَةٍ وَجَرْدَاءَ إِلَى شَعْبٍ مَخُوفٍ مُنْذُ كَانَ فَصَاعِداً أُمَّةِ قُوَّةٍ وَشِدَّةٍ وَدَوْسٍ قَدْ خَرَقَتِ الأَنْهَارُ أَرْضَهَا. يَا جَمِيعَ سُكَّانِ الْمَسْكُونَةِ وَقَاطِنِي الأَرْضِ عَُِنْدَمَا تَرْتَفِعُ الرَّايَةُ عَلَى الْجِبَالِ تَنْظُرُونَ وَعِنْدَمَا يُضْرَبُ بِالْبُوقِ تَسْمَعُونَ. لأَنَّهُ هَكَذَا قَالَ لِي الرَّبُّ: «إِنِّي أَهْدَأُ وَأَنْظُرُ فِي مَسْكَنِي كَالْحَرِّ الصَّافِي عَلَى الْبَقْلِ كَغَيْمِ النَّدَى فِي حَرِّ الْحَصَادِ». فَإِنَّهُ قَبْلَ الْحَصَادِ عِنْدَ تَمَامِ الزَّهْرِ وَعِنْدَمَا يَصِيرُ الزَّهْرُ حِصْرِماً نَضِيجاً يَقْطَعُ الْقُضْبَانَ بِالْمَنَاجِلِ وَيَنْزِعُ الأَفْنَانَ وَيَطْرَحُهَا. تُتْرَكُ مَعاً لِجَوَارِحِ الْجِبَالِ وَلِوُحُوشِ الأَرْضِ فَتُصَيِّفُ عَلَيْهَا الْجَوَارِحُ وَتُشَتِّي عَلَيْهَا جَمِيعُ وُحُوشِ الأَرْضِ. فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ تُقَدَّمُ هَدِيَّةٌ لِرَبِّ الْجُنُودِ مِنْ شَعْبٍ طَوِيلٍ وَأَجْرَدَ وَمِنْ شَعْبٍ مَخُوفٍ مُنْذُ كَانَ فَصَاعِداً مِنْ أُمَّةٍ ذَاتِ قُوَّةٍ وَشِدَّةٍ وَدَوْسٍ قَدْ خَرَقَتِ الأَنْهَارُ أَرْضَهَا إِلَى مَوْضِعِ اسْمِ رَبِّ الْجُنُودِ جَبَلِ صِهْيَوْنَ܀

 

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܠ̈ܝܳܬ̥ܶܗ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕ̊ܰܢܒܺܝܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܒܶܪܝ܆ ܛܳܒܽ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܢ ܕ̊ܰܡܣܰܟ̊ܶܐ ܠܶܗ. ܘܰܠܢܰܦܫܳܐ ܕ̥ܒܳܥܝܳܐ ܠܶܗ. ܛܳܒ ܠܡܰܢ ܕ̊ܰܡܣܰܒܰܪ ܒܩܽܘ̣ܫܬ̊ܳܐ ܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ. ܛܳܒ ܠܓ̥ܰܒܪܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܢܶܫܩܽܘ̇ܠ ܢܺܝ̣ܪܳܟ̥ ܒܛܰܠܝܽܘ̣ܬ̥ܶܗ. ܘܢܶܬ̊ܶܒ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܘܢܶܫܬ̊ܽܘ̇ܩ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܩܰܒ̊ܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܢܺܝ̣ܪܳܟ̥. ܢܶܬ̊ܶܠ ܒܥܰܦܪܳܐ ܦܽܘ̣ܡܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ ܣܰܒ̥ܪܳܐ. ܢܶܬ̊ܶܠ ܦܰܟ̊ܶܗ ܠܡܰܢ ܕ̊ܡܳܚܶܐ ܠܶܗ܆ ܘܢܶܣܒܰܥ ܚܶܣܕ̊ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܠܳܐ ܛܳܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܐܶܠܳܐ ܡܡܰܟ̊ܶܟ̥ ܘܰܡܪܰܚܶܡ܆ ܐܰܝܟ̥ ܣܽܘ̇ܓ̥ܐܳܐ ܕ̥ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܠܳܐ ܥܳܢܶܐ ܡܶܢ ܠܶܒܶܗ܆ ܘܰܡܡܰܟ̊ܶܟ̥ ܒܢܰܝ̈ ܓ̊ܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ. ܠܰܡܟ̊ܰܒܳܫܽܘ̣ ܬ̥ܚܶܝܬ̥ ܪ̈ܶܓ̥ܠܰܘܗ̱ܝ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐܰܣܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܕ̥ܰܐܪܥܳܐ. ܠܡܶܨܠܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܢܳܐ ܓܰ̊ܒܪܳܐ ܠܽܘ̣ܩܒ̥ܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܠܰܡܚܰܝܳܒܽܘ̣ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܕ̥ܺܝ̣ܢܶܗ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ[7]܀

طَيِّبٌ هُوَ الرَّبُّ لِلَّذِينَ يَتَرَجُّونَهُ لِلنَّفْسِ الَّتِي تَطْلُبُهُ. جَيِّدٌ أَنْ يَنْتَظِرَ الإِنْسَانُ وَيَتَوَقَّعَ بِسُكُوتٍ خَلاَصَ الرَّبِّ. جَيِّدٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْمِلَ النِّيرَ فِي صِبَاهُ. يَجْلِسُ وَحْدَهُ وَيَسْكُتُ لأَنَّهُ قَدْ وَضَعَهُ عَلَيْهِ. يَجْعَلُ فِي التُّرَابِ فَمَهُ لَعَلَّهُ يُوجَدُ رَجَاءٌ. يُعْطِي خَدَّهُ لِضَارِبِهِ. يَشْبَعُ عَاراً. لأَنَّ السَّيِّدَ لاَ يَرْفُضُ إِلَى الأَبَدِ. فَإِنَّهُ وَلَوْ أَحْزَنَ يَرْحَمُ حَسَبَ كَثْرَةِ مَرَاحِمِهِ. لأَنَّهُ لاَ يُذِلُّ مِنْ قَلْبِهِ وَلاَ يُحْزِنُ بَنِي الإِنْسَانِ. أَنْ يَدُوسَ أَحَدٌ تَحْتَ رِجْلَيْهِ كُلَّ أَسْرَى الأَرْضِ أَنْ يُحَرِّفَ حَقَّ الرَّجُلِ أَمَامَ وَجْهِ الْعَلِيِّ܀

 

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܚܶܟ̥ܡܬ̥ܶܗ ܕܝܶܫܽܘ̇ܥ ܒܰܪ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܚܶܟ̥ܡܬ̥ܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܒܶܪܝ܆ ܐܶܢ ܩܪܶܒܬ̊ ܠܕ̥ܶܚܠܬ̥ܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܫܠܶܡܬ̊ ܢܰܦܫܳܟ̥ ܠܟ̥ܽܠ ܢܶܣܝܽܘ̇ܢܺܝ̈ܢ. ܐܶܬ̊ܕ̊ܰܒܩ ܒܳܗ̇܆ ܘܠܳܐ ܬ̥ܰܪܦܶܝܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܬ̥ܶܬ̥ܚܰܟ̊ܰܡ ܒܽܐܘ̣ܪ̈ܚܳܬ̥ܳܟ. ܟ̊ܽܠ ܕ̊ܳܐܬ̥ܶܐ ܥܠܰܝܟ̊܆ ܩܰܒ̊ܶܠ. ܘܰܒܡܰܪܥܳܐ ܘܰܒܡܶܣܟ̊ܺܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܰܓ̊ܰܪ ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܒܢܽܘ̣ܪܳܐ ܡܶܬ̥ܒܩܶܐ ܕ̥ܰܗܒܳܐ. ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܟ̥ܽܘ̣ܪܳܐ ܕ̥ܡܶܣܟ̊ܺܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܕܳܚ̈ܠܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܒܰܪܘ ܠܛܽܘ̣ܒ̥ܶܗ. ܘܠܳܐ ܬ̥ܶܫܬ̊ܰܘܚܪܽܘ̣ܢ ܡܶܢ ܒܳܬ̥ܪܶܗ܆ ܕ̊ܰܠܡܳܐ ܬ̥ܶܦܠܽܘ̣ܢ. ܕ̊ܳܚ̈ܠܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܘܗܽܘ ܠܳܐ ܡܒ̥ܺܝܬ̥ ܐܰܓ̥ܪܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܕ̊ܳܚ̈ܠܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܒܰܪܘ ܠܛܽܘ̣ܒ̥ܶܗ. ܠܚܰܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ ܘܰܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ. ܐܶܣܬ̊ܰܟ̊ܠܘ ܠܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܡܶܢ ܠܩܽܘ̣ܕ̥ܡܺܝܢ ܗܘܳܐ. ܘܠܰܕ̥ܡܶܢ ܕ̊ܳܪ̈ܰܝ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬ̥ܒܰܝܢܘ ܘܰܚܙܰܘ. ܡܰܢܽܘ ܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ ܘܫܰܒܩܶܗ. ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܐܶܬ̊ܬ̊ܟ̥ܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܰܐܪܡܝܶܗ. ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܩܪܳܝܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܥܢܳܝܗ̱ܝ. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܚܰܢܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܪܰܚܡܬ̥ܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܫܳܡܰܥ ܘܦܳܪܶܩ ܒܟ̥ܽܠܥܶܕܳܢ ܕ̊ܥܳܩܳـ̈ܬ̥ܳܐ[8]܀

يا بني إن أقبلت لخدمة الرب الإله فاثبت على البر والتقوى واعدد نفسك للتجربة. ارشد قلبك واحتمل أمل اذنك واقبل أقوال العقل ولا تعجل وقت النوائب܀ مهما نابك فاقبله وكن صابرا على صروف اتضاعك. فان الذهب يمحص في النار والمرضيين من الناس يمحصون في أتون الاتضاع آمن به فينصرك قوم طرقك وأملّه احفظ مخافته وأَبق عليها في شيخوختك. أيها المتقون للرب انتظروا رحمته ولا تحيدوا لئلا تسقطوا. أيها المتقون للرب آمنوا به فلا يضيع أجركم. أيها المتقون للرب أملوا الخيرات والسرور الأبدي والرحمة. انظروا الى الأجيال القديمة وتأملوا هل توكّل أحد على الرب فخزي؟ أو ثبت على مخافته فخذل او دعاه فأهمل فإن الرب راوف رحيم يغفر الخطايا ويخلص في يوم الضيق܀

 

ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܓ̥ܒܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܶܐܫܬܰ̊ܕ̊ܰܪܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟ̥ܽܠܶܗ܆ ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟ̥ܪܶܙܘ ܣܒܰܪܬ̥ܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܶܝܬ̥ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܠܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܣܰܒܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ ܛܽܘ̣ܒ̥ܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܦܪܰܟ̊ܣܺܝܣ܆ ܡܶܢ ܐܶܓ̊ܰܪܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ